Sie sind auf Seite 1von 3
Bice ORG 0.0006. 124 20g UCHWABA NR ween RADY MIEISKIEIW iaACEZDRON ‘apravi salen szezegloneh znd wnotzenia bywatelihich intr uhvalanenychy asad morzniakomietn nity uehwalodaweryeh,zsad promot obywatlkeh ity ‘wchalodrenyeh orn Smal wyanogty akon enue edpviedat Minden pejety wx rene “Gminy Radler 1 podsavo a tla wt Sustay dns mates 19901, osamoraeie ginny (est jdpaly: De 20191 po. 506. pan zn), Rada Mika w Rabe-Zéoj hal, stp 1.2 wap ma cabs mistafcbw Ghiny Rabka-Ztj, dr param $000 ot ist isa it 20000 ob cya niyoa ushvalsdaveza prague lupe micsalcow Gniny RathinZ) ‘wei, co mani 200 oath, paindajgeyeheoyane pa wyborce do Ray Miki) w Rabee-Zaru py Zassowanl yb eueshnege w stele ny err usu osamevzydle ginny 2, Pret velvalypaelaanyw tybi nity ebywatelsejpowiin ore wsczeotk yl wha, 2) pasta pray, 2) postanowieni mentaryezne {obese rg oped a wkonani uray i sltenie pena po joj wena, 5) stl eemin bowigzywal lb wea w 2yeeueway, 6 wasn Mn nly waza pte pods uta on infrmasjeoskkach ansowch je resi 3 ‘Otywatela ingjayva uchvaldaveza ale mone dayeryé spre, dla earch rawo zaean wylezg ‘aimed inych pont, Kn pry nays vevaldawezs 5a. Prjelty uchal prgutowane w iybie obywatshieingjayry uchnaledaver) 9 opinions, co do goo prensa tech eglcyne) proce endey pawnego Ib advokanbwindezgesgo pre sin are mi Red Za a4 |. trocar whnladavee 2 ijatyy yaaa ozpczpma jars pate Praniedninege Rady Misa) w Raber -Zarje embetsigjayy uchwaldawens, hry mode borne ep, co haji) 2Srmislaicowposndjcych caeme pane wytare Ww wyboach 0 Rady” Migs) Ww Rabe Zirh. {america wits projet shay ae Ray. 1 SAISS4CS02-04 ANDREI. ae 2. Oso representa Komi vehwaodowez jet penanoeik, bh ednezeni elonkien Komict inkjaywy ucbvalodavex) My tepezetje wnesodnweow w paca ma poli, 0 foledaeinch Remit Redy ene se Rady. 3 Unmet oe rcs way poopie. peloeress Kone inigjtyy chwelodewes 8s. 1 Whiask ores Konishi uvaldaweny skids jeg pelnomoclk 2 Whisk pile aie: "ofwinlezene o vaca Kom ngjatyy uewaldawers, beg waren ela ip wie 2ytle poeta uch 2) Projet uchwayzaweaaey waste eementy opine w § 1 ws. 2 uch, 5) ise, 0 neji) 25 mislancbw tworaeyeh Kone ingjaywy achwaldawers, zawianen ni naewisko mies, eres jp zmieshana, numer PESEL, eas potwiezne i podpso essay ‘goal sig zal iforacyny prykalowy wir Kur zajeje si wBltyie.nforaeh Pie} toni meretoe} Gminy Rake-Za)agodle zat. 13 us, 112 Rozprzizeia Praer Europeatego | Rady (UE) 2016679 dia 2 kta 2916 w sprawieocrony ot fyeonych wig = presvarziiem daych ossbonyeh Iw spavie swobodhego Pacplywu taki danjeh oat nella “rettyny SSMGIWE (ogsloe sortase ockronie dehy ste ofwndezene © coanyn Pave ‘mptrcey do Ray Mieke) wines Zr azn ody ma prztvazaiedaycheacboveyeh cla ‘nai poparcaproekow’ way cetlny pods dat jee en, 4)danepeleamocita Komitet intyey vewodaveay wij ini uzvisk, ates mesa, ener PESE, raz ume eons ene des eal 56 |. Preewodniceny Rady Migs) w Rabe-Zdoju wea: xpraownikie Blue Rady Mise) w Rabe- “Zévju, dekoosje srawdzmin pos wzleson foralaoprannyn wos orsjetary Korie lag ‘calodaveax w erie 21 di wd dia jeg lezen. Praewalncaey Rady Mihi) w Rates js made ‘signe! iil radey prego ib adwokala Swviadeqcego power prong na rece Gminy Rats a0) Wwsprenie“waplivosc!fomulnoprawiyeh doyezyeyeh waisku™ ovgjesiace Konietyinjaywy ‘lode 2.W preypdks, gly wok mie bk! fomaloe Prewadnczcy Rady Miss) w Rabe ~ Zia aye wotkodewclw do unuptsena wnat emine ea, We iewapcneia Brak wee tein, Proewodniczey Kier 4 Rady Mish Ww Raboe~ Zou wos o pode ain ss Uchvalyw razdmiocie pezsaviia Wash Bez rozpamani. 3. W pray, py wnoeek nie nie beak fomalnych ab, gy sly one vapenione, Praewodnez:y dokonje esti Kone hia ‘hwlodewen w .Rejara na Ucwaldawesyeh ‘1 1. lees Inga Uchvalodezyt” rowade! Bisa Rady Mise w Rabee-Zou 2. Po eesti Komi lat uchvalodvee) maze paylpi dozen pops mesic, ‘projet teal predtaving) prs Komtet jen poker elo go promis do blk pte Buimisrzn Rab Zu na bla oplset ize Mlesiego¥ Raber Zea era Bisley Informach Publican stoi inernctows}Gniny Rab Za 3.W termine | mies of di jes, plmmocnik Kone inary achwalodaweas} pends Praewodncecem Rady Mish) w Rabe Zia lal mietatci popioneeyeh aye ecaodawee, Diigi mise; 2) nue PESEL, 3) pod da jogo otis sara rt ao wos 4 potenti, ips miscatiy zapozal sg Rawal inforacyng (preylady war lal Bajde sig W Biueynie nema Puce) na stone temetove) Gna. Rabla Zc) goose a1 a1 13 Rorpredsei Poraman Buropegs Rady (UE) 2019 di 27 kta 20161 ‘wspnevieachoy as Reyeameh w iy prestwarenin danjch osobowjh Iw spn swobodneyo Fraplyu takich canyeh ons utylnia deiyny SSMGIWE (ole rzperndeni oleic dye) Fgwadceneo eye pra wyborerym do Rady Mil w Raber-Zio). 4. mag Kaz) 2poranerowanye ston sty wien bye umieszezony 2p ore vty 5. prepa prahrocrenia erin wskazanego w at 3 procedure piel uchwaly legs wygaszen, ‘Kone ngayon mje wieony 2 Aer Inia Unoiwenck. cm sn 1.Proporycia ulnaly preygotuaen pratt Koniet inihyny uewalodswes} went 2lslp pedis ricskascbw popeneeh ja fot pskarywana do. Prvodmiryeego Ray Mite) Rabe Zao, “asp Pewoanieryy Rady Hie) w Rabke-Zaoju prskanie fy wraz Ig poops do Buses Rabie cele wey ey parcel mieszkahey waka W wt 2. peypads sidan po wef, 2 abe meta, ie pela wun walazanych w § 1st 1, Prawodeizyey bier do Racy Mig w Rabce~ Zioj woos opogle ma nals) ss uchvaly Ww pardmiole ozcela mies 3, Projekt chualyzgloszoy zinigatyy micshaicdw jst ozptywany prez Rade Mika w Rabes- ‘ara om nis es po nosey proj edn nl pl) ni po wpe 3 mle od da ose Pree setiaeego wymog fom, 4.0 ssi, podczas kite} my by€ podiana pod glsovanie uehwala atoana pez miskatedw Praewodnirney Rady Mii w Rice-Zrjsrawadani nonce Kemi natu ahwaladawery 5. paypdi oszonych opavek do poeta pred ozpeczclen glsewania ad uel plaemeenik Komiteta iin wchwalodaes ma pra odes sy do wsysich popeawek I wrioskowne opie oj chal bez zlesnnych ppranek. W preypodkzloszeia do dyskugi Praevodniezzy a obowgac ‘ile glow plnomocnkow Kasia uelaodevez 8. Wykonuni weal owe se Burmistad RK, sim ‘Tinie Ucn Nr XV/10219 Rady Migs) w Rabee-arja in 30 pub 2019 ey prada om tna wel w 2c po upywi 14 dio dla eels w Dem Uzedowym Wojndaa Milpaaiogs Ipods poista te pablcens} windmaést m inbcach opoach Urorde Minitogo tee edn pomocnizye Pin ke anrascesaon-rme ea SOMA Pt set