Sie sind auf Seite 1von 46

TRTIONG DAI HQC NGAN HANG ceNG HoA xA ngl cHU NcHia vrET NAM

TP. HO CHi MINH DOc lOp - Tu do - Ha"h ffc

CHITONG TRINH DAO TAO DAI HOC

TOn ngirnh diro t4o: HE TH6NG THONG TIN QUAN LY


(MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
Mfl ngirnh diro tgo: 7340405
Chuy6n nginh diro tpo: Thuong mai di6n tri
Lo4i hinh dio t4o: Chinh quy tap trung
(Bon hdnh kdm theo Quy€t dinh si|: A302/QD-DHNH, ngdy 0l thang f
nam 2018
cila HiQu trudng trudng dqi hpc Ngdn hdng fp. Hi Chi Minh)

1. MUC rr0u DAO T4O


1.1 Mgc ti6u chung:

Ddo t4o cft nh6n Ngdnh HQ thdng thdng tin quin 1;f, Chuydn ngdnh Thuong m4i diQn
tri, c6 dao dric ngh€ nghiQp, tr6ch nhiQm eOi vOi xI hOi; c6 tlti ki6n thric, k! nang cAn
l
,t

thi6t vC c6ng nghQ th6ng tin vd kinh t6, qudn ly; c6 ndng lgc siing tpo vir ung dpng hQ \
th6ng thuong m4i diQn tri vdo quin tri kinh doanh c6c doanh nghiQp mQt c6ch hi6u qu6
trong thdi tlai c6ch m4ng c6ng nghiQp a.0 dang diSn ra manh me.

1.2 Mgc ti6u cg th6:

Sinh vien t6t nghiQp chuy6n ngdnh Thuong mpi tliQn tri c6 ki6n thric, k! ndng, th6i d9
vd nlng lgc t6t, cg th6:

fi tten th{rc;
- C6 ki6n thric co b6n ve ty lupn chinh tri, ph6p luflt, kinh t6, to6n, tin hoc vd
th6ng k6;
- C6 kii5n thric n6n t6ng vd c6c chric n[ng quin tri trong sin xu6t v6n h]rnh, cung
ring, k6 to6n tdi chinh, nh6n sg, marketing,...t?i doanh nghiQp, ngdn hdng vd
c5c tO chric tdi chinh;
- C6 kii5n thfc chuy6n s6u vd thi6t tc6, v6n hdnh, phSt tri6n hQ th6ng thucrng mai
diQn tri, vC khai ph6, qu6n tri ccr so dt li6u, vd phdn tich nghiQp vu vd ru vdn
gi6i phrip phAn mem cho doanh nghiQp kinh doanhthucrng mai di6n ttr.

VA W ndng cd nhdn vd nghi nghiQp: - C6 kha n5ng tu v6n, 14p k6 ho4ch, x6y dUng vd
tri6n khai c6c hQ th6ng thucrng mai di0n tri; d6nh gi6, thim rtinh vd qu6n l! cric
hQ thdngthucrng mai diOn tti trong doanh nghiQp;

{
- C6khi ndng t6 chric thu thfp, phdn tich vi xu lj s5 tl6u nnim tim ki6m tri thr?c
mdi, h5 trgcho viQc ra quyt5t dinh trong quin tri kinh doanh, it{c biQt trong
thuong mai diQn tt;
- C6 kha n6ng ph6n tich kinh doanh, m6 hinh h6a hoqt dQng kinh doanh vd
chuytin h6a nghiQp vU kinh doanh thanh hQ th6ng thuong m4i ttiQn t0;
- C6 ky ning gi6i quytit v6n dd; tim kii5m c6c y tuong, khrlrn ph6 tri thr?c, giii
l,,i'
quy€t cdc tinh hudng trong linh vgc hQ th6ng th6ng tin vd thuong mai tli€n tu;
- C6 ky ndng giao ti6p, ldm viQc nh6m, tu duy s6ng t4o, phan biQn vd tu duy hQ
tnong.

Vi thdi d0 vd phdm chiit nghi nghiQp:


- C6 d4o <Iuc nghA nghiQp, c6 y thric tr6ch nhiQm vdi bin thdn vi cQng d6ng; tich
cgc tU tim tdi, nghiOn criu ndng cao n5ng lpc, t1r tin, hqp tdc t6t trong mgi m6i
truong ldm viQc.
Vi ndng lryc thuc hdnh nghi nghiQp, khi t6t nghiQp sinh vi6n c6 thrl:
- Quin tri, vfln hdnh, ph6t tri6n cdc gi6i ph6p, h0 th6ng, ung firng phqc 4r ho4t
dQng thuong mqi diQn tt trong doanh nghiQp
- Phdn tich, thi6t k€, quin tri d0 liQu
- Phdn tich, tu v6n gi6i ph6p phdn m€m kinh doanh

2. VI TRi VrEC LAM SAU KHr T6T NGHTEP


Khi tdt nghiQp sinh vi€n c6 th6 dem nhen mQt trong nhtng vi tri ngh6 nghiQp:
- Quin trf, vfn hdnh, ph6t tritin cilc gihi ph6p, hQ thdng, ung dpng phpc qr ho4t
dQng thucrng mai diQn tu trong doanh nghiQp
o Chuy6n vi6n phdn tich, thi6t kr5 gi6i ph6p, hQ thSng thuong mai <ti€n
tli
o Chuy6n vi€n vfln hdnh hC th6ng giao dich, thanh torin tr.uc tuytin,
website thuong mpi diQn tr?
o Chuy€n vi€n h6 trq ky thuat cho ngudi su dqng cu6i cirng
o Chuy6n vi€n marketing online
o Quan tr! vi6n hQ th6ng giao dich, thanh toan tryc tuy6n, website
thuong m4i diQn tri
- Phdn tich, thi6t k6, quin tri dt li€u
o Chuy6n vi€n thi6t tt5 au tipu
o Chuy6n vi6n lfp trinh, ph6t tritin co s0 dt liQu
o Chuy6n vi€n quin tri co s0 dii 1i-6u
o Chuy€n vi6n phAn tich, khai ph6 dfr liQu, dU b6o thi trudng kinh
doanh
- PhAn tich, tu v6n gi6i ph6p phAn m6m kinh doanh
o Chuy6n vi6n kinh doanh san phAm, dich vu phdn mAm

2 t(
o Chuy6n vi6n phdn tich nghiQp vu phdn m6m

3. THor GrAN DAO TAO


fhitit t6 ttrOi gian tO chr?c ddo tpo ld 04 ndm vdi 08 hgc kj, chinh vd 03 hqc ki
hd.Trong c6c hgc kj, chinh, sinh vi€n chri y6u dugc hoc t4p tr6n gi6ng ducrng hoAc
phdng mily tinh, hai hgc k3, cu6i sinh vi0n di thgc tQp tai c6c doanh nghiQp vd thgc
hiQn kh6a lufln tdt nghiQp.Sinh vi6n c6 th6 d6ng ky hgc lpi, hgc cdi thiQn, hoc vugt
trong c6c hgc kj, chinh vd hgc ky hd. Hqc kj,hd se dugc t6 chric ddo t4o theo nhu cAu
cria sinh vi6n.

Sinh vi6n c6 th6 hgc vugt de hoan thdnh chucrng trinh tru6c 01 nim ru0i so vdi thoi
gian tldo t4o chuAn 4 n6m.Thoi gian hgc t4p c6 thO k6o ddi hcrn so v6i thoi gian ddo t4o
chuAn nhung kh6ng qu602 ndm.

4. KH6r LTIqNG KrEN THrrC


TOng sO tin chi cira Chucrng trinh ddo t4o ld 129 donvi tin chi (dvtc), kh6ng bao g6m
c6c hgc phAn GiSo dpc th6 ch6t (5 dvtc) vd Girio duc qu6c phdng (8 dvtc).

5. DOI TIrgI.{G TUYEN SINH


C6 bing tdt nghiQp trung hgc ph6 th6ng ho{c tucrng ducrng theo quy dfnh cira BQ Gi6o
dgc vd Ddo t4o. 'l

6. QUY rniNn DAO TAO - DrEU KrpN TOT NGHTEP


Thpc hiQn theo ciic quy tlinh hiQn hdnh cria BQ Gi6o duc vd Ddo tao, c6c quy dinh chi )

ti6t cria Trudng Dai hgc Ngdn hdng TP. HO Chi Minh.
7. THANG DIEM
Ap dpng theo thang cti6m 10 (cli6m chfi vd thang ili6m hO 4 dugc quy d6i tir thang
tliOm 10 chi sr? dUng mang tinh tham kh6o, eOi ctri6u;.

8. CHTIoNG TRiNH DAO TAO THAM rcrAO - DOr SANU


8.1. Chucyng trinh khung bflc cri nhdn HQ thdng th6ng tin ACM 2010 do c6c t6 chuc
Association for Computing Machinery (ACM), Association for Information Systems
(AIS), vd Association of Information Technology Professionals (AITP) dua ra vdi muc
dich gqi y cho c6c trudng dpi hgc tr6n th6 gi6i ddo t4o vC ngdnh ndy.

8.2. Chuong trinh ddo tpo ngdnh HQ thdng th6ng tin qu6n ly cria Hgc viQn Ng6n hdng.
Ban hdnh 6p dpng tir ndm 2010.

8.3. Chucrng trinh ddo t4o ngdnh He th6ne thdng tin quin l;i cria Truong D4i hgc Kinh
t6 TP.HCM. Ban hanh 6p dr;ng tir n6m 2009.

8.4. Chuong trinh ddo t4o ngdnh He th6ng th6ng tin qudn l!, cua Trucrng Dai hqc Kinh
tti Luflt - Dai hgc Qu6c gia TP.HCM. Ban hdnh 6p dung ttr ndm 2013.

J (
8.5. Chucrng trinh ddo tpo k! su ngdnh HQ th6ng th6ng tin cria Trudrng Dpi hgc C6ng
nghQ th6ng tin - D4i hgc Qu6c gia TP.HCM. Ban hdnh dp dung tri ndm 2016.

8.6. Chuong trinh ddo tpo ngdnh H€ th6ng thdng tin quin l!, ciaTrulng Dpi hgc Hoa
Sen.

9. KET CAU CHIIONG TRiNH EAO TAO

MUC KH6I KIEN THTIC so Hgc SOTiN TY LE


PHAN CHi (%)

t.t GrAo Dvc DAr crror{c 09 22 17.05%

1.2 CO SO NGANH n 30 23.26%

1.3 NGANH VA CHUYTN NGANH 25 77 59.69%

TONG CONG 45 129 100o/o

10. KHUNG CHIIONG TRiNH DAO TAO

STT rNN HQC PHAN


so MON HQC
rfN cHi TrEN Oi (*)
1.1 KHOI KIEN THIIC GIAO DUC DAI CTIONG 35
Nhfrng nguy€n ly ccr bin cria chri nghia M6c -
1.1.1 L6nin ll The Basic Principles of Marxism and 2
Leninism l
Nhftng nguy6n ly co b6n cria chri nghia M6c -
t.t.2 L0nin 2l The Basic Principles of Marxism and J 1.1.1
Leninism 2

1.1.3 Tu tu&ng HO Chi Minh/ Ho Chi Mtnh ldeologlt 2 l.l.l,1.1.2


Ducrng l6i c6ch mpng cria E6ng CQng Sdn ViQt
a
1.1.4 Nam/ The Revolutionary Lines of the Vietnamese J 1.t.2
Communist Party

1.1.5
To6n cao c6p ll Advanced Mathematics I (Dqi sd
2
tuydn finh/ Linear Algebra)
To6n cao cdp 2l Advanced Mathemotics 2 (Gidt
1.1.6 2 1.1.5
tlch/ Analytics)
Ly thu xac YA kC to6r/ Theory of
t.1.7 3 1.1.5, 1.1.6
Pro b ab ility and Statis t ics

4 (
a
1.1.8 C6u truc rdi rqci Discrete Structure J

Ly lufln vd nhd nu6c vd ph6p luQtl Theory of State


1.1.9 2
and Law

1.2 KHOI XTNN THTIC CO SO NGANH 30

Hgc phdn Oiit tupc 27

I .2. 1 Kinh tti hgc vi m6/ Microeconomics 3

t.2.2 Kinh tti hqc vi m6/ Macroeconomics J 1 2 I

1.2.3 Nguy6n ly k€toanl Principles of Accounting J t.2.2


Nhflp m6n ngdnh HQ th6ng th6ng tin quin lyl
t.2.4 2
Intr o duc t i o n t o Mana ge me nt Infor mat io n Sy s t e ms

t.2.5 Qu6n trihqc/ Fundamentals of Management 2

HQ th6ng th6ng tin quin lyl Management a


1.2.6 J 1.2.5
Information Systems
1.2.7 Nguy€n ly Marketingl Principles of Marketing 2

r.2.8 Kinh tti luqng/ Econometrics 3 1.1.7 , 1.2.2

l.2.8,Dqt
chuAn dAu vao
a Tin hgc trinh
t.2.9 Tin hgc tng &ygl Applied Informatics J
d0 co
bin(m6n ti0n
dC ti6n quytit;

Dpt chuAn dAu


Ti6ng Anh chuy€n ngdnh ll Englishfor Specific a vdo ti6ng Anh
t.2.t0 J
Purposes I (m6n ti0n <16
i,
tlen quyet)

H,gcphAn fir ch91t (Trg chgn 1): sinhviAn chpn 0l


trong 03 h7c phdn sau ddy dA tich lity 3

Nh6m NgAn hing/t{h6m Tiri chinh:


t.2.tl Ly thuyrSt tdi chinh - tiAn tQl Theory of Finance J r.2.1,1.2.2
and Currency

5
Nh6m KG tor{n:
1.2.12 1.2.3,1.3.9
K6 to6n qu6n trf IlManagement Accounting I 3

Nh6m Quin tri/Nh6m Marketing: a


1 2 IJ J 1.2.5,1.2.7
QuAn tri marketingl Marketing Management

KHOI KIEN THT,C NGANTV CHUYEN


1.3 77
NGANH

Ki6n thric nghnh 24

Hgc philn biit bupc 18

a
I .3.1 Co sd dir liQu/ Database J

r.3.2 Ctv sd l4p trinh I Fundamentals of Programming 3 1.1.8

r .3.3 Mang truyAn th6ng/ Networking 5

Phdn tich dfnh luqng trong quin trli Quantitative a


t.3.4 J t.t.7
Analytic s for Management
CAU trric dii liQu vd gi6i thuft/ Data Structure and
l .3.5 J t.3.2
Algorithm
Ti€ng Anh chuyCn ngdnh HQ th6ng th6ng tin quin
r.3.6 J t.2.t0
ly I Englishfor Management Information System
Hgc phAn fig chgn (Ty chgn 2): sinhviAn chgn 01
6
trong 05 nh6m hgc phin sau dd fich lily
Nh6m Ngin hirng:
Thi truong tdi chinh vd c6c tlinh ch6 tdi chinh/
1.3.7 J t.2.tr
Financial Markets and Institutions
Ho4t dQng kinh doanh ngdn hdng/ Banking
1.3.8 3 1.3.7
Operations

Nh6m Tiri chinh:

1.3.9 Tai chinh doanh nghiQpi Corporate Finance 3 1.2.3,1.2.11

tritdi chinh doanh nghiQp/ Corporate


I .3. l0 Quin a
J t.3.9
Finance Management

Nh6m K6 toin:
1.3.11 K6 torin quin tri 2l Management Accounting 2 J 1.2.12,1.3.8

6
t(
t.3.t2 Ki€m toiin cdn bim/ Principles of Audit 3 t.2.3

Nh6m Qufln tri:


a
l .3. l3 Qu6n trf vQn hdnh/ Operotion Management J 1.2.5,1.1.7

Qu6n tri chu6i cung ring/ Supply Chatn


1.3.t4 3 1.2.5,1.2.7
Management

Nh6m Marketing:

I .3.15 Quan tr! b5n hdng/ Sales Monagement J r.2.7

a
1.3.16 Quin trf thucrng hi6u/ Brand Management 3 1 2 1 J

Ki6n thrfrc chuyGn ngirnh 53

Hgc phAn Uit Oupc

HQ quin tr! co s0 dfi li€u/ Database Management


1.3.17 3 r.3.1
Systems
I
1.3.18 An todn b6o mQt th6ng tin/ Information Security 3 1.3.3 :

Phdn tfch thi€t ke he thdng th6ng tin I Information I

1.3.19 J 1.2.6,1.3.1 i
System Analytics and Design
LQp trinh hudng d6i tuqng/ Object-oriented 1
t.3.20 J 1.3.1,1.3.5
Progrommtng
1.3.21 Phdn tich kinh doanh ll Business Analytics I a
J 1.3.19

HQ th6ng hopch dinh ngu6n lyc doanh nghiQp/ a


r.3.22 J t.2.6
Business Resources Planning Systems

t.3.23 Thucrng m4i diQn tir I Electronic Commerce J 1.2.6

1.3.24 Thitit kti web ll Web Design I 2 I .3. 19

1.3.25 Lap trinh web 1/ l4reb Programming I 2 1.3.1,1.3.2

t.3.26 Marketing diQn tt I Electronic Marketing a


J 1.2.7 , 1.3.23
Quan tritric nghiQp thuong mpi diQn fi I E- t.3.23
t.3.27 2
commercial Operation Management
Hgc phdn tqr chgn (Tqr chgn 3: illnh hw6ng nghO
nghiQflsinh vidn hpc 4 m6n hsc (11 tln chi) thuAc il
citng m|t nh6m trong 03 nh6m dinh hudng sau ddy

7 ,/
d€ tich ltty

Nh6m 1: Dinh hufng ttri6t t5, vfn hirnh hQ


th6ng thucrng mqi iliQn tfr
1.3.28 Thi6t kC web 2l Web Design I J 1.3.24, 1.3.25

a
1.3.29 L4p trinh web 2l Web Programming 2 J 1.3.24,1.3.25

1.3.30 Thanh to6n diQn ttr I Electronic Poyment J 1.3.23

PhAn tich vd t6i uu h6a bQ m6y tim ki6m I Search


L3.3 l 2 1.3.26
Engine Optimization and Analytics
Nh6m 2: Dinh hurirng ph6n tich, thi6t k6, quin
tri dii liQu
Phdn tich dri liQu th6ng k€l Stotistical Data
1.3.32 J 1.1.9, 1.1.10
Analytics
a
1.3.33 Khai ph6 dir liQu/ Data Mining J I.l.9, L3.17

Ph6n tich, dU b6o dfr liQu chu6i thtti gianl Time


I .3.34 J 1.1.9
Series Analytics and Forecast
Phdn tich dir liQu mAng xd hQi/ Social Networking
I .3.3 5 2 l .3.33
Analytics
Nh6m 3: Dinh hudng phAn tich, tu vAn giii
ph6p phin miim kinh doanh
a
1.3.36 Phdn tich kinh doanh2l Business Analytics 2 J t.3.21

1.3.37
Quin ly quy trinh nghiQp vplBusiness Process J 1.3.21
Management

l .3.3 8 Phdn tich ngdnh c6ng nghiQpl Industry Analytics 3 1.3.21

1.3.39 C6ng nghO phAn m€ml Software Technologt 2 1.3.2,1.3.20

Theo quy ch6


1.3.40 Hgc phAn thgc tfp cuiii kh6a I Internship 3
ddo t4o
Theo quy chO
1.3.41 Hgc phin kh6a lufln t6t nghiQp/ Dissertations 9
tldo t4o

Cdc min hgc: thoy th€ Khda luQn fit nghiQp

| .3.17 , 1.3 .20,


Dd 6n chuy€n ngdnh thuong m4i di€n ttrl Drafts
1.3.42 J 1.3.21,1.3.24,
for Electronic Commerce
1.3.25,1.3.26
Core Banking vd Ngdn hdng diQn tftl Core Banking
1.3.43 J 1.2.6
and E-Banking

8
r
Nhirng chri dC mdi trong ngdnh HQ th6ng th6ng tin
t.3.44 quhnlyl Fresh Subjects in Management 3 t.2.6
Information Systems

11. PHAN BO CHIIONG TRiNH DAO TAO THEO HOC KV


11.1. Hgc kf 1
SOTIN
STT TEN HQC PHAN
CHi
Nhirng nguy€n ly co bdn cria chri nghia M6c - L6nin ll The Basic
1.1.1 2
Principles of Marxism and Leninism l
To6n cao c6p ll Advanced Mathematics I (Dqi s6 tuydn finh/ Linear
1.1.5 2
Algebra)
1.1.9 Ly lufln ve nna nudc vd ph6p lu$tl Theory of State and Law 2

1 2 1 Kinh t6 hgc vi m6/ Microeconomics 3

Nhap m6n ngdnh HQ th6ng th6ng tin qudn lyl Introduction to


1.2.4 2
Manage me nt Infor mati on Sy s t ems
(

Hgc phdn GDTC 1 I

Gi6o dgc qu6c phdng - an ninh 8

TONG SO TiN CHi 20

11.2. Hgc k) 2

SO
A:
STT TEN HQC PHAN TIN
CHi
Nhtng nguy€n l;i co b6n cria chri nghia M6c - L6nin 2l The Bosic 1
t.1.2 J
Principles of Marxism and Leninism 2
1.1.6 Toiin cao c6p 2l Advanced Mathematics 2 (Gidi tich/ Analytics) 2

1.1.7 Ly thuyiSt x6c su6t vd th6ng ke toAn/ Theory of Probability and Stotistics 3

1
1.1.8 C6u truc rdi rqcl Discrete Structure J

1
1.2.2 Kinh t6 hqc vi m6/ Macroeconomics J

1.2.5 Quin trihgc/ Fundamentals of Management 2

t.2.6 HQ th6ng th6ng tin quin lyl Management Information Systems J

1.2.7 Nguy6n ly Marketingl Principles of Marketing 2

9 (
Hec phAn GDTC 2 1

roNc so riN cni 22

11.3. Hgc k) 3

s6 rix
STT rTN HQC PHAN CHi
l .1.3 Tu tudng HO Chi Minh/ Ho Chi Minh ldeology 2

t.2.3 Nguy6n ly k€, todn/ Principles of Accounting J

t.2.8 Kinh t6 lugngi Econometrics J

1.2.10 Ti6ng Anh chuyOn ngdnh ll Engltshfor Specific Purposes I 5

I .3.1 Co s& dir liqu/ Database J

t.3.2 Co so l4p trinh I Fundamentals of Programming J

a
1 .3.3 Mang truytin th6ng/ Networking J

I{ec phAn GDTC 3 I

r6Nc SO TiN CHi 2l


11.4. Hgc k) 4

SOTIN
STT rNN HQC PHAN
CHi
Dudng l6i c5ch mAng cria Ding CQng Sin ViQt Nam/ The a
1.t.4 J
Revolutionary Lines of the Vietnamese Communist Party
t.2.9 Tin hgc fng dpng/ Applied Informatics 3

Phdn tich clinh lugng trong qu6n tril Quantttative Analytics for a
t.3.4 J
Management
a
1.3.s C6u trric dii liQu vd gi6i thuflt/ Data Structure and Algorithm J

t.3.t7 HQ quin trf co so dt liQul Database Management Systems J

PhAn tich thi6t kC hC th6ng th6ng tin I Information System Analytics


1.3.r9 J
and Design
Tq chgn 1: SV chpn I trong 03hpc phdn thulc Qtth1m Ngdn
t.2.tr- hdng/nhom Tdi chinh/nhilm K€ todn/nh1m Qudn tr!/nh6m a
J
1.2.t3 Marketing) vd hoc I m6n hpc cita nh6m ld 1.2.1 I hodc 1.2.12 hodc
1.2.13

10 (
Hgc phAn GDTC 4 I

r6Nc So TiN CHi 22

11.5. Hgc k) 5

Ar SOTIN
STT TEN HQC PHAN
CHi
Titlng Anh chuy6n ngdnh HC th6ng thdng tin quin ly I Englishfor
t.3.6 1
J
Mana ge me nt Infor mat i on Sy s t e m
1.3.18 An todn b6o m4t th6ng tin/ Information Security 3

1.3.20 Lpp trinh hudng it6i tuqng/ Object-oriented Programming 1


J

r.3.21 Phdn tich kinh doanh ll Business Analytics I 3

HQ th6ng ho4ch dinh ngu6n lpc doanh nghiQpi Business Resources


t.3.22 3
Planning Systems
Tqchgn 2: h7c 2 m6n hec cdn lqi trong
"@
1.3.7- Q'th6m Ngdn hdng/nhdm Tdi chinh/nhdm K€ todn/nhdm Quan
6
1.3. r6 tri/nh6m Marketing) ld 1.3.7, 1.3.8 hofrc 1.3.9, 1.3.10 hodc 1.3.1l,
1.3.12 hodc 1.3.13,1.3.14 hodc 1.3.15,1.3.16

Hec phAn GDTC 5 I

rONc so riN cni 22

11.6. Hgc ki 6

AA SOTIN
STT TEN HQC PHAN
CHi
1.3.23 Thu<rng mai diQn tir I Electronic Commerce 3

1.3.24 fhitit ki5 web l/ Web Design I 2

1.3.25 L4p trinh web l/ Web Programming I 2

t.3.26 Marketing tliQn tri I Electronic Marketing a


J

Quan trf t6c nghiQp thuong m4i diQn th I E-commercial Operation


t.3.27 2
Management
3r SV chon theo 1 trong 03 dfnh huong;ghE nghiOp vd
Trg ch,gn a
J
hgc m6n thri nh6t
r.3.28-
1.3.39 SV hgc m6n thri hai 3

SV hgc m6n thri ba 1


J

ll
ToNG so riN cni 2t

11.7. Hgc k) 7

sO riN
STT rTN HQC PHAN
cni
1.3.28- SV hgc m6n cdn lai (thri tu) trong 4 m6n cria dlnh huong ngh6
2
t.3.39 nghiQp di chsn
a
I .3.40 Thr,rc t6p cu6i kh6a/Internship J

TONG SO TiN CHi 5

I1.8. Hgc k! 8

AA SOTiN
STT TEN HQC PHAN
CHi
Hgc ph6n kh6a lufln t6t nghiQp/ Dissertations
t .3.4t N6u SV kh6ng itri cti6u kiQn tdm kh6a luin t6t nghiQp thi hgc 3 m6n 9
thay th6 ld 1.3.42,1.3.43 vd 1.3.44
TONG SO TiN CHi 9

12. MO rA Ngr DUNG vr6N HgC


1.1.1. Nhiing nguy0n lf ctr bin cfra chri nghia Mfc - L6nin L (2 tin chi)
(Thryc hiQn theo Quy€t dinh sii 52/2008/QD-BGDDT, ngdy I8/9/2008 cfia Bp truhng
B0 Gido dqtc vd Edo tqo)

M6n hgc tiiin tlii: Kh6ng


Diiiu kiQn tidn tld: o Trudc n Ti€n quyi5t
Md ti:M6n hgc oung c6p cho hgc vi€n nhirng kitin thric ccr bin vC thi! gi6i quan,
phuong ph6p lu4n tri6t hgc cta chri nghia M6c-LCnin. Sau khi hgc xong, ngudi hgc c6
thti hi6u, vdn dung dugc thil gi6i quan vd phuong ph6p lu{n cria tri6t hgc M6c - L€nin
vao nghi0n cfu c6c m6n hoc kh6c cfrng nhu thUc ti6n cuQc sdng; c6 khi ning gi6i
thich c6c hiQn tuqng di6n ra trong tg nhi6n, xd hQi vd tu duy. M6n hgc girip UOi OuO,ng
vd nAng cao b6n linh chfnh trf, ttmg budc hinh thdnh nhirng gi6 tri v[n ho6 vd nhdn
sinh quan t6t tlgp, cflng c6 ly tucrng, ni6m tin vdo con dudng vd sg nghiQp xdy d1mg,
ph6t tritin dAt nudc md Ding, B6c HO vd nhdn ddn ta di lga chgn.

1.1.2. Nhfrng nguy6n lf ccr bfrn cfra chri nghia M{c - LGnin 2 (3 tin chi)
(Thuc hiQn theo Quy€t dinh sd 52/2005/QD-BGDDT, ngdy 18/9/2008 cfia Bp trudng
B0 Gido duc vd Ddo tqo)

M6n hgc tidn dii: Nhfrng nguy6n l;f co bdn cria chti nghia M5c - L6nin I

t2 V
Didu ki6n tidn tld: M Tru6c n Ti6n quy6t
M6 t6: M6n hgc cung c6p nhirng ki6n thtc co bin v€ chri nghia M6c-L6nin vii phuong
thfc san xu6t tu ban cht nghia vd ly luQn cria cht nghia M6c - L6nin vO CNXH. Sau
khi hqc xong, ngudi hgc vfn dpng rlugc c6c quy luat kinh t6, chinh tri, xd hQi chri
nghia M6c - L6nin vdo nghiOn cuu c6c m6n hgc kh6c cfrng nhu thyc ti6n cu6c s6ng; c6
khA ning v6n dpng ki6n thuc dA hqc d6 tim hi6u nhdn thric duoc dudng loi, chinh sAch
KT - XH cria nhd nu6c ta vi giii thich c6c hi6n tuqng KT - CT - XH di6n ra tr0n thO
gi6i hiQn nay. M6n hqc gilip bOi duOng vd ndng cao b6n linh chinh tri, tung budc hinh
thdnh nhtng gi6 tri v5n hori vd nhdn sinh quan t6t dgp, cfrng cd lli tuong, nidm tin viro
con ducrng vd sg nghiQp xdy dpg, ph6t tri6n d6t nudc md D6ng, Bric Ho vd nhdn dAn
ta tld lya chen.

1.1.3. Tu tu&ng UO Cni Minh (2 tin chi)


(fhrc hi€n theo Quydt dinh sii 52/2008/8D-BGDDT, ngdy l8/9/2008 cia 86 tnrdng
BQ Gitio dttc vd Ddo tqo)

M6n hgc ti6n dd: Nhirng nguy6n lf co ban cria chri nghia Mric - L€nin 1, 2
Didu kiQn tidn tld: M Tru6c r Ti€n quy6t
M6 ti: M6n hqc ti6p tpc cung c6p nhtng ki6n thric co bin vA chri nghia M6c - L€nin.
nhirng n$i dung c6 tinh hQ thdng vd tu tudng, gi6 tri vdn hoa vd dao dric cta Hd Chf
Minh; girip sinh vi€n t4o l{p nhirng hi€u bi6t v€ n€n ting tu tuong, kim chi nam hdnh
<lQng cta Ding vd c6ch mang Vi€t Nam; c6 k! ndng vfn dpng li luAn, phuong ph6p vd
phuong ph6p lufln cta HO Chi Minh dC nghiOn cr?u, phdn tich cric vAn dd chinh tri, xa
hQi cria ViQt Nam. C6p phAn girio duc long tU hdo ddn t6c vd tinh cam d6i voi DAng.
vdi B6c Hd; x6c lflp j thric tr6ch nhiOm vd th6i dQ tich cgc tham gia xdy dung vd bAo
vQ T6 qu6c; v4n dpng noi dung ki6n thric da hoc dti tham gia cu6c vin d6ng vd thuc
hdnh "Hoc tfp vd ldm theo tAm guong tl4o drirc H6 Chi Minh-.

1.1.4. Dudng t6i c6cn m4ng cta Ding CQng S6n ViQt Nam (3 tin chi)
(Thrc hi€n theo Quy& dinh sii 52/2005/QD-BGDDT, ngdy 18/9/2008 cua BQ tnrong
BO Gido duc vd Ddo tqo)
M6n hgc tiijn tld: Nhirng nguydn l;i co b6n cria cht nghia M6c - Ldnin 1, 2
Di6u kiQn ti6n tI6: M Tru6c o Ti€n quy6t
M6 ti:Mdn hoc nhim cung c6p cho sinh vi6n nhirng nQi dung co bin cria ducrng loi
c6ch m4ng cria Dang CQng s6n ViCt Nam trong ti6n trinh c6ch m4ng ViQt Nam tt c6ch
m4ng ddn tQc dAn chri nh6n ddn dtin c6ch m4ng xd hQi chri nghia vd g6p phAn xdy
d1mg cho sinh vi€n nidm tin viro su ldnh d4o cria Ding, theo muc ti6u, lli tuong cta
Dang; girip sinh vi6n vfn dpng nhirng ki6n thric chuyCn ngdnh dri cht dQng, tich cqc
t. , -
trong gidi quydt nhirng van dC kinh t€, chinh tri, vdn h6a vd xE hQi theo dudng l6i.
chinh s6ch, ph6p lu{t cta D6ng vd Nhd nudc.

l3 (
1.1.5. To6n cao c6p I @4i sii tuy6n tinh) (2 tin chi)

M6n hgc tidn tI6: Kh6ng


Ei6u kiQn tidn tI6: n Tru6c n Ti6n quy6t
M6 ti:
D6y ld hqc phAn ki6n thric gi6o dqc cl4i cuong. M6n hgc trang bi c6c ki6n thrlc
, ; :., : ; .,,
todn cao cdp vE d4i so tuydn tinh fng dqng trong ph6n tich kinh tO bao g6m ma tr{n, hQ
phuong trinh tuy6n tinh, kh6ng gian vector vA d4ng todn phuong. Hgc xong m6n hgc
ndy, sinh vi€n c6 thti 6p dUng dC thgc hiQn c6c tinh to6n tr€n ma tr{n vd hQ phuong
trinh trong cdc md hinh kinh t6 vd sri dqng ki6n thr?c cho c6c mdn hgc tii5p theo trong
chuong trinh ddo tao.

1.1.6. Torin cao cip 2(Giii tich) (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: To6n cao cAp I

Di0u kiQn ti6n tl6: M Trudc a Ti6n quyiit


M6 t6: D6y ld hgc phin ki6n thr?c gi6o dqc tl4i cuong. M6n hgc trang bi c6c ki6n thr?c
. I .,. .. .
to6n v€ gidi tich img dqng trong ph6n tich kinh tC bao g6m c6c ph6p tinh gi6i h4n, vi
tich phdn vd phuong trinh vi ph6n. Hgc xong m6n hoc ndy, sinh vi€n c6 thiS 6p dUng dC
thgc hiQn c6c tinh toan trong kinh t6, x6c clinh c6c cgc tri, tinh gi6 tri t6i uu cria him
.,i
muc tieu... vri su dung kiOn thric cho cdc mdn hoc ti€p theo trong chuong trinh tldo
tao.

1.1.7. Lt thuy6t x6c suit vir thiing kG to6n (3 tin chi)


M6n hqc ti6n tI6: To6n cao c6p l, Toin cao cAp 2
Didu kiQn tidn tld: M Tru6c n Ti€n quytit
M6 t6: DAy ld hgc phAn ki6n thric gi6o dpc rtpi cuong. MOn hgc cung c6p c6c ki6n
thuc co sd vd to6n x6c su6t vd th6ng k€ nhu bi6n cO ngiu nhi6n vd x6c su6t, bi6n ngiu
nhi6n vd ludt phdn ph6i x6c, lj thuytit miu vd rlng dung trong udc lugng tham sO, ti6m
dinh giA thuyiit th6ng k6. Hgc xong mdn hgc ndy, sinh vi6n c6 thti ti6n hirnh to6n x6c
t , , ..i i a
suit cta cdc bi€n co ngiu nhi6n, hiOu v€ quy luQt md c6c bi€n ng6u nhi6n tudn theo vd
dp dqng xri ly sd liQu thdng k€ tlon giin bing ph6n mdm SPSS tr€n PC, cflng nhu bing
rn6y tinh b6 tti. Kitln thric c0a m6n hoc cflng dugc sri dqng cho c6c mdn hgc titip theo
trong chuong trinh drio tao.

1.1.8. Ciu trric roi r4c (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: Kh6ng
Diiiu kiQn tii,n tI6: o Trudc n Ti6n quyiit
M6 ti:
C6u trric rdi r4c ld mdn hoc bet bu6c thuQc kh6i ki6n thfc dai cuong ngdnh HQ
th6ng th6ng tin quin ly. M6n hgc trang bi cho sinh vi6n nhtrng nQi dung co bdn nh6t
vri c6 hd th6ng vd cry so toiin cria tin hoc nhu: logic m€nh <lC, ad tni, cay, gii code

14 (
(pseudo-code), ciic thuflt to6n cdn bhn, cdc ky thuAt d6m, c6c ky thuat ddnh giir thuflt
toin,... M6n hgc se cung cdp cho sinh vi6n nhfrng ph6p suy lufln c[n b6n trong c6u trric
rdi r4c nhu: suy lufln logic, suy lufln quan h6, suy lufln truy h6i, suy lupn dinh lugng,
suy luQn phdn tich thuQt to6n. Ngoii ra, m6n hoc se dC cap dtin nhfing ring dpng trong
thpc tti.

1.1.9. Ly lufn vd nhh nurfc vdr ph6p luat (2 tin chi)


M6n hgc ti6n tld: Kh6ng
Didu kiQn ti6n tI6: o Tru6c n Ti6n quytit
Md ti: Ly lupn v€ nhd nu6c vd ph6p lu6t ld mdn hgc Uit bugc thuQc kh6i kitin thric
gi6o dpc it4i cucrng. MOn hgc ndy nghiOn cuu vC nhirng v6n d€ li0n quan tdi quy lupt
hinh thdnh, phSt tri6n vd b6n ch6t cria nhd nu6c vd ph6p luflt. NQi dung chinh tl6 cap
d6n: c6c v6n dC ly lufln vd thyc ti6n cria nhd nudc vd ph6p lu4t n6i chung, t6i nha nuoc
vd ph6p luQt ViQt Nam n6i ri6ng; cic vdnO0 ti6n quan d6n nhtrng khrii niQm co b6n cria
ph6p luflt nhu vi pham phSp luflt, quy ph4m ph6p luat....; h9 th6ng ph6p lu4t vd nhtng
thAnh tO co bin cria n6.

1.2.1. Kinh tti hqc vi md (3 tin chi)


M6n hgc tidn tI6: Kh6ng
Di6u kiQn tiiin tld: n Tru6c n Ti6n quytit
M6 ti: Kinh tti hqc vi m6 ld m6n hgc bat buQc thuQc khOi ki6n thric co s0 kh6i ngdnh.
MOn hgc ndy gi6i thiQu c6c kh6i niQm co bin vd c6c c6ng cp sri dpng trong phdn tich
kinh ti5 vi m6; tflp trung vdo viQc phdn tich hdnh vi cria ngudi ti6u dung quytit dinh rl6n
A,
gi6 ch vd s6 luqng hdng h6a, dich v.u ilugc cung ring tr6n thf trudng cfrng nhu hdnh vi
cl,r- cdc doanh nghiOp tr6n ciic c6u trric thf trulng kh6c nhau. BCn canh do, m6n hoc
cdn chi ra nhfrng th6t bai cria thi truong ldm co s& cho viQc dinh hucrng can thiQp crla
Nhd nu6c nhim d4t dugc hiQu qui ttii uu.

1.2.2. Kinh t6 hgc vi m6 (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: Kinh t6 hgc vi m6
Di6u kiQn ti6n tIG: EI Tru6c n Ti6n quy6t
Md ti:Kinh tti hqc vi m6 ld m6n hgc bit buQc thuQc khOi ki6n thric co sd kh6i ngdnh.
MOn hgc gi6i thiQu nht"ng ki6n thric t6ng qu6t vC finh t6 hqc vi m6 vdr c6c nguy6n li
co b6n vC c6ch thric ho4t tlQng cria todn b0 n6n kinh t6. M6n hgc trinh bdy c6ch tinh
c6c chi ti6u kinh tti nhu s6n luqng qu5c gia, t1t lQ th6t nghiQp, tj'le lam phrit..., cdch
x6c tlinh s6n luqng cdn bing dga vdo m6i quan hQ t6ng cung - t6ng cAu, cdc vin dC vi
mO cria 1 n6n kinh t6 md vd cl{c biQt nh6n mpnh vai trd cria Chinh phti trong viQc di6u
hdnh n6n kinh t6 th6ng qua c6c chinh s6ch kinh t6 nhim dat dugc c6c mpc ti6u cu thti
trong ttmg thoi ki.

l5 (
1.2.3. Nguyon lf k5 toin (3 tin chi)
M6n hgc tidn ilii: Kinh t6 hoc vi md
Diitu kiQn tidn dii: M Trudc a Ti6n quyilt
M6 ti: Mdn hgc cung c6p kitln thr?c tdng quan vd kt5 torin, cU th6: d6i tuqng ki5 torin,
vai tro vd chr?c ndng cria k6 to6n. B€n cqnh d6, m6n hQc trang b! kit5n thtc vd c6c
phuong ph6p kt5 toan: phuong ph6p chring tt, kii5m kC, tdi khoan, ghi sO, tinh gi6, t6ng
hqp vd c6n aOi t6 toan. Ngodi ra m6n hoc girip ngudi hgc hi6u vd tO chrlc c6ng t6c kti
to6n, ciic hinh thric kti toAn, hQ thiSng b6o c6o tdi chinh.

1.2.4. Nh$p m6n ngirnh HQ th6ng th6ng tin quin lf (2 tin chi)
M6n hgc ti6n tI6: Kh6ng
Diiu kiQn ti6n dd: o'frudc a Ti€n quy€t
M6 tn: Nhflp m6n ngirnh H€ th6ng th6ng tin quin ly ld mdn hoc b6t bu$c thuQc kh6i
ki6n thfc co sd khdi ngdnh. M6n hoc cung c6p cho SV g6c nhin t6ng quan vA vai trd,
vi tri, tinh ch6t cria ngdnh hoc, nhftng ki6n thric tdng qu6t v€ ngdnh h€ tht5ng thOng tin
qudn lj, phuong ph6p hqc tdp vd nghi€n crlu trong linh 4tc h€ th6ng th6ng tin vd
thuong mai diQn tri. Ngodi ra mdn hgc girip SV hinh thanh criLc k! nlng ldm viQc nh6m,
k! ndng nghiCn cfu, tu duy trong linh nrc hQ th6ng th6ng tin quin ly.
1.2.5. Quin tri hgc (2 tin chi)
M6n hgc ti6n tlii: Khdng
Di6u kiQn tiiin tld: o Trudc n Ti6n quyi5t
M6 ti: M6n hoc thu6c kitin thric co sd ngirnh. M6n hoc cung c6p cho sinh vi6n ki6n
thuc vtl nhilng v6n dti can ban cta quin tri: lich sr? ph6t tri6n, kh6i ni6m, vai trd, nhtng
chuc ndng ctia qu6n tri; nhirng k! ndng co b6n cria nhd quin tri. Ttr d6 sinh vi6n cdn c6
kh6 nlng vdn dung nhtng nQi dung ndy d€ ldm niln ting nhan thtc, x6c lfp itinh hudng
dC trau ddi k! ndng, ddng thdi c6 kh6 ning nhfln bitit vn gi6i quytit nhirng v6n <ti trong
c6ng t6c qu6n tri. B€n canh d6 mdn hgc cfing d6 cflp dtin cdc xu hudng ph6t triiin mdi
trong qu6n tri hiQn dai.

1.2.6. He thiing th6ng tin quin lf (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: QuAn tri hgc
Di6u kiQn ti6n ild: M Tru6c o Ti6n quy6t
M6 tn: HQ thdng th6ng tin quan li (HTTTQL) ld m6n hoc co sd nginh kinh t6 - quan
tri, duoc gi6ng d4y tru6c c6c m6n chuy6n ngdnh. M6n hgc HTTTQL cung c6p ki6n
thuc vA c6c hQ th6ng th6ng tin cdn thitit phqc vu cho qu6 trinh quin ly vd img dung cria
chring trong cric t6 chric, c6c doanh nghi€p. M6n hoc HTTTQL trinh bdy cdc c6ng cg

16 t<
d€ hoach dinh, t6 chric vd ph6rt tri6n c6c hQ th6ng th6ng tin phi
hqp vdi t6 chric doanh
nghiQp nhim n6ng cao hiQu qui hopt dQng, tdng lgi th6 c4nh tranh cho td chric.

1.2.7. Nguy6n lf Marketing(2 tin chi)


Mdn hgc ti6n tI6: Kh6ng
Didu kiQn ti6n tld: n Tru6c n Ti6n quytit
MO tf,: M6n hgc dugc xdy dyng gtim c6 c6c nguy6n ly co b6n cira marketing. Ddy ld
hgc phAn thuQc ki6n thric co s& ngdnh kinh t6 . M6n hoc cung c6p cho sinh vi6n ki6n
thric co ban, kha nlng nhfln bi6t, hi6u vd budc dAu 6p dung dugc nhtng nQi dung
marketing co bin vdo ho4t dQng kinh doanh cria c6c doanh nghiQp. Nguoi hgc cflng
duqc gi6i thigu nhirng ki6n thr?c co b6n li6n quan d6n viQc thu th4p thdng tin vA thi
trudng, hii5u dugc hdnh vi cria kh6ch hdng, thgc hiQn dugc ho4t dQng phdn khric thi
trulng, x6c dinh thi trucrng mpc ti6u vd bitit c6ch tritin khai b0 c6ng cp marketing dti
phuc vu nhu cAu cria kh6ch hing mgc ti0u, ddng thoi mang lai lqi th6 c4nh tranh cho
doanh nghiQp.

1.2.8. Kinh tti lugng (3 tin chi)


Mdn hgc ti6n tI6: Ly thuytit x6c su6t vd thdng k0 to6n, Kinh ttl hqc vi m6
Didu kiQn ti6n tI6: M Tru6c n Ti6n quytlt
Md ti: EAy ld hgc phAn kirSn thric co s0 kh6i ngdnh. M6n hoc cung c6p h0 thdng c6c I

I
kii5n thric co bin dti udc luqng mQt c6ch dfng dhn cic quan hQ kinh t6, ki6m dinh gi6 (

thuytft v6 c5c m6i q.ran hC kinh ti5. TrCn co s& tl6 dua ra mO hinh phu hqp v6i thgc t6,
phin 6nh dugc bhn ch6rtc6c quan hC kinh tis. MO hinh sE dugc dung trong phdn tich, dy .:

b6o vd ho4ch dinh chinh s6ch. Sau khi hqc xong m6n hoc, sinh vi6n c6 ki6n thric ly
thuytit vd k! ndng x6y dpng m6 hinh h6i quy mQt phucrng trinh v6i c6c tinh hudng
kinh ti5 ccr bin: udc luqng dugc c6c hdm cung, c6c hdm cAu, hdm t6ng chi phi, ... ei6t
i'
sri dpng mQt sd phdn m6m chuy6n dgng v6 thdng k0 vd kinh tC lugng: EVIEWS,
SPSS,... Ki6n thric cta m6n hqc ld co s0 cria phuong ph6p nghiCn criu dinh lucrng vd
ctng dugc sri dpng cho c6c m6n hgc titip theo trong chuong trinh ddo t4o.
1.2.9. Tin hgc rrlng dgng (3 tin chi)
Mdn hgc tidn tld: D4t chuAn dAu vdo Tin hoc trinh dQ co bin
Di6u kiQn ti6n tIO: r Tru6c M Ti0n quy6t
M6n hgc tidn tlii: Kinh t6 luqng
Ei6u kiQn tidn tldi: EI Tru6c n Ti6n quyiSt

MO ti: MOn hqc Tin hgc llng dgng (THUD) ld m6n co s& cAn thitit 116 hqc duoc c5c
m6n chuyOn ngdnh vd cho viQc thgc hiQn c6c OC tai nghiCn ctiu. M6n THUD trang bi
ki6n thric hi6u bi€t 116 lya chon c5c phAn m6m m6y tinh pht hqp vd k! ndng sri dUng

17 (
chring nhim h6 trg quri trinh ra quytit dinh qu6n tri bing phucrng ph6p luqng h6a. D6
ld c6c phAn mOm ring dgng trong xri ly phdn tich dtr liQu th6ng k6, phdn tich tdi chinh,
ph6n tich sAn xu6t kinh doanh,. . .

1.2.10. Ti6ng Anh chuy6n nghnh 1 (3 tin chi)


M6n hgc tidn dij: Dat chuAn ddu vio ti6ng Anh (TOEIC 350 ho{c tuong rtucrng)
Didu kiQn ti6n dii: n Trudc M Ti6n quytit
Md ti: M6n hgc dugc ttritit tc6 nhim cung c6p cho sinh vi6n ki6n thric ctng nhu lugng
til vgng d6ng kti li6n quan d6n Hnh vyc qu6n trikinh doanh vd linh vuc kinh tti nhu c6c
i.,
cdu tnic c6ng ty kh6c nhau, chftc n[ng qu6n ly, co so h4 t6ng cria c6ng ty, so s6nh
chitin luoc quAn ly kho vd s6n xu5t, phucmg phAp quin ly ch6t luqng s6n phAm, ciic
ho4t dQng quing ciro, cdch sft dpng v5n dAu tu, vd mQt phAn ki6n thric vd c6c sin
ph6m, dich vp cria ngdn hing.Ngo ii ra, m6i Uai hgc dugc tfriiSt tti v6i bdn k! ndng
Nghe, N6i, Eoc, Vi6t dan xen nhau nhim girip sinh vi€n ph6t tritSn ci vC t<itin thric vd
cai thiQn cdck! ndng dSng tC. Sintr vi6n c6 co hQi v{n dpng ki6n thric vd v6n tir vpg
trong linh vgc kinh doanh, kinh t6 vdo trong ciic ho4t rlQng thio lufln c{p, nh6m,
thuy6t trinh vd c6c chri AC ti6n quan d6n nQi dung bdi hgc. Hqc phAn gifp sinh vi6n tg
tin vA ki6n thric vd ph6t huy k! ndng sir dUng titing Anh trong mdi trucrng kinh doanh.
l.2.ll. Lf thuy6t tiri chfnh - tidn tQ (3 tin chi)
M6n hgc ti6n dii: Kinh t6 vi m6, Kinh tti vi m6
Didu kiQn ti6n tI6: M Trudc r Ti€n quytit
M6 ti: Ly thuyt5t Tdi chinh tiOn tQ ld mQt trong nhfing m6n hoc nim trong ttrOi titin
thric nganh, nQi dung cria m6n hgc dC c4p nhtng v6n d0 l1f luQn co b6n vA tai chinh
ti6n tQ nhu: t6ng quan vd tdi chinh tiOn tQ, ngdn siich nhd nu6c; Nhtrng v6n dC ccy b6n
).,
ve tin dpng, ngan hdng vd thi trudng tdi chinh; Cdc ly ludn vC cung cdu ti6n tQ, l6i sudt,
l4m phdt vd chinh sSch tiOn 1Q... Ddy ld nhirng ki6n thric cAn thitit vd quan trgng ldm
nAn tdng cho qu6 trinh nghiCn cr?u cdc vinil6 ve kf thuat nghiQp vu chuy6n mdn trong
linh vuc kinh tti, tdi chinh, ng6n hdng.Hoc xong m6n hgc ndy d6p img chudn dAu ra ld
hi6u bi6t c6c nguyCn lf vC tdi chfnh tiAn tQ, tdi chfnh cdng, t6 chric tdi chfnh vd thi
trudng tdi chinh.
1.2.12. K6 torin quin tri 1 (3 tin chi)
M6n hgc tiijn tI6: Nguy6n ly k6 to6n, Tai chinh doanh nghiQp
Didu kiQn tiiin tld: @ Truoc n Ti€n quy6t
M6 ti: M6n hoc ndy cung c6p cho sinh viOn nhfrng ki6n thric co bin vC t<C to6n quan
tri; nh6n diQn ohi phi, phAn loai chi phi theo c6c ti6u thric kh6c nhau ttr d6 vQn dqng dC
phdn tich m6i quan hO giira chi phi - kh6i lugng * loi nhudn; lap c5c dg toSn ngdn s6ch

18
va cung c6p th6ng tin drinh gi|trdch nhiQm quin lj; dinh giri brin sdn phAm v?r c6c
th6ng tin thich hqp trong vi6c ra quytit illnh cia nhd qu6n tri doanh nghiQp.

1.2.13. Quin tri marketing (3 tin chi)


M6n hgc tidn tld: Quan tri hoc, Nguy6n lli Marketing
Di6u kiQn tidn dd: M Trudc n Ti0n quy6t
M6 ti: M6n hgc duo. c xdy dpg gdm c6 c6c co sd khoa hoc vd qudn tri Marketing.
D6y ld hgc pnan thu6c ki6n thric chuy6n ngdnh Qudn tri kinh doanh tong hqp vd
Marketing. M6n hoc cung cAp cho sinh vi6n ki6n thr?c co ban vd khi ndng 6p dqng ti6n
trinh quan tri marketing trong doanh nghiQp cfing nhu ciic loai hinh td chric khdc, vdi
c6c nQi dung chinh vd: ph6n tich mOi trudng marketing cria doanh nghiQp, xAy dqng
chi6n lugc phdn khric thi trudng, lua chon thi trudng muc ti6u vd dinh vi thi truong, to
chuc thyc hi6n, ttdnh gi6, tti€u chinh chi6n luoc marketing trong m6i quan h9 vdi chi6n
lugc t6ng quAt cta doanh nghiQp.
1.3.1. Co sO dir liQu (3 tin chi)
M6n hgc tidn dd: Kh6ng
Didiu kiQn ti6n d6: o Tru6c n Ti6n quy6t
M6 ti:
Co s0 dii liQu ld m6n hoc blt buQc thuQc kh6i ki6n thric co sd ngdnh. Sau khi
hgc xong m6n ndy, sinh viOn c6 kh6 ning thi€t kC, tao l{p vd quAn tri co sd dt liQu sti
dqng hQ quin tri co sd dt li€u cU th6. Ngodi ra, sinh viOn cdn c6 khA ndng sri dung
li,'
ng6n ngt truy viin cdu truc de trich xu6t thdng tin til co sd dir liQu.

1.3.2. Co sO lfp trinh (3 tin chi)

M6n hgc ti6n dd: C6u truc rli rac

Di6u kiQn ti6n iI6: M Tru6c o Ti6n quytit


M6 ti: Co sd lfp trinh ld mdn hoc b6t buqc thuQc kh6i kiOn thric co sd ngdnh. Hoc
phAn thuQc ki6n thric ngdnh, trang bi cho ngudi hoc nhirng ki6n thr?c co bAn vti ky
thuflt lflp trinh, c6c kiriu dt li€u tidn dinh, c6u truc diOu khi6n, nhap xrrAt dir li6u.Ngodi
ra hqc phan ndy cdn ttlnh huong phuong ph6p tu duy, phong c6ch l{p trinh, k! ndng
lfp trinh tr6n ngdn ngfi lQp trinh cp thr5.
1.3.3. M4ng truydn th6ng (3 tin chi)
Mdn hgc ti6n dd: Kh6ng
Di6u kiQn tidn dd: a Trudc a Ti0n quyiit
M6 ti:Mpng truy6n th6ng li m6n hoc bit bu6c thuQc kh6i ki6n thric co sd ngdnh
HTTTQL, cu.rg c6p c6c ki6n thuc vA el4c tnmg vd thdnh phAn cta cdc ki6u mang miiy
tinh nhu LAN, WAN, Intemet...; c6c chric ndng vir c6c giao thric chinh m6i tAng trong
md hinh OSI; crich sri dung c6c thitSt bi mang trong quy trinh thi6t k6 mQt m4ng LAN.

t9
V.
M6n trinh bdy vd hu6ng d6n c6c ky thuat img dUng phO Ui6n trong m4ng nQi
hQc bQ,
mang Intemet; quAn tri mang m6y tinh tren hQ di€u hanh Windows Server.

1.3.4. Phin tich ilinh luqng trong quin tr! (3 tin chi)
M6n hgc tiOn tI0: Ly thuy6t x6c su6t vd th6ng k€ to6n
Diiiu kiQn tidn ald: d Tru6c n Ti€n quytit

M6 ti: Phdn tich dinh luong trong quin tr! ld m6n hgc b6t buQc thuQc kh6i ki6n thric
co sd ngdnh, dugc giing dqy tru6c khi sinh vi6n hgc cAc mdn chuy€n ngdnh. M6n hgc
:. , ,.; i .,
cung c6p ciic kien thuc n6n ting trong linh vuc khoa hgc quan ly, nhim st dpng t6i da
c6c tdi nguy6n hi€n c6 trong mQt t6 chric theo mgc ti€u cta nhi qu6n lf . M6n hgc cung
c5Lp k! nang phdn tich, l{p md hinh, sri dqng cdng cu m6y tinh d€ m6 hinh h6a, ph6n

tich, md ph6ng c6c ho4t tlQng kinh doanh cta doanh nghiQp.
1.3.5. Cdu trf c dii liQu vi giii thu$t (3 tin chi)
M6n hgc tidn tld: Co sd lfp trinh
Di6u kifn tidn dd: M Trudc n Ti6n quy6t
Md ti: C6u trric dir lieu vi gi6i thuit ldL m6n hoc Uat buqc thu0c kh6i ki6n thric co sd
ngdnh. M6n hqc nhim cung c6p cho sinh vi6n khi ndng sri dgng c6c c6u truc d[ liQu
nOn tang.M6n hoc cfrng hudng d6n sinh viOn hi6u, phdn tich vd d6nh gi6 ilugc c6c gi6i
thuat ldm viQc vdi c6c c6u truc df liQu d6.

1.3.6. Ti6ng Anh chuyGn ngirnh HQ th6ng th6ng tin quin lf (3 tin chi)
M6n hgc ti6n tld: Tiilng Anh chuydn nginh 1

Diiju kiQn ti6n tI6: o Tru6c EI Ti€n quytit

M6 ti: Hqc phAn niry cung c6p cho sinh vi6n khd ndng sri dpng tii5ng Anh cho nhirng
. . . i .1,
tinh hu6ng giao ti6p trong mdi trudng ldm vi€c linh vgc CNTT. SV c6 the sti dgng
dugc c6c tt vqng li€n quan trong linh vuc CNTT, c6c hinh thr?c vln ph4m kh6c nhau
aC Uieu Oat trong giao titlp d muc <t0 cin bin. SV c6 k! ndng dgc tdi liQu k! thuQt iton
gi6n trong linh vuc CNTT, di€n tlat vir thAo luiin theo hinh thrlc n6i nhitng chri dB co
bAn trong linh vuc CNTT, nghe vd hiiSu dugc nhtlng trinh biy <ton gian trong linh qrc
CNTT, trinh bdy cluoc theo hinh thr?c vi6t nhtng chri AO vC CNff trong m6i trudng
ldm vi€c.

1.3.7. Thi trulng thi chinh vi cdc ilinh ch6 tiri chinh (3 tin chi)

M6n hgc ti6n tI6: Li thuy6t tii chinh - tidn tQ


Diitu kiQn tiijn tlij: EI Trudc a Ti€n quytit
M6 ti:
M6n hqc girip ngudi hoc hi€u kh6i qurit vA hQ th6ng tdi chinh, t6 chr?c vd hoat
cl6ng cta thi truong tiri chinh vd ddc trtmg cta timg dinh ch6 tdi chinh. Tr€n co sd tich
liy c6c ki6n thuc ndn tAng. m6n hqc girip sinh vi6n hi6u dugc nhfng nQi dung co bi,n

20
ve np tnr5ng tdi chinh vd thi truong tdi chinh; hi6u dugc dac <ti€m cta c6c c6ng cu trOn
thi trudng tdi chinh; giii thich c6c y6u t6 t6c <tQng <t€n gi5 c6 cta c6c c6ng cu tdi chinh.
ftit thric mdn hgc, sinh vi€n hi6u dugc dic iti€m, vai trd vd ciic ho4t tl6ng kinh doanh
co ban cta c6c dinh cht! tdi chinh.

1.3.8. Ho4t tlQng kinh doanh ngin hnng (3 tin chi)


M6n hgc tidn d6: Thi trudng tdi chinh vd c6c dinh cht{ tdi chinh
Didu kiQn ti6n tl6: M Trudc n Ti6n quy6t
M6 ti:M6n hqc thuQc tfrOi ti6n thric ngdnh tdi chinh ngdn hirng. Mdn hoc cung c6p
nhirng kitln thric co b6n v6 ho4t dQng kinh doanh cia hQ th6ng ng6n hdng trong ndn
kinh t6 hiQn ttai, girip ngudi hoc nim virng ki6n thfc n€n ting vC kinh doanh ngdn
hdng hiQn tlai, tt tl6 vQn dUng vdo c6c linh vuc chuydn sdu trong hoat dQng tdi chinh
ngAn hang. NQi dung chinh cria m6n hgc gdm c6c phAn: T6ng quan vd kinh doanh
ngdn hdng; Huy dQng v5n vi cung rmg dich vU thanh toiin; Hoat dQng tin dung; Hoat
dQng ddu tu tdi chinh vd Dich vg tdi chinh.

1.3.9. Tni chinh doanh nghiQp (3 tin chi)

M6n hgc ti6n dd: Nguy6n ly kt5 to6n, Li thuy6r tAi chinh - tiAn tQ
Di6u kiQn tiijn ild: El Trudc n Ti6n quyiit
Md t6: M6n hoc trang bi cho sinh vi6n nhtng ki6n thric co biLn vd c6c vdn dd tii chinh
cria mQt doanh nghiQp, ldm tiOn ae a6 tltip c6n nhirng linh vuc chuy0n sdu. Trong m6n
hgc ndy sinh vi6n s€ duoc ti6p cfln nhtng vdn <t€ co bdn cria tdi chinh doanh nghi€p
nhu gi6 tri cria ti€n t6 theo thdi gian, m6i quan h€ gita lgi nhudn vd riri ro, chi phi su
dpng viin, hQ th6ng ddn b6y vd cric ly thuyiSt vO co c6u v6n cria doanh nghiQp. Ngodi
ra, sinh vi6n cdn dugc rdn luyQn k! n5ng tu duy dQc ldp vd tu duy phin bi0n, k! ndng
sri dgng cric phuong tiQn h6 trq xri ly sd liQu nhu mriy tinh (calculator) vd phAn mdm
excel.

1.3.10. Quin tri tiri chinh doanh nghiQp (3 tfn chi)


M6n hgc tidn tld: Tdi chinh doanh nghiQp
Di6u kiQn tidn d6: EI Trudc a Ti6n quy6t
M6 ti: Mdn hgc nhim cung c6p cho sinh vi6n nhirng ki€n thric v0 qu6n tri tdi chinh
nhim mpc elich tdng gi6 tri doanh nghiQp. C6c n6i dung cta mdn hgc duoc tit OAu
bAng vdi nhftng kiiin thric li6n quan cl6n qudn tri tdi sdn ngin han; ti0p d6n, m6n hoc
i. , ,.; , .
cung cdp ciic kien thftc qu6n tri tai san dii h4n th6ng qua viQc hoach clinh ngdn sdch
v6n dAu tu. Sau tt6, mdn hgc cung cdp kii5n thuc v0 c6c ngudn tdi tro, chinh s6ch c6
ttc vd lflp k6 hogch tdi chinh vd dg b6o tdi chinh.
1.3.11. K6 toin quin tri 2 (3 tin chi)

2)
M6n hgc tidn d6: Kti to6n qudn tri l, Hoqt ttQng kinh doanh ng6n hdng
Diiiu kiQn tiiin tlii: M Tru6c o Ti6n quytit
M6 t6: M6n hgc cung c6p kitin thric vd tO chric th6ng tin kti torin quan tri, phan tich
b6o cdo tdi chinh doanh nghiQp vir b6o crio quan tri, x6c dfnh vd d6nh gi6 trung tam
triich nhiQm chi phi, doanh thu, lgi nhu{n, drinh gi6 hiQu qui ho4t dQng tr6n co s0 quin
trl chi phi cta doanh nghiQp vd ngin hdng. Mdn hgc cung cAp k! n5ng phdn tich, drinh
giri vd giAi quytit nhtng vin dA li0n quan d6n cung c6p thdng tin kti to6n qudn tri cho
c6c nhir quAn lf .

1.3.12. Ki6m toSn cin b6n (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: Nguy6n l), k6 to6n
Di6u kifn tidn tI6: EI Trudc a Ti€n quy6t

Md ti: M6n hgc ndy trang bi cho sinh vi6n ki6n thric co ban v6 nghC nghiQp ki6m
todn. Cq thii hqc phAn ndy se girip ngudi hqc tlat dugc ki6n thric vd ky nang vC ban
ch6t, chric nang, d6i tugng, phuong phrip cta kitim torin, c6c loai kii5m to6n, c6c kh6i
ni6m vA quy trinh co b6n sri dpng trong viQc chuAn bi, thUc hiQn vd hodn thdnh mQt
cuQc kitim torin b6o c6o tdi chinhdga tr6n khu6n kh6 quy dinh phdp ly vn ngh€ nghiQp
ki6m to6n.

1.3.13. Quin tri vfln hirnh (3 tin chi)


M6n hoc tiijn tld: Quin tr! hqc, Ly thuy6t x6c su6t & th6ng ke to6n
Didu kiQn ti6n tI6: M Trudc o Ti6n quy6t
M6 t6: Mdn hgc trang bi cho sinh vi6n nhirng kiiin thric cin bAn ntr6t A6 qudn tri vfln
hdnh mQt hQ th6ng s6n xuSt tr€n co sd quan <Iilim hiQn <tai tai doanh nghiQp. Girip cho
sinh vi6n co duoc nhtng nhAn thric cdn ban d€ phiii hgp c6c cdng cg vd k! thuQt dti
ddm b6o duoc n6ng su6t vA hieu qu6 cta sin phAm trong qu6 trinh vQn hanh. NQi dung
m6n hoc bao g6m viQc d0 c{p d6n c6ch thuc du brio, <Ii€u ph6i, c6c quy6t dinh li6n
quan den qud trinh sdn xuit.

Quin tri chu6i cung ri'ng (3 tin chi)


1.3.14.

M6n hgc titn di,: Quin tri hgc, Nguy6n ly marketing


Di6u kiQn tidn tld: M Tru6c n Ti6n quy6t
M6 ti: M6n hoc duoc xdy dlmg g6m c6 ciic co sd khoa hQc chu6i cung img vd viQc
quin ly chu6i cung ring, ld hgc phAn thuQc ki6n thric ngdnh Quan tri kinh doanh.M6n
hoc trang bi cho sinh vi0n nhirng ki6n thric vd quan tri chu6i cung img, bao g6m c6c
khrii niQm, dinh nghia, gi6 tri, muc tlich, phuong ph6p, vd c6c k! thuflt, x6y dyng hQ
th6ng quin tri chu6i cung img ttti ngudi hQc tlugc c6i nhin t6ng qu6t quan tri doanh
nghiQp tru6c khi di vdo chuy€n sdu k! thuft qu6n tri.

22 d
1.3.15. Quin tri bin hirng (3 tin chi)
Mdn hgc tidn tld: Nguy€n ly Marketing
Di6u kiQn tidn tI6: EI Trudc n Ti0n quy6t
M6 ti:
M6n hgc ndy cung c6p cho sinh vi€n nhirng ki6n thric cdn bin v6 quan trl brin
hdng vd hopt dQng brin hang cho nhd san xu6t, cdc d4il,! brin si, b6n 16; cdc chric ndng,
b6n hdng hiQu qu6. Mdn hoc se d0 cflp tu nhftng khrii niQm rC bAn hang, c6c ki6n thfc
cAn thitit cria ngudi bdn hdng, d6n quy trinh, k! thuflt brin Ie hdng h6a, c6c chien luoc
b6n hdng hiQu qu6.Ddng thdi sinh vi6n cfing ttuqc ti6p cfln vdi c6c phuong thric to
chric quan lli b6n hdng, phuong ph6p xdy dlmg tO chric b6n hdng, c6c biQn ph6p thric
dey bAn hdng hiQu qui vd c6c cdng cg ttrinh giri hQ th6ng b6n hdng. Sinh vi6n vira hoc
ly thuy6t vira thgc hdnh th6ng qua thdo ludn, gidi quy6t v6n d6 theo tinh hu6ng; tham
quan thgc t6 vd thu th{p th6ng tin AC viiit bao c6o chuy6n rli:.

1.3.16. Quin tri thucrng hiQu (3 tin chi)

M6n hgc ti6n tl6: Qu6n trf Marketing


Di6u kiQn tidn dd: M Trudc o Ti€n quy6t
M6 ti:
M6n hgc cung c6p cho sinh vi6n ki6n thr?c t6ng quan vd thuong hiOu vd c6ng
t6c quin tri thuong hiQu. M6n hoc ndy trang bi nhtng ki6n thricgiup sinh vien nhdn
thtc rlugc tAm quan trgng cria thuong hiQu trong chi6n lugc xdy dgng thuong hi€u c0a
doanh nghiQp, dac biQt trong mdi trudng c4nh tranh gay g6t niQn nay.Ph6n tich vd cl6nh
gi6 dugc ho4t ttQng x6y dpg thuong hiQu tai c6c doanh nghiCp tr€n thqc t6.Ngodi ra
. ,.1 :
con hi6u v€ vai trd cua nhir quin tri thuong hiQu vd m6i truong lirm viQc trong linh vuc
qudn tri thuong hiQu.

1.3.17. He quin trl co sO dfr liQu (3 tin chi)

M6n hgc tiijn tI6: Co sd dt liQu


Di6u kiQn ti6n tI6: M Tru6c n Ti0n quytSt
M6 t6: HQ qu6n tri co sd dfr li€u ld m6n hgc bit buQc thuQc rcrOi ti6n thric ngdnh. Lua
chon m6t hQ quin tri co sd dt liQu sri dung kh6 ptrO Uitin trong ciic doanh nghiQp lon
ldm HQ quin tri co s0 dfr liQu sft dgng xuy6n su6t trong n6i dung gi6ng dpy, m6n hoc
.^
-; vi€c ;
huong den cung cdp cho sinh vi€n ciic ki€n thric co bin v€ h0 qu6n tri co sd dt
liQu, c6c ki6n thuc vt: qu6n tri v{n hinh, quin tri thdnh phAn, qudn tri ngudi dtng trOn
hQ co sd dt liQu, ki6n thuc vO ngdn ngt SQL vd PLISQL. Sau khi hoc xong m6n hoc,
sinh vi6n c6 kh6 nlng thqc hiQn c6c thao t6c quAn tri co sd dil liQu co bin, lflp trinh voi
ngdn ngir cia hQ quan tri co s0 d[ liQu cq thC.C6c ki6n thr?c vd ki ning ndy sE ld ndn
tang d€ sinh vi6n thyc hiQn c6c nghi€n criu vd ldm viQc trong linh vgc quin tri co sd dt
liQu.

1.3.18. An toirn b6o mit th6ng tin (3 tin chi)

23
M6n hgc ti6n tt6: Mang truy6n th6ng

Didu kiQn tiiin tl0: M Tru6c n Ti0n quyi5t


M6 ti: An todn b6o mft th6ng tin ld m6n hqc b6t buQc thuQc UrOi ti6n thric nganh.
M6n hoc gidi thiQu t6ng quan vB an todn bio mrit, cdc thanh phdn, nguyCn tic, cffng
nhu cdc v6n dd vA hacker, virus, thi€n tai...; gi6i thiQu hQ thiing ph6t hiQn t6n c6ng;
ciic nguy0n lj, phuong ph6p cfrng nhu m6 hinh, k! thu{t md h6a; phdn tich rui ro vd
lflp kt! hoach phuc h6i hQ th6ne khi c6 sU c6. MOn hgc cdn gifp cho sinh vi6n c6 c6c
k! ndng cAn thi6t d€ nh{n d4ng v6n dt, vA an todn b6o met trong hQ th6ne th6ng tin
nhirn ddnh gi6, ngdn chin, dua ra gini ph6p phn hqp.
1.3.19. Phin tich thi6t t<i6 tre ttr5ng th6ng tin (3 tin chi)
M6n hgc tiOn tI6: HQ th6ng th6ng tin quin ly, Co sd df liQu
Didu kiQn ti6n dd: M Tru6c o Ti6n quy6t
M6 t6: Phdn tich thitit t<6 trQ bit bu0c thuQc khdi ki6n thr?c nganh.
ttrOng lir m6n hqc
Mdn hoc ndy cung cdp chc kh6i niQm, nguy6n tic, c6c giai do4n trong ph6n tich thi6t
t6 tre thOne th6ng tin doanh nghiQp du6i g6c nhin cria nhd quan lf; cung c6p c6c kiiin
thric vd k! nang dti sinh vi6n hii5u dugc vai trd cria nhdn vi€n phen tich ve thiist k6 he
th6ng, 6p dung duoc c6c phuong phrip, c6ng cu vd k! thuft trong ph6n tich va thi6t k6
hQ th6ng th6ng tin trong doanh nghiQp.

1.3.20. Lflp trinh hufng aiii tuqng (3 tin chi)


M6n hgc tidn tld: Co sd dir liQu, CAu truc dt liQu vd giii thu{t
Didu kign ti6n tI6: M Tru6c n Ti6n quy6t

M6 ti: Lfp trinh hu6ng dOi tuqng ld mdn hec b6t bu6c thuQc kh6i ki6n thric ngdnh.
M6n hoc ndy cung c6p mQt c6i nhin kh6i qu6t vA phuong ph6p lfp trinh huong <tdi
i.
tuong. cdc nguy0n tdc. vir cong cg dugc su dung khi ld,p trinh huong d6i tugng. Trang
bi cho sinh vi6n c6c ki6n thuc vd m6t ng6n ngf ldp trinh hu6ng d6i tuqng cp thri, dil c6
th6 gi6i dugc mQt sii bei toen quin lj thuc ti5 nhu quan lf b6n hdng, quan lf di6m,
luong,...
1.3.21. Phin tich kinh doanh 1 (3 tin chi)
M6n hgc ti6n tldi: Ph6n tich thii5t ki5 hQ th6ng th6ng tin
Diilu kiQn titin dii: EI Trudc n Ti€n quy6t
M6 ti: Phdn tich kinh doanh 1 li mdn hgc b6t buQc thuQc kh6i ki6n thfc nganh. Mdn
;. , ,.;, , .
hgc nay cung cdp c6c ki€n thric, c6ng cq vd k! thudt co bin vd cdn thiet dC ti6n hdnh
phdn tich hQ thtSng kinh doanh cria mQt doanh nghiQp.Tir <16 doanh nghiQp c6 thiS thgc
hiQn sy d6i m6i vC chitin luoc, c6u tnic, m6 hinh vd qui trinh kinh doanh cria minh.

1.3.22. HQ thiing ho4ch tllnh ngudn lgc doanh nghiQp (3 tin chi)

24
M6n hgc ti6n tI6: HQ th6ng th6ng tin quin ly
Didu kiQn tidn d6: M Trudc n Ti6n quy6t
M6 tn: HQ th(ing ho4ch dinh ngu6n luc doanh nghiQp le m6n hgc bit bu6c thuQc kh6i
ki6n thric ngdnh. MOn hoc ndy cung c6p nhirng kiiin thfc co ban vC UC th6ng ho4ch
dinh ngutin lgc doanh nghiQp @RP) bao gdm c6c kh6i niQm co b6n, ph4m vi 6p dpng,
quy trinh nghiQp vU. D6ng thdi girip cho ngudi hoc titlp c{n v6i c6c c6ng ngh6 vd c6ch
thric trirSn khai h€ thdng fRf phO bii5n.

1.3.23. Thuong m4i tliQn tfr (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tld: HQ th6ng th6ng tin quin lli
Di6u kiQn tiiin ttd: M Tru6c o Ti€n quy6t
M6 t6: Thuong m4i diQn trild m6n hgc bit buQc thuQc UrOi Uen thr?c chuy€n ngdnh
TMDT. MOn hgc cung c6p nhiing ki€n thr?c co b6n v6 giao dich thuong mpi sri dung
c6ng nghQ s6 vd Internet: c6c m6 hinh kinh doanh thuong mai tliQn tri, ha tdng k!
thudt, website, c6c hQ thiing thanh toAn di6n tri vd v6n dC bao mat, m6i truong ph6p lyi,
xd hQi vd tlao tftic trong thuong m4i diQn tri.

1.3.24. Thi6t k5 web I (2 tin chi)

M6n hgc ti6n tl6: PhAn tich thii5t k6 hd th6ng thdng tin
Di6u kiQn tidn dd: EI Trudc n Ti6n quy6t
M6 tn: Thi6t k6 web 1 ld m6n hoc t6t bu6c thuQc khdi ki6n thric chuy6n ngrinh. M6n
.i
hgc cung crip cho ngudi hoc c6c ki6n thfc co ban vd c6c nguy6n ly vO thi6t k6 web nhu
nguy6n lii vA b6 cpc, mdu sic, k6t c6u trang web v6i HTML, CSS, JavaScript, c6c
thdnh phAn cria m6t website. Ngodi ra hqc phAn gitp ngudi hgc bi6t c6ch st dung m6t
si5 c6ng cp thi6t kti web phd bi6n <ttl x6y dlmg trang web v6i c6c thdnh phAn co bin.

f 3.25. L$p trinh web I (2 tin chi)

M6n hgc ti6n d6: Co sd dfr li6u, Co s0 lflp trinh


Didu kiQn tiiin tlii: M Trudc o Ti6n quytit
M6 ti: L{p trinh web lld m6n hgc bit bu6c thuQc khOi kiOn thric chuyOn ngdnh
nghiQp. M6n hgc cung cfip ctrc kiiln thr?c co bin v6 phrit tri6n img dgng web, c6ng
nghQ ph6t tritln web, ngudi hgc c6 th€ ung dpng mQt ng6n ngt l{p trinh vdo phiit tridn
mQt website. C6c nQi dung chinh bao gilm web <IQng, ng6n ngil l{p trinh web, m6i
truong ph6t trii5n img dpng web, JavaScripts.
1.3.26. Marketing tliQn tir (3 tin chi)
Mdn hgc tidn tI6: Nguy6n lf Marketing, Thuong mai tti€n tt
Ei6u kiQn tidn tld: EI Tru6c n Ti6n quytit

25 (
M6 t6: Marketing diQn trild mdn hqc b6t buQc thuQc ttrOi ti6n thric chuy6n ngdnh
TMDT. M6n hoc cung c6p ki6n thric v€ qu6 trinh marketing img dr,rng c6ng nghQ sii,
bing c6c phuong tiQn diQn tu vd Internet: ph4m vi, m6i trudng, chitin lugc vd quan tri
marketing rliQn tri trong doanh nghiQp. MOn hec cung c6p ki€n thirc marketing <liQn tri
B2C,B2B; truydn th6ng tiiip thi tich hqp (IMC) vdi cric cdng cu website, m4ng x6 hQi,
di6n ddn, c6ng cu tim ki6m, thi6t bi di dQng,...; quin tri quan hQ kh6ch hdng di€n tu,;
do luong hi6u qui cria marketing ttiQn tri. Tri d6, c6 thii v{n dr,.rng c6c ki6n thric
marketing ili6n tri vdo phAn tich vd <16 xu6t cric giii ph6p marketing hiQu qui cho
nhirng tinh hudng thuc tt!.

1.3.27. Quin tri tic nghiQp thuong m4i iliQn tft (2 tin chi)
M6n hgc tiiin tld: Thuong mai <IiQn tri
Di6u kiQn tiOn tI6: M Trudc n Ti6n quy6t
M6 ti:Qudn tri tAc nghiep thuong mai <tiQn tri ld m6n hgc bit buQc thuQc khdi kitin
thr?c chuy6n ngdnh. M6n hgc ndy cung c6p nhftng kitln thrlc co ban vd quan tri vfln
hdnh thuong mai diQn tt
nhu c6c md hinh, hqp d6ng diQn tr}, thanh toen diQn tu, quan
tri quan h0 kh6ch hdng, chu6i cung img, hC kinh doanh diQn tri, chi6n lugc kinh doanh
diQn t0, cric m6 hinh kinh doanh <IiQn trl, ki6n truc he kinh doanh diQn tu, co sd hp tdhg
cho hQ kinh doanh diQn tri, k6 ho4ch hiQn thgc hQ kinh doanh ttiQn tu. B6n canh d6
th6ng qua cric bdi tip tinh hu6ng s€ girip cho ngudi hgc c6 th6 tim hii5u v6 chi6n lugc
kinh doanh dien tri cta mQt t6 chric, c6ch t6 chr?c thUc hiQn hoat <tOng kinh doanh <tiQn
t ..^
tu, rn6t so nghidn cuu trong linh lrrc kinh doanh diQn tu.
1.3.28. Thi6t k6 web 2 (3 tin chi)

M6n hgc ti6n tld: Thi6t k6 web 1, Lflp trinh web 1

Di6u kiQn ti0n tI6: M Tru6c n Ti€n quyiit

M6 t6: Thi6t k6 web 2ld m6n hoc tu chon thuQc kh6i ki6n thfc chuyOn nginh. M6n
hoc cung cAp cric ki6n thr?c vC t4o thitit k6 c6c trang web trong thdi d4i th6ng tin rQng
ldn vd tinh ch6t thay d6i nhanh ch6ng cria ngudi sri fung phuong tiQn truydn thdng.
Ngudi hoc se thUc hanh c6ch thitit k6 web t6t, c6 tinh tuong t6c.Ngudi hqc c6 khi
ndng thi6t k6 vd t4o ra c6c trang web pht hqp v6i ti€u chuAn cria W3C; drinh gi6 c6c
trang web hi0n c6 thdng qua c6c ph6n tich.

1.3.29. L$p trinh web 2 (3 tin chi)


M6n hgc ti6n tI6: Thi6t k6 web l, Lflp trinh web I
Diiiu kiQn ti6n tl6: EI Trudc n Ti€n quy6t
M6 t6: L{p trinh web 2 ld m6n hoc tu chon thuQc kh6i ki6n thfc chuy6n ngdnh. M6n
hoc cung cAp cho ngudi hoc mQt s6 kitin thr?c co ban d6 ph6t tritin c6c img dr,rng web
bing c6ch sri dung m6t sd he quin tri ndi dung, c6ng ngh6 n€n ting dii ph6t tri6n

26 (
website.Ngudi hgc sE hi6u dugc c6c d[c dii3m, thdnh ph6n cta m6t hQ quAn tri nQi
dung, cdng nghQ hiQn t4i trong ph6t tri6n website.Mdn hgc girip ngudi hoc c6 th6 thi6t
l{p mQt h€ quan tri n6i dung, tich hqp c6c thanh phAn trong mQt hQ quin tri n6i dung.
1.3.30. Thanh toin tliQn tft (3 tin chi)
Mdn hgc tidn tld: Thuong mai diQn tri
Didu kiQn tidn tI6: M Tru6c o Ti€n quytlt
M6 ti: Thanh torin tti€n tu ld mdn hgc tr,r chgn thu6c khdi ki6n thric chuydn ngirnh.
Mdn hgc ndy cung c6p nhirng ki6n thric t6ng quan ve Up thOng thanh to6n diQn tri vd
vai trd cta n6 trong thqc hiQn ho4t dQng kinh doanh vh thuong mai diQn tri. C6c ki6n
thuc tdng quan bao gdm cric hinh thric khic nhau cua tidn diQn tu. crich thuc de tidn
luu th6ng trong c6c hQ thting thanh toiin diQn tri, an ninh cta ciic hQ th6ng ilugc bdo
dim ra sao, vai trd dac biQt cria c6c hQ thiing thanh to6n eti6n tri trong ndn thuong mai
toan cAu. Hgc ph6n se cung c6p crich thric tt€ t6 chric c6 th6 lga chen mQt phuong thric
thanh toAn pht hqp d6 pht hqp v6i m6 hinh kinh doanh cr,r thti sri dqng c6ng nghQ vd
thich nghi nhanh ch6ng voi su thanh d6i cria c6ng nghQ.

1.3.31. Phin tich vir t6i uu h6a bQ mfy tim ki5m (2 tin chi)
M6n hgc tiiin ilt: Marketing tliQn tt
Didu kiQn ti6n 116: M Tru6c r Ti€n quy6t
M6 t6: Phdn tich vd t6i uu h6a bQ miiy tim ki6m ld m6n hoc tu chon thuQc kh6i ki6n
thuc chuyOn nginh. M6n hqc ndy cung cAp c6c kh6i niQm, k! thu{t vd phuong ph6p d€
phan tich vd cai thiQn kh6 ndng hi6n thi cta mQt trang web trOn c6ng cu tim ki6m
thdng qua ktit qua tim.Ngudi hoc s€ hiiSu duoc cdch cdng cu tim ki6m hoqt dQng, tir
kho6 tr€n c6ng cp tim ki6m, c6ch t6i uu h6a cdng cp tim ki6m. M6n hoc sE nhAn manh
:. , l. , .
m6i quan hQ^ cia
" toi uu h6a c6ng cp tim ki6m vdi ti6p thf k! thuflt sd dC x6y dung cdc
trang web ch6t luqng cao nhim thu hrit ngudi ti6p cfn.

1.3.32. PhAn tich dil liQu thiing kG (3 tin chi)

M6n hgc tidn tld: Ly thuy6t x6c suSt vd thiing kO to6n, C6u trric rdi rac
Didu kiQn tii;n tld: M Tru6c o Ti€n quytit
M6 ti: Phdn tich dtr liQu thdng k€ld mdn hgc tu chon thuQc kh6i ki6n thuc chuyCn
ngdnh. Mdn hgc ndy cung c6p c6c kitin thric cin bin v€ to6n vd th5ng k0 <lugc sr? dpng
trong linh v.uc ph6n tich dir liQu vd khai ph6 dfi liQu.

1.3.33. Khai phi dit liQu (3 tin chi)

M6n hgc ti6n tI6: Lj thuyilt x6c su6t vd thiing k0 to6n, HQ quin tri co sd dir li6u
Di6u kiQn tidn tld: M Tru6c n Ti6n quy6t

21
d
M6 ti: Khai ph6 dt liQu ld m6n hgc tg chgn thuQc kh6i kiiin thric chuy6n nganh. Mdn
hoc ndy nhim gi6i thiQu qu6 trinh khdm ph6 tri thuc, c6c kh6i niQm, cdng nghQ, vd tmg
dqng cta khai phri dt liQu. Ngodi ra, mdn hgc ndy cing trinh biy c6c v6n dA ti€n xt lj
dir liQu, ciic tiic vu khai ph6 dt liQu, c6c gi6i thuflt vd cdng cg khai phd dtr li€u mi c6
th6 duqc dtng h6 tro nhd phdn tich dt liQu vd nhd ph6t tri€n tmg dung khai ph6 dt
liQu. Cdc cht dA cr,r th6 cria m6n hgc bao gtim: tOng quan vA khai ph6 dtr li€u, c6c v6n
ae vC Ot liQu dugc khai ph6, c6c v6n d€ tien xri lj dil liQu, hOi quy df IQu, phdn lo4i
dir liQu, gom cum dr liQu, khai ph6 luft ktit hqp, ph6t tritln img dsng khai ph6 dt liQu.

1.3.34. PhAn tich, dg b6o dir liQu chu6i thtri gian (3 tin chi)

M6n hgc tidn tld: Ly thuy6t xric su6t vi th6ng k€ to6n


Diitu kiQn ti6n ild: EI Tru6c n Ti6n quy6t
MO ti: ty chgn thuoc kh6i kii5n
PhAn tich, dg b5o dir liQu chu6i thdi gian ld m6n hgc
thfc chuy6n ngdnh. M6 hgc trang bi cho sinh vi6n c6c ki6n thric vd phdn tich chu6i
thdi gian vd qu6 trinh dy b6o.Tir d6 sinh vi€n c6 th6 nhan d4ng qu6 trinh xrl lj, phan
tich, du brio d6i v6i mQt tAp dt feu cho trudc vd dtng phdn mAm d6 phdn tich chu6i
thdi gian d6 dua ra cric dq b6o.Ngudi hqc dugc thuc hdnh c6c phuong ph6p vdi viQc
phdn tich c6c tQp dt liQu phr,r thuQc thdi gian.

1.3.35. PhAn tich dti liQu m4ng xi hQi (2 tin chi)


MOn hpc tiiln iI6: Khai phri dt liQu

Diiiu kiQn ti6n tI6: M Tru6c n Ti€n quy6t


M6 ti: Phdn tich dir liQu mang xi
h6ild m6n hgc t.u chgn thuQc khi5i ki6n thr?c chuy6n
ngdnh. M6n hoc nhim gidi thiQu c6c kh6i ni€m vd ly thuy6t v€ phdn tich dt lieu web
vd mang xd hQi nhu c6c kh6i niQm, c6c phuong ph6p" k! thu{t vi c6ng cp, tu d6 gitp
ngudi hoc c6 thii vfln dung mQt sii cdng cu nhim kh6m ph6 th6ng tin qua viQc lfp hd
so khdch hdng, cQng ddng, xric dinh xu hucmg, dinh vi muc ti€u, phdn tich quan ditim
vd phrit triiin cric hQ th6ng khuytin nghi.

1.3.36. Phin tich kinh doanh 2 (3 tin chi)


M6n hgc tiijn tld: Phdn tich kinh doanh I

Diiiu kiQn tiijn tld: M Tru6c n Ti6n quy6t


M6 ti: PhAn tich kinh doanh 2ld m6n hoc tu chon thuQc khtii ki6n thr?c chuydn ngdnh.
M6n hoc ndy thu6c ttr6i tiiin dinh huong nghd nghiQp trong linh vgc phdn tich kinh
doanh, cung cdp circ ki6n thric, c6ng cu vir k! thuft ndng cao d6 tii5n hanh phan tich hO
th6ng kinh doanh cria m6t doanh nghiQp.Tt d6 doanh nghiQp c6 thti thlrc hiQn d6i mdi
I ..,< . t .
v€ chi6n luoc, c6u truc, md hinh vd qui trinh kinh doanh cria minh.

1.3.37. Quf,n lf quy trinh nghiQp vg (3 tin chi)

28
M6n hgc ti6n tI6: Phdn tich kinh doanh I
Ei6u kiQn ti6n tI6: M Trudc n Ti6n quytlt
M6 ti: Quin ly quy trinh nghiCp vqld m6n hqc tg chon thuQc khdi ki6n thric chuy6n
nganh. HQc ph6n cung c6p citc ki6n thtc vti quin ly quy trinh; m6 td ciic giai cloan, cdc
c6ng cu, cric k! thuflt h5 trg nhim phdn tich, thi6t k6, thqc hiQn chuyiin dOi, d6nh giri
vd qudn lli quy trinh kinh doanh cta doanh nghiQp. Mon hgc huong din sinh vi6n ti6p
cfn viQc sri dqng ciic phuong phdp md hinh h6a vd m6 ph6ng quy trinh nghiQp vp cta
doanh nghiQp, dii do luong, tt6nh gi6 vh so s6nh hiQu qu6 hogt dQng cta c6c quy trinh
ho4t dQng kh6c nhau, tir d6 girip cho doanh nghi€p sri dung tiiit ki€m, hiQu quA c6c
I . ;. .^
ngudn lr,rc g6m nhAn sU, quy trinh vd th6ng tin vd c6 th€ d6 ddng tiii cAu truc quy trinh,
tich hqp c6c quy trinh tii c6c t6 chfc kh6c nhau.
1.3.38. PhAn tich ngirnh c6ng nghiQp (3 tin chi)
M6n hgc ti6n tI6: Phdn tich kinh doanh I

Didu kiQn tidn d6: M Tru6c n Ti€n quyiit


M6 ti:
Phdn tich ngdnh c6ng nghiQpld mdn hoc tg chgn thuQc kh6i ki6n thric chuy€n
ngdnh. Mdn hgc ndy gidi thiQu cho sinh vi€n c6c phdn <lo4n doc vti dich vu tdi chinh,
chim s6c sric kho6, thdng tin li€n l4c, gi6i ph6p <16 thi vd dich vp bAn 16), ... vd sg
khric biQt v6 cAu truc vd nhu cAu cria hg. Sinh vi€n sE hoc dugc nhirng khdc biQt vi: co
hQi t6ng th6, chi6n lugc <li <I6n thi trudng vd y€u cAu dich vU, ilqc biQt chri yi d6n cric
^:,1cdu tuong rmg vd quin ly dt li€u vd xri ly th6ng tin.
y€u

1.3.39. COng nghQ phin mdm(2 tin chi)


M6n hgc tidn ild: Co sd lfp trinh, Lflp trinh hu6ng d6i tuqng
Didu kiQn ti6n tld: M Tru6c n Ti€n quyt5t
MO ti: Mdn hoc gi6i thigu mOt sd mO hinh ph6t tri6n phAn m€m, c6c giai doan trong
qu6 trinh ph6t triiSn phAn m6m, nguy€n tic cdng nghQ, phuong phrip tO chric vd ti6n
hdnh, c6ng cg trg girip vd c6c chuAn ch6t luqng. Sinh vi6n nim duoc nQi dung, phuong
phrip lim viQc trong tung giai do4n vd quy trinh phrit triiin phAn m€m c6 khi ndng t6
chftc. didu hdnh dg rin phrit tri6n phAn mdm.

1.3.40. Hgc phAn thgc tSp cuiii kh6a (3 tfn chi)

M6n hgc ti6n tI6: Theo quy ch6 dao t4o

Didu kiQn tidn tlij:


M6 ti: Thgc tflp t6t nghiQp ld hgc phAn hufng din sinh vi€n tham quan, kh6o s6t,
nghiOn cfu, thgc hdnh c6c ho4t dQng hO th6ng thdng tin trong thuc ti6n li6n quan d6n
linh v.uc hQ th6ng thdng tin qu6n ly tai c6c c6ng ty, ng6n hdng thuong mai, dinh ch6 tdi
chinh phi ng6n hdng, cdc ti5 chuc qu6n ly ho4t dQng tdi chinh- ti6n tQ cia chinh phr)

29 (
v.v...Th6ng qua qu6 trinh thgc tap, sinh vi6n sE img dgng c6c kilin thfc <16 hgc vio mdi
trudng, viro ho4t dQng kinh doanh cu the de hitiu rd hon ly thuylit, girip sinh vi6n b6
sung c6c ki6n thric, k! ndng ngh6 nghiQp cAn thii5t cho tuong lai vi d6ng g6p c6c y
ki6n cho don vi tai noi thuc t{p.

1.3.41. Hqc phin kh6a lu{n tiit nghiQp (9 tin chi)


M6n hgc tidn tI6: Theo quy chti deo t4o

Di6u kiQn tidn tld:


M6 ti:Kh6a lu{n t6t nghiQp ld mQt sdn phAm khoa hqc, phin 6nh ki5t qui nghiCn criu
khoa hoc cta sinh vi6n ud fnh rgc HQ th6ng th6ng tin quin li / CN HC th6ng th6ng tin
doanh nghiQp. TrCn co s0 tllnh huong vd chi din cta ngudi huong ddn khoa hqc, sinh
vi6n s€ ung dgng ki6n thr?c nganh H0 th6ng th6ng tin quan lf n6i chung, chuy6n nganh
HQ th6ng thdng tin doanh nghiQp n6i ri6ng vd phuong ph6p nghi0n criu khoa hgc d6
i
nghiOn criu mQt v6n d6 thr;c ti6n. Tt d6 gqi dfnh huong hoic d€ xu6t giei ph6p g6p
phAn hodn thiQn v6n <16 ph6t sinh trong thgc ti6n.

1.3.42. DO rln chuyGn ngirnh thucrng m4i tliQn tfr (3 tin chi)

M6n hgc tiiin tI6: HQ quin tr! co s0 dt liQu, Phdn tich kinh doanh l, Thi6t k6 web 1,

L{p trinh web 1, Marketing diQn tti


Di6u kiQn tidn tI6: M Trudc o Ti6n quy6t

M6 ti: Sinh viOn nh{n rlugc mQt dC tdi liCn quan d6n chuy6n nginh hQcthuong mai
diQn tt ld chri dC d0 ti6n hdnh nghi€n cr?u aO an. SV phii vfln dung c6c kii5n thrlc, k!
ndng ph6t triiSn mQt ring dung c6 ktit ntii co s0 dt li6u vd c6c phuong tiQn diQn
tt.Thdng qua m6n hgc ndy, SV sE d4t dugc c6c ki6n thric vA vi€c nhfln bitit c6c v6n <t€,
nghien cuu vri dd xu6t cric gi6i ph6p gi6i quy6t r6n d6.Odng thdi hinh thdnh k! ning
trinh bdy quii trinh nghi€n cr?u vd k6t qud cho nhitng ngudi kh6c.
1.3.43. Core Banking vir Ngin hnng tliQn tir (3 tin chi)
M6n hgc ti6n tld: HQ th6ng thdng tin quin lj
Di6u kiQn tidn ild: EI Trudc o Ti6n quy6t
M6 ti: Core Banking vd Ngdn hang diQn hi ld m6n hec t.u chQn thu$c khiii ki6n thr?c
chuydn ngdnh. M6n hgc cung c6p nhting kiiin thrlc co b6n v6 c6c hQ th6ng core
banking vd ngdn hdng diQn tri, bao gdm c6c kh6i niQm chinh, ph4m vi img dung, c6c
m6 hinh hQ th6ng, vd c6c chi6n luoc ph6t tri6n cria c6c hQ thting core banking vd ng6n
hdng diQn tr?. Ngodi ra, m6n hgc cdn gi6i thiQu cho sinh vi6n t6t ci c6c phAn h0 co ban
trong m6t hQ th6ng core banking (v.d., kh6ch hdng, tdi khoin, tidn grii, ti€n vay, thanh
torin, thanh to6n qu6c 16...). Ben c4nh d6, mdn hgc cfing girip cho ngudi hgc dugc ti6p
c6n vdi c6c giii ph6p core banking vd ngdn hdng diQn tu ph6 Uii5n trong nudc vi tr€n

30 (
th6 gi6i. Ngodi ra, m6n hgc cng gitip sinh vi6n hinh dung dugc c6c hQ th6ng tich hgp
vdi hQ thdng core banking (v.d., M-banking, ATM, CITAD, SWIFT...).
1.3.44. Nhirng chri tI6 mrf,i trong ngirnh HQ thiing th6ng tin quin lf (3 tin chi)
M6n hgc tidn tI6: HQ th6ng th6ng tin qu6n ly
Di6u kiQn ti6n tI6: M Tru6c n Ti6n quyiSt

Md ti: Mdn hgc trinh bdy t6ng quan vd c6c v5'n dA ndn tdng vC d4c <li6m, ki6n trtc vd
sy ph5t tri6n cria c6c hQ th6ng th6ng tin quin ly. Tt d6, gi6i thiQu vd bdn ludn cq thd
nh[ng chri ct€ hQ th6ng th6ng tin trong b6i canh kinh t6-xa hQi-khoa hoc-k] thuat hiQn
itai. Sg thay c16i cta ciic c6ng nghQ theo thoi gian vd 6nh hucrng cria chring dOn sU ph6t
trii5n c6c hQ th6ng th6ng tin hiQn d4i. Do ctac tht ph6t tritSn cria ttrng thdi kj,, nhirng chri
-x m6i trong ngdnh HC
tl6 th6ng thdng tin ly c6 thC thay d6i phu hcr,p theo tung khoa hgc.

13. DANH SACTT GIANG VT6N THAM GIA GIANG DAY


H9C
STT
AA
TEN MON HOC STC
PHU rnACU GrANG HAM
DAY
HQC VI
UO trAn Hung ThS

Hd Thanh Quydn ThS, GVC


.t
,l
Phung Vdn Ung ThS
l
Nhirng nguyCn ly co bin cria
Vo ThiY6n
I

1 .1.1 2 ThS
chri nghia M6c - L€nin 1
6ng VEn Ndm TS

TrAn Mai Uoc TS

Vt V[n GAu PGS,TS

Cung Thi Tuy6t Mai TS, GVC

H6 ViCt Ha ThS

Trucrng Thi Thuy Dung ThS


Nhirng nguy6n ly co bin cria
r.1.2 3 Ducrng Thi Thanh Hpu ThS
chri nghia M5c - Llnin2
Nguy6n Qu6c Toirn ThS

NgO Gia Luu TS

Nguy6n Thi Thanh Li6n TS

1. r.3 Tu tuong HO Ctri Minh 2 NgO Thf Kim Li€n ThS

3l
{
Nguy6n Thi Thu Ldi ThS

Vt Thi Thu Hi6n ThS

Duong Thi Thanh Hflu ThS

L€ Xudn Minh ThS

Ng6 Quang Dinh TS

Phan Thi Cdm Lai ThS

Hd Thanh Quy€n ThS

HO trAn Htng ThS

Nguy6n Thi Thu Ldi ThS

Vo Thi YOn ThS


Duong l6i cach m4ng cta a
t.1.4 J Ng6 Thi Kim Li€n ThS
DAng CQng Sdn ViQt Nam
Vfi Thi Thu HiAn ThS

TrAn Mai I-I6c TS

6ng Vln Ndm TS

Duong Vdn Phucrng ThS

o5 r6n Phong ThS

TrAn Trung Kh6nh ThS

TrAn Thi Cdng ThS


Gi6o duc th6 ch6t 5
TrAn 86 Phric ThS

Nguy6n Binh An ThS

Huj,nh Hiru Hi6u CN

LC Phudc CN

Girio dpc qu6c phong I


LO Thi Kim Anh ThS
1.1.5 Toiin cao c6p 1 2
T4 Qu6c 86o TS

32 {
Nguy6n Ngqc Giang TS

Ph4m Hai HA TS

Nguy6n Thanh Hd ThS

Le Thi Di6m Hing ThS

TrAn Thi Thu Hucrng ThS

Bti Thi ThiQn M! ThS

LC Phucrng TS

Nguy6n Huy Thao ThS

uo vr TS

Nguy6n Thi YCn ThS

LC Thi Kim Anh ThS

T4 Qu6c 86o TS

Nguy6n Ngq. Giang TS

Pham Hai HA TS II

Nguy6n Thanh Hd ThS

Le Thi Di6m Hing ThS


1.1.6 To6n caocdp2 2
TrAn Thi Thu Huong ThS

Bti rhi ThiQn M! ThS

LO Phucrng TS

Nguy6n Huy Thao ThS

HO Vt TS

Nguy6n Thi YCn ThS

T4 Qu6c 86o TS

t.1.7
Lf thuy6t x6c su6t vd th6ng
3 Ph4m Hai He TS
kC to6n

Nguy6n Thanh Hd ThS

JJ {
Nguy6n Minh Hii TS

TrAn ThiThu Hucrng ThS

Bti Thi ThiQn M! ThS

Nguy6n Ngq. Phung ThS

L0 Phuong TS

Nguy6n Huy Thao ThS

UO Vu TS

Nguy6n Thi Yi5n ThS

a LC Si D6ng PGS.TS
1.1.8 C6u tnic roi rac J
Hd Binh Minh TS
V6 Song Todn ThS

Nguy6n Thi Thu Thriy TS

Bui Kim Dung ThS


Ly luan ve nna nu6c vd ph6p
1.1.9 2 Nguy6n Thi Kim Thoa ThS
lu4t
Nguy6n ki€n Bfch TuyAn ThS

Bui Huy Ttng ThS

Vucrng Tuyi5t Linh ThS

Ha ThiThi6u Dao PGS.TS

Nguy6n Hti Phuong Chi ThS

TrAn Thi Thu! Dung ThS

Trucrng Thf Hanh ThS


a
1 2 I Kinh ti5 hgc vi m6 J Nguy6n Thi Thu Huong ThS

Nguy6n Thanh Minh ThS

LC Trung Nh6n ThS

LC Phan Ai Nhdn ThS

LC Thi Thuong ThS

34
{
il
Nguy6n V[n Ttng ThS

Ha Thi Thi6u Dao PGS.TS

TrAn Thf Thuj,Dung ThS

Vu Thi Hii Anh ThS

Nguy6n Thanh Minh ThS

LC Minh Scrn ThS

r.2.2 Kinh ttl hqc vi mO 3 LC Phan Ai Xnan ThS

VO Thi Thanh Nga ThS

Tr6n M4nh Ki0n ThS

Dodn H6ng Nhat (thinh ThS


gi6ng)

L6m Thi Thu Hi6n (thinh ThS


gi6ng)

Nguy6n Thi Loan PGS.TS

Tr6n Qu6c Thinh TS

Nguy6n Th!Mai Huong TS

Nguy6n Quj,nh Hoa TS

Huj,nh Thf Nggc Anh ThS

Mai Hdng Chi ThS


a
1.2.3 Nguy6n ly ktl torln J Phung Thi H6ng G6m ThS

Nguy6n Thi Hi6n TS

Ti6u ThiThanh Hoa ThS

LC My Hodng ThS

Nguy6n Thanh Huy6n ThS

D6 ThiHuong ThS

Nguy6n Phucrng Mai ThS

35 (
Lucrng Xudn Minh ThS

Nguy6n ThiHang Nga ThS

Hd Hanh Mf ThS

Ph4m Ngq" Nam ThS

Ly Hodng Oanh ThS

Nguy6n XuAn Nhat ThS

Dodn Qulnh Phucrng ThS

Nguy6n Th! Kim Phung ThS

Duong Nguy6n Thanh Tdm ThS

Nguy6n Th! Tuong Tdm ThS

TrAn Thituy6t Vdn ThS

Nguy6n Thi Thr,rc Doan ThS

Nguy6n Hodng Binh ThS

TrAn ThiThu Thiry ThS

TrAn ThiHii Vdn ThS

Nguy6n Duy Thanh ThS


Nhap m6n ngdnh HQ th6ng
t.2.4 2 Nguy6n Hulnh Anh Vfl ThS
th6ng tin quin ly
TrAn ViQt TAm ThS

Nguy6n Vdn ThUy TS

TrAn Dpc Thric TS

Bui Quang Tin TS

t.2.5 QuAn tri hoc 2 L€ Ngec Th6ng ThS

H6 ThiQn Th6ng Minh ThS

Dang Trucrng Thanh Nhdn ThS

Nguy6n Thi Anh Thy ThS

36 d
Ducrng Vdn Bdn ThS

Nguy6n Phric Quy Thpnh ThS

Trucrng Dinh Th6i, ThS

Vo ThiNgec Linh ThS

Nguy6n Huj,nh Anh V[ ThS

TrAn ViQt Tdm ThS

r.2.6 HQ th6ng th6ng tin quin ly J UO rni rinn ThS

Huj,nh O6 eao Chdu ThS

Nguy6n V[n Thi ThS

TrAn V[n Dat TS

Hodng Thi Thanh Hing TS

Nguy6n V[n Thich TS


,l
,I

Nguy6n Thi Thanh Nhdn ThS


I

Chdu Einh Linh ThS


1.2.7 Nguy6n ly Marketing 2
Le Minh Hodng Long ThS

Ph4m Ngq. Thu Trang ThS

NgO Th! Xudn Binh ThS

Dinh Thu Quj,nh ThS

TrAn Th!Nggc Quj,nh ThS

T4 Qu6c 86o TS

LC Si D6ng PGS.TS

Nguy6n Thanh Hd ThS


a
1.2.8 Kinh t6 luqng J
Nguy6n Minh Hii TS

Biti Thi ThiQn M! ThS

Nguy6n Nggc Phqng ThS

37 V
Nguy6n Thi Ytin ThS

Ddo Qu6c Thing ThS

Trinh Hodng Nam ThS


Hi Binh Minh TS
Dang Hodng Huy ThS

Th6i ThiThu Thriy ThS

Nguy6n Phuong Nam ThS


r.2.9 Tin hgc ung dpng 3

Trdn ViQt Tdm ThS

Nguy6n Duy Thanh ThS

UO rni rinn ThS

Huj,nh P6 gao ChAu ThS

Nguy6n Hodng An ThS

LO Nguy6n 86o ThS

Ph4m LC Stng Chinh ThS

Nguy6n Ngg. Phucrng Dung ThS

Nguy6n Quang Nhat ThS

Le Thi Thty Nhung TS

t.2.10 Titlng Anh chuy6n ngdnh 1 J Vd Eric TAm ThS

Ly Nggc Todn ThS

Hodng Anh Thu ThS

Nguy6n ThiThanh Truc ThS

Dinh Thi Thuy Trang ThS

VO Thanh Tu6n ThS

Dang Vdn Ddn TS


t.2.tt Ly thuytft tdi chinh - ti6n tQ a
J
LC Thi Tuytit Hoa PGS.TS

38
Ding Thi Quj,nh Anh ThS

Huj,nh Qu6c Khi6m ThS

Nguy6n Van NghiQn ThS

Ph4m Thi My Chdu ThS

TrAn Nguy6n Sa ThS

LC Vdn HAi TS

Nguy6n TrAn Phudc 86o ThS

Nguy6n Thi Loan PGS, TS

Trdn QuOc Thinh TS

Nguy6n Thi Thgc Doan ThS

LC My Hodng ThS
a
1.2.t2 Kti to6n quin tri 1 J
Nguy6n Thanh Huy6n ThS

Dinh Vdn Thinh ThS

Nguy6n Thf Hing Nga ThS

TrAn Thi Tuy6t VAn ThS

Trdn Vdn Dpt TS

Dinh Thu Quj,nh ThS


a
1.2.13 tri marketing J
Qu6n
Nguy6n Vdn Thich TS

Le Minh Hodng Long ThS

ThS. Trfnh Hodng Nam ThS


a
I .J 1 Co sd dir liqu J
ThS. Th6i Thi Thu Thty ThS

Ddo Qudc Thing ThS


a
1.3.2 Co sd l4p trinh J
Th6i Thi Thu Thty ThS

D6ng Hodng Huy ThS


1.3.3 Mang truy6n th6ng J
Nguy6n Phuong Nam ThS

39
Y
Th6i Thi Thu Thriv
.J ThS
Phdn tfch dinh luqng trong LC Si DOng PGS.TS
t.3.4 J
quin tri Hd Binh Minh TS
Th6i Thi Thu Thriy ThS

I .3.5 C6u tnic dft liQu vd gi6i thuft 3 Ddo Qu6c Thing ThS
Lucmg Vi Minh (DH
ThS
KHTN)
L0 Nguy6n 86o ThS

Phpm L€ Stng Chinh ThS


Titing Anh chuy6n ngdnh HQ
t.3.6 J
thdng th6ng tin quin ly
Nguy6n Ngg. Phucrng Dung ThS

Hodng Anh Thu ThS

L€ ThAm Ducrng TS

Nguy6n thti ginh TS

Vfl Thi Anh Thu ThS

Nguy6n Ph4m Thi NhAn ThS


Thi trucrng tdi chinh vd c6c
r.3.7 J NgO S! Nam ThS
dlnh ch6 tdi chinh
Ph4m Thi My Chdu ThS

Bti Dan Thanh TS

Nguy6n Thi Mai Huy€n ThS

Nguy6n Anh Vfl ThS

Bti Dieu Anh TS

Nguy6n Chi Eric TS

Ng6 Vln Tu6n TS


Ho4t ilQng kinh doanh ngdn a
1.3.8 J Nguy6n V[n Phric TS
hdng
Phan Di6n V! TS

Trin Thi Binh An ThS

Nguy6n Thi Minh Ch6u ThS

40
Nguy6n Thi My H4nh ThS

Nguy6n Minh Nhflt ThS

Nguy6n ThiThu Trang ThS

Nguy6n Trung Hi6u ThS

Le Thi Anh Quy6n ThS

TrAn Kim Long ThS

Ph4m Thanh Nhat ThS

HO Thi Ngq. Tuy6n ThS

Ph4m Phf Qu6c (thinh TS


gi6ng)

TrAn Chi Chinh (thinh ThS


gi6ng)

LC Hodng Vinh TS

LC Phan ThiDieu Th6o PGS.TS

Nguy6n Th!Ngqc Linh ThS

TrAn Nguy6n Minh HAi ThS

LC Mpnh Hung ThS

Huj,nh Luu Dr?c Todn ThS

Du Thf Lan Quj,nh ThS


t.3.9 Tdi chfnh doanh nghiQp 3
Bti Nggc Mai Phuong ThS

VO Thi6n Trang ThS

Nguy6n Thi6n Kim ThS

Ng6 Vi Trsng TS

Dang Thi Quj,nh Anh ThS

Nguy6n Vdn Nhat ThS

Nguy6n Thi Thu Hi6n ThS

41 ,/
Ddo Mai ThS

L0 Hodng Vinh TS

Nguy6n Thi Nggc Linh ThS

TrAn Nguy6n Minh Hni ThS

L6 Manh Hung ThS

D6 Thi Hd Thuong TS
1.3. l0 QuAn tritdi chinh doanh
J
nghiQp
Du Thi Lan Quj,nh ThS

Bui Nggc Mai Phuong ThS

Dang Thi Quj,nh Anh ThS

Nguy6n Vdn Nhflt ThS

Ng6 Kim Phuqng ThS

TrAn QuOc Thinh TS

Nguy6n Th! Thgc Doan ThS

LC My Hodng ThS

Nguy6n Thanh Huydn ThS


1.3.11 K6 to6n quhntri2 J
Nguy6n Thi Loan PGS.TS

Nguy6n Thi Hing Nga ThS

Dinh Van Thinh ThS

TrAn Thi tuy€t Vdn ThS

Nguy6n Thi Mai Hucrng TS

Nguy6n Hodng Binh ThS

Vfr Tuyiit Nhung ThS


a
t.3.t2 Ki6m toiin cdn bin J
TrAn Thf Thu Thriy ThS

Nguy6n Thi Doan Trang ThS

TrAn ThiHdi Vdn ThS

42
V
TrAn Duc Thric TS
I .3. l3 Qu6n tri vfln hdnh J
Hd Thien Thdng Minh ThS

Vo ThiNgec Linh ThS


1.3.14 Qu6n tri chuSi cung img J
Dinh Thu Quj,nh ThS

LC Minh Hodng Long ThS


1 .3. 15 Quan tri b6n hdng J
TrAn Thf Ngq. Quj,nh ThS

Tr6n Vdn D4t TS


a
1.3.t6 Qutn trithuong hiQu J
Ng6 Thi XuAn Binh ThS

Trinh Hodng Nam ThS

Th6i Thi Thu Thty ThS


1.3.17 HQ quin tri co so dtr liQu 3
Nguy6n Thi Phucmg Trang
ThS
(DH Md)
Hodng Long (DH SPKT) ThS

Dang Hodng Huy ThS


1.3.18 An todn b6o mQt thdng tin J
Nguy6n Phucrng Nam ThS

Nguy6n Huj,nh Anh Vfi ThS

Trfnh Hodng Nam ThS


Phdn tfch thi6t te n9 th6ng
1.3.19 3
th6ng tin Nguy6n Hodng An ThS
Nguy6n Thdnh Scrn (DH TS
SPKT)
Nguy6n Phu<rng Nam ThS
1.3.20 Lpp trinh hudng tlOi tuqng 5
LC Vdn Vinh (DH SPKT ) ThS

UO ffri I-intr ThS


a
t.3.2r Phdn tich kinh doanh I J
Nguy6n Thi Thanh Thanh
ThS
(DH Hoa Sen)

HQ th6ng ho4ch dinh ngu6n


uO rni rinn ThS
a
1.3.22 J
luc doanh nghiQp TrAn ViQt T6m ThS

t.3.23 Thuong m4i diQn 3 Nguy6n Vdn Thi ThS

43 (
T6n Nfr Khoa Nguy6n ThS

Nguy6n Hodng An ThS


1.3.24 Thitlt k6 web 1 2
Ph6 Hai Ddng ( DHCNTT) ThS

Nguy6n Phuong Nam ThS


Dang Nhdn C5ch (DH
1.3.25 L4p trinh web I 2 ThS
GTVT)
Nguy6n Thanh Phudc (DH
ThS
NL)
Nguy6n Vdn Thi ThS
a
t.3.26 Marketing diQn tri J
T6n Nfi Khoa Nguy6n ThS

r.3.27 Quin trltitc nghiQp thucrng 2


T6n Nii Khoa Nguy6n ThS
mai tlien tt LC Hodnh Sti (DH KT-L) TS
Nguy6n Hodng An ThS
1.3.28 rhitlt k6 web 2 J
Ph6 Hai DIng ( DHCNTT) ThS

Nguy6n Phucrng Nam ThS

a Eang Nhdn C6ch (DH


t.3.29 L4p trinh web 2 J ThS
GTVT)
Nguy6n Thanh Phudc (DH
ThS
NL)
T6n Nir Khoa Nguy€n ThS

a
r.3.30 Thanh torin diQn tfr J Trinh Hodng Nam ThS
Luong Vi Minh (DH ThS
KHTN)
T6n Nfr Khoa Nguy6n ThS

Phdn tich vd tdi uu h6a b6 Ph4m Manh Cuong (DH


I .3.3 I ..i 2 ThS
may tlm Klem Kr-L)
Luong Vi Minh (DH ThS
KHTN)
Hd Binh Minh TS
PGS.TS
t.3.32 Phdn tich dt liQu th6ng k€ J LC Si Ddng
Tp Qu6c 86o TS
Nguy0n Hodng An ThS
a
1 .3.33 Khai ph5 dit liQu J Pham Xudn Ki6n (DH CN TS
TPHCM)

44
Nguy6n Thdnh Son (DH TS
SPKT)
HA Binh Minh TS
1.3.34
Phdn tich, dU brlo dt liQu
Le Si Edne
J PGS.TS
chuSi thoi gian
T4 Qu6c 86o TS
TrAn Vi6t T6m ThS
Phpm M4nh Cucrng (DH
Ph6n tfch dtr liQu m4ng xd ThS
1 .3.35 2 KT-L)
h0i
LucrngVi Minh (DH ThS
KHTN)
HO Thi Linh ThS
a
1.3.36 Ph6n tich kinh doanh2 J Nguy6n Thf Thanh Thanh
ThS
(DH Hoa Sen)
Nguy6n Duy Thanh ThS
1.3.37 QuAn ly quy trinh nghiQp vU 3
TrAn Vi6t Tdm ThS

UO ttri tinn ThS


1.3.38 Phdn tich ngdnh c6ng nghiQp J
L0 Hiru Thanh Tung (DH
ThS
BK TPHCM)
Th6i ThiThu Thriy ThS
r.3.39 COng nghQ phAn m0m 2 Vfl Thanh Nguy6n (DH PGS.TS t
CNTT)
DQ 6n chuy6n ngdnh hQ
t.3.42 J
th6ng th6ng tin doanh nehigp )
Nguy6n Duy Thanh ThS
Core Banking vd Ngdn hdng a TrAn Vigt Tdm ThS
t.3.43 J
diQn tri
TrAn Vdn Tri (Cty Temnos) ThS

Bui Qu6c Anh (Cty Khonet) TS

Thdm Vin Huong (Cty ThS


ss4u)
Nhirng chri dC m6i trong
a Nguy6n Ddng Phong (Cty ThS
t.3.44 ngdnh HQ th6ng th6ng tin J
FAST)
quin ly.
Ng6 Xudn Bdng (Cty ThS
Bosch)
Nguy6n Hd Tudn (Cty IBM) ThS

45
{
14. HTIdNG DAN THUC HIEN CHT/ONG TRiNH
14.1. Thay th6 Kh6a ludn tiit nghiQp: Trudng hqp sinh vi6n kh6ng ttri di6u ki€n thuc
hiQn Kh6a lufln t6t nghiQp thi s€hgc 3 m6n thay th6 c6 t6ng s6 tin chi tuong duong
I
gom:

t. O6 6n chuy6n ngdnh thuong m4i diQn tri St5 tin chi 3

2. CorcBanking vd NgAn hang diQn tri. S5 tin chi 3

3. Nhirng cht <t€ mdi trong ngdnh HQ th6ng thdng tin quan ly. 56 tin chi 3
14.2. Cdc hqc phAn Gi6o dgc th,5 ch6t, Girio dpc Qu6c phdng: ld di6u ki€n tt€ xdt t6t
nghiQp (c6 chung chi hoan thdnh), kh6ng elugc sri dung a6 tintr Oi6m trung binh chung
tich l[y.
14.3. Cdc mdn hgc tiiing Anh: Kh6ng thitit k6 c6c mdn ti6ng Anh cdn bin vdo chuong
trinh ttdo t4o. Ti6ng Anh chuy6n nganh giim 2 hgc phin vdi t6ng sti 6 don vi tin chi:
Ti6ng Anh chuy6n ngirnh I (3 drtc) vd Titing Anh chuydn ngdnh HQ thting th6ng tin
qu6n lj (3 drtc).

14.4. ChuAn ti6ng Anh vd Tin hqc:

+ ChuAnTin hoc sau khi ktit thric n[m thri I ld dat chimg chi ring dUng cdng nghQ
thdng tin cin bin (<16 duqc hqc ti6p Tin hgc img dr,rng & hgc lcj 3, 4).ChuAn ti6ng Anh
sau khi k6t thric giai cloan dai cuong (cutii Hqc kj 3) dat TOEIC 350 ho{c tuong
ducrng.

+ Khi xdt t6t nghiQp, sinh vi€n phni d4t ChuAn titing Anh <l6u ra ld: TOEIC 530 hoic
tucrng duong Bl (khung tham chi6u Chdu Au) vi d4t ChuAn Tin hqc dAu ra ld: Chimg
chi ring dgng cdng nghQ th6ng tin ndng cao theo quy <tlnh; ho{c c6 03 chimg chi MOS
(Word, Excel, Powerpoint hoac Access).

UTRTIdNG

TBUO
OAIHOC N HANG

THANH PHO
HOCHI

TS. Bni HOu ToAn

46