Sie sind auf Seite 1von 11

MULTIPLE CHOICE

1. Artikel bisa diartekake tulisan kang isine .....


A. Panemu, ide utawa fakta
B. Imajinasi lan fantasi
C. Eksplanatif
D. Daya khayalan
E. Lelucon kang nglipur

ANS: A

2. Ing ngisor iki jinis-jinise artikel, kajaba ....


A. Dheskripsi
B. Deduksi
C. Eksploratif
D. Naratif
E. eksploratif

ANS: B

3. Artikel utawa tulisan kang isine ndungkapake fakta-fakta miturut pamawase si penulis
iku ingaranan jinis artikel .....
A. Preskriptif
B. Predhiktif
C. Eksplanatif
D. Dheskriptif
E. Eksploratif

ANS: E

4. Predhiksi asil tetandhingan bal-balan iku didungkapake sajrone artikel .....


A. Preskriptif
B. Predhiktif
C. Eksplanatif
D. Dheskriptif
E. Eksploratif

ANS: B

5. Lumrahe artikel iku sinebar liwat ....


A. Benner ing dalan-dalan
B. Giyaran-giyaran ing televisi
C. Medhia massa sacara online/offline
D. Giyaran-giyaran ing radio
E. Wangsulan a, b, lan c bener

ANS: C
6. Tembung iki yen ditulis mawa aksara jawa mbutuhake sandhangan cakra taling
yaiku ....
A. Pating prentul
B. Aja mrengut
C. Srupat-sruput
D. Bocah sregep
E. Nemu kreweng

ANS: E

7. Tembung iki yen ditulis mawa aksara jawa mbutuhake sandhangan cakra keret-cakra
taling yaiku ....
A. Prei premen
B. Mrana-mrene
C. Preman Kretosono
D. Drengki-srei
E. Kreta premati

ANS: D

8. Tembung iki yen ditulis mawa aksara jawa mbutuhake sandhangan cakra keret
yaiku ...
A. Jaga gredhu
B. Kreta kencana
C. Brah-breh
D. Bocah crewet
E. Pakdhe brewok

ANS: A

9. Cakra keret iku minangka gantine sandhangan ....


A. Cakra wantah
B. Cakra wulu
C. Cakra taling
D. Cakra pepet
E. Cakra keret

ANS: E

10. Sing kalebu sandhan wyanjana yaiku .....


A. Cakra, keret, pengkal
B. Cakra, layar, pengkal
C. Cakra, pengkal, pangkon
D. Cakra, layar, pangkon
E. Cakra, keret, pangkon

ANS: A
11.Sing kalebu sandhangan panyigeg wanda yaiku ...
A. Cecak, wignyan, pengkal
B. Cecak, cakra, wignyan
C. Cecak, keret, pengkal
D. Cecak, layar, wignyan
E. Cecak, keret, wignyan

ANS : D

12. Tembung nduwe sapi, yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan ....
A. Wulu, taling, suku
B. Suku, pepet, wulu
C. Suku, taling, wulu
D. Wulu, pepet, suku
E. Suku, taling, pangkon

ANS: C

13. Tembung sepedhah, yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan ....
A. Taling, pepet, pangkon
B. Taling, pepet, wignyan
C. Pepet, taling wignyan
D. Pepet, taling, pangkon
E. Pepet, taling pengkal

ANS: C

14. Tembung iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan cakra wulu....
A. Krai, trasi
B. Mrica, griya
C. Mrono, kroto
D. Krungu, mrutu
E. Mirna , tirta

ANS: B

15. Tembung iki yen ditulis aksara jawa mbutuhake sandhangan cakra suku....
A. Krai, trasi
B. Mrica, griya
C. Mrono, kroto
D. Krungu, mrutu
E. Mirna , tirta

ANS: D

16. Ing sajrone perang bharatayuda, Arjuna perang lumawan Adipati Karna. Abot
rsaning atine Arjuna anggone nindakake perang krana adu arep klawan sadulur tuwane
kang nunggal ibu beda rama. Wusanane, Adipati Karna sedulur tuwane kang banget
diajeni kasebut tewas ing tangane Arjuna.
Sapa Arjuna iku?
A. Pembarepe Pandhawa
B. Panggulune Pandhawa
C. Panengahe Pandhawa
D. Sadhuwur ragile Pandhawa
E. Wuragile Pandhawa

ANS: C

17. Adipati Karna iku mujudake ....


A. Sedulur enome Arjuna
B. Sedulur tuwane Arjuna
C. Sedulur misanan Arjuna
D. Sedulur kembare Arjuna
E. Sedulur rakete Arjuna

ANS: B

18. Dewi Wara Sumbadra iku garwane ....


A. Nakula
B. Sadewa
C. Yudhistira
D. Werkudara
E. Arjuna

ANS: E

19. Dasanamane angin yaiku .......


A. Sindu
B. Lampus
C. Maruta
D. Candra
E. Parwata

ANS: C

20. Drama iku mligi disusun kanggo tontonan ....


A. Wacan
B. Tulisan
C. Teater
D. Audio
E. Visual

ANS: C

21. Paraga drama sing guneman ijen ing panggung ingaranan ......
A. Prolog
B. Epilog
C. Monolog
D. Dhialog
E. Katalog

ANS: C

22. Wayang golek iku akeh tinemu ing .........


A. Bojonegoro lan Boyolali
B. Boyolali lan Cepu
C. Cepu lan Banyumas
D. Banyumas lan Bojonegoro
E. Bojonegoro lan Cepu

ANS: E

23. Wayang Gedhog iku diripta dening wali sanga kang Asthma........
A. Sunan Muria
B. Sunan Kalijaga
C. Sunan Bonang
D. Sunan Kudus
E. Sunan Giri

ANS: E

24. Jeneng senjatane arjuna yaiku........


A. lembu sekilan
B. kuku pancanaka
C. godo rujak polo
D. kutang antakusuma
E. pasopati

ANS: E

25. Ibu... kula, kula lajeng.. bapak.


Tembung-tembung sing trep kanggo nyampurnakake ukara kasebut
A. ndangu, ndangu
B. nyuwun pirsa, ndangu
C. takon, takon
D. nyuwun pirsa, nyuwun pirsa
E. ndangu, nyuwun pirsa

ANS: E

26. Dipun sekecakaken anggenipun..........., kula ugi nembe kemawon.............


yen disampurnakakedadi...........
A. dhahar, dhahar
B. dhahar, nedha
C. nedha, dhahar
D. mangan, nedha
E. mangan, mangan

ANS: B

27. Tuladha basa krama lugu sing bener...


A. Lik, sampeyan mengko sida mrene tah?
B. Ndhuk, ibu pundhutna gula rong kilo!
C. Punwangsul riyin, kula taksih dhahar.
D. Saben diutus sinau mesthi alasan.
E. Kula boten angsal tumut pakdhe.

ANS: E

28. "Saiki bapak durung mulih." yen didadekake basa krama lugu .
A. Saiki bapak durung kondur.
B. Saiki bapak dereng wangsul.
C. Sakmenika bapak dereng wangsul.
D. Sapunika bapak dereng kondur.
E. Saiki bapak durung mulih.

ANS: C

29. Ing basa krama lugu (madya) iku, tembung kowe owah dadi ........
A. Panjenengan
B. tetep kowe
C. panjenengane
D. sampeyan
E. koen

ANS: B

30. Tuladha basa ngoko alus sing bener klawan unggah-ungguhe..........


A. Simbah dhahar, adhik melu mangan pisan.
B. Simbah dhahar, adhik melu dhahar pisan.
C. Simbah dhahar, adhik melu nedha pisan.
D. Simbah nedha, adhik melu nedha pisan.
E. Simbah nedha, adhik melu dhahar pisan.

ANS: C

31. Tuladha basa ngoko andhap sing bener.


A. Pakdhe sampun mangan esuk iki.
B. Budhe tindak pasar esuk mau.
C. Bapak isih lunga dhateng Jember.
D. Ibu kula tilem ing kamar ngarep.
E. Eyang remen dhahar ulam teri.

ANS: B

32. Sapunika adhik-adhik kula taksih dereng sami adus. Ukara iki migunakake
basa .......
A. krama alus
B. karma desaa.
C. ngoko lugu
D. krama lugu
E. ngoko alus

ANS: E

33. Mas, panjenengan mengko apa kondur daleme eyang? Ukara iki migunakake
basa......
A. krama alus
B. karma desaa.
C. ngoko lugu
D. krama lugu
E. ngoko alus

ANS: E

34. Drama mujudake komposisi syair kang diajab bisaa nggambarake tingkah laku
liwat.......
A. Akting
B. Moving
C. Ploting
D. dubbing.
E. Setting

ANS: A

35. Pesen pungkasan kang disampekake sabubare kegiyatan drama lumaku


ingaranan.
A. Prolog
B. Epilog
C. Monolog
D. Dhialog
E. Katalog

ANS: B
36. Tuladha basa ngoko alus ..................
A. Bapak badhe kesah dhateng Surabaya
B. Bapak arep tindak menyang Surabaya
C. Bapak badhe tindak dhateng Surabaya
D. Bapak badhe kesah menyang Surabaya
E. Bapak arep lunga menyang Surabaya

ANS: B

37. Aku mangan sega rawon lan ibuku mangan sega pecel.
Yen didadekake basa krama alus........
A. Kula nedha sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel.
B. Kula nedha sekul rawon lan ibu kula dhahar sekul pecel.
C. Kula dhahar sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel.
D. Kula dhahar sekul rawon lan ibu kula dhahar sekul pecel.
E. Kula mangan sekul rawon lan ibu kula nedha sekul pecel.

ANS: B

38. Basa sing ora trep klawan unggah-ungguhe.......


A. Bapak dhahar kula siram
B. Bapak nedha kula adus
C. Bapak siram, kula nedha
D. Bapak dhahar kula adus
E. Bapak siram, aku adusi

ANS: A

39. Basa sing trep klawan unggah-ungguhe.................


A. Kula ditimbali ibu, lajeng kula nimbali bapak.
B. Kula diaturi ibu, lajeng kula nimbali bapak
C. Kula diaturi ibu, lajeng kula ngaturn bapak
D. Kula ditimbali ibu, lajeng kula ngaturi bapak
E. Kula diceluk ibu, lajeng kula nimbali bapak

ANS:

40. Basa sing trep klawan unggah-ungguhe


A. Ibu ndhawuhi aku, aku wis nyuwun pirsa Bapak.
B. Ibu ndhawuhi aku, aku arep ndhawuhi Bapak.
C. lbu nyuwun pirsa aku, aku wis ndhawuhi.
D. Bapak.lbu nyuwun pirsa aku, aku nyuwun pirsa Bapak.
E. Ibu takon marang aku, aku takon marang Bapak.

ANS: A
41. Dalan crita/rerangken prastawa kang didhapuk adhedhasar hukum kausalitas
arane......................
A. latar/setting
B. plot/alur.
C. Tema
D. gaya basa
E. tokoh/paraga

ANS: B

42. Gambaran ngenani waktu, panggonan, lan swasana kang dumadi sajrone crita
arane........
A. latar/setting
B. plot/alur
C. tema
D. tokoh/paraga
E. gaya basa

ANS: A

43. Antawacana yaiku.......


A. dialog antarparagane dhalang
B. dialog antarparagane sindhen
C. dialog antarparagane wayang
D. dialog antarparagane nayaga
E. dialog antarparagane wiraswarae.

ANS: A

44. "Prabu Baladewa uninga tingkahe kang andon yuda.Dasanamane yuda


A. laksita, lumaksana, lumaris
B. limpad, wasis, wignya
C. duhkita, kingkin, rudatin
D. lampus, ngemasi, palastra
E. bandayuda, jurit laga, pupuh

ANS: E

45. Artikel bisa diartekake tulisan kang isine...


A. daya khayalan
B. panemu, ide utawa fakta
C. imajinasi lan fantasi
D. kreatvitas siswa
E. lelucon kang nglipur

ANS: A
46. Lumrahe artikel iku sinebar liwat......
A. giyaran-giyaran ing radhio
B. medhia massa sacara onlineloffline
C. benner ing dalan-daland.
D. giyaran-giyaran ing televise
E. wangsulan a, b, c bener

ANS: C

47. Artikel kang aweh tuntunan marang pamaose kanggo nindakake sawijine
babagansaengga ora ngalami kekeliruan utawa keluputan. Iki ingaranan artikel....
A. Predhiktif
B. Eksplanatif
C. Dheskriptif
D. Preskriptif
E. Eksploratif

ANS: D

48. Tulisan kang didhapuk kanggo nggambarake sawijine permasalahan, kang


pinujudumadi ing madyaning bebrayan. Iki ingaranan artikel................
A. Preskriptif
B. Predhiktif
C. Eksplanatif
D. Dheskriptif
E. Eksploratif

ANS: D

49. Artikel utawa tulisan kang isine ndungkapake fakta-fakta miturut pamawase si
penulis. Ikiingaranan artikel .................
A. Dheskriptif
B. Eksploratif
C. Preskriptif
D. Predhiktif
E. Eksplanatif

ANS: B

50. Lumrahe predhiksi asil tetandhingan volley nasional iku didungkapake ing
artikel.......
A. Preskriptif
B. Predhiktif
C. Dheskriptif
D. Eksploratif
E. Eksplanatif
ANS: B