Sie sind auf Seite 1von 16

Symphony No.

{
wie eine Vogelstimme
3

# œ ˙ UŒ # œ U˙ ™
#œ œ œ œ œ
Sehr langsam und gedehnt Langsam
29 448 Fl.
4 U U U
&4 Œ ∑ ∑ ˙ Ó #œ
#˙ #˙
U U ^ ^
Hörner in weiter Ferne Tpt. Tpt.

? 44 # œ # ˙ UŒ # œ # ˙ UŒ œ # œ^ œ U U U
Piano

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
3

{
30 Quasi Allegro ^
# œ #3œ œ œ 3œ œ œ 3 œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ # œ # œ œ # œ # œ # œ # œ œ œ œ œ ÆœJ œ œ n œœ
Pno. 3
? ∑ &

=

{
# -œ -œ -œ -œ
œ œœ œœ œœ œ
457

& # œœ # œœ œœ #œ #œ œ œ œ œ ˙ Ó
3
Pno. 3 3 3 3
& #œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ? #˙ ˙
œ #œ œ œ œ # # ˙˙ #˙ ˙
=
Pauk.

{
#˙™
Sehr langsam Schnell

# -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ ˙ œ œ œ œ # œ
Quasi cad.
œ # œ œ -œ -œ -œ -œ -œ Ÿ
œ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - -
#w œœ
460
œ œ 4  œ œ
& #œœœ 4 #œ œ œ œ œ ˙
j

Pno.
3
U 12
U 3 ^ # ˙^ ™ 3 3

? #˙ ˙ 44 # œ # ˙ ˙ ∑
#˙ ˙ #˙ ˙
=

{
U
463 # œ ™
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schnell
œ
œj œ œ œ # w w œ œ # ˙ œ œ ˙ #œ œ
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ w
&
Pno. ^ # ˙^ ™ #œ œ œ
? ∑ #œ #˙ ˙ ∑ Ó Œ
#˙ ˙

{
=
œ #œnœ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ œ # œ n œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ# œ œ œ œ œ œ # œ œ œ
j j j
œ #œ
467

& ## w˙ #˙
v 3
Pno.

? # ## w˙w
& ˙
v
{
<#> œ # -œ #Uœ -œ œ œ # œ œ œ œ n œ œ
U
2
- -
œ # œ #Uœ œ œ -œ -œ -œ U
# ww
b b b b b b 44
469

& J J J J J J

& <#><#><#>wwww
6 3
Pno.
4
# ## www # ## www ?
bbbbbb 4
=

° bb b b 4
31 Langsam. Misterioso. q=48
U U
& bb 4˙ ˙ ˙
Œ œ œ ˙ Œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ 43
œœ ˙ œœ
S. Solo

Auf - er - steh'n ja auf er - steh'n wirst du, mein Staub, nach kurz - er
b 4 U U
& b bbbb 4 ˙ ˙
Œ œ œ ˙ Œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ 43
S.
˙ œœ ˙ œœ
Auf - er - steh'n ja auf er - steh'n wirst du, mein Staub, nach kurz - er
b 4 U U 3
& b bbbb 4 ˙ Œ œ œ ˙ Œ œ œ 4
œœ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œœ ˙
A.

U
Auf - er - steh'n ja auf er - steh'n wirst du, mein Staub, nach kurz - er

b 4 ˙˙ Œ œœ œ ˙˙ ˙˙ œœ œœ 43
# b b b b b 4 ˙˙
T. ˙˙ ˙˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Auf - er - steh'n ja auf er - steh'n wirst du, mein Staub, nach kurz - er
U U
¢ b bbbb 4 ˙
? b 4˙ ˙ ˙ Œ œ œ œœ œ ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ 43
B.
˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ
˙ œœ ˙ œ ˙ ˙ ˙
=
u u
Auf - er - steh'n ja auf er - steh'n wirst du, mein Staub, nach kurz - er

° bb b b 3
32
479
44 U U U U
˙™
& bb 4œ ˙ Œ ˙ n˙ n ˙ Œ nœ #œ œ ˙ nœ #œ n˙ n œ œ
S. Solo
œ œ ˙
Ruh! un - sterb - lich Le - ben Un - sterb - lich Le - ben wird
b 3 44 U U U U
& b bbbb 4
˙™
Œ
S.
œ ˙ œ œ ˙ ˙ n˙ n ˙ Œ nœ #œ œ ˙ nœ #œ n˙ n œ œ
Ruh! un - sterb - lich Le - ben Un - sterb - lich Le - ben wird
b 3 44 U U U U
& b bbbb 4
˙™
Œ ˙ n˙ n ˙ Œ nœ #œ œ ˙ nœ #œ n˙ n œ œ
A.
œ ˙ œ œ ˙

# n ˙˙ ˙˙ Œ # n ˙˙ ™™ n n ˙˙ ™™ œœ
U U U U
Ruh! un - sterb - lich Le - ben Un - sterb - lich Le - ben wird

bb 3
# b b b b 4 œ̇ ˙ œ ˙˙ ™ œ
4
T. œœ Œ œœ 4 ˙˙ ˙˙ n n ˙˙ œœ Œ

˙˙ ™ œ
Ruh! un - sterb - lich Le - ben Un - sterb - lich Le - ben
U U U U
¢ b bbbb 4 ™
? b 3 œ̇ ˙ œœ Œ œ 44 ˙ ˙ n˙ n˙ Œ nœ #œ œ ˙ nœ #œ n˙ nœ Œ
B.
Œ

{
Ruh! un - sterb - lich Le - ben Un - sterb - lich Le - ben

˙™ n˙ ™
# n nU Œ# ˙ ™
œ ˙˙ www
32
ww U U
bb 3 n n ˙˙˙ œœœ Œ &
Pos.
44
& b b bb 4 ∑ J‰ ∑
?

U U U U
b b ˙™
Pno.
? b b b b 43 ˙ œ œ ˙ 44 ˙ ˙ n ˙ Œ n œ # œ œ ˙˙ n œ # œ nœ Œ &

˙ Str. ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ n˙ n˙ nœ #œ œ nœ#œ n˙ nœ
3

° bb b b
hervortretend innig

^œ ^
33 Sehr breit
487
w ˙ ˙ ˙ œ œ ˙
S. Solo & b b ˙ bœ bœ ˙ œ bœ œ œ Œ Ó
der dich rief, dich rief dir ge - - ben!

b w
S. & b bbbb ˙ bœ bœ ˙ œ bœ b˙ b˙ w ˙
˙ œ
Œ Ó
der dich rief, dich rief dir ge - - ben!

b
A. & b bbbb ˙ bœ bœ ˙ œ bœ ˙ ˙ w w ˙
˙ œ
Œ Ó

b b ˙˙ ™™
der dich rief, dich rief dir ge - - ben!

b bw œœ b w n˙ ˙˙ w ˙ œ
# b bbbb b w
T. w ˙ œ̇ œ œ Œ Ó

œ œ b˙™
wird der dich rief dir ge - - ben!

? bb b b bw
¢ b b bw
n˙ w w œ Œ Ó
B.
n˙ œ œ bw œ nw

{
wird der dich rief dir ge - - ben!

˙ ˙ 33
œ™ J ˙™
˙ œ œ ww œ wSehr breit
Vln.
œ œ
Fl. Kl.
b ˙ ˙ ˙
& b bbbb ˙ œ œ ˙ œ œ ∑ Ó œ
Hrn. v
p Tpt.
œœœœ œœ œ
Pno.

b ˙˙ ™™
3
b œ
& b b b b b ww

{
Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œœ 3
?
J J
=
œ 3 3

˙w™
Fag.

œœ œ œ ˙ ™
3

˙˙ ™™™
œ^ œ^ Œ˙ œj œ œ œ 3 ^ ^
3
^ œ^ œ œ œ œœ
b wœww
494

& b bbbb œ w œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ
‰œ œ
^ ^
˙™
. œ. . œ^ ˙˙ ˙˙
˙˙ ™™
œ œ ˙ œ
Pno. Hrn.

? b b b ‰ œ œ œ œ œ œJ œJ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ œœ œ ˙ ˙ Œ
bbb œ œ œ œ ˙

{
=
œ œ ˙
˙™
^ ^
^ ^ ^ ^ j Œ jœ ^ ^ 34
™ ™
^^^ œ
& b œœ œ œœ œ ™ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ œ œ œ̇ œ œ̇˙ œ
b
499 Vln.
b b œ œ œ ˙˙
3
ww
œ œœ ™
b b œ œ œ œ ˙ œ œœœœœ ˙˙
˙ ˙ ˙ œ ˙
™ ™ ˙˙ ™™ ˙ ™
^
Œ ˙™ œ^ œ^ œ^
Pno.
˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙˙ ˙˙ œ œ œ œ
? bbb ˙
Pos.
bbb ˙ ˙ ww
˙ œ

{
˙
=
˙ œ

b b b b wẇ˙ œ̇ œ ˙w™ œ wœw˙ œ œ œ̇ œ œ ˙w™ œ w


˙ œ œ ˙ œ œ
Holz.
505
˙ œ œ 2
b
& b 4
v v v v wwv wwv
ww Hrn. w w ^ ^
^ ^
Pno.
? bb b b w
bb & w ? w ∑ w & ˙˙˙ ˙˙˙ ww ?
42
w ww w w
4

° bb b b 2 ∑ 3 ∑
35 Langsam. Nicht schleppen
˙™
U
Kurz

& bb 4 4 ∑ 44 ∑ 43 ∑ 42 43 ˙ œ 42 Œ œ 44
S.
œ œ
Wie-der auf - zu - blüh'n wirst

34 U∑ 42
˙™
b 2
A. & b bbbb 4 ∑ 43 ∑ ∑ 44 ∑
œ 43 ˙ œ 42 Œ œ 44
œ

œœ ˙˙ ™™ 44 Œ œœ œœ œœ 43 ˙ ™™ œœ ˙˙ ™™
U
Wie-der auf - zu - blüh'n wirst

b 2 œ 3
T. # b b b b b 4 œœ œ 4 ˙˙ 42 œ œ 43 ˙˙ 42 Œ œ 44

44 Œ œ œ œ 43 ˙˙ ™™ ˙™
Wie-der auf - zu blüh'n wirst du ge - sät Wie-der auf - zu - blüh'n wirst
U
œ ˙˙ ™™ œ œ œ ˙ 24 Œ œ 44
¢ bb
? b b b b 42 œœ œœ 43 ˙˙ œ 42 œ œ 43
œ
œ

{
B.

35 Langsam. Nicht schleppen


b 2 3 4 34 U∑ 42 43 42 ∑ 44
& b bbbb 4 ∑ 4 Ó Œ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑

˙™
œ ˙™
44 Œ œ œ œ 43 ˙ ™
˙™
˙
Pno.
? b b b b 42 œ œ 43 ˙ œ
42 œ œ 43 ˙ 42 Œ œ 44
œ ˙™ ˙™
bb œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ
Kb. Vc.

° bb b b 4
521 36
S. Solo & bb 4 ∑ ∑ 43 ∑ 44 ∑ ∑ Œ nœ
#œ œ ˙ nœ #œ
Der Herr der Ern - te

b 4
& b bbbb 4 œ œ œ œ œ ˙ ™ 43 Œ 44 ∑ ∑ Œ nœ
#œ œ ˙ nœ #œ
˙
S.

du ge - sät! Der Herr der Ern - te


bb 4
œ œ œ ˙™ 43
& b b bb 4 Œ Œ 44 ∑ ∑ Œ nœ ˙ nœ #œ
A.
˙ œ #œ œ
U U
Œ n œ œ œ n n ˙˙ ™™
du ge - sät! Der Herr der Ern - te

œ œ ˙™
bb 4˙ Œ 43 Œ Œ œ 44 ˙˙ ˙˙ nn ˙˙ n ˙
T. # b b bb 4 œœ
sät!
u
du ge - Der Herr der Ern - te der Herr der Ern - te


U U
Œ n n œœ # œœ œœ n ˙˙ n œ # œœ
¢ b b bb 4 ˙
? bb 4˙ œ œ ẇ 43 ˙˙ œœ 44 ˙˙ ˙˙ nn ˙˙ ˙

{
B.
œ œ ˙ n˙
u
36
bb 4 U U
& b b bb 4 ∑ ∑ 43 Œ Œ 44
˙ n n ẇ
∑ ∑
sempre œ ẇw Pos. n u
w n˙
Pno.
U U
? b b b b 44 ˙ 43 ˙ œ 44 ˙ ˙ n˙ n˙ Œ nœ #œ œ ˙ nœ #œ
bb ˙ œ œ ˙ ˙ n˙ nœ #œ œ ˙ nœ#œ
˙ ˙ œ ˙ n˙
˙ œ œ ˙
Zurückhaltend 5

° bb b b
Solo hervortretend zart espress.
528
w ˙ ˙ w
S. Solo & b b n˙ 43 Œ Œ n œ 44 ˙ b œ œ ˙ b œ b œ 23

geht und sam - melt Gar - ben uns ein, die star -

3
b
S. & b bbbb n ˙ 43 Œ Œ n œ 44 ˙ b œ œ ˙ b œ b œ ˙ n ˙ b ˙ ˙ ∫˙ w 23

geht und sam - melt Gar - ben uns ein, die star -
3
b
A. & b bbbb n ˙ 43 Œ n œ 44 b w bw ˙ ˙ ∫˙ ˙ ˙ w 23
n˙ œ
geht und sam - melt ein, die star -

43 # ˙˙ b b œœ 44 ˙ ™
b œ œ w ˙ ∫˙
T. # b b b b b n n ww œ ˙ bw 23

? b b b b n n ˙w™
geht und sam - melt Gar - ben uns ein, die star -

¢ bb
n œ 43 # ˙ n œ 44 b w w w 23

{
B. w ˙ n˙
geht und sam - melt ein, die star -

b b ẇw
Zurückhaltend Fl. Hob.
b - w ˙ n˙
& b bbbb 43 Ó n œ 44 b ˙ b œ b œ- ˙ b œ œ œ bœ 23
Tpt.

n n ww # n ˙˙ ™™ v v v
Pno. ^ Pos. ^ ^
˙ œ bœ
? bb b b n w
b b nw 43 # ˙ n œ 44 b w w nw w 23

∏∏∏∏∏∏∏
#˙ nœ bw w nw w w
=
° bb b b 3 w
535 37 Breit (a tempo)
Ó 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
S. Solo & bb 2
ben!
-
b 3 44
S. & b bbbb 2 w ˙ ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
- - ben!

& b bbbb 2 w ™
b 3 44 Ó ∑ ∑ ∑ ∑
A. ˙

# b bbbb 2 bw ™
b 3 44 ˙ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
T.

? b 3 ™
¢ b bbbb 2 w
- - ben!
44 Ó ∑ ∑ ∑ ∑
˙

{
B.

™ ˙˙ ™™
37 Breit (a- tempo)-
- -- --
b œ˙ ™
j œœ
œ 44 w w wœw œ œ œ œ œ ˙˙ ™ ˙
˙ œ œww œ œ œ
Vl.
b 3
& b b b b b 2 ww œ œ œ œ œœœ œ
w

˙˙ ™™ ˙ ™ œ œ ˙™ ^

Tpt.
˙ œ œ ww
Pno. Hörner
? b b b b 23 w b˙ 44 œ
w™
bb œ œ w w˙ œ
œ œ p Pos.
{
˙™
˙˙˙ ™™™
6

œ̇ œ œ œ œ œ œœœ œœ ^
541
b œ
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ œww œ œ œ œ œœ œ ˙ w ww^
Zurückhaltend

& b bbbb w
ww

? b b b b œ œ^ œ^ œ^ ˙w™ ˙™ œ œ œ œ œ œ
Hf. Vln.
^ ˙˙˙ b ˙˙˙
˙™ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
œ œ œœœ œœ ˙ n˙ ˙
bb
œ
=
p Kb.

{
38
˙™
ww www ^ Nicht
^
schleppend
Ó̇ Œ̇ œ œ œ œ œ
Holz.
b w
548

& b bbbb w
w
ẇ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w œw œ œ œ
˙ œ œ œ œ̇ œ www w www w www
Tpt.
www www www
Pno. Hrn. morendo
? bb b b œ
bb &
œ
=

° bb b b
39 Etwas bewegter p schlicht
¢& b b
bbbbb
556
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ ˙ ˙ ∑

{
A. Solo

˙ œ“
© O glau - be

b ˙ œ œ œ œ œ œ wwww www
& b bbbb
w bbbbb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Pno. www www Vl. sord.
b w bbbbb
& b b b b b www

www
E. Hrn.
∑ Ó Œ œ ˙ œ Œ Ó Œ
œ
=
p (pizz.)

° bb b Ó
˙™
¢& b b
564
Œ œ w œ œ œ œ ˙™ Ó Œ œ ˙ ˙ œ

{
A. Solo
œ
mein Herz! O glau - be! Es geht dir nichts ver-

b
& b bbb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

˙™
Pno. ^
? bb b œ Œ Œ &œ w
bb œ œ œ œ- ˙ ™ ? œ Œ Œ &œ ˙
œ ˙ œ-
œ - œ
=
molto espress.

° bb b
Etwas drängend

¢& b b w
571

A. Solo ˙ Ó Ó ˙ ˙ bœ Œ Ó Œ œ œ œ Œ œ ˙ ˙

{
lo - ren! Dein ist Dein ja Dein,

œ˙ ™ œ ẇ ˙ ˙ ˙ ˙ œ̇ n Œ˙
j
b b ˙ n˙ n˙ ˙ ˙ n˙ n˙ b˙ b˙ b˙ ˙ n˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙
&b b b ˙ ˙ ˙ ˙ n
^

bb j
Pno.
b
& bb w ˙ Ó Ó ˙ ˙ b œ Œ Ó Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ n œ
7

° bb b n˙ ™
40 Mit ausdruck

¢& b b
œ
578
∑ Ó ˙ œ nœ nœ œ ˙ Ó ˙ ˙ n˙
A. Solo

{

was du ge - sehnt! Dein, was du ge-
j ẇ
b b n ˙ n œ ˙
œ
n ˙ ˙ n œ̇ Œ̇ Ó ˙ n ˙ ˙ ˙ ˙ n ˙ ˙ ˙ ˙ n ˙ ˙ ˙ ˙ n ˙ ˙ ˙ ˙
&b b b # ˙ ˙ # ˙ # ˙

b n˙ ™ œ
Pno.

& b bbb n w ˙ ˙ œ nœ nœ œ ˙ ? œ Œ &˙ ˙ n˙


n˙ œ
=
Tpt.

° bb b w
Noch mehr

¢& b b
585
nœ œ œ nœ œ Œ ˙ drängend
∑ ∑ ∑ ∑

{
A. Solo

^ ^ ^ ^
leiden-

n ˙ ˙ n œ˙ n œ˙ n n ˙˙ ™ n ˙ ˙ ˙
liebt, was du ge - strit - ten!
Vla.
n ˙ ˙ n ˙ ẇ
schaftlich
b b ˙ # ˙ ˙ ˙ b ˙ # ˙ ˙ ˙ Ó̇ ˙ ˙ œ œ bœ
& b bbb
n˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙
b w
Pno.

& b bbb n œ Œ Ó
nœ œ œ nœ n˙ ∑ ? nœ Œ Ó ∑
Œ Ó̇ #œ Œ Ó

{

=
nœ #œ
accel.
^ ^ ^ ^
& b b b b ˙ b ˙ ˙ ˙ ˙ n œ˙ œ˙ œ˙ n ˙ ™
b w
592
b n œ œ ˙ ˙ w # ww n ww b˙ ˙ ˙ ˙
Pno. n ˙ ˙ ˙ ˙n ˙ ˙ ˙ ˙n ˙ ˙ ˙
? bb b n œ Œ Ó ∑ n ˙ nw w ∑
bb #œ Œ Ó bœ Œ Ó Œ n œ Ó nw
nœ nw
= Nicht schleppen (q wie zuletzt h)

° bb b
41
¢& b b
600 nicht port.
∑ Ó 44 œ bœ b˙ ˙ Ó ˙
˙ ˙ œ œ œ ˙

{
A. Solo
˙ œ
O glau - be! Du wardst nicht um - sonst ge - bo - ren! Hast

bb 4 œ bœ b ˙
& b b b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ œœ œœœ ˙˙
œ ẇ
˙ ˙
∏∏∏∏∏∏∏

˙
œ œ ˙ ˙
˙ ˙
Pno.
? bb ∑ ∑ 44 Œ Ó Œ
bbb œ œ œ œ œ Œ œ œ w ∑
œ
=
° bb ˙ ˙ œ^ Œ ˙
¢& b b b
˙ ˙
607
˙ ˙ ˙ Ó ∑ ∑ 43

{
A. Solo

œ˙ ™ œj
nicht um - sonst ge - lebt, ge - lit - ten! Vl. Solo
b ˙ ˙ ˙˙ Ó̇˙ ˙ ˙ œœœœ 3
& b bbb ˙ ˙˙ ˙ ˙
˙ ẇw ˙
˙˙ ˙˙
˙
˙
Ó ˙ ẇ 4
Pno.
? bb b
bb œ Œ Ó Œ Œ œ Œ Ó
œ œ
Ó nœ Œ œ Œ Ó Ó nœ Œ œ Œ œ Œ 43
8

° bb b 3
Langsamer.
614 Wieder zurückhaltend. 42
44
Misterioso.
T. # b b4 ∑ ∑ ∑ Ó œ> œ> ˙ ˙ ˙ Œ œœ
Was ent - stan - den ist das

>œ >œ
¢ b bbb 4
? b 3 ∑ 44 ∑ ∑ Ó ˙˙ ˙˙ ˙˙ Œ œ

{
B.

b 3 4 ^ ^ ^
& b b b b 4 œ̇˙ œ n œ œ b œœœ œ 4 œ ˙ œ ˙ œ œ w œœ n n œœ b œœ n œœ b œ œœœ Œ Ó Ó Œ
J œœ
Pno.
˙˙ n n œœ œœ œœ # n œœ n ˙ ˙ ˙˙ ˙˙
? b b b 43 4 œ œ ˙˙
bb œ Œ 4œ Œ Ó Ó ˙ ˙ Ó
œ Pos.

° bb b ^ ^ ^ ^ ^
f
^
620

& bb ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑
S.
˙
auf er - ste - hen

b f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
A. & b bbb ∑ Ó Œ
˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑
œ œ
Was ver - gan - gen auf er - ste - hen

^ ^ ^ ^ ^ ^
b Œ œ œ ˙^
f
˙^ œœ b œœ n n œœ ˙˙ b ˙˙
# b bbb œ œ ˙ ˙ œ
nœ ∑ ∑
v v v v v
T.
v
muß ver-geh - en! Was ver - gan - gen auf er - ste - hen
^
œ ˙^ ˙^ ^œ ^ ^ ^ ˙ ˙^
¢ b bbb œ œ ˙
f
? b œ œ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ ˙ b˙ ∑ ∑

{
B. ˙
v v
^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ n n ˙˙^
˙ n n n ˙˙˙^ n b ˙˙^
bb ˙ n˙ b˙
&b b b œ Œ œ œ ?
œ œœ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙
œ œ ˙ b˙ nn œœœ œœœ b œœ n n œœœ ˙˙˙ b ˙˙˙
f
Pno.
? bb b œ œ ˙ Ó ˙˙ ˙ œ œ œ œ ˙ b˙ b˙ n˙
bb ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ b˙ b ˙ n n ˙˙ n˙ ˙˙
œ œ ˙ ˙ n˙ ˙
9

° bb b
43 Langsamer, misterioso.
U U
˙™
627

& bb ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
S. Solo
˙ œ œ œ ˙
Hör auf zu be - ben
U U U U
˙™
b
& b bbb ∑ Ó Ó ∑ ∑
œ ˙
Ó
˙ œ œ
S.

Hör auf zu be - ben


U U U U
˙™
b
& b bbb ∑ Ó Ó ∑ ∑
œ
Ó
˙ œ œ ˙
A.

˙w™
U U U U U
# bbbb b ∑ Ó Ó ˙ œœ œœ ˙˙ ˙ nœ nœ œ b ˙˙ Œ œœ
T.
˙ ˙
u
U
Hör auf zu be - ben! Hör auf zu be - ben Be -

˙™
U U U U
Œ œœ
¢ b bbb
? b ∑ Ó Ó ˙˙ œ œ œ ˙
œ œœ ˙˙ ˙™
B. ˙ ˙ œ œ ˙
œ
u

{
˙˙ ™™
U U
Langsamer, misterioso.
43
˙˙ œœ œœ U˙˙ U ˙˙ b œœ b ˙˙
? b b b b ww˙ n˙ n ˙˙˙ U
Ó ˙ ˙˙ ˙ n œœœ n œœœ w ˙ Ó
bb
Pno. p U U Hrn.
U U U
? bb b w ˙ Ó Ó
˙™
bb ˙ n ˙˙ ˙ œœ œ ˙˙ ˙ w
w n˙ œ ˙ œ œ œ ˙
=
° bb b
q=h
U p ,
Schneller Langsamer

˙™
zart hervortretend
p
b b b b 22
634

& bb ∑ Ó Œ œ nœ œ w ˙ Ó
S. Solo œ ˙
Be - rei - te dich, zu le - ben.

U ,
˙™
b b b b b 22
S. & b bbb ∑ Ó Œ œ œ ˙ nœ œ nw n˙ Ó
Be - rei - te dich, zu le - ben.
U ,
˙™
b b b b b 22
A. & b bbb ∑ Ó Œ œ œ ˙ nœ œ w ˙
Ó

b b ˙˙ ™ ˙™
#b b b ™
œœ ˙˙ U œœ
Œ œ œ n ˙œ n œ , œœ b w ˙ Ó b b b b 22
T.

? b b ˙˙ ™™ U œ ˙™ ˙™
rei - te dich! Be - rei - te dich, zu le - ben.

Œ œ b˙ ™

˙™
œœ ˙˙ œ
¢ bbb
w ˙ 2
œ œ Ó bbbb 2

{
w ˙
B.

œ ™ J bbbb 2
Schneller
U
Langsamer Vln.œ q=h
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó 2
bb &
Pno.
? bb b U 2
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bbbb 2
10

° bb b 2
Mit aufschwung
44 f
Vorwärts
… ^
¢& b 2

{
∑ ∑ ∑ Ó Œ w œ œ œ œ ˙ ˙
A. Solo
œ
O Schmerz! Du All-durch - drin - ger!

b www œ̇ ™ œ œ b œ b
˙™
- ˙™
b b 2 œœ ẇw ˙ œ ˙ œ www n ww ww˙ ™ œ
&b b 2 ww w œ
p
^ ^ ^ ^ ˙^ ™ ^ ^ ^ œ^ ˙^ œ nœ œ
Pno.
œ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙
? b b b 22 Ó ˙ œ bœ œ œ œ
b œœ

∏∏∏∏∏
b w w w w ˙
w w w w ˙
=

° bb b Ó w^ œ œ œ ^ ˙^ ˙ ˙ ˙
647

S. Solo & b Œ œ nœ ˙ ˙ œ nœ œ œ
O Tod! Du all - be - zwin - ger! Nun bist du be - zwun - gen, be

^ … f

¢& b b œ
bb Œ œ ˙
œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ nœ

{
A. Solo ∑ ∑ Ó
Dir bin ich ent - run - gen! O Tod! Du All-be -

˙™
- - -
-œ ˙˙ ww ˙˙ œ œ ww n œ œ -œ ˙˙˙ ˙ œ -œ
ww˙ ™
-œ w -œ -œ ˙ w ˙
b b w ˙w ˙ ˙˙ œœ œ -œ -œ
&b b œ œ œœ œœ œ œ nœ œ œ
cresc.
Pno.
œ œ œ nœ ww n www
Hrn.

? bb b Œ Ó ˙ ˙ ww
b nœ Œ Ó œ ∑ w
nœ œ

° bb b ˙
45
Œ œ ˙™
^
Vorwärts
p espress.
#˙ n˙
654
˙ œ nœ œ œ œ Œ nœ n˙ nœ œ
cresc.
S. Solo & b Ó Ó
zwun - gen! Mit Flü - geln, die ich mir er - run - gen, in hei - ssem

#˙ ™
˙ ˙ œ
¢& b b
bb ˙ ˙ nœ œ œ œ ˙ Ó Œ #œ nœ #œ nœ #œ nœ Œ
A. Solo

{
zwun - ger! Nun bist Du be - zwun - gen! Mit Flü - geln, die ich mir er - run - gen,

œ -œ -œ -œ ˙^ ™ - - - - ^ - - - -
œ œ bœ #˙ ™
nw
bbbb œ nœ nœ #œ nœ n nœ nœ
& b ẇ n œ œ n œ̇w n œ œ # n ẇ # œ n œ # # œ̇w # œ n œ œ̇ n ˙ n œ
œ
? b b b œœœ Œ Ó
Pno.
ww ww n n # www ww n ww
b ∑ w w w w

Ø) Zwischen Ø Chor-Soprano und Alt ad libitum unisono mit Alt Solo


11

° b b b n ˙^
Drängend Nicht schleppen
661
˙ ˙ f
˙ w ˙ œ Œ ˙
p
w
S. Solo & b nœ œ Ó n˙ nw
Lie - bes - stre - ben werd' ich ent - schwe - ben zum Licht,

^ ^ ^ ^ ^ p
A. Solo
¢& b b Ó
bb Œ nœ n˙ nœ œ n˙ n œ œ ˙^ b ˙^ ˙ ˙ w œ Œ
b˙ w

{
in Lie - bes - stre - ben werd' ich ent - schwe - ben zum Licht,

^ ^ -
b b n œ n œ n œ ˙˙
& b b œ̇ n ˙ n œ œ œ̇ n œ n œœ # œ œ̇ n œ n n œœ # œ n ẇw b ˙ ẇ ˙ n ww ˙ ˙˙ ẇw
? b b b <n> www
Pno. p f p
ww ww b ww w w b ˙˙ n˙ w ww
b w w w w bw ∫˙

Langsam

° bb b n ˙
46
bbb œ œ œ Œ
669

& b ˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
S. Solo ˙
zu dem kein Aug' ge - drun - gen!

b bbb œ œ œ Œ
A. Solo & b bb ˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
zu dem kein Aug' ge - drun - gen!

bb bbb
sehr zart
A. &b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ
œ
Mit

bbb ˙ ™ ˙™
¢ b bb
? b
sehr zart
∑ ∑ Ó ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ
B.
œ

{
Mit Flü - geln, die ich mir er - run - gen, werde - ich ent -
Langsam
- - 46 Vln. Fl. - - -
b w ˙˙ ˙ œ -œ -œ -œ ˙w ˙ œ œ œ œ
b n
& b b ˙wœ˙ ˙˙ n ˙˙ ˙˙
˙ b b b wœœ w
w œ Œ Ó
∏∏∏∏∏

Œ Ó - - - -
? bb b wœ ˙˙ ˙˙
bbb ˙ ™ ˙™
Pno.

œ œ œ œ œœ ˙ ™
w œ œ œœœ œœ

b œ Œ Ó œ œ œœœ œœ
˙ Kb. œ œ- œ- œ- - - -
12

° b
˙™ ˙™
676

A. & b b œ œ œ œ œ œ œ n˙
œ œ œ œ œ ˙

˙™
Flü - geln, die ich mir er - run - gen, werde - ich ent - schwe - ben!

b Œ œ
sehr zart
T. #b b ∑ ∑ ∑ Ó nœ
Mit Flü - - geln,

¢ bb ˙
? b ∑ ∑ ∑ ∑
B. ˙

{
schwe - ben!

˙™
n -œ -œœ -œœ ˙™
œ œ œ -œ œ œ -œ w
œ œ œ œ œ œ nw˙ ™
˙ œ
b b b n ẇ œœ n œœ œ œ œ nœ
&
Pno.
˙ œ œ œ
œœ n ˙œœ 3 œ œ
? bb
b ˙ ˙ w œ Œ Ó w œ nœ œ œ œœ

˙ ˙ w w Hrf. 3 3
3

° b ˙™
681 Etwas drängend

A. & b b Ó
˙™
Œ nœ
œ nœ œ œ nœ #œ

n˙™
Mit Flü - geln die ich mir er - rung - en,

b œ nœ #œ œ #œ œ nœ œ œ œ n˙ ˙
#b b œ
die ich mir er - rung - en, wer - de ich ent - schwe - ben.
T.

¢ b ˙™
b b ∑ ∑ Ó Œ
# œ œ

{
Mit Flü - geln

b
- -
œ # œœ n œ # œ œ n˙ œ n œ n œœ # œ n ˙˙ ™™ n œœ
&b b œ nœ œ n ẇ nœ œ œ
œ nœ œ w œœ
- - - - - - - -
œ œ#œ 3
cresc. poco

? b b n œœœ œ œ œ œ œœ œœ n œœ œœ œœœ œ œœ œœ
3 3 3
n œœ n œœ
Pno.
œ
œ nœœ œ œ nœ œ œ nœœœ œ
b J nœ Jœ Jœ Jœ
œ 3
3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3
13

° bb Ó n˙ ™
˙™
Langsam steigern
685 p
œ
cresc.
& b Œ nœ #œ œ nœ
S.
œ œ
n˙ ™
Mit flü - geln die ich mir er - run - gen,
b
A. & b b nœ nœ œ #œ œn œ w nœ #œ œ nœ nœ

˙™ n˙ ™
wer - de ich ent schwe - - - - ben, ent - schwe -
b p zart
œ œ œ
cresc.
œ nœ #œ œ
#b b Ó Œ

˙™
Mit Flü - geln die ich mir er - run - gen,
T.
b cresc.
# b b nœ #œ œ nœ nœ nœ nœ œ #œ œ nœ w

˙™
die ich mir er - rung - en, wer - de ich ent - schwe - -

¢ bb
p
? b
cresc.
∑ ∑ Ó Œ œ œ

{
B.

n ˙˙ ™™
Mit flü - geln,
- - -
-œœ -œ ˙ ™™
Langsam steigern

n˙ ™
n œœ
œ ˙˙ ™™
n œœ n œœ -œ -œœ n n -œœ
b b # ˙œ̇œ
n
œ
˙ n œ n -
œ
n œ œ œ n œœ # œ # -œœ
œ
& b
œ œ nœ œœ
n œœ œ n œœ
œ œ n œœœ 3 œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
? b b n œœ œ œ œ J ‰ œœ 3 œ ˙ ™œ n œ œ œ œ
J œ n œ ˙ ™™
œ œ œ œ œ œ
Pno.
n œœ œ œ œ J ‰
b J œ nœ
3
J œ œ ˙™ J œ nœ 3
3 3

=
3 3

° b b #fœ
689
œ nœ #œ n˙™ œ
S. & b ∑

n˙ ™
wer - de ich ent - schwe - ben,
b
A. & b b n˙ Ó œ #œ œ nœ œ

n˙™
ben, wer - de ich, ja

b f
nœ #œ œ #œ œ nœ œ
# b b #œ œ
wer - - de - - ich ent -
,
T.
b f
˙ w^ n w^
#b b ˙
ben, werd' ich ent - - -

nœ f
w ˙˙ ˙˙
¢ bb
? b nœ #œ œ
B.

{
die ich mir er - run - - gen, ent -

n“ḃ ˙˙ ™™
# -œ -œ n -œ # -œ
œ^
n ˙ ™™
b nœ #œ œ n # b œœœ^ œ^ n œ^
& b b #œ œ œ œ nœ œ


Pno.
n œ
œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ J w
b J nœ œ ‰
w
w
œ 3 3 w
3
14

° bb ˙ ™
Wieder etwas

˙™
692 zurückhaltend. molto cresc. ,
S. & b œ œ w ˙ ˙

& b b ˙™ ˙™
wer - de ich ent - schwe - - - ben!

b molto cresc. ,
A. œ œ w ˙ ˙
wer - de ich ent - schwe - - - ben!

b nw #w ˙
#b b Ó ∑
- schwe - - - - - - ben!

b b w^ # w^
T.
˙
# b Ó ∑
schwe - - - - - ben!
w w ˙˙˙
? b b ww # ww
¢ b v
Ó ∑
v

{
B.

schwe - - - - - ben!

<“> ˙ ™ ™
Wieder etwas
©
b n ˙ ™™ # ˙˙˙˙ ™™™
zurückhaltend.

& b b ˙˙ ™
œ œ ww ˙˙ ˙
œ œ ww ˙˙ ˙
p cresc.molto f

˙ww™ ^ ^ ^ ^
Pno.
^ œ œ
? bb œ nœ œ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

b w ˙ ˙ # w #˙ ˙ w w
w˙ ˙ # w˙ ˙ w w
=

° b b w^
47 Più mosso
^ ^ ^
˙ ˙^
^
˙ w^ ˙ ˙ nœ Œ Ó ∑
S. & b ˙ ˙ ˙
Ster - ben werd' ich um zu le - - ben!
^ ^ ^
b
&b b
^
w ˙
^
˙ ˙
^
˙ w^ ˙ ˙ nœ Œ Ó ∑
A.
˙ ˙
Ster - ben werd' ich um zu le - - ben!
^ ^ ^
b ^ ^ ^ w^ ˙ ˙
T. #b b w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ nœ Œ Ó ∑
Ster - ben werd' ich um zu le - - ben!

w^ ˙ ˙^ ˙^ ˙^ w^ ˙ ˙ nœ
˙^ ˙^
¢ bb
? b Œ Ó ∑

{
B.

Ster - ben werd' ich um zu le - - ben!

wwwPiù mosso
www www ˙˙ ™ ˙ œ wwwww
47
ww ẇ w
Tpt.
b
&b b w ˙ ˙ ˙ ww ˙ ˙ nw œ b œ w˙ œ œ
˙ ˙ b˙
Pno.
w ˙ ˙ ˙ w ˙ n œ bœ œ œ
? bb œ ˙ ˙ ˙ w ẇ ẇ
j
b b ẇ
œ
15

° bb
rit.
w^ ˙ n ˙^ b ˙^ ˙^ ˙^ ˙^ w w w ˙
704
Ó 44
S. & b
Ster - ben werd' ich, um zu le - - - ben!

b b b w^ ˙ n ˙^ b ˙^ ˙^ ˙^ ˙^ w w w ˙ Ó 44
A. &
Ster - ben werd' ich, um zu le - - ben!
w w
b b b w^ ˙ n ˙^ b ˙^ ˙^ ˙^ ˙^ w ˙
Ó 44
T. #

w^ ˙ n ˙^ b ˙^ ˙^ ˙^
Ster - ben werd' ich, um zu le - - ben!
˙^ w w w ˙
¢ bb
? b Ó 44

{
B.

Ster - ben werd' ich, um zu le - - ben!

n b w˙ w ˙ b n wẇ n www www ww ww


rit.
b ww ˙˙˙ n ˙ ˙ 44
& b b ww ˙ n˙ b˙ ˙ ˙ ˙ n ww ww www ww
^ ^ ^ ^ ^
ww ww n ww bbn www w^ ˙ ˙ ˙ ˙
Pno.
? bb ˙ 44
b w w w w w ẇ w

=
48

° b b 4 ˙^ ™ ˙^ ™ œ^ ˙^ ˙^ œ œ œ œ ˙ ™™
Pesante
œ^ ˙^ ^ ˙ œ ˙^ ˙^
S. & b4 Œ œ Œ ‰

b 4 ˙^ ™ ˙˙^ ™™
Auf - er - steh'n, Ja auf - er - steh'n, wirst du mein Herz in ei - nem Nu!

˙ ™™
œ^ ˙^ ^ œœ^ ˙˙^ ^ ^ ^ ˙^ ˙^ ^
A. &b b4 Œ œ Œ œœ ˙ ˙ ˙^ ˙^ ‰

b 4 ˙^ ™ ˙^ ™ ˙^ ™™
Auf - er - steh'n, Ja auf - er - steh'n, wirst du mein Herz in ei - nem Nu!

œ^ ˙^ œ^ œ^ ˙ ^ ˙^ ˙^ ˙^ ˙^ ˙^
T. b
# b4 Œ Œ œ ˙ ‰

˙^ ™ ˙^ ™ ˙^
˙^ ™™
Auf - er - steh'n, Ja auf - er - steh'n, wirst du mein Herz in ei - nem Nu!
œ^ ˙^ œ^ œ^ ˙ œ ˙^ ˙^ ˙^ ˙^ ˙^
¢ b b4
B.
? b 4 Œ Œ ‰

{
Auf - er - steh'n, Ja auf - er - steh'n, wirst du mein Herz in ei - nem Nu!

48 Pesante
b w ww
mit höchster kraft ww ww ˙˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œw œ œ œ ˙˙˙ œ ˙˙ œ
4 ww ˙˙
& b b 4 www ww ww ˙ ˙˙ ˙˙ w ˙ œ œ

œ œ œ ˙
? b b 44 ẇ ˙ ˙™
œ œ œ œ œ
Pno.
w
ẇ Œ œ w w ˙
˙™
b ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙ œ
16
49
° b b ˙^ ^ œ^ œ^ w^
Etwas schneller. Wieder zurückhaltend.
œ^ œ^ b w^ b ˙^ ˙^ Œ œ^ n ˙^ œ œ
720

S. & b ˙ Ó
Was du ge - schla - gen, was du ge - schla - gen, zu Gott, zu

˙^ ™
^ w^
b ^ œ^ œ^ b w^ b ˙^ œ^ œ^ ˙^ Œ œ^ œ
A. &b b ˙ ˙ Ó

˙^ ™
Was du ge - schla - gen, was du ge - schla - gen, zu Gott, zu
^ w^ œ
b ^ œ^ œ^ b w^ b ˙^ œ^ œ^ ˙^ Œ œ^
T. #b b ˙ ˙ Ó

œ^ œ^ w^ ˙^ ™
Was du ge - schla - gen, was du ge - schla - gen, zu Gott, zu
^
? bb ˙ œ^ œ^ b w^ ˙^ b ˙^ ˙^ œ^ œ
¢ b
B. Ó Œ

{
Was du ge - schla - gen, was du ge - schla - gen, zu Gott, zu
Etwas schneller. Wieder zurückhaltend.

˙w™
^ ^
^ ^ ^ ^ ẇ ^ ^ ^ ^ 49n b ẇ
b ˙ww™
b b www ^ ^ œ œ
& b w œ œ œ b œ œ b b w˙ ˙ œ œ n œ œ œ n b www
w
™ ˙w™ œ nœ œ œ
b ˙w œ œ bœ œ
Pno.
? bb w bœ ww œ
b w bw w
bw

=
rit. molto rit. Etwas bewegter
^
° b b ˙^ ˙˙^ n3˙˙ n # ˙˙^ b n ˙˙^ w^
ÒÒ
b ˙˙^ w^ w
Tacet zum Schluss
œ nœ ˙
727
w Ó
S. & b
Gott, zu Gott, wird es dich tra - - - gen!

b b b b ˙˙^ ™™
˙^ ^
ÒÒ
^
A. & œœ w^ 3
˙^ ˙^ b ˙^ w ˙ ˙ Ó
Gott, zu Gott, wird es dich tra - - - gen!
^
˙^ ˙˙^ n3˙˙ n # ˙˙^ b n ˙˙^ w^
ÒÒ
b œ nœ b ˙˙^ ww^ ˙
T. #b b Ó
Gott, zu Gott, wird es dich tra - - - gen!

ww^ ˙˙^ ˙
ÒÒ
? b n ˙^ n ˙˙ n ˙˙ bw w
¢ bb
B.
œ œ 3
˙ Ó

{
Gott, zu Gott, wird es dich tra - - - gen!

w˙˙ n ˙˙3 # ˙ n œ̇ n ˙ b ˙ b œ ww
rit. molto rit. Etwas bewegter

ÒÒ
b œ œ n ˙ b ˙˙ b ˙˙ w w
& b b b ẇw w ˙ nœ œ ww˙
˙ ˙ Ó
œ bœ ÒÒ
Pno.
? bb ẇ ẇ ˙ ˙ Ó
b n˙ œ œ w nw

Das könnte Ihnen auch gefallen