Sie sind auf Seite 1von 310

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

ANDREI ŞAGUNA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU
Str. George Bariţiu, nr. 5/7
550178 Sibiu, România
Tel: +40 269 210551
Fax: +40 269 215775
Internet: www.bjastrasibiu.ro
E-mail: bjastrasibiu@yahoo.com

Director: Onuc Nemeş-Vintilă

© Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2008


Argument

Exemplara şi copleşitoarea personalitate, prin


bogăţia dar mai ales trăinicia înfăptuirilor sale, împlinirea
a 200 de ani de la naşterea Mitropolitului ANDREIU
BARON DE SAGUNA, alături de buna chiverniseală a
colecţiilor Bibliotecii ASTRA, sunt argumentele care au
susţinut elaborarea acestei biobiliografii.
Istoria, cel mai competent juriu în selecţia
valorilor, a germinat în ASTRA o cuviincioasă conduită :
aprecierea, împlinită firesc prin neuitare. Rigoarea acestui
comportament e mărturisită de tot ce a însemnat
moştenirea astristă, ca rezultat al dorinţei de a
păstra/dăruind urmaşilor. Bogăţia şi diversitatea
colecţiilor bibliotecii noastre, gândită dintru început cu
dublă valenţă : enciclopedică şi documentar - ştiinţifică,
dublul centenar al ivirii unei personalităţi de o asemenea
forţă creatoare dar şi împlinirea unei cerinţe fireşti
oricărei biblioteci : întâmpinarea/tentaţia spre cunoaştere
oferită tuturor celor interesaţi care-i trec pragul şi nu în
cele din urmă uzanţa astristă sunt stimulii ce au motivat şi
au însufleţit strădania noastră.
Fără să ambiţionăm unei evaluări exhaustive a
colecţiilor bibliotecii noastre, întru ritmarea căutărilor
vrednicului arhiereu, menţionăm compartimentele în
care, cu uneltele specifice muncii de bibliotecar
(cataloage, indici, informaţii pe suport electronic), am
străbătut şi selectat acest univers şagunian : Colecţii
speciale, Carte Veche Românească, Carte Curentă,
Periodice. Eşalonarea informaţiilor va păstra această
ordine iar în interior, cea alfabetică. Facilitatea căutării s-
a dorit a fi susţinută prin prezenţa elementelor de regăsire
: număr de inventar, cotă. Puţinele excepţii sunt motivate
de greutatea de a ignora informaţii dense, uşor de
identificat în Biblioteca Facultăţii de Teologie “Andrei
Şaguna” ori cea a Muzeului Brukenthal. În alte cazuri,
parte din lucrări se află în rafturile de referinţă ale
bibliotecarilor ori ale sălilor de lectură. Alăturăm aici şi
dorinţa noastră de a realiza cu acest prilej copii după
anumite informaţii, ele putând fi regăsite mai târziu în
baza noastră de date (cu referire concretă - Indicele
TELEGRAFULUI ROMÂN) care va îmbogăţi
posibilităţile de informare ale bibliotecii noastre iar celei
teologice, un motiv în plus de siguranţă întru dăinuire şi
cunoaştere dar şi apreciere pentru desăvârşita
generozitate. Am preferat să păstrăm neschimbată
ortografia vremii - la anumite titluri, desigur - pentru a
oferi acest stop - cadru al evoluţiei limbii române şi
pentru tot mai puţinele prilejuri care tentează la acest gen
de reflecţie.
Fascinanta personalitate a lui ANDREIU
ŞAGUNA a stârnit, desigur multe condeie iar căutările ar
fi pretins o mai mare felie de timp. Ajutorul colegilor,
cerut, uneori sugerat, oferit chiar (Carmen Breabăn,
Corina Ţipu, Dana Stancu), a venit cu promtitudine,
profesionalism şi bucuria că au putut susţine şi împărtăşi
această lucrare ca pe un laudatio adus de Biblioteca
ASTRA, marelui prelat.
Biografie
- s-a născut în 20 decembrie 1808 (1 ianuarie 1809) în
localitatea Miskolc, Ungaria
- studii gimnaziale la Miskolc şi Pesta pe care le absolvă
în 1826
- studii superioare de Filosofie şi Drept la Universitatea
din Pesta (1826-1829) şi de Teologie la Seminarul
ortodox din Vârşeţ
- după terminarea studiilor teologice a intrat în
mânăstirea sârbească Hopovo, unde a fost tuns în
monahism, sub numele Andrei (24 octombrie 1833) şi
hirotonit ieridiacon (februarie 1834)
- din 1834 a activat ca profesor la Seminarul teologic din
Carloviţ şi ca secretar al Consistoriului arhidiecezan
- în 29 iunie 1837 devine protosinghel, asesor (consilier)
mitropolitan şi administrator (locţiitor) de egumen la
mânăstirile Iazac (1838) iar apoi la Beşenovo (1841)
- din 1842 arhimandrit şi egumen la mânăstirile Hopovo
(1842), apoi la Covil (1845)
- după 1842 a funcţionat ca profesor la secţia română a
Seminarului teologic din Vârşeţ şi consilier al
Consistoriului
- ca urmare a faptului că în toamna anului 1845,
episcopul Vasile Moga a decedat, în 15/27 iunie 1846
Andrei Şaguna este numit vicar general al Episcopiei
Ardealului, cu sediul la Sibiu
- pe parcursul anului 1846 emite mai multe circulare
vizând îmbunătăţirea moralităţii preoţimii, datoria
acesteia de a îndruma “poporul şi de a-l lumina”
- la 2 decembrie 1847 este ales episcop, hirotonit la 18/30
aprilie 1848 la Carloviţ de către patriarhul Iosif Rajacici
cu asistenţa episcopilor Eugen Ianovici (Carlstadt) şi
Ştefan Popovici (Vârşeţ)
- ca episcop a militat pentru restaurarea vechii Mitropolii
a Transilvaniei, prin numeroase memorii înaintate Curţii
din Viena, patriarhului ortodox sârb şi Congresului
naţional - bisericesc sârb din Carloviţ, prin sinoadele
eparhiale convocate la Sibiu în 1850, 1860 şi 1864
- începutul luptelor pentru emanciparea bisericească şi
înfiinţarea mitropoliei române a debutat cu alcătuirea a
două promemorii de către Andrei Şaguna, în anii 1849,
1850 prin care se demonstra dreptul istoric al românilor
la această mitropolie
- în 1851 un al treilea memoriu este înaintat de Andrei
Şaguna ministerului de culte din Viena
- în sinodul din 1850 principalele probleme aflate în
dezbatere au vizat : mărturisirea credinţei ortodoxe,
starea materială şi morală a bisericii din Ardeal, starea
preoţimii, a dascălilor şi a celorlalte feţe bisericeşti,
ridicarea nivelului cultural al populaţiei române
- la 12/24 decembrie 1864 este numit arhiepiscop şi
mitropolit al reînfiinţatei Mitropolii a Transilvaniei,
având reşedinţa la Sibiu
- după reînfiinţarea Mitropoliei (1864) a convocat un
Congres naţional - bisericesc al românilor ortodocşi din
întreaga Mitropolie, la Sibiu (septembrie -octombrie
1868), care a aprobat Statutul Organic al Bisericii
Ortodoxe Române din Transilvania (sancţionat de
autoritatea de stat la 28 mai 1869), după care s-a condus
Biserica transilvăneană până în 1925
- principiile fundamentale ale acestui statut - autonomia
faţă de stat, sinodalitatea, adică participarea laicilor (2/3)
alături de clerici (1/3) la conducerea treburilor bisericeşti
- au stat la baza Statutului de organizare a întregii
Biserici Ortodoxe Române din 1925 şi a celui din 1948
- părţile constitutive ale organismului bisericesc erau :
parohia, protopresbiteratul, mânăstirile, eparhia şi
mitropolia; fiecare parte constitutivă îşi avea organele
sale administrative (comitet, epitropie, consistor) şi
legislative (sinoadele, care se întruneau în fiecare an o
dată sau în caz de necesitate de mai multe ori); pe lângă
aceste organisme de conducere mai exista şi sinodul
episcopesc, compus numai din mitropolit şi episcopii
sufragani, rolul acestuia fiind “tratarea obiectelor
bisericeşti spirituale, dogmatice şi simbolice”
- a organizat învăţământul elementar şi mediu ortodox
românesc din Transilvania, punându-l sub îndrumarea
Bisericii
- sinodul convocat în anul 1850 a prescris pentru şcolile
săteşti studiul următoarelor cărţi : Catehismul tipărit la
Braşov, Abecedarul tipărit la Braşov, Elementele
gramaticii române, Datoriile supuşilor faţă de monarh,
Ceaslovul, Psaltirea, Apostolul, Cântarea bisericească,
Nahmenbüchlein zum Gebrauche der Stadtschulen in den
k. k. Staaten, Deutsche Sprachlehre für Schuler der
Normal-Haupt- und Trivialschulen
- în 1852 Şaguna statornicea principiul confesional ca
bază a organizării şcolilor populare dând mai multe
îndrumări în acest sens : fiecare comunitate bisericească
să-şi construiască şcoală; toţi dascălii să fie de religie
ortodoxă; în şcoli nu erau admise decât cărţile tipărite în
tipografia arhidiecezană din Sibiu; dascălii puteau
profesa doar după ce au obţinut de la episcop un “atestat
despre hărnicia lor”
- la sfârşitul păstoririi sale, în Arhiepiscopia Sibiului
existau aproape 800 de şcoli “poporale”, un liceu cu opt
clase la Braşov (înfiinţat în 1850), cu şcoală real -
comercială (înfiinţată în 1869) la Braşov, un gimnaziu cu
patru clase şi “gimnaziu mare cu 8 clase” la Brad
(înfiinţat în 1868)
- în luna august a anului 1850 guvernul aproba iniţiativa
acestuia de a înfiinţa o tipografie la Sibiu
- sub îngrijirea şi supravegherea sa au fost retipărite în
cursul a 11 ani 35 de cărţi bisericeşti, printre care cele 12
mineie (1853-1856) şi Biblia ilustrată (1856-1858)
- tot de sub teascurile tipografiei au mai ieşit 25 de lucrări
(având caracter ştiintific sau conţinând sfaturi practice),
scrise de Andrei Şaguna, la acestea adăugându-se alte 26,
scrise de alţii, dar la îndemnul înaltului prelat
- anual s-a tipărit calendarul diecezan, anuarul
gimnaziului român din Braşov şi al celui evanghelic din
Sibiu
- la îndemnul său, s-au scris peste 25 de manuale şcolare
- pentru studenţii teologi şi preoţi a tipărit o serie de
manuale didactice - lucrate de el însuşi sau de profesorii
Institutului
- în ceea ce priveşte învăţământul teologic, la Sibiu,
cursurile au fost ridicate de la şase luni la un an (1846)
- în 1849 consistoriul a aprobat programa şcolară iniţiată
de Andrei Şaguna, hotărând împărţirea anului şcolar în
două semestre, materile de studiu fiind : gramatica
românească, metodica, dogmatica, pastorala (semestrul I)
şi pastorala, morala, pedagogia, istoria bisericii şi
tâlcuirea Evangheliilor (semestrul II)
- în 1853 a înfiinţat un Institut teologic - pedagogic la
Sibiu, cu două secţii : teologică (doi, apoi trei ani de
studii) şi pedagogică (doi apoi trei ani de studii)
- a trimis numeroşi tineri la studii de specializare la
Universităţile din Austria şi Germania, cu burse din
fondurile şi fundaţiile create de el
- a avut un rol însemnat la întemeierea şi organizarea
Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi
cultura poporului român (Astra), fiind primul ei
preşedinte (1861-1866) şi fiind ajutat de Timotei Cipariu
(vicepreşedinte) şi Gheorghe Bariţiu (secretar)
- ca preşedinte al Asociaţiunii, Andrei Şaguna a participat
la şedinţele comitetului şi a condus trei adunări generale,
de la celelalte fiind împiedicat să ia parte datorită
obligativităţii prezenţei sale la dieta ardeleană, boala de
care suferea fiind şi ea un obstacol în acest sens
- ca preşedinte al Asociaţiunii, Andrei Şaguna a iniţiat
distribuirea unor ajutoare financiare pentru studenţii
români aflaţi la studii, dezbateri legate de ortografia
limbii române, crearea a trei secţiuni ştiinţifice :
filologică, istorică şi fizico-naturală
- a iniţiat ziarul Telegraful Român (1853), primul director
al acestuia, Aaron Florian stabilind natura articolelor care
urmau să apără : sfera politică, a industriei, a comerţului
şi a literaturii
- ca om politic a îndeplinit un rol de seamă în anii 1848-
1849, fiind preşedinte al Adunării Naţionale Româneşti
de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj din 3/5 mai 1848
- a fost delegat de Adunare să reprezinte revendicările
româneşti împăratului la Innsbruk, Olmütz şi Viena, apoi
Guvernului din Pesta
- în anii următori a prezentat în mai multe rânduri
memorii către împărat, cu doleanţele naţiunii române
- după 1860 a fost membru în Senatul imperial din Viena,
în 1863-1865 deputat în Dieta Transilvaniei, copreşedinte
al Conferinţei naţionale - politice a românilor de la Sibiu
(1861) şi al Congresului naţional al românilor de la Alba
Iulia (1863)
- după crearea statutului dualist austro-ungar (1867), a
fost mentorul direcţiei activismului în viaţa politică a
românilor transilvăneni
- în 1871 a fost ales membru de onoare al Societăţii
Academice Române
- la sfârşitul anului 1871 îşi redactează testamentul prin
care lăsa bisericii o avere de aproape 600000 de coroane,
precizând în cele mai mici amănunte, modul în care să fie
administrată aceasta “...ca toată averea, ce se va găsi
după moartea mea, să rămână arhiepiscopiei noastre spre
scopuri bisericeşti, şcolare şi filantroape, prin o fundaţie
pentru toţi timpii viitori”
- în 16/28 iunie 1873 suferinţele mitropolitului Andrei se
curmară şi “numele lui trecu prin moarte în nemurire”
Lista abrevierilor

B. J. Bv. - Biblioteca Judeţeană Braşov


B. F. T. - Biblioteca Facultăţii de Teologie Andrei
Şaguna Sibiu
B. M. Br. - Biblioteca Muzeului Brukenthal Sibiu
B. A. - Biblioteca ASTRA Sibiu
B. A. C. A. O. - Biblioteca ASTRA – Cabinetul Andrei
Oţetea
B. A. P. - Biblioteca ASTRA Sibiu - Periodice
B. A. M. - Biblioteca ASTRA Sibiu - Periodice
B. A. N. - Biblioteca ASTRA Sibiu - Periodice
Col. spec. - Biblioteca ASTRA Sibiu - Colecţii speciale
Colecţii speciale

1. Actul de alegere al Episcopului Şaguna –


deputat al Săliştei. Sibiiu, 29 iunie 1863; 340/210 mm; 2
f. ms.; fond ASTRA
B. A. Col. spec. M. XIII 8

2. Adresa Consistoriului Diecesan către


Episcopul Şaguna cu privire le dijme. Sibiiu, 10 iunie
1848; 340/240 mm; 2 f. ms. cu caractere chirilice; fond
ASTRA
B. A. Col. spec. M. XIII 1/1

3. Alexici, I. Gramatica Daco-Romana sive


valachica, Viennae, 1826, p. 343 : Index mominum D. D.
Praenumeratium cap. Pesthini.
B. A. Col. spec. B. R. V. 1266. Nr. inv. 192

4. Banciu, Axente. Scrisoare lui Horia Petra-


Petrescu. Braşov, 3 octombrie 1929; c. p. ms. autograf;
fond Horia Petra-Petrescu; note : solicită o fotografie
după portretul lui Andrei Şaguna pictat de braşoveanul G.
Vlădăreanu
B. A. Col. spec. M. XXXI 9/4

5. Bornemisa, Sebastian. Scrisoare lui Horia


Petra-Petrescu. Cluj, 9 iulie 1923; c. p. ms. autograf;
fond Horia Petra-Petrescu; note : solicită fotografii de la
serbările dedicate lui Andrei Şaguna
B. A. Col. spec. M. XXXIII 12/16
6. Cătră iubitul meu Cleru şi Poporului
diecesanu! Sibiiu, 27 august, 1850; 330/180 mm; 1 f.
tipar limba română cu caractere chirilice; fond ASTRA;
note : înfiinţarea Tipografiei Arhidiecesane
B. A. Col. spec. ms. C. VII /4

7. Cătră Preacinstiţii D. D. Protopopi şi Cinstiţii


Preoţi Eparhiali, Pace şi Milă dela Dumnezeu Tatăl!,
Sibiiu, 13 octombrie 1849; 340/200 mm; 1 f. tipar limba
română; fond ASTRA; note: conscrierea văduvelor,
orfanilor şi schilavilor rămaşi de pe urma revoluţiei
B. A. Col. spec. ms. C. VI/11

8. Certificat de alegere ca deputat dietal al


Scaunului Sălişte a Excelenţei sale Episcop Andrei Baron
de Şaguna. Sibiiu, 29 iunie 1863; 200/280 mm; formular
tipărit în maghiară, germană şi română
B. A. Col. spec. C. VIII 14

9. Chemarea Episcopului Andrei Şaguna la Dieta


din Pesta, Budapesta, 12 iunie 1848; 460/290 mm; 2 f.
tipar şi ms. limba maghiară; fond ASTRA
B. A. Col. spec. C.V 5

10. Circulară. Sibiu, 22 mai 1858; 340/ 210 mm; 1


f. tipar limba română; achiziţie Anticariat; note :
condamnarea lenei şi a beţiei
B. A. Col. spec. ms. M. LXXXII 1/10

11. Circulară. Sibiu, 6 decembrie 1859; 355/215


mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /1
12. Circulară. Sibiu, 13 iulie 1859; 355/213 mm; 1
f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /2

13. Circulară. Sibiu, 20 aprilie 1859; 355/213 mm;


1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /3

14. Circulară. Sibiu, 2 aprilie 1859; 355/213 mm; 1


f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /4

15. Circulară. Sibiu, 12 martie 1859; 355/213 mm;


1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /5

16. Circulară. Sibiu, 22 mai 1858; 355/213 mm; 1


f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /6

17. Circulară. Sibiu, 20 noiembrie 1856; 355/213


mm; 1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/7

18. Circulară. Sibiu, 9 decembrie 1856; 355/213


mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /8
19. Circulară. Sibiu, 5 decembrie 1855; 355/210
mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX /9

20. Circulară. Sibiu, 8 decembrie 1855; 358/217


mm; 1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/10

21. Circulară. Sibiu, 31 martie 1855; 2 aprilie


1855; 357/219 mm; 2 f. tipar limba română; caractere
chirilice; fondul Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/11

22. Circulară. Sibiu, 8 iulie 1854; 386/245 mm; 1


f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/12

23. Circulară. Sibiu, 21 iulie 1854; 358/211 mm; 1


f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/13

24. Circulară. Sibiu, 28 iulie 1854; 357/213 mm; 2


f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/14

25. Circulară. Sibiu, 12 ianuarie 1854; 357/223


mm; 1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/15
26. Circulară. Sibiu, 8 ianuarie 1852; 351/215 mm;
1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/16

27. Circulară. Sibiu, 8 ianuarie 1852; 351/217 mm;


1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion
Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/17

28. Circulară. Sibiu, 12/24 decembrie 1851;


407/251 mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice;
fondul Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/18

29. Circulară. Sibiu, 8 mai 1851; 400/240 mm; 1 f.


tipar limba română; caractere chirilice; fondul Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/19

30. Circulară. Sibiu, 6 decembrie 1849; 412/257


mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/20

31. Circulară. Budapesta, 6/18 decembrie 1848;


407/257 mm; 1 f. tipar limba română; caractere chirilice;
fondul Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/21

32. Circulară. Budapesta, 28 iunie 1848; 373/229


mm; 1 f. tipar limba română; caractere chirilice; fondul
Ion Raţiu
B. A. Col. spec. ms. C. LX/22
33. [Convocare]. Sibiu, 18 martie 1863; 340/220
mm; 2 f. tipar limba română cu caractere latine; fond
ASTRA; note : convocare pentru Conferinţa Naţională de
la Sibiiu, adresată de Andrei Şaguna lui Nicolau Vladu şi
Constantin Panţiu
B. A. Col. spec. ms. C. VIII 13

34. [Convocare]. Sibiiu, 3 octombrie 1860; 350/220


mm; 1 f. tipar limba română cu caractere chirilice; fond
ASTRA; note : convocare pentru Soborul din 24
octombrie 1860 privitor la înfiinţarea Mitropoliei greco-
neunite
B. A. Col. spec. ms. C. VIII 9

35. [Decret de numire]. Sibiiu, 5 ianuarie 1857;


420/550 mm; 1 f. tipar şi ms. limba română cu caractere
chirilice; fond ASTRA; note : decretul de numire a
preotului Ioan Popescul în Deda
B. A. Col. spec. ms. C. VIII 3

36. [Instrucţiuni]. Sibiiu, 21 iunie 1854; 340/210


mm; 1 f. tipar limba română; achiziţie Anticariat; note :
pentru încheierea căsătoriilor mestecate
B. A. Col. spec. ms. M. LXXXII 1/8

37. Iubiţilor mei în [Isus] fii! Sibiiu, 11/23


noiembrie 1848; 380/240 mm; 1 f. tipar limba română cu
caractere chirilice; fond ASTRA; note : circulară de
îndemn pentru credincioşi să-i ajute pe cei năpăstuiţi în
război
B. A. Col. spec. ms. C. V 18

38. Iubiţilor mei în [Isus] fii! Pesta, 18 iunie 1848;


380/240 mm; 2 f. tipar limba română cu caractere
chirilice şi un exemplar limba maghiară; fond ASTRA;
note : se comunică credincioşilor rezultatele prezentării
deputaţiunii române la împăratul
B. A. Col. spec. ms. C. V 7

39. [Înştiinţare]. Sibiiu, 11/23 decembrie 1847; 1 f.


ms. copie; fond ASTRA; note : apel către preoţi pentru
sprijinirea recrutărilor
B. A. Col. spec. ms. C. XXVII 64

40. Maniu, Iuliu. Scrisoare lui Horia Petra-


Petrescu. Cluj, 27 iulie 1923; 210/170 mm; 1 f.
dactilografiată; fond Horia Petra-Petrescu; note : invitaţie
de participare la comemorarea a 50 de ani de la moartea
mitropolitului Andrei Şaguna
B. A. Col. spec. M. XLI 5/11

41. [Observaţii]. Budapesta, 18 august 1848;


340/220 mm; 6 f. autograf limba maghiară; fond
ASTRA; note : observaţiile lui Andrei Şaguna pe
marginea proiectului de lege al unirii Ardealului
B. A. Col. spec. ms. M. XIII 3/1

42. Ordinaţiune arhierească…în şcoalele… Sibiu,


10 august 1854; 320/210 mm; 1 f. tipar limba română;
achiziţie Anticariat; note : măsuri pentru organizarea
învăţămîntului
B. A. Col. spec. ms. M. LXXXII 1/6

43. Ordinaţiune arhierească… întocmirea


extraselor de naştere… Sibiu, 22 noiembrie 1852;
340/210 mm; 1 f. tipar limba română; achiziţie
Anticariat; note : întocmirea extraselor botezaţilor în
perioada 1826-1832, în vederea recrutărilor
B. A. Col. spec. ms. M. LXXXII 1/9

44. Pastorală. Sibiu, 1 decembrie 1857; 340/210


mm; 1 f. tipar limba română; achiziţie Anticariat; note :
pastorală la Naşterea Domnului
B. A. Col. spec. ms. M. LXXXII 1/7

45. Petran, Coriolan. Scrisoare lui Horia Petra-


Petrescu. Cluj, 26 februarie 1937; 210/170 mm; 1 f. ms.
autograf; fond Horia Petra-Petrescu
B. A. Col. spec. M. XXVIII 1/10

46. Prea Cinstiţilor D. D. Protopopi, Cinstiţilor


Preoţi şi Iubiţilor mei în [Isus] Fii! Sibiiu, 10 februarie
1850; 380/250 mm; 1 f. tipar limba română; caractere
chirilice; fond ASTRA; note : convocarea Soborului
Diecesan
B. A. Col. spec. ms. C. VII 3

47. Prea Cinstiţilor Părinţi Protopopi, Cinstiţilor


Preoţi şi credincioşilor mei Fii sufleteşti pace şi
binecuvîntare dela Tatăl nostru, carele este în ceruri!
Sibiiu, 5 decembrie 1855; 360/220 mm; 2 f. tipar limba
română; caractere chirilice; fond ASTRA; note :
denigrarea Gazetei Transilvaniei şi a Calendarului lui
George Bariţiu
B. A. Col. spec. ms. C. VIII 1

48. Prea Cinstiţilor Protopopi, Cucernicilor


Preoţi şi drept credincioasă turmă eparhială! Sibiiu,
4 decembrie 1848; 330/200 mm; 1 f. tipar limba română;
caractere chirilice; fond ASTRA; note : circulara lui
Andrei Şaguna la abdicarea împăratului Ferdinand
B. A. Col. spec. ms. C.V 20
49. Prea Cinstiţilor P. P. Protopopi, Cinstiţilor P.
P. Administratori protopopeşti şi Cinstiţilor Parohi şi
iubiţilor mei fii sufleteşti! Sibiiu, 28 iulie 1854; 340/210
mm; 2 f. tipar limba română; caractere chirilice; fond
ASTRA; note : propunerea privind studiul religiei pentru
şcolarii care cercetează şcoli de confesiune străină
B. A. Col. spec. ms. C. VII 16

50. Prea Cucernicilor Protopopi! Cucernicilor


Preoţi! Sibiiu, 8 ianuarie 1852; 340/190 mm; 1 f. tipar
limba română; caractere chirilice; fond ASTRA; note :
circulară privitoare la întemeierea Seminariului pentru
pregătirea preoţilor
B. A. Col. spec. ms. C. VII 10

51. [Scrisoare] Pesta, 19 iulie 1848; 390/250 mm; 1


f ms. caractere chirilice; fond ASTRA; note : răspunsul
Episcopului Andrei Şaguna la adresa Consistoriului
privitoare la dijme
B. A. Col. spec. ms. M. XIII 2/1

52. Scrisoare lui Constantin Panţiu. Sibiiu, 30


octombrie 1860; 340/220 mm; 1 f. ms. autograf; fond
ASTRA; note : Andrei Şaguna îl invită la Sinodul
arhidiecesan
B. A. Col. spec. ms. C. VIII 9

53. Scrisoare lui Iacob Bologa. Sibiiu, 18 martie


1863; 337/218 mm; 1 f. tipărită cu completări şi
semnătură autograf; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. C. LXIV/68

54. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 29 decembrie 1854; 280/220 mm; 1 f.
ms. autograf cerneală neagră; fond ASTRA; note : îl
felicită pentru ocuparea postului; îi recomandă spre
lectură Telegraful Român şi-i cere sprijinul să-l
recomande şi altora
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/1

55. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 3 august 1855; 355/224 mm; 1 f. ms.
autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/2

56. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 13 noiembrie 1855; 275/220 mm; 2 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/3

57. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 9 septembrie 1856; 376/227 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/4

58. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 7 octombrie 1856; 358/223 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/5

59. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 23 octombrie1856; 245/193 mm; 2 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/6

60. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 31 mai 1857; 222/180 mm; 1 f. ms.
autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/7

61. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 8 iunie 1857; 223/180 mm; 2 f. ms.
autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/8

62. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 9 ianuarie 1858; 224/141 mm; 2 f. ms.
autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/9

63. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 26 februarie 1858; 224/141 mm; 2 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/10

64. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 19 martie 1860; 242/195 mm; 2 f. ms.
autograf, cerneală neagră; note : o anexă şi o notă de
plată a tipografiei diecesane; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/11

65. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 31 decembrie 1864; 340/210 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/12

66. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Mehadia, 19 iulie 1866; 199/170 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/13
67. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul
Timişoarei. Sibiiu, 13 noiembrie 1866; 341/209 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; note : copia unui act
referitor la biserica şi şcoala din Satul Nou; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/14

68. Scrisoare lui Meletie Drăghici, protopopul


Timişoarei. Sibiiu, 26 decembrie 1866; 341/210 mm; 1 f.
ms. autograf, cerneală neagră; fond ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M. XIX 3/15

69. Scrisoare: Mult onorate jude suprem; fond


ASTRA
B. A. Col. spec. ms. M LXVI 2/1

70. Scrisoare lui Iosif Sterca Suluţiu, Sibiiu, 4


ianuarie 1865; 221/142 mm; 2 f. ms. autograf; fond
ASTRA; note : mulţumeşte pentru felicitările primite cu
ocazia ridicării Episcopiei la rang de Mitropolie
B. A. Col. spec. ms. M. LXVI 2/1

71. Şuluţiu-Sterca, Iosif. Scrisoare lui Ieronim


Bariţiu. Sibiu, 20 decembrie 1894; 170/130 mm; 2 f. ms.
autograf; fond ASTRA; note : solicită din fondul Bariţiu
o scrisoare a mitropolitului Şuluţiu către Bariţiu – cu
privire la Andrei Şaguna
B. A. Col. spec. M. XLVII 13/1
Fotografii

1. ŞAGUNA, ANDREI. Portr. repr. a/n; 200/140 mm;


tipărit sub foto. : Andreiu baron de Şaguna
B. A. Nr. inv. 13889

2. ŞAGUNA, ANDREI. Fotocopie a/n; 202/142 mm;


însemnări pe foto. : Andreiu baron de Şaguna
B. A. Nr. inv. 12817

3. ŞAGUNA, ANDREI. ASTRA. Preşedinţii 1861-


1992. Andrei Şaguna 1861-1867. Foto repr. c. p. a/n;
148/104 mm; Casa de Presă şi Editură TRIBUNA :
prelucrare computerizată
B. A. Mapă documentară; Nr. inv. 13872

4. ŞAGUNA, ANDREI. Portr. repr. a/n; 120/82 mm B.


A. Nr. inv. 14066

5. ŞAGUNA, ANDREI. Portr. repr. a/n; 129/82 mm;


însemnări pe verso : Andrei Şaguna Preşedinte al
“Astrei” 1861-1867 (cerneală neagră)
B. A. Nr. inv.14464

6. ŞAGUNA, ANDREI. 50 de ani de la moarte. Foto.


orig./sepia; Răşinari, iulie 1923; 158/105 mm;
însemnări pe verso : 50 de ani de la moartea lui
Andrei Şaguna, Iulie 1923. Mausoleul “Andrei
Şaguna” Răşinari. Mitropoliţi : Miron Cristea,
Pimen al Moldovei, Vartolomei al Rîmnicului, L.
Triteanu. Octavian Goga citindu-şi discursul. (În
partea opusă Valeriu Branişte).(creion negru - Elena
Dunăreanu)
B. A. Nr. inv. 6828

7. ŞAGUNA, ANDREI. 50 de ani de la moarte. Foto.


orig./sepia; Răşinari, iulie 1923; 163/110 mm;
însemnări pe verso : 50 de ani de la moartea lui
Andrei Şaguna).(creion negru - Nicoleta Răileanu)
B. A. Nr. inv. 6829

8. ŞAGUNA, ANDREI. 50 de ani de la moarte. [în


centru : Regele Ferdinand şi Regina Maria]; Foto.
orig./sepia; Răşinari, iulie, 1923; 164/115 mm
B. A. Nr. inv. 6830

9. ŞAGUNA, ANDREI, Mitropolit şi Episcopul


NICOLAE POPEA. Foto. reproducere/sepia; 128/94
mm
B. A. Nr. inv. 4778

Lucrări scrise/editate de Andrei Şaguna


Acatistul Prea S[f]intei Născătoare de D[u]mnezeu şi
alte Acatiste şi alte Rugăciuni, cu binecuvântarea
Escelenţei Sale Domnului Andreiu, Dreptcredinciosul
Episcop gr. Răsăritean în Marele Prinţipat al Ardealului
ş. alt.., Sibiu, 1855
B. A. 222530

Acte autentice naţionale. Respunsulu Escelentiei Sale


Metropolitului Andreiu br. de Siaguna la scrisóre Escel.
Sale metropolitulu conte Alecs. St. Şuluţiu, în Gazeta
Transilvaniei, Braşov, 1866, an XXIX, nr. 100, p. 398-
399
B. A. P. 4696

Adaos de cuvântări bisericeşti pentru sărbătorile


domnneşti de peste an întocmite de Andreiu Şaguna,
Sibiu, 1855 [Vezi Dunăreanu, Elena şi Aurelia Cosma
Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979, p. 43]

Adaus la promemoria despre dreptul istoric al


autonomiei bisericeşti naţionale a Românilor gr. or. în
provinciile monarhiei austr., Sibiu, 1850
B. F. T. 4248

A doua petiţiune, în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr.


VIII, p. 36
B. A. P. 3123

A doua scrisóre oficioasă a Esc. Sale Dlui Episcopu


Andreiu dată la respunsulu Dlui. Bar. Salmen Comitele
Naţiunei săseşti, aşa suna, în Telegraful Român, Sibiu,
1861, an IX, nr. 37, p. 144-145
B. A. P. 89
A dou’a scrisore oficiosă a Escel. Sale D-lui episcopu
Andreiu dată la respunsulu D-lui Salmen comitele
naţiunei săsesci, în Foaie pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1861, nr. 35, p. 275-276
B. A. P. 2973

Adres’a de loialitate ce sinodulu arcierescu ţienutu în


Sibiu au ascernutu Majestăţii Sale, în Concordia, Pesta,
1866, an VI, nr. 46-509, p. 203
B. A. P. 4054

Adresarea Esc. Sale D. Episcopu barone Andreiu de


Siaguna cătră comitele naţiunei săsesci b. Salmen în
testulu ei originalu, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1861, nr. 34, p. 271-272
B. A. P. 2973

Al doilea cerculariu episcopescu, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1852, an XV, nr. 18-19, p. 75
B. A. P. 2966

Altă ordonanţă a episcopului Andrei Şaguna, în Amiculu


scolei, Sibiu,1863, an 4, nr. 12, p. 94 [Ordonanţă prin
care se hotăra ca în soboarele parohiale şi protopopeşti să
fie tratate numai probleme bisericeşti şi şcolare, nu
politice]
B. A. P. 1064

Andreiu, din mila lui Dumnezeu Dreptcredinciosul


Episcop al Bisericei greco - resăritene Ortodoxe în
Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinelui
Leopoldinu Cesaro - Reg. austriacu şi Sfetnic din lăuntru
de Stat al Maiestatei Sale Cesaro -Regeşti apostolice.
[Scriere polemică privitoare la traducerea Bibliei lui Ion
Heliade Rădulescu], Sibiiu, 1858, 44 p.
B. A. 86991; 253377-253378

Anhang zu der Promemoria über das hist. Recht der


nationalen Kirchen - Autonomie der Romänen
morgenländischer - Kirche, Sibiu, 1850

Anrede des gr. Orient. Diöcesan - Bischofs in


Siebenbürgen, Andreas Freihernn von Schaguna an die
Geistlichkeit und Nationalversammlung am 28 Dec. 1848
in Hermannstadt, Sibiu, 1848
B. A. 4061

Anthorismos, sau Desluşire Kompărătivă asupra


broşurei “Dorinţele dreptcredinciosului Cleru din
Bucovina în privinţa Organisărei canonice a diecezei, şi
a ierarhicei sale referinţe în Organismulu bisericei
ortodoxe din Austria” de Andreiu Barone de Şaguna,
Sibiiu, 1861
B. A. 461; 362446

[Apel contra lui Thun], Sibiu, 1855


B. F. T. 13772

Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii cei vechi


şi a cei Noao, după originalul celor şaptezeci şi doi
Tâlcuitori din Alexandria, tipărită în zilele Prea
Înălţatului nostru împărat al Austriei Francisc Iosif I sub
privegherea şi cu binecuvântarea Excelenţei Sale, Prea
Sfinţitului domn Andrei baron de Şaguna,
Dreptcredinciosul Episcop al Bisericei greco - răsăritene
ortodoxe în Marele Principat al Ardealului, Comandor al
Ordinului Leopoldin Cesaro-Reg. austriac şi sfetnic din
lăuntru de stat al Maiestăţii Sale Cesaro - Regeşti
Apostolice, Sibiu, 1858
B. A. 84463

Bucuria Naşterii Domnului, în Foaia Poporului, Sibiu,


1946, an 53, p. 5
B. A. P. 314

Cartea evangheliilor, Tipărită în zilele Prea Înălţatului


împărat al Austriei Franţisc Iosif I supt priveghierea şi
cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale domnului Andreiu
baron de Şaguna, episcop al Bisericei Greco - Răsăritene
Ortodoxe în Marele Principat al Ardealului, Comandor
al Ordinului Leopoldin Chesaro - Regescu Austriacu şi
Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii Sale Chesaro-
Regeşti Apostolice, Sibiu, 1859 [Vezi Dunăreanu E. şi A.
Popa, Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979, p. 47]

Catehismul mic sau mărturisirea prescurtată a religiei


dreptcredincioase răsăritene pentru trebuinţa tinerimei
române de legea dreptcredincioasă răsăriteană din toată
Sf. Scriptură, cules şi întărit de către sinodul episcopesc
la anul 1774, Sibiu, 1851
B. A. 10757

Cătră clerulu şi poporulu credintiosu din Mitropoli’a


Romaniloru de Relegea Greco - resariteană din Ungaria
şi Transilvania, în Albina, Viena, 1871, an VI, nr. 70, p.
1-2
B. A. P. 4044

Cătră inspectoratele districtuali de scóle din


Archidieces’a nóstra gr. Orientală din Ardelu, în
Telegraful Român, Sibiu, 1869, an XVII, nr. 30, p. 117;
nr. 31, p. 122
B. A. P. 97

Cerc. Episcopescu, în Foaia pentru minte, anima şi


literatură, Braşov, 1863, nr. 20, p. 147-148
B. A. P. 2975

Cerculariu metropolitanu cătră presantitii părinţi


episcopi alu Aradului şi Caransebeşului din 19 iuliu
1869 nr. Metr. 36, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an
XVII, nr. 59, p. 243
B. A. P. 97

Cerculariulu Archierescu cătră Diecesa, în Telegraful


Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 88, p. 347
B. A. P. 90

Chiriacodromion adecă Cuvântări bisericeşti pentru


fiecare duminecă a anului. Întocmite de Prea Sfinţitul
Arhiepiscop al Astrahanului Nichifor Teotoche. Tipărit
acum întâia dată cu un adaos de Cuvântări pentru
sărbătorile domneşti. În zilele Prea Înălţatului nostru
împărat al Austriei Francisc Iosif I. Supt privegherea şi
binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale domnului Andrei baron
de Şaguna Episcop al Bisericei Greco - răsăritene
ortodoxe în Marele Principat al Ardealului, comandor al
ordinului Leopoldin, cesaro - regesc austriac şi sfetnic
din lăuntru al Maiestatei Cesaro Rege Apostolice, Sibiu,
1855
B. F. T. 1648

Circulariu ce l-a slobozit Excelenţa Sa Episcopul Andrei


Baron de Şaguna în privinţa împrumutului cel nou,
adresându-se prea cinstiţilor protopopi, cinstiţilor
administratori protopopeşti, cinstiţilor parohi şi tuturor
creştinilor, în Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II, nr.
54, p. 213-214
B. A. P. 85

Circulariu Ecselenţiei Sale D. Episcop atingătoriu de


introducerea Abecedariului nou în şcoale, în Telegraful
Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 65, p. 251
B. A. P. 90

Circulariu episcopescu pentru conchiamarea Sinodului


diecesei greco - orientale din Transilvania pe anulu
1864, în Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 18-272, p. 71
B. A. P. 4052

Circulariu Excelenţei Sale Episcop Greco - răsăritean


Andrei Baron de Şaguna cu ocazia sărbătorilor Paştilor
şi a cununiei Majestăţii Sale împăratul Franz Iosif I cu
Înălţimea Sa regească Elisabeta, prinţesa de Bavaria, în
Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II, nr. 29, p. 112-113
B. A. P. 85

Circulariu metropolitanu cătră presantitii părinţi


episcopi alu Aradului şi Caransebeşului din 19 iuli 1869.
nr. Metr. 36, în Concordia, Pesta, 1869, an IX, nr. 48-
807, p. 925
B. A. P. 4056

Circulariul d. episcope Barone, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1852, an XV, nr. 17, p. 67-68
B. A. P. 2966

Circulariulu ce la slobozit Ecselenţia Sa D. Episcop


Andreiu Baron de Şaguna în privinţa espoziţiunei din
Braşovu cătră D. Protopopi, Administratori şi preoţimea
eparhială, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr.
37, p. 143-144
B. A. P. 90

Compendiu de Dreptulu Canonicu alu unei Sfintei


Sobornicesci şi Apostolesci Biserici compusu de Andreiu
Baron de Siaguna…., Sabiiu, 1868; exemplar cu
semnătura autograf a deţinătorilor anteriori
B. A. 212836

Compendiu de Dreptulu Canonic al unei Sîntei


Sobornicesci si Apostolesci Biserici compus de Andreiu
Baron de Şaguna….Ediţiunea II; Sub îngrijirea
archimandritului şi vicariului archiepiscopesc Nicolae
Popea., Sibiiu, 1885; 440 p.; exemplar cu ex-librisul
ştampilă : George Anca; colligat
B. A. 499-501

Compendiu de dreptul canonic al unei Sântei


Soborniceşti şi Apostoleşti biserici, Sibiu, 1913
B. A. 88403

Compendiu de dreptulu canonicu alu Sântei sobornicesci


şi apostolesci biserici, Sibiu, 1868
B. A. 1585

Compendium des kanonischen Rechtes der einen,


heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche verfast
von Andreas Freiherrn von Schaguna…Aus dem
Romanischen übersetzt von Dr. Alois Sentz.-
Hermannstadt, Buchdrucherei des Josef Drotleff, 1868,
449 p.
B. A. 18200; 582; 547; 18246
Conchiemare la Asociaţiunea transilvană română pentru
înaintarea literaturei române şi cultivarea poporului
român, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 40,
p. 155
B. A. P. 89

Conchiemare la Asociaţiunea transilvană română pentru


înaintarea literaturei române şi cultivarea poporului
românu, în Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea
Asociaţiunei Transilvane pentru literatur'a română, şi
cultur'a poporului românu, Sibiu, 1862, p. 80
B. A. 94095-94100

Cunoştinţe folositóre despre trebile căsătoriilor, spre


folosul Preoţimei şi al Scaunelor protopopeşti, întocmite
prin Andreiu Barone de Şaguna, Episcopul diecezan al
Bisericiii dreptcredincioase greco - răsăritene din
Ardeal, Comendator al Strălucitului Ordine Austriac
Leopoldin, şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii
Sale Cezaro - regeşti Apostolice. Sibiiu, 1854
B. A. 5821

Cuvănt de mulţămire zis după alegere ungureşte de


domnul arhimandrit, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1847, an X, nr. 50, p. 404-405
B. A. P. 2961

Cuvânt la punerea şi sfinţirea Pietrii Fundamentale a


Gimnasiului nostru de Legea dreptcredincioasă
răsăriteană din Braşov, rostit prin Ecselenţia Sa,
Domnul Episcop diecezan Andreiu Baron de Şaguna, în
17-lea Septembrie 1851, în Calendariu pe anul de obşte
dela Hristos 1859. Întocmit pe Gradurile şi Clima Ţării
Ungureşti a Ardealului, Bănatului : precum şi a Ţării
Romăneşti şi a Moldovei. Anul al optulea. Sibiiu, 1859,
p. 35-41

Cuvântul domnului arhimandrit, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1847, an X, nr. 48, p. 387-388
B. A. P. 2961

Cuvăntul domnului arhimandrit şi vicariu general, rostit


ungureşte, înainte de alegerea de episcope roman neunit
în Turda, 2 dec. c. n. 1847, în Foaia pentru minte, anima
şi literatură, Braşov, 1847, an X, nr. 50, p. 403-404
B. A. P. 2961

Cuvântarea de încheiere rostită de A. Şaguna la 26


octomvrie (7 noemvrie) 1861 la inaugurarea
Asociaţiunii, în Transilvania, Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7,
p. 245
B. A. P. 734

Cuventarea Esceleţiei Sale D. Presiedinte ţienută cu


ocasiunea deschider'ei adunarei generale a Asociaţiunei,
în Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 32-39
B. A. 94095-94100

Cuventarea Escelenţiei Sale P. Episcop And. Br. de


Siaguna ţienută în 23 Oct. 1861 cu ocasiunea inaugurării
şi deschiderei Asociaţiunei transilvane pentru Înaintarea
Literaturei şi culturei poporului românu, în Telegraful
Român, Sibiu. 1861, an IX, nr. 43, p. 167
B. A. P. 89
Cuventarea Esselenţiei Sale P. Episcopu Andreiu Bar.
De Siagun'a ţienută în 23 Oct. cu ocasiunea inaugurarei
şi deschiderei Asociaţiunei transilvane pentru înaintarea
literaturei şi culturei poporului românu, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 81-90
B. A. 94095-94100

Cuventarea Ess. Sale Eppului Siaguna, în Actele


privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 37-48
B. A. 94095-94100

Cuventarea Excelenţei Sale P. Episcopu Andrei Br. de


Siaguna ţinută în 23 oct. 1861, cu ocasiunea inaugurării
şi deschiderii Asociaţiunei transilvane pentru înaintarea
literaturei şi culturei poporului român, în Amiculu
scolei, Sibiu, 1861, an 2, nr. 43, p. 345-346
B. A. P. 1062

Cuventulu de deschidere alu Escel. Sale P. Mitropolitu -


Presiedinte Andreiu Baronu de Siaguna, în Concordia,
Pesta, 1866, an VI, nr. 69-532, p. 301
B. A. P. 4054

Cuventulu de deschidere alu Esc. Sale P. Mitropolitu –


Presiedintele Andreiu Baronu de Siagun'a, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1866, p. 18-24
B. A. 94095-94100
Cuventulu Eppului Br. de Siagun’a la deschiderea
congresului natiunalu, în Concordia, Pesta, 1863, an III,
nr. 30-177, p. 120
B. A. P. 4051

Cuvînt la Duminica fariseului şi a Vameşului, întocmit şi


rostit de episcopul Andrei Baron de Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1856, an IV, nr. 15, p. 41-42
B. A. P. 86

Cuvîntare la Duminica a XXV-a după Rusalii, întocmită


şi rostită de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1855,
an III, nr. 90, p. 357-358
B. A. P. 85

Cuvîntare la Duminica a XXXIII-a după Rusalii,


întocmită şi rostită de episcopul Şaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 87, p. 345-346
B. A. P. 85

Cuvîntare la duminica XXI după Rusalii, întocmită şi


rostită de Episcop Andrei Baron de Şaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 81, p. 321-322; nr. 82, p.
325-326
B. A. P. 85

Cuvîntare la serbarea Înălţării Sfintei Cruci, întocmită şi


rostită de episcopul Andrei Baron de Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 74, p. 293-294;
nr. 75, p. 297-298
B. A. P. 85

Cuvîntul de bunăvenire a Junimei române rostit cătră


preasf. Sa episcopul Andreiu Şaguna la sosirea sa în
Viena 1850, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1850, nr. 17, p. 131-133
B. A. P. 2966

Declaraţiune, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 36-


396, p. 141
B. A. P. 4053

De la dieta Transilvaniei : Cuventarea Esc. S. Metr.


Siagun’a, ţienută în a III. siedinţia dietale, din 2 dec.
1865, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 96-455, p.
390-391
B. A. P. 4053

Denkschrist, wodurch die Bitte der Romanen des


Orientalischen Glaubens in Oestereich um Herstellung
ihrer Metropolie aus dem Gesichtspuncte der
Kirchenfasungen beleuchtet wird. Dem k. k. Ministerium
für Cultus und Unterricht überreicht 1851, Sibiu, 1860
B. A. 27891

Despre Creştinarea Naţiei Române. (Scoasă din Istoria


bisericească a Escelenţiei Sale p. Episcopu Andreiu
Barone de Şaguna), în Calendariu pe anul de obşte dela
Hristos 1861. Întocmit Pe Gradurile şi Clima Ţării
Ungureşti, a Ardealului, Banatului, precum şi a Ţării
Romăniei şi a Moldaviei. Anul al zecelea. Sibiiu, 1861, p.
55-63

Doue acte d’in istori’a nostra naţiunale, în Concordia,


Pesta, 1867, an VII, nr. 2-569, p. 6-7
B. A. P. 4055

Doue epistole ale Metropolitului Şiagun’a, în Biserica şi


Şcoala, Arad, 1880, an IV, p. 27-29
B. A. P. 3385

Dovada nouă despre îngrijirea şi iubirea archierească.


Cătră Clerulu şi poporulu credinciosu din Mitropoli'a
Româniloru de Relegea greco resariteană din Ungari'a şi
Transilvani'a, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX,
nr. 67, p. 268-269
B. A. P. 99

Dreptul canonic, Sibiu, 1869 [Vezi Dunăreanu, E. şi


Aurelia Popa, Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979,
p. 60]
Dumnezeieştile Liturghii Ale sfinţilor Ierarhi Ioan Gură
de Aur, Vasilie cel Mare şi Grigorie Dialogu. Tipărit în
zilele Prea Înălţatului nostru împărat al Austriei
Francisc Iosif I, cu binecuvântarea Prea sfinţiei Sale
domnului Andreiu barone de Şaguna, Episcop al Bisericii
Greco - Răsăritene Ortodoxe în Marele Principat al
Ardealului, Comandor al Ordinelui Leopoldin Cesaro -
Reg. austriac şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestătei
Sale Cesaro Regeşti Apostolice, Sibiu, 1856
B. A. 154816; 189596

Elementele dreptului canonic al Bisericii drept


credincioase răsăritene spre îmbunătăţirea preoţimii,
clerului tânăr şi a creştinilor, în Telegraful Român,
Sibiu, 1854, an II, nr. 19, p. 74-75
B. A. P. 85

Elementele dreptului canonic al bisericii


dreptcredincióse răsăritene spre întrebuinţarea
Preoţimei, a clerului tinăr şi a Creştinilor. Întocmite prin
Andreiu Barone de Şaguna, Episcopul diecezan al
Bisericii dreptcredicóse greco - răsăritene din Ardeal,
Comendator al Strălucitului Ordine Austriac Leopoldin,
şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţii Sale Cezaro -
regeşti Apostolice, Sibiiu, 1855
B. A. 218963; 15310; 2485; 195228; 286489

Enchiridionu, adecă carte manuale de canone al unei,


sântei sobornicesci şi apostolesci Biserici cu Comentare
de Andreiu baronu de Siaguna, Sibiu, 1871
B. A. 1611; 1012; 286322

Epistoliu arhipăstoreascu, în Foaie pentru minte, anima


şi literatură, Braşov, 1849, nr. 12, p. 89-95
B. A. P. 2966

Eselenţi’a Sa D. Episcopu B. de Siaguna au îndreptatu o


hârtie cătră D. Comesu alu Naţiunei şase B. Salmen,
carea în testulu ei originalu românu suna în următoriulu
chipu, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 35, p.
135-136
B. A. P. 89

Estrasu din protocolulu, în Concordia, Pesta, 1864, an


IV, nr. 98-352, p. 381
B. A. P. 4052

Euhologhion, adecă : Molitvenic bogat, carele cuprinde


în sine Rînduiala tuturor slujbelor Bisericii Răsăritului
ce trebue ale sluji Preoţii Norodului în toate lipsele
sufletului, şi ale trupului. În zilele Preaînălţatului
Împărat al Austriei, Marele Princip al Transilvaniei s. a.
Francisc Iosif I. Cu blagslovenia Preasfinţitului Domn
Andreiu Şaguna, Sibiu, 1848
B. A. P. 230334
Euhologhion, adecă : Molitvenic bogat, carele cuprinde
în sine Rînduiala tuturor slujbelor Bisericii Răsăritului
ce trebue ale sluji Preoţii Norodului în toate lipsele
sufletului, şi ale trupului. În zilele Preaînălţatului
Împărat al Austriei, Marele Princip al Transilvaniei s. a.
Francisc Iosif I. Cu blagslovenia Preasfinţitului Domn
Andreiu Şaguna, Sibiu, 1849
B. A. P. 185158

Geschichte der griechisch - orientalischen Kirche in


Oestereich Bruchstücke aus der allgemeinen
Kirchengeschichte, Sibiu,1862
B. A. 358384; 29867

Hirotezieriu şi hirotenieriu, Tipărit cu binecuvântarea


prea sfinţiei sale, Domnului Andreiu episcopul drept-
credincioasei biserici răsăritene din Ardeal, Sibiu, 1861
[Vezi Dunăreanu, Elena şi Aurelia Popa, Cartea
românească sibiană, Sibiu, 1979, p. 49]

Inaugurarea Reuniunei transilvane pentru înaintarea


literaturei şi a culturei poporului românu, ţienută în 23
octobre (4 noembre) anulu 1861 alu mântuirei nostre în
Sibiu : Cuventarea Escelenţei Sale P. Episcopu Andreiu
B. De Siaguna, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1861, nr. 41, p. 317-319
B. A. P. 2973

Instrucţiune pentru Comisarii şcolari şi înveţiatorii


privitoare la Conferinţele şcolare din a 1863, Sibiu, 1863
B. F. T. 6254

Instrucţiune pentru directorii districtuali de şcoală,


Sibiu, 1864 [Vezi, Dunăreanu, Elena şi Aurelia Popa,
Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979, p. 54]

Instrucţiune pentru directorii scoleloru populari şi pentru


directorii şi inspectorii scoleloru capitali, precum şi
pentru inspectorii districtuali de scola din Archidieces’a
greco - resaritenă în Ardealu, în Amiculu Scolei, Sibiu,
1865, an VI, p. 117
B. A. P. 1065

Instrucţiune pentru Directorii scoleloru populari, şi


pentru Directorii şi Inspectorii scoleloru capitali, precum
şi pentru Inspectorii districtuali de scola din
Archidieces’a greco - resăriteană în Ardealu, Sibiiu,
1865
B. A. 367485; 1655

Instrucţiune pentru directorii şcolilor populare şi pentru


directorii şi inspectorii şcoalelor capitali, precum şi
pentru inspectorii districtuali de şcoală din Arhidieces'a
Greco - răsăriteană din Ardeal, în Amiculu scolei, Sibiu,
1865, an 6, p. 124-131
B. A. P. 1065

Instrucţiune pentru Directorul şi Profesorii şi


Duhovnicul Institutului arhidiecesan pedagogico -
teologic de religie gr.-or., în Amiculu scolei, Sibiu, 1865,
an 6, p. 131-136
B. A. P. 1065

Instrucţiune pentru Directorul şi Profesorii şi


Duhovnicul Institutului arhidiecesanu pedagogico -
teologic de religie gr.-or, Sibiu, 1865
B. F. T. 4304
Instrucţiune pentru învaţiatorii din scolele normale şi
capitale confesionale din Mitropolia Românilor de
relegea gr. Resariteană în Ungaria şi Transilvania,
Sibiu, 1869
B. A. 1656

Instrucţiune pentru învăţătorii din scolele de Religia


ortodocsă răsăriteană, de sub Inspecţiunea Supremă
scolare a Bisericei ortodocse răsăritene din Marele
Principatu al Ardealului, Sibiu, 1862
B. F. T. 7032

Instrucţiune pentru înveţiatorii din scolele normale şi


capitale de religi’a ortodocsa, de sub inspecţiunea
supremă şcolară a bisericei ortodocse resaritene din
marele principatu alu Ardealului, în Amiculu scolei,
Sibiu, 1862, an III, nr. 41, p. 327-328; nr. 42, p. 333-334;
nr. 43, p. 343-344; nr. 44, p. 351-352; nr. 45, p. 357-360;
nr. 46, p. 362-366
B. A. P. 1063

Instrucţiune pentru înveţiatorii din şcolele normale şi


capitale de religi’a ortodocsa resăriteană de sub
inspecţiunea supremă şcolară a bisericei ortodocse
resăritene din marele principatu alu Ardealului, în Foaia
pentru minte, anima şi literatură, Braşov, 1862, nr. 40, p.
312-313; nr. 41, p. 322-324; nr. 42, p. 327-330; nr. 43, p.
337-340; nr. 44, p. 341-342
B. A. P. 2974

Instrucţiune pentru înveţiatorii din scolele normale şi


capitale de Religia ortodocsă răsăriteană, de sub
Inspecţiunea Supremă scolare a Bisericei Ortodocse
reseritene din Marele Principatu alu Ardealului, Sibiu,
1865
B. A. 8514

Invitaţiunea Esselenţiei Sale D-lui Episcopu Andreiu


Baronu de Siagun'a făcută prin diuarele naţionale, la
ţinerea unei adunări pentru facerea mesuriloru
pregatitóre spre înfiintiarea Asociaţiunei, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 18
B. A. 94095-94100

Istoria bisericei ortodoxe răsăritene universale dela


întemeierea Ei, pănă în zilele noastre, compusă şi acum
întăia oară dată la lumină numai ca manuscriptu de
Andreiu Baron de Şaguna Dreptcredinciosul Episcop al
Bisericei ortodoxe răsăritene din Ardeal, Sibiiu, 1860,
tom I, II, 420+316 p.
B. A. 358265; 354889-354890; 86297; 2045

Împărtăşări dintr'unu manuscriptu ce trădează despre


Dreptulu Canonicu alu Bisericei greco - resaritene
ortodoxe ecumenice, [articol nesemnat; cf. Ioan Lupaş
articolul ar aparţine lui Andrei Şaguna; în lucrarea
Mitropolitul Andrei Şaguna : monografie, Bucureşti,
1999, p. 185], în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV,
nr. 1, p. 2-3; nr. 2, p. 6-7; nr. 3, p. 10-11; nr. 5, p. 18; nr.
6, p. 22-23; nr. 7, p. 26-27; nr. 9, p. 34-35; nr. 12, p. 45-
46; nr. 14, p. 54-55; nr. 16, p. 61-62; nr. 19, p. 73-74; nr.
20, p. 80-81; nr. 21, p. 84-85; nr. 23, p. 91; nr. 24, p. 95;
nr. 26, p. 103; nr. 29, p. 115-116; nr. 30, p. 119-120; nr.
31, p. 122-123; nr. 32, p. 126-127
B. A. P. 95
Îndrumările date de vicarul general Andrei Şaguna
tilişcanilor, cu prilejul vizitaţiunii canonice din 19/7 iulie
1847, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj-
Napoca, 1942, p. 373-374
B. A. I 37424

Însciinţiare, în Amiculu scolei, Sibiu, 1863, an IV, nr. 24,


p. 191
B. A. P. 1064

Înştiinţare, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr.


8, p. 1
B. A. P. 89

Întru mărirea lui Dumnezeu celui în Treime mărit


Molitvelnic, spre întrebuinţarea Preoţimei parohiale, în
zilele Maiestatei Sale, Prea Înălţatului nostru împărat al
Austriei Francisc Iosif I Cu Binecuvântarea Ecsellenţei
Sale, Preasfinţitului Domn Andreiu Barone de Şaguna,
Sibiu, 1864
B. A. 253987

Kratkoje izlozsenje kanonicseszkago prava jedinoj,


svjatoj sobornoj I apostolyskoi crksi sostavlyennoje
Andrejem Sagunoj, archiepiskopom Sedmogradskim I
Mitropolitom Rumyn greko-vostoemago veroispovedanija
v Vengriji I Sedmigradiji, Sankt Petersburg, 1870

Libertatea bisericească, în Astra, Braşov, 1999, an II, nr.


8, p. 66-68
B. A. II 8681

Manual de Teologie Morale creştinească...sub


privegherea lui Andreiu Şaguna, Sibiu, 1855
B. F. T. 1377

Manualu de studiulu pastoralu compusu şi editatu de


Andreiu baronu de Siaguna, Sibiu, 1872, 302 p.
[Cuprinde 118 paragrafe]
B. A. 33867

Manualu de studiulu pastoralu compusu şi editatu de


Andreiu baronu de Siaguna, Sibiu, 1872, 255 p.
[Cuprinde 115 paragrafe]
B. A. 21335

Manualu de studiulu pastoralu compusu şi editatu de


Andreiu baronu de Siaguna, Sibiu, 1872, 126 p.
[Cuprinde 86 paragrafe]
B. A. 2171

Manualu de Studiu Pastoralu compusu de Andreiu


baronu de Siaguna, Ediţiunea a II-a, Sibiu, 1878
B. A. 86313

Manualu de Studiu Pastoralu compusu şi edatu de


Andreiu Baronu de Siagun’a, Archiepiscopu alu
Ardélului, sî Mitropolitu alu Romaniloru de relegea
greco - răsăriteană din Ungari’a sî Ardélu, s. c. a.,
Sabiiu, 1872; note : pe coperta 2, forzaţ, foaia de titlu şi
foaia 1, însemne de proprietate ale posesorilor anteriori
B. A. 269138

Manualu de Studiu Pastoralu compusu şi edatu de


Andreiu Baronu de Siagun’a, Archiepiscopu alu
Ardélului, sî Mitropolitu alu Romaniloru de relegea
greco - răsăriteană din Ungari’a sî Ardélu, s. c. a.
Sabiiu, 1872; note : pe foaia de titlu însemn de
proprietate al posesorului anterior : Sibiu, I. Candrea
Profesor de teologie
B. A. 21335

Mărturisirea ortodoxă a Unei, Sfintei Sobornicestei şi


Apostoleştei Biserici, întocmită de Mitropolitul Petru
Movilă. Retipărită sub privegherea şi cu binecuvântarea
Excelenţei Sale Domnului Andreiu Barone de Şaguna
Episcop al Bisericei Greco - răsăritene Ortodoxe în
Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinelui
Leopoldinu Cesaro-Reg. austriacă şi sfetnic din lăuntru
de Stat al Maiestăţii Sale Cesaro-Regesci Apostolice,
Sibiu, 1855
B. F. T. 4171

Memorialu prin care se lămureşte cererea Româniloru


de Religiunea resăriteană în Austria pentru restaurarea
Mitropoliiei loru din punctu de vedere a S. S. Canoane.
Aşternutu c. r. Ministeriu pentru Kultu şi Instrucţiune
1851 de Andreiu Baron de Şaguna, Sibiiu, 1860
B. A. 83120-83121; 15308; 9008; 98628

Memoriile arhiepiscopului şi mitropolitului Andrei


Şaguna din anii 1846-1871, Sibiu, 1923
B. A. 88211

Mesuri regulatorie de instituţiune, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1862, an XXV, nr. 40, p. 312
B. A. P. 2974

Mineiul lunei ianuarie. Tipărit după orighinalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Argeşului chir Iosif.
În zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Francisc
Iosif I cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale domnului
Andrei, dreptcredinciosul Episcop de legea Greco -
răsăriteană al Ardealului I-XII, Sibiu, 1853
B. A. 351475

Mineiul lunii lui Favruarie. Tipărit după orighinalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Argeşului chir Iosif.
În zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Francisc
Iosif I cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale domnului
Andrei, dreptcredinciosul Episcop de legea Greco -
răsăriteană al Ardealului I-XII, Sibiu, 1853
B. F. T.

Mineiul lunei lui Martie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1853
B. A. 218696

Mineiul lunei lui Aprilie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1854
B. F. T. 26022

Mineiul lunei lui Maiu. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1854
B. F. T. 26023

Mineiul lunei lui Iunie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1854
B. F. T. 26024

Mineiul lunei lui Iulie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1854
B. F. T. 26026

Mineiul lunei lui August. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1854
B. F. T. 26027

Mineiul lunei lui Septembrie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1855
B. F. T. 26028
Mineiul lunei lui Octombrie. Tipărit după originalul cel
îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1855
B. F. T. 26030

Mineiul lunei lui Noiembrie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1856
B. F. T. 26031

Mineiul lunei lui Decembrie. Tipărit după originalul cel


îndreptat de Preasfinţitul Episcop al Ardealului Kir Iosif,
în zilele Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc
Iosif I cu binecuvîntarea Preasfiinţiei Sale Domnului
Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea greco -
răsăriteană al Ardealului, Sibiu, 1856
B. F. T. 26032

Monarhia austriacă. Circulara episcopului Andrei Baron


de Şaguna în care se arată sumele donate pentru
Institutul pedagogic teologic din Sibiu, în Telegraful
Român, 1853, an I, nr. 65, p. 258-259
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Cuvîntarea episcopului Andrei


Baron de Şaguna adresată credincioşilor din Ardeal
pentru sprijinirea Fundaţiunii Franz Iosif cu bani
necesari studenţilor săraci, în Telegraful Român, Sibiu,
1853, an I, nr. 32, p. 125-126
B. A. P. 81

Monarhia austriacă. Sunt redate cele două cuvântări


rostite de episcopul Andrei Baron de Şaguna în Sibiu şi
cea rostită de episcopul Samuil al Timişoarei, cu ocazia
sărbătorilor Crăciunului, scoţând în relief însemnătatea
Naşterii Domnului pentru noi creştinii, în Telegraful
Român, Sibiu, 1859, an VII, nr. 2, p. 5
B. A. P. 87

Monument Protosingelulu Grigorie Pantasi, în Foaia


pentru minte, anima şi literatură, Braşov, 1855, an XVIII,
nr. 9-10, p. 47-49
B. A. P. 2968

Monument Protosingelulu Grigorie Pantasi, în


Telegraful Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 8, p. 29-30
B. A. P. 83

Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus


Hristos, tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului Arhiep.
şi Mitropolit al Românilor de religia ortod. Răsăriteană
din Ardeal şi Ungaria, Andrei Baron de Şaguna, Sibiiu,
1867
B. A. 87826; 189586

Octoih ce se zice Elineşte Paraclitichi, tipărit în zilele


Prea Înălţatului împărat al Austriei Fransisc Iosif I supt
privegherea şi cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale
Domnului Andrei Barone de Şaguna, Sibiu, 1861
B. A. 230288
Opiniunea episcopului românesc Andreiu Şaguna în
privinţa înzestrării clerului şi a şcolelor româneşti, ca
răspuns la o provocare a comisariului împărătesc
Edvard Bah., în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1850, nr. 19, p. 147-151; nr. 20, p. 153-157; nr.
21, p. 161-164
B. A. P. 2966

Opiniunea episcopului românesc în privinţa înzestrării


clerului şi a şcoalelor româneşti, ca răspuns la o
provocare a comisariului împărătesc Edvard Bah., în
Transilvania, Sibiu, 1885, an XVI, nr. 21-22, p. 171-174;
nr. 23-24, p. 185-190
B. A. P. 616

Opiniunea Escelenţiei Sale P. Episcopu Andreiu Br. de


Siaguna în obiectulu importării cărţiloru românesci, în
Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an III, nr. 22, p. 169-170
B. A. P. 1063

Ordinaţiunea guvernială îndreptată cătră Escelentia S’a


în caus’a înfiintindei nostre asotiaţiuni pentru înaintarea
literaturei române şi cultur’a poporului român, în
Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 39, p. 151
B. A. P. 89

Ordinăciunea arhierească pentru rândul cel bun în


şcoalele noastre poporale, Sibiu, 1854

O resoluţiune şcolaria..., în Foaia pentru minte, anima şi


literatură, Braşov, 1862, an XXV, nr. 24, p. 191-192
B. A. P. 2974

Pastorala trimisă de episcopul Şaguna pe la toate


bisericile prin care îndeamnă pe toţi clericii şi laicii să se
roage pentru Victoria împăratului Franz Iosif care se
lupta cu regale Sardiniei, în Telegraful Român, Sibiu,
1859, an VII, nr. 18, p. 69
B. A. P. 87

[Pastorala din Dumineca Paştelor], Sibiu, 1853 [Vezi


Tulbure, Gheorghe, Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu,
1938, p. 166]

Penticostarion, Sibiu, 1859


B. F. T. 26005

Prea Cinstiţilor P. P. Protopopi şi Administratori


Protopopeşti, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1860, nr. 52, p. 386
B. A. P. 2980

Prea cinstiţilor părinţi protopopi şi cinstiţilor


administratori protopopeşti, în Amiculu scolei, Sibiu,
1862, an 3, nr. 36, p. 284-288
B. A. P. 1063

Prea cinstitiloru Părinţi Protopopi ai cinstitiloru


Adminstratori protopopesci, în Telegraful Român, Sibiu,
1869, an XVII, nr. 32, p. 127-128; nr. 33, p. 130-131; nr.
34, p. 134-135
B. A. P. 97

Prea cinstitiloru părinţi protopopi şi administratori


protopopesci, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX,
nr. 96, p. 383
B. A. P. 99
Prea cinstitiloru părinţi protopopi şi administratori
protopopesci, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX,
nr. 99, p. 395
B. A. P. 99

Prea cinstitiloru Părinţi Protopopi, cinstitiloru Părinţi


Administratori şi cinstita Preoţime din Archidieces’a
nostra transilvană, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an
XVII, nr. 12, p. 45
B. A. P. 97

Preacinstiţilor P. P. protopopi, C. administratori,


cinstitei preoţimi eparhiale pace şi dar de la Dumnezeu
Tatăl nostru carele este în Ceruri, în Amiculu Scolei,
Sibiu, 1861, an 23, nr. 38, p. 315
B. A. P. 1062

Prea - cinstitiloru Părinţi Protopopi şi administratori


protopopeşti, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr.
79, p. 311-312
B. A. P. 90

Preacinstitiloru părinţi protopopi şi administratori


protopopesci, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an
XVII, nr. 59, p. 243
B. A. P. 97

Preacinstitiloru părinţi protopopi şi administratori


protopopesci, în Concordia, Pesta, 1869, an IX, nr. 48-
807, p. 925-926
B. A. P. 4056

Preacinstitiloru părinţi protopopi şi administratori


protopopesci, cinstitei preoţimi şi întregului nostru
poporu credinciosu din archiediecesa Transilvaniei de
relegea ortodoxă resăriteană, pace Voue şi daru dela
Dumnedieu Tatălu şi dela Domnulu nostru Iisusu
Christosu, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr.
13, p. 49
B. A. P. 99

Pre - cinstite Părinte Protopope, în Amiculu scolei,


Sibiu, 1862, an III, nr. 25, p. 199
B. A. P. 1063

Program’a siedinţieloru adunării generale II tienende


prin Asociaţiunea transilvană pentru literatur’a şi
cultur’a poporului românu, la Braşiovu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 49, p. 191-192
B. A. P. 90

Proiectu de unu Regulamentu pentru organisarea


trebiloru bisericesci, şcolare, şi fundaţionale române de
Relegea Greco - orientale în Statele austriace prin
Andreiu Baronu de Siaguna, Sibiu, 1864
B. A. 8524

Proiectu de unu regulamentu pentru organisarea


trebeloru bisericesci, şcolare şi fundaţiunale române de
relegea greco - orientale în statele austriace prin
Andreiu Baronu de Siaguna, Eppulu besericei gr. or. din
Ardealu, în Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 24-278, p.
94
B. A. P. 4052

Promemorie despre dreptul istoric al autonomiei


bisericeşti naţionale a Românilor de religie răsăriteană
în c. r. Provinţii ale monarhiei austriace, Sibiu [f. a.]
B. F. T. 6256

Promemoria über das historische Recht der nationalen


Kirchen - Authonomie der Romanen morgenländischer
Kirche in den Kronländern der österreich. Monarchie,
Viena, 1849
B. A. 4212, 3231

Protocolu ce s’a luatu în siedinţi’a Comitetului


Asociaţiunei transilvane ţinută în 1 martiu c. n. 1864, în
Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 20-274, p. 77
B. A. P. 4052

Protocolulu conferienţiei ţienute în Sibiiu în 9-21 martiu


1861 în casele seminariale în privinti’a Reuniunei pentru
literatur’a şi cultur’a poporului românu, şi anumitu în
privinţi’a compunerei statutelori aceleia conchiamată în
20 februariu s. v. prin jurnalele naţionale din patria, de
cătră Escelenti’a Sa D. Episcopu baronulu Andreiu de
Siaguna, în Amiculu scolei, Sibiu, 1861, an II, nr. 12, p.
95-97; nr. 13, p. 101-103; nr. 14, p. 109-111
B. A. P. 1062

Protocolulu siedintei comitetului asociaţiunei tranne


române ţienute în 4 sept. C. n. 1866 sub presidiulu Esc.
Sale dlui. Preşiedinte alu asociaţiunei Andreiu Baronu de
Siaguna, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 71-534, p.
310-311
B. A. P. 4054

Protocolulu siedintei comitetului Asociaţiunei tranne


române ţienute în 26 sept. C. n. 1866 sub presidiulu Esc.
Sale Dlui. Presiedinte alu Asociat. Andreiu baron de
Siaguna, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 78-541, p.
339
B. A. P. 4054

Protocolulu siedintei comitetului Asociaţiunei tranne


române ţienute în 6 nov. C. n. 1866 sub presidiulu Esc.
Sale dlui Presiedinte alu Asoc. Andreiu bar. De Siaguna,
în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 89-552, p. 383-384
B. A. P. 4054

Psaltirea bogată [Tipărită] în zilele Prea Înălţatului


împărat al Austriei Francisc Iosif I supt privegherea şi cu
binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Domnului Andreiu
Barone de Şaguna, Sibiu, 1860
B. A. 188190; 230297

Publicare, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr.


43, p. 167
B. A. P. 90

Representaţiunea Esselenţiei Sale D-lui Episcopu


Andreiu Baronu de Siagun'a cătră presidiulu înaltei
Lucutiinţie c. r. transilvane, dto 6 Decemvre 1860, în
Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 14-15
B. A. 94095-94100

Respingerea unor atacuri în treaba unei traduceri noue a


Bibliei, Sibiu, 1858
B. F. T. 654

Respunsulu Escelentiei Sale Metropolitului Andreiu


baron de Siaguna la scrisoarea Escl. Sale Metropolitului
conte Al. St. Şiuluţiu, în Concordia, Pesta, 1866, an VI,
nr. 101-564, p. 430-431
B. A. P. 4054

Rînduiala hirotonirii noului episcop, prin Andrei baron


de Şaguna, Sibiu, 1865
B. F. T. 781

Scrisoarea episcopului Andreiu Şaguna cătră patriarhul


Iosif Raiacici în causa ierarhiei, Viena în 16-28 martie
1849, în Foaia pentru minte, anima şi literatură, Braşov,
1850, nr. 3, p. 19-20
B. A. P. 2966

Scrisori apologetice, va se dica : de Apărare ale


Archiepiscoplului si Metropolitului Romaniloru de
Religi’a ortod. resar. din Ardealu si Ungaria, Sibiiu,
1867; 72 p.; exemplar cu ex-librisul ştampilă : Biblioteca
Andrei Bârseanu Sibiu
B. A. 23296

Statutul organic al bisericei ortodoxe române din


Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1868 [Vezi Dunăreanu,
Elena şi Aurelia Popa, Cartea românească sibiană, Sibiu,
1979, p. 57]

Statutu organicu alu bisericei ortodocse române din


Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1869
B. A. 8064

Statutul organic al bisericei greco - orientale române din


Ungaria şi Transilvania, cu un Suplement, Sibiu, 1881
B. A. 196706

Ştire, în Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an III, nr. 37, p. 294


B. A. P. 1063

Tagebuch über die bischöflichen Berathungen in Wien, în


Documente pentru limbă şi istorie, vol. 1, p. 269-311
B. A. 624

Tâlcuirea Evangheliilor în Duminicile Învierii şi ale


sărbătorilor, Sibiu, 1857
B. F. T. 2300

Tîlcuiala Evangheliilor în Duminecile învierii şi ale


serbătorilor. Tipărite cu binecuvântarea Ecselenţei Sale
Domnului Andreiu Barone de Şaguna, Sibiu, 1860
B. A. 218891; 189587

Trei circulare, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,


nr. 92, p. 363-364
B. A. P. 90

Triiodion carele cuprinde toată cuviincioasa slujbă din


sfântul şi marele post. Tipărită în zilele Prea Înălţatului
împărat al Austriei Franţisc Iosif I. sub privegherea şi cu
binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale domnului Andrei baron
de Şaguna, Episcop al Bisericei greco - răsăritene
ortodoxe din Marele Principat al Ardealului, comandor
al ordinului leopoldin cesaro - regesc austriac şi sfetnic
din lăuntru de stat al Maiestăţii Sale cesaro - regeşti
apostolice, Sibiu, 1860
B. F. T. 4665

Un circular arhiepiscopesc emis de Andrei Şaguna în


urma concluziilor raportului de inspecţie al concilierului
şcolar dr. Pavel Vasici, în Amiculu scolei, Sibiu, 1865,
an 6, p. 98-103
B. A. P. 1065

Un circular al Mitropolitului Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 467-468
B. A. P. 2242

Şaguna, Andrei; Mocioni, Ioan; Mocioni, Petru.


Petiţiune în privinţa episcopiei Verşeţului, în Foaia
pentru minte, anima şi literatură, Braşov, 1850, nr. 7, p.
49-50
B. A. P. 2966

Şaguna, Andrei; Mocioni, Ioan; Mocioni, Petru.


Petiţiune în privinţa episcopiei Verşeţului, în Magazin
istoric pentru Dacia, Bucureşti, 1851, an VII, p. 42-43
B. A. P. 2648

Şaguna, Andrei; Mocioni, Ioan; Popasu, Ioan.


Cererile românilor din monarhia austriacă, în Foaie
pentru minte, anima şi literatură, Braşov, 1849, nr. 13, p.
97-98
B. A. P. 2966

Şaguna, Andrei; Sterca Şuluţiu, Alexandru.


Rogămintea mai multoru bărbaţi fruntaşi ai naţiunei
nóstre cătră înalt'a Locotiinţia c. r. Transilvană, pentru a
se dá voia la ţienerea unei adunări consultatóre în
privinţi'a înfiinţiării unei asociaţiuni pentru literatur'a şi
cultur'a popor. Românu, în Actele privitóre la Urdirea şi
înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru literatur'a
română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu, 1862, p. 1-7
B. A. 94095-9410
Cărţi, studii şi articole dedicate vieţii şi
activităţii cultural - religioase a
Mitropolitului Andrei Şaguna

16 iunie 1913, aniversarea a 40 de ani de la moartea lui


Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an 60, nr. 63,
p. 255
B. A. P. 138

16 iunie v. : Sibiu, 28 iunie, în Telegraful Român, Sibiu,


1912, an LX, nr. 64, p. 257
B. A. P. 137
16 iunie v. : Sibiu, 28 iunie, în Telegraful Român, Sibiu,
1909, an LVII, nr. 65, p. 269
B. A. P. 134

16 Iunie v., în Telegraful Român, Sibiu, 1908, an LVI, nr.


65, p. 267
B. A. P. 133

16-21 iunie 1874 - 46 de ani dela moartea lui Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1919, an 66, nr. 60, p. 1
B. A. P. 144

40 de ani dela terminarea Seminarului Andreian, în


Telegraful Român, Sibiu, 1913, an 60, nr. 73, p. 299
B. A. P. 138

41 de ani dela moartea lui Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1914, an 61, nr. 62, p. 253
B. A. P. 139

42 de ani, în Foaia Poporului, Sibiu, 1915, an XXIII, nr.


28, p. 1
B. A. P. 290

50 ani dela moartea marelui Andrei Şaguna, în Drum


nou, Bocşa montană, 1923, an I, nr. 3, p. 3
B. A. P. 1081

50 ani dela moartea mitropolitului A. Şaguna la Sibiu :


Omagiu partidului naţional. Şedinţa festivă dela palatul
prefecturei. Serbarea dela şcoala de cavalerie.
Pelerinajul la mormântul lui Şaguna la Răşinari.
Serviciul religios. Discursurile mitropolitului Miron
Cristea şi Bălan şi ale dlor I. Brătianu şi Oct. Goga.
Omagiul Suveranului, în Universul, Bucureşti, 1923, an
XLI, nr. 184, p. 3
B. A. II 1324

50 de ani de la moartea mitropolitului Şaguna, în


Calendarul Săteanului pe anul visect 1924, Sibiu, 1924,
Anul XXXIII, p. 64-67
B. A. P. 423

50 de ani dela înfiinţarea Mitropoliei Ardealului, în


Telegraful Român, Sibiu, 1914, an 62, nr. 129, p. 521
B. A. P. 140

50 de ani dela moartea lui Andrei Şaguna, în Tribuna,


Oradea-Mare, 1923, an V, nr. 26, p. 1
B. A. II 1101

50 de ani dela moartea mitropolitului Şaguna, în


Calendarul Săteanului pe anul visect 1924, Sibiu, 1924,
an XXXIII, p. 64-67
B. A. P. 423

50 de ani dela moartea Mitropolitului Şaguna, în


Economia naţională, Bucureşti, 1923, an XLIV, nr. 7-8,
p. 169-171
B. A. P. 3464

66 ani dela moartea Mitropolitului Şaguna, în Cronica,


Baia Mare, 1939, an IV, nr. 25, p. 1-2
B. A. M. 3032

70 de ani dela moartea Mitropolitului Andrei Şaguna, în


Calendarul Bunului creştin pe anul visect dela Hristos
1944. Anul al nouăzeci şi treilea. Sibiu, 1944, p. 141-146
70 de ani dela moartea mitropolitului Andrei Şaguna, în
Răsunetul, Lugoj, 1943, an XXII, nr. 26, p. 1
B. A. II 1522

70 de ani dela moartea Mitropolitului Şaguna, în Gazeta


Sibiului, Sibiu, 1943, an X, nr. 27, p. 3
B. A. P. 187

100 de ani [de la naşterea lui Simeon Bărnuţiu şi Andrei


Şaguna] în Calendarul Săteanului pe anul 1909, Sibiiu,
1909, an XVIII, p. 39-41
B. A. P. 408

A II-a adunare generală a Asoc. Transilvane, Sibiu,


1862, p. 36-38
B. A. 94102; 94096; 395094; 367166

Abrudan, Dumitru. 2008 – Anul Şaguna : Telegraful


Român – 1873 : O cronică a mutării în veşnicie a
ctitorului acestei foi – Mitropolitul Andrei Şaguna, în
Rapsodia, Sibiu, 2008, an V, nr. 49, p. 10-11
B. A.

Abrudan, Dumitru. Biblia Mitropolitului Andrei


Şaguna la 150 de ani de la apariţie, în Telegraful
Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 9-12, p. 3
B. A.; B. F. T.

Abrudan, Dumitru. Controversa dintre mitropolitul


Andrei Şaguna şi Ion Heliade Rădulescu privind
traducerea Bibliei, în Revista Teologică, Sibiu, 1993, an
3 (75), nr. 4-6, p. 95-115
B. F. T.
Abrudan, Dumitru. Eveniment cultural : dezvelirea şi
sfinţirea statuii Mitropolitului Andrei Şaguna la
Universitatea ce-i poartă numele din Constanţa, în
Telegraful Român, Sibiu, 2006, an. 154, nr. 25-28, p. 2
B. A. Nr. inv. 70120

Abrudan, Dumitru. Mitropolitul Andrei Şaguna


omagiat pe plaiuri sălăjene, în Telegraful Român, Sibiu,
1998, an 146, nr. 25-26, p. 2
B. A. II 9541

Abrudan, Dumitru. O dispută între Şaguna şi Heliade


Rădulescu pe tema traducerii Bibliei, în Revista
Teologică, Sibiu, 1993, an 3, nr. 2, p. 44-53
B. A. P. 2249

Abrudan, Dumitru. “Pomenirea dreptului spre


binecuvântare” (Pilde 10, 7). Mitropolitul Andrei
Şaguna. 135 de ani de la trecerea la cele veşnice, în
Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 25-28, p. 1-2
B. A.; B. F. T.

Abrudan, Dumitru. “Telegraful Român” o


incontestabilă moştenire şaguniană, în Telegraful
Român, Sibiu, 2003, an 151, nr. 1-4, p. 3
B. A. I 42297

Abrudan, Dumitru. “Telegraful Român” - epoca


şaguniană, în Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr.
21-24, p. 1, 4
B. A. II 9541

Abrudan, Dumitru. Telegraful Român – 1873 : O


cronică sobră a mutării în veşnicie a ctitorului acestei foi
– Mitropolitul Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 2008, an 156, nr. 21-24, p. 1, 3
B. A.; B. F. T.

Abrudu, 29 august, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr.


67-426, p. 275
B. A. P. 4053

Acte oficioase, privitore la înfiinţiarea Metropoliei gr.


Resaritene a romaniloru din Transilvania, Ungaria şi
Banatu, Sibiu, 1867
B. A. 1597

Actele privitoare la urzirea şi înfiinţarea Asociaţiunei


Transilvane, Sibiu, 1862
B. A. 94095; 94106

Actele Sinodului Archidiecesei Greco - resaritene din


Ardelu ţienutu la anulu 1870, Sibiu, 1870
B. A. 97165

Actele Sinodului Archiedecesei Greco - resaritene din


Ardeal ţienută la anulu 1871, Sibiu, 1871
B. A. 249898

Actele Sinodului Bisericii gr. Răsăritene din Ardeal


ţienută la anulu 1872, Sibiu, 1872
B. A. 249889

Actele Sinodului Bisericii gr. Răsăritene în Ardeal din


anul 1864, Sibiu, 1864
B. F. T.
Actele soboarelor Bisericii Greco - răsăritene din Ardeal
din anul 1850 şi 1860, Sibiu, 1860
B. A. 98628

Actele soborului bisericei ortodoxe răsăritene din Ardeal


din anul 1850, Sibiu, 1850
B. F. T.

Activitatea dietei Ardealului din anii 1863-1864, în


Telegraful Român, Sibiu, 1913, an XLI, nr. 98, p. 1-2; nr.
99, p. 1-2
B. A. P. 136

Activitatea literară a Mitropolitului A. Şaguna, în


Răvaşul, Cluj-Napoca, 1909, an VII, p. 478
B. A. P. 2926

Activitatea mitropolitului Şaguna, în Dreptatea, Deva,


1923, an II, nr. 28, p. 1
B. A. N. 858

Activitatea politică a mitropolitului Andrei Şaguna, în


Anuarul Şcoalei normale ort. rom. “Andrei Şaguna” din
Sibiu, Sibiu, 1938, p. 47-64
B. A. P. 946

Activitatea Tipografiei diecezane în Sibiu, în Telegraful


Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 17, p. 65; nr. 18, p. 69-70
B. A. P. 84

Acu, Dumitru. 2008 - An omagial Andrei Şaguna :


Andrei Şaguna - 200 de ani de la naştere, în Foaia
poporului, Sibiu, 2008, p. 1
B. A.; B. F. T.
Acum 65 de ani, în Neamul românesc pentru popor,
Bucureşti, 1923, an XI, nr. 13, p. 250-252
B. A. I 40981

Adamescu, Gheorghe. Mitropolitul Şaguna, în Albina,


Bucureşti, 1898, an I, p. 1217-1222
B. A. P. 3038

Adamescu, Gheorghe. Contribuţiune la Bibliografia


românească, Fascicula I : Istoria literaturii române.
Texte şi autori de literatură. 1500-1920, Bucureşti, 1921
B. A. 183413

Adamescu, Gheorghe. Contribuţiune la Bibliografia


românească, Fascicula III : Istoria literaturii române.
Texte şi autori 1500-1925, Bucureşti, 1928
B. A. 183414

Adres’a Brasiovenilor cătră Esc. Sa D. episcopu gr. Res.


Br. Andreiu de Şiaguna, în recunostinţia pentru aperarea
causei naţionale, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1861, nr. 35, p. 179
B. A. P. 2973

Adres’a comunitatei gr. Besericesci romane orientale de


Beiuşi cătră Escel. Sa metropolitulu, în Concordia, Pesta,
1865, an V, nr. 5-364, p. 19
B. A. P. 4053

Adresa Consiliului Naţional Român către Andrei Şaguna,


în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12101, p. 2
B. A. II 5095
Adresa deputaţiunei române în chestiunea dietei, în
Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 44, p. 172
B. A. P. 89

Adres’a de mulţiamită a Congresului naţiunalu…, în


Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 33-180, p. 131-133
B. A. P. 4051

Adres’a Episcopilor, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr.


49-93, p. 195
B. A. P. 4050

Adunarea Generală din Braşoviu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1862, an X, nr. 57, p. 223-224; nr. 58, p. 227-228
B. A. P. 90

Adunarea Naţională Română din Blaj, în Gazeta de


Transilvania, Braşov, 1848, an XI, nr. 39, p. 161-162; nr.
40, p. 165-166
B. A. P. 4685

Adunarea Naţiunale. Blasiu, 15, 16, 17 maiu, în Organu


Naţiunale, Blaj, 1848, nr. 1, p. 1-4
B. A. P. 3123

Adunarea rapoartelor dela directorii districtuali de


şcoală în Arhidieceza greco - răsăriteană din Ardeal în
anul Domnului 1865, Sibiu, 1865
B. A. 1865; 350079

Adunarea reprezentanţei comunale din Răşinari, în


Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an 3, nr. 20, p. 155-156 [În
dezbatere, problema înfiinţării a două şcoli, capitală şi
reală inferioară. Textul adresei către episcopul Andrei
Şaguna prin care i se solicită ajutorul]
B. A. P. 1063

Ageu, I. Mitropolitul Andrei Şaguna, preot model, în


Biblioteca şi Şcoala, Arad, 1941, an LXV, p. 389-391
B. A. P. 3433

Alba Iulia, 10 noiembrie 1871, în Telegraful Român,


Sibiu, 1871, an XIX, nr. 89, p. 356
B. A. P. 99

Albescu, Ion. Însemnări despre şcoala mea, Sibiu, 1934


B. A. 395091

Albescu, Ion. Boiţa - Monografie istorică, Sibiu, 1990


B. A. 192230; 76598

Albu, Nicolae. Istoria şcolilor româneşti din


Transilvania între 1800-1867, Bucureşti, 1971
B. A. 202651-202655

Alegerea Arciepisopului şi Metropolitului român din


Sibiu, în Federaţiunea, Pesta, 1873, an VI, nr. 63-788, p.
244-245
B. A. P. 4037

Aleonte, Adina. Expoziţie de icoane, dedicată


mitropolitului Andrei Şaguna, în Rondul de Sibiu, Sibiu,
2008, nr. 1793, p. 39
B. A.

Alexianu, G. Date noi la viaţa lui Şaguna, în Foaia


Diecezană, Caransebeş, 1903, an XVIII, nr. 7, p. 1-3
B. A. P. 3161
Alexici, Gheorghe. Date noi în viaţa lui Şaguna. în
Foaia Diecezană, Caransebeş, 1903, an XVIII, nr. 7
B. A. P. 3161

Altfel de documente : Sine ira et studio - Amintiri despre


Şaguna sau cum se ajunge Cristofor Columb printre
sfinţii părinţi ortodoxi, în Răvaşul, Cluj-Napoca, 1908,
an VI, p. 185-186
B. A. P. 2925

Amintire şi recunostinţă celor doi Apostoli ai neamului,


în Calendarul bunului creştin pe anul visect dela Hristos,
Sibiu, 1924, p. 104-107
B. A. P. 1133

Amintiri despre Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1923, an LXXI, nr. 41, p. 1
B. A. P. 148

Amintiri din vieaţa Mitropolitului Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 245
B. A. P. 2249

Analele Asociaţiunii Andrei Şaguna a clerului


Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal, Banat şi
Maramureş, în Telegraful Român, Sibiu, 1919, an 66, nr.
85, p. 2
B. A. P. 144

Andrei baron de Şaguna, în Carpaţii, Braşov, 1923, an


III, nr. 186, p. 1
B. A. II 1739
Andrei Baron de Şaguna, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca,
1923, an III, nr. 834, p. 1
B. A. N. 881

Andrei baron de Şaguna – 50 de ani de la moartea lui. în


Calendarul pentru toţi pe anul visect 1924. Sibiiu, 1924,
p. 112-113
B. A. P. 1497

Andrei baron de Şaguna. Casa în care s-a născut Şaguna


(Mişcolţ Ungaria). Andrei Şaguna la venirea sa în
Ardeal ca vicar general. Şaguna pe la anul 1864. Şaguna
pe la anul 1870. O audienţă în burgul din Viena, la
stânga Şaguna (din Karl Ed. Klopfer, Unsere Kaiser,
Wien, 1898). Serbările Şaguna : Ieşirea din catedrala din
Sibiu după liturghie. Mausoleul mitropolitului Şaguna în
Răşinari. Bustul mitropolitului Şaguna în mausoleul din
Răşinari, în Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 20, p.
445, 451-452, 454-455, 459; nr. 23, p. 523-525
B. A. P. 3754

Andrei baron de Şaguna, prezidentul Asociaţiunii de la


1861-1867, în Transilvania, Sibiu, 1911, an XLII, p. 317
B. A. P. 643

Andrei, baron de Saguna, primul mitropolit al românilor


ortodoxi din Transilvania şi Ungaria, în Dreptatea,
Cernăuţi, 1923, an IV, nr. 469, p. 1
B. A. N. 945

Andrei Şaguna, în Alba Iulia, Alba Iulia, 1923, an V, nr.


30, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606
Andrei Şaguna, în Calendarul Bunului creştin pe anul
comun dela Hristos 1945. Anul al nouăzeci şi patrulea.
Sibiu, 1945, p. 145-149

Andrei Şaguna, în Dicţionarul enciclopedic român, vol.


4, Bucureşti, 1966, p. 570-571
B. A. C. A. O.

Andrei Şaguna, în Enciclopedia României : Cugetarea,


Bucureşti, 1999
B. A. 443827

Andrei Şaguna, în Enciclopedia României, vol. 4,


Bucureşti, 1938, p. 372
B. A. C. A. O.

Andrei Şaguna, în Familia, Oradea, 1871, an VII, p. 397-


399
B. A. P. 3627

Andrei Şaguna, în Foaia tinerimii, Bucureşti, 1923, an


VII, nr. 10-11, p. 1
B. A. M. 2818

Andrei Şaguna, în Familia, Oradea, 1865, an I, p. 225-


226
B. A. P. 3622

Andrei Şaguna în Benigni’s Siebenbürgischer


Volkskalender für das Jahr 1861, p. XVI-XVIII
B. A. P. 2078

Andrei Şaguna, 25 de ani de la moarte, în Familia,


Oradea Mare,1898, an XXXIV, p. 277-279.
B. A. P. 3654

Andrei Şaguna - 60 de ani de la moartea lui, în Gazeta


Mureşului, Târgu Mureş, 1933, an III, nr. 26, p. 1
B. A. N. 335

Andrei Şaguna – 120 de ani de la trecerea în cele


veşnice, în Tribuna, Sibiu, 1993, an 109, nr. 923, p. 3
B. A. II 9536

Andrei Şaguna către arhimandritul mânăstirii Srem, în


Biserica şi Şcoala, Arad, 1880, an IV, nr. 4, p. 28-29
B. A. P. 3385

Andrei Şaguna - Ctitor al Asociaţiunii Astra :


Cuvântarea Excelenţei Sale Episcopul Şaguna, în Foaia
Poporului, Sibiu, 2008, p. 1
B. A.; B. F. T.

Andrei Şaguna – “mare şi rar bărbat al naţiunii


române”, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 140, nr.
25-26, p. 1-3
B. A. II 9536

Andrei Şaguna : portret, în Foaia Pedagogică, Sibiu,


1898, an II, nr. 12-13, p. 177
B. A. P. 598

Andrei Şaguna.[Portret], în Transilvania, Sibiu, 1943, an


LXXIV, p. 408
B. A. P. 675-676

Andreiu bar. de Siagun’a, în Telegraful Român, Sibiu,


1871, an XIX, nr. 71, p. 283-284
B. A. P. 99

Andreiu baron de Şaguna, în Familia, Oradea Mare,


1898, an XXXIV, p. 277-279
B. A. P. 3654

Andreiu baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 109, p. 455
B. A. P. 134

Andreiu Baron de Şaguna, în Foaia Interesantă, Orăştie,


1923, an XVII, nr. 21, p. 85
B. A.

Andreiu baron de Şaguna, în Gazeta Transilvaniei,


Braşov, 1898, an LXI, nr. 130, p. 2
B. A. P. 4729

Andreiu baron de Şaguna. Primul mitropolit al


românilor, unul din cei mai importanţi bărbaţi ai
neamului înmormântat la Sibiu, în Foaia Poporului,
Sibiu, 1897, an V, nr. 49, p. 578-579
B. A. P. 272

Andreiu Baronu de Şiagun’a, în Concordia, Pesta, 1865,


an V, nr. 2-361, p. 5
B. A. P. 4053

Andreiu baronu de Şiaguna, archiepiscopu şi mitropolitu


alu româniloru de religiunea gr. Resăriteană ortodoxă
dein Transilvani’a şi Ungari’a, în Transilvania, Braşov,
1873, an VI, p. 157
B. A. P. 606
Andreiu baronu de Şiaguna, în Familia, Oradea Mare,
1871, an VII, p. 397-399
B. A. P. 3627

Andreiu Baronu de Şiaguna, în Familia, Pesta, 1865, an I,


nr. 19, p. 225-226
B. A. P. 3622

Andreiu Baronu de Şiaguna, în Federaţiunea, Pesta,


1873, an VI, nr. 47-772, p. 187
B. A. P. 4037

Andreiu Baronu de Şiaguna, în Federaţiunea, Pesta,


1873, an VI, nr. 48-773
B. A. P. 4037

Andreiu br. de Şiaguna, în Gazeta Transilvaniei, Braşov,


1873, an XXXVII, nr. 49, p. 1
B. A. P. 4703

Andreiu Şaguna : Sibiu, 1 ianuarie 1909, în Telegraful


Român, Sibiu, 1908, an LVI, nr. 139, p. 573
B. A. P. 133

Andreiu Şaguna. în Biserica Ortodoxă Română,


Bucureşti, 1898, an XXII, p. 425-434, 497-505, 675-684,
911-913, 935-1007, 1899; an XXIII, p. 917-926, 1118-
1123; an XXIV, p. 528-538, 1900; an XXV, p. 594-600,
726-738, 978-987
B. F. T.

Aniversal’a a intrarei în funcţiune a Esc. Sale


Archiepiscopulu şi Metropolitului Andreiu b. de Siaguna
în ziua de 27 iunie 1846, ca Vicariu alu eparchiei rom.
Ortod. Din Transilvania, în Albina, Viena, 1872, an VI,
nr. 38, p. 1-2
B. A. P. 4044

Aniversarea a 25-a a morţii archiepiscopului şi


metropolitului Andreiu Baron de Şaguna, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 10, p. 145-146
B. A. P. 598

Aniversarea Metropoliei gr. Or. române, în Telegraful


Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 100, p. 399
B. A. P. 99

Aniversarea mortei Mitropolitului Andrei Baron de


Şaguna, în Dreptatea, Deva, 1923, an II, nr. 23, p. 1
B. A. N. 858

Aniversarea morţii marelui Andrei, în Telegraful Român,


Sibiu, 1916, an 63, nr. 70, p. 249
B. A. P. 141

Aniversarea unui an de la moartea lui Andrei Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1914, an LXII, nr. 62, p. 253
B. A. P. 144

Anticritica broşurei anonime publicate asupra celor două


Congrese Naţionale Bisericesci din 1873 şi 1874. De mai
mulţi deputaţi ai maiorităţii Congreselor de la 1873 şi
1874, Sibiu, 1880
B. A. 232749

Anti-reflecsiuni, în Telegraful Român, Sibiu, 1879, an


XXVII, nr. 139, p. 555-556
B. A. P. 105
Antonie, Mitropolitul Ardealului. Mitropolitul Andrei
Şaguna - făuritorul unei epoci în istoria Bisericii
transilvănene : cu prilejul comemorării a 130 de ani de
la moarte, în Telegraful Român, Sibiu, 2003, an 151, nr.
21-24, p. 1-2
B. A. I 42297

Anunţ pentru întâlnire între colegii Seminarului Andreian


în cinstea comemorării a 40 de ani dela moartea lui
Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an 60, nr. 5,
p. 19
B. A. P. 138

Apel cătră d-nii înveţetori gr. - or. români din


archidiecesă, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr.
12-13, p. 208
B. A. P. 598

Aprobarea preaînaltă a alegerei Ilustrităţii Sale a


Domnului Vic. Archiep. şi Archim. Nicolae Popea de
Episcop diocesan al Caransebeşului, în Foaia Diecezană,
Caransebeş, 1889, an IV, nr. 22, p. 2-3
B. A. P. 1271

Arad, 10/22 iulie 1873, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr.


40, p. 189
B. A. P. 3345

Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu bar. De Şaguna,


fost prim patron al “Reuniunii Sodalilor Români din
Sibiiu” în Anuarul I al Reuniunii Sodalilor Români din
Sibiiu, Sibiu, 1900, p. 57-73
B. A. P. 990
Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu Br. de Şaguna, în
Calendariul Românului pe anul comun de la Christos
1899, Caransebeş, 1899, p. 57-75
B. A. I 30891

Arginteanu, Ion D. Despre Şaguna, în Noua revistă


română pentru politică, literatură, ştiinţă şi artă,
Bucureşti, 1909, vol. 6, p. 366-367
B. A. P. 4095

Arhiereii şi politica noastră, în Telegraful Român, Sibiu,


1908, an LVI, nr. 112, p. 461; nr. 113, p. 465-466
B. A. P. 133

Aron, Nicolae. În preajma centenarului lui Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 101, p. 416
B. A. P. 134

Asociaţiile religioase ale Bisericii noastre la Sibiu.


Asociaţia clerului Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1934, an LXXXII, nr. 44-45, p. 1
B. A. P. 159

Asociaţiunea transilvană. în Telegraful Român, Sibiu,


1893, an XLI, nr. 128, p. 511
B. A. P. 118

Atitudinea bisericii noastre faţă de cei de alte credinţe


(confesiuni şi secte), în Analele Asociaţiei Andreiu
Şaguna a clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din
Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, vol. 4, Sibiu, 1924,
p. 83-90
B. A. P. 949
Atitudinea partidului “naţional” faţă de comemorarea
lui Şaguna, în Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 188, p. 1
B. A. II 1739

Austria. Despre călătoria episcopului Andrei Baron de


Şaguna în Triest, în Telegraful Român, Sibiu, 1858, an
VI, nr. 30, p. 119
B. A. P. 87

Avorbinţia dlui jurist A. Densuşianu rostită în 5


noembrie cu ocasiunea serenadei cătră Excelenţa Sa
preşedintele Asociaţiunei transilvane d. Eppu Andr. Br.
de Siaguna, în Amiculu scolei, Sibiu, 1861, an 2, nr. 44,
p. 354-355
B. A. P. 1062

Az 1863 év Julius 1-re Nagy-Szebende legf. Egybehivott


erdély országgyülés. Gyorsirói naplója =
Stenographischer Tages-Bericht des auf den 1. Juli 1863
nach Hermannstadt a. h. einberufenen Siebenbürgischen
Landtages = Diuariu stenograficu alu dietei transilvane
conchiamate la Sibiu pre 1 iuliu 1863 prin rescriptu prea
inaltu, Sibiu, 1863, nr. 1, p. 4; nr. 2, p. 6; nr. 3, p. 6-8; nr.
4, p. 13-14; nr. 7, p. 40-42; nr 10, p. 69-71; nr. 11, p. 86;
nr. 13, p. 120; nr. 14, p. 134, 141; nr. 18, p. 159-161; nr.
19, p. 186; nr. 20, p. 189, 195, 199; nr. 22, p. 225-227,
231, 233, 236; nr. 24, p. 263-264; 270-271, 275; nr. 25, p.
290; nr. 26, p. 294; nr. 27, p. 296-299; nr. 29, p. 330; nr.
35, p. 455-458; nr. 36, p. 473-474, 476, 484-485; nr. 37,
p. 494; nr 38, p. 497-498; nr. 39, p. 508-509; nr. 118, p.
1862-1863
B. A. P. 319
Banchetul oferit de mitropolitul Ardealului. Cuvântul
regelui, în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr.
12102, p. 3
B. A. II 5095

Barcianu, Daniil Popovici. Andreiu Şaguna, cuvent


comemorativ. Rostit la actul festiv ţinut la 15 iunie v.
1898 în Sibiu, din prilejul aniversarei a 25-a mortei…, în
Tribuna, Sibiu, 1898, nr. 134, p. 537-538; nr. 135, p. 541;
nr. 136, p. 545-546; nr. 137, p. 549; nr. 138, p. 553-554
B. A. P. 795

Barcianu, Daniil Popovici. Conferenţe înveţătoresci ori


reuniuni înveţătoreşci?, în Foaia Pedagogică, Sibiu,
1898, an II, nr. 7-8, p. 97-122
B. A. P. 598

Barcianu, Daniil Popovici. Conferenţe şi reuniuni


înveţetoresci : cuvent rostit la deschiderea generală a
Reuniunii înveţătorilor români ort. Or. din districtul
Sibiului, ţinută în zilele de 5 şi 6 decemvrie, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 24, p. 369-376
B. A. P. 598

Barcianu, Daniil Popovici. Cuvânt rostit la a 25-a


aniversare dela moartea lui Şaguna (15 iunie 1898), în
Viaţa Românească, Bucureşti, 1909, an IV, vol. XIV, p.
198-208
B. A. I 21094-21095

Barcianu, Daniil Popovici. Cuvent rostit la actul festiv


ţinut la 15 iunie 1898 în Sibiu din incidentul aniversării a
25-a dela mórtea arhiepiscopului şi mitropolitului
Andreiu Baron de Şaguna, Sibiu, 1898
B. A. 295852; 40409; 18556

Barcianu, Daniil Popovici. Cuvent rostit la actul festiv,


ţinut la 15 iunie v. 1898 în Sibiu, din incidentul
aniversării a 25-a dela mortea archiepiscopului şi
metropolitului Andreiu bar. de Şaguna, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 12-13, p. 179-197
B. A. P. 598

Barcianu, Daniil Popovici. Cuvent rostit la actul festiv,


ţinut la 15 iunie 1898 în Sibiu din incidentul aniversării a
25-a dela mortea archiepiscopului şi metropolitului
Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, 1898, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 19, p. 301-302; nr. 20,
p. 315; nr. 21, p. 321
B. A. P. 598

Barcianu, Daniil Popovici. Tributul unei datorii. Câteva


cuvinte de la cel mai nou portret al archiepiscopului şi
metropolitului Andreiu Şaguna, în Foaia Pedagogică,
Sibiu, 1900, an 3, nr. 9, p. 274-279
B. A. P. 600

Bariţiu, George. Despre un memorial al episcopului


Andrei Şaguna, în Transilvania, Sibiu, 1885, an XVI, nr.
21-22, p. 170-174
B. A. P. 616

Bariţiu, George. Şuluţiu către Şaguna, 10/22 septembrie


1865, în Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute
de ani din urmă, vol. 2, Sibiu, 1890
B. A. 1520

Batzaria, N. Cu prilejul comemorării lui Şaguna, în


Peninsula Balcanică, Bucureşti, 1923, an I, nr. 3, p. 3-4

Báró Saguna András metropolita, în Korunk, 1865, an V,


nr. 120

Bădescu, Iosif Traian. Partea oficială : Prea Onoraţilor


Protopresbiteri! Onorată Preoţime parohială!, în Foaia
Diecezană, Caransebeş, 1923, an XXXVIII, nr. 26, p. 1-2
B. A. P. 1284

Băiculescu, George. O scrisoare a lui Andrei Şaguna, în


Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, 1923, an VI, nr.
136, p. 3
B. A. P. 4438

Băiulescu, Bartolomeu. Sinoadele bisericii gr. Or. din


Ungaria şi Transilvania sunt anticanonice?, în Foişoara
Telegrafului Român, Sibiu, 1877, an II, nr. 13, p. 97
B. A. I 39425

Bălan, Nicolae. Circulara cătră Prea Onoratele oficii


protopopeşti şi Onoratele oficii parohiale şi cătră iubitul
nostru popor din arhidieceza ortodoxă română de Alba
Iulia şi Sibiu, în Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 187, p.
2
B. A. P. 1739

Bălan, Nicolae. Sus să avem inimile!, în Revista


Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 389-391
B. A. P. 2242

Bălţat, Visarion. Mitropolitul Andrei Şaguna ca


predicator, în Revista Teologică, Sibiu, 1996, an 6, nr. 1-
2, p. 81-87
B. F. T.

Bănescu, C. Corespondenţa familiei Hurmuzachi cu


George Bariţ, Vălenii de Munte, 1911, p. 101-102

Bănescu, Nicolae. Stareţul Neonil. Corespondenţa sa cu


C. Hurmuzachi şi Andrei Şaguna, Vălenii de Munte,
1910
B. A. 21990

Bărbos, Dana. Foaia Poporului, 1898 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 14, 54, 56-57
B. A. 327424

Bârsan, Ioan. Momente din viaţa marelui Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1908, an LVI, nr. 49, p. 199
B. A. P. 133

Bârsan, Ioan. Ultimele momente din viaţa marelui


Andrei Baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,
1908, an LVI, nr. 34, p. 189
B. A. P. 133

Bârseanu, Andrei. Actele privitoare la urzirea şi


înfiinţarea Asociaţiunii transilvane, Sibiu, 1862, nota p.
83-84

Bârseanu, Andrei. Adunarea generală a Asociaţiunii de


la Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1909, an 57, nr.
106, p. 439-441; nr. 107, p. 443-444; nr. 108, p. 450-451
[În deschiderea şedinţei plenare, Andrei Bârseanu
vorbeşte despre Andrei Şaguna (centenarul naşterii sale)
şi Alexandru Mocsony]
B. A. P. 135
Bârseanu, Andrei. Adunarea generală a Asociaţiunii
de la Sibiu, în Transilvania, Sibiu, 1909, an 48, p. 369-
381
B. A. P. 641

Bârseanu, Andrei. Adunarea generală a Asociaţiunii de


la Sibiu, în Foaia Poporului, Sibiu, 1909, an 17, nr. 40, p.
442; nr. 41, p. 455
B. A. P. 284

Bârseanu, Andrei. Cărţi potrivite pentru bibliotecile


poporale, în Foaia Poporului, Sibiu, 1900, an 8, nr. 18, p.
212 [La secţiunea Istorie şi geografie este recomandată şi
cartea lui Andrei Bârseanu “Învăţăminte din viaţa
Mitropolitului Andrei Şaguna”, Braşov, f. a.]
B. A. P. 275

Bârseanu, Andrei. Discurs rostit de presidentul


Asociaţiunii, Andreiu Bârseanu, în 31 Maiu 1919, când
Maiestăţile Lor, Regele şi Regina, au binevoit a cerceta
instituţiunea noastră, în Transilvania, Sibiu, 1920, an LI,
nr. 1, p. 7-15
B. A. P. 652

Bârseanu, Andrei. Discursul de deschidere rostit de


viceprezidentul Asociaţiunii, dl. Andreiu Bârseanu, cu
ocaziunea adunării generale ţinută în Braşov la 21 şi 22
sept. 1906, în Transilvania, Sibiu, 1906, an 37, nr. 3-4, p.
86-95
B. A. P. 638

Bârseanu, Andrei. Episcopul Ioan Popasu, în


Convorbiri literare, Iaşi, 1909, an 43, nr. 3, p. 237-255
B. A. P. 2336

Bârseanu, Andrei. Istoria şcoalelor centrale române din


Braşov, Sibiu, 1902
B. A. 98303; 44343

Bârseanu, Andrei. Învăţăminte din viaţa Metropolitului


Andrei Şaguna, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1898, an
LXI, nr. 136, p. 1-7
B. A. P. 4729

Bârseanu, Andrei. Învăţăminte din viaţa Mitropolitului


Andrei Şaguna. Vorbire destinată a se ţine duminică în
14 iunie v. (1898) la adunarea generală a
despărţământului I al “Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului român”, în Telegraful
Român, Sibiu, 1898, an XLVI, nr. 74, p. 293-294; nr. 75,
p. 197-299; nr. 76, p. 301-303 [Reproducere din “Gazeta
Transilvaniei”]
B. A. P. 123

Bârseanu, Andrei. Înveţăminte din viaţa Metropolitului


Andreiu Şaguna, Braşov, 1898
B. A. 8214; 4413; 23325

Bârseanu, Andrei. La jubileul de cincizeci de ani ai


Asociaţiunii, în Transilvania, Sibiu, 1911, an 50, nr. 4, p.
317-325
B. A. P. 643

Bârseanu, Andrei. Vorbirea de deschidere ţinută de


viceprezidentul A. Bârseanu la adunarea generală a
Asociaţiei, în Sibiiu, în 12 octomvrie 1909, în
Transilvania, Sibiu, 1909, nr. 5, p. 369-381
B. A. P. 720

Beju, Ioan. Activitatea tipografiei arhidiecezane, în


Telegraful Român, Sibiu, nr. 29-31, 32-33 din 1950; nr.
1-2, 3-4, 11-12 din 1951; nr. 24-26 şi 39-40 din 1952
B. A. II 9493-9494

Beju, Ioan. Mitropolitul Andrei Şaguna. Opera


culturală, în Telegraful Român, Sibiu, 1938, an
LXXXVI, nr. 28, p. 1-2
B. A. P. 164

Beleuţă, Ilie Ioan. Andrei Şaguna şi Uniunea Creştină,


în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p.
213-217
B. A. P. 2249

Belu, Dumitru. Unele aspecte ale predicilor şaguniene,


în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1974, an. XIX, nr. 1-3,
p. 106-112
B. A. I 18140

Berindei, Dan. Dezvoltarea culturală în perioada 1821-


1848, în Istoria românilor, vol. VII, tom I, : Constituirea
României moderne (1821-1878), Bucureşti, 2003, p. 813-
839
B. A. 461427

Bilanţ politic, în Telegraful Român, Sibiu, 1879, an


XXVII, nr. 7, p. 25
B. A. P. 105

Biografia Archiepiscopului şi Metropolitului Andreiu


Baron de Şaguna 1808-1873, Caransebeş, 1898
B. A. 6497

Biografia archiepiscopului şi Mitropolitului Andreiu


baron de Şaguna, Caransebeş, 1898, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1898, an 2, nr. 19, p. 302
B. A. P. 597

Biografii, în Almanahul macedo - român pentru ştiinţa,


literatura şi cultura poporului macedo - român, an I, 1900

Biserica catedrală din Sibiu încă este rodul stăruinţelor


lui Şaguna, în Lumea Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 26,
p. 4
B. A. P. 3898

Biserica română ortodocsă şi biserica română papală, în


Lumina, Arad, 1875, an IV, nr. 25, p. 105-106
B. A. P. 3345

Biserica unită şi Şaguna : Absenţa Blajului de la


comemorarea lui Şaguna. Ticăloşia unui ziar unit, în
Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 846, p. 1
B. A. N. 881

Biserica unită şi Şaguna : Absenţa Blajului de la


comemorarea lui Şaguna. Ticăloşia unui ziar unit, în
Beiuşul, Beiuş, 1923, an III, nr. 27-28, p. 3
B. A. M. 3043

Biţu, Voichiţa. Izbânzi ale ortodoxiei : Andrei baron de


Şaguna, în Sargeţia, Deva, 1995-1996, an 26, nr. 2, p. 45-
63
B. A. Nr. inv. 75608
Biţu, Voichiţa. Înaltul Şaguna - de tot binele voitoriu, în
Corviniana, Hunedoara, 1996, an 2, p. 189-204
B. A. II 7079

Blaga, Iosif. Comemorarea lui Andreiu Şaguna la


Braşov : o invitare, în Gazeta Transilvaniei, Braşov,
1923, an LXXXVI, nr. 136, p. 1
B. A. P. 4761

Blasiu, 22 septembrie 1865, în Concordia, Pesta, 1865,


an V, nr. 75-434, p. 307
B. A. P. 4053

Bocşan, Nicolae. Naţiune şi confesiune în Transilvania


în secolul al XIX-lea : cazul mitropoliei române, în
Nicolae Bocşan, Ioan Lumperdean, Ioan Aurel Pop, Etnie
şi confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX), Oradea,
1994, p. 143-169
B. A. 467126-467127

Bocşan, Nicolae. Separaţia ierarhică a bisericii ortodoxe


române de biserica ortodoxă sîrbă. 1864-1866, în
Revista de Istorie, Bucureşti, 1996, nr. 3-4, p. 155-174
B. A. II 5955

Bocşan, Nicolae; Popovici, Ioan. Identitate şi alteritate


în biserica ortodoxă din Imperiul habsburgic. Separaţia
ierarhică a bisericii româneşti de biserica sârbească, în
Identitate şi alteritate. Studii de imagologie, vol. 2, Cluj-
Napoca, 1998, p. 136-147

Bocşan, Nicolae; Leb, Ioan-Vasile; Gârdan, Gabriel-


Viorel. Andrei Şaguna : Corespondenţa I/1, Cluj-
Napoca, 2005
Bocşan, Nicolae; Leb, Ioan-Vasile; Gârdan, Gabriel-
Viorel. Andrei Şaguna : Corespondenţa I/2, Cluj-
Napoca. 2007

Bocşan, Nicolae; Vesa, Pavel. Andrei Şaguna şi


Episcopia Aradului în lumina corespondenţei (1846-
1865), în vol. Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu
Dr. H. C. Universitatea Oradea – o viaţă în slujba
Bisericii şi a şcolii româneşti, Bucureşti, 2005, p. 65-72
B. A. 474560

Bodea, Cornelia. Lupta pentru unitate naţională a


românilor, Bucureşti, 1967, p. 193-195
B. A. 172642-172644; 180216; 388160

Bodogae, Teodor. 100 de ani dela venirea lui Şaguna în


Ardeal. Câteva ştiri inedite, în Revista Teologică, Sibiu,
1947, an XXXIV, nr. 1-2, p. 57-79
B. A. P. 2273

Bodogae, Teodor. Andrei Şaguna şi autodeterminarea


popoarelor, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1978, an 23,
nr. 7-9, p. 445-448
B. A. I 18159

Bodogae, Teodor. Andrei Şaguna şi lupta pentru


emancipare naţională a românilor din Transilvania, în
Telegraful Român, Sibiu, 1978, an 126, nr. 27-28, p. 3
B. A. II 9521

Bodogae, Teodor. Aus dem Briefwechsel Şaguna’s mit


Vuk Karadzic, în Revue des etudes sud-est européennes,
Bucureşti, 1966, tom IV, nr. 3-4, p. 593-601
B. A. C. A.O.

Bodogae, Teodor. Cum a ajuns Şaguna vicar şi episcop


în Ardeal, în Revista Teologică, Sibiu, 1947, an XXXVII,
nr. 3-4, p. 150-156
B. A. P. 2273

Bodogae, Teodor. Din circularele de interes obştesc ale


mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1973, an 121, nr. 15-16, p. 3
B. A. II 9515

Bodogae, Teodor. Dintr-o corespondenţă timişoreană de


acum 100 de ani. 15 scrisori de la Andrei Şaguna către
prot. Meletie Drăghici, în Mitropolia Banatului,
Timişoara, 1959, an IX, nr. 3-4, p. 27-40
B. F. T.

Bodogae, Teodor. Două scrisori ale lui Şaguna către


Vuk Karagici, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1965, an
X, nr. 9-10, 678-682
B. A. I 18097

Bodogae, Teodor. Lupta lui Andrei Şaguna pentru


emanciparea Bisericii Române de sub jurisdicţia celei
sârbeşti, în Revista Teologică, Sibiu, 1991, an 73, nr. 6,
p. 21-33
B. A. II 3707

Bodogae, Teodor. Memorial din 1848 al unui preot din


Munţii Apuseni către episcopul Andrei Şaguna, în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1982, an 27, nr. 4-6, p. 385-
386
B. A. I 18185
Bodogae, Teodor. Mitropolitul Andrei Şaguna -
însemnări inedite, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1970,
nr. 7-8, p. 549
B. A. I 18173

Bodogae, Teodor. Neue Agaben hinsichtlich der


Beziehungen des Metropoliten Andreas Saguna zu Baron
Simeon Sina, în Revue Etud. Sud-Est. Europ., Bucureşti,
1971, an 9, nr. 1, p. 121-130
B. A. I 1440

Bodogae, Teodor. Un capitol din istoria relaţiilor


culturale sîrbo - române. Acte inedite din corespondenţa
lui Şaguna, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1970, an XV,
nr. 7-8, p. 525-556
B. A. I 18120

Bodogae, Teodor; Mihu, I. O ctitorie şaguniană :


biserica din Gusteriţa (1877-1977), în Mitropolia
Ardealului, Sibiu, 1978, an XXIII, nr. 1-3, p. 20-26
B. A. I 18157

Bogdan, Alexandru. Moştenirea lui Şaguna. Discurs


rostit la serbarea şcolară ţinută în 4 (17) Octombre
1909, în sala festivă a liceului român din Braşov.
(Retipărire din “Gazeta Transilvaniei”), Braşov, 1909
B. A. 15331

Bogdan, Alexandru. Moştenirea lui Şaguna. Discurs


rostit la serbarea şcolară ţinută în 4 (17) Octombre
1909, în sala festivă a liceului român din Braşov.
(Retipărire din “Gazeta Transilvaniei”), Braşov, 1909, 31
p.; exemplar cu dedicaţia autorului pentru Horia Petra-
Petrescu
B. A. 4092

Boghian, M. Andrei Şaguna şi opera sa culturală.


Preocupările şcolare, în Mitropolia Ardealului, Sibiu,
1986, an 31, nr. 3, p. 60-69
B. A. I 18197

Boia, Silvia. Manifestări omagiale închinate


mitropolitului Andrei Şaguna, în Tribuna, Sibiu, 1998, an
114, nr. 2354, p. 8
B. A. II 10305

Boiu, Ioan, Baptist. Versuri la semicentenarul morţii lui


Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1923, an
LXXI, nr. 51-53, p. 8.
B. A. P. 148

Boiu, Zacharia. Cuventarea dlui assess. cons. Zach.


Boiu la parastasulu arangiatu de asoc. pentru metrop.
And. Bar. De Şiaguna în Sibiiu 29 iuliu (10 august) 1876,
în Transilvania, Braşov, 1876, an IX, nr. 19-20, p. 220-
223
B. A. P. 609

Boiu, Zacharia. Cuventu bisericescu la parastasulu


celebratu de Asociaţiunea transilvană pentru
Metropolitulu Andreiu Baronu de Siagun’a, ca primulu
seu priesedinte, la Sibiiu, în 29 iuliu (10 august) 1876,
Sibiu, 1876
B. A. 96970; 8073

Boiu, Zacharia. Imn la mormântul marelui Andrei, în


Telegraful Român, Sibiu, 1874, an XXII, nr.51, p. 201
B. A. P. 102

Boiu, Zacharia. Imnu la mormentulu Marelui Andreiu,


în Lumina, Arad, 1874, an III, nr. 33, p. 179
B. A. P. 3345

Boiu, Zacharia. În onoarea zilei de 21 august 1871, în


Transilvania, Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7, p. 243- 244
[Poezie în cinstea lui Andrei Şaguna]
B. A. P. 655

Boiu, Zacharia. Trei decenii din vieaţa Asociaţiunei, în


Transilvania, Sibiu, 1895, an 26, p. 5-13
B. A. P. 626

Bologa, Lucian. Mitropolitul Nicolae şi Şcoala


şaguniană, în Revista Teologică, Sibiu, 1940, an XXX,
nr. 5-8, p. 134-140
B. A. P. 2266

Bologa, Octavian. Preşedinţi ai Asociaţiunii preocupaţi


de edificarea Casei Naţionale a Astrei la Sibiu, în Foaia
Poporului, Sibiu, 2005, nr. 75, p. 3, 5
B. A. I 42305

Bona, Petru. Episcopia Caransebeşului, vol. 2,


Timişoara, 2003, p. 118
Borcea, Dumitru. Şaguna şi principele Brâncoveanu, în
Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V, nr. 27, p. 2
B. A. P. 1242

Borcia, Ioan. Monumentul lui Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1908, an II, nr. 1, p. 28-30
B. A. P. 2241

Borş, Silviu. Biblioteca Centrală a Asociaţiunii.


Prevederi regulamentare până în 1950, în Transilvania,
serie nouă XXXV (CXI), 2006, nr. 11-12, p. 33-42
B. A. P. Nr. inv.70462

Borş, Silviu. Micii paşi spre o identitate culturală. Cazul


“Astrei” 1861-1918, în Literaturi şi culturi locale.
Seminar de literatură contemporană / Gheorghe
Manolache, prof. univ. dr. director de program;
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Mediaş, 2007, p. 55-
70

Boros, Ioan. Grabovszky, unchiul Metropolitului gr. Ort.


Rom. Andreiu Şaguna şi familia Grabovszky, în
Transilvania, Sibiu, 1927, an 58, nr. 5-6, p. 206-208
B. A. P. 659

Botoc, Liana Ramona. Telegraful Român, 1902 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 9
B. A. P. 327139

Braharu, D. Un colaborator al lui Şaguna. Secretarul de


stat Gheorghe Ioanovici de Dulău şi Valea Mare, în Ţara
Bârsei, Braşov, 1933, p. 88
B. A. I 27710
Braharu, D. Un colaborator al lui Şaguna. Secretarul de
stat Gheorghe Ioanovici de Dulău şi Valea Mare, Cluj,
1932
B. A. 54196

Braica, Gheorghe D. Andrei Şaguna şi Comitatul


Clujului, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 141, nr.
25-26, p. 3
B. A. II 9536

Branisce, Valeriu. Andrei Baron de Şaguna, Bucureşti,


1923
B. A. 32568

Branisce, Valeriu. Andreiu baron de Şaguna, în


Transilvania, Sibiu, 1923, an LIV, nr. 1-2, p. 480-498
B. A. P. 734

Brasiovu, 5 iulie 1873, în Gazeta Transilvaniei, Braşov,


1873, an XXXVI, nr. 49, p. 1
B. A. P. 4703

Brasiovu în 4 iulie 1866, în Albina, Viena, 1866, an I, nr.


37, p. 2
B. A. P. 4039

Brasiovu, 20 iulie 1873, în Federaţiunea, Pesta, 1873, an


VI, nr. 55-780, p. 212
B. A. P. 4037

Brasiovu, 22 august 1871, în Telegraful Român, Sibiu,


1871, an XIX, nr. 69, p. 277-278
B. A. P. 99

Brasiovu, 29 octombrie 1869, în Telegraful Român,


Sibiu, 1869, an XVII, nr. 88, p. 369-371
B. A. P. 97

Brasiovu, 30 noiembrie 1869, în Telegraful Român,


Sibiu, 1869, an XVII, nr. 97, p. 407
B. A. P. 97
Brasiovu, 4/6 decembrie 1867, în Telegraful Român,
Sibiu, 1867, an XV, nr. 101, p. 401-402
B. A. P. 95

Bratu, Nicolae. În amintirea lui Şaguna, în Foaia


Poporului, Sibiu, 1923, an 30, nr. 27, p. 7
B. A. P. 295

Brînzeu, Niculae. În afacerea Şaguna : răspuns tuturor


intersaţilor şi scandalizaţilor, în Unirea, Blaj, 1909, an
XIX, nr. 29, p. 254-255
B. A. P. 4590

Brote, Eugen. O privire asupra activitaţiei Asociaţiunei


Transilvane pentru literatura română şi cultura
poporului român de la înfiinţarea ei până la a XIV
adunare generală, în Foişoara Telegrafului Român,
Sibiu, 1876, an I, nr. 13, p. 97; nr. 14, p. 105; nr. 16, p.
121; nr. 18, p. 137; nr. 19, p. 145
B. A. I 39424

Brote, Eugen. Chestiunea română în Transilvania şi


Ungaria. Bucureşti, 1895
B. A. C. A.O.

Brusanowski, Paul. Biserica şi constituţionalismul. Cum


de s-a putut ajunge la schisma bisericească din Ardeal
din AD 2005, în Transilvania, Sibiu, 2006, an CXI, nr. 1,
p. 3-25
B. A. Nr. inv. 69396

Brusanowski, Paul. Contribuţii cu privire la situaţia


învăţământului primar românesc ortodox din
Transilvania în deceniul absolutist (1850-1860), în
Slujitor al Bisericii şi al Neamului. Părintele Prof. Univ.
Dr. Mircea Păcurariu, Membru corespondent al
Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, Cluj-
Napoca, 2002
B. F. T.

Brusanowski, Paul. Consideraţii cu privire la izvoarele


Statutului Organic şagunian, în Revista Teologică, Sibiu,
2007, an XVII (89), p. 203-248
B. A. M. 2922

Brusanowski, Paul. Învăţământul confesional ortodox


din Transilvania între anii 1848-1918 : Între exigenţele
statutului centralizat şi principiile autonomiei bisericeşti,
Cluj-Napoca, 2005
B. A. 485953-485954

Brusanowski, Paul. Mitropolitul Andrei baron de


Şaguna. Importanţa sa în istoria Bisericii Ortodoxe din
Transilvania, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an
156, p. 146-161
B. A.

Brusanowski, Paul. Reforma constituţională din


Biserica Ortodoxă a Transuilvaniei între 1850-1925,
Cluj, 2007, p. 42
Bruz, Ludovicu. Orăştia, 4 iunie, în Organu Naţiunale,
Blaj, 1848, nr. 4, p. 17-18
B. A. P. 3123

Bucovina : Escel. Sale părintelui metropolitu Bar. de


Siagun’a i se trimise d’in capitalea nostra o adresă ce
esprime adeveratu cugetările, sentimentele fie-cărui
românu bucovineanu, în Concordia, Pesta, 1865, an V,
nr. 21-380, p. 83-84
B. A. P. 4053

Bucovina sub Austria - 115 ani de nenorocire şi durere,


Iaşi, 1891, p. 14-19
B. A. 6437

Bucur, O. Asociaţia clerului Andrei Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1934, an LXXXII, p. 2-3
B. A. P. 162

Bud, Mioara. Andrei - Baron de Şaguna (20 decembrie


1808 - 16 iunie 1873) : din programul Arhivele Naţionale
şi societatea românească, în Foaia Poporului, Sibiu,
2003, nr. 65-66, p. 3, 7
B. A. II 14182

Bud, Mioara. Din programul Arhivele Naţionale şi


societatea : Andrei - baron de Şaguna (20 decembrie
1808 - 16 iunie 1873), în Telegraful Român, Sibiu, 2003,
an 151, nr. 5-8, p. 1
B. A. I 42297

Buja, Simona Maria. Telegraful Român, 1903-1904 :


indici bibliografici, Sibiu, 1982, p. 18-19
B. A. P. 327466
Bunea, Victor. Începutul activităţii politice a episcopului
Andrei Şaguna, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1984, an
29, nr. 5-6, p. 422-431
B. A. I 18185

Bunea, Victor. Mitropolitul Andrei Şaguna, ctitor al


bibliotecii şi tipografiei arhidiecezane din Sibiu, în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1984, an 29, nr. 1-2, p. 107-
114
B. A. 18183

Bursa Şaguna (Cronică), în Luceafărul, Sibiu, 1910, an


IX, nr. 9, p. 229. [În legătură cu propunerea de a se
acorda această bursă nu teologilor, ci profesorilor tineri
care vor să petreacă un timp în România, părerile sunt
împărţite]
B. A. P. 3755

Buzdug, Andrei. Mitropolitul Andrei Şaguna, în Viaţa


ilustrată, Cluj Napoca, 1938, an V, nr. 11-12, p. 11-12
B. A. I 21501

Calendare pentru anul 1899, Caransebeş, 1898, în Foaia


Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 23, p. 362
B. A. P. 598

Caransebesiu, 1 ianuarie 1865, în Concordia, Pesta,


1865, an V, nr. 3-362, p. 11
B. A. P. 4053

Cardaş, Grigore. Operele scrise de Andrei Şaguna, în


Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, 1923, an VI, nr.
136, p. 7
B. A. P. 4438

Castorianu, I. H. Cuvăntul de bunăvenire a Junimei


române rostit cătră preasf. Sa episcopul Andreiu Şaguna
la sosirea sa în Viena, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1850, an XIII, nr. 17, p. 131-133
B. A. P. 2966
Catalogul cărţilor aflatóre în biblioteca Societăţii de
lectură Andreiu Şaguna până 30 Iuniu 1887, Sibiu, 1887
B. J. BV. 12469

Caus’a Naciunalitatei, în Concordia, Pesta, 1861 an I, nr.


4, p. 14-16
B. A. P. 4049

Călugăr, Dumitru. Adunarea eparhială din 1939, la


Sibiu 16 - 19 aprilie : pomenire de laudă, în Telegraful
Român, Sibiu, 1939, an LXXXVII, nr. 17, p. 2
B. A. P. 168

Călugăr, Dumitru. Mitropolitul Şaguna - sprijinitor al


învăţământului românesc în Transilvania, în Telegraful
Român, Sibiu, 1984, an 132, nr. 21-22, p. 1-2
B. A. II 9527

Cărţile noastre bisericesci, în Foişoara Telegrafului


Român, Sibiu, 1877, an II, p. 105-106
B. A. I 39425

Cândea, Romulus. Andrei Şaguna, în Candela, Râmnicu


Vâlcea, 1923, an XXXIV, nr. 5-6, p. 177-188
B. A. M. 1146

Cârstea, Sebastian Dumitru. Implicarea episcopului


Andrei Şaguna în desfăşurarea evenimentelor din timpul
revoluţiei româneşti din Transilvania în anii 1848-1849,
în Îndrumătorul bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 197-
205
B. A.

Cârstea, Dumitru. Mânăstirile ortodoxe dispărute, în


Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 17-20, p. 7
B. A.; B. F. T.

Ce a făcut Asociaţia până acum?, în Gazeta


Maramurăşului, Sighetu Marmaţiei, 1921, an II, nr. 128,
p. 1-2
B. A. N. 1102-1103

Ce e dreptu nu-e pecatu : Mureşiu-Osiorheiu 18 - 11


1871, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 94,
p. 377
B. A. P. 99
Cele două congrese naţiunali bisericesci electorali din
1873 şi 1874, De mai mulţi deputaţi congresuali.
Materialu la istoria bisericescă naţiunală, Sibiu, 1875
B. A. 1582

Ce ne învaţă Şaguna, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an


III, nr. 843, p. 1
B. A. N. 881

Ce s’a scris cu prilejul comemorării lui Şaguna, în


Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 853, p. 3
B. A. N. 881

Ce vrem?, în Dreptatea, Braşov, 1905, an I, nr. 1, p. 1-2


B. A. P. 13

Centenariul Şaguna, în Răvaşul, Cluj-Napoca, 1909, an


VII, p. 470-472
B. A. P. 2926

Centenariul Şaguna, în Răvaşul, Cluj-Napoca, 1909, an


VII, p. 525-526
B. A. P. 2926

Centenarul lui Şaguna (Cronica), în Luceafărul, Sibiu,


1909, an VIII, nr. 21, p. 489-490 [Dare de seamă asupra
serbărilor organizate cu acest prilej la Sibiu şi Răşinari]
B. A. P. 3754

Centenarul lui Şaguna : glose, în Unirea, Blaj, 1909, an


XIX, nr. 42, p. 359
B. A. P. 4590

Centenarul lui Şaguna în Rahău, în Telegraful Român,


Sibiu, 1909, an LVII, nr. 116, p. 488
B. A. P. 134

Centenarul lui Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu,


1909, an III, nr. 6-7, p. 387
B. A. P. 2242

Centenarul lui Şaguna, în Unirea, Blaj, 1909, an XIX, nr.


39, p. 337
B. A. P. 4590

Centenarul lui Şaguna - raport special, în Telegraful


Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 108, p. 448
B. A. P. 134

Centenarul “Şaguna”, în Calendariu pe anul comun


dela Hristos 1910. Întocmit după gradurile şi clima
Ungariei şi a Romăniei. Anul al cincizeci şi noauălea,
Sibiiu, 1910, p. 131-137
B. A. P. 1119

Centenarul Şaguna în protopresbiteratul Cetăţii de


Piatră, în Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr.
104, p. 428
B. A. P. 132

Ceontea, Teodor. Devotament excelenţei sale Domnului


Andrei bar. De Şaguna Arhiepiscop şi Mitropolit al
bisericii române gr. or. din Ardeal şi Ungaria, cu
ocaziunea serbării zilei jubiliare 22 aug./3 sep. 1871, în
Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 72, p. 288
B. A. P. 99

Ceontea, Teodor. La mormîntul excelenţei sale Prea


Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei baron de
Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1873, an XXI, nr.
56, p. 213
B. A. P. 101

Ceva despre “Asociaţiunea transilvană pentru literatura


română şi cultura poporului românu”, în Calendariu pe
anul de obşte dela Hristos 1865. Întocmit Pe Gradurile şi
Clima Ţării Ungureşti a Ardealului, Bănatului, precum şi
a Romăniei şi a Moldovei. Anul al patrusprezecelea,
Sibiiu, 1865, p. 43-47

Checeac, Virgil. Foaia ilustrată, 1891 : indici


biliografici, Sibiu, 1979, p. 10
B. A. 327430

Checi’a Română, 1 decembrie v. 1867, în Albina, Viena,


1867, an II, nr. 135, p. 3
B. A. P. 4039

Cherescu, Pavel. Andrei Şaguna - Istoria Bisericii


Ortodoxe Răsăritene Universale. Studiu comparativ, în
Revista Teologică, Sibiu, 1996, an 6, nr. 1-2, p. 48-65
B. F. T.

Cherescu, Pavel. In memoriam : Mitropolitul Andrei


Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr.
21-24, p. 4
B. A.; B. F. T.

Cherescu, Pavel. Mitropolitul Andrei Şaguna - apărător


al Bisericii Ortodoxe strămoşeşti şi al fiinţei neamului
românesc, în Telegraful Român, Sibiu, 1991, an 139, nr.
25-28, p. 5
B. A. II 9534

Chican, Celina. Telegraful Român, 1905 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 4
B. A. 327143

Chifăr, Nicolae. Contribuţia Mitropolitului Andrei


Şaguna la dezvoltarea învăţământului românesc din
Transilvania - Gimnaziul din Braşov, în In memoriam :
Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-2003, Cluj-Napoca,
2003, p. 218-227
B. F. T.

Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna – 200 de


ani de la naşterea sa, în Îndrumător bisericesc, Sibiu,
2008, an 156, p. 131-139
B. A.

Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna,


restauratorul vechii Mitropolii a Transilvaniei, în
Telegraful Român, Sibiu, 2003, an. 151, nr. 33-36, p. 3
B. A. I 42297
Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna – omul,
ierarhul, cărturarul, în Teologie şi Viaţă, Cluj-Napoca,
1997, an VII, nr. 7-12, p. 102-112
B. F. T.

Chihaia, Lăcrămioara; Cifor, Lucia; Ciobanu, Alina.


Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 1605
B. A. 453753

Chindriş, Ioan. Andrei Şaguna, în Steaua, Cluj-Napoca,


1984, an 35, nr. 1, p. 39
B. A. I 4759

Chiorean, Ioan. Din activitatea Comitetului Naţional


Român de la Sibiu în timpul Revoluţiei de la 1848-1849,
în Studii şi cercetări de ştiinţe sociale, Bucureşti, 1977, p.
49-77

Chirilă, Traian. Reuniunea culturală naţională a


meseriaşilor români din Sibiu la 80 de ani, Sibiu, 1946
B. A. 102150

Chiriţescu, G. Pentru cultura poporului, în Daruri, Iaşi,


1923, an I, nr. 4-6, p. 47-49
B. A. M. 2805

Cincizeci de ani de la moartea lui Şaguna, în Adevărul


literar şi artistic, Bucureşti, 1923, an IV, nr. 136, p. 3
B. A. P. 4438

Cincizeci de ani dela moartea Mitropolitului Andreiu


Şaguna : festivalul comemorativ al liceului Andrei
Şaguna, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an
LXXXVI, nr. 137, p. 1
B. A. P. 4761

Ciolan, Ioan. Rememorări la o aniversare - raporturile


dintre mitropolitul Andrei Şaguna şi Visarion Roman, în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1983, an 23, nr. 5-6, p. 373-
378
B. A. I 18179

Cioran, Emilian. Biserica zidită cu cheltuiala


mitropolitului Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1934,
an XXIV, nr. 3-4, p. 113-115
B. A. P. 2260

Cioran, Emilian. Mitropolitul Andrei Şaguna : cu


prilejul împlinirii a 70 de ani dela moartea sa, în Foaia
Poporului, Sibiu, 1943, an 50, nr. 11, p. 1
B. A. P. 311

Cioran, Emilian. Mitropolitul Şaguna şi comuna


Răşinari, în Revista Teologică, Sibiu, 1913, an III, nr. 9-
10, p. 425-433
B. A. P. 2242

Cioran, Emilian. Mitropolitul Şaguna şi comuna


Răşinari, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr.
6-7, p. 220-229
B. A. P. 2249

Cioran, preot. Din îndemnurile lui Şaguna “rugaţi-vă


lui Dumnezeu să dea pace în lume şi în casă”, în Lumina
Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 28, p. 4
B. A. P. 3898
Cioran, preot. Mitropolitul Şaguna şi comuna Răşinari,
în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 28, p. 4
B. A. P. 3898

Ciorogariu, Roman. Cum văd eu chipul lui Şaguna, în


Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 178-
181
B. A. P. 2249

Ciorogariu, Roman. Sub semnul lui Şaguna : Scrisoare,


în Viaţa ilustrată, Sibiu, 1934, an I, nr. 1, p. 6-7
B. A. I 21577

Cipariu, Timotei. Cuventarea D. Canonicu T. Cipariu


ţienută cu ocasiunea inaugurării şi deschiderei
Asociaţiunei transilvane pentru Înaintarea literaturei şi
culturei poporului românu ca respunsu la cuventarea
Escelent. Sale P. Episcopu B. de Siaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 44, p. 171-172
B. A. P. 89

Cipariu, Timotei. Discurs ţinut cu ocazia inaugurării


Astrei, în Foaia pentru minte, anima şi literatură, Braşov,
1861, an XXIV, nr. 41, p. 319-320
B. A. P. 2973

Cipariu, Timotei, în Organul Luminării, Blaj, 1848, p.


329
B. A. P. 3123

Citate contr’a citateloru, în Telegraful Român, Sibiu,


1867, an XV, nr. 12, p. 45-48
B. A. P. 95
Ciubotaru, Ipolit. Şaguna despre dezlegarea postului la
oameni bolnavi, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an
141, nr. 13-14, p. 1
B. A. II 9536

Ciuceanu, Emil. Cinstirea memoriei lui Şaguna :


Partidul naţional românesc comemorează pe primul său
preşedinte. Festivalul religios de la catedrala ortodoxă.
Banchetul dela Urania. Discursul M. S. Regelui, în
Universul, Bucureşti, 1923, an XLI, nr. 185, p. 3
B. A. II 1324

Ciuceanu, Emil. Partidul naţional român şi-a sărbătorit


pe cel dintâi president al său, în Universul, Bucureşti,
1923, an XLI, nr. 185, p. 3
B. A. II 1324

Ciucianu, Emil. Comemorarea Mitropolitului Andrei


Şaguna, în Universul, Bucureşti, 1923, an XLI, nr. 183,
p. 5
B. A. II 1324

Ciuruş, T. Mitropolitul Andrei Şaguna, în Renaşterea,


Alba Iulia, 1943, an XXI, nr. 18, p. 2
B. A. II 1435

Cîmpean, Marcela. Telegraful Român, 1906 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 6, 24
B. A. 327156

Clipe măreţe în serbările lui Şaguna : corul părintelui


profesor Timotei Popovici, în Lumina Satelor, Sibiu,
1923, an 2, nr. 28, p. 2
B. A. P. 3898
Cojocaru, H. Andrei Şaguna în conştiinţa neamului, în
Porunca Vremii, Bucureşti, 1943, an XII, nr. 2559, p. 2
B. A. N. 1192

Colaboratorii Mitropolitului Andrei Şaguna, în


Universul, Bucureşti, 1923, an XLI, nr. 182, p. 3
B. A. II 1324

Colan, Nicolae. Academiile teologice ortodoxe din


Ardeal, în Anuarul Academiei Teologice Andreiane,
Sibiu, 1930, nr. VI
B. A. P. 958

Colan, Nicolae. O sută douăzeci şi cinci de ani, în


Anuarul XII 1935-36, Sibiu, 1936, p. 5-7
B. A. P. 964

Colan, Nicolae. Pomenirea mitropolitului Andreiu


Şaguna, în Revista de teologie, Sibiu, 1933, an XXIII, nr.
11-12, p. 381-386
B. A. P. 2259

Colan, Nicolae. Recenzie la Memoriile Arhiepiscopului


şi Mitropolitului Andreiu Şaguna din anii 1846, 1871, în
Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, p. 254-255
B. A. P. 2249

Colecta pentru monumentul Marelui Şaguna, în Foaia


Pedagogică, Sibiu, 1899, an III, nr. 7, p. 111
B. A. P. 599

Coman, Nicoleta. Foaia Poporului, 1929 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 3, 5
B. A. P. 327457

Coman, Vasile. Ardealul Mitropolitului Şaguna, în


Tribuna, Braşov, 1943, an III, nr. 661, p. 1, 6
B. A. P. 1047

Comemorarea a 50 de ani dela moartea Mitropolitului


Şaguna : Sosirea Suveranilor, a Înalţilor Ierarhi şi a
Demintarilor ţării. Parastasul la mormântul marelui
ierarh dela Răşinari. Omagiul M. S. Regelui, în
Dreptatea, Deva, 1923, an II, nr. 28, p. 3
B. A. N. 858

Comemorarea dela 1898 a lui Andrei Şaguna, în


Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, p. 1
B. A. N. 881

Comemorarea din Răşinari. Mitropolitul Andrei de


Şaguna, în Timpul, Bucureşti, 1923, an 23, nr. 110, p. 1
B. A. P. 4859

Comemorarea eroilor în Sibiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1920, an LXVIII, nr. 25, p. 3; nr. 26, p. 2
B. A. P. 145

Comemorarea lui Andrei Baron de Şaguna, în Gazeta de


duminecă, Şimleul Silvaniei, 1923, an IV, nr. 26, p. 3
B. A. P. 4659

Comemorarea lui Andrei Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1935, an LXXXIII, nr. 51, p. 3
B. A. P. 163

Comemorarea lui Andrei Şaguna, în Turda, Turda, 1923,


an. V, nr. 26, p. 3
B. A. II 1070

Comemorarea lui Andrei Şaguna. Pelerinajul la Reşinar,


în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an LXXXVI, nr.
145, p. 3
B. A. P. 4761

Comemorarea lui Şaguna în Cluj, în Patria, Cluj-Napoca,


1923, an V, nr. 140, p. 2
B. A. P. 4345
Comemorarea lui Şaguna în Turda, în Adevărul,
Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12103, p. 2
B. A. II 5095

Comemorarea lui Şaguna şi guvernul, în Carpaţii,


Braşov, 1923, an III, nr. 187, p. 3
B. A. II 1739

Comemorarea lui Şaguna, în Conştiinţa Românească,


Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 23, p. 1
B. A. N. 677

Comemorarea lui Şaguna, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca,


1923, an III, nr. 843, p. 1
B. A. N. 881

Comemorarea Metropolitului Andrei Şaguna, în Beiuşul,


Beiuş, 1923, an III, nr. 22-23, p. 1
B. A. M. 3043

Comemorarea mitropolitului Andrei Baron de Şaguna :


Discursul dlui Prim-ministru I. I. C. Brătianu, în
Dreptatea, Deva, 1923, an II, nr. 29, p. 2
B. A. N. 858

Comemorarea Mitropolitului Andrei Şaguna, în Învierea,


Timişoara, 2008, an XIX, nr. 17, p. 1
B. A.

Comemorarea Mitropolitului Andrei Şaguna : Omagiul


Măriei Sale Regelui. Discursul d-lui Ion I. C. Brătianu.
Dl. Octavian Goga vorbeşte în numele Academiei, în
Carpaţii, Braşov, 1923, an. III, nr. 188, p. 2
B. A. II 1739
Comemorarea Mitropolitului Andrei Şaguna, în Carpaţii,
Braşov, 1923, an III, nr. 187, p. 1
B. A. II 1739

Comemorarea mitropolitului Andrei Şaguna, în Tribuna,


Oradea-Mare, 1923, an V, nr. 27, p. 1
B. A. II 1101

Comemorarea Mitropolitului Andrei Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1937, an LXXXV, nr. 49, p. 4
B. A. P. 160

Comemorarea Mitropolitului Şaguna, în Foaia Poporului,


Sibiu, 1923, an 30, nr. 29, p. 1
B. A. P. 295

Comemorarea Mitropolitului Şaguna, în Neamul


Românesc, Bucureşti, 1923, an XVIII, nr. 143, p. 2
B. A. I 41389

Comemorarea Mitropolitului Şaguna : Marile festivităţi


dela Sibiu. Manifestarea pentru d. Iuliu Maniu.
Parastasul dela Răşinari, în Epoca, Bucureşti, 1923, an
XLII, nr. 160, p. 1-2
B. A. N. 640

Comemorarea morţii lui Andrei Şaguna, în Neamul


Românesc, Bucureşti, 1923, an XVIII, nr. 148, p. 2
B. A. I 41389

Comemorarea semicentenarului dela moartea


Mitropolitului Andrei Şaguna : Serbările dela Sibiiu, în
Foaia diecezană, Caransebeş, 1923, an XXXVIII, nr. 28,
p. 1-6
B. A. P. 1284

Comemorarea semicentenarului morţii lui Andrei Şaguna


la Braşov, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an
LXXVI, nr. 139, p. 2
B. A. P. 4761

Comemorarea semicentenarului morţii lui Andreiu


Şaguna : Tributul de recunoştinţă al Partidului Naţional
Român, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an
LXXXVI, nr. 145, p. 1
B. A. P. 4761

Comisiunea specială - Centenarul Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 102, p. 419
B. A. P. 132

Comitetul dietei Transilvane, în Concordia, Pesta, 1863,


an III, nr. 95-242, p. 408-409
B. A. P. 4049

Comşa, Eugen. Şaguna la Universitatea din Pesta, în


Telegraful Român, Sibiu, 1915, an LXIII, nr. 49, p. 195-
196
B. A. P. 143

Conferinţa despărţământului Târnava al Asociaţiei


preoţilor. Serbări culturale, în Telegraful Român, Sibiu,
1924, an 72, nr. 89-90, p. 7 [În sala festivă a liceului din
Diciosânmartin a avut loc o serbare religioasă culturală şi
parastasul în amintirea lui Andrei Şaguna şi a patronului
liceului, Andrei Bârseanu]
B. A. P. 152

Conferinţa Naţională Română din Sibiu, în Telegraful


Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 1, p. 1
B. A. P. 89

Conferinţe înveţiatoreşci, Cincu-Mare 1867, în


Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 71, p. 283
B. A. P. 95

Conferinţele înveţătoresci la noi, în Foişoara Telegrafului


Român, Sibiu, 1876, an I, nr. 7, p. 15; nr. 8, p. 62; nr. 9,
p. 70
B. A. I 39424

Conferinţele înveţiatoresci din protopopiatulu II alu


Brasiovului III. Scaunelori şi alu Hidvegului, în
Telegraful Român, Sibiu, 1869, an XVII, nr. 79, p. 334-
335; nr. 80, p. 338-339
B. A. P. 97

Conferinţele înveţiatoresci generali din Protopopiatul


alu Brasiovului, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an
XVII, nr. 75, p. 318-319; nr. 76, p. 322-323
B. A. P. 97
Conferinţele înveţiatoriulu din tractulu I şi II alu Sibiului
ţienute în 27 augustu 1869, în Telegraful Român, Sibiu,
1869, an XVII, nr. 71, p. 302; nr. 73, p. 310
B. A. P. 97

Conferinţia, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1872, an


XXXV, nr. 37, p. 2-3
B. A. P. 4702

Conferinţia naţională în Sibiu, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1860, an XXIII, nr. 52, p.
384-386 [Circularele episcopilor din Blaj (Şuluţ) şi Sibiu
(Şaguna) referitoare la alegerea delegaţilor pentru această
conferinţă]
B. A. P. 2980

Conferinţiele comisiunii filologice românescu


transilvane, în Foaia pentru minte anima şi literatură,
Braşov, 1860, nr. 42, p. 315-317
B. A. P. 2980

Conferinţiele înveţiatoresci din Protopopiatulu I alu


Brasiovului, Satulungu 22 august 1867, în Telegraful
Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 72, p. 285
B. A. P. 95

Congresul naţiunale românu, în Concordia, Pesta, 1863,


an III, nr. 12-159, p. 45
B. A. P. 4051

Congresulu séu conferinţi’a naţională, în Concordia,


Pesta, 1863, an III, nr. 34-181, p. 135-137
B. A. P. 4051
Congresulu séu conferinţi’a naţională, în Concordia,
Pesta, 1863, an III, nr. 36-183, p. 143-14
B. A. P. 4051

Congresulu séu conferinţi’a naţională, în Concordia,


Pesta, 1863, an III, nr. 37-184, p. 147-148
B. A. P. 4051

Congresulu séu conferinţi’a naţională, în Concordia,


Pesta, 1863, an III, nr. 38-185, p. 151-153
B. A. P. 4051

Conspectu despre P. T. membrii fundatori, ordinari şi


onorari ai Asociaţiunei transilvane române pentru
literatur'a română şi cultur'a poporului românu cum şi
despre ofertele intrate în favoarea aceleiaşi dela prima
urdire la a V-a adunare generale ţienute la Abrudu în
anulu 1865, Sibiu, 1866
B. A. 311037-311038; 96682-96683

Constantinescu, Alexandru. Andrei Şaguna canonist, în


Mitropolia Banatului, Timişoara, 1973, an XXII, nr. 7-9,
p. 435-441
B. F. T.

Constantinescu, Alexandru. Dreptul canonic în opera


lui Şaguna, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti,
1973, nr. 7-8, p. 875
B. A.

Contor, Doina. Telegraful Român, 1907 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 8, 11
B. A. 327118
Contribuţii la istoria culturală şi politică a epocii lui
Şaguna, în Convorbiri Literare, Iaşi, 1908, an 42, nr. 7, p.
94
B. A. P. 2336

Copia d’in Protocolulu Congresului naţiunale…în


Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 31-178, p. 123-124; nr.
32-179, p. 127-128
B. A. P. 4051

Coposu, Corneliu. Preşedintele Şaguna, în Ardealul,


Bucureşti, 1943, an III, nr. 27, p. 1
B. A. Nr. inv. 46721

Corespondenţe (serbări în memoria metropolitului


Şaguna), în Telegraful Român, Sibiu, 1903, an LI, nr.
135, p. 550-551
B. A. P. 128

Corespondenţe particulare ale Telegrafului Român, în


Telegraful Român, Sibiu, 1883, an XXXI, nr. 18, p. 71-
72; nr. 86, p. 345; nr. 144, p. 2
B. A. P. 109

Corespondenţe particulare ale Telegrafului Român, în


Telegraful Român, Sibiu, 1879, an XXVII, nr 34, p. 135
B. A. P. 105

Corespondenţe particulare ale Telegrafului Român, în


Telegraful Român, Sibiu, 1878, an XXVI, nr. 141, p.
562-563
B. A. P. 104
Corespundinţie, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr.14, p.
53-55
B. A. P. 4049

Corespundinţie, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr. 39, p.


158
B. A. P. 4049

Corneanu, Nicolae. Tradiţia şaguniană, în Revista


Teologică, Sibiu, 1993, an 3, nr. 2, p. 29-32
B. A. P. 2249

Crainic, Ion. La ziua sfântului Andreiu : Sibiu, 30


decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1905, an LIII, nr.
128, p. 533
B. A. P. 130

Crăciun, Casian. Da, Andrei, tu n-ai murit, în Telegraful


Român, Sibiu, 1987, an 135, nr. 45-46, 47-48, p. 5
B. A. II 9530

Crăciunescu, Aurel. Mitropolitul Andreiu şi Sf.


Scriptură, în Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-
10, p. 440-457
B. A. P. 2242

Cristea, Miron. Cuvântarea părintelui Dr. Elie Miron


Cristea, ţinută în catedrala română din Sibiiu la sfânta
liturgie din 12 Octomvrie 1909, celebrată din incidentul
deschiderii adunării generale a Asociaţiunii, în Revista
Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 404-409
B. A. P. 2242

Cristea, Miron. Cuvântarea Prea Sânţiei Sale Dr. E.


Miron Cristea la sânţirea bisericii din Vârşeţ, 23 mai
1913, în Foaia Diecezană, Caransebeş, 1913, an XXVIII,
nr. 21, p. 4-5
B. A. P. 1274

Crişan, Eugenia. Amiculu Scolei, scriptura pedagogică


pentru înveţiatori, educatori şi toţi bărbaţii de scola
redicată de V. Romanu, Sibiu, 1860-1865 : indice
bibliografic analitic, Sibiu, 1996
B. A. 431297-431298

Crişan, Eugenia. Tribuna 1890 : indice bibliografic


analitic, Sibiu, 1992
B. A. 401454-401458; 403812-403813

Crişan, Eugenia. Tribuna 1891 : indice bibliografic


analitic, Sibiu, 1995
B. A. 428679-428681

Cum a lucrat Şaguna : un răspuns pentru Patria, în


Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, p. 1
B. A. N. 881

Cum era Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1908, an


LVI, nr. 139, p. 573-575
B. A. P. 133

Cum stă lumea şi ţara. Serbările dela Sibiiu şi Răşinari,


în Unirea poporului, Blaj, 1923, an V, nr. 28, p. 1-2
B. A. II 1164

Cum va decurge sărbătorirea lui Şaguna, în Lumina


Satelor, Sibiu, 1923, an II, nr. 23, p. 3
B. A. P. 3898
Cunescu, Gheorghe. Eminescu despre Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1989, an 137, nr. 3-4, p. 2-3
B. A. II 9532

Cunţan, Maria. Andreiu, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca,


1923, an III, nr. 843, p. 1
B. A. N. 881

Cunţan, Maria. Cântări ocasionale dedicate


Metropolitului Şaguna colectate şi arangeate de Maria
Cunţanu, Sibiiu, 1898
B. A. 5

Cunţan, Maria. Obolul săracului la monumentul


Marelui Andreiu, în Transilvania, Sibiu, 1899, an XXX,
nr. 1-2, p. 44
B. A. P. 631

Cunţan, Maria. Pentru lege : Anastasia Saguna. Fiul


ei., în Transilvania, Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7, p. 248-
249
B. A. P. 734

Cunţan, Maria. Pentru lege : 1. Anastasia Şaguna. 2.


Fiul ei. 3. Asfinţit, în Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr.
20, p. 457-458
B. A. P. 3754

Cunţanu, Dimitrie. Mitropolitul Andreiu, ca păstor, în


Revista Teologică, Sibiu, 1908, an II, nr. 5, p. 191-196
B. A. P. 2241

Cunţanu, Dimitrie. Personalitatea mitropolitului


Andreiu, în Revista Teologică, Sibiu, 1908, an II, nr. 6, p.
241-246
B. A. P. 2241

Cunţanu, Dimitrie. Religiozitatea şi moralitatea


mitropolitului Andreiu, în Revista Teologică, Sibiu, 1908,
an II, nr. 12, p. 453-460
B. A. P. 2241

Curea, Patriciu. Mitropolitul Andrei Şaguna, în Foaia


noastră ilustrată, Cluj-Napoca, 1931, an VI, nr. 2, p. 1
B. A. N 1390

Curelaru, Vicenţiu. Mitropolitul Andrei Şaguna şi


negustorii greci din Sibiu şi Braşov, în Telegraful
Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 13-16, p. 3, 6
B. A.; B. F. T.

Curticăpeanu, Vasile. Caracterul European şi


modernizator al concepţiei şi activităţii Astrei până la
unirea din 1918, în Astra 1861-1950. 125 de ani de la
înfiinţare, Sibiu, 1987, p. 81-82
B. A. 427750-427751

Cuţitul cu două tăişuri, în Dreptatea, Braşov, 1905, an I,


nr. 5, p. 1-2
B. A. P. 13

Cutova, I. Cerc vicios, în Vieaţa Universitară, Cluj-


Napoca, 1944, an 3, nr. 5, p. 2
B. A. P. 4244

Cuvântarea M. S. Regelui la banchetul dela “Urania”, în


Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an 86, nr. 145, p. 1
B. A. P. 4761

Cuvântarea M. S. Regelui la semicentenarul lui Şaguna,


în Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 42, p. 1
B. A. P. 148

Cuvântarea M. S. Regelui rostită la serbările lui Şaguna,


în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 28, p. 1
B. A. P. 3898

Cuvântarea rostită la mormântul adormitului întru


Domnul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Şaguna cu
ocazia pelerinajului din 31 mai de dl. Ministru de culte şi
instrucţiune publică P. P. Negulescu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1920, an LXVIII, nr. 28, p. 3-4
B. A. P. 145

Cuvent rostit la actul festiv, ţinut la 15 iunie 1898 în


Sibiu din incidentul aniversării a 25-a dela mortea
archiepiscopului şi metropolitului Andreiu baron de
Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 19, p.
301
B. A. P. 598

Cuventare rostită la şedinţa publică în presara de 30


Noemvre, ziua Apostolului Andreiu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1878, an XXVI, nr. 141, p. 563-564
B. A. P. 104

Cuventare rostită la şedinţa publică în presara de 30


Noemvre, ziua Apostolului Andreiu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1878, an XXVI, nr. 142, p. 566-567
B. A. P. 104
Cuventarea cea ţienu’o abiturientulu Ilariu Duvlea la
podulu Turcului Eselenţiei Sale P. Episcopu Andreiu
Baronu de Siaguna cu ocasiunea escursiunei sale la
Zernesci, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 62,
p. 243
B. A. P. 90

Cuventarea Preacuvioşiei Sale P. Nicolae Popea,


archimandrit şi vicariu archiepiscopesc, rostită cu
ocasiunea parastasului dela 16 iunie a. c., în Telegraful
Român, Sibiu, 1883, an XXI, nr. 70, p. 279-280
B. A. P. 109

Cuvîntare rostită de d. g-ral A. Anastasiu în numele Ligii


Culturale, la serbarea de la Sibiu pentru comemorarea
semicentenarului morţii Mitropolitului Andrei Şaguna, în
ziua de 12 iulie 1923 - 29 iunie s. v., în Neamul
Românesc, Bucureşti, 1923, an XVIII, nr. 157, p. 1-2
B. A. I 41389

Dabija, Anca. Telegraful Român, 1908 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 45, 53
B. A. P. 327171

Dar pentru fondul de binefaceri al societăţii de lectură


Andreiu Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1897, an I,
nr. 9, p. 142
B. A. P. 597

David, Liviu. Testamentul Mitropolitului Andrei Şaguna,


în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1985, an XXX, nr. 1-2,
p. 733-742
B. A. I 18189
Dărâmarea operei lui Şaguna, în Convorbiri literare,
Iaşi, 1910, an 44, vol. 2, nr. 7, p. 730 [Situaţia şcolilor
româneşti din Ardeal]
B. A. P. 2338-2339

De ce n’a vorbit d. Maniu la serbările pentru


comemorarea lui Şaguna : o relaţie a oficiosului
partidului naţional, în Universul, Bucureşti, 1923, an
XLI, nr. 192, p. 3
B. A. II 1324

Decursul întăii adunări generale a Asociaţiunei


Transilvane pentru literatura română şi cultura
poporului român, ţinută la Sibiu în 4 noiembrie 1861, în
Amiculu scolei, Sibiu, 1861, an 2, nr. 43, p. 345-346
B. A. P. 1062

De la Asociaţia clerului lui Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1934, an LXXXII, nr. 10, p. 3; nr. 13, p. 2
B. A. P. 159

De la dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1865, an


V, nr. 90-449, p. 365
B. A. P. 4053

De la dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1865, an


V, p. 385-386
B. A. P. 4053

De la dieta Transilvaniei : Adres’a regaliştiloru şi


deputaţiloru români de la dieta din 1865, în Concordia,
Pesta, 1865, an V, nr. 98-457, p. 398
B. A. P. 4053
De la dieta Transilvaniei : siedinţia din 21 oct., în
Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 83-337, p. 334-335
B. A. P. 4052

De la dieta Tramsilvaniei, Tergulu Mureşiului 1865, în


Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 97-456, p. 394-395
B. A. P. 4053

De la dieta Transilvaniei : vorbirea dlui căpitanu


supreme Alecsandru Bohatielu, în Concordia, Pesta,
1865, an V, nr. 100-459, p. 407-408
B. A. P. 4053

De la Hunedoara. Corespondenţa, în Telegraful Român,


Sibiu, 1922, an 70, nr. 100-101, p. 6 [Serată culturală
organizată de despărţământul Hunedoara al Asociaţiunii
Astra. Părintele protopop A. Ludu ţine o conferinţă
despre trei Andrei : Şaguna, Mureşeanu şi Bârseanu]
B. A. P. 147

De lângă Tergulu-Mureşul în iulie 1873, în Federaţiunea,


Pesta, 1873, an VI, nr. 56-781, p. 217
B. A. P. 4037

Dela adunarea generală a Asociaţiunii, în Albina, Viena,


1866, an I, nr. 58, p. 2
B. A. P. 4039

Dela Adunarea generale a Asociaţiunei Transilvane


pentru literatur’a şi cultur’a poporului românu ţienută la
Clusiu în 14/26 şi 15/27 augustu 1867, în Concordia,
Pesta, 1867, an VII, nr. 65-531, p. 257
B. A. P. 4055
Dela dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1865, an
V, nr. 94-453, p. 381
B. A. P. 4053

Dela încoronarea din 1867, în Telegraful Român, Sibiu,


1916, an 63, nr. 98, p. 396
B. A. P. 141

Dela seminar, în Telegraful Român, Sibiu, 1908, an LVI,


nr. 58, p. 237
B. A. P. 133

Dela serbarea Iubileului, în Telegraful Român, Sibiu,


1871, an XIX, nr. 70, p. 280
B. A. P. 99

Dela serbările centenare, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 110, p. 460
B. A. P. 134

Dela serbările centenare : Discursul protopresbiterului


dr. I. Stoia la desvălirea bustului lui Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 109, p. 456
B. A. P. 134

Dela Serbările Şaguna, în Clujul, Cluj-Napoca, 1923, an


I, nr. 15, p. 2
B. A. N. 288

Dela Sibiu, 12 mai, în Gazeta de Transilvania, Braşov,


1849, an XI, nr. 37, p. 153
B. A. P. 4685

Densuşianu, Aron. Comitetulu naţiunalu permaninte, în


Concordia, Pesta, 1867, an VII, nr. 12-579, p. 47-48
B. A. P. 4055

Densuşianu, Aron. Conferinţia din Alba Iulia, în


Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 103-566, p. 438
B. A. P. 4054

Deputaţiunea română bisericească în Viena, în


Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 20, p. 75-76; nr.
21, p. 79-80
B. A. P. 90

Deputaţiunea Română în Viena, în Concordia, Pesta,


1862, an II, nr. 19-63, p. 75; nr. 20-64, p. 77
B. A. P. 4050
Deputaţiunea română, în Telegraful Român, Sibiu, 1862,
an X, nr. 23, p. 87-88
B. A. P. 90

Despărţământul Orăştie al Astrei a ţinut în 8 iulie o


adunare generală extraordinară pentru a sărbători
aniversarea a 50-a a morţii marelui Metropolit Şaguna,
în Solia dreptăţii şi Gazeta Hunedoarei, Hunedoara, 1923,
an III, nr. 29, p. 3
B. A. I 1251

Despre denumirea episcopului românilor neuniţi din


Ardeal, în Foaie pentru minte, anima şi literatură, Braşov,
1848, nr. 12, p. 90-92
B. A. P. 2977

Despre esamenele la scolele române în Brasiovu, în


Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 5, p. 213
B. A. P. 95
Diaconovici, Cornel. Andreiu baron de Siaguna, în
Enciclopedia Română, tom III, Sibiu, 1904, p. 947-949
B. A. 244740

Dieta Ardelului, în Telegraful Român, Sibiu, 1903, an LI,


nr. 73, p. 299
B. A. P. 128

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


66-213, p. 263-264
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


67-214, p. 267-270
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


68-215, p. 275-276
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


69-216, p. 280-282
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


70-217, p. 285-287
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


71-218, p. 289-292
B. A. P. 4051
Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.
72-219, p. 293-298
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


73-220, p. 299-304
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


83-230, p. 357-361
B. A. P. 4051

Dieta Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr.


84-231, p. 363-365
B. A. P. 4051

Din anii ultimi ai vieţii Mitropolitului Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 51-53, p. 9-
10
B. A. P. 148

Din Ardealu, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr. 9, p. 35-


36
B. A. P. 4049

Din Ardealu, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr. 12, p.


46-47
B. A. P. 4049

Din Ardealu, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr. 13, p. 52


B. A. P. 4049

Din Ardealu, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 35-79,


p. 137
B. A. P. 4050

Din Ardealu, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 39-83,


p. 155
B. A. P. 4050

Din Banat, în Gazeta de Transilvania, Braşov, 1848, an


XI, nr. 6, p. 17-18
B. A. P. 4685

Din corespondenţa lui Şaguna, în Conştiinţa


Românească, Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 24, p. 2
B. A. N. 677

Din corespondenţa lui Şaguna, în Luceafărul, Sibiu,


1909, an VIII, nr. 20, p. 460-461.[Sunt reproduse 8
scrisori din corespondenţa purtată de mitropolitul român
cu Academia Română, Societatea “Transilvania” pentru
ajutorul studenţilor români, Alexandru Papiu Ilarian,
contele Széchenyi Ştefan, baronul Eötvös Iosif, contele
Lonyay M.]
B. A. P. 3754

Din corespondenţa lui Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1905, an 52, nr. 126, p. 527
B. A. P. 130

Din Cottulu Huniadorei ziua de 7 Macavei, în Concordia,


Pesta, 1864, an IV, nr. 66-320, p. 266-267
B. A. P. 4052

Din Diet’a ardelenă : siedinti’a a XXXV din 25


septembre 1863, în Amiculu scolei, Sibiu, 1863, an IV,
nr. 39, p. 297-303
B. A. P. 1064

Din faptele mitropolitului Şaguna, în Lumina Satelor,


Sibiu, 1923, an II, nr. 26, p. 3
B. A. P. 3898

Din incidentul împlinirii unui pătrar de veac dela mortea


marelui archiepiscop şi metropolit Andreiu s-au arangiat
următorele serbări : Parastas. Şedinţa festivă. Act festiv.
Parastas solemn, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II,
nr. 12-13, p. 206-207
B. A. P. 598

Din îndemnurile lui Şaguna : la meşteşuguri turmă


iubită, la meşteşuguri, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an
II, nr. 26, p. 3
B. A. P. 3898

Din îndemnurile lui Şaguna : rugaţi-vă lui Dumnezeu să


dea pace în lume şi în casă, în Lumina Satelor, Sibiu,
1923, an II, nr. 28, p. 4
B. A. P. 3898

Din prilejul unei comemorări : cincizeci de ani e la


moartea întâiului preşedinte al Asociaţiunii, în Unirea,
Blaj, 1923, an XXXIII, nr. 28, p. 2-3
B. A. P. 4600

Din Sălişte la ziua Sfântului Andrei, în Telegraful


Român, Sibiu, 1913, an 60, nr. 129, p. 522-523
B. A. P. 138

Din Sebeşul Săsesc : întâmplări şi fapte, 25 decembrie


1905, în Telegraful Român, Sibiu, 1905, an LIII, nr. 135,
p. 562
B. A. P. 130

Din Transilvania, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr.


97-560, p. 413-414
B. A. P. 4054

Din “Unirea”, în Telegraful Român, Sibiu, 1909, an


LVII, nr. 110, p. 460 [Articolul se referă la discursul
rostit de Eusebiu Roşca cu ocazia seratei festive de la
seminarul Andreian]
B. A. P. 134

Din vieaţa lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu, 1898,


an VI, nr. 26, p. 309
B. A. P. 273

Din vieaţa mitropolitului Şaguna, în Lumina Satelor,


Sibiu, 1923, an 2, nr. 26, p. 3
B. A. P. 3898

Dinu, C. Sărbătorirea memoriei lui Şaguna, în Carpaţii,


Braşov, 1923, an. III, nr. 189, p. 2
B. A. II 1739

Dinu, I. Mitropolitul Andreiu Şaguna şi creşterea


clerului, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 4-
6, p. 229-234
B. A. P. 2249

Direcţia nouă în poezia şi proza română, în Titu


Maiorescu, Critice, Bucureşti, 1984, p. 136
B. A. 333381-333384
Discursul dlui Iuliu Maniu ţinut în ziua de 12 iulie la
şedinţa solemnă de comemorare a fericitului Arhiepiscop
şi Mitropolit Andrei Şaguna, în Foaia diecezană,
Caransebeş, 1923, an XXXVIII, nr. 27, p. 1-2
B. A. P. 1284

Dispoziţiunile de înmormântare ale lui Şaguna, în


Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12101, p. 2
B. A. II 5095

Dnevnikul sîrbescu şi reprezentaţia deputaţiunei


româneşti în causa Mitropoliei, în Telegraful Român,
Sibiu, 1862, an X, nr. 27, p. 103-104
B. A. P. 90

Dobra, N. I. 2008 – an comemorativ Andrei Şaguna, în


Tribuna, Sibiu, 2008, an CXXIV, nr. 5277, p. 17
B. A.

Dobra, N. I. Comemorare Andrei Şaguna : “Trebuie


socotit printre cei mai mari bărbaţi ai istoriei noastre
naţionale”, în Tribuna, Sibiu, 2003, an 119, nr. 3753, p. 9
B. A. II 13606

Dobrei, Florin. Însemnările inedite ale preotului


hunedorean Iosif Oprean privitoare la mitropolitul
Andrei Şaguna, în Îndrumătorul bisericesc, Sibiu, 2008,
an 156, p. 205-209
B. A.

Dobrescu, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna,


Bucureşti, 1909
B. A. 7253
Dobrescu, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna, în
Conştiinţa Românească, Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 24,
p. 1-3
B. A. N. 677

Dobrescu, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna. în


Convorbiri literare, Iaşi, 1908, an 42, nr. 12, p. 554-570
B. A. P. 2336

Dobrescu, Nicolae. O influenţă a organizării bisericeşti


a lui Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1903, an III,
nr. 9-10, p. 422-425
B. A. P. 2242

Documente istorice. Acte privitoare la Evreta Şaguna,


fratele mitropolitului Andreiu. Acte privitoare la
Ecaterina Şaguna, sora mitropolitului Andreiu, în
Transilvania, Sibiu, 1910, an XLI, nr. 5, p. 360-372
B. A. P. 642

Documente istorice. Acte privitoare la lupta Anastasiei


Şaguna pentru apărarea copiilor săi şi a credinţei
strămoşeşti, în Transilvania, Sibiu, 1910, an XLI, nr. 4, p
184-194
B. A. P. 642

Documente istorice. Acte privitoare la reîntoarcerea lui


Atanasiu Şaguna în sînul bisericii strămoşeşti, în
Transilvania, Sibiu, 1910, an XLI, nr. 6, p. 455-461
B. A. P. 642

Donaţiune pentru Muzeul istoric şi etnografic. [Lista


scrisorilor (Alecsandri, Şaguna, Picot etc. ) donate de
Iosif Sterca Şuluţiu], în Transilvania, Sibiu, 1905, an
XXXVI, p. 24
B. A. P. 637

Două documente bisericesci din 1850, în Foaia pentru


minte, anima şi literatură, Sibiu, 1863, nr. 8, p. 57-59
B. A. P. 2975

Dragoman, Corneliu. In memoriam. Mitropolitul Andrei


Şaguna, în Tribuna, Sibiu, 1998, an 114, nr. 2222, p. 1,
11
B. A. II 10304

Dragomir, Silviu. André Şaguna et Joseph Rajacici, în


Balcania, Bucureşti, 1943, an VI, p. 242-282
B. A. I 39772

Dragomir, Silviu. Studii privind istoria revoluţiei


române de la 1848, Cluj-Napoca, 1989, p. 158
B. A. 383753-383754

Droc, Ion. Concepţia economică a lui Andrei Şaguna, în


Astra 1861-1991. Asociaţiunea Transilvană pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Sibiu,
1992, p. 85-91
B. A. 425006-425007

Dron, C. Valoarea actuală a canoanelor, Bucureşti,


1928, p. 14
B. A. 32543; 29058

Dumbravă, Fl. Şaguna şi grija cărţii, în Viaţa ilustrată,


Cluj-Napoca, 1942, an IX, nr. 5, p. 27-28
B. A. I 21584
Dumitreasa, Petru. Unitatea religioasă a românilor
ardeleni în lumina hotărârilor istorice din 1848, în
Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr. 11-12, p. 3-4
B. A. II 9541

Dunăreanu, Elena. Almanahuri, anale, anuare sibiene,


Sibiu, 1971, p. 33, 57, 80-81, 100-101
B. A. 208051-208055

Dunăreanu, Elena. Calendarele româneşti sibiene


(1793-1970), Sibiu, 1970, p. 64-65, 67, 70-72, 88, 96,
108, 110, 128, 133
B. A. 199752

Dunăreanu, Elena. Literatura în Telegraful Român


(1853-1973), Sibiu, 1973, p. 21, 59-60, 64, 74, 76-77,
79, 82-83, 93-94, 149, 154-156, 218
B. A. 235737-23573

Dunăreanu, Elena; Popa, Aurelia. Cartea românească


sibiană, Sibiu, 1979, p. 36-38, 40, 42-43, 45-46, 48, 50,
53-60, 62-64, 66, 70, 72-73, 80, 88, 101, 104, 126, 138-
139, 141-142, 145-146, 148, 159, 166
B. A. 297555-297559; 365837

După 46 de ani, în Telegraful Român, Sibiu, 1919, an


LXVII, nr. 60, p. 1-2
B. A. P. 144

După 50 de ani. Ziua Marelui Andrei, în Telegraful


Român, Sibiu, 1919, an 66, nr. 112, p. 1
B. A. P. 144
După 70 de ani dela moartea lui Andrei Şaguna, în Foaia
Diecezană, Caransebeş, 1943, an LVI, nr. 27, p. 1
B. A. P. 3170

Egyed A. Situaţia demografică a judeţului Cluj între anii


1857-1910, în volumul Civilizaţie medievală şi modernă
românească. Studii istorice, îngrijit de Nicolae Edroiu,
Aurel Răduţiu, Pompiliu Teodor, Cluj Napoca, 1985, p.
63, 176
B. A. 349285-349287

Eminescu despre Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1923, an LXXI, nr. 51-53, p. 5
B. A. P. 148

Episcopiile noue, în Telegraful Român, Sibiu, 1903, an


LI, nr. 115, p. 469
B. A. P. 128

Episcopul Andrei Şaguna arată poporenilor săi că s’a


şters iobăgia, în Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 187, p.
2
B. A. II 1739

Episcopul Andrei Şaguna arată poporenilor săi că s-a


şters iobăgia, în Adevărul literar şi artistic, Bucureşti,
1923, an VI, nr. 136, p. 3
B. A. P. 4438

Erbiceanu, Constantin. Corespondenţa privitoare la


relaţiile lui Şaguna cu arhiereii din Ţara Românească şi
Moldova, în Biserica ortodoxă română, Bucureşti, 1909,
an XXXIII, p. 731-745
B. F. T.
Erbiceanu, Constantin. Jubileul centenar pentru marele
mitropolit al Sibiului Andrei Baron de Şaguna, în
Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1909, an XXXIII,
p. 726-730
B. F. T.

Erbiceanu, Constantin. Rolul cultural-bisericesc al lui


Andrei Şaguna, în Adevărul literar şi artistic, Bucureşti,
1923, an VI, nr. 136, p. 3
B. A. P. 4438
Escelenti’a Sa, părintele Metropolitu Andreiu b. Siaguna,
în Albina, Viena, 1871, an VI, nr. 41, p. 2
B. A. P. 4044

Escelenţia sea Arhiepiscopulu şi Metropolitulu Andreiu,


baron de Şaguna…, în Calendariu pe anul comun dela
Hristos 1875. Întocmit după gradurile şi clima Ungariei,
Ardealului, Bănatului, Romăniei şi Moldovei. Anul al
douăzeci şi patrulea. Sibiiu, 1875, p. 49-57

Escelenţia sea Arhiepiscopulu şi Metropolitulu Andreiu


baronu de Şaguna, în Calendariu pe anul visect dela
Hristos 1876. Întocmit după gradurile şi clima Ungariei,
Ardealului, Banatului şi Romăniei. Anul al douăzeci şi
cincilea, Sibiu, 1876, p. 48-63

Escelenţia sea Arhiepiscopulu şi Metropolitulu Andreiu,


baronu de Şagun’a.(Fine) în Calendariu pe anul visect
dela Hristos 1877. Întocmit după gradurile şi clima
Ungariei, Ardealului, Bănatului şi Romăniei. Anul al
douăzeci şi şeselea. Sibiiu, 1877, p. 47-63
Expoziţiunea etnografică şi istorică - culturală a
Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura
poporului român : Sibiu, 19 Aug. - 14 Sept. 1905, Sibiu,
1906, p. 24-25, 31, 33
B. A. 96684

Evuţian, Ioan. Cum să întrebuinţăm talanţii, în Biserica


şi Şcoala, Arad, 1923, an XLVII, nr. 26, p. 5-6
B. A. P. 3415
Fagure, Emil D. Provocaţiunea dela Sibiu, în Lupta,
Bucureşti, 1923, an II, nr. 474, p. 1
B. A. Nr. inv. 73168
Familia regală la comemorarea Mitropolitului Şaguna,
în Tribuna, Oradea-mare, 1923, an V, nr. 27, p. 1
B. A. II 1101

Faur, Preot Augustin. O mamă vrednică : Anastasia


Şaguna, Cluj-Napoca, 1943
B. A. 97506

Făgărăşanul, Lucian. Din preocupările culturale ale


mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1983, an 131, nr. 21-24, p. 1, 3
B. A. II 9526

Feldioara, 9 aprilie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862,


an X, nr. 34, p. 131
B. A. P. 90

Festivitatea instalării Preasăntiei Sale, Părintelui


Archiepiscopu şi Metropolitu Procopiu Ivacicoviciu, în
Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 58, p. 273-276
B. A. P. 3345
Festivitatea Jubileului de 25 de ani dela începerea
Arhipăstoriei Ecselenţei Sale Presănţitului Arhiepiscopu
şi Metropolitu Andreiu Bar. de Şaguna în biserica
română ortodocsă din Transilvani’a şi Ungari’a.
(Estrasu din Tel. Rom.), în Calendariu pe anul bisect
dela Hristos 1872. Întocmit după Gradurile şi clima
Ungariei, a Ardealului, Bănatului, Romăniei şi a
Moldovei. Anul al douăzeci şi unulea. Sibiiu p. 69-72

Festivitatea jubileului, în Telegraful Român, Sibiu, 1871,


an XIX, nr. 68, p. 274-275; nr. 69, p. 276-277
B. A. P. 99

Festivităţile de la Sibiu : Serbările dela şcoala de


Cavalerie. Plecarea cortegiului la Răşinari. Parastasul.
Cuvântarea I. P. S. S. Mitropolitul primat Miron Cristea.
Cuvântarea primului ministru. Banchetul, în Timpul,
Bucureşti, 1923, an 23, nr. 109, p. 2
B. A. P. 4859

Festivităţile dela Răşinari : La mormântul lui Şaguna.


Cuvântări, în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr.
12101, p. 3
B. A. II 5095

Festivităţile dela Sibiu : Comemorarea mitropolitului


Andrei Baron de Şaguna. Cuvântarea dlui. Preşedinte al
Consiliului de miniştri la mormântul marelui ierarh dela
Răşinari. Festivalul religios dela catedrala mitropolitană
din Sibiu. Banchetul oferit de mitropolitul Ardealului.
Cuvântul M. S. Regelui, în Viitorul, Bucureşti, 1923, an
XV, nr. 4602, p. 1-2
B. A. II 79
Festivităţile dela Sibiu : Prânzul de la Şcoala de
cavalerie. Şedinţa comemorativă a Partidului Naţional.
Banchetul oferit de Mitropolitul Ardealului, în Adevărul,
Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12102, p. 3
B. A. II 5095

Floca, Ioan. Primul manual românesc de Drept canonic


(Elementele Dreptului canonic de Andrei Şaguna, Sibiu,
1854), în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1957, an II, nr. 5-
8, p. 478-489
B. A. I 18058

Flueraru, Lucia. Foaia Poporului, 1913 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 27
B. A. 327413

Fratesiu, Toma. O aducere aminte de ziua 30 novembre,


Braşov, 1890
B. A. 3020

Fraţii noştri dela Blaj n’au vrut să ia parte la serbările


lui Şaguna, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II, nr. 28,
p. 2
B. A. P. 3898

Frenţiu, Valeriu. Activitatea şcolară a lui Şaguna, în


Crişul Negru, Beiuş, 1936, an I, nr. 1, p. 11-16
B. A.

Fundaţiunea Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1908,


an LVI, nr. 54, p. 223
B. A. P. 133

Furtuna, Dumitru. Şaguna şi Biblia lui Eliad, în Drum


drept, Craiova, 1915, an X, p. 370-372
B. A. P. 3583

Gan, Vasile. Cuvânt panegiric la solemnitatea fericitului


Arhiepiscop şi Mitropolit Andreiu baron de Şaguna, în
Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 415-
422
B. A. P. 2242

Gastone, Niculaie. Corifei ai Astrei, Andrei Şaguna, în


Foaia Poporului, Sibiu, serie nouă, 1991, p. 3
B. A. I 30175

Gastone, Niculaie. O personalitate complexă, Andrei


Şaguna, 1809-1873, în Foaia Poporului, Sibiu, 1993, an.
III, nr. 4, p. 1
B. A. I 30175

Gavrilă, Sanda. Foaia Poporului, 1946-1947 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 4, 33
B. A. 327414

Gazeta Transilvaniei 1860-1865 : în zorii erei


constituţionale, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1908, an
LXXI, număr jubiliar, p. 81-85
B. A. P. 4740

Gazeta Transilvaniei dela 1850 încolo : în zorii


absolutismului, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1908, an
LXXI, număr jubiliar, p. 49-53
B. A. P. 4740

Gătianu, G. Checi’a Română, 1 decembrie v. 1867, în


Albina, Viena, 1867, an II, nr. 135, p. 3
B. A. P. 4040

Găvănescu, Ion. Corespondenţă inedită între Andrei


Şaguna şi Gherasim Raţ, episcopul Aradului, în Tribuna
română, Arad, 1943, an I, nr. 95, p. 7
B. A. II 1033

Găvănescu, Ion. Din corespondenţa inedită a lui Andrei


Şaguna, în Tribuna română, Arad, 1943, an I, nr. 97, p. 2
B. A. II 1033

Găvănescul, C. Din geniile neamului. Mihai Viteazul


(1558-1601). Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873).
Gheorghe Lazăr (1779-1823), Bucureşti, 1932
B. A. 48681

Gâlea. Andrei. Biserica din Porceşti, Sibiu, 1995

Gârboviceanu, Petre. Centenarul marelui mitropolit


Andrei Şaguna, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti,
1909, an XXXIII, p. 721-725
B. F. T.

Gârboviceanu, Petre. Viaţa Mitropolitului Andrei


Şaguna, în Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, 1923, an
VI, nr. 136, p. 3
B. A. P. 4438

Georgescu, Ion; Russu, Octavian. Semicentenarul


morţii lui Andreiu Şaguna : Către despărţămintele,
agenturile şi membrii Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului român (Astra) precum şi
către marele public românesc, în Transilvania, Sibiu,
1923, an 54, nr. 6-7, p. 287-289
B. A. P. 734

German, Ştefan. Andreiu baron de Şaguna, în Biserica


şi Şcoala, Arad, 1912, an XXXVI, nr. 50, p. 4-5; nr. 51,
p. 4-5
B. A. P. 3411

Gheorghiţă, Liliana. Telegraful Român, 1909 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 6
B. A. P. 327115

Gherman, Septimiu P. Şcoala Şaguniană, şcoală a


poporului, în Revista Teologică, Sibiu, 1946, an XXXVI,
nr. 3-4, p. 210-228
B. A. P. 2272

Ghibu, Onisifor. Ce ar cere Şaguna dela cei cari îl


comemorează astăzi?, în Revista Teologică, Sibiu, 1923,
an XII, nr. 6-7, p. 193-195
B. A. P. 2249

Ghibu, Onisifor. Corespondenţa lui Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1905, an LIII, nr. 119, p. 499;
nr. 120, p. 503; nr. 122, p. 511; nr. 123, p. 515; nr. 125, p.
523; nr. 126, p. 527; nr. 127, p. 531; nr. 128, p. 539
B. A. P. 130

Ghibu, Onisifor. Meminisse invabit…, în Telegraful


Român, Sibiu, 1905, an LIII, nr. 64, p. 271
B. A. P. 130

Ghibu, Onisifor. Viaţa şi organizaţia bisericească şi


şcolară din Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1915
B. A. 12469
Ghica, Alexandru. Vieaţa şi activitatea arhiepiscopului
şi mitropolitului Andreiu baron de Şaguna, Bucureşti,
1899

Ghiţia, Iacob. Un trimis al lui Dumnezeu, în Basarabia,


Bucureşti, 1943, an III, nr. 601, p. 1, 5
B. A. N. 527

Goga, Octavian. La groapa lui Şaguna, în Precursori,


Bucureşti, 1930, p. 181-193
B. A. P. 223048

Goga, Octavian. La groapa lui Şaguna, în Beiuşul,


Beiuş, 1923, an III, nr. 27-28, p. 1-2
B. A. M. 3043

Goga, Octavian. La groapa lui Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 21-24, p. 1-2
B. A.; B. F. T.

Goga, Octavian. Mijloacele de propagandă literară şi


culturală ale Asociaţiunii şi dezvoltarea lor, în
Transilvania, Sibiu, 1911, an 50, nr. 4, p. 349-392
B. A. P. 643

Gogâlea, Dorin. Patrimoniu : totul era făcut, şi El s-a


apucat de Toate, în Accent, Sibiu, 2003, an 2, nr. 59, p. 7
B. A. II 14179

Gotcu, Econom Ion. La iubileul de 50 de ani dela


moartea Marelui Mitropolit al Ardealului Andreiu
Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-
7, p. 205
B. A. P. 2249

Goţea, Monica. Telegraful Român, 1910 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 6, 38-39
B. A. 327162

Grama, Alexandru. Cestiuni din dreptul şi istoria


Bisericii româneşti unite. Studiu apologetic din
incidentul invectivelor “Gazetei Transilvaniei” şi a d-lui
Nicolau Deunsuşianu asupra Mitropolitului Vancea şi a
Bisericii Unite, Partea I, Blaj, 1893, p. 154-155

Grama, Alexandru. Instituţiile calvineşti în biserica


românească din Ardeal, Blaj, 1895, p. 58-61
B. A. 366872

Grama, Ana. “Să ne ridicăm dară mai sus de


toate”…Andrei Şaguna faţă în faţă cu Alexandru Şterca
Şuluţiu, în Revista Teologică, Sibiu, 1997, an 7, nr. 3, p.
156-164
B. F. T.

Grama, Ana. Andrei Şaguna. File dintr-un album


documentar, în Transilvania, Sibiu, 2003, nr. 5-6, p. 61-
71
B. A. II 12335

Grama, Ana. Episcopul Andrei Şaguna în primul


deceniu postpaşoptist. Contribuţii documentare I, în
Îndrumătorul bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 181-197
B. A.

Grama, Ana. Un episod al relaţiilor lui Andrei Şaguna


cu românii braşoveni, în Astra, Braşov, 2008, an III, nr.
16, p.7
B. A.

Grimm, Josef Ritter von. Carl Fürst zu Schwarzenberg,


Gouverneur von Siebenbürgen, Viena, 1861, p. 34

Gyémant, Ladislau. Mişcarea naţională a românilor din


Transilvania, între anii 1790-1848, Bucureşti, 1986, p.
158-159
B. A. 353983-353985

Hacker, Rosvita. Telegraful Român, 1911 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 38
B. A. 327164

Hamsea, Augustin. Din vieaţa pastorală a mitr. Şaguna,


Sibiu, 1909

Hamsea, Augustin. Mitropolitul Şaguna în


reprezentarea bisericii în afară, în Revista Teologică,
Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 396-403
B. A. P. 2242

Hannia, Ioan. Seminarul teologic şi pedagogic


Andreian, în Programa I a Institutului pedagogic-
teologic al Arhiedecezei…pentru anul şcolar 1884-1885,
Sibiu, 1885

Harti'a Înaltului Gubernu Regiu Transilvanu, cătră Ess.


Sea Episcopulu A. B. de Siagun'a, prin carea se aduce la
cunoscintia aprobarea statuteloru Asociaţiunei prin
Maiestatea Sea C. R. Apostolică, în Actele privitóre la
Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru
literatur'a română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu,
1862, p. 91-93
B. A. 94095-94100

Hăprean, Ioan. Telegraful Român, 1912 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 23, 25, 34
B. A. 327153

Hârbea, Emilia. Foaia Poporului, 1944 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 73
B. A. P. 327462

Helfert, Josef Alex von. Die Revision des ungarischen


Ausgleichs, Viena, 1876, p. 45

Hitchins, Keith. A Nation affirmed, Bucureşti, 1999


B. A. 446648

Hitchins, Keith. A Nation discovered, Bucureşti, 1999


B. A. 443903

Hitchins, Keith. Afirmarea naţiunii. Mişcarea naţională


românească din Transilvania 1860-1914, Bucureşti,
2001

Hitchins, Keith. Andrei Şaguna and the Restoration of


the Romanian Orthdox Metropolis in Transylvania 1846-
1868, în Balkan Studies, Tessaloniki, 1965
B. A. I 10040; 398025; C. A. O.

Hitchins, Keith. Andrei Şaguna şi revoluţia de la 1848,


în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1984, an XXIX, nr. 3-4,
p. 196-206
B. A. I 18184
Hitchins, Keith. Andrei Şaguna şi românii din
Transilvania în timpul decadei absolutiste, 1849-1859, în
vol. Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, Cluj,
1970, p. 13-58
B. A. 194061-194062; 386214

Hitchins, Keith. Andrei Şaguna - întemeietorul


Telegrafului Român, în Telegraful Român, Sibiu, 1978,
an 126, nr. 1-4, p. 3
B. A. II 9521

Hitchins, Keith. Andreiu Şaguna and Joseph Rajacic :


the Romanian and Serbian Churches in the decade of
absolutism, în Revue des etudes sud-est européennes,
Bucureşti, 1972, an X, nr. 3, p. 567-579

Hitchins, Keith. Andreiu Şaguna and the Romanians of


Transylvania during the Decade of Absolutism 1849-
1859, Munchen, 1966
B. A. 398025; C. A. O.

Hitchins, Keith. Biserică şi naţiune în gândirea lui


Andrei Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1993, an 3,
nr. 2, p. 39-44
B. A. P. 2249

Hitchins, Keith. Church and Nation in the Thought of


Andrei Saguna, în Colloquia, Cluj-Napoca, 1995, an 2,
nr. 1-2, p. 80-86

Hitchins, Keith. Conştiinţa naţională şi acţiune politică


la românii din Transilvania 1700-1868, Cluj-Napoca,
vol. 1, 1987, p. 191-206
B. A. 361579
Hitchins, Keith. Cultură şi naţionalitate în Transilvania,
Cluj, 1972
B. A. 386203

Hitchins, Keith. Laic şi ecleziastic în mişcarea naţională


românească din Transilvania (1830-1869), în vol.
Cultură şi naţionalitate în Transilvania, Cluj, 1972, p.
30-72
B. A. 386203

Hitchins, Keith. Ortodoxie şi naţionalitate : Andrei


Şaguna şi românii din Transilvania. 1846-1873; pref.
Prof. univ. dr. Pompiliu Teodor; trad. Prof. dr. Andrei
Jivi, Bucureşti, 1995, p. 204-230; [Exemplar cu dedicaţia
autografă a traducătorului]
B. A. 431022

Hitchins, Keith. Ortodoxy and Nationality. Andrei


Saguna and the Romanians of Transylvania. 1846-1873,
Cambridge, Massachusetts and London, England, 1977
B. A. 349671

Hitchins, Keith. Românii 1774-1866, Bucureşti, 1998


B. A. 434923-434927

Hitchins, Keith. The Early Career of Andreiu Şaguna


(1808-1849), Paris, 1965
B. A. 398694; C. A. O.

Hodorogea, Virginia Elena, Andrei Şaguna ctitor al


Astrei, în Foaia Poporului, Sibiu, 1997, nr. 35, p. 1-2
B. A. I 30181
Hodoş, Enea; Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei
Şaguna, monografie istorică. Sibiu, Tip. arhidiecezană,
1909 (Dări de seamă), în Luceafărul, Sibiu, 1909, an
VIII, nr. 20, p. 463-466
B. A. P. 3754

Hodoşiu, Iosif. Cuvântul de bunăvenire a Junimei


române cătră Prea Sf. Sa episcopul Andreiu Şaguna,
rostit la sosirea sa în Viena, Sibiu, 1850

Idealul lui Şaguna, în Dreptatea, Braşov, 1905, an I, nr.


1, p. 3-4
B. A. P. 13

Ielciu, Mircea Ioan. Legăturile Mitropolitului Andrei


Şaguna cu românii de dincolo de Carpaţi, în Revista
Teologică, Sibiu, 1996, an 6, nr. 1-2, p. 25-47
B. F. T.

Iliescul, Nicefor. Ştiinţa şi cultura preutului rumân, Iaşi,


1861
B. A. 28144

Important, în Amiculu scolei, Sibiu, 1861, an 2, nr. 28, p.


32 [Se anunţă că Telegraful Român a publicat apelul
episcopului Andrei Şaguna pentru înfiinţarea Asociaţiunii
Astra]
B. A. P. 1062

Invitaţiune, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr.


8, p. 29
B. A. P. 89

Ionac, Nicoleta. Telegraful Român, 1920 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982
B. A. P. 327467

Ioan, Episcopul Oradiei. Şaguna - păstor sufletesc, în


Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 141, nr. 25-26, p. 3
B. A. II 9536

Iorga, Nicolae. Andrei Şaguna, în Conştiinţa


Românească, Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 24, p. 1
B. A. N. 677

Iorga, Nicolae. Andrei Şaguna, în Oameni care au fost,


vol. 1, Bucureşti, 1934, p. 44-48
B. A. C. A. O.

Iorga, Nicolae. Andrei Şaguna, în Sămănătorul,


Bucureşti, 1904, an II, nr. 50, p. 787-789
B. A. I 21529

Iorga, Nicolae. Ivirea lui Şaguna, în Oameni care au


fost, vol. 1, Bucureşti, 1934, p. 356-358
B. A. C. A. O.

Iorga, Nicolae. În lumina serbărilor de la Sibiu, în


Neamul Românesc, Bucureşti, 1923, an XVIII, nr. 158, p.
1
B. A. I 41389

Iorga, Nicolae. Însemnări literare şi artistice, în Ramuri,


Craiova, 1923, an XVII, nr. 14, p. 295-296 [Sărbătorirea
la Sibiu a lui Şaguna]
B. A. I. 23897

Iorga, Nicolae. Pomenirea lui Şaguna. O publicaţie


jubiliară, în Neamul Românesc Literar, Vălenii de
Munte, 1909, an I, p. 657-660
B. A. I 40975

Iorga, Nicolae. Pomenirea lui Şaguna - o publicaţie


jubiliară, în Oameni care au fost, vol. 1, Bucureşti, 1934,
p. 351-355
B. A. C. A. O.

Iorga, Nicolae. Umbra lui Şaguna, în Neamul


Românesc, Bucureşti, 1923, an XVIII, nr. 154, p. 1
B. A. I 41389
Iorga, Nicolae. Umbra lui Şaguna, în Oameni care au
fost, vol. 3, Bucureşti, 1936, p. 140-141
B. A. C. A. O.

Iosif, Aron. Elemente din Biblie şi din istoria bisericescă


pentru scolele poporale române, Braşov, 1893, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1897, an I, nr. 6, p. 94
B. A. P. 597

Iosof, Alexandru. Mitropolitul Şaguna ca organizator al


şcoalei, în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V. nr. 27,
p. 3-4
B. A. P. 1242

Iosof, Constantin. Mitropolitul Şaguna şi şcoala din


Sălişte, în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V, nr. 27,
p. 2-4
B. A. P. 1242

Ittu, Constantin. Heraldică şaguniană, în Îndrumătorul


bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 177-181
B. A.
Ittu, Constantin. Semnale de telegraf, Sibiu, 2001, p.
106
B. Br.

Ittu, Constantin. Stemele Mitropolitului Andrei Şaguna,


în Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr. 41-42, p. 3-
4
B. A. II 9541

Ittu, Gudrun Liane. Mitropolitul Andrei baron de


Şaguna în presa germană. Decesul şi funeraliile, în
Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 25-28, p. 3
B. A.; B. F. T.

Iubileul de 50 de ani al şcolelor medii gr. Or. din Braşov,


în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1900, an IV, nr. 7, p. 198-200
B. A. P. 600

Iubileulu de 25 ani alu Soţietăţii de lectură Andreiu


Şaguna, în Transilvania, Sibiu, 1893, an XXIV, nr. 7, p.
196-197
B. A. P. 624

Iubileulu de 25 ani, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an


XIX, nr. 56, p. 221
B. A. P. 99

Iubileulu de 25 de ani, în Telegraful Român, Sibiu, 1871,


an XIX, nr. 53, p. 209
B. A. P. 99

Ivacicoviciu, Procopiu. Cuventulu cu care Prea Santi’a


Sa părintele episcopu alu Aradului Procopiu Ivacicoviciu
ca comisariulu consistoriului metropolitanu în 26
augustu a. c. a. deschisu congresulu electoralu, în
Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 53, p. 248-249
B. A. P. 3345

Ivan, Iorgu. Aspecte canonice în discuţia a doi mari


ierarhi ortodocşi români, în Glasul bisericii, Bucureşti,
1975, an XXXIV, p. 278-290
B. F. T.

Ivan, Iorgu. Statutul şagunian (o sută de ani de


aplicare), în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1969, an XIV,
nr. 4-6, p. 330-334
B. A. I 18115

Ivan, Iorgu. Mitropolitul Andrei Şaguna - patriot şi


personalitate culturală, în Glasul Bisericii, Bucureşti,
1985, an 44, nr. 3-4, p. 224-242
B. A. I 13967

Ivan, Iorgu. Telegraful Român şi autonomia Bisericii, în


Telegraful Român, Sibiu, 1953, an 101, nr. 1-2, p. 14-15
B. A. II 9495

Ivan, Nicolae. Câteva momente din vieaţa Mitropolitului


Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-
7, p. 181-184
B. A. P. 2249

Îmmormentarea Escelentei Sale Presântitului Părinte


Andreiu Baronu de Siaguna Archiepiscopulu Ardelului şi
Metropolitulu româniloru de religiunea gr. Or. din
Ungaria şi Tranni’a, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr.
37, p. 179; nr. 38, p. 183-184
B. A. P. 3345

Îmmormântarea Pr. S. Sale Părintelui Andreiu Baronu


de Siaguna, în Federaţiunea, Pesta, 1873, an VI, nr. 51-
775, p. 196
B. A. P. 4037

În afacerea Şaguna : răspuns tuturor interesaţilor şi


scandalizaţilor, în Unirea, Blaj, 1909, an XIX, nr. 28, p.
246-247
B. A. P. 4590

În ajunul serbărilor dela Răşinar : Andreiu Şaguna -


primul preşedinte al P. N. R., în Gazeta Transilvaniei,
Braşov, 1923, an LXXXVI, nr. 143, p. 1
B. A. P. 4761

În amintirea lui Şaguna, în Alba Iulia, Alba Iulia, 1923,


an V, nr. 26, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606

În amintirea lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu, 1906,


an 14, nr. 49, p. 675
B. A. P. 281

În amintirea marelui arhiepiscop Andrei, în Telegraful


Român, Sibiu, 1923, an LXXXI, nr. 45, p. 2
B. A. P. 148

În amintirea marelui Şaguna. Serbare literară a


Societăţii Andrei Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu,
1897, an V, nr, 50, p. 592
B. A. P. 272
În amintirea Metropolitului Andreiu Şaguna, în Foaia
Poporului, Sibiu, 1898, an VI, nr. 26, p. 302; nr. 27, p.
316
B. A. P. 273

În amintirea Metropolitului Şaguna. Serbările de la


Sibiiu şi Reşinari, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1898,
an LXI, nr. 124, p. 1
B. A. P. 4729

În amintirea Mitropolitului Şaguna. Serbările dela Sibiu


şi Răşinari, în Foaia Poporului, Sibiu, 1923, an 30, nr.
28, p. 1-3
B. A. P. 295

În inima românismului, în ţara moţilor s’a ţinut anul


acesta congresul “Astrei”, în Gazeta Orşovei, Orşova,
1923, an XIII, nr. 596, p. 1-2
B. A. N. 298

În jurul unei comemorări politico-naţionale : De ce n’a


vorbit d. Iuliu Maniu la Sibiu. Lămuririle oficiosului
partidului naţional. D. N. Iorga despre serbările dela
Sibiu, în Timpul, Bucureşti, 1923, an 23, nr. 114, p. 1
B. A. P. 4859

În memoria fericitului Andreiu Şaguna, în Gazeta


Transilvaniei, Braşov, 1898, an LXI, nr. 136, p. 4
B. A. P. 4729

În memoria lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu, 1898,


an VI, nr. 30, p. 352
B. A. P. 273
În memoria marelui archiereu Andreiu baron de Şaguna,
în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 14-15, p. 239
B. A. P. 598

În memoria marelui Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1914, an LXII, nr. 130, p. 530
B. A. P. 139

În memoria marelui Şaguna - festivitate. Aniversarea


reînfiinţării Mitropoliei Ardealului - telegrame, în
Telegraful Român, Sibiu, 1914, an 60, nr. 131, p. 533
B. A. P. 139

În memoria metropolitului Andreiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1902, an 48, nr. 135
B. A. P. 127

În memoria Metropolitului Şaguna, în Foaia Poporului,


Sibiu, 1898, an VI, nr. 24, p. 278
B. A. P. 273

În memoria Metropolitului Şaguna, în Gazeta


Transilvaniei, Braşov, 1898, an LXI, nr. 131, p. 2
B. A. P. 4729

În memoria Metropolitului Şaguna, în Gazeta


Transilvaniei, Braşov, 1898, an LXI, nr. 127, p. 2
B. A. P. 4729

În memoria Mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1933, an LXXXI, nr. 68, p. 1
B. A. P. 158

În mreaja papistaşilor apucase băiatul Şaguna şi mama


lui Anastasia ni l-a scăpat, în Lumina Satelor, Sibiu,
1923, an 2, nr. 26, p. 4
B. A. P. 3898

În onoarea zilei de 21 August 1871 : poezie cetită de P.


Asesor consist. Z. Boiu la banchetul din 22 aug. 1871, în
Transilvania, Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7, p. 243-245
B. A. P. 734

În onoarea zilei de 21 augustu 1871 : poezie cetită de P.


Assessore consist. Z. Boiu la banchetulu din 22 augustu
1871, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX
B. A. P. 99

În pomenirea lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu,


1898, an VI, nr. 49, p. 586
B. A. P. 273

În slujba zidirii creştineşti şi patriotice a preoţilor şi


credincioşilor, în Telegraful Român, Sibiu, 1973, an 121,
nr. 1-2, p. 1-2
B. A. II 9515

Încă ceva în legătură cu comemorarea lui Şaguna, în


Unirea, Blaj, 1923, an XXXIII, nr. 32, p. 1
B. A. P. 4600

Încă unu resunetu dela Brasiovu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1867, an XV, nr. 2, p. 6
B. A. P. 95

Închinare nemuritorului nostru întâiu preşedinte şi mare


organizator : Andreiu Şaguna. în Transilvania, Sibiu,
1923, an LIV, nr. 6-7
B. A. P. 734

Înfiinţarea tipografiei diecezane pentru răspândirea


culturii între toate păturile poporului român, în Cultura
Poporului, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 15, p. 1
B. A. N. 898

Înmormentarea metropolitului Siaguna, în Familia, Pesta,


1873, an IX, nr. 26, p. 304
B. A. P. 3629

Întîmplările zilei. Plecarea Episcopului Andrei Baron de


Şaguna la nunta împăratului Franz Iosif la Viena, în
Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II, nr. 25, p. 98
B. A. P. 85

Întru amintirea Mitropolitului Andreiu, în Telegraful


Român, Sibiu, 1928, an LXXVI, nr. 85-86, p. 3
B. A. P. 153

Întru amintirea mitropolitului Şaguna, în Lumina Satelor,


Sibiu, 1923, an 2, nr. 26, p. 1
B. A. P. 3898

Întru memoria lui Şaguna, în Cosînzeana, Cluj-Napoca,


1923, an VII, nr. 13, p. 194
B. A. P. 4205

Întru pomenirea lui Andrei Şaguna (slujbă la catedrală),


în Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 98, p. 2
B. A. P. 148

Întru pomenirea marelui Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1938, an LXXXVI, nr. 49, p. 3
B. A. P. 163

Întru pomenirea marelui Andrei, în Alba-Iulia, Alba


Iulia, 1923, an. V, nr. 25, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606

Înveţeminte din viaţa metropolitului Andreiu baron de


Şaguna, Braşov, 1898, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898,
an II, nr. 19, p. 302
B. A. P. 598

Jianu, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna la Răşinari :


135 de ani de la trecerea la cele veşnice, în Telegraful
Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 21-24, p. 3
B. A.; B. F. T.

Jivi, Aurel. O importantă lucrare despre mitropolitul


Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1977, an
125, nr. 41-42, p. 2
B. A. II 9520

Joandrea, George. Andrei baron de Şaguna : O privire


fugitivă asupra vieţii şi activităţii lui. Discurs
comemorativ rostit în adunarea festivă a
despărţământului învăţătoresc din tractul
protopresbiteral ortodocs - oriental al Lugojului ţinute
cu ocaziunea jubileului de 100 de ani dela naşterea
marelui archipăstor, la 20 decembrie st. v. 1908, Lugoj,
1909

Josan, Nicolae. Din viaţa şi activitatea lui Ioan Puşcariu


(1824-1911) în preajma şi în timpul Revoluţiei de la
1848, în Apulum, Alba Iulia, 1976, nr. 14, p. 287-319
B. A. I 8345
Josan, Nicolae. Despre Andrei Şaguna şi anul 1866 la
români. Informaţii inedite, în Acta Musei Porolisensis,
Zalău, 1998, an 22, p. 213-224

Josan, Nicolae. Documente inedite despre lupta


naţională a românilor din Transilvania în anul 1861, în
Apulum, 1979, an XVII, p. 565-566

Jubileul de 50 de ani ai Asociaţiunii la Blaj, în Foaia


Poporului, Sibiu, 1911, XIX, nr. 33, p. 1 [Discursul
episcopului Şaguna şi a canonicului Cipariu la înfiinţarea
Asociaţiunii]
B. A. P. 286

Jubileulu, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr.


67, p. 269-270
B. A. P. 99

La centenarul marelui Andreiu, în Biserica şi Şcoala,


Arad, 1909, an XXXIII, nr. 40, p. 1-4; nr. 41, p. 4-6
B. A. P. 3408

La chestiunea “Monumentului Mitropolitului Şaguna”,


în Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 3, p. 130-
132
B. A. P. 2242

La mormântul lui Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1908, an LVI, nr. 68, p. 280-281
B. A. P. 133

La mormâtul lui Şaguna, în Lupta, Bucureşti, 1923, an II,


nr. 473, p. 1
B. A. Nr. inv. 73168

La mormântul lui Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1917, an 64, nr. 67, p. 264
B. A. P. 142

La mormântul marelui Andrei. 16 iun. v. 1898, în


Telegraful Român, Sibiu, 1898, an XLVI, nr. 71, p. 281
B. A. P. 123

La mormântul marelui Andreiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1907, an LV, nr. 67, p. 274-275
B. A. P. 130

La mormântul Marelui Andreiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1912, an LX, nr. 67, p. 270
B. A. P. 137

La patruzeci de ani, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an


LXI, nr. 63, p. 1
B. A. P. 138

La Răşinari, în Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII,


nr. 108, p. 448
B. A. P. 134

La serbarea iubileului, în Telegraful Român, Sibiu, 1871,


an XIX, nr. 66, p. 264
B. A. P. 96

La ziua de Rusalii, în Telegraful Român, Sibiu, 1868, an


16, nr. 40
B. A. P. 96
La ziua sfântului Andreiu, în Telegraful Român, Sibiu,
1903, an LI, nr. 131, p. 531
B. A. P. 128

Lacea, Constantin. Biblioteca veche a bisericii Sf.


Nicolae din Braşov, în Transilvania, Sibiu, 1909, an 41,
nr. 2, p. 102-103
B. A. P. 641

Lăpădat, Dumitru. Informaţiuni, în Foaia Pedagogică,


Sibiu, 1898, an II, nr. 16-17, p. 259-260
B. A. P. 598

Lăpădat, Dumitru. Metropolitul Andreiu Şaguna în


Sălişte, în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V, nr. 27,
p. 2-3
B. A. P. 1242

Lascu, Ştefan. Andrei Şaguna, în Contemporanul,


Bucureşti, 1984, nr. 39, p. 15; nr. 40, p. 15
B. A. II 9742

Lazăr, Ioachim. Aniversarea centenarului naşterii lui


Andrei Şaguna la Haţeg (1809-1909), în Români. Sârbi.
Slovaci, Deva, 1995, vol. 3, p. 237-243

Lazăr, Ioachim; Şerbănescu, Olga. O aniversare cu


adânci semnificaţii : centenarul naşterii mitropolitului
Andrei Şaguna (1809-1909), în Sargeţia, Deva, 1995-
1996, an 26, nr. 2, p. 267-291
B. A. Nr. inv 75608

Lazăr, Victor. 50 de ani dela moartea Mitropolitului


Andrei Baron de Şaguna : Starea românilor până la
Şaguna. Activitatea lui Şaguna pe terenul bisericesc,
cultural şi politic, în Cultura Poporului, Cluj-Napoca,
1923, an III, nr. 15, p. 2
B. A. N. 898

Lazăr, Victor. Viaţa şi faptele Mitropolitului Şaguna, în


Foaia Poporului, Sibiu, 1923, an 30, p. 3-6
B. A. P. 295

Leb, Ioan-Vasile. Biserica ortodoxă şi formarea elitelor


româneşti din Transilvania, în Anuarul Institului de
Istorie Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1993, an XXXII, p.
81-93
B. A. II 6373

Leb, Ioan-Vasile. Zu den konfessionellen Beziehungen


zwischen Hermannstadt-Sibiu und Wien im 19
Jahrhundert, în Forschungen zur Volks und
Landeskunde, Sibiu, 1991, an 34, nr. 1-2, p. 119-124
B. A. I 28886

Lengeru, I. Iubileulu de 25 de ani alu părintelui


Metropolitu Andreiu Br. de Siaguna, în Albina, Viena,
1871, an VI, nr. 67, p. 1-2
B. A. P. 4044

Lengeru, I. Iubileulu de 25 de ani alu Părintelui


Metropolitu Andreiu Br. de Siaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 69, p. 278-279
B. A. P. 99

Libera trecere a cărţilor din România, în Amiculu scolei,


Sibiu, 1862, an 3, nr. 24, p. 191
B. A. P. 1063
Libertatea bisericească, în Telegraful Român, Sibiu,
1935, an LXXXIII, nr. 9, p. 1-3
B. A. P. 163

Lipsa de învăţători, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an


LXI, nr. 86, p. 1-2
B. A. P. 136

Liţiu, Gheorghe. De la începuturi până la reînfiinţarea


Episcopiei ortodoxe române a Oradiei, în vol. Din
activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei
în ultimii două sute de ani, Oradea, 1984, p. 437
B. F. T.

Liţiu, Gheorghe. Din legăturile ortodocsilor arădeni cu


mitropolitul Andrei Şaguna (1841-1869), în Mitropolia
Ardealului, Sibiu, 1971, an 16, nr. 9-10, p. 701-713
B. A. I 18126

Liţiu, Gheorghe. Eparhia Aradului şi a Bihorului, 1848-


1860, Oradea, 2003, p. 169
B. F. T.

Liţiu, Gheorghe. Episcopul Gherasim Raţ şi


protosincelul Andrei Şaguna, în Biserica şi Şcoala, Arad,
1944, an LXVIII, nr. 46, p. 362-363
B. A. P. 3436

Liţiu, Gheorghe. O plănuită gazetă românească la Arad


în 1849, în Tribuna Română, Arad, 1944, an II, nr. 145,
p. 2
B. A. II 1035
Loichiţa, Vasile. La mormântul dela Răşinari : cu
prilejul semicentenarului morţei mitropolitului Andreiu
Şaguna, în Foaia Diecezană, Caransebeş, 1923, an
XXXVIII, nr. 27, p. 1-2
B. A. P. 1284

Loichiţa, Vasile. Un erou : cu prilejul jumătăţii de veac


dela moartea lui Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu,
1923, an XIII, nr. 6-7, p. 208-213
B. A. P. 2249

Luaţi şi citiţi cu bună socoteală! Optzeci de


ani…Calendarul din teascurile tipografiei lui Şaguna, în
Calendarul Bunului creştin pe anul comun dela Hristos
1931. Anul al optezecilea. Sibiu, 1931, p. 100-109
B. A. P. 1140

Lugoşianu, Octavian. Mitropolitul Andreiu Şaguna, în


Revista Nouă, Bucureşti, 1890, an III, p. 81-86
B. A. P. 4189

Lugoşianu, Octavian. Societatea femeilor române din


anul 1815, în Revista Nouă, Bucureşti, 1894, an VII, nr.
7, p. 278-284
B. A. P. 4193

Lup, Cornel. Telegraful Român, 1916 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 56
B. A. 327153

Lupaş, Ioan. 50 de ani dela moartea marelui ierarh


Anastasie Andrei Şaguna, în Adevărul literar şi artistic,
Bucureşti, 1923, an VI, nr. 138, p. 1
B. A. P. 4438
Lupaş, Ioan. Anastasia Şaguna, mama mitropolitului
Andrei. (Fragment dintr-o monografie asupra
mitropolitului Şaguna), în Convorbiri literare, Iaşi, 1908,
an 42, nr. 12, p. 595-603
B. A. P. 2336

Lupaş, Ioan. Anastasia Şaguna, mama mitropolitului


Andreiu, 1785-1836, în Biserica şi Şcoala, Arad, 1909, an
XXXIII, nr. 2, p. 5-6; nr. 3, p. 4-5
B. A. P. 3408

Lupaş, Ioan. Anastasia Şaguna. Viaţa unei mame


credincioase, Sibiu, 1943
B. A. 94724

Lupaş, Ioan. Andrei Şaguna şi “Asociaţiunea


transilvană”, în Transilvania, Sibiu, 1923, an LIV, nr. 1-
2, p. 254-270
B. A. P. 734

Lupaş, Ioan. Andrei Şaguna şi conducătorii Asociaţiei


transilvane (1861-1922), Bucureşti, 1923
B. A. 19625

Lupaş, Ioan. Andrei Şaguna şi politica naţională, în


Patria, Cluj-Napoca, 1923, an V, nr. 138, p. 1
B. A. P. 4345

Lupaş, Ioan. Andrei Şaguna - fragmente, în Cele trei


Crişuri, Oradea, 1923, an IV, nr. 7, p. 101-102
B. A. I 37035
Lupaş, Ioan. Audienţa lui Şaguna la împăratul, în
Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 20, p. 458-459
[Fragment din monografia Andrei Şaguna]
B. A. P. 3754

Lupaş, Ioan. Báró Şaguna András. Észrevételek a


Budapesti Szemle 452 és 453. számaiban megjelent
közleményre, Sibiu, 1916
B. A.

Lupaş, Ioan. Cel dintâi deputat al Săliştei : Andrei


Şaguna, în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V, nr. 27,
p. 1-2
B. A. P. 1242

Lupaş, Ioan. Cel dintâiu deputat al Săliştei : Andrei


Şaguna, în Neamul Românesc, Bucureşti, 1923, an
XVIII, nr. 156, p. 2
B. A. I 41389

Lupaş, Ioan. Conducerea “Asociaţiei transilvane” – de


la Andrei Şaguna până la Andrei Bârseanu (1867-1911),
în Manuscriptum, Bucureşti, 1986, an 17, nr. 3, p. 155-
157
B. A. I 12156

Lupaş, Ioan. Contribuţiuni la istoria culturală şi politică


a epocei lui Şaguna, în Anuarul XXIV al Institutului
teologic - pedagogic din Sibiu, 1907-1908, p. 3-66;
anuarul XXV, 1908-1909, p. 3-44
B. A. P. 1942

Lupaş, Ioan. Cronicari şi istorici români din


Transilvania, Craiova, [f. a.]
B. A. 68217

Lupaş, Ioan. Din corespondenţa lui Şaguna cu Filaret


Scriban, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, vol.
1, Cluj-Napoca, 1922, p. 337-342
B. A. I 37414

Lupaş, Ioan. Din corespondenţa lui Şaguna cu Filaret


Scriban, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1922,
an XL, nr. 10, p. 788-790
B. A. P. 3023

Lupaş, Ioan. Dotaţiunea preoţimii noastre în trecut şi


azi, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an LXI, nr. 3, p. 1-
2
B. A. P. 136

Lupaş, Ioan. Episcopul Gheorghe Daniil Teutsch (1817-


1893), în Transilvania, Sibiu, 1909, nr. 1, p. 19-25; [Este
reprodusă şi scrisoarea lui Andrei Şaguna adresată
episcopului Teutsch]
B. A. P. 720

Lupaş, Ioan. Fost-a Şaguna om împărătesc sau omul


poporului, în Conştiinţa Românească, Cluj-Napoca,
1923, an I, nr. 24, p. 1
B. A. N. 677

Lupaş, Ioan. Importanţa Mitropolitului Andrei Şaguna


în istoria noastră naţională, în Biserica Ortodoxă
Română, Bucureşti, 1923, an 41, nr. 14, p. 1027-1033; nr.
15, p. 1104-1108
B. A. P. 3023
Lupaş, Ioan. Înfiinţarea Asociaţiunii şi conducătorii ei,
în Transilvania, Sibiu, 1911, an 50, nr. 4, p. 326-348
B. A. P. 643

Lupaş, Ioan. La ziua Sfântului Andreiu, Sibiu, 1911


B. A. 278169

Lupaş, Ioan. Locul lui Şaguna între marii arhierei ai


trecutului românesc, în Cultura Poporului, Cluj-Napoca,
1923, an III, nr. 15, p. 1
B. A. N. 898

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei baron de Şaguna.


Scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii
lui, Sibiu, 1909
B. A. 13535; 13512, 24623; 351254

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei Şaguna : monografie,


Bucureşti, 1999
B. A. 451448

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei Şaguna ca conducător


politic şi preşedinte al Partidului Naţional, în Foaia
Poporului, Sibiu, 1923, an 30, nr. 27, p. 1-3
B. A. P. 295

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei Şaguna ca pregătitor


al unităţii naţionale, în Alba Iulia, Alba Iulia, 1923, an
V, nr. 30, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andrei Şaguna ca pregătitor


al unităţii naţionale, în Universul, Bucureşti, 1923, an
XLI, nr. 181, p. 1
B. A. II 1324

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andreiu Şaguna : monografie


istorică, Sibiu, 1911
B. A. C. A. O.

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Andreiu Şaguna. Monografie


istorică, în Viaţa Românească, Bucureşti, 1909, an IV,
vol. XV, p. 466-467
B. A. I 21096-21097

Lupaş, Ioan. Mitropolitul Şaguna ca restaurator şi


legislator al bisercii ortodoxe române, în Revista
Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 184-192
B. A. P. 2249

Lupaş, Ioan. Monografia lui Şaguna (Cronică), în


Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 16-17, p. 391.
B. A. P. 3754

Lupaş, Ioan. O scrisoare a lui Neofit Scriban către


Mitropolitul Şaguna, în Convorbiri literare, Iaşi, 1908, an
42, nr. 12, p. 633-639
B. A. P. 2336

Lupaş, Ioan. O sută de ani de la naşterea directorului


Gavriil Munteanu (Cronici. Istorie.), în Luceafărul,
Sibiu, 1912, an XI, vol I, nr. 13, p. 263-264. [Sunt
reproduse câteva fragmente din corespondenţa lui Andrei
Şaguna pe teme şcolare]
B. A. P. 3757

Lupaş, Ioan. Rolul lui Andrei Şaguna în viforul anilor


1848-1849, în Calendarul “Bunului Creştin” pe anul
comun dela Hristos 1948. Anul al nouăzeci şi şaptelea.
Sibiu, 1948, p. 130-137

Lupaş, Ioan. Spice din istoria noastră bisericească,


Sibiu, 1912, p. 42-45
B. A. 6950

Lupaş, Ioan. Studii, conferinţe şi comunicări istorice,


vol. 3, Sibiu, 1941, p. 251
B. A. 24558

Lupaş, Ioan. Sufletul lui Şaguna, Bucureşti, 1924


B. A. 48502

Lupaş, Ioan. Sufletul lui Şaguna, în Anuarul


Gimnaziului mixt din Sălişte, 1928-1929, p. 3-9
B. A. P. 1001

Lupaş, Ioan. Sufletul lui Şaguna. Cuvânt comemorativ,


rostit la semicentenarul morţii mitropolitului Andrei
Şaguna, în Catedrala din Sibiu, la 12 iulie 1923, în
Anuarul Institutului de Istorie Natională, Bucureşti,
1924, p. 272-287
B. A. I 37415

Lupaş, Ioan. Şaguna ca scriitor, în Telegraful Român,


Sibiu, 1902, an 49, nr. 142, 581-582
B. A. P. 127, 128.

Lupaş, Ioan. Şaguna şi Astra, Arad, 1913


B. A. P. 359437

Lupaş, Ioan. Şaguna şi Eötvös. Conferinţă ţinută în Sala


festivă a Gimnaziului din Braşov la 6 decemvrie 1913, şi
la “Asociaţiunea “ din Sibiiu la 8 decemvrie 1913, Arad,
1913; [Exemplar cu dedicaţia autografă a autorului]
B. A. 359437

Lupaş, Ioan. Taina unei supravieţuiri – cu prilejul


aniversării a 70-a dela moartea lui Şaguna, Sibiu, 1943
B. A. 101759

Lupaş, Ioan. Taina unei supravieţuiri. Cu prilejul


aniversării a 70-a dela moartea lui Şaguna, în
Transilvania, Sibiu, 1943, an 74, nr. 6, p. 445-451
B. A. P. 675

Lupaş, Ioan. Totul pentru şcoală, în Cuvântul Poporului,


Sibiu, 1919, an I, nr. 3, p. 1-2
B. A. P. 1242

Lupaş, Ioan. Un mare ctitor, în Universul Literar,


Bucureşti, 1928, an XLVI, p. 686
B. A. II 1426

Lupaş, Ioan. Un răspuns Detractorilor lui Şaguna,


Sibiiu, 1909; [Numele autorului trecut cu creionul de
Horia Petra-Petrescu]
B. A. 234884

Lupaş, Ioan. Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna,


Mitropolitul Ardealului, Bucureşti, 1913; exemplar cu
semnătura autografă [P C Vasiliu 920 (cerneală violet)]
B. A. 359236

Lupaş, Ioan. Viaţa unei mame credincioase, Sibiu, 1912


B. A. 94724; 229465
Lupaş, Ioan. Viaţa unei mame credincioase. Anastasia
Şaguna, mama mitropolitului Andreiu, în Biserica şi
Şcoala, Arad, 1910, an XXXIV, nr. 41, p. 3-5; nr. 42, p.
4-6; nr. 43, p. 5-6; nr. 44, p. 3-5; nr. 45, p. 3-5; nr. 46, p.
5-7
B. A. P. 3409

Lupaş, Ioan.. Viaţa unei mame credincioase. Anastasia


Şaguna, mama mitropolitului Andrei, în Luceafărul,
Sibiu, 1910, an IX, nr. 18, p. 427-431; nr. 19, p. 463-467;
nr. 20, p. 488-494; nr. 21, p. 510-512
B. A. P. 3755

Lupaş, Ioan. Viaţa unei mame credincioase. Anastasia,


mama lui Andrei Şaguna 1785-1836, în Studii, conferinţe
şi comunicări istorice, vol. III, Sibiu, 1841, p. 172-204
B. A. 24558

Lupaş, Ion. Un articol politic scris de Şaguna, în


Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 20, p. 461-462. [Este
reprodus un articol nesemnat, publicat de Andrei Şaguna
în nr. 1 din 1863 al “Telegrafului Român”.]
B. A. P. 3754

Lupaş-Vlasiu, Marina. Tratativele diplomatice ale lui


Andrei Şaguna cu oficialităţi austriece şi cu guvernul lui
Kossuth, în Aspecte din istoria Transilvaniei, Bucureşti,
2001, p. 193-198
B. A. 463039-463040

Macavei, Elena. Misionarismul cultural al


Mitropolitului Andrei baron de Şaguna – operă de
pedagogie socială, în Îndrumătorul bisericesc, Sibiu,
2008, an 156, p. 168-177
B. A.

M. Appony şi Şaguna. [Pe marginea lucrării lui Ioan


Lupaş despre Mitropolitul Andrei Şaguna], în Convorbiri
literare, Iaşi, 1909, an 43, nr. 8, p. 912-913
B. A. P. 2337
M. Sa Regele despre Andrei Şaguna, în Drum Nou,
Bocşa-montană, 1923, an I, nr. 3, p. 2
B. A. P. 1081

Macedoromânii şi comemorarea lui Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 50, p. 3
B. A. P. 148

Macrea, Dumitru. Polemica Şaguna - Eliade. Cronica


limbii, în România literară, Bucureşti, 1973, an 6, nr. 49,
p. 12
B. A. II 7475

Magier, Aurelian Ioan. Cu ce datorăm azi amintirei lui


Şaguna?, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr.
6-7, p. 202-205
B. A. P. 2249

Mai nou, Cluj 1 iunie, în Gazeta de Transilvania, Braşov,


1848, an XI, nr. 43, p. 176
B. A. P. 4685

Maior, Gheorghe. Activitatea politică a mitropolitului


Andrei Şaguna, în Anuarul şcoalei normale ortodoxe
Româneşti Andrei Şaguna din Sibiu - la 150 de ani de
existenţă, Sibiu, 1938, p. 47-64
B. A. P. 946
Maior, Gheorghe. Şaguna omul, în Anuarul şcolei
normale ortodoxe Româneşti Andrei Şaguna din Sibiu -
la 150 de ani de existenţă, Sibiu, 1938, p. 65-72
B. A. P. 946

Mandrea, Neculai. Andrei baron de Şaguna.


“Compendiu de Dreptul Canonic al unei Sănte
Sobornicească şi Apostoliceşti biserici”. Sibiu, Tipogr.
Archidiecesană, 1868, în Convorbiri literare, Iaşi, 1869,
an 2, nr. 23, p. 375-377; nr. 24, p. 389-395
B. A. P. 2295-2296

Mangra, Vasile. Şaguna ca organizator constituţional,


în vol. Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere
comemorativă..., Sibiu, 1909, p. 435-453
B. A. 24624

Marcu, Grigorie. Mitropolitul Andrei Şaguna şi


poporul. Spicuiri şi sugestii dela o conferinţă a dlui.
Lupaş, în Telegraful Român, Sibiu, 1932, an LXXX, nr.
27-28, p. 3-4
B. A. P. 157

Marcu, Grigorie. O elogiere studenţească a lui Şaguna


cu prilejul unei aniversări, în Revista Teologică, Sibiu,
1946, an XXXVI, nr. 3-4, p. 233-238
B. A. P. 2272

Marcu, Grigorie. Preoţimea lui Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1943, an XXXIII, nr. 7-8, p. 341-347
B. A. P. 2269

Marcu, Grigorie. Sfânta Scriptură “în pom românesc’’


(100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna), în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1958, an III, nr. 11-12, p.
782-812
B. A. P. 18066

Marcu, Grigorie. Şapte decenii dela moartea lui Şaguna


: geniul politic al Mitropolitului Andreiu Şaguna, în Ţara,
Sibiu, 1943, an III, nr. 633, p. 1-2
B. A. P. 4239

Marcu, Grigorie. Telegraful Român în slujba unităţii de


credinţă a românilor transilvăneni, în Telegraful Român,
Sibiu, 1983, an 131, nr. 1-4, p. 4
B. A. II 9526

Marcu, Grigorie. Un fragment din istoria recunoştinţei


Ardealului ortodox faţă de mitropolitul Andrei Şaguna,
Bucureşti, 1939
B. A. 69698

Marcu, Grigorie. Un fragment din istoria recunoştinţei


Ardealului ortodox faţă de mitropolitul Andrei Şaguna, în
Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1938, an LVI, nr.
11-12
B. A. M. 1177

Marcu, Grigorie. Vocaţia Şaguniană a “Telegrafului


Român”, în Telegraful Român, Sibiu, 1978, an 126, nr.
1-4, p. 6
B. A. II 9521

Marea prăznuire mare în amintirea lui Şaguna, în


Lumina satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 28, p. 1
B. A. P. 3898
Marea sărbătoare naţională dela Sibiu : Comemorarea a
50 de ani dela moartea Mitropolitului Şaguna. Sosirea
suveranilor, a înalţilor ierarhi şi a demnitarilor ţărei.
Parastasul la mormântul marelui ierarh dela Răsinari.
Cuvântarile I. I. P. P. S. S. Mitropolitul Primat şi al
Ardealului a representanţilor Academiei Române şi a
dlui Ion I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de
miniştri, în Viitorul, Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4602, p.
1-2
B. A. II 79
Marele Andrei şi data de 30 noiembrie, în Telegraful
Român, Sibiu, 1915, an 62, nr. 130, p. 521
B. A. P. 140

Marele Mitropolit Andrei Baron de Şaguna : omagiu, în


Biserica şi Şcoala, Arad, 1923, an XLVIII, nr. 26, p. 1
B. A. P. 3415

Marele nostru învăţat Nicolae Iorga despre mitropolitul


Şaguna, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II, p. 3
B. A. P. 3898

Marelui Andreiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1915, an


LXIII, nr. 130, p. 521
B. A. P. 143

Marga, Irimie. Andrei Şaguna, canonist şi organizator


bisericesc, în Transilvania, Sibiu, 2003, nr. 5-6, p. 71-75
B. A. II 12335

Marga, Irimie. Andrei Şaguna, canonist şi organizator


bisericesc, în In memoriam : Mitropolitul Andrei Şaguna,
1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 189-200
B. F. T.
Marga, Irimie. Mitropolitul Andrei Şaguna, om
providenţial în Istoria dreptului Bisericii şi a naţiunii
române, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p.
139-146
B. A.

Marga, Irimie. Preocupările canonice ale Mitropolitului


Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 2003, an
151, nr. 21-24, p. 3
B. A. I 42297

Mari pregătiri pentru serbările lui Şaguna, în Lumina


Satelor, Sibiu, 1923, an II, nr. 27, p. 5
B. A. P. 3898

Marica, Gregorie. O lăcrămioară vărsată la moartea


excelenţei sale prea sfinţitului părinte arhiepiscop şi
mitropolit Andrei baron de Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1873, an XXI, nr. 50, p. 190
B. A. P. 101

Marienescu, Atanasie Marian. La moartea


Mitropolitului Andreiu, în Albina, Pesta, 1873, an VIII,
nr. 47, p. 1
B. A. P. 4046

Marienescu, Atanasie Marian. La mortea


Metropolitului Andreiu, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr.
35, p. 175
B. A. P. 3345

Marienescu, Atanasie Marian. Relaţiunile mele cu


Şaguna. Amintiri din trecut, în Telegraful Român, Sibiu,
1904, an LII, nr. 119, p. 481-182; nr. 120, p. 485-486; nr.
121, p. 489-490; nr. 122, p. 493-494
B. A. P. 129

Marienescu, Atanasie Marian. Schiţe istorice din 1860,


în Transilvania, Sibiu, 1901, an 33, nr. 1, p. 17-33
B. A. P. 633

Marienescu, Atanasie Marian. Simţăminte de bucurie


la ziua onomastică a excelenţei sale prea sfinţitului domn
Andrei baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,
1857, an V, nr. 96, p. 381
B. A. P. 86

Marile serbări de la Sibiu. Comemorarea lui Şaguna, în


Glasul Oltului, Făgăraş, 1923, an IV, nr. 148, p. 1-2
B. A. N. 178

Marile serbări dela Sibiu : Comemorarea Mitropolitului


Andrei Şaguna. Sosirea la Sibiu a persoanelor oficiale şi
a delegaţilor. Cuvântările Mitropoliţilor Miron Cristea,
N. Bălan şi Pimen al Moldovei. Salutul autorităţilor
sibiene. Sosirea Familie Regale. Pelerinagiul la
Răşinari, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 844,
p. 3
B. A. N. 881

Marile serbări dela Sibiu : Comemorarea Mitropolitului


Andrei Şaguna. Masa familiei regale. Festivalul religios
din catedrală. Cuvântările. Serbările sportive. Banchetul
din sala Urania. Toastul Mitropolitului Bălan. Cuvântul
M. S. Regelui. Plecarea Suveranilor, în Înfrăţirea, Cluj-
Napoca, 1923, an III, nr. 845, p. 2
B. A. N. 881
Marile serbări pentru comemorarea mitropolitului
Andrei Şaguna : Grandiosul pelerinaj dela Reşinari.
Servicul religios la mormânt. Cuvântările prelaţilor.
Discursul primului ministru. Un gest regal. Partidul
Naţional îşi sărbătoreşte pe primul său preşedinte.
Festivalul dela Catedrala din Sibiu. Banchetul din sala
Urania. Cuvântarea regelui, în Lupta, Bucureşti, 1923,
an II, nr. 474, p. 2
B. A. Nr. inv. 73168

Marţian, Iuliu. Meeting românesc în Blaj (15-17 Maiu


1848), în Arhiva Someşană, Cluj-Napoca, 1930, an 13, p.
368
B. A.

Matei, Pamfil. Asociaţiunea în lumina documentelor


(1861-1950). Noi contribuţii. Sibiu, 2005
B. A. C. A. O.

Mateiu, Ioan. Contribuţii la istoria dreptului bisericesc,


Bucureşti, 1922, p. 411

Mateiu, Ioan. Problema unităţii religioase în revoluţia


din 1848, Bucureşti, 1938, p. 5

Mateiu, Ioan. Şaguna şi restaurarea Mitropoliei


transilvane, Sibiu,1943
B. A. 97643

Mateiu, Ioan. Un desrobitor de neam : Mitropolitul


Andrei Şaguna, în Conştiinţa Românească, Cluj-Napoca,
1923, an I, nr. 23, p. 1
B. A. N. 677
Măreţe umbre. Conferenţa dlui. General Găvănescu
despre Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1929,
an LXXVII, nr. 19 p., p. 2
B. A. P. 154

Mărginean, Crucian - Cristofor. Amintiri din vieaţa


Mitropolitului Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1923,
an XIII, nr. 6-7, p. 246-247
B. A. P. 2249

Mărginean, Lucian Claudiu. Telegraful Român, 1917 :


indice bibliografic, Sibiu, 1982, p. 39, 41
B. A. 327169

Mârza, Iacob. Gramatica lui Andrei Şaguna, Bucureşti,


1971
B. A. 218336

Mârza, Iacob. Gramatica lui Andrei Şaguna, în Limba


Română, Bucureşti, 1971, an 20, nr. 1
B. A. I 8191

Márki Sándor. Az erdélyi unióbizottság, în Budapesti


Szemle, 1898, p. 321
B. A.

Memoria lui Saguna, în Gazeta Transilvaniei, Braşov,


1898, an LXI, nr. 136, p. 2
B. A. P. 4729

Memorialul lui Şaguna (recenzia cărţii Memorialul


Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei baron de
Şaguna sau luptele naţionale - politice ale românilor
1846-1873, de Nicolae Popea), în Tribuna, Sibiu, 1891,
an 8, nr. 13, p. 51
B. A. P. 788

Memoriile lui Şaguna - volum festiv, în Telegraful


Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 48-49, p. 5; nr. 51-53,
p. 5-6
B. A. P. 148

Mesaje adresate participanţilor la comemorarea


mitropolitului Andrei Şaguna, Răşinari, duminică, 29
iunie 2008, în Telegraful Român, Sibiu, 2008, nr. 156, nr.
25-28, p. 1-2
B. A.; B. F. T.

Meşotă, Ioan. Cuvent rostit la parastasul ţinut în


biserica St. Nicolae din Braşov în 24 iunie s. v. 1873
pentru răposatul arhiepiscop şi mitropolit Andreiu Baron
de Şaguna, în Programă a Gimnasiului micu românu de
legea orientală din Brasiovu, Braşov, 1877, an XIII, p. 3-
9

Meşotă, Ioan. Cuvinte rostite de prof. I. Meşotă cu


ocasiunea încheiarei solemne a anului scol. 1868/9 la
gimnasiulu mare românu gr.-or. din Brasiovu, în
Telegraful Român, Sibiu, 1869, an XVII. nr. 56, p. 231-
232
B. A. P. 97

Meteş, Ştefan. Raport despre împreunarea bisericilor


ort. Române din regatul român, prezentat de preotul
Ştefan Meteş, în Analele Asociaţiei Andreiu Şaguna a
clerului Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal, Bănat,
Crişana şi Maramureş, Sibiu, 1919, p. 90-96
B. A. P. 947

Meteş, Ştefan. Relaţiile mitropolitului Andrei Şaguna cu


românii din principatele române, Arad, 1925
B. A. 367376

Meţianu, Ioan, episcopul Aradului. Iubitului cler şi


popor eparchial : dar şi milă dela Dumnezeu Tatăl şi
Domnul nostru Iisus Christos!, în Foaia Pedagogică,
Sibiu, 1898, an II, nr. 12-13, p. 201-204
B. A. P. 598

Meţianu, Ioan. Centenarul marelui mitropolit Andrei


Şaguna, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, 1909,
an XXXIII, p. 698
B. F. T.

Meţianu, Ioan. Propunere, în Telegraful Român, Sibiu,


1913, an XLI, nr. 44, p. 1
B. A. P. 136

Meţianu, Ioan. Centenarul lui Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 95, p. 391
B. A. P. 132

Metropoli’a romanésca si jurnalele maghiare, în


Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 27-71, p. 105-106
B. A. P. 4050

Metropoli’a veduvită a româniloru Greco - orientali, în


Federaţiunea, Pesta, 1873, an VI, nr. 50-775, p. 191-192;
nr. 51-775, p. 195; nr. 52-777, p. 199-200; nr. 53-778, p.
203-204; nr. 54-779, p. 207-208; nr. 55-780, p. 211-212
B. A. P. 4037
Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, în Calendariu pe
anu de la Christosu, Arad, 1899, an XX, p. 83-90

Metropolitul Andreiu Şaguna, în Trompeta Carpaţiloru,


Bucureşti, 1873, an XI, nr. 1073, p. 2-3
B. A. P. 4278

Metropolitul Andreiu, în Biserica şi Şcoala, Arad, 1898,


an XXII, p. 285-286
B. A. P. 3399

Metropolitul Miron Romanul, în Gazeta poporului,


Timişoara, 1887, an II, nr. 1, p. 2-3
B. A. II 1134

Mici studii istorice. Minciună, calomnie sau ce despre


Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1934, an LXXXII,
nr. 9, p. 1; nr. 12, p. 1-3
B. A. P. 157

Micle, Ierom. Veniamin. Preocupările omiletice ale


mitropolitului Andrei Şaguna, în Mitropolia Olteniei,
Craiova, 1973, an XXV, nr. 11-12, p. 926-942
B. F. T.

Mihai, Ştefan. Şaguna îşi are locul său luminos, în 21


Radical, Sibiu, 1993, an 4, nr. 624, p. 2
B. A. II 10466

Mihaiu Vodă Viteazulu într’unu toastu dela conferienţele


regnicolare din Belgradu, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1861, nr. 30, p. 235
B. A. P. 2973
Mihălcescu, [Irineu] J. Organizaţiunea bisericii şi şcolii
lui Şaguna, în Convorbiri literare, Iaşi, 1908, an 42, nr.
12, p. 585-592
B. A. P. 2336

Miko, Emeric. Epistol’a Eselenţiei Sale Domnului Conte


Emerich cătră D. Presiedinde alu Asociaţiunei române
transilvane pentru literatur’a şi cultur’a poporului
românu, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 92,
p. 363
B. A. P. 90

Miron, Cristea. Principii fundamentale pentru


organizarea unitară a BOR din regatul român, Bucureşti,
1920
B. F. T.

Miron Romanul, archiepiscop şi metropolit. Apel cătră


clerul şi poporul ortodocs din archidiecesa Transilvaniei,
în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, p. 198-200
B. A. P. 598

Mişcarea literară : Memoriile arhiepiscopului şi


mitropolitului Andreiu Şaguna, în Revista Teologică,
Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 254-255
B. A. P. 2249

Mitropolitul Andrei Şaguna, în Adevărul, Bucureşti,


1923, an XXXVI, nr. 12101, p. 1
B. A. II 5095

Mitropolitul Andrei Şaguna, în Universul Literar,


Bucureşti, 1923, an XXXIX, nr. 26, p. 4
B. A. II 1420

Mitropolitul Andrei Şaguna, în Vremea, Bucureşti, 1943,


an XVI, nr. 705, p. 2
B. A. II 561

Mitropolitul Andrei Şaguna, ca scriitor şi pedagog :


noua monografie şaguniană a d-lui Gheorghe Tulbure, în
Gazeta Orşovei, Orşova, 1938, an XIII, nr. 600, p. 1-2
B. A. N. 298

Mitropolitul Andrei Şaguna în memoria posterităţii, în


Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 115-119
B. A.

Mitropolitul Andrei Şaguna : sărbătorirea centenarului


adormirii sale în Domnul, în Telegraful Român, Sibiu,
1973, an 121, nr. 31-32, p. 1-2
B. A. II 9515

Mitropolitul Andrei Şaguna şi organizarea Partidului


Naţional, în Patria, Cluj-Napoca, 1923, an V, nr. 138, p.
2
B. A. P. 4345

Mitropolitul Andreiu baron de Şaguna : Scriere


comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui,
Sibiiu, 1909; [Exemplar cu dedicaţia autografă a lui
Ilarion Puşcariu către Andrei Bârseanu]
B. A. 24624; 13524

Mitropolitul Andreiu Şaguna şi unitatea naţională, în


Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1923, an LXXXVI, nr.
144, p. 1
B. A. P. 4761

Mitropoliţii noştri despre Şaguna, în Revista Teologică,


Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 177
B. A. P. 2249

Mizgan, Ion Alexandru. De ce a fost Şaguna mare? în


Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr. 27-28, p. 3-4
B. A. II 9541

Mladin, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna : 100 de


ani de la moarte, în Tribuna României, Arad, 1973, an 2,
nr. 16, p. 10
B. A. II 9485

Mladin, Nicolae. Teologia morală, în Mitropolia


Ardealului, Sibiu, 1961, an VI, nr. 11-12, p. 768-779
B. A. I 18083

Moceanu, Ovidiu. Biblia lui Andrei Şaguna, în


Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 161-168
B. A.

Moceanu, Ovidiu. Teologie şi filologie. Andrei Şaguna


vs. Ion Heliade Rădulescu, Piteşti, 2003
B. A. 471430-471431
Mocioni, Andrei. Declaraţiunea D. Mocioni despre cele
ce s’au făcutu până acum’a în caus’a Mitropoliei nostre,
în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 22, p. 83-84
B. A. P. 90

Modrigan, I. Mitropolitul Andrei Şaguna, în Înfrăţirea,


Turda, 1943, an I, nr. 9, p. 1-2
B. A.
Moga, Maria. Foaia Poporului, 1897 : indici
bibliografici, Sibiu, 1980, p. 41, 54, 94
B. A. 327412

Moisiu, Alexandru. Mitropolitul Andrei Şaguna şi


unitatea creştină, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an
141, nr. 25-26, p. 2
B. A. II 9536

Moisiu, Liviu. Rînduieli canonice cu privire la post, în


lucrările mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1987, an 135, nr. 41-42, 43-44, p. 6-7
B. A. II 9530

Moldován Gergely. Ságuna András, Budapesta, 1916

Moldován Gergely. Ságuna András, în Budapesti


Szemle, 1914, vol. 159, p. 215-264, 383-433
B. A.

Moldovan, Ioan Micu. Acte sinodale ale bisericii


române de Alba Iulia şi Făgăraş, vol. 1, Blaj, 1869
B. A. 351311

Moldovan, Ilie. Mitropolitul Andrei Şaguna în apărarea


şi afirmarea etnicului şi etnicităţii româneşti din
Transilvania, în Revista Teologică, Sibiu, 1993, an 3, nr.
2, p. 53-66
B. A. P. 2249

Moldovan, Ilie. Mitropolitul Andrei Şaguna şi drama


deznaţionalizării din sud-estul Transilvaniei, în
Telegraful Român, Sibiu, 2003, an 151, nr. 1-4, p. 2
B. A. I 42297

Moldovan, Ilie. Mitropolitul Andrei Şaguna şi


Telegraful Român : o viziune privind rezistenţa
românească în zona arcului carpatic, în Telegraful
Român, Sibiu, 2003, an 151, nr. 1-4, p. 6-7
B. A. I 42297

Moldovan, Ilie. O însemnată mărturie a preţuirii


mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1973, an 121, nr. 27-28, p. 1
B. A. II 9515

Moldovan, Ilie. Profilul moral şi conştiinţa ortodoxă a


Mitropolitului Andrei Şaguna, în Revista Teologică,
Sibiu, 1996, an 6, nr. 1-2, p. 13-24
B. F. T.

Moldovan, Silvestru. În Panteon. Mormintele marilor


noştri bărbaţi dela 1848-1849, Cluj-Napoca, 1929
B. A. 85995

Moldovan, Valeriu. Dieta Ardealului din 1863-1864,


Cluj-Napoca, 1932
B. A. 4964

Moldovan, Valeriu. Principiile fundamentale ale


organizaţiei bisericeşti de astăzi, Cluj-Napoca, 1933, p.
4-5
B. F. T.

Monarhia austriacă, în Telegraful Român, Sibiu, 1853,


an I, nr. 11, p. 42-43
B. A. P. 84
Monarhia austriacă. Bucuria poporului din Ocna
Sibiului cu ocazia celebrării onomasticii Episcopului
Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II,
nr. 99, p. 395
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Despre acuzele aduse din partea


unor oameni fără căpătîi la adresa episcopului Şaguna şi
a bisericii creştine în monarhia austriacă, în Telegraful
Român, Sibiu, 1859, an VII, nr. 21, p. 81
B. A. P. 87

Monarhia austriacă. Despre comentariul ziarului Steaua


Dunării îndreptat contra circularului slobozit de
Episcopul Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1859, an
VII, nr. 27, p. 105
B. A. P. 87

Monarhia austriacă. Despre începerea noului an şcolar


şi ajutoarele date cu această ocazie elevilor de către
Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II,
nr. 80, p. 317
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Despre meritele excelenţei sale


Baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1855, an
III, nr. 96, p. 394-395
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Despre sărbătoarea Sf. Apostol


Andrei în Sibiu. Felicitările studenţilor şi clericilor
adresate Episcopului Andrei Şaguna cu această ocazie,
în Telegraful Român, Sibiu, 1858, an VI, nr. 29, p. 194
B. A. P. 87

Monarhia austriacă. Despre serbarea onomasticii


Episcopului Andrei Baron de Şaguna de către poporul
din Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1853, an I, nr. 95,
p. 378
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Despre vizita episcopului Andrei


Şaguna în Abrud şi bucuriile poporului cu această
ocazie, în Telegraful Român, Sibiu,1853, an I, nr. 82, p.
318
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Felicitări şi urări cu ocazia serbării


numelui episcopului Andrei Şaguna făcute de tineretul
din Institutul pedagogic - teologic Sibiu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1856, an IV, nr. 97, p. 385
B. A. P. 86

Monarhia austriacă. Hirotonirea întru preot a teologului


Nicolae Papea de către Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1856, an IV, nr. 25, p. 98
B. A. P. 86

Monarhia austriacă. Împărţirea de ajutoare de către


Andrei Baron de Şaguna din fundaţia Franz Iosif, în
Telegraful Român, Sibiu, 1856, an IV, nr. 72, p. 286
B. A. P. 86

Monarhia austriacă. Întoarcerea episcopului Andrei


Baron de Şaguna din călătoria făcută în Austria, în
Telegraful Român, Sibiu, 1858, an VI, nr. 35, p. 136
B. A. P. 87
Monarhia austriacă. Pentru prima dată se tipăreste
Chiriacodromionul, adică cuvîntări bisericeşti pentru
fiecare Duminică a anului întocmit de Episcopul
Astrahan lui Nechifor Teodosie cu un adaus de Episcopul
Andrei Baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,
1855, an III, nr. 66, p. 262; nr. 73, p. 289-291; nr. 74, p.
294-295; nr. 75, p. 298
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Plecarea episcopului Andrei Baron


de Şaguna la Viena, în Telegraful Român, Sibiu, 1857,
an V, nr. 66, p. 262; nr. 67, p. 265; nr. 69, p. 273-274
B. A. P. 86

Monarhia austriacă. Propunerile episcopului Andrei


Baron de Şaguna, făcute pe lângă Franz Iosif, pentru
ridicarea unei biserici catedrale în Sibiu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1857, an V, nr. 83, p. 329; nr. 102, p. 405-
406
B. A. P. 86

Monarhia austriacă. Sibiu, 18 ianuarie 1854, în


Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II, nr. 6, p. 22
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Situaţia prin care a trecut Biserica


ardeleană de la anul 1700 şi până în zilele noastre.
Succesiunea mitropoliţilor în scaunul mitropoliei din
Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1855, an III, nr. 21, p.
81-82, 85-86
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Ţinerea conferinţei din Sibiu, sub


preşedinţia episcopului Andrei Şaguna, în legătură cu
situaţia fondurilor de la Fundaţia Franz Iosif, în
Telegraful Român, Sibiu, 1859, an VII, nr. 32, p. 125
B. A. P. 87

Monarhia austriacă. Tipărirea broşurei Cunoştintele


folositoare despre treburile căsătoriilor spre folosul
preoţimii şi a scaunelor protopopeşti, întocmită de
Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II,
nr. 2, p. 6; nr. 13, p. 46-47
B. A. P. 85

Monarhia austriacă. Transilvania, în Telegraful Român,


Sibiu, 1858, an VI, nr. 22, p. 85
B. A. P. 89

Monarhia austriacă. Transilvania, în Telegraful Român,


Sibiu, 1858, an VI, nr. 42, p. 166
B. A. P. 89

Monarhia austriacă. Transilvania, în Telegraful Român,


Sibiu, 1853, an 1, nr. 75, p. 289-290
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Transilvania, în Telegraful Român,


Sibiu, 1853, an I, nr. 79, p. 306
B. A. P. 84

Monarhia austriacă. Transilvania, Sibiu 20 iunie, în


Gazeta de Transilvania, Braşov, 1848, an XI, nr. 51, p.
210
B. A. P. 4685

Monument al protosincelului Grigore Pantazi, în


Telegraful Român, Sibiu, 1854, an II, nr. 8, p. 29-30
B. A. P. 85

Monument archiepiscopului şi metropolitului Andreiu


Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 23, p.
353-355
B. A. P. 598

Monument lui Andrei Şaguna, în Gazeta Transilvaniei,


Braşov, 1898, an LXI, nr. 262
B. A. P. 4729

Monument lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu, 1898,


an VI, nr. 49, p. 585
B. A. P. 273

Monument lui Şaguna, în Foaia Poporului, Sibiu, 1898,


an VI, nr. 52, p. 621
B. A. P. 273

Monumentul Mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1933, an LXXXI, nr. 32-34, p. 7
B. A. P. 158

Monumentul Mitropolitului Andrei Şaguna la Sibiu, în


Foaia Poporului, Sibiu, 1933, an 41, nr. 16, p. 3
B. A. P. 308

Moraru, Alexandru. Viaţa creştină oglindită în


cuvântările mitropolitului Andrei Şaguna la sărbătorile
mari, în Studia teologica ortodoxa, Bucureşti, 1995, an
40, nr. 1-2, p. 61-72
B. F. T.
Morbulu şi orele ultime, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr.
35, p. 170
B. A. P. 3345

Moruşcă, Policarp. Andrei Şaguna, în Bunul Econom,


Bucureşti, 1906, an VII, nr. 2, p. 2-3; nr. 4, p. 3-4; nr. 5,
p. 5; nr. 8, p. 2-3; nr. 9, p. 3-4
B. A. P. 3145

Moruşcă, Policarp. Centenarul lui Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 97, p. 400
B. A. P. 134

Moruşcă, Policarp. Cuvânt la centenarul marelui


metropolit Andrei Baron de Şaguna, în Revista
Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 434-440
B. A. P. 2242

Moruşcă, Policarp. Pastoralele lui Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 234-244
B. A. P. 2249

Moruşcă, Policarp. Scrieri din prilejul centenarului, în


Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 462-
467
B. A. P. 2242

Moruşca, Policarp. Şaguna şi recăsătorirea preoţilor, în


Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 51-53, p. 4-
5
B. A. P. 148

Moruşcă, Policarp. Un cuvânt cătră preoţime!, în


Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 91, p. 375
[Se dau instrucţiuni privind organizarea sărbătoririi
centenarului Andrei Şaguna]
B. A. P. 134

Müller, Friedrich. Geschichtswirksamkeit des


Evangelimus in seinem luzherischen Verständnis, zwei
Aufsätze, Stuttgart, 1956, p. 11-51

Muntean, Cristian. O zi memorabilă a Mitropolitului


Andrei Şaguna la Braşov, în Telegraful Român, Sibiu,
2003, an 151, nr. 1-4, p. 1-2
B. A. I 42297

Muntean, Ioachim. Amintiri din vieaţa Mitropolitului


Şaguna : Şaguna bolnav. Şaguna şi Pantazi. Gewehr
heraus! - Der schone Bischof - Vater Schaguna. Să
meargă la meşteşug. Să nu afle Excelenţa. Moartea lui
Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-
7, p. 247-252
B. A. P. 2249

Munteanu al lui Vasile, Al[exandru]. Memoriei marelui


Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Baron de Şaguna, la
serbarea centenarului naşterii sale, în Telegraful Român,
Sibiu, 1909, an LVII, nr. 198, p. 450
B. A. P. 134

Munteanu, Alexandru. Memoriei marelui Arhiepiscop


şi Mitropolit Andrei baron de Şaguna : la 50 de ani dela
moartea sa, în Foaia Diecezană, Caransebeş, 1923, an
XXXVIII, nr. 27, p. 2
B. A. P. 1284

Munteanu, Eugeniu. Din prilejul împlinirii alor 60 de


ani dela moartea Mitropolitului Andrei baron de Şaguna,
în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1933, an XV, p. 2
B. A. P. 1247

Munteanu Ioachim. Momente din viaţa marelui


Arhiereu Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1911, an
LIX, nr. 92, p. 394
B. A. P. 136

Munteanu, I. V. Adunarea dela Sibiu, în Detunata, Alba


Iulia, 1944, an II, nr. 4, p. 1
B. A. N. 1011

Munteanu, Mircea. Biserica veche ortodoxă din Orăştie


: contribuţii la istoricul bisericii, în Revista Teologică,
Sibiu, 1940, an XXX, nr. 1-2, p. 43
B. A. P. 2266

Munteanu, Ştefan. La Răşinari, omagiu marelui


Şaguna, în Tribuna, Sibiu, 1998, an 114, nr. 2356, p. 11
B. A. II 10307

Munteanu, Ştefan. Omagiu lui Şaguna la Răşinari, în


Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr. 45-48, p. 8
B. A. II 9541

Murăşan, Gavril. Chemare (50 de ani de la moartea lui


Andrei Şaguna şi serbarea celor care au terminat
cursurile în 1867, la institutul teologic Sibiu), în
Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 48-49, p. 6
B. A. P. 148

Murăşianu, Jovian. Mitropolitul Andrei Şaguna : cuvânt


de deschidere la semicentenarul morţii sale ţinut în sala
Prefecturei la 12 iulie 1923, în Turda, în Turda, 1923, an
V, nr. 27, p. 1-2
B. A. II 1070

Mureşan, Gavriil. Ne duduie Excelenţa!, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 253
B. A. P. 2249

Mureşanu, Andrei. Expresiune de recunoştinţă


închinată Măriei Sale Prealuminatului şi Înalt Prea
Sfinţitului D. Episcop de legea răsăriteană a
Transilvaniei, Andrei Şaguna, Sibiu, 1850 [Vezi
Dunăreanu, Elena şi Aurelia Popa, Cartea românească
sibiană, Sibiu, 1979, p. 37

Mureşanu, Florin. Academia teologică “Andreiană”, în


Viaţa ilustrată, Cluj-Napoca, 1943, an X, nr. 7, p. 4-8
B. A. I 21585

Mureşanu, Florin. Catedrala, în Viaţa ilustrată, Cluj-


Napoca, 1943, an X, nr. 11, p. 3
B. A. I 21585

Mureşeanu, Iacob. Basiliu Popu, fostulu consiliaru de


apelaţiune în Sibiu şi assesoru judeciului urbarialu în
Ardealu, denumitu acum de consiliaru de secţiune în
ministeriulu justiţiei, cu resoluţiune din 20 noembre,
anului Domnului 1859, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1859, an XXII, nr. 42, p. 326-328
[Elogiul acestuia. Mulţumiri către stăpânire pentru
promovarea lui. E reprodusă darea de seamă despre
banchetul dat în onoarea lui Pop de către Şaguna]
B. A. P. 2978
Mureşeanu, Iacob. Bibliografie, în Foaia pentru minte,
anima şi literatură, Braşov, 1861, an XXIV, nr. 35, p. 280
[Semnalarea unei broşuri de ordin bisericesc a lui Şaguna
– Anthorismos]
B. A. P. 2980

Murnu, George. Calomniatorul lui Şaguna, în Tribuna,


Sibiu, 1891, an 8, nr. 226, p. 902
B. A. P. 788

Muţiu, Dorina. Telegraful Român, 1919 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 8-9
B. A. 327167

Nanu, A. Fiu şi mamă - Şaguna lângă sicriul mamei


sale, în Telegraful Român, Sibiu, 1935, an LXXXIII, nr.
32, p. 1-2
B. A. P. 163

Neacşu, Sorin Vasile. Predică la parastasul


mitropolitului Andrei Şaguna : “Pomenirea dreptului cu
laude…” (memento Andrei Şaguna), în Anuarul
academic 2002-2003, Sibiu, 2004, p. 501-503
B. A. I 35934

Neaga, Nicolae. Permanenţe spirituale şi artistice în


epoca biblică a mitropolitului Şaguna, în Revista
Teologică, Sibiu, 1993, an 3, nr. 2, p. 69-74
B. F. T.

Neamţu, Gelu. Revoluţia românilor din Transilvania


1848-1849, Cluj-Napoca, 1996, p. 37, 46

Necrolog, în Curierul de Iaşi, Iaşi, 1873, an VI, nr. 71, p.


2
B. A. P. 4116

Necrolog, în Curierul de Iaşi, Iaşi, 1873, an VI, nr. 74, p.


1
B. A. P. 4116

Necrolog, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, an XXXVI,


nr. 48, 1873, p. 1
B. A. P. 4703

Necrolog, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 35, p. 170


B. A. P. 3345

Necrolog, în Românulu, Bucureşti, 1873, an 17, nr. 26, p.


584-585
B. A. P. 4558

Necula, Constantin. Avva Andrei Şaguna sau icoana


duhovnicească a vlădicului : rânduri despre
spiritualitatea predicilor sale, în Telegraful Român,
Sibiu, 2003, an 151, nr. 25-28, p. 7-8
B. A. I 42297

Nedelcu, Mariana. Telegraful Român, 1920 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 3
B. A. 327112

Nemeş, Onuc Ion. Andrei Şaguna - 120 de ani, în


Tribuna, Sibiu, 1993, an 109, nr. 928, p. 1
B. A. II 10342

Nemeş, Onuc Ion. În memoriam : Andrei Şaguna 125 de


ani de înveşnicire prin fapte de înălţare a neamului, în
Tribuna, Sibiu, 1998, an 114, nr. 2224, p. 1; nr. 2225, p.
1, 10
B. A. II 10307

Netea, Vasile. Andrei Şaguna 1808-1873, în


Transilvania, Sibiu, 1973, nr. 6, p. 20-22
B. A. I 5787

Netea, Vasile. Figuri ardelene, Bucureşti, 1943


B. A. 249846

Netea, Vasile. La aniversarea Telegrafului Român, în


Telegraful Român, Sibiu, 1983, an 131, nr. 1-4, p. 1-4
B. A. II 9526

Netea, Vasile. Lupta românilor din Transilvania pentru


libertate naţională, Bucureşti, 1974, p. 145-250
B. A. 244447-244451

Nicolae, Arhiepiscop şi Mitropolit. Un monument.


Mitropolitul Andreiu Şaguna. Apel trimis altor prefecţi
de judeţe, în Telegraful Român, Sibiu, 1933, an LXXXI,
nr. 68, p. 3
B. A. P. 158

Nicolae, Episcop. Pe urmele Mitropolitului Şaguna, în


Viaţa ilustrată, Cluj-Napoca, 1943, an X, nr. 10, p. 31
B. A. I 21585

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. “…Andrei, tu n-ai


murit!”, în Telegraful Român, Sibiu, 1973, an 121, nr.
23-24, p. 1-2
B. A. II 9515
Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Centenarul lui
Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, p. 387
B. A. P. 2235

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Comemorarea


Mitropolitului Andrei Şaguna : o sută de ani de la
săvârşirea din viaţă (1873-1973), în Mitropolia
Ardealului, Sibiu, 1973, an XVIII, nr. 5-6
B. A. I 18136

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Cuvântare rostită cu


prilejul comemorării patronului Academiei teologice
Andreiane din Sibiu (30 noiembrie 1938), în Telegraful
Român, Sibiu, 1938, an LXXXVI, nr. 50
B. A. P. 163

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Cuvântare rostită cu


prilejul oficierii parastasului de 50 de ani pentru
Mitropolitul Andreiu Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 54-55
B. A. P. 148

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Cuvântare rostită cu


prilejul oficierii parastasului de 50 de ani pentru
Mitropolitul Andreiu Şaguna, în Revista Teologică,
Sibiu, 1923, an XIII, p. 302-305
B. A. P. 2249

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Cuvântare rostită la


parastasul pentru Mitropolitul Şaguna, în Telegraful
Român, Sibiu, 1933, an LXXXI, nr. 69
B. A. P. 158

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Despre Şaguna (Cu


prilejul împlinirii a 50 de ani dela moartea lui), în
Telegraful Român, Sibiu, 1923, an 71, nr. 51-53
B. A. P. 148

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Despre Şaguna (Cu


prilejul împlinirii a 50 de ani dela moartea lui), în
Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, p. 178
B. A. P. 2249

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Iisus Hristos, viaţa


noastră, Cuvântări, tâlcuiri şi îndrumări, Sibiu, 1973, p.
53-55
B. F. T.

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Întru pomenirea


Mitropolitului Andrei Şaguna, în Mitropolia Ardealului,
Sibiu, 1973, an XVIII, nr. 5-6, p. 520-523
B. A. I 18136

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. La ziua Sf. Andreiu,


în Revista Teologică, Sibiu, 1907, an I, p. 428
B. A. P. 2233

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Părerea lui Şaguna


despre comisar, în Gazeta Poporului, Timişoara, 1918, an
1, nr. 25
B. A. P. 1241

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Recenzie. Petru


Şpan, Şcoala lui Şaguna, Sibiu, 1909, în Revista
Teologică, Sibiu, 1910, an IV, p. 50
B. A. P. 2236

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Recenzie. Alexandru


Bogdan, Moştenirea lui Şaguna, Braşov, 1909, în
Revista Teologică, Sibiu, 1910, an IV, p. 50
B. A. P. 2236

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Spiritul lui Şaguna, în


Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, p. 127
B. A. P. 2235

Nicolae, Mitropolitul Ardealului. Telegraful Român la


120 de ani de continuă apariţie (1853-1973), în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1973, an XVIII, nr. 1-2, p.
9-12
B. A. I 18134

Nicolae, Mitropolitul Banatului. Blaga despre Şaguna,


în Telegraful Român, Sibiu, 1985, an 133, nr. 17-18, p. 1,
3
B. A. II 9528

Nicolae, Raluca. In memoriam Andrei Şaguna, în


Monitorul de Sibiu, Sibiu, 2008, nr. 2839, p. 9
B. A.

Niculescu, Aneta. Legăturile dintre Andrei Şaguna


mitropolitul Ardealului şi Sfântul Calinic de la Cernica,
episcopul Râmnicului, în Astra 1861-1991. 130 de ani de
înfiinţare, Sibiu, 1992, p. 155-157
B. A. 425006-425007

Nistor, Gheorghe. Un elogiu inedit adus mitropolitului


Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1991, an
139, nr. 21-24, p. 8
B. A. II 9534
Noi Franciscu Josifu antâiu. Congresulu românu…, în
Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 35-12, p. 139-141
B. A. P. 4051

Note biografice : Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-1923,


în Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 187, p. 2
B. A. P. 1739

Note şi informaţii, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an


XIII, nr. 6-7, p. 255
B. A. P. 2249

Note şi informaţii, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an


XIII, nr. 6-7, p. 324-325
B. A. P. 2249

Noutăţi. Un portret a lui Şaguna, în Foaia Poporului,


Sibiu, 1908, an XVI, nr. 12, p. 129
B. A. P. 283

Nu mai e între cei vii! Andreiu Siaguna, în Albina, Pesta,


1873, an VIII, nr. 46, p. 1-2
B. A. P. 4046

O comemorare : Andrei Şaguna : cincizeci de ani dela


moartea lui, în Epoca, Bucureşti, 1923, an XLII, nr. 157,
p. 1
B. A. N. 640

O lămurire necesară : de ce n’a vorbit d. Maniu la Sibiu,


în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12108, p. 3
B. A. II 5095

O mitropolie română reînviată după un secol şi jumătate,


în Telegraful Român, Sibiu, 1865, an 13, nr. 30-32
B. A. P. 93

O moştenire slab chivernisită – Biblia lui Şaguna, în


Lumea Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 26, p. 4
B. A. P. 3898

O nouă blasfemie dela Moldovan Gergely despre


Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1916, an 63, nr. 56,
p. 226-228
B. A. P. 141

O nouă fundaţiune Andreiu Şaguna, în Foaia Pedagogică,


Sibiu, 1899, an III, nr. 1, p. 15
B. A. P. 599

O nuntă de diamante, în Telegraful Român, Sibiu, 1912,


an LX, nr. 15, p. 59
B. A. P. 137

O plăcută aducere aminte, în Telegraful Român, Sibiu,


1869, an XVII, nr. 60, p. 245
B. A. P. 97

O scrisoare a lui Şaguna către mitropolitul Nifon din


Ţara Românească (1856, februarie 23), în Biserica
Ortodoxă Română, Bucureşti, 1909, an XXXII, p. 1064-
1068
B. F. T.

O siedinţă estraordinaria, în Telegraful Român, Sibiu,


1867, an XV, nr. 11, p. 41-42
B. A. P. 95
O voce asupra cestiunei sîrbo - româneşti, în Telegraful
Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 30, p. 123
B. A. P. 90

Oastea Domnului la mormântul marelui Arhiepiscop şi


Mitropolit Andrei Şaguna, în Oastea Domnului, Sibiu,
1933, an IV, nr. 24, p. 2
B. A. P. 4355

Obolul săracului la monumentul “Marelui Andrei”.


[Consideraţii legate de broşura cu acest titlu, de cântări
ocazionale, dedicate mitropolitului Andrei Şaguna], în
Transilvania, Sibiu, 1899, an XXX, p. 44
B. A. P 631

Obolul seracului la monumentul Marelui Andreiu, Sibiu,


1898, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1899, an III, nr. 2, p.
43
B. A. P. 599

Odobescu, Alexandru Ioan. Scrieri literare şi istorice,


Bucureşti, 1887, vol. 1, p. 473
B. A. 218399

Olde, Petru. Andreiu Şaguna către protopopul Ioan


Marcu al Lugojului, în Analele Banatului, Timişoara,
1930, an III, nr. 4, p. 127-130
B. F. T.

Oltean, Vasile. Aniversări Şaguna – 200 : Din relaţiile


lui Andrei Şaguna cu clericii braşoveni : Ioan Popazu şi
Revoluţia de la 1848, în Astra, Braşov, 2008, an III
(XLII), nr. 19, p. 6
B. A.
Oltean, Vasile. Bicentenar Ioan Popazu, protopop al
Braşovului şi primul episcop al Caransebeşului (1808-
1889), în Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p.
215-228
B. A.

Oltean, Vasile. Mitropolitul Andrei Şaguna în “conflict”


cu Ion Heliade Rădulescu, în Astra, Braşov, s. a. II
(XLI), p. 10
B. A.

Oltean, Vasile. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Braşovul,


în Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr. 21-24, p. 1,
3
B. A. II 9541

Onorată redacţiune, în Telegraful Român, Sibiu, 1862,


an X, p. 279
B. A. P. 90

Opere publicate de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1923, an LXXI, nr. 51-53, p. 12
B. A. P. 148

Opiniunea Escelentiei Sale P. Episcopu Andreiu Br. de


Siaguna, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 46-90, p.
184
B. A. P. 4050

Oprescu, Cristina. Preoţi români în Revoluţia din


Transilvania de la 1848, în Acta Musei Porolisensis,
Zalău, 1998, an 22, p. 135-159
Oprescu, Liliana. Istoria cărţilor româneşti în
documente şaguniene din Arhivele Mitropoliei
Ardealului, în Transilvania, Sibiu, 2008, an CXIII, nr. 2,
p. 52-64
B. A. I 74922

Oprişa, Pavel. Andreiu Şaguna. Cuvent ocasional rostit


în sala de cântări dela gimnasiul public român gr. or.
Din Brad, cu ocasiunea serbării memoriei
archiepiscopului şi metropolitului Andreiu baron de
Şaguna, la 30 novembre (13 decembrie) 1904 de Dr.
Pavel Oprişa, Sibiu, 1905
B. A. 8491

Oprişa, Pavel. Înfiinţarea gimnaziului din Brad şi teatrul


român, în Familia, Oradea, 1904, nr. 36-40
B. A.

Opţiunea Excelenţei sale P. Episcopu Andreiu Br. de


Şaguna în obiectul importării cărţilor româneşti, în
Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an 3, nr. 22, p. 169-170
B. A. P. 1063

Oradea-mare, ziua St. Andreiu 1862, în Telegraful


Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 99, p. 394
B. A. P. 90

Ordinaţiunea guvernială îndreptată către Excelenţa Sa


episcopul Andrei baron de Şaguna în cauza înfiitandei
noastre Asociaţiuni pentru înaintarea literaturei române
şi cultura poporului român, în Amiculu scolei, Sibiu,
1861, an 2, nr. 39-40, p. 322
B. A. P. 1062
Ordinaţiunea guvernială îndreptată către Escelenţia Sa
D. Episcopu Andreiu Barone de Siaguna în causa
înfiintindei noastre asociaţiuni pentru înaintarea
literaturei române şi cultura poporului românu, în
Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 39, p. 151
B. A. P. 89

Organisches Statut der griechisch/orientalisch-


romanischern Kirche in Ungarn und Siebenbürgen, în
Archiv für katholisches Kirchenrecht mit besonderer
Rücksicht auf das Vatikanische Concil, sowie auf
Deutschland, Oesterreich und die Schweiz, XXV, Mainz,
1871, p. 235-276
B. A. 213391

Orsiova, 26 martiu 1865, în Concordia, Pesta, 1865, an


V, nr. 26-385, p. 102
B. A. P. 4053

Pagini din trecut : ziua de 2 decembrie 1848, în


Telegraful Român, Sibiu, 1908, an LVI, nr. 127, p. 523-
524
B. A. P. 133

Panaite, Ovidiu. Scurte consideraţii asupra prezenţei lui


Andrei Şaguna la Blaj 3/15 mai 1848, în Astra blăjeană,
2004, an 8, nr. 4, p. 13
B. A. I 42538

Pap, Augustin. Clusiu, 7 iunie, în Organu Naţiunale,


Blaj, 1848, nr. 4, p. 17
B. A. P. 3123

Papari, Aurel. O mare personalitate a Transilvaniei şi a


întreg cuprinsului românesc, în Telegraful Român, Sibiu,
2006, an. 154, nr. 25-28, p. 2
B. A. Nr. inv. 70120

Papari, Aurel; Rotaru, Jipa; Bulz, Ileana. Andrei


Şaguna contemporanul nostru, Constanţa, 2000

Papp, Ioan I. Circulara către toate oficiile


protopresbiterale şi parohiile din eparhia Aradului, în
Biserica şi Şcoala, Arad, 1923, an XLVIII, nr. 26, p. 1
B. A. P. 3415

Papuc, Gheorghe. Întru pomenirea mitropolitului


Andrei Şaguna (la 175 ani de la naşterea sa), în Biserica
Ortodoxă Română, Bucureşti, 1984, an 102, nr. 1-2, p.
63-66
B. A. I 17420

Papuc, Gheorghe. Jubileul unei vetre de cultură


românească, în Telegraful Român, Sibiu, 1976, an 124,
nr. 3-4, p. 1-2
B. A. II 9519

Papuc, Gheorghe. La sărbătorirea Telegrafului Român,


în Telegraful Român, Sibiu, 1978, an 126, nr. 1-4, p. 12
B. A. II 9521

Papuc, Gheorghe. Mitropolitul Andrei Şaguna - 170 de


ani de la naştere, în Telegraful Român, Sibiu, 1978, an
126, nr. 41-42, p. 1, 3
B. A. II 9521

Papuc - Secelea, Constantin. Dreptul canonic în


literatură românească. Opera lui Andrei Şaguna, în
Cercetări istorice, Iaşi, 1927, nr. II-III
B. A. I 40089

Parastas, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1897, an I, nr. 13,


p. 224
B. A. P. 597

Parastas (44 ani de la moartea lui Şaguna), în Telegraful


Român, Sibiu, 1917, an LXV, nr. 45, p. 181
B. A. P. 142

Parastas în amintirea fericiţilor Andreiu Şaguna şi


Emanuel Gozsdu, în Foaia Poporului, Sibiu, 1897, an V,
nr. 42, p. 501
B. A. P. 272

Parastas în memoria fericiţilor : Marelui archipăstor


Andreiu şi Marelui binefăcător Emanuel Gozsdu, în
Foaia Pedagogică, Sibiu, 1897, an I, nr. 21, p. 352
B. A. P. 597

Parastas în memoria lui Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1919, an 66, nr. 63, p. 4
B. A. P. 144

Parastas în ziua de sântul Andreiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1893, an XLI, nr. 134, p. 535
B. A. P. 118

Parastas pentru Andrei Şaguna, în Solia Dreptăţii,


Orăştie, 1943, an XXI, nr. 20, p. 1
B. A. II 1269

Parastas pentru Andrei Şaguna, în Tribuna, Sibiu, 1891,


an 8, nr. 270, p. 1079
B. A. P. 788

Parastas pentru marele archiereu Şaguna, în Foaia


Poporului, Sibiu, 1897, an V, nr. 27, p. 321
B. A. P. 273

Parastas pentru Şaguna în Sălişte, în Foaia Poporului,


Sibiu, 1898, an VI, nr. 50, p. 609
B. A. P. 273

Parastasu la aniversari’a morţii fericitului


Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Baronu de
Siaguna, în Lumina, Arad, 1874, an III, nr. 31, p. 169
B. A. P. 3345

Parastasul din catedrală, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 108, p. 448
B. A. P. 134

Parastasul lui Andrei Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1914, an LXII, nr. 127, p. 515
B. A. P. 139

Parastasul : Reşinari 17 iunie, în Telegraful Român,


Sibiu, 1883, an XXXI, nr. 69, p. 1-2
B. A. P. 109

Partenie, Cosma. Statutul Organic, în Enciclopedia


Astra, vol. III, Sibiu, 1904, p. 1012

Partidul naţional la serbările comemorative, în Solia


dreptăţii şi Gazeta Hunedoarei, Hunedoara, 1923, an III,
nr. 29, p. 1-2
B. A. I 1251

Partidul Naţional Român la Sibiu, în Glasul Oltului,


Făgăraş, 1923, an IV, nr. 149, p. 1-2
B. A. N. 178

Partidul Naţional sărbătoreşte pe primul său preşedinte,


în Epoca, Bucureşti, 1923, an XLII, nr. 160, p. 1-2
B. A. N. 640

Partidul naţional şi comemorarea Mitropolitului Şaguna


: O nouă inadvertenţă a guvernului. Regele pus în
situaţiuni penibile de către d. Brătianu, în Timpul,
Bucureşti, 1923, an 23, nr. 110, p. 1
B. A. P. 4859

Partidul Naţional şi serbările dela Sibiu, în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4604, p. 3
B. A. II 79

Partidul naţional şi Şaguna, în Înfrăţirea, Cluj-Napoca,


1923, an III, nr. 845, p. 1
B. A. N. 881

Patima confesională, în Dreptatea, Deva, 1923, an II, nr.


29, p. 1
B. A. N. 858

Pavel Teodor. Date privind legislaţia şcolară din anii


absolutismului în Transilvania (1849-1860), în Sargeţia,
Deva, 1973, an 10, p. 263-306
B. A. I 8584

Păcăţian, Teodor V. Activitatea românilor în senatul


imperial austriac din anul 1860, în Transilvania, Sibiu,
1928, an 59, nr. 4, p. 267-280
B. A. P. 660

Păcăţian, Teodor V. Arhiepiscopul si Mitropolitul


Andreiu Baron de Şaguna. Omagiu memoriei Sale!, în
Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 105, p. 437-
438
B. A. P. 134

Păcăţian, Teodor V. Cartea de aur sau luptele politice-


naţionale ale românilor de sub Coroana ungară, 2,
Sibiu, 1902
B. A. 102

Păcăţian, Teodor, V. Două alegeri de mitropolit în Sibiu


[După moartea mitropolitului Şaguna : Procopiu
Ivancicovici şi Miron Romanul], în Transilvania, Sibiu,
1929, p. 518-527
B. A. P. 650

Păcăţian, Teodor V. Jubileul lui Şaguna, în Societatea


de Mâine, Bucureşti, 1930, an VII, p. 243-244
B. A. I 25614

Păcăţian, Teodor V. Şaguna şi Catarina Varga, în


Gazeta ilustrată, Cluj Napoca, 1933, an II, nr. 7, p. 135-
137
B. A. I 39427

Păcăţian, Teodor V. Un memorand inedit al lui Şaguna,


în Transilvania, Sibiu, 1928, an 59, nr. 7-8, p. 568-578
[Într-o chestiune bisericească]
B. A. P. 660
Păcescu, T. T. Cu prilejul comemorării a 50 ani dela
moartea Mitropolitului Andrei Baron de Şaguna, în Noua
Revistă Bisericească, Bucureşti, 1923, an V, nr. 5-7, p.
81-85
B. A. P. 2714

Pănăzan, Emilia. Telegraful Român, 1928 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 10
B. A. 327116

Păcurariu, Mircea. 100 de ani de la moartea


mitropolitului Andrei Şaguna, în Biserica Ortodoxă
Română, Bucureşti, 1973, an 91, nr. 7-8, p. 854-864
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. 100 de ani de la reînfiinţarea


Mitropoliei Ardealului, în Mitropolia Ardealului, Sibiu,
1964, an IX, nr. 11-12, p. 814-840
B. A. I 18093

Păcurariu, Mircea. 100 de ani de la reînfiinţarea


Mitropoliei Ardealului, în Telegraful Român, Sibiu,
1965, an 113, nr. 1-2
B. A. II 9507

Păcurariu, Mircea. 125 de ani de la apariţia


Telegrafului Român din Sibiu, în Candela, Stockholm,
1978, an VI, nr. 1, p. 29-31

Păcurariu, Mircea. 125 de ani de la reînfiinţarea


Mitropoliei Transilvaniei, în Telegraful Român, Sibiu,
1989, an 137, nr. 47-48, p. 4
B. A. II 9532
Păcurariu, Mircea. 130 de ani de la moartea primilor
doi ierarhi, membri onorari ai Societăţii Academice
Române : Dionisie Romano şi Andrei Şaguna, în
Academica, Bucureşti, 2002, an 13, nr. 15, p. 31-33
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna - activitate


editorială, în In memoriam. Mitropolitul Andrei Şaguna,
1873-2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 46-63
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna îndrumător al


învăţământului teologic sibian, în Transilvania, Sibiu,
2003, nr. 5-6, p. 55-58
B. A. II 12335

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna - “Părintele


Ardealului”, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an
156, p. 123-131
B. A.

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna - primul preşedinte


al Astrei, în Foaia Poporului, Sibiu, 2001, nr. 57-58, p. 3,
6
B. A. II 12965

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna şi revoluţia


românească din 1848-1849, în Telegraful Român, Sibiu,
1998, an 146, nr. 21-24, p. 1, 4
B. A. II 9541

Păcurariu, Mircea. Andrei Şaguna şi Revoluţia


Românească din 1848-1849, în Telegraful Român, Sibiu,
2008, an 156, nr. 17-20, p. 1-2
B. A.; B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Aspecte din activitatea Astrei (la


125 de ani de la înfiinţare), în Mitropolia Ardealului,
Sibiu, 1986, an XXXI, nr. 5, p. 120-128
B. A. I 18197

Păcurariu, Mircea Aspecte privitoare la cultura şi arta


bisericească din arhiepiscopia Sibiului, în Arhiepiscopia
Sibiului - pagini de istorie, Sibiu, 1981, p. 65-94
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Biserica românească din


Transilvania şi Banat şi Revoluţia din 1848/1849, în
Foaia Poporului, Sibiu, 1998, nr. 39-40, p. 6-7
B. A. I 30182

Păcurariu, Mircea. Dicţionarul teologilor români,


Bucureşti, 2002, p. 469-471
B. A. 463751

Păcurariu, Mircea. Cărturari sibieni de altădată, Cluj-


Napoca, 2002, p. 188
B. A. 474588

Păcurariu, Mircea. Din trecutul Mitropoliei Ardealului


şi Arhiepiscopiei Sibiului, în Arhiepiscopia Sibiului -
pagini de istorie, Sibiu, 1981, p. 47-52
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Din viaţa Bisericii Ortodoxe


Române din Transilvania în ultimii 50 de ani (1925-
1975), în Mitropolia Ardealului, 1975, nr. 11-12, p. 796-
818

Păcurariu, Mircea. Două sute de ani de învăţământ


teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 1987
B. A. 372615

Păcurariu, Mircea. Facultatea de Teologie Andrei


Şaguna, în Sibiul universitar, Sibiu, 1993, an I, nr. 1, p. 3
B. A. I 30261

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române,


vol. 3, Bucureşti, 1981, p. 92-112
B. A. 320680

Păcurariu, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române.


Manual pentru Seminariile Teologice, Sibiu, 1972, p.
306-313
B. A. 222156

Păcurariu, Mircea. Începuturile mitropoliei


Transilvaniei, Bucureşti, 1980
B. A. 299336; 299337

Păcurariu, Mircea. La 125 de ani de la moartea


mitropolitului Andrei Şaguna 1808-1873, în Foaia
Popurului, Sibiu, 1998, nr. 41, p. 7-8
B. A. I 30182

Păcurariu, Mircea. Legăturile culturale bisericeşti între


românii ortodocşi şi saşii luterani din Transilvania până
în 1918, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1986, an
XXXVI, nr. 2, p. 136-152
B. A. I 18196
Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Andrei Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1971, an 119, nr. 27-28
B. A. II 9513

Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Andrei Şaguna, în


Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1968, an. XIII, nr. 11-12,
863-869
B. A. I 18113

Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Andrei Şaguna. 120 de


ani de la adormirea sa în Domnul, în Îndrumătorul
bisericesc de la Sibiu pe 1993, Sibiu, 1993, p. 127-130
B. A. I 28945

Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Andrei Şaguna şi satul


românesc, în Astra, Braşov, 1998, an I, nr. 2, p. 11-14
B. A. II 8673

Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Andrei Şaguna -


sprijinitor al învăţământului românesc din Transilvania,
în Telegraful Român, Sibiu, 1984, an 132, nr. 5-6, p. 1, 3
B. A. II 9527

Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Transilvaniei Andrei


Şaguna. 100 de ani de la moartea sa, în AVP, 1973, p.
133-138
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. O aniversare de suflet românesc :


150 de ani de la venirea lui Andrei Şaguna la Sibiu, în
Revista Teologică, Sibiu, 1996, an 6, nr. 1-2, p. 3-6
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Politica statului ungar faţă de


biserica românească din Transilvania în perioada
dualismului (1867-1918), Sibiu, 1986
B. A. 354337-354338

Păcurariu, Mircea. Preoţi ardeleni martiri în revoluţia


românească din 1848-1849, în Telegraful Român, Sibiu,
1998, an 146, nr. 27-28, p. 1
B. A. II 9541

Păcurariu, Mircea. Preoţimea românească în revoluţia


de la 1848, în Almanahul parohiei ortodoxe române din
Viena pe anul 1978, Viena, 1978, p. 128-142
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Preoţimea transilvană în revoluţia


din 1848, în Îndrumătorul bisericesc, misionar şi patriotic
al Arhiepiscopiei Clujului, Cluj-Napoca, 1988, an 11, p.
37-40
B. F. T.

Păcurariu, Mircea. Revoluţia românească din


Transilvania şi Banat în anii 1848-1849. Contribuţia
Bisericii, Sibiu, 1995, p. 11, 39

Păcurariu, Mircea Un ucenic devotat al lui Andrei


Şaguna : episcopul Nicolae Popea, în Telegraful Român,
Sibiu, 1983, an 131, nr. 29-30, p. 1, 3
B. A. II 9526

Părău, Joachim. Amintiri din vieaţa Mitropolitului


Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-
7, p. 246
B. A. P. 2249
Păreri despre Andrei Şaguna şi activitatea sa, în
Adevărul literar şi artistic, Bucureşti, 1923, an VI, nr.
136, p. 3
B. A. P. 4438

Păreri despre Şaguna. [Citate din Timotei Cipariu,


Alexandru Sterca-Şuluţiu, Eötvös József, Mihai
Eminescu, George Bariţiu], în Transilvania, Sibiu, 1923,
an LIV, p. 252-253
B. A. P. 655

Părţi alese din cuvântarea rostită de A. Şaguna la 9/21


martie 1861 cu prilejul înfiinţării Asociaţiunei
transilvane pentru literatura română şi cultura poporului
român, în Transilvania, Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7, p.
239-242
B. A. P. 734

Pâcle, Constantin. Mitropolitul Andrei Şaguna, în


Universul Literar, Bucureşti, 1928, an XLIV, p. 687
B. A. II 1426

Pâclişanu, Zenobie. Andrei Şaguna, în Adevărul,


Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12101, p. 1-2
B. A. II 5095

Pe Apostolul Pavel l-a avut Şaguna ca pildă de muncă şi


de luptă, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 26, p. 5
B. A. P. 3898

Pe urmele Mitropolitului Şaguna, în Renaşterea, Alba


Iulia, 1943, an XXI, nr. 23, p. 1-2
B. A. II 1435
Pentru Andrei Şaguna (comemorarea la Herculane), în
Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 62, p. 3
B. A. P. 148

Pentru ce se arată cei mai mulţi Români indiferenţi faţiă


cu Espuseţiunea d’in Brasiovu?, în Concordia, Pesta,
1862, an II, nr. 51-95, p. 201
B. A. P. 4050

Pentru Mitropolitul dela Sibiu Andrei baron de Şaguna,


în Gazeta Maramurăşană, Sighetu Marmaţiei, 1923, an
IV, nr. 29, p. 3
B. A. N 1102-1103

Pentru monumentul archiepiscopului şi metropolitului


Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1900, an IV, nr. 3, p.
95
B. A. P. 600

Pentru monumentul fericitului archiepiscop şi metropolit


Andreiu bar. de Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu,
1900, an IV, nr. 6, p. 192
B. A. P. 600

Pentru poporu, în caus’a naţionalitatei, în Concordia,


Pesta, 1861, an I, nr. 2, p. 5-6
B. A. P. 4049

Pentru poporu, în caus’a naţionalitatei, în Concordia,


Pesta, 1861, an I, nr. 6, p. 22
B. A. P. 4049

Pentru Seminarul Andreian, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 116, p. 486-487
B. A. P. 134

Periş, Dumitru D. Mitropolitul Andreiu Şaguna şi


“Asociaţiunea transilvană”, în Revista Economică, Cluj-
Napoca, 1946, an XLVIII, p. 191-194
B. A. P. 1776

Pesta, 25 iunie 1848, în Gazeta de Transilvania, Braşov,


1848, an XI, nr. 63, p. 259
B. A. P. 4685

Pesta, septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an


XIX, nr. 77, p. 309-310
B. A. P. 99

Pestia, 30 iulie, în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr. 12,


p. 57
B. A. P. 3123

Petală, Nicolae. Mitropolitul Şaguna, în Cultura


Poporului, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 15, p. 1
B. A. N. 898

Petiţia Adunării Naţionale dela Blaj către împăratul - 17


mai 1848, în Ardealul, Bucureşti, 1943, an III, nr. 23, p. 2
B. A. Nr. inv. 46721

Petiţiunea deputaţiunei române, în Foaia pentru minte,


anima şi literatură, Braşov, 1862, nr. 10, p. 73-76
B. A. P. 2974

Petiţiunile româniloru g. n. uniţi dein Ungaria aşternute


înaintea ministeriului ungurescu în Pestia în 21 maiu st.
n. a. c., în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr. 5, p. 22-23
B. A. P. 3123

Petra-Petrescu, Nicolae; Petra-Petrescu, Horia. 50 de


ani dela moartea mitropolitului Şaguna, în Amicul
poporului : calendar pe anul visect 1924, Sibiu, 1924, p.
64-67
B. A. P. 579

Petraşicu, Ioanu Dim’a. Discursu ţienutu în preser’a de


sântulu Andreiu de directorolu scolei capit. Gr. - or. din
cetatea Făgărasiu, Ioanu Dim’a Petraşicu, în Telegraful
Român, Sibiu, 1869, an XVII, nr. 99, p. 416-417; nr. 100,
p. 420-421; nr. 101, p. 424-425
B. A. P. 97

Petroviciu, Alexiu Alexandru. Răsunet la moartea


fericitului mare archiereu Andrei baron de Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1874, an XXII, nr. 47, p. 186
B. A. P. 102

Pfersmann, Alois; Glanţ, Florian; Klima, Karl;


Şaguna, Andreiu; Dunca, Paul; Bariţ, Gheorghe;
Hania, I. Protocolul adunării naţionale române ţinute în
Sibiu la 16-28 dechemvrie 1848, în Foaia pentru minte,
anima şi literatură, Braşov, 1848, an XI, nr. 51, p. 397-
400
B. A. P. 2964

Picot, Emile. Andreiu Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1880, an XXVIII, nr. 152, p. 605-606
B. A. P. 106

Pinca, Petru. Bătălia pentru cultură a Mitropolitului


Andrei Şaguna (1808-1873), în Astra blăjeană, Blaj,
2006, an 11, nr. 1, p. 2
B. A. Nr. inv. 70387

Pitters, H. Despre relaţiile Mitropolitului Andrei Şaguna


cu Biserica Evanghelică C. A. din Transilvania, în
Slujitor al Bisericii şi al Neamului. Părintele Prof. Dr.
Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei
Române la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca,
2002
B. F. T.

Plămădeală, Antonie. Andrei Şaguna în 1848, în


Transilvania, Sibiu, 1988, an 17, nr. 5, p. 20-21
B. A. I 21869

Plămădeală, Antonie. Andrei Şaguna -“mare şi rar


bărbat al naţiunii române”, în Revista Teologică, Sibiu,
1993, an 83, nr. 2, p. 25-28
B. A. P. 2249

Plămădeală, Antonie. Andrei Şaguna - “mare şi rar


bărbat al naţiunii române”, în Telegraful Român, Sibiu,
1993, an 141, nr. 25-26, p. 1
B. A. II 9536

Plămădeală, Antonie. Astra - ctitorii şi ctitoriile ei, în


Astra 1861-1950. 125 de ani de la înfiinţare, Sibiu, 1987,
p. 45-52
B. A. 425750-425751

Plămădeala, Antonie. Calendar de inimă : Şaguna -


cârmuitor de oameni şi îndreptător de vremuri, în
Telegraful Român, Sibiu, 1979, an 127, nr. 27-28, p. 1, 3
B. A. II 9522
Plămădeală, Antonie. Calendar de inimă românească,
Sibiu, 1988, p. 224-238
B. A. 479985

Plămădeala, Antonie. De la Filotei al Bizanţului la


Nicolae Bălcescu şi Andrei Şaguna, Alba Iulia, 1997
B. A. 480436

Plămădeala, Antonie. Două poezii inedite dedicate lui


Şaguna. Calendar de inimă, în Telegraful Român, Sibiu,
1984, an 132, nr. 7-8, p. 1
B. A. II 9527

Plămădeala Antonie. “Maica noastră în haine de


nuntă”, în Astra, Braşov, 1996, an II, nr. 7-12, p. 5-7
B. A. II 8669

Plămădeala, Antonie. Momentul Andrei Şaguna în


istoria şi cultura Transilvaniei - cu prilejul aniversării a
175 de ani de la naştere, în Mitropolia Ardealului, Sibiu,
1984, an 29, nr. 1-2, p. 7-18
B. A. I 18183

Plămădeală, Antonie. Momentul Şaguna în istoria


bisericii Transilvaniei, în Magazin istoric, Bucureşti,
1997, an 31, nr. 6, p. 3-7
B. A. II 5581

Plămădeala, Antonie. “Telegraful Român” în conştiinţa


Transilvaniei, România în conştiinţa “Telegrafului
Român”, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1983, an
XXVIII, nr. 1-2, p. 11-28
B. A. I 18244

Pletosu, Mihail. Şaguna şi cântarea bisericească, în


Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 409-
414
B. A. P. 2242

Ploeşteanu, Grigore. Din preocupările economice ale


mitropolitului Andrei Şaguna, în Mitropolia Ardealului,
Sibiu, 1979, an 24, nr. 4-6, p. 528-530
B. A. I 18162

Plotogea, Ilariu. Un neamţ despre Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 252-253
B. A. P. 2249

Podoaba bisericei, în Telegraful Român, Sibiu, 1903, an


LI, nr. 121, p. 1
B. A. P. 128

Pofpucu, Ioan. Poiana - Sărată în 23 august 1871, în


Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 72, p. 289
B. A. P. 99

Polgar, Leonţiu. O scrisoare a lui Andrei Şaguna de


când era arhimandrit al Mânăstirii Covil, în Arhivele
Olteniei, Craiova, 1926, an V, p. 212
B. A. P. 1316

Politica a cercat să tulbure şi serbările lui Şaguna, în


Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 28, p. 4
B. A. P. 3898

Politica măruntă la comemorarea lui Şaguna, în


Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12104, p. 1
B. A. II 5095

Politica măruntă şi serbările dela Sibiu, în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4604, p. 3
B. A. II 79

Politica tradiţională, în Telegraful Român, Sibiu, 1903,


an LI, nr. 87, p. 1; nr. 88, p. 1-2; nr. 90, p. 1-2; nr. 103, p.
1
B. A. P. 128

Politica transigentă, în Telegraful Român, Sibiu, 1912,


an LX, nr. 33-34, p. 133
B. A. P. 137

Polverejan, Şerban. Contribuţii statistice privind şcolile


româneşti din Transilvania în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în Cumidava, Braşov, 1968, an 2, p.
161-207

Pomenirea Mitropolitului Andrei Şaguna, în Foaia


Poporului, Sibiu, 1944, an 51, nr. 50, p. 4
B. A. P. 312

Pomenirea Mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1976, an 124, nr. 6-7, p. 4
B. A. II 9518

Pomenirea Mitropolitului Andrei Şaguna, Sibiu, 1939


B. A. 67561

Pomenirea morţii mitropolitului Andrei baron de


Şaguna, în Glasul Sucevii, Suceava, 1923, an I, nr. 15-16,
p. 1-2
B. A.

Pomeniri : la mormântul lui Şaguna, în Foaia Poporului,


Sibiu, 1943, an 50, nr. 12, p. 2
B. A. P. 311

Pop, F. Apel pentru ridicarea monumentului marelui


mitropolit Andreiu Şaguna la Sibiu, în Foaia Poporului,
Sibiu, 1933, an 41, nr. 19, p. 2
B. A. P. 303

Pop, Mariana. Foaia Poporului, 1929 : indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 40
B. A. P. 327459

Pop, Ştefan. Gramatica românească a lui Şaguna :


Vârşeţ 1843, în Foaia Diecezană, Caransebeş, 1923, an
XXXVIII, nr. 27, p. 2-3
B. A. P. 1284

Popa, Ioan. Şaguna şi unitatea neamului, în Cuvântul


Poporului, Sibiu, 1919, an I, nr. 18, p. 2-3
B. A. P. 1242

Popa, Mircea. Eminescu la Alba Iulia. Ascultându-l pe


Şaguna şi pe Cipariu, în Astra blăjeana, Blaj, 2006, an
11, nr. 2, p. 7
B. A. Nr. inv. 70387

Popa, Mircea. Încercarea lui Andrei Şaguna de a edita


un ziar la Arad sau Timişoara în 1849, în Banatica,
Timişoara, 1975, an 3, p. 311-315
B. A. I 4386
Popa, Nicolae. Mausoleu la Răşinari, în Sibiu Standard,
Sibiu, 2008, nr. 172, p. 6
B. A.

Popa, Septimiu. Caravanele Ardealului. Micii apostoli


ai ideii naţionale. Pagini luminoase din trecutul
Ardealului românesc, Cluj-Napoca, 1938
B. A. 249916

Popasu, Ioan. Cuventarea din ziua iubileului de 25 ani


ai archipăstoriei Escelenţiei Sele Presântitului
Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Bar. de Siaguna,
rostită la St’a liturgia de cătră Presântitulu P. Ioanu
Popasu, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr.
68, p. 272-274
B. A. P. 99

Popasu, Ioan. Cuventarea din ziua iubileului de 25 ani


ai archipăstoriei Escelenţiei Sele Presântitului
Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Bar. de Siaguna,
rostită la St’a liturgia de cătră Presântitulu P. Ioanu
Popasu, Sibiu, 1871 [Vezi Dunăreanu, Elena; Aurelia
Popa, Cartea românească sibiană, Sibiu, 1979]

Popa-Zlatna, Ioan. Cârmaciul Arhiereu Şaguna, în


Detunata, Alba Iulia, 1943, an I, nr. 13, p. 1
B. A. N. 1011

Popea, Ioan. Caracterul Archiepiscopului şi


Mitropolitului Andreiu Şaguna, în Gazeta Transilvaniei,
Braşov, 1898, an LXI, nr. 141, p. 1-6
B. A. P. 4729
Popea, Ioan. Discurs comemorativ în amintirea
metropolitului Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1881,
an XXIX, nr. 150, p. 599-600
B. A. P. 107

Popea, Ioan. Idealele studentului român, în Foişoara


Telegrafului Român, Sibiu, 1877, an II, nr. 2, p. 11; nr. 3,
p. 19
B. A. P. 39425

Popea, Nicolae. Archiepiscopul şi Mitropolitul Andrei


Baron de Şaguna. în Telegraful Român, Sibiu, 1880, an
XXVIII, nr. 48, p. 189-191; nr. 49, p. 193-195; nr. 50, p.
197-198; nr. 51, p. 201-202; nr. 52, p. 205-206; nr. 53, p.
209; nr. 54, p. 213-214; nr. 55, p. 217-218
B. A. P. 106

Popea, Nicolae. Archiepiscopul şi mitropolitul Andreiu


baron de Şaguna, în Biserica şi Şcoala, Arad, 1900, an
XXIV, nr. 14, p. 105-107; nr. 15, p. 116-118; nr. 16, p.
122-124; nr. 17, p. 133-134; nr. 18, p. 139-141; nr. 19, p.
148-150; nr. 20, p. 157-158; nr. 21, p. 164-165; nr. 22, p.
172; nr. 23, p. 179-182
B. A. P. 3408

Popea, Nicolae. Archiepiscopul şi Mitropolitul Andreiu


Baron de Şaguna, Sibiu, 1879
B. A. 367637; 98137; 199; 1498

Popea, Nicolae. Archiepiscopul şi mitropolitul Andreiu


baron de Şaguna. Discurs rostit la 13 (26) martie 1900 în
şedinţă solemnă sub preşedinţa M. S. Regelui de Nicolae
Popea, Episcopul Caransebeşului cu respuns de Dimitrie
A. Sturdza, secretar general al Academiei Române.
Bucuresci, 1900
B. A. 2254; 17428; 52959; 53508. 362505-362506

Popea, Nicolae. Arhiepiscopul şi Metropolitul Andreiu


Baron de Şaguna, în Convorbiri literare, Iaşi, 1881, an
XIV, nr. 1, p. 5-21
B. A. P. 2307

Popea, Nicolae. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei


baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1863, an
XI, nr. 36, p. 141-143
B. A. P. 88

Popea, [Nicolae] Nicolau. Contra - critica la critica dlui


I. M. Moldovanu (Vechea Mitropolia de N. Popea),
Sibiu, 1873
B. A. 4367

Popea, Nicolae. Cum era Şaguna?, în Telegraful Român,


Sibiu, 1908, an LVI, nr. 139, p. 574-575
B. A. P. 133

Popea, Nicolae. Cuventare la monumentulu Marelui


Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Baronu de Siaguna
cu ocasiune parastasului din 16/28 iuniu a. c. serbatu în
Reşinari, în Lumina, Arad, 1874, an III, nr. 34, p. 182-
184
B. A. P. 3345

Popea, Nicolae. Dare de seamă despre : Archiepiscopul


şi metropolitul Andrei baron de Şaguna, Sibiu, 1880
B. F. T. 103
Pope’a Nicolau [Nicolae]. Escelenti’a sea
archiepiscopulu şi metropolitulu Andreiu baronu de
Siagun’a, Sibiu, 1875
B. F. T.

Pope’a, Nicolau [Nicolae]. Escelenti’a Sea


Archiepisopulu sî Metropolitulu Andreiu Baronu de
Siagun’a, Sibiu, 1873
B. A. 281231; 86263

Popea, Nicolau [Nicolae]. Excelenţa sa Arhiepiscopul şi


Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. în Telegraful
Român, Sibiu, 1873, an XXI, nr. 57, p. 216-217; nr. 58,
p. 220-221; nr. 59, p. 224; nr. 60, p. 228
B. A. P. 101

Popea, Nicolae. Istoricul fondurilor Arhiedecezei, în


Protocolul Sinodului Arhidiecezei…pe anul 1883, Sibiu,
1883

Popea, Nicolae. Memorialul Archiepiscopului şi


Metropolitului Andreiu baron de Şaguna sau Luptele
Naţionale - Politice ale Românilor 1846-1873, tom I,
Sibiu, 1889
B. A. 283

Popea, Nicolae. Memorialul archiepiscopului şi


metropolitului Andreiu baron de Şaguna sau luptele
naţionale - politice ale românilor, 1846-1873, tomul I.
Sibiu, 1889, în Tribuna, Sibiu, 1890, an VII, nr. 275, p.
1101; nr. 276, p. 1106; nr. 277, p. 1110; nr. 286, p. 1145;
nr. 287, p. 1150; nr. 289, p. 1157; nr. 291, p. 1166; nr.
292, p. 1170; nr. 295, p. 1181; nr. 296, p. 1185
B. A. P. 787
Popea, Nicolae. Memorialul Arhiepiscopului Andreiu
baron de Şaguna sau luptele naţionale-politice ale
românilor 1846-1873, Sibiu, 1889, în Tribuna, Sibiu,
1891, an 8, nr. 2, p. 7; nr. 5, p. 19; nr. 6, p. 23; nr. 9, p.
36; nr. 13, p. 52; nr. 15, p. 60; nr. 19, p. 76; nr. 21, p. 84;
nr. 26, p. 104; nr. 28, p. 112; nr. 33, p. 132; nr. 38, p.
152; nr. 39, p. 156; nr. 45, p. 180; nr. 47, p. 188; nr. 49,
p. 196; nr. 51, p. 204; nr. 53, p. 212; nr. 63, p. 252; nr.
66, p. 264; nr. 67, p. 268; nr. 69, p. 276; nr. 71, p. 284;
nr. 74, p. 296; nr. 76, p. 304; nr. 78, p. 312; nr. 79, p.
316; nr. 82, p. 328; nr. 84, p. 336; nr. 90, p. 360; nr. 92,
p. 368; nr. 102, p. 408; nr. 103, p. 412; nr. 107, p. 428;
nr. 109, p. 436; nr. 114, p. 456; nr. 120, p. 480; nr. 122, p.
488; nr. 124, p. 496; nr. 129, p. 516; nr. 135, p. 540; nr.
139, p. 552; nr. 141, p. 564; nr. 146, p. 592; nr. 155, p.
620; nr. 161, p. 644; nr. 167, p. 668; nr. 171, p. 684; nr.
173, p. 692; nr. 178, p. 712; nr. 186, p. 743; nr. 188, p.
752; nr. 189, p. 756; nr. 193, p. 772; nr. 195, p. 780; nr.
201, p. 804; nr. 203, p. 812; nr. 207, p. 828; nr. 216, p.
864; nr. 218, p. 872; nr. 219, p. 876; nr. 231, p. 924; nr.
238, p. 952; nr. 242, p. 968; nr. 247, p. 988; nr. 253, p.
1012; nr. 263, p. 1052; nr. 265, p. 1092; nr. 282, p. 1127
B. A. P. 788

Popea, Nicolae. Prea S. S. domnul episcope al eparchiei


Caransebeşului a adresat preoţimii parochiale sub Nr.
700 B. 1898 următorul circular, în care, după o
introducere, cuprinzând cele privitore la conclusul
congresual, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr.
12-13, p. 204-205
B. A. P. 598
Popea, Nicolae. Respunsu la : “Unu Apelu la Naţiune”,
în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 90-237, p. 387-388
B. A. P. 4051

Popea, Nicolae. Schiţa biografică a Ex. Sale


Arhiepiscopului şi Metropolitului Andrei baron de
Şaguna, Sibiu, 1873
B. A. 281231; 86263

Popea, Nicolae. Telegramu, Sibiu 28 iunie la 11 ore, 55


minute sera, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 34, p. 165-
168
B. A. P. 3345

Popea, Nicolae. Vechia Mitropolie ortodocsă română a


Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei, Sibiu, 1870
B. A. 357481; 203; 3655

Popeangă, Vasile. Mărturii privind lupta românilor din


părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale prin
educaţie şi cultură (1748-1918), Arad, 1986

Popescu, Adrian. Mitropolitul Andrei Şaguna : 200 de


ani de la naştere, 135 de ani de la moarte, în Tribuna,
Sibiu, 2008, an CXXIV, nr. 5286, p. 15
B. A.

Popescu, Emilianu. Archiepiscopulu şi metropolitulu


Andreiu baronu de Siagun’a ca literatoru bisericesc, în
Biserica şi Şcoala, Arad, 1887, an XI, p. 5-7
B. A. P. 3390

Popescu, Tudor. Porunca Mitropolitului Andrei Şaguna


către clerul bisericii române creştin ortodoxe, în
Universul, Bucureşti, 1923, an XLI, nr. 183, p. 1-2
B. A. II 1324

Popescu - Graţia C. Mitropolitul Andrei Şaguna.


Însemnări inedite, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1970,
an 15, nr. 7-8, p. 522-524
B. A. I 18120

Popica, Mariana. Telegraful Român, 1929 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 8, 9, 17-18, 26
B. A. 327113

Popp, Vasiliu. Cuventarea M. Sale D. Vice-presiedinte


gubernilau L. Vasiliu Popp la conferienţele naţionale în
21 aprilie 1863, în Foaia pentru minte, anima şi
literatură, Braşov, 1863, nr. 14, p. 105-110
B. A. P. 2975

Popularitatea partidului liberal în Ardeal : Învăţăminte


dela festivităţile comemorării lui Şaguna. Reazimul pe
popor, în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr.
12107, p. 2
B. A. II 5095

Portret, Andrei Şaguna, în Calendarul Asociaţiunii


Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român, Sibiu, 2004
B. A. I 36151

Porumb, Ioan. Viaţa Mitropolitului Andrei Baron de


Şaguna, Beiuş, 1944
B. A. 103887

Postulatele deputaţiunii conduse de Şaguna la împărat,


în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr. 12101, p. 2
B. A. II 5095

Prăznuirea lui Andrei Şaguna la Cluj : Parastasul dela


biserica ortodoxă. Solemnitatea din Aula Universităţii, în
Înfrăţirea, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 834, p. 5
B. A. N. 881

Prăznuirea zilei marelui Andrei, în Telegraful Român,


Sibiu, 1915, an LXIII, nr. 127, p. 509-510
B. A. P. 143

Prea cinstiţilor protopopi, administratori protopopeşti şi


preoţimei eparhiale. [Tuturor acestora se face un
călduros apel de către episcopul Andrei Şaguna pentru
păstrarea cărţilor vechi religioase ieşite din uzul
bisericii], în Telegraful Român, Sibiu, 1855, an III, nr.
27, p. 105-106
B. A. P. 85

Preda, Ioan. A. Amintiri despre Marele Arhiepiscop şi


Mitropolit Andrei, în Telegraful Român, Sibiu, 1923, an
LXXI, nr. 51-53, p. 11
B. A. P. 148

Preda, Ioan A. Constituţia Bisericii gr. - or. Române din


Ungaria şi Transilvania sau Statutul organic, comentat şi
cu concluziile şi normele referitoare întregit, Sibiu, 1914
B. A. 88239; 6640

Predescu, Lucian. Enciclopedia Cugetarea : Material


românesc, oameni şi înfăptuiri, Bucureşti, 1940, p. 32,
752,
B. A. 263275
Predică ţinută de P. S. Episcop Grigorie al Aradului în
biserica ortodoxă din Răşinari în 15 octombrie 1933 cu
prilejul aniversării de 60 de ani a morţii mitropolitului
Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1933, an
LXXXI, nr. 70, p. 1-3
B. A. P. 158

[Prelaţi ortodocşi] : Andrei baron de Şaguna, Miron


Romanul, Ioan Meţianu, Partenie Cosma, Dr. Ilarion
Puşcariu, Nicolae Ivan, Dr. Elie Miron Cristea, în
Luceafărul, Sibiu, 1906, an V, nr. 9-10, p. 204-208
B. A. P. 3751

Premiu literaru, în Foaia pentru minte, anima şi


literatură, Braşov, 1861, an 32, p. 253
B. A. P. 2973

Preoţii noştri dela oraşe, în Telegraful Român, Sibiu,


1893, an XLI, p. 465
B. A. P. 118

Presa Capitalei : Adevărul (Bucureşti), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4603, p. 2
B. A. II 79

Presa Capitalei : Lupta (Bucureşti), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4603, p. 2
B. A. II 79

Presa Capitalei : Universul (Bucureşti), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4601, p. 2
B. A. II 79
Presa din ţară : Carpaţii (Braşov), în Viitorul, Bucureşti,
1923, an XV, nr. 4609, p. 2
B. A. II 79

Presa din ţară : Carpaţii (Braşov), în Viitorul, Bucureşti,


1923, an XV, nr. 4603, p. 2
B. A. II 79

Presa din ţară : Înfrăţirea (Cluj-Napoca), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4608, p. 4
B. A. II 79

Presa din ţară : Înfrăţirea (Cluj-Napoca), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4614, p. 2
B. A. II 79

Presa din ţară : Înfrăţirea, (Cluj-Napoca) în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4612, p. 2
B. A. II 79

Presa din ţară : Înfrăţirea (Cluj-Napoca), în Viitorul,


Bucureşti, 1923, an XV, nr. 4606, p. 2
B. A. II 79

Preser’a din ziua Sântului Andreiu, în Telegraful Român,


Sibiu, 1869, an XVII, nr. 95, p. 398
B. A. P. 97

Preser’a şi ziua Sântulu Andreiu, Făgărasiu, 2


decembrie 1869, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an
XVII, nr. 98, p. 413
B. A. P. 97

Presera de St. Andreiu în seminariul Andreian, în Foaia


Pedagogică, Sibiu, 1899, an 3, nr. 23-24, p. 382-383
B. A. P. 599

Presera Sântului Andreiu în seminariul Andreian, în


Foaia Pedagogică, Sibiu, 1897, an I, nr. 24, p. 394-397
B. A. P. 597

Presera Sântului Andreiu în seminariul Andreian, în


Foaia Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 24, p. 376-379
B. A. P. 598

Primirea Esc. Sale Archiepiscopului şi Metropolitului


Andreiu Br. de Siaguna în Brasiovu, Brasiovu, 25 iuniu,
în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 52, p. 205
B. A. P. 95

Prin mine, Ioan Pop Zugravul [Expoziţie de icoane


dedicată lui Andrei Şaguna], în Monitorul de Sibiu,
Sibiu, 2008, nr. 2839, p. 6
B. A.

Probleme a căroru deslegare luase Asociaţiunea nostra


asupra’si îndată dela începutu, în Transilvania, Braşov,
1876, an IX, nr. 3, p. 24-25
B. A. P. 609

Program’a siedinţieloru adunării generale II. Tienende


prin Asociaţiunea transilvană pentru literatur’a şi
cultur’a poporului român, la Brasiovu, în Amiculu
scolei, Sibiu, 1862, an III, nr. 25, p. 193-194
B. A. P. 1063

Programa festivităţii din Reşinari la 16/28 iunie a. c. În


memoria repausatului archiepiscop şi metropolit Andreiu
baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1883, an
XXXI, nr. 67, p. 267
B. A. P. 109

Programa îmmormentarei remăşiţeloru pămentesci ale


Escelenţiei Sale Presântitului Părinte Andreiu Baronu de
Siaguna Archiepiscopulu Ardelului şi Metropolitulu
Româniloru gr. or. din Ungaria şi Transilvania conformu
dispuseţiuniloru testamentar făcute în vieţia de
reposatulu, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 35, p. 170
B. A. P. 3345

Programul serbărilor semicentenare de la moartea


marelui Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Şaguna, în
Conştiinţa Românească, Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 23,
p. 3
B. A. N. 677

Programul serbărilor semicentenare dela moartea


Marelui arhiepiscop şi mitropolit Andrei Şaguna, în
Biserica şi Şcoala, Arad, 1923, an XLVII, nr. 26, p. 6
B. A. P. 3415

Programul serbărilor semicentenare dela moartea


Marelui Arhiepiscop şi mitropolit Andrei Şaguna, în
Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 187, p. 2
B. A. II 1739

Programul serbărilor semicentenare dela moartea


Marelui arhiepiscop şi mitropolit Andreiu Şaguna, în
Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II, nr. 26, p. 2
B. A. P. 3898

Programul serbărilor semicentenare dela moartea


Marelui arhiepiscop şi mitropolit Andreiu Şaguna, în
Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 256
B. A. P. 2249

Proiectul…reprezentanţi[lor] Marelui Principat al


Transilvaniei, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 65-
212, p. 259-260
B. A. P. 4051

Protestări absurde, în Viitorul, Bucureşti, 1923, an XV,


nr. 4604, p. 3
B. A. II 79

Protocolu ce s’a luatu în siedinti’a Comitetului


Asociaţiunei transilvane, ţienută in 12 aprilie a. c. sub
presidiulu ordenariu, în Concordia, Pesta, 1864, an IV,
nr. 30-284, p. 118-119
B. A. P. 4052

Protocolu despre a Sies'a Adunare generale, ce


Asociaţiunea transilvană pentru literatur'a şi cultur'a
poporului românu a ţienutu la Alb'a Iuli'a în anulu 1866,
sub presidiulu Eselenţiei Sale Domnului Presiedinte alu
Asociaţiunei, Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Bar.
de Siagun'a, în Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea
Asociaţiunei Transilvane pentru literatur'a română, şi
cultur'a poporului românu, Sibiu, 1866, p. 1-17
B. A. 94095-94100

Protocolu Sedintiei estraordinarie …Sioncut’a mare în


23 Optovre 1861 … în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr.
29, p. 113-114
B. A. P. 4049
Protocolul congresului bisericesc naţional - bisericesc
român de rel. gr.-răsăriteană, Sibiu, 1868
B. F. T.

Protocolul congresului naţional - bisericesc român din


1870, Sibiu, 1870
B. F. T.

Protocolul Congresului naţiunii române din Ardeal ce s-


au ţinut la Sibiu la 20/8 prier 1863, Sibiu, 1863
B. F. T.

Protocolul despre a VI-a adunare generală a


Asociaţiunii transilvane, Sibiu, 1866, p. 18-24
B. F. T.

Protocolul şi cartea de documente a dietei Marelui


Principat al Transilvaniei din 19 noiembrie 1865, Cluj,
1865
B. F. T.

Protocolul Sinodului Arhidiecezan, Sibiu, 1874


B. A. 278339

Protocolul Sinodului Arhiedecezan din anul 1870, Sibiu,


1870
B. F. T.

Protocolul Sinodului Arhiedecezan din anul 1871, Sibiu,


1871
B. F. T.

Protocolulu Adunarei naţionale române din


Transilvania, care s-a ţinutu în 1-13 ianuarie în Sibiu
1861, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 2, p.
7-8; nr. 3, p. 11-12
B. A. P. 89

Protocolulu Adunarii generale II. Ţienute de


Asociaţiunea transilvană pentru literatur'a şi cultur'a
poporului românu la Brasiovu în an. 1862, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 1-31
B. A. 94095-94100

Protocolulu adunarei naţiunale române dein


Transilvania care s’a ţienutu în 1/13 ianuariu în Sibiu
1861, în Foaie minte, anima şi literatură, Braşov, 1861,
nr. 3, p. 17-22
B. A. P. 2973

Protocolulu Adunării generale a V-a a Asociaţiei


transilvane pentru literatura română şi cultura poporului
român ţinută la Abrudu în anulu 1865, Sibiu, 1865
B. A. 360586

Protocolulu Adunării generale II. Ţienute de


Asociaţiunea transilvană pentru literatur’a şi cultur’a
poporului românu la Brasiovu, în a. 1862, în Foaia
pentru minte, anima şi literatură, Braşov, 1862, nr. 30, p.
233-235
B. A. P. 2974

Protocolulu Adunarei generale a IV-a a Asociaşiunei


transilvane pentru literatur'a română şi cultur'a
poporului românu, ţienută la Haţiegu în anulu 1864, sub
presidiulu Reverendiss. D. Vice - presiedinte alu
Asociaţiunei Timoteiu Cipariu, în Actele privitóre la
Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru
literatur'a română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu,
1864, p. 1-17
B. A. 94095-94100

Protocolulu conferinţei ţienute în Sibiu în 9 - 12 martie


1861 în casele seminariale în privinţia reuniunei pentru
literatura şi cultura poporului român şi anumitu în
privinţa compunerii statuteloru acelea, spre a se
substerne spre aprobarea pre’nalta, conchiemată în 20
februariu s. v. prin jurnalele naţionale din patrie, de
către Excelenţia Sa D. Episcopu Baronulu Andreiu de
Siaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1861, an IX, nr. 12,
p. 45
B. A. P. 89

Protocolulu Conferinţiei ţienute în Sibiiu în 9 - 21 Martiu


1861 în Casele seminariale în privinţi'a Reuniunei pentru
literatur'a poporului românu, şi anumitu în privinţi'a
compunerei statuteloru aceleea, spre a se substerne spre
aprobarea pre'nalta, - conchiamate în 20-lea Februarie
s. v. prin jurnalele naţionale din patria de către Eselenţia
Sa D. Episcopu Baronulu Andreiu de Siaguna, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 19-24
B. A. 94095-94100

Protocolulu din 23 octobre/4 noembre şi dilele urmatórie


1861 care s'a luatu în adunarea conchiamată prin
cerculariu de dato 29 septembre/11 octobre 1861. Nr.
337, cu scopu de a inaugurá şi constitui asociaţiunea
transilvană română pentru înaintarea literaturei române
şi cultur'a poporului românu, în Actele privitóre la
Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru
literatur'a română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu,
1862, p. 49-80
B. A. 94095-94100

Protocolulu şedinţeloru conferenţei naţionale române


ţinute din 1 - 13 până 4 - 16 ianuarie 1861 la Sibiu sub
preşedinţia a doi archipăstori români din Transilvania,
Braşov, 1861
B. A. 3150; 99593

Protocolulu siedintiei a VII. a. însoţirei dep. rom. ce s’a


ţienutu în 2 mart. 1866 la 10 ore înainte de amedia-di, în
Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 22-485, p. 99
B. A. P. 4054

Protocolulu Siedintiei Comitetului Asociaţiunei tranne


române, ţienute în 2 iuliu c. n. a. c. sub presidiulu
Escelentiei Sale Domnului presiedinte Andreiu Baronu
de Siagun’a, în Concordia, Pesta, 1867, an VII, nr. 51-
571, p. 203
B. A. P. 4055

Pruteanu, George. Spiritul lui Andrei Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 2006, an 154, nr. 25-28, p. 2
B. A. Nr. Inv. 70120

Pteancu, Alexandru C.; Maior, Augustin;


Demetrescu, Romulus. Minerva. Enciclopedie română,
Cluj-Napoca, 1930, p. 850-851
B. A. 183443

Pufulete, S. P. Actualitatea operei canonice a


mitropolitului Andrei Şaguna, în Studii Teologice,
Bucureşti, 1973, nr. 7-8, p. 560-569
B. F. T.

Punerea pietrei fundamentale a noului edificiu al şcoalei


normale “Andreiu Şaguna” din Sibiu, în Revista
Teologică, Sibiu, 1934, nr. 11-12, p. 443-444
B. A. P. 2260

Punteanu, Ioan. O lacrimă pe mormântul marelui


Andrei, în Telegraful Român, Sibiu, 1890, an XXXVIII,
nr. 125, p. 497
B. A. P. 115

Puşcariu, Ilarion. Biografia lui Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1908, an LVI, nr. 139, p. 573-574
B. A. P. 133

Puşcariu Ilarion. Biserica catedrală dela Mitropolia


ortodoxă română în Sibiu. Istoricul zidirii 1857-1906,
Sibiu, 1908
B. A. 84539

Puşcariu, Ilarion. Chestiunea instalării lui Andreiu


baron de Şaguna în Scaunul Mitropolitan, în Revista
Teologică, Sibiu, 1908, an II, nr. 3, p. 97-99; nr. 4, p.
145-150
B. A. P. 2241

Puşcariu, Ilarion. Documente pentru limbă şi istorie,


Sibiu, 1889, p. 265; 314-321
B. A. 624-625

Puşcariu, Ilarion. Laicizarea instituţiunilor noastre


constituţionale bisericeşti, în Telegraful Român, Sibiu,
1913, an LX, nr. 35, p. 139-140; nr. 36, p. 143-144
B. A. P. 137

Puşcariu, Ilarion. Manual de istoria bisericii pentru


tinerimea de confesiune Greco - orientală, Sibiu, 1893, p.
70-88
B. A. 614

Puşcariu, Ilarion. Metropolia Românilor ortodocşi din


Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900, în Foaia
Pedagogică, Sibiu, 1900, an IV, nr. 10, p. 307-311
B. A. 600

Puşcariu, Ilarion. Metropolia românilor ortodocşi din


Ungaria şi Transilvania, Sibiu, 1900
B. A. 393719

Puşcariu, Ilarion. Metropolia Românilor ortodoxi din


Ungaria şi Transilvania, în Transilvania, Sibiu, 1901, an
XXXII, nr. 4, p. 126-131
B. A. P. 633

Puşcariu, Ilarion. Metropolia românilor ortodocşi din


Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric despre
reînfiinţarea Mitropoliei, dimpreună cu o colecţiune de
acte, Sibiu, 1900, p. 65-68
B. A. 393719; 2275

Puşcariu, Ilarion. Mitropolitul Andrei Şiaguna. Viaţa şi


faptele sale, în Convorbiri Literare, Iaşi, 1874, an VIII,
nr. 7, p. 253-264
B. A. P. 2300
Puşcariu, Ilarion. Prea onorată Adunanţia generale!, în
Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 133-152
B. A. 94095-94100

Puşcariu, Ilarion. Un episod din vieaţa Societăţii


Seminariale “Andreiu Saguna” în Sibiiu, în Revista
Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 392-396
B. A. P. 2242

Radici, Emilian. Die orthodox-orientalischen


Partikularkirchen in den Ländern der ungarischen
Krone, Budapesta, 1886, p. 96-97

Radici, Emilian. Ein Kampf um's Recht, Praga, 1879, p.


31

Radici, Radoslav. Die Verfassung der orthodox-


katolischen Kirche bei den Serben in Oesterreich-
Ungarn, vol. 1, Vârşeţ, 1877, p. 90

Radu, Măriuca. Mitropolitul Andrei Şaguna şi Braşovul,


în Astra, Braşov, an 2, nr. 9, p. 78-80
B. A. II 8682

Radu, Romulus. Mitropolitul Andrei Şaguna, în ACT.


B, 1993, 4, nr. 7-9, p. 108-114

Radu, Simion. Anastasia Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1973, an 121, nr. 9-10, p. 1-2
B. A. II 9515

Radu, Simion. Concepţia Mitropolitului Şaguna despre


biserică, în Anuarul Academiei Teologice Andreiane,
Sibiu, 1931, an VII, p. 120-130
B. A. P. 959

Radu, Simion. Despre o pastorală de Crăciun a


mitropolitului Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1974,
an 122, nr. 47-48, p. 2
B. A. II 9516

Radu, Simion. Din activitatea mitropolitului Şaguna


pentru ridicarea spirituală şi materială a credincioşilor
transilvăneni, în Telegraful Român, Sibiu, 1973, an 121,
nr. 19-20, p. 1-2
B. A. II 9515

Radu, Simion. Mitropolitul Şaguna - iniţiatorul şi


ctitorul bibliotecilor parohiale, în Telegraful Român,
Sibiu, 1993, an 141, nr. 25-26, p. 3
B. A. II 9536

Radu, Simion. O mamă venerabilă : Anastasia Şaguna,


în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 141, nr. 27-28, p. 3
B. A. II 9536

Radu, Simion. Un aspect inedit al personalităţii morale


a mitropolitului Andrei Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1983, an 131, nr. 21-24, p. 3
B. A. II 9526

Rajacici, Iosif. Antwort auf die Angriffe einiger


Romänien und der Presse gegen die Einheit der
Hierarchie der morgenländischer Kirche, Viena, 1851

Rannicher, Iacob, Die Thätigkeit der Diöcesan-


Druckerei in Hermannstadt, Sibiu, 1855

Răşinăreanu, Visarion. Andrei Şaguna şi şcoala, în


Telegraful Român, Sibiu, 2003, an 151, nr. 21-24, p. 1-2
B. A. I 42297

Răşinăreanu, Visarion. Andrei Şaguna şi şcoala, în


Transilvania, Sibiu, 2003, nr. 5-6, p. 59-61
B. A. II 12335

Răşinăreanu, Visarion. Graiul Antimiselor lui Andrei


Şaguna, în Îndrumător bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p.
119-123
B. A.

Recepţiunea episcopului Popea în Academia Română :


Reportaj de la şedinţa Academiei din 26 martie. Citate
din dicursul de recepţie al episcopului Nicolae Popea
despre Andrei Şaguna şi din răspunsul lui A. Sturdza, în
Familia, Oradea, 1900, an XXXVI, p. 155-156
B. A. P. 3656

Redactorii “Telegrafului Român”, în Telegraful Român,


Sibiu, 2003, an 151, nr. 1-4, p. 1-2
B. A. I 42297

Regele şi partidul naţional : Confiscarea serbărilor


Şaguna. Comemorare sau alergări de cai?, în Lupta,
Bucureşti, 1923, an II, nr. 474, p. 4
B. A. Nr. inv. 73168

Regman, Nicolae. Figuri din trecutul cultural al


Ardealului, Sibiu, 1938
B. A. 81928
Regman - Păunaş, La 30 de ani : aniversarea morţii lui
Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1903, an LI, nr. 65,
p. 265
B. A. P. 128

Regulamentu provisoriu pentru dit’a viitóre a Marelui


Principatu Transilvania, în Concordia, Pesta, 1863, an
III, nr. 39-186, p. 155-156; nr. 40-187, p. 159-161; nr.
41-188, p. 163-165
B. A. P. 4051

Regulamentul bursei Andreiu Şaguna înfiinţată de Liga


Culturală cu prilejul comemorării marelui Mitropolit, în
Unirea, Blaj, 1909, an XIX, nr. 42, p. 362
B. A. P. 4590

Regulamentulu afaceriloru interne pentru Congresul


naţiunalu alu bisericei gr. Orientale romane din Ardealu
şi Ungaria, Sibiu, 1868
B. F. T. 5309

Reîntoarcerea metrop. Siagun’a din Pesta la Sibiu, în


Concordia, Pesta, 1867, an VII, nr. 50-570, p. 200
B. A. P. 4055

Reminiscenţiele dela înmormântarea Exc. Sale Andreiu


br. de Siagun'a, în Gazeta Transilvaniei, Braşov, 1873,
an XXXVI, nr. 50, p. 1
B. A. P. 4703

Representanţa a hotărât ca locul dinaintea Şcoalei


normale să fie numit Parcul Şaguna, în Beiuşul, Beiuş,
1923, an III, nr. 27-28, p. 4
B. A. M. 3043

Representaţiunea deputaţiunei române, în Concordia,


Pesta, 1862, an II, nr. 22-66, p. 86-88
B. A. P. 4050

Respuns la Anticritica broşurei anonime publicate


asupra celor două congrese naţionali bisericesci din
1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi ai maiorităţii
Congreselor dela 1873 şi 1874. De unii din cei atacaţi,
Sibiu, 1881
B. A. 1595; 34689

Respunsu domnului Ypsilonu et Comp., Sibiu 30


noiembrie 1871, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an
XIX, nr. 99, p. 397
B. A. P. 99

Respunsu la atacurile cor. ce se zice dela Pest`a


Românului din Bucuresci, în Telegraful Român, Sibiu,
1869, an XVII, nr. 48, p. 200-201
B. A. P. 97

Respunsulu înaltei Lucutiinţie la representaţiunea


Esselenţiei Sale D-lui Episcopu Andreiu Baronu de
Siagun'a, datată 6. Decemvre 1860, în Actele privitóre la
Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru
literatur'a română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu,
1862, p. 16-17 [Răspunsul Guvernatorului la solicitarea
lui Andrei Şaguna privind înfiinţarea Asociaţiunii Astra]
B. A. 94095-94100

Restauraţiunea în comitatulu Solnocu Interioru (Dees) şi


Doboca, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1861, an XXXIV, nr. 17, p. 136-138; nr. 18, p.
146
B. A. P. 2973

Resultatele produse în biserica română gr. Or. dela


restaurarea Metropoliei, în Biserica şi Şcoala, Arad,
1883, an VII, nr. 32, p. 286-287
B. A. P. 3387

Reşinari, 1 decembrie 1867, Ziua de Sânt Andreiu


împreunată cu producţiuni şcolare, în Albina, Viena,
1867, an II, nr. 138, p. 3-4
B. A. P. 4040

Retegan, Simion. Conştiinţă şi acţiune naţională în satul


românesc din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-
lea (1860-1867), Cluj-Napoca, 1983
B. A. 333162-333165

Retegan, Simion. Dieta românească a Transilvaniei


(1863-1864), Cluj-Napoca, 1979
B. A. 291634-291637

Retegan, Simion; Suciu, Dumitru; Cipăianu, George,


Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între
1849-1919. Documente (8 august 1849-31 decembrie
1851), Cluj-Napoca, 1996

Retegan, Simion. Reconstrucţia politică a Transilvaniei


în anii 1861-1863, Cluj-Napoca, 2004, p. 64-66

Reuniunea Sodaliloru români din Sibiu, în Telegraful


Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 36, p. 141
B. A. P. 95
Revista, în Concordia, Pesta, 1867, an VII, nr. 1-568, p.
2-3
B. A. P. 4055

Revista, în Telegraful Român, Sibiu, 1866, an XIV, nr.


101, p. 404-405
B. A. P. 94

Revista diurnalistică, în Concordia, Pesta, 1867, an VII,


nr. 5-572, p. 17-18
B. A. P. 4055

Revista politică, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 24-


88, p. [91]
B. A. P. 4050

Revista politică, Încercarea unei reforme bisericeşti în


România, în Tribuna, Sibiu, 1891, an 8, nr. 57, p. 226
B. A. P. 788

Revista politică, Pesta, 18/25 octombrie 1865, în


Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 82-441, p. 333
B. A. P. 4053

Revista politică, Pesta, 25 septembrie, 7 octombrie 1865,


în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 77-436, p. 313
B. A. P. 4053

Revista politică, Pesta, 27 octombrie, 8 noiembrie 1865,


în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 86-445, p. 349
B. A. P. 4053

Revista politică, Pesta, 29 septembrie, 11 octombrie


1865, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 78-437, p. 317
B. A. P. 4053

Reviste şi ziare (Cronică), în Luceafărul, Sibiu, 1909, an


VIII, nr. 23, p. 539-540
B. A. P. 3754

Rogge, Walter. Össterreich von Világos bis zur


Gegenwart, Leipzig - Viena, 1873, vol. 2, p. 211
B. A. 82297

Rolul mitropolitului Şaguna în viaţa poporului nostru, în


Viitorul, Bucureşti, 1923, an 15, nr. 4601, p. 1, foto.
B. A. II 79

Roman, Miron. Apel către clerul şi populaţia ortodoxă


din archieceza Transilvaniei, în Gazeta Transilvaniei,
Braşov, 1898, an LXI, nr. 124, p. 1-2
B. A. P. 4729

Roman, Miron. Cerculariu cătră clerulu şi poporulu


eparchiei Aradului, în Lumina, Arad, 1874, an III, nr. 29,
p. 161
B. A. P. 3345

Românii din Transilvania, în Telegraful Român, Sibiu,


1862, an X, nr. 52, p. 203-204
B. A. P. 90

Românismul şi Ardelenismul, în Gazeta poporului,


Timişoara, 1891, nr. 27, p. 1
B. A. II 1136

Roşca, Eusebiu. Monografia Institutului seminarial


teologic - pedagogic Andreian, al Arhidiecezei gr. Or.
Române din Transilvania, Sibiu, 1911
B. A. 10455

Roşca, Eusebiu. Monografia Mitropoliei ortodoxe


române a Ardealului începând de la repausarea
Arhiepiscopului - Mitropolit Andreiu baron de Şaguna
pînă astăzi. Contribuţii istorice, Sibiu, 1937
B. A. 253395; 74516

Roşescu, Ion Gheorghe. Principiul autonomiei şi


principiul autocefaliei în opera mitropolitului Andrei
Şaguna, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1983, an 28, nr.
5-6, p. 307-316
B. A. I 18246

Rotariu, P. Epistole de la fericitul în Domnul Episcop


Şaguna, în Advocatul Poporal, 1905, an III, nr. 6, p. 122

Russu, Octavian; Georgescu, Ion. Semicentenarul


morţii lui Andrei Şaguna, în Cuvântul Poporului, Sibiu,
1923, an V, nr. 22-23, p. 4
B. A. P. 1242

Russu, Octavian; Georgescu, Ion. Semicentenarul


morţii lui Andreiu Şaguna către despărţamintele,
agenturile şi membrii Asociaţiunii pentru literatura
română şi cultura poporului român, precum şi către
marele public românesc, în Transilvania, Sibiu, 1923, an
54, nr. 6-7, p. 287-289
B. A. P. 655

Rusu - Şirianu, Ioan. Andrei baron de Şaguna, în Viaţa


Românească, Iaşi, 1909, an IV, nr. 8, p. 198-208
B. A. I 21094-21095

Rusu - Şirianu, Ioan. Scrisori din Ardeal : serbările


centenare, în Viaţa Românească, Iaşi, 1909, an IV, nr.
10, p. 141-142
B. A. I 21096

Rusu, Vasile. Învăţământul pedagogic românesc la Sibiu


între 1848-1918, în Rapsodia, Sibiu, 2008, an V, nr. 49,
p. 12-14
B. A.

Sabiiu, 8 Faur, în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV,


nr. 12, p. 45
B. A. P. 95

Sabiiu în 7 Maiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1864, an


XII, nr. 37, p. 147
B. A. P. 92

Sandache, Cristian. Rezistenţa prin cultură : presa


clericală şi şcoala românească din Ardeal (1867-1918),
în Dacia Literară, Iaşi, 2008, an XVIII, nr. 77, p. 46-48
B. A. Nr. Inv 75404

Sandu, Ioan. Andrei Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1912, an LX, nr. 135-136, p. 557-558
B. A. P. 137

Sandu, Ioan D. Figuri sibiene, : Gheorghe Lazăr şi


Andrei Şaguna, în Transilvania, Sibiu, 1943, an LXXIV,
p. 198-204
B. A. P. 675
Sandu, Ioan D. Începuturile Scoalei normale Andrei
Şaguna din Sibiu, în Anuarul Şcoalei normale ort. rom.
Andrei Saguna din Sibiu - la 150 de ani de existenţă,
Sibiu, 1938, p. 29-46
B. A. P. 946

Sandu, Z. Andreiu Şaguna, în Craiu Nou, Sibiu, 1923, an


5, nr. 5-6, p. 3-5
B. A. P. 770

Sandu, Z. Comemorarea a 70 de ani de la moartea


marelui arhiereu Andrei Şaguna, în Universul, Bucureşti,
1943, an 60, nr. 181, p. 7
B. A. II 5095

Sava, V. Statutul organic şagunian : idei dintr-o


conferinţă, în Viaţa ilustrată, Cluj-Napoca, 1942, an IX,
nr. 2, p. 13-15
B. A. I 21584

Savu, Teodor. Două momente din legăturile lui Şaguna


cu Bihorul, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 141, nr.
27-28, p. 2-3
B. A. II 9536

Sărbarea marelui Andreiu în Brad, în Telegraful Român,


Sibiu, 1907, an XL, nr. 133, p. 543
B. A. P. 132

Sărbările centenare, în Telegraful Român, Sibiu, 1909,


an LVII, nr. 113, p. 471
B. A. P. 134

Sărbările centenare în Haţeg, în Telegraful Român,


Sibiu, 1909, an LVII, nr. 115, p. 48
B. A. P. 134

Sărbările dela Sibiiu şi Răşinari, în amintirea


Mitropolitului Şaguna, în Biserica şi Şcoala, Arad, 1923,
an XLVII, nr. 29, p. 2-6
B. A. P. 3415

Sărbările semicentenarului dela moartea fericitului


Arhiepiscop şi Mitropolit Şaguna, în Foaia Diecezană,
Caransebeş, 1923, an XXXVIII, nr. 27, p. 5-6
B. A. P. 1284

Sărbătoarea Marelui Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1912, an LX, nr. 133, p. 547
B. A. P. 140

Sărbătoarea recunoştinţii, în Telegraful Român, Sibiu,


1935, an LXXXIII, nr. 50, p. 1-2
B. A. P. 163

Sărbătorirea centenarului “Telegraful Român”, în


Telegraful Român, Sibiu, 1953, an 101, nr. 28-30, p. 2-4
B. A. II 9495

Sărbătorirea lui Şaguna la Cluj, în Cultura Poporului,


Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 15, p. 2
B. A. N. 898

Sărbătorirea Mitropolitului Şaguna. Festivităţile dela


Sibiu şi Răşinari, în Răsunetul, Lugoj, 1923, an II, nr. 29,
p. 1
B. A. II 1503
Săsăujan, Mihai. Note de jurnal ale episcopului Andrei
Şaguna – Viena (15 octombrie 1850 - 2 iulie 1851), în
vol. In memoriam : Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-
2003, Cluj-Napoca, 2003, p. 97-122

Săvănescu, I. Corespondenţa inedită între Andrei


Şaguna şi Gherasim Raţ, episcopul Aradului, în Tribuna
română, Arad, 1943, an I, nr. 25, p. 7
B. A. P. II 1033

Schneider, Johann. Der Hermannstädter Metropolit


Andrei von Saguna. Reform und Erneuerung der
Orthodoxen Kirche in Siebenbürgen und Ungarn nach
1848, Köln-Weimar-Wien, 2005

Sciri şcolare din Selişte : Şcolari pentru monumentul lui


Şaguna, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1899, an III, nr. 2, p.
45
B. A. P. 599

Sciri scolastice, Sibiu 25 septembrie, în Amiculu scolei,


Sibiu, 1863, an IV, nr. 37, p. 285-286
B. A. P. 1064

Sciri varie, în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr. XIV, p.


65
B. A. P. 3123

Scriban, Iuliu. Vechile Omiletici româneşti, în Biserica


Ortodoxă Română, Bucureşti, 1928, an XLVI, p. 615-618
B. A. P. 3028

Scrisoarea episcopului românesc dela Arad cătră


patriarhul Raiacici în privinţa ierarhiei şi a mitropoliei
române, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1850, nr. 6, p. 41-42
B. A. P. 2966

Scrisori din anul 1850. Episcopul mai pe urmă


Mitropolitul Andrei Şaguna lui Ioan Maiorescu la Viena,
în Convorbiri literare, Iaşi, 1899, an 33, nr. 7, p. 628-643;
nr. 11, p. 1026-1034; nr. 12, p. 1106-1115
B. A. P 2327

Secaş, Gheorghe. Pomenirea Mitropolitului Andrei, în


Lumina Satelor, Sibiu, 1943, an 22, nr. 28, p. 1
B. A. P. 3918

Secaş-Nistor, Mariela. Andrei Şaguna - înnoitorul


bisericii ortodoxe şi al vieţii româneşti din Ardeal, în
Foaia Poporului, Sibiu, 2003, nr. 67-68, p. 8, 10
B. A. II 14182

Seceani, 30 iulie 1873, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr.


47, p. 222-223
B. A. P. 3345

Semicentenar (al liceului Andrei Şaguna din Braşov), în


Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr. 50, p. 6
B. A. P. 148

Semicentenarul lui Andrei Saguna : Festivităţile dela


Sibiu şi Răşinari. Fruntaşii opoziţiei împiedicaţi de a
vorbi, în Adevărul, Bucureşti, 1923, an XXXVI, nr.
12101, p. 3
B. A. II 5095

Semicentenarul lui Andrei Şaguna, în Drum Nou, Bocşa-


montană, 1923, an I, nr. 3, p. 3
B. A. N. 1081

Semicentenarul Mitropoliei Ardealului. Solemnitatea de


la Arad, în Telegraful Român, Sibiu, 1915, an 62, nr. 11,
p. 43
B. A. P. 140

Semicentenarul morţii lui Andrei Şaguna. Către


despărţămintele, agenturile şi membrii “Asociaţiunii”
precum şi către marele public românesc, în Transilvania,
Sibiu, 1923, an LIV, p. 287-289
B. A. P. 655

Semicentenarul morţii lui Andreiu Şaguna, în Beiuşul,


Beiuş, 1923, an III, nr. 22-23, p. 4
B. A. M. 3043

Semicentenarul morţii mitropolitului Andreiu Şaguna :


Şedinţa festivă. Sosirea familiei regale. Pelerinajul la
Răşinari. Sosirea familiei regale la Răşinari. Parastasul.
Vorbirea I. P. Sf. Mitropolit Nicolae. Vorbirea I. P. Sf.
Mitropolit primat Miron. Discursul dlui prim-ministru I.
I. C. Brătianu. Discursul dlui O. Goga. Cuvântarea dlui
Branişte. Coroanele. Întoarcerea de la Răşinari.
Festivalul din Catedrală. Cuvântarea I. P. S. Sale
Mitropolitului nostru. Răspunsul M. S. Regelui. Plecarea
Suveranilor. Adunarea generală a Asociaţiei, în Revista
Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 298-318
B. A. P. 2249

Semicentenarul reînfiinţării Mitropoliei noastre. Lupta


lui Şaguna pentru înfiinţarea celeilalte Biserici de altă
confesiune, în Telegraful Român, Sibiu, 1914, an 61, nr.
129, p. 526
B. A. P. 139

Senin. Scrisoare din Beiuş (Cronici. Viaţa culturală), în


Luceafărul, Sibiu, 1913, an XII, nr. 1, p. 45 [Informaţii
privind comemorarea lui Andrei Şaguna, Samuil Vulcan
şi înfiinţarea reuniunii de cântări “Lira”]
B. A. P. 3758

Sepsi – Szl - Geaogiu, 23 august, în Telegraful Român,


Sibiu, 1871, an XIX, nr. 69, p. 278
B. A. P. 99

Serată literară în amintirea marelui Andrei Şaguna, în


Telegraful Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 133, p. 565
B. A. P. 134

Serbare pentru Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 124, p. 525
B. A. P. 134

Serbarea de mâine, în Gazeta Transilvaniei, Braşov,


1898, an LXI, nr. 130, p. 1
B. A. P. 4729

Serbarea întru memoria lui Şaguna, în Tribuna, Oradea-


mare, 1923, an V, nr. 27, p. 5
B. A. II 1101

Serbarea memoriei lui Şaguna la Sibiu şi Răşinari, în


Familia, Oradea, 1898, an XXXIV, p. 287
B. A. P. 3654

Serbarea onomasticei Maj. Sale c. r. Apostolice : Sibiu,


24 septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV,
nr. 77, p. 313
B. A. P. 95

Serbarea pentru monumentul lui Şaguna, în Foaia


Poporului, Sibiu, 1923, an 41, nr. 5, p. 6
B. A. P. 308

Serbarea Sfântului Andreiu în Brad, în Telegraful


Român, Sibiu, 1905, an LIII, nr. 130, p. 542; nr. 131, p.
546; nr. 132, p. 549-550
B. A. P. 130

Serbări centenare în Haţeg, în Telegraful Român, Sibiu,


1909, an LVII, nr. 115, p. 481-482
B. A. P. 134

Serbările centenare, în Telegraful Român, Sibiu, 1909,


an LVII, nr. 113, p. 471
B. A. P. 134

[Serbările comemorative Andrei Şaguna], în Neamul


Românesc, Bucureşti, 1923, an LXXI, nr. 54-55, p. 1-2
B. A. I 41389

Serbările comemorative dela Sibiu, în Solia dreptăţii şi


Gazeta Hunedoarei, Hunedoara, 1923, an III, nr. 29, p. 1-
2
B. A. I 1251

Serbările comemorative la 60 de ani dela moartea


Mitropolitului Andreiu Şaguna, în Telegraful Român,
Sibiu, 1933, an LXXXI, nr. 68, p. 3
B. A. P. 158
Serbările de la Sibiu : Desfăşurarea programului.
Cuvântările ţinute. Liga culturală la parastasul lui
Şaguna, în Neamul Românesc, Bucureşti, 1923, an
XVIII, nr. 156, p. 7
B. A. I 41389

Serbările de la Sibiu : Festivalul Şaguna din catedrala


Metropoliei din Sibiu, în Neamul Românesc, Bucureşti,
1923, an XVIII, nr. 157, p. 2
B. A. I 41389

Serbările de la Sibiu şi Reşinari, în Gazeta Transilvaniei,


Braşov, 1898, an LXI, nr. 134, p. 2
B. A. P. 4729

Serbările de la Sibiu [Centenarul naşterii lui Andrei


Şaguna], în Drapelul, Lugoj, 1909, an IX, nr. 104, p. 105
B. A. P. 4135

Serbările dela Sibiu şi Răşinar, în Cuvântul Poporului,


Sibiu, 1923, an V, nr. 28, p. 1
B. A. P. 1242

Serbările dela Sibiu, în Alba Iulia, Alba Iulia, 1923, an


V, nr. 31, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606

Serbările dela Sibiu, în Cultura poporului, Cluj-Napoca,


1923, an III, nr. 17, p. 2
B. A. N. 898

Serbările din Răşinari, în Solia dreptăţii şi Gazeta


Hunedoarei, Hunedoara, 1923, an III, nr. 29, p. 4
B. A. I 1251

Serbările în amintirea mitropolitului Şaguna :


concentrarea elementelor politice la Sibiu, în Lupta,
Bucureşti, 1923, an II, nr. 468, p. 2
B. A. Nr. inv. 73168

Serbările iubiliare ale Asociaţiunii, în Transilvania,


Sibiu, 1911, an 79, p. 743-756
B. A. P. 643

Serbările semicentenarului morţei lui Andrei Şaguna :


Sosirea participanţilor. Solemna primire a prelaţilor.
Aspectul oraşului. O împroprietărire. Şedinţa festivă de
la prefectură. Primirea dlui Maniu, în Lupta, Bucureşti,
1923, an II, nr. 473, p. 3
B. A. Nr. inv. 73168

Sibiiu, 12 Decemvre 1879, în Telegraful Român, Sibiu,


1879, an XXVII, nr. 146, p. 581
B. A. P. 105

Sibiiu, 28 Noemvre 1879, în Telegraful Român, Sibiu,


1879, an XXVII, nr. 140, p. 559-560
B. A. P. 105

Sibiiu, în 22 iulie, în Telegraful Român, Sibiu, 1863, an


XI, nr. 62, p. 248
B. A. P. 91

Sibiu, 13 iunie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,


nr. 47, p. 179
B. A. P. 90
Sibiu, 14 iulie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,
nr. 56, p. 219
B. A. P. 90

Sibiu, 15 iunie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,


nr. 48, p. 187-188
B. A. P. 90

Sibiu, 18 decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862,


an X, nr. 102, p. 403
B. A. P. 90

Sibiu, 19 septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1869,


an XVII, nr. 75, p. 317
B. A. P. 97

Sibiu, 2 septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an


XV, nr. 71, p. 281
B. A. P. 95

Sibiu, 21 decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867,


an XV, nr. 102, p. 405
B. A. P. 95

Sibiu, 22 septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1871,


an XIX, nr. 76, p. 303
B. A. P. 99

Sibiu, 23 0ctombrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862,


an X, nr. 85, p. 335
B. A. P. 90

Sibiu, 23 aprilie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,


nr. 33, p. 127
B. A. P. 90

Sibiu, 24 aprilie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X,


nr. 33, p. 128
B. A. P. 90

Sibiu, 26 iunie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV,


nr. 52, p. 205; nr. 53, p. 209
B. A. P. 95

Sibiu, 28 Novembre 1883, în Telegraful Român, Sibiu,


1883, an XXXI, nr. 139, p. 559
B. A. P. 109

Sibiu, 29 noiembrie, în Tribuna, Sibiu, 1890, an VII, nr.


236, p. 1091
B. A. P. 787

Sibiu, 5 septembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867, an


XV, nr. 72, p. 285
B. A. P. 95

Sibiu, 7 decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an


X, nr. 98, p. 389
B. A. P. 90

Sibiu, în 9 februariu, în Telegraful Român, Sibiu, 1864,


an XII, nr. 13, p. 50
B. A. P. 92

Sibiu, în Gazeta de Transilvania, Braşov, 1848, an XI, nr.


19, p. 78
B. A. P. 4685
Siedinti’a comitetului Asociaţiunei, în Foaia pentru
minte, anima şi literatură, Braşov, 1862, nr. 16, p. 124-
125
B. A. P. 2974

Siedinti’a comitetului Asociaţiunei, în Foaia pentru


minte, anima şi literatură, Braşov, 1862, nr. 24, p. 190-
191
B. A. P. 2974

Siedinti’a Comitetului Asociaţiunei transilvane din 2/14


ianuariu 1862, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1862, nr. 3, p. 22
B. A. P. 2974

Siedinţi’a Comitetului Asociaţiunei transilvane din 2-14


ianuariu, 1862, în Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an III, nr.
1, p. 1-2
B. A. P. 1063

Siedinti’a Comitetului Asociatiunei transilvane din 2/14


Ianuariu, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 1-45, p. 11
B. A. P. 4050

Siedinti’a comitetului Asociaţiunei transilvane din 4


februariu 1862, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1862, nr. 4, p. 25-26
B. A. P. 2974

Siedinţi’a Comitetului Asociaţiunei transilvane din 4


noemvre 1862, în Amiculu scolei, Sibiu, 1862, an III, nr.
43, p. 341-342
B. A. P. 1063
Siedinţia a Comitetului Asociaţiunei ţienutu în 2
Septembre 1862, în Actele privitóre la Urdirea şi
înfiinţiarea Asociaţiunei Transilvane pentru literatur'a
română, şi cultur'a poporului românu, Sibiu, 1862, p. 49-
54
B. A. 94095-94100

Siedintia comitetului asociaţiunei române din 12 aprilie


a. c., în Foaia pentru minte, inima şi literatură, Braşov,
1864, nr. 2, p. 12-13
B. A. P. 2975

Siedinţia a Comitetului dein 8 Octobre 1862, în Actele


privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 55-57
B. A. 94095-94100

Siedinţi'a lunaria a Comitetului ţienutu în 1-a Martiu a.


e., în Actele privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea
Asociaţiunei Transilvane pentru literatur'a română, şi
cultur'a poporului românu, Sibiu, 1862, p. 31-39
B. A. 94095-94100

Simion, Dana. Telegraful Român, 1932 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 7
B. A. 327154

Simion, Radu. Mitropolitul Andrei Şaguna, primul


preşedinte al Astrei, în Foaia Poporului, Sibiu, 1946, an
53, nr. 4, p. 2, 5
B. A. P. 314

Simion, Radu. Concepţia Mitropolitului Şaguna despre


biserică, în Anuarul Academiei Teologice Andreiane,
Sibiu, 1930-1931, an VII, p. 120-130
B. F. T.

Simionescu, I. Mitropolitul Şaguna, în Transilvania,


Sibiu, 1923, an 54, nr. 6-7, p. 250-252
B. A. P. 734

Simionescu, I. Oameni aleşi, vol. 2 : Românii, Bucureşti,


1937
B. A. 310373

Simpozion Andrei Şaguna la Sibiu, în Telegraful român,


Sibiu, 1993, an 141, nr. 25-26, p. 3
B. A. II 9536

Simpozion Şaguna şi resfinţire de biserică la Sf.


Gheorghe, în Telegraful Român, Sibiu, 1993, an 141, nr.
27-28, p. 4
B. A. II 9536

Simţieminte de bucuria la ziua onomastică a lui Andreiu


barone de Siaguna, 30 novembre 1857, Pesta, 1857

Sinoadele Bisericeşti din Transilvania, în Cultura


Poporului, Cluj-Napoca, 1922, an II, nr. 53, p. 1
B. A. N. 898

Sinodul eparchial din Caransebeşiu, în Gazeta poporului,


Timişoara, 1887, an II, nr. 17-18, p. 9
B. A. II 1134

Sinodulu, în Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 27-281, p.


106-107
B. A. P. 4052

Sinodulu archidiecesanu din anulu 1871, în Telegraful


Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr. 28, p. 10
B. A. P. 99

Sinodulu archidiecesei gr. or. în Sibiu, deschisu în


Duminec’a Tomei, 7 aprilie 1874, în Gazeta
Transilvaniei, Braşov, 1874, an XXXVII, nr. 30, p. 1-2;
nr. 31, p. 2-3
B. A. P. 4704

Sinodulu diecesei gr. orient. Transilvănene : siedinta II.


ţienută la 23 martie c. v. a. c., în Concordia, Pesta, 1864,
an IV, nr. 28-282, p. 109-110; nr. 29-283, p. 113-114
B. A. P. 4052

Sinodulu diecesei gr. orient. Transilvănene : siedinta VII.


şi cea din urmă ţienută sâmbeta în 27 martie 1864, în
Concordia, Pesta, 1864, an IV, nr. 33-287, p. 129-130
B. A. P. 4052

Sinodulu diecesei gr. orient. Transilvănene : siedintia IV.


ţienută la 25 martie c. v. a. c., în Concordia, Pesta, 1864,
an IV, nr. 31-285, p. 122-123
B. A. P. 4052
Sinodulu diecesei gr. orient. Transilvănene : siedintia VI.
ţienută vineri 27 martie 1864, în Concordia, Pesta, 1864,
an IV, nr. 32-286, p. 125-126
B. A. P. 4052

Sîrghie, Anca. O contribuţie sibiană la conservarea


patrimoniului cultural naţional, în Transilvania, Sibiu,
1978, an LXXXIV, nr. 6, p. 14-15
B. A. I 5897

Slavici, Ioan; Popea, Nicolae. “Arhiepiscopul şi


Mitropolitul Andrei, Baron de Şaguna”. în Convorbiri
literare, Iaşi, 1880, an 14, nr. 1, p. 5-21
B. A. P. 2306-2307

Slavici, Ioan. Dare de samă despre : Archiepiscopul şi


metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, 1880
B. F. T. 5095

Slavici, Ioan. O prefaţă la biografia lui Andreiu Şaguna,


în Telegraful Român, Sibiu, 1881, an XXIX, nr. 1, p. 1-2
B. A. P. 107

Slavici, Ioan. Un mare arhiereu al poporului român, în


Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 21-24, p. 4
B. A.; B. F. T.

Slavu, Teodora Mira. Telegraful Român, 1933 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 8, 16, 22, 34
B. A. 327163

Societatea de lectură Andreiu Şaguna, în Foaia


Pedagogică, Sibiu, 1898, an II, nr. 23, p. 367
B. A. P. 598

Societatea de lectură Andreiu Şaguna a elevilor Şcoalei


Normale, în Anuarul Şcoalei Normale Andreiu Şaguna a
Arhidiecezei Ortodoxe Române din Transilvania pe anul
şcolar 1922-1923, Sibiu, 1923, p. 34-39
B. A. P. 936
Societatea de lectură Ioan Popasu, în Foaia Pedagogică,
Sibiu, 1898, an II, nr. 12-13, p. 207
B. A. P. 598

Sofron, Vlad. Din sfaturile, îndemnurile şi îndrumările


date de mitropolitul Andrei Şaguna fiilor săi
duhovniceşti, în Telegraful Român, Sibiu, 1973, an 121,
nr. 35-36, p. 1-2
B. A. II 9515

Sofron, Vlad. Din viaţa Mitropoliei ardelene în cei 100


de ani de existenţă, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1964,
an IX, nr. 11-12, p. 841-863
B. A. I 18093

Sofron, Vlad. Istoria Institutului Teologic Universitar


din Sibiu, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1961, an VI,
nr. 11-12, p. 676-744
B. A. I 18081-18083

Sofron, Vlad. Raport general despre activitatea


societăţii de lectură Andreiu Şaguna, a elevilor
seminarului arhidiecezan teologic Andreian în cursul
anului şcolar 1922-1923, în Anuarul Seminarului
teologic Andreian ortodox român din Transilvania pe
anul şcolar 1922-1923, Sibiu, 1923, p. 51-61
B. A. P. 988

Sofronie, Mihai. Andrei Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1973, an 121, nr. 43-44, p. 2
B. A. II 9515

Sofronie, Mihai. Andrei Şaguna, Sibiu, 2001


B. A. 466694
Sofronie, Mihai. Andrei Şaguna : editarea operelor
complete - o necesitate culturală. Opinii, în Telegraful
Român, Sibiu, 1990, an 138, nr. 19-20, p. 3
B. A. II 9533

Sofronie, Mihai. Arhiereul Andrei Şaguna şi Astra, în


Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1987, an 32, nr. 2, p. 134-
142
B. A. I 20764

Sofronie, Mihai. Contemporan, Şaguna, două treimi, în


Foaia Poporului, Sibiu, 2006, nr. 78, p. 4, 8
B. A. 70125

Sofronie, Mihai. Contribuţia mitropolitului Andrei


Şaguna la înfiinţarea Asociaţiei transilvane (ASTRA) -
1861, în Telegraful Român, Sibiu, 1973, an 121, nr. 47-
48, p. 1-2
B. A. II 9515

Sofronie, Mihai. Istoricul denumirii “Astra” şi sediile


sale, în Cibinium, Sibiu, 1981, p. 52-57
B. A. I 39991

Sofronie, Mihai. Participarea Episcopului Andrei


Şaguna la Revoluţia de la 1848, în Mitropolia Ardealului,
Sibiu, 1990, an XXXV, nr. 3, p. 17-29
B. A. I 29222

Spânache, Gheorghe. Aniversarea reînfiinţării vechii


mitropolii în Seminarul Andreian, în Telegraful Român,
Sibiu, 1911, an LIX, nr. 134, p. 569
B. A. 133
Spicuiri din operele lui Şaguna, în Transilvania, Sibiu,
1923, an 54, nr. 6-7, p. 246-248 [Fragmente privind
aspecte legate de activitatea şcolară şi limba română]
B. A. P. 655

Spiritul lui Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1909, an


III, nr. 2, p. 127
B. A. P. 2242

Spiritul lui Şaguna, în Unirea, Blaj, 1909, an XIX, nr. 5,


p. 51-52, nr. 6, p. 58-59
B. A. P. 4590

Spiritul lui Şaguna : naţionalismul lui, în Unirea, Blaj,


1909, an XIX, nr. 23, p. 202-203
B. A. P. 4590

Spre sciinţia, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX,


nr. 66, p. 264
B. A. P. 99

Sprijinul dat bisericii ortodoxe din Ardeal de fraţii din


principate, în Ţara Bârsei, Braşov, 1936, an VIII, nr. 3, p.
243-247
B. A. I 27713

Srvski Dnevnik şi întrebarea sîrbo - românească, în


Telegraful Român, Sibiu, 1862, an X, nr. 31, p. 115
B. A. P. 90

S. S. A Episcopulu Siaguna, în Organu Naţiunale, Blaj,


1848, nr. XIV, p. 65
B. A. P. 3123
Stamboliu, C. Mitropolitul Andrei Şaguna : cu prilejul
împlinirii a 50 de ani dela moartea sa, în Daruri, Iaşi,
1923, an I, nr. 4-6, p. 25-28
B. A. M. 2805

Stan, L. Tradiţia pravilnică a Bisericii, în Studii


Teologice, Bucureşti, 1960, nr. 5-6
B. F. T.

Stan, Liviu. Contribuţiuni ale teologilor români în


probleme de drept bisericesc, în Studii Teologice,
Bucureşti, 1971, nr. 3-4, p. 151
B. F. T.

Stan, Liviu. Mirenii în Biserică, Sibiu, 1943, p. 816


B. A. 74115

Stan, Liviu. Mitropolitul Nicolae, apărătorul şi


plinitorul tradiţiei şaguniene, în Revista Teologică,
Sibiu, 1940, an XXX, nr. 5-8, p. 376-422
B. A. P. 2266

Stan Vasile. Centenarul lui Şaguna,şi opinia publică


românească, în Anuar al Institutului pedagogic - teologic
al arhidiecezei ort. române transilvane în Nagyszeben
(Sibiiu) pe anul şcolar 1909/10, Sibiu, 1910, p. 3-32
B. A. P. 1942

Stan Vasile. Centenarul lui Şaguna,şi opinia publică


românească, Sibiu, 1910
B. F. T. 3513

Stanca, Sebastian. Închinare memoriei marelui Andreiu,


în Revista Teologică, Sibiu, 1909, an III, nr. 9-10, p. 391
B. A. P. 2242

Stanca, Sebastian. Naţionalismul lui Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 195-200
B. A. P. 2249

Stanca, Sebastian. Semicentenarul lui Andrei Şaguna, în


Ţara noastră, Cluj-Napoca, 1923, an IV, nr. 27, p. 859-
861
B. A. P. 2605

Statutele Asociaţiunei Transilvane pentru Literatura


română şi cultura poporului românu, datu la Tipariu de
Însăşi Asociaţiunea, Sibiu, 1874
B. A. 7491

Statutele Asociaţiunei transilvane pentru literatur'a


română, şi Cultur'a poporului românu, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 25-37
B. A. 94095-94100

Statutele Asociaţiunei transilvane pentru literatur'a


română, şi Cultur'a poporului românu, în Actele
privitóre la Urdirea şi înfiinţiarea Asociaţiunei
Transilvane pentru literatur'a română, şi cultur'a
poporului românu, Sibiu, 1862, p. 93-104
B. A. 94095-94100

Statutele fondului de ajutorare înfiinţat de societatea de


lectură Andreiu Şaguna din venitul primului său iubileu
de 25 ani al existenţai, serbat la 12/24 Iunie, Sibiu, 1893
B. A. 7120

Statutul organic dă poporului drepturi şi datorii, în


Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an 2, nr. 26, p. 4
B. A. P. 3898

Statutul organic şi plenitudinea puterei archieresci, în


Telegraful Român, Sibiu, 1883, an XXXI, nr. 43, p. 171-
173
B. A. P. 109

Stăniloae, Dumitru. Biserica Ortodoxă a Transilvaniei,


în Gândirea, Bucureşti, 1943, an XXII, nr. 5, p. 241-248
B. A. II 3520

Stăniloae, Dumitru. În zadar : Statutul organic este


şagunian, Sibiu, 1933
B. F. T.,

Stăniloae, Dumitru. La începutul ortodoxiei din


Transilvania a fost Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu,
1993, an 3, nr. 2, p. 32-39
B. A. P. 2249

Stănişor, Ioan; Ţaţa, Mircea. Mitropolitul Şaguna şi


săliştenii, în Telegraful Român, Sibiu, 1998, an 146, nr.
45-48, p. 3, 7
B. A. II 9541

Steed, Henry Wickham. La monarchie des habsbourg,


Paris, 1914, p. 61-62
B. A. C. A. O.

Sterca Şuluţiu, Iosif. Scriere comemorativă la serbarea


centenară a naşterii mitropolitului baronul Şaguna,
Sibiu, 1910
B. A. 8057

Stere, Constantin. Lecţii practice. Organizaţia bisericii


în Ardeal, în Viaţa Românească, Bucureşti, 1909, nr. 2, p.
247-252
B. A. I 2109

Stinghe, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna, în


Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 187, p. 2
B. A. P. 1739

Stinghe, Nicolae. Mitropolitul Andrei Şaguna, 1873-


1923, în Biserica şi şcoala, Arad, 1923, an XLVII, nr. 26,
p. 2-5
B. A. P. 3415

Stoia, Mircea. Andrei Şaguna şi mişcarea de


emancipare social - culturală a românilor transilvăneni,
în Transilvania, Sibiu, 1984, an 13, nr. 1, p. 11-12
B. A. I 7717

Strajan, M. Mitropolitul A. Şaguna, în Ramuri, Craiova,


1909, an IV, p. 92-97

Streza, Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi


Mitropolitul Ardealului. Mitropolitul Andrei Şaguna în
memoria celor care i-au succedat în scaunul mitropolitan
de la Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr.
25-28, p. 1, 3
B. A.; B. F. T.

Streza, N. Clerici români participanţi la revoluţia din


1848, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1978, an XXIII, nr.
4-6, p. 209-218
B. A. I 18158

Sturza, Mihai. Alegerea de Mitropolitu, în Lumina,


Arad, 1873, an II, nr. 47, p. 221-222
B. A. P. 3345

Suciu, Coriolan. Cum a fost pregătit 3/15 Mai?, Blaj,


1925, p. 19

Suciu, Dumitru. Antecedentele dualismului austro-


ungar şi lupta naţională a românilor din Transilvania,
Bucureşti, 2000, p. 274-275

Suciu, Dumitru. Mişcarea antidualistă a românilor din


Austro-Ungaria şi Ilie Măcelariu, Bucureşti, 2002, p. 350
B. A. 467078

Suciu, Dumitru; Bolovan, Ioan, Consideraţii privind


statutul Transilvaniei şi situaţia politică specifică a
românilor din monarhie la mijlocul secolului al XIX-lea,
în Istoria României, vol.1 : Transilvania, Cluj-Napoca,
1997, p. 1005-1051
B. A. 446098

Suciu, Dumitru; Constantinescu, Radu. Documente


privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, vol. 2,
Timişoara, 1980, p. 800-801
B. A. 311033-311034

Surdu, Alexandru. Andrei Şaguna în conştiinţa naţiei


române, în Academica, Bucureşti, 1994, an 4, nr. 7, p. 9
B. A. II 12521
Surdu, Alexandru. Andrei Şaguna şi şaguniştii, în
Academica, Bucureşti, 1995, an 6, nr. 2, p. 30
B. A. II 12522

Surdu, Alexandru. Andrei Şaguna şi unitatea naţională


a românilor, în Academica, Bucureşti, 1998, an 8, nr. 7-
8, p. 9, 15
B. A. II 12521

Surdu, Alexandru. Andrei Şaguna şi unitatea naţională


a românilor, în Astra, Braşov, 1998, an I, nr. 1, p. 2-4
B. A. II 8672

Szatmari, Silvia. Telegraful Român, 1934 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 1, 12, 16
B. A. 327117

Şaguna omul, în Anuarul Şcoalei normale ort. rom.


“Andrei Şaguna” din Sibiu, Sibiu, 1938, p. 65-72
B. A. P 946

Şaguna pentru Lumina Satelor, în Lumina Satelor, Sibiu,


1923, an 2, nr. 26, p. 4
B. A. P. 3898

Şaguna şi adunarea de la Blaj 3-15 mai 1848, în Patria,


Cluj-Napoca, 1923, an V, nr. 138, p. 3
B. A. P. 4345

Şaguna şi Cosuth, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II,


nr. 26, p. 3
B. A. P. 3898
Şaguna şi gimnaziul din Brad, în Calendarul Bunului
creştin pe anul comun dela Hristos 1923. Anul al
şaptezeci şi doilea, Sibiu, 1922, p. 61-71
B. A. P. 1132

Şaguna şi împăratul. în Tribuna, Arad, 1909, an XIII, nr.


12
B. A. P. 4680

Şapte decenii dela moartea Mitropolitului Şaguna :


slujba de pomenire dela Răşinari, în Ţara, Sibiu, 1943,
an III, nr. 635, p. 5
B. A. P. 4239

Şasezecişişase de ani dela moartea Mitropolitului


Şaguna, în Gazeta Orşovei, Orşova, 1939, an XIV, nr.
636, p. 1-2
B. A. N. 298

Şcoala. Şcoalele grăniţăreşti, în Ţara noastră, Sibiu,


1908, an II, nr. 10, p. 82; nr. 11, p. 89
B. A. P. 3366

Şcolari pentru monumentul lui Şaguna, în Foaia


Pedagogică, Sibiu, 1899, an III, nr. 1, p. 14-15
B. A. P. 599

Şebu, Sebastian. Din activitatea pastorală a


Mitropolitului Andrei Şaguna, în Mitropolia Ardealului,
Sibiu, 1973, an XVIII, nr. 5-6, p. 532-536
B. A. I 18136

Şerban, A. Antoaneta. Telegraful Român, 1935 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 6, 8, 28-29
B. A. 327140

Şedinţa festivă, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an


LXI, nr. 125, p. 3
B. A. P. 136

Şedinţa festivă a societăţii Andreiu Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1893, an XLI, nr. 64, p. 254
B. A. P. 118

Şedinţa festivă, Braşov 9 iulie 1898, în Gazeta


Transilvaniei, Braşov, 1898, an LXI, nr. 141, p. 4-5
B. A. P. 4729

Şedinţa festivă închinată lui Andrei Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1913, an LXI, nr. 41, p. 163
B. A. P. 136

Şedinţa ordinară, 13 iulie 1923, în Anale, tomul XLIV,


Bucureşti, 1924, p. 7-11
B. A. I 34049

Şerb, Gherasim. Vieaţa şi faptele marelui Şaguna,


Caransebeş, 1898

Şesan, Valerian. Modificarea Legii şi Statutului pentru


organizarea Bisericii Ortodoxe Române, în Candela,
Arad, 1935, an XLVI, p. 151

Şoşu, Ioan. Andrei Apostolul, Andrei Criteanul şi Andrei


Şaguna, în Anuarul Academiei Andreiane, Sibiu, 1929,
nr. 5, p. 101-111
B. A. P. 957
Şpan, Petru. Şcoala lui Şaguna, în Vatra Şcolară, Sibiu,
1909, nr. 7-8, p. 231-235
B. A. P. 1676

Şpan, Petru. Şcoala lui Şaguna, Sibiu, 1909


B. A. 7553

Ştefănescu, Marin. Creştinism şi patriotism : cu prilejul


semicentenarului morţei lui Şaguna, în Revista
Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 200-202
B. A. P. 2249

Ştefănescu, Marin. Din idealismul lui Şaguna, în


Cultura Poporului, Cluj-Napoca, 1923, an III, nr. 15, p. 1
B. A. N. 898

Ştefănescu, Marin. Şaguna şi Cultul Patriei, în


Conştiinţa Românească, Cluj-Napoca, 1923, an I, nr. 24,
p. 1-2
B. A. N. 677

Ştefănescu, Melchisedec. Studiu despre ierarhia şi


instituţiunea sinodală în Biserica Ortodoxă a Răsăritului
în genere şi despre ierarhia şi instituţiunea sinodală în
Biserica Ortodoxă Română în special, Bucureşti, 1883,
p. 29, 34-35
B. F. T.

Ştefănescu, Vicenţiu. Temişiora, 27/2 1865, în


Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 18-377, p. 72
B. A. P. 4053

Ştirbeţiu, Ion. Cuvântul tinerimii. Şaguna ca educator al


clerului, în Telegraful Român, Sibiu, 1923, an LXXI, nr.
51-53, pl.
B. A. P. 148

Ştire, în Foaia pentru minte, anima şi literatură, Braşov,


1855, nr. 4, p. 19
B. A. P. 2968

Ştire, în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr. 2, p. 8


B. A. P. 3123

Ştire, în Revista Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7,


p. 256
B. A. P. 2249

Tabel cronologic Andrei Şaguna, în Îndrumător


bisericesc, Sibiu, 2008, an 156, p. 109-115
B. A.

Tambozi, Justin; Tambozi, Justinian George. Andrei


Şaguna - apostol al românilor ortodocsi din Ungaria şi
Transilvania, Constanţa, 1996

Tăslăuanu, Octavian C. Conferinţele “Asociaţiunii”.


[Subiecte pentru conferinţele Asociaţiunii : comemorarea
lui Mihai Eminescu şi Andrei Şaguna] în Transilvania,
Sibiu, 1909, an XL, p. 197-198
B. A. P. 641

Tăslăuanu, Octavian C.; George, Tulbure. Activitatea


literară a mitropolitului Andrei Şaguna (Dări de seamă),
în Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 20, p. 466
B. A. P. 3754
Tăvală, Emanuel - Pavel. Aprecieri ale unor autori
români şi străini cu privire la opera legislativă a
mitropolitului Andrei Şaguna, în Îndrumătorul bisericesc,
Sibiu, 2008, an 156, p. 209-215
B. A.

Teculescu, Horia. Preotul deşteptării noastre întru


duhul lui Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1938, an
LXXXVI, nr. 13, p. 1-2
B. A. P. 163
Teodor, Corina. Andrei Şaguna - o retrospectivă
istoriografică, în Anuarul Facultăţii de Teologie din Cluj,
1992-1994, an 2, p. 123-148

Teodor, Maria. Un istoric al Reformei : Andrei Şaguna,


în Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca, 1987-1988, an
24-25, p. 315-323
B. A. II 3638

Teodor, Pompiliu. Andrei Şaguna - om de cultură şi


acţiune, în Magazin Istoric, Bucureşti, 1982, an 16, nr. 6,
p. 14-17
B. A. II 971

Teodorescu, Dorin. Anul şagunian, în Monitorul de


Sibiu, Sibiu, 2008, nr. 2832, p. 5
B. A.

Terchilă, Nicolae. Profesorul Ioan Popescu : 100 de ani


dela naşterea lui, în Anuarul Academiei Teologice
Andreiane, Sibiu, 1932, p. 5-17
B. A. P. 960

Tergulu Mureşiului, 16 iunie s. n. 1866, în Concordia,


Pesta, 1866, an VI, nr. 4-467, p. 15-16
B. A. P. 4054

Testamentul marelui arhiepiscop - mitropolit Andreiu


baron de Şaguna, Sibiu, 1915
B. F. T. 26405

Testamentulu Escelenţiei Sale Presântitului Părinte


Andreiu Baronu de Siaguna Archiepiscopulu Ardelului şi
Metropolitulu româniloru gr. or. din Ungaria şi
Transilvania, în Lumina, Arad, 1873, an II, nr. 43, p.
203-207
B. A. P. 3345

Testamentulu Excelenţiei Sale Preasânţitulu Părinte


Andrei Baron de Şaguna… în Calendariu pe anul comun
dela Hristos 1874. Întocmit după gradurile şi clima
Ungariei, Ardealului, Bănatului, Romăniei şi Moldovei.
Anul al douăzeci şi treilea, Sibiiu, 1874, p. 49-66

Testamentulu Excelenţei Sele Presântitului Părinte


Andreiu Baronu de Siagun’a, în Gazeta Transilvaniei,
Braşov, 1873, an XXXVI, nr. 56, p. 3-4; nr. 57, p. 2-3
B. A. P. 4703

Testamentulu Prea S. Salle Andreiu Baronu de Siaguna,


în Federaţiunea, Pesta, 1873, an VI, nr. 56-781, p. 216-
217; nr. 57-782, p. 220
B. A. P. 4037

Testulu concesiunei pre’nalte a congresului românu


îndreptatu cătră Esc. Sa Bar. Siaguna, în Concordia,
Pesta, 1863, an III, nr. 16-163, p. 45
B. A. P. 4051
Teutsch, Friedrich. Zum Andenken an Baron Andreas
Schaguna, în Aus sechs Jahrzehten. Hundert Aufsätze
aus den sechzig ersten Jahrgängen des Siebenbürgisch,
1935, p. 271-274

Teutsch, G. D. Andreas Freiherr von Schaguna, în


Siebenbürgisch - Deutsches Wochenblatt, Sibiu, 1873, nr.
27

Teutsch, G. D. Străinii despre Şaguna, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 253-254
B. A. P. 2249

Theodorescu, Barbu. Răşinariu, în Vremea, Bucureşti,


1943, an XVI, nr. 691, p. 1
B. A. II 561

Tincu, V. Despre denumirea episcopului românilor


neuniţi din Ardeal şi Banat, în Foaia pentru minte, anima
şi literatură, Braşov, 1848, an XI, nr. 12, p. 90-93
B. A. P. 2965

Todoran, Eugen. Documente istorice privitoare la


familia Şaguna, în Transilvania, Sibiu, 1910, an 42, nr. 4,
p. 184-194; nr. 5, p. 360-372; nr. 6, p. 455-461
B. A. P. 642

Togan, Nicolae. Indice alfabetic al publicaţiunilor


revistei Transilvania (anul I-XXV) al Actelor şi Analelor
Asociaţiunii transilvane (1861-1894), Sibiu, 1896, p. 70-
71
B. A. 17433
Toganu, Nicolae. Catalogulu Bibliotecei Asociaţiunei
transilvane pentru literatura română şi cultura poporului
românu, Sibiiu, 1895, p. 8, p. 109, 178
B. A. 17025

Tolciu, Viorica. Telegraful Român, 1937 : indice


bibliografic, Sibiu, 1982, p. 6, 27
B. A. 327161

Trandafir, Lia Dorina. Telegraful Român, 1938 : indici


biliografici, Sibiu, 1982, p. 1, 3-4
B. A. P. 327172

Transilvania, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 3-150,


p. 9
B. A. P. 4051

Transilvania : indice bibliografic selectiv, II, XLIX


(1918) – LXXVII (1946), Cluj-Napoca, 1966, p. 68, 97,
110, 118-119, 124, 166, 169
B. A. 217923

Transilvania : indice bibliografic selectiv, I, XXVI (1895)


– XLVII (1917), Cluj-Napoca, 1964, p. 3, 35, 48, 80, 83,
88
B. A. 217922

Transilvania, Sibiu 12 sept., în Telegraful Român, Sibiu,


1861, an IX, nr. 37, p. 143-144
B. A. P 106

Trifa, I. Ce admir eu în opera lui Şaguna?, în Revista


Teologică, Sibiu, 1923, an XIII, nr. 6-7, p. 206-208
B. A. P. 2249
Trifa, Iosif. Ce admir eu în opera lui Saguna?, în Iisus
biruitorul, Sibiu, 2003, an 14, nr. 6 (357), p. 1, 6
B. A. I 35255

Trifu, P. Biserica şi Şcoala a fost grija de căpetenie a lui


Şaguna, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II, nr. 27, p. 1
B. A. P. 3898

Trifu, P. Moştenirea lui Şaguna trebuie păstrată şi


trecută şi peste Carpaţi, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923,
an 2, nr. 26, p. 1
B. A. P. 3898

Trihenea, Dana. Foaia Poporului, 1933: indici


bibliografici, Sibiu, 1980, p. 21-22
B. A. 327435

Tulbure, George. Activitatea literară a mitropolitului


Andreiu Şaguna, Sibiu, 1909
B. A. 16849

Tulbure, Gheorghe. Activitatea literară a Mitropolitului


Andrei Baron de Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu,
1909, an LVII, nr. 56, p. 233-234; nr. 57, p. 237-238; nr.
58, p. 241-242; nr. 59, p. 245-246; nr. 60, p. 249-250; nr.
61, p. 253-254; nr. 62, p. 257-258; nr. 63, p. 261-262; nr.
64, 265-266; nr. 65, p. 269-270; nr. 66, p. 273-274; nr.
67, p. 278; nr. 68, p. 281-282; nr. 69, p. 285-286; nr. 70,
p. 289; nr. 71, p. 293; nr. 72, p. 297; nr. 73, p. 301-302;
nr. 74, p. 306; nr. 76, p. 313-314; nr. 77, p. 317-318; nr.
78, p. 321-322; nr. 79, p. 325-326; nr. 80, p. 329-330; nr.
81, p. 333-334; nr. 82, p. 337-338; nr. 83, p. 341-342; nr.
84, p. 347-348; nr. 85, p. 351-352; nr. 88, p. 363-364
B. A. P. 134

Tulbure, Gheorghe. Cărturarul Şaguna, în Familia,


Bucureşti, 1937, an IV, nr. 10, p. 3-8
B. A.

Tulbure, Gheorghe. Coloniile macedo - române din


Ungaria şi tinereţea mitropolitului Şaguna, în
Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 5, p. 99-103; nr. 6, p.
129-133
B. A. P. 3754

Tulbure, Gheorghe. Cum îşi mângâia Şaguna turma în


vreme de războiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1915, an
LXIII, nr. 136-137, p. 546-547
B. A. P. 143

Tulbure, Gheorghe. Mitropolitul Andrei Şaguna, Sibiu,


1938
B. A. 76342

Tulbure, Gheorghe. Mitropolitul Şaguna, în Gazeta


Transilvaniei, Braşov, 1943, an 106, nr. 49, p. 1
B.A. P. 4781

Tulbure, Gheorghe. Mitropolitul Şaguna ca scriitor


bisericesc, în Luceafărul, Sibiu, 1909, an VIII, nr. 20,
p.453-457
B. A. P. 3754

Tulbure, Gheorghe. Mitropolitul Şaguna : opera


literară, scrisori pastorale, circulări şcolare, în Viaţa
ilustrată, 1938, Cluj-Napoca, an V, nr. 7-8, p. 23
B. A. I 21561
Tulbure, Gheorghe. Mitropolitul Şaguna şi şcoala
poporului, în Societatea de mâine, Bucureşti, 1934, an
XI, p. 16-17
B. A. I 25616

Tulbure, Gheorghe. Pomenirea Mitropolitului Şaguna


şi adevărata ei prăznuire, în Revista Teologică, Sibiu,
1909, an III, nr. 9-10, p. 457-462
B. A. P. 2242

Tulbure, Gheorghe. Şaguna şi Heliade, în Familia,


1936, nr. 6, p. 3-8
B. A.

Tulbure, Gheorghe. Şcoala sătească din Ardeal în


epoca lui Şaguna, Cluj-Napoca, 1937
B. A. 99270

Tulbure, Gheorghe. Şcoala sătească din Ardeal în


epoca lui Şaguna, în Ţara Bârsei, Braşov, 1937, an IX,
nr. 6, p. 580
B. A. I 27714

Ţîrlea, Ariana. Telegraful Român, 1939 : indici


bibliografici, Sibiu, 1982, p. 6
B. A. P. 327170

Un adeveru, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an XVII,


nr. 82, p. 345-347
B. A. P. 97

Una dintre adresele menţionate în nr. Gazetei 44, trimise


ilustritatei sale domnului episcop Andreiu Şaguna din
partea Sibiului, în Foaia pentru minte, anima şi literatură,
Braşov, 1851, an XIV, nr. 24, p. 191-192
B. A. P. 2968

Un alt semicentenar : dieta Ardealului dela 1863, în


Telegraful Român, Sibiu, 1913, an LXI, nr. 67, p. 1
B. A. P. 136

Un conducător de neam, în Patria, Cluj-Napoca, 1923, an


V, nr. 138, p. 2
B. A. P. 4345

Ungaria, în Organu Naţiunale, Blaj, 1848, nr. IX, p. 41


B. A. P. 3123

Ungaria. Vizita episcopului Andrei Şaguna în Ungaria,


în Telegraful Român, Sibiu, 1857, an V, nr. 76, p. 303
B. A. P. 86

Un mare român. Centenarul unui mare principe al


bisericei. Arhiepiscopul - metropolit Andrei baron de
Şaguna, în Românul, Arad, 1912, an II, nr. 69, p. 11-12
B. A. II 2256

Un musafir indesirabil la comemorarea lui Şaguna, în


Carpaţii, Braşov, 1923, an III, nr. 188, p. 3
B. A. II 1739

Un nou episcop român, în Convorbiri literare, Iaşi, 1910,


an 44, nr. 3, p. 265-266
B. A. P. 2338-2339

Un om în preajma lui Şaguna, în Telegraful Român,


Sibiu, 1937, an LXXXV, nr. 3, p. 3-4
B. A. 162

Un portret al Mitropolitului Andrei Şaguna, în Tribuna,


Oradea, 1923, an V, nr. 27, p. 5
B. A. II 1101

Un preot bătrân. Simţăminte cu prilejul colectei pentru


Biserica catedrală în Sibiu, către Prea Sfinţit Excelenţa
Sa Domnul Episcop Andrei baron de Şaguna, [cf. Ioan
Lupaş, autorul este probabil Zaharia Boiu], în Telegraful
Român, Sibiu, 1858, an VI, nr. 12, p. 48
B. A. P. 87

Un răspuns detractorilor lui Şaguna, în Telegraful


Român, Sibiu, 1909, an LVII, nr. 61, p. 253-254; nr. 62,
p. 257-258; nr. 63, p. 261-262
B. A. P. 134

Un răspuns detractorilor lui Şaguna, Sibiu, 1909


B. A. 234884

Un sat fără lemne, în Reclama, Sibiu, 1937, an IV, nr. 49,


p. 5
B. A. P. 182

Un semicentenar, în Telegraful Român, Sibiu, 1913, an


LXI, nr. 37, p. 1-2; nr. 38, p. 1-2, nr. 41, p. 1-2; nr.118, p.
1-2
B. A. P. 136

Unu daru nou făcutu gimnasiului, în Amiculu Scolei,


Sibiu, 1865, an VI, p. 115
B. A. P. 1065
Unu jubilee de 25 ani în România trans - carpatină, în
Semănătorul, Bârlad, 1871, an II, nr. 28. p. 3
B. A. P. 4059

Unu testamentu dreptu. Monumentu. în Telegraful


Român, Sibiu, 1864, an XII, nr. 17, p. 67
B. A. P. 92

Urme din trecut : Memoriul din 1858 al unui preot din


Munţii Apuseni către episcopul Andrei Şaguna, în
Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1989, an XXXIV, nr. 5, p.
98-99
B. A. I 29218

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 46-405, p.


184
B. A. P. 4053

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 62-421, p.


256
B. A. P. 4053

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 67-426, p.


276
B. A. P. 4053

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 68-427, p.


279
B. A. P. 4053

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1865, an V, nr. 70-429, p.


287
B. A. P. 4053
Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 13-476, p.
49
B. A. P. 4054

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 28-491, p.


126
B. A. P. 4054

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 43-506, p.


192
B. A. P. 4054

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1866, an VI, nr. 44-507, p.


196
B. A. P. 4054

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1861, an I, nr. 31, p. 124


B. A. P. 4049

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 6-50, p. 22


B. A. P. 4050

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 13-57, p.


50
B. A. P. 4050

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 17-61, p.


68
B. A. P. 4050

Varietăţi, în Telegraful Român, Sibiu, 1869, an XVII, nr.


65, p. 279
B. A. P. 97
Varietăţi, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr.
73, p. 293
B. A. P. 99

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1862, an II, nr. 24-88, p.


[94]
B. A. P. 4050

Varietăţi, în Concordia, Pesta, 1863, an III, nr. 2-149, p.


7
B. A. P. 4051

Varietăţi. Corespundintie. Lugoşiu, în Concordia, Pesta,


1861, an I, nr.16, p. 64
B. A. P. 4049

Varietăţi. Statutele…, în Concordia, Pesta, 1861, an I,


nr.26, p. 103-104
B. A. P. 4049

Varietăţi. Corespundinţie, în Concordia, Pesta, 1861, an


I, nr. 27, p. 105-108
B. A. P. 4049

Vasile, Episcopul Oradiei. Contribuţia Mitropolitului


Şaguna la reînfiinţarea Episcopiei Oradea, în Telegraful
Român, Sibiu, 1983, an 131, nr. 43-44, p. 1-2
B. A. II 9526

Vasile, Episcopul Oradiei. Telegraful Român şi


problemele pastorale, în Telegraful Român, Sibiu, 1983,
an 131, nr. 1-4, p. 1, 6
B. A. II 9526
Vasile, părintele. Lumină din Lumină : pomenind pe
Mitropolitul Andrei Şaguna, în Tribuna, Braşov, 1943, an
III, nr. 664, p. 2
B. A. II 1047

Vatamaniuc, Dumitru. Eminescu despre Andrei


Şaguna. Asociaţiunea transilvană pentru literatura
română şi cultura poporului român şi Mitropolia din
Sibiu, în Telegraful Român, Sibiu, 1992, an 140, nr. 41-
42, p. 1-2
B. A. II 9535

Vedinaş, Traian. 1846 -“S-a ivit Şaguna”, în Telegraful


Român, Sibiu, 1991, an 139, nr. 29-32, p. 5-6
B. A. II 9534

Vedinas, Traian. Activism şi parlamentarism


postmemorandist, în Telegraful Român, Sibiu, 1992, an
140, nr. 7-8, p. 1-2
B. A. II 9535

Vedinaş, Traian. Preocupări de limbă în activitatea lui


Andrei Şaguna, în Cercetări lingvistice, Bucureşti, 1984,
an 29, nr. 2, p. 122-127
B. A. I 8326

Vedinaş, Traian. Un paşoptist transilvănean : Andrei


Şaguna, în Steaua, Cluj-Napoca, 1978, an 29, nr. 7, p. 40
B. A. I 4748

Velea, A. Asociaţiunea noastră Astra : însemnătatea şi


rolul ei, în Foaia Poporului, Sibiu, 1943, an 50, nr. 12, p.
6
B. A. P. 311
Verax. Centenarul lui Şaguna. în Convorbiri literare, Iaşi,
1909, an 43, nr. 11, p. 1255-1257
B. A. P. 2337

Verdu, 1 decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867,


an XV, nr. 100, p. 397
B. A. P. 95

Vering, Fr. Lehrbuch des katolischen, orientalischen


und protestantischen Kirchenrechts, mit besonderer
Rücksicht auf Deutschland, Österreich und die Schweiz,
1876, 1881, 1893, Freiburg im Breisgau, 1031 p.

[Versurile] Imnului ce s-a cântat la onomastica


Excelenţei Sale D. Episcop Baron de Şaguna, în
Telegraful Român, Sibiu, 1853, an I, nr. 96, p. 384
B. A. P. 84

Vesa, Pavel. Episcopia Aradului şi mişcarea pentru


separaţia ierarhică de Mitropolia de Carloviţ în timpul
episcopului Gherasim Raţ (1835-1850), în Revista
Teologică, Sibiu, 2008, an XVIII (90), nr. 2, p. 135-150
B. A.; B. F. T.

Veşti bune dela sate : serbătorirea marelui Mitropolit


Şaguna în Codlea, în Lumina Satelor, Sibiu, 1923, an II,
nr. 29, p. 3
B. A. P. 3898

Viaţa lui Andrei Şaguna (Cronici. Însemnări), în


Luceafărul, Sibiu, 1912, an XI, vol. I, nr. 1, p. 36-37
B. A. P. 3757
Viaţa lui Şaguna, în Alba Iulia, Alba Iulia, 1923, an. V,
nr. 30, p. 1
B. A. Nr. inv. 46606

Viaţa lui Şaguna : date biografice, în Patria, Cluj-


Napoca, 1923, an V, nr. 138, p. 2
B. A. P. 4345

Viaţa lui Şaguna. Date biografice, în Peninsula


Balcanică, 1923, an I, nr. 3, p. 6

Vidrighin, Ioan. Sărbătoarea Ortodoxiei la Răşinari :


comemorarea a 200 de ani de la naştere şi 135 ani de la
moartea Mitropolitului Andrei Şaguna, în Tribuna, Sibiu,
2008, an CXXIV, nr. 5287, p. 9
B. A.

Viena, 16 aprilie, în Telegraful Român, Sibiu, 1862, an


X, nr. 32, p. 119
B. A. P. 90

Viena, 9 februarie [Confirmarea lui Andrei Şaguna ca


episcop în Transilvania], în Organulu Luminarei, Blaj,
1848, an II, nr. LIX, p. 329
B. A. P. 3123

Vion, I. Andrei Şaguna, în Universul, Bucureşti, 1943, an


60, nr. 176, p. 1
B. A. II 1830

Visarion, Episcopul Tulcii. O carte de rugăciuni a lui


Andrei Şaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 2008, an
156, nr. 21-24, p. 1, 4
B. A.; B. F. T.
Visarion, Episcopil Tulcii. O vizită a lui Andrei Şaguna
în două sate din [M]ărginime : Boiţa şi Porceşti (Turnu
Roşu), în Telegraful Român, Sibiu, 2008, an 156, nr. 25-
28, p. 5
B. A.; B. F. T.

Vlad, S. Din sfaturile, îndemnurile şi îndrumările date de


mitropolitul Andrei Şaguna fiilor săi duhovniceşti, în
Telegraful Român, Sibiu, 1923, an 121, nr. 23-24, p. 1-3
B. A. II 9515

Voicu, Constantin. Preocupări umaniste la Mitropolitul


Andrei Şaguna, în Revista Teologică, Sibiu, 1996, an 6,
nr. 1-2, p. 7-12
B. F. T.

Vorbirea dlui Iuliu Maniu la şedinţa comemorativă a


partidului naţional ţinută la Sibiu în amintirea marelui
Şaguna, în Cuvântul Poporului, Sibiu, 1923, an V, nr. 29,
p. 1-2
B. A. P. 1242

Vulcan Iosif. Pest’a 24 februarie, în Amiculu scolei,


Sibiu, 1861, an II, nr. 8, p. 59-60
B. A. P. 1062

Zernesci 1 decembrie, în Telegraful Român, Sibiu, 1867,


an XV, nr. 98, p. 389
B. A. P. 95

Ziua de doliu, în Telegraful Român, Sibiu, 1883, an


XXXI, nr. 68, p. 272-273
B. A. P. 109
Ziua de Sântulu Andreiu, Sibiu 30 noiembrie, în
Telegraful Român, Sibiu, 1867, an XV, nr. 96, p. 381
B. A. P. 95

Ziua de Sf. Andreiu, în Foaia Pedagogică, Sibiu, 1900, an


IV, nr. 1, p. 30
B. A. P. 600

Ziua de St. Andrei în Selişte, în Foaia Pedagogică, Sibiu,


1898, an II, nr. 1, p. 15
B. A. P. 598

Ziua morţii Marelui Andreiu, în Telegraful Român, Sibiu,


1915, an LXIII, nr. 63, p. 251
B. A. P. 143

Ziua morţii marelui Şaguna, în Românul, Arad, 1915, an


V, nr. 25, p. 2
B. A. II 2263

Ziua onomastică a Escelenţiei Sele Presântitului


Archiepiscopu şi Metropolitu Andreiu Baronu de
Siaguna, în Telegraful Român, Sibiu, 1871, an XIX, nr.
96, p. 383
B. A. P. 99

Ziua S. Andreiu. Sibiiu 29 Noemvre 1878, în Telegraful


Român, Sibiu, 1878, an XXVI, nr. 140, p. 557
B. A. P. 104

Ziua Sfântului Andrei. Sibiu 30 noiembrie, în Telegraful


Român, Sibiu, 1916, an 63, nr. 94, p. 379
B. A. P. 141
Ziua Sfântului Andreiu, în Dreptatea, Braşov, 1905, an I,
nr. 1, p. 7
B. A. P. 13

Zotos. Dreptul canonic al Bisericii ortodoxe. De


Monseigneurul Andreiu de Şaguna, arhiepiscop al
Bisericii ortodoxe din Transilvania şi Ungaria = Le droit
canonique de l’église orthodoxe. Par Mgr André de
Siaguna, archevêque de l’Église orthodoxe de
Transylvanie et Hongrie, în Revista Teologică, Sibiu,
1923, an XIII, nr. 6-7, p. 216-219
B. A. P. 2249