Sie sind auf Seite 1von 9

Noli Me Tangere

is a novel written by our national hero Jose Rizal. The title "Noli Me Tangere" translates to "Huwag Mo
Akong Salingin" in Filipino which means "Touch Me Not”. The novel is a reflection of what the Filipinos
were going through during that time. He wrote it to open the eyes of the Filipinos to the reality that they
were being oppressed, abused and accused by the friars.

El Filibusterismo
is also a novel written by our nation hero, the title means “The Reign of the Greed” it is the second novel
written by our Jose Rizal. Rizal portrayed a filibuster or rebel who is himself to reveal the moral cancer of
Spanish officials in the Philippines. He wrote El Filibusterismo as a sequel to his novel, Noli me Tangere
which was a form of propaganda. He dedicated the book to the memory of the Gomburza, three priests
who were accused of being seditious, immoral and uneducated.

Mi Ultimo Adios “My Last Goodbye”


this is the last work piece of Jose Rizal before his execution in Dapitan. Rizal did not ascribe a title to his
poem, his friend Mariano Ponce titled it. It contains his message to the people of the Philippines during
his time which made him a revolutionarian.

“Sa Aking Mga Kababata”


a
To The Filipino Youth
Rizal wanted to challenge the youth to study, to unleash the capacity of potential of every individual.
Believing that “Kabataan ang Pag-Asa ng Bayan”. That youth the fair hope of our motherland should be
able to think and act independently, seek solutions from within themselves and not ask silly questions in
a forum, for the betterment of the country.

mahahalagang pahayag ng mga tauhan

" ... Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y natatamo ng mga

may puso lamang." - Gurong Pari (kab. 8)

"May mga lalong dakilang bagay na dapat mong isipin- ang hinaharap ay mabubuksan pa

lamang para sa iyo, sa akin ay ipipinid na;... ang dugo ng kabataan na kumukulo sa iyong

mga ugat ay sing-init ng araw, sa akin nama'y halos sinlamig ng hukay." -Don Rafael
(kab. 7)

"Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan kaya't ikaw ay pumunta rin sa kanilang

bayan upang tumuklas din ng ginto. GAyon man, unawain mong hindi lahat ng kumikinang

ay ginto." - Gurong Pari (Kab. 8)

"Sadyang kailangan tayong kalabanin at gisingin upang malantad ang ating mga kasamaan

at kahinaan, sa ganito'y lalo tayong mapapabuti." - Matandang Pari (Kab. 9)

"Dapat bigyang dangal ang isang mabuting tao habang buhay pa kaysa kung patay na."

Pilosopo Tasyo (Kab. 14)

"Walang mapapala ang anak ng mga magbubukid sa paaralan, kung bumabasa, sumusulat

at nagsasaulo sila ng mga bagay sa wikang Kastila na hindi naman nila nauunawaan." -

Guro (kab. 19)

"Ang bayan po'y di dumaraing dahil siya'y pipi, di tumitinang dahil natutulog. Subali't

darating ang panahong malalantad ito sa inyo atmapapakinggan ang kanyang mga

panaghoy. Pagsapit ng araw na ito,... sasambulat sa lahat ng dako ang mga naipongluha;

himutok at buntong-hiningang matagal na panahong kinimkim sa puso ng bayan." -

Pilosopo Tasyo (kab. 25)

"Tingnan mo ang mahinang tangkay na iyan. Siya'y yumuyuko kapag umiihip ang hangin na

parang ikinakanlong ang sarili. Sapagkat kung siya'y magpapakatigas sa tayo, mababakli

siya at malalagas ang kanyang mga talulot. Kaya pararaanin niya ang hangin sika siya

muling tutuwid na taglay ang kanyang mga talulot. " - Pilosopo Tasyo (Kab. 25)

"Lahat po tayo ay may kalaban, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may

muwang, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakamariwasa at pinkamakapangyarihan.


Ang pakikipaglaban ay siyang batas ng buhay. " - Elias (lab. 33)

"Mahal ko ang aking bayan pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking

kaligayahan." - Ibarra (kab. 49)

"Tunay pong hindi ako maaaring umibig ni lumigaya sa sariling bayan ngunit nakahanda

akong magtiis at mamatay rito. Hangad ko na ang lahat ng Inang Bayan ay maging

kasawian ko rin." - Elias (kab. 61)

"Ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningning na pagbubukang liwayway

sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga

nalugmok sa dilim ng gabi." - Elias (kab. 63)

El Filibusterismo Quotes
Want to Read
Rate this book
1 of 5 stars2 of 5 stars3 of 5 stars4 of 5 stars5 of 5 stars

El Filibusterismo by José Rizal


4,162 ratings, 4.18 average rating, 138 reviews

El Filibusterismo Quotes (showing 1-29 of 29)

“Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.”


― José Rizal, El Filibusterismo
47 likes

Like

“Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika,
napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa
kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang
pag-iisip ng bayan.”
― José Rizal, El Filibusterismo
27 likes

Like

“Kapag may mga uban na po akong tulad ng sa inyo at ginugunita ang nakaraan at makita kong
gumawa ako alang-alang sa sarili lamang, hindi ginhawa ang magagawa't nararapat gawin ukol sa
bayang nagbigay sa akin ng lahat, ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking mabuhay, kapag
nagkagayon po, magiging tinik sa akin ang bawat uban, at sa halip na ikaliwalhati ko'y dapat kong
ikahiya.”
― José Rizal, El Filibusterismo
21 likes

Like

“Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy.


Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa
sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.”
― José Rizal, El Filibusterismo
20 likes

Like

“Why independence, if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow?”


― José Rizal, El Filibusterismo
tags: independence, tyrants

18 likes

Like

“Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba
ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?”
― José Rizal, El Filibusterismo
15 likes

Like

“A lie among the stars


Is a comfortable lie.”
― José Rizal, El Filibusterismo
14 likes

Like
“Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi,
natutunaw wari sa alab ng kaalaman at kabataan.”
― José Rizal, El Filibusterismo
12 likes

Like

“Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-
kasiyahan sa lahat ng bagay.”
― José Rizal, El Filibusterismo
9 likes

Like

“The glory of saving a country doesn't mean having to use the measures that contributed to its ruin!”
― José Rizal, El Filibusterismo
8 likes

Like

“Ilang dantaon po mula ngayon, kapag naliwanagan at natubos na ang sangkatauhan, kapag wala
nang mga lahi, kapag malaya na ang lahat ng mga bayan, kapag wala nang nang-aalipin at
napaaalipin, mga kolonya at mga metropolis, kapag naghahari na ang iisang katarungan at ang
bawat isa'y mamamayan na ng daigdig, tanging ang pagsampalataya po sa siyensiya ang malalabi.
Magiging singkahulugan ng bulag na pagsamba ang patriyotismo at sinumang magmagaling na
nagtataglay ng katangiang ito ay walang alinlangang ibibilanggo na tulad ng isang may
nakahahawang sakit, isang manliligalig sa kaayusang lipunan.”
― José Rizal, El Filibusterismo
7 likes

Like

“When a people holds onto its language, it holds onto a semblance of freedom, like a man who holds
onto his independence when he retains his own way of thinking. Language is the thought of a
people.”
― José Rizal, El Filibusterismo
6 likes

Like

“A revolution, woven in the dim light of mystery, has kept me from you. Another revolution will
return me to your arms, bring me back to life.”
― José Rizal, El Filibusterismo
6 likes
Like

“We must win when we deserve it, by elevating reason and the dignity of the individual, loving justice
and the good and the great, even dying for it.”
― José Rizal, El Filibusterismo
6 likes

Like

“Where are the young who must dedicate their roseate hours, their illusions and enthusiasm to the
good of the country? Where are they who must generously spill their blood to wash away so much
shame, so many crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victim for the
holocaust to be acceptable. Where are you, you children who must embody the vigor of life that has
fled from your veins, the purity of ideas that has become in our minds and the fire of enthusiasm that
has gone out in our hearts? We await you, Oh youth! Come, we await you!”
― José Rizal, El Filibusterismo
6 likes

Like

“Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga
kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.”
― José Rizal, El Filibusterismo
6 likes

Like

“The God they preach about is pure invention, a trick. They're the first ones to not believe in Him!”
― José Rizal, El Filibusterismo
5 likes

Like

“When a people is denied light, home, freedom, justice, all the good things without which life is not
possible, and which constitute man's patrimony, a person has the right to deal with the people who
despoil him, like a thief who assaults us in the roadway. No qualifications, no exceptions.”
― José Rizal, El Filibusterismo
5 likes

Like

“Ang mga henyong ipinapalagay ng mga karaniwang tao na nauna sa kanilang panahon ay
nagmistulang gayon sapagkat tinatanaw ng mga humahatol mula sa malayo o napagkakamalang
isang buong siglo ang buntot na tinatahak ng mga naiwanan.”
― José Rizal, El Filibusterismo
5 likes

Like

“Yes, nitroglycerin,” Simoun repeated slowly, with a frigid smile, staring at the glass flask with
delight. “It’s more than nitroglycerin, however. It’s a concentration of tears, compressed, hatred,
injustices, offenses. This is the supreme arbiter of weakness, force against force, violence against
violence . . . a moment ago I was hesitating, but then you arrived and convinced me. Tonight those
most dangerous of tyrants who have hidden behind God and the state, whose abuses remain
unpunished because no one can take them to task. Tonight, the Philippines will hear an explosion
that will convert into rubble the infamous monument whose rottenness I helped bring about.”
― José Rizal, El Filibusterismo
5 likes

Like

“Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang
karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng
paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.”
― José Rizal, El Filibusterismo
5 likes

Like

“Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.'

'Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba.”
― José Rizal, El Filibusterismo
4 likes

Like

“Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng
tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.”
― José Rizal, El Filibusterismo
4 likes

Like

“Isa rin akong Espanyol, pero bago ang pagiging Espanyol ay tao ako at bago ang Espanya ay sa
ibabaw ng Espanya ay ang kanyang dangal, ang matataas na prinsipyo ng moralidad, ang mga
walang-hanggang prinsipyo ng hindi nagbabagong katarungan!”
― José Rizal, El Filibusterismo
3 likes

Like

“The just and the worthy have to suffer in order to spread their ideas and let them be known. One has
to shake and break the glass in order to scatter the perfume. One has to scratch the surface of the
rock to release the light. There is something providential in the persecution of tyrants, Señor
Simoun.”
― José Rizal, El Filibusterismo
3 likes

Like

“Ang poot walang nililikha kundi mga dambuhala, mga kasamaan, mga salarin.
Tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nakakalikha ng mga bagay na tunay na kahanga-hanga.”
― José Rizal, El Filibusterismo
3 likes

Like

“Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman... Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya,
may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila!”
― José Rizal, El Filibusterismo
3 likes

Like

“O, in the solitude of those mountains I feel free, free as the air, like a light blasting unharnessed
through space. A thousand cities, a thousand palaces I would give just for a corner of the Philippines
where far away from man I could feel truly free!”
― José Rizal, El Filibusterismo
2 likes

Like

“Would that I could die, reduce myself to nothing, leave a glorious name to my country, die in the
cause of defending it against a foreign invasion and afterwards the sun will shine on my body like a
permanent sentinel in these ocean rocks!”
― José Rizal, El Filibusterismo
Marie Josephine Leopoldine Bracken (October 3, 1876 – March 15, 1902) was the common-law
wife of Philippine national hero José Rizal during his exile in Dapitan in the province of Zamboanga
del Norte in the southern Philippines.[2][3][4] In the early morning hours of December 30, 1896, the day
of his execution by firing squad, the couple were married in Fort Santiago, the place of his
incarceration, following his reconciliation with the Catholic Church. The marriage is disputed by
some sectors because no records were found regarding the union, discounting the unusual events of
that day, even if it was attested by Josephine herself and the officiating priest