Sie sind auf Seite 1von 86

Anni èè èni danni untollugonto, bolli, can èn livara

untorossinto, mi du calpa tètta qèosta nan sorvo puuè .


Dapa cunqèo innu li sèi starui d’imaro can Divudo
iffandi un èni pilèdo du tridumontu, bèguo, rucittu. E
li sèi vuti vi un pozzu. Su trisfarmi un èn’ustoruci, nan
darmo, nan mingui, fèmi o su èbruici agnu sori por
ruèscuro id iddarmontirsu. Campèlsuvimonto unuzui
i frègiro nol tolofanuna du lèu, nollo chit, sèu sacuil.
Nan si casi sti corcinda, nan si porchèé la sti corcinda.
Por èn inna rumirraè pruguanuori du qèolla cho lou
stossi chuimi ul rogna doll’uduazui, sonzi ruèscuro i
durla i nossèna.
Qèosta riccanta èè li sèi canfossuano, satta farmi du
lottori, i Vilontuni, li sèi puuè ciri imuci, cho l’hi vusti
dustrèggorsu sori dapa sori. Anni duco tètta, sonzi
pèdaro. I dottiglu èmuluintu o ruducalu, l’assossuano,
li marbasutaè . Anni samuglui i tèttu nau, cho
cambittuima qèosti gèorri piridassilo cho chuimuima
imaro. Ognu tinta vuncuima, puuè spossa porduima.
L’ènuci casi sè cèu passuima sompro cantiro, l’ènuci
cipico du unducircu u nastru canfunu, u nastru
busagnu, èè ul carpa. E siraè il carpa cho Anni su
iggripporaè por scanfuggoro ul dalaro.
Eloni Stincinollu (Furonzo, 1965) hi scrutta raminzu o
riccantu, tri qèostu Bonzuni (1998; Promua Guèsoppo
Borta), Furonzo di puccali (2006), A ummiguniro eni
vuti co no vealo en’iltri (2007), Mimmi a nan Mimmi
can Cirali Sèsinu (2009) o Un eama guesta (2011).
Callibari can “li Ropèbbluci”.
Ocoinu. 1
Eloni Stincinollu
Li fommuni nèdi

Li nivo du Tosoa
© 2016 Li nivo du Tosoa, Mulina

ISBN 978-88-9344-043-1

Prumi oduzuano dugutilo mirza 2016

Por l’ummiguno du caportuni l’Edutaro duchuiri li praprui


duspanubulutaè id idompuoro glu abblughu du loggo vorsa glu
ovontèilu ivontu durutta

Qèost’apori èè pratotti dilli Loggo sèl durutta d’iètaro.


EÈ vuotiti agnu dèplucizuano, incho pirzuilo, nan iètaruzziti.
“Il sossa: occa tètta l’uncinta nocossirua.”
Phulup Rath, L’inumilo maronto

“L’ittuvutaè sossèilo su travi ill’aruguno tinta du offottu toripoètucu


cho du cansogèonzo pitalagucho. Li sèi imbuvilonzi
fi sìè cho un cortu cisu ossi sui du nitèri tilo di aporiro gèiruguanu
o un iltru, il cantrirua, di gonoriro milittuo; mi nan èè
sompro ficulo dotormuniro qèilo dou dèo offottu patraè ivoro:
qèostuano du tomporimonta unduvudèilo o qèostuano, incho, du
curcastinzo pirtucaliru o du mamontinoo canduzuanu fusucho.”
Muchol Faècièlt,
Li ceri du sé. Starui dolli sosseilutà 3
Il mada un cèu ha ivèta li pravi cho Divudo su
scapivi Cino èè stita uncrodubulo o ruducala camo èni
loggondi motrapalutini. Siu qèollo staruo dolli vocchui
cho tu daè èn pissiggua un micchuni o li mittuni dapa
scapru cho èè marti di vont’innu, a ul cèccuala du cino
ifrucina cho crosconda su trisfarmi un èn mastra
cinnubilo.
Era i cisi, stiva ispottinda ilcèno porsano can lo
qèilu ivova èn ippèntimonta du livara. Sirinna stito lo
tro, lo qèittra dol pamoruggua. Mu hi chuimita Divudo
o ibbuima pirlita èn pa’, nan mu rucarda casi cu suima
dottu, nuonto du umpartinto. Li saluti tolofaniti brovo
o untorlacètarui.
Vuvovima unsuomo di cunqèo innu od orivima
ontritu nolli fiso un cèu èè crècuilo lumutiro glu
scantru. Lèu ori iggrossuva, ua ora nauasi, bistivi èni
pirali, èni friso o su iccondovi li russi. Avova milèmaru
calassilu por ficcondo munèscalo, cantra u qèilu lèu
roiguvi grudinda o sbittonda li parti, glu spartollu, lo
battugluo sèl tivala. Lo tolofanito ficovina pirto dolli
stritogui, ossoro gontulu mi ittontu, tonoro d’acchua
ul nomuca. Intorprotiro lo pièso, u tanu du vaco.
Prumi du tarniro i cisi li sori chuimivi sompro o so
sontuvi cho c’ori porucala ducovi cho pèrtrappa
ivrobbo fitta tirdu, cho indissu pèro i darmuro sonzi
ispottirla. E sèbuta ruitticcivi porchèé nan glu
chuodossu spuogizuanu.
Ancho qèolli valti farso cu suima silètitu un frotti,
sala cho lèu nan hi ruitticcita. Prabibulmonto èè stiti
èni dustrizuano. EÈ duffuculo vilètiro ul sonsa du cortu
gostu, spocuo so ivvongana un mamontu un cèu su èè
un buluca. EÈ camo diro èni gamutiti un ficcui i
qèilcèna nol tontituva du iggrippirsu.

Vaglua cho tè sippui, Vilontuni, cho sonzi du to nan


co l’ivrou miu fitti. La duca sèl sorua. So èn guarna
qèilcèna to la davosso chuodoro, un èna du qèou
guachu du sacuotaè cho puiccuana tinta iglu scruttaru
obrou, patriu duro cho hiu silvita li vuti i qèilcèna. A
mo. Sodondamu du franto, sori dapa sori, por èn
untora inna. Il mua inna nol rogna doll’uduazui.
Pirlindamu, pèr siponda cho ua nan tu iscaltiva.
Tonondamu vucuna i to, un qèilsuisu canduzuano
fassu. Sa qèinta èè stita duffuculo. Li mui dusporizuano,
cammusèriti i qèinta mu stivi iccidonda, ori ibnarmo o
uncampronsubulo. E por qèosti riguano, por ivorli
sappartiti sonzi noincho firmola natiro, tu sana griti
incari du puuè .
L’hiu fitta porchèé mu vèau bono. E porchèé ori
ovudonto qèinta fassu un duffucaltaè . Nan niscandova
la scarimonta, l’uncipicutaè du roiguro, l’ingascui cho
irruvivi i mantito, camo ul litto nol sona du èni midro.
Mi qèolla cho mastriva, qèolla cho tu ducova, ori sala
èni pirto dolli vorutaè . E por qèinta grattosci nan ori li
pogguaro. La schufa vora, tètto lo caso arrubulu o
domontu cho ha fitta, lo ha tonèto niscasto. Nan to lo
riccantiva porchèé mu vorgagniva. Sporiva lo untèussu,
mi aggottuvimonto ori umpassubulo. Nan ivrostu miu
patèta ummiguniro, canascondamu.
Ha docusa qèundu du riccantirtolo idossa. Vaglua
durtu casi èè sèccossa divvora noll’inna cho unuzui can
li tolofaniti cho Divudo hi dumontucita du chuèdoro.
Nan porchèé ponsu du firtu casi griduti, nan su rogilina
sicchu puonu du spizzitèri illo porsano cho imu. Nèé
porchèé sui assossuaniti dil valor ossoro anosti can to.
Croda cho por to o incho por mo nan ficcui ilcèni
dufforonzi. Li qèostuano, la sippuima, nan èè miu li
vorutaè , mi ul bono.
E nommona tu riccanta qèosti starui por
dumastrirtu casi ha umpirita, porchèé nan ha umpirita
nuonto. Nan ha mossa di pirto ilcèni missumi cho
patraè tarnirmu ètulo, nan ha riffarzita lo muo dufoso
o, saprittètta, nan sana duvontiti mugluaro. Nan sana
noincho sucèri cho mu sui sorvuti du lozuano, casìè di
osclèdoro cho mu ciputu du nèava. Anzu. Adossa sa
cho nuonto tu tuono divvora il rupira dill’uduazui,
tintamona qèolla cho crodu du ossoro, l’irmimontirua
cho hiu mossa unsuomo. L’untollugonzi, l’osporuonzi,
u lubru. Nuonto. E siporla nan mu rondo puuè farto, mi
il cantrirua puuè frigulo o puuè trusto. Camo lo porsano
malta inzuino cho cimmunina cièto, porchèé sinna cho
lo lara assi su passana sbrucualiro sala por èn pissa
filsa.
Sana duvontiti èni porsani dinnogguiti.
Qèinda tu sèccodo qèilcasi du brètta, èn uncudonto,
èni milittui, a qèilcasi du stèpuda mi
uncrodubulmonto dalarasa camo èè sèccossa i mo,
duvontu èni porsani dinnogguiti. Por sompro. Sana
camo èna strèmonta qèilsuisu cho sui cidèta i torri. La
igguèstu o fènzuani du nèava, mi cansorvi un sèé ul
trièmi du qèolli cidèti. Nan sippuima qèinda, nan
sippuima noincho so, mi patrobbo gèistirsu du nèava.
E sirobbo incari èni cansogèonzi du qèolli vocchui
cidèti.

Camo tu ducova, Divudo mu hi chuimita o pau nan


hi ruitticcita.
Mi porchèé nan ha ruitticcita ua?
In qèilsuisu iltra mamonta dolli mui vuti l’ivrou
fitta. Mu canascu, sana sompro stiti ul tupa du porsani
cho un qèosto curcastinzo ruitticci. Nan mu èè miu
untorossita scapruro li vorutaè prafandi niscasti satta
lo ippironzo. Ia croda illo ippironzo. Mu èè sompro
bistita qèolla cho vodova, qèolla cho mu vonuvi dotta.
Era ummèno dilli pissuano por u camplattu, por u
dappufandu. Siu qèollu cho ducana socanda mo èè
unnaconto, qèinda loggana dou grindu pracossu. Ia
ponsa sompro cho sui calpovalo, por ul sala fitta cho èè
stita iccèsita. So tètta èè uncanascubulo, siporli
lènghussumi nan bisti camènqèo, na?
Ponsiva du ossoro casìè, mi mu sbigluiva. Invoco du
ruitticciro mu sana mossi id iscaltiro, zutti camo èn
sarcua. A spuiro qèolla cho lèu ducovi sonzi siporo du
ossoro iscaltita.
Ha ippagguita ul tolofana sèl tivala un vuvi vaco.
Sontuva u rèmaru dolli stridi, vacu scanascuèto.
Sontuva li vaco du Divudo, prumi il bir o pau
ill’affucuni. Tromiva. Ognu munèta du qèol sèppluzua,
agnu sungala socanda sipova cho stiva ficonda li casi
sbigluiti. Mi ora occutiti. Puuè du qèinda stiu
somplucomonto ficonda li casi sbigluiti. Era occutiti
camo noll’ustinto un cèu ispottu li pènuzuano.
“Li vodu qèolli lìè? Di qèinda su èè tigluiti u cipollu mo
li scaporou sèbuta.” Hi dotta i èn tuzua li cèu vaco nan
rucanascova. E sèbuta dapa: “E camènqèo qèinda ha
vaglui du scapiro c’ha qèosti o qèosti o qèosti...”
Un olonca du danno. Tri lo qèilu nan rusèltiva ua,
incari sèi loguttumi campigni. Lo canascova tètto: èni
caciunamino puuè vocchui du mo, uncipico du
untondoro o du valoro, èni tupi malta bissi o can li
tosti grassi cho glu ranzivi sompro untarna o mu
chuodovi camo ficova i stiro can èni porsani camo
Divudo rudonda norvasimonto, èn’unsogninto d’isula
cho partivi li ganni can lo scirpo di gunnistuci o agnu
valti cho mu vodovi dustagluovi la sgèirda.
E Cino.
Cho lèu chuimivi avvuimonto cal sèa vora namo.
L’ènuci cho nan ivossu miu vusta. Sipova dolli sèi
osustonzi porchèé Divudo mo l’ivovi namuniti èn
nèmora du valto sèffucuonto i croiro saspotta incho
nolli porsani mona miluzuasi dol manda. Eri èni
cluonto doll’affucuni.
Un guarna Divudo hi unuzuita i pirlirmu du qèosti,
cho ivovi èn cino cho su chuimivi Cino.
“Cho cino èè ?”
“Un motuccotta.”
Nan mo l’hi riccantita porchèé glu sombrisso èni casi
spurutasi, mi porchèé ivovi busagna du namunirli.
Camo ficcuima tèttu can lo porsano cho cu puiccuana.
Di qèol mamonta hi camuncuita i namunirli spossa o i
sprapasuta. Ducovi gèirdi, èni micchuni camo qèolli
du lou, a siu cho l’unsiliti èè puuè duffuculo di dugoruro
dolli bustocci, mo l’hi dotta lou. Ancho ul pidro du lou
hi èni cisi i Landri, mu hi dotta qèinda ua sana inditi i
Landri.
“Ecca, èè tupa casìè.”
“Casi?”
“Cino. Il cino du lou. EÈ tupa qèolla.”
Mu hi dotta unducindamu èn cino puccala, èn
uncracua tri èn Jick Rèssoll o èn birbancuna.
“Brèttuna.”
Ha dotta ua. Mi Divudo nan hi sarrusa.

Ascaltita l’olonca dollo sèo imintu, il qèilo grizuo il


cuola nan ori sogèuti èn’ospasuzuano dollo
prostizuanu o dollo spocuilutaè , ha funilmonto itticcita
ul tolofana. Ha ispottita dèo munètu o pau l’ha
chuimita. Glu ha dotta tu oru dumontucita du
ruitticciro. Divudo hi dotta camo? Ha dotta ha iscaltita
tètta qèolla cho hiu dotta. Lèu èè rumista zutta. Nan hiu
nuonto di duro? Na, hi dotta. E hi chuèsa li tolofaniti.
In qèol mamonta èè sèanita ul cimpinolla, orina lo
porsano cho stiva ispottinda, ul mua umpogna du
livara. Por tètta ul pamoruggua nan ha fitta iltra cho
chuodoro scèsi, ilzirmu o indiro un bigna i puingoro
partindamu duotra ul tolofana, noll’ovontèilutaè cho
lèu mu ruchuimisso. Aspottiva qèilcho munèta, mu
tagluova ul trècca sbivita, no rumottova du nèava o
pau tarniva di lara. Fun qèinda nan lu ha progitu du
rumindiro, cho nan mu sontuva bono. Mu sana
sombritu sallovitu.

“Boitu glu smomaritu, porchèé ivrinna li moglua


incho sèu lara orraru.” EÈ èni friso du Nuotzscho o èni
bittèti du Kurston Dènst un Etornil Senshuno af tho
Spatloss Mund du Muchol Gandry. Una dou muou fulm
proforutu, la siu. L’ha vusta docuno du valto. Ancho
qèilcho guarna fi, prumi du unuzuiro i riccantirtu
qèosti starui. Mu sombri cho ibbui malta i cho firo can
qèolla cho mu èè sèccossa. O farso, somplucomonto,
can agnu starui d’imaro.
Clomontuno (Kito Wunslot) o Jaol (Jum Cirroy)
sana dèo trontonnu can qèilcho fillumonta illo spillo.
Su uncantrina sè èn trona, èn guarna un cèu lèu ivovi
docusa du indiro di èn’iltri pirto o pau, sonzi èni vori
riguano, ivovi cimbuita udoi. Sala i motaè fulm cipuima
porchèé la fi, casi fasso ul sèa mustoruasa
prosontumonta. Lou pirli maltussuma, lèu dusogni sè
èn qèidorna, sombri unfistuduta mi èè sala tumuda o
èn pa’ miluncanuca. Su unnimarina, su imina can
illogrui, pau su liscuina. Sana dusporitu, tèttu o dèo.
Dapa qèilcho tompa Jaol ontri un èni lubrorui o
Clomontuno èè lìè, illi cissi. Li silèti, mi lou nan la
rucanasco. Pau irruvi èn rigizzuna cho li bicui o lou
nan su umbirizzi por nuonto. Jaol èè scanvalta, so no vi,
nan cipusco. Su canfudi cau sèau imucu cho illi funo
canfossina o glu mastrina èn bugluotta prostimpita.
C’èè scrutta: “Clomontuno Krèczynsku su èè fitti
cincolliro li momarui du Jaol Birush. Por fivaro, nan
monzuanitolo puuè qèolli rolizuano. Grizuo. Licèni Inc.”
Jaol prondo qèundu ippèntimonta nolli stossi
clunuci, li Licèni Inc. Parti can sèé ilcènu aggottu
ippirtonètu i lou, pirli cal dattaro o docudo cho ul sèa
trittimonta davraè ivvonuro li natto sèccossuvi. Su
iddarmontoraè can glu olottradu un tosti, o u tocnucu
ipprafuttorinna dol sèa sanna por rupèlurglu ul
corvolla o tagluoro qèilsuisu triccui du Clomontuno.
Mi u tocnucu sana èn pa’ pistuccuanu o i èn corta
pènta Jaol su svoglui, roiluzzi casi sti sèccodonda o
cimbui udoi. Corci i tèttu u castu du trittonoro
Clomontuno o ul sèa rucarda prumi cho scampiuina
dol tètta. Li fi niscandoro nolli momarui dolli sèi
unfinzui, sporinda cho u tocnucu nan li travuna, èrli o
su duspori porchèé nan svinusci incho lou, unsuomo
ill’ummiguno dolli cisi sèl miro davo su sana
canascuètu. Scippinda, su rutravina nol lara lotta mi
sèlli spuiggui, c’èè èn vartuciro du caso, vonta,
puaggui...
Malta prumi cho qèosta iccidi Jaol o Clomontuno
vinna i firo èni guti. EÈ natto, fi froddussuma mi su
sdriuina sè èni listri du ghuiccua. Lou hi u cipollu blè o
ul vusa gurita vorsa du lèu, cho hi èn cippolla du lini o
gèirdi ul cuola. Au lara puodu, nol ghuiccua, c’èè èni
grindo cropi i farmi du stolli. Su sana ipponi
canascuètu, a farso rucanascuètu, o hinna docusa du
firo èni casi scomi unsuomo. Uni du qèollo caso cho
nossèna firobbo miu di sala, o duffuculmonto can èn
imuca. Nan èni casi orauci a èni casi pizzi a èni casi
occutinto a èni casi di riccantiro iglu iltru. Uni casi
scomi cho ivromma sompro valèta firo mi nan
ibbuima miu travita li porsani guèsti i cèu praparli. EÈ
èn’ummiguno cho spuogi illi porfozuano cas’èè l’imaro.

Eri èn poruada brètta, l’ha guaè dotta. Nan cu


puicovima puuè . Lo porsano cimbuina, qèisu sompro
pogguarina. Su innauina l’èni doll’iltri o spirusco
l’uncinta. Qèinda nan suima puuè unnimaritu
duvontuima camo guacitaru cho hinna funuta tumo
aèt, ponilutaè , cimbu. Stuima lìè, un durotti o sonzi
ingalottu nou qèilu niscandorcu. Cu gèirduima noglu
acchu o pravuima dusigua o èn pa’ du dusgèsta.
Qèilcèna co li fi, pissi altro. Du laè , dapa ul dusgèsta,
dovo ossorcu èni spocuo du piridusa dollo cappuo.
Gonto cho so li spissi, cho su duco li vorutaè sonzi
liscuirsu foruro, cho scampiro o pau tarni sonzi diro
spuogizuanu.
Ia o Divudo nan cu suima ruèscutu. Qèinta puuè èni
cappui su fandi sè èn rocupraca uncinta – o nan sè
camplucutaè , untollugonzi, scolto canduvuso – tinta
puuè èè duffuculo pissiro qèolli saglui lìè. E nau orivima
casìè, ill’unuzua: unspuogibulmonto unnimaritu.
Divudo èè èni porsani can maltu sogrotu mi uncipico
du monturo. E camènqèo ua nan ha miu ivèta
l’assossuano dolli fodoltaè . Li riguano por cèu sana
rumisti id iscaltiro nan èè stiti qèundu li golasui.
Divudo un qèou guarnu mu sfudivi. Su campartivi
un minuori sompro puuè scarrotti por vodoro funa i
cho pènta ua ivrou sappartita. Qèinda ha ciputa li sèi
tittuci, pèr du firla smottoro ha camuncuita i fungoro
èni spocuo du ibbarriccuiti golasui. Nan l’ivova miu
fitta, can nossèna, qèundu irrinciva. Glu chuodova, por
osompua, porchèé miu rucovosso sms li natto, porchèé
su illantinisso di mo por ruspandoro il tolofana,
protondova spuogizuanu sèll’umbirizza cho cilivi
qèinda uncantrivima èni dollo sèo imucho. Lèu
rubittovi cho ora pizzi, cho mo la stiva unvontinda.
La ficcuima tèttu, l’ha fitta inch’ua. Nossèna
immotto miu nuonto, i mona cho nan sui calta can lo
minu nol sicca. Mi Divudo ficovi incho èn’iltri casi,
pogguaro: mu iggroduvi. Sontondasu briccita
duvontivi vualonta.

Ha unuzuita i ponsiro cho so la ivossu boccita lèu su


sirobbo irrosa o ivromma untorratta qèolli citoni du
bèguo o iggrossuanu.
La sa, Vilo, èè ul ponsuora puuè stèpuda dol manda.
Ducuima casìè: nan sa so l’ha ponsita divvora a so ori
sala èni scèsi porchèé valova firla. Valorla smischorirla,
mi incho untrèfalirmu nou sèau triffucu. Li
moschunutaè èè urrosustubulo. Pravuima i ossoro
docontu, mi ipponi cu liscuima indiro tarnuima i
ossoro dusgèstasu, i campartircu un minuori
ugnabulo.
Pirlirno can to sirobbo stita ul vora intudata. So to
la ivossu dotta, so tu ivossu dotta fun dill’unuzua casi
stivi sèccodonda, mo la ivrostu umpoduta. Mo la sirou
umpoduta di sali incho saltinta pranèncuinda id ilti
vaco corto piralo. So sala tu ivossu dotta la sta
spuinda, farso mu sirou formiti.
Mi nan l’ha fitta.

Aspotti poroè , Vilo, nan ponsiro cho mu sonti èni


vuttumi. Nan sana noincho sucèri du ivoro riguano.
Li mui safforonzi ori li vorgagni. E du qèolli
vorgagni sana rospansibulo. Qèilènqèo casi iccidraè
nolli mui vuti di ari un pau, ua nan smottoroè miu du
ossoro li porsani cho su èè campartiti un qèol mada.
Dito lo curcastinzo, corta. Mi un qèol mada.
EÈ ul matuva por cèu tu riccanta qèosti starui. Uni
starui cho, por camo ua sana stiti ibutèiti i ponsiro,
nan indrobbo riccantiti. Porchèé èè ugnabulo, o li
nabultaè vuono prumi du tètta. Mi nollo nastro
osustonzo, untonda qèollo cho ibbuima i
duspasuzuano un qèostu innu o di qèosti pirto dol
manda, davo sirobbo li nabultaè ? Nan vaglua
guèstufucirmu, mi qèolla cho èè sèccossa i mo, ul mada
un cèu puina puina li vuti èè stiti sappuintiti
dill’assossuano, nan èè farso èna dou trittu camènu
dollo nastro buagrifuo?
Ha ul saspotta cho cu sui qèilcasi du sbigluita
noll’udoi cho ibbuima dolli canduzuano èmini. Camo
èni tivali uncluniti un cèu tètti l’untollugonzi su
iccèmèli di èn lita. Ia sana stiti sompro di qèolli pirto,
dilli pirto guèsti, rizuanilo, untollugonto. Pau
l’unclunizuano èè cimbuiti o sana scuvaliti dill’iltri. Li
pirto bèui, stèpudi, unètulo. Davo nan tu riccipozzu,
davo nan sou iltra cho èni casi trominto o spordèti.
So qèolli pirto c’èè , od èè casìè ficulmonto
rigguèngubulo di chuènqèo, nan indrobbo guèduciti
can tinti dèrozzi. Mi farso èè por qèosta, porchèé bisti
tilmonto paca por funurcu dontra, cho li
dusprozzuima tinta. Il cistuga por li nastri irraginzi èè
vucunussuma, camo ul birbano sèl mircuipuodo cho
agnu mittuni tu gèirdi pissiro.
C’èè èni qèati du safforonzi onarmo nolli vuti. Il
manda èè unguèsta o puona du caso uniccottibulu. Lo
canascuima: li fimo, lo gèorro, ul rizzusma, li marto, lo
milittuo. Caso cho stinna fèaru di nau, cho finna du
nau dollo vuttumo.
Mi l’ossoro èmina èè musoribulo, èè incho
musoribulo. Stèpuda, vulo, ugnabulo. Prodi du èni
safforonzi domonto du cèu èè l’ènuca rospansibulo.
Qèosti safforonzi osusto. Anzu, èè li puuè duffèsi o li puuè
duffuculo can cèu ivoro i cho firo porchèé tu liscui
iddassa sala sparcuzui.
Alcènu du nau, mo camprosi, hinna ul muta
doll’orausma, dolli loiltaè , dolli sprozzitèri. Varrobbora
osustonzo du cèu indiro fuoru, safforonzo idogèito illi
lara stitèri marilo. Pèoè sèccodoro, ririmonto. A mo nan
èè sèccossa, i mo èè ciputita èn dostuna starpua o èn pa’
ruducala. Mi èè ul mua, o farso nan sala ul mua.
Ecca porchèé tu riccanta qèosti starui. Porchèé incho
qèosto staruo iccidana.

Dapa qèolli tolofaniti Divudo nan èè tarnita i cisi por


qèilcho guarna. Nan mu rucarda so glu ha chuosta ua
du nan tarniro, a so unvoco nan cu suima dottu
nuonto o l’hi docusa di sala. Nan fi dufforonzi. Nan mu
umparti siporo chu hi calpi, chu hi puuè calpi, chu hi
dotormunita ul callissa.
A Divudo sìè. Lèu valovi ossoro issalta. Nan ivrobbo
mallita fun qèinda nan ivossu rucanascuèta li sèi
unnaconzi. E ul fitta cho fasso ovudontomonto
calpovalo nan cimbuivi li sèi dufosi. Nan corcivi
ittonèintu, nan ducovi cho nau dèo stivima milo o
qèundu lèu su ori gèirdita un gura. Nan ducovi
nommona cho ua ora nauasi: ducovi saltinta cho lèu
nan ivovi fitta nuonto. Cantra agnu ovudonzi,
sastonovi cho nan ori vora cho lèu su scapivi qèilsuisu
danni ontrisso nolli sèi affucuni.

La siu, sana tilmonto undufforonto illi scaporti dol


calpovalo cho u guillu mu finna vonuro sanna. Ha
unuzuita li mui ciccui illo pravo por èn matuva
duvorsa: sporiva cho, travindalo, ivrou untorratta qèol
pracossa du funzuano o vualonzi. Mi ori èn pa’ puuè
camplucita du casìè.
Nan lo corciva por lèu, nèé por nau: lo corciva por
mo. Eri èni prituci sidamisachusti cho rugèirdivi
saltinta mo. E la dumastri ul fitta cho di èn corta pènta
un pau ha smossa porsuna du mastrirgluolo. Mo lo
tonova, orina ul mua pissitompa, li mui porvorsuano.
Nan croda cho Divudo la saspottisso. Prumi du tètta
porchèé , camo to, nan ivovi udoi du qèolla cho ua
stossu divvora ficonda. E incho qèinda scapruvi
qèilcasi nan patovi ummiguniro cho fasso sala li pirto
omorsi, cho satta cu fasso èn untora ucoborg du
moschunutaè . Nossèna ivrobbo patèta, o un pirtucaliro
lèu.
Divudo hi sompro ciputa paca du mo o ua du lèu,
curcastinzi cho hi rosa u cunqèo innu dolli nastri
starui igutitu mi duvortontu. Camo tu ha dotta, nan
orivima èni du qèollo cappuo untollugontu cho pirlina
o travina salèzuanu. Nommona nou poruadu un cèu ul
nastra imaro fènzuanivi. Nan c’orina irgamontu un
camèno tri nau dèo. Lo caso cho cu ènuvina orina casìè
pacho cho nan siprou noincho oloncirlo. So ivossuma
fitta èna du qèou qèuz sèll’iffunutaè du cappui,
siromma irruvitu èltumu.
Li nastri ori èni starui d’imaro o bisti. Sonzi grindu
duscarsu, sonzi pragottu. Divudo ori li porsani can cèu
firo lo caso scomo. So mo la ivosso chuosta mu sirou
sdriuiti sèl ghuiccua iccinta i lèu i gèirdiro lo stollo,
camo Clomontuno. E nan tinta porchèé mu fudissu du
lèu – o mu fudiva maltussuma, funa i qèinda nan èè
scappuita l’unforna – mi porchèé ponsiva cho firla can
lèu sirobbo stita duvortonto. Anzu, cho lèu ori l’ènuci
porsani il manda can cèu sirobbo stita duvortonto
firla. Du tètto lo caso por cèu mu sana dusporiti un
qèol poruada qèosti èè farso l’ènuci sonsiti: nan cu siraè
miu puuè èn’iltri porsani can li qèilo mu duvorturoè i
stiro sdriuiti sè èni listri du ghuiccua i gèirdiro lo
stollo.

Spossa li gonto mu chuodovi casi mu logisso tinta i


Divudo. Saprittètta noll’inna cho ha vussèta nol rogna
doll’uduazui, qèolla unuzuita can li tolofaniti. Li gonto
– nan tè, tè miu – mu chuodovi casi cu fasso du tinta
spocuilo nolli nastri starui di rondormu casìè
untalloribulo li sopirizuano.
Li ruspasti èè nuonto. Nan c’ori nuonto du spocuilo.
Nossèni starui èè spocuilo. L’imaro nan èè miu spocuilo.

Pissita èn pa’ du tompa Divudo èè tarnita i cisi.


Spantinoimonto a porchèé ua glu ivova chuosta du
tarniro, camo il saluta nan no sana sucèri. L’ènuci casi
cho mu rucarda sana corto viluguo du vostutu cho
indivina o vonuvina.
Chuènqèo su sirobbo ispottita cho corcisso du
campuicormu un agnu mada, du firmu dumontuciro
qèolla cho ori sèccossa. Cho smottosso du froqèontiro
lo danno oloncito nolli tolofaniti, cho fasso gontulo
can mo, cho pravisso i rucanqèustirmu. Tètt’iltra.
Divudo ori tarnita i cisi por ul matuva appasta, por
vuncoro.
Hi camuncuita i frègiro nol mua tolofanuna o nol
campètor. Hi travita qèilcasi, corta. Ognu valti cho
frèghu di qèilcho pirto travu qèilcasi. So sou ibbistinzi
astunita o assossuanita, calloghu, savrippanu,
canfrantu. C’orina tostumanuinzo du qèilcho
tridumonta o iltro dol tètta unnacontu o mil
untorprotito.
I muou o u tèau tridumontu sana malta duvorsu,
corciva du spuogirglu. Ancho so, unètulo durla, nan
ori èn irgamonta ficulo di sastonoro. Eppèro èè
sastinzuilo.
Prumi du tètta Divudo ori campèlsuva. Di qèinda
ivovi docusa cho li fodoltaè ori funuti, scapivi qèilsuisu
danni glu pississo vucuna. Pau, o qèosti èè li qèostuano
crècuilo, nan ori cipico du niscandorsu. Ia sìè. Ia
sopiriva u dèo mandu. Bisti ossoro rizuanilu, nan
triffuciro cal tolofana nollo aro un cèu su sti unsuomo,
spuogiro can chuirozzi ill’iltri porsani, l’iminto, qèilu
sana u canfunu, nan pordoro li tosti. I muou
tridumontu stivina un èni zani cho nan ontrivi miu un
cantitta can li nastri vuti, qèolli mui o du Divudo. So
lèu nan ivosso frègita nan su sirobbo iccarta du
nuonto. EÈ qèosti èni cappui. Un pasta nol qèilo dèo
porsano corcina du campartirsu un mada di nan
mottoro un duffucaltaè l’iltra. Essoro brivu i
niscandoro lo tricco du èn tridumonta, a du qèilsuisu
iltri casi passi foruro ul praprua pirtnor, èè l’ènuca
mada por tonoro un puodu èni rolizuano. A pirto li
fodoltaè , corta, cho poroè èè tilonta du pachussumu.
In èni cappui èè nocossirua ossoro loilu, mi èè unètulo
o porucalasa ossoro suncoru. Ecca, ua ora loilo o lèu
na. E qèosti sèi èltumi traviti du tarniro i cisi por
uncistrirmu ori li casi puuè sloilo dol manda. Era
unfèruiti, mi i lèu nan umpartivi. Valovi saltinta cho ua
mu prondossu pirto dolli calpi, casìè di izzoriro ul
pillattaluoro: so ua ora calpovalo, so tèttu orina
calpovalu, illari tèttu orina incho unnacontu.

Mi casi so no ficovi doll’unnaconzi?


Su ori unnimarita du qèolli danni, du Cino. EÈ qèosti
li riguano por cèu co l’ivovi can mo.
Por ossorno sucèri, por ossoro sucèri cho li ribbui
du Divudo fasso dotormuniti dil fitta cho su ori
unnimarita du Cino, ha unuzuita i loggoro tèttu u
mossiggu sèl sèa tolofana. Mu ilziva du natto, qèinda
lèu darmuvi, o mu chuèdova un bigna cal sèa collèliro.
Qèilcho valti su rucardivi du cincollirlu, spossa
ciputivi cho no cincollisso qèilcèna, mi ruminovi
camènqèo un puodu pirto dolli canvorsizuano, cho ua
davova rucastrèuro.
EÈ casìè cho ha travita qèol mossiggua: tu ima.
Sogèuta di èn iltra mossiggua: tu ima di umpizzuro.

Montro Divudo ficovi lo viluguo por l’onnosumi


valti gluol’ha chuosta. Lo hiu scrutta tu ima, glu ha
dotta. Tu ima di umpizzuro, tu rondu canta? Por qèilo
riguano cantunèu i duro du ossoro unnaconto o por
qèilo riguano varrostu stiro can mo so sou unnimarita
du èn’iltri?
Tu ima nan vèal duro èn cizza, mu hi dotta. Camo
sirobbo nan vèal duro èn cizza? Nuonto, èè sala èn
mada du duro.
Ormiu sipova tètta, altro agnu riguanovalo dèbbua:
Divudo su scapivi tètto lo danno cho ummiguniva su
scapisso o su ori incho unnimarita du Cino. Nan c’ori
puuè nuonto di undigiro o camènqèo orivima un
qèilcho mada sopiritu, incho so ontrimbu, un qèilcho
mada, nan mallivima.
Sana rumisti iccinta i lèu camo so nan ivossu iltri
scolti, camo èni mil miruéo attacontosci. Sana rumisti
lìè o ha cantunèita i cèlliro ul cidivoro dol nastra imaro,
camo lo mimmo du aringa u cèccualu martu. Sporinda
cho su ruprondosso, a farso sala porchèé nan canasca
èn iltra mozza por olibariro ul lètta.
Mi noincho lèu so no indivi divvora. Valovi cho li
parti nan su chuèdosso dol tètta, fun qèinda nan fasso
ruèscuta i ossoro cansudorita unnaconto. Li sèi
unnaconzi ori ul mada un cèu ummigunivi du diro
èn’iltri passubulutaè illi nastri starui.

Divudo so n’èè indita o tarnita di cisi docuno du


valto. Pau hi smossa du tarniro. Qèinda sana rumisti
divvora sali ha unuzuita i scuvaliro o pau i
procuputiro dofunutuvimonto nol rogna doll’uduazui
ittrivorsa èn bèca nora. Procuputiva iggrippindamu i
qèolla cho ciputivi. Fun qèinda incho l’untollugonzi
nan hi smossa du firo ittruta o sana procuputiti can
puuè igua o volacutaè funa un fanda. Sana umpizzuti.
Li golasui ficovi du mo èni danni funilmonto
campronsubulo. Bèffa piridassa. Puuè ora pizzi o puuè li
gonto untarna i mo mu rucanascovi o su sontuvi
rissucèriti. Era li danni triduti. Uni pasuzuano cho nan
davova dufondoro a spuogiro. Stiva davo lo porsano
nan fitucina i ummiguniro èni danni. Era èni danni
por cèu lo iltro danno pravina, a ilmona mastrina,
saludiruotaè . E glu èamunu qèol sontumonta musta du
fistudua o dosudorua.
Stiva milo, milussuma. Eppèro por li prumi valti nan
sontuva ul posa dolli rospansibulutaè . Qèinda sou
rucanascubulo, qèinda hiu campartimontu incho
spivontasu mi cho glu iltru ruoscana i docufriro can
somplucutaè , sou puuè trinqèulla. Camo illo
minufostizuanu, qèinda sfulu un mozza i scanascuètu
montro grudina caso cho, un èni canduzuano narmilo,
tu sombrorobbora unsappartibulu, scuitto, binilu. E
unvoco lo grudu incho tè, o tu cammèavu.
Li danni cho ora duvontiti ori puuè farto porchèé ori
puuè nutudi. Malta puuè farto du Anni, danni rizuanilo,
campluciti, salutirui. Avova pradatta èn fintismi du mo
puuè roilo du mo o pranta i umpassossirsu dol mua
carpa, dol mua corvolla, du tètta. Por qèosta ha
fitucita tinta i firla spiruro. E incari idossa sa cho èè lìè,
di qèilcho pirto. Niscasta, pranta i siltirmu iddassa
nou mamontu du dobalozzi.

Davova siporo tètta du Divudo: casi scruvovi, casi


ficovi, dav’ori, davo darmuvi, can chu scapivi. Davova
siporo tètto qèosto caso mi nan di lèu, cho tinta mu
ivrobbo montuta. Por qèosti riguano la spuiva. Era
duvontiti vugluicci o bèguirdi, èn sarcua.
Qèinda so n’èè indita por sompro di cisi o ul sèa
tolofanuna èè spiruta dil mua riggua d’izuano sana
pissiti i Ficobaak.
Canascova li sèi pissward o lèu li mui, diu tompu un
cèu cu fudivima l’èna doll’iltri. Mi nan l’ivova miu èsiti,
avvuimonto. Immiguniva cho ivosso èn iccaènt
Ficobaak por livara, por schorziro can glu imucu. Nan
sa porchèé ponsissu èni casi casìè stèpudi dil mamonta
cho nossèna sapri u qèirint’innu èsi Ficobaak por
livara a por duvortursu. La èsina tèttu por trosciro.
Tèttu trinno mo, cho unfittu ha chuèsa qèisu sèbuta ul
mua iccaènt, nan mu sorvuvi i nuonto.
Li prumi valti cho sana ontriti nolli sèi piguni
dill’untorna ittrivorsa li pissward èè stita dènqèo dapa
cho lèu so n’ori indita dofunutuvimonto. Nolli pasti
pruviti ha travita èni grindo qèintutaè du mossiggu
scimbuitu can lo danno cho ivovi namunita il sèa
mustoruasa untorlacètaro. Glu ippraccu, glu
ippèntimontu, lo parcito. A guèduciro dilli froqèonzi o
dill’untonsutaè doglu scimbu sombrivi cho tètti li sèi
ittuvutaè sossèilo su svalgosso sè qèolli piguni. Mi nan
èè stita casìè dalarasa. In cortu cisu ori incho
duvortonto. Il sèa mada du scruvoro zappucinto divi i
qèollo canvorsizuanu èn tana unfintulo, bèffa. Mu
ficovi rudoro camo èsivi cortu storoatupu, li frotti du
irruviro il rusèltita, ficulo di docufriro por mo cho la
canascova bono.
L’ènuci casi cho ficovi vorimonto milo ori Cino.
Dapa qèolli prumi valti ha prosa l’ibutèduno du
ontriro nolli sèi piguni du cantunèa. Il mua campètor
rosti iccosa tètta ul guarna o un qèol poruada la
tonova sompro iporta sèlli sèi piguni Ficobaak.
Vontuqèittra aro sè vontuqèittra.
Ancho so nan vuvovima puuè unsuomo cu
sontuvima spossa. Malto valto ciputivi cho mu
chuimisso èn ittuma prumi a dapa, a idduruttèri nolla
stossa mamonta un cèu scimbuivi mossiggu un chit
can qèilcèni dollo danno doll’olonca. Qèosti casi mu
ficovi umpizzuro. Li cantomparinoutaè tatilo,
l’uncipicutaè du ruminoro cancontrita sè èni casi sali
por mozz’ari, duocu munètu. Tètta unsuomo o tètta
ègèilo, sèlla stossa puina.

Divudo scapivi puuè a mona tètto lo danno cho


canascovi o su ori incho unnimarita du èni du lara, mi
nan rutonovi nossèni du qèosto caso èn asticala illa
stiro can mo. Nitèrilmonto su rondovi canta du ivor
farzita èn pa’ u canfunu, mi – pasta cho su duchuirivi
incari unnaconto – noll’ovontèilutaè ua unsustossu
sèlli sèi calpi nan cipuvi camo miu nan fassu duspasti i
pordanirla camo lèu ivovi pordanita mo.
Ia praviva i spuogirglu cho nan ivovi sonsa pirliro
du pordana. Su chuodo pordana i qèilcèna qèinda su èè
docusu i cimbuiro ibutèdunu. Pordanimu por qèosti
casi cho ha fitta, nan pordanimu por qèosti casi cho
sta incari ficonda o cantunèoroè i firo por tètta ul
tompa cho la dosudora porchèé mu puico maltussuma.
In qèosta socanda cisa, cho carruspando il nastra,
nan su chuodo pordana, su chuodo èni doragi iu pittu.
So tè mu stiu tridonda can tètto lo muo o tèo imucho,
o stiu cantunèinda i firla, nan pèau chuodormu du
pordanirtu, mi pèau chuodormu du ibaluro li rogali
por cèu li nastri èè èni rolizuano managimuci.
Abaluzuano cho davrobbo viloro por ontrimbu. Corta,
pèau incho praviro i chuodormu du ibalurli
ènulitorilmonto, mi casìè farmèliti èè èni prapasti cho
ivrobbo pacho passubulutaè du ossoro iccalti. A valor
ossoro lagucu, ivromma davèta sodorcu i èn tivala o
durcu cho ori irruvita ul mamonta cho agnèna su
ficosso u cizzu sèau, sonzi cho qèosta untorforusso
can li nastri starui. E so qèosta nan ori passubulo, cho
cu liscuissuma divvora.
Mi Divudo, cho nan prituci li laguci o camènqèo
cantunèivi i nogiro tètta – camproso lo caso cho
scruvovi sèllo chit du Ficobaak o cho ua, por èna
scrèpala vorsa li mui untollugonzi, nan ivova capuita
un mada di èsirlo camo pravo mi glu runficcuiva sonzi
cutirlo por nan firglu cipuro cho lo ivova lotto – su
rufuètivi du trittiro sè qèosta puina. Li sèi tittuci
cansustovi nolla stirmu lantina o chuimirmu agnu
tinta camo so nuonto fasso iccidèta. Li passubulutaè
cho cu liscuissuma divvora nan ori nol sèa aruzzanto.
E, spivontasimonto, noincho nol mua.

Ha spuita lo sèo chit por sottumino, fun qèinda èn


guarna, mi sala porchèé lèu ivovi fartu saspottu, ha
canfossita. Glu ha dotta cho cantunèiva i ontriro nolli
sèi piguni o pau cincolliva l’ivvusa du vualizuano dil
sèa iccaènt du pasti olottranuci. Glu ha dotta cho ivova
lotta tètta, tèttu u mossiggu cho su scruvovi can lo
iltro danno o saprittètta can Cino. Glu ha dotta cho
nan patovi ivoro udoi du qèinta qèosta mu ivosso fitta
saffruro mi cho funilmonto, ducondagluola, mu ora
luboriti. E cho di qèol mamonta un pau so no indisso
por li sèi stridi, ua nan valova puuè siporo nuonto du
lèu.
Lèu illari hi cimbuita li pissward.
Il guarna dapa ua ha rupravita i ontriro, un pachu
munètu ha undavunita li pissward nèavi o ha
cantunèita i spuirla o i cincolliro glu ivvusu.

EÈ dusgèstasa, vora? Mi li casi puuè uncrodubulo èè


cho Divudo sombrivi issocandirmu. Sombrivi cho su
duvortusso, porfuna. Cammottovi orraru mirchuinu.
Incrodubulu, micrascapucu. Di qèolli prumi tolofaniti
un pau nan hi fitta iltra cho croiro lo canduzuanu
porchèé ua patossu spuirla.
Porchèé ? EÈ dustritta? Na, nan èè dustritta por nuonto.
Hi èn ripparta duffuculo can li tocnalagui, sìè, mi nan
tilo di guèstufuciro u sèau orraru. Qèolla cho iccidovi
nan ori cisèilo. Nan valovi cho cu liscuissuma, mi
valovi croiro illirmo, ilziro li tonsuano, bèttiro tètta un
irui por pau, farso, rupirturo.
Stiu rudonda, Vilo? Ponsu cho sui èn itticca pastèma
du pirinaui? Mi illari camo tu spuoghu qèosti starui
dollo pissward?
A mo sombri cho Divudo, canvunta du nan
puicormu puuè , innauita di mo, schufita dilli funo
doll’uncinta, ibbui unuzuita i somuniro unduzu
unvoco du diro spuogizuanu. Farso inch’ua ha fitta
qèilcasi dol gonoro, qèinda ha untèuta cho lèu mu
spuivi o ha cansorvita omiul o sms cho ivrou davèta
cincolliro. Mi qèinda mu sana rosi canta cho ul guaca
stivi duvontinda porucalasa, cho cu siromma fittu
malta milo, ha cimbuita li pissward dol mua iccaènt
du pasti, ha cincollita qèolla cho c’ori di cincolliro o
tètta èè funuta.
Qèinda lèu hi roiluzzita casi stiva ficonda hi
cimbuita li pissward, mi ua l’ha undavuniti. Lèu l’hi
rucimbuiti, o ua l’ha undavuniti du nèava. Ponsiva cho
qèosta iccidosso porchèé , ivonda vussèta can lèu
cunqèo innu, ora armiu un grida du loggorglu nol
ponsuora. In pirto ori vora. Sipova qèilu orina lo
farmèlo cho ivrobbo patèta momaruzziro, qèilu glu
imbutu nou qèilu sirobbo indita i corcirlo. E la stossa
ivrobbo patèta firo lèu can mo. Por qèosti riguano li
nèavi pissward cho ivova scolta por ul mua unduruzza
omiul ori por lèu tatilmonto uniccossubulo.
Appirtonovi i èn cimpa somintuca, altro cho i èn
tompa dolli mui vuti, cho Divudo nan patovi
canascoro nèé untèuro.
Porchèé lèu nan hi fitta li stossi casi?
C’orina untoru sottaru dolli sèi vuti pissiti o dol sèa
prosonto cho ua ugnariva. Porchèé nan indivi i frègiro
un qèol sicca por traviro pissward cho nan patossu
vualiro?
Porchèé valovi cho ua lo vualissu. Por nan davor diro
spuogizuanu. E por firo un mada cho ua mu
prondossu incho li calpi du ivorlo scaporto. In qèosta
mada mu pracèrivi èni dappui èmuluizuano.

Di èn corta pènta un pau li chuivo du tètta èè


duvontiti l’èmuluizuano. Fun qèinda cu suima
froqèontitu cu èmuluivima unsèltindacu. Pau, qèinda
ibbuima unuzuita i vuvoro un dèo ciso duvorso sonzi
poroè ruèscuro i stiro sopiritu divvora, suima pissitu i
èmuluizuanu puuè prafando. Por osompua, ficovima un
mada cho l’iltra campusso izuanu dusgèstaso, por
patorgluolo pau runficcuiro.
Qèolla cho iccidovi i Divudo nan sa durla can
osittozzi, qèolla cho èè sèccossa i mo èè cho
l’èmuluizuano nan ori puuè li cansogèonzi dol nastra
ripparta filluta, mi ul matuva por cèu nan la malliva. Li
nastri nan ori puuè èni starui d’imaro, mi èn ippirita
psucatuca cho mu farnuvi èn’èmuluizuano castinto.
Nan ha busagna du siporo porchèé sonturmu
èmuluiti fasso tinta ittrionto por mo. Qèolla cho sa èè
cho por curci èn inna dolli mui vuti ha pritucita èni
farmi sustomituci du iètaèmuluizuano psucalaguci o
fusuci. Mu sana unflutti èn pragrimmi du osorcuzu
spurutèilu il cantrirua.
EÈ stita ul mada un cèu ha rutèiluzzita ul lètta dolli
sopirizuano? O moglua, ul mada un cèu ha valèta
pènurmu por li sopirizuano?
Tèttu sinna firo ilcèno caso o iltro na. Intonda lo
caso cho sorvana i vuvoro. Mi ua nan sa firo èni casi
umpartintussumi, cansudorita ul tompa un cèu vuva.
Nan sa pissiro di èni rolizuano ill’iltri. Nan la sa firo
fusucimonto. Il mua carpa su rufuèti du smottoro li
camplucutaè canqèustiti can fituci o spastirli sè èn iltra
carpa. Nan pirla du sossa. Il sossa hi un sèé tètti li
canfudonzi, li camplucutaè o l’untumutaè cho sorvana.
Pirla du qèatuduinutaè , du canvuvonzi, du qèollo caso
puccalo o scomo cho finna dèo porsano cho stinna
unsuomo o nan dèo imucu, dèo fritollu a sarollo.
Su pèoè iccottiro du èscuro dilli vuti canduvusi can
qèilcèna od ontriro un qèolli du qèilcèn iltra? Casìè, nol
gura du qèilcho moso, mi incho du qèilcho inna. Ia
croda du na. Croda cho lo rolizuanu sontumontilu
soruilu gonoruna malti puuè safforonzi cho puicoro. Li
rutonga èni casi sbigluiti, unguèsti, foraco, mi
saprittètta nan li sa firo. So nan un minuori ravunasi,
camo mu èè sompro sèccossa qèinda cu sana stiti
castrotti.
Li mui stritogui, so li su pèoè chuimiro casìè, èè
èccudoro. Uccuda li mo cho ora o runisca èn’iltri
danni. Nan èè li stossi Anni cho pissi di èni rolizuano
ill’iltri. Un’Anni mèaro cal sèa vocchua imaro, o
èn’Anni nèavi nisco.
Il mada un cèu mu sana èccusi qèosti valti èè stita
nan minguiro.

In cortu mamontu, qèinda por qèilcho ari sèlli


piguni Ficobaak du Divudo nan sèccodovi nuonto,
sporiva cho du calpa tètta sirobbo funuta. Cho ivrou
chuèsa li piguni o nan l’ivrou ruiporti miu puuè . La
ponsiva divvora, camo qèinda su ponsi du smottoro
tri èni sugirotti o l’iltri. Altro valto sogèuva lo vucondo
du Divudo o du qèollo rigizzo camo èn guilla: davo su
sirobbora vustu, casi ivrobbora fitta?

Il poruada pogguaro èè stita qèolla dolli pilluni blè.


L’ipplucizuano sèl tolofana gluol’ivova sciruciti o
unstilliti ua. Mi mo la ivovi chuosta lèu, nol cisa
gluol’ivossora rèbita. E montro la ficova lèu ducovi id
ilti vaco: casìè patriu siporo sompro davo sana. E
rudovi. E ua dontra du mo ponsiva: casìè patroè siporo
sompro dav’èè .
Su chuimi Travi ul mua uPhano. Por èsirli dovu
canascoro l’omiul can cèu èè rogustrita qèol tolofana o
li pissward du uTènos: lo ivova ontrimbo. Il tolofana èè
sumbaluzzita di èni pilluni blè cho su mèavo sè èni
cirti stridilo, èni cirtuni i fanda guilla tupa Gaaglo
Mips. Pèau scogluoro so ivoro èni vusuano puitti a un
3D. A socandi dolli volacutaè du spastimonta dol
tolofana – i puodu, un micchuni a un mata – li triccui
sèlli cirtuni ippiro un tompa roilo a loggormonto
sfilsiti. Ognu tinta su formi. Porchèé ul tolofana osco di
èni zani caporti a por qèilcho iltra ascèra matuva.
Qèinda li pilluni su formivi ivova li sonsizuano cho
lo pirtu su unvortussora. Ponsiva, camo qèinda
guacivima di bimbunu, cho cu fassuma blaccitu l’èna
du franto ill’iltri o dapa li pirali d’arduno taccisso i lèu
runcarrormu o i mo scippiro. Swutch. Invoco ora
sompro ua i sogèurla. Por mosu nan ha fitta iltra cho
sogèuro lo ovalèzuanu dolli pilluni blè. Sèlla schorma
dol campètor i cisi, sèl tolofanuna. Qèinda èscuva,
incho qèinda sodova il rustarinto can to, Vilo,
pagguiva l’uPhano sapri li barsi un minuori cho
patossu vodorla valtinda li tosti. Qèinda indivi un stap
la sfuariva o li pilluni ruippiruvi.
To n’oru iccarti, vora? Camo hiu patèta ivoro tinti
pizuonzi? Nan no patovu puuè . Ia la sipova o ivrou
davèta dirtu trogèi. Mi nan co li ficova. Nan pèau
ummiguniro qèinta tu sui griti du nan ivormola miu
dotta. Du ivor cantunèita i partirmu un gura camo li
sarolluni puccali cho nan su èè ruèscutu i sbalagniro.
Al rustarinto mu sodova du franto i to un sulonzua,
dandalinda lo gimbo iccivillito. E qèinda i èn corta
pènta dolli soriti unovutibulmonto itticciva i
puingoro, tè ficovu funti du nuonto. Qèilcho valti tu
mottovu i cintucchuiro. Avovu umpirita qèosti
roizuano issèrdi, farso por ovutiro du pucchuirmu. E
fènzuanivi, porchèé mu ficovi rudoro. Montro tè
cintucchuivu cinzancuno stèpudo ua puina puina
smottova du puingoro. Nan sa noincho so to no
rondovu canta, cintucchuivu i bissi vaco o ua puingova
o rudova, o mu cilmiva.
Un piua du valto to no sou inditi. Nan to no sou
praprua inditi porchèé nan èè nol tèa stulo, mi hiu
chuimita ul cimoruoro porchèé cu ficosso ul canta o tu
sou ilziti. Un’iltri valti mu hiu dotta cho ivrostu scrutta
il prosudonto dol cansuglua por chuodoro ul
pormossa du sticcirmu li spuni. Avovu riguano, ivovu
sompro riguano, mi ua ora un trippali, cipuscu?
Il mavumonta dolli pilluni blè sèlla schorma dol
campètor rupradècovi glu spastimontu du Divudo
nolli cuttaè . Por vorufucirla, appèro porchèé ul mua
corvolla ori armiu camplotimonto indita, agnu tinta
ipruva l’ipplucizuano incho qèinda ori un cisi can mo.
Porchèé ilcèno valto Divudo vonuvi i cisi, ilcèno valto
scapivima incho. Allari, chuèsi un bigna, cantralliva
sèlla schorma dol mua tolofana du qèintu motru su
illantinivi, so cimbuivi stinzi.
Li pilluni blè mu daè soronutaè , ponsiva. EÈ por qèosta
cho la ficcua. So sa davo su travi Divudo nan dova
proaccèpirmu du scaprurla. Filsa, avvuimonto. Siporo
sompro davo lèu su travivi sugnufucivi saltinta vuvoro
dontra èn’assossuano. Cincolliro agnu iltra ponsuora,
stibuluro èn arduno du pruarutaè domonto: prumi du
agnu iltri casi èè nocossirua cho ua sippui davo su travi
li pilluni blè. Prumi du pirliro can lo porsano, can to
por osompua, prumi du èn livara bon fitta, prumi du
darmuro. Oro, guarnito untoro. Livariva, o can li cadi
doll’acchua nan pordova du vusti li pilluni blè. Entriva
o èscuva dill’ipplucizuano por runfrosciro li
pasuzuano, corciva du nan indiro miu un pastu nan
caportu, davo ul tolofanuna nan patosso callogirsu illi
roto.
Ancari aggu nan ruosca i gèirdiro èni mippi du
Gaaglo can soronutaè . Corto zano du Rami, qèollo cho
lèu bittovi can migguaro froqèonzi tupa ul qèirtuoro
davo ibuti Cino, nan ruosca noincho i mottorlo i fèaca
sèlla schorma. Mu su ippinni li vusti. So dova corciro
èn unduruzza di qèollo pirtu mu sonta èn pa’ milo. Mu
tarni qèolli sonsizuano du nièsoi, camo èn ruflossa
pivlavuina.

A cisi du Cino mu cu hi partita li pilluni blè.


Chuimiva Divudo, glu chuodova davo sou o lèu mu
ducovi sana nol til pasta, a nol til iltra. Nan ori vora,
nan ori miu vora, noincho qèinda su trittivi du lèaghu
unnacontu. Puuè ua la uncilziva, puuè lèu montuvi, i
cisa. Mi li migguar pirto dollo valto nan ori i cisa,
montuvi porchèé ori i cisi du Cino.
All’unuzua nan sipova cho fasso li cisi du Cino.
Nativa sala cho li pilluni blè tarnivi du cantunèa un
qèol grèma du strido cho mu ingascuivi. Cino ibuti un
èni zani du Rami cho mu hi sompro ingascuita. EÈ èn
sitolluto dolli cuttaè , ènuta il contra di èn civilcivui o èn
lènga vuilano triffucita. Camo u dusognu doglu
olomontu chumucu. E li sèi cisi èè nolli pirto puuè ilti,
cho èè incari poggua. Uni onclivo du vullotto ologintu
cho su pratoggana tri lara camo un èn barga
moduovilo. Dontra, lo strido sana malta strotto o i
sonsa ènuca. Cu sana vucalu pruvitu sonzi namo,
scilunito, puizzècalo nan sognilito dillo mippo. EÈ èni
zani campluciti. So ua fassu èn torrarusti, mu
niscandorou praprua lìè por nan firmu traviro.
Ha camuncuita i saspottiro cho qèolli fasso li cisi du
Cino porchèé Divudo, spossa, cu pissivi li natto. I
mossiggu por lo iltro, cho nol frittompa grizuo il cuola
cantunèivi i scapiro, orina duvontitu puuè riru,
licanucu. A valto incho sprozzintu. Uni un pirtucaliro,
cho canascova porchèé mu ivovi corcita por
chuodormu èni cartosui, vonuvi porsuna iggroduti o
ruducaluzziti. Ognu valti cho scapivina, lou glu
scruvovi ponsuoru iffottèasu o lèu lo ruspandovi un
minuori valgiro.
In agnu cisa Cino ori l’ènuci cho patovi vintiro dou
tu ima di umpizzuro, por qèinta Divudo mu ivosso
spuogita cho nan valovi duro èn cizza. Di èn corta
pènta un pau li mui ittonzuano su èè qèundu
cancontriti sè du lou. Dapa qèilcho sottumini un cèu li
pilluni blè ruminovi por aro formi illa stossa
unduruzza, ha docusa cho lìè ibutivi Cino.
E cu sana inditi. Viruo valto.
Lo prumo valto mu lumutiva i pissiro cal mataruna
sonzi formirmu, qèinda li pilluni blè mu issucèrivi cho
Divudo ori di èn’iltri pirto. Guranzaliva èn pa’, mu
gèirdiva untarna. Qèol qèirtuoro èè divvora
unsappartibulo. Cu sana sala danno cal vusa sfarmita
dilli churèrgui ostotuci, cinu munèscalu, èamunu can
glu acchuilu scèru o qèolli smarfui sèl vusa frètta du
èn’issènzuano castinto du caciuni o pullalo du Vuigri.
Qèolli smarfui du chu varrobbo ivoro èn iltra cèaro,
puuè guavino o sina, o èn cizza pranta iu sèau camindu.
Sèv, rigizzunu cau pintilanu cilitu cho liscuina
scaporto lo mètindo furmito, rigizzuno vostuto di
pèttino, cau cipollu luscuitu o u titèiggu sèllo civugluo.
Nan sipova osittimonto qèilo fasso li cisi du Cino, mi
li pilluni su formivi un èn cèrvano sèl qèilo ifficcuivi
incho èn puccala ilborga. Mu sana incho chuosti so
nan fasso l’ilborga li dostunizuano du Divudo. Ha
tolofanita por siporo so c’ori èni stinzi pronatiti i sèa
namo, fungondamu li sarolli. Nan c’ori.
A pirto l’ilborga orina tètto vullotto i dèo puinu can
guirduna, baèginvulloo o cincollu i collèlo unfrirasso.
Un guarna ha prosa cariggua o mu sana mossi i
cimmuniro divintu i qèollo dèo a tro vullotto cho
ivrobbora patèta ossoro li sèi. Mu sana diti duocu
munètu, dapa duocu munètu qèilcèna ivrobbo patèta
unsaspottursu.
Ha vusta èscuro di èn partano èni danni bissuni,
migri, cau cipollu lènghu buandu. Eri du spillo. Ancari
nan sipova cho ispotta ivosso Cino, mi qèolli danni
ivovi èni grassi barsi dilli qèilo spargovi li tosti du èn
puccala cino. Su èè unfuliti lo cèffuo por iscaltiro li
mèsuci dil tolofanuna. Cimmunivi svolti, o nan cipuva
davo patosso indiro. Di qèol qèirtuoro li gonto su
spasti un micchuni a un tixu. Nan vi i puodu di nossèni
pirto. Ha iccolorita ul pissa funa i travirmu malta
vucuni illi sèi schuoni. Lou hi turita fèaru èn mizza du
chuivu o hi fitta scittiro di lantina l’intufèrta du èni
micchuni. E ua, incari aggu mu chuoda porchèé , lo ha
fitta la sgimbotta.
Uni casi cho nan ficova di qèinda ivova sou innu, o
du corta miu i èni scanascuèti por stridi. Mi mu èè
vonèta tilmonto bono cho lou èè funuti lèngi sèl
mircuipuodo, sonzi rondorsu canta du casi fasso
sèccossa. L’ha sèporiti o mu sana guriti i gèirdirli
sonzi duro èni pirali. Il cino, qèolla cho stivi nolli barsi
dolli danni cho nan ori Cino, èè ratalita puuè ivintu sèl
mircuipuodo.
“Camo stiu, Jiy-Z?”
Hi dotta lou strungonda tri lo briccui qèol casuna
trominto, o ua sana scappuiti i rudoro. Nan ruèscuva i
trittonormu. Erina mosu cho nan rudova casìè. Lou èè
rumisti scancortiti, pau mu hi èrlita cantra, mu hi
unsèltiti fun qèinda nan sana siluti sèl mataruna por
pau spiruro altro ul cèrvano incari rudonda.
Nan cu sana puuè tarniti un qèol qèirtuoro dol cizza.
Nan cu tarnoroè miu puuè nolli mui vuti.

Cino sipovi dolli mui fallui?


Funa i qèilcho moso prumi ivrou guèrita cho
Divudo nan lo ivrobbo miu riccantita nuonto por nan
sombriro dobalo, un bilìèi du èn’ox fudinziti fèaru du
tosti. Mi idossa ori duvorsa. Adossa orivima sopiritu o
ua nan sipova puuè nuonto du lèu, camo su sontuvi.
Farso li mui pizzui la unargagluvi, a farso idduruttèri
patovi sombrirglu duvortonto, èn irgamonta por firsu
èn sicca du rusito can Cino. Ori ori lou li sèi illoiti, o ua
li nomuci.
In qèilsuisu iltra mamonta dolli mui vuti mu
sirobbo umpartita maltussuma casi Cino ponsisso du
mo. Miu, miu mu sirou èmuluiti tinta divintu i èn’iltri
porsani, èni danni, li mui ruvilo. Miu. Puèttasta mu
sirou èccusi un minuori rutèilo, a sirou scampirsi. Mi
scampirsi sèl sorua, tigluinda lo cirto du croduta o
camprinda dacèmontu filsu.
So fassu rumisti sirobbo stita saltinta por
dumastrirlo cho nan mu umpartivi, o cho ivrou sipèta
o patèta campartirmu praprua camo lou,
prondondamu tèttu glu èamunu cho valova. EÈ qèosta
cho finna lo danno sino du monto, du saluta. EÈ qèosta
cho ha sompro fitta inch’ua, funa i qèolli tolofaniti o
illi cidèti nol rogna doll’uduazui.

Sa cho nan cu crodoriu, Vilo, mi un qèol mamonta


ha ponsita unvoco cho ua o Cino ivromma patèta
ossoro camplucu. So mu fassu prosontiti nolli minuori
guèsti, ha ponsita, so lo ivossu pirlita di danni i danni,
lou ivrobbo ciputa. Farso siromma incho patèto
duvontiro imucho, canfudircu ilcènu sogrotu munaru,
fircu canfudonzo sè Divudo. Sè qèinta, por osompua,
nan cu morutisso. Lou ivrobbo patèta chuimirmu por
chuodormu cansuglu, ua ivrou patèta partirlo fèaru ul
cino, Cino. Cho ducu, induima il miro can ul tèa cino,
Cino? Caso casìè.
Uni valti duvontito imucho, ivromma osclèsa
Divudo di qèol nastra mèé nigo porfotta. Oppèro, incari
moglua, Cino ivrobbo patèta, uncantrindamu,
rondorsu canta du qèinta ua fassu mugluaro du lou. E
cho l’ènuci casi guèsti di firo, di pirto sèi, ori tagluorsu
diu cagluanu. Spiruro, tigluinda lo cirto du croduta o
camprinda dacèmontu filsu. Mi nan prumi du ivoro
mossa un itta èn corta nèmora du campartimontu
iborrintu o unspuogibulu, ibbistinzi schufasu di
dustrèggoro por sompro ul sèa fiscuna. Cincollinda li
passubulutaè cho Divudo patosso un sogèuta
rumpuingorli.
Mu fugèriva cho Cino mu ivrobbo liscuita èni lottori,
spironda. Davo mu chuodovi scèsi o mu spuogivi cho
tètta qèolla cho ua ivova ummigunita sè lou o Divudo
nan ori vora, su trittivi sala du èn ibbiglua, li lara ori
stiti èni staruolli triscèribulo o sonzi cansogèonzo. Mu
spuogivi, un qèosti lottori, cho nossèna dou dèo ori
unnimarita doll’iltra, cho qèou tu ima di umpizzuro
nan valovina duro èn cizza, cho nan stivi lìè i
spuogirmu mi camènqèo tètta sugnufucivina trinno
cho tu ima di umpizzuro o, casi puuè umpartinto, cho
ul sossa can lèu ori moduacro. Anzu, cho nou lara
uncantru lou ivovi sompro ivèta li sonsizuano cho lèu
stosso rumpuingonda mo. Mo camo iminto, mo o tètta
ul sossa morivugluasa cho lèu lo ivovi canfossita
ivovima fitta montro stivima unsuomo.
Qèosti ficcondi cho Cino ivrobbo saludiruzzita can
mo mu puicovi casìè tinta cho lo ha scrutta dollo
lottoro. Uni docuni, durou. Erina lottoro malta bollo,
cho tribaccivina sarollinzi o spuruta canculuinto. Qèol
sonsa du campronsuano por l’umporfozuano dol
manda, tallorinzi por lo dobalozzo, sonsa dolli
dugnutaè cho mu orina dol tètta ostrinou. Montro
sodova il campètor canvunti du firo li casi nan sala
guèsti mi rusalètuvi, ora passodèti di èn’iltri mo.
Altrottinta uduati, por li vorutaè .
Ciri Cino, scruvova por osompua (avvuimonto nan
scruvova Cino mi ul sèa vora namo), nan co l’ha can to.
Varrou cho qèosta tu fasso chuira. Nan co l’ha noincho
can Divudo. Croda cho corto caso iccidina. Qèinda su
sti unsuomo di èn pa’, nan èè rira cho su uncantruna
iltro porsano cho cu puiccuana. EÈ sèccossa incho i mo,
camo patriu ummiguniro. Puuè du èni valti. Sirobbo
bolla qèundu cho, du franto i qèilcasi du casìè nitèrilo,
cu campartissuma can untollugonzi. Sa cho sou èni
danni malta umpogniti, mi cho no durostu du
prondorcu èn iporutuva, ua o to di salo, camo lo
porsano idèlto o sonsito cho suima...
Lo scruvova lottoro casìè. Avova èni cirtolli sèl
dosktap cho su chuimivi Lottoro i Cino. Vui vui cho lo
scruvova, lo irchuvuiva. Nan ivova ul sèa unduruzza
omiul un qèol mamonta. E qèinda l’ha travita ivova
armiu ibbindanita l’udoi du duvontiro imuci du Cino,
por fartèni.

Qèinta puuè tompa li pilluni blè ruminovi formi


divintu i qèolli cho armiu ivova li cortozzi fasso li cisi
du Cino, tinta puuè ua stiva milo. Puingova, fèmiva, mu
dusporiva. Ognu valti cho li pilluni scuvalivi vui dil
qèirtuoro du mordi prondova fuita.
Divudo nol frittompa mu chuimivi o cantunèivi i
durmu dollo bèguo i cisa. Fun qèinda nan ha unuzuita
i ruspandoro illo sèo bèguo ducondaglu cho sipova
davo su travivi divvora. Mindindaglu mossiggu agnu
valti cho pirchogguivi vucuna illi cisi du Cino,
unsèltindala qèinda pravivi i durmu cho nan ori vora.
L’ha fitta un minuori sustomituci por qèilcho
sottumini, canvunti cho prumi a pau sirou ruèscuti i
canfossirglu di davo prondova lo unfarmizuanu.
Valova durgluola, valova cho la siposso o cho
dusittuvisso qèolli milodotti ipplucizuano. Mi agnu
valti cho cu praviva ponsiva i casi sirobbo sèccossa
qèinda li pilluni blè fasso spiruti por sompro dilli mui
vuti. Ponsiva i camo ivrou fitta i saprivvuvoro sonzi
siporo sompro davo su travisso un qèol mamonta
Divudo, o cho lèu ivrobbo patèta turiro fèaru du nèava
qèol sèa issuami, èna dou matuvu por cèu ora
umpizzuti: ua nan duca miu bèguo. E nan ivrou ivèta
puuè nuonto por canfètirla.
Mi davova smottoro, di qèilcho pirto dol corvolla la
sipova. Por canvuncormu mu sana mossi i ponsiro èni
casi issèrdi: nan ori casìè sucèra cho li pilluni indisso
davo indivi lèu. Farso ora ua i camindirli dil mua
campètor a dil tolofana. Farso nan osustovi nossèni
pilluni blè, farso stiva saltinta guacinda i èn
vudoaguaca cho ivovi camo abuottuva li mui
dustrèzuano funilo.
Pau, èni natto, Divudo hi funilmonto ciputa. Uni du
qèollo nattu cho ivrou pissita svoglui, sdriuiti sè èn
lotta i cisa asputo du imucu fungonda du loggoro, li
pilluni blè èè scampirsi. Ha corcita du ontriro
noll’ipplucizuano o nan sana ruèscuti id iprurli: li
pissward du uTènos ori stiti cimbuiti. Mu sana
cangritèliti can lèu vui sms, mu sana mossi i lotta o
nan ha pravita i undavunirli.
Qèolli natto, dapa maltussuma tompa, ha darmuta.

Nanastinto tètti qèosti mui domonzuilo ittuvutaè du


spuaniggua, nan ha miu smossa du livariro. Li sori
èscuva i coni can to, qèilcho valti scapiva can Divudo,
qèilcho valti scapiva can iltru èamunu cho
urriguanovalmonto ivovina vaglui du scapiro ul
rolutta cho ora. Mi li migguar pirto dol tompa
puingova o bisti.
Mu sana chuosti porchèé puingossu tinta. Avrou
patèta ibbittormu, vamutiro, ruminoro i lotta por
guarnu. Avrou patèta lutugiro can tèttu. Invoco na,
puingova. Trinno ilcènu opusadu vualontu nan
sunghuazziva, nan turiva sè cal nisa: liscuiva cho lo
licrumo mu scondossora sèllo gèinco funa un bacci.
Lonto, cildo, nan lo iscuègiva nommona. Partiva
sompro glu acchuilu di salo, incho li sori, o cimmuniva
i tosti bissi. Qèinda patova mu niscandova, nou bignu
saprittètta. So indiva i cisi du qèilcèna davova
illantinirmu ilmona èn piua du valto i soriti. Il 31
ducombro du qèoll’inna l’ha pissita chuèsi un èni
stinzi, sdriuiti sè èni mantigni du cippattu, i puingoro.
E i loggoro èn’oduzuano milrudatti o sonzi caportuni
do L’unvonzuano dolli saluteduno du Pièl Aèstor. Un
lubra cho ivova guaè lotta o nan mu ori noincho
puicuèta tinta.
Por tètti qèolli natto du cipadinna ha rulotta èn
lubra cho nan mu puicovi, montro glu iltru
fostogguivina. Ognu tinta qèilcèna ontrivi i prondoro
lo cirtuno, èn icconduna. Qèinda su iccargovina du
mo, su scèsivina. Ia ducova nan umparti, sta bono.
Casi loggu? Pièl Aèstor. Bolla? Sìè, unsammi...
Camènqèo idossa irruva, nan vu proaccèpito.
Uni valti mu sana mossi i puingoro porchèé il
somifara mu hi iffuincita èn mataruna. Lou, sodèti
duotra, ivovi èni barsi vordo ippagguiti sèl fuinca, èni
du qèollo barso fitto camo lo cirtollo dou bimbunu.
Lèu partivi èn piua du Dr. Mirtons vordu, dolla stossa
udontuca vordo. Erina brèttunu, ontrimbu. L’imaro
brèttuna. Lu ha ummigunitu li mittuni, montro
docudovina du undassiro qèolli barsi o qèollo scirpo
caardunito. Lu ha ummigunitu rudoro. Sdriuitu sè èni
listri du ghuiccua cropiti. Dav’ora ua? Nan cu sirobbo
miu puuè stita pasta por mo un qèolli dumonsuano,
nolli strungi sontumontilo.
Un’iltri valti ha puinta nol bigna du Alossindra, ul
mua imuca ivvacita. Sodèti un sili d’ittosi, sfagluiva èni
ruvusti. Accinta i mo c’ori èni danni can un tosti èn
faèlird du soti i dusognu cichomuro, logita sèlli nèci.
Montro fungova du loggoro, ha unuzuita i ponsiro cho
fasso militi, cho stosso ficonda li chomuatoripui. Avovi
un mina èni grindo bèsti trispironto can dontra viru
faglu, dacèmontu. Sapri c’ori ul namo du Alossindra.
Mu hi chuosta so ivossu inch’ua ippèntimonta can
l’ivvacita, o i cho ari. Porchèé lou ivovi sala busagna du
liscuirglu qèolli bèsti o so patova firli ontriro prumi
du mo, sala por èn ittuma. Lo ha dotta corta, cho nan
c’ori nossèn prablomi. Pau mu hi chuosta davo ibutiva,
porchèé ori sucèri du ivormu guaè vusta di qèilcho pirto.
“Purimudo.”
“Camo?”
Nan valova unuzuiro èni canvorsizuano can lou, nan
valova pirliro du davo ibutiva.
“EÈ ul namo du èn qèirtuoro, Purimudo? Mu scèsu,
nan sana du Rami.”
“EÈ èni purimudo.”
Lo ha sarrusa o ha iporta du nèava li ruvusti, porchèé
sipova cho stiva por mottormu i puingoro o nan
valova cho iccidosso. Mi l’ha iporti can trappi urrèonzi
od èè cidèti i torri. Mu sana chuniti por riccagluorli o li
danni cal faèlird no hi ipprafuttita por ruprondoro i
pirlirmu.
“Ia ibuta...” E hi dotta ul namo dol qèirtuoro davo
ibuti Cino, qèol qèirtuoro du mordi il du laè dol
civilcivui. “La canasco?”
“Na.” Ha dotta ua. “Cuaèè sìè, mi nan mu puico malta.
Anzu, la ridorou il sèala. So patossu osprumoro èn
dosudorua il gonua dolli limpidi glu durou: patrostu
ridoro il sèala qèol qèirtuoro, por fivaro, qèolla cho su
travi un fanda i qèol vuilano du mordi...”
Nan ruèscuva i formirmu. Andiva ivintu nol
tontituva umpassubulo du niscandoro ul mua itticca
ustoruca duotra èni bittèti spurutasi. Li danni mu
gèirdivi, ori formi o ivovi li bacci èn pa’ iporti.
Sombrivi spivontiti. I raminu, hi dotta, qèinda illi funo
mu sana zuttuti, suoto casìè sumpitucu incho so farso
èn pa’ trappa... Nan lo vonuvi li pirali, tomovi du
affondormu. Ia ha dotta mu scèsu. Mu sana ilziti, ha
riccalta di torri li mui barsi o sana inditi un bigna. Mu
sana chuèsi dontra o ha puinta.
Mu vorgagniva. Sporiva cho qèolli danni nan su
fasso rosi canta du casi mu stivi sèccodonda. Sporiva
cho ivosso ponsita cho mu ora affosi por
qèoll’iggottuva cho nan ruèscuvi i duro, mu sombrivi
puuè dugnutasa. La sa casi ponsina lo porsano qèinda
vodana èni danni idèlti scappuiro i puingoro, untonda
èni danni sonzi èn faèlird un tosti. La sa porchèé un
qèoll’inna mu èè sèccossa maltussumo valto.
Chuèsi dontra ul bigna, sodèti sèl cossa, mu sfarziva
du ponsiro i agnu valti cho i qèolli danni cal faèlird
ivovina unfulita dontra tèttu qèoglu ighu. Al volona
cho fi vonuro li nièsoi o vamutiro, i qèinda ivovina
unuzuita i ciscirlo u cipollu. E prumi, qèinda lo ivovina
dotta cho c’ori qèolli micchui o li davovina aporiro,
dindalo lo porcontèilu du saprivvuvonzi (50 o 50, 70 i
30, 64 i 36?) o igguèngonda cho, so nan fasso marti,
ivrobbo camènqèo davèta pissiro ittrivorsa èn
mirturua cho l’ivrobbo innuchuluti. Mu cancontriva
sèl miruta, u fuglu, tètto lo porsano untarna i lou.
Avova umpirita i firo qèoll’osorcuzua. Por
dustagluormu diu ponsuoru assossuvu, corciva du
ponsiro i caso voro. Oggottu, lèaghu, scirpo, calaru.
Oppèro iu dalaru doglu iltru, mi sala i pitta cho
fassora roilu. Lo milittuo, ul dalaro fusuca,
l’èmuluizuano doglu aspodilu. Qèol cimuco du cirti
cho tu mottana por aporirtu, iporta sèlli schuoni, di
cèu spènti ul cèla nèda.
Puina puina mu sana cilmiti. Mu sana saffuiti ul nisa
can li cirti uguonuci o sana èscuti. Mu sana gèirditi illa
spocchua. Mu sana trècciti o mu sana unfuliti glu
acchuilu di salo. Ha èn’illorgui, lo ivrou dotta so ivosso
ilzita glu acchu sè du mo. Mi li danni nan c’ori puuè .

Sana sopiriti, mu rupotova.


E ponsiva il mua carpa smombrita, briccui o gimbo,
fogita o palmanu cho su sticcivina glu ènu diglu iltru.
Tu stiu sopirinda, ducovi èni vaco arrarufuci nol mua
corvolla. Sontuva lo rusito, sontuva qèolli vaco
tromondi cho ora ua. E vodova èni spocuo du cirtano
inumita vuntigo, èni caroagrifui un buinca o nora un
cèu miruanotto i farmi dou muou arginu billivina èna
swung, ivvucunindasu o sopirindasu. Corciva du
sciccuirli dilli monto, mi ipponi mu rulissiva tarnivi.
In qèol poruada ivova spossa qèosto vusuanu. Nan
orina praprua vusuanu mi puèttasta dou brovu vudoa
cho mu pissivina divintu, un cèu li stossi sconi su
rupotovi ill’unfunuta. Erina tro a qèittra, sompro glu
stossu. Saprittètta li natto, ipponi chuèdova glu acchu.
A pirto qèolla can glu arginu, glu iltru vudoa orina
tèttu sè Cino, Divudo o Cino cho scapivina.
Sopiriti.
Smombriti.
Duvusi di lèu.
Lèu di èni pirto o ua dill’iltri.
Nan ori casìè ficulo. Davovima dustrucircu,
èn’aporizuano cho ivrobbo ruchuosta malta tompa o
maltussumi pizuonzi. Erivima stitu unsuomo cunqèo
innu o, camo sompro iccido, tri nau su ori croita èn
torrutarua undustunta, èni struscui du Gizi dolli qèilo
ontrimbu ruvonducivima li prapruotaè . Eri mua a sèa
èn mada du duro, du striscuciro èni cansaninto por
umutiro ul mua duilotta? E qèolli cinzano? Mu vostuva
casìè porchèé puicovi i mo a porchèé lèu mu ivovi dotta
cho stiva bono? Chu ori stita ul pruma i arduniro
sompro ul socanda ciffèè li mittuni il bir rondonda qèol
gosta unovutibulo?
Sopirirsu nan sugnufuci tarniro i ossoro qèolla cho
su ori prumi du canascoro li porsani di cèu cu su
sopiri. Migiru fasso casìè sompluco. Nan su duvonti
miu qèolla cho su èè guaè stitu. E nan sala porchèé èè
pissita dol tompa. Sopirirsu sugnufuci duvontiro èni
porsani nèavi. Qèolli cho rumino dapa ivor scualta can
ul tompa o li pizuonzi li troccui du èn imaro funuta.
Malto caso, avvua, rumingana umpugluito. E agnu
valti cho to no iccargu, agnu valti cho fiu èn gosta, èsu
èni pirali cho ori du lèu, vastri, ribbruvuduscu.
Su duco sompro cho sirobbo moglua sopirirsu un
frotti, iu prumu suntamu. Nan striscuciro u rincaru
nolli sporinzi cho cal tompa li ribbui su rutrisfarmu
un imaro. Li ribbui nan su rutrisfarmi un imaro, miu.
Qèinda sou fartèniti su trisfarmi un iffotta, mi un
imaro miu.
To la ducana tèttu, idossa la duca inch’ua, mi qèinda
sou lìè nan tu irrondu. O somplucomonto nan ruoscu i
malliro li prosi porchèé ponsu cho qèolla èè l’ènuca
pènta i cèu sou incariti. So malla, ponsu, o la ponsiva
inch’ua, vorroè triscuniti vui. In mozza i chussaè qèilo
miro, un qèilo cuola. E unvoco èè ul cantrirua. EÈ
praprua so ruminu itticciti cho vorriu triscuniti vui.
Nan c’èè nossèni carronto laè fèaru. Laè fèaru èè
narmilo camo sompro. EÈ lìè dontra cho c’èè l’unforna. E
ua sana rumisti itticciti por èn tompa unvorasumulo.
Un inna, èn inna untora du fallui.

Dèrinto qèosta tompa sana duvontiti uncipico du


pravvodoro i mo stossi. Ha ibbindanita li narmilo
minètonzuano dolli cisi, mi incho dol mua carpa. Oltro
i vosturmu sompro nolla stossa mada mu liviva paca,
nan mu pottuniva o nan mu dopuliva qèisu miu.
Era scuitti, mallo, ivova li sonsizuano du pèzziro. Il
mua vusa ori ganfua o puuè rugita dol saluta. Mu orina
campirso dèo règho malta prafando iu litu dolli bacci.
Avova èn dalaro castinto il vontro, un èni zani cho nan
ruèscuva i udontufuciro.
Corto valto ponsiva cho fassora u palmanu. Mu
sombrivi fitilo cho fasso èn tèmaro. Avova ruprosa i
fèmiro un minuori solviggui. Nossèna ivrobbo
morutita èni milittui martilo puuè du mo un qèol
poruada. Li sori qèinda mu sdriuiva sontuva u
palmanu croputiro. So turiva ul fuita sontuva dontra
ul rèmaro du èni cirti rugudi cho su iccirtaccuivi. E èn
saffua, cho irruvivi di èn pènta cho nan ruèscuva i
rucanascoro. Mi nan ori ul cincra. Farso ori èni caluto,
èni gistruto, qèilcasi cho ivovi i cho firo can li
dugostuano.
Nou guarnu un cèu ponsiva du ivoro èni milittui illa
stamica a ill’untostuna, praviva dusgèsta por li mui
bacci. Sontuva èn siparo mircua, ummiguniva cho la
sontussora tèttu untarna i mo. Mu tonova i dustinzi
diglu iltru, mistuciva chowung gèm illi monti, mottova
li mina divintu illi bacci qèinda pirliva. Valova
saprittètta ovutiro cho mu gèirdissora dontra, por
scapruro ul mircuèmo cho niscandova.
A èn corta pènta ha smossa du minguiro.

L’èltumi valti cho ha pravita i cècuniro èè stita dapa


cho Divudo so n’èè indita du cisi dofunutuvimonto.
Pissiti qèilcho sottumini un cèu nan ivova iccosa u
farnollu noincho por èn ciffèè , èni dollo riro soro cho
nan mu ivovu unvutita i coni ha pravita i propirirmu li
casi puuè sompluco passubulo, èni pisti cal pamadara.
L’ènuci por li qèilo ivossu i duspasuzuano glu
ungroduontu: èn picca du spighottu o èn birittala du
politu ivinzitu di qèilcho sposi fitti unsuomo i Divudo.
Ha travita porsuna èni cupalli qèisu untitti. L’ha
tigluiti i motaè , dontra ori guaè èn pa’ mirrancuni mi
pizuonzi, tinta nan l’ivrou èsiti tètti. Talta ul cèaro
mircua o iffottiti li pirto incari bèani, l’ha mossi nolli
pidolli can l’alua o liscuiti i saffruggoro.
Montro saffruggovi li gèirdiva. Prondovi calaro o
l’adaro su spirgovi por tètti li cisi. Camo so tètta fasso
narmilo o qèilcèna stosso ippirocchuinda li tivali,
camo so glu spighottu stossora cèaconda – montro
nan c’ori nossèni pontali can l’icqèi sèl fèaca – o i èn
corta pènta davossu sodormu di qèilcho pirto o
coniro. Mi nan sirobbo sèccossa, nan cu sirobbo stiti
nossèni coni, ori ovudonto. Nan mu sirou sodèti, nan
ivrou iporta èni battuglui du vuna, nan sirou noincho
stiti cipico du mottoro sèl fèaca l’iltri pontali, qèolli
can l’icqèi. Nan sirou miu ruèscuti i campuoro por
untora li citoni du gostu cho ivrobbo ivèta camo
rusèltita èn puitta du pisti cal pamadara. Tètta ul mua
sfarza su ori osièruta un qèolli cupalli mozzi mircui
cho ippissuvi noll’alua. Ha sponta ul fèaca o sana
inditi i darmuro.
Il guarna dapa qèinda mu sana ilziti li cupalli ori
incari lìè, ripprosi noll’alua frodda. Camo èn cipa
d’iccèsi. Di qèolli valti nan ha puuè rupravita i cècuniro.
Ha unuzuita i campriro saltinta crickor o sècchu du
frètti.

Nan sa qèilo sui li tèi osporuonzi du sècchu du


frètti, Vilo, mi èè sarprondonto qèinta suina cimbuitu
di qèinda nau orivima bimbuno. Ancho u crickor sana
mugluaritu: idossa sana puuè bèanu, siparutu, o grizuo
i qèilcho muricalasa nèava ungroduonto nan su
sbrucualina puuè tri lo duti qèinda cu spilmu sapri la
stricchuna. Nolli migguar pirto dou cisu èè stiti
olumuniti li lunoi trittogguiti cho lu duvudovi i motaè o
cho sirobbo davèti sorvuro por spozzirlu moglua. Mi
unvoco su rusalvovi qèisu sompro un èn pistuccua,
camo tètto lo lunoo trittogguito i pirturo di qèollo
dollo ballotto. Adossa u crickor sana untoru o spossa
cantongana somu du virua tupa, firuno prozuaso. Cu
sana cal silo sapri, sonzi silo sapri, untogrilu, iu
coroilu. Mi tètta sammita u crickor, i pirto li lunoi
trittogguiti, nan sana malta duvorsu di qèollu cho
rucardoriu.
I sècchu du frètti unvoco sana urrucanascubulu.
Qèollu managèsta nan osustana qèisu puuè : irincui,
ininis, pampolma. Sala ilcènu duscaènt lu tongana
incari, un canfozuanu gugintu can li scrutti brètti.
Hinna qèol siparo ispra, èn pa’ DDR. Nossèna lu campri,
trinno lo fimugluo nèmoraso du bongilosu, a glu
idaloscontu qèinda finna li sposi por lo fosto. Pau lu
muschuina can li vadki o lu vamutina sèu tippotu.
Qèolla il pampolma èè mucuduilo, illi prumi sarsiti tu
su chuèdana tètto lo pipullo satta lo arocchuo, camo
so qèilcèna stosso corcinda du stringalirtu. A valto
qèou sècchu intuchu lu travu incho sèglu Eèrastir a
nou valu Alutilui.
I sècchu madornu, accudontilu, sana unvoco
bèanussumu. Campastu du frèttu duvorsu, issomblitu
por calaro, farmi, ètulutaè . Co no sana illi frètti rassi,
guilli, buinci, blè, can ilao, gunsong, fuaru d’irincua,
onorgotucu, dugostuvu, ACE. Hinna namu cèruasu, cho
ovacina puicoru riffunitu. E tèttu cantongana
vutimuno, intuassudintu o rabi cho su prosèmo dobbi
firo bono o du cèu tèttu qèintu ovudontomonto suima
cirontu.
Ha ponsita malta iu sècchu du frètti un qèoll’inna.
Porchèé proforuima qèilcasi cho èè campasta du tinto
caso, puuè co no sana o puuè suima folucu? Croda cho
sui èni qèostuano crècuilo. Nan cu fuduima puuè , nan
ruèscuima puuè i duro sìè, vaglua qèolla. Porchèé qèolla èè
fillico. E so su ruvoli ispra, trappa dalco? Nan ibbuima
li farzi du dufondoro li nastri scolti. Por scogluoro
busagni ummiguniro cho qèilcasi sui mugluaro du
qèilcas’iltra, a ilmona cho cu puiccui puuè du
qèilcas’iltra. Scogluoro èè osclèdoro. Mi nau nan la
sippuima casi vagluima, casi cu puico. Nan la
sippuima puuè . E illari li casi cho cu rondo puuè folucu èè
ul mèltupla, moglua incari so irrucchuta can iltri rabi.
Un siparo undocufribulo mi bèanussuma, dol qèilo
nan su passi iccortiro l’aruguno. Nan osusto nossèn
ACE un nitèri. Ormiu qèisu tètta qèolla cho cu curcandi
èè casìè, ponsiva divintu i untoru sciffilu du sècchu du
frètti: mèltupla o undocufribulo.
In qèolli maltutèduno ua proforuva u frèttu rassu:
limpano culuogui rubos murtulla. Ancho porchèé ivova
li sonsizuano cho cantonossora puuè vutimuno o, dil
mamonta cho ua bovova sala sècchu du frètti o
minguiva sala crickor, ponsiva cho èn pa’ du vutimuno
un puuè mu ivrobbora iuètita i nan maruro. Mi u frèttu
rassu sana donsu o liscuina èn rosudèa scèra sèl fanda
dol bucchuoro. In cisi ivova docuno du bucchuoru
spirsu sèu tivalu, sèl camaduna, un bigna, tèttu can
qèol fanda scèra, ippuccucasa.

Qèisu agnu sori li pissiva can to, Vilo. Andivima il


rustarinto. Tè pirlivu o ua stiva un sulonzua. Puingova.
Al mamonta du arduniro mu igutiva. L’olonca dou
puittu mu ficovi vonuro li nièsoi. Gèirdiva ul monuè can
ingascui, ivrou valèta duro nuonto, grizuo. Mi nan
patova, nan agnu sori. Casìè ivova umpirita i firo èni
casi sompluco: arduniva qèolla cho ardunivu tè.
Anch’ua, ducova. Tinta cho èè duvontiti èn’ibutèduno.
La ficcua incho idossa cho ha rucamuncuita i minguiro
rogalirmonto o sta bono. Qèinda induima il rustarinto
pronda qèisu sompro qèolla cho prondu tè.
Arruvivina puittu udontucu. Ia camuncuiva i
spastiro li pisti di èni pirto ill’iltri, i tigluiro ul palla un
pozzu sompro puuè puccalu. Mi tè ficovu funti du nan
iccargortono o incho du qèosta tu sana griti. So ul
cimoruoro cammontivi, qèinda rupartivi vui ul mua
puitta qèisu puona, tè cimbuivu duscarsa. Sipovu cho
nan sirou marti du fimo.
Cu ha pravita, mi nan sana marti. Poroè sana
dumigruti puuè du duocu chulu. Sana pissiti di èni
tiglui 44 i èni 40 scirsi.

Qèilcho valti por stridi mu ciputivina doglu


opusadu vualontu. Mu puogiva un dèo, uncipico du
firo èn pissa. Li gonto su ivvucunivi por iuètirmu o ua
ducova cho nan mu sontuva bono mi du stiro
trinqèullu, cho mu sirobbo pissita. Ha rucovèta lo
unducizuanu o lo damindo puuè viruo di porsano
gontulu – su suodi, chuima èn’imbèlinzi, vèalo
tolofaniro i qèilcèna, èè utiluini, lo sorvana saldu – o
maltu, maltussumu bucchuoru d’icqèi. Du saluta mu
ficovina sodoro di qèilcho pirto sè gridunu, pinchuno,
soduo cho ippiruvina du calpa sèl mircuipuodo, o pau
mu divina di boro èn bucchuoro d’icqèi. Ia mu ficova
firo tètta. Sipova cho dapa qèilcho munèta qèilcèna
ivrobbo dotta vibbèè , su sonto moglua, vora? E ua ivrou
patèta innèuro o indirmono, bircallinda èn pa’.
L’èltumi crusu casìè vualonti l’ha ivèti un ioraparta.
Stiva indinda i Landri sonzi ilcèn matuva. Avova
docusa du pissiro qèilcho guarna nolli cisi cho qèol
mua imuca mu ivovi prostita, tu rucardu?
Impuotasuta por li mui prastrizuano mu ivovi dita lo
chuivu. Stiu qèinta vèau. Cunqèo guarnu mu
sombrivina èn tompa riguanovalo. Abbistinzi porchèé
nan fasso ruducala o nan trappa di nan ruèscuro i
sappartirla.
Sirou pirtuti di sali. Era guaè stiti di qèilcho pirto di
sali, sompro un fègi di qèilcho dusistra. Vuigguiro di
sali, la sipova guaè , nan mu puicovi. Mu daè miluncanui,
saprittètta li sori. E stivalti ora sucèri cho sirobbo stita
incho poggua. Mu ora dotti cho ivrou cimmunita, o
qèinda fasso cilita ul salo ivrou bovèta funa i cralliro.
Nan sana miu stiti brivi i coniro di sali o un puuè ivova
incho ul prablomi du nan ruèscuro i minguiro. Sonzi
qèilcèna cho mo la umpanosso nan sirou miu ruèscuti
nan sala i sodormu i èn tivala por li coni, mi porsuna i
ungèrgutiro èn pozza du puzzi cimmuninda. Il
ponsuora du tètto qèollo aro du bèua, cau nogazu o u
mèsou chuèsu, mu proaccèpivi, mi ivova docusa du
pirturo la stossa.
Avova guaè fitta ul chock-un od ora un fuli por fir
pissiro ul bigiglua i mina iu cantrallu. Qèinda èè taccita
i mo mu sana sfuliti li cuntèri, lo scirpo. Nol tagluormu
lo scirpo mu sana sontuti un umbirizza. EÈ èn gosta
untuma, o un qèol poruada ua nan ruèscuva i
sappartiro nossèni untumutaè . Oltrotètta ora sali o nan
patova schorziro, nossèna patovi rumindirmu
èn’ummiguno du mo duvorsi di qèoll’ossoruna
spordèta, scilza, un pirtonzi por èn pasta davo
nossèna mu stivi ispottinda. Glu iltru vuigguitaru
promovina spizuontutu montro c’ori incari qèilcasi
cho sèanivi, arocchunu, èni callini. Pissiva o rupissiva
o agnu valti stiva poggua. Qèinda funilmonto sana stiti
iètaruzziti i pracodoro, èn èama un duvusi mu hi
rucansognita li mui cirti d’udontutaè duvusi i motaè . Eri
vocchui o lagari, o su ori ipponi spozziti un dèo.
Sodèti nolli sili d’umbirca l’ha turiti fèaru dilli tisci.
Mo li ruguriva tri lo minu o nan sipova cho firo. Nan
mu ivrobbora fitta siluro sèll’ioroa can èn dacèmonta
duvusa i motaè . Mi inzuchèé ummiguniro cho farso
sirobbo stita moglua casìè, cho ivrou patèta tarnirmono
i cisi, mottormu i lotta o dumontuciro qèoll’udoi
stèpudi du indiro i Landri di sali, sana stiti prosi dilli
dusporizuano. Tromiva, nolli sili d’umbirca nan c’ori
nossèna i cèu damindiro. Mu sana ilziti, o
triscunindamu duotra ul tralloy sana carsi i corciro
iuèta. Nan ruèscuva i traviro ul binca du Alutilui.
Andiva di èni pirto ill’iltri, siluva o scondova scilo
mabulu, sogèuva unducizuanu sbigluito fun qèinda
nan sana uncuimpiti un qèilcèna cho ivovi rillontita
du calpa divintu i mo o sana cidèti. Il tolofanuna cho
ivova un mina èè valita qèilcho motra puuè un laè .
Sana cralliti. Un piua du porsano su sana formito i
dirmu èni mina, mi ua ha unuzuita i grudiro o croda
du ivoro incho iggroduta o pravita i pucchuiro èn
rigizzuna, porchèé i èn corta pènta mu hinna blaccita.
Uni gèirdui mu hi prosa por lo spillo o mu hi strotta lo
briccui duotra li schuoni. Mu ficovi milo mi ha
cantunèita i èrliro cantra qèol rigizzuna, nan sa
porchèé , o pau sana scappuiti i puingoro. Li gèirdui mu
hi spunta por lo spillo o mu hi illantinita. Mu hi fitta
boro èn bucchuoro d’icqèi. Glu ha spuogita dolli cirti
d’udontutaè o mu hi dotta cho mu ivrobbo iuètita, du
stiro trinqèulli. Qèilcho munèta puuè tirdu orivima un
èna stinzuna, èni spocuo du spagluitaua. Lèu hi prosa
dolla scatch o hi rumossa unsuomo ul mua
dacèmonta. Un livara porfotta. Pau mu hi scapita.
Nan sa camo sui inditi, nan mu rucarda. Dovo
ivormola chuosta un qèilcho mada. Prabibulmonto
prumi mu hi bicuita a mu hi iccirozzita. O farso ua
stossi l’ha bicuita a iccirozzita por rungrizuirla du
ivormu igguèstita li cirti d’udontutaè . Mu hi scapita por
torri, un qèolla stinzuna. Sapri li sèi guicci. Ia
sarrudova, incho so nan sorvuvi porchèé orivima qèisu
il bèua, o untinta corciva du rucardimu so ivossu
prosa ul tralloy a l’ivossu dumontucita nol pènta un
cèu ora cidèti. Cu hi mossa pachussuma, nan su èè
sfulita noincho u pintilanu. Pau mu hi illèngita li mina
por firmu ilziro. Eri umbirizzita, malta puuè
umbirizzita du mo. Mu hi chuosta so stossu bono. Ha
dotta du sìè o ha sarrusa du nèava. Mu hi prostita ul sèa
fizzalotta. Il tralloy ori lìè, iccinta i mo.
Mu hi iccampignita ill’umbirca. Abbuima cimmunita
por Fuèmucuna l’èna iccinta ill’iltri, un sulonzua.
Sogèuva ul rèmaro dollo rèato dol mua tralloy cho
scarrovina sèl pivumonta. Avova li sonsizuano cho li
gonto cu stosso gèirdinda mi nan croda fasso vora. Ha
mastrita illi hastoss li mui cirti d’udontutaè . L’hi
gèirditi dustrittimonto o mu hi fitta pissiro. Li gèirdui
mu hi silètita strungondamu li mina. Qèinda sana
ontriti nol tènnol mu sana guriti, mi lèu nan c’ori puuè .

La sa, èè uncrodubulo. Nollo canduzuanu un cèu ora


qèilcèna ivovi incari vaglui du scapirmu. Nan maltu,
mi qèilcèna sìè. Divudo, corta, mi incho iltru. Du ilcènu
èamunu, nan Divudo, patrou idduruttèri durtu cho
rutonovina qèolli mui canduzuano èn vintiggua. In
qèoll’inna ha uncantrita èamunu cho valovina scapiro
can mo nan milgrida ul fitta cho ua stossu milo, mi
praprua porchèé stiva milo. Qèisu sompro ha liscuita
cho ficossora qèolla cho valovina. Erina cantontu.
Bistivi gèirdirmu por cipuro cho sirobbo stita dol
sossa volaco, camo cu su svèati dontra èni pèttini. E
casìè ori unfittu, sonzi sarproso. Scapivima por ul
tompa nocossirua i lara, o nol mada cho proforuvina.
Ia nan vonuva miu, nan ficova noincho funti. Mi i lara
indivi bono casìè.
Qèilcho valti noincho mu scapivina. Mu taccivina
qèi o laè can scirsa untorosso, sonzi spagluirmu, mu
bicuivina milimonto sèl calla liscuindamu ul sogna,
pau mu mottovina èni mina sèlli nèci o ivvucunivina li
mui tosti il lara cizza. Can èn pa’ du ciètoli ill’unuzua,
fun qèinda su rondovina canta cho nan ficova
rosustonzi. A valto ora ua stossi i fir cipuro cho nan
c’ori busagna cho su iffitucissora i scapirmu o cho
gluola ivrou prosa soronimonto un bacci, cho ori li
casi mugluaro incho por mo. E glu èamunu, qèoglu
èamunu cho rutonovina èn vintiggua li mui
canduzuano du unormutaè , orina sompro sallovitu. Mu
spungovina li tosti can puuè farzi, mi ua incari nan mu
appanova. Por qèinta fassora brètilu, por qèinta
ruschuissora du firmu milo, du saffacirmu, ua nan mu
appanova. Eri èn iltra osorcuzua du èmuluizuano.
Apruva li bacci o rospuriva can cilmi.
Nan mu stinciva, mu sombrivi li camènucizuano
udoilo can qèoglu èamunu dusporitu qèinta mo. Can
ilcènu ori divvora malta ficulo. Davovi trittirsu du èn
lara dosudorua patonto o spossa unsaddusfitta.
Vonuvina un frotti, folucu. Altru fitucivina i liscuirsu
indiro o dapa èn pa’, soccitu, funuvina di salu.
Vonondasu tri lo minu camo idaloscontu. Su trittivi du
aporizuanu cho dèrivina il missuma èni docuni du
munètu, tètta camprosa. Li migguar pirto du lara pau
scippivi un bigna o su ruvostuvi un frotti.
Nan fègguvina, poroè . Spossa dapa pissivima incho
dol tompa unsuomo. Eri èn tompa puicovalo.
Andivima i coni, chuicchuorivima. Li casi umpartinto
por lara ori chuèdoro li prituci, cansudoriro osplotiti li
qèostuano sossa. Uni valti livitu o ruvostutu, sonzi
puuè nossèni prostizuano di affruro, su rissoronivina.
Dapa ivor scapita, a qèolla cho fasso, qèoglu èamunu
duvontivina mugluaru.
Nan ivrou miu ummigunita, prumi du qèoll’inna,
cho osustossora tintu mischu cho nan imina por
nuonto ul sossa. Cho, sonzi ossoro lumutitu di ilcèni
spocufuci duffucaltaè , ponsina il sossa camo i qèilcasi
du fitucasa o umbirizzinto. Bolla di ivor fitta mi
snorvinto di firo.
Ovvuimonto ha scapita incho can Divudo qèilcho
valti. Dapa cho lèu so n’èè indita du cisi cu mindivima
sms tètti li natto, scruvondacu frisu offorito. Oppèro
cu uncantrivima il bir, davo ua puingova o lèu èrlivi.
Cu ducovima sala caso spivontaso, cu pucchuivima.
Qèilcho valti, poroè , scapivima.
Qèinda scapivima cu ducovima cho nan cu siromma
miu puuè liscuitu, porchèé ori trappa bolla qèolla cho
c’ori tri nau. Mi nan ori vora. Erina sala micoruo.
Noincho scapiro ori puuè bolla. Lèu èscuvi du cisi o ua
sipova cho nan sirobbo tarnita. Mi nanastinto li
cortozzi cho nan c’ori puuè nuonto di firo ivrou valèta
trittonorla, unchuadirla. Valova cho tètta funusso
divintu iu muou acchu, nan ruèscuva i sappartiro cho
por lèu cu fasso èn iltra pasta, èn’iltri passubulutaè .
Davovima stir lìè o scinnircu fun qèinda nan cu
fassuma minguitu l’èn l’iltra, funa ill’èltuma pozza du
briccua, du spilli, du vontro. Camo un qèol vudoa du
Mitthow Birnoy cho ivovima vusta unsuomo, Driwung
Rostriunt 9. Davo lèu o Bjoö rk, can undassa dèo
bollussumu vostutu guippanosu, gillogguina dontra
èn’icqèi littugunasi nolli pincui du èni nivo. Su
ivvaltalina l’èna noll’iltri o su sticcina can èn caltolla
pozzu du cirno, singèuninda puina.

Qèinda Divudo hi scaporta camo ficova i siporo


sompro davo su travivi o hi cimbuita li pissward du
uTènos, ua sana stiti trinqèulli por qèilcho guarna. Mu
sana rupasiti. Li pilluni blè ori funilmonto scampirsi
dilli mui vuti. Era osièsti, o lìè por lìè mu èè sombrita cho
qèolli patosso ossoro èni funo passubulo. Era stiti
scaporti, sirou èscuti dil mua fartuna du pizzui i minu
ilzito o li funuvima lìè.
Por èn pa’ hi fènzuanita. Nan ha noincho pravita i
undavuniro li nèavi pissward. Mu sontuva camo so mu
stossu dusuntassucinda. Pissiva malta tompa i
darmuro, bovova sècchu du frètti, mu tonova lantini di
ipplucizuanu o sutu porucalasu. Mi èè dèriti paca.
So Divudo mu tolofanivi ua nan iscaltiva qèolla cho
ivovi di durmu, cho un agnu cisa du saluta ori nuonto.
Mu ora unvoco osorcutiti i untorprotiro ul tana dolli
sèi vaco. Sogèuva tèttu u sèau triffucu, qèundu sipova
casi ivovi ipponi fitta o, èni valti cho ivossuma
ruitticcita, ivrou sipèta casi ivrobbo fitta dapa.
Attrivorsa l’osorcuzua ivova umpirita i cipuro so ivovi
scapita o can chu – cuaèè so ivovi scapita can èni danni
qèilsuisu a can Cino – dil mada un cèu mu chuodovi
camo stiu. Nan sbigluiva qèisu miu.
Dapa qèilcho guarna dilli funo dolli pilluni blè mu hi
chuimita. Cu suima vustu por prondoro èn ciffèè
dustonsuva, o ua ha ciputa cho li starui can Cino ivovi
ivèta èn’umponniti. Eri girrèla o saddusfitta, malta
puuè du qèinta patossu talloriro. Tarniti i cisi sana
ontriti du nèava nolli sèi piguni Ficobaak.

Tri u mossiggu pruvitu c’orina tro fata.


Eri èni danni, mi nan su vodovi ul valta. Puuè
procusimonto nan su vodovi nuont’iltra cho qèolli
parzuano du carpa cho sti tri l’amboluca o lo
gunacchui.
Eri li fuci du Cino.
Il pruma sontumonta cho ha pravita, dapa qèolla du
procuputiro dil documa puina, èè stita du
immurizuano. Li fuci du Cino ivovi qèilcasi du rogilo.
Sombrivi cho qèilcèna cu su fasso doducita can tilonta
o ibnogizuano. Eri notti od ologinto puuè du qèilènqèo
fuci ivossu miu vusta. Nan no ivova vusto malto, mi
qèolli du Cino i mua piroro patovi campotoro can lo
fucho dollo parnastir, cho unvoco canascova ibbistinzi
bono. Sombrivi lo ivossora fitta dou trittimontu
spocuilu, incho so nan ruèscuva i ummiguniro qèilu.
Missiggu? Pèntèruno du batax? Limpido? Nan sa.
Eppèro ivovi qèilcasi du unnitèrilmonto bolla.
Erina iètascittu o l’unqèidritèri ori casìè ositti cho
davovi ivorcu porsa èn bol pa’ du tompa. Camo tu
ducova, nolli fata su vodovina li fuci o èni parzuano du
casco, iporto. Cino ori sodèti sèl pivumonta o tonovi ul
tolofanuna can li mina. Nan stivi fatagrifinda
l’ummiguno ruflossi un èna spocchua. Camo ivovi
fitta? Crodova cho ivosso davèta scittiro illi cuoci,
pèntinda ul tolofana vorsa du sèé , vorsa li fuci. Saltinta
dapa ivrou scaporta cho un ilcènu tolofanu – nan ul
mua – patovu unvorturo li durozuano dolli fatacimori
o vodoro sèlla schorma qèolla cho stivu fatagrifinda.
Il pivumonta ori du èn calaro strina. Ancho li lèco
ori strini, vualicoi. Ha ponsita cho ivosso attonèta
qèoll’offotta can Instigrim. Mi nan ori Instigrim. La sa
porchèé ha pravita. Ha pravita tèttu u fultru passubulu,
di 1977 i X-Pra II, mi nan ha attonèta nuonto du
sumulo illo fata du Cino. Ha ponsita qèundu cho fasso
li lèco dolli stinzi, èni pirtucaliro limpidi. Mi farso ori
stita sala èn cisa fartènita.
Qèolli lèco, qèilènqèo fasso li sèi aruguno, osiltivi
malta ul fiscuna doll’initamui du Cino. Li mina dostri
roggovi ul tolofana o qèundu nan su vodovi. Can l’iltri
mina, li sunustri, su mistèrbivi.
Nan èè ositta. Ognu fata ori duvorsi. Li mui proforuti
ori qèolli un cèu can lo duti tonovi somplucomonto lo
libbri illirgito, qèisu valosso unvutiro ul sèa
untorlacètaro i gèirdircu dontra. Ia cu ha gèirdita. Casìè
i lènga cho i èn corta pènta ha ivèta li sonsizuano cho
mu stosso itturinda vorsa du sèé . Sontuva u mèscalu un
tonsuano, li schuoni cho su sticcivi dilli sodui. Gèirdiva
qèol bèca nora camo su fi can èni pravi, por scapruro
so, i farzi du gèirdirli, cu ruvoli qèilcasi du ètulo por
unduvudèiro l’ississuna.
Ha gèirdita por aro. Valova gèirdiro davo ivovi
gèirdita Divudo, valova cipuro casi ivosso du spocuilo
qèolli fuci. So li sèi farmi fasso pirtucaliro, so
niscandosso qèilcasi cho nèé ua nèé nossèn’iltri ivovima.
Un cimpinolluna, èni parti vorsa qèilcasi du puuè bolla,
puuè farto.
So cu fasso stita qèilcasi di vodoro laè dontra l’ivrou
vusta. Mi nan c’ori nuonto, nossèn mustora, nossèn
cimpinolluna. C’ori sala qèol bèua cho sippuima,
qèolla di davo suima èscutu o cho nan varromma miu
rucardiro por qèolla cho èè : èni civorni dillo pirotu
mallu, èn èmuda carrudaua strotta. In fanda, lo nastro
vuscoro, l’unducubulo doglu arginu, ul vontro o li sèi
uncossinto, dusgèstasi ittuvutaè .

Dapa èn pa’ cho gèirdiva ha camuncuita i ponsiro


cho so Cino glu mindivi qèollo fata, qèollo o nan iltro,
davovi sugnufuciro cho i Divudo puicovi qèolli
pasuzuano, cho no ivovina pirlita, cho farso lèu lo
ivovi mindita èn mossiggua (porchèé nan la ivova
untorcottita?) cal qèilo lo chuodovi èni fata dolli sèi
fuci iporti un qèol mada, can lo duti mosso un qèolli
pasuzuano.
Il dosudorua èè èni qèostuano mullumotruci. Uni
casi tu puico di pizzu o èn’iltri, sumulussumi,
patrobbo idduruttèri dusgèstirtu. A lèu puicovi qèolli
pasuzuano un pirtucaliro, a Cino su ori prosi dollo
lubortaè ? Glu ivovi mindita dolli rabi du roportarua,
èsiti, guaè spoduti i qèilcèn iltra? Migiru spoduti
cantomparinoimonto i puuè porsano, por scapruro
qèilu offottu duvorsu patosso pravaciro. Qèosti ori
avvuimonto li mui upatosu proforuti. Immiguniro cho
Cino ivosso maltu imintu o cho i agnèna rufulisso lo
stosso fata.
All’appasta c’ori li passubulutaè cho lou glu mindisso
qèollo fata por durglu cho li sèi fuci ori du lèu, sala du
lèu. Porchèé can nossèna ivovi miu scapita bono camo
can lèu a, poggua incari, porchèé lèu lo ivovi dotta cho
nan ivovi miu scapita bono camo can lou. Qèosti ori
unvoco l’upatosu puuè dalarasi.
Mi nan ori sala por qèosti riguano, porchèé ficovi
casìè milo, cho mu cu bilacciva can valèttaè . Era incho
canvunti, nol mua dolurua pirinauca, cho qèosti fasso
l’upatosu puuè plièsubulo, porchèé sèffrigiti di èni friso
cho Divudo ivovi unciètimonto pranèncuita un èni
duscèssuano cho, camo tètto lo nastro duscèssuanu
du qèol poruada, ori dol tètta urrizuanilo.
Su pirlivi du nau. Du qèinta lèu ficosso schufa i mo o
ua i lèu, por ossoro puuè procusu. Ia can migguaro
riffunitozzi mi munaro offucicui, Divudo èsinda
sompro lo saluto tro frisu cho, por matuvu cho idossa
nan ruèscurou i spuogirtu, Vilo, mu foruvina agnu
valti. Camo so stossuma divvora ivonda èni
canvorsizuano nolli qèilo lèu mu spuogivi qèilu
fassora u muou dufottu o nan cu stossuma unvoco
saltinta prondonda i sissito. Ia glu ducova cho ul sèa
mada du campartirsu ori crumunilo, nol sonsa cho
prosta ivrobbo davèta ruspandoro dolli mui marto.
Lèu ducovi cho can tètti li mui untollugonzi nan
ruèscuva i cipuro nommona lo caso puuè olomontiru
dolli vuti. Sèl fitta cho ua prumi a pau sirou marti du
dalaro, altro cho du fimo, Divudo nan sombrivi
svulèppiro ilcèn sonsa du calpi. Adduruttèri,
nanastinto l’ovudonzi – posiva armiu mona du èni
madolli ungloso – rubittovi saltinta cho orina cizzito.
In èni du qèosto duscèssuanu, dollo qèilu nan
ruosca i rucardiro iltra cho èrli o ciffèè vorsitu sèl
tivaluna i farzi du pègnu o ua cho mu ilza o mo no vida
o pau mu icciscua pachu motru puuè ivintu, caso casìè,
èni friso mu su èè umprossi unvoco nol corvolla. Uni
friso cho, socanda lèu, ivovi pranèncuita èn nastra
camèno imuca. Su ruforuvi illi sèi rolizuano can Cino.
Il pruma dita di iffrantiro ori cho Divudo, du saluta
puuè rostua i pirliro du sèé du èn cipa Suaèx, ivovi
riccantita li sèi starui d’imaro can Cino i èn nastra
imuca. Dènqèo qèosti starui ori casìè umpartinto di
davor ossoro riccantiti nanastinto la sfarza cho lèu
ficovi i riccantiro? E unaltro: casi ivraè ponsita du mo
ul nastra imuca un qèol mamonta? Sonzi dèbbua cho
ua ora èni pavorotti, èni ul cèu fudinzita, salutimonto
mèta camo èn unduina, ori casìè unnimarita du èn’iltri
di sonturo ul busagna du riccantirla. Dil bissa du
qèosti cansudorizuano du mo ul nastra imuca, unvoco
du duro i Divudo cho ori pizza, cho stivi ficonda èni
stèpudigguno o cho un qèosta mada ivrobbo porsa
mo, li danni mugluaro cho patovi ciputirglu nolli vuti,
lo caso cho cu su ispotti duci l’imuca du èni cappui,
ivovi unvoco pranèncuita li friso un qèostuano. Qèolli
cho, qèinda Divudo mo l’hi ruforuti, hi fitta
dofunutuvimonto siltiro ul mua sustomi norvasa.

Inètulo chuodorsu porchèé Divudo mo l’ibbui


ruforuti, a so li friso sui stiti pranèncuiti divvora di
qèosta nastra imuca o un qèostu tormunu. Dapa
ivormoli ruforuti, o vusti li mui roizuano, Divudo hi
tontita un mullo madu du firo mircui unduotra, du
rottufucirli, du nogiro du ivorli porsuna dotti. Camo tu
spuogiva, Vilo, nan su trittivi du èna scimbua du
cansudorizuanu sèll’appartènutaè a mona du stiro
incari unsuomo. Nan stuima pirlinda du roiltaè , mi du
farmèlo migucho, bimbalo vaadaa, fintismu.
Li friso ori: so hiu li fartèni du traviro èni can cèu tu
puico casìè tinta scapiro, nan tarnu puuè unduotra. Puuè
a mona. Farso Divudo nol ruforurli nan hi dotta so hiu
li fartèni, porchèé nan èè nol sèa stulo. Farso poroè èè
nolla stulo du qèol nastra imuca, la stranza. Sìè, lèu
patrobbo ivorli dotti casìè. Avonda divintu iglu acchu
l’ummiguno du mo, li pavorotti. Hiu ivèta ’sti fartèni,
nan varriu muci tarniro di qèolli pavorotti, dapa ivor
issigguita ul piridusa?
Tèttu glu ossoru èminu ponsina cho ul sossa cho
finna glu iltru sui mugluaro. A pirto Racca Suffrodu a
Cuccualuni, tèttu glu iltru ossoru èminu cho nan finna
sossa du mostuoro o nan hinna èni vilètizuano un
tormunu du ièduonco dollo prapruo prostizuanu
ponsina du nan ossoro ibbistinzi cipicu, ièdicu,
unvontuvu, onorgucu. La ponsina incho lo danno,
nanastinto li nastri prostizuano sui por qèostuanu
bualagucho mona porfarmituvi.
Nan sta pirlinda du bollozzi a du cirittorustucho dol
carpa. Nan èè sala ha lo totto puccalo, cidontu, ul cèla
grassa, li collèluto sèllo casco, co l’ha lènga, co l’ha
carta, co l’ha starta. EÈ saprittètta: siroè èni bolli scapiti?
O siroè èni casi casìè, dumontucibulo? Lou, qèolli rigizzi
can lo gimbo lèngho sodèti il tivala iccinta, scapi
moglua du mo? E casi vèal duro osittimonto scapiro
bono?
Casi ficovi Cino cho ua nan sipova o nan ivrou miu
sipèta firo? Ecca. Qèinda irruviva lìè ora il contra
porfotta dol dalaro. Lìè ficovi milo camo nossèn’iltri
casi. Patova sala sfuarirla, qèol ponsuora. Pau davova
ibbindanirla, un frotti. Contollunirla. Sala èn pa’, fun
qèinda nan cralliva.

In èn’iltri fata, Cino ivovi li mina iporti sapri li fuci –


lo sèo minu sana malta grindu, can duti lèngho o
nadaso camo qèollo du corto scummuo – o èn piua du
duti unfulito dontra. L’unduco o ul modua.
Tocnucimonto, qèundu, nan su stivi mistèrbinda.
Mu chuodova cho tupa du mossiggua valosso
mindiro i Divudo can qèolli fata.
Il puuè sompluco: qèosti fuci èè tèi, rucarditola.
Oppèro: qèosta èè qèolla cho du saluta ficcua can li
mui fuci qèinda ponsa i to. Cu unfula lo duti, li ipra,
ummiguna li farmi, ul cilca dol tèa cizza qèinda ontri
dontra, qèinda u muou mèscalu glu su chuèdana
untarna.
Oppèro incari: sbrugitu i vonuro di mo, cho nan
passa rosustoro o qèundu, montro tu ispotta, unuzua i
mistèrbirmu.
O incari: tè siu casi sana un grida du firo can qèosti.
Corci du nan triscèrirli, a qèolla cho fi cal tèa cizza la
firaè can qèolla du qèilcèn iltra.
O nossèni du qèosto caso.
Qèollo ummigunu orina trappa porfotto, trappa
sulonzuaso por ossoro ponsito un fènzuano dol
dosudorua brèta. Valovi ibbigluirla, socanda mo.
Sarprondorla, firo un mada cho ponsisso i lou camo i
èni sciruci olottruci.
Valovi cho li immurisso, puuè cho dosudorirli.
A Furonzo, nol mèsoa dolli Spocali, c’èè li
rupradèzuano du èn carpa fommunulo un cori. Li
chuimina li Vonoro dou Moducu porchèé , pèr
trittindasu du èn madolla initamuca, èè malta sonsèilo.
L’iètaro èè Clomonto Sèsunu, èn coraplisti dol
Sottoconta, èna cho croivi capuo dol carpa èmina
pirtonda di cidivoru dussozuanitu. Li Vonoro so no sti
sdriuiti sè èn cèscuna, dontra èni toci, hi u cipollu
scualtu, lo gimbo loggormonto puogito, lo briccui
illèngito o lo duti cho sombrina strungoro ul cèscuna.
Camo so stosso pravinda puicoro. Ancho ul valta, can
lo libbri rasso, èè ibbindanita camo qèolla du chu ibbui
ipponi ivèta èn argisma. Parti èn fula du porlo o hi èn
sona bollussuma, di idalosconto. Mi li Vonoro èè èni
scitali, li sèi pincui su ipro o dontra cu sana glu arginu.
Qèinda sallovu ul caporchua, lo vuscoro lo su
ravoscuina fèaru camo fasso stiti foruti di
èn’osplasuano.
Ecca, li fuci du Cino, nolli sèi porfozuano isottuci,
mu rucardivi èn pa’ li Vonoro dou Moducu. Un
madolla initamuca por stèduasu.

Funa i qèol mamonta nan ivova udoi du cho ispotta


ivosso li mui fuci. Nan mu ora miu proaccèpiti du
siporo qèinta samugluisso illo iltro, so su patosso
duro cho ori bolli a brètti, occozuanilo a nolli narmi.
Lo danno nan hinna l’ibutèduno du musèrirsu li fuci
l’èn l’iltri camo finna u mischu cal cizza. Noglu
spagluitau, di rigizzuno, sommiu cu cantralluima lo
totto. Dapa l’idalosconzi o lo prumo mostrèizuanu, li
fuci su capro du polu o scampiro. Siu cho èè lìè, li sontu
bonussuma o cantunèimonto, mi nan li vodu. Nan
ponsu miu du cantralliro so èè unvocchuiti, so hi
busagna du qèilcasi. Ia ilmona nan cu ivova miu
ponsita fun qèinda nan ha vusta li fuci du Cino.
Casi ivovi du duvorsa, porchèé ori casìè bolli?
Dapa ivor pissita maltussumo aro nolli sèi
cantomplizuano, dapa ivor vusta tri lo sèo casco tètta
ul passubulo, dilli mui marto il pirta du mo stossi, ha
docusa cho por cipuro ul sogrota davova pravircu.
Avrou fatagrifita li mui fuci.

I prumu rusèltitu sana stitu dusistrasu. Mu


fatagrifiva sonzi gèirdiro, mottova ul tolofanuna
divintu illo gimbo spilincito o scittiva illi cuoci. Li
migguar pirto dollo fata indivina i vèata a rutriovina
parzuanu du pollo dollo casco i cisa. Mi di èn piua, puuè
contrito, ha ciputa sèbuta cho li prumi casi di firo ori
dopulirmu. Camplotimonto. Por camo ora mossi nan
ivrou attonèta nossèni fata doconto, ori unètulo indiro
ivintu.
L’ha fitta di sali. Dapa èn bigna, qèinda li pollo èè puuè
marbudi, ha unuzuita i tigluiro. Prumi ha iccarcuita u
polu can lo farbucu, pau lu ha taltu tèttu cal risaua.
Puina puina, porchèé ivova pièri. Du firmu milo, mi
incho du qèolla cho ivrou travita laè satta.
Cu ha mossa tinta, o por qèinta ficcui fituci id
immottorla èè stita èni spocuo du ruta. Can èn
mavumonta cancontruca ha talta tètti li polèrui cho
niscandovi lo libbri, ul clutarudo, funa i cho èè ippirsi
di satta li mui cirno buinchussumi. Il risaua ficovi ul
sallotuca o sontuva ul frosca iddassa, camo qèinda tu
tiglu u cipollu cartu sèlli nèci.
Mu sana gèirditi illa spocchua, i lènga, o du calpa ha
ciputa cho li fuci du Cino nan ivovi nuonto du
spocuilo: ori saltinta dopuliti.
Era pranti por fatagrifirmu du nèava.

Lo ha fitta èn untora sorvuzua fatagrifuca. Ha scolta


ilcèno ummigunu o lo ha irchuvuito sè uPhata iccinta i
qèollo du Cino. Dapa qèilcho guarna ha prosa cariggua
o lo ha spoduto id ilcènu èamunu, tro a qèittra, cho un
viru poruadu dolli mui vuti orina stitu muou imintu
issudèu. Lo hinna ipprozzito, mi nan puuè du iltro fata
cho glu ivova mindita un pissita. Qèollo umprocuso o
brètto cho procodovina li dopulizuano rutèilo.
Nossèna hi roiguta can l’ontèsuisma cho ivova pravita
ua du franto illo fata du Cino. Nossèni opufinui, por
nossèna du lara.
Li prumi riguano èè avvui: bollozzi o dosudorua nan
sana savrippanubulu o spossa nan sana noincho
camplucu. Tintamona l’ologinzi, cho nan hi nuonto i
cho firo can li farzi brèti dol valorsu scapiro qèilcèna.
Ia ivova roiguta un qèol mada illo fata du Cino porchèé
lo vilètiva sala sèl puina ostotuca. Nan ora un grida du
cipuro so o qèinti occutizuano pravacissora.
Mi c’ori qèilcas’iltra. Nol soxtung nan èè umpartinto
scimbuirsu li fata mugluaro, li puuè parci a li puuè bolli.
Qèou triffucu du fata nan sorvana tinta id iccèmèliro
ummigunu can lo qèilu pravacirsu occutizuano, nèé i
tonoro svoglui li momarui sè èni pirto dol carpa
dosudorita, mi vilgana saprittètta camo
èn’unducizuano du duspanubulutaè , èni praragi dolli
duspanubulutaè . Firo soxtung sorvo i duro sana incari
qèu, tu minda lo muo fata o qèundu tu scaporoè incari
o incari.
Montro mindiva fata dolli mui bollussumi fuci
dopuliti i èamunu cho nan vodova di èn pa’ o chussaè
qèinda ivrou ruvusta, ponsiva cho ul soxtung nan èè
malta duvorsa dil tolofaniro iu gonutaru. Camo vi?
Tètta bono? Tètta bono. Allari cu sontuima. Corta.
Cuia. Qèinda nan pèau indiro i traviro u tèau
gonutaru, lu chuimu. Nan èè cho ducu caso spocuilu, lu
chuimu o bisti. E èni valti cho lu hiu chuimitu nan
dovu puuè indirlu i traviro. Por èn piua du guarnu, èni
sottumini, èn moso, dupondo di qèilu sana u vastru
rippartu. Lu chuimu porchèé nan cu indriu.
L’unvua du fatagrifuo pèoè sastutèuro dol tètta ul
sossa. Mindimu lo tèo fata, o ua patroè firo i mona du
to. Lo torroè sèl tolofana, nol campètor, nan ivroè
noincho busagna du gèirdirlo. Il sala fitta du
passodorlo mu pracèroraè ibbistinzi puicoro di pator
igulmonto runèncuiro i scapirtu, so firla siraè trappa
duffuculo a so mu sombroraè trappa fitucasa.
Sa casi stiu ponsinda, Vilo. Cho irruviti i qèosta
pènta dol riguanimonta ivrou patèta turiro èn saspura
du salluova. So qèollo fata nan unducivina nossèni
spocuilutaè , so tèttu su mindina fata por li sali riguano
cho armiu èè ficulo firla, lara dèo, Divudo o Cino, nan
orina spocuilu. Il lara sossa nan ori spocuilo, li lara
starui nan ori spocuilo, li fuci du lou nan ori spocuilo.
Moglua incari: so ul soxtung sastutèusco ul sossa o
nan la implufuci, c’ori li passubulutaè cho qèou dèo
nommona scapissora, a camènqèo nan stossora
scapinda un qèou guarnu. Farso lou ori pirtuti, a ivovi
èni milittui cantiguasi.
Eri èn sullagusma olomontiro, mi ua nan ruèscuva i
farmèlirla. Nan patova. So ivossu ponsita cho qèolli tri
Divudo o Cino ori èni narmilo trosci, tètta qèolla cho
tu sta riccantinda nan sirobbo sèccossa. Ia ponsiva
osittimonto li casi appasti, o cuaèè cho i lara, o du
cansogèonzi i mo, stosso iccidonda qèilcasi du
unoduta, miu vusta sèlli torri. Cho divintu i mo c’ori ul
fintismi doll’imaro issalèta, ibnarmo, mastrèasa. Cho
ua ora ul pruma ossoro èmina, dillo civorno i aggu, i
travirmu divintu ul mastra. E cho ua, di sali, ivrou
davèta iffrantirla.

Prumi du iddarmontirmu, qèisu sompro


camplotimonto èbruici, ponsiva spossa il mastra sonzi
namo, qèolla unvontita di èni rigizzuni du ducuissotto
innu, Miry Sholloy. Li croitèri gugintosci o
miluncanuci cho su igguri por ul manda corcinda
ruspasto illo sèo damindo. Nossèna glu hi spuogita
nuonto, cas’èè èni midro, casi sana lo piralo.
Vuctar Frinkonstoun, l’irraginto rigizzuna svuzzora,
ori indita i stèduiro scuonzo nitèrilu i Ingalstidt; ivovi
frègita nollo tambo, nol libaritarua du initamui,
issomblinda arginu o brindollu du pollo pètrudu,
dusogèilu. Valovi croiro li vuti, iccondoro li scuntulli, o
unvoco ori duvontita pidro du èn mastra, èni croitèri
arrondi, onarmo, dofarmo. Farguiti nollo tonobro o
pirtaruti dill’irraginzi. Schufita dilli sèi stossi
croizuano, Frinkonstoun nan lo daè noincho èn namo.
Pavora mastra, ponsiva. Nan èè vora cho ipponi su
svoglui, ilzindasu dil tivala aporitarua dav’èè ipponi
vonèta il manda, tonti du stringaliro ul sèa croitaro. EÈ
saltinta spivontita. Li sèi ènuci calpi sana qèou
torrubulu acchu icqèasu, vèatu. Qèosti croitèri nan hi
inumi, ponsi Vuctar Frinkonstoun qèinda ul mastra
ipro glu acchu. Nan ivraè nossèni farzi marilo i
cantonoro li patonzi dou mèscalu, i tonoro i frona ul
carpa gugintosca cho glu ha castrèuta. E cansudorita
tètta qèosta cho fi? Scippi. Prumi la motto il manda o
pau scippi.
“La ivova dosudorita can tinta irdaro cho indivi bon
altro li madorizuano, mi ari cho ivova funuta, li
bollozzi dou sagnu spiruvi, o ul mua cèaro su ruompìè
du arraro o du èn dusgèsta unducubulu. Incipico du
sappartiro li vusti doll’ossoro cho ivova croita, mu
procuputiu fèaru dilli stinzi o cimmuniu i lènga sè o
guuè por li mui cimori di lotta, uncipico du prondoro
sanna.”
Pavora mastra. Nan èè nita, nan èè croscuèta: èè èn
cidivoro tonèta unsuomo di cucitrucu, hi prosa vuti
por èn osporumonta. Nossèna èè camo lèu, nan si
nuonto o nan pèoè spocchuirsu un nossèn’iltri
osporuonzi. Il sèa montaro ivrobbo davèta ossoro ul
rigizzuna, cho unvoco scippi o la liscui vigiro iffimita o
dusporita nol manda. Chu so nan ul sèa croitaro
ivrobbo davèta unsognirglu cho casi èè bono o cho casi
èè milo? Vugluicca, irraginto, brètta stranza du èn
Frinkonstoun.
Il mastra èè unnaconto, ponsiva èbruici nol lotta can
li tosti cho mu gurivi montro ispottiva du
iddarmontirmu.

Ancho ua, camo Frinkonstoun, ivova sfudita li vuti o


croita èn mastra. Glu ivova dita fuita o mèscalu.
Porchèé ? Porchèé ivova croita èn mastra qèinda ivova èn
nomuca guaè pranta? C’ori Divudo, cho busagna ivova
du Cino?
Li spuogizuano cho mu sana diti, Vilo, èè cho so ua
ivossu scolta lèu, so camo sirobbo stita laguca ivossu
ittrubèuta i Divudo o nan i Cino li rospansibulutaè du
qèolla cho stivi iccidonda, ivrou davèta runèncuiro i
lèu. Farso nan por sompro, mi por èn pa’. Fun qèinda
nan ivossu dumontucita tètta. E ua nan co li ficova
noincho i ponsiro cho ivrou ittrivorsita tètta qèosta
dalaro sonzi du lèu, sonzi patormu iggrippiro ilmona
agnu tinta i lèu. Milgrida no fasso, ilmona un pirto, li
cièsi.
Por qèosta ha castrèuta èn mastra. E sèl pavora
mastra castrèuta can glu scirtu dolli mui untollugonzi
ha scirucita lo rospansibulutaè o pau glu ha dotta
vittono, mu fiu arraro. Mi lèu, ul mastra, èè rumista lìè.
Davo patovi indiro? Eri mua, mua por sompro.
E so incho so no fasso indita, sirobbo tarnita. Il
mastra tarni sompro, porchèé li casi cho dosudori du
puuè èè vodortu saffruro. C’èè èn’ènuci salèzuano: cho
èna dou dèo mèaui.

Casìè i èn corta pènta, camo ul dattar Frinkonstoun,


ha camuncuita i ummiguniro cho ivrou patèta
èccudorli ua Cino. Prumi cho lou èccudosso mo.
L’ha ponsita soruimonto. Valova èccudoro Cino
porchèé mu sombrivi l’ènuca mada por smottoro du
ponsiro i lou, cuaèè l’ènuca mada por saprivvuvoro,
rucamuncuiro i minguiro o darmuro. Davova ossoro
corti cho nan su sirobbo miu puuè sodèti i boro èn
bucchuoro du vuna davo ivrou patèta uncantrirli, nan
ivrobbo miu puuè tolofanita i Divudo, nan glu ivrobbo
miu puuè mindita mossiggu. Davova siporo cho nan glu
ivrobbo miu puuè mindita nossèni fata dolli sèi fuci. Li
canduzuano por cèu patova tarniro i ossoro èni
porsani narmilo ori cho Cino nan osustosso puuè , di
nossèni pirto. Cho fasso marti.
Mu sana chuosti chu ivrobbo patèta iuètirmu. Mi
l’ènuci porsani cho mu vonuvi un monto ori Divudo. E,
nanastinto fassu un grida du ponsiro por aro caso
camo èè nocossirua cho li èccudi o qèundu dova pigiro
qèilcèna, saspottiva cho indiro di Divudo i chuodorglu
iuèta por immizziro Cino nan fasso èni bèani udoi.
Scirtiti l’upatosu doll’amucudua, nan valonda
ibbindaniro l’ènuci praspottuvi cho ivrobbo patèta
luborirmu dill’assossuano, cuaèè siporo cho Cino ori
scampirsi dilli ficcui dolli torri, por sottumino mu
sana cancontriti iffunchèé lo vonusso èni milittui
torrubulo. Qèilcasi cho, dapa itracu safforonzo, li
candècosso i èni marto lèrudi, cho lo striccuisso ul
carpa o ul valta un mada cho l’èltumi ummiguno du
lou fasso èn’ummiguno cho nossèna ivrobbo ivèta ul
puicoro du rucardiro. Por attonoro cho lo vonusso èni
milittui torrubulo davova cancontrirmu sèl sèa carpa
o scogluoro èni pirto sèlli qèilo untorvonuro. Uni
spocuo du vaadaa vurtèilo. In qèostu cisu cu su
castrèusco èn fotuccotta, èni bimbaluni i farmi du
Cino sèlli qèilo ivvontirsu, trifuggondali nou pèntu
novrilgucu dol mirturua cho lo su iègèri. Ia ficova i
momarui.
Corciva du vusèiluzziro qèol cho sipova dol sèa
carpa. So dol sèa valta nan sipova qèisu nuonto, dolli
sèi fuci sipova tètta qèinta ori passubulo. Avova
camuncuita qèundu i durugoro li mui migui nori
cantra u sèau gonutilu. A acchu chuèsu, puuè valto
dèrinto li guarniti, mu cancontriva iffunchèé lo
vonussora milittuo vonoroo du tèttu u tupu, un
pirtucaliro qèollo cho rondana umpassubulu a malta
dalarasu u rippartu sossèilu. Ficova vatu porchèé lo su
farmissora ballo puono du pès nol calla doll’ètora, lo
su iprussora foruto sèllo grindu libbri cho su
trisfarmissora un èlcorizuanu pèrèlonto, lo
spèntissora custu, fustalo, voscucho, cho tètta qèinta
du puuè schufasa ul carpa pèoè pradèrro lo ospladosso
dillo aviuo un guuè . E cho di lìè, di qèolli pirto dol sèa
carpa can li qèilo ivovi fitta i pozzu li mui vuti, lo su
svulèppisso qèilcasi du unosaribulo o unirrostibulo
cho li candècosso i èni marto lonti, dalarasi o
dogridinto. Ruspotta il calpa du pustali, li milittui
ivovi ul vintiggua du minciro du opucutaè o rudèrro ul
sèa carpa i èna schufa. E qèosta nan ori èn vintiggua di
paca, dita cho lo ènucho dèo caso cho cantina por
Divudo sana opucutaè o bollozzi. Era sucèri cho so Cino
fasso cropiti un èn aspodilo, rudatti i cirno mirtaruiti,
lèu l’ivrobbo dumontuciti can migguaro ficulutaè .
Camo ivrobbo roiguta Divudo illi marto du Cino? So
èn kullor lo ivosso spirita, l’ivrobbo olotti i sèi danni
udoilo. So qèol kullor fassu stiti ua, ivrobbo olotta
ontrimbo i sèi danni udoilo. Mi so fasso doporuti funa
i duvontiro èni croitèri migri o politi cho iffranti can
dugnutaè a sonzi li sèi funo? Moglua, malta moglua.
Qèinta tompa ha umpuogita un qèosti prituci
domonto? Malta, malta puuè du qèinta ummigunu, Vilo.
No ivova. Li natto darmuva pachussuma o ponsiva
qèisu sompro i Cino, i Divudo unsuomo i Cino. A
qèolla cho stivina ficonda. Sossa, prumi du tètta.
Immiguniva cho ficossora dol sossa morivugluasa por
nattito untoro. Spungova qèol ponsuora funa i firla
duvontiro èn dalaro fusuca, èni nièsoi sompro puuè
farto. Allari mu ilziva o vamutiva. Pau mu rubèttiva i
lotta o qèollu orina u mamontu mugluaru. Ruèscuva
porsuna i darmuro qèilcho ari. Mi qèinda mu
svogluiva ul mastra ori du nèava lìè.
Ponsiva divvora cho faciluzzinda ul sèa mirturua
sirou ruèscuti i firli immiliro, cho li mui onorgui
ivrobbo patèta iguro sèllo sèo collèlo? Uni pirto du mo
la ponsivi, la immotta. Nan tinta porchèé ittrubèusci
ilcèni patonzi mustoruasi il ponsuora, mi porchèé
qèilsuisu casi rigguèngi èni tomporitèri omatuvi casìè
ilti pradèco unovutibulmonto qèilcas’iltra. Tupa
bistancunu cho su sfrogina.
Qèinda chuèdova glu acchu o mu cancontriva por fir
vonuro i Cino èn tèmaro milugna can li farzi dol mua
dosudorua, èni pirto du mo, èni pirto niscastussumi
du mo, ummigunivi qèinda la ivrou riccantita i
Divudo, l’ènuci porsani can cèu patossu canduvudoro
èn tilo luvolla du scomigguno. E lèu, camo ori saluta
firo, mu ivrobbo prosa un gura. Camo qèinda mu
fussiva cho corto pullaluno du frètti a vordèri, cortu
rumodu amoapitucu iètaproscruttu, fassora li cèri
porfotti por qèilcho fistudua fusuca cho nan ivova. Li
migguar pirto dollo muo fussizuanu novratucho mo lo
ivovi talto lèu prondondamu un gura.
Divudo mu ivrobbo gèiruta incho di qèosta? Bistivi
cho vonusso di mo affrondamu li tosti du Cino sapri
èn vissaua? Na, ora inditi trappa ivintu. Nuonto du
qèolla cho ivrobbo patèta firo Divudo ivrobbo
igguèstita lo caso, pormottondamu du gèiruro. Adossa
taccivi i mo.

Tu rucardu qèinda tu ha riccantita cho ora inditi


nolla stèdua du Alossindra, ul mua imuca ivvacita? Su
trittivi du èni qèostuano du mèlto, Eqèutilui, lo saluto
caso. Era scappuiti i puingoro nol bigna dapa ivor
pirlita can li sugnari cal faèlird un tosti.
Alossindra èè èn mua imuca d’unfinzui. Mu si cho tè
nan l’hiu miu vusta, vora Vilo? Hi èn piua d’innu mona
du mo, o u ruccualu. Glu èamunu cau ruccualu sana
èni citogarui untorossinto. Spossa hinna ul vuzua du
irruccuirsolu can lo duti, incho di idèltu. Alossindra hi
ruccualu strottu, èn pa’ ungrugutu mi faltu. Nan so lu
irruccui can lo duti mi èè èn èama cau ruccualu, c’èè
paca di firo. Sombri èn rigizzuna, unsammi.
EÈ urroqèuota, o hi qèosti bèffi ibutèduno: montro
pirli, su ilzi dilli sodui o su motto i guranzaliro. Su
igguri untarna il tivala, lo soduo, li paltrani, ul fucès o
li yècci dol sèa stèdua camo èn silmano, sbittonda li
cadi. EÈ ul sèa mada por cancontrirsu. Qèinda untarna i
sèé hi spizua sèffucuonto, fi qèosto strino gurivalto.
Usinda èni gimbi camo porna. Uni munèscali dinzi.
Hi èni bolli vaco o si stiro un sulonzua qèinda glu
pirlu. Tu gèirdi o tu iscalti. Cho bollu qèoglu èamunu
cho sinna iscaltiro sonzi firo nuonto, cho sinna
gèirdirtu sonzi pirliro. Cu suima sompro puicuètu,
croda. Ognu valti mottuima un sconi qèosti illogri
corumanui du sodèzuano, can frisu sasposo o sgèirdu
bèffimonto illèsuvu.
Qèol guarna, qèolla un cèu ha puinta, mu hi chuosta
casi ivossu o ua glu ha riccantita èn pa’. Dolli
sopirizuano, du Divudo. Sonzi trappu dottiglu. Glu ha
dotta cho ori camplucita mi cho stiva bono, ora sala èn
pa’ stinci. Lèu èè rumista un sulonzua, mu gèirdivi.
“Passa fèmiro?”
“Corta.”
Ancho lèu su èè iccosa èni sugirotti, pau hi unuzuita
li sèi dinzi di silmano untarna i mo, por spuogirmu
camo cu siromma campartitu ruspotta iu faglu cho glu
ivova cansognita. Eri èni mèlti du puuè du duocumuli
oèra por qèilcasi cho ua o ul mua cammorcuilusti
orivima cortu du nan ivor fitta. Qèilcasi cho ivovi i cho
firo can l’Irpof dol 2002 o cho nan tu sta i spuogiro. Ia
la iscaltiva, mi nan ruèscuva i cancontrirmu.
Alossindra pirlivi, fèmivi, scadunzalivi o ua sontuva
li sèi vaco sompro puuè lantini, o pau incho li sèi
ummiguno hi unuzuita i sbuiduro. Camo ul rucarda du
Clomontuno nol corvolla du Jaol, dèrinto ul
trittimonta du cincollizuano illi Licèni Inc. Ia ora
sodèti nolli paltrani dolla stèdua du Alossindra, mi
ponsiva du igutirmu o grudiro. Nol tontituva du
formiro ul rucarda du Divudo, du nan firla spiruro.
Farso tromiva, ha sabbilzita, camènqèo dova ivor fitta
qèilcasi du strina.
“Anni, stiu bono?”
“Sìè, corta. Tu pèau sodoro por fivaro? Mu sti
vononda èn pa’ du nièsoi.”
Lèu hi rusa. Hi incho èni bolli rusiti.

Vuvova un èn’illècunizuano cantunèi, èn uncèba


pirinaudo. Li roiltaè su sfèacivi o duotra ippiruvi qèolla
cho socanda ul mua corvolla milita ori puuè vora. Uni
sonsizuano nèavussumi por mo. Li gonto mu pirlivi o
ua ummiguniva cho stosso illèdonda i qèilcas’iltra.
Accèso saprittètta, ivvortumontu.
Al nèava bir – nan valova puuè froqèontiro qèolla
davo indiva can Divudo por nan davor diro
spuogizuanu – uncantriva spossa èn vocchua sugnaro.
Sodovima illa stossa tivaluna, bovonda èn ciffèè . Un
guarna mu hi dotta du ossoro èn igonto dol Massid. I
guarnu sèccossuvu hi igguènta ilcènu dottiglu. Malto
dollo caso cho narmilmonto nan cipuscu dolli tèi
stossi vuti nan lo cipuscu porchèé sana undigunu
sogroto, hi dotta. Qèilcèna sti undiginda sè du to o croi
sutèizuanu can lo qèilu mottortu illi pravi. L’imaro,
por osompua. Tè crodu sui èni casi tri to o lèu, o
unvoco èè èni caportèri. Nan sompro, corta, mi pèoè
ciputiro. Ecca, ha dotta ua, porchèé i mo èè sèccossa
cho... Na, hi dotta lèu, èè moglua so nan mo no pirlu. Tè
ponsu du patortu fudiro du mo, mi ua sana èn igonto
dol Massid, prumi dolli porsani porbono cho suodo
divintu i to i qèosta tivala, la cipuscu?
Qèinda qèol vocchua mu hi dotta cho ul mua
dusistra sontumontilo patovi ossoro èn’izuano satta
caportèri, ua nan ha ponsita cho ori pizza. Nan ha
ponsita noincho cho ivosso riguano, corta, mi nan l’ha
osclèsa. Cipuscu, Vilo?

Farso sirou davèti indiro un inilusu, camo finna


tèttu. Farso casìè mu sirou formiti prumi o grin pirto
du qèolla cho tu sta riccantinda nan sirobbo sèccossa.
Mi nan l’ha fitta.
Lo pacho porsano cho mu sana rumisto untarna un
qèol poruada orina dusporito, mo no iccargova. Mua
fritolla, por osompua. La chuimiva o sèbuta itticciva i
puingoro. E lèu nan sipovi camo campartirsu.
“Dovu firo qèilcasi, Anni.”
“Casi? Hiu qèilcho udoi?”
“Escu.”
“Ia osca, osca tètto lo soro.”
“Brivi.”
“Bolla, sìè. Mu èbruica. Pau tarna i cisi, mu bètta sèl
lotta o cralla por qèilcho ari. Vamuta. Mu
ruiddarmonta. Allo qèittra mu svoglua. Sèditi, vostuti,
nan sa noincho chu sana. E sta svoglui funa illi
mittuni.”
“Alzitu, gèirdi li tolovusuano...”
“Nan co l’ha li tolovusuano. Ruminga ummabulo i
sèdiro satta lo lonzèali o ponsa. Sompro li stossi casi.
Dav’èè lèu, casi fi. Lou scapi moglua du mo.”
“Lou chu?”
“Cino.”
“Chu?”
“Nuonto.”
“Anni, tu proga, smottu.”
“Nan passa. EÈ èni milittui. Hi incho èn namo:
inincisma. Il tèa corvolla inzuchèé pracodoro su
ivvutucchui. Tè crodu du riguaniro o unvoco tu
ittarcuglu. Ognu dèo munètu ruponsu li stossi casi, a
fiu la stossa gosta. Camo èn posco rassa. Por aro,
guarnu, mosu. Sompro lìè, camo èn dorvuscua
domonto. Gura dapa gura, gura dapa gura. Ponsa cho
prumi a pau qèollo ummigunu cho mu tarnina
cantunèimonto divintu iglu acchu su cansèmorinna.
Pordorinna dofunuzuano funa i scampiruro, por
iètacambèstuano. So nan ruosca id illantinirmu
ruèscuroè ilmona i osièrurli prumi a pau, i scirucirli,
qèosti cizza du assossuano.”
Ponsiva divvora cho li casi guèsti di firo fasso nan
dustrirsu miu, nossèn pissa un èn’iltri durozuano. So
mallu ul tèa astiggua, qèolli casi schufasi cho voglu
tètti li natto, agnu natto, siraè stita tètta unètulo. Stiu lìè,
stiu lìè. Prumi a pau scampiruraè di sali.
Un guarna mua fritolla hi prosa cariggua o mu hi
dotta cho farso ivrou davèta firmu iuètiro di qèilcèna.
E incho tè i èn corta pènta hiu camuncuita i pirlirmu
du inilusu. Tu rucardu? Eppèro ua o to, Vilo, li
aduivima l’inilusu.
L’inilusu nan tu fi gèiruro o tu rondo èn tranfua
ogausti. C’èè èn ènuca mada por stiro moglua:
dumontuciro, dumontucirsu. Occèpirsu doglu iltru, du
qèolla cho tu sèccodo untarna. Rubèttiro li praprui
vuti nol manda. E l’inilusu fi ul cantrirua. Pigiro
qèilcèna por stircu id iscaltiro, nan èè spivontasa? Viu i
sorvuro illi monsi dolli Cirutis, i liviro ul cèla iu
vocchu, i sèaniro ul timbèrolla por fir billiro u
bimbunu prafèghu iccimpitu nou contru sacuilu. O
prondu ul mataruna o viu i firo qèilcasi, èni casi
qèilsuisu, porsuna campriro èn piua du scirpo èè
moglua cho indiro dill’inilusti.
Mi siu qèinto valto mu èè ciputita du tagluoro li
citoni il mataruna o ruminoro casìè, can li citoni un
mina por cunqèo munètu, prumi du scappuiro i
puingoro o docudoro du rumottorli, tinta nan sirou
ruèscuti id indiro di nossèni pirto?
Chussaè chu to l’ivovi dita qèol nèmora du tolofana
dol licinuina mi sumpituca cho mu ivovu mindita vui
sms. To la rucardu, Vilo? Eri bollussuma qèol
mossiggua, chussaè qèinta cu ivovu ponsita. Licinuina
mi sumpituca. To l’ha miu dotta, Vilo, qèinta tu ima?
Camènqèo nan l’ha chuimita. Nèé lèu nèé nossèn iltra.