Sie sind auf Seite 1von 6
Le Thanh Twin Towers, Block A - Lau 11-99 NSSZYX concn re nt tien, oh fon Ho vw ‘Sang tao khong diém dung. ~ 2 Tel: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945.82.62.79 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM eee HOP DONG CUNG CAP PHAN MEM QUAN LY TRANG THONG TIN TREN INTERNET ‘86: 160118/NSS.WD ¥Gémcir v0 Luge Thuong moi vé Ludt Dn Sy mute CHXHCN Vigt Nom hién hanh. ¥Gamcircdc quy Binh v8 quén Wy, cung ctp va sir dung t0l nguyen Internet hign han cia B6 Théng Tin vd Truyn Thong hién hah Y-Gamcit vio nhu cbu cia hal ben: TPHCM, ngay 26 thing 01 nim 2028, ching t6i gdm: Ben sir dung dich vy (Bén A): __ CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VY DU LICH HANH DUNG gui dai dién 'B3 PHAM MAI DUNG a = hire wu: Gidm déc Bia chi: '83 Trung Son, P.2, Q.Tan Binh, Tp.HCM ‘Bign thoi: “(+84-28) 3848 5500 _ Ma sé thué: (0302166650 Email: - Bén cung cp dich vy (Bén 8): _CONG TY TNHH NGOISAO SO. Neuréi dai dién: (ng LE NGUYEN DUY KHOA - Chie wy: Giém a6e - ia chi 9 Lé Lim, Phurdng Phi Thanh, Quan Tan Phi -Tp. HB Chi Minh veso: Le Thanh Twin Towers, Block A 9A -LBu 11, 198A Ma Lé, P. Binh Tri 86ng,Q. Binh Tan, TP HB Chi Minh. (e48)6267.4397 ( 7.4397 - (030.574.0104 Email: info@ngoisaoso.vn Hai Bén théng nhét thod thugn ky két hyp ding véi nhing ngi dung nhur sau: igu 1: NOI DUNG HOP BONG Bén 8 cung cp cho Bén A phn mm quan ly trang théng tin trén internet gol l8 website (viét tat 1a web) va khény lu tri website goiI3 hosting véi n6i dung nhur sau: THIET KE VA CAC CHU NANG WEBSITE 1 Thit KB, CSS giao dién trang chil va céc trang trong | 2 Module quan ly gidi thigu 3 | Module quan ly néi dung du hoc | 4 | Module quan iy video Tinh ning dng ky nhan tu vén Module quan ly lién hé Module phy tra: Quan ly thanh vién, quan ly menu, bo cong cy quant, | Bao gsm tich hop mang xi hoi va céc block hé tra khac. | i a0ng). Bao gdm | 8 _| Tich hop responsive (hd tra thiét bj 9 Ng6n ng@: Tiéne viet Bao gdm Ue Thanh Twin Towers. Block A - Léu 11-98 NSSZY coven rer totmattssartong'o ero nn ‘ng tao khong giém ding GOI SAC SO Tel: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945.82.69.79 Chifc nding chat true tuyén (Live Chat) _ Bao gdm 10 (Quy khdch dang ky phan m&m chat tryc tuyén va giti code cho Ngéi Sao Sé tich hop) XAY DUNG NOI DUNG VA HINH ANH CHO WEBSITE 20 bai mién phi (Ndi dung ng tdi ndi dung lén web ban dau 11 ‘Ding tai ni dung |én web ban dau do khéch hang cung cp) KHAC 12 Thiét ké logo ign phi | 13, Tén mién va hosting ‘Mién phi nam dau TNS TT iu 2: DIEU KHOAN THANH TOAN 2.1 Gid tr Hop dng: Y- Téng gi tri Hop dng la 0.000.000 VNB Y_Viét bing chir : Musi trigu dng chin, 2.2 Phuong thite thanh todn: Thanh todn bing tin Viét Nam dng (tién mat, ngan phiéu ho’c chuyén khodn): SO TAI KHOAN BONG VN: 535,985.29 Tai Ngan hang: ‘TMCP A CHAU ACB (Chi nhénh NGUYEN SON, TP.HCM) Ten tai khodn: CONG TY TNHH NGO! SAO SO 23 Lich trinh thanh tosn: 2.3.1 Lan 1: Tam ting 50% chi phi xdy dyng website sau khi ky hop dng ch6t thiét ké website, twong duran vst Bings6: 5.000.000 No Bing chit: Nim trigu dBng chin 2.3.2, LBn 2: Két todn 50% chi phi xay dung website cdn Iai trong vong 5 ngay lam vigc sau khi website hodn thanh (tht diém hon thanh website [8 thai diém website chay chinh thie trén tén min cla Bén A). ‘Bing s6: 5.000.000 vNo Bing ch: Nam trigu dong chén. (Ching ti thanh toén kém theo: Bién ban nghiém thu va Gidy a8 nghi thanh todn, héa don dé) Digu 3: TRACH NHIEM VA QUYEN HAN CUA MOI BEN, 3.1 Trach nhiém va quyén han cia Bén A: 3.1.1. Sau khi ky két hop dng bén A cin cung cp dit cdc thong tin bén B cin dé thiét ké va xBy dyng website. ‘Théng tin cung cdp dam bio chinh xac, trung thye trong khuén kh6 luat phap quy dinh. 3.1.2. Cé trdch nhigm thanh toén cdc khodn chi phi theo nhu quy dinh tai Bigu 1 cia hop dng nay. Néu Bén A knéng than todn diing tién 46 cho Bén 8, va nguyén nhan gay chém tré durgc xc dinh gay ra do Bén A, Ben ‘As bi phat 1% gid tri s6 tién thanh todn tré cho mai ngay tr& va téng s6 tién phat khéng qué 20% téng gis tri hop dng. Bén A cé quyén gia han thdi gian thanh ton bing véi s6 nay chém tr& cung edp sn phim hoan thign cia Bén B néu Bén B cé sy cham tr8. 3.1.3, C6 quyn khiéu nai vé chit lugng théng tin, chat lvgng dich vu do Bén B cung cp. Moi KhiGu nal phi duoc iri cho Bén B dui dang van ban trong ving 05 ngay ké tir ngdy phat sinh vin d va BEn B tré ld Khiéu nai cho Bén A trong ving 05 nga ké ti” ngay Bén B nhén due céng vin cla Bén A. 3.1.4, He thong trang tin ttc trén internet (website) hoat dong trén nn tang phn mim cia Bén B, [a san phim ti tug cia Bén B. Ben A khong dugc sir dung hé théng nn tang nay cho cée myc dich: kinh doanh thiét ké ‘website, nha bin he théng thanh nhiBu he théng khéc néu chura durge sy dBng ¥ cia Bén B bing vin ban, 3.2 Tréch nhigm va quyén han cba Bén B: 3.21. Cung edp céc dich vy theo Bigu 1 cha Hop dng nay. 3.2.2. Hoan tit vic cdi d3t trang website cia Bén A én internet dui tén min ma Bén A cung cp. Ni Ny ‘Le Thanh Twin Towers, Block A - Lau 11-98 NSSS sore nt | tearina te im sing 9 St Hew GOI SAO SO ‘Sang ta0 khong diém ding | Tol: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945.62.82.79 3.23, 3.24. 325 326 3.27. 328 3.29. pig. i uy dinh tai Dieu 2.3 cha hop dng nay. ‘rong vong 3-5 ngay ké tir ngay 2 bén kj hop dng, Bén A sé chuyén demo thiét ké giao dién trang chi ‘website cho Bén A phan hi. Bén 8 tiép nhan phin hi cia Bén A va chinh sira giao dign dén khi Bén A ding ¥. Sau khi giao din trang chil duge Bén A dng y va c6 xéc nhin bing email, Bén 8 sé tién anh thigt Ké cdc trang chinh cia website dya trén phong cach thiét ké cia trang chi, cdc trang s® thiét ké bao gdm: trang di thigu, trang danh myc sin phim, trang chi tiét sin phém. Sau khi hai bén thdng nhit thiét ké cha cde trang chinh, giao dién céc trang nay sé dugc chuyén cho phang k¥ thuat Iép trinh trang web. Trong ving 5- 10 ngay Ké tir ngay ch6t thiét ké, website sé dugc Igp trinh xong va Bén B git duvdng link web cho Bén A kiém tra va phan hBi. Dya vao céc phan hi cia Bén A v8 website, Bén 6 tiép tuc chinh sia web dé hoan thign va cho chay chinh thie trén tn min chinh. That gian tir thiét ké dn hoan thanh khau lap trinh va cde hang muc tai Bidu 1 cla hop dbng nay, dy kin trong 12 -17 ngay. Nu Bén B khdng hodn thanh céc hang myc tai Bigu 1 cia hgp ding nay dung tién dé, Ben B sé bi phat 1% ‘tng gid tri hgp dng cho mdi ngay tré va téng s6 ti8n phat khong qué 20% téng gid tri hop dng. $6 ngdy tr khong duro qué 20 ngay. Néu 6 ngay tré qué 20 ngay, Bn A cé quyn don phurong chém dit hop ng. Néu nguyén nhdn lam cham tién > dy dn dugc xéc dinh gay ra do Ben A, Ben B SE khdng bi phat NhGing nguyén nhan lam cham tign 46 dy an gay ra do Ben A, bao gdm: Ben A cham cung cdp théng tin cn {dé xay dung website cho Bén B (théng tin cung cp tr& 3 ngdy so véi deadline 2 bén théng nhdt dug gol Ia chim), Bén A thay d6i cde yeu cBu xy dung website so véi théa thudn ban du, vi dy nhur thay di trén 40% C6 quyén tam ngumng phuc wy néu Bén A thanh toan cham so giao dién da thdng nhdt ti dBu, thay adi m6 hinh hoat dng cla web so vei théng nhst trong Phy luc 01 cla hop ding nay. Bén 8 cé quyen gla han thai gian xdy dung web bling véi s6 ngay cham tr8 thanh todn cia Bén A néu Bén A cham thanh todn, ‘Thai gian nghiém thu website: Sau khi Bén B hodn thanh céc hang myc tai Diu 2 ca hyp ding nay, Ben A 168 5 (nm) ngay dé nghiém thu. Trong 5 (nam) ngay nghiém thu website, n6u c6 vain 68 cBn sira chia, Bn B tién hanh sita chia cho bén A, Sau khi hét the gian nghiém thu, néu t8n min Bén A mua & Bén B, Bén B sé ty cdu hinh dé website chay chinh thu trén tén min ca BEn A. Néu t8n min Bén A mua & don vi Khéc, Bén A cung cp cho Bén B thong tin quin tri tn mi8n cia website dé Bén B cdu hinh va cho website chay cchinh that trén tén min eta Bén A, ‘Sau khi website chay chinh thi trén tén min cia Bén A, Ben B SB cung cp tai khodn WB trg khach hang ‘cho Bén A tai dia chi: https://id.ngoisooso.net dé Bén A quan ly céc dich vy dang sit dung tai Bén B va gi yu cau h8 tro cho Phang ky thudt cia Bén B khi cin, Ban giao quan tri website: Sau khi Bén 8 hoan thanh website, Bén A s® nhan durge email théng tin “) : nihdp vo quan tr trang website , Huéng din str dung va chuyén giao cong ngh@: Bén A ty si dung ta liu hung dBn quan ti va chuyén giao cong nghé tai lién két htto://wiki.ngoisaoso.vn/. Bén A cé thé lién hé véi phang hé tro ky thudt cia Bén 67” trong trudng hgp in hé try sir dung quan tr website. PHONG HO TRO KY THUAT - Goih8 tro: (848) 6292.0000- Nhiinh 102 (Gitshanh chinh 7h30 4€n 11h30) ho§c hotline: 0946.38.43.38 (24/7) Email: hotro@ngoisaoso.net HB trg qua phi6u hé tre: httos://id.ngoisaoso.net Trung tm tai igu huéng dn sir dung: htto-/wiki ngoisaoso.net CAC CHE 86 BAO HANH VA HAU MAI 4.1. Bén B c6 trich nhiém bio hanh vé céc I6i Ky thudt va tu vn min phi truc tigp qua dién thai, email hod phiéu hé tro ‘qua hé théng cham s6c khach hang cia Bén B cho Bén A trong that gian 1 nim ké tir website chay chinh thitc trén tén. min cia Bén A trong truéng hgp bén A khong sir dung hosting Bén B va bdo hinh website v6 thei han trong trutng hap Bén A sir dung dich vy hosting cla bén B. Twin Towers. Block A = Lau 11-98 NSSere cosy | Soe See aes ee ean Singtothing imting "CO! SAO SO Tol: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945 82.68.79 4.2. Céc trurong hgp bao hanh bao gdm: hé tro stra chita trén giao dién web (khéng lam thay déi bé cyc co ban cba lao ign), cac vn d® phat sinh Khi Bén A sir dung he thdng quan tri website, céc vn d& phat sinh khi dng n6i dung lén website, cic i5i ve kj thudt va he théing gay anh huréng dn hoat dong lién tuc cia website. Trong tring hyp, Bén A ‘mun them tinh nng cho website hod lim mét hoan toan giao dién website, Bén B s& tinh phi cho bén A dua trén cdc yeu cBu cia Bén A 4.3. Thar gian xi i cdc yu cau cia Ben A v8 chinh sira website: 43.1. Website bj hacker tin cng: XU sy’ trong ving 1 gid (trong trong hop Bén A sir dung dich vy hosting (ru tri website) cla bén B. 43.2. Chinh sira website: Ni dung chinh sita don giin nhu di s6 hotline, thém link facebook, google plus., di mau, font chi, x6a 4 néi dung nao 46 trén giao din... Bin B s8 xi trong vong 24 git. Nhing noi dung chinh sira nhiéu va phic tap, Bén B sé tr lai cho Bén A that gian hodn thanh théng qua hé théng hé tra khach hang. ima Bén B cp cho Bén A sau khi website chay chinh thie trén tén mién cia BEn A, 4.4, Trong truzing hop Bén A khong sir dung dich wy luu tro website (hosting) cia Bén B, Ben B s& hd tro’ Bén A chuyén hosting qua don vi khée. 4.5, Burgc hurdng cdc chuome trinh hu mai va hd tre khich hang thurdmg xuyén cia Bn B idu 5: BAT KHA KHANG 5.1. Bat kha khng la cdc yéu t6 kh6ng ludmg truéc va nim ngoai tam kiém soat cia hai bén nhu: chién tran, céc cuse nd Joan, bao loan, céc hanh déng pha hosi, céc cuge dinh céng; cc dao ludt hay quy ché cia Chinh phi thay di; chdy, n6 hay cic tai nan khéng thé tranh dug; I lut, b3o, dong dat hay céc hién twong ty nhién khéng binh thyme kha gay “inh huténg tru tiép dn vige thy ign Hop dng nay. 5.2. Khixdy ra sy kign bat kha kindng, hai Bén théng béo cho nhau bing vn ban trong that han 07 (bay) ngay lam viec ké tr nngay xay a sy kign bat kd Khng a cung nhau théng nhat phurong dn gis quyét. 5.3. Thdi gian kh phyc cdc sy kign bit kha khang s@ dugc cng thém vao thoi gian thyc ign hop dng. ‘Digu 6: DIEU KHOAN CHUNG 6.1, Hai Bén cam két thy hign dting nghva vy cha minh theo céc di8u khodn G8 ghi trong Hop dng, 6.2. Trong qua trinh thy hién Hop dng, néu c6 bit ky vin d ndo phat sinh, hai Bén cing trao déi, gi quyét trén tinh thin hop tic va gdp d@ lan nhau. 6.3. Néu o6 tranh chép xay ra ma hai bén khéng ty gidi quyét bing héa gid, thi bat ky ben nao cing du cé thé yéu cBu dura vigc tranh chip ra téa an c6 thém quyn tai TP.HCM dé gidi quyét, céc chi phi lién quan dén giai quyét tran chip do Bén e618 chi. 6.4, Hop d®ng nay gbm 04 (b6n) trang, duc lap than 02 (hai) ban 6 gia ti phdp Wy nhu nha, mBi Ben gir O2(mot) bin v8 6 higu hycké tir ngay ky. i NSSZY con rer | states Seton ‘Sang ta0 khong diém dung Sot Tel: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945 82.62.79 PHU LUC1 TINH NANG PHAT SINH (Kém theo Hop dng thiét ké web s6: 160118/NSS.WD Kj ngdy: ngby 26 théng 01 ném 2018 gid Céng ty TNHH Ng6i Sao S6 va ‘CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU DU LICH HANH DUNG) TPHCM, ngiy 19 thing 10 nm 2038, ching toi gbm: CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VY DU LICH HANH DUNG 3 PHAM MAI DUNG Gidm d6c Bén sir dung dich vy (Bén A) Nguoi dai di Sign thoal: ——_—_—_—(+84-28) 3848 5500 Ma s6 thué: 0302166650 ‘Bén cung cp dich vy (Bn B):_CONG TY TNHH NGOISAO SO Neudi dai dién: ‘Ong LE NGUYEN DUY KHOA - ues Chic wu ‘Gidm dBc Bia chi: ‘95 Lé Lam, Phung Phi Thanh, Quén Tan Phd -Tp. H® Chi Minh vFab: Le Thanh Twin Towers, Block A-9A Lu 11, 198A M3 Lo, P. Binh Tr Béng, Q, Binh Tan, TP HO Chi Minh : ‘88 dién thoai: (84 8) 6267.4397 Fax: (84 8) 6267-4397 iz Ma s6 thué: ~ 030.574.0104 ju 1: NOI DUNG “Trong qua trinh xay dung website, Bén A cn b6 sung tinh nang: gp trinh tung ty https://www.hotcourses.vn/study-in-usa/latest-news/ bén em sé phai xity nhing céng vige sau 1. Cu tric lai ni dung va lp trinh lai Khu wy quan tr d& hin cée butte 2, Lap trinh giao dién trang chi danh muc cha: https://www.hotcourses.n/study-in-usa/latest-news/ 3. Lap trinh giao dién trang chi danh muc con: https://www.hotcourses.vn/study-in-usa/city-focus/ 4, Lap trinh céng cy tim kiém bai vit (trong chuyén myc dé, vi dy dang & du hoc Mi thi chi tim trong du hoc M7) 5. Téi wu héa céc trang trén: din thoai (chiGu doc, chiBu ngang), may tinh bang (chiéu doc, chigu ngang) ‘Diu 2: DIEU KHOAN THANH TOAN 2.2. Gid tr Phu lye Hop dng: Y Téng gidtri Hep dong la: 3.000.000 VND ¥ viét bing chr + Ba trigu dng chn, 2.2 Leh teinh thanh ton: 2.3.1. 3n 1: Tam Ging 50% chi phi x8y dng website sau kh ky hp dng chét thiét ké website, twang dong vi Bing sé: 1.500.000 VND Bing chit: M@t trigu nim trdm ngan dng chn. Be eee en ee NSS2Y cocnry: | Somttr amass Sama Sang tao khong diém dung ~ Tel: (84-8) 6267 4397 - Hotline: 0945.62.82.79 2.3.2, Lin 2: Két tod 50% chi phi xdy dyng website cbm la trong vong 5 ngay lam viéc sau Khi website hoan than (thot aiém hodn thanh website [thai idm website chay chinh thie trén tén mién cla Bén A). Bing s6: 1.500.000 VNB Bing che M@t triGu nim trdm ngin dng chin, (ching tir thonh tod kém theo: Héa don va giéy 48 nghi thanh tocin) Phy lve may a3 phn khdng thé tich rt ea hgp dng s6 160118/NSS.WD va cé gtr ké tir ngdy ky. Phy lye bm 2 (hal) trang, duc ap thanh 02 (hai) bn c6 ga tr phdp ly nhurnhau, mi Bén git 02 (mot) bin. Phy lu c gtr phap ly ahu hop dB. ‘Bai dign bén A ned ghi Bho ten) ae Sus ie| Kae\ ocx ou ub \e