Sie sind auf Seite 1von 4

Talents

 Roberto R.  Prophet  The Disparates


 Papa Twilight  Sensualist  Bata'a
  Primordial  Witch Doctor

  
Strength ____________
OOOOO
●● Charisma___________ OOOOO
●●● Perception____________
OOOOO
●●
Dexterity __________
OOOOO
●● Manipulation_______ OOOOO
●●● Intelligence __________
Bright OOOOO
●●●●
Stamina _____________
OOOOO
●● Appearance __________
Seductive OOOOO
●●●● Wits_____________ OOOOO
●●


  
Alertness ____________
OOOOO Crafts______________
OOOOO Academics___________
OOOOO
Art______________ OOOOO Drive_____________ OOOOO Computer__________ OOOOO
Athletics_____________
OOOOO Etiquette____________
OOOOO
●●● Cosmology_____________
OOOOO
●●
Awareness____________
OOOOO Firearms____________
OOOOO Enigmas____________OOOOO
●●●
Brawl____________ OOOOO Martial Arts_________
OOOOO Esoterica_________●●
OOOOO
Empathy_____________
OOOOO
●● Meditation__________
OOOOO
●● Investigation________
OOOOO
Expression____________
OOOOO
●● Melee ____________ OOOOO
●● Law______________ OOOOO
Intimidation_______OOOOO Research__________ OOOOO Medicine_____________
OOOOO
●●
Leadership___________
OOOOO
●● Stealth _____________
OOOOO Occult___________●●●
OOOOO
Streetwise ____________
OOOOO Survival ____________
OOOOO
●● Politics____________
OOOOO

Subterfuge__________
OOOOO Technology __________
OOOOO Science __________OOOOO

Correspondence________
OOOOO Life______________
OOOOO
●●● Prime____________OOOOO
Entropy__________OOOOO Matter___________OOOOO Spirit____________
Bata'a Affinity OOOOO

Forces_____________
OOOOO Mind_____________OOOOO
●● Time_____________ OOOOO

  
________________●●●●●
Avatar OOOOO O O
● ●O●O O O O O O O Bruised -0
________________
Totem [Papa Legba] OOOOO
● Hurt -1
________________OOOOO  Injured -1
________________OOOOO Wounded -2
________________OOOOO O O
● ●O●O
●O●O O O O O
 Mauled -2
________________OOOOO
Crippled -5
Incapacitated
 
________________OOOOO
High Ritual [2nd Talent]
●●●
________________OOOOO
________________OOOOO 
________________OOOOO •
________________OOOOO
________________OOOOO
________________OOOOO 
Merits & Flaws
Merit Type Cost Flaw Type Cost
_________________
Nephilim _________
Supernatural _____
7 _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____
_________________ _________ _____ _________________ _________ _____

Other Traits
_________________
OOOOO _________________
OOOOO _________________
OOOOO
_________________
OOOOO _________________
OOOOO _________________
OOOOO
_________________
OOOOO _________________
OOOOO _________________
OOOOO

Magic
Wonders Focus
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________
Rotes _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

Combat
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Class:______________
Rating:_____________
Penality:____________
Description:
___________________
___________________
___________________
Expanded Background
(Type Here) (Type Here)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
(Type Here) (Type Here)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
(Type Here) (Type Here)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
(Type Here) (Type Here)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
(Type Here) (Type Here)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Possessions
Gear (Carried) Equipment (Owned)
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Familiar Grimoire
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Chantry
Location Description
_______________________ _____________________________________________
_______________________ _____________________________________________
_______________________ _____________________________________________
_______________________ _____________________________________________
_______________________ _____________________________________________
_______________________ _____________________________________________
History
Awakening
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Goals/Destiny
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Seekings:________________________ Quiets:___________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Description
Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:_____________________________________________________________
Age of Awakening:__________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:__________________________________________________________________
Ethnicity:__________________________________________________________________
Nationality:______________________________________________________________
Height:___________________ Appearance/Nature of Avatar:_________________________
Weight:__________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________

Visuals
Cabal Chart Character Sketch