Sie sind auf Seite 1von 52

This is only for Sample

5
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

-in-1

m
co
3M« tF¥ò

s.
ïu©lh« gUt«
jÄœ • ENGLISH • fz¡F
o ok
www.kalviexpress.in
m¿Éaš • r_f m¿Éaš
ab
ur

áw¥g«r§fŸ

 2019-20 M« M©L¡fhd òâa ghl¤â£l¤â‹go jahÇ¡f¥g£LŸsJ.


 ghl¥gFâfËYŸs všyh ãÇîfËY«, ÉÇthd És¡f§fSl‹ Toa ÉilfŸ
.s

bfhL¡f¥g£LŸsd.
 m id¤J ghl§fS¡F« ÄFâahd msÉš TLjš Édh¡fŸ ÉilfSl‹ ju¥g£LŸsd.

RuhÉ‹ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î khâÇ Édh¤jhŸ*- ÉilfSl‹ ïiz¡f¥g£LŸsd.


w


w
w

Ruh g¥Ënfõ‹°
br‹id
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

bghUsl¡f«

jĜ

m
myF
bga® g¡f v©

co
1. c©ikna ca®î 1–6
2. x‹Wg£lhš c©L thœî 7-10

s.
3. fšÉ f© ngh‹wJ 11-14
4. âU¡FwŸ fijfŸ 15-16

ok
5. thY nghÆ f¤â tªjJ! 17-20
L«... L«... L«... L«
6. vÊš bfhŠR« mUÉ 21-25
o
7. ehí«, Xehí« 25-30

www.kalviexpress.in
ab

8. e£ng ca®î 31-34


mfu KjÈ 35
RuhÉ‹ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î khâÇ Édh¤jhŸ 36-38
ur

ENGLISH
.s
w

Unit Unit Name Page No.

1 Season's Story 39-52


w

2 Trip to the store 53-67


Sura's Model Summative Assessment Question Paper with Answers 68-70
w

orders@surabooks.com iii
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

fz¡F
myF

m
bga® g¡f v©

1. v©fŸ 71–81

co
2. mik¥òfŸ 82-86
3. msitfŸ 87-90
4. fhy« 91-94

s.
5. jftš brayh¡f« 95-98
RuhÉ‹ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î khâÇ Édh¤jhŸ 99-102
o
m¿Éaš
ok
www.kalviexpress.in
ab

myF
bga® g¡f v©

1. czî 103-115
ur

2. Ú® 116-125
3. jhtu§fŸ 126-134
RuhÉ‹ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î khâÇ Édh¤jhŸ 135-136
.s

r_f m¿Éaš
w

myF
w

bga® g¡f v©

1. g©ila mfœthuhŒ¢á 137-142
w

2. Ú®¡nfhs« 143-148
3. cyf f©l§fŸ 149-154
RuhÉ‹ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î khâÇ Édh¤jhŸ 155-156

orders@surabooks.com iv
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

5-in-1

m
co
s.
ïu©lh« gUt« ok
jĜ
o
www.kalviexpress.in
ab
ur
.s
w
w
w

[1]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

1 c©ikna ca®î

m
fij¥ghlš
c¥ò _£il RkªJjh‹ mL¤j ehS« tªjJ

co
fGij x‹W tªjJ gŠR _£il x‹iwna
Xil fl¡F« neu¤âš fGij ÛJ V‰¿dh®
ÚÇš _£il ÉGªjJ Xil¡FŸns tªjJ«
c¥ò ÚÇš fiuªjJ mir¤J¡ ÑnH jŸËaJ

s.
vil FiwªJ nghdJ vil Fiwí« v‹Wjh‹
eidªj _£il mjidna c¥ig¥ nghy Ãid¤jJ
fGij KJ»š V‰¿na ÚÇš eidªj gŠRfshš
cÇikahs® fGijia
ntfkhf X£odh®
c¥ò vil Fiwªjjhš
fGij k»œªJ br‹wJ.
o ok
vilí« mâf« MdJ
cÇikahs® _£ilia
fGij KJ»š V‰¿dh®
fd¤j _£il mG¤jnt
ehŸnjhW« c¥ò _£ilia fGij tUªâ mGjJ

www.kalviexpress.in
ab

fGij ÛJ V‰¿dh® c©ikahd ciH¥ò¤jh‹


Xil¡ fiuÆš tªjJ« thœÉš ca®it¤ jªâL«
mir¤J¡ ÑnH jŸËL« VŒ¤J¥ ãiH¡f v©Âdhš
vilí« FiwªJ nghŒÉL« v‹WÄšiy bt‰¿na!
ur

fGij k»œ¢á bfh©oL«


òǪJbfh©l cÇikahs®
ghl« òf£l v©Âdh®
.s

ghlš bghUŸ
cÇikahs®, j« fGijÆ‹ ÛJ c¥ò _£ilfis V‰¿¡ bfh©L Xil tÊna br‹wh®.
w

Xilia¡ flªJ bršY«nghJ, fGijÆ‹ KJ»ÈUªj _£ilfŸ ÚÇš ÉGªjd. mjdhš,


c¥ò fiuªJ vil FiwªjJ. vil Fiwtij m¿ªJbfh©l fGij, ehŸnjhW« XilÚÇš
_£ilfis mir¤J¤ jŸËaJ. fGijÆ‹ Vkh‰W ntiyia¥ òǪJbfh©l cÇikahs®,
w

mj‰F¥ ghl« òf£l v©Âdh®. k‰bwhU ehŸ cÇikahs®, fGijÆ‹ KJ»š gŠR _£ilfis
V‰¿¡ bfh©L Xil tÊna br‹wh®. mtiu Vkh‰w Ãid¤j fGij, _£ilfis mir¤J
ÚÇš jŸËaJ. Mdhš, ÚÇš eidªjjhš gŠR _£ilfË‹ vil Tod. cÇikahsiu Vkh‰w
Ãid¤J¤ j‹id¤jhnd fGij Vkh‰¿¡ bfh©lJ. Mifahš, c©ikahd ciH¥ng
w

ca®î jU«. ãwiu Vkh‰¿ eh« thœjš TlhJ.

[3]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
x‹Wg£lhš c©L thœî

ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«

m
1. ku§fŸ Éy§FfS¡F k£Lkšy, ek¡F« ga‹ jU»‹wd. v¥go? c«

co
fU¤ij btË¥gL¤Jf.
ku§fŸ midtU¡F« njitahdit. ïa‰if m‹idÆ‹ koÆš ky®ªj
Kjš FHªij jhtu«. mt‰iw eh« ïšyhkš brŒa¡TlhJ.
ó, fhŒ, fÅ M»at‰iw ku§fŸ jU»‹wd. ku§fŸ ešy FË®¢áahd

s.
ÃHiy¤ jU»‹wd. fh‰iw¢ R¤j¥gL¤J»‹wd.
ešy kiH¥bghÊî¡F ku§fŸ JizòÇ»‹wd. bt¥g¤ij¡

ok
f£L¥gL¤J»‹wd. ku§fË‹ nt®fŸ k©zÇ¥ig¤ jL¡»‹wd. Ãy¤jo Ú®
mâfÇ¡»wJ. fh®g‹ il M¡i[il vL¤J¡ bfh©L ãuhz thíit ku§fŸ
ek¡F jU»‹wd.
ku§fŸ cÆUl‹ ïU¡F«nghJ gy e‹ikfis¤ jU»‹wd. ïwªj
o
ã‹ò« mL¥bgÇ¡f Éwfhf¥ ga‹gL»‹wd. å£L¤ njit¡fhd fjî, #‹dš
M»at‰iw brŒaî«, åL f£lî« ga‹gL»‹wd.
www.kalviexpress.in
ab

go¥ngh«! áªâ¥ngh«! vGJnth«!


rÇahd Éilia¤ bjÇî brŒnthkh?
ur

1. x¤J¡bfhŸ»nwh« - ï¢brhšÈ‹ bghUŸ .................... .


m) Éy»¡ bfhŸ»nwh« M) V‰W¡ bfhŸ»nwh«
ï) fh¤J¡ bfhŸ»nwh« <) elªJ bfhŸ»nwh«
.s

 [Éil: M) V‰W¡ bfhŸ»nwh«]


2. nt£il + Ml - ï¢brhšiy¢ nr®¤J vGj¡ »il¥gJ .................... .
w

m) nt£ilal M) nt£ilahl
ï) nt£ilML <) bt£ilahl
 [Éil: M) nt£ilahl]
w

3. ku§fËilna - ï¢brhšiy¥ ãǤJ vGj¡ »il¥gJ .................... .


m) ku« + ïilna M) ku§fŸ + ïilna
w

ï) ku§fŸ + »ilna <) ku§fš + ïilna


 [Éil: M) ku§fŸ + ïilna]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 7


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
fšÉ f© ngh‹wJ

m ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«
1. go¡f¤ bjÇahjt® xUt® ngUªâš CU¡F¢ brš»wh®. mtU¡F V‰gL«

co
á¡fšfis¡ FGÉš fyªJiuahLf.
Fku‹ : f©kÂ! ï‹W eh‹ ngUªâš v‹ m¤ij å£o‰F¢ br‹W
tªnj‹. m¥nghJ vd¡F¥ òâa mDgt« »il¤jJ.
f©k : v‹d mJ?

s.
Fku‹ : ngUªâš v‹Dl‹ gaz« brŒj jh¤jh xUt® ngUªJ v§F
brš»wJ v‹W bjÇahkš eh‹ br‹w ngUªâš V¿É£lh®.
ght«.


f©k : ãwF v‹d MdJ?
Fku‹
ok
: v‹dthƉwh? v‹Ål« mt® ïw§f nt©oa ïl¤â‹
bgaiu¡ T¿, mªj ïl« tU«nghJ brhšy¢ brh‹dh®.
m¥nghJjh‹ eh‹ mtÇl« Ú§fŸ ngUªij kh¿ V¿É£O®fŸ.
o
mL¤j ngUªJ ÃW¤j¤âš ïw§» rhiyia¡ FW¡fhf¡ flªJ

www.kalviexpress.in
m§F ÉF« ngUªâš bršY§fŸ v‹nw‹.
ab

f©k : ešyntis. Ú©l öu« br‹wj‰F¥ ã‹ nf£fhkš KjÈnyna


nf£lhnu.
Fku‹ : Mkh«! Mkh«! mt® v‹Ål« ``j«ã! v‹Dl‹ tªJ v‹id¥
ngUªâš V‰¿ Él¥gh,'' v‹wh®. ``vd¡F ntiy ïU¡»wJ.
ur

``Ú§fns bršY§fŸ'' v‹W T¿nd‹. mt® jd¡F go¡f¤


bjÇahjjhšjh‹ v‹id miH¥gjhf¡ T¿dh®.
f©k : Ú br‹whah?
.s

Fku‹ : Mkh« br‹nw‹. mt® v§F¢ bršy nt©L« v‹W nf£L,


ntW ngUªâš V‰¿, mtiu¥ g¤âukhf mD¥ã it¤nj‹.
f©k : ešy ntiy brŒjhŒ Fkuh! go¡f¤ bjÇahjjhš v›tsî fZl«
w

gh®¤jhah? ngUªJ v©, C®¥ bga® bjÇaÉšiy. ngUªâš


bršY«nghJ ïw§F« ïl¤ij¡ f©l¿a KoaÉšiy.
Fku‹ : mJ k£Lkh? KftÇ ifÆš ïUªjhš Tl bga®¥gyifia¥
w

gh®¤J mtuhš ïl¤ij¡ f©l¿a KoahJ. ïJnghš v›tsnth


ãu¢ridfŸ cŸsd.
f©k : ïÅnkš eh« e«ik¢ R‰¿íŸst®fËš ahuhtJ go¡fhkš
w

ïUªjhš go¥gj‰F¢ brhšÈ¡ bfhL¥ngh«.

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 11


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

gho k»œnth«
g¥gu¥gh t©o
gd§fhŒ t©o

m
x¤ijao¥ ghijÆY«
Xu« nghF« t©o
òifÆšyh t©o

co
òGâ juh t©o
v©bzŒ ïšyh t©o
V¿¡ nfhlh gh©o

s.
cd¡F¢ rÇahdt‰iw vL¤J¡bfh©L ca®ªJ brš

ok
1. bghWik
2. JÂî
3. flik
4. xG¡f«
o
5. ne®ik

www.kalviexpress.in 6. fÅî
ab

7. gÂî
ur

áªâ¡fyhkh?
ts®kâí« bgh‹kÂí« ešy njhÊfŸ. bgh‹k brh‰fis¤ bjËthfî«
mHfhfî« vGJthŸ. ts®kâ brh‰fis¤ bjËÉšyhkš vGJthŸ.
3 - fšÉ f© ngh‹wJ

.s

ïjid¥g‰¿ c§fŸ fU¤J v‹d?


ts®kâ brh‰fis¤ bjËÉšyhkš vGJtj‰F¡ fhuz«, mtŸ
w

vGJtj‰fhd gƉáia nk‰bfhŸsÉšiy. tF¥ãš MáÇa® fU«gyifÆš


vGâ¡ fh£L«nghJ ftÅ¡fÉšiy. xU áy vG¤JfŸ nfh£o‰F¡ ÑnHí«
áy vG¤JfŸ nfh£il¤ bjh£L« vGj nt©L«. bf, nf tÇir vGJ«nghJ
b
f nf v‹W vGj nt©L«. Mdhš mtŸ bf nf v‹W vGJthŸ. ïJnghš
w

vG¤JfË‹ totik¥ig¥ òǪJ bfhŸshkš vGJthŸ. brh‰fS¡»ilÆš


ïilbtË É£L vGj kh£lhŸ. ït‰iwbašyh« mtŸ âU¤â¡ bfhŸs
nt©L«. ïJnt v‹ fU¤J.
w



14
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
âU¡FwŸ fijfŸ

ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«

m
1. ck¡F¥ ão¤j âU¡FwŸ fijia ckJ brhªj eilÆš TWf.

co
vd¡F¥ ão¤j âU¡FwŸ fij `fhy¤nj gÆ® brŒ' v‹gjhF«.
ïyªij¡F£il v‹w »uhk¤âš kiy¢rhÄ v‹w ViH ÉtrhÆ thœªJ
tªjh‹. mtD¡F¢ brhªjkhf Ãy« ïšyhjjhš khija‹ v‹gtÅ‹
Ãy¤ij¡ F¤jif¡F¥ bg‰W Étrha« brŒjh‹. khija‹ ÉtrhÆÆ‹

s.
ciH¥ig¢ Ru©Ltâš F¿¡nfhshŒ ïUªjh‹. Mdhš kiy¢rhÄÆ‹
ne®ikí«, ò¤ârhȤjdK« mtid¡ fh¥gh‰¿aJ.
xUKiw khija‹ ÉtrhÆÆl« ``k©Q¡F¡ ÑnH Éisgit cd¡F,

ok
k©Q¡F nkny Éisgit vd¡F'' v‹W f£lisÆ£lh‹. kiy¢rhÄ
nt®¡fliy gÆÇ£lh‹. ÉtrhÆ¡F ïyhg« »£oaJ. khija‹ Ãgªjidia
kh‰¿dh‹. ``k©Q¡F¡ ÑnH Éisgit vd¡F, k©Q¡F nkny Éisgit
cd¡F'' v‹wh‹. khija‹ be‰gÆ® Éisɤjh‹. ï¥nghJ« ÉtrhÆ¡nf
ïyhg« »£oaJ. ÉtrhÆia¥ nghš ehK« fhy« bjǪJ brašgl nt©L«.
o
go¥ngh«! áªâ¥ngh«! vGJnth«!
www.kalviexpress.in
ab

rÇahd Éilia¤ bjÇî brŒnthkh?


1. Phy« - ï¢brhšYl‹ bghUªjhj brhš .................... .
m) cyf« M) itaf«
ur

ï) òÉ <) kiy [Éil: <) kiy]


2. Ñœ¡fhQ« brh‰fSŸ khWg£l bghUŸ jUtJ .................... .
m) mw« M) Ôik
.s

ï) bfhil <) <if [Éil: M) Ôik]


3. `v‹ò' ï¢brhšÈ‰F¥ bghU¤jkhd brhš .................... .
w

m) Kf« M) vY«ò
ï) if <) fhš [Éil: M) vY«ò]
w

4. `ešy + braš' ï¢brh‰fis¢ nr®¤J vGj¡ »il¥gJ .................... .


m) ešybraš M) ešbraš
ï) e‰braš <) ešy¢braš [Éil: ï) e‰braš]
w

5. `ï‹brhš' ï¢brhšiy¥ ãǤJ vGj¡ »il¥gJ .................... .


m) ïÅik + brhš M) ï‹ + brhš
ï) ï‹ik + brhš <) ïÅik + brš
 [Éil: m) ïÅik + brhš]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 15


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

5 thY nghÆ f¤â tªjJ!

jĜ
L«... L«... L«... L«

m ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«
1. `L«... L«... L«... L«' gl¡fijia ckJ brhªj eilÆš TWf.

co
xUehŸ Xzh‹ x‹W ntÈia¤ jh©L« nghJ mj‹ thÈš KŸF¤â
kh£o¡bfh©lJ. KŸis vL¤JÉl cjÉ nf£gj‰F CU¡FŸ EiHªjJ. X®
cHtiu¥ gh®¤J ``v‹ thÈš KŸ F¤âÉ£lJ. bfhŠr« vL¤JÉL§fŸ'' v‹W
T¿aJ.

s.
cHt® thÈYŸs KŸis vL¡F«nghJ thš mWªJÉ£lJ. clnd Xzh‹,
``v‹ thiy¤ jU»whah? ïšiy c‹ f¤âia¤ jU»whah?'' v‹W cHtÇl«
nf£lJ. cHtnuh f¤âia¡ bfhL¤J `Mis ÉL' v‹W T¿dh®.

ok
f¤âia¥ bg‰W¡ bfh©L fh£o‹ tÊahf br‹wJ. m§F ku« bt£o¡
bfh©oUªj ÉwF bt£oÆl« ``buh«g áuk¥gL»whŒ. ïªj¡ f¤âÆš bt£L''
v‹W T¿ f¤âia¡ bfhL¤jJ. ÉwF bt£o m¡f¤âahš ku¤ij bt£L«nghJ
f¤â cilªJÉ£lJ.
o
Xzh‹ ``v‹ f¤âia¤ jU»whah? ïšiy Éwif¤ jU»whah?'' v‹W ÉwF
bt£oÆl« nf£lJ. ÉwF bt£o ``Éwif Úna it¤J¡bfhŸ'' v‹W XzhÅl«
www.kalviexpress.in
Éwif¡ bfhL¤JÉ£lh‹.
ab

Éwif vL¤J¡ bfh©L bršY«nghJ tÊÆš njhir RL« gh£oia¥


gh®¤jJ. gh£oÆl« Éwif¡ bfhL¤J njiria¢ RL v‹wJ. ÉwF vǪJ
KoªjJ« ``Éwif¤ jU»whah? ïšiy njhiria¤ jU»whah?'' v‹W gh£oÆl«
Xzh‹ nf£lJ. gh£o, njhiria¡ bfhL¤jh®.
ur

tÊÆš nkh® ɉF« bg©iz¥ gh®¤J mtËl« ``gáahf ïU¡»whah?


njhiria¢ rh¥ãL'' v‹wJ. mtŸ njhiria¢ rh¥ã£L Ko¤jJ« ``njhiria¤
jU»whah? ghidia¤ jU»whah?'' v‹wJ« m¥bg© ghidia XzhÅl«
.s

bfhL¤jhŸ.
m¥ghidia Xzh‹ njh£l¡fhuÅl« bfhL¤jJ. ghid, brofS¡F¤
j©Ù® C‰W«nghJ cilªJÉ£lJ. mtÅl« ''ghidia¤ jU»whah? ïšiy
w

óit jU»whah? v‹W nf£L, ó¡fis¥ bg‰W¡ bfh©lJ.


tÊÆš nks« thá¡F« bg©Âl« m¥ó¡fis¡ bfhL¤jJ. mtŸ jiyÆš
it¡F«nghJ ó c⮪jJ. mtËl«, ó¡fis¤ jU»whah? nks¤ij¤
w

jU»whah? v‹W nf£L mtSila nks¤ij¥ bg‰W¡ bfh©lJ.


nks¤ij¥ bg‰W¡ bfh©l Xzh‹, nks¤ij mo¤jthW ghl Mu«ã¤jJ.
thY nghÆ f¤â tªjJ L«... L«... L«
w

f¤â nghÆ ÉwF tªjJ L«... L«... L«


ÉwF nghÆ njhir tªjJ L«... L«... L«
njhir nghÆ ghid tªjJ L«... L«... L«
ghid nghÆ óî tªjJ L«... L«... L«
óî nghÆ nks« tªjJ L«... L«... L«.

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 17


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
vÊš bfhŠR« mUÉ

ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«

m
1. Ú tá¡F« gFâÆš mšyJ kht£l¤âš VnjD« R‰Wyh¤jy« br‹W

co
tªJŸshah? cdJ mDgt¤ij tF¥ãš g»®ªJbfhŸ.
eh‹ tá¡F« kht£l« fhŠáòu« kht£l«. ï§Fjh‹ eh‹ br‹W tªj
R‰Wyh¤jykhd ntlªjh§fš cŸsJ.
ntlªjh§fÈš Äfî« òfœbg‰w gwitfŸ ruzhya« cŸsJ. ï›Él¤â‰F

s.
v§fŸ gŸËÆš ï‹g¢ R‰Wyhthf miH¤J¢ br‹wd®.
KjÈš ntlªjh§fš brštj‰FK‹ m›ñÇ‹ mU»YŸs itahñÇš

ok
剿U¡F« bgUkhŸ nfhÉY¡F miH¤J¢ br‹wd®. m¡nfhÉš Äfî«
òfœbg‰wJ. midtU« Mdªjkilªjd®.
ãwF gwitfŸ ruzhya« br‹nwh«. Äf¥bgÇa VÇ. mâš v§F¥
gh®¤jhY« gy tifahd gwitÆd§fŸ. bgU«ghY« Ú®thœ¥ gwitfns
o
tyir ngh»‹wd. ïJ Ú®Ãiy v‹gjhš Ú® thœ¥ gwitfŸ mâfkhf cŸsd.
ï§F Inuh¥ãa¥ gwitÆd§fshd Cáthš th¤J, cŸsh‹, gG¥ò
www.kalviexpress.in
ab

thyh£o ngh‹w gwitfis¡ f©L fˤnjh«.


ït‰iw¤jÉu, g¢ir¡fhÈ, gts¡fhÈ, g£lh cŸsh‹ ngh‹w
gwitfis¥ gh®¤njh«.
e« eh£L¥ gwitfshd c©Â¡bfh¡F, á¿a Ú®¡fhf«, TiH¡flh, kŠrŸ
ur

_¡F ehiu, btŸis mÇthŸ _¡f‹, e¤ij¡ bfh¤â ehiu vd¥ gytifahd
gwitfis¤ bjhiyneh¡» _y« gh®¤njh«.
kâa czî vL¤J¢ br‹¿Uªnjh«. e©g®fSl‹ t£lkhf mk®ªJ
.s

czî c©nlh«. gŸËÆš ïUªJ v§fS¡F ïÅ¥ò« behW¡F¤ ÔÅfS«


bfhL¡f¥g£ld. bfhŠr neu« ku ÃHÈš Éisahondh«. ãwF ngUªâš
òw¥g£L å£o‰F tªnjh«.
w

ï¢R‰Wyh c©ikÆš ï‹g¢ R‰Wyhthf mikªjJ.

go¥ngh«! áªâ¥ngh«! vGJnth«!


w

rÇahd Éilia¤ bjÇî brŒnthkh?


1. xnfd¡fš mUÉÆš Ú® åœtJ .................... cU¡» C‰WtJ nghš ïUªjJ.
w

m) j§f¤ij M) btŸËia
ï) ïU«ig <) f‰ghiwia [Éil: M) btŸËia]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 21


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
ïd vG¤JfŸ

ïu©lh« gUt«
c§fŸ e©g®fË‹ bga®fËYŸs ïd vG¤Jfis¡ f©Lãoí§fŸ.

m
k§if, f§fh, ïuhkȧf«, kŠRsh, mŠrÈ, fhŠrdh, mŠrdh, gh©oa‹,
j©lghÂ, fhªâ, rhªâ, b#aªâ, fªj‹, eªjh, eªâÅ, tªjdh, m«ãfh, m«ò,
ïskhw‹, kÂkhw‹.

co
ÉLg£l ïl§fËš rÇahd ïdvG¤Jfis Ãu¥gyhkh?

s.
br«gU¤â F‹W R©lš bjh§Fghy« ïŠá Mªij

ok
braš â£l«
c§fŸ å£oš Ú§fŸ fhQ« bghUŸfSŸ ïd vG¤JfŸ ïl«bg‰w
brh‰fŸ 20 vGâ tUf.
o

www.kalviexpress.in
1. t©o 5. brh«ò 9. f«ã 13. m©lh 17. j§f eif
ab

2. fu©o 6. r§F 10. gl§fŸ 14. rJu§f¥ 18. br«ghyhd


gyif bghUŸfŸ
3. gªJ 7. g«gu« 11. mŠrd«(ik) 15. kŠrŸ 19. k©gh©l«
ur

4. g ŠR 8. njh©o 12. mŠriw¥ 16. rªjd« 20. f‹W


bk¤ij bg£o


.s

7 ehí«, Xehí«
w

th§f ngryh«
w

1. Xehí«, ehí« fijia c« brhªj eilÆš TWf.


w

XehŒ x‹W gáahš tho bkȪâUªjJ. czî njo¡ fhL KGtJ«


miyªjJ. m¥bghGJ bfhGbfhG v‹¿Uªj xU ehŒ k»œ¢áíl‹ vânu Xo
tUtij gh®¤jJ.
ehia¤ â‹WÉl XehŒ Ãid¤jJ. Mdhš nrh®thf ïUªjjhš ehíl‹
e£òl‹ ngáaJ. ehia¥ gh®¤J, ``Ú v›tsî mHfhf ïU¡»whŒ?'' v‹wJ. mj‰F

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 25


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
g£L s«
k¤j

m ïu©lh« gUt«
gH« l«
kF
gwit kªj«

co
s.
g,«,£,H,it,L,w r,j,s,«,¤,F,Ÿ, ª,l,k


brh‰fis Kiw¥gL¤â¢ rÇahd bjhliu cUth¡Ff.
v.fh. Rjªâu¤ij bfhL¡f v‹ kh£nl‹ É£L

o
v‹ Rjªâu¤ij É£L¡bfhL¡f kh£nl‹.
ok
1.
www.kalviexpress.in
bfhG, bfhG mHifí« òfœªjJ ehÆ‹ cl«igí«.
ab

ehÆ‹ bfhG, bfhG cl«igí« mHifí« òfœªjJ.


2. gh®¤jhš å£L¡fhu®fis¥ M£l thiy nt©L«.
å£L¡fhu®fis¥ gh®¤jhš thiy M£l nt©L«.
ur

bghU¤jkhd ÃW¤j¡ F¿ÆLf.


v.fh. eh‹ v‹d ntiy brŒa nt©L«.
.s

eh‹ v‹d ntiy brŒa nt©L«?


1. Mfh v‹d Rf« bjÇíkh
w

Mfh! v‹d Rf« bjÇíkh?


2. x‹WÄšiy v‹whš fG¤âš v¥go g£il V‰g£lJ
x‹WÄšiy v‹whš, fG¤âš v¥go g£il V‰g£lJ?
w

3. v‹d f£o¥ nghL»wh®fsh


v‹d, f£o¥ nghL»wh®fsh?
w

4. e« ÉU¥g« nghy nghf KoahJ mJ v‹d ãukhj«.


e« ÉU¥g« nghy nghf KoahJ. mJ v‹d ãukhj«?
5. ešy czî cd¡F« »il¡F« v‹W brh‹dJ
``ešy czî cd¡F« »il¡F«'' v‹W brh‹dJ.

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 29


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

jĜ
e£ng ca®î

m ïu©lh« gUt«
th§f ngryh«
1. ck¡F¤ bjǪj òâ®/ÉLfijfis tF¥giwÆš fyªJiuahLf.

co
khzt®fŸ jh§fshfnt brŒa nt©L«.
2. m‹ig kwth Kaš fijia ckJ brhªj eilÆš TWf.
m‹ig kwth Kaš :

s.
fh£oš KaY« khD« beLehŸ e©g®fshf thœªJ tªjd. m¡fh£oš
thœªj eÇ¡F khid v¥goahtJ nt£ilaho Él nt©L« v‹W njh‹¿aJ.

ok
mjdhš xU jªâu« brŒjJ. xUehŸ khÅl«, ``e©gnd! Ú c‹ e©g‹ KašÛJ
msî¡F Û¿a ghr« it¤JŸshŒ v‹gij eh‹ m¿nt‹. c‹idÉl¤
jh‹jh‹ mHF v‹W brhšÈ¡ bfh©L Kaš miy»wJ. mjid e«ghnj!
c‹id VjhtJ Mg¤âš kh£oÉL«'' v‹wJ eÇ.
o
eÇÆ‹ jªâu¤ij m¿ahkš, Kaš v‹d brŒJÉL« v‹W kh‹ nf£lJ.
mj‰F eÇ ``c‹id¢ á§f¤â‰F ïiuah¡» ÉL«'' v‹wJ. eÇia e«ã khD«
www.kalviexpress.in
ab

eL¡fh£o‰F br‹wJ.
btFneu« M»í« khid¡ fhzhkš Kaš jɤjJ. fh£il¢ R‰¿¤ njo
miyªjJ. ïWâÆš eÇÆ‹ braš vd m¿ªjjhš, eÇÆl«, ``khid É£LÉL''
v‹W fj¿aJ. eÇ KaÈl« jh‹ TW« _‹W òâ®fS¡F Éil T¿dhš
ur

É£LÉLtjhf¡ T¿aJ.
eÇí« _‹W òâ®fis¡ T¿aJ. KaY« m¥òâ®fS¡F¢ rÇahd Éilfis¡
T¿aJ. eÇ ntWtÊÆ‹¿ khid ÉLɤjJ.
.s

kh‹ k»œ¢áíl‹ KaYl‹ x‹W nr®ªJ thœªjJ.

go¥ngh«! áªâ¥ngh«! vGJnth«!


w

rÇahd Éilia¤ bjÇî brŒnthkh?


1. `ïiu` v‹w brhšÈ‹ bghUŸ .................... .
w

m) czî M) ïU¥ãl«
ï) kiy <) ïiwt‹ [Éil: m) czî]
w

2. `k»œ¢áíl‹' - ï¢brhšiy¥ ãǤJ vGj¡ »il¥gJ .................... .


m) k»œ¢á + íl‹ M) k»œ¢á + cl‹
ï) k»œ + cl‹ <) k»œ¢ + áíl‹
 [Éil: M) k»œ¢á + cl‹]

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 31


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

mfu KjÈ

jĜ
1. mlhj braš jfhj braš
2. mâf« ÄFâ

ïu©lh« gUt«
3.

m
mk®ªj c£fh®ªj
4. Mzt« brU¡F
5. Mguz§fŸ mÂfy‹fŸ

co
6. Mnyhrid fU¤J
7. Mdªj« k»œ¢á
8. ïyhg« tUkhd«
9. vY«ò

s.
v‹ò
10. vÊš mHF
11. VŒ¤jš Vkh‰Wjš

ok
12. fË¥ò k»œ¢á
13. r¤j« xÈ
14. rªnjf« Ia«
o
15. Rf« ey«
16. ÉLjiy
www.kalviexpress.in
Rjªâu«
ab

17. brštªj‹ gz¡fhu‹


18. bršth¡F brhšY¡F kâ¥ò
19. Phy« cyf«
20. KuriwªJ brŒâ bjÇɤjš
ur

j©nlhuh
21. jªâu« Nœ¢á
22. jghš mŠrš
.s

23. Ãgªjid f£lis


24. Úuhlyh« FË¡fyh«
25. be¿¥gL¤Jjš tÊfh£Ljš
w

26. gutr« k»œ¢á


27. ãukhj« bgUŠáw¥ò
w

28. ò¤ârhÈ m¿thË


29. tULjš jlîjš
30. ÉjÉjkhd tif tifahd
w

31. ÉahghÇ tÂf®


32. ÉtrhÆ cHt®
33. Éthj« jU¡f«

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 35
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  jÄœ ciuüš  3 M« tF¥ò

RuhÉ‹ khâÇ Édh¤jhŸ ïu©lh« gUt bjhF¤j¿ nj®î 2019-20

neu« : 2.00 k jÄœ kâ¥bg©fŸ : 60

m
I. mid¤J Édh¡fS¡F« ÉilaË¡f.
m. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf. (4 × 1 = 4)

co
1. `RkªJ' - ï¢brhšÈ‹ bghUŸ .................... .
m) jh§» M) ãǪJ ï) nr®ªJ <) ÉiuªJ
2. ku§fËilna - ï¢brhšiy¥ ãǤJ vGj¡ »il¥gJ .................... .
m) ku« + ïilna M) ku§fŸ + ïilna

s.
ï) ku§fŸ + »ilna <) ku§fš + ïilna
3. thœ¡ifia be¿¥gL¤j cjîtJ .................... .

ok
m) gz« M) bghŒ ï) Ôik <) fšÉ
4. Ñœ¡fhQ« brh‰fSŸ khWg£l bghUŸ jUtJ .................... .
m) mw« M) Ôik ï) bfhil <) <if
o
M. bghUŸ vGJf (4 × 1 = 4)

www.kalviexpress.in
5. vÊš 6. fË¥ò 7. Úuhlyh« 8. gutr«
ab

ï. ãǤJ vGJf (4 × 1 = 4)
9. nt©Lbk‹W 10. cjɤ bjhif 11. x‹WÄšiy 12. bt©òif
<. nr®¤J vGJf (4 × 1 = 4)
ur

13. nt£il + Ml 14. ahU¡F + všyh« 15. ešy + braš 16. gl« + fij

c. v⮢brhš jUf. (4 × 1 = 4)
.s

17. Ãid¤jJ 18. J‹g« 19. njh‰w« 20. ÉU¥ò


C. FGÉš nruhjij t£lÄLf. (4 × 1 = 4)
w

21. kÆš, »Ë, òwh, òÈ, nfhÊ


22. MW, VÇ, Fs«, kiy, F£il
23. jha«, gšyh§FÊ, Iªjh§fš, rJu§f«,k£il¥gªJ
w

24. bt©ik, fUik, bk‹ik, gRik, br«ik


v. rÇahd brhšyhš Ãu¥òf. (4 × 1 = 4)
w

25. k¡fŸ »uhkrig¡ T£l¤âš ...............(fsªJ/fyªJ) bfhŸs nt©L«


26. fšÉ ............... (f‹/f©) ngh‹wJ.
27. eh‹ Äât©o ............... (gSJgh®¡F«/gGJgh®¡F«) fil it¤âU¡»nw‹.
28. MáÇa®, khztid gŸË¡F bjhl®ªJ mD¥òkhW ............... (mÇîiu/m¿îiu) T¿dh®.

36
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

5 -in-1

m
co
s.
R M ok II
TE
o
www.kalviexpress.in
IS H
ab

G L
ur

E N
.s
w
w
w

orders@surabooks.com 39
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

UNIT Season's Story


1 gUt¤â‹ fij

m
Let us recall

co
1. Name the pictures.

Tree Mouse

s.
2. Fill in the blanks with a/an/the.

The sun rises in The east.

came
This is

3. Read the following.


main
o a

case
ball.
ok The

wait bray
ball is red.

sway

www.kalviexpress.in
ab

Look and say


ur

kite
Summer
g£l« 
.s

hut

Foir
w

tender coconut
ïsÚ®

sunglasses buttermilk
shovel nkh®
w

hat
k©thÇ
NÇa f©zhofŸ watermelon

bjh¥ã ball Kyh« gH«


juice
w

toy
gªJ gH¢rhW

bgh«ik

orders@surabooks.com 41
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II
Fill the blanks with the picture related to seasons.

rainy cloudy sunny


m
Let us say

co
Listen to the sound and repeat.
or aw

s.
horse port prawn saw
all ore

ok
Unit 1 Season's Story

ball fall shore store

lord fawn law ball bore


born lawn paw fall shore
o
short yawn raw call score
www.kalviexpress.in
ab

storm dawn jaw hall store


horse pawn flaw small snore

Let us practise
ur

Circle and fill the correct letter cluster.


.s

or ore aw all

f _o _r k fa ll
_ __
w

aw all or ore

j a_ w sn _o _r _e
w

Fill in the blanks.


w

c _o r_ k l a_ w_ n

sh a_ w_ l sco_ _r e_

46 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II

Look at the picture and tick () the suitable describing sentences.
a] Prithinga has a green bag.
b] Prithinga has a yellow bag.
c] Prithinga has a blue bag. 

m
a] He is a weak and lazy man.

co
b] He is a strong and bold man. 
c] He is a dull and lazy man.

a] Millet porridge is a junk food.

s.
b] Millet porridge is a nutritious food.
c] Millet porridge is a modern food.

ok
Unit 1 Season's Story

Let us read

o
www.kalviexpress.in
A Winter Morning
ab

(xU FË®fhy fhiy neu«)


ur

A Winter Morning xU FË®fhy fhiy neu«


The sin rises. The birds sing. The girls are ready to play!
NÇa‹ câ¤âU¡»wJ. gwitfŸ ghL»‹wd. áWÄfŸ Éisahl jahuh»É£ld®.
.s

Banu: Brr, it is cold! FËuhf ïU¡»wJ.


Yes, so cold. Mkh«, Äfî« FËuhf ïU¡»wJ.
eh‹ vdJ bt¥gkh¡F« bjh¥ãia
w

Janu: Let me wear my warm hat as it is m»nw‹ VbdÅš Äfî« FËuhf


cold. ïU¡»wJ.
The hat is not on the table.
w

nki#Æ‹ ÛJ bjh¥ã ïšiy.


Where did the hat go? It was bjh¥ã ï§nf jhnd ïUªjJ!
Janu:
here. Where has it gone now? ï¥nghJ v§nf nghŒÉ£lJ?
w

I can’t find my warm socks! Where v‹Dila bt¥gkh¡F«


are my warm socks? fhYiwfis¡ fhzÉšiy. v§nf
Banu: vdJ bt¥gkh¡F« fhYiwfŸ? v‹
My feet are numb with cold. fhšfŸ FËuhš kw¤JnghŒ É£ld.
Janu: Mine too v‹DilaJ« jh‹.

48 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II

UNIT TEST - 1
I. Match the following. 3×1=3
1. Sunday rain
2. Wednesday clear sky

m
3. Saturday hot
II. Fill in the blanks. 4×1=4
k

co
c _ _ l _ _ n
4. c _ _
k 5. l _ _ n

6. sh l 7. sc _ _ _

s.
_ _
sh _ _
l _ _ sc _
III. Choose the correct word to complete the sentence. 2×1=2
8. The girls shivered due to _______. [hot, cold]

ok
Unit 1 Season's Story

9. They found their socks and hat in the ______. [hole, cupboard]
IV. Match the picture with the season. 3×1=3
summer rainy winter
o
10. 11. 12.

www.kalviexpress.in
ab

IV. Circle the odd word. 2×1=2


13. horse dance storm born
ur

14. jaw flaw plow law


V. Answer the following questions.
15. What did Nalan get from his parents?
.s

16. Why did one of the girls want to wear her warm hat?
17. What was there in the sky on Tuesday?
c _o r_ k c _o r_ k l a_ w_ n l a_ w_ n
w

ANSWERS
1. clear sky 2. hot 3. rain
w

c _o4.r_ kc _o r_ k l a_ wsh a w _l 6.n sh a_ w_ l 7. sco_ _r e_


_ nl _a__w
sco_ _r e_
5.
8. cold 9. hole 10. rainy 11. winter
w

12. summer 13. dance 14. plow


sh a_ 15. l Nalan
w_ sh a_ w_ got sco_from
l a red raincoat _r e
sco
_ _ _r e
his parents.
_
16. She wanted to wear her warm hat, as it was cold.
17. There was just one white cloud in the sky.

52 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

UNIT Trip to the store


2 fil¡F xU áW gaz«

Let us recall

m
1. Name the pictures.

children sun

co
2. Choose the correct describing word.

s.
round / flat blue / green
3. Fill in the blanks.

rk
f_o _
o ok sc _
o_r e
_
4. Read the words aloud.

www.kalviexpress.in
ab

yawn born fall bore jaw small snore

Look and say


ur
.s
w

Gee - beŒ Milk - ghš Honey - nj‹ Oil - v©bzŒ


w
w

Wheat -
Rice - mÇá Ragi - nfœtuF Sugar - r®¡fiu
nfhJik

orders@surabooks.com 53
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II

Let us sing

At the Grocery store

m
(kËif¡ (gyru¡F) filÆš)

co
At the Grocery store kËif¡ filÆš
At the grocery store, gy ru¡F (kÈif) filÆš
find everything you need and more! c§fS¡F njit¥gL« všyht‰iwí«,

s.
mj‰F nkY« fhQ§fŸ,
Saffron and cinnamon,
F§Fk¥ó k‰W« ïyt§f¥g£il Äfî«
are not very common!

English
rhjhuzkhdit mšy!
Grains and sprout,

ok
jhÅa§fisí«, Kis f£oa gaWfisí«
eat them without a doubt! vªj ja¡fKÄ‹¿ c©Q§fŸ!
Almonds and dates, ghjh« k‰W« ngߢir
share them with mates! ït‰iw e©g®fSl‹ g»U§fŸ!
o
Milk and oil, ghiyí«, v©bziaí«

www.kalviexpress.in
can’t pack them with a foil! (bkšÈa) jfLfËš f£l KoahJ!

Term - II
ab

Now, get these to your door, ï¥nghJ ït‰iw gy ru¡F filÆÈUªJ


from the grocery store!
å£o‰F vL¤J bršY§fŸ.
ur

Let us learn
.s

Varun's day out


w

(tU‹ XŒî ehŸ)


w

Varun's day out tU‹ XŒî ehŸ


It was a warm sunny day, perfect for a
w

mJ R‰Wyhî¡F V‰w xU bt¥gkhd


picnic. âdkhF«.
“Amma, I am bored at home.”, said “m«kh, vd¡F å£oš bghGnj
Varun. nghfÉšiy” v‹wh‹ tU©.
His mother said that they could go out mt‹ jhah® mtÅl« eh« ó§fhɉF
for a picnic in the park. R‰Wyh bršnth« v‹wh®.

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 55


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II
Tick the correct word that helps us know more about the action.
sadly roughly

angrily  carefully

m
happily peacefully 

Circle the words that help us know more about the action.

co
1. He came yesterday.
2. She speaks gently.

s.
Write two words that help us know more about the action.
beautifully softly fast loudly

ok
Trip to the store

dance beautifully; fast speak loudly ; softly



o
www.kalviexpress.in
ab

Let us read

Unit 2

The great cooking contest


ur

(mghukhd rikaš ngh£o)


.s

The Great Cooking Contest mghukhd rikaš ngh£o


w

Gayathri was a cute girl. She liked


fha¤Ç mHF«, m¿î« bfh©l áWÄ.
mtS¡F rik¡fî«, fiy bghU£fis¢
to cook and make crafts. brŒaî« ÉU¥g« c©L.
w

She helped in the kitchen but she is


mtŸ rikayiwÆš cjÉ k£L«
brŒthŸ Mdhš mL¥ã‹ mUnf bršy
not allowed near the stove. mDkâ¡fglÉšiy.
One day, her school posted a
w

mtŸ gŸËÆš xU ehŸ “mghukhd (bgÇa)


note with the name “ THE GREAT rikaš ngh£o” el¡f¥ nghtjhf xU F¿¥ò
COOKING CONTEST.” It said that btËÆl¥g£lJ. mâš ÔÆ‹ cjÉÆ‹¿
children must cook without fire. All FHªijfŸ rik¡f nt©Lbkd Tw¥g£lJ.
in Gayathri’s class took part in the fha¤ÇÆ‹ tF¥ãš cŸs midtU« mâš
contest. fyªJ bfh©ld®.

62 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
Sura’s  English  3rd Std - 5 in 1  Term - II

3 Sura's Model Question Paper with Answers


rd

Std.
2019 - 20
Term - II Summative Assessment

m
Time : 2½ Hours English Marks : 60
1. Match the following. 3×1=3

co
a. Sunday rain
b. Wednesday clear sky
c. Saturday hot

s.
2. Match the words to the pictures. 3×1=3

ok
Summative Assessment

1. coriander 2. ash gourd 3. black gramo
3. Write the names of the food items given in the pictures. 3 × 1 = 3

www.kalviexpress.in
ab

1. 2. 3.

C R L
Unit 2


ur

4. Circle the right word. 3×1=3


1. 2. 3.
.s
w

cap coat cloudy sunny hot cool

5. Name the pictures. 3×1=3


w

1. 2. 3.
w

6. Match the following pictures with the words.. 4×1=4


socks hat sweater blanket

1. 2. 3. 4.

68 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

5 -in-1

m
co
s.
I I
o
gU t « ok
www.kalviexpress.in
ab

¡ F
fz
ur
.s
w
w
w

orders@surabooks.com 71
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

myF

1 v©fŸ

m
1.2 òŸË bgU¡fš

co
ã‹tU« m£ltizia Ãu¥òf.: ò¤jf g¡f« v© -2

»ilk£l ne®F¤J e£r¤âu§fË‹


e£r¤âu§fŸ tÇirfË‹ tÇirfË‹ bkh¤j
v©Â¡if v©Â¡if v©Â¡if

s.
2 4 2×4=8
o
4
ok 3 4 × 3 = 12

www.kalviexpress.in
ab

3 5 3 × 5 = 15
ur
.s

3 2 3×2=6
w

1.3 ÛŸ T£lš :
ii) ïiyfË‹ bkh¤j v©Â¡ifia fh©f.
w
w

4 + 4 + 4 + 4 = 16 4 × 4 = 16

orders@surabooks.com 73
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  fz¡F  3M« tF¥ò
2. xU igÆš 3 t©z vGJnfhšfŸ ïU¡FbkÅš, 9 igfËš t©z
vGJnfhšfŸ v¤jid ïU¡F«?

fz¡F - gUt« II

m
igfË‹ v©Â¡if = 9
xU igÆYŸs t©z vGJnfhšfË‹ v©Â¡if = 3
t©z vGJnfhšfË‹ bkh¤j v©Â¡if = 9 × 3 = 27

co
3. ã‹tU« bgU¡f‰gyD¡F bgU¡fš T‰¿id vGJf.
16
36

s.
2x8 1x16
9x 4
2 x18
16x1
4x4 8x2 6x6
3 x 12 4 x 9

ok
tF¥ò

45
2 x 12
24
3x8
3
3 x15 9x5 4x6 8x3
o
5 x9 15x 3 6x4

www.kalviexpress.in
ab

TLjš Édh¡fŸ
ur

I. bfhL¡f¥g£l f£l§fis Ãu¥òf.


.s

(i) 2 × 7 = 14 (ii) 6 × 2 = 12 (iii) 10 × 2 = 20


w

(iv) 2 × 9 = 18 (v) 2 × 5 = 10 (vi) 2×4= 8

(vii) 3 × 8 = 24 (viii) 6 × 3 = 18 (ix) 7 × 3 = 21


w

(x) 10 × 4 = 40 (xi) 3 × 4 = 12 (xii) 4 × 5 = 20

(xiii) 6 × 5 = 30 (xiv) 7 × 5 = 35 (xv) 2 × 10 = 20


w

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 79


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

myF

2 mik¥òfŸ

m
2.1 x
 ‰iw v©fŸ k‰W« ïu£il v©fËš cŸs mik¥òfŸ k‰W« mt‰¿‹

co
T£lš k‰W« fʤjÈš cŸs v© mik¥òfŸ.

ÃidîT®jš ò¤jf g¡f« v©. 19

s.
bfhL¡f¥g£LŸs v© tÇirÆš cŸs x‰iw v©fis t£lÄlî«.
(i) 26, 29, 37, 42, 45.

ok
(ii) 85, 84, 75, 76, 65, 64.
(iii) 11, 22, 33, 44, 55, 66.

(iv) 357, 896, 572, 951, 865, 423.


o
(iv) 952, 698, 342, 780, 920, 850.

www.kalviexpress.in
ab

nkny cŸs v©fËÈUªJ m£ltizia Ãiwî brŒf


x‰iw v©fŸ ïu£il v©fŸ
29, 37, 45, 85, 75, 65, 11, 33, 55, 26, 42, 84, 76, 64, 22, 44, 66,
357, 951, 865, 423 896, 572, 952, 698, 342, 780,
ur

920, 850
ÑnH bfhL¡f¥g£LŸs v© m£ltizia c‰W neh¡fî«. x‰iw
v©fis¥ g¢ir Ãw¤âY« ïu£il v©fis Úy Ãw¤âY« t©zÄlî«.
.s

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
w

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
w

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
w

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
nk‰ f©l m£ltizÆš x‰iw v©fS« ïu£il v©fS« kh¿ kh¿ tUtij eh«
fhzyh«.

orders@surabooks.com 82
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  fz¡F  3M« tF¥ò

TLjš Édh¡fŸ
I. mik¥òfis Ãiwî brŒf.

fz¡F - gUt« II
(i) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

m
(ii) 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
(iii) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

co
II. ã‹tU« v©fis 10 Mš bgU¡» mik¥òfis cUth¡fî«.

(i) 9, 11, 13, 15, 90, 110, 130, 150, 170, .....
(ii) 10, 12, 14, 16, 100, 120, 140, 160, 180, .....

s.
III. ã‹tU« v©fis 10 Mš tF¤J mik¥òfis cUth¡fî«.

(i) 660, 640, 620,...... 66, 64, 62, 60,.....

ok
(ii) 320, 350, 380,...... 32, 35, 38, 41,.....
tF¥ò

IV. ã‹tU« v©fis¡ T£Lf. 3


(i) 942 even (ii) 667 odd
o
+ 413 odd + 764 even
1355 odd 1431 odd
www.kalviexpress.in
ab

IV. ã‹tU« v©fis¡ fÊ¡fî«.

(i) 644 even (ii) 739 odd


– 432 even – 527 odd
ur

212 even 212 even


.s

myF nj®î
fhy« : 45 ÃÄl§fŸ kâ¥bg©fŸ : 20
w

I. ã‹tU« v©fis 10 Mš bgU¡» mik¥òfis cUth¡fî«.(5 × 1 = 5)


2, 4, 6, 8 3, 5, 7, 9
w

1. 2.
3. 2, 5, 8, 11 4. 1, 5, 9 13
5. 4, 9, 14, 19
w

II. ã‹tU« v©fis 10 Mš tF¤J mik¥òfis cUth¡fî«.(5 × 1 = 5)


1. 100, 120, 140 2. 230, 260, 290
3. 380, 400, 420 4. 530, 560, 590
5. 700, 750, 800

orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 85


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

myF

3 msitfŸ

m
ÃW¤jš msitfŸ

co
ÃidîT®jš Recall ò¤jf g¡f« v©. 23

mâf vilíila¥ bghUis [] F¿ÆLf.

s.
i.


ii.
o ok 

www.kalviexpress.in
ab

iii.


ur

iv.
.sw
w

3.2 vilia »uh« k‰W« »nyh »uhÄš kh‰Wjš


3 ».» mÇáia Ãu¥g¤ njit¥gL« 100 » bgh£ly§fË‹ v©Â¡ifia¡
w

fz¡»lî«.
Éil: 3».» = 100» 30 bgh£ly§fŸ.

orders@surabooks.com 87
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  fz¡F  3M« tF¥ò

myF nj®î
fhy« : 45 ÃÄl§fŸ kâ¥bg©fŸ : 20
I. bghUªjhj x‹iw t£lÄLf. (5 × 1 = 5)

m
1. 10 ».Û 10 Û 10 ».» 2. 5 Û 6 br.Û 12 ».»
3. 1 ».» 200 » 5 br.Û 4. Û£l® »nyh Û£l® »uh«

co
5. Û£l® br‹oÛ£l® È£l®
msitfŸ

II. nfho£l ïl§fis Ãu¥òf. (5 × 1 = 5)


5000 »uh« = ______».» 6000 »uh« = _______».»

s.
1. 2.
3. 7 ».» = _______ »uh« 4. 10 ».» = _______ »uh«
1300 »uh« = _______ ».» _______ »uh«

ok
5.

III. ã‹tU« Édh¡fS¡F ÉilaË: (2 × 5 = 10)


6. 1 00 »uh« r®¡fiuÆ‹ Éiy `10. fiy 2 ».» r®¡fiu th§»dhŸ vÅš, mtŸ
o
fil¡fhuU¡F¢ brY¤j nt©oa bjhif v›tsî?

www.kalviexpress.in
myF 3

7. uŠá¤âl« 7 ».» ïÅ¥ò g©l§fŸ ïUªjJ. mjid mt‹ 250 » cŸs


ab

bgh£ly§fshf¥ g§»l nt©LbkÅš, mt‹ v¤jid bgh£ly§fËš ïÅ¥ò


g©l§fis nghlyh«?


ur

ÉilfŸ
.s

I. 1) 10 ».» 2) 12 ».» 3) 5 br.Û 4) »uh« 5) È£l®

II. 1) 5 2) 6 3) 7000 4) 10000 5) 1; 300


w

III. 1) `200 2) 28 bgh£ly§fŸ


w
w

tF¥ò

3
90
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

myF

4 fhy«

m
co
s.
ok
4.1 neu¤ij kÂfËš fz¡»lš

brašghL - 1 ò¤jf g¡f« v© -28


o
  KŸ ïU¡F« ïl¤ij¥ gh®¤J neu¤ij¡ ÑnH cŸs f£l§fËš
k

www.kalviexpress.in
vGjî«.
ab

11 12 1 11 12 1 11 12 1 11 12 1 11 12 1
10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
9 3 9 3 9 3 9 3 9 3
8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
ur

7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5

3 k 8 k 9 k 4 k 2 kÂ
.s

brašghL - 2 ò¤jf g¡f« v© -29


w

bfhL¡f¥g£LŸs neu¤ij¡ fh£l¥ ã‹tU« fofhu§fËš K£fis tiuf.

11 12 1 11 12 1 11 12 1 11 12 1 11 12 1
w

10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
9 3 9 3 9 3 9 3 9 3
8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5
w

11 k 1 k 5 k 7 k 6 kÂ

orders@surabooks.com 91
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

myF jftš
5 brayh¡f«

m
brašghL - 1

co
ò¤jf g¡f« v© -31

5.2 bfhL¡f¥g£LŸs ïl§fS¡F tʤjl« F¿¡fî«.


xU efu¤â‹ K¡»a ïl§fis¡ fh£L« tiugl« ÑnH bfhL¡f¥g £LŸsJ.

s.
â›ah üyf¤â‰F¢ bršy ÉU«ò»whŸ. mtŸ å£oÈUªJ üyf«
brštj‰fhd xU tÊ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsJ.

o kUªjf«
ok kU¤Jtkiz
m§fho

t§»

www.kalviexpress.in
ab

ó§fh

mŠryf«
ur

Ôaiz¥ò
Ãiya«
üyf«
.s

bjhʉrhiy

w

tiugl¤ij c‰W neh¡»¥ ã‹tU« Édh¡fS¡F ÉilaË :


1. gl¤âš bfhL¡f¥g£LŸs tʤjl¤âš mtŸ flªJ tªj ïl§fis¡
w

F¿¥ãlî«.
Éil: t§» k‰W« mŠryf«.
2.
w

üyf¤âÈUªJ â›ah kUªjf¤ij mila nt©L« tʤjl¤ij tiuªJ


üyf¤â‰F« kUªjf¤â‰F« ïilna cŸs ïl§fis¡ F¿¥ãlî«.
Éil: ó§fh, m§fho, kU¤Jtkiz

orders@surabooks.com 95
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

3 RuhÉ‹ gUt« - II bjhF¤j¿ nj®î khâÇ


rd

Std.
Édh¤jhŸ k‰W« ÉilfSl‹
fhy« : 2 k fz¡F kâ¥bg©fŸ : 60

m
I. nfho£l ïl§fis Ãu¥òf: (5 × 1 = 5)
1. 7 × 2 = ______

co
2. 5 × _____ = 15
3. 5000 »uh« = ______».».

s.
4. ĚȻuh« RU¡» vGJf = ______
1
5. ».» = ______ »uh«
2
II. ã‹tUtdt‰iw bghU¤Jf:

fofhu«
11 12 1
o
neu«ok (5 × 1 = 5)

10 2

www.kalviexpress.in
1. 9 3
m) 9 kÂ
ab

8 4
7 6 5

11 12 1
10 2

2. 9 3
M) 2 kÂ
ur

8 4
7 6 5

11 12 1
.s

10 2

3. 9
8
3
4
ï) 4 kÂ
7 6 5
w

11 12 1
10 2

4. 9
8
3
4
<) 8 kÂ
w

7 6 5

11 12 1
10 2
w

5. 9
8
3
4
c) 3 kÂ
7 6 5

orders@surabooks.com 99
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  fz¡F  3M« tF¥ò

ÉilfŸ
1
I. 1) 14 2) 3 3) 4) Ä.» 5) 500
2

m
II. 1) 1 - c, 2 - <, 3 - m, 4 - ï, 5 - M

III. 1) gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 3 (gƉá) Édh v©. 4

co
IV. 1) Û£l® 2) 100 br.Û 3) 1 Û

V. 1) 11, 12, 13 2) 21, 23, 25 3) 47, 43, 41 4) 54, 47, 35 5) 50, 51, 52

s.
VI. 1) gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 2 (gƉá) Édh v©. 3

VII. 1) 6008 2) 260 3) 1080

4)

ok
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 1 (gƉá, ò¤jf g¡f« v©.18) Édh v©. 2

5)
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 3 (gƉá, ò¤jf g¡f« v©.26) Édh v©. 5 (i)

6)
o
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 3(gƉá, ò¤jf g¡f« v©.26) Édh v©. 5 (ii)

www.kalviexpress.in
7)
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 3 (gƉá, ò¤jf g¡f« v©.26) Édh v©. 5(iii)
ab

8) 
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 2 (Ãidî T®jš ò¤jf g¡f« v©. 19)
ã‹tU« v‹fis T£Lf : (ii) k‰W« (iii)
ur

9) 
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 2 (Ãidî T®jš ò¤jf g¡f« v©. 19)
ã‹tU« v©fis fÊ¡fî« : (i) k‰W« (ii)

10)
gh®¡f RuhÉ‹ tÊfh£o myF - 1 (gƉá, ò¤jf g¡f« v©.18) Édh v©. 3
.s


w
w
w

tF¥ò

3
102
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
5-in-1

co
s.
t «
l h« ok gU
u ©
a š
o
ï
www.kalviexpress.in
É
ab

m ¿
ur
.s
w
w
w

orders@surabooks.com 103
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m¿Éaš - ïu©lh« gUt«


1

m
czî

co
s.
kâ¥ÕL
m. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.
1.
m. bfhG¥ò
ï. òuj«


o ok
buh£o, nfhJik k‰W« cUis¡»H§F ngh‹wit ______ÄFªjit.
M. fh®nghiA£nu£
<. eh®¢r¤J
[Éil : (M) fh®nghiA£nu£]
2.
www.kalviexpress.in
rÇÉ»j czÉš ______ml§»íŸsd.
ab

m. fh®nghiA£nu£ k‰W« it£lÄ‹ M. òuj«, bfhG¥ò k‰W« jhJ c¥òfŸ

m¿Éaš
ï. eh®¢r¤J k‰W« Ú® <. ïit mid¤J«
 [Éil : (<) ïit mid¤J«]
3. nfu£oš ______ cŸsJ.
ur

m. it£lÄ‹-K M. it£lÄ‹-A
ï. it£lÄ‹-E <. it£lÄ‹-D
 [Éil : (M) it£lÄ‹ - A]
.s

4. c§fSila clY¡F¡ bfLjš ju¡ToaJ vJ?


m. g¢ir¡ fhŒf¿ifs c©gJ
w

M. fhŒf¿fis eW¡Ftj‰F K‹ fGîtJ


ï. bfhG¥ò Ãiwªj czîfis mâf« c©gJ
w

<. gU¥ò tiffis mâf« c©gJ


 [Éil : (ï) bfhG¥ò Ãiwªj czîfis mâf« c©gJ]
5. gl¤â‹ mo¥gilÆš ïuhkD¡F vªj ntis czit c©gJ
w

mâf« ão¡F«? tF¥ò

m. fhiy czî M. kâa czî ï. ïuî czî


 [Éil : (M) kâa czî]
3
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 105
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  m¿Éaš  3 M« tF¥ò

fyªJiuahLnthkh ! ò¤jf g¡f« v©. 45c§fSila bg‰nwh®fŸ mid¤J¥ g©oiffS¡F« xnu khâÇahd czî tiffis
rik¡»wh®fsh? ïšiybaÅš, vªbjªj ÉHh¡fS¡F v‹bd‹d czî tiffis¤
jahÇ¡»wh®fŸ v‹gij¥ g£oaÈLf.

m
t.
g©oiffË‹ bga® jahÇ¡F« czî tiffŸ
v©.
1 ÔghtË KW¡F, mâur«

co
2 bgh§fš r®¡fiu bgh§fš
3 u«#h‹ ãÇahÂ
4 »¿°Jk° nf¡

s.
czî

5 Éehaf® rJ®¤â bfhG¡f£il

ok
c§fË‹ czî¥ g£oaiy c§fŸ e©g®fË‹ czî¥ g£oaYl‹ x¥òneh¡»,
fyªJiuahLf.

eh« brŒnthkh! ghlüš ò¤jf v©. 46


o
m. Ñœ¡fhQ« t£l§fËš ghu«gÇa czɉF ‘g¢ir' t©zK« eåd fhy czɉF
myF 1

www.kalviexpress.in
`át¥ò' t©zK« Ô£Lf.
ab

nfœtuF¡ g Õ£rh á âid g nfœtuF¡ fË grhik nrhW g f«ò g gnuh£lh á üLš° á
ur

nfœtuF g g®f® á ãÇah g tWtš á


mil
M. Ú®ò£o / nj§fhŒ X£oid¥ (bfh£lh§F¢á) ga‹gL¤â cdJ tF¥giwÆš á¿a
.s

njh£l« x‹iw mik¡fî«.

Éil: khzt®fŸ ï¢brašgh£oid¤ jh§fns brŒJ gh®¡f nt©L«


w

TLjš Édh¡fŸ
w

m. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.


1. ã‹tUtdt‰¿š _jhija®fË‹ czÉš nr®¡f¥g£lJ vJ?
w

tF¥ò
m. Õ£rh M. tWtš ï. âid <. g®f®
3 
2. e« clY¡F ______ tifahd C£l¢r¤JfŸ njit¥gL»‹wd.
[Éil : (ï) âid]

m. _‹W M. eh‹F ï. IªJ <. MW


 [Éil : (ï) IªJ]
112 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
Ú®

co
kâ¥ÕL

s.
m. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.
1.

2.
ÚÇ‹ Kj‹ik Mjhu« vJ?
m. VÇ M. flš ok
ï. kiH
óÄÆš cŸs ÚÇ‹ msÉš ______ msî Únu ga‹gL¤J« tifÆš cŸsJ.
m. 3% M.
o
0.3% ï. 30%
[Éil : (ï) kiH]

[Éil : (m) 3%]

www.kalviexpress.in
3. Úiu ______it¥gj‹ _y« mâš cŸs »UÄifs mÊ¡fyh«.
ab

m. bfhâ¡f M. FËu ï. tof£l [Éil : (m) bfhâ¡f]


4. bfhL¡f¥g£lt‰WŸ jtwhdJ vJ?
m. jhtu§fS¡F« Éy§FfS¡F« Ú® njit
ur

M. Úiu v¥nghJ« åzh¡f nt©L«


ï. Úiu¢ á¡fdkhf¥ ga‹gL¤j nt©L«
<. Ú® m¤âahtáakhd x‹W [Éil : (M) Úiu v¥nghJ« åzh¡f nt©L«]
.s

5. kiH Ëwã‹ kiH Ú® v§nf brš»wJ?


1. Ãy¤âDŸ CLUÉ¢ bršY« 2. jhtu§fŸ Úiu c¿Šá¡ bfhŸS«
3. flš k‰W« bgU§fnlyhL fy¡F« 4. VÇ k‰W« Fs¤Jl‹ fyªJÉL«
w

m. 1 k‰W« 2 M. 1, 3 k‰W« 4 ï. 1, 2, 3 k‰W« 4


 [Éil : (ï) 1, 2, 3 k‰W« 4]
w

M. nfho£l ïl§fis Ãu¥òf.


1. eh« gUF« Úiu ______ (ghid Ú®/FoÚ®) vd miH¥g®. [Éil : FoÚ®]
w

2. Fiwªj, jhœthd gFâÆš Ú® nrfukhF« ïl¤ij ______. (flš/VÇ) vd miH¥g®.


 [Éil : VÇ]
3. bghJthf Ú® Mjhu§ifs¤ öŒikahf it¤J¡ bfhŸtJ ekJ ______
(flik/ntiy) MF«. [Éil : flik]
4. óÄÆ‹ Äf¥bgÇa Ú® Mjhu« (MW/flš). [Éil : flš]

orders@surabooks.com 116
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  m¿Éaš  3 M« tF¥ò
4. Fl§fËš it¡f¥gL« öa Ú® : Fo¥gj‰F ešyJ.

m¿Éaš - ïu©lh« gUt«


5. Ú®¥ghrd neh¡f¤â‰fhd Ú® : eh« mij Fo¡f ÉU«ãdhš, Úiu bfhâ¡f it¡f
nt©L«.
6. M‰w§fiuÆYŸs Ú® : ïJ ãsh°o¡ k‰W« ãw fÊî¥bghU£fshš khril»wJ.
7. »z‰W Ú® : ïJ ešyJ v‹whY«, mij¡ bfhâ¡f it¤J FoÚ® njitfS¡F¥

m
ga‹gL¤j m¿îW¤j¥gL»wJ.
8. ڮ圢áÆÈUªJ tU« Ú® : ïJ Fo¥gj‰F ešyjšy. kiH / gÅ jÉu vªj
btË¥òw Ú® MjhuK« x£L©Âfshš khril»wJ.

co
f©Lão¥nghkh! ò¤jf g¡f« v©. 51
 FË®¢áahŒ ïU¡F« nghJ ciwnt‹.
 gÅnghš bk‹ikahf ÉGnt‹.

s.
 NÇa bt¥g¤jhš cU», kiyÆš ïUªJ tʪJ Xo tUnt‹.
eh‹ ah®? [Éil : Ú®]

gâyË¥nghkh !

ok
 ò¤jf g¡f« v©. 53
Úiu nrÄ¡f cjî« áy tÊKiwfis vGJf.
Éil: i. Ú® fáî FHhŒfŸ k‰W« FHhŒfis rÇgh®¡f nt©L«.
ii. gš Jy¡F« nghJ j©Ù® FHhÆid _o it¡f nt©L«.
o
tF¥ò
iii. gH§fisí«, fhŒf¿fisí« neuoahf FHhia¤ âwªJ fGthkš gh¤âu¤âš

www.kalviexpress.in 3
ab

Úiu¥ão¤J fGîjš nt©L«.


iv. tuh©lh, gofŸ ngh‹wt‰iw j©Ù® FHhŒ _y« R¤j« brŒtj‰F gâyhf
És¡FkhW ga‹gL¤jî«.
v. kiHÚ® nrfÇ¥ò v‹gJ j©Ùiu nrÄ¡f xU áwªj tÊahF«.
ur

Ka‰á¥nghkh ! ò¤jf g¡f« v©. 53


.s

 ‹tU« Édh¡fS¡F () F¿ÆLf. c§fŸ gâš bfhL¡f¥g£LŸs gl§fËÈUªJ


ã
khWg£lhš mU»YŸs f£l¤âš mj‹ bgaiu vGJf.
1. Ú® mUªj ã‹tUtdt‰WŸ vij¥ ga‹gL¤Jå®fŸ?
w


w

2. c§fŸ å£oš vªj¥ gh¤âu¤âš FoÚ® nrĤJ it¡f¥gL»wJ?
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000 121


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  m¿Éaš  3 M« tF¥ò

m
jhtu§fŸ

co
jhtu§fŸ

kâ¥ÕL

s.
m. rÇahd Éiila¤ nj®ªbjL¤J vGJf.
1. ïiyÆ‹ g _____.
m. Mjhu« bfhL¥gJ
o
ï. czî c‰g¤â brŒtJ

ok
M. k©Âš C‹¿ Éf¢ brŒtJ
<. VJÄšiy
myF -3

www.kalviexpress.in
 [Éil : ï. czî c‰g¤â brŒtJ]
ab

2. _____ MÂntU¡F xU vL¤J¡fh£L MF«.


m. beš M. òš ï. kh <. nfœtuF [Éil : ï. kh]
3. KG jhtu¤ijí« jh§» ÉF« Mjhukhf _____ cŸsJ.
<. j©L [Éil : <. j©L]
ur

m. nt® M. ó ï. ïiy
4. bgU«ghyhd jhtu§fŸ _____ ÈUªJ cUth»‹wd.
m. nt® M. ïiy ï. ky® <. Éij [Éil : <. Éij]
.s

5. Fiwthd ts®¢á bfh©l nt®fŸ _____ jhtu¤âš fhz¥gL»‹wd.


m. Mfha¤ jhkiu M. nt«ò ï. nj¡F <. ngÇ¢ir
 [Éil : m. Mfha¤ jhkiu]
w

6. xU jhtu¤âš X v‹w gFâ ïšibyaÅš, òâa jhtu§fis cUth¡f ïayhJ.


mªj X v‹w ghf« vJ?
m. j©L M. nt® ï. ky® <. ïiy [Éil : ï. ky®]
w

7. ã‹tU« vªj jftik¥ig tw©l Ãy¤ jhtu§fŸ bfh©LŸsd?


m. rij¥g‰Wl‹ Toa j©L M. Cá ngh‹w nt®
w

tF¥ò ï. ïiyfŸ K£fshf khWjš <. m k‰W« ï ïu©L«

3 8.

gy ÉijfŸ bfh©l fÅ¡F cjhuz« _____.
[Éil : <. m k‰W« ï ïu©L«]

m. khJis M. kh
ï. Óik thJik (M¥Çfh£) <. ngÇ¢ir [Éil : m. khJis]
126
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  5-in-1  m¿Éaš  3 M« tF¥ò
ï. Ãy thÊl§fis t£lÄLf.
fhL Fs« kiy MW
ku« bgU§flš ghiytd« Fif
Ka‰á brŒnthkh ! ghlüš v©. 68

m
m. Ãy¤âš thG« jhtu§fS¡F `Ãy«' v‹W« ÚÇš thG« jhtu§fS¡F `Ú®' v‹W«
vGJf.
nt«ò jhkiu r¥gh¤â¡fŸË thÈ°ndÇah

co
Ãy« Ú® Ãy« Ú®
jhtu§fŸ

Mfha¤jhkiu iA£Çšyh ngÇ¢ir mšÈ


Ú® Ú® Ãy« Ú®

s.
M. Mfha¤ jhkiu jhtu¤â‰F t©z« Ô£Lf.


ok
ï. rÇah, jtwh vd vGJf.
1. nt%‹¿ Äj¡F« jhtu§fŸ Ú®ÃiyfËš fhz¥gL»‹wd.
 [Éil : rÇ]
2. jhkiuÆ‹ ïiyfŸ ÚÇš _œ»¡ fhz¥gL«.[Éil : jtW]
o
3. jhkiu bgU«ghY« Fs§fËš fhz¥gL«. [Éil : rÇ]
myF -3


www.kalviexpress.in 4. Mfha¤ jhkiuÆš gŠR ngh‹w fh‰wiwfŸ ïU¥gjhš
ab

mJ ÚÇš Äj¡»wJ. [Éil : rÇ]

TLjš Édh¡fŸ
ur

m. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¤J vGJf.


1. ______ v‹w
jhtu¤â‹ nt®fŸ k©Â‰F nkny fhz¥gL«.
.s

m. mÉáÅah M. òš ï. bt§fha« <. ü¡fš


 [Éil : (m) mÉáÅah]
2. jhtu¤â‹ Äf mHfhd gFâ ______ MF«.
w

m. ïiy M. j©L ï. nt® <. ky®


 [Éil : (<) ky®]
3. Myku«, murku«, òËaku« ngh‹wit ______ M©LfS¡F nkyhf thG«.
w

m. ïUgJ M. K¥gJ ï. üW <. ïUüW


 [Éil : (ï) üW]
w

tF¥ò M. nfho£l ïl§fis Ãu¥òf.


3 1. ku§fŸ tsu tsu ______ gUk‹ mâfǤJ¡ bfh©nl ïU¡F«. [Éil : j©o‹]
2. bfh¤JkšÈ, òâdh ngh‹w brofËš j©lhdJ Äfî« ______ fhz¥gL«.
 [Éil : bkȪJ]
3. ______ jhtu§fŸ j©LfŸ _y« Rthá¡»‹wd. [Éil : Ú®_œ»¤]
132
orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

3 gâî v©.

tF¥ò

RuhÉ‹ khâÇ bjhF¤j¿ nj®î - ïu©lh« gUt«


Édh¤jhŸ ÉilfSl‹

m
neu« : 2 k m¿Éaš kâ¥bg©fŸ : 60

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f. (5 × 1 = 5)

co
1. xU jhtu¤âš X v‹w gFâ ïšibyaÅš, òâa jhtu§ifs cUth¡f ïayhJ.
mªj X v‹w ghf« vJ?
m. j©L M. nt® ï. ky® <. ïiy

s.
2. nfu£oš ______ cŸsJ.
m. it£lÄ‹-K M. it£lÄ‹-A ï. it£lÄ‹-E <. it£lÄ‹-D
3. Úiu ______ it¥gj‹ _y« mâš cŸs »UÄifs mÊ¡fyh«.

4.

5.
m. bfhâ¡f

m. ïUgJ
M. FËu

M. K¥gJ
o
ÚÇ‹¿ gy ehŸfŸ thH¡Toa cÆÇd«.
ok
ï. tof£l
Myku«, murku«, òËaku« ngh‹wit ______ M©LfS¡F nkyhf thG«.
ï. üW <. ïUüW

m. kÅj‹
www.kalviexpress.in M. ahid ï. x£lf« <. òÈ
ab

II. bghU¤Jf. (5 × 1 = 5)
1. bfhšÈkiy - m) KW¡F
2. òuj« - M) nehŒ v⮥ò r¡â
ur

3. it£lÄ‹fŸ - ï) thrid bghUŸfŸ


4. kz¥ghiw - <) mšth
5. âUbešntÈ - c) clš ts®¢á¡F cjîjš
.s

III. nfho£l ïl¤ij Ãu¥òf. (5 × 2 = 10)


1. KGjhtu¤ijí« jh§» ÉF« jhtu ghf« ______.
2. eh« gUF« Úiu ______ (ghid Ú®/FoÚ®) vd miH¥g®.
w

3. Kisf£oa jhÅa§fËš _______ mâfkhf¡ fhz¥gL»wJ.


4. njh£l¤â‰F Ú® ghŒ¢r ______ ga‹gL¤j nt©L«.
w

5. xU ehË‹ ïu©lhtJ czî ntisia _______vd miH¡»nwh«.


IV. rÇah / jtwh vd vGJf. (5 × 1 = 5)
1. ršÈ ntÇš Kj‹ik nt® fhz¥gL«.
w

2. e« clyhš c¿Šr ïayhj eh®¥bghUis brÇ¡f¥glhj eh®¡fÊî v‹»nwh«.


3. tw©l Ãy¤jhtu§fËš ntuhdJ F£ilahf¡ fhz¥gL«.
4. nt®fŸ k©ÂÈUªJ ÚÇid c¿ŠR»‹wd.
5. Ú®¤nj¡f¤ijÉl, Ú®¤nj¡f¤ bjh£ofËš mâf msî Úiu¢ nrĤJ it¡fyh«.

orders@surabooks.com 135
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
5-in-1

co
s.
t «
l h« ok gU
u ©
a š
o
ï
www.kalviexpress.in
¿ É
ab

f m
r_
ur
.s
w
w
w

orders@surabooks.com 137
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
yF
1 tuyh‰W¢ áw¥òÄ¡f ïl§fŸ

m
co
kâ¥ÕL

s.
I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f.
1. fl‰fiu¡ nfhÉš mikªJŸs ïl« ........................ .

2.
m) kfhgÈòu«

ok
M) âU¢á ï) kJiu

òÅj #h®{ nfh£il mikªJŸs ïl« ...................... .


m) fhŠáòu«
o
M) br‹id
Éil : m) kfhgÈòu«

ï) âU¢á

www.kalviexpress.in Éil : M) br‹id
ab

3. kfhgÈòu¤âš cŸs f£ll¡ fiyfË‹ tiffŸ ..................... .


m) MW M) _‹W ï) eh‹F
 Éil : ï) eh‹F
4.
ur

âUtŸSt® .................. ïa‰¿dh®.


m) âU¡FwŸ M) e‹bd¿ ï) M¤âNo
 Éil : m) âU¡FwŸ
.s

5. jŠrhñ® bgÇa nfhÉÈš cŸs eªâ ..................... Mš f£l¥g£lJ.


m) mâf f‰fŸ M) ïU f‰fŸ ï) xnu fš
 Éil : ï) xnu fš
w

II. bghU¤Jf.
w

1. Éntfhdªj® ghiw - òÅj #h®{ nfh£il


2. mU§fh£áaf« - ÉG¥òu«
w

3. brŠá¡nfh£il - gšyt®fŸ
4. kfhgÈòu« - nrhH®fŸ
5. bgÇa nfhÉš - f‹ÅahFkÇ

orders@surabooks.com 139
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  r_f m¿Éaš  3M« tF¥ò - 5 in 1  gUt« - II

myF nj®î
neu« : 45 ÃÄl§fŸ kâ¥bg©fŸ : 20

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f. (5 × 1 = 5)

m
tuyh‰W¢ áw¥òÄ¡f ïl§fŸ

1. âUtŸSt® .................. ïa‰¿dh®.


m) âU¡FwŸ M) e‹bd¿ ï) M¤âNo
2. âU¡FwŸ .................. mâfhu§fis bfh©lJ.

co
m) 133 M) 1330 ï) 150
3. òÅj #h®{ nfh£il mikªJŸs ïl« ...................... .
m) fhŠáòu« M) br‹id ï) âU¢á

s.
4. âUtŸSt® áiy ....................... Æš cŸsJ.
m) br‹id M) âU¢á ï) f‹ÅahFkÇ
5. kfhgÈòu¤âš cŸs f£ll¡ fiyfË‹ tiffŸ ..................... .

2.
m) MW
II. bghU¤Jf.
1. kfhgÈòu«
jŠrhñ® bgÇa nfhÉš
o
-
-
M) _‹W

ok
m) ÉG¥òu«
M) âU¡FwŸ
ï) eh‹F
(5 × 1 = 5)
myF 1

www.kalviexpress.in
3. brŠá¡nfh£il - ï) òÅj #h®{ nfh£il
ab

4. âUtŸSt® - <) ãufÔ°tu® Mya«


5. mU§fh£áaf« - c) gšyt®fŸ
III. ã‹tU« Édh¡fS¡F ÉilaË. (5 × 2 = 10)
ur

1. jŠrhñ® bgÇa nfhÉiy¡ f£oaJ ah®? m¡nfhÉÈ‹ VnjD« xU áw¥ò


m«r« g‰¿ vGJf.
2. òÅj #h®{ nfh£ilÆDŸ mikªJŸsit ahit?
.s

3. âU¡FwŸ v¤jid mâfhu§fis¡ bfh©LŸsJ?


4. âUtŸSt® cUt¢áiy g‰¿¡ F¿¥ò tiuf.
5. tuyh‰W¢ áw¥òÄ¡f ïl§fŸ v‹whš v‹d?
w

ÉilfŸ
I. 1. m) âU¡FwŸ 2. m) 133 3. M) br‹id
w

4. ï) f‹ÅahFkÇ 5. ï) eh‹F
II. 1-c, 2-<, 3-m, 4-M, 5-ï
tF¥ò
w

V. 1. gh®¡f RuhÉ‹ ifnahL, ò¤jf Édh v©. III - 4


3

2. gh®¡f RuhÉ‹ ifnahL, ò¤jf Édh v©. III - 1
3. gh®¡f RuhÉ‹ ifnahL, TLjš Édh v©. III - 4
4. gh®¡f RuhÉ‹ ifnahL, ò¤jf Édh v©. III - 2
5. gh®¡f RuhÉ‹ ifnahL, TLjš Édh v©. III - 1
HHHHH
142 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
yF
2 ruzhya§fŸ

m
co
kâ¥ÕL

rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f.

s.
I.

1. fh®bg£ njáa¥ ó§fh ........................ ïš cŸsJ.

2.
m) c¤jufh©£

ok
M) bg§fqU

nk‰Ft§fhs¤âš cŸs njáa¥ ó§fh ...................... .


m) Rªjutd« njáa¥ ó§fh
o ï) br‹id
Éil : m) c¤jufh©£

www.kalviexpress.in
M) »® njáa¥ ó§fh
ab

ï) m©zh njáa¥ ó§fh Éil : m) Rªjutd« njáa¥ ó§fh


3. ..................... ruzhya« ntlªjh§fÈš cŸsJ.
m) á§f§fŸ M) gwitfŸ ï) òÈfŸ
ur

 Éil : M) gwitfŸ
4. jÄœeh£oš .................. cÆ®¡nfhs¡ fh¥gf§fŸ cŸsd.
m) _‹W M) eh‹F ï) IªJ Éil : m) _‹W
.s

5. »® njáa¥ ó§fh ...................... ïš cŸsJ.


m) F#uh¤ M) mrh« ï) iAjuhgh¤
w

 Éil : m) F#uh¤

II. bghU¤Jf.
w

1. òÈ - Úy»Ç
2. á§f« - nk‰F t§fhs«
w

3. ahid - mrh«
4. gwitfŸ - F#uh¤
5. x‰iw¡bfh«ò - ntlªjh§fš
fh©lhÄUf§fŸ

orders@surabooks.com 143
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  r_f m¿Éaš  3M« tF¥ò - 5 in 1  gUt« - II

ò¤jf g¡f« v©. 98

m
brašghL
braš â£l«

co
ruzhya§fŸ

ã‹tU« ruzhya« / njáa ó§fh / cÆ®¡nfhs¡ fh¥gf« mikªJŸs


khÃy§fË‹ bga®fis vGJf.
1. ntlªjh§fš gwit ruzhya« - jÄœehL
2. »® njáa¥ ó§fh - F#uh¤

s.
3. Úy»Ç cÆ®¡nfhs¡ fh¥gf« - jÄœehL
4. fháu§fh njáa¥ ó§fh - mrh«

ok
5. fh®bg£ njáa¥ ó§fh - c¤jufh©£

TLjš Édh¡fŸ
o
myF 2

www.kalviexpress.in
ab

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f.


1. .................... fËš fh£L Éy§FfŸ ghJfh¡f¥gL»‹wd.
m) njáa ó§fh¡fËš
ur

M) cÆ®¡nfhs fh¥gf§fËš
ï) ït‰¿š vJîÄšiy Éil : m) njáa ó§fh¡fËš
.s

2. F¿Šá¥ ó .................... M©LfS¡F xUKiw jh‹ ky®»‹wd.


m) 10 M) 11 ï) 12 Éil : ï) 12
w

3. ntlªjh§fš gwitfŸ ruzhya« ..................... ÈUªJ 25 ».Û. bjhiyÉš


cŸsJ.
m) fhŠáòu« M) br§fšg£L ï) âU¢á
w

 Éil : M) br§fšg£L

tF¥ò
4. ................ ó§fhÉš x‰iw¡bfh«ò fh©lhÄUf§fŸ ghJfh¡f¥gL»‹wd.
w

3 m) fháu§fh njáa¥ M) fh®bg£ njáa¥ï) Rªjutd« njáa¥
Éil : m) fháu§fh njáa¥
5. ................. Æš cŸs ÉuhÈkiyÆš eh« kÆšfis¡ fhz Koí«.
m) br‹id M) âU¢á ï) nry« Éil : M) âU¢á

146 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

m
yF
3 kht£l ÃUthf«

m
co
kâ¥ÕL

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f.

s.
1. kht£l ÃUthf¤â‹ jiyt® .................... Mth®.
m) kht£l M£áa®

2.
M) Úâgâ
ï) fhtšJiw¡ f©fhÂ¥ghs® ok Éil : m) kht£l M£áa®
murh§f kU¤JtkidfS¡F .................... bghW¥ghs® Mth®.
o
m) fhtšfhu®fŸ
www.kalviexpress.in
ab

M) kU¤Jt mYty®fŸ
ï) X£Le®fŸ Éil : M) kU¤Jt mYty®fŸ
3. fhtšJiw ..................... ghJfh¡»wJ.
ur

m) clšey« M) td« ï) r£l« k‰W« xG§F


 Éil : ï) r£l« k‰W« xG§F
4. ................... kht£l¤â‹ fšÉ¤JiwÆ‹ brašgh£il f©fhÂ¥gh®.
.s

m) td mYty®
M) Kj‹ik¡ fšÉ mYty®
ï) kU¤Jt mYty®
w

Éil : M) Kj‹ik¡ fšÉ mYty®


5. kht£l¤âš Rfhjhu¤ij¥ ngQtj‰F ................... m¿îiu tH§Fth®.
m) kU¤Jt mYty® M) td mYty® ï) tUthŒ Jiw mYty®
w

 Éil : m) kU¤Jt mYty®

II. rÇah / jtwh vGJf.


w

1. kht£l M£áa® UPSC el¤J« nj®îfŸ _y« nj®ªbjL¡f¥gLth®. Éil : rÇ


2. MáÇa® ey¤â£l§fŸ k¡fis¢ br‹wil»wjh v‹gjid f©fhÂ¥gh®.
 Éil : jtW

orders@surabooks.com 149
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000
This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores
RuhÉ‹  r_f m¿Éaš  3M« tF¥ò - 5 in 1  gUt« - II

ò¤jf g¡f« v©. 107

m
brašghL
braš â£l«
kht£l ÃUthf«

co
kht£l¤âš brašgL« gšntW JiwfË‹ bga®fis vGâ tUf.
1. fhtšJiw 5. td¤Jiw
2. kU¤Jt¤Jiw 6. Úâ¤Jiw

s.
3. fšÉ¤Jiw 7. ghJfh¥ò¤Jiw
4. tUthŒ¤Jiw 8. czî¤Jiw
o
TLjš Édh¡fŸ
ok
myF 3

www.kalviexpress.in
ab

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f.


1. mid¤J JiwfS« e‹F brašgl KG bghW¥ghdt® ................. .
m) kht£l M£áa® M) Úâgâ ï) fhtšJiw MŒths®
ur

 Éil : m) kht£l M£áa®


2. ................. kht£l¤â‹ tUthŒ Jiw¡F« jiyt® Mth®.
.s

m) kU¤Jt® M) td mYty® ï) kht£l M£áa®


 Éil : ï) kht£l M£áa®
3. ïªâa M£á¥g mâfhÇfŸ .................. _y« nj®ªbjL¡f¥gLt®.
w

m) TNPSC M) U.P.S.C ï) TNEO


 Éil : M) U.P.S.C
w

4. ................... kht£l M£áaÇ‹ c¤juî¡F ïz§f gÂòÇth®.


m) td mâfhÇ M) fhtšJiw¡ f©fhÂ¥ghs®
tF¥ò
w

3
ï) kU¤Jt mâfhÇ Éil : M) fhtšJiw¡ f©fhÂ¥ghs®

II. rÇah / jtwh vGJf.


1. fhtšJiw¡ f©fhÂ¥ghs® kht£l¤â‹ fhtšJiw¡F¥ bghW¥ghs® Mth®.
 Éil : rÇ

152 orders@surabooks.com Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000


This is only for Sample
for Full Book Order Online and Available at All Leading Bookstores

3

gâî v©
tF¥ò

RuhÉ‹ khâÇ bjhF¤j¿ nj®î - ïu©lh« gUt«


Édh¤jhŸ ÉilfSl‹

m
neu« : 2 k r_fm¿Éaš kâ¥bg©fŸ : 60

I. rÇahd Éilia¤ nj®ªbjL¡f. (5 × 1 = 5)

co
1. ................. kht£l¤â‹ tUthŒ Jiw¡F« jiyt® Mth®.
m) kU¤Jt® M) td mYty® ï) kht£l M£áa®
2. òÅj #h®{ nfh£il mikªJŸs ïl« ...................... .

s.
m) fhŠáòu« M) br‹id ï) âU¢á
3. ..................... ruzhya« ntlªjh§fÈš cŸsJ.

4.
m) á§f§fŸ
ok
M) gwitfŸ ï) òÈfŸ
................ ó§fhÉš x‰iw¡bfh«ò fh©lhÄUf§fŸ ghJfh¡f¥gL»‹wd.
m) fháu§fh njáa¥ M) fh®bg£ njáa¥
o
ï) Rªjutd« njáa¥
5. ................. Æš cŸs ÉuhÈkiyÆš eh« kÆšfis¡ fhz Koí«.
www.kalviexpress.in
ab

m) br‹id M) âU¢á ï) nry«


II. bghU¤Jf. (5 × 1 = 5)
1. ahid - m) jiyik¥ bghW¥ò
ur

2. mU§fh£áaf« - M) F#uh¤
3. kht£l M£áa® - ï) òÅj #h®{ nfh£il
4. kfhgÈòu« - <) Úy»Ç
.s

5. á§f« - c) gšyt®fŸ
III. Ãu¥òf (5 × 2 = 10)
1. murh§f kU¤JtkidfS¡F .................... bghW¥ghs® Mth®.
w

2. jŠrhñ® bgÇa nfhÉÈš cŸs eªâ ..................... Mš f£l¥g£lJ.


3. nk‰Ft§fhs¤âš cŸs njáa¥ ó§fh ...................... .
w

4. ................... kht£l M£áaÇ‹ c¤juî¡F ïz§f gÂòÇth®.


5. .................... fËš fh£L Éy§FfŸ ghJfh¡f¥gL»‹wd.
w

IV. rÇah? jtwh? (5 × 1 = 5)


1. kht£l M£áa® UPSC el¤J« nj®îfŸ _y« nj®ªbjL¡f¥gLth®.
2. mtrufhy§fËš fhtšJiwia¤ bjhl®òbfhŸs 103 v‹w v©iz¤
bjhiyngáÆš miH¡fî«.

orders@surabooks.com 155
Ph: 9600175757 / 8124201000 /8124301000