Sie sind auf Seite 1von 9

5.

DIMENSIUNEA: SECURITATE PERSONALA

Învăţământul primar
Cl. Produs recomandat Criterii de succes
I Activitate de simulare: 1. Recunosc semnalul de alarmare/evacuare.
Evacuarea din clasă 2. Îmi păstrez calmul. Sunt calm.
3. Mă deplasez pe traseul de evacuare/ căile de
evacuare din instituţia de învăţământ (conform
planului de evacuare).
4. Execut acţiuni conform situaţiei.
5. Mă prezint la locul stabilit.
II Expoziţie de desene: Sunt în 1. Respect tema propusă.
siguranţă/ Eu sunt protejat 2. Mă implic (propun un desen realizat personal/ de
acasă, la şcoală, în stradă cineva / împreună cu cineva).
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Argumentez calm implicarea personală în
expoziţia de desene.
III Concurs: Lumea semnelor 1. Respect tema/cerinţele concursului.
(Semne de securitate pe 2. Particip la fiecare etapă.
care le-am observat în 3. Exprim clar şi coerent ideile.
transport, în stradă, în locuri 4. Manifest interes şi disponibilitate
publice etc.)
IV Blazonul securităţii 1. Respect tematica
personale (4-6 semne, 2. Completez cadranele blazonului conform
obiecte, inscripţii) cerinţelor
3. Urmăresc aranjarea în pagină a desenului,
textului etc.
4. Prezint coerent şi clar ideile ce vizează propria
securitate.

Instrumente de evaluare:

Filă de autoevaluare nr. 1. Valiza


Valiza este un instrument grafic de autoevaluare, care poate fi aplicat individual, în grup sau
frontal. Printr-un asemenea instrument se reliefează achiziţiile elevilor la finele unităţii de
învăţare.

……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
……………….................... ………………....................
Tehnică de reflecţie nr. 2 Omida

Feedbackul reciproc (pentru Expoziţia de desene) prin organizatorul grafic Omida


Fiecare elev primeşte câte un cerc cu numele unui elev din clasă şi, respectiv, va indica printr-
un cuvânt/ îmbinare de cuvinte performanţa, succesul acestuia sau prin ce s-a remarcat în cadrul
expoziţiei de desene. Ulterior, bulinuţele se afişează la tablă, constituind Omida clasei, un lanţ al
succeselor, al experienţelor pozitive.

.
.

Fişă de autoevaluare nr. 3 Felinarele surori

Felinarele surori se propune ca un instrument grafic de autoevaluare, care polarizează


impresiile, atitudinile şi oferă posibilitatea formulării unei concluzii argumentate despre evoluţia
personală în cadrul concursului: Lumea semnelor.

Dificultăţi
Realizări (partea rămasă în umbră )
(partea luminoasă a activităţii mele)
Respect tema/cerinţele
concursului.
Particip la fiecare
etapă.
Exprim clar şi coerent
ideile.
Manifest interes şi
disponibilitate
Fişă de autoevaluare nr. 4 pentru Blazonul securităţii personale

Rezultatul elevului
Criterii de succes Independent Ghidat de Cu mai mult sprijin
învăţător
1. Respect tematica
2. Completez cadranele
blazonului conform
cerinţelor
3. Urmăresc aranjarea în
pagină a desenului,
textului etc.
4. Prezint coerent şi clar
ideile ce vizează propria
securitate.
Învăţământul gimnazial
Cl. Produs recomandat Criterii de succes
V Reprezentare grafică 1) Respect tematica reprezentării grafice.
(tabel, schemă) a propriilor 2) Delimitez cuvintele-cheie/îmbinări de
achiziţii la tema: cuvinte/imagini/simboluri semnificative în
Securitatea mea în şcoală şi reprezentarea grafică.
acasă/ Acţiuni în caz de 3) Exprim clar şi coerent relaţiile termenilor în
incendiu./ Instituţiile reprezentarea grafică (prin săgeţi, culori, aranjare
publice care ne protejează./ în pagină etc.)
Regulile de circulaţie etc. 4) Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
5) Argumentez calm implicarea personală în
elaborarea produsului.
VI Rebus. Securitate 1) Respect tema şi condiţiile stabilite.
personală, activitate în grup 2) Mă implic (propun idei, formulez întrebări, notez
(cuvinte-cheie: etc.).
seisme/cutremur de pământ, 3) Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
inundaţii, alunecări de 4) Argumentez calm implicarea personală în
teren, întroieniri, furtuni elaborarea produsului.
etc.)
VII Galeria semnelor: 1) Recunosc semnele/simbolurile.
Securitatea personală şi 2) Explic şi argumentez acţiunile conform
semnele/simbolurile. semnelor/simbolurilor.
(recunosc, descriu, acţionez 3) Exprim clar şi coerent ideile.
conform semnelor, 4) Manifest interes şi disponibilitate
simbolurilor)
VIII Pliant: Securitatea elevului 1) Respect tematica şi formatul succint al
în vacanţă produsului
2) Îmbin în pagină ilustraţii, grafice, fotografii, text
etc.
3) Prezint coerent şi clar ideile ce vizează
securitatea elevilor în vacanţă.
IX Afişul publicitar (care va fi 1) Respect tematica afişului publicitar
plasat în clasă/în şcoală, în 2) Combin armonios elementele designului şi
cadrul unei campanii de esteticii graficii publicitare (tema, sloganul,
promovare a securităţii textul informativ, logoul, imaginea, forma,
personale) Situaţii de risc culoarea)
de provenienţă naturală, 3) Prezint clar şi concis „povestea”/conceptul
geologică, meteorologică, afişului
hidrologică / Traficul rutier
etc.
Instrumente de evaluare:

Fişă de autoevaluare nr. 1

Nivel Complet Parţial Iniţial Deloc


Criteriile
Conţinutul
(cuvintele-cheie)

Relaţiile între termeni,


acţiuni etc.

Limita (de volum, timp,


nr. persoane)

Fişă de autoevaluare nr. 2


Instrument grafic de autoevaluare a realizării unui produs în echipă Semaforul
Profesorul poate să realizeze autoevaluarea în scris, fiecare elev bifează/colorează semaforul
doar la culoarea ce îi reprezintă activitatea sau oral, elevul ridică mâna la culoarea
corespunzătoare activităţii sale.

Am elaborat singur produsul,


nu am colaborat cu nimeni.

Am colaborat doar cu colegul


de bancă în realizarea
produsului

Am colaborat cu marea
majoritate a colegilor.

Numele:
Cadrul didactic completează
diagrama alăturată, indicând în
dreptul culorii numele elevilor. Numele:
Astfel, va avea o hartă generală a
gradului de implicare a elevilor în Numele:
activitatea de echipă.
Fig. 1 Diagrama clase în activitatea de echipă

Fişă de autoevaluare/ evaluare reciprocă nr. 3


Linia valorică se propune ca un instrument grafic de autoevaluare a produsului realizat în
comun (grup, clasă) Galeria semnelor: Securitatea personală şi semnele/simbolurile. (recunosc,
descriu, acţionez conform semnelor, simbolurilor). Elevul decupează schimbările ce vizează
securitatea personală, rezultate din activitate cu referire la semnele/simbolurile plasate în şcoală,
în stradă, transport, locuri de odihnă etc.
Fişă de autoevaluare/ evaluare reciprocă nr. 4
Rezultatul elevului
Criterii de succes Independent Ghidat de Cu mai mult sprijin
învăţător
Respect tematica şi formatul
succint al produsului
Îmbin în pagină ilustraţii,
grafice, fotografii, text etc.
Prezint coerent şi clar ideile ce
vizează securitatea elevilor în
vacanţă.

Fişă de autoevaluare/ evaluare reciprocă nr. 5 pentru Afişul publicitar


Nr. Numele, prenumele Caracteristicile estetice Punct.
elevului /grupul, echipa. Tematica Grafica Cromatica Identitate total
(0-20) (0-10) (0-10) vizuală
(0-10)
1

3
Învăţământul liceal
Cl. Produs recomandat Criterii de succes
X Organizarea şi desfăşurarea 1) Recunosc semnalul de alarmare/evacuare.
protecţiei civile la nivel de 2) Acţionez calm.
instituţie: Evacuarea. 3) Organizez deplasarea pe traseul de evacuare/
căile de evacuare din instituţia de învăţământ
(conform planului de evacuare).
4) Execut acţiuni conform situaţiei.
5) Mă prezint (împreună cu cei de care sunt
responsabil) la locul stabilit.
XI Elaborarea unui panou în 1) Respect tematica şi formatul produsului.
instituţie/ o prezentare în 2) Redactez conţinutul (ştiinţific)
format electronic pentru 3) Utilizez instrumentarul informatic.
elevii din instituţie: 4) Combin armonios elementele designului şi
Securitatea personală esteticii graficii (panou/prezentare electronică).
5) Prezint clar şi concis ideile.

XII Conferinţă de informare 1) Respect tematica şi condiţiile conferinţei.


(video) a elevilor din 2) Propun un conţinut şi format motivant pentru
instituţie, Viaţa are elevi
prioritate 3) Prezint coerent şi clar ideile.

Instrumente de evaluare:

Fişă de autoevaluare nr. 1


Graficul Y se propune ca un instrument de autoevaluare grafic, în care se delimitează 3
cadrane. În cazul dat se recomandă pentru o autoevaluare personală/ de grup/ clasă într-o
activitate/produs complex (Organizarea şi desfăşurarea protecţiei civile la nivel de instituţie:
Evacuarea).

1. Ce ştiu despre … ?

2. Cum acţionez… ?

3. Ce impact au cunoştinţele, acţiunile?


Fişă de autoevaluare/evaluare reciprocă nr. 2
Prezentarea în format electronic Securitatea personală
Numele, prenumele elevului_________________________
Criterii de succes
Tematica, Instrumentarul Designul şi
formatul Conţinutul informatic estetica Prezentarea
(10 p.) (15 p.) (15 p. ) (15 p.) (15 p.)

Adecvarea 1 Calitatea şi 1 Textul este 1 Designul 1 Conceptul 1


la subiect 2 relevanţa 2 lizibil 2 corespunde 2 uşor de 2
3 3 3 3 3
4
informaţiei 4 4
temei 4
înţeles, 4
5 5 5 5 structurat, 5
coerent
Este o 1 Originalitatea 1 Îmbinare 1 Diversificat, 1 Corectitudinea 1
prezentare 2 tratării 2 text – 2 armonios 2 conform 2
3 3 3 3 3
electronică 4 4
imagine – 4 4
normelor în 4
5 5 sunet, efecte 5 5 vioare 5
de animaţie
Referinţe 1 Originalitate 1 Atrage şi 1 Respectarea 1
bibliografice 2 prin 2 menţine 2 volumului/ 2
3 3 3 3
adecvate, 4
utilizarea 4
atenţia 4
timp 4
semnificative 5 materialului 5 5 5
propriu

Tehnica Sandviş (de reflecţiei)


a participării la conferinţa de informare a elevilor din instituţie,
Viaţa are prioritate

+
-
+
Componentele pentru Tehnica Sandviş. Modelul I. Componentele pentru Tehnica Sandviş. Modelul II
Schema conceptuală a evaluării prin descriptori

Criterii
• Exempl.
• Criterii de • cantitativi
succes • calitativi

Produs Descriptori

Produs – rezultatul operaţiunii efectuate de individ şi este compus din două elemente
„dimensiuni”: obiectul (conţinutul) – element asupra căruia se va efectua operaţiunea;
operaţiunea – activitate intelectuală produsă de individ care se aplică obiectului.
[M. Minder, Didactica funcţională. p. 27]
Criterii –
Descriptori – criterii calitativi de evaluare … (Codul educaţiei)

Produsele propuse pentru disciplina Dezvoltare personală pot fi elaborate individual, dar
ar fi bine, şi este recomandat a fi realizate în grup.
Produsele sugerate la disciplina respectivă depăşesc tipologia produselor realizate la alte
discipline prin complexitate, cumulând experienţele elevilor atât de la disciplina Dezvoltare
personală, dar şi cele de la alte discipline (limba şi literatura română, educaţia plastică, educaţia
fizică etc.)

forma de
realizare
(pereche,
grup, al clasei)
achiziţiile
achiziţii
elevilor pe
formate la
parcursul a 5-
alte discipline
6 ore

Produse
complexe

Fig. 1. Produsul complex