Sie sind auf Seite 1von 4

263 רפסמ ןויליג םידלי ינימ לכ שי :2019 רבמצדב 15

.)ןתוא אטבל ךיא עדנש ידכ ,דקנל ךירצש( םייניש תורבוש םילמ םע םירפס אורקל ףיכ םימעפל .יאנקׂשה יקׂש םגו וב ףזונ )!( רוֹיכִּ זְּ רַבְּ הש דלי :םיכלכלתמ – םירפס ינשבו ,תתתוצמ היבילוא :דועו פ"י

זוע הילג ןוששו החמש ןודא ידאנ-יקסקר'צ היוז :םירויא 2019 ט"עשת הרומז ,תרנכ

:םירויא 2019 ט"עשת הרומז ,תרנכ 7–5 ליג :הצלמה הצר ימו ?"הלתמו

7–5 ליג :הצלמה

הצר ימו ?"הלתמו דברמ ןודא" ומצעל ארקו בלוקו היטבמא ןוליוומ תשופחת ירוחאמ רתתסה ימ תרבגש ןושארה עגרהמ העדי ליגיבא ?תיקנע הרופא הכסמב ירוא תא דיחפהו חמש תושעל תצלפמל היטבמאה רדחב ךפהש ,הכבמִּ ו קחצמִּ רמ בשי תספרמב .תרבג אל איה התשמו עפומ

מִּ ו ץחרמ

?ךכ לכ זילע םוי ירחא ןושיל רשפא ךיא .החשׂ ְּ

ןזיו הדוהי תילילגה ריעהמ תילילו לליה לצא יקסנכיו הענ :םירויא 2019 ט"עשת ןרק

הענ :םירויא 2019 ט"עשת ןרק 8–6 ,7–5 ליג :הצלמה יקרפ 8 ירחא

8–6 ,7–5 ליג :הצלמה

יקרפ 8 ירחא .ןינתייוולו שחנ םילותח ,בלכ םעו םתבסו םהירוה םע םידלי ינש םירג לילגב תיבב

תפלרְּינצְּ ו ןירִּמרְּמַ ,לאיצִּ צפְּ ומכ תונושמ םילמב םהיקוסיעלו רופיסה ירוביגל םישדקומה ,המדקה

לכמ דוקינה ינמיסו םילמה וחרב דחא הליל :רופיסה ףוס-ףוס ליחתמ – ?ןתוא ריזחי

םסק הזיא

םירפסה

ישלא-לפיק ימיי'ג ?אב ימ םיעמוש רמול קרמ :םירויא ץכ ןונמאו טימס םהש :תילגנאמ 2019 ט"עשת םירפס ינד

םהש :תילגנאמ 2019 ט"עשת םירפס ינד 4–2 ליג :הצלמה תא םג םימעפלו

4–2 ליג :הצלמה

תא םג םימעפלו ,תויחה לש תולוקה ללוכ ,ןימי דצב תוטעמה םילמה תא םיארוק אבא וא אמא ,רפסה ףוסב קר .תומילשמ םילמ המכ דוע שי זאו – ןיידע ההזמ וניא דליה םא – היחה םש .עמשיהל יואר חקלה !חונ תביתל תוגוזב תואב תויחהש ררבתמ ,ןוטרק יפד לע ספדומה

גלפ הצרת

תעלותות

הלודגה העתפהה 2019 ף"שת םירפס ינד

הלודגה העתפהה 2019 ף"שת םירפס ינד 5–3 ליג :הצלמה תא השוע ףאו תרדהנ

5–3 ליג :הצלמה

תא השוע ףאו תרדהנ םיחופת תגוע תופאל הטילחמ תעלותות דחאב !דחא ריחמב םירופיס ינש ,תרפרפח תרבג םולש המ קודבל תכלוה תעלותות ובש ריבצ רופיס אוה רחאהו ;תונכהה לכ

רופיסה תליחתב רבכ

,עדרפצ ,ןוזוורב ,תילילחג ,ןובנרא ,תנורבכע הילא םיפרטצמ ךרדבו .ונעתפוה תאז לכבו ,דוסה הלגתמ ינשה

יאנס

ןורוד רוא תימע לש תומולחה לעפמ ה'צ'צ יבוק :םירויא 2019 תרמצ

ה'צ'צ יבוק :םירויא 2019 תרמצ 7–5 ליג :הצלמה תויהל לקוש ,תימע

7–5 ליג :הצלמה

תויהל לקוש ,תימע ,רפסמה .םילודג ויהישכ ושעי המ םמצע תא םילאוש םינטק םידלי םג

לוכי אוה םייתניבו ,דלי היהי תובר םינש דועש עדוי אוה לבא .יאלקח וא – חבט וא – טואנורטסא

ןיימדלו םולחל

.ידמל ינטשפ

רכב תימעו רינ ילינ תראופמה תיציצהו יאנקשה יקש תולילע טואלפ לבויו רינ ילינ :םימוליצ 2019 תרמצ

לבויו רינ ילינ :םימוליצ 2019 תרמצ 5–3 ליג :הצלמה ;תוצע ידבוא ויה

5–3 ליג :הצלמה

;תוצע ידבוא ויה הקהלה יקיתו .קוריסו הצחרמ קמחתהו – ץובב ךלכלתהל בהא ריעצ יאנקש !םכבל תא ושבכי םימולצתהמ המכ .המיכחה אלו ,םירחא תופוע םע הצעייתה תיאנקש אמא .יכוניח לשמ .תעדל ודמלת תאז םג ?תראופמה תיציצה יהמ

סניי הנא

םיעבצה תצלפמ

תושגר לע רופיס

ןצינ לט :תינלטקמ 2019 תרנכ

לע רופיס ןצינ לט :תינלטקמ 2019 תרנכ 7–5 ליג :הצלמה סעכמ החמש דירפהל

7–5 ליג :הצלמה

סעכמ החמש דירפהל ךיא תצלפמל הריבסמ הדליה .ולשמ עבצ שגר לכלש ,םתעדי אל ילוא תמאב הנומתה םאה .ונילע עיפשמ אוה ךיאו הארנ שגר לכ ךיא תושיחממ םילמה .דחפמ בצעו .תננגו הרוה לכל ןיוצמ רזע ילכ אוהש רופיס-אל ?ךכ לכ הטושפ

רנוקלפ ןאיא תלגרמה היבילוא יקסד'צלומ לעי :תילגנאמ 2019 תורפסל תורבחמ

לעי :תילגנאמ 2019 תורפסל תורבחמ 7–5 ליג :הצלמה וחלשי םאה .ךפהל

7–5 ליג :הצלמה

וחלשי םאה .ךפהל ;התוגהנתה תא רפשל ידכ אל .הילע םירמואש המל רתסב הבישקה היבילוא תשקעתמה הריזחה םע ,ארוקה ההדזי ימ םע .העמש איהו ,ורביד ךכ לע םג ?"דסומ"ל התוא הנושארה הריזחה לע שדח רפס ?הירחא תוקנל הכירצש הלש אמא םע וא – לוכה תעדוי איהש

).רובליו היה ,ןבומכ( .תירבעל המגרותש

יקסבוקו'צ יינרוק הבונגה שמשה / רויכה רויכלמ בוקננוטנא ינגבי :םירויא דוס הלא :תיסורמ 2019 המידק

:םירויא דוס הלא :תיסורמ 2019 המידק 6–4 ליג :הצלמה ,ןינת רמ םג :אוה קר

6–4 ליג :הצלמה

,ןינת רמ םג :אוה קר אלו ,וב ףזנ רוֹיכִּ זְּ רַבְּ ה .ךלכולמה דליהמ םיחרוב ,םידגבה וליפאו ,תיבה ילכ .1

ןלי םירמ לש "דואמ הכב ןובסה" םג בוטל רוכזו ןמפוה ךירנייה לש עורפ עושל דוביע( !ותוא עולבל םייאש

יבשוי תא ליצי ימ !שמשה תא עלב ארונה ןינתהש ללגב הכשחב יורש םלועה לכ .2 ).סילקטש

.)ףרוחב ןושיל רומאה( בודה ?לבת

:)םניח( ל"אודב ןולעה תלבקל המשרה bestbooks.co.il דיב רפס םע דימת