Sie sind auf Seite 1von 4
besicte ORG- CN-0G. 112 JO1P ‘dia 18 ui 209 a RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROWU ne 2019 ‘sprae: wylazn wydatkow nlewygnsjqeych 2 uplywem roku budietomego 2019 Na podsawie an. 18 ust 2 pt ISustay z dla # meen 1990. osamorzqdale grinye(j: De U 22019 oz 06 zn am.) a 268 vt. 23 18 stany 2dna seria 2000. Gramach pubizenyeh (t). De £22019. poz. 869 pn. zm.) Rada Misa w Rabce-Zavojuuchwala co asp ) Usa se. Wykaz wydatw", ltée nie wyzaajg zuplywem roku budetowego 2019 oar okra sig ‘osttecay eomin dokonaniakego wy, gone zzalgezkiem Ne | donnie) Ucwaly. 2. Usa sig Pan fiansowy” wpa, kre ne wy zuplywem roku budaowego 2019, zodnic _zzalgemiem NF? do lj) Ustwaly 2 ‘Woomaieuchwaly power sp Burmistrzowi RabkiZaajy 9 Ucsvala wehodelw yee diem poe onpasens idole Ne pata at. 20. 2p aay ‘ately De OE ey ‘radar chy ety alg ia pn Burt aside 1 eB Sendo 1ar Leszek Swider Ome pe Soset ie, Crloiele Moaheab— ages Mibatia abs, CATFCSSESNO-EALNAICACRACLI Pj Sion alc N do vay Ne Rady Miele w Rabee-Zéroju ia. ani9e, WYKAZ WYDATKOW NIEWYGASAJACYCH 7. UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2019 oy tant | Ronde Wyaezegdiente vevoun | une mie | oie Roinictwe i bwiectwo 29 689,00 Tatar weg TT w|i ‘yaa aiaove, WO 7 ‘Bose ode owe ¥ aTABE Iabe-ztn oaenan 2uanze2ar Sapa RRS TTS mab ow ane Sear] Sana a Toa wT waren Wa owe, arora en er Mikowcioh Racetuethamence | ay rnap on Tair Taio din aimee a sasenze Sr ae Toa aT m0 " nuns 92 363,74 ‘Wdatkl majykowe, w iy: i 92 363,74 ‘dace incon ip ba cot TE pice meshan ie “tna wc ‘po by mt ghee Wonseite mokono dese ne| st0sanie. Onde. 6728.4 ayr reyn Me CAMCEs4OAEA2AICOCRACIIIV Pat mi Leszek Swidr “Zagat Ne 2 do vebvaly Ne Rody Mies w Rabo-Zérju 2 21D PLAN FINANSOWY WYDATKOW NIEWYGASAJACYCH Z UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO amis Dat | Roniaat | _§ ‘Wrsveegilnenie Kota ni Reni Ttweetwo 29 999,00 Tniasrukara wotecqgona anitejon wah ~ 29 900 a awe w - 2919.00 a esi torch 291900 Bade te 030 | Zirh 2948900 ne ‘Goxpodara Komunal Trae “nour aes ko ck Wa ma soda awe wo mo7o0 {idan de Boneh eee ssn | ‘Bo se anal santareu iowelvaw 950 | Rabe dobamentce sarro0 mi “KalaraFocrome desitvawarodowego mn 363.14 oun ‘aroma zabyin Topica ed ayia vases _ oa aa Ww 92303,18 ‘al wet eros nye 92363,74 ‘itu pte dewvlanogs bdn wbiacoatt | ‘pubic cal mircangwpvanogo do reer 030 | Zt ;maopasee, ila "Ant beans £95 119% (AtOs¥M) wna reac ‘hn ry mil mc wd 902.2078 yoni 7” : va3033 ‘Ogblem 679,14 onde Ws CATTCAS6-4EADONSCACHACHLIIN Poet Uzasadnienie do projektu Uehwaly Rady Miejskiej w Rabee-Zadroju w sprawie: wykaza wydatkéw niewygasajaeych x uplywem roku budzetowego 2019 ‘Zgodnie x a0.263 ust. 2 ustuvy 2.27 sierpnia 2009 ro finansach publicenych (Dz. U. 2.2019, oz, 869 z péin. zm.) ongan stanowigey jednostki samoraqdu terytorialnego ustala wykaz ‘wydatk6w niewygasaigeych 2 uplywom roku bud2etowego orsz okredla ostateezny termin , organ stanowigcy ustala plan finansowy tych vy datkw w podziale na dzialy i rozizialy klasyfikacji wydatkow, 2 wyodrgbnieniem wydatk6w ‘majatkowych Srodki fnansowe na wy ath ute w wykazie sq gromadzone na wyodrebnionym subkoncie Podstawowego rachunku barkowego jednostkl samorzadu terytoralnego Biorge powy2sze pod uvage oraz uwzelednige stan zanwansowaniarealizacit ‘zadah inwestycyinych: Budowa sieci wodaciggows] w ciqgu ul. Bysre) w Rabce ~Zdrofu, ‘Budowa sect kanalizac} sanitarne) ul Miskowedwha w Rabce-Zdroju -dokumentaca, Oddudowa spatonego drewrianego budynku wiytecznoscipubliczne) z ezgscig miesckalng vpisanego do rejstru abyikév wojewddztwa malopolskicgo,willa "Aniol" nr re.A-208 ¢ 2SILI9760(A-1022/M), wnaz 2 urzgdceniami budowlanya infrastruktury technicene)- ‘abecpleczenie budynku i me2iwoss ich wykonsna(dokosczenia) w roku 2020, podjgcie niniejszej uchwaly wydaje sg w pelni zasane . C7