Sie sind auf Seite 1von 3

IKADUHA NGA EKSAMIN HA MATHEMATICS

Ngaran: _____________________________ Grado: _______ Petsa: ____________


Ekkwelahan: _________________________ Maestra: _________________________

I. Surundon: Igsurat ha bagis an subtraction sentence han nasunod nga


ladawan.

1. = _______________________

2. = _______________________

3. = _______________________

4. = _______________________

5. = _______________________

II. Surundon: Basaha ngan intindiha an pakiana lidongi an letra han eksakto nga
baton.
6. Ha pag-iban ( - ) anu an tawag han answer o baton?
a. sum
b. difference
c. product
7. Ha 16 – 5 = 11 anu nga numero an minuend?
a. 16
b. 5
c. 11
8. 20 – 5 = ______. Anu an eksakto nga baton o difference?
a. 10
b. 15
c. 25
9. Hi Trina nagpalit hin 12 kabug-os nga mansanas. Gintagan niya hi Princess hin 6.
Pira an nahibilin ha iya?
a. 6
b. 2
c. 7
10. Hi Mrs. Santos mayda 38 nga Mathematics books. Ginpahuram niya an 27 han
kabataan. Pira an libro an nahibilin?
a.10
b.13
c.11
11. Ano an tawag han numero nga ginpilo-pilo?
a. product
b. factors
c. addends
12. Ha 3x5= 15. Ano an ngaran han binagisan nga numero?
a. sum
b. product
c. difference
13. Property han pagpilo-pilo nga nagpapakita nga bisan ibalhin an numero an product
nga zero diri maliliwat.
a. identity property
b. zero property
c. commutative property
14. Anu nga property han pagpilo-pilo an ginamit hine nga multiplication sentence
8x1= 8?
a. zero property
b. identity property
c. commutative property
15. 4x5 = 5x4 ano nga property han pagpilo=pilo an ginamit hine?
a. identity property
b. zero property
c. commutative property
16. Ha 4x6 ano an product o baton?
a. 24
b. 10
c. 34
III. Surundon: Linyahe an addition sentence ha Hanay A nga nagpapakita hin
eksakto nga multiplication sentence ha Hanay B.

Hanay A Hanay B

17. 4 + 4 + 4 a. 9 x 6

18. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 b. 4 x 3

19. 8 + 8 c. 8 x 2

20. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 d. 7 x 8

21. 7 +7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 e. 5 x 5

IV. Surundon: Basaha an sitwasyoon o problema ngan batona an mga pakiana.


Mayda 4 nga kahon. An kada kahon mayda 9 nga baso nga sulod. Pira nga
baso ngatanan an nakada han kahon?
22. Ano an ginbibiling o ginpapakiana? _________________________.
23. Ano an ginhatag nga numero o impormasyon? ____________________.
24. Ano nga paagi an ino gagamiton para masulbar an problema? _______________.
25. Igsurat an eksakto nga baton _______________________.

________________________
Parent’s Signature