Sie sind auf Seite 1von 300
COLECTIA UDUU Je aan ys ea ‘CAnd soarta ffi scoate in cale o tentagie irezistibili, planutile atent ticuite pot fi risturate intr-o clipi.. Incide pe vremeaccind eracopil, Celeste aavuto singuri doringd: si se marice cu Ellery Throckmorton. Dar ce sanse poate avea fiica unui gridinar 4 cucerease3inima unuia dinere cei mai bogagi lemeni din Anglia? Torusi, educagia pe care o primeste la Distinsa Academie de Guvernante fi permite en Et eS ean Dene eee eu Rnd poets Dar oriunde se intoarce, Celeste nu il intilneste pe Ellery, ci pe fratele hi mai mare, Garrick, un birbat mult mai serios, dar si mule ‘mai inceresant. Insi acesta nu are de gind si permita niminui st strice aranjamentele de cisitorie deja Ricute ale mezinului, iar faptul ci Garrick Throckmorton se amesteci in planurile lui Celeste o infurie foarte tare. Cu toate acestea, nu poate ignora tre- enue een eee Uae ee ee ee formidabil o ispiteste intr-un mod pe care o adevarati lady nu ar Pee eee nice ice Christina Dodd este una dintre cele mai apreciate scriitoare Peete eae ete ate sem eee premii RITA si Golden Heart din partea Asociatiei Scriitori- lor de Romanc de Dragoste din America, iar Library Journal Pe oes | | CHRISTINA Dopp In cele mai. nebanegti viseri Mts, 4 In My Wildest Dreams Christina Dodd Copyright © 2001 Christina Dodd pee tua ‘Alma, parte a Grupului Editorial Litera OP 53; CP 212, sector 4, Bucuresti, Romania 11 319 63 93; 0752 101 777 Copyright © 2013 Grup Media Litera ‘pentru versiunea in limba romand ‘Toate drepturile rezervate Editor: Vidrageu $i fii Redactor: Diana Calangea ‘Corector: Emilia Vesa Coperta: Florentina Tudor ‘Tehnoredactare $i prepress: loana Cristea Descrierea CIP a Bibliotecti Nayionale a Romaniei DODD, CHRISTINA In cele mai nebunegti visuri / Christina Dodd. trad.: Graal Soft. ~Bucuresti: Litera, 2013 ISBN 978-606-686-553-1 1 Soft, Graal (trad.) 821.111(73)-31=135.1 | CHRISTINA DODD Traducere din limba englez& Manuela Bulat Pentru Donna Nasker, Una dintre cele mat amauzante gi mai cumsecade femei din ume gi cea mai bund prietend cu care beau vin. ngeleg c@ multe dintre sticle au dop de pluts acum.) $i pentru Jerry Nasker. Fieca, nicodata, carburatorul tdu sd nu se afle mai jos dectt fevile de egapament. Mulsumim $1 apreciem tn mod deosebit prietenia voastra, | Adorna, Lady Bucknell, unica proprietara Distinsei Academii de Guvernante, va prezintd povestea unei tinere, oe chinuitd de iubirea nefmpartigitS pentru frumosul mezin al bogatei gi rafinatei familii Throckmorton. Dupa ce gi-a desivargit educatia la Distinsa Academie de Guvernante, dupa un sejur la Paris sidupa ce s-a bucurat de gansa de a-¢l ntinde aripile, fiica gridinarului se intoarce {n sAnul familiei Throckmorton, 0 femeie frumoasa gi educati - Incd indrigostita de mezin, gata sil seduc’ gi si-l determine s-0 ia de sotie. Un singur om stétea fn calea el... 7 Prolog PEELSD Blythe Hall, Suffolk 1843 ‘Adornei, Lady Bucknell, i pliceau birbatil care gindeau sincer gi vorbeau pe gleau, Ins4 Garrick Stanley Breckinridge ‘Throckmorton al I[I-lea didea 0 nowd semnificatie sintagmel lipsit de tact". = Milford, spuse el, mi s-a adus la cunogtintA ci fii ta nu prea einapele sale. Milford, gridinarul-gef de la Blythe Hall gi un demn hale- bardier din estul Angliel, tn varsta de cel putin 50 de ani, ts risuci piliria fn mAinile asprite de munca in vreme ce fl privea pe stapanul lui. Din cate se parea, era obignuit cu o asemenea adresare direct, pentru cd nici nu clipi, nici nu se ploconi, -Celeste e tanara, domnule Throckmorton, are doar 17 ani. ‘Dati-i un ragaz gi omul potrivit, i se va potoli. ‘Adorna igi apis evantaiul pe buze, ca si-gi ascund’ amu- zamentul. Soarele stralucea in grdina imprejmuitd de pereti Invechiti, subliniind lipea de expresie de pe chipul tandrului ‘Throckmorton. Dar femeia nu era foarte convins4. Uneori, cind ae uita cu atentie la Garrick Stanley Breckinridge Throckmorton, avea impresia cé vede... mai mult. ~Da. Throckmorton gedea pe unul dintre scaunele de réchita pe care le adusese din India, cu gase ani in urmé. Poate. Desigur, Throckmorton nu era la fel de chipes precum fra- tele lui, Ellery. $i nici n-ar fi putut fi, pentru cd Ellery era un seducttor blond cu ochit albagtri, in vreme ce Garrick era pur i simpla oacheg gi serios. Sigur, era Inalt, dar toti barbatil in familia Throckmorton erau tnalfi. Oasele mari gi mugchil Puternici trédau originea comund. Era atdt de conservator tina Dodd ——— __—— Chir aniere, tncat uneor! Adora tpi dorey ind acesta trada vreo emotie and anarulul gl fatal de atragatorului si faye ult ts Cumva pe Garrick, asta se petrecuse cu mult timp 1 Acc vigllengilochi cenugll evaluau evenimente g mn vedreny caractere Farhad dezvalule nimic, ia Adorna cons. ray atfel de precautie 1a un barbat de 27 de ani pares facea ca si-ai ascunda profunzimile de th ~ doar dack nu 0 aoe , dack acele profunzimi existau, el le ascundea bine, finded ea habar n-avea ce comori ascundeau, i fheu un gest spre Adorna, braful ef find gratios arcuit pe spitarul fotoliulul cu dou locurl. ; ~Tiopretint pe Lady Bucknell, proprietara Distinsei Academil de Guvernante, © institutie foarte respectata din Londra, i © prietend dragi a mamel mele, Se afd in vizité aici, impreun’ cu sotul domniel sale, gi a remarcat-o pe fata dumitale. Lady Bucknell ga exprimat dorinfa ca tAndra Celeste si o Insoyeasci la tntoarcerea la Distinsa Academie de Guvernante din Londra, pentru a fiinstruita acolo ca dascal, ‘Adorna fi zmbi lui Milford, Acesta nu se topi, aga cum faceau mal tot! birbatii sub influenta farmecului ei, i se arata calm, cAnthrind-o din priviri. La urma urmelor, gridinarul-sef de la Blythe Hall era un personaj important. Trebuia s& fie un om cu judecata sinatoasd. ~Cu tot respectul, milady... de ce Celeste? intreba el. ~Celeste ar fi o guvernanta minunata. Copiii o plac, iar ea are © ribdare nefarmurits, Vorbeste frumos gi este bine educata, datorita familiei Throckmorton cred... Milford dadu din cap, ~Sunt recunoscitor pentru asta. de anit Pevso#nd responsabilt, dar fra tint, fra vreun sop Asta era o mi angus bi Bley aetnaroe W ectinn poate Pe Bllery, ti vorbea. - a a ae ‘cind avea ocazia, spionindu-I din ascunzitori 0 tn vertimentatie f 17 aa] agiltae P' fwd, dach nagterea fn cele mat nebunestt visurt Intr-adevar ~ privirea Adornel fu atrasi spre peretele din spatele lui Throckmorton -, tindra Celeste capatase o Inclinatle pentru spionat. Ellery habar n-avea de existenta lui Celeste. O, desigur, tt stia numele, insi nu remarcase cf se transformase dintr-o fatd noduroasé intr-o tanara frumoasd. Adorna plinuia s-o indepar- teze pe Celeste din fata ochilor lui Ellery inainte ca acesta 8-0 remarce gi, fard si se gindeascd, si ia ceea ce i se oferea. Deschizindu-si evantaiul, Adorna tl apropie incet de chipul el. Ramurile salciei care cresteau alaturi de zid se leganau cu toate cd nid o adiere nu ciufulea ceilalti copaci. Ridicandu-si vocea putin ‘mai mult decat in mod normal, rosti pe un ton aspru: ~Celeste vorbeste bine franceza, cred. Milford aproape ci zimbi. ~Mama ei a fost frantuzoaicd. ~ Bucdtéreasa noastra, o limuri Throckmorton. © maestri a sosurilor gi o expert inegalabila la prepararea pegtelui. Chiar ql dupa gase ani, ti simtim ipsa. ‘Atitudinea demni a lui Milford deveni si mai feapana pen- tru a combate primejdicasa slabicune starnita de pomenirea sotiei lui. -Da, domnule, Cuun tact pe care Adornai-l aprecie, Throckmorton isi intoarse capul pentru a cerceta gardul viu de trandafirl aflat in apropiere, Whima impictria, ~Dece ai adus-o pe Kiki? vru el sa gtie. 101 _—— christina Doel Nu puteam s-o aduc pe Penelope fara s-o iau $i pe Kiki, Ocolea adevirul. fgi ingusté ochii uitandu-se la Celeste, _De ce ai adus-o pe Penelope? " ~Asta-i o poveste lunga. Igi trecu un deget mangtietor obrazul fetifei. Se pare cA am ajuns la timp tn camera copight Pie teamé, domnule Throckmorton, c& va trebui si angain doich nowt or pe Celeste. Nu arata a spioand sia distrugi Blo privi fx pe Celeste. Nu arata a spioand gi a de opotne Ip cobort privirea spre fica lu. Aceastasttea ied Tiniptita, gteptand ca povestea s&-i fie auzita. =O nous... doics, rosti el. ~Cand am ajuns in camera copiilor, ea era legata de scaun, ty yreme ce fetele streau coarda in colturile incaperii. "Tegatd de scaun. Bl se temea cA secretarul era un triditn, ca fatele Ini voia s& rup’ logodna, iar fica lui igi legase doi de un scaun, Iar Celeste... Celeste era prea frumoasi, prea bine tmbracata gi prea degteapt4. Penelope, ai lisat-o pe Kiki sole ‘pe doica de scaun? “De fapt, a fost ideea mea, se confesd ea far rugine, Kikinei buna de nimic cind vine vorba de noduri. Privind-o pe fiica lui, Throckmorton vaau o licarire de ceva. cum obisnuia s4 spun mama lui? ,Dac& esti in clutarea unui ca, acela-i Ellery. Daca vrei o nazbatie facut ca lumea, mereu va fi Garrick." Dar Penelope nu fusese niciodata aga. Saltandu-si pantalonl ingenunche alaturi de fiica lui. Penelope Ann, nu trebuie s&-fi mai legi niciodatd doics. ~Dar, tat, n-a vrut s4 ne lase afar pentru ci a zis chi vor curca pe cei care se ocupau de pregitirile pentru ceaisit-@™ sine lase of sirim coarda in casa findcd a spus ci ii dim dure cap. Penelope parea si creada cd reprezintd vocea rapiunii. 84 recunosti cd acelea nu erau motive intemeiate pentru anu ‘asa si sirim coarda. Bl fgiridicd mana, ~Salegi pe cineva pentru ci nu te lasa sa te joci af este un motiv suficient de bun. Ba igi puse mainile in golduri. ~Atunci, de ce m-ai invitat cum s-o fac? 199 ‘cum vrei _-— An cele mat nebunesey auzi pe Celeste razind pe infund: ait srntita asupra ficel Iu B te, dar Ig menting Pin caz c& vin nigte cament rai gi tne ‘stundi, Penelope. Ridicandu-se, ‘aie an once Dar 1 Asta ar trebui sd rezolve problema. Spre Celeste, Celeste se witd la Penelope. Apoi, tl privi pe el. ag invatat-o pe fiica dumneavoastra 6a lege oameni? [Nu gtiu cum s-o inva si brodeze, raspunse el sec. Pe tine. teainvatat tatal t4u cum sa legi oameni? 7 * No, m-a invatat cum sa leg trandafiri pe un spalier. ~Hm. Ciudat. Privi chiords leagénul. Nu e randul altouiva? “ paide, Penelope. Celeste se grabi spre leagin. Tu urmezi. ‘Throckmorton se intari in agteptarea unei explozii de manie din partea lui Kild, dar Celeste fi vorbi gi, fard nici un inddent, sasta se did jos din leagin, Penelope siri pe el, iar Hyacinth oimpinse. tape, Celeste o aduse pe Kiki langé el. Copilul trancinea ceva in francezi, ca de obicei, gi, tot ca de cbice i ignord salutul in englezé. Macar o dat dacd {ar fi rls- puns.. dar trebuia s4 aib’ rabdare. Ea isi pierduse mama, la fel cam patise gi Penelope. Reactia ei era si refuze acceptarea noli ci viet. Putea intelege asta, ins4 nu putea Incuviinja ca ea si-1 {fac viata grea ficei lui sau 5-o invefe sd se rAzvriteasca... sau si] ‘gore au atata indaratnicie. iki topaia, ddea expresiv din mAini gi sporovdia in francezd. ~Spune-i ci nu mai are voie 3 lege pe nimeni, ii ceru el kul ~Lam spus. ~Aingeles? ~Ainjeles. Celeste nu trebuia s-o ica... dar era clar cd fetitel 10d pisa. Vrea s-o invatati gi pe ea sa lege oameni. Css pea a avea dificultatl tn ai mentine serioiates oprivicu ochii ingustati. ~Separe ca fost foarte impresionata de eficienta ui Penelope, ‘ostiCeleste pe un ton vesel. por futurd mina. Igt dorea si spund wn nu ca , cate Bu avea s-o invete pe Kiki si facd noduri. eno te prea bund... 103