Sie sind auf Seite 1von 138

DANH SÁCH 1228 HỘI VIÊN CỦA BỆNH VI

Thống kê | Tỷ lệ
1228 1228 1228 1227 1228
100.00% 100.00% 100.00% 99.92% 100.00%

STT HỘI VIÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH DI ĐỘNG

01 Do Thi My Hoa Female 1957-04-24 0908019126

02 Duong Nu Y Nhi Female 1963-07-11 0903151508

03 Trieu Cong Tinh Thong Male 1958-04-24 0903809275

04 Nguyen Thi My Dung Female 1964-04-01 0903759255

05 Le Thi Huyen Female 1970-09-28 0903830004

06 Nguyen Thi Hai Thanh Female 1971-05-11 0903 65 12 71

07 Huynh Thi Giang Thanh Female 1973-10-20 0903 721 700

08 Lu Nguyet San Female 1998-05-07 090 3 831 680

09 Lam Ngoc Thu Female 1966-02-03 0988 383 969

10 Dam Ta Minh Nhat Male 2003-01-21 090 3 802262

11 Nguyen Van Chinh Male 1926-06-08 0903 916210

12 Yu Thy Khuyen Female 1995-05-02 0903 806116

13 Tran Thi Huong Female 1936-04-20 090399 2222

14 Luong Bach Van Female 1946-02-27 0908 321 223

15 Luu Tang Nghia Male 1939-11-19 0913 850 550


Huynh Nguyen Thi
16 Nguyen Thanh Female 1969-09-07 0903 309 876

17 Nguyen Duc Hien Male 1962-02-26 0903808901

18 La Phuong Dung Female 1950-01-25 0903904989

19 Nguyen Yen Thao Kyra Female 2000-07-21 0903723085

20 Ngo Trang Kim Sa Female 1997-07-18 095 888 4488

21 Thierry Guineau Male 1955-12-30 0918 68 00 12

22 Nguyen Thi Anh Female 1942-05-19 091 3908520

23 Le Thi Phuong Hang Female 1970-08-11 0908290366


24 Pham Thi Thu Trang Female 1959-04-14 0903843969

25 Truong Quoc Hung Male 1972-12-22 0903 835 086

26 Duong Tuan Hung Male 1975-12-15 0903 955 208

27 Nguyen Bich Thuy Female 1960-04-26 0903 631 218

28 Vu Xuan Huyen Male 1948-06-15 0903733462

29 Ta Duc Tien Male 1968-07-10 0903603185

30 Banh Quang Hue Male 1950-12-25 0913 801 078

31 Le Thi Ngoc Mai Female 1956-02-29 0903 824 589

32 Le Hung Dung Male 1953-03-23 0913 807456


0913 894 958 C.
33 Pham Thi Nhi Female 1932-01-01 Muoi

34 Nguyen Ngoc Thanh Male 1967-03-08 0903359027

35 Le Ngoc Diep Female 1966-09-12 0918154850

36 Nguyen Thi Minh Trang Female 1954-02-07 091.3609969

37 Dinh Minh Thang Male 1960-07-22 090 370 0953

38 Thomas Vovers Mark Male 1964-12-17 0903759460

39 Vo Tang Binh Male 1974-02-04 0903008483

40 Nguyen Thi Cuc Female 1949-10-12 0903 963 619

41 Ho Thanh Hoa Male 1957-04-10 0913 400 666

42 Le Thi Phuong Thuy Female 1962-12-17 0903717557

43 Le Van Phuoc Male 1958-01-01 0913 801287

44 Dao Minh Hoang Male 1958-12-29 0903825550

45 Truong Thi Thuy Huong Female 1961-10-19 0908 160 589

46 Huynh Bich Hue Female 1972-08-07 0903707060

47 Tran Moc Thuong Male 1963-09-12 0903 811 752

48 Nguyen Viet Son Male 1947-11-15 091 3 741 352

49 Nguyen Thi Tu Female 1932-01-01 0903820633

50 Vuong Thi Thanh Mai Female 1959-06-14 0913 404 938


51 Dang Thanh Binh Male 1963-01-01 0913404319

52 Le Thi Tuoi Female 1953-10-30 090 3 830 432

53 Le Dang Chi Dung Male 1955-08-22 0918033635

54 Luong Van Tan Male 1956-07-15 0903 800 268

55 Tran Van Ngoc Male 1939-05-19 0913 920180

56 Dao Thai Hung Male 1976-05-04 0903191945

57 Vu Dinh Chien Male 1954-07-16 0903 406 460

58 Vo Van Suong Male 1970-09-17 0909566444

59 Nguyen Pham Thanh Male 1962-05-22 090 3 913 107

60 Le Thi Dung Female 1972-08-06 0903654843

61 Nguyen Thi Thao Female 1959-02-10 0908 303059

62 Nguyen Thi No Female 1942-08-18 0908 078 100

63 Le Hoang Minh Male 1960-03-01 0918168636


Nguyen Phung Mai
64 Phuong Female 1968-01-15 0918 168636

65 Ngo Thi Truc Linh Female 1968-10-03 090 846 1818

66 Tran Van Hung Male 1958-01-01 0908272789

67 Vu Hoai Thu Female 1968-08-28 0903832519

68 Duong Tuan Hai Male 1960-02-24 0903 837 307


Quach Phan Tuyet/Anh
69 Quang Female 1969-01-01 0903827368

70 Do Thuy Thuy Duong Female 1974-06-14 0913 995937

71 Do Ngoc Le Male 1959-05-01 0913 9039 78

72 Tran Van Phon Male 1924-01-01 0908357209

73 Le Cat Uyen Female 2001-01-30 0918 474 983

74 Truong Thi Mai Female 1932-01-01 0913 951963

75 Phan Thanh Hai Male 1981-09-19 0903 13 73 34

76 Tam Carnerie Female 1948-03-13 0907388476

77 Cong Thuy Mai Chi Female 2002-11-24 0918 906430


78 Phan Dinh Phuong Anh Female 1977-08-12 0903 314 374

79 Phan Dinh Tram Anh Female 1975-05-02 0903945304

80 Vuong Hoang Thuy Female 1971-05-05 0908 88 88 89

81 Nguyen Minh Tuan Male 1962-11-07 0903 902 187

82 Mai Van Khoa Male 1985-10-12 0919 906 299

83 Vo Thi Ngoc Nga Female 1957-10-20 0908177300

84 Nguyen Ngoc Dieu Female 1961-05-14 0918 055 755

85 Nguyen Duc Lam Male 1974-01-30 090 3 808 654

86 Vo Thi Thanh Binh Female 1977-01-06 0918 906 430

87 Trang Dan Kiet Male 1931-02-16 0918437118

88 David Boissier Male 1978-11-19 0903 114731

89 Tran Thi Nguyen Female 1932-01-01 0903844599

90 Nguyen Tu Mi Male 1963-09-24 0903 999270

91 Dinh Le Chien Male 1965-08-03 0903 900 115

92 Vo Thi Thanh Loan Female 1963-06-02 0913804802

93 Luong Thi Kieu Diem Female 1974-05-09 0913 713 815

94 Nguyen Cong Binh Male 1955-01-01 0918 235 245

95 Chau Van Chay Male 1964-01-01 0918588888

96 Pham Thi Hong Female 1964-03-13 0903 844599

97 Pham Thi Minh Chinh Female 1958-08-21 0913 921 920

98 Tu Cam Female 1979-11-23 0909 222 872

99 Do Pham Phuong Tam Female 2003-07-07 0907289289

100 Le Viet Tien Male 1948-10-01 0903 955 175

101 Ho Van Han Male 1941-08-10 0903 800 782

102 Nguyen Ngoc Hai Male 1968-01-15 0918.03.58.58

103 Dang Thi Xuan Hong Female 1970-02-15 0919 503 838

104 Pham Van Hung Male 1959-07-12 0913926974


105 Pham Tra My Female 1994-07-24 0913 926 974

106 Tran Thi Hong Mai Female 1970-12-19 0903 94 56 85

107 Van Thi Thu Thuy Female 1952-06-14 0918 228 338

108 Pham Thi Hieu Female 1952-07-07 0913642564

109 Tran Thi Hon Female 1948-01-01 0903772019

110 Dai Hue Trinh Female 1936-01-01 0918 328 228

111 Ngo Thi Thu Huong Female 1973-12-05 091 8 484 844

112 Huynh Van Phuoc Male 1948-02-10 0903 813667


0989 101 094
113 Le Thi Thu Thuy Female 1941-10-08 husband

114 Duong Chi Can Male 1955-03-09 091 3 918 789

115 Nguyen Thi Phi Female 1944-10-15 0913 165 662

116 Bui Phuong Dung Female 1947-04-24 0903767343

117 Calvin H.J. Yau Male 1974-01-13 0903 757 338

118 Nguyen Song Toan Male 1970-01-16 0913 916 036

119 Vu Viet Giap Male 1933-09-09 0919 690 892

120 Dam Quang Tuan Male 1968-10-22 0903 511 579

121 Bui Phuoc Kiet Male 1955-06-10 098 350 9412

122 Ho Hai Huy Liem Male 2001-08-16 0903502398

123 Phan Minh Hoang Male 1957-04-29 0919767676

124 Ta Ngoc Thanh Truc Female 1976-06-29 0908 283819

125 Phan Thi Hong Female 1941-04-02 0903 999439

126 Le Huu Chi Thien Male 2002-04-11 09187633030

127 Nguyen Kim Lien Female 1958-10-10 0918066339

128 Le Thuy Hai Ha Female 1975-02-02 0903 959 558

129 Nguyen Thi Hue Minh Female 1980-06-19 0908108889

130 John R. Pike Male 1941-09-18 0908 007866

131 Nguyen Thi Be Female 1949-07-25 0913802836


132 Ta Kim Thuy Female 1945-05-15 0918234788

133 Truong Hoang Dung Male 1966-03-29 0903000829

134 Thai Gia Cuong Male 1954-06-13 0903 811 379

135 Le Thi Ngoc Dung Female 1962-08-26 095 8865 889

136 Ta Dinh Hung Male 1955-09-05 0903901172

137 Dinh Thi Viet Nga Female 1971-06-24 0903 710699

138 Pham Duc Nguyen Male 1973-01-01 0918 265 830

139 Duong Hue Male 1939-05-05 091 8 179 168

140 Truong Anh Tu Female 1954-06-29 0913910163

141 Nguyen Tien Hai Male 1954-11-11 0918005285

142 Luu Phuong Phuong Female 1972-03-15 0903888743

143 Le Thi Truyen Female 1970-11-19 0904930017

144 Vo Hoang Dong Male 1946-03-20 0903 914 900

145 Pham Thi Thanh Nga Female 1970-08-01 0909278336

146 Uong Tien Thinh Male 1956-01-20 0903 829 767

147 Nguyen Quang Minh Male 1959-09-15 0903 806 137

148 Le Huu Tam Male 1959-09-07 0909 555 666

149 Nguyen Thi Thanh Female 1931-01-01 0913 931921

150 Truong Trung Hieu Male 2002-11-08 091 3 715 528

151 Le Hong Phuc Male 1974-08-18 0909 595151

152 Duong Cuong Male 1971-01-01 0903 739 172

153 Ho Thi Lien Female 1969-01-01 0908 263731

154 Nguyen Dang Phong Male 2003-01-05 0918 523 383

155 Nguyen Manh Dung Male 1968-05-26 0903 807376

156 Huynh Ngoc Trien Male 1958-02-20 0903810890

157 Pham Thi Ngoc Lan Female 1951-04-30 0908 240 604

158 Tran Xuan Dinh Male 1953-05-03 0903 879748


159 Tang Tu Nga Female 1916-01-01 0903851188

160 Do Thi Ngoc Oanh Female 1965-03-09 0903 818 208

161 Do Nhu Loan Female 1967-09-09 0907 369 369

162 Dinh Cam Van Female 1972-02-12 0908 014797

163 Nguyen Anh Vu Male 2003-12-24 0913700695

164 Goh Tuan Chuong Male 2003-07-02 0903 70 70 60

165 Pham Tran Uyen Nhi Female 2000-11-20 0918010491

166 Goh San Ni Female 2001-07-17 0903 707060

167 Nguyen Huu Nghia Male 1938-02-27 0918266299

168 Pham Thi Cuc Female 1929-04-20 0908 205513

169 Ly Tuong Vy Female 1973-09-07 098 .961. 2377

170 Truong Thi Trinh Female 1931-12-31 091 3 878 836

171 Tran Phuong Tung Male 1960-01-25 0903 801 568

172 Huynh Kim Hung Male 1958-08-02 0903 955174

173 Nguyen Van Anh Female 1977-11-27 0913 510004

174 Phan Van Ho Male 1954-12-25 0918 368888

175 Pham Thi Phuong Khue Female 1968-04-10 0918 274 302

176 Stephen Phi Peach Male 2004-01-19 0913713815

177 Huynh Thi Liem Female 1950-12-29 0903680245

178 Grant Winchester Fairley Male 1945-11-03 0903 379804

179 Vo Thi Lan Female 1936-01-01 0908 893 344

180 Dinh Hong Hai Male 1969-08-22 0918 206 789

181 Vuong Thanh Son Male 1970-03-09 0903 800 131

182 Lai Duy Chinh Male 1950-03-12 0903 842726

183 Ngo Chin Male 1962-12-11 0903 908 568

184 Do Thi Bach Thanh Female 1951-10-30 0903 807 759

185 Le Thi Thu Huong Female 1976-07-02 0903 308282


186 Huynh Trang Loc Male 1969-04-22 0908 198966

187 Truong Van Vinh Male 1975-10-21 0903 638 628

188 Huynh Trang Khai Male 1966-06-30 0903 930 926

189 Ho Li Nuong Female 1960-08-07 0989 102 797

190 Phung Thi Tuyet Mai Female 1952-06-20 0918 855 399

191 Huynh Boi Linh Female 1997-06-22 0902 930926

192 Luu Jackie Male 2000-10-07 0903 338 302

193 Jamie Mai Khoi Donnelly Female 2004-02-05 0903813981

194 Tran Thi Cam Tu Female 1964-09-15 0903 852 559

195 Tran Tien Dung Male 1960-05-02 0903 706711

196 Nguyen Thi Thu Hanh Female 1962-08-06 0913 914995

197 Nguyen Duc Minh Tam Female 1995-08-03 0903 851 999

198 Nguyen Anh Huy Male 1975-01-27 0903718372

199 Vu Thi Cuc Female 1969-05-01 0907 145 380

200 Do The Minh Male 1972-01-20 0903704747

201 Vu Thi Kim Loan Female 1958-07-26 0903 948 815

202 Dang My Lan Female 1976-03-01 0903 957985

203 Ho Thanh Truc Female 1968-01-07 0913 660 034

204 Truong Trinh Ngan Female 1939-11-18 0913 914 353

205 Kaneko Hajime Male 1944-02-04 0908 406578

206 Le Anh Male 1964-11-16 0913 844 308

207 Hwang Ly Female 2004-03-01 0903 707972

208 Nguyen Thi Khoa Hoa Female 1969-08-27 0914007910

209 Ngo Thi Tuyet Thanh Female 1968-11-03 0908 232 313

210 Luc Uyen Nhi Female 2003-12-11 0903333682

211 Vu Van Thuong Male 1932-10-10 0903817996

212 Le Thao Nguyen Female 1974-11-03 090 333 87 89


213 Kieu Phuong Thao Female 1972-02-10 0903 660537

214 Nguyen Thanh Tan Male 1970-10-27 0903 917938

215 Yu Ming Ta Male 1966-06-16 0903809601

216 Han Phuc Sinh Male 1960-08-15 0908 888 989

217 Tran My Linh Female 1973-12-19 0918 010 491

218 Cindy Ly Female 2002-10-17 0903 676 111

219 Do Thanh Tuan Male 1975-12-12 0903 870065

220 Thai Hoa Truong Male 1968-12-16 0913 808 242

221 Dang Dinh Hung Male 1962-05-22 0903 809 370

222 Le Thanh Cong Male 1954-04-03 0903701570

223 Nguyen Anh Khoa Male 2002-05-10 0903 719 447

224 Dai Buu Tran Female 1934-01-01 0913 733 188

225 Doan Anh Sang Male 1961-03-02 0908 18 33 33

226 Nguyen Thanh Long Male 1976-06-23 0913 749 592

227 Vien Dieu Hoa Female 1963-05-02 0913926744

228 Dang Thi Tha Female 1943-03-15 0913660034

229 Nguyen Phuong Nga Female 1959-11-11 0903 700838

230 Forwood Lucy Female 1965-03-16 0918 135764

231 Huynh Ngoc Anh Female 1939-12-24 0913884726

232 Truong Huu Loi Male 1956-07-05 090 393 18 02

233 Tang Quoc So Male 1950-12-12 0913 775731


Pham Nguyen Minh
234 Phuong Female 1978-09-13 0903 704747

235 Wu Jenny Female 1980-07-15 0908 989 831

236 Nguyen Hoang Tam Male 1931-10-14 0903 849 112


0903 849112-
237 Ly Ngoc Nhung Female 1931-11-09 Dung

238 Duong Kim Yen Female 1982-12-11 0983.22.22.87

239 Dang Huu Nghia Male 1936-11-18 0903 808895


240 Le Van Hong Male 1940-05-09 0903 840001

241 Nguyen Thi Kim Van Female 1952-05-26 0918 030938


John Robert Dang
242 Nguyen Male 2004-05-09 0909 993 560

243 Do Thi Anh Female 1932-12-09 0903 909 285

244 Le Minh Hien Female 1968-07-29 0903806116

245 Nguyen Tien Male 1963-10-29 0903 765 103

246 Le Thi Bach Yen Female 1954-08-19 0908124499

247 Trinh Cam Chau Male 1925-05-19 0918328228

248 Ma Thi Lan Female 1955-06-02 0919 043 343

249 Bui Paul Male 1920-04-01 0912 194214

250 Phung Quang Male 1970-03-04 0918 323 777

251 Ton That Canh Hung Male 1954-06-01 0903 805 933
Mohan S.
252 Coomaraswamy Male 1957-11-14 0903 806 597

253 Le Thi Kim Tuyen Female 1960-10-12 0913 940604


0988.383969
254 Nguyen Thi Ngoc Lien Female 1938-01-03 (Thu)

255 Nguyen Thi Huong Female 1969-04-24 0903 906 721

256 Luong Yen Hung Female 1957-08-30 0918010455

257 Axel Gauthier Male 1973-08-30 0908 666184

258 Hwang Jun Won Male 2000-03-02 0903 707 972

259 Pham Thi Hong Anh Female 1977-08-28 0908003319

260 Do Thanh Loan Female 1961-08-07 0903 703 599

261 Le Thi Thanh Thoang Female 1982-02-27 0903 175075

262 Nguyen Thi Kim Nghia Female 1959-02-02 0903705866

263 Nguyen Tri Duc Male 2002-05-23 0913717299

264 Tran Thu Thao Female 1952-12-21 0903 001 772

265 Chung A Te Female 1926-01-01 0908685462-My

266 Ryan Ky Anh Phan Male 1966-11-16 0903 161 966


267 Pham Thi Viet Female 1925-01-01 0909 848075

268 Peter Michael Stone Unknown 1962-06-10 0918 91 66 02

269 James Michael Stone Male 1987-05-04 0908 353374

270 Phan Thao Minh Khoi Male 2003-08-12 0903390557

271 Do Van Hoang Male 1946-09-02 0913 906 974

272 Nguyen Thi Le Hong Female 1958-01-01 0913851070

273 Dinh Hong Ngoc Female 1976-09-08 0903 352 050

274 Hong Xuan Ngoc Male 1962-01-12 0903656981


0913 400 718-
275 Pham Thi Kim Dung Female 1968-01-01 Chong

276 Terry To Male 1945-07-27 0918 666 218

277 Nguyen Xuan So Male 1948-09-12 0903 800 369

278 Nguyen Hoang Long Male 1976-06-13 0904 133 326


0903 841 725-
279 Ma Duc Huy Male 2000-12-27 Thuy

280 Park Yoo Min Male 2004-07-12 0903724409

281 Nguyen Thi Hoa Female 1937-07-03 0903640038

282 Lim Yan Sin Female 1971-05-05 0918773328


0913 717 464-
283 Nguyen Le Thanh Vy Female 2002-11-14 mom

284 Tran Vu Gia Huy Male 1997-01-18 0908 181189

285 Nguyen Hai Anh Female 2004-01-17 0903757240

286 Nguyen Huu Chung Male 1958-04-05 0903813951

287 Clement Michel Male 1926-11-07 0908.658 485

288 Nguyen Van Sang Male 1971-08-09 0913 811 500

289 Tran Van Thai Tuan Male 2001-01-03 0913804613

290 Nguyen Thi Hong Female 1952-07-06 0913 991 832

291 Nguyen Van Minh Male 1957-06-22 0913 955 879

292 Nguyen Thuy Linh Female 1985-06-12 090 3720931

293 Nhan Thi Kim Oanh Female 1947-12-31 0903 692 414
294 Duong Nha Chi Female 2004-04-06 0903 781 888

295 Nguyen Phuong Bat Male 1967-11-09 0903 864 133

296 Ngo Kim Cuc Female 1951-06-18 0913 967 487

297 Nguyen Ngoc Suong Female 1952-06-30 0903915935

298 Ngu Xuan Cuc Female 1934-01-01 0903 749 666

299 Nguyen Minh Thu Female 2004-08-20 0903309075

300 Nguyen Thi Thanh Mai Female 1963-06-17 0919 170 665

301 Le Quang Nhat Male 1955-09-01 0903 832 599

302 Truong Thi Bich Ngoc Female 1960-05-08 0903805991

303 Pham Thi Nu Female 1957-10-20 0913 804 379

304 Nguyen Thi Ngoc Lien Female 1966-05-17 0903 919 202

305 Nguyen Thi Ngoc Lai Female 1972-10-06 0903 33 99 42

306 Nguyen Thanh Liem Male 1958-02-17 0903 825 817

307 Hao Le Chi Female 1966-02-14 0918 834 578

308 Huynh Thi Phuoc Female 1920-07-03 0918462702

309 Ho Thi Khe Female 1928-03-08 0913 804 802

310 Duong Thi Minh Quy Female 1971-02-26 0903 71 51 40

311 Le Thi Thu Nguyet Female 1960-07-26 0903 752621

312 Do Minh Duy Male 2000-04-02 0918 48 4844

313 Nguyen Minh Phuc Male 1967-07-25 0903 952356

314 Nguyen Ngoc Hue Female 1954-11-11 098 901 8511

315 Nguyen Thi Tuyet Xuan Female 1959-03-18 0903 651 111

316 Schifferli Dao Female 1944-01-29 0918 462 702

317 Lam Ngoc Lan Female 1972-03-11 0903 650 792

318 Nguyen Quoc Chanh Male 1958-10-20 0918 153 354

319 Do Dalena Female 1973-10-31 0903 827977

320 Luong Trien Hao Male 2004-10-12 0918031081


0903
11860009088887
321 Le Do Mai Vy Female 2004-10-12 5
0903 714294-
322 Huynh Kim Hue Female 1932-03-08 Ngan

323 Duong Minh Duc Male 1942-11-04 098 90 22 879

324 Dao Thi Van Anh Female 1982-10-30 0907 910 990

325 Nguyen Dac Khoi Male 2004-10-20 0918884466

326 Lu Thi Bach Lan Female 1959-01-01 0918 456 715

327 Doan Thuy Dung Female 1959-11-08 0913 801147

328 Doan Nguyen Luong Female 1976-07-30 0903 389469

329 Nguyen Hoai Thu Female 1980-07-29 0983290780

330 Quach Phan Buu Female 1957-10-19 0903 932 238

331 Nguyen Thu Trang Female 1952-10-15 0903 903 528

332 La Thu Thuy Female 1950-07-12 0913 905 381

333 Phan Thi Chot Female 1944-12-31 0903 850 966

334 Nguyen Thi Xuan Huong Female 1970-06-24 0918345933

335 Vo Ngoc Chau Female 1942-01-01 0903 733 143


0908
336 Nguyen Van Tri Male 1946-01-01 526245/0903 326

337 Nguyen Thi Ngoc Suong Female 1967-11-10 0908 440 909

338 Vu Van Binh Male 1954-09-10 0903 939 379


Nguyen Thuy Quynh
339 Loan Female 1972-10-26 0913851462

340 Luu Tieu Van Female 1942-06-06 0913169502

341 Truong Thanh Phong Male 1953-01-30 0913962119

342 Nguyen Thi Hai Yen Female 1976-03-02 0988 524 005

343 Dinh Quoc Binh Male 2002-06-06 0903 845495

344 Chiu Hung Male 2001-05-26 0903 647 086

345 Bui Thi Tho Female 1928-01-01 0903374554

346 Cheng Minh Lang Male 1959-06-20 0903 889 638

347 Khoa Nang Dat Male 2004-08-23 0908 132348


348 Nguyen Kim Phung Female 1954-02-13 0918 208 189
0913 647758 Ms
349 Nguyen Thanh Khoa Male 1985-03-08 Trinh

350 Tran Thi Quyen Female 1967-07-22 0918 770 822

351 Ly Le My Female 1976-01-24 0908 132 770

352 Pham Thi My Le Female 1958-01-01 0913901056

353 Vo Tran Minh Nhat Male 2004-12-09 0918490199

354 Nguyen Phi Long Male 1939-10-17 0903 698748

355 Tran Ngoc Anna Female 2003-11-25 0903 951 741

356 Hua Thi Dong Dao Female 1937-10-27 0908150041

357 Woo Seok Ki Male 1966-03-09 0909233020

358 Vu Tuyen Quang Male 1950-03-06 0903 83 57 09


0908 110 096
359 Luu Thi Dao Female 1922-01-01 c.Thom

360 Nguyen Thi Ngoc Minh Female 1960-09-12 0918418685

361 Tran Ngoc Lan Female 1972-12-17 0909901999

362 To Ky Female 1960-12-07 0913 704 414

363 Tran Dang Phan Male 1956-08-10 0903 835 669


Marie Agnes Truong Vinh
364 Duy Female 1925-05-28 0909 171 484

365 Thoi Van Minh Male 1934-12-14 0903 687788

366 Truong Tan Vinh Male 2003-09-02 0903638628

367 Nguyen Thi Hong Female 1930-01-01 0903 827 531

368 Le Quang Trung Male 1971-11-02 0903909541

369 Do Minh Thu Female 2002-08-07 0903339942

370 Graham Franklin Potter Male 1946-08-28 0903 914 571

371 Chau Chi Kiet Male 2004-12-09 0903 671 215

372 Nguyen Huu Dinh Male 1972-11-06 0903 827368

373 Doan Tran Khoi Nguyen Male 2001-04-21 0903870699

374 Doan Nguyen Khanh Ha Female 2000-10-25 0918 042989


375 Ly Cao Female 1969-09-16 0908 332 968

376 Le Thi Ngoc Diep Female 1961-10-08 0918 030808

377 Pham Van Muoi Male 1954-02-18 0903 900 916

378 Lawrence Trigg Male 1927-11-15 0918 456 838

379 Nguyen Van Day Male 1963-04-29 0908 000 609

380 Nguyen Thi Thu Ha Female 1958-01-31 0913981822


0903807662-
381 Tran Cat Nghi Female 2005-02-18 mother

382 Tran Thuy Binh Nguyen Female 1997-12-02 0903309876

383 Do Le Thi Female 1970-09-20 0903 973986

384 Le Van Doan Male 1954-10-07 091 3 904 647

385 Huynh Minh Cuong Male 1969-12-20 0918 118446

386 JO HYUNG JUN Male 2005-03-01 0958934203

387 Phan Cam Hung Male 1978-12-18 0908 283 313

388 Nguyen Hung Viet Male 2004-07-05 0912307186

389 Pham Tran Nhat Minh Male 1983-01-02 0903 023 456

390 Le Nguyen Nam Phuong Female 2005-03-03 0908 25 99 65


0913 92 88 00-
391 Nguyen Dinh Khuong Male 1995-03-20 mother

392 Ha Thi Thanh Thanh Female 1949-06-28 0908.228549

393 Phan Minh Quang Male 2002-10-20 0903 038 848

394 Pham Thi Thu Thuy Female 1956-08-06 -0903 828 556

395 Truong Le Quyen Female 1958-02-24 0918 038 969

396 Vu Hong Ky Male 2003-07-10 0903 913862

397 Papiya Choudhury Female 1975-02-13 0908805327

398 Ayako Fukuda Female 1978-12-11 091 959 1077

399 Ah Lang Ang Female 1965-10-03 0908 824 560


091 8161 167
400 Chau Thi Thoi Female 1933-10-10 Diem
Pham Tran Nguyen Thuy
401 Anh Female 2005-02-02 0903 829155
402 Nguyen Thi Phuong Thuy Female 1982-04-03 0903 829 155

403 Phan Tran Minh Tam Female 2004-12-13 0918 622 567

404 Doan Hong Dung Male 1958-06-08 0908 004 636

405 Le Hong Minh Female 2001-10-08 0903636516

406 Do Thanh Danh Male 1969-06-07 0903 104 107

407 Le Thi Thanh Dao Female 1965-09-10 0903 783726

408 Ana Huynh Female 2005-04-07 0903 912 913

409 Nguyen Thi Thu Huong Female 1975-01-01 0918374374

410 Pham Thi Thuy Hien Female 1978-01-01 0918505032

411 Huynh Thi Tu Female 1936-04-02 0918671201

412 Nguyen Thi Hong Female 1977-02-07 0903 338 976

413 Huynh Vinh Nhan Male 1937-04-02 0903 701 324

414 Nguyen Chi Tan Male 1950-02-10 0903 707 611

415 Lam Hanh Sanh Male 2005-03-05 0908 661 668

416 Sawyer Samantha Female 1971-05-13 0903175713


0986 850 970-
417 Ngo Thi Huoi Female 1935-09-04 tam

418 Tran Ngoc Phuong Female 1976-09-02 098 961 49 65

419 Do Thi Kim Lan Female 1964-10-29 0913 901 056

420 Tran Van Hoa Male 1948-01-01 0913 937 059

421 Ho Kim Ngoc Female 2003-03-18 0903042936


0913888788-
422 Ta Minh Thanh Male 2005-02-19 Ms.Diep

423 Quach Thu Male 1958-08-30 0903.847343

424 Mai Long Thanh Tung Male 1973-04-06 0903 916 375

425 Nguyen Hong Van Female 1970-11-16 0903 376 748

426 Bui Huynh Yen Hung Female 1984-09-12 0909 633 220

427 Van Cong Quang Male 1971-02-04 0903 84 60 08

428 Ngo Howard Hoa Male 1968-05-28 0918 042 205


429 Duong Cam Huy Male 1968-03-16 0903 811668

430 Thang Hue Man Female 1970-01-08 0908 332328

431 Nguyen Van Quynh Male 1951-12-24 0913 806 008

432 Do Pham Phuong Anh Female 2005-05-19 0903 704 747

433 Le Manh Chau Male 1977-11-06 0903 736 016

434 Ha Van Thieu Male 1931-03-21 0903 63 11 88

435 Nguyen Cong Thanh Male 1934-10-15 0903 152 527

436 Pham Nhan Thu Female 2001-10-22 0919503838

437 Nguyen Thu Hien Female 1972-10-26 0903911026

438 Nguyen Sy Cong Male 1970-06-04 0903 836 228

439 Vo Thi Canh Female 1929-01-01 0908840708

440 Tran Thi Thanh Thao Female 1973-04-28 0909.322420

441 Le Hoang Chuong Male 1971-07-26 090 3333354

442 Sven Erik Eiksjoe Male 1962-04-10 0903 305214

443 Ase Vattedal Eiksjoe Female 1974-08-04 0908 052 303

444 Duong Thi Uong Female 1931-05-03 0913 826 874

445 Nguyen Van Nuoi Male 1953-08-07 0913 886089

446 Le Minh Khoi Male 2000-08-24 0903828346

447 Nguyen Thi Ngoc Diem Female 1977-03-15 0903 828346

448 Nguyen Thi Thanh Huyen Female 1975-11-19 0903 310547

449 Dao Duy Khoi Nguyen Male 2005-06-04 0903 444 988

450 Nguyen Chau Ngoc Hien Female 1984-10-26 0903 310665

451 Vo Thanh Binh Male 1972-06-09 0903 59 23 01

452 Pham Van Hao Male 1972-01-01 0903108877

453 Nguyen Thanh Tung Male 1953-03-21 0903 766 766

454 Nguyen Thi Hong Phuong Female 1970-04-17 0903988911

455 Pham Mai Anh Phuong Female 2005-06-14 0913 924530


456 Le Thi Bich Nga Female 1975-07-13 0909123909

457 Doan Anh Quan Male 1961-12-22 0918 00 66 72

458 Nguyen Thi Le My Female 1948-12-12 0907 909 900

459 Nguyen Thi Ngoc Yen Female 1980-10-10 0907879798

460 Nguyen Thi Ngoc Luu Female 1968-05-20 0903 339 942

461 Ho Xuan Huong Female 1971-11-21 0903 808 656

462 Le Thi Kim Phuong Female 1958-09-16 0908-682808

463 Cung Thi Minh Tu Female 1972-05-31 0903 466666

464 Le Kieu Khoa Male 1972-02-27 090 345 9999

465 Nguyen Thi Thu Tam Female 1985-01-01 0918 508 594

466 Tran Le Ngoc Huong Female 1965-05-07 0918 189 895

467 Nguyen Thi Ngan Suong Female 1980-06-20 0903 356 535

468 Tran Hien Tuong Male 1954-07-05 0908 293 389

469 Ngo Dinh Sau Male 1957-07-11 0913 435 594

470 Vo Kim Hoang Female 1973-07-24 0918 119 166

471 Nguyen Trong Male 1940-01-01 0903 320 445

472 Pham Thi Ngoc Anh Female 1943-01-01 0909547632

473 Nguyen Quoc Khanh Male 1964-06-08 0903 923 663

474 Nguyen Hoang Male 1942-01-01 0913 743 546


090 33 46 069-
475 Nguyen Thi Yem Female 1966-06-01 aMinh

476 Dao Thi Thu Female 1956-07-02 0903985722

477 Nguyen Xuan Nham Male 1947-11-10 0913 21 5309

478 Vo Dong Duc Male 1959-02-06 0913870089

479 Ho Thi Ngoc Van Female 1971-06-17 0907 144963

480 Vu Thi Cong Hoa Female 1956-05-02 0903 355 578

481 Huynh Thu Nga Female 1951-10-28 0918758747

482 Huynh Thanh Dan Male 1999-03-18 0903990324


0903 000 235
483 Lai Dinh Xiem Male 1927-01-01 A.Đông

484 Tran Thi My Dung Female 1950-04-12 0913.785262

485 Le Nguyen Ngoc Chau Female 2000-06-11 0909272299

486 Le Phuc Hung Male 2002-10-21 0909 272299

487 Le Tuan Khai Male 1948-01-01 0903 901 580

488 Dang Thi Oanh Female 1949-09-19 0913215309

489 Nguyen Cong Ai Huyen Female 1972-09-17 0903 644 812

490 Ho Thi Kieu My Female 1968-03-05 0903 995610

491 Nguyen Ngoc Chau Male 1962-02-15 0903 919202

492 Nguyen Thi Ngo Female 1954-08-05 0903 800 678

493 Le Anh Tuan Male 1953-04-10 0913 80 94 65

494 Tran Dinh Thu Thuy Female 1973-08-16 0903930377

495 Pham Duy Khang Male 2001-08-04 0903863543

496 Vo Minh Nha Female 2005-08-16 0918 228 717

497 Pham An Male 2000-11-11 0903 324754

498 Huynh Thu Hong Female 1960-09-04 0913 601 209

499 Peach Richard John Male 1953-10-20 0907 883 356

500 Fiona Phuong Peach Female 2005-08-19 0907883356

501 Tran Van Chin Male 1972-08-20 0919 700900

502 Le Dinh Tri Male 1975-11-27 0903 72 70 66

503 Nguyen Ngoc Hieu Male 1967-04-21 0913 177 539

504 Huynh My Anh Female 1972-09-15 0903 833 554

505 Phan The Nhung Male 1938-05-18 0908 388 222

506 Huynh Viet Hoang Vy Female 2005-07-23 0913 804 567

507 Nguyen Thi Minh Huong Female 1962-12-08 0918011677

508 Han Chan Male 2005-08-31 0918 77 33 28

509 Trinh Ngoc Bang Tran Female 1990-12-20 0958 808080


510 Phan Mai Hanh Nhu Female 2004-08-21 0907 316 101

511 Nguyen Gia Phuc Male 2004-11-27 0903.011819

512 Vu Thi Xuan Mai Female 1956-07-25 0903 939 873

513 Nguyen Ngoc Son Male 1960-05-15 0918 017 691

514 Doan Thi Lan Female 1966-06-20 0903353599

515 Truong Thi Tuyet Female 1943-09-07 0903 304 136

516 Le Thi Tuyet Hong Female 1965-09-14 0903177898

517 Phan Thi Ngoc Anh Female 1953-08-28 0903 902347

518 Lisa Mai Female 1963-08-07 0913 837 696

519 Dang Phu Thang Male 2003-03-20 0908 271269

520 Ngo Anh Tuan Male 1970-11-15 0903 702460

521 Dang Xuan Mai Female 2005-03-05 0913998305

522 Nguyen Long Hai Yen Female 1979-04-27 0903 787 202

523 Ly Len Thai Male 1948-01-14 0903 831 197

524 Vo Do Phuc Male 2003-11-12 0903935716

525 Tran Phuong Hao Female 1978-10-20 0912 307 186

526 Kathleen Pang Qi Yu Female 2004-09-30 0903 913 805

527 How Jia Ying Female 2001-06-12 0903 913 801

528 Sim Qian Hui Nathalie Female 1998-02-14 0903 801 476

529 Luong Ngoc Bao Anh Female 2000-01-23 0918 683 399

530 Luong Giang Nam Male 1964-01-10 0918 68 33 99

531 Tran Thi Thanh Female 1955-05-15 0989690687

532 Ton Nu Que Chi Female 2005-05-16 0903 901629

533 Tran Thai Nguyen Male 2005-06-11 0903714330

534 Huynh Tran Lynh Phuong Female 1975-11-02 0918 636 636
0903 732
535 Bui Van Tam Male 1938-01-01 701c.Nguyen

536 Pham Dinh Nguyen Male 1957-10-23 0903853069


537 Nguyen Duc Huy Male 2004-05-10 0918425308

538 Nguyen Thi Thanh Nhan Female 1951-05-16 0908 193 651

539 Vuong Thi Lam Female 1944-08-08 0914 251 975

540 Huynh Thi Chau Female 1962-03-13 0903 951 311

541 Le Thi Ngoc Ha Female 1960-10-19 0903 844 337

542 Nguyen Thi Lien Female 1962-12-26 0918 262 739

543 Pham Thi Linh Female 1935-01-01 0908 406 900

544 Le Thi Tiet Hang Female 1957-11-26 0903 883937

545 Nick Thao Male 2002-11-16 0913941823

546 Nguyen Thuy Duy Female 1982-05-15 0989 378 539


8579818
547 Lam Muoi Female 1952-01-01 c.Quyen

548 Nguyen Thi Cam Ha Female 1959-01-01 0918632224

549 Nguyen Cao Duong Anh Female 2005-10-08 0918196555

550 Tran Xao Co Male 1948-11-14 0903 943779

551 Nguyen Van Hai Male 1953-01-01 0918741953

552 Mai Nguyen Xuan Yen Female 1977-08-06 0903 380 761

553 Bui Thi Kim Cuong Female 1981-01-05 0989 396 969
0903 010808-
554 Tran Gia Phu Male 2004-05-04 mother

555 Nguyen Truong Thanh Vu Male 2001-02-19 0918650922

556 Nguyen Thi Thu Lan Female 1955-07-22 0903 903 764

557 Eliane Couteau Female 1921-01-21 0908177049-son

558 Vo Dam Thang Male 2002-05-23 0903 727 839

559 Le Hong Anh Female 2005-10-16 0903338976

560 Dao Thuc To Female 1971-03-08 0909 222289

561 Nguyen Quynh Chi Female 1966-11-01 0909 02 03 54

562 Huynh Huu Hanh Male 1960-10-26 0918 871 955


0919 731516
563 Nguyen Van Khach Male 1951-01-01 a.Quy
564 Nguyen Thi My Hanh Female 1965-09-21 0903 923 571

565 Nguyen Hoang Phuong Female 1978-03-08 0908414372

566 Vu Thi Xuan Female 1954-01-06 0903 887262

567 Le Nguyen Minh Chau Male 2005-10-19 0903 319 095

568 Dinh Ngoc Huong Vy Female 2005-10-19 0908 468 089

569 Pham Thi Hai Female 1932-01-01 090 361 6865

570 Le Thi Anh Lan Female 1952-04-09 0903 014480

571 Le Kim Thanh Female 1987-07-16 0907.101039

572 Dang Thi Hong Lam Female 1950-04-12 0913 623 757

573 Le Ngoc Quang Male 2004-02-20 0903945092

574 Nguyen Van Bung Male 1965-10-20 0918683938

575 Le Thanh Trieu Male 1971-06-01 0903 636016

576 Huynh Thi Nho Female 1923-01-01 0903 694 477

577 Pham Van Chi Male 1952-08-12 0914 008328

578 Tran Phuong Vu Male 1998-11-09 0903707964

579 Bui Minh Phat Male 1940-01-01 0989352911


0903 141 131-
580 Truong Thi Hoai Khanh Female 1981-02-19 Khanh

581 Nguyen Thi Lan Female 1946-10-22 0902 018 945

582 Nguyen Duy Luan Male 1975-11-28 0903 680 088

583 Bui Thi Xuan Sinh Female 1942-10-14 0909 839 855

584 Tran Vinh Phuc Male 1955-06-05 0903 639839

585 Nguyen Van Duc Male 1968-10-20 0903935941

586 Nguyen Thi Hong Van Female 1963-03-04 0903 977 772

587 Tran Gia Bao Male 2005-01-11 0903 309 909

588 Nguyen Ngoc Tung Lam Male 1999-11-29 0908 564033

589 Thai Thi Chung Female 1923-01-01 0908 167475

590 Nguyen Minh Duc Male 2005-09-04 0909690803


591 Le Thi Hong Van Female 1947-06-21 0903 615769

592 Nguyen Cong Chau Male 1946-03-04 0903 615 769

593 Phan Mai Ngoc Nhi Female 1996-05-28 0908022745

594 Nguyen Minh Tuan Tony Male 2004-03-19 0913 621929

595 Tran Gia Bao Male 2000-08-15 0903010808

596 Hoang Thi Mai Phuong Female 1977-09-15 091 888 0 666

597 Van Tan Hoang Male 1963-10-10 0903 806 938

598 Nguyen Hoang Yen Nhi Female 1999-03-13 0907580150

599 Nguyen Van Nghi Male 1947-01-01 0909 391819

600 Nghiem Thi Dan Female 1924-02-02 098 3396 991

601 Le Que Phuong Female 1980-05-02 0918283848


0909 789 789
602 Duong Thi Mai Female 1932-07-09 a.Hung

603 Le Van Nghi Male 1964-12-01 0913 739 987

604 Nguyen Thi Minh Tam Female 1951-11-20 0989984341

605 Vu Le Vinh Male 1976-05-26 0903 859 205

606 Nguyen Vo Thanh Truc Female 1993-10-31 0913924069

607 Truong Sy Quang Huy Male 1998-06-11 0903744789

608 Le Quynh Nhung Female 1969-11-01 0903 744 789

609 Truong Sy An Male 1963-07-12 0908 9035514

610 Manh Van Binh Male 1951-05-19 0903 50 40 87

611 Truong Thu Phan Female 1952-08-03 0903 3134 93

612 Mai Long Van Nguyen Male 2005-06-24 0903 310 547

613 Phan Minh Cuong Male 1964-08-04 0908 022745

614 Phan Thi Hai Female 1937-02-01 0913 905 277

615 Tran Thi Quynh Boi Female 1971-03-30 0903.678.723

616 Dang Mo Male 1946-09-10 0903802903

617 Nguyen Tam Minh Anh Female 2005-11-04 0903 633343


618 Nguyen Van Phuoc Male 1940-03-08 0907 366 892

619 Dinh Nguyen Hai An Male 1996-04-25 0903 932 906


0903 665 166-c
620 Nguyen Viet Chien Male 1938-01-01 Huong
Nguyen Bach Ngoc
621 Khanh Female 2003-05-22 0903 80 34 95

622 Vo Hong Dieu Mai Female 1930-10-18 0909.485626

623 Vu Thi Phuong Female 1950-05-09 0919171551

624 Nguyen Thi Be Female 1932-01-01 0903 644812


0913158335 - Ms
625 Vo Thi Nghia Female 1939-03-03 HAnh
0908 725 193-
626 Tran Bich Female 1942-11-04 Linh

627 Ngo Lam Tai Male 2004-05-11 0903 641 986

628 Tran Tuan Nghiep Male 1979-10-28 0913 913389

629 Tran Tuan Minh Male 1983-06-24 0903951678

630 Nguyen Thanh Phuong Male 1957-10-30 0909 606 248

631 Ho Dai Ba Male 1932-01-01 0908894473

632 Nguyen Phuc Minh Khoa Male 2003-12-20 0913 911 933

633 Nguyen Nhat Huy Male 1966-12-19 0903 932822

634 Le Van Loc Male 1999-06-27 0908 833 956

635 Tran Van Chuyen Male 1941-01-01 0903 010180

636 Tran Thi Bich Lien Female 1940-01-01 0903010180

637 Luu Ngau Male 1950-06-29 0903 943 697

638 Tran Thi My Dung Female 1968-07-09 0903 709 829

639 Luu Duc Dat Male 2005-04-19 0903741111


0913922329-Ms
640 Thai Thi Ninh Female 1925-01-01 Hong

641 Nguyen Thi Ai Thanh Female 1978-03-23 0903033877

642 Vo Dang Dan Ha Female 1966-05-03 0903825353

643 Hua Thanh Hoi Male 1959-01-09 0982 10 33 04


0903 74 74 65-
644 Nguyen Thi Thuy Ngan Female 1956-06-08 Thanh
645 Tran Le Hoai Bao Male 1982-04-01 0909 49 48 02

646 Ha Thi Phuong Female 1943-07-10 0913 718 088

647 Dinh Van Dung Male 1959-11-30 0913 437 707

648 Nguyen Thi Xuan Ngoc Female 1972-11-10 0903 829729

649 Nguyen Thi Hong Lien Female 1960-05-10 0903 992998

650 Du My Chinh Female 1959-01-19 0903 141 888

651 Le Thi My Ngoc Female 1973-01-20 0903 905 538

652 Nguyen Thi To Nguyet Female 1971-03-08 0908 113 659

653 Nguyen Thi To Nga Female 1961-11-09 0903 711 234

654 Phan Quang Thuan Male 1972-02-10 0918263323

655 Nguyen Duc Trung Male 1998-10-07 0913 462 040

656 Le Bao Chau Male 1998-11-03 0903367716

657 La Man Uyen Female 2005-09-28 0918 551195

658 Vo Minh Tan Male 1960-09-09 0909 028 999

659 Hoang Thi Kinh Female 1951-11-15 0913749592

660 Park Do Hyeon Male 2000-04-20 095 867 4907

661 Christian A. Truong Male 1958-03-18 0913 916 682

662 Lai Duy Hong Male 1959-05-25 0903 944312

663 Truong Thi Bich Nga Female 1960-08-16 0903 818 945
Nguyen Thi Phuong
664 Huyen Female 1960-04-29 0913 623 825

665 Nguyen Thi Bay Female 1933-01-01 0919.195.373

666 Pham Thanh Chung Male 1956-07-03 0983 004151

667 Dao Anh Thu Female 2001-04-19 0918 122612

668 Do Van Nhat Male 1967-03-26 0913 638 220

669 Dang Thi Ngoc Bich Female 1959-04-23 0918 301 201

670 Nguyen Dang Minh Quan Male 1996-01-01 0918 301201

671 Le Huu Tai Male 1995-01-01 0918 467405


672 Ngo Quang Hien Male 1958-02-22 0903 607519

673 Tran Tien Hung Male 1999-11-04 0903909749

674 Do Quoc Nam Anh Male 2005-11-28 0918 265 067

675 Le Hoang Minh Male 1955-03-06 0913 860313

676 Nguyen Thanh Ha Female 1957-03-20 09084 9999

677 Bui Quang Tam Male 1984-08-30 0905 082222

678 Nguyen Thi Thu Minh Female 1970-05-01 0903 99 35 65

679 Nguyen Huu Hanh Female 1973-09-20 0903740506

680 Nguyen Kim Dung Female 1943-04-15 0909 229243

681 Tran Chieu Duong Female 2000-05-01 0983906911

682 Phan Dinh Tham Male 1965-06-29 0903 751 925

683 Nguyen Trong Hien Male 1947-12-01 0913 784878


0903 429 390-
684 Doan Thi Thao Phuong Female 2005-12-05 mother

685 Tang Van Luyen Male 1958-01-01 0903 830 957

686 Nguyen Thi Lang Female 1940-01-01 0918 296296

687 Vu Duc Giang Male 1954-05-10 0904 136 688

688 Duong Duc Huy Male 1975-06-07 0903 822 067

689 Bach Ngoc Nga Female 1955-03-08 0903 803495

690 Nguyen Thi Bich Lien Female 1958-10-27 0913 254256

691 Vo Van Bon Male 1958-04-26 0903013127

692 Ly Thi Kim Chi Female 1958-07-05 0918 851 552

693 Nguyen Thi Ngoc Anh Female 1983-09-09 090 373 1655

694 Tran Duc Ai Male 1952-11-17 0913 436 169

695 Dinh Hieu Thien Male 2003-06-03 0913 115 028

696 Tran Xuan Tam Male 2002-11-19 0909322420

697 Ngo Thi Thanh Nhan Female 1954-07-02 0903944763

698 Nguyen Thi Tan Female 1935-01-01 0903 951311


699 Nguyen Huu Ngan Tram Female 1977-04-15 0903953254

700 Nguyen Tri Tan Male 1991-12-31 0903951311

701 Le Viet Dung Male 1956-07-05 0903757224

702 Le Tran Minh Nhu Female 1999-06-07 0913905504

703 Tran Thi Nhu Duyen Female 1970-04-26 0913 905504

704 Nguyen Trung Duy Male 2005-09-11 0908317170

705 Mai Van Buon Male 1970-01-01 0908850278

706 Nguyen Van Khai Male 1942-06-12 0903340963

707 Luong Lien Female 1950-11-03 090 332 038

708 Khuat Huy Vu Male 2002-02-23 09038332519

709 Nguyen Van Loc Male 1955-02-18 0918 107 435

710 Duong Thi Lien Female 1948-10-08 0903 649998

711 Ngo Thi Luat Female 1948-01-01 0988087121

712 Nguyen Huy Thach Male 1941-08-16 0908 100 611

713 Le Van Lam Male 1980-10-19 0909 022160

714 Nguyen Duy Thanh Male 1971-03-02 0908 008045

715 Nguyen Thi Thanh Binh Female 1958-11-29 0903 337 736

716 Tran Anh Andy Male 1961-02-27 0903 731 688

717 Le Ngoc Tram Female 1999-03-31 0913920358

718 Le Vinh Ha Male 1974-04-02 0903 909 603

719 Nguyen Tran Hoang Nam Male 2004-09-17 0903 310629

720 Nguyen Le Trung Phuong Male 1979-05-23 0903 69 38 36

721 Tran Hoang Phu Xuan Female 1980-03-28 0903 310 629

722 Pham Thi Hoa Binh Female 1956-02-03 0903 915523

723 Ho Thi Ve Female 1976-06-08 0919.470870

724 Tran Van Viet Male 1933-01-01 0918 143 171

725 Van Tuan Phat Male 1975-10-03 0908 339 772


0918398019 Ms.
726 Trinh Van Tu Male 1930-01-01 Hoa

727 Dinh Thi Bich Ngoc Female 1966-01-06 0913735219

728 Le Thi Hanh Trang Female 1980-05-19 0919 222 777

729 Huynh Quoc Doan Male 1979-05-30 0909 666 999

730 Pham Thi Ngoc Anh Female 1960-11-08 0903 766 030

731 Le Hoai Anh Female 1966-01-06 0903 800 881

732 Le Hong Yen Female 1976-10-03 0903 92 03 58

733 Vu Ngoc Bao Khue Female 2005-11-08 0918 843 002

734 Nguyen Ngoc Huong Female 1964-04-01 0918 540252

735 Vo Thi Thu Nga Female 1956-09-22 0913 662 779

736 Le Ngoc Minh Female 2004-11-26 0903 311 988

737 Nguyen Luong Viet Ngan Female 1955-01-29 0913 737 490

738 Ngo Son Hai Male 1968-09-09 0903 920 133

739 Raymond Blanchard Male 1942-07-20 0903 342 882

740 Le Truc Anh Female 1983-05-10 0913 892 210

741 Huynh Bach Mai Female 1962-09-02 0913 962033

742 Le Thi An Female 1972-11-20 0909 529 335

743 Thai Hoang Bao Male 2006-01-01 0903 731 769

744 Tran Quang Tien Male 1971-04-15 090 888 0 666

745 Vo Minh Quoc Male 2005-10-20 0908271269

746 Vo Hong Vi Male 2006-01-03 0908 897989

747 Hong Nguyet Minh Male 1941-08-28 0918 607633

748 Ho Thi Ai Loan Female 1953-03-06 0908 407904

749 Nguyen Thi Mai Dung Female 1954-12-02 091 390 9566

750 Tran Thi Tu Le Female 0918 819 000

751 Lam Thi Tang Female 1935-01-01 0914 093 767 Ai

752 Tran Tich Dai Male 2000-11-01 0903 842 999


753 Le Cam Claribel Female 2004-09-25 0903 933 555

754 Dinh Ngoc Quynh Vy Female 1982-06-13 0903 76 5474

755 Ho Mong Xuan Mai Female 2005-08-10 0903 350868

756 Nguyen Thi Mai Huong Female 1973-10-07 0908.126975

757 Huynh Kim Thanh Male 2003-04-15 0903646245

758 Lam Quan Dieu Male 1942-01-02 0903304449

759 Duong Khanh An Male 2006-01-10 0903 726375

760 Nguyen Quynh Trang Anh Female 2005-03-23 0903 920 513

761 Nguyen Thi Tinh Female 1932-02-08 0903 99 66 11

762 Nguyen Thi Huoi Female 1958-01-01 0919 662157


0983.55.19.45 C
763 Hoang Thi Sen Female 1946-01-01 Oanh

764 Doan Duc Tran Male 1976-02-20 0913 855 822

765 Nguyen Phuc Quynh Chi Female 2000-08-25 0913 920 438

766 Dinh Hoang Son Male 1952-04-28 0918 393 627

767 Nguyen Trung Hieu Male 2005-11-15 0903 150 648

768 Nguyen Manh Tuan Male 1947-06-02 0909 022 160

769 Giang Tuan Vinh Male 1967-03-01 0903957388

770 Tran Nhu Huu Male 1950-01-05 0903 99 77 70

771 Chang Suyu Female 2005-06-04 0903 370880

772 Nguyen Thi Thu Female 1922-01-01 0903 426 948

773 Huynh Bao Tran Female 1984-01-15 0903 084 789

774 Pham Van Can Male 1924-01-01 0913 111 888

775 Pham Thi Thu Female 1973-10-09 0913 640 711

776 Nguyen Thi Thanh Mai Female 1979-02-18 0909 26 11 30

777 Chu Quynh Anh Female 2006-01-29 0903.775.875

778 Dinh Thi Hoan Female 1945-01-01 0918 288382

779 Le Gia Lan Male 2005-04-15 0908 006 443


780 Ho Phung San Male 2003-01-16 0908 006443

781 Luong Minh Thu Female 1981-10-21 0908 159 411


Nguyen Ngoc Lan
782 Phuong Female 1985-08-19 0909 977 979

783 Doan Thi Mai Female 1972-04-04 0918 268 254

784 Huynh Kim The Male 1969-11-14 0913 761 645

785 Nguyen Ngoc Bich Tran Female 2006-02-05 0908 123800

786 Nguyen Minh Tien Male 1980-02-04 0918417299

787 Nguyen Dinh An Male 1961-03-30 0903 322 077

788 Le Thi Be Female 1965-01-01 0903176779

789 Do Thi Minh Nguyet Female 1958-10-03 0913 929 005

790 Tran Thi Viet Female 1957-05-17 0903785353

791 Huynh Thi Bich Dung Female 1957-09-27 0918488190

792 Tram Phuoc Loc Male 1963-10-27 0903 909251

793 Vuong Quoc Hung Male 1969-01-01 0913 401 950

794 Vu Anh Cuong Male 1960-06-04 0903 607 646

795 Nguyen Thi Phoi Female 1938-01-01 0908 619919

796 Nguyen Dang Toan Male 1967-12-24 0913 923 060

797 Nguyen Ngoc Gia Male 1937-05-17 0903 234 033

798 Lam Thi Diep Female 1929-02-07 0903 729 255


0903 194998-
799 Le Thi Thanh Thuy Female 1979-12-12 y.sister

800 Nguyen Ha Chi Female 2000-08-22 0903 390 321

801 Bui Tu Trinh Female 2005-12-28 0913 645526

802 Bui Tu Trinh Female 2005-12-28 0913 645 526

803 Nguyen Minh Nam Male 1964-07-11 0903 800 401

804 Nguyen Thi Minh Nguyet Female 1974-08-06 0908 005 800

805 Nguyen Tang Nguyet Thu Female 1939-11-10 0903 123 449

806 Nguyen Thi Viet Ha Female 1977-12-20 0908 000 285


807 Le Thi Bich Ngoc Female 1972-09-14 0903 809438

808 Ta Thi Truc Quyen Female 1980-10-19 0908 561 565

809 Tran Kim Yen Female 1967-03-11 0903 83 5908

810 Le Van Bac Male 1954-01-01 0909519393

811 Lu Van Phan Male 1927-07-01 0918 041 213

812 Hoang Phuong Minh Female 2003-04-29 906 3491

813 Dang Thi Kieu Nguyet Female 1963-10-23 0903 882 668

814 Pham Nguyen Anh Duy Male 2005-05-14 0903 065508

815 Nguyen Ba Dat Male 1992-08-05 0913800045

816 Nguyen Duc Dung Male 1962-02-08 0913 985258

817 Nguyen Ngoc Phuong Female 1957-12-25 0918 152 999

818 Trinh My Anh Female 1966-10-21 0908 665 730

819 Nguyen Ngoc Khue Male 1952-05-12 0913 778 644

820 Nguyen Thi Hong Yen Female 1963-07-11 0913.895.920

821 Nguyen Xuan Tuan Male 1970-12-15 0907 239693

822 Mai Thi Hanh Female 1956-06-26 0913 733 947

823 Vu Thu Huong Female 1956-12-17 0903 404 977

824 Nguyen Van Giai Male 1932-05-19 0988 383969

825 Trinh Tu Hue Female 1966-12-18 0903 924338

826 Thach Ngoc Minh Anh Female 2000-01-17 0919 048 706

827 Nguyen Thi Hang Female 1975-01-01 0908 923600

828 Truong Thi My Hang Female 1966-04-06 0913 965119

829 Hang Hong Nguyen Male 1947-08-07 0908 286 968

830 Nguyen Thi Thao Female 1954-06-06 090.5490886

831 Nguyen Huu Thanh Male 1948-01-15 090 333 0173

832 Le Thi Thanh Mai Female 1981-07-26 0909 344 600

833 Nguyen Thi Thuy Nga Female 1974-10-19 098 304 5189
Wilhelm Herbert
834 Neubacher Male 1950-07-17 0918 672286

835 Nguyen Hoang To Nga Female 1973-03-09 0903 611 970

836 Nguyen Thi Tuyet Female 1968-01-01 0914 036 501

837 Tang Co Male 1955-05-28 0913 74 1597

838 Tran Dinh Hien Male 1943-03-24 0983 060 797

839 Do Minh Hieu Male 2005-08-08 0903 007676

840 Uong Thi Thanh Thuy Female 1951-01-15 0903 749236

841 Tran Thi Thuy Female 1942-08-20 0988 996 955

842 Bach Thi Thanh Hong Female 1946-10-10 0918 804 064

843 Nguyen Thi Thu Thao Female 1978-10-17 0913 928106

844 Trieu Thi Minh Tam Female 1978-11-30 0913 929693

845 Ho Tuan Anh Male 1979-06-19 0909 699969

846 Mai My An Female 2006-03-08 0903 605 152

847 Khuat Thu Ha Female 1970-03-21 0903 819 711

848 Ha Cong Thai Male 1977-07-09 0903 923 704

849 Nguyen Thi Quynh Anh Female 2005-12-01 0903808022

850 Pham Van Tuon Male 1950-01-01 0913 129623

851 Lam Kieu Female 1967-10-14 0903 93 77 82

852 Le Thi Hong Phuong Female 1958-06-20 0908 049939

853 Nguyen Chinh Luc Male 1954-03-30 0913 920 101

854 Chau Thi Nam Female 1932-01-01 0918615499

855 Tran Thi Phuong Thao Female 1960-12-08 098 412 1339

856 Phan Thanh Dien Male 1959-07-29 0903 697 575

857 Nguyen Hoang Dung Female 1977-10-25 098 986 30 36

858 Tran Thi Loi Female 1956-03-10 0909 6999 69

859 Vuong Lap Binh Male 1974-07-16 0913113111

860 Tran Hoai Ngoc Male 1941-03-08 0907 360 460


861 Vuong Gia Vinh Male 2003-01-27 0918 332 888

862 Ngo Sieu Huy Female 1973-08-24 0918332888

863 Le Thi Sen Female 1948-03-26 0908 87899

864 Phan Thi Giang Thanh Female 1977-06-30 0913 802051

865 Tran Kim Cuong Male 1975-06-06 0908 571931

866 Ung Bich Ly Female 1973-01-27 0913 804 855

867 Vo Thuy Thu Ha Female 1980-10-18 0903 045 065

868 Le Van Hung Male 1971-01-30 0905121331

869 Dinh Xuan Hai Sang Male 1972-06-01 0913 462 063

870 Ho Thi Thanh Tram Female 1972-12-25 0909 727 909

871 Cu Nguyen Ngoc Thien Male 2004-03-12 098 99 888 87

872 Tran Anh Dung Male 1940-11-07 0918 001 011

873 Ho Thi Diem Hang Female 1984-04-16 0907 124 324

874 Huynh Dung Sang Male 1970-05-10 0903 81 84 81

875 Pham Ngoc Van Ha Female 2004-08-21 0903 838 775

876 Ly Hoang Tuan Male 1961-06-09 0913 919 600

877 Huynh Ngoc Thanh Female 1956-01-01 0913 660700

878 Vo Thi Long Van Female 1963-11-17 0909 309 378

879 Nguyen Hieu Liem Male 1959-03-13 0903 800 659

880 Nguyen Minh Thach Male 1954-01-13 090 380 1808

881 Tran Hong Ai Nguyen Female 1984-07-12 0909 934 357

882 Le Song Binh Male 1965-08-03 0913 678 004

883 Truong Van Khanh Male 1954-05-05 0903 141 131

884 Ta Thi Phuong Dung Female 1953-08-15 0903 813 951

885 Le Tien Male 1964-01-13 0903 929 699

886 Ha Thi Di Female 1953-06-02 0903 728 029

887 Ta Thi No Female 1956-10-26 0909 555 552


888 Bui Thi Kim Phuong Female 1960-10-09 0909 479191

889 Lieu Kim Mai Female 1957-12-26 0913.657444

890 Thomas Patrick O'brien Male 1944-06-19 0908 250 686

891 Nguyen Thi Xuan Lan Female 1957-11-15 0903.834788

892 Ngo Thi Nhu An Female 1976-04-05 0958.988880

893 Nguyen Thi Ngoc Minh Female 1966-05-08 9013 661132

894 Bui Cong Duy Male 2004-04-01 0913 158245

895 Nguyen Trung Quan Male 1995-01-21 0903 719 670

896 Khau Thi Thien Kim Female 1969-09-23 0913 920437

897 Lam Nu Female 1941-02-05 0919 348 782

898 Khau Thuy An Binh Female 1975-05-02 0903 987508

899 Nguyen Phan Thu Hoan Female 1983-12-02 0982 882688

900 Huynh Ngoc Chau Male 1967-07-20 0983535098

901 Nguyen Thi Chi Female 1958-08-17 0903 817107

902 Nguyen Thi Ngoc Thanh Female 1971-06-29 0903 826 188

903 Bach Kim Tuyen Female 1965-03-20 0903 323 834

904 Pham Thi Thanh Thuy Female 1975-04-23 0908 499 999
Pham Nguyen Danh
905 Khang Male 2006-04-06 0913 643 533

906 Bui Thi Ngan Female 1966-02-10 0903 46 1456

907 Bui Van Long Male 1963-03-28 0903 476 388

908 Bui Van Cu Male 1932-02-03 0913 654 611

909 Nguyen Ai Kinh Female 1945-12-04 0903 326 265

910 Bui Thi Van Nga Female 1937-12-02 0908 352873

911 Dang Kim An Female 1936-09-11 0907 515 957

912 Nguyen Thi Van Female 1932-01-01 0903 81 81 75

913 Nguyen Van Phuc Male 1956-11-04 0913 901 346

914 Dang Ba Giai Male 1961-12-25 0908 493303


915 Huynh Ngoc Thao Female 2006-04-14 0903 307 576

916 Nguyen Van Chinh Male 1937-01-01 090 676 3424 ut

917 Do Anh Thu Female 1967-08-15 0903 335 768

918 Le Thanh Nguyen Female 1940-08-05 0912 738 559

919 Le Phuc Anh Male 2001-10-21 0902 580140

920 Le Huu Anh Tu Male 2003-06-17 0913 151 881

921 Tran The Duong Male 1969-02-08 0913 915920

922 Le Thi Thanh Thao Female 1975-02-04 0908 117 190

923 Nguyen Doan Minh Female 2006-03-19 0918 003 246

924 Nguyen Thi Nhu Y Female 1975-10-15 0918849971

925 Duong Hong Ha Female 1959-02-03 0913 642842

926 Dinh Van Tien Male 1952-03-03 0903 705999

927 Dao Ngoc Khanh Van Female 2001-03-06 0903 825 550

928 Nguyen Van Bang Male 1950-08-14 0903 415 065

929 Ho Quang Viet Male 1995-01-01 0919 006 044


Truong Ha Dinh Nguyen
930 Vu Male 1977-03-05 0903 702 175

931 Huynh Van Luan Male 1950-01-01 0918 009 977

932 Nguyen Thi Nam Lan Female 1957-03-30 0903 908 493

933 Le Thi Ngoc Nguyen Female 1958-11-16 0903 573446

934 Nguyen Thi Tuyet Female 1969-01-01 0913 615 896

935 Pham Manh Thieu Male 1942-08-21 0913 850 039

936 Luong Thi Giau Female 1971-08-06 0913 65 88 91

937 Ha Quoc Khanh Male 1971-12-27 0913 202767

938 Nguyen Dong Vy Female 2002-06-20 0909 166060

939 Phan Anthony Male 2006-04-28 090 847 5755

940 Nguyen Thi Xuan Dao Female 1967-03-13 0913 849 581

941 Huynh Hoa Male 1949-06-07 0989 16 82 80


942 Bui Thi Kim Hoa Female 1952-04-12 0908 551324

943 Nguyen Ngoc Phat Male 1952-01-01 098 3814 758

944 Le Thi Be Tu Female 1957-01-01 0983 814 758

945 Phan Dinh Tan Male 1954-09-10 0913 805 393

946 Tran Cong Phuoc Male 1965-11-20 0903596189

947 Nguyen Thi Ngoc Lan Female 1941-06-27 0918 98 0501


0908
948 Nguyen Thi Thu Uyen Female 1983-10-08 436973c.Dai

949 Mai Tran Bao Nhi Female 2006-05-05 0903 614 444

950 Phan Thanh Ut Male 1969-06-20 0918 989 832

951 Le Nhu Ai Male 1955-02-07 0913 90 33 77

952 Le Hai Lieu Female 1962-02-18 0903 804 666

953 Le Nhu Thanh Female 2004-04-07 0913 903 377

954 Duong Viet Trung Male 1954-04-24 0903 807 086

955 Nguyen Tien Dung Male 1971-10-10 0913 624 095

956 Le Van Tam Male 1951-10-12 0913 440977

957 Nguyen Thi Ngoc Lan Female 1938-05-03 0903 882882

958 Tran Thi Oanh My Female 1973-08-26 0909 787 577

959 Tran Le Minh Nhat Male 2002-10-13 0909 720 770

960 Nguyen Thi Kim Ly Female 1954-10-03 0903 724052

961 Ha Van Dinh Male 1954-02-01 0903 724 052

962 Tran Dang Khang Male 2005-12-03 0903 622 489

963 Tran Trong Tri Male 1976-07-15 0903 959012

964 Nguyen Thi Minh Xuan Female 1952-02-19 0908 102 371

965 Quach Su Ky Male 1975-02-15 0908 05 11 77

966 Duong Hoang Nhan Male 1970-12-03 0903 620 629

967 Doan Xuan Dam Male 1938-06-05 0903 389 469

968 Bui Thi My Hanh Female 1988-09-08 0907 150 474


969 Chu Thi Thu Female 1949-09-20 0903 801 632

970 Duong Boi Lan Female 1961-03-04 0909 02 13 05

971 Nguyen Thi Kim Lien Female 1963-07-30 0908 102764

972 Nguyen Thi Lien Female 1958-05-25 0903 386 633

973 Nguyen Thi Ngoc Hiep Female 1975-02-01 0903 373560

974 Nguyen Loc Thanh Male 1962-02-25 0903 624754

975 Nguyen Thi Thanh Ngoc Female 1975-12-14 0903 714 195

976 Lam Ngoc Tham Female 1959-08-16 0903 707 989

977 Ngo Gia Male 1949-11-25 0913808682

978 Lu Mau Male 1927-01-01 0983002035

979 Ngo Thi Dung Female 1964-03-15 0919 666 991


Pham Truong Hoang
980 Long Male 1994-04-13 0903371533

981 Le Hong Thuy Female 1959-04-14 0903 702207

982 Do Hoang Bao Tran Female 1988-06-21 0909630639

983 Nguyen Hai Nam Male 1955-08-15 0908 005 312

984 Ma Quoc Duong Male 1949-07-25 0913 616192

985 Cindy Nguyen Thi Hau Female 1962-03-25 090 300 9668

986 Dang Phuoc Thanh Male 1957-05-17 090 883 2383

987 Nguyen Phuong Vi Female 2006-06-03 0903 649 130

988 Nguyen Loc Minh Huy Male 1986-12-05 0908 273 589

989 Tran Van Cong Male 1973-06-01 0982 997 238

990 Truong Thanh Ky Male 1956-07-21 0913 986 566

991 Dang Thi Ngoc Oanh Female 1961-03-30 0913 638 772

992 Nguyen Thi Quyen Female 1940-12-07 090 333 1731

993 Tran Thi Bich Nga Female 1980-09-26 0909 887 011

994 Ngo Nguyen Khoi Male 2005-01-22 0903338082

995 Sun Weizhen Male 1974-12-18 0919 253 280


996 Tran Van Kim Male 1946-04-24 0903 987 752

997 Nguyen Dinh Hung Male 1943-09-25 0903 963 063

998 Le Thi Hoa Female 1955-08-09 0903042681

999 Vu Tat Dao Male 1980-09-30 0914 810113

1000 Nguyen Thanh Hanh Male 1956-01-24 0903 830 447

1001 Pham Thi Cam Female 1982-03-25 0982 166 933

1002 Nguyen Thi Hoa Thuan Female 1959-10-17 0914 053 553

1003 Huynh Nhat Tri Male 1979-09-15 0918 622390

1004 Nguyen Hung Hai Male 1971-01-01 0985 59 9555

1005 Lai Thi Them Female 1951-04-02 090.960. 7193

1006 Tran Son Hai Male 1959-05-22 0913 460851

1007 Huynh Thanh Van Male 1945-05-24 0909 966996

1008 Jessica Du Phi To Female 1984-10-11 098 911 1084

1009 Nguyen Xuan Chinh Male 1987-01-15 090 820 8866

1010 Vo Van Le Male 1934-12-01 090 201 8945

1011 Nguyen Anh Khoi Male 1998-05-20 0913 624 393

1012 Tran Van Hang Male 1928-01-28 098 599 1960

1013 Diep Sanh Male 1933-02-28 0908 292918

1014 Phung Tu Lien Female 1963-11-16 0908 687 277

1015 Nguyen Thi Tan Female 1939-01-01 0985 99 19 60

1016 Phan Ngoc Phuong Chi Female 1982-11-17 0908 164141

1017 Ung Van Thong Male 1962-12-22 0913 678569

1018 Nguyen Van Huyen Male 1934-01-01 0918 343636

1019 Nguyen Ngoc Linh Male 1974-03-28 0913 922 939

1020 Ta Thi Thanh Nguyen Female 1970-02-14 0918 500 737

1021 Tran Thi Thuy Tien Female 1979-06-18 0909669366

1022 Dao Thi Yen Female 1954-11-15 0918 253824


1023 Tran Thi Hoang Nhi Female 1984-12-05 0905787079

1024 Tran Cong Toan Male 1952-06-15 0908 169 299

1025 Khiem Davison Male 2005-06-18 0902 336 387


0909 693 923-
1026 VIET NAM Male 2001-07-31 dad

1027 Thieu Thi Hue Female 1963-06-10 0913 929 846

1028 Truong Van Tien Male 1949-01-01 0903 097 585

1029 Le Kha Doanh Female 2004-07-10 0913 901 144


0913 629 360
1030 Dam Thi My Son Female 1938-02-13 (Nga)

1031 Cao Xuan Hai Male 1969-05-05 0903 761 308


0918 284858-
1032 Nguyen Nhat Tan Male 1949-06-15 Trung

1033 Nguyen Thi Thu Nga Female 1935-10-11 0913 725 979

1034 Vu Khanh Huong Female 1969-08-28 0912 065 991

1035 Nguyen Ngoc Kim Han Female 1985-10-29 0913 928 800

1036 Nguyen Thi Dieu Hien Female 1986-06-24 098 357 35 74

1037 Vu Van Cuong Male 1953-09-10 0909 77 25 88

1038 Le Dung Thanh Male 2004-04-10 0908491333

1039 Phung Thi Anh Thu Female 1979-01-18 0908 385766

1040 Le Thi Xuan Sanh Female 1956-06-09 0903 826 009

1041 Le Gia Linh Female 2006-04-18 0903953542

1042 Nguyen Thi Kim Tuyet Female 1983-07-02 0909 741 020

1043 Tran Thi Thanh Female 1976-05-12 0903 643 446

1044 Huynh Phu Quy Male 1948-08-30 0903 904 999


Nguyen Hoang Khanh
1045 Minh Female 2005-03-08 0913 126 687

1046 Tran Thanh Mai Female 1971-05-23 0903 900115

1047 Nguyen Hoai Han Male 1985-01-01 0913 804379

1048 Duong Danh Luong Male 1946-09-15 0908 530 636


0903 521144 Ms.
1049 Phan Thi Hien Female 1978-11-19 Thoa
1050 Nguyen Thi Tham Female 1977-07-16 0903 956 117

1051 Nguyen Thi Hong Viet Female 1939-08-19 0925 70 56 47

1052 Le Thi Ho Thu Female 1976-09-16 0913 722 394

1053 Pham Phu Xuan Male 1969-12-29 090 88 99 908

1054 Nguyen Thi Kim Hy Female 1938-06-10 950 8946

1055 Duong Kim Phuoc Male 1962-01-01 0903 666 888

1056 Do Thi Ngoc Hoa Female 1966-03-12 0903 480 162

1057 Nguyen Nhat Vu Male 1970-02-10 0913 168 138

1058 Truong Thi Minh Ly Female 1960-07-12 0908 053 653

1059 Truong Van Dung Male 1960-12-02 0903 847 030

1060 Nguyen Thi Ngoc Loan Female 1960-03-09 0918 032 811
0903909999/090
1061 Le Thi Nam Female 1933-01-01 469620

1062 Duong Thi Phung Female 1965-06-09 0903 80 80 19

1063 Li Liang Yin Female 1995-10-10 0903 80 8019

1064 Nguyen Ngoc Lam Male 1997-09-03 0903 326 555

1065 Bui Hong Vy Female 2004-09-14 0908 015 455

1066 Vo Van Sung Male 1928-09-05 0903 952 448

1067 Ha Minh Tam Male 2006-07-19 0903901357

1068 Thai Thi Kieu Phuong Female 1964-01-01 0988 99 48 98

1069 Ho Van Hoi Male 1968-03-03 091 803 5660

1070 Ho Thi Di Chuc Female 1969-09-09 0918 035 660

1071 Bui Cong Anh Dung Male 1973-10-30 0908303455

1072 Nguyen Thi Anh Hong Female 1960-05-04 0918121113

1073 Tran The Vy Male 1976-09-24 0903 373 525

1074 Nguyen Hoai Nam Male 1959-11-05 0903910451

1075 Le Ngoc Chanh Male 1978-04-17 091979379

1076 Nguyen Nam Anh Male 1979-12-17 0988 558 454


1077 Pham Thi Ly Female 1964-09-26 0907898610

1078 Nguyen Si Khoi Male 1964-01-21 0903858881

1079 Nguyen Quoc Khai Male 1995-01-08 0907989610

1080 Dao Do Khiem Male 1976-03-24 091 8405874

1081 Luu Khuong Thuy Female 1966-07-13 0903342288

1082 Dang Sinh Male 1954-11-30 0903 007 225

1083 Do Van Loi Male 1962-05-26 090 300 7829

1084 Trinh Thi Duong Female 1965-01-03 0908 428 266

1085 Do Duong Truc Male 1968-01-19 0908 0222 73

1086 Nguyen Thi Nhu Y Female 1973-11-02 0908 125 970

1087 Nguyen Xuan Phong Male 1969-02-03 0903 007 224

1088 Pham Hong Lam Female 1972-02-17 091 8494227

1089 Nguyen Bich Hanh Female 1973-07-28 0903622489

1090 Tran Thi Thanh Hang Female 1965-06-18 0903 037 132

1091 Vo Thi Thanh Ngoc Female 1976-01-26 091 226 2323

1092 Tran Minh Hien Male 1973-05-22 090 383 4554

1093 Tran Minh Bao Tran Female 2005-02-16 091 2262 323

1094 Tran Phuong Khanh Ngoc Female 2004-12-28 0903 975 372

1095 Truong Thi Thuy Tien Female 1975-07-15 0903007827

1096 Le Ho Hai Anh Female 2004-12-08 091 854 1184

1097 Ho Thi Thu Ha Female 1979-06-18 090 6 241 857

1098 Le Xuan Thu Female 1975-08-24 0908 000 875

1099 Tran Hoai Tram Anh Female 2002-09-16 0908 000875

1100 Tran Son Hai Male 1973-07-27 0903 036343

1101 Tran Dai Nguyen Male 1970-02-09 091 38 98 580

1102 Huynh Thi Thu Female 1964-05-12 091 8497072

1103 Le Ba Tuan Male 1964-09-03 0918497072


Le Doan Huynh Thu 0903145995-
1104 Ngan Female 1990-10-08 Tuan

1105 Tran Thi Phuoc Nhan Female 1969-07-24 0908242377

1106 Pham Trong Quan Male 1967-09-01 0903724232

1107 Hoang Thi Kim Lan Female 1958-06-06 0918113049

1108 Nguyen Duc Thanh Male 1958-08-30 0903803686

1109 Tran Thi Tuyet Trinh Female 1935-03-15 0903 813 663

1110 Tran Ngoc Xuan Thuy Female 1999-03-27 0903813663

1111 Nguyen Phan Phuc Male 1958-09-25 0903 902591

1112 Nguyen Thi Hong Van Female 1959-07-15 0913 948 558

1113 Nguyen Phuong Linh Female 1995-08-01 0903 90 25 91

1114 Nguyen Minh Duy Male 1988-11-30 0909111567

1115 Ashok Bikkannavar Male 1951-05-23 0919629595

1116 Huynh Quoc Vinh Male 1956-01-29 0903773410

1117 Huynh Thanh Trung Male 1968-08-08 0918 211 608

1118 Duong Dai Hung Male 1963-09-11 0908 702 708

1119 Truong Thi Thuy Kieu Female 1959-02-15 0903371313

1120 Hoang Thi Kim Lien Female 1953-11-13 0903 835709

1121 Nguyen Tran Gia Huy Male 1999-08-12 0903639225

1122 Duong Minh Anh Lan Female 1940-08-06 0903735050

1123 Le Thi Truyen Female 1961-12-21 0914 679 941


0903747465-
1124 Huynh Thi Manh Female 1948-12-25 Thanh

1125 Pham Thi Thanh Tam Female 1969-04-13 0913 840 248

1126 Vu Thi Kim Hong Female 1942-08-12 0903 961 317

1127 Ho Minh Phuong Male 1962-04-26 0988 186 087

1128 Alexandria Wei Fang Lim Female 2006-08-07 0903 64 91 78

1129 Ngo Quoc Duong Male 2006-08-08 0908 313 008

1130 Nguyen Thi Phung Female 1960-08-01 0982 254 450


1131 Truong Vien An Male 1955-01-01 0913 785 474

1132 Truong Thi Anh Dao Female 1963-12-20 0913 99533

1133 Pham Van Chien Male 1957-11-18 0913772727

1134 Cao Thi Ngan Giang Female 1991-08-19 0908 789 987

1135 Vo Tan Thanh Male 1957-05-02 0903809440

1136 Vo Thi Hoa Female 1950-01-01 0903758425

1137 Doan Huu Duc Male 1967-06-26 0903853111

1138 Nguyen Thi Xuan Female 1962-05-10 0913402354

1139 Le Thi Huong Giang Female 1968-12-17 0913211490

1140 Pham Thi Tuyet Mai Female 1960-08-07 0903839217

1141 Nguyen Van Kinh Male 1936-01-01 0903 810780

1142 Pham Thanh Tu Female 1965-02-07 0903 658 869

1143 Nguyen Le Xuan Tien Female 2006-08-13 0909442299

1144 Nguyen Khac Long Male 1952-10-21 0913 802 914


0903882668-
1145 Dao Thi Nguyet Minh Female 1991-12-25 Nguyet

1146 Huynh Ha Hi Male 1937-11-16 0903 651 271

1147 Rebekah Ann Maley Female 1974-03-07 0909 250 454

1148 Mai Van Son Male 1949-09-09 0903956498

1149 Tran Manh Hung Male 1970-03-21 0938 303253

1150 Truong Kim Oanh Female 1975-03-09 0903 785 148

1151 Tran Chi Ly Male 2002-06-08 0938 303 253

1152 Nguyen Thanh Hieu Male 1976-03-26 0908 457 372

1153 Ta Thi Thuy Female 1978-08-12 0918 872 464

1154 Le Duc Quang Male 1945-12-28 0903921541

1155 Le Kim Van Female 1956-08-08 0903 820 318

1156 Vo Thi Kim Huong Female 1966-09-20 0913 682 912

1157 Hoang Ngoc Vy Female 1976-12-20 0913 80 4567


1158 Nguyen Thi Mai Female 1952-12-01 0903 00 29 23

1159 Ong Thi Thanh Ha Female 1973-08-13 0918276511

1160 Do Hoa Suong Male 1953-09-06 0903 902978


0908 122 599-
1161 Ho Nguyen Phuong Thao Female 2000-12-30 mother
0908122599-
1162 Ho Duc Chinh Male 1937-01-07 daughter

1163 Ong Duc So Male 1953-03-21 0903736612

1164 Huynh Hong Quy Male 1961-11-20 0908 282 643

1165 Tran Trung Hieu Male 1958-04-05 0913 903 933

1166 Hoang Thi Nhung Female 1941-01-01 0908 122 599


0913 950415chu
1167 Huynh Kim Lien Female 1925-01-01 Bach

1168 Nguyen Van Hung Male 1977-02-04 0908393016

1169 Dang Ngoc Chau Female 1978-07-02 0908961260

1170 Do Thi Minh Ha Female 1942-02-15 0909 688 601

1171 Le Minh Hieu Male 1982-04-05 0913 915 607

1172 Duong Minh Xuan Anh Female 2003-10-11 0903964455

1173 On Huynh Cao Male 1958-09-27 0913 689 884

1174 Duong Thi Tu Trinh Female 1979-05-18 0903 913 621

1175 Tran Hoang Long Male 1996-08-03 0918 017 911

1176 Tang Ngoc Lan Female 1960-12-22 0903 83 76 90

1177 Tran Vinh Phu Male 1956-09-02 0903 944 019

1178 Pham Dinh Dao Male 1948-10-20 0913 719844

1179 Ho Quang Tung Male 2003-06-17 0903221129

1180 Pham Thuy An Female 1977-03-26 0903 77 59 59

1181 Hirahara Aya Female 2006-09-07 0908 275 713

1182 Ngo Bao Khang Male 2006-07-27 0908314871

1183 Vivian Vuong Mai Female 1994-04-26 0918 701 251

1184 Truong Thi An Na Female 1963-10-01 0914 007218


1185 Trieu Tuyet Huong Female 1950-03-25 0918666218

1186 Duong Thi Nhuong Female 1932-01-01 0913159081

1187 Dang Ton Nu Hanh Thao Female 1970-03-21 0983846008

1188 Nguyen Thi Gai Female 1941-06-15 0909 999 454

1189 Cao Thi My Kieu Female 1974-11-12 0909604074

1190 Dang Que Hung Male 1965-09-24 0903 84 6926

1191 Doan Dinh Quoc Male 1973-06-15 0903 917 610

1192 Nguyen Thi Tim Female 1941-01-01 0918106882

1193 Nguyen Mai Lan Female 1953-03-12 0908936622

1194 Nguyen Manh Hung Male 1952-07-09 0908 93 66 22

1195 Nguyen Lan Phuong Female 1981-06-04 0908 57 05 63

1196 Nguyen Mai Son Male 1961-09-10 0903905539

1197 Nguyen Thi Xuan Vuong Female 1972-01-28 0913104443

1198 Ong Cao Thang Male 1986-01-13 0908 65 88 89

1199 Shin Hyeon Joo Female 2006-09-22 0958933856

1200 Dylan Au Yi Ern Male 2006-09-23 93 22 818

1201 Pham Thi Bich Phuong Female 1974-04-30 0909 047047

1202 Vu Thanh Tam Male 1955-04-10 0903 92 8182

1203 Nguyen Tran Bao Ngoc Female 2006-04-06 0913978789

1204 Truong Van Hai Male 1951-04-20 0917 877 418

1205 Nguyen Van Vien Male 1952-01-01 0903 830 432

1206 Lam Hieu Nghia Male 1961-03-15 0918503939

1207 Nguyen Van Thinh Male 1957-10-20 0903 505179

1208 Nguyen Minh Anh Female 2002-06-09 0909 539988

1209 Tran Van Chung Male 1958-08-07 0903 708 470

1210 Le Dinh Khanh Male 1961-06-01 0913 612 369

1211 Nguyen Thi Huu Khanh Female 1976-06-20 0907 608008


1212 Tran Thi Quynh Giao Female 1967-09-01 0913 91 65 81

1213 Nguyen Minh Nhat Male 1970-04-14 0903642962

1214 Truong Dang Chuong Male 1955-10-16 0903 931 920

1215 Luu Kim Nhung Female 1949-09-19 0983644511


0903 931 920-
1216 Truong Dang Thu Female 1995-03-25 Chuong

1217 Ho Thi Tuyet Nhung Female 1939-04-10 0903 805 637

1218 Nhu Van Cu Male 1952-01-01 0918 103 899

1219 Nguyen Thi Kim Ngan Female 1972-11-22 0913 718 901

1220 Thai Van Tuan Male 1966-02-10 0908371988

1221 Pham Van Duc Male 1966-07-17 0903 332395

1222 Nguyen Thi Thi Khoa Female 1964-06-12 090 801 9028

1223 Nguyen Thi Lang Female 1964-02-25 0903393223

1224 Hsiao Yen Ping Male 1962-08-25 0913 955913

1225 Duong Quoc Khanh Male 1937-12-25 0903 332 544

1226 Chau Quoc Cuong Male 1958-04-14 0903663646

1227 Bui Thi Cuc Female 1940-01-01 0913 897933

1228 Huynh Thi Ngoc Van Female 1982-05-16 0907 919 177
ÊN CỦA BỆNH VIÊN FV TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1228
100.00%

ĐỊA CHỈ HỘI VIÊN


B10 Phú Mỹ Gia I, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region 7, Vietnam

230 Lê Thánh Tôn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

230 Lê Thánh Tôn Phường Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

5 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

69/ 14A Van Than P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

304/17 Lac Long Quan P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

BB 4-3 My Khanh 3 Lo B Phu My Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
D3 Đường số 2, Khu dân cư đài rada Phú Lâm Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region
6, Vietnam
005 Mỹ Hào, Khu Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí
Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

40 Lô A Lý Phúc Mẫn Phường Bình Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

2 Đặng Văn Bi Phường Trường Thọ, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

45 Trần Xuân Soạn P. Tân Kiểng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

141 Vo Van Tan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

27 E Trần Nhật Duật, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

212 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

80/8 Lê Văn Thọ Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

62A Mậu Thân, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

115/14 Trần Quốc Thảo Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

12 B Chung cư Bình Thới Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

280/16 Cách Mạng Tháng tám Phường 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

Coco Beach, City/Prov. Bình Thuận, Dist./Sub Region Phan Thiết, Vietnam

27A Ngô Quyền P.7, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ Tho, Vietnam

213 Đồng Khởi, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
63 Lý Thường Kiệt Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

F102 Mỹ Tú 1,Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

14/33 Đào Duy Anh Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

216 Hai Bà Trưng Phường Tân Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

844 Sư Vạn Hạnh Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

68 Hoàng Diệu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

64 Trương Định Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

32 Lê Thị Riêng P.Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

32 Lê Thị Riêng Phường Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

91 Lê Văn Linh Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

5 Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

844 Sư Vạn Hạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

169 Calmette, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

25/4 Trương Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

25/4 Trương Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

317 Nguyễn Trãi Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

B1-06 Mỹ Thái I, Phú Mỹ Hưng P. Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

301/3A Trần Bình Trọng Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

24 Trương Quốc Dung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

352/17 Nguyễn Đình Chiểu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

386/56A Lê Văn Sỹ Phường 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

1477 Mỹ Toàn I, Nguyễn Văn Linh Phu My Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

751/60 Hồng Bàng Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

283/5 Phan Văn Khỏe Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

184/1/24A Nguyễn Xí Phường 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

54 Hùng Vương, City/Prov. Đà Nẵng, Vietnam


99 Núi Thành Hòa Thành, City/Prov. Đà Nẵng, Dist./Sub Region Hải Châu, Vietnam

60 Chiêu Anh Cát Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
275-277 Đường Vành Đai Trong, Khu dân cư Bình Trị Đông P.Bình Trị Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam

659A Phạm Thế Hiển P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

135 Nhat Tao 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

6/14 Dương Quảng Hàm Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

1/6 Trần Khắc Chung Phường 7, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

53/3 Lê Văn Khương, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

297/26 Huỳnh Văn Bánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

176/15/1/7 Trương Công Định, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

253 Ngo Quyen, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

K1/14 Khu Văn Hải Thị trấn Long Thành, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

57 Đoàn Trần Nghiệp P. Phú Cường, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

212/2 Lý Thường Kiệt, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

93/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

63 Nguyễn Trãi, City/Prov. Đồng Tháp, Dist./Sub Region Hồng Ngự, Vietnam

212/19 Nguyễn Thái Bình Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

151 Đường 79 Phường Tân Qui, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

629/25 Bis Nguyễn Đình Chiểu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

10 Lý Tự Trọng P.2, City/Prov. Đồng Tháp, Dist./Sub Region Cao Lãnh, Vietnam

036 Khu Pho Phu Gia, P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

25 Mạc Đỉnh Chi Phường Đa kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

45 Trần Hữu Trang P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

38A Bình Phước Lái Thiêu, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thuận An, Vietnam

155 Lê Hồng Phong Phường 8, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam
38 Đường số 5, Khu Phố 3 Phường Thảo Điền - Quan 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2,
Vietnam

10 Đặng Thanh Mai Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
164C Điện Biên Phủ Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

164C Điện Biên Phủ Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

3/9 Kha Vạn Cân P.Linh Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

5/4 Âu Cơ Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

136 C Cách Mạng Tháng Tám P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

460 Điên Biên Phủ P 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

4 Lưu Văn Liệt Phường 2, City/Prov. Vĩnh Long, Dist./Sub Region Vĩnh Long, Vietnam

216/28 Nguyễn Văn Hưởng phường Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

10 Đặng Thai Mai Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

226 Hậu Giang phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

171 Chung cư Miếu Nổi, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

312 Bùi Hữu Nghĩa P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

312 Bùi Hữu Nghĩa Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

27/1 Nguyễn Văn Đậu Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

498/3 Lê Quang Định Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam
49/17 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường 3, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu,
Vietnam

12/2/3 Võ Thị Sáu Phường Quyết Thắng, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

3/9 Kha Vạn Cân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

312 Bùi Hữu Nghĩa Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

745 Lý Thường Kiệt P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
242 Đường Số 3, Khu Dân Cư An Lạc, Bình Trị Đông B,, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region
Bình Tân, Vietnam

2/17 Cao Thắng Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

765 Nguyễn Duy Trinh Phường Phú Hữu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

42 - K300 Cộng Hòa P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
25/2 Nguyễn Huỳnh Đức,P8 or 167 Phan Thanh Giản P.2, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ
Tho, Vietnam
H 13,A2-01 Nguyễn Cao Nam Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam
H 13,A2-01 Nguyễn Cao Nam Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam
H13 - A2 - 01 Nam Thiên 1, Nguyễn Cao Nam Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region
7, Vietnam

167 Phan Thanh Giản Phường 2, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ Tho, Vietnam

6/10 Trần Não Bình An, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam
Phòng 34 Lô B Cư xá Nguyễn Kiệm Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam

201A Phan Văn Khỏe Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

74 Bạch Đằng Phường Châu Phú A, City/Prov. An Giang, Dist./Sub Region Châu Đốc, Vietnam

86/ 67 Phổ Quang Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

245/15 Hòa Bình Phường 20, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

114 Nguyễn Tất Thành Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

Hẻm 100 ,102/53 A Bình Thới P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

69 Nguyên Hồng P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
64/34 Pho Quang, P2. Tan Binh Phổ Quang P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình,
Vietnam
Interfood shareholding company lot 13 Tam Phuoc Industrial Zone, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub
Region Long Thành, Vietnam

308 Nguyễn Văn Đậu P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

624 Minh Phụng P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

90 Bạch Đằng P.Hải Châu 1, City/Prov. Đà Nẵng, Vietnam

16 Nguyễn Huệ Ninh Hòa, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

9A Song Thuong 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

57 Thích Quảng Đức P. Phú Thọ, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

120/20 Vũ Tùng P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

1111 Kha Vạn Cân Phường Linh Trung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

62 Nguyễn Tất Thành P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

51/12 Lương Văn Can Phường 2, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

011A Mỹ Hào Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

204 Khu Phú Gia Đại lộ Nam Sài Gòn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

406 Khu cang Phường Tân Phước, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Long Thành, Vietnam

86 Hàm Tữ, P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
189 Tạ Uyên F.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

25 Đường số 5, căn cứ 26B Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

A15 Bạch Đằng P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

247 Vành dai trong An Lạc Bình Chánh, Vietnam

221B/1A Trần Huy Liệu P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

77 Xuân Thủy P.Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

132 Khu Phố Mỹ Kim 1 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

179 Lũy Bán Bích P 20, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

74/2A Nguyễn Đình Chính Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

26-D13 Trần Nảo Phường Bình An, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

33 Đường số 8 CX Bình Thới, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam
299F 26 KHu dan cu song Giong Nguyen Thi Dinh P An Phu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region
2, Vietnam

643 Nguyễn Đình Chiểu P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

A 2/28 Ấp 1 Xã Lê Minh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam

43/3 Cộng Hòa P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

5B Nguyễn Đình Chiểu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

38 Mậu Thân P.An Phú, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

160 Khánh Hội P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

37/16 Ngô Đức Kế Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

116 Chung Cư Bàu Cát 2 P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

49B/6 Cau Xeo P.Tan Quy, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

25B Hiệp Phước, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Nhơn Trạch, Vietnam

20 B Bửu Long Bửu Long, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam
E4-02 Khu Mỹ Phước, Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region 7, Vietnam

163 Trần Hưng Đạo P. Cô Giang, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

204 Doc Lap P.Tan Thanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

204 Doc Lap P. Tan Thanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam
906/52A Lò Gốm, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

42/41 Nguyễn Huệ P.Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

32 Phan Đình Phùng P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

109 Cư xá Trần Quang Diệu P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

3E Nguyễn Văn Quý P. Phu Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh,My Toan I Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
132 Khu phô Mỹ Kim I, Phũ Mỹ Hưng Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh,My Toan I, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

42 Đường 32 P. Bình Trị Đông B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

108/3 Thích Quảng Đức P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
BB3-2 Cao Oc My Khanh 4. Phu My Hung P.Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

288 / 34 A Nơ Trang Long P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
259/29 Cư Xá Tự Do, Cách Mạng Tháng Tám P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình,
Vietnam

2B Sư Thiện Chiếu P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
E4,02 khu Mỹ Phước, Nguyễn Văn Linh P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1,
Vietnam

26 Lê Hồng Phong P. Bình Thủy, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Bình Thủy, Vietnam

299/18A Lý Thường kiệt P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

49/17 Nguyễn Bỉnh Khiêm P.3, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

6/5B Tran Nao P.Binh An, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam
Poste Restante 2,Công Xã Paris Street Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Vietnam

Xã Phú Phụng, City/Prov. Bến Tre, Dist./Sub Region Chợ Lách, Vietnam

Số 3 Đồng Xoài P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

125/ 26 Nguyen Cuu Van P. 17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

62/1 Dien Bien Phu Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

27 Nguyễn An Ninh P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

283 Hàn Hải Nguyên P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

Chung Cư Thanh Niên - Phòng 309 P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
1477 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn I P. Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn I, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn I, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

6/7 Yên Thế Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

F009 Hưng Vượng 1 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh,Mỹ Toàn I,Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

217 C Âu Cơ P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
C6-3 Khu R13, Hưng Vương 2, Nam Sài Gòn Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region 7, Vietnam

R4-18 Hưng Gia 4 PMH, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

282/99B Bùi Hữu Nghĩa Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

4CO Cư xá 30/4 P.23, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

32 Phan Đình Phùng P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

2 Lo H Cu xa Binh Thoi P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

26/5 Khóm 6 Tam Hiệp, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

H 15 - 16 K300 Cộng Hòa Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

323B/27 Đaò Duy Anh P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

41/11 Âu Cơ P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
số 802 Đường 7A Thành Thái, Chung cư Nguyễn Tri Phương - 802C P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region 10, Vietnam

212 Nguyễn Thị Minh Khai P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

4-3B Mỹ Cảnh complex Nam Saigon, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

405 Phạm Văn Hai P. 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

23/2 C1 Đường Cộng Hòa P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

Thôn Đông Hải Xã Ninh Hải, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Ninh Hòa, Vietnam

29 Huỳnh Văn Bánh P.17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

57/134B Lãnh Binh Thăng P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

27/11 Hậu Giang P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

75 Phan Đăng Lưu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
475 Tô Hiến Thành P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

75 Phan Đăng Lưu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

45 Trần Xuân Soạn P. Tân Kiểng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

89 An Dương Vương P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

132 Mỹ Kim 1, Phú Mỹ Hưng P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

115 Lê Thánh Tôn phường Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

113 Lô C Chung cư Cô Giang, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

62 Trương Quyền P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

6-4D My Canh_ Phu My Hung P. Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

D1 Trần Thái Tông P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

59 Bạch Vân Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

22/16 Nguyễn Văn Đừng P 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

117 Nguyễn Huệ, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

567K47J Nguyen Tri Phuong 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

76 Trương Định P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
802 Đường 7A Thành Thái, Chung cư Nguyễn Tri Phương P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region 10, Vietnam

428 khu phố 5 P.Long Bình, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

67 Đường số 1, KP 3 P. Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

312/15/5 Quốc Lộ 1 P.Trung Dũng, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

86 Đỗ Đức Dục P. Phú Thọ Hòa, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam
126 Kinh Dương Vương Phường An Lạc A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân,
Vietnam

07 Cao Thắng P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

1E6-8 Skygarden PMH, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

D25 - 26 Đường D2, Văn Thánh Bắc, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

D25 - 26 Đường D2, Văn Thánh Bắc, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

150/21 Trần Tuấn Khải P. 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

14/15 Khu Pho 6 P.Tam Hiep, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam
196 Quốc Lộ 1, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

224 Hoà Hưng P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

265/7/41 Pham Ngu Lao Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

150/21 Trần Tuấn Khải P5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

45 Trần Xuân Soạn Phường Tân Kiểng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

BB 3-2 Cao Ốc Mỹ Khánh 4 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

59 Duong So 2, Lang bao chi Thao Dien, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

74 Bạch Đằng, Khóm 5 Phường A, City/Prov. An Giang, Dist./Sub Region Châu Đốc, Vietnam

102/53 A Bình Thới Hẻm 100 P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

41 Nguyễn Duy Hiệu P Thao Dien, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

83/8 Đào Duy Từ Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

15 Trần Qúi Khoát, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

167 Nguyễn Biểu P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

63 khu 3 Thị trấn Tân Phú, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Tân Phú _ Đồng Nai, Vietnam

17 cư xá Bình Đông P15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

D8 Điện Biên Phủ P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

150/21 Trần Tuấn Khải P5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

441/39/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm P1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam
27B/3 Đường 1 A, Ấp Gian Dan Đường 1 A, Ấp Gian Dan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9,
Vietnam

7 Huỳnh Khương Ninh P. Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

144B-146B Đường Số 37, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

21 Đường số 1, Khu phố 3 Phường Thào Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

74 Hùng Vương Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

801/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

24/1 Trương Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

835/6 Trần Hưng Đạo P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

20 Trần Khánh Dư, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
15/11 Bùi Văn Ba Phường Tân Thuận Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

212 Mỹ Kim 1, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

212 My Kim 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

233/89 Vĩnh Viễn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

S3,S4 Đường D2 Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

D3/16 Nguyễn Văn Trổi P Trung Dũng, City/Prov. Đồng Nai, Vietnam

312/1 Hòa Hưng P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

818/27/13 Le Loi P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

128 Điện Biên Phủ, City/Prov. Đăk Lăk, Dist./Sub Region Buon Ma Thuột, Vietnam

16 Trịnh Hoài Đức, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

G1B Đồng Khởi P. Tân Hiệp, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

BA2-3 Mỹ Khánh II Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

81A Bùi Thị Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

218 I Nguyễn Thị Minh Khai P 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

591 Cách Mạng Tháng Tám, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

226 Water front Ward Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

60/3/8 Lê Thị Riêng phường Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

101Bis Võ Thị Sáu P6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

B3/48 KP. Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

126/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

E402, Hưng Vượng 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

909 Trần Xuân Soạn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

17 Đường 24A Huỳnh Trị Đông B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

631 , so cu 20/14 Trần Xuân Soạn P Tân Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

111 đường 30/4 P.2, thị xã Tây Ninh, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Tây Ninh, Vietnam

43/5 Tôn Thất Thuyết P.9, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

183 Ấp Bắc P5, City/Prov. Tiền Giang, Vietnam


102/53A 100 Bình Thới, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

52/4 A Nguyễn Thị Thử, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Hóc Môn, Vietnam

341 Nguyễn Huệ Phường I, City/Prov. Đồng Tháp, Dist./Sub Region Sa Đéc, Vietnam

270 Nguyễn Thái Học Phường Cầu Ông Lãnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

313/824 Nguyễn Duy Dương P4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

02 số 85 Phường Tân Quý, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

17 Đường 24A P. Bình Trị Đông B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

8/11K Lý Phục Man P.Bình Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

246 Hoàng Hoa Thám P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

DNTN Út Nữ Khóm 1 Thị Trấn Càng Long, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Càng Long, Vietnam

1/96 Kho Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

684/34 Trần Hưng Đạo P 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

151 Nguyễn Đình Chính Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

37 Bessinge, Switzerland

498/3 Lê Quang Định Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

6/12 Cách Mạng Tháng 8 P.Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

57 Thích Quảng Đức P. Phú Thọ, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

86/67 Phổ Quang P2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

37 Sơn Cang P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

A38 Ấp Bình Phước Bình Nhâm, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thuận An, Vietnam

99 Đào Duy Từ P5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

Biệt thự Anh Đào, KP 5 Phú Hài, City/Prov. Bình Thuận, Dist./Sub Region Phan Thiết, Vietnam

49/6 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Tây, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

31 Đường số 2, Cư xá Dô Thành Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

62 Trương Quyền P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

150/30 Trần Tuấn Khải Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
8A/A23 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

45/90 Bình Tiên Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

74 A/ 3 bis Trần Hữu Trang Phường 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

522/C22 - 23 Nguyễn Tri Phương Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

AE1-3-11 Park View P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

Tô Vĩnh Châu, City/Prov. Sóc Trăng, Vietnam

38 Lý Thường Kiệt Phường 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

BB44 Mỹ Khánh PMH, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

1421 Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

51/10/18 Cao Thắng Phường 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

169 Chu Văn An Phưpờng 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

18/6 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

91A7/29 Phạm Văn Hai Phường 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
340A/5 khu phố1 phường Hiep Binh Chanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức,
Vietnam

36/35 Đường 762 Hồng Bàng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

36 c/35 Hồng Bàng Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

172/19 Đặng Văn Ngữ phường 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

58/5 Phạm Ngọc Thạch Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

2/3 Quốc lộ 1 p.Tân Hòa, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

114/11C Sư Vạn Hạnh Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

494 Minh Phung Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam
1283/29A Huỳnh Tấn Phát KP4,Phường Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

04A1 Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

8/3B Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

62 Phạm Đình Hổ Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

1-3A Mỹ An Nam Sàigòn,Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

46/21 Cách mạng Tháng tám Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
Khu Tập Thể CNV - Ấp 4 Thi TRấn Lộc Ninh, City/Prov. Bình Phước, Dist./Sub Region Lộc Ninh,
Vietnam

065 Nguyễn Đình Chiểu Phường 2, City/Prov. Tây Ninh, Vietnam

176 BùiThị Xuân Phuong Pham Ngu Lao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

201A Phan Văn Khỏe Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

12C4 Đường Đinh Bộ lĩnh Phường 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

648 Phạm Văn Trí Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

793/57/1 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

129/4 Nguyễn Trãi Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

3 Công Lý Phường Bình Thọ, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam
C21-B3 phòng E203 Mỹ Tú 1, đường Nguyễn Văn Linh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

319 Dien Bien Phu P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

164 Hòa Bình Phường 3, City/Prov. Bạc Liêu, Dist./Sub Region Bạc Liêu, Vietnam

92 Tân Thành Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

006 Chung cư Phan Văn Trị Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

400/3B Ngô Gia Tự Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

400/3B Ngô Gia Tự P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

175/21 Võ Văn Tần Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

189 Ta Uyên Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

1477 Nguyễn Văn Linh,Mỹ Toan I Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

9 Hồng Hà Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

83A Trần Đình Xu Phường Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam
144 Nguyễn Đình Chiểu,Long Hai Security Services Co.,Ltd Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region 3, Vietnam

5/2 Trương Vĩnh Ký P.Tân Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

H12. B3-12 Hà Huy Tập phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

290/96 Nơ Trang Long Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

386/3 H Lê Văn Sỹ Phường 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
142/10 Nhật Tảo P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

176 Vĩnh Viễn Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

130 Tháp Mười Phừơng 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
35 lô 56 khu X-Hoàng Hoa Thám phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình,
Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P.Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

27A Bàn Cờ Phường 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

82 Ngô Gia Tự phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

80/8 Lê Văn Thọ Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

28 Trường Sơn P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

745 Lý Thường Kiệt Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
355/23 Kênh Tân Hóa Phường Hoà Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM,
Vietnam

BC-7 Hưng Vượng 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

13C/35 Kỳ Đồng Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

BA 2-3 Mỹ Khánh II, Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

130 Tháp Mười Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
C0106 Chung cư Phạm Viết Chánh P,19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

5/4 Âu Cơ Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

14 Nguyen An Ninh 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
R4-46 Hưng Phước 4 Phú Mý Hưng Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

43B Trần Hữu Trang Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

232 Trần Văn Kiểu Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

253 Tân Sơn Nhì, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

135/17/39 Nguyễn Hữu Cảnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

2-5-33 Magamoto Dist.Minami-ku Saitama-shi, Japan


53 Riverside Appartment Võ Trường Toản Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2,
Vietnam

283 Hàn Hải Nguyên Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

130 Tháp Mười Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
130 Tháp Mười Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

595/15 Cách Mạng Tháng 8 Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

604 My Tu 1 Phu My Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

A6-39 Mỹ Gia 1, Phú Mỹ Hưng P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

7 A An Dương Vương Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

7A An Dương Vương P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

52 Đường 25 P. Bình Trị Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

Khóm 1, Càng Long, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Trà Vinh, Vietnam

Khóm 6, Càng Long, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Trà Cú, Vietnam

16 Phan Bội Châu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

B02/3 Điện Biên Phủ Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

A3-672 St. Quater I Phuoc Long B Ward, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

56 A Trần Bình Trọng Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

236/47 Thái Phiên Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

39 đường số 4 P An Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam


78 Ấp Trà Canh A2 Xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Mỹ Tú,
Vietnam

100 Hai Bà Trưng P. Tân An, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

132 Bùi Thị Xuân P.Phạm Ngũ Lão, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

DT741 Xã Long Hưng, City/Prov. Bình Phước, Dist./Sub Region Phước Long _ Bình Phước, Vietnam

10 Lê Công Kiều P. Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

679 A1/7 Nguyễn Kiệm P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

19 Thủ Khoa Huân P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

329/17 Nguyễn Trọng Tuyển , P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

137/8 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
15 đường số 2 , Khu Phố 7 P. Trường Thọ, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức,
Vietnam

30/15 Ngô Thời Nhiệm- P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

R4-31 Hung Gia II, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
559 Phan Văn Trị Phường 7, Quận 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

559 Phan Văn Trị P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

15/25 Pha?m Van Hai, P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

7 Cao Thắng P. 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

468 Lũy Bán Bích P.Hoà Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

F205 Hưng Vượng 1 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

C2-C3 1604 KP3, An Phú Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

H 13,A2-01 Nguyễn Cao Nam, P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

125 Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

382/7 Quang Trung P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam
A3-03, khu Nam Thiên 1, Phú Mỹ Hưng Nguyễn Cao Nam, P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region 7, Vietnam

77 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

156A Trường Chinh, F.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

BB2 - 02 Nam Long 2 P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

BB2 - 02 Nam Long 2 P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

77 Phan Chu Trinh Phường 1, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Sóc Trăng, Vietnam

218/3 Nguyễn Hụê P.4, City/Prov. Bến Tre, Dist./Sub Region Bến Tre, Vietnam

156A Trường Chinh, F.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

156A Trường Chinh P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

329/17 Nguyễn Trọng Tuyển P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
A2-12 Hung Thai 2_ Phu My Hung P.Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

18A/3/A5 Nguyễn Thị Minh Khai F. ĐaKao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

77A Biên Cương Phường Ngô Mây, City/Prov. Bình Định, Dist./Sub Region Qui Nhơn, Vietnam

16/82 Cư xá Lữ Gia Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

618/C28,C29 Xô Viết Nghệ Tĩnh P. 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

11/2 Nguyễn Ư Dĩ P.Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

329/6B Dien Bien Phu P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
355/23 Kênh Tân Hóa Phường Hòa Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM,
Vietnam

15 Tân Canh Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

164C Điện Biên Phủ - Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

1B4 Lê Hồng Phong, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

483/4 Lê Văn Sỹ P12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

465/7 Hoa` Ha?o P.05, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

B22 Khu phố Mỹ Quang Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

B22 Khu phố Mỹ Quan Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

Khóm 1, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Càng Long, Vietnam

254 Nguyễn Tiểu La, P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam
314/9A Khu Phố 2 Quốc Lộ 51, P Thống Nhất, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa,
Vietnam
70 ---Gui ket qua ve: Phong Hau Can C.A tinh Dac Nong Ama Khe, P. Tan Lap, City/Prov. Đăk Lăk,
Dist./Sub Region Buon Ma Thuột, Vietnam

345/49 Hồng Bàng P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

187/37/11 Phan Dang Luu P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

80/12 Lương Định Của P.Thủ Thiêm, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

187/37/11 Phan Dang Luu P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

1073/72 CMT8 P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

33/2B Lê Văn Phương P. Hiệp Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

45B Trần Nhật Duật P. Tân Dịnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
24B-44, chung cư 24Bis Văn Thánh Bắc P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

46A/8 Bùi Hữu Nghĩa, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Bình Thủy, Vietnam

207/2/11 Nguyễn Văn Đậu P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

37 Mỹ Hưng - Nguyễn Văn linh P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

3A Bis Điện Biên Phủ Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

1-1C Mỹ Cảnh P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
116 Đường 30/4 TT Vĩnh Châu, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Vĩnh Châu, Vietnam

960 Võ Thị Sáu Châu văn Liêm, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region ̀Ô Môn, Vietnam

27 Đường Số 7 - CX Bình Thới P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

27 Đường Số 7 - CX Bình Thới P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

8A/A23 Thái Văn Lung P.Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
24B - 44 Chung cư 24Bis Văn Thánh Bắc Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình
Thạnh, Vietnam

K2 Đường D2 Văn Thánh Bắc 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
28/10 Đường Chân Lý Phường Tân Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM,
Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

57/8 Trần Xuân Soạn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

57/8 Trần Xuân Soạn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

56A Nguyễn Thông Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

21/28 Cách Mạng Tháng 8 P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
481/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường Phú Cường, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu
Một, Vietnam

43D/9 Hồ Văn Huê P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

46A/8 Bùi Hữu Nghĩa, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Bình Thủy, Vietnam

49/17 Nguyễn Bỉnh Khiêm, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

49/17 NGuyễn Bĩnh Khiêm P.3, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

B3-38 Hưng Thái 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

141 Võ Văn Tần Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

46 Le Lai P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

909 TRần Xuân Soạn P Tân Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
11 Lô 2, Khu Dân Cư Tân Qui Đông P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

04 Sóng Thao P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

347/15/5 Huỳnh Văn Bánh P11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

226 Water Front Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

82 Tôn Thất Tùng P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
329/3A Nguyễn Trọng Tuyễn P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

71 Tô Hiến Thành P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

24 Lê Minh Xuân P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

18/24A Trần Quang Diệu P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

320 Ten Lua P.Binh Tri Dong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

108 Hoàng Văn Thụ P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

557/S21 Nguyễn Tri Phương, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

77 Phạm Phú Thứ P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

1078A1 Xuân Thủy P. Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

2F Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

409/16 Nguyễn Trọng Tuyển P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

2F Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

27 Nguyễn Đình Chiểu P4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

71-73 Lạc Long Quân P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

462/43 Nguyễn Tri Phương P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

BA2-3 Mỹ Khánh 2 P Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

F 41 Phan Chu Trinh Quang Vinh, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

5-3 F,670 Võ Trường Toản Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

2-3 F,670 Vo Truong Toan Thao Dien, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

371P Hai Bà Trưng P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

371P Hai Bà Trưng P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

31/3 Hoàng Việt P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

12/24 Nguyen Thi Minh Khai P.Da Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

01 Thăng Long P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

281/15 Lý Thường Kiệt P. 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

31 Trương Định P.1, City/Prov. Long An, Dist./Sub Region Tân An, Vietnam

B2-61 Phố Hưng Thái P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
AA22 Mỹ Khánh 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

304/17K Lac Long Quan P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

207/23 Hồ Học Lãm P. An Lạc, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

51 Tân Tiến 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

80/18 Bà Huyện Thanh Quan P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

E3/101 Nguyễn Huệ Quang Trung, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Thống Nhất, Vietnam

305/20 Đường Lê Văn Sỹ P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

303/9 Trần Bình Trọng P 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

90/17A Khu Phố 3 Phường Tân Tiến, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

C1223 Chung Cư Ngô Tất Tố P.19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

55/42 Nguyễn Chế Nghĩa P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

425 Tran Xuan Soan P.Tan Kieng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

261/17 Tran Hung Dao Co Giang, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

331 Tran Hung Dao B Ward 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

DNTN Út Nữ Khóm I Thị trấn Càng Long, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Càng Long, Vietnam

238/1 Hưng Phú P8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

53-57-59 Quốc Lộ 1K P.Linh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

96 Trường Chinh P. Đông Hưng Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

173 Trần Hưng Đạo, City/Prov. Kiên Giang, Vietnam

463B/8 Cach Mang Thang Tam Phuong 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

207/64 Nguyễn Văn Đậu Phuong 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

018B Lô B Chung cư Bà Hạt P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

B02/3 Điện Biên Phủ P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

M1-5 Hưng Vượng II Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

P4 Bến Vân Đồn Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

41 Nguyễn Trung Trực Long Mỹ, City/Prov. Hậu Giang, Dist./Sub Region Long Mỹ, Vietnam

27 A Điện Biên Phủ Khóm 1, Phường 6, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Sóc Trăng, Vietnam
25 Trần Quang Khải P tân Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

567K47J Nguyễn Tri Phương F.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

137 3 thang 2 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

7 Sầm Sơn Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

8A/A23 Thái Văn Lung P.Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

Ấp 10 Xã Mỹ Thành NAm Huyện Cai Lậy, City/Prov. Tiền Giang, Vietnam

04 Đường số 31 P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

1 Đường Số 5 Tân Mai, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

4B Đường 79 P. Tân Qui, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

2/1 Bau Bang 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

Xã Phú Hữu, City/Prov. An Giang, Dist./Sub Region An Phú, Vietnam

160/67 Nguyễn Văn Quỳ P.Phú Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

274 ̣Điện Biên Phủ P. 22, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

Khóm 2 thị xã Cam Lợi, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Cam Ranh, Vietnam

259/29 Cư xá Tự Do CMT8 P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

4/80 Hố Nai 1, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

158D/6 Pasteur P. Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

13 Nguyễn Đình Khơi P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

232/34 Lý Thường Kiệt P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

14 Sầm Sơn 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

57/403 Trần Nhân Tôn P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

127A chung cư Phạm Thế Hiển phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

206 i Hồ Thị Kỹ P1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

104 Phạm Đình Hổ P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

20/2B Mạc Đỉnh Chi phường 4, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

109 đường 20 F.11, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

135 Gò Công P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
135 Gò Công P. 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

135 Gò Công P. 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

329/17 Nguyễn Trọng Tuyển P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

108/24 Trần Quang Diệu P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

96 Trường Chinh Phường ĐHT, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

5/2 Đoàn Thị Điểm P1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

140/3 Trần Huy Liệu P15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

639/6 KP5, P. Lê văn Kiệt P. Tân Nhơn Phú A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

1/20 Nguyễn Bình xã Nhơn Đức, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Nhà Bè, Vietnam

82 Trần Quốc Tuấn, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ Tho, Vietnam

212B/D23 Nguyen Trai Nguyen Cu Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

14/33 ̣Đào Duy Anh P9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

139 19 /4 P Xuân An, City/Prov. Bình Thuận, Dist./Sub Region Phan Thiết, Vietnam

48 Trần Văn Kỹ P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

25/5K Quang Trung P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

D6/17 Quoc Lo 1 A Ấp 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam

14/20B Yên Thế P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

104/19 Yên Thế 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

104/19 Yên Thế Phuong 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

87G Trần Phú Thị trấn Bình Định, City/Prov. Bình Định, Dist./Sub Region An Nhơn, Vietnam

835/6 Trần Hưng Đạo P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

329/17 Nguyễn Trọng Tuyển P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
329/17 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam

276 Le Van Viet Tang NHon Phu B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

3D2 Trần Não P.An Khánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

160 Lý Tự Trọng P.Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

384/17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
Ấp 1 Bào Cạn, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Long Thành, Vietnam

83/14 Bạch Đằng P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

36 Tân Lập P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

34/1 Nguyễn Văn Lạc P.19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

217 Nam Kỳ Kkởi Nghĩa P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

281/33/17 Lê Văn Sỹ P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

19 Nguyễn Văn Vỹ Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

373/15 Nguyễn Đình Chiểu P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

17K/8 Dương Đình Nghệ 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

115 Bàu Cát 4 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

331 Tran Hung Dao B Ward 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

331 Tran Hung Dao B Ward 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
11 lầu 1 Chung cư Nguyễn Duy Dương Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5,
Vietnam

422 Ấp 2 Xã Tân Thành, City/Prov. Cà Mau, Dist./Sub Region Năm Căn, Vietnam

22 Cư xá Đô Thành 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

3D2 Trần Não P. Bình An, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

48 Lê Công Kiều P. Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

3D2 Trần Não An Khánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

3D2 Trần Não An Khánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

111 Lô F, Cư Xá Ấn Quang Vĩnh Viễn, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

04 Khu dân cư Ứng Thành P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

197/61 Nguyễn Văn Nghi P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

263/22 Lý Thường Kiệt Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

45/304F Phan Huy Ích 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

281/23/18 Lê Văn Sỹ Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

21 Nguyễn Văn Phú Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

19 Nhiêu Tâm P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
67/4J Phạm Văn Chiêu Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

120/9AB Nguyễn Văn Đậu 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

18 Lê Lai, City/Prov. Gia Lai, Dist./Sub Region Pleiku, Vietnam

A5 Ung Văn Khiêm P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

384/21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

238 Nguyễn Chí Thanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

105 Lô S Cư xá Thanh Đa P.27, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

15/3 Nguyễn Huy Tưởng Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

15/8 Nguyên Hổng P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

528A/3 Hung Phu Ward 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

03 Co Bac, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam


235B/A9/1C Nguyen Van Cu Nguyen Cu Trinh Ward, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1,
Vietnam

19A/5 Phan Huy Thực P.Tân Kiểng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

042 Phu Gia Phu My Hung Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

7/1A Khu Pho 7, QL1A Ward Tan Phong, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

18/4C1 Cộng Hòa P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

125 Mỹ Hưng Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

13C5 Đường D1 P. 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

138C Ly Tu Trong An Cu Ward, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

042 Phu Gia Phu My Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

90 Trần Phú B'Lao, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Bảo Lộc, Vietnam

117/6 Huỳnh Tấn Phát P. Tân Thuận Tây, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
06-03 Lau 6, Bloc 5 Chung cu My Phuoc, duong Bui Huu Nghia, p2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region Bình Thạnh, Vietnam

356M Đoàn Văn Bơ P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

4/14 Khu phố Đông Tân Thị trấn Dĩ An, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Dĩ An, Vietnam

4/14 Khu phố Đông Tân Thị trấn Dĩ An, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Dĩ An, Vietnam

530/7A đường DT 743 xã Tân Long Hiệp, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Dĩ An, Vietnam
Apt AE 2-6 Parkview P Tân Thới, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

27B/ 17 Nguyen Dinh Chieu P. Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

29/12 Hoàng Hoa Thám P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

113/A Thị Trấn Uyên Hưng, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Tân Uyên, Vietnam

43/11 Quốc lộ 1A P. Linh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

57-59 Quốc Lộ 1K P. Linh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

45/232 Bis Nguyễn Văn Đậu P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

468 Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

525/32 Huỳnh Văn Bánh F.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

413/15 Lê Văn Sỹ Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

5F1 Nguyễn Văn Trỗi Trung Dung, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

9/2 Cách Mạng Tháng 8 P. An Hòa, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

Số B5-60 Mỹ Toàn I Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

D42 Nguyễn Trãi P. Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

10Bis Nguyễn Văn Trỗi P.1, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

1B Quang Trung P11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

780/8 Sư Vạn Hạnh nối dài P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

34/1 Nguyễn Văn Lạc P.19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

20/10 Chung cu pham Viet Chanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

Ap T2 Xa Long Dinh Huyen Chau Thanh, City/Prov. Tiền Giang, Vietnam

322K3 Trần Quốc Toản P. Bình Đa, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

15/4 Cách Mạng Tháng Tám P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

177 Trần Phú Thành Công, City/Prov. Đăk Lăk, Dist./Sub Region Buon Ma Thuột, Vietnam

19 Võ Trường Toản P2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

77 Xuan Thuy P.Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

23 Lo A Ly Chieu Hoang 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

163 Tan Tien 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
19 Nhieu Tam 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

163 Tan Tien 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

151 Trương Định phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

25 Trần Bình Trọng P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

25 Trần Bình Trọng P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

27/18 Trần Bình Trọng P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

Ấp Phước Lương Xã Phú Hữu Phường Nhơn Trạch, City/Prov. Đồng Nai, Vietnam

468 Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

2-A6-10 Nguyễn Văn Linh Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

212/19 Nguyễn Thái Bình P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

I3/3 Nguyễn Văn Trỗi P. Trung Dũng, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

525/98 Huỳnh Văn Bánh P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

C80 Xom chieu 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

221/8 Le Van Sy P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

55/11A Bà Huyện Thanh Quan P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

4B Đường 57 P. Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

1078A6 Xuân Thủy Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

300/123/123A Nguyen Van Linh P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

15 Tân Canh P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

242 Lê Thánh Tôn P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

94-96 Lê Tuấn Mậu Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

94-96 Lê Tuấn Mậu Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

94-96 Lê Tuấn Mậu Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

260/4/53 Nguyễn Thái Bình F.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

A4/3 Dien Bien Phu TX Tây Ninh, City/Prov. Tây Ninh, Vietnam

607 Đường 19/5 Xã Trung Bình, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Long Phú, Vietnam

180/15/8 Phạm Phú Thứ P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
108/5A P.Đông Thành Huyện Dĩ An, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Dĩ An, Vietnam

307 Ngô Quyền P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

112A Trần Văn Khéo P. Cái Khế, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Cờ Đỏ, Vietnam

112A Trần Văn Khéo P. Cái Khế, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

631/10 Tỉnh Lộ 10 Bình Trị Đông B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

15 Tân Canh Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

15 Tân Canh Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

38 Lam Sơn P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

134/2 CMT 8 P.Quang Vinh, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

31/18 Hoàng Văn Hợp P An Lạc A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

80/37A Trần Quang Diệu P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

170A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường An Hội, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

015A Trúc Đường Phường Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

51/12 Lương Văn Can P.2, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

81B/4 K2 Trần Phú P.7, City/Prov. Bạc Liêu, Vietnam

125 Trưng Trắc P. 1, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ Tho, Vietnam

A5/7H Nguyễn Thị Tú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam

10 Lê Văn Linh P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

776 Trần Hưng Đạo P7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

2F Khu A P.Tân Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

25 Phạm Viết Chánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

114/7 Ngo Nhan Tinh P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

2/65A Đất Thánh F.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

20N Trần Xuân Soạn P. Tân Thuận Tây Q.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

371P Hai Ba Trung P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

313 Lê Hồng Phong P Thành Công, City/Prov. Đăk Lăk, Dist./Sub Region Buon Ma Thuột, Vietnam

232 Hải Thượng Lãng Ông 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
490 Nguyễn Chí Thanh 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

631/10 Bà Hom Bình Trị Đông B, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

90 Quoc Lo 1K P.Linh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

BA4 Hung Vuong 3 Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

39/8 Âu Cơ Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

317/38 Hà Huy Giáp P.Thanh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

A1-02 Hưng Thái 2 Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

A2/1 Lê Văn Việt P. Tăng Hơn Phú A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam
220/50A/82E Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

AB32 Bàu Cát F.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

390 Nguyễn Văn Quá Đông Hưng Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam
1516A Hồng Lạc, P.10,Q. Tân Bình Hồng Lạc P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân
Bình, Vietnam

A2/1 Lê Văn Việt Tăng Nhơn Phú A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

27 Nguyễn Trãi Phường Thanh Bình, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam
431 Tân Vĩnh, chung cư phường 6-lô C1 Phường 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4,
Vietnam

55/11A Bà Huyện Thanh Quan P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

366 Lầu 1 Nguyễn Chí Thanh P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

4B Đường 79 P. Tân Quy, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

84/517A Nguyễn Kiệm P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

6/13B Chánh Hưng Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

286 ấp Phú Lễ P. Phú Đức, City/Prov. Bến Tre, Dist./Sub Region Châu Thành _ Bến Tre, Vietnam
Người nhận giùm: Phan Văn Khoa 4-5PH Nguyễn Đức Cảnh Nam Thiên Park View, City/Prov. Hồ Chí
Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
Người nhận giùm: Phan Văn Khoa 4-5PH Nguyễn Đức Cảnh Nam Thiên Park View, City/Prov. Hồ Chí
Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

231/10C Tôn Thất Thuyết Phường 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam
5B-3-11 Sky Garden 2 Phu My Hung P. Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

342 Bùi Đình Túy P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

15/3 Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam
15/3 Lê Văn Khương P.Hiệp Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

15/3 Lê Văn Lương Phường Hiệp Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

284 Tên Lữa Bình Trị Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

81 ĐL.Bình Dương P.Phú Hoà, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

140 Đại Lộ Bình Dương Phú Hòa, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

1E5-08 Nguyễn Văn Linh Phường Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

621 QL 13 P.Hiệp Bình Phước, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

28/20H Lý Phụ Man Phường Bình Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

28/20H Lý Phục Mân P.Bình Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

34 Đông Du P.Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

258/3 Trần Hưng Đạo P.Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

77/2 Nguyễn Đình Chiểu P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

317 Hậu Giang P. 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

481 Hoàng Diệu, City/Prov. Đà Nẵng, Dist./Sub Region Hải Châu, Vietnam

590 Nguyễn Đình Chiểu Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

41 Nguyễn Trung Trực Thị Trấn Long Mỹ, City/Prov. Hậu Giang, Dist./Sub Region Long Mỹ, Vietnam
46 Đường D5 Văn Thánh Bắc Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

16A/A1-Biss Đường 3/2 P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

5 Nguyễn Thái Bình Phường Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
506 Lô A Chung Cư Phạm Viết Chánh P. 19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

A5/1 Lý Phục Man Khu phố 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

51/8 Trường Chinh Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

51/8 TRường Chinh P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

42 Nguyễn Thị Huỳnh Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

42 Nguyễn Thị Huỳnh Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

16A/A1-Biss Đường 3/2 Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

16A/A1-Bis Đường 3/2 Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam
29 Bế Văn Đàn P. 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

31/3 Tran Nhan Ton P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

2756A Phạm Thế Hiển 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

ấp Thạnh Phú, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Tân Châu _ Tây Ninh, Vietnam

1 Đường 29 Linh Đông, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam

140C Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

60/1 Ngo Duc Ke P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

288C2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

455 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

183 Hồ Văn Huê P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

134/2 Cách Mạng Tháng 8 Quang Vinh, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

3 Tân Phước P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

C6-5 ̣Đường Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

89/883 Nguyễn Văn Nghi P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam
1C3-11 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

Lô 70/76A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

117 Mỹ Kim I Phú Mỹ Hưng P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

17 Cư xá Bình Đông P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

274 Nguyễn Huệ, City/Prov. Sóc Trăng, Vietnam

68/8 Ấp Long Mỹ Xã Long Thành Bắc, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Hòa Thành, Vietnam

68 Ấp Long Mỹ, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Hòa Thành, Vietnam

230A2 Đại lộ Đồng KHởi P.Phú KHương, City/Prov. Bến Tre, Dist./Sub Region Bến Tre, Vietnam

388 Nguyễn Trãi P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

P.Cam Phúc Nam, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Cam Ranh, Vietnam
21st Century International Development Co.,INC
lau 5, 129A Nguyễn Huệ, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

240A/46B Cách mạng tháng 8 Phường 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

30 Trương Định Phường Trương Định, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Hai Bà Trưng, Vietnam
130 Pasteur Apt number 201, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

171/37/11 Phan Dang Luu P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

28/10 Võ Thị Sáu P. Vĩnh Trường, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

308 Kinh Dương Vương An Lạc A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

561/23/23 Xô Viết Nghệ Tỉnh P.26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

89/975 Bis Lê Đức Thọ Phường 17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

Y3 Đồng Khởi P. Tân Hiệp, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

688 Huynh Tan Phat Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

101 Tan thuan 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

9 Ngo Quyen, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

362/16 Ung Văn Khiêm Phường 25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

554 Nguyễn Kiệm P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

432/22 Xo Viet Nghe Tinh P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

104 Trần Phú P4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

324, Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Tây, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

781B/13-15 Lê Hồng Phong Nối dài P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam
Khu Tập Thể CNV - Ấp 4 Thi TRấn Lộc Ninh, City/Prov. Bình Phước, Dist./Sub Region Lộc Ninh,
Vietnam

1327 đường 3 tháng 2 P.16, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

40A Yersin Phường Phú Cường, City/Prov. Bình Dương, Vietnam

34/1 Nguyễn Văn Đậu Phường 19, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

247 Đường 30/4 P.2, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Sóc Trăng, Vietnam

BB1-12 Park View Phường PMH, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

BB1 - 12 Park View - Phú Mỹ Hưng Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

128 Lý Tự Trọng P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

24EF Nguyễn Hữu Cầu Phường Tân Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

138 Nguyen Tri Phuong P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

912 cc Mỹ Phước, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
138 Nguyen Tri Phuong P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

28 Trần Hưng Đạo P7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

912 Chung cư Mỹ Phước, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

446 Nguyễn Thái Sơn Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

C5 cư xá Chí Hoà phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

159/16B Bạch Đằng Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

394 Nguyễn Văn Tăng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

37 Luong The Vinh Phuoc Long, City/Prov. Khánh Hòa, Vietnam

25/2 Chau Van Liem P. Phước Long, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

79/1 Khong tu Xuan Trung, City/Prov. Đồng Nai, Vietnam

58/1 Nguyễn Minh Hoàng P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

90 Tô Hiến Thành Phường 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam
414/5 Quốc lộ 15 Phường Trung Dũng Khóm 1, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa,
Vietnam

902 C Thuận Kiều Plaza P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

351/7B Lê Văn Sỹ P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

20/12A Kỳ Đồng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

34 Le Thanh Ton P, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam
381/2 Cách Mạng Tháng 8 Phường Phú Cường, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu
Một, Vietnam
6A/11 Nguyễn Cảnh Chân Phường Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1,
Vietnam

371 Bùi Đình Túy Phường 24, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

52/7 Gia Phú P13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

40/11 Lam Sơn Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

158D/6 Pasteur Phường Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

26/68 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

4K11 Nguyễn Minh Hoàng Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

328A Lạc Long Quân Phường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

E 77 Xuân Hồng P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
39 Huỳnh Thúc Kháng P.Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

84/1 Hoàng Hoa Thám, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thuận An, Vietnam

27B/3 Nguyễn Đình Chiểu P. Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

42/190 Hoàng Hoa Thám P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

54/2 Lương Định Của Thủ Thiêm, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam
19/4/12 Thoại Ngọc Thầu Phường Hòa Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _
HCM, Vietnam

205/8 Nguyễn Trãi Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

98 Nguyễn Văn Trỗi PHường 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

468/8 Nguyễn Tri Phương P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

375 Hồng Bàng P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
78 Tôn THất Thuyết (Xí nghiệp vận tải Bia Sài Gòn) P.16, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4,
Vietnam

1172/25 Phạm Thế Hiển P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

29/31 Hoang Hoa Tham P,6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

1497A Lê Thánh Tôn Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

5/18 Hà Huy Giáp P.Thạnh Xuân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

474A Trần Hưng Đạo P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

11 Nhiêu Tâm Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

167/6 A Lê Văn Lương P. Tân Kiểng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

B16 Trịnh Đình Trọng Hoà Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam
B16 Trịnh Đình Trọng Phường Hòa Thạnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM,
Vietnam

925 Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

349L Lạc long Quân P 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

521/98A Cách Mạng Tháng Tám Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

212/19 Nguyễn Thái Bình Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

74/6/1 Phan Đăng Lưu Phường 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

1078A1 Xuân Thương P. Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

582 Nguyễn Trãi P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam
S1 Cư xá Vĩnh Hội, P.8 Q.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

B4/103 Quốc Lộ 50 Xã Phong Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam
284/2B Nguyễn Trọng Tuyển Phường 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam
E3 Khu biệt thự sông Ông Lớn Nguyễn Văn Linh Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, City/Prov. Hồ Chí
Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam

46/16 Thạch Thị Thanh Tan Dinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

D14 Gò Ô Môi Phường Phú Thận, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

231 Tân Phước P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

4 Trần Doãn Khanh P. Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

78/11D1 Quốc Lộ 13 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

86 Hàm Tử P I, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

9 Nguyễn Cảnh Dị P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

09 Nguyễn Cảnh Dị P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

352/17 Nguyễn Đình Chiểu P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

A11-01 Nam Long I Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

9 B Nguyễn Lương Bằng P.2, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

Ấp 6 Xã An Phước, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Long Thành, Vietnam

63 Nguyen An Ninh P.2, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Mỹ Tho, Vietnam

24/7 Phạm Ngọc Thạch, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

106A Trịnh Phong, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

5 Đường 3/2 P.1, City/Prov. Sóc Trăng, Vietnam

44 Chung Cư 30/4 P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
DNTN Thương Mại-Dịch Vụ Giàu đường Thống Nhất nối dài Thôn Long Bình, An Hải, City/Prov. Ninh
Thuận, Dist./Sub Region Ninh Phước, Vietnam

59 Hoàng Sa P. ĐaKao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

2 5A ; Cư xá Bình Thới 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

29/31 Đoàn Thị Điểm P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

38/6/11 Bình Giã P. 8, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

33 Đào Nguyên Phổ P 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam
225F Trần Quang Khải P. Tân Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
Doanh nghiệp Tư Nhân Ngọc Phát - Kinh doanh xăng dầu Ấp Quý Thạnh - Cai Lậy, City/Prov. Tiền
Giang, Dist./Sub Region Cai Lậy, Vietnam

Ấp Quý Thạnh Cai Lậy, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Cai Lậy, Vietnam

27A Bàn Cờ Phường 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

57 Le Loi P, Quyet Thang, City/Prov. Kon Tum, Dist./Sub Region Kon Tum, Vietnam

62 Đường số , cư xá Đô Thành P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

136 Lê Văn Thọ P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

58/1 Nguyễn Minh Hoàng P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

449 Ấp Đông Xã Mỹ Hiệp, City/Prov. An Giang, Dist./Sub Region Chợ Mới _ An Giang, Vietnam

48/20C Lam Sơn P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

48/20C Lam Sơn P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

48/20C Lam Sơn P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

126 Lê Hồng Phong P. 3, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Sóc Trăng, Vietnam

267/53 Bui Dinh Tuy P. 24, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

21 Ngô Mây P. Nguyễn Văn Cư, City/Prov. Bình Định, Dist./Sub Region Qui Nhơn, Vietnam

100/432 Thích Quảng Đức F.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

9/9 Pham Van Hai P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

9/9 Phạm Văn Hai Phường 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

16 Lê Công Kiều Nguyễn T.Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

16 Lê Công Kiều P. Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
280/29 C/c Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

24 Tôn Đản P.10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

8A/A23 Thái Văn Lung Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

482/1/5 ̣Điện Biên Phủ Phường 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

201B Chung cư Hiệp Bình Chánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ Đức, Vietnam
1421 - Mỹ Toàn 2 Nguyễn Văn Linh P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

5 Nguyễn Thái Bình P. Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
1 Đường số 1 KCN Biên Hòa, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam
7 Tô Vĩnh Diêm- Linh Chiểu Linh Chiểu Q. Thu Duc, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Thủ
Đức, Vietnam

521/63A3 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

24 Trương Quốc Dung P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

30A2-A4 Lê Lai P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

521/63A3 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

53E Gò Ô Môi, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
6A/11 Nguyễn Cảnh Chân Phường Nguyễn Cư Trinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1,
Vietnam

139/13 An Bình P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

20 Nguyễn Đình Chiểu P.4, City/Prov. Sóc Trăng, Dist./Sub Region Sóc Trăng, Vietnam

R2-25 Bùi Bằng Đoàn P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

40 Hai Bà Trưng 2, City/Prov. Tiền Giang, Dist./Sub Region Gò Công, Vietnam

80/20 Nguyễn Trãi P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

42/190 Hoàng Hoa Thám P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

293 Điện Biên Phủ P.7, Q.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

874 Trần Hưng Đạo P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

57 Chau Van Liem P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

8A Lý Tự Trọng P.Bến Nghé, Q.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam
B205 khu Hưng Vượng 1, Nguyễn Văn Linh P Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

521/63A3 Xo Viet Nghe Tinh P.26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

Xã Phước Sơn, City/Prov. Bình Phước, Dist./Sub Region Bù Đăng, Vietnam

267 Phan Ngọc Hiển P.6, City/Prov. Cà Mau, Vietnam

530/7A đường DT 743 xã Tân Đông Hiệp, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Dĩ An, Vietnam

466/3 Lê Quang Định P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

875/15 F Trần Hưng Đạo P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

119/2D Nguyễn Thị Thập Tan Phu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

75-77B2 Trần Văn Khéo, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam
44 Nguyễn Tri Phương P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

1 Đống Đa P.3, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

C5-3 Hưng Vượng 2 PMH, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

01 Dong Da P.3, City/Prov. Lâm Đồng, Dist./Sub Region Đà Lạt, Vietnam

165/144A Phạm Văn Hai P. 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

63A/94 Đường 30/4 Phùng Phú Thọ, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một, Vietnam

48/2 Yersin Phương Sài, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

965 Ngô Quyền P. An Hòa, City/Prov. Kiên Giang, Dist./Sub Region Rạch Giá, Vietnam

21B Vo Van Tan Tan An, City/Prov. Cần Thơ, Dist./Sub Region Ninh Kiều, Vietnam

42 Lo D Duong so 4 P. Phu Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

48/2 Yersin P. Phương Sài, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

421/8 Su Van Hanh noi dai P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

57 Châu Văn Liêm P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

146E Lý Chính Thắng P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

13 Nguyễn Đình Khơi P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

67 Vĩnh Viễn P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

Xã Suối Dây Tân Châu, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Tân Châu _ Tây Ninh, Vietnam

77 Mac thi Buoi P. Ben Nghe, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

A6-20-59 Nguyen Luong Bang P.Tan Phu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

Ấp 3 Xã Xuối Dây, City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Tân Châu _ Tây Ninh, Vietnam

46 Thanh Da P.27, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

26/1 Đỗ Quang Đẩu P. Phạm Ngũ Lão, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

214/19/5 Nguyen Van Nguyen P.Tan Dinh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

1/96 Khu Pho 5 P. Dong Hung Thuan, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

212/75/2 Nguyễn Thiện Thuật P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

1D1-8 Sky Garden I P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam
M12A Cư xá Nguyễn Đình Chiểu Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam
Lock 4-0311 C/c Mỹ Phước . Buì Hưũ Nghĩa P2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

1A4 Đinh Bộ Lĩnh P.26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

53/6B Lâm Văn Bền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

132 Tạ Uyên Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam
1D56 Sky Garden Nguyễn Văn Linh P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

112 Khu Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

57 Châu Văn Liêm 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam
BB 8 Hương Vượng 3 - Phú Mỹ Hưng P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

4/10 Tổ 58, khu phố 5 Tân Thới Nhất, Q.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 12, Vietnam

426/5 Nguyễn Thái Sơn P.5, Q.Gò Vấp, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

5/6 Trịnh Hoài Đức P. Hiệp Phú, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

56 Hoàng Dư Khương Phường 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

5/4 Âu Cơ P. 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

1179D/21A Xuân Thủy P Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

210 Đường 26/3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân, Vietnam

34 Lê Anh Xuân Ben Thanh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

270 Ham Tu P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

1073/35 (281/44B số cũ) CMT 8 P 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

40/42 Cư Xá Lữ Gia 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

5/4 Au Co P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

40/27 Bùi Viện P Phạm Ngũ Lão, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

13 Đường số 20 P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam


10 Lô G1 Khu định cư Tân Quy Đông P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

27/1 Nguyễn Văn Đậu P. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

DNTN Út Nữ Khóm I Thị Trấn Càng Long, City/Prov. Trà Vinh, Dist./Sub Region Càng Long, Vietnam

274/3 Khu phố 4 Tân Biên, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

2 đường Nguyễn Huệ, Tân Xuân, City/Prov. Bình Phước, Dist./Sub Region Đồng Xoài, Vietnam
74B Hoàng Hoa Thám Phường 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

25 đường 44 P.Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam
94 đường 28 P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Tân,
Vietnam

6/9K Tran Xuan Soan p.Tan Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

460 Trần Hưng Đạo P.14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

28 Tạ Uyên P. 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

A5-01-H20 Nam Thiên 2 Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

238 Nam Hoa P. Phuoc Long A, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 9, Vietnam

15-15A Dang Van Ngu P. 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

15-15A Dang Van Ngu P. 10, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

604 My Tu 1 Phu My Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

11 St. 2 Cu xa Lu Gia 15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

61 5 cư xá Bình Thới P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

61 5 cư xá Bình Thới P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

425/16 Lê Đức Thọ P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

39 Huỳnh văn Bánh P.17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

18 Sông Nhuệ P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

279 Nguyễn Văn Đậu P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

267 Phan Ngọc Hiển P.6, City/Prov. Cà Mau, Dist./Sub Region Cà Mau, Vietnam

C5 Khu phố 8 Tân Phong, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

C5 Khu phố 8 P. Tân Phong, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

248/ 8 Hoàng Hoa Thám P. 5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

42 Tran Cao Van p.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

30/49 Khu Pho 4 Lam Van Ben, P. Tan Kieng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

42 Tran Cao Van p. 6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

04 Bà Triệu P. 3, City/Prov. Lâm Đồng, Vietnam


03 Ngo Van Kiep-Tran Hung Dao P. Cua Nam, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Hoàn Kiếm,
Vietnam
25 Phan Ngu P. Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

25 Phan Ngu P. Dakao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

25 Phan NGU P. DAKAO, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

04 Nguyen Huy Tu P. Ba Dinh, City/Prov. Thanh Hóa, Vietnam


818/27/13 Lê Lợi - F 3 - Q Gò Vấp Lê Lợi P. 3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp,
Vietnam

339/60 Lê Văn Sỹ p. 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

222 Chu Van An p. 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

222 Chu Văn An P. 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

77/382 C Khu pho 1 P. Tan Mai, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

77/ 382C Khu pho 1 Tan Mai, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

10/6A Dang Lo P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

10/ 6A Dang Lo p. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

280/29 Bui Huu Nghia P. 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

27B/ 17 Nguyen Dinh Chieu P. Da kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

17/ 53 Quan Nhan, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Thanh Xuân, Vietnam

318 No 10 Ban Dao Linh Dam, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Hoàng Mai, Vietnam

17/ 53 Quan Nhan, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Thanh Xuân, Vietnam

3030/ 15B Phạm Thế Hiển P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

3030/ 15B Phạm Thế Hiển P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

N37 D5 P25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

N37 D5 P25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
R206/151 Nguyễn Đình Chính, P11, Q Phú Nhuận Nguyễn Đình Chính P11, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
206 Chung cu 151 Nguyen Dinh Chieu P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam
206 Chung cu 151 Nguyen Dinh CHieu P. 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam

69/ 14A Van Than P. 8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
34/ 11A Nam Kỳ Khơỉ Nghĩa Thắng Tam, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu,
Vietnam
34/ 11A Nam Kỳ Khơỉi Nghĩa Thắng Tam, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu,
Vietnam
34/ 11A Nam Kỳ Khởi Nghĩa Thắng Tam, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu,
Vietnam

29/ 12 G Đoàn Thị Điểm, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

29/ 12G Đoàn Thị Điểm P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

48/2 Nguyen Hien Cu xa Do Thanh p.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

48/2 Nguyen Hien Cu Xa Do Thanh P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

136Bis/ 12A Lý Chính Thắng P. 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

20 Đặng Thái Thân 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

29 Mai Thị Lựu P.Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

29 Mai Thị Lựu P.Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

29 Mai Thị Lựu P.Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

160 Khánh Hội P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

9448 Wheat land Ave Sunland, United States

190/41 Tân Sơn Nhì, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Phú _ HCM, Vietnam

A3/07 Quoc Lo 50 Xa Binh Hung, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Chánh, Vietnam
R4-38, Mỹ Toàn 2 đường Phạm Thái Bường P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7,
Vietnam

63 Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Vĩnh Thanh, City/Prov. Kiên Giang, Dist./Sub Region Rạch Giá, Vietnam

319 Điện biên Phủ P.4 Q.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

8 Quang Trung Thanh Bình, City/Prov. Đồng Nai, Vietnam

53/7 Đinh Bộ Lĩnh 26, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

162/5 Nguyễn Thái Học, City/Prov. An Giang, Dist./Sub Region Long Xuyên, Vietnam

24 Duong Baza Phuong 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
44/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường Thắng Tam, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng
Tàu, Vietnam

411 Lô B2, Chung cư Phường 3 P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam

I 10 D3- Văn Thánh Bắc P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam
Apt.number 1201 117 Nguyen Cuu Van, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh,
Vietnam

165/57 Nguyễn Thái Bình P.Nguyễn Thái Bình, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

C13/51 Tôn Đản P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 4, Vietnam
31 Mé sông chợ P.1, City/Prov. Vĩnh Long, Vietnam

104 đường 30/4 P.1, City/Prov. Vĩnh Long, Vietnam

29 Hùng Vương P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

300 Nguyễn Thị Minh Khai P5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

28/6 Phan Đình Giót, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

709 Phan Văn Năm Phường Khóm 1, City/Prov. Vĩnh Long, Dist./Sub Region Bình Minh, Vietnam

290/96 Nơ Trang Long, P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

85 Phan Chu Trinh, City/Prov. Đà Nẵng, Dist./Sub Region Hải Châu, Vietnam

14/126 Hoàng Văn Thái Khương Mai, City/Prov. Hà Nội, Dist./Sub Region Thanh Xuân, Vietnam

23/45 đường D2 P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

158 Nguyễn Duy F.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

118/6 Trần Quang Diệu - P.14 -, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

B1-34 Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng P.Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

333/80 Trần Bình Trọng Phường 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

60/1 Ngô Đức Kế P. 12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

12 lầu 1C Nguyễn Huy Tự P.Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

18 Bis /41 Nguyễn Thị Minh Khai, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

55 Yên Đỗ P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

010F Cư Xá Thanh Đa P.27, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

010F Cư Xá Thanh Đa P.27, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

010F Cư Xá Thanh Đa P.27, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

8B Phổ Quang P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

41 Trường Sơn P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

241 Trần Hưng Đạo Phường Cô Giang, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

F32 Cư xá Phú Lâm B P. 13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
AF1-2-4, Mỹ Phúc, Phú Mỹ Hưng Nguyễn Đức Cảnh P. Tân Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub
Region 7, Vietnam

8 Sông Thao P.2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
8 Sông Thao Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam
34 Lê Anh Xuân, P Bến Thành, Q1, HCM Lê Anh Xuân P. Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh,
Dist./Sub Region 1, Vietnam

134 Bến Chương Dương Cầu Ông Lãnh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

I 10 D3- Văn Thánh Bắc P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

I 10 D3- Văn Thánh Bắc P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

909 Đường 3/2 P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

11 Ngư Ông, City/Prov. Bình Thuận, Dist./Sub Region Phan Thiết, Vietnam

63 Trương Định P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

I10 D3 Văn Thánh Bắc P.25, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

333 Xã Hưng Định Thuận An, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thuận An, Vietnam

575/11/14 Cách Mạng Tháng Tám P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

575/11/14 Cách Mạng Tháng Tám P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

89 Phạm Văn Hai P.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

309/4 Nguyễn Văn Trỗi P. 1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

86D/4 Hung Vuong 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

312/15/5 Quốc lộ I, khóm 2 Trung Dũng, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Biên Hòa, Vietnam

123/30 Lê Lợi P. 4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

D20 Căn cứ 26, đường 26/3 P.17, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

208 F Hồng Bàng P.15, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

192 Bãi Sậy P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

586 Quốc Lộ 1 F. Xuân Phú, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Xuân Lộc, Vietnam

AA2-4 Mỹ Khánh 4 ; PMH Tan Phong, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

1B2-2-8 Mỹ Viên Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

36/2/A Đồng Khởi P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

61/1A Lê Văn Thọ 11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

1078 A1 Xuân Thủy P. Thảo Điền, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam
B2 Lầu 19 Chung cư Phúc Thịnh 341 Cao Đạt P.1, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5,
Vietnam
16 Trịnh Hoài Đức P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

24 Đường 13 p.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

30/15 Ngô Thời Nhiệm 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

123/2/16 Lê Văn Thọ P.11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

297 Bãi Sậy P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam

25-C1 Hoa Cúc P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

827 Lý Thường Kiệt P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

850 Xô Viết Nghệ Tĩnh P.28, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Bình Thạnh, Vietnam

93 Hồ Văn Huê P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

93 Hồ Văn Huê P.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

93 Hồ Văn Huê Phường 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam

60 Bùi Thị Xuân P.Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

60 Bùi Thị Xuân P.Bến Thành, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

909 đường 3 tháng 2 P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

P2-8 Hưng Vượng II Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

203B Võ Thị Sáu, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

247/10 Nguyễn An Ninh Phường 6, City/Prov. Bà Rịa - Vũng Tàu, Dist./Sub Region Vũng Tàu, Vietnam

65/2 Bành Văn Trân 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

207 Lý Chính Thắng 7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

Ấp 8 Xã Long Trị Long Mỹ, City/Prov. Hậu Giang, Dist./Sub Region Long Mỹ, Vietnam

60 Chiêu Anh Cát P.5, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

190 đường 3/2 phường 14, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam

106A Trịnh Phong, City/Prov. Khánh Hòa, Dist./Sub Region Nha Trang, Vietnam

65/8/32 Mai Lão Bạng P.13, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Tân Bình, Vietnam

3E/17 Phổ Quang Phường 2, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 2, Vietnam

113/18/2 Trần Văn Đang 9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

same Văn Thân P.08, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 6, Vietnam
chung cư 675 Nhà 3A Nguyễn Kiệm p.9, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận,
Vietnam

123/30 Lê Lợi P.4, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Gò Vấp, Vietnam

027 Phạm Thái Bường Phú Mỹ Hưng, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 7, Vietnam

114 Cách Mạng Tháng Tám P.7, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 3, Vietnam

18I Lý Văn Phức P. Tân Định, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

679 Trần Hưng Đạo, City/Prov. Bình Định, Dist./Sub Region Qui Nhơn, Vietnam
714 Cách Mạng Tháng 8 P. Hiệp Thành, City/Prov. Bình Dương, Dist./Sub Region Thủ Dầu Một,
Vietnam

21B /13 Nguyễn Đình Chiểu P.Đa Kao, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

254 Bùi Minh Trực P.6, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 8, Vietnam

162B Lạc Long Quân F.3, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

106/213 Nguyễn Huệ Bến Nghé, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 1, Vietnam

497/35 Sư Vạn Hạnh P.12, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 10, Vietnam
Cty TNHH Cơ Giới Trọng Nguyên (Mã số Thuế : 3900308917) Khu Công Nghiệp Trảng Bàng,
City/Prov. Tây Ninh, Dist./Sub Region Trảng Bàng, Vietnam

1146 Duogn 3/2 Đường 3/2 P12, Q11, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 11, Vietnam

458 Nguyễn Trãi P.8, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region 5, Vietnam

354 Quang Trung Xuân Hóa, City/Prov. Đồng Nai, Dist./Sub Region Long Khánh, Vietnam

347/1 Huỳnh Văn Bánh, City/Prov. Hồ Chí Minh, Dist./Sub Region Phú Nhuận, Vietnam
1097
89.33%

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ

54125969

38294774

38294774

38210695

9671194

8 657 903

8657 903

8754877

4126707

873 0221

8960749

8720160

9300441

8484 239

930 3137

8959116

071 835495

9326288

9317272

062 847 111

073 876707

8228675
8653287

4120406

8 297972

8633364

8259297 (064-834674)

8372601

8358 239

8 358 239

9703 481

4126707

4101164

8212468

4170028

930 0040

8363625

050-953157

8331700/835 3549

8952629

8327069

843 6418

8861712

9691489/9731508

9507089

0511-812350/8332663
0511 631 299

8 363 794

8652092-7510760

8504925

8555259

9855718

064-837472

8 44 22 97

064-853653

8561682

061-844632/532a.hien

0650.822697

0650.831183

839789

8117609

8 267 212

8395728 /8343874

067.855567

422 3398

8220509

8475915

(0650)755272

859492

8030103-8478690
8295140

8295140

7201129

8653 777

8 236 862

8 235 337

070 828 929

5124 520

8030103

9 693 478

5173005

8410954

8434616

8442471

8941263

061-942499

8966984

8434616

8121454

8336031

8963173

8425 925

073-883353

4120763

4120763
412 0763

073-877858or07388335

7 400 530

8476986

076-866495 / 868698

8 47 86 87

9612915

9401 402

8 654 706

8430063

8462073/8477336

843 2152

9634 629

0511 810 914

844264

8 485 547

0650-824310

5109107

8960292

8265675

064 - 855209

4100320

7 714 984

8366726
9555218

7 516 289/7 516 913

7516289

8441601

8995011

4 120 185

9 612 917/ 9 611 602

8448169

7400834

4026738

8334 118

8772148/8773864

8429 222

5120013

071-732275

8262914/8262915

8 430260 -9179579

8494877

5 590 067

061-549858

0650 770 267

4120108

8365311-8365312

8496026

8496026
9600404

8 245 125

8 447 897

9350 965

8732410

4132888

4120185

8861712/4132888

7621987

9950273

410 03 27

806 0903

8 641 183

9307607

412 0108

071-883243

8 635 086

7 400 539

8222999/8218914

075-874045

8 105 738

8402 725

8290723

8434294

8 584 783

8492061
4 082 541

9630 611

9235 407

8443548

8730862

4132888/9235407

8617088

4100219

4101646

8410761

8982735

8 447 897

858 1149

814586

9 971 2587

8653028

8665171

9303137

8 420 597

8429531

058-670480

990 1163

9629200

8428759

5108202
8645041

5108202

8720160

8302920

4 120 185

8 226 227

8374318

82 000 48

412 5568

8592997

923 4203

7583320

8662699

9312761

8665171

061-891545

7 444871

061 819295

8 605 763

8756532

8447935

8999626

8 999 626

9232786 -9235.467

061- 823 169


061- 822 769

8657597

920253

923 5467 - 838 027

8720160

410 03 27

8989282

076 866495

865 4706/0919043343

8999494/ 8 744 194

853 2381

848 3120

923 2233

856 080

4126707/ 9802527

5128 311

8978067

9850256

7251 006

8222085

7 711 843

8399424

8040966

9305759

9 235 365

8 483 266
8729503

4120280/4123714

4120280

8999394

8626315

9856536

050-852 053

832 44 80

061-912 588

4120527

9254 988

9304855

8625848

4160226

8334650

8209229

4100475

8241220

4100218

7 714 018

7624211

7 711 336

066-822693

064-816886

073-872 713
8654 706

7 13 97 61

067-862 795

8369103

9 271 813

7715333

762 4211

873 2600

8425040

074- 883 791

7 19 30 39

7 190 522

9 236 421

844 6515

5123527

8 226 142

0650-824310

847 8687

8426 428

0650 755 272

8 566 822

512 3527

8720371

8200048

9233237
8256714

9671448/2651530

8443225

8631554

079-861 620

8559898

4123666

8040 982

7712514

8461845

7268588

9690141

9690141

8456246

8 23 17 32

8634541

8583824

7851 504

7716021

4125 732

9600981/9693851

4 125 749

9302085
0651 - 568 183

066-822 603

925 2531

9603954

8040609

9671235

7712514

8349637

4120737

8341500

8566398

9232860

8353841-9272841

8533841

896 3857

8 556 852

9630611

8 489 355

8370134

7190522

810 5942

8395728

8452442/4120117

9351366
8550758

927 20 54

9696949-96969450

8495516

7 194 434

8324198

8959116

8229193

9640 060

9735124

4100721

843 76 58

41 20 527

969 6949

8473831

9 741 536

9003698

4100 869

8442265

9520698

8103937

5125725

517 0014

8 99 74 02- EXt 8234

8584783
969 6949

8645008

8 631 407

8393597

830 7863

762 1959

074 - 883 667

074-883431

5121648

7308858

8940445

406 0117

8275618

079 834137

071-8 85 6 62

832 5010

8040609

8245 757

9891979

8248398

9 97 28 13

4101 286

8 978 067

9307918
8363918

8363918

9912 733

844 7935

4100819

412 0763

4101828

9968 703

4120459

8995011

8427978

410 1683

410 1683

079-821 424

075-829364

8427978

842 27978

9972813

4106868

8239234

056-828758

8650508,0909696128

8998 789

898 9389

9404052
9735124

9911414

8295140

064 575 554

7194434

8 435 014

8561 657

412 1245

412 1245

074-883 790

8562 227

7 190 522

061 827 299

050 85 47 83

8760 951

9901 462

4092960

9901 462

865 32 22

717 69 66

8482442

5125221

071-841230

8431035

9351 166/4128999

5121305-8990048

4120044
079.862319/8765758

071.861984

9622648

9622648

825 75 83

5125221

803 51 57

8611310

7193 039

4120791

4120791

9317687

8651656

820 703

071-841230

064 - 530 651

410 1119

9303787

8493186

7714019

7714316

8444184

9910387

416 0226

913 8888
8444 766

8633141

8652567

7520 405

8636119

8641693

8982126

7713939

8447323

7713939

990 12 87

8347558

4120527

061 836 280

8 209 037

8 209 037

8115374

9100476

8111446

865 46 86

072 829443
4120771

8657903

7521537

971 5481

061-867 520

8449446

8353549

061-916466

885938

8579818

8720752

9627475

8552666

074 882686

855 76 18

7240 468 tu 2-4h

7194118

077.868005

8630621

5157041

83 45 895

5121648

4100845

071-871 955

079 825673
84 82 656

8476944

8326203

8428 069

8225873

073-772495

8253286

061.825240

7718 730

8100735

076 520242

058 856696

8641183

061-884343

8243 777

845 7276

8655 997

811 5594

832 3074

8505918

9691661

837 253

063-814026

8554585
855 4583

8554 583

8444766

9310373

7194118

8451840

780 0602 - 8887535

073 876 825

8 476 772

510 3720

9874 349

7607039

8488538

848 8538

848 8538

056 835 999

923 5365

997 2813

997 2813

8966 072

7401141

8438974
061 553 516

8940392

8640640

8999452

9325988

8449467

8425 685

8398 772

962 3492

4 170 078

8552666

8552666

924 2658

941 2170

7041141

7401141

7401141

8943790

8655477

8361778

8466590

9235 703
9891359

8434 269

8994942

8422 379

8355 142

8988817

8414976

588 2715

8596 708

058 512274

9201191

771 4442

8625339

061 825479

8429577

410 1828

512 1955

071 831057

8625339

063 961341

872 8059

2949169

9400 743

0650 752469

0650 - 752469

0650-730268
4 121 274

8292452

0650-656209

724 0468

7240 468

5155094

7716720

8453490

8439053

766 015

839 6176

063 826679

8 645 397

862 0313

8999452

518 0734

073 893121

061.837 432

8152154

050 855025

5 104 528

8995011

8754857

9715481
9235703

9312735

8380751

8382682

8848695

7716720

410 1365

8117609

946587

9911970

9401460

08.083743

0915 115.986

519 0226

8992910

433 0321

9318170

8756409

8756409

8756409

8119123

066.624006

846 305

8544 738
0650 742 413

8534623

765 272

071- 765 272

8774596

9911 414

9318170/9911414

8445674

521315

7 522 065/7515848

9319 369

071-82 77 76

519 0334

064. 855 209

0781 827047

073-881551

9400 600

820 15 47

7713939

4120959

8573 143

8643196

8725267

8 20 90 37

050852746

855 0281
8534 220

877 4596

4100349

8615598

7160470

410 1668

8961105

899 0466

8428488

7151711

9710 132

896 1165

847 506

8266215

9304123

7718730

8955258

850 5685

8 483 266

410.2200

5101391

717 5525
7175525

2600 076

0650 832259

0650 832259

410 1393

7269735

8730 294

8730294

8224811

8375507

960 4964

0511-562 020

8341 876

071-871955

512 4690

8620309

8210 695

840 9607

8731456

849 0733

8 490 733

8455 524

8455 524

8620 309

8620 309
8150987

891 73 56

980 0389

8961455

8225 287

5161351

8467682

8 396 227

061 521315

863 6397

410 0585

989 0470

410 1399

8341 053

412 0126

4126707

079 822387

066. 844 387

075-822905

9235 280

058.861401

8466614

863 7943
8250 319

058 - 883 726

899 8971

895 3472

061-825724

873 1081

719 43 50

844 8574

8728744

8632958

568 183

96069967

823 998

8999 452

079 828158

412 1339

4121339

827 56 37

844 8574

8350458

2947659
8350 458

8350458

294 7659

895 7640

0918 234 962

8964 162

058-883 588

061 870342

296 2233

862 8170

947 413

846 7027

061 842061

820703

920 298

899 3161

8 559 322

848 7368

8243 777

8241220

8117 293

8651 805
8251828

065755362

8430803

7400110

408 5969

8379458

844 7498

834 8321

9634207

8255860

8293324

8919508

7710 991

406 5586

406 5586

773 2994

863 1659

8117 609

9 950 482

8982126

8564638
8268746

7611937

431 3276

8201890

7732 967

9551194

822 5686

5 112 612

8366726

8115640

811 5640

832 7069

412 0695

063.520961

061-844052

073-872 733

8274097

515719

079 825106

068-868 095

9102966

858 1149

990 3272

851 370

8546759
8484566

073-814758

073-814 758

832 4198

060-864079

8334 144

996 6713

296 2233

076634832

510 0835

5100 835

5100 835

079 820 384

9045436

056-846821

8423939

9915 020

512 0160

8298133

8298133

2975767

8993306

8 25 75 83

8305 253

412 3666

8210695
8960058

5110421

8919073

5 110 421

8 720 857

92 00 298

9237408

079822702

410 1128

842904

8380269

8411459

8384114

854 8118

823 02 95

41 00 670

5 110 421

0651- 997 238

0650-730268

894 0508

9 241 914

7715931

071-914660
923 9162

063-835488

4100219

063 835 488

9930648

760 951

058 824712

077-925310

071 - 822 285

8 732 138

058-824712

8654686

854 8118

843 7571

845 7276

835 5103

066-752230

8226048

066-752230

5566798

8367760

8483514

8305196

4101655

8 450302
2947664

899 5810

872 6894

8560077

412 1100

854 8118

4100 758

7191607

887 1134

4440354

8297205

9236283

8640267

8647697

9 204 874

755 1049

771 5380

844 2471

074 882686

061 884 899

0651 883441
2937735

8983432

7624817

855 7317

855 7317

4121 706

991 5506

990 5519

8 655 176

858 40 43

8584043

8947066

4101501

848 5625

8297933

078-210291

061 996 009

8410207

8299301

8724369

8299301

063835553

04-8223614
8203558

8203558

8203558

9856536

9 317 022

5 111 607

5 111 607

061 911106

061 911106

9 707 042

9 707 042

2975767

8 299 830

04 558 7282

04 936 3920

04 558 7282

9817009

9817009

4039034

4039034

8424282

842 4282

842 4282

967 1194

064 857 009

064 857009
064 857009

9903711

9903711

8357921

8357921

8438 386

8572175

9104009

9104009

9104009

8262915

8858935

4121698

077 863 930

8341500

899 58 59

8 64 38 92

064-816151

9408691

5127198

08-8404174

9140457

8254450
070-822 957

070-823651

8353791

08 8397440

8423593

070 890 337

8432442

8534434

8995391

8563227

9 313 722

4100599

8 350213

5161354

820 10 24

8433523

8988106

8988106

8988106

8463692

8 368 341

7508706

412 1711

8444184
8 444 184

8297205

8210443

5127198

5127198

8552794

062 817788

5127198

0650-725528/724172

9700738

9700738

8444665

844 8055

8358947

061-818 253

8950650

8551432

9670760

061 871482

4121113

4170112

8940503

8982216

4050138
8324480

8769069

9306668

9 129 936

9670002

517 3767

5563178

9973411

9973411

9973411

9253781

9253781

8552794

4100988

891 88 84

064 560076

864 4844

8297189

071. 510 433

9237328

8665360

515719

8122213

9 974 720

9310978

8545009
8446783

5882445

4121307

9306863

8200618

056 822 349

0650 835707

9697798

8257858

8657127

962 7064

8657127

0613 870 471

8723546