Sie sind auf Seite 1von 12

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

(modular, ab 01.01.2019 an ausgewählten Prüfungszentren,


ab 01.08.2019 weltweit)
(modular, începând cu 01.01.2019 la anumite centre de examinare SELECŢIONATE, din
01.08.2019, la nivel mondial)

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A EXA-
MENULUI
Stand: 1. September 2018
Versiunea: 1 septembrie 2018
GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 2 / 12

Durchführungsbestimmungen zur Prüfung Regulamentul de desfăşurare a examenului


GOETHE-ZERTIFIKAT B2 für Erwachsene GOETHE-ZERTIFIKAT B2 pentru adulţi şi
und Jugendliche tineri
Stand: 1. September 2018 Versiunea revizuită şi actualizată: 1 septembrie 2018

Die Durchführungsbestimmungen zur Prüfung GOETHE- Regulamentele de desfăşurare a examenelor GOETHE-


ZERTIFIKAT B2 für Erwachsene und Jugendliche sind ZERTIFIKAT B2 pentru adulţi şi tineri sunt parte integrantă
Bestandteil der Prüfungsordnung des Goethe-Instituts in din Regulamentul examenelor Goethe-Institut, în versiunea
ihrer jeweils aktuellen Fassung. actuală, cea mai recentă.

Das GOETHE-ZERTIFIKAT B2 wurde vom Goethe-Institut Examenul GOETHE-ZERTIFIKAT B2 a fost elaborat de


entwickelt. Die Prüfung wird an den in § 2 der Prüfungsord- Goethe-Institut. Acest examen se desfăşoară şi se evaluează
nung genannten Prüfungszentren weltweit nach einheitli- după criterii unitare, în centrele de examinare menţionate
chen Kriterien durchgeführt und bewertet. la § 2 din Regulamentul examenelor, în întreaga lume.

Die Prüfung dokumentiert die vierte Stufe – B2 – der im Examenul atestă al patrulea nivel – B2, din Cadrul European
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR), dintr-o scală cu 6
(GER) beschriebenen sechsstufigen Kompetenzskala und niveluri de competenţă, certificând astfel capacitatea de
damit die Fähigkeit zur selbstständigen Sprachverwendung. utilizare independentă a limbii.

§1 Prüfungsbeschreibung §1 Descrierea examenului

Abhängig vom Prüfungsangebot und den Voraussetzungen În funcţie de oferta de examene şi de condiţiile centrului de
am Prüfungszentrum kann das GOETHE-ZERTIFIKAT B2 examinare respectiv, examenele pentru GOETHE-
papierbasiert und/oder digital abgelegt werden. Prüfungs- ZERTIFIKAT B2, poate fi susţinut pe hârtie şi/sau în format
aufbau, Inhalt und Bewertung sind im Print- und Digital- digital. Structura examenului, conţinutul acestuia şi
format identisch. Besondere Regelungen und Hinweise zu evaluarea sunt identice, atât pe suport din hârtie, cât şi în
den digitalen Deutschprüfungen, die von den Durchfüh- formatul digital. Reglementările speciale şi indicaţiile
rungsbestimmungen für papierbasierte Deutschprüfungen referitoare la examenele de limba germană în format
abweichen, sind im Anhang beschrieben. digital, care nu sunt prevăzute în Regulamentele de
desfăşurare a examenelor pe suport din hârtie, sunt
descrise în anexă.

§ 1.1 Bestandteile der Prüfung § 1.1 Părţile componente ale examenului

Die Prüfung GOETHE-ZERTIFIKAT B2 für Erwachsene und Examenul GOETHE-ZERTIFIKAT B2 pentru adulţi şi tineri se
Jugendliche besteht aus vier Modulen, die einzeln oder in compune din patru module care pot fi susţinute individual
Kombination abgelegt werden können: sau combinat:
 drei schriftliche Module als Gruppenprüfung: LESEN,
HÖREN, SCHREIBEN,  trei module scrise, sub forma unui examen organizat pe
 ein mündliches Modul als Paar- oder (in Ausnahme- grupe: CITIRE, ASCULTARE, EXPRIMARE ÎN SCRIS,
fällen) Einzelprüfung: SPRECHEN.  un modul oral, sub forma unui examen organizat în
pereche sau (în situaţii de excepţie) individual:
EXPRIMARE ORALĂ.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 3 / 12

§ 1.2 Prüfungsmaterialien § 1.2 Materialele de examen

Die Prüfungsmaterialien bestehen aus Kandidatenblättern Materialele de examen constau din foile candidaţilor ,
mit Antwortbögen (Lesen, Hören, Schreiben), Prüferblättern însoţite de fişa de răspuns (Citire, Ascultare, Exprimare în
mit den Bögen Schreiben – Bewertung, Sprechen – Bewer- Scris), foile examinatorului, împreună cu formularele pentru
tung, Schreiben – Ergebnis, Sprechen – Ergebnis sowie einem Exprimare în Scris - Evaluare, Exprimare Orală - Evaluare,
Tonträger. Exprimare în Scris - Rezultat, Exprimare Orală - Rezultat,
precum şi un suport audio.

Die Kandidatenblätter enthalten die Aufgaben für die Foile candidaţilor cuprind cerinţele de lucru pentru
Prüfungsteilnehmenden: candidaţi:
 Texte und Aufgaben zum Modul LESEN (Teil 1–5);  Texte şi cerinţe de lucru pentru modulul CITIRE (Partea 1
 Aufgaben zum Modul HÖREN (Teil 1–4); - 5);
 Aufgaben zum Modul SCHREIBEN (Teil 1–2);  Cerinţe de lucru pentru modulul ASCULTARE (Partea 1 -
 Aufgaben zum Modul SPRECHEN (Teil 1–2, für Teil 1 4);
jeweils zwei Themen zur Wahl).  Cerinţe de lucru pentru modulul EXPRIMARE ÎN SCRIS
(Partea 1 - 2);
 Cerinţe de lucru pentru modulul EXPRIMARE ORALĂ
(Partea 1 - 2, iar pentru Partea 1, câte două teme la
alegere).

In die Antwortbögen tragen die Prüfungsteilnehmenden Candidaţii scriu rezolvările, respectiv textul, pe fişele de
ihre Lösungen bzw. ihren Text ein. Den Prüfungsteilneh- răspuns. Centrul de examinare le pune la dispoziţie
menden wird vom Prüfungszentrum gestempeltes Konzept- candidaţilor ciorne ştampilate.
papier zur Verfügung gestellt.

Die Prüferblätter enthalten für Foile examinatorului conţin pentru


 das Modul LESEN die Lösungen,  modulul CITIRE, rezolvările,
 das Modul HÖREN die Transkriptionen der Hörtexte und  modulul ASCULTARE, transcrierea textelor audio şi
die Lösungen, rezolvările,
 die Module SCHREIBEN und SPRECHEN die Kriterien zur  modulele EXPRIMARE ÎN SCRIS şi EXPRIMARE ORALĂ,
Bewertung der Leistungen, criteriile de evaluare
 das Modul SCHREIBEN Hinweise zur Durchführung und  modulul EXPRIMARE ÎN SCRIS, instrucţiuni pentru
Bewertung sowie pro Aufgabe jeweils zwei Leistungs- desfăşurare şi evaluare, precum şi câte două exemple
beispiele für das Niveau B2, de rezolvare pentru fiecare cerinţă de lucru pentru
 das Modul SPRECHEN Hinweise zur Gesprächsführung nivelul B2,
und Moderation sowie die Bewertungskriterien.  modulul EXPRIMARE ORALĂ, instrucţiuni pentru
desfăşurarea şi moderarea discuţiei, precum şi criteriile
de evaluare.

In die Antwortbögen Lesen und Hören bzw. in die Bögen Examinatorii scriu rezultatele evaluării pe fişele de răspuns
Schreiben – Bewertung und Sprechen – Bewertung tragen Citire şi Ascultare, respectiv pe formularele Exprimare în
die Prüfenden ihre Bewertung ein. Die Ergebnisse werden Scris - Evaluare şi Exprimare Orală - Evaluare. Rezultatele se
jeweils auf die Bögen Schreiben – Ergebnis und Sprechen – transcriu pe formularele Exprimare în Scris - Rezultat şi
Ergebnis übertragen. Exprimare Orală - Rezultat.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 4 / 12

Der Tonträger enthält die Texte zum Modul HÖREN sowie Suportul audio conţine textele aferente modulului
alle Anweisungen und Informationen. ASCULTARE, precum şi toate instrucţiunile şi informaţiile.

§ 1.3 Module § 1.3 Modulele

Die Materialien liegen als vier Module vor. Die Module Materialele sunt organizate pe patru module care pot fi
können einzeln oder in Kombination abgelegt werden. susţinute individual sau combinat.

§ 1.4 Zeitliche Organisation § 1.4 Organizarea timpului de lucru

Bei Ablegen aller vier Module an einem Prüfungstermin Dacă se susţin toate cele patru module într-o singură
finden die schriftlichen Module als Gruppenprüfung in der sesiune de examen, modulele scrise, organizate ca examen
Regel vor dem mündlichen Modul statt. pe grupe, au loc, de regulă, înaintea modulului oral.

Die schriftlichen Module dauern ohne Pausen insgesamt Examenul pentru modulele scrise durează în total, fără
circa 180 Minuten: pauze, circa 180 de minute:

Modul Dauer Modul Durată


LESEN 65 Minuten CITIRE 65 minute
HÖREN ca. 40 Minuten ASCULTARE cca. 40 minute
SCHREIBEN 75 Minuten EXPRIMARE ÎN SCRIS 75 minute
Gesamt ca. 180 Minuten Total cca. 180 minute

Das Modul SPRECHEN wird in der Regel als Paarprüfung Modulul EXPRIMARE ORALĂ se desfăşoară, de regulă, în
durchgeführt, in Ausnahmefällen ist auch eine Einzel- pereche. În cazuri excepţionale, examenul se poate susţine
prüfung möglich. Paarprüfung bzw. Einzelprüfung dauern şi individual. Examenul oral în pereche durează 15 minute,
15 Minuten bzw. 10 Minuten. Zur Vorbereitung auf die examenul oral individual, 10 minute. Pentru pregătirea
mündliche Prüfung erhalten die Teilnehmenden sowohl für examenului oral, candidaţii au la dispoziţie 15 minute, atât
die Paar- als auch für die Einzelprüfung 15 Minuten Zeit. pentru examenul în pereche, cât şi pentru examenul
individual.

Für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf können Pentru candidaţii cu nevoi speciale, intervalele de timp
die angegebenen Zeiten verlängert werden. menţionate pot fi prelungite.
Einzelheiten sind in den Ergänzungen zu den Prevederile detaliate în acest sens, sunt cuprinse în
Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit Completările la Regulamentul de desfăşurare: Candidaţii cu
spezifischem Bedarf (Personen mit Körperbehinderung) nevoi speciale (persoane cu dizabilităţi fizice).
geregelt.

§ 1.5 Protokoll über die Durchführung der Prüfung § 1.5 Procesul verbal cu privire la desfăşurarea
examenului
Über die Durchführung der Prüfung wird ein Protokoll ge-
führt, das besondere Vorkommnisse während der Prüfung Se încheie un proces verbal cu privire la desfăşurarea
festhält und mit den Prüfungsergebnissen archiviert wird. examenului, unde se consemnează evenimentele deosebite
apărute în timpul examenului. Acest proces verbal se
arhivează împreună cu rezultatele examenului.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 5 / 12

§2 Die schriftlichen Module §2 Modulele scrise


LESEN, HÖREN und SCHREIBEN CITIRE, ASCULTARE şi EXPRIMARE ÎN SCRIS

Werden die drei schriftlichen Module an einem Prüfungs- Dacă centrul de examinare organizează toate cele trei
termin angeboten, wird folgende Reihenfolge empfohlen: module scrise în aceeaşi sesiune de examen, se recomandă
LESEN – HÖREN – SCHREIBEN. Aus organisatorischen următoarea ordine:
Gründen kann diese Reihenfolge vom jeweiligen Prüfungs- CITIRE– ASCULTARE – EXPRIMARE ÎN SCRIS. Din motive
zentrum geändert werden. organizatorice, centrele de examinare pot schimba ordinea
modulelor de examen.

Zwischen jedem dieser Module ist eine Pause von mindes- Între fiecare din aceste module este prevăzută o pauză de
tens 15 Minuten vorzusehen. minim 15 minute.

§ 2.1 Vorbereitung § 2.1 Pregătirea

Vor dem Prüfungstermin bereitet der/die Prüfungsverant- Înainte de data examenului, responsabilul de examen
wortliche unter Beachtung der Geheimhaltung die Prü- pregăteşte materialele de examen în condiţii de
fungsmaterialien vor. Dazu gehört auch eine inhaltliche confidenţialitate, păstrându-le secrete. Aceasta presupune
Überprüfung inklusive des Tonträgers. şi o verificare a materialelor de examen din punct de
vedere al conţinutului, inclusiv a suportului audio.

§ 2.2 Ablauf § 2.2 Desfăşurarea

Vor Beginn des jeweiligen Moduls weisen sich alle Teilneh- Înainte de începerea modulului respectiv, toţi candidaţii îşi
menden aus. Die Aufsichtsperson gibt danach alle notwen- prezintă actele de identitate. Supraveghetorul furnizează
digen organisatorischen Hinweise. apoi candidaţilor toate instrucţiunile organizatorice
necesare.

Vor Beginn der jeweiligen Module werden die entsprechen- Înainte de începerea fiecărui modul de examen, se
den Kandidatenblätter und Antwortbögen sowie bei Bedarf distribuie foile candidaţilor , corespunzătoare secţiunii
gestempeltes Konzeptpapier ausgegeben. respective, însoţite de fişele de răspuns, precum şi ciorne
Die Teilnehmenden tragen alle erforderlichen Daten auf ştampilate, dacă este necesar.
Antwortbögen und Konzeptpapier ein; erst dann beginnt die Candidaţii completează toate datele necesare pe fişa de
eigentliche Prüfungszeit. răspuns şi pe ciornă. Abia după aceea începe timpul efectiv
de lucru.
Die Kandidatenblätter zum jeweiligen Modul werden ohne Foile candidaţilor pentru fiecare modul, se distribuie fără
Kommentar ausgegeben; alle Aufgabenstellungen sind auf explicaţii suplimentare; toate cerinţele sunt explicate pe
den Kandidatenblättern erklärt. foile candidaţilor.
Am Ende des jeweiligen Moduls werden alle Unterlagen,
auch das Konzeptpapier, eingesammelt. Beginn und Ende La sfârşitul fiecărui modul, se strâng toate materialele,
der Prüfungszeit werden jeweils in geeigneter Form von inclusiv ciornele. Supraveghetorul anunţă în mod adecvat
der Aufsichtsperson mitgeteilt. începerea şi terminarea timpului de lucru.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 6 / 12

Für das Ablegen der drei schriftlichen Module an einem Pentru situaţia în care cele trei module scrise se susţin
Prüfungstermin gilt folgender Ablauf: într-o singură sesiune de examen, probele se desfăşoară
după cum urmează:
1. Die Prüfung beginnt in der Regel mit dem Modul LESEN.
Die Teilnehmenden markieren ihre Lösungen auf den 1. Examenul începe, de regulă, cu modulul CITIRE.
Kandidatenblättern und übertragen sie am Ende auf den Candidaţii marchează rezolvările pe foile candidatului
Antwortbogen Lesen. iar la sfârşit, le trec pe fişa de răspuns Citire.
Für das Übertragen ihrer Lösungen planen die Teilneh- Pentru transcrierea rezolvărilor, candidaţii trebuie să
menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit ein. aloce cca. 5 minute din timpul prevăzut pentru examen.

2. Nach einer Pause wird in der Regel das Modul HÖREN 2. După o pauză, urmează, de regulă, modulul ASCULTARE.
durchgeführt. Der Tonträger wird von der Aufsichtsper- Aparatul audio este pornit de supraveghetor. Candidaţii
son gestartet. Die Teilnehmenden markieren ihre Lösun- marchează rezolvările mai întâi pe foile candidatului, iar
gen zunächst auf den Kandidatenblättern und übertra- la sfârşit, le trec pe fişa de răspuns Ascultare.
gen sie am Ende auf den Antwortbogen Hören. Pentru transcrierea rezolvărilor, candidaţii au la
Für das Übertragen ihrer Lösungen stehen den Teilneh- dispoziţie circa 5 minute din timpul prevăzut pentru
menden circa 5 Minuten innerhalb der Prüfungszeit zur examen.
Verfügung.

3. Danach bearbeiten die Teilnehmenden in der Regel das 3. După aceea, candidaţii rezolvă, de regulă, modulul
Modul SCHREIBEN. Den Text verfassen die Teilnehmen- EXPRIMARE ÎN SCRIS. Candidaţii compun textele direct
den direkt auf dem Antwortbogen Schreiben. pe fişa de răspuns Exprimare în Scris.
Falls die Teilnehmenden den Text zunächst auf Konzept- În cazul în care candidaţii compun textul mai întâi pe
papier verfassen, planen sie für das Übertragen ihres ciornă, trebuie să-şi planifice timp suficient din timpul
Textes auf den Antwortbogen Schreiben ausreichend prevăzut pentru examen, pentru transcrierea textului pe
Zeit innerhalb der Prüfungszeit ein. fişa de răspuns Exprimare în Scris.

§3 Das Modul SPRECHEN §3 Modulul EXPRIMARE ORALĂ

Das Einführungsgespräch einschließlich Vorstellung der Introducerea, inclusiv prezentarea examinatorilor şi a


Prüfenden und der/des Teilnehmenden dauert circa eine candidaţilor, respectiv a candidatului, durează circa 1 minut.
Minute. Partea 1 durează cca. 4 minute per candidat, Partea 2 - cca.
Teil 1 dauert circa 4 Minuten pro PTN, Teil 2 circa 5 Minuten 5 minute pentru ambii candidaţi împreună.
für beide Teilnehmende zusammen. Întregul examen oral durează aşadar cca. 15 minute
Die gesamte Prüfung dauert also circa 15 Minuten (Paar- (examenul în pereche), respectiv 10 minute (examenul
prüfung) bzw. 10 Minuten (Einzelprüfung). individual).

§ 3.1 Organisation § 3.1 Organizarea

Für die Prüfung steht ein geeigneter Raum zur Verfügung. Pentru examen este amenajat un spaţiu adecvat. Aşezarea
Tisch- und Sitzordnung werden so gewählt, dass eine meselor şi a scaunelor este menită să confere o atmosferă
freundliche Prüfungsatmosphäre entsteht. de examen prietenoasă.

Wie bei allen anderen Modulen muss die Identität des/der Ca la toate celelalte module, identitatea candidaţilor trebuie
Teilnehmenden vor Beginn des Moduls SPRECHEN zweifels- verificată înainte de începerea modulului EXPRIMARE
frei festgestellt werden. ORALĂ, pentru a se exclude orice dubiu.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 7 / 12

§ 3.2 Vorbereitung § 3.2 Pregătirea

Für die Vorbereitung steht ein geeigneter Raum zur Ver- Pentru pregătire, candidaţilor li se pune la dispoziţie un
fügung. Die Aufsichtsperson gibt den Teilnehmenden ohne spaţiu adecvat. Supraveghetorul le împarte candidaţilor
Kommentar die Kandidatenblätter für das Modul SPRECHEN; foile candidaţilor aferente modulului EXPRIMARE ORALĂ,
alle Aufgabenstellungen sind auf den Kandidatenblättern fără a da explicaţii suplimentare; toate cerinţele de lucru
vermerkt. Für Notizen steht gestempeltes Konzeptpapier sunt menţionate pe foile candidaţilor. Pentru notiţe, li se pun
zur Verfügung. Die Teilnehmenden dürfen ihre in der Vor- la dispoziţie ciorne ştampilate. Candidaţii pot utiliza, în
bereitungszeit erstellten stichpunktartigen Notizen wäh- timpul modulului EXPRIMARE ORALĂ, notiţele pe care şi le-
rend des Moduls SPRECHEN verwenden. au schiţat în timpul de pregătire, sub formă de cuvinte-
cheie.

§ 3.3 Ablauf § 3.3 Desfăşurarea

Das Modul SPRECHEN wird von zwei Prüfenden durchge- Modulul de examen EXPRIMARE ORALĂ este realizat de doi
führt. Eine/-r der Prüfenden moderiert das Prüfungs- examinatori. Unul dintre examinatori moderează discuţia
gespräch. din timpul probei.
Bei Aufgabe 1 gibt der/die Prüfende, der/die moderiert, La Partea 1, examinatorul care moderează discuţia va avea,
möglichst eine Rückmeldung und stellt eine Frage. Beide pe cât posibil, o reacţie de feedback şi va pune o întrebare.
Prüfenden machen Notizen und bewerten die Prüfungsleis- Ambii examinatori iau notiţe şi evaluează performanţa
tungen unabhängig voneinander. candidaţilor, independent unul de celălalt.

Für das Modul SPRECHEN gilt folgender Ablauf: Etapele modulului de examen EXPRIMARE ORALĂ:

Zu Beginn begrüßen die Prüfenden die Teilnehmenden und La începutul examenului, examinatorii salută candidaţii şi
stellen sich selbst kurz vor. Der/Die Moderator/-in führt ein se prezintă scurt. După aceea, moderatorul poartă o scurtă
kurzes Gespräch mit den Prüfungsteilnehmenden zum Ken- discuţie cu candidaţii, care sunt rugaţi să se prezinte la
nenlernen. Die Prüfenden erläutern vor jedem Prüfungsteil rândul lor. Examinatorii explică pe scurt cerinţele de lucru
kurz die Aufgabenstellung. înaintea fiecărei părţi de examen.

1. In Teil 1 präsentieren die Teilnehmenden nacheinander 1. În Partea 1, candidaţii prezintă pe rând câte o temă. Fac
ein Thema. Sie führen in das Thema ein, beschreiben o introducere în subiect, descriu mai multe alternative,
mehrere Alternativen, beschreiben eine Möglichkeit ge- descriu în detaliu o posibilitate, menţionează avantaje şi
nauer, nennen Vor- und Nachteile und ihre eigene Mei- dezavantaje, precum şi părerea personală, iar la sfârşit
nung und schließen die Präsentation ab. (In der Einzel- fac o încheiere a prezentării. (La examenul individual,
prüfung präsentiert nur der/die Teilnehmende.) Am En- prezentarea se face doar de către candidat.) La sfârşitul
de des Vortrags stellen der/die andere Teilnehmende prezentării, celălalt candidat şi examinatorul care
und der/die Prüfende, der/die moderiert, Fragen. moderează, care au asistat la prezentare, pun întrebări.
Der/Die Teilnehmende, der/die den Vortrag gehalten Candidatul care a făcut prezentarea, răspunde la aceste
hat, beantwortet diese Fragen. întrebări.
2. In Teil 2 diskutieren die Teilnehmenden (bzw. bei 2. În Partea a 2-a, candidaţii discută unul cu celălalt
Einzelprüfungen der/die Teilnehmende und ein/eine despre un subiect în contradictoriu. (La examenul
Prüfende/-r) ein kontroverses Thema gemeinsam. Dabei individual, această discuţie are loc între candidat şi
sollen beide ihre Meinung äußern und auf die Meinung examinator). În această discuţie, candidaţii trebuie să îşi
ihrer Gesprächspartnerin/ihres Gesprächspartners ein- exprime părerea şi să reacţioneze la părerea
gehen. partenerului de discuţie.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 8 / 12

Am Ende der Prüfung werden alle Unterlagen, auch das La sfârşitul examenului, se strâng toate materialele, inclusiv
Konzeptpapier, eingesammelt. ciornele.

§4 Bewertung schriftliche Module §4 Evaluarea modulelor scrise

Die Bewertung der schriftlichen Module findet im Prüfungs- Evaluarea modulelor scrise are loc în centrul de examinare
zentrum oder in ausgewiesenen Diensträumen statt. sau în birourile destinate acestei activităţi.
Die Bewertung erfolgt jeweils durch zwei unabhängig Evaluarea se face de către doi examinatori, independent
Bewertende. Die Ergebnisse aus den schriftlichen Modulen unul de celălalt. Rezultatele modulelor scrise nu se fac
werden nicht an die Prüfenden des Moduls SPRECHEN cunoscute examinatorilor de la modulul EXPRIMARE ORALĂ.
weitergegeben.

§ 4.1 Modul LESEN § 4.1 Modulul CITIRE

Im Modul LESEN gibt es 30 Items. Jedes Item ist ein Mess- La modulul CITIRE sunt prevăzute 30 de itemuri. Fiecare
punkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 Punkt item reprezintă un punct de evaluare. La fiecare punct de
oder 0 Punkte vergeben. Das Ergebnis wird auf evaluare şi rezolvare se acordă fie 1 punct, fie 0 puncte.
100 Ergebnispunkte umgerechnet. Dazu werden die erreich- Rezultatul se converteşte în maxim 100 de puncte
ten Messpunkte mit 3,33 multipliziert und das Ergebnis procentuale, înmulţindu-se punctele de evaluare obţinute
jeweils gerundet: cu factorul 3,33, iar rezultatul se rotunjeşte:

Messpunkte 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Puncte evaluare 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21


Ergebnispunkte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70 Puncte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70
procentuale
Messpunkte 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Puncte evaluare 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Ergebnispunkte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37 Puncte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37
procentuale
Messpunkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Puncte evaluare 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ergebnispunkte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0 Puncte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0
procentuale

Die erzielten Ergebnisse werden in den Antwortbogen Lesen Punctele obţinute se trec pe fişa de răspuns Citire.
eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet wird. Aceasta este semnată de ambii examinatori.

§ 4.2 Modul HÖREN § 4.2 Modulul ASCULTARE

Im Modul HÖREN gibt es 30 Items. Jedes Item ist ein Mess- La modulul ASCULTARE sunt prevăzute 30 de itemuri.
punkt. Pro Messpunkt und Lösung werden entweder 1 Punkt Fiecare item reprezintă un punct de evaluare. La fiecare
oder 0 Punkte vergeben. Das Ergebnis wird auf punct de evaluare şi rezolvare se acordă fie 1 punct, fie 0
100 Ergebnispunkte umgerechnet. Dazu werden die erreich- puncte. Rezultatul se converteşte în maxim 100 de puncte
ten Messpunkte mit 3,33 multipliziert und das Ergebnis procentuale, înmulţindu-se punctele de evaluare obţinute
jeweils gerundet: cu factorul 3,33, iar rezultatul se rotunjeşte:

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 9 / 12

Messpunkte 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Puncte evaluare 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21


Ergebnispunkte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70 Puncte 100 97 93 90 87 83 80 77 73 70
procentuale
Messpunkte 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Puncte evaluare 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Ergebnispunkte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37 Puncte 67 63 60 57 53 50 47 43 40 37
procentuale
Messpunkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Puncte evaluare 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Ergebnispunkte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0 Puncte 33 30 27 23 20 17 13 10 7 3 0
procentuale
Die erzielten Ergebnisse werden in den Antwortbogen Punctele obţinute se trec pe fişa de răspuns Ascultare.
Hören eingetragen, der von beiden Bewertenden gezeichnet Aceasta este semnată de ambii examinatori.
wird.

§ 4.3 Modul SCHREIBEN § 4.3 Modulul EXPRIMARE ÎN SCRIS

Die Bewertung des Moduls SCHREIBEN erfolgt durch zwei Evaluarea modulului EXPRIMARE ÎN SCRIS se face de doi
voneinander unabhängig Bewertende nach festgelegten examinatori, independent unul de celălalt, după criteriile
Bewertungskriterien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter). stabilite (v. Setul model, partea referitoare la foile
Es werden nur die vorgegebenen Punktwerte für jedes der examinatorului).
Kriterien vergeben; Zwischenwerte sind nicht zulässig. Pentru fiecare criteriu se acordă numai punctele prevăzute;
Die für die Vergabe der Punkte relevanten Fehlgriffe etc. nu se admit valori intermediare.
können auf dem Bogen Schreiben – Bewertung notiert Greşelile etc. relevante pentru acordarea punctelor se pot
werden. nota pe formularul Exprimare în Scris - Evaluare.

Im Modul SCHREIBEN sind insgesamt maximal 100 Punkte La modulul EXPRIMARE ÎN SCRIS, se pot obține maxim 100
erreichbar. de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă numai punctele
Es werden nur die auf dem Bogen Schreiben – Bewertung prevăzute în formularul Exprimare în scris - Evaluare. Se
vorgesehenen Punktwerte für jedes der Kriterien vergeben. evaluează textul "pe curat", de pe fişa de răspuns Exprimare
Bewertet wird die Reinschrift auf dem Antwortbogen în Scris.
Schreiben.

Die jeweiligen Punktwerte von Bewertung 1 und Bewer- Punctele obținute din evaluarea 1 și evaluarea 2 se trec pe
tung 2 werden auf den Bogen Schreiben – Ergebnis über- formularul Exprimare în Scris - Rezultat. Pentru calcularea
tragen. Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses wird das punctajului total, se face media aritmetică a celor două
arithmetische Mittel aus den beiden Bewertungen gezogen evaluări și se rotunjește în plus sau în minus, până la
und auf volle Punkte auf- bzw. abgerundet. întregirea punctului. Va avea loc o a treia evaluare (=
Eine Drittbewertung (= Bewertung 3) erfolgt, wenn die Evaluare 3), dacă punctajul acordat de unul dintre
vergebenen Punktzahlen für das Modul SCHREIBEN der/des examinatori la modulul EXPRIMARE ÎN SCRIS, este sub
einen Bewertenden unterhalb der Bestehensgrenze und limita de promovare, iar punctajul acordat de celălalt
der/des anderen Bewertenden oberhalb der Bestehens- examinator, se află peste limita de promovare, iar media
grenze liegen und dabei das arithmetische Mittel aus aritmetică rezultată din cele două evaluări se află sub sub
beiden Bewertungen unter der Bestehensgrenze von 60 limita de promovare de 60 de puncte.
Punkten liegt.
Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird als rechnerisch richtig Formularul Exprimare în Scris - Rezultat se semnează
gezeichnet und im Falle einer Drittbewertung von dem/der pentru corectitudine matematică, iar în cazul unei a treia
Drittbewertenden unterschrieben. evaluări, se semnează de cel de-al treilea examinator.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 10 / 12

§5 Bewertung Modul SPRECHEN §5 Evaluarea modulului EXPRIMARE ORALĂ

Die Teile 1 und 2 zur mündlichen Produktion und Interakti- Părţile 1 şi 2 ale examenului oral, de Exprimare orală
on werden von zwei Prüfenden getrennt bewertet. individuală şi Interacţiune, sunt evaluate de doi
Die Bewertung erfolgt nach festgelegten Bewertungskrite- examinatori, separat.
rien (s. Modellsatz, Teil Prüferblätter). Es werden nur die Evaluarea se face după criteriile stabilite (v. Setul model,
vorgesehenen Punktwerte für jedes der Kriterien vergeben; partea referitoare la foile examinatorului). Pentru fiecare
Zwischenwerte sind nicht zulässig. criteriu se acordă numai punctele prevăzute. Nu se admit
valori intermediare.
Im Modul SPRECHEN sind insgesamt maximal 100 Punkte La modulul EXPRIMARE ORALĂ se pot obţine maxim 100 de
erreichbar, davon 44 Punkte in Teil 1, 40 Punkte in Teil 2, puncte, din care 44 de puncte la Partea 1, 40 de puncte la
und 16 Punkte für die Aussprache. Das Einleitungsgespräch Partea a 2-a, şi 16 puncte pentru pronunţie. Discuţia de
wird nicht bewertet. introducere nu este luată în considerare la evaluare.

Zur Ermittlung des Ergebnisses des Moduls SPRECHEN wird Pentru calcularea rezultatului de la modulul EXPRIMARE
aus beiden Bewertungen das arithmetische Mittel gezogen ORALĂ, se face media aritmetică a celor două evaluări şi se
und auf volle Punkte gerundet (bis 0,49 wird abgerundet, rotunjeşte în plus sau în minus, până la întregirea punctului
ab 0,5 wird aufgerundet). Das Ergebnis des Moduls SPRE- (fracţiunile până la 0,49 se scad până la următorul punct
CHEN wird auf dem Bogen Sprechen – Ergebnis festgehalten inferior, iar de la 0,5 se rotunjesc în sus, până la întregirea
und als rechnerisch richtig gezeichnet. punctului). Rezultatul modulului EXPRIMARE ORALĂ se
notează pe formularul Exprimare Orală - Rezultat şi se
semnează pentru corectitudine matematică.

§6 Prüfungsergebnisse §6 Rezultatele examenului

Das jeweilige Ergebnis der Module LESEN und HÖREN wird Rezultatele obținute la modulele CITIRE și ASCULTARE se
auf den bewerteten Antwortbögen Lesen bzw. Hören, trec pe fişele de răspuns evaluate, de la modulul Citire,
das Ergebnis der Module SCHREIBEN und SPRECHEN auf respectiv Ascultare, iar rezultatele modulelor EXPRIMARE ÎN
den Bögen Schreiben – Ergebnis bzw. Sprechen – Ergebnis SCRIS și EXPRIMARE ORALĂ, pe formularele Exprimare în
dokumentiert. scris - Rezultat, respectiv Exprimare orală - Rezultat.

§ 6.1 Ermittlung der Gesamtpunktzahl § 6.1 Calcularea punctajului total

In jedem Modul können maximal 100 Punkte = 100 % La fiecare modul se pot obţine maxim 100 de puncte =
erreicht werden. 100%.

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 11 / 12

§ 6.2 Punkte, Prozentzahlen und Prädikate § 6.2 Puncte, procente şi calificative

Die Prüfungsleistungen der Teilnehmenden werden für jedes Rezultatele candidaților la fiecare modul se exprimă în
Modul auf der Zeugnisvorderseite in Form von Punkten bzw. puncte, respectiv procente, pe prima pagină a certificatului.
Prozentzahlen dokumentiert. Auf der Zeugnisrückseite werden Pe verso-ul certificatului se regăsesc calificativele
den Punkten Prädikate zugeordnet. corespunzătoare punctajelor.

Punkte Prädikat Puncte Calificativ


100–90 sehr gut 100–90 foarte bine
89–80 gut 89–80 bine
79–70 befriedigend 79–70 satisfăcător
69–60 ausreichend 69–60 suficient
59–0 nicht bestanden 59 - 0 nepromovat

§ 6.3 Bestehen des Moduls § 6.3 Promovarea examenului

Ein Modul ist bestanden, wenn mindestens 60 Punkte bzw. Un modul este considerat promovat, dacă se obţin cel puţin
60 % erreicht sind. 60 de puncte, respectiv 60%.

§7 Wiederholung und Zertifizierung der Module §7 Repetarea şi certificarea examenului

Es gelten § 14 und § 15 der Prüfungsordnung. Se aplică § 14 şi § 15 din Regulamentul examenelor.

Die Module können, sofern es die organisatorischen Mög- În măsura posibilităţilor organizatorice din centrul de
lichkeiten am Prüfungszentrum erlauben, beliebig oft abge- examinare respectiv, modulele pot fi susţinute, respectiv
legt bzw. wiederholt werden. repetate, de câte ori se doreşte acest lucru.

§8 Schlussbestimmungen §8 Dispoziţii finale

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 1. Januar 2019 Prezentul Regulament de desfăşurare a examenelor intră în
in Kraft und gelten erstmals für Prüfungsteilnehmende, vigoare la
deren Prüfung nach dem 1. Januar 2019 stattfindet. 1 ianuarie 2019 şi este valabil pentru prima dată, pentru
candidaţii care susţin examenul după data de 1 ianuarie
2019.
Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den În cazul unor neconcordanţe lingvistice între versiunile
einzelnen Sprachversionen der Durchführungsbestimmungen Regulamentului de examen în diferitele limbi, de referinţă
ist die deutsche Fassung maßgeblich. rămâne versiunea în limba germană şi are caracter decisiv.

Legende zu Formatierungen:
VERSAL: Prüfungsnamen und Prüfungsteile (z. B. „Modul SPRECHEN“)
kursiv: Dokumentenbezeichnungen, Eigennamen, Verweise (z. B. „Der Bogen Schreiben – Ergebnis wird …“)

Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018


GOETHE-ZERTIFIKAT B2
Durchführungsbestimmungen Regulament de desfăşurare a examenului 12 / 12

Hinweise zur Durchführung digitaler Indicaţii cu privire la examenele de limba


Deutschprüfungen germană, în format digital

Wird das GOETHE-ZERTIFIKAT B2 digital abgelegt, gilt În cazul în care examenul GOETHE-ZERTIFIKAT B2 este
abweichend zur papierbasierten Prüfung Folgendes: susţinut în format digital, sunt valabile următoarele, care nu
sunt prevăzute la examenele susţinute pe suport din hârtie:

Prüfungsmaterialien: Materialele de examen:


Sämtliches Prüfungsmaterial der Module LESEN, HÖREN Toate materialele de examen aferente modulelor CITIRE,
und SCHREIBEN wird den Prüfungsteilnehmenden mittels ASCULTARE şi EXPRIMARE ÎN SCRIS, le sunt puse la
einer Testplattform digital vorgelegt und von diesen digital dispoziţie candidaţilor prin intermediul unei platforme de
bearbeitet. Das digitale Material entspricht inhaltlich der testare. Candidaţii prelucrează totul digital. Materialul
papierbasierten Prüfung. Die Übertragung auf Antwortbö- digital coincide în întregime din punct de vedere al
gen entfällt, da die Prüfungsteilnehmenden ihre Lösungen conţinutului cu examenul pe suport din hârtie. Nu va mai
und ihre Texte direkt auf der Testplattform eingeben. Eine avea loc astfel transcrierea rezultatelor pe fişele de
Änderung ihrer Lösungen und ihrer Texte ist so lange răspuns, deoarece candidaţii vor introduce rezolvările şi
möglich, bis das jeweilige Modul abgegeben wurde bzw. die textele direct pe plaforma de testare. Candidaţii pot face
vorgegebene Prüfungszeit abgelaufen ist. modificări la rezolvările şi textele introduse, atâta vreme
cât modulul în lucru nu a fost încă predat şi validat, iar
timpul prevăzut pentru examen nu a expirat.

Die Teilnehmenden können am Anfang jedes Moduls ein Candidaţii pot viziona la începutul fiecărui modul un ghid
Tutorial mit Erklärungen zum Umgang mit der Testplattform cu explicaţiile necesare accesării şi manipulării platformei
ansehen. Die Prüfungszeit startet erst danach. de testare. Timpul alocat examenului începe abia după
vizionare.
Die Texte zum Modul HÖREN werden direkt durch die Textele pentru modulul ASCULTARE vor fi putea fi auzite
Testplattform über Kopfhörer ausgespielt. automat în căşti, direct de pe platforma de testare.

Beim Modul SPRECHEN erhalten die Prüfungsteilnehmen- La modulul EXPRIMARE ORALĂ, candidaţii vor primi în
den die Aufgaben zum Modul SPRECHEN (Teil 1–2, für Teil 1 continuare cerinţele de lucru pe hârtie (Partea 1 - 2, pentru
jeweils zwei Themen zur Wahl) weiterhin auf Papier. Partea 1 câte două teme la alegere pentru fiecare candidat).

Bewertung: Evaluarea:
Die Aufgaben mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in Cerinţele de lucru cu mai multe variante de răspuns, de la
den Modulen LESEN und HÖREN werden technisch automa- modulele CITIRE şi ASCULTARE, vor fi evaluate automat de
tisiert durch die Testplattform bewertet. Bei den Modulen platforma de testare digitală. La modulele EXPRIMARE ÎN
SCHREIBEN und SPRECHEN werden die Bewertungen durch SCRIS şi EXPRIMARE ORALĂ, evaluările vor fi făcute de doi
zwei voneinander unabhängig Prüfende/Bewertende direkt examinatori, independent unul de celălalt, care vor
auf der Testplattform eingegeben. Die Bewertungskriterien introduce rezultatele direct pe plaforma de testare.
entsprechen den Bewertungskriterien der papierbasierten Criteriile de evaluare coincid în întregime cu criteriile de
Prüfung. Die Prüfenden und Bewertenden authentifizieren evaluare pentru examenul pe suport din hârtie.
sich auf der Testplattform durch individuelle Login-Daten, Examinatorii şi evaluatorii se vor înregistra pe platforma
daher entfällt die Notwendigkeit einer Unterschrift. de testare prin date de autentificare individuale, astfel
nemaifiind necesară semnătura acestora.

© 2018 Goethe-Institut e.V.


Bereich 41 – Prüfungen
www.goethe.de/pruefungen
Stand: 1. September 2018 Versiunea: 1 septembrie 2018