Sie sind auf Seite 1von 104

November 15-16, 20119 - Bacău, Romania

Scientific committee
Professor Luis Carrasco PhD. (Spain)
Professor Carlos Castellar Otín PhD. (Spain)
Professor Francisco Pradas de la Fuente PhD. (Spain)
Professor Inmaculada C. Martínez-Díaz PhD. (Spain)
Professor Michel Raspaud PhD. (France)
Professor Ciorbă Constantin PhD. (R. Moldova)
Professor Ion Carp PhD. (R. Moldova)
Professor Olga Aftimichuk PhD. (R. Moldova)
Professor Alexandru Păcuraru PhD. (R. Moldova)
Professor Veroljub Stanković PhD. (Serbia)
Professor Toskić Dragan PhD. (Serbia)
Professor Ilić Hadži Saša PhD. (Serbia)
Professor Naglaa Elbadry Noureldeen PhD. (Egipt)
Professor Emilia Florina Grosu PhD. (Romania)
Professor Dănuţ Nicu Mârza Dănilă PhD. (Romania)
Professor Vladimir Potop PhD. (Romania)
Professor Adin Cojocaru PhD. (Romania)
Professor Marian Crețu PhD. (Romania)
Professor Ion Mihăilă PhD. (Romania)
Professor Petronel Cristian Moisescu PhD. (Romania)
Professor Liliana Nanu PhD. (Romania)
Professor Vasilica Grigore PhD. (Romania)
Professor Alina Moanță PhD. (Romania)
Professor Mariana Cordun PhD. (Romania)
Professor Dana Bădău PhD. (Romania)
Professor Laurențiu Gabriel Talaghir PhD. (Romania)
Professor Petru Ghervan PhD. (Romania)
Professor Florin Leuciuc PhD. (Romania)
Professor Dragoș Bondoc-Ionescu PhD. (Romania)
Professor Mirela Damian PhD. (Romania)
Professor Constantin Rizescu PhD. (Romania)
Professor Silviu Şalgău PhD. (Romania)
Professor Tatiana Dobrescu PhD. (Romania)
Professor Gloria Raţă PhD. (Romania)
Professor Cătălina Ababei PhD. (Romania)
Professor Doina Mărza Dănilă PhD. (Romania)
Professor Florin Grapă PhD. (Romania)
Professor Radu Ababei PhD. (Romania)
Professor Alexandru Acsinte PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Bogdan Constantin Raţă PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Ioan Turcu PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Dragoș Tohanean PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Julien Leonard Fleancu PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Cătălin Vasile Savu PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Elena Vizitiu PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Cristina Elena Moraru Dr. Sc. (Romania)
Assoc. Prof. Germina Cosma Dr. Sc. (Romania)
Assoc. Prof. Marin Chirazi PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Gabriela Raveica PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Gabriela Ochiană PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Daniel Iulian Alexe PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Marinela Rață PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Tatiana Balint PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Lucian Dobreci PhD (Romania)
Assoc. Prof. Constantin Șufaru PhD (Romania)
Assoc. Prof. Cătălina Culea PhD (Romania)
Assoc. Prof. Anișoara Sandovici PhD. (Romania)
Assoc. Prof. Nicolae Ochiană PhD. (Romania)
2
Editor in Chief

Professor Tatiana Dobrescu Dr. Sc. (Romania)

Editor

Assoc. Prof. Tatiana Balint PhD. (Romania)

Responsibility for the content of the abstracts rests entirely with the authors.

ISSN 2069 – 2269

3
SUMMARY

PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS, UNIVERSITIES,


AND LEISURE ACTIVITIES

No. Authors Work title Page


Alexe Dan Iulian The influence of academia in maintaining the students' intention
Sandovici Anișoara of following their chosen professional career
1. 12
Marinău Marius Influența mediului academic în menținerea intenției studenților
Alexe Cristina Ioana de a urma cariera profesională pentru care au optat
Berdilă Anamaria
The psychomotrical content reflected in official physical
Talaghir Laurenţiu
education schoolar documents at primary school
2. Gabriel 13
Conţinutul psihomotric reflectat în documentele de planificare la
Iconomescu Teodora
disciplina educaţiei fizică în ciclul primar
Mihaela
Butnariu Mihaela Learning chess at primary school by game
3. 14
Butnariu Monica-Ionela Învățarea șahului la ciclul primar prin joc
Ways of spending leaisure time for students
4. Butnariu Mihaela 15
Modalități de petrecere a timpului liber de către studenți
Carp Ion The development of the motor qualities of the secondary
5. 16
Braniște Gheorghe students with different activity conditions
Carrasco Luis
Jiménez J. Manuel
Sañudo Borja Promoting an active life through threatening communication:
6. 17
Riquelme M. José effects on college student’s emotions
Martínez-Díaz C.
Inmaculada
Theoretical aspects regarding the concept of integrating children
Chirazi Marin
with special requirements into the physical education lesson
7. Constantin Iuliana 18
Aspecte teoretice privind conceptul de integrare a copiilor cu
Luminiţa
cerințe educaționale în lecția de educație fizică
Ciorbă Constantin Level of involvement in the motor activities of students in
8. 19
higher educational institutions with a pedagogical profile
Analysis of students' opinions regarding the motivation of
Ciubotaru Mihai
attending physical education classes
9. Leuciuc Florin 19
Analiza opiniilor elevilor privind motivaţia frecventării lecţiilor
de educaţie fizică
Study on the dynamics of the constitutional type at the level of
Dobrescu Tatiana
high school students
10. Alecsa Elena 20
Studiu privind dinamica tipul constituţional la nivelul elevilor
de vârstă liceală
Customer satisfaction and motivation in fitness centres in
North-Easten of Romania
11. Dobrescu Tatiana 21
Satisfacţia şi motivaţia clienţilor din centre de fitness din Nord
- Estul României
Galeru Ovidiu Study regarding the dynamics of swimming as an alternative sport
12. Dobrescu Tatiana discipline for the physical education lessons in the Bacau middle 22
Dragomir Gabriela-Elena schools

4
Studiu privind dinamica înotului ca disciplină sportivă alternativă
în lecțiile de educație fizică în școlile gimnaziale din Bacău
Analysis of the game oina (the name of the game in the
13. Galaţeanu Ioan Sorin 23
romanian language) for secondary school students
Grigoroiu Carmen Optimizing the physical training of the female students in the
Pricop Adrian cheerleading team from the University Politehnica Of Bucharest
14. 24
Wesselly Teodora Optimizarea pregătirii fizice a studentelor din cadrul echipei de
Netolitzchi Mihaela cheerleading a Universității Politehnica din București
Gavriluţ Georgiana Aspects of using some specific rhythmic gymnastics exercices
Moraru Cristina Elena in the physical education class
15. 25
Tomozei Răzvan Andrei Aspecte privind utilizarea unor exerciții specifice gimnasticii
Toader Neonila Gabriela ritmice în lecția de educație fizică
Grosu Maria
Onoi Mihail The game - a factor for the socialization of adolescents within
16. 26
Mindrigan Vasile tourism activities
Lungu Ecaterina
The role and responsibility of the physical education and sport
teacher in romanian space
17. Liușnea Cristian Ștefan 27
Rolul și responsabilitatea profesorului de educație fizică și sport
în spațiul românesc
Study about the influences of sport games on optimizing the
interpersonal relationships and group cohesion at secondary
grade classes
18. Lupu Gabriel-Stănică 28
Studiu privind influența jocurilor sportive în optimizarea
relațiilor interpersonale și coeziunea grupului, la clasele
gimnaziale
Marko Michal Levels and relations between foot and body postures in primary
19. 29
Bendíková Elena school pupils
Study on the attractivenes of badminton game, in school
Milon Alexandra
activities, in primary school
20. Gabriela 30
Studiu privind atractivitatea jocului de badminton, în activitățile
școlare, la copiii din învățământul primar
Study on educating the flexibility of the lower body muscles of
the students from the specialized faculties through the curricular
21. Mocanu George Dănuț practical activities 30
Studiu privind educarea flexibilității trenului inferior la studenții
din facultățile de profil prin activitățile practice curriculare
Emotional intelligence, a determining factor in the school
Moisescu Petronel
performance of the students
22. Cristian 31
Inteligența emoțională, factor determinant în performanța
Burlui Raluca Mădălina
școlară a elevilor
Study concerning the physical development of children in
primary school through the use of application courses
23. Nanu Liliana 32
Studiu privind dezvoltarea motricității copiilor din ciclul primar
prin utilizarea parcursurilor aplicative
Peñarrubia-Lozano Carlos
Expectations about specific training in physical activities in
Castellar-Otín Carlos
24. natural environment in the bachelor’s degree in Primary School 33
Pradas-De la Fuente
Teaching.
Francisco
Social relationships transformations during Kilimanjaro treks,
25. Raspaud Michel 34
2005-2019
5
Study on improvement of distributive attention by using
movement games for 3rd grade students
26. Sava Mihai Adrian 34
Studiu privind îmbunătăţirea atenţiei distributive prin folosirea
jocurilor de mişcare la elevii de clasa a III-a
The badminton game in the motor trening of students from
27. Stan Marian 35
universities with medical profile
Stegariu Vlad-Ionuț
Study on the evolution of anthropometric parameters in primary
Muntianu Vlad
school students
28. Alexandru 36
Studiu privind evoluția indicilor antropometrici la elevii din
Martinaș Florentina
ciclul primar
Petruța
Study on the opinion of the specialists regarding the cognitive,
motor and emotional development through programs of
Stoica Leonard
activities specific to the experiential education
29. Bădău Dana 37
Studiu asupra opiniei specialiștilor cu privire la dezvoltarea
cognitivă, motorie și emoțională prin programe de activități
specifice educației experiențiale
Tanasă Raluca Anca
Moraru Cristina Elena The diet of school children, between theory and reality
30. 38
Tomozei Andrei- Răzvan Alimentaţia copiilor şcolari, între teorie şi realitate
Toader Neonila Gabriela
Toskić Lazar
Differences in body composition between physically inactive
31. Stanković Veroljub 39
people and students of Faculty of sport and physical education
Toskić Dragan

SPORT AND MOTOR PERFORMANCE

No. Authors Work title Page


Study regarding how much physical training is used in an
Ababei Radu annual cycle in junior wrestlers
1. 40
Studiu privind ponderea pregătirii fizice într-un ciclu anual la
luptătorii cadeţi
Study regarding the influence of the unstable surfaces to
Acsinte Alexandru
dynamic and static balance in young handball players
2. Costea Liana Maria 41
Studiu privind rolul suprafețelor instabile în influențarea
echilibrului static și dinamic la junioare iii în handbal
Comparative study regarding de centre back players eficiency at
Acsinte Alexandru first 4th places in ”wech” France – 2018
3. Costea Liana Maria Studiu comparativ între eficiența centrilor coordonatori la 42
primele patru clasate la campionatul european de handbal
feminin DIN Franța – 2018
Aftimichuk Olga The meaning of musical-rhythmic education in the training of
4. 42
Poleacova Varvara wellness aerobics coaches
Arsenijevic Radenko The rating of perceived exertion predicts performance loss and
5. Igor Ili 43
physiological demand in vertical jump session until voluntary
Veroljub Stankovi failure

6
Study regarding the use of specific basketball training games
Ciocan Vasile Cătălin during the seventh grade physical education lesson
6. 44
Studiu рrivind fоlоsirеа jосurilоr рrеgătitоаrе sресifiсе
bаsсhеtului în lесțiа dе еduсаțiе fiziсă lа сlаsа а VII-а
Study regarding the progress of the somatic measurements by
using the 10-year-old tennis training method
7. Ciuntea Lucian Mihai 45
Studiu privind progresul inregistrat la masuratorile somatice
utilizând metoda de antrenament tenis 10
Study on the efficiency of the attack and în volleyball at the
Cojocaru Adin Marian
female teams in division A1
8. Cojocaru Marilena 46
Studiu privinde eficiența atacului în volei,
Grapă Florin
la echipele de senioare din divizia A1
Comparative study regarding the dynamics of competition
Drăgoi Cristian-Corneliu emotions in junior soccer players
9. 47
Studiu comparativ privind dinamica emoțiilor de competiție în
jocul de fotbal, la juniori
The role of emotional intelligence, as an actor of efficiency of
Fleancu Julien Leonard
the management of basketball clubs
10. Bădescu Victor 48
Rolul inteligenței emoționale, ca actor de eficientizare a
managementului cluburilor de baschet
Fleancu Julien Leonard Psychological qualities of athletes and ways to improve them in
Bădescu Victor sports games
11. 48
Mercea Ionuț Calitățile psihologice ale sportivilor și modalități de
Mihăilă Ion îmbunătățire ale acestora în jocurile sportive
Georgescu Adrian The influence of the jump exercises, over the development of
Rizescu Constantin the explosive power at the handball of ages 12-13
12. 49
Georgescu Andreea Influenta exercitiilor de sarituri, asupra dezvoltarii detentei, la
Cazan Florin handbalistii de 12-13 ani
Study on the relation between the coordinative capacity and the
Grigoroiu Carmen
specific technique of rhythmic gymnastics in the small junior
Pricop Adrian
13. groups 51
Mezei Mariana
Studiu privind relația dintre capacitatea coordinativă și tehnica
Pelin Raluca
specifică gimnasticii ritmice la nivelul grupelor de junioare mici
The importance of using the “data volley” software and of the
Harabagiu Neculai
14. “data video” system in the tactical training of the middle player 52
for official games
Study on the programme of individualized training of the middle
Harabagiu Neculai
15. blocker based on the statistical results offered by the "data 52
Păcuraru Alexandru
volley" software
Ilić Igor
The frequency of technical and tactical offensive actions of elite
16. Stanković, Veroljub 53
serbian handball teams
Ilić, Hadži Saša
Leonte Nicoleta Developing the emotional intelligence of youth using the means
Ristea Cristian specific to the basketball game
17. 53
Popescu Ofelia Dezvoltarea inteligentei emotionale a tinerilor folosind
Porfireanu Cristiana mijloacele specifice jocului de baschet

Leonte Nicoleta Improving the functional profile of the students through the
Porfireanu Cristiana means of the basketball game
18. 55
Ristea Cristian Îmbunătățirea profilului funcțional al studenților prin mijloacele
Popescu Ofelia jocului de baschet

7
Strategies for achieving psychological training in high
Mercea Traian Ionut performance tennis
19. 56
Fleancu Juien Leonard Strategii de realizare a pregătirii psihologice în tenisul de mare
performanţă
Martínez-Díaz C.
Cardiovascular, haemodynamic, and mood responses to a single
20. Inmaculada 57
bout of high-intensity interval exercise
Carrasco Luis
Optimization of technical shooting skills in the shooting range
Pelin Bogdan-Iulian
by adjusting the intensity of the effort at the junior biathletes
21. Bondoc-Ionescu Dragoș 57
Optimizarea abilităților tehnice de tragere în poligon prin
Turcu Ioan
reglarea intensității efortului la biatloniștii juniori
Potop Vladimir
Relationship of the level of physical and technical training in 9-
Grigore Vasilica
year old junior gymnasts
22. Cîmpeanu Mariana 58
Relaţia nivelului pregătirii fizice şi tehnice la gimnastele
Buftea Victor
junioare de 9 ani
Jurat Valeriu
Practical-methodical aspects regarding the training of the
Potop Vladimir
fencers aged 8 to 10 years
23. Pavel Ana Virginia 60
Aspecte practico-metodice privind pregătirea floretiștilor de 8-
Pavel Liviu Paul
10 ani
Contributions concerning the improvement of the quality of life
Prală Sonia Gabriela on dancesport practicioners at 12-14 years old
24. 61
Simion Gheorghe Contribuții privind îmbunătățirea calității vieții la practicanții de
dans sportiv la vârsta 12-14 ani
Influence of sports training on coordination and speed in 7-year-
Rață Gloria
old children
25. Rață Bogdan Constantin 62
Influența instruirii sportive asupra coordonarii și vitezei la copii
Rața Marinela
de 7 ani
The importance of depression, anxiety and stress on sports
Rozsnyai Radu
performance at football junior (14-16 years)
26. Grosu Vlad Teodor 63
Importanța depresiei, anxietății și a stresului asupra
performanței sportive la juniorii de fotbal (14-16 ani)
Experiment on the training of ,,C” juniors acting in the side area
Savu Vasile Cătălin
of the pitch during the football match
27. Moisescu Petronel 64
Experiment privind instruirea in jocul de fotbal a juniorilor ,,C”
Cristian
care acționează în zona laterală a terenului
Study on the correction of football-specific technical procedures
Savu Vasile Cătălin
for juniors aged 14-15
28. Moisescu Petronel 65
Studiu privind corectarea procedeelor tehnice specifice jocului
Cristian
de fotbal la juniorii de 14-15 ani
Shvets Natalia Meaning of plyometric exercises and eccentric phase of
29. muscular contraction for maintaining the muscle strength 66

The role played by the vam-eval test in the evaluation of the


metabolic cost of work capacity in 12-14 year-old swimmers
30. Şalgău Silviu 66
Rolul testului vam-eval în evaluarea costului metabolic al
capacității de efort la înotătorii de 12-14 ani
Study on the use of small balls for developing skills in handball,
Şufaru Constantin in the 6th grade
31. 67
Studiu privind folosirea mingilor de mici dimensiuni pentru
dezvoltarea îndemânării în handbal, la clasele a VI-a

8
Efficiency of using themed games with reduced personnel, on
small field, specific to handball, in physical education lesson, to
Şufaru Constantin high school students
32. 68
Eficienţa folosirii jocurilor cu temă cu efectiv redus, pe teren
redus, specifice handbalului, în lecţia de educaţie fizică, la elevii
de liceu
Technical development of junior, beginners, advanced and
performers, involving proprioceptive training, in the 110 m
Ștefan Alecu hurdles
33. 69
Ionescu - Bondoc Dragoș Evoluția tehnică a juniorilor, începători, avansați și performeri,
cu ajutorul antrenamentului proprioceptiv, în proba de 110 m
garduri
Aspects concerning male handball players preparation in the
Timofte Mihai
34. opinion of the coaches 70
Leuciuc Florin
Aspecte privind pregătirea handbaliştilor în opinia antrenorilor
Constative study regarding the level of creativity in team sports
35. Tohănean Dragoș Ioan Studiu constatativ privind nivelul de creativitate în sporturile de 70
echipă
Tomozei Andrei-Răzvan
Moraru Cristina Elena Analysis of speed run technique through biomechanics
36. 71
Tanasă Raluca Anca Analiza tehnicii alergării de viteză prin intermediul biomecanicii
Gavriluț Georgiana
Use of the functional training in the preparation of women's
volleyball players
37. Turcu Ioan 72
Utilizarea antrenamentului funcțional în pregătirea jucătoarelor
de volei
Ulăreanu Marius Viorel Comparative analysis of the performance results of junior
Murărețu Daniel weightlifters aged 9 to 12 years
38. 73
Constantin Analiza comparativă a rezultatelor performanțiale a halterofililor
Potop Vladimir juniori de 9 -12 ani
Volkan Dönmez Investigation of the effect of eight weeks gymnastic training on
39. 74
Özhan Bavlı biomotor skills of children
Initial selection of 11-12 children for training of a performance
Vorovenci Carmina
group – athletics
40. Mihaela 75
Selecția iniţială a copiilor de 11-12 ani pentru formarea unei
grupe de performanţă-atletism

PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY

No. Authors Work title Page


The role of kinetotherapy in recovery stability of shoulder post-
1. Anghel Mihaela luxation 76
Rolul kinetoterapiei în refacerea stabilității umărului postluxație
The dimensions of school inclusion in the context of cultural and
Balint Nela Tatiana educational diversity
2. 77
Adam Isabela Dimensiunile incluziunii şcolare în contextul diversităţii cultural
şi educaţionale

9
Recovery of a both malleolus fracture with intra-articular interest
Bădescu Victor through aquatic therapy
3. 78
Fleancu Julien Leonard Recuperarea unei fracturi bimaleorare cu interesare intraarticulară
prin terapie acvatică
High incidence of shoulder trauma in professional handball
Breha Alexandru Mihai players and necessity of prevention
4. 79
Ghervan Petru Incidența ridicată a traumatismelor umărului la handbaliștii de
performanță și necesitatea prevenției acestora
Study regarding the use of basketball elements in the correction of
kyphotic postures in middle schoolers
5. Ciocan Vasile Cătălin 80
Studiu cu privire la folosirea unor elemente din jocul de baschet in
corectarea posturii cifotice la elevii din clasele gimnaziale
Physical activities in leisure-time among persons with down
Cosma Germina Costin
syndrome or other intellectual disabilities and individuals from
Călinescu Brabiescu
socially excluded groups: romanian case
6. Luminița 81
Activitățile fizice în rândul persoanelor cu sindrom down sau altor
Albină Albina
dezabilități intelectuale și indivizilor din grupele sociale
Cosma Alexandru
defavorizate: studiu de caz
Study regarding the clinical assessment and improvement of spine
mobility in the case of children
7. Cristuţă Alina-Mihaela 82
Studiu privind evaluarea și îmbunătățirea mobilității coloanei
vertebrale la copii
Ergonomic evaluation of two type personal adapted shoes related
to the pain and performance
8. Culea Cătălina Mihaela 83
Evaluarea ergonomică a două tipuri de pantofi adaptați
personalizat prin prisma durerii și performanței
The contributions of extracorporeal shockwave therapy (eswt) to
Dobreci Daniel- Lucian the improvement of the quality of life in patients with frozen
9. Şlicaru Adina Camelia shoulder 84
Eficiența terapiei shockwave (eswt) în îmbunătățirea calității vieții
pacienților cu ”umăr înghețat”
The importance of physical therapy in the treatment of cervical
Grapă Florin neuralgia brahiale
10. Puni Alexandru-Rareş Importanța kinetoterapiei în tratamentul nevralgiei cervico- 85
Răşcanu Alexandru brahiale
Effect of 12-month resistance training on quality of life in
postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis: a pilot
Holubiac Iulian Ștefan study
11. Efectul unui program de exerciţii cu rezistenţă pe o perioadă de 12 86
Grosu Vlad Teodor
luni asupra calităţii vieţii la femeile cu osteoporoză sau osteopenie
postmenopauza: studiu pilot
Maniu Emese Maniu Does swimming exercises improve posture for blind and visually
Adrian impaired children?
12.
Grosu Vlad Teodor Exercițiile de înot îmbunătățesc postura pentru copiii nevăzători și 87
Grosu Florina Emilia sau cu deficiențe de vedere?

The role of programmes of adapted physical activities in


Mocanu George Dănuț
improving the somato-functional parameters of the elderly
13. Cristea Florentina 88
Rolul programelor de activități fizice adaptate în îmbunatațirea
parametrilor somato-funcționali la persoanele de vârsta a iii-a

10
Aspects concerning physical therapy’s role in helping the patient
sufferign from Charcot-Marie-Tooth disease recover
14. Neagoe Ioana Cristina 89
Aspecte privind rolul fizioterapiei în recuperarea pacientului cu
boala Charcot-Marie-Tooth
Introduction of kinetotherapy in fitness training in order to correct
Nicolescu Nicoleta - deficient postures
15. 90
Adina Introducerea kinetoterapiei în antrenamentul de fitness în vederea
corectării posturilor deficitare
Oltean Antoanela
Prevalence of obesity in adolescents
16. Popescu Răducu 92
Incidența obezității la adolescenți
Georgescu Adrian Dorin
Correction of the vicious posture after the strength training of the
previous upper train musculature - stretching and vertebrio
Ordean Mircea-Nicolae
massage gun –
17. Muresan Alexandru Dorin 93
Corectarea posturii vicioase după antrenamentul de forță a
Grosu Vlad Teodor
musculaturii trenului superior anterior - stretching şi pistol masaj
vertebrio–
Physical therapy’s management for the complex treatment of
patients having had a cerebral vascular accident- case study
18. Rabolu Elena 95
Managementul fizioterapiei în cadrul tratamentului complex al
pacienților cu accident vascular cerebral – studiu de caz
Improvement of respiratory function by miofascial methods in
Rață Marinela
children with arthraprosis
19. Antohe Bogdan 96
Îmbunătățirea funcției respiratorii prin metode miofasciale la
copilul cu artrogripoză
The effectiveness of physical therapy in improving the symptoms
Rață Marinela in a child with netherton syndrome
20. 97
Şlicaru Adina Camelia Eficiența kinetoterapiei în ameliorarea simptomatologiei copilului
cu sindrom netherton
Possibilities and limits in the treatment of oncological
lymphoedema in romania - a transversal study
21. Raveica Gabriela 98
Posibilități și limite în tratamentul limfedemului de cauză
oncologică în românia- studiu transversal
Dance adaptation - means of the participation facilitation in
Raveica Gabriela leisure occupations for seniors
22. 99
Lupu Gabriel – Stănică Adaptarea dansului - mijloc de facilitare a participării în ocupații
de timp liber pentru seniori
Timnea Olivia Carmen Kinesiotherapy after ischemic stroke
23. 100
Potop Vladimir Kinetoterapia după atacul cerebral ischemic
Profilaxy of surfaces determined by lumber overheading in young
Toma Ștefan adult
24. 101
Toma Geanina Profilaxia suferințelor determinate de suprasolicitare lombară la
adultul tânăr
Insertion of occupational therapy means in the complex treatment
Toma Ștefan of the child with hyperkinetic syndrome
25. 102
Toma Geanina Inserția mijloacelor de terapie ocupațională în tratamentul
complex al copilului cu sindrom hiperkinetic
Recovery of humerus fracture by kinetic means on land and in
Vizitiu Elena water
26. 104
Benedek Florian Recuperarea fracturii de humerus prin mijloace kinetice pe uscat
și în apă

11
PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES

THE INFLUENCE OF ACADEMIA IN MAINTAINING THE STUDENTS'


INTENTION OF FOLLOWING THEIR CHOSEN PROFESSIONAL CAREER

Alexe Dan Iulian1


Sandovici Anișoara2
Marinău Marius3
Alexe Cristina Ioana4
1,2,4
"Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romania
3
University of Oradea, Romania

Keywords: academia, students, intention, motivation, career

Abstract
Academic training in an university would be one of the goals for which the European Union
education agreements would support the higher education institutions to offer quality educational
services. These services aim to be essential for the encouragement of education, for the stimulation
of the progress of the academic and professional career of the teachers and especially of the
graduates. The education institutions can encourage, mobilize or stimulate the students to
accumulate, apply and extend their skills to a national, European, or international level. According
to some experts, currently, higher education is the main guide for the development of professional,
societal, moral, and economical behaviors. The question that inevitably arises would be: considering
the impact of digital technology, of the young people's migration, of the ever-changing society, can
the higher education institutions sustain, through their specific means, the young people's intention
and motivation to train, to personally and professionally develop? This research was conducted on
the basis of a questionnaire conceived by the authors, applied to the respondents in the target group,
formed of 239 students from a regional university in Eastern Romania. The results were relevant,
offering a significant picture, highlighting that the relationship with the existing teachers, the
influence of academia in overcoming emotional difficulties and stimulating self-knowledge, as well
as the skills formed as a result of interacting with the academia are criteria on which the most
subjects are basing their intention of following the career they have chosen by enrolling in higher
education.

INFLUENȚA MEDIULUI ACADEMIC ÎN MENȚINEREA INTENȚIEI STUDENȚILOR


DE A URMA CARIERA PROFESIONALĂ PENTRU CARE AU OPTAT

Alexe Dan Iulian1


Sandovici Anișoara2
Marinău Marius3
Alexe Cristina Ioana4
1,2,4
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, Romania
3
Universitatea din Oradea, Romania

Cuvinte cheie: mediul academic, studenți, intenție, motivație, carieră

Rezumat
Formarea academică în spaţiul universitar ar fi unul din obiectivele pentru care pactele pentru
educație din cadrul Uniunii Europene ar susține și ar sprijini instituțiile de învățământ superior să
ofere servicii educaționale de calitate. Aceste servicii se doresc a fi esențiale pentru încurajarea
educației, pentru stimularea evoluției carierei academice și profesionale a celor atât a cadrelor
didactice, dar mai ales a absolvenților. Instituțiile de învățământ pot încuraja, mobiliza sau stimula
12
studenții să acumuleze, să aplice, dar și să își extindă nivel de competențe la nivel național,
european sau internațional. Conform opiniilor existente astăzi, structurile academice universitare ar
reprezenta principalul reper în dezvoltarea comportamentelor profesionale, sociale, morale, dar şi
economice. Întrebarea, care inevitabil apare, ar fi: instituțiile de învățământ superior, având în
vedere impactele generate de tehnologia digitală, de migrația populației tinere, de societatea în
continuă și extrem de rapidă schimbare, pot susține, prin mijloacele specifice, intenția și motivația
tinerilor de a se forma, de a se dezvolta personal și profesional? Prezenta cercetare s-a realizat pe
baza unui chestionar de concepţie proprie aplicat respondenţilor din grupul ţintă, un număr de 239
de studenți din cadrul unei universități regionale, din Estul României. Rezultatele determinate sunt
relevante și oferă o imagine semnificativă, evidențiind faptul că relaționarea cu personalul didactic
existent, influența mediului academic în depășirea dificultăților emoționale și în stimularea
autocunoașterii, precum și abilitățile formate ca urmare a interacțiunii cu mediul universitar sunt
criterii care stau la baza menținerii intenției majorității subiecților de a urma profesia pe care au
ales-o anterior, prin admiterea la studii superioare.

THE PSYCHOMOTRICAL CONTENT REFLECTED IN OFFICIAL PHYSICAL


EDUCATION SCHOOLAR DOCUMENTS AT PRIMARY SCHOOL

Berdilă Anamaria1
Talaghir Laurenţiu Gabriel2
Iconomescu Teodora Mihaela3
1,2,3
Dunarea de Jos University of Galati, Romania
2
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

Keywords: psychomotricity, physical education, students, primary school, planning


documents

Abstract
The educational reforma which was taking place in Romania in the last years aimed also the
Physical Education.Within it, it has been formulated new educational purposes, new contents and
new instructive methods also. Throught the effected study we wanted to present the
pshychomotrical content reflected in official Physical Education schoolar documents at primary
school. In order to achieve the purpose, we studied the curricular documents adapted to the specific
age, annual and lessons plans of specialized teachers. The research has a pilot character and it took
place with 87 teachers from Galati county. We ascertained that the specialized curriculum for
primary school from three general competences, only one refers to psychomotric aquisitions and
their usage. Regarding content only 2 from 4 items proposed corespond to psychomotric concept.
For 3rd and 4th grade no final purpose or content corresponds to psychomotric aspects. Annual
plans offer a general projection of some components which can be associated with psychomotric
content, but without specifing exactly in which learning unit can be realised. Lessons plans don't
have psychomotric content. We concluded that the level of psychomotric content is reduced, only
declaratively can be found in official planning documents.

13
CONŢINUTUL PSIHOMOTRIC REFLECTAT ÎN DOCUMENTELE DE
PLANIFICARE LA DISCIPLINA EDUCAŢIEI FIZICĂ ÎN CICLUL PRIMAR

Berdilă Anamaria1
Talaghir Laurenţiu Gabriel2
Iconomescu Teodora Mihaela3
1,2,3
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Romania
2
Universitatea South Ural State Chelyabinsk, Federaţia Rusă

Cuvinte cheie: psihomotricitate, educaţie fizică, elevi, ciclul primar, documente planificare

Rezumat
Reforma educaţiei care se desfăşoară în Romania în ultimii ani a vizat şi disciplina Educaţie
Fizică. În cadrul acesteia au fost formulate finalităţi educative noi, au fost sistematizate elementele
de conţinut şi s-au căutat noi metode de instruire. Prin intermediul studiului efectuat dorim să
prezentăm modul în care conţinutul psihomotric este reflectat în documentele de planificare pentru
disciplina educaţie fizică în ciclul primar. În vederea realizării acestui scop au fost studiate
documentele curriculare în vigoare pentru acest nivel de vârsta, planuri anuale şi planuri de lecţie
ale cadrelor didactice de specialitate. Cercetarea a avut un caracter pilot şi s-a desfăşurat cu 87 de
cadre didactice din judeţul Galaţi. Am constatat că în curriculumul de specialitate pentru clasele
pregătitoare – II-a, din competenţe generale (3), doar una face referire la achizitiile psihomotrice şi
utilizarea acestora. Din punct de vedere al elementelor de continut, 2 din cei 4 itemi propuşi
corespund conceptului de psihomotricitate. Pentru clasele a III-a – a IV-a nicio finalitate nu
urmăreşte aspectele psihomotrice şi nu sunt propuse elemente de conţinut cu acest caracter.
Planurile anulale oferă o proiectare generală a unor componente ce fapt fi asociate cu
psihomotricitatea fără a se preciza explicit în ce unităţi de învăţare se realizează. Planurile de lecţie
nu au conţinut psihomotric. Am concluzionat că nivelul de conţinut psihomotric este foarte redus,
regăsindu-se doar declarativ în documentele de planificare

LEARNING CHESS AT PRIMARY SCHOOL BY GAME

Butnariu Mihaela1
Butnariu Monica-Ionela2
1
University of Pitesti, Romania
2
University of Bucharest, Romania

Keywords: primary school, learning, game, chess

Abstract
This work presents a game dedicated to children from the primary cycle through which they
will acquire the elementary knowledge of chess. The game can be conducted with two teams, each
team consisting of one to eight children. The basic principle is that of performing the specific
movements of each chess piece through a cube, used as a dice, on the faces of which chess pieces
are drawn (king, queen, tower, horse, madman, pawn). Each child will throw the cube on the surface
of the game marked on the ground in the form of a chess table and will perform the specific
movement of the chess piece drawn on the top of the cube. The player who will first reach the end
of the route will be declared winner and will receive a number of points equal to the number of
players. At the end, all points are gathered and the highest scoring team will be declared winner.
Chess is considered an amotric sport. In the idea of counterplaying this, the game proposed by us to
learn chess, blends very well learning the correct removal of chess pieces with carrying out motor
activities (example: jumping with detachings from both legs for specific displacement of a chess
piece on the playing surface marked on the ground).

14
ÎNVĂȚAREA ȘAHULUI LA CICLUL PRIMAR PRIN JOC

Butnariu Mihaela1
Butnariu Monica-Ionela2
1
Universitatea din Pitești, România
2
Universitatea din București, România

Cuvinte cheie: ciclul primar, învățare, joc, șah

Rezumat
Lucrarea prezintă un joc dedicat copiilor din ciclul primar prin intermediul căruia aceștia vor
dobândi cunoștințele elementare din jocul de șah. Jocul se poate desfășura cu două echipe, fiecare
formată din unu până la opt copii. Principiul de bază este acela al efectuării mișcărilor specifice
fiecărei piese de șah prin intermediul unui cub, folosit pe post de zar, pe fețele căruia sunt desenate
piesele de șah (rege, regină, turn, cal, nebun, pion). Fiecare copil va arunca cubul pe suprafața de joc
marcată pe sol sub forma unei table de șah și v-a efectua deplasarea specifică piesei de șah desenată
pe partea superioară a cubului. Jucătorul care va ajunge primul la capătul traseului va fi declarat
câștigător și va primi un număr de puncte egal cu numărul jucătorilor. La sfârșit se adună toate
punctele și echipa cu cel mai mare punctaj va fi declarată învingătoare. Șahul este considerat un
sport amotric. În ideea contracarării acestui aspect, în jocul propus de noi pentru învățarea șahului se
îmbină foarte bine învățarea mutării corecte a pieselor de șah cu efectuarea unor activități motrice
(exemplu: sărituri cu desprindere de pe ambele picioare pentru deplasarea specifică a unei piese de
șah pe suprafața de joc marcată pe sol).

WAYS OF SPENDING LEAISURE TIME FOR STUDENTS

Butnariu Mihaela
University of Pitesti, Romania

Keywords: activities, students, leaisure time

Abstract
This work presents many aspects of spending leisure time, which are an important
component of the quality of life. Consuming leisure time in the most efficient way depends largely
on how people know how to organise themselves. There are many situations where a part of the
spare time is lost, either because some people do not establish a realistic program, whether they do
not comply with this program by postponing the planned actions for various reasons. It is extremely
important for students that their leisure time be organized in order to include certain accessible
forms of outdoor recreation, being known the beneficial effects of practicing exercise, sport and
tourism on the physical, intellectual, emotional and social health. Education is a core component in
shaping the skills of judicious use of leisure time among young people, contributing to the evolution
of their lives. In order to have only positive effects, the leisure sure time must be spent in a useful
and enjoyable way. There are several factors that can influence how young people spend their free
time, namely: family, colleagues, friends, financial resources, media, the internet.

15
MODALITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER DE CĂTRE STUDENȚI

Butnariu Mihaela
Universitatea din Pitești, România

Cuvinte cheie: activități, studenți, timp liber

Rezumat
Lucrarea prezintă numeroase aspecte referitoare la timpul liber, care reprezintă o componentă
importantă a calității vieții. Consumarea timpului liber într-un mod cât mai eficient depinde, în mare
măsură, de modul în care oamenii știu să se organizeze. Există numeroase situații în care o parte din
timpul liber este pierdut, fie datorită faptului că unii oameni nu-și stabilesc un program realist, fie că
nu respectă acest program, apelând la amânarea acțiunilor planificate din diferite motive. Este
extrem de important ca timpul liber al studenților să fie astfel organizat încât să cuprindă anumite
forme accesibile de recreere în aer liber, fiind cunoscute efectele binefăcătoare ale practicării
exercițiilor fizice, sportului și turismului asupra sănătății fizice, intelectuale, emoționale și sociale.
Educația este o componentă de bază în formarea deprinderii în rândul tinerilor de utilizare
judicioasă a timpului liber, acest lucru contribuind la evoluția vieții acestora. Pentru a avea numai
efecte pozitive, timpul liber trebuie petrecut în mod util și plăcut. Există mai mulți factori care pot
influența modul în care tinerii iși petrec timpul liber, și anume: familia, colegii, prietenii, resursele
financiare, mijloacele mass-media, internetul.

THE DEVELOPMENT OF THE MOTOR QUALITIES OF THE SECONDARY


STUDENTS WITH DIFFERENT ACTIVITY CONDITIONS

Carp Ion1
Braniște Gheorghe2
1,2
State University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: physical education, development of motor qualities, secondary school students,


varied conditions of activity

Abstract
The present article addresses the problem of developing the motor qualities of the secondary
school students within the physical education lessons with different conditions of activity. The
analysis of the specialized literature on the topic proposed for research, by selecting the content and
objectives of the physical education lesson, allows us to consider that the problem is not exhausted
because it presents new perspectives, in order to improve the indices of developing and physical
training of the secondary school students with different conditions of activity (urban, rural). The
purpose of research consists in improving the development methodology of motor qualities of
secondary school students in different activity conditions. The experimental researches carried out
at the initial stage of the research in the pre-university institutions: the "G. Asachi" Theoretical high
school in Chisinau and the "G.Vieru" Theoretical High School from Borogani, Leova during the
education year 2018-2019 have shown that the physical training of the students varies and it
depends mainly on the conditions, on the technology of teaching and learning the didactic content
with a probability of 90 - 95%. The evaluation of the level of manifestation of the motor qualities by
the subjects included in the research at the final stage of the pedagogical experiment shows us
higher results in testing (standing long jumping, the lying dorsal trunk lift, arm traction at the fixed
bar and resistance running) , for students from rural localities, except (shuttle running 3x10 m and
bending forward from standing with feet together) for students from urban localities, which shows
that the conditions for organizing physical education lessons can significantly influence the level of

16
motor quality development. The conditions of the didactic activity and the teaching - learning
technology have a great influence on the formation of the motor qualities and abilities of the
students, because the difference between the students of the "G.Asachi" high school, which stay
behind their colleagues from "G.Vieru" High School, in almost all the samples of control, the cause
being the poor conditions of didactic activity in physical education and the low level of involvement
of students in extracurricular activities.

PROMOTING AN ACTIVE LIFE THROUGH THREATENING


COMMUNICATION: EFFECTS ON COLLEGE STUDENT’S EMOTIONS

Carrasco Luis 1,2


Jiménez J. Manuel2,3
Sañudo Borja 1,2
Riquelme M. José2
Martínez-Díaz C. Inmaculada1,2
1
University of Seville, Spain
2
BIOFANEX Research Group (CTS-972), Spain
3
University School "Francisco Maldonado", Osuna, Seville, Spain

Keywords: physical activity promotion, fear appeal theory, emotions, facial expression
recognition

Abstract
Most of the strategies for promoting an active lifestyle consist on providing neutral
information about benefits and risk of sedentary behavior but they do not achieve the desired
success. Attending to the health-related educational programs, threatening messages are designed to
impact emotions and to enhance the perceived risk of unhealthy behaviors (e.g. smoking) reporting
positive changes in the lifestyle of the population. Thus, our pilot study was aimed to evaluate the
acute effects of a sedentary-focused intervention through threatening communication on college
student’s emotions. Thirty-six sedentary students (thirty-four women and two men; mean age 20.8 
2.7 years) who participated voluntarily were exposed to five neutral and five sedentary-related
threatening video messages. In order to evaluate the emotional impact of the messages, the subjects’
faces were recorded and analyzed during these expositions using a facial expression recognition
software (FaceReader System 4.0), and assessing the time-lapse percentage of the following basic
expressions: neutral, sad, angry, surprised, scared, and disgusted. Compared to the neutral messages,
a non-significant increase in sad, angry, and disgusted expressions were observed after threatening
intervention; nevertheless, the effect size (d) for the disgusted expression was .832. Moreover, the
time-lapse percentage of neutral facial expression decreased after threatening messages although no
statistical significance was reached (p= .174). Considering the limitations of this pilot study (mainly
a small sample size and lack of data about perceived risk of sedentary behavior), the present
findings suggest that threateinng messages based on the consequences of sedentary lifestyle could
impact the emotional status of inactive students boosting an increase of their perceived risk
asssociated to the sedentary attitudes which is a key factor for the success in the behavioral changes
of this population.

17
THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE CONCEPT OF INTEGRATING
CHILDREN WITH SPECIAL REQUIREMENTS INTO THE PHYSICAL
EDUCATION LESSON

Chirazi Marin1
Constantin Iuliana Luminiţa2
1
„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania
2
University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: integration, ESC, physical education

Abstract
The study refers to the evolution of the concept of integration from a limited sense term in the
field of special education to the need to change and adapt the current education system and public
schools, to meet the needs of children with special educational requirements. Thus, in the early
1990s several international organizations initiated a campaign to promote the rights of persons with
disabilities to an adequate education. During this period the concept of integration was developed as
a synonym for the normalization of the life of people with special educational requirements. Most
specialists state that the main forms of integration are: local / physical integration, social integration
and functional integration. Also, the modalities of integrating children with special educational
requirements into the school system (ESC) were established: through differentiated classes
integrated into the ordinary school structures; through groups of two or three deficient children
included in the ordinary classes, by the individual integration of these children in the same ordinary
classes. Both the forms and the modalities of integration were analyzed by referring them to the
specific of the lesson of physical education and sport at the level of the primary and secondary
classes and to the psychological and functional particularities of the students at this level.
Theoretical analysis of integration conditions and the specificity of physical education activity
highlighted major difficulties in conducting classroom lessons, and if the teacher is obliged to
identify viable practical solutions they are applied to the detriment of ordinary students.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONCEPTUL


DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE ÎN LECȚIA DE
EDUCAȚIE FIZICĂ

Chirazi Marin1
Constantin Iuliana Luminiţa2
1
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
2
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chișinău, Republica Moldova

Cuvinte cheie: integrare, CES, educație fizică

Rezumat
Studiul face referire la evoluția conceptului de integrare de la un termen cu sens limitat din
domeniul învăţământului special până la necesitatea schimbării şi adaptării sistemului educaţional
actual şi a şcolilor publice, pentru a răspunde nevoilor elevilor cu cerinţe eduaţionale speciale.
Astfel, la începutul anillor 1990 mai multe organizații internaţionale au inițiat o campanie de
promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la o educaţie adecvată. În această perioadă
conceptul de integrare s-a dezvoltat ca sinonim pentru normalizarea vieţii persoanelor cu cerinţe
educaționale speciale. Cei mai mulți specialiști afirmă că cele principalele forme de integrare sunt:
integrarea locală/fizică, integrarea socială și integrarea funcţională. De asemenea, au fost stabilite
modalitățile de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale în sistemul școlar (CES): prin

18
clase diferenţiate integrate în structurile şcolii obişnuite; prin grupuri de câte doi-trei copii
deficienţi incluşi în clasele obişnuite, prin integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase
obişnuite. Atât formele, cât și modalitățile de integrare au fost analizate prin raportarea acestora la
specificul lecției de educație fizică și sport la nivelul claselor primare și gimnaziale și la
particularitățile psihologice și funcționale ale elevilor de la acest nivel. Analiza teoretică a
condițiilor de integrare și specificul activității de educație fizică a evidențiat dificultăți majore în
desfășurarea lecțiilor la clasă, iar dacă profesorul este obligat să identifice soluții practice viabile
acestea sunt aplicate în detrimentul elevilor obișnuiți.

LEVEL OF INVOLVEMENT IN THE MOTOR ACTIVITIES OF STUDENTS IN


HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH A PEDAGOGICAL PROFILE

Ciorbă Constantin
„Ion Creanga” State Pedagogical University from Chisinau, Republic of Moldavia

Keywords: students, motor activity, higher education, pedagogical profile, physical training,
physical development

Abstract
The problem of the staff’s training in the higher education institutions in the Republic of
Moldova, including those in the educational science fields, was and it is, in the constant focus of the
specialists. Moreover, one of the key issues in any educational system is dispute of increasing the
work capacity and maintaining the student health. In this sense, a special role belongs to the
"physical education" discipline which is stipulated in the curricula, where the physical education
classes are mandatory to attend only in the first year of studies. Lately, there are more discussions
about hypo dynamics phenomenon, which is the deficit movement, and also characteristic for the
higher education institutions with the pedagogical profile. Numerous researches showed that
students in these institutions have a lower motor regime, which inevitably decreases the work
capacity, worsening health, and have other negative effects. In this regard, we choose to analyze the
motor regime of the students from the pedagogical universities of the Republic of Moldova, and to
present some suggestions due to improve of this subject in the above-mentioned institutions. One of
these suggestions would be to attend physical education classes regarding the sports preferences;
furthermore, to attend a favorite sports section instead of attending physical education classes.

ANALYSIS OF STUDENTS' OPINIONS REGARDING THE MOTIVATION OF


ATTENDING PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Ciubotaru Mihai1
Leuciuc Florin2
1
University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova
2
”Ștefan cel Mare”University of Suceava, România

Keywords: students, class, survey, motivation

Abstract
One of the tasks of a physical education teacher is to educate and motivate students to attend
classes, to practice physical exercises and to develop the organizational skills and abilities
concerning the activity in the classroom. In order to have a pleasant physical activity during the
classes and to have an extra motivation of the students in high school, to work properly, the relation

19
between teacher and student must be close and especially responsible in order to reach the aims. The
motivation assessment regarding the attendance of physical education classes was known by the
survey of 652 students from the secondary school, 345 boys and 306 girls. We used the motivation
study survey, and the questionnaire contained 9 questions regarding the activity within the physical
education classes and 3 questions containing information about the students. After investigating the
students we can say that most of them are motivated to come to school, to enthusiastically
participate in physical education classes, are not happy if the class is cancelled, over 50%
sometimes talk to parents about the activity, they do not want another teacher in class, they practice
different sports, especially handball and football, in addition to wanting to introduce tennis, and
does not attend physical education and sports classes to diminish overall success or avoid absences.

ANALIZA OPINIILOR ELEVILOR PRIVIND MOTIVAŢIA FRECVENTĂRII


LECŢIILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Ciubotaru Mihai1
Leuciuc Florin2
1
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chișinău, Republica Moldova
2
”Ștefan cel Mare”University of Suceava, România

Cuvinte cheie: elevi, lecție, anchetă, motivație

Abstract
Una dintre sarcinile educației fizice este de a educa și de a motiva elevii să frecventeze
lecțiile, să practice exercițiile fizice și să formeze deprinderile și abilitățile de organizare privind
activitatea din cadrul orelor. Pentru a avea o activitate fizică plăcută în cadrul orelor și pentru a avea
o motivație în plus a elevilor din ciclul gimnazial, să lucreze corect, relația dintre profesor și elev
trebuie să fie apropiată și mai ales responsabilă în vederea realizării obiectivelor propuse.
Aprecierea motivației privind frecventarea orelor de educație fizică, s-a cunoscut prin anchetarea a
652 elevi din ciclul gimnazial, 345 băieți și 306 fete. Am folosit ancheta studierii motivației, unde
chestionarul conținea 9 întrebări referitoare la activitatea din cadrul orelor de educție fizică și 3
întrebări cuprinzând informații despre elevi. În urma anchetării elevilor putem afirma că majoritatea
sunt motivați să vină la școală, participă activ la ora de educație fizică, nu sunt încântați dacă lecția
este anulată, peste 50% vorbesc uneori cu părinții despre activitatea la ore, nu-și doresc alt profesor
la clasă, practică diferite sporturi, în special handbalul și fotbalul, pe lângă acestea își doresc
introducerea tenisul, și nu frecventează orele de educație fizică și sport pentru diminuarea reușitei
generale sau evitarea absențelor.

STUDY ON THE DYNAMICS OF THE CONSTITUTIONAL TYPE AT THE


LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Dobrescu Tatiana1
Alecsa Elena2
1
”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania
2
"AT Laurian" National College of Botoșani, Romania

Keywords: dynamics, constitutional type, high-school students

Abstract
Presumably, identifying the coordinates regarding the constitutional type of certain high-
school age generations would emphasize the effect of the instructional process specific to the field
of Physical Education and Sports, and it would motivate the people involved to make an
improvement in their work. I have organized a study at the Sportive High-school from Roman, in

20
two classes from different generations (2016-2017, and 2017-2018). The research methods I used
were: the study of the bibliographical material, the observation, the tests, the statistical-
mathematical method and the graphical representation method. Over the 9 months of research, the
students took their classes as established in the curricula, and the data resulted after the initial and
final tests was recorded in centralizing tables, emphasizing the dynamic of somatic parameters. The
results of the research confirm the previously stated hypothesis, thus constituting strong arguments
for the study of the role and importance the specific means of physical education have on the
general physical development of high-school students.

STUDIU PRIVIND DINAMICA TIPUL CONSTITUŢIONAL LA NIVELUL


ELEVILOR DE VÂRSTĂ LICEALĂ

Dobrescu Tatiana1
Alecsa Elena2
1
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, Romania
2
Colegiul Național „AT Laurian” din Botoșani, Romania

Cuvinte cheie: dinamica, tip constituţional, elevi, vârstă liceală

Rezumat
Se presupune că identificarea coordonatelor privind tipul constituţional al unor generaţii de
vârstă liceală ar evidenţia efectul procesului instructiv specific domeniului: Educaţie Fizică şi Sport
şi ar determina motivaţii pentru realizarea unei intervenţii ameliorative. Pentru a verifica ipoteza
formulată în prealabil, am organizat un studiu la 2Colegiul Național „AT Laurian” din Botoșani, la 2
clase cu 28 de elevi de vârstă 15-16 ani din generaţii diferite ale liceului, respectiv din anul şcolar
2008 – 2009 şi 2009 – 2010. Metodele de cercetare folosite au fost: documentarea bibliografică,
observaţia, metoda testelor, statistico-matematică şi cea grafică. Pe parcursul celor 9 luni de
desfăşurare a cercetării, elevii au desfăşurat procesul instructiv conform planificărilor iar datele
rezultate în urma testărilor iniţiale şi finale, au fost înregistrate în tabele centralizatoare şi grafice,
evidenţiind dinamica parametrilor somatici. Rezultatele cercetării confirmă ipoteza formulată
anterior, constituind argumente pentru studierea rolului şi importanţei mijloacelor specifice lecţiei
de educaţie fizică cu colectivele de vârstă liceală la dezvoltarea fizică generală a acestora.

CUSTOMER SATISFACTION AND MOTIVATION IN FITNESS CENTRES IN


NORTH-EASTEN OF ROMANIA
Dobrescu Tatiana
”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania

Keywords: Customer, satisfaction, motivation, fitness centre, Romania

Abstract
Survival of sport organizations in today’s competitive world depends on their customer’s
satisfaction. The aim of this study was to determine customers’ satisfaction in fitness centres in
north-easten of Romania. In this sociological study a questionnaire was provided to all subjects to
determine demographic characteristics and satisfaction factors. The research methods used were:
study of the bibliographical material, the inquiry method, the statistical-mathematical method and
the graphical representation method. The survey was organized by a group of 275 subjects, 135 men
and 140 women who were selected from fitness centres in Bacau, Roman, Piatra Neamt. There was
significant difference between the overall customer satisfaction in fitness centers existed between the
customer satisfaction from equipment, fee, accessibility factors and staff quality. The questionnaire

21
identified the indicators characterizing the consumer's lifestyle, allowing me to make a correlation
between it and the satisfaction degree, and to identify the data regarding supplementary services. The
interpretation of the results on the basis of satisfaction scores for all the determining factors will ease
the creation of loyalty strategies.

SATISFACŢIA ŞI MOTIVAŢIA CLIENŢILOR DIN CENTRE DE FITNESS DIN


NORD - ESTUL ROMÂNIEI
Dobrescu Tatiana
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România

Cuvinte cheie: satisfacție, motivație, client, centre de fitness, România

Rezumat
Supraviețuirea organizațiilor sportive în lumea competitivă de astăzi depinde de satisfacerea
clientului lor. Scopul acestui studiu a fost acela de a determina satisfacția clienților în centre de
fitness din nord-estul Romaniei. În acest studiu descriptiv chestionarul a fost oferit subiecților
pentru a determina caracteristicile demografice și ale factorilor de satisfacție. Metodele de cercetare
folosite în cadrul cercetării au fost: studiul bibliografic, metoda anchetei, statistico – matematică şi
cea grafică. Ancheta a fost organizată pe un grup de 275 de subiecți, 135 bărbați și 140 femei ce au
fost selecționați din centre de fitness din Bacau, Roman, Piatra Neamț. A existat o diferență
semnificativă între satisfactia clientului privind echipamentele, taxele, factorii de accesibilitate și
calitatea personalului. Chestionarul aplicat a identificat indicatorii ce caracterizează stilul de viaţă al
consumatorului şi a permis realizarea unei corelaţii între acesta şi gradul de satisfacţie şi
identificarea datelor privind servicii suplimentare, facilităţi. Interpretarea rezultatelor pe baza
scorurilor de satisfacţie obţinute pentru toți factorii determinanţi, vor facilita elaborarea strategiilor
de fidelizare.

STUDY REGARDING THE DYNAMICS OF SWIMMING AS AN


ALTERNATIVE SPORT DISCIPLINE FOR THE PHYSICAL EDUCATION
LESSONS IN THE BACAU MIDDLE SCHOOLS

Galeru Ovidiu1
Dobrescu Tatiana2
Dragomir Gabriela-Elena3
1,2,3
”Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: swimming, alternative sport discipline, physical education lessons, middle schools

Abstract
A main purpose of swimming is to ensure optimal health in the population. Swimming contributes
to the harmonious physical growth and development, and to the improvement of the body's vital
functions. Swimming, as an analytical form, plays an active role in preventing and decreasing the
vicious body activities and physical deficiencies, especially during the growth period. From my
experience, I consider that swimming, as a sporting discipline, is not given due attention, which is in
disagreement with the evolution of swimming on the Olympic level over the last 15 years.
According to certain 2016 statistics, swimming has become the second Olympic discipline, after
track and field, from the point of view of its importance, interest from the spectators and number of
viewers during the 2016 Rio Olympics. The author believes that any city that has at least one
swimming pool of 25 m or 50 m, designed for competitive swimming, must propose programs and
project for the teaching of swimming as an alternative discipline for the primary and middle school
physical education lessons.
22
STUDIU PRIVIND DINAMICA ÎNOTULUI CA DISCIPLINĂ SPORTIVĂ ALTERNATIVĂ
ÎN LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN BACĂU

Galeru Ovidiu
Dobrescu Tatiana
Dragomir Gabriela-Elena
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România

Cuvinte cheie: înotul, disciplină sportivă alternativă, lecție de educație fizică, școală gimnazială

Rezumat
Un prim scop al practicării înotului este asigurarea unei stări optime a sănătății întregii populații.
Înotul contribuie la gradul de creștere și dezvoltare fizică armonioasă, dar și la îmbunătățirea
funcțiilor vitale ale organismului. Înotul, sub forma lui analitica, are un rol activ în prevenirea și
creșterea activităților corporale vicioase și ale deficiențelor fizice, mai ales în perioada de creștere.
Din experiența acumulată, consider că înotul, ca și disciplină sportivă nu i se acordă atenția
cuvenită, lucru care este în discordanță totală cu evoluția înotului pe plan olimpic din ultimii 15 ani.
Conform statisticilor din 2016, înotul a devenit a doua disciplină olimpică după atletism ca și
amploare, interes manifestat și spectatori/urmăritori la Jocurilor Olimpice, RIO 2016. Consider că
orice localitate în care este cel puțin un bazin de înot de 25m sau 50m, proiectat pentru înotul
sportiv, trebuie să propună programe și proiecte de predare a înotului ca disciplină alternativă în
lecțiile de educație fizică la nivelul primar și gimnazial.

ANALYSIS OF THE GAME OINA (THE NAME OF THE GAME IN THE


ROMANIAN LANGUAGE) FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Galaţeanu Ioan Sorin
University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: oina-Romanian game, somatofunctional development, pupils


Abstract
The activity of physical education and sport does not take place by chance, but it has a
scientific foundation without which it is not possible to achieve the strengthening of health, the
harmonious physical development, the acquisition of the skills necessary for the different activities
and to obtain superior sports results. In order to achieve them, it is necessary an elaborated activity
on the basis of the knowledge of the morphofunctional particularities, of the psychic particularities
and of the motilitate level of each individual. We aim to show that playing the Romanian sport
called oina influences positively health indices, contributes to the formation of knowledge, skills
and movement skills that can be applied in other sports disciplines, stimulates the growth of value
indices of basic and specific qualities necessary for developing motilities, and the development of
moral-volitional qualities comparable to the influence of other sports games that are taught in
school. In order to accomplish this goal we focused first on the knowledge of the initial level of
somatic development and the physical development of the pupils in the secondary school. To carry
out the research we have proposed the documentation methods grouped in two directions: the
method of studying the history of the game and the specialized literature, used to know the
experience of the forerunners in the field and the method of discussions with the specialists, with the
purpose to know the current experience and trends in the field. The purpose of the research is to
implement a training model at the representative level of the school based team in the secondary
school cycle and by using appropriate methods and means to contribute to the increase of the
somatofunctional level of the pupils. Here are arguments that have led us to approach such a topic
and allow us to share from the experience gained over the years.
23
OPTIMIZING THE PHYSICAL TRAINING OF THE FEMALE STUDENTS IN THE
CHEERLEADING TEAM FROM THE UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST

Grigoroiu Carmen1
Pricop Adrian2
Wesselly Teodora3
Netolitzchi Mihaela4
1,2,3
University Politehnica of Bucharest, Romania

Keywords: cheerleading, means, physical training, students


Abstract
Cheerleading has become a competitive and popular sport that requires a lot of motor and
psychomotor skills, such as power, strength, coordination, spatial-temporal orientation, rhythm and
flexibility. The purpose of this paper is aimed at optimizing the training strategy of the female
students in the University Politehnica of Bucharest cheerleading team by increasing the
manifestation indices of the combined motor qualities specific to this sport. Our intention was to
create and experimentally validate effective means of physical training, depending on the biomotor
potential and the age particularities of the female students, the conditions of practice, as well as the
requirements of the competitions to participate in. The pedagogical experiment included a sample of
14 female athletes (aged 18-21 years old) members of the representative cheerleading team. We
intervened in the preparation of the experimental group by applying training programs focused on
the development of specific motor qualities. Comparing the results obtained in the initial phase with
those at the end of the research, demonstrates the efficiency of the didactic strategy approached, an
aspect that favored the performances evolution of the subjects investigated.

OPTIMIZAREA PREGĂTIRII FIZICE A STUDENTELOR DIN CADRUL ECHIPEI


DE CHEERLEADING A UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Grigoroiu Carmen1
Pricop Adrian2
Wesselly Teodora3
Netolitzchi Mihaela4
1,2,3,4
Universitatea Politehnica București, România

Keywords: cheerleading, mijloace, pregătire fizică, studente

Abstract
Cheerleadingul a devenit un sport competitiv și popular care reclamă din partea participanților
o multitudine de calități motrice și psihomotrice, precum: forță, rezistență, coordonare, capacitate de
orientare spațio-temporală, ritm și flexibilitate. Scopul acestei lucrări este orientat spre optimizarea
strategiei de pregătire a studentelor din cadrul echipei de cheerleading a Universității Politehnica din
București, prin creșterea indicilor de manifestare a calităților motrice combinate specifice acestui
sport. Intenția noastră a fost de a crea și de a valida experimental mijloace eficiente de pregătire
fizică în funcție de potențialul biomotric și particularitățile de vârstă a studentelor, de condițiile de
exersare, precum și de cerințele concursurilor la care urma a se participa. Experimentul pedagogic a
inclus un eșantion de 14 sportive (cu vârsta cuprinsă între 18-21 ani) componente ale echipei
reprezentative de cheerleading. S-a intervenit în pregătirea grupei experimentale prin aplicarea unor
programe de antrenament axate pe dezvoltarea calităților motrice specifice. Compararea rezultatelor
obținute în faza inițială cu cele din finalul cercetării, ne demonstrează eficiența strategiei didactice
abordate, aspect ce a favorizat evoluția performanţelor subiecților investigați.

24
ASPECTS OF USING SOME SPECIFIC RHYTHMIC GYMNASTICS EXERCICES
IN THE PHYSICAL EDUCATION CLASS

Gavriluţ Georgiana 1
Moraru Cristina Elena2
Tomozei Răzvan Andrei 3
Toader Neonila Gabriela4
1,2,3,4
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, România

Keywords: physical education, rhythmic gymnastics, motric capacity


Abstract
Rhythmic gymnastics is a means of developing the objectives of physical education, becoming
part of the school curriculum. The purpose of this paper is to optimize the educational process of
physical education in regards to middle school students through the use of specific methods from
rhythmic gymnastics. The teaching experiment was undertaken at the „Emil Racoviță” High School
from Iași, where two groups of 22 girls each were formed, one as witness group and one as the
experiment group. Specific methods from rhythmic gymnastics were used during the sports
ensemble class for the experiment group, but not for the witness group. The experiment was carried
over a 7-month period. In order to asses the motricity level the following tests there were applied:
the Matorin test, ambidexterity tests, motric memory tests and an applicative course. The results:
Upon interpreting the date we noticed a difference of 1.21 points between the two groups while
testing the motricity memory, 0.50 points when testing ambidexterity, 1.91 points for the applicative
course and 40 degrees on the Matorin test, all in favor of the experiment group. In conclusion, we
noticed that the experiment group had an improvement in the coordination and physical
conditioning capacities as a consequence of using specific rhythmic gymnastics exercises.

ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA UNOR EXERCIȚII SPECIFICE GIMNASTICII


RITMICE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Gavriluţ Georgiana 1
Moraru Cristina Elena2
Tomozei Răzvan Andrei 3
Toader Neonila Gabriela4
,12,3,4
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
Cuvinte cheie: educație fizică, gimnastică ritmică, capacitate motrică
Rezumat
Gimnastica ritmică, reprezintă un mijloc de dezvoltare a obiectivelor educaţiei fizice,
devenind parte din programa şcolară. Scopul acestei lucrări este de a optimiza procesul instructiv-
educativ al educației fizice, la elevii din ciclul gimnazial, prin utilizarea mijloacelor specifice
gimnasticii ritmice. Experimentul pedagogic constatativ a fost realizat la Colegiul Național „Emil
Racoviță” Iași, unde s-au constituit două grupe de câte 22 fete, formând o grupă martor şi o grupă
experiment. La grupa expriment s-au introdus mijloace specifice gimnasticii ritmice în ora de
ansamblu sportiv, iar grupa martor a lucrat fără a folosi mijloace specifice gimnasticii ritmice.
Experimentul s-a desfășurat pe o perioadă de 7 luni. Pentru a se putea aprecia nivelul motric al
elevelor au fost aplicate următoarele teste: testul Matorin, testarea ambidextriei, testarea memoriei
motrice și un traseu aplicativ. Rezultate: În urma interpretării datelor se observă o diferență de 1.21
puncte între cele două grupe la testarea memoriei motrice, de 0.50 puncte la testarea ambidextriei,
de 1.91 puncte la traseul aplicativ și de 40° la testul Matorin, toate în favoarea grupei experiment. În
concluzie, putem observa că grupa experiment a avut o îmbunătățire a capacităților coordinative și
condiționale, în urma utilizării exercițiilor specifice gimnasticii ritmice.

25
THE GAME - A FACTOR FOR THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS
WITHIN TOURISM ACTIVITIES

Grosu Maria1
Onoi Mihail2
Mindrigan Vasile3
Lungu Ecaterina4
1,2,3,4
State University of Physical Education and Sport, Republic of Moldova

Keywords: game, socialization, tourism activities, group, skills, development

Abstract
Adolescence represents the transition stage, in which young people feel the need to have as
many friends as possible, to be part of some groups in which they find their own interests, tend to be
appreciated by others, being dependent on others. These needs are reflected in the tourism activities,
which have the role of optimizing the development process of both the physical and as well as of the
adolescent psych. The game represents a way of socializing for young people, having an essential
role in their development, due to the interaction with other teenagers. These are an essential attribute
of any tourism activity, being practiced by all ages including teenagers. During the tourism activities
(including tourism marches) various games are held, which aim to strengthen group relationships,
socialization, manifestation of personal qualities, the desire to win etc., while helping teenagers to
achieve, to become acquainted and relax after a day of hiking. The purpose of the research consists
in establishing the role of the games realized in the tourist activities (tourism marches) on the
socialization of adolescents. Research objectives: 1. The study of the specialized literature on the
game socializing factor of adolescents in the tourism activities. 2. Realization of games in the
tourism activities. 3. Establishing the role of games on the adolescents' socialization. The following
research methods were used to achieve the objectives: the analysis of the scientific-methodological
literature; pedagogical observation. During the years 2018-2019, several tourism activities were
carried out with adolescents (30 in number) from two institutions, Chisinau, which were based on
the development of several types of games. Thus, in the two realized tourism marches were carried
out several games, such as: dynamic games, intellectual, knowledge, demonstration of leadership
skills, etc. These allowed the teenagers to spend good their free time, with the involvement of all
participants, acquiring useful skills: observation, communication, exploitation, socialization, etc.
The games conducted with the teenagers were not only a form of leisure, but also a method, which
the adolescents participating in these tourism activities discovered certain new things in a funny
way, met the colleagues within the group, making even new friends. At the same time, games also
played an essential role both from a cognitive and affective point of view, as well as physically one.
The games conducted with the teenagers, had a major impact on them, by the fact that all young
people participated, including the shy ones who were initially skeptical about their participation.
Finally, among the teenagers, new friends were bound between the members of the groups, they got
to know each other better as a team, all of this being done in a pleasant process. Due to the tourism
activities carried out, which involved the game, adolescents socialized more by forgetting
technologies, became more open and free, also developed their motor skills and abilities.

26
THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT TEACHER IN ROMANIAN SPACE

Liușnea Cristian Ștefan


”Dunărea de Jos” University of Galati, Romania

Keywords: didactic activity, Physical education teacher, school, Romanian space

Abstract
In the honor of year of the teacher, we thought it would be interesting to carry out a study on
the role and responsibility of the physical education and sports teacher, in the formation of the
student's personality. Unfortunately, in the Romanian mentality, the physical education teacher and
implicitly the discipline, are related to the playful activities of life (Bain, 1990), so that their role in
the didactic activity of the Romanian school is minimized, in the absence of the effort to understand
correctly its objectives, although they are defined in the specialized school programs (curriculum
scholar) and documents. Assimilated to the of the teaching staff, with full rights, as the other
teachers, the physical education teacher can also be a director, a member of the boards of directors,
a school director or an inspector, so that his role and responsibilities increase, and he must adapt
permanently to the changes that may occur in their own activity (Keay, 2006). Starting from the
complexity of the field of physical education, the specialists believe that this can be defined from
the following perspectives: of the theory of action, as a motor-biological activity; of didactics, as an
instructive-educational process; of systems theory, as a system of concepts and actions; of education
management, as a form of organization; of sociology, as a factor of socio-cultural integration. These
perspectives also define the role and responsibilities of the teacher of physical education in school,
so that we speak not only of the physical training hours, which are based on the learning of the
motor act, but also the methodology of teaching learning, focused on student-centered strategies,
with character "Active learning" , adapted to age particularities, the predominant type of intelligence
(Gardner, 1983), learning rhythm, biological development differentiated according to sex but also
regarding the interest oriented towards different objectives according to sex, etc. (Derry, 2002).
Moreover, the physical education teacher can offer, through the didactic activity, correctly oriented,
solutions to the problems that the young people face today - sedentarism, various addictions
(alcohol, tobacco, drugs), verbal and physical violence, depression, marginalization, etc. The
conclusion of paper is that through a correct design, the content of the physical education activity in
the school, which takes into account the changes in all areas of society, the efficient management of
the teaching act, from setting the objectives to reaching them, the physical education teacher can
contribute to the achievement with success of the role of physical education (Krüger, 2012). This is
all the more important because the specific activity, within the physical education lesson,
compensates for the other didactic activities that are predominantly sedentary.

ROLUL ȘI RESPONSABILITATEA PROFESORULUI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI


SPORT ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

Liușnea Cristian Ștefan


Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România

Cuvinte cheie: activitate didactică, profesor de educație fizică, școală, spațiu românesc

Rezumat
În anul omagial al cadrului didactic, ne-am gândit că ar fi interesant să realizăm un studiu
privind rolul și responsabilitatea profesorului de educație fizică și sport în formarea persoanalității
elevului. Din păcate, în mentalitatea românească, profesorul de educație fizică și implicit disciplina,
sunt relaționate cu activitățile ludice ale vieţii (Bain, 1990), astfel că rolul acestora în cadrul

27
activității didactice din școala românească este minimalizat, în absența efortului de a înțelege corect
obiectivele acesteia, deși ele sunt definite în programele (curriculum) şi documentele școlare de
specialitate. Asimilat corpului profesoral, cu drepturi depline, ca şi ceilalți profesori, profesorul de
educație fizică poate fi şi el diriginte, membru în consiliile de administraţie, director de şcoală sau
inspector, astfel că rolul și responsabilitățile acestuia cresc, iar el trebuie să se adapteze permanent
schimbărilor care pot interveni în propria activitate (Keay, 2006). Plecând de la complexitatea
domeniului Educație fizică, specialiștii cred că aceasta poate fi definită din următoarele perspective:
a teoriei acţiunii, ca activitate motrică-biologică; a didacticii, ca proces instructiv-educativ; a teoriei
sistemelor, ca sistem de concepte şi acţiuni; a managementului educaţiei, ca formă de organizare; a
sociologiei, ca factor de integrare socio-culturală. Aceste perspective definesc de fapt și rolul și
responsabilitățile profesorului de educație fizică școlară, astfel că vorbim nu doar de orele de
pregătire fizică, ce au la bază învățarea actului motric, ci și metodologia de predare învățare, axată
pe strategii centrate pe elevi, cu caracter activ-participativ, adaptate la particularități de vârstă, tipul
predominant de inteligență (Gardner, 1983), ritm de învățare, dezvoltarea biologică diferenţiată în
funcţie de sex ci şi în ceea ce priveşte interesul orientat spre obiective diferite în funcţie de sex etc.
(Derry, 2002). Mai mult, profesorul de educație fizică poate oferi prin intermediul activității
didactice, corect orientate, soluții la problemele cu care se confrunta tinerii astăzi – sedentarism,
dependențe variate (alcool, tutun, droguri), violență verbală și fizică, depresii, marginalizare etc.
Concluzia lucrării este că printr-o proiectare corectă, a conţinutului activităţii de educaţie fizică în
şcoală, care să ţină seama de schimbările din toate domeniile societăţii, gestionarea eficientă a
actului didactic, de la stabilirea obiectivelor până la atingerea lor, profesorul de educaţie fizică poate
contribui la îndeplinirea cu succes a rolului educaţiei fizice (Krüger, 2012). Acest lucru este cu atât
mai important deoarece activitatea specifică, din cadrul lecţiei de educaţie fizică, compensează
celelalte activităţi didactice care sunt preponderent sedentare.

STUDY ABOUT THE INFLUENCES OF SPORT GAMES ON OPTIMIZING THE


INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND GROUP COHESION AT
SECONDARY GRADE CLASSES

Lupu Gabriel-Stănică
„Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: cohesion, sport games, sociology, secondary grade, school

Abstract
In the development psychology field, the researches done so far show different and variable
conception about friendship, support and human quality during the life. In this paper we intend to
analyse the interpersonal relationships at the secondary grade level from two different perspectives,
also checking if these relations can be affected by practicing sport games. We aimed to prove the
hypothesis on which the cohesion of a group of students having multiple rejection or neutral
relations can be tightened through sport games or their derivatives. Our study was conducted on 27
students from the 6th grade, at „Ion Borcea” Highschool in Buhuși, Bacău county; the main research
methods were observations, sociometric questionnaire and the statistical method. Our study
confirmed the hypothesis and also revealed that it is important not just for the teacher, but for
anyone involved in the management of a group to know the interpersonal relations or the real leader
of that group.

28
STUDIU PRIVIND INFLUENȚA JOCURILOR SPORTIVE IN OPTIMIZAREA
RELAȚIILOR INTERPERSONALE ȘI COEZIUNEA GRUPULUI,
LA CLASELE GIMNAZIALE

Lupu Gabriel-Stănică
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Romania

Cuvinte cheie: coeziune, jocuri sportive, sociologie, gimnaziu

Abstract
In domeniul psihologiei dezvoltării, cercetările făcute până acum arată o concepție diferită și
variabilă despre prietenie, sprijin și calitatea umană în timpul vieții. În această lucrare intenționăm
să analizăm relațiile interpersonale la nivelul clasei secundare din două perspective diferite,
verificând, de asemenea, dacă aceste relații pot fi afectate de practicarea jocurilor sportive. Ne-am
propus să demonstrăm ipoteza conform căreia coeziunea unui grup de studenți cu respingere
multiplă sau relații neutre poate fi înăsprită prin jocuri sportive sau derivate ale acestora. Studiul
nostru a fost realizat pe 27 de elevi din clasa a VI-a, la Liceul „Ion Borcea” din Buhuși, județul
Bacău. Principalele metode de cercetare au fost: observațiile, chestionarul sociometric și metoda
statistică. Studiul nostru a confirmat ipoteza și a relevat, de asemenea, că este important nu doar
pentru profesor, ci pentru oricine este implicat în conducerea unui grup să cunoască relațiile
interpersonale sau liderul real al grupului respectiv.

LEVELS AND RELATIONS BETWEEN FOOT AND BODY POSTURES IN


PRIMARY SCHOOL PUPILS

Marko, Michal1
Bendíková, Elena2
1,2
Matej Bel University in Banská Bystrica; Tajovského 40, Banská Bystrica 974 01; Slovak
Republic

Key words: Foot and body postures, period of pubescence, physical and sport education,
pupils.

Abstract
The study presents partial task of research in order to point out the levels and relations
between foot and body postures in primary school pupils and within the lessons of physical and
sport education. The monitored group consisted on 12 female pupils of the eighth year of primary
school in B. Bystrica (age 13.42  0.3 years, body height 162.6  2.3 cm, body weight 49.7  2.1 kg
and body mass index 18.8  0.9). In terms of prevention, we focused on finding the levels and
relations between the foot and body postures by using standardized methods for physical and sport
education (Foot posture - Plantography and method of Index and Chippaux-Šmírak; Body Posture -
Method of Klein and Thomas modified by Mayer and Dynamic spine function (Tests of Schober,
Stibor and Otto). While comparing the levels of foot and body postures, we stated the relations
between various foot deformities (Flat foot, high arched foot) and body postures, which negatively
influenced it (Bad posture). By applying various physical programs in the lessons of physical and
sport education, the levels of foot and body postures improve after 4 weeks (Bendíková, Marko,
Rozim, Martinský, 2019). The listed study is the part of research project: VEGA 1/0519/19
“Physical activity as prevention of health of school population in Slovakia”.

29
STUDY ON THE ATTRACTIVENES OF BADMINTON GAME, IN SCHOOL
ACTIVITIES, IN PRIMARY SCHOOL

Milon Alexandra Gabriela


”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania

Keywords: badminton, children, primary school

Abstract
In the last period many children give up at sports activities, because they want to play games
on computer. From yang, children must learn to love physical activities, and learn to form a healthy
lifestyle. Badminton is a sport which is organized from biological, technical, tactical, theoretical and
psychological point of view and is based on competitive element that aims to achieve performance.
In this paper I want to study about the badminton attractiveness at children from primary school,
through different games for developing attention and coordination and through specific badminton
games. This games are important o develop emulation as much as possible in order to improve the
number of children who participate in sports activities.

STUDIU PRIVIND ATRACTIVITATEA JOCULUI DE BADMINTON, ÎN


ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE, LA COPIII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Milon Alexandra Gabriela


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Romania

Keywords: badminton, copii, învățământ primar

Abstract
Din ce in ce mai mulți copii renunță la activitățile sportive pentru a avea timp să se joace pe
calculator. Încă de mici copiii trebuie să învețe să iubească activitățile fizice pentru a-și forma un stil
de viață sănătos. Badmintonul este o disciplină sportivă organizată din punct de vedere biologic,
tehnic, tactic, teoretic şi psihologic având la bază elementul competitiv care urmărește obţinerea de
performanţe. În lucrarea de faţă mi-am propus studierea atractivității jocului de badminton la copiii
din învățământul primar, prin intermediul diferitelor jocuri pentru dezvolterea atenției și coordonării,
precum și jocuri specifice badmintonului. Acestea au rolul de dezvolta o emuluație cât mai mare în
vederea participării în număr căt mai mare de copii în cadrul activităților sportive școlare.

STUDY ON EDUCATING THE FLEXIBILITY OF THE LOWER BODY MUSCLES


OF THE STUDENTS FROM THE SPECIALIZED FACULTIES THROUGH THE
CURRICULAR PRACTICAL ACTIVITIES

Mocanu George Dănuț


“Dunărea de Jos”University, of Galati, Romania

Keywords: flexibility, students, movement amplitude, physical activities

Abstract
The physical activities corresponding to the practical disciplines – taught throughout the 3
years of study for the bachelor’s degree university cycle within the Faculty of Physical Education
and Sports of Galați – consist of various elements of the general and specific motric capacity, in
order to cope with the respective physical demands. An optimal flexibility level is facilitating and
creating favourable conditions of the force expression, of the coordination, the speed and the
30
resistance, the resulting movements being characterized by a high amplitude. The study performed
by the students of the Ist year is aimed at identifying the evolution of this complementary motric
amplitude, as a result of the direct influence exercised by the 6 practical disciplines subject to study.
The outcomes achieved – analyzed and interpreted differently gender wise – identify the limited and
sometimes insignificant progress of the main tests used in evaluating the flexibility of the lower
body muscles, thus proving that there is not any representative building-up throughout the study
performed, but only a linearity of the already existing level.

STUDIU PRIVIND EDUCAREA FLEXIBILITĂȚII TRENULUI INFERIOR LA STUDENȚII


DIN FACULTĂȚILE DE PROFIL PRIN ACTIVITĂȚILE PRACTICE CURRICULARE

Mocanu George Dănuț


Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Keywords: flexibilitate, studenți, amplitudine de mișcare, activități fizice

Rezumat
Activitățile fizice aferente disciplinelor practice - predate de-a lungul celor 3 ani de studii
pentru ciclul universitar de licență din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din Galați -
implică elemente variate ale capacității motrice generale și specifice, pentru a face față solicitărilor
fizice respective. Un nivel optim al flexibilității vine să potențeze și să creeze condiții favorabile de
manifestare a forței, coordonării, vitezei și rezistenței, mișcările rezultate fiind caracterizte de
amplitudine ridicată. Studiul întreprins pe studenții anului I vrea să identifice cum evoluează această
aptitudine motrică cu caracter complementar, ca urmare a influențelor directe exercitate de cele 6
discipline practice parcurse. Rezultatele obținute – analizate și interpretate diferențiat pe sexe –
identifică progresul limitat și deseori nesemnificativ pentru majoritatea testelor utilizate în evaluarea
flexibilității trenului inferior, demonstrând că nu sunt realizate acumulări substanțiale pe parcursul
studiului efectuat, ci doar o menținere a nivelului deja existent.

EMOTIONAL INTELLIGENCE, A DETERMINING FACTOR IN THE SCHOOL


PERFORMANCE OF THE STUDENTS
Moisescu Petronel Cristian1
Burlui Raluca Mădălina2
¹"Dunarea de Jos" University of Galati, Romania
²"Mihail Sadoveanu" Gymnasium School of Galati, Romania

Keywords: emotional intelligence, emotional skills, school performance, students

Abstract
Academic performance and adaptation of children to the demands of social life, both within
and outside the school, are a priority for both parents and teachers. The ever-changing ideals given
by the contemporary society make the intelligence gained from the study of the disciplines
contained in the school syllabus not sufficient for most of the students. There are well known cases
in which most of the brilliant students whose results during the schooling period clearly exceeded
the achievements of their colleagues will not succeed in capitalizing their intellectual potential,
professionally due to the lack of practical and social skills. There is also the reverse of this situation,
namely the students who, although modestly gifted intellectually, prove a good social adaptation to
a wide variety of contexts, being considered successful people. In their desire to overcome this
seeming paradox, the researchers introduced a number of new terms, including emotional
intelligence.

31
INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ, FACTOR DETERMINANT ÎN PERFORMANȚA
ȘCOLARĂ A ELEVILOR
Moisescu Petronel Cristian1
Burlui Raluca Mădălina2
1
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România
2
Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu“ din Galați, România

Cuvinte cheie: inteligență emoțională, aptitudini emoționale, performanță școlară, elevi

Abstract
Performanțele academice și adaptarea copiilor la cerințele vieții sociale, atât în cadrul școlii
cât și în afara acesteia constituie o prioritate atât pentru părinți cât și pentru cadrele didactice.
Idealurile mereu în schimbare date de societatea contemporană face ca inteligența căpătată din
studiul disciplinelor conținute de programa școlară să nu fie suficientă pentru cei mai mulți dintre
elevi. Sunt bine cunoscute cazurile în care cei mai mulți dintre elevii geniali a căror rezultate din
perioada şcolarizării depăşeau în mod evident reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc
valorificarea potenţialului intelectual, în plan profesional din princina lipsei deprinderilor practice şi
a celor sociale. Există şi reversul acestei situaţii, și anume elevii care, deşi modest dotați intelectual,
dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind consideraţi oameni de
succes. Din dorinţa de a depăşi acest aparent paradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi,
printre care şi inteligenţa emoţională.

STUDY CONCERNING THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN


PRIMARY SCHOOL THROUGH THE USE OF APPLICATION COURSES

Nanu Liliana
„Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Keywords: primary school, application courses, physical tests, physical capabilities

Abstract
It would seem that due to the rapid technological advances in most aspects of life, from social
interaction to work/study, people of all ages have become more sedentary, less interested in physical
effort, even though long term consequences on health are quite grim. The present paper proposes a
number of objectives which it intends to fulfill: the spread of information aimed at children in
primary school about the benefits of physical activity; the gauging of children’s physical capabilities
through the use of several controlled tests; the selection, elaboration and application of specific
research methods tailored to the age particularities of children in primary school (10-11 year olds);
analysis and interpretation of the gathered data. Between the initial and final testing, after applying
the methods of choice, notable progress towards the completion of the physical tests has been
registered, the main conclusion being that these tests can be successfully used for the purpose of the
development of children’s physical capabilities, as well as their cognitive and emotional
intelligence.

32
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA MOTRICITĂȚII COPIILOR DIN CICLUL
PRIMAR PRIN UTILIZAREA PARCURSURILOR APLICATIVE

Nanu Liliana
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România

Cuvinte cheie: ciclul primar, parcursuri aplicative, probe fizice de control, motricitate

Rezumat
Este cunoscut faptul că datorită ritmului alert al tehnologizării în toate domeniile de activitate
și mediile sociale, populația de toate vârstele a devenit comodă, sedentară, supraponderală, mai puțin
interesată de mișcare, chiar dacă consecințele pe termen lung asupra sănătății, de cele mai multe ori,
sunt devastatoare. Prezenta lucrare își propune ca obiective: informarea și conștientizarea copiilor din
ciclul primar asupra beneficiilor practicării activităților fizice; determinarea nivelului de motricitate
al copiilor prin aplicarea unor probe fizice de control; selectarea, elaborarea și aplicarea unor
mijloace specifice (parcursuri aplicative) adaptate particularităților de vârstă ale copiilor din ciclul
primar (10-11 ani); analiza și interpretarea datelor înregistrate. Între testările inițiale și testările finale,
după aplicarea mijloacelor selectate, s-au evidențiat progrese notabile la toate probele fizice testate,
principala concluzie fiind aceea că parcursurile aplicative pot fi folosite cu succes la colectivele de
copii din ciclul primar pentru dezvoltarea motricității acestora, beneficiile fiind majore atât în ceea ce
privește dezvoltarea motricități, dar și asupra inteligenței cognitive și emoționale a copiilor de 10-11
ani.

EXPECTATIONS ABOUT SPECIFIC TRAINING IN PHYSICAL ACTIVITIES IN


NATURAL ENVIRONMENT IN THE BACHELOR’S DEGREE IN PRIMARY
SCHOOL TEACHING

Peñarrubia-Lozano, Carlos1;
Castellar-Otín, Carlos2;
Pradas-De la Fuente, Francisco2.
1
Faculty of Education, University of Zaragoza.
2
Faculty of Human and Education Sciences, University of Zaragoza.

Key words: Teacher qualifications, Higher education, physical activities in natural


environment, self-learning.

Abstract
The participation of students in teaching and evaluation processes is essential to develop
their learning. This work shows the opinion on the specific training in physical activities in natural
environment of the Teaching in Primary Education Students of the Faculty of Education (University
of Zaragoza). 208 students (74 men and 134 women) were surveyed voluntarily during the 2019/20
academic year. They were students of the two subjects whose contents were object of the survey.
The questionnaire used contained a 5-point likert scale. The students answered about the influence
of these activities on the acquisition of personal, prosocial and training competencies. The highest
scores in transversal competencies corresponded to student involvement (4.41 ±,744), teamwork
(4.38 ±,758) and research on the practice itself (4.22 ±,761). Furthermore, respect (4.59 ±,638) and
cooperation (4.56 ±,603) were the most valued personal competencies. These issues should serve to
guide teachers to redirect a better methodology in their subjects. This work can be extrapolated to
any university institution with specific teaching on physical activities in natural environment.

33
SOCIAL RELATIONSHIPS TRANSFORMATIONS DURING KILIMANJARO
TREKS, 2005-2019

Raspaud Michel
Grenoble Alpes University, France

Keywords: Kilimanjaro - Trek - International tourism - Intercultural - Socio-economy

Abstract
It is during the 1970s and 1980s that adventure tourism is developing which invites the
clientele, generally well-off, to travel by foot (Passavent, 1996). Trekking is quickly combined with
the ascent of low mountain peaks, and the first specialized travel agencies are formed. The
destinations are in the Alps, where travel logistics are easy to organize due to the existence of
refuges that allow roaming. Soon, other more distant destinations are issued in tourism: the locations
must then be rigorous in order to offer customers the change of scenery and the meeting of other
cultures, sports activity (walking and climbing), as part of an organized tour where the hazard must
be reduced. During the 1980s and 1990s, this adventure market is expanding and many travel
agencies are created, oriented to certain destinations. It is in this context that the great summits of
the continents were somehow put in tourism: Mont Blanc, Kilimanjaro, Aconcagua, Everest, etc.
The communication arose from the participation in four treks in Kilimanjaro (5895 m, Tanzania) in
fifteen years (2005-2019). It is a question of analyzing the management, by the travel agencies, of
the relations between Western (here French) clienteles and the local workers, within the framework
of an intercultural relation (D'Iribarne, 1989; Rey, 2017), hierarchical workers into three distinct
subgroups: guides, cooks, porters. It will be evident how, over this period, the management of the
crucial issue of tips has evolved over time from the field of adventure to that of written formulation
/ formalization. We will analyze the socio-logical (economic and cultural) that led to this evolution,
in the context of international competition, the global evolution of North-South relations, the
development of international tourism, ethical, responsible and united, materialized by different
charters expressing these values.

STUDY ON IMPROVEMENT OF DISTRIBUTIVE ATTENTION BY USING MOVEMENT


GAMES FOR 3RD GRADE STUDENTS

Sava Mihai Adrian


”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania

Keywords: distributive attention, movement games

Abstract
Within the school, the child is modeled under all aspects: physical, intellectual, moral,
aesthetic, starting from the earliest ages, the school years being defining for his personality
formation, now realizing the need for his socialization and preparing for integration in the society.
Therefore, the latest resources must be used in order to make the process of motor skills training
optimal. That is why I propose myself to study various aspects regarding the improvement of the
distributive attention to the children of the third grade, so that we can draw important conclusions
for the educational instructional process.

34
STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ATENŢIEI DISTRIBUTIVE PRIN
FOLOSIREA JOCURILOR DE MIŞCARE LA ELEVII DE CLASA A III-A

Sava Mihai Adrian


Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România

Keywords: atenție distributivă, jocuri de mișcare

Abstract
În cadrul școlii, copilul se modelează sub toate aspectele: fizic, intelectual, moral, estetic,
începând încă de la cele mai fragede vârste, anii școlii fiind definitorii pentru formarea personalității
sale, acum realizându-se socializarea și pregătirea lui pentru integrare în societate. De aceea trebuie
folosite cele mai noi resurse pentru ca procesul de formare a însușirilor motrice să fie optim. De
aceea îmi propun să studiez diverse aspecte privind îmbunătățirea atenției distributive la copiii de
clasa a III-a, astfel încât să putem extrage concluzii importante pentru procesul instructiv educativ.

THE BADMINTON GAME IN THE MOTOR TRENING OF STUDENTS FROM


UNIVERSITIES WITH MEDICAL PROFILE

Stan Marian
State University of Medicine "Nicolae Testemitanu" from Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: students, doctors, higher education, motor training, badminton, sports sections

Abstract
In the last years, in the Republic of Moldova the education system has undergone a series of
reforms at all levels, including at the higher education level. Thus, the Education Code came into
force, which requires a series of interventions in the content of the training of the specialists in
higher education institutions. For example, the period of studies was essentially reduced for several
fields and specialties, and the share of several study disciplines also changed in the curricula. This is
also characteristic for universities with a medical profile, where a series of modifications of the
curricula have also been undertaken. In our case we will refer to the "physical education" discipline,
which comes to ensure a good motor training of the students of the medical institutions, which is
absolutely necessary for the future specialists of this field. According to the curricula in the
"physical education" discipline, only two hours per week and only the first two semesters are
provided, i.e. only for the first year students. It is obvious that this volume of motor activities is
insufficient to ensure the necessary physical training for future medical staff. In this respect, the
students of the State University of Medicine "Nicolae Testemitanu" were offered to attend the
badminton sports sections within the university sports buildings three times a week for two
academic hours for each training. After the enrolment and active participation of students in
organized sports sections, it has been clearly demonstrated that practicing this kind of sport is a very
effective one which is primarily about increasing the level of motor training of students, which is
absolutely necessary for their future professional activity.

35
STUDY ON THE EVOLUTION OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Stegariu Vlad-Ionuț1
Muntianu Vlad Alexandru2
Martinaș Florentina Petruța3
1,2,3
Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

Keywords: physical education, sport, children, anthropometric, evolution

Abstract
In the pre-pubertal period, motility is influenced by the growth process. The whole biomotric
potential is mobilized and enters into an adaptive process. Accelerating the growth of the limbs in
length relative to the trunk causes a cartoon type appearance of the individual. Thus, the role of
physical education is vital to bring quality to the development process. During this period, most of
the sports specific skills are learned and the main motor qualities are developed as well. The
purpose of this study is to observe the qualitative evolution of the anthropometric indices of the
primary cycle students. The measurements were made in 2 consecutive school years, the third and
the fourth grade. The main indices we analyzed were: BMI and the Proportionality Index because,
the data obtained can establish a diagnosis of the qualitative evolution of the students in the primary
cycle.

STUDIU PRIVIND EVOLUȚIA INDICILOR ANTROPOMETRICI LA ELEVII DIN


CICLUL PRIMAR

Stegariu Vlad-Ionuț1
Muntianu Vlad Alexandru2
Martinaș Florentina Petruța3
1,2,3
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Cuvinte cheie: educație fizică, sport, copii, antropometric, evoluție

Abstract
In perioada antepubertară motricitatea este influențată de procesul de creștere. Intreg
potențialul biomotric este mobilizat și intră într-un proces adaptativ. Accelerarea creșterii în
lungime a membrelor față de trunchi provoacă un aspect caricatural al individului. Astfel, rolul
educației fizice este vital pentru a aduce calitate procesului de dezvoltare. In această perioadă se
invață majoritatea deprinderilor specifice ramurilor sportive și se dezvoltă deopotrivă și principalele
calități motrice. Scopul acestui studiu este de a observa evoluția calitativă a indicilor antropometrici
a elevilor de ciclul primar. Măsurătorile au fost efectuate în 2 ani școlari consecutivi, clasa a III-a și
clasa a IV-a. Indicii principali pe care i-am analizat au fost: IMC și Indicele de proporționalitate
deoarece, datele obținute pot stabili un diagnostic al evoluției calitative a elevilor din ciclul primar.

36
STUDY ON THE OPINION OF THE SPECIALISTS REGARDING THE
COGNITIVE, MOTOR AND EMOTIONAL DEVELOPMENT THROUGH PROGRAMS
OF ACTIVITIES SPECIFIC TO THE EXPERIENTIAL EDUCATION

Stoica Leonard1
Bădău Dana2
1
Dunărea de Jos Univerity of Galati, Romania
2
University of Medicine and Pharmacy, Targu Mureș Romania

Keywords: experiential education, physical education, extracurricular activities, specialist

Abstract
The aim of the study is to highlight the aspects regarding the involvement of the specialists in
the field of physical education and sport, in the alternative educational programs as well as how they
can influence the development of the students in the primary and secondary school in three
directions: cognitive, motor and emotional. The aim was to identify the level of their involvement in
promoting the specific activities of non-formal education. At the same time, we identified the level
at which they are implemented for the activities specific to the experiential education in the school
program, by introducing them as an option to the school decision, but also their need and
importance. The autonomous role of the modern teacher, that of orienting and stimulating the
curiosity and spontaneous interest of the students for discovery, represented another direction. The
research was conducted during the 2017-2018 school year, by a number of 104 specialists, using the
questionnaire method. It comprised a number of 8 items with closed response, using the Likert scale
from 1 to 5. The results highlighted the need to introduce in the curriculum of school subjects of an
experiential character, which respect the principle of continuity, in proportion of over 82%. From
the point of view of the advantages of cognitive, motor and emotional nature offered by the specific
activities, the specialists in the field of pre-university education have confirmed over 92%, the
importance of the balance between formal and non-formal education, in the school setting.
institutionalized. The conclusion of the research presents again the need to promote the priorities of
development and modernization of the system of continuous training of the teaching staff in the
direction of promoting the transdisciplinary skills and of the new teaching methods.

STUDIU ASUPRA OPINIEI SPECIALIȘTILOR CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA


COGNITIVĂ, MOTORIE ȘI EMOȚIONALĂ PRIN PROGRAME DE ACTIVITĂȚI
SPECIFICE EDUCAȚIEI EXPERIENȚIALE

Stoica Leonard1
Bădău Dana2
1
Dunărea de Jos Univerity of Galati, Romania
2
University of Medicine and Pharmacy, Targu Mureș Romania

Cuvinte cheie: educație experiențială, educație fizică, activități extracurricular, specialist

Rezumat
Studiul are ca obiectiv evidențierea aspectelor privind implicarea specialiștilor din domeniul
educației fizice și sportului, în cadrul programelor educaționale alternative precum și modul în care
acestea pot influența dezvoltarea elevilor din ciclul primar și gimnazial pe trei direcții: cognitivă,
motrică și emoțională. S-a urmărit identificarea nivelului de implicare a acestora în promovarea
activităților specifice educației non-formale. Totodată am identificat nivelul la care sunt
implementate activităților specifice educației experiențiale în programul școlar, prin introducerea
acestora ca opțional la decizia școlii, dar și necesitatea și importanța acestora. Rolul autonom al
profesorului modern, acela de a orienta și stimula curiozitatea și interesul spontan al elevilor pentru

37
descoperire, a reprezentat o alta direcție abordată. Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul anului
școlar 2017-2018, pe un număr de 104 specialiști, folosind metoda chestionarului. Acesta a cuprins
un număr de 8 itemi cu răspuns închis, utilizând scala Likert de la 1 la 5. Rezultatele au evidențiat
necesitatea introducerii în planul de învățământ a unor discipline școlare cu caracter experiențial,
care să respecte principiul continuității, în proporție de peste 82%. Din punct de vedere al
avantajelor de natură cognitivă, motrică și emoțională pe care le oferă activitățile specifice,
specialiștii domeniului din sistemul de învățământ preuniversitar au confirmat în proporție de peste
92%, importanța echilibrului între educația formală și cea non-formală, în cadrul școlar
instituționalizat. Concluzia cercetării ne prezintă încă o dată necesitatea promovării priorităților de
dezvoltare și modernizare a sistemului de formare continuă a personalului didactic în direcția
promovării abilităților transdisciplinare și a noilor metode de predare

THE DIET OF SCHOOL CHILDREN, BETWEEN THEORY AND REALITY

Tanasă Raluca Anca1


Moraru Cristina Elena2
Tomozei Andrei- Răzvan³
Toader Neonila Gabriela4
1,2,3,4
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

Keywords: obesity, diet, nutritional balance, health

Abstract
The health state of school population in Romania and the prevention of obesity-driven
diseases represent a desideratum of the current period. The purpose of this study was to identify the
overweight cases among students, characteristics related to diet issues, as well as its main causes.
The research was conducted on a sample of 50 students (30 girls and 20 boys), aged between 9 and
12, from a middle school in Iaşi (urban area). The following measurements were applied: the
evaluation of bodyweight by calculating the body mass index (BMI), by measuring the abdominal
girth and by applying a food intake questionnaire. After interpreting the results, we have concluded
as follows: 26 subjects (52%) out of 50 are included in the category of moderate underweight, 14
subjects (28%) have a normal weight, while 10 subjects (20%) in the category of moderate excess
weight (overweight). Concerning abdominal girth, 13 subjects (26%) record values between 50 and
59 cm, 25 subjects (50%): 60 and 69 cm, 8 (16%): 70 and 79 cm and 4 (8%): 80 and 89 cm.
Outcomes highlight that food intake issues are quite common among kids, obesity is an important
health problem and its prevalence has been increasing worldwide. As a general conclusion, we wish
to underline the importance of identifying obesity in school age (focusing on early diagnosis) and of
implementing of prevention methods.

38
ALIMENTAŢIA COPIILOR ŞCOLARI, ÎNTRE TEORIE ŞI REALITATE

Tanasă Raluca Anca1


Moraru Cristina Elena2
Tomozei Andrei- Răzvan³
Toader Neonila Gabriela4
1,2,3,4
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Cuvinte cheie: obezitate, alimentaţie, echilibru nutriţional, sănătate

Rezumat
Starea de sănătate a populaţiei şcolare din Romania, cât şi prevenţia afecţiunilor generate de
către obezitate reprezintă un deziderant al perioadei actuale. Scopul acestui studiu a fost acela de a
identifica cazurile de supraponderalitate în rândul elevilor, caracteristici legate de de problemele de
alimentaţie, precum şi principalele cauze ale acesteia. Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de
50 de elevi (30 fete şi 20 băieţi), cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani de la o şcoală gimnazială din Iaşi
(mediul urban). Măsurătorile aplicate au constat în: evaluarea greutăţii corporale prin: calcularea
indicelui de masă corporală (IMC), măsurarea circumferinţei abdominale şi aplicarea unui
chestionar de frecvenţă alimentară. În urma interpretării rezultatelor am constatat că: un număr de
26 de subiecţi (52%) din 50 se încadrează la categoria¸ insuficienţă ponderală moderată, 14
subiecţi (28%) se încadrează la categoria¸ greutate normală, iar 10 subiecţi (20%) la categoria¸
exces ponderal moderat (supraponderal). În ceea ce priveşte perimetrul abdominal, un număr de 13
subiecţi (26%) înregistrează valori între 50-59 cm, 25 subiecţi (50%): 60-69 cm, 8 (16%): 70-79 cm
şi 4 (8%): 80-89 cm. Rezultatele evidenţiază faptul că problemele de alimentaţie sunt des întâlnite la
copii, obezitatea fiind o importantă problemă de sănătate, prevalenţa ei fiind în creştere în întreaga
lume. Ca şi concluzie generală, dorim să subliniem importanţa identificării obezităţii la vârsta
şcolară (axarea pe perioade mai timpurii ale vieţii) şi implementarea unor măsuri de prevenţie.

DIFFERENCES IN BODY COMPOSITION BETWEEN PHYSICALLY INACTIVE


PEOPLE AND STUDENTS OF FACULTY OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION

Toskić Lazar1
Stanković Veroljub2
Toskić Dragan3
1,2,3
University of Priština – Kosovska Mitrovica, Dositeja Obradovića bb, Leposavić 38218, Serbia

Keywords: Body composition, physically inactive people, students, Faculty of sport and
physical education

Abstract
The research aim is to identify differences in body composition between physically inactive
persons and students of the Faculty of sport and physical education. The sample consisted of 32
people (16 men and 16 women) with an average age of 24.6 ± 3.3 years. Body composition
measurements were performed using bioelectrical impedance (BIA) method using an electric scale,
bioimpedance (In Body 720). The MANOVA and t-test results showed that there were no
statistically significant differences in body composition between physically inactive persons and
students of the Faculty of sport and physical education (F = 0.778; p = 0.595). The obtained results
could indicate the shortcomings of the curriculum at the Faculty of sport and physical education,
whose contents, intensity and/or volume do not sufficiently stimulate the student body, as well as
the failure of students to fulfil extracurricular obligations and their poor health habits.

39
SPORT AND MOTOR PERFORMANCE

STUDY REGARDING HOW MUCH PHYSICAL TRAINING IS USED IN AN


ANNUAL CYCLE IN JUNIOR WRESTLERS

Ababei Radu
”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania

Keywords: wrestling, physical training, juniors

Abstract
The wrestlers' training, at any level, aims to gradually and continuously increase their bio-
psycho-motor, to achieve elite performances. This research aims to observe which are the most
effective means for the development of motor skills used the most during the training of juniors.
Also, the research tries to find the most direct links between the motor skills of young wrestlers and
the technical mechanisms of the procedures used during the athletic confrontations. This study starts
from the premise that the young wrestlers participating in competitions do not have good physical
training. For an elite performance, a determining thing is physical training, on the basis of which
difficult technical procedures and technical-tactical combinations can be performed.

STUDIU PRIVIND PONDEREA PREGĂTIRII FIZICE ÎNTR-UN CICLU ANUAL


LA LUPTĂTORII CADEŢI

Ababei Radu
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România

Cuvinte cheie: lupte, pregătire fizică, cadeţi

Rezumat
Pregătirea luptătorilor de la orice nivel valoric, urmăreşte creşterea în mod gradat şi continuu a
potenţialului bio-psiho-motric al acestora în vederea realizării performanţei de vârf. Cercetarea
urmăreşte să desprindă, să stabilească, mijloacele cele mai eficiente şi totodată metodele aplicate
pentru dezvoltarea calităţilor motrice, folosite cu mai multă frecvenţă în antrenamentele efectuate în
acest scop, la nivelul cadeţilor şi juniorilor. De asemenea, cercetarea urmăreşte să găsească cele mai
directe legături - corespondente între calităţile motrice ale tinerilor luptători şi mecanismele tehnice
ale procedeelor folosite în timpul confruntărilor sportive. Studiul nostru porneşte de la premisa, că
în concursurile rezervate tinerilor luptători nu se constată o pregătire fizică bună la toate categoriile
de greutate Pentru realizarea marii performanţe, un lucru important şi determinant constă în
pregatirea fizică, pe fundalul căreia se pot executa în concursuri de mare anvergură procedee tehnice
şi combinaţii tehnico - tactice de mare dificultate.

40
STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF THE UNSTABLE SURFACES TO
DYNAMIC AND STATIC BALANCE IN YOUNG HANDBALL PLAYERS

Acsinte Alexandru1
Costea Liana Maria2
1
”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania
2
„1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania

Keywords: echilibru, handbal, suprafețe instabile

Abstract
The balance sense is a complex process ment to mentain the gravity body centre inside the
sustaining surface in a certain senzorial circumstance. The balance sense is one of the neuro-kinetic
factors among body motor control and coordination wich has the role of adjusting the body and the
limbs dynamic and movements. In playing games for instance, the timming i sone of the most
important components in order to realise the main goals of the game, also to coordinate the own
actions with team mates and oponnents. Kinestezic diferentiation process is one the main important
parts in all sports, improving the athlete capacity in order to imitate, reproduce in smalest details
some movements or react very quikly to any practical reaction from the field. The results of the
present study will contribute to selection of some of the most efficient exercices on the unstable
surfaces, in order to improve the dynamic and static balance indicators and, at the same time, to
select the most effective balance tetsto evaluate the above mentioned parameters.

STUDIU PRIVIND ROLUL SUPRAFEȚELOR INSTABILE ÎN INFLUENȚAREA


ECHILIBRULUI STATIC ȘI DINAMIC LA JUNIOARE III ÎN HANDBAL

Acsinte Alexandru1
Costea Liana Maria2
1
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România
2
Univiversitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

Cuvinte cheie: echilibru, handbal, suprafețe instabile

Rezumat
Echilibrul este un proces complex prin care se realizează menținerea centrului de greutate a
corpului deasupra poligonului de susținere într-un anumit context senzitivo-senzorial. Alături de
coordonare și control, echilibrul face parte din procesul neuro-kinetic denumit „controlul motor”
care poate fi definit ca „abilitatea de a realiza ajustări posturale dinamice și a regla mișcările
corpului și membrelor ”. În jocurile cu mingea, de exemplu în jocul cu capul din fotbal sau în tip-
in-ul din baschet “timing-ul (sincronizare) corect are un rol fundamental pentru a duce la bun-
sfârșit acțiunea jocului, aşa cum trecerea într-un spațiu liber de adversari cere fie o vedere periferică
dezvoltată (capacitate de orientare spațială) care reușește să pună în acel spațiu tovarăși de joc, fie o
bună sincronizare (“timing” – capacitate de orientare temporală). Capacitatea de diferențiere
chinestezică intervine in mod decisiv in toate sporturile care implică adaptarea unor posturi sau
imitarea unor elemente sau procedee, la fel ca și in cele care fac obiectul unei abordări estetice, in
măsura in care ea condiționează precizia și eleganța mișcării sau a exercițiului respectiv. Ea
determină nivelul accelerării segmentelor corporale. Rezultatele cercetării de față urmăresc
confirmarea testelor și exercițiilor utilizate în demersul nostru. Prin experimentul realizat se
urmărește selecționarea unor mijloace aplicate pe grupa de experiment, precum și a unei baterii de
teste utilizate în experiment și realizarea unui program de pregătire corespunzător.

41
COMPARATIVE STUDY REGARDING DE CENTRE BACK PLAYERS
EFICIENCY AT FIRST 4TH PLACES IN ”WECH” FRANCE – 2018

Acsinte Alexandru1
Costea Liana Maria2
1
”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Romania
2
„1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania

Key words: Handball, centre back player, eficiency, European Championship.

Abstract
In this study we try to emphases the importance of the centre backs players during important
competitions, especially during the final matches. According to this we will present the different
strategies of a different teams in order to use special players in this positions or they try different
strategies with different players. Some results will show that efficiency on this position can be in
between 22% and 46%, but the ration between shots and scored goals could be very interesting.

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE EFICIENȚA CENTRILOR COORDONATORI LA


PRIMELE PATRU CLASATE LA CAMPIONATUL EUROPEAN DE HANDBAL
FEMININ DIN FRANȚA – 2018

Acsinte Alexandru1
Costea Liana Maria2
1
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau, România
2
Univiversitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

Cuvinte cheie: Handbal, centru coordonator, eficiență, Campionat European.

Rezumat
În cadrul acestui studiu am încercat să subliniem importanța pe care o au jucătorii ce
evoluează pe postul de centru coordonator, pe parcursul unor competiții majore, în fazele finale,
respectiv, ”finala mică” și ”finala mare”. Astfel, vom vedea în ce măsură anumite echipe au
jucătoare specializate pe acest post care au avut un aport important în jocurile analizate, dar și ce
strategii au avut anumite echipe în a folosi pe postul de centru coordonator jucătoare care au evoluat
și per alte posturi în echipă. Se va observa că dinamica eficienței acestor jucătoare se încadrează
între 22% și 46%, dar raportul goluri, aruncări este interesant.

THE MEANING OF MUSICAL-RHYTHMIC EDUCATION IN THE TRAINING OF


WELLNESS AEROBICS COACHES

Aftimichuk Olga1
Poleacova Varvara2
1,2
State University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: professional training, aerobics coach, music, rhythm, coordination

Abstract
An analysis of the research of the professional activity problems of an aerobics coach shows
that basically its preparation is focused at the motor component using reproductive teaching
methods. The quality of motor activity, as one of the components of the aerobics trainer's skill,
42
depends on his musical and rhythmic training. However, in the specialized literature to this aspect is
not given sufficient attention. At the same time, the rhythmic component in the structure of the
studied activity of the trainer is system-forming, as well as for any type of human activity. This is
especially true for an aerobics trainer, whose activity involves a symbiosis of motor and speech
activity, which is manifested in pedagogical mastery, where rhythm is a fundamental factor. The
work considers the category of "rhythm" in the aspect of physiological laws, defines the place of
coordination, as a psychomotor quality, for the implementation of any activity. The significance of
musical rhythmic education for the process of training an aerobics coach in a university education
system is substantiated. The system of classes of this discipline is aimed at developing students'
skills of complex coordination, which defines an integrated management of the coach’s actions and
the actions of his students. The content of musical rhythmic education is presented from the
standpoint of psychophysiological processes. Means of the discipline under discussion are referred
to the areas of physical education (basic gymnastics, rhythmic gymnastics, aerobic gymnastics) and
arts (music, dance, musical rhythmic games). There is presented general and particular tasks of
musical rhythmic education.

THE RATING OF PERCEIVED EXERTION PREDICTS PERFORMANCE LOSS


AND PHYSIOLOGICAL DEMAND IN VERTICAL JUMP SESSION UNTIL
VOLUNTARY FAILURE

Arsenijevic Radenko
Igor Ili2
Veroljub Stankovi3
1,2,3
Faculty of sport and physical education, University of Prishtina, Leposavić, Serbia

Keywords: Countermouvement jump, heart rate, fatigue, monitoring power exercise

Abstract
The aims of this study were (a) to assess the ability of the rating of perceived exertion (RPE)
to predict performance loss (i.e. percent of drop in height relative to maximal height) of vertical
jump session until voluntary failure, and (b) to determine the ability of RPE to describe the
physiological demand of this session via heart rate monitor. Ten healthy men performed vertical
jumps (counter-movement jump) until voluntary failure. Before session start maximal jump height
for every subject was determined. Heart rate and RPE, separately for legs (RPE legs) and for breath
(RPE breath), were recorded every ten jumps throughout the sessions. RPE legs was used for
predicting performance loss, and RPE breath was used for predicting heart rate. The number of
vertical jumps performed was also recorded. Voluntary failure was when subject reported number
ten for RPE legs. Results have shoved that RPE legs and performance loss have 99,4% of same
variance ( =0,994; p<0,000), and RPE breath explains 94,9% heart rate variance ( =0,949;
p<0,000) in vertical jump session until voluntary failure. The findings suggest that RPE legs have
the ability to predict performance loss in vertical jump session until voluntary failure, and RPE
breath can also describe the physiological demand in same session.

43
STUDY REGARDING THE USE OF SPECIFIC BASKETBALL TRAINING
GAMES DURING THE SEVENTH GRADE PHYSICAL EDUCATION LESSON

Ciocan Vasile Cătălin


"Vasile Alecasandri" University of Bacau, Romania

Keywords: basketball, pupils, game, physical education

Abstract
The continuous development of the "sports" phenomenon (competitions, media, sponsors,
local community, etc.) makes the number of official games to greatly increase in a year, the players
in the dominant national teams getting to perform in around 80-85 official games per season
(national championships, continental/European cups, national team). This is added to the
characteristics of the game, which is starting more and more to be based on an almost permanent
physical contact, and increased effort. A player rarely gets to perform more than 7-8 minutes
continuously in the court and more than 22-25 minutes in a game. Studies show that basketball is
performed faster than before, with 50-55% of the shots are scored after 12-15 seconds of possession,
during fast break or offensive transition. Generally, aggressive attacks are performed at the end of a
quarter or game, when the team wants to control the score/time ratio. If one takes into consideration
all the tendencies presented above, one realizes that the basketball player needs new methods of
training and recovery after a game, as well as a scientific basis for their training, both for the pre-
competition and the competition period. One can see that, realistically, such a player has only 7 to
14 days of rest per year.

STUDIU РRIVIND FОLОSIRЕА JОСURILОR РRЕGĂTITОАRЕ SРЕСIFIСЕ


BАSСHЕTULUI ÎN LЕСȚIА DЕ ЕDUСАȚIЕ FIZIСĂ LА СLАSА А VII-А

Ciocan Vasile Cătălin


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: baschet, elevi, joc,educație fizică

Rezumat
Dеzvоltаrеа соntinuă а sistеmului „sроrt” (соmреtiții, mаss-mеdiа, sроnsоri, соmunitаtе
lосаlă, еtс) fасе са numărul dе jосuri оfiсiаlе într-un аn соmреtițiоnаl să сrеаsсă еnоrm, juсătоrii dе
есhiре nаțiоnаlе dоminаntе аvând сса. 80-85 jосuri оfiсiаlе ре sеzоn (саmрiоnаtе nаțiоnаlе, сuре
соntinеntаlе/еurореnе, есhiра nаțiоnаlă). Lа асеstеа sе аdаugă саrасtеristiсilе jосului, bаzаt din се
în се mаi mult ре соntасt fiziс арrоаре реrmаnеnt, рrесum și ре о intеnsitаtе sроrită а еfоrtului. Un
juсătоr аjungе rаr să еvоluеzе mаi mult dе 7-8 minutе соntinuu ре tеrеn și mаi mult dе 22-25
minutе într-un jос. Studiilе аrаtă сă jосul sе dеsfășоаră într-о vitеză din се în се mаi mаrе, iаr 50-55
% dintrе finаlizări араr duрă 12-15 sесundе dе роsеsiе, în соntrааtас sаu trаnzițiе оfеnsivă. În
gеnеrаl sе аjungе lа аtасuri limită în соndiții dе finаluri dе sfеrt sаu mесi în саrе sе dоrеștе соntrоlul
rароrtului sсоr/timр. Dасă luăm în соnsidеrаrе tоаtе tеndințеlе și саrасtеristiсilе рrеzеntаtе,
rеаlizăm сă juсătоrul dе bаsсhеt аrе nеvоiе dе арliсаrеа unоr mеtоdе nоi, dе рrеgătirе și dе rеfасеrе
duрă еfоrtul din саdrul mесiurilоr, рrесum și о bаză dе рrеgătirе fundаmеntаtă științifiс, аtât реntru
реriоаdа рrесоmреtițiоnаlă сât și реntru сеа соmреtițiоnаlă. Sе соnstаtă сă sе аjungе рrасtiс, са un
аsеmеnеа juсătоr să аibă întrе 7-14 zilе dе rераоs tоtаl ре аn.

44
STUDY REGARDING THE PROGRESS OF THE SOMATIC MEASUREMENTS
BY USING THE 10-YEAR-OLD TENNIS TRAINING METHOD

Ciuntea Lucian Mihai


"Vasile Alecsandri" University of Bacău, Romania

Keywords: Tennis 10, motor development, children

Abstract
The tennis game asks for unique physical requirements to its participants and entails a specific
set of physical qualities and skills in order to achieve a successful performance. The professional
tennis player must be a complete athlete. First of all, we start from the fact that “the current high-
performance tennis is characterized by great dynamism, quick thinking and action on the ball,
precision, refinement in the display of technique and game tactics, always offensive, deployed at the
upper limit of the human speed and endurance”. The 10-year-old tennis training method of the ITF
(International Tennis Federation) provides a solid developmental structure for 10-year-old children
and smaller players using three colour-coded stages. The red ball (75% decompressed than a
standard one): it is made of a sponge or special fibre; it is perfect for beginner children. The orange
ball (50% more decompressed than a standard ball): it is made of a material identical to the yellow
one (standard); it is quicker and bounces higher than the red one. The green ball (25% more
decompressed than a standard ball): it is very similar to the standard one, the yellow ball, but it is a
bit slower and bounces less.

STUDIU PRIVIND PROGRESUL INREGISTRAT LA MASURATORILE


SOMATICE UTILIZÂND METODA DE ANTRENAMENT TENIS 10

Ciuntea Lucian Mihai


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: Tenis 10, dezvoltare motorie, copii

Rezumat
Jocul de tenis plasează cerinţe fizice unice exponenţilor săi şi solicită o serie specifică de
calităţi şi abilităţi fizice pentru a obţine o performanţă de succes. Jucătorul de tenis profesionist
trebuie să fie un atlet complet.Vom porni mai întâi de la faptul că, ,,jocul actual de tenis de înaltă
performanţă se caracterizează prin mare dinamism, rapiditate în gândire şi acţiune la minge,
precizie, rafinament în etalarea tehnicii şi tacticii de joc, mereu ofensiv, desfăşurat la limita
superioară a vitezei şi rezistenţei umane”. Tenis10 al ITF (Federaţia Internaţională de Tenis)
furnizează o structură solidă de dezvoltare pentru jucătorii de 10 ani şi mai mici, folosind trei etape
codificate prin culori. Mingea roşie (cu 75% mai decompresată decât una standard): confecţionată
dintr-un burete sau dintr-o fibră specială, este perfectă pentru copiii începători. Mingea portocalie
(cu 50% mai decompresată decât una standard): este confecţionată dintr-un material identic cu cea
galbenă (standard); e mai iute şi sare mai înalt decât cea roşie. Mingea verde (cu 25% mai
decompresată decât una standard): este foarte asemănătoare cu mingea standard, galbenă, dar este
ceva mai lentă şi sare mai puţin.

45
STUDY ON THE EFFICIENCY OF THE ATTACK AND ÎN VOLLEYBALL AT
THE FEMALE TEAMS IN DIVISION A1

Cojocaru Adin Marian1


Cojocaru Marilena2
Grapă Florin3
1,2
Spiru Haret University of Bucharest, Romania
3”
Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: Attack, volleyball, efficiency, teams

Abstract
A basic feature of the modern volleyball game is to increase the efficiency of the attack
actions, as a form of overcoming the opponents and obtaining favorable results.The game of
volleyball offers different conditions of possession of the ball within the two game structures, which
is also reflected in the organization of the attack, so there will be a difference in the efficiency of the
attack, in favor of the attack after reception from service, which must have as a preliminary action,
the distribution of the set to certain areas, but also they must have a trajectory, which allows the
attackers to adapt to the game variables, so that they are efficient. The study through the recordings
allowed a complex analysis of the content of the actions initiated by the players of the teams, giving
us the possibility to establish correlations both dependent on the actions of their own team and of
theirs vis-à-vis the opposing team.

STUDIU PRIVINDE EFICIENȚA ATACULUI ÎN VOLEI,


LA ECHIPELE DE SENIOARE DIN DIVIZIA A1

Cojocaru Adin Marian1


Cojocaru Marilena2
Grapă Florin3
1,2
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti,, Romania
3
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Romania

Cuvinte cheie: Atac, volei, eficiență, echipe

Rezumat
O caracteristică de bază a jocului modern de volei este accentuarea eficienței acţiunile de atac,
ca formă de depăşire a adversarilor şi a obţinerii unor rezultate favorabile. Jocul de volei oferă
condiții diferite de intrare în posesia mingii în cadrul celor două structuri de joc, care se reflectă şi în
organizarea atacului, deci va exista o diferenţă în ceea ce priveşte eficienţa atacului, în favoarea
atacului după preluarea serviciului, care trebuie să aibă ca acțiune premergătoare, distribuția ridicării
către anumite zone, dar și acestea trebuie să aibă o traiectorie, care să permită trăgătorilor să se
adapteze la variabilele jocului, astfel încât să fie efieciente. Studiul prin înregistrările realizate a
permis o analiză complexă a conţinutului acţiunilor iniţiate de jucătorii echipelor, oferindu-ne
posibilitatea de a stabili corelaţii atât dependente de acţiunile propriei echipe cât şi ale acesteia vis-
a-vis de echipa adversă.

46
COMPARATIVE STUDY REGARDING THE DYNAMICS OF COMPETITION
EMOTIONS IN JUNIOR SOCCER PLAYERS

Drăgoi Cristian-Corneliu
"Vasile Alecsandri" University of Bacău, Romania

Keywords: competition, emotions, soccer, juniors

Abstract
It is well-known that during sports competitions, emotions play an important role, having
various effects on the athletes' performances. The bad management of emotions can perturb the
athletes' effort to maintain an optimal performance level. Starting from the assumption that the
dynamics of emotions varies according to the level of experience and training, but at the same time
it is influenced by certain interactions and moments during competition, the author conducted a
comparative study that would clarify this matter. The research was conducted in Piatra Neamt,
between March and May 2019, consisting in the use of the inquiry method, completed by the direct
observation during competitions of the studied aspects. The subjects were soccer players, A and B
juniors from the Ceahlăul Piatra Neamt Club, observed during the U19 and U17 Elite League
competitions, the 2018-2019 edition. The final conclusions have confirmed in large part the initial
hypothesis.

STUDIU COMPARATIV PRIVIND DINAMICA EMOȚIILOR DE COMPETIȚIE ÎN


JOCUL DE FOTBAL, LA JUNIORI

Drăgoi Cristian-Corneliu
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Romania

Keywords: competiție, emoții, fotbal, juniori

Rezumat
Este cunoscut faptul că în competițiile sportive emoțiile au un rol important, determinând
efecte diferite asupra evoluției participanților. Gestionarea necorespunzătoare a emoțiilor, poate
perturba efortul sportivilor de a menține un nivel optim de performanță. Pornind de la presupunerea
conform căreia dinamica emotiilor este diferită în funcție de nivelul de pregătire și experiență, dar în
același timp influențată de anumite interacțiuni și momente din competiție, am efectuat un studiu
comparativ, care să ne edifice în această privință. Cercetarea de față s-a derulat la Piatra Neamț, în
perioada martie - mai 2019, și a constat în utilizarea metodei anchetei, completată de observarea
directă în competiție a aspectelor urmărite. Subiecţii vizați au fost jucători de fotbal, juniori A și B
de la clubul CSM Ceahlăul Piatra Neamț, angrenați în competițiile Liga Elitelor U 19 și Liga
Elitelor U 17, ediția 2018 – 2019. Concluziile la care am ajuns la finalul cercetării confirmă în mare
parte ipoteza de la care am plecat.

47
THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, AS AN ACTOR OF EFFICIENCY
OF THE MANAGEMENT OF BASKETBALL CLUBS

Fleancu Julien Leonard1


Bădescu Victor2
1,2
University of Pitesti, Romania

Keywords: emotional intelligence, management

Abstract
The emotional intelligence of the managers represents an important quality of the manager,
with a positive impact on the personal efficiency and of the whole team that he leads. The present
paper aims to study the level of emotional intelligence of the managers, creating a methodology of
its own in order to establish the correlation between the level of the emotional intelligence of the
manager and his activity. Thus we will try to show the importance of the emotional intelligence of
the managers, regardless of level, in order to make its activity and the management team more
efficient by developing a model of it.

ROLUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE, CA ACTOR DE EFICIENTIZARE A


MANAGEMENTULUI CLUBURILOR DE BASCHET

Fleancu Julien Leonard1


Bădescu Victor2
1,2
Universitatea din Piteşti, România

Cuvinte cheie: inteligență emoțională, management

Rezumat
Inteligența emoțională a managerilor reprezintă o calitate importantă a conducătorului, cu
impact pozitiv asupra eficienței personale și a întregii echipe pe care o conduce. Lucrarea de față îsi
propune să studieze nivelul inteligernței emoționale a managerilor, creînd o metodologie proprie in
vederea stabilirii corelației dintre nivelul inteligenței emoționale a managerului și activității lui.
Astfel vom incerca să arătăm importanța inteligenței emotionale a managerilor, indiferent de nivel,
in vederea eficientizării activității sale și a echipei de conducere prin elaborarea unui model al
acesteia.

PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF ATHLETES AND WAYS TO IMPROVE


THEM IN SPORTS GAMES
Fleancu Julien Leonard1
Bădescu Victor2
Mercea Ionuț3
Mihăilă Ion4
1,2,3,4
University of Pitesti, Romania

Keywords: psychological qualities, sports games

Abstract
The behavior of the athletes can be represented by a continuum from abnormal to
supernormal, in the middle being the normal behavior. When, however, psychological problems
such as neurosis or psychosis occur in athletes, their behavior is on the brink of normal. For some,
sport serves as a kind of emotional barometer. When they have problems in their personal life they

48
will also reflect on their sports performance, which is evidenced by the reduced performance from
competitions and competitions. The purpose of our work is to identify those types of problems that
may arise in the life of a sportsman and to find a way to improve them in order to obtain the
maximum from the sportive performance.

CALITĂȚILE PSIHOLOGICE ALE SPORTIVILOR ȘI MODALITĂȚI DE


ÎMBUNĂTĂȚIRE ALE ACESTORA ÎN JOCURILE SPORTIVE

Fleancu Julien Leonard1


Bădescu Victor2
Mercea Ionuț3
Mihăilă Ion4
1,2,3,4
Universitatea din Piteşti, România

Cuvinte cheie: calități psihologice, jocuri sportive

Rezumat
Comportamentul sportivilor poate fi reprezentat printr-un continiuum de la anormal la
supranormal, la mijloc aflindu-se comportamentul normal. Când insă la sportivi apar probleme de
natură psihologică ca nevrioze sau psihoze, comportamentul lor este la stânga normalului. Pentru
unii sportul servește ca un fel de barometru emoțional. Cînd au probleme in viața personală acestea
se vor reflecta și asupra performanței sportive, lucru evidențiat prin randamentul redus din
competiuții și concursuri. Scopul lucrării noastre este de a identifica acele tipuri de probleme care
pot apărea in viața unui sportiv și de a găsi o modalitate de ameliorare a lor pentru a obține maximul
din performanța sportivă.

THE INFLUENCE OF THE JUMP EXERCISES, OVER THE DEVELOPMENT


OF THE EXPLOSIVE POWER AT THE HANDBALL OF AGES 12-13

Georgescu Adrian 1
Rizescu Constantin 2
Georgescu Andreea 3
Cazan Florin 4
1
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania
2
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania
3
Clubul Sportiv Scolar , Medgidia, Romania
4
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania

Keywords: explosive power, jumping, training in handball.

Abstract
The present paper tries to explain the contribution on zicrease the explosive power on inferior
members, jumping method in athletics, n junior's handball players, age 12-13 years old, in a six
month period. The purpose of the present paper is to observe the influence of the jump exercises over
the development of the explosive power at a group of beginner -ndball players made up of boys of
ages 12-13. It started from initial testing which consisted of the measurement of the Dovered
distance of three linked jumps of the vertical detachment, both ecuted on two legs and the
vertical detachment on the beating leg, and after six month it was realized the final testing, the
obtained results these permitting, observe if the applied exercises have had influences upon the
realized rerformance. Considering the purpose of this paper-ways of development of legs explosive
power, using the method of the beginner handball players jumps; I started from the following

49
hypothesis: witch is the contribution of the jump exercises, used as means of training in the
practice of beginner children over the performances achieved in the three checks up events. We
consider that the introduction into the preparation of the jump exercises of the handball players of
12-13 years is favorable in the growth of the legs explosive power, but realized on a longer period
of time (minimum a year).In this sense we propose the elaborate a model of physical preparation for
explosive power based on the jump exercises.

INFLUENTA EXERCITIILOR DE SARITURI, ASUPRA DEZVOLTARII


DETENTEI, LA HANDBALISTII DE 12-13 ANI

Georgescu Adrian 1
Rizescu Constantin 2
Georgescu Andreea 3
Cazan Florin 4
1
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania
2
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania
3
Clubul Sportiv Scolar , Medgidia, Romania
4
Ovidius University of Constanta, Constanta, Romania

Cuvinte cheie: dezvoltarea detentei, sarituri, antrenamentul in handbal.

Abstract
Cercetarea incearca sa clarifice aportul pe care il aduce la dezvoltarea detentei in membrele
inferioare, metoda sariturilor in atletism, asupra handbalistilor juniori 12-13 ani pe parcursul unei
perioade de sase luni. Scopul acestei lucrari este de a observa influenta exercitiilor de sarituri
asupra dezvoltarii puterii explozive la un grup de jucatori incepatori in handbal, la baieti cu varsta
de 12-13. Am inceput cu testarea initiala, care consta in masurarea distantei excesive de trei sarituri
legate pe verticala, ambele fiind efcuate pe doua picioare si desprinderea verticala de pe piciorul
indemanatic, iar dupa sase luni s-a realizat testarea finala, rezultatele obtinute pe care le permit
acestea,vom obserna daca exercitiile aplicate au fost utile sportivilor. Avand in vedere scopul
acestei lucrari, puterea explozica trebuie sa se dezvolte folosind metode utilizate in jocul de hanbdal,
jucatorii folosinf foarte multe sarituri pe piciorul indemanatic, am plecat de la urmatoarea
ipoteza:Care este contributia exercitiilor de sarituri, folosind mijloace specific handbalului la copii
incepatori pentru a obtinr performante notabile. Considerăm că introducerea în pregătirea
exercițiilor de sarituri ale handbalistilor de 12-13 ani este favorabilă creșterii puterii explozive a
picioarelor, dar realizată pe o perioadă mai lungă de timp (minim un an). În acest sens, propune
elaborarea unui model de pregătire fizică pentru puterea explozivă bazată pe exercițiile de sarituri.

50
STUDY ON THE RELATION BETWEEN THE COORDINATIVE CAPACITY AND
THE SPECIFIC TECHNIQUE OF RHYTHMIC GYMNASTICS IN THE SMALL
JUNIOR GROUPS

Grigoroiu Carmen1
Pricop Adrian2
Mezei Mariana3
Pelin Raluca4
1,2,3,4
University Politehnica of Bucharest, Romania

Keywords: coordinative capabilities, correlation, technical and sports elements

Abstract
This paper’s purpose was to investigate the correlation between components of the
coordinative capacity and the technical elements of rhythmic gymnastics. In the research we
investigated 14 sportswomen, aged 9-10, through tests evaluating the general and specific
coordinative capacity (the Matorin, Bruininks-Oseretsky, Bass, Flamingo, spatial-temporal
orientation capacity assessment trial, the rhythmic capacity determination test, the body-portable
object coordination assessment trial) and the evaluation trials of the technical training (suppleness
elements, pirouettes, jumps, balance performed by means of portable objects). The results obtained
from calculating the correlation indices between the coordinative capacities and the technical trials
showed higher values between the suppleness elements and the coordinative capacities, from 0.10
(small correlation) to 0.70 (high correlation), respectively suppleness and dynamic balance; the
jumps and coordinative capacities comprise values from - 0.08 to 0.66 (high correlation);the balance
elements and coordinative capacities comprise values between - 0.01 and 0.46 (average correlation);
the pirouettes were in the range between - 0.05 and 0.37 (average correlation). These results suggest
the importance that has to be given to the coordination capacity development in the sports training,
as a qualitative basis in the efficient execution of the technique specific to rhythmic gymnastics.

STUDIU PRIVIND RELAȚIA DINTRE CAPACITATEA COORDINATIVĂ ȘI


TEHNICA SPECIFICĂ GIMNASTICII RITMICE LA NIVELUL GRUPELOR DE
JUNIOARE MICI

Grigoroiu Carmen1
Pricop Adrian2
Mezei Mariana3
Pelin Raluca4
1,2,3,4
Universitatea Politehnica București, România

Keywords: capacități coordinative, corelație, elemente tehnice, sportive

Abstract
Scopul prezentei lucrări a fost de a investiga corelația dintre unele componente ale capacității
coordinative și elementele tehnice din gimnastica ritmică. În cadrul cercetării au fost investigate un
număr de 14 sportive, în vârstă de 9-10 ani, prin intermediul testelor care evaluează capacitatea
coordinativă generală și specifică (testul Matorin, testul Bruininks-Oseretsky, testul Bass, testul
Flamingo, proba de apreciere a capacităţii de orientare spaţio-temporală, test pentru determinarea
capacităţii ritmice, proba de apreciere a coordonării corp-obiect portativ) și a probelor de evaluare a
nivelului de pregătire tehnică (elemente de suplețe, piruete, sărituri, echilibru, realizate cu obiecte
portative). Rezultatele obținute în urma calculării indicilor de corelaţie dintre capacităţile
coordinative şi probele tehnice au evidențiat valori superioare între elementele de supleţe şi
capacităţi coordinative, de la 0,10 (corelaţie mică) până la 0,70 (corelaţie mare), respectiv supleţe şi

51
echilibru dinamic, între sărituri şi capacităţi coordinative s-au înregistrat valori de la – 0,08 până la
0,66 (corelaţie mare), între elementele de echilibru şi capacităţi coordinative există valori cuprinse
între –0,01 şi 0,46 (corelaţie medie), piruetele s-au încadrat în intervalul dintre – 0,05 şi 0,37
(corelaţie medie). Aceste rezultate sugerează importanța ce trebuie acordată dezvoltării capacității
coordinative în cadrul antrenamentului sportiv, ca bază calitativă în execuția eficientă a tehnicii
specifice gimnasticii ritmice.

THE IMPORTANCE OF USING THE “DATA VOLLEY” SOFTWARE AND OF


THE “DATA VIDEO” SYSTEM IN THE TACTICAL TRAINING OF THE MIDDLE
PLAYER FOR OFFICIAL GAMES

Harabagiu Neculai
The State University of Physical Education and Sports from Chişinău, Moldova

Keywords: volleyball, statistical performance, data volley, data video

Abstract
Nowadays, the level of professional volleyball has increased significantly, having such
dynamic and speed of execution of the game actions, that it is very difficult to watch the game in its
depth without using some special programmes of statistical analysis. In this context, for a fair and
precise assessment of the game actions, there are used both statistical, as well as video evaluation
software programmes, so as not to miss any important detail during the games. One of the most used
programmes in professional volleyball is “Data Volley”, which includes a video system of analysis
and evaluation called “Data Video”. These were designed so as to simplify the work of the coaches,
in analysing their own game, as well as that of the other team. The purpose of this study is to
analyse the game of the other team before official games, on offence and defence, using the “Data
Volley” software and the “Data Video” system. The information obtained from the statistical
analysis and video evaluation can be used in the tactical training of the entire team, as well as that of
a single game position in part, namely in our case, that of the Middle Blocker. By carefully
analysing each game position of each opponent player, for each rotation, there was noticed an
improvement in the game of our team, if the Middle Blocker takes advantage, tactically speaking, of
the weak points in the machinery of the other team.

STUDY ON THE PROGRAMME OF INDIVIDUALIZED TRAINING OF THE


MIDDLE BLOCKER BASED ON THE STATISTICAL RESULTS OFFERED BY
THE "DATA VOLLEY" SOFTWARE

Harabagiu Neculai1
Păcuraru Alexandru2
1,2
The State University of Physical Education and Sports from Chişinău, Republic of Moldova

Key words: volleyball, assessment, training, Middle Blocker, Data Volley

Abstract
For a very long time now, the assessment of players with the help of statistical data is no
longer a secret in high performance sports, becoming even a part in modern volleyball, for
professionals and amateurs alike. The use of the “Data Volley” software of statistical analysis in
professional volleyball can offer many options of assessment and analysis, among which also the
individual evaluation of a single player or of a single game position in part. In the current case, that
of the Middle Blocker. This programme of recording, assessment and analysis was designed to offer
52
fast and precise information to coaches of all levels, by which to judge their team or the opposite
team. The main objective of this study is to implement a programme of individualized training for
the Middle Blocker, using statistical information, but also details obtained from the video evaluation
of each technical element, and the capacity of putting into practice the tactical indications coming
from the coach, that are specific for the Middle Blocker. The use of such an individualized
programme of technical-tactical training, physical, but also mental and from a behavioural point of
view, led to a significant increase in the performances of the Middle Blocker and implicitly, to an
improvement of the efficiency of the entire team.

THE FREQUENCY OF TECHNICAL AND TACTICAL OFFENSIVE ACTIONS OF


ELITE SERBIAN HANDBALL TEAMS

Ilić Igor1
Stanković, Veroljub2
Ilić, Hadži Saša3
1,2,3
University of Priština, Serbia

Keywords: handball, elite competition, technical-tactical actions

Abstract
The goal of this research is to determine the modal characteristics of technical and tactical
actions in handball offense. The subject sample consists of elite Serbian national handball teams.
The observed variables are selected based on the unique criteria that characterizes the conclusion of
the offensive actions, both in situations when there is an equal and unequal number of players on the
field. The results confirm that all analysed actions are not equally represented in play of the
observed teams and that there are multiple factors that contribute to the final team standing. The
data shows that the defining characteristic and the highest offensive efficiency of the best teams was
achieved by using counterattacks, which is to be expected given the fast pace of the modern
handball.

DEVELOPING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF YOUTH USING THE


MEANS SPECIFIC TO THE BASKETBALL GAME

Leonte Nicoleta1
Ristea Cristian2
Popescu Ofelia3
Porfireanu Cristiana4
1,3
University Politehnica of Bucharest, Romania
2
University „Spiru Haret” of Bucharest, Romania
4
Academy of Economic Studies of Bucharest, Romania

Keywords: emotional intelligence, basketball

Abstract
The development of the emotional intelligence, through the game of basketball, allows the
improvement of the intellectual skills and creativity, ensuring the success, both personally and
professionally. the identity and future of young people are determined, not only by their academic
results and intellectual performance, but also by their emotional and spiritual well-being. Given the
orientation of the student-centered education, through our study, we aim to prove that the game of
basketball can influence the development of the emotional intelligence in young people in order to

53
achieve future professional performances and increase the quality of life. in order to carry out the
research we used general research methods, particular methods and methods of analysis and
interpretation of the data obtained: the scientific documentation, the pedagogical observation and the
statistical-mathematical method. the research was carried out in the academic year 2017-2018,
comprising a number of 22 weeks, respectively 22 lessons of physical education and sports, and
brought together a number of 100 students aged between 19 and 26. The results obtained showed an
improvement in the level of the emotional intelligence, the improvement of the self-esteem, the self-
affirmation and self-identity; development of the communication capacity; development of the
empathic capacity and the social networking capacity.

DEZVOLTAREA INTELIGENTEI EMOTIONALE A TINERILOR FOLOSIND


MIJLOACELE SPECIFICE JOCULUI DE BASCHET

Leonte Nicoleta1
Ristea Cristian2
Popescu Ofelia3
Porfireanu Cristiana4
1,3
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Romania
2
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Romania
4
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Romania

Cuvinte cheie: inteligență emoțională, baschet

Rezumat
Dezvoltarea inteligenței emoționale, prin intermediul jocului de baschet, permite punerea în
valoare a aptitudinilor intelectuale, a creativității, asigurând reușita, atât pe plan personal, cât și
în cel profesional. identitatea și viitorul tinerilor sunt determinate, nu doar de rezultatele
academice și performanțele intelectuale, ci și de bunăstarea lor emoțională și spirituală. Având în
vedere orientarea învățământului centrat pe student, prin studiul nostru, ne propunem să
dovedim că jocul de baschet poate influența dezvoltarea inteligenței emoționale la tineri în
scopul realizării viitoarelor performanțe profesionale și a creșterii calității vieții. în vederea
realizarii cercetării am utilizat metode de cercetare cu caracter general, metode particulare și
metode de analiză și interpretare a datelor obținute: documentarea științifică, observația pedagogică,
metoda statistico-matematică. cercetarea s-a desfășurat în anul universitar 2017-2018,
cuprinzând un număr de 22 de săptămâni, respectiv 22 de lecții de educație fizică și sport și a reunit
un număr 100 de studenți cu vârsta cuprinsă între 19 și 26 ani. Rezultatele obținute au evidențiat o
îmbunătățire a nivelului inteligenței emoționale, îmbunătățirea stimei de sine, afirmarea de sine și
identitatea eului; dezvoltarea capacității de comunicare; dezvoltarea capacității empatice și a
capacității de relaționare socială.

54
IMPROVING THE FUNCTIONAL PROFILE OF THE STUDENTS THROUGH
THE MEANS OF THE BASKETBALL GAME

Leonte Nicoleta 1
Porfireanu Cristiana 2
Ristea Cristian3
Popescu Ofelia4
2
Academy of Economic Studies of Bucharest, Romania
14
University Politehnica of Bucharest, Romania
3
University „Spiru Haret” of Bucharest, Romania

Keywords: students, functional profile, basketball

Abstract
The functional profile of the young students is a significant indicator of the motor capacity,
constituting a barometer for determining the health status. The purpose of the research is
represented by the improvement and the evaluation of the functional capacity aimed at the students
from the economic and technical non-profile higher education, aged between 19-22. We
hypothesized that if a program (using the means of the basketball game) which should include
homogenous and continuous efforts is systematically applied, significant results can be obtained in
improving the functional profile of the students. In this regard, 82 students from two universities
(the University Politehnica of Bucharest and the Academy of Economic Studies of Bucharest)
participated in the research. In order to carry out the research we used methods of analysis and
interpretation of the data obtained: the scientific documentation, the pedagogical observation, the
statistical-mathematical method and the graphical method. The comparison of the results obtained in
the final tests aimed to verify the efficiency of the training means proposed and applied in the
experiment. From the analysis of the results obtained we notice that there are statistically significant
differences regarding the functional capacity of the students.

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROFILULUI FUNCȚIONAL AL STUDENȚILOR PRIN


MIJLOACELE JOCULUI DE BASCHET

Leonte Nicoleta 1
Porfireanu Cristiana 2
Ristea Cristian3
Popescu Ofelia4
2
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Romania
1,4
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Romania
3
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Romania

Cuvinte cheie: studenți, profil funcțional, baschet

Rezumat
Profilul funcțional al tinerilor studenţi este un indicator semnificativ al capacităţii motrice,
constituind un barometru de determinare a stării de sănătate. Scopul cercetarii este reprezentat de
îmbunătățirea și evaluarea capacității funcționale vizând studenţii din învățământul superior
economic și tehnic de neprofil, cu vârsta cuprinsă între 19-22 ani. S-a pornit de la ipoteza conform
căreia dacă se aplică sistematic un program (folosind mijloacele din jocul baschet) care să includă
eforturi uniforme şi continue, se pot obţine rezultate semnificative în îmbunătățirea profilului
funcțional al studentilor. În acest sens, la cercetare au participat un număr de 82 de studenți din două
univerisități (Universitatea Politehnica din București și Academia de Studii Economice din
București). În vederea realizarii cercetării am utilizat metode de analiză și interpretare a datelor

55
obținute: documentarea științifică, observația pedagogică, metoda statistico-matematică, metoda
grafică. Compararea rezultatelor obţinute la testările finale a avut ca scop verificarea eficienţei
mijloacelor de pregătire propuse şi aplicate în experiment. Din analiza rezultatelor obţinute
observăm că există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic privind capacitatea
funcțională a studenților.

STRATEGIES FOR ACHIEVING PSYCHOLOGICAL TRAINING IN HIGH


PERFORMANCE TENNIS

Mercea Traian Ionut1


Fleancu Juien Leonard2
1,2
University of Pitesti, Romania

Keywords: tennis, strategies, psychological training

Abstract
What is the first thought that comes to mind when we hear a sportsman go to a psychologist?
"There is something wrong with him!" Exception are athletes with very good results. People seem to
think that if you are "small" and you go to a psychologist you have a problem of a psychological
nature while if you are good you do it to be even better. This is where the confusion starts: the "little
one" goes to the psychotherapist while the "good one" goes to the psychologist. But what is the
difference? In short, sports psychologists do mental training, psychotherapists do psychotherapy.
What does one mean and what does another mean? The mental training is useful for any athlete and
it is oriented to the formation of mental routines for training and competition, concentration of
attention, management of emotions, positive thinking, setting goals, breathing techniques, relaxation
and energization, preparation before the competition to obtain "the optimal physical state. and
mental fighting ". This is precisely what our work is trying to show, that psychological training
influences and makes the difference between a top tennis player and a great champion.

STRATEGII DE REALIZARE A PREGATIRII PSIHOLOGICE IN TENISUL DE


MARE PERFORMANTA

Mercea Traian Ionut1


Fleancu Juien Leonard2
1,2
Universitatea din Piteşti, România

Cuvinte cheie: tenis, strategii, pregatire psihologică

Rezumat
Care e primul gand care ne vine in minte când auzim ca un sportiv merge la psiholog? "E ceva
in neregula cu el!" Excepţie fac sportivii cu rezultate foarte bune. Oamenii par a gândi ca daca esti
"mic" si mergi la psiholog ai o problema de natura psihica in timp ce daca esti bun, o faci ca sa fii si
mai bun. De aici incepe confuzia: "cel mic" merge la psihoterapeut in timp ce "cel bun" merge la
psiholog. Dar care este diferenta? Pe scurt psihologii sportivi fac antrenament mental,
psihoterapeutii fac psihoterapie. Ce înseamna una şi ce inseamna alta? Antrenamentul mental este
folositor pentru orice sportiv şi este orientat pe formarea de rutine mentale pentru antrenament si
concurs, concentrarea atentiei, managementul emotiilor, gandirea pozitiva, stabilirea scopurilor,
tehnici de respiratie, relaxare si energetizare, pregatirea inainte de concurs pentru obtinerea "stării
optime fizice şi mentale de luptă". Tocmai acest lucru incearca sa demonstreze lucrarea noastra, ca
pregatirea psihologica influenteaza si face diferenta intre un tenismen de top si un mare campion.

56
CARDIOVASCULAR, HAEMODYNAMIC, AND MOOD RESPONSES TO A
SINGLE BOUT OF HIGH-INTENSITY INTERVAL EXERCISE

Martínez-Díaz C. Inmaculada1,2
Carrasco Luis 1,2
1
Department of Physical Education and Sport. University of Seville
2
BIOFANEX Research Group (CTS-972)

Keywords: high-intensity interval exercise, heart rate, blood pressure, plasma volume, mood
state

Abstract
The aim of this study was to describe the acute effect of a single bout of high-intensity nterval
exercise on haemodynamic and cardiovascular responses as well as on mood state. Twenty-five
healthy college students performed a high-intensity exercise protocol consisting of 10 repetitions of
60 s of cycling (100% VO2peak) and 60 s of passive recovery. Heart rate (HR) was continuously
monitored whereas blood pressure (BP) was assessed before, during (after the fifth repetition) and
just at the end of the exercise. On the other hand, blood samples were collected before and after
exercise in order to determine haemoglobin concentration, the haematocrit, and consequently
plasma volume (PV) changes. At the same assessment time-points the Profile of Mood States Index
score (iPOMS) were calculated. The results showed how mean and maximal HR values increased
progressively during the exercise protocol, reaching their highest values in the last repetition
(159.5±14.2 and 177.8±10.9 bpm, respectively). Likewise, non significant BP increases were
measured both after fifth repetition and after the exercise protocol. Haemoglobin and haematocrit
levels did not show remarkable changes although slight decreases in PV were observed (-3.1±16.7
% just at the end of exercise). Lastly, a significant iPOMS decrease was measured after exercise
(3.77±2.99 and 2.42±2.21 points for pre- and post-exercise evaluation; p=0.002). In conclusion, a
single bout of intense exercise induced a moderate cardiovascular response without relevant
haemodynamic changes; however it would be necessary to attend to the individual PV changes
taken into account the interindividual variability observed. On the other hand, high-intensity interval
exercise seems to impair the mood state of healthy college students.

OPTIMIZATION OF TECHNICAL SHOOTING SKILLS IN THE SHOOTING


RANGE BY ADJUSTING THE INTENSITY OF THE EFFORT AT THE JUNIOR
BIATHLETES

Pelin Bogdan-Iulian1
Bondoc-Ionescu Dragoș2
Turcu Ioan3
1,2,3
„Transilvania” University of Brasov, Romania

Keywords: Biathlon skiing, proprioceptive training, heart rate, effective shooting

Abstract
Performance meet today in all sports branches a dynamic growth, determined, in the opinion
of the specialists, of the continuous improvement of methods and means aimed at improving driving
skills, the development of them regarding the smallest details. The objectives and tasks of the
performance and high performance in biathlon in our country in the next period can only be
achieved if the training methodology is properly guided and scientifically grounded. The purpose of
the research is to identify ways to achieve a specific biathlon effort that will help achieve the
optimal effort intensity necessary to make shooting pulling more efficient. In the experimental

57
research, the psychomotricity state is manifested through the stability of coordinated capacities,
obtained by individualized training in the shooting range activity As a result of the scientific
research, we can say that the working hypothesis has been confirmed, and through individualized
proprioceptive training that leads to the intensity adjustment, the technical ability of shooting can be
optimized in the biathlon test in the junior category.

OPTIMIZAREA ABILITĂȚILOR TEHNICE DE TRAGERE ÎN POLIGON PRIN


REGLAREA INTENSITĂȚII EFORTULUI LA BIATLONIȘTII JUNIORI

Pelin Bogdan-Iulian1
Bondoc-Ionescu Dragoș2
Turcu Ioan3
1,2,3
Universitatea „Transilvania” din Brașov, România

Cuvinte cheie: schi biatlon,antrenament proprioceptiv, frecvența cardiacă, tragere eficientă

Rezumat
Performanţele cunosc astăzi în toate ramurile sportive o creştere vertiginoasă, determinată,
după părerea unanimă a specialiştilor, de perfecţionarea continuă a metodelor şi mijloacelor
destinate îmbunătăţirii calităţilor motrice, procesul de dezvoltare a acestora vizând cele mai mici
amănunte. Obictivele și sarcinile care revin biatlonului de performanță și mare performanță din țara
noastră, în perioada următoare, pot fi realizate numai dacă metodica de antrenament va fi corect
dirijată și științific fundamentată. Scopul cercetării este de a identifica modalităţi de realizare a unei
capacităţi de efort specific probei de biatlon care să favorizeze obținerea unei stări biologice optime
necesară eficientizării tragerii în poligon. În cercetarea experimentală se urmărește starea
psihomotrică manifestată prin stabilitatea unor capacități coordinative coroborate, obținute prin
antrenament proprioceptiv individualizat în activitatea de tragere în poligon. În urma cercetării
științifice putem spune că ipoteza de lucru a fost confirmată, astfel, printr-un antrenament
proprioceptiv individualizat care duce la reglarea intensității efortului se poate optimiza abilitatea
tehnică de tragere în poligon în cadrul probei de biatlon la categoria juniori.

RELATIONSHIP OF THE LEVEL OF PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING


IN 9-YEAR OLD JUNIOR GYMNASTS
Potop Vladimir1
Grigore Vasilica2
Cîmpeanu Mariana3
Buftea Victor4
Jurat Valeriu5
1
Ecological University of Bucharest, Romania
2
National University of Physical Education and Sport, Bucharest, Romania
3
School Sports Club Dinamo Bucharest, Romania
4,5
State Universty of Physical Education and Sport, Chișinău, Moldova
Keywords: correlative analysis, women’s artistic gymnastics, physical training, technical
training, performance
Abstract
This paper intends to highlight the influence of physical training on the technical training on
competition apparatus in 9-year-old gymnasts. In this sense, a study was organized in „Dinamo”
School Sports Club of Bucharest, from September 2017 to May 2018, with a group of 4 gymnasts
aged 9. Six fitness tests (indicators) were used for evaluating the physical training, four tests for the
technical training on competition apparatus and 8 – the score obtained in two national competitions
58
on each apparatus. The research results indicate the physical and technical training level on the
competition apparatus. The study also reveals the dynamics of learning and improving the technical
elements according to the classification program and the performances achieved in two national
competitions. The results of the correlative analysis highlight the connection between the physical
and technical training indicators and the performances obtained in competitions. There are strong
connections in uneven bars event at p < 0.05 in the National Championships and moderate
connections on all apparatus in both competitions. In conclusion we can say that an optimal
connection of the physical and technical training indicators highlighted the presence of strong and
moderate connections related to the performances achieved in competitions.

RELAŢIA NIVELULUI PREGĂTIRII FIZICE ŞI TEHNICE LA GIMNASTELE


JUNIOARE DE 9 ANI

Potop Vladimir1
Grigore Vasilica2
Cîmpeanu Mariana3
Buftea Victor4
Jurat Valeriu5
1
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Romania
2
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică Şi Sport, din Bucureşti, Romania
3
Clubul Sportiv Şcolar Dinamo Bucharest, Romania
4,5
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din, Chișinău, Moldova

Cuvinte cheie: analiza corelativă, gimnastica artistică feminină, pregătirea fizică, pregătirea
tehnică, performanță

Rezumat
Scopul lucrării este de a evidenţia influenţa nivelului pregătirii fizice asupra pregătirii tehnice
la aparatele de concurs la nivelul gimnastelor de 9 ani. În acest sens s-a organizat un studiu în cadrul
Clubului Sportiv Şcolar Dinamo Bucureşti, în perioada septembrie 2017 – mai 2018, pe un grup 4
gimnaste de 9 ani. Au fost folosite 6 probe de control (indicatori) pentru aprecierea nivelului
pregătirii fizice, 4 de pregătire tehnică la aparatele de concurs și 8 – nota obținută în două concursuri
naționale la fiecare aparat. Rezultatele cercetării evidenţiază nivelul pregătirii fizice și tehnice la
aparatele de concurs. De asemenea, se prezintă dinamica învăţării și perfecționării elementelor
tehnice la aparatele de concurs conform programei de clasificare și performanțele obţinute în două
concursuri naționale. Rezultatele analizei corelative prezintă gradul de legătură între indicatorii
pregătirii fizice, tehnice și performanțele obținute în concursuri; legături puternice la paralele
inegale la p < 0.05 la Campionatul național și moderate la toate aparatele în ambele concursuri. În
concluzie putem afirma că, asigurarea unei relații optime între indicatorii pregătirii fizice și
pregătirii tehnice la aparatele de concurs la nivelul gimnastelor de 9 ani, a evidenția existența
legăturilor puternice și moderate în relație cu performanțele obținute în cocnursuri.

59
PRACTICAL-METHODICAL ASPECTS REGARDING THE TRAINING OF THE
FENCERS AGED 8 TO 10 YEARS
Potop Vladimir1
Pavel Ana Virginia2
Pavel Liviu Paul3
1
Ecological University of Bucharest, Romania
2
C.S.T.A. of Bucharest, Romania
3
”Marin Preda” Theoretical High School of Bucharest, Romania
Keywords: fencing, physical training, technical-tactical training, performance
Abstract
This paper investigates the theoretical, tactical and physical training level specific to the
fencer (foilist) of 8 to 10 years old. The study was conducted in C.S.T.A Club of Bucharest (foil
fencing), in the gym of the Secondary School no 167, from 2012 to 2013, with a group of 10
athletes aged 8 to10 years, in three stages: during the initial and final stage the level was evaluated
by physical fitness tests given in the gym and by technical-tactical tests given during training
sessions and competitions too; the fundamental stage used the training means and the training
session content. The study results show the improvement of the specific technical and physical
indicators and also of the performance level reached in direct competition. The high values of these
indicators reveal a closed connection between the physical training and the technical-tactical one
during the fencing sessions. The technical-tactical tests and the competition have values that
improved differently for each athlete. This is due to the physical and technical training exercises but
especially to the temperamental type of the athletes. The technique, tactics and competition results
are influenced by the workouts and particularly by the genetic endowment of each athlete.

ASPECTE PRACTICO-METODICE PRIVIND PREGĂTIREA FLORETIȘTILOR


DE 8-10 ANI
Potop Vladimir1
Pavel Ana Virginia2
Pavel Liviu Paul3
1
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Romania
2
C.S.T.A. din Bucureşti, Romania
3
Liceul Teoretic”Marin Preda” din Bucureşti, Romania

Cuvinte cheie: scrimă, pregătirea fizică, pregătirea tehnico-tactică, performanța

Rezumat
Această lucrare are ca scop investigarea gradului de pregătire tehnico-tactică şi fizică ce
caracterizează scrimerul (floretistul) de 8 - 10 ani. Studiul s-a desfășurat în cadrul clubului C.S.T.A
Bucureşti (floretă), la sala Şcolii Gimnaziale nr. 167, în perioada 2012-2013, pe un grup de 10
sportivi de 8 -10 ani, în trei etape: la etapa inițială și finală s-a efectuat testarea nivelului cu conţinut
atât probe fizice, masurătorile fiind efectuate în sala de antrenament, cât şi tehnico-tactice, la
antrenament şi în cadrul competiţiilor iar la etapa fundamentală s-au aplicat mijloace ale pregătirii şi
conţinutul antrenamentelor. Rezultatele studiului scot în evidență îmbunătăţirea atât a indicilor
tehnici şi fizici specifici cât şi a nivelului performanţial obţinut în competiţia directă. Valorile
crescute ale acestor indici dovedesc legătura stransă care există între pregătirea fizică şi cea tehnico-
tactică în cadrul antrenamentelor de scrimă. De asemenea s-a observat că valorile probelor tehnico-
tactice şi competiţionale s-au îmbunatăţit diferit la fiecare sportiv. Acest lucru se datorează atât
exerciţiilor de pregătire fizică şi tehnică din cadrul antrenamentelor dar mai ales tipului
temperamental al fiecăruia. Asupra tehnicii, tacticii şi rezultatelor competiţionale acţionează atât
exerciţiile din cadrul antrenamentelor, dar mai ales influenţa hotarâtoare pe care o are înzestrarea
genetică a fiecărui sportiv.
60
CONTRIBUTIONS CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF
LIFE ON DANCESPORT PRACTICIONERS AT 12-14 YEARS OLD

Prală Sonia Gabriela1


Simion Gheorghe2
1,2
University of Pitești, Romania

Keywords: dancesport, quality of life, health, nutrition, sports training

Abstract
Starting from the idea that many dancers have had negative experiences because of the
teachers who told them that they must lose weight or cut calories just to reach a certain size, we
want to carry out researches for this purpose . This type of eating, not only damages the body, but
can damage one's mindset and self-image.The dancer can become frustrated and he will not function
effectively. Dancers fall into the category of people with the highest rates of eating disorders. Sports
specialists talk about athletes, in terms of fuel expenditure for their body, how to become the most
efficient athlete. Why not talk about dancers in the same manner? Why is pressure placed on certain
dimensions? The purpose of this research is to highlight the extent to which dance sport improves
the quality of life among young dancers aged 12-14, by implementing an appropriate program, a
proper nutrition plan and a specific training model for dancesport. The present research aims to
contribute to the development of new sports training modalities that take into account an
expenditure of minimum physical effort and high emotional efficiency, so that the sport
performance can be achieved quickly and at the same time efficiently. By applying a training
program suitable for dancers and an individualized nurturing plan, will improve the quality of life of
the dancesport practitioners aged 12-14.

CONTRIBUȚII PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LA


PRACTICANȚII DE DANS SPORTIV LA VÂRSTA 12-14 ANI

Prală Sonia Gabriela1


Simion Gheorghe2
1,2
Univerisity of Pitești, Romania

Keywords: dans sportiv, calitatea vieții, sănătate, nutriție, antrenament sportiv

Abstract
Pornind de la ideea că mulți dansatori au avut parte de experiențe negative din cauza
profesorilor care le spuneau că trebuie să piardă din greutate sau să taie din calorii doar pentru a
ajunge la o anumită dimensiune, dorim să realizăm cercetări în acest sens. Acest tip de a mânca, nu
numai că dăunează organismului, ci poate deteriora mentalitatea și imagine de sine a acestuia.
Dansatorul poate deveni frustrat ca apoi să nu mai funcționeze în parametrii normali. Dansatorii
intră în categoria persoanelor cu cele mai mari rate de tulburări de alimentație. Specialiștii din sport
vorbesc despre atleți, în ceea ce privește consumul de combustibil pentru organismul său, cum ar
putea deveni un atlet mai eficient. De ce să nu vorbim la fel despre dansatori? De ce se pune
presiune pe anumite dimensiuni? Scopul acestei cercetări este de a evidenția în ce măsură dansul
sportiv îmbunătățește calitatea vieții în rândul tinerilor dansatori de vârstă 12-14 ani, prin
implementarea unei programe adecvate, a unui plan de nutriție potrivit și a unui model de
antrenament specific dansului sportiv. Cercetarea de faţă își propune să contribuie la dezvoltarea
unor noi modalități de antrenament sportiv care să aibe în vedere un consum de efort fizic minim și
randament emoțional ridicat, astfel încât performanţa sportivă să poată fi obţinută rapid și în același
timp eficient. Prin aplicarea unui program de antrenament potrivit dansatorilor sportivi, a unui plan
de nuriție individualizat calitatea vieții practicanților de dans sportiv de 12-14 ani va crește.

61
INFLUENCE OF SPORTS TRAINING ON COORDINATION AND SPEED IN 7-
YEAR-OLD CHILDREN
Rață Gloria1
Rață Bogdan Constantin2
Rață Marinela3
1,2,3
“Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: child, improvement, coordination skill, speed skill

Abstract
In order to train speed and coordination in 7-year-old children, an essential condition is to
establish the initial stage so as to design a training programme, based on using some attractive and
high-efficiency exercises, leading to progress. Once children acquire the basic skills, getting used to
the lesson development, they are able to improve their motor behaviour, their coordination and fast
performance skills, which are targeted by the sports initiation process. The purpose of the study is to
highlight the improvement of the coordination and speed skills by using in the sports training lesson
an operational training programme based on the acquisition of basic motor skills. This programme
was applied for 4 months, twice a week up to 50-60 minutes, on a sample of 24 children aged 7. The
evolution of the coordination skill and speed skill is assessed by the Denisiuk test, the “Touch the
plates” Test and by a 20m sprint test, performed at the beginning and at the end of the experiment.
The research took place at the Bacău Athletics Hall. In order to reach the objectives, we used
exercise games, which aimed to acquire the basic technical elements for school, running, long jump
and throw, movement games, relays, applied tracks, and the emphasis was on the development of
coordination and speed skills. The conclusions highlighted the improvement of these skills
(coordination and speed).

INFLUENȚA INSTRUIRII SPORTIVE ASUPRA COORDONARII ȘI VITEZEI LA


COPII DE 7 ANI
Rață Gloria 1
Rață Bogdan Constantin2
Rață Marinela3
1,2,3
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: copil, îmbunătățire, capacitate de coordonare, capacitate de viteză

Rezumat
Pentru educarea vitezei și coordonării la copii de 7 ani, o condiție esențială este stabilirea
nivelul inițial în scopul proiectării unui program de pregătire, bazat pe folosirea unor exerciții
atrăgătoare și cu mare eficiență, care să ducă la obținerea progresului. Odată cu însușirea
deprinderilor motrice de bază și cu obișnuirea desfășurării lecțiilor, copiii sunt capabili să-și
îmbunătățească comportamentul motric, capacitatea de coordonare și de execuție rapidă, aspecte
vizate de procesul de inițiere sportivă. Scopul studiului este de a evidenția îmbunătățirea capacității
coordinative și capacității de viteză a copiilor utilizând în lecțiile de pregătire sportivă un program
operational de pregătire bazat pe însușirea deprinderilor motrice de bază. Acest program operațional
a fost aplicat timp de 4 luni, de două ori pe săptămână cu o durată de 50-60 minute, pe un eșantion
de 24 de copii de 7 ani. Evoluția capacității de coordonare și a capacității de viteză am apreciat-o
prin testul Denisiuk, testul ”atinge plăcile” și proba de alergare de viteză pe 20 m, susținute la
începutul și finalul experimentului. Desfășurarea cercetării a avut loc la Sala de Atletism Bacău.
Pentru atingerea obiectivelor am folosit exerciții ludice, ce au vizat însușirea elementelor tehnice de

62
bază ale școlii, alergării, săriturii și aruncării, jocuri de mișcare, ștafete, parcursuri aplicative, iar
accentul l-am pus pe dezvoltarea capacităților coordinative și a vitezei. Concluziile evidențiază
îmbunătățirea acestor deprinderi (coordonare și viteză).

THE IMPORTANCE OF DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS ON SPORTS


PERFORMANCE AT FOOTBALL JUNIOR (14-16 YEARS)

Rozsnyai Radu1
Grosu Vlad Teodor2
1
„Babes Bolyai” University of Cluj, România
2
Technical University, Cluj Napoca, Romania

Keywords: football, depression, stress, performance

Abstract
This international phenomenon, high in the science rank that is part of the sports field, more
precisely "Football", corresponds more and more to the requirements of the instructional-
educational process, contributing to the achievement of the objectives of education and the
harmonious physical development of all the practitioners. To reach this level, the football game has
changed over time, now becoming one of the most popular sports in the world. The level of
performance achieved was also possible due to the interdisciplinarity in the field, being well known
the need for psychological, medical, nutritional intervention, etc. A "critical" point in practicing
performance sport, we can say that it is during the junior year, a period in which children due to
their daily and normal problems reach a higher level of depression, stress, anxiety that makes them
give up practicing sports. performance. The objective of the research: is to ascertain and show the
importance of the psychological influence on the juniors in the football game. The materials and
methods used in the experiment were: motor tests: "30m straight line sprint", "Arrowhead Agility
Drill" made with ball and without ball, with which we determine the motor level of the subjects and
the psychological questionnaire DASS (Depression, Anxiety and Stress ), with which we evaluate
the negative emotional states in the sphere of depression, anxiety and stress. The motor results
obtained from the tests are influenced by the psychological level of the athletes, depression, stress
having an important role in achieving the performance.

IMPORTANȚA DEPRESIEI, ANXIETĂȚII ȘI A STRESULUI ASUPRA PERFORMANȚEI


SPORTIVE LA JUNIORII DE FOTBAL (14-16 ANI)

Rozsnyai Radu
Grosu Vlad Teodor2
1
Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj, România
2
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: Jocul de fotbal, depresie, stres, performanță

Rezumat
Acest fenomen international, ridicat la rang de știință care face parte din domeniul sportiv,
mai exact ”Fotbalul”, corespunde tot mai mult cu cerințele procesului instructiv-educativ,
contribuind la realizarea obiectivelor educației și dezvoltării fizice armonioase a tuturor
practicanților. Pentru a ajunge la acest nivel, jocul de fotbal a suferit modificări de-a lungul
timpului, în prezent ajungând să fie unul dintre cele mai populare sporturi din lume. Nivelul de
performanță atins a fost posibil și datorită interdisciplinarității din domeniu, fiind bine cunoscută
nevoia de intervenție psihologică, medicală, nutriționistă, etc. Un punct ”critic” în practicarea

63
sportului de performanță, putem spune că este în perioada junioratului, perioadă în care copii
datorită problemelor cotidiene si normale avute ajung la un nivel mai ridicat de depresie, stres,
anxietate care ii face să renunțe la practicarea sportului de performanță. este de a constata și arăta
importanța influenței psihologice asupra juniorilor în jocul de fotbal. Materialele și metodele
utilizate în experiment au fost: testele motrice: ”sprint în linie dreaptă 30m”, ”Arrowhead Agility
Drill” realizat cu minge și fără minge, cu ajutorul cărora determinăm nivelul motric al subiecților și
chestionarul psihologic DASS (Depresie, Anxietate și Stres), cu ajutorul căruia evaluăm stările
emoționale negative din sfera depresiei, anxietății și a stresului. Rezultatele motrice obținute în
urma testărilor sunt influențate de nivelul psihologic al sportivilor, depresia, stresul având un rol
important în atingerea performanței.

EXPERIMENT ON THE TRAINING OF ,,C” JUNIORS ACTING IN THE SIDE


AREA OF THE PITCH DURING THE FOOTBALL MATCH

Savu Vasile Cătălin1


Moisescu Petronel Cristian2
1,2
“Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Keywords: training, side area, football, juniors

Abstract
The achievement of the complete player, demanded more and more by the performance
football, asks for a long and laborious process, judiciously organized. Practicing the game at a
higher level demands the acquisition, consolidation and refinement of some skills throughout the
training process. The training period of the "C" juniors is of major importance because the game
takes place on a regular field and represents the beginning of specialization in the acting areas
during the match. The game as a whole is a combination of parts, areas of the pitch that come
together, and the mastery of the teacher or coach is that of shaping the training to the requirements
of the game, while complying with methodological principles related to the training stage.

EXPERIMENT PRIVIND INSTRUIREA IN JOCUL DE FOTBAL A JUNIORILOR


,,C” CARE ACȚIONEAZĂ ÎN ZONA LATERALĂ A TERENULUI

Savu Vasile Cătălin1


Moisescu Petronel Cristian2
1,2
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Romania

Cuvinte cheie: antrenare, zona laterală, fotbal, juniori

Abstract
Realizarea jucătorului complet, reclamat tot mai mult de fotbalul de performanță, impune un
drum lung și anevoios, judicios organizat. Practicarea jocului la un nivel superior reclamă insușirea,
consolidarea si perfecționarea unor deprinderi, pe tot parcursul procesului de instruire.
Perioada pregătirii juniorilor ,,C” are o importanță fundamentală pentru că jocul se desfașoară pe
teren regulamantar si reprezintă începutul specializării pe zonele de acționare din timpul meciului.
Jocul în ansamblu este un cumul de părți, zone de teren care se asamblează, iar măiestria
profesorului sau antrenorului este de a modela antrenamentul la cerințele jocului, dar cu respectarea
unor principii metodice raportate la stadiul de instruire.

64
STUDY ON THE CORRECTION OF FOOTBALL-SPECIFIC TECHNICAL
PROCEDURES FOR JUNIORS AGED 14-15

Savu Vasile Cătălin1


Moisescu Petronel Cristian2
1,2
“Dunarea de Jos” University of Galati, Romania

Keywords: technical procedures, correction, football, juniors

Abstract
The quality improvement of the football game depends on the quality of the technical training
of children and juniors. Technical mastery is at the beginning influenced by the acquisition of the
main mechanism which builds the highest level of performance targeted by the football-specific
technical elements and procedures. But achieving such performance may be difficult, even caused to
cease by a defective execution of technical procedures, even if the learning process has been
correctly staged and divided. On the way to performance, correcting these wrong executions is one
difficult issue for both coaches and players. The difficulty consists in the fact that much time and
work are necessary in order to solve this problem, the coach and players, or the players having to
start most of the times with the first steps.

STUDIU PRIVIND CORECTAREA PROCEDEELOR TEHNICE SPECIFICE


JOCULUI DE FOTBAL LA JUNIORII DE 14-15 ANI

Savu Vasile Cătălin1


Moisescu Petronel Cristian2
1,2
Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Romania

Cuvinte cheie: procedee tehnice, corectare, fotbal, juniori

Abstract
Îmbunătățirea nivelului calitativ al jocului de fotbal depinde de calitatea instruirii tehnice a
copiilor și juniorilor. Măiestria tehnică este influențată, intr-o primă etapă, de însușirea
mecanismului de bază care structurează nivelul cel mai ridicat atins de elementele și procedeele
tehnice specifice jocului de fotbal. Însă realizarea acestor performanțe poate fi ingreuiată sau chiar
stopată din cauza unor procedee tehnice greșit executate chiar dacă procesul învățării a fost corect
etapizat și dozat. În drumul spre marea performanță, a remedia aceste execuții greșite constituie una
dintre problemele dificile atât pentru antrenori cât și pentru jucători. Dificultatea constă din faptul că
remedierea problemei necesită o mare cantitate de muncă și timp, antrenorul și jucătorul, sau
jucătorii, fiind nevoiti de cele mai multe ori sa înceapă cu primii pași.

65
MEANING OF PLYOMETRIC EXERCISES AND ECCENTRIC PHASE OF
MUSCULAR CONTRACTION FOR MAINTAINING THE MUSCLE STRENGTH

Shvets Natalia
State University of Physical Education and Sport, Chisinau, Republic of Moldova

Keywords: plyometric, eccentric contraction, strength, explosive strength, training, fitness,


health

Abstract
It has been demonstrated in a research that if a muscle is stretched rapidly before the
contraction, it will contract and shorten more rapidly and forcefully, which will create positive
adaptations for strength, power and speed (Komi, 1984; De Villarreal, Requena & Newton, 2010).
This stretch-shortening cycle stays at the bases of plyometric exercises and is widely used to
improve performance in many sports. However, the use of plyometric in fitness, meaning to
increase explosive strength of muscles, is underestimated. The purpose of this work is to underline
the meaning of plyometric exercises in fitness training and people’s health. It has been proved that
eccentric muscle contraction has a list of benefits, in comparison with concentric muscles
contraction: better neural condition, less consume of oxygen, less metabolic need, less fatigue, and
at the same time increased muscle damage and thus – muscle strength. Exercises in eccentric phase
of muscle contraction are beneficial for elder people, people with special health state: heart
problems, rehabilitation, bones issues. Eccentric movement provides a braking mechanism for
muscles and tendons involved in concentric movement, in order to protect joints from damage after
the contraction is finished. Therefore, through eccentric contraction the muscle strength can be
increased without damage.

THE ROLE PLAYED BY THE VAM-EVAL TEST IN THE EVALUATION OF THE


METABOLIC COST OF WORK CAPACITY IN 12-14 YEAR-OLD SWIMMERS

Şalgău Silviu
"Vasile Alecsandri" University of Bacău, Romania

Keywords: VAM-Eval test, swimming, work capacity, metabolic cost

Abstract
Knowing the maximal aerobic speed (MAS) by conducting the VAM-Eval test in water allows
the coaches to not train the athletes toward VO2 drift. This research tried to determine certain
biomechanical parameters (heart rate, lactacidemia, distance per stroke, and stroke index) using the
VAM-Eval test; to present the link between the work areas dynamics and the prediction of athletic
performance following the application of the test. The research hypothesis stated that the VAM-Eval
test provides information on the metabolic cost of work, division on work areas and direction of
work dynamics. The research was conducted on 30 male swimmers from the clubs CSM Bacău and
Nautica Bacău. At the end of the research, the following were observed: the lower the heart rate and
work is performed on a longer period of time at high intensity, the higher the work capacity, due to
the spared effort, functional harmony, etc. The VAM-Eval test has revealed their level, value, and
limitations in the evaluation of the athletes' work capacity.

66
ROLUL TESTULUI VAM-EVAL ÎN EVALUAREA COSTULUI METABOLIC AL
CAPACITĂȚII DE EFORT LA ÎNOTĂTORII DE 12-14 ANI

Şalgău Silviu
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: test Vam-Eval, înot, capacitate de efort, cost metabolic

Abstract
Cunoaşterea vitezei aerobe maximale (VAM) prin efectuarea testul specific în apă Vam-Eval
permite antrenorilor să nu pregătească sportivii în zona de VO2 Drift. În această cercetare s-a
încercat: determinarea unor parametri biomecanici (frecvenţa cardiacă, lactacidemie, distanţa de
ciclu de vâslire şi indicele de înot) pe testul Vam-Eval; prezentarea legăturii dintre
dinamica/zonarea efortului şi predicţia performanţei sportive în urma aplicării testului. Ipoteza
cercetării a fot următoarea: folosirea testului Vam-Eval furnizează informaţii despre costul
metabolic al efortului, împărţirea pe zonele de efort şi dirijarea dinamicii efortului. Cercetarea a
supus evaluării un număr de 30 de sportivi înotători legitimaţi la cluburile sportive CSM Bacău și
Nautica Bacău. La finalul cercetării, s-au observat următoarele: cu cât ritmul inimii este scăzut, iar
efortul este susţinut pe o perioada mai lungă de timp cu intensitate ridicată, cu atât capacitatea de
efort este mai mare, datorită economiei de efort, armoniei, funcţionale, etc. Utilizarea testului VAM
a relevat gradul, valoarea şi limitele acestora în aprecierea efortului sportivilor.

STUDY ON THE USE OF SMALL BALLS FOR DEVELOPING SKILLS IN


HANDBALL, IN THE 6TH GRADE

Şufaru Constantin
“Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: handball, skill, small balls, school

Abstract
The choice of the handball game in this experiment is also due to the conditions offered
by the school for carrying out these physical education lessons, as well as the appreciation that
the handball game through most of its components, adapted to the gymnasium level, are
excellent means for the physical education lessons at The sixth grade is thus also the premise
of our study. In the present study, we aimed to investigate to what extent the use of small balls
determines the development of skills in handball, in the 6th grade. As a consequence, the
choice of the theme was beneficial both to the education process in the general school where I
conducted the study, as well as to the accumulation and capitalization of a specific experience
necessary for all those who in one form or another deal with the teaching of physical
education in the secondary education.

67
STUDIU PRIVIND FOLOSIREA MINGILOR DE MICI DIMENSIUNI PENTRU
DEZVOLTAREA ÎNDEMÂNĂRII ÎN HANDBAL, LA CLASELE A VI-A

Şufaru Constantin
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: handbal, îndemânare, mingi mici, școală

Rezumat
Alegerea jocului de handbal în acest experiment se mai datorează şi condiţiilor oferite
de şcoală pentru desfăşurarea acestor lecţii de educaţie fizică, precum şi aprecierii faptului că
jocul de handbal prin majoritatea componentelor sale, adaptate la nivelul gimnazial, constituie
mijloace excelente pentru lecţiile de educaţie fizică la clasa a VI-a acestea fiind de astfel şi
premizele studiului nostru.În studiul de faţă, ne-am propus să cercetăm în ce măsură folosirea
mingilor de mici dimensiuni determină dezvoltarea îndemânării în handbal, la clasele a VI-a.
În consecinţă alegerea temei a fost benefică atât procesului de învăţământ din şcoala generală
unde am efectuat studiul, cât şi acumulării şi valorificării unei experienţe specifice necesare
tuturor celor care sub o formă sau alta se ocupă de predarea educaţiei fizică în învăţământul
gimnazial.

EFFICIENCY OF USING THEMED GAMES WITH REDUCED PERSONNEL, ON


SMALL FIELD, SPECIFIC TO HANDBALL, IN PHYSICAL EDUCATION
LESSON, TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Sufaru Constantin
“Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: efficiency, handball, theme games with reduced personnel, on reduced terrain,
high school

Abstract
After applying the theme games with reduced personnel on reduced terrain specific to the
handball game in physical education lessons on high school pupils, the studied indicators were
largely increased as opposed to the witness group, at which the teaching was applied with traditional
methods.

EFICIENŢA FOLOSIRII JOCURILOR CU TEMĂ CU EFECTIV REDUS, PE


TEREN REDUS, SPECIFICE HANDBALULUI, ÎN LECŢIA DE EDUCAŢIE
FIZICĂ, LA ELEVII DE LICEU

Şufaru Constantin
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: eficienţă, handbal, jocuri cu temă cu efectiv redus, pe teren redus, liceu

Rezumat
În urma aplicării jocurilor cu temă cu efectiv redus pe teren redus specifice handbalului din
handbal în lecţiile de educaţie fizică cu elevii din ciclul liceal la toţi indicatorii cercetaţi s-au
înregistrat creşteri semnificative, faţă de rezultatele elevilor din grupa de control unde predarea
lecţiilor a fost desfăşurată cu mijloace tradiţionale.

68
TECHNICAL DEVELOPMENT OF JUNIOR, BEGINNERS, ADVANCED AND
PERFORMERS, INVOLVING PROPRIOCEPTIVE TRAINING,
IN THE 110 M HURDLES
Ștefan Alecu1
Ionescu - Bondoc Dragoș2
1,2”
Transilvania” University of Brasov, Romania

Keywords: 110 m hurdles, proprioceptive training, kinematic recordings

Abstract
The technical evolution of any athletic event is closely related to the evolution of the other
components of training in sports training. Another component that we chose to analyze is the
psychological one, highlighted by the coordinative capacities and the proprioceptive sensations that,
within the sport training of the 110 m hurdles, we analyze through kinematic recordings and develop
through individualized programs of proprioceptive exercises. The subjects were advised about the
potential for error correction and the progress that can be achieved by repeated and continuous
analysis of the mistakes made by them during the phases of the running of the hurdles, but also by
an individualized proprioceptive training program, oriented to an impulse with a as sharp an angle
as possible, a faster passage, grouped and balanced in the flight phase and a safe landing, oriented
towards a forward projection of the CGM, to allow an optimal continuation of the running between
the hurdles.

EVOLUȚIA TEHNICĂ A JUNIORILOR, ÎNCEPĂTORI, AVANSAȚI ȘI


PERFORMERI, CU AJUTORUL ANTRENAMENTULUI PROPRIOCEPTIV, ÎN
PROBA DE 110 M GARDURI

Ștefan Alecu1
Ionescu - Bondoc Dragoș2
1,2”
Universitatea „Transilvania” din Braşov, România

Cuvinte cheie: 110 m garduri, antrenament proprioceptiv, înregistrări cinematice

Rezumat
Evoluția tehnică a oricărei probe atletice este în strânsă legătură cu evoluția celorlalte
compomente ale pregătirii din cadrul antrenamentului sportiv. O altă componentă pe care am ales să
o analizăm, este cea psihologică, evidențiată prin capacitățile coordinative și senzațiile
proprioceptive pe care, în cadrul antrenamentului sportiv din proba de 110 m garduri, le analizăm
prin înregistrări cinematice și dezvoltăm prin programe individualizate de exerciții proprioceptive.
Subiecții au fost consiliați despre potențialul de corectare a erorilor și progresul ce poate fi obținut
prin analiza repetată și continuă a greșelilor efectuate de aceștia în fazele pasului alergător de
garduri, dar și printr-un program de antrenament proprioceptiv individualizat, orientat spre o
impulsie cu un unghi cât mai ascuțit, o trecere mai rapidă, grupată și echilibrată în faza de zbor și o
aterizare sigură, orientată spre o proiecție spre înainte a CGM, care să permită o continuare optimă a
alergării dintre garduri.

69
ASPECTS CONCERNING MALE HANDBALL PLAYERS PREPARATION IN THE
OPINION OF THE COACHES

Timofte Mihai1
Leuciuc Florin2
1
Secondary School Titu Maiorescu, Iasi, Romania
2
Stefan cel Mare University of Suceava, Romania

Keyword: strength, physical preparation, handball, coach, questionnaire

Abstract
The aim of the research was to obtain useful information concerning strength preparation of
the seniors’ male handball players, and we realize and apply a questionnaire to achieve this purpose.
Every question has a precise objective, with the purpose to obtain useful data concerning physical
preparation, strength especially, of the senior’s male handball players. Conclusions of this research,
obtained after analyzing the answers from the questionnaire, which requires some adjustments in
order to improve the physical preparation of the seniors male handball players.

ASPECTE PRIVIND PREGĂTIREA HANDBALIŞTILOR ÎN OPINIA


ANTRENORILOR

Timofte Mihai1
Leuciuc Florin2
1
Şcoala Gimnazială Titu Maiorescu, Iaşi, România
2
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România

Cuvinte cheie: forță, pregătire fizică, handbal, antrenor, chestionar

Rezumat
Obiectivul cercetării a fost obţinerea unor informaţii utile prvind pregătirea de forţă a
handbaliştii seniori, am realizat și aplicat un chestionar pentru a ne atingerea acestui scop. Fiecare
întrebare a avut un scop precis, pentru a obține informații utile privind pregătirea fizică, a forței în
special, la handbaliștii seniori. Concluziile cercetării, obținute în urma analizei întrebărilor
chestionarului, indică necesitatea unor ajustări pentru a îmbunătăți pregătirea fizică a handbaliștilor
seniori.

CONSTATIVE STUDY REGARDING THE LEVEL OF CREATIVITY


IN TEAM SPORTS

Tohănean Dragoș Ioan


„Transilvania” University of Brasov, , Romania

Keywords: multidimensional level, sports, efficiency

Abstract
The purpose of this paper was to identify the level of creativity in performance athletes
practicing team sports: football, handball and basketball, senior level. The subjects of the research
were 60 athletes (20 each for each mentioned collective sport), between the ages of 18-32 years. The
level of creativity was identified with the help of two categories of tests: one non-specific, which
included a battery of psychological tests and one specific to the sports field that included a
technical-tactical structure (similar for each team sport that was evaluated). The results of the
70
research highlighted the relevant differences between the athletes of the three categories of sports
disciplines, both in the specific and in the non-specific testing. The general conclusion of this study
was that the approach to assessing the creative level can highlight a number of interesting aspects
related to athletes, but it is also a quite difficult process as the interpretation of certain results can be
subjective if they are not included in the a general context.

STUDIU CONSTATATIV PRIVIND NIVELUL DE CREATIVITATE ÎN


SPORTURILE DE ECHIPĂ
Tohănean Dragoș Ioan
Universitatea Transilvania din Brașov, România
Cuvinte cheie: nivel multidimensional, sportivi, eficiență
Rezumat
Această lucrare a avut ca scop identificarea nivelului de creativitate la sportivii de performanță
practicanți ai sporturilor de echipă: fotbal, handbal și baschet, nivel seniori. Subiecții cercetării au fost
60 de sportivi (câte 20 pentru fiecare sport colectiv menționat), având vârsta cuprinsă intre 18-32 ani.
Nivelul de creativitate a fost identificat cu ajutorul a două categorii de probe: una nespecifică, ce a
cuprins o baterie de teste psihologice și una specifică domeniului sportiv care a inclus o structură
tehnico-tactică (similară pentru fiecare sport de echipă avut în evaluare). Rezultatele cercetării au scos
în evidență diferențe relevante între sportivii celor trei categorii de discipline sportive, atât la testarea
specifică, cât și la aceea nespecifică. Concluzia generală a acestui studiu a fost aceea că demersul de
evaluare a nivelul creativ poate evidenția o serie de aspecte interesante referitoare la sportivi, însă
reprezintă totodată și un proces destul de greu de realizat întrucât interpretarea anumitor rezultate pot
fi subiective dacă nu sunt încadrate într-un context general.

ANALYSIS OF SPEED RUN TECHNIQUE THROUGH BIOMECHANICS

Tomozei Andrei-Răzvan1
Moraru Cristina Elena2
Tanasă Raluca Anca³
Gavriluț Georgiana4
1,2,3,4
”Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

Keywords: performance, track and field, competition, biomechanics

Abstract
The purpose of this study is to conduct a biomechanical analysis of speed run using the Simi
Reality Motion Systems technology applied on two subjects – the fastest runners in the world –
during the 100m flat race. The biomechanical analysis concerned the most important characteristics
in the evaluation of speed run, namely: the start, the first and the second step, as well as the
maximum speed reached. Upon analysing the start, the following values were recorded for the angle
between the thigh and the hip: for the first subject 180°, while for the second subject 160°, which
entailed an increase in block start impulse by about 20 cm in favour of the first subject. This
increase is also due to the value of the angle between the torso and the thigh, namely: 90° in the first
subject compared to 45° in his opponent. At the 40-m line, the two subjects record a stride length of
2.67 m, with a stride frequency of 4.49 m/s and 42.59 km/h, while at the 60-m line, an increase in
the running stride by 10 cm (2.77 m) and an acceleration by 1.5 km/h (44.09 km/m) were found for
the first subject. Consequently, we believe that the current study – through the Simi Motion system
– provides concrete data regarding the ideal approach to the biomechanics of speed run and at the
same time aspects that may favour the improvement of athletes’ performance.

71
ANALIZA TEHNICII ALERGĂRII DE VITEZĂ PRIN
INTERMEDIUL BIOMECANICII

Tomozei Andrei-Răzvan1
Moraru Cristina Elena2
Tanasă Raluca Anca³
Gavriluț Georgiana4
1,2,3,4
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România

Cuvinte cheie: performanță, atletism, competiție, biomecanică

Rezumat
Acest studiu are ca scop analiza biomecanică a alergării de viteză cu ajutorul tehnologiei Simi
Reality Motion Systems efectuată pe doi subiecți, cei mai rapizi atleți din lume, în proba de 100 m
plat. Analiza biomecanică a vizat cele mai importante caracteristici în evaluarea alergării de viteză,
și anume: startul, primulși al doilea pas, viteza maximă atinsă. În urma analizării startului s-au
înregistrat următoarele valori ale unghiului dintre gambă și coapsă; la primul subiect 180°, iar la cel
de-al doilea subiect 160° ceea ce a rezultat o creștere a impulsiei din blockstart cu aproximativ 20
cm în favoarea primului subiect. La această creștere, contribuie și valoarea unghiului dintre trunchi
și coapsă, şi anume: 90° la primul subiect față de 45° la oponentul său. La linia de 40 m cei doi
subiecți înregistrează o lungime a pasului de 2.67 m cu o frecvență a pașilor de 4.49 m/s și 42,59
km/h iar la linia de 60 m se observă o creștere a pasului de alergare cu o valoare de 10 cm (2.77 m)
și o accelerare cu 1.5 km/h (44.09 km/h) în dreptul primului subiect. În concluzie, considerăm că
prezentul studiu, prin intermediul sistemului Simi Motion, ne oferă date concrete cu privire la
modul ideal de abordare a biomecanicii alergării de viteză și totodată aspecte ce pot favoriza
creșterea performanței atletului.

USE OF THE FUNCTIONAL TRAINING IN THE PREPARATION OF WOMEN'S


VOLLEYBALL PLAYERS

Turcu Ioan
„Transilvania” University of Brașov, Romania

Keywords: volleyball, training, functional training, methods

Abstract
The paper aims to present one of the latest methods regarding the physical training of
women’s volleyball players - the functional training implemented at the level of a Junior 3 team.
Understanding the functional training as a logical component of sports training has become a
condition of sine qua non in designing the training plan in order to increase the sports performance.
The research was conducted at a volleyball club in Brasov on a sample of 12 female sports cadets.
For this research an experimental program of functional exercises was developed in order to
improve the sports performance, being introduced in the physical training part. For the functional
evaluation of the 12 female players we used Functional Movment Screen to collect information
about the mobility and stability of the athletes. Functional training as a principle of application
promotes unilateral work and avoids the use of weights that can affect the integrity of the spine. By
this we can achieve an adequate physical training for athletes and a lack of trauma. Following the
application of the functional physical training program, we increased mobility, stability and strength
throughout the body, so that the sports performance of the female players in the research was
optimized.

72
UTILIZAREA ANTRENAMENTULUI FUNCȚIONAL ÎN PREGĂTIREA
JUCĂTOARELOR DE VOLEI

Turcu Ioan
Universitatea Transilvania din Brașov, România

Cuvinte cheie: volei, pregătire, antrenament funcțional, metode

Rezumat
Lucrarea de față își propune să prezinte una dintre metodele de ultima oră în ceea ce privește
pregătirea fizică a jucătoarelor de volei – antrenamentul funcțional implementat la nivelul unei
echipei de junioare 3. Înțelegerea antrenamentului funcțional ca o componentă logică a
antrenamentului sportiv a devenit o condiție sine qua non în conceperea planului de antrenament cu
scopul de a a creşte performanța sportivă. Cercetarea s-a desfăşurat la un club de volei din Brașov
pe un eşantion de 12 sportive cadete. Pentru această cercetare s-a elaborat un program experimental
de exerciții funcționale cu scopul de a îmbunătăți performanta sportivă, introdus în partea de
pregătire fizică. Pentru evaluarea funcțională a celor 12 jucătore am utilizat Functional Movment
Screen pentru a colecta informațiile legate de mobilitatea și stabilitatea sportivelor. Antrenamentul
funcțional ca și principiu de aplicare promovează lucrul unilateral și evitarea utilizării de incărcături
care pot afecta integritatea coloanei vertebrale, fapt care duce la o pregatire fizică adecvată pentru
sportive si care conferă o lipsa a traumatismelor. În urma aplicării programului de pregatire fizică
funcțională am crescut mobilitatea, stabilitatea şi forţa la nivelul întregului corp, astfel încît s-a
optimizat performanța sportivă a jucătoarelor incluse în cercetare.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE RESULTS OF JUNIOR


WEIGHTLIFTERS AGED 9 TO 12 YEARS

Ulăreanu Marius Viorel1


Murărețu Daniel Constantin2
Potop Vladimir3
1,3
Ecological University of Bucharest, Romania
2
National University of Physical Education and Sport, Bucharest, Romania

Keywords: statistical analysis, indicators, snatch, clean and jerk, performance

Abstract
The paper focuses on the comparative analysis of the performance results indicators in
weightlifters aged 9-12. The comparative statistical analysis used the parametric method Paired
Comparison for Means (based on arithmetic means of the studied indicators) between the
performance results in National Championships 1, Bascov, 18-22.03.2019, n=73 athletes (25 girls
and 48 boys) and National Championships 2, Botoșani, 10-11.06.2019, n=78 athletes (27 girls and
51 boys) in the classification categories Junior III. The study results highlight the following: girls -
body weight increase by 1.13 kg, better performances in snatch style by 4.82 kg and significant
differences at p<0.05; improvement of performances in clean and jerk by 4.01 kg, in total
performances by 7.73 kg and insignificant differences at p>0.05. Boys: body weight decreases by
0.14 kg and all performance indicators decrease by 2.4 kg in snatch style, by 4.0 kg in clean and
jerk and by 6.4 kg in total performances; all the analyzed cases have insignificant differences at
p>0.05. We conclude that the performances of the junior female weightlifters aged 9-12 years are
better compared to boys’ performances, which must draw attention of the coaches and the
specialized federation to take measures for improving their training.

73
ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR PERFORMANȚIALE A
HALTEROFILILOR JUNIORI DE 9 -12 ANI
Ulăreanu Marius Viorel1
Murărețu Daniel Constantin2
Potop Vladimir3
1,3
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Romania
2
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, din Bucureşti, Romania
Cuvinte cheie: analiza statistică, indicatori, smuls, aruncat, performanță
Rezumat
Scopul lucrării este analiza comparativă a indicatorilor rezultatelor performanțiale a
halterofililor juniori de 9-12 ani. Analiza statistică comparativă s-a realizat prin metoda parametrică
Paired Comparison for Means între rezultatele performanțelor obținute în două competiții, pe baza
mediilor aritmetice a indicatorilor studiați: Campionatul național 1, Bascov, 18-22.03.2019, n=73 de
sportivi (25 fete și 48 băieți) și Campionatul național 2, Botoșani, 10-11.06.2019, n=78 de sportivi
(27 fete și 51 băieți), vârsta 9-12 ani, la categoriile de clasificare Juniori III. Rezultatele studiului
evidențiază la fete creșterea greutății corporale cu 1.13 kg și a performanțelor la procedeul smuls cu
4,82 kg și diferențe semnificative la p<0.05, îmbunătățirea performanțelor la procedeul aruncat cu
4,01 kg și la total performanțe cu 7.73 kg și diferențe nesemnificative la p>0.05. La băieți greutatea
corporală scade cu 0,14 kg iar toți indicatorii performanțiali scad la procedeul smuls cu 2,4 kg, la
procedeul aruncat cu 4,0 kg și la total performanțe cu 6,4 kg și diferențe nesemnificative la p>0.05
la toate cazurile analizate. În concluzie putem spune că evoluția performanțelor halterofilelor
junioare de 9-12 ani este mai bună comparativ cu performanțele băieților, ceea ce trebuie să atragă
atenția antrenorilor și federației de specialitate să ia măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii acestora.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EIGHT WEEKS GYMNASTIC


TRAINING ON BIOMOTOR SKILLS OF CHILDREN

Volkan Dönmez1
Özhan Bavlı2
1,2
Çanakkale 18 Mart University Sports Faculty, Çanakkale, Turkey

Keywords: sports, gymnastics, children, training, motor skills

Abstract
The aim of this study was to research the effect on biomotor skills of adding gymnastic work
to training of children receiving ice-skating education. The mean age in the study was 5.1±0.8 years,
and a total of 18 children (10 boys, 8 girls) volunteered to participate. The children were randomly
divided into experiment (n:9) and control (n:9) groups. The experiment group had gymnastic
training (8 weeks/2 days/1 hour) in addition to ice-skating training, while the control group only
participated in ice-skating training. Before and after the study, the leg strength, explosive strength,
balance and flexibility skills of sportspeople were observed. Observation results were analyzed with
SPSS and results were accepted as significant at p<0.05 level. The results of the study found the
experimental group had significant variation in long jump, flexibility, balance and vertical jump
pretest and posttest measurements (89.5±19.6 cm-100.0±13.3 cm, 7.7±4.7 cm-10.2±3.6 cm,
15.6±5.2 times-10.7±5.7 times, 15.3±6.8 cm-21.8±6.4 cm, respectively), while the control group
only showed significant change for flexibility performance. When the variables between the groups
are noted in light of balance performance, the experimental group showed significantly greater
change compared to the control group. In light of these results, 8-week gymnastic training can be
said to be an effective method to develop explosive strength and flexibility performance.

74
INITIAL SELECTION OF 11-12 CHILDREN FOR TRAINING OF A
PERFORMANCE GROUP – ATHLETICS

Vorovenci Carmina Mihaela


University ”Vasile Alecsandri” Bacău, Romania

Keywords: selection, children, performance group

Abstract
In this paper we aim to highlight some of the most important selection criteria for the
formation of a future performance group that, we want, to have remarkable results in athletics. For
this we tried not to rely exclusively on intuitive selection (although it is very important) but we
called for a series of measurements of anthropometric indices and somatic development but also for
some motor tests. The analysis and interpretation of anthropometric and somatic development
indices is a very important action, because from the evolution of these processes we can deduce if
the subject falls within normal limits, knowing the changes that occur in the body and that are
specific to sex and age.

SELECȚIA INIŢIALĂ A COPIILOR DE 11-12 ANI PENTRU FORMAREA UNEI


GRUPE DE PERFORMANŢĂ-ATLETISM

Vorovenci Carmina Mihaela


Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău, România

Cuvinte cheie: selecție, copii, grupă de performanţă

Rezumat
În această lucrare ne propunem să evidenţiem unele dintre cele mai importante criterii de
selecţie pentru formarea unei viitoare grupe de performanţă care, ne dorim noi, să ajungă să aibă
rezultate remarcabile în atletism. Pentru acest lucru am încercat să nu ne bazăm exclusiv pe selecţia
intuitivă (deşi este şi ea foarte importantă) ci am aplelat la o serie de măsuratori ai indicilor
antropometrici și de dezvoltare somatică dar şi la unele teste motrice. Analizarea și interpretarea
indicilor antropometrici și de dezvoltare somatică constituie o acțiune foarte importantă, deoarece
din evoluția acestor procese putem deduce dacă subiectul se încadrează în limite normale,
cunoscând schimbările care se produc în organism și care sunt specifice sexului și vârstei.

75
PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY

THE ROLE OF KINETOTHERAPY IN RECOVERY STABILITY OF SHOULDER


POST-LUXATION

Anghel Mihaela
"Vasile Alecsandri" University of Bacău, Romania

Keywords: kinetotherapy, recovery, stability of shoulder

Abstract
Being the largest joint in the body, a spheroidal joint with large amplitude movements, the
shoulder joint is one of the most unstable and most prone to dislocations. In the study of the
biomechanics of the locomotor system it has been shown that the form and function are closely
linked, therefore the physiotherapist must use objective test methods that show the exact degree of
the disorders caused by instability. The study wants to highlight the importance of the personalized
recovery program in order to achieve the musculoskeletal balance that will allow a wide range of
normal amplitude movements with the highest possible stability. By this study I want to check to
what extent kinetotherapy, by working in a closed kinematic chain and by proprioceptive
neuromuscular facilitation techniques, contributes to improving the stability of the shoulder.
Starting from the idea that the effects of kineto therapy are affecting the whole organism of the
human being, in the research I started from the following hypothesis: using the techniques of
proprioceptive neuromuscular facilitation and the work in the closed kinematic chain can contribute
to the increase of the muscular force, and thus to the increased joint stability while also shortening
the recovery period.

ROLUL KINETOTERAPIEI ÎN REFACEREA STABILITĂȚII UMĂRULUI


POSTLUXAȚIE

Anghel Mihaela
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: kinetoterapia, refacere, stabilitatea șoldului

Abstract
Fiind cea mai mare articulație din organism, o articulație sferoidală cu mișcări de mare
amplitudine, articulația umărului este una dintre cele mai instabile și mai predispuse la luxații.
Instabilitatea umărului care nu este complet sau suficient tratată poate duce la invaliditate, din acest
motiv fiind necesară observarea cât mai timpurie a tulburărilor biomecanice, a deformaţiilor şi a
lipsei funcţionalităţii care apare la nivelul articulaţiei scapulo-humerale. În cadrul studiului de
biomecanică a aparatului locomotor s-a demonstrat că forma şi funcţia sunt strâns legate, de aceea
kinetoterapeutul trebuie să folosească metode obiective de testare care să arate gradul exact al
tulburărilor determinate de instabilitate. Studiul dorește sa evidențieze importanța programului de
recuperare personalizat pentru a atinge echilibrul musculo-ligamentar care să permita o gamă largă
de mișcări de amplitudine normală cu cea mai mare stabilitate posibilă. Prin aceast studiu doresc să
verific în ce măsură kinetoterapia, prin lucru în lanț cinematic închis și prin tehnici de facilitare
neuromusculară proprioceptivă, contribuie la îmbunătățirea stabilității umărului. Pornind de la ideea
că efectele kinetoterapiei se răsfrâng asupra întregului organism al fiinţei umane, în cercetarea am
plecat de la următoarea ipoteză: prin utilizarea tehnicilor de facilitare neuromusculară
proprioceptivă și a lucrului în lanț cinematic închis se poate contribui la creșterea forței musculare,
și astfel la creșterea stabilității articulare scurtând totodată perioada de recuperare.

76
THE DIMENSIONS OF SCHOOL INCLUSION IN THE CONTEXT OF
CULTURAL AND EDUCATIONAL DIVERSITY

Balint Nela Tatiana1


Adam Isabela2
1
"Vasile Alecsandri" University of Bacău, Romania
2
The National Pedagogical College "Stefan cel Mare" of Bacău, Romania

Keywords: inclusion, experiences, school environment

Abstract
An inclusive environment is one that welcomes, protects and educates all children, regardless
of their gender, physical, intellectual, economic, linguistic characteristics (UNESCO). According to
the 1994 Salamanca Declaration, inclusive education was promoted respecting the main principle
that "the differences between people are normal, the education must adapt to these differences and
to the specific demands that derive from them, rather than forcing the child to adapt to certain
prefabricated assertions regarding the purpose and nature of education." Also, at the World Summit
for Social Development (Copenhagen, 1995), it was stipulated that the governments should "ensure
equal educational opportunities at all levels for children, youth and adults with disabilities, in
integrated settings, taking full account of individual differences and situations." Based on the
previously mentioned ideas, this comparative study was conducted on three countries in which the
cultural and educational diversity is highlighted by tradition and a different geographical and
historical context. The three countries were Romania, Greece, and Turkey. The hypothesis of this
research was the presumption that by conducting a comparative study on the three countries, one
can assess the level and ways in which the inclusion was done through cultural and educational
diversity. The research was directed toward the analysis of the way in which the inclusion was done
in regards to the physical, functional, or sensory disabilities, the education level for which this
approach is done, and the identification of the implementation means and methods. The conclusion
that can be drawn at the end of this analysis can offer good practice models in regards to person -
environment - occupation (education), opportunities for the teachers to train and develop
professionally in this sense, threats in regards to the way in which special needs children are
excluded from education because of a lack of implication of the decision makers, but also in regards
to the real need to approach this problem that exists in every country.

DIMENSIUNILE INCLUZIUNII ŞCOLARE ÎN CONTEXTUL DIVERSITĂŢII


CULTURALE ŞI EDUCAŢIONALE

Balint Nela Tatiana1


Adam Isabela2
1
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, România
2
Colegiul Naţional Pedagogic „Stefan cel Mare” din Bacău, România

Cuvinte cheie: incluziune, experienţe, mediu şcolar

Rezumat
Mediul incluziv este acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi toţi copii,
indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici
(UNESCO). Conform declaraţiei de la Salamanca din 1994, educaţia incluzivă a fost promovată
respectând principiul de bază şi anume „că diferenţele dintre oameni sunt normale, că învăţământul
trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele specifice de educaţie care derivă din ele, mai
degrabă decât să obligăm copilul să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind scopul şi natura
învăţământului”. De asemenea, şi Summitul mondial asupra dezvoltării sociale (Copenhaga, 1995)
77
stipulează că guvernele „trebuie să asigure şanse educaţionale egale, la toate nivelurile, pentru copiii
şi tinerii cu dizabilităţi, în contexte integrate, luând complet în considerare diferenţele şi situaţiile
individuale”. Conform celor menţionate anterior, am ales să realizăm un studiu comparativ în trei
ţări în care diversitatea culturală şi educaţională este evidenţiată de tradiţie şi context geografic şi
istoric diferit. Cele trei ţări care au făcut obiectul cercetării de faţă au fost România, Grecia şi
Turcia. Ipoteza de la care am plecat în realizarea cercetării a fost constituită de presupunerea că prin
realizarea studiului comparativ între cele trei ţări, putem aprecia nivelul şi modalităţile de realizare a
incluziunii prin diversitate culturală şi educaţională. Cercetarea a fost orientată spre analiza modului
în care se realizează incluziunea pe categoriile de tulburări fizice, funcţionale sau senzoriale, nivelul
de studii pentru care se realizează acest tip de abordare şi de asemenea identificarea mijloacelor şi
metodelor de implementare. Concluziile ce se desprind în urma acestei analize sunt în măsură să
ofere repere de bune practici, legate de persoană – mediu – ocupaţie (educaţie), oportunităţi în
formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în această direcţie, ameninţări privind
modul de excluziune la educaţie a copiilor cu nevoi speciale din cauza lipsei de implicare a tuturor
factorilor decizionali dar şi a viziunii pe termen lung asupra nevoilor reale de abordare a acestor
problematici existente în fiecare ţară.

RECOVERY OF A BOTH MALLEOLUS FRACTURE WITH INTRA-ARTICULAR


INTEREST THROUGH AQUATIC THERAPY

Bădescu Victor1
Fleancu Julien Leonard2
1,2,
University of Pitesti, Romania
Keywords: aquatic therapy, both malleolus fracture

Abstract
In our case study, we started from the hypothesis that by applying specific exercises systems
specific aquatic therapy for the postoperative recovery of a a both malleolus fracture with intra-
articular interest at the ankle level, we will achieve local recovery and walking in optimal
conditions. The studies that underline the usefulness of physical exercises in water, indicated in the
treatment of orthopedic and traumatic sequelae, were the basis of the formulation of hypothesis. The
aquatic environment contributes to the joint discharge and through its physical properties allows for
muscle relaxation and facilitating the amplitude of the movements. The apparent weight, modulated
by the depth of diving, contributes to the re-education of walking in three stages: lifting in an
orthostatic position, walking with support, walking without support. The recovery program was
carried out during the period of 5 months, with a weekly frequency of 3 sessions per week and with
a series of interruptions due to the holidays and personal problems of the subject. The tests were
performed daily in the first week of the recovery program and then weekly. We consider that the
recovery with the help of the extraordinary facilities offered by the aquatic environment and by the
diverse and attractive means of aquatic therapy represents, in many cases, a support that should not
be neglected by the physiotherapists. We believe that combining the methods specific to the
physical therapy is much more efficient than using isolated methods and it is also an alternative for
recovery based on the principle of individualization of the treatment, knowing that the patients are
first and then the diseases.

78
RECUPERAREA UNEI FRACTURI BIMALEORARE CU INTERESARE
INTRAARTICULARĂ PRIN TERAPIE ACVATICĂ

Bădescu Victor1
Fleancu Julien Leonard2
1,2
Universitatea din Pitești, România

Cuvinte cheie:terapie acvatică, fractură bimaleolară

Rezumat
În studiul nostru de caz am plecat de la ipoteza că prin aplicarea unor sisteme de exerciţii
specifice hidrokinetoterapiei pentru recuperarea postoperatorie a unei fracturi bimaleolare cu
interesare intraarticulară la nivelul gleznei vom realiza recuperarea locală și mersul în condiții
optime. La baza formularii ipotezei au stat studiile care subliniază utilitatea exerciţiilor fizice în apă,
indicate în tratamentul sechelelor ortopedice și traumatice. Mediul acvatic contribuie la descărcarea
articulară și prin proprietățile sale fizice permite relaxarea musculară și facilitarea amplitudinii
mișcărilor. Greutatea aparentă, modulată prin adâncimea de scufundare contribuie la reeducarea
mersului în trei etape: ridicarea în poziţie ortostatică, mersul cu sprijin, mersul fără sprijin.
Programul de recuperare s-a desfăşurat în perioada pe parcursul a 5 luni, cu o frecvenţă săptămânală
de 3 ședinţe pe săptămână și cu o serie de întreruperi datorate sărbătorilor și problemelor personale
ale subiectului.Testele s-au efectuat zilnic în prima săptămână a programului de recuperare şi apoi
săptămânal. Considerăm că recuperarea cu ajutorul facilităţilor extraordinare oferite de mediul
acvatic şi de mijloacele diverse şi atractive ale hidrokinetoterapiei reprezintă, în foarte multe situaţii,
un sprijin care nu trebuie neglijat de către specialiştii kinetoterapeuţi. Credem că îmbinarea
metodelor specifice kinetoterapiei este mult mai eficientă decât utilizarea unor metode izolate şi
reprezintă de altfel o alternativă pentru recuperarea pe baza principiului individualizării
tratamentului, ştiind că mai întâi există bolnavii şi apoi bolile.

HIGH INCIDENCE OF SHOULDER TRAUMA IN PROFESSIONAL HANDBALL


PLAYERS AND NECESSITY OF PREVENTION

Breha Alexandru Mihai1


Ghervan Petru2
1
„Ștefan cel Mare” Univerity of Suceava, Romania
2
University of Pitești, Romania

Keywords: shoulder, trauma, handball, injury

Abstract
In this study there were included a number of 131 professional handball players, which were
monitorized during one season, in order to highlight and register shoulder lesions. The players were
questioned and evaluated, the data being exposed to proove the necessity of prevention of shoulder
trauma in practicing handball game. The results indicate the fact that from a number of 131
performers, 126 presented during a season shoulder lesions, with different levels of intensity. We
conclude that after studying this issue, a preventional protocol regarding shoulder trauma in
professinal handball players has a major importance among the high number of players who
suffered injuries at the scapular joint.

79
INCIDENȚA RIDICATĂ A TRAUMATISMELOR UMĂRULUI LA
HANDBALIȘTII DE PERFORMANȚĂ ȘI NECESITATEA PREVENȚIEI
ACESTORA

Breha Alexandru Mihai1


Ghervan Petru2
1
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Romania
2
Universitatea din Pitești, Romania

Cuvinte cheie: umăr, traumatism, handbal, accidentare

Abstract
În elaborarea acestui studiu au fost incluși un număr de 131 handbaliști de performanță care au
fost urmăriți pe durata unui sezon de handbal în vederea obiectivării și înregistrării traumatismelor
suferite la nivelul umărului. Sportivii au fost chestionați și evaluați, datele obținute fiind expuse cu
scopul de a demonstra necesitatea prevenției traumatismelor umărului în practica jocului de
handbal. Rezultatele arată că dintr-un număr de 131 de handbaliști de performanță, 126 au prezentat
pe parcursul unui sezon traumatisme la nivelul umărului, cu grade diferite de intensitate.
Concluzionăm în urma acestui studiu că un protocol prevențional privind traumatismele umărului la
handbaliștii de performanță își gasește importanța prin numărul mare de sportivi care au suferit
accidentări la nivelul articulației scapulo-humerale.

STUDY REGARDING THE USE OF BASKETBALL ELEMENTS IN THE


CORRECTION OF KYPHOTIC POSTURES IN MIDDLE SCHOOLERS

Ciocan Vasile Cătălin


"Vasile Alecasandri" University of Bacau, Romania

Keywords: game, basketball, pupils, kyphosis

Abstract
The first ones who should observe the deformation of the spine should be the parents or
school doctors. Dorsal kyphosis causes an upper body compensation through a forward inclination
of the neck and head, and a lower body one through an accentuation of the lumbar curvature. The
scapulae get further apart from the thorax through the extension of the trapezius and rhomboid
muscles and the shortening of the pectoralis major. The thorax is caved in and the shoulders are
brought forward. Physical therapy uses movement for rehabilitation - somatic-functional, motor and
psychomotor, or for reeducating the compensatory functions, in the case of the partially reversible
or irreversible deficiencies. It is indispensable to medical rehabilitation, mental re-adaptation,
professional reeducation and social re-adaptation. Thus, physical therapy refers to the rehabilitation
of certain body functions, while prophylactic physiotherapy helps prevent the disorders, regardless
of their nature, or even prevent recurrences of and complications from previous disorders.

80
STUDIU CU PRIVIRE LA FOLOSIREA UNOR ELEMENTE DIN JOCUL DE
BASCHET IN CORECTAREA POSTURII CIFOTICE LA ELEVII DIN CLASELE
GIMNAZIALE

Ciocan Vasile Cătălin


Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: joc, baschet, elevi, cifoza

Rezumat
Primii care ar trebui să observe deformarea coloanei ar trebui să fie părinţii sau medicii din
cabinetele şcolare. Cifoza dorsală se compenseaza superior prin înclinarea înainte a gâtului și
capului, iar inferior prin accentuarea curburii lombare. Omoplații sunt îndepărtați de torace
(omoplati « in aripioare ») prin intinderea mușchiului trapez și a romboizilor și prin scurtarea
marelui pectoral. Toracele este înfundat și umerii aduși înainte. Kinetoterapia reprezintă ramura
terapeutică ce foloseşte ca mijloc specific mişcarea, în scopul recuperării somato-funcţionale,
motrice şi psihomotrice sau al reeducării funcţiilor compensatorii, în cazul deficienţelor parţial
reversibile sau ireversibile. Ea este indispensabilă recuperării medicale, readaptării psihice,
reeducării profesionale şi readaptării sociale. Kinetoterapia se referă așadar la recuperarea anumitor
funcții ale organismului, iar kinetoprofilaxia ajută la prevenirea afecțiunilor, indiferent de natura lor
sau chiar la prevenirea recidivelor și complicațiilor unor afecțiuni ce s-au instalat anterior.

PHYSICAL ACTIVITIES IN LEISURE-TIME AMONG PERSONS WITH DOWN


SYNDROME OR OTHER INTELLECTUAL DISABILITIES AND INDIVIDUALS
FROM SOCIALLY EXCLUDED GROUPS: ROMANIAN CASE

Cosma Germina1
Costin2
Călinescu Brabiescu Luminița3
Albină Albina4
Cosma Alexandru5
1,2,3,4,5
University of Craiova, Romania

Keywords: Down syndrome, disabilities, physical activities, survey

Abstract
This research is part of the project Up&Go ERASMUS+ 2018-1-SE01-KA203-039079 which
aim is to improve the connections between research environments and social organizations in
relation to the training for people working with physical education and/or people with disabilities
however have limited or no access to barriers and variables. The project`s Consortium is made by
partners from Sweden, Norway, Croatia, Lithuania and Romania and wants to provide special
training for people who is working with person with Down syndrome. In this part of the research the
analysis was focused on the specialists’ knowledge about Down syndrome and other intellectual
disabilities and how they perceive the best way to support and include them in physical activities.
For that we applied a questionnaire with 19 items with open and closed answers to 60 specialists
and volunteers from physical activities sector. The data were analyzed with SPSS, v.21. The
research results showed a low level of knowledge regarding the concept of intellectual disability.
The investigation carried out helped us to identify the potential barriers that prevent the integration
of people with intellectual disabilities, as well as the social and cultural challenges of the Oltenia
region.

81
ACTIVITĂȚILE FIZICE ÎN RÂNDUL PERSOANELOR CU SINDROM DOWN
SAU ALTOR DEZABILITĂȚI INTELECTUALE ȘI INDIVIZILOR DIN GRUPELE
SOCIALE DEFAVORIZATE: STUDIU DE CAZ

Cosma Germina1
Costin2
Călinescu Brabiescu Luminița3
Albină Albina4
Cosma Alexandru5
1,2,3,4,5
Universitatea din Craiova, România

Cuvinte cheie: sindrom Down, dizabilități, activități fizice, anchetă

Rezumat
Această cercetare face parte din proiectul Up & Go ERASMUS 2018-1-SE01-KA203-
039079, ce are ca scop armonizarea relațiilor dintre mediile de cercetare și organizațiile ce au
legătură cu pregătirea specialiștilor ce instruiesc persoanele cu dizabilități în domeniul activităților
fizice. Consorțiul proiectului este realizat în parteneriat cu instituții din Suedia, Norvegia, Croația,
Lituania și România și dorește să realizeze materiale de instruire pentru specialiștii și voluntarii care
lucrează cu persoane cu sindrom Down în direcția exercițiului fizic. În această parte a cercetării,
analiza s-a concentrat pe identificarea cunoștințelor referitoare la sindromul Down și alte dizabilități
intelectuale în rândul specialiștilor din domeniul sportiv și la modul în care aceștia percep cea mai
bună modalitate de a încuraja incluziunea acestora în cadrul activităților fizice. Pentru aceasta am
aplicat un chestionar cu 19 itemi cu răspunsuri deschise și închise, unui număr de 60 de specialiști și
voluntari (30 de gen feminin, 30 de gen masculin) din sectorul activităților fizice. Datele au fost
analizate prin intermediul programului SPSS, v.21. Rezultatele cercetării au arătat un nivel mic al
cunoștințelor referitoare la conceptul de dizabilitate intelectuală. Ancheta întreprinsă ne-a ajutat să
identificăm potențialele barierele care împiedică integrarea persoanelor cu dizabilități intelectuale,
precum și provocările sociale și culturale din regiunea Oltenia.

STUDY REGARDING THE CLINICAL ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF


SPINE MOBILITY IN THE CASE OF CHILDREN

Cristuţă Alina-Mihaela
“Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: study, assessment, mobility, children

Abstract
The physical development of children implies a process of social adaptation, a complex
process of mental and physical structuring which contributes to their maturity and to their social
evolution in terms of productivity. Concerning the problem of spine functionality, Health Care
experts claim that, from a physiological and pathological perspective, each stage of life tends to
influence to some extent, the spine’s structure and functionality. The physical development is an
active and dynamic process highly influenced by the external factors’ interrelationship and has a
great impact on the future adult. From a clinical-functional perspective, the present study aims at
emphasizing the importance of the spine mobility assessment in the case of children, as well as
proposing a new testing pattern for static spinal disorders with the purpose of attaining good spine
functionality.The research methodology was chosen according to the purpose of the present study
and implied bibliographical studies, assessment and measurement techniques, statistical,
mathematical and graphical methods. Comparing the results of both initial and final forms of

82
assessment, one may notice that the proposed research methodology proves its importance in
establishing the fact that the functional status of the spine constitutes the starting point in finding the
most effective way to reduce/rehabilitate the mobility deficit.

STUDIU PRIVIND EVALUAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII


COLOANEI VERTEBRALE LA COPII

Cristuţă Alina-Mihaela
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Romania

Cuvinte cheie: studiu, evaluare, mobilitate, copii

Rezumat
Dezvoltarea fizică a copilului impune adaptarea la societatea din care face parte, proces
complex de structurare fizică și psihică ce conduce spre conturarea omului matur, ce contribuie la
evoluția societății sub aspectul productivității muncii. În ceea ce privește funcționalitatea coloanei
vertebrale, conform opiniei specialiștilor domeniului sănătății, fiecare perioadă tinde să influențeze
într-o oarecare măsură atât structura cât și funcționalitatea evolutivă sau involutivă a coloanei
vertebrale, sub aspect fiziologic sau patologic. Procesul de dezvoltare este unul activ, dinamic,
realizându-se sub influența decisivă a interrelaționării factorilor externi, asupra modelării viitorului
adult. Scopul cercetării a fost de a evidenția importanța evaluării mobilității coloanei vertebrale, sub
aspect clinico-funcțional, la copii, precum și propunerea unui model de testare pentru tulburările de
statică vertebrală pentru menținerea unei bune funcţionalităţi. Metodele de cercetare folosite au fost
stabilite în funcţie de obiectivele cercetării, astfel s-a folosit metoda studiului bibliografic, metoda
măsurării și evaluaării, metoda statistico-matematică şi metoda grafică. Comparând rezultatele celor
două examinări, inițială și finală, se afirmă faptul că metodologia de evaluare propusă își probează,
în lucrarea de față, importanța în stabilirea statusului funcțional vertebral, reprezentând punctul de
plecare în elaborarea de mijloace de intervenție în recuperarea deficitului de mobilitate.

ERGONOMIC EVALUATION OF TWO TYPE PERSONAL ADAPTED SHOES


RELATED TO THE PAIN AND PERFORMANCE

Culea Cătălina Mihaela


University “Vasile Alecsandri” of Bacău

Key words: ergonomic, motility performance, pain, fatigue.

Abstract
This article describes the preliminary research phase required to create guidelines for
designing such solutions. The ergonomic study were performed to analyse the grade of accessibility
offered by two different shoes types personal adapted (soft leather and sport shoes) for eleven
clients with different kind of functional disabilities (diabetes, Charcot arthropathy; bony
prominences; claw-toe, structural deformity or limited joint mobility, edema, tetraplegic, arthritis).
Planned interventions were conducive to the improvement co-contraction, which is the ability to
deliberately contract antagonist muscles (flexors and extensors) so that motility performance can be
maintained a more long time, without pain. The functional performances were determined in three
conditions, during three different times, distances and surfaces: 10 minutes of running on wood
floor, 1000 m of running in the sensorial garden (grassland, gravel and sand) and 6 minutes on
asphalt. Results obtained were related to: pain and fatigue reported by time and distance, average
speed, rating of perceived exertion (RPE), pace, stride (frequency and amplitude), body angulation
vs same shoes without adaptations. Conclusions are that personal adapted shoes decreased the acute

83
pain and increased the performance on all type of surfaces tested, offer support the foot and shift the
weight off of the painful ball of the foot, and improve walking velocity. On the other hand, running
without adapted shoes, even sport shoes, on asphalt, increased the acute pain.

EVALUAREA ERGONOMICĂ A DOUĂ TIPURI DE PANTOFI ADAPTAȚI


PERSONALIZAT PRIN PRISMA DURERII ȘI PERFORMANȚEI

Culea Cătălina Mihaela


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Cuvinte cheie: ergonomic, performanța motilității, durere, oboseală.

Rezumat
Acest articol descrie o fază a unui studiu preliminar necesar pentru realizarea unui ghid de
bună practică în realizarea soluțiilor de această factură. Studiul ergonomic a avut drept obiectiv
principal, analiza gradului de accesibilitate oferit de două tipuri de pantofi, adaptați personalizat (din
piele și pantofi sport din material sintetic) pentru 11 cazuri, clienți cu diferite dizabilități funcționale
(diabet - artropatie Charcot; puncte de presiune osoasă; degete deformate în ciocan, diformități
structurale sau mobilitate articulară diminuată, edem, tetraplegic, artrită). Intervențiile planificate au
fost favorabile îmbunătățirii co-contracției în sensul că, s-a avut drept obiectiv, capacitatea de a
contracta în mod deliberat mușchii antagoniști (flexori și extensori), astfel încât performanța
motilității să poată fi menținută mai mult timp, fără durere. Performanțele funcționale au fost
determinate în trei condiții, pe parcursul a trei perioade diferite, distanțe și suprafețe: 10 minute de
alergare pe podeaua de lemn, 1000 m de alergare în grădina senzorială (gazon, pietriș și nisip) și 6
minute pe asfalt.. Rezultatele obținute fac referire la: durere și oboseală raportate în funcție de timp
și distanță, viteza medie, evaluarea efortului perceput (RPE), ritmul, pasul (frecvența și
amplitudinea), angulația corpului, după adaptări vs aceiași pantofi fără adaptări. Concluziile sunt că
pantofii personalizați au scăzut nivelul perceput de durere și au crescut performanțele funcționale,
pe toate tipurile de suprafețe testate; oferă sprijin piciorului și deplasează greutatea evitând
porțiunile dureroase. Pe de altă parte, alergarea fără încălțăminte adaptată, chiar și pantofii sport, pe
asfalt, au crescut durerea acută.

THE CONTRIBUTIONS OF EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE THERAPY


(ESWT) TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS
WITH FROZEN SHOULDER

Dobreci Daniel- Lucian1


Şlicaru Adina Camelia2
1,2
"Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romania

Keywords: shock wave, pain, impingement, supraspinatus

Abstract
The main purpose of this study was to assess how much the Extracorporeal Shockwave
Therapy (ESWT) can influence the quality of life in patients with frozen shoulder. The study
comprised 30 male and female patients suffering from frozen shoulder syndrome, who were
previously subjects to other therapies with no influence on the disease progress. The VAS scale, the
Roles-Maudsley score, and the Flanagan Life Quality Scale (with seven points on the rating scale
recommended by Andrews and Crandall) were used to assess patients. The treatment was conducted
over a period of 12 weeks, with a frequency of 1 session per week. Outside the ESWT sessions,
84
each patient was subjected to a medical gymnastics program at their homes. ESWT has a positive
effect on the progress of patients with frozen shoulder, in the sense of pain reduction and mobility
improvement.

EFICIENȚA TERAPIEI SHOCKWAVE (ESWT) ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA


CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR CU ”UMĂR ÎNGHEȚAT”

Dobreci Daniel- Lucian1


Şlicaru Adina Camelia2
1,2
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Romania

Cuvinte cheie: shock wave, durere, impingement, supraspinos

Abstract
Scopul principal al acestui studiu a fost acela de a evalua în ce măsură terapia shock wave
(ESWT) poate influența calitatea vieții pacienților cu periartrita scapulo-humerală (PSH). Studiul a
cuprins 30 de pacienți bărbați și femei, suferinzi de PSH și care au urmat în prealabil diverse forme
teraputice fără nici un success asupra evoluției bolii. În vederea evaluării evoluției pacienților s-a
utilizat scala VAS, scorul Roles-Maudsley și scala de evaluare a calității vieții Flanagan cu șapte
puncte pe scale de evaluare recomandate de Andrews and Crandall. Terapia s-a desfăşurat pe o
perioadă de 12 săptămâni cu o frecvenţă de 1 şedinţă pe săptămână. În afara ședințelor de ESWT
fiecare pacient a urmat un program de gimnastică medicală la domiciliu. În urma studiului efectuat
tratamentul ESWT a avut un efect bun asupra evoluției pacienților cu PSH, în sensul diminuării
până la dispariție a durerii, precum și recăpătarea mobilității umărului afectat.

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL THERAPY IN THE TREATMENT OF


CERVICAL NEURALGIA BRAHIALE

Grapă Florin1
Puni Alexandru-Rareş2
Răşcanu Alexandru3
1”
Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania
2,3
”Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania

Keywords: neuralgia cervical braheală, physiotherapist treatment

Abstract
This paper aims to demonstrate the importance of a program according to physical therapist to
improve functional capacity, quality of life and reduce pain in patients diagnosed with cervical
braheala neuralgia. The implementation of Kinesiology methods on a group of 9 patients, we
confirm the importance of recovery in different stages of the disease.
Among the parameters that we measured both before completing şidupă therapeutic program, it
lists: pain intensity, affected limb mobility, presence of muscle strength etc. deficit results
confirming the success of treatment.

85
IMPORTANȚA KINETOTERAPIEI ÎN TRATAMENTUL NEVRALGIEI
CERVICO-BRAHIALE

Grapă Florin1
Puni Alexandru-Rareş2
Răşcanu Alexandru3
1
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Romania
2,3
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iasi, Romania
Cuvinte cheie: nevralgie cervico-braheală, tratament kinetoterapeutic

Rezumat
Lucrarea de față își propune să demonstreze importanța unui program kinetoterapeutic
potrivit la îmbunătățirea capacității funcționale, a calității vieții și diminuarea durerii în cazul
pacienților diagnosticați cu nevralgia cervico-braheala. Prin punerea în aplicare a metodelor
kinetologice pe un lot de 9 pacienți, vom confirma importanța majoră a recuperării în diferite stadii
ale acestei afecțiuni. Printre parametrii pe care i-am măsurat atât înaintea, cât șidupă completarea
programului terapeutic, se enumeră: intensitatea durerii, mobilitatea membrului afectat, prezența
unui deficit de forță musculară etc., rezultatele confirmand succesul tratamentului aplicat.

EFFECT OF 12-MONTH RESISTANCE TRAINING ON QUALITY OF LIFE IN


POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH OSTEOPENIA OR OSTEOPOROSIS: A
PILOT STUDY

Holubiac Iulian Ștefan1


Grosu Vlad Teodor2
1
„Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania
2
Technical University, Cluj Napoca, Romania

Keywords: osteoporosis, osteopenia, quality of life, Qualeffo-41, resistance training

Abstract
The impact of a resistance training program on improving the quality of life is not well
established. The present study aimed to evaluate the effects of 12-month resistance training (6 reps x
70% of 1RM + 6 reps x 50% of 1RM) in quality of life in women with postmenopausal osteoporosis
or osteopenia. Ten women with postmenopausal osteopenia/osteoporosis were divided into a
exercise group (EX) of 5 patients and control group (C) of 5 patients. The training program included
exercises for upper and lower limb muscles with intensities of 50 –70% of 1RM over a period of 12
months (twice weekly, 50 minutes training session). The quality of life was evaluated before and at
the end of the study using the Quality of life questionnaire of the European Foundation for
Osteoporosis (QUALEFFO-41). At the end of the study, the results of 10 patients were analyzed. A
significant improvement was noted in the quality of life in four of the seven parameters for exercise
group compared to control group: pain (33±2.7 vs. 57±7.6, p = .008), social activities (45.65±4.2 vs.
59.9±4.2, p = .007), general health (38.33±4.6 vs. 51.7±9.1, p = .016) and mental function (35±7.8
vs. 50.6±9.7, p = .023). Resistance training program for women with postmenopausal
osteopenia/osteoporosis provides quality of life improvement.

86
EFECTUL UNUI PROGRAM DE EXERCIŢII CU REZISTENŢĂ PE O PERIOADĂ
DE 12 LUNI ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII LA FEMEILE CU OSTEOPOROZĂ SAU
OSTEOPENIE POSTMENOPAUZA: STUDIU PILOT

Holubiac Iulian Ștefan1


Grosu Vlad Teodor2
1
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România
2
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, România

Cuvinte cheie: osteoporoză, osteopenie, calitatea vieții, Qualeffo-41, exerciţii cu rezistenţă

Abstract
Impactul unui program de exerciţii cu rezistenţă asupra îmbunătățirii calității vieții nu este
bine stabilit. Studiul de față a urmărit să evalueze efectele exercițiilor cu rezistenţă desfăşurat pe o
perioadă de 12 luni (6 repetări x 70% din 1RM + 6 repetări x 50% din 1RM) asupra calității vieții la
femeile cu osteoporoză sau osteopenie postmenopauză. Zece femei cu osteopenie / osteoporoză
postmenopauză au fost împărțite într-un grup de exerciții (EX) și un grup de control (5) fiecare fiind
format din 5 paciente. Programul de antrenament a inclus exerciții pentru mușchii membrelor
superioare și inferioare, cu intensități de 50 –70% din 1RM pe o perioadă de 12 luni (de două ori pe
săptămână, ședința fiind de 50 de minute). Calitatea vieții a fost evaluată înainte și la sfârșitul
studiului utilizând Chestionarul privind calitatea vieții dezvoltat de Fundația Internațională de
Osteoporoză (QUALEFFO-41). La sfârșitul studiului, rezultatele celor 10 paciente au fost analizate.
O îmbunătățire semnificativă a fost remarcată cu privire la calitatea vieții în patru dintre cele șapte
domenii ale chestionarului pentru grupa de exerciții comparativ cu grupa de control: durere (33±2.7
vs. 57±7.6, p = .008), activități sociale (45.65±4.2 vs. 59.9±4.2, p = .007), aprecierea stării generale
de sănătate (38.33±4.6 vs. 51.7±9.1, p = .016) și funcția mentală (35±7.8 vs. 50.6±9.7, p = .023).
Programul de exerciţii cu rezistenţă poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii la femeile cu
osteopenie / osteoporoză postmenopauză.

DOES SWIMMING EXERCISES IMPROVE POSTURE FOR BLIND AND


VISUALLY IMPAIRED CHILDREN?
Maniu Emese1
Maniu Adrian2
Grosu Vlad Teodor3
Grosu Florina Emilia4
1,2,
Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Doctoral School in PES, România
3,4
Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, România

Keywords: swimming exercises, blind, posture

Abstract
Visual system is one of the sensory systems that allows the body to assess and process
information about the external environment. In the absence of vision, a person loses contact with the
outside world and develops faulty motor patterns, which results in postural deficiencies. The control
of human posture depends on the integration of information from various sensory modalities. The
optimal interaction between the visual impulses and the somatosensory impulses guarantees the
control of the orientation and the stability of the body segments. The stability and control of the
position of the body segments, as well as the response to the environment, are disturbed if there is not
enough visual information. The aim of these study was to investigate the effect of a 4 months
swimming program on the posture in blind and visually impaired children. 30 blind and visually
impaired children aged 8-14 participated in the study. The children practiced swimming exercises
87
twice a week, 60 minutes a session. Postural variables, such as deviation of the spine in sagittal planes,
head posture, thoracic kyphosis, lumbar lordosis, were measured with the Global Postural System.
The results of the study showed improved parameters for sagittal deviations of the spine p≤0, 05.

EXERCIȚIILE DE ÎNOT ÎMBUNĂTĂȚESC POSTURA PENTRU COPIII


NEVĂZĂTORI ȘI SAU CU DEFICIENȚE DE VEDERE?
Maniu Emese1
Maniu Adrian2
Grosu Vlad Teodor3
Grosu Florina Emilia4
1,2
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Şcoala Doctorală de EFS, Romania
3,4
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania

Cuvinte cheie: exerciții de înot, nevăzători, postură

Rezumat
Sistemul vizual este unul dintre sistemele senzoriale care permite organismului să evalueze și să
proceseze informații despre mediul extern. În lipsa vederii, o persoană pierde contactul cu lumea
exterioară și dezvoltă tipare motorii defecte, ceea ce duce la deficiențe posturale. Controlul posturii
umane depinde de integrarea informațiilor din diferite modalități senzoriale. Interacțiunea optimă între
impulsurile vizuale și impulsurile somatosenzoriale garantează controlul orientării și stabilității
segmentelor corpului. Stabilitatea și controlul poziției segmentelor corpului, precum și răspunsul la
mediu, sunt deranjate dacă nu există suficiente informații vizuale. Scopul acestui studiu a fost de a
cerceta efectul unui program de înot de 4 luni asupra posturii la copiii nevăzători și/sau cu deficienți
de vedere. 30 de copii nevăzători și/sau cu deficienți de vedere cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani au
participat la studiu. Copiii practicau exerciții de înot de două ori pe săptămână, 60 de minute pe
ședință. Variabilele posturale, cum ar fi devierea coloanei vertebrale în planurile sagitale, postura
capului, cifoza toracică, lordoza lombară, au fost măsurate cu Sistemul Postural Global. Rezultatele
studiului au arătat parametri îmbunătățiți pentru abaterile sagitale ale coloanei vertebrale p≤0, 05.

THE ROLE OF PROGRAMMES OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITIES IN


IMPROVING THE SOMATO-FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE ELDERLY

Mocanu George Dănuț1


Cristea Florentina2
1,2
“Dunărea de Jos” University of Galati, Romania

Keywords: adaptability, physical activities, old people, somato-functional indicators

Abstract
An active lifestyle represents both a goal and a challenge for the people from the elderly
category. The modern society is responsible for finding some optimal solutions for activating this
category of the population, in view of the long term development of its potential and experience, as
well as for avoiding social isolation physical activities – adapted to the specific requests and
problems of this segment – may successfully contribute to optimizing the physical and mental tonus,
thus enabling the improvement of the problems related to the general motricity, the body weight
indicators or the functional values. The study performed on a group of students registered within the
University of the Elderly of Galați emphasizes that, by the efficient selection and planning of
several categories of physical exercises, the aimed results can be obtained, by aiming the specific
parameters; moreover, certain limits of favourable influencing can be identified regarding other
measured indicators.

88
ROLUL PROGRAMELOR DE ACTIVITĂȚI FIZICE ADAPTATE ÎN
ÎMBUNATAȚIREA PARAMETRILOR SOMATO-FUNCȚIONALI LA
PERSOANELE DE VÂRSTA A III-A

Mocanu George Dănuț1


Cristea Florentina2
1,2
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Keywords: adaptabilitate, activități fizice, vârstnici, indicatori somato-funcționali

Abstract
Stilul de viață activ reprezintă un deziderat și în același timp o provocare pentru persoanele
încadrate în categoria vârstei a III–a. Societatea modernă este responsabilă cu găsirea unor soluții
optime de activare a acestei categorii de populație, în vederea valorificării îndelungate a
potențialului și a experienței ei, dar și pentru a evita izolarea socială. Activitățile fizice – adaptate
cerințelor și problemelor specifice acestui eșalon – pot contribui cu succes la optimizarea tonusului
fizic și mental, facilitând ameliorarea problemelor legate de motricitatea generală, indicatorii masei
corporale sau de valorile funcționale. Studiul întreprins pe un eșantion de studenți încadrați la
Universitatea Vârstei a III-a din Galați evidențiază că, prin selectarea și programarea eficientă a mai
multor categorii de exerciții fizice, pot fi obținute efectele scontate vizând parametrii urmăriți, dar
identifică și anumite limite de influențare favorabilă în privința altor indicatori măsurați.

ASPECTS CONCERNING PHYSICAL THERAPY’S ROLE IN HELPING THE


PATIENT SUFFERIGN FROM CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE RECOVER

Neagoe Ioana Cristina


University of Pitesti, Romania

Keywords: Charcot-Marie-Tooth disease, physiotherapy, rehabilitation

Abstract
Charcot-Marie-Tooth disease is a heterogenous group of genetic disorders, presenting the
phenotype of a chronic progressive neuropathy affecting both the motor nerves, and the sensitive
ones. The disease generally develops before the age of 20 years in the lower limbs. The evolution is
chronic and progresses slowly. Charcot-Marie-Tooth disease is one of most commonly inherited
neurological disorders, affecting about one in 2,500 people in the United States and 2,8 million
people around the world. The present paper intends to be a contribution to improving kinetic
treatment programme for Charcot-Marie-Tooth during adolescence. For the research purposes we
have monitored an adolescent male patient who benefited from a customized kinetic treatment for
six months. The analysis of our recorded data highlighted the progress made (increased joint
mobility, improvement of dynamic balance, pain reduction, improvement of foot aesthetics, as well
as increase of the quality of life).

89
ASPECTE PRIVIND ROLUL FIZIOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA
PACIENTULUI CU BOALA CHARCOT-MARIE-TOOTH

Neagoe Ioana Cristina


Universitatea din Pitești, România

Cuvinte cheie: boala Charcot-Marie-Tooth, fizioterapie, reabilitare

Rezumat
Boala Charcot-Marie-Tooth este un grup eterogen de tulburări genetice care prezintă fenotipul
unei neuropatii progresive cronice care afectează atât nervii motori, cât și cei senzitivi. Boala
debutează în general înaintea vârstei de 20 de ani, la nivelul membrelor inferioare. Evoluția este
cronică și lent progresivă. Boala Charcot-Marie-Tooth (CMT) este compusă din tipuri de tulburări
neurologice moștenite care afectează nervii periferici motori și senzoriali (neuropatia), având ca
rezultat slăbiciunea musculaturii. Boala se poate înrăutăți progresiv în timp. Boala Charcot-Marie-
Tooth este una dintre cele mai frecvente tulburări neurologice moștenite, afectând aproximativ 1 din
2500 de persoane din Statele Unite și 2,8 milioane de persoane din întreaga lume. Lucrarea de față
re rolul de a evidenția și demonstra rolul programului de tratament kinetic pentru pacienții cu boala
Charcot-Marie-Tooth în perioada adolescenței. În acest studiu a fost evaluat un pacient de sex
masculin, adolescent care a beneficiat de tratament kinetic individualizat pe o perioadă de 6 luni.
Analiza datelor înregistrate a evidențiat progresele realizate în ceea ce privește creșterea mobilității
articulare, îmbunătățirea echilibrului dinamic, reducerea durerii, ameliorarea esteticii piciorului
precum și creșterea calității vieții.

INTRODUCTION OF KINETOTHERAPY IN FITNESS TRAINING IN ORDER TO


CORRECT DEFICIENT POSTURES

Nicolescu Nicoleta - Adina


Pitesti University, Doctoral School in SSPE, Romania,

Keywords: posture; kyphotic attitude; fitness; periodization; overcompensation; evolution.

Abstract
This study was performed on a sample group of 10 persons, 9 women and 1 man, ages
between 30 and 40 years, all experienced practitioners of group fitness training, having professions
among modern trades, who carry out their activity from the sitting position, stressing the spine from
the sagittal plane in both the thoracic and lumbar areas. After drawing up the anamnesis of the
selected persons, it was decided that the deficiency that will be worked on will be the kyphotic
attitude. Inspired by the periodization of sports training, I conceived a macrocycle lasting 6 months
(which is still in progress), whose mesocycles are structured starting from a 100% kinetotherapy
base, following as with the transition from a mesocycle to another, each mesocycle to have,
depending on the phase of work, a different weight of the physical therapy and fitness exercises and
a permanent change of the variables in order to obtain a continuous adaptation, alternating the
volume and the intensity. The purpose of the study: is to demonstrate that, although it is no longer in
the process of growth - at which point a deficiency is supposed to be corrected, working with an
individual on the muscular side - relaxing the shortened muscles of the incorrect posture, shortening
elongated muscles, implementing in the consciousness of the individual the idea of correct posture;
its posture and thus its life can be improved. Where all the processes stop or slow down, we still
have only one system that can bring us benefits until the most advanced age: THE MUSCULAR
SYSTEM. Measurement methods: centimeter for measuring the distance between the lower angle of
the scapula; the square for measuring the distance between the acromion and the wall. Findings and

90
results: One month after the beginning of the study, namely after 12 training sessions, the first
measurements were taken, observing an improvement of the posture, this being manifested by a
reduction of 4 cm of the distance between the inferior angle of the scapula and 3.5 cm of the
distance between the acromion and the wall. Conclusions and recommendations: through an optimal
selection of the exercises taught in the program, an improvement of the deficient postures can be
brought, and through the introduction of a precise and coherent planning there will be a permanent
evolution in the process of body adaptation to effort, reaching its state of overcompensation.

INTRODUCEREA KINETOTERAPIEI ÎN ANTRENAMENTUL DE FITNESS ÎN


VEDEREA CORECTĂRII POSTURILOR DEFICITARE

Nicolescu Nicoleta - Adina


Universitatea din Pitești, Școala Doctorală ȘSEF, Romania,

Keywords: postură; atitudine cifotică; fitness; periodizare; supracompensare; evoluție.

Abstract
Prezentul studiu s-a realizat pe un eșantion de 10 persoane, 9 femei și 1 bărbat, cu vârste
cuprinse între 30 și 40 ani, toți practicanți cu experiență ai antrenamentelor de fitness în grup, având
profesii din rândul meseriilor moderne, ce își desfășoară activitatea din poziție șezând, solicitând
coloana din plan sagital atât în zona toracală, cât și lombară. După întocmirea anamnezei
persoanelor selectate s-a decis ca deficiența pe care se va lucra va fi atitudinea cifotică. Inspirată din
periodizarea antrenamentului sportiv, am conceput un macrociclu cu o durata de 6 luni (care încă se
află în desfășurare), ale căror mezocicluri sunt structurate pornind de la o baza de 100%
kinetoterapie, urmând ca odată cu trecerea de la un mezociclu la altul, fiecare mezociclu să aibe, în
funcție de faza de lucru, o pondere diferită a exercițiilor de kinetoterapie și fitness și o modificare
permanent a variabilelor în vederea obținerii unei adaptări continue, alternând volumul și
intensitatea. Scopul studiului: este acela de a demonstra că, deși nu se mai află în plin proces de
creștere – moment până la care se presupune că o deficiență poate fi corectată, lucrând cu un individ
pe partea musculară - relaxând mușchii scurtați de postura incorectă, scurtând mușchii alungiți,
implementând în conștința individului ideea de postura corectă; postura și implicit viața acestuia
poate fi îmbunătățită. Acolo unde toate procesele se opresc sau încetinesc, ne mai rămâne un singur
sistem care ne poate aduce beneficii până la vârstele cele mai înaintate: SISTEMUL MUSCULAR.
Metode de măsurare: centimetrul pentru măsurarea distanței dintre unghiul inferior al scapulelor;
echerul pentru măsurarea distanței dintre acromion și perete. Constatări și rezultate: La o lună de la
începerea studiului, respectiv după 12 ședințe de antrenament, au fost luate primele măsurători,
observându-se o îmbunătățire a posturii, aceasta manifestându-se printr-o reducerea de 4 cm a
distanței dintre unghiul inferior al scapulelor și 3,5 cm a distanței dintre acromion și perete.
Concluzii și recomandări: print-o selecție optimă a exercițiilor predate în cadrul programului se
poate aduce o îmbunătățire a posturilor deficitare, iar prin introducerea unei planificări precise și
coerente va exista permanent o evoluție în procesul de adaptare al organismului la efort, acesta
atingându-și starea de supracompensare.

91
PREVALENCE OF OBESITY IN ADOLESCENTS

Oltean Antoanela1
Popescu Răducu2
Georgescu Adrian Dorin3
1,2,3
Ovidius University of Constanta, Romania
Key words: obesity, adolescents, kinetic programs
Abstract
Childhood and adolescence are complex stages, with profound changes due to growth and
adulthood. The pattern of behavior obtained during this stage may be crucial for a healthier future.
Postural restoration in the clinic is an integral part of the rehabilitation process for those pathologies
that appear not to be dependent on it. Any change in posture can lead to different clinical images and
vice versa, different pathologies that can weaken the body can lead to postural deficiency. The
analysis of posture and education for controlling body weight can prevent pathological conditions,
and different pathologies can be treated through a new correct postural structure. The experiment was
carried out over a period of 3 months, during 24 sessions. Subjects (n = 80) aged 11-17 years. 34 of
them were male and 46 were female. We have associated a diet with some classical exercises for
kinetic therapy for the rehabilitation of the defective condition of the subjects. Each subject benefited
from an individualized program according to the static medical problems detected. By completing the
individualized kinetic program, each of the 80 subjects improved on average 7 out of the 12 indices
determined by the posturotest. The best results were recorded for girls, in the measurements
monitored at the back examination. In boys, the best results were recorded in the measurements
monitored in the profile examination. The main conclusion is that a controlled diet and kinetic
exercises individualized for each and every defective condition improve both health and posture.

INCIDENȚA OBEZITĂȚII LA ADOLESCENȚI


Oltean Antoanela1
Popescu Răducu2
Georgescu Adrian Dorin3
1,2,3
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România
Cuvinte cheie: obesitate, adolescenți, programe kinetoterapeutice
Rezumat
Copilăria și adolescența sunt etape complexe, cu schimbări profunde datorate creșterii și
maturizării. Modelul de comportament obținut pe parcursul acestei etape poate fi crucial pentru un
viitor mai sănătos. Reabilitarea posturală în clinică este o parte integrantă a procesului de reabilitare
pentru acele patologii care par să nu fie dependente de acesta. Orice modificare a posturii poate
duce la diferite imagini clinice și viceversa, diferite patologii care pot slăbi organismul pot duce la
un deficit postural. Analiza posturii și a educației pentru controlul greutății corpului poate preveni
condițiile patologice, iar diferite patologii pot fi tratate printr-o nouă structură posturală corectă.
Experimentul s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 luni, pe parcursul a 24 de ședințe. Subiecții (n=80)
cu vârste cuprinse între 11-17 ani. 34 dintre aceștia erau de sex masculin și 46 de sex feminin. Am
asociat un regim alimentar unor exerciții clasice de kinetoterapie pentru reeducarea staticii
defectuoase a subiecților. Fiecare a beneficiat de program individualizat în funcție de problemele
medicale de statică depistate. Prin realizarea programului kinetic individualizat fiecare din cei 80 de
subiecți și-a îmbunătățit în medie 7 din cei 12 indici determinați de posturotest. Rezultatele cele mai
bune s-au înregistrat la fete la măsurătorile urmărite la examinarea din spate. La băieți cele mai bune
rezultate au fost înregistrate la măsurătorile urmărite la examinarea din profil. Concluzia principală
este că o dietă controlată și exerciții cinetice individualizate pentru fiecare condiție defectuoasă de
postură îmbunătățesc atât sănătatea, cât și postura.

92
CORRECTION OF THE VICIOUS POSTURE AFTER THE STRENGTH
TRAINING OF THE PREVIOUS UPPER TRAIN MUSCULATURE
- STRETCHING AND VERTEBRIO MASSAGE GUN –

Ordean Mircea-Nicolae¹
Muresan Alexandru Dorin²
Grosu Vlad Teodor³
¹,²” Babeș Bolyai” University of Cluj Napoca, Doctoral School of PES, Romania
3
Technical University, Cluj Napoca, Romania

Keywords: posture, spine, upper train, musculature, stretching, massage

Abstract
The vicious posture of the human body due to the lack of relaxation of the muscles of the
previous upper train after the strength training. The study in question was performed on a sample of
15 male subjects, 2 experimental samples of 5 subjects for each sample and 1 control sample of 5
subjects. All subjects included in the study are strength training practitioners, ranging in age from
18-21 years. After the evaluation, through this study, it was desired to relax the muscles of the
previous upper train and at the same time to correct the vicious posture by two different techniques:
stretching and Vertebrio massage gun. The number of people who care about relaxation of the
muscles after exercise is very low. One factor that contributes to this is the fact that not many people
know this aspect. Thus, the purpose of the study is to demonstrate the benefits to the body by
performing muscle relaxation. In the end, the results of the two different techniques were compared,
thus determining which of them is the most effective to correct these musculature and posture
problems more quickly. We used two measurement methods to collect the data needed for this
study. The first consisted of measuring the amplitude of movement of the horizontal extension of
the arm, this being in abduction at 90 ° of the trunk, and the second measurement consisted of
measuring the distance between the xyphoid appendix and the acromion. The study was conducted
over a period of 6 months, and the measurements were made in two different spatial times: initially
(January 2019) and at the end (June 2019). Looking at the results of the experimental samples, the
best results, respectively the most effective technique was the Vertebrio massage gun, compared to
the stretching technique, and for the control sample the results remained the same. In the
experimental samples lower values were obtained at the initially measurement, compared to the
final one. The obtained results were statistically processed using the SPSS program, more precisely
we used the ANOVA method to make comparisons between the three samples (the experimental
and the control) and the T-test to compare the two spatial times of the measurement. The aim of this
study was to investigate the effectiveness of two different techniques in order to relax the muscles of
the previous upper train and implicitly to correct the vicious postures. More specifically, the two
techniques used independently in this study have made statistically significant changes in the
movement amplitude and the distance between the xyphoid appendix and the acromion, thus
establishing a hierarchy following the results. In conclusion, both techniques were beneficial for the
relaxation of the muscles of the previous upper train and led to a correction of the vicious posture of
the human body. Following the study, it has been proven that muscle relaxation is recommended
after the strength training by any technique performed in order to relax the muscles. At the same
time, this relaxation of the muscles improves the vicious posture that we acquire, not only through
the strength training but also through the prism of the modern trades towards which we are
increasingly aiming.

93
CORECTAREA POSTURII VICIOASE DUPĂ ANTRENAMENTUL DE FORȚĂ A
MUSCULATURII TRENULUI SUPERIOR ANTERIOR
- STRETCHING ŞI PISTOL MASAJ VERTEBRIO–

Ordean Mircea-Nicolae¹
Muresan Alexandru Dorin²
Grosu Vlad Teodor³
¹ ² Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Școala doctorală de EFS, Romania
,
3
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, România
.
Cuvinte cheie: postură, coloana vertebrală, trenul superior, musculatură, stretching, masaj

Rezumat
Postura vicioasă a corpului uman datorită lipsei de relaxare a musculaturii trenului superior
anterior după antrenamentul de forţă. Studiul în cauză s-a efectuat pe un eșantion de 15 subiecți de
gen masculin, 2 eşantioane experimentale de câte 5 subiecţi pentru fiecare eşantion şi 1 eşantion
martor de câte 5 subiecţi. Toţi subiecţii incluşi în studiu sunt practicanţi ai antrenamentelor de forţă,
cu vârstă cuprinsă între 18-21 ani. Ulterior evaluării, prin acest sudiu, s-a dorit relaxarea
musculaturii trenului superior anterior şi totodată corectarea posturii vicioase prin două tehnici
diferite: stretching şi pistol masaj Vertebrio. Numărul persoanelor care se preocupă de relaxarea
musculaturii după antrenamentul este foarte scăzut. Un factor care contribuie la acest lucru este
faptul că nu foarte multă lume cunoaște acest aspect. Astfel, scopul studiului fiind de a demonstra
care sunt beneficiile aduse organismului prin efectuarea relaxării musculaturii. La final, rezultatele
celor două tehnici diferite au fost comparate, astfel, stabilindu-se care dintre ele este cea mai
eficientă pentru a corecta mai rapid aceste probleme de musculatură şi postură. Pentru colectarea
datelor necesare acestui studiu am folosit două metode de măsurare. Prima a constat în măsurarea
amplitudinii de mișcare a extensiei orizontale a brațului, acesta aflându-se în abducție la 90° de
trunchi, iar cea de a doua măsuratoare a constat în măsurarea distanței dintre apendicele xifoid și
acromion. Studiul s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni, iar măsurătorile au fost făcute în doi timpi
spațiali diferiti: inițial (ianuarie 2019) şi la final (iunie 2019). Privind rezultatele eşantioanelor
experimentale, cele mai bune rezultate, respectiv cea mai eficientă tehnică a fost pistolul masaj
Vertebrio, comparativ cu tehnica de stretching, iar pentru eşantionul martor rezultatele rămânând
aceleaşi. În cadrul eşantioanelor experimentale s-au obținut valori mai mici la măsurătoarea inițială,
comparativ cu cea finală. Rezultatele obținute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului
SPSS, mai exact am folosit metoda ANOVA pentru a realiza comparațiile între cele trei eșantioane
(cele experimentale şi cel martor) și Testul T pentru a compara cei doi timpi spaţiali ai măsurării.
Acest studiu a avut ca obiectiv general cercetarea eficacității a două tehnici diferite în vederea
relaxării musculaturii trenului superior anterior şi implicit a corectării posturii vicioase. Mai concret,
cele două tehnici folosite independent la acest studiu au adus modificări semnificative din punct de
vedere statistic în modificarea amplitudinii de mişcare şi a distanţei dintre apendicele xifoid şi
acromion, astfel, stabilindu-se în urma rezultatelor o ierarhie. În concluzie, ambele tehnici au fost
benefice pentru relaxarea musculaturii trenului superior anterior şi au dus la o corectare a posturii
vicioase a corpului uman. În urma studiului realizat, s-a dovedit că este recomandată o relaxare a
musculaturii după antrenamentul de forţă prin orice tehnică executată cu scop. Totodată, prin
această relaxare a musculaturii se îmbunătăţeşte postura vicioasă pe care o dobândim, nu doar prin
antrenamentul de forţă ci şi prin prisma meseriilor moderne spre care tindem tot mai mult.

94
PHYSICAL THERAPY’S MANAGEMENT FOR THE COMPLEX
TREATMENT OF PATIENTS HAVING HAD A CEREBRAL VASCULAR
ACCIDENT- CASE STUDY

Rabolu Elena
University of Pitești, Romania

Keywords: cerebral vascular accident, functional independence, physical therapy,


neuromotor sequalae

Abstract
Worldwide, cerebral vascular accident is one of the leading causes of morbidity and mortality.
According to the World Health Organization, 6,5 million cerebrovascular accident- induced deaths
were recorded in 2011. In Romania, the cerebrovascular accident is the third mortality cause, after
cancer and cardiovascular diseases. The number of cerebral vasculo-circulatory diseases continues
to grow, due to atherosclerosis and high blood pressure frequency. Physical therapy aims to help
patients gradually recover the range of motion in their lower and upper limbs, reduce oedema,
prevent bed sores, prevent or reduce joint stiffness, as well as recover the ability to perform day to
day activities. The purpose of this paper was to highlight physical therapy’s, beneficial outcome
when applied, individualised to a patient having had a cerebral vascular accident with a view to
improving the psycho- motor and sensory imbalances accompanying this diagnosis.

MANAGEMENTUL FIZIOTERAPIEI ÎN CADRUL TRATAMENTULUI


COMPLEX AL PACIENȚILOR CU ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL –
STUDIU DE CAZ

Rabolu Elena
Universitatea din Pitești, Romania

Cuvinte cheie: accident vascular cerebral, independență funcțională, fizioterapie, sechele


neuromotorii

Rezumat
La nivel mondial, accidentul vascular cerebral reprezintă una din cauzele principale de
morbiditate şi mortalitate. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în anul 2011 s-au înregistrat
6,5 milioane de decese induse de accidente vasculare cerebrale. În România, accidentul vascular
cerebral reprezintă a treia cauză de mortalitate, după cancer și bolile cardiovasculare. Numărul
cazurilor de boli vasculo-circulatorii cerebrale este în continuă creştere datorită frecventei
aterosclerozei şi a hipertensiunii arteriale. Fizioterapia urmăreşte progresiv recuperarea
posibilităţilor de mişcare ale membrelor inferioare şi superioare, reducerea edemelor, prevenirea
escarelor, prevenirea sau reducerea redorilor articulare, precum si recuperarea capacităţii de
desfăşurare a activităţilor zilnice. Scоpul lucrării а fоst evidențierea efectelor benefice ale
fizioterapiei, aplicate, individualizat unui pacient cu accident vascular cerebral în scopul
ameliorării dezechilibrelоr psihо-mоtоrii şi senzоriаle care însoțesc acest diagnostic.

95
IMPROVEMENT OF RESPIRATORY FUNCTION BY MIOFASCIAL METHODS
IN CHILDREN WITH ARTHRAPROSIS

Rață Marinela1
Antohe Bogdan2
1
Vasile Alecsandri” University of Bacău, România
2
National University of Physical Education and Sport, Bucharest, Romania

Keywords: arthrogryphosis, myofascial, child

Abstract
Multiple arthrogryposis is a congenital malformation encountered in the musculoskeletal
system, which is manifested by the appearance of articular joint contracture, non-progressive, of
medium and severe intensity. This paper presents the case of a boy, M.M., 11 years old, diagnosed
with multiple arthrogryposis. Joint mobility limitations and bone deformities encountered in the
thoracic cage, have led to changes in respiratory biomechanics and vital capacity. To improve the
condition of the subject, we designed a treatment program, based on myofascial release techniques.
The duration of the research was one month, and the therapy sessions were held twice a week. The
results obtained through the anthropometric and spirometric measurements, indicate an
improvement of the mobility of the chest and the vital capacity, aspects that demonstrate the
importance of applying myofascial release techniques to the child with arthrogryposis.

ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNCȚIEI RESPIRATORII PRIN METODE MIOFASCIALE


LA COPILUL CU ARTROGRIPOZĂ

Rață Marinela1
Antohe Bogdan2
1
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România
2
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti, Romania

Cuvinte cheie: artrogripoza, miofascial, copil

Abstract
Artrogripoza multiplă este o malformație congenitală, întâlnită la nivelul sistemului musculo-
scheletal, ce se manifestă prin apariția unor contracturi articulare, non-progresive, de intensitate
medie și severă. Lucrarea de față, prezintă cazul unui băiat, M.M., în vârstă de 11 ani, diagnosticat
cu artrogripoză multiplă. Limitările de mobilitate și diformitățile osoase prezente la nivelul cutiei
toracice, au dus la modificarea biomecanicii respiratorii și a capacității vitale. Pentru ameliorarea
stării subiectului, am conceput un program de tratament, bazat pe tehnici de eliberare miofascială.
Durata cercetării a fost de o lună, iar ședințele de terapie s-au desfășurat de două pe săptămână.
Rezultatele obținute prin intermediul măsurătorilor antropometrice și spirometrice efectuate, indică
o îmbunătățire a mobilității cutiei toracice și a capacității vitale, aspecte ce demonstrează importanța
aplicării tehnicilor de eliberare miofascială la copilul cu artrogripoză.

96
THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL THERAPY IN IMPROVING THE
SYMPTOMS IN A CHILD WITH NETHERTON SYNDROME

Rață Marinela1
Şlicaru Adina Camelia2
1,2
"Vasile Alecsandri" University of Bacau, Romania

Keywords: ichthyosis, physical therapy, psychomotor development

Abstract
This paper aims to prove the effectiveness of the physical therapy means and methods applied
to improve the symptoms of this disease, and to increase the child's functionality. The study started
from the identification of the signs and symptoms caused by the Netherton syndrome in a six-year
old child. The assessment process was based on tests that highlighted the atypical elements in the
tegument and in the soft tissue of the musculoskeletal system. The child's psychomotor development
was also evaluated, this being extremely important in establishing the correct rehabilitation program
for his functional capacity. At the end of the physical therapy intervention, which was applied two
times per week for one year, an improvement of the tegument quality was observed, with also a
reduction of the desquamated areas and an increase in the patient's functionality.

EFICIENȚA KINETOTERAPIEI ÎN AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI


COPILULUI CU SINDROM NETHERTON

Rață Marinela1
Şlicaru Adina Camelia2
1,2
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: ihtioză, kinetoterapie,dezovltare psiho-motorie

Rezumat
În lucrarea de față ne-am propus să demonstrăm eficienţa metodelor şi mijloacelor
kinetoterapeutice aplicate în vederea ameliorării simptomatologiei manifestate în cazul acestei
afecţiuni precum și creșterea funcționalității copilului cu această afecțiune. Studiul a pornit de la
identificarea semnelor şi simptomelor determinate de sindromul Netherton, la un pacient în vârstă
de 6 ani. Procesul de evaluare s-a bazat pe punerea în evidență a elementelor atipice, la nivel
tegumentar cât și la nivelul structurilor moi ale aparatului locomotor. De asemenea am evaluat
dezvoltarea psiho-motorie a copilului, aceasta fiind extrem de importantă în stabilirea programului
de recuperare adecvat capacităţii funcţionale. În urma intervenției kinetoterapeutice, aplicată de
două ori pe săptămână, timp de un an, am constatat ameliorarea simptomatologiei de la nivel
tegumentar, reducerea zonelor descuamate și creșterea nivelului fucțional al pacientului.

97
POSSIBILITIES AND LIMITS IN THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL
LYMPHOEDEMA IN ROMANIA - A TRANSVERSAL STUDY

Raveica Gabriela
”Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania

Keywords: oncological lymphedema, study

Abstract
The treatment of oncological lymphedema is not a constant objective of the doctors from the
teams that provide the management of these pathological conditions. The frequency of breast cancer
and genital cancer has been increasing over the last 10 years. In 2018, Romania occupies the leading
position in genital cancer, according to Eurostat, and the focus is on medical-surgical treatment. Our
study was based on the hypothesis that if physicians were to receive relevant information about the
effects of manual lymphatic drainage, then patients with oncological edema could access their
preventive and curative treatment in a timely manner. The study included 10 patients, of which 8
were with mastectomies, 5 unilateral, 1 bilateral, 2 sectoral, and 2 patients operated on cervical
cancer, total hysterectomy and preoperative brachytherapy, who benefited from manual lymphatic
drainage, Leduc method and monitoring the evolution of edema for 5 years. All patients admitted to
the study had lymphatic edema, installed during one year, post-surgery. Only 3 patients had
received the recommendation for lymphatic drainage, without specifying the methods (manual or
presotherapy). Conclusions of the study: the level of information of the doctors regarding the
treatment of the oncological edema is weak, the impact of this being the insufficient or non-existent
education of the patients.

POSIBILITĂȚI ȘI LIMITE ÎN TRATAMENTUL LIMFEDEMULUI DE CAUZĂ


ONCOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA- STUDIU TRANSVERSAL

Raveica Gabriela
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Cuvinte cheie: edem limfatic de cauză oncologică, studiu

Rezumat
Tratamentul edemului limfatic de cauză oncologică nu este un obiectiv constant ale medicilor
din echipele care asigură managementul acestor afecțiuni. Frecvența cancerului de sân și a
cancerului genital sunt în creștere în ultimii 10 ani. În anul 2018, România ocupa loc fruntaș la
îmbolnăvirea prin cancerul de col uterin, potrivit Eurostat, iar accentul se pune pe tratamentul
medico-chirurgical. Studiul nostru a pornit de la ipoteza că dacă medicii ar primi informații
relevante despre efectele drenajului limfatic manual, atunci și pacienții cu edeme de natură
oncologică ar putea accede în timp util la tratamentul preventiv și curativ al acestora. Studiul a
cuprins 10 paciente, din care, 8 mastectomizate, 5 unilateral, 1 bilateral, 2 sectorial, și 2 paciente
operate de cancer de col uterin, histerectomie totală și brahiterapie preoperatorie, care au beneficiat
de drenaj limfatic manual, metoda Leduc și de monitorizarea evoluției edemului timp de 5 ani.
Toate pacientele admise în studiu prezentau edeme limfatice, instalate în timp de 1 an, postoperator.
Doar 3 paciente primiseră recomandarea de a face drenaj limfatic, fără precizarea metodelor
(manual sau presoterapie. Concluziile studiului: nivelul de informare a medicilor cu privire la
tratamentul edemului de natură oncologică este slab, impactul acestui fapt fiind educația insuficientă
sau inexistentă a pacienților.

98
DANCE ADAPTATION - MEANS OF THE PARTICIPATION FACILITATION IN
LEISURE OCCUPATIONS FOR SENIORS

Raveica Gabriela1
Lupu Gabriel – Stănică2
1,2
”Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania
Keywords: dance, occupation, seniors
Abstract
With origins lost over time, dance has always been a means of expressing feelings, important
events in life. The dance has spoken, since the beginning of humanity, through movement and evolved
with humanity, with social, cultural and aesthetic norms. The folk dance is one of the cultural values of
the Romanians, and the pleasure of dancing is, it seems, ancestral. One of the characteristics of age III is
the diminution of the movement capacity and because of this, the periods of inactivity are progressively,
longer. Based on these premises, the authors of the research aimed to explore and identify possibilities to
facilitate the participation in the dance of the seniors who had this preference. The research aimed to
verify the hypothesis that an adaptation of the conditions of the favorite dance can facilitate the
participation of functionally deconditioned seniors. The study included 20 persons, 10 women and 10
men, aged between 70-90 years, clients of a home for senior citizens in Bacău. Participants in the
experiment had various conditions: 5 Parkinson's, 5 senile dementia, 10 respiratory and cardiac
disorders. The identification of dance as the preferred occupation of the research participants was done
with the help of the Canadian Occupational Performance Measurement (COPM). The musical pieces for
dance were identified on the basis of the opinion questionnaire and were negotiated with the group using
the rhythm criterion. Adaptation involved: use of chairs, alternation of rhythms, alternation of
movements of the upper body with movements of the lower limbs, gradation of physical effort. Research
conclusions: the hypothesis was confirmed. All the research participants managed to participate in the
dance activities, daily, for a period of 6 months.

ADAPTAREA DANSULUI - MIJLOC DE FACILITARE A PARTICIPĂRII ÎN


OCUPAȚII DE TIMP LIBER PENTRU SENIORI
Raveica Gabriela1
Lupu Gabriel – Stănică2
1,2
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România
Cuvinte cheie: dans, ocupaţie, seniori
Rezumat
Cu origini pierdute în timp, dansul a fost întotdeauna un mijloc de exprimare a sentimentelor, a
evenimentelor importante din viață. Dansul a vorbit, încă de la începuturile omenirii, prin mişcare și a
evoluat odată cu umanitatea, cu normele sociale, culturale și estetice. Dansul popular este una din
valorile culturale ale românilor, iar plăcerea de a dansa este, se pare, ancestrală. Una din caracteristicile
vârstei a III a este diminuarea capacității de mișcare și din această cauză, perioadele de inactivitate sunt
progresiv, mai lungi. Pornind de la aceste premise, autorii cercetării au urmărit să exploreze și să
identifice posibilități de a facilita participarea în dans, a seniorilor care au avut această preferință.
Cercetarea a urmărit verificarea ipotezei conform căreia o adaptare a condițiilor de desfășurare a
dansului preferat, poate facilita și participarea seniorilor decondiționați funcțional. Studiul a cuprins 20
de persoane, 10 de gen feminin și 10 de gen masculin, cu vârste cuprinse între 70-90 ani, clienți ai unui
cămin pentru seniori din Bacău. Participanții la experiment aveau diverse afecțiuni: 5 Parkinson, 5
demență senilă, 10 afecțiuni respiratorii și cardiace asociate. Identificarea dansului ca ocupație preferată
a participanților la cercetare s-a făcut cu ajutorul Canadian Occupational Performance Measurement
(COPM). Piesele muzicale pentru dans au fost identificate pe baza chestionarului de opinie și au fost
negociate cu grupul folosind și criteriul ritm. Adaptarea a presupus: folosirea scaunelor, alternarea
99
ritmurilor, alternarea mișcărilor părții superioare a corpului cu mișcări ale membrelor inferioare,
gradarea efortului fizic. Concluziile cercetării: ipoteza a fost confirmată. Toți participanții la cercetare au
reușit să participe la activitățile de dans, zilnic, pe o perioadă de 6 luni.

KINESIOTHERAPY AFTER ISCHEMIC STROKE


Timnea Olivia Carmen1
Potop Vladimir2
Timnea Consuela Andreea3
Potop Larisa4
1
Romanian-American University, Bucharest, Romania
2
Ecological University of Bucharest, Romania
3,4
Chiajna Medical Center, Ilfov, Romania
Keywords: stroke, parameters, recovery, treatment
Abstract
The purpose of the paper is to demonstrate the efficiency of the physio - kinesiotherapy
recovery in young and elderly patients who had a transient stroke, as well as an
ischemic/hemorrhagic stroke. The studies of case were conducted at the National Institute of
Recovery, Physical Medicine and Balneoclimatology of Bucharest, in the Recovery Department no
1, from 2014 to 2015, with two subjects aged 49 and 72 years. The admission note, anamnesis, X-
ray and MRI data and observations following the clinical examination were considered for each
patient separately. A recovery program was developed taking into account the patients’
characteristics depending on age and gender. The essential parameters and their evolution
throughout the progress of the recovery process: muscle strength under normal value, pain,
spasticity at the beginning and at the end, development and re-education of the balance, recovery of
the dexterity and mobility. The research results highlight that both patients were fortunate enough
not to have any other strokes. The lady had an excellent evolution; on the other hand the evolution
of the man was spectacular, as he had a rather sever stroke followed by a recovery of 70%, with the
recommendation to continue the program.

KINETOTERAPIA DUPĂ ATACUL CEREBRAL ISCHEMIC


Timnea Olivia Carmen1
Potop Vladimir2
Timnea Consuela Andreea3
Potop Larisa4
1
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Romania
2
Universitatea Ecologică din Bucureşti, Romania
3,4
Centrul Medical Chiajna, Ilfov, Romania
Cuvinte cheie: AVC, parametri, recuperare, tratament
Rezumat
Scopul lucrării este de a demonstra eficienţa recuperării fiziokinetoterapeutice la pacienţi, atât
tineri cât şi de vârsta a III a, care au suferit un atac vascular cerebral tranzitor, cât şi un atac vascular
cerebral ischemic/hemoragic. Studiile de caz au fost realizate la Institul Național de Recuperare,
Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, în Secţia de recuperare, nr.1 în perioada 2014-
2015, cu doi subiecţi cu vârste de 49 şi 72 de ani. Pentru fiecare pacient în parte s-a luat în
considerare fişa de internare, anamneza, datele radiografiilor şi RMN-urilor şi observaţiile în urma
examinării clinice; s-a elaborat un program de recuperare, ţinând cont şi de caracteristicile
pacienţilor, în funcţie de vârstă și sex. Parametrii esenţiali şi evoluţia lor odată cu avansarea

100
procesului de recuperare: forţă musculară sub o valoare normală, durerea, spasticitatea de la început
cât şi cea de la sfârşit, dezvoltarea şi reeducarea echilibrului, recuperarea dexterităţii și recuperarea
mobilităţii. Rezultatele cercetării scot în evidență că, în ambele cazuri, pacienții au avut noroc să nu
se mai producă alte AVC-uri, doamna având o evoluţie excelentă, în schimb evoluţia bărbatului
fiind una spectaculoasă: el având atacul destul de grav, recuperarea s-a făcut în proporţie de 70%, cu
recomandarea continuării programului.

PROFILAXY OF SURFACES DETERMINED BY LUMBER


OVERHEADING IN YOUNG ADULT

Toma Ștefan1
Toma Geanina2
1,2
University of Pitesti, Romania

Keywords: prophylaxis, pain, low back pain, quality of life

Abstract
Low non-disruptive back pain is currently one of the most common diseases of the
contemporary society, with great medical-social importance, by the frequency of affecting a large
category of population, especially young, active population, included in the socio-economic
development sector and through the impact that the suffering has, through the incapacity of effort,
the duration of the medical leave, the costs of the complex medical assistance. Low lumbar pain,
localized or associated with a root syndrome constitutes more than 50% of the cases presented in the
services of physical medicine and recovery. Lumbar pain determines for the active individuals in the
current society a temporary incapacity for work. Its incidence increases with age, the physical-
kinetic treatment being the most judicious treatment of lower back pain. The subjects of the research
were in number of 50 diagnosed with lower back pain, which we divided into two groups, one
control and one experimental. All 50 patients studied were completely evaluated, anamnestic,
clinical, preclinical and functional. The 50 patients were randomly divided, but we wanted to be an
equal number in terms of gender division and being close in age. Over the course of six months, I
applied recovery programs for patients, whom I recruited and were diagnosed with low back pain.
Following the analysis of the application of the "Roland - Morris" questionnaire to assess disability
due to low back pain, a decrease in the score at the final test is observed, compared with the score
recorded at the initial test, in the control group it was 15.20 and in the experimental group of 13.8.
Following the analysis of the questionnaire "Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire" is observed in
the control group was on scale 1 of 24.6 which proves that the fear for work has decreased and on
scale 2 of 14.6 it shows that the fear for effort is smaller. The average in the experimental group was
on scale 1 of 22.6 and on the scale 2 of 13. The average on the VAS scale in the control group was
4.4 and in the experimental group of 3.8, both values fall in pain at moderate intensity. The clinical
management of persons diagnosed with low back pain is a complex one which involves the
development of protocols that contain besides the physical exercise and physiotherapy procedures
such as laser therapy, ultrasonotherapy, the application of high and low frequency currents. By
developing these therapeutic protocols, the chances of socio-professional reintegration of these
patients increase as well as a significant increase in the quality of life.

101
PROFILAXIA SUFERINȚELOR DETERMINATE DE SUPRASOLICITARE
LOMBARĂ LA ADULTUL TÂNĂR
Toma Ștefan1
Toma Geanina2
1,2
Universitatea din Pitești, Romania
Cuvinte cheie: profilaxie, durere, lombalgie, calitatea vieții
Rezumat
Durerea lombară joasă nediscogenă este în prezent una dintre cele mai frecvente boli ale
societăţii contemporane, cu mare importanţă medico-socială, prin frecvenţa afectării unei categorii
largi de populaţie, mai ales populaţie tânără, activă, cuprinsă în sectorul de dezvoltare socio-
economică şi prin impactul pe care suferinţa îl are, prin incapacitatea de efort, durata concediilor
medicale, costurile asistenţei medicale complexe. Durerea lombară joasă, localizată sau asociată cu
un sindrom radicular constituie peste 50% din cazurile care se prezintă în serviciile de medicina
fizică și recuperare. Durerea lombară determină pentru indivizii activi din societatea actuală o
incapacitate temporară de muncă. Incidența ei creste o data cu vârsta, tratamentul fizical-kinetic
fiind cel mai judicios tratament al lombalgiilor. Subiecții cercetării au fost în număr de 50
diagnosticați cu lombalgiilor pe care i-am împărțit in doua loturi unul martor si unul experimental
.Toți cei 50 pacienții studiați au fost evaluați complet, anamnestic, clinic, paraclinic și funcțional.
Cei 50 pacienții au fost împărțiți aleator dar am ținut sa fie un număr egal din punct de vedere al
împărțirii pe sexe si având vârste apropiate. Pe parcursul a şase luni de zile am aplicat programe de
recuperare pentru pacienții, pe care i-am recrutat fiind diagnosticați cu lombalgii. În urma analizei
aplicării chestionarului ”Roland – Morris” de evaluare a dizabilităţii datorate durerii lombare ,se
observă o scădere a punctajului la testarea finală, comparativ cu punctajul înregistrat la testarea
inițială, la lotul martor a fost de 15,20 iar la lotul experimental de 13,8. Urmare a analizei
chestionarului ”Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire” se observă la lotul martor a fost la scala 1 de
24,6 ceea ce dovedește faptul ca teama pentru lucru a scăzut iar la scala 2 de 14,6 atestă că teama
pentru efort este mai mică. Media la lotul experimental a fost la scala 1 de 22,6 iar la scala 2 de 13.
Media la scala VAS la lotul martor a fost la 4,4 iar la lotul experimental de 3,8, ambele valori
încadrează durea la intensitate moderată. Managementul clinic al persoanelor diagnosticate cu
lombalgii este unul complex care presupune realizarea unor protocoale ce să conțină pe lângă
exercițiul fizic și procedurile de fizioterapie de tip laserterapie, ultrasonoterapie, aplicarea de curenți
de înaltă și joasă frecvență. Prin realizarea acestor protocoale terapeutice , cresc șansele de reinserție
socioprofesională a acestor pacienți cât și o creștere semnificativă a calității vieții.

INSERTION OF OCCUPATIONAL THERAPY MEANS IN THE COMPLEX


TREATMENT OF THE CHILD WITH HYPERKINETIC SYNDROME

Toma Ștefan1
Toma Geanina2
1,2
University of Pitesti, Romania

Keywords: hyperkinetic, disorder, intervention, occupational therapy

Abstract
Hyperkinetic syndrome is a biological disorder, characterized by an imbalance in the brain,
which prevents it from functioning at normal parameters. It is a disorder that affects many people and
at maturity. The disorder has a negative effect on school learning and influences the social integration
of the child. A person's mental, emotional and communication skills are severely impaired.
Occupational therapists give people a treatment based on experience, willing to make independence
possible on all aspects of life. They help people to advance their skills necessary to achieve an
102
independent life and to live with more satisfaction and performance. The research methodology refers
to the theoretical principles, methods and techniques of data collection, as well as to the instruments,
the procedures for analyzing and evaluating the case. The case is presented here, and then analyzed by
applying the "Canadian Model of Occupational Performance" and evaluated through the questionnaire
of the same model. Following the evaluation, a number of three problems were extracted and
objectives, interventions and reassessments were set. Following the use of therapy in the complex
intervention process, it was found that the client became more friendly, cheerful and very keen when it
comes to other activities both inside and outside the center. At the end of this period we reevaluated
the occupational problems taken into account in terms of performance and satisfaction, concomitant
with the observation of the behavior, this representing the final evaluation. Therefore, using the
Canadian Model of Occupational Performance, important customer information was obtained
concerning its 3 branches: person (physical, cognitive, psycho-social), environment (physical,
institutional, socio-cultural) and occupation (self-care, productivity, free time). Over time, the
techniques and tools used in this field have evolved with the advancement of science and technology.
The therapeutic intervention in the presented case has made visible progress during the months of
therapy. In the reassessment of the problems of occupational performance, very considerable changes
have been registered both in the satisfaction of the client and in his performance.

INSERȚIA MIJLOACELOR DE TERAPIE OCUPAȚIONALĂ ÎN TRATAMENTUL


COMPLEX AL COPILULUI CU SINDROM HIPERKINETIC

Toma Ștefan1
Toma Geanina2
1,2
Universitatea din Pitești, Romania

Cuvinte cheie: hiperkinetic, tulburare, intervenție, terapie ocupațională

Rezumat
Sindromul Hiperkinetic este o tulburarea biologică, caracterizată printr-un dezechilibru apărut
la nivelul creierului, care îl împiedică să funcționeze la parametrii normali. Este o tulburare care
afectează mulți oameni și la maturitate. Tulburarea are efect negativ asupra învățării școlare și
influențează integrarea socială a copilului. Îndemânările mentale, emoționale și comunicaționale ale
unei persoane sunt grav deteriorate. Terapeuții ocupaționali dăruiesc persoanelor un tratament bazat
pe experiență, dispus să facă posibilă independența pe toate aspectele vieții. Ei ajută oamenii să își
avanseze abilitățile indispensabile pentru a dobândi o viață independentă și pentru a trăi cu mai
multe satisfacții și performanțe. Metodologia cercetării face referire la principiile teoretice,
metodele şi tehnicile de culegere a datelor, precum şi la instrumentele, procedeele de analiză şi
evaluare a cazului. Aici este prezentat și cazul, iar mai apoi analizat prin aplicarea „Modelului
Canadian de Performanţă Ocupaţională” şi evaluat prin chestionarul aceluiaşi model. În urma
evaluării au fost extrase un număr de trei probleme cărora li s-au stabilit obiective, intervenţii şi li s-
au făcut reevaluări. În urma folosirii terapiei în cadrul procesului complex de intervenție, s-a
constatat că clientul, a devenit mult mai prietenos, vesel și foarte dornic când vine vorba de alte
activități atât în cadrul centrului cât și înafara acestuia. La finalul acestei perioada am reevaluat
problemele ocupaționale luate în calcul de în termeni de performanță și satisfacție, concomitent cu
observația comportamentului, acest lucru reprezentând evaluarea finală. Prin urmare prin utilizarea
Modelului Canadian de Performanță Ocupațională s-au obținut informații importante ale clientului
ce țin de cele 3 ramuri ale sale: persoană( fizic, cognitiv, psiho-social), mediu (fizic, instituțional,
socio-cultural) și ocupație (auto-îngrijire, productivitate, timp liber). De-a lungul timpului tehnicile
și instrumentele folosite în acest domeniu au evoluat odată cu avansarea științei și a tehnologiei.
Intervenţia terapeutică în cazul prezentat a înregistrat progrese vizibile pe parcursul a lunilor de
terapie. În reevaluarea problemelor de performanţă ocupaţională s-au înregistrat schimbări foarte
considerabile atât în satisfacţia clientului cât şi în performanţa lui.

103
RECOVERY OF HUMERUS FRACTURE BY KINETIC MEANS ON
LAND AND IN WATER

Vizitiu Elena1
Benedek Florian2
1,2
University „Ștefan cel Mare” of Suceava, Romania

Keywords: fracture, humerus, recorery

Abstract
In this paper we will address the topic "Recovering the fracture of humerus by kinetic means
on land and in water". This theme reveals, the main cause of fractures such as traffic and domestic
accidents, which, during the last period, are given more and more frequent fractures for all ages. The
young age of the patient we worked with was a mobilizer factor on recovery in this case. From the
desire to help him recover as quickly as possible, we have informed ourselves by studying the
literature, designing and applying a complex recovery program both on land and in water. Our
research describes the upper extremity of the humerus as less powerful areas where the fractures of
the anatomical corner, the humeral head and the surgical corner occur.; On muscle inserts occurs the
junction between humerus and Tuberosities. In about half of the cases, the fractures occur between
the interline of the joint and the humeral insertion of the great pectoral, in patients of all ages,
especially those presented in the elderly, but mostly in women, 7.6% of skeletal fractures.

RECUPERAREA FRACTURII DE HUMERUS PRIN MIJLOACE KINETICE PE


USCAT ȘI ÎN APĂ

Vizitiu Elena1
Benedek Florian2
1,2
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Cuvinte cheie: fractură, humerus, recuperare

Abstract
În lucrarea de față vom aborda tema ”Recuperarea fracturii de humerus prin mijloace kinetice
pe uscat și în apă”. Aceasta temă relevă, principala cauza a fracturilor cum ar fi accidentele de
circulație și cele casnice, care, în ultima perioadă sunt soldate cu fracturi din ce în ce mai frecvente
pentru toate vârstele. Vârsta tânără a pacientului cu care noi am lucrat a fost un factor mobilizator
privind recuperarea în acest caz. Din dorinţa de a-l ajuta să se refacă cât mai repede, ne-am informat
studiind literatura de specialitate, concepând şi aplicând un program complex de recuperare atât pe
uscat cât și în apă. Cercetările efectuate de noi, descriu partea superioară a extremităţii humerusului
ca zone mai puţin puternice unde au loc fracturile colului anatomic, capului humeral şi colului
chirurgical; pe inserţiile musculare are loc joncţiunea dintre humerus şi tuberozităţi. În aproximativ
jumătate din cazuri, fracturile au loc între interlinia articulaţiei şi şi cea a inserţiei humerale a
marelui pectoral, la pacienţii de toate vârstele, cu precădere la cele înaintate în vârstă, dar mai ales la
femei, 7,6% din fracturile scheletului.

104