Sie sind auf Seite 1von 61

Magnet B1 Griechisches Glossar

Lektion 21

Wort
die Agentur, -en το πρακτορείο
der Alltag, -e η καθημερινότητα
im Alltag στην καθημερινότητα
anfangen mit +D (er fängt an – fing an – hat αρχίζω με
angefangen)
die Angabe, -n η πληροφορία, η δήλωση
der Anhänger, - ο οπαδός
sich anmelden (er meldet sich an – meldete εγγράφομαι
sich an – hat sich angemeldet)
anstrengend κουραστικός
anzeigen (er zeigt an – zeigte an – hat εμφανίζομαι, αναγγέλλω
angezeigt)
Die Nummer wird auf dem Display Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη.
angezeigt.
auf der Welt στον κόσμο
der Aufenthalt, -e η παραμονή
aufgeben (er gibt auf – gab auf – hat εγκαταλείπω, παρατάω
aufgegeben)
die Auflage, -n η έκδοση
die tägliche Auflage η καθημερινή έκδοση
auflagenstark (auflagenstärkste) μεγάλος αριθμός αντίτυπων (ο
μεγαλύτερος αριθμός αντίτυπων)
jdn./ etw. ausfindig machen εντοπίζω κάποιον / κάτι
die Ausgabe, -n η έκδοση
ausrechnen (er rechnet aus – rechnete aus υπολογίζω, λογαριάζω
– hat ausgerechnet)
außerdem εκτός αυτού
bedeuten (er bedeutet – bedeutete – hat σημαίνει
bedeutet)
sich befinden (er befindet sich – befand sich βρίσκομαι
– hat sich befunden)
jdn. befragen (er befragt – befragte – hat ρωτάω
befragt)
der Begriff, -e ο όρος
behaftet συνδέομαι με
beiliegen (er liegt bei – lag bei – hat επισυνάπτομαι
beigelegen)
beitragen zu +D (er trägt bei – trug bei – hat συμβάλλω
beigetragen)
bekannt machen γνωστοποιώ
benutzen (er benutzt – benutzte – hat χρησιμοποιώ
benutzt)
berücksichtigen (er berücksichtigt – λαμβάνω υπόψη
berücksichtigte – hat berücksichtigt)
der Beruf, -e το επάγγελμα

1
bestimmen (er bestimmt – bestimmte – hat ορίζω
bestimmt)
Man kann mit GPS die eigene Position Μπορείς να ορίζεις τη θέση σου με το
bestimmen. GPS.
bestimmt ορισμένος
die Bezeichnung, -en ο χαρακτηρισμός
bieten (er bietet – bot – hat geboten) προσφέρω
die Bildfläche,-n η οθόνη
Plasmafernseher haben eine große Οι τηλεοράσεις πλάσμα έχουν μεγάλη
Bildfläche. οθόνη.
die Boulevardzeitung, -en ο κίτρινος τύπος
bundesweit σε όλη τη Γερμανία
chatten (er chattet – chattete – hat συζητάω μέσω του ίντερνετ
gechattet)
clever έξυπνος
dabei haben έχω μαζί μου
damit (finale Konjunktion - Nebensatz) για να (τελικός σύνδεσμος)
Ich bin bei Facebook, damit andere an Είμαι μέλος του Facebook, για να
meinem Leben teilhaben. συμμετέχουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή
μου.
dank (+ Genitiv) χάρη σε
Dank meiner Tageszeitung bin ich immer Χάρη στην ημερήσια εφημερίδα μου είμαι
gut informiert. πάντα καλά ενημερωμένος.
dazugehören (er gehört dazu – gehörte ανήκω (σ' αυτό)
dazu – hat dazugehört)
deswegen γι' αυτό
digital ψηφιακός
der Direktor, -en ο διευθυντής
die Direktorin, -nen η διευθύντρια
das Display,-s η οθόνη
dramatisieren (er dramatisiert – δραματοποιώ
dramatisierte – hat dramatisiert)
dran sein είναι η σειρά
Du bist dran! Η σειρά σου!
durchschnittlich κατά μέσο όρο
egal, ob … oder … είτε … είτε
eigen- δικός
die eigene Position η προσωπική θέση
eigentlich κανονικά
der Einblick, -e η ματιά
ein kritischer Einblick μια κριτική ματιά
der Eindruck, -"e η εντύπωση
einfacher machen απλοποιώ
einrichten (er richtet ein – richtete ein – hat εδώ: εγκαθιστώ
eingerichtet)
einsam μοναχικός
die Emotion, -en το συναίσθημα

2
der engste Freundeskreis το στενότερο φιλικό περιβάλλον
entfallen auf +A (er entfällt – entfiel – ist πέφτω, αναλογώ
entfallen)
erfahren über +A (er erfährt – erfuhr – hat μαθαίνω
erfahren)
die Erfahrung, -en η εμπειρία
der Erfolg, -e η επιτυχία
das Ergebnis, -se το αποτέλεσμα
ermitteln (er ermittelt – ermittelte – hat βρίσκω, υπολογίζω
ermittelt)
Das Navigationssystem ermittelt den Το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει τη
Standort. θέση.
errechnen (er errechnet – errechnete – hat υπολογίζω
errechnet)
erreichbar εφικτός
erscheinen (er erscheint – erschien – ist εμφανίζομαι
erschienen)
ersetzen (er ersetzt – ersetzte – hat ersetzt) αντικαθιστώ
es ist so weit έφτασε η ώρα
der Experte, -n ο ειδικός
Die Meinung des Experten ist allen bekannt. Η άποψη του ειδικού είναι σε όλους
γνωστή.
extravagant εξεζητημένος, εκκεντρικός
extrem ακραίος, υπερβολικός
Facebook το Facebook
eine Fahrroute zum Ziel haben έχω βάλει στόχο μια διαδρομή
der Fall, -"e η περίπτωση
der Fall sein ισχύει, συμβαίνει
farbreich πλούσιο σε χρώματα
flach εδώ: επίπεδος
Plasmafernseher sind sehr flach. Οι τηλεοράσεις πλάσμα είναι πολύ
επίπεδες.
feststellen (er stellt fest – stellte fest – hat διαπιστώνω
festgestellt)
das Feuilleton, -s η επιφυλλίδα
die Firma, Firmen η εταιρεία
die Flexibilität, -en η ευελιξία
die Folge, -n η συνέπεια
folgend επόμενος
die Form, -en ο τρόπος
früher παλιότερα
führen zu +D (er führt – führte – hat geführt) οδηγώ σε
führend καθοδηγητικός
funktionieren (er funktioniert – funktionierte λειτουργώ
– hat funktioniert)
das Geburtsdatum, - daten ημερομηνία γέννησης
der Geburtsort, -e τόπος γέννησης
gefährlich επικίνδυνος
3
das Gefühl, -e το συναίσθημα
generell γενικά
genial ιδιοφυές
genießen (er genießt – genoss – hat απολαμβάνω
genossen)
genug + Adjektiv αρκετά + επίθετο
stark genug αρκετά δυνατός
das Gerät,-e η συσκευή
der Gesamtwert, -e η συνολική αξία
die Gesellschaft, -en η κοινωνία
sich gewöhnen an +A (er gewöhnt sich – συνηθίζω
gewöhnte sich – hat sich gewöhnt)
gezielt σκόπιμος, συγκεκριμένος
gleichzeitig συγχρόνως
das Großformat, -e το μεγάλο μέγεθος
gründen (er gründet – gründete – hat ιδρύω
gegründet)
der Gründer, - ο ιδρυτής
Mark Zuckerberg ist der Facebook-Gründer. Ο Mark Zuckerberg είναι ο ιδρυτής του
Facebook.
gucken (er guckt – guckte – hat geguckt) κοιτάω
halten (er hält – hielt – hat gehalten) κρατάω
in der Hand halten κρατάω στο χέρι
halten von +D (er hält – hielt – hat gehalten) θεωρώ
die Handfläche, -n η παλάμη
hervorgehen aus +D (er geht hervor – ging προκύπτω
hervor – ist hervorgegangen)
hervorrufen (er ruft hervor – rief hervor – hat προκαλώ
hervorgerufen)
heutzutage σήμερα
der Hörsaal, -"e αίθουσα παραδόσεων
ideal ιδανικός
im Moment αυτή τη στιγμή
immer + Adjektiv όλο και + επίθετο
immer weniger όλο και λιγότερο
in Kontakt kommen / treten mit +D έρχομαι σε επαφή με
der Inhalt,-e το περιεχόμενο
Inhalte teilen μοιράζομαι περιεχόμενα
das Internet το διαδίκτυο, το ίντερνετ
der Internet – Unternehmer, - ο επιχειρηματίας του ίντερνετ
das Internetgerät, -e η συσκευή του ίντερνετ
der iPod,-s το iPod
das iPhone, -s το iPhone
inzwischen εντωμεταξύ
das Jugendzentrum, - zentren το κέντρο νεότητας
die Kapazität, -en η χωρητικότητα
4
der Kardinal, -"e ο καρδινάλιος
der Kiosk, -e το περίπτερο
die Klassenarbeit, -en το διαγώνισμα
der Klassenkamerad, -en ο συμμαθητής
der Klatsch – und Skandalbericht, -e το άρθρο κοσμικής στήλης
kommentieren (er kommentiert – σχολιάζω
kommentierte – hat kommentiert)
die Kommunikation, -en η επικοινωνία
die Kommunikationsmedien (Pl.) τα μέσα επικοινωνίας
kommunizieren (er kommuniziert – επικοινωνώ
kommunizierte – hat kommuniziert)
konkret συγκεκριμένα
der Konzern,-e ο όμιλος επιχειρήσεων
die Kultur, -en ο πολιτισμός
der Laptop,-s ο φορητός υπολογιστής
der Leiter, - ο διευθυντής
die Leiterin, -nen η διευθύντρια
der Leser, - ο αναγνώστης
die Letter, -n στοιχείο, γράμμα, χαρακτήρας
die Lösung, -en η λύση
die ideale Lösung η ιδανική λύση
der Löwenanteil, -e η μερίδα του λέοντος
auf den Markt bringen βγάζω κάτι στην αγορά, πουλάω
medial σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης
das Medienabspielgerät, -e η συσκευή αναπαραγωγής
der Medienkonsum, Singular η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης
meistverkauft με τις υψηλότερες πωλήσεις
die Menge, -n ο σωρός
Er hat eine Menge zu tun. Έχει να κάνει ένα σωρό πράγματα.
der Milliardär, -e ο δισεκατομμυριούχος
mit jdm. in Verbindung treten έρχομαι σε επαφή με κάποιον
mobil κινητός
möglichst όσο το δυνατόν
der Musikabspieler, - η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής
iPods sind tragbare Musikabspielgeräte. Τα iPods είναι φορητές συσκευές
αναπαραγωγής μουσικής.
der Musikfanatiker, - ο φανατικός της μουσικής
nachbearbeiten (er bearbeitet nach – επεξεργάζομαι
bearbeitete nach – hat nachbearbeitet)
das Navigationssystem,-e το σύστημα πλοήγησης
das Negativ – Image, -s η αρνητική εικόνα
das Netz,-e το διαδίκτυο
ins Netz gehen μπαίνω στο διαδίκτυο
das Netzwerk,-e το δίκτυο
nicht nur …, sondern auch όχι μόνο …, αλλά και …

5
Nicht wahr? Έτσι δεν είναι;
das Niveau, -s το επίπεδο
das niedrige / soziale Niveau το χαμηλό / κοινωνικό επίπεδο
das Notebook,-s ο φορητός υπολογιστής
der Nutzer,- ο χρήστης
nützlich χρήσιμος
oberflächlich επιφανειακός
der Palmtop,-s ο υπολογιστής παλάμης
der Plasmafernseher,- η τηλεόραση πλάσμα
die Plattform,-en η πλατφόρμα
platzsparend εξοικονομώντας χώρο
der Polizist, -en ο αστυνομικός
die Polizistin, -nen η αστυνομικός
der Präsident, -en ο πρόεδρος
die Präsidentin, -nen η πρόεδρος
das Produkt, -e το προϊόν
der Professor, -en ο καθηγητής πανεπιστημίου
die Professorin, -nen η καθηγήτρια πανεπιστημίου
der Ratschlag, -"e η συμβουλή
das Recherchieren η εξερεύνηση
regelmäßig τακτικός
relaxen (er relaxt – relaxte – hat relaxt) χαλαρώνω
revolutionär επαναστατικός
die Routenplanung, -en ο σχεδιασμός, προγραμματισμός
διαδρομής
das Schlagwort, -e το σύνθημα, το σλόγκαν
die Schlagzeile, -n ο τίτλος πρωτοσέλιδου
schüchtern ντροπαλός
das Semsester, - το εξάμηνο
simsen (er simmt – simmte – hat gesimmt) στέλνω SMS
Simsen heißt eine SMS schicken. Simsen σημαίνει, πως στέλνω SMS.
skeptisch σκεπτικός
sogenannt λεγόμενος, επικαλούμενος
solcher/ solche/ solches τέτοιος/ τέτοια/ τέτοιο
der Sonderteil, -e το ένθετο
sonst αλλιώς
sorgen für +A (er sorgt – sorgte – hat φροντίζω για
gesorgt)
sowieso ούτως ή άλλως
spannend συναρπαστικός
speichern (er speichert – speicherte – hat αποθηκεύω
gespeichert)
Man kann alle Daten und Adressen Όλα τα δεδομένα και οι διευθύνσεις
speichern. μπορούν να αποθηκευτούν.
die Spielsachen, Plural τα παιχνίδια

6
das Sprachinstitut, -e το φροντιστήριο ξένων γλωσσών
stattfinden (er findet statt – fand statt – hat λαμβάνω χώρα
stattgefunden)
die Strategie, -n η στρατηγική
der Streik, -s η απεργία
der Studienabschluss, -"e η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο
das Studium, Studien η σπουδή
surfen (er surft – surfte – hat gesurft) σερφάρω
im Netz surfen σερφάρω στο ίντερνετ
das Surfen η πλοήγηση
die Tageszeitung, -en η ημερήσια εφημερίδα
die Tastatur,-en το πληκτρολόγιο
teilen mit +D (er teilt – teilte – hat geteilt) μοιράζομαι
teilhaben an +D (er hat teil – hatte teil – hat συμμετέχω σε
teilgehabt)
Mit Facebook kann man am Leben anderer Το Facebook σου δίνει τη δυνατότητα να
teilhaben. συμμετέχεις στη ζωή άλλων ανθρώπων.
teilnehmen an +D (er nimmt teil – nahm teil συμμετέχω σε
– hat teilgenommen)
der Termin, -e η προθεσμία, το επαγγελματικό
ραντεβού
tippen (er tippt – tippte – hat getippt) πληκτρολογώ
Man kann auch schnell SMS tippen. Μπορεί να πληκτρολογήσει κανείς και
γρήγορα SMS.
das Tippen η πληκτρολόγηση
die Titelseite, -n το εξώφυλλο, η πρώτη σελίδα
titulieren (er tituliert – titulierte – hat tituliert) προσαγορεύω, κατονομάζω
der Ton, -"e ο ήχος
touren (er tourt – tourte – hat getourt) περιοδεύω
traditionell παραδοσιακός
tragbar φορητός
iPods sind tragbare Musikabspiel-geräte. Τα iPods είναι φορητές συσκευές
αναπαραγωγής μουσικής.
trotz (Präposition + Genitiv) παρόλα
Trotz der modernen Medien ist Παρόλα τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης
Zeitungslesen nicht out. η ανάγνωση της εφημερίδας δεν είναι
ξεπερασμένη.
twittern (er twittert – twitterte – hat δημοσιεύω στο Τwitter
getwittert)
überall παντού
überraschend απροσδόκητος, αιφνιδιαστικός
überregional εθνικός
um ... zu+ Infinitiv (finale Konjunktion) για να (τελικός σύνδεσμος
απαρεμφατικός)
Facebook ist eine Plattform, um mit anderen Το Facebook είναι μια πλατφόρμα για να
zu kommunizieren. επικοινωνεί κανείς με άλλα άτομα.
umfangreich εκτενής
die Umfrage,-n η δημοσκόπηση

7
unangenehm ≠ angenehm δυσάρεστα ≠ ευχάριστα
das Unikum, Unika η μοναδικότητα
die Unterhaltung, -en η διασκέδαση, η ψυχαγωγία
die leichte Unterhaltung η ψυχαγωγική εκπομπή
die Verbreitung von +D η διάδοση
verbringen (er verbringt – verbrachte – hat περνώ
verbracht)
verfahren, sich (er verfährt sich – verfuhr παίρνω λάθος δρόμο, χάνομαι
sich – hat sich verfahren)
Mit einem Navigationssystem kann man Με σύστημα πλοήγησης δεν χάνεις το
sich nicht verfahren. δρόμο.
die Verkehrsinformation, -en πληροφορία οδικής κυκλοφορίας
das Vermögen, - η περιουσία
verneinen (er verneint – verneinte – hat αρνούμαι, αποδοκιμάζω
verneint)
veröffentlichen (er veröffentlicht – δημοσιεύω
veröffentlichte – hat veröffentlicht)
verraten (er verrät – verriet – hat verraten) προδίδω
verständlich κατανοητός
die Villa, -Villen η βίλλα
von Dauer sein κάτι έχει διάρκεια, κάτι κρατάει πολύ
vor allem προπάντων
die Vorlesung, -en η παράδοση μαθήματος στο
πανεπιστήμιο, η διάλεξη
vorstellen (er stellt vor – stellte vor – hat παρουσιάζω, συστήνω
vorgestellt)
der Vorteil, -e ≠ der Nachteil, -e το προτέρημα ≠ το μειονέκτημα
das Vorurteil, -e η προκατάληψη
wählen (er wählt – wählte – hat gewählt) επιλέγω, ψηφίζω
während ( Präposition + Genitiv) κατά τη διάρκεια
Während des Unterrichts lesen wir die Στη διάρκεια του μαθήματος διαβάζουμε
Tageszeitung. την ημερήσια εφημερίδα.
die Wandmontage, -n η εγκατάσταση τοίχου
wegen (Präposition + Genitiv) εξαιτίας
Wegen der Verbreitung von Internet liest Εξαιτίας της διάδοσης του ίντερνετ,
man heute weniger. σήμερα οι άνθρωποι διαβάζουν λιγότερο.
weitergeben an +A (er gibt weiter – gab μεταδίδω
weiter – hat weiter gegeben)
die Welt, -en ο κόσμος
werben (er wirbt – warb – hat geworben) διαφημίζω
die Werbung, -en η διαφήμιση
Werbung machen κάνω διαφήμιση
wessen? ποιανού/ ποιανής/ ποιανού
Wessen Laptop ist das? Das ist der Laptop Ποιανού Laptop είναι αυτό; Είναι το
des Studenten. Laptop του φοιτητή.
wichtiger denn je sein είναι πιο σημαντικό από ποτέ
die Wiedergabe von Videodaten η αναπαραγωγή δεδομένων βίντεο
wirklich πραγματικά

8
die Wirkung, -en η επίδραση
die Zeitungslektüre, -n η ανάγνωση εφημερίδας
die Zeitungsredaktion, -en η σύνταξη εφημερίδας
Zum Glück! Ευτυχώς!
zunächst καταρχήν
zurzeit προς το παρόν

Lektion 22

Wort
das Abenteuer, - η περιπέτεια
das Abitur, -e το απολυτήριο γερμανικού λυκείου
die Aktivität, -en η δραστηριότητα
die Anzahl, Singular ο αριθμός
die Anzeige, -n η αγγελία
anziehen (er zieht an – zog an – hat βάζω, φοράω
angezogen)
aufgeregt αναστατωμένος
aufgeschlossen ανοιχτός, απροκατάληπτος
Beata ist ein aufgeschlossenes Η Beata είναι ένα ανοιχτόμυαλο κορίτσι.
Mädchen.
aufpassen auf +A (er passt auf – passte προσέχω
auf – hat aufgepasst)
aufstellen (er stellt auf – stellte auf – hat στήνω
aufgestellt)
das Au-pair-Mädchen, - το κορίτσι που μένει για ένα διάστημα σε
κάποια οικογένεια στο εξωτερικό
κάνοντας ελαφριές εργασίες έναντι
δωρεάν διαμονής και διατροφής και
μικρής αμοιβής
ausfüllen (er füllt aus – füllte aus – hat συμπληρώνω
ausgefüllt)
das Ausland, Singular το εξωτερικό
der Austausch, -e η ανταλλαγή
ausziehen (er zieht aus – zog aus – hat βγάζω (τα ρούχα)
ausgezogen)
berechnen (er berechnet – berechnete – υπολογίζω
hat berechnet)
berichten (er berichtet – berichtete – hat αναφέρω
berichtet)
berufstätig εργαζόμενος
besorgt ανήσυχος
bestehen aus +D (er besteht – bestand – αποτελείται από
hat bestanden)
beteiligen sich (er beteiligt sich – συμμετέχω σε
beteiligte sich – hat sich beteiligt)
betreuen (er betreut – betreute – hat φροντίζω
betreut)

9
Zwei Pädagogen betreuen die Gruppe. Δύο εκπαιδευτικοί φροντίζουν την ομάδα.
der Betreuer, - ο φροντιστής
bezahlen (er bezahlt – bezahlte – hat πληρώνω
bezahlt)
bügeln (er bügelt – bügelte – hat σιδερώνω
gebügelt)
die Dauer, Singular η διάρκεια
dauern (er dauert – dauerte – hat διαρκεί
gedauert)
die direkte/ indirekte Frage η ευθύς / η πλάγια ερώτηση
diskutieren (er diskutiert – diskutierte – συζητώ
hat diskutiert)
die Dolmetscherin, -nen η διερμηνέας
der Eindruck, -"e η εντύπωση
Welchen Eindruck hattest du? Ποια εντύπωση είχες;
einladen (er lädt ein – lud ein – hat προσκαλώ
eingeladen)
einleben sich (er lebt sich ein – lebte sich προσαρμόζομαι, εξοικειώνομαι
ein – hat sich eingelebt)
die Erfahrung, -en η εμπειρία
die Erklärung, -en η εξήγηση
die Fahrradtour, -en η εκδρομή με το ποδήλατο
feststellen (er stellt fest – stellte fest – hat διαπιστώνω
festgestellt)
fragen sich (er fragt sich – fragte sich – αναρωτιέμαι
hat sich gefragt)
Freundschaften schließen κάνω φιλίες
die Gastfamilie, -n η οικογένεια που φιλοξενεί κάποιο
μαθητή σε ξένη χώρα
das Geburtshaus, -"er το πατρικό σπίτι
der Gedanke, -n η σκέψη
gefallen (er gefällt – gefiel – hat gefallen) αρέσω
Der Austausch hat mir sehr gut gefallen. Η ανταλλαγή μου άρεσε πολύ.
gehören zu +D (er gehört – gehörte – hat ανήκω σε
gehört)
gemeinsam μαζί
die Geschichtsstunde, -n η ώρα της ιστορίας
gespannt περίεργος, ανυπόμονος
glücklich ≠ unglücklich ευτυχισμένος ≠ δυστυχισμένος
der Haushalt, -e το νοικοκυριό
Hilfst du im Haushalt? Βοηθάς στο νοικοκυριό;
Heimweh haben νοσταλγώ το σπίτι
hilfsbereit πρόθυμος για βοήθεια
die Hütte, -n η καλύβα
in Kontakt sein mit +D είμαι σε επαφή με
Informationen geben über +A δίνω πληροφορίες για
interessieren sich für +A (er interessiert ενδιαφέρομαι για
sich – interessierte sich – hat sich

10
interessiert)
interkulturell διαπολιτισμικός
der Kinderarzt, -"e ο παιδίατρος
die Kinderärztin, -nen η παιδίατρος
der Klassensprecher, - ο εκπρόσωπος της τάξης
das Klettern το σκαρφάλωμα
kochen (er kocht – kochte – hat gekocht) μαγειρεύω
der Kollege, -n ο συνάδελφος
die Kollegin, -nen η συνάδελφος
kontaktieren (er kontaktiert – kontaktierte επικοινωνώ
– hat kontaktiert)
die Kosten, Plural τα έξοδα
die Krankenschwester, -n η νοσοκόμα
sich kümmern (um + Akk.) (er kümmert φροντίζω για
sich – kümmerte sich – hat sich
gekümmert)
Beata kümmert sich um die Kinder. Η Beata φροντίζει τα παιδιά.
sich langweilen (er langweilt sich – βαριέμαι
langweilte sich – hat sich gelangweilt)
mitmachen (er macht mit – machte mit – συμμετέχω
hat mitgemacht)
müde κουρασμένος, νυσταγμένος
nachdenken über +A (er denkt nach – συλλογίζομαι
dachte nach – hat nachgedacht)
nächster/ nächste/ nächstes επόμενος/ επόμενη/ επόμενο
ob (indirekte Frage NS) αν (μόνο στην πλάγια ερώτηση)
Ich möchte wissen, ob du in Lecco warst. Θέλω να μάθω, αν ήσουν στο Lecco.
obwohl (konzessive Konjunktion NS) παρόλο που (εναντιωματικός σύνδεσμος)

Obwohl ich krank bin, fahre ich nach Παρόλο που ήμουνα άρρωστη, πήγα στο
Salzburg. Salzburg.
der Organisator, -en ο διοργανωτής
organisieren (er organisiert – organisierte διοργανώνω
– hat organisiert)
die Partnerklasse, -n η τάξη εταίρος
die Partnerschule, -n το σχολείο εταίρο
Das Europa-Gymnasium hat eine Το γυμνάσιο Ευρώπη έχει σχολείο εταίρο
Partnerschule in Italien. στην Ιταλία.
die Praxis, Praxen το ιατρείο
Der Arzt arbeitet in seiner Praxis. Ο γιατρός εργάζεται στο ιατρείο του.
schätzen (er schätzt – schätzte – hat εκτιμώ, υπολογίζω, υποθέτω
geschätzt)
Ich schätze deine Hilfsbereitschaft sehr. Εκτιμώ την προθυμία σου.
schicken (er schickt – schickte – hat στέλνω
geschickt)
der Schulabschluss, -"e η αποφοίτηση από το σχολείο
sicher σίγουρα
die Situation, -en η κατάσταση

11
das Sommercamp, -s η καλοκαιρινή κατασκήνωση
sportlich αθλητικός
die Sprachkenntnis, -se η γνώση γλώσσας
ständig συνεχώς
stattfinden (er findet statt – fand statt – λαμβάνω χώρα
hat stattgefunden)
Der Austausch hat im März Η ανταλλαγή έλαβε χώρα το Μάρτιο.
stattgefunden.
Staub saugen (er saugt Staub – saugte κάνω ηλεκτρική σκούπα
Staub – hat Staub gesaugt)
Beata saugt jeden Tag Staub. Η Beata καθαρίζει κάθε μέρα με την
ηλεκτρική σκούπα.
der Staubsauger, - η ηλεκτρική σκούπα
süß γλυκός
das Taschengeld, -er το χαρτζιλίκι
Beata bekommt € 50 Taschengeld pro Η Beata λαμβάνει 50 Ευρώ χαρτζιλίκι την
Woche. εβδομάδα.
teilnehmen (an + Dat.) (er nimmt teil – συμμετέχω σε
nahm teil – hat teilgenommen)
Ich habe an dem Austausch Συμμετείχα στην ανταλλαγή.
teilgenommen.
der Teilnehmer, - ο συμμετέχων
die Teilnehmerliste, -n η κατάσταση συμμετοχής
trotzdem (Konzessive Konjunktion HS+ παρόλα αυτά (εναντιωματικός
Inversion) σύνδεσμος)
Ich bin krank. Trotzdem fahre ich nach Είμαι άρρωστος. Παρόλα αυτά θα πάω
Salzburg. στο Salzburg.
übernachten (er übernachtet – διανυκτερεύω
übernachtete – hat übernachtet)
überrascht ξαφνιασμένος
unbegründet αδικαιολόγητος
und zwar και μάλιστα
die Unterbringung, -en η στέγαση, η διαμονή
Die Unterbringung erfolgt in einer Η διαμονή θα είναι σε Πανσιόν.
Pension.
die Unterkunft, -“e η διαμονή, το κατάλυμα
Unterkunft und Verpflegung sind gratis. Η διαμονή και η διατροφή είναι δωρεάν.
unterrichten (er unterrichtet – διδάσκω
unterrichtete – hat unterrichtet)
verbessern (er verbessert – verbesserte βελτιώνω
– hat verbessert)
Die Schüler können ihre Οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις
Sprachkenntnisse verbessern. γλωσσικές τους γνώσεις.
sich verlieben (er verliebt sich – verliebte ερωτεύομαι
sich – hat sich verliebt)
Ich habe mich in ihn verliebt. Τον ερωτεύτηκα.
die Verpflegung, Singular η διατροφή
verstehen sich mit +D (er versteht sich – τα πηγαίνω καλά με κάποιον
verstand sich – hat sich verstanden)
die Vollverpflegung, -en με πλήρη διατροφή

12
die Vorgeschichte, -n η προϊστορία
die Voraussetzung, -en η προϋπόθεση
Das sind ideale Voraussetzungen für Αυτές είναι ιδανικές προϋποθέσεις για
einen Austausch. μια ανταλλαγή.
jdn vorstellen (er stellt vor – stellte vor – συστήνω
hat vorgestellt)
die Wanderung, -en η πεζοπορία
wegbleiben (er bleibt weg – blieb weg – απουσιάζω, λείπω
ist weggeblieben)
weinen (er weint – weinte – hat geweint) κλαίω
wie üblich όπως συνήθως
der Zeitpunkt, -e η χρονική στιγμή
ziemlich (+ Adjektiv) αρκετά (+επίθετο)
zufrieden ευχαριστημένος
zusammenstellen (er stellt zusammen – καταστρώνω, οργανώνω
stellte zusammen – hat
zusammengestellt)

Lektion 23

Wort
absolvieren (er absolviert – absolvierte – αποπερατώνω, τελειώνω
hat absolviert)
achten auf +A (er achtet – achtete – hat προσέχω
geachtet)
ahnen (er ahnt – ahnte – hat geahnt) προαισθάνομαι, διαισθάνομαι
das Allegro χαρούμενα (μουσικός ρυθμός)
als (temporale Konjunktion NS) όταν (χρονικός σύνδεσμος – δευτερεύουσα
πρόταση)
der Anarchist, -en ο αναρχικός
das Andante μέτρια αργά (μουσικός ρυθμός)
der Apfelstrudel, - η γερμανική μηλόπιτα
das Aschenputtel η Σταχτοπούτα
die Atomforschung, -en η πυρηνική έρευνα
die Atomphysik η πυρηνική φυσική
der Auftrag, -"e η εντολή
der Auftritt, -e η εμφάνιση (π.χ. στο θέατρο)
aus der Sicht von +D από την πλευρά του / της …
aus Marzipan από αμυγδαλωτό, από
αμυγδαλόπαστα
die Ausbildung, -en η εκπαίδευση, η κατάρτιση
Er machte eine Ausbildung als Εκπαιδεύτηκε ως ζαχαροπλάστης.
Konditor.
auseinandergehen (er geht auseinander διαλύομαι
– ging auseinander – ist
auseinandergegangen)
außer εκτός
bauen (er baut – baute – hat gebaut) χτίζω
13
die Bauten, Plural τα κτίσματα
die Beachtung, -en η παρατήρηση
beauftragen (er beauftragt – beauftragte – αναθέτω
hat beauftragt)
die Bekanntschaft, -en η γνωριμία
die Bergkette, -n η οροσειρά
berühmt διάσημος
beschließen (er beschließt – beschloss – αποφασίζω
hat beschlossen)
besitzen (er besitzt – besaß – hat κατέχω
besessen)
bestellen (er bestellt – bestellte – hat παραγγέλνω
bestellt)
betrachten (er betrachtet – betrachtete – παρατηρώ
hat betrachtet)
bevor (temporale Konjunktion NS) πριν, προτού (χρονικός σύνδεσμος –
δευτερεύουσα πρόταση)

bewundern (er bewundert – bewunderte – θαυμάζω


hat bewundert)
bieten (er bietet – bot – hat geboten) προσφέρω
der Blick, -e το βλέμμα, η ματιά
Es war Liebe auf den ersten Blick. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας.
das Bundesland, -"er το ομοσπονδιακό κρατίδιο
damals τότε (στο παρελθόν)
das Dessert, -s το επιδόρπιο
der Dichter, - ο ποιητής
drehen (er dreht – drehte – hat gedreht) γυρίζω
einen Termin ausmachen κανονίζω ένα επίσημο ραντεβού
einer der bedeutendsten … ένας από τους σπουδαιότερους …
einfach ≠ schwer εύκολος ≠ δύσκολος
die Einladung, -en η πρόσκληση
einsteigen (er steigt ein – stieg ein – ist επιβιβάζομαι
eingestiegen)
der Einwohner, - ο κάτοικος
emigrieren (er emigriert – emigrierte – ist μεταναστεύω
emigriert)
sich entscheiden für +A (er entscheidet αποφασίζω για
sich – entschied sich – hat sich entschieden)
sich entwickeln (er entwickelt sich – αναπτύσσομαι
entwickelte sich – hat sich entwickelt)
das Ereignis, -se το γεγονός
entstehen (er entsteht – entstand – ist δημιουργούμαι
entstanden)
Wie entstand die Sachertorte? Πως δημιουργήθηκε η τούρτα
σοκολάτας του Ζάχερ;
14
erfinden (er erfindet – erfand – hat εφευρίσκω, επινοώ
erfunden)
Wer erfand die Sachertorte? Ποιός επινόησε την τούρτα
σοκολάτας του Ζάχερ;
erhalten (er erhält – erhielt – hat erhalten) λαμβάνω
Mozart erhielt Musikunterricht von Ο Μότσαρτ έλαβε μαθήματα
seinem Vater. μουσικής από τον πατέρα του.
sich erheben (er erhebt sich – erhob sich – σηκώνω, υψώνω
hat sich erhoben)
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat εγκαινιάζω
eröffnet)
die Erstaufführung, -en η πρεμιέρα
der erste Weltkrieg ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
erstechen (er ersticht – erstach – hat μαχαιρώνω
erstochen)
erziehen (er erzieht – erzog – hat erzogen) αναθρέφω
der Feinkostladen, -" το κατάστημα ντελικατέσεν

die Festspiele, Plural το φεστιβάλ


die Festung, -en το κάστρο
die mittelalterliche Festung το μεσαιωνικό κάστρο
Filme drehen γυρίζω ταινίες
das Filmplakat, -e η αφίσα ταινίας
fliehen (er flieht – floh – ist geflohen) δραπετεύω, φεύγω
der Führerschein, -e το δίπλωμα οδήγησης
die Gasse, -n το σοκάκι
der Gast, -"e ο καλεσμένος
geboren werden γεννιέμαι
Mozart wurde in Salzburg geboren. Ο Μότσαρτ γεννήθηκε στο Salzburg.
die Geburt, -en ο τοκετός, η γέννηση
das Gedächtnis η μνήμη
Mozart spielte das Stück aus dem Ο Μότσαρτ έπαιξε το κομμάτι από
Gedächtnis. μνήμης.
das Geißlein, - εδώ: κατσικάκι (από το παραμύθι ο λύκος
και τα εφτά κατσικάκια)
gerade μόλις
die Germanistik η γερμανική φιλολογία
die Geschwister, Plural τα αδέλφια
das Gewicht, -e το βάρος
die Handlung, -en η υπόθεση, η πράξη, η πλοκή
Wo spielt die Handlung? Πού διαδραματίζεται η υπόθεση;
die Hauptstadt, -" η πρωτεύουσα
das Hausmärchen, - το οικογενειακό παραμύθι
herausgeben (er gibt heraus – gab heraus εκδίδω
– hat herausgegeben)
15
die Herkunft, -"e η προέλευση, η καταγωγή
das Herzversagen η ανακοπή καρδιάς
hinauffahren (er fährt hinauf – fuhr hinauf – ανεβαίνω οδηγώντας
hat hinaufgefahren)
hochrangig υψηλόβαθμος
der Hof, -"e εδώ: η βασιλική αυλή
Sisi lebte am Wiener Hof. Η Σίσι ζούσε στη βασιλική αυλή της
Βιέννης.
die Hofburg, -en το βασιλικό κάστρο
der Hofkomponist, -en ο συνθέτης της βασιλικής αυλής
die Höhe, -n το ύψος
imposant εντυπωσιακός
das Instrument, -e το όργανο
die Jugendzeit τα νιάτα
Jura (Studienfach) η νομική (κατεύθυνση σπουδών)
der Kaiser, - ο αυτοκράτορας

die Kindheit τα παιδικά χρόνια, η παιδική ηλικία


Sie verbrachte ihre Kindheit in Πέρασε τα παιδικά της χρόνια στη
Bayern. Βαυαρία.
das Klavier, -e το πιάνο
komponieren (er komponiert – συνθέτω
komponierte – hat komponiert)
der Komponist, -en ο συνθέτης
die Komposition, -en η σύνθεση
der Konditor, -en ο ζαχαροπλάστης
die Konditorei, -en το ζαχαροπλαστείο
das Konzert, -e η συναυλία
köstlich νόστιμος
krank werden αρρωσταίνω
die Kreation, -en η δημιουργία
kreieren (er kreiert – kreierte – hat kreiert) δημιουργώ
Franz Sacher kreierte eine neue Ο Φραντς Ζάχερ δημιούργησε μια
Schokoladentorte. νέα τούρτα σοκολάτα.
der Kronprinz, -en ο διάδοχος του θρόνου
kulinarisch μαγειρικός, γαστρονομικός
kunsthistorisch σχετικά με την ιστορία τέχνης
kunstvoll έντεχνος, δεξιοτέχνης
landen (er landet – landete – ist gelandet) προσγειώνομαι
die Landeshauptstadt, -"e η πρωτεύουσα ομοσπονδιακού
κρατιδίου
der Lehrling, -e ο μαθητευόμενος
die Leidenschaft, -en το πάθος
der Märchensammler, - ο συλλέκτης παραμυθιών

16
maskiert μασκαρεμένος
das Meisterstück, -e το αριστούργημα
die Mittagspause, -n το μεσημεριανό διάλειμμα
der Mittelpunkt, -e το επίκεντρο
mitten in … στη μέση του / της
die Mozartkugel, -n η πραλίνα, το σοκολατάκι (με το όνομα
του Μότσαρτ)
nachdem (temporale Konjunktion NS) αφού (χρονικός σύνδεσμος – δευτερεύουσα
πρόταση)
der Nationalsozialist, -en ο νεοναζιστής
der Neid η ζήλια
neidisch ζηλιάρης
Salieri wurde neidisch auf Mozart. Ο Σαλιέρι ζήλεψε τον Μότσαρτ.
ohne (Präposition mit A) χωρίς (πρόθεση με αιτιατική)
die Olympischen Winterspiele οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
der Papst, -"e ο Πάπας

passieren (er passiert – passierte – hat συμβαίνει


passiert)
plötzlich ξαφνικά
der plötzliche Tod ο ξαφνικός θάνατος
populär δημοφιλής
der Prater, - το μεγάλο πάρκο
der Preis, -e η τιμή
die Privatschule, -n το ιδιωτικό σχολείο
promovieren (er promoviert – promovierte εκπονώ διδακτορική διατριβή
– hat promoviert)
das Quartett, -s το κουαρτέτο (μουσικό κομμάτι για
τέσσερα όργανα)
der Räuber, - ο ληστής
regelmäßig ≠ unregelmäßig τακτικά ≠ άστατα
regieren (er regiert – regierte – hat regiert) κυβερνώ
das Reiseziel, -e ο προορισμός
das Requiem, Requien το ρέκβιεμ, ο επιμνημόσυνος ύμνος
Der Mann bot Mozart viel Geld für ein Ο άνδρας πρόσφερε πολλά χρήματα
Requiem. στον Μότσαρτ για έναν επιμνημόσυνο
ύμνο.
die Residenz, -en η έδρα
das Riesenrad, -"er ο τροχός (στο λούνα παρκ)
das weltberühmte Riesenrad ο ξακουστός σε όλο τον κόσμο
τροχός του λούνα παρκ
die Rolle, -n ο ρόλος
die Röntgenschwester, -n η βοηθός ακτινολόγου
das Rotkäppchen η Κοκκινοσκουφίτσα

17
die Sachertorte, -n η τούρτα σοκολάτας της Αυστρίας, που πήρε
το όνομά της από τον ζαχαροπλάστη Φραντς
Ζάχερ
schaden (er schadet – schadete – hat βλάπτω
geschadet)
schaffen (er schafft – schuf – hat δημιουργώ
geschaffen)
das Schloss, -"er το παλάτι
das Schneewittchen η Χιονάτη
die Schönheit, -en η ομορφιά
die Schulden, Plural τα χρέη
sehenswert αξιοθέατος
seitdem (temporale Konjunktion NS) από τότε που (χρονικός σύνδεσμος –
δευτερεύουσα πρόταση)
sogar ακόμα και / και μάλιστα
die Sonate, -n η σονάτα (μουσικό κομμάτι)

spazieren gehen (er geht spazieren – πηγαίνω βόλτα


ging spazieren – ist spazieren gegangen)
die Spezialität, -en η σπεσιαλιτέ / η ειδικότητα
sterben (er stirbt – starb – ist gestorben) πεθαίνω
Mozart starb im Jahr 1791. Ο Μότσαρτ πέθανε το 1791.
der Streit, -e ο καβγάς
die Streitigkeit, -en η διένεξη, η διαφορά
die Symphonie, -n η συμφωνία (μουσικό κομμάτι)
taub κουφός
die Taubheit, Singular η κώφωση
der Thronfolger, - ο διάδοχος
töten (er tötet – tötete – hat getötet) σκοτώνω
Ein Anarchist tötete die Prinzessin. Ένας αναρχικός σκότωσε την
πριγκίπισσα.
die Tournee, -n η περιοδεία
Er machte eine Tournee durch Έκανε περιοδεία στη Γερμανία.
Deutschland.
das Turnzimmer, - το δωμάτιο γυμναστικής
übernachten (er übernachtet – διανυκτερεύω
übernachtete – hat übernachtet)
die Übernachtung, -en η διανυκτέρευση
übernehmen (er übernimmt – übernahm – αναλαμβάνω
hat übernommen)
überprüfen (er überprüft – überprüfte – hat ελέγχω
überprüft)
überwachen (er überwacht – überwachte – επιτηρώ, επιβλέπω
hat überwacht)

18
die Uferpromenade, -n ο παραλιακός δρόμος
an der Uferpromenade στον παραλιακό δρόμο
unbeschwert ξένοιαστος, αμέριμνος
unvollendet ατελείωτος, ατελής
Die Komposition blieb unvollendet. Η σύνθεση έμεινε ατελής.
die Veranstaltung, -en η εκδήλωση
verlassen (er verlässt – verließ – hat εγκαταλείπω
verlassen)
sich verlieben (er verliebt sich – verliebte ερωτεύομαι
sich – hat sich verliebt)
Sisi und Franz verliebten sich Η Σίσι και ο Φραντς ερωτεύτηκαν.
ineinander.
die Verlobung, -en αρραβώνας
verreisen (er verreist – verreiste – ist ταξιδεύω
verreist)
versuchen (er versucht – versuchte – hat προσπαθώ
versucht)

verunglücken (er verunglückt – παθαίνω ατύχημα


verunglückte – ist verunglückt)
vervollständigen (er vervollständigt – ολοκληρώνω
vervollständigte – hat vervollständigt)
die Violine, -n το βιολί
vollenden (er vollendet – vollendete – hat αποπερατώνω, ολοκληρώνω
vollendet)
Eduard vollendete die Sachertorte. Ο Έντουαρντ ολοκλήρωσε την τούρτα
του Ζάχερ.
völlig τελείως
völlig taub sein είμαι τελείως κουφός
von Beruf sein επαγγέλλομαι
vorerst προς το παρόν
wählen (er wählt – wählte – hat gewählt) επιλέγω
wechseln (er wechselt – wechselte – hat αλλάζω
gewechselt)
wegen + G (kausale Präposition) εξαιτίας (αιτιολογική πρόθεση –
συντάσσεται με γενική)
weitere ακόλουθα, επιπλέον
weiterkomponieren (er komponiert weiter συνεχίζω να συνθέτω
– komponierte weiter – hat weiterkomponiert)
die Welt, -en ο κόσμος
Mozart kam in Salzburg zur Welt. Ο Μότσαρτ γεννήθηκε στο
Σάλτσμπουργκ.
wenn (temporale Konjunktion NS) όταν (χρονικός σύνδεσμος – δευτερεύουσα
πρόταση)
das Werk, -e το έργο
19
wert sein αξίζω
das Wunderkind, -er το παιδί-θαύμα
Mozart war ein Wunderkind. Ο Μότσαρτ ήταν παιδί-θαύμα.
ziehen (er zieht – zog – hat gezogen) εδώ: μετακομίζω
Mozart zog nach Wien. Ο Μότσαρτ μετακόμισε στη Βιέννη.
zu Ehren προς τιμήν
zu schätzen wissen ξέρω να εκτιμώ κάτι
zu zweit οι δύο μας
zufällig συμπτωματικά, τυχαία
zur Welt kommen έρχομαι στο κόσμο, γεννιέμαι
zurückkehren (er kehrt zurück – kehrte επιστρέφω
zurück – ist zurückgekehrt)

Lektion 24

Wort
der Abenteuerroman, -e το περιπετειώδες μυθιστόρημα
der Abfall, -"e τα σκουπίδια

das Abgas, -e το καυσαέριο


die / der Abgeordnete, -n η / ο βουλευτής
ablehnen (er lehnt ab – lehnte ab – hat απορρίπτω
abgelehnt)
abschalten (er schaltet ab – schaltete ab – σβήνω (π.χ. τη μηχανή)
hat abgeschaltet)
das Altpapier, Singular παλιά χαρτικά (για ανακύκλωση)
analysieren (er analysiert – analysierte – αναλύω
hat analysiert)
Angst haben vor +D φοβάμαι
die Anlage, -n η εγκατάσταση
Eine moderne Solaranlage wird in der Μια σύγχρονη εγκατάσταση ηλιακής
Sahara gebaut. ενέργειας κατασκευάζεται στη
Σαχάρα.
der Ansatz, -"e η προσέγγιση
der Arbeitsstil, -e ο τρόπος δουλειάς
auf der anderen Seite από την άλλη πλευρά
auf der einen Seite από τη μία πλευρά
auf Hochtouren laufen εργάζομαι πυρετωδώς
die Aufstellung, -en η τοποθέτηση
das Auftreten, das η συμπεριφορά
aus heutiger Sicht με τα σημερινά δεδομένα
ausmachen (er macht aus – machte aus – σβήνω
hat ausgemacht)
ausreichen (er reicht aus – reichte aus – επαρκώ, φτάνω
hat ausgereicht)

20
ausschalten (er schaltet aus – schaltete σβήνω, κλείνω
aus – hat ausgeschaltet)
ausstrahlen (er strahlt aus – strahlte aus – εκπέμπω
hat ausgestrahlt)
sich aussuchen (er sucht sich aus – διαλέγω
suchte sich aus – hat sich ausgesucht)
der Autor, -en ο συγγραφέας
basieren auf +D (er basiert – basierte – βασίζομαι σε
hat basiert)
begeistert ενθουσιασμένος
der Begründer, - ο ιδρυτής
behaupten (er behauptet – behauptete – ισχυρίζομαι
hat behauptet)
bekämpfen (er bekämpft – bekämpfte – καταπολεμώ
hat bekämpft)
das Bemerkenswerte, Singular το αξιοσημείωτο
benutzen (er benutzt – benutzte – hat χρησιμοποιώ
benutzt)
bereits ήδη
berichten (er berichtet – berichtete – hat αναφέρω
berichtet)

beschreiben (er beschreibt – beschrieb – περιγράφω


hat beschrieben)
besiegen (er besiegt – besiegte – hat κατανικώ
besiegt)
sich beteiligen an +D (er beteiligt sich – συμμετέχω σε
beteiligte sich – hat sich beteiligt)
die Beteiligung, -en η συμμετοχή
die Betonierung, -en η σκυρόδεση (η τοιχοδομή με μπετόν)
die Bevölkerung, -en ο πληθυσμός
Die Weltbevölkerung wird rapide Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί
steigen. ραγδαία.
bewegen (er bewegt – bewegte – hat κινώ, κινούμαι
bewegt)
bilden (er bildet – bildete – hat gebildet) σχηματίζω
die Bildungspolitik, Singular η εκπαιδευτική πολιτική
das Bioprodukt, -e το βιολογικό προϊόν
der Boden, -" το έδαφος
die Botschaft, -en η πρεσβεία
die Bundesregierung, -en η Γερμανική Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση
der Bundestag, Singular η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή
die Bundestagswahl, -en οι ομοσπονδιακές βουλευτικές
εκλογές της Γερμανίας
chatten (er chattet – chattete – hat συνομιλώ στο τσατ (συνομιλώ με γραπτά
gechattet) μηνύματα στο ίντερνετ)
damalig τότε, αλλοτινός
21
das Schöne daran ist … το καλό σε αυτό είναι …
decken (er deckt – deckte – hat gedeckt) καλύπτω
detailliert αναλυτικά
das Dienstfahrrad, -"er το υπηρεσιακό ποδήλατο
die Dimension, -en η διάσταση
die Druckerpatrone, -n η κασέτα εκτυπωτή
sich durchsetzen (er setzt sich durch – επιβάλλομαι
setzte sich durch – hat sich durchgesetzt)
egal, ob … NS αδιαφορώ εάν … (δευτερεύουσα
πρόταση)
einführen (er führt ein – führte ein – hat εισάγω
eingeführt)
die Elektrizität, Singular ο ηλεκτρισμός
der Energiebedarf οι ενεργειακές ανάγκες
Die Sonne kann den Energiebedarf Ο ήλιος μπορεί να καλύψει τις
der Menschheit decken. ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου.
die Energiequelle, -n η πηγή ενέργειας
engagieren (er engagiert – engagierte – προσλαμβάνω
hat engagiert)
entdecken (er entdeckt – entdeckte – hat ανακαλύπτω
entdeckt)

entstehen (er entsteht – entstand – ist προκύπτω / γίνομαι


entstanden)
die Entwicklung, -en η ανάπτυξη
die Erbkrankheit, -en η κληρονομική ασθένεια
die Erde, -n η γη
das Erdöl, -e το πετρέλαιο
erfunden επινοημένος
erhitzen (er erhitzt – erhitzte – hat erhitzt) θερμαίνω
ernähren (er ernährt – ernährte – hat τρέφω
ernährt)
erregen (er erregt – erregte – hat erregt) προκαλώ
Aufsehen erregen προκαλώ αίσθηση
erzeugen (er erzeugt – erzeugte – hat παράγω
erzeugt)
Sonnenkollektoren erzeugen Energie. Οι ηλιακοί συλλέκτες παράγουν
ενέργεια.
das Experiment, -e το πείραμα
die Fernleitung, -en ο υπεραστικός αγωγός / η
υπεραστική γραμμή
finanzielle Probleme τα οικονομικά προβλήματα
die Finanzierung, -en η χρηματοδότηση
die Fläche, -n η επιφάνεια / η έκταση
die Folge davon η συνέπεια αυτού
das Folgejahr, -e το επόμενο έτος

22
fordern (er fordert – forderte – hat απαιτώ
gefordert)
sich fortbewegen (er bewegt sich fort – μετακινούμαι
bewegte sich fort – hat sich fortbewegt)
die Fraktion, -en η κοινοβουλευτική ομάδα
freiwillig εθελοντικά
der / die Freiwillige, -n ο εθελοντής / η εθελόντρια
friedlich ειρηνικός
das Gebirge, - η οροσειρά
das Gedicht, -e το ποίημα
gegen Ende +G κατά το τέλος + γενική
geklont κλωνοποιημένος
gelten (er gilt – galt – hat gegolten) ισχύει
genetisch γενετικός
das Gen-Food, -s το γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο
genmanipuliert γενετικά τροποποιημένα
Wir werden genmanipulierte Θα τρώμε γενετικά τροποποιημένα
Nahrungsmittel essen. τρόφιμα.
die Gerechtigkeit, Singular η δικαιοσύνη
die Gesamtkosten, Plural τα συνολικά έξοδα
das Getreide, - τα σιτηρά

gigantisch τεράστιος
die Glasfläche, -n η γυάλινη επιφάνεια
die Grundidee, -n η βασική ιδέα
die Gründung, -en η ίδρυση
die Grünen, Plural οι Πράσινοι (πολιτικό κόμμα)
die Gruppierung, -en ο σχηματισμός
gut für +A καλό για, ωφέλιμο για
das Heilmittel, - το φάρμακο
Man wird ein Heilmittel gegen AIDS Θα ανακαλυφθεί φάρμακο κατά του
entdecken. AIDS.
heizen (er heizt – heizte – hat geheizt) θερμαίνω
die Heizung, -en το καλοριφέρ
die Heizungsenergie, -n η θερμική ενέργεια
herankommen (er kommt heran – kam πλησιάζω
heran – ist herangekommen)
hinterlassen (er hinterlässt – hinterließ – αφήνω (πίσω)
hat hinterlassen)
hörbar ακουστικά αντιληπτό
die Hungersnot, -"e ο λιμός, η ασιτία
identisch ταυτόσημος
der Ingenieur, -e ο μηχανικός (Πολυτεχνείου)
installieren (er installiert – installierte – hat εγκαθιστώ
installiert)

23
investieren (er investiert – investierte – hat επενδύω
investiert)
jeder dritte Mensch ένας στους τρεις ανθρώπους
der Jet, -s το τζετ, το αεριωθούμενο
das Kabel, - το καλώδιο
Der Strom wird per Kabel nach Το ρεύμα μεταδίδεται με καλώδιο
Europa geleitet. στην Ευρώπη.
die Kampagne, -n η εκστρατεία
die laufende Kampagne η τρέχουσα εκστρατεία
klimafreundlich φιλικό προς το κλίμα
klimaschonend προστατεύει το κλίμα
der Klimawandel, Singular η αλλαγή του κλίματος
klonen (er klont – klonte – hat geklont) κλωνοποιώ
In Zukunft wird man nicht nur Schafe Στο μέλλον δεν θα κλωνοποιούνται
klonen. μόνο πρόβατα.
knapp εδώ: ελλιπής, ανεπαρκής
die Koalition, -en ο συνασπισμός
der Konzern, -e ο όμιλος επιχειρήσεων
die Kraft, -"e η δύναμη
das Kraftwerk, -e το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας

Es gibt Solar-, Wind-, Wasser- und Υπάρχουν μάλιστα εργοστάσια


Atomkraftwerke. ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρικής και
πυρηνικής ενέργειας.
die Krankheit, -en η αρρώστια
der Krieg, -e ο πόλεμος
der Krimi, -s το αστυνομικό μυθιστόρημα, η
αστυνομική ταινία
das Kriterium, Kriterien το κριτήριο
das Kunstwort, -"er ο νεολογισμός (λέξη ή έκφραση που έχει
δημιουργηθεί πρόσφατα και είναι προϊόν σύνθεσης
παλαιών στοιχείων της γλώσσας ή δάνειο ξένης
γλώσσας)
die Landschaft, -en το τοπίο
laufend τρέχων
leer ≠ voll άδειος ≠ γεμάτος
leiden unter +D (er leidet – litt – hat υποφέρω από (μια κατάσταση)
gelitten)
leiten (er leitet – leitete – hat geleitet) καθοδηγώ, διευθύνω
sich lohnen (er lohnt sich – lohnte sich – αξίζω
hat sich gelohnt)
etwas lohnt sich κάτι αξίζει τον κόπο
die Luftverschmutzung η ατμοσφαιρική ρύπανση
mahlen (er mahlt – mahlte – hat gemahlen) αλέθω
der Mediziner, - ο ιατρός

24
die Medizinerin, -nen η ιατρός
die Meeresoberfläche, -n η επιφάνεια της θάλασσας
die Meile, -n το μίλι
meinen (er meint – meinte – hat gemeint) πιστεύω, έχω τη γνώμη
die Menschheit, Singular η ανθρωπότητα
die Milliarde, -n το δισεκατομμύριο
das Mitglied, -er το μέλος
die Mühe, -n ο κόπος
der Müll τα σκουπίδια
Bei uns wird der Müll getrennt. Σε μας χωρίζονται τα σκουπίδια.
der Mülleimer, - ο σκουπιδοτενεκές
die Mülltrennung, -en η διαλογή απορριμμάτων
mündlich ≠ schriftlich προφορικός ≠ γραπτός
die Nachforschung, -en η έρευνα
das Nahrungsmittel, - τα τρόφιμα
normalerweise κανονικά, συνήθως
nutzen (er nutzt – nutzte – hat genutzt) χρησιμοποιώ
die Ökobewegung, -en η περιβαλλοντική κίνηση
die Ökologie, Singular η οικολογία
die Öko-Partei, -en το κόμμα οικολόγων
der Ölkonzern, -e ο όμιλος πετρελαιοειδών

das Ozonloch η τρύπα του όζοντος


der Pappbecher, - το χάρτινο ποτήρι
der Pappteller, - το χάρτινο πιάτο
die Partei, -en το κόμμα
die Pfandflasche, -n η επιστρεφόμενη φιάλη
Statt Plastikflaschen benutzen wir nur Αντί για πλαστικές φιάλες
Pfandflaschen. χρησιμοποιούμε μόνο
επιστρεφόμενες φιάλες.
die Pflanze, -n το φυτό
die Plastikflasche, -n η πλαστική φιάλη
die Plastiktüte, -n η πλαστική σακούλα
potentiell δυναμικός, δυνατός
problemlos χωρίς πρόβλημα
produzieren (er produziert – produzierte – παράγω
hat produziert)
das Projekt, -e το σχέδιο, το έργο
rapide ραγδαία
realisierbar πραγματοποιήσιμος
realistisch ρεαλιστικός
die Realität, -en η πραγματικότητα
der Realpolitiker, - ο πραγματιστής πολιτικός
recyceln (er recycelt – recycelte – hat ανακυκλώνω
25
recycelt)
Altpapier wird recycelt. Το παλιό χαρτί ανακυκλώνεται.
das Recycling-Papier το ανακυκλωμένο χαρτί
der Rednerpult, -e το βήμα ομιλητή
das Regenwasser, Singular το βρόχινο νερό
reich ≠ arm πλούσιος ≠ φτωχός
der Rentner, - ο συνταξιούχος
die Rentnerin, -nen η συνταξιούχος
riesig τεράστιος
der Rollkragenpulli, -s το πουλόβερ ζιβάγκο
die Sahara, Singular η Σαχάρα
sammeln (er sammelt – sammelte – hat συλλέγω
gesammelt)
die Sammelstelle, -n το σημείο συγκέντρωσης
απορριμμάτων
sauber ≠ schmutzig καθαρός ≠ βρώμικος
die Säule, -n η κολώνα, η στήλη
das Schaf, -e το πρόβατο
scheinen (er scheint – schien – hat φαίνομαι
geschienen)
das Schiff, -e το πλοίο
schlecht für +A κακό για

schlimm τρομερός
der Schutz, Singular η προστασία
die Science-Fiction-Literatur η βιβλιογραφία επιστημονικής
φαντασίας
die See, Singular η θάλασσα
Es gibt Offshore-Windparks in der Υπάρχουν υπεράκτια αιολικά πάρκα
Ost- bzw. Nordsee. στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα.
selbst ο ίδιος
sich selbst τον εαυτό του
die Sensation, -en το πρωτάκουστο γεγονός, το
εντυπωσιακό νέο
sichtbar φανερά
die Solaranlage, -n η εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας
die Sonnenenergie η ηλιακή ενέργεια
der Sonnenkollektor, -en ο ηλιακός συλλέκτης
der Sonnenstrahl, -en η ακτίνα του ηλίου
die Sonnenstunde, -n το ηλιακό ημερολόγιο
sozial κοινωνικός
spannend συναρπαστικός
sparsam οικονόμος
SPD, (Sozialistische Partei Deutschlands) το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας
sprechen für / gegen +A (er spricht – στρέφομαι υπέρ / κατά κάτι ή κάποιου
26
sprach – hat gesprochen)
stabil σταθερός
statt … zu + Infinitiv αντί να …
stattdessen αντί αυτού
steigen (er steigt – stieg – ist gestiegen) ανεβαίνω, αυξάνομαι
stellen auf +A (stellt – stellte – hat gestellt) εδώ: ρυθμίζω
sterben an +D (er stirbt – starb – ist πεθαίνω από
gestorben)
die Stofftasche, -n η υφασμάτινη τσάντα
die Straßenaktion, -en η εκδήλωση στο δρόμο
die Strecke, -n η απόσταση
der Strom το ρεύμα
Man wird Strom in der Sahara Θα παράγουν ρεύμα στη Σαχάρα.
erzeugen.
technisch τεχνολογικά
technisch gesehen από τεχνολογική άποψη
der Teil, -e το μέρος
der Terroranschlag, -"e η τρομοκρατική ενέργεια
theoretisch ≠ praktisch θεωρητικός ≠ πρακτικός
das Tier, -e το ζώο
das Transparent, -e το πανό
der Treibhauseffekt, Singular το φαινόμενο του θερμοκηπίου

trennen (er trennt – trennte – hat getrennt) χωρίζω


das Trinkwasser, Singular το πόσιμο νερό
der Turnschuh, -e το αθλητικό παπούτσι
das U-Boot, -e το υποβρύχιο
umfangreich εκτενής
die Umfrage, -n η δημοσκόπηση
der Umgang, -"e η συναναστροφή
umgehen mit +D (er geht um – ging um – μεταχειρίζομαι, φέρομαι
ist umgegangen)
Ich gehe sparsam mit Wasser um. Κάνω οικονομία στο νερό.
umrunden (er umrundet – umrundete – hat κάνω το γύρο
umrundet)
die Welt umrunden κάνω το γύρο του κόσμου
umsetzen (er setzt um – setzte um – hat εφαρμόζω, πραγματοποιώ
umgesetzt)
Ideen umsetzen πραγματοποιώ ιδέες
umwandeln (er wandelt um – wandelte um μετατρέπω
– hat umgewandelt)
die Umwelt το περιβάλλον
Die Umwelt wird in Zukunft noch Το περιβάλλον θα είναι στο μέλλον
verschmutzter sein. ακόμα πιο μολυσμένο.
umweltbewusst με περιβαλλοντική συνείδηση

27
umweltfreundlich φιλικός προς το περιβάλλον
umweltschädlich βλαβερός για το περιβάλλον
die Umweltpolitik, Singular η περιβαλλοντική πολιτική
der Umweltschutz, Singular η προστασία του περιβάλλοντος
die Umweltschutzbewegung, -en το οικολογικό κίνημα
die Umweltsituation, -en η κατάσταση του περιβάλλοντος
unbezahlt ≠ bezahlt απλήρωτος ≠ πληρωμένος
ungewohnt ασυνήθιστος
unnötig περιττός
die Unterschrift, -en η υπογραφή
das Unterwasserhotel, -s το υποβρύχιο ξενοδοχείο
die Ursache, -n η αιτία
verarbeiten (er verarbeitet – verarbeitete – επεξεργάζομαι
hat verarbeitet)
verbrauchen (er verbraucht – verbrauchte καταναλώνω
– hat verbraucht)
Wie viel Benzin verbraucht dein Πόση βενζίνη καταναλώνει το
Auto? αυτοκίνητό σου;
der Verbrauch, Singular η κατανάλωση
Der Verbrauch von Trinkwasser wird Η κατανάλωση του πόσιμου νερού θα
steigen. αυξηθεί.
das Verkehrsmittel, - το μέσο μεταφοράς

Ich benutze immer die öffentlichen Χρησιμοποιώ πάντα τα μέσα μαζικής


Verkehrsmittel. μεταφοράς.
verlieren (er verliert – verlor – hat verloren) χάνω
die Verpackung, -en η συσκευασία
Man sollte auf unnötige Verpackung Θα πρέπει να αποφεύγει κανείς τις
verzichten. περιττές συσκευασίες.
verpesten (er verpestet – verpestete – hat μολύνω
verpestet)
verschmutzt μολυσμένος
versorgen (er versorgt – versorgte – hat τροφοδοτώ
versorgt)
verwandeln in +A (er verwandelt – μετατρέπω σε
verwandelte – hat verwandelt)
verwenden (er verwendet – verwendete – χρησιμοποιώ
hat verwendet)
die Verwüstung, -en η ερήμωση
verzichten (er verzichtet – verzichtete – hat παραιτούμαι
verzichtet)
visionär φανταστικός
das visionäre Projekt το φανταστικό σχέδιο
voraussagen (er sagt voraus – sagte προβλέπω
voraus – hat vorausgesagt)
28
die Vorbereitung, -en η προετοιμασία
das Vorhaben, - ο σκοπός
vorhersehen (er sieht vorher – sah vorher προβλέπω
– hat vorhergesehen)
Jules Verne hat viele Entwicklungen Ο Ιούλιος Βερν προέβλεψε πολλές
vorhergesehen. εξελίξεις.
vorschlagen (er schlägt vor – schlug vor – προτείνω
hat vorgeschlagen)
vorteilhaft πλεονεκτικός
die Wasserknappheit, Singular η έλλειψη νερού
die Wassermangel, Singular η έλλειψη νερού
die Wegwerfgesellschaft, -en η καταναλωτική κοινωνία
wehen (er weht – wehte – hat geweht) φυσάω
der Wind weht φυσάει ο άνεμος
die Welt, -en ο κόσμος
die Weltbevölkerung, -en ο παγκόσμιος πληθυσμός
werfen (er wirft – warf – hat geworfen) πετάω, ρίχνω
wiederauffüllbar αναπληρώσιμος
die Windenergie η αιολική ενέργεια
die Windmühle, -n ο ανεμόμυλος
der Windmühlenflügel, - το πτερύγιο του ανεμόμυλου
der Windpark, -s το αιολικό πάρκο
das Windrad, -"er η ανεμογεννήτρια
die Wissenschaft, -en η επιστήμη

der Wissenschaftler, - ο επιστήμονας


der Wochenendtrip, -s η εκδρομή του σαββατοκύριακου
das Wörterbuch, -"er το λεξικό
die Wüste, -n η έρημος
Die Sahara ist die größte Wüste Η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη έρημος
Afrikas. της Αφρικής.
das Ziel, -e ο στόχος
ein Ziel erreichen επιτυγχάνω έναν στόχο
die Zukunft το μέλλον
Wie wird die Welt in Zukunft Πώς θα είναι ο κόσμος στο μέλλον;
aussehen?
die Zukunftsangst, -"e ο φόβος για το μέλλον
die Zukunftsvision, -en το μελλοντικό όραμα
der Zusammenschluss, -"e η ένωση, ο συνασπισμός, η
συγχώνευση

Lektion 25

die Kleidung, -en ρούχα


das Abendkleid, -er το βραδινό φόρεμα
29
der Absatzschuh, -e η γόβα
der Anorak, -s το μπουφάν
der Anzug, -"e το κουστούμι
der Badeanzug, -"e το ολόσωμο μαγιό
die Badehose, -n το μαγιό
der BH (Büstenhalter), - το σουτιέν
der Bikini, -s το μπικίνι
die Bluse, -n η μπλούζα
die Feinstrumpfhose, -n το γυναικείο καλσόν
der Freizeitschuh, -e το πρόχειρο παπούτσι
der Gürtel, - η ζώνη
das Haarband, -"er η κορδέλα
der Haargummi, -s το λαστιχάκι
die Haarspange, -n η στέκα
der Handschuh, -e το γάντι
der Hausschuh, -e η παντόφλα
das Hemd, -en το πουκάμισο
die Hose, -n το παντελόνι
die Hüfthose, -n το χαμηλοκάβαλο παντελόνι
der Hut, -"e το καπέλο
die Jacke, -n η ζακέτα
das Jackett, -s το σακάκι
die Jeans, Plural το τζιν
der Jogginganzug, -"e η φόρμα
das Kleid, -er το φόρεμα
die Klemme, -n / Haarklemme, -n το τσιμπιδάκι
der Kniestrumpf, -"e η κάλτσα μέχρι το γόνατο
das Kostüm, -e το ταγιέρ
die Krawatte, -n η γραβάτα
die Lederjacke, -en το δερμάτινο μπουφάν
der Mantel, -" το παλτό
der Minirock, -"e η μίνι φούστα
die Mütze το σκουφάκι
das Nachthemd, -en το νυχτικό
der Nietengürtel, - η πριτσινωτή ζώνη
das Polohemd, -en το μπλουζάκι πόλο
der Pullover, - το πουλόβερ
der Pyjama, -s η πιτζάμα
der Rock, -"e η φούστα
der Rollkragenpullover, - το ζιβάγκο
die Sandale, -n το πέδιλο
der Schal, -s το κασκόλ
der Schlafanzug, -"e η πιτζάμα
der Schuh, -e το παπούτσι
die Shorts, Plural (die kurze Hose) το σορτσάκι
die Socke, -n το σοσόνι
der Sportschuh, -e το αθλητικά παπούτσι
der Stiefel, - η μπότα
der Stöckelschuh, -e η γόβα στιλέτο
der Strumpf, -"e η κάλτσα
die Strumpfhose, -n το καλσόν
das Sweatshirt, -s η κολεγιακή μπλούζα
der Tennisschuh, -e το παπούτσι του τένις
der Trainingsanzug, -"e η φόρμα
das T-Shirt, -s η κοντομάνικη μπλούζα
der Turnschuh, -e το αθλητικό παπούτσι
das Unterhemd, -en η φανέλα
die Weste, -n το γιλέκο
30
Wort
abgetragen φορεμένος
die abgetragenen Jeans von Till το φορεμένο τζιν του Τιλ
ablösen (er löst ab – löste ab – hat αντικαθιστώ
abgelöst)
abschließen (er schließt ab – schloss ab – κλείνω
hat abgeschlossen)
abstehend πεταχτός
abstehende Ohren τα πεταχτά αυτιά
der Albtraum, -"e ο εφιάλτης
alternativ εναλλακτικός
der Angriff, -e (auf +A) η επίθεση
anhaben (er hat an – hatte an – hat φοράω
angehabt)
anziehen (er zieht an – zog an – hat φοράω, ντύνω
angezogen)
der Assistent, -en ο βοηθός
das Atelier, -s το εργαστήριο τέχνης, το ατελιέ
attraktiv ελκυστικός
aufmerksam προσεκτικός
Er macht auf sich aufmerksam. Τραβάει την προσοχή πάνω του.
die Aufschrift, -en η επιγραφή

ausgeben (er gibt aus – gab aus – hat ξοδεύω


ausgegeben)
Ich gebe viel Geld für die Miete aus. Ξοδεύω πολλά χρήματα για το
ενοίκιο.
das Aussehen, Singular η εξωτερική εμφάνιση
ausstellen (er stellt aus – stellte aus – εκθέτω
hat ausgestellt)
die Ausstellung, -en η έκθεση
autoritär αυταρχικός

der Badewagen, - εδώ: μπάνιο σε ξεχωριστό τροχόσπιτο


der Bankangestellte, -n ο τραπεζικός υπάλληλος
der Bankdirektor, -en ο διευθυντής τράπεζας
baufällig ετοιμόρροπος, σαθρός
der Bauwagen, - το τροχόσπιτο
der Bauwagenplatz, -"e χώρος παραμονής για τροχόσπιτα
der Begriff, -e ο όρος
beliebt δημοφιλής
beneiden (er beneidet – beneidete – hat ζηλεύω
beneidet)

31
bereit έτοιμος
beschreiben (er beschreibt – beschrieb – περιγράφω
hat beschrieben)
auf Bestellung κατόπιν παραγγελίας
betonen (er betont – betonte – hat betont) τονίζω
sich bewerben (er bewirbt sich – bewarb αιτούμαι
sich – hat sich beworben)
bewusste Ernährung η συνειδητή διατροφή
brutal βίαιος, κτηνώδης
das Bürgertum, -"er η αστική τάξη
die Chance wahrnehmen εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία
charmant γοητευτικός
die Chefetage, -n το τμήμα διεύθυνσης
der Dozent, -en ο καθηγητής πανεπιστημίου
die Dozentin, -nen η καθηγήτρια πανεπιστημίου
dynamisch δυναμικός
egoistisch εγωιστικός
egozentrisch εγωκεντρικός
ehrgeizig φιλόδοξος
eitel περήφανος
elegant κομψός
das Element, -e το στοιχείο
Hier fühle ich mich in meinem Εδώ αισθάνομαι στο στοιχείο μου.
Element.

das Elternhaus, "er το πατρικό σπίτι


emanzipiert χειραφετημένος
energisch δυναμικός, επίμονος
das Engagement, -s η κινητοποίηση
der Erfolg, -e η επιτυχία
erfolgreich επιτυχημένος
das Erkennungszeichen, - το γνώρισμα, το χαρακτηριστικό
ersetzen (er ersetzt – ersetzte – hat αντικαθιστώ
ersetzt)
exklusiv αποκλειστικός
exotisch εξωτικός
der Experte, -n ο ειδικός
extravagant εξεζητημένος, εκκεντρικός
extrovertiert ≠ introvertiert εξωστρεφής ≠ εσωστρεφής
die Fabrik, -en το εργοστάσιο, η φάμπρικα
fantasievoll ευφάνταστος, γεμάτος φαντασία
die Figur, -en η σιλουέτα
das Fitnessstudio, -s το γυμναστήριο

32
frei ελεύθερος
die Frisur, -en η κόμμωση, το χτένισμα
fühlen (er fühlt – fühlte – hat gefühlt) αισθάνομαι
die Geborgenheit, -en η στοργή
geduldig ≠ ungeduldig υπομονετικός ≠ ανυπόμονος
gefährlich ≠ ungefährlich επικίνδυνος ≠ ακίνδυνος
gefärbt βαμμένος
gegenüber +D (Präposition) απέναντι (πρόθεση με δοτική)
gehören zu +D (er gehört – gehörte – hat ανήκω σε
gehört)
genießen (er genießt – genoss – hat απολαμβάνω
genossen)
gepunktet πουά
die gepunktete Krawatte von η πουά γραβάτα του Σέμπαστιαν
Sebastian
die Gesellschaft, -en η κοινωνία
das Gesicht, -er το πρόσωπο
gestalten (er gestaltet – gestaltete – hat διαμορφώνω
gestaltet)
gestreift ριγέ
getönt βαμμένος
gewagt τολμηρός
der gewagte Minirock von Jessica το τολμηρό μίνι της Τζέσικα
sich gewöhnen an +A (er gewöhnt sich – συνηθίζω
gewöhnte sich – hat sich gewöhnt)

gründlich εμπεριστατωμένος
gut aussehend όμορφος
die Hälfte, -n το ήμισυ
die Haltung, -en η στάση
hassen (er hasst – hasste – hat gehasst) μισώ
Sören hasst die Konsumgesellschaft. Ο Σέρεν μισεί την καταναλωτική
κοινωνία
hauptsächlich κυρίως
die Hitliste, -n ο κατάλογος επιτυχιών, τσαρτς
humorvoll ≠ humorlos με χιούμορ ≠ χωρίς χιούμορ
im Gegensatz zu +D σε αντίθεση με
im Gegenteil αντιθέτως
im Vergleich mit +D σε σύγκριση με
die Informationstechnologie, -n η τεχνολογία πληροφόρησης
die Inspiration, -en η έμπνευση
sich inspirieren (er inspiriert sich – εμπνέομαι
inspirierte sich – hat sich inspiriert)
Ich lasse mich von meinen Reisen Εμπνέομαι από τα ταξίδια μου.
33
inspirieren.
der Internetanschluss, -"e η σύνδεση του ίντερνετ
der Irokesenhaarschnitt, -e το κούρεμα ινδιάνικης φυλής
die Karriere, -n η καριέρα
Sebastian will Karriere machen. Ο Σέμπαστιαν θέλει να κάνει καριέρα.
kariert καρό
die Karikatur, -en η καρικατούρα, η γελοιογραφία
der Karrieretyp, -en ο καριερίστας
kinderreich πολύτεκνος
sich kleiden (er kleidet sich – kleidete sich ντύνομαι
– hat sich gekleidet)
das Kleidungsstück, -e το ρούχο
der Kollege, -n ο συνάδελφος
die Kollegin, -nen η συνάδελφος
komfortabel άνετος
komisch περίεργος
konservativ συντηρητικός
die Konsumgesellschaft, -en η καταναλωτική κοινωνία
Wir leben in einer brutalen Ζούμε σε μια βίαιη καταναλωτική
Konsumgesellschaft. κοινωνία.
kontaktfreudig επικοινωνιακός
die Konvention, -en η σύμβαση
konventionell συμβατικός
der Konzern, -e ο όμιλος επιχειρήσεων

Sebastian arbeitet in einem Ο Σέμπαστιαν εργάζεται σε έναν


internationalen Konzern. διεθνή όμιλο επιχειρήσεων.
die Krankheit, -en η αρρώστια
kreativ δημιουργικός
kultiviert καλλιεργημένος
Kunst und Malerei τέχνη και ζωγραφική
der Künstler, - ο καλλιτέχνης
die Künstlerin, -nen η καλλιτέχνης
das Kunstwerk, -e το έργο τέχνης
kurios παράξενος, περίεργος
die Landschaft, -en το τοπίο
launisch κυκλοθυμικός
lebenslustig κεφάτος, εύθυμος
die Lebensphilosophie η φιλοσοφία ζωής
Wie ist die Lebensphilosophie eines Ποια είναι η φιλοσοφία ζωής ενός
Punkers? πανκ;
der Lebensstil, -e ο τρόπος ζωής
das Lokal, -e το εστιατόριο

34
luxuriös πολυτελής
magersüchtig ανορεκτικός
malen (er malt – malte – hat gemalt) ζωγραφίζω
die Malerin, -nen η ζωγράφος
Markenklamotten, Plural τα επώνυμα ρούχα
mehrmals επανειλημμένα
meiner Meinung nach κατά τη γνώμη μου
die Miete, -n το ενοίκιο
mietfrei χωρίς ενοίκιο
Mist! Γαμώτο!
mit etwas (gar nichts) zu tun haben (δεν) έχω (καμία) σχέση με κάτι
das Modegeschäft, -e η μπουτίκ
der Moderator, -en ο παρουσιαστής
die Moderatorin, -nen η παρουσιάστρια
das Motiv, -e το κίνητρο
motivieren (er motiviert – motivierte – hat παρακινώ
motiviert)
der Mund, -"er το στόμα
der Nachteil, -e το μειονέκτημα
die Nase, -n η μύτη
oberflächlich επιφανειακός
ohne, dass …(+ Nebensatz) χωρίς να… (δευτερεύουσα πρόταση)
das Ohr, -en το αυτί
die Ordnung, Singular η τάξη

das Outfit, -s η εξωτερική εμφάνιση


die Parallelklasse, -n το άλλο τμήμα μιας τάξης
die Persönlichkeit, -en η προσωπικότητα
das Piercing, -s το πίρσινγκ (το σκουλαρίκι σε διάφορα
σημεία του σώματος)
präsentieren (er präsentiert – präsentierte παρουσιάζω
– hat präsentiert)
prominent διάσημος
provozieren (er provoziert – provozierte – προκαλώ
hat provoziert)
Ein Punker will mit seinem Aussehen Ένας πανκ θέλει να προκαλεί με την
provozieren. εμφάνισή του.
der Punk, -er ο πανκ
die Punk- Bewegung, -en το κίνημα πανκ
die Punkszene, -n η πανκ (μουσική) σκηνή
quadratisch ≠ rund τετραγωνισμένος ≠ στρογγυλός
der Quadratmeter, - το τετραγωνικό μέτρο
die Qualität, -en η ποιότητα

35
regelmäßig τακτικά
das reicht αυτό φτάνει
der Rest, -e το υπόλοιπο
das Risiko, Risiken το ρίσκο
rosarot ροδοκόκκινος
rumhängen ( er hängt herum – hing herum περιφέρομαι άσκοπα (π.χ. με φίλους)
– hat herumgehangen)
die Sandale, -n το πέδιλο
schmal ≠ breit στενός ≠ φαρδύς
der Schmuck, Singular το κόσμημα
schneiden (er schneidet – schnitt – hat κόβω
geschnitten)
schockieren (er schockiert – schockierte – σοκάρω
hat schockiert)
der Schönheitswettbewerb, -e ο διαγωνισμός ομορφιάς
Jessica hat an einem Schönheits- Η Τζέσικα συμμετείχε σε ένα
wettbewerb teilgenommen. διαγωνισμό ομορφιάς.
schrecklich φρικτός
Die gepunktete Krawatte finde ich Βρίσκω φρικτή την πουά γραβάτα!
schrecklich!
schüchtern ντροπαλός, συνεσταλμένος
seltsam παράξενος
die Sendung, -en η εκπομπή
sensibel ευαίσθητος
sicher ≠ unsicher σίγουρος ≠ αβέβαιος, ανασφαλής
das Solarium, Solarien το σολάριουμ

sorgen für +A (er sorgt – sorgte – hat φροντίζω για


gesorgt)
sowie όπως και
stammen aus +D (er stammt – stammte – κατάγομαι από
hat gestammt)
starten (er startet – startete – hat gestartet) ξεκινώ
die Stellenanzeige, -n η αγγελία για θέση εργασίας
das Sternzeichen, - το ζώδιο
das stimmt (nicht) αυτό (δεν) αληθεύει
der Strand, -"e η παραλία
auf der Straße στο δρόμο
der Stöckelschuh, -e η γόβα στιλέτο
Stöckelschuhe sind unpraktisch. Οι γόβες στιλέτο δεν είναι πρακτικές.
romantisch ρομαντικός
der Tagesablauf, -"e η καθημερινή ρουτίνα
das Tattoo, -s το τατουάζ
der Topmanager, - το διευθυντικό στέλεχος εταιρείας ή
36
επιχείρησης
träumen von +D (er träumt – träumte – ονειρεύομαι
hat geträumt)
Jessica träumt von einem Leben mit Η Τζέσικα ονειρεύεται μια ζωή με
viel Luxus. μεγάλη πολυτέλεια.
trist άχαρος, μονότονος
zu tun haben mit +D έχω να κάνω με, έχω σχέση με
übersetzen (er übersetzt – übersetzte – μεταφράζω
hat übersetzt)
überzeugen (er überzeugt – überzeugte – πείθω
hat überzeugt)
überzeugt sein von +D είμαι πεπεισμένος για
aus Überzeugung από πεποίθηση
unabhängig ανεξάρτητος
unmöglich εδώ: μη χειρότερα
das Unternehmen, - η επιχείρηση
die Unterstützung, -en η υποστήριξη, η στήριξη
verbieten (er verbietet – verbot – hat απαγορεύω
verboten)
verbreitet διαδεδομένος
der Verdienst, -e το εισόδημα
verdorben διεφθαρμένος
vernünftig λογικός
verrückt τρελός
verschwinden (er verschwindet – εξαφανίζομαι
verschwand – ist verschwunden)

versichern (er versichert – versicherte – διαβεβαιώνω


hat versichert)
die Volkswirtschaftslehre, -n οι Οικονομικές Επιστήμες
der Vorteil, -e το πλεονέκτημα
die Wahl, -en η επιλογή, η εκλογή
wahrnehmen (er nimmt wahr – nahm wahr αντιλαμβάνομαι
– hat wahrgenommen)
die Wärme, -n η θερμότητα, η ζεστασιά
was für ein...? τι είδος …;
Was für ein Typ bist du? Τι τύπος είσαι;
welcher,-e,-es? ποιος, -α, -ο;
Welchen Anzug findest du elegant? Ποιο κοστούμι βρίσκεις κομψό;
weglaufen (er läuft weg – lief weg – ist το βάζω στα πόδια
weggelaufen)
die Weltanschauung, -en η κοσμοθεωρία
wertlos χωρίς αξία

37
die Wette, -n το στοίχημα
sich widerspiegeln (er spiegelt sich wider αντικατοπτρίζομαι
– spiegelte sich wider – hat sich
widergespiegelt)
wohlhabend ευκατάστατος
wünschenswert επιθυμητός
zerrissen σκισμένος
die zerrissene Hose von Sören το σκισμένο παντελόνι του Σέρεν
zielstrebig αποφασισμένος, φιλόδοξος,
προσηλωμένος στο στόχο
Sebastian ist ein zielstrebiger Typ. Ο Σέμπαστιαν είναι ένας φιλόδοξος
τύπος.
zudem (Adverb) συν αυτό, επιπλέον
die Zunge, -n η γλώσσα
zuordnen (er ordnet zu – ordnete zu – hat κατατάσσω, ταξινομώ
zugeordnet)

Lektion 26

Wort
das Abitur, -e το απολυτήριο του γερμανικού
λυκείου
abstimmen (er stimmt ab – stimmte ab – ψηφίζω
hat abgestimmt)
ähnlich παρόμοιος
Alles Gute! Τις καλύτερές μου ευχές!
als ob … (indirekter Vergleich NS) σαν να … (σύγκριση πλάγιου λόγου –
δευτερεύουσα πρόταση)
am Boden sein είμαι διαλυμένος

der / die Andere, -n ο άλλος / η άλλη


ankündigen (er kündigt an – kündigte an – ανακοινώνω
hat angekündigt)
anlächeln (er lächelt an – lächelte an – hat χαμογελώ
angelächelt)
applaudieren (er applaudiert – χειροκροτώ
applaudierte – hat applaudiert)
sich ärgern über + Akk. (er ärgert sich – θυμώνω με
ärgerte sich – hat sich geärgert)
Arm in Arm χέρι - χέρι
auf dem Asphalt στην άσφαλτο
auftreten (er tritt auf – trat auf – ist εμφανίζομαι
aufgetreten)
der Auftritt, -e η εμφάνιση
ausgehen (er geht aus – ging aus – ist βγαίνω έξω
ausgegangen)

38
ausscheiden (er scheidet aus – schied aus αποχωρώ
– ist ausgeschieden)
Der Letzte scheidet aus. Ο τελευταίος αποχωρεί.
austräumen (er träumt aus – träumte aus – τελειώνει το όνειρο
hat ausgeträumt)
auswendig lernen μαθαίνω απ' έξω
ausziehen (er zieht aus – zog aus – hat βγάζω (π.χ. τα παπούτσια)
ausgezogen)
das Autogramm, -e το αυτόγραφο
der Autounfall, -"e το αυτοκινητιστικό δυστύχημα
begleiten (er begleitet – begleitete – hat συνοδεύω
begleitet)
das Bergsteigen η ορειβασία
berühmt werden γίνομαι διάσημος
besitzen (er besitzt – besaß – hat κατέχω
besessen)
besitzergreifend κτητικός
bestehen aus +D (er besteht – bestand – αποτελούμαι από
hat bestanden)
besteigen (er besteigt – bestieg – hat ανεβαίνω σε
bestiegen)
der Beweis, -e η απόδειξη
etwas unter Beweis stellen αποδεικνύω κάτι
beweisen (er beweist – bewies – hat αποδεικνύω
bewiesen)
der Bewerber, - ο αιτών
die Bewerberin, -nen η αιτούσα
der Bibliothekar, -e ο βιβλιοθηκονόμος
die Bibliothekarin, -nen η βιβλιοθηκονόμος
bis zum Umfallen laufen περπατώ μέχρι τελικής πτώσης

die Bühne, -n η σκηνή (π.χ. θεατρική)


für die Bühne geboren sein είμαι γεννημένος για τη σκηνή
das Casting, -s η οντισιόν
da (kausale Konjunktion NS) επειδή (αιτιολογικός σύνδεσμος –
δευτερεύουσα πρόταση)
damit (finale Konjunktion NS) για να … (τελικός σύνδεσμος –
δευτερεύουσα πρόταση)
dankbar ευγνώμων
dasitzen (er sitzt da – saß da – hat κάθομαι άσκοπα
dagesessen)
den Kopf nicht hängen lassen δεν τα βάζω κάτω
denken an +A (er denkt – dachte – hat σκέφτομαι
gedacht)
der glücklichste Mensch der Welt ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του
κόσμου
39
derselbe / dieselbe / dasselbe ο ίδιος / η ίδια / το ίδιο
eifersüchtig ζηλιάρης
ein Interview geben δίνω συνέντευξη
einladen zu +D (er ladet ein – lud ein – προσκαλώ σε
hat eingeladen)
sich entscheiden für +A (er entscheidet αποφασίζω για
sich – entschied sich – hat sich entschieden)
das Ergebnis, -se το αποτέλεσμα
die Einschaltquote, -n η ακροαματικότητα
der Eintrag, -"e η καταχώρηση
der Einzug, -"e η εγκατάσταση, η είσοδος
die Emotion, -en το συναίσθημα
erhalten (er erhält – erhielt – hat erhalten) λαμβάνω
sich erinnern an +A (er erinnert sich – θυμάμαι
erinnerte sich – hat sich erinnert)
sich erkälten (er erkältet sich – erkältete κρυολογώ
sich – hat sich erkältet)
sich erträumen (er erträumt sich – ονειρεύομαι
erträumte sich – hat sich erträumt)
es klappt όλα πάνε ρολόι
es kommt an auf +A εξαρτάται από
es läuft gut / nicht gut πάει καλά / δεν πάει καλά
es regnet βρέχει
die Expedition, -en η εξόρμηση
der Extremsport, Singular το εξτρίμ άθλημα
der Fall, -"e η περίπτωση
auf jeden Fall οπωσδήποτε
der Feierabend, -e το σχόλασμα
der Fernsehsender, - το τηλεοπτικό κανάλι

das Finale, - ο τελικός


Er ist ins Finale gekommen! Αυτός έφτασε στον τελικό!
sich fügen in + Akk. (er fügt sich – fügte προσαρμόζομαι σε
sich – hat sich gefügt)
Du solltest dich in die Situation fügen. Πρέπει να προσαρμοστείς στην
κατάσταση.
führen über + A (er führt – führte – hat περνάει μέσα από
geführt)
funken (er funkt – funkte – hat gefunkt) σπινθηρίζω
Wann hat es zwischen euch gefunkt? Πότε νιώσατε κάτι ο ένας για τον
άλλον;
gefasst ψύχραιμα
gefesselt είμαι δεμένος
gestalten (er gestaltet – gestaltete – hat διαμορφώνω
gestaltet)
40
der Gipfel, - η κορυφή
auf dem Gipfel στην κορυφή
die Großstadt, -"e η μεγαλούπολη
der Gruß, -"e ο χαιρετισμός
der Halbfinalist, -en ο ημιφιναλίστ
hinter jemanden her sein κυνηγώ κάποιον
das Idol, -e το είδωλο
im Rennen sein είμαι μέσα στο παιχνίδι
in der Hand halten κρατάω στο χέρι
irgendwelche κάποιοι / κάποιες / κάποια
die Jury, -s η κριτική επιτροπή
das Jurymitglied, -er το μέλος κριτικής επιτροπής
kämpfen (er kämpft – kämpfte – hat παλεύω, πολεμάω
gekämpft)
der Kandidat, -en ο υποψήφιος
die Katastrophe, -n η καταστροφή
die Kleinigkeit, -en η λεπτομέρεια
die Konferenz, -en η συνδιάσκεψη
sich kümmern um +A (er kümmert sich – φροντίζω για
kümmerte sich – hat sich gekümmert)
die Leidenschaft, -en το πάθος
Liebe auf den ersten Blick ο κεραυνοβόλος έρωτας
der Liebesbrief, -e το ερωτικό γράμμα
der Liebeskummer ο ερωτικός καημός
mietfrei χωρίς ενοίκιο
das Mikrofon, -e το μικρόφωνο
das Musikgeschäft, -e το μουσικό κατάστημα
nackt γυμνός

mit nackten Füssen laufen περπατάω ξυπόλυτος


nur Händchen halten κρατάω μόνο χεράκι
offen ανοιχτός
der Optimist, -en ο αισιόδοξος
der Pessimist, -en ο απαισιόδοξος
pessimistisch ≠ optimistisch απαισιόδοξος ≠ αισιόδοξος
der Plattenvertrag, -"e το συμβόλαιο με δισκογραφική
εταιρεία
παρουσιάζω
präsentieren (er präsentiert – präsentierte
– hat präsentiert)
sich qualifizieren (er qualifiziert sich – εδώ: προκρίνομαι
qualifizierte sich – hat sich qualifiziert)
der Ratschlag, -"e η συμβουλή
rauskommen (er kommt raus – kam raus – μαθεύομαι, αποκαλύπτομαι
ist rausgekommen)
41
reagieren (er reagiert – reagierte – hat αντιδρώ
reagiert)
der Rollstuhl, -"e η αναπηρική καρέκλα
schaffen (er schafft – schaffte – hat καταφέρνω
geschafft)
Ich habe es nicht geschafft! Δεν τα κατάφερα!
Schluss machen χαλάω σχέση
Lisa hat Schluss gemacht! Η Λίζα χώρισε!
schüchtern ντροπαλός, συνεσταλμένος
die Schwierigkeit, -en η δυσκολία
Seit wann? Από πότε;
seitdem (temporale Konjunktion NS) από τότε που (χρονικός σύνδεσμος –
δευτερεύουσα πρόταση)
die Sendung, -en η εκπομπή
der Sieger, - ο νικητής
sitzen lassen (er lässt sitzen – ließ sitzen – παρατάω κάποιον
hat sitzen gelassen)
Meine Freundin hat mich sitzen Η φίλη μου με παράτησε.
lassen.
sofort αμέσως
solchen τέτοιος
spenden (er spendet – spendete – hat κάνω δωρεά
gespendet)
das Sprungbrett, -er ο βατήρας, η αφετηρία
sich streiten mit +D (er streitet sich – stritt τσακώνομαι με
sich – hat sich gestritten)
Wir haben uns gestritten. Τσακωθήκαμε.
die Streiterei, -en ο τσακωμός
stressig κουραστικός
stundenlang ώρες ολόκληρες

superglücklich πανευτυχής, τρισευτυχισμένος


die Szene, -n η σκηνή
eine Szene machen κάνω σκηνή
die Tagung, -en η σύσκεψη
das Talent, -e το ταλέντο, το χάρισμα
teilnehmen an +D (er nimmt teil – nahm συμμετέχω σε
teil – hat teilgenommen)
der Teilnehmer, - ο συμμετέχων
der Tipp, -s η συμβουλή
der Traum, -"e το όνειρο
der Traum der platzt το όνειρο που χάνεται
träumen von +D (er träumt – träumte – ονειρεύομαι
hat geträumt)
trösten (er tröstet – tröstete – hat getröstet) παρηγορώ

42
überholen (er überholt – überholte – hat ξεπερνώ
überholt)
sich unterhalten mit +D / über +A (er συζητάω με κάποιον για κάτι
unterhält sich – unterhielt sich – hat sich
unterhalten)
sich verändern (er verändert sich – αλλάζω
veränderte sich – hat sich verändert)
sich verlieben in +A (er verliebt sich – ερωτεύομαι
verliebte sich – hat sich verliebt)
Ich habe mich in sie / ihn verliebt. την / τον ερωτεύτηκα.
vermeiden (er vermeidet – vermied – hat αποφεύγω
vermieden)
die Vermutung, -en η υποψία
versetzen (er versetzt – versetzte – hat στήνω κάποιον
versetzt)
Meine Freundin hat mich versetzt. Η φίλη μου με έστησε.
die Verspätung, -en η καθυστέρηση
verständnisvoll με κατανόηση
verzweifelt αγανακτισμένος
Viel Glück! Καλή τύχη!
vorsichtig προσεχτικά
sich vorstellen (er stellt sich vor – stellte φαντάζομαι
sich vor – hat sich vorgestellt)
wahnsinnig τρελός, παράφρων
wegnehmen (er nimmt wahr – nahm wahr αφαιρώ
– hat wahrgenommen)
weiterkommen (er kommt weiter – kam προκρίνομαι
weiter – ist weitergekommen)
Die besten Kandidaten kommen Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα
weiter. προκριθούν.
Welchen? Ποιόν;

der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός


die Wiese, -n το λιβάδι
auf der Wiese στο λιβάδι
zujubeln (er jubelt zu – jubelte zu – hat επευφημώ, ζητωκραυγάζω
zugejubelt)
zum Schluss στο τέλος
zunächst καταρχήν
zurückerobern (er erobert zurück – κερδίζω πίσω, επανακτώ
eroberte zurück – hat zurückerobert)
der Zuschauer, - ο θεατής
zwischen (Wechselpräposition) ανάμεσα (δίπτωτη πρόθεση)

Lektion 27

43
Wort
abhalten von +D (er hält ab – hielt ab – εμποδίζω κάποιον να κάνει κάτι
hat abgehalten)
abhauen (er haut ab – haute ab – ist το σκάω
abgehauen)
Jens ist von zu Hause abgehauen. Ο Γενς το έσκασε από το σπίτι.
abholen (er holt ab– holte ab – hat παραλαμβάνω
abgeholt)
abschätzen (er schätzt ab – schätzte ab – εκτιμώ, υπολογίζω
hat abgeschätzt)
angehen (er geht an – ging an – ist καταπιάνομαι
angegangen)
Angst bekommen με πιάνει φόβος
Angst haben vor +D φοβάμαι κάποιον ή κάτι
anhaben (er hat an – hatte an – hat φοράω
angehabt)
die Anlaufstelle, -n το αρμόδιο γραφείο
anschauen (er schaut an – schaute an – κοιτάω
hat angeschaut)
sich etwas ansehen ( er sieht sich an – κοιτάω
sah sich an – hat sich angesehen)
der Ärger, Singular ο θυμός
sich ärgern über +A (er ärgert sich – θυμώνω με
ärgerte sich – hat sich geärgert)
die Atmosphäre, -n η ατμόσφαιρα
aufbleiben (er bleibt auf – blieb auf – ist μένω ξύπνιος
aufgeblieben)
auffallen (er fällt auf – fiel auf – ist ξεχωρίζω, τραβώ την προσοχή
aufgefallen)
aufmachen (er macht auf – machte auf – ανοίγω
hat aufgemacht)

das Aufräumen το συγύρισμα


aufräumen (er räumt auf – räumte auf – hat συγυρίζω
aufgeräumt)
Ich räume mein Zimmer selbst auf. Συγυρίζω ο ίδιος το δωμάτιό μου.
das Ausgehen η βόλτα έξω
auskommen mit +D (er kommt aus – kam τα πηγαίνω (καλά ή άσχημα) με κάποιον
aus – ist ausgekommen)
Ich komme gut mit meiner Mutter aus. Τα πηγαίνω καλά με τη μητέρα μου.
ausnahmsweise κατ' εξαίρεση
ausschlafen (er schläft aus – schlief aus – χορταίνω ύπνο
hat ausgeschlafen)
außerordentlich + Adjektiv ιδιαίτερα + επίθετο
außerordentlich wichtig ιδιαίτερα σημαντικό
aussteigen (er steigt aus – stieg aus – ist αποβιβάζομαι
ausgestiegen)
44
der Bahnhof, -"e ο σιδηροδρομικός σταθμός
am Bahnhof στον σιδηροδρομικό σταθμό
die Bank, -"e η τράπεζα
das Bedürfnis, -se η ανάγκη
begeistert ενθουσιασμένος
beneiden um +A (er beneidet – beneidete ζηλεύω για
– hat beneidet)
beobachten (er beobachtet– beobachtete παρατηρώ
– hat beobachtet)
Bescheid geben +D ειδοποιώ
besitzergreifend κτητικός
besorgt ανήσυχος
betreten (er betritt – betrat – hat betreten) μπαίνω
die Beziehung, -en η σχέση
die Brieftasche, -n το πορτοφόλι
brüllen (er brüllt – brüllte – hat gebrüllt) φωνάζω δυνατά
die Bushaltestelle, -n η στάση λεωφορείου
das Chaos, Singular το χάος
dagegen αντιθέτως
Druck machen +D ασκώ πίεση
die Ehrenrunde, -n εδώ: μένω στην ίδια τάξη
sich einmischen (er mischt sich ein – ανακατεύομαι
mischte sich ein – hat sich eingemischt)
einsteigen (er steigt ein – stieg ein – ist επιβιβάζομαι
eingestiegen)
einverstanden sein mit +D είμαι σύμφωνος με
der Elternteil, -e ο γονέας
entgegenkommen jdm. (er kommt συμβιβάζομαι με κάποιον
entgegen – kam entgegen – ist
entgegengekommen)

Meine Eltern kommen mir bei Οι γονείς μου έχουν τη διάθεση να


Problemen gern entgegen. συμβιβαστούν μαζί μου, όταν έχουμε
προβλήματα.
sich entscheiden für +A (er entschiedet αποφασίζω για
sich – entschied sich – hat sich entschieden)
enttäuscht απογοητευμένος
erfahren (er erfährt – erfuhr – hat erfahren) μαθαίνω
erlauben (er erlaubt – erlaubte – hat επιτρέπω
erlaubt)
die / der Erwachsene, -n η / ο ενήλικας
es klappt (nicht) (δεν) πετυχαίνει
es lohnt sich αξίζει τον κόπο
etwas in Ordnung finden τακτοποιώ κάτι, διορθώνω κάτι
ewig παντοτινά
45
der Experte, -n ο ειδικός
das Fach, -"er το μάθημα, ο τομέας
der Familienkonflikt, -e η οικογενειακή σύγκρουση
das Fenster, - το παράθυρο
der Fernseher, - η τηλεόραση
die Flasche, -n το μπουκάλι, η φιάλη
die Freiheit, -en η ελευθερία
der Freiraum, "e η ελευθερία
Meine Eltern lassen mir keinen Οι γονείς μου δεν μου αφήνουν καμία
Freiraum. ελευθερία.
nicht in Frage kommen αποκλείεται
die Freude, -n η χαρά
die Geborgenheit, Singular η στοργή
die Gefahr, -en ο κίνδυνος
in Gefahr sein κινδυνεύω
die Generation, -en η γενιά
geschieden χωρισμένος
das Geschirr, -e τα πιατικά
glänzend αστραφτερός
gut / nicht gut mit jemandem τα πηγαίνω / δεν τα πηγαίνω καλά με
auskommen κάποιον
halbvoll μισογεμάτος
hängen (er hängt – hing – hat gehangen) κρέμομαι
hängen (er hängt– hängte – hat gehängt) κρεμάω
die Harmonie, -n η αρμονία
der Hausarrest, -e η τιμωρία
der Haushalt, -e το νοικοκυριό
heftig έντονα

herrschen (er herrscht – herrschte – hat επικρατώ


geherrscht)
hervorgehen (er geht hervor – ging hervor προκύπτω
– ist hervorgegangen)
hilflos αβοήθητος
sich hilflos fühlen αισθάνομαι αβοήθητος
Hilfst du im Haushalt? Βοηθάς στο νοικοκυριό;
hingehen (er geht hin – ging hin – hat πηγαίνω εκεί
hingegangen)
der Hinweis, -e η υπόδειξη
der Inlineskate, -s πατίνι με ρόδες στη σειρά
das Interesse, -n το ενδιαφέρον
sich interessieren für +A (er interessiert ενδιαφέρομαι για
sich – interessierte sich – hat sich

46
interessiert)
irgendwo κάπου
die Kapuze, -n η κουκούλα
Keine Sorge! Μην ανησυχείς!
die Klamotten, Plural τα ρούχα (στη γλώσσα των νέων)
klingeln (er klingelt – klingelte – hat χτυπάω κουδούνι
geklingelt)
die Kommode, n το κομοδίνο
der Kompromiss, -e ο συμβιβασμός
der Konflikt, -e η σύγκρουση
in Konflikt geraten έρχομαι σε σύγκρουση
die Konsequenz, -en η συνέπεια
das Konzept, -e το σχέδιο, το πρόγραμμα
die Kosten, Plural τα έξοδα
lachen (er lacht – lachte – hat gelacht) γελάω
die Lage, -n η κατάσταση
lassen (er lässt – ließ – hat gelassen) αφήνω
Meine Eltern lassen mich nicht Οι γονείς μου δεν με αφήνουν να βγω
ausgehen. έξω.
Lassen Sie mich in Ruhe! Αφήστε με ήσυχο!
lautstark πολύ δυνατός
lecker νόστιμος
legen (er legt– legte – hat gelegt) τοποθετώ οριζόντια
leiden unter +D (er leidet – litt – hat υποφέρω από
gelitten)
Ich leide unter dieser Situation. Υποφέρω από αυτή την κατάσταση.
die Leistung, -en η επίδοση
liberal φιλελεύθερος
liegen (er liegt – lag – hat gelegen) βρίσκομαι σε οριζόντια θέση
locker χαλαρός

das Mal, -e η φορά


jedes Mal κάθε φορά
meckern (er meckert – meckerte – hat γκρινιάζω
gemeckert)
mitbekommen (er bekommt mit – bekam παίρνω είδηση
mit – hat mitbekommen)
Meine Eltern haben das nicht Οι γονείς μου δεν το πήραν είδηση.
mitbekommen.
miteinander ο ένας με τον άλλον
die Mitte, Singular η μέση
der Nachttisch, -e το επιδόρπιο
der Naturschutz, Singular η προστασία της φύσης
nicht gerade όχι και ιδιαίτερα
47
Das war nicht gerade nett von dir. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικό εκ
μέρους σου.
normalerweise κανονικά
die Patchworkfamilie, -n Οικογένεια που αποτελείται από ένα ζευγάρι
που συζεί έχοντας ο καθένας μαζί του και το
δικό του παιδί.
die Polizei, -en η αστυνομία
die Polizeidienststelle, -n το αστυνομικό τμήμα
das Poster, - η αφίσα
die Privatsphäre, -n η ιδιωτική ζωή
Meine Eltern respektieren meine Οι γονείς μου σέβονται την ιδιωτική
Privatsphäre. μου ζωή.
pünktlich ακριβής
die Reaktion, -en η αντίδραση
die Rede sein von +D γίνεται λόγος για
reichen (er reicht– reichte – hat gereicht) αρκώ
respektieren (er respektiert – respektierte αποδέχομαι
– hat respektiert)
sich scheiden lassen (er lässt sich παίρνω διαζύγιο
scheiden – ließ sich scheiden – hat sich
scheiden lassen)
die Scheidung, -en το διαζύγιο
schimpfen auf +A (er schimpft – μαλώνω
schimpfte – hat geschimpft)
schlank ≠ dick λεπτός ≠ χοντρός
schmutzig ≠ sauber βρώμικος ≠ καθαρός
der Schrank, -"e η ντουλάπα
der Schreck, -en η τρομάρα
der Schreibtisch, -e το γραφείο (έπιπλο)
schuld sein an +D (er ist schuld – war φταίω για
schuld – ist schuld gewesen)
Ich bin schuld daran. Εγώ φταίω για αυτό.

die Schuld, -en το φταίξιμο, η ενοχή


das Schuljahr, -e το σχολικό έτος
die Schulpsychologin, -nen η σχολική ψυχολόγος
schwarz auf weiß γραπτώς
seit einer Viertelstunde εδώ και ένα τέταρτο
selbständig αυτόνομος
sensibel ευαίσθητος
sich setzen (er setzt sich – setzte sich – πηγαίνω να καθίσω
hat sich gesetzt)
die Sicherheit, -en η σιγουριά, η ασφάλεια
sitzen (er sitzt – saß – hat gesessen) κάθομαι
sitzen bleiben (er bleibt sitzen – blieb μένω στην ίδια τάξη

48
sitzen – ist sitzen geblieben)
Drei Schüler sind sitzen geblieben. Τρεις μαθητές έμειναν στην ίδια τάξη.
die Stadthalle, -n η αίθουσα εκδηλώσεων
die Statistik, -en η στατιστική
stehen (er steht – stand – hat gestanden) βρίσκομαι σε κάθετη θέση
die Stehlampe, -n το λαμπατέρ
stellen (er stellt – stellte – hat gestellt) τοποθετώ κάτι κάθετα
stören (er stört – störte – hat gestört) ενοχλώ
der Streit, Singular ο τσακωμός
Zu Hause gibt es oft Streit. Στο σπίτι έχουμε συχνά τσακωμούς.
sich streiten über +A (er streitet sich – τσακώνομαι για
stritt sich – hat sich gestritten)
die Streitigkeit, -en η διένεξη, η διαφορά
streng αυστηρός
suchen nach +D (er sucht – suchte – hat ψάχνω
gesucht)
die Suchmeldung, -en η δήλωση εξαφάνισης
das Taschengeld, -er το χαρτζιλίκι
der Teppich, -e το χαλί
die Terrasse, -n η ταράτσα
der Terror, Singular η τρομοκρατία
tief ≠ flach βαθύς ≠ ρηχός
sich trauen (er traut sich – traute sich – τολμώ
hat sich getraut)
sich trennen (er trennt sich – trennte sich – χωρίζω
hat sich getrennt)
die Trennung, -en ο χωρισμός
der Trost, Singular η παρηγοριά
die Tür, -en η πόρτα
übernachten (er übernachtet – διανυκτερεύω
übernachtete – hat übernachtet)
überraschend απροσδόκητος, αιφνιδιαστικός

umarmen (er umarmt – umarmte – hat αγκαλιάζω


umarmt)
Die Mutter umarmt Jens. Η μητέρα αγκαλιάζει τον Γενς.
umgehen mit +D (er geht um – ging um – μεταχειρίζομαι, φέρομαι
ist umgegangen)
Sie kann mit Geld nicht umgehen. Δεν τα πάει καλά με τα χρήματα.
unaufgeräumt ασυγύριστος
unbedingt οπωσδήποτε
unmöglich αδύνατον
unordentlich ακατάστατος
die Unordnung, Singular η ακαταστασία
49
die Unpünktlichkeit, Singular η ασυνέπεια
unter der Dusche στο ντους
unternehmen (er unternimmt – unternahm κάνω
– hat unternommen)
Ich unternehme viel mit meinem Κάνω πολλά πράγματα με τον
Vater. πατέρα μου.
unterstützen (er unterstützt – unterstützte υποστηρίζω
– hat unterstützt)
verbieten (er verbietet – verbot – hat απαγορεύω
verboten)
Was verbieten dir deine Eltern? Τι σου απαγορεύουν οι γονείς σου;
das Verhältnis, -se η σχέση
Ich habe ein gutes Verhältnis zu Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου.
meinem Vater.
verlangen (er verlangt – verlangte – hat απαιτώ
verlangt)
vermissen (er vermisst – vermisste – hat αγνοώ
vermisst)
Wer wird vermisst? Ποιος αγνοείται;
vermitteln (er vermittelt – vermittelte – hat μεταδίδω, μεταβιβάζω
vermittelt)
verreisen (er verreist – verreiste – ist ταξιδεύω
verreist)
verschwinden (er verschwindet – εξαφανίζομαι
verschwand – hat verschwunden)
Jens ist verschwunden. Ο Γενς εξαφανίστηκε.
die Verspätung, -en η καθυστέρηση
verständnisvoll με κατανόηση
sich verstehen (er versteht sich – verstand συνεννοούμαι
sich – hat sich verstanden)
das Vertrauen η εμπιστοσύνη
Ich habe Vertrauen zu meinen Eltern. Έχω εμπιστοσύνη στους γονείς μου.
vorher ≠ nachher πριν ≠ μετά
die Wahrheit, -en η αλήθεια

die Wand, -"e ο τοίχος


wiederholen (er wiederholt – wiederholte – επαναλαμβάνω
hat wiederholt)
wiederholt επανειλημμένος
sich wohlfühlen (er fühlt sich wohl – fühlte αισθάνομαι καλά
sich wohl – hat sich wohlgefühlt)
der Wunsch, -"e η επιθυμία
das Zeugnis, -se ο έλεγχος (π.χ. του σχολείου)
ziemlich + Adjektiv αρκετά + επίθετο
zu Ende gehen τελειώνω
zuletzt στο τέλος
50
zurechtkommen (er kommt zurecht – kam τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα
zurecht – ist zurechtgekommen)

Lektion 28

Wort
abfragen (er fragt ab – fragte ab – hat εξετάζω κάποιον (προφορικά)
abgefragt)
abkühlen (er kühlt ab – kühlte ab – hat κρυώνω κάτι (π.χ. το φαΐ)
abgekühlt)
das schlechte Abschneiden το κακό αποτέλεσμα στις εξετάσεις
abtrocknen (er trocknet ab – trocknete ab – στεγνώνω
hat abgetrocknet)
adelig ευγενής
die / der Adlige, -n η / ο ευγενής
die Adventszeit, -en η περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων πριν
από τα Χριστούγεννα
allerdings όμως
alles andere als κάθε άλλο από
die Altstadt, -"e η παλιά πόλη
die Ampel, -n το φανάρι
an Land bringen φέρνω κάτι στη στεριά
andrücken (er drückt an – drückte an – hat εκφράζω
angedrückt)
angeblich υποτιθέμενος
der Anglizismus, Anglizismen ο αγγλισμός
der Anklang, -"e η απήχηση
Die Trinkschokolade fand bald Το ρόφημα σοκολάτας βρήκε
großen Anklang. σύντομα μεγάλη απήχηση.
anlässlich με αφορμή
anlocken (er lockt an – lockte an – hat προσελκύω
angelockt)
anpflanzen (er pflanzt an – pflanzte an – φυτεύω
hat angepflanzt)

die Anzeige, -n η αγγελία


die Armbrust, -"e η βαλλίστρα
Wilhelm Tell hatte immer eine Ο Γουλιέλμος Τέλος είχε πάντα μια
Armbrust bei sich. βαλλίστρα μαζί του.
der Artikel, - το προϊόν
auf den Markt kommen / bringen φτάνω / εισάγω (π.χ. καινούργια
προϊόντα) στην αγορά
auffordern (er fordert auf – forderte auf – ζητώ
hat aufgefordert)
aufgedruckt αναγραμμένος
aufgießen (er gießt auf – goss auf – hat προσθέτω
aufgegossen)
51
aus aller Welt από ολόκληρο τον κόσμο
aus Holz από ξύλο
aus Keramik από πηλό
der Ausdruck, -"e η έκφραση
backen (er bäckt – buk – hat gebacken) ψήνω
beeinflussen (er beeinflusst – beeinflusste επηρεάζω
– hat beeinflusst)
befehlen (er befiehlt – befahl – hat διατάζω
befohlen)
begründen (er begründet – begründete – καθιερώνω
hat begründet)
bekannt werden γίνομαι γνωστός
berichten über +A (er berichtet – αναφέρομαι σε
berichtete – hat berichtet)
beschäftigen mit +D (er beschäftigt – ασχολούμαι με
beschäftigte – hat beschäftigt)
beschäftigt werden απασχολούμαι
besitzen (er besitzt – besaß – hat κατέχω
besessen)
Die Schweiz hat nie Kolonien Η Ελβετία δεν είχε ποτέ στην κατοχή
besessen. της αποικίες.
die Bevölkerung, -en ο πληθυσμός
bevorzugen (er bevorzugt – bevorzugte – προτιμώ
hat bevorzugt)
bewaffnet οπλισμένος
bewundernswert αξιοθαύμαστος
die Bildungsdirektion, -en η διεύθυνση εκπαίδευσης
die Bildungsdirektorin, -nen η διευθύντρια εκπαίδευσης
die Blütezeit η περίοδος ακμής
die Broschüre, -n το φυλλάδιο
das Brot, -e το ψωμί
die Buchmesse, -n η έκθεση βιβλίου
die Burg, -en το κάστρο

der Bürgermeister, - ο δήμαρχος


dazugeben (er gibt dazu – gab dazu – hat προσθέτω
dazugegeben)
deutschsprachig γερμανόφωνος
der Dialekt, -e η διάλεκτος
In der Schweiz werden viele Dialekte Στην Ελβετία μιλάνε πολλές
gesprochen. διαλέκτους.
der Dorfplatz, -"e η πλατεία του χωριού
durchführen (er führt durch – führte durch εκτελώ, διεκπεραιώνω
– hat durchgeführt)
durchrösten (er röstet durch – röstete ψήνω καλά
durch – hat durchgeröstet)

52
das Ei, -er το αυγό
der Eidgenosse, -n ο ελβετός πολίτης
die Eidgenossenschaft η ομοσπονδία
Die Schweiz heißt offiziell Η Ελβετία ονομάζεται επίσημα
Schweizerische Eidgenossenschaft. Ελβετική Ομοσπονδία.
eigentlich κανονικά
einer der … sein είμαι ένας από τους …
einführen (er führt ein – führte ein – hat εισάγω
eingeführt)
einheitlich ενιαίος
eintragen (er trägt ein – trug ein – hat εγγράφω
eingetragen)
der Einwanderer, - ο μετανάστης
entdecken (er entdeckt – entdeckte – hat ανακαλύπτω
entdeckt)
entfernen (er entfernt – entfernte – hat αφαιρώ
entfernt)
entscheiden (er entscheidet – entschied – αποφασίζω
hat entschieden)
entstanden δημιουργημένος
entstehen (er entsteht – entstand – ist δημιουργούμαι
entstanden)
das Ereignis, -se το συμβάν
erfinden (er erfindet – erfand – hat εφευρίσκω
erfunden)
Die Toblerone wurde 1908 erfunden. Η Toblerone δημιουργήθηκε το 1908.
erheblich σε μεγάλο βαθμό
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat εγκαινιάζω
eröffnet)
erschießen (er erschießt – erschoss – hat τουφεκίζω, πυροβολώ (θανάσιμα)
erschossen)
Wilhelm Tell erschoss den Landvogt Ο Γουλιέλμος Τέλος σκότωσε τον
mit seiner Armbrust. δικαστικό επιμελητή με τη βαλλίστρα
του.

erwarten (er erwartet – erwartete – hat αναμένω


erwartet)
existieren (er existiert – existierte – hat υπάρχω
existiert)
existierend υπάρχων
exportieren (er exportiert – exportierte – εξάγω
hat exportiert)
der Exportschlager, - το επιτυχημένο προϊόν εξαγωγής
Schokolade gehört zu den Η σοκολάτα ανήκει στα πιο
Exportschlagern der Schweiz. επιτυχημένα προϊόντα εξαγωγής της
Ελβετίας.
die Fabrik, -en το εργοστάσιο
53
der Fahrschein, -e το εισιτήριο (δημοσίων συγκοινωνιών)
die Feierlichkeit, -en η επίσημη γιορτή
fein hacken (er hackt fein – hackte fein – ψιλοκόβω
hat feingehackt)
fertig έτοιμος
fiktiv φανταστικός, μη πραγματικός
die Form, -en το σχήμα
formen (er formt – formte – hat geformt) σχηματίζω
die Fortsetzung, -en η συνέχεια
der Freiheitskämpfer, - ο επαναστάτης, ο αγωνιστής της
ελευθερίας
fremd ξένος
die Fremdsprache, -n η ξένη γλώσσα
das Fremdwort, -"er η ξένη λέξη
führend καθοδηγητικός, ηγετικός
garnieren (er garniert – garnierte – hat γαρνίρω
garniert)
gebirgig ορεινός
der Gegenstand, -"e το αντικείμενο
geglückt πετυχημένος
der Gehsteig, -e το πεζοδρόμιο
gekocht βραστός
gelingen (er gelingt – gelang – ist πετυχαίνω
gelungen)
geröstet ψητός
gesalzen αλατισμένος
der Geschmack, -"er η γεύση
geschnitten κομμένος
geschweige denn πόσο μάλλον
die Gesellschaftsschicht, -en το κοινωνικό στρώμα
das Getränk, -e το ποτό
glatt λείος

gleichermaßen στον ίδιο βαθμό


der Glühwein, -e το ζεστό, γλυκό κόκκινο κρασί
der Grad, -e ο βαθμός
grillen (er grillt – grillte – hat gegrillt) ψήνω στη σχάρα
der Großteil, -e το μεγαλύτερο μέρος, η πλειοψηφία
gründlich σε βάθος, λεπτομερής
die Grundmasse, -n το βασικό μείγμα (μαγειρική)
der Grundstoff, -e η πρώτη ύλη
das Handy, -s το κινητό
heil davonkommen γλυτώνω φτηνά
das Heimatland, -"er η πατρίδα
54
heimlich κρυφά
der Held, -en ο ήρωας
heldenhaft ηρωικά
der Helvetismus, Helvetismen Ο ελβετικός ιδιωματισμός, οι ελβετικοί
ιδιωματισμοί
„Velo“ ist ein Helvetismus: Es Η λέξη «Velo» είναι ελβετικός
bedeutet Fahrrad. ιδιωματισμός: σημαίνει ποδήλατο.
der Herrschaftsanspruch, -" η κυριαρχική απαίτηση
herstellen (er stellt her – stellte her – hat παράγω
hergestellt)
Wo wird die Toblerone hergestellt? Πού παράγεται η σοκολάτα
Toblerone;
die Herstellung, -en η παραγωγή
hinzufügen (er fügt hinzu – fügte hinzu – προσθέτω
hat hinzugefügt)
Dann wird Milchpulver hinzugefügt. Στη συνέχεια προσθέτουμε γάλα σε
σκόνη.
das Hochdeutsch, Singular η επίσημη γερμανική γλώσσα
Nicht alle Schweizer sprechen Δεν μιλάνε όλοι οι Ελβετοί την
Hochdeutsch. επίσημη γερμανική γλώσσα.
die Hochzeit, -en ο γάμος (τελετή)
der Hof, -"e η αυλή
die Holzbude, -n η ξύλινη καλύβα
der Honig, -e το μέλι
die Hymne, -n ο ύμνος
im Allgemeinen γενικώς, γενικά
im Parlament στη Βουλή
importieren (er importiert – importierte – εισάγω
hat importiert)
die Industrie, -n η βιομηχανία
irgendwelche κάποιοι / κάποιες / κάποια
der Jäger, - ο κυνηγός
das Jahrhundert, -e ο αιώνας

der Kakao το κακάο


die Kakaobohne, -n ο καρπός του κακάο
die Kakaobutter, Singular το βούτυρο κακάο
die Kakaomasse, -n η κακαόμαζα
der Kanton, -e το καντόνι
der Kaugummi, -s η τσίχλα
das Klima, Klimata το κλίμα
klopfen (er klopft – klopfte – hat geklopft) χτυπώ (π.χ. την πόρτα)
knapp ελάχιστος
die Knoblauchbutter, Singular το βούτυρο που περιέχει σκόρδο
die Knoblauchzehe, -n η σκελίδα σκόρδο
55
die Kolonie, -n η αποικία
komponieren (er komponiert – συνθέτω
komponierte – hat komponiert)
die Kondensmilch, Singular το γάλα εβαπορέ
der Königshof, -"e η βασιλική αυλή
konsumieren (er konsumiert – konsumierte καταναλώνω
– hat konsumiert)
die Kraft – Foods η επίσημη ονομασία της εταιρείας
τροφίμων Kraft
der Kronprinz, -en ο διάδοχος
der Kuchen, - το γλυκό
kulturell πολιτιστικός
das Kunstgewerbe, Singular τα είδη λαϊκής τέχνης
die Landessprache, -n η εθνική γλώσσα
In der Schweiz gibt es vier Στην Ελβετία υπάρχουν τέσσερις
Landessprachen. εθνικές γλώσσες.
der Landvogt, -"e ο κυβερνήτης
Geßler war der Landvogt von Uri. Ο Γκέσλερ ήταν ο κυβερνήτης του
Uri.
der Lastkraftwagen, - (Lkw) το φορτηγό
die Lesefähigkeit, -en η αναγνωστική ικανότητα
losbinden (er bindet los – band los – hat λύνω
losgebunden)
die Mandel, -n το αμύγδαλο
die Manufaktur, -en η βιοτεχνία
die Marke, -n η μάρκα
mechanisiert μηχανοποιημένος
das Mehl, -e το αλεύρι
mehrmals επανειλημμένα
das Milchpulver, Singular το γάλα σε σκόνη
die Milchschokolade, -n η σοκολάτα γάλακτος
mischen (er mischt – mischte – hat αναμειγνύω
gemischt)

die Mischung, -en το μείγμα


misslingen (er misslingt – misslang – ist αποτυγχάνω
misslungen)
der Mittelpunkt, -e το επίκεντρο
das Nachbardorf, -"er το γειτονικό χωριό
nacheinander ο ένας μετά τον άλλον
der Nationalfeiertag, -e η εθνική γιορτή
sich niederlassen (er lässt sich nieder – εγκαθίσταμαι
ließ sich nieder – hat sich niedergelassen)
noch heute σήμερα ακόμα
ob (Konjunktion für indirekte Fragen) αν (σύνδεσμος ο οποίος χρησιμοποιείται
μόνο σε πλάγια ερώτηση που δεν περιέχει
56
ερωτηματική αντωνυμία – δευτερεύουσα
πρόταση)
offiziell επίσημος
das Oktoberfest, -e η γιορτή της μπύρας που γίνεται κάθε
φθινόπωρο στο Μόναχο
operieren (er operiert – operierte – hat χειρουργώ
operiert)
organisieren (er organisiert – organisierte οργανώνω
– hat organisiert)
die Panade, -n το πανέ (π.χ. για σνίτσελ)
der Parmesan, Singular η παρμεζάνα
passieren (er passiert – passierte – ist συμβαίνει
passiert)
patentieren (er pantentiert – patentierte – χορηγώ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε
hat patentiert)
patentiert κάτι που έχει εγκριθεί από το γραφείο
ευρεσιτεχνιών
der Pfeffer, - το πιπέρι
die Praline, -n το σοκολατάκι, η πραλίνα
prämieren (er prämiert – prämierte – hat βραβεύω
prämiert)
die Probe, -n η πρόβα, η δοκιμασία
die Probe bestehen περνάω τη δοκιμασία
produzieren (er produziert – produzierte – παράγω
hat produziert)
die Qualitätskontrolle, -n ο έλεγχος ποιότητας
der Rand, -"er η άκρη
das Rätoromanisch, Singular ραιτορομανικά (γλώσσα που ομιλείται στο
ανατολικό κομμάτι της Ελβετίας και σε ένα
κομμάτι της Βόρειας Ιταλίας)
die Redewendung, -en ιδιωματισμός
regieren (er regiert – regierte – hat regiert) κυβερνώ
die Region, -en η περιοχή
der Regisseur, -e ο σκηνοθέτης

der Reifen, - το λάστιχο


reinigen (er reinigt – reinigte – hat καθαρίζω
gereinigt)
Die Kakaobohnen werden zunächst Κατ' αρχήν καθαρίζουμε τους
gereinigt. καρπούς του κακάο.
die Relativitätstheorie, -n η θεωρία της σχετικότητας
die Reservierung, -en η κράτηση
sich retten (er rettet sich – rettete sich – σώζομαι
hat sich gerettet)
der Rohstoff, -e η πρώτη ύλη
der Roman, -e το μυθιστόρημα

57
rösten (er röstet – röstete – hat geröstet) ξεροψήνω
die Rückseite, -n η πίσω πλευρά
der Ruf, -e η φήμη
Die Schweizer Schokolade hat einen Η ελβετική σοκολάτα έχει καλή φήμη.
guten Ruf.
rühren (er rührt – rührte – hat gerührt) ανακατεύω
sagenhaft απίθανος, φοβερός
das Salz, -e το αλάτι
salzen (er salzt – salzte – hat gesalzen) αλατίζω
die Sammelbezeichnung, -en ο γενικός όρος
schießen (er schießt – schoss – hat πυροβολώ
geschossen)
der Schiffer, - ο ναυτικός
schmücken (er schmückt – schmückte – στολίζω
hat geschmückt)
der Schokoladenproduzent, -en παραγωγός σοκολάτας
die Schokoladenstube, -n το κατάστημα με σοκολάτες
der Schokoriegel, - η μπάρα σοκολάτας
der Schrei, -e η κραυγή
die Schriftsprache, -n η γραπτή γλώσσα
der Schritt, -e το βήμα
das Schweinefleisch, Singular το χοιρινό
schweizerisch ελβετικός
die Schwierigkeit, -en η δυσκολία
das Schweizerdeutsch τα Γερμανικά της Ελβετίας
Für die Deutschen ist Για τους Γερμανούς τα Γερμανικά της
Schweizerdeutsch unverständlich. Ελβετίας είναι ακατανόητα.
das Schwyzerdütsch τα Γερμανικά της Ελβετίας
Schwyzerdütsch kennt keine Τα Schwyzerdütsch δεν ομιλούνται
gesellschaftlichen Barrieren. μόνο από συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες.
der Semmelbrösel, - η τριμμένη φρυγανιά
sich als etwas fühlen αισθάνομαι ως κάτι

der Skilangläufer, - ο σκιέρ


so genannt λεγόμενος
sowohl …. als auch … τόσο … όσο …
der Speck, -e το λαρδί, το λίπος
die Spezialität, -en η σπεσιαλιτέ
spezifisch σχετικός
der Sprung, -"e το άλμα
der Stand, -"e το περίπτερο, ο πάγκος
die Standardsprache, -n η επίσημη γλώσσα

58
die Stange, -n η ράβδος
stecken (er steckt – steckte – hat gesteckt) βάζω
sterben (er stirbt – starb – ist gestorben) πεθαίνω
das Steuer, - το τιμόνι
die Stickware, -n το πλεκτό
die Strecke, -n η απόσταση
der Sturm, -"e η θύελλα
ein Sturm kommt auf έρχεται θύελλα
die Tafel, -n εδώ: πλάκα σοκολάτας
die Tatsache, -n το γεγονός
die Telegraphie, Singular η τηλεγραφία
die Temperatur, -en η θερμοκρασία
das Tor, -e η πύλη
treffen (er trifft – traf – hat getroffen) εδώ: πετυχαίνω (στόχο)
tropisch τροπικός
typisch τυπικός
der Tyrann, -en ο τύραννος
die Tyrannei η τυραννία
die Überfahrt, -en το πέρασμα, η διάβαση
übergeben (er übergibt – übergab – hat παραδίδω
übergeben)
übernehmen (er übernimmt – übernahm – αναλαμβάνω
hat übernommen)
übersetzen (er übersetzt – übersetzte – hat μεταφράζω
übersetzt)
überzeugen (er überzeugt – überzeugte – πείθω
hat überzeugt)
das Ufer, - η όχθη
die Umgangssprache, -en η καθομιλουμένη
umstritten αμφισβητήσιμος
die Unterbringung, -en η διαμονή
die Unterrichtssprache, -n η γλώσσα του μαθήματος
unterrühren (er unterrührt – unterrührte – ανακατεύω
hat unterrührt)

sich unterscheiden (er unterscheidet sich ξεχωρίζω, διακρίνομαι


– unterschied sich – hat sich unterschieden)
der Unterschied, -e η διαφορά
unterstreichen (er unterstreicht – υπογραμμίζω
unterstrich – hat unterstrichen)
die Variante, -n η εκδοχή
das Verb, -en το ρήμα
das Verbot, -e η απαγόρευση
sich verbreiten (er verbreitet sich – διαδίδομαι
59
verbreitete sich – hat sich verbreitet)
die Verbreitung, Singular η διάδοση
Die Schokolade fand bald Verbreitung Η σοκολάτα διαδόθηκε σύντομα σε
in ganz Europa. ολόκληρη την Ευρώπη.
verhaften (er verhaftet – verhaftete – hat συλλαμβάνω
verhaftet)
verlangen (er verlangt – verlangte – hat απαιτώ
verlangt)
die Verpackung, -en η συσκευασία
verrühren (er verrührt – verrührte – hat ανακατεύω
verrührt)
sich verstecken (er versteckt sich – κρύβομαι
versteckte sich – hat sich versteckt)
sich verwandeln in +A (er verwandelt μεταμορφώνομαι σε
sich – verwandelte sich – hat sich
verwandelt)
die Verwandlung, -en η μεταμόρφωση
verweigern (er verweigert – verweigerte – αρνούμαι
hat verweigert)
verwenden (er verwendet – verwendete – χρησιμοποιώ
hat verwendet)
das Volk, -"er ο λαός
das Volksfest, -e το πανηγύρι
der Volksskilauf, -"e ο παραδοσιακός αγώνας σκι
vorbehalten επιφυλακτικός
vorbeigehen (er geht vorbei – ging vorbei περνάω
– ist vorbeigegangen)
der Vorgang, -"e η διαδικασία
Dieser Vorgang dauert einige Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικές
Stunden. ώρες.
vorwiegend προπάντων
das Wachbecken, - ο νιπτήρας
weder…noch… ούτε … ούτε
weich ≠ hart μαλακός ≠ σκληρός
der Weihnachtsbaum, -"e το χριστουγεννιάτικο δέντρο
das Weihnachtsgebäck, -e τα χριστουγεννιάτικα βουτήματα
der Weihnachtsmarkt, -"e η χριστουγεννιάτικη αγορά

der Weihnachtsschmuck, Singular το χριστουγεννιάτικο στολίδι


die Weltmacht, -en η παγκόσμια δύναμη
wenden (er wendet – wendete – hat γυρίζω (από την άλλη μεριά)
gewendet)
die Werkstatt, -"e το συνεργείο
wohlhabend ευκατάστατος
Nur wohlhabende Touristen reisten Τότε ταξίδευαν μόνο ευκατάστατοι
damals in die Schweiz. τουρίστες στην Ελβετία.
60
würfelig σε κύβους
die Zartbitterschokolade, -n η πικρή σοκολάτα
zerbrechen (er zerbricht – zerbrach – ist σπάω
zerbrochen)
zermahlen (er zermahlt – zermahlte – hat αλέθω
zermahlt)
Die Kakaobohnen werden zum Στο τέλος οι καρποί του κακάο
Schluss zermahlen. αλέθονται.
die Zitronenspalte, -n η φέτα λεμόνι
der Zucker, - η ζάχαρη
zum Teil εν μέρει
der Zunft, -"e η συντεχνία
zurückgehen auf +A (er geht zurück – προέρχομαι, ξεκινώ
ging zurück – ist zurückgegangen)
zusammenfallen (er fällt zusammen – fiel καταρρέω, γκρεμίζομαι
zusammen – ist zusammengefallen)
der Zusammenhang, -"e η σχέση
zweifeln an +D (er zweifelt – zweifelte – αμφισβητώ
hat gezweifelt)
die Zwiebel, -n το κρεμμύδι

61

Das könnte Ihnen auch gefallen