Sie sind auf Seite 1von 112

FR

RU
PL
DE
Mode
Moded’emploi
d’emploi
Èícòpyêöèÿ
Instrukcja
Instrukcja CDB
CDB
CDB
ïî ∋êcïëyaòaöèè
Instrukcja
obsäugi
obsäugi
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
obsäugi 475
CDB475
475DN
475 D
D
IT Istruzioni
Istruzioniperperl’uso
l’uso
EN User
Userinstructions
instructions
FR PL
RU
RU

TOUS
HERZLICHEN
NOS ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
GRATULACJE
GRATULACJE
COMPLIMENTS
GLÜCKWUNSCH!
En
Mitachetant
dem Kaufcet dieses
appareil
Candy ménager Ïpèîápåòÿ
Kupujåc
Kupujåc
Ïpèîápåòÿ
dowiodäeé,
sprzët
∋òó ∋AGD
òóakceptujesz
sprzët ñòèpàëüíóю
ñòèpàëüíóю
ãe nie
firmy Candy
AGD firmy
ìàøèíó
ìàøèíó
Candy Êàíäè,
Êàíäè, Âû påøèëè
dowiodäeé, Âûmieç íå èäòè
påøèëè
ãe nie íà
Candy,
Elektrogerätes
vous avez haben
démontré
Sie bewiesen,
que kompromisów
êîìïpîìèññ: Âûi chcesz ïîæåëàëè to
ëó÷øåå. co
vous
daß Sie
n’acceptez
stets nur das
aucunBeste
compromis:
wählen - íå èäòè íà êîìïpîìèññ:
akceptujesz
najlepsze. kompromisów Âû i
vous
ohnevoulez
Kompromisse.
toujours ce qu’il y a de ïîæåëàëè
chcesz
Ôèpìà Êàíäè mieçëó÷øåå.
pàäà to co
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
mieux. íîâóю
Firma ñòèpàëüíóю
Candy
najlepsze. ìàøèíó - ïëîä
ma przyjemnoéç
Candy freut sich, Ihnen diese neue ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
przedstawiç nowå pralkë
Candy
Waschmaschine
a le plaisiranbieten
de vous proposer
zu können. pàáîò è ïpèîápåòåííîãî
automatycznå, która jestíà rezultatem
pûíêå, â
cette
Sie ist nouvelle
das Ergebnis machine
jahrelanger
à laver qui òåñíîì
lat êîíòpàêòå
poszukiwañ ñ ïîòpåáèòåëåì,
i doéwiadczeñ
est
Forschung
le résultat undd’années
einer Markterfahrung,
de Ôèpìà
îïûòà.
nabytych Êàíäè
Firma Candy pàäà
ma
w bezpoérednim kontakcie
recherches
die im ständigen et d’études
direkten des
Kontakt
besoins mit zïpåäëîæèòü
konsumentem.Âàì
przyjemnoéç ∋òó íîâóю
Wybraäeé
przedstawiç jakoéç,
du
demconsommateur.
Verbraucher gereiftVous avez
ist. Sie
fait le Âû âûápàëè
trwaäoéç i êà÷åñòâî,
wysokå äîëãîâå÷íîñòü
sprawnoéç - cechy è
choix
haben de mit
la diesem
qualité,Gerät
de la fiabilité
Qualität, et
ñòèpàëüíóю
nowå âîçìîæíîñòè,
øèpîêèå pralkë
charakteryzujåce ìàøèíó
pralkë - ïëîä
automatycznå,
êîòîpûå
Candy. Âàì
de
lange
l’efficacité.
Lebensdauer und einen hohen ìíîãîëåòíèõ ∋òàíàó÷íî-
która jest rezultatem
ïpåäîñòàâëÿåò ñòèpàëüíàÿ latìàøèíà.
Leistungsstandard gewählt. èññëåäîâàòåëüñêèõ
poszukiwañ
Firma Candy oferuje i doéwiadczeñ
takãe pàáîò
szerokiè
Candy vous propose une large Êpîìå
asortymentòîãî Êàíäè
ïpèîápåòåííîãî innych ïpåäëàãàåò
íà pûíêå,
urzådzeñ Âàì
AGD,â
nabytych
øèpîêóю
takich ãàììó
jak:
w∋ëåêòpîáûòîâîé
zmywarki
bezpoérednim
do naczyñ, òåõíèêè:
gamme
Candy bietetd’appareils
Ihnen darüber hinaus òåñíîì
kontakcie
ñòèpàëüíûå êîíòpàêòå
pralko-suszarki, zkuchenki,
ìàøèíû, ñ kuchenki
konsumentem.
ïîñóäîìîå÷íûå
électroménagers:
eine breite Palettemachines
weiterer à laver
la
elektrischer
vaisselle, machines
Haushaltsgeräte:
à laver et ïîòpåáèòåëåì,
ìàøèíû,
mikrofalowe, ñòèpàëüíûå
Wybraäeé tradycyjne
jakoéç, îïûòà.
ìàøèíû
trwaäoéçñ ñóøêîé,
piecyki i i
êóõîííûå
wysokåïëèòû,
kuchenki, asprawnoéç
takãe ìèêpîâîëíîâûå
lodówki-i cechy ïå÷è,
sécher
Waschmaschinen,
le linge, cuisinières,
Geschirrspüler,
fours à äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
micro-ondes,
Wäschetrockner, foursElektroherde,
et tables de Âû âûápàëè
zamraãarki.
charakteryzujåce
õîëîäèëüíèêè, êà÷åñòâî,
ìîpîçèëüíèêè. pralkë
cuisson,
Mikrowellenherde,
hottes, réfrigerateurs
Backöfen und et äîëãîâå÷íîñòü
Candy.
Poproé Twojego sprzedawcëè øèpîêèå o
congélateurs.
Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke. âîçìîæíîñòè,
Ñïpîñèòå
kompletny ó Âàøåãî
katalog êîòîpûå
ïpîäàâöà
produktów Âàì
ïîëíûé
firmy
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
Demandez à votre Revendeur le ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
Candy.
catalogue
Fragen Sie complet
Ihren Fachhändler
des produits nach ñòèpàëüíàÿ
ùÚË ìàøèíà.‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚
Candy.
dem kompletten Candy Katalog. Urzàdzenie
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl jest przeznaczone
Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl do
‚ ÒıÓÊËı
Firma Candy
u˝ytkowania jedynie oferuje takãe
w warunkach
Cet
Diesesappareil
Gerät ist
a ausschließlich
pour vocationfürd’être
den
Êpîìå
ÛÒÎÓ‚Ëflı, òîãî
szeroki̇ÔËÏÂ:
gospodarstwa Êàíäè
asortyment
domowego ïpåäëàãàåò
innych
oraz
utilisé
Haushaltsgebrauch
au sein du foyer,
konzipiert
ou dansbzw.
ces
für -Âàì
warunkachøèpîêóю
urzådzeñ
ÍÛıÌË ‰Îfl do AGD,
ÔÂÒÓ̇· ‚ãàììó
niego takich
zbli˝onych
χ„‡ÁË̇ı, jak:Ë Ì‡
ÓÙËÒ‡ı
différentes
den haushaltsnahen
situations:Gebrauch, wie z.B: ∋zmywarki
ëåêòpîáûòîâîé
takich
ÔÓ˜Ëı jak: ‡·ÓÚ˚;
ÏÂÒÚ‡ı do naczyñ, òåõíèêè: pralko-
-- zones
Teeküchen réservéesfür das
au Personal
personnel vondans --ñòèpàëüíûå
suszarki,
dla personelu
ÙÂÏ˚;
ìàøèíû,
kuchenki,
na zapleczu kuchenki
ma∏ego
les
Büros,
magasins,
Geschäften bureauxoder
etähnlichen
autres -ïîñóäîìîå÷íûå
mikrofalowe,
sklepu, w biurach
‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl itp;
ÍÎËÂÌÚ‡ÏËìàøèíû,
tradycyjne ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
environnements
Arbeitsbereichen; de travail; ñòèpàëüíûå
-ÏÓÚÂÎflı
w domach
piecyki na ìàøèíû
i kuchenki,
Ë ÔÓ˜Ëı dzia∏kach;
Û˜ÂʉÂÌËflı añtakãe
‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
- Ferienhäuser; ñóøêîé,
-‡ÁÏ¢ÂÌËfl
przez klientów
lodówki
innych
êóõîííûå
„‡Ê‰‡Ì;
struktur
hoteli, moteli
i zamraãarki.
rezydencyjnych;
ïëèòû, oraz
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
-- exploitation
Gäste von Hotels, agricoles;
Motels und ìèêpîâîëíîâûå
pokojach typu bedïå÷è,
-Á‡‚Ú‡Í. and breakfast.
anderen Wohneinrichtungen; äóõîâêè,ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èËÏÂÌÂÌË âàpî÷íûå Ó·‡ÁÓÏ, ïàíåëè,
ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
-- par
Gäste les von
clients dans les hôtels, motels
et
Apartments/Ferienwohnungen,
autres environnements résidentiels; Bed õîëîäèëüíèêè,
U˝ytkowanie
‰Óχ¯ÌÂ„Ó urzàdzenia
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îflw ˆÂÎÂÈ,
and Breakfast Einrichtungen. ìîpîçèëüíèêè.
warunkach
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ innych
Ó·˚˜ÌÓ„Ó
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
domowe lub w sposób
ni˝
‰Óχ¯ÌÂ„Ó gospodarstwo
ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı
ró˝niàcy si´ ˆÂÎflı
- environnement de type bed and od Poproé
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË
zastosowaƒ Twojego
ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ
w typowym sprzedawcë
Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
breakfast.
Eine andere Nutzung als die normale Ñïpîñèòå
ÌÂo kompletny
‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl
gospodarstwie ó Âàøåãî
‰‡Ê ‚ katalog
‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
domowym, ïpîäàâöà
np.
Haushaltsnutzung, wie z.B.
Une
gewerbliche
utilisationoder autreprofessionelle
que domestique, ïîëíûé
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
u˝ytkowanie
produktów êàòàëîã
o charakterze
firmy ïpîäóêöèè
Candy.
ôèpìû
us∏ugowym Êàíäè.
lub profesjonalnym przez
comme
Nutzungpar durch
exemple
Fachpersonal,
une ist auch àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
wyspecjalizowany Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
personel, jest
démonstration
im Falle der oben commerciale
erwähntenou une ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı
niew∏aÊciwe ÛÒÎÓ‚ËÈ
tak˝e w ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
wymienionych
session
Einrichtungen
de formation,
ausgeschlossen.
est à exclure Ïpîñèì
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲
Przeczytaj
wy˝ek Âàñ âíèìàòåëüíî
ÒÓ͇uwaãnie
przypadkach. ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
niniejszå
également dans les lieux cités ci- ˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
dessus.
Sollte das UneGerätutilisation
entgegen
détournée diesen de îçíàêîìèòüñÿ
instrukcjë,
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË gdyã ñ zawiera
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓÂonaÓÚ
Niew∏aÊciwe
ïpåäóïpåæäåíèÿìè, u˝ytkowanie urzàdzenia
l’appareil
Vorschriften estbetrieben
proscrite. werden, kann wskazówki
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
mo˝e obni˝yç dotyczåce
Ë ÔÓÎÓÏÓÍ,
jego ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı
trwa∏oÊç ÔË
oraz
dies die Lebensdauer des Gerätes ñîäåpæàùèìèñÿ
‰Óχ¯ÌÂÏ
bezpiecznejËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
spowodowaç uniewa˝nienie â
ËÎË
instalacji, ∋ òîé
ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
Si
beeinträchtigen
l’appareil doit être und utilise
den de èíñòpóêöèè,
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËflproducenta.
uãytkowania
gwarancji
ÛÒÎÓ‚ËË
êîòîpûå
‰Óχ¯Ì„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ıÓÁflÈÒÚ‚‡
i konserwacji, äàäóò
(‰‡Ê ÔË
‚ ÁÓÌÂ,
manière
Garantieanspruch
incompatible gegenüber
comme dem défini Âàì
Producentâàæíûå ñâåäåíèÿ,
niepraktycznych
odpowiada w ˝adnym
ci-dessus,
Hersteller la verwirken.
durée de vie de oraz
dopuszczanym
kilka
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
l’appareil
EventuellepourraitSchäden être
am réduite
Gerät et oder
la êàñàюùèåñÿ ·Û‰ÂÚ prawem
poradÌÂpozwalajåcych
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) áåçîïàñíîñòè,
ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl zakresie za
jakiekolwiek usterki
‚∋‡Á¯ÂÌÌ˚ıurzàdzenia Á‡ÍÓÌÓÏlub
garantie
andere Schäden du fabricantoderserait
Verluste,
annulée.
die óñòàíîâêè,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
zoptymalizowaç
inne szkody
Ô‰Â·ı. lub êñïëóàòàöèè
straty sposób
spowodowane è
Tout
durch dommage
eine nichtcausé haushaltsnahe
à l'appareil, îáñëóæèâàíèÿ,
uãytkowania
niew∏aÊciwym íåêîòîpûå
pralki.
u˝ytkowaniem
résultant
Nutzung d’une hervorgerufen
mauvaise werden
utilisation ïîëåçíûå
urzàdzenia
Ïpîñèì ñîâåòû ïîîçíàêîìèòüñÿ
odbiegajàcym
Âàñ âíèìàòåëüíî od
de
sollten
l’appareil
(selbst (même
wenn sie si l’utilisation
in einem en u˝ytkowania
ñëó÷øåìó w warunkach
est
Haushalt
faite auerfolgen),
sein du foyer),
werden,ne permettra
so weit
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
gospodarstwa èñïîëüçîâàíèю ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè,domowego êîòîpûå äàäóò (nawet
Âàì
pas
vomde Gesetz
recours ermöglicht,
auprès du vomfabriquant, ìàøèíû.
je˝eli
âàæíûå urzàdzenie
ñâåäåíèÿ,w takim
êàñàюùèåñÿ
comme
Hersteller il est
nicht
établi
anerkannt.
par la loi. Zachowaj óñòàíîâêè,
gospodarstwie
áåçîïàñíîñòè, niniejszå
si´ znajduje). instrukcjëè
∋êñïëóàòàöèè
Nous
Lesenvous
Sie bitte
prions aufmerksam
de lire die
Áåpåæíî
îáñëóæèâàíèÿ, õpàíèòå
w celu póãniejszej íåêîòîpûå ∋òóïîëåçíûå
êíèæêó
ñîâåòû
Przeczytaj
èíñòpóêöèéïî ëó÷øåìó
uwaãnieèñïîëüçîâàíèю
niniejszå
attentivement
Anweisungen, die les conseils
Sie in diesem
contenusHeft konsultacji.
ìàøèíû.
instrukcjë, gdyãäëÿ zawiera ona
dans
finden.
ceSielivret.
finden
Il contient
dort wichtige ïîñëåäóюùèõ
wskazówki dotyczåce êîíñóëüòàöèé.
bezpiecznej
d’importantes
Hinweise zur sicheren
indications
Installation, zur Áåpåæíî õpàíèòå
instalacji, uãytkowania ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
i konserwacji,
concernant
Bedienung, zur les Pflege
procédures
und zur äëÿ
Ïpè
oraz ïîñëåäóюùèõ
îáùåíèè sië
kilka
Kontaktujåc praktycznych êîíñóëüòàöèé.
ñ ôèpìîé porad
z firmå
d’installation,
optimalen Verwendung
d’emploi, d’entretien
der et pozwalajåcych zoptymalizowaç
quelques
Waschmaschine.
suggestions utiles en vue Êàíäè
Candy,
Ïpè
sposób îáùåíèèèëè lub ññôèpìîé
uãytkowania åå
z punktami Êàíäè èëè ñ åå
pralki.
d’améliorer l’utilisation de la ñïåöèàëèñòàìè
ñïåöèàëèñòàìè
serwisowymi, ïî
ïî òåõíè÷åñêîìó
zawsze
machine
BewahrenàSie laver.
das Heft für eine òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю
Zachowaj
podawaj niniejszå
model îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî instrukcjë
i ññûëàéòåñü
numer, w celuíà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
spätere Nutzung gut auf. ïîñòîÿííî
póãniejszej
oraz ewentualnie
èìååòñÿ). ññûëàéòåñü
konsultacji.
Ïpàêòè÷åñêè, numer
ññûëàéòåñü íà G íà
Conservez avec soin ce livret: vous
pourrez
Geben Sie le consulter
bitte in allen
bienMitteilungen
souvent. ìîäåëü
urzådzenia
âñå,
Kontaktujåc è íîìåp
÷òî ñîäåpæèòñÿ sië (Jeéli
z firmå âG (åñëè lub z
taki
òàáëè÷êå.
Candy,
an Candy oder an Ihre zuständige òàêîâîé
punktami èìååòñÿ).
istnieje).serwisowymi,
Praktycznie zawsze
Quand
Kundendienststelle
vous communiquez stets dasavec
Modell, Ïpàêòè÷åñêè,
ëÂËÈÌ˚È
podawaj
wszystkie
èÂ‚˚Â
ÌÓÏÂ
model χ¯ËÌ˚
8 ˆËÙ –informacje
iññûëàéòåñü
numer,
ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË.
ÒÓÒÚÓËÚoraz
så íà
ËÁ 16 ˆËÙ.
ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
Candy,
die Nummer
ou avec undsesdiecentres
G-Nummer (falls âñå, ÷òî
ewentualnie
obwiedzione
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ñîäåpæèòñÿ
numer
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ramkå
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie („Ó‰, â
G urzådzenia
na
̉ÂÎfl).
d’assistance,
vorhanden),-veuillez
also praktisch
citer le alle
Modèle, òàáëè÷êå.
le
Angaben
n° et le numéro
des Typenschildes
G -, an. rysunku
èÓÒΉÌË 4 obok
ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È
wszystkie informacje så obwiedzione ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË. na rysunku obok
ramkå
(éventuellement).
2
DE IT EN

HERZLICHEN COMPLIMENTI OUR COMPLIMENTS


GLÜCKWUNSCH!
Mit dem
Mit dem Kauf dieses
Kauf Candy
dieses Candy Con l’acquisto di questo With the purchase of this Candy
Elektrogerätes haben Sie bewiesen, elettrodomestico Candy; household appliance, you have
Elektrogerätes haben Sie -
daß Sie stets nur das Beste wählen shown that you will not accept
bewiesen, daß Sie stets nur Lei ha dimostrato di non
ohne Kompromisse. accettare compromessi: compromises: you want only the
das Beste wählen - ohne Lei vuole il meglio. best.
Candy freut sich, Ihnen diese neue
Kompromisse.
Waschmaschine anbieten zu können. Candy is happy to present their
Sie ist das Ergebnis jahrelanger Candy é lieta di proporLe questa new washing machine, the result of
Forschung und einer Markterfahrung, nuova lavatrice frutto di anni di years of research and market
die im ständigen direkten Kontakt mit ricerche e di esperienze maturate experience through direct contact
dem Verbraucher gereift ist. Sie sul mercato, a contatto diretto with Consumers. You have chosen
Candy freut sich, Ihnen
haben mit diesem Gerät Qualität,
diese con i Consumatori. Lei ha scelto la
neue Waschmaschine the quality, durability and high
lange Lebensdauer und einen hohen qualità, la durata e le elevate performance that this washing
anbieten zu können.
Leistungsstandard gewählt.Sie ist prestazioni che questa lavatrice machine offers.
das Ergebnis jahrelanger Le offre.
Candy bietet Ihnen darüber hinaus
Forschung und weiterer
eine breite Palette einer Candy is also able to offer a vast
Candy Le propone inoltre una range of other household
Markterfahrung, die im
elektrischer Haushaltsgeräte: vasta gamma di elettrodomestici: appliances: washing machines,
ständigen direkten
Waschmaschinen, Kontakt
Geschirrspüler, lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, dishwashers, washer-dryers,
Wäschetrockner, Elektroherde,
mit dem Verbraucher gereift cucine, forni a microonde, forni e cookers, microwave ovens.
Mikrowellenherde, Backöfen und piani di cottura, frigoriferi e
ist. Sie haben
Kochfelder, Kühl -mit
und diesem Traditional ovens and hobs,
Gerät Qualität, lange
Gefrierschränke.
congelatori. refrigerators and freezers.
Lebensdauer und einen Ask your local retailer for the
Fragen Sie
hohen Ihren Fachhändler nach
Leistungsstandard
dem kompletten Candy Katalog. Chieda al Suo Rivenditore complete catalogue of Candy
gewählt. il catalogo completo dei prodotti products.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Candy
Haushaltsgebrauch
Candy konzipiert
bietet Ihnen bzw. für
darüber This appliances is intended to be
den haushaltsnahen Gebrauch, wie z.B: Questo apparecchio è destinato used in household and similar
hinaus eine breite Palette ad un uso in ambienti domestici e applications such as:
weiterer
- Teeküchenelektrischer
für das Personal von simili come per esempio:
Haushaltsgeräte:
Büros, Geschäften oder ähnlichen - staff kitchen areas in shops, offices
Arbeitsbereichen;
Waschmaschinen, - nelle aree ristoro di negozi, uffici and other working environments;
- Ferienhäuser; e altri ambienti di lavoro; - farm houses;
Geschirrspüler,
- Gäste von Hotels, Motels und - by clients in hotels, motels and
Wäschetrockner, - negli agriturismo;
anderen Wohneinrichtungen; - dai clienti negli hotels, motels e other residential type
- Gäste von
Elektroherde, altre aree residenziali simili; environments;
Apartments/Ferienwohnungen,
Mikrowellenherde, Backöfen Bed - bed and breakfast type
and Breakfast Einrichtungen. - nei bed & breakfast.
environments.
und Kochfelder, Kühl - und Un utilizzo diverso da quello tipico
Gefrierschränke.
Eine andere Nutzung als die normale dell’ambiente domestico, come A different use of this appliance
Haushaltsnutzung, wie z.B. l’uso professionale da parte di from household environment or
gewerbliche esperti o di persone addestrate, è
Fragen Sieoder professionelle
Ihren Fachhändler
Nutzung durch Fachpersonal, ist auch escluso anche negli ambienti
from typical housekeeping
nach functions, as commercial use by
im Falledem kompletten
der oben erwähnten sopra descritti. expert or trained users, is excluded
Candy Katalog.
Einrichtungen ausgeschlossen. even in the above applications.
Un utilizzo non coerente con
Sollte das Gerät entgegen diesen quello riportato, può ridurre la vita
Lesen Sie bitte
Vorschriften aufmerksam
betrieben werden, kann del prodotto e può invalidare la
If the appliance is used in a
die Anweisungen, dieGerätes
Sie in manner inconsistent with this it may
dies die Lebensdauer des garanzia del costruttore. reduce the life of the appliance
diesem Heft finden.
beeinträchtigen und denSie finden Qualsiasi danno all’apparecchio and may void the manufacturer’s
Garantieanspruch gegenüber
dort wichtige Hinweise zur dem o ad altro, derivante da un uso warranty.
Hersteller verwirken. diverso da quello domestico
sicheren Installation, zur
Eventuelle Schäden am Gerät oder Any damage to the appliance or
Bedienung, zuroder
Pflege und zur (anche quando l’apparecchio è other damage or loss arising
andere Schäden Verluste, die
durch eine nicht haushaltsnahe installato in un ambiente through use that is not consistent
optimalen Verwendung der domestico), non sarà ammesso with domestic or household use
Nutzung hervorgerufen
Waschmaschine. werden
sollten (selbst wenn sie in einem dal costruttore in sede legale. (even if located in a domestic or
Haushalt erfolgen), werden, so weit household environment) shall not
vom Gesetz ermöglicht, vom La preghiamo di leggere be accepted by the manufacturer
Hersteller nicht anerkannt. attentamente le avvertenze to the fullest extent permitted by
contenute nel presente libretto in law.
Lesen Sie bitte aufmerksam die quanto forniscono importanti
Bewahren
Anweisungen,Sie diedas
Sie inHeft fürHeft
diesem indicazioni riguardanti la sicurezza Please read this booklet carefully
eine
finden.spätere
Sie findenNutzung gut auf.
dort wichtige di installazione, d’uso, di as it provides important guide lines
Hinweise zur sicheren Installation, zur manutenzione e alcuni utili for safe installation, use and
Bedienung, zur Pflege und zur consigli per il migliore utilizzo della maintenance and some useful
Geben
optimalenSie bitte in allen
Verwendung der advise for best results when using
lavatrice.
Mitteilungen
Waschmaschine.an Candy oder your washing machine.
an Ihre zuständige Conservi con cura questo libretto
Bewahren Sie das Heft fürstets
Kundendienststelle eine das per ogni ulteriore consultazione.
spätere Nutzung gut auf. Keep this booklet in a safe place
Modell, die Nummer und die for further consultation.
G-Nummer
Geben Sie bitte(falls vorhanden),-
in allen Mitteilungen Quando comunica con la Candy
an Candy
also oder analle
praktisch IhreAngaben
zuständige o con i suoi centri di assistenza citi
sempre il Modello, il n° e il numero When contacting Candy
Kundendienststelle
des Typenschildes -,das
stets an.Modell, or a Customer Services Centre
die Nummer und die G-Nummer (falls G (se c’è). Praticamente tutto ciò
always refer to the Model, No., and
vorhanden),- also praktisch alle che é citato nel riquadro. G number (if applicable of the
Angaben des Typenschildes -, an. appliance see panel).
3
FR PL
RU
CHAPITRE
OÃËABËEHÈE ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ÏAPAÃPAÔ
INDEX SPIS TREÉCI Í
KAPITEL
CAPITOLO
CHAPTER

Avant-propos Ââåäåíèe
Wstëp

Notes générales à la Oáùèeogólne


Uwagi ñâåäeíèÿ ïî
dotyczåce 1
livraison ∋êñïëyàòàöèè
dostawy

Garantie Ãàpàíòèÿ
Gwarancja 2

Mesures de sécurité Mepû áåçoïacíocòè


Érodki bezpieczeñstwa 3

Données techniques Texíè÷ecêèe


Dane xapaêòepècòèêè
techniczne 4

Mise en place, installation Ycòaíoâêa pralki


Instalacja 5

Description des commandes Oïècaíèe


Opis êoìaíä
panelu sterujåcego 6

Tableau des programmes Taáëèöû


Tabela âûáopa ïpoãpaìì
programów 7

Sélection Bûáop ïpoãpaìì


Wybór programu 8

Tiroir à lessive Koíòeéíep


Szuflada naäëÿ ìoюùèx
proszek 9
cpeäcòâ

Le produit Tèï áeëüÿ


Produkt 10

Lavage Pranie
Còèpêa 11

Séchage Suszenie
Cyøêa 12

Cycle automatique de Aâòoìaòè÷ecêèécykl


Automatyczny öèêë còèpêè
prania/ 13
lavage/séchage è cyøêè
suszenia

Nettoyage et entretien Чècòêa è yxoäi rutynowa


Czyszczenie ça ìaøèíoé 14
konserwacja pralki

Recherche des pannes Boçìoæíûe usterek


Lokalizacja íeècïpaâíocòè 15

4
DE IT EN

INHALT INDICE INDEX

Einleitung Prefazione Introduction

Allgemeine Hinweise zur Note generali alla consegna General points on delivery
Lieferung

Garantie Garanzia Guarantee

Sicherheitsvorschriften Prescrizioni di sicurezza Safety Measures

Technische Daten Dati tecnici Technical Data

Inbetriebnahme, Installation Messa in opera, installazione Setting up and Installation

Bedienungsanleitung Descrizione comandi Control Description

Programmtabelle Tabella programmi Table of Programmes

Programm/Temperaturwahl Selezione Selection

Waschmittelbehälter Cassetto detersivo Detergent drawer

Das Produkt Il prodotto The Product

Waschen Lavaggio Washing

Trocknen Asciugatura Drying cycle

Automatischer Ablauf Ciclo automatico lavaggio Automatic washing/Drying


Waschen/Trocknen asciugatura cycle

Reinigung und allgemeine Pulizia e manutenzione Cleaning and routine


Wartung ordinaria maintenance

Fehlersuche Ricerca guasti Faults Search

5
FR PL
RU

CHAPITRE 1 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ÏÀPÀÃPÀÔ111

NOTES GENERALES ÎÁÙÈÅOGÓLNE


UWAGI
A LA LIVRAISON ÑÂÅÄÅÍÈß
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:

A la livraison veuillez, WÀ)momencie


ÈÍÑÒPÓÊÖÈß dostawy
ÏÎ
contrôler que le matériel sprawdã, czy poniãsze ÍÀ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
suivant accompagne la elementy zostaäy
machine: ÏpèPÓÑÑÊÎÌ
dostarczone
ßÇÛÊÅ;
ïîêóïêå óáåäèòåñü,
wraz z pralkå:
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
A) LIVRET ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
A) INSTRUKCJA
D’INSTRUCTIONS ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
UÃYTKOWANIA
À)
Ñ) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß
ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÏÎ
B) ADRESSES DE SERVICE ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
B) KARTA ÍÀ
APRES VENTE PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
GWARANCYJNA
D) ÇÀÃËÓØÊA;
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
C) CERTIFICAT DE ÒÅÕÍÈЧPUNKTÓW
C) WYKAZ ÅÑÊÎÃÎ
GARANTIE ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
E) SERWISOWYCH
ÆÅÑÒÊÎÅ (na
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ
karcie ÄËß
gwarancyjnej)
Ñ) ÇÀÃÈÁÀ
ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÑËÈÂÍÎÉ
D) BOUCHONS ÃÀPÀÍÒÈÈ;
ÒPÓÁÛ;
D) ZATYCZKI
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
E) COUDES POUR LE TUBE D)KOLANKO
E) ÇÀÃËÓØÊA;
ÜàÑäéÉé WËÃA
åéûôÖÉé
DE VIDANGE WYLEWOWEGO
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
E) éíÅÖãàÇÄíÖãü
ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
(äéçíÖâçÖê). A B
F) BAC POUR LES F) ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ZBIORNICZEK NA
PRODUITS LESSIVIELS ÒPÓÁÛ;
DETERGENT W P¸YNIE I
LIQUIDES OU POUR LES ÕPÀÍÈÒÅ
WYBIELACZÈÕ
PRODUITS F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ëêÖÑëíÇÄ
ïîâpåæäåíèé
àãà Ñãü C
ÜàÑäéÉéìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå.
éíÅÖãàÇÄíÖãü Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
(äéçíÖâçÖê).
LES CONSERVER PRZECHOWUJ
PRZECHOWUJ
îápàòèòåñü JEJE
â öåíòpWW
BEZPIECZNYM
BEZPIECZNYM MIEJSCU
òåõîáñëóæèâàíèÿ MIEJSCU
Êàíäè.
ÇÕPÀÍÈÒÅ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËËÈÕ Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
D
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
Sprawdã, czy êî
pralka i ÓÚ
Ïpîâåpüòå
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ îòñóòñòâèå
‹ 1222
et contrôler que ce matériel wyposaãenie jest
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ w dobrym
ÚÓ‚‡
soit en bon état; si tel n’est stanie i nie ulegäa Ïpè
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
òpàíñïîpòèpîâêå.
Ò̇·ÊÂÌ
uszkodzeniu
íàëè÷èè
ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
w˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
czasie
ïîâpåæäåíèé
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒÂ
F E
transportu.
îápàòèòåñü
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË W przypadku
â öåíòp
‚ ‚ˉÂ
zauwaãenia
òåõîáñëóæèâàíèÿ uszkodzeñ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, Êàíäè.
ÍÓÚÓ‡fl
skontaktuj
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸sië ze sklepem,
‡ÁÏ¢Â̇ ̇ w
Îˈ‚ÓÈnabyäeé
którym ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
urzådzenie.
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
6
DE IT EN

KAPITEL 1 CAPITOLO 1 CHAPTER 1

ALLGEMEINE NOTE GENERALI GENERAL POINTS


HINWEISE ZUR ALLA CONSEGNA ON DELIVERY
LIEFERUNG

Kontrollieren Sie bei Alla consegna controlli che


con la macchina ci siano: On delivery, check that the
Anlieferung des Gerätes, ob following are included with
das folgende Zubehör the machine:
mitgeliefert wurde:

A) BEDIENUNGSANLEI- A) MANUALE A) INSTRUCTION MANUAL


TUNG D’ISTRUZIONE

B) VERZEICHNIS DER B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA B) CUSTOMER SERVICE


KUNDENDIENST- ADDRESSES
STELLEN

C) GARANTIESCHEIN C) CERTIFICATI DI C) GUARANTEE


GARANZIA CERTIFICATES

D) STÖPSEL D) TAPPI D) CAPS

E) ROHRBOGEN FÜR E) CURVA PER TUBO E) BEND FOR OUTLET TUBE


ABLAUFSCHLAUCH SCARICO

F) EINSATZ FÜR F) BACINELLA DETERSIVO F) LIQUID DETERGENT OR


FLÜSSIGWASCHMITTEL LIQUIDO O LIQUID BLEACH
BZW. BLEICHMITTEL CANDEGGIANTE COMPARTMENT
(CONTAINER)

BITTE GUT AUFBEWAHREN CONSERVATELI KEEP THEM IN A SAFE


PLACE

Gerät bei Lieferung auf Check that the machine has


eventuelle e controlli che non abbia not incurred damage during
Transportschäden subito danni durante il transport. If this is the case,
untersuchen und trasporto, in caso contrario contact your nearest Candy
gegebenenfalls beim chiami il centro Candy più Centre.
Händler reklamieren. vicino.

7
FR PL
RU DE

CHAPITRE 2 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ222
ÏÀPÀÃPÀÔ KAPITEL 2

GARANTIE GWARANCJA
ÃÀPÀÍÒÈß GARANTIE

Niniejsze
Ñòèpàëüíàÿurzådzenie
ìàøèíà jest Der beiliegende
dostarczane z kartå
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì Garantieschein und die
gwarancyjnå
ñåpòèôèêàòîì,pozwalajåcå
êîòîpûé Original-Kaufrechnung
L’appareil est accompagné bezpäatnie
ïîçâîëÿåò Âàìkorzystaç z
áecïëaòío
par un certificat de ermöglicht die kostenlose
pomocy technicznej
ïîëüçîâàòüñÿ i serwisu
óñëóãàìè Inanspruchnahme des
gàrantie. w okresie gwarancyjnym.
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà technischen Kundendienstes.
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà Die Garantiezeit beträgt zwei
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî Jahre ab Kaufdatum.
äíÿ ïîêóïêè.

IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WÄHLEN
SIE FÜR DEUTSCHLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLICHE
SERVICENUMMER
01805 - 625562 (12 CT./
MIN), DIE SIE AUTOMATISCH
MIT DEM ZUSTÄNDIGEN
GIAS-WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NÄHE VERBINDET.

GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
A
CH

8
IT EN

CAPITOLO 2 CHAPTER 2

Servizio Assistenza Clienti


GUARANTEE
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di The appliance is supplied
consegna del bene. with a guarantee certificate
which allows free use of the
Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà Technical Assistance Service.
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto
all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza
della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi
accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità del bene sin
dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire
detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il
Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l’intervento addebitando al
consumatore tutti i costi relativi.

Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per una copertura sino a 5 anni e così, in caso di
guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.

ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?


Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie
o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo
vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo 13.

UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.


Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.candy.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul
certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della lavabiancheria
(zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico,
risparmiando oltretutto i relativi costi.

9
FR PL
RU

CHAPITRE 3 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ÏÀPÀÃPÀÔ333

MESURES DE ÉRODKI
SECURITE ÌÅPÛ
BEZPIECZEÑSTWA
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
UWAGA:
UWAGA:
ATTENTION: PRZED
PRZEDPRZYSTÅPIENIEM
PRZYSTÅPIENIEM
EN CAS ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
DODOJAKIEJKOLWIEK
ÏPÈ JAKIEJKOLWIEK
ËЮÁÛÕ
D’INTERVENTION DE CZYNNOÉCI
CZYNNOÉCI
NETTOYAGE ET ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
CZYSZCZENIA
CZYSZCZENIA LUB
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎLUB
D’ENTRETIEN KONSERWACJI
KONSERWACJI
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
URZÅDZENIA
URZÅDZENIA
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ NALEÃY
NALEÃY
● Débrancher la prise de ÌÀØÈÍÛ:
courant. ● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
● Fermer le robinet ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
d’alimentation d’eau. ● Zakrëciçèç
øòåïñåëü kran
pîçåòêè;
odpowiadajåcy za dopäyw
● Toutes les machines Candy wody.
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
sont pourvues de mise à la âîäû;
● Firma Candy wyposaãa w
terre. uziemiene wszystkieâñå ñâîè
Vérifier que l’installation ● Êàíäè îñíàùàåò
produkowane
ìàøèíû êàáåëåì u siebie
ñ
électrique soit alimentée par urzådzenia. Upewnij sië, ãeâ
une prise de terre, en cas çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü
gniazdko zasilajåce pralkë
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
contraire demander posiada prawidäowo
l’intervention du personnel çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
podäåczony bolec
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
qualifié. uziemiajåcy. W przeciwnym
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
przypadku wezwij
êâàëèôèöèpîâàííîìó
wykwalifikowanego
ïåpñîíàëó.
Produit compatible elektryka.
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC et áÌ‡Í Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
89/336/EEC, remplacé par Urzàdzenie
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ jest zgodne
Ú·ӂ‡ÌËflÏ
2006/95/EC et 2004/108/EC, z‚ÓÔÂÈÒÍËı
Dyrektywami Europejskimi
Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
et les amendements 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE,i ‚89/336/CEE
‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
zastàpionymi odpowiednio
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
successifs. przez Dyrektywy 2006/95/CE
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
i2004/108/CE
2004/108/CE z nastepnymi
Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
modyfikacjami.
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● Nie wolno dotykaç
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
urzådzenia mokrymi póêàìè
ìàøèíû âëàæíûìè lub è
● Ne pas toucher l’appareil wilgotnymi
íîãàìè; rëkami lub
pieds nus. nogami.
● íå pàáîòàéòå ñî
● Autant que possible éviter ● Nie wolno ìàøèíîé
ñòèpàëüíîé mieç z nim
l’usage de rallonges dans les kontaktu
áîñèêîì; gdy stoimy boso na
salles de bains ou les posadzce.
douches. ● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè

âîNie wolno èuãywaç
âëàæíûõ ñûpûõ
przedäuãaczy do
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
doprowadzenia
äóøåâàÿ êîìíàòà). energii
ATTENTION: elektrycznej.
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
OSTRZEÃENIE:
OSTRZEÃENIE:
90°C. WWÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ
CZASIE
CZASIE PRANIA
PRANIA ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß
WODA
WODA WW ÑÒÈPÊÈ
PRALCE
PRALCE
ÌÎÆÅÒ
MOÃE
MOÃE ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 75°C.
OSIÅGNÅÇ
OSIÅGNÅÇ 90°Ñ.
TEMPERATURË
TEMPERATURË 9090
C°C
● Avant d’ouvrir le hublot ● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
vérifier que le tambour soit ● Przed çàãpóçî÷íîãî
êpûøêó otwarciem drzwiczek
ëюêà,
sans eau. pralki naleãy
óáåäèòåñü sprawdziç, czy
â îòñóòñòâèè âîäû
w bëbnie nie ma wody.
â áàpàáàíå.
10
DE IT EN

KAPITEL 3 CAPITOLO 3 CHAPTER 3

SICHERHEITS- PRESCRIZIONI DI SAFETY MEASURES


VORSCHRIFTEN SICUREZZA

ZUR BEACHTUNG: ATTENZIONE: IMPORTANT:


BEI REINIGUNG UND PER QUALSIASI FOR ALL CLEANING
WARTUNG DES INTERVENTO DI PULIZIA AND MAINTENANCE
GERÄTES E MANUTENZIONE WORK
DELLA LAVATRICE
● Netzstecker ziehen. ● Remove the plug
● Tolga la spina.

● Wasserzufuhr sperren. ● Turn off the water inlet tap.


● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● All Candy appliances are
● Alle Candy Geräte sind ● La Candy correda tutte le earthed. Ensure that the
geerdet. sue macchine di messa a main electricity circuit is
Versichern Sie sich, daß Ihr terra. earthed. Contact a qualified
Stromnetz geerdet ist. Sollte Si assicuri che l’impianto electrician if this is not the
dies nicht der Fall sein, rufen elettrico sia provvisto di case.
Sie einen Fachmann. messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.

Appliance complies
Das Gerät entspricht Apparecchio with European Directives
den Europäischen Richtlinien conforme alle Direttive 73/23/EEC and 89/336/EEC,
73/23/CEE und 89/336/CEE, Europee 73/23/CEE e replaced by 2006/95/EC and
ersetzt durch 2006/95/CE 89/336/CEE , sostituite 2004/108/EC, and
bzw. 2004/108/CE , und deren rispettivamente da subsequent amendments.
nachträglichen 2006/95/CE e 2004/108/CE ,
Veränderungen. e successive modifiche.
● Do not touch the
● Non tocchi l’apparecchio appliance with wet or damp
con mani, piedi bagnati o hands or feet.
umidi.
● Do not use the appliance
● Non usi l’apparecchio a when bare-footed.
piedi nudi.
● Extreme care should be
● Benutzen Sie nach ● Non usi, se non con taken if extension leads are
Mögkichkeit keine particolare cautela, used in bathrooms or shower
Verlängerungskabel in prolunghe in locali adibiti a rooms. Avoid this where
Feuchträumen. bagno o doccia. possible.

ACHTUNG: ATTENZIONE: WARNING: DURING THE


JE NACH DURANTE IL LAVAGGIO WASHING CYCLE, THE
WASCHPROGRAMM L’ACQUA PUO’ ANDARE WATER CAN REACH A
KANN SICH DAS A 90°C. TEMPERATURE OF 90°C.
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.

● Vor dem Öffnen des ● Prima di aprire l’oblò si ● Before opening the
Bullauges sicherstellen, daß assicuri che non vi sia washing machine door,
kein Wasser mehr in der acqua nel cestello. ensure that there is no water
Trommel steht. in the drum.
11
FR PL
RU

● Ne pas utiliser íå ïîëüçóéòåñü


● Nie wolno uãywaç òpîéíèêàìè
d’adaptateurs ou de prises è ïåpåõîäíèêàìè;
adapter ów, ani rozgaäëãiaczy
multiples. elektrycznych.
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
● Cet appareil n’est pas ● To urzàdzenie
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏnie jest
(‚Íβ˜‡fl
destiné à être utilisé par des przeznaczone do obs∏ugi
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
personnes (notamment les przez dzieciËlub
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË osoby nie
ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
enfants) incapables, posiadajàce
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË wiedzy
ËÎË Î˛‰flÏ,doÌÂjego
irresponsables ou sans u˝ytkowania, chybaÓÔ˚Ú‡
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ˝e Ë
connaissance sur l’utilisation pozostajà
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎËpod
ÓÌË ÌÂnadzorem lub
̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
du produit, à moins qu’elles zosta∏y przeszkolone
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëıw ËÏ
ne soient surveillées, ou zakresie
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Âobs∏ugi urzàdzenia
ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
instruites sur l’utilisation de przez osob´ odpowiedzialnà
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
l’appareil, par une personne za ich bezpieczeƒstwo.
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
responsable de leur sécurité. Prosz´ nadzorowaç dzieci
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò tak
Surveillez les enfants pour aby nie bawi∏y
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, si´ urzàdzeniem.
ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
être sûr qu’ils ne jouent pas ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● W celu wyjëcia wtyczki z
avec l’appareil. gniazdka sieciowego
● íå òÿíèòå çà êàáåëü nie
● Pour débrancher la prise, naleãy
ìàøèíû ciågnåc za kabeläëÿ
è ñàìó ìàøèíó
ne pas tirer sur le câble. zasilajåcy
îòêëю÷åíèÿ ani
ååpociågaç
îò
samego urzådzenia.
∋ëåêòpîñåòè;
● Ne pas laisser la machine
● Nie wolno naraãaç
exposée aux agents ● íå îñòàâëÿéòå
urzådzenia ìàøèíó â
na dziaäanie
atmosphériques (pluie, soleil, óñëîâèÿõ
czynnik ówàòìîñôåpíûõ
atmosferycznych
etc...). âîçäåéñòâèé
(deszcz, (äîæäü,
säoñce itp. ..)ñîëíöå è
ò.ï.);
● En cas de déménagement ● Podczas przenoszenia pralki
ne jamais soulever la ● ïpè
nie òpàíñïîpòèpîâêå
wolno chwytaç jej za íå
machine par les boutons ou îïèpàéòåani
pokrëtäa ìàøèíó åå ëюêîì
za pojemnik na
par le tiroir des produits íà òåëåæêó;
érodek do prania.
lessiviels.
● Podczas transportu nie
● Pendant le transport ne powinno
Âàæíî! sië opieraç
pas appuyer le hublot sur le drzwiczek pralki o wìàøèíû
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ózek.
chariot. íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
Waãne!
Waãne!
Important! âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
Les ouvertures à la base de W przipadku instalacji
âåíòèëÿöèîííûå
urzådzenia îòâåpñòèÿ,
na podäozu
l’appareil ne doivent en pàñïîëîæåííûå ñíèçó
aucun cas être obstruées par pokrytym dywanem,
ìàøèíû, íå áûëè
chodnikiem, çàêpûòû
itp., naleãy
des tapis, moquette ou âîpñîì. czy nie så zatkane
autres objets. sprawdziç
otwory wentylacyjne
● 2 personnes pour soulever znajdujåce
● ïîäíèìàéòå siëìàøèíó
w dolnej czëéci
la machine (voir dessin). pralki.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● En cas de panne et/ou de ● Pralka powinna byç zawsze
mauvais fonctionnement podnoszona przez dwie
éteindre la machine, fermer osoby,
● â ñëó÷àåtak íåèñïpàâíîñòè
jak to pokazane èëè
le robinet d’alimentation jest to na
ïëîõîé rysunku.
pàáîòû ìàøèíû,
d’eau et ne pas toucher à la îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
● W przypadku
ïîäà÷è âîäû è íå awarii czy teã
ïîëüçóéòåñü
machine. Pour toute nieprawidäowego dziaäania
réparation adressez-vous åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
wyäåcz
îápàùàéòåñüpralkë,òîëüêî
zakrëç kran
â öåíòp
exclusivement à un centre doprowadzajåcy
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè wodë èi
d’assistance technique staraj
òpåáóéòåsië jej nie dotykaç.
èñïîëüçîâàíèÿ
Candy en demandant des Skontaktuj
îpèãèíàëüíûõ sië zçàï÷àñòåé.
pièces de rechange autoryzowanym punktem
certifiées constructeur. Le fait serwisowym Candy.
de ne pas respecter les Nieprzestrzeganie
Íåñîáëюäåíèå çòèõ powyãszych
íîpì
indications susmentionnées zaleceñ moãe negatywnie
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
peut compromettre la wpäynåç na bezpieczeñstwo
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
sécurité de l’appareil. uãytkowania urzådzenia.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
● Si le remplacement du ● W przypadku
ïîâpåæäåí, gdyby
íåîáõîäèìî
câble d’alimentation s’avère przew
çàìåíèòüód zasilajåcy (gäówny
åãî ñïåöèàëüíûì
nécessaire, il devra être kabel)
êàáåëåì, zostaä
êîòîpèéuszkodzony
ìîæíî jego
remplacé par un câble wymiana
íàéòè â ñëóæáåna dobry moãe byç
òåõíè÷åñêîãî
special fourni par le service wykonana
îáåñïå÷åíèÿ. tylko przez punkt
après-vente. serwisowy.
12
DE IT EN
● Gerät nicht an Adapter oder ● Non usi adattatori o spine ● Do not use adaptors or
Mehrfachsteckdosen multiple multiple plugs.
anschließen.
● Kinder oder Personen mit
● Questo apparecchio non è
eingeschränkten körperlichen destinato ad essere usato da ● This appliance is not
oder geistigen Fähigkeiten oder bambini e persone incapaci o intended for use by persons
mit ungenügenden Kenntnissen inesperte all'uso del prodotto, a (including children) with
und Erfahrung dürfen nur dann meno che non vengano reduced physical, sensory or
das Gerät benutzen, wenn sie sorvegliate o istruite riguardo mental capabilities, or lack of
beaufsichtigt werden oder all'uso dell'apparecchio da experience and knowledge,
hinreichend Anweisungen zur una persona responsabile unless they have been given
sicheren Behandlung des della loro sicurezza. supervision or instruction
Gerätes durch eine für ihre concerning use of the
Sicherheit verantwortliche Person Sorvegliare i bambini in modo appliance by a person
erhalten haben. tale da assicurarsi che non responsible for their safety.
Kinder sind zu beaufsichtigen, um giochino con l'apparecchio. Children should be
sicher zu stellen, dass sie nicht mit ● Non tiri il cavo di supervised to ensure that
dem Gerät spielen.
alimentazione, o they do not play with the
appliance.
● Ziehen Sie den Stecker immer l’apparecchio stesso, per
am Stecker selbst aus der staccare la spina dalla presa
Steckdose. di corrente. ● Do not pull the mains lead
● Setzen Sie das Gerät keinen or the appliance itself to
● Non lasci esposto remove the plug from the
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus. l’apparecchio ad agenti socket.
atmosferici (pioggia, sole,
● Das Gerät niemals an den ecc...). ● Do not leave the
Schaltknöpfen oder am appliance exposed to
Waschmittelbehälter anheben. ● In caso di trasloco non la atmospheric agents (rain, sun
● Während des Transportes mit sollevi mai dalle manopole o etc.)
einer Sackkarre das Gerät nicht dal cassetto del detersivo.
auf das Bullauge lehnen. ● In the case of removal,
● Durante il trasporto non never lift the appliance by
appoggi mai l’oblò al the knobs or detersive
Wichtig! carrello. drawer.
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden ● During transportation
aufstellen, achten Sie darauf, daß
Importante! do not lean the door against
die Lufteinlässe am Boden des the trolley.
Gerätes nicht verstopft werden. Nel caso si installi
l’apparecchio su un
● Stets, wie auf der Zeichnung pavimento ricoperto da Important!
dargestellt, zu zweit anheben. tappeti o con moquette, si When the appliance
● Bei eventuellen Defekten und deve fare attenzione che le location is on carpet floors,
Fehlfunktionen das Gerät aperture di ventilazione alla attention must be paid so as
abschalten, die Wasserzufuhr base dell’apparecchio non to ensure that there is no
unterbrechen und die vengano ostruite. obstruction to the bottom
Waschmaschine nicht vents.
gewaltsam öffnen. Bei ● Sollevarla in due persone
anfallenden Reparaturen come illustrato in figura. ● Lift the appliance in pairs
wenden Sie sich bitte as illustrated in the diagram.
ausschließlich an die ● In caso di guasto e/o di
Kundendienststelle der Firma cattivo funzionamento ● In the case of failure
Candy und bestehen Sie auf die dell’apparecchio, lo spenga, and/or incorrect operation,
Verwendung von chiuda il rubinetto turn the washing machine
Originalersatzteilen. Die dell’acqua e non off, close the water inlet tap
Nichtbeachtung der o.a. manometta and do not tamper with the
Vorschriften kann zur l’elettrodomestico. Per appliance. Contact a Candy
Beeinträchtigung der Geräte- l’eventuale riparazione si Technical Assistance Centre
sicherheit führen. rivolga solamente a un for any repairs and ask for
centro di Assistenza Tecnica original Candy spare parts.
● Wenn das Gerät einmal Avoidance of these norms
ausgedient hat, entsorgen Sie es Candy e richieda l’utilizzo di may compromise the safety
bitte ordnungsgemäß über Ihren ricambi originali. of the appliance.
Fachhändler oder die Il mancato rispetto di quanto
kommunalen sopra può compromettere la
Entsorgungseinrichtungen. sicurezza dell’apparecchio. ● Should the supply cord
● Sollte das Netzkabel (mains cable) be demaged,
beschädigt sein, muß dieses mit ● Se il cavo di alimentazione this is to be replaced by a
dem speziellen Netzkabel ersetzt risultasse danneggiato, dovrà specific cable available from
werden, das vom essere sostituito da un cavo the after sales service centre.
Gias-Kundendienst zur Verfügung speciale disponibile presso il
gestellt werden kann. servizio di Assistenza Tecnica.
13
FR RU

CHAPITRE 4 ÏÀPÀÃPÀÔ 4

82 cm

54 cm 60 cm

Lavage Séchage
Äëÿ còèpêa Äëÿ ñóøêè
DONNÉES TECHNIQUES Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè Waschen Trocknen
Lavaggio Asciugatura
Washing Drying

CAPACITE DE LINGE Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ) kg 78 5


SEC

PUISSANCE Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü W 1500


ABSORBEE

AMPERAGE ∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü A 10


2150

CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE


ESSORAGE Cêopocòü âpaùeíèÿ ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
SIEHE MATRIKELSCHILD
(Tours/min.) öeíòpèôyãè (îá/ìèí) SEE TARGHETTA
VEDERE RATING PLATE DATI
SEE RATING PLATE
PRESSION DANS Äàâëeíèe â MPa min. 0,05
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe max. 0,8
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
TENSION Íàïpÿæåíèå â V 220-240
ñåòè
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl I (ÔÂ‚˚È)
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ

14
DE IT EN

KAPITEL 4 CAPITOLO 4 CHAPTER 4

TECHNISCHE DATEN DATI TECNICI TECHNICAL DATA

FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITA’ DI BIANCHERIA MAXIMUM WASH


TROCKENWÄSCHE ASCIUTTA LOAD DRY

GESAMTANSCHLUßWERT POTENZA POWER INPUT


ASSORBITA
ABSICHERUNG AMPERE DEL POWER CURRENT FUSE
FUSIBILE DELLA RETE AMP

SCHLEUDERDREHZAHL GIRI DI SPIN


(U/min.) CENTRIFUGA (giri/min.) r.p.m.

WASSERDRUCK PRESSIONE NELL’IMPIANTO WATER PRESSURE


IDRAULICO

SPANNUNG TENSIONE SUPPLY VOLTAGE

15
FR PL
RU

CHAPITRE 5 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ÏÀPÀÃPÀÔ555

MISE EN PLACE ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ


INSTALACJA
INSTALLATION PRALKI

1
Ustawiç pralkë w miejscu
Placer la machine près du Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
przeznaczenia bez
lieu d’utilisation sans la base ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
opakowania.
d’emballage. ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.

Couper avec précaution le Przeciàç taÊmy mocujàce


cordon qui maintient le w´˝e do wody, uwa˝ajàc
tuyeau d’évacuation et le by nie uszkodziç
èÂÂÂʸÚ ich ani ıÓÏÛÚ.
Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È
cable d’alimentation przewodu elektrycznego.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.

Enlever les 3 vis de fixation


indiquées en (A) et enlever Odkr´ciç 3 Êruby (A) z ty∏u
les espaces indiqués en (B) pralki i wyciàgnàç
éÚÍÛÚËÚÂ 3 rozpórki
3 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
(B)
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 3 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).

Dévisser la vis (C).


Un élément en plastique Odk´ciç Êrub´ (C).
tombera à l’intérieur de la Do wn´trza
쉇ÎËÚ ·ÓÎÚ urzàdzenia
(C).
machine à laver. wpadnie podk∏adka
èÓÍ·‰Í‡ ÛÔ‡‰ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ χ¯ËÌ˚.
dystansowa.
Ç‡˘‡fl χ¯ËÌÛ, Û‰‡ÎËÚ ‚˚¯Â
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÛ˛ ÔÓÍ·‰ÍÛ.
Incliner la machine vers Pochyliç urzàdzenie do
l’avant et enlever l’élément przodu i wyjàçÛ‰‡ÎËÚÂ
Ç‡˘‡fl χ¯ËÌÛ, podk∏adk´.
‚˚¯Â
plastique ci-dessus. Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÛ˛ ÔÓÍ·‰ÍÛ.

Couvrir les quatre trous en Zas∏oniç


á‡ÍÓÈÚ 4 4ÓÚ‚ÂÒÚËfl
otwory
utilisant les capuchons zaÊlepkami
ÒÔˆˇθÌ˚ÏËdo∏àczonymi
Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚ do
prévus à cet effet dans le worka
̇ȉÂÚÂzËıinstrukcjà.
‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
sachet où se trouve la Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
notice

ATTENTION: UWAGA:
UWAGA:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
NE PAS LAISSER À LA NIE
NIE
ÍÅNALEÃY
NALEÃY
ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
PORTÉE DES ENFANTS POZOSTAWIAÇ
POZOSTAWIAÇ
∋ ËÅÌÅÍÒÛ
DES ELEMENTS ELEMENTÓW
ELEMENTÓW
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
D’EMBALLAGE QUI OPAKOWANIA
OPAKOWANIA
ÄËß ÈÃP. DODO
PEUVENT CAUSER DES ZABAWY
ZABAWY DZIECIOM,
DZIECIOM,
RISQUES. GDYÃ
GDYÃELEMENTY
ELEMENTYTETE
MOGÅ
MOGÅ STANOWIÇ
STANOWIIÇ
POTENCJALNE
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
16
DE IT EN

KAPITEL 5 CAPITOLO 5 CHAPTER 5

INBETRIEBNAHME MESSA IN OPERA SETTING UP


INSTALLATION INSTALLAZIONE INSTALLATION

Gerät ohne Porti la macchina vicino al Move the machine near its
Verpackungsunterteil in die luogo di utilizzo senza il permanent position without
Nähe des Aufstellungsortes basamento dell’imballo. the packaging base.
bringen.

Schneiden Sie das Tagliare le fascette Carefully cut the securing


Kunststoffband der fermatubo, prestando strap that holds the main
Schlauchbefestigung durch. attenzione di non cord and the drain hose.
Achten Sie darauf, den danneggiare il tubo e il
Schlauch und das Kabel cavo elettrico
nicht zu beschädigen.

Schrauben Sie die 3 Svitare le 3 viti (A) sul lato Remove the 3 fixing screws
Schrauben (A) auf der posteriore e rimuovere i 3 marked (A) and remove the
Rückseite ab und entfernen distanziali (B). 3 spacers marked (B)
Sie die 3 Distanzstücke (B).

Svitare la vite (C).


Entfernen Sie die Schraube Così facendo cadrà all’ Remove the screw (C).
(C). interno della macchina un A spacer will fall inside the
Dadurch fällt aus dem distanziale. machine.
Inneren des Gerätes ein
Distanzstück ab. Inclinare in avanti la
macchina e togliere il
Lehnen Sie das Gerät nach distanziale sopraccitato. By tilting the machine,
vorne und ziehen Sie das remove the above
Distanzstück heraus. mentioned spacer.

Schließen Sie die 4 Richiudere i 4 fori utilizzando Cover the 4 holes using the
Öffnungen mit den im i tappi contenuti nella busta caps provided in the
Beipack mitgelieferten istruzione. instruction booklet pack.
Stöpseln.

ACHTUNG: ATTENZIONE: WARNING:


DIE VERPACKUNG IST IN NON LASCI ALLA DO NOT LEAVE THE
DEN HÄNDEN VON PORTATA DI BAMBINI PACKAGING IN THE
KINDERN EINE GLI ELEMENTI REACH OF CHILDREN
GEFAHRENQUELLE. BITTE DELL’IMBALLAGGIO IN AS IT IS A POTENTIAL
ENTSORGEN SIE DAS QUANTO POTENZIALI SOURCE OF DANGER.
VERPACKUNGS- FONTI DI PERICOLO.
MATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.

17
FR RU
PL

Appliquer la feuille Çaêpeïèòåwyciszajacy


Umieéciç ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a Type 1
supplémentaire sur le fond materiaä tak jak pokazano
comme dans la figure. ía äíe,
na êaê ïoêaçaío ía
rysunku.
pècyíêe.
Raccorder le tuyau d’arrivée Podäåczyç do kranu wåã
d’eau au robinet. Ïpèñîåäèíèòå òpóáó
doprowadzajåcy ê
wodë.
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
L'appareil doit être relié à ìàøèíå. musi byç
Urzådzenie
l'arrivée d'eau exlusivement podäåczone do sieci
avec les tuyaux fournis . wodociågowej
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ zaÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
pomocå Type 2
Ne pas réutiliser les anciens nowego zestawu
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û wëãyÌÓ‚˚ı
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
tuyaux. gumowych.
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ıNie naleãy
¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
uãywaç starego
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ zestawu.
¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.

ATTENTION: Âíèìàíèå!
UWAGA:
UWAGA:
Íå îòêpûâàéòå
NE PAS OUVRIR LE ROBINET NIE
NIE
ODKRËCAÇ
ODKRËCAÇêpàí.
âîäîïpîâîäíûé
JESZCZE
JESZCZEKRANU
KRANU

Approcher la machine contre Ïpèäâèíüòå


Przysunåç ìàøèíó ê do
urzådzenie ñòåíå,
le mur en faisant attention à îápàùàÿ
éciany. âíèìàíèå
Zawiesiç wåã íà òî,
ce que le tuyau n’ait ni ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
odpäywowy na krawëdzi
coudes ni étranglements. ïåpåãèáû,
wanny, çàæèìû aby
uwaãajåc òpóá,nie
çàêpåïèòå
miaä ñëèâíóю
on zaäamañ òpóáó
i aby byäíà
áîpòó pàêîâèíû
droãny na caäej èëè
swejëó÷øå ê
Raccorder le tuyau de êàíàëèçàöèîííîé
däugoéci. Wskazanymòpóáåjest
ñ
vidange au rebord de la ìèíèìàëüíîé
doäåczenie âûñîòîé íàä
wëãa
baignoire ou, mieux encore, à odprowadzajåcego
ópîâíåì ïîëà 50 ñì èwodë
un dispositif fixe d’évacuation, do staäego áîëüøå
äèàìåòpîì odpäywu o
hauteur mini. 50 cm, et de érednicy
äèàìåòpàwiëkszej
ñëèâíîéniã wåã
òpóáêè.
diamètre supérieur au tuyau odprowadzajåcy wodë z
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
de la machine à laver. pralki i znajdujåcego
èñïîëüçóéòå æåñòêîå sië na
En cas de besoin, utiliser le wysokoéci
óñòpîéñòâîco äëÿnajmniej
ñãèáà 50
coude rigide livré avec la cm. W miarë
ñëèâíîé potrzeby
òpóáû.
nalezy uãyç usztywniajåcego
machine. kolanka, dostarczonego w
íÂıÌË͇ Ì ‰ÓÎÊ̇
komplecie wraz ·˚Ú¸
z pralkå.
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÔÓÁ‡‰Ë Á‡Í˚ÚÓÈ
L’appareil ne doit pas être ‰‚ÂË, ‚˚‰‚ËÊÌÓÈ
Urzàdzenie ‰‚ÂË ËÎË
nie mo˝e by牂ÂË
installé derrière une porte Ò ÔÂÚÎflÏË Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÈ
instalowane za drzwiami
fermée à clef, une porte ÒÚÓÓÌ ÓÚ ÔÓÒÛ‰ÓÏÓ˜ÌÓÈ
zamykanymi na klucz,
coulissante ou une porte χ¯ËÌ˚. przesuwnymi lub
drzwiami
avec une fermeture sur le drzwiami z zawiasami
côté opposé à celui de umieszczonymi po
l’appareil. przeciwnej stronie
pralkosuszarki.

min 4 cm
max 100 cm

+2,6 mt max

min 50 cm
max 85 cm

18
DE IT EN

Befestigen Sie die gewellte Applichi il foglio di polionda Fix the sheet of corrugated
Bodenplatte wie in der sul fondo come mostrato in material on the bottom as
Abbildung dargestellt. figura. shown in picture.
Den Zulaufschlauch an den Allacci il tubo dell’acqua al
Wasserhahn anschließen. Connect the fill hose
rubinetto. to the tap.
Beim Anschließen des
Zulaufschlauchs ist die L’apparecchio deve essere The appliance must be
Benutzung einer Rohrzange zu connesso alla rete idrica connected to the water
vermeiden. Handfestes Ziehen solo con i nuovi tubi di mains using new hose-sets.
carico forniti in dotazione. I The old hose-sets should not
reicht völlig aus. be reused.
vecchi tubi di carico non
Das Gerät muß an die devono essere riutilizzati.
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht ATTENZIONE: IMPORTANT:
wiederverwendet werden. NON APRA IL RUBINETTO DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
ACHTUNG: Accosti la lavatrice al muro
WASSERHAHN NOCH NICHT facendo attenzione che Position the washing
ÖFFNEN. non vi siano curve o machine next to the wall.
strozzature, allacci il tubo di Hook the outlet tube to the
Die Waschmaschine an die scarico al bordo della edge of the bath tub,
Wand rücken,darauf achten, vasca. paying attention that there
daß dabei der Schlauch nicht are no bends or
contractions along the tube.
verkrümmt oder eingeengt wird.
Ablaufschlauch am o meglio a uno scarico fisso;
Wannenrand altezza minima 50 cm, di
befestigen, oder an einem diametro superiore al tubo It is better to connect the
della lavatrice. discharge hose to a fixed
festen Abfluß von mindestens outlet of a diameter greater
50 cm Höhe anbringen, dessen In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione. than that of the outlet tube
Durchmesser größer ist als der and at a height of min. 50
des Waschmaschinenschlauchs. cm. If is necessary to use the
Falls erforderlich den L’apparecchio non deve plastic sleeve supplied.
mitgelieferten starren essere installato dietro una
Rohrbogen benutzen. porta richiudibile a chiave, The appliance must not be
una porta scorrevole o una installed behind a lockable
Das Gerät darf nicht hinter porta con cerniera sul lato door, a sliding door or a door
einer verschließbaren Tür, einer opposto a quello della with a hinge on the opposite
lavasciuga. side to that of the washer
Schiebetür oder einer Tür dryer.
installiert werden, deren
Scharnier an der
gegenüberliegenden Seite wie
das des Gerätes ist.

min 4 cm
max 100 cm

+2,6 mt max

min 50 cm
max 85 cm

19
FR PL
RU
Mettre la machine à niveau Óñòàíîâèòå ìàøèíó
Wypoziomuj ïî za
urzàdzenie
en reglant les 4 pieds: ópîâíю ñ 4ïîìîùüю
pomocà nó˝ek: 4 íîæåê.

a) Tourner dans le sens des a) a) Przekrëciç ïî


a) ïîâåpíèòå w kierunku
÷àñîâîé
aiguilles d’une montre zgodnym z kierunkiem
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
l’écrou de façon à wskaz ówek zegara
pàçáëîêèpîâàòü nakrëtkë
âèíò íîæêè.
dévérouiller la vis du pied. blokujåcå nóãkë pralki.

b) Tourner le pied et le faire b) b) Przekrëciç nóãkë


A
monter ou descendre podnoszåc jå lub ïîäíèìèòå
b) âpàùàÿ íîæêó,
jusqu’à obtenir une parfaite opuszczajåc, tak aby äî
èëè îïóñòèòå ìàøèíó uzyskaç
adhérence au sol. doskonaäe
õîpîøåé ååprzyleganie do
îïîpû íà ïîë.
podäoãa. B
c) Enfin bloquer le pied en c) c) Zablokowaç nóãkë
revissant l’écrou dans le sens c) çàáëîêèpóéòå
przykrëcajåc âèíò íîæêè,
nakrëtkë w
inverse des aiguilles d’une çàòÿíóâ ãàéêó
kierunku ïpîòèâ ÷àñîâîé
przeciwnym do
montre et le faire adhérer au ñòpåëêè
ruchu äî óïîpà.
wskaz ówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
fond de la machine.
pralki. C

Vérifier que la manette soit ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ


Sprawdziç czyÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
pokr´t∏o
sur la position “OFF” et que le ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
programów ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
jest na pozycji
hublot soit fermé. Çõäãi czy
OFF Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
drzwiczkiβÍsà Á‡Í˚Ú.
zamkni´te.

Brancher la prise. Wäoãyç


Âêëю÷èòå wtyczkë
âèëêó âkabla
pîçåòêó.
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
ATTENTION: ÇçàåÄçàÖ:
Au cas où il serait nécessaire UWAGA:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
de remplacer le cable W razie koniecznoÊci
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
d’alimentation, assurez vous wymiany kabla zasilania
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
de respecter les codes- nale˝y zachowaç
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
couleur suivants dans le nast´pujàcy
χÍËÓ‚ÍÓÈ: uk∏ad kolorów
branchement de chacun przy pod∏aczaniu
des fils: poszczególnych przewodów:

BLEU - NEUTRE (N) GRANATOWY


ëàçàâ - ZERO (N)
- çÖâíêÄãú (N)
MARRON - PHASE (L) BRÑZOWY
äéêàóçÖÇõâ - FAZA (L) (L)
- îÄáÄ
VERT-JAUNE - TERRE ( ) ˚Ó¸TO-ZIELONY
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - UZIEMIENIE
- áÖåãü (( ))

Une fois l'appareil installé, la Po zainstalowaniu, urzådzenie


èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
naleãy ÔË·Ó
ustawiç w pozycji
prise électrique doit rester ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
accessible. zapewniajåcej swobodny
Ó·‡ÁÓÏ, do
dostëp ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
kontaktu (wtyczki).
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
20
DE IT EN

Richten Sie das Gerät mit Livelli la macchina con i 4 Use the 4 feet to level the
den 4 Verstellfüßen piedini: machine with the floor:
waagerecht aus:

a) Kontermuttern im a) Girare in senso orario il a) Turn the nut clockwise to


Uhrzeigersinn lösen. dado per sbloccare la vite release the screw adjuster of
del piedino. the foot.

b) Standfuß einregulieren, bis b) Ruotare il piedino e farlo b) Rotate foot to raise or


das Gerät genau scendere o salire fino ad lower it until it stands firmly on
ausgerichtet ist (möglichst ottenere la perfetta the ground.
mit der Wasserwaage aderenza al suolo.
justieren!).

c) Kontermuttern (gegen c) Bloccare infine il piedino c) Lock the foot in position


den Uhrzeigersinn) festziehen. riavvitando il dado in senso by turning the nut anti-
antiorario, fino a farlo aderire clockwise until it comes up
al fondo della lavatrice. against the bottom of the
machine.
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.

Sicherstellen, daß der Si assicuri che la manopola Ensure that the knob is on the
Schalter auf “OFF” steht, und sia in posizione “OFF” e l’oblò “OFF” position and the load
das Bullauge geschlossen ist. sia chiuso. door is closed

Stecker einstecken. Inserisca la spina. Insert the plug.

ACHTUNG: ATTENZIONE: ATTENTION:


Falls das Netzkabel nel caso si renda necessario should it be necessary to
ausgetauscht werden sollte, sostituire il cavo di replace the supply cord,
achten Sie beim Anschluss alimentazione, assicurarsi di connect the wire in
der einzelnen Kabel rispettare il seguente accordance with the
unbedingt auf die folgende codice-colore durante il following colours/codes:
Farbenbelegung: collegamento dei singoli fili:

BLAU - NULLLEITER (N) BLU - NEUTRO (N) BLUE - NEUTRAL (N)


BRAUN - PHASE (L) MARRONE - FASE (L) BROWN - LIVE (L)
GELB-GRÜN - ERDE ( ) GIALLO-VERDE - TERRA ( ) YELLOW-GREEN - EARTH ( )

Nach der Installation muß der L’apparecchio deve essere After installation, the
Anschluß zugänglich sein. posto in modo che la spina appliance must be
sia accessibile ad positioned so that the plug is
installazione avvenuta. accessible.
21
FR PL
RU

CHAPITRE 6 ROZDZIAŁ
ÏÀPÀÃPÀÔ 6 6

DN P E
Rapid + 59 Min OFF + Pre

G
Auto IN F

A
120’ 90’

R
Kg

B
D
DETECTOR

RI
F 90 60 40 30 20 60’ 30’

CS
S L
CIA
Rapid

PE
14-30-44 Min

S
Jeans

A G H I CL M B

OPIS ELEMENTÓW
COMMANDES Îïèñàíèå
PANELU êîìàíä
STEROWANIA
Bacs à produits Êîíòåéíåp
Szuflada na äëÿ ìîюùèõ
proszek A
ñpåäñòâ
Manette des programmes de èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
Pokrĕtło ÔÓ„‡ÏÏ
programów z OFFÒ B
lavage avec OFF ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã

Touche Selection Temperature Í·‚˯‡Wybór


Przycisk "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
temperatury C
Touche Essorage äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË
Przycisk
ÓÚÊËχ"
ÒÍÓÓÒÚË
Wybór wirowania D
Touche Degre de Salissure ä·‚˯‡Poziom
Przycisk "ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl"
zabrudzenia E
Témoin de Bouton ‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚
Kontrolki przycisków Í·‚˯ F
Touche "Très Sale" Przycisk Prania intensywne
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË" G
Touche Aquaplus äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Przycisk Aquaplus H
Touche Départ Différé äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Przycisk Á‡ÔÛÒ͇"
Opóêniony start I
Touche de sélection du äÌÓÔ͇ ‚˚·Ó‡
Przycisk wyboruÔÓ„‡ÏÏ ÒÛ¯ÍË
programów L
programme de séchage suszenia

Touche marche/pause äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”


Przycisk Start M
Temoin de verrouillage de à̉Ë͇ÚÓblokada
Kontrolka ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
drzwiczek N
porte
Poignée d’ouverture du hublot êÛÍÓflÚ͇ β͇
Otwieranie
Anzeige drzwiczek
progra
Türöffnungsgriff
Poignée d’ouv O
Ecran Digital ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
Wyŋwietlacz digit P
22
DE IT EN

KAPITEL 6 CAPITOLO 6 CHAPTER 6

BEDIENUNGSELEMENTE COMANDI CONTROLS


Waschmittelbehälter Cassetto detersivo Detergent drawer

Waschprogrammwahl- Manopola programmi di Timer knob for wash


schalter mit OFF lavaggio con OFF programmes with OFF position
Taste Temperaturwahl Tasto Selezione Temperatura Wash Temperature button

Taste Schleuderdrehzahl Tasto Selezione Centrifuga Spin Speed button

Taste Verschmutzungsgrad Tasto Livello di Sporco Degree of soiling button

Tastenanzeigen Spie tasti Buttons indicator light

Taste “Flecken” Tasto Lavaggio Intensivo Intensive button

Taste Aquaplus Tasto Aquaplus Aquaplus button

Taste Startzeitvorwahl Tasto Partenza Differita Start Delay button

Taste Trockenprogramm Tasto Selezione Programma Drying programme selection


Asciugatura button

Start/Pause Taste Tasto Avvio/pausa Start button

Leuchtanzeige Tür Spia porta bloccata Door locked indicator light


geschlossen
Griff Türöffnung Maniglia apertura oblò Door handle
Display Digit Display Digit Digital Display
23
FR PL
RU

DESCRIPTION DES ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ


OPIS ELEMENTÓW
COMMANDES ÊÍÎÏÎÊ
PANELU STEROWANIA
“Kg DETECTOR” “Kg
“KgDETECTOR”
DETECTOR” (ÑÖíÖäíéê
(funkcja
(La fonction n’est active que áÄÉêìáäà)
aktywna jedynie przy
pour les programmes Coton (îÛÌ͈Ëfl
programach ‡ÍÚ˂̇Bawe∏na
ÚÓθÍÓ ‰Îfli
et Synthétique) Syntetyki)
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
Le “Kg DETECTOR” permet de Jest to najnowsze osiàgniecie
ÒËÌÚÂÚËÍË)
mesurer une série zastosowania
ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍËelektroniki w
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
d’information sur le linge technologii
“Kg DETECTOR” prania.
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
chargé dans le tambour “Kg DETECTOR”
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ dokonuje
Ó ‚ÂÒÂ
durant toues les phases du pomiarów
·Âθfl, podczas
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó prania i
‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
lavage. dostarcza informacji o
Ainsi, durant les 4 premières χ¯ËÌÛ.
wsadzie
ÖÒÎË znajdujàcym
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Kg DETECTOR”si´ w
minutes du cycle de lavage, b´bnie ‚pralki.
le “Kg DETECTOR” : ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı
W ten sposób “Kg DETECTOR” 4 ÏËÌÛÚ
- régule la quantité d’eau ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ: 4 minutach
w pierwszych
nécessaire -cykli
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ
prania: „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
- détermine la durée du ÌÛÊÌÓ„Ó
- regulujeÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
koniecznà ‚Ó‰˚iloÊç

cycle de lavage χ¯ËÌÛ
wody
- ajuste les rinçages -- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ
okreÊla czas ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
trwania prania
ÒÚËÍË
- reguluje p∏ukanie
En fonction de la quantité et - „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
du type de linge lavé: w zale˝noÊci
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË od rodzaju
Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
- régule le rythme des pranych tkanin:
Ú͇ÌË
rotations du tambour per -- „ÛÎËÛÂÚ
reguluje obroty
ÒÍÓÓÒÚ¸b´bna
‚‡˘ÂÌËfl
l’adapter au type de tissu dopasowujàc
·‡‡·‡Ì‡ je do rodzaju
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
- reconnaît la présence de tkanin
Ú͇ÌË
mousse et augmente -- „ËÒÚËÛÂÚ
wykrywa obecnoÊç piany i
̇΢ˠÏ˚θÌÓÈ
éventuellement le niveau ewentualnie
d’eau durant les rinçages ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Âzwi´ksza iloÊç
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
wody podczas
Û‚Â΢˂‡ÂÚ p∏ukania
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
- régule la vitesse d’essorage - reguluje obroty wirowania w
en fonction de la charge, ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
zale˝noÊçi od wsadu
pour éviter les déséquilibres -niwelujàc
„ÛÎËÛÂÚ skutki
ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
niezrównowa˝enia
“Kg DETECTOR” parvient ainsi Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
à assurer systématiquement ̇Û¯ÂÌËfl
“Kg DETECTOR” ·‡Î‡ÌÒ‡ wybiera
‚ ·‡‡·‡ÌÂ
la recette de lavage la plus χ¯ËÌ˚.
spoÊród trzystu mo˝liwoÊci
adaptée à la charge de í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, parametrów
kombinacj´ “Kg DETECTOR”
linge parmi la centaine de praniaÒ‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ
ÏÓÊÂÚ najlepiej dopasowanà
‚˚·‡Ú¸
recettes possibles. do wsadu.
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
“Kg DETECTOR” répond aux “Kg͇ʉÓÈ
‰Îfl DETECTOR”ÓÚ‰ÂθÌÓÈ zapewnia
ÒÚËÍË.
exigences de simplicité u˝ytkownikowi
“Kg DETECTOR” ӷ΄˜‡ÂÚprostot´
d’utilisation en permettant obs∏ugi pralki poprzez
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
une sélection simplifiée du poprzez bardzo ∏atwy wybór
programme de lavage. En ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
programu.
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚U˝ytkownik
ÒÚËÍË. okreÊla
effet, l’utilisateur indique jedynie rodzaj tkaninyÌÛÊÌÓ
simplement le type de tissu î‡ÍÚ˘ÂÒÍË
w∏o˝onej do ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ
b´bna oraz
chargé dans la machine et le Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸
stopieƒ jej zabrudzenia ÚËÔ po
degré de salissure des Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı
czym otrzyma ‚ ·‡‡·‡Ì
pranie ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
vêtements, et il obtiendra un ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl
perfekcyjnie czyste i ‰Îfl ÚÓ„Ó,
linge parfaitement lavé et ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òflprzy
optymalnie, ÓÔÚËχθÌ˚ı
zachowaniu
essoré dans le respect des ÂÁÛθڇÚÓ‚
parametrów ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
bezpiecznych
textiles. ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍËodwirowane.
dla tkanin, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.

PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI

PRZYCISK
PRZYCISK
ODBLOKOWUJÅCY
ODBLOKOWUJÅCY
TOUCHE D’OUVERTURE PORTE
DRZWICZKI
DRZWICZKI A
24 PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI
DE IT EN

BESCHREIBUNG DER DESCRIZIONE DESCRIPTION OF


BEDIENELEMENTE COMANDI CONTROL

“Kg DETECTOR” “Kg DETECTOR” “Kg DETECTOR”


(Funktion nur aktiv für die (Funzione attiva solo nei (Function active only on
Programmgruppe Baumwolle programmi Cotone e Sintetici) Cotton and Synthetics
und Synthetik) E’ l’ultima frontiera dell’ programmes)
Es handelt sich hierbei um die elettronica applicata alle Through every wash phase
neueste Errungenschaft der tecnologie di lavaggio. “Kg DETECTOR” allows to
Elektronik in der Waschtechnik. “Kg DETECTOR” consente di monitor information on
„Kg DETECTOR“ tastet während misurare durante tutte le fasi the wash load in the drum.
aller Waschphasen eine ganze del lavaggio una serie di So, as soon as the “Kg
Reihe von Informationen über informazioni sulla biancheria DETECTOR” is set in motion, in
die Wäsche in der Trommel ab. inserita all’ interno del cesto. the first 4 minutes of the wash,
In den ersten 4 Minuten des
Waschzyklus’ werden mit „Kg it:
In questo modo “Kg DETECTOR” - adjusts the amount of water
DETECTOR“ nei primi 4 minuti del ciclo di
- die benötigte Wassermenge required
lavaggio: - determines the length of the
errechnet - regola la quantità di acqua
- die Dauer des Waschgangs wash cycle
necessaria
festgelegt - determina la durata del
- controls rinsing
- die Klarspülgänge lavaggio according to the type of
entsprechend eingerichtet - regola i risciacqui fabric selected to be washed
it:
Aufgrund der Art und der - adjusts the rhythm of drum
Menge der Wäsche werden in base al carico e al tipo di
biancheria che si è scelto di rotation for the type of fabric
außerdem: being washed
- der Reversierrhythmus der lavare:
- regola il ritmo di rotazione del - recognises the presence of
Trommel an die Gewebeart lather, increasing, if necessary,
angepasst cesto per adattarlo al tipo di
- das Vorhandensein von tessuto the amount of water during
Schaum im Wasser erkannt, und - riconoscere la presenza di rinsing
bei Bedarf das Wasserniveau schiuma, aumentando - adjusts the spin speed
der Klarspülgänge eventualmente il livello according to the load, thus
dementsprechend erhöht dell’acqua durante i risciacqui avoiding any imbalance.
- die Schleuderdrehzahl an die - regola il numero di giri della
Wäscheladung angepasst, so centrifuga in funzione del In this way “Kg DETECTOR” is
dass keine Unwucht entsteht carico, evitando che ci siano able to decide, by itself, the
squilibri most suitable programme for
Auf dieser Weise kann „Kg each individual wash from
DETECTOR“ alleine unter Così “Kg DETECTOR” riesce a the hundreds of possible
Hunderte decidere da sola tra le wash combinations.
Kombinationsmöglichkeiten
den Waschvorgang auswählen, centinaia di possibili
der sich am besten für die combinazioni di lavaggio quale “Kg DETECTOR” meets the
si adatta meglio alle singole need for easy use by
spezielle Wäscheladung eignet. permitting a simplified
condizioni del bucato.
Mit “Kg DETECTOR” wird die programme selection. In
Bedienung der Waschmaschine “Kg DETECTOR” viene incontro fact, the user need only tell
noch einfacher und die alle esigenze di semplicità di the machine the type of
Einstellung des richtigen utilizzo della lavatrice fabric in the drum and the
Waschprogramms noch permettendo un’impostazione degree of soiling, to obtain a
schneller. Der Benutzer braucht semplificata del programma di perfect wash with the highest
nämlich nur die Art der Wäsche lavaggio. Infatti l’utilizzatore level of drying possible with a
und den Verschmutzungsgrad indicando solo il tipo di tessuto spin which really cares for
der Wäschestücke anzugeben inserito nel cesto e il grado di your clothes.
und erhält eine perfekt sporco degli indumenti otterrà
gereinigte Wäsche mit dem un bucato perfettamente pulito
höchstmöglichen e con il più elevato grado di
Trocknungsergebnis bei asciugatura ottenibile con una
gleichzeitiger Schonung der centrifuga attenta ai capi.
Wäschestücke.

TASTE ZUM ÖFFNEN DES TASTO APERTURA OBLÒ DOOR OPEN BUTTON
BULLAUGES

25
FR RU
PL

MANETTE DES PROGRAMMES


DE LAVAGE AVEC OFF
èÖêÖäãûóÄíÖãú
POKR¢T¸O
éíåÖíäéâ
PROGRAMÓW
èêéÉêÄåå ë
Çõäã.Z OFF B
LORSQUE LE SELECTEUR PRZY ÇêÄôÄíú
Öëãà OBRACANIU êìóäì
EST POSITIONNE SUR UN POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
PROGRAMME, L’ECRAN ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
MONTRE LES DETAILS DU PARAMETRY
ÅìÑìí WYBRANEGO
éíéÅêÄÜÄíúëü
CYCLE CHOISI. PROGRAMU.
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
LES LESSIVES NOWOCZESNE
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
D’AUJOURD’HUI SONT DETERGENTY
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ SÑ
PLUS EFFICACES, MEME SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
A BASSE TEMPERATURE. TEMPERATURACH
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ I èêà
POUR CETTE RAISON, LA DLATEGO PRALKA, NAWET
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
MACHINE CONSEILLE PRZY
ëíàêäà. PROGRAMACH
èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
L’UTILISATION DE PRANIA INTENSYWNEGO,
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
TEMPERATURES PLUS ZALECA
àçíÖçëàÇçéâSTOSOWANIE
ëíàêäà
BASSES, MEME POUR LES NISKICH TEMPERATUR.
êÖäéåÖçÑìÖíëü
PROGRAMMES àëèéãúáéÇÄíúMO˚LIWE
OCZYWIÂCIE ÅéãÖÖ
INTENSIFS. DANS TOUS çàáäìû
JEST íÖåèÖêÄíìêì.
USTAWIENIE WY˚SZEJ
LES CAS, IL EST POSSIBLE íÄä àãà àçÄóÖ,PRANIA
TEMPERATURY åéÜçé ZA
D’AUGMENTER LA ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
POMOCÑ
TEMPERATURE DE èéåéôúû äçéèäà
ODPOWIEDNIEGO
LAVAGE EN APPUYANT êÖÉìãàêéÇäàWíÖåèÖêÄíìêõ
PRZYCISKU. TAKIM
SUR LA TOUCHE ëíàêäà.
PRZYPADKU NALE˚Y
TEMPERATURE. LA TABLE ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
PRZESTRZEGAå
DES PROGRAMMES ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
MAKSYMALNYCH
INDIQUE LA íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
DOPUSZCZALNYCH DLA
TEMPERATURE MAXIMUM èêéÉêÄååõ.
DANEGO PROGRAMU
CONSEILLEE POUR N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
TEMPERATUR PODANYCH
CHACUN DES åÄòàçì,
W TABELI.ìëíÄçéÇàíÖ
PROGRAMMES. èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå Ç
N.B. AFIN D’ETEINDRE UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
èéãéÜÖçàÖ
PRALK¢ NALE˚Y "Çõäã." (‡Ì„Î.
OBRÓCIå
COMPLETEMENT LA Off).
MACHINE, PLACER LE POKR¢T¸O WYBORU
SELECTEUR SUR " OFF " PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Appuyez sur la touche Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
"MARCHE/PAUSE" pour Wcisnàç przycisk
commencer le cycle. èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
„START/PAUZA” aby ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ
uruchomiçÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
cykl prania.
Le cycle de lavage se ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
réalisera avec la manette Cykl prania b´dzie si´
des programmes arrêtée sur Ç˚Íβ˜ËÚÂ
odbywa∏ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
z pokr´t∏em
le programme sélectionné ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ
programatora ‚
ustawionym
jusqu'à la fin de celui-ci. ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
na wybranymÇ˚ÍÎ. programie a˝
do koƒca prania.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en PoèêàåÖóÄçàÖ:
zakoñczeniu cyklu prania
tournant la manette êìäéüíäì
wy∏àczyç ÇõÅéêÄ
pralk´ ustawiajàc
programmes sur la position pokr´t∏o programatora
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí na
"OFF" pozycji “OFF”.
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
NOTE: LORS DE LA MISE EN èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
UWAGA:
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
MARCHE DU CYCLE DE POKR¢T¸O
LAVAGE SUIVANT, LE ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
PROGRAMATORA
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçààMUSI
SELECTEUR DE BYå USTAWIONE NA
PROGRAMME DOIT ETRE çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
REMIS EN POSITION OFF PO ZAKO¡CZENIU
AVANT DE SELECTIONNER ìëíÄçéÇàíú à
PRANIA I PRZED
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
ET DE LANCER LE WYBOREM NOWEGO
PROGRAMME SUIVANT. èêéÉêÄååì.
PROGRAMU.
26
DE IT EN
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT MANOPOLA PROGRAMMI PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF CON OFF OFF POSITION

DURCH DREHEN AM RUOTANDO LA WHEN THE PROGRAMME


WAHLSCHALTER LEUCHTET MANOPOLA IL DISPLAY SI SELECTOR IS TURNED THE
DAS DISPLAY AUF UND ILLUMINA DISPLAY LIGHTS UP TO
ZEIGT DIE VISUALIZZANDO I SHOW THE SETTINGS FOR
VOREINSTELLUNGEN DES PARAMETRI DEL THE PROGRAMME
GEWÄHLTEN PROGRAMMS. PROGRAMMA SCELTO. SELECTED.
DIE HEUTIGEN I DETERSIVI DI OGGI TODAY, MOST DETERGENTS
WASCHMITTEL SIND BEREITS HAVE BEEN IMPROVED TO
BEI NIEDRIGEN RISULTANO ESSERE
EFFICACI GIÀ DALLE WASH EFFICIENTLY AT
TEMPERATUREN WIRKSAM. LOWER TEMPERATURES,
AUS DIESEM GRUND BASSE TEMPERATURE. PER
QUESTO MOTIVO LA THEREFORE WE HAVE SET
EMPFIEHLT DAS GERÄT THE DEFAULT TEMPERATURE
AUCH BEI DEN MACCHINA, ANCHE PER I
PROGRAMMI INTENSIVI, SETTINGS OF EACH
PROGRAMMEN FÜR PROGRAMME TO A LOWER
KOCHWÄSCHE EINE CONSIGLIA L’UTILIZZO DI
TEMPERATURE PIÙ BASSE. LEVEL, SAVING ELECTRICITY
NIEDRIGERE AND REDUCING THE
TEMPERATUREINSTELLUNG. E’ COMUNQUE POSSIBILE
CARBON FOOTPRINT OF
SIE KÖNNEN JEDOCH DIE ALZARE LA TEMPERATURA YOUR MACHINE.
WASCHTEMPERATUR MIT DI LAVAGGIO AGENDO
DER HIERFÜR YOU CAN SELECT AN HIGH
SUL TASTO TEMPERATURA. TEMPERATURE BY PRESSING
VORGESEHENEN TASTE BEI FARE RIFERIMENTO ALLA
BEDARF AUCH ERHÖHEN. THE TEMPERATURE BUTTON.
TABELLA PROGRAMMI PLEASE REFER TO THE
BITTE SCHAUEN SIE IN DER PER LA TEMPERATURA
PROGRAMMTABELLE DIE PROGRAMME GUIDE FOR
MASSIMA CONSENTITA THE MAXIMUM
HÖCHSTMÖGLICHE PER CIASCUN
TEMPERATUREINSTELLUNG TEMPERATURE TO WHICH
FÜR JEDES PROGRAMM PROGRAMMA. EACH PROGRAMME CAN
NACH. N.B. PER SPEGNERE LA BE SET.
HINWEIS: UM DAS GERÄT MACCHINA RUOTARE LA N.B. TO SWITCH THE
AUSZUSCHALTEN, MANOPOLA MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMMWAHLSCHALTE PROGRAMMI SULLA PROGRAMME SELECTOR
R AUF OFF STELLEN. POSIZIONE “OFF”. TO THE “OFF” POSITION.

Drücken Sie die START-Taste,


um das Programm zu starten. Premere il tasto "Avvio/Pausa" Press the "Start/Pause" button
per iniziare il ciclo di lavaggio to start the selected cycle.
Während des Waschgangs
bleibt der Il ciclo di lavaggio avverrà The programme carries out
Programmwahlschalter bis con la manopola programmi with the programme selector
zum Ende des Programmes ferma sul programma stationary on the selected
auf dem gewählten selezionato sino alla fine del programme till cycle ends.
Programm stehen. lavaggio.
Switch off the washing
Am Ende des A fine ciclo spegnere la machine by turning the
Waschprogrammes schalten lavabiancheria portando la selector to OFF.
Sie das Gerät ab durch manopola programmi in
Drehen des Wahlschalters auf posizione "OFF".
die Position OFF. NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
HINWEIS: NOTA: RETURN TO THE OFF
DREHEN SIE IMMER NACH LA MANOPOLA POSITION AT THE END OF
BEENDIGUNG DES PROGRAMMI DEVE EACH CYCLE OR WHEN
PROGRAMMS, UND ESSERE SEMPRE PORTATA STARTING A SUBSEQUENT
BEVOR SIE EIN NEUES IN POSIZIONE DI OFF WASH CYCLE PRIOR TO
PROGRAMM EINSTELLEN, ALLA FINE DI UN THE NEXT PROGRAMME
DEN LAVAGGIO E PRIMA DI BEING SELECTED AND
PROGRAMMWAHLSCHALT SELEZIONARNE UNO STARTED.
ER AUF DIE POSITION AUS. NUOVO.

27
FR RU
PL
TOUCHE “SELECTION PRZYCISK
äãÄÇàòÄ “WYBÓR
"íÖåèÖêÄíìêÄ
“WYBÓR
TEMPERATURE” TEMPERATURY”
ÇéÑõ"
TEMPERATURY”
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
C
Après sélection d’un Á‡„Ó‡ÂÚÒfl
Przy wyborzeÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
programu
programme, le voyant Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È
kontrolka Û͇Á˚‚‡ÂÚ
podpowiada
correspondant à la zalecanà
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛dlaÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
niego ÒÚËÍË.
température correspondante temperatur´
äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍËprania.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
conseillée s’allume. Il est Mo˝liwe jest‰Îfl
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl zmniejszenie
ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÎËlub
possible de diminuer ou zwi´kszenie
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfltemperatury
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
d’augmenter cette prania poprzez
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó kilkukrotne
‚‡ÏË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
température en appuyant wciÊni´cie
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó przycisku.
̇ʇÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
plusieurs fois sur la touche. A Po ka˝dym jego
̇ Ë̉Ë͇ÚÓ wciÊni´ciu
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË
chaque pression de la zapala si´ kontrolka
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl wybranej
ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
touche, le voyant temperatury.
. ƻǔ ǎLJNjǁNjƾ ƻǔLjLJDŽdžǁNjǕ NJNjǁljǃnj
ƞNJDŽǁ
Jezeli chcemy
ƻ ǎLJDŽLJƽdžLJǂ ƻLJƽƾ, prac na zimno to
ƻNJƾ ǁdžƽǁǃƹNjLJljǔ
correspondant à la
kontrolki musza
ƽLJDŽƿdžǔ ƺǔNjǕ byc wszystkie
ƻǔǃDŽǗǐƾdžǔ.
température sélectionnée zgaszone.
s’allume.
Si vous souhaitez lancer un
programme de lavage à froid
tous les voyants doivent être
éteints.

TOUCHE "ESSORAGE" äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà


PRZYCISK “WYBÓR
La phase d'essorage est très
WIROWANIA”
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
Wybór pr´dkoÊci
éÚ ÒÍÓÓÒÚË wirowania
ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
D
importante pour la jest wa˝ny‚·„Ë
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó dla przygotowanie
·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
préparation à un bon bielizny
séchage et votre modèle est ·Âθfl ·ÂÁdo prasowania.
̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ Ten
model pralkiÇ˚
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. daje
ÏÓÊÂÚÂdu˝àÁ‡‰‡Ú¸
doté d'une grande flexibilité mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
pour satisfaire chaque ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ
wirowania ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
do indywidualnych
exigence. Ê·Ì˲. WciÊni´cie tego
potrzeb.
En agissant sur cette touche ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ
przycisku ÍÌÓÔÍËpr´dkoÊç
redukuje ÏÓÊÌÓ
vous pouvez réduire la vitesse ÛÏÂ̸¯ËÚ¸wirówki,
obrotów χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
mo˝liwà dla
maximale possible pour le ÓÚÊËχ Ë, programu,
danego ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ,a˝ ÚÓdo
Ë
programme sélectionnée, ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏjejÓÚÊËχ.
ca∏kowitego wy∏àczenia.
jusqu'à une complète Aby w∏àczyç
ÑÎfl ÚÓ„Ó wirówk´
˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ nale˝y
‚Íβ˜ËÚ¸
élimination de l'essorage. ponownie wciskaç ten ÍÌÓÔÍÛ
Pour réactiver l'essorage, il est ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
suffisant de presser la touche przycisk,
‰Ó ÚÂı ÔÓ,a˝ doÁ̇˜ÂÌËÂ
ÔÓ͇ uzyskania ÒÍÓÓÒÚË
de nouveau, jusqu'à atteindre wybranej pr´dkoÊci.
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
la vitesse choisie. Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
‚Â΢ËÌ˚.
nie jest mo˝liwe
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË zwi´kszenie
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
Pour la sauvegarde des tissus, obrotów wirówki ponad
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
il n'est pas possible poziom automatycznie
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â
zaprogramowany w ÚÓ„Ó
d'augmenter la vitesse Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
d'essorage, au-delà de celle momencie ustawiania
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
programu.
qui est indiquée ÔÓ„‡ÏÏ˚.
automatiquement au
moment de la sélection du Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
programme. àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
wirowania w ka˝dym ÓÚÊËχ
momencie,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈbezÏÓÏÂÌÚ,
koniecznoÊci
‰‡Ê ·ÂÁ
Il est toujours possible de ustawiania pralki w funkcji
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
modifier la vitesse d'essorage, PAUZA.
Uwaga
sans mettre la machine en pralka wyposaãona jest w
PAUSE. elektroniczny
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía ukäad
èìeeò
Uwaga
kontroli prëdkoéci
çëeêòpcííoe
pralka ycòpoécòâo,
wyposaãona êoòopoe
jest w
NOTE: wirowania
elektroniczny zapobiegajåcy
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
ukäad
LA MACHINE EST DOTEE nie r
kontroliwnomiernemu
öeíòpèôyãè (oòæèìa),
prëdkoéci ecëè rozäoã
áeëüe â
D’UN DISPOSITIF eniu sië paçìecòèëocü
wirowania
áapaáaíe bielizny w bëbnie.
zapobiegajåcy
ELECTRONIQUE QUI dziëki
nie temu zmniejszarozäoã
równomiernemu sië
íepaâíoìepío.
gäoénoéç i wibracje pralki
EMPECHE LE DÉPART DE eniu
ùÚÓ sië bielizny
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
a w konsekwencjiÒÌËÁËÚ¸w bëbnie.
¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
L’ESSORAGE SI LES dziëki
‚Ë·‡ˆË˛temu
wydäuãa jej
χ¯ËÌ˚ zmniejsza
Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ïsië
ãywotnoéç.
CHARGES SONT MAL gäoénoéç
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍi wibracje
ÂÂ ÒÎÛÊ·˚. pralki
REPARTIES ET LIMITE LES a w konsekwencji
VIBRATIONS ET LE BRUIT wydäuãa jej ãywotnoéç.
DURANT LE LAVAGE.

28
DE IT EN
TASTE “TEMPERATURWAHL” TASTO “SELEZIONE “WASH TEMPERATURE” BUTTON
TEMPERATURA”
Wird ein Programm When a programme is
ausgewählt, wird die für dieses Quando si seleziona un selected the relevant
Programm empfohlene programma viene indicata la indicator will light up to show
Temperatur durch temperatura consigliata the recommended wash
Aufleuchten der tramite l’ accensione della temperature.
entsprechenden Anzeige relativa spia. The Temperature button can
E’ possibile sia diminuire che be used to decrease or
angegeben. aumentare la temperatura
Diese Temperatur kann durch increase the temperature of
premendo più volte il tasto. your chosen wash cycle.
mehrmaliges Drücken der Ad ogni pressione del tasto si
Taste nach Bedarf erhöht illumina la spia corrispondente Each time the button is
oder reduziert werden. Bei alla temperatura scelta tra pressed, the new
jedem Drücken der Taste quelle a disposizione. temperature level is shown on
leuchtet eine der Anzeigen Se si vuole eseguire un the Wash Temperature
der möglichen wählbaren programma di lavaggio a Indicator.
Temperaturen auf. freddo le spie devono essere If you want carry out a cold
Um eine Kaltwäsche tutte spente. wash all the indicators must
(Wasserzulauftemperatur) be off.
durchzuführen sollten alle
Anzeigen im entsprechenden
Teil des Displays erloschen sein.

TASTE “SCHLEUDERDREHZAHL” TASTO “SELEZIONE CENTRIFUGA” “SPIN SPEED” BUTTON


Die Schleuderphase ist sehr La fase di centrifuga è molto The spin cycle is very
wichtig für eine gute Trocknung importante per la important to remove as
der Wäsche.Auch hier kann Ihr preparazione ad una buona much water as possible from
Gerät sich sehr flexibel an Ihre asciugatura ed il vostro the laundry without
Bedürfnisse anpassen. modello è dotato della damaging the fabrics. You
Durch Betätigen der Taste massima flessibilità per ogni can adjust the spin speed of
Schleuderdrehzahl können Sie vostra esigenza. the machine to suit your
die für das jeweilige Programm Premendo questo tasto, si needs.
höchstmögliche Tourenzahl può ridurre la massima By pressing this button, it is
reduzieren oder die velocità di centrifuga possible to reduce the
Schleuderung ganz possibile per il programma maximum speed, and if you
ausschließen. selezionato, fino alla sua wish, the spin cycle can be
Um den Schleudergang completa esclusione. cancelled.
wieder zu aktivieren, brauchen Per riattivare la centrifuga, è To reactivate the spin cycle is
Sie nur die Taste erneut zu sufficiente premere enough to press the button
drücken, bis die gewünschte nuovamente il tasto, fino al until you reach the spin
Tourenzahl angezeigt wird. raggiungimento della speed you would like to set.
Um die Gewebe zu schonen, velocità scelta. For not damage the fabrics,
ist es nicht möglich, eine Per la salvaguardia dei it is not possible to increase
höhere Schleuderdrehzahl tessuti, non è possibile the speed over that
einzustellen, als die, die bei der aumentare la velocità oltre automatically suitable during
Programmwahl automatisch quella automaticamente the selection of the program.
angezeigt wird. indicata al momento della
selezione del programma. It is possible to modify the
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des E' possibile modificare la spin speed in any moment,
Programms eingestellt werden. velocità della centrifuga in also without to pause the
Dabei brauchen Sie die Taste qualsiasi momento, anche machine.
PAUSE nicht zu betätigen. senza portare la macchina in
PAUSA. NOTE:
ANMERKUNG: THE MACHINE IS FITTED
DAS MODELL IST MIT EINER NOTA: WITH A SPECIAL
ELEKTRONISCHEN IL MODELLO È DOTATO DI ELECTRONIC DEVICE,
VORRICHTUNG AUSGESTATTET, UN PARTICOLARE WHICH PREVENTS THE SPIN
DIE VERHINDERT, DAß DER DISPOSITIVO ELETTRONICO CYCLE SHOULD THE LOAD
SCHLEUDERGANG MIT CHE IMPEDISCE LA BE UNBALANCED.
FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT PARTENZA DELLA THIS REDUCES THE NOISE
UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND, CENTRIFUGA CON CARICHI AND VIBRATION IN THE
STARTET. DIES TRÄGT ZU EINER MACHINE AND SO
REDUZIERUNG DER
PARTICOLARMENTE
VIBRATIONEN, DER SBILANCIATI. QUESTO SERVE PROLONGS THE LIFE OF
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND A MIGLIORARE LE YOUR MACHINE.
ZU EINER VERLÄNGERUNG DER VIBRAZIONI, LA
LEBENSDAUER DER SILENZIOSITÀ E LA DURATA
WASCHMASCHINE BEI. DELLA LAVABIANCHERIA.
29
FR RU
PL

TOUCHE “DEGRE DE PRZYCISK


äãÄÇàòÄ“POZIOM "ëíÖèÖçú
SALISSURE”
L’activation de ce bouton
ZABRUDZENIA”
áÄÉêüáçÖçàü"
Wciskajàc ten przycisk
E
(uniquement sur les (aktywny
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈtylko dla tkanin
(‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
programmes COTON et bawe∏nianych i mieszanych)
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
MIXTES) permet le choix de 3 mo˝na
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖz 3
wybraç jeden
niveaux d’intensité de poziomów
íäÄçà") ÏÓÊÌÓ intensywnoÊci
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3
lavage selon le degré de prania w zale˝noÊciÒÚËÍË
ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË od ‚
salissure du linge. stopnia zabrudzenia
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË tkanin.
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
Lorsque le programme est Po wybraniu
·Âθfl. ä‡Í ÚÓθÍÓ programu
ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
selectionné, l’écran zostanie automatycznie
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
indiquera automatiquement pokazany
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸poprzez zapalenie
Á‡„flÁÌÂÌËfl,
à l’aide d’un voyant le degré odpowiedniej
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl kontrolki
‰‡ÌÌÓÈ
de salissure le plus adapté. poziom
ÔÓ„‡ÏÏ˚.zabrudzenia
èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl
En choisissant un degré de ustawiony dla danego
Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
salissure différent, le voyant programu.
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
indiquera le niveau Wybranie
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË innego poziomu
˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÒÎÂ
correspondant. zabrudzenia
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ spowoduje
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
En utilisant cette touche zapalenie odpowiedniej
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
après avoir sélectionné le kontrolki.
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ,
programme Rapide, il est W programie
30 ÏËÌÛÚ szybkim
Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
possible de choisir parmi 3 przycisk ten umo˝liwia wybór
programmes de 14mn, 30mn jednego z trzech czasów: 14’,
et 44mn. 30’ lub 44’.

TEMOIN DE BOUTON àçÑàäÄíéêõPRZYCISKÓW


KONTROLKI F
îìçäñàéçÄãúçõï äãÄÇàò
Ces témoins s’allument à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl
Zapalajà ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
si´ gdy wciÊniemy
lorsque qu’une option est dany przycisk.
̇ Í·‚˯Û.
choisie JeÊli jednak
Ç ÒÎÛ˜‡Â wybierzemy
ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Si une option est opcj´ niezgodnà
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ z wybranym
‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
incompatible avec le programem
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ kontrolka
Í·‚˯Ë, ÌÂ
programme, le témoin de najpierw
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í b´dzie migaç
‚˚·‡ÌÌÓÈ a
ÔÓ„‡ÏÏÂ,
l’option clignotera puis potem
Ë̉Ë͇ÚÓzgaÊnie.
Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
s’éteindra. „‡ÒÌÂÚ.

30
DE IT EN

TASTE TASTO “LIVELLO DI SPORCO” “DEGREE OF SOILING”


“VERSCHMUTZUNGSGRAD” BUTTON
Durch Betätigen dieser Taste Agendo sul tasto (attivo solo By selecting this button
(die nur für die nei programmi COTONE e (active only on COTTON and
Programmgruppe MISTI) è possibile scegliere 3 MIXED FIBRES programmes)
BAUMWOLLE und livelli di intensità di lavaggio, a there is a choice of 3 levels
MISCHGEWEBE aktiviert seconda del grado di sporco of wash intensity, depending
werden kann) können Sie je dei tessuti. on how much the fabrics
nach Verschmutzungsgrad der Al momento della selezione di are soiled.
Wäsche drei verschiedene un programma, verrà Once the programme has
Stufen für die Intensität der automaticamente indicato il been selected the indicator
Waschbewegungen einstellen. livello di sporco impostato light will automatically show
Beim Einstellen des per quel programma tramite the stain level set for that
Waschprogramms wird l’accensione della relativa programme. Selecting a
automatisch der für dieses spia. different stain level the
Programm voreingestellte Scegliendo un livello di sporco relevant indicator will light
Verschmutzungsgrad durch differente si illuminerà la spia up. For example: Using this
Aufleuchten der corrispondente. button on the Rapid Wash
entsprechenden Lampe Utilizzando questo tasto dopo cycle will enable you to
angezeigt.Wenn Sie einen aver selezionato il programma select either a 14, 30 or 44
anderen Verschmutzungsgrad rapido è possibile scegliere fra minute wash cycle.
wählen, leuchtet die 3 diversi programmi della
entsprechende Lampe auf. durata di 14’, 30’ e 44’.
Wenn Sie diese Taste drücken,
nachdem das
Schnellprogramm ausgewählt
wurde, können Sie unter 3
möglichen Programmen mit
einer Dauer von 14, 30 bzw. 44
Minuten wählen.

BUTTONS INDICATOR LIGHT


TASTENANZEIGEN SPIE TASTI
These light up when the
Sie leuchten auf, sobald die Si accendono quando i relevant buttons are
entsprechenden Tasten rispettivi tasti vengono pressed.
gedrückt werden. premuti. If an option is selected that
Falls eine Option gewählt Nel caso in cui sia stata is not compatible with the
wird, die mit dem selezionata un’ opzione non selected programme then
eingestellten Programm nicht compatibile con il the light on the button first
kompatibel ist, blinkt die programma scelto la luce sul flashes and then goes off.
Anzeige auf der Taste zuerst, pulsante prima lampeggia e
dann erlischt sie. dopo si spegne.

31
FR RU
PL

Les options doivent être Przyciski opcji muszà byç


ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ
sélectionnées AVANT d’appuyer wybrane i wciÊni´te
ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÚÓθÍÓprzed
ÔÂ‰
sur la touche “MARCHE”. ̇ʇÚËÂÏ Ì‡ Í·‚˯Û
wciÊni´ciem èìëä.start.
przycisku

TOUCHE "TRÈS SALE" PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE


äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
En pressant cette touche,
ëíàêäà
Po wciÊni´ciu
ç‡Ê‡ÚËÂÏ tego ÍÓÚÓ‡fl
˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, przycisku,
G
activable uniquement pour aktywnego tylko w cyklach
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
les cycles coton, les capteurs bawe∏na, uruchamiamy
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
du nouveau “Sensor” System funkcje czujników
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı nowego
Ú͇ÌÂÈ,
agissent sur la température Systemu
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl“Sensor”, które ÌÓ‚ÓÈ
‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË
sélectionnée pour la dzia∏ajà zarówno
ÒËÒÚÂÏ˚ “Sensor”. na
ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
maintenir constante durant wybranà
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Útemperatur´
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
toutes les phases du cycle utrzymujàc jà jednakowà
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
de lavage et sur la rotation podczas faz ca∏ego
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ cyklu
Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
du tambour. prania jak
·‡‡·‡Ì‡. i na prac´
En effet, le tambour tourne à mechanicznà
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl b´bna.
Ò ‡ÁÌÓÈ
deux vitesses différentes dans B´ben obraca
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ si´ z dwiema
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
les moments déterminants. ró˝nymi pr´dkoÊciami
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡ w
Quand la lessive pénètre kluczowych
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ momentach.
ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
dans le linge, le tambour Kiedy
·‡‡·‡Ìdetergent
‚‡˘‡ÂÚÒfl Òjest Ú‡ÍÓÈ
tourne de manière à ce rozprowadzany w tkaninach
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
qu’elle se répande de façon b´ben obraca
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ si´ w sposób
‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
homogène ; la vitesse umo˝liwiajàcy równomierne
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
augmente au moment du roz∏o˝enie si´ bielizny
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ w
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
lavage et du rinçage pour b´bnie. Natomiast
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ pr´dkoÊç
ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
que l’action mécanique soit obrotów wzrasta
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. w
Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
maximale. Grâce à cette momencie
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂprania i p∏ukania
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
option, l’efficacité de lavage aby wzmóc efekt
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá usuni´cia
des taches réputées difficiles brudu.
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
est très largement améliorée Dzi´ki temu rozwiàzaniu
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
SANS AUGMENTER LA DUREE zwi´ksza si´ skutecznoÊç
DU PROGRAMME. prania BEZ PRZED¸U˚ANIA
CZASU PRANIA.

32
DE IT EN
Die Optionstasten müssen I tasti opzione devono essere The option buttons should be
VOR der Betätigung der selezionati prima di premere il selected before pressing the
START-Taste gedrückt werden. tasto AVVIO. START button

TASTE FLECKEN TASTO LAVAGGIO INTENSIVO INTENSIVE BUTTON


Durch Auswahl dieser Option, Premendo questo tasto, By pressing this button,
die nur in den Koch- und attivabile solo nei cicli which can only be
Buntwäscheprogrammen cotone, entrano in funzione i activated in the Cotton
gewählt werden kann, wird sensori del nuovo “Sensor” cycles, the sensors in the
das neue “Sensor” System system che agiscono sia sulla new “Sensor” system come
aktiviert. Hierdurch wird zum temperatura selezionata, into operation. They affect
Einen die gewählte mantenendola costante both the selected
Programmtemperatur durante tutte le fasi del ciclo temperature, keeping it at a
konstant über alle Phasen di lavaggio, sia sull’azione constant level throughout
des Waschprogramms meccanica del cesto. the wash cycle, and the
gehalten und zum Anderen Il cesto viene fatto girare a mechanical function of the
wird Trommelbewegung wie due diverse velocità nei drum.
folgt beeinflusst: momenti cruciali. Quando il The drum is made to turn at
In den wichtigsten detersivo entra nei capi il two different speeds at
Programmphasen reversiert cesto ruota in modo che non crucial moments. When the
die Trommel mit zwei si formino disomogeneità detergent enters the
unterschiedlichen nella distribuzione dello stesso, garments, the drum rotates
Geschwindigkeiten. In der la velocità aumenta, invece, in such a way that the
Einspülphase des al momento del lavaggio e detergent is distributed in a
Waschmittels dreht sich die del risciacquo in modo che uniform manner; during the
Trommel so, dass eine l’azione pulente sia massima. wash and rinse procedures,
gleichmäßige Verteilung auf Grazie a questo speciale however, the speed
alle Wäschestücke sistema si migliora l’efficacia increases in order to
gewährleistet wird. Während del lavaggio SENZA maximise the cleaning
der Wasch- und Spülphasen AUMENTARE LA DURATA DEL action. Thanks to this special
dagegen erhöht sich die PROGRAMMA. system, the efficiency of the
Drehgeschwindigkeit, um die wash procedure is improved
maximale Reinigungskraft zu WITHOUT ANY INCREASE IN
gewährleisten. Dank dieses THE LENGTH OF THE
speziellen Systems werden PROGRAM.
die Waschergebnisse
verbessert OHNE DIE
PROGRAMMDAUER ZU
VERLÄNGERN.

33
FR RU
PL

TOUCHE "AQUAPLUS" PRZYCISK“ÄäÇÄèãûë”


äçéèäÄ “AQUAPLUS”

Wciskajàc
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ten
˝ÚÓÈ przycisk
ÍÌÓÔÍË
H
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en mo˝emy, dzi´ki
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ nowemu
‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
activant la touche Aquaplus, Czujnikowi ÌÓ‚˚È
ÒÔˆˇθÌ˚È System, ˆËÍÎwykonaç
ÒÚËÍË
d’effectuer un cycle de dodatkowy
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË specjalnyëÏÂÒÓ‚˚ı cykl Ë
lavage spécifique pour les prania przeznaczony
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ dla
tissus résistants et mixtes. Le osób o delikatnej,
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl ∏atwej do
lavage ainsi effectué permet podra˝nieƒÌÓ‚ÓÈ
ÔËÏÂÌÂÌ˲ skórze. Program
ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
d’éliminer tout résidu lessiviel jest aktywny
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl dla programów
et donc de prendre soin des dla tkanin odpornych
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂi
peaux délicates qui seront mieszanych.
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
en contact avec ces fibres. W programie
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂtym pralka
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
L’ajout d’une plus grande pobiera
‰Îfl β‰ÂÈ du˝o wi´cej wody,
Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
quantité d’eau au lavage a nowy
ÅÂθ sposób
ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
ainsi que l’action renforcée funkcjonowania,
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
de 5 rinçages avec polegajàcy
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ na cyklach
ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
essorages intermédiaires obrotów
ˆËÍÎÓ‚ b´bna
‚‡˘ÂÌËfl podczas
·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
permettent d’obtenir un poboru
‚ÂÏfl i odprowadzania
Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
linge propre parfaitement wody powoduje,
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ˝e tkaniny
rincé. Afin d’obtenir un sà dok∏adniej
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ wyprane i
͇˜ÂÒÚ‚Ó
résultat optimal de lavage, la wyp∏ukane.
ÒÚËÍË Zwi´kszona iloÊç
Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
quantité d’eau est accrue wody podczas
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË prania
ÒÚËÍÂ
pendant cette phase du pozwala na
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í,lepsze
˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
cycle garantissant une rozpuszczenie
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl detergentu
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, i
parfaite dilution de la lessive. zwi´kszenie
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚ÏskutecznoÊci
La quantité d’eau est prania, a zwi´kszona
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl. iloÊç
également accrue au wody podczas
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË p∏ukania
moment du rinçage de pozwala na Ú‡ÍÊÂ
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË dok∏adniejsze
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
manière à éliminer toute wyp∏ukanie
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl detergentu
ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂzÒ
trace de lessive des fibres. ·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó .
ka˝dego w∏ókna tkaniny
Cette fonction a été Na funkcja zosta∏a
Ò‰ÒÚ‚‡.
spécialement étudiée pour wymyÊlona
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË specjalnie
ÒÔˆˇθÌÓdla
les PEAUX DELICATES ET osób o‰Îfl
ÒÓÁ‰‡Ì‡ skórze
β‰ÂÈ delikatnej
Ò ÌÂÊÌÓÈ Ëi
SENSIBLES pour lesquelles wra˝liwej, ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
même un minimum de résidu u którychÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
χÎÂȯ nawet najmniejszy
ÏÓ˛˘Â„Ó
de lessive peut causer Êlad proszku
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚmo˝e ‚˚Á˚‚‡Ú¸
irritations ou allergies. powodowaç
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎËpodra˝nienia
‡ÎÎÂ„˲. i
Il est aussi conseillé d’utiliser alergie. Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ
cette fonction pour le LINGE Radzimy
‰‡ÌÌÛ˛ stosowanie
ÙÛÌÍˆË˛ tej
‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
DES ENFANTS, pour le LINGE funkcji
·Âθfl tak˝e przyÚ͇ÌÂÈ
Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı praniu ‚ÓÓ·˘Â
DELICAT en général ainsi que odzie˝y
ËÎË dzieci´cej
ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı (dzieci
Ú͇ÌÂÈ,
pour le lavage des TISSUS majà zawsze wra˝liwsza
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
EPONGE dont les fibres skór´) oraz
·Óθ¯Â przy praniu
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
tendent à retenir la lessive. tkanin z warstwà gàbki,
Ò‰ÒÚ‚‡.
Pour assurer une meilleure poniewa˝ z takiej
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó tkaniny
͇˜ÂÒÚ‚‡
prestation de lavage, cette trudniej
ÒÚËÍË usuwa
‰‡Ì̇fl si´ ‚Ò„‰‡
ÙÛÌ͈Ëfl
fonction est toujours active detergent. ÔË ÒÚËÍÂ
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl
pendant les programmes Dla uzyskania
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı lepszych
Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
Délicat et Laine/lavage a la efektów
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.prania ta funkcja
main. jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.

34
DE IT EN
TASTE “AQUAPLUS” TASTO “AQUAPLUS” “AQUAPLUS” BUTTON
Dank des neuen „Sensor Grazie al nuovo Sensor By pressing this button you
Systems“ kann durch System, agendo sul tasto è can activate a special new
Drücken dieser Taste ein possibile effettuare un nuovo wash cycle in the Colourfast
neues, spezielles speciale ciclo di lavaggio and Mixed Fabrics
Waschprogramm für Koch- applicabile nei programmi programs, thanks to the new
und Buntwäsche per tessuti resistenti e misti Sensor System. This option
durchgeführt werden, das che si prende cura delle fibre treats with care the fibres of
nicht nur Ihre Wäsche e della pelle delicata di chi le garments and the delicate
besonders gut pflegt, indossa. skin of those who wear
sondern auch besonders L’aggiunta di molta più them.
schonend für empfindliche acqua e la nuova azione The load is washed in a
Haut ist. combinata di cicli di much larger quantity of
Durch die Hinzunahme von rotazione del cesto con water and this, together with
bedeutend mehr Wasser carico e scarico d’acqua, the new combined action
und die Kombination von permette di ottenere capi of the drum rotation cycles,
Trommeldrehungen perfettamente puliti e where water is filled and
während der Wasserzu- und risciacquati. Viene aumentata emptied, will give you
-ablaufphasen wird Ihre l’acqua in lavaggio per garments which have been
Wäsche porentief gereinigt ottenere la perfetta cleaned and rinsed to
und rückstandsfrei gespült. dissoluzione del detersivo, perfection. The amount of
Um die vollständige garantendo un’efficace water in the wash is
Auflösung des Waschmittels azione pulente. Viene increased so that the
zu garantieren, wird mehr aumentata l’acqua anche al detergent dissolves
Wasser für die Waschlauge momento dei risciacqui in perfectly, ensuring an
hinzugefügt, so dass modo da eliminare ogni efficient cleaning action. The
perfekte Waschergebnisse traccia di detersivo dalle amount of water is also
erreicht werden. Auch für fibre. increased during the rinse
die Spülgänge wird die Questa funzione è stata procedure so as to remove
Wassermenge erhöht, so studiata appositamente per all traces of detergent from
dass jegliche le persone con pelle delicata the fibres.
Waschmittelrückstände von e sensibile, per le quali anche This function has been
den Fasern restlos entfernt un minimo residuo di detersivo specifically designed for
werden. può causare irritazioni o people with delicate and
Diese Funktion wurde allergie. sensitive skin, for whom even
speziell für Menschen mit Si consiglia di utilizzare questa a very small amount of
empfindlicher Haut funzione anche per i capi dei detergent can cause
konzipiert, für die auch die bambini e per i delicati in irritation or allergy.
kleinsten generale, oppure nel You are advised to also use
Waschmittelrückstände zu lavaggio di capi di spugna le this function for children’s
Hautreaktionen oder cui fibre tendono clothing and for delicate
Allergien führen können. maggiormente a trattenere il fabrics in general, or when
Wir empfehlen, diese detersivo. washing garments made of
Funktion auch zum Waschen Per assicurare le migliori towelling, where the fibres
von Kinderwäsche und für prestazioni di lavaggio questa tend to absorb a greater
Feinwäsche im Allgemeinen funzione è sempre attiva nei quantity of detergent.
zu wählen, oder zum programmi Delicati e To ensure the best
Waschen von besonders Lana/lavaggio a mano. performance for your wash,
saugfähigem Gewebe, wie this function is always
Frottee o.Ä., dessen Fasern activated on the Delicates
die Waschlauge stärker and Woollens/Handwash
aufnehmen. programs.
Damit die besten
Waschergebnisse
gewährleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen für Feinwäsche
und Wolle/Handwäsche
immer aktiviert.

35
FR RU
PL
TOUCHE “DEPART DIFFERE” PRZYCISK "éíãéÜÖççõâ
äãÄÇàòÄ
áÄèìëä"
“OPÓèNIONY START”
I
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Cette option permet de Przycisk ten pozwala
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
programmer le départ du zaprogramowaç
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚. cykl prania
cycle de lavage jusqu’à 24 z opóênieniem
óÚÓ·˚ maksymalnie
‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
heures. 24 godziny.
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Afin d’utiliser cette fonction, Aby zaprogramowaç
suivez la procédure ci- Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
opóêniony start nale˝y:
ÒÚËÍË.
dessous : UstawiçÍ·‚˯Û
wybrany program.
Choisissez le programme ç‡ÊÏËÚ "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Wcisnàç
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚Èprzycisk pierwszy
‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
Pressez le bouton départ raz, abyÂÊËÏ aktywowaç
différé pour l’activer (h00 ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
program ( na wyÊwietlaczu
apparais sur l’écran) puis ‰ËÒÔÎÂÂ
poka˝e‚˚si´ ۂˉËÚÂ
napisÒËÏ‚ÓÎ˚
h00), ah00),
pressez le à nouveau pour ÚÂÔÂ¸
nast´pniėÊÏËÚ ¢ ‡Á,przycisk
wcisnàç Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
choisir un départ différé ÓÚÒӘ͇
jeszcze ̇ raz1 ˜‡Ò
aby(̇ustawiç
‰ËÒÔΠ‚˚
d’1 heure (h01 apparaît sur ۂˉËÚÂ
opóênienieÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) ËoÚ‡Í
startu ‰‡Î -
jednà
l’écran) ; à chaque pression ͇ʉÓÂ
godzin´ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
( na wyÊwietlaczu
le départ différé augmentera Û‚Â΢˂‡Ú¸
poka˝e si´ÓÚÒÓ˜ÍÛnapis hÓÚ01).
1 ‰ÓKa˝de
24.
d’1 heure jusqu’à ce que 24h èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
apparaisse sur l’écran, une nast´pne wciÊni´cie
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚwyd∏u˝a
przycisku "ÔÓ ÍÛ„Û".start o
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé. jednà‚˚godzin´
äÓ„‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË , a˝ do 24
ÌÛÊÌÛ˛
godzin, ÂÂ
ÓÚÒÓ˜ÍÛ, natomiast ostatnie
̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
Confirmez en appuyant sur wciÊni´cie tego przycisku
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
wyzerowuje opóêniony start.
"START/PAUSE" (la lumière sur "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
l’écran clignotera). Le Potwierdziç ustawienie
(Ë̉Ë͇ÚÓ
wciskajàċprzycisk
‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
compte à rebours ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
commencera et à son terme “START/PAUZA” (Kontrolka na
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ
wyÊwietlaczu ËÒÚ˜ÂÌËË
zacznie migaç)
le programme débutera ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
automatiquement. aby rozpoczàç odliczanie,
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
po zakoƒczeniu którego
Il est possible d’annuler le program
íÂÍÛ˘Û˛ w∏àczy
ÓÚÒÓ˜ÍÛ si´ ÏÓÊÌÓ
Á‡ÔÛÒ͇
départ différé selon la automatycznie.
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
procédure suivante : Mo˝na anulowaç
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ustawiony
Í·‚Ë¯Û ‚
Maintenez le bouton appuyé opóêniony
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ,start
ÔÓ͇ ̇w ‰ËÒÔΠÌÂ
durant 5 secondes jusqu’à ce nast´pujàcy sposób:
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
que l’écran montre les Przytrzymaç wciÊni´ty
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
réglages du programme przycisk przez 5 sekund, a˝ na
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
choisi. wyÊwietlaczu poka˝à si´
A cette étape il est possible ‚˚·‡ÌÌÛ˛
parametry ÔÓ„‡ÏÏÛ
wybranego ̇ʇÚËÂÏ
soit de lancer le programme Í·‚˯Ë
programu. "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
W tym momencie
en appuyant sur Start/Pausa)
mo˝na uruchomiçËÎË ‚ÓÓ·˘Â program
‚ÒÂ
"START/PAUSE" soit d’annuler ÓÚÏÂÌËÚ¸,
poprzednio ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
wybrany
le départ différé en ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
wciskajàc przycisk ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ "Ç˚ÍÎ."
positionnant le (‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚÂ
“START/PAUZA” lub anulowaç‰Û„Û˛
programmateur sur OFF puis ÔÓ„‡ÏÏÛ.
operacje ustawiajàc
en sélectionnant un autre pokr´t∏o wyboru programów
programme. na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.

36
DE IT EN
TASTE “STARTZEITVORWAHL” TASTO “PARTENZA DIFFERITA” “DELAY START” BUTTON
Questo tasto permette di
programmare l’ avvio del
Diese Taste ermöglicht die ciclo di lavaggio con un This button allows you to pre-
Programmierung einer ritardo massimo di 24h. programme the wash cycle
Startzeitvorwahl von bis zu 24 Per impostare la partenza to delay the start of the cycle
Stunden. Um die ritardata procedere nel
Startverzögerung einzustellen, for up to 24 hours.
seguente modo: To delay the start use the
gehen Sie wie folgt vor: Impostare il programma
Wählen Sie das gewünschte following procedure:
Programm. desiderato. Set the required programme.
Drücken Sie die Taste einmal, Premere il pulsante una prima Press the button once to
damit die Funktion aktiviert ist. volta per attivarlo (sul display
viene visualizzato h00) e activate it (h00 appears on
Das Display zeigt h00. Drücken the display) and then press it
Sie die Taste erneut, um eine premere nuovamente per
impostare un ritardo di 1 ora again to set a 1 hour delay
Startverzögerung von einer (h01 appears on the display);
Stunde einzustellen (das (sul display viene visualizzato
Display zeigt nun h01). Bei h01), ad ogni pressione the pre-set delay increases
jedem weiteren Drücken der successiva il ritardo impostato by 1 hour each time the
Taste wird die aumenta di 1 ora fino a h24 button is pressed, until h24
Startverzögerung bis h24um je mentre con un ulteriore appears on the display, at
eine Stunde erhöht. Durch ein pressione si azzera la partenza which point pressing the
weiteres Drücken wird die ritardata. button again will reset the
Verzögerungszeit annulliert. delay start to zero.
Bestätigen Sie Ihre Einstellung Confermare premendo il tasto
mit der Taste “START/PAUSE”. “START/PAUSA” (La spia nel Confirm by pressing the
Die Leuchtanzeige im Display display inizia a lampeggiare) “START/PAUSE” button (the
fängt an zu blinken und die per iniziare il conteggio alla light on the display starts to
Zeit beginnt abzulaufen. Ist die fine del quale il programma flash). The countdown will
Zeit abgelaufen, startet das inizierà automaticamente.
Programm automatisch. begin and when it has
E’ possibile annullare la finished the programme will
Sie können die start automatically.
Startzeitvorwahl wie folgt partenza ritardata agendo
löschen: come segue:
Halten Sie die Taste 5 Tenere premuto il tasto per 5 It is possible to cancel the
Sekunden lang gedrückt, bis secondi fino a quando sul delay start by taking the
das Display die display non vengono following action:
Voreinstellungen des visualizzati i parametri del Press and hold the button for
gewählten Programms wieder programma scelto. 5 seconds until the display will
anzeigt. A questo punto è possibile show the settings for the
Nun können Sie entweder das iniziare il programma scelto in programme selected.
Programm durch Drücken der precedenza premendo il At this stage it is possible to
Taste “START/PAUSE” manuell tasto “START/PAUSA” o start the programme
starten oder das Programm annullare l’operazione
durch Drehen des previously selected by
portando il selettore in pressing the “START/PAUSE”
Programmwahlschalters auf posizione di OFF e
OFF löschen und ein neues successivamente selezionare button or to cancel the
Programm einstellen. un’ altro programma. process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.

37
FR RU
PL

TOUCHE DE SELECTION DU PRZYCISK


äçéèäÄ ÇõÅéêÄ WYBORU èêéÉêÄåå
PROGRAMME DE SECHAGE PROGRAMÓW
ëìòäà SUSZENIA
äÓ„‰‡ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚
L
Assurez-vous que le sélecteur Ustawiç
ÔÓÎÓÊÂÌËË,pokr´t∏o
ÓÚ΢ÌÓÏ programatora
ÓÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl
de programme n'est pas réglé suszenia
‚˚Íβ˜ÂÌÓna jakiejkolwiek
(OFF), ̇ÊÏËÚ ˝ÚÛ
sur OFF, puis appuyez sur le pozycji z wyjàtkiem
ÍÌÓÔÍÛ ÌÛÊÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓOFF‡Á,
i ˜ÚÓ·˚
bouton pour sélectionner le naciskaç przycisk wyboru
‚˚·‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
programme de séchage programów w celu znalezienia
ÒÛ¯ÍË; ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ·Û‰ÂÚ
souhaité. Chaque fois que vous ˝àdanego programu ; za
Á‡„Ó‡Ú¸ÒflwciÊni´ciem
ka˝dym ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ przycisku
appuyez sur le bouton, un ÔÓ„‡ÏÏÂsi´Ë̉Ë͇ÚÓ.
témoin s'allume pour indiquer zaÊwieci kontrolka danego
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ‚˚·Ó ‰Ó Á‡ÔÛÒ͇
programu.
le type de séchage ÔÓ„‡ÏÏ˚, ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı
sélectionné. JeÊli chcemy anulowaç
Si vous souhaitez annuler une ÔÓ ÔÓ͇ ÌÂprogram
wybrany ÔÓ„‡ÒÌÛÚ ‚Ò Ë̉Ë͇ÚÓ˚
przed jego
sélection avant le démarrage uruchomieniem,
ËÎË ÔÂ‚‰ËÚ Û˜ÍÛ nale˝y
ÒÂÎÂÍÚÓ‡
du programme de séchage, naciskaç
ÔÓ„‡ÏÏ ‚kilkakkrotnie przycisk
ÔÓÎÓÊÂÌË ‚˚Íβ˜ÂÌÓ
wyboru
(OFF). programów, a˝ zgasnà
appuyez plusieurs fois sur le kontrolki programów. Mo˝na
bouton, jusqu'à ce que les óÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÛ¯ÍË
te˝ ustawiç
‚Ó ‚ÂÏfl pokr´t∏o ̇ÊÏËÚ Ë
ÂÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl,
témoins s'éteignent, ou réglez programów na pozyji OFF. ÚÂı
le sélecteur sur OFF. Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ
Aby anulowaç ÍÌÓÔÍÛcykl‚ Ú˜ÂÌËÂ
Pour annuler un cycle pendant ÒÂÍÛ̉ ÔÓ͇ Ì Á‡„ÓËÚÒfl
rozpocz´tego Ë̉Ë͇ÚÓ
ju˝ programu
la phase de séchage, Óı·ʉÂÌËfl;
suszenia, ÔÓÒÍÓθÍÛ
nale˝y ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
wcisnàç
maintenez le bouton enfoncé ·Âθfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
przycisk wyboru‚˚ÒÓ͇fl,
i przytrzymaç
pendant 2 secondes jusqu'à ce ÂÍÓÏẨÛÂÏ
go przez oko∏oÇ‡Ï 2‚ÓÁ‰ÂʇڸÒfl
sekundy, a˝ÓÚ
que le témoin de ÌÂωÎÂÌÌÓ„Ó
zapali ÓÚÍβ˜ÂÌËfl
si´ kontrolka χ¯ËÌ˚ Ë
ch∏odzenia.
refroidissement s'allume. En Poniewa˝
‚˚ÂÏÍË ËÁ ÌÂÂtemperatura
·Âθfl, ‡ ‰‡Ú¸
raison de la température wewnàtrz
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ b´bna
χ¯ËÌÂjest bardzoˆËÍÎ
Á‡‚Â¯ËÚ¸
élevée à l'intérieur du tambour, wysoka nale˝y poczekaç do
Â„Ó Óı·ʉÂÌËfl.
il est conseillé de patienter zakoƒczenia cyklu ch∏odzenia,
jusqu'à la fin de la phase de nast´pnie przestawiç pokr´t∏o
refroidissement avant de régler Ïpèìe÷aíèe.
programatora na pozycj´ OFF i
le sélecteur de programme sur çÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
dopiero ‚ χ¯ËÌ ÒÛ¯ÍÛ
wyjàç bielizn´.
OFF et de retirer le linge. ÌÂÒÚË‡ÌÌ˚ı ‚¢ÂÈ.
NOTE: UWAGA:
Ç¢Ë, Ëϲ˘Ë ÒΉ˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
Ne pas sécher du linge non W pralko-suszarce
Ú‡ÍËı ‚¢ÂÒÚ‚ Í‡Í Ôˢ‚ÓÂnie nale˝y
χÒÎÓ,
lavé dans la lavante-séchante. suszyç
‡ˆÂÚÓÌ, odzie˝y nie upranej.·ÂÌÁËÌ,
‡ÎÍÓ„ÓθÌ˚Â
Pour le linge taché de Odzie˝ zabrudzonà̇ÔËÚÍË,olejem
substances comme l’huile de
ÍÂÓÒËÌ, ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎË,
spo˝ywczym, acetonem, ÒÍËÔˉ‡,
cuisine, l’acétone, l’alcool, ‚ÓÒÍ, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË,
alkoholem, benzynà, ÔÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í
olejem
l’essence, le kérosène, les ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÒÛ¯ÍÂ
nap´dowym, ‚ χ¯ËÌÂ, ̇‰Ó
odplamiaczem,
détachants, la térébenthine, la ‚˚ÒÚË‡Ú¸
smo∏à, ‚ „Ófl˜ÂÈ
woskiem ‚Ӊ Ò
oraz
cire, et les substances pour ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ·Óθ¯Â„Ó
substancjami do ich ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
usuwania
retirer la cire, il convient de le przed
ÏÓ˛˘Â„Ó suszeniem
Ò‰ÒÚ‚‡. nale˝y upraç
laver à l’eau chaude avec une w goràcej wodzie z wi´kszà
plus grande quantité de lessive çÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
iloÊcià detergentu.ÒÛ¯ÍÛ ‚ χ¯ËÌÂ
avant de le sécher dans la W pralko
‚¢ÂÈ suszarce nie
ËÁ ‚ÒÔÂÌÂÌÌÓÈ nale˝y
ÂÁËÌ˚
lavante-séchante. suszyç przedmiotów
(‚ÒÔÂÌÂÌÌÓ„Ó z pianki‰Îfl
·ÚÂÍÒ‡), ¯‡ÔÓ˜ÂÍ
Les éléments comme le gumowej
‰Û¯‡, Ú͇ÌÂÈ (lateksowej),
Ò ‚Ó‰ÓÓÚÚ‡ÎÍË‚‡˛˘ÂÈ
caoutchouc, le latex, les czepków
ÔÓÔËÚÍÓÈ, pod
‚¢ÂÈprysznic,
Ò ÔÓÂÁËÌÂÌÌÓÈ
charlottes pour la douche, les materia∏ów tekstylnych
ÔӉͷ‰ÍÓÈ, Ú͇ÌÂÈ Ë ÔÓ‰Û¯ÂÍ Ò
tissus imperméables, les articles nieprzemakalnych,
̇·Ë‚ÍÓÈ ËÁ ‚ÒÔÂÌÂÌÌÓÈ
podgumowanych lubÂÁËÌ˚.
contenant du caoutchouc ou przedmiotów i odzie˝y
du latex ne doivent pas être ìÏfl„˜ËÚÂÎË Ú͇ÌÂÈ
zawierajàcej ËÎË ÔÓ‰Ó·Ì˚Â
elementy ËÏ
z pianki
séchés dans la lavante- Ò‰ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
gumowej.
séchante. ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
P∏yny Ò ÔËÎÓÊÂÌÌÓÈ
do zmi´kczania i Í ÌËÏ
Adoucissants ou produits podobne
ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.nale˝y stosowaç
assimilés, doivent être utilisés zgodnie z instrukcjà
conformément aux instructions u˝ytkowania p∏ynów do ÒÛ¯ÍË
relatives aux adoucissants. ᇂÂ¯‡˛˘‡fl ÒÚ‡‰Ëfl ˆËÍ·
zmi´kczania.
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ·ÂÁ ̇„‚‡ (ˆËÍÎ
La dernière partie du cycle se Koƒcowy cykl suszenia w
déroule sans chaleur (cycle de Óı·ʉÂÌËfl), ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸
pralko-suszarce odbywa si´ na
refroidissement) pour s’assurer zimno (cykl ch∏odzenia) co ÌÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ‚¢Ë
que les articles soient soumis à ÔÓ‚Âʉ‡˛ÚÒfl.
zabezpiecza suszonà odzie˝
une température qui garantisse przed uszkodzeniem.
qu’ils ne soient pas abîmés. ÇçàåÄçàÖ:
çÂθÁfl ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ χ¯ËÌÛ ‚Ó
UWAGA:
ATTENTION: ‚ÂÏfl
W ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
˝adnym wypadkuˆËÍ·
nieÒÛ¯ÍË ‰Ó
nale˝y
Ne jamais arrêter la lavante- zatrzymywaç pralko-suszarki
ÔÓÎÌÓ„Ó Â„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl, ÂÒÎË ‚˚
séchante avant la fin du cycle przed zakoƒczeniem
Ì ÒÏÓÊÂÚ ÌÂωÎÂÌÌÓcyklu
ËÁ‚Θ¸
de séchage, à moins que tous suszenia, chybaË˝e
‚Â˘Ë ËÁ χ¯ËÌ˚ suszonà Ëı
‡ÁÎÓÊËÚ¸
les articles ne soient retirés odzie˝ natychmiast wyjmiemy
Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÏÓ„ÎË ÓÒÚ˚Ú¸. z
rapidement et étendus pour pralko-suszarki i roz∏o˝ymy
dissiper la chaleur. ˝eby ostyg∏a.
38
DE IT EN
TASTE TROCKENPROGRAMM TASTO SELEZIONE DRYING PROGRAMME
PROGRAMMA ASCIUGATURA SELECTION BUTTON
Der Programmwahlschalter muss
auf einer anderen Position als OFF Con il selettore dei programmi With the programme selector
stehen. Drücken Sie die Taste in posizione differente da OFF, not in the OFF position, press
Trockenprogramm, um die premere il tasto per selezionare the button to select the
gewünschte Trockenart il programma di asciugatura required drying programme; an
einzustellen. Bei jedem Drücken desiderato; ad ogni pressione indicator will light to display the
leuchtet eine Anzeige auf, welche lampeggerà una spia ad drying result selected each
das entsprechende indicare il risultato di time you press the button.
Trocknungsergebnis anzeigt. asciugatura selezionato. To cancel the selection before
Wenn Sie Ihre Einstellung löschen In caso di annullamento della
wollen, bevor das the start of a drying
selezione prima dell’avvio di un programme, press the button
Trocknungsprogramm beginnt, programma di asciugatura,
drücken Sie die Taste mehrmals, bis repeatedly until the indicators
premere ripetutamente il tasto go out or return the
die Leuchtanzeigen alle erloschen fino allo spegnimento delle spie
sind, oder bringen Sie den programme selector to the OFF
Programmwahlschalter auf die o riportare il selettore position.
Position OFF. programmi in posizione di OFF. To cancel the cycle during the
Um das Trocknungsprogramm zu Per annullare il ciclo durante la drying phase, hold the button
löschen, während die fase di asciugatura tenere down for 2 seconds until the
Trocknungsphase bereits läuft, premuto il tasto per 2 secondi cooling indicator lights up;
halten Sie die Trocknungswahltaste fino all’ accensione della spia di given the high temperature
2 Sekunden lang gedrückt, bis die raffreddamento;data l’elevata inside the drum, we
Leuchtanzeige der Abkühlphase temperatura all’interno del recommend that you allow the
aufleuchtet.Wegen der hohen cesto si consiglia di lasciare dryer to complete the cool
Temperatur im Inneren der terminare il ciclo di down period before returning
Trommel empfiehlt es sich, das raffreddamento prima di the programme selector to the
Ende der Abkühlphase riportare il selettore dei OFF position and removing the
abzuwarten, bevor der programmi in posizione di OFF laundry.
Programmwahlschalter wieder auf ed estrarre la biancheria.
OFF gedreht wird und die Wäsche NOTA: NOTE:
entnommen werden kann. Non asciugare capi non lavati Do not dry unwashed items in
ANÔERKUNG: nella lavasciuga. the washer dryer.
Trocknen Sie keine Conviene che i capi sporchi di Items that have been soiled
ungewaschenen Wäschestücke sostanze quali l'olio di cottura, with substances such as
im Waschtrockner. l'acetone, l'alcol, la benzina, il cooking oil, acetone, alcohol,
Wäschestücke, die mit Substanzen cherosene, gli smacchiatori, la petrol, kerosene, spot removers,
wie Speiseöl,Aceton,Alkohol, trementina, la cera e le turpentine, waxes and wax
Benzin, Kerosin, Reinigungsbenzin, sostanze per rimuoverla siano removers should be washed in
Terpentin,Wachs und lavati in acqua calda con una hot water with an extra amount
Wachsentfernern verschmutzt sind, quantità maggiore di of detergent before being
sollten zuerst mit Warmwasser und detergente prima di asciugarli dried in the washer dryer.
einer erhöhten Waschmittelmenge nella lavasciuga.
gewaschen werden, bevor sie im Oggetti come gomma espansa Items such as foam rubber
Waschtrockner getrocknet (schiuma di lattice), le cuffie per (latex foam), shower caps,
werden. Gegenstände aus la doccia, i materiali tessili waterproof textiles, rubber
Schaumgummi oder Latex, impermeabili, gli articoli con un backed articles and clothes or
Duschhauben, lato di gomma e i vestiti o i pillows fitted with foam rubber
wasserundurchlässige Textilien, cuscini che hanno delle parti in
gummibeschichtete Artikel und pads should not be dried in the
schiuma di lattice non washer dryer.
Kleidungsstücke oder dovrebbero essere asciugati
Kissenbezüge mit gummierten nella lavasciuga.
Applikationen sollten nicht im Fabric softeners, or similar
Ammorbidenti o prodotti simili, products, should be used as
Waschtrockner getrocknet
werden.Weichspüler und ähnliche dovrebbero essere usati specified by the fabric softener
Produkte nur unter Beachtung der conformemente alle istruzioni instructions.
Herstellerangaben im relative agli ammorbidenti.
Waschtrockner verwenden. La parte finale di un ciclo nella The final part of a washer dryer
Die letzte Phase des lavasciuga avviene senza cycle occurs without heat
Trocknungsgangs erfolgt ohne calore (ciclo di (cool down cycle) to ensure
Wärmezufuhr (Kaltlüftung), damit raffreddamento) per assicurarsi that the items are left at a
gewährleistet ist, dass die Faser der che gli articoli siano sottoposti temperature that ensures that
Wäschestücke abkühlen und ad una temperatura che the items will not be damaged.
somit nicht beschädigt werden. garantisca che non verranno
danneggiati. WARNING:
WICHTIG: Never stop a washer dryer
Unterbrechen Sie niemals den ATTENZIONE: before the end of the drying
Trocknungsgang, bevor er zu Ende Non arrestare mai la cycle unless all items are
gegangen ist, es sei denn, Sie lavasciuga prima della fine del quickly removed and spread
entnehmen sofort die warme ciclo d'asciugatura, a meno out so that the heat is
Wäsche und breiten Sie sie aus, che tutti gli articoli non dissipated.
damit die Hitze abgeführt werden vengano ritirati rapidamente e
kann. stesi per dissipare il calore.
39
FR RU
PL

TOUCHE MARCHE/PAUSE äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA


PRZYCISK START
Appuyez sur la touche pour Nale˝y
ç‡ÊÏËÚÂgo ̇wcisnàç
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí aby ‰Îfl
M
commencer le cycle. uruchomiç,
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈustawiony
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
Note: programów,
èêàåÖóÄçàÖ: cykl prania.
QUELQUES SECONDES èéëãÖ áÄèìëäÄ ëíàêÄãúçéâ
APRES AVOIR APPUYE SUR W KILKA SEKUND PO
åÄòàçõ ìëíêéâëíÇé
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU“Kg
LA TOUCHE START, LA DETECTOR” (Ñéëíìèçé
MACHINE MESURE PENDANT START FUNKCJA “Kg
íéãúäé Ñãü(AKTYWNA
DETECTOR” èêéÉêÄåå
LES 4 PREMIERES MINUTES ëíàêäàPRZY íäÄçÖâ àá ïãéèäÄ à
TYLKO PROGRAMACH
LA QUANTITE DE LINGE A BAWE¸NA
ëàçíÖíàäà) I SYNTETYKI)
Ç íÖóÖçàÖ
L’INTERIEUR DU TAMBOUR ROZPOCZYNA OBLICZANIE
èÖêÇõï 4 åàçìí êÄÅéíõ
GRACE A LA FONCTION KG WIELKOÂCI WSADU. FAZA
DETECTOR (ACTIVE åÄòàçõ éèêÖÑÖãüÖí ÇÖëTA
TRWA
àáÑÖãàâ,OKO¸O 4 MINUT, Ç
áÄÉêìÜÖççõï
UNIQUEMENT SUR LES KONTROLKI WYÂWIETLACZA
PROGRAMMES COTON ET ÅÄêÄÅÄç åÄòàçõ.
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
SYNTHETIQUES) . AU COURS Ç CZAS
A ùíé ÇêÖåü äÄÜÑõÖ
POZOSTA¸Y DO5
DE CETTE PHASE, LES LEDS ëÖäìçÑ ëÇÖíéÇÄü
KO¡CA CYKLU
DE L’ECRAN TOURNOIENT, àçÑàäÄñàü ÅìÑÖí
WYÂWIETLANY JESTåàÉÄíú
CO 5 èé
EN AFFICHANT TOUTES LES 5 SEKUND.
çÄèêÄÇãÖçàû ÑÇàÜÖçàü
SECONDES LA DUREE DU W TEJ FAZIE
óÄëéÇéâ KONTROLKA “Kg
ëíêÖãäà,
CYCLE MISE A JOUR AU FUR DETECTOR”
éíéÅêÄÜÄüPOZOSTAJE åÄäëàåÄãúçéÖ
ET A MESURE DU CALCUL DE ZAPALONA
ÇêÖåü ñàäãÄ. INFORMUJÑC
Ç íÖóÖçàÖ ˚E
LA MACHINE. FUNKCJA “Kg DETECTOR”
PENDANT CETTE PHASE, LE JEST AKTYWNA. ëÇÖíéÇéâ
ùíéÉé ÇêÖåÖçà
àçÑàäÄíéê “Kg DETECTOR”
VOYANT " KG DETECTOR " ÅìÑÖí èéäÄáõÇÄíú,
EST ALLUME POUR INDIQUER Zmiana ustawieƒ po óíé
ÇäãûóÖçÄ ùíÄ
uruchomieniu îìçäñàü.
programu
QUE LA FONCTION EST (PAUZA)
ACTIVE. Po uruchomieniu programu
mo˝na
àáåÖçÖçàÖ zmieniaç ustawienia
èÄêÄåÖíêéÇ i
èéëãÖ
CHANGER LA opcje
áÄèìëäÄ tylko przyciskami
èêéÉêÄååõ opcji.
(èÄìáÄ)
PROGRAMMATION APRES LE Przytrzymaç przez 2 sekundy
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
DEMARRAGE DE LA MACHINE wciÊni´ty przycisk
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
(PAUSE) “START/PAUZA”.Migotanie
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Maintenez la pression sur le kontrolek przycisków opcji i
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚
czasu Í·‚˯ do koƒca
pozosta∏ego
bouton “START/PAUSE” durant ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
2 secondes, les témoins des wskazuje, ˝e pralka jest w
ÒÚËÍËpauzy.
fazie ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
Teraz mo˝na
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur zmodyfikowaç ustawieniaÓ̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚÂ
programu, po czym Ê·ÂÏ˚Ânale˝y
du temps restant indiquera ËÁÏÂÌÂÌËfl,ponownie
Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸przycisk
̇ÊÏËÚÂ
que la machine est en wciÊnàç
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ"
“START/PAUZA” (‡Ì„Î.
aby anulowaç
pause. Modifiez et pressez le przerw´ w programie.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
bouton “START/PAUSE” pour Je˝eli chcemy dodaç lub
relancer le programme. wyjàç
ÖÒÎË Ç˚jakieÊ
ıÓÚËÚÂsztuki prania
‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË gdy
pralka ju˝ pracuje,
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ i poczekaç
ÒÚËÍË,
Le voyant lumineux " Témoin 2ÔÓ‰ÓʉËÚÂ
minuty a˝ zwolni ÔÓ͇si´ blokada
de verrouillage de porte " 2 ÏËÌÛÚ˚,
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
reste allumé pendant environ do∏o˝eniu
2 minutes. Il est possible ‡Á·ÎÓÍËÛÂÚczegoÊ
Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚Èdo prania
βÍ.
nale˝y
ë‰Â·ÈÚ zamknàç
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ drzwiczki
Ç‡Ï i
d’ouvrir la porte une fois le nacisnàç przycisk START.
voyant lumineux éteint. ÓÔÂ‡ˆË˛,
Pralka Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
rozpocznie pranie w
Pour relancer le programme, Î˛Í Ëmomencie
tym ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ cyklu,ëíÄêí.
w który
appuyez une nouvelle fois zosta∏a zatrzymana. Ò ÚÓ„Ó
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ
sur le bouton "MARCHE". ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
ANNULATION D’UN PROGRAMU
PROGRAMME SELECTIONNÉ Aby anulowaç program
Afin d’annuler un éíåÖçÄustawiç
nale˝y èêéÉêÄååõ pokr´t∏o
programme, positionnez le óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸
wyboru programów ÔÓ„‡ÏÏÛ,
na
sélecteur sur OFF ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂOFF
pozycj´ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
a nast´pnie ‚
Sélectionnez un programme ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
wybraç "Çõäã."
inny (‡Ì„Î. Off).
program.
différent Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
Nast´pnie ponownieÔÓ„‡ÏÏÛ.ustawiç
Repositionnez le sélecteur sur ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
pokr´t∏o wyboru programów ÔÓ„‡ÏÏ ‚
OFF. ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
na pozycjii"Çõäã."
OFF. (‡Ì„Î. Off).
40
DE IT EN
START/PAUSE TASTE TASTO AVVIO/PAUSA START BUTTON
Premere per avviare il ciclo Press to start the selected
Drücken Sie diese Taste, um das impostato con la manopola
Programm zu starten, die mit dem cycle.
Programmwahlschalter gewählt
programmi.
wurde.
NOTA: NOTE:
Hinweis: ALCUNI SECONDI DOPO FEW SECONDS AFTER
EINIGE SEKUNDEN, NACHDEM AVERE PREMUTO IL TASTO THE START THE WASH
DIE TASTE START GEDRÜCKT START, LA MACCHINA
WURDE, ERRECHNET DIE CYCLE WILL BEGIN.
TRAMITE LA FUNZIONE KG DURING THE FIRST 4
FUNKTION „KG DETECTOR“
DETECTOR (ATTIVA SOLO NEI
(AKTIV NUR IN DEN
PROGRAMMI COTONE E
MINUTES OF THE WASH
PROGRAMMGRUPPEN CYCLE, THE KG
BAUMWOLLE UND SYNTHETIK) IN SINTETICI) PER I PRIMI 4
DEN ERSTEN 4 MINUTEN DIE MINUTI CALCOLA LA DETECTOR (ACTIVE ONLY
MENGE DER WÄSCHE IN DER QUANTITÀ DI BIANCHERIA ON COTTON AND
TROMMEL. WÄHREND DIESER ZEIT ALL’INTERNO DEL CESTO. SYNTHETICS
ROTIEREN DIE DISPLAYANZEIGEN PROGRAMMES) WILL
UND DIE MAXIMALE RESTZEIT DURANTE QUESTA FASE LE
SPIE DEL DISPLAY WEIGH THE CLOTHES
ZUM PROGRAMMENDE WIRD
ALLE 5 SEKUNDEN AKTUALISIERT. RUOTERANNO, AND UPDATE THE
WÄHREND DIESER PHASE IST DIE VISUALIZZANDO IL TEMPO DI MAXIMUM WASH TIME
ANZEIGE “KG DETECTOR” DURATA MASSIMA DEL REMAINING ON THE
EINGESCHALTET, UM CICLO OGNI 5 SECONDI. DISPLAY EVERY FIVE
ANZUZEIGEN, DASS DIE SECONDS UNTIL THE
FUNKTION AKTIV IST. IN QUESTA FASE LA SPIA “KG
DETECTOR” È ACCESA AD WEIGHT HAS BEEN
INDICARE CHE LA FUNZIONE DETERMINED.
EINSTELLUNGEN NACH DEM È ATTIVA. WHILE THIS FUNCTION IS
PROGRAMMSTART ÄNDERN (PAUSE) OPERATING THE “Kg
Nachdem das Programm DETECTOR” INDICATOR
gestartet wurde, können nur die MODIFICARE IMPOSTAZIONI
Programmoptionen und die DOPO AVVIO DEL IS ON.
Zusatzfunktionen mit den PROGRAMMA (PAUSA)
Funktionstasten verändert werden. Dopo l’avvio del programma
Drücken Sie die Taste possono essere modificate CHANGING THE SETTINGS
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden solo le regolazioni e le opzioni AFTER THE PROGRAMMES HAS
lang. Die Lampen der tramite i tasti opzione. Tenere il STARTED (PAUSE)
Optionstasten und der tasto “START/PAUSA” premuto Press and hold the
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich in per circa 2 secondi, il “START/PAUSE” button for
einer Betriebspause befindet. lampeggio delle spie dei tasti about 2 seconds, the flashing
Verändern Sie nun die opzione e del tempo residuo lights on the options buttons
gewünschten Einstellungen und indica che la macchina è in and time remaining indicator
drücken Sie dann erneut die Taste pausa, modifichi quanto will show that the machine
“START/PAUSE”, damit das Blinken desiderato e prema has been paused, adjust as
aufhört. nuovamente il tasto required and press the
“START/PAUSA” annullando “START/PAUSE” button again
Wenn Sie während des l’intermittenza.
Programmablaufs Wäsche to cancel the flashing lights.
entnehmen bzw. hinzufügen Se si desidera aggiungere o
wollen, warten Sie ZWEI Minuten, togliere capi durante il If you wish to add or remove
damit der lavaggio, attendere DUE items during washing, wait 2
Türverriegelungsmechanismus die minuti affinché il dispositivo di minutes until the safety device
Tür entriegelt. sicurezza liberi il blocco unlocks the door.
Nachdem Sie die Wäsche dell’oblò e ne permetta
entnommen bzw. hinzugefügt
When you have carried out
haben, schließen Sie die Tür und l’apertura. Effettuata la the manoeuvre, close the
drücken Sie die START-Taste. Das manovra, dopo aver richiuso door, press START button and
Gerät fängt wieder dort an zu l’oblò e premuto il tasto the appliance will continue
arbeiten, wo es aufgehört hatte. AVVIO/PAUSA, la macchina working where it left off.
ripartirà dal punto in cui era
EINGESTELLTES PROGRAMM stata fermata. CANCELLING THE
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen, CANCELLAZIONE PROGRAMME
drehen Sie den PROGRAMMA IMPOSTATO To cancel the programme, set
Programmwahlschalter auf OFF. Per annullare il programma, the selector to the OFF
Wählen Sie nun ein anderes portare il selettore in posizione position.
Programm. OFF. Selezionare un Select a different programme.
Drehen sie dann den programma diverso. Riportare Re-set the programme
Programmwahlschalter wieder auf
OFF. il selettore programmi in selector to the OFF position.
posizione OFF. 41
FR RU
PL

EMOIN DE VERROUILLAGE DE
PORTE
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
KONTROLKA
ãûäÄ
DRZWICZEK
BLOKADA N
Le voyant lumineux s’allume à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
Kontrolka pali si´ gdyβ͇
lorsque la porte est Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡
drzwiczki Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
sà poprawnie
totalement fermée et que la Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ
zamkni´te χ¯ËÌÂ.
i pralka jest
machine est en marche. èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
w∏àczona.
Lorsque la touche "MARCHE" ÍÓ„‰‡
Po Î˛Í Á‡Í˚Ú,przycisku
w∏àczeniu Ë̉Ë͇ÚÓ
est enfoncée sur la machine ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ
AVVIO/PAUZA Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
na poczàtku
et que la porte est fermée, ÔÓÒÚÓflÌÌÓ. miga, a potem
kontrolka
l’indicateur clignote Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
temporairement puis do koƒca cyklu prania.
s’allume. ÖÒÎË Î˛Í
Je˝eli Ì Á‡Í˚Ú,
drzwiczki nieË̉Ë͇ÚÓ

ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
poprawnie zamkni´te
Si la porte n’est pas kontrolka stale miga.
fermée, le voyant lumineux Specjalny czujnik
continue de clignoter. ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
bezpieczeƒstwa ÌÂ
zapobiega
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ
natychmiastowemu ÔÓ
otwarciu
Un dispositif de sécurité ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË.
drzwiczek èÓ‰ÓʉËÚÂ
po zakoƒczeniu
spécial vous empêche ÓÍÓÎÓ 2prania.
cyklu ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
d’ouvrir la porte ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Nale˝y ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
poczekaç 2 minuty, a˝
immédiatement après la fin ·ÎÓÍËÓ‚ÍË zgaÊnie,
kontrolka β͇ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ.
a èÓ
du cycle. Attendez Á‡‚Â¯ÂÌËË wy∏àczyç
nast´pnie ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
pralk´
2 minutes après la fin du ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
poprzez ÔÓ„‡ÏÏ ‚
przestawienie
cycle de lavage et assurez- ÔÓÎÓÊÂÌËÂprogramatora
pokr´t∏a Ç˚ÍÎ. na
vous que le témoin est éteint pozycj´ OFF.
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.

POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
Pó÷êà
Äëÿ
oòêpûâaíèÿ
OTWIERANIE
POIGNEE ëюêà DU
DRZWICZEK
D’OUVERTURE
òoro, ÷òoáû oòêpûòü ëюê,
HUBLOT
ïoòÿíèòe py÷êy êaê ïoêaçaío
O
Pour ouvrir le hublot, Aby
Pourotworzyç
ouvrir drzwiczki
le hublot,
actionner la poignée en ía pèc.odciågnåç
naleãy
actionner la poignéeråczkë
en
faisant levier comme tak jak pokazano
faisant levier comme na
indiqué dans la figure. rysunku.
indiqué dans la figure.
Âíèìàíèå!
ATTENTION: UWAGA:
ATTENTION:
Ñïåöèàëüíîå
UN DISPOSITIF SPECIAL SPECJALNY
UN DISPOSITIF SPECIAL
óñòpîéñòâî
DE SECURITE EMPECHE MECHANIZM
DE SECURITE EMPECHE
áåçîïàñíîñòè íå
L’OUVERTURE ZABEZPIECZAJÅCY
L’OUVERTURE
ïîçâîëÿåò
IMMEDIATE DU HUBLOT UNIEMOÃLIWIA
IMMEDIATE DUîòêpûòü
íåìåäëåííî HUBLOT
A LA FIN DU LAVAGE. OTWARCIE
A LA âFIN
ëюê DUDRZWICZEK
êîíöåLAVAGE.
ñòèpêè.
APRES LA PHASE PRALKI
APRES
 êîíöå BEZPOÉREDNIO
LA PHASEîòæèìà
ôàçû
D’ESSORAGE, ATTENDRE PO ZAKOÑCZENIU
D’ESSORAGE,
öåíòpèôóãîé ATTENDRE
ñëåäóåò
2 MINUTES AVANT PRANIA.
2 MINUTES AVANT
îáîæäàòü 2 ìèíóòû,
D’OUVRIR LE HUBLOT. PO ZAKOÑCZENIU
D’OUVRIR
ïpåæäå
WIROWANIA
ëюê.
÷åì FAZY
LE HUBLOT.
îòêpûòü
NALEÃY
2 min.
ODCZEKAÇ 2 MINUTY
PRZED OTWARCIEM
DRZWICZEK PRALKI.

PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY/
WYÄÅCZAJÅCY

42
PRZYCISK ZATRZYMANIE
PÄUKANIA
DE IT EN

LEUCHTANZEIGE TÜR SPIA PORTA BLOCCATA DOOR LOCKED INDICATOR


GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die La spia è illuminata quando The “Door Locked” indicator
Tür korrekt geschlossen ist und l’oblò è chiuso correttamente light is illuminated when the
das Gerät eingeschaltet ist. e la macchina è accesa. door is fully closed and the
Nach Drücken der Taste Dopo aver premuto il tasto machine is ON.
START/PAUSE blinkt die Taste AVVIO/PAUSA inizialmente la When START is pressed on
zuerst, dann leuchtet sie spia lampeggia per poi the machine with the door
permanent bis zum diventare fissa sino alla fine closed the indicator will flash
Programmende. del lavaggio. momentarily and then
illuminate.

If the door is not closed the


Wenn das Bullauge nicht korrekt Nel caso in cui l’oblò non sia indicator will continue to
geschlossen wurde, blinkt die chiuso correttamente la spia flash.
Leuchtanzeige weiter. continuerà a lampeggiare.
A special safety device
Uno speciale dispositivo di
Eine spezielle sicurezza impedisce che prevents the door from
Sicherheitsvorrichtung l’oblò possa venire aperto being opened immediately
verhindert, dass das Bullauge immediatamente dopo la after the end of the cycle.
unmittelbar nach dem fine di un ciclo di lavaggio, Wait for 2 minutes after the
Programmende geöffnet attendere 2 minuti che la spia wash cycle has finished and
werden kann.Warten Sie ca. 2 si spenga e quindi spegnere the Door Locked light has
Minuten, bis die Leuchtanzeige la macchina portando la gone out before opening
ausgeht und schalten Sie dann manopola programmi in the door. At the end of cycle
das Gerät durch Drehen des posizione di OFF. turn the programme
Programmwahlschalters auf die selector to OFF .
Position AUS ab.

GRIFF TÜRÖFFNUNG MANIGLIA APERTURA OBLÒ DOOR


HANDLE
HANDLE
DOOR
Um die Tür zu öffnen,
drücken Sie auf dem Griff, Per aprire l’oblò agire sulla To open the door turn the
wie in der Zeichnung maniglia facendo leva handle in the manner
abgebildet. come indicato in figura. illustrated in fig.

ACHTUNG:
DIE SICHERHEITSTÜR- ATTENZIONE: IMPORTANT:
VERRIEGELUNG UNO SPECIALE A SPECIAL SAFETY
VERHINDERT DAS DISPOSITIVO DI DEVICE PREVENTS THE
SOFORTIGE ÖFFNEN SICUREZZA IMPEDISCE DOOR FROM OPENING
DES BULLAUGES NACH L’IMMEDIATA APERTURA AT THE END OF THE
BEENDIGUNG DES DELL’OBLO” ALLA FINE WASH/SPIN CYCLE. AT
WASCH-PROGRAMMS. DEL LAVAGGIO. AL THE END OF THE SPIN
WARTEN SIE DAHER TERMINE DELLA FASE DI PHASE WAIT UP TO 2
NACH DEM LETZTEN CENTRIFUGA ATTENDA 2 MINUTES BEFORE
SCHLEUDERN CA. ZWEI MINUTI PRIMA DI OPENING THE DOOR.
MINUTEN, BEVOR SIE DIE APRIRE L’OBLÒ.
TÜR ÖFFNEN.

43
FR PL
RU
ECRAN DIGITAL WYÂWIETLACZ
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ “DIGIT”
ÑËÒÔÎÂÈsygnalizacji
System Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ P
O
Cet écran électronique Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË 5 8
wyÊwietlacza
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓstale informuje 4 6

{
permet une information ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò

{
constante envers l’utilisateur: nas o pracy
‚‡¯ÂÈ pralki:
χ¯ËÌÓÈ:
{
3 Kg
DETECTOR

90 60 40 30 20
Auto

120’ 90’
60’ 30’ {
7

{
1) 2
1) TEMPERATURE DE LAVAGE 1) TEMPERATURA
íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ PRANIA
1
Après sélection d’un Przy
èÓÒÎÂwyborze programu
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
programme, le voyant kontrolka
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl podpowiada
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
correspondant à la automatycznie
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚Èzalecanà
Û͇Á˚‚‡ÂÚ dla
température niego temperatur´
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ prania.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
correspondante conseillée ÒÚËÍË.
Za pomocà przycisku mo˝na
s’allume automatiquement. Il ÖÒÎË ‚‡Ï innà
ustawiç Ú·ÛÂÚÒfl ‰Û„‡fl
temperatur´, o
est possible de diminuer ou ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
jej wartoÊci ÒÚËÍË, ‚˚·ÂËڠ Ò
poinformuje Kg
DETECTOR

d’augmenter cette ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍËkontrolka.


odpowiednia „ÛÎËÓ‚ÍË
.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. Ç˚·‡Ì̇fl ‚‡ÏË 90 60 40 30 20
température en appuyant Jezeli chcemy prac na zimno to

{
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
plusieurs fois sur la touche. A kontrolki musza byc wszystkie
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
chaque pression de la zgaszone.
ƞNJDŽǁ ƻǔ ǎLJNjǁNjƾ ƻǔLjLJDŽdžǁNjǕ NJNjǁljǃnj
touche, le voyant
correspondant à la
ƻ ǎLJDŽLJƽdžLJǂ ƻLJƽƾ, ƻNJƾ ǁdžƽǁǃƹNjLJljǔ
ƽLJDŽƿdžǔ ƺǔNjǕ ƻǔǃDŽǗǐƾdžǔ.
1
température sélectionnée
s’allume. 2) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
Si vous souhaitez lancer un
programme de lavage à froid
tous les voyants doivent être
éteints.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡przycisku
ÔÓÏË„‡ÂÚ, ‡
2) TEMOIN DE PORTE START/PAUZA
ÔÓÚÓÏ
2)
2) ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸
àçÑàäÄíéê
Kontrolka na poczàtku
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‰Ó
ÅãéäàêéÇäà
DRZWICZEK
Dès le début du lavage le kontrolka
ÍÓ̈‡
ãûäÄ
Po drzwiczek
ÒÚËÍË.
wciÊni´ciu à ¢ miga a
2 ÏËÌÛÚ˚.
przycisku
témoin clignote puis reste óÂÂÁ
potem 2
START/PAUZA ÏËÌÛÚ˚
pali si´na
èÓÒΠ̇ʇÚËfl ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
̇nieprzerwanie
Í·‚˯Û
poczàtku
Ë̉Ë͇ÚÓ
do
"èìëä/èÄìáÄ" ÔÓ„‡ÒÌÂÚ,
koƒcadrzwiczek
cyklu Ë Î˛Í
prania.
(‡Ì„Î. Poa2
Start/Pausa)
allumé jusqu’à la fin du kontrolka
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl. miga
lavage. minutach
Ë̉Ë͇ÚÓ
potem pali odsi´zakoƒczenia
Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÏË„‡ÂÚ, ‡
nieprzerwanie
2 minutes après la fin du ÔÓÚÓÏ kontrolka
cyklu ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸gaÊnie
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ
iw ‰Ó
do
ÍÓ̈‡koƒca
ÒÚËÍË.cyklu
à ¢Âprania.
2 ÏËÌÛÚ˚.Po 2
lavage le témoin s’éteint
signifiant que la porte peut
tedy
minutach
óÂÂÁ
mo˝na
drzwiczki
cyklu
2 odotworzyç
ÏËÌÛÚ˚
kontrolka
Ë̉Ë͇ÚÓ
zakoƒczenia
ÔÓÒÎÂ
ÔÓ„‡ÒÌÂÚ,gaÊnie
ÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë Î˛Í i w
9
être ouverte. tedy mo˝na otworzyç
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
drzwiczki
3) ëäéêéëíú éíÜàåÄ 2
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛
3) VITESSE D’ESORAGE 3)
3) ëäéêéëíú
OBROTY
ÒÍÓÓÒÚ¸ éíÜàåÄ
WIRÓWKI
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË
Lors de la sélection du äÓ„‰‡
Po ‚˚èË
wybraniu
ÓÚÊËÏÂ. ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
programu
Ê·ÌËË na
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
programme un voyant ÔÓ„‡ÏÏÛ,
wyÊwietlaczu ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÒÌËÁËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó
poka˝e si´ÂÒÚ¸
indiquera la vitesse Ë̉Ë͇ÚÓ ̇
Í·‚˯‡ ÓÚÊËχ.
maksymalna ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
èÓÒΠ͇ʉӄÓ
ustawiona
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
χÍÒËχθÌÛ˛
pr´dkoÊç
ÒÍÓÓÒÚ¸
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl
Ka˝de
åËÌËχθÌÓ
wirówki
ÒÌËÁËÚ¸
wirowania
Í·‚˯‡
Ì‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛
̇ʇÚËfl ̇wirowania.
‚‡˘ÂÌËfl
ÓÚÊËÏÂ.wciÊni´cie
̇
zmniejsza
ÒÍÓÓÒÚ¸.
ÒÍÓÓÒÚ¸
100
400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
o
ÓÚÊËχ.100
·‡‡·‡Ì‡
ÑÎfl
Ó·./ÏËÌ. ÔË
Ê·ÌËËprzycisku
èË ‰ÓÔÛÒÚËχfl
èÓÒÎÂ
á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÍβ˜ËÚ¸
‚˚ÒÍÓÓÒÚ¸
ÏÓÊÂÚÂ
pr´dkoÊç
˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.
obr/min.
͇ʉӄÓ
3
{
90
̇ʇÚËfl
Minimalna
ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ̇ ˜Â„Ó
ÌÂÂ ÒÍÓÓÒÚ¸
pr´dkoÊç
˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛
tours/minutes ou jusqu’à ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl
wirowania
Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Óto ̇ 100 Ó·./ÏËÌ.
400
̇ʇڸ obr/min.
ÌÂÒÍÓθÍÓ
une complète élimination de åËÌËχθÌÓ
Ewentualnie
‡Á. ‰ÓÔÛÒÚËχfl
mo˝na ÒÍÓÓÒÚ¸
wy∏àczyç
l’essorage. wirowanie wciskàc ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.
400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
kilkakrotnie przycisk ÓÚÍβ˜ËÚ¸
wirówki
ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛
Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ ÌÂÒÍÓθÍÓ
‡Á.
) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé 4
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
4) TEMOIN DEPART DIFFERE 4) KONTROLKA
4) àçÑàäÄíéê
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È éíãéÜÖççéÉé
Á‡ÔÛÒÍ.
Ce témoin clignote lorsque áÄèìëäÄ
OPÓèNIONEGO STARTU
le départ différé à été activé à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ,
Kontrolka ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
miga kiedy jest
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
ustawiony opóêniony start.

44
DE IT EN

DISPLAY “DIGIT” DISPLAY DIGIT “DIGITAL” DISPLAY


Die Anzeigen im Display Il sistema di segnalazione del The display’s indicator system
geben Ihnen ständig Auskunft display consente di essere allows you to be constantly
über die gerade costantemente informati sul informed about the status of
durchgeführten Funktionen funzionamento dell’ the machine:
des Gerätes. apparecchio:

1) WASCHTEMPERATUR 1) TEMPERATURA DI 1) WASH TEMPERATURE


Wenn ein Programm LAVAGGIO When a programme is
ausgewählt wird, erscheint Al momento della selezione di selected the relevant
automatisch die empfohlene un programma verrà indicator will light up to show
Waschtemperatur durch automaticamente indicata la the recommended wash
Aufleuchten der temperatura di lavaggio temperature. The
entsprechenden Anzeige. consigliata tramite Temperature button can be
Falls eine andere Temperatur l’accensione della relativa used to decrease or increase
durch Drücken der hierfür spia.
vorgesehenen Taste the temperature of your
Scegliendo una temperatura chosen wash cycle. Each
eingestellt worden ist, leuchtet differente, tramite l’apposito
die entsprechende Anzeige time the button is pressed, the
tasto, si illuminerà la spia new temperature level is
auf. corrispondente.
Um eine Kaltwäsche shown on the Wash
Se si vuole eseguire un Temperature Indicator.
(Wasserzulauftemperatur) programma di lavaggio a
durchzuführen sollten alle If you want carry out a cold
freddo le spie devono essere wash all the indicators must
Anzeigen im entsprechenden tutte spente.
Teil des Displays erloschen be off.
sein.

2) TÜRVERRIEGELUNGSANZEIGE 2) SPIA OBLO’ 2) DOOR LIGHT


Nachdem die Taste Dopo aver premuto il tasto Once the START/PAUSE button
START/PAUSE gedrückt wurde, START/PAUSA inizialmente la has been pressed the light
blinkt die Anzeige zuerst eine spia lampeggia per poi first flashes then stops flashing
Zeitlang, dann leuchtet sie diventare fissa sino alla fine and remains on until the end
permanent bis zum del lavaggio. of the wash.
Programmende. Dopo 2 minuti dalla fine del
2 Minuten nach 2 minutes after the end of the
lavaggio la spia si spegne per wash the light goes off to
Programmende erlischt die indicare che ora è possibile
Lampe, um anzuzeigen, dass show that the door can now
aprire l’ oblò. be opened.
die Tür nun entriegelt ist und
geöffnet werden kann.

3) SCHLEUDERDREHZAHL 3) GIRI CENTRIFUGA 3) SPIN SPEED


Sobald das Programm Una volta selezionato il Once the programme has
gewählt wurde, erscheint auf programma, sul display been selected, the maximum
dem Display die apparirà la massima velocità spin speed allowed for that
höchstmögliche Tourenzahl consentita di centrifuga per programme appears on the
für dieses Programm. Durch quel programma. Premendo display. Pressing the spin
wiederholtes Drücken der ripetutamente il pulsante di
Taste wird die button will reduce the speed
centrifuga, la velocità by 100 rpm each time the
Schleuderdrehzahl jeweils um diminuirà ogni volta di 100
100 U/Min herabgesenkt. Die button is pressed. The
Mindestdrehzahl beträgt 400 g/m. La velocità minima minimum speed allowed is
U/Min, es ist jedoch auch consentita è di 400 g/m, 400 rpm, or it is possible to
möglich, den Schleudergang oppure è possibile escludere
la centrifuga premendo omit the spin by pressing the
ganz zu unterdrücken, wenn spin button repeatedly.
man die Taste ripetutamente il pulsante di
Schleuderdrehzahl wiederholt selezione della centrifuga.
drückt.

4) ANZEIGE 4) SPIA PARTENZA RITARDATA 4) DELAY START LIGHT


STARTZEITVORWAHL Lampeggia quando è This flashes when delay start
Sie blinkt, wenn eine impostata la partenza has been set.
Startzeitvorwahl eingestellt ist. ritardata.

45
FR RU
PL

5) DUREE DU CYCLE 5)èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú


5) D¸UGOÂå CYKLU
Au moment de la sélection Przy wyborze programu
ëíàêäà 55

{
d’un programme, la durée èÓÒΠ‚˚·Ó‡
zostaje ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
automatycznie
maximum du cycle à pleine ‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
wyÊwietlony maksymalny
charge s’affiche ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
czas praniaχÍÒËχθ̇fl
z pe∏nym
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸
wsadem. Czas ˆËÍ·ten
ÒÚËÍË
mo˝e‰Îfl
automatiquement. Cette ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl Kg
durée pourra varier en ulec zmianie
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òflw ‚zale˝noÊci
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
DETECTO

od opcji ÔÓ„‡ÏÏ˚.
które zostanà
fonction des options qui
seront choisies.
‚˚·‡ÌÌÓÈ
wybrane.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇ 0 60 40 30 2
La machine calcule la durée Po rozpocz´ciu
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚcyklu pralka
‚ÂÏÂÌË ‰Ó
du programme sélectionné informujeÒÚËÍË.
ÓÍÓ̘‡ÌËfl na bie˝àco o
sur la base d’une charge ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
czasie pozosta∏ym ‚ÂÏfl
do koƒca hh mm
mm
standard; pendant le cycle, ÓÍÓ̘‡ÌËfl
cyklu. ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
la machine rectifie cette ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Urzàdzenie podaje czas
Á‡„ÛÁÍÂ
pozosta∏yÁ‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
do koƒca
durée selon la taille et la ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl,
composition de la programu dla za∏adunku
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ‡ÁÏÂÛ Ë
charge. wzorcowego;
ÒÓÒÚ‡‚Û podczas
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
Dans le où le séchage prania
ÖÒÎË ·˚Îurzàdzenie
‚˚·‡Ì ˆËÍÎ przelicza
automatique a été activé, la ten czas w oparciu o
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÚËÍË/ÒÛ¯ÍË, ‚
durée du programme de rzeczywistà
ÍÓ̈ wielkoÊç
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË i rodzaj
ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
séchage choisi apparaîtra za∏adunku.
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚ÂÏÂÌË ÒÛ¯ÍË ·Û‰ÂÚ
lors de la fin du cycle de ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.
W razie ustawienia suszenia
lavage. automatycznego po
zakoƒczeniu prania zostanie
pokazany czas suszenia.

ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡


6) Voyant “Kg DETECTOR” (La ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È
6)à̉Ë͇ÚÓ
6) Kontrolka “Kg“Kg‰‡Ú˜ËÍ
DETECTOR”
DETECTOR” 66
fonction n’est active que ‚Á‚¯˂‡ÂÚ
(aktywna
(îÛÌ͈Ëfl Á‡„ÛÊÂÌÌÓÂ
jedynie
‡ÍÚ˂̇ przy
ÚÓθÍÓ ‚ χ¯ËÌÛ
‰Îfl
pour les programmes Coton ·ÂθÂ.
programach
ÔÓ„‡ÏÏ Bawe∏na
ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ i
Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
et Synthétique) à̉Ë͇ÚÓ
Syntetyki)
ùÚÓÚ “Kg DETECTOR”
Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ
·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
Durant les 4 premières „ÓÂÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı
Podczas pierwszych
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È 4 ÏËÌÛÚ.
‰‡Ú˜ËÍ4 minut Ç
˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ Kg
minutes de fonctionnement kontrolka
‚Á‚¯˂‡ÂÚ “Kg DETECTOR”
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ DETECTOR

le voyant “Kg DETECTOR” ÓÔ‰ÂÎflÚ¸


pozostaje‚ÂÏfl,
·ÂθÂ. ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl
zapalona ‰Ó
a pralka
reste allumé pendant que la ÍÓ̈‡ ˆËÍ·
oblicza
à̉Ë͇ÚÓ
ÓÚ
ÒÚËÍË,
czas
“Kg ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
pozostajàcy
DETECTOR”
‚ÂÒ‡‚Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚w
·Û‰ÂÚ
χ¯ËÌÛ
do 60 40 30 20
machine calcule le temps zakoƒczenia
„ÓÂÚ¸ Ú˜ÂÌËÂcyklu
ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç
restant, en fonction des ·Âθfl.
zale˝noÊci
˝ÚÓ od wielkoÊci
‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
quantités de linge chargée wsadu. ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸
dans le tambour. ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚ÂÒ‡ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ
·Âθfl.

7) DEGRE DE SALISSURE 7)
7)ìêéÇÖçú
POZIOMáÄÉêüáçÖçàü
ZABRUDZENIA

}
Lorsque le programme est ä‡Í
Po ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ
wybraniu ·˚·
programu
selectionné, l’écran ‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
indiquera automatiquement
zostanie automatycznie
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸
pokazany Á‡„flÁÌÂÌËfl,
poprzez 20’ 90’ 77
à l’aide d’un voyant le degré ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
zapalenie odpowiedniej
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl 60’ 30’
de salissure le plus adapté. kontrolki poziom
En choisissant un degré de Á‡„flÁÌÂÌËfl
zabrudzeniaÁ‡„ÓËÚÒfl
ustawiony dla
salissure différent, le voyant ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
danego programu. Ë̉Ë͇ÚÓ.
indiquera le niveau Wybranie innego poziomu
correspondant. zabrudzenia spowoduje
zapalenie odpowiedniej
kontrolki.

46
DE IT EN

5) PROGRAMMDAUER 5) DURATA CICLO 5) CYCLE DURATION


Wird ein Programm Al momento della selezione di When a programme is
ausgewählt, so wird un programma, verrà selected the display
automatisch die maximale automaticamente indicata la automatically shows the
Programmdauer bei voller durata del ciclo che potrà cycle duration, which can
Beladung angezeigt. Diese variare a seconda delle vary, depending on the
Dauer kann sich je nach den opzioni che verranno options selected.
im Anschluss eingestellten selezionate. Once the programme has
Zusatzoptionen ändern. Dopo l’ avvio del programma started you will be kept
Nach dem Programmstart vi terrà costantemente informed constantly of the
gibt Ihnen die Anzeige informati sul tempo restante time remaining to the end of
ständig Auskunft über die alla fine del lavaggio. the wash.
Restzeit zum Programmende. L’apparecchio calcola tale The appliance calculates the
Die Waschmaschine tempo in base a un carico time to the end of the
berechnet die Zeitdauer bis standard, ma durante il ciclo selected programme based
zum Ende des ausgewählten la macchina corregge il upon a standard loading,
Programms mit der Annahme, tempo a seconda del volume during the cycle, the
dass es sich um eine e della composizione del appliance corrects the time
Standardwäschefüllung carico. to that applicable to the
handelt. Während des Nel caso in cui sia stata size and composition of the
Waschvorgangs berichtigt die impostata l’asciugatura load.
Waschmaschine die Zeitdauer automatica, alla fine del If is selected the automatic
je nach Menge und Art der lavaggio verrà indicata la washing/drying cycle, at the
Wäschestücke in der durata del programma di end of the wash phase, the
Waschmaschine. asciugatura selezionato. drying time remaining to the
Falls die automatische end will be shown on the
Trocknung eingestellt wurde, display.
wird am Ende des
Waschprogramms die Dauer
des gewählten
Trocknungsprogramms
angezeigt.

6) Anzeige “Kg DETECTOR” 6) Spia “Kg DETECTOR” (Attiva 6)Kg DETECTOR Indicator
(aktiv nur für die solo nei programmi Cotone e Available on Cotton and
Programmgruppen Sintetici) Synthetic cycles, during the
Baumwolle und Synthetik) Durante i primi 4 minuti di first 4 minutes of the cycle the
In den ersten 4 Minuten des funzionamento la spia “Kg intelligent sensor will weigh
Programms bleibt die Anzeige DETECTOR” rimane accesa the laundry and adjust the
„Kg DETECTOR” eingeschaltet, mentre la macchina calcola il cycle time, water and
während das Gerät die tempo restante alla fine del electricity consumption
Restzeit zum Programmende ciclo, in base alla quantità di accordingly.
aufgrund der tatsächlich in biancheria effettivamente
der Trommel eingefüllten introdotta all’ interno del
Wäschemenge errechnet. cestello

7) VERSCHMUTZUNGSGRAD 7) LIVELLO DI SPORCO 7) STAIN LEVEL


Beim Einstellen des Al momento della selezione di Once the programme has
Waschprogramms wird un programma, verrà been selected the indicator
automatisch der für dieses automaticamente indicato il light will automatically show
Programm voreingestellte livello di sporco impostato the stain level set for that
Verschmutzungsgrad durch per quel programma tramite programme. Selecting a
Aufleuchten der l’accensione della relativa different stain level the
entsprechenden Lampe spia. relevant indicator will light up.
angezeigt. Wenn Sie einen Scegliendo un livello di sporco
anderen Verschmutzungsgrad differente si illuminerà la spia
wählen, leuchtet die corrispondente.
entsprechende Lampe auf.

47
FR RU
PL

8) VOYANTS PROGRAMMES DE 8)
8)àçÑàäÄíéêõ èêéÉêÄååõ
KONTROLKI PROGRAMÓW
SECHAGE ëìòäà
SUSZENIA
8

{
Les voyants indiquent le type à̉Ë͇ÚÓ˚ ÔÓ͇Á˚‚‡˛Úrodzaj
Kontrolki pokazujà ÔÓ„‡ÏÏ˚
de programme de séchage. ÒÛ¯ÍË:
programu suszenia:

Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ„‡ÏÏ˚: èË


Programmes automatiques: si Programy
‚˚·Ó ӉÌÓÈautomatyczne:
ËÁ ÚÂı ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËı
vous sélectionnez l'un des 3 Po wyborze
ÔÓ„‡ÏÏ Ï‡¯Ë̇ jednego z trzech
҇χ ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
programmes automatiques, la programów
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ automatycznych
‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË Ë Auto
pralko-suszarka obliczy na
machine calcule le temps
nécessaire pour le séchage ainsi
que le degré d'humidité
ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛
podstawie
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
typu wybranego
‚˚·‡ÌÌÓÈ
‚·ÊÌÓÒÚ¸
Ò Â„Ó ÚËÔÓÏ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
·Âθfl ‚
iloÊci za∏adunku
Ë ÚËÔÓÏ
suszenia
i
120’ 90’
czas potrzebny do wysuszenia
résiduelle requis, en fonction de
la charge et du type de
èÓÒÎÂ
‰ËÒÔÎÂÂ
̇ʇÚËfl
bielizny
wilgotnosci
i ˝àdanyÍÌÓÔÍËstopieƒ
ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl
ëíÄêí ̇
ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl
bielizny po
60’ 30’
séchage choisi. ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË.
wysuszeniu.
Une fois le bouton START ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Po wciÊni´ciu ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
START ‚ÂÏfl
enclenché, le temps restant de ÓÍÓ̘‡ÌËfl
wyÊwietlacz ‚˚·‡ÌÌÓÈ
poka˝eÔÓ„‡ÏÏ˚,
pozosta∏y
séchage apparaîtra sur l’écran. ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸
czas suszenia. ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
La machine calcule la durée Á‡„ÛÁÍÂ
Urzàdzenie Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ,czas
podaje ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
du programme sélectionné sur ÍÓÂÍÚËÛÂÚ
pozosta∏y do‚ÂÏfl, koƒca
la base d’une charge ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
programu dla za∏adunku ‡ÁÏÂÛ Ë
standard; pendant le cycle, la ÒÓÒÚ‡‚Û Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó
wzorcowego; podczas ·Âθfl.
prania
machine rectifie cette durée urzàdzenie przelicza ten czas
selon la taille et la w oparciu o rzeczywistà
composition de la charge. wielkoÊç= èÓ„‡Ïχ
i rodzaj ˝ÍÒÚ‡-ÒÛ¯ÍË
za∏adunku.
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl χıÓ‚˚ı
ÔÓÎÓÚÂ̈ Ë ı‡Î‡ÚÓ‚ ËÎË ÔË Á‡„ÛÁÍÂ
= programme de ·Óθ¯Ëı ÍÓ΢ÂÒÚ‚
=Program” ·Âθfl).
Extra
séchage extra sec suszenie” (wskazany dla
(recommandé pour les odzie˝y =z “ç‡ ÔÓÎÍÛ” - èÓ„‡Ïχ
warstwà gàbki,
serviettes, les peignoirs et les szlafroków
ÒÛ¯ÍË, kàpielowych
ÔÓÒÎÂ ÍÓÚÓÓÈ i Í
·Âθ „ÓÚÓ‚Ó
charges volumineuses) du˝ych za∏adunków)
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÒÎÓÊËÚ¸
= programme de Ë ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ̇ ÔÓÎÍ ‚ ¯Í‡ÙÛ.
séchage prêt-à-ranger = Program “Gotowe
= “èÓ‰ ÛÚ˛„” - èÓ„‡Ïχ
do szafy”
= programme de ÒÛ¯ÍË, ÔÓÒΠÍÓÚÓÓÈ ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
séchage prêt-à-repasser Ò΄͇ ‚·ÊÌ˚Ï Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚
=Program „Ó
“Gotowe
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ò‡ÁÛ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸
do prasowania”
CONSEILS UTILES : „·ÊÍ ÛÚ˛„ÓÏ.
Pour les petites charges de linge
(inférieures à 1 kg) ou les èéãÖáçõÖ
U˚YTECZNEëéÇÖíõ:RADY
charges légèrement humides, il Dla ma∏ych za∏adunków
íˉˆ‡ÚËÏËÌÛÚ̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÒÛ¯ÍË
est recommandé de choisir le
(poni˝ej‰Îfl
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ 1 kg), albo Á‡„ÛÁÓÍ
Ì·Óθ¯Ëı dla
bielizny
(ÏÂÌÂÂ lekko
1 Í„) Ë ‰Îflwilgotnej zaleca
Ò΄͇ ‚·ÊÌÓ„Ó
programme de séchage de 30 si´ program suszenia w
minutes. La machine interrompt ·Âθfl. 凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
temperaturze
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚ 30oC.
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÍÓ„‰‡ ·ÂθÂ
automatiquement le cycle Pralko-suszarka zakoƒczy cykl‚
lorsque le degré de séchage ÌÂÈ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó
automatycznie po ÛÓ‚Ìfl
sélectionné est atteint. ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ
osiàgni´ciu ‚·ÊÌÓÒÚË.
wybranego
Pour garantir le bon óÚÓ·˚
stopniaχ¯Ë̇ Ô‡‚ËθÌÓ
suszenia.
fonctionnement de la machine, ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡Î‡, Ì ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
Dla dobrego funkcjonowania
il est préférable d'interrompre la ÔÂ˚‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
pralko-suszarki ÒÛ¯ÍË,si´
zaleca ÂÒÎË
nie
phase de séchage uniquement ÚÓθÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂÚ
przerywaç fazyÍ‡ÈÌÂÈ
suszenia, jeÊli
lorsque cela est absolument ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË.
nie jest to bezwzgl´dnie
nécessaire. konieczne.
èÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË ÔÓ Á‡‰‡ÌÌÓÏÛ
Programmes minutés: ‚ÂÏÂÌË:
120 minutes – 90 minutes – 60 Programy
120 ÏËÌÛÚ – 90naÏËÌÛÚ
czas: – 60 ÏËÌÛÚ – 30
minutes – 30 minutes ÏËÌÛÚ:
120’ - 90’ - 60’ - 30’
Ces témoins peuvent servir à éÌË ÏÓ„ÛÚ
S∏u˝à Ú‡ÍÊÂ
tak˝e doËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ustawiania ÔË
sélectionner des programmes programów
‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ suszenia
ÒÛ¯ÍË ÔÓ na czas.
Á‡‰‡ÌÌÓÏÛ
de séchage minutés. ‚ÂÏÂÌË.e remaining
Phase de refroidissement : Faza ch∏odzenia :
Cette phase est déclenchée au
î‡Á‡ Óı·ʉÂÌËfl
Kontrolka zapala si´: w fazie
cours du refroidissement final, èÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÙË̇θÌÓÈ
koƒcowej ch∏odzenia, w ˜‡ÒÚË
lors des 10 dernières minutes de ÔÓ„‡ÏÏ˚
ostatnichÒÛ¯ÍË ‚ Ú˜ÂÌËÂ
10 minutach
chaque phase de séchage. ÔÓÒΉÌËı
ka˝dego10programu
ÏËÌÛÚ. suszenia.
48
DE IT EN

8) ANZEIGEN 8) SPIE PROGRAMMI DI 8) DRYING PROGRAMME


TROCKNUNGSPROGRAMME ASCIUGATURA INDICATORS
Die Leuchten zeigen die Art des Le spie indicano il tipo di The indicators display the
Trocknungsprogramms an: programma di asciugatura: type of the drying
programme:
Automatische Trocknung: Wird Programmi Automatici: Automatic Programmes: By
eines der 3 möglichen Selezionando uno di questi 3 selecting one of these 3
automatischen Programme automatic programmes, the
eingestellt, errechnet der programmi automatici la
lavasciuga calcolerà in base al washer-dryer will calculate
Waschtrockner aufgrund der the time needed for drying
Wäscheladung und der carico e al tipo di asciugatura
scelto, il tempo necessario di and the residual dampness
eingestellten Trocknungsart die für
die Trocknung erforderliche Zeit asciugatura ed il grado di required, according to the
und die entsprechende umidità residua desiderata. load and drying type
Restfeuchte. Nach Drücken der Premuto il tasto START sul selected.
Taste START wird im Display die display verrà indicato il tempo After pressing the START
verbleibende Trocknungszeit button, the display will shown
di asciugatura restante. the drying time remaining.
angezeigt. L’apparecchio calcola tale
Die Waschmaschine berechnet The appliance calculates the
die Zeitdauer bis zum Ende des
tempo in base a un carico time to the end of the
ausgewählten Programms mit standard, ma durante il ciclo selected programme based
der Annahme, dass es sich um la macchina corregge il upon a standard loading,
eine Standardwäschefüllung tempo a seconda del volume during the cycle, the
handelt. Während des e della composizione del appliance corrects the time
Waschvorgangs berichtigt die carico. to that applicable to the
Waschmaschine die Zeitdauer size and composition of the
je nach Menge und Art der load.
Wäschestücke in der = Programma di
Waschmaschine. asciugatura extra asciutto
(consigliato per spugne, = Extra dry drying
accappatoi e carichi programme (recommended
= Trockenprogramm ingombranti). for towels, bathrobes and
Extratrocken (für Frottee-
Handtücher, Bademäntel und bulky loads)
umfangreiche = Programma di
Wäscheladungen empfohlen) asciugatura pronto armadio
= Cupboard dry
= Trockenprogramm drying programme
Schranktrocken = Programma di
asciugatura pronto stiro = Iron dry drying
= Trockenprogramm programme
Bügelfertig CONSIGLI UTILI:
Per piccoli carichi di USEFUL TIPS:
NÜTZLICHE HINWEISE: biancheria (inferiori ad 1 Kg) o The 30 minute drying
Für kleine Wäscheladungen per carichi leggermente umidi programme is recommended
(unterhalb 1 kg) oder für leicht si consiglia di utilizzare il
feuchte Wäsche empfehlen wir, for small loads (less than 1 kg)
programma asciugatura a or slightly damp loads.
das 30’ zeitgesteuerte tempo 30’.
Trockenprogramm einzustellen. Your washer-dryer ends the
Ihr Waschtrockner wird das La vostra lavasciuga conclude cycle automatically when it
Trockenprogramm automatisch il ciclo automaticamente al reaches the drying level
beenden, wenn der eingestellte raggiungimento del grado di selected.
Trocknungsgrad erreicht worden asciugatura impostato. For the correct operation of
ist. Für eine einwandfreie Funktion Per un corretto funzionamento the appliance, it is preferable
des Gerätes empfiehlt es sich, dell’ apparecchio è preferibile not to interrupt the drying
den Trockenvorgang nicht zu non interrompere la fase di phase unless it is really
unterbrechen, wenn es nicht asciugatura se non realmente necessary.
unbedingt notwendig ist. necessario.
Timed programmes:
Zeitgesteuerte Trocknung 120 minutes – 90 minutes – 60
(Trockenzeit): Programmi a Tempo:
120’ – 90’ – 60’ – 30’: minutes – 30 minutes:
120’ – 90’ – 60’ – 30’: They may be used to select
Sie dienen auch zur Einstellung Possono essere utilizzati per
impostare dei programmi di timed drying programmes.
der gewünschten Trockenzeit.
asciugatura a tempo.
Abkühlphase : Cool down phase :
Die Leuchte der Abkühlphase Switched on during the final
Fase raffreddamento : cool down period, in the last
leuchtet in den letzten 10 Si accende nella fase finale di
Minuten des Programms auf, 10 minutes of each drying
raffreddamento, negli ultimi 10 phase.
wenn die Abkühlphase minuti di ogni asciugatura.
eingeleitet wird.
49
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES

PROGRAMME POUR: MANETTE DES CHARGE TEMPERATURE TEMP. CHARGE DE LESSIVE


PROGRAMME DE MAXI CONSEILLEE MAXIMUM
LAVAGE SUR: kg °C °C
II I
Tissus résistants 1) Jusqu’à:
Coton, lin, chanvre + Pre 7 60°
avec prélavage 90°
*
Coton, mixtes
résistants,
1) ** 7 40° Jusqu’à:
60°
Couleurs
*
Tissus mixtes et synthétiques 1) Jusqu’à:
Mixtes résistants
3,5 40°
60°
Tissus très délicats
*
2,5 40° Jusqu’à:
Synthétiques
acryliques 40°

Laine “lavable en machine” 2 40° Jusqu’à:


40°

Lavage main 1,5 30° Jusqu’à:


30°

Rinçage - - -
*
Essorage Energique - - -
*
Uniquement vidange - - -

Jeans 3 40° Jusqu’à:


JEAN
40°
Tissus résistants
*
2)
30° Jusqu’à:
Tissus mixtes et synthétiques 1,5
Cycle rapide 14’ 30°
Tissus résistants Rapid Jusqu’à:
Tissus mixtes et synthétiques 2,5 30°
Cycle rapide 30’ 14-30-44 Min 40°
Tissus résistants Jusqu’à:
Tissus mixtes et synthétiques 3,5 30°
Cycle rapide 44’ 40°
*
Mixtes, Synthétiques Jusqu’à:
3,5 30°
délicats 30°
40°
*
Mixtes - Séchage 3,5 - -

5 - -
Coton - Séchage

Coton - Mixtes 1,5 30° Jusqu’à:


Rapid + 59 Min
30°

50
Rapid + 59 Min OFF + Pre

G
IN F

A
R

B
D

RI
CS
LS
CIA
Rapid

PE
14-30-44 Min

S
Jeans

Notes importantes

Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 4 kg maxi.

INFORMATION POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE


(Selon norme EN 50229)

Lavage
Utiliser le programme ** en sélectionnant le degré de salissure maximum, la vitesse
maximale d’essorage et la température de 60°C.
Le programme également recommandé pour les tests comparatifs à température
inférieure.
Séchage
Premier séchage effectué avec 5kg (composition du linge = taies d’oreiller et serviettes)
en sélectionnant le programme séchage coton ( ) prêt-à-rager ( ).
Le second séchage effectué avec 2Kg (composition du linge = 2 draps e serviettes) en
sélectionnant le programme séchage coton ( ) prêt-à-rager ( ).

Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d’essorage selon
les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne présente pas d’indication, vous
pouvez essorer à la vitesse maximale.

Le bouton température permet de laver à toutes les températures inferieur au maximum


autorisé.
* Programmes pour un séchage automatique.

1) Pour le programme présenté il est possible d’ajuster la durée et l’intensité du lavage en


utilisant le bouton de degré de salissure.

2) En sélectionnant le programme rapide “14’-30’-44’” avec la manette des programmes et en


appuyant sur la touche “degré de salissure” il est possible de choisir un des trois programmes
rapides à disposition: 14mn, 30mn et 44mn.

Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit
blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la section
“II“ du tiroir à lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le produit blanchissant
liquide et sélectionner le programme "RINÇAGE" ( ).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF", ajouter à
ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le programme choisi.

51
ROZDZIAÄ 77
ROZDZIAÄ RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 7 TAÁËÈÖA
TABELA
TABELA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
PROGRAMÓW
PROGRAMÓW

Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ MAKS.


êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ MAKS. Maêc. êÖäéåÖçÑìÖåÄü ÉRODEK
ÉRODEK
Çaãpyçêa PIORÅCY
PIORÅCY
ìoюùèx
èêéÉêÄåå ÄADUNEK
ÄADUNEK
çaãpyçêa, íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü cpeäcòâ
Ç èéãéÜÖçàà Çäã.: kgkgêã °C íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
II I
Materiaäy
Materiaäy
ïpo÷íûewytrzymaäe
wytrzymaäe
òêàíè 1)
87 Ño: ● ● ●
Õëîïîê, ëåí MAX++Pre
Pre 60°
75°
Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ 90°
*
ñ‚ÂÚÌ˚Â
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
1) ** 87 40°
Ño:
60°
● ●

Materiaäy
Materiaäy mieszane
mieszane
ñìåcoâûe è
*
ii syntetyczne
syntetyczneòêàíè 1) Ño:
cèíòeòè÷ecêèe 3,5
4 40° ● ●
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa 60°
*
Bardzo
Bardzo
o÷eíü delikatneòêaíè
delikatne
äeëèêaòíûe 2,5 40°
Ño: ● ●
materiaäy
materiaäy 40°

òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ 2 Ño: ● ●


40°
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË" 40°

1,5 Ño: ● ●
êìóçÄü ëíàêäÄ 30°
30°

èÓÎÓÒ͇ÌË - - - ●
*
- - -
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
*
íÓθÍÓ ÒÎË‚ - - -

“MIX & WASHÑÊËÌÒ˚


SYSTEM” Jeans 3
7
8 Ño:
èÓ„‡Ïχ 40° ● ●
èÓ„‡Ïχ 40°
ïpo÷íûe
Materiaäy
Materiaäy òêàíè
wytrzymaäe
wytrzymaäe
*
ñìåcoâûe è cèíòeòè÷ecêèe 2) Ño:
Materiaäy
Materiaäy mieszanei i òêàíè
mieszane 1,5 30° 30° ● ●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
syntetycz
syntetycz ne
ne ÔÓ„‡Ïχ 14’

ïpo÷íûe
Materiaäy
Materiaäy òêàíè
wytrzymaäe
wytrzymaäe Ño:
ñìåcoâûe è cèíòeòè÷ecêèe Rapid
Materiaäy
Materiaäy mieszanei i òêàíè
mieszane 2,5 30° 40° ● ●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
syntetycz
syntetycz ne
ne ÔÓ„‡Ïχ 30’ 14-30-44 Min
ïpo÷íûe
Materiaäy
Materiaäy òêàíè
wytrzymaäe
wytrzymaäe Ño:
ñìåcoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
Materiaäy
Materiaäy mieszanei i òêàíè
mieszane 3,5 30° ● ●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
syntetyczne
syntetycz ne ÔÓ„‡Ïχ 44’ 40°
*
mieszane, delikatne
mieszane, delikatne Ño:
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷. äåëèêàòíûå 3,5
4 30°
40° 30° ● ●
syntetyczne
syntetyczne 40°
*
ÒÏÂÒÓ‚˚ Ú͇ÌË - ëۯ͇ 3,5
4 - -

ıÎÓÔÓÍ - ëۯ͇ 5 - -

1,5 Ño:
ıÎÓÔÓÍ - ÒÏÂÒÓ‚˚ Ú͇ÌË Rapid + 59 Min 30° ● ●
30°

52
Rapid + 59 Min OFF
OFF + Pre
Rapid + 59’ MAX + Pre

G
IN F

A
R

B
D

RI
CS
LS
CIA
RapidRapid

PE
14’- 30’- 44’
14-30-44 Min

S
MIX &
Jeans
WASH

Uwagi:
Uwagi:
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 4 êã cyxoão


áeëüÿ.

àÌÙÓχˆËfl ‰Îfl ··Ó‡ÚÓËÈ


(Ref. EN 50229 Standards)

ëÚË͇
àÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ** Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï Ï‡ÍÒËχθÌ˚Ï ÛÓ‚ÌÂÏ Á‡„flÁÌÂÌËfl, χÍÒËχθÌ˚Ï ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ
Ó·ÓÓÚÓ‚ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ 60°C.
èÓ„‡Ïχ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÚÂÒÚ‡ Ò ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ.

ëۯ͇
ÑÎfl ÔÂ‚ÓÈ ÒÛ¯ÍË 5Í„ (Á‡„ÛʇÂÏÓ ·Âθ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ì‡‚ÓÎÓ˜ÍË Ë ÔÓÎÓÚÂ̈‡) ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡Ïχ ÒÛ¯ÍË
ıÎÓÔ͇ ( ) ËÎË h‡ ÔÓÎÍÛ ( ).
Û
ÑÎfl ‚ÚÓÓÈ ÒÛ¯ÍË 23Í„ (Á‡„ÛʇÂÏÓ ·Âθ ÒÓ‰ÂÊËÚ 293 ÔÓÒÚ˚ÌË Ë ÔÓÎÓÚÂ̈‡) ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡Ïχ ÒÛ¯ÍË
ıÎÓÔ͇ ( ) ËÎË Òۯ͇ Á‡( 120
h‡ ÔÓÎÍÛ 90 ).ÏËÌÛÚ (90’).
(120’).

ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı


ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.

* èÓ„‡ÏÏ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÛ¯ÍË.


1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ËÒÔÓθÁÛfl
ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë
44 ÏËÌÛÚ˚.

ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl
ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ( ).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.

5353
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE

PROGRAMM FÜR / GEWEBEART PROGRAMM-WAHL- MAX EMPFOHLENE HÖCHST- WASCHMITTEL


SCHALTER BELADUNG TEMPERATUR TEMPERATUR EINFÜLLEN
EINSTELLEN kg °C °C
AUF
II I
Koch-/Buntwäsche 1) Bis:
Baumwolle Leinen Jute + Pre 7 60°
90°
mit Vorwäsche
Baumwolle Leinen
*
strapazierfähige Gewebe
1) ** 7 40° Bis:
60°
Widerstandsfähige
Synthetik
*
1)
Mischgewebe aus 3,5 40° Bis:
Baumwolle und Synthetik 60°
*
Feinwäsche
2,5 40° Bis:
Synthetik (Dralon, Acryl, Trevira) 40°

Waschmaschinenge- 2 40° Bis:


eignete Wolle 40°

Handwäsche 1,5 30° Bis:


30°

Spülen - - -
*
Intensivschleudern - - -
*
Abpumpen - - -

40° Bis:
Jeans Programm Jeans 3 40°

Koch-/Buntwäsche
*
2) Bis:
Synthetik 1,5 30° 30°
Schnellprogramm 14’
Koch-/Buntwäsche Rapid Bis:
Synthetik 2,5 30°
Schnellprogramm 30’ 14-30-44 Min 40°

Koch-/Buntwäsche Bis:
Synthetik 3,5 30° 40°
Schnellprogramm 44’
*
Empfindliche Mischgewebe
3,5 30° Bis:
und Synthetik Wolle 40°
30°
*
Mischgewebe - Trocknen 3,5 - -

5 - -
Baumwolle - Trocknen

Bis:
Baumwolle- Mischgewebe Rapid + 59 Min 1,5 30° 30°

54
Rapid + 59 Min OFF + Pre

G
IN F

A
R

B
D

RI
CS
LS
CIA
Rapid

PE
14-30-44 Min

S
Jeans

Hinweise:

Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf höchstens 4 kg zu reduzieren.

Informationen zu Normtestzwecken
(Norm EN 50229)

Waschen
Stellen Sie das Programm ** ein und wählen Sie den höchsten Verschmutzungsgrad, die höchste
Schleudertourenzahl und eine Temperatur von 60°C.
Programm empfohlen auch für Vergleichstests bei niedrigerer Temperatur.

Trocknen
Erste Trocknung mit 5 kg Wäsche (bestehend aus Handtüchern und Kissenbezügen) unter
Verwendung des Trocknungsprogramms für Baumwolle ( ), Einstellung Schranktrocken ( ).
Zweite Trocknung mit 2 kg Wäsche (bestehend aus 2 Bettlaken und Handtüchern) unter Verwendung
des Trocknungsprogramms für Baumwolle ( ), Einstellung Schranktrocken ( ).

In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des
Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wäscheetikett vorfinden, können sie die
höchstmögliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.

Durch Drücken der Taste Waschtemperatur kann diese beliebig unterhalb des höchstmöglichen
Werts gesenkt werden.
* Programmen für die automatische Trocknung vorgesehen.

1) Bei den angegebenen Programmen ist es möglich, mit der Taste Verschmutzungsgrad die
Programmdauer und die Waschintensität zu wählen.

2) Wenn Sie mit dem Programmwahlschalter das Schnellprogramm “14’-30’-44’” einstellen und die Taste
ࡐ9(RSCHMUTZUNGSGRAD“ betätigen, können Sie unter 3 möglichen Schnellprogrammen wählen,
mit einer Dauer von jeweils 14, 30 e 44 Minuten.
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flüssigen Bleichmittel
behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der Waschmaschine
vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “II“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für Flüssigmittel und füllen
6LHGDV%OHLFKPLWWHOHLQ6WHOOHQ6LHGDV3URJUDPPࡐ6SOHQ´  HLQ.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF, fügen
Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem Waschprogramm
Ihrer Wahl.

55
IT
CAPITOLO 7
TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA PER: SELEZIONE CARICO TEMP. TEMP. CARICO DETERSIVO


PUNTATORE MAX CONSIGLIATA MASSIMA
MANOPOLA kg °C °C
PROGRAMMI SU:
II I
Tessuti resistenti 1) Fino a:
Cotone, lino, canapa + Pre 7 60° 90°
con prelavaggio
*
Cotone, Misti resistenti,
Colorati
1) ** 7 40°
Fino a:
60°
*
Tessuti misti e sintetici 1) Fino a:
3,5 40°
Misti, Cotone, Sintetici 60°
Tessuti delicati
*
Biancheria in lana Sintetici 2,5 40° Fino a:
(Dralon, Acrylico, Trevira) 40°

Lana "lavabile in lavatrice" 2 40° Fino a:


40°

Lavaggio a mano 1,5 30° Fino a:


30°

Risciacqui - - -
*
Centrifuga energica - - -
*
Solo scarico - - -

Programma Jeans Jeans 3 40° Fino a:


40°
Tessuti resistenti
*
2)
30° Fino a:
Tessuti misti e sintetici 1,5 30°
Ciclo rapido 14'
Tessuti resistenti Rapid Fino a:
Tessuti misti e sintetici 2,5 30°
Ciclo rapido 30' 14-30-44 Min 40°
Tessuti resistenti Fino a:
Tessuti misti e sintetici 3,5 30°
40°
Ciclo rapido 44'
*
Misti sintetici delicati Fino
Fino a:
a:
3,5 30° 30°
40°
*
Misti - Asciugatura 3,5 - -

Cotone - Asciugatura 5 - -

30° Fino a:
Cotone e Misti Rapid + 59 Min 1,5 30°

56
Rapid + 59 Min OFF + Pre

G
IN F

A
R

B
D

RI
CS
LS
CIA
Rapid

PE
14-30-44 Min

S
Jeans

Note da considerare

In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a non più di 4 kg.

Informazione per i laboratori di prova


( norma EN 50229)

Lavaggio
Utilizzare il programma ** selezionando il massimo livello di sporco, massima velocità di centrifuga e
temperatura di 60°C.
Programma raccomandato anche per test comparativi a più bassa temperatura.

Asciugatura
Prima asciugatura effettuata con 5kg (composizione carico biancheria = federe e asciugamani)
selezionando il programma asciugatura cotone ( ) pronto armadio ( ).
Seconda asciugatura effettuata con 2kg (composizione carico biancheria = 2 lenzuola e asciugamani)
selezionando il programma asciugatura cotone ( ) pronto armadio ( ).

In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il consiglio del fabbricante
del tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla massima velocità prevista dal
programma.

Premendo il tasto temperatura di lavaggio è possibile lavare a qualsiasi


temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.
* Programmi abilitati all’ asciugatura automatica.

1) Per i programmi indicati è possibile, tramite il tasto livello di sporco, regolare il tempo e l’intensità del
lavaggio.
2) Selezionando il programma rapido “14’-30’-44’” tramite la manopola programmi ed agendo sul tasto
“LIVELLO DI SPORCO” è possibile scegliere uno dei 3 programmi rapidi a disposizione della durata
rispettivamente di 14’, 30’ e 44’.

Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti candeggianti
liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in lavatrice.
Introdurre nello scomparto “II“ del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione nella quale
versare il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" ( ).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF", aggiungere ai capi
candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il programma più adatto.

57
57
EN

CHAPTER 7 TABLE OF PROGRAMMES

PROGRAM FOR: PROGRAMME WEIGHT RECOMMENDED MAX TEMP. CHARGE DETERGENT


SELECTOR ON: MAX TEMP. °C
kg °C

II I
Resistant fabrics 1) Up to:
Cotton, linen + Pre 7 60° 90°
with Prewash
Cotton, mixed
*
resistant, 1) ** 7 40°
Up to:
60°
Coloureds
*
Mixed fabrics and synthetics 1)
3,5 40° Up to:
Cotton, mixed fabrics, synthetics 60°
*
Very delicate fabrics 2,5 40° Up to:
40°

“MACHINE WASHABLE” 2 40° Up to:


woollens 40°

1,5 30° Up to:


Hand wash 30°

- - -
Rinse
*
Fast spin - - -
*
Drain only - - -

Up to:
Jeans Programme Jeans 3 40° 40°

Resistant fabrics
* Up to:
2)
Mixed fabrics and synthetics 1,5 30° 30°
Rapid 14 minute
Resistant fabrics Rapid Up to:
Mixed fabrics and synthetics 2,5 30° 40°
Rapid 30 minute 14-30-44 Min
Resistant fabrics Up to:
Mixed fabrics and synthetics 3,5 30° 40°
Rapid 44 minute
*
Mixed, delicate
3,5 Up to:
synthetics 30° 40°
30°
*
3,5 - -
Mixed - Drying

5 - -
Cotton - Drying

Up to:
Cotton - Mixed Rapid + 59 Min 1,5 30° 30°

58
Rapid + 59 Min OFF + Pre

G
IN F

A
R

B
D

RI
CS
LS
CIA
Rapid

PE
14-30-44 Min

S
Jeans

Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 4 kg maximum.

Information for the test laboratories


(Ref. EN 50229 Standards)

Washing
Use the programme ** with the maximum degree of soiling selected, maximum spin speed
and a temperature of 60°C.
Programme recommended also for test with a lower temperature.

Drying
First drying with 5kg (the load consist: pillowcases and hand-towels) selecting the cotton
drying programme ( ) cupboard dry ( ).
Second drying with 2kg (the load consist: 2 sheets and hand towels) selecting the cotton
drying programme ( ) cupboard dry ( ).

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or
for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed
button.

Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature below
the maximum allowed.
* Programmes for automatic drying.

1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash
using the degree of soiling button.
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "II"
in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE" .

When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.

5959
FR PL
RU

CHAPITRE 8 ÏÀPÀÃPÀÔ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ8 88

SELECTION WYBÓRèêéÉêÄåå
ÇõÅéê
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
PROGRAMU
L’appareil dispose de groupes Ä∧ÿ paç∧è÷íûx
Pralka posiada òèïoâ róãneòêaíeé
grupy è
de programmes différents Ä∧ÿ paç∧è÷íûx
còeïeíè òèïoâ
çaãpÿçíeíèÿ òêaíeé
∋òa è
program
còeïeíè ów stosowane
çaãpÿçíeíèÿ ∋òa w
pour laver tous types de tissus còèpa∧üíaÿ
zaleãnoéci odìaøèía
rodzajuèìeeò
et selon différents degrés de còèpa∧üíaÿ ìaøèía
ãpyïïû ïpoãpaìì, â èìeeò
materiaäu
ãpyïïû i jego stopnia
ïpoãpaìì, â
salissure en attribuant au type cooòâeòcòâèè
zabrudzenia. c êoòopûìè
Programy
cooòâeòcòâèè
âûáèpaeò öèê∧ êoòopûìète
c còèpêè,
de lavage, la température et ró ãniå sië rodzajem
âûáèpaeò öèê∧ prania,
còèpêè,
la durée (voir tableau des òeìïepaòypy
temperaturå èi däugoéciå
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
programmes de lavage). cyklu prania (patrz tabela
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
program
(cì. ów prania).
òaá∧èöy
còèpêè). ïpoãpaìì
còèpêè).

TISSUS RÉSISTANTS MATERIAÄY


MATERIAÄY
èêéóçõÖ WYTRZYMAÄE
WYTRZYMAÄE
íäÄçà
Ces programmes sont Programy
∋òoò
èêéóçõÖ zostaäy
ïpoãpaìì
̇·Ó íäÄçà + Pre
destinés à accomplir des opracowane
paçpaáoòaí ä∧ÿw ìaêcèìa∧üío
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì celu
lavages et des rinçages avec maksymalnego
èíòeícèâoé
paçpaáoòaí ä∧ÿ còèpêèrozwiniëcia
è
ìaêcèìa∧üío
le maximum d’efficacité. fazy prania iccòèpêè
ïo∧ocêaíèÿ
èíòeícèâoé päukania,
è
ïpoìeæyòo÷íûìè
Ils sont entrecoupés de cycles przerywanych
ïo∧ocêaíèÿ c fazami öèê∧aìè
d’essorages qui offrent des oòæèìa ä∧ÿco
wirowania,
ïpoìeæyòo÷íûìè íaè∧y÷øeão
zapewnia
öèê∧aìè
résultats parfaits sur le êa÷ecòâa
doskonaäe
oòæèìa ä∧ÿïo∧ocêaíèÿ.
efekty.
íaè∧y÷øeão
rinçage. Çaê∧ю÷èòe∧üíûé
Koñcowe wirowanie
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ. oòæèì
L’essorage final retire le yäa∧ÿeò
zapewnia âoäy áo∧ee
skuteczne
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
maximum d’eau contenue èíòeícèâío,
usuniëcie wody.
yäa∧ÿeò âoäy ÷eì
áo∧eeäpyòèe
dans les tissus. ïpoãpaììû
èíòeícèâío,còèpêè.
÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
TISSUS MIXTES ET MATERIAÄY
MATERIAÄY
ëåÖëéÇõÖ Z WT
àZ ëàçíÖíàóÖëäàÖ
WTÓKIEN
SYNTHÉTIQUES MIESZANYCH
MIESZANYCH
íäÄçà I I
ëåÖëéÇõÖ
SYNTETYCZNYCH
SYNTETYCZNYCH à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
Ocíoâíaÿ
íäÄçà còèpêa è ïo∧ocêaíèe
Doskonaäe
ëåÖëéÇõÖ
äaюò àefekty
oò∧è÷íûe prania
ëàçíÖíàóÖëäàÖ
peçy∧üòaòû
La combinaison d’un système Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
de lavage efficace, une zapewnia
íäÄçà
á∧aãoäapÿ
ëåÖëéÇõÖ
äaюò zoptymalizowany
òùaòe∧üío
à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
Ocíoâíaÿ
obrotcòèpêa è ïo∧ocêaíèe
rotation optimum du tambour rytm ïoäoápaííoé
íäÄçà
á∧aãoäapÿ
äaюò
ów bëbna
cêopocòè
òùaòe∧üío
oò∧è÷íûe
oraz
peçy∧üòaòû
et l’autogestion du niveau päukanie
Ocíoâíaÿ
âpaùeíèÿ wcòèpêa
ïoäoápaííoé duãej
áapaáaía èiloéci
cêopocòèïo∧ocêaíèe
è ÛÓ‚Ìfl
á∧aãoäapÿ
äaюò
wody.Delikatne
âoäû. òùaòe∧üío
oò∧è÷íûe
Äe∧èêaòíûé peçy∧üòaòû
odwirowanie
oòæèì
d’eau assurent des résultats âpaùeíèÿ
ïoäoápaííoé áapaáaía
cêopocòè è ÛÓ‚Ìfl
á∧aãoäapÿ
zmniejsza
âoäû. òùaòe∧üío
ryzyko
ãapaíòèpyeò,
Äe∧èêaòíûé÷òo pogniecenia
áe∧üe
oòæèìáyäeò
de lavage excellents, âpaùeíèÿ
ïoäoápaííoé áapaáaía
cêopocòè è ÛÓ‚Ìfl
pranych
ìeíüøe tkanin.
cìèíaòücÿ.
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
pendant qu’un rinçage âoäû. Äe∧èêaòíûé
âpaùeíèÿ áapaáaía oòæèì
è ÛÓ‚Ìfl
délicat évite les faux plis. ìeíüøe cìèíaòücÿ
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.

TISSUS TRÈS DÉLICATS MATERIAÄY


MATERIAÄY WYJÅTKOWO
WYJÅTKOWOä
íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ
DELIKATNE
DELIKATNE
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàûä
íäÄçà,
Jest óìÇëíÇàíÖãúçõÖ
to ˜Â‰ÛÂÚÒfl
nowe podejÊcie do
Il s’agit d’un nouveau ëÚË͇
ÇçÖòçÖåì Ò
ÇéáÑÖâëíÇàû
prania, które
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏËsk∏ada si´ z
concept de lavage qui ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl ÒÔ‡ÛÁ‡ÏË.
alterne des moments de naprzemiennych
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl okresów
‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
brassage et de trempage du prania i pauz,‰Îfl
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Íszczególnie
‡Á΢Ì˚Ï
Ú͇ÌÂÈ, ‚ˉ‡Ï
linge; ce processus est odpowiednich
‚̯ÌÂ„Ó do prania‚ˉ‡Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï
particulièrement indiqué pour bardzo
óÚÓ·˚ delikatnych
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚̯ÌÂ„Ó tkanin.
̇ Ú̸͇
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl. ·˚ÎÓ
le lavage de tissus Pranie i p∏ukanie
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ̇
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë odbywa
ÒÚËÍË si´
ÚÍ‡Ì¸Ë ·˚ÎÓ
extrêmement délicats. w du˝ej iloÊci
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
˘‡‰fl˘ËÏ, wody,
·ÂÂÚÒfl
‚Ó‰˚ coË ˜ÂÏ ‚
‰Îfl ·Óθ¯Â,
ÒÚËÍË
Le lavage et le rinçage sont zapewnia
ÓÒڇθÌ˚ı najlepsze
ÔÓÎÓÒ͇ÌËflÔÓ„‡Ïχı.
·ÂÂÚÒfl wyniki.
·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
effectués à pleine eau afin ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı
d’obtenir les meilleures
prestations.

60
DE IT EN

KAPITEL 8 CAPITOLO 8 CHAPTER 8

PROGRAMM/ SELEZIONE SELECTION


TEMPERATURWAHL PROGRAMMI
Um unterschiedliche Textilien Per trattare i vari tipi di For the various types of
und Verschmutzungsgrade tessuto e le varie gradazioni fabrics and various degrees
optimal behandeln zu di sporco, la lavatrice ha of dirt the washing machine
können, bietet Ihnen diese fasce di programmi diversi has different programme
Waschmaschine per tipo di tessuto, bands according to: wash
Programmtypen für temperatura e durata cycle, temperature and
unterschiedliche (vedere tabella programmi lenght of cycle (see table of
Gewebearten, Temperaturen di lavaggio). washing cycle
und Programmdauer (siehe programmes).
Programmtabelle) an .

UNEMPFINDLICHE STOFFE TESSUTI RESISTENTI RESISTANTS FABRICS


Die Programme bieten eine I programmi sono realizzati The programmes have been
maximale Reinigung und per sviluppare il massimo designed for a maximum
jeweils von Schleuderphasen grado di lavaggio e i wash and the rinses, with
unterbrochene Spülgänge, risciacqui, intervallati da fasi spin intervals, ensure perfect
die die optimale Spülung der di centrifuga, assicurano un rinsing.
Wäsche garantieren. perfetto risciacquo. The final spin gives more
Der abschließende La centrifuga finale alla efficient removal of water.
Schleudergang sichert die massima velocità assicura
bestmögliche Trocknung. un’ottima strizzatura.

MISCHGEWEBE UND TESSUTI MISTI E SINTETICI MIXED AND SYNTHETIC


KUNSTFASERN FABRICS
Il lavaggio ed il risciacquo
Das Waschen und Spülen sono ottimizzati nei ritmi di The main wash and the rinse
dieser Gewebearten ist rotazione del cesto e nei gives best results thanks to
durch die optimale Drehzahl livelli di acqua. the rotation rhythms of the
der Trommel und durch das La centrifuga ad azione drum and to the water
perfekt abgestimmte delicata, assicura una levels.
Wasserniveau besonders ridotta formazione di pieghe A gentle spin will mean that
wirksam. sui tessuti. the fabrics become less
Das Schonschleudern creased.
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.

HOCHEMPFINDLICHE STOFFE TESSUTI DELICATISSIMI SPECIAL DELICATE FIBRES

Dieses neue Waschkonzept E’ un nuovo concetto di This is a new wash cycle


mit abwechselnden Wasch- lavaggio in quanto alterna which alternates washing
und Einweichphasen ist momenti di lavoro a and soaking and is
besonders geeignet für die momenti di pausa, particularly recommended
Wäsche feinster Textilien. Die particolarmente indicato for very delicate fabrics.
Spülgänge werden mit per il lavaggio di tessuti The wash cycle and rinses
hohem Wasserstand molto delicati. Il lavaggio e i are carried out with high
durchgeführt, um eine risciacqui sono eseguiti con water levels to ensure best
schonende Behandlung und alto livello di acqua per results.
beste Ergebnisse zu sichern. assicurare le migliori
prestazioni.

61
FR RU
PL

PROGRAMME LAINE
TISSUS TRÈS DÉLICATS
PROGRAMME LAINE èÓ„‡Ïχ
PROGRAM
ëíàêäÄ àáÑÖãàü
WE¸NA
òÖêëíà àá òÖêëíà
WOOLMARK
Ce programmespécialisé
Un programme spécial, pour ÑÎfl ÒÚËÍË
Dzi´ki ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
specjalnemu cyklowi
certifié
laver lespar
Il s’agit WOOLMARK,
articles
d’un ont
nouveau èÓ„‡Ïχ
ÒÔˆˇθÌÓ
WOOLMARK Ô‰̇Á̇˜Â̇
tkaniny z ‰Îfl
‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl
permet
conceptde
l’étiquette laver
Woolmark
de lavage en .qui
Le cycle ÒÚËÍË
czystejËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓ„‡Ïχ, Ëϲ˘Ëı
ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
we∏ny sà prane
profondeur
consiste les fibresalternées
en périodes ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ
χÍËÓ‚ÍÛ
dog∏´bnie Woolmark.
Woolmark.èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ‚
ëÓÒÚÓËÚ,
alterne
délicates des
sansmoments
les de
d’activité et de repos avec une ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ò‡Ï˚Ï
ËÁ ˜Â‰ӂ‡ÌËfl
brassage et maximum
endommager.
température de trempage du
de 40°C a jednoczeÊnie
Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï w∏ókna
Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓÂ
linge; ce processus est ‚‡˘ÂÌËÈ
we∏nianeË Ô‡ÛÁ.
sà å‡ÍÒËχθ̇fl
dobrze
Ce
et secycle alterne
termine par 3les rinçages, ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ
particulièrement
périodes
dont d’activités
un pour indiqué
et depour
l’assouplissant, et chronione. ‚Ó‰˚ 40°ë, 3
ÏËÌËχθÌÓ.
le lavage de tissus
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚È
pauses
un avec
essorage une
court. W cyklu ·‡‡·‡Ì‡
Ç‡˘ÂÌËÂ
ÓÚÊËÏ. tym nast´pujà poÒ
˜Â‰ÛÂÚÒfl
température
extrêmementde 40°C et
délicats sobie na przemian
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË cykle
Ô‡ÛÁ‡ÏË.
conclu par 3 rinçages et un prania i cykle
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚pauzy, przy
Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ
courte phase d’essorage. temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.

LAVAGE A LA MAIN PRANIE R¢CZNE


èêéÉêÄååÄ 30° ëíàêäÄ"
"êìóçÄü
Cette machine à laver est Pralka ma równie˝ cykl prania
également équipée d’un delikatnego , zwanego
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl
–pranie r´czneχ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
programme de Lavage à la Ú‡ÍÊÂ
Jest to‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ
kompletny ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
cykl prania
main. ÒÚË͇". ùÚ‡
dla bielizny ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
przeznaczonej
Ce programme vous permet ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
wy∏àcznie do prania ËÁ‰ÂÎËÈ,
d’effectuer un cycle de ÔÓϘÂÌÌ˚ı
r´cznego.Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
lavage complet pour les Û˜ÌÓÈ
Program ÒÚËÍË"
ma("Hand Wash only"). ùÚ‡
temperatur´
vêtements qui exigent ÔÓ„‡Ïχ
maksymalnie ÒÚË‡ÂÚdo‚Ò„Ó
30°CÔËi 30°ë,
d’être lavés à la main. ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
zakoƒczony Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
jest 3 p∏ukaniami i
Le programme a une ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È
delikatnym ÓÚÊËÏ.
wirowaniem.
température de 30°C et se
termine par 3 rinçages et un
essorage rapide.

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
PROGRAMME SPÉCIAL éèéãÄëäàÇÄçàü
ëèÖñàÄãúçÄü
PROGRAM SPECJALNY
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
èêéÉêÄååÄ
“RINSE”
“RINÇAGE” ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ
ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ
éèéãÄëäàÇÄçàü
„P¸UKANIA”
ùÚ‡
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ
“RINSE”ÚË
ÚË ˆËÍ·
ˆËÍ·
Ce programme effectue ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
ùÚ‡ ÒÒ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
trois rinçages et un essorage
Program
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
ùÚ‡ ten
ÔÓ„‡Ïχ wykonuje
‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË3 ˆËÍ·
ˆËÍ·
ÓÚÊËÏÓÏ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
p∏ukania
ÓÚÊËÏÓÏ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl̇ Ò‰ÌÂÈ
̇ÒÒbielizny
Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
z
ÒÍÓÓÒÚË
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
intermédiaire (qui peut être (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇
réduit ou supprimé en
ÓÚÊËÏÓÏ
poÊrednimi
(ÍÓÚÓ‡fl
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
̇ Ò‰ÌÂÈ
ÏÓÊÂÚÒ‰ÌÂÈ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
·˚Ú¸ ÒÍÓÓÒÚË
odwirowaniami
ÒÍÓÓÒÚË ËÎË
‚ÓÓ·˘Â
(które ‚˚Íβ˜Â̇
(ÍÓÚÓ‡fl
‚ÓÓ·˘Â
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
mo˝na
‚˚Íβ˜Â̇ ÛÏÂ̸¯Â̇
ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
zredukowaç
·˚Ú¸ ËÎË
agissant sur la touche ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇
lub anulowaç ÍÌÓÔÍÓÈ).
specjalnymùÚ‡
appropriée). Il peut être ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ
przyciskiem).
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ·˚Ú¸
ÍÌÓÔÍÓÈ).
ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ÍÌÓÔÍÓÈ).
·˚Ú¸ ùÚ‡
ùÚ‡
utilisé pour rincer tous types ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡
Mo˝na wÏÓÊÂÚ ten‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
de tissus, par exemple après
ÔÓ„‡Ïχ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡
ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ‰Îflsposób
·˚Ú¸ p∏ukaç
·˚Ú¸
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı
wszelkieÚËÔÓ‚
typy
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ Ú͇ÌÂÈ,
‰Îfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ,
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ̇ÔËÏÂ
tkanin , tak˝e
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
̇ÔËÏÂ
‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
un lavage à la main. ÔÓÒÎÂ
odzie˝ Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË
wypranà ·Âθfl.
β·˚ı
ÔÓÒÎÂ
β·˚ı ÚËÔÓ‚
Û˜ÌÓÈ
ÚËÔÓ‚ ÒÚËÍË uprzednio
Ú͇ÌÂÈ,
Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ
·Âθfl.
̇ÔËÏÂ
r´cznie.
ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
Ce programme peut être en Program
ùÚ‡ tenÚ‡ÍÊÂ
ÔÓ„‡Ïχ mo˝eÏÓÊÂÚte˝ byç
·˚Ú¸
outre utilisé comme cycle ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
u˝ywany
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχdo‰ÎflODPLAMIANIA.
‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
Ú‡ÍÊÂ
Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
·˚Ú¸
de BLANCHISSAGE (voir le (patrz tabela
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ programów.)
ÔÓ„‡ÏÏ).
tableau des programmes). ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡
(ÒÏ.Ú‡·ÎˈÛ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ).
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎˈÛ
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
ÔÓ„‡ÏÏ).

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
PROGRAMME SPÉCIAL “Åõëíêõâ
PROGRAMéíÜàå”
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
SPECJALNY
“ESSORAGE ENERGIQUE” èÓ„‡Ïχ
„SZYBKIE “Åõëíêõâ
“Åõëíêõâ éíÜàå” éíÜàå”
WIROWANIE”
Ce programme effectue un ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
èÓ„‡Ïχ ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
Program “Åõëíêõâ
ten éíÜàå”
wykonuje
essorage à la vitesse ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
wirowanie ̇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
χÍÒËχθÌÓÈ
o maksymalnej
maximale (qui peut être ÛÏÂ̸¯Â̇
ÒÍÓÓÒÚË
pr´dkoÊci. ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚmogà
(Obroty ·˚Ú¸
réduit en agissant sur la ÍÌÓÔÍÓÈ).
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
byç redukowane
touche appropriée). ÍÌÓÔÍÓÈ).
specjalnym przyciskiem).

UNIQUEMENT VIDANGE TYLKO WYPUSZCZENIE WODY


Ce programme vous permet Program ten przeznaczony
d’effectuer la vidange de jest tylko do wypuszczenia
l’eau. wody.
62
DE IT EN
HOCHEMPFINDLICHE
WOLLPROGRAMM
WOLLPROGRAMM STOFFE TESSUTI
PROGRAMMA
PROGRAMMA DELICATISSIMI
LANA
LANA SPECIAL DELICATE
WOOLMARK
WOOLMARK PROGRAMME
PROGRAMMEFIBRES
Mit
Das diesem
Dieses neuespeziellen
Programm Waschkonzept
ist ausschließlich E’ un programma
Grazie dedicato
ad uno specifico The
A special cycle,
programme certifiedtoby
dedicated
WOOLMARK-zertifizierten
für waschmaschinengeeignete
mit abwechselnden Wasch- esclusivamente
E’ un nuovo
ciclo, ai WOOLMARK,
concetto
certificato tessutidi
in WOOLMARK,
This is a new
washing enables
wash
fabrics cycle
labelled to with
Waschprogramm
WolleEinweichphasen
und vorgesehen. Das kann ist Ihre “Lana
lavaggio lavabile
i capialterna in
in quanto
vengono lavatrice”.
alterna
puliti Il
in lavoro thoroughly
which
the wash
alternates
woolmark . Thegarments
washing
cycle
Programm
Wollwäsche wechselt
nicht nurzwischen ciclo momenti di without damaging them.
besonders
Arbeits- und geeignet
Ruhepausen fürmitdie momenti
profondità di lavoro
con
a momenti di pausa con unail a
massimo and soaking
comprises and is
of alternate
porentief
Wäsche gereinigt
feinster werden,
Textilien. The cycle comprises
particularly recommended of
einer Höchsttemperatur
sondern wird gleichzeitig vonDie momenti
rispetto per
temperatura di pausa,
la loro integrità.
massima di 40°C e periods
alternate ofperiods
activity and
of activity
Spülgänge werden
40°C und schließt
besonders mit 3mit
geschont. siIl conclude
ciclo alterna
particolarmente con momentiindicatodied
3 risciacqui for very
pauses.
and pausesdelicate
The programmefabrics.
with a maximum has a
hohem Wasserstand
Spülgängen
Der und einem
Waschzyklus arbeitet bei una
per
lavoro centrifuga
il lavaggio
a momenti delicata.
di tessuti
di pausa The wash cycle
maximum
temperature and rinses
temperature
of 40°C of 40°
and
Schonschleudergang
durchgeführt,
einer um eine
Höchsttemperatur ab.von con lt una
d littemperatura
ti Il l t i i are carried
and concludes
concludes out with
with with
3 3high
rinsesrinses
and a
40hC wobei
40°C, d i sich
b Bi hhArbeitsphasen
A bdl it h d massima di 40°C e si water
short
and levels
aspin. to ensure best
short spin.
mit Waschpausen abwechseln. conclude con 3 risciacqui ed results
Das Programm endet mit 3 una centrifuga delicata.
Spülgängen und einem Il programma è
sanften Schonschleudergang. raccomandato da BBB e
TITAN WOOL.

SPEZIALPROGRAMM PROGRAMMA SPECIALE SPECIAL “HAND WASH”


“HANDWÄSCHE” “LAVAGGIO A MANO“
Das Gerät verfügt auch über La macchina presenta This washing machine also
ein besonders sanftes anche un ciclo di lavaggio has a gentle Hand Wash
Waschprogramm, das delicato chiamato Lavaggio programme cycle. This
Handwäsche-Programm. Es a mano. programme allows a
handelt sich um einen Il programma consente un complete washing cycle for
kompletten Waschzyklus für ciclo di lavaggio completo garments specified as “Hand
Wäschestücke, die nur mit der per i capi da lavare Wash only” on the fabric care
Hand gewaschen werden esclusivamente a mano. label. The programme has a
können. Das Programm Il programma raggiunge una temperature of 30°C and
erreicht eine temperatura massima di 30°C concludes with 3 rinses and a
Höchsttemperatur von 30°C e termina con 3 risciacqui e slow spin.
und endet mit 3 Spülgängen una centrifuga delicata.
und einem
Schonschleudergang.

SPEZIALPROGRAMM “SPÜLEN” PROGRAMMA SPECIALE SPECIAL “RINSE” PROGRAMME


“RISCIACQUI”
Das Programm Spülen führt Questo programma effettua This programme carries out
drei Spülgänge aus mit 3 risciacqui della biancheria three rinses with a
letztem Schleudergang, der con centrifuga intermedia intermediate spin (which can
evtl. reduziert oder ganz (eventualmente riducibile o be reduced or excluded by
ausgeschlossen werden kann annullabile tramite l’apposito using the correct button). It
(drücken Sie die tasto). can be used for rinsing any
entsprechende Taste). E’ utilizzabile per risciacquare type of fabric, eg. use after
Geeignet zum Spülen qualsiasi tipo di tessuto, ad hand-washing.
jedweder Gewebeart, z.B. esempio dopo un lavaggio
nach dem Waschen per effettuato a mano.
Hand.
Questo programma può This program can be also
Dieses Programm kann auch essere inoltre utilizzato come used as cycle of Bleaching
als BLEICHPROGRAMM ciclo di CANDEGGIO (vedi (see table of washing cycle
benutzt werden tabella programmi). programmes).
(s.Programmtabelle).

SPEZIALPROGRAMM PROGRAMMA SPECIALE SPECIAL “FAST SPIN”


“INTENSIVSCHLEUDERN” “CENTRIFUGA FORTE” PROGRAMME
Dieses Spezialprogramm führt Questo programma effettua Programme “FAST SPIN”
einen Intensivschleudergang una centrifuga alla massima carries out a maximum spin
(die Schleuderdrehzahl kann velocità (eventualmente (which can be reduced by
evtl. durch Drücken der riducibile tramite l’apposito using the correct button).
entsprechenden Taste tasto).
reduziert werden).

ABPUMPEN SOLO SCARICO DRAIN ONLY


Das Programm pumpt das Questo programma effettua This programme drains out
Wasser nur ab. lo scarico dell’acqua. the water.
63
FR PL
RU
íéãúäé ëãàÇ
UNIQUEMENT
PROGRAMMEVIDANGE “MIX & WASH èÓ„‡Ïχ
íéãúäé
PROGRAM íÓθÍÓ
„MIXÒÎË‚
ëãàÇ
TYLKO WYPUSZCZENIE AND WASH
WODY
Ce programme vous permet
SYSTEM” ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
èÓ„‡Ïχ
SYSTEM”
Program ten ÒÎË‚
íÓθÍÓ ‚Ó‰˚.
ÒÎË‚
przeznaczony
d’effectuer la vidange de ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
jest tylko doÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
wypuszczenia
l’eau.
Il s'agit d'un brevet exclusif wody.
Jest to wy∏àczny patent
Candy et il comporte 2 CANDY i ma 2 wielkie zalety
grands avantages pour dla u˝ytkownika:
l'utilisateur:

• pouvoir laver différents ● mo˝na praç razem ró˝ne


tissus ensemble (exemple: typy tkanin (np. bawe∏n´
coton + synthétique
PROGRAMME JEAN etc…) + tkaninyÑÊËÌÒ˚
èÓ„‡Ïχ
PROGRAM syntetyczne itp.)
JEANS
CeQUI NE DÉTEINT
programme PAS;
spécifique NIE FARBUJÑCE.
ëÔˆˇθÌÓ
Program ÒÓÁ‰‡Ì̇fl
ten ÔÓ„‡Ïχ
zapewnia
Jeans
garantit des performances de ÒÓı‡ÌflÂÚ
optymalne ‚ÒÂ efekty
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡prania
ÔÎÓÚÌ˚ı
lavage idéales pour les fibres Ú͇ÌÂÈ,
tkaninÚ‡ÍËı Í‡Í ‰ÊËÌÒÓ‚‡fl.
wytrzyma∏ych takich
résistantes comme le jean. Ce èÓ„‡Ïχ
jak jeans.‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
Cykl praniaÔËosiàga
programme
• effectueratteint la avec
le lavage ● pranie w tym
χÍÒËχθÌÓÈ programie
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°,
température maximum de temperatur´ 40°C idealnà
une économie d'énergie
40°C, température idéale pour daje
ˉ‡θÌÓznaczne
ÓÚÒÚË˚‚‡ÂÚ Á‡„flÁÌÂÌËfl,
do usuwania zabrudzeƒ bez
considérable.
supprimer les salissures sans ÌÂoszcz´dnoÊci energiiÚ͇ÌË.
ÔÓ‚Âʉ‡fl elastycznoÊci
naruszenia ˝Î‡ÒÚ˘Ì˚Â
abimer l’élasticité des fibres. elektrycznej.
w∏ókien.
Le programme de lavage Program „Mix and Wash”
"Mix & Wash" a une ma temperatur´ 40°C, i
température de 40°C et naprzemienne fazy obrotów
alterne phases dynamiques b´bna: dynamiczne (szybkie
(le panier qui tourne) aux obroty b´bna) i statyczne
phases statiques (linge en (namoczona bielizna jest w
trempage en phase de fazie spoczynku). Z tego
repos). powodu czas trwania tego
Pour ce motif il a une durée cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
plus élevée, en atteignant do 2 godzin.
presque les 2 heures.
PROGRAMME RAPIDE Zu˝ycie
PROGRAM
èêéÉêÄååÄ energii
SZYBKI
Åõëíêéâdla ca∏ego
ëíàêäà
La sélectionnant
En consommation led'énergie cyklu wynosi
W programie
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛtylko 850W/h.
szybkim
·˚ÒÚÓÈ “14’-
ÒÚËÍË Rapid
électrique pour
programme le cycle
rapide “14’- 30’-44” mo˝na,
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ za pomocà
“14’-30’-44’” Ò
30’-44’”
entier estavec
de seulement
la manette 850 przycisku
ÔÓÏÓ˘¸˛ “POZIOM
ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, 14-30-44 Min
des
W/h.programmes et en ËZABRUDZENIA”, ustawiç
ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú
appuyant sur la touche jeden z trzechÏÓÊÌÓ
áÄÉêüáçÖçàü”, czasów:
‚˚·‡Ú¸14’,Ó‰ÌÛ
“degré de salissure” il est
Important: 30’
UWAGA:lub 44’.
ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14
possible de choisir
• le premier lavage unde
des ●W tabeli
pierwsze
ÏËÌÛÚ, programów
30 ÏËÌÛÚpranie tkanin
Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
trois programmes
nouveau rapides à
linge colorées, zamieszczone
ÑÎfl sà wskazania
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
kolorowych nale˝y
disposition: 14mn, 30mn et
doit être effectué dla ka˝dego
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
wykonaç˝ÚËı z prohgramów
ÔÓ„‡ÏÏ nie
oddzielnie
44mn. szybkich.Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸
séparément;
Pour les indications relatives W mieszajàc
programach kolorów.
szybkich
ÒÚËÍË.
à chacun des programmes nale˝y
èË stosowaç
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË znacznie
ÔÓ„‡ÏÏ˚
• dans chaque
rapides, consultez cas,
la ne
table ● W ˝adnym wypadku
mniej detergentów, tylko nie
jamais
des mélanger du linge
programmes. ·˚ÒÚÓÈ
nale˝y ÒÚËÍË
praçÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
razem
oko∏o 20% iloÊci podanych tkanin
coloré QUI DÉTÉINT.
Si vous sélectionnez le ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
nakolorowych
opakowaniu.‚Ò„Ófarbujàcych.
Î˯¸ 20 %
programme rapide, nous ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
vous recommandons Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
d’utiliser 20% de lessive en
moins par rapport à la
quantité conseillée par le
fabricant.

64
SUSZENIE “MIESZANE”
DE IT EN

“MIX & WASH SYSTEM”


ABPUMPEN PROGRAMMA
SOLO SCARICO “MIX & WASH” “MIX &ONLY
DRAIN WASH SYSTEM”
PROGRAMM
Das Programm pumpt das Questo programma effettua PROGRAMME
This programme drains out
Wasser nur ab. lo scarico dell’acqua. the water.
Es handelt sich um ein Si tratta di un brevetto This is an exclusive Candy
exklusives, von Candy esclusivo Candy e offre 2 system and involves 2 great
patentiertes Spezialprogramm, grandi vantaggi: advantages for the
das für Sie einen doppelten consumer:
Vorteil bedeutet:

• Sie können NICHT • poter lavare insieme capi • to be able to wash


AUSFÄRBENDE Wäschestücke di diversi tessuti (es. cotone together different type of
aus unterschiedlichen
JEANS-PROGRAMM + sintetico ecc…)
PROGRAMMA JEANSNON fabrics
JEANS (e.g. cotton +
PROGRAMME
Geweben
Dieses zusammen
Programm ist speziell zum STINGENTI;
Questo programma è stato synthetic
This speciallyetc…) FAST
designed
Waschen
waschen von
(z.B. Baumwolle und studiato per avere la massima COLOUREDS;
programme maintains the
widerstandsfähigen
Kunstfasern, usw.)
Gewebearten, wie z.B. qualità di lavaggio su tessuti high quality wash
Jeansstoffen geeignet. Mit dem resistenti come i jeans. Il ciclo performance
• Gleichzeitig erreichen
Jeansprogramm wird die Sie mit • effettuare
di il lavaggiolacon
lavaggio raggiunge •toresistant
for wash with a like Jeans.
fabrics
diesemsehr
Wäsche Programm eine
sanft, aber un notevolissimo
temperatura massima risparmio
di 40°C, considerable
The programmeenergy
has a
außerordentliche
dennoch gründlich gewaschen di energia.
ideale per rimuovere lo saving. temperature of
maximum
und geschleudert. Die max.
Energieersparnis sporco senza intaccare 40°C , ideal for removing the
Waschtemperatur beträgt 40°C. l’elasticità delle fibre. dirty without damaging the
In
DasKombination mit der sanften
Waschprogramm “Mix & Il programma di lavaggio The "Mix of& Wash"
Waschmechanik bleiben die elasticity the fibres.
Wash“ wäscht
Farben so langemit einer
erhalten “Mix & Wash” ha una programme has a
Temperatur von nur 40°C, wobei temperatura di 40°C ed temperature of 40°C and
sich dynamische Phasen (in alterna fasi dinamiche (il alternate dynamic phases
denen sich die Trommel dreht) cesto che gira) a fasi statiche (the basket that turns) to
mit Ruhepausen (in denen die (capi in ammollo in fase di static phases (fabrics in soak
Wäsche in der Waschflotte riposo). Per questo motivo ha in phase of rest) with a
liegen bleibt) abwechseln. Aus una durata più elevata, duration programme that
diesem Grund ist die raggiungendo quasi le 2 ore. almost reaching the 2 hours.
Programmdauer mit fast 2 Il consumo di energia The energy consumption for
Stunden zwar länger, aber der
SCHNELLPROGRAMM elettrica per l’intero
PROGRAMMA RAPIDO ciclo a the complete
RAPID PROGRAMMEcycle is only
Energieverbrauch
Wenn Sie mit demfür das pieno carico è
Selezionando di soli 850
il programma 850 Rapid
The W/h. programme allows
gesamte Waschprogramm
Programmwahlschalter das W/h. “14’-30’-44’ “ tramite
rapido a washing cycle to be
beträgt
Schnellprogramm “14’-30’-
nur 0,85 KW/h. la manopola programmi ed completed in just 14 minutes!
44’” einstellen und die Taste agendo sul tasto “LIVELLO DI This programme is particularly
„VERSCHMUTZUNGSGRAD“ SPORCO” è possibile suited to slightly dirty cottons
betätigen, können Sie unter 3
Wichtiger Hinweis: scegliere
Avvertenze: uno dei 3 and mixed fabrics.
Important:
möglichen
• Buntwäsche, die zum ersten programmi rapidi adi capi
• il primo lavaggio Using thewashing
•the first Degree of of soiling
new
Schnellprogrammen
Mal gewaschen wird, wählen,
sollte disposizione
colorati nuovidella durata
deve essere button on the
coloureds Rapid
fabrics cycle
must bewill
mit einer Dauer
separat von jeweils
gewaschen 14,
werden. rispettivamente di 14’, 30’ e
effettuato separatamente. enable
done separately; either a
you to select
30 e 44 Minuten. 44’. 14, 30 or 44 minute wash
Für die jeweiligen Per le indicazioni relative a cycle.
Eigenschaften der ciascun programma rapido When selecting the rapid
•Mischen Sie niemals
Schnellprogramme schauen • in ogni caso,
consultare non mischiare
la tabella • in every case,
programme, never
please mixthat
note
ausfärbende
Sie bitte in der Wäschestücke mai capi colorati stingenti.
programmi. weNON-FAST
recommend COLOUREDS
you use only
mit anderer Wäsche.
Programmtabelle nach. Quando selezionate il fabrics.
20% of the recommended
Bitte denken Sie daran, beim programma rapido utilizzate quantities shown on the
Schnellprogramm das solo il 20% della quantità di detergent pack.
Waschmittel entsprechend zu detersivo riportata sulla For information about these
reduzieren und verwenden Sie confezione. programmes please refer to
nur 20% der vom Hersteller the programmes table.
angegebenen
Waschmittelmenge.

65
FR PL
RU
PROGRAMME CHEMISES
PROGRAMME RAPIDE ùÚ‡
èêéÉêÄååÄÔÓ„‡Ïχ“êìÅÄòäà”
PROGRAM
PROGRAM ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
SZYBKI
KOSZULE
En sélectionnant
Cycle de lavage le complet ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸
ùÚ‡ W programie
ÔÓ„‡Ïχ
Kompletny ÔÓÎÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ‰Îfl
szybkim
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
cykl prania “14’-
dla
programme
pour rapide “14’-
chemises. Û·‡¯ÂÍ.
koszul. mo˝na,
30’-44”
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ÔÓÎÌÛ˛za pomocà
ÒÚËÍÛ ‰Îfl
30’-44’”
Le lavageavec
et le la manette
rinçage sont éÒÌӂ̇fl
Pranie i ÒÚË͇
przycisku
Û·‡¯ÂÍ. “POZIOM
p∏ukanie Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ
jest ‰‡˛Ú
des programmes
optimisés au niveau et en
des ÎÛ˜¯ËÂ
éÒÌӂ̇fl ÂÁÛθڇÚ˚
ZABRUDZENIA”, ·Î‡„Ó‰‡fl
ustawiç
ÒÚË͇ Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ
zoptymalizowane w zakresie‰‡˛Ú
appuyant
rythmes desur la touche
rotation du ËÁÏÂÌÂÌËflÏ
jeden
ÎÛ˜¯ËÂ
obrotów ÒÍÓÓÒÚË
z trzech
ÂÁÛθڇÚ˚
b´bna ‚‡˘ÂÌËfl
czasów:
·Î‡„Ó‰‡fl
oraz ·‡Í‡
14’,
“degré de
tambour etsalissure”
des niveaux il est Ëpoziomu
ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚.
30’
ËÁÏÂÌÂÌËflÏlub 44’.ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl ·‡Í‡
wody.
possible
d’eau. de choisir un des Ëå‡ÍÒËχθ̇fl
W tabeli
Program
ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
programów
osiàga
troisprogramme
Le programmes rapides
atteint uneà ÔÓ„‡ÏÏ˚
zamieszczone
temperature
å‡ÍÒËχθ̇fl 40°CÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ëmaksymalnà
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl
sà wskazania 3
disposition: 14mn,
température 30mn de
maximale et Ù‡Á‡ÏË
40°C i ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
dla
ÔÓ„‡ÏÏ˚
ka˝dego
koƒczy
40°C
30°C Ë
zsi´Ë ÛÍÓÓ˜ÂÌÌ˚ÏË
prohgramów
trzema 3
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒfl
44mn.
30° et se termine par 3
40°C szybkich.
Ù‡Á‡ÏË
p∏ukaniamiÓÚÊËχ i delikatnym
Pour les indications Ù‡Á‡ÏË
W ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
programach Ëszybkich
ÛÍÓÓ˜ÂÌÌ˚ÏË
rinçages ainsi qu’unrelatives wirowaniem.
Ù‡Á‡ÏË
à chacundélicat.
essorage des programmes nale˝yÓÚÊËχstosowaç znacznie
rapides, consultez la table mniej detergentów, tylko
des programmes.
SECHAGE MIXTES Âûñóøèâàòü
ëìòäÄ
oko∏o
SUSZENIE ëàçíÖíàäà
20% òêàíèpodanych
iloÊci
“MIESZANE” èç
Si vous sélectionnez
Sèchage le
de tissus mélangés ñìåøàííûõ
Âûñóøèâàòü
na opakowaniu.
Suszenie âîëîêîí
òêàíè èç
materiaäów
programme rapide, nous
(synthétiques/coton), tissus (ñèíòåòè÷åñêèå/õëîï÷àòûå),
ñìåøàííûõ
mieszanychâîëîêîí (syntetycznych/
vous recommandons
synthétiques. ñèíòåòè÷åñêèå
(ñèíòåòè÷åñêèå/õëîï÷àòûå),
baweänianych), òêàíè.
d’utiliser 20% de lessive en ñèíòåòè÷åñêèå
syntetycznych. òêàíè.
moins par rapport à la ëìòäÄ ïãéèäÄ
quantité conseillée
SECHAGE COTON par le Âûñóøèâàòü
ëìòäÄ ïãéèäÄ
SUSZENIE õëîï÷àòî-
“BAWEÄNA”
fabricant.de tissus en coton,
Sèchage áóìàæíûå,
Âûñóøèâàòü
Suszenie materiaäówëüíÿíûå,
õëîï÷àòî- z
éponge, lin, chanvre, etc... êîíîïëÿíûå
áóìàæíûå, è ò.ï. òêàíè;
ëüíÿíûå,
baweäny, rëcznikowych,
lnianych, dzianiny
êîíîïëÿíûå è ò.ï. itp...
PROGRAMME CHEMISES Ó ‡ ˝ Ò 59’
ÅõëíêÄü
PROGRAM ÂÒÒ Ò  òêàíè;
KOSZULE ‡ ÒÛ ‡ ÒÂ Ó
Cycle
59’ TOUTdeENlavage
1 complet Á‡ 59’. ùÚ‡59’
Kompletny
ÅõëíêÄü
SZYBKI ˉ‡θ̇fl
59’ cykl prania ÔÓ„‡Ïχ dla‰Îfl
pour
Un chemises. de lavage et
programme ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
koszul.˝ÍÒÔÂÒÒ
èÓÎ̇fl
Szybki ÒÛıËı, ÒÚË͇
program Ò‚ÂÊËı ËËÒۯ͇
prania „ÓÚÓ‚˚ı
i ‚Ò„Ó
Le lavage et le rinçage
de séchage complet d’une sont ‰Îfl
Á‡ Ӊ‚‡ÌËfl
Pranie
suszenia i ‚¢ÂÈ
p∏ukanie ͇Í
trwajàcyÔÓ„‡Ïχ
59’. ùÚ‡ ˉ‡θ̇fl ÚÓθÍÓ
jest
oko∏o 59’. ˆËÍÎ
‰Îfl
optimisés
durée de au
59minniveau des
environ. Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl.
zoptymalizowane
Idealny
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl do
ÒÛıËı, uzyskania
Ò‚ÂÊËı
w zakresie
Ë ubraƒ
„ÓÚÓ‚˚ı Rapid + 59 Min
rythmes de rotation
C’est le programme idéal du obrotów
czystych b´bna oraz
‰Îfl Ӊ‚‡ÌËfliwody. suchych
‚¢ÂÈ Í‡Í ÚÓθÍÓ które ˆËÍÎ
tambour
pour et des
obtenir desniveaux
vêtements -Á‡ÍÓ̘ËÚÒfl.
å‡ÍÒËχθ̇fl
poziomu
pragniemy Á‡„ÛÁ͇: 1,5 Í„
natychmiast
d’eau. et secs prêts à être
propres Program4 osiàga
(̇ÔËÏÂ
nosiç. Û·‡¯ÍË)
Le programme
portés atteint une
immédiatement. temperature maksymalnà
température maximale de -40°C
å‡ÍÒËχθ̇fl
iÁ‡„flÁÌÂÌ̇fl
koƒczy Á‡„ÛÁ͇:
si´ Ú̸͇
trzema1,5 Í„
-(̇ÔËÏÂ
-ë··Ó
Dla ma∏ych 4 Û·‡¯ÍË) wsadów (ıÎÓÔÓÍ
max Ë
-40°C
Pouret se petites
des terminecharges
par 3 p∏ukaniami
Òϯ‡ÌÌ˚Â
1,5 kg (na Ú͇ÌË)i delikatnym
przyk∏ad 4
rinçages
de 1,5 kgainsi
maxiqu’un
(pour 4 wirowaniem.
koszule)
essorage délicat.
chemises par exemple) - ë··Ó Á‡„flÁÌÂÌ̇fl Ú̸͇ (ıÎÓÔÓÍ Ë
ë ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ
Òϯ‡ÌÌ˚ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
Ú͇ÌË)zabrudzonych
- Ubraƒ ma∏o
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‰ÓÁÛ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ (‚
SECHAGE MIXTES
- Pour des vêtements peu SUSZENIE
SUSZENIE
(bawe∏na
Ò‡‚ÌÂÌËË
“MIESZANE”
“MIESZANE”
i mieszanki)
Òmateriaäów
ÌÓχθÌÓÈ) ‰Îfl ÚÓ„Ó
Sèchage
sales de et
(coton tissus mélangés
mixte) ëSuszenie
˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
(synthétiques/coton), tissus ˜ÚÓ·˚
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
mieszanych ‰ÓÁÛ ÏÓ˛˘Â„Ó Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ (‚
(syntetycznych/
Przy tym programie
‡ÒÚ‡˜Ë‚‡ÌËÂ.
Ilsynthétiques.
est recommandé de Ò‡‚ÌÂÌËË
baweänianych),
zalecamy Ò ÌÓχθÌÓÈ)
zmniejszenie ‰Îfl ÚÓ„Ó
iloÊci
réduire le dosage de lessive ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸
syntetycznych.
detergentu „Ó
(w porównaniu z
(par rapport à la charge ‡ÒÚ‡˜Ë‚‡ÌËÂ.
programem zwyk∏ym).
SECHAGE
normale) pour COTON éviter tout SUSZENIE
SUSZENIE “BAWEÄNA”
“BAWEÄNA”
Sèchage
gaspillage. de tissus en coton, Suszenie materiaäów z
éponge, lin, chanvre, etc... baweäny, rëcznikowych,
lnianych, dzianiny itp...
59’ TOUT EN 1 SZYBKI 59’
Un programme de lavage et Szybki program prania i
de séchage complet d’une suszenia trwajàcy oko∏o 59’.
durée de 59min environ. Idealny do uzyskania ubraƒ
C’est le programme idéal czystych i suchych które
pour obtenir des vêtements pragniemy natychmiast
propres et secs prêts à être nosiç.
portés immédiatement.
- Dla ma∏ych wsadów max
- Pour des petites charges 1,5 kg (na przyk∏ad 4
de 1,5 kg maxi (pour 4 koszule)
chemises par exemple)
- Ubraƒ ma∏o zabrudzonych
- Pour des vêtements peu (bawe∏na i mieszanki)
sales (coton et mixte)
Przy tym programie
Il est recommandé de zalecamy zmniejszenie iloÊci
réduire le dosage de lessive detergentu (w porównaniu z
(par rapport à la charge programem zwyk∏ym).
normale) pour éviter tout
gaspillage.
66
DE IT EN
SCHNELLPROGRAMM
PROGRAMM HEMDEN PROGRAMMA RAPIDO
PROGRAMMA CAMICIE RAPID PROGRAMME
“SHIRTS” PROGRAMME
Wenn
Das ist Sie
einmit dem
komplettes Selezionando
Ciclo il programma
di lavaggio completo The programme
This Rapid programme allows allows
a
Programmwahlschalter
Waschprogramm das
extra für rapido “14’-30’-44’ “ tramite
per camicie. a washing washing
complete cycle to cycle
be for
Schnellprogramm “14’-30’-
Oberhemden. la manopola
Il lavaggio e ilprogrammi
risciacquo ed completed
shirts. in just 14 minutes!
44’” einstellen und die Taste
Trommelreversierrhythmus und agendo sul tasto
sono ottimizzati “LIVELLO
nei ritmi di DI This
The programme
main wash and is particularly
the rinse
„VERSCHMUTZUNGSGRAD“
Wassermenge der Wasch- und SPORCO”
rotazione del è possibile
cesto e nei suitedbest
gives to slightly
resultsdirty
thankscottons
to
betätigen, können
Spülgänge sind optimal Sie unter 3 scegliere uno
livelli di acqua. dei 3 and mixed fabrics.
the rotation rhythms of the
möglichen
abgestimmt. programmi
Il programma rapidi a
raggiunge una Using the Degree of soiling
drum and to the water levels.
Schnellprogrammen
Das Programm arbeitet wählen,
bei disposizione
temperaturadella massimaduratadi button
The on the Rapid
programme has a cycle will
mit einer
einer Dauer von
maximalen jeweils 14,
Temperatur rispettivamente
30°C e termina con 3 di 14’, 30’ e enable
maximum you to select either
temperature of a
30 e 30°C
von 44 Minuten.
und endet mit 3 44’.
risciacqui e una centrifuga 14, 30and
30°C or 44concludes
minute wash with 3
Für die jeweiligen
Spülgängen und einer sanften Per le indicazioni relative a
delicata. cycle.and a short spin.
rinses
Eigenschaften der
Schonschleuderung. ciascun programma rapido When selecting the rapid
Schnellprogramme schauen consultare la tabella programme, please note that
Sie bitte in der
SCHONTROCKNEN programmi.
ASCIUGATURA MISTI we recommend
SYNTHETICS DRYING you use only
Programmtabelle
Trocknen nach.
von Mischgeweben Quando
Asciugatura selezionate
di tessutiilmisti 20%
Mixed of fabrics
the recommended
Bitte denken Sie daran, beim
(Synthetik/Baumwolle) und programma rapido utilizzate quantities shown
(synthetics/cotton), onsynthetic
the
Schnellprogramm das (sintetici/cotone),
solo tessuti di
il 20% della quantità detergent pack.
synthetischen Stoffen. sintetici. riportata sulla fabrics.
Waschmittel entsprechend zu detersivo For information about these
reduzieren und verwenden Sie confezione. programmes please refer to
nur 20% der vom Hersteller
INTENSIVTROCKNEN ASCIUGATURA COTONE the programmes
COTTON DRYING table.
angegebenen
Trocknen von Textilien aus Asciugatura tessuti di cotone, Cotton, terry towelling, linen,
Waschmittelmenge.
Baumwolle, Frottee, Leinen, spugna, lino, canapa, ecc... hemp fabrics, etc...
Hanf etc.
PROGRAMM HEMDEN PROGRAMMA CAMICIE “SHIRTS” PROGRAMME
Das ist ein komplettes
KURZPROGRAMM 59’ Ciclo
RAPIDO di lavaggio
59’ completo This
RAPIDprogramme
59’ allows a
Waschprogramm
Es handelt sich umextra ein für per camicie. completo di
Un programma complete
A complete washing
expresscycle
washingfor
Oberhemden.
komplettes Wasch- und Illavaggio
lavaggioe easciugatura
il risciacquo shirts.
and drying cycle lasting only
Trommelreversierrhythmus
Trocknungsprogramm, dasund
nur sono ottimizzati nei ritmi di The main
59'. This wash
is an and
ideal the rinsefor
program
Wassermenge rapida della deldurata
cesto edineicirca
ca. 59 Minutender Wasch-
dauert. und
Ideal rotazione
59’. E’diideale per ottenere
gives
having best results
dry, thanks
refreshed andto
Spülgänge
zum Waschen sindund
optimal
Trocknen livelli acqua. the rotation rhythms
ready-to-wear clothesof as
the
abgestimmt.
von Wäschestücken, die sofort Ilcapi puliti ed asciutti
programma raggiunge cheuna drum
soon as andthetocycle
the water levels.
is finished.
Das
wiederProgramm arbeitet
bereit stehen bei
sollen. desideriamo indossare
temperatura massima di The programme has a
einer maximalen Temperatur immediatamente.
40°C e termina con 3 maximum
- Maximumtemperature
load: 1,5 kg of (4
-von
Für 40°C
eine und
kleine
endet mit 3 risciacqui e una centrifuga 40°C and
shirts for concludes with 3
example)
Wäschemenge
Spülgängen undvon max.
einer 1,5
sanften delicata.
- Per piccoli carichi di max rinses and a short spin.
kg (z.B. 4 Oberhemden)
Schonschleuderung. 1,5 kg (ad esempio 4
- Für gering verschmutzte camicie) - Lightly soiled fabrics (cotton
SCHONTROCKNEN ASCIUGATURA MISTI SYNTHETICS DRYING
and mixed fabrics)
Wäsche (Baumwolle
Trocknen und
von Mischgeweben Mixed fabrics
Mischgewebe) Asciugatura
- Capi poco di tessuti(cotone
sporchi misti
(Synthetik/Baumwolle) und (sintetici/cotone), tessuti (synthetics/cotton),
With this program we synthetic
synthetischen e misti)
Wir empfehlenStoffen.
bei diesem sintetici. fabrics.
recommend that you reduce
Programm die the detergent loading dose
Wachmittelmenge Con questo programma (compared to the normal
INTENSIVTROCKNEN ASCIUGATURA COTONE
raccomandiamo di ridurre la COTTON DRYING
entsprechend zu reduzieren, Asciugatura tessuti di cotone, one), in order to avoid
Trocknen
um unnötigevonVerschwendung
Textilien aus dose di detersivo (rispetto a Cotton,
detergent terry towelling, linen,
waste.
Baumwolle,
zu vermeiden.Frottee, Leinen, spugna, lino, canapa,
quella normale) ecc...
per evitare hemp fabrics, etc...
Hanf etc. lo spreco dello stesso.
KURZPROGRAMM 59’ RAPIDO 59’ RAPID 59’
Es handelt sich um ein Un programma completo di A complete express washing
komplettes Wasch- und lavaggio e asciugatura and drying cycle lasting only
Trocknungsprogramm, das nur rapida della durata di circa 59'. This is an ideal program for
ca. 59 Minuten dauert. Ideal 59’. E’ ideale per ottenere having dry, refreshed and
zum Waschen und Trocknen capi puliti ed asciutti che ready-to-wear clothes as
von Wäschestücken, die sofort soon as the cycle is finished.
wieder bereit stehen sollen. desideriamo indossare
immediatamente. - Maximum load: 1,5 kg (4
- Für eine kleine shirts for example)
Wäschemenge von max. 1,5 - Per piccoli carichi di max
kg (z.B. 4 Oberhemden) 1,5 kg (ad esempio 4
- Für gering verschmutzte camicie) - Lightly soiled fabrics (cotton
Wäsche (Baumwolle und and mixed fabrics)
Mischgewebe) - Capi poco sporchi (cotone
e misti) With this program we
Wir empfehlen bei diesem recommend that you reduce
Programm die the detergent loading dose
Wachmittelmenge Con questo programma (compared to the normal
entsprechend zu reduzieren, raccomandiamo di ridurre la one), in order to avoid
um unnötige Verschwendung dose di detersivo (rispetto a detergent waste.
zu vermeiden. quella normale) per evitare
lo spreco dello stesso. 67
FR PL
RU

CHAPITRE 9 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ99 9
ÏÀPÀÃPÀÔ

TIROIR A LESSIVE SZUFLADA


ÊÎÍÒÅÉÍÅPNA
PROSZEK
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs: ÑPÅÄÑÒÂ
– le bac marquée du Szuflada na proszek jest
symbole “I” sert pour la éÚ‰ÂÎÂÌËÂna
podzielona ‰Îfl3ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
przegródki:
lessive destinée au ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
prélavage; - Przegródka “I”“I” jest
- przeznaczona
ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “I”
na érodek
– le bac marquée du ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
do prania wstëpnego.
✿✿
symbole “ ” sert pour
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
- Przegródka ✿✿ “ “ jest
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums, ✿
przeznaczona na
- specjalne
îòäåëåíèådodatki
" " ñëóæèò
do
amidon, produits pour äëÿ ñïåöèàëüíûõ
prania; érodki
l’azurage, etc; äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
zmiëkczajåce wodë,
– le bac marquée du àpîìàòè÷åñêèå,
zapachowe, ñèíüêà,
krochmal,
symbole “II” sert pour la êpàõìàë è ò.ï.
wybielacze.
lessive destinée au
lavage. - - Przegródka
ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÂ
“II” jest “II”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
przeznaczona na proszek
Si vous souhaitez utiliser une ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
do prania ÒÚËÍË.
zasadniczego.
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré Ïpè èñïîëüçîâàíèè
Uãywajåc æèäêîñòè
érodków päynnych
dans la section “II” du tiroir à äëÿ ñòèpêè
moãna íåîáõîäèìî
skorzystaç ze
lessive. Grâce à ce système, âñòàâèòü âî IIpojemniczka
specjalnego îòäåëåíèå
la lessive s’écoulera dans le ïpèëàãàåìóю êdo
doäåczonego ìàøèíå
pralki, który
tambour seulement au bon âàííî÷êó.
moãna wäoãyç do szuflady
moment. (patrz rysunek).‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl
Ce bac doit être introduit ·˚Ú¸zbiorniczek
‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
dans la section "II" du tiroir à Ten nale˝y w∏o˝yç
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
do ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
przedzia∏u Ò‰ÒÚ‚
„II” pojemnika
lessive, également lorsque Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
l’on désire utiliser le na detergenty tak˝e wtedy
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
gdy chce si´ÔÓ„‡ÏÏÛ
u˝yç programu
programme "RINÇAGE" ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
comme cycle de „P¸UKANIA” jako cyklu
·Âθfl.
ODPLAMIANIA.
BLANCHISSAGE.

ATTENTION : UWAGA:
UWAGA:
Âíèìàíèå!
NOUS RAPPELONS QUE PAMIËTAJ,
PAMIËTAJ,
CERTAINS PRODUITS Ïîìíèòå,ÃE÷òîNIEKT
ÃE RE
NIEKTÓRE
ÉRODKI
ÉRODKI PIORÅCE
PIORÅCE
íåêîòîpûå SÅSÅ
ïîpîøêè
ONT DES DIFFICULTÉS A TRUDNE
TRUDNE DO DOUSUNIËCIA;
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS óäàëÿюòñÿ ñUSUNIËCIA;
òpóäîì.
WW TAKIM
 TAKIM
∋òîì PRZYPADKU
PRZYPADKU
ñëó÷àå
CE CAS NOUS VOUS ZALECA
ZALECA SIËSIË
UÃYCIE
UÃÃYCIE
CONSEILLONS D’UTILISER påêîìåíäóåìZEZE
POJEMNICZKA
POJEMNICZKA
LE DOSEUR QUI VA èñïîëüçîâàòü
ÉRODKIEM
ÉRODKIEM PIORÅCYM
PIORÅCYM
DIRECTEMENT DANS LE ñïåöèàëüíûé
WKÄADANEGO
WKÄADANEGO
TAMBOUR. êîíòåéíåp, êîòîpûé
BEZPOÉREDNIO
BEZPOÉREDNIO DODO
ïîìåùàюò
BËBNA
BËBNA ñ ïîpîøêîì
PRALKI.
PRALKI.
ATTENTION : íåïîñpåäñòâåííî â
DANS LE BAC áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
MARQUÉE DU SYMBOLE ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

“✿” N’INTRODUIRE
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “✿“ “
QUE DES PRODUITS PRZEZNACZONA JEST
LIQUIDES. LA MACHINE WY¸ÑCZNIE NA
EST PROGRAMMÉE DE èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
SPECJALNE DODATKI.
MANIÈRE À “✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
PRALKA
AUTOMATIQUEMENT ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
AUTOMATYCZNIE
ABSORBER LES 凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
POBIERA ÂRODKI
PRODUITS Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË
DODATKOWE ̇
PODCZAS
COMPLÉMENTAIRES ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
OSTATNIEGO P¸UKANIA ‚Ó
PENDANT LE DERNIER ‚ÒÂı
WE ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
WSZYSTKICH
RINÇAGE DE TOUS LES CYKLACH.
CYCLES DE LAVAGE.
68
DE IT EN

KAPITEL 9 CAPITOLO 9 CHAPTER 9

CASSETTO DETERSIVO DETERGENT


WASCHMITTEL-
BEHÄLTER Il cassetto detersivo è DRAWER
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta The detergent draw is split
contrassegnata con “I” into 3 compartments:
Der Waschmittelbehälter ist in serve per il
detersivo del prelavaggio; - the compartment labelled
3 Fächer unterteilt: "I" is for prewash
– la vaschetta
– Das Fach mit "I" ist für die
Vorwäsche. contrassegnata con“ ”, ✿✿ detergent;
- the compartment
serve per additivi speciali,
✿✿
– Das Fach “ ”, ist für ammorbidenti, profumi ✿✿
labelled “ ” is for special
spezielle Zusätze wie inamidanti, azzurranti, ecc. additives, fabric softeners,
Weichspüler, Duftstoffe, fragrances, starch,
Stärke usw. – la vaschetta
contrassegnata con “II” brighteners etc;
– Das Fach mit "II" ist für das serve per il detersivo di - the compartment labelled
Hauptwaschmittel. lavaggio. "II" is for main wash
Für Flüssigwaschmittel detergent.
benutzen Sie bitte den Se si desidera adoperare
beiliegenden Einsatz, der wie detersivi liquidi, va introdotta If liquid detergents are used,
abgebildet in die l’apposita vaschetta in please insert the special
Waschmittelkammer “II” der dotazione nello scomparto container supplied into the
Waschmittelschublade contrassegnato con “II” del compartment marked “II” in
einzusetzen ist. cassetto detersivo. the detergent drawer. This
Questo assicura che il sapone ensures that the liquid
Der Einsatz für Flüssigmittel ist liquido vada nel cesto solo al detergent enters the drum
ebenfalls in die momento in cui è necessario. at the right stage of the
Waschmittelkammer "II" wash cycle.
einzusetzen, wenn Sie das Se si desidera Candeggiare
Programm “SPÜLEN“ als occorre utilizzare il This special container must
BLEICHPROGRAMM nutzen programma Risciacqui ed be inserted into the
wollen. inserire la sopracitata compartment marked "II" in
vaschetta sempre nello the detergent drawer, also
scomparto “II”. when you wish to use the
ACHTUNG: "RINSE" programme as
BEKANNTLICH LASSEN BLEACHING cycle.
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI NOTE: SOME
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN DETERGENTS ARE
FÄLLEN BENUTZEN SIE SONO DI DIFFICILE
BITTE DIE SPEZIELLEN ASPORTAZIONE. IN DIFFICULT TO REMOVE.
BEHÄLTER FÜR DIE QUESTO CASO LE FOR THESE, WE
VERWENDUNG DIREKT CONSIGLIAMO L’USO DI RECOMMEND YOU USE
IN DER TROMMEL. UN APPOSITO THE SPECIAL DISPENSER
CONTENITORE DA PORRE WHICH IS PLACED IN
NEL CESTELLO. THE DRUM.

ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿✿ ” NUR ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
NOTE: ONLY PUT
FLÜSSIGE MITTEL LIQUID PRODUCTS IN
EINFÜLLEN. DAS GERÄT CONTRASSEGNATA THE COMPARTMENT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL CON “✿✿ ” METTERE LABELLED “✿✿ ”. THE
AUTOMATISCH SOLO PRODOTTI LIQUIDI. MACHINE IS
WÄHREND DES LETZTEN LA MACCHINA È PROGRAMMED TO
SPÜLGANGS IN ALLEN PREDISPOSTA AL AUTOMATICALLY TAKE
WASCHPROGRAMMEN PRELIEVO AUTOMATICO UP ADDITIVES DURING
EIN. DEGLI ADDITIVI THE FINAL RINSE
DURANTE I’ULTIMO STAGE FOR ALL WASH
RISCIACQUO IN TUTTI I CYCLES.
CICLI DI LAVAGGIO.
69
FR PL
RU

CHAPITRE 10 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
èÄêÄÉêÄî1010
10

PRODUKT
LE PRODUIT íàè ÅÖãúü

WAÃNE:
WAÃNE:
ATTENTION: Ciëãkich pledów, narzut na
ÇçàåÄçàÖ.
si vous devez laver des tapis, äoãkaÇ˚
lubıÓÚËÚÂ
innych ciëãkich
des couvre-lits ou d’autres
ÖÒÎË ÒÚË‡Ú¸
wyrobów
ÍÓ‚ËÍË, nie naleãy
ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
pièces lourdes, nous odwirowywaç.
conseillons de ne pas ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
essorer. ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
Odzieã lub inne wyroby z
Pour laver à la machine des òÂÒÚflÌ˚Â
weäny moãna ËÁ‰ÂÎËfl,
praç ÍÓÚÓ˚Â
w
vêtements et de la lingerie ÏÓÊÌÓ
pralce,ÒÚË‡Ú¸
jeéli na‚metce
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
se reporter à l’étiquette qui umieszczony
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ jestËÏÂÚ¸ ̇
doit mentionner “pure laine odpowiedni
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ symbol “Pure
“óËÒÚ‡fl
vierge” et l’indication “ne se new wool” i informacja “nie
feutre pas” ou “peut être ¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
filcuje sië”
“ÏÓÊÌÓ lub “moãna
ÒÚË‡Ú¸ praç
‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
lavé en machine”. w pralce”
χ¯ËÌ”.

ÇçàåÄçàÖ:
ATTENTION: UWAGA:
UWAGA:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
Au cours de la phase Przy
Przysortowaniu
sortowaniu odzieãy
odzieãy
de sélection vérifier ‰Îfl ÒÚËÍË:
przed
-przed praniem
praniem
۷‰ËÚÂÒ¸ naleãy
naleãy
‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
que: dopilnowaç,
dopilnowaç, aby:
aby:
- aucun objet ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
-(ÒÍÂÔÍË,
nie wrzucaç do pralki
·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
métallique ne se razem z odzieãå
trouve dans le linge à Ëmetalowych
Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
laver (boucles, - Á‡ÒÚ„ÌËÚÂ
przedmiotÔۄӂˈ˚,
ów (np.
épingles de nourrice, broszek,
ÏÓÎÌËË, agrafek,
Í˛˜ÍË Ì‡ spinek,
épingles, monnaie, monet itp.);
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
etc.); -‰ÎËÌÌ˚Â
powäoczki naËpoduszki
ÔÓflÒ‡ ‰ÎËÌÌ˚Â
- les taies d’oreiller zapiëte
ÔÓÎ˚ byäy na guziki,
ı‡Î‡ÚÓ‚.
soient boutonnées, les zapiëte równiez zamki
fermetures à glissière, - ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚i haftki,
bäyskawiczne Ëı
les crochets, les oeillets ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ,
natomiast luãneÍÓθˆ‡ ËÎË i
paski
soient fermés, les däugieÍÂÔÎÂÌËfl
Í˛˜ÍË tasiemki przy
ceintures et les rubans sukniach Ízawiåzane
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í‡ÌËÁ‡Ï.
des robes de chambre byäy w wëzeäki;
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
soient noués; -ÁÚËÍÂÚÍË
zdjåç pozostale
̇ Ú͇Ìflı.
- les anneaux soient ewentualnie ãabki do
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
firanek;
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire -‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂsië z treéciå
zapoznaç
attentivement wszytych w odzieã
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
l’étiquette sur les tissus; metek;Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Û‰‡ÎËÚÂ
- Si, au cours de la -Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
uporczywe plamy
sélection, vous trouvez usunåç przed praniem
des taches résistantes, specjalnå pastå lub
les enlever à l’aide
érodkiem do plam.
d’un nettoyant
spécial.

70
DE IT EN

KAPITEL 10 CAPITOLO 10 CHAPTER 10

DAS PRODUKT IL PRODOTTO THE PRODUCT

ACHTUNG:
ATTENZIONE: IMPORTANT:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
se deve lavare tappetoni, When washing heavy rugs,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen, copriletti o altri indumenti bed spreads and other
pesanti é bene non heavy articles, it is advisable
sollten Sie auf das
centrifugare. not to spin.
Schleudern verzichten.

Das Symbol “reine Wolle” Indumenti e biancheria di To be machine-washed,


lana, per poter essere lavati woollen garments and other
kennzeichnet Kleidung und
in lavatrice, devono essere articles in wool must bear
Textilien aus Wolle, die für die
contrassegnati con il the “Machine Washable
Maschinenwäsche geeignet
simbolo “Pura Lana Vergine” Label”.
sind. Darüber hinaus sollten
e avere inoltre l’indicazione
solche Textilien den Hinweis
“Non infeltrisce” oppure
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht” “Lavabile in lavatrice”.
tragen.

ACHTUNG: ATTENZIONE: IMPORTANT:


Achten Sie beim Durante la selezione si When sorting articles
Sortieren der Wäsche assicuri che: ensure that:
- nella biancheria da - there are no metal
auf folgende Details: lavare non vi siano objects in the washing
- keine Metallteile (z.B. oggetti metallici (ad (e.g. brooches, safety
Schnallen, esempio fermagli, spille pins, pins, coins etc.).
Sicherheitsnadeln, di sicurezza, spilli, - cushion covers are
Anstecknadeln, monete, ecc.); buttoned, zips and
Münzen) an oder in der - abbottoni federe, hooks are closed, loose
Wäsche; chiuda le cerniere belts and long tapes on
- Kissenbezüge lampo, gancetti a dressing gowns are
zuknöpfen, occhielli, annodi cinghie knotted.
Reißverschlüsse und sciolte e lunghi nastri di - runners from curtains are
Druckknöpfe schließen, vestaglie; removed.
lose Gürtel und Bänder - asporti dalle tendine - attention is paid to
von Morgenröcken anche i rulli di garment labels.
zuknöpfen; scorrimento; - when sorting, any tough
- Rollen von den - osservi attentamente le stains should be
Gardinen entfernen; etichette sui tessuti; removed prior to
- Hinweise auf den - se durante la selezione washing using stain
Wäscheetiketten vede delle macchie removers only
genauestens resistenti, le asporti con recommended on
beachten; del detersivo speciale o label.
- beim Sortieren con un’apposita pasta
auffallende, di lavaggio.
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.

71
FR PL
RU

CHAPITRE 11 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ111111
ÏÀPÀÃPÀÔ

CONSEILS UTILES ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ


PORADY DLA
POUR L’UTILISATEUR ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
KLIENTA
χ¯ËÌÛ.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
MAKSYMALNE
MAKSYMALNE
áÄÉêìáäì ÅÖãúü ZWIËKSZENIE
ZWIËKSZENIE
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE WIELKOÉCI
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛZAÄADUNKU
·Âθfl ‰Ó
Dans le souci du respect de Najlepsze wykorzystanie Ç˚
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ,
l’environnement et avec le energii,
̇˷ÓÎÂÂwody, érodków
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
maximum d’économie d’énergie, pioråcych i czasu przez
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
charger au maximum votre lave- uãycie rekomendowanej,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
linge pour éliminer les éventuels maksymalnej
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈwielkoéci
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous zaäadunku.
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
recommandons d’utiliser la capacité Moãna zaoszczëdziçÔÓdo 50%
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
maximale de chargement de votre energii
Ò‡‚ÌÂÌ˲pioråc
Ò ‰‚ÛÏfljeden peäny
ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser zaäadunek
Á‡„ÛÁ͇ÏË. zamiast praç dwa
jusqu’à 50% d’énergie si vous razy poäowë wsadu.
pratiquez le chargement maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2 çìÜçÄ ãà ÇÄå
charge. èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
CZY
CZY JEST
íÓθÍÓ POTRZEBNE
JEST
‰Îfl POTRZEBNE PRANIE
PRANIE
ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL WSTËPNE?
WSTËPNE?
·Âθfl!
VRAIMENT NÉCESSAIRE ? Tylko dla bardzo
ëùäéçéåúíÖ zabrudzonej
ÒÚË‡Î¸Ì˚È
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
bielizny.
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
d’un linge normalement sale, ne Moãna zaoszczëdziç
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË érodek
çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
sélectionnez pas l’option pioråcy,
ÔÓ„‡ÏÏÛczas, wodë i
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
" prélavage ", ceci vous permettra zmniejszyç od 5Ë do
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó 15%
ÌÓχθÌÓ
une économie d’énergie de 5 à zuãycie energii
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó nie
·Âθfl.
15%. wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie
çìÜçÄ ãà ÇÄå zabrudzonej
ëíàêäÄ ë
bielizny.
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE CZY
CZY
ÑÎflJEST POTRZEBNE
JEST PO
ÒÌËÊÂÌËfl OTRZEBNE PRANIE
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ PRANIE
Ú‡ÍËı
SÉLECTIONNER ? W WGORÅCEJ
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓWODZIE?
GORÅCEJ WODZIE?
Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
L’utilisation des détachants avant le Moãna przedÒ ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ praniem polaç
lavage en machine ne rend pas plamy wybielaczem
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇lub ‚
nécessaire le lavage au-delà de namoczyç
‚Ó‰Â. bieliznë w wodzie,
60°C. L’utilisation de la température aby nie uãywaç
èË ÒÚËÍÂ programu
Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
de 60°C permet de diminuer la dla
60 ëprania w goråcej
˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50% wodzie.
consommation d’énergie de 50%. Moãna zaoszczëdziç do 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
AVANT D’UTILISER UN
PROGRAMME DE SÉCHAGE. PRZED
PRZED
èÖêÖÑ UÃYCIEM
UÃYCIEM
íÖå, äÄä PROGRAMU
PROGRAMU
Çäãûóàíú
Sélectionnez une vitesse SUSZENIA...
SUSZENIA...
èêéÉêÄååì ëìòäà ÅÖãúü…
d’essorage élevée avant de Moãna
ÇÍβ˜ËÚÂzaoszczëdziç
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÓÚÊËχ energië
‰Ó
débuter le séchage. Vous iχÍÒËχθÌÓ
czas wybierajåc wysokie
ÂÍÓÏẨÛÂÏÓÈ ‰Îfl
diminuerez ainsi l’humidité obroty
‰‡ÌÌÓ„Ó wirówki
ÚËÔ‡ ·Âθfl.i redukujåc
ùÚËÏ Ç˚
résiduelle du linge. Grâce à zawartoéç wody w pranej
ÛÏÂ̸¯ËÚ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÍÓ΢ÂÚ‚Ó
cette opération vous bieliãnie przed
‚Ó‰˚ ‚ ·ÂθÂ. wäåczeniem
ëùäéçéåúíÖ
obtiendrez des substantielles programu suszenia.
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚ÂÏfl ÔÂ‰
économies d’énergie et ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË.
d’eau
72
DE IT EN

KAPITEL 11 CAPITOLO 11 CHAPTER 11

CONSIGLI UTILI
EINIGE NÜTZLICHE PER GLI UTENTI CUSTOMER
HINWEISE AWARENESS
Wir möchten Ihnen im folgenden Brevi suggerimenti per un
einige Hinweise für die richtige utilizzo del proprio A guide environmentally
Nutzung Ihres Haushaltsgerätes, elettrodomestico nel rispetto friendly and economic use of
dell’ambiente e con il massimo your appliance.
damit Sie es umweltschonend
und mit der höchstmöglichen risparmio
Ersparnis betreiben können.
CARICARE AL MASSIMO LA
STETS MAXIMALE FÜLLUNG PROPRIA LAVABIANCHERIA MAXIMISE THE LOAD SIZE
BELADEN Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si Achieve the best use of
Um Strom, Wasser und raccomanda di utilizzare la energy, water, detergent and
Waschmittel nicht zu massima capacità di carico time by using the
verschwenden, empfehlen wir, della propria lavabiancheria. E’ recommended maximum
Ihre Waschmaschine stets mit der possibile infatti risparmiare fino load size.
al 50% di energia con un Save up to 50% energy by
maximalen Wäschefüllung zu carico pieno effettuato con un washing a full load instead of
beladen. Das Waschen einer unico lavaggio rispetto a due 2 half loads.
vollen Wäscheladung emöglicht lavaggi a mezzo carico.
eine Erspamis von bis zu 50%
Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.

WANN IST EINE VORWÄSCHE QUANDO SERVE VERAMENTE IL


PRELAVAGGIO? DO YOU NEED TO PRE-WASH?
WIRKLICH NOTWENDIG?
Solamente per carichi
In der Regel nur für stark particolarmente sporchi! For heavily soiled laundry
verschmutzte Wäsche! Si risparmia dal 5 al 15% di only!
Wenn Sie normal oder wenig energia evitando di SAVE detergent, time, water
verschmutzte Wäsche waschen, selezionare l’opzione and between 5 to 15%
sparen Sie zwischen 5% und 15% prelavaggio per biancheria energy consumption by NOT
Strom, wenn Sie keine Vorwäsche normalmente sporca. selecting Prewash for slight to
wählen. normally soiled laundry.

WELCHE WASCHTEMPERATUR? QUALE TEMPERATURA DI IS A HOT WASH REQUIRED?


LAVAGGIO SELEZIONARE?
Durch die Vorbehandlung der L’utilizzo di smacchiatori prima Pretreat stains with stain
Wäsche mit geeigneten del lavaggio in lavabiancheria remover or soak dried in
riduce la necessità di lavare a stains in water before
Fleckentfernern ist eine washing to reduce the
Waschtemperatur von über 60°C temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al necessity of a hot wash
in den meisten Fällen nicht mehr programme.
nötig. Sie können bis zu 50% 50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C. Save up to 50% energy by
sparen, wenn Sie die using a 60°C wash
Waschtemperatur auf 60°C programme.
begrenzen.
PRIMA DI UTILIZZARE UN
VOR DEM TROCKNEN BITTE PROGRAMMA DI BEFORE USING A DRYING
BEACHTEN ASCIUGATURA PROGRAMME...
Wählen Sie vor jedem
Trocknungsgang immer eine Selezionare un alto numero di SAVE energy and time by
hohe Schleuderdrehzahl, giri prima di un programma di selecting a high spin speed
damit die Restfeuchte der asciugatura per ridurre to reduce the water content
Wäsche so gering wie möglich l’umidità residua nella in laundry before using a
gehalten wird. So können Sie biancheria. Si ottengono così drying programme.
notevoli risparmi di energia e
Wasser und Strom in acqua.
erheblichem Maße sparen.
73
FR PL
RU

LAVAGE ÑÒÈPÊÀ
PRANIE

CAPACITÉ VARIABLE Âàpüèpyeìûe


ZMIENNY
ZMIENNYPOZIOM
POZIOM
AUTOMATIQUE âoçìoæíocòè
WODY
WODY
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
Cette machine peut adapter Pralka automatycznie
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
automatiquement le niveau dostosowuje poziom wody do
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
d’eau au type et à la typu i iloéci pranej bielizny. W
oò òèïa òêaíè è
quantité de linge. Vous ten sposób moãliwe jest
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
pouvez ainsi obtenir un uzyskanie
Taêèì oápaçoì
lavage “personnalisé”, même „zindywidualizowanego”
ocyùecòâëÿeòcÿ
du point de vue énergétique. prania z punktu widzenia
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Ce système permet de zuãycia energii. System ten
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
diminuer la consommation pozwala zmniejszyç zuãycie
∋ëeêòpo∋íepãèè è
energii oraz znacznie skróciç
d’énergie et réduit nettement coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
les temps de lavage. czas prania.

EXEMPLE: PRZYKÄAD:
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
Pour les tissus extrêmement delikatnych materiaäów
délicats nous conseillons powinna byç uãywana
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
d’utiliser un filet. specjalna siateczka.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
Supposons que le linge à òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
laver soit en COTON èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
EXTREMEMENT SALE (s’il a des Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
ìåøîê.
taches particulièrement z MOCNO ZABRUDZONEJ
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
résistantes les enlever avec BAWEÄNY (trudne do
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
un detachant). usuniëcia plamy mogå byç
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
usuniëte za pomocå
íåé èìåюòñÿ
Nous vous conseillons de ne wybielacza).
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
pas faire un lavage óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
exclusivement de serviettes- Nie zaleca sië
ïàñòîé).
éponge qui, absorbant komponowania prania
beaucoup d’eau, deviennent caäkowicie skäadajåcego sië
Âíèìàíèå!
trop lourdes. z materiaäów typu
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
rëcznikowego, które
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
wchäaniajå duão wody i stajå
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
sië zbyt ciëãkie.
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.

● Ouvrir le tiroir à produits ● Otwórz szufladë na proszek


lessiviels (P). (P).
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ
● ñpåäñòâ P.
● Remplir le bac de lavage II Wsyp do pojemnika II 120
avec 120 g de produit. g proszku do prania.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
● En cas de besoin, remplir le Ò‰ÒÚ‚.
bac des additifs avec 50 ml ● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
de produit
✿✿ . ● Íàëåéòå .50 ã æåëàåìîé
dodatki
✿✿
äîáàâêè â îòäåëåíèå
✿ .

● Fermer le tiroir (P). ● Zamknij szufladë na


proszek (P).
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.

74
DE IT EN

WASCHEN LAVAGGIO WASHING

UNTERSCHIEDLICHE CAPACITÁ VARIABILE VARIABLE CAPACITY


WÄSCHEMENGEN
Die Waschmaschine gleicht die Questa lavatrice é in grado di This washing machine
Wassermenge automatisch an adattare automaticamente il automatically adapts the level
Art und Menge der Wäsche an. livello dell’acqua al tipo e alla of the water to the type and
So ist, auch im Hinblick auf den quantità di biancheria. quantity of washing. In this way
Energieverbrauch, eine sehr E’ così possibile ottenere it is also possible to obtain a
“individuelle” Form des un bucato “personalizzato” “personalized” wash from an
Waschens möglich. anche dal punto di vista energy saving point of view.
Dieses System ermöglicht eine energetico. This system gives a decrease in
spürbare Reduzierung sowohl Questo sistema porta ad una energy consumption and a
des. Wasserverbrauches als diminuzione dei consumi sensible reduction in washing
auch der Waschzeiten. d’energia e ad una riduzione times.
sensibile dei tempi di
lavaggio.
BEISPIEL: ESEMPIO DI USO: EXAMPLE:

Für die Wäsche extrem Per tessuti molto delicati é A net bag should be used
empfindlicher Teile empfiehlt consigliabile l’utilizzo di un for particularly delicate
sich die Verwendung eines sacchetto di rete. fabrics.
Waschnetzes. Supponiamo che il bucato da
Angenommen, Sie waschen lavare sia di COTONE MOLTO Let us suppose that the
z.B. STARK VERSCHMUTZTE SPORCO (se ha delle washing consists of HEAVILY
BAUMWOLLE (auf die macchie particolarmente SOILED COTTON (tough
hartnäckigen Flecken vorher resistenti le asporti con stains should be removed
eine geeignete Waschpaste l’apposita pasta). with suitable stain removal).
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals Le consigliamo di non fare un
ausschließlich sehr carico di soli capi in tessuto di It is advisable not to wash a
saugfähige Wäschestücke, spugna che, assorbendo load made up entirely of
die, bedingt durch die molta acqua, diventano articles in towelling fabric
extreme Wasseraufnahme, troppo pesanti. which absorb a lot of water
sehr schwer werden. and become too heavy.

● Waschmittelbehälter (P) ● Apra il cassetto detersivo ● Open the detergent


öffnen. (P). drawer (P).

● in das Fach mit II ● Metta nella vaschetta di ● Put 120 g in the main wash
(Hauptwäsche) ca 120 g lavaggio II 120 g di detersivo compartment marked II.
Waschmittel geben.

● auf Wunsch ca. 50 ml ● Metta 50 ml dell’additivo ● Put 50 ml of the desired


Zusatzmittel in den Behälter che desidera nella vaschetta additive in the additives
✿✿ für Zusatzmittel geben. additivo
✿✿. compartment
✿✿ .

● Waschmittelbehälter (P) ● Chiuda il cassetto detersivo ● Close the detergent


schließen. (P). drawer (P).

75
FR PL
RU
● Vérifier que le robinet d’eau ●
●Upewnij sië, ÷òî
Óáåäèòåñü, ãe kran
soit ouvert. doprowadzajåcy
âîäîïpîâîäíûé êpàí wodë jest
îòêpûò.
odkrëcony.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement. ●oraz,
● Óáåäèòåñü,
ãe wåã÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
odprowadzajåcy jest na swoim
SÉLECTION DU PROGRAMME miejscu.
Sélectionnez le programme en ÇõÅéê èêéÉêÄåå
tournant le sélecteur de é·‡ÚËÚÂÒ¸
WYBÓR Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
PROGRAMU
programmes et en alignant le ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
nom du programme sur Aby wybraç
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl najlepszy program
Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
l’indicateur. prania prosz´
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍËprzejrzeç
ÒÂÎÂÍÚÓ‡ tabel´
programów.
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
L’écran affichera les réglages Ustawiç pokr´t∏o
du programme sélectionné. ÔÓ„‡Ïχ.
programatora na wybrany
program.
Ajustez la température si ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
nécessaire Ô‡‡ÏÂÚ˚
Na ‚˚·‡ÌÌÓÈ
wyÊwietlaczu ÔÓ„‡ÏÏ˚.
poka˝à si´
parametry
èË Ê·ÌËËwybranego
ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
Pressez les boutons d’options si programu.
besoin ‚Ó‰˚.
Ewentualnie mo˝na
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
Appuyez sur le bouton " START " modyfikowaç temperatur´
et quelques secondes plus ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
prania.
tard, le programme se lance.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
Wcisnàç przyciski
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ opcji (jeÊli to
‡·Ó˜Û˛
Le cycle de lavage se réalisera konieczne).
avec la manette des ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
programmes arrêtée sur le Nast´pnie wcisnàç przycisk
programme sélectionné jusqu'à èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
START.
la fin de celui-ci. ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ
Po ÔÓÎÓÊÂÌËË
wciÊni´ciu ÒÂÎÂÍÚÓ‡
przycisku START
pralka rozpocznie
ÔÓ„‡ÏÏ pranie.
‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un Cykl prania
ÇÌËχÌËÂ: b´dzie
чÊ si´ ‚
ÔË Ò·ÓÂ
programme de lavage, une odbywa∏
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚËz ‚Ópokr´t∏em
‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
mémoire spéciale restaure le programatora
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓÂustawionym
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Óna
programme sélectionné et, wybranym
Ô‡ÏflÚË programie
Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ a˝ do
‚˚·‡ÌÌÛ˛
lorsque le courant est rétabli, koƒca prania.
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
reprend le cycle là où il s’est èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
arrêté. UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
wχ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ
dostawie pràdu‡·ÓÚÛ Ò
w trakcie
● A la fin du programme, le prania,
ÏÓÏÂÌÚ‡ specjalna
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. pami´ç
mot “End” apparaitra sur pralki zapami´ta ustawienia i
l’écran. ● èÓ
po ÓÍÓ̘‡ÌËË pràdu
w∏àczeniu ÔÓ„‡ÏÏ˚pralka
rozpocznie pranie w
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ tym ˆËÍ·"
"äÓ̈
● Lorsque le programme est momencie,
("end cycle") w którym zosta∏o
terminé: przerwane.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
● Attendez que le verrou de ● Na zakoƒczenie
èÓ‰ÓʉËÚ programu
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
porte se désactive. Le voyant na wyÊwietlaczu
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó poka˝e si´
·ÎÓÍËÓ‚ÍË
lumineux "" Témoin de napis “End”.
β͇.
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes; ●●Poczakaç a˝ zgaÊnie
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
kontrolka blokady drzwiczek (2
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
● Mettez la machine à l’arrêt min po koƒcu programu)
en tournant le sélecteur de ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
programme à la position OFF. ● Wy∏àczyç pralk´
● éÚÍÓÈÚ βÍpokr´t∏o
przekr´cajàç Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
● Ouvrez la porte. programów na pozycje OFF.
● Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ
● Enlevez le linge. ●Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Fermer le robinet d’eau. Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
●êîíñóëüòèpóéòåñü
Prosz´ zakr´ciç zawór
ñ
wody.
POUR TOUS LES TYPES DE òàáëèöåé ïpîãpàìì è
LAVAGE CONSULTER ñîáëюäàéòå
DLA
DLA
KAÃDEGO
KAÃDEGO RODZAJU
RODZAJU
TOUJOURS LE TABLEAU ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
DES PROGRAMMES ET PRANIA
PRANIASPRAWDÃ
SPRAWDÃ
SUIVRE LA SEQUENCE îïåpàöèé,
TABELË
TABELË
PROGRAMÓW
PROGRAMÓW I I
DES OPERATIONS påêîìåíäîâàííóю
POSTËPUJ
POSTËPUJWEWE ∋òîé
INDIQUEE. òàáëèöåé.
WSKAZANY
WSKAZANY SPOSÓB.
SPOSÓB.
76
DE IT EN
● überzeugen Sie sich, daß die ● Si assicuri che il rubinetto ● Ensure that the water inlet
Wasserzufuhr geöffnet ist. dell’acqua sia aperto. tap is turned on.
● daß der Ablaufschlauch ● Che lo scarico sia in ● And that the discharge
richtig angebracht ist. posizione regolare. tube is in place.
PROGRAMM WÄHLEN SELEZIONE PROGRAMMA PROGRAMME SELECTION
Die Programmtabelle oder die Fate riferimento alla tabella dei Refer to the programme guide
Programmübersicht am Gerät programmi o alla legenda dei to select the most suitable
hilft Ihnen, das geeignete programmi sulla macchina, per programme.
Programm für Ihre Wäsche zu scegliere il programma più Turning the selector knob
finden. adatto. required programme is
Drehen Sie den Il programma viene scelto activate.
Programmwahlschalter auf das ruotando la manopola The display will show the
gewünschte Programm, bis die programmi e facendo settings for the programme
Programmnummer mit der coincidere il numero del selected.
Anzeigemarke übereinstimmt programma con l’indice.
Das Display zeigt sodann die Sul display verranno visualizzati i Adjust the wash temperature if
Voreinstellungen des gewählten parametri del programma necessary.
Programms. scelto.
Press the option buttons (if
Bei Bedarf Waschtemperatur Eventualmente modificare la required)
verändern. temperatura di lavaggio.
Optionstasten (sofern Then press the START button.
gewünscht) drücken. Premere i tasti opzione (se When the START button is
desiderati) pressed the machine sets the
Drücken Sie die Taste working sequence in motion.
START/PAUSE. Premete il tasto AVVIO/PAUSA.
Das Programm startet. Il programma ha inizio. The programme carries out
with the programme selector
Während des Waschgangs stationary on the selected
bleibt der Il ciclo di lavaggio avverrà con programme till cycle ends.
Programmwahlschalter bis zum la manopola programmi ferma
Ende des Programmes auf dem sul programma selezionato sino
gewählten Programm stehen. alla fine del lavaggio.
ACHTUNG: Bei einem Warning: If there is any break
eventuellen Stromausfall Attenzione: Se dovesse in the power supply while the
während des Betriebs der mancare la corrente durante il machine is operating, a
Waschmaschine werden die funzionamento della special memory stores the
gewählten Einstellungen in lavabiancheria, una speciale selected programme
einem speziellen Speicher memoria conserverà and,when the power is
abgespeichert, so daß das l’impostazione effettuata e, al restored, it continues where it
Gerät wieder dort anfängt zu ritorno della corrente, la left off.
arbeiten, wo es aufgehört hatte, macchina ripartirà dal punto in
wenn der Strom wieder da ist. cui si era fermata.
● When the programme has
● Am Ende des Programms ● Alla fine del programma sul ended the word “End” will
erscheint im Display die Anzeige display viene visualizzata la appear on the display
“End” scritta “End”
● Warten Sie, bis die ● Wait for the door lock to be
Türverriegelungsanzeige ● Attendete lo spegnimento released (about 2 minutes
ausgeht (2 Minuten nach della spia oblò bloccato (2 after the programme has
Programmende). minuti dalla fine del finished).
programma).
● Schalten Sie die ab und ● Switch off the machine by
Waschmaschine stellen Sie den ● Spegnere la lavabiancheria turning the programme
Programmwahlschalter auf die portando la manopola selector to the “OFF” position.
Position OFF programma in posizione OFF.

● Das Bullage öffnen und die ● Apra l’oblò e tolga i tessuti. ● Open the door and remove
Wäsche entnehmen. the laundry.
● Chiuda il rubinetto dell’
● Schließen Sie den acqua. ● Turn off the water supply
Wasserhahn. after every use.
PER QUALSIASI TIPO DI
BENUTZEN SIE FÜR JEDE LAVAGGIO CONSULTI FOR ALL TYPES OF
WÄSCHE DIE SEMPRE LA TABELLA DEI WASH CONSULT THE
PROGRAMMTABELLE UND PROGRAMMI E SEGUA PROGRAMME TABLE
BEACHTEN SIE DIE O.A. LA SEQUENZA DELLE AND FOLLOW THE
REIHENFOLGE. OPERAZIONI COME OPERATIONS IN THE
INDICATO. ORDER INDICATED.
77
FR PL
RU
RU

CHAPITRE 12 ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ121212
ÏÀPÀÃPÀÔ

SECHAGE ÑÓØÊÀ
SUSZENIEÁÅËÜß

NE SÈCHER JAMAIS DES Íå


NIGDYñóøèòå
NIGDY NIE
NIE èçäåëèÿ
NALEÃY
NALEÃY
VÊTEMENTS EN èç
SUSZYpåçèíû,
SUSZYÇÇUBRAÑñ
UBRAÑ
CAOUTCHOUC MOUSSE ñîäåpæàíèåì
WYKONANYCH
WYKONANYCH ïåpà,
ZZ
OU DES TISSUS ãîpю÷èå
GUMOWEJ
GUMOWEJ òêàíè.
PIANKI,
PIANKI, ANI
ANI
INFLAMMABLES. Z MATERIA
Z MATERIA ÄÓW
ÄÓW
ÄATWOPALNYCH.
ÄATWOPALNYCH.
Âàæíî!
 ∋òîé ìàøèíå ìîæíî
ñóøèòü áåëüå òîëüêî
IMPORTANT: ïîñëå ñòèpêè ñ
DANS CETTE MACHINE À UWAGA:
UWAGA:
ïîñëåäóюùèì îòæèìîì.
LAVER SÉÇHANTE, PEUT SUSZARKA
SUSZARKA MOÃE
MOÃE BYBY
ÇÇ
ÊTRE SÉCHÉ UÃUYWANA
ÃYWANA DO DO SUSZENIA
SUSZENIA
EXCLUSIVEMENT LE WYWY CZNIE
ÄÅÄÅ
Âàæíî! CZNIE BIELIZNY
BIELIZNY
Ïpèâåäåííûå
WYPRANEJ
WYPRANEJ I óêàçàíèÿ
I íîñÿò
LINGE ESSORÉ ET LAVÉ À îáùèé õàpàêòåp. Âàì
L’EAU. ODWIROWANEJ.
ODWIROWANEJ.
íåîáõîäèìà îïpåäåëåííàÿ
ïpàêòèêà äëÿ îïòèìàëüíîé
pàáîòû íà ôàçå ñóøêè áåëüÿ.
OSTRZE
OSTRZE
Âíà÷àëå ÃENIE:
ÃENIE:
ñîâåòóåì Âàì
IMPORTANT Wskazówki podane
óñòàíàâëèâàòü ìåíüøåå w âpåìÿ
Les indications fournies sont niniejszej
ñóøêè, ÷åìinstrukcji majå
påêîìåíäóåòñÿ.
générales et il sera charakter
Эòî ïîçâîëèò ogólny, dlatego
Âàì âûñóøèâàòü
nécessaire de s’exercer un osiågni
áåëüå äîëcie optymalnego
æåëàåìîé ñòåïåíè.
peu pour un fonctionnement rezultatu
Íå ñîâåòóåì wymaga
Âàì ÷àñòîpewnej
ñóøèòü
optimal du sèchage. Au praktyki. Zalecamy
âîpñèñòûå òêàíè òèïà êîâpîâ
début, nous recomandons èëè
pocz èçäåëèé
åtkoweñ ustawianie
âîpñîì. Эòî
de régler des temps inférieurs ìîæåò
krótszychïpèâåñòè ê çàñîpåíèю
niã podawane
à ceux qui sont indiqués, de âîçäóõîïpîâîäîâ.
czasów suszenia,Óñòpîéñòâî
tak aby
façon à pouvoir définir le ñóøêè ïîçâîëÿåò
móc ustali ∋ôôåêòèâíî
ç samodzielnie
âûñóøèâàòü
odpowiednièçäåëèÿ stopieñáåç êà
degré de sèchage voulu. êîãî-ëèáî âûápîñà ïàpà â
Nous vous recommandons wysuszenia. Nie zalecamy
ïîìåùåíèå.
suszenia materiaäów äatwo
de ne pas sècher les tissus Ìîùíûé ïîòîê pàçîãpåòîãî
qui s’effilochent souvent, du strzëpiåcych sië, ani
âîçäóõà
materiaîáâîëàêèâàåò
äów o däugich
genre carpette ou âëàæíûå èçäåëèÿ, èñïàpÿÿ
wäoskach, które mog äybyèç
vêtements à poils longs, pour íèõ âëàãó.
spowodowaç Íàñûùåííûé
zapchanie sië
ne pas obstruer les conduites âëàãîé âîçäóõ påöèêëèpóåòñÿ
przewodów
÷åpåç òpóáêó, powietrznych.
â êîòîpîé
d’air. Le dispositif de sèchage Suszarka pozwala
permet un sèchage parfait “çàñëîíêà” õîëîäíîéna âîäû
doskonaäe wysuszenie
êîíäåíñèpóåòñÿ â âîçäóøíîì
des tissus sans aucune materia äów bez emitowania
émission de vapeur à ïîòîêå. Êîíäåíñàò óñòpàíÿåòñÿ
pary na
÷åpåç zewn1trz.
ñèñòåìó ñëèâà. NaÂñÿ
l’extérieur. Un puissant souffle wypran å bielizn ë kierowany
d’air, idealemént chauffé, ñõåìà ñëèâíîé ñèñòåìû
jest silny strumieñ
ãåpìåòè÷íà, ïî∋òîìó goråcego
pénètre le linge humide, l’air powietrza, po
îòñóòñòâóåò czym
âûápîñ ïàpà â
saturé d’humidité est recyclé powietrze nasycone parå
ïîìåùåíèå.
à travers une conduite dans zostaje skierowane
laquelle l’eau froide specjalnym przewodem, w
Âíèìàíèå!
condense l’humidite którym
Íå ñóøèòåzimna woda è
øåpñòÿíûå
contenue dans l’air; tout le powoduje
ñòåãàíûå kondensacjë
èçäåëèÿ,
circuit est fermé et étanche, pary.
ñîäåpæàùèå ïåpî,
donc il n’y a aucune âåòpîçàùèòíûå
Tak zebrana woda êópòêè è ò.ï.,
jest
émission de vapeur à èçäåëèÿ
kierowana èç äåëèêàòíûõ
do przewodów òêàíåé.
l’extérieur. Åñëè Âû ñóøèòå èçäåëèÿ
odprowadzajåcych, òèïà
który
“ïîñòèpàéòå
jest caäkowicie è íàäåâàéòå”,
szczelny i
íåîáõîäèìî
dlatego na óìåíüøèòü
zewnåtrz nie âåñ
çàãpóçêè
wydostaje áàpàáàíà
sië ãadna äëÿ para.
ïpåäîòâpàùåíèÿ ïîìÿòîñòåé.
78
DE IT EN

KAPITEL 12 CAPITOLO 12 CHAPTER 12

TROCKNEN ASCIUGATURA DRYING

AUF KEINEN FALL DON’T DRY GARMENTS


GUMMIKLEIDUNG, ASSOLUTAMENTE NON MADE FROM FOAM
DAUNENKISSEN ODER ASCIUGARE CAPI IN RUBBER OR
LEICHT BRENNBARE GOMMAPIUMA O FLAMMABLE
TEXTILIEN TROCKNEN. TESSUTI INFIAMMABILI. MATERIALS.

IMPORTANTE: IMPORTANT:
ZU BEACHTEN: IN QUESTA
IN DIESEM TROCKNER THIS DRYER CAN ONLY
ASCIUGABIANCHERIA BE USED FOR LAUNDRY
DARF AUSSCHLIEßLICH PUÒ ESSERE ASCIUGATA
GESCHLEUDERTE, IN WHICH HAS BEEN
ESCLUSIVAMENTE WASHED AND SPIN
WASSER GEWASCHENE BIANCHERIA
WÄSCHE GETROCKNET DRIED.
CENTRIFUGATA
WERDEN. PROVENIENTE DA UN
LAVAGGIO IN ACQUA.
WICHTIG: IMPORTANTE WARNING:
Die mitgelieferten Hinweise sind le indicazioni fornite sono Indications given are
nur zur Orientierung gedacht. generali, sarà necessaria un general, therefore some
Die jeweils optimale Nutzung po’ di pratica per un practice is needed for the
des Gerätes ergibt sich am funzionamento ottimale best drying results. We
ehesten aus der persönlichen dell’asciugatura. Le recommend setting a lower
Erfahrung im Umgang mit dem consigliamo all’inizio di
impostare tempi inferiori a drying time than indicated,
Gerät. Um den gewünschten quelli consigliati, in modo da when first using, so as to
Trocknungsgrad besser steuern poter determinare il grado di establish the degree of
zu können, sollte man anfangs essiccazione da Lei dryness required. We
die Trockenzeiten etwas desiderato. Le consigliamo di recommend not to dry
niedriger als empfohlen non asciugare fabrics that fray easily, such
einstellen. frequentemente tessuti as rugs or garments with a
Langfaserige Textilien, filacciosi, tipo tappetini o deep pile, to avoid air duct
Badematten,Vorleger und capi a pelo lungo, per non clogging.
andere langflorige Stoffe nicht intasare i condotti dell’aria. The water is then conveyed
zu häufig trocknen, um die Il dispositivo di asciugatura to the drain circuit, wich is
Luftkanäle nicht zu verstopfen. consente una perfetta sealed and therefore, no
Eine spezielle essiccazione dei tessuti senza steam can be released
Trockenvorrichtung garantiert nessuna emissione di vapori outside.
die perfekte Trocknung der all’esterno.
Wäsche ohne Dampfaustritt Un potente soffio d‘aria
opportunamente riscaldata
nach außen. investe la biancheria umida
Ein kräftiger warmer Luftstrom facendone evaporare
entzieht der Wäsche die l’acqua; l’aria satura di
Feuchtigkeit. umidità viene riciclata
Die so mit Wasserdampf attraverso un condotto in cui
angereicherte Luft wird durch un velo d’acqua fredda
einen Kanal geleitet. Durch condensa l’acqua
einen kalten Wasserstrahl contenuta nell’aria; l’acqua
kondensiert die Luftfeuchtigkeit viene poi evacuata
zu Wasser und wird in den attraverso il circuito di
Ausfluß abgepumpt. Das scarico. Tutto il circuito é
Kondensationssystem ist 100% sigillato per cui non vi é
abgedichtet, so daß während nessuna emissione di vapore
des Trocknens kein Dampf all’esterno.
nach außen entweichen kann.
79
FR PL
RU
RU

ATTENTION: çàäéÉÑÄ
NIE NALE˚YçÖ OTWIERAå
N'OUVREZ JAMAIS LE éíäêõÇÄâíÖPO
DRZWICZEK ÑÇÖêñì
HUBLOT DE LA Çé ÇêÖåü èêéÉêÄååõ
ZAKO¡CZENIU
MACHINE PENDANT UN ëìòäà – ÑéÜÑàíÖëú,
PROGRAMU SUSZENIA,
CYCLE DE SÉCHAGE. èéäÄ
ALE çÖ éäéçóàíëü
NALE˚Y ZACZEKAå
PATIENTEZ JUSQU'À LA ñàäã
DO éïãÄÜÑÖçàü
ZAKO¡CZENIE
PHASE DE PROGRAMU
REFROIDISSEMENT CH¸ODZENIA,
PRÉVUE POUR LE PRZEWIDZIANEGO DLA
CYCLE. DANEGO CYKLU .

Il est possible de sècher Moãliweñóøèòü


Ìîæíî jest suszenie
òîëüêî áåëüå,
uniquement le linge qui a wyäåcznie bielizny,
îòæèìàåìîå która
öåíòpèôóãîé.
déjà été essoré. wczeéniej
Ìîæíî zostaäa
ñóøèòü òîëüêî áåëüå,
odwirowana.öåíòpèôóãîé.
îòæèìàåìîå

Avec la machine à Zaïîìîùüю


Ñ pomocåñòèpàëüíî-
tej pralko -
laver/séchante, deux types suszarki moãliwe
ñóøèëüíîé ìàøèíû jestìîæíî
de sèchage peuvent être îñóùåñòâëÿòü
wybranie
Ñ ïîìîùüю dwóchäâàtypów
òèïà
ñòèpàëüíî-
accomplis: ñóøêè:
suszenia: ìàøèíû ìîæíî
ñóøèëüíîé
îñóùåñòâëÿòü äâà òèïà
ñóøêè:
1 Sèchage de tissus en 1 Suszenie materiaäów z
coton, éponge, lin, chanvre, baweäny,
1 Âûñóøèâàòü rëcznikowych,
õëîï÷àòî-
etc... lnianych, dzianiny
áóìàæíûå, ëüíÿíûå, itp...
êîíîïëÿíûå
1 Âûñóøèâàòü è ò.ï. òêàíè;
õëîï÷àòî-
áóìàæíûå, ëüíÿíûå,
Note d’information Uwaga
êîíîïëÿíûå è ò.ï. òêàíè;
Pendant la phase de Podczas suszenia b´ben
séchage, le tambour àÌÙÓχˆËfl
przyspiesza do du˝ej
effectue des rotations à ÇÓ ‚ÂÏfl Ù‡Á˚
pr´dkosci ÒÛ¯ÍË ·‡‡·‡Ì
obrotowej
·Û‰ÂÚ ‡Á„ÓÌflÚ¸Òfl
àÌÙÓχˆËfl
w celu ‰Ó ‚˚ÒÓÍÓÈ
zrównowa˝enia
grande vitesse pour brasser ÒÍÓÓÒÚË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
le linge et ainsi optimiser le ÇÓ ‚ÂÏfli zoptymalizowania
wsadu Ù‡Á˚ ÒÛ¯ÍË ·‡‡·‡Ì
‡ÒÔ‰ÂÎËÚ¸
·Û‰ÂÚ ·Âθ‰ÓË ‚˚ÒÓÍÓÈ
cyklu.‡Á„ÓÌflÚ¸Òfl
cycle. ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË
ÒÍÓÓÒÚË ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÒÛ¯ÍË
‡ÒÔ‰ÂÎËÚ¸ ·Âθ Ë
ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË
2 Suszenie materiaäów
2 Sèchage de tissus ÒÛ¯ÍË
mélangés mieszanych (syntetycznych/
(synthétiques/coton), tissus baweänianych),
synthétiques. 2 Âûñóøèâàòü òêàíè èç
syntetycznych.
ñìåøàííûõ âîëîêîí
(ñèíòåòè÷åñêèå/õëîï÷àòûå),
2 Âûñóøèâàòü òêàíè èç
ñèíòåòè÷åñêèå
ñìåøàííûõ âîëîêîí òêàíè.
(ñèíòåòè÷åñêèå/õëîï÷àòûå)

80
DE IT EN

BITTE VERMEIDEN SIE ES, ATTENZIONE: IMPORTANT


DIE TÜR ZU ÖFFNEN, EVITARE SEMPRE DI NEVER OPEN THE DOOR
WENN DAS APRIRE L’OBLÒ UNA AFTER THE DRYING
TROCKENPROGRAMM VOLTA INIZIATO IL CYCLE HAS BEGUN -
BEREITS BEGONNEN HAT CICLO DI WAIT UNTIL THE COOL
UND WARTEN SIE STETS ASCIUGATURA MA DOWN PERIOD
AB, BIS DIE LETZTE ATTENDERE FINO ALLA PROVIDED FOR BY THE
ABKÜHLPHASE BEENDET FASE DI CYCLE.
WORDEN IST, BEVOR SIE RAFFREDDAMENTO
DIE TÜR ÖFFNEN . PREVISTA DAL CICLO

Es kann nur bereits E’ possibile asciugare solo Only dry pre-spun laundry
geschleuderte Wäsche biancheria già centrifugata.
getrocknet werden.

Zwei Trockenarten sind Con la lavasciuga si The washer/dryer can


möglich: possono effettuare due tipi perform two types of drying:
di asciugatura:

1 Trocknen von Textilien aus 1 Asciugatura tessuti di 1 Cotton, terry towelling,


Baumwolle, Frottee, Leinen, cotone, spugna, lino, linen, hemp fabrics, etc...
Hanf etc. canapa, ecc...

Hinweis Nota Advisory note


Während der Trocknung Durante la fase di During drying phase the
reversiert die Trommel bei asciugatura il cestello drum will accelerate to a
hoher Geschwindigkeit, um esegue rotazioni ad alta higher speed to
die Waschladung velocità per bilanciare il distribute the load and to
gleichmäßig zu verteilen und carico ed ottimizzare il ciclo. optimize the drying
somit die Trocknung zu performance
optimieren.

2 Trocknen von 2 Asciugatura di tessuti misti 2 Mixed fabrics


Mischgeweben (sintetici/cotone), tessuti (synthetics/cotton), synthetic
(Synthetik/Baumwolle) und sintetici. fabrics.
synthetischen Stoffen.

81
FR RU
RU
PL

EXEMPLE D’UTILISATION EN
SECHAGE UNIQUEMENT
ñàäã ëìòäà
PRZYK¸AD SAMO SUSZENIE MAX
Ouvrez le hublot de la ●
● Otworzyç drzwiczki
éÚÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. 5 kg
machine.
● ᇄÛÁËÚ ‰Ó 5 Í„ ·Âθfl – ‚
Remplissez la machine ● Maksymalny
ÒÎÛ˜‡Â za∏adunek
ÒÛ¯ÍË ·Óθ¯Ëı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(5 kg max.). En cas de linge 5(̇ÔËÏÂ
kg. W przypadku
ÔÓÒÚ˚ÌË) ËÎËdu˝ych
Ú͇ÌÂÈ,
de maison de grande taille sztuk bielizny·Óθ¯ËÂ
‚ÔËÚ˚‚‡˛˘Ëı (jak ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
(draps, etc.) ou de linge très przeÊcierad∏a), lub bardzo
‚Ó‰˚ (̇ÔËÏÂ χıÓ‚˚Â
absorbant (peignoirs, nasiàkajacych ( np. szlafroki
pantalons en jean, etc.), il ÔÓÎÓÚÂ̈‡ ËÎË
kàpielowe ‰ÊËÌÒ˚),
lub ÎÛ˜¯Â
blue jeans)
est préférable de réduire la ÒÌËÁËÚ¸ zmniejszyç
nale˝y ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó
iloÊç·Âθfl.
charge. za∏adunku.

Refermez le hublot de la ● á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ.


machine. ● Zamknàç drzwiczki.
● èÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡
Réglez le sélecteur de ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
programme sur ● Ustawiç pokr´t∏o
ıÎÓÔÓÍ .
coton. programatora na
Bawe∏n´.
Sélectionner le degré de ● Wybraç stopieƒ
séchage désiré. ● Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È ÛÓ‚Â̸
wysuszenia.
Les possibilités disponibles ÒÛ¯ÍË.
Dost´pne sà nast´pujàce
comprennent l’option Linge 燘Ë̇fl Ò ùÍÒÚ‡ ëÛ¯ÍË ( )) ‰Îfl
opcje: ekstra suche ( ),
extra sec ( ), idéal pour ·‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÓÚÂ̈ Ë ı‡Î‡ÚÓ‚, ÔÓÚÓÏ
idealna dla r´czników i
serviettes et peignoirs, ëۯ͇ ‰Îfl „‡‰ÂÓ·‡ (( )) ‰Îfl
szlafroków, suche ( ) dla
l’option Linge sec prêt à ‚Â˘ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì ÌÛʉ‡˛ÚÒfl ‚
ubraƒ niewymagajàcych
ranger ( ) pour du linge „·ÊÍÂ, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl Òۯ͇ ‰Îfl
prasowania oraz suche do
qui ne nécessite pas d’être „·ÊÍË (( ), ÍÓÚÓ‡fl ‰Â·ÂÚ
prasowania ( ) dla ubraƒ
repassé, et Linge sec à ·Âθ Î„ÍËÏ ‰Îfl „·ÊÍË.
pzreznaczonych do
repasser ( ) pour du linge prasowania.
prêt à être repassé.

Si vous désirez sélectionner Je˝eli chcemy wybraç


un séchage minuté, ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ
program ‚˚·‡Ú¸
suszenia na‚ÂÏfl
czas
appuyez sur la touche " ÒÛ¯ÍË, ̇ÊËχÈÚÂ
nale˝y przyciskaç ÍÌÓÔÍÛ "‚˚·Ó
“Wybór
Séchage " jusqu’à atteindre ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË" ‰Ó ÚÂı
programu suszenia” a˝ do ÔÓ ÔÓ͇
le niveau de temps désiré. Ê·ÂÏÓ ‚ÂÏfl
zapalenia ÒÛ¯ÍË
jednej ÌÂ
z kontrolek
Á‡„ÓËÚÒfl.
czasu.

PROTECTION DE HUBLOT PÇàùèòà


ODWÓJNE
ëюêàDRZWICZKI
La machine-à-laver dispose Drzwiczki urzådzenia
Ìàøèíà îñíàùåíà så
∋êpàíîì
d’un dispositif de protection wyposaãone
çàùèòû ñòåêëà w ëюêà,
warstwë
êîòîpûé
pour le verre du hublot qui ochronnå, zapobiegajåcå
rejoint des températures âî âpåìÿ ôàçû
kontaktowi ñóøêè ñèëüíî
z szybå
élevées durant la phase de íàãpåâàåòñÿ.
drzwiczek, która szczególnie
séchage. w trakcie suszenia moãe
nagrzewaç sië do wysokich
temperatur.

Âíèìàíèå!
Ïpè ñóøêå íå
ATTENTION: UWAGA:
äîòpàãèâàéòåñü
NE TOUCHER L’HUBLOT POD ÃADNYM äî ëюêà
íè â êîåì ñëó÷àå!
EN AUCUN CAS. POZOREM NIE DOTYKAJ
DRZWICZEK PRALKI
S’assurer que le robinet ● Upewnij
● óáåäèòåñü
sië,â ãe
òîì, ÷òî
kran
d’eau est ouvert. âîäîïpîâîäíûé êpàí
doprowadzajåcy áûëjest
wodë
otwarty.
îòêpûò è òpóáêà ñëèâà áûëà
ïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà.
S’assurer que le tuyau de ● Upewnij sië, ãe wåã
vidange soit en position odpäywowy jest na swoim
correcte. miejscu.
82
DE IT EN

NUTZUNGSBEISPIEL NUR ESEMPIO D’USO SOLO DRYING CYCLE


TROCKNEN ASCIUGATURA
Öffnen Sie das Bullauge Apra l’oblò. Open door.

Füllen Sie die Trommel mit Lo riempia con 5 kg Fill with up to 5 kg - in case
max. 5 kg Wäsche, wenn es massimo, in caso di capi di of large items (e.g. sheets) or
sich um große Wäschestücke grandi dimensioni (es. very absorbent items (e.g.
(z.B. Bettwäsche) oder um lenzuola), o molto assorbenti towels or jeans), it is a good
stark saugfähige Stoffe (z.B. (es. accappatoi o blue idea to reduce the load.
Frottee, Jeans) handelt, jeans), é bene ridurre la
empfiehlt es sich, die Ladung quantità di biancheria.
entsprechend zu reduzieren.

Schließen Sie das Bullauge. Chiuda l’oblò. Close door.


Drehen Sie den Porti la manopola Turn programme dial to
Programmwahlschalter auf programmi su cotton.
die Position cotone.
Baumwolle.

Wählen Sie den Selezionare il grado di Select the degree of


gewünschten asciugatura desiderato. dryness that you require.
Trocknungsgrad. Sie können Le possibilità disponibili This ranges from Extra Dry
unter verschiedenen comprendono l’opzione ( ) for bath towels and
Optionen wählen: Extra Capi extra asciutti ( ), bathrobes, through
trocken ( ), ideal für ideale per asciugamani e Cupboard Dry ( ) for
Handtücher und accappatoi, l’opzione Capi items that will be put away
Bademäntel; Schranktrocken asciutti da riporre ( ), per without ironing, to iron dry
( ), für Wäsche, die nicht capi che non è necessario ( ) that leaves the laundry
gebügelt zu werden braucht, stirare, e capi asciutti da suitable
und Bügeltrocken ( ), für stirare ( ) che lasciano la for ironing.
eine optimale Trocknung vor biancheria pronta per la
dem Bügeln. stiratura.

Wenn Sie eine zeitgesteuerte Se vuole impostare un’ If you wish to select a timed
Trocknung einstellen wollen, asciugatura a tempo prema drying cycle, press the “drying
drücken Sie die Taste il tasto “Selezione programme selection” button
„Einstellung programma until the required time
Trocknungsprogramm“,bis die asciugatura” fino all’ indicator lights up.
Anzeige der gewünschten Zeit accensione di una delle spie
aufleuchtet. tempo.

FENSTERSCHUTZ PROTEZIONE OBLÒ DOUBLE-SKIN DOOR


Die Waschmaschine verfügt La lavabiancheria dispone di The appliance door is fitted
über einen Fensterschutz, der uno schermo protettivo al with a protective shield to
während der Trockenphase vetro oblò, che durante la prevent contact with the
eine höhere Temperatur fase di asciugatura si riscalda glass door which can reach
erreicht. molto. high temperatures, during the
drying cycle.

ACHTUNG: ATTENZIONE: WARNING: DO NOT


IN KEINEM FALL DAS NON TOCCARE L’OBLO’ TOUCH DOOR FOR
BULLAUGE BERÜHREN. PER NESSUNA RAGIONE. ANY REASON.

Achten Sie darauf, daß der Si assicuri che il rubinetto Make sure water inlet valve
Wasserhahn geöffnet ist. dell’acqua sia aperto. is open.
Der Ablaufschlauch muß
richtig angebracht sein. Che lo scarico sia in Make sure water drain is
posizione regolare. correctly positioned.
83
FR PL
RU
RU

ATTENTION: UWAGA:
Âíèìaíèe!
NE PAS SECHER LES NIE cyøèòe
He NALEÃY SUSZYÇ
VETEMENTS EN LAINE, UBRAÑ Z WEÄNY,
øepcòÿíûe è ANI
LES VETEMENTS AVEC UBRAÑ
còeãaííûe èçäeëèÿ,
DES REMBOURRAGES POSIADAJÅCYCH
coäepæaùèe èepo,
PARTICULIERS (DUVET, SPECJALNE PODPINKI,
âeòpoçaùèòíûe
ANORAKS, ETC...), LES PODSZEWKI
êypòêè (NP.
è ò.ï., KURTKI,
èçäeëèÿ
VETEMENTS TRES KURTKI
èç PUCHOWE), ANI
äeëèêaòíûx
DELICATS . SI LES SZCZEGÓLNIE
òêaíeé. Ecëè Bû
VETEMENTS SONT DU DELIKATNYCH
cyøèòe èçäeëèÿTKANIN.
òèïa
GENRE “LAVE-REPASSE”, JEÉLI UBRANIAèSÅ TYPU
“ïocòèpaéòe
IL EST RECOMMANDE WYPRAÇ/
íaäeâaéòe”,
DE REDUIRE ENCORE LE WYPRASOWAÇ
íeoáxoäèìo Ç NALEÃY
CHARGEMENT POUR JESZCZE BARDZIEJ
yìeíüøèòü âec
EVITER LA FORMATION ZMNIEJSZYÇ
çaãpyçêè ÄADUNEK
áapaáaía
DE PLIS. BËBNA,
äëÿ ABY UNIKNÅÇ
ïpeäoòâpaùeíèÿ
POWSTAWANIA
çaìÿòocòeé.
ZAGNIECEÑ.

● Wcisnàç przycisk START


Appuyez sur le bouton
START. ● ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ START.

La phase de séchage ●● Faza


ñËÍÎ ÒÛ¯ÍË Ì‡˜ÌÂÚÒfl
suszenia Ò
odbywa si´
démarre avec le sélecteur zÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÂÎÂÍÚÓ‡
pokr´t∏em programatora
de programme réglé ÔÓ„‡ÏÏ Ë ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl
zatrzymanym na symbolu
sur jusqu'à la fin du ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË.
, a˝ do fazy
cycle de séchage. ch∏odzenia.

Le voyant du programme ● Kontrolka programu


de séchage restera allumé ● à̉Ë͇ÚÓ
suszenia pozostanie
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË
jusqu’à la phase de zapalona a˝‰Ó
·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ÂÌ doÚÂı
fazy
ÔÓ ÔÓ͇ ÌÂ
refroidissement ( ). ch∏odzenia
̇˜ÌÂÚÒfl Ù‡Á‡oÓı·ʉÂÌËfl
czym Ë
poinformuje
Ë̉Ë͇ÚÓ ( zapalenie
) ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ÂÌ.
kontrolki ( ).
Ç ÍÓ̈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
Lorsque le programme est Po zakoƒczeniu
ÔÓfl‚ËÚÒfl "äéçÖñ". programu
terminé, les lettres " END " wyÊwietlacz poka˝e “END”.
s’inscrivent sur l’écran.

Attendez que le verrou de ● Poczakaç a˝ zgaÊnie


porte se désactive. Le kontrolka blokady
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍËdrzwiczek
voyant lumineux "" Témoin (2 min po ÓÍÓÎÓ
èÓ‰ÓʉËÚ koƒcu programu)
2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
de verrouillage de porte " ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
s’éteint après environ 2 β͇.
minutes;
● Wy∏àczyç pralk´
Mettez la machine à przekr´cajàç pokr´t∏o
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
l’arrêt en tournant le programów naÔÓ„‡ÏÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ pozycje‚ OFF.
sélecteur de programme à ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
la position OFF.

Ouvrez la porte et enlevez ●


● Otworzyç drzwiczki
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í i wyjàç
Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
le linge. pranie.
·ÂθÂ.

Fermer le robinet d’eau. ●


● Prosz´ zakr´ciç
Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓ‰‡˜Ûzawór
‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ
wody.
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

84
DE IT EN

ACHTUNG: ATTENZIONE:
KEINE TEILE AUS REINER NON ASCIUGHI CAPI WARNING:
WOLLE, KEINE TEILE MIT IN LANA, CON DO NOT DRY WOOLLEN
BESONDERER FÜLLUNG IMBOTTITURE GARMENTS OR ARTICLES
(FEDERN, WINDJACKEN PARTICOLARI (PIUMINI, WITH SPECIAL PADDING,
ETC) UND KEINE GIACCHE A VENTO, (E.G. QUILTS, QUILTED
BESONDERS ETC...) CAPI ANORAKS, ETC.).
EMPFINDLICHEN DELICATISSIMI. DELICATE FABRICS IF
TEXTILIEN TROCKNEN; SE I CAPI SONO LAVA GARMENTS ARE
BEI BÜGELFREIEN (WASH E INDOSSA E’ BENE DRIP/DRY, LOAD LESS
AMD WEAR) TEXTILIEN CHE RIDUCA ITEMS AO AS TO PREVENT
DIE EINFÜLLMENGE ULTERIORMENTE IL CREASING.
REDUZIEREN, UM CARICO PER EVITARE
KNITTERBILDUNG ZU LA FORMAZIONE DI
VERMEIDEN. PIEGHE.

Drücken Sie die START Prema il tasto di START. Press the START button.
Taste.

Während die Abkühlphase La fase di asciugatura The drying phase will


läuft, bleibt der avverrà con la manopola begin with the programme
Programmwahlschalter auf programmi ferma sul dial fixed on the
der Position , bis zum simbolo sino a fine symbol until the end of
Ende des asciugatura. drying.
Trockenprogramms.

Die Anzeige des La spia del programma di The drying programme


Trocknungsprogramms bleibt asciugatura rimarrà accesa indicator will be on until the
eingeschaltet, bis die fino alla fase di cool down phase will begin
Abkühlphase eingeleitet raffreddamento che verrà and the indicator ( ) will
wird, wobei dann die segnalata con l’accensione go on.
Anzeige ( ) aufleuchtet. della spia ( ).

Am Ende des Programms Alla fine del programma sul At the end of the
erscheint auf dem Display display viene visualizzata la programme the word “END”
die Meldung“END”. scritta “END”. will appear on the display.

Warten Sie, bis die Attendete lo spegnimento Wait for the door lock to
Türverriegelungsanzeige della spia oblò bloccato (2 be released (about 2
ausgeht (2 Minuten nach minuti dalla fine del minutes after the
Programmende). programma). programme has finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
Schalten Sie die ab und Spegnere la
Waschmaschine stellen Sie lavabiancheria portando la Switch off the machine by
den Programmwahlschalter manopola programma in turning the programme
auf die Position OFF posizione OFF. selector on the “OFF”
position.
Das Bullage öffnen und Apra l’oblò e tolga i Open the door and
die Wäsche entnehmen. tessuti. remove the laundry.

Schließen Sie den Chiuda il rubinetto dell’ Turn off the water supply
Wasserhahn. acqua. after every use.
85
FR PL
RU
RU

CHAPITRE 13 ROZDZIAÄ 1313


ÏÀPÀÃPÀÔ

CYCLE CYKL
ÀÂÒÎÌÀÒÈЧÅÑÊÈÉ
AUTOMATIQUE AUTOMATYCZNEGO
ÖÈÊË ÑÒÈPÊÈ È
LAVAGE/SECHAGE PRANIA/ SUSZENIA
ÑÓØÊÈ
UWAGA: CYKL
ÇçàåÄçàÖ:
ATTENTION : LE CYCLE KOMPLETNY MO˚E BYå
åÄäëàåÄãúçÄü
COMPLET PEUT ÊTRE WYKONANY
áÄÉêìáäÄ JEDYNIE
ëìïéÉé Z
ÅÖãúü
UTILISE UNIQUEMENT WSADEM SUCHYM
ëéëíÄÇãüÖí 5äÉ, Ç MAX.
AVEC UNE CHARGE 5KG W PRZECIWNYM
èêéíàÇçéå ëãìóÄÖ
MAXIMALE DE 5KG DE RAZIE WYNIK
ëìòäÄ ÅÖãúü SUSZENIA
ÅìÑÖí
LINGE SEC. DANS LE CAS MO˚E BYå
çÖìÑéÇãÖíÇéêàíÖãúçéâ.
CONTRAIRE LE RESULTAT NIEZADOWALAJÑCY.
DU SECHAGE NE SERA
PAS SATISFAISANT. ëÚË͇:
Pranie:
éÚÍÓÈÚ ÒÂÍˆË˛ ‰Îfl ÔÓӯ͇,
Lavage: Prosz´ otworzyç
‚˚·ÂËÚ ÔÓÓ¯ÓÍ Ë pojemnik
ÔÓÎÓÊËÚÂ i
Ouvrir le bac à produits et wsypaç proszek
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ do
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó.
introduire la lessive dans les w∏asciwych przegódek.
compartiments appropriés. ç ̇ÊËχfl ÍÌÓÔÍË START, Á‡‰‡ÈÚÂ
ZapoznajÒÚËÍË
ÔÓ„‡ÏÏÛ si´ z tabelà
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Consulter la liste des programów prania i na bazie
programmes de lavage et, Ú‡·ÎˈÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË Ë ÚËÔÓÏ
selon les tissus à laver (par ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl: , nie
tkanin do prania
wciskajàc przycisku START,
exemple, coton très sale) et przygotuj pranie w
sans presser sur la touche de nast´pujàcy sposób:
la mise en marche, préparer é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
le lavage comme décrit: ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
Ustawiç pokr´t∏o
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Sélectionnez le programme programatora
èÓ‚ÓÓÚÓÏ na wybrany
Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
en tournant le sélecteur de program.
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
programmes et en alignant le ÔÓ„‡Ïχ.
nom du programme sur Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry
ç‡ wybranego
‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
l'indicateur . programu.
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné. Ewentualnie mo˝na
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚÂ
modyfikowaç ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
temperatur´
Ajustez la température si prania.
‚Ó‰˚.
nécessaire
WcisnàçÍ·‚˯Ë
ç‡ÊÏËÚ przyciski opcji (jeÊli to
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
Pressez les boutons d’options si konieczne).
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
besoin Upewnij sië, ãe kran
Óáåäèòåñü, ÷òî
doprowadzajåcy wodë jest
Vérifiez que le robinet est âîäîïpîâîäíûé
odkrëcony. êpàí îòêpûò.
ouvert et que le tuyau
d'évacuation est bien en Oraz, ãe wåã
place. Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
odprowadzajåcy ñëèâà
jest na
Sechage: âîäû
swoimçàêpåïëåíà
miejscu. ïpàâèëüíî.
Sélectionner le degré de
séchage désiré. Suszenie:
ëۯ͇:
Les possibilités disponibles Wybraç stopieƒ wysuszenia.
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏ˚È ÛÓ‚Â̸
comprennent l’option Linge Dost´pne sà nast´pujàce
ÒÛ¯ÍË.
extra sec ( ), idéal pour opcje: ekstra suche ( ),
燘Ë̇fl Ò ùÍÒÚ‡ ëÛ¯ÍË ( ) ‰Îfl
serviettes et peignoirs, idealna dla r´czników i
·‡ÌÌ˚ı ÔÓÎÓÚÂ̈ Ë ı‡Î‡ÚÓ‚, ÔÓÚÓÏ
l’option Linge sec prêt à szlafroków, suche ( ) dla
ëۯ͇ ‰Îfl „‡‰ÂÓ·‡ ( ) ‰Îfl
ranger ( ) pour du linge ubraƒ niewymagajàcych
‚¢ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ Ì ÌÛʉ‡˛ÚÒfl ‚
qui ne nécessite pas d’être prasowania oraz suche do
„·ÊÍÂ, Ë Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡fl Òۯ͇ ‰Îfl
repassé, et Linge sec à prasowania ( ) dla ubraƒ
„·ÊÍË ( ), ÍÓÚÓ‡fl ‰Â·ÂÚ
repasser ( ) pour du linge pzreznaczonych do
·Âθ Î„ÍËÏ ‰Îfl „·ÊÍË.
prêt à être repassé. prasowania.
86
DE IT EN

KAPITEL 13 CAPITOLO 13 CHAPTER 13

AUTOMATISCHER CICLO AUTOMATICO AUTOMATIC


ABLAUF WASCHEN LAVAGGIO WASHING/DRYING
UND TROCKNEN ASCIUGATURA
ACHTUNG: EIN ATTENZIONE: IL CICLO WARNING: ONLY A
KOMPLETTER ZYKLUS COMPLETO PUÒ ESSERE MAXIMUM 5 KG OF DRY
KANN NUR BEI EINER ESEGUITO SOLO CON LAUNDRY CAN BE
LADUNG VON 5 KG MASSIMO 5 KG DI LOADED OTHERWISE THE
TROCKENWÄSCHE BIANCHERIA ASCIUTTA DRIED LAUNDRY WILL BE
EINGESTELLT WERDEN, ALTRIMENTI IL RISULTATO NOT SATISFACTORY.
SONST IST DAS DELL’ ASCIUGATURA
TROCKNUNGSERGEBNIS NON SARA’
NICHT AUSREICHEND. SODDISFACENTE.
Waschen: Lavaggio: Washing:
Öffnen Sie die Apra il cassetto e introduca il Open the drawer, choose
Waschmittelschublade und detersivo negli appositi the detergent and put in the
füllen Sie das Waschmittel in die scomparti. correct amount.
entsprechende Kammer ein.
Consulti la tabella dei Refer to the list of washing
Vergleichen Sie zuerst die programmi di lavaggio e in programmes according to
Programmtabelle der base ai tessuti da lavare, fabrics to be washed (e.g.
Waschprogramme und stellen senza premere il tasto di very dirty cotton) and
Sie je nach Gewebeart das marcia, prepari il lavaggio without pressing Start
gewünschte Programm wie come segue: button, prepare wash as
folgt ein, ohne die Start Taste described:
vorher zu drücken: Il programma viene scelto
ruotando la manopola Turning the selector knob,
Drehen Sie den programmi e facendo the required programme is
Programmwahlschalter auf coincidere il numero del activated.
das gewünschte Programm. programma con l’indice.
The display will show the
Das Display zeigt sodann die Sul display verranno visualizzati i settings for the programme
Voreinstellungen des gewählten parametri del programma selected.
Programms. scelto.
Adjust the wash temperature if
Bei Bedarf Waschtemperatur Eventualmente modificare la necessary.
verändern. temperatura di lavaggio.
Press the option buttons (if
Optionstasten (sofern Premere i tasti opzione (se required)
gewünscht) drücken. desiderati)
überzeugen Sie sich, daß die Check that the tap is turned
Si assicuri che il rubinetto on and that the discharge
Wasserzufuhr geöffnet ist. dell’acqua sia aperto.
daß der Ablaufschlauch hose is positioned correctly.
Che lo scarico sia in posizione
richtig angebracht ist. regolare.
Trocknen: Asciugatura: Drying:
Wählen Sie den gewünschten Selezionare il grado di Select the degree of dryness
Trocknungsgrad. Sie können asciugatura desiderato. that you require.
unter verschiedenen Le possibilità disponibili This ranges from Extra Dry
Optionen wählen: Extra comprendono l’opzione ( ) for bath towels and
trocken ( ), ideal für Capi extra asciutti ( ), bathrobes, through
Handtücher und Bademäntel; ideale per asciugamani e Cupboard Dry ( ) for
Schranktrocken ( ), für accappatoi, l’opzione Capi items that will be put away
Wäsche, die nicht gebügelt asciutti da riporre ( ), per without ironing, to iron dry
zu werden braucht, und capi che non è necessario ( ) that leaves the
Bügeltrocken ( ), für eine stirare, e capi asciutti da laundry suitable for ironing.
optimale Trocknung vor dem stirare ( ) che lasciano la
Bügeln. biancheria pronta per la
stiratura.
87
FR PL
RU
RU
Si vous désirez sélectionner un Je˝eli chcemy
ÖÒÎË ‚˚ wybraç
ıÓÚËÚ ‚˚·‡Ú¸ ‚ÂÏfl
séchage minuté, appuyez sur program suszenia
ÒÛ¯ÍË, ̇ÊËχÈÚ na czas
ÍÌÓÔÍÛ "‚˚·Ó
la touche " Séchage " jusqu’à nale˝y przyciskaç “Wybór
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÛ¯ÍË" ‰Ó ÚÂı ÔÓ ÔÓ͇
atteindre le niveau de temps programu
Ê·ÂÏÓ ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË Ì do
suszenia” a˝
désiré. zapalenia
Á‡„ÓËÚÒfl. jednej z kontrolek
czasu.

Appuyer sur la touche ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ


Wcisnàç START.
przycisk START
"DÉBUT/PAUSE".

Le cycle de lavage se Cykl prania


èÓ„‡Ïχ b´dzie si´ÔË
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
réalisera avec la manette odbywa∏
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏz ÔÓÎÓÊÂÌËË
pokr´t∏em ÒÂÎÂÍÚÓ‡
des programmes arrêtée sur programatora ustawionym
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·. na
le programme sélectionné wybranym programie a˝ do
jusqu'à la fin de celui-ci. koƒca prania.

Une fois le programme Po zakoƒczeniu


Ç ÍÓ̈ programu
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ‰ËÒÔÎÂÈ
terminé, les voyants des gasnà
ÔÓ͇ÊÂÚkontrolki funkcji
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚ÂÏflprania
ÒÛ¯ÍË.
a wyÊwietlacz pokazuje czas
fonctions de lavage suszenia.
s’éteignent et le temps de
séchage s’inscrit sut l’écran.

La machine exécute alors la 凯Ë̇ ·Û‰ÂÚ


Nast´pnie ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
pralko-suszarka
totalité du programme de ÔÓ„‡ÏÏÛprogram
wykona ÒÛ¯ÍË. suszenia.
séchage.
Le voyant du programme de à̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Kontrolka programuÒÛ¯ÍË ·Û‰ÂÚ
suszenia
séchage restera allumé ‚Íβ˜ÂÌ ‰Ó ÚÂı ÔÓ ÔÓ͇ ÌÂ
jusqu’à la phase de pozostanie zapalona a˝ do
̇˜ÌÂÚÒfl
fazy Ù‡Á‡ Óı·ʉÂÌËfl
ch∏odzenia o czymË
refroidissement ( ). Ë̉Ë͇ÚÓ ( zapalenie
) ·Û‰ÂÚ ‚Íβ˜ÂÌ.
poinformuje
kontrolki ( ).

Lorsque le programme est PoÇ ÍÓ̈ ÔÓ„‡ÏÏ˚programu


zakoƒczeniu ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
terminé, les lettres " END " ÔÓfl‚ËÚÒfl "äéçÖñ".
wyÊwietlacz poka˝e “END”.
s’inscrivent sur l’écran.

Attendez que le verrou de èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË


Poczakaç a˝ÒÚËÍË
zgaÊnie
porte se désactive. Le voyant èÓ‰ÓʉËÚÂblokady
kontrolka ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
drzwiczek
lumineux "" Témoin de ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
(2 min po koƒcu programu)
verrouillage de porte " β͇.
s’éteint après environ 2
minutes;
Mettez la machine à l’arrêt Wy∏àczyç pralk´ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
en tournant le sélecteur de przekr´cajàç
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡pokr´t∏o
ÔÓ„‡ÏÏ ‚
programme à la position OFF. programów na pozycje OFF.
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

Ouvrez la porte et enlevez le Otworzyç drzwiczki


éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í i wyjàç
Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
linge. pranie.

Fermer le robinet d’eau. Prosz´ zakr´ciç zawór wody.


Ç˚Íβ˜‡ÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ
Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.

88
DE IT EN

Wenn Sie eine zeitgesteuerte Se vuole impostare un’ If you wish to select a timed
Trocknung einstellen wollen, asciugatura a tempo prema drying cycle, press the
drücken Sie die Taste il tasto “Selezione “drying programme
„Einstellung programma selection” button until the
Trocknungsprogramm“, bis die asciugatura” fino all’ required time indicator lights
Anzeige der gewünschten accensione di una delle up.
Zeit aufleuchtet. spie tempo.

Drücken Sie die START Taste. Prema il tasto di avvio. Press the "Start/Pause"
button.

Während des Waschgangs Il ciclo di lavaggio avverrà The programme carries out
bleibt der con la manopola with the programme selector
Programmwahlschalter bis programmi ferma sul stationary on the selected
zum Ende des Programmes programma selezionato sino programme till cycle ends.
auf dem gewählten alla fine del lavaggio.
Programm stehen.
Am Ende des Programms Al termine del programma si At the end of the wash
erlöschen die Anzeigen der spengono le spie delle phase the display will shown
Waschfunktionen und im funzioni di lavaggio e sul the drying time remaining.
Display wird die display viene mostrato il
Trocknungszeit angezeigt. tempo di asciugatura.

Anschließend wird das Gerät Successivamente la The washer-dryer will then


das Trockenprogramm lavasciuga eseguirà tutto il complete the entire drying
durchführen. programma di asciugatura. programme.

Die Anzeige des La spia del programma di The drying programme


Trocknungsprogramms bleibt asciugatura rimarrà accesa indicator will be on until the
eingeschaltet, bis die fino alla fase di cool down phase will begin
Abkühlphase eingeleitet wird, raffreddamento che verrà and the indicator ( ) will
wobei dann die Anzeige ( ) segnalata con l’accensione go on.
della spia ( ).
aufleuchtet.

Am Ende des Programms Alla fine del programma sul At the end of the
erscheint auf dem Display die display viene visualizzata la programme the word “END”
Meldung“END”. scritta “END”. will appear on the display.

Warten Sie, bis die Attendete lo spegnimento Wait for the door lock to be
Türverriegelungsanzeige della spia oblò bloccato (2 released (about 2 minutes
ausgeht (2 Minuten nach minuti dalla fine del after the programme has
Programmende). programma). finished).

Schalten Sie die ab und Spegnere la lavabiancheria Switch off the machine by
Waschmaschine stellen Sie portando la manopola turning the programme
den Programmwahlschalter programma in posizione OFF. selector on the “OFF”
auf die Position OFF position.

Das Bullage öffnen und die Apra l’oblò e tolga i tessuti. Open the door and remove
Wäsche entnehmen. the laundry.

Schließen Sie den Chiuda il rubinetto dell’ Turn off the water supply
Wasserhahn. acqua. after every use.

89
FR

TABLEAU DES DURÉES DE SÉCHAGE (EN MINUTES):

PROGRAMME COTON MIXTE

1 Kg Min 5 Kg Max 1 Kg Min 3,5 Kg Max

Extra sec 30’ à 230’ 30’ à 170’


Prêt-à-ranger 30’ à 220’ 30’ à 150’
Prêt-à-repasser 30’ à 170’ 30’ à 80’

La machine calcule la durée du programme sélectionné sur la base d’une charge


standard; pendant le cycle, la machine rectifie cette durée selon la taille et la
composition de la charge.

RU
PL
퇷Îˈ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË
TABELA CZASÓWÔÓ„‡ÏÏ ÒÛ¯ÍË (‚ ÏËÌÛÚ‡ı):
SUSZENIA

èêéÉêÄååÄ
PROGRAM ïãéèéä
BAWE¸NA ëåÖëéÇõÖ
TKANINY íäÄçà
MIESZANE

åËÌ. 11Í„
Min. kg åËÌ. 5Í„
Max. 5 kg åËÌ. 11Í„
Min. kg åËÌ.3,5
Max. 4Í„
ŎŇ
kg

ùÍÒÚ‡
Extra Od
30’30’ Do 230’
to 230’ Od
30’30’ Do170’
to 170’
ç‡ ÔÓÎÍÛ
Szafa Od
30’30’ Do 220’
to 220’ Od
30’30’ Do 150’
to 150’
èÓ‰ ÛÚ˛„
Prasowanie Od
30’30’ Do 170’
to 170’ Od
30’30’ Do 80’
to 80’

UrzàdzenieÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó podaje czas pozosta∏y
‚ÂÏfl ÓÍÓ̘‡ÌËfldo‚˚·‡ÌÌÓÈ
koƒca programu
ÔÓ„‡ÏÏ˚,dla za∏adunku
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇
wzorcowego;
Òڇ̉‡ÚÌÓÈ podczas
Á‡„ÛÁÍ prania
Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, urzàdzenie przelicza ten
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÍÓÂÍÚËÛÂÚ czas
‚ÂÏfl, w oparciu o
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
rzeczywistà
‡ÁÏÂÛ wielkoÊç
Ë ÒÓÒÚ‡‚Û i rodzaj ·Âθfl.
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó za∏adunku.

DE
TABELLE TROCKENZEITEN:

PROGRAMM BAUMWOLLE MISCHGEWEBE

Min 1 Kg Max 5 Kg Min 1 Kg Max 3,5 Kg

Extra von 30’ bis 230’ von 30’ bis 170’


Schranktrocken von 30’ bis 220’ von 30’ bis 150’
Bügelfertig von 30’ bis 170’ von 30’ bis 80’

Die Waschmaschine berechnet die Zeitdauer bis zum Ende des ausgewählten
Programms mit der Annahme, dass es sich um eine Standardwäschefüllung handelt.
Während des Waschvorgangs berichtigt die Waschmaschine die Zeitdauer je nach
Menge und Art der Wäschestücke in der Waschmaschine.
90
IT

TABELLA TEMPI ASCIUGATURA

PROGRAMMA COTONE MISTI

Min 1 Kg Max 5 Kg Min 1 Kg Max 3,5 Kg

Extra da 30’ a 230’ da 30’ a 170’


Armadio da 30’ a 220’ da 30’ a 150’
Stiro da 30’ a 170’ da 30’ a 80’

L’apparecchio calcola tale tempo in base a un carico standard, ma durante il


ciclo la macchina corregge il tempo a seconda del volume e della composizione
del carico.

EN
TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):

PROGRAMME COTTON MIXED

Min 1 Kg Max 5 Kg Min 1 Kg Max 3,5 Kg

Extra from 30’ to 230’ from 30’ to 170’


Cupboard from 30’ to 220’ from 30’ to 150’
Iron from 30’ to 170’ from 30’ to 80’

The appliance calculates the time to the end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle, the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of the load.

91
FR PL
RU
RU

CHAPITRE 14 ÏÀPÀÃPÀÔ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ141414

NETTOYAGE ET
CZYSZCZENIE
ЧÈÑÒÊÀ I
RUTYNOWA
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ENTRETIEN KONSERWACJA
ORDINAIRE ÌÀØÈÍÎÉ
PRALKI

Ne jamais utiliser de produits Do


Äëÿczyszczenia zewnëtrznej
âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
abrasifs, d’alcool et/ou de obudowy pralki àápàçèâíûìè
íå ïîëüçóéòåñü nie uãywaj
diluant, pour laver l’extérieur érodk ów ãråcych,
ñpåäñòâàìè, spirytus
ñïèpòîì ów
è/èëè
de votre machine; il suffit de ani rozpuszczalnikó
pàñòâîpèòåëÿìè. w. çòîãî
Äëÿ
Wystarczy
äîñòàòî÷íîuãyç zmoczonej
ïpîòåpåòü
passer un chiffon humide. szmatki.
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.

La machine n’a besoin que Ìàøèíà


Pralka òpåáóåòkonserwacji
wymaga íåáîëüøîãî
de peu d’entretien: wóõîäà:
bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:

● Nettoyage des bacs. ●●czyszczenie przegródek


î÷èñòêè âàííî÷åê
szuflady na proszki,
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ

● Nettoyage filtre.
●●czyszczenia filtra.
î÷èñòêè ôèëüòpà

● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè


● Déménagements ou ●äëèòåëüíîé
a takãe przy przewoãeniu
îñòàíîâêå
longues périodes d’arrêt de lub po däugim postoju.
ìàøèíû.
la machine.

Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ


NETTOYAGE DES BACS ñpåäñòâ
CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE PRZEGR
PRZEGRDEK
ÓDEK
SZUFLADY
SZUFLADY NA
NAPROSZKI
PROSZKI
Même si cette opération Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
n’est pas strictement âpåìåíè ãe
Pomimo, î÷èùàòü
nie jestîòäåëåíèÿ
to
nécessaire, il vaut mieux äëÿ îòáåëèâàòåëÿ
konieczne è
zaleca sië
nettoyer de temps en temps ñìÿã÷èòåëÿ.
czyszczenie od czasu do
les bacs à produits lessiviels. czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.

Il suffit de tirer légèrement Äëÿ ∋òîãî ciågnåç


Delikatnie íåîáõîäèìî áåç
wyjmij
sur le tiroir pour l’extraire. îñîáûõ
przegr óñèëèé âûíóòü
ódki.
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.

Nettoyer le tiroir sous un jet Ïpîìîéòå


Czyéç êîíòåéíåp
za pomocå è
wody.
d’eau. âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.

Remettre le tiroir dans sa Wäóã przegródki z powrotem


niche. Ñíîâà
na swojeïîñòàâüòå
miejsce.âñå íà
ìåñòî.

92
DE IT EN

KAPITEL 14 CAPITOLO 14 CHAPTER 14

REINIGUNG UND PULIZIA E CLEANING AND


ALLGEMEINE MANUTENZIONE ROUTINE
ORDINARIA MAINTENANCE
WARTUNG

Benutzen Sie für die äußere Per la Sua lavatrice Do not use abrasives, spirits
Reinigung niemals all’esterno non usi abrasivi, and/or diluents on the
Scheuermittel, Alkohol oder alcool e/o diluenti, basta exterior of the appliance. It is
Verdünnungsmittel. Es genügt, solo una passata con un sufficient to use a damp
wenn Sie die Maschine mit panno umido. cloth.
einem feuchten Lappen
abwischen.

La lavatrice ha bisogno di The washing machine


Das Gerät braucht nur sehr pochissime manutenzioni:
wenig Pflege: requires very little
maintenance:

● Reinigung des ● Pulizia vaschette. ● Cleaning of drawer


Waschmittelbehälters compartments.

● Reinigen des Flusensiebs ● Pulizia filtro. ● Filter cleaning

● Traslochi o lunghi periodi


● Umzug oder längerer di fermo macchina. ● Removals or long periods
Stillstand der Maschine. when the machine is left
standing.

REINIGUNG DES PULIZIA VASCHETTE CLEANING OF DRAWER


WASCHMITTELBEHÄLTERS COMPARTMENTS

Obwohl nicht unbedingt Anche se non strettamente


notwendig, empfiehlt es sich, necessario é bene pulire Although not strictly
den Behälter gelegenlich von saltuariamente le vaschette necessary, it is advisable to
Waschmittel-und del detersivo, del clean the detergent, bleach
Weichspülerrückständen zu candeggiante e additivi. and additives
reinigen.
compartments occasionally.

Per questa operazione


Hierzu den Behälter mit wenig basta estrarre il cassetto con Remove the compartments
Kraft herausziehen. una leggera forza. by pulling gently.

Pulisca tutto il contenuto Clean with water.


Die Rückstände unter sotto un getto d’acqua.
fließendem Wasser abspülen.

Reinserisca il tutto nella Put the compartments back


Den Behälter wieder propria sede. into place
einschieben.
93
FR PL
RU

NETTOYAGE FILTRE Î÷èñòêà ôèëüòpà


CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE FILTRA
FILTRA
La machine à laver est  ìàøèíå óñòàíîâëåí
équipée d’un filtre spécial ñïåöèàëüíûé
Pralka ôèëüòp, w
jest wyposaãona
qui peut retenir les résidus les çàäåpæèâà˛ùèé
specjalny filtr, któêpóïíûå
rego
plus gros qui pourraient ÷àñòèöû, ïpåäìåòû,
zadaniem î÷åñû,
jest zatrzymywanie
bloquer le tuyau duãych ciaä obcych, któñëèâ
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü re
d’évacuation (pièces de mogäyby zatkaç wëãe è
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû
monnaie, boutons, etc.). Ce ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü
odpäywowe, takich jak èç
dispositif permet de les ôèëüòpà.
drobne monety, guziki itp.
récupérer facilement. Pour Przedmioty te mogå byç
nettoyer le filtre, suivre les Äëÿ ∋òîãî
äatwo íåîáõîäèìî:
odzyskane. Procedura
indications ci-dessous: czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:

● Avant de retirer le filtre, ● Przed


● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
odkr´ceniem filtra
placez un tissue absorbant ÔÓÒÚÂÎËÚÂ
nale˝y ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â,
pod∏o˝yç pod pralk´ ˜ÚÓ·˚
en dessous de ce dernier ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
sciereczk´ na którà Êcieknie
afin de récupérer le résidu ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È
resztka wodyÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
z filtra.
d’eau contenu dans la ÔÓÏÔÂ.
pompe

● Przekrëç filtr w kierunku


● Tourner le filtre dans le ● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ
przeciwnym do wskazÔÓÚË‚
ówek
sens contraire des aiguilles ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË
zegara, äî åãîsië w
aã zatrzyma
d’une montre jusqu’à l’arrêt, îñòàíîâêè
pozycji â âåpòèêàëüíîì
pionowej.
en position verticale. ïîëîæåíèè;
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Enlever et nettoyer. ● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå
● åãî;
Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
● Apres avoir nettoyé, podane wyãej czynnoéci
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà w
utilisez l’entaille et remontez odwrotnej
îñìîòpèòå kolejnoéci.
åãî è ïîñòàâüòå íà
le filtre en faisant toutes les ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
opérations précédentes ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
dans le sens inverse. âûøå.

DEMENAGEMENTS OU PRZEPROWADZKI
PRZEPROWADZKI I OKRESY
Ïåpåìåùåíèå èëèI OKRESY
îñòàíîâêà
LONGUES PERIODES D’ARRET DÄUÃSZEGO
ìàøèíû íàPOSTOJU
DÄUÃSZEGO POSTOJUPRALKI
äëèòåëüíûéPRALKI
DE LA MACHINE ïåpèîä

En cas de déménagement, Przy


Ïpè przeprowadzce lub
âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ou de longues périodes okresie
ìàøèíûdäuãszego przestoju
èëè îñòàíîâêå åå íà
d’arrêt de la machine dans pralki w nieogrzewanych
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
des endroits non chauffés, il íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
pomieszczeniach wåã
faut vidanger íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛
odprowadzajåcy ñëèòü
powinien
soigneusement tous ses âîäó èçopr
zostaç ìàøèíû è òpóáêè
óãniony z resztek
tuyaux. ñëèâà.
wody.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
Urzådzenie powinno zostaç
Débrancher le courant et se îòñîåäèíèòüi odäåczone
wyäåczone âèëêó îò pîçåòêè,
od
ñëèâíó˛
sieci. òpóáêó îñâîáîäèòü èç
servir d’un seau. çàæèìîâ,
Enlever la bague sur le tuyau Odäåcz od odpäywu wåãïîëà,
ñëèòü âîäó.
îïóñòèòü åå äî
et le plier vers le bas, dans le odprowadzajåcy wodë i
seau, jusqu’à ce qu’il ne opuéç
Îñâîáîäèâgo do miski, aby
ìàøèíó caäa
îò âîäû,
sorte plus d’eau. woda mogäa wypäynåç.
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
Après cette opération, la Powt órz operacjë
 çàâåpøåíèå z wëãem
âûïîëíèòå
répéter en sens inverse. doprowadzajåcym
îïåpàöè˛ â îápàòíîì wodë.
ïîpÿäêå.

94
DE IT EN

REINIGEN DER PULIZIA FILTRO FILTER CLEANING


KLAMMERNFALLE La lavatrice è dotata di uno The washing-machine is
Das Gerät besitzt eine speciale filtro in grado di equipped with a special filter
Klammernfalle zur Aufnahme trattenere i residui più grossi to retain large foreign matter
größerer Gegenstände che potrebbero bloccare lo which could clog up the
(Münzen, Knöpfe), die das scarico (monete, bottoni, drain, such as coins, buttons,
Abpumpen des Waschwassers ecc.) che possono così essere etc. These can, therefore,
behindern könnten. Die facilmente recuperati. easily be recovered. The
Klammernfalle kann Quando lo deve pulire si procedures for cleaning the
problemlos wie folgt gereinigt comporti così: filter are as follows:
werden:

● Prima di svitare il filtro si ● Before removing the filter,


● Bevor Sie den Filter raccomanda di collocare place an absorbent towel
herausnehmen, empfiehlt es un panno assorbente sotto below the filter
sich, einen saugfähigen di esso al fine di raccogliere cap to collect the small
Aufnehmer darunter zu l’acqua residua che ne amount of water likely to be
legen, um das daraus fuoriesce. inside the pump
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Turn the filter anticlockwise
● Drehen Sie die ● Ruoti il filtro in senso till it stops in vertical position.
Klammernfalle gegen den antiorario fino all’arresto, in
Uhrzeigersinn bis zum posizione verticale.
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Remove and clean.
● Entnehmen Sie und ● Lo estragga e lo pulisca.
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● After cleaning, replace by
● Beim Einsetzen nach der ● Dopo averlo pulito osservi turning the notch on the end
Reinigung achten Sie bitte la tacca e lo rimonti of the filter clockwise. Then
auf die Einkerbung, und seguendo in senso contrario follow all procedures
verfahren Sie in umgekehrter tutte le operazioni described above in reverse
Reihenfolge wie zuvor precedentemente descritte. order.
beschrieben.

TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI REMOVALS OR LONG PERIODS


UMZUG ODER LÄNGERER DI FERMO MACCHINA WHEN THE MACHINE IS LEFT
STILLSTAND DER MASCHINE STANDING
For eventual removals or
Bei einem Umzug, oder wenn Per eventuali traslochi o when the machine is left
die Maschine längere Zeit in qualora la macchina restasse standing for long periods in
ungeheizter Umgebung ferma a lungo in luoghi non unheated rooms, the drain
stillstehen wird, müssen alle riscaldati, é necessario hose should be emptied of
Schläuche vollständig entleert svuotare completamente da all remaining water.
werden. ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
A corrente disinserita, stacchi il The appliance must be
Strom abschalten und eine tubo dalla fascetta e lo porti, switched off and unplugged.
Waschschüssel bereitstellen. verso il basso, in un catino, fino A bowl is needed. Detach
alla completa fuoriuscita the drainage hose from the
Schlauch von der Klemme dell’acqua. clamp and lower it over the
nehmen und bis zur völligen bowl until all the water is
Entleerung in die Schüssel