Sie sind auf Seite 1von 13
Oblioamincie ee fazlicitosti koja je prvenstveno odredena obligacionim odnosima. i por Sima, prisutna je razlika u racunovodstve- nom i €znom tretmanu, kao i u Propisima o obavljanju trgovinske dje- jatnosti. 3.1. Komision i Posredovanje, opSte karakteristike Komision i Posredovanje su dva bitno razligita na¢ina prodaje, koja seu praksi veoma &esto poistovjecuju, kako kod uéesnika u prometu (ko- misionara, komitenta, Posrednika i dr.), tako i kod ra¢unovoda. _Komision i posredovanje kao dva specifi¢na oblika prodaje dobara definisao je Zakon 0 obligacionim odnosima, u dijelu uredenja obaveza ucesnika u prometu, komitenta i komisionara (komisioni posao) i posred- nika i prodavca (usluge posredovanja). Propisi o trgovini, porezima i ra- cunovodstvu takoder na specifiéan i razligit nagin posmatraju oba oblika prodaje. Naziv za Komision kaé oblik prodaje dobara potiée od latinske rijeci commissio, Sto oznaéava nalog za izvr8enje nekog posla (lat. ex commissi- one — po nalogu). Ovaj oblik prodaje podrazumijeva dvije obligacione strane, komiten- ta i komisionara. Komitent (at. commitents) je pravno ili fizitko lice koje komisiona- tu daje nalog za prodaju njegovih dobara. Komisionar (lat. commissionarius) je pravno ili fiziéko lice koje pri- ma naloge, odnosno koje po komitentovom nalogu vr3i prodaju njegovih dobara. Treéa strana u poslovnoj transakciji koja se svakako ne moze zane- mariti je kupac dobara, ali koji nema obligacioni odnos sa komitentom ili komisionarom u smislu posla ove vrste. On, izuzetno, moZe imati obliga- cioni odnos sa komisionarom, ukoliko kupovine obavlja u kontinuitetu, u ve¢im kolitinama, po posebnim uslovima i sl. & 13 ‘Trgovinska djelatnost a komisionar prije poéetka prodaje robe potpisuju Ugovo, se komisionar obavezuje da za naknadu (proviziju) ci za raéun komitenta jedan ili vise poslova koje my Komitent povjerava komitent. ; ; : Prema Zakonu o obligacionim odnosima, komisionar ima pravo na naknadu i onda kada ona nije ugovorena. j Komisionar je duzan éuvati povjerenu robu sa paznjom dobrog pri- vrednika, i on odgovara za sluéajnu propast ili o8teéenje robe ako je nije osigurao, a prema nalogu je bio duzan to uéiniti. akon o obligacionim odnosima odreduje bitne elemente Ugovora o komisionoj prodaji robe, a to su: @ cijena po kojoj se obavlja prodaja robe, @ period u kome se vrsi obraéun prodate robe, g rok i nagin plaéanja obaveza za prodatu robu, s naknade koja pripada komi (komisiona provizija), teret se crac (ore lg a isi izi- Iz naprijed navedenog proizilaze sljedece karakteristike komisi- onog posla: * roba koja je predmet komisionog posla je vlasni8tvo komiten- ta, komisionar obavlja uslugu prodaje uz naknadu, uslove prodaje odreduje viasnik, komisionar obavlja uslugu prodaje po nalogu komitenta, u sluéaju odstupanja od naloga komitenta svu Stetu snosi komisi- onar, u sluéaju prodaje robe prezaduzenom licu Stetu snosi komisionar, * ussluéaju sklapanja povoljnijeg posla od onog odredenog nalo- gom, sva postignuta korist pripada komitentu itd. Posredovanje je, po definiciji, prodaja u tude ime i za tudi ratun, gdje posrednik nastoji naéi i dovesti u vezu sa nalogodaycem lice koje bi sa njim pregovaralo o zakljuéenju odredenog ugovora, odnosno do- vesti u vezu kupca i prodavca (nalogodavea). Prodavac (nalogodavac) je obavezan da, po zavrSenoj transakciji, Plati posredniku odredenu naknadu, Koja se najée8ée naziva provizija, i koja se definise posebnim ugovorom. Posrednik ima pravo na naknadu i kada nije ugovorena. 14 a ai Trgovinska djelatnost Za razliku o i ee od komisiona, nalog za posredovanje ne sadrzi ovlastenje ihubenoe nieg nalogodavea prima ispunjenja obaveza iz ugovora za- 8 Hjegovim posredovanjem, jer on radi u tude ime i za tudi raéun. mom razlika izmedu komisione prodaje i posredovanja, posma- rano sa aspekta Zakona obligacionim odnosima, jeste da je komisioni posao definisan kao prodaja u svoje ime, a za tudi ragun, u odnosu na posredovanje koje podrazumijeva prodaju u tude ime i za tudi raéun. Komisionar je duZan Cuvati povjerenu robu sa paznjom dobrog pri- vrednika, a posrednik nema nikakvih obaveza prema robi koja ée biti predmet prodaje kada uspjeSno dovede u vezu prodavca (nalogodavca) i kupca. Komi nar u svom prodajnom objektu prodaje komitentovu robu, po njegovom nalogu, sto znati da je on prodavac de facto, a po- srednik SAMO uvezuje prodavea (nalogodayca) i kupca, bez ikakve obaveze prema robi koja je predmet prodaje. Poistovjecivanje ova dva natina prodaje proizilazi prvenstveno iz nepoznavanja propisa o obligacionim odnosima, a zatim i zbog neade- kvatno satinjenih ugovora koji ne obuhvate sve karakteristike i odredbe navedenih poslova. Kada ratunovoda dobije takav, neadekvatno sadinjen ugovor, siguno je da se nade u dilemi na koji natin tretirati pred metnu poslovnu transakeiju. 3.2. Komision i posredovanje u propisima o trgovini Prema Zakonu o unutrasnjoj trgovini FBiH (“Sluzbene novine FBiH”, br. 40/10 i 79/17), lan 2. pod trgovinom u smistu ovog Zakona smatraju se kupovina i prodaja ROBE i obavijanje TRGOVACKIH USLUGA. Clan 26. stav 1. navedenog Zakona definige trgovinske usluge kao djelatnosti kojima se uz naknadu podstiée obavijanje razmjene robe od proizvodata do krajnjeg potrosava. _ 7 Trgovatke usluge su: posrednicke, zastupnicke, komisione, berzan- ske, fransizing, uskladistenje, otpremanje i dopremanje robe Gpedicija). kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, marketing, trénica nna veliko, trenica na malo, trgovacki centar, stoéna. ijaca, vasar, rare Saji i pri ih izlozbi) i druge usluge uobicaje! 7 simone Pret ie lica moze pruzati sve trgovacke us- luge, dok trgovac u svojstvu fizitkog lica moze pruzati samo komisione i posredniéke usluge. 15 Trgovinska djelatnost Posrednitke usluge st lanom 28. Zakona definisane kao usluge po. sredovanja koje pruza posrednik u namjeri da nalogodavcu osigura vezu sq trecim licem koje bi sa nalogodavcem pregovaralo 0 zakljuenju odrede. nog ugovora, uz naknadu ako bi taj ugovor bio zakljuéen. Komisione usluge su, prema ¢lanu 30. Zakona, usluge koje pruza ko. misionar u svoje ime iza raéun komitenta kada se vr8i jedan ili vi8e poslova nabavke ili prodaje koje mu povjeri komitent, uz naknadu Da bi ispravno odredili ovaj promet, neophodno je osvmuti se i na odredbe Pravilnika o obliku, sadrZaju i natinu vodenja trgovatke knji- ge (,,Sluzbene novine FBIH*, broj 42/15). Clanom 2. Pravilnika utvrdeno je da trgovatke knjige u kojima se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda i obavljanja trgovinskih usluga gine: © Trgovatka knjiga za trgovinu na veliko — obrazac TKV; © Trgovatka knjiga za trgovinu na malo — obrazac TKM; © Trgovatka knjiga za trgovacke usluge — obrazac TKU. f Clanovi 28. — 34. navedenog Pravilnika propisali su evidentiranje ko- misione prodaje. U tom smislu, pod komisionom prodajom, odnosno uslu- gama, podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari u svoje ime, a za raéun drugog lica — komitenta, uz obratun naknade za izvrSenu uslugu. Trgovac koji obavlja komisionu prodaju (komisionar) evidentira iz~ vr8ene trgovinske — komisione usluge u Obrascu TKU i vodi i trgovaéku knjigu prometa komisionom robom na Obrascu TKK. Znati, trgovac koji je registrovan i koji obavlja komisionu proda- ju robe duzan je da vodi trgovatku knjigu prometa komisionom robom — Obrazac TKK. | Zaduzenje prodajnog objekta (maloprodaja ili veleprodaja) vrsi se na osnovu odgovarajuéeg dokumenta koji dokazuje prijem robe u komisio- nu prodaju, dogovorenu cijenu koja se isplacuje viasniku, iznos komisione provizije, a PDV obveznici obraéunavaju i PDV. Prema élanu 29. stay 1. Pravilnika, komisionar je duzan da prije stav- Ijanja u promet robe preuzete od komitenta, izvr8i evidentiranje iste na na Gin propisan Pravilnikom. 7 Tae ore ‘Trgovinska djelatnost Posrednitke usluge su élanom 28. Zakona definisane kao usluge po. coje pruza posrednik u namjeri da nalogodaveu osigura vezu sq tregim licem koje bi sa nalogodavcem pregovaralo o zakljuéenju odrede. nog ugovora, uz naknadu ako bi taj ugovor bio zakljugen. » * Komisione usluge su, prema élanu 30. Zakona, usluge koje pruza ko. misionar u svoje ime i za raéun komitenta kada se vr8i jedan ili vi8e poslova nabavke ili prodaje koje mu povjeri komitent, uz naknadu. Da bi ispravno odredili ovaj promet, neophodno je osvrnuti se ina odredbe Pravilnika o obliku, sadrZaju i natinu vodenja trgovacke knji- ge (.,Sluzbene novine FBI“, broj 42/15). Clanom 2. Pravilnika utvrdeno je da trgovatke knjige u kojima se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda i obavljanja trgovinskih usluga Gine: Trgovatka knjiga za trgovinu na veliko — obrazac TKV; « Trgovatka knjiga za trgovinu na malo ~ obrazac TKM; « Trgovatka knjiga za trgovatke usluge - obrazac TKU. | Clanovi 28. — 34. navedenog Pravilnika propisali su evidentiranje ko- misione prodaje. U tom smislu, pod komisionom prodajom, odnosno uslu- gama, podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari u svoje ime, a za raéun drugog lica — Komitenta, uz obratun naknade za izvr8enu uslugu. Trgovac koji obavija komisionu prodaju (komisionar) evidentira iz- vrSene trgovinske — komisione usluge u Obrascu TKU i vodi i trgovaéku knjigu prometa komisionom robom na Obrascu TKK. Znati, trgovac koji je registrovan i koji obavlja komisionu proda- ju robe duzan je da vodi trgovaéku knjigu prometa komisionom robom — Obrazac TKK. Zaduzenje prodajnog objekta (maloprodaja ili veleprodaja) vr8i se na osnovu odgovarajuéeg dokumenta koji dokazuje prijem robe u komisio- nu prodaju, dogovorenu cijenu koja se isplacuje vlasniku, iznos komisione provizije, a PDV obveznici obraéunavaju i PDV. Prema Clanu 29, stav 1. Pravilnika, komisionar je duzan da prije stav- Ijanja u promet robe preuzete od komitenta, izvr8i evidentiranje iste na na- in propisan Pravilnikom. Trgovinska djelatnost Prijem robe u kor evidencionog lista komis jonu prodaju vrsi se na osnovu prijemnog ic ue ¢ robe — obrazac KPja zaduzenj Dg list Ja zaduzenje pro- dajnog objekta se vrii u trgovatkoj knjizi prometa ko aeons Pomme rascu TKK, U prijemnom evidencionom listu se evidentira, ee ‘a iu zaduzuje SVA PRIMLIENA ROBA OD KOMITENTA, samo ona koja je prodata i koju ¢e komisionar platiti, Sva primljena roba od komite ji ax lenta se zadu2uje u spomenutu trgovatku knjigu - Obrazac Obrazac KP — prijem robe u komisionu prodaju g Vrijednost robe koja a a 8 pripada komitentu | £§| 8s ele 4 BE| ee a 3 25) oS 2 als s|e| se| cg s| © | els voied. | nun | 2) &| 3 | 2 3 3] 8 | dle prokveda | ioitinu | 3 | 8) B& | BE | 2 |8|2 5|S|es|e8 I 2 314 6 7 3 |9| 10 i Povrat neprodate robe vraca se komitentu na osnovu dokumenta 0 povratu, a evidentira se u koloni 4 Obrasca TKK stomo zaduzenjem. Popu- njeni Obrazac KP potpisuje komisionar i komitent. Od fizitkog lica u komisionu prodaju ne mogu se uzeti prehrambe~ ni artikli, farmaceutski i kozmetivki proizvodi, cigarete i alkoholna piéa i predmeti od dragocjenih metala. Takoder, ¢lan 32. Pravilnika propisao je da u prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama, posebnom dijelu po- slovnog prostora ili na drugi natin odvojena, ako se u istoj prostoriji vr8i prodaja i vlastite trgovatke robe komisionara. , , Propisi koji ureduju oblast trgovine u FBiH takoder ureduju posredo- vanje kao poseban natin prodaje usluga koje spadaju u trgovinske usluge. U tom emislu, navedeni Pravilnik jeu poglaviju IV propiseo obavezu vo- denja knjige trgovatkih usluga, gdje pripada posredovanje kao jedan od oblika trgovatke usluge. a. 17 Trgovinska djelatnost __— Obrazae TKU — knjiga ‘ao unutrasnjoj trgovini u FBiH denja trgovatke knjige, za ko- pjekta kroz zaduzenje Prema navedenim odredbama Zakon: ; Pravilnika o obliku, sadréaju i naéinu eo i rodaju robe zahtjeva se zaduzenje 0 trgovake Kaji dok se posredovanje irgovatke knjige, posebnim obrascem (KP), ¢ pos kao trgovinska usluga evidentira samo u knjizt trgovatkih usluga, 3.3. Porezni aspekt komisione prodaje i posredovanja Pravilnik primjeni Zakona 0 porezu na dodanu vrijednost (,,Sluzbe- ni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10) jeu vive lana definisao naéin oporezivanja Komisione prodaje i postedovanja, Clan 5. Provizija pri prodaji ili kupovini dobara prilikom prodaje u tude ime i za tudi racun: (1) Kod isporuke dobara po ugovorima na osnovu kojih se placa provizija pri prodaji, kao Sto su ugovori o posredovanju i ugovori o t govinskom zastupanju, radi se 0 prodaji u ime i za raéun drugog lica. Za razliku od komisione prodaje, posrednik obravunava i plaéa PDV na svoju proviziju, a vlasnik dobra, odnosno lice u tije ime i za Ciji ratun postednik vr8i prodaju obraéunava i pla¢a PDV na ukupnu prodajnu vti- jednost. Postednik, odnosno zastupnik za svoju uslugu posebno izdaje raéun na kojem iskazuje naknadu za izvrSenu uslugu i obraéunava PDV na vrijednost usluge posredovanja, odnosno zastupanja. PDV obragunat na proviziju posrednika, odnosno zastupnika predstavlja ulazni porez 24 viasnika dobra. Clan 6. Promet dobara u svoje ime, a za tudi ragun (komisiona prodaja) (1) Kod komisione prodaje prometom dobara smatraju se obje transak- cije: = prenos (isporuka) dobara od strane vlasnika (komitenta) komisi- onaru, prenos dobara od strane komisionara primaocu dobara. 18 & —tngovinska djeatnost (2) Obaveza obratunavanja i plac istekom obratunskog perioda u ko > Espostavfena faktars kupeu GB aveza obrat vanja i if bbracunavanja i plaéanja PDV-a za komitenta nastaje iste- kom obragunskog peri 7 bracun komisionara 0 ‘adunskog perioda em je primi é ae p u kojem je primio obracun komisiona a PDV-a za komisionara nastaje jem su dobra prodata i u kojem je Komisiona prodaj finiciji aja je, po definiciji, prodaja u svoje ime i za tudi " Pr i, ei za ragun, ede komisionar vrii prodaju tude robe haupew. anal vemtove ere obavezan da, po zakljugenju mjesetne prodaje komi- tentove robe © tome obavijesti Komitenta odgovarajucim dokumentom — ot aa ha osnovu Sega mu komitent ispostavlja fakturu za naplatu og (pro latog) dijela svoje robe. Roba u komisionu nikada ne prelazi u viasni8tvo komisionara, ona je uvijek u viasni8tvu i sa pravom raspolaganja komitenta. __ Obragun porezne obaveze u komisionu ide u dva pravea, od ko- misionara ka kupcu i od komitenta ka komisionaru. KORAK 1 - Komisionar ispostavlja redovne porezne fakture ili blagaj- nitke raéune kupcima za prodata dobra, Sime evidentira svoju PDV obavezu, ukoliko ima status PDV obveznika, KORAK 2- Komitent komisionaru ispostavija poreznu fakturu na osno- vu obraéuna njegove mjeseéne prodaje, 3to je 2a komisio- nara ulazni PDV, ukoliko ima status PDV obveznika. Posredovanie je, po definiciji, prodaja u tude ime i za tudi ratun, ik nastoji naéi i dovesti u vezu kupea i prodavca (nalogo- je obavezan da, po zavrsenoj transakeiji, adu, koja se najéesée naziva provizija, i gdje posredni davea). Prodavac (nalogodavac) plati posredniku odredenu nakn: koja se definise posebnim ugovorom. ; Pravilnik je élanom 5. propisao postupak, u poreznom smishu, pro- ravilnik J° Taje w tude ime iza tudiratun, edje posrednik obragu- i Mplaga TOW na svoju provizju, a Vasnik dobra/ustuge, ednosno rae me a tj ragun posredaik vr prodaj, obrafunava na ukupnu prodajnu vrijednost prilikom fakturisanja kupev™ anje ne- up ayo slug ispostavla aun na ojem Kale 1 sad rere ustugu iobrabunava PDV na vijednost wake PO vanja, odnosno zastupanja. PDV obragunat na proviziju Poste inika, nano. an pnika predstavla uaz PDV 22 vlasiks dobra / usluge (nalog davea), ukoliko ima status PDV obveznika. 19 ———_——_—_ az Tf bu -govinskaajelaenost _ a rometa prodavac (nalogodavac) i kupac su u dire. eT ik je u vezi sa prodaveem (nak v yeri, 2 posrednik j i rvcem (nalags tnoj kupoprodant ta i roan Fakturide svoju proviziju, 80 je bitny Seria jaa na komisiony prodait kako u smislu obligacionog ka. aera post, tako iu smisht propisa 0 PDV. ; maker’ pragun porezne obaveze tt posredovanju takoder ide u dva pravea, od prodavea {nalogodavea) kupeu i od postednika prodaveu (na- logodaveu). Prodavac (nalogodavac) ispostavija redovne porezne fak- ture ili blagajniéke raéune kupeima 2a prodata dobra, time evidentira svoju PDV obavezu, ukoliko ima status PDV KORAK I - obveznika, KORAK 2 - Posrednik prodaveu_ (nalogodaveu) ispostavlja poreznu fak- turu za usluge posredovanja, na osnovu ugovora, Sto je 2 nalogodavca ulazni PDYV, ukoliko ima status PDV obve- znika. Prodaja Posredovanje ‘Komitent komisionaru ispostavija poreznu Komitent | fakturu na osnovu obratuna njegove mjeseéne prodaje. ‘Komisionar ispostavlja redovne porezne fakture Komisionar | ili blagajnitke ratune kupeima za prodata dobra. Prodavac (nalogodavac) ispostavlja redovne porezne fakture ili blagajni¢ke raéune kupeima za prodata dobra. Posrednik prodavcu (nalogodaveu) ispostavija Posrednik poreznu fakturu za usluge posredovanja, na osnovu ugovora. Prodavac / nalogodavac 3.4. Komisiona prodaja sa aspekta poreza na dodanu vrijednost Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost je tlanom 6. propisao da se, u slutaju prometa dobara u svoje ime a za tudi raéun (komisiona prodaja), prometom dobara smatraju se obje transakcije: 20 a istek stavl om ‘un _ Trgovinska djelatnost 1) prenos (is poruka) d . Prctoea sPorwka) dobara od strane vlasnika (Komitents) ko 2) pret Prenos dobara od strane komisionara primaocu dobara. Obavez: jai a obratunavanja i plaéanja PDV-a za komisionara nastaje istekom obraéunskog peri f c skog perioda el ae ed ioda u kojem su dobra prodata i u kojem je ispo- Ob: ja i plac wacko maven obratunavanja i plaéanja PDV-a za komitenta nastaje Sa 1g perioda u kojem je primio obrasun komisionara 0 pv on da je Pravilnik propisao obavezu obratunavanja i plaéanja H u obje transakcije, isporuka/fakturisanje dobara od strane komitenta omisionaru i isporuka/fakturisanje dobara od strane komisionara kupeu 5 primaocu dobara, ove dvije transakeije se moraju odvojeno i posma- rati. Primjer: Ugovor 0 komisionoj prodaji potpisan je izmedu komitenta (PDV obveznika) i komisionara (PDV obveznika). Komitent i komisio- nar sporazumjeli su se da komisionar proda odredeno dobro u vrijednosti 25.000 KM bez PDV-a, u svoje ime, a za njegov raéun. Na kraju mjeseca, po osnovu obratuna, ustanovijena je prodaja u iznosu od 16.800 KM bez PDV-a (nabavna vrijednost prodate robe je 13.200 KM). Knjizenje kod komitenta — obveznika PDV-a (viasnika robe): Tznos Duguje_|_Potrazuie_| 334_|__25.000,001 132_|_-25.000,00 Konto 1, | Roba u komisionoj prodaji Roba u komisionoj prodalt Roba data u komisionu prodaju 2. Potrazivanja ‘od komisionara 222 19.656,00 Prihod od prodaje robe 601 16.800,00, ‘Obaveza za POV 470 28560 Roba u komisionoj prodait 134 16.800; ite robe 501 13.200,00) Nabavna vrijednost prodate roPe 73.600,00! 137 Realizovani RUC Prodaja robe iz komisiona ania od Konta 2220 - Potrazivan)a zemlji i 2221 - Potrazivanja od komisionara, ikomisionara, povezanih pravnih lica u drugih pravnih lica w zemlji se 21 na kod komitenta, viasnika robe. Komisiona, njizenjit ~via Komisi moun komitentovu robu, u svojim poslovnim knji; na komitentu, UO jone prodaje. imjeniuiv's ravno lice koje prodale eidentira obave7t prema ova komisione | Konsignac gam; viru Konta 442 ~ Obaveze po ost : 7 sionoj prodaji potpisan Je izmedu komitenta (PDV obveznika). Komitent i komisio. | su se da komisionar proda odredeno dobro u vrijednostj ur svoje ime, a za njegov racun. Na kraju mjeseca, no osnovu obracuna, ustanovijena je prodaja u iznosu od 16.800 KM bez PDV.a (nabavna vrijednost prodate robe je 13.200 KM). Ugovorena je pro. \izija u iznosu od 1% prodate robe, bez PDV-a. Primje (PpY abveznik nar sporazuny 95,000 KM bez PDV-a. sje kod komisionara - obveznika PDV-a: Knj t Opis Konto | Duguje [rte | a | 7, | Prodaja robe u komisionoj prodavnici 202 | 18.954,00 Obaveza za POV 470 2.754) cr Obaveza prema komitentu — viasniku robe | 442 16.800,00] Za izvréenu prodaju robe u komisionu 2._| Potrazivanja za proviziju 222 1.965,60 (Obaveza za POV 470 285,60) Vrijednost prodatih usluga 611 1.680,00 Fakturisanje ugovorene provizije Fakturisanje ugovorene provizije komisionara komitentu (vlasniku robe) se moze ugovoriti posebno, a moze biti sastavni dio prodajne cijene. U drugom sluéaju se ne vr8i posebno fakturisanje provizije. Ukoliko se komisiona provizija ugovori posebno, kao &to je sluéaj u primjeru, knjiZenje potrazivanja po osnovu prov izije se treba vrditi u okviru posebnog analitiékog konta 222 - PotraZivanja po osnovu konsignacione i komisione prodaje, s obzirom na to da proizilazi iz ugovornog odnosa, odnosno ugovora o komisionoj prodaji robe. Evidentiranje ulaznog i izlaznog PDV-a po osnovu komisionog posla u Knjizi ulaznih i izlaznih faktura porezne evidencije je obaveza, pte- ma dlanovima 121., 122. i 123, Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost. Medutim, ta obaveza moze napraviti problem u sluéa- jevima automatskog evidentiranja zaduzenja i ulaznog PDV-a, koje se visi pomoéu posebnog softvera i koje je uvezano sa knjizenj 8 jiZen, 2 racunovodstvu. \jiZenjima u financijskom 22 a a Trgovinska djelatnost Ke m ito tretira u tri segmenta, trgovatkom (propisi o trgovini), ratunovodstvenom i poreznom. . oo Ragunovodsivent PDV mu Segment Obaveza zaduzenja ma MRS MSFT Prema roy prodajnog objekta roba u komisionu se ne | propisima, élanovi kroz trgovatku knjigu | priznaje (ne zaduzuje | 121. — 123. Pravilnika, — TKK, posebnim se u financijskom postoji obaveza ‘obrascem — KP. knjigovodstvu), evidentiranja ulaznog odnosno prema MRS _ |i izlaznog PDV-a, po 2—Zalihe nema uslova _| osnovu primljenih i za priznavanje zaliha _| ispostavljenih faktura u te vrste u finansijskim | poreznim evidencijama izvje8tajima, (KUF i KIF). Primjer: Drustvo XY“ 4.0.0. se bavi komisionom prodajom, na osnovu ugovora o komisionu. U toku mjeseca oktobra 2017. godine imalo je tri ulazne fakture, od kojih je jedna faktura komitenta ,CC* d.o.0. za prodatu robu u komisionu, broj 22/17 od 31.10., na iznos 16.200 KM bez PDV-a. Komisionar je komitentu ispostavio fakturu za svoju proviziju u iznosu od 620 KM bez PDV-a. Porezne evidencije kod komisionara: KUF PDV-a S Ulazni S tanos | lanos ukupan | “ar “pov Broj | Datum | & | eo gg | fakture | fakture | i2n0s | poi se | Kol © | takture | fakture} S | SS) bez sa | 2 | ulaznog Vie | See = = | 3B | poreza | porezom| 3 | Pov-a | Oi | moze é = |es8 és odbiti 1 2 4|5 6 7 a | 9 [w|i 1. [6/07 ‘AA doo | ** 7,000) 1.170] -|__170| 170 2 417 7 ‘Suma 17.300| 20.241 2,981 | 2.941 @ 23 Tigovinskadelemest KIF PDV-a : Osno- | & | tenos | interna Isporuke | vicaza| Obra. B/S | takture | faktura u oslobo- } obra- | unas, _ Broj | Datum 2 2 ‘vanposl. dene | Cun | iznos © | takure fraue) g | 3 whe | 3 | pla¢ania | POV-a| Povg a a 3 5 | pDva Petar re 7 [e/ 9 | 0 | ~ 17 Blagaina 2.__|Blagajna 3.__|Blagais 520 4. [22/07 _ [31.10 |CC doo 725 = 105} Sraga: 19.679 16.820] 2.859) Porezne evidencije kod komitenta: KUF PDV-a = Ulazni | Ulazni 3s lenos | lznos Ukupan | PDV | Pov _ | Broj | Daum| & og | fakture | fakture iznos | koji se| koji Z | takture | fakture| S | 2S | bez | sa | SS} ulaznog| maze | sene 3 5 38 | poreza | pore- |-3 &| PDV-a | odbiti | moze € 2 es zom |& = odbiti 1 3 | 4 5 6 7/e{[ 9 [wl] 1 15.10. [DD doo |********]" 2.000] 2.340| -| 340] 340 2 rr 3. [3-70 XY doo] Svega: 2.820| 3.299 479| 479 KIF PDV-a = s Osno- 3 | proj |oaum| 3 | lenos | intema 'sporuke | vica za} Obra- 2 |tature|mae| & | g | flue [tua u oslobo- | obra- | cunati CG i 3 vara dene | Gun | iznos 5 = svthe | | placanja | PDv-a | PDV-a 7 7 A 7 2 S| Ppvea ry s 7 Je; os | win a ea Svega: 18.954 16.200| 2.754) 24 a aes