Sie sind auf Seite 1von 16

BUSINESS MENTORSHIP PROGRAM

NGUYỄN LONG HẢI @ NGUYENLONGHAI.COM


ABOUT BUSINESS MENTORSHIP PROGRAM

 The Business Mentorship Program is founded by an organization of successful


entrepreneurs from the United States.
 This program builds on the idea that a successful entrepreneur will invest his or her
time and resources to support a startup entrepreneur to build their business.
 Selected startups will receive free advice. Only when their business makes a profit, a
small portion of the profit will be deducted to send it to the mentor.
 The mentor is an entrepreneur who has worked for many years and achieved certain
results. They themselves are also being advised by another successful businessman.
WHAT BUSINESS MENTORSHIP PROGRAM CAN DO FOR YOU?
6 PEOPLE DEVELOPMENT STAGES & 4 IMPORTANT RESOURCES

Daily Habits Personal Branding Sale & Marketing Business Team Building Leadership
Development

•Develop •Build a strong and •Develop •Build a strong •Training staff to •Become a deeply
necessary habits long-lasting marketing and business empire automate influential leader
for sustainable personal brand sale skills through globally business
success online and offline
channels
BUSINESS MODEL OVERVIEW

 The Business Mentorship Program supports entrepreneurs develop the business


based on e-commerce model, while combining the use of Internet Marketing, Social
Network Marketing to improve performance & expand business market.
 Under this model, startup entrepreneurs act as a person who directly connects and
expands the network of consumer customers and distributors, thereby achieving
monthly sales and receiving commissions.
 Entrepreneurs are partners of major manufacturers, entrepreneurs have the right to
decide how to run their business, set their own sales targets for themselves and no
one has the right to interfere.
WHAT WILL YOUR BUSINESS TEAM BECOME AFTER YEARS?
3 SUPPORT PILARS & 3 BUSINESS PROPERTIES

Your Direct
Mentor
Products from Business Mentorship
famous brand Program

Your
business

Business
Customers Sale Team
Builders
• New • Marketing
Customers Persons • Coaches &
Trainers
• Loyalty • Product
Customers Experts • Business
Expanders
BENEFITS FOR OPENING ENTERPRISES

 Get advice from successful entrepreneurs in Vietnam and the world.


 Starting a business with an extremely low initial investment (due to the built-in
business platform).
 Get access to business training programs from basic to advanced (100% free).
 Get access to business automation tools (100% free).
 Time is flexible, no need to take time off from office hours.
 Building a global business, reaching the goal of financial freedom.
RESPONSIBILITY FOR OPENING ENTERPRISES

 There is an inquisitive spirit throughout the process of building business to acquire


and apply new knowledge.
 Keep prestige, work seriously, on time.
 Strong, righteous, persistent pursuit of long-term orientation.
 Arrange 1-2 hours a day to grow your business (encourage evening and weekend
use)
REGISTER TO START
THE PROCESS OF SELECTING BUSINESS PARTNER

 Register link: http://nguyenlonghai.com/business-process/

 Entrepreneur Nguyen Long Hai:


 Graduated from university at Ho Chi Minh City University of
Technology, completed master degree at Ho Chi Minh City University
of Science
 Nearly 10 years working in the field of IC design for leading American
and Japanese corporations.
 Start business in 2012. Founder of Business Builder Worldwide with
the mission of supporting 3 million Vietnamese people to build
successful business globally.
 One of the pioneering representatives of the Business Mentorship
Program in Vietnam.
BUSINESS MENTORSHIP PROGRAM
NGUYỄN LONG HẢI @ NGUYENLONGHAI.COM

PHẦN DƯỚI NÀY LÀ BẢN TIẾNG VIỆT


GIỚI THIỆU VỀ BUSINESS MENTORSHIP PROGRAM

 Chương trình cố vấn kinh doanh cá nhân được sáng lập bởi một tổ chức các doanh nhân thành
đạt từ Mỹ. Chương trình này được xây dựng dựa trên ý tưởng một doanh nhân thành đạt sẽ
đầu tư thời gian và chất xám của mình để hỗ trợ một người khởi nghiệp xây dựng kinh doanh
của họ.
 Người khởi nghiệp được lựa chọn sẽ nhận được sự cố vấn miễn phí. Chỉ khi nào kinh doanh
của họ tạo ra lợi nhuận, một phần nhỏ lợi nhuận sẽ được trích lại để gửi về cho người cố vấn.
 Người cố vấn là doanh nhân đã có nhiều năm hoạt động và gặt hái được thành quả nhất định.
Bản thân họ cũng đang được cố vấn bởi một doanh nhân khác thành đạt hơn nữa..
CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN KINH DOANH GIÚP GÌ CHO BẠN?
6 BƯỚC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC & 4 NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG

Thói quen hàng Thương hiệu cá Sale & Marketing Phát triển kinh Xây dựng nhóm Lãnh đạo
ngày nhân doanh

•Phát triển thói •Xây dựng thương •Phát triển kỹ năng • Xây dựng một đế •Đào tạo đội ngũ •Trở thành người
quen cần thiết hiệu cá nhân vững sale & marketing chế kinh doanh kế cận để tự động lãnh đạo có ảnh
cho sự thành mạnh và lâu dài. qua các kênh toàn cầu hóa kinh doanh hưởng sâu rộng
công bền vững online & offline.
GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH

 Chương trình cố vấn kinh doanh hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp dựa trên mô hình
thương mại điện tử, đồng thời kết hợp việc sử dụng phương tiện Internet Marketing,
Social Network Marketing để nâng cao hiệu suất & mở rộng thị trường kinh doanh.
 Theo mô hình này, doanh nhân khởi nghiệp có vai trò như một người trực tiếp kết nối
và mở rộng mạng lưới khách hàng tiêu dùng & các nhà phân phối, qua đó đạt được
những mức doanh số và nhận về hoa hồng hàng tháng.
 Doanh nhân khởi nghiệp là đối tác của những nhà sản xuất lớn, doanh nhân có quyền
được quyết định cách thức vận hành kinh doanh, tự đề ra chỉ tiêu doanh số cho chính
doanh nghiệp của mình mà không ai có quyền can thiệp vào.
ĐỘI NGŨ KINH DOANH CỦA BẠN SAU NHIỀU NĂM XÂY DỰNG?
3 NGUỒN LỰC HỖ TRỢ & 3 TÀI SẢN KINH DOANH

Người cố vấn kinh


doanh trực tiếp
Sản phẩm từ những Chương trình cố vấn
thương hiệu uy tín kinh doanh

Kinh
doanh
của bạn

Đội ngũ kinh


Khách hàng Đội ngũ Sale
doanh
•Chuyên gia
•Khách hàng mới •Huấn luyện & Đào
Marketing
•Khách hàng trung tạo viên
•Chuyên gia sản
thành •Chuyên gia phát
phẩm
triển kinh doanh
QUYỀN LỢI DÀNH CHO DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP
 Được sự cố vấn từ những doanh nhân thành đạt ở Việt Nam và thế giới.
 Khởi nghiệp với vốn đầu tư ban đầu cực thấp (do toàn bộ nền tảng kinh doanh đã
được xây dựng sẵn).
 Được quyền truy cập vào chương trình đào tạo kinh doanh từ cơ bản đến chuyên sâu
(100% free)
 Được tiếp cận những công cụ tự động hóa kinh doanh (100% free).
 Thời gian linh động, không cần phải nghỉ công việc giờ hành chính.
 Xây dựng kinh doanh toàn cầu, đạt đến mục tiêu tự do tài chính.
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP

 Có tinh thần ham học hỏi trong suốt quá trình xây dựng kinh doanh để tiếp thu và áp
dụng những kiến thức mới.
 Giữ uy tín, làm việc nghiêm túc, đúng giờ.
 Mạnh mẽ, có chính kiến, kiên trì theo đuổi định hướng lâu dài.
 Sắp xếp mỗi ngày từ 1-2h để phát triển kinh doanh (khuyến khích sử dụng buổi tối và
cuối tuần)
ĐĂNG KÝ BẮT ĐẦU
QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN ĐỐI TÁC KINH DOANH

 Link đăng ký: http://nguyenlonghai.com/business-process

 Doanh nhân Nguyễn Long Hải:


 Tốt nghiệp đại học tại ĐH Bách Khoa TPHCM, hoàn thành cao học tại
ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM
 Gần 10 năm công tác trong lĩnh vực thiết kế vi mạch cho các tập đoàn
hang đầu của Mỹ và Nhật.
 Khởi nghiệp KD năm 2012. Sáng lập tổ chức Business Builder
Worldwide với sứ mệnh hỗ trợ 3 triệu người Việt xây dựng thành công
kinh doanh trên toàn cầu.
 Một trong những đại diện tiên phong của chương trình Business
Mentorship Program tại Việt Nam.