Sie sind auf Seite 1von 8

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a VIII-a
DISCIPLINA: Limba română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Genul liric
SUBIECTUL LECŢIEI: Relaţii şi categorii semantice
TIPUL LECŢIEI: recapitulare şi sistematizare
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă
TIMP: 45 min

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 – sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizare la scopul mesajului ascultat;
2.2 – utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un mesaj oral;
3.2 – sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de
îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:

O1 - să identifice sinonimele, antonimele, omonimele, paronimele, construcţii


pleonastice;
O2 - să definească corect toate categoriile semantice;
O3 - să precizeze categorii gramaticale ale cuvintelor date;
O4 - să explice sensul unor cuvinte;
O4 - să ortografieze corect cuvintele aparţinând acestor categorii semantice;
O5 - să alcătuiască enunţuri cu aceste categorii semantice;

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă


a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea inductivă, cubul,
învăţarea prin cooperare
b) Resurse: - materiale: rebus, fişă de lucru, fişă de evaluare,culegere de exerciţii;
- umane: colectivul de elevi, capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele
însuşite anterior de către ei despre vocabular.
c) Forme de organizare: - activitate frontală combinată cu activitatea independentă
individuală şi pe grupe
d) Evaluare: curentă, orală şi scrisă.
e) Mijloace de învăţământ: texte lingvistice, testul de evaluare
f) Bibliografie:
 Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra,
Florentina Sâmihăian, Ed. Humanitas Educaţional, 2003;
 10 (zece) din 10 la Română!, Teste şi lucrări semestriale, Bucureşti, Ed. Academiei,
capitolul despre vocabular;
 Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Ed.
Paralela 45, 2008;
 Exerciţii practice de limba română-competenţe şi performanţă în comunicare – clasa a
VIII-a, Mina-Maria Rusu, Ed. Paralela 45, 2009
DEMERS DIDACTIC

Nr. Evenimente Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Material Evaluare
crt. instrucţionale Op. elevilor procedee didactic

Organizarea 5 min  Profesorul face prezenţa, asigură un - se liniştesc


1. clasei climat favorabil desfăşurării lecţiei; - se pregătesc Conversaţia
 Verifică tema pentru acasă, atât - se autocontrolează Individual
calitativ, cât şi cantitativ. Frontal
2. Actualizarea 2 min Se reactivează noţiunea de semantică şi se - răspund: semantica este Rebus
cunoştinţelor O2 clasifică principalele categorii ale semanticii o ramură a lingvisticii Conversaţia Frontal
învăţate prin rezolvarea unui rebus (anexa 1). care studiază modificările Explicaţia
anterior de sens ale cuvintelor
- identifică denumirea
categoriilor semantice
Anunţarea 1min Profesorul spune că în această oră vor - ascultă Conversaţia
3. temei lecţiei, recapitularea şi sistematizarea cunoştinţele - acceptă
a tipului ei şi însuşite anterior despre relaţii şi categorii - se mobilizează
a obiectivelor semantice şi comunică obiectivele - notează în caiete
operaţionale operaţionale.

 Profesorul prezintă elevilor sarcina de - activitate pe grupe Frontal


4. Conducerea 25 min învăţare: vor rezolva împreună prin - rezolvă sarcinile de
procesului de lucru
recapitulare metoda cubului (anexa 2) un set de şase
şi sistematizare exerciţii cu toate categoriile semantice Cubul
învăţate. Fişa de
 Clasa va fi împărţită în şase grupe de lucru
câte patru elevi. Exerciţiul
Profesorul-moderator precizează - lucrează pe fişă toţi
sarcina de lucru: fiecare grupă va arunca elevii
cubul şi va rezolva exerciţiul cu numărul 1) … cuvinte Descoperirea Pe grupe
respectiv de pe fişa de lucru. polisemantice= cuvintele inductivă
O1  Grupa cu exerciţiul nr.1: sunt mai mult sau mai
O2 Descoperiţi categoria semantică, explicaţi puţin apropiate
sensul şi relaţiile semantice ale acestor a) … obiect de mobilă
cuvinte, în enunţurile următoare: b) …mâncare
a) Cărţile sunt pe masă. ………………… c) …ospăţ, petrecere
O4 b) Masa este servită. …………………… d)…ora la care se
c) A fost acolo masă mare. ……………… serveşte masa
d) Acum este ora mesei. …………………
2) …omonime= cuvinte
 Grupa cu exerciţiul nr.2 – care nu au nicio legătură
O1 Comparaţi(asemănări/deosebiri), identificaţi între ele
O2 tipurile acestei categorii şi explicaţi relaţiile - a, b, c = omofone= se Exerciţiul
O4 lor semantice în enunţurile următoare: pronunţă la fel
a) Acesta este un sol bun pentru pământ. - d, c = omografe = se Fişa de
b) Împăratul a trimis un sol la Istambul. pronunţă diferit (torturi, lucru
c) Se cântă pe nota sol. torturi)
d) Sunt multe torturi la cofetărie.
e) Prizonierii au fost supuşi la multe torturi.

 Grupa cu exerciţiul nr. 3: 3) … antonime Cubul


O1 Asociaţi cuvintele din cele două coloane, Dicţionarul Frontal
O2 identificaţi categoria semantică a acestor Pe grupe
O3 cuvinte, apoi precizaţi în paranteze - adjective
categoriile gramaticale: - substantive
sus incoruptibil - verbe
(………….) - adverbe
a opri fată (…………) - prepoziţii Învăţarea prin
coruptibil a da drumul (…………) - pronume cooperare
Realizarea  Are loc, permanent pe parcursul Conversaţia
5. conexiunii conversaţiei în cadrul analizei şi se
inverse (a concretizează prin aprecieri verbale făcute
feedback-ului) de profesor sau prin solicitarea unor
exemple formulate de elevi.
Evaluare O3 15 min  Se dă, ca activitate independentă în - primesc fişele de Explicaţia Fişa de Individual
6. O4 clasă, rezolvarea testului din fişa de lucru lucru; lucru
O5 (anexa 3) - rezolvă cerinţele Evaluare
O6 de pe fişă. formativă
Testul se controlează în clasă prin sondaj
şi se explică rezolvarea. Autoeva-
Se concluzionează ce au sistematizat luarea
elevii.
Asigurarea 2 min Temă pentru acasă: - îşi notează tema Auxiliar:
7. retenţiei şi a Scrie un text de 4 - 5 rânduri, în care să Exerciţii
transferului creezi efecte comice de la confuzia practice de
sensurilor unor paronime. limba
română
Anexa 1

REBUS

Completaţi rebusul, astfel încât pe coloana A-B veţi obţine numele ştiinţei care studiază
sensul cuvintelor.

1. Cuvinte cu forme diferite şi cu cens identic.


2. Cuvinte care se scriu şi se pronunţă la fel.
3. Cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit.
4. Cuvinte cu sensuri diametral opuse.
5. Identitatea semantică a unui cuvânt.
6. Cuvinte care au două sau mai multe sensuri legate între ele.
7. Cuvinte cu formă asemănătoare şi cu sens diferit.
8. Sinonime cu sensuri identice.
9. Este o greşeală de exprimare prin folosirea alăturată a unor cuvinte sau a unor
construcţii cu acelaşi înţeles.
Rezolvarea rebusului
S I N O N I M E
O M O F O N E
O M O N I M E
A N T O N I M E
S E N S
P O L I S E M A N T I C E
P A R O N I M E
P E R F E C T E
P L E O N A S M

Completaţi rebusul, astfel încât pe coloana A-B veţi obţine numele ştiinţei care studiază
sensul cuvintelor.

10. Cuvinte cu forme diferite şi cu cens identic.


11. Cuvinte care se scriu şi se pronunţă la fel.
12. Cuvinte cu aceeaşi formă şi cu sens complet diferit.
13. Cuvinte cu sensuri diametral opuse.
14. Identitatea semantică a unui cuvânt.
15. Cuvinte care au două sau mai multe sensuri legate între ele.
16. Cuvinte cu formă asemănătoare şi cu sens diferit.
17. Sinonime cu sensuri identice.
18. Este o greşeală de exprimare prin folosirea alăturată a unor cuvinte sau a unor
construcţii cu acelaşi înţeles.
Anexa 2
Cubul - fişă de lucru

1. Descoperiţi categoria semantică, explicaţi sensul şi relaţiile semantice ale acestor cuvinte, în enunţurile
următoare:
a) Cărţile sunt pe masă. …………………
b) Masa este servită. ……………………
c) A fost acolo masă mare. ………………
d) Acum este ora mesei. ………………
2. Comparaţi (asemănări/deosebiri), identificaţi tipurile acestei categorii şi explicaţi relaţiile lor semantice
în enunţurile următoare:
a) Acesta este un sol bun pentru pământ.
b) Împăratul a trimis un sol la Istambul.
c) Se cântă pe nota sol.
d) Sunt multe torturi la cofetărie.
e) Prizonierii au fost supuşi la multe torturi.

3. Asociaţi cuvintele din cele două coloane, identificaţi categoria semantică a acestor cuvinte, apoi
precizaţi în paranteze categoriile gramaticale:
---------------
sus incoruptibil (………………..)
a opri fată (……………….)
coruptibil a da drumul (……………….)
ceva jos (……………….)
băiat dedesubtul (………………)
deasupra nimic (………………)

4. Găsiţi şi clasificaţi sinonimele în funcţie de numărul de sensuri şi în funcţie de gradul de echivalenţă


semantică, pentru următoarele cuvinte:
a) cuvânt = ………………; ……………..; ……………;
(sinonime …………….)
b) timp = …………………;
(sinonime ……………..)
c) cupru = ………………….;
(sinonime ……………..)
d) cuibar rotind de ape = ……………….; ………………….;
(sinonime ……………..)
5. Argumentaţi dacă următoarele perechi de cuvinte sunt sau nu paronime şi precizaţi în paranteze
categoriile gramaticale:
a)apropia/ apropria (…………….);
-------------------------------------
-------------------------------------
b) concentrare/ concentraţie (……………)
-------------------------------------
-------------------------------------
c)eminent/ iminent (…………………)
-------------------------------------
-------------------------------------
d) anuar/ anual (………………………..)
-------------------------------------
-------------------------------------
6. Argumentaţi de ce sunt pleonastice următoarele îmbinări lexicale:
a) rodnic şi fructuos;
--------------------------------------
b) mijloace mass-media;
--------------------------------------
c) un triunghi cu trei unghiuri;
-------------------------------------
e) aniversarea a zece ani;
--------------------------------------

Anexa 3

Fişă de evaluare

Rezolvă cerinţele următoare, apoi calculează punctajul pe care l-ai obţinut:

Mă deşteptam în fiecare dimineaţă cu o nouă mirare. Patul meu de


campanie se afla chiar lângă uşă, şi cele dintâi priviri descopereau o încăpere
ciudată, cu fereastra înaltă şi zăbrelită, pereţii vopsiţi în verde, un vast fotoliu de
paie şi două taburete, alături de o masă de lucru. Îmi trebuiau câteva minute ca să-
mi amintesc unde mă aflu, să înţeleg acele zgomote surde care veneau de afară, pe
fereastra deschisă, sau de pe coridor, prin uşa lată, pe care o închideam noaptea cu
o bară de lemn. (Mircea Eliade, Maitreyi)

1. Notează sinonime şi antonime contextuale adecvate pentru următoarele cuvinte din


text: ciudată, vast. 2p
2. Dovedeşte, în enunţuri, omonimia cuvântului companie. 2p
3. Construieşte două enunţuri în care să foloseşti verbul a veni cu sensuri diferite. 2p
4. Transcrie, din text, paronimul cuvântului companie. 1p
5. Explică ce este greşit în enunţul următor:
La răscrucea din intersecţia oraşului era foarte aglomerat. 2p
Din oficiu 1p

Punctaj:
 4-6 puncte: Mai ai de lucrat!
 6-8 puncte: Cu siguranţă poţi mai mult!
 9-10 puncte: Continuă în acelaşi fel!