Sie sind auf Seite 1von 133

###########################################################################

MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE


www.muktabodha.org

©2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights Reserved.

E-texts may be viewed only online or downloaded for private study.


E-texts may not, under any circumstances, be copied, republished,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered form, without
the express permission of Muktabodha Indological Research Institute in writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha under the direction of Mark S. G. Dyczkowski.

Catalog number : M00246


Uniform title: agnikāryapaddhati
Manuscript : Manuscript no.: 781 Research Library J. and K. Govt. Shrinigar
Description:
A short liturgical manual from Kashmir on fire sacrifice. Contains very interesting incidental
information on the deities worshipped in Kashmir. Some are main stream Kaula Tantra of the
early period, such as Siddhalakṣmī who was the tutelary goddess of the Malla kings in Nepal.
Notes:
Data entered by the staff of Muktabodha under the supervision of Mark S. G. Dyczkowski.

Revision 0: Feb. 5, 2012


Publication country : India
###########################################################################

oü ÷rãmahàràj¤ã bhagavatyai namaþ ||

oü ÷rãgaõàdhipataye namaþ |

oü yadbãjaü vedavçkùasya sampårõànanta÷àkhinaþ | phalaü tasyaiva yatpràhustaü


vande bhairavàgamam ||

atha vistare satyagnikàryapaddhatirlikhyate |

tatràdau pustakavàgã÷varãü pustake påjayet ||

padmàdhiråóhàü susitàü trinetràü ÷ålàkùamàle kamalaü ca khaógàm ||

karai÷caturbhiþ patito vahantãü sarasvatãü siddhikarãü namàmi ||

÷rãpustakavàgã÷varyai samàlabhannaü gandho namaþ ||


argho namaþ || puùpaü namaþ || ai& klãü sauþ vada 2 vàgvàdini sarasvatyai
namaþ ||

oü hsauþ aü àü ityàdi laü haü kùaþ ityantaü hsauþ sarasvatyai namaþ ||

tatra prathamaü vighnopa÷amanàrthaü gaõapati påjà ||

maõóalàdbahiþ svadakùe'ùña *?lapadmaü vilikhya karõikàyàü phalàdikaü


saüsthàpya || tatra påjà ||

akùasåtràïku÷au datte laóupàtraü gaõe÷varaþ || bhujai÷caturbhiþ pà÷aü ca


dvidaüùñraþ siühavàhanaþ
||

ehyehi? gaõapatinàtha påjàmimàü pratãccha || ityàvàhanam |

oü gåü gaõapataye namaþ || oü vighnahartre namaþ harasvatama *? lava e hma


rakùamalavaya-åü vittaü me dehi 2
svàhà || 32 ?

atha kala÷àrcanaü yathà ||

tatra snàtaþ kçtanityakçtyo *? dvàda÷àïguloùõãùàdyà bharaõàdyalaïkçtadehaþ


sàïgulãyakakaraþ
saüyata kuntalaþ svastyakàdyàsana pårvaü
pårva÷iraskordhvalomàdyajinàdyàsanopaviùñaþ
sugandhigandhaliptàïgaþ suprasanaþ subhàvitaþ sudhåpitaþ
sutàmbåla÷candanàguru carcitaþ
hàrakañakakeyåràïkita vigrahaþ || tatra ||

sadyojàtaü prapadyàmi sadyojàtàya vai namaþ | bhave bhave nàbhi bhave


bhajasvamàübhavodbhava ||

iti mantreõa sugandhigandha liptàïgaþ mçtyu¤jayena sudhåpitaþ svatàmbula÷ca


||

amçte÷varabhairavamàü rakùa 3 ||

iti mantreõa hàrakañakakeyåràïkitaþ ||

jànubhyàü dharaõiü gatvà praõamya påjita ÷ambhoriti vistàraþ kriyate ||

ùañtriü÷adaïgulàü kala÷avediü kçtvà ||

tatra svavàme dvàda÷àïgule kala÷advayasthàpanam || svadakùe


lokapàlàstràbhyàvaraõamaõóalaü kçtvà ||

tatra nair-çtye astràrghapàtraü kçtvà tena sarvadravya prokùaõam |

oü phañ sarvadravyopacàra ÷uddhirastu phañ svàhà || punaþ svaiþ svairmantraiþ


puùpàdi saüskuryàt ||

àü dhåmra 2 jãva 2 saþ 2 sarvàsàü puùpajàtãnàü jãva àgaccha tu svàhà ||

iti puùpamantraþ ||

oü kàlàgnirudràya jagaddhåpasugandhine sarvagandhavahàya namaþ dhåpe ||


jagajjyotãråpàya dãpàya namaþ dãpe ||

gandhamàdinigandha jãvàpaya tu svàhà candane ||

p. 2)

hrãü svàhà kuïkume ||

oü làü pçthivyai dharitri÷aktaye namaþ arghe ||

oü vlãü varuõa ràjànakàya namaþ || udake ||

iti dravyasaüskàraþ ||

dåtãü saumyàü caturbàhuü sughoùàü mantraghoùiõãm || akùamàlà


pustakasragvaràbhaya karàü yajet ||

oü håü ÷uddhavidyàyai mantramàtre dåtyai namaþ ||

iti ÷àmbhava vyàptyà dåtãü påjayet |

oü hrãü ÷rãü ÷ivàdåtyai namaþ ||

iti ÷àktavyàptyàdåtãü vàdayet ||

amçte÷àya vidmahe vyomadehàya dhãmahi tanno netraþ pracodayàt || 3 ||

tanmahe÷àya vidmahe vàgvi÷uddhàyadhãmahi tannoþ ÷ivaþ pracodayàt || 3 ||

bahuråpàya vidmahe koñaràkùàya dhãmahi tannoghoraþ pracodayàt || 3 ||

grahamaõóalàgre ||

prabhàmaõóalàya namaþ || vçùabhàya namaþ ||

bhyaïge÷àya namaþ || diïmàtçbhyo namaþ || gaü gaõe÷àya namaþ || kuükumàràya


namaþ || ÷rãü ÷riyai
namaþ || saü sarasvatyai namaþ || oü vi÷vakarmaõe namaþ ||

tataþ pràõàyàmaþ || àvàhanaü grahamaõóalopari ||

puùpà¤jalipramàõena saümukhaü bhàvayedvibhum ||

vibho saparivàrasya svàgatamityudãrayet ||

svàgataü svasvàgataü ÷ivasya sa parivàrasya bhoþ ||

tato grahamaõóalopari ||

amçte÷varamamçtalakùmãü niùkalaü ca påjayet || madhye kùoñe såryaü tadbahi


bhairavàn svasvamantreõa
påjayet ||

p. 2b)
oü kùamaraya-åü kapàle÷abhairavàya namaþ || oü hråü ÷ikhivàhanabhairavàya
namaþ || oü kùuü
krodharàjabhairavàya namaþ || oü jhråü vikaràlabhairavàya namaþ || oü hvåü
manmathabhairavàya namaþ || oü
hryåü meghanàdabhairavàya namaþ || oü håü somaràjabhairavàya namaþ || oü ñhåü
vidyàràjabhairavàya namaþ
|| tadbahirgrahàþ ||

àdau madhye såryaþ ||

oü råü agnaye namaþ || oü hàü jhrãü saþ vãre÷varabhairavàya namaþ || oü hràü


jhrãü saþ vãralakùmyai
namaþ ||

tataþ pårvàdi krameõa ||

oü vlåü varuõàya namaþ || oü sråü candramase namaþ || pårve ||

oü kuükumàràya namaþ || oü rahara-åü aïgàrakàya namaþ || àgneye ||

oü håü viùõave namaþ || oü sråü budhàya namaþ || dakùe ||

oü låü indràya namaþ || oü rsåü jãvàya namaþ || pa÷cime ||

aiü klãü sauþ vada 2 vàgvàdini sarasvatyai namaþ ||

oü àsurottamàya namaþ || uttare ||

oü àü vràü vraü brahmaõe namaþ || oü kùmryåü ÷anai÷caràya namaþ || nair-çte


||

oü gaü gaõe÷àya namaþ || oü yåü gahave namaþ || vàyau ||

oü namo bhagavate rudràya namaþ || oü hrãü ketave namaþ || vàyau ||

ã÷e || yàgàdbahissvavàme pakùaråpe ||

oü hlàü brahmaõe namaþ || oü ottàna pàdàtmajàya dhråvàya namaþ || yàgàdbahiþ


svadakùe svastikopari || oü
hlàü anantàya namaþ || oü avarõàpàdàtmajàyàgastyàya namaþ || tadbahiþ ||

oü låü indràya vajrahastàya namaþ ||

p. 3)

råü agnaye ÷aktihastàya namaþ ||

oü ñåü yamàya daõóahastàya namaþ || oü kùåü nair-çte khaógàhastàya namaþ ||


oü våü varuõàya
pà÷ahastàya namaþ || oü yåü vàyave dhvajahastàya namaþ || oü kuükuvãràya
gadàhastàya namaþ || oü måü
ã÷ànàya tri÷ålahastàya namaþ || oü àü vràü vraü brahmaõe padmahastàya namaþ
|| oü hlàü viùõave
candrahastàya namaþ ||

itthaü påjita ÷ambhoþ jànubhyàdharaõãü gatvà praõamya vij¤aptiü kçtvàj¤àü


gràhayet ||
pårvamevatva yà ÷ambho niyuktohaü ÷ivàdhvare || guruþ paràpare sthitvà
lokànugraha kçdbhava ||

tvacchaktyàghràta hçdayastadayaü bhagavanmayà || dçùñodàsyànugrahàrthaü


pravçttohaü na lobhataþ ||

tvamevacàtrabhagavanpramàõaü sarvakarmaõàm || sàkùiråpaþ svayaükartà paramaþ


÷aïkaraþ ÷ivaþ ||

tadvi÷eùeõamàmeva samadhiùñhàya sannidhim || kuruùva yena tatpàda


samànakriyatàmiyàm ||

tvadàj¤àü hçdaye kçtvà karomi nikhilàþ kriyàþ || anyathà kartumã÷à hi vidye÷à


api kiü prabho ||

vibhogavedayiùyàmi yadyatkarmakaromyaham ||

ityàj¤àü ÷ambhorgçhãtvà ||

oü ñhå&? vidyàràjabhairavàya namaþ ||

iti vidyàràñsaptajaptoùõãùa à÷rita ÷ivàhaü bhàvonugrahyaþ paraüpàraü


prapsyatãtimuditamanàbahiryàyàt ||

kala÷adhàùi àdau bahiþ prabhàmaõóalapåjà ||

tatra vçùabhadhyànaü ||

÷vetastrinetro vçùabho dãptastri÷ålavàüstathà || dhyàtavyaþ pàpahà caiva


varàbhaya lasatkaraþ ||

oü vçùabhàya namaþ ||

ekavaktraü caturbhàhuü sarvavighnavinà÷anam || prabhàmaõóaladãptaü ca


bhàsvaraü taü vicintayet ||

oü prabhàmaõóalàya namaþ ||

vçùabhàya namaþ || bhçïgã÷àya namaþ || kumàràya namaþ || ambikàyai namaþ ||


oü dvàra÷riyai namaþ || oü
lakùmyai namaþ || oü gaõapataye namaþ || oü sarasvatyai namaþ || vi÷vakarmaõe
namaþ || tri÷ålàya namaþ ||

tataþ kala÷ayàgàdbahiþ pårvàdikrameõadiïmàtçda÷akaü påjayet ||

svadhàkala÷a satpuùpamàlàhastàþ su÷obhanàþ || àkà÷amàtara ekavaktràdevasya


sammukhàþ ||

oü umàyai namaþ || oü durgàyai namaþ || oü bhadrakàlyai namaþ || oü svastaye


namaþ || oü svàhàyai namaþ || oü
÷ubhaïkaryai namaþ || oü ÷riyai namaþ || oü gauryai namaþ || oü lokadhàtryai
namaþ || oü vàgã÷varyai namaþ
|| oü diïmàtçbhyo namaþ ||

tato dvàrapåjà ||
svavàme dakùiõa÷àkhàyàü || oü nandine namaþ || oü gaïgàyai namaþ || oü
meùàsyàya namaþ || oü daõóine
namaþ || svadakùe vàma÷àkhàyàü || oü mahàkàlàya namaþ || oü yamunàya namaþ ||
chàgalàsyàya namaþ ||
mahodaràya namaþ ||

dvàropari ||

oü gaü gaõe÷àya namaþ || dvàràdhaþ ||

dehalyai namaþ || vàstu puruùàya namaþ || brahmaõe namaþ || sarvebhyo


bhåtebhyo namaþ ||

p. 4)

tataþ svapa÷ce dvàramadhye nyàse ||

huü phañkàra prayogena nàràca mudrayà ||

taddhyànamàha ||

nàràcàstraü såryanibhaü raudraü netratrayojjayojjvalam || ÷ålapà÷adharaü


vighnaharaü tanmuyàsmaret ||

iti yàgadhàsàntaþ puùpaü prakùipya ||

pàrùõàhati trayeõa bhåmigatàüstàlatrayeõàntarikùagatàndivyadçùñyàvalokena


divyàn || choñikàbhi÷ca
digvidiksthàn vighnàn huü phañkàra prayogena nivàrya ||

tatra vakùyamàõa bhåtabaliü datvà ||

bhåtàniyànyeva vasanti bhåtale baliü gçhãtvà vidhivat prayuktam ||

anyatra vàsaü parikalpayantu kùamantu cànyatra namostutebhyaþ ||

iti pañhitvà bhåtàpasarpaõaü kçvà ||

uttaradi÷i sadhyànaü ÷alabha rudraü sa÷aktikaü smçtvà tanmantreõa taü påjayet


||

oü namobhagavate ÷alabha÷àlvàya pakùiràjàya mama ÷atrånnà÷aya 2 hauü gha gha


huü phañ svàhà ||

÷alabharudra÷rã pàdukàü påjayàmi namaþ ||

tadvàme ||

oü namo bhagavati ÷alabhi÷vàli mama ÷atrånnà÷aya 2 huü phañ svàhà ||

÷alabha devã ÷rãpàdukàü påjayàmi namaþ |

oü sahasràra huü phañ ÷rãsudar÷anàstràya namaþ |

iti pårvadi÷i ||
oü hrãü 2 prasphura 2 sphura 2 ghoraghoratara tanuråpa naña 2 pracaña 2 karùa
2 ghàtaya 2 huü phañ astràya
phañ aghoràstràya namaþ ||

iti dakùiõe ||

uttiùñha puruùi kiü supiùibhayaü me samupasthitaü yadi ÷akyama ÷akya tanme


bhagavati ÷amaya svàhà ||

p. 4b)

vanadurgàyai namaþ || iti pa÷cime ||

pà÷upatàstraü vidikùu || ÷lãü pa÷u håü phañ svàhà || gaõapatirmadhye


smçtvàrcayet || anantaraü
pravi÷ya | tatra lokapàlànàü vajràdyastra prakàraü makharakùàrthaü saücintya
||

dakùadiksthaþ saumyàsyà uttaràbhimukhaþ


pàpaploùasàmarthyàdaghoravaktrasàmmukhyenopavi÷ya || kala÷avedyagre
vàstu puruùaü påjayet ||

dhyànamàha ||

sitaü tryakùaü saumyamukhaü dvibhujaü vàstu puruùam || akùamàlà÷ålakaraü


cintayedvighnanà÷anam ||

oü hàü vàstu puruùàya namaþ ||

tataþ kala÷avedau pårvàdi krameõa bhåtapåjà || oü làükùitaye namaþ || oü rauü


agnaye namaþ || oü sauü
yajamànàya namaþ || oü sauü såryàya namaþ || oü vauü jalàya namaþ || oü yauü
vàyave namaþ || oü sauü
somàya namaþ || oü hauü àkà÷àya namaþ || tataþ karanyàsamàrabhet ||

gandhadigdhau karau kçtvà astreõa prokùitau kavacenàvaguõñhitau


càmçtenàplàvayet ||

yathà ||

kandasthànàdutthitàü ÷aktiü dhyàtvà dvàda÷àntaü yathà pràptàü cintayitvà


tatsthànàdutthitàü
÷aktiü dhyàtvà yathà bindusthànaü pràptàü cintayitvà tatsthànàda mçtaü
gçhãtvànàsikya dvàda÷àntena
nirgatàü dhyàtvà karàvàplàvitau bhàvayet || dhyàye÷ca ||

anantaraü padmamudràvaddhvà aïguùñhamåle àdhàra÷aktiragre padmaü tadupari


mårtiü tatra ÷rãmannetra

p. 5)

bhaññàrakamaïguùñhàdi kaniùñhàntamaïgapa¤cakaü | astraü nakheùu |

dakùi tarjanyàrabhya vàmatarjanyantaü bhairavàùñakaü | vàmatarjanyà àrabhya


dakùiõa tarjanyantaü
bhairavàùñakam ||
tato niùkalaü sàïgaü devãkaü nyasedaïguùñhayoþ || iti karanyàsaþ ||

atha pràõàyàmaþ ||

oü laü recakaü karomi namaþ | itya÷uddhaü pràõapràõavàyuü dvàda÷a


praõavoccàrakàlaü
yàvaddakùiõanàsàpuñena bahiþ kùipet ||

oü vaü pårakaü karomi namaþ | ÷uddhaü svetaü pràõavàyuü


caturviü÷atipraõavoccàrakàlaü
yàvadantarvàmanàsàpuñena pravi÷et ||

oü raü kumbhakaü karomi namaþ |

tameva pràõa vàyuü jalabhyata kumbhavadacalasthityà ùañtriü÷atpraõavoccàraõa


kàlaü yàvadantarnirodhayet
||

yaü årdhvarecakaü karomi namaþ | tameva kumbhitaü hçtkaõñhatàlubhråmadhya


brahmarandhra bhedana krameõa novà
÷akyatvà÷÷aniþ ÷anairvàmanàsàpuñena bahiþ kùipet || ityupakarùaþ ||

oü haü vyomàtmànaü sthàpayàmi namaþ |

hçtpadmasthitamàtmànaü khadyotanibhaü såkùmaü sphurattàrakàkàraü


hçtkaõñhatàlu
bhråmadhyabrahmàrandhrabhedanakrameõordhvarecakena dvàda÷ànte
niyojyamanohaïkàrabuddhiþ paratatve vilopya
÷ånyaü ÷arãraü dhyàtvà vi÷ramet || iti såkùma÷arãra÷uddhiþ || ityapakarùaþ ||

oü kùyåü imàütanuü ÷oùayàmi namaþ || iti såryaråpaü praõavaü ÷arãra vyàpakaü


sa¤cintya ||

iti pàrthivãdhàraõà ||

rakùaraya-åü tanuüdàhayàmi namaþ | iti dakùiõapàdàïguùñhe kàlàgniü dhyàtvà


tajjvàlàbhiþ ÷arãraü
sabàhyàbhyantaraü bhasmãbhåtaü bhàvayet ||

ityàgneyãdhàraõà ||

yåü tano utplavanaü karomi namaþ | iti ÷àrãraü bhasmavàyunà da÷adiggataü


bhàvayet || vàyavã ||

oü vaü tanumàplàvayàmi namaþ | iti dvàda÷àntapatitena ÷àktàmçtajalena


tatsthànaü kùàlitaü bhàvayet ||

iti vàruõã ||

oü haü saü vinmayosminàhamasminacànyosti dhyeyaü càtra na vidyate ||

ànandapadasaülãnaü manaþ samarasã gatam || ityàkà÷ã ||

evaü dhàraõàpa¤cakaü kùityàdyàkà÷aparyantaü bhåtapa¤cakaü puramàõutayà


brahmàdi sadà÷iva paryantaü
kàraõapa¤cakaü ÷rotràdi karaõa pa¤cakaü sadyojàtàdi vaktrapa¤cakaü
jàgradàdyavasthà pa¤cakaü evaü
yatki¤citprapa¤caü tatparama÷ive ÷ånyàti÷ånye paraprakà÷a svaråpe
kalpanàjàlarahite guõàtãte ùaùñhe
paramàkà÷a÷àyini dvàda÷àntasthe ÷rãmanniùkalabhaññàrake lãnaü bhàvayet ||

yathà viùasyaiva màrakatvaü mantra÷aktyà nivàryate | na tu tatsvaråpaü |


tathà dehàhaü bhàvasya vilopaþ na
tu svaråpanà÷aþ | iti bhàvaþ ||

evaü ùàñko÷ike ÷arãre nivçtte paramànandamayamàtmànaü bhàvayet ||

÷ivosmyahameveti bhàvaþ ||

p. 6)

oü hàü divyàü tanuü sa¤jãvayàmi namaþ | karmàt prabhçti àsana pakùaü


sa¤cintya ||

àdhàra÷aktyai namaþ || kande || dhàtryai namaþ || nàbhyàvadhi || payorõavàya


namaþ || nàbhau || målàya
namaþ || kandàya namaþ || nàlàya namaþ || hçdayàvadhi ||

hçdidharmàdicaraõasahitaü yogapãñhàsanaü saücintyatadupari madhye |


sitakamalàsanamaùñapatraüsake
sarakarõikaü dhyàyet ||

pattrebhyo namaþ || såryamaõóalàya namaþ || patràõi ÷vetàni dhyàyet ||


tadadhi pataye brahmaõe namaþ ||

brahmàõaü caturmukhaü caturbhujaü dhyàyet || kesarebhyo namaþ ||


somamaõóalàya namaþ || kesaràõi
pãta÷uklàni dhyàyet tadadhipataye viùõave namaþ || viùõuü kçùõavarõaü dhyàyet
|| karõikàyai namaþ ||
vahnimaõóalàya namaþ || karõikàü svavarõavarõàü dhyàyet || tadadhipataye
rudràya namaþ || rudraü ÷vetaü
dhyàyet || tata ã÷varàya namaþ || ã÷varaü ÷uklaü dhyàyet || tataþ
sadà÷ivàkhyaü pretàsanaü |

mahàpretaü nyaset pa÷càt prahasantaü sa cetanam || raktavarõaü svatejaskaü


netratraya vibhåùitam ||

oü håü sadà÷ivàya mahàpretàsanàya namaþ ||

oü àtmatatvàya namaþ pattreùu || vidyàtatvàya namaþ kesareùu || oü


÷ivatatvàya namaþ karõikàyàü ||
vedacatuùñayaü påjitàsane | tato bhogadvàda÷àntàdbhagavantaü
sphurattàrakàkàraü | årdhvarecakena
brahmarandhra bhråmadhyatàlu krameõa hçtpadmasthabhagavanmårtau taddvàda÷ànta
krameõa taddhçdi saüyojayet ||

àtmànameva ÷ivã kuryàdityarthaþ ||

amçtãkaromi namaþ || iti dvàda÷àntapatitena ÷àktàmçtajalena sa


bàhyàbhyantaraü tanumàplàvayàmi namaþ ||
adhaþ cchàdanàya namaþ || årdhvacchàdanàya namaþ || madhyacchàdanàya namaþ ||
oü satvàya namaþ || rajase
namaþ || tamase namaþ || tatra karõikàyàü devaü svadheti dhyànena
parame÷varaü dhyàtvà nyàsaü kuryàt ||
oü ÷ivatatvàya namaþ karandhre || sadà÷ivatatvàya namaþ | lalàñe ||

ã÷varatatvàya namaþ bhråmadhye || oü vidyàtatvàya namaþ tàluni ||

màyàtatvàya namaþ kaõñhe ||

kàlatatvàya namaþ hçdi ||

oü niyati tatvàya namaþ nàbhau ||

puruùatatvàya namaþ meóhre ||

prakçtitatvàya namaþ pàdayoþ ||

atha tritatvanyàsaþ ||

saþ ÷ivatatvàya namaþ karandhre ||

õuü vidyàtatvàya namaþ bhråmadhye ||

oü àtmatatvàya namaþ hçdi ||

amçtamårtaye namaþ sakala dehe ||

tataþ karanyàsamaïganyàsamaïgaùañkena kuryàt ||

punarmålaü sakala dehe nyaset || oü mårtyai namaþ | ÷uddhadehàya namaþ ||


mànasaiþ pa¤copacàrairdevaü
påjayet ||

homaü ca || tato bàhyayàgaü kuryàt || yàgabhåmau svadakùe'stra mantreõàstraü


sampåjya ||

p. 7)

jvaladgrasantaü vighnaughaü mahàpàpakùayàvaham || trinetraü dvibhujaü


dhyàyedastraü devasya sammukham ||

tato darbhakàõóadvaya viùñareõa dravyasaüskàraþ || tataþ pàtratrayamastreõa


samprokùya varmaõà veùñya
||

kavacenàvaguõñhya praõavena saüpåjya |

haü pàtratrayamavaguõñhayàmi huü namaþ ityavaguõñhya |

vidhi nirodhapa÷vargha pàtrebhyo namaþ | iti sampåjya | aùñàïgenàrghyeõa


darbhakàõóadvaya viùñarasahitena
sampåjya ||

àpaþ kùãraü ku÷àgràõi ghçtaü ca dadhitaõóulàþ || yavàþ siddhàrthakà÷ceti


arghyoùñàïgaþ
prakãrtitaþ ||

làü jagaddhàtryai pçthivyai namaþ ||


iti taõóulàn |

trijañobdha piïgalàyarudràya namaþ ||

sarùapàn ||

oü brahmaõe svaraõyeùñàya namaþ | yavàn ||

oü namo viùõave surapataye mahàbalàya namaþ puùpàõi ||

oü jrãü sàvitrãpàpabhakùiõi sàvitryai namaþ håü phañ darbhàn ||

oü svàü svàü svàü somàya namaþ jalaü || oü tatsatpitçbhyo namaþ tilàn ||

oü håü vàgã÷vari vàkprade sarasvatyai namaþ kùãraü ||

oü phañ astrà phañ ghçtam ||

oü yàü ràü làü vàü sarvottamadravyebhyo namaþ sarvadravyàn ||

etàni pàtreùu kùipet | ityaùñàïgatvamarghya puryakàrpaõàbhi pràyàt ||

tatra paradçùñà àdau vidyàrghaü vibhoþ pàdyàdi påjàrthaü kuryàt ||

àtmavidyà ÷iva prakçti | puruùa | tatvapa¤cakena ||

såryasomavahnikalàbhiþ || tatràdau såryakalàþ ||

oü màrãcyai jvàlinyai | dhåmràyai | tapanyai | tàpinyai || pàcinyai |


havirvàhàyai | tejovatyai |
÷atadhàmàyai | sudhàmàyai | padmagarbhàyai | tamopahàriõyai iti såryakalàþ 12
||

atha somakalàþ ||

oü påùàyai | yamasyai | sumanasyai | prãtyai | prãtikàryai | vçtyai |


vçtikaryai | saumyàyai | marãcyai |
aü÷umàlinyai | ÷a÷inyai | hçdgatàyai | lakùmyai | chàyàyai |
saüpårõamaõóalàyai || amçtàyai namaþ ||
iti somakalàþ || 16 ||

athàvahnikalàþ ||

oü dhåmràyai | nãlaraktàyai || kapilàyai | visphuliïginyai | jvàlàyai |


tejovatyai || havivàhinyai ||
kavivàhinyai raudryai | saühàrakàriõyai || iti vahnikalàþ || 10 ||

målena sàïgapa¤cakenàtmavidyà ÷ivaprakçti tatvapa¤cakasahitena svavàyau | iti


vidyarghaü påjayet || tatra
paradçùñopakaraõà valokanam ||

yanniràvaraõaü samyak satataü kalpanojhitam || tatparaü devi kathitaü


sàkàùñàsàparàgatiþ ||

iti vidyarghapàtràtsarvadravya prokùaõam || tato madhye kevalena målena


nirodhàrghaü påjayet ||
tatra niùñhuramudràü pradar÷ayet || tannikañe |

oü håü ÷ivàya namaþ || iti ÷ivàmbukàryam ||

tannikañe svadakùe | målena sàïgena sa devãkena pà÷upatàstreõa pà÷upatàstraü


påjayet ||

oü ÷lãü pa÷u håü phañ pà÷upatàstràya phañ ||

oü hçdayàya phañ namaþ ||

÷lãü ÷irase phañ svàhà || pa÷ikhàyai vauùañ || ÷ukavacàya phañ håü || håü
netrebhyo vaùañ || phañ
astràya phañ phañ ||

iti vidhinirodhapa÷vargha pàtratraya påjanam ||

teùva'mçtamudrayà'mçtãkaraõam ||

mantràrghapàtràdàtmaprokùaõam || naumi ÷vetmeti ||

saptadhà målena svàtmapåjàü kçtvà ai÷ànyàdàgneyàntaü gurupåjàü kçtvà ||

÷ivàmbhasà | astràmbhasà | vidyàmbhasà ca | karatalamabhyukùyàvaguõñhya ||

prakùàlyagandhatoyena hastaü hastena kenacit || gandhadigdheyajeddevaü


sàïgamàsanavarjitam ||

tathà ca ||

vaktrapa¤cakasaüyuktaþ ÷ivenàdhiùñhitaþ ÷ivaþ ||

pà÷acchedakaraþ kùemã ÷ivahastaþ prakãrtitaþ ||

tadyathà ||

kuïkumàgurukuraïganàbhijàcandanena tagarapriyàïgubhiþ || gandhatoya


vidhimevamabhyadhuþ ÷aïkaràrcana vidha
vaóu kramàt ||

iti gandhodakaü kçtvà hastau tena prakùàlya ||

oü somamaõóalàya namaþ || vàmakare || oü såryamaõóalàya namaþ || dakùe ||


itthaü gandhairmaõóalakaü
tatkara madhyamàïguùñhàbhyàmitarakaràrpita kusumairanàsanaü sàïgaü sa vaktraü
målaü sampåjya ||

mantrasandhànaü nàóãsandhànaü paramãkaraõaü cànyaprakàreõa karasthi tasya


vibhoþ kuryàt || tadyathà ||

hçdayànmadhyadhàmni sauùumõa pathàmantramudãrayanbhråmadhyasthaü binduü


bhedayitvà sarvagranthi vidàraõa
pårvaü paramaü dhàmadvàda÷àntamàvi÷ya punardvàda÷àntà davaruhya bhråmadhyaü
krameõa
vàmanàsàpuñamàrgeõa karasthamantravçndaü jvaladbhàsvaràkàraü gçhãtvà tena
vàmanàsàpuñamàrgeõa
bhråmadhyaü pràpayya bhråmadhyàdapi såcyagreõaiva karandhraü bhitvà
dvàda÷àntaü pràpayet ||

iti mantrasandhànam ||

punardvàda÷àntàdbhråmadhyaü pràpayya bhråmadhyàddakùiõanàsàpuñamàrgeõa


recakaü kçtvà
karasthamantraråpasya vibhorhçdi pravi÷ya tasya karasthasya vibhoþ
hçdayamàrgeõa dvàda÷àntaü pràpya tataþ
pårakaü kçtvà dakùiõanàsàpuñena svahçdaye pravi÷editi nàóãsandhànam ||

tataþ svahçdayàddvàda÷àntaü taddvàda÷àntàttaddhçdaye ca sarvatra


cakracàpavatsvahçdayàtkaràntaü
niùkala bhaññàrakaü dãptaü bhàvayet ||

iti paramãkaraõam ||

evaü jvalanmantragaõaparipårõaü pàõiü vibhàvyamålamuccàryadakùiõaü hastaü


hçdi nyaset ||

vàmàddakùiõahaste puùpaü datvà taü dakùiõaü hastaü sva÷irasi sthàpayet ||

iti ÷ivahastavidhiþ ||

atha pa¤cagavyavidhiþ ||

maryàdayàvà÷àlicårõena koùñhanavakaü kçtvà pàtranavakamànãya


haimàdimçõmayàntaü ||

p. 9)

oü haþ phañ pàtràõi ÷odhayàmi haþ phañ || iti saptavàràbhimantrita


sañtriü÷addarbhakçte na
j¤ànakhaógena pàtràõya bhiùi¤cet | taü ÷ivàmbhasà prokùataü ||

oü haiü pàtràõi veùñayàmi hum ||

iti kavacenàvaguõñhitaü | madhyamakoùñhàdarabhya pårvàdi krameõa | ÷iva |


sadà÷iva | ã÷vara | vidyà |
màyà | kàla | niyati | puruùa | prakçti | råpe tatvanavake nyaste | madhya
pårvadakùiõa pa÷cimottareùu |
supratiùñhà | su÷àntà |

tejo vada'mçtàkhya ÷ukrodayàni påjayet || gomayaü tu hçdà pa÷ce gomåttraü


÷irasottare ||

dadhipràcyàü ÷ikhàyàü tu madhye kùãraü tu varmaõà || dakùiõe ghçtamastreõa


netre ne÷e ku÷odakam ||

etadeva | gomayaü tu hçdàpa÷ce | hàü hçdayàya namaþ | ekavàramuccàrya | laü


sadyojàtamårtaye namaþ ||

iti gomaya murdhàïguùñhamiti pa÷ce || gomåtraü ÷irasottare || hãü sirase


svàhà || dvivàramabhimantrya || oü
vaü vàmadevàya namaþ || uttare palamàtraü gomåtraü kùipet ||

dadhipràcyàü ÷ikhàyàü tu || håü ÷ikhàyai vauùañ || trivàramabhimantrya ||


oü aghora hçdayàya namaþ || pràcyàü dadhi palamàtraü | madhye kùãraü tu
varmaõà || haiü kavacàya håm ||

caturvàramabhimantrya || yaü tatpuruùavaktràya namaþ | madhye kùãraü


palamàtraü ||

dakùiõe ghçtamastreõa || oü haþ phañ astràya phañ || pa¤cavàramabhimantrya ||

oü kùaü ã÷àna mårdhne namaþ ||

p. 11b)

ghçtamardhàïguùñhamàtraü dakùe kùipet ||

netreõe÷e ku÷odakam ||

oü hauü netrabhyo vaùañ || oü ÷ivàya namaþ ||

tanmahe÷àya vidmahe vàgviddhàya dhãmahi tannaþ ÷ivaþ pracodayàt || 3 ||

iti ku÷odakaü palamàtramã÷àne kùipet ||

athavà ||

ardhàïguùñhaika dvitricatuùpa¤camitàyadivàgomaya ghçte ardhàïguùñhamite


palepalamanyatsthàpayitve
÷adi÷ipalamàtraü ku÷àmbu ca ||

yadvà ||

gomayaü gojalaü sarpi dadhikùãraü tu pa¤camam || sadyojàtena vàmena råpiõà


puruùeõa ca ||

ã÷ànena yathà saïkhyaü gomayàdyabhimantrayet || ku÷odakaü tu gàyatryà dhàmnà


saühitayàthaveti ||

sàïgena dhàmnà ku÷odakaü mantrayitvà || oü hàü hãü håü haiü hauü haþ
ku÷odakàya namaþ ||

tataþ pårvaü pårvaü purataþ kçtvà saüyojayet ||

gomayaü gomåtre || gomåtraü dadhni || dadhikùãre || kùãraü ghçte || ghçtaü


ku÷odake sandadhyàt ||

àgneyasthamã÷vara tatvaü nair-çtasthe màyà tatvaü || nair-çtasthaü màyàtatvaü


vàyusthe niyati tatve ||

vàyusthaü niyati tatvamã÷ànasthe prakçtitatve ku÷odake sandadhyàt ||

tadapi sarvaü pçthak kala÷amaõóalopari àgneyakoõasthe pårvalikhita padmopari


pàtre nyaset ||

punaraïgaùañke nàloóyàmçte samudrayà'mçtã kçtya pàtràdhaþ anantàya namaþ |

p. 10)
pàtropari vàme kheñaketi aghoraü aghorã÷varãü | niùkalaü sàïgaü sa vaktraü
sàvaraõaü påjayet ||

kavacenàvaguõñhya |

tenàtmànaü yàgabhåmiü ca samprokùayet ||

iti pa¤cagavyavidhiþ ||

atha dakùadiksthaþ saumyàsyo yàgabhåmau ùañtriü÷addarbhaü kçtaü j¤ànakhaógàü


påjayet ||

oü haþ phañ ùañtriü÷attatvaråpàya j¤ànakhaógàya namaþ ||

tatastena pa¤cagavyena saptàstra japtasaptadarbhakçta viùñareõa và


j¤ànakhaógena bhåmi prokùaõam ||

iti ÷alya÷uddhirbhåmiü muktà pårõàü dhyàyet ||

oü haþ phañ ullekhanaü karomi phañ ||

evaü mçtsnoddhàraü | ÷alyàpanayanaü ||

vajrãkaraõaü || mauktikà påraõaü || àkoñanaü || secanaü || samãkaraõaü ||


màrjanaü || ete
saüskàràmanasà || iti bhåmi÷uddhiþ ||

atha lepanaü pa¤cagavyagandhodakàbhyàm ||

oü haþ phañ lepanaü karomi haþ phañ || tato vikarakùepaþ ||

tilàlàjàya và÷caiva dårvàþ siddhàrthakà ÷ubhàþ || kusumàni ca ÷uklàni


sugandhã nicabhåri÷aþ ||

ãùa÷candana païkena mi÷royaü vikaraþ ÷ubhaþ ||

astreõa vikarakùepaþ ||

vikaràüstu lokapàlàstra råpàndhyàyet ||

càsareõa ku÷akårcyà và nair-çtàdi ã÷ànàntaü daukayet ||

oü haþ phañ abhyukùaõo karomi phañ ||

gandhàmbhaþ pa¤cagavyàbhyàü sthaõóilamabhyukùya ||

vedimadhye pa÷cimadi÷i ÷rã påjanam ||

dhråveõa ÷riyamàvàhya padmahastàü svalocanàm || ÷uklapuùpàõi mu¤cantãü


sarvalakùõasaüyutàm ||

nãlotpaladala÷yàmàü yàgaharmyàvalokinãm || brahmasthànopaviùñàü ca


dvàràbhimukhabhadragàm ||

oü hrãü ÷rãü ÷riyai namaþ ||

tataþ svavàme gaõapati påjà ||


vibhraddakùiõahasteti || målena sàïgena påjà || svadakùe kùekumàra påjanam ||
ghaõñàü suvarõaracitàü
|| målena sàïgena påjà || tatordhvordhva krameõa grahàpåjà || teùàü vij¤aptiþ
||

bhagavanto grahàþ sarve yenyecopagrahà matàþ || te sarve sannidhànaü me


kurvantàü vighna÷àntaye ||

svavàme ã÷ànàntaü gurupåjà ||

gaõanàthàmbike svàmipàduke màü jagadgurum || yajantamanujànãhi yathà


sampannakàrakam ||

tato målena sàïgena yàgavedãü sampåjya ||

tata ã÷àne svastikamàlikhya || tatsamãpaü padmamàlikhya ||

tataþ ÷ivakala÷amànãya |

÷ivàmbhasàstreõa prokùya sitavastreõotpuüsya gandhodakena saülikhya


vastrapåtenà jalena sampåjya |

cutà÷varåpallavaiþ sarùapadårvàbhiþ | ratnagarbhoùadhãbhiþ sahadevyà


÷rãphalajàtã phala
pågaphalàdibhiþ sampårya ||

sugandhidravyenàdhivàsitaü kçtvà ã÷àne svastikopari påjitàsane |

amçte÷vararåpaü ÷ivakala÷aü sthàpayet ||

målena sàïgà pa¤cakena påjayet ||

evameva vàrdhànãmamçtalakùmãråpàmastreõa påjayitvà padmopari sthàpayet ||

tato j¤ànakhaógàü ùañtriü÷addarbhanirmitamuttaràgraü tayoruparisthàpayet ||

tato bhagaliïgãkaraõam ||

bhagasya hçdayaü liïgaü liïgasya hçdayaü bhagaþ || tasmai te bhagaliïgàya


umàrudràya vai namaþ ||

iti mantreõa saüspç÷et ||

àvàhanasthàpanaü sannidhànapana sannirodhanà'mçtãkaraõàni kuryàt ||

evaü mudràþ pradar÷ayet ||

målàùñottara ÷ata japaþ ||

bhuktau guhyeti | muktau yadyadvai kurmahe karmasàdàsukçta duùkçtam ||

tanme ÷ivapadasthasya håü haþ kùapaya÷aïkara ||

iti vidhipàtrataþ kala÷e puùpaü kùipet ||


tato mantra kala÷aü gururgçhãtvà astrakala÷aü ÷iùyahaste datvà | pårvàdi
dikùudhàràpàtaü kuryàt ||

bhoþ bhoþ indra àgaccha 2 santiùñha 2 sanãdhatsva 2 sannihito bhava 2


saniruddho bhava 2 bhagavannamaste ||

evaü | agne | yama | nair-çta | varuõa | vàyo | kubera | ã÷àna | brahman |


viùõo | iti pañhan | dhàràpàtaü
kuryàt ||

tato gururbhairavaü japanpadmopari ÷ivakala÷aü sthàpayet || astravàrdhànãü


japan | ã÷àne svastikopari
sthàpayet ||

tatrai÷ànyàmastramantreõàstra kala÷aü sampåjya ÷ivakumbhe vi÷eùa påjanaü


kuryàt ||

aghoraü sàïgaü sa vaktraü | agho-aghorã÷varãü ca sàïgàü niùkalaü ca sàïgaü


mçtyu¤jayaü sa devãkaü
sàïgaü bhairavàvaraõaü vidyeyàdyàvaraõasaptakaü brahmyàdi màtryaùñakaü
kùityàdi mårtyaùñakaü
bhavàdinàmàùñakaü gaõe÷a såryakumàra viùõu durgà kulavàgã÷varã
mahàtripurasundarã kubjikà ÷àrikà
÷àradà ÷rã mahàràj¤ã jvàlàmukhã siddhalakùmyàdãnmantrànsàïgaùañkànyathàkàlaü
yathà ÷aktiþ
påjayet ||

vàme kheñaketi dhyànena kala÷asthaü devaü sàïgaü saparivàraü smaret ||

oü mantràdhvane namaþ || padàdhvane namaþ || varõàdhvane namaþ ||


bhuvanàdhvane namaþ || tatvàdhvane namaþ ||
kalàdhvane namaþ || oü hàü nivçttikalàyai namaþ ||

oü hàü nivçttikalàdhipataye brahmaõe namaþ ||

oü hãü pratiùñhàkalàyai namaþ || oü hãü pratiùñhà kalàdhipataye viùõave namaþ


|| oü håü vidyàkalàyai
namaþ || oü håü vidyà kalàdhipataye rudràya namaþ || oü haiü ÷àntàkalàyai
namaþ | oü haiü
÷àntàkalàdhipataye ã÷varàya namaþ || oü hauü ÷àntyatãtàyai namaþ || oü hauü
÷àntyatãtàkalàdhipataye
sadà÷ivàya namaþ ||

evaü ÷ivakala÷aü saüpåjya | astravàrdhànãü ca påjayet ||

oü haþ phañ ananta÷aktaye astràya phañ || oü namaste rudraråpebhyo


durbhedyàya pà÷upatàstràya phañ ||

oü haþ phañ astràya phañ || oü phañ astràya phañ ||

p. 12)

oü haþ phañ j¤ànàstràya haþ phañ || evaü ||

brahmàstràya || brahma÷irostràya || agnyàstràya | lokapàlàstràya ||


pà÷upatàstràya || aghoràstràya ||
divyàstràya ||
oü haþ phañ sarvàstràya haþ phañ | oü khaógàya namaþ || kheñakàya || pà÷àya
|| aïku÷àya || ÷aràya ||
pinàkàya || varàya || abhayàya || muõóàya || khañvàïgàya || vãõàyai ||
óamarave || ghaõñhàyai ||
tri÷ålàya || vajràya || daõóàya || para÷ave || mudgaràya ||

vajràdilokapàlàstràõi ca påjayet ||

tato nàóãsandhànam | àtmano kandasthànàdutthitàü ÷aktiü dhyàtvà dvàda÷àntaü


yàvat pràptàü
jvàlàråpàü dakùiõanàsàpuñena nirãyadevasya vàmanàsàpuñena pravi÷ya | hçdayaü
pràpayya |
hçdayàtkaõñhatàlubhråmadhya krameõa dvàda÷àntaü pràpyà'mçtaü gçhãtvà devasya
dakùiõena nirãya |
evameva devã bhairavalokapàlànàü pravi÷ya nirgamanaü kçtvà vàmena hçdayaü
pravi÷et ||

iti nàóãsandhànam ||

punarmantrasandhànam ||

àtmànaü viùõaulãnaü bhàvayet || viùõubrahmaõi || brahmàõamã÷àne || taü kubere


|| taü vàyau || taü
varuõa | taü nair-çte || taü yame || taü indre || taü vidyàgaõe || taü
somaràje || taü meghanàde | taü
manmathe || taü vikaràle || taü krodharàje || taü ÷ikhivàhane || taü kapàle÷e
|| tama'stre || taü netre ||
taü kavace || taü ÷ikhàyàü || tàü ÷irasi || tat hçdi || taü devyàü || tàü
parame÷vare lãnàü bhàvayet
||

iti mantrasandhànam ||

atha paramãkaraõam ||

svahçdayànmålamantramuccàrya | hçtkaõñhatàlubhråmadhyalalàñabrahmarandhra
krameõa akàra ukàra makàra
bindvardhacandra nirodhinàdanàdànta÷aktivyàpinã samanà unmanàntaü sthàpya |
dvàda÷ànta vi÷ràntimanubhåya
| punaravaroha krameõa svahçdayaü pravi÷ya saparivàraü sadevãkaü devaü
cintayet ||

iti paramãkaraõam ||

tato mantrakala÷e vi÷eùa påjàü kçtvà |

astrakala÷asyàstramantraiþ påjàü kçtvà målasyàùñottara ÷ata japaþ | àgaccha


sannidhiü bhajamakhaü
rakùa pårayà÷ucchidràõi | haraduritaü parame÷vara vi÷vàtmanvi÷va÷aktistvam ||

ityàj¤àü gçhãtvà kala÷amaõóale påjanaü kuryàt ||

svavàme gaõe÷a påjà ||

svadakùe såryapåjà || madhye kumàra påjà ||


÷rãsarasvatã vi÷vakarmàõau ca påjayet ||

oü låü indràya vajrahastàya namaþ | råü agnaye ÷aktihastàya namaþ || ñåü


yamàya daõóahastàya namaþ ||
kùåü nair-çtekhaógahastàya namaþ || våü varuõàyapà÷ahastàya namaþ || yåü
vàyave dhvajahastàya namaþ
|| kuükuberàya gadàhastàya namaþ || såü ã÷ànàya trilahastàya namaþ || àü vràü
vraü brahmaõe
padmahastàya namaþ || hlàü anantàya cakrahastàya namaþ || oü råü agnaye namaþ
|| oü hràü hrãü saþ
såryàya namaþ || madhye ||

oü våü varuõàya namaþ || oü sråü candramase namaþ || pårve ||

p. 13)

oü kuükumàràya namaþ || oü rhåü aïgàrakàya namaþ || àgneye || oü hlàü viùõave


namaþ || oü shråü
budhàya namaþ || dakùiõe || oü låü indràya namaþ || oü rsråü jãvàya namaþ ||
pa÷cime || aiü klãü sauþ
vàgvàdini sarasvatyai namaþ || oü hrãü bhàrgavàya namaþ || uttare || oü àü
bràü braü brahmaõe namaþ || oü
kùmryåü ÷annai÷caràya namaþ || nair-çte || oü gåü gàü gaõapataye namaþ | oü
yåü ràhave namaþ || vàyau
|| oü namo bhagavate rudràya namaþ || oü hrãü ketave namaþ || ã÷àne || oü
hlàü brahmaõe namaþ || oü hrãü
uttàna pàdàtmajàya dhråvàya namaþ || yàgàdbahi uttare || oü hlàü anantàya
namaþ || oü hrãü agastyàya
namaþ || dakùiõe || tato madhye bhairavàvaraõam || àdàvuparikala÷e
amçte÷varamamçtalakùmã niùkalaü ca
sampåjya || karõikàyàü bhairavaü sa devãkaü sampåjya || pårvàdi krameõa
bhairavà varaõam ||

oü kùamaraya-åü kapàle÷a bhairavàya namaþ || pårve || oü hara-åü


÷ikhivàhanabhairavàya namaþ || àgneye ||
oü kùåü krodharàjabhairavàya namaþ || dakùe || oü jhråü vikaràlabhairavàya
namaþ || nair-çte || oü hvåü
manmathabhairavavàya namaþ || pa÷cime || oü haraya-åü meghanàdabhairavàya
namaþ || vàyau || oü håü
somaràjabhairavàya namaþ || uttare || oü hrkùmlvyåü vidyàràjabhairavàya namaþ
|| ã÷àne ||

atha kùettre÷a påjanam ||

p. 13b)

oü hrãü ÷rãü devã putravañukanàthàya namaþ || dakùiõe ||

vañukabalaye || uttare |

yoginãbhyaþ pa÷cime | sthàna kùetrapàlàya pårve bhåtabalaye || madhye


ràjaràje÷varàya | ã÷àne
vi÷vaksenàya | àgneye | vetàla bhairavàya | nair-çte bahukhàtakàya | vàyavye
maïgalaràjànakàya
ànandaràjànakàya saïkhàbhidhattattaruùkaràjànakàya pa¤càlaràjànakàya
rudragaõe÷varàya ||
atha herukàdayaþ ||

hràü kùaü kùåü herukàya namaþ || pårve ||

oü aiü hrãü làü kùeü tripuràntakàya namaþ || àgneye || oü hrãü håü kùãü
agnivetàlàya namaþ |
dakùiõe || håü agnijihvàya namaþ nair-çte || oü hrãü kùåü håü kurparàya namaþ
pa÷cime || kàràya
namaþ vàyau || oü kùàü yåü kùãü vikaràlàya namaþ | uttare ||

àü yåü kùmãü ekapàdàya namaþ ai÷e || kùråü yåü kùàü bhãmaråpàya namaþ madhye
|| årdhve
óàmaràya namaþ || adhaþ hàñake÷varàya namaþ ||

tataþ pa¤càmçtaü caruünaivedyaü nivedya ||

oü ñhaþ ñhaþ dravyaråpiõi ñhaþ ñhaþ || iti ||

ghçtaü kùãraü ÷arakaràü ca kùaudraü dràkùàü tathaiva ca || pa¤camçtaü tu


naivedyaü datvà
vij¤àpayedvibhum ||

tato namaskàraü kçtvà ÷iùyaü mànayitvà svadakùe upave÷ayet || påjàü kàrayet


|| yathà ||

oü naumã svàtmaprakà÷amiti || vandemehesaüvi÷ve÷amiti || iti mukhasnànam ||

p. 14)

oü hrãü saþ pavitrakamarpayàmi namaþ || iti pavitramantraþ ||


à÷ãrvàdaistilakaü puùpaü deyam ||
badhnàmikaïkaõaü te baddhamatirbhavabhajanipuõamacalamabhavàyeha÷à÷vataü
sthànam ||

pràõàpànau cakùu÷rotre ghràõaü manàþ ÷irohastau pràkçtàvapi yadupàtuü tatte


devaþ ÷ivaþ pàtu ||

pàpaharaste bhagavà¤civo ÷ubhaü haratu ||

sarvabhåtagaõà ÷àntyai bhavantu yatnàddhçdayaü nàràyaõaþ pàtu || svàtmane


÷ivasvaråpàya samalabhanaü
gandho namaþ | argho namaþ puùpaü namaþ ||

saüsàramarukàntàra mahàmohanivçttaye || tadimamçtaü cakùuþ dãpoyaü ÷iva


gçhyatàm ||

kàlàgnirudraråpaü taü sarvàghavinisådanam || sarvasaubhàgya jananaü dhåpoyaü


÷iva gçhyatàm ||

dvibhujaü caikavadanaü saumyaü païkaja dhçtkare ||

tejo bimbasya madhyasthaü vartulaü raktavàsasam || àdityame dç÷aü dhyàyed


bhuktimuktiphalapradam ||

àtmanaþ sveùñadevatà santoùaõàrthaü dhåpadãpa saïkalpàt siddhirastu dhåpo


namaþ dãpaü namaþ ||
gàyatryai namaþ ||
oü bhårbhuvaþ svastatsaviturvareõyaü bhargo devasya dhãmahi dhiyo yonaþ
pracodayàt 3 ||

tatpuruùàya vidmahe vaktratuõóàya dhãmahi tanno dantã pracodayàt 3 ||


tatpuruùàya vidmahe såryaj¤ànàya
dhãmahi tannaþ såryaþ pracodayàt 3 || kàrtikeyàya viùadvaktràya dhã tannaþ
kumàraþ pracodayàt 3 ||

p. 14b)

tanmahe÷àya vi0 vàgvi÷uddhàyàdhã0 tannaþ ÷ivaþ pra0 3 || amçte÷àya vi0


vyomadehàya tanno netraþ pra0 3 ||
bahuråpàya vidmahe koñaràkùàya tanno ghoraþ pra0 3 || bahuråpàyai0
aghore÷varyai0 tannorudraþ pra0 3 ||
paramahaü÷àya0 mahàhaüsàya0 tannohaüsaþ pra0 3 || tatpuruùàya vidma0
mahàdevàya0 tannorudraþ pra0 3 ||

÷ivàtmakamidaü sarvaü ÷ivàdeva pravçttaye | ÷ivàya ÷ivagarbhàya ÷ivaþ sarvaü


pracodayàt 3 ||

vàsudevàya lakùyårdhàya tanno viùõuþ pra0 3 || subhagàyai kàmamàlinyai


tannodurgà pra0 3 ||

aiü tripurà devyai klãü kàme÷varyai tannaþ klãnnà pracodayàt 3 || tatpuruùàya


mahàdevàya tannonandã pra0
3 || mahàsenàya vahnivaktràya tannaþ skandaþ pra0 3 || tãkùõa÷çïgàya
vedapàdàya tannovçùaþ pra0 3 ||

nàràyaõàya vàsudevàya tannoviùõuþ pra0 3 || mahàmbikàyai karma÷iddhyai


tannolakùmã 3 || padmodbhavàyai
viùõunaikiõyai || tannodharà 3 || padmodbhavàyai vedavaktràya tannaþ sraùñà 3
|| vainateyàya
suvarõapakùàya tanno garuóaþ 3 || ÷ivàstrajàyai ÷ivàsyajàyai tannovàk 3 ||

adya tàvat | tithàvamukàyàü mahàgaõapateþ kumàrasya ÷riyàþ surasvatyàþ


lakùmyàþ vi÷vakarmaõaþ
dvàradevatànàü prajàpateþ brahmaõaþ kala÷adevatànàü brahmaviùõu

p. 15)

mahe÷varadevatànàü càturvede÷varasya sànucarasya çtupateþ nàràyaõasya


durgàyàþ tryambakasya varuõasya
yaj¤apuruùasya agniùvàttàdãnàü pitçgaõadevatànàü svacchandabhairavasya
saparivàrasya bhavasya devasya
÷arvasya devasya pa÷upaterdevasya ugrasya devasya bhãmasya devasya
mahàdevasya gaõasahitasya ã÷varasya pàrvatã
sahitasya harasya dåtyàþ saparivàràyàþ | nandinaþ mahàkàlasya gaïgàyàþ
yamunàyàþ meùàsyàyàþ
cchàgalàsyàyàþ caõóasya pracaõóasya ÷aïkhanidheþ padmanidheþ mahàpadmanidheþ
kàraõakàraõasya
vidhinirodhapa÷vargha ÷ivàmbu devatànàü vàme guråõàü paramaguråõàü
parameùñhiguråõàü
paramàcàryaguråõàü svaguråõàü dakùe àdityàdãnàmekàda÷agrahàõàü brahmaõaþ
saparivàrasya viùõoþ
saparivàrasya mantrakala÷adevatànàü astrakala÷adevatànàü vàsudevasya || 8 ||
hràü hrãü saþ såryasya || 6
|| vinàyakasya | 13 || amàyàþ ityàdi | indrasya suràdhipate vajrahastasya ||
agneþ stejodhipateþ ÷aktihastasya
yamasya pretàdhipate vçõóa? hastasya nair-çteþ rakùodhipateþ khaógàhastasya
varuõasya jalàdhipateþ
pà÷ahastasya dhvajahastasya vadhi pràõàdhipate | kuberasya yakùàdhipateþ
gadàhastasya | ã÷ànasya
sarvàdhipateþ strã÷ålahastasya | brahmaõo vedàdhipateþ padmahastasya |

p. 15b)

viùõostrailokyàdhipate÷cakra hastasya | agnyàdityayoþ varuõacandramasoþ


kumàrabhaumayoþ viùõubudhayoþ
indrà bçhaspatyoþ sarasvatã ÷ukrayoþ prajàpati ÷annai÷carayoþ gaõapatiràhvoþ
||

rudraketvo brahmadhråvayoþ anantàgastyayoþ | kapàle÷abhairavasya ÷ikhivàhana


bhai | krodharàjabhai |
vikaràlabhai | manmathabhai | meghanàdabhai | somaràjabhai |
vidyàràjabhairavasya | etanmadhyagata
÷rãsvacchandabhairavasya | saptàvaraõa devatànàü sakalabhaññàrakasya
aghorasya aghore÷varyàþ
niùkalabhairavasya amçte÷varasyàmçtalakùyàþ ànandabhairavasya sadevãkasya
kùaü ã÷ànavaktrasya yaü
tatpuruùavaktrasya raü aghoravaktrasya vaü vàmadevavaktrasya laü
sadyojàtavaktrasya aïgaùañkasya
brahmaviùõurudre÷vara sadà÷ivànàü vàmà yàþ jyeùñhyàþ raudryàþ kàlyàþ
kalavikaraõyàþ
balavikaraõyàþ balapramathinyàþ sarvabhåtadamanyàþ manonmanyàþ
nivçttikalàdhipateþ brahmaõaþ |
pratiùñhàkalàdhipateþ viùõoþ ||

vidyàkalàdhipate rudrasya ÷àntàkalàdhipate ã÷varasya sàntyatãtàkalàdhipate


sadà÷ivasya mantràdhvanaþ
padàdhvanaþ varõàdhvanaþ bhuvanàdhvanaþ tatvàdhvanaþ kalàdhvanaþ
mahàtripurasundarã prabhçtãnàü
pratyaïgiràdevatànàü siddhalakùmyàþ mahàlakùmyàþ kubjikàdevyàþ ||

p. 16)

màlinyàþ ùaóbhujàyàþ durgàyàþ aùñabhujàyàþ durgàyàþ aùñàda÷abhujàyàþ durgàyàþ


÷rã÷àrikàbhagavatyàþ | ÷rã÷àradàbhagavatyàþ ||

÷rãràj¤ã bhagavatyàþ ÷rãjvàlàbhagavatyàþ | ÷rãvãóà bhagavatyàþ |


÷rã÷ivàbhagavatyàþ |
vajre÷varyàþ | kàme÷varyàþ | bhagamàlinyàþ | bhuvanamàlinyàþ | dãkùàdevyàþ |
pàpàntakàriõyàþ |
mantramàtçkàyàþ | mantraóàmarikàyàþ | bhadrakàlyàþ | tàràyàþ |
pustakavàgã÷varyàþ | gaïgà
bhagavatyàþ | vitastàbhagavatyàþ agneþ saparivàrasya |
÷rãdevãputravañukanàthasya | yoginãnàü
sthànacarasya | bhåtànàü ràjaràje÷varasya vi÷vaksenasya | vetàlaràjànakasya |
bahukhàtakasya
maïgalyaràjànakasya rudraràjànakasya saïkhàbhidhattattaruùkaràjànakasya |
pa¤càlaràjànakasya | herukasya |
tripuràntakasya | agnivetàlasya | agnijihvasya | kalàkhyasya | kapàlinaþ |
ekapàdasya | bhãmaråpiõaþ |
tàrakàkhyasya | hàñake÷varasya | ràjaràje÷varasya | ajaràdikùettra pàlànàü
samastakùettrapàladevatànàü | kårmasya | dhråvasyànantasya hareþ vàstoùpati
devatànàü |
sarvadevatàgaõasya | àtmanovàïmanaþ kàyopàrjita pàpanivàraõàrthaü
sveùñadevatà santoùaõàrthaü
kala÷apåjanaü yàgapåjanaü kùetrapàlapåjanamarcàmahaü kariùye |

oü kuruùva | tilasarùapayavànvikãrya ||

p. 16b)

evamevàsanaü ||

mahàgaõapataye kumàràyetyàdi yuùmànvaþ påjayàmi oü påjaya || mahàgaõapatiü


kumàraü ityàdi
àvàhayiùyàmi oü àvàhaya || àvàhayàmi gaõanàthamupàtu ÷àntaü dakùekùa
såtravalayaü bhujayugmakena ||

siühàsanaü para÷upàtraviràjamànaü vàme svahastayugalaü makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmyahaü devaü kùettrapàlaü mahàprabhum ||

kramãkãñapataïgeùu vasantaü sarvadehinàm || gçhakùetravanakùettra


yakùabhåtapi÷àcakam ||

gaõagandharva devà÷ca lokapàlàü÷ca påjayet || baliü puùpaü caruü caiva


dhåpoyaü pratigçhyatàm ||

àvàhayàmi bhujagaistu viràjamànasà÷àmbaraü trinayanaü ca tri÷ålahastam ||


÷yàmànanaü duritaduþkhaharaü
svarve?÷aükùetre÷amadbhåtataraü makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmyahaü devamã÷varaü pàrvatãpatim || vçùabhàsanamàråóhaü


nàgàbharaõabhåùitam ||

÷uklavarõo mahàtejàþ ÷uklasragdhàmabhåùitam || baliü puùpaü caruü caiva


dhåpoyaü pratigçhyatàm ||

àvàhayàmyahaü devaü viùõuü vai vi÷varåpiõam || atasã puùpasaïkà÷aü


pãtavàsasamacyutam ||

yena masyanti govindaü na teùàü vidyate bhayam || baliü ||

àvàhayàmi suraràjamahaü gajasthaü dakùekùavajradharamarcitacandra÷ubham ||

p. 17)

hartraü ca ÷aktisahitaü paridhàrayantaü vàme trinetraü mamalaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi dahanaü dhçtavedamudràsàkùasrajaü ÷ukavaraü nijadakùahaste ||

àmegni kuõóasahitaü ca tathaiva daõóaü trikùaü trilocanaparaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi yamamã÷aparaü tri÷ålavajràïkitaü mahiùapçùñhagataü trinetram ||


vãõàü ca daõóa sahitàü paridhàrayantaü vàme caturbhujayutaü makharakùaõàrtham
||

àvàhayàmi nivçtiü ÷a÷ikhaõóamaulipåjàparaü ca sçõi khaógàdharaü svadakùe ||

vàme sa kheñaka sa pà÷a samanvitaü taü vçùyàsana sthitamahaümakharakùaõàrtham


||

àvàhayàmi varuõaü ÷a÷ikhaõóamauli påjàparaü ca sçõikhaógàdharaü svadakùe ||

vàme sa kheñaka sa pà÷asamanvitaü taü nakràsanasthitamahaü makharakùaõàrtham


||

àvàhayàmi dhçtavàyupuñaü svahasta yugmena dãkùitamã÷aparaü ca vàyum ||

vàme tathàkùa sahitaü ca kamaõóaluü ca ca¤canmçgàsanagataü makharakùaõàrtham


||

àvàhayàmi dhanadaü naravàhanasthaü cintàmaõiü nijakareõa tathàkùasåttram ||


siühadhvajena sahitaü
÷a÷ipustakaü ca vibhrantamã÷vara paraü makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi ÷a÷ikhaõóa kirãñamã÷aümakùaü tri÷ålamapi dakùabhuje vahantam ||

và liïgadarpaõa karaü ca tathaiva vàme go vàhanaü trinayanaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi kamalàsanasaüsthitaü taü mudràü ÷råteþ parivahantamathàkùasåttram


||

daõóaü kamaõóalumatho satataü vahantaü brahmàõamã÷varaparaü makharakùaõàrtham


||

àvàhayàmi satataü nijadakùabhàge vibhrantamakùasahitaü ca phalaü ca viùõum ||

và liïgasaüyutamatho musulaü ca vàme kurmàsanaü ÷ivàparaü makharakùaõàrtham


||

àvàhanamatho kuryàdgrahàõàmanu pårva÷aþ || àvàhitàgrahàssarve


hyàdityàdyà÷÷atena va ||

àvàhayàmi dinanàthamahaü vahantaü dakùekùasåttramatha dhåmrapadaü dhvajaü ca


||

saptà÷ugaü karayugena ca rasmipu¤jaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi ÷a÷inaü paridhàrayantaü dakùekùasåtramathadhåmrapadaü dhvajaü ca ||

lagnaü mçge karayugena ca ra÷mipu¤jatryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi dharaõã tanayaü vahantaü dakùekùasåttra valayaü ÷ikhivàhanastham ||

vàmekamaõóaludharaü dhçtaraktavarõaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||
àvàhayàmi sitamàtu kirãñahàraü dakùekùasåtravalayaü garuóàsanastham ||

vàme kamaõóaludharaü sitavarõaramyaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi dhçtameva guruü suràõàü dakùekùasåttravalayaü gajavàhanastham ||

vàmekamaõóaludharaü dhçtapãtavarõaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi kavime÷÷vararåpamugraü dakùekùasåttravalayaü kapivàhanastham ||

p. 18)

vàme kamaõóaludharaü dhçta÷uklavarõaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi ÷animantakaråpamugraü dakùekùa såtravalayaü naravàhanastham ||

vàme tathaiva kala÷aü paridhàrayantaü tryakùatrinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi dhçtakuõóalamàlikaü taü ÷ãrùàkçtiü kçtasvadhàharaõaü ca ràhum ||

siühàsanasthita satãvakaràlavaktraü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtham ||

àvàhayàmi bhujagairda÷abhissametaü dakùekùasaühitamathokala÷aü ca vàme ||

ketuü tamonikarakçùõatanuü sudãrghaü tryakùaü trinetra÷araõaü


makharakùaõàrtam ||

àvàhayàmyahaü brahmaråpaü cotthànapàdikam || dhråvaü pakùa÷arãrasthaü


raktàïgamacalaü prabhum ||

àvàhayàmyahaü devamagastyaü deva sevitam || viùõuråpadharaü


nityamugraråpadharaü prabhum ||

àvàhayà ÷a÷ikhaõóakirãñamã÷aü ÷rãsatkapàlinamupàtu kapàlamàlamàlam ||

pa¤cànanaü trinayanaü da÷abàhuramyaü candràrdhacåóa÷araõaü makharakùaõàrtham


||

àvàhayàmi ÷ikhivàhana bhairavaü taü rakta prabhaü lalitabàla kapàlamàlam ||


pa¤cànanaü trinayanaü ||

àvàhayàmi navameghanibhaü prabhàbhistaü krodharàjamamalaü sakapàlamàlam ||

pa¤cànanaü ||

àvàhayàmi vikaràlamathe÷a mårtiü vahniprabhaü lalitabàlakapàlamàlam ||


pa¤cànanaü ||

àvàhayàmi bhagavantamathe÷a mårtiü taü manmathaü lalitabàlakapàlamàlam ||


pa¤cànanaü ||
àvàhayàmi dhçtadhåmra÷arãrakàntiü taü meghanàdamamalaü sakapàlamàlam ||
pa¤cànanaü ||

àvàhayà dhçtasomanibhaü prabhàbhistaü somaràjamamalaü sakapàlamàlam ||


pa¤cànanaü ||

àvàhayàmi sitaratna nibhaü ca vidyàràjaü viràjita sirastha kapàlamàlam ||


pa¤cànanaü ||

àvàhayàmi vasucandrabhujaü mahe÷aü svacchandamacchamaõi÷ubhraparàtmaråpam ||

rudràsanaü trinayanaü ÷a÷ikhaõóajåñaü pa¤cànanaü paramakàraõamaprameyam ||

tripa¤canayanaü devamiti bhairavãü vismite kùaõàntaü yàvat ||

vi÷vaikaråpavi÷vàtmanvi÷vasargàdikàraõam || paraprakà÷avapuùaü stumaþ


svacchandabhairavam ||

vi÷vàtãtaü vi÷vamayaü bhairavàùñakasaüyutam || sva÷àntaü niùkalaü ÷uddhaü


sarvavyàpi nira¤janam ||

cidboddhànandagahanaü tejaþ sarvà÷rayaü bhaje || namastasmai hyaghoràya


ghoraghorataràtmane ||

utpattisthiti saühàralayànu grahahetave || àvàhayàmyahaü devi durge càsura


påjite ||

varàïganàvaraü dehi dharmakàmàrtha siddhaye || ÷aïkhacakragadàkhaógà


pà÷àïku÷adhanu÷÷aràn ||

kramàdaùñabhujàü devãü durgàü durgati nà÷inãm || idamarghyaü ca pàdyaü ca


dhåpoyaü pratigçhyatàm ||

àvàhayàmyahaü durgàü ÷ålacakràsisàyakàn ||

p. 19)

vibhratãü ca dhanuþ ÷aïkhakheñatarjanikà makhe || àvàhayàmyahaü devãü


pàrvatãü varadàmumàm ||

harasya dayitàü bhàryàü càrvàïgãü bhåtivardhinãm || ehi devi jagannàthe mãnà


hçdayanandini ||

pàrvati varade saumye nityaü bhaktajanapriye ||

idamarghyaü ca pàdyaü ca dhåpoyaü pratigçhyatàm || àvàhayàmyahaü devãü


÷àrikàü parame÷varãm ||

kàrikàü sarvasiddhãnàmasminyaj¤e manohare || àvàhayàmyahaü devãü ÷àradàü


varadàü makhe ||

÷àõóile nàrcitàü nityaü ÷rã÷ailasthàü ca ùaóbhujàm || àvàhayàmyahaü devãü


ràj¤ãü
ràjyapradàyinãm ||

bhåte÷varàrdha dehasthàü siühàsana kçtasthitim || àvàhayàmyahaü devã


mahàtripurasundarãm ||
asminneva mahàyaj¤e kàme÷varasamanvitàm || àvàhayàmyahaü devãü bhãtàü
bhagavatãü makhe ||

÷ãdhupàtrakaràü hàra bhåùaõàü haüsaråpiõãm || àvàhayàmyahaü devãü lakùmãü


sarvasamçddhidàm ||

padmàsanàü padmanàbhavakùasthalasamà÷rayàm || àvàhayàmyahaü devãü bhadrakàlãü


mahe÷varãm ||

bhadraïkarã matrayaj¤e meghatulya prabhànvitàm || àvàhayàmyahaü devãü


dakùiõàü kàlikà paràm ||

mahàmegha prabhàü ghoràü mahàkàlasamanvitàm ||

tripa¤canetraü ÷aravaktramàbhyaü sampårõacandràrdhadharåpamã÷am ||

candràrdhamauliü dadhataü tu vàmairbhujaiþ sughaõñàbhayamudgaràü÷ca ||


pà÷aü÷araü sanmahatãü ca
daõóakhañvàïgavãõàóamaråü÷ca tadvat ||

p. 19b)

khaógàüvaraü càïku÷avajramastraü muõóaü tathà kheñakadhàriõaü ca || savyaiþ


kuñhàraü ca
dhanustri÷ålaü såryaprabhàkoñi jitaprakà÷am ||

tathàbhayaü vàma gayà ca devyà yuktaü mahàvç÷cikahàrabhåùiõam ||


rudràsanasthaü kamalasya madhye
devàdhidevaü khalu cintayàmi ||

età devatà àvàhayiùyàmi oü àvàhaya ||

apasarpantu te bhåtà ityàdi || oü 12 recakaü oü 24 pårakaü oü 36 kumbhakaü |


÷anai÷÷anairådhvarecakaü
kuryàt ||

tatostramantreõa pàdyapàtraü ||

kuïkumàgurukuraïganàbhijàcandanena tagarapriyaïgubhiþ || gandhatoya


vidhimevamabhyudhvaþ saïkaràrcana
vidhàvanu kramàt || mahàgaõapataye kumàràyetyàdibhyaþ pàdyaü namaþ ||

pàdya÷eùaü nivàrayet || punaþ phaóastràya phañ || àpaþ kùãraü ku÷àgràõi


ghçtaü ca dadhitaõóulàþ
|| yavàssiddhàrthakà÷ceti hyarghoùñàïgaþ prakãrtitaþ ||

svàü svàü somàya namaþ jalaü ||

oü håü vàgã÷vari vàkprade sarasvatyai namaþ kùãraü | oü jrãü sàvitri


pàpabhakùiõi sàvitryai namaþ
darbhàn || aiü trijañordhvapiïgalàya rudràya namaþ sarùapàn ||

oü tatsadyo pitçbhyo namaþ tilàn ||

oü namo viùõave surapataye mahàbalàya namaþ puùpaü || yaü raü laü vaü
sarvottamadravebhyo namaþ
sarvadravyàn ||

bhagavantaþ arghyaü 2 || mahàgaõapate kumàra ityàdayaþ ||

p. 20)

idaü vorghyaü namaþ ||

mahàgaõapataye kumàràya ityàdityaþ samàlabhavaü gandho namaþ ||


mahàgaõapataye kumàràya ityàdityaþ argho
namaþ puùpaü namaþ ||

etàbhyo devatàbhyaþ dhåpo namaþ dãpaü namaþ ||

etàbhyo devatàbhyaþ vàso namaþ |

etàsàü devatànàmarghyadànàdyarcanavidhiþ sarvaþ paripårõostu ||

phañ astràya phañ ||

etàbhyo devatàbhya apo÷ànaü namaþ || àcamanãyaü namaþ ||

etàbhyo devatàbhyo dakùiõàyai tilahiraõyarajata niùkaraõaü ca dàni | età


devatàþ sa dakùiõànena
prãyantàü prãtàsantu ||

apasavyena tilàmbhasà ÷ivagotra pårvaü pitçõàü ÷ivapadapràptyai ÷ivaþ


prãtostu ||

vitàna ghaõñhàdhvajacchatra càmaràdar÷ançttagãtàdi ratnadãpàdikaü datvà ||

saindhavavañikàdibhiþ pårõapàtraü sthàpayitvà vij¤aptiü kuryàt ||

yathà ||

bhoþ bhoþ gaõe÷varasthànaü nirvighnaü kuru sàmpratam ||

haràrcanaü kariùyàmi paratratràõa hetave ||

bhagavanto grahàþ sarve yenye copa grahàmatàþ || te sarve sannidhànaü me


kurvantàü vighna÷àntaye ||

bhoþ bhoþ indratvayàsvasyàü di÷i vighnopa÷àntaye || sàvadhànena karmàntaü


bhavitavyaü ÷ivàj¤ayà ||
bhoþ bhoþ àgne || bhoþ bhoryama || bhoþ nair-çte || bhoþ varuõa || bhoþ bhoþ
vàyo || bhoþ kuvãra || bhoþ
ã÷àna || bhoþ bhoþ brahman || bhoþ ananta || ityàdi lokapàlàþ ÷ivàj¤àü
saü÷ràvya nirodhàrghaü
datvàgni samãpaü yàyàt ||

namostu sarvayogibhyaþ siddhebhya÷ca namo namaþ || mårtàmårte÷vara


gràhinnamaþ ÷aktigaõàyate ||

ityardha pradakùiõaü datvà sannidadhvaü iti nirodhàrghyaü datvàgni samãpaü


yàyàt ||

oü namaþ svacchandabhairavàya ||
oü kuõóasamãpaü gatvà àsana÷odhanaü kuryàt || asya ÷rã àsana÷odhanamantrasya
merupçùña çùiþ sutalaü
cchandaþ kårmo devatà àsana÷odhane viniyogaþ | prãü pçthvi tvayà
vçtàlokàdevitvaü viùõunàdhçtà ||

tvaü ca dhàrayamàü devi pavitraü kurucàsanam ||

àsanàya namaþ || àdhàra÷aktyai namaþ || kårmàya namaþ || anantàya namaþ ||


àsane upavi÷ya astramantreõa
digbandhanam ||

ùañtriü÷attatvaråpàya j¤ànakhaógàya namaþ ||

ityupayàmaü vidhàya svadakùe'stra kala÷aü sampåjya |

pràõàyàma÷oùaõa dahanàdi kçtvà vidhinirodhapa÷varghapàtratraya påjanam | tena


secanaü karomi phañ |
målena kuõóaü pa÷yet ||

astràya phaóiti kuõóaü prokùayet | astràya phaóiti kuõóaü tàóayet | huü iti
kuõamabhyukùet ||

iti saüskàra catuùñayaü ||

khananaü màrjanaü || mçtsnoddhàraü kuññanaü ÷odhanaü prokùaõaü karomi phañ ||

evaü kriyà÷aktyàtmane kuõóàya namaþ || iti påjà ||

astreõa vajrãkaraõaü || phañ vajrãkaraõaü karomi phañ ||

yathà ||

p. 21)

vajrãkaraõamastreõa rekhàþ pårvàþ paràstrayaþ || yàmyasaumyamukhãcaikà


vajrametat prakãrtitam ||

astreõa pràïmukhairdabhaiþ kuõóàcchàdanam ||

trivçtta trikoõaü tadupari ùañkoõaü tadupari vçttaü likhitvà yatropari


viùñaraþ ||

mukundàya namaþ || ã÷ànàya namaþ || purandaràya namaþ || brahmaõe namaþ ||


svadhàsàgaràya namaþ ||
ratnadvãpàya namaþ || kalpavçkùàya namaþ || indhave namaþ || iti saüpåjya ||
arghajalena saüprokùya ||

tadupari pãñhànarcayet ||

àdhàra÷aktyai namaþ || kårmàya namaþ || anantàya namaþ || pçthivyai namaþ ||


sudhàsàgaràya namaþ ||
ratnadvipàya namaþ || kalpavçkùàya namaþ || ratnavedikàyai namaþ || cintàmaõi
gçharàjàya namaþ ||
ratnasiühàsanàya namaþ || ànandakandàya namaþ || saüvinnàlàya namaþ ||
tatvàtmaka padmàya namaþ ||
prakçtimaya pattrebhyo namaþ || vikàramaya kesarebhyo namaþ ||
pa¤cà÷adbãjàdya karõikàyai namaþ || dharmàya
4 || adharmàya 4 || amukadevatàyai namaþ || iti sampåjya ||

kuõóadakùe catuùpa¤cà÷ati darbhairviùñaraü kçtvà gomaya golakamadhye


saüsthàpya påjayet ||

brahmàsanàya namaþ || brahmannàgacchetyàvàhya | santiùñha 2 sannidhatsva 2


bhoþ avaguõñhayàmi namaþ ||

àü brahmaõe sarvalokàdhipataye namaþ || pàdyàdinà påjayet ||

tadanu kuõóamadhye astrenaikaü pårvamukhaü darbhaü saüsthàpya catuùpathaü


kuryàt ||

astràya phaóiti kuõóaü vajratvena cintayet || vajrãkaraõaü || nama iti


mantreõa ku÷aiþ kuõóàntare
catu÷raü kuryàt ||

madhye àvamadhyabhàgaþ || pacche àvanãyabhàgaþ || uttare annàhàryaþ ||


dakùiõe gàrhaspatyaþ ||

iti tuùpathãkaraõam ||

tatpçùñha viùñaraþ | tatra vàgã÷varãü kalpayet ||

vàgã÷varã mçtu snàtàü nãlãndevarasannibhàm || vàgã÷vareõa saüyuktàmupacàraiþ


prapåjayet ||

nãlotpaladala÷yàmà mçttama÷càrulocanàm || sarvalakùaõasampårõàü


sarvàbharaõabhåùitàm ||

dhyàtvà caivaü vidhàü devãü sthàpayetkuõóamadhyataþ || brahmasthànopaviùñàü


ca dvàràbhimukhabhadragàm
||

devyàdhyàna manusmçtya dhåpadãpàdibhissaha ||

viùñaropari ||

oü vàgã÷yàsanàya namaþ || ityàsanapåjàü kçtvà ||

hàü vàgã÷vari àgaccha 2 àvàhanàdi pårvaü || oü håü vàgã÷varyai namaþ || iti


pàdyàdinà sampåjya ||

ã÷a÷irasamuttànà mçtumatãü bhàvayitvà sannidhànàya yoni mudràü pradar÷ayet ||

såryakàntàdaraõitaþ srottriyàgàratopi và || pàtreõa pihite pàtre vahnimànàya


yettaþ ||

jvalantaü pàtrasthamagnimànãya ||

oü phañ agneþ prokùaõaü karomi phañ || evaü || nirãkùaõaü || avaguõñhanaü ||

p. 22)
oü håü agnimavaguõñhayàmi håü || kavacenàvaguõñhanaü | oü raü agnaye namaþ |
oü j¤àna÷aktyàtmane'gnaye
namaþ || iti påjanam ||

oü phañ kravyàdaü niùkarùayàmi phañ ||

iti darbhakàõóaü prajvàlya nair-çte kùipet ||

agneþ kravyàda÷uddhirastu svàhà || tilena àpa ||

tato målamuccàryagni pàtraü hastadvaye gçhãtvà nàsàgreõa ghràtvà'gne÷caitanya


tayàjvàlàgraü målena
gçhãtvà vàmanàsàpuñena pårakenà'gniü hçdi pravi÷ya svacaitanyànalenaikã kçtya
bahirdakùiõanàsàpuñena recakena målamuccàrya pàtre kùipet ||

oü raü agnaye namaþ || aïgaùañkena påjanam || målenàmçtãkaraõaü || svayameva


÷ivaþ iti dàróhyena
÷ivàbhimànaü gçhãtvà vahniü ÷ukraråpaü dhyàtvà màyàü vàgã÷varãü
parikalyyavahniü yonau
bhràmayàmi namaþ ||

iti triþ paribhràmya || tasyàü yonau || oü håü yojayàmi namaþ || nair-


çtyàdi÷i kùipet ||

tato vahniü målena vãkùyàstràya phaóiti |

arghajalenàgniü proktyàstràya phaóiti darbhaiþ santàóya huü ityargha


jalenavahnimabhyukùya tasminnagnau |

ràü jañharàgnaye namaþ || rãü vaindhavàgnaye namaþ || råü bhaumàgnaye namaþ


|| iti sampåjya ||

jañhara vaindavabhaumàgnãnàmaikyaü vibhàvya | raü iti pàvaka caitanyaü tasmin


saüyojya
praõavenàgnimabhimantrya vaü iti dhenumudrayà'mçtãkçtyàstràya phaóiti
vahnimabhyukùya ||

håü ityavaguõñhya vahniü målena sampåjya vahniü karàbhyàü gçhãtattolya


jànuspçùñamahãtalaþ
kuõóopari triparibhràmyàtmanobhimukhaü vahniü praõavamuccaran parama
÷ivajãvabuddhyàsohamiti
jãvabuddhyàvàgã÷varyà yonau kùipet ||

tato vàgã÷varã vàgã÷varàbhyàü namaþ || iti sampåjya |

kàme÷varã kàme÷varayoþ saïgaü savicintya || kàme÷varã garbhanàóyàü


taccaitanyaü saüyojya ||

iti ku÷aindevyàyonimàcchàdya garbharakùàrthaü vàgã÷ã yoniü pracchàdayàmi


namaþ ||

iti darbhairyoni pracchàdanaü || oü phañ akùavàñaü kalpayàmi namaþ || iti


sàgrairårdhvamukhairaùñabhirdarbhairdarbhamadhye da÷asudikùu'kùavàñaþ ||

tato darbhaviùñaraü kçtvà saptadhàstreõa vàgã÷yà dakùahasta sthitaü kaïkaõa


råpaü dhyàtvà | oü phañ
vàgã÷yàþ kaïkaõaü badhnàmi namaþ || dadyàt ||
dakùiõahastasthitaü kaïkaõaråpaü dhyàyet ||

oü ràü agnigarbhàyai namaþ | iti påjà ||

tato jvàlinã mudràü pradar÷ayet ||

maõibandhau samaukçtvà karau pratihatàïgulã ||

madhyame milite kçtvà tanmadhyeïguùñhakaü kùipet ||

vahnimuddãpayetpa÷càjjvàlinyàü mudrayànayà ||

tato vahnimantreõàgniü prajvàlayet ||

citpiïgala hana 2 daha 2 paca 2 sarvaj¤à j¤àpaya svàhà || iti vahniü


prajvàlya kçtà¤jaliþ ||

agniü prajvàlitaü vande jàtaråpaü hutà÷anam || suvarõavarõamamalaü samçddhaü


vi÷vato mukham ||

p. 23)

upasthàpayet || tataþstilaiþ || oü juü agnergarbhàdhànaü karomi svàhà || à 3


||

evaü || oü juü agnergarbhàdhànaü sampadyatàü svàhà || à 3 || vyoü agne


pumànbhava namaþ || iti
vidhyarghataþ darbhàgreõa jalaü kùipet ||

oü vyoü agnaye puüse namaþ iti påjanaü || oü vyoü agneþ puüsavanaü


saüpadyatàü svàhà || à 3 || oü ãü
agne vibhaktàvayavo bhava namaþ || iti darbhàgreõa samagramagni÷arãramàlikhya
||

oü ãü agnyàkàràya namaþ || iti påjà ||

oü håü agne vaktrakalpanàü karomi svàhà || à 3 || sampadyatàü || 3 ||

oü agne netratraya kalpanàü karomi svàhà à 3 || saü 3 ||

oü håü saþ ãü agneþ ÷ivatatvamukhaü karomi svàhà à 3 || saü 3 || oü juü ãü


agne vidyàtatva hçdayaü
karomi svàhà à 3 saü 3 || oü oü ãü agneþ àtmatatva pàdau kalpayàmi svàhà 3
saü 3 || oü ãü agneþ ÷iraþ
cchandau kañiü pàdau sarvàõyaïgàni sa¤jãvayàmi svàhà 3 saü 3 || oü ãü agneþ
sãmàkalpanaü karomi
svàhà 3 saü 3 || oü ãü agneþ sãmanto nayanaü karomi svàhà 3 saü 3 || oü phañ
agniü bãjaü bãjayàmi?
svàhà 3 oü phañ agnaye namaþ ||

iti påjanam ||

oü phañ agneþ prasavàbhimukho bhava namaþ || iti vij¤apyà¤jaliü baddhvà


vàgã÷yà agniþ saüjàtaþ iti
vibhàvya ||
oü phañ j¤àna÷aktyàtmane agnaye namaþ | iti påjanam ||

oü håü agnerjàtakarmakaromi svàhà 3 saü 3 ||

p. 23b)

oü phañ astràya phañ agneþ såtaka ÷uddhirastu svàhà 3 saü 3 ||

astreõa kuõóàtsåtaka ÷uddhiþ ||

oü phañ agnevaktrodghàñaü karomi svàhà 3 saü 3 || oü phañ


agnervaktràbhighàraü karomi svàhà 3 saü 3 || oü
phañ astràya phañ agniü parisamåhàsi || evaü paryukùyàmi || pariùi¤càmi ||
tatastaraparidhiviùñaranyàsaþ
|| phañ agnimàstçõàmi phañ || pårve darbhakàõóatrayaü || dakùiõe pa¤ca ||
uttare pa¤ca || pa÷cime trãn
||

tato hastamàtrasamidho darbhadvaya sahitàþ uttaràgràþ pårve ||

pårvàgràdakùiõe || pårvàgrà uttare || uttaràgràþ pa÷cime || iti paridhi


nyàsaþ || tato viùñara
catuùñayaü dikùasthàpayet || pårve brahmaõe namaþ || dakùiõe rudràya namaþ |
pa÷cime viùõave namaþ ||
uttare sadà÷ivàya namaþ || tato jvàlàliïgopari målena sàïgena ÷àntikala÷aü
påjayet || tadyathà ||

tatràdau jvàlàliïgau parisajalakala÷e saptadarbha pi¤jarakçta viùñarasahitaü


vibhuü yajet || tasya
dhyànamàha ||

devaü caturbhujaü dhyàyecchrãkaõñhaü nãlakaõñhakam || caturvaktraü


÷ålapàõimakùasåttrakaràrpitam ||
vçùabhàråóhamatyugraü pçthakchaktyà? samanvitam ||

tadutsaïge tu hemàbhàü sàkùamàlàü kamaõóalum || devãü varàbhaya karàü


jyotãråpàü tu cintayet ||

oü håü jvàlàråpàya jvàlàliïgasthàya bhairavàya namaþ || iti ÷àntikala÷apåjàü


||

p. 24)

målenasàïgena ÷àntikala÷aü påjayet || tato da÷asudikùu lokapàlada÷akaü


påjayet || tadyathà ||

airàvanasamàråóhaü sahasranayanaü harim ||

vajrahastaü ÷acãyuktaü homakàle tu cintayet || oü låü indràya vajrahastàya


namaþ || pårve ||

pa¤cavaktraü vi÷àlàkùaü svàhayà sahitaü sadà || ÷ukàråóhaü ÷aktihastaü


navajihvaü vicintayet ||

oü råü agnaye ÷aktihastàya namaþ ||


pretàråóhaü daõóahastaü nãlajãmutasannibham || yàmãyuktaü sadàdhyàye dantakaü
mahiùàsanam ||

oü ñåü yamàya daõóahastàya namaþ ||

devãü yuktaü mahàbàhuü khaógàhastaü trilocanam || nir-çtiü caiva loke÷aü


homakàle tu cintayet ||

oü kùåü nair-çte khaógàhastàya namaþ || pa÷cimasthaü sa devãkaü nirmalaü


makaràsanam ||

pà÷ahastaü sadàdhyàye home vighnaugha÷àntaye || oü våü varuõàya pà÷ahastàya


namaþ ||

mçgàråóhaü javayutaü dhvajahastaü samãraõam || ÷aktiyuktaü vahni÷àyaü


homakàle tu cintayet ||

oü yåü vàyave dhvajahastàya namaþ ||

kuberaü tryambakamakhaü nidhã÷aü sarvasiddhidam || yakùaràjaü gadàhastaü


cintayedvighnaֈntaye ||

oü kuü kuberàya gadàhastàya namaþ ||

vçùàråóhaü mahe÷ànaü svacchasphañikanirmalam ||

÷ålahastaü sadàdhyàyed devyà sàrdhaü trilocanam ||

oü måü ã÷ànàya tri÷ålahastàya namaþ ||

brahmàõaü kamalàråóhaü padmahastaü caturmukham ||

p. 24b)

gàyatrã sahitaü dhyàyeddhome vedanidhiü param ||

oü àü vràü vraü brahmaõe padmahastàya namaþ || ÷aïkhacakragadàpadmairbhåùitaü


ca carbhujam ||

÷riyà yuktaü pãtavastraü viùõuü vicintayedbudhaþ ||

oü hlàü viùõave cakrahastàya namaþ || oü jyaü agnerniùkràmaõaü karomi svàhà


|| 3 || sampadyatàü || 3 ||
oü jyoü agneràdityadar÷anaü karomi svàhà 3 || saüpadyatàü 3 ||

agne ÷ivàgnirbhava namaþ || ÷ivàgnaye namaþ || iti påjà ||

agneþ ÷ivàgniriti nàmakaraõaü karomi svàhà 3 || saü 3 || vàgã÷yà


kaïkaõamokùaü karomi svàhà à 3 ||
saü 3 ||

vàgã÷yàviùñararåpaü kaïkaõaü vimucya || brahmaõe namaþ || påjà ||

brahmaõe svàhà 3 || brahmankùamyatàü | pårvaviùñaraü vimocayet ||

oü evaü rudràya namaþ || rudràya svàhà 3 || rudrakùamyatàm || dakùiõa


viùñaraü vimocayet ||
oü viùõave namaþ || oü viùõave svàhà 3 || viùõokùamyatàm || pa÷cimaviùñaraü
vimocayet || oü sadà÷ivàya
namaþ || oü sadà÷ivàya svàhà 3 || sadà÷ivakùamyatàm || uttara viùñaraü
vimocayet ||

oü juü vàgã÷varyai namaþ || påjà || juü vàgã÷varyai svàhà 10 || vàgã÷vari


kùamyatàm ||

sçùñisthitilaye dakùe bhogamokùaprade ÷ive || vàgã÷vari namastestu gaccha


devi suviùñapam ||

p. 25)

tato hasta màtrà idhmàhomaþ || 24 || målena || ÷ivàügniü tarpayàmi svàhà 24


||

oü atha sragsruvasaüskàraþ ||

oü phañ prokùaõaü karomi phañ || avaguõñhanaü || ÷ivàmbhasà prokùaõam || evaü


|| tàpanaü || bhràmaõaü
|| punaþ prokùaõam || agreõa tadagraspar÷aþ || punaþ prokùaõabhràmaõa
tàpanàni || tanmadhyena
tanmadhyaspar÷aþ || punaþ tàpayàmi namaþ || bhràmayàmi || prokùayàmi ||
målena tanmålaspar÷aþ || tato
nàbhà'vadho mukhau saüsthàpya || ÷iva÷aktibhyàü samàlabhanaü gandho namaþ ||
argho namaþ || puùpaü namaþ
|| årdhvamukhau kçtvà || ÷ivàya namaþ || ÷aktaye namaþ ||

tata àjyasaüskàraþ ||

àjya pàtramànãya | astràya phaóiti prakùàlya | målenà'jyaü vãkùya | astràya


phaóiti prokùya | astràya
phaóiti darbhairghçtaü santàóya | huü ityarghajalenà'bhyukùya | iti saüskàra
catuùñayaü
kçtvà'jyapàtraü vàyu koõe saüsthàpya | namaþ iti mantreõàjya sthàlãü
sthàpayet ||

idaü tàpanaü ||

tato darbhayugalaü prajvàlyàjye nikùipya dagdha÷eùaü nama iti mantreõàgnau


kùipet ||

idaü pavitrã karaõaü ||

punaþ prajvàlitena darbha yugalena humiti mantramuccaran || ghçtaü nãràjya


agnau kùipet ||

ityabhidyotanaü ||

tataþ prajvàlita ku÷amuùñiü gçhãtvàstràya phaóiti mantramuccaran ||

ghçte prajvàlitàndarbhànpradar÷yàgnau kùipet ||

ityuddyotanaü ||
tata uttànayorhastayoraïguùñhakaniùñhikàbhyàü pavitraü
pçthakpçthagvçtvà'stràya phaóiti mantramuccaran
pràïmukhaü ghçtamutplavanamàtmanobhimukhaü saüplavanaü ca kçtvà
målenasàïgenàjyaü påjayet | te
naivàmçtãkaraõaü || àjyaü målenàrcayet ||

ityàjyasaüskàraþ ||

laü sadyojàtavaktreõa raü aghoravaktramanusandadhe svàhà || 3 ||

raü aghoravaktreõa yaü tatpuruùa vaktramanusandadhe svàhà || 3 || yaü tat


puruùavaktreõa kùaü ã÷àna
vaktramanusandadhe svàhà || 3 || oü håü nàóitraya kalpanàü karomi namaþ |
ityàji pàtre pårvàgraü
darbhadvayaü sthàpayet || tatra madhye ||

oü hàü icchà÷aktaye namaþ || oü vahnidhàmne suùumõàyai namaþ || svavàme ||

oü hrãü kriyà÷aktaye namaþ || oü saþ somadhàmne ióàyai namaþ || svadakùe ||

oü håü j¤àna÷aktaye namaþ || oü juü såryadhàmne piïgalàya namaþ || athàgneþ


||

oü ÷ivàgnerbhàgatrayakalpanàü karomi namaþ ||

ityurdhvamukhaü pràde÷amàtraü samidhàdvayaü dadyàt ||

oü oü piïgalàsraya såryàya namaþ || iti svavàme vahnidakùe påjanam ||

oü juü suùumõà÷rayàyàgnaye namaþ | iti madhye || oü saþ ióà÷rayàya somàya


namaþ || iti svadakùe
vahnivàme || oü juü saþ agnaye svàhà || ityàjya dakùabhàgàdvahni dakùabhàge
|| målena somàya svàhà ||
ityàjya vàmabhàgàdvahnivàmabhàge ||

p. 26)

vàmabhàgàdvahnivàmabhàge ||

oü juü saþ agnãùomàbhyàü svàhà ityàjya madhyabhàgàdvahni madhyabhàge ||

iti ÷uklapakùe ||

oü juü saþ agnaye svàhà || ityàjya dakùabhàgàdvahnidakùabhàge || oü juü saþ


såryàya svàhà || ityàjya
vàmabhàgàdagni vàmabhàge || oü juü saþ agni såryàbhyàü svàhà || ityàjya
madhyabhàgàdvahni madhyabhàge
||

iti kçùõapakùe ||

oü juü saþ ÷ivàgneþ prà÷anaü karomi svàhà || 3 || saüpadyatàü 3 || tato


yajamànasya saparivàrasya
tilakaü puùpamà÷ãrvàdaü ca datvàbandhàmi kaïkaõaü te
baddhamatirbhavabhayocchityai ||
bhaja nipuõamamalamabhayàya ÷à÷vataü sthànam || pràõàpànau cakùu÷÷rottre
ghràõaü manaþ ÷iro hastau
pràkçtàvapi yadupàtuü tat te devaþ ÷ivaþ pàtu ||

oü pàpaharaste bhagavà¤÷ivo'÷ubhaü haratu sarvabhåtagaõàþ ÷àntyai bhavantu


yatnàddhçdayaü nàràyaõaþ
pàtu ||

iti kaïkaõamantraþ || athàjya dar÷anam ||

àjyaü tejaþ samuddiùñamàjyaü pàpaharaü param || àjyaü svaràõàmàhàra àjye lokà


pratiùñhitàþ ||

divyàntarikùabhaumàdyairyatte kilviùamàgatam | tatsarvamàjya spar÷ena


vinà÷amupagacchatu ||

àtmano vàïmanaþ kàyopàrjitapàpa nivàraõàrthama÷eùa pàpakùayàrthaü


sveùñadevatà prãtyarthaü
÷ivàgnaye idamàjyamarpayàmi namaþ || ityàjya dar÷anam ||

agniü jvàlàmayaü devaü bhåùayantamaneka÷aþ || jvàlàmaõóitamàkà÷aü


sàkùasåtrakamaõóalum ||

varadàbhayahastaü ca ÷vetavarõaü hutà÷anam || ÷ukapçùñhagataü devaü


÷aktihastaü caturbhujam ||
mçgàjinena sannaddhaü yajamànavarapradam ||

trinetraü pa¤cavaktraü ca homakàle tu cintayet || evaü dhyàtvà bhagavantaü


sarvasiddhi pradàyakam ||

svarõà÷varåvinirmitaü hutavahaü sindåra pu¤japrabhaü jvàlàbhi nicitàïgaroma


hçdayaü kàntyàjaganmohanam
||

a÷vàkàramanarghyaratnavilasadbhåùànamatkandharaü ratnairindriya
nirgatairvasumatãmàcchàdayantaü smaret ||

÷aktiü vahneþ srågsråvau dakùahastairvàmairhastaistomaraü tàla vçttam ||


sarpiþ pårõaü taptasau
varõavarõaü pàtraü ÷a÷vatsaptajihvàü dadhànàm ||

oü juü saþ ÷ivàgneccuóàdyàþ saüskàràbàlyàdi saüsthità brahmacàri vratàntà÷ca


sarve saüskàràþ
sampårõàssantu vauùañ || iti pårõà ||

tataþ svadakùe ca mase viùõuü påjayet || puùpàkùatatilairyuktaü pavitraü


tatra kalpayet ||

svanàmapadasaüyuktaü svàdhyàyena namontagam || ÷aïkhacakragadàpadmairbhåùitaü


ca caturbhujaü ||

÷rãvatsakaustubhoraskaü vanamàlàvibhåùitam || dhyàye devaü vidhaü devaü ca


mase viùõumavyayam ||

viùõupãñhàya vidmahe viùõudhyànàya dhãmahi tanno viùõupracodayàt || 3 ||

oü bhåpuruùamàvàhayàmi namaþ || oü håü bhuvaþ puruùamàvàhayàmi namaþ ||


p. 27)

oü hrãü svaþ puruùamàvàhayàmi namaþ || oü håü hrãü bhårbhuvassvaþ


puruùamàvàhayàmi namaþ ||

bhagavanviùõo àgaccha 2 bhagavanviùõo svàgataü bhoþ santiùñha 2 sannidhatsva


2 haü haü haü bhagavanpàdyaü
gçhàõa namaþ ||

oü haü haü haü viùõo àcamanãyaü gçhàõa svadhà || oü haü haü haü viùõo arghyaü
gçhàõa svadhà ||

evaü samàlabhannamàdhatsva || evamakùatapuùpàõi vauùañ || evaü


pa¤copacàrapåjàü gçhõa 2 vauùañ | oü
håü viùõave namaþ ||

iti camasapàtra påjanam ||

tasmàdàj¤àü gràhayet ||

pa÷varthaü yaj¤a àrabdha àtmàrthaü vàpi sàdhakaiþ || bhagavaüstutprasàdena


yàge nicchidratàstunaþ ||

atha carusaüskàraþ ||

carusàdhanàrthaü kuõóadagnimànãya carusàdhanaü kuryàt ||

athavà yadi dãkùàparastvayaü vi÷eùaþ carvarthamagnimudyatya


kavacenàvaguõñhitaü surakùitaü sthàpayet ||

yadi laukikàgneþ siddhaü carumànãtaü tadàyaü saüskàraþ ||

atha svavàmegni dakùe maryàdayàmaõóalaü kçtvà pårvàgràndarbhànàstãrya | tatra


àdhàra÷aktyai namaþ ||

ityàsanapakùaü saüpåjya | tadupari caruüsaüsthàpya | tatra målena sàïgena


caruü sampåjya
amçte÷amudrayà'mçtãkçtya | darbhakàõóaü prajvàlya phañ nãràjanaü karomi phañ
||

iti caråpari trinbhràmya agnau kùipet | ÷ivàmbhasà prokùya | astreõa


darbhaviùñaramadhye prajvàlyà'grataþ
viùñarasahitaü me kùaõaü sthàpyasandãpyà'rghapàtràmbunà'laïkçtya aïgaistriþ
kuryàt ||

oü juü saþ svatapto bhavastvà ityagnau hà iti carau || oü juü santuùño bhava
svà ityagnau hà iti carau ||

evaü vyoü ãü håü juü phañ | agnàvadhi÷ritya || tato bhåmau svadakùe àsanàya
namaþ iti darbhànàstãrya
carumavatàrayet ||

÷ãtàbhighàraþ somavyàptyànisvinnatà doùopa÷amanàya målena sàïgaùañkena vauùaó


jàti yutena ||

sva÷ãto bhava vauùañ svà iti carau || hà ityagnau ||


evaü juü su÷ãto bhava vauùañ svà iti carau || hà ityagnau 3 ||

evaü vyoü ãü huü juü phañ || punaþ somavatyai namaþ påjanam ||

oü syåü jagadàpyàyakartre somàya namaþ iti || tataþ saüpàta homaþ || tatastaü


carumastreõa ||

oü phañ carumàcchàdayàmi namaþ || iti darbhairàcchàdya | oü håü caruü


saürakùayàmi namaþ ||
ityuparipuùpaü dadyàt ||

tato navajihvà jvàlàliïgopari kalpayet påjaye÷ca || tadyathà ||

oü prabhàyai namaþ || oü dãptyai namaþ || oü prakà÷àya namaþ || evamarcà ||


marãcyai || sthàpinyai || rucyai
|| karàlyai || lãlihàyai ||

iti jvàlàliïgopari jihvàråpà÷cintayet påjaye÷ca || atha kuõóamadhye navajihvà


påjanaü yathà ||

ràjyàrthadàyai namaþ pårve || dàhajananyai namaþ àgneye || oü mçtyudàyai


namaþ dakùiõe || oü
÷attruhàriõyai namaþ nair-çte ||

p. 28)

oü va÷ãkartryai namaþ pa÷cime || oü uccàñinyai namaþ vàyau || arthadàyai


namaþ uttare || oü muktidàyai namaþ
ã÷àne || oü sarvasiddhipradàyai namaþ madhye ||

evaü sampåjya svàhànto homaþ || tata pårõà || dvàre÷eti ||

oü juü saþ ÷ivàgneþ jihvàkalpayàmi svàhà vauùañ ||

atha dvitãyà || 3 ||

÷ivàgnerjihvà sannidhirastu svàhà vauùañ || atha vahniü caitanya tayà


kalpitaü jvàlàgraü vibhàvya ||
raktaü jañàdharaü vahniü cintayedraktavàsasam ||

vàmautsaïgragata svàhaü dvibhujaü tu trilocanam || ÷uka pçùñhàsanaü devaü


jvàlà÷ma÷råvibhåùitam ||

ãdç÷aü cintayeddevaü havyakavye ca pàvakam || ÷ukàråóhàya svàhà sahitàya


÷aktihastàyàgnaye namaþ ||
iti påjanam ||

tato vahni jvàlàgraü jumiti gçhãtvà vahni caitanyaü vibhàvya ||

oü juü ÷ivàgnerjvàlàgre saïgçhõàmi namaþ || iti tarjanyà kuñilã kçtàyà


saïgçhya |
dakùiõanàsàpuñena svãkçtya hçtgata caitanyà nalena saüyojya ||

hçtkaõñhatàlubhråmadhya krameõa brahmarandhraü gacchet ||


tata dvistanãmanaïgadhenuü dugdhvà tasyàþ kùãraü nirmathya havira haü ghçtaü
nirgataü vibhàvya |
tatghçtaü gçhãtvà punaste naiva krameõa hçdyavaruhya målena sàïgena yathà
÷aktihomaü vidhàya |
pårõàdeyà || tadyathà || oü dharmàdharmahavirdãpte svàtmàgnau manasà ÷råcà ||

p. 28b)

suùumõàvartmanà nityamakùavçttãrjuhomyahaü svàhà ||

iti bàhyavahnau caitanya vahniü saüyojya | tasya vahneþ madhya jihvàyàþ


÷ivatàbhàvenàmçte÷vara råpaü
smçtvà taü ca |

dhyàyedàtmani deve÷aü candrakoñi samaprabham || kundendu gokùãranibhaü


himàdri sadç÷aü vibhum ||

÷ubhrahàrendu kàntàdi sitabhåùaõabhåùitam || sitacandanaliptàïgaü


karpårakùoda dhåsaram ||

sphura÷candrà?mçtasphàrabahalormi pariplåtam ||
somamaõóalamadhyasthamekavaktraü trilocanam ||

sitapadmopaviùñaü ca baddhapadmàsana sthitam ||

caturbhujaü vi÷àlàkùaü varadàbhaya pàõikam || paripårõaü tathà candraü


vàmahastasya cintayet ||

sarva÷vetopacàreõa càrcitaü tamanusmaret |

iti dhyànena mànasaiþ pa¤copacàrairdevaü sadevãkaü saparivàraü påjayet ||


tadyathà ||

nàbhau kandaü hçdayàvadhinàlaü hçdaye padmaü sitamaùñadalaü dharmàdi caraõaü


siühàsanà'nantàsanaü
vibhàvya tatroparibhagavantaü påjayet ||

evaü bàhyàgni caitanyàgni ÷ivànàmekã bhàvaü kçtvà | teùàü svamårterapyekã


bhàvaü kçtvà nyàsaü
kuryàt || ÷ivatatvàya namaþ karandhre ||

oü sadà÷ivatatvàya namaþ lalàñe || ã÷varatatvàya namaþ bhråmadhye ||


vidyàtatvàya namaþ | tàluni ||
màyàtatvàya namaþ kaõñhe || kàlatatvàya namaþ | hçdi || niyati tatvàya namaþ
nàbhau || puruùa tatvàya
namaþ meóhre || prakçti tatvàya namaþ pàdayoþ ||

p. 29)

atha tritatvanyàsaþ ||

oü saþ ÷ivatatvàya namaþ karandhre | oü juü vidyàtatvàya namaþ | bhråmadhye


|| oü oü àtmatatvàya namaþ hçdi
|| oü juü saþ amçte÷vara mårtaye namaþ || sakaladehe ||

tataþ karanyàsaü kuryàt || aïguùñhàdi kaniùñhàntaü hçdayàdyaïgapa¤cakaü |


astraü nakheùu | iti
karanyàsaþ ||

oü juü hçdayàya namaþ aïguùñhayoþ || vyoü ÷irase svàhà tarjanyoþ || ãü


÷ikhàyai vauùañ
madhyamàïgulyoþ || huü kavacàya huü anàmikayoþ || juü netrebhyo vaùañ
kanãyasyoþ || phañ astràya phañ
nakheùu ||

iti karanyàsaü kçtvà dehanyàsaü kuryàt || evaü hçdayaü hçdaye | ityàdi |


astraü sarvàïgeùu ||

evaü dehanyàsaü kçtvà punarmålaü sakaladehe nyaset ||

oü ÷uddhadehàya namaþ oü mårtyai namaþ ||

iti sakaladehanyàsaü kçtvà tataþ padmamudràü baddhvà yathoktaü dhyànaü kuryàt


||

devaü svadhàkala÷a iti |

yathokta dhyànena svamårtiü ÷ivasvaråpaü dhyàtvà | tato bàhyayàgàrthaü


svavàme målàïgairarghapàtra
påjanaü kùãràrõavoparibhàvenàùñàïgaü pà¤càïgaü tryaïgaü và kuryàt ||

amçtamudràü baddhvà tadambukaõaiþ sarvopacàrànsaüprokùyàtmànaü ÷ivasvaråpaü


saptadhàmålena
årdhvarekhàü lalàñe tilakaü kuryàt || målàïgairàtma påjàü kuryàt ||

tato bàhye kuõóamadhye ÷ivàgnermadhyajihvànusàreõa nàbhau kandaü hçdayàvadhi


nàlaü hçdaye

p. 29b)

padmaü sitamaùñadalaü dharmàdi caraõaü siühàsanànantàsanaü agnimårtiü


vibhàvya |

oü juü agniü ÷iva svaråpaü kalpayàmi namaþ |

iti pràïnive÷itàü jvàlàü hçdayàdunmãlyadakùanàsàpuñena recakena bàhya


vahnyantarbhàvitàsanopari
kùipet ||

evameva ÷ivàgni caitanyàgni parame÷vara svamårttãnàmekã bhàvaþ ||

tato bàhyakuõóasthitasyàgnermadhya jihvàyàþ ÷ivatàbhàvenàmçtã÷vararåpaü


smçtvà taü ca ||

dhyàyedàtmani deve÷aü candrakoñi samaprabham || dhyànaü smçtvà ||

a¤jalau puùpamàdàya devasyà vàhanaü kuryàt ||

oü bhagavannàgaccha 2 namaþ ityàvàhanam || bhagavaüstiùñha 2 svàheti


sthàpanaü || bhagavansannidhatsva 2
bhagavansanniruddho bhavaü huü phañ || bhagavansannihito bhava |
bhagavannetatsannive÷a |

oü håü bhagavannavaguõñhanaü karomi namaþ ||


ityavaguõñhya || bhagavannamçtã karomi namaþ || ityamçtã kçtya ||

tato mantràrghapàtràt bhagavanpàdyaü gçhàõa namaþ || bhagavannàcamanãyaü


gçhàõa namaþ ||

evaü pa¤copacàrapåjàü gçhõa 2 vauùañ || tato målena sàïge sadevãkenàrcayet ||


dvàrapåjà || gurupåjà
|| àdhàra÷aktyàdyàsanapakùaü || aghoraü savaktraü sàïgaü || aghorã÷varãü
savaktràüsàïgaü niùkalaü
sàïgaü bhairavàvaraõaü | astràvaraõaü | vidye÷àdi saptàvaraõaü |
brahmyàdimàtryaùñakaü |
bhavàdinàmàùñakaü ||

p. 30)

herukàdi vañukàdi kùetre÷à varaõam || mantràdyadhva ùañkamiti saüpåjya ||


tataþ pràïnive÷itasya caroþ
||

oü hrãü ùaórasàpàcinyai sthàlyai namaþ || iti påjanam || oü svyåü saþ saþ


somakoñipadasomasomadhàmadhàmà'yàmçtakalanàyànnàya vauùañ || målena sàïgena
påjanam ||

oü juü saþ carumamçtãkaromi namaþ || ityamçtamudrayàmçtãkaraõaü | tataþ


saüpàtaü homaþ || oü saüpàtaü
karomi ÷và ityagnau hà iti carau || à 31 ||

evaü samidyavatilàdãnàü sarveùàü homopayogi dravyànàmàhutibhistribhiþ


sampàtaü kuryàt ||

tataþ kala÷eùu yàgamaõóale kùetrapàlànàü và agnau và agnisamãpe lokapàlànàü


caroþ ki¤cidannaü
gçhãtvà matsyaü màüsaü apåpàdi sahitaü ghaõñhàvàdana pårvaü naivedyaü nivedya
||

oü bhairavavaktraü ÷ivàgnivaktreùu nusandadhe svàhà || àjyen | à 3 || oü


bhairavavaktrajihvàü ÷ivàgni
vaktrajihvà svanusandadhe svàhà || 3 ||

tato målamantramuccàrya | agnerbhàvanayà hçdayàdvàmanàsàpuñena


nirgatyasthaõóile÷asya dakùiõe pravi÷ya
àvaraõebhya evameva prave÷anirgamanam ||

vahnerdakùeõa pravi÷eti nàóãsandhànam || ityagnisàdhanam ||

tata anugrahàbhimukhãkaraõàya samidàü homaþ ||

oü amçte÷vara bhairavaü tarpayàmi svàhà || à 108 || và 54 | và 27 || và 14 ||

p. 30b)

aïgànàü da÷àü÷aþ || devyàbhairavàdardhaü | bhairava vadvàgaõã÷àdãnàü sarveùàü


à 1 ||

atha yadi yajamàno vyàdhyàdigrastho bhavati | tadàkùãràkusamidbhiþ tataþ


÷àntikala÷e ÷uklapuùpairvà
tadabhàvàtsitataõóulairdvagdhena candanena ca | anena vidhinàrakùàmantreõà
mçte÷varaü vyàdhi÷àntyarthaü
påjayet ||

oü juü saþ amçte÷vara bhairava amukaü sarvarogebhyo rakùa 2 saþ juü oü namaþ
svàhà à 108 và 54 và 27 và
14 và 7 | aïgànàü da÷àü÷aþ || oü juü saþ amçta lakùya?
amukamàdhivyàdhibhayàdrakùa 2 saþ juü oü
namaþ svàhà à 54 | và 27 và 14 và 7 ||

oü juü amukasya hçdayaü rakùa 2 hçdayàya namaþ svàhà || vyoü amukasya


÷irorakùa 2 ÷irase svàhà svàhà ||
ãü amukasya ÷ikhàü rakùa 2 ÷ikhàyai vauùañsvàhà || håü amukasya kavacaü rakùa
2 kavacàya håü svàhà
|| jyoü? amukasya netrerakùa 2 netrebhyo vaùañ svàhà || phañ amukasya sarvàõi
aïgàni rakùa 2 astràya phañ
svàhà || yaduktaü amçte÷a vidhàne ||

kùãravçkùasamidbhistu kùãràktàbhissamàhitaþ || homayedyasya nàmnaiva tasya


÷àntirbhaveddhråvam || 4 || iti
jura÷àntiþ || tata àjyena |

oü juü saþ amçte÷vara bhairavaü tarpayàmi svàhà || à 24 và 27 và 14 và 7


aïgànàü pratãkaü à 1 tataþ
pårõà || oü juü saþ sarvamantracakratçpti(siddhiþ)rastu svàhà vauùañ ||

p. 31)

atha dvitãyà ||

oü juü saþ bhairavàpyàyanamastu svàhà vauùañ || athànyà ||

athasaptàvaraõa homaþ ||

tatràdau vidye÷varàþ || oü hrãü anantàya svàhà | oü jhråü såkùmàya svàhà | oü


såü ÷ivottamàya
svàhà || oü kùåü ekanetràya svàhà || kùyàü ekarudràya svàhà || ylåü
trimårtaye svàhà || hjåü
÷rãkaõñhàya svàhà || ÷rãü ÷ikhaõóine svàhà || iti

iti vidye÷varàþ ||

oü ràü rãü rlåü nandine svàhà || màü mãü mlåü hsrauü mahàkàlàya svàhà ||
hsràü bhçïgirudràya
svàhà || oü gåü gàü gaõapataye svàhà || oü vràü vçùabhàya svàhà || oü hsràü
kuükumàràya svàhà ||
oü hrãü saþ ambikàyai svàhà || oü hsåü caõóe÷varàya svàhà ||

iti gaõe÷àþ || evaü loke÷àþ ||

oü låü indràya vajrahastàya svàhà || råü agnaye ÷aktihastàya || ñåü yamàya


daõóahastàya || kùåü
nir-çte khaógà hastàya || våü varuõàya pà÷ahastàya || yåü vàyave
dhvajahastàya || kuükuberàya
gadàhastàya || måü ã÷ànàya tri÷ålahastàya || àü vràü vraü brahmaõe
padmahastàya || hlàü anantà
halahastàya svàhà || iti loke÷àþ ||
jmråü jayàyai svàhà | vmryåü vijayàyai svàhà || gaü subhagàyai || yaü
durbhagàyai || msryåü jayantyai ||
paü å hinyai || hsryåü aparàjitàyai || ràü karalyai svàhà || iti màtaraþ ||

p. 31b)

oü hràü hrãü saþ såryàya svàhà || sråü candramase || rhråü aïgàrakàya ||


shråü budhàya || rsåü
jãvàya || hrãü bhàrgavàya || kùmryåü ÷anai÷caràya || yåü ràhave || hrãü
ketave svàhà || iti grahàþ
| oü anantaràgagajàya svàhà || vàsuki | padma | mahàpadma || takùaka |
kàrkoña || ÷aïkhapàla ||
kulikanàgaràjàya svàhà || vajràya phañ svàhà || ÷aktaye | daõóàya | khaógàya
| pà÷àya | dhvajàya |
gadàyai | tri÷ålàya | padmàya | phalàya phañ svàhà ||

oü hrãü ÷rãü bràhmyai svàhà || màhe÷varyai || kaumàryai || vàràhyai ||


vaiùõavyai || aindryai ||
càmuõóàyai || aparàjitàyai || nàrasiühyai || mahàlakùyai || jayàyai ||
vijayàyai || jayantyai svàhà ||
tataþ kùetre÷àvaraõaü || hràü kùaü kùåü herukàya svàhà ||

oü aiü hrãü làü kùeü tripuràntakàya || oü hrãü håü kùã.ü agnivetàlàya || håü
agnijihvàya || oü
hrãü kùåü håü kurpakaràlàya || oü kùàü yåkùãü vikaràlàya || àü dhåü kùmãü
ekapàdàya ||
kùåü dhåü kùàü bhãmaråpàya || óàmaràya || hàñake÷varàya svàhà ||

oü hrãü ÷rãü devãputravañukanàthàya || dakùiõe vañukavalaye || uttare


yoginãbhyaþ || pa÷cime
sthànakùettrapàlàya || pårve bhåtavalaye || madhye ràjaràje÷varàya || ã÷àne
vi÷vaksenàya || àgneye
vetàla bhairavàya | nair-çtye bahukhàtakàya || vàyavye maïgalaràjànakàya ||
pårõaràjànakàya ||

p. 32)

maïkhàbhidhattattaùkaràjànakàya? || maïgalyaràjànakàya || ànandaràjànakàya ||


sàtãràjànakàya ||
dhànyaràjànakàya || rudraràjànakàya || pa¤càlaràjànakàya || ÷ãtalanàthàya ||
saptàvaraõa devatàbhyaþ
|| tataþ påjà || tatastarpaõam ||

iti sa siddhomaþ || atha pa÷umantraþ ||

sarvalakùaõasaüpårõaü pa÷uü svasnàpyà | vàràhã yamunà gaïgà karato yà


sarasvatã ||

kàberã candrabhàgà ca sindhurbhairava sà gataþ || pa÷usthàne samàyàntu ye


cànyenadasaüj¤akàþ ||

vàcaü te svadhàmi || pràõaü te svadhàmi || nàbhiü te svadhàmi || cakùuste


svadhàmi || ÷rottraü te
svadhàmi || vàkte àpyàyatàü | ghràõaü te àpyàyatàü || ÷rottraü te àpyàyatàü
|| nàbhiste
àpyàyatàü || cakùuste àpyàyatàü || ÷rottraü te àpyàyatàü ||
pa÷upà÷avinà÷àya hemakuña sthitàya ca || paràparàya paramakàraõàyàja råpiõe
||

padme padme mahàpadme padmàvati màye svàhà ||

iti pa÷u prokùaõam || målena ca prokùayet || pheü pheü pa÷ån hana 2 håü phañ
ityabhyukùya || tato
rajumàdàyamastake pa÷uü bandhayet ||

oü hrãü phañ pa÷uü bandhaya 2 || tato devyagre sthàpya ||

målena prokùiõã pàtrajalena prokùya kavacenàvaguõñhya | dhenumudrayà'mçtã


kçtya paramapa÷uråpiõe namaþ
||

iti mantreõa pàdyàdikaü datvà punaþ puùpaiþ påjayet ||

oü rudhiravadanàyai namaþ ÷irasi || aiü caõóikàyai namaþ kapole ||


sarasvatyai namaþ mukhe || ÷raddhàyai
namaþ | medhàyai namaþ cakùuùoþ || bçhaspataye namaþ pràõadàyai namaþ
candràdibhyàü namaþ || nàsikayoþ
||

lãü hrãü bahuråpàyai namaþ pracaõóaråpàyai namaþ || ugranàsàyai namaþ iti


karõayoþ || vaiùõavyai
namaþ jihvàyàü || padmanàbhàya namaþ udare || viùõave namaþ nàbhau || ÷riyai
namaþ guhye || rudhirottamàya
namaþ || bhairavyai namaþ pàdeùu || imamamukaü pa÷uü surgànniyojaya muktiü
pradar÷aya || oü hrãü
candramaõóalàdhiùñhita vighnahàyai ramuü pa÷umarpayàmi svàhà ||

caõóã vidhàne ||

oü hili 2 bahuråpadharàyai caüóaü durgàyai imaü pa÷uü svàrthaü niyojaya 2


muktiü pradar÷aya 2 oü hrãü
÷rãü candramaõóalàdhiùñhita vighnàyai imaü pa÷umarpayàmi svàhà || oü hrãü
÷rãü sarvadevatà råpiõe
baliråpàyàmukapa÷ave gandhamarpayàmi namaþ ||

akùatapuùpàõi vauùañ ||

pa÷o dakùiõe karõe pa÷u gàyatrãü tripañhedyathà || pa÷upà÷àya vidmahe


vi÷vagarbhàya dhãmahi tanno
jãvaþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü håü phañ ÷ivaråpaü gacchatu svàhà || oü juü saþ hasarakùamalavaya-åü


÷ivaråpaü gacchatu
svàhà || 12 ||

karõamåle japet ||

etaddevi mahàmantraü durlabhaü ca svarairapi || karõamåle japedyastu


saptavàraü varànane ||

taü ca mokùapade pràpya ÷ivatatvaü labhet pa÷uþ ||


p. 33)

etadyo vai na jànàti nàrakã pa÷ughàtakaþ ||

tato gandhàkùatajalàdikamàndãya målamuccàrya adya tàvat || amuka ÷armà amuka


gotro dãrghàyurastu
durbhikùaduþkha nivçtti paramànandada÷à÷vamedha
samaphaladhvajamàlàkulavimànavaràrohaõa pårva devã
lokagamanottara ÷à÷vata samàdhi cinmayà khaõóavijayakàmaþ
÷rãmadamukadevatàyai imaü pa÷uü
tubhyamarpayàmi namaþ prasanno bhavet yuktvà puùpàkùata jalàdikaü pa÷o÷÷irasi
kùipet || tata amçmastu
naivedyaü nivedya ||

tataþ pa÷oþ ÷iro dhçtvà imaü mantraü pañhet || yaj¤àrthaü pa÷avaþ sçùñhà
yaj¤àrthaü pa÷ughàtanam
||

atastvàü ghàtayiùyàmi tasmàd yaj¤avidhau vadhaþ || ÷ivàya tu mimaü piõóaü


mattastvaü ÷ivatàü gataþ ||

tadbuddhya svapa÷otvaü hi nà ÷ivastvaü ÷ivosi hi || pa÷urutpàdito


devairyaj¤àrthaü ca vidhànataþ ||

idànãü tu mahotsàhe cchettavyosi mayà nagha || ajosi tvaü pa÷utvena


yaj¤àrthaü nirmitaþ purà ||

tvanmàüsa balidànena hãùñapåjàü karomyaham || pa÷umenaü mayàdattamapa÷utvaü


prade hi me ||

upayogyastvayà kàryo yaj¤a madhye sadaiva hi || devatà balidànena màüsena


rudhireõa ca ||

dàturà padvinà÷àya pa÷uråpa namostute || lokànàmupakàràrthaü pa÷u sçùño mayà


dhvanà ||

prokùito devatà prãtyai mamàtmànaü ca tàraya ||

p. 33b)

rakùàrthaü bandhane sitvaü muktayedhikçto mayà ||

devyàþ prãtiü samumutpàdya svargaü gaccha pa÷åttama || iti taü pa÷uü


bodhayitvà tatra khaógàü påjayet ||

målavidyayà khaógàü niùkçùyà puratasaüsthàpya | hrãü kali 2 vajre÷vari


lohadaõóàyai namaþ ||

iti gandhàkùata jalaiþ prokùayet ||

tatra gandhàkùatajalaiþ sampåjya || àdau muùñi de÷e || *? vàgã brahmàbhyàü


namaþ || madhye sàvitrã
viùõubhyàü namaþ || agre umàmahe÷varàbhyàü namaþ || iti sampåjya ||

taü dhçtvàbhimantrayet ||
khaógadhàyàsuranà÷àya devakàryàrtha tatpara || pa÷uþ cchedyastvayà÷ãghraü
khaóganàtha namostute ||

iti mantreõa khaógàmabhimantrya || punarapi påjayet ||

khaógàya namaþ khaógàbãjàya namaþ ||

vyàsavyàlitasvaràïka sevita hrãü bãjàtmane namaþ || asirvibhinna


daitye÷astãkùõadàro duràsadaþ ||

÷rãgarbhovijaya÷caiva dharmapàla namostute ||

iti pràthya taü khaógamàdàya ||

oü hrãü klãü caõóikàyai lohadaõóàyai namaþ || oü hrãü klãü imamamuka pa÷uü


tçptiü kuru 2 muru 2 he
amuka devi gçhàõa svàhà || iti mantreõa khaógena cchedayet ||

tataþ svayaü devã råpo bhåtvà nirvikalpaþ san tameka prahàreõa cchindyàt ||

savikalpaþ sàdhakastu parahastena cchedayet || tasya rudhiraü gçhãtvà


svapurataþ ànãya svavàme bindutrikoõa
vçtta catura÷raü maõóalaü vilikhyàstra mantreõa prokùyàdhàra÷aktãþ saüpåjya
tadupari rudhirabhàõóaü
saüsthàpya vàmàïguùñhànàmikàbhyàü spçùñvà pañhet ||

oü aiü divyakapàlarudhiraraktavarõàya vadanàya siddhàya siddhaghàtàya namaþ


idaü kapàlaü gçhõa 2 svàhà
||

tataþ kùettrapàleùu kùipet || ÷iro màüsamànãya devyagre saüsthàpya målena


naivedyaü datvà ||

iti balidànaü samàptam ||

taduktaü ÷rã vçddhasvacchande'ùñame pañale ||

÷rãbhairavaþ ||

nivedayet pare brahme bhairavotsaïga vçühite || svadehotkartanaü kçtvà


juhuyàt satataü pare ||

homayet tat samàkhyàtaü mantrasyà pyàyanaü mahat ||

etadvai trividhaü karmamanaþ kàyikavàcikam || kçtvà pårvena ye pa÷càn


mahàpa÷åpakàrakam ||

satvàïgalakùaõopetaü pratyagraü tu nare÷varam ||

susnàtaü susamànandaü baddhanetrapañaü ÷ubham || udalàstu sa÷eùaü vai ajaü và


mahiùaü vçùam ||

mãnaü càthavaràrohe yatki¤cijjãvaråpiõam || su÷uùkaü caiva susnàtaü suromaü


÷çïgiõaü ÷ubham ||

sarvalakùaõasaüpårõamakùatàïgamarogiõam || oü hrãü kùàü kùaþ tçtãyena


àkarõàntàvalokayet ||
tato netra pañàdghàñyà kulàcarasamanvitaþ || arghaiþ puùpàsavopãtaiþ ÷iraþ
pçùñhe kañisthale ||

prokùayitvà pradànena divyanaivedya dhåpakaiþ || yàvannacàlayeddehaü pa÷uü


tàvannapàtayet ||

p. 34b)

hrãü håü kùaþ tçtãyena na vãrakarmasadà caret || * * * * * * * * * * kàma


vibhåtidam ||

yadàdau càlayedvaktraü pa÷càddehaü varànane || a÷ubhaü tat tu vij¤eyaü


duþkha÷okàmaya pradam ||

yadàdau dhvanvate vaktraü pa÷càddehaü punaþ ÷iraþ || siddhi evaü


valakùaõairj¤atvà pa÷uü sarvàïga
kampitam ||

ghàtayitvà tataþ pa÷càd raktenàrghaü vikãryate || cchitvà tasyottamàïgaü vai


sarvakàraõakàraõam ||

÷rã kaõñheti savikhàtaü pa÷ånàü patiravyayam || pa÷ustratraivataü råpaü * * *


* nti mohitaþ ||

tasya yaddakùiõaü hastaü pa÷càdbhåtasuràlayam || yatrotpannaü punastasya pa÷u


pa¤cakabhåùitam ||

ye jànanti mukhepàõi mahàsaühàrabhairavã || nàmnàkaraïkiõã proktà bhuktimukti


phalapradà ||

siddhidà sàdakendràõàü supiõóedamamokùadam || sakç * * rùanàstasya devadevyo


mahàbalàþ ||

adçùña vigrahàþ sarvà nitya tçptàmudànvitàþ || dadanti vipulàü


kàmàmadhamàmadhyamottamàm ||

pårvoktaü vividhàkànnaivedyaü tatprakalpayet || dvaitàdvaita samopetaü


bhakùabhojyànnapànakam ||

tatraivàhàrakaü kàryaü sutçptastu mudànvitaþ || bhaktocchiùñaü


bhavetki¤citpa÷ånàü gopayet sadà ||

mapathaj¤ethavà bhadre agàdhembhasi vikùipet ||

p. 35)

iti samàptaü midaü tatra vij¤eyaü pa÷udehaü vilambitam || pravçùñiü tu


yadàmu¤cet purãùàõóàni÷obhane
||

samairvittàgamaü vindyàdvisamaü j¤ànasiddhidam || purãùaü tu yadà


mu¤cedgçhãtvà vãravandite ||

svakulàmçtasaüyuktaü màndaü bhçïgirajànvitam ||


mahàkuùñasamopetaü munisaïkhyàbhimantritam || saptàda÷àkùaràvidyà nasye pàne
pibedgudaþ ||

àpàdatalamurdhnàntaü sarvàïgeùu samàlabhet || catuùùaùñhi vidhairghoraiþ


kàlakuñàdibhiþ kramàt ||

nàbhibhåyatyasaubhadre ÷astràstrairna sa bàdhyate || stambhayet sarvasainyàni


satyaü devàsuropamaþ ||
dikùurvàbhimukho bhåtvà yadàsau dhvanvate naghe ||

tadà akùàgamaü vindyàddivyastrã priyasaïgamam || sthàna làbhaü ÷arãrasya


vajrakà vacikaü bhavet ||

àgneyàü tu bhayaü ghoraü vahni sa¤jananaü bhavet || durbhikùaü ràùñrasampàtaü


ràjà caiva vina÷yati ||

yàmyàyàü maraõaü ghoraü kartà ca labhate bhya÷am || ati vçùñimanàvçùñiü


bhavate vàsumadhyame ||

÷atråhastàdbhavenmçtyurarthahànirviyogakam || kartàvandujanaiþ sàrdhaü


duùñasattvabhayaü labhet ||

subhikùaü vàruõe bhàge sarvasattva susiddhidam || * * * * * sàdhakendrasya


sarvabhåtà÷caràcaràþ ||

vàyavyaü vidyusampàtaü vidveùo÷càramàraõam ||

p. 35b)

vajravàtà÷anibhayaü saraõaü càrthanà÷anam ||

yatki¤cida÷ubhaü bhadre tatsarvaü vàyavãü di÷am | uttare j¤ànasiddhi syàd


va÷yàkarùaõamàraõam ||

prasàdaü sarvadevãnàü siddhi÷ca manasãpsità || adhamàü madhyamàü kàmàü


kauberãü dhvanate yacà ||

ã÷ànàbhimukho bhåtvà yadàsau dhvanate pa÷uþ || a÷eùaü puõyapàpaü vai


janmàntara÷atàrjitam ||

tadà nare÷vara÷càpi sukhaü modanti mànavàþ || mçtyujidvajrakàya÷ca valãpalita


varjitaþ ||

siddhyanti vipulàü kàmàmadhamànmadhyamottamàn ||

sàdhakasya na sandeha ityàj¤à pàrame÷varã ||

oü juü saþ nyånàtiriktaü pårayàmi svàhà vauùañ || athànna homaþ ||

tribhàgakaraõenànnasya homaþ ||

oü gàü vinàyakaü tarpayàmi svàhà || à 10 | oü hàü bhåtadhàtrãü tarpayàmi


svàhà || 10 || oü ÷rãü
÷riyai svàhà || à 10 || oü juü adhivàsadinaü tarpayàmi svàhà | à 10 || oü juü
adhivàsa siddhirastu svàhà
|| à 10 || oü håü pràya÷cittaü ÷odhayàmi svàhà || à 10 || oü håü pràya÷citta
÷uddhirastu svàhà || à
10 || oü nyunàtiriktaü pårayàmi svàhà || à 10 || oü juü saþ amçte÷vara
bhairavaü tarpayà svàhà || 108 ||
và 54 || oü jåü saþ amçtalakùmãü tarpayàmi svàhà || 10 ||

tato gaõe÷àdãnàü mantràõàü yathà ÷akti yathà'nnavistaraü tarpaõaü kàryam ||


tataþ pårõà ||

p. 36)

dvàre ÷ànavarandhragà hçdaya go vàstu gaõe÷o sanaþ ÷abdàdyà guravaþ


samãrada÷akaü
tvàdhàra÷aktyàtmakam ||

ciddevothavimar÷a÷aktisahitaü ùàdguõyamaïgàvalirloke÷àkàraõàni yasya mahimà


taü netranàthaü stumaþ ||

sarvamantra cakra tçptirastu svàhà vauùañ || devaü svadhà kala÷eti ||

oü juü saþ bhairavàpyàya namastu svàhà vauùañ || madhyapràõa niviùñahaü sa


paramaþ yo roma kåpà÷rayaþ
pràõaþ såkùma vimar÷a÷àli vapuùà sàrdhatrikoñyàtmakaþ ||

tànmantràtma tayà viloma iti yaþ svacchandanàthaþ paro devo sauvidadhàtu


bhairava vapustejaþ paraü ÷à÷vatam
|| oü juü saþ nyånàti riktavidhipåraõamastu svàhà vauùañ ||

tatastarpaõaü ||

anenànnahomena ÷ivaþ saparivàraþ sàïgaþ sadevãkaþ priyatàü prãtostu ||

athàjya homaþ || tatràdau gaõe÷asya ||

vibhraddakùiõahasteti dhyànenàgnau puùpaü datvà ||

tatpuruùàya vidmahe vakratuõóàya dhãmahi tanno dantã pracodayàt 3 || oü gåü


gàü gaõapataye namaþ svàhà
|| à 7 || oü gãü saþ gaõapati vallabhàyai svàhà || à | ardhaü gàü hçdayàya
namaþ svàhà || gãü ÷irase
svàhà || gåü ÷ikhàyai vauùañ || gaiü kavacàya håü | gauü netrebhyo vaùañ |
gaþ astràya phañ svàhà ||
da÷àüsaþ || tatonya prakàreõa || hastendrànanamindu cuóamaruõacchàyaü
trinetraü rasàdà÷lãùñaü
priyayà sa padmakarayà svàïkasthayà santatam ||

(sà bhàgyaratnàkare ||

÷atasaïkhyàstilàdeviràjikà ÷atasaïkhyayà || làjàmuùñipramàõà syurghçtaü gatyà


na màtrakam ||

calakàrdhaü dadhikùãramannaü gràsamitaü bhavet || sthànaü phalaü mahe÷àni


kuùmàõóaü màtulaïgakam ||

manaþ priyai÷ca khaõóai÷ca phalaü bhavati ni÷cayàt || rambhàphalaü


catuùkhaõóaü laghucetkhaõóitaü na hi
||
nàrikãlasya khaõóaü ca sthulaü kuryànmanaþ priyam ||

pårvasthàne cekùadaõóaü manaþ santoùakàri và || dràkùàphalaü samagraü


syànnàraïga khàrjaraü tathà
||

guggulaþ kramukà *? tu kuïkumaü và tathà bhavet || gu¤jàsamaü tu karpåraü


kastårã ghusçõaü tathà ||

candanaü càgurudevi kramukena samaü bhavet || manaþ priyàhutãþ kçtvà homo


kuryàt svalocane ||

etadàhutimànaü te kathitaü sarvasiddhidam || yathecchayà varàrohe ÷rãvidyàü


paritoùayet ||

tathà ca ÷àradàtilake ||

karùamàtraü ghçtaü home ÷uktimàtraü payaþ smçtam || dadhiprasçtimàtraü và


làjàþ syurmuùñi sammità ||

pçthukàstatpramàõàsyuþ saktavopi tathoditàþ || guóaþ palàmitopi


syàccharkaràpi tathà matàþ ||

gràsàrdhaü caru * * * * * * * * * * * | màtuluïgaü catuùùaùkhaõóaü * * * * *


* * ||

vãhayopaùimà * sa * * màùayavà api ||? taõóulàstava dardhàü÷àþ


kotravamaùñimamitàþ ||

godhåmàraktakala÷à vihitàmuþùñhimànataþ || tilà÷culakamàtràsyuþ


sarùapàstatpramàõakàþ ||

÷uktipramàõaü lavaõaü maricàpi viü÷ati || puraü vadiramànaü syàtàmardhaü


tatsamaü smçtam ||

candanàgurukarpåra kastårã kuïkumàni ca || tirtribhã? bãjamànàni samuddiùñàni


dai÷ikaiþ ||

atha karùalakùaõa muktaü sàrasaïgrahe | màùoda÷agu¤jaþ syàt


ùoóa÷amàùànigadyate karùaþ ||

iti tilasyà pyadeva parimàõamiti ÷uktiþ ||

karùadvayaü paladvayamàtraü muùñiþ palaü pàlàrdhaü karùadvayaü gràsàrdhaü


asãti raktikà ÷atam ||

taduktaü hi phalàmate ||

gu¤jàbhirda÷abhirmàùaþ maõimàùa catuùñayam || kaþ kàlo vadiraü ca * * * * * *


*? ||)

p. 36b)
bãjàpåra gadàdhanustrã÷ikha yuk÷aïkhàbja pà÷otpala vrãhyagrasvaviùàõa
ratnakala÷àrhastaivahantaü bhaje
||

agnau puùpaü || asya ÷rãgaõapati mantrasya ||

gaõaka çùiþ | nivçttigàyatrã cchandaþ ÷rãmahàgaõapatirdevatà gaü bãjaü hrãü


÷aktiþ kuru 2 kãlakaü
home viniyogaþ || gàü ityàdi nyàsaþ || oü ÷rãü hrãü klãü glàü gaü gaõapataye
varavarada sarvaü janaü
me va÷amànaya svàhà 108 || tataþ pårõà ||

raktàïga ràgaü para÷vakùamàlàsvadantapàõiü sitaladrupàtram ||

gajànanaü siüharathàdhiråóhaü gaõe÷varaü vighnaharaü namàmi ||


gajavadanamacintyaü tãkùõadantaü ||
làkùàsindåravarõaü suravara namitamiti || sindårakuïkumeti || målena pårõà ||

tatastarpaõam || anena mantra homena ÷rãmahàgaõapatiþ sàïgaþ saparivàraþ


prãyatàü prãtostu ||

atha vallabhà ||

dvibhujàü hasitànanàmbujàmati raktàmbaradhàriõãü ÷ivàm || dadhatãü mabhayaü


varaü hçdi prabhaje haü
gaõanàthavallabhàm || agnau puùpaü ||

asya ÷rãgaõapati vallabhà mantrasya | gaõaka çùiþ | nivçtti gàyatrã cchandaþ


÷rãgaõapati vallabhà
devatà gaü bãjaü hrãü ÷aktiþ kuru 2 kãlakaü | home viniyogaþ || gàü ityàdi
nyàsaþ ||

oü ÷rãü hrãü klãü glàü gaü gaõapati vallabhàyai varavarade sarvajanasya


hçdayaü mamàtmava÷aü kuru 2
svàhà | 108 ||

p. 37)

tataþ pårõà || målena vauùañ | iti pårõà || tatastarpaõaü ||

anena mantrahomena ÷rãgaõapati vallabhà sàyudhà savàhanà saparivàrà sànucarà


prãyantàü prãtàstu ||
tataþ såryasya ||

kalpàntà nalakoñibhàsvaramukhaü sindruradhålã japàvarõaü ratnakãrãñinaü


dvinayanaü ÷vetàbja
madhyàsanam | nànàbhåùaõabhåùitaü smitamukhaü raktàmbaraü cinmayaü såryaü
svarõasarojaratnakala÷au
dorbhyàü dadhànaü bhaje ||

dhavalàmbhoruhàråóhaü dàóimã kusamaprabham || sphuratpra?kta mahàtejo


vçttamaõóalamaõóitam ||

aüsàsakta sphura÷÷veto sanàlàbja karadvayam || ekàsyaü cintayedbhànuü


dvibhujaü raktavàsasam || agnau
puùpaü ||
àvàhanàdi vidhyarghapàtràtpàdyàdi ||

tatpuruùàya vidmahe såryaj¤ànàya dhãmahi tannaþ såryaþ pracodayàt ||

oü hràü hrãü saþ såryàya namaþ svàhà | à 10 || aü hçdayàya namaþ svàhà | arkà
sirase svàhà ||

bhårbhuvassvaþ jvàlinyai ÷ikhàyai vausañ huü kavacàya håü || bhàü netrebhyo


vaùañ raþ astràya phañ
svàhà || tataþ pårõà ||

baddha padmàsano devaþ prapannajanavatsalaþ || saptà÷vàsaptaraju÷ca dvibhujaþ


pàtuno raviþ || målena pårõà
||

tarpaõaü || nirodhàrghaþ sannidhatsveti || tato visphurà trinetràü dvibhujàü


devãü varàbhayalasatkaràm ||
padmàsanàü hasadvaktràü såryàïke visphuràü smare || agnau puùpaü ||

asya ÷rãvisphuràmantrasya |

p. 37b)

haüsa çùiþ || gàyatrã cchandaþ || ÷rãvisphurà devatà ràü bãjaü oü ÷aktiþ


namaþ kãlakaü home
viniyogaþ || ràü ityàdi || oü ràü visphuràyai namaþ svàhà 108 || målena pårõà
||

tatastarpaõam ||

tataþ kumàrasya ||

kàrtikeyaü sura÷reùñhaü saóvaktraü kukuñàïkitam || ghaõñhà÷aktidharaü


÷ubhramakùamàlàdharaü tathà
||

dvinetraü càtakaråóhaü bàlaråpaü ÷a÷iprabham ||

himàdri ÷vetaü dvibhujaü bhujaïgairvçtaü niviùñaü ÷ikhina÷ca pçùñhe ||


nagendrakanyàpriyaputramàdyaü
hçdismarebhãùñapradaü kumàram ||

agnaupuùpaü || àvàhanàdi pàdyàdi ||

kàrtikeyàya vidmahe ÷ãnàdhipataye dhãmahi tannaþ kumàraþ pracodayàt || 3 ||

oü klåü kàü kumàràya namaþ || 108 || kàü ityàdi nyàsaþ || tataþ pårõà ||
ghaõñhàü svavarõaracitàü
ruciràü patàkàü ÷aktiü dadhànamapi càru÷ikhaõóiràjaþ ||

bhåyàtsvadantavadano bhavatàü vibhutyai baddha sthitirvayasi bàlavayaþ


kumàraþ || målena pårõà || tarpaõaü
nirodhàrghaþ ||

tato mçtyu¤jayasya ||
dhyàyedàtmani deve÷aü candrakoñisamaprabham || svacchamuktàmaõi prakhyaü
sphàñikàdrisamaprabham ||

kundendu gokùãranibhaü himàdrisadç÷aü vibhum || ÷ubhrahàrendu kàntàdi


sitabhåùaõabhåùitam ||

sitacandanaliptàïgaü karporakùoda dhåsaram ||


sphura÷candràmçtasphàravahalormipariplutam ||

somamaõóala madhyasthamekaü vaktraü trilocanam || sitapadmopaviùñaü ca


baddhapadmàsana sthitam ||

p. 38)

caturbhujaü vi÷àlàkùaü vàdàbhayapàõikam || paripårõaü tathà candraü


vàmahastesya cintayet ||

sarva÷vetopacàreõa càrcitaü tamanusmaret || candràrkàgnivilocanaü smitamukhaü


padmadvayànta sthitaü
mudràpà÷asvadhàkùasåttravarasatpàõi himàü÷u prabham ||

koñã candragalatsvadhàplutaü tanuü hàràdibhåùojjvalaü kàntyàvi÷vavimohanaü


pa÷upatiü mçtyu¤jayaü
bhàvayet ||

candrodbhàsita mårdhajaü surapatiü pãyåùapàtraü tathà hastàbjena


svadhàü÷akoñivimalaü hàsyasyapaïke
ruham ||

såryàgnindu vilocanaü karatalaiþ pà÷àkùamàlàïku÷ànvibhràõaü sada÷aü ÷ivaü


pa÷upatiü mçtyu¤jayaü
taü smare || agnau puùpaü ||

asya ÷rã mçtyu¤jaya mantrasya | mahàcamasakaloha çùiþ || gàyatrã cchandaþ ||


mçtyu¤jayo devatà || juü
bãjaü saþ ÷aktiþ oü kãlakaü | home viniyogaþ ||

àvàhanàdi pàdyàdi ||

oü amçte÷àya vidmahe vyomadehàya dhãmahi tanno netraþ pracodayàt || 3 || oü


juü saþ haüsaþ màü pàlaya 2
sohaüsaþ juü oü || 108 || oü juü hçdayàya namaþ svàhà || oü vyoü ÷irase svàhà
|| oü ãü ÷ikhàyai
vauùañ | oü huü kavacàya huü | oü jyoü netràbhyàü vaùañ | oü phañ astràya
phañ svàhà || pårõà |
devaü svadheti målena pårõà | tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

athaguhyakàlã ||

nãlàmbodharasannibhàü ÷a÷ikalà cåóàlasatkuntalàü nànàbhåùaõabhåùitàü


trinayanàü
÷vetàmbàralaïkçtàm ||

p. 38b)

kuntàkhasvgà? varàbhayànidadhatãü pretàsanàdhyàsinãü dhyàyàmyuttarakàlikàü


bhagavatãü mçtyu¤jayà
laïkçtàm ||

asya ÷rãguhyakàlã mantrasyetyàdi mçtyu¤jayavat àvàhanàdi || oü aiü klãü sauþ


oü juü saþ aiü klãü
guhyakàlike hrãü svàhà || 108 ||

målena pårõà || athàmçte÷varasya ||

candràrdhamaulimatisundaramàdi devaü pårõendu vi÷vavadanaü kamalàsanastham ||

pãyåùapàtra kala÷àbjavaràbhayàóhyaü devaü trinetramamçte÷varamà÷rayàmi ||

asya ÷rã amçte÷vara bhairavamantrasya | vàmadeva çùiþ païkticchandaþ |


amçte÷varo devatà juü bãjaü |
saþ ÷aktiþ oü kãlakaü | home viniyogaþ || àvàhanàdi ||

oü juü saþ amçte÷vara bhairavàya namaþ || pårõendu vadanàü


candramukuñàmamçte÷varãm ||

trinetràmamçte ÷àïkagatàü tadråpiõã bhaje || oü juü saþ amçtalakùmyai namaþ


||

athàghorabhairavasya ||

tripa¤canayanaü devamiti bhairavãü vismite kùaõàntam dhyànaü || agnau puùpaü


||

asya ÷rã aghorabhaññàrakamantrasya kàlàgni rudra çùiþ anuùñupcchandaþ


÷rãsakalabhaññàrako devatà |

oü bãjaü håü ÷aktiþ kuru 2 kãlakaü home viniyogaþ ||

àvàhanàdi vidhyargha pàtràtpàdyàdi datvà svàtmane vaktràïganyàsaü kçtvà |


bahuråpàya vidmahe
koñaràkùàya dhãmahi tanno ghoraþ pracodayàt 3 ||

p. 39)

tato målena homaþ || 108 || kùaü ã÷ànavaktràya svàhà || yaü tatpuruùavaktràya


svàhà || raü
aghoravaktràya svàhà || yaü tatpuruùavaktràya svàhà || raü aghoravaktràya
svàhà || vaü vàmadevavaktràya
svàhà || laü sadyojàtavaktràya svàhà || aghorebhyaþ sarvàtmane hçdayàya namaþ
svàhà || tha ghorebhyo
brahmaõe ÷irase svàhà ||

ghoraghoratarebhya÷ca jvàlinyai ÷ikhàyai vauùañ || sarvataþ sarvasarvebhyaþ


piïgalàya kavacàya håü || juü
saþ jyotãråpàya netratrayàya vaùañ || namaste rudraråpebhyo durbhedyàya
pà÷upatàstràya phañ ||

tataþ pårõà vàme kheñaketi målànte vauùañ iti pårõà ||

athàghore÷varã || nogamyahaü tàü parabrahmamahiùãü citsvaråpiõãm


brahmàdikàraõàtãtàü
parànandamayãü ÷ivàm ||
asya ÷rã aghore÷varã mantrasya | kàlàgnirudra çùiþ | anuùñupcchandaþ || ÷rã
aghorã÷varã devatà hrãü
bãjaü | håü ÷aktiþ 2 kãlakam || home viniyogaþ ||

àvàhanàdi pàdyàdi || bahuråpàya vidmahe aghorã÷varyai dhãmahi tanno rudraþ


pracodayàt || 3 ||

oü hrãü aghorã÷varyai håü phañ | 108 || hàü ityàdi nyàsaþ || kùaü


ã÷ànavaktràya svàhà | evaü
målena pårõà ||

tato niùkalasya || madhyapràõeti || asya ÷rã niùkalamantraràjasya || sadà÷iva


çùiþ | triùñupcchandaþ
÷rãsaccidànanda svaråpaþ parama÷ivo devatà || håü bãjaü | oü ÷aktiþ | namaþ
kãlakam | home viniyogaþ ||

p. 39b)

vi÷vaika råpavi÷vàtmanvi÷vasargàdi kàraõam || paraprakà÷avapuùaü stumaþ


svacchandabhairavam ||

vi÷vàtãtaü vi÷vamayaü bhairavàùñakasaüyutam || sakalaü niùkalaü ÷àntaü stumaþ


svacchandabhairavam ||
agnau puùpaü ||

àvàhanàdi vidhyarghapàtràrghadyàdi ||

paramahaüsàya vidmahe mahàhaüsàya dhãmahi tanno ÷ivaþ pracodayàt || 3 ||

oü håü niùkala svaccha bhairavà namaþ | svàhà || 108 ||

hàü hçdayàya namaþ svàhà | ityàdi || vàmàdibhyaþ svàhà | kapàle÷àdibhyaþ


svàhà
khaógàdyàyudhebhyaþ svàhà ||

saptàvaraõadevatàbhyaþ svàhà || tataþ pårõàdhyànaü || vàme kheñaketi målànte


pårõà tarpaõam ||
svacchandabhaññàrakaþ sàïgaþ sa devã kaþ saparivàraþ prãyantàü prãtostu ||
sannidhatsveti nirodhàrghaþ
||

tato lakùmã vàsudevasya ||

svetaü ÷aïkhagadàbjacakrasahitaiþ savyairbhujairaïkitaü vàmaiþ


pustakadarpaõàgra nalinãkumbhànupaktaiþ
sadà ||

ràjantaü ga?ruóàdhiråóhamadhikaü bhaktànu kampàspadaü lakùmyàrdhàïkita


madyanaumi varadaü
÷rãvàsudevaü vibhum ||

asya ÷rãlakùmã vàsudeva mantrasya || prajàpatiþ çùiþ gàyatraü cchandaþ


÷rãviùõurdevatà || hrãü
bãjaü hau ÷aktiþ oü kãlakaü | home viniyogaþ || agnau puùpaü ||

p. 40)
àvàhanapàdyàdi ||

vàsudevàya vidmahe lakùyardhàya dhãmahi tanno viùõuþ pracodayàt || 3 ||

oü håü hrãü lakùmã vàsudevàya namaþ || svàhà || 108 || oü hàü mahàlakùmyai


namaþ svàhà || 108 || oü
hàü vimalaj¤à sadbhàva hçdayàya namaþ svàhà || oü hràü sarvai÷varya
guõamårtaye ÷irase svàhà || hãü
sarva÷aktiråpàyai jvàlinyai ÷ikhàyai vauùañ || oü hråü atulabalaråpiõe
kavacàya huü || oü hàü aparimita
tejase netràbhyàü vaùañ | oü hraþ apratihavãryaråpiõe astràya phañ svàhà ||
tataþ pårõà ||

vidyàravindamakuràmçtakumbhapårõakau modakã varasva dar÷ana ÷obhihastam ||


saudàminã madirakànti
vibhàtilakùmã nàràyaõàtmakamakhaõóitamàtma mårteþ ||

pårõenduvadanaü pãtavasanaü kamalàsanam || lakùmyà÷ritaü caturbàhuü


lakùmãnàràyaõaü bhaje ||

målànte vauùañ pårõàtarpaõam || sannidhatsveti nirodhàrghaþ ||

athànna pateþ ||

atisulalitagàtraü raupyapàtrasthamannaü sålalitadhçdhi khaõóaü pàõinà


dakùiõena ||

kala÷amamçtapårõaü vàmahaste dadhànaü tyajati sakaladuþkhaü vàmanaü dhyàyate


yaþ ||

asya ÷rãdadhivàmanamantrasya | induþ çùiþ | viràñchandaþ ÷rãdadhivàmano


devatà | home viniyogaþ || agnau
puùpaü ||

àvàhanapàdyàdi svàtmanyàsaþ ||

vasudevàya vidmahe nàràyaõàya dhãmahi tanno viùõuþ pracodayàt || 3 ||

oü namo viùõave surapataye mahàbalàyànnaü dehi svàhà || 108 ||

oü namo hçdayàya namaþ svàhà | viùõave ÷irase svàhà surapataye ÷ikhàyai


vauùañ mahàbalàya kavacàya huü
svàhà annaü dehi 2 netrebhyo vaùañ svàhà astràya phañ svàhà || tataþ pårõà ||

muktàgauraü navamaõilasadbhåùaõaü candrasaüsthaü bhyaïgàkàrairalakanikaraiþ


÷obhivaktraravindam ||

hastàbjàbhyàü kaõakakala÷aü ÷uddhatoyàbhipårõaü dadhyannaü raupyasaüsthaü


paramaguõayutaü dhàrayantaü
bhajàmaþ || målànte vauùañ || iti pårõà tarpaõaü | nirodhàrghaþ ||

tataþ pårõàtrayaü dadyàt ||

yasyonmeùanimeùataþ prabhavati dhvaüsaü ca yàti dhråvaü brahmàdyaü khalu


hetupa¤cakamidaü kùmàpogni
vàyvabhrakam ||
baddhaü pa¤cakalàmayena satataü pà÷ena màyàdinà vande sarvakalàkalaïkarahitaü
tanniùkalàkhyaü mahaþ ||

oü juü saþ sarvamantracakratçptirastu svàhà 1 ||

pa¤càsyaü varadaü vçùendravahanaü gaïgàdharaü ÷aïkaraü svacchandaü


÷a÷ikhaõóamaõóitajañàjåñaü
nçmuõóasrajam ||

brahmàdi stuta pàdapaïkaja yugaü kàlàpahaü niùkalaü vi÷vàbhãùñavarapradaü


bhavabhayapradhvaüsanastvàü
stumaþ ||

oü håü bhairavàpyàya namastu svàhà || 2 ||

÷àntaü padmàsanasthaü ÷a÷idharamukuñaü pa¤cavaktraü trinetraü ÷ålaüvajraü


dha?
khaógàüpara÷umabhayadaü dakùabhàge vahantam ||

p. 41)

nàgaü pà÷aü ca ghaõñàü óamarukasahitaü sàïkuvàmabhàge nànàlaïkàra yuktaü


sphañikapuñanibhaü
naumidakùaü mahe÷am ||

nyånàtirikta vidhiü pårayàmi svàhà || 3 || tatastarpaõam ||

ava÷eùaü ghçtaü devãnàü homàrthaü saürakùayet ||

atha yavatilahomaþ ||

tatràdau vyàhçti homaþ || oü bhåþ svàhà || oü bhuvaþ svàhà || oü svaþ svàhà


|| oü bhurbhuvassvaþ svàhà
|| oü bhåþ svàhà || oü bhuvaþ svàhà || oü svaþ svàhà || oü mahaþ svàhà || oü
janaþ svàhà || oü tapaþ
svàhà || oü satyaü svàhà ||

atha gàyatrã dhyànam ||

tathà prapa¤casàre ||

mandàrà hvaya rocanà¤jana japàkhàbhairmukhairindusadratnodyanmukuñàïgasantata


caturviü÷àrõa citràtanuþ ||

abjecàridaràhvayau guõakapàlau càpapà÷àïku÷auùñàbhãtirdadhatã


bhavedbhavadabhãùñauttàriõã tàriõã
|| agnau puùpaü |

àvàhanàdi pàdyàdi || svàtmanyàsaþ || oü tatsaviturvareõyaü bhargo devasya


dhãmahi dhiyo yonaþ pracodayàt ||
108 || và 54 | và 27 | và 14 | và 7 ||

oü tatsaviturhçdayàya namaþ svàhà || oü vareõyaü ÷irase svàhà || oü bhargo


devasya ÷ikhàyai vauùañ ||
dhãmahi kavacàya håü || dhiyo yonaþ netrebhyo vaùañ || pracodayàt astràya
phañ svàhà || da÷àü÷aþ
muktàvidråmeti pårõà tarpaõaü sannidhatsveti nirodhàrghaþ ||
athànya prakàreõa || àdau brahmaõaþ ||

p. 41b)

candràrdhamauliü ÷a÷ikoñi ÷obhitaü vedàkùasåtre ca varàbhaye bhujaiþ ||


hasantamàdyaü
maõipãñhasaüsthitaü caturmukhaü pa¤camukhaü ÷ivaü bhaje ||

asya ÷rãcaturmukhamantrasya sadà÷iva çùiþ || gàyatrã cchandaþ | ÷rãcaturmukho


devatà | hràü bãjaü
hsauþ ÷aktiþ | oü kãlakam || home viniyogaþ ||

hràü hsauþ | oü | iti nyàsaþ | agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi || oü hràü


hsauþ
caturmukhaparamàrthasiddhiü dehi 2 svàhà || 108 ||

målena pårõà tarpaõaü ||

caturbhujàmarkasahasrakoñibhàü trilocanàü hàrakirãña ÷obhitam ||


caturmukhàïkopagatàü mahojjvalàü
vede÷varãü pa¤camukhãü bhajàmyaham ||

asya ÷rãgàyatrã mantrasya |

brahmà çùiþ triùñupchandaþ | ÷rãvedamàtàgàyatrã devatà || oü bãjaü | ÷rãü


÷aktiþ | bhaiü kãlakam
| home viniyogaþ ||

oü sauþ hsauþ iti nyàsaþ || àvàhana pàdyàdi || oü tatsaviturvareõyaü bhargo


devasya dhãmahi dhiyo yonaþ
pracodayàt || 3 ||

oü sauþ hsauþ sauþ aiü klãü hrãü ÷rãü bhaiü glauü gàyatrã ÷rãü ÷rãü hrãü ÷rãü
hrãü hrãü
aiü prãü strãü svàhà || 108 ||

målena pårõà | tarpaõaü | virodhàrghaþ ||

tato gaõe÷àdãnàü yavatila homaþ ||

indraü dhyàyennçpaü yadvadvajrinaü bahulocanam || airàvaõa samàråóhaü bhadraü


bhadràpsaro vçtam || agnau
puùpaü |

p. 42)

àvàhanàdi padyàdi || låü indràya vajrahastàya namaþ || vãràsanasthaü


kårcàïgaü sàkùisåtraü
÷a÷aktikam || vahniü dhyàyedajàråóhaü piïgalaü piïgalocanam ||

råü agnaye ÷aktihastàya namaþ ||

yamaü dhyàyet sa daõóaü tu sakopaü mahiùàsanam || pretanàthaü pà÷ahastaü home


vighnanivarhaõam ||

ñåü yamàya daõóahastàya namaþ ||


tathaiva nir-çtiü dhyàyet khaógahastaü varàsanam || ràkùasàdhipatiü bhãmaü
sarvavighnapraֈntaye ||

kùåü nir-çte khaógàhastàya namaþ || varuõaü pà÷ahastaü tu ÷vetavarõaü


jhaùàsanam || àghatiü pa÷cime
dhyàyeddhome rakùàkaraü param ||

våü varuõàya pà÷ahastàya namaþ ||

dhyàyet pãtàmbaraü vàyuü dhåmradhvajakaraü calam || mçgàsanaü ca rakùàrthaü


sarvavighnanivàrakam ||

yåü vàyave dhvajahastàya namaþ ||

meùàråóhaü gadàhastaü pãtaü tu naravàhanam || yakùàdhipaü smaredbhaktyàdharma


kàmàrthasiddhaye ||

kuükuvegaya gadàhastàya namaþ ||

÷ålahasto vçùàråóho jañàmukuñamaõóitaþ || sito gaurã yutastryakùo dhyeyo


dvipatvagambaraþ ||

sthaü ã÷ànàya tri÷ålahastàya namaþ ||

brahmàsaumya÷caturvaktro vçhajjañharamaõóalaþ || lambakårcojinãdaõóakamaõóalu


ku÷àbja bhçt ||

dhyeyo vighnaharaþ sçùñà ÷råti jijjalajàsanaþ ||

p. 42b)

oü àü bràü braü brahmaõe padmahastàya namaþ ||

pàtàladiggataü dhyàyet kurmàråóhaü halàyudham ||

sitaü sahasra phaõinamanantàkhyaü phaõã÷varam ||

hlàü anantàya hala hastàya namaþ ||

iti loke÷àþ ||

tato grahahomaþ || tatràdau såryasya ||

dhåmradhvajaü tathà màlàü ra÷mipu¤jaü karadvaye || vahansaptà ÷uràþ såryo


raktastryakùo vatàtmanaþ ||

pratyakùa devaü viùadaü sahasramarãcibhiþ ÷obhitabhåmi de÷am ||

saptà÷varàü saddhvajahastamàdyaü devaü bhajehaü miharaü hyadabje || asya


÷rãsåryamantrasya ÷atacihna
çùiþ triùñupchandaþ ÷rãsavità devatà oü bãjaü ÷rãü ÷aktiþ hsauþ kãlakam ||
home viniyogaþ ||

agnau puùpaü | àvàhanàdi pàdyàdi || àdityàya vidmahe màrtàõóàya dhãmahi


tannaþ såryaþ pracodayàt || 3
||
oü raü agnaye svàhà || oü hràü jhrãü saþ vãre÷vara bhairavàya svàhà || 108 ||
và 54 | và 27 và 14 | và
7 | oü hràü jhrãü saþ vãralakùmyai svàhà || devyàþ ardhaü || oü hsauþ ÷rãü àü
grahàdhi ràjàya
àdityàya svàhà || 108 || oü namaþ aü àdityàya svàhà || oü aü ÷ivacaryadharàya
svàhà || oü aü dàóimã
kusamavarõàya svàhà || oü aü kaliïgasthàna bhavàya svàhà || oü aü ka÷yapàya
svàhà || oü aü sahasra
kiraõàya svàhà || oü aü grahàdhipataye svàhà || oü aü kamalabàndhavàya svàhà
|| aü yajamànavarapradàya
svàhà || pårõà || nirodhàrghaþ ||

p. 43)

udayantu mahàbhànusteja sàcàbhayaïkaraþ || sahasrara÷mi dãpta÷ca hyàdityaþ


prãyatàü mama ||

sannidhatsveti nirodhaþ || atha candramasaþ ||

ra÷mipu¤ja tathà màlàü dhåmradhvajaü sadàvahan | ÷aïkhakundendu dhavalaþ


÷i÷ãpàyàttrilocanaþ ||

÷aïkhaprabhasena priyaü ÷a÷àïkamã÷àna mauli sthitamãtyaråpam ||


tamãpatimambujayugmahastaü
dhyàyeddhçdabje ÷a÷inaü grahe÷am ||

asya ÷rãcandramantrasya || brahmà çùiþ triùñupchandaþ ÷rãsomo devatà | oü


bãjaü | ÷rãü ÷aktiþ |
krãü kãlakam home viniyogaþ |

agnau puùpaü || àvàhanàdi pàdyàdi || ni÷àkaràya vidmahe | ÷ãtara÷maye dhãmahi


| tannaþ somaþ pracodayàt
|| 3 ||

oü blåü varuõaràjànakàya svàhà || oü hsrãü saþ ÷ãtàü÷ave svàhà || 108 ||


àhutayaþ pårvavat ||

oü ÷rãü krãü caü candràya namaþ svàhà || 108 || oü namaþ kaü somàya svàhà ||
oü kåü
ùoóa÷akalàdhipataye svàhà || kaü yamunà sthàna janmane svàhà | kaü
kundavarõàya svàhà || kaü
àttrãyàya svàhà || kaü nakùatràdhipataye svàhà | oü kaü yajamànavarapradàya
svàhà ||

pårõà tarpaõam || dvijaràjo mahàpuõyastàràpatirvi÷eùataþ || oùadhãnàü ca yo


ràjà sa somaþ prãyatàü
mama || sannidhatsveti nirodhàrghaþ ||

atha bhaumasya ||

kamaõóalvakùasragyukto mayåravaravàhanaþ || raktastrilocano


sragvãkujonovyànmahãsutaþ || prataptagàïgeya
nibhaü grahe÷aü siühàsanasthaü kamalàsi hastam || suràsuraiþ påjita
pàdapadmaü bhaumaü dayàluü hçdaye
smaràmi || asya ÷rãbhaumamantrasya || aïgàra çùiþ || gàyatrãcchandaþ ||
÷rãbhaumo devatà || oü bãjaü |
÷rãü ÷aktiþ | kaü kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpaü || àvàhana
pàdyàdi ||

oü hrãü raktàïgàya kumàràya svàhà || aiü hsauþ ÷rãü dràü kaü grahàdhipataye
bhàmàya svàhà || 108
|| à pårvavat ||

oü rhråü aïgàrakàya svàhà || 108 || oü ÷rãü saþ grahàdhiràjamaïgalapãóàü hara


2 sampadaü dehi 2 oü
÷rãü saþ phañ svàhà || 108 || àjyena || oü namaþ caü aïgàrakàya svàhà || oü
caü kumàra vratadhàriõe
svàhà || oü caü dharàsutàya svàhà || oü caü avantã janmaõe svàhà || oü caü
bhàradvàjàya svàhà || oü
caü lohitavarõàya svàhà || oü caü bhàradvàjàya svàhà || oü caü lohitavarõàya
svàhà || oü caü
aùñasahasrakiraõàya svàhà || oü caü ugratejase svàhà || oü caü ÷atrå
vimardakàya svàhà || oü caü
yajamàna varapradàya svàhà || pårõà || sannidhatsveti nirodhàrghaþ ||
tarpaõaü ||

yenàrjijtà jagatkãrtibhåmi putreõa ÷à÷vatã || ÷atrava÷ca hatàyena bhaumena


mahitàtmanà ||

saprãyatàü te bhaumodya tuùño bhåyàtsadà mama || nirodhàrghaþ || atha


budhasya ||

garuóàsanasaüstho sausàkùamàlà kamaõóaluþ ||

p. 44)

kãrãñahàrabhåùàóhyo budhonovyàttrilocanaþ || somàtmajaü haüsagataü dvibàhuü


÷aïkhendu råpamasi
pà÷ahastam || dayànidhiü bhåùaõa bhåùitàïgaü budhaü smare mànasa païkajeham
||

asya ÷rãbudhamantrasya brahmà çùiþ triùñupchandaþ bodho devatà | home


viniyogaþ ||

ñàü ityàdinyàsaþ agnau puùpaü àvàhanàdi pàdyàdi |

oü håü viùõave svàhà || oü hràü kroü ñaü grahanàthàya budhàya svàhà || 108 ||
oü shråü budhàya namaþ
svàhà 108 || oü hrãü budhàya svàhà |

àpårvavat ||

oü namo ñaü budhàya svàhà || oü ñaü viùõucaryadharàya svàhà || ñaü råpàdhi


pataye svàhà || ñaü
magadade÷asambhavàya svàhà || ñaü svavarõavarõàya svàhà | ñaü àtrãyàya svàhà
|| ñaü aùñakiraõàya
svàhà || ñaü mahàbuddhi÷arãràya svàhà || ñaü yajamànavarapradàya svàhà ||
pårõà tarpaõam |

budho buddhi pradàtà ca somaputro mahàdyutiþ || àdityasya


rathestiùñhansabudhaþ prãyatàü mama ||
nirodhàrghaþ ||
atha jãvasya ||

tryakùaþ kamaõóaludharo gajasthokùasraganvitaþ || vidyàyutotha jãvosau


pàyànnaþ kumudacchaviþ ||

tejo mayaü ÷aktitri÷ålahastaü surendra jyeùñha stuta pàdapadmam ||


medhànidhiü matsyagataü dvibàhuü guruü
smare mànasa païkajeham ||

asya ÷rã bçhaspati mantrasya gçtsa-çùiþ || triùñupchandaþ | ÷rã


bçhaspatirdevatà ||

p. 44b)

home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhanàdi padyàdi ||

låü indràya svàhà || oü hrãü ÷rãü vlu-ãü aiü glauü grahàdhipataye bçhaspataye
vãü ñhaþ ÷rãü
ñhaþ aiü ñhaþ svàhà || 108 ||

rsråü jãvàya namaþ svàhà || 108 || oü hrãü bhogàsadàya svàhà || 108 || àjyena
|| oü namaþ taü
bçhaspataye svàhà || taü brahmacaryadharàya svàhà || taü prajàpàlapataye
svàhà || taü
saindhavade÷asambhavàya svàhà || taü àïgirasàya svàhà || taü gorocanàbhàya
svàhà || taü
anupamakiraõàya svàhà || taü yajamàna varapradàya svàhà || pårõà tarpaõaü ||

merumårdhni samàkrànto devaràjapurohitaþ || j¤àtàyaþ sarva÷àstràõàü saguruþ


prãyatàü mama ||

nirodhàrghaþ || atha ÷ukrasya ||

kàvyokùakala÷opeta stryakùovyàtpãtavarõakaþ || nidhipustakahastovaþ


kvaciddçùño mahàgame ||

santaptakà¤cana nibhaü dvibhujaü dayàluü pãtàmbaraü dhçtasaroruhadvandva÷ålam


||

krau¤càsanamasurasevita pàdayugmaü ÷ukraü smare dvinayanaü hçdayàmbujeham ||


asya ÷rã÷ukramantrasya ||

krau¤ca aïgàra-çùiþ | bçhatãcchandaþ | ÷rã÷ukro devatà | home viniyogaþ ||


agnau puùpaü || àvàhanàdi
pàdyàdi |

aiü klãü sauþ vada 2 vàgvàdini sarasvatyai namaþ svàhà || 108 || oü hrãü
bhàrgavàya namaþ svàhà || 108
|| oü aiü jaügãü gçhe÷varàya ÷ukràya namaþ svàhà || 108 ||

oü hrãü asurottamàya svàhà || àjyena || oü namaþ paü ÷ukràya svàhà || paü


inducaryadharàya svàhà ||
dhaü paü màyàdhipataye svàhà || paü bhoja kaña janmane svàhà ||

p. 45)
paü saptakiraõàya svàhà || paü asuràdhipataye svàhà || paü gokùãravarõàya
svàhà || paü yajamàna
varapradàya svàhà | pårõà || tarpaõam ||

somatulya prabhàyasya càsuràõàü gurustathà || jetàyaþ sarva÷atråõàü sakàvyaþ


prãyatàü mama ||

nirodhàrghaþ || atha÷anai÷carasya ||

kala÷àkùasragandhati narasaüsthastrilocanaþ || daõóàkùavalayà yuktaþ kçùõaþ


kçùõasraganvitaþ ||

nãlà¤janàbhaü mihareùñaputraü grahe÷varaü pà÷abhujaïgapàõiü || suràsuràõàü


bhayadaü dvibàhuü
÷aniü smare mànasapaïkajeham ||

asya ÷rã ÷anai÷caramantrasya || kutsa-çùiþ || gàyatrã cchandaþ ||


÷rã÷annai÷caro devatà | home viniyogaþ
|| agnau puùpaü | àvàhanapàdyàdi ||

oü prãü prajàpataye svàhà ||

oü hrãü ÷rãü grahacakravartine ÷anai÷caràya klãü aiü saþ svàhà || 108 ||

kùmryåü ÷anai÷caràya namaþ svàhà || 108 ||

oü hrãü kçùõavarõàya ÷anai÷caràya svàhà || smlvyåü svlyåü jmryåü


sarvarogàpahàriõe ÷anai÷caràya
håü phañ svàhà || 10 ||

oü hrãü mardinyai svàhà || eùà ÷aktiþ || oü namaþ yaü? ÷anai÷caràya svàhà ||


yaü yamacaryadharàya
svàhà || yaü sauràùñrajanmane svàhà || yaü kà÷apàya svàhà || yaü
ràjavartavarõàya svàhà || yaü
kùayaïkaràya svàhà || yaü mahàmçtyudhikàriõe svàhà || yaü chàyàsutàya svàhà
|| yaü
yajamànavarapradàya svàhà || pårõà || tarpaõam ||

p. 45b)

kçùõavarõaþ kç÷àïga÷ca kçùõajãmåtasannibhaþ | ÷anai÷caraþ såryaputraþ


sasauraþ prãyatàü mama ||

nirodhàrghaþ || atha ràhoþ ||

÷ãrùàkçtistu vai ràhuþ sragvã kuõóalabhåùitaþ || siühàsana rataþ


pàyàdamçtàharaõa priyaþ ||

÷ãtàü÷u mitràntakamãdyaråpaü ghoraü ca vaióårya nibhaü dvibàhum ||


trailokyarakùà paramiùñadaü ca
ràhuü grahendraü hçdaye smaràmi ||

asya ÷rãràhumantrasya ||

gautama çùiþ gàyatrãcchandaþ || ÷rãràhurdevatà || home viniyogaþ || agnau


puùpaü || àvàhana padyàdi ||
oü hrãü huü sarvavighnàdhipataye svàhà | oü krãü krãü håü håü ñaü
ñaïkadhàriõe ràhave ãü hrãü
÷rãü bhaiü svàhà || 108 || yåü ràhave namaþ svàhà || 108 || oü håü amçta
priyàya svàhà || àjyena ||
oü namaþ ÷aü ràhave svàhà | ÷aü gaõapati vratadhàriõe svàhà || ÷aü
gandharvàdhipataye svàhà || ÷aü
ràóitàpa janmane svàhà || ÷aü paiñhena sagottràya svàhà || ÷aü atasã puùpa
sadç÷àya svàhà || ÷aü
aùñàda÷a sahasrakiraõàya svàhà || ÷aü yajamànavarapradàya svàhà || pårõà ||
tarpaõam ||

raktàkùo dhåmravarõàbho vijitàrirmahàbalaþ || abàhu÷càntarikùasthaþ saràhuþ


prãyatàü mama ||
nirodhàrghaþ || atha ketoþ ||

bhujaïgamaistu da÷abhiryatokùakala÷ànvitaþ || ketustryakùo mahàkàyo vatànnaþ


sotasã cchaviþ ||

p. 46)

làïgålayuktaü bhayadaü janànàü kçùõàmbubhçtsannibhamekavãram || kçùõàmbaraü


÷akti tri÷ålahastaü
ketuü bhaje mànasa païkajeham ||

asya ÷rã ketumantrasya |

agnirasa çùiþ || gàyatrãcchandaþ || keturdevatà | home viniyogaþ ||


agnaupuùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

oü namo bhagavate rudràya svàhà || oü hrãü kråü kråraråpiõe ketave aiü sauþ
svàhà || 108 || hrãü ketave
namaþ svàhà || 108 || oü hrãü jyotiùketave svàhà || àjyena ||

oü namaþ kùaü ketave svàhà || kùaü agnicaryadharàya svàhà || kùaü


dhåmravarõàya svàhà || kùaü
jaiminãyàya svàhà || kùaü antarvedã sambhavàya svàhà || kùaü
mahàmçtyudhikàriõe svàhà || kùaü
yajamànavarapradàya svàhà || pårõà | tarpaõam ||

agniputro mahàtejàþ ketu sarvagrahàntakaþ || kùobhayedyaþ prajàssarvàþ


saketuþ prãyatàü mama ||

nirodhàrghaþ || atha dhråvasya ||

viùõuråpo mahàpuõyo dhråva uttànapàdajaþ || sarvopariniùaõõastustryakùaþ ÷iva


paraþ ÷iü sadà ||

asya ÷rã dhråvamantrasya || nàrada çùiþ jagatãcchandaþ dhråvo devatà | home


viniyogaþ || agno puùpaü |
àvàhanapàdyàdi ||

oü hlàü brahmaõe svàhà || oü hrãü uttànapàdàtmajàya dhråvàya svàhà || 108 ||


oü tatsatsarvagataü paraü
parataraü vyàptaü mahadbrahmayo vyàptvà tiùñhati ÷aïkha sundarataràkàro
munãndraiþ stutaþ ||

p. 46b)
tàràcakrakçtapradakùiõataraþ saptarùavaryàrcito vyànnoþ kinnaravaryadikkçta
gçho vottàna pàdidhruvaþ ||
oü namo dhråvàya svàhà || oü pakùiråpàya svàhà || uttarà÷àdhipataye svàhà ||
çùi pravaràya svàhà ||
yajamànavarapradàya svàhà || pårõà | tarpaõam || dhråvaràjo mahàpuõya udãcyàü
di÷isaüsthitaþ ||
çùãõàü pravara÷caiva sadhråvaþ prãyatàü mama || nirodhàrghaþ ||

athàgastyasya ||

÷vetaþ padmapalà÷a locana puñaþ sampårõa candrànanaþ pàõibhyàü vidhçtàravinda


yugalaþ padmàsane
tatparaþ ||

yàmãdikkçta sundara sthiratarà vàsa÷ca kumbhodbhavo vyànnaþ pãtanadãpatiþ


sthiramaratorvàtàpi ÷atruþ
sadà ||

asya ÷rã agastyamantrasya | agnau | puùpaü || àvàhanapàdyàdi ||

oü agastyàya svàhà ||

oü hrãü avarõapàdàtmajàyàgastyàya svàhà || 108 || àjyena | oü namaþ agastyàya


svàhà || oü kumbhayonaye
svàhà || 108 || vàtàpi ÷atråve svàhà || aiü pãtajaladhiye svàhà || oü
dakùiõà÷àdhipataye svàhà ||
viùõuråpadharàya svàhà || oü kçùõa÷arãràya svàhà || oü yajamànavarapradàya
svàhà || pårõà |
tarpaõam ||

vàtàpiþ samahànyena nigãrõojanahiüsakaþ || samudraþ ÷oùitaþ sothavindhyàriþ


prãyatàü mama ||

agastyaþ kala÷o bhåto dakùiõasyàü di÷i sthitiþ ||

p. 47)

samudraü jãrõatàü nãto vindhyàriþ prãyatà mama ||

nirodhàrghaþ ||

anena vidhinà yastu homayedsrahamaõóalam || sarvànkàmànavàpnoti phalaü


cànantama÷nute ||

tataþ saptàvaraõa homaþ ||

saptàvaraõa devatàbhyaþ svàhà || tataþ pårõàtrayaü dadyàt ||

devaü padmàsanasthaü tu hinagiri nibhamekavaktraü trinetraü dakùe


sampårõakumbhaü varamabhayadharaü
pårõamindu ca vàme ||

devãü ÷aïkhàbjahastàüvaramabhayadharàmeka vaktràü trinetràü vibhra÷càndrã


kalaïkaü tribhuvananamitaü
netranàthaü namàmi ||
oü juü saþ sarvamantracakratçptirastu svàhà || 1 ||

muktàpãtapayodamauktikajapàvarõairmukhaiþ ||
pa¤cabhistryakùaira¤citamã÷amindupakuñaü pårõendukoñiprabham
|| ÷ålaüñaïkakçpàõa vajradahanànàgendra ghaõñhàïku÷àrpà÷aü bhãtihaü
radadhànamamitàkalpojjvalàïgaü bhaje ||

oü håü bhairavàpyàyanamastu svàhà 2 ||

oü bandhukàbhaü trinetraü ÷a÷i÷akaladharaü smeravaktraü vahantaü hastaiþ


÷ålaü kapàlaü varamabhayadaü
càruhàsaü namàmi || vàmorusumbhagàyàþ karatala vilasa÷càruratnotpalàyàhastenà
÷liùña dehaü
maõimayavilasadbhåùaõàyàþ priyàyàþ ||

oü nyånàtiriktavidhiü purayàmi svàhà ||

anena yavatilahomenàtmano vàïmanaþ kàyopàrjita pàpa nivàraõàrthaü mamukà devã


santoùaõàrthaü sarve
devatàþ santuùñàvaradàþ santu ||

p. 47b)

oü atha devãnàmàjya homa vidhirlikhyate ||

tatràdau durgà ||

bandhåkakà¤cana nibhaü ruciràhimàlaü pà÷àïku÷au varamabhãti samudadhànam ||

hastai÷÷a÷àïka÷aü kalàbharaõaü trinetraü ÷rãnãlakaõñhamumayà÷ritamà÷rayàmi ||

asya ÷rã nãlakaõñhamantrasya | ÷rãdakùiõàmårti çùiþ anuùñupchandaþ ||

÷rãdurge÷varo nãlakaõñho devatà || hrãü bãjaü | oü ÷aktiþ namaþ kãlakam |


home viniyogaþ || oü hsauþ
hrãü iti nyàsaþ | agnau puùpaü || àvàhanàdi || oü hsauþ hrãü nãlakaõñhàya
namaþ svàhà || 108 ||

målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõam || nirodhàrghaþ ||

atha durgàyàþ ||

savye tri÷ålakaravàlamaheùu cakràõyà ÷aïkhakheñaka dhanuþ paritarjanãyà ||


dhatte mahàmahiùadànava
pçùñhasaüsthà durvà nibhàbhavatu sàbhimatàptayenaþ ||

dårvànibhàü trinayanàü vilasatkirãñàü ÷aïkhàbja khaógà÷arakheñaka÷ålacàpàn ||


santarjanãü ca
dadhatãü mahiùàsanasthàü durgàü navàrakulapãñhagatàü bhajàmi ||

siühasthà ÷a÷i÷ekharàmarakata prakhyà caturbhirbhujaiþ ÷aïkhaü cakradhanuþ


÷aràü÷ca dadhatãü netraiþ
strãbhiþ ÷obhità || àmuktàïgadahàrakaïkaõarajatkà¤cã kvanjannåpurà
durgàdurgatihàriõã
bhavatunoratnollasatkuõóalà ||

asya ÷rãdurgàmantrasya mahe÷vara çùiþ ||


p. 48)

anuùñupchandaþ ÷rãdurgàdevatà duü bãjaü hrãü ÷aktiþ oü kãlakam | home


viniyogaþ ||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

subhagàyai vidmahe kàmamàlinyai dhãmahi tanno durgà pracodayàt || 3 ||

yadi garbharakùàrthaü homaþ tadà tilasarùapàjya homaþ ||

oü hrãü duü durgàyai namaþ svàhà || 108 || và 54 | và 27 | và 14 | và 7 |

aïgànàü da÷àü÷aþ ||

oü hçdayàya namaþ svàhà || hrãü ÷irase svàhà | duü ÷ikhàyai vauùañ svàhà |
duþ kavacàya håü svàhà
| gà netrebhyo vaùañ svàhà | yai astràya phañ svàhà || tataþ pårõà ||
ari÷aïkha kçpàõa
kheñavàõàndudhanuþ ÷ålakatarjanãü dadhànà || bhavatàü mahiùottamàïgasaüsthà
navapårvàsadç÷ã
÷riyestu durgà || målena || atha vanadurgà ||

surathasuratharåpaþ satsamàdhissamàdhirbhava paribhavamuhyandànasau tuùñavàte


|| abhimatapadasiddhiü yà ca te
yà ca dhatte prabhavatuü giridurgàsantataü ÷reyasenaþ ||

asya ÷rãvanadurgàmantrasya | suratha çùiþ | anuùñupchandaþ |


÷rãvanadurgàdevatà | yathàrthaü home
viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi || uttiùñha puruùi kiü
svapiùibhayaü me sumupasthitaü yadi
÷akyama÷akyaü vàtanme bhagavati ÷amaya svàhà || 108 || àpårvat ||

p. 48b)

uttiùñha puruùi hçdayàya namaþ svàhà ||

kiü svapiùi ÷irase svàhà | bhayaü mesamupasthitaü ÷ikhàyai vauùañ svàhà |


yadi ÷akyama÷akyaü và
kavacàya håü svàhà || tanme bhagavati netrebhyo vaùañ svàhà || ÷amaya svàhà
astràya phañ svàhà || atha
gaurã ||

yà÷àtakumbhanibhadãpravapurvibhartã candràrdha÷ekharavatã jvalane ca ÷aïkham


||
hemàmbajàsanagatàvaradàbhayà tu pàõiþ ÷riyaü di÷a tu sà bhavatodya durgà ||
asya ÷rãgaurãmantrasya |
sumadhyastha-çùiþ uùõik chandaþ || ÷rãgaurã devatà | home viniyogaþ ||

oü namo bhagavati durge gaurigiri duhite svàhà svadhà vauùañ hrãü kùsvãü phañ
svàhà || varõà 28 ||
àhutayaþ yathà vistaraü ||

oü hrãü ÷rãü mahiùàsuraghàtinidurgàyai namaþ svàhà || oü hrãü raktakapàlinyai


svàhà || oü hrãü
duüdurmathini durgàbhagavatyai namaþ svàhà || oü siühadurge siühasvàmini
aùñàda÷abhuje rudraraudre
ghoraråpe huü phañ namaþ svàhà || varõà 30 ||

oü namo bhagavati durge bhargottàriõi huü blåü svàhà || iti


ùañtriü÷adbhujàmantràþ || hàü hãü håü
haiü hauü haþ ityaïgàni || tataþ pårõà ||

àkarõàkçùñacàpàkçtajaladaravàvàdayantã svaghaõñhàü ÷ålenoraþ kañhoraü


galanihitakarà nighnatã
dànavasya || càmuõóàyàstadaïgautplutarudhiravasàmarpayantã ||

p. 49)

sahàsaü durgàpàyadapàyàtsuranuta caraõà ÷oõadantacchadànaþ ||

oü hrãü duü durgàyai svàhà vauùañ || iti pårõà || atha tarpaõam ||

oü bhåtiþ sannatiþ kàntiþ kùàntirdyauþ pçthivã dhçtiþ ||

lajjàpuùñiruùàryàcakùvamà caiva tu meva sà || ye tvàmàveti durgeti


vedagarbhembiketi ca ||

bhadreti bhadrakàlãti kùemãkùemakarãti ca || pràta÷caivà paràhõe ca


toùantyànamramårtayaþ ||

teùàü hi pràrthitaü sarvaü tvatprasàdàdbhaviùyati ||

anena mantrahomena yathàrtha siddhyai anekadurgàþ prãyantàü anekadurgàþ


prãtàssantu || nirodhàrghaþ || atha
÷àrikà ||

pårõendukoñiprabhaminducåóaü kapàlakhañvàïgagadàsi hastam || bhasmàsthi


màlo¤citagàtra màdyaü
÷rãvàmadevaü ÷ivamà÷rayàmi ||

asya ÷rãvàma devamantrasya || kàlàgni rudrabhairava çùiþ triùñupchandaþ


÷rã÷àrike÷varo vàmadevo devatà
|| hràü bãjaü | vàü ÷aktiþ | oü kãlakam || home viniyogaþ ||

agnau puùpaü |

àvàhana pàdyàdi || vàü ityàdi nyàsaþ || oü hràü vàü vàmadevàya namaþ || 108
||

målànte pårõà | tarpaõam |

nirodhàrghaþ || bãjaiþ saptabhirujjvalà kçtirasau yà saptasaptidyutiþ


saptarùi praõatàïghri païkajayugàyà
saptalokàrti hçt || protapràyamapa¤jaraü kçtavatã pradyumna munmocitaü devã
sapta saüyutà bhagavatã
÷rã÷àrikà pàtu naþ ||

p. 49b)

odyaddine÷adyutimindu cåóàü varàsi cakràbhayabàhumàdyàm || siühàsanasthàü


÷ivavàmadevalãnàü bhaje
cetasi ֈrike֋m ||

asya ÷rã÷àrikà mantrasya | ÷rãmahàdeva çùiþ | triùñupchandaþ ||


÷rã÷àrikàbhagavatã devatà || ÷àü
bãjaü || àü ÷aktiþ hràü kãlakam || home viniyogaþ ||

agnau puùpaü ||

àvàhana pàdyàdi || svàtma nyàsaþ ||

oü hrãü ÷àrikàyai vidmahe | saptàkùaryaidhãmahi || tannaþ ÷ilà pracodayàt ||


3 ||

oü hrãü ÷rãü håü pheü àü ÷àü ÷àrikàyai namaþ || 108 || ÷ràü ityàdi nyàsaþ ||
tathà càvaraõa
devatàþ || oü hrãü aü amàyai svàhà || oü hrãü kaü kàmàyai svàhà || oü hrãü
caü càrvàïgyai svàhà
|| oü hrãü ñaü ñaïkàdhàriõyai svàhà || oü hrãü taü tàràyai svàhà || oü hrãü
paü pàrvatyai svàhà
|| oü hrãü yaü yakùiõyai svàhà || oü hrãü ÷àü ÷àrikà bhavatyai svàhà || tataþ
pårõà ||

÷ailàgra sphuñitotthità suracayàtàsu brajà sà parà


devãbhirvasusammitàbhirabhitaþ saüveùñità ÷àntapà
||

jvàlàråpadharã tathà vasukarã devã ÷ivà÷àrãkàraktàraktakapàla bhåùita tanuþ


syànnaþ sadà÷àrikà
|| målena vauùañ svàhà || tarpaõam ||

pradyumna÷ikharàsãnàü màtçcakropa ÷obhitàm || pãñhe÷varãü ÷ilàrtha pàü÷àrikàü


praõamàmyaham ||
anena mantrahomena vàmadevasahità ÷rã÷àrikà bhagavatã saparivàrà sàyudhà
sàïgà prãyantàü prãtàstu ||

p. 50)

sannidhatsveti nirodhàrghaþ || atha ÷àradà ||

tadyatsåryasahasrabhàsvaramukhaü karpårapåraprabhaü piïgàraktajañàtañaü


phaõiphaõàlaïkàrahàrojjulam ||

smeràsyaü ÷a÷ikhaõóamaõóita tanuü khaógàü kapàlaü varaü ÷ålaü càpadharaü


dadhànamani÷aü
dorbhirbhajehaü ÷ivam ||

asya ÷rã÷ivamantrasya || bhairava çùiþ | gàyatrãcchandaþ ÷rã÷àradàpati÷÷ivo


devatà || hrãü bãjaü |
÷rãü ÷aktiþ | namaþ kãlakam | home viniyogaþ ||

agnau puùpaü ||

àvàhana pàdyàdi || hràü ityàdi nyàsaþ |

sadà÷ivàya vidmahe tryambakàya dhãmahi tannaþ ÷ivaþ pracodayàt || 3 ||


oü hràü ÷ivàya namaþ || 108 || gåü ÷rãü oü ÷ivàya namaþ || 108 || oü hrãü
hràü ÷ivàya namaþ || 108
||

målena pårõà || tarpaõam || nirodhàrghaþ || atha ÷àradà ||

÷rã ÷rã ÷aile sthitàyà prahasitavadanà pàrvatã ÷ålahastà vahnisåryendu


netràtribhuvanajananã ùaóbhujà
sarva÷aktiþ ||

÷àõóilyenopanãtàjayatu bhagavatã bhaktigamyànu yàtàsà vai siühàsanasthà


hyabhimataphaladà
÷àradà÷aükaro tu || udyadvàlàrka bimbadyuti manala÷ikhàkoñi tejasvinãü tàü
bhàsva÷candràgni netràü
vividhamaõilasatkiïkiõã jàlaramyàm || ÷ålapràsàdayuktàna mçtasukala÷a
vyuhapà÷àndadhànàü vande
siühàsanasthàü prahasita vadanàü ÷àradàü ùaóbhujàóhyàm || àdar÷adaõóakala÷à
mçta
pustakàkùasåtraü tri÷ålaparipårita sàdhakà÷à || siühàsanà trinayanaika mukhã
mahàrghabhåùà bhavatvava
tu pãtarucistrilokãm | ùaóbhujàü trinayanàü smitànanàü ÷àõóilyarùi
sutapàdapaïkajàm ||

parvata sthitavatãü dhçta÷ålàü ÷àradàü bhagavatãü hçdi dhyàye || siühàsanàü


trinayanàü
÷ara÷àrïgakuntaghaõñhà svadhàkala÷asanmadavàraõàkhyaiþ ||

yuktàyudhaiþ kanakagaurarucirvibhåtyai bhåyàt samastaphaladànanu ÷àradàsau ||

asya ÷rã÷àradà bhagavatã mantrasya || bhairava çùiþ anuùñupchandaþ ÷rã÷àradà


bhagavatã devatà klãü
bãjaü hrãü ÷aktiþ || namaþ kãlakaü | home viniyogaþ ||

agnau puùpaü àvàhana pàdyàdi ||

÷àradàyai vidmahe saptàkùaryai dhãmahi tannaþ sarasvatã pracodayàt || 3 ||

oü hràü klàü ityàdi nyàsaþ || oü hrãü klãü sauþ namo bhagavatyai ÷àradàyai
hrãü svàhà || 108 || oü
hrãü namo bhagavati bhairavi vàgã÷vari mahàprade mahàprabhàve bhagavati
÷àradàyai hrãü svàhà || 108 ||

oü hrãü namo bhagavati hçdayàya namaþ svàhà || vàgã÷vari ÷irase svàhà |


mahàprade ÷ikhàyai vauùañ
svàhà || mahàprabhàve kavacàya håü svàhà || bhagavatyai ÷àradàyai netrebhyo
vaùañ | hrãü svàhà
astràya phañ svàhà ||

atha bhedàþ ||

oü ÷mrãü ÷àradàyai svàhà || 108 ||

÷màü ityàdi nyàsaþ || athavà ||

hrãü hya jhreü ÷ira jhåü ÷ikhà | håü kava | håü netre oü phañ astrà målena
pårõà ||
p. 51)

tryakùàvyàghraniviùñatàmupagatà raktàü÷ukà÷àradà såryà candramasau


÷araüdhanuratho pràsaüvaraü
càbhayam || devã sàcchurikàü sadaiva dadhatã pårõenduramyànanà
màlàkuõóalabhåùiõàvatu paraü sànaþ
sadà ÷àradà || målena pårõà || tatastarpaõam ||

vijaye ÷varasaüyuktàü kà÷mãre vàgvidhàyinãm || vidyàü pãñhe÷varãü vande


÷àradàü buddhivardhinãm ||

tàü bhavànãü bhavànãta kle÷anà÷avi÷àradàm || ÷àradàü ÷aradambhodasita


siühàsanaü namaþ ||

anena mantra homena ÷àradàbhagavatã sàyudhà sàïgàsaparivàrà sànucarà


priyantàü pritàstu ||
nirodhàrghaþ || atha ràj¤ã ||

kundendu bhàsaü ÷a÷ikhaõóa cåóaü kapàlapà÷àïku÷a ÷ålahastam || trilocanaü


bhåtisitaü hasantaü
bhåte÷varaü cetasi cintayàmi ||

asya ÷rã bhåte÷vara mantrasya | ÷iva çùiþ | gàyatrãcchandaþ || ÷rãràj¤ã÷varo


bhåte÷varo devatà |
håü bãjaü hrãü ÷aktiþ oü kãlakam ||

home viniyogaþ || agnau puùpaü |

àvàhana pàdyàdi || oü hrãü håü bhåte÷varàya namaþ || 108 ||

målena pårõà | tarpaõam ||

yàdvàda÷àrkaparimaõóitamårtirekà siühàsana sthitavatãmuragàvçtàü ca || devã


manakùagatimã÷varatàü
prapannàü tàü naumi bhargavapuùãü paramàrtharàj¤ãm ||

÷ãtàü÷u bàlàrka kç?÷àõu netràü caturbhujàsenatvagàsanasthàm ||

÷aïkhàbja÷ålàsidharàü mahe÷ãü ràj¤ãü bhaje haü tu hinàcalasthàm || asya ÷rã


mahàràj¤ã mantrasya
| brahmà çùãþ | gàyatrãcchandaþ ||

÷rãmahàràj¤ã devatà hrãü bãjaü sau ÷aktiþ klãü kãlakam || home viniyogaþ ||
agnau puùpaü | àvàhana
pàdyàdi |

såryakarõàya vidmahe bhànuratnàya dhãmahi tanno ràj¤ã pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü ràü klãü sauþ bhagavatyai ràjj¤yai hrãü svàhà || 108 || oü hrãü
÷rãü ràü ràj¤ã
bhagavatyai namaþ svàhà || 108 || oü lhråü mahàràj¤yai vi÷vavyàpikàyai svàhà
|| 108 ||

tataþ pårõaþ tadyaddivàkara sahasraruciü trinetràü siühàsanoparigatàmurago


pavãtàm || khaógàmbujàtya
kala÷àmçta pàtrahasta raü ràj¤ãü bhajàmi vikasadvadanàravindàm || målena
vauùañ tatastarpaõam || anena
mantrahomena bhåte÷vara sahità ÷rãràj¤ã bhagavatã sàyudhà sa vàhanà
saparivàrà sànucarà prãyantàü
prãtàstu ||

atha jvàlà ||

trinetramindurdha kirãñaraktaü kalpànta såryaprabhamugrahàsam || vçùàsanaü


÷ålakapàlahastaü vande
mahàdevamahaü cidau÷am ||

asya ÷rãmahàdeva mantrasya | bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ |


÷rãjvàlàmukhã÷varo mahàdevo devatà |
hràü bãjaü hauü ÷aktiþ oü kãlakam home viniyogaþ ||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

oü hràü hauü mahàdevàya svàhà || 108 ||

målena pårõà || tatastarpaõam ||

p. 52)

jvàlàparvatasaüsthitàü trinayanàü pãñhatrayàdhiùñhitàü jvàlàóambarabhåùitàü


suvadanàü
nityamadç÷àüjanaiþ || ùañcakràmbuja madhyagàü varagadàmabjabhayànvibhratãü
cidråpàü sakalàrtha
dãpanakarãü jvàlàmukhãü naumyaham ||

asya ÷rãjvàlàmukhã mantrasya || vai÷vànara çùiþ | anuùñupchandaþ || ÷rãjvàlà


bhagavatã devatà |
hrãü bãjaü ÷rãü ÷aktiþ huükãlakaü | home viniyogaþ ||

agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi |

jvàlàmukhyai vidmahe jagadbhakùiõyai dhãmahi tanno jvàlà pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü jvàlàmukhi mama sarva÷atrånbhakùaya 2 håü phañ svàhà || 108 ||


oü hrãü hçdayà ÷rãü
÷ira jvàlàmukhi ÷ikhà mama sarva÷atrånbhakùaya 2 kava huü phañ netrà svàhà
astràya || oü aiü hrãü
÷rãü kñnrlhåü? jvàlàmukhyambà pàdukàbhyo namaþ || 108 || oü hrãü ÷rãü phuü
jvàlàbhagavatyai namaþ
|| 108 ||

tataþ pårõà jvàlàparitàsya ÷iroruhàü tàü saroja÷aïkhàsi gadàdharàü ca ||


siühàsanasthà
pitapàdayugmàü jvàlàmukhãü saddhçdaye smaràmi ||

jvàlàmukhi mahàjvàle jvàlàpiïgala locane ||

jvàlàü teje mahàteje jvàlàmukhi namostute || målena vauùañ iti pårõà


tatastarpaõam ||

anena mantrahomena mahàdeva sahità ÷rãjvàlàbhagavatã sàyudhà savàhanà


saparivàràsànucarà priyantàü
prãtàstu ||
atha dãkùà devã ||

tri÷ålakhaógàïku÷amuõóakartarãstathà kapàlaü savaraü ca savye ||

p. 52b)

rudràsanasthàü vasusaïkhyavaktràü dekùàmahe÷ãü praõamàmi bhaktyà ||

agnau puùpaü àvàhana pàdyàdi || hastena tilàjya homaþ ||

oü huü bhuvanamàlini hrãü || 108 || målena pårõà tarpaõam ||

aùñàkùaràsamàkhyàtà vidyàbhuvanamàlinã || piïgotpàñàdikaü pàpaü smaraõà


devana÷yati ||

pàparà÷iü pradahati mudgalasya mahe÷ari || yàtà÷rotrapathaü devi


påjitàvàsumadhyame ||

dhyàtàthavà vi÷varåpamokùadàbandhanà÷inã ||

anena mantra homena dãkùà mahe÷ã sàyudheti || nirodhàrghaþ ||

atha pàpàntakàriõã || pà÷àïku÷àkùakamalàïkitapàõi padmàü saumyànanàü


trinayanàü
suku÷e÷ayasthàm || raktàü subhakta vinivardhita bhårisaukhyàü
pàpàntakàraõaratàü jananãü namàmi ||

agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi ||

oü hrãü saþ namo bhagavati gaurã vàgvi÷uddhe ÷odhaya bodhaya sàü sàü klãü
svàhà || varõàþ 26 ||
målena pårõà | tarpaõam ||

hatvà brahmàõóamakhilaü bràhmaõaiþ paripåritam || lipyatena sa pàpebhyaþ


padmapatra ÷ivàmbhasà ||

anena mantrahomena pàpàntakàriõã ||

atha kulavàgã÷varã ||

devãü kadambavanagàmaruõa trikoõa saüsthàüsitàüsitavaràmbuja karõikàsthàm ||


satpustakàkùavalayànvita
pàõipadmàü vàgã÷varãü kulaguruü praõamàmi nityam ||

p. 53)

asya ÷rãkulavàgã÷varã mantrasya || ÷rãdakùiõàmårti çùiþ | païkticchandaþ


÷rãkulavàgã÷varã devatà
| aiü bãjaü || sau ÷aktiþ | klãü kãlakam | home viniyogaþ ||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

vàgã÷àyai vidmahe kàme÷àya dhãmahi tannaþ ÷aktiþ pracodayàt || 3 ||

aiü hrãü vàgã÷àya vidmahe klãü kàme÷varyai dhãmahi sauþ tannaþ ÷aktiþ
pracodayàt || 3 ||
aiü klãü sauþ mahàtripurabhairavã kulavàgã÷varyambà pàdukàbhyo namaþ || 108
|| oü klãü hrauü ÷rãü
håü jhaü jhaùahaste kulavàgã÷vari aiü ñhaþ jhaü ñhaþ | dhrãü ñhaþ svàhà ||
108 ||

aiü hya klãü ÷irasauþ ÷ikhà tripurabhairavã kava | kulavàgã÷varã netre |


ambàpàdukàbhyo namaþ svàhà
astrà || tataþ pårõà ||

tri÷ålàsidharàüdorbhyàü rasyàü vahnisannibhàm || tryakùãü siühàsanagatàü


kulavàgã÷varãü bhaje ||
målànte vauùañ |

tatastarpaõam ||

yadakùara mahàsåttre protametajjagattrãyam || brahmàõóàdi kañàhàntaü tàü


vande suramàtçkàm ||

anena mantra homena kulavàgã÷varã saparivàrà sànucarà prãyantàü prãtàstu ||

atha kàme÷varaþ ||

bhairavaþ karõikàråóhastaruõàdityasannibhaþ || mahotsàhasamàyukto vaktratraya


yuto vyayaþ ||

kapàlamàlàbharaõo gajacarmottarãyakaþ || tri÷ålakhaógahasta÷ca ghaõñhà


óamarunàditaþ ||

go nàsairvç÷cikairghorairhàrakãyuramaõóitaþ ||

sandhyà jãmåtasaïkà÷o hàsyalàsyasamanvitaþ || tasyotsaïge sthitàü devãü


mahàtripurasundarãm ||

sindårarà÷i sadç÷ãü padmaràga samaprabhàm || bàlàrkabhàsvaràü devãü


divyatejopavçühitàm ||

bhàbhiràtmodbhavàbhi÷ca bhàsayantãü di÷o da÷a || caturbhujàmekavaktràü


dhanurbàõavibhåùitàm ||

sarvaj¤àna maye naiva pustakena viràjitàm || sphàñikenàkùa såtreõa karasthena


vibhåùitàm ||

raktavastraparãdhànàü raktapuùpopa÷obhitàm || kà¤cãnåpurasannaddhàü


hàrakãyåramaõóitàm ||

dviraùñavatsaràkàràü kucakumbhopa÷obhitàm || smaracàpadvidhàbhinna


bhébhaïgai÷ca viràjitàm ||

trinetràü càruvadanàmamçtaugha pariplutàm || sammukhãü devadevasya


prahasantãü vicintayet ||

ãdçg råpadharàü devãü praõatàrti nivàriõãm || catuùpãñhasamàyuktàü


påjayetparame÷varãm ||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi || tato gàyatrã ||

oü vàgã÷àya vidmahe kàme÷àya dhãmahi tannaþ ÷ivaþ pracodayàt || 3 ||


hastena dadhimadhukùãrami÷rolàjà homaþ ||

oü hrãü ÷rãü aü kàme÷vara bhairavanàtha pàdukàbhyo namaþ svàhà || 108 || aiü


klãü sauþ
tripurabhairavã ambàpàdukàbhyo namaþ svàhà || 108 ||

aïgàni na santi || yaduktaü ||

p. 54)

ityeùà kathità devã vidyàtripura bhairavã || nàmapàdasamàyuktà


ùaóaïgaparivarjità ||

tataþ pårõà ||

sindårapura paripåritapårõadehàü hastadvayena ÷ara÷aracàpayutena yuktàm ||


satpustakàkùavalayànvita
pàõipadmàü kàme÷varãü kulaguruü praõamàmi nityam ||

målànte pårõà || tarpaõam || anena mantrahomena || nirodhàrghaþ ||

atha vajre÷varã ||

kalpànta vahni atasã kusumàruõàbhàü sauvastrahàramaõi kuõóacitritàïgãm ||


vajre÷varãü trinayanàü
sçõi pà÷abàõacàpàdi saüyutakaràü subhagàü namàmi ||

agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi ||

oü mahàbhàgàya vidmahe nitya klinnàyai dhãmahi tannaþ ÷aktiþ pracodayàt || 3


||

hrãü klãnne aiü kroü nityamadadrave hrãü || 108 ||

aiü hya hrãü hrãü klãnne ÷irase | klãnne hrãü hrãü aiü kroü ÷ikhà | kroü aiü
hrãü hrãü nitye kava
|| nitya hrãü hrãü madanetrebhyo || mada hrãü hrãü drave astràyàstràya phañ
svàhà ||

karpårakuïkumakastårikàjya homaþ || pårõà ||

càpeùu pà÷asçõimabhrakamàtuluïgaiþ saüràjamànakaraùañkàni vedabhåmiþ ||


tryakùàparàbhagavatã
kamalà tu saüsthàseyaü sadà vatubhavantamaja sramiùñà ||

tarpaõaü || nirodhàrghaþ ||

atha mahàtripusundarã bhedàþ || tatràdau kàme÷varasya ||

candrakoñisamànàbhaü candramauliü trilocanam || varàbhaya tri÷ålàsvikaraü


kàme÷varaü bhaje ||

asya ÷rãkàme÷varamantrasya | ÷rãdakùiõàmårti çùiþ || païkticchandaþ ||


÷rãkàme÷varo devatà | ÷rãü
bãjaü | hrãü ÷aktiþ | klãü kãlakam ||
home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

tato målena homaþ || målànte vauùañ iti pårõà || tatastarpaõam ||


anenamantrahomena | nirodhàrghaþ || atha
bàlà ||

aruõakiraõajàlaira¤jità÷àvakà÷à vidhçta japavañãkà pustakàbhãti hastà ||


itarakaravaràóhyà
sphullakalhàrasaüsthàni vasatu hçdibàlà nityamànandaråpà ||

sadyaþ samudita sahasradivàkaràbhàü vidyàkùasåttravaradàbhaya cihnahastàm ||


netrotpalaistribhiralaïkçtavaktrapadmàü tvàü tàrahàraruciràü tripuràü bhajàmi
|| raktàmbharàü
candrakalàvataü sàü smudyadàditya nibhàü trinetràm ||
vidyàkùamàlàbhayadànahastàü dhyàyàmi
bàlàmaruõàmbujasthàm || pà÷àïku÷au pustakamakùasåtraü
karairdadhànàsakalàsaràrcyà || raktàkùasåtrà
÷a÷i ÷ekhareyaü dhyeyàkhilairddhyai tripurà tu bàlà ||

asya ÷rã bàlàtripurasundarã mantrasya || ÷rãdakùiõà mårti çùiþ païkticchandaþ


|

÷rãbàlàtripurasundarã devatà ||

aiü bãjaü sauþ ÷aktiþ | klãü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhana pàdyàdi ||

aiü tripuràdevyai vidmahe vàgã÷varyai dhãmahi tanno muktiþ pracodayàt 3 ||

p. 55)

målaü 108 || tataþ pårõà ||

candràvataü sakalikàü ÷aradindu ÷ubhràü pa¤cà÷adakùaramayãü hçdi bhàvayàmi ||


tvàü pustakaü
japavañãmamçtàóhya kumbhaü vyàkhyàü ca hastakamalairdadhatãü trinetràm ||

målena vauùañ iti pårõà || tatastarpaõam ||

anena mantra homeneti || sthålaü raktàmbujàsãnaü dàóimã kusumaprabham ||

pà÷àïku÷adhanurbàõa yuktapàõi catuùñayam || trinetraikamukhaü nànàlaïkàra


sumanoharam ||

sarvasaubhàgyasampannaü devãråpaü tu cintayet ||

asya ÷rãtripurabhairavã mantrasya | dakùiõàmårti çùiþ païkticchandaþ |


÷rãpa¤cada÷àkùarã
tripurabhairavã devatà | aiü bãjaü | sauþ ÷aktiþ | klãü kãlakam | home
viniyogaþ ||

aiü klãü sauþ iti nyàsaþ || angnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi | aiü
tripuràdevyai vidmahe klãü
kàme÷varyai dhãmahi sauþ tannaþ ÷akti pracodayàt || 3 ||

målaü || 108 ||
udyadbhànusahasrakàntimaruõakùaumaü ÷iromàlikàü raktà liptapayodharàü
japavañãü vidyàmabhãtiü varam ||
hastàbjairdçdhatãü trinetravilasadvaktràravinda÷riyaü devãü
baddhahimàü÷uratnamukuñàü
vanderavindasthitàm ||

målànte vauùañ iti pårõà || tatastarpaõam || anena mantra homeneti ||

tato mahàtripurasundarã ||

tataþ padmanibhàü devãü bàlàrkakiraõàruõàm || japàkusumasaïkà÷àü dàóimã


kusumopamàm ||

padmaràgapratãkà÷àü kuïkumodakasannibhàm || sphuranmukuñamàõikya kiïkiõã


jàlamaõóitàm ||

kalàlikulasaïkà÷avadanàmbhojamaõóalàm || ki¤cidardhendu
kuñilalalàñamçdupaññikàm ||

pinàki dhanuràkàra subhruvàü paramã÷varãm ||


ànandamuditollolalãlàndolitalocanàm ||

sphuranmayåkhasaïghàta vitatàü hemakuõóalàm ||


sugaõóamaõóalàbhogajitendumçtamaõóalàm ||

vi÷vakarmàdinirmàõa såtrasuspaùñanàsikàm ||
tàmravidråmabimbàbharaktoùñãmamçtopamàm ||

smitamàdhåryavijitamàdhuryarasasàgaràm || anaupamya guõopetà


cibukodde÷a÷obhitàm ||

kambugrãvàü mahàdevãü mçõàlalitairbhujaiþ ||


raktotpalasamàkàrasukumàrakaràmbujàm ||

karàmbujanakha?dyotavitànitanabhastalàm || muktàhàrasamopàta
samunnatapayodharàm ||

trivalãvalanàyukta madhyade÷asu÷obhitàm ||
làvaõyasaridàvartanibhanàbhirvibhåùitàm ||

anargha ratnaghañitakà¤cã yukta nitambinãm ||


nitambabimbadviradaromaràjãvaràïku÷àm ||

kadalãlalitastambhasukumàrorumã÷varãm || làvaõya kadalã


tulyajaïgàyugalamaõóitàm ||

namadbrahma÷iroratna nirghçùñacaraõàmbujàm ||

p. 56)

÷ãtàü÷usatasaïkà÷akàntisantàpahàriõãm || lauhityajãtasindurajapàdàóimaràgiõãm
||

raktavastraparãdhànàü raktàbharaõamaõóitàm || caturbhujàü trinetràü ca


pa¤cabàõadhanurdharàm ||
karpårasakalormi÷ratàmbålapåritànanàm || mahàmçgamadoddàmakuïkumàruõavigrahàm
||

sarva÷çïgàrave÷àóhyàü sarvàlaïkàrabhåùitàm || jagadàhlàdajananãü


jagadra¤janakàriõãm ||

jagadàkarùaõakarãü jagatkàraõaråpiõãm || sarvamantramayãü devãü


sarvasaubhàgyasundarãm ||

sarvalakùmãmayãü nityàü paramànandasannibhàm || mahàtripuramudràü tu


smçtvàvàhana mudrayà ||

vidyayà bàhya subhagãü namaskàraniyuktayà || pårvoktayà sàdhakendro


mahàtripurasundarãm ||

tantaptahemaruciràü ravicandra vahni netràü varàbhayasupustakadantamàlàm ||


rasyairbhujai÷ca dadhatãü
÷iva÷aktiråpàü kàme÷varãü hçdibhajàmi dhçtendu lekhàm ||

àraktàbhàü trinetràü maõimukuñavatãü ratnatàñaïkaramyàü hastàmbhojaiþ


sapà÷àïku÷amadanadhanuþ
sàyakaiþ visphurantãm || àpãnottaïgavakùoruhatañaviluña?ttàrahàrojjvalàïgãü
dhyàyedamboruhasthàü
maruõimavasanàmã÷varãmã÷varàõàm || såryakoñisamànàbhàü caturbhàhuü trilocanàm
||

pà÷àïku÷adhanurbàõàndàrayantãü ÷ivàübhaje || lalitàü lohitàü


càpabàõapà÷asçõãnkaraiþ ||

p. 56b)

dadhànàü kàmaràjàïke yantritàü sasmitàüsmare ||

asya ÷rãmahàtripurasundarã mantraràjasya ||

÷rã dakùiõàmårti çùiþ ||

÷rãü bãjaü | hrãü ÷aktiþ | klãü kãlakam home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhanàdi ||

aiü tripuràdevyai vidmahe klãü kàme÷varyai dhãmahi sauþ klãnne tannaþ ÷akti
pracodayàt || 3 ||

målena homaþ || 108 ||

÷ràü aiü ñhoü sarvaj¤atà hçcchaktyàtmane hçdayàya namaþ svàhà || ÷rãü hrãü
klãü aiü 2? nitya
tçptà÷aktyàtmane ÷irase svàhà || ÷råü sauþ aiü 3? svatantra ÷aktyàtmane
÷ikhàayai vauùañ svàhà ||

÷reü eü 1? svatantratà÷aktyàtmane kavacàya håü svàhà || ÷rauü klãü 2


nityamalupta÷aktyàtmane netrebhyo
vaùañ svàhà ||

÷raþ sauþ sakala hrãü anantàstrato ÷aktyàtmane astràya phañ svàhà |


anyaprakàreõa måla homaþ ||
kåñatrayaü parabrahmàtmake mahàcakraü vaindave mahàtripurasundarã
ambàpàdukàbhyo namaþ svàhà ||

aiü klãü sauþ hçda 3? ÷ira 3? ÷ikhà 3? kava 3? netra | 3? astrà ||

pårvalikhitatripurã traya vaddhomaþ || atha pårõà dhyànam ||

àraktàïgakuraïganàbhitilakapårõendu vacchrã mukhaü màlàcaõpakamàlatã


valayitamardhendu mauliü smaret ||
muktàhàravibhåùitonnata kucàü raktàmbaràlaïkçtàü vande
sundarãpàdapadmayugalàü mà¤jãrakolàhalàm ||

p. 57)

tryarõàtryarõaniviùñamårttiradhikàmudràtrayodbhàsità yà datteïku÷a pà÷abàõa


nicayaü càpaü
caturbhibhujaiþ ||

devãbhistisçbhistathàùñabhirathodigdiïmanukhyàti
bhirvasvaùñapramitàbhiraùñabhiratho jãyàjjaganmàtçkà
||

målànte vauùañ iti pårõà | tatastarpaõam ||

evaü japaü yathà ÷akti kçtvàdau sàdhakottamaþ || homaü kuryàdda÷àü÷ena


bràhmaõo brahmavçkùajaiþ ||

svayambhukusumairvàpi trimadhvàktairyathà vidhiþ || tato bhavati vidyeyaü


mahàvighnaugha ÷àntaye ||
sarvakàmapradà devi bhuktimuktiphalapradà ||

yoni kuõóe bhagàkare vartule vàrdhacandrake || navatrikoõa cakre va


caturasreùñapattrake ||

yonikuõóe bhavedvàgmã bhagocàkçùñiruttamà || vartule tu


bhavellakùmãrardhacandre trayaü bhavet ||

nava trikoja?kuõóe tu khecaratvaü prajàyate || caturasre bhavecchàntirlakùmãþ


puùñirarogatà ||

padmàïke sarvasampattiracirà deva jàyate || cakràùñakena subhage samãhita


phalaü labhet ||

mallikàmàlatã jàtã puùpairàjya madhuplutaiþ || hutairbhavati vàgã÷o måkopi


parame÷vari ||

tathà dadhimadhukùãrami÷ralàjà mahe÷vari || hutvànaràdhate rogaiþ


karmamçtyubhayàdibhiþ ||

anena mantrahomena ÷rãmahàtripurasundarã se÷varàsaparivàrà sàïgasàsanà


sàyudhà sànucarà
÷rãmahàtripurasundarã parayà saparyayà påjità tçptàstu ||

atha sarasvatã mantràõàü ÷uddha tilahomaþ ||

pa¤cà÷advarõabhedairvihita vadanadoþ pàdayoþ kukùivakùo de÷àü bhàsvatkapardà


kalita÷a÷ikalàmindu
kundàvadàtàm ||

sàkùi srakkumbhacintàlikhivarakaràü trãkùaõàü


padmasaüstàmacchàkalpàmatucchastana jaghanabharàü
bhàratãü tàü namàmi ||

dorbhiryuktàü caturbhiþ sphañikamaõi mayã makùamàlàü dadhànàü haste naikena


padmaü sitamapi caùakaü
pustakaü càpareõa ||

yàsà kundendu ÷aïkhasphañikamaõinibhàbhàsamànàsamantàtsàme vàgdevatãyaü


nivasa tu vadane sarvadàsu
prasannà ||

asya ÷rãmàtçkàü sarasvatã mantrasya ||

bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rãmàtçkàsarasvatã devatà | aiü bãjaü | hrãü


÷aktiþ | oü kãlakaü
| home viniyogaþ ||

agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi ||

hràü ityàdi nyàsaþ || tatsaviturvareõyaü bhargo devasya dhãmahi dhiyo yonaþ


pracodayàt || 3 ||

oü hrãü aiü hrãü oü sarasvatyai namaþ svàhà || 108 ||

pårõà målànte vauùañ || athavà || asya ÷rãmàtçkà sarasvatã mantrasya | brahmà


çùiþ | gàyatrã
cchandaþ | ÷rãmàtçkà sarasvatã devatà | vya¤janàni bãjàni svaràþ ÷aktayaþ |
brahmabãjaü kãlakam ||
home viniyogaþ ||

kareõa ÷uddhatila homaþ || àvàhana pàdyàdi || oü bhurbhuvassvastatsavituþ ||


3 || hsauþ aü àü iü ãü uü
åü çü éü ëü íü eü aiü oü auü aü aþ kaü khaü gaü ghaü ïaü caü chaü jaü jhaü
¤aü ñaü
ñhaü óaü óhaü õaü taü thaü daü dhaü naü paü phaü baü bhaü maü yaü raü laü vaü
÷aü ùaü saü
haü kùaü hsauþ sarasvatyai namaþ svàhà || 108 ||

p. 58)

aü kaü 5 àü hçda | iü caü 5 ãü ÷irase | uü ñaü 5 åü ÷ikhà | eü taü 5 aiü kava


| oü paü 5 auü netre
| aü yaü thuü? aþ astràya pha ||

atha dvitãyà ||

hsvåü vidyàvidye÷varyai namaþ svàhà || 108 || oü rkùjhråü vàgbhave÷varyai


namaþ svàhà || 108 || oü hrãü
vada 2 vàgvàdini svàhà 108 ||

atha vaikharã |

aiü klãü sauþ vàgã÷vari vàkprade vaikharyai namaþ svàhà || 108 ||


sarvàsàü ÷uddhatilahomaþ ||

pårõàdhyànaü || vàõãü pårõani÷àkarojjvalamukhãü karpårapåraprabhàü


candràrdhàïkitamastakàü
nijakaraiþ saüvibhratã sàdaram ||

vãõàmakùaguõaü svadhàóhyakalu÷aü vidyàü catuïmastanãü


divyairàbharaõairvibhåùita tanuü
sahadhiråóhàü bhaje || dorbhiryuktàü caturbhiþ sphañikamaõimayãmakùamàlàü
dadhànàü haste naikena
padmaüsitamapi caùakaü pustakaü càpareõa ||

yà sà kundendu ÷aïkhasphañikamaõi nibhàbhàsamànàsamantràtsàmevàgdevateyaü


nivasatu vadane
sarvadàsuprasannà ||

målena vauùañ iti pårõà | tarpaõaü ||

anena mantrahomena duritaroràviùàpamçtyu buddhijàtyadàridràdidoùàna spç÷anti


saptasujanmasu sarasvatã
sannihità bhavati sarasvatã saparivàrà sàïgà prãyantàü prãtàstu ||

atha bhavànã ||

kundendu koñighanasàra tuùàrahàradãptaü varàbhayadhanuþ sara÷ålahastam ||


padmàsanaü ÷a÷ikalàbharaõaü
cidã÷aü vande sadà÷ivamahaü ÷ivayà÷ritàïgam ||

asya ÷rã sadà÷ivamantrasya || ã÷vara çùiþ | anuùñupchandaþ ||

÷rãsadà÷ivo devatà | hauü bãjaü | hrãü ÷aktiþ | oü kãlakam || home viniyogaþ


||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi | hrãü ityàdi nyàsaþ || oü hrãü hauü


sadà÷ivàya namaþ || 108 ||

nivçttiþ kùmà pçùñhe sakalajanayitrã payasi ca pratiùñhà vidyàgnau manasi ca


kalà÷àntiramalà ||
atãtàgràsàntirnabhasi ca kalàþ pa¤cakilayàþ prasiddhàstàsàmapyuparigata
meóhrye para÷ivam || målànte
vauùañ iti pårõà | tarpaõaü || nirodhàrghaþ || atha bhavànyàþ ||

ardhendu maulimamalà mamaràbhivandyàmambojapà÷asçõi raktakapàlahastàm ||


raktàïgaràgara÷anàbharaõàü
trinetràü dhyàyecchivasya vanitàü sada vihvalàïgãm ||

udyadinduvadanàü caturbhujàü raktanetra kamalàü ÷ucismitàm ||

khaógà÷aktivaradàbhayàïkitàü pretagàü hçdi bhajàmi bhavànãm || asya


÷rãbhavànã mantrasya | sadà÷iva
çùiþ | anuùñupchandaþ || ÷rãbhavàni devatà | ÷rãü bãjaü | hrãü ÷aktiþ | håü
kãlakam || home
viniyogaþ |

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi |


÷ràü hràü ityàdi nyàsa || hastena ÷uddhatilahomaþ | durgàyai vidmahe
kàrtyàyanyai dhãmahi tanno bhavàni
pracodayàt || 3 ||

oü ÷rãü ÷rãü oü oü hrãü ÷rãü ÷rãü bhavàni håü phañ svàhà || 108 || oü hrãü
phreü ÷rãü
caõóayogã÷varã bharabhavàni sarvakàmavaraprade sarvasaubhàgyadàyini hrãü
namaþ svàhà || 108 ||

tataþ pårõà || bàlàrkamaõóalàbhàsaü caturbàhuü trilocanàm ||

p. 59)

pà÷àïku÷au ÷araücàpaü dhàrayantãü ÷ivàübhaje ||

målena vauùañ iti pårõà || tatastarpaõam || anena mantra homena |


nirodhàrghaþ ||

atha kubjikà ||

yà sà pa¤caphaõàtrikoõa ÷ikharàdutthàya me bhådaràtpa¤càkà÷a


da÷a÷varàvaravaõà vegena vàgã÷varã
||

nityà÷rãkulanàyikà vidalãnã tyuktàkùaraiþ pa¤cabhiþ sà pa¤capraõavombitàkhila


kulà ÷rãkubjikà
pàtunaþ || agnau puùpaü |

àvàhana pàdyàdi | svàtma nyàsaþ || gàyatrã ||

aiü mittranàthàyai vidmahe ÷rãkaõñhàya dhãmahi tannaþ siddhiþ pracodayàt || 3


||

trimadhurà sahita tila homaþ ||

kuñmalakaimi÷raistrimadhvàktaistilairhutaiþ || svabhagatvamavàpnoti
råpahãnopi yo naraþ ||
trimadhukùira÷arkaràghçtam ||) *************************

tathà coktaü prayogasàre || payomadhughçtaü ceti samaütrimadhuraü smçtam ||


athavà trimadhuraü ghçtaü
madhu÷arkarà || tato målaü ||

aiü hrãü ÷rãü | khphreü hsyåü bhagavati ambe hskhphreü shkhphreü ÷rãkubjike
hsràü hsrãü hsråü ïa ¤a
õa name aghoramukhe chàü chãü kiõi kiõi vicche hsvlåü khchreü ÷rãü hrãü aiü |
32 svàhà ||

aiü hrãü ÷rãü khchreü hmvåü bhagavati ambe hçdayàya namaþ svàhà hskhphreü
÷rãü kubjike ÷irase |
hsràü hsrãü hsråü ïa ¤a õa name ÷ikhàyai vauùañ svàhà || aghoramukhe kavacàya
håü svàhà ||

chàü chãü netrebhyo vaùañ svàhà | kiõi kiõi vicce astràya phañ svàhà ||

atha pårõà dhyànam ||


÷araü dhanu pustakamakùasåtraü varàbhaye ÷aïkhamathotpalaü ca || khañvàïga
yuktaü ca kapàla madhyàtsà
kubijikàmbo jagatà vahantã ||

tarpaõam ||

p. 59b)

aiü paraprakà÷amànandamovallitrayabçühitàm || ùañprakàraü mahàsphàraü vande


tatvaü kule÷varam ||

pa¤càbhyàü navabhirvyàptaü parànandàkùarojjvalam || tajjàtãta kulàdhàraü


vande taü gurumaõóalam ||

yà sà paràparà vidyà niþsvaråpàtmikà ÷ubhà || ahaü sà rudra÷aktirvai


dvàvi÷àkùarikà bhavet ||

sà parà sà bhavet såkùmà sà raudrãtva prakà÷ikà || yasyàþ smaraõamàtreõa


kampate deha pa¤jaram ||

na càsya sadç÷ã vidyà na càsyàþ sadç÷aü kulam || na càsyàþ sadç÷ã màyà na


càsyàþ sadç÷aþ kulaþ
||

dadhnaþ sàraü yathà sarpirnakùattràõàü yathà ÷a÷ã || nàgànàü takùako yadvat


tathàsau khecaraþ
prabhuþ ||

mantraþ pa¤càkùaraþ prokto vidyàdvàviü÷acakùarà || devastu saptapiõóàkùo nava


và gururucyate ||

devo manuratho vidyà yatra tadakhaõóamaõóalàkàram || ÷rãdharasadhàma tadahaü


gurubhiþ prodbhàsitaü vande
||

anena mantra homena ÷rãkubjikà pa÷cimàmnàya devatà sàïgà saparivàrà savaktrà


prãyantàü prãtàstu ||

atha pratyaïgirà catuùñayam || tatràdau siddhalakùmã ||

devãü ÷uddhasphañikadhavalàü pa¤cavaktràü trinetràü dorbhiryuktàü


da÷abhirabhitaþ ÷obhitàü
ratnahàraiþ || kàdyaü khaógàü sçõi mama sçõaü ÷ålamacchàcchadhàraü sàràtsàraü
varamanavaraü
dakùahastairvahantãm || utkhañvàïgaü kañhina vikañaü ñaïkamårja svañaïkaü
pà÷aü
j¤ànàmçtarasamayaü pustakaü càbhayaü ca ||

p. 60)

kàmaü vàmaiþ ÷ubhakaratalairvibhratãü vimbavandyàü padmapretopari kçtapadàü


siddhalakùmãü namàmi ||

asya ÷rã siddhalakùmã mantrasya | brahmà çùiþ | gàyatrã cchandaþ


÷rãsiddhalakùmã devatà | hrãü bãjaü
| håü ÷aktiþ || krãü kãlakam ||
home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

svàtmàïgavaktranyàsaþ || tato gàyatrã || ÷råveõàjya guggula homaþ || à 21 và


7 và 3 || oü namaþ
sarvasiddhiyoginãbhyo namaþ | sarvasiddhimàtçbhyo namo nityoditànanda
nanditàyai sakala cakra kulanàyikàyai
bhagavatyai caõóakàpàlinyai tadyathà oü hrãü håü hàü pheü kùoü kroü namaþ oü
paramahaüsini nirvàõa
màrgade viùamopaplavapra÷amani sakaladuritàriùña kle÷adalani
sarvàpadambhodhitaraõi sakala÷atrå pramathani
devi àgaccha 2 hasa 2 valla 2 nararudhiràntravasàbhakùiõimamasva÷atrånmanda 2
khàhi 2 tri÷ålena bhindi 2
cchindi 2 khaógàne tàóaya 2 cchedaya 2 tàvadyàvan mama sakala
manorathànsàdhaya 2 paramakàruõike bhagavati
mahàbhairavaråpadhàriõi trida÷avaranamite sakalamantramàtaþ
praõatajanavatsale devi mahàkàlikàlanà÷ini huü
3 prasãda madanàturàü kuru 2 suràsurakanyakàü hrãü ÷rãü hàü håü phañ 3 svàhà
1 ||

à 20 paramahaüsini hçdayàya namaþ svàhà nirvàõamàrgade ÷irase |


viùamopaplavapra÷amani ÷ikhà |
sakaladuritàriùña kle÷adalani | kava | sarvàpadambhodhi taraõi netre |
sakala÷atrå pramathini astràya phañ
svàhà || 290 ||

atha mantramàtçkà ||

kàkàlikokilàdãnàü tulya kànti nibhopamàm || caturbhajàmeka vaktràü


netratritayabhàsvaràm ||

p. 60b)

÷veta pretàsamàråóhàü kàdyakhañvàïgadhàriõãm || pà÷amudgarahastàü ca


vasàrudhiralampañàm ||

mahodagràü mahàbhãmàü navatyarõàü kç÷odarãm || sarvayantrapramathinãü


naumyahaü mantramàtçkàm || à 3
||

agnau puùpamàvàhanapàdyàdi || atha målam ||

oü hrãü jjàü huü hreü mahàmàyàmaye ÷oõitàntrapi÷ità÷ini mahàpretasamàråóhe


khañvàïgakapàlapà÷amudgarahaste sarvayantràõi bha¤ja 2 bha¤jamatha 2 cårõaya
2 katpha 2 sphoñaya 2
yosmàndveùñiyaü ca vayaü dviùmastasya vadhàya phañ 3 svàhà || iti målam ||

atha mantraóàmarikà || tçtãyà ||

gajacarmatumbabãõau tri÷ålañaïkodhvajaü ca gçddhrasya || naramuõóa hçtsaroje


cchurikàkhaógau
kapàlakhañvàïgau ||

dvàbhyàü dvàbhyàü dadhatãü pàõibhyàü kokilàlikulamàlàm ||


kharasåkaramukharåpastana gatapàõi
dvayàmatha dvàbhyàm ||
dadhatã mantra troñanaü madhyàsitasvasita mahàpretam || aùñàda÷abàhulatàü
kç÷amårtiü vikçta
daüùñrogràm ||

phaõibhåùiõàü pradãptàü praõaumyahaü mantraóàmarikàm ||

agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

oü phaþ phaþ hà hà kha 2 kha 2 khà hi 2 sarvamantràngrasa 2


parakçtyàkharkhodava÷yà karùaõa
vidveùamàraõoccàñanàdikànnà÷aya 2 hrãü phreü phreü phuþ phuþ phuþ phañ phuþ
phañ namaþ svàhà || à
3 ||

atha saptakoñã÷varã ||

p. 61)

asyà avyaktaü dhyànaü || kutràpi dçùñamàha ||

ekàñaïkàïkamudrà kavalananiratàsaptamuõóàsanasthà prodbhotàdhàra


cakràtpralaya÷ikhi ÷ikhà saptadhà
prasphurantã || nàcàtyantàntaràle dhvani nidhana mahàvyomavàgã÷varã yà sà
devã ghoracaõóà paharatu
dåritaü saptakoñã÷varã naþ ||

agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi || tato gàyatrã ||

oü nãråpàyai vidmahe ÷aktyàtãtàyai dhãmahi tanno devã pracodayàt 3 ||

atha målaü ||

oü kaþ saþ caõóini saþ kaþ saptakoñã÷varã ambàpàdukàbhyo namaþ svàhà || à 7


|| àhutayo yathà ÷akti
|| atha pårõà dhyànaü ||

khañvàïgakàdyavaradàbhaya÷ålañaïka pà÷àïku÷àsivarapustakahastapadmàm ||
pa¤cànanàü da÷abhujàü
giri÷àdhiråóhàü tàü dhyàyatosti bhuvikasyanarasya bhãtiþ || atha tarpaõam ||

oü parame÷asvadhàsåtikalàlaïkçta÷ekhara || nãlakaõñhavçùàråóha gaïgàdhara


mahe÷vara ||

vada pratyaïgiràü devãü trailokya bhayanà÷inãm | yantramantràbhicàràõi yà


nà÷ayati lãlayà ||

÷àntipuùñikarã ÷uddhà grahàpadmàrabhakùiõã || bhåta vetàla÷amanã kçtyà


kharkhodanà÷inã ||

sarvasàdhàraõã ghorà sarvopaplavanà÷inã || sarvasampatpradà÷reùñhà


sarvasampatpradàyikà ||

asyàü vij¤àtamàtràyàü vibhåti saüpravartate || asyàþ ghoratarànànyà vidyate


bhuvanodare ||

tàmàkhyà hi mahàdeva prasàdàdvi÷vanàyaka ||


ã÷vara uvàca ||

p. 61b)

udvçttà paramà vidyà sukhasaubhàgya mokùadà || ÷atadvayaü ca varõànàü


navatyadhikamuddhçtam ||

eùà vidyà mahàvidyà nàmnàtrailokya mohinã || lakùmã÷varãti vikhyàtà


bu?hubhogabharàvahà ||

mahàlakùmã mahàkàntà sarvasaubhàgyadà smçtà || asmin srotasi deve÷i nànayà


sadç÷ã parà ||

alakùmã ÷amanã j¤eyà duùñadàridryamardinã || kalidussvapna ÷amanã


jàtyopadravanà÷inã ||

ràjopasarga÷amanã duùñadasyu vinà÷inã || sadàraõya bhaye ghore siühavyàghrà


saïkañe ||

viùame gahane vahnau bhåtàpasmàraje bhaye || smaraõã yà sadà gaurã kçtyà


saïkramane bhaye ||

sakçt smçtà dahatyeùà pàpaughaü tçõarà÷ivat || hatvàjagadidaü sarvaü


brahmavidbhiþ prapåritam ||

guruhà pitçhà devã màtçhà bhråõahà tathà || loïgotpàñàdi pàpebhyaþ


sakçtpàpàtpramucyate ||

pàpai mahàpàtakai÷ca tathà caivopapàtakaiþ || tathà pàtakaràjai÷ca


sakçnmocayate smçtà ||

lakùmã yukto bhave÷÷rãmànsadàmattaràjendravàt || sakçdà vçtya vidye÷ãü devi


sarvottamottamàm ||

saptasàgara paryantaü tãrthasnànaü kçtaü bhavet || triràvçtya sure÷àni


divyabhåmyantarikùajaiþ ||

tãrthaisnàto bhaved devi nàtrakàryà vicàraõà || saptà vartàtsure÷àni dãkùitaþ


sarvamaõóale ||

da÷àvartena subhage sutrako bhavate sadà || saptaviü÷ati jàpena jàyate


màtçmaõóale ||

p. 62)

sàdhako vãraràje÷o yathà bhairava nàyakaþ | ÷atàùñottara jàpena


bhavedbhairavavatsvayam ||

tannàstiyatna kurute nàsti tadyatna sàdhayet || nibhàóà÷ani pattràüõi


nà÷ayellãlayà sadà ||

trisandhyavartanàddevi saptàhànnàtrasaü÷ayaþ || bandhànmucyate


janturyadikàlena bhàùitaþ ||

dhanadhànyàntaràbhumãssàdhakasya yadà bhavet || yathà nàràyaõo devo


lakùmãkàntaþ sadà sthitaþ ||
tathà sàdhakaràja÷ca smaraõànnityameva hi || anena mantra homena siddhalakùmã
prãtàstu ||

atha mantramàtçkàtarpaõam ||

asyàþ kàlyà mahe÷àni sapta saptati koñayaþ || mantràõàü dehajà sarvàsteneyaü


mantramàtçkà ||

anena mantrahomena mantramàtçkà prãtàstu || uccàñanàdi kàdãni mantràõyanye


kçtànyapi ||

nihanti smçtamàtraiva mantraóàmarikà tataþ || anena mantrahomena mantra


óàmarikà prãtàstu ||

athàtaþ saüpravakùyàmi kuhakànàü vinà÷inãm || yasyàþ påjanamàtreõa


sarvaduþkhàdvimucyate ||

påjayanyàü jano yàti ekànte surave÷mani || sarvabhaugàspadatvaü hi


surendràõàü tathàspadam ||

yadyatkàmayate ki¤cittattadàpnotyasaü÷ayam || na sadveùyo bhavelloke


nàrãnàmapi vallabhaþ ||

na taü roghàjighàü santi durbhikùàdyà na và pare || yaþ smaret sarvadà devãü


saptakoñã÷varãü paràm ||

p. 62b)

saptàkùaràü mahàghoràü caõóakàlãü mahàbalàm || saptamuõóàsanaratàü tatsaïkhyà


bhuvanàdhvagàm ||

kàvyaü daivaj¤atàü caiva mahàvyàkaraõàni ca || devã påjana màtreõa labhate


nàtra saü÷ayaþ ||

yatki¤cidbhuvane vastu vidyaterghyaü sure÷vari || ta÷cetkàmayate


sàkùàllabhate nàtra saü÷ayaþ ||

anena mantra homena saptakoñã÷varã prãyantàü prãtàstu ||

evaü pratyaïgiràþ saparivàràssaïgàssavaktràssa÷ivàþ prãyantàü prãtà santu ||

atha caõóikà ||

caõóã÷ålakapàlakhaógacchurikà khañvàïgamuõóàïkitairàvairbhåùita vàmadakùiõa


karà
varõairnavairbhàsvarà || kalpàntàgni samaprabhaika vadanà pretoparisthàyinã
devã dåtibhiràvçtà bhagavatã
kuryàtsvadhàmni sthitim ||

agnau puùpaü || àvàhanàdi || yamàntakàyai vidmahe kàlaràtryai dhãmahi


tanna÷caõóã pracodayàt || 3 ||

oü hrãü caõóã kàpàlinyai svàhà || 108 || mahàlakùmã ambà pàdukàbhyo


namassvàhà || 108 ||

hrãü hç | caõói ÷ira | kàpàlinyai ÷ikhà | màlini kava | svà netre | hà


astràya || dràkùà'jya homaþ ||
atha pårvàùàye màlinã mantrapåjanam ||

àtmendudhàmani yuge÷a nare÷a putra cittràü tri÷ålaviladhàma nisçùña ÷aktim ||


naisargiketha citidhàmani
puõóarãkàü kàü citparàü trikapuràü praõamàmi ÷aktim || agnau puùpaü |
àvàhanàdi || tato målam ||

p. 63)

oü hrãü aü àü iü ãü uü åü çü éü ëü íü eü aiü oü auü aü aþ kaü khaü gaü ghaü


ïaü caü
chaü jaü jhaü ¤aü ñaü ñhaü óaü óhaü õaü taü thaü daü dhaü naü paü phaü baü
bhaü maü yaü raü
laü vaü ÷aü ùaü saü haü kùaü hrãü màtçkàyai namaþ ||

oü na ç é ë í tha ca dhaü raü õa u å ba ka kha ga gha ïa i ava bhaya du óha


ñha jha ¤a ja ra ña pa kala
àsa àþ haùa kùama ÷a aü u e ai o au da pha hrã màlinyai namaþ svàhà ||

iti màlinã målamantraþ ||

atha lakùmyàþ ||

÷i¤janma¤jãrasaü÷obhipàdàmbhoja viràjitàm || navaratna gaõàkãrõa


kà¤cãdhàmavibhåùitàm ||

muktàmàõikya vaióårya saübaddhodarabandhanàm ||

vibhràjamànàü madhyena balitritaya ÷obhinà || jàhnavã saridàvarta ÷obhinàbhi


vibhåùitàm ||

pañãrapaïkakarpåra kuïkumàlaïkçtastanãm || vàrivàha vinirmukta


muktàhàragarãyasãm ||

bibhratãmuttamàsaïgaü dugålaparikalpitam || taptakà¤cana sannaddha


vaióåryàïgadabhåùaõàm ||

padmaràga sphuratsvarõa kaïkaõàóhya karàmbujàm || màõikya ÷akalàü baddha


mudrikàbhiralaïkçtàm ||

tapta hàñakasaïkhyà?ptamàlàgraiveya ÷obhitàm || vicitravividhàkalpakambu


saïkà÷akandharàm ||

udyaddinakaràkàramaõitàñaïkamaõóitàm || ratnàïkita lasat svarõa


karõapåropa÷obhitàm ||

japàvidråmalàüvaõya lalitàdhara pallavàm || dàóimã phalabãjàbha


dantapaïktivibhåùitàm ||

p. 63b)

kalaïkàkàrùya nirmukta ÷ara÷candranibhànanàm | bhrålatàjãta kandarpa


karakàrmuka vibhramàm ||

vikasattilapuùpa ÷rãvijayoddyotanàsikàm || lalàñakànti vibhavavijità


vasudhàkaràm ||
sàrsrasaurabhasampanna kastårãtilakàïkitàm || mattàlimàlà vilasadalakàóhya
mukhàmbujàm ||

pàrijàta prasåna ÷rãvahaddhasmillabandhanàm || anargharatna ghañita


mukuñàïkitamastakàm ||

sarvalàvaõya vasatiü bhavanaü vibhrama÷riyàþ || tejasàü janmabhåùitàü


mahàlakùmãü manoharàm ||

evaü sa¤cintayed devãü haviùyà÷ã jitãddriyaþ || udyadbhàskara sannibhàü


smitamukhãü raktàmbarà
lepanàü ||

satkumbheùvanubhàjanaü sçõimathopàsaü karairvibhratã ||

padmasthà kamale kùaõàdçóha kucàsau daryavàràü nidhirvyàtavyà sakàlàbhilàùa


phaladà
÷rãjyeùñalakùmãriyam ||

asya ÷rãmahàlakùmã mantrasya ÷yavana-çùiþ | anuùñupchandaþ |


÷rãmahàlakùmãrdevatà || ÷rãü bãjaü |
hrãü ÷aktiþ || oü kãlakam || home viniyogaþ | agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi
||

oü hrãü ÷rãü lakùmimahàlakùmã sarvakàmaprade sarvasaubhàgya dàyini abhimataü


prayaccha 2 sarve sarvagate
aråpe sarvaduþkha vimohani hrãü saþ svàhà || 108 ||

oü hrãü ÷rãü lakùmi mahàlakùmã hçdayàya namaþ svàhà | oü sarvakàmaprade


sarvasaubhàgya dàyinã ÷irase
svàhà ||

p. 64)

oü abhimataü prayaccha 2 ÷ikhàyai vauùañ svàhà || oü sarve sarvagate aråpe


kavacàya håü svàhà || oü
sarvaduþkha vimohani netràbhyàü vaùañ svàhà || oü hrãü saþ svàhà astràya phañ
svàhà || oü hrãü
÷rãü klãü aiü sauþ mahàlakùmã prasãda 2 ÷rãü ñhaþ ñhaþ svàhà || 108 ||

÷rãü oü hrãü ÷rãü klãü aiü sauþ mahàlakùmi prasãda 2 ÷rãü ñhaþ ñhaþ ñhaþ
svàhà || 108 ||

atha vittalakùmã ||

raktànanàü ràjakapàlakaràü trinetràü lãlàparàü bhagavatãü kariràjagamyàm ||


brahmendra rudranamitàü
surasiddha sevyàü lakùmãü namàmi satataü parayàpi bhaktyà ||

oü håü sarveùàü hastànmama dhanaü dehi håü vittalakùmi namaþ || 108 ||

tato lakùmã ||

lakùmã padmàsanagatakañiü sårya÷ãtàüsta netràmudyadbhàsvatkara ca ya ruciü


÷aïkhapadmàsi pàõim ||
nànàmuktàmaõi svaka÷akalà bhåùitàïgãü dvibàhuü nityaü lokatraya phaladàü
naumyahaü bhakti pårvam ||
oü hrãü ÷rãü kamalavàsinyai ÷rãyai svàhà || 108 ||

atha ràjyalakùmãþ ||

÷rã padmakarõikàsãnàü padmapattràyate kùaõàm || praphultapadmavadanàü


candrabhàskaralocanàm ||

anarghamaõi màlàbhirviràjita kuca dvayam || nànà laïkàra÷aubhàóhyàmaùñabàhu


latà¤citàm ||

saïkhacakragadàpadmakhaógakuntavaràyudhàn || dadhatãü
målavidyàrõavibhåùitavapurlatàm ||

lakùmãü nàràyaõàïkasthàü vimohita jagattriyãm || sarvasaubhàgya


sampannàmai÷varya padadàyinãm ||

ràjyalakùmãü mahàvidyàü cintayet kuladevatàm || asya ÷rãràjyalakùmã mantrasya


÷iva çùiþ
triùñupchandaþ || ÷rãràjyalakùmã devatà || ÷rãü bãjaü | sauþ ÷aktiþ | aiü
kãlakam | home viniyogaþ
|| agnau puùpaü || àvàhana pàdyàdi || hràü ÷ràü ityàdi nyàsaþ ||

oü ÷rãü ÷rãü hrãü ÷rãü aiü klãü sauþ ràjyalakùmã abhimataü prayaccha svàhà ||
108 ||

tataþ sarvàsàü pårõà ||

karayugala gçhãtaü pårõakumbhaü dadhànàü kvacidamalagajastàü ÷aïkhacakràbja


pàõim || kvacidapi
dayitàïgaü càmarairvyagrahastàü kvacidapi sçõi pà÷au vibhratãü naumi lakùmãm
|| målànte vauùañ iti
pårõà || tatastarpaõam || anena mantra homena || norodhàrghaþ ||

atha bhàgyàdhirohiõã ||

pà÷àïku÷au hçdayamàrtamàhàkapàlaü tryakùà caturbhujadharà paripàlayantã ||


padmàsanà nihitapàdayugà
mahe÷ã bhàgyàdhirohaõa kçtàbhidhagàvatànnaþ || agnau puùpaü | àvàhanàdi ||

÷rãü hrãü hrãü ÷obhàvati bhàgyabhåte håü phañ svàhà || va 14 || målena pårõà
| tarpaõaü ||

asyàstu smaraõàddevi sarvaduùkçtakçnnaraþ || apidàsakule jàto ràjyaü dattena


saü÷ayaþ ||

p. 65)

anena mantrahomena || nirodhàrghaþ || atha bhagamàlinã ||

pà÷àïku÷àkùa guõa pustaka÷astrahastàpyucchàvapa?ntya ni÷amadbhutavãrya ÷aktim


|| tryakùãü
÷a÷àïkarucirà÷rita vàmakoõà devyàcchriyaü bhagavatã bhagamàlinã me || agnau
puùpaü | àvàhana pàdyàdi
||
hsrlhrãü pårõagirigahvare bhagamàlinyambà pàdukàbhyo nama svàhà || hsrlhrãü
hya | pårõagirigahvare ÷irase
| bhagamàlinã ÷ikhà ambà kava | pàdu netre | kebhyassvàhà astrà || målena
pårõà | tarpaõaü |
nirodhàrghaþ || atha tàrà ||

bàlàrkamaõóalàbhàsaü khaógendãvaradhàriõãm || trinetraü candramukuñaü


sadyojàtaü ÷ivaü bhaje ||

asya ÷rãsadyojàtamantrasya | mahe÷vara çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rãtàre÷varo


sadyojàto devatà | hsau
bãjaü | hrãü ÷aktiþ | oü kãlakam | home viniyogaþ ||

hsau ityàdi nyàsaþ ||

oü hrãü hsauþ hrãü sadyojàtàya namaþ svàhà || 108 ||

målena pårõàdi ||

devãü pannagabhåùiõàü himaruciü÷ãtàü÷u ÷aïkhà prabhàü muktàratna


parãtakaõñhavalayàü
raktàmbaraü vibhratãm || ÷ålàbjàsi gadàdharàü suragaõairvaikuõñha mukhyaistu
tàü nityaü
lokatrayaikarakùaõa paràü tàràü trinetràü bhaje || asya ÷rã tàràbhagavatã
mantrasya | akùobhya çùiþ |
bçhatãcchandaþ || ÷rãmadekajañà devatà | håü bãjaü | phañ ÷aktiþ | strã
kãlakaü | home viniyogaþ ||

p. 65b)

oü hrãü strãü krãü håü ugratàre sauþ klãü hrãü ÷rãü svàhà || 108 ||

pårõà | uttàna÷avavakùaþsthàü caturbàhuü trilocanam || ghoràññahàsamukharàü


huïkàrogramukhàmbujàm
||

khaógànãlotpalakuntàndhàrayantãü kharparam || kharvàkàràü ÷yàmamukhãü


piïgalaikajajàtajàm ||

ugranàgaiþ parivçtàmugratàràü namàmyaham || målànte vauùañ iti pårõà ||

anena mantra homenetyàdi tarpaõam || nirodhàrghaþ || atha bhuvane÷varã ||

udyadbhànu sahasrasannibhamukhãü pãnastanãü padmagàü dorbhiraïku÷apà÷apustaka


jayàn savibhratãü sàdaram
||

brahmàviùõu mahe÷varãndramunibhirnityaü stutàü vandanaiþ strotràdyàü


bhuvane÷varãü trinayanàü
hçtpaïkajehaü bhaje || asya ÷rãbhuvanã÷varã mantrasya | ÷aktç çùiþ |
gàyatrãcchandaþ |
÷rãbhuvane÷varã devatà || hrãü bãjaü | ÷rãü ÷aktiþ | klãü kãlakam || home
viniyogaþ | agnau puùpaü |
àvàhanàdi ||

oü hrãü bhuvane÷varyai namaþ svàhà || 108 || oü hrãü ÷rãü klãü bhuvane÷varyai


namaþ svàhà || 108 ||
hràü hya | tataþ pårõà | udyaddinadyutimindukirãñàü tuïgakucàü nayanatra
yuktàm || smeramukhãü
varadàïku÷apà÷àbhãti karàü smare bhuvane÷ãm || målànte vauùañ iti pårõà
aneneti tarpaõaü
nirodhàrghaþ ||

p. 66)

atha màtaïgã ||

màõikyàbharaõànvitàü smitamukhãü nãlotpalàbhàsvaràü


ramyàlaktakaliptapàdakamalàü netratrayollàsinãm
|| vãõàvàdanatatparàü suranutàü vãracchada÷yàmalàü màtaïgãü
÷a÷ã÷ekharàmanubhaje
tàmbulapårõànanàm ||

candràrdhàïkita÷ekharàü trinayanàü koñãndusåryaprabhàü ||


nànàratnasahasrabaddhara÷anàü pretàsane
saüsthitàm ||

÷aïkhaü tomarapaññisàbja yugalàü dorbhirvahantãü sadàdhyàye haü hçdaye sadà


bhagavatãü màtaïginãü
hàriõãm ||

asya ÷rã ucchiùñamàtaïgã mantrasya | mataïga çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rã


ucchiùñamàtaïgãsumukhã
devatà |

aiü bãjaü hrãü ÷aktiþ | klãü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhanàdi ||

aiü klãü ucchiùñacaõóàlini sumukhã devi mahàpi÷àcini hrãü ñhaþ ñhaþ ñhaþ
svàhà || 108 ||

oü krãü ÷rãü prãü prãü cchriü ucchiùña caõóàlini màtaïgi devi krãü ñhaþ hrãü
ñhaþ aiü ñhaþ
svàhà || 108 ||

devãü ùoóa÷a vàrùikãü ÷avagatàü madhvãrasàghårõitàü ÷yàmàïgã maruõàmbagaü


pçthvakucàü
gu¤jàvalã ÷obhitàm ||

hastàbhyàü dadhatãü kapàla samalaü tãkùõàü tathà kartçkàü dhyàye


mànasapaïkaje
bhagavatãmucchiùñacaõóàlinãm ||

målànte vauùañ iti pårõà | aneneti tarpaõam || nirodhàrghaþ || athabhãóà ||

p. 66b)

udyachãtàü÷ura÷mi dyuti cayasadç÷ãü phullapadmopaviùñàü


vãõànagãndra÷aïkhayudhapara÷udharàü
dorbhirãóhyai÷caturbhiþ ||

muktàhàràü÷uratvàmaõi yutahçdayàü÷ãdhvapàtraü vahantãü vande bhãóàbhavànãü


prahasitavadanàü
sàdhakeùñapradàtrãm ||

pårõendu bimbàü sumukhãü trinetràü sitàmbaràü candrakalàvataüsàm || ÷ivàsanàü


khaógakapàlahastàü
bhãü bhàü bhaje cetasi muktake÷ãm ||

asya ÷rã bhãóàbhagavatã mantrasya | sadà÷iva çùiþ viràñ cchandaþ | ÷rã bhãóà
bhagavatã devatà
hrãü bãjaü ÷rãü ÷aktiþ | oü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhanàdi || oü hrãü ÷rãü
hsraiü aiü klãü sauþ bhãóàbhagavati haüsaråpiõi svàhà || 108 ||

hràü ityàdi nyàsaþ || asya bhairava triùñup bhãóàbhagavatã de | aiü bã | sauþ


÷aktiþ | klãü kã | home
viniyogaþ | agnau puùpaü | àvàhanàdi ||

oü hrãü ÷rãü bhaiü bhãóà bhagavatyai namaþ svàhà || 108 ||

sauþ bhãóà bhagavati haüsaråpiõi svàhà || 108 ||

hsràü ityàdi nyàsaþ || pårõà || aneneti tarpaõaü || nirodhàrghaþ ||

atha dakùiõa kàlikàdi ||

÷rãmaccandrakalàvataüsimukuñàü jvàlàparãtànanaü ÷aïkhàbjàsi gadàdharaü


trinayanaü brahmàdi devaiþ
stutam ||

devãü turyadale sthitàü bhagavatãü syàmàü smarantaü


hçdàdhyàyedbhairavanàthamagni sadç÷aü devãü
mahàkàlakam ||

bàlàrkakoñi dyutiminduvaktràü kirãñahàrairupa÷obhitaü prabhum ||

kàlaü priyaü bhaktajanaikamittraü hçdi smare bhairavanàyakaü tam ||

p. 67)

÷yàmavarõaü mahàkàyaü mahàkàlaü trilocanam || nãlakaõñhaü sutejaskaü


netratraya vibhåùitam ||

khaógacarmadharaü devaü varadàbhayapàõikam || ÷ålahastaü ca khañvàïgadhàriõaü


mantranàyakam ||

pinàkahastaü deve÷aü tomaraü vibhrataü vibhum || pràsapaññi sahastaü ca


bhairavaü tu sadà smaret ||

evaü vidhena dhyànena manasà cintayedvibhum || ÷ma÷ànasto mahàrudro mahàkàlo


digambaraþ ||

kapàlakartçke vàme ÷ålakhañvàïga dakùiõe || bhujaïgabhåùitàïgopi bhasmàsthi


maõimaõóitaþ ||

jvalatpàvaka madhyastho bhasma÷ayyàvyavasthitaþ || viparetaratàü tatra


kàlikàü hçdayopari ||
peyaü ca khàdyaü coùyaü ca tau kçtvà parasparam || evaü bhaktyà yajed devi
sarvasiddhi prajàyate ||

asya ÷rã mahàkàla bhairavamantrasya ||

bhairava çùiþ | viràñ cchandaþ | ÷rã mahàkàlo devatà | håü bãjaü | hrãü
÷aktiþ | svàhà kãlakam |
home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhanàdi ||

håü håü mahàkàla prasãda 2 hrãü hrãü svàhà || 108 ||

oü hrãü ÷rãü aiü juü saþ mahàkàlabhairavàya namaþ || 108 ||

oü iti ùaóaïgaþ || oü hrãü ÷rãü klãü vai÷vànaryai svàhà || oü klãü aiü sauþ
yamaghaõñàyai svàhà
|| målànte vauùañ | iti pårõà || aneneti tarpaõam ||

atha nityàkàlã ||

pà÷àïku÷adharàü raudràü ÷aracàpakarodyatàm ||

p. 67b)

mohanaü ÷oùaõaü caiva dràvaõaü kledanaü tathà || màraõaü pa¤ca


ityetà¤carànkaretravibhratãm ||

trikoõamadhyagàü làkùyàruõàü devãü namàmyaham || agnau puùpaü | àvàhana


pàdyàdi ||

dràü drãü klãü blaü shåþ svàhà || 108 ||

vapa | målànte vauùañ | iti pårõà | tarpaõaü |

evaü dhyàtvà prapåjyaiva kàmadevasamo bhavet || kùobhayedakhilaü vi÷vaü


dar÷anàdeva sàdhakaþ ||

aneneti tarpaõam || atha bhadrakàlã ||

prasannavadanàmbhojàü lãlàlocanadhåmitàm || nãlàü÷ukaparãdhànàü muktàkiïkiõi


ghaõñikàm ||

pallavàruõa bimboùñãü ÷obhitàüsita ka¤cukãm || anarghya ratnasaüyuktàü divya


candràrdhadhàriõãm ||

nànàdikajyotiþ siràpuùpairalaïkçtàm || ÷arannãradamàlàbhàü kà¤cã


yuktanitambinãm ||

muktàvãõãlatàrasyà mudayàditya sannibhàm || sàdhaka÷ceta sàdhyàtvà devatàü


bhadrakàlikàm ||

kùutkùàmàkoñaràkùãmaùimalinamukhã muktake÷ã na dantã nàhaü tçptàvadantã


jagadakhilamidaü gràsamekaü
karomi || hastàbhyàü dhàrayantã jvaladanala÷ikhàsannibhaü pà÷amugraü
dantairjambånadabhaiþ paridahatu
bhayaü pàtumàü bhadrakàlã ||
muõóaü vi÷vasyakartuþ karakamalatale dhàrayantiü hasantãü nàhaü tçptàvadantã
sakalajana ca yaü
bhakùayantãü sadaiva ||

÷yàmaü viùõàügirã÷amarikulamathanaü dorbhirãóhyairvçtà÷iü dhyàye haü


bhadrakàlãü navajalaviùadàü
pretamadhyàsanasthàm ||

p. 68)

asya ÷rã bhadrakàlã mantrasya | brahmà çùiþ | cyavana çùiþ | anuùñupchandaþ |


÷rãbhadrakàlã devatà |
bhaiü bãjaü | håü ÷aktiþ | svàhà kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhanàdi ||

krãü krãü krãü håü håü hrãü hrãü bhaiü bhadrakàlyai vidmahe || krãü håü hrãü
bhaiü
bhadrakàlapattyai dhãmahi | bhaiü hrãü 2 håü 2 krãü 2 svàhà tannaþ bhadrakàlã
pracodayàt || 3 ||

krãü 3 håü 2 hrãü 2 bhaiü bhadrakàli bhaiü hrãü 3 håü 2 krãü 3 svàhà || 108
||

krãü 3 hç | hãü 2 håü 2 ÷ira | bhaiü bhadrakàli ÷ikhà ||

hrãü hrãü bhaiü ka | håü håü netre | krãü 3 astràya | atha pårõà ||

÷yàmàü ÷yàmamukhãü vilolavapuùãü satkoñaràkùãü ÷ivàü viü÷atyuttararåpiõãü


madhumandonmattàü
ca raktàmbaràm || brahmàmuõóa÷ivàbhiviùõura÷anàhastàmanaïgojjvalàü pretasthàü
hçdayàmbuje
bhagavatãü bhaiü bhadrakàlãü bhaje ||

målena vauùañ | iti pårõà || aneneti tarpaõam || nirodhàrghaþ ||

atha dakùiõakàlã ||

årdhvaü vàme kçpàõaü karakamalatale cchinnamuõóaü tatodhaþ savye bhãtiü varaü


ca trijagadaghahare
dakùiõe kàliketi ||

japtvai tannàmavarõaü tavamanuvibhavaü bhàvayantye tadambateùàmaùñau


karasthàþ prakañitavadane
siddhayastryambakasya ||

bhinnà¤jana ca ya prakhyàü prameta÷avasaüsthitàm || galacchoõitadhàràbhiþ


smerànana saroruhàm ||

pãnonnata kuca dvandvàü pãnonnata nitambinãm ||

p. 68)

dakùiõàü muktake÷àïgãü digambaravinodinãm || mahàkàla÷avàviùñàü


smarànandoparisthitàm ||

svàdhasàndrasmità modamodinãmadavihvalàm ||
àraktamuktanetràbhiryoginãbhirviràjitàm ||
÷avadvaya kçtottaü sàüsindhåratilakojjvalàm ||
pa¤càsanmuõóaghañitamaõitàñaïka÷obhitàm ||

nànàmaõi vi÷eùàóhyàü nànàlaïkàrabhåùitàm || ÷ivàsthi


kçtakãyåra÷aïkhadakùiõamaõóitàm ||

÷ivavakùasthalàråóhàü lelihànàü ÷ivaü kvacit || ÷avamàüsakçtagràsàü sàñahàsàü


muhurmuhuþ ||

khaógamuõóadharàü vàme dakùe bhayavarapradàm || danturàü ca mahàraudrãü


caõóanàdàrtibhãùaõàm ||

÷ivàbhirghoraråpàbhirveùñitàü bhayanà÷inãm || màbhairmàbhaiþ subhakteùu


jalpantãü ghoranissvanaiþ ||

yåyaü kiü bråtha kiü bråtha dadhànãti prabhàùiõãm || asya ÷rã


dakùiõakàlikàmantrasya | bhairava
çùiþ | uùõikchandaþ | ÷rãdakùiõakàlikàdevatà ||

hrãü bãjaü | håü ÷aktiþ | klãü kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpaü
àvàhanàdi | kàlikàyai
vidmahe ÷ma÷ànavàsinyai dhãmahi tanno ghorã pracodayàt || 3 ||

krãü 3 håü 2 hrãü 2 dakùiõe kàlike krãü 3 håü 2 hrãü 2 svàhà || 108 ||

ghoraråpe mahàràve sarva÷atrå kùayaïkari || bhaktebhyo varade devi tràhimàü


÷araõàgatam ||

suràsuràrcite devi siddha gandharva sevite |

p. 69)

jàóyapàpaharedevitrà || 2 ||

jañàjåñasamàyukte lolajihvànukàriõi ||

dråtabuddhikarãdevitrà || 3 ||

saumyaråpe krodharåpe caõóaråpe namostute || sçùñiråpe namastubhyaü trà || 4


||

jaóànàü jaóatàü haüsi bhaktànàü bhaktavatsale || måóhatàü hara me devi trà ||


5 ||

håü håükàramaye devi bali homa priye namaþ || ugratàre namo nityaü trà || 6
||

buddhiü dehi ya÷o dehi kavitvaü dehi me sadà || måóhatvaü hara me devi trà ||
7 ||

indràdi diviùaóvçndai vandite karuõà maye || tàre tàràdhinàthàsye trà || 8 ||

aùñamyàü ca caturda÷yàü navamyàü yaþ pañhennaraþ || ùaõmàsaiþ siddhimàpnoti


nàtra kàryà vicàraõà
|| 9 ||
mokùàrthã labhate mokùaü dhanàrthã labhate dhanam || | vidyàrthã labhate
vidyàü tarkavyàkaraõàdikàm || 10
||

idaü stotraü pañhedyastu satataü labhate naraþ || tasya ÷atruþ kùayaü yàti
mahàpràj¤àü ca jàyate || 11
||

pãóàyàü vàpi saïgràme mahotpàte mahàbhaye || ya idaü pañhate stotraü sukhaü


tasya saü÷ayaþ ||

målena vauùañ | iti pårõà || tatastarpaõam || anenetyàdi nirodhàrghaþ ||

atha ÷yàmà ||

trailokya påjita padàmburuhadvayãü tàü kçùõàmubhyatsadç÷aråpadharàü trinetràm


|| ÷ålàsi ÷àïgo
mahatãü svabhujairvahantãü ÷yàmàü smare ÷ava÷arãra kçtàsanasthàm || agnau
puùpaü ||

÷rãü hrãü kràü krãü kraü kraiü krauü kraþ sudhàrase ÷yàme kçùõa÷àpaü vimocaya
amçtaü sràvaya 2
svàhà || 108 ||

målànte vauùañ || iti pårõà | tarpaõaü ||

p. 69)

atha turã ||

nànàratnanibaddhacandra÷akalàü maulaujañàü bibhratãü pà÷àmbojadharàü


himàü÷udhavalàü dorbhyàü
dvibàhuü ÷ivàm || såryendugni vilocanàü smitamukhãü pretàsane saüsthità
brahmàviùõumahe÷varai÷ca
namitàü devãü bhajehaü turãm ||

agnau puùpàdi ||

oü dråü tràü troü mahàturyai namaþ || 108 ||

tràü hya | målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõàdi | atha cchinnamastà ||


eõàïkàü ÷uparãtabàla
phalakàü bàlàrka koñiprabhàü jvàlàbaddha mahàrgharatna nicayàü
kandarpadarpojjvalàm |
÷ålasyaïku÷apà÷aveõu musulàmbojàbhavànvibhratãü bhakteùñàü cchinnamastikàü
bhagavatãü dhyàye
hçdabje sadà ||

asya ÷rã cchãnnamastà mantrasya | bhairava çùiþ | samràñchandaþ || ÷rã


cchinnamastà devatà || home
viniyogaþ || agnau puùpàdi |

vairocanãye vidmahe cchinnamastàyai dhãmahi tanno devã pracodayàt || 3 ||

oü cchinna÷ãrùàya namaþ || 108 || oü hrãü ÷rãü cchrãü cchinnamasti calacchrãü


phañ svàhà || 108 ||
vàme cchinna÷irodharàü taditare pàõau vçhatkartçkàü pratyàlãóapadàü
digantavasanàü sandukta ke÷a
vçjàm || cchinnàtmãya ÷iraþ samucchaladasçgdhàràü pivantãü paràü bàlàditya
samaprakà÷avilasannetratrayollàsinãm ||

målànte vauùañ iti pårõà tarpaõàdi || atha kàlaràtrã ||

÷ålàbja pà÷àïku÷a÷ålapadmà

p. 70)

caturbhujàü dhåmranibhàü trinetràm ||

siühàsanasthàü dhçta pãtavastràü dhyàye mahe÷ãü dhçtakàlaràtrãm ||

asya ÷rã kàlaràtrã mantrasya | dakùa çùiþ jagatã cchandaþ | alarkapuravàsinã


màyàràj¤ã devatà |
hrãü bãjaü | namaþ ÷aktiþ || klãü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpàdi
||

oü aiü hrãü ÷rãü dråü kàme÷vari sarvajanamanohari sarvamukhastambini


sarvaràjava÷aïkari
sarvaduùñanirdalanisarvastrã puruùàkarùiõi bandhe ÷çïkhalàü troñaya 2
sarva÷atrunbhakùa 2 dveùyàn |
nirdalaya 2 sarvan stambhaya 2 mohanàstreõa dveùiõamu÷càñaya 2 sarvaü va÷aü
kuru 2 svàhà dehi 2 sarvaü
kàlaràtrikàmini gaõe÷varyai namaþ || 108 ||

målànte vauùañ iti pårõà tarpaõàdi || tato bagalàmukhã ||

madhye sudhàbdhimaõimaõóapavedi madhyàü siühàsanopari gatàü paripãtavarõàm ||


pãtàmbarà
bharaõamàlavibhåùitàïgãü devãü smaràmi dhçtamudgaravairi jihvàm ||
jihvàgramàdàya kareõa devãü
vàmena ÷atrunparipãóayantãm || gadàbhighàtena ca dakùiõena pãtàmbaràóhyàü
dvibhujàü smaràmi ||

asya ÷rã bagalàmukhã mantrasya ||

brahmà çùiþ | uùõikchandaþ | ÷rãbagalàmukhã devatà | hlãü bãjaü | svàhà


÷aktiþ | oü kãlakam || home
viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

oü hlãü bagalàmukhi sarvaduùñànàü vàcaü mukhaü stambhaya 2 jihvàü kãlaya 2


buddhiü vinà÷aya 2 hlãü oü
svàhà || 108 ||

asya nàrada çùiþ | païkticchandaþ | ÷rãbagalàmukhã devatà | klãü bãjaü |


svàhà ÷aktiþ ||
samasta÷atråmukha stambhane home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

oü hlãü hrãü ÷rãü bagalàmukhi vàcaü mukhaü stambhaya jihvàü kãlaya buddhiü
nà÷aya klãü oü svàhà ||
108 ||

oü hlãü hrãü hya | ÷rã bagalàmukhã ÷ira | vàcaü mukhaü stambhaya ÷ikhà |
jihvàü kãlaya kava | buddhiü
nà÷aya netre | klãü oü svàhà astràya || pårõà ||

nànàbanddha nibaddharatnara÷anàü pãtàmbaràü bhàgyadàü gharmàü ÷vagni


÷a÷àïkara÷minayanàü
siühàsanasthàü ÷ivàm ||

syàdgàïgeya nibhàü mahàrghamaõibhirudbhàsitàïgãü sadà deve÷ãü bagalàmukhãü


hçdi bhaje sarveùñadà
bhaktidàm || målànte vauùañ iti pårõà tarpaõàdi || atha vajra yoginã ||

indvagni såryanayanàü pà÷àïku÷adharàü ÷ivàm || dvibhujàü siühamadhyasthàü


bhajehaü vajra yoginãm ||

agnau puùpàdi ||

oü hrãü vajra yoginyai svàhà || 108 ||

÷rãü hrãü håü aiü vajra vairocanãye huü huü phañ svàhà || 108 ||

målànte vauùañ iti pårõà tarpaõàdi || athà'nna pårõà ||

raktàü vicitravasanàü navacandracåóàmanna pradànaniratàüstanabhàranamràm ||


nçtyantamindu÷akalà
bharaõàü viloka hçùñàü bhaje bhagavatãü bhava duþkha hartrãm ||

p. 71)

aruõa kiraõabhàsaü ratnakãyårahàràü sphurita sutanupàrùõi pàtradarvã karàbjàm


||

mukuñamaõimarãci sphãtamàlàü trinetràü madhuramadhupivantãmannapårõàü namàmi


||

candràrdha mauliü dvibhujàü trinetràü ÷ålàkùamàle dvibhujairvahantãm ||


eõàsanasthàü bhujagopavãtàü
tàmannapårõàü hçdaye smaràmi ||

asya ÷rã annapårõà mantrasya | brahmà çùiþ | viràñchandaþ | ÷rã


annapårõàbhagavatã devatà || hrãü
bãjaü | svàhà ÷aktiþ | namaþ kãlakam || annasannidhànàrthaü home viniyogaþ ||
svayamannaü ca vidmahe |
svayaü bhu¤jãta dhãmahi svayaü dhàtà pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü klãü namo bhagavati mahe÷vari annapårõe svàhà || 108 || oü namo
bhagavati mahe÷vari
annapårõe svàhà || 108 || oü namo bhagavati mahe÷vari annapårõe svàhà || 108
|| oü namo bhagavati mahe÷vari
mamàbhãpsitamannaü dehi 2 ànapårõe svàhà || 108 || oü hràü hrãü annapradhàna
màhe÷varyai svàhà || 108
||

tàraü hçdbhagavatyante màhe÷vari padaü tataþ || annapårõe ñha yugalaü mantraþ


saptada÷àkùaraþ || tataþ
pårõà ||

mandàrakalpaharicandanapàrijàta madhye ÷a÷àïkamaõimaõóapavedi madhye ||


ardhendu
maulisulalàñaùaóurdhanetre bhikùàü prade hi girije kùuditàya mahyam ||
målànte vauùañ iti pårõà
tatastarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha ÷ivà ||

devãü sçgàlavandanàmaruõàü trinetràmekànanàü vasubhåjàü ÷asi÷ålahastàm ||


ràvàïku÷àü
dhçtakapàla sa kiïkiõã kàü khañvàïgapustakadharàü ÷ivagàü namàmi || agnau
puùpàdi ||

tatpuruùàya vidmahe ÷ivàråpàya dhãmahi || tanno devã pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü ÷ivà bhagavatyai namaþ svàhà || 108 ||

målena vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha càmuõóà ||

khaógàü cakragadeùu càpaparighà¤÷ålaü bhusuõóãü ÷iraþ ÷aïkhaü saüdadhatãü


karaistrinayanàü
sarvàïgabhåùàvçtàm ||

yàmastaut svapite harau kamalajoü hantu madhukaiñabhaü nãlà÷madyutimàsya


pàdada÷akàü seve mahàkàlikàm ||

akùasrakpara÷ågadeùu kuli÷aü padmaü dhanuþ kuõñhikàü daõóaü ÷aktima÷iü ca


carmajalajaü ghaõñàü
suràbhàjanam || ÷ålaü pà÷asvadar÷ane ca dadhatãü hastaiþ pravàlà prabhàü
sevesairibhamardinãmiha
mahàlakùmãü sarojasthitàm || ghaõñà÷ålahalàni ÷aïkhamusule cakraü dhanuþ
sàyakaü hastàbjairdadhatãü
ghanàrdravillasacchitàü ÷utulya prabhàm ||

gaurã dehasamudbhavàü trijagatàmàdhàrabhåtàü mahàpårvàmatra sarasvatã


manubhaje sumbhàdi daityàrdinãm ||

asya ÷rãnavàrõavamantrasya | brahmaviùõumahe÷varàþ çùayaþ gàyatrã uùõik


anuùñupchandàüsi |

mahàkàlã mahàlakùmã mahàsarasvatã devatà || nandà÷àkambarãbhãmà ÷aktayaþ ||

p. 72)

raktadantikà durgàbhràmaryo bãjàni || agnivàyussåryastatvàni ||

home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhana pàdyàdi ||

aiü hrãü klãü càmuõóàyai vicce || 108 ||

oü aiü hrãü klãü càmuõóàyai vicce || ityaïgàni || målànte vauùañ || iti pårõà
|| tarpaõaü ||
nirodhàrghaþ || tataþ÷catuùùaùñhiyoginyàþ sarvà apirudhiràmiùakùãrasurà
priyàþ kalikolàhala
gãtançtta priyàþ laghvã taruõã prauóhà vçddhà bhramarà agnivarõà ÷a÷ivarõà
vikañàkùã vikañadantà
muktake÷à karàla jihvà atisåkùmamadhuraghurghurot kçùñaninadàþ sthira capalàþ
÷àntà raudrà
÷àntaraudracchalabalaghàtaprabhaviùõuva÷caturbhujàn divyavastràbharaõà
aïku÷akapàlakarabàla
÷aïkhacakragadà kuntadhanurvajràdyàyudhabhåùitàþ viùkambhàdi saptaviü÷ati
yoga a÷vinyàdi aùñàviü÷ati
nakùattrameùàdi dvàda÷arà÷i såryàdi navagraha nàrasiüha vãrakùettrapàlamaõi
bhadrasàhilyàdi
yakùaparivçtàrdhyàyet || agnau puùpaü | àvàhanàdi ||

oü aiü hrãü klãü ÷rãü hsauþ namaþ svàhà || 108 ||

brahmàõyai || 1 || kaumàryai 2 vàràhyai 3 ÷àïkaryai 4 indràõyai 5 kaïkàlyai 6


karàlyai 7 kàlyai 8
mahàkàlyai 9 càmuõóàyai 10 jvàlàmukhyai 11 kàmàkhyàyai 12 kapàlinyai 13
bhadrakàlyai 14 durgàyai 15

p. 72b)

ambikàyai 16 lalitàyai 17 gauryai 18 sumaïgalàyai 19 rauhiõyai 20 kapilàyai


21 ÷ålakaràyai 22 kuõóalinyai 23
tripuràyai 24 kurukulyàyai 25 bhairavyai 26 bhadràyai 27 candràvalyai 28
nàrasiühyai 29 nira¤janàyai 30
hemakàntyai 31 pretàsanàyai 32 ai÷ànyai 33 vai÷vànaryai 34 vaiùõavyai 35
vinàyakyai 36 yamaghaõñàyai 37
harisiddhyai 38 sarasvatyai 39 tottalàyai 40 vandyai 41 ÷aïkhinyai 42
padminyai 43 cittriõyai 44 vàruõyai 45
nàràyaõyai 46 vanadevyai 47 yamabhaginyai 48 såryaputryai 49 ÷ãtalàyai 50
kçùõàyai 51 vàràhyai 52
raktàkùyai 53 kàlàràtryai 54 àkà÷yai 55 ÷reùñhinyai 56 jayàyai 57 vijayàyai
58 dhåmràvatyai 59
vàgã÷varyai 60 kàtyàyanyai 61 agnihotryai 62 vajre÷varyai 63 mahàvidyàyai 64
rai÷varyai 65 ||

målànte vauùañ | iti pårõà | tatastarpaõam ||

caturaùùaùñisamàkhyàtà yoginyaþ kàmaråpikàþ || påjità pratipåjyante


bhaveyurdharadàþ sadà ||

anenana mantrahomeneti || tato bhairavã ||

kàntàdibhåtapadagaü gadatàrdhacandraü dantàntapårvajaladhi sthiravarõa yuktam


|| etajjapannaravaro
bhuvivàgbhavàkhyaü vàcàü svadhàrasasucàü labhate sasiddhim ||

kàntàntaü kulapårvapa¤camayutaü netràntadaõóànvitaü kàmàkhyaü gaditaü


japanmanurayaü
sàkùàjjagatkùobhakçt ||

p. 73)

dantã tena yutaü tu daõói sakalaü saïkùobhanàkhyaü kulaü siddhyatyasya


guõàùñakaü khacaratàü siddhi÷ca
nityaü japàt || agnau puùpaü àvàhanàdi ||

hsaiü hsklãü hsauþ mahàbhairavyai namaþ || 108 ||


målànte vauùañ iti pårõà || bhairavãyamuditàkulapårvàdai÷ikairyadi bhavet
kulapårvà ||
saiva÷ãghraphaladàbhuvi vidyetyucyate pa÷ujaneùvatiraupyà || iti tarpaõaü ||
atha navadurgà ||

tasya dine÷à yuta sannibhàbhàü ÷a÷àïka lekhàmukuñàü caturbhujàm ||


raktàmbaràmagniravendulocanàü tàü
÷ailaputrãü varadàü smarà?myaham || asya ÷rã ÷ailaputrãmantrasya |
mahàkàlabhairava-çùiþ |
triùñupchandaþ ÷rã ÷ailaputrã devatà || hrãü bãjaü sauþ ÷aktiþ | namo
digbandhaþ |

oü mitikãlakam home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhanàdi | kàmadhàtryai


vidmahe ÷ailaputryai dhãmahi tannaþ
÷ailà pracodayàt || 3 ||

oü hrãü sauþ ÷ailaputri ÷rãü svàhà || 108 || oü hrãü ÷rãü aiü sauþ sauþ eü
÷rãü hrãü
÷ailaputryai namaþ svàhà || 108 || oü hrãü iti nyàsaþ || målànte vauùañ iti
pårõà | anena mantra homeneti
tarpaõaü nirodhàrghaþ || atha brahmacàriõã ||

kamalà÷ivaràbhayà yudhàü ÷a÷ivaktràü ÷a÷i÷ekharàü ÷ivàm || aruõà bharaõàü


trilocanàü hçdaye
tàü bhaja brahmacàriõãm ||

asya ÷rãbrahmacàriõã mantrasya | bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ |


÷rãbrahmacàriõã devatà | ÷rãü
bãjaü | hrãü ÷aktiþ | klãü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü |
àvàhanàdi |

oü ÷rãü hrãü klãü saþ brahmacàriõã ai& phañ svàhà || 108 ||

målànte vauùañ || iti pårõà | aneneti tarpaõam || nirodhàrghaþ ||

atha caõóaghaõñhà ||

bàlàü ÷a÷àïkayutapårõavaktràü trilocanàü smeramukhãü prasannàm || ÷aïkhàbja


càpàmçtakumbhahastàü
÷rã caõóaghaõñhàü hçdaye bhajàmi ||

asya ÷rã caõóaghaõñhà mantrasya | bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rã


caõóaghaõñà devatà | klãü
bãjaü sauþ ÷aktiþ ÷rãü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpaü | àvàhanàdi
||

oü klãü sauþ ÷rãü hrãü aiü sauþ caõóaghaõñàyai namaþ svàhà || 108 ||

klàü ityàdinyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà aneneti tarpaõaü nirodhàrghaþ


||

tataþ kuùmàõóã ||

asyà dhyànaü nàsti || asya ÷rãkuùmàõóã mantrasya | brahmà çùiþ |


anuùñupchandaþ | ÷rãkåùmàõóã
devatà | krãü bãjaü hrãü ÷aktiþ oü kãlakam home viniyogaþ | agnau puùpaü |
àvàhanàdi ||
oü ÷rãü hrãü krãü kåùmàõóyai namaþ svàhà || 108 ||

kràü ityàdi nyàsaþ || målena vauùañ iti pårõà || aneneti tarpaõaü |


nirodhàrghaþ || atha skandamàtà ||

p. 74)

÷ãtàü÷ukoñi sphuradàsya ÷obhàü trilocanàü kuïkumapãtavastràm || siühàsanàü


nàgamukhàdi yuktàü
bhaje hçdicchanda yutàü bhavànãm ||

asya ÷rã skandamàtà mantrasya || bhairava çùiþ | triùñupchandaþ | ÷rã


skandamàtà devatà hrãü bãjaü |
hauþ ÷aktiþ haþ kãlakam || home viniyogaþ | agnau puùpaü | àvàhanàdi ||

oü hrãü ÷rãü hauþ skandamàtre haþ haþ phañ svàhà || 108 ||

hràü ityàdi nyàsaþ | målànte vauùañ iti pårõà || aneneti tarpaõaü ||


nrodhàrghaþ || atha kàtyàyanã ||

sahasrakaradãptàïgãü tryakùãü raktàmbarojjvalàm || caturbhujàü ÷ivagatàü


naumikàtyàyanãü ÷ubhàm ||

asya ÷rã kàtyàyanã mantrasya | sadà÷iva çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rãkàtyàyanã


devatà | hrãü bãjaü
|| oü ÷aktiþ svàhà kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpaü àvàhanàdi ||

oü hrãü kàtyàyanyai namaþ svàhà || 108 || hràü ityàdinyàsaþ || målànte vauùañ


iti pårõà | aneneti
tarpaõaü nirodhàrghaþ || atha kàlaràtrã ||

navàmbuda dyuti minendu vahninetràü gadàmboja karàü hasantãm || pãtàmbaràü


mukta kacojjvalàïgãü
÷rãkàlaràtrãü manasà smaràmi ||

asya ÷rãkàlaràtrã mantrasya | bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ ÷rãkàlaràtrã


devatà | ÷rãü bãjaü
hrãü ÷aktiþ oü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

oü ÷rãü hrãü hrãü ÷rãü oü kàlaràtri klãü aiü saþ phañ svàhà || 108 ||

sràü hràü ityàdi nyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà || aneneti tarpaõaü |
nirodhàrghaþ || atha
mahàgaurã || udyadarkasamànàbhàüsitàü÷umukuñàü ÷ivàm || caturbhujàü
trinayanàü mahàgaurãü
bhajàmyaham ||

asya ÷rã mahàgaurã mantrasya | karàla bhairava çùiþ || anuùñupchandaþ ÷rã


mahàgaurã devatà |

oü aiü bãjaü oü sauþ ÷aktiþ oü oü kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpàdi


||

÷rãü oü sauþ gãü gåü mahàgauryai namaþ svàhà || 108 ||


gàü ityàdi nyàsaþ || målena vauùañ iti pårõà | aneneti tarpaõam ||
nirodhàrghaþ || atha devadåtã ||

÷a÷àïka bimbadyutimutpalàkùãü prataptacàmãkaragàtrayaùñim || sitàmbaràü


pretagatàü trinetràü ÷rã
devadåtãü dvibhujàü namàmi ||

asya ÷rã devadåtã mantrasya | bhairava çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rã devadåtã


devatà || klãü bãjaü
sauþ ÷aktiþ ÷rãü kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

oü aiü klãü sauþ ÷rãü hrãü devadåti ÷rãü phañ ñhaþ ñhaþ ñhaþ svàhà || 108 ||

målena vauùañ iti pårõà | aneneti tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

anena mantra homena navadurgà bhagavatã sàyudhà savàhanà saparivàràsànucaràþ


prãyantàü prãtàstu ||

p. 75)

atha gaïgà ||

sanàlàbjakaràü pàõidvaye kamaladhàriõãm || varahastàü sva÷vetàü caràïgàü


makaravàhiõãm ||

asya ÷rãgaïgà mantrasya | mahe÷vara çùiþ gàyatrãcchandaþ ||

÷rã gaïgàbhagavatã devatà | home viniyogaþ ||

oü namaþ ÷ivàyai nàràyaõyai da÷ahàràyai svàhà || 108 ||

målànte vauùañ iti pårõà | aneneti tarpaõam ||

atha vitastà ||

akùasåtràmbuja karàmàdar÷akala÷ànvitàm || mãnapadmàsanàsãnàü vitastàü saraõaü


÷raye ||

agnau puùpàdi ||

sàü sãü saþ vitastà bhagavatyai namaþ svàhà || 108 ||

målena vauùñ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha da÷alokapàlahomaþ ||

tatràdau indrasya || udyatsåryàyutarucinibhaü mauliratnàü÷udãptaü devaü


padmà÷anikaramajaü netra
sàhasraramyam ||

hàrànarghyasphuradurumaõi vyàptavakùasthalaü taü dhyàyed devaü praõamita


padaü pårvadikpàlamindram || asya
÷rã indramantrasya || sadà÷iva çùiþ | jagatãcchandaþ | ÷rã indro devatà |
hrãü bãjaü || ÷rãü ÷aktiþ
| klãü kãlakam || home viniyogaþ ||

oü hrãü ÷rãü klãü iti digbandhaþ || agnau puùpàdi |


devaràjàya vidmahe vajrahastàya dhãmahi tannaþ ÷akraþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü klãü blåü indràya vajrahastàya namaþ svàhà || 108 ||

p. 75b)

hràü ÷ràü klàü ityàdinyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ
||

athàgneþ ||

iùñàü ÷aktiü pustakàbhãtimuccairdãrghairdorbhirdhàrayantaü japàbham ||


hemàkalpaü padmasaüsthaü
trinetraü dhyàye vahniü baüddhamauliü jañàbhiþ ||

asya ÷rã vai÷vànaramantrasya | sadà÷iva çùiþ | jagatãcchandaþ | ÷rã


vai÷vànaro devatà | raü bãjaü
troü ÷aktiþ hrãü kãlakaü home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

rudrahastàya vidmahe ÷aktihastàya dhãmahi tanno vahniþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü troü ràü vai÷vànarajañàbhàrabhàsvarasiddhiü dehi 2 svàhà || 108 ||

dràü drãü ityàdi || målena vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha dharmaràjasya ||

kalpànta såryànaladãptidãptaü daõóàbhayàmbhoja varàndadhànam |


dorbhi÷caturbhiþ kamalàsanasthaü bhajàmi
devaü hçdaye dharmaràjam ||

asya ÷rãdharàjamantrasya || ÷rãkàlàgni bhairava çùiþ | triùñupchandaþ |


dharmaràjo devatà || aiü bãjaü
jåü ÷aktiþ hràü kãlakam || home viniyogaþ || vaivasvatàya vidmahe
daõóahastàya dhãmahi tanno yamaþ
pracodayàt || 3 ||

oü hràü jåü aiü saþ dharmaràjàya daõóahastàya namaþ svàhà || 108 ||

hràü ityàdi nyàsaþ | målànte vauùañ iti pårõà || tarpaõaü | nirodhàrghaþ ||

atha nair-çteþ ||

p. 76)

vãrottamaü ÷aktigadàïku÷àbjàndorbhirdadhantaü ÷aradambudàbham || raktàmbaraü


lohita locanaü taü
dhyàyàmi nityaü nir-çtiü hçdabje ||

asya ÷rã nir-çti mantrasya | brahmà çùiþ | viràñ chandaþ || ÷rã nir-
çtirdevatà | hràü bãjaü | hraiü
÷aktiþ hraþ kãlakam || home viniyogaþ | agnau puùpàdi |

ni÷àcaràya vidmahe khaógahastàya dhãmahi || tanno nir-çtiþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü phreü nir-çtaye khaógahastàya namaþ || 108 ||


hràü ityàdi nyàsaþ || målena vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha varuõasya ||

saüvartavàyugatimarka sahasradãptaü pà÷àïku÷àbhaya varànsvabhujairdadhànam ||


tryakùaü
mahogramakaradhvajagràhamãnavandyaü bhaje varuõamàdi svaraikanutyam ||

asya ÷rãvaruõa mantrasya || brahmà çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rãvaruõo devatà


|| ÷råü bãjaü | ÷raiü
÷aktiþ | ÷raþ kãlakam || home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

÷uddhahastàya vidmahe pà÷ahastàya dhãmahi tanno varuõaþ pracodayàt || 3 ||

÷rãü ÷råü juü saþ pà÷ahastàya namaþ svàhà || 108 ||

÷ràü ityàdi nyàsaþ || målena pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha vàyoþ ||

amalavapuùamudyatsåryabhàsaü jañàbhaü kanakakala÷ahastaü padmayugmàyudhàïkam


|| sakalabhuvana pràõa
÷vetavastràdibhåùaü hçdi sakala sure÷aü vàyumàdyaü bhajeham ||

asya ÷rã vàyumantrasya | bhagavànpulastya çùiþ | triùñupchandaþ


÷rãvàyurdevatà klãü bãjaü håü
÷aktiþ svàhà kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

sarvapràõàya vidmahe sçùñihastàya dhãmahi tanno vàyuþ pracodayàt || 3 ||

oü yaü klãü håü vàyave kala÷ahastàya namaþ || 108 ||

klàü ityàdi nyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha kuberasya ||

raktotpalàbhaü ravikoñi råpaü ÷aktyakùasåttràïkita hastapadmam || bhadràsanaü


smeramukhaü trinetraü
dhyàyàmi devaü hçdaye kuberam ||

asya ÷rã kuberamantrasya mahàrudra çùiþ | païkticchandaþ | ÷rã yakùàdhipatiþ


kubero devatà | klãü
bãjaü mlåü ÷aktiþ hsauþ kãlakam || home viniyogaþ ||

yakùe÷varàya vidmahe gadàhastàya dhãmahi tannaþ kuberaþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü klãü mlåü hsauþ ÷akti hastàya kuberàya namaþ || 108 ||

klàü ityàdi nyàsaþ || målànte vausañ || iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atheֈnasya ||

kapàlakhañvàïgadharaü trinetraü bhasmojjvalàïgaü ÷a÷ikhaõóa cåóam ||


gaïgàdharaü baddhajañàkalàpaü
dhyàye ÷ivaü gopati vàhase÷am ||
asya ÷rã ã÷ànamantrasya | brahmà çùiþ anuùñupchandaþ | ÷rãmahàrudro devatà |
ràü bãjaü hara÷aktiþ
oü kãlakam home viniyogaþ | agnau puùpàdi ||

p. 77)

sarve÷varàya vidmahe ÷ålahastàya dhãmahi tanno rudraþ pracodayàt || 3 ||

oü gàü hauü ÷ivàya namaþ svàhà || 108 ||

gàü ityàdi nyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha brahmaõaþ ||

brahmà caturmukhaþ prokta÷caturbàhu vibhåùitaþ || kçùõàjino


turãya÷caràjãvàsanasaüsthitaþ ||

kamaõóalu daõóadharokùamàlàbjakarastathà || dhyàtvà pattreùu vinyaset sarva


kilviùa nà÷anam ||

asya ÷rã brahmà mantrasya | sadà÷iva çùiþ | anuùñupchandaþ | ÷rã brahmà


devatà | hràü bãjaü | håü
÷aktiþ | oü kãlakam | home viniyogaþ || agnau puùpàdi ||

padmodbhavàya vidmahe vedavaktràya dhãmahi tanno brahmà pracodayàt || 3 ||

oü hràü hsauþ ccaturmukha siddhiü dehi 2 svàhà || 108 ||

hràü ityàdi nyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha nàràyaõasya ||

àpàdaü jànude÷àdvara kanakanibhaü nàbhide÷àdadhastànmuktàbhaü


kaõñhade÷àttaruõaravinibhaü
mastakànnãlabàlam ||

vandehastairdhànaü rathacaraõadaraukhaógakheñau gadàkhyaü ÷aktidànàbhaye ca


kùiti dharaõa
lasaddaüùñramàdyaü varàham ||

asya ÷rã nàràyaõa mantrasya | ÷iva çùiþ |

triùñupchandaþ ÷rãnàràyaõo devatà ÷rãü bãjaü hrãü ÷aktiþ oü kãlakaü home


viniyogaþ || agnau
puùpàdi ||

nàràyaõàya vidmahe vàsudevàya dhãmahi tanno viùõuþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü hsauþ ÷rãü hrãü nàràyaõàya namaþ svàhà || 108 ||

÷ràü hràü ityàdi nyàsaþ || målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõaü nirodhàrghaþ
||

anena mantrahomena da÷adikpàlàþ prãyantàü prãtàþ santu || tato


navagrahamantràõi pårvaü yavatilahomàntare
likhitàni ||
tatoùñabhairava homaþ ||

digambaraü bhairave÷aü caturbàhuü trilocanam || kapàlakhaógapara÷uü ÷aktiü ca


dadhataü karaiþ ||

bhujaïgasairbhåùitàïgaü bhasmàsthi phaõi maõóitam || ÷avàsanayutaü devaü


dhyàyedbhairavanàyakam ||

asya ÷rã aùñabhairavamantrasya || ÷rã sadà÷iva çùiþ || anuùñupchandaþ | ÷rã


aùñabhairavo devatà ||

hrãü bãjaü oü ÷aktiþ krãü kãlakam home viniyogaþ || hrãü hrãü hrãü devadatta
hrãü hrãü svàhà ||
108 ||

hràü ityàdi || oü kùmryåü kapàle÷a bhairavàya namaþ || 108 ||

oü hråü ÷ikhivàhanabhairavàya namaþ || 108 || oü kùåü krodharàjabhairavàya


namaþ || 108 || oü jhråü
vikaràlabhairavàya namaþ || 108 || oü hvå-àü manmathabhairavàya namaþ || 108
|| oü hryåü meghanàdabhairavàya
namaþ || 108 || oü huü somaràjabhairavàya namaþ || 108 || oü hrkùmlvyåü
vidyàràjabhairavàya namaþ || 108 ||

målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõam || nirodhàrghaþ ||

atha mahàgaõapate ||

bãjàpuragadàdhanustri÷ikhayukcakràbjapà÷otpala brãhyagra svaviùàõa


ratnakala÷osyovçtkaràmbhoruhaþ ||
dhyeyo vallabhayàsapadmakarayà ÷liùño jagadbhuùayà vi÷votpatti vinà÷a
saüsthita karo vighno
vi÷iùñàrthadaþ || agnau puùpàdi ||

tatpuruùàya vidmahe vaktra tuõóàya dhãmahi tanno dantã pracodayàt || 3 ||

oü ÷rãü hrãü klãü glauü gaü gaõapataye varavarada sarvaü janaü me va÷amànaya
svàhà || 108 ||

oü ÷rãü hrãü klãü glauü gaü gaõapati vallabhàyai varavarade sarvajanasya


hçdayaü màtmava÷aü kuru 2
svàhà || 108 ||

gàü ityàdi || målena vauùañ iti pårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

athà nande÷varasya ||

susuråpaü sumàlasthaü svasaüvedyaü svatejasam || svànandaü susu÷aktisthaü


bhairavaü taü namàmyaham ||

sårya koñi sahasràbhaü candrakoñi su÷ãtalam || aùñàda÷abhujaü devaü


pa¤cavaktraü trilocanam ||

amçtàrõavamadhyasthaü brahmapadmapari sthitam || vçùàråóhaü nãlakaõñhaü


sarvàbharaõabhåùitam ||
sindårarà÷i sadç÷aü padmaràgasamaprabham || jàtã hiïgulasaïkà÷aü dàóimã
kusumaprabham ||

kapàlakhañvàïgadharaü ghaõñà óamarunàditam || pà÷àïku÷adharaü devaü


gadàmusulapàõinam ||

khaógakheñakahastaü ca kumudocchåla pàõinam || raktakuntadharaü devaü


muõóaspheñakabhåùitam ||

varàbhayakaraü caiva sarvavyàdhi vinà÷anam | rudràråóhaü mahàdevaü


sarvàlaïkàrabhåùitam ||

lohitaü devadevasya dhyànaü tu dhyànaü tu parikãrtitam || tatsaïge tu surà


devã candrakoñi samaprabhà ||

himakundendudhavalà pa¤cavaktrà trilocanà || bhujàùñàda÷asaüyuktà


sarvàyudhakarodyatà ||

prahasantã vi÷àlàkùã devadevasya sammukhã || athavà


devadeve÷amardhanàrã÷varaü vibhum ||

lohitàïgaü sa devãkaü brahmàcyuta namaskçtam || ànandabhairavaü


dhyàyedbhogamokùaikakàraõam ||

asya ÷rã ànande÷vara bhairavamantrasya kàlàgni rudrabhairava çùiþ |


samràñchandaþ | ànande÷varabhairavo
devatà | ÷rãü bãjaü hrãü ÷aktiþ klãü kãlakam ||

home viniyogaþ || agnau puùpàdi |

oü hrãü ÷rãü klãü ànande÷vara bhairavàya vauùañ svàhà || 108 || oü juü saþ
hsrkùmlvyåü målena
vauùañ iti pratipårõà tarpaõaü nirodhàrghaþ ||

atha vañubhairavasya ||

karakalitakapàlaþ kuõóalã daõóapàõiþ saghanatimira varõo vyàlayaj¤o pavãtaþ


|| kratu samaya
saparyàvighna viccheda hetu jayati vañukanàtho siddhidaþ sàdhakànàm ||

asya ÷rã vañukabhairavamantrasya | vçhadàraõyaka çùiþ |

p. 79)

anuùñupchandaþ ÷rã vañuka bhairavo devatà | hrãü bãjaü vañukàyeti ÷aktiþ oü


kãlakam || home viniyogaþ
|| agnau puùpàdi ||

oü hrãü vañukàya àpaduddhàraõàya kuru 2 vañukàya hrãü svàhà || 108 ||

hràü vàü ityàdi ||

pà÷àïku÷au óamarukàdyayutaü vahantaü ÷uklaü tathaika vadanaü parinçtyamànam


|| dakùànanaü trinayanaü
÷a÷ikhaõóacåóaü dhyàtvàrcayedvañukamuttara pãñhasaüstham ||

målànte vauùañ iti pårõà | tarpaõaü nirodhàrghaþ ||


atha vetàla bhairavasya ||

jvàlàke÷aü trinetraü bhujagapati mahàbhãùaõaü muõóamàlaü kartrãü kapàlaü


óamarumatha
mahànãla÷ålaü dadhànam ||

vãõàü vàdya pravãõàmurasi vinihitàü vàdayantaü bhujàbhyàü vande


vetàlamudyaddinakara sadç÷aü nàñya
lagnaü hasantam ||

asya ÷rãvetàla mantrasya | rudra çùiþ anuùñapchandaþ | ÷rãvetàla bhairavo


devatà | hrãü bãjaü ÷rãü
÷aktiþ oü kãlakam home viniyogaþ | agnau puùpàdi ||

tatpuruùàya vidmahe | ghoraråpàya dhãmahi tanno vetàlaþ pracodayàt || 3 ||

oü hrãü ÷rãü haü haü hsrkùmlvyåü sarvasiddhiü kuru 2 oü hrãü ÷rãü vàü vetàla
bhairavàya namaþ
svàhà || 108 ||

hràü ityàdi ||

jvàlàkacaü bhujagabhåùiõamugraråpaü tryakùaü bhayàpahamamittra bhayapradaü ca


||

vãõànbhavaü bhujayugena ca kàrayantaü vetàla ràjamahameva sadà namàmi ||

målenagnau ùañ iti pårõà tatastarpaõam || nirodhàrghaþ |

p. 79b)

tataþ svacchandaü saparivàraü hutvà | ekaika yà hutyà'varaõàni homayet ||

kùaü ã÷àna vaktràya svàhà || yaü tatpuruùavaktràya svàhà || raü


aghoravaktràya svàhà || vaü
vàmadevavaktràya svàhà || laü sadyojàta vaktràya svàhà ||

tato bhairavàvaraõam || pårvaü likhitam ||

athàyudhàvaraõam || khaógàya || kheñakàya || pà÷àya || aïku÷àya || ÷aràya ||


pinàkàya || varàya ||
abhayàya || muõóàya || khañvàïgàya || vãõàyai || óamarave || ghaõñàyai ||
tri÷ålàya || vajràya ||
daõóàya || para÷ave || muónaràya ||

atha ÷aktyà varaõaü ||

vàmàyai | jyeùñhàyai | raudryai || kàlyai | kalavikaraõyai || balavikaraõyai


|| balapramathinyai ||
sarvabhåtadamanyai || manonmanyai ||

atha saptàvaraõa homaþ ||

vidye÷varàþ gaõe÷àdyàrloke÷àmàtaro grahàþ || nàgàvaraõavajràdyàþ


saptàvaraõamucyate ||
tatràdau vidye÷varàþ ||

oü hrãü anantàya svàhà | oü jhråü sukùmàya svàhà || oü måü ÷ivottamàya svàhà


|| oü hråü ekanetràya
svàhà || oü kùyàü ekarudràya svàhà || oü blåü trimårtaye svàhà || oü hjåü ÷rã
kaõñhàya svàhà || oü
÷rãü ÷ikhaõóine svàhà ||

atha gaõe÷àþ ||

oü ràü rãü nlåü nandine svàhà ||

màü mãü mlåü hsrauü mahàkàlàya svàhà ||

hsràü bhçïgirudràya svàhà ||

p. 80)

oü gå-àü gàü gaõapataye svàhà || oü vràü vçùabhàya svàhà || oü hsrauü


kuükumàràya svàhà || oü
hrãü saþ ambikàyai svàhà || oü hsåü caõóe÷varàya svàhà ||

atha loke÷àþ ||

oü låü indràya vajrahastàya svàhà || oü tåü agnaye ÷akti hastàya | ñåü yamàya
daõóahastàya || kùåü
nair-çte khaógahastàya | oü båü varuõàya pa÷ahastàya || oü yåü vàyave
dhvajahastàya || oü kuükuberàya
gadàhastàya || oü måü ã÷ànàya tri÷ålahastàya || oü àü bràü braü brahmaõe
padmahastàya || oü hlàü
viùõave cakrahastàya svàhà ||

atha màtràvaraõam ||

oü jmryåü jayàyai namaþ svàhà || bhmryåü vijayàyai namaþ svàhà || oü gaü


svabhagàyai namaþ svàhà || oü
yaü durbhagàyai namaþ svàhà || msryåü jayantyai namaþ svàhà || paü åhinyai
namaþ svàhà || hsryåü
aparàjitàya namaþ svàhà || oü ràü karàlyai namaþ svàhà ||

atha grahàvaraõam ||

oü hràü hrãü saþ såryàya svàhà ||

sråü candramase || rhråü aïkàrakàya || shråü budhàya || nsråü jãvàya || hrãü


bhàrgavàya | kùmryåü
÷anai÷caràya || yåü ràhave | hrãü ketave svàhà ||

atha nàgàvaraõam |

oü anantanàgaràjàya svàhà || oü vàsukinà || oü padmanà | oü mahàpadmanàgara


|| oü takùakanà || oü
kàrkoñanàgaràjàya || oü saïkhapàla || oü kulikanàgaràjàya svàhà ||

atha vajrodyàþ ||
vajràya phañ svàhà | ÷aktaye | daõóàya | khaógàya | pà÷àya | dhvajàya |
gadàyai | tri÷ålàya | padmàya
| halàya phañ svàhà ||

p. 80b)

oü hrãü ÷rãü bràhmyai svàhà || evaü màhe÷varyai || kaumàryai || vàràhyai ||


vaiùõavyai || aindryai ||
càmuõóàyai || aparàjitàyai || nàrasiühyai || mahàlakùmyai | jayàyai ||
vijayàyai || jayantyai ||

tataþ kùetre÷àvaraõam ||

oü hrãü ÷rãü vañukàya || yoginãbhyaþ || sthàna caràya || bhåtebhyaþ ||


ràjaràje÷varàya ||
vetàlaràjànakàya || bahukhàtakàya || rudraràjànakàya || vi÷vaksenàya ||
saïkharàjànakàya ||
maïgalyaràjànakàya | ànande÷varàya || sàtãràjànakàya || dhànyaràjànakàya
rudraràjànakàya ||
pa¤càlaràjànakàya || ÷ãtalanàthàya ||

oü hràü kùaü kùåü herukàya || oü aiü hrãü làü kùaü tripuràntakàya || oü hrãü
håü kùãü
agnivetàlàya || oü hrãü kùåü håü agnijihvàya || oü hrãü hrãü håü kurparàya ||
kàlàya || oü kùàü
yåü kùãü karàline ||

àü yå kùãü ekapàdàya || kùåü yåkùàü bhãmaråpàya || óàmaràya || hàñake÷varàya


|| hrãü hrãü
håü ràjaràje÷varàya | iti kùetre÷à varaõaü || saptàvaraõa devatàbhyaþ svàhà
||

tataþ pårõàtrayam || dvàre÷eti ||

vande sindåravarõaü maõi mukuñalasa÷càrucandràvataü saükàlodyànetamã÷aü


smitamukhakamalaü
divyabhåùàïgaràgam || vàmorunyastapàõeraruõa kuvalayaü sandadhatyàþ priyàyà
vçtto tuïgastanàgre nihita
karatalaü vedañaïkeùñahastam ||

oü juü saþ sarvamantra cakra téptirastu svàhà || 1 ||

p. 81)

madhyapràõa || dhyàyennityaü mahe÷amiti || oü håü bhairavàpyàyanamastu svàhà


|| 2 ||

vàme kheñaketi | bàlàrkàruõa tejasaü dhçtajañàjåñendu khógaujjvalaü


nàgendraiþ kçta÷ekharaü
japavañãü ÷ålaü kapàlaü karaiþ || khañvàïgaü dadhataü trinetra vilasat
pa¤cànanaü sundaraü
vyàghratvakparidhànamabjanilayaü ÷rãnãlakaõñhaü bhaje ||

oü håü nyånàtirikta vidhiü pårayàmi svàhà vauùañ || tato dadhi bhakta homaþ
||

oü juü saþ amçte÷varabhairavaü toùayàmi namaþ svàhà || 3 ||


oü juü saþ amçta lakùmãü toùayàmi namaþ svàhà || 3 |

tataþ pårõà ||

sphañikarajatavarõaü mauktikãmakùamalàmamçtakala÷a vidyà j¤ànamudràþ


karàbjaiþ || dadhatamuragakakùaü
candracåóaü trinetraü vidhçta vividhabhåùaü dakùiõàmårtimãóe ||

oü juü saþ amçte÷vara bhairava oü juü saþ amçtalakùmã yajamànasya


vàmamagurorbhuktimuktiphalaü
sampårõamastu svàhà vauùañ || iti dadhibhakte naiva *? pårõà ||

tato rakùàmantraþ ||

kùãràjyatilasarùapà sarvauùadhãbhirhomaþ || pràglikhita jvara÷àntivat || oü


juü saþ amçte÷varabhairava
amukaü ÷iùyaü sarvopadravebhyo rakùa 2 oü juü saþ svàhà vauùañ || 10 ||

oü juü saþ amçtalakùmã amukaü ÷iùyaü àdhivyàdhibhayàdrakùa 2 oü juü saþ svàhà


vauùañ || 10 ||

tataþ pårõà ||

amçte÷vare bhairavaü sa devãkaü sàvaraõaü toùayàmi svàhà ||

iti pårõà ||

tata àjyena || oü hàü brahmaõe svàhà || 3 || oü vàstu puruùàya svàhà || 3 ||

tata çtu tithi nakùatra devatà÷ca yajeta ||

tatràdau çtavaþ || agnaye svàhà | vasantàya | indràya | grãùmàya | marubhyaþ


| varùàbhyaþ | vi÷vebhyo
devebhyaþ ÷arade | mittràya hemantàya | mittràvaruõàbhyàü hemanta ÷i÷iràbhyàü
||

tatastithayaþ || brahmaõe pratipade | tvàùñre dvitãyàyai || janàndanàya


tçtãyàyai || yamàya caturthyai ||
somàya pa¤camyai || kumàràya ùaùñhyai munibhyaþ saptamyai || vasubhyaþ
aùñamyai || pi÷àcebhyaþ navamyai ||
dharmàya da÷amyai rudrebhyaþ ekàda÷yai || ravibhyaþ dvàda÷yai || kàmàya
trayoda÷yai || bhåtebhyaþ
caturda÷yai || vi÷vabhyo devebhyaþ pårõapa¤cada÷yai || pitçbhyaþ amàvasyàyai
||

atha nakùatràõi ||

a÷vinyai ÷vinãbhyàü || yamàyabharaõãbhyaþ || agnaye kçttikàyai ||


prajàpatirohiõyai || somàyai
mçga÷irase || rudràya àrdràyai || àditaye punarvasuve || bçhaspataye tiùyàya
|| sarpebhyaþ a÷leùàyai ||
pitçbhyaþ maghàyai || bhagàya pårvaphalguõyai || aryamõe uttaraphalguõya |
savitre hastàya tvàùñre
cittràyai || vàyave svàtyai || indràgnãbhyàü vi÷àkhàyai || mittràya
anåràdhàyai || indràya jyeùñhàyai
|| nair-çtaye målàya || adbhyaþ pårvaùàóhàyai || vi÷vaibhyo devebhyaþ
uttaraùàóhàyai || brahmaõe
abhijite || viùõave ÷ravaõàya || vasubhyaþ dhaniùñhàyai || varuõàya
÷atabhiùaje || ajaikapade
pårvabhadrapadàyai ||

p. 82)

ahirbadhnyàyai uttarabhadrapàdàyai || påùõyairevatyai ||

oü ÷rãü 3 håü 3 hrãü 3 viloma÷àntirastu svàhà ||

evaü vyutkrama÷àntinyånàtirikta doùa÷àntirokçtaduùkçta÷àntirastu svàhà ||

tata anyatognimànãya vai÷va devaü kçtvà naivedyaü nivedya gurave ÷ivàya


samàlabhanàdi kçtvà
bçhatpårõàü dadyàt || hàramanoharavakùasamàya cakùuùamahã÷a kçtabhåùaü
pa¤cavadanaü sitaruciruciraü
÷a÷ikhaõóamaõóita ÷ikhaõóam ||

udyamapà÷avi÷ikhàsanavarakhañvàïgavallakã ghaõñà | daõóadråghanàbhyàü


sahavahantamiva?
vàmabàhunavakena ||

khaógàïku÷a vi÷ikhà bhayakapàla óamaru tri÷ålapavipara÷ån ||


dakùairdorbhirnavabhiþ kalayantaü
cintaye÷ca bhagavantam ||

sitamuparitanuü vadanaü purataþ pãtaü camecakaü vçkùam || vàmamaruõaü


sitaruciruciraü devasya pa÷cimaü
vaktram || 4 ||

evamudbhàsità ÷eùa bhagavadve÷a÷àlinãm || cintayedasya


cotsaïgagàmaghore÷varãmapi ||

oü juü saþ amçte amçtodbhave sarvàrtha sàdhake sarvàsatvaya÷ã


kartribhogamokùaprade sarvaduþkhanà÷anodyate
sarvasamaya lopaghàtini klãü vicce anulomavilomavyutkramanyånàtirikta
doùàkçta duùkçta÷àntirastu yathà
kçta karmapràya÷citta nivçtti vidhi påraõaü càstu svàhà vauùañ ||

iti vçhatpårõà || pårõàntegniü namaskuryàt || sarvataþ pàõi pàdosi


sarvatokùa÷iro mukhaþ ||

(tataþ pårõàkàle | agne tvaü mçdunàmàsi | mçdunàmne agnaye namaþ | iti


pàdyàdibhiþ saüpåjya pårõàü
dadyàt || yathàgni puràõam || mådhànandena mantreõa saüsraveõa ca dhàrayà |
mårdhànaü divoratnaü
pçthivyà vai ÷vànaramçtamàjàtamagnim kavi gåü samràjamatithiü janànàsà
sannàpàtraü jayantu devàþ |
dadyàdutthàya pårõàü tu nopavi÷ya kadàcaneti mårdhvànandi veti yajuùàü pårõa
homaü * * * * * * * * * ja?
vastranàri kela * * * * * * * * * * * * gnau da÷a? |)

p. 84b)
vi÷varåpo mahànagniþ praõãtaþ sarvakarmasu || àyuràrogyamai÷varyaü dhçti
satvaü balaü yasaþ ||

tejovarcaþ pa÷ånbãjaü ÷auryasàmràjyameva ca || saubhàgyaü karmasiddhiü kula


jyeùñhaü sukatçtàm ||

sarvametat sarvasàkùin praviõo dorirãhinaþ || agniü prajvàlitaü vande


jàtavedaü hutà÷anam ||

suvarõavarõamamalaü susiddhaü sarvato mukham ||

iti pañhitvà namaskuryàt || tataþ kçtà¤jaliþ pràrthayedanena ||

àbrahmanbrahmaõo brahmavarcasãti kçtà¤jaliragniü visçjet ||

oü yaj¤a yaj¤aïgacchayaj¤apatiü gacchasvàü yoniü gaccha svàhà || eùa te yaj¤o


yaj¤opate
mahàsåktavàksarva vãratvaü juùasva svàhà || iti visarjanam ||

bhagavanbhagavanvahnetvaü suràõàü mukhaü param || pratyakùa devo bhåloke


sarvakarma pratàrakaþ ||

antarbahi÷calokànàü tvameva kçta sannidhiþ || tvayi tuùñe surà tuùñà


ityàhusmanakàdayaþ ||

kheditosi mayàvahne dãkùàkarmaõi sàmpratam || dharmaüdàrasutàü÷caiva datvàyà


hi svakaü padam || iti
namaskuryàt ||

tatastarpaõam ||

janmakoñikçtaü pàpaü parokùaü prakañaü ca yat | tatsarvaü nà÷amàyà tu tamaþ


såryodaye yathà ||

anena mçtyujãdbhaññàrako÷càrajena sarvasàdhàraõatvenànante÷àdi parama


÷ivàntàssarve bhuvane÷àþ
saparivàràssànucarà santçptàssantuùñà varadàþ santu || iti tarpaõam ||

p. 83)

atha homa nivedanam guhyàtiguhyagoptàtvaü grahàõàsmat kçtaü japam ||


siddhirbhavatu me deva tvat prasàdàn
mahe÷vara ||

÷ivamastu yajamànasya cchidraü màbhåtkadàcana || deva devyo prasàdena


rakùarakùàstu me bhya÷am ||

agniriti bhasma | vàyuriti bhasma | vyometi bhasma | sålamiti bhasma |


jalamiti bhasma | sarvaü havàmeti bhasmanà
etàni cakùåüùi bhasmani | iti bhasmanà lalàñamanulipya |

sapa÷upà÷a vimukto bhavati sarvatãrtha snànaphalaü bhavati |


sarvakarmàcchidraü bhavati ||

athàsnàasamayà påjyà yathà ||


oü juü saþ amçta råpàyà'mçtàbhàyà'mçtodbhavàyà'mçta dravàyà'mçtoghàyà'mçta
netre'mçtàhàràyà'mçtavapuùe'mçtodgàràyà'mçtanidhànàyàmçta mårtaye'mçte÷àya
sarvàmçtaparàya
sarva samayalopanivàraõàya sarvamantra ÷arãràyà'mçta lakùmyai hrãü svàhà
vauùañ saþ juü oü ||

sarveùàü mantràõàü melàpana vidyàü pañhet ||

vidye÷àvaraõaü cakre | taü padme | taü tri÷åle | taü gadàyàü | taü dhvaje |
taü pà÷e | taü khaóge |
taü daõóe | taü ÷aktau | tàü vajre | tamanante | taü brahmaõi | taü mã÷àne ||
taü kubere | taü vàyau |
taü varuõe | taü nair-çtye | taü yame | tamagnau | tamindre | taü vidyàràje |
taü somaràje |

(vasiùñhaþ || ai÷ànyàmàharedbhasma sråveõàtha sråcàpi và bandhunàü


kàrayettena ÷iraþ kaõñhaü
sakeùa ca || kasya pasyeti mantreõa yathànu kramayogataþ || ka÷ya pasya jya?
yuùuü lalàñe | jamadagnostryà
yuùaü kaõñhe | yaddevànàünta? tryàyuùaü aüsayoþ | tatte tryàyuùaü hçdaye
dadyàt ||)

p. 83b)

taü meghanàde | taü manmathe | taü vikaràle | taü krodharàje | taü


÷ikhivàhane | taü kapàle÷e | taü
÷aktau | tàmastre | taü netre | taü kavace | taü ÷ikhàyàü | tàü ÷irasi | tat
hçdi | taü målamantre | taü
vahnau | tamarghyapàtre | arghapàtràjjyotiþ svàtmanilãnaü bhàvayet ||

oü hrãü ÷rãü saþ saþ sukhasaubhàgyadàyini haüsavàgã÷vari ehye hi hasa 2


sannidhànaü kuru 2
sarvasampatpradàyini sarvaduùñanivàriõi sarvajagadva'sãkartri vibhaktànàü
mantràõàü melàpaü kuru prasàdo
bhavatu prasanno bhava me hrãü ÷rãü saþ saþ håü håü || tataþ ÷ànti
kala÷ajalena caturdikùudhàràpàtaü
kuryàt ||

oü phañ ÷ivàgni vimu¤càmi phañ | nayàmi || dharmaü dehi dhanaü dehi


putrapautràü÷ca dehi me ||

àyuràraogyaü me dehi dehi me havivàhana || havyaü vahasi vahnetvaü kaviü


vahasi pàvaka ||

mahyaü dhanàyuràrogyaü datvà gaccha hutà÷ana || hutà÷ana mukhe


devàdhàrayantyakhilaü jagat ||

havyaü prathamato yasmai tasmai te jàtmune namaþ || bhaktiü dehi ÷riyaü dehi
sukhaü dehi sutantrataþ ||

dehi bhogaü ca mokùaü ca manobhilaùitaü mama || tarpitosi vibho bhaktyà


homenà nalamadhyataþ ||

homadravyeùu yadvãryaü tatsarvamàtmasàtkuru || saüsàresminvibho


mohàtpràya÷cittaü tu yadgatam ||
tatsarvaü nà÷amàyà tu homàdasmànmahe÷vara || kùamasvamantranàthàya
nityànandadharàya ca ||

dharmàrtha kàmamokùàya punaràganàya ca ||

p. 84)

kùamasvanyånàdhika bhàvayuktaü mayàkçtaü dar÷aya vi÷vamårte || prasãda deve÷a


namostutvabhyaü prayà hi
tuùñaþ punaràgamàya ||

saüvatsarasya madhye tu pràya÷cittaü tu yadgatam || tatsarvaü nà÷amàyà tu


homàdasmànmahe÷vara ||

tejosi tejo me dehã tyàtmànam tataþ kala÷apracchàsampàdayet ||

gàyatryai namaþ oü bhårbhuvassvastatsavitu ityàdi || 3 ||

acchidramastu sampårõai evamastu || gandhodakaü saügçhya guhyeti tarpaõaü


kçtvàyavodakaü namaþ
udakatarpaõaü namaþ ||

tato naivedyaü pràrthayet ||

àj¤àü me dãyatàü nàtha naivedyasyàsya bhakùaõe ||

÷arãrayàtrà siddhyarthaü bhagavatkartu marhasi ||

tataþ kala÷e puùpàõi kùipet ||

àpannosmi÷araõyosi sarvàvasthosmi sarvadà ||

bhagavaü stvàü prapannosmi rakùamàü ÷araõàgatam || brahmahatyàdi pàpàni


hyagamyaganàni ca ||

suràpasteya kàrã ca bhråõahàgurutalpagaþ || suvarõabhåmihartà ca raughna÷ca


pitçghàtakaþ ||

màtçhà strã gurughna÷ca pàpànyanyàni sarvasaþ || anyà kçtànighoràõi


trividhàni sahasra÷aþ ||

smaraõàdamçte÷asya bhasmasàdyàntya saü÷ayam || na÷yanti ÷atajàpà÷ca


yadisyàtkena brahmahà ||

÷atajàpà÷ca mantràõàü saptakoñyà÷cayàþ ÷ive || japtàbhavanti


sarvàstàmantrasyàsya prabhàvataþ ||

caturvedeùu yatpuõyaü sarvayaj¤eùu yatphalam || sarvatãrtheùu màhàtmyaü


÷atajàpà÷ca tadbhavet ||

p. 84b)

÷atajàpà÷ca deve÷i ÷ivasyàgre prapåjite || nirvàõa phalabhuïmartyo


janmanaikena tadbhavet ||
jape naikena tanvaïgi nityayuktastu ÷uddhadhãþ || aùñottara÷atànmantrã
satsamo nàtra saü÷ayaþ ||

yasyàyaü hçdi santiùñhennitya yuktasya bhàmini || kulànyuddharate sopi da÷a


pårvànda÷à paràn ||

na tasya bàdhate mçtyuþ kàlagrastasya suvrate || trisandhyaü yaþ smarennityaü


yatra tatra sthitopi và |

na mçtyorva÷amàyàti na rogo na ca taskaraþ || sakçtpåjitamàtreõa na÷yante


hiüsakàdayaþ ||

naùñàda÷adi÷o yànti siühasyeva yathàmçgàþ || satàü tàbhyàsayogena dàridryaü


na÷yate kulàt ||

yasmin de÷e ca kàle ca nivasenmantravitsadà || ãtayo


vyàdhaya÷caivàyàrkhodàtaskarà grahàþ ||

÷àkinyo vividhà yakùàpi÷àcàràkùasàgrahàþ || bàlagrahà÷ca visphoñà


vyantarà÷càntaràcaye ||

sarvàõi viùajàtàni durbhikùaparipãóanam || sarvaü na prabhavatyeva mantraü


vitsannidhànataþ ||

sampåjya sarvajantånàü bhåpatãnàü ca sarvadà || dàna påjana samàne rasamai


påjite yadi ||

tena påjitamàtreõa sarve mantràstu påjitàþ || bhavanti sukhadà tatra


tanmukhàüstàüstu påjayet ||

sarvatracchedakartàro grahà hiüsanti sàdhakam || tasmàdgrahàõàü dàtavyaü


sadaivodaka mocanam ||

iùñàgrahàþ pratçpyanti tçptà na prabhavanti hi || alaüvistareõa kùamà puùpàõi


||

atha bhairava samayà ||

asya mantrasya kahàla çùiþ || gàyatraü cchandaþ mçtyu¤jayo devatà |

p. 55)

oü juü saþ amçta mårtaye vyomavyàpine vyoma÷arãràya sarvasamayalopànnivàraya


2 samayaü påraya 2
sarvasàdhàraõamantra÷arãràya

1ü2ü3ü?

amçte paràmçte nitye hrãü svàhà || kapàle÷anamastubhyaü nityaü devendra


påjita ||

÷ivabhakta gçhàõàrcàü rakùamàü bhairavottama || 1 ||

bhairavendra namastubhyaü hutà÷ana prapåjita ÷ivabhakta || 2 ||

krodharàja namastubhyaü vaivasvata prapåjita || ÷ivabhakta || 3 ||


vikaràla namastubhyaü nityaü nair-çta påjita || ÷ivabhakta || 4 || manmathàya
namastubhyaü varuõena prapåjita
|| ÷ivabha || 5 || meghanàda namastubhyaü prabha¤jana prapåjita || ÷ivabhakta
|| 6 || somaràja namastubhyaü
nityaü yakùendra påjita || ÷ivabhakta || 7 || vidyàràjanamastubhyaü nityaü
rudra prapåjita || ÷ivabhakta || 8
||

vi÷vaikaråpavi÷vàtmanvi÷vasargàdikàraõam || puraprakà÷a vapuùaü stumaþ


svacchanda bhairavam ||

vi÷vàtãtaü vi÷vamayaü bhairavàùñakasaüyutam || sakalaü niùkalaü ÷àntaü stumaþ


svacchandabhairavam ||
namastasmai hyaghoràya ghoraghorataràtmane ||

utpatti sthiti saühàralayànugraha hetave || pa¤cabrahmàtmakaü devaü sàïgaü


sànu caraü param ||

sàvçttiü ca sa ÷aktãkaü kùàmaye haü mahe÷varam || dvàda÷àtmannamastubhyaü


màrtàõóàya namo namaþ ||

vyàdhipannagadaùñasya tràõaü kuru divàkara || 1 ||

ràtrã ÷varakalaïkàïka namaste rohiõã pate || saüsàra viùadagdhasya tràõaü


kuru niֈkara || 2 ||

aïgàraraka namastestu sarvaduþkhanivàraka || kçpaõaõadaridrasya tràõaü kuru


dharàsuta || 3 ||

somàtmaja namastubhyaü graharàjàyate namaþ ||

p. 85b)

bhava païkanimagnasya dehi ÷aü rohiõã suta || 4 ||

vàcaspate suràcàrya namaste tvà mayà paha || pàpasya buddhihãnasya sadà


sànugraho bhava || 5 ||

vibudhàrigurokàvya namaste karuõà para || da÷àntargrahapãóàdãnyutvà


pàhibhyagossuta || 6 ||

namaþ kçùõa÷arãràya såryàtmaja namostute || saüsarabhayabhãtasya tràõaü kuru


÷anai÷cara || 7 ||

saiühikeya namastubhyaü grahapãóàü nivàraya || duþkha pàvaka dagdhasya tràõaü


kuru vidhuntuda || 8 ||

såryàdayaþ ketu yutàþ ÷ivabhakti paràyaõàþ || rakùantu yajamànasya


dharmamàyussuhçtsutàn || 9 ||

atha lokapàlakùamà ||

bhagavandevaràjatvaü mayàsaükhedito makhe || påjàü gçhàõa deve÷a kùamyatàü


kùamyatàü prabho || 1 ||

bhagavanbhagavanvahnetvaü mayà khedito makhe || påjàü gçhàõa deve÷a kùamyatàü


kùamyatàü prabhoþ || 2 ||
bhagabandha paràjatvaü mayàsaükhedito makhe || ÷ivapåjàü gçhàõatvaü kùamyatàü
kùamyatàü prabho || 3 ||

bhagavannir-çterakùaþ ghoràtsaüsàrasàgaràt || saükheditosimamaye yàhi


dhàmasvakaü prabho || 4 ||

bhagavanvaruõàdyatvaü yaj¤e ÷rã ÷ivapåjite || khedito÷i mayà deva yàmi


svadhàma pàvanam || 5 ||

bhagavanbhavaganvàyo kheditaþ ÷àmbhave makhe || tvaü mayàrcàü gçhãtve màü


yàhi dhàma svake cchayà || 6 ||

bhagabandha na dàdyatvaü kheditaþ ÷àïkare kratau || gçhãtvàrcàü mayà dattàü


kùamyatàü kùamyatàü
prabho || 7 ||

bhagavandevadevetvaü mã÷ànàrcàü svake makhe ||

p. 86)

gçhãtvà dehi me sarva puruùàrthaü prayàhi ca || 8 ||

bhagavaüstrijagatpåjya sarvalokapitàmaha || saive dhvare kçtà rakùà tvayàtat


kùamyatàü prabho || 9 ||

bhagavanbhagavanviùõo kçta dànava nà÷ana || ÷aive dhvare kçtàrakùà tvayà


tatkùamyatàü prabho || 10 ||

bhagavanto grahàssarve yenye copagrahà matàþ || gçhõantu påjàü maddhattàü


tuùñà yàntu svakaü padam || 11
||

kapàle÷àdya bhagavankheditaþ cakra påjitaþ || ÷aive dhvare mayàtyarthaü


bhairavendra namostute || 1 ||

÷àïkaredyà mayà yaj¤e bhagavà¤÷ikhivàhana || påjitaþ khedito sitvaü tuùño yà


hi svakaü padam || 2 ||

bhagavankrodharàjatvaü dharmà yajana påjita || kçtàrakùàmakhe ÷aive yà hi


svaü vimalaü padam || 3 ||

bhagavanvikaràlatvaü sadànir-çti påjita || ÷aivãü påjàü gçhàõatvaü yà hi svaü


vimalaü padam || 4 ||

bhagavanmanmathe÷atvaü varuõena kçtàrcana || kheditaþ ÷ivayaj¤edyakùasyatàü


kùamyatàü prabho || 5 ||

bhagavanmeghanàdatvaü vàyunà påjitànagha || ÷aive yaj¤e kheditastvaü


kùamyatàü kùamyatàü prabho || 6 ||

bhagavansomaràjàcya khedidhanadàrcita || ÷aive dhvare kçtàrakùà kùamyatàü


kùamyatàü prabho || 7 ||

vidyàràjàdya bhagava¤÷aivesminmakha karmaõi || àyàsitosi devatvaü kùamyatàü


kùamyatàü prabho || 8 ||
saptàvaraõake muùminnanantàdyàþ sthità÷caye || te sarve påjità tuùñà yàntu
÷aivaü paraü padam ||

÷ambho ÷ivajagannàtha bhagavankhedito mayà ||

p. 86)

tvaü devo devadevànàü tvamevaparamàgatiþ ||

tvaü bhuktimuktike dàtà kàraõànàü ca kàraõam || tvayi tuùñhe surà tuùñàþ


sakalàþ santu nitya÷aþ ||

airàvaõa samàråóho hemavarõo mahàdyutiþ || devendraþ satataü tuüùñaþ parame


÷àrcane rataþ ||

÷iva dhyànaika nirataþ ÷ivasadbhàvabhàvitaþ || ÷ivapraõàmaparamaþ karo tu


mama ֈntikam || 1 ||

bhåtikçddehinàü devo jvalanaþ pàpanà÷anaþ || ÷ivapåjàjapodyuktaþ


÷ivasadbhàvabhàvitaþ ||

÷àntiü karotu me devastathà pàpaparikùayam || 2 ||

antakotha mahàtejà÷÷ivadhyànaparàyaõaþ || ÷ivapåjà samàyuktaþ kùemàrogyaü


karo tu me || 3 ||

rakùendro nir-çtinnityaü ÷iva påjà paràyaõaþ || karo me mahà÷àntiü ÷ivabhakti


samutsukaþ || 4 ||

varuõaþ parayàbhaktyà ÷ivaikagatamànasaþ || roga÷okàgni santàpaü nirnà÷aya tu


me sadà || 5 ||

pavanaþ paramo devaþ parame÷vara bhàvitaþ || kùemàrogyabaliü ÷àntiü karo tu


satataü mama || 6 ||

kuvero varadaþ ÷rãmànharapàdàrcane rataþ || ÷àntiü karo tu me prãtaþ ÷àntaþ


÷ànte na tejasà || 7 ||

ã÷ànaþ paramo devaþ sarvadevottamottamaþ || sopi sarvàtma bhàvena


÷àntimà÷ukarotu me || 8 ||

bhuloketha bhuvoloke svarloke vivasanti ye || devàdivya prabhà yuktàþ ÷àntiü


kurvantu me sadà || 9 ||

maholoke janoloke tapoloke vasanti ye || tepi pramudità devàþ ÷àntiü kurvantu


me sadà || 10 ||

p. 87)

satyaloke ca ye devàþ svaprabhojjvalavigrahàþ || ÷ivabhaktàþ sumanaso bhayaü


nirnà÷ayantu me || 11 ||

karacaraõa kçtaü vàkàyajaü karõajaü và ÷ravaõa nayanajaüvàmà na saüvàparàdham


||

vidhitamavidhitaü và sarvametatkùmasva jayajaya karuõàbdhe ÷rãmahàdeva÷ambho


||
kùamasvamantranàthàya nityànandamayàya ca || dharmàrtha kàmamokùàya
punaràgamanàya ca ||

kùamasvanyånàdhika bhàvayuktaü mayàkçtaü dar÷aya vi÷vamårte || prasãda deve÷a


namostu tubhyaü prayàhi
tuùñaþ punaràgamàya ||

ya ekaþ sarvaviddevaþ sàkùã vi÷vasya karmaõaþ || brahmàdyairapyagamyoyaþ


samayà påjito makhe ||

sakalo niùkalo devo dvàda÷ànta padasthitaþ || sa devo bhagavà¤÷ambhuþ


kheditosminkriyà vidhau ||

ya eva sçùñi saürakùàsaühàrakaraõakùamaþ || triråpastriguõaþ ÷ambhuþ samayà


påjito ÷vakhe ||

anena devadevena nirguõenàtsåråpiõà || sà ÷aktistrividhopàntà samayà påjito


dhvare ||

adya me saphalaü janma adya me saphalàþ kriyàþ || evaü prabhàvo yacchambhuþ


kheditosmi¤÷ivàdhvare ||

anàtha madhyamàü devarakùàsmàtpàpa saïkañàm || siddhimçddhiü tathà buddhiü


÷uddhiü mànasi kãü mayi ||

dehi bhogaü ca mokùaü ca manobhilaùitaü mama || sarvatràtha mahe÷àna dehi


siddhiü ca ÷a÷vatãm ||

anàmayaü padaü ÷ambho dehi me parame÷vara || idànãü paramã÷àna kùamyatàü


kùamyatàü prabho ||

àyàsitosi yaj¤esmiüstuùño yà hi svakaü padam || gaõe÷àdyàþ smçtà yetra


dvàrapàlanakarmaõi ||

indràdyàlokapàlà÷ca hyàdityàdyàstathà grahàþ || kapàle ÷àdayo yetra bhairavà


bhairavyà÷ritàþ ||

saptàvaraõamantrà÷ca tathà vastràdi devatàþ || tathà ùaóadhvasandoho


gàyatryàdyà÷ca devatàþ ||

vàstoùpati prabhçtayo grahadevàdi devatàþ || vañukà herukàdyà÷ca


kùettrapàlà÷ca ÷à÷vatàþ ||

te sarve vividhànkamàndatvàyàntu svakaü padam || àhvànaü naiva jànàmi naiva


jànàmi påjanam ||

visarjanaü na jànàmi kùamyatàü parame÷vara ||

ubhàbhyàü jànubhyàü pàõibhyàü ÷irasà corasà namaskàraü karomi namaþ || namo


brahmaõetyàdi ||

yatpràïnive÷itaü tejastasmiüstejasi nànàvidhà mantràþ sphuliïgà iva


mantrakala÷àntaþ praviùñà
dhyàtavyàþ || tatkala÷agataü tejaþ pu¤jaü saühàriõya sakalabhairava
bhaññàraka råpaü niùkalanàthe
sopyu÷càra krameõa bindau bindu÷ca nàde nàdaü ca ÷aktau sàpyardhacandra
nirodhinyàü pra÷ama yuktyà vyàpaka
svaråpe lãneti mantralaya krameõa vibhàvyataü vyàpaka cidråpaü oü juü saþ
paramaü mantra tejaþ saþ juü oü
svàtmanyatpayàmi namaþ ||

iti bhogadvàda÷àntena gçhãtvà pårakena hçtsthaü kçtvà yathà vandana sà tatra


påjayediti guravaþ ||

atha melàpa vidyàü triþ pañhet ||

oü hrãü ÷rãü saþ saþ sukhasaubhàgyadàyini haüsa vàgã÷vari

p. 88)

ehye hi hama 2 sannidhànaü kuru 2 sarvasampatpradàyini sarvaduùña nivàraõi


sarvajagadvasãkartri vibhaktànàü
mantràõàü melàpaü kuru 2 prasàdo bhavatu me hrãü ÷rãü saþ saþ håü håü ||

atha kùamàmantraþ ||

oü hrãü ÷rãü ÷rãü strãü prãü jyaü parame÷varaùaórasàdhipate sarva


samaya÷uddhàmçtave÷ana
praviùñàü vahasannidhànaü kuru 2 kàyika vàcika mànasapàpaü ÷oùaya 2 hçdaya
sphãtimutpàdaya 2 hçdaya
÷uddhiü bhedaya 2 suràrcàvalepaü nivàraya 2 maddehe tiùñha 2
sthålasåkùmavahana saptapàtàla nàgavàsine
håü håü phañ svàhà ||

uttiùñhottiùñha deve÷atvaü maõóalasuraiþ saha || rakùàsmàn pårvato nityaü


dhçtàstatpuruùàbhidhàþ ||

tathà dakùiõato rakùa devadevosi ÷aïkaraþ || varuõà÷àgato nityaü sadyo jàto


sirakùamàm ||

årdhvaü rakùa mahe÷ànatvamã÷ànosi devatà || sarvathà sarvadà deva


sarvatràsmin bhavàdhvani ||

pàhimàü yà hi deve÷a nityànandamayaü padam ||

brahmàdi stotraü pañhitvà mantrakala÷odakena và'rghya pàtrodakena yajamànaü


saparivàraü snapayet ||

suràstvàbhiùi¤cantu brahmaviùõumahe÷varàþ || vàsudevo jagannàthastathà


saïkarùaõaþ prabhuþ ||

pradyumna÷càniruddha÷ca bhavantu jayàyate || àkhaõóalognirbhagavànyamo vai


nair-çtastathà ||

varuõaþ pavana÷ca vadhanàdhikùastathà ÷ivaþ ||

p. 88b)

brahmaõà sahita÷÷eùo dikpàlàþ santute sadà ||

kãrtirlakùmãrvçtirmedhà puùñiþ ÷raddhàkùamàmatiþ | buddhirlajàvapuþ ÷àntiþ


stutiþ kànti÷ca
màtaraþ ||

etàstvàmabhiùi¤cantu dharmapatnyàþ samàgatàþ || àditya÷candrabhomàbhaumo


budhajãvasitàrkajàþ ||

grahàstvàmabhiùi¤cantu ràhuþ ketu÷ca tarpitaþ | devadànavagandharvà


yakùaràkùasapannagàþ ||

çùayo munayogàvo devamàtara eva ca || deva patnyo dhråvànàgà


daityà÷càpsarasàü gaõàþ ||

astràõi sarva÷astràõi ràjàno vàhanàni ca || auùadhàni ca ratnàni kailàsaþ


vàyavà÷caye ||

saritaþ ÷àgaràþ ÷ailàstãrthàni jaladàni ca || etàstvàmabhiùi¤cantu


sarvakàmàrtha siddhaye ||

mantràrthàþ saphalàssantu pårõàssantu manorathàþ || ÷atråõàü buddhi nà÷ostu


mittràõàmudasbhuyo stume
||

iti laghuparipàñyà agnikàryà samaptà || savat 16 ÷rà÷uti dvitãyasyàü gurau ||

oü athàtaþ saüpravakùyàmi pa÷ulakùaõamuttamam | uttamau sitakçùõau ca


madhyamau citrapàõóurau ||

lohitaþ kapila÷caiva kaniùñhaþ parikãrtitaþ | kçùõavarõo baliþ pucchaþ


÷vetavarõo yadà bhavet ||

tàdç÷aü cchàgalaü dçùñvà dårataþ parivarjayet | evaü sitaü kçùõapucchaü


matimànvarjayet sadà ||

jalàbhilàùã nçpatirnçpa÷uü parikalpayet | sarvalakùaõasaüpårõaü sundaraü


pa÷umarpayet ||

vayovçddhaü vçhatkarõaü sarvàïgaparipåritam | puùñyarthaü chàgalaü deyaü


÷àntyarthaü meùameva ca ||

hãnàïgamadhikàïgaü ca kçùaü bàlaü vivarjayet | aïgahãne ca dàridryamadhike


÷atråvardhanam ||

kçùe ca vyàdhipãóà syàdbàle balau balaü haret | ÷vetapuccho hareddravyaü


kçùõapuccho haret prajàþ ||

÷çïgahãnoharedbandhuü karõahãno ÷riyaü haret | netra hãno haredàyurvyàdhito


duþkhadaurbalàt ||

tasmàdvicàrya yatnena pa÷urgràhyaþ sure÷vari | bràhmã mantraü nyaset pårvaü


karõamåle ca dakùiõe ||

pa¤copacàrapåjàü tu maõóalàgre tu kàrayet |

ã÷varaþ ||

ajà vikairbaligaõairarcayedvãramuttamam | baliü datvà tu vidhivatpràpyate


siddhimuttamàm ||
arghaiþ kusumasindhurairarcayedbalimuttamàm | pràõaü ca dàpayed devi
balimajamaviü tathà ||

na strã ÷aõñhairbalirdeyo datvà vighnamavàpnuyàt | siddhimàpnoti manujaþ


sadyodhånanato baleþ ||

bhåmau tiùñhanvighna cayaü ÷irodhånanatopi ca | tasmàt sarvaprayatnena


vidhinà balimarcayet ||

mantrayet pa÷umantreõa veda tantrodbhavena ca | rudraþ khunteti mantreõa yaþ


pa÷uü càrpayet sadà ||

saþ pa÷uþ svargamàpnoti yaþ pa÷uü càrpayet sadà ||

sapa÷uþ svargamàpnoti

p. 89b)

oü kala÷amaõóalasthaü bhagavantaü kùamàpayet | ya ekaþ sarvaviddevaþ sàkùã


vi÷vasya karmaõaþ ||

brahmàdyairapya gamyoyasmamayà påjito dhvare | sakalo niùkalo devo dvàda÷ànta


padaü sthitaþ ||

sa devo bhagavà¤÷ambhuþ kheditosmin kriyà vidhau | ya eva sçùñi saürakùà


saühàrakaraõa kùamaþ ||

triråpastriguõa÷÷ambhussamayà påjito dhvare | ye neva devadevena


nirguõenàtmaråpiõà ||

sà÷aktistrãvidho pàttà samayà påjito dhvare | asya me saphalaü janma adya me


saphalàþ kriyàþ ||

evaü prabhàvo yacchambhuþ påjitosminmayà dhvare | tvamevabhagavànsàkùàdekaþ


saüsàratàrakaþ ||

bhuktimukti prada÷caika eka evàkhilà÷rayaþ | anàthamadyamàü


devarakùàsmàtpàpasaïkañàt ||

siddhimçddhiü tathà buddhiü ÷uddhiü mànasikãü mayi | dehi bhogaü ca mokùaü ca


manobhilaùitaü dhråvam ||

sarvathàtra mahe÷àna dehi siddhiü ca ÷à÷vatãm | anàmaya padaü ÷ambho dehi me


parame÷vara ||

idànãü parame÷àna kùamyatàü kùamyatàü prabho | àyàsitosi yaj¤esmiüstuùño yà


hi svakaü padam ||

sarvadà sarvathà ÷ambho sarvasmi¤janmakarmaõi | yasyàsti ÷à÷vatã bhaktiþ sa


naro muktibhàgbhavet ||

yatpårvajanmani mayàvarta màne ca janmani | pàpaü kçtaü karomyatra tasmàttàþ


yame prabho ||

saüsàrasàgaràntasthaü komàmuddhartu marhati | nçte madvacanasyàsya


karõadhàràcchivàtprabho ||
aghoraghorasaüsàra *?ràpaharaõodyataþ | paramànandadàtàsau bhåyàjjanmani
janmani ||

athavà janma÷aïkàpi na me ÷iva prasàdataþ | dãkùànirdagdha pà÷asya bandhanaü


me kutaþ prabho ||

sc 92)

saüsàrayantra paratantritavàsanohaü mantraü srayetavavibho ÷araõaü sa tantram


| buddhirna me vividha
÷àstravibodhasàrà tattatsukarmakaraõena manaþ prasàdi | iti devaü kùamàpya |
gaõe÷varàdãü÷ca visarjayet
|

yathà | gaõe÷àdyà smçtàyetra dvàrapàlana karmaõi | indràdyà lokapàlà÷ca


hyàdityàdvà navagrahàþ |
kapàle÷àdayo ye ca bhairavà bhairavyà÷ritàþ ||

saptàvaraõa mantrà÷ca tathà vaktràdi devatàþ | vañukàdyà herukàdyàþ


kùetrapàlà÷ca ÷àsvatàþ ||

te sarve vividhànbhogàndatvàyàntu svakaü padam | gaõe÷vara mahàcaõóa


vighnaugha dhvaüsa kàraka ||

påjàü gçhàõa me deva gaõavaktra namostute | ùaóànanasya sarvasya priya


mudràmaràrcita ||

påjàü gçhàõa me deva kàrtikeya namostute | màtarlakùmã triloke÷i khyàtàmala


svaråpiõi ||

påjàü gçhàõa me devi siddhiü dehi sanàtanam | bhagavandeva ràjatvaü mayàsaü


khedito makhe ||

påjàü gçhàõa deve÷a kùamyatàü kùamyatàü prabho 1 | bhagavanbhagavanvahne tvaü


mayà khedito makhe ||

påjàü gçhàõa deve÷a kùamyatàü 2 prabho 2 bhagavandharmaràjatvaü mayà


saükhedito makhe || ÷iva påjàü
gçhàõatvaü kùamyatàü 2 prabho 3 bhagavannir-çte rakùa ghoràtsaüsàrasàgaràt ||
saükheditosi samaye yà hi
dhàmasvakaü prabho 4 bhagavanvaruõàdyatvaü yaj¤e ÷rã ÷ivadaivate ||

kheditosi mayàdeva yà hi svadhàma pàvanam 5 | bhagavanbhagavanvàyo kheditaþ


ֈmbhave makhe ||

tvaü mayàrcàü gçhãtve màyà

sc 92)

oü ÷rã gurubhyo namaþ | oü namàmi satguruü ÷àntaü pratyakùaü ÷ivaråpiõam |


÷irasàyogapãñhasthaü
muktikàmàrtha siddhaye ||

÷rãguruü paramànandaü vandàmyànandavigraham || yasya sànnidhimàtreõa


cidànandàyate param | aj¤àna
timiràndhasya j¤ànà¤jana÷alàkayà ||
cakùurunmãlitaü yena tasmai ÷rãgurave namaþ || akhaõóamaõóalàkàraü vyàptaü
yena caràcaram ||

tatpadaü dar÷itaü yena tasmai ÷rãgurave namaþ || gurureva paromantro gurureva


paràgatiþ ||

gurureva paràü vidyàü nàstiki¤cidguruü vinà | gururbrahmà gururviùõurguruþ


sàkùànmahe÷varaþ ||

gurureva jagatsarvaü tasmai ÷rãgurave namaþ | aj¤àna duþkha÷amanaü narakàrõa


÷oùaõam ||

muktidvàrasya sopànaü tasmai ÷rã |

gururdevi paro mantro gurureva paràgatiþ | gurumabhyarcayennityaü yena devi


prasãdati ||

namaste nàtha bhagava¤chivàya gururåpiõe | vidyàvatàrasaüsiddhyai svãkçtàneka


vigraha ||

navàya navaråpàya paramàrthaika råpiõe | sarvà¤àna tamo bheda


bhàvavecidghanàyate ||

svatantràya dayàtkëptavigrahàya paràtmane | paratantràya bhaktànàü bhavyànàü


bhavyaråpiõe ||

j¤àninàü j¤ànaråpàya prakà÷àya prakà÷inàm | vivekinàü vivekàya vimar÷àya


vimar÷inàm ||

purasthàtpàr÷vayoþ pçùñhe namaskuryàmuparyadhaþ | sadà sa÷cittaråpeõa vidhe


hi bhavadàsanam ||

oü ÷rã devyuvàca ||

pràya÷citta vihãnasya phalaü bhogàya kevalam | sarvasàkùã mahàdevo


narakànarakà na sçjatpurà |

sc 93)

tasmàtsarvaprayatnena pràya÷cittamihaiva tu kçtasya karmaõaþ kuryàdanulopo


bhavedyadi |

pramàdàdi mahàdoùa pravilàpana kàraõam | pràya÷cittaü paraü satyaü ÷rã guroþ


pàdukà smçtiþ ||

tvayaivoktaü mahe÷àna kathaü smartavyamã÷vara | vadame kçpayà deva ÷rãguroþ


pàdukà smçtiþ ||

oü ÷rã bhairava uvàca ||

÷çõu devi pravakùyàmi ÷rãguroþ pàdukàstutim | pràya÷citta vihãnànàü


sarvapàpaharaü kalau ||

oü yasya ÷rãpàdaraja sàra¤jate mastake ÷ivaþ | ramate saha pàrvatyà tasya


÷rãpàdukà stutiþ ||

homohatamasàkràntamuddharatyandha kåpataþ |
kevalaü kçpayà nàtha tasya ÷rã0 |

yasya trailokyamakhilaü sa÷cidànanda lakùaõam || påryate svaguõaiþ ÷aktyà


tasya ÷rã0

yasya trailokyamakhilaü va÷ãtiùñhatya ÷eùata |

svadçùñipàtamàtreõa tasya ÷rã0 |

yasmai sarvasva màtmànamekã kçtyàpi bhaktitaþ |

samarpayati tacchiùyaþ tasya ÷rã0 |

yamà÷ratyàtma vij¤ànaü savide mçgayà mahe |

haitukairmåùitaü doùaistasya ÷rã0 |

yasmin sçùñi sthiti dhvaüsa pidhànànugrahàtmakam |

prakà÷ate pa¤cakçtyaü tasya ÷rã0 |

hçdi måle lalàñe ca dvàda÷ànte parà ÷ivaþ |

yasyàj¤àü pàlayannàste tasya ÷rã0 |

àdyante dçóhabhedasya pa÷oþ pà÷avimocanam |

yamàhuþ ÷àmbhavã vàcastasya ÷rã0 ||

yasya pàdatale sindhuþ pàdàgre kulapa hi dhàma svake cchayà 6 |

sc 93)

bhagabandhanadàdyatvaü kheditaþ ÷àïkare kçtau | gçhãtvàrcàü mayàdattàü


kùamyatàü 2 prabho 7 ||

bhagavandevadevatvamã÷ànàrcàü svake makhe | gçhãtvà dehi me sarva puruùàrthaü


prathà hi ca 8 ||

bhagavaüstri jagatpåjya sarvaloka pitàmaha | ÷aive dhvare kçtàrakùà tvayà


tatkùamyatàü prabho 9 ||

bhagavanbhagavanviùõo kçtadànavanà÷ana | ÷aive dhvare kçtàrakùà tvayà tat


kùamyatàü prabho 10 ||

bhagavanto grahàþ sarve yenye copagrahà matàþ | grahõãta påjàü maddattàü


tuùñàyàta svakaü padam ||

kapàle÷àdya bhagavankheditaþ ÷akra påjita | ÷aive dhvare mayà tyarthaü


bhairavendra namostute || 1 ||

÷àïkaredya mayà yaj¤e bhagava¤÷ikhi vàhana påjitaþ | kheditosi tvàü tuùño yà


hi svakaü padam || 2 ||

bhagavankrodharàjatvaü dharmaràjaprapåjita | kçtàrakùà makhe ÷aive yà hi svaü


vimalaü padam || 3 ||
bhagavanvikaràlatvaü sadànir-çta påjita | ÷aivãü påjàü gçhàõatvaü yà hi svaü
vimalaü padam || 4 ||

bhagavanmanmathe satvaü varuõena kçtàrcana | kheditaþ ÷ivayaj¤esya kùamyatàü


2 prabho || 5 ||

bhagavanmeghanàdatvaü vàyunà påjitànagha | ÷aive yaj¤e kheditastvaü kùamyatàü


2 prabho || 6 ||

bhagavansomaràjàdya kheditodanadàrcita | ÷aive dhvare kçtàrakùàkùamyatàü 2


prabho || 7 ||

vidyàràjàdya bhagava¤÷aivesmin makha karmaõi | àyàsitosi devatvaü kùamyatàü


kùamyatàü prabho || 8 ||

saptàvaraõake muùminnanantàdyàþ sthità÷caye | te sarve påjitàstuùñà yàntu


÷aivaü paraü padam ||

ityàvaraõakùamà puùpàõi |

÷ambho ÷iva jagannàtha bhagavan khedito mayà | tvaü devo devadevànàü tvameva
paramàgatiþ ||

tvaü bhuktimuktikodàtà kàraõànàü ca kàraõam | tvayi tuùñe surà tuùñàþ sakalàþ


santi nitya÷aþ ||

bhavatprasàdato deva yaj¤oyaü ÷iva daivataþ | ùadudhvadãkùà saüj¤à÷ca


sampannaþ ÷iùya hetukaþ ||

idànãü noparoddhavyaü gaccha deva svaviùñapam |

agnerapi kùamà puùpàõi |

Bhagavanbhagavanvahnetvaü suràõàü mukhaü param | pratyakùa devo bhåloke


sarvakarma pratàrakaþ ||

antarbahi÷ca lokànàü tvameva kçta sannidhiþ | tvayi tuùñe suràstuùñà


ityàhussanakàdayaþ | kheditosi mayà
yaj¤e dãkùàkarmaõi sàmpratam ||

dharmaü dànaü sutàü÷caiva datvàyà hi svakaü padam |

iti vahneþ kùamàpanam ||

atha kala÷advayotthàpana mantraþ |

uttiùñha devadeva÷a tvaü maõóala suraiþ saha | rakùàsmànpårvato nityaü dhçta


tatpuruùàbhidhaþ ||

tathà dakùiõato rakùa dhçtàghoràtma bhairavaþ | tathaivottarato rakùa


vàmadevosi ÷aïkara ||

varuõà÷àgato nityaü sadyo jàtàsirakùamàm | årdhvaü rakùamahe÷àna tvamã÷ànosi


devatà ||
sarvataþ sarvathà deva sarvatràsmin bhavàdhvani | pàhimàü yà hi deve÷a
nityànandamayaü param ||

iti mantraka÷àstra kalajalaiþ svàtmànaü ÷iùyaü÷càbhiùi¤cet |

tataþ ÷rã parama÷iva÷akti pàtasu kçto palabdha ÷rãmadaghoramantra sà samàüsaþ


ֈka ucyate |

sc 94b)

sàdhakorcana sà dadyàt suprasannena cetasà | baliü saïkalpya manasà yo


varùàntaü na dàsyati ||

tasya vighnakarà devàþ pa÷unputrànharantite | tasmàtsaïkalpitaü dadyàd


devebhyo balimuttamàm ||

÷ãghrameva na dadyàdvai vighnairantarito yadi | balidànàdavàpnoti


siddhimiùñàü ca satvaram ||

tasmàt sarva prayatnena na vilambaü hi kàrayet | saïkalpita vilambàddhi


pràpyate vighna sa¤cayam ||

jayaü siddhiü ca çddhiü ca ÷ãghraü pårvamukho baliþ | dhånanaü cenmahàdevi


tadà sarvaü vinirdi÷et ||

ai÷ànyàü mantrasiddhisyàdàgneyàü vijayastathà | dhånanà÷ca baleryàsyàü


mçtyumantakamàdi÷et ||

nair-çtyàü tu samaü j¤eyaü vàruõyàü vighnanà÷anam | vàyavyàü dhanavçddhiþ


syàduttarasyàü dhråvo
jayaþ ||

anyatràpi tuùñàstu devatàþ pårve hyàgne ye bahumaïgalam | dakùiõe


mçtyumàpnoti vàyàvu÷càñanaü bhavet
||

kauvãryàü tu ÷riyo nityamai÷ànyàü j¤ànameva ca | nair-çtye j¤àtimaraõaü


vàruõe tu mahàphalam ||

evaü lakùaõamàlakùya pa÷ucchedaü samàrabhet | yàvanna kampate dehaü


tàvannaivopa ghàtayet ||

pa÷u÷ca svargatiü yàti ghàtãpàpaü na vindati | raktaü ca kùetrapàlebhyaþ


savyahastayutaü ÷iraþ ||

iùñàya kalpayeddevi yaddhçtkhaõóaü tu cakrake | hçtpadmaü yoginãbhya÷ca datvà


prãtimavàpnuyàt ||

baliü datvà tu devã÷i yo vidhiü na samàcaret | pa÷uhatyàmavàpnoti ceti


satyena te÷ape ||

adatvà vighnasaïghà÷ca pràpnuyà÷ca pade pade | pa÷uhatyàmapã÷àni


siddhindhàniü ca sundari ||

svàrthe pa÷ubadho hiüsà yaj¤e pa÷uü vadho baliþ | itthaü pa÷ubadhaþ prokto
veda tantrànu ÷àsanam ||
sc 95)

yaj¤àrthaü pa÷avaþ sçùñà yaj¤àrthaü pa÷ughàtanam | atastvàü ghàtayiùyàmi


tasmàdyaj¤a vidho vadhaþ
||

hastà deva samucchidya yasya tadyoginã haret | tasya sarvatra


siddhisyàjjaya÷caiva na saü÷ayaþ ||

ava÷iùñabaliü kuryuryoginyo vàsà api | sàdhakasya mahe÷àni vighnasaïghàþ pade


pade ||

vàyasà api deve÷i ÷ãghraü yadbalimàharet | tasyàpi sàdhakasyà÷ujaya eva na


saü÷ayaþ ||

asantarpya tu kùettre÷ànyoginyabhyoya àdadet | baliü mahànimàpnoti sàdhakaþ


÷ubhalakùaõe ||

tasmàtsarva prayatnena bhairavamarcayet sadà |

atha pa÷upahàralakù'nam |

upahàraü pravakùyàmi vàkyena surasundari | yaj¤e vivàha kàleùu devyarcàyàü


suràrcane ||

ajàvikamahiùa÷ca vapuþ saüpårito bhavet | karõaü suparõa ÷çïgãnàü hãnàïgàdi


tuùñau?dim ||

gàyatryà càbhimantreõa pañhet karõe tu dakùiõe | devatàgre pa÷uü


pràpyàsnàpayet parito jalaiþ ||

anena tu vidhànena mucyate janmanaþ pa÷uþ | ÷ubhaü vàtra? ÷ubhaü vàpi


lakùaõaü tu parãkùayet ||

÷ira÷càle svàmi bhayaü pràrambhe tu yadà bhavet | niùaddhe tu bhayaü vindyàd


deva doùo bhaviùyati ||

mårdhni vyàdhisu? bàhulyaü kampite ca hyupaddhråvam | måtreõa tvagni dàhaþ


syàdviùñipàte dhanakùayaþ ||

pa÷càdràja kulàddhànijayastamagrato bhavet | vàhane nityaduþkhàni bhràmaõe


caþ kulakùaya | evaü cihnaü
parãkùyaü sulakùaõe lakùaõaü mahat ||

na hãnaüte na jàtvaivaü devatàgre niyojayet | dàtako ghàtako bhogã


tribhirvadyaü prakalpayet ||

anaivedyaü na bhoktavyaü manarpitaü na ghàtayet | deyaü sarvatra màüsàdi


asuràsura kùetrapàn ||

÷irastu sarvadevànàmàdã bhairava tarpaõe | tvakùeva gaõanàthasya


mahàkàlagaõóaram ||

antraivaikùetrapàlànàü kàla màüsaü tukùe carãm viùñirya

uncomplete
MUKTABODHA INDOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE
©2011 Muktabodha Indological Research Institute All Rights Reserved.

E-texts may be viewed only online or downloaded for private study.


E-texts may not, under any circumstances, be copied, republished,
reproduced, distributed or sold, either in original or altered form, without
the express permission of Muktabodha Indological Research Institute in
writing.
Data-entered by the staff of Muktabodha under the direction of Mark S. G.
Dyczkowski.