Sie sind auf Seite 1von 6

School: Grade Level: I

GRADES 1 to 12 Teacher: File created by Ma’am NINA SHERRY L. CLEMENTE Learning Area: MTB
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: JANUARY 13 – 17, 2020 (WEEK 10) Quarter: 3RD QUARTER

I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


The learner . . . The learner . . . The learner . . .
demonstrates understanding of demonstrates understanding of demonstrates understanding of
grade level narrative and grade level narrative and grade level narrative and Third Quarter Exam Third Quarter Exam
informational text. informational text. informational text.
demonstrates positive attitudes demonstrates positive attitudes demonstrates positive attitudes
A. PAMANTAYANG
towards language, literacy and towards language, literacy and towards language, literacy and
PANGNILALAMAN
literature. literature. literature.
demonstrates developing demonstrates developing demonstrates developing
knowledge and use of knowledge and use of knowledge and use of appropriate
appropriate grade level appropriate grade level grade level vocabulary and
vocabulary and concepts. vocabulary and concepts. concepts.
The learner . . . The learner . . . The learner . . .
comprehends and appreciates comprehends and appreciates comprehends and appreciates
grade level narrative and grade level narrative and grade level narrative and
B. PAMANTAYAN SA informational texts informational texts informational texts
PAGGANAP values reading and writing as values reading and writing as values reading and writing as
communicative activities. communicative activities. communicative activities.
uses developing vocabulary in uses developing vocabulary in uses developing vocabulary in
both oral and written form. both oral and written form. both oral and written form.
MT1VCD-IIIa-i-2.1.1 (VCD) MT1LC-IIIh-i-8.2 (LC) MT1GA-IIIi-i-1.4.1 (GA)
Give meanings of words through: Retell literary and information Use action words to give simple
a. picture clues b. context clues texts appropriate to the grade two to three-step directions.
level listened to.
MT1F-III-IVa-i-1.3 ( F) MT1OL-IIIa-i-6.2 (OL)
Read grade 1 level words, MT1OL-IIIe-i-5.1(OL) Participate actively in class
C. MGA KASANAYAN SA
phrases, sentences, and short Listen and respond to others in discussions on familiar topics.
PAGKATUTO (Isulat ang code
paragraph/story with proper oral conversation
ng bawat kasanayan)
expression.

MT1OL-IIIh-i-6.1 (OL)
Participate actively during story
reading by making comments and
asking questions.
II. NILALAMAN
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
TG pahina 79-81 TG pahina 81-82 TG pahina 82-83
Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral LM pahina 69-77 LM pahina LM pahina

B. Kagamitan
III.
Bilugan ang markang / kung Pagbasa muli ng kuwneto: Sino ang batang masipag sa ating
wasto ang baybay at ang x kung Maging Masipag at Matiyaga kuwento?
mali. ni Minerva C. David Original File Submitted and
A. Balik-aral at/o pagsisimula 1. bantog x / Formatted by DepEd Club Member
ng bagong aralin 2. inaaruga x / - visit depedclub.com for more
3. engkantado x /
4. mandirigma x /
5. himagsikan x /
Paghahawan ng balakid Saan isinilang si Andres Ano ang ginawa niya sa kawayan
Bonifacio? at abaniko?
tungkod Ilan silang magkakapatid? Pagkatapos nilang kinisin at
Ano ang nangyari noong siya ay barnisan, ano ang sunod nilang
B. Paghahabi sa layunin ng simbahan 14 na taong gulang na? ginawa?
aralin Original File Submitted and (Isusulat ng guro ang sagot ng
pamaypay Formatted by DepEd Club mga bata)
Member - visit depedclub.com nagbarnis nagtinda nagkiskis
kawayan
for more

kalsada
Sa pamamagitan ng pagtatanong Pngkatang Gawain: Ano ang inyong napansin sa mga
Anong I na ibig sabihin ay Pangkat I: “Sino Ako?” salitang aking isinulat sa pisara?
ipinanganak? Bubuuin ng unang pangkat ang
Anong U na ibig sabihin ay wala pira-pirasong larawan sa
nang mga magulang? pamamagitan ng pag-uugnay sa
Anong T na ang ibig sabihin ay bawat isa.
nagtitinda? Pangkat II: “Alam Mo Ba Ang
C. Pag-uugnay ng mga Anong B na ibig sabihin ay Kaarawan Ko?”
halimbawa sa bagong aralin tungkod? May mga letra at bilang na
nakasulat sa flashcard, ayusin ang
petsa kung kailan ipinanganak si
Andres Bonifacio.
Pangkat III: “Lights, Camera,
Action!”
Isadula kung ano ang ginawa ng
magkakapatid upang mabuhay at
makapag-aral.
Pangkat IV: “Tamad o Masipag”
Anong ugali mayroon si Andres
Bonifacio? Iugnay ang larawan sa
tamang pag-uugali ni Andres.
tamad masipag

Sino sa inyo ang wala nang nanay Sino ang batang naulila sa ating Ipabasa ang mga pangungusap sa
o tatay? kuwento? tsart.
Narito ang Pangkat 1 upang 1. Naglaro ng bola si Lito kahapon.
ipakita ang kanilang ginawa. 2. Naglalaro ng bola si Lito araw-
Saan siya ipinanganak? Kailan araw.
siya isinilang? 3. Maglalaro ng bola si Lito bukas
Panoorin natin ang Pangkat 2. ng hapon.
Ilang taon siya nang mamatay Sa unang pangungusap, ano ang
ang kanyang mga magulang? ginawa ni Lito? Kailan siya naglaro
D. Pagtalakay ng bagong Ano ang ginawa niya upang ng bola?
magtagumpay? Sa ikalawang pangungusap, ano
konsepto at paglalahad ng
Narito ang Pangkat 3 upang ang ginagawa ni Lito? Kailan siya
bagong kasanayan #1 ipakita ang maikling dula-dulaan. naglalaro ng bola? Sa ikatlong
Saan sila nagtitinda? pangungusap, ano ang gagawin ni
Anong ugali mayroon si Andres Lito? Kailan siya maglalaro ng
Bonifacio at ang kanyang mga bola?
kapatid? Ano ang napansin ninyo sa bawat
Narito ang Pangkat 4 sa kanilang salitang nagsasaad ng kilos?
ginawa. Ang salitang nagsasad ng kilos ay
may katangiang nagsasabi kung
kailan nangyari ito.
(Magbibigay pa ang guro ng iba‟t
ibang halimbawa)
Sino ang batang naulila sa Piliin at lagyan ng kahon ang mga
kuwento? salitang nagsasaad ng kilos sa loob
E. Pagtalakay ng bagong Ano ang ginawa niya at ng ng abaniko.
konsepto at paglalahad ng kaniyang nga kapatid upang nagtratrabaho naglilinis
bagong kasanayan #2 mabuhay at makapag-aral? nagtitinda tungkod
baston ulila abaniko uminom
gumagawa umuupo bata
F. Paglinang sa kabihasnan Pagbasa ng kuwento: Bilugan ang salitang nagsasaad ng
Maging Masipag at Matiyaga Pair-Share: kilos sa bawat pangungusap.
(Tungo sa Formative
ni Minerva C. David Paramihan ng pagsulat ng mga 1. Ang magkakapatid ay
Assessment) katangian ni Andres Bonifacio nangunguha ng kawayan sa gubat.
2. Si Andres ay palaging nagkikiskis
ng kawayan.
3. Nagtitinda sila ng abaniko at
tungkod.
4. Pumasok sa paaralan si Andres.
5. Bumili ng tungkod ang mga tao.
Anong ugali ang magandang Lagyan ng tsek (/) ang patlang
tularan ay Andres Bonifacio? kung wasto ang gamit ng kilos sa
Bakit? pangungusap at ekis (x) kung
hindi.
____1. Araw-araw ay tumatakbo si
Kuneho.
G. Paglalapat ng aralin sa ____2. Ang Pagong ay maglalaro
pang-araw-araw na buhay kanina.
____3. Nagtanong si Pagong bago
makipaglaro kay Kuneho.
____4. Si Kuneho ay natulog kaya
naunahan ni Pagong.
____5. Iinom kagabi ng tubig si
Pagong bago matulog.
Tandaan:
Ano ang tawag natin sa katangian
H. Paglalahat ng aralin Ano ang katangian ni Andres Hindi hadlang ang pagiging ulila
ng kilos na nagsasabi kung kailan
Bonifacio? para makamit mo ang iyong
ito nangyari?
pangarap sa buhay.
Tama o Mali. Pagkilala sa Tama at Maling Pagtataya
__1.Si Andres ang panganay sa 6 Pahayag Isulat sa iyong sagutang papel
magakakapatid. Isulat sa sagutang papel ang T angtama kung wasto ang gamit ng
__2.Gumawa siya ng banig at kung tama ang pahayag at M salitang kilos at mali kung hindi.
plorera.. kung mali. ____1. Nakinig kami kagabi sa
__3. Nabuhay ng maayos aina ____ 1. Naulila sa kanyang mga kuwento ni Lola Sita.
Andres at kanayang mga kapatid magulang si Andres sa gulang na ____2. Palaging tutulungan ng
dahil sa kanyang sipag at tiyaga. labing-apat. nanay ang mga anak.
__4. Tuwing Linggo, nakapuwesto ____ 2. Sila ay pitong ____3. Araw-araw ay naligo sa
I. Pagtataya ng aralin
silang magkakapatid sa kalsada, magkakapatid. sapa ang mga hayop.
sa harap ng simbahan at ____ 3. Araw-araw ay ____4. Nag-usap sina nanay at
nagtitinda ng tungkod at nangunguha ng sanga ng puno sa tatay kahapon.
abanikong papel. gubat si Andres Bonifacio. ____5. Pagdating nila sa ilog,
__5. Nasuportahan ni Andres ang ____4. Tuwing Linggo, nagtitinda lumalangoy sila para
pag-aaral ng kanyang mga ang magkakapatid ng suman sa mapreskuhan.
kapatid simbahan.
____5. Si Andres Bonifacio ay
isinilang sa Tondo, Maynila.
J.Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng Mag-aaral na ___ bilang ng Mag-aaral na ___ bilang ng Mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa nakakuha ng 80% sa Pagtataya nakakuha ng 80% sa Pagtataya nakakuha ng 80% sa Pagtataya
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang nangangailangan ng gawain para nangangailangan ng gawain para nangangailangan ng gawain para
gawain para sa remediation sa remediation sa remediation sa remediation

C. Nakatulong ba ang ___Oo ___Hindi ___Oo ___Hindi ___Oo ___Hindi


remedial? Bilang ng mga mag- ____ bilang ng mag-aaral na ____ bilang ng mag-aaral na ____ bilang ng mag-aaral na naka-
aaral na naka-unawa sa aralin naka-unawa sa aralin naka-unawa sa aralin unawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na ___ bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation magpapatuloy sa remediation magpapatuloy sa remediation magpapatuloy sa remediation
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
___ Diads ___ Diads ___ Diads
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
E. Alin sa mga istratehiya sa
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
pagtuturo ang nakatulong ng
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
lubos?
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s ___ Group member’s ___ Group member’s Cooperation
Cooperation in Cooperation in in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks
__ Bullying among pupils __ Bullying among pupils __ Bullying among pupils
F. Anong suliranin ang aking __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude __ Pupils’ behavior/attitude
naranasan na nasolusyunan __ Colorful IMs __ Colorful IMs __ Colorful IMs
sa tulong ng aking __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology __ Unavailable Technology
punongguro? Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD) Equipment (AVR/LCD)
__ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/ __ Science/ Computer/
Internet Lab Internet Lab Internet Lab
__ Additional Clerical works __ Additional Clerical works __ Additional Clerical works
Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
__ Localized Videos __ Localized Videos __ Localized Videos
__ Making big books from __ Making big books from __ Making big books from
views of the locality views of the locality views of the locality
__ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be __ Recycling of plastics to be used
used as Instructional Materials used as Instructional Materials as Instructional Materials
__ local poetical composition __ local poetical composition __ local poetical composition
The lesson have successfully The lesson have successfully The lesson have successfully
delivered due to: delivered due to: delivered due to:
___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn ___ pupils’ eagerness to learn
___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs ___ complete/varied IMs
___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson ___ uncomplicated lesson
___ worksheets ___ worksheets ___ worksheets
___ varied activity sheets ___ varied activity sheets ___ varied activity sheets
Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___ Group collaboration
___ Games ___ Games ___ Games
___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw ___ Solving Puzzles/Jigsaw
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary ___ Answering preliminary
activities/exercises activities/exercises activities/exercises
G. Anong kagamitang panturo
___ Carousel ___ Carousel ___ Carousel
ang aking nadibuho na nais
___ Diads ___ Diads ___ Diads
kong ibahagi sa mga kapwa ko
___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS) ___ Think-Pair-Share (TPS)
guro?
___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/ ___ Rereading of Paragraphs/
Poems/Stories Poems/Stories Poems/Stories
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Discovery Method
___ Lecture Method ___ Lecture Method ___ Lecture Method
Why? Why? Why?
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Complete IMs
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s ___ Group member’s ___ Group member’s Cooperation
Cooperation in Cooperation in in
doing their tasks doing their tasks doing their tasks