Sie sind auf Seite 1von 1

U skladu sa odlukom Vlade federacije BiH o tehničkim normativima za izgradnju

skloništa/zaklona izvršen je pregled postojećeg izgrađenog skloništa/zaklona i


konstatovano sljedeće:

Vezano za clan 46-50 Uredbe o mjerilima I kriterijumu I načina izgradnje skloništa I


tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa da se postojećem
skloništu/zaklonuu đeni zidovi debljine d=28 cm od armiranog betona MB 30 solidno
izvedeni kao takvi mogu podnijeti sva horizontalna I vertikalna opterećenja/U
RAČUN UZETO ZAMJENSKO OPTEREĆENJE OD 10 KN/M2.Iznad skloništa uraditi će se
AB ploča debljine 12 c,sa MB 30,armirano sa mrežom Q335 u obje zone
U skloništu su primjenjeni materijali koji svojim kvalitetom osiguravaju protiv
požarnu zaštitu.Veličina otvora odgovara propisima navedenim u ovoj uredbi a sa
obzirom na položaj prostorije skliništa u objektu ne postoji mogućnost direktnog
udara udarnog vala u slučaju bliske eksplozije.

-dokaz da prva ploča može izdržati urušavanje objekta nalazi se u statičkom računu
datim u prilogu elaborata.

- zaklon je djelimično ukopan što je vidlj ivo iz presjeka B-B (grafički prilog br.7 u
glavnom projektu)

-zaklon ima izlaz koji je osiguran izvan dometa urušavanja.

-zaklon je obezbjeđen sa toaletnom posudom.

- sa kvadraturom od 13.81 m2 zadovoijava propise koji traže 1 .5 m2 po članu.jer u


kući borave četiri člana pnrodice.

-debljina betonskih zidova iznosi 25 i 30 cm tako da zadovoljavaju navedeni član po


kojem se traži i debljina zjdova od d= 20 crn.

Prema Geološkom izveštaju visina podzemnih voda je 30 cm ispod nivoa kote poda
navedene prostorije skloništa.

U objektu se ne nalaze bilo kakve instalacije koje su u suprotnosti sa navedenim


kriterijima u navedenoj Uredbi.S obzirom na navedene činjenice smatramo da se
izgrađeno dvonamjensko sklonište /zaklon/ može koristiti u navedene svrhe. U
slučaju da se sklonište koristi u neke druge svrhe isto se mora dovesti u stanje
navedene namjene u roku od 24 sata.