Sie sind auf Seite 1von 34

Gramatika / Glagoli

Konjugacija glagola
U rječniku su navedeni glagoli u svom osnovnom obliku, tj. u infinitivu.
U infinitivu glagoli završavaju na –en (machen, činiti) ili –n (wandern, hodati; lunjati).

Kada maknemo nastavak u infinitivu, ostaje glagolska osnova – mach-, wander-.


Glagolska osnova u svakom licu dobiva drugi nastavak.

Većina glagola dobiva sljedeće nastavke:

ich (= ja) -e

du (= ti) -st

er (= on) -t
sie (= ona)
es (= ono)

wir (= mi) -en

ihr (= vi) -t

sie (= oni) -en


Sie (= Vi)

primjerice

kommen → komm-en
doći

ich komme wir kommen

du kommst ihr kommt

er, sie, es kommt sie, Sie kommen

machen → mach-en
činiti

ich mache wir machen

du machst ihr macht


er, sie, es macht sie, Sie machen

brauchen → brauch-en
trebati

ich brauche wir brauchen

du brauchst ihr braucht

er, sie, es braucht sie, Sie brauchen

Oblike nekih glagola treba naučiti napamet.

sein (= biti)

ich bin wir sind

du bist ihr seid

er, sie, es ist sie, Sie sind

haben (= imati)

ich habe wir haben

du hast ihr habt

er, sie, es hat sie, Sie haben

werden (= postati)

ich werde wir werden

du wirst ihr werdet

er, sie, es wird sie, Sie werden

wissen (= znati)

ich weiß wir wissen


du weißt ihr wisst

er, sie, es weiß sie, Sie wissen

Kada glagolska osnova završava na:

-s- → reis-en (= putovati)


-ss- → küss-en (= (po)ljubiti)
-ß- → heiß-en (= zvati se)
-z- → duz-en (= tikati (oslovljavati s "ti"))
-tz- → sitz-en (= sjediti)

dobiva u drugom licu jednine nastavak -t.

heißen → heiß-en
zvati se

ich heiße wir heißen

du heißt ihr heißt

er, sie, es heißt sie, Sie heißen

Kada glagolska osnova završava na:

-t- → arbeit-en (= raditi)


-d- → bad-en (= (o)kupati)
-tm- → atm-en (= disati)
-chn- → zeichn-en (= crtati)
-ffn- → öffn-en (= otvoriti)

dobiva u drugom licu jednine nastavak - est,


dobiva u trećem licu jednine nastavak -et,
dobiva u drugom licu množine nastavak -et.

arbeiten → arbeit-en
raditi

ich arbeite wir arbeiten

du arbeitest ihr arbeitet

er, sie, es arbeitet sie, Sie arbeiten

baden → bad-en
(o)kupati

ich bade wir baden

du badest ihr badet


er, sie, es badet sie, Sie baden

Kada glagolska osnova završava na:

-eln-→ sammeln (= skupljati, skupiti)

u 1. licu jedn. ( ich (= ja) ) to -e otpada od osnove glagola.


osnova glagola u 1. licu množ. ( wir (= mi) ) i u 3. licu množ. ( sie (= oni) , Sie (= Vi) ) dobiva nastavak -n.

sammeln → sammel-n
skupljati, skupiti

ich sammle wir sammeln

du sammelst ihr sammelt

er, sie, es sammelt sie, Sie sammeln

Kod nekih glagola konjugacijom se mijenja samoglasnik u glagolskoj osnovi. Promjena se javlja samo u 2. licu jednine
(ti) i 3. licu jednine (on, ona, ono).

a → ä kod glagola schlafen (spavati)

schlafen → schlaf-en
spavati

ich schlafe wir schlafen

du schläfst ihr schlaft

er, sie, es schläft sie, Sie schlafen

laufen → lauf-en
trčati

ich laufe wir laufen

du läufst ihr lauft

er, sie, es läuft sie, Sie laufen

tragen → trag-en
nositi

ich trage wir tragen


du trägst ihr tragt

er, sie, es trägt sie, Sie tragen

e → i kod glagola geben (dati)

geben → geb-en
dati

ich gebe wir geben

du gibst ihr gebt

er, sie, es gibt sie, Sie geben

nehmen → nehm-en
uzeti

ich nehme wir nehmen

du nimmst ihr nehmt

er, sie, es nimmt sie, Sie nehmen

e → ie kod glagola sehen (gledati, vidjeti)

sehen → seh-en
vidjeti

ich sehe wir sehen

du siehst ihr seht

er, sie, es sieht sie, Sie sehen

Modalni glagoli
Modalni glagoli modificiraju značenje glagola u rečenici.
Modalni glagoli određuju odnos prema radnji koju u rečenici izražavamo glagolom.
Drugi glagol nakon modalnog glagola uvijek je u infinitivu i stoji na kraju rečenice.

können (moći) – sposobnost / mogućnost:


Ich kann gut schwimmen. = Znam (mogu) plivati dobro.

Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter = Auto je u kvaru. Ne možemo voziti dalje.
fahren.

Können Sie mir helfen? = Možete li mi pomoći?

Die Medikamente kann man nur mit Rezept = Ove lijekove može se kupiti samo na
kaufen. recept.

dürfen (smjeti) – dopuštenje / zabrana:

Hier dürfen Sie nicht rauchen! = Ovdje ne smijete pušiti!

Die Bank darf das Geld für das Mittagessen = Banka smije skinuti (s računa) novac za
abbuchen. ručak.

müssen (morati) – obveza / nužnost:

Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben. = Moram taj sastavak napisati do sutra.

Ich muss zum Hauptplatz. = Moram prema glavnom trgu.

Hier musst du den Namen angeben. = Ovdje moraš navesti ime.

wollen (htjeti) – želja / namjera:

Wir wollen am Wochenende an die Ostsee = Želimo se za vikend odvesti na Baltičko


fahren. more

Ich will dich heiraten. = Želim (hoću) te oženiti

Wollen wir etwas essen? = Hoćemo li nešto jesti?

sollen (trebati) – obveza / ponavljanje nekog zahtjeva:

Du sollst deiner Oma helfen. = Trebaš pomoći svojoj baki

Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen. = Liječnik kaže, trebate (morate) jesti više voća.

Soll ich den Notarzt rufen? = Treba li zvati liječnika hitne pomoći?

mögen (voljeti, sviđati se) – simpatija, privrženost


modalni glagol „mögen“ stoji samostalno u rečenici.
Ich mag keine Schokolade. = Ne volim čokoladu.

Ich mag türkisches Essen. = Volim tursko jelo.

möchten (željeti, htjeti) – želja


Modalni glagol „möchten“ je gramatički oblik konjunktiva II glagola „mögen“ i ima svoje vlastito značenje = želja:

Ich möchte mit Frau Riedel sprechen. = Htjela (željela) bih razgovarati s gospođom
Riedel.

Wie möchten die Deutschen am liebsten = Kako bi Nijemci htjeli najradije stanovati?
wohnen?

Ich möchte eine Massage haben. = Želio bih masažu.

trebati + zu + infinitiv
Zanijekani "müssen" se često u značenju nužnosti nadomiješta s "nicht brauchen". Time se izriče da netko ne
mora nešto učiniti. U tom slučaju se "brauchen" upotrebljava kao modalni glagol i uvijek ima negacijsku riječ i
infinitiv s zu.

Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist = Ne moram sutra ustati rano, jer je
Wochenende. vikend.

Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist = Ne trebamo sutra ustati rano, jer
Wochenende. je vikend.

"Brauchen" može također biti upotrijebljen povezan s nekom ograničavajućom riječi poput "erst, nur (einfach),
bloß, kaum", za izražavanje nužnosti.

Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, = Trebaš kupovati tek sljedećeg tjedna,
noch haben wir viel zu essen und zu trinken. imamo još mnogo za jesti i piti (jela i pila).

Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur = Da bi postao uspješan, trebaš (moraš)


etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es samo malo više raditi. tada to zasigurno
bestimmt. ostvaruješ.

Modalni glagoli mogu se pojaviti i bez drugog glagola ako je kontekst jasan.

Ich muss zum Arzt. = Moram liječniku.

Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht! = Pečem pizzu. Ti to ne možeš (ne umiješ)!
U konjugaciji modalnih glagola 1. i 3. lice je isto.

können
moći

ich kann wir können

du kannst ihr könnt

er, sie, es kann sie, Sie können

dürfen
smjeti

ich darf wir dürfen

du darfst ihr dürft

er, sie, es darf sie, Sie dürfen

müssen
morati

ich muss wir müssen

du musst ihr müsst

er, sie, es muss sie, Sie müssen

wollen
htjeti

ich will wir wollen

du willst ihr wollt

er, sie, es will sie, Sie wollen

sollen
trebati (morati)

ich soll wir sollen


du sollst ihr sollt

er, sie, es soll sie, Sie sollen

mögen
mögen

ich mag wir mögen

du magst ihr mögt

er, sie, es mag sie, Sie mögen

möchten
möchten

ich möchte wir möchten

du möchtest ihr möchtet

er, sie, es möchte sie, Sie möchten

Modalne glagole povezujemo i s neodređenom zamjenicom „man“ – uvijek u 3. licu jednine.

man kann
može se
Hier kann man gut essen.
Ovdje se može dobro jesti.
man muss
mora se
Das muss man noch heute machen.
To se mora napraviti još danas.
man soll
treba se
Das soll man wiederholen.
To se treba (mora) ponoviti.
man darf
smije se
In diesem Raum darf man rauchen.
U ovoj prostoriji se smije pušiti.

Složeni glagoli
Postoje odvojivi i neodvojivi složeni glagoli.

Složeni glagoli sastoje se od prefiksa i glagola.

einkaufen
kupovati
ein + kaufen (= kupiti)
verstehen
razumjeti
ver + stehen (= stajati)

Rastavljivi glagoli
Prefiks je naglašen. U rječniku ćemo pronaći: einkaufen (= kupovati)

Ich gehe gleich einkaufen. = Idem odmah kupovati

Ich kaufe nicht so gern ein. = Ne kupujem baš rado.

Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein. = Jučer je kupovala cijeloga dana

Er sieht elegant aus. = Izgleda elegantan.

Prefiks modificira značenje glagola. („Einpacken“ (upakirati, zapakirati) ima veze s „packen“ (pakirati). „Einkaufen“
(kupovati) ima veze s „kaufen“ (kupiti).)

U prezentu i preteritu prefiks stoji na kraju rečenice.

Kod participa perfekta "ge-" stoji između prefiksa i glagola.

kaufen (= kupiti) → ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft! = A ti si baš mnogo kupovala!

Prefiksi kod rastavljivih glagola:

ab- (= od)
abfahren (= odvesti, (ot) putovati)
an- (= u, na, k,)
ankommen (= doći, stići) , anprobieren (= (is)probati)
auf- (= na)
aufstehen (= ustati)
aus- (= iz)
austragen (= raznositi) , aussehen (= izgledati)
bei- (= kod)
beibringen (= podučiti, donijeti)
ein- (= jedan, (nekad u složenim glagolima u smislu "u"))
einkaufen (= kupiti/kupovati) , einpacken (= (u)pakirati, umotati/umatati)
los- (= odvojen, otrgnut)
losgehen (= krenuti, poći)
mit- (= s, sa)
mitkommen (= doći/dolaziti (s kim)) , mitnehmen (= uzeti, ponijeti (sa sobom))
nach- (= prema, u, na)
nachmachen (= oponašati, imitirati, krivotvoriti)
vor- (= pred, ispred)
vorstellen (= staviti/stavljati, predstaviti/predstavljati)
zu- (= k, ka, prema, za)
zumachen (= zatvoriti) , (da)zunehmen (= (po)rasti, (po)jačati)

Neodvojivi glagoli
Prefiks nije naglašen.

Ich kann das nicht verstehen. = Ja to ne mogu razumjeti.

Prefiks mijenja značenje glagola. ("Verstehen"(razumjeti) nema nikakve veze sa "stehen" (stajati).

U prezentu i preteritu prefiks stoji uz glagol.

Ich verstehe das nicht. = Ja to ne razumijem.

Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen. = (Godišnji) odmor su proveli u Alpama.

Particip perfekt nema prefiks: "ge-".

verstehen (= razumjeti) → verstanden (= razumio, razumjela, razumjelo)

Du hast aber nichts verstanden! = Ali ti nisi ništa razumio/razumjela/razumjelo!

bekommen (= dobiti) → bekommen (= dobio, dobila, dobilo)

Ich habe einen neuen Computer bekommen. = Dobi/o/la/ sam jedno novo računalo.

Prefiksi kod neodvojivih glagola

be-
bekommen (= dobiti)
ge-
gefallen (= svidjeti/sviđati se)
emp-
empfehlen (= preporučiti)
ent-
entschuldigen (= ispriča(va)ti, oprostiti)
er-
erzählen (= (is)pričati, pripovijedati)
miss-
missbrauchen (= zloupotrijebiti)
ver-
verstehen (= razumjeti)
zer-
zerstören (= razoriti)

Imperativ
Imperativ se koristi kada od nekoga nešto tražimo, nekome naređujemo, dajemo savjet ili uputu.

Imperativ se tvori za sljedeće oblike:

du (= ti)
ti – za jednu osobu,
ihr (= vi)
vi – za dvije ili više osoba,
Sie (= Vi (uljud.))
Vi – kao oblik kojim se iz poštovanja obraćamo jednoj ili više osoba.

Imperativ za oblike koji se odnose na „ti“ („du“) tvori se bez osobne zamjenice „ti“ („du“) i bez nastavka „-st“.

du kommst (= (ti) dođeš) → Komm! (= Dođi!)


du gibst (= (ti) daješ) → Gib! (= Daj!)
du nimmst (= (ti) uzimaš) → Nimm! (= Uzmi!)
du gehst (= (ti) ideš) → Geh! (= Idi!)

Geh ins Fitnesstudio! = Idi u fitnes-studio!

Imperativ za oblik „ihr“ („vi“, drugo lice množine) tvori se bez osobne zamjenice „ihr“ („vi“).

ihr kommt (= (vi) dođete) → Kommt! (= Dođite (vi)!)


ihr gebt (= (vi) dajete) → Gebt! (= Dajte (vi)!)
ihr nehmt (= (vi) uzimate) → Nehmt! (= Uzmite (vi)!)
ihr feiert (= (vi) slavite) → Feiert! (= Slavite (vi)!)

Feiert, tanzt und trinkt mit mir! = Slavite, plešite i pijte sa mnom!

Imperativ za oblik „Sie“ („Vi“) tvori se promjenom redoslijeda riječi.

Sie gehen (= Oni/one idu) → Gehen Sie! (= Idite! (uljud.))


Sie geben (= Dajete (uljud.)) → Kommen Sie! (= Dajte! (uljud.))
Sie kommen (= Oni/one dolaze) → Kommen Sie! (= Dođite! (uljud.))
Sie nehmen (= Uzimate (uljud.)) → Nehmen Sie! (= Uzmite! (uljud.))
Sie ziehen an (= Vi oblačite (uljud.)) → Ziehen Sie an! (= Obucite! (uljud.))

Ziehen Sie einen Anzug an! = Obucite odijelo! (uljud.)

Glagoli s prijeglasom u 2. i 3. licu jednine gube taj prijeglas u imperativu.

du schläfst (= spavaš) → Schlaf! (= Spavaj!)


du fährst (= voziš) → Fahr! (= Vozi!)

Glagoli čija glagolska osnova završava na „-t”, „-d”, „-ig”, „-er”, „-el” u obliku koji se odnosi na „ti“ („du“) dobivaju
nastavak „-e“.

du wartest (= čekaš) → Warte! (= Čekaj!)


du entschuldigst dich (= ispričavaš se) → Entschuldige dich! (= Ispričaj se!)
du lächelst (= smiješ se) → Lächle! (= Smij se!)

Nepravilni oblici imperativa

sein (= biti)
du (= ti) → Sei! (= Budi!)
ihr (= vi) → Seid! (= Budite (vi)!)
Sie (= Vi (uljud.)) → Seien Sie! (= Budite! (uljud.))

haben (= imati)
du (= ti) → Hab! (= Imaj!)
ihr (= vi) → Habt! (= Imajte (vi)!)
Sie (= Vi (uljud.)) → Haben Sie! (= Imajte (uljud.))

werden (= postati)
du (= ti) → Werde! (= Postani!)
ihr (= vi) → Werdet! (= Postanite (vi)!)
Sie (= Vi (uljud.)) → Werden Sie! (= Postanite (uljud.))

Imperativ – oblik „mi“ („wir“)


Imperativ za oblik „mi“ („wir“) tvori se promjenom redoslijeda riječi u rečenici.

wir gehen (= idemo) → Gehen wir! (= Idemo!)


wir kommen (= dolazimo) → Kommen wir! (= Dolazimo!)
wir geben (= dajemo) → Geben wir! (= Dajmo!)
wir nehmen (= uzimamo) → Nehmen wir! (= Uzmimo!)

Gehen wir hin! = Idemo onamo!

Kaufen wir es hier! = Kupimo to ovdje!

Preterit
Preterit je prošlo glagolsko vrijeme, koje se najčešće koristi u pripovijetkama.
Preter se koristi u pisanim tekstovima.

U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako.

Pravilni glagoli

ich (= ja) –te

du (= ti) –test

er (= on) –te
sie (= ona)
es (= ono)

wir (= mi) -ten

ihr (= vi) -tet

sie (= oni) -ten


Sie (= Vi)

kaufen (= kupiti)

ich kaufte wir kauften

du kauftest ihr kauftet

er, sie, es kaufte sie, Sie kauften

Pravilni glagoli s nastavkom na glagolskoj osnovi:

-t-
arbeiten
-d-
baden
-tm-
atmen
-chn-
zeichnen
-ffn-
öffnen

ich (= ja) -ete

du (= ti) -etest

er (= on) -ete
sie (= ona)
es (= ono)

wir (= mi) -eten

ihr (= vi) -etet

sie (= oni) -eten


Sie (= Vi)

warten (= čekati)

ich wartete wir warteten

du wartetest ihr wartetet

er, sie, es wartete sie, Sie warteten

Nepravilni glagoli

ich (= ja) —

du (= ti) -st
er (= on) —
sie (= ona)
es (= ono)

wir (= mi) -en

ihr (= vi) -t

sie (= oni) -en


Sie (= Vi)

gehen (= ići)

ich ging wir gingen

du gingst ihr gingt

er, sie, es ging sie, Sie gingen

lassen (= pustiti)

ich ließ wir ließen

du ließt ihr ließt

er, sie, es ließ sie, Sie ließen

Er ließ wieder seinen Kampfhund ohne Beißkorb = On pusti svog borbenog psa bez brnjice i
und Leine frei im Haus herumlaufen. uzice da slobodno trči uokolo u kući

Kada govorimo o nečemu što se dogodilo u prošlosti i koristimo glagole „haben“ i „sein“, gotovo uvijek koristimo preterit,
čak i onda kad je cijeli tekst u perfektu.

U preteritu je 1. i 3. lice uvijek jednako.

haben (= imati)

ich hatte wir hatten

du hattest ihr hattet

er, sie, es hatte sie, Sie hatten

Alle Schülerinnen und Schüler hatten gute Noten. = Svi učenici i učenice imahu dobre
sein (= biti)

ich war wir waren

du warst ihr wart

er, sie, es war sie, Sie waren

Letztes Schuljahr war ein gutes Jahr. = Prošla školska godina bijaše jedna dobra godina.

können (= moći)

ich konnte wir konnten

du konntest ihr konntet

er, sie, es konnte sie, Sie konnten

Ich konnte nicht dorthin fahren. = No mogoh voziti onamo.

müssen (= morati)

ich musste wir mussten

du musstest ihr musstet

er, sie, es musste sie, Sie mussten

Für meinen Job als Journalistin musste ich meine = Za moj posao kao novinarke morah
Aussprache verbessern. poboljšati moj izgovor.

dürfen (= smjeti)

ich durfte wir durften

du durftest ihr durftet

er, sie, es durfte sie, Sie durften

Ich durfte einen Kurs in Schwerin besuchen. = U Schwerinu smjedoh posjećivati jedan kurs
wollen (= htjeti)

ich wollte wir wollten

du wolltest ihr wolltet

er, sie, es wollte sie, Sie wollten

Ich wollte schnell neue Leute kennen lernen. = Htjedoh brzo upoznati nove ljude.

sollen (= trebati)

ich sollte wir sollten

du solltest ihr solltet

er, sie, es sollte sie, Sie sollten

Ich sollte einen Kurs in Berlin besuchen. = Trebah posjećivati jedan tečaj u Berlinu

mögen (= htjeti, imati želju (volju))

ich mochte wir mochten

du mochtest ihr mochtet

er, sie, es mochte sie, Sie mochten

Ich mochte dich nicht = Ne voljeh te.

Perfekt
Perfekt je oblik za prošlo vrijeme.

Perfekt se tvori pomoću konjugiranog oblika pomoćnog glagola („haben“ ili „sein“) i participa perfekta na kraju rečenice.

Perfekt = haben / sein + … + Partizip Perfekt


Particip perfekta
Pravilni glagoli
Dodatak na glagolsku osnovu: prefiks „ge-„ i nastavak „-t“.

machen (= izraditi, (na)praviti) → ge–mach–t


kaufen (= kupiti) → ge–kauf–t
zeigen (= pokazati) → ge-zeig-t

Ich habe ihr ein paar wichtige Gebäude = Pokazao/pokazala sam joj nekoliko važnijih
gezeigt. građevina.

Kod glagola čija glagolska osnova završava na „-t-“, „-d-“, „-tm-“, „-chn-“, „-ffn-“ – dodatak na glagolsku osnovu: prefiks
„ge-„ i nastavak „-et“.

warten (= čekati) → ge–wart–et


baden (= kupati (se)) → ge–bad–et
atmen (= disati) → ge–atm–et
zeichnen (= crtati) → ge–zeichn–et
öffnen (= otvoriti) → ge–öffn-et

Nepravilni glagoli
Particip perfekta nepravilnih glagola mora se naučiti napamet. Većinom završava na „-en“.

treffen (= sresti) → getroffen

Wen hast du im Park getroffen? = Koga si sreo/srela u parku?

denken (= misliti, razmišljati) → gedacht

Gestern habe ich ganz intensiv an dich gedacht. = Jučer sam vrlo intenzivno misio/mislila na tebe.

Rastavljivi glagoli
Kod pravilnih i nepravilnih rastavljivih glagola prefiks „ge-„ nalazi se između prefiksa glagola i glagolske osnove.

einkaufen (= kupovati, nabavljati) → ein–ge–kauf–t


ausfüllen (= ispuniti) → aus–ge–füll-t
aufstehen (= ustati) → auf–ge–stand–en

Dort haben wir zuerst einen Haufen von Formularen = Ondje smo prvo ispunjavali gomilu
ausgefüllt. formulara.
Particip perfekta bez "ge-"
Kod pravilnih i nepravilnih nerastavljivih glagola (sa: „be-”, „ge-”, „emp-”, „ent-”, „er-”, „miss-”, „ver-”, „zer-”) nema
prefiksa „ge-”.

bestehen (= postojati, biti) → bestand–en


gefallen (= sviđati (se)) → gefall–en
empfinden (= osjetiti, osjećati) → empfund–en
entschuldigen (= ispriča(va)ti, opravda(va)ti) → entschuldig–t
erzählen (= (is)pričati) → erzähl–t
missbrauchen (= zloupotrijebiti) → missbrauch–t
verstehen (= razumijeti) → verstand–en
zerstören (= razoriti) → zerstör–t

Ich habe schon versucht, den Computer zu starten. = Već sam pokušao pokrenuti računalo.

Zuerst haben wir uns bei der Ausländerbehörde im = Prvo smo se raspitali kod uprave za strance u
Stadthaus erkundigt. gradskoj vijećnici.

Glagoli koji završavaju na „-ieren“ nemaju „ge-“ i uvijek su pravilni.

informieren (= informirati) → informier–t


studieren (= studirati) → studier–t

Hast du es schon kontrolliert? = Jesi li to već kontrolirao (provjerio)?

Hast du ein Virenprogramm installiert? = Jesi li instalirao program za viruse?

Perfekt sa „sein“
Pomoćni glagol „sein“ upotrebljava se kada glagol:

izražava kretanje subjekta od A do B: „kommen“ (doći), „gehen“ (ići), „laufen“ (hodati, trčati), „springen“ (skočiti):

Wir sind nach Wien gekommen. = Došli/došle smo u Beč.

Er ist erst spät nach Hause gekommen. = Došao je kući tek kasno.

Ich bin ins Kino gegangen. = Išao sam u kino.

Sie ist vor kurzem von der Türkei nach = Ona se nedavno proselila iz Turske u
Deutschland gezogen. Njemačku.

izražava promjenu stanja subjekta, kao što su: „aufwachen“ (probuditi se), „einschlafen“ (zaspati), „wachsen“
(rasti), „sterben“ (umrijeti):

Ich bin sofort eingeschlafen. = Odmah sam zaspa(o)(la)

Du bist aber groß gewachsen! = Pa ti narastao velika / narasla velika!


Hermann Hesse ist 1962 in der Schweiz = Hermann Hesse je umro u Švicarskoj
gestorben. 1962.

kod glagola:

sein
biti
Ich bin gestern im Kino gewesen.
Bio sam jučer u kinu.
werden
posta(ja)ti
Sie ist Mathematiklehrerin geworden.
Ona je postala nastavnica matematike.
bleiben
ostati
Die ganze Woche ist er wegen der Grippe zu Hause geblieben.
Ostao je zbog gripe cijeli tjedan kod kuće.
passieren
dogoditi se, prolaziti
Was ist passiert?
Što se događa?
geschehen
dogoditi (se), zbivati se
Was ist geschehen?
Što se dogodilo?
begegnen
(su)sresti
Ich bin ihm im Park begegnet.
Sreo/srela sam ga u parku.

Perfekt sa „haben“
Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih glagola na koje se dodaje akuzativ (i kod kretanja subjekta).

Ich habe die reservierten Karten für die = Podignuo sam rezervirane karte za
Sonntagsvorstellung abgeholt. nedjeljnu predstavu.

Sie haben das gleiche Kleid gekauft. = Kupile su jednaku haljinu.

Was hast du ihr gegeben? = Što si joj dao/dala?

Ich habe den Berg schon mehrmals bestiegen. = Na to brdo sam se već više puta
popeo/popela.

Pomoćni glagol „haben“ upotrebljava se kod svih povratnih glagola (i kod kretanja subjekta).

Die Kinder haben sich vor dem Schlafen gewaschen. = Djeca su se oprala prije spavanja.
Ich habe mich an das Fenster gesetzt. = Sjeo/sjela sam se na prozor.

Povratni glagoli
Neki glagoli obavezno idu uz povratnu zamjenicu „se“ („sich“).

sich beeilen = požuriti se

sich freuen = veseliti se

sich interessieren = zanimati se

sich fühlen = osjećati se

sich treffen = sresti se / sretati se

Povratna zamjenica može značiti da je radnja usmjerena na subjekt.

sich waschen
prati se
Der Junge wäscht sich.
Dječak se pere.
sich kämmen
češljati se
Die Mädchen kämmen sich.
Djevojka se češlja.
sich verletzen
ozlijediti se
Ich habe mich verletzt.
Ozlijedio sam se.

Povratni glagol se mora konjugirati.

sich waschen (= prati se)

ich wasche mich wir waschen uns

du wäschst dich ihr wascht euch

er, sie, es wäscht sich sie, Sie waschen sich

Kada povratni glagol iziskuje objekt u akuzativu, mijenja se povratna zamjenica.


sich (die Hände) waschen (= prati si (ruke))

ich wasche mir die Hände wir waschen uns die Hände

du wäschst dir die Hände ihr wascht euch die Hände

er, sie, es wäscht sich die Hände sie, Sie waschen sich die Hände

Osim refleksivne (povratne) primjenemogu neki glagoli biti upotrijebljeni za označavanje nekog recipročnog
(uzajamnog) odnosa. U jednom recipročnom odnosu sudjeluju najmanje dvije osobe. Zbog toga stoji glagol i recipročna
zamjenica uvijek u množini.

Recipročni glagoli stoje samo sa subjektom u množini. Stoga se upotrebljavaju množinski oblici povratnih zamjenica
nas, vas, sebe. (Op. prev.: U hrvatskom, za razliku od njemačkog, ako se radnja ne vraća na subjekt, povratna
zamjenica "sebe" ili "se" zamjenjuje sve ostale zamjenice, pa dakle i nas, vas)

sich kennenlernen (= upoznati se) → Wir haben uns in der Grundschule kennen gelernt. (= Upoznali
smo se u osnovnoj školi) → Ich habe Helga in der Grundschule kennengelernt. Helga hat mich in der
Grundschule kennen gelernt. (= Helgu sam upoznao u osnovnoj školi. Helga me je upoznala u osnovnoj
školi.)
sich gut verstehen (= dobro se razumijeti) → Wir haben uns sofort gut verstanden. (= Mi smo se odmah
dobro razumijeli. (Dosl. njem.: Mi smo NAS odmah dobro razumijeli).)
sich begrüßen (= pozdraviti se) → Herr Hansen und seine Nachbarin begrüßen sich jeden Morgen auf
der Straße. (= Gospodin Hansen i njegova susjeda pozdravljaju se svakoga jutra na ulici.) → Herr
Hansen begrüßt seine Nachbarin; Die Nachbarin begrüßt Herrn Hansen. (= Gospodin Hansen pozdravlja
svoju susjedu. Susjeda pozdravlja gospodina Hansena.)

Pasiv
Pasiv se upotrebljava kada je radnja, a ne osoba koja je vrši, najvažnija informacija u rečenici.

In einem Restaurant wirst du = U nekom restoranu bivaš obrazovan kroz praksu. (U nekom
praktisch ausgebildet. restoranu se obrazuješ kroz praksu).

Pasiv se tvori pomoću konjugiranog pomoćnog glagola „werden“ i participa II na kraju rečenice.

Aktiv (= aktiv)

Ich koche die Suppe. = Kuham juhu.

Der Lehrer korrigiert die Tests. = Učitelj ispravlja testove.

Passiv (= pasiv)
Die Suppe wird gekocht. = Juha biva kuhana. (Juha se kuha).

Die Tests werden korrigiert. = Testovi bivaju ispravljani. (Testovi se ispravljaju).

Osobu koja vrši radnju možemo izraziti pomoću „von + dativ“.

Die Suppe wird von mir gekocht. = Juha biva kuhana od mene. (Kuham juhu).

Die Teste werden vom Lehrer = Testovi bivaju ispravljani od strane učitelja. (Testove korigira
korrigiert. učitelj)

pasiv s modalnim glagolima


Pasiv se može također rabiti s modalnim glagolima können, müssen, dürfen i sollen (moći, morati, smjeti, trebati),
Modalni glagol može stajati u prezentu ili preteritu.Pritom se koristi uz modalni glagol pomoćni glagol "werden" i dotični
particip II. ponuznačnog glagola

aktiv pasiv

Der Vater kann das Auto reparieren. Das Auto kann von dem Vater repariert werden.
Otac može popraviti auto. Auto može biti popravljen od oca,

Die Mutter muss die Kinder zur Schule Die Kinder müssen von der Mutter zur Schule gebracht
bringen. werden.
Majka mora odvesti djecu u školu. Djeca moraju biti odvedena u školu od strane majke.

Die Kinder dürfen den Computer Der Computer darf von den Kindern benutzt werden.
benutzen. Računalo smije biti korišteno od strane djece.
Djeca smiju koristiti računalo.

Die Kinder sollen die Betten machen. Die Betten sollen von den Kindern gemacht werden.
Djeca trebaju napraviti krevete. Kreveti trebaju biti napravljeni od strane djece.

preterit pasivni
Preterit pasivni se tvori od preteritnog oblika glagola "werden" i participa perfekta glagola

Prezent pasivni. Preterit pasivni


Prezent pasivni. Preterit pasivni

Ich werde in einem Restaurant ausgebildet. Ich wurde in einem Restaurant ausgebildet.
Bivam obrazovan u jednom restoranu. (Obrazujem se Bijah obrazovan u jednom restoranu.
u jednom restoranu). (Obrazovah se u jednom restoranu).

Du wirst in einem Restaurant ausgebildet. Du wurdest in einem Restaurant ausgebildet.


Bivaš obrazovan u jednom restoranu. (Obrazuješ se u Bijaše obrazovan u jednom restoranu.
jednom restoranu). (Obrazova se u jednom restoranu).

Er/sie/es wird in einem Restaurant ausgebildet. Er/sie/es wurde in einem Restaurant


Biva obrazovan/a/o u jednom restoranu. (Obrazuju se ausgebildet.
u jednom restoranu) Bijaše obrazovan/a/o u jednom restoranu
(Obrazova se u jednom restoranu).

Wir werden in einem Restaurant ausgebildet. Wir wurden in einem Restaurant ausgebildet.
Bivamo obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujemo Bijasmo izobraženi u jednom restoranu.
se u jednom restoranu).

Ihr werdet in einem Restaurant ausgebildet. Ihr wurdet in einem restaurant ausgebildet.
Vi bivate obrazovani u jednom restoranu. (Obrazujete Bijaste izobraženi u jednom restoranu.
se u jednom restoranu).

Sie/sie werden in einem Restaurant ausgebildet. Sie/sie wurden in einem Restaurant


Bivate/bivaju obrazovani u jednom restoranu ausgebildet.
(Obrazujete/obrazuju se u jednom restoranu.) (Vi) bijaste / (oni/one/ona) bijahu izobraženi u
jednom restoranu.

Weißt du nicht, Mama, Neymar = Zar ne znaš, mama, Neymar bi ozlijeđen na leđima za vrijeme
wurde doch bei der letzten WM am posljednjeg SP-a!
Rücken verletzt!

Das Formular wurde nicht richtig = Formular ne bijaše točno ispunjen, (...nije bio točno ispunjen).
ausgefüllt.

Das Geld wurde gestern = Novac bijaše jučer skinut s računa (Novac je jučer skinut s
abgebucht. računa).

Frau Müller wurde nicht zur = Gospođa Müller ne bijaše pozvana na rođendansku proslavu
Geburtstagsparty von Ihrer od svoje susjede; (Susjeda nije pozvala gospođu M. na svoju
Nachbarin eingeladen. rođendansku proslavu.)

Auf der Party wurde gestern viel = Na proslavi se jučer mnogo plesalo i smijalo.
getanzt und gelacht.

Konjunktiv II
Konjunktiv II se na njemačkom koristi kako bi se izrazile molbe, želje, irealnosti/mogućnosti i pretpostavke. Konjunktiv II
se tvori od pomoćnog glagola „würden“ i infinitiva glavnog glagola na kraju rečenice.
Glagol „würden“ se konjugira:

würden (= konjunktiv preterita od werden (bismo ...))

ich würde wir würden

du würdest ihr würdet

er, sie, es würde sie, Sie würden

Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen? = Biste li molim Vas rekli broj Vašeg telefona?

Was würden Sie empfehlen? = Što biste Vi preporučili?

Glagoli „sein” (biti), „haben” (imati) i modalni glagoli imaju posebne oblike za konjunktiv. Konjunktiv se tvori iz
preteritnog oblika glagola kojem se dodaje prijeglas.

haben (= imati)

ich hätte wir hätten

du hättest ihr hättet

er, sie, es hätte sie, Sie hätten

sein (= biti)

ich wäre wir wären

du wärst ihr wäret

er, sie, es wäre sie, Sie wären

können (= moći)

ich könnte wir könnten

du könntest ihr könntet

er, sie, es könnte sie, Sie könnten

müssen (= morati)
ich müsste wir müssten

du müsstest ihr müsstet

er, sie, es müsste sie, Sie müssten

dürfen (= smjeti)

ich dürfte wir dürften

du dürftest ihr dürftet

er, sie, es dürfte sie, Sie dürften

sollen (= trebati)

ich sollte wir sollten

du solltest ihr solltet

er, sie, es sollte sie, Sie sollten

Konjunktivom se može izraziti želja. Često se pritom koriste čestice „doch“, „bloß“ i „nur“ (pa/ma/ta/valjda, ma/pa,
samo/tek ).

Wenn er doch bald kommen würde! = Kad bi on ipak uskoro došao!

Wenn ich nur Urlaub hätte! = Da samo imah (godišnji) odmor!

Wenn du bloß anrufen würdest! = Kad bi samo nazvao!

Ach, wenn ich ihn heute noch treffen würde! = Ah, kad bih ga danas još srela!

Konjunktivom se može dati savjet. Za to se koristi modalni glagol "sollen" (trebati).

Du solltest im Bett liegen. = Trebao bi leći u krevet.

Er sollte zum Arzt gehen. = On bi trebao ići liječniku.

Du solltest dir eine neue Brille kaufen. = Trebao bi si kupiti nove naočale.

Konjunktivom se može izraziti nestvarnost/mogućnost.


Wenn du schneller laufen könntest, würden wir den = Da si mogao/mogla brže trčati, ne bismo
Bus nicht verpassen. propustili taj autobus.

Konjunktivom možemo izraziti neku pretpostavku ili slutnju.

Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber er könnte = Još doduše nije jako kasno, ali on bi mogao
schon zu Hause sein. već biti kod kuće.

Pristojna molba (učtivo izražavanje) se u pitanju može izraziti konjunktivom II.

Könnten Sie das Fenster zumachen? = Biste li mogli zatvoriti prozor?

Könntest du das Radio reparieren? = Bi li mogao popraviti radio?

Würden Sie das Radio anmachen? = Biste li upalili radio?

Würdest du mir einen Stift leihen? = Bi li mi posudio jednu olovku?

Könnte ich das Fenster wieder zumachen? = Bih li mogao opet zatvoriti prozor?

Dürfte ich Ihre Reisetasche auf die Gepäckablage = Bih li smio staviti Vašu putnu torbu na
legen? odlagalište prtljage?

Könntest du mir bitte helfen, den Koffer nach oben = Bi li mi mogao poći ponijeti gore kofer?
zu tragen?

futur I.
U njemačkom jeziku većinom zadovoljava korištenje prezenta s nekim glagolom koji izražava radnju koja se odnosi na
buduće radnje ili namjere.

Wir ziehen in einem Monat nach Hamburg um. = Mi se za mjesec dana selimo u Hamburg.

Ich sehe morgen den neuen Film von James Bond. = Ujutro gledam novi film Jamesa Bonda.

Futur prvi je glagolski oblik koji izravno označava činjenično stanje u budućnosti. On se tvori s pomoćnim glagolom
"werden" i infinitivom odgovarajućeg glagola, koji mora stajati na kraju rečenice.

lernen
moći
Ich werde sehr viel lernen. Wir werden sehr viel lernen.
Naučit ću jako puno. Naučit ćemo jako puno.

Du wirst sehr viel lernen. Ihr werdet sehr viel lernen.


Naučit ćeš jako puno. Naučit ćete jako puno.

Er/sie/es wird sehr viel lernen. Sie/sie werden sehr viel lernen.
Naučit će jako puno. Naučit ćete/će jako puno.

Bei dem Umweltprojekt werde ich sehr viel lernen – = Na projektu o okolišu naučit ću jako puno -
andere Dinge als in der Schule. druge stvari negoli u školi.

Ich werde eine schöne Frau heiraten. = Oženit ću jednu lijepu ženu.

Wir werden in einem kleinen Haus mit einem Garten = Stanovat ćemo u jednoj malo kući s vrtom.
wohnen.

Wir werden unser ganzes Leben lang glücklich sein. = Bit ćemo sretni tijekom našeg cijelog života.

Rekcija glagola
Glagoli su većinom čvrsto povezani s određenim prijedlogom.
Glagole s prijedlogom i padežom koji slijedi nažalost moramo naučiti napamet.

Popis najčešćih glagola s pripadajućim prijedlozima:

achten auf + A = paziti na

anfangen mit + D = početi s

sich anmelden für + A = javiti se za

antworten auf + A = odgovoriti na

arbeiten an + D = raditi na

sich ärgern über + A = ljutiti se na

beginnen mit + D = (za)početi s

sich beschäftigen mit + D = baviti se s

sich beschweren über + A = žaliti se zbog

bestehen aus + D = sastojati se od

bitten um + A = moliti

danken für + A = zahvaljivati na

denken an + A = misliti na

diskutieren über + A = raspravljati o


einladen zu + D = pozvati na

sich entschuldigen bei + D / für + A = ispričati se kod / za

erfahren von + D = saznati od

fragen nach + D = pitati za

sich freuen über + A / auf + A = radovati se (unatrag) / radovati se (unaprijed)

gehören zu + D = pripadati (čemu, kome)

glauben an + A = vjerovati u

gratulieren zu + D = čestitati na

grenzen an + D = graničiti s(a)

hoffen auf + A = nadati se

sich interessieren für + A = zanimati se za

sich konzentrieren auf + A = koncentrirati se na

sich kümmern um + A = brinuti se za

lachen über + A = smijati se

meinen von + D = misliti o

reden über + A / von + D = govoriti o

schreiben an + A / mit + D / über + A = pisati / pisati / pisati o

sorgen für + A / um + A = brinuti se za

spielen mit + D = igrati s(a)

sprechen über + A / von + D / mit + D = govoriti o, govoriti o, govoriti s(a)

suchen nach + D = tražiti

teilnehmen an + D = sudjelovati u

telefonieren mit + D = telefonirati s(a)

träumen von + D = sanjati, sanjati o

trinken auf + A = piti na

sich unterhalten über + A = razgovarati o

übersetzen in + A / aus + D = prevesti na / s

sich verabschieden von + D = rasta(ja)ti se od

sich verstehen mit + D = razumjeti se s(a)

warten auf + A = čekati

wissen von + D = znati o


wohnen bei + D = stanovati kod

zufrieden sein mit + D = biti zadovoljan s(a)

Ich freue mich auf ein Wiedersehen. = Radujem se ponovnom viđenju.

Sie haben von Ihrem Kind erfahren, dass… = Saznali su od svoga djeteta, da ...

Važne strukture:

Pitanje o nekoj osobi


prijedlog + wem / wen ?

sprechen über + A.
govoriti o
sprechen über + A.
Iznad koga?

fragen nach + D.
pitati za
nach wem?
po kome?

Für wen interessierst du dich? = Za koga se zanimaš?

Kada postavljamo pitanje vezano uz osobu, odgovarajuća prepozicija koji zahtjeva glagol stoji ispred pitanja u padežu.
(u akuzativu: koga "wen" ili u dativu: komu "wem").

Pitanje o nekoj stvari


wo + (r) + prijedlog ?

worüber?
o čemu, preko čega?

wonach?
za čim, po čemu, o čemu?

Worauf konzentrieren Sie sich? = Na što se koncentrirate?

Kada postavljamo pitanje vezano uz predmet, prepozicija koja ide uz glagol stoji nakon riječi "wo". Ako prepozicija
počinje samoglasnikom između "wo" i prepozicije stoji "-r-" .

Prijedložni prilog
da + (r) + prijedlog
darüber?
povrh, na, iznad (toga, čega)

danach?
nakon (toga, čega)

Darüber muss ich mich wirklich ärgern. = Na to se moram zaista ljutiti.

Kada se tvori prijedložni prilog odgovarajuća prepozicija uz glagol stoji nakon riječi "da-". Ako prepozicija počinje
samoglasnikom između "da-" i prepozicije stoji "-r-".

glagoli s prijedlogom
U njemačkom tvore mnogi glagoli svoje dopune s nekim stalnim prijedlogom. O prijedlogu ovisi u kojem padežu stoji
imenica.

warten auf etwas (= čekati na nešto) (akuzativ)


der Bus (= (auto)bus) → Ich warte auf den Bus (= Čekam na autobus.)
das Geld (= novac) → Ich warte auf das Geld. (= čekam na novac)
die Torte (= torta) → Ich warte auf die Torte. (= Čekam na tortu.)

zufrieden sein mit etwas (= biti s nečim zadovoljan /zadovoljna) (dativ)


der Urlaub (= (godišnji) odmor) → Ich bin zufrieden mit dem Urlaub. (= Zadovoljan sam s odmorom.)
die Reise (= putovanje) → Ich bin zufrieden mit der Reise. (= Zadovoljan/zadovoljna sam s putovanjem.)
das Buch (= knjiga) → Ich bin zufrieden mit dem Buch. (= Zadovoljan sam s knjigom.)

Kad se sastavlja pitanje o nekoj stvari, ide nakon riječi "wo-" onaj prijedlog koji glagol zahtijeva. Treba umetnuti jedan "-
r-" između "wo-" i prijedloga, ako prijedlog započinje s vokalom. (Primjer: Wo-r-auf)Pitanje za tu stvar glasi u ovom
slučaju:

Worauf wartest du? Ich warte auf den Bus.


Na što čekaš? Čekam na autobus.

Womit bist du zufrieden? Mit dem Urlaub.


Čime si zadovoljna? S (godišnjim) odmorom.

Kad se oblikuje pitanje prema nekoj osobi, padežno pitanje (u akuzativu "wen" (koga) / u dativu "wem" (kome) dolazi
nakon od glagola zahtijevanog prijedloga.

akuzativ dativ

der Lehrer Ich warte auf den Lehrer.


učitelj Čekam na učitelja.
akuzativ dativ

das Ich warte auf das Ich bin zufrieden mit dem Hausmädchen.
Hausmädchen Hausmädchen. Zadovoljan / zadovoljna sam s kućnom
kućna Čekam na kućnu pomoćnicu. pomoćnicom.
pomoćnica

die Lehrerin Ich warte auf die Lehrerin. Ich bin zufrieden mit der Lehrerin.
učiteljica Čekam na učiteljicu. Zadovoljan / zadovoljna sam s učiteljicom.

der Urlaub Ich bin zufrieden mit dem Urlaub.


Odmor Zadovoljan / zadovoljna sam s odmorom.

Glagoli s prijedlozima koje uvijek slijedi akuzativ:

Prijedlozi „auf, für, gegen, um, über“, ako se upotrebljavaju s prijedložnim glagolom, zahtijevaju akuzativni padež.

sich interessieren für etwas/jemanden (= zanimati se za nešto/nekoga) → Wir interessieren uns nicht für
Politik / für Politiker. (= Ne zanimamo se za politiku / političare.)
sich ärgern über etwas/jemanden (= ljutiti se na nešto/nekoga) → Die Mutter ärgert sich über den
Verkehr/ über den Busfahrer. (= Majka se ljudi na promet / na vozača autobusa.)

Glagoli s prijedlozima, kojima uvijek slijedi dativ.

Prijedlozi "bei, mit, nach, aus, unter, von, zu, vor“ zahtijevaju padež dativ, ako su korišteni s prijedložnim glagolom.

Kinder, hört bitte mit dem Spielen auf, das Essen ist = Djeco, prestanite s igrom, jelo je gotovo!
fertig!

Hilfst du mir bitte bei den Hausaufgaben? = Pomogneš li mi molim te kod domaće
zadaće?

Prijedlozi, kod kojih može slijediti dativ ili akuzativ:

Prijedlozi "an" i "in", kad se koriste s prijedložnim glagolom, mogu ovisno o slučaj zahtijevati kako padež akuzativ tako i
padež dativ.

Der Schüler denkt immer an die = Učenik uvijek misli na školske praznike.
Schulferien.

Hans nimmt an einem = Hans sudjeluje na tečaju talijanskog. (Hrv. bolje: Hans pohađa
Italienischkurs teil. tečaj talijanskog).
modalni glagol "sollen"
(trebati, morati)
Modalni glagol sollen se također upotrebljava kad se izražava neka prijeka potreba koja nije subjektivna. Često se
pritom radi o nekom pozivu, želji ili zapovijedi nekoj trećoj osobi.

Ich soll heute bis 22 Uhr im Büro bleiben. (Mein = Trebam (moram) danas ostati u uredu do 22
Chef hat das gesagt / er möchte das von mir.) sata. (Moj šef je to rekao / on bi to želio od mene.)

Meine Mutter soll abends weniger essen. (Ihr = Moja majka treba večeras manje jesti. (Vaš
Arzt hat das gesagt. “Essen Sie abends liječnik je to rekao: "Jedite navečer manje!")
weniger!”)

Konjugacija od sollen u konjunktivu prezenta.


Konjunktivom II od sollen se izražava neki prijedlog, preporuka ili savjet

ich sollte wir sollten

du solltest ihr solltet

er, sie, es sollte sie, Sie sollten

Natalie, du solltest gleich mit der Suche anfangen. = Natalie, trebala bi odmah započeti s traženjem.

Du solltest den Mut nicht verlieren. = Ne bi trebao izgubiti hrabrost.

Ovaj projekt je ostvaren uz financijsku potporu Europske komisije. Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne
može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

(https://facebook.com/deutsch.info) (https://twitter.com/deutsch_info)

© 2013-2019 deutsch.info | Impressum (/hr/impressum)

Das könnte Ihnen auch gefallen