Sie sind auf Seite 1von 2

BLESSING OF This is the Gospel of the Lord

INFRASTRUCTURES AND A: Praise to you, Lord Jesus Christ.


VEHICLES
HOMILY
INTRODUCTORY RITE
PRAYER OF BLESSING
P: In the name of the Father, and of the Son, and the
Holy Spirit. P: Let us pray.

A: Amen. Pause for silent prayer.

P: Christ, the Son of God, came into the A. For Vehicles, Cars and Trains
P: Almighty God, Creator of heaven and
world so that he may gather the scattered
children of God. Whatever leads into earth, in your manifold wisdom you have
uniting people among themselves agrees entrusted to human beings the wondrous
with God’s plan. The infrastructures and great things to do. Grant we ask,
(vehicles) eliminate separation and bring that all who would use this vehicle may
together those separated by mountains, make their journey with care for safety
rivers, and far distances. Let us, and ensure the security of others with
therefore, call upon the Lord so that he their cautiousness. As they travel to go to
may bless their constructors and work or to relaxation, let them always
strengthen with his aid their beneficiaries. perceive the presence of Christ as
companion on the way for he is our Lord
READING OF THE WORD OF GOD: who lives with you and the Holy Spirit
+ A reading from the Holy Gospel according to for ever and ever.
John A. Amen.

Jesus said to his disciples: “I am the way, CONCLUDING RITES


the truth, and the life; no one comes to the
Father but through me. If you really P: May the Lord guide your journey so
knew me, you would know my Father that you may travel in peace and arrive
also. From this point on you know him; at eternal life for ever and ever
you have seen him” A: Amen.
PAGBABASBAS NG TULAY, DAAN P: Manalangin tayo.
AT SASAKYAN
Para sa Mga Sasakyang Panlupa
P: Sa ngalan ng Ama, ng Anak P: Ama naming makapangyarihan,
at ng Espiritu Santo Ikaw ang Lumikha ng langit at
lupa. Sa iyong kapasyahan,
Lahat: Amen. Ipinagkatiwala mo sa mga tao ang
dapat gampanan sa daigdig na ito.
P: Si Kristo, na Anak ng Diyos, ay Ipagkaloob mo sa mga maglalakbay
dumating sa daigdig upang kanyang Sa pamamagitan nitong sasakyan
tipunin ang mga nagkakawatak- Ang paglingap sa kaligtasan ng
watak na mga anak ng Diyos. tahanan.
Anumang daan at sasakyang Sa kanilang pagparoon sa gawain o
naghahatid sa mga tao para sa paglilibang,
magkatipon-tipon ay pawing naayon Iyong ipadamang si Kristo’y
sa layunin ng Diyos na naghahangad kasama sa daan
pagisahin ang mga pinaglayo ng mga Bilang Panginoong nabubuhay
bundok at ilog at magkakahiwalay Kasama ng Espiritu Santo
na pook. Halinang manalangin sa magpasawalang hanggan.
Panginoon upang kanyang basbasan
ang mga nagsigawa at makikinabang Lahat: Amen.
sa mga daan at sasakyan.
(Magaganap ang pagwiwisik sa mga tao at sa mga
PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG bagay na binabasbasan pagkapanalangin.)
DIYOS
PAGWAWAKAS
+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon
kay San Juan Pari: Patnubayan kayo ng Poong
Maykapal Sa inyong paglalakbay
Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Upang sumainyo ang kapayapaan
“Ako ang daan, ang katotohanan, at ang At maluwalhating pagdating
buhay. Walang makapupunta sa Ama Sa buhay na walang hanggan.
kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y
kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang Lahat: Amen.
aking Ama. Mula ngayon ay kilala na
ninyo siya at inyong nakita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Lahat: Pinupuri ka naming, Panginoon,


Hesukristo.

PANGARAL

PANALANGIN PAGBABASBAS