Sie sind auf Seite 1von 1

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º º º º º
TECSAS Srl Customer P.Order Nr. TECSAS Job Nr.
º º º º º
º º º º º
º º º º º
V. E.Fermi nø9
º º º º º
26022 CASTELVERDE(CR)-ITALY
º º º º º
º tel.(0372)429290-Fax.428127 º EMERSON PM Srl º º 015086 º

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹

º º º º º
Calculation Sheet for Primary Flow Element Calculated by Date Tag
º º º º º

º º º º º
According to : ISO 5167 G.VACCHELLI 26/03/15 01-20-FE-00207

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹

º º º
Flow Meter Type : Square Edge Orifice Plate Pressure Taps Location : Flange Taps

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º º
CALCULATION DATA CALCULATION FORMULA and RESULTS
º º º

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º º
Fluid : WATER CALCULATION FORMULA
º º º
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Fluid Condition : Liquid
º º QfxGl º
º º do = û ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Flow Element Material : SS 316
1.264414xKx û DpxGf
º º º
Pipe Material : Carbon Steel 14" sch 60

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ º
º º º
Coefficient of discharge C : 0.603958
º º º
Full Scale Flow Qf : 645.000 m3/h
º º º
Velocity of Approach Factor E : 1.120248
Normal Flow Qn : 556.000 m3/h
º º º
Flow Coefficient (C.E) K : 0.676583
Differential Pressure Dp : 0.2500 Bar
º º º
º º º
Pipe Inside Diameter at 20øC D : 325.42000 mm
º (14" sch.60) º º
Diameter Ratio (d/D)
Absolute Static Pressure P : 20.500 Bar
º º º
at Operating Conditions á : 0.671365
Temperature T : 40.00000 gr.C
º º º
º º º
Viscosity U : 0.66000 cps
º º º
Bore Diameter at Operating Cond. do: 218.56532mm
Density at flowing Cond. Gf : 996.40002 kg/m3
º º º
Bore Diameter at 20ø C d : 218.48975mm
Density at Base Conditions Gl : 1000.00000 kg/m3
º º º
º º º
Element Thermal Exp. Fact. Fa : 1.00069
º º º
Vent Hole Diameter dh: 8.0000 mm
Pipe Thermal Exp. Fact. Fp : 1.00048
º º º
Corrected Orifice Bore (20øC) dc: 218.32864mm
º º º
º Design Pressure : 22.5 Barg º º

º º º
º Design Temperature : 100.0 §C º º
º º Accuracy +/- 1%
º º º
º Calibration range : 0-250 mBar º º
º º º
º º º
º ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º º

º º º
Reynolds Number Calculation
º º º
Qn x Gl x 353.677
RD = ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ º
D x U
º º º
Permanent Pressure Loss : 53.3% of Dp Pipe Reynolds Number RD : 915200
º º º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º Notes º º
Document Nr. Ref. Drawing REVISION INDEX
º FLOW MAX 556 m3/h-Dp 0.185 Bar-Reynolds Nr 915199 º º ÇÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄĶ
FLOW NORM 556 m3/h-Dp 0.185 Bar-Reynolds Nr 915199
º FLOW MIN 167 m3/h-Dp 0.016 Bar-Reynolds Nr 274889 º º º ³ ³ º
2 25/05/15 GV
MIN ALLOWABLE Reynolds Nr 24939 at flow 15.1 m3/h º º ÇÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄĶ
015086.FC. 2 15-086-1C REV Date CHK

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍͼ

Page 4 of 11