Sie sind auf Seite 1von 18

¡É. 1 ¥ÉÉà«É±Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ¥ÉÉà«É±Éù {ÉÉÅ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?

W. 1 ¥ÉÉà«É±Éù +à÷±Éà Hà +àH »÷Ò±É{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ ´ÉÉ»ÉiÉ Hà Wà©ÉÉÅ 5 NÉà±É{É +oÉ´ÉÉ 22.75 ʱÉ÷ùoÉÒ
´ÉyÉÉùà ~ÉÉiÉÒ »É©ÉÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉoÉÉ lÉà ´ÉÉ»ÉiÉ ~Éù ©ÉÉA{÷ÓNÉ ±ÉÉNÉà±ÉÉ ¾Éà«É +{Éà lÉà{ÉÉ SÉÖ±ÉÉ +oÉ´ÉÉ
£{Éâ»É ©ÉÉÅ ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ q¾{É HùÒ{Éà DSÉÉ q¥ÉÉiÉ ´ÉÉ³Ò ´Éùɳ AlÉ~É{{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾Éà«É
lÉà »ÉÉyÉ{É{Éà ¥ÉÉà«É±Éù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¥ÉÉà«É±Éù {ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà.
(1) £É«Éù ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù +{Éà (2) ´ÉÉà÷ù ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù
¡É. 2 £É«Éù ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 2 Wà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ NÉù©É NÉà»É WlÉÉà ¾Éà«É +{Éà lÉà ÷«ÉÖ¥ÉÉà{ÉÒ A~Éù lÉoÉÉ +ÉWÖ-¥ÉÉWÖ
~ÉÉiÉÒ ù¾àlÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{Éà £É«Éù ÷«ÉÖ¥É +oÉ´ÉÉ »©ÉÉàH ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 3 ´ÉÉà÷ù ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?


W. 3 Wà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ù¾à±ÉÖÅ ¾Éà«É +{Éà NÉù©É NÉà»É +à ÷«ÉÖ¥ÉÉà{ÉÒ +ÉWÖ-¥ÉÉWÖoÉÒ W>
÷«ÉÖ¥ÉÉà{Éà NÉù©É HùlÉÉà ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{Éà ´ÉÉà÷ù ÷«ÉÖ¥É ¥ÉÉà«É±Éù H¾à Uà.

¡É. 4 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ©ÉÉA{÷ÓNÉ Hà÷±ÉÒ ? H> H> ?


W. 4 ¥ÉÉà«É±É{ÉÒ ©ÉÉA{÷ÓNÉ 11 Uà.
(1) »Éà£÷Ò ´Éɱ´É (2) ©Éà>{É ¾Éà±É (3) ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É (4) +àù ´Éà{÷ ´Éɱ´É
(5) ¡Éà¶Éù NÉàW (6) ´ÉÉà÷ù ±Éà´É±É >{eÒHà÷ù (7) ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É
(8) Ê£e SÉàH ´Éɱ´É ({ÉÉà{É Êù÷Ç{É ´Éɱ´É) (9) ©Ée ¾Éà±É (10) ¥±ÉÉàeÉA{É ´Éɱ´É
(11) £«ÉÖNÉÒ¥É±É ~±ÉNÉ
¡É. 5 »Éà£÷Ò ´Éɱ´É {ÉÉ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?
W. 5 »Éà£÷Ò ´Éɱ´É{ÉÉÅ 4 ¡ÉHÉù Uà.
(1) Ê»¡ÉÅNÉ ±ÉÉàeàe »Éà£÷Ò ´Éɱ´É (2) eàe ´Éà>÷ »Éà£÷Ò ´Éɱ´É
(3) ʱɴÉù »Éà£÷Ò ´Éɱ´É (4) ¾É> »÷Ò©É +{Éà ±ÉÉà ´Éà÷ »Éà£÷Ò ´Éɱ´É
¡É. 6 ¥Éà »Éà£÷Ò ´Éɱ´É ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 6 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ ´Éùɳ{ÉÖÅ q¥ÉÉiÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù HùlÉÉ ´ÉyÉà l«ÉÉùà Wà÷±ÉÒ ´Éùɳ ¥É{Éà
lÉà÷±ÉÒ ~ÉÖùà~ÉÖùÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³à lÉà ¾àlÉÖoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥Éà »Éà£÷Ò ´Éɱ´É ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 7 ©Éà>{É ¾Éà±É{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ?
W. 7 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ »ÉÉ£ »É£É> qù©«ÉÉ{É ©ÉÉiÉ»ÉÉà +Åqù ¡É´Éà¶ÉÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ©Éà>{É ¾Éà±É ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 8 ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ?
W. 8 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ Al~É{{É oÉlÉÒ ´Éùɳ »÷Ò©É ±ÉÉ>{É wÉùÉ ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ ©ÉÉàH±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ©ÉÉ÷à Xà>lÉÉ
¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ +à÷±Éà Hà +ÉàUÒ +oÉ´ÉÉ ´ÉyÉlÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ´Éùɳ{Éà ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ ©ÉÉàH±É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÉà«É±Éù ~Éù
©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
÷ÖÅH©ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù WlÉÒ ´Éùɳ{Éà HÅ÷ÄÉà±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê»÷©É »÷Éà~É ´Éɱ´É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.
¥ÉÉà«É±Éù {ÉÉà ~ÉÉ´Éù »É~±ÉÉ«É H÷ oÉlÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ´Éùɳ ¥É{ÉÒ ¥É¾Éù {É X«É lÉàoÉÒ ]e~ÉoÉÒ
»÷à~É ´Éɱ´É ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù WlÉÒ ´Éùɳ +÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »÷Éà~É ´Éɱ´É
{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.
¡É. 9 ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É {ÉÒSÉà ±ÉNÉÉ´Éà±É ~ÉÉ>~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ ? lÉà{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 9 ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É {ÉÒSÉà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ +Åqù{ÉÒ »ÉÉ>eà +à{÷Ò¡ÉÉ>©ÉÓNÉ ~ÉÉ>~É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
HÉùiÉ : ¥Éà«É±Éù©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ ´Éùɳ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ù¾à Uà. lÉàoÉÒ ´Éùɳ »ÉÉoÉà ~ÉÉiÉÒ ~ÉiÉ
LÉáSÉÉ> +É´Éà Uà. »÷Éà~É ´Éɱ´É{ÉÉÅ {ÉÒSÉà +à{÷Ò¡ÉÉ>©ÉÓNÉ ~ÉÉ>~É ±ÉNÉÉ´ÉlÉÉ lÉà ´Éùɳ lÉà©ÉÉÅ qÉLɱÉ
oÉÉ«É Uà +{Éà ´Éùɳ©ÉÉÅ {ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +à{÷Ò¡ÉÉ>©ÉÓNÉ ~ÉÉ>~É{ÉÉÅ {ÉÒSÉà +É´Éà±ÉÉ HÉiÉÉÅ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ
~ÉeÒ X«É Uà. WàoÉÒ LÉɱÉÒ ´Éùɳ W ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É©ÉÉÅoÉÒ ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ X«É Uà.
¡É. 10 ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É ~ÉUÒ H«ÉÉà ´Éɱ´É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? HÉùiÉ.
W. 10 ©Éà>{É »÷Éà~É ~ÉUÒ {ÉÉà{É Êù÷Ç{É ´Éɱ´É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
HÉùiÉ : ¥Éà ¥ÉÉà«É±Éù ¥Éà÷ùÒ©ÉÉÅ ¾Éà«É +à÷±Éà Hà ¥Éà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´Éùɳ +àH W ¾àeù©ÉÉÅ WlÉÒ ¾Éà«É
lÉà´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ¥Éà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´Éùɳ +àH ¥ÉÒX©ÉÉÅ {É X«É lÉà ©ÉÉ÷à {ÉÉà{É ùÒ÷Ç{É ´Éɱ´É (N.R.V.)
±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
W«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù LÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà SÉɱÉÖ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´Éùɳ ¥ÉÅyÉ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ {É +É´Éà lÉà ©ÉÉ÷à
{ÉÉà{É ùÒ÷Ç{É ´Éɱ´É ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 11 +àù ´Éà{÷ ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 11 ¥ÉÉà«É±Éù{Éà SÉɱÉÖ HùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ +à ´Éà{÷ ´Éɱ´É LÉÖ±±ÉÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉùiÉ ¥ÉÉà«É±Éù W«ÉÉùà cÅeÖ
¾Éà«É l«ÉÉùà lÉà©ÉÉÅ §Éùà±É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ A~Éù{ÉÒ LÉɱÉÒ WN«ÉÉ©ÉÉÅ ¾´ÉÉ ù¾à±ÉÒ ¾Éà«É Uà. W«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù{Éà
SÉɱÉÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà lÉà ¾´ÉÉ ¥É¾Éù HÉà> ~ÉiÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ {ÉÒH³´ÉÒ Xà>+à ¾´ÉÉ ´ÉW{É©ÉÉÅ
¾±ÉHÒ ¾Éà«É Uà. Wà©É Wà©É ~ÉÉiÉÒ{Éà NÉù©É HùlÉÉ lÉà{ÉÒ ´Éùɳ ¥É{Éà Uà +{Éà lÉà qù©«ÉÉ{É ¾´ÉÉ +àù ´Éà{÷
´Éɱ´É©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH³lÉÒ X«É Uà. ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ +Åqù{ÉÒ ¾´ÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É ´Éùɳ ±É> ±Éà lÉà÷±ÉÒ ´ÉÉù
+àù ´Éà{÷ ´Éɱ´É LÉÖ±±ÉÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »ÉÉ©ÉÉ{«Élɾ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ ´Éùɳ{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù 2.0 kg / cm2
»ÉÖyÉÒ +É´Éà {É¾Ò l«ÉÉ »ÉÖyÉÒ +àù ´Éà{÷ ´Éɱ´É LÉÖ±±ÉÉà ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 12 NÉàW N±ÉÉ»É{Éà Hà´ÉÒ ùÒlÉà ÷à»÷ Hù¶ÉÉà ? ÷à»÷ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ
W. 12 NÉàW N±ÉÉ»É{Éà ÷à»÷ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉä ¡ÉoÉ©É eÄà{É HÉàH LÉÖ±±ÉÉà Hù´ÉÉà WàoÉÒ »÷Ò©É HÉàH +{Éà ´ÉÉà÷ù HÉàH
©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ +{Éà ´Éùɳ eÄà{É oÉ> eÄà{É HÉàH©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +ɴɶÉà. l«ÉÉù ¥ÉÉq »÷Ò©É HÉàH{Éà ¥ÉÅyÉ
Hù´ÉÉà WàoÉÒ ´ÉÉà÷ù HÉàH©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÖùà Xà¶É©ÉÉÅoÉÒ eÄà{É HÉàH©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +ɴɶÉà. +ÉoÉÒ ´ÉÉà÷ù
HÉàH{ÉÉ ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ HSÉùÉà Hà ©Ée X©Éà±É ¾Éà«É lÉà ¥É¾Éù {ÉÒH³Ò W¶Éà. l«ÉÉù ¥ÉÉq ´ÉÉà÷ù HÉàH {ÉÉ
¥ÉÅyÉ HùÒ »÷Ò©É HÉàH LÉÉà±É´ÉÉà WàoÉÒ »÷Ò©É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ HSÉùÉà Hà ©Ée ¾¶Éà lÉà »ÉÉ£ oÉ> W¶Éà. l«ÉÉù
¥ÉÉq ´ÉÉà÷ù HÉàH{Éà LÉÉà±ÉÒ eÄà{É HÉàH {Éà ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉà.
¡É. 13 ¥ÉÉà«É±Éù ~Éù WàNÉ N±ÉÉ»É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 13 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ +Åqù ù¾à±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉàW N±ÉÉ»É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 14 NÉàW N±ÉÉ»É ÷à»÷ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W. 14 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉàW N±ÉÉ»É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É ±Éà´É±É LÉùÖÅ ¥ÉlÉÉ´Éà
lÉà ©ÉÉ÷à NÉàW N±ÉÉ»É{Éà eÄà{É HùÒ lÉà{ÉÒ »É£É> Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. WàoÉÒ NÉàW N±ÉÉ»É{Éà ¥ÉÉà«É±Éù »ÉÉoÉà
Xà>lÉÒ ´ÉÉà÷ù ±ÉÉ>{É +{Éà »÷Ò©É ±ÉÉ>{É »ÉÉ£ ù¾à +{Éà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É LÉùÖÅ ¥ÉlÉÉ´Éà.
¡É. 15 ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 15 ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É X³´ÉÒ ùÉLÉà Uà +{Éà +à ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É W«ÉÉùà +ÉàUÖÅ oÉÉ«É
l«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ £É«ÉùÓNÉ {Éà H÷ Hù´ÉÒ, Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É{Éà SÉɱÉÖ Hù´ÉÉà +{Éà +±ÉÉ©ÉÇ ´ÉNÉÉeÒ
¥ÉÉà«É±Éù +Éà~Éùà÷ù{ÉÖÅ y«ÉÉ{É qÉàù´ÉÖÅ. +É HÉ©É ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É Hùà Uà.
¡É. 16 ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É ÷à»÷ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà. lÉà{Éà ÷à»÷ HùlÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù ~Éù Hà´ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ oɶÉà ?
W. 16 SÉɱÉÖ ¥ÉÉà«É±Éùà ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É HÉ©É HùlÉÒ Uà Hà {ɺÉÒ lÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉà{Éà eÄà{É HùÒ ÷à»÷ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà.
lÉà{Éà ÷à»÷ HùlÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ £É«ÉùÓNÉ ¥ÉÅyÉ oɶÉà, Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É SÉɱÉÖÅ oɶÉà +{Éà +±ÉÉ©ÉÇ ´ÉÉNɶÉà.
¡É. 17 Ê£e SÉàH ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 17 Ê£e SÉàH ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
+{Éà W«ÉÉùà Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É ¥ÉÅyÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ{ÉÖÅ NÉù©É ~ÉÉiÉÒ Hà ´Éùɳ ¥É¾Éù +É´ÉlÉÉ
+÷HÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. +É ´Éɱ´É{Éà {ÉÉà{É Êù÷{ÉÇ ´Éɱ´É ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 18 ¥±ÉÉàeÉA{É ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 18 ¥ÉÉà«É±Éù SÉɱÉÖ ¾Éà«É l«ÉÉùà ~ÉÉiÉÒ »ÉlÉlÉ NÉù©É oÉ>{Éà ´Éùɳ ¥É{ÉÒ ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ WlÉÒ ¾Éà«É Uà. ~ÉiÉ ~ÉÉiÉÒ
©ÉÉÅ §É³à±É »ÉÉàʱÉe ~ÉqÉoÉÇ ´Éùɳ »ÉÉoÉà ¥É¾Éù WlÉÉ {ÉoÉÒ lÉà ~ÉqÉoÉÇ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ lɳҫÉà +àHcÉ oÉlÉÉ
¾Éà«É Uà lÉà{Éà qÖù Hù´ÉÉ +É~ÉiÉà ¥±ÉÉàeÉA{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. WàoÉÒ lɳÒ+à +àHcÉ oÉ«Éà±É ~ÉqÉoÉÇ{ÉÉà
Ê{ÉHÉ±É oÉÉ«É.
lÉà{ÉÉà Ê¥ÉXà A~É«ÉÉàNÉ W«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ ´ÉÉʺÉÇH ~ÉùÒKÉiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ LÉɱÉÒ
Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥±ÉÉàeÉA{É ´Éɱ´É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 19 £«ÉÖÊ]¥É±É ~±ÉNÉ{Éà H> Wn«ÉÉ ~Éù ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 19 £«ÉÖÊ]¥É±É ~±ÉNÉ{Éà +ÉNɳ{ÉÒ »ÉÉ>eà »©ÉÉàH ÷«ÉÖ¥É{ÉÒ A~Éù +{Éà ~ÉÉU³{ÉÒ »ÉÉ>eà £Å¥É»SÉ{É SÉà©¥Éù{ÉÒ
A~Éù ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ »Éà£÷Ò ©ÉÉ÷à £«ÉÖÊ]¥É±É ~±ÉNÉ ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 20 ~ÉÉiÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 20 ¾É>eÄÉàW{É {ÉÉÅ ¥Éà §ÉÉNÉ +{Éà +ÉàÎG»ÉW{É{ÉÉà +àH §ÉÉNÉ ©É³Ò{Éà Wà ~ÉqÉoÉÇ ¥É{Éà lÉà{Éà ~ÉÉiÉÒ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà. ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH »ÉÅ[ÉÉ H2O Uà.
¡É. 21 »ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù{ÉÒ PH Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà ?
W. 21 »ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù{ÉÒ PH 8.0 oÉÒ 9.5 »ÉÖyÉÒ ¾Éà«É Uà.
¡É. 22 ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ H> H> +¶ÉÖyyÉÒ+Éà ¾Éà«É Uà ?
W. 22 ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ Ê{ÉSÉà ¡É©ÉÉiÉà{ÉÒ +¶ÉÖyyÉÒ+Éà §É³à±ÉÒ ¾Éà«É Uà.
1) Ê´ÉʱÉ{É {É oÉ«ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ lÉà©ÉW »ÉÉàʱÉe ~ÉqÉoÉÉâ :- Wà´ÉÉ Hà ©Ée, »ÉàÊe©Éà{÷, ùàlÉÒ, »ÉÉàÊe«É©É-
~ÉÉà÷à¶ÉÒ«É©É{ÉÉ ±É´ÉiÉÉà, +É«ÉÇ{É, ©ÉáNÉàÊ{É], Ê»ÉʱÉHÉ ´ÉNÉàùà
2) Ê´ÉʱÉ{É oÉ«Éà±É KÉÉù +{Éà LÉÊ{ÉW °~Éà :- Hàʱ»É«É©É +{Éà ©ÉàN{ÉàʶɫɩÉ{ÉÉÅ HÉ¥ÉÉâ{Éà÷, ¥ÉÉ«ÉHÉ¥ÉÉâ{Éà÷
»É±£à÷ +{Éà H±ÉÉàùÉ>e {ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.
3) Ê´ÉʱÉ{É oÉ«Éà±É NÉàÊ»É»É :- +ÉàÎG»ÉW{É +{Éà HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e ´ÉÉ«ÉÖ.
4) ¥ÉÒX ~ÉqÉoÉÉâ :- Wà´ÉÉ Hà +Éà>±É, +àÊ»Ée ´ÉNÉÉùà Ê©ÉKÉ oÉ«Éà±É +oÉ´ÉÉ Ê©É¸É {É oÉ«Éà±É »´É°~É©ÉÉÅ

¡É. 23 {Éù©É ~ÉÉiÉÒ (»ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù) HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?


W. 23 Wà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ KÉÉù, Hàʱ¶É«É©É{ÉÉÅ KÉÉù, ©ÉàN{ÉàʶɫɩÉ{ÉÉÅ KÉÉù ´ÉNÉàùà §É³à±ÉÉ {É ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ Wà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ
LÉÉùÉ¶É {É ¾Éà«É lÉà ~ÉÉiÉÒ{Éà {Éù©É ~ÉÉiÉÒ Hà »ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 24 HciÉ ~ÉÉiÉÒ (¾ÉeÇ ´ÉÉà÷ù) HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W. 24 Wà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ KÉÉùÉà §É³à±ÉÉ ¾Éà«É Uà lÉà ~ÉÉiÉÒ{Éà Hc ~ÉÉiÉÒ Hà ¾ÉeÇ ´ÉÉà÷ù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 25 ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¾ÉeÇ{Éà¶É Hà÷±ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 25 ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¾ÉeÇ{Éà¶É < 5 ppm ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 26 ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¾ÉeÇ{Éà¶É ´ÉyÉÉùà ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ {ÉÖH¶ÉÉ{É oɶÉà ?
W. 26 PÉ{É ¡ÉHÉù{ÉÒ +¶ÉÖyyÉÒ+Éà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ~±Éà÷Éà +oÉ´ÉÉ ÷«ÉÖ¥ÉÉà ~Éù SÉÉá÷Ò W> NÉù©ÉÒ{ÉÉÅ +´ÉùÉàyÉH oÉ>
¶ÉHà Uà.
¡É´ÉÉ¾Ò ¡ÉHÉù{ÉÒ +¶ÉÖyyÉÒ+Éà Wà´ÉÒ Hà KÉÉù +à ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà A~Éù +oÉ´ÉÉ Ê¾÷ÓNÉ +àùÒ«ÉÉ
A~Éù ~ÉÉà~ÉeÒ ¥É{ÉÉ´Éà Uà. WàoÉÒ NÉù©ÉÒ{ÉÒ ¥ÉÉyÉH ¥É{Éà Uà.
´ÉÉ«ÉÖ ¡ÉHÉù{ÉÒ +¶ÉÖyyÉÒ+Éà Wà´ÉÒ Hà +ÉàÎG»ÉW{É +{Éà HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e ´ÉÉ«ÉÖ Ê¾÷ÓNÉ +àùÒ«ÉÉ
A~Éù HÉ÷ (HÉàùÉà]{É) ±ÉNÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÖL«É §ÉÉNÉ §ÉW´Éà Uà.
¡É. 27 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉlÉÉ »ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù{ÉÒ T.D.S. Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà ?
W. 27 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉlÉÉ »ÉÉà£÷ ´ÉÉà÷ù{ÉÒ T.D.S. 150 ppm oÉÒ 200 ppm »ÉÖyÉÒ ¾Éà«É Uà.

¡É. 28 T.D.S. {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ ?


W. 28 T.D.S. {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É ÷Éà÷±É Êe]Éà±´É »ÉÉàʱÉe Uà. Wà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ §É³à±É PÉ{É ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ ¾ÉWùÒ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
¡É. 28 ¥±ÉÉàeÉA{É {ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ T.D.S. +{Éà PH H¾Éà.
W. 28 ¥±ÉÉàeÉA{É {ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ T.D.S. 2500 ppm oÉÒ 3500 ppm ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà PH 11.0 oÉÒ 12.5
»ÉÖyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 29 ¥±ÉÉàeÉA{É {ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ T.D.S. +{Éà PH Hà©É ´ÉyÉlÉÒ ¾Éà«É Uà ? lÉà{Éà HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà ?
W. 29 Wà©É Wà©É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ ´Éùɳ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ W¶Éà lÉà©É lÉà©É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ù¾à±É PÉ{É ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ ¾ÉWùÒ ´ÉyÉlÉÒ
W¶Éà +à÷±Éà Hà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ °~ÉÉÅlÉù ´Éùɳ©ÉÉÅ oÉlÉÖÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà £HlÉ ´Éùɳ W ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù X«É
Uà. ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ §É³à±ÉÉà PÉ{É ~ÉqÉoÉÇ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅW ù¾Ò X«É Uà lÉàoÉÒ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ PH +{Éà T.D.S. ´ÉyÉlÉÒ X«É
Uà. Wà{Éà HÅ÷ÄÉà±É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥±ÉÉàeÉA{É ©ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 30 ´Éùɳ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?


W. 30 ~ÉÉiÉÒ{ÉÉÅ NÉàÊ»É«É »´É°~É{Éà ´Éùɳ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 31 ´Éùɳ{ÉÉÅ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?
W. 31 ´Éùɳ{ÉÉ ¡ÉHÉù mÉiÉ Uà.
1) ʧÉ{ÉÒ ´Éùɳ 2) »ÉÖHÒ ´Éùɳ 3) »Éàù«ÉÖùà÷àe ´Éùɳ
¡É. 32 eÄÉ£÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 32 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ´É¾àlÉÉÅ ¾´ÉÉ{ÉÉÅ ¡É´Éɾ {Éà eÄÉ£÷ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 33 eÄÉ£÷{ÉÉÅ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?
W. 33 eÄÉ£÷{ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà.
1) HÖqùlÉÒ eÄÉ£÷ 2) HÖÊmÉ©É eÄ£÷ (©ÉÉ{É´É »ÉYÇlÉ eÄÉ£÷)

¡É. 34 HÖÊmÉ©É eÄÉ£÷{ÉÉÅ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?


W. 34 HÖÊmÉ©É eÄÉ£÷{ÉÉÅ mÉiÉ ¡ÉHÉù Uà.
1) £Éà»ÉÇ eÄÉ£÷ 2) >{e«ÉÖ»É eÃÉ£÷ 3) ¥Éà±Éà{»É eÄÉ£÷
¡É. 35 HÖqùlÉÒ eÄÉ£÷ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Al~É{{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 35 HÖqùlÉÒ eÄÉ£÷ ÊSÉ©É{ÉÒ{ÉÒ BSÉÉÅ> A~Éù Ê{ɧÉÇ«É Hùà Uà. Wà©É SÉÒ©É{ÉÒ{ÉÒ BSÉÉÅ> ´ÉyÉÉùà lÉà©É eÄÉ£÷
´ÉyÉÉùà ©É³à Uà. +É´ÉÉ eÄÉ£÷´ÉÉ³É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥±ÉÉà+ù ±ÉÉNÉlÉÉ {ÉoÉÒ. ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅ Wà©É ¾´ÉÉ NÉù©É
oÉÉ«É Uà. lÉà©É ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅoÉÒ A~Éù ´ÉyÉÒ{Éà ¾´ÉÉ©ÉÉÅ X«É Uà +{Éà Wà ¾´ÉÉ A~Éù X«É lÉà{ÉÒ LÉɱÉÒ WN«ÉÉ
±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÉY ¾´ÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ SÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ PÉÖ»Éà Uà. +É ¡É©ÉÉiÉà HÖqùlÉÒ ùÒlÉà eÄÉ£÷ Al~É{{É oÉÉ«É Uà.
¡É. 36 £Éà»ÉÇ eÄÉ£÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 36 +É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ £{Éâ»É{ÉÉÅ +ÉNɳ ¥±ÉÉà+ù ±ÉÉNÉÉeà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. WàoÉÒ ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ +ÉNɳoÉÒ
¾´ÉÉ X«É +{Éà £É«ÉùÓNÉ oÉÉ«É.
£Éà»ÉÇ eÄÉ£÷{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ +É>±É £É«Éù +{Éà NÉà»É £É«Éù ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
¡É. 37 >{e«ÉÖ»É eÄÉ£÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 37 +É ¡ÉHÉù{ÉÒ eÄÉ£÷©ÉÉÅ ¥±ÉÉà+ù ¥ÉÉà«É±Éù +{Éà ÊSÉ©É{ÉÒ{ÉÒ ´ÉSSÉà ±ÉNÉÉeà±É ¾Éà«É Uà. ~ÉÅLÉÉà £{Éâ»É©ÉÉÅoÉÒ
¾´ÉÉ LÉáSÉÒ{Éà ÊSÉ©É{ÉÒ ´ÉÉ÷à ¥É¾Éù yÉHà±Éà Uà.
¡É. 38 ¥Éà±Éà{»É eÄÉ£÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 38 +É ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ >{e«ÉÖ»É eÄÉ£÷ +{Éà £Éà»ÉÇ eÄÉ£÷{ÉÉÅ ¥ÉÅ{Éà ¥±ÉÉà+ù {ÉÉNÉà±ÉÉ ¾Éà«É Uà. ©ÉÉà÷É
¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ eÄÉ£÷{ÉÖÅ »ÉH«ÉÖDZÉà¶É{É »ÉÉùÒ ùÒlÉà oÉÉ«É +{Éà ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ ~ÉÖùà ~ÉÖùÖÅ q¾{É oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à ¥ÉÅ{Éà
eÄÉ£÷{Éà «ÉÉàN«É ùÒlÉà ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥Éà±Éà{»É eÄÉ£÷©ÉÉÅ >{e«ÉÖ»É eÄÉ£÷
HùlÉÉ £Éà»ÉÇ eÄÉ£÷{ÉÖÅ eÄà{£ù +ÉàUÖÅ LÉÖ±Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. +à ùÒlÉà ¥Éà±Éà{»É HùÒ{Éà ©ÉÉàH±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà,
lÉàoÉÒ lÉà{Éà ¥Éà±Éà{»É eÄÉ£÷ H¾à Uà.

¡É. 39 lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉÉà«É±Éù H«ÉÉ eÄÉ£÷ ´Éeà SÉɱÉà Uà ?


W. 39 +Éà>±É / NÉà»É £É«ÉùÓNÉ ©ÉÉ÷à £Éà»ÉÇ eÄÉ£÷ +{Éà HÉà±É £É«ÉùÓNÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà±Éà{»É eÄÉ£÷ ´Éeà SÉɱÉà Uà.

¡É. 40 lÉ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÉà«É±Éù Hà÷±ÉÉ ~ÉÉ»É{ÉÖÅUà ? H> ùÒlÉà ?


W. 40 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É´Éà±É ¾´ÉÉ +ÉNÉ »ÉÉoÉà NÉù©É oÉ> £{Éâ»É©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉU³ W¶Éà. Wà £»÷ ~ÉÉ»É H¾à´ÉɶÉà. +É
NÉù©É NÉà»É H©¥É±É{É SÉà©¥Éù©ÉÉÅoÉÒ A~Éù AcÒ{Éà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´ÉSSÉà{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà ´ÉÉ÷à +ÉNɳ{ÉÒ lÉù£
+ɴɶÉà Wà{Éà »ÉàH{e ~ÉÉ»É H¾à´ÉɶÉà. +É +ÉNɳ +É´Éà±É NÉù©É NÉà»É ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ qù´ÉÉX »ÉÉoÉà
+oÉeÉ>{Éà »ÉÉ>e{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà ´ÉÉ÷à ~ÉÉU³ W¶Éà lÉà{Éà mÉÒXà ~ÉÉ»É H¾à´ÉɶÉà.

¡É. 41 lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ eÄÉ£÷{ÉÖÅ »ÉùH«ÉÖ±Éà¶É{É WiÉÉ´ÉÉà.


W. 41 ¥±ÉÉà+ùoÉÒ APH ©ÉÉÅ, APH ©ÉÉÅ NÉù©É oÉ> ±ÉÉ>{É wÉùÉ ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ, ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ +ÉNÉ »ÉÉoÉà NÉù©É oÉ> £»÷
~ÉÉ»É wÉùÉ HűɶÉ{É SÉà©¥Éù©ÉÉÅ, H±ÉŶÉ{É SÉà©¥Éù©ÉÉÅ A~Éù AcÒ ´ÉSSÉà{ÉÒ ÷«ÉÖ¥ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> +ÉNɳ
qù´ÉÉX »ÉÉoÉà +oÉeÉ>{Éà »ÉÉ>e ÷«ÉÖ¥ÉÉà wÉùÉ oÉeÇ ~ÉÉ»É oÉ> APH ©ÉÉÅ >{É´Éà÷ oÉÉ«É Uà, APH ©ÉÉÅ
>{ɱÉà÷ oÉ> ¥±ÉÉà+ù{ÉÒ ¾´ÉÉ{Éà NÉù©É HùÒ{Éà Uà±±Éà ÊSÉ©É{ÉÒ wÉùÉ ¾´ÉÉ©ÉÉÅ X«É Uà.

¡É. 42 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ? ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?


W. 42 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù 100oC oÉÒ 120oC »ÉÖyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
HÉùiÉ : £{Éâ¶É +Éà>±É XeÖÅ ¾Éà«É Uà. WàoÉÒ lÉà ~ÉlɱÉÖÅ oÉÉ«É +{Éà lÉà{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉÖiÉÇ q¾{É £{Éâ¶É©ÉÉÅ oÉÉ«É lÉà
¾àlÉÖoÉÒ lÉà{Éà NÉù©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 43 »É࣠÷à©~ÉùàSÉù Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W. 43 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ±ÉÉà £É«ÉùÓNÉ©ÉÉÅ 180oC oÉÒ 195oC »ÉÖyÉÒ +{Éà ¾É> £É«ÉùÓNÉ©ÉÉÅ 220oC oÉÒ 225oC »ÉÖyÉÒ
¾Éà«É Uà.
¡É. 44 APH +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 44 APH {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É +à ¡ÉÒ Ê¾÷ù Uà.
lÉà{ÉÖÅ HÉ©É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾´ÉÉ{Éà NÉù©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.
¡É. 45 >£Éà{ÉÉà©ÉÉ>]ù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 45 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ WlÉÉ ~ÉÉiÉÒ{Éà NÉù©É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Wà »ÉÉyÉ{É ´É~ÉùÉ«É Uà lÉà{Éà >£Éà{ÉÉà©ÉÉ>]ù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 46 >£Éà{ÉÉà©ÉÉ>]ù +{Éà APH {Éà H> WNÉÉ+à ±ÉNÉÉeà±É ¾Éà«É Uà ?


W. 46 ¥ÉÉà«É±Éù +{Éà ÊSÉ©É{ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾà±ÉÉ >£Éà{ÉÉà©ÉÉ>]ù +{Éà l«ÉÉù ¥ÉÉq APH ±ÉNÉÉeà±É ¾Éà«É Uà.

¡É. 47 O.P.H. {ÉÖÅ HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 47 £{Éâ¶É +Éà>±É {Éà NÉù©É Hù´ÉÉ{ÉÉÅ »ÉÉyÉ{É{Éà O.P.H. H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 48 »ÉÖ~Éù ʾ÷ù{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 48 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ ´Éùɳ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ-{ÉÉ{ÉÉ r´«ÉÉà §É³à±ÉÉ ¾Éà«É Uà. lÉà{Éà qÖù Hù´ÉÉ »ÉÖ~Éù ʾ÷ù
{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »ÉÖ~Éù ʾ÷ù{Éà ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ NÉù©É eÄÉ£÷{ÉÉÅ ù»lÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÒ ´Éùɳ{Éà £ùÒ »ÉÖ~Éù ʾ÷ù©ÉÉÅ +É~ÉÒ NÉù©É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. Wà©ÉÉÅoÉÒ
Ê{ÉH³lÉÒ ´Éùɳ »ÉÖHÒ ´Éùɳ ¾Éà«É Uà.
¡É. 49 Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 49 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É Hùà Uà.
¡É. 50 A.P.H. {ÉÖÅ >{ɱÉà÷ +{Éà out let ÷à©~ÉùàSÉù WiÉÉ´ÉÉà.
o o
W. 50 A.P.H. {ÉÖÅ >{ɱÉà÷ ÷à©~ÉùàSÉù 190 C oÉÒ 225 C +{Éà +ÉA÷ ±Éà÷ ÷à©~ÉùàSÉù 160oC oÉÒ 190oC »ÉÖyÉÒ ¾Éà«É Uà.

¡É. 51 ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÖÅ Hà÷±ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù ùÉLÉ´ÉÉ ~Éeà Uà ? ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
W. 51 ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅ WlÉÉ NÉà»É{ÉÖÅ 160oC oÉÒ ´ÉyÉÉùà ÷à©~ÉùàSÉù ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉùiÉ ¥É³lÉiÉ{ÉÉÅ q¾{É oÉlÉÉÅ
lÉà©ÉÉÅoÉÒ »É±£ù ´ÉÉ«ÉÖ {ÉÒH³à Uà. WàoÉÒ NÉù©É NÉà»É{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù 160oC oÉÒ +ÉàUÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +à »É±£ù
¡É´ÉÉ¾Ò °~Éà ù¾Ò ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅ SÉÉà÷Ò W¶Éà +{Éà ÊSÉ©É{ÉÒ{ÉÖÅ LÉ´ÉÉiÉ Hù¶Éà. lÉàoÉÒ NÉù©É NÉà»É{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù
160oC oÉÒ ´ÉyÉ+ùà ùÉLÉlÉÉ »É±É£ù ´ÉÉ«ÉÖ »´É°~Éà ù¾à¶Éà +{Éà ÊSÉ©É{ÉÒoÉÒ ¾´ÉÉ©ÉÉÅ WlÉÉà ù¾à¶Éà.

¡É. 52 ÊSÉ©É{ÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?


W. 52 ÊSÉ©É{ÉÒ ±ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÉà NÉù©É NÉà»É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ §É³Ò X«É +{Éà ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà
{É ±ÉÉNÉà +{Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉùiÉ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ù¾àlÉÉà ¾´ÉÉ{ÉÉà ¡É´Éɾ (eÄÉ£÷) {ÉÖÅ ´É¾{É »Éù³lÉÉoÉÒ oÉÉ«É +à÷±Éà
Wà©É ÊSÉ©É{ÉÒ DSÉÒ lÉà©É eÄÉ£÷ ´ÉyÉÉùà LÉáSÉÉ«É +{Éà lÉà ©ÉÉ÷à ¥±ÉÉà+ù +ÉàUÒ Hà~Éà»ÉÒ÷Ò{ÉÉ ±ÉNÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É.
÷ÖÅH©ÉÉÅ eÄÉ£÷ »Éù³lÉÉoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ´É¾{É oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à ÊSÉ©É{ÉÒ ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 53 ÊSÉ©É{ÉÒ{ÉÒ DSÉÉ> Hà÷±ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 53 ÊSÉ©É{ÉÒ DSÉÉ> 100 £Ù÷ Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÉùà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 54 ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ H> H> ´É»lÉÖ+Éà ±ÉÉNÉà±ÉÒ ¾Éà«É Uà ?
W. 54 ¥Éà »~ÉÉÊHÅNÉ ùÉàe, {ÉÉà]±É, NÉ{É, Êe£«ÉÖ]ù ~±Éà÷, HÉà{É, £Éà÷ÉàùÉà±É, »ÉÉà±ÉÉà{ÉÉà>e ´Éɱ´É, ÷ÄÉ{»É£©ÉÇù,
¥Éà ¡Éà¶Éù NÉàW ´ÉNÉàùà.
¡É. 55 ¥Éà »~ÉÉÊHÅNÉ ùÉàe ´ÉSSÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù WiÉÉ´ÉÉà,
W. 55 4 mm oÉÒ 5 mm

¡É. 56 {ÉÉà]±É +{Éà »~ÉÉÊHÅNÉ ùÉàe ´ÉSSÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù WiÉÉ´ÉÉà.


W. 56 7 mm oÉÒ 8 mm

¡É. 57 {ÉÉà]±É +{Éà Êe£«ÉÖ]ù ~±Éà÷ ´ÉSSÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù Hà÷±ÉÖÅ ?


W. 57 7 mm oÉÒ 8 mm

¡É. 58 £Éà÷ÉàùÉà±É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 58 £Éà÷ÉàùÉà±É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉ©É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +ÉNÉ ~ÉHe´ÉÉ{ÉÖÅ Uà +{Éà +ÉNÉ ~ÉHeÉ> X«É l«ÉÉù ~ÉUÒ +ÉNÉ
SÉɱÉÖ Uà lÉà{ÉÖÅ Ê»ÉN{É±É ~Éà{É±É ~Éù +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. Xà HÉà> HÉùiÉ»Éù ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ £É«ÉùÓNÉ ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É
l«ÉÉùà +±ÉÉ©ÉÇ +É~ÉÒ XiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.

¡É. 59 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ >{ɱÉà÷ ¡Éà¶Éù


W. 59 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ >{ɱÉà÷ ¡Éà¶Éù
Low Firing - 20kg / cm² to 22 kg / cm² +{Éà High Firing - 28kg / cm² to 30 kg / cm²
£{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ +ÉA÷±Éà÷ ¡Éà¶Éù
Low Firing - 3kg / cm² to 6 kg / cm² +{Éà High Firing - 12kg / cm² to 14 kg / cm²

¡É. 60 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ »ÉG«ÉÖDZÉà¶É{É WiÉÉ´ÉÉà.


W. 60 eà ÷à{HoÉÒ »ÉÊ´ÉÇ»É ÷à{H©ÉÉÅ, »ÉÊ´ÉÇ»É ÷à{HoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ ¥ÉHà÷ Ê£±÷ù©ÉÉÅ, ¥ÉHà÷ Ê£±÷ùoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ
ùÓNÉ ©Éà>{É ~ÉÅ~É©ÉÉÅ, ùÓNÉ ©Éà>{É ~ÉÅ~ÉoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ +Éà>±É ¾àeù©ÉÉÅ, +Éà>±É ¾àeùoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ
+Éà>±É ~ÉÅ~É©ÉÉÅ, +Éà>±É ~ÉÅ~ÉoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ +Éà>±É ¡ÉÒ Ê£eù©ÉÉÅ [OPH] , +Éà>±É ¡ÉÒ Ê¾÷ùoÉÒ +Éà>±É
100°C oÉÒ 120°C »ÉÖyÉÒ NÉù©É oÉ> »÷à{Éù Ê£±÷ù©ÉÉÅ, »÷à{Éù Ê£±÷ùoÉÒ ±ÉÉ>{É wÉùÉ »ÉÉà±ÉÉà{ÉÉà>e ´Éɱ´É©ÉÉÅ,
»ÉÉà±ÉÉà{ÉÉà>e ´Éɱ´É +Éà~É{É oÉ> NÉ{É©ÉÉÅ, NÉ{É©ÉÉÅ {ÉÉà]±É wÉùÉ £É«ÉùÓNÉ oÉ> ¥ÉSÉà±ÉÖÅ +Éà>±É ùÒ÷Ç{É ±ÉÉ>{É
{ÉÉ ù»lÉà £ùÒ ~ÉÉUÖÅ ±ÉÉ>{É wÉùÉ »ÉÊ´ÉÇ»É ÷à{H©ÉÉÅ
¡É. 61 ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ »ÉH«ÉÖDZÉà¶É{É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 61 G.T.D.C. {ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ»ÉÉà£÷{Éù©ÉÉÅ »ÉÉà£÷ oÉ>{Éà ±ÉÉ>{É wÉùÉ Ê£e ´ÉÉà÷ù ÷à{H©ÉÉÅ W¶Éà. Ê£e ´ÉÉà÷ù ÷à{HoÉÒ
±ÉÉ>{É wÉùÉ Ê£e ´ÉÉà÷ù Ê©É÷ù©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> Ê£±÷ù©ÉÉÅ, Ê£±÷ù©ÉÉÅoÉÒ Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É wÉùÉ Ê£e SÉàH
´Éɱ´É©ÉÉÅ, Ê£e SÉàH ´Éɱ´É©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉàù~ÉÉàùà÷ ~ÉÉ>~É oÉÒ £Ù´ÉÉùÉ Wà´ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ~ÉeÒ ´Éùɳ ¥É{ÉÒ
©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É ´ÉÉ÷à ¥É¾Éù W> »÷Ò©É ¾àeù©ÉÉÅ, Ê»÷©É ¾àeùoÉÒ ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ W> lÉà{ÉÖÅ HÅeà¶É{Éù oÉ>
±ÉÉ>{É wÉùÉ £ùÒ ~ÉÉUÖ HÅeà{¶Éù ´ÉÉà÷ù °~Éà Ê£e ´ÉÉà÷ù ÷à{H©ÉÉÅ
¡É. 62 £{Éâ¶É +Éà>±É©ÉÉÅ H«ÉÉ H«ÉÉ ~ÉqÉoÉÇ ¾Éà«É Uà ?
W. 62 HÉ¥ÉÇ{É 84% ¾É>eÄÉàW{É 11.00% »É±£ù 3.50% ~ÉÉiÉÒ 1.0% +à¶É 0.5% ´ÉNÉàùà ¾Éà«É Uà.
¡É. 63 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÒ eà{»ÉÒ÷Ò WiÉÉ´ÉÉà,
W. 63 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÒ eà{»ÉÒÊ÷ 0.97

¡É. 64 ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ eà{»ÉÒ÷Ò WiÉÉ´ÉÉà,


W. 64 ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ eà{»ÉÒÊ÷ 1

¡É. 65 £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÒ H±ÉÉàÊù£ÒH ´É౫ÉÖ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 65 9800 kcal / kg. +{Éà 19000 BTU

¡É. 66 NG NÉà»É{ÉÒ H±ÉÉàÊù£ÒH ´É౫ÉÖ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 66 8350 kcal / kg.

¡É. 67 HÉà±É»ÉÉ{ÉÒ H±ÉÉàÊù£ÒH ´É౫ÉÖ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 67 5200 kcal / kg.
¡É. 68 ±ÉÉHeÉ{ÉÒ H±ÉÉàÊù£ÒH ´É౫ÉÖ WiÉÉ´ÉÉà.
W. 68 2800 kcal / kg.

¡É. 69 ¥ÉÉà«É±Éù A~Éù >{»ÉÖ±Éà¶É{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?


W. 69 ¥ÉÉà«É±Éù SÉɱÉÖ ¾É±ÉlÉ©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà NÉù©É ¾Éà«É Uà. l«ÉÉùà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ NÉù©É »É~ÉÉ÷Ò HÉà>{Éà +eHÉ«É {ɾÒ
lÉà ©ÉÉ÷à +{Éà ¥ÉÒWÖÅ HÉùiÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉ NÉù©É ~±Éà÷Éà{ÉÒ NÉù©ÉÒ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà cÅeÒ {É ~ÉeÒ
X«É lÉà ©ÉÉ÷à >{»ÉÖ±Éà¶É{É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 70 »÷Ò©É ±ÉÉ>{É A~Éù ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à >{»ÉÖ±Éà¶É{É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?


W. 70 »÷Ò©É ±ÉÉ>{É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÉÅ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ cÅeÒ {É ~ÉeÒ X«É +{Éà cÅeÒ ~ÉeÒ lÉà©ÉÉÅ ù¾à±É ´Éùɳ{ÉÖÅ °~ÉÉÅlÉù
~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ {É oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à >{»ÉÖ±Éà¶É{É ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 71 ´ÉÉà÷ù ¾à©Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?


W. 71 »÷Ò©É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ +{Éà ´Éùɳ{ÉÉÅ ÷HùÉ´ÉÉoÉÒ Wà +´ÉÉW Al~É{{É oÉÉ«É Uà. lÉà{Éà ´ÉÉà÷ù ¾à©Éù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà.
¡É. 72 ´ÉÉà÷ù ¾à©Éù {Éà qÖù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »÷Ò©É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ PÉ÷Ée´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 72 ´ÉÉà÷ù ¾à©Éù {Éà qÖù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »÷Ò©É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ »÷Ò©É ÷Äà~É PÉ÷Ée´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

¡É. 73 »÷Ò©É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ «ÉÖ ¥Éà{e ±ÉNÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.


W. 73 ¥ÉÉà«É±Éù ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÒ ´Éùɳ +{Éà ~±ÉÉ{÷ ´ÉSSÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù HÉà>H ´ÉLÉlÉ qÖù ¾Éà«É Uà. Xà q¥ÉÉiÉ ´ÉɳÒ
´Éùɳ »ÉÒyÉà - »ÉÒyÉÒ ~±ÉÉ{÷ lÉù£ ±ÉÉ>{ÉwÉùÉ UÉàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ~±ÉÉ{÷{ÉÉÅ ´Éɱ´É Hà ±ÉÉ>{É{ÉÉÅ ~ÉàÊHÅNÉ
´Éùɳ{ÉÉÅ ]e~ÉÒ PÉ»ÉÉùÉoÉÒ lÉÖ÷Ò W´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉH«ÉlÉÉ ù¾à Uà. WàoÉÒ ´Éùɳ{ÉÒ ]e~É +ÉàUÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à
«ÉÖ ¥Éà{e ±ÉNÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
¡É. 74 ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅoÉÒ HɳÉà yÉÖ©ÉÉeÉà {ÉÒH³´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W. 74 1) F-oil {ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù 100°C oÉÒ +ÉàUÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +oÉ´ÉÉ +Éà>±É cÅeÖ ¾Éà«É lÉÉà
2) {ÉÉà]±É X©É ¾Éà«É lÉÉà, HSÉùÉà +É´ÉÒ NÉ«Éà±É ¾Éà«É lÉÉà
3) Êe£«ÉÖ]ù ~±Éà÷ X©É ¾Éà«É lÉÉà
4) F-oil ¥É³´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾´ÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù {É ©É³lÉÒ ¾Éà«É lÉÉà
5) {ÉÉà]±É{ÉÖÅ »ÉàÊ÷ÅNÉ ¥ÉùÉ¥Éù {É ¾Éà«É lÉÉà
6) +Éà>±É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉlÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù {É ¾Éà«É lÉÉà

¡É. 75 ÊSÉ©É{ÉÒ©ÉÉÅoÉÒ »É£àq yÉÖ©ÉÉeÉà Ê{ÉH³´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 75 ¥É³lÉiÉ{ÉÉÅ q¾{É ©ÉÉ÷à +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾´ÉÉ Xà>lÉÉ ¡É©ÉÉiÉ HùlÉÉ ´ÉyÉÉùà ¾Éà«É lÉÉà ¥É³lÉiÉ ¥É²«ÉÉ
´ÉNÉù{ÉÖÅ ¥É¾Éù W¶Éà WàoÉÒ »É£àq yÉÖ©ÉÉeÉà Ê{ÉH³Æà.
¡É. 76 lÉ©ÉÉùÉ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ¥É³lÉiÉ ´ÉyÉÉùà X«É Uà. lÉà{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà ´Éùɳ +ÉàUÒ ¥É{Éà Uà lÉà{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W. 76 1) ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ +~ÉiÉÇ q¾{É oÉÉ«É lÉÉà
2) ¥É³lÉiÉ{Éà ´ÉyÉÉùà ~ÉelÉÒ ¾´ÉÉ +É~É´ÉÉoÉÒ
3) F-oil {ÉÒ NÉÖiÉ´ÉlÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù {É ¾Éà«É lÉÉà
4) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ £É«Éù ÷«ÉÖ¥É{ÉÒ +Åqù +Éà>±É ¥ÉÉ]à±ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +oÉ´ÉÉ HÉ¥ÉÇ{É ±ÉÉNÉà±É ¾Éà«É lÉÉà
5) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ Ê¾÷ÓNÉ »É~ÉÉ÷Ò A~Éù ~ÉÉà~ÉeÒ Hà HÉ÷ ±ÉÉNÉà±É ¾Éà«É lÉÉà
6) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾´ÉÉ cÅeÒ ¾Éà«É lÉÉà
7) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ cÅeÖ ¾Éà«É lÉÉà
¡É. 77 Ê£÷ ´ÉÉà÷ù ÷à{H©ÉÉÅ H«ÉÖÅ Hà©ÉÒH±É {ÉÉÅLÉÉà UÉà ?
W. 77 »ÉÉàÊe«É©É »É±£à÷ +{Éà »ÉÉàÊe«É©É ¥Éà]. Wà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ §É³à±É +ÉàÎG»ÉW{É ´ÉÉ«ÉÖ qÖù Hùà Uà +{Éà ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ
HÉ÷ ±ÉÉNÉlÉÉà +÷HÉ´Éà Uà.
¡É. 78 ¥ÉÉà«É±Éù{Éà SÉɱÉÖ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hù¶ÉÉà ?
W. 78 1) ¡ÉoÉ©É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ §Éùà±ÉÖÅ Uà Hà {É¾Ò lÉà SÉHɶÉÒ ±Éà´ÉÖÅ. Xà {É ¾Éà«É lÉÉà NÉàW-N±ÉÉ»É{ÉÉÅ +yÉÉÇ
±Éà´É±É Wà÷±ÉÖÅ »ÉÉà£÷´ÉÉà÷ù §ÉùÒ ±Éà´ÉÖÅ.
2) ~ÉÉiÉÒ §ÉùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ +àù-´Éɱ´É LÉÖ±±ÉÉà ùÉLÉ´ÉÉà WàoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ ¾´ÉÉ ¥É¾Éù W¶Éà +{Éà lÉà{ÉÒ
WN«ÉÉ+à ~ÉÉiÉÒ +É´ÉÒ W¶Éà.
3) NÉàW-N±ÉÉ»É{ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ ´Éɱ´É, ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É, ÊH÷ SÉàH ´Éɱ´É , Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É ´ÉNÉàùà ¥ÉyÉÒ ´É»lÉÖ+Éà
¥ÉùÉ¥Éù HÉ©É Hùà Uà Hà lÉà SÉHɶÉÒ ±Éà´ÉÖÅ.
4) +Éà>±É Ê£eù [OPH] ©ÉÉÅ »ÉÉà£÷´ÉÉà÷ù §ÉùÒ{Éà >±ÉàH÷ÄÒH ʾ÷ù SÉɱÉÖÅ Hù´ÉÖÅ
5) +Éà>±É ʾ÷ù [OPH] ©ÉÉÅ ÷à©~ÉùàSÉù 100°C Wà÷±ÉÖÅ +É´ÉÒ X«É l«ÉÉùà +Éà>±É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ ´Éɱ´É
+à÷±Éà Hà »ÉÊ´ÉÇ»É ÷à{HoÉÒ ±É>{Éà £ùÒ ~ÉÉUÖÅ »ÉÊ´ÉÇ»É ÷à{H©ÉÉÅ Êù÷Ç{É +Éà>±É X«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ
´Éɱ´É LÉÉà±ÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉ.
6) ¥ÉyÉÉ F-oil {ÉÉÅ ´Éɱ´É LÉÉà±ÉÒ ÊqyÉÉ ~ÉUÒ £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ »ÉH«ÉÖDZÉà¶É{É SÉɱÉÖ Hù´ÉÖÅ
7) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ £É«ÉùÓNÉ SÉɱÉÖ HùlÉÉ ~ɾà±ÉÉ £±ÉÖ NÉà»É ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉlÉÉ eà{£ùÉà LÉÖ±±ÉÉ Uà Hà {Éʾ lÉà
+{Éà A.CH ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ Uà Hà {Éʾ lÉà Xà> ±Éà´ÉÖÅ
8) l«ÉÉù ¥ÉÉq ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ yÉÒ©ÉÖÅ £É«ÉùÓNÉ +à÷±Éà Hà ±ÉÉà-£É«ÉùÓNÉ SÉɱÉÖÅ Hù´ÉÖÅ WàoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ~±Éà÷Éà
yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà NÉù©É oɶÉà
9) +àù-´Éɱ´É ©ÉÉÅoÉÒ »÷Ò©É {ÉÒH³´ÉÉ{ÉÖÅ SÉɱÉÖ oɶÉà. ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù 2 kg/cm² »ÉÖyÉÒ +É´Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
+àù-´Éɱ´É LÉÖ±±ÉÉà ùÉLÉ´ÉÉà. WàoÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ ¾´ÉÉ ¥É¾Éù W¶Éà +{Éà lÉà{ÉÒ »oÉÉ{Éà ´Éùɳ
+É´ÉÒ W¶Éà.
10) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ Ê»÷©É ¡Éà¶Éù 8 kg / cm² »ÉÖyÉÒ +É´Éà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ±ÉÉà £É«ÉÊùÅNÉ SÉɱÉÖÅ ùÉLÉ´ÉÖÅ lÉà qùÊ©É«ÉÉ{É
mÉiÉ-SÉÉù ´ÉÉù ¥±ÉÉàeÉA{É ©ÉÉù´ÉÖÅ. WàoÉÒ A~Éù{ÉÖÅ NÉù©É ~ÉÉiÉÒ {ÉÒSÉà +ɴɶÉà +{Éà {ÉÒSÉà{ÉÒ ~±Éà÷Éà{ÉÖÅ
÷à©~ÉùàSÉù A~Éù{ÉÒ NÉù©É ~±Éà÷ Wà÷±ÉÖÅ +ɴɶÉà.
11) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ Ê»÷©É ¡Éà¶Éù +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¥ÉÉq ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ £É«ÉùÓNÉ ¾É>-±ÉÉà ¥ÉùÉ¥Éù oÉÉ«É Uà Hà {Éʾ
{É´ÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ¥ÉyÉÒ »Éà£÷Ò Wà´ÉÒ Hà »Éà£÷Ò ´Éɱ´É ÷à»÷, ©ÉÉàÊúÉHÅ÷ÄÉà±É ÷à»÷, NÉàW N±ÉÉ»É ÷à»÷,
Ê£e ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É +Éà{É-+Éà£, Ê»÷©É ¾É> ¡Éà¶Éù H÷-+~É ´ÉNÉàùà ÷à»÷ HùÒ ±Éà´ÉÖÅ. l«ÉÉù ¥ÉÉq Ê»÷©É
»É~±ÉÉ«É ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ +É~ÉÒ qà´ÉÒ.

¡É. 79 ¥ÉÉà«É±Éù ¾ÉA»É©ÉÉÅ lÉ©Éà qÉLÉ±É oÉÉ+Éà l«ÉÉùà lÉ©ÉÉùÒ {ÉWù H> H> ´É»lÉÖ+Éà ~Éù ~Ée¶Éà ?
W. 79 1) Ê»÷©É{ÉÖÅ q¥ÉÉiÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉà ¡Éà¶Éù NÉàW ~Éù
2) ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉà NÉàW - N±ÉÉ»É ~Éù
3) ʤe ´ÉÉà÷ù{ÉÒ ÷ÉÅHÒ A~Éù
4) eÄÉ£÷ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ eà{£ù ~Éù
5) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ £É«ÉùÓNÉ A~Éù
6) ÊSÉ©É{ÉÒ A~Éù
7) +ÉNɳ{ÉÉ +Éà~Éùà÷ù{ÉÉÅ Êù©ÉÉHÇ A~Éù
8) ±ÉÉàNÉ »ÉÒ÷ A~Éù
9) +Éà>±É{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù A~Éù
¡É. 80 ¡ÉÉ>»ÉÓNÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ? lÉà{Éà oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W. 80 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ Ê»÷©É Xàeà ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ]e~ÉoÉÒ £áHÉ´ÉÉ{ÉÒ +oÉ´ÉÉ »ÉÉoÉà W´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ{Éà ¡ÉÉ>»ÉÓNÉ H¾à´ÉÉ«É Uà.
HÉùiÉÉà : 1) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ +«ÉÉàN«É ùSÉ{ÉÉ (Êe]É>{É)
2) ¥É³lÉiÉ ¥Éɳ´ÉÉ{ÉÒ +«ÉÉàN«É ~ÉyyÉÊlÉ
3) ¥ÉÉà«É±Éù{Éà lÉà{ÉÒ Ê{É«ÉlÉ KÉ©ÉlÉÉoÉÒ ´ÉyÉÉùà KÉ©ÉlÉÉoÉÒ SɱÉÉ´É´ÉÖÅ.
4) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ´Éùɳ Al~É{{É Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ]e~ÉÒ ´ÉyÉPÉ÷ Hù´ÉÉoÉÒ.

¡É. 81 ¥±ÉÉàeÉA{É ©ÉÉ«Éâ ~ÉUÒ ´Éɱ´É ¥ÉÅyÉ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ. ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà ?
W. 81 ¥±ÉÉàeÉA{É ´Éɱ´É{ÉÒ N±Éà{e {É÷{Éà yÉÒùàyÉÒùà ±ÉÖ] HùÒ lÉà{ÉÉ ~Éù cÅeÖ ~ÉÉiÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÖÅ. WàoÉÒ ´Éɱ´É ¥ÉÅyÉ
HùÒ ¶ÉHɶÉà.
¡É. 82 lÉ©ÉÉùÉ PÉù{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù HÖHù©ÉÉÅ ´Éùɳ ¥É{ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà lÉÉà lÉà{Éà ¥ÉÉà«É±Éù H¾Ò ¶ÉHÉ«É ? HÉùiÉ.
W. 82 {ÉÉ.
HÉùiÉ : ¡Éà¶Éù HÖHù ~Éù ©ÉÉA{÷ÓNÉ ±ÉÉNÉà±ÉÒ {É ¾Éà«É Uà +à÷±Éà lÉà{Éà ¥ÉÉà«É±Éù {Éʾ H¾Ò ¶ÉHÉ«É.
¡É. 83 ¥ÉÅ{Éà NÉàW N±ÉɻɩÉÉÅ +àH©ÉÉÅ +ÉàUÖÅ +{Éà ¥ÉÒX©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. lÉÉà lÉ©Éà
H«ÉÉ N±ÉÉ»É{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É Xà> ¥ÉÉà«É±Éù SɱÉɴɶÉÉà? +É©É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W. 83 Wà NÉàW N±ÉɻɩÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É +ÉàUÖÅ ¥ÉlÉÉ´Éà lÉà NÉàW N±ÉɻɩÉÉÅ Xà>{Éà ¥ÉÉà«É±Éù SɱÉÉ´ÉÒ¶ÉÖÅ.
HÉùiÉ : 1) Xà ¥ÉÅ{Éà NÉàW N±ÉÉ»É{Éà ¥ÉùÉ¥Éù ÷à»÷ {É H«ÉÉÇ ¾Éà«É lÉÉà
2) Xà NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉà Ê»÷©É HÉàH ´ÉÉà÷ù HÉàH HùlÉÉ ´ÉyÉÉùà LÉÖ±±ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ
±Éà´É±É +ÉàUÖÅ ¥ÉlÉɴɶÉà.
3) Xà NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉà ´ÉÉà÷ù HÉàH »÷Ò©É HÉàH HùlÉÉÅ ´ÉyÉÉùà LÉÖ±±ÉÉà ¾¶Éà lÉÉà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ
±Éà´É±É ´ÉyÉÉùà ¥ÉlÉɴɶÉà.
4) Xà NÉàW N±ÉÉ»É{Éà XàelÉÒ »÷Ò©É ±ÉÉ>{É +{Éà ´ÉÉà÷ù ±ÉÉ>{É »ÉÉ£ {É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ
±Éà´É±É ´ÉyÉ PÉ÷ ¥ÉlÉɴɶÉà.

¡É. 84 1 kg. ¥ÉùÉ¥Éù Hà÷±ÉÉ ~ÉÉA{e ?


W. 84 1 kg. ¥ÉùÉ¥Éù 14.2 ~ÉÉA{e
¡É. 85 ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ ±ÉÉNÉà±ÉÉÅ ÷ÄÉ{»É£©ÉÇù{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ¶ÉÖÅ ?
W. 85 ÷ÄÉ{»É£©ÉÇù{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ 440 ´ÉÉà±÷{ÉÖÅ °~ÉÉÅlÉù 14000 ´ÉÉà±÷©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ oÉÉ«É.
¡É. 86 NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÒ {É³Ò lÉÖ÷Ò WlÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¥Éq±É¶ÉÉà.
W. 86 ¡ÉoÉ©É NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉÅ ´ÉÉà÷ù HÉàH +{Éà »÷Ò©É HÉàH ¥ÉÅyÉ HùÒ qà´ÉÉÅ, NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉ A~Éù{ÉÒ {É÷ +{Éà
{ÉÒSÉà{ÉÒ {É÷{Éà LÉÉà±ÉÒ lÉÖ÷à±É N±ÉÉ»É HÉhÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÉà.
l«ÉÉù ¥ÉÉq {É´ÉÉà N±ÉÉ»É ±É> A~Éù{ÉÒ »ÉÉ>eà ~ɾà±ÉÉ {É÷, l«ÉÉù ¥ÉÉq ´ÉÉà¶Éù +{Éà ù¥Éù HÉà{É
±ÉNÉÉe´ÉÖÅ .
l«ÉÉù ¥ÉÉq N±ÉÉ»É{Éà NÉàW N±ÉÉ»É{Éà ¥Éà»ÉÉelÉÉ A~Éù{ÉÉà §ÉÉNÉ ~ɾà±ÉÉ PÉÖ»ÉÉeÒ lÉà{Éà ASÉÅHÒ{Éà {ÉÒSÉà{ÉÉ
§ÉÉNÉ{Éà {ÉÉÅLÉ´ÉÖÅ. l«ÉÉù ¥ÉÉq A~Éù{ÉÒ lÉù£ ù¥Éù HÉà{É ~ÉUÒ ´ÉÉà¶Éù +{Éà {É÷ ±ÉNÉÉe´ÉÒ, lÉà´ÉÒW ùÒlÉà
{ÉÒSÉà{ÉÒ lÉù£ ¥Éà»ÉÉe´ÉÒ. {É÷{Éà Ê£÷ HùlÉÉÅ y«ÉÉ{É ùÉLÉ´ÉÖÅ Hà N±ÉÉ»É lÉÖ÷à {É¾Ò +{Éà lÉà´ÉÒ ùÒlÉà NÉàW
N±ÉÉ»É{ÉÖÅ £Ò÷ÓNÉ HùÒ ´ÉÉà÷ù HÉàH +{Éà »Ê÷©É HÉàH LÉÉà±ÉÒ ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ +É´É´ÉÖÅ
¡É. 87 NÉàW N±ÉÉ»É lÉÖ÷lÉÉ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ »÷Ò©É Hà ~ÉÉiÉÒ ¥É¾Éù Hà©É +É´ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ ?
W. 87 NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÒ ¥É{ÉÉ´É÷©ÉÉÅ NÉàW N±ÉÉ»É{Éà ¥ÉÉà«É±Éù »ÉÉoÉà XàelÉÒ ±ÉÉ>{É©ÉÉÅ A~Éù +{Éà {ÉÒSÉà{ÉÒ lÉù£
~ÉÉùÉ ©ÉÖHà±ÉÉ ¾Éà«É Uà. W«ÉÉùà N±ÉÉ»É lÉÖ÷à l«ÉÉùà lÉà ~ÉÉùÉ ]e~ÉoÉÒ +É´ÉÒ NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÒ ´ÉÉà÷ù ±ÉÉ>{É
{Éà »Ê÷©É ±ÉÉ>{É{Éà ¥ÉÅyÉ HùÒ qà Uà. WàoÉÒ lÉà ~ÉÉiÉÒ Hà ´Éùɳ ¥É¾Éù +É´ÉlÉÒ {ÉoÉÒ.
¡É. 88 NÉàW N±ÉɻɩÉÉÅ ±ÉÉNÉà±ÉÉ ¥ÉyÉÉ HÉàH{ÉÉÅ ¾à{e±É {ÉÒSÉà{ÉÒ lÉù£ Hà©É ¾Éà«É Uà?
W. 88 NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉÅ ¾à{e±ÉÉà{ÉÖÅ ´ÉW{É ´ÉyÉÉùà ¾Éà«É Uà. WàoÉÒ NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉÅ HÉàH lÉà{ÉÉ ´ÉW{ÉoÉÒ LÉÖ±±ÉÉ ¾Éà«É
lÉà ¥ÉÅyÉ {É oÉÉ«É +{Éà Wà ¥ÉÅyÉ ¾Éà«É lÉà LÉÖ±±ÉÉ {É oÉÉ«É. lÉà ©ÉÉ÷à ¥ÉyÉÉ HÉàH{ÉÉÅ ¾à{e±É {ÉÒSÉà{ÉÒ lÉù£
¾Éà«É Uà.
¡É. 89 Ê£e SÉàH ´Éɱ´É »ÉÉoÉà ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ +Åqù ±ÉÉNÉà±É ~ÉÉ>~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 89 ~ÉÉàù~Éùà÷ ~ÉÉ>~É
¡É. 90 ¥±ÉÉà eÉA{É ~ɾà±ÉÉÅ ±ÉÉNÉà±É ~ÉÉ>~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 90 +à±¥ÉÉà ~ÉÉ>~É.
¡É. 91 ¡Éà»Éù NÉàW{ÉÒ {ÉÒSÉà ±ÉÉNÉà±É ~ÉÉ>~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ ? Hà©É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W. 91 »ÉÉ«É£{É ~ÉÉ>~É.
HÉùiÉ : ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´Éùɳ »ÉÒyÉÒ NÉà±É ~Éù {É X«É lÉà ©ÉÉ÷à »ÉÉ«É£{É ~ÉÉ>~É ±ÉNÉÉe´ÉÉoÉÒ
~ÉÉiÉÒ cÅeÖ ~ÉeÒ W¶Éà +{Éà NÉàW{ÉÉ +Åqù{ÉÉ §ÉÉNÉÉà{Éà NÉù©ÉÒoÉÒ {ÉÖH¶ÉÉ{É oÉlÉÖÅ +÷HɴɶÉà.
¡É. 92 ¥±ÉÉà eÉA{É ´Éɱ´É ±ÉÒHàW Uà Hà´ÉÒ ùÒlÉà LÉ¥Éù ~Ée¶Éà.
W. 92 1) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É ´ÉÉùÅ´ÉÉù eÉA{É oÉlÉÉÅ.
2) £Òe ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É ´ÉÉùÅ´ÉÉù W±ÉqÒ W±ÉqÒ SÉɱÉÖÅ oÉlÉÉÅ.
3) ±ÉÉ>{É{Éà ~ÉHelÉÉÅ (¥±ÉÉà eÉA{É ±ÉÉ>{É)
¡É. 93 ¾Ò÷ÓNÉ »Éù£à¶É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 93 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ Wà §ÉÉNÉà Hà Wà{ÉÒ +àH lÉù£ +ÉNÉ ¾Éà«É +{Éà ¥ÉÒY lÉù£ ~ÉÉiÉÒ ¾Éà«É lÉÉà lÉà
+àÊù«ÉÉ{Éà ¾Ò÷ÓNÉ »Éù£à¶É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

¡É. 94 £Òe ´ÉÉà÷ù ~ÉÅ~É ¥ÉùÉ¥Éù Uà ¥±ÉÉà eÉA{É ´Éɱ´É ~ÉÉiÉÒ ±ÉÒHàW {ÉoÉÒ lÉà©É UlÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É NÉàW
N±ÉɻɩÉÉÅ +ÉàUÖÅ ¥ÉlÉÉ´Éà Uà. HÉùiÉ.
W. 94 NÉàW N±ÉÉ»É{ÉÉà eÄà{É HÉàH{Éà ¥ÉùÉ¥Éù ¥ÉÅyÉ {É Hùà±É ¾Éà«É lÉÉà.

¡É. 95 »Éà{÷ÒOÉà÷{ÉÖÅ £àù{ɾÒ÷©ÉÉÅ £àù´É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖmÉ.


W. 95 C = F - 32 X 5/9

¡É. 96 £àù{ɾÒ÷{ÉÖÅ »Éà{÷ÒOÉà÷©ÉÉÅ £àù´É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖmÉ.


W. 96 F = C X 9/5 + 32

¡É. 97 +࣠»ÉàH{e H±ÉÉ»É ¥ÉÉà«É±Éù +Éà~Éùà÷ù Hà÷±ÉÒ Ê¾÷ÓNÉ »Éù£à»É »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉà
SÉÉWÇ ±É> ¶ÉHà Uà ?
W. 97 200 m²

¡É. 98 ¥ÉÉà«É±Éù{Éà ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 98 »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÖÅ £É«ÉùÓNÉ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÖÅ l«ÉÉù ¥ÉÉq ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É ¥ÉÅyÉ HùÒ +àù´Éà{÷
´Éɱ´É LÉÉà±ÉÒ {ÉÉÅLÉ´ÉÖÅ +àù ´Éɱ´É ´ÉÉ÷à Wà©É Wà©É ´Éùɳ {ÉÒH³lÉÒ W¶Éà lÉà©É lÉà©É ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ±Éà´É±É
+ÉÉàUÖÅ oÉlÉÉÅ cÅeÖ ~ÉÉiÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ A©ÉàùÉlÉÖÅ ù¾à¶Éà. lÉà qù©«ÉÉ{É ¥ÉÉà«É±Éù ÊyÉùà yÉÒùà cÅeÖ oɶÉà.
¡É. 99 £{Éâ¶É{ÉÉÅ ±ÉùHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
W. 99 1) ~±Éà{É £{Éâ¶É 2) HÉàùÉàNÉà÷à÷ £{Éâ¶É
¡É. 100 ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ £{Éâ¶É©ÉÉÅ +ÉàÎG»ÉW{É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ?
W. 100 4%
¡É. 101 ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ £{Éâ¶É©ÉÉÅ HÉ¥ÉÇ{ÉeÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e{ÉÖÅ ¡É©ÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ?
W. 101 13.5%

¡É. 102 ©ÉÉàúÉÒHÅ{÷ÄÉà±É{ÉÉ +Åqù{ÉÉ §ÉÉNÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.


W. 102 1) £±ÉÉà÷ 2) £±ÉÉà÷ ùÉàe 3) ©ÉàN{Éà÷ 4) ©ÉàN{Éà÷ÒH >±ÉàH÷ÄÒH »´ÉÒSÉ ´ÉNÉàùà
¡É. 103 ©ÉÉàúÉÒ £±ÉÉà÷©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ §ÉùÉ> W´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oɶÉà ?
W. 103 ~ÉÉiÉÒ £±ÉÉà÷©ÉÉÅ §ÉùÉ> W´ÉÉoÉÒ £±ÉÉà÷ ©ÉÉàúÉÒ H{÷ÄÉà±É©ÉÉÅ Ê{ÉSÉà ¥Éà»ÉÒ W¶Éà +{Éà ¥ÉÉà«É±Éù ±ÉÉà ´ÉÉà÷ù
{ÉÉà Ê»ÉN{É±É ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù ¥ÉÅyÉ oÉ> W¶Éà.
¡É. 104 A - PH ´ÉNÉù ¥ÉÉà«É±É SÉɱÉÖÅ oɶÉà ?
W. 104 ¾É.

¡É. 105 O.P.H. ´ÉNÉù ¥ÉÉà«É±Éù SÉɱÉÖÅ oɶÉà ? HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.


W. 105 {ÉÉ.
HÉùiÉ : O.P.H. {ÉÖÅ HÉ©É ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ £É«ÉùÓNÉ ©ÉÉ÷à +~ÉÉlÉÉ £{Éâ¶É +Éà>±É{Éà NÉù©É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.
WàoÉÒ £{Éâ¶É +Éà>±É{ÉÖÅ q¾{É ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ »ÉÉùÒ ùÒlÉà oÉÉ«É. Xà O.P.H. {É ù¾àlÉÉ +É ùÒlÉà q¾{É {É
HùÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ O.P.H. ´ÉNÉÉù ¥ÉÉà«É±Éù SÉɱɶÉà {ɾÒ.

¡É. 106 ¡Éà¶Éù NÉàW©ÉÉÅ ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÖÅ +ÉÅH{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W. 106 ¡Éà¶Éù NÉàW©ÉÉÅ ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÖÅ +ÉÅH{É ¥ÉÉà«É±Éù{Éà Hà÷±ÉÉ ´ÉHÕNÉ ¡Éà¶Éù »ÉÖyÉÒ SɱÉÉ´É´ÉÉà +à ©ÉÉ÷à ¾Éà«É
Uà. ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉ ´Éùɳ{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù HÉà> ~ÉiÉ Ê¾»ÉÉ¥Éà +É ±ÉÉ±É ùÅNÉ{ÉÉ +ÉÅH{ÉoÉÒ ´ÉyÉ´ÉÖÅ Xà>+à {ɾÒ.
¡É. 107 +àH»É~ÉÉ{»É{É eÉàù{ÉÖÅ HÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W. 107 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ´É¾lÉÉà ¾´ÉÉ{ÉÉà ¡É´Éɾ (eÄÉ£÷{Éà) ÊSÉ©É{ÉÒ ´ÉÉ÷à ¥É¾Éù £áHÉlÉÉà ¾Éà«É Uà. Xà HÉà>
»ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ +É ¡É´Éɾ{Éà +´ÉùÉàyÉ {ɳà lÉÉà lÉà £É»÷ +àH»É~ÉÉ{»É{É eÉàù ©ÉÉù£lÉà ¥É¾Éù £áHÉ>
¥ÉÉà«É±Éù{Éà {ÉÖH¶ÉÉ{É oÉlÉÅ +÷HÉ´Éà Uà.

¡É. 108 ¥Éà±ÉÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?


W. 108 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ´É¾àlÉÉà ¾´ÉÉ{ÉÉà ¡É´Éɾ (eÄÉ£÷{Éà) +´ÉùÉàyÉ {ÉelÉÉ ¥Éà±ÉÉà £É÷Ò W> eÄÉ£÷{ÉÉ ¡Éà¶Éù{Éà
ùÒʱÉÅ] Hùà Uà.

¡É. 109 ¾´ÉÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´ÉÉ«ÉÖÅ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ?


W. 109 {ÉÉ>÷ÄÉàW{É - 78 %
+ÉàÎG»ÉW{É - 21 %
+ÉàNÉÉâ{É - 0.94 %
HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e - 0.03 %
¾É>eÄÉàW{É - 0.01 %
+{Éà +{«É ´ÉÉ«ÉÖ+Éà oÉÉàeÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ
¡É. 110 +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù A~Éù ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÖÅ q¥ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ?
W. 110 1.03 kg / cm²

¡É. 111 +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?


W. 111 37.0°C or 98.6°F

¡É. 112 HÉà> ~ÉiÉ ´É»lÉÖ NÉù©É Uà Hà cÅeÒ Uà lÉà H> ùÒlÉà LÉ¥Éù ~Ée¶Éà ?
W. 112 HÉà> ~ÉiÉ ´É»lÉÖÅ {Éà +É~ÉiÉà ¾ÉoÉ ´Éeà +eHÒ{Éà lÉà ´É»lÉÖ{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉ ÷à©~ÉùàSÉù
»ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´ÉÒ+à UÒ+à +à÷±Éà Hà Wà ´É»lÉÖ{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉ ÷à©~ÉùàSÉù HùlÉÉÅ +ÉàUÖÅ
lÉà ´É»lÉÖ +É~ÉiÉ{Éà cÅeÒ ±ÉÉNɶÉà +{Éà +à{ÉÉoÉÒ A±É÷ÖÅ Wà ´É»lÉÖ{ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÉ
÷à©~ÉùàSÉù HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖÅ lÉà ´É»lÉÖ +É~ÉiÉ{Éà NÉù©É ±ÉÉNɶÉà.

¡É. 113 lÉÉ~É©ÉÉ{É ¶ÉÉ{ÉÉoÉÒ ©É~ÉÉ«É Uà ?


W. 113 oÉù©ÉÉà©ÉÒ÷ùoÉÒ

¡É. 114 NÉàW{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.


W. 114 1) ¡Éà¶Éù NÉàW 2) ÷à©~ÉùàSÉù NÉàW 3) ´ÉàH«ÉÖ©É NÉàW

¡É. 115 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ~ÉÉ´Éù »É~±ÉÉ«É H÷ oÉlÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É lÉ©Éà ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà ?
W. 115 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉà ©Éà>{É »÷Éà~É ´Éɱ´É ¥ÉÅyÉ Hù¶ÉÖÅ.

¡É. 116 I. B. R. {ÉÖÅ ~ÉÖ° {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.


W. 116 >Ê{e«É{É ¥ÉÉà«É±Éù ùàN«ÉÖ±Éà¶É{É
¡É. 116 ´ÉàH«ÉÖ©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 116 ¾´ÉÉ{ÉÒ NÉàù ¾ÉWùÒ{Éà ´ÉàH«ÉÖ©É H¾à Uà.

¡É. 117 NÉù©ÉÒ +àH WN«ÉÉ+àoÉÒ ¥ÉÒY WN«ÉÉ+à W´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ Hà÷±ÉÒ ? H> H> ?
W. 117 mÉiÉ.
1) HÅ{É´ÉàH¶É{É 2) HÅeH¶É{É +{Éà 3) ùàÊe«Éà¶É{É

¡É. 118 ¥É³lÉiÉ +ÉàUÖ ´É~ÉùÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà ?


W. 118 1) ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ q¾{É oÉ´ÉÖÅ
2) ¥ÉÉà«É±Éù ©ÉÉ÷à +~ÉÉlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ{Éà NÉù©É HùÒ +É~É´ÉÖÅ
3) ¥É³lÉiÉ ©ÉÉ÷à +~ÉÉlÉÒ ¾´ÉÉ A.P.H. wÉùÉ NÉù©É HùÒ +É~É´ÉÒ.
4) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ Ê¾÷ÓNÉ »É~ÉÉ÷Ò A~Éù ~ÉÉà~ÉeÒ Hà HÉ÷ {É ±ÉÉNÉà lÉà{ÉÒ HɳY ±Éà´ÉÒ.
5) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ ÷«ÉÖ¥ÉÉà{ÉÒ +Åqù HÉ¥ÉÇ{É {É ±ÉÉNÉ´ÉÉ qà´ÉÖÅ
¡É. 119 P.R.V. {ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 119 P.R.V. {ÉÖÅ HÉ©É ¾É> ¡Éà¶Éù ´Éùɳ{Éà ±ÉÉà ¡Éà¶Éù©ÉÉÅ H{É´É÷Ç Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.
¡É. 120 ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 120 Wà ¡Éà¶Éù »ÉÖyÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù SɱÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{Éà ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉà> ~ÉiÉ
»ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉà ´Éùɳ{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù HùlÉÉÅ ´ÉyÉ´ÉÖÅ Xà>+à {Éʾ.
¡É. 121 +Éà´Éù ¡Éà¶Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 121 Xà HÉà> »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ ´Éùɳ{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù HùlÉÉ ´ÉyÉÒ X«É lÉà Ê»oÉÊlÉ{Éà
+Éà´Éù ¡Éà¶Éù H¾à Uà.
¡É. 122 ¥±ÉÉà +É࣠¡Éà¶Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 122 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ Wà ¡Éà¶Éùà »Éà£Ê÷ ´Éɱ´É CÅSÉHÉ«É X«É Uà. lÉà ¡Éà¶Éù ¥±ÉÉà +É࣠¡Éà¶Éù H¾à´ÉɶÉà.
¡É. 123 HàùÒ +Éà´Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. 123 ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅoÉÒ ´Éùɳ{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ LÉáSÉÉ> W´ÉÖÅ HàùÒ +Éà´Éù H¾à´ÉɶÉà.

¡É. 124 ¾É>eÄÉàʱÉH ÷à»÷ Hà÷±ÉÉ ¡Éà¶Éùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà ?


W. 124 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉÅ ´ÉÊHÈNÉ ¡Éà¶Éù{ÉÉÅ qÉàh NÉiÉÉ ¡Éà¶Éùà.
¡É. 125 ¥É{ÉÇù©ÉÉÅ ±ÉÉNÉà±ÉÉ »ÉÉà±ÉÉà{ÉÉ>e ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É ¶ÉÖÅ ?
W. 125 +É ´Éɱ´É{ÉÖÅ HÉ©É NÉ{É{Éà +Éà~É{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. WàoÉÒ £É«ÉùÓNÉ SÉɱÉÖÅ oÉÉ«É +{Éà H±ÉÉà] oÉ>{Éà
£É«ÉùÓNÉ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà.
¡É. 126 ¥ÉÉà«É±Éù ~Éù Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »Éà£÷Ò ±ÉÉNÉà±ÉÒ Uà ? H> H> ?
W. 126 ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÒ
1) >±ÉàH÷ÄÒH±É »Éà£÷Ò 2) ©ÉàHàÊ{ÉH±É »Éà£÷Ò
¡É. 127 >±ÉàH÷ÄÒH±É »Éà£÷Ò©ÉÉÅ H> H> ´É»lÉÖ+Éà +É´Éà Uà ?
W. 127 1) ©ÉÉàúÉÒ HÅ÷ÄÉà±É 2) ¡Éà¶Éù »´ÉÒSÉ 3) »É࣠÷à©~ÉùàSÉù ¾É> >{eÒHà÷ù 4) F-oil ÷à©~ÉùàSÉù ±ÉÉà.

¡É. 128 ©ÉàHà{ÉÒH±É »Éà£÷Ò H> H> ?


W. 128 1) »Éà£÷Ò ´Éɱ´É 2) £«ÉÖ]Ò¥É±É ~±ÉNÉ 3) +àH»É~ÉÉ{»É{É eÉàù 4) ´ÉÉà÷ù ±Éà´É±É >{eÒHà÷ù

¡É. 129 ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ ¶ÉÖÅ Hù¶ÉÉà ?


W. 129 1) ¥É³lÉiÉ{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉÖiÉÇ q¾{É oÉÉ«É lÉà ùÒlÉà £É«ÉùÓNÉ Hù´ÉÖÅ.
2) ¥É³lÉiÉ{Éà ´ÉyÉÉùà ~ÉelÉÒ ¾´ÉÉ {É +É~ÉÒ Xà>lÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ W ¾´ÉÉ +É~ÉÒ
3) F-oil {ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ »ÉÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ.
4) F-oil {ÉÖÅ ÷à©~ÉùàSÉù 100°C oÉÒ 120°C »ÉÖyÉÒ ùÉLÉÒ.
5) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ £É«Éù ÷«ÉÖ¥É{Éà HÉ¥ÉÇ{É ù¾ÒlÉ ùÉLÉÒ.
6) ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÒ Ê¾÷ÓNÉ »É~ÉÉ÷Ò A~Éù ~ÉÉà~ÉeÒ Hà »Hà±É {É ±ÉÉNÉ´ÉÉ qà´ÉÖÅ
7) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¾´ÉÉ{Éà A.P.H. wÉùÉ NÉù©É HùÒ.
8) ¥ÉÉà«É±Éù©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ{Éà NÉù©É HùÒ.
¡É. 130 200°C {Éà
F ©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉà.
9
W. 130 F = CX
5
+ 32
9
= 200 X 5 + 32
40 9
= 200 X + 32
5
= 40 X 9 X 32

= 360 + 32

= 392

Ans. = 200ºC = F = 392ºF


¡É. 131 F = 150 {Éà C° ©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÉà.
W. 131 5
C = F - 32 X
9
5
= 150 - 32 X 9
5
= 118 X
9
118 X 5
= 9
590
=
9
= 65.55

EFFICIENCY
MS [ HS - HFW ]
Efficiency = X 100
MF X LCV

MS - Mass of Steam
HS - Anthespy of Steam
HFW - Feed Water Tem.
MF - Mass of Flue
LCV - Low Clorofic Value
Ex. MS - 348059 HS - 663
HFW - 101 MF - 39926
LCV - 6200
MS [ HS - HFW ]
Effeciency = x 100
MF X LCV
348059 [ 663 - 101]
= x 100
39926 x 6200
348059 [ 562]
= x 100
39926 x 6200
195609158
= x 100
247541200

= 0.790 x 100
Effeciency = 79.02 %
ROW WATER TANK
D. M. PLANT

STORAGE TANK
BOILER WATER
D.M.F. A.C.F. SAC DEGASSER TAN WBA SBA MB

PH
> BUSTER

1) DMF - DUAL MEDIA FILTER

2) ACF - ACTIVATED CARBON FILTER

3) SAC - STRONG ACIDIC CATION EXCHANGER

4) WBA - WCAY BASE ANION EXCHANGER

5) SBA - STRONG BASE ANION EXCHANGER

6) MB - MIXED BED

1) e«ÉÖ+±É Ê©ÉÊe«ÉÉ Ê£±÷ù : +É Ê£±÷ù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ §É³à±É »É»~Éà{eàe ~ÉqÉoÉÇ Hà Wà +É~ÉiÉà


{ÉùÒ +ÅLÉÉàoÉÒ {É Xà> ¶ÉHÉlÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ~ÉqÉoÉÇ{Éà HÉh´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà.
2) +àÎG÷´Éà÷ HÉ¥ÉÇ{É Ê£±÷ù : +É Ê£±÷ù©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ §É³à±É +ÉàNÉÉâÊ{ÉH ~ÉqÉoÉÇ{Éà HÉhà Uà.
Wà´ÉÉ Hà H±ÉÉàÊù{É, lÉà±É, OÉÒ»É, ´ÉNÉàùà HÉh´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà.
3) »÷ÄÉáNÉ +àÊ»ÉeÒH Hà÷É«É{É : ACF ©ÉÉÅoÉÒ +É´Éà±É ~ÉÉiÉÒ »÷ÄÉáNÉ +àÊ»ÉeÒH Hà÷É«É{É ©ÉÉÅ qÉLɱÉ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +É +àH»ÉSÉà{Wù©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉàeÊ«É©É [NA+], ~ÉÉà÷àÊ¶É«É©É [K+], Hàʱ»É«É©É [ca+],
©ÉàN{ÉàÊ¶É«É©É [Mg+], ´ÉNÉàùà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ qÖù Hùà Uà.
ACF ©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³à±É ~ÉÉiÉÒ +àÊ»ÉÊeH ¾Éà«É Uà. WàoÉÒ lÉà{ÉÒ PH 3 oÉÒ 4 »ÉÖyÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉoÉÉ
¾ÉeÇ{Éà»É Nill ¾Éà«É Uà.
+É ~ÉÉiÉÒ +àÊ»ÉÊeH ¾Éà´ÉÉoÉÒ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +ÉàÎG»ÉW{É (O2) +{Éà HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e (Co2)
´ÉÉ«ÉÖ{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ ´ÉyÉÒ X«É Uà.
+É +àH»ÉSÉà{Wù©ÉÉÅ T-42H+ Hà÷É«É{É ùàY{É +É´Éà±ÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉà{Éà HCL {ÉÉ rÉ´ÉiÉoÉÒ SÉÉWÇ
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
4) ÊeNÉà»Éù ÷É´Éù (÷áH) : SAC ©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³à±É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ Co2, O2 {ÉÒ ©ÉÉmÉÉ ´ÉyÉÉùà ¾Éà«É Uà.
lÉà{Éà HÉh´ÉÉ ©ÉÉ÷à ÊeNÉà»Éù ÷áH +oÉ´ÉÉ ÷É´Éù{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà. SAC ©ÉÉÅoÉÒ +É´Éà±É ~ÉÉiÉÒ{Éà
»¡Éà HùÒ{Éà ÊeNÉà»Éù ÷áH©ÉÉÅ ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉoÉÉ Ê{ÉSÉàoÉÒ ¥±ÉÉà+ùoÉÒ ¾´ÉÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
+É©É Hù´ÉÉoÉÒ ~ÉÉiÉÒ HiÉÉà{ÉÉ lÉÖ÷à Uà +{Éà Co2 +{Éà O2 qÖù oÉÉ«É Uà.
5) Ê´ÉH ¥Éà] +à{ÉÉ´É{É +àHSÉà{Wù : ÊeNÉà»Éù ÷à{H{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ ~ÉÅ~É wÉùÉ WBA ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
+É +àHSÉà{Wù©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉ«ÉHÉ¥ÉÉâ{Éà÷ [HCo3], HÉ¥ÉÉâ{Éà÷ [Co3] , »É±£à÷ [SO4] , H±ÉÉàùÉ>e [C1],
{ÉÉ>÷Äà÷ [No3] , HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e [Co2], Ê»ÉʱÉHÉ [Sio2], ´ÉNÉàùà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ qÖù oÉÉ«É Uà.
WBA ©ÉÉÅ A-2AMP +à{ÉÉ«É{É ùàYÅNÉ +É´Éà±ÉÒ ¾Éà«É Uà.

6) »÷ÄÉáNÉ ¥Éà] +à{ÉÉ«É{É : WBA ©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³à±É ~ÉÉiÉÒ SBA ©ÉÉÅ X«É Uà. lÉà ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ Ê»É±H{É
eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e [Sio2] lÉoÉÉ Co2 ´ÉNÉàùà Wà +É«É{ÉÇ WBA ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉ»É oÉ> +É´Éà±ÉÉ ¾Éà«É lÉà SBA ©ÉÉÅoÉÒ
Ê{ÉH³Ò X«É Uà. SBA ©ÉÉÅoÉÒ Wà ~ÉÉiÉÒ {ÉÒH³à lÉà +ɱH±ÉÒ ¾Éà«É Uà. Wà{ÉÒ PH 8.5 oÉÒ 9.5 »ÉÖyÉÒ
¾Éà«É Uà.
lÉoÉÉ HÅeH÷ÒÊ´É÷Ò Log ms/cm (©ÉÉ>JÉà»ÉÒ©Éà{»É ~Éù »ÉàÊ{÷Ê©É÷ù) »ÉÖyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
SBA ©ÉÉÅ A= 32 / 36 Wà±É +à{ÉÉ«ÉlÉ lÉàYÅNÉ +É´Éà±ÉÒ ¾Éà«É Uà.

7) Ê©É¸É ¥Éàe : SBA ©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH³à±É ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅoÉÒ Ê»É±H{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e [Sio2] lÉoÉÉ Co2 +{Éà
(+ +É«ÉÇ{É) +{Éà (- +É«ÉÇ{ÉÉà)Wà SBA ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÉ»É oÉ> NÉ«ÉÉ ¾Éà«É lÉà Ê©ÉKÉ ¥Éáe oÉÒ Ê{ÉLÉ³Ò X«É Uà.
Ê©ÉKÉ ¥Éàe{ÉÉ +ÉA÷±Éà÷ ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ PH 6.5 oÉÒ 6.7 »ÉÖyÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉoÉÉ HÅ{eH÷Ò´ÉÒ÷Ò Log ms/cm
{ÉÒ {ÉÒSÉà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
Ê©ÉKÉ ¥Éàe©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³à±É ~ÉÉiÉÒ{ÉÒ PH 6.5 oÉÒ 6.7 ¾Éà«É Uà. Wà{Éà PH ¥ÉÖ»÷ù{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà
9.5 »ÉÖyÉÒ PH ±ÉÉ´ÉÒ ¥ÉÉà«É±Éù{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

ùÊ{ÉÅNÉ HÅÊe¶É{É©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ¡Éà¶Éù Êe+à©É ~±ÉÉ{÷©ÉÉÅ +É ¡É©ÉÉiÉà ù¾à¶Éà.


Inlet Pressure Outlet Pressure
kg/cm² kg/cm²

DMF 1.5 1.4

ACF 1.3 1.2

SAG 0.8 0.6

WBA 2.8 2.2

SBA 2.0 1.8

MB 1.7 1.3

Raw Water pump Pressure ----> 3.2 to 3.4 kg / cm²

Degasser Water pump Pressure ----> 4.0 to 4.2 kg / cm²