Sie sind auf Seite 1von 7

1

Instructional Plan (iPlan) in AP8

Name of Teacher Grade/Year Level


8
Learning Area: Araling Panlipunan 8 Quarter: 4
Module No.: 4
Competency: Nasusuri ang mga dahilan na nagbigay daan sa ikalawang digmaang pandaigdig.
(AP8AKD-IVe-5)

Lesson No. 9 Mga Sanhi ng Ikalawang Digmaang Duration 1hr


Pandaigdig (minutes/hours)
Key Kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at sama-samang pagkilos sa
Understanding kontemporaryong daigdig tungo sa pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa,
to be pagtutulungan, at kaunluran.
developed
Learning Know- Naipapaliwanag ang mga dahilan na nagbigay- daan sa Ikalawang
Objectives ledge Digmaang Pandaigdig
Skill Nakabubuo ng isang timeline na nagpapakita ng mga dahilan na
nagbigay- daan sa Ikalawang Digmaang Dandaigdig;
Attitud Naipapahayag ang positibong pananaw sa mga dahilan ng
e Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Resources Tsart / graphic organizer samples, Batayang aklat pahina 473-474.
Needed
Elements of the Plan Methodology
Preparations Motivation/Introduc  Panalangin
- How will I make tory Activity (3mins)  Pagbati
the learners ready? This part introduces  Balik aral
- How do I prepare the lesson content.. it
the learners for the is serves as a warm-
new lesson? up activity to give the
(Motivation learners zest for the
/Focusing incoming lesson and
/Establishing Mind- an idea about what it
set /Setting the to follow. One
Mood /Quieting principle in learning
/Creating Interest - is that learning
Building Background occurs when it is
Experience – conducted in a
Activating Prior pleasurable and
Knowledge/Apperce comfortable
ption - Review – atmosphere.
Drill)
2

- How will I connect


my new lesson with
the past lesson?

Presentation Activity (25mins) Pangganyak:


- (How will I present This is an interactive
the new lesson? strategy to elicit
- What materials learner’s prior
will I use? learning experience. Gawain 1 - Hula, Hoop!
- What It serves as a Sagutin ang unang Gawain
generalization springboard for new Isulat mo sa iyong kwaderno ang letra ng iyong
/concept learning. It illustrates tamang sagot na nasa loob ng hula-hoop.
/conclusion the principle that
/abstraction should learning starts where
the learners arrive the learners are.
a. League of Nations
at? Carefully structured
b. United Nations
(Showing/ activities such as
c. Hiroshima
Demonstrating/ individual or group
Engaging/ Doing reflective exercises, d. National socialism
/Experiencing group discussion, e. Fascism
/Exploring self-or group
/Observing- Role- assessment, dyadic
playing, dyads, or triadic 1. Isa ito sa mga lugar sa Japan na pinasabog
dramatizing, interactions, puzzles, ng United States
brainstorming, simulations or role- 2. Ito ay ang ideolohiyang pinairal ni Hitler
reacting, play, cybernetics noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
interacting- exercise, gallery walk 3. Ito ang tawag sa samahan ng mga bansa
Articulating and the like may be na naitatag pagkatapos ng ikalawang
observations, created. Clear digmaang pandaigdig
finding, conclusions, instructions should
generalizations, be considered in this Magpangkat pangkat Tayo!
abstraction- Giving part of the lesson. Pangkatin ang mga mag-aaral sa pito . Bigyan ng
suggestions, paksa ang bawat pangkat na tungkol sa mga
reactions solutions sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bawat
recommendations) pangkat ay papipiliin ng mga estratehiya sa
pagpapakita ng kanilang takdang paksa at sila
ay bibigyan ng tig limang minuto.
Unang pangkat- Pag-agaw ng Japan sa
Manchuria
Pag-alis ng Germany sa Liga ng mga
Bansa
Ikalawang pangkat- Pagsakop ng Italya sa
Ethiopia
Digmaang Sibil sa Spain
3

Ikatlong Pangkat- Pagsasanib ng Austria at


Germany (Anschluss)
Paglusob sa Czechoslovakia
Ikaapat na Pangkat - Paglusob ng Germany sa
Poland

Analysis (7mins) 1. Anu-anong pangyayari ang naging dahilan ng


Essential questions pagsiklab ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
are included to serve
as a guide for the 2. Bakit umalis ang Germany sa Liga ng mga
teacher in clarifying Bansa?
key understandings
about the topic at 3. Ano ang motibo ng pananakop ng mga bansa
hand. Critical points bago nangyari ang Ikalawang Digmaang Panda
are organized to igdig?
structure the
discussions allowing 4. Ano ang kinalaman ng digmaang sibil sa
the learners to Espanya bilang dahilan sa pagsiklab ng Ikalawang
maximize Digmaang Pandaigdig?
interactions and
sharing of ideas and 5. Ipaliwanag ang motibo ng pagsanib ng Austria
opinions about at Germany bilang daan tungo sa pagkakaroon ng
expected issues. tunggalian.
Affective questions
are included to elicit
the feelings of the
learners about the
activity or the topic.
The last questions or
points taken should
lead the learners to
understand the new
concepts or skills
that are to be
presented in the next
part of the lesson.
Abstraction (3mins) Sa mga binanggit na sanhi ng Ikalawang
This outlines the key Digmaang Pandaigdig, alin sa palagay mo ang
concepts, important pinakamabigat na dahilan ?Bakit?
skills that should be
4

enhanced, and the


proper attitude that
should be
emphasized. This is
organized as a
lecturette that
summarizes the
learning emphasized
from the activity,
analysis and new
inputs in this part of
the lesson.
Practice Application (15mins) Gawain 2: Right Angle Approach
- What practice This part is Gawin ang Gawain 2 na nasa LM pahina 469
exercises/applicatio structured to ensure
n activities will I the commitment of Bumuo ng timeline na nagpapakita ng mga
give to the learners? the learners to do pangyayari na naging dahilan ng Ikalawang
(Answering practice something to apply Digmaang Pandaigdig.
exercise- Applying their new learning in
learning in other their own
situations/actual environment.
situations/real-life
situations- Valuing Sa palagay ninyo, may maidudulot bang kabutihan
Expressing one’s ang mga pangyayaring naganap na nagbibigay-
thoughts, feelings, daan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
opinions, beliefs
through artwork,
songs, dances,
sports- Performing
musical
numbers/dances,
manipulative
activities, etc.)
Assess- Assessment Matrix
ment Levels of Assessment What will I How will I How will I score?
assess? assess?
(Refer Knowledge (5mins) Dahilan ng Sagutin ang Isang puntos bawat
to (refers to the substantive Ikalawang sumusunod na tamang sagot.
DepED content of the curriculum, Digmaang tanong. Isulat
Order facts and information that Pandaigdig ang
No. 73, the student acquires) tamang sagot.
1.Isa sa mga
s. 2012 What do we want students
lugar sa Japan
for the to know? na pinasabog
(relevance and adequacy) ng United
5

example How do we want students to States ay ___


s) express or provide evidence .(Hiroshima o
of what they know Nagasaki)
2. Ano ang
tawag sa
ideolohiyang
pinairal ni
Benito
Mussolini sa
Italy?
(Fascism)
3.Anong
bansang
Europeo na
humiwalay sa
League of
Nations?
(Germany)
4. Anong lugar
sa Asya ng
inagaw ng
Japan kaya
siya ay
kinundena ng
League of
Nations?
(Manchuria)
5. Ano ang
tawag sa
samahan ng
mga bansa na
naitatag
pagkatapos ng
Ikalawang
Digmaang
Pandaigdig?
(United
Nations)

Process or Skills
(refers to skills or cognitive
operations that the student
performs on facts and
information for the purpose
of constructing meanings or
understandings.)
Skills as evidenced by
student’s ability to process
6

and make sense of


information, and may be
assessed in the following
criteria: understanding of
content and critical thinking
Understanding(s)
(refers to enduring big ideas,
principles and
generalizations inherent to
the discipline, which may be
assessed using the facets of
understanding or other
indicators of understanding
which may be specific to the
discipline
Products/performances
(Transfer of Understanding)
(refer to the real-life
application of
understanding as evidenced
by student’s performance of
authentic tasks)
Assign- Reinforcing the day’s Gumawa ng reflective journal tungkol sa positibong pananaw sa
ment lesson (2mins) mga dahilan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isulat sa isang
short bond paper.
Enriching the day’s .
lesson
Enhancing the day’s
lesson
Preparing for the
new lesson

Writers:

GEMMA F. DEPOSITARIO
Master Teacher –I
Negros Oriental High School

VIDA T. CABRISTANTE
Master Teacher –I
Negros Oriental High School

Editors:
7

HAIDEE A. SANCHEZ
Luray II NHS
Toledo City Division

LLOYD B. ALENTON
Gelacio C. Babao Sr. MNHS
Carcar City Division