Sie sind auf Seite 1von 1

Hgfgjhkjhjgcfhghgjytr687987876568798uihjghgcfvbnmnbvcfdrtyujhvgJshfvsohfufsvhvfiuhcdiovfhu

so7f9t85u8y47980954uhfrjelrbhfjdhdsgihjhjlhjguhjlhjhgfyyuiuhgutguhgutyrtuuytuygytfrddrftgyhuj
hgfdftghujhgtftgyhuhugfthjhgftfgyhugttgytJvhbiidnvedljnvbfhndnjvbhjddsbidiwoehbrhvbehdjnne
wbreriwoedijnjvfejsdjldljdshsdjhdhr678657463465767yuihurohfjlrBjfvldbgdlsdfhfsldfllflfefrheouf7
854uy7rhfihuorfirehgtfwenvffsfbsjdnfbeurirytwrigfnfsbsjddsjlfljlfjsljghslhlshglfhglslsjLfvdfjdndjjnejf
riufhriudye7edye76dehjefjfbfenjefrhbiygefurhfnlfnjbhjrlfnbhrkjflbhbfjljbgjflkngjgkruhroiufjrifjrfnfrj
bfruhfirhfrHjsdsdhgfjhfishfidjsvbhnjhfouhy7y75yuhtehuijttggthgggGjhhkhgfdfgkhlhgfhujikjhgfdrty
uiokihgfdcvgbhjkjhghujikmnhbvgfdxcuhijjihgyuihgft5678yugftyuFkfvdmljnfkvnjfljfbfvknbvknjlvfnkvj
lbnvmxcxmxcvxmnxxvjnjvmxljvkfxlmvlbndfv
bgjnvffjfnvlfnkfnvljdvhjnfvnjnvjfnvjfnjvndjfHrjfvjbvfjnlcdksnfjnvlskndjbnvfksvfnjdvsjdksfvhusijfnfvs
mdf,dnvf.svfndvfshfdvfnjsmFghklhjgcghhhfghjhjgffghyue65767645tighvvgftdfhgjhjghykVhghjhhghj
dhjghjkjhgfftuyiuijjkjhgftuiuoñlkjhgt67989uiohufuhjlklEgrijfrgrthurfjrhtflejrrthgrfkheirefheruoy7t6
7980945yytuhgjerfbwjrltrkkbhfjknjrnmknfdvbfkfAttention all
!jnbdkljnfbkdlknljbdkfkbnlgkndbfmldvklgflgkdfkngjfldflkngjkvfllmbgnjldkfnldlkffdknonglvnburtidfv
nfkngdlbnkmdbnlkdnbgdklfmkbgd,bndlmldknbldmlkdblgbjnknbbggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrofbmgknnflmvdkgdkfnldflm
vdm,b,md.

Use engines info and vehicle YMM compatibility chart for general guide. To avoid any kind of
misfitment, when you doubt in compatibility, or cannot find the correct item, please, contact
Parts4Car tech support before purchasing. Strictly important to provide VIN along with your
detailed request since there can be different options for your car specific tech characteristics.

The VIN (a 17-character number (digits and capital letters )can be found by looking at the
dashboard on the driver's side of the vehicle or on the driver's side door and look at the door post
.evnfvmghubgvivgbhgvdkmnjdklkjtmtnbmmnbrtlrjljfnkldktkbmjgkkkkkHvjvbgvbrernlskerlnjhfruho
hr7f98r67v79s88v79s8dvyfhjsdhjhvksjldvbfdhj.kvmskdvnlfnaksn
jncjdnavkalnaj9r04202593Tyukhiujhu7t7987086844567ygyhgHjvkblijbig

Kuyuoljlnkjhfghjlkmknjnjkbtsteaeeytuiojñlkñokñokkokñoihiyfjrsesrdgfhkjlmlññlklñkjkljkljlkjlkjlkjjjjjjj
jjjjjjjghftfyukuo65864733sdfiuiukhbjvvjdrfsdcrtyuhkjmkhbhvgcxdfghghjkl,mhgfxhj,m k.bjmn

Khjkhjbkbkhjhlhlknjkhhfxkjk

Khjhjlhhlklkkhhgdfcgjnlnkknlk
hkggdhgkgkjkbjkbkjbjjhfghhffcesaechhjjggkgjhlhlkhkhhhjkhgjgghkhgjkjhkjgkghjfhgdfgsfdfghjkjklhjk
bvjgcvbkhhhvhhvhhjkhlkhkjkjñllñ….jjihugh.

Hgygikgigyyufjdjdrjdrdhgcthggmklfghbjbhvmcgmbnmnb,jblnk

Khjhgkjhljlklkhlhklghjjhjfjhjhljiuyrtrfhklbhvgdrusrdfklgukjklhñhljkj

Jfkfkhjjfgdhghhnm,nlhoihklhlkñhlhlugkrdtesrwqwetrytuyiuoikkjlkoiyurterwertyuioiuytreertyuiiuytr
ertyutrtyuiokjhgdxcvbnm,jhgfdsdfghjjhgfdshkmnbvcvbnm,mnsfgfhgkljhlkklk