Sie sind auf Seite 1von 117

Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto

01-01-20 10º 01’ 36˜ j 10 16º 09’ 46˜ l 12 28º 23’ 06˜ h 8 4º 23’ 02˜ j 10 6º 40’ 12˜ j 10 14º 25’ 36˜ k 11 21º 24’ 42˜ j 10 8º 15’ 31˜ d 4 8º 15’ 31˜ j 10 2º 42’ 35˜ b 2 16º 16’ 16˜ l 12 22º 23’ 55˜ j 10
280.010 a 1 346.146 h 8 238.385 a 1 274.384 a 1 276.670 a 1 314.410 a 1 291.395 d 4 98.242 f 6 278.242 a 1 R 32.693 a 1 346.271 h 8 292.382 d 4
0:0:0 Shravan 2 2 Uttarabhad LK Jyestha BL Uttarashad A L Uttarashad A B Satabisha P B Shravan 2 C Pushya LC Uttarashad A C Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 C

02-01-20 11º 02’ 44˜ j 10 28º 02’ 37˜ l 12 29º 03’ 25˜ h 8 5º 58’ 40˜ j 10 6º 54’ 04˜ j 10 15º 38’ 06˜ k 11 21º 31’ 43˜ j 10 8º 11’ 20˜ d 4 8º 11’ 20˜ j 10 2º 41’ 06˜ b 2 16º 17’ 24˜ l 12 22º 25’ 54˜ j 10
281.029 a 1 358.027 a 1 239.057 a 1 275.961 a 1 276.901 a 1 315.635 a 1 291.512 d 4 98.189 f 6 278.189 a 1 R 32.685 a 1 346.290 h 8 292.415 d 4
0:0:0 Shravan 2 2 Revati BL Jyestha BL Uttarashad AB Uttarashad AB Satabisha P C Shravan 2 C Pushya LC Uttarashad A C Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 C
03-01-20 12º 03’ 56˜ j 10 9º 54’ 00˜ a 1 29º 44’ 48˜ h 8 7º 33’ 38˜ j 10 7º 08’ 52˜ j 10 16º 52’ 36˜ k 11 21º 38’ 44˜ j 10 8º 08’ 10˜ d 4 8º 08’ 10˜ j 10 2º 41’ 37˜ b 2 16º 19’ 36˜ l 12 22º 27’ 53˜ j 10
282.049 a 1 9.900 c 3 239.730 a 1 277.544 a 1 277.131 a 1 316.860 a 1 291.629 d 4 98.136 f 6 278.136 a 1 R 32.677 a 1 346.310 h 8 292.448 d 4
0:0:0 Shravan 2 P Ashwini Q L Jyestha BL Uttarashad A Q Uttarashad A Q Satabisha P C Shravan 2 C Pushya LC Uttarashad A C Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 C

04-01-20 13º 04’ 05˜ j 10 21º 51’ 31˜ a 1 0º 24’ 11˜ i 9 9º 08’ 55˜ j 10 7º 22’ 40˜ j 10 18º 05’ 02˜ k 11 21º 45’ 46˜ j 10 8º 05’ 59˜ d 4 8º 05’ 59˜ j 10 2º 40’ 16˜ b 2 16º 20’ 52˜ l 12 22º 29’ 55˜ j 10
283.068 a 1 21.842 g 7 240.403 a 1 279.132 a 1 277.361 a 1 318.084 a 1 291.746 d 4 98.083 f 6 278.083 a 1 R 32.671 a 1 346.331 h 8 292.482 d 4
0:0:0 Shravan 2 P Bharani CK Mula Q Q Uttarashad A C Uttarashad A Q Satabisha P A Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 C
05-01-20 14º 05’ 13˜ j 10 3º 56’ 55˜ b 2 1º 05’ 37˜ i 9 10º 44’ 34˜ j 10 7º 35’ 28˜ j 10 19º 18’ 25˜ k 11 21º 52’ 50˜ j 10 8º 02’ 48˜ d 4 8º 02’ 48˜ j 10 2º 40’ 54˜ b 2 16º 21’ 07˜ l 12 22º 31’ 54˜ j 10
284.087 b 2 33.932 a 1 241.077 a 1 280.726 a 1 277.591 a 1 319.307 a 1 291.864 d 4 98.030 f 6 278.030 a 1 R 32.665 a 1 346.352 h 8 292.515 d 4
0:0:0 Shravan 2 K Krttika AL Mula Q C Shravan 2 2 Uttarashad A Q Satabisha P F Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 C
06-01-20 15º 06’ 22˜ j 10 16º 15’ 46˜ b 2 1º 45’ 04˜ i 9 12º 20’ 34˜ j 10 7º 49’ 16˜ j 10 20º 32’ 44˜ k 11 21º 59’ 55˜ j 10 7º 59’ 37˜ d 4 7º 59’ 37˜ j 10 2º 40’ 36˜ b 2 16º 22’ 23˜ l 12 22º 33’ 53˜ j 10
285.106 b 2 46.246 b 2 241.751 a 1 282.326 a 1 277.821 a 1 320.529 a 1 291.982 d 4 97.977 f 6 277.977 a 1 R 32.660 a 1 346.373 h 8 292.548 d 4
0:0:0 Shravan 2 K Rohini 2 L Mula Q C Shravan 2 P Uttarashad A C Purvabhadr K K Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 C

07-01-20 16º 08’ 30˜ j 10 28º 51’ 49˜ b 2 2º 26’ 30˜ i 9 13º 56’ 55˜ j 10 8º 03’ 04˜ j 10 21º 45’ 00˜ k 11 22º 06’ 00˜ j 10 7º 56’ 30˜ d 4 7º 56’ 30˜ j 10 2º 39’ 22˜ b 2 16º 24’ 42˜ l 12 22º 35’ 55˜ j 10
286.125 b 2 58.847 f 6 242.425 a 1 283.932 b 2 278.051 a 1 321.750 a 1 292.100 d 4 97.925 f 6 277.925 a 1 R 32.656 a 1 346.395 h 8 292.582 d 4
0:0:0 Shravan 2 L Mrgashira FL Mula Q C Shravan 2 K Uttarashad A C Purvabhadr KK Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 C
08-01-20 17º 09’ 42˜ j 10 11º 47’ 06˜ c 3 3º 06’ 60˜ i 9 15º 33’ 42˜ j 10 8º 17’ 48˜ j 10 22º 58’ 12˜ k 11 22º 13’ 05˜ j 10 7º 52’ 19˜ d 4 7º 52’ 19˜ j 10 2º 39’ 11˜ b 2 16º 25’ 05˜ l 12 22º 37’ 54˜ j 10
287.145 c 3 71.785 a 1 243.100 a 1 285.545 b 2 278.280 a 1 322.970 a 1 292.218 d 4 97.872 f 6 277.872 a 1 R 32.653 a 1 346.418 h 8 292.615 d 4
0:0:0 Shravan 2 L Ardra P L Mula Q A Shravan 2 K Uttarashad A C Purvabhadr K L Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 C

09-01-20 18º 10’ 47˜ j 10 25º 05’ 06˜ c 3 3º 46’ 26˜ i 9 17º 10’ 50˜ j 10 8º 31’ 32˜ j 10 24º 11’ 20˜ k 11 22º 20’ 10˜ j 10 7º 49’ 08˜ d 4 7º 49’ 08˜ j 10 2º 39’ 04˜ b 2 16º 26’ 28˜ l 12 22º 39’ 53˜ j 10
288.163 c 3 85.085 b 2 243.774 b 2 287.164 c 3 278.509 a 1 324.189 b 2 292.336 d 4 97.819 f 6 277.819 a 1 R 32.651 a 1 346.441 h 8 292.648 d 4
0:0:0 Shravan 2 B Punarvasu KB Mula Q 2 Shravan 2 L Uttarashad A C Purvabhadr KB Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A C Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 C
10-01-20 19º 11’ 55˜ j 10 8º 45’ 56˜ d 4 4º 27’ 00˜ i 9 18º 47’ 28˜ j 10 8º 44’ 17˜ j 10 25º 24’ 29˜ k 11 22º 27’ 18˜ j 10 7º 46’ 58˜ d 4 7º 46’ 58˜ j 10 2º 39’ 56˜ b 2 16º 28’ 50˜ l 12 22º 41’ 55˜ j 10
289.182 c 3 98.749 f 6 244.450 b 2 288.791 c 3 278.738 a 1 325.408 b 2 292.455 d 4 97.766 f 6 277.766 a 1 R 32.649 a 1 346.464 h 8 292.682 d 4
0:0:0 Shravan 2 B Pushya LC Mula Q 2 Shravan 2 B Uttarashad A C Purvabhadr KB Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 A
11-01-20 20º 12’ 04˜ j 10 22º 45’ 46˜ d 4 5º 08’ 30˜ i 9 20º 25’ 26˜ j 10 8º 58’ 01˜ j 10 26º 38’ 30˜ k 11 22º 34’ 23˜ j 10 7º 43’ 47˜ d 4 7º 43’ 47˜ j 10 2º 39’ 56˜ b 2 16º 29’ 17˜ l 12 22º 43’ 58˜ j 10
290.201 d 4 112.746 a 1 245.125 b 2 290.424 d 4 278.967 a 1 326.625 b 2 292.573 d 4 97.713 f 6 277.713 a 1 R 32.649 a 1 346.488 h 8 292.716 d 4
0:0:0 Shravan 2 Q Ashlesha B 2 Mula Q F Shravan 2 Q Uttarashad A C Purvabhadr K C Shravan 2 C Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 A

12-01-20 21º 13’ 12˜ j 10 7º 01’ 47˜ e 5 5º 48’ 04˜ i 9 22º 04’ 58˜ j 10 9º 12’ 46˜ j 10 27º 50’ 28˜ k 11 22º 42’ 31˜ j 10 7º 40’ 36˜ d 4 7º 40’ 36˜ j 10 2º 39’ 56˜ b 2 16º 31’ 43˜ l 12 22º 45’ 56˜ j 10
291.220 d 4 127.013 c 3 245.801 b 2 292.066 d 4 279.196 a 1 327.841 c 3 292.692 d 4 97.660 f 6 277.660 a 1 32.649 a 1 346.512 h 8 292.749 d 4
0:0:0 Shravan 2 C Magha Q P Mula Q P Shravan 2 C Uttarashad A C Purvabhadr KC Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 A
13-01-20 22º 14’ 20˜ j 10 21º 28’ 01˜ e 5 6º 29’ 41˜ i 9 23º 43’ 50˜ j 10 9º 25’ 26˜ j 10 29º 03’ 25˜ k 11 22º 49’ 36˜ j 10 7º 36’ 25˜ d 4 7º 36’ 25˜ j 10 2º 39’ 60˜ b 2 16º 32’ 13˜ l 12 22º 47’ 59˜ j 10
292.239 d 4 141.467 g 7 246.478 b 2 293.714 e 5 279.424 a 1 329.057 c 3 292.810 d 4 97.607 f 6 277.607 a 1 32.650 a 1 346.537 h 8 292.783 d 4
0:0:0 Shravan 2 C Purvaphalg CK Mula Q P Dhanistha F F Uttarashad A C Purvabhadr K A Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 A

14-01-20 23º 15’ 25˜ j 10 6º 01’ 32˜ f 6 7º 9’ 18˜ i 9 25º 22’ 12˜ j 10 9º 39’ 07˜ j 10 0º 16’ 16˜ l 12 22º 56’ 44˜ j 10 7º 33’ 14˜ d 4 7º 33’ 14˜ j 10 2º 39’ 07˜ b 2 16º 34’ 43˜ l 12 22º 49’ 58˜ j 10
293.257 d 4 156.009 a 1 247.155 c 3 295.370 e 5 279.652 a 1 330.271 d 4 292.929 d 4 97.554 f 6 277.554 a 1 32.652 a 1 346.562 h 8 292.816 d 4
0:0:0 Shravan 2 A Uttaraphal AB Mula Q P Dhanistha F P Uttarashad A C Purvabhadr K 2 Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 A
15-01-20 24º 17’ 34˜ j 10 20º 32’ 24˜ f 6 7º 50’ 55˜ i 9 27º 02’ 02˜ j 10 9º 53’ 44˜ j 10 1º 29’ 02˜ l 12 23º 03’ 49˜ j 10 7º 30’ 04˜ d 4 7º 30’ 04˜ j 10 2º 39’ 18˜ b 2 16º 35’ 17˜ l 12 22º 51’ 00˜ j 10
294.276 e 5 170.540 d 4 247.832 c 3 297.034 f 6 279.879 a 1 331.484 d 4 293.047 d 4 97.501 f 6 277.501 a 1 32.655 a 1 346.588 h 8 292.850 d 4
0:0:0 Dhanistha F P Hasta 2 C Mula Q K Dhanistha FK Uttarashad A C Purvabhadr K P Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika AK Uttarabhad LK Shravan 2 A
16-01-20 25º 18’ 38˜ j 10 4º 58’ 23˜ g 7 8º 31’ 32˜ i 9 28º 42’ 22˜ j 10 10º 06’ 22˜ j 10 2º 42’ 46˜ l 12 23º 10’ 58˜ j 10 7º 27’ 53˜ d 4 7º 27’ 53˜ j 10 2º 40’ 32˜ b 2 16º 37’ 50˜ l 12 22º 53’ 59˜ j 10
295.294 e 5 184.973 h 8 248.509 c 3 298.706 f 6 280.106 a 1 332.696 d 4 293.166 d 4 97.448 f 6 277.448 a 1 32.659 a 1 346.614 h 8 292.883 d 4
0:0:0 Dhanistha F P Chitra F A Mula Q K Dhanistha FL Shravan 2 2 Purvabhadr K P Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 A
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
17-01-20 26º 19’ 47˜ j 10 19º 15’ 35˜ g 7 9º 11’ 13˜ i 9 0º 23’ 06˜ k 11 10º 20’ 59˜ j 10 3º 54’ 25˜ l 12 23º 17’ 02˜ j 10 7º 24’ 42˜ d 4 7º 24’ 42˜ j 10 2º 40’ 50˜ b 2 16º 38’ 28˜ l 12 22º 55’ 01˜ j 10
296.313 e 5 199.243 a 1 249.187 c 3 300.385 g 7 280.333 a 1 333.907 e 5 293.284 d 4 97.395 f 6 277.395 a 1 32.664 a 1 346.641 h 8 292.917 d 4
0:0:0 Dhanistha FK Swati P F Mula Q K Dhanistha F B Shravan 2 2 Uttarabhad L L Shravan 2 A Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika A K Uttarabhad L K Shravan 2 A

18-01-20 27º 20’ 52˜ j 10 3º 18’ 25˜ h 8 9º 52’ 54˜ i 9 2º 04’ 19˜ k 11 10º 34’ 32˜ j 10 5º 07’ 01˜ l 12 23º 24’ 11˜ j 10 7º 21’ 31˜ d 4 7º 21’ 31˜ j 10 2º 40’ 08˜ b 2 16º 40’ 01˜ l 12 22º 57’ 60˜ j 10
297.331 f 6 213.307 d 4 249.865 c 3 302.072 g 7 280.559 a 1 335.117 e 5 293.403 e 5 97.342 f 6 277.342 a 1 32.669 a 1 346.667 i 9 292.950 d 4
0:0:0 Dhanistha FK Visakha K P Mula Q L Dhanistha F Q Shravan 2 2 Uttarabhad LL Dhanistha FF Pushya L Q Uttarashad A Q Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
19-01-20 28º 21’ 56˜ j 10 17º 09’ 38˜ h 8 10º 33’ 38˜ i 9 3º 46’ 58˜ k 11 10º 47’ 06˜ j 10 6º 20’ 34˜ l 12 23º 31’ 16˜ j 10 7º 17’ 20˜ d 4 7º 17’ 20˜ j 10 2º 41’ 34˜ b 2 16º 42’ 42˜ l 12 22º 59’ 02˜ j 10
298.349 f 6 227.144 i 9 250.544 d 4 303.766 h 8 280.785 a 1 336.326 e 5 293.521 e 5 97.289 f 6 277.289 a 1 32.676 a 1 346.695 i 9 292.984 d 4
0:0:0 Dhanistha FL Jyestha BB Mula Q L Dhanistha F C Shravan 2 2 Uttarabhad L B Dhanistha FF Pushya LB Uttarashad A Q Krttika A K Revati B B Shravan 2 A

20-01-20 29º 22’ 05˜ j 10 0º 45’ 00˜ i 9 11º 13’ 23˜ i 9 5º 28’ 01˜ k 11 11º 01’ 36˜ j 10 7º 32’ 59˜ l 12 23º 38’ 20˜ j 10 7º 14’ 10˜ d 4 7º 14’ 10˜ j 10 2º 41’ 59˜ b 2 16º 43’ 23˜ l 12 23º 01’ 01˜ j 10
299.368 f 6 240.750 a 1 251.223 d 4 305.467 h 8 281.010 a 1 337.533 f 6 293.639 e 5 97.236 f 6 277.236 a 1 32.683 a 1 346.723 i 9 293.017 d 4
0:0:0 Dhanistha FL Mula Q Q Mula Q L Dhanistha F A Shravan 2 2 Uttarabhad L Q Dhanistha FF Pushya LB Uttarashad A Q Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
21-01-20 0º 23’ 10˜ k 11 14º 08’ 52˜ i 9 11º 54’ 07˜ i 9 7º 10’ 26˜ k 11 11º 14’ 06˜ j 10 8º 44’ 20˜ l 12 23º 45’ 25˜ j 10 7º 11’ 59˜ d 4 7º 11’ 59˜ j 10 2º 41’ 28˜ b 2 16º 45’ 04˜ l 12 23º 03’ 04˜ j 10
300.386 g 7 254.131 e 5 251.902 d 4 307.174 i 9 281.235 a 1 338.739 f 6 293.757 e 5 97.183 f 6 277.183 a 1 32.691 a 1 346.751 i 9 293.051 d 4
0:0:0 Dhanistha FB Purvashadh C C Mula Q B Satabisha P P Shravan 2 F Uttarabhad LC Dhanistha FF Pushya LB Uttarashad A Q Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
22-01-20 1º 24’ 14˜ k 11 27º 18’ 38˜ i 9 12º 35’ 55˜ i 9 8º 53’ 13˜ k 11 11º 28’ 36˜ j 10 9º 57’ 42˜ l 12 23º 53’ 30˜ j 10 7º 08’ 48˜ d 4 7º 08’ 48˜ j 10 2º 42’ 04˜ b 2 16º 47’ 44˜ l 12 23º 05’ 02˜ j 10
301.404 g 7 267.294 i 9 252.582 d 4 308.887 i 9 281.460 a 1 339.945 f 6 293.875 e 5 97.130 f 6 277.130 a 1 32.701 a 1 346.779 i 9 293.084 d 4
0:0:0 Dhanistha FB Uttarashad A A Mula Q B Satabisha P K Shravan 2 F Uttarabhad LC Dhanistha FF Pushya LB Uttarashad A Q Krttika A K Revati B B Shravan 2 A

23-01-20 2º 25’ 19˜ k 11 10º 15’ 56˜ j 10 13º 16’ 43˜ i 9 10º 36’ 18˜ k 11 11º 41’ 59˜ j 10 11º 09’ 53˜ l 12 23º 60’ 35˜ j 10 7º 05’ 37˜ d 4 7º 05’ 37˜ j 10 2º 43’ 36˜ b 2 16º 48’ 29˜ l 12 23º 07’ 01˜ j 10
302.422 g 7 280.249 a 1 253.262 d 4 310.605 a 1 281.683 a 1 341.148 g 7 293.993 e 5 97.077 f 6 277.077 a 1 32.710 a 1 346.808 i 9 293.117 d 4
0:0:0 Dhanistha F Q Shravan 2 2 Mula Q B Satabisha P L Shravan 2 F Uttarabhad L 2 Dhanistha FF Pushya LB Uttarashad A Q Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
24-01-20 3º 26’ 24˜ k 11 23º 00’ 11˜ j 10 13º 57’ 31˜ i 9 12º 20’ 37˜ k 11 11º 54’ 25˜ j 10 12º 21’ 04˜ l 12 24º 07’ 40˜ j 10 7º 01’ 26˜ d 4 7º 01’ 26˜ j 10 2º 43’ 16˜ b 2 16º 50’ 17˜ l 12 23º 9’ 00˜ j 10
303.440 h 8 293.003 d 4 253.942 e 5 312.327 a 1 281.907 a 1 342.351 g 7 294.111 e 5 97.024 f 6 277.024 a 1 32.721 a 1 346.838 i 9 293.150 d 4
0:0:0 Dhanistha F C Shravan 2 A Purvashadh C C Satabisha P L Shravan 2 P Uttarabhad LF Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad A Q Krttika A K Revati B B Shravan 2 A
25-01-20 4º 27’ 25˜ k 11 5º 34’ 50˜ k 11 14º 37’ 23˜ i 9 14º 03’ 04˜ k 11 12º 08’ 44˜ j 10 13º 33’ 07˜ l 12 24º 14’ 41˜ j 10 6º 58’ 16˜ d 4 6º 58’ 16˜ j 10 2º 44’ 59˜ b 2 16º 52’ 01˜ l 12 23º 11’ 02˜ j 10
304.457 h 8 305.564 h 8 254.623 e 5 314.051 a 1 282.129 a 1 343.552 h 8 294.228 e 5 96.971 f 6 276.971 a 1 32.733 a 1 346.867 i 9 293.184 d 4
0:0:0 Dhanistha F C Dhanistha F 2 Purvashadh C C Satabisha P B Shravan 2 P Uttarabhad L P Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
26-01-20 5º 29’ 30˜ k 11 17º 56’ 24˜ k 11 15º 18’ 11˜ i 9 15º 47’ 30˜ k 11 12º 21’ 04˜ j 10 14º 45’ 07˜ l 12 24º 21’ 46˜ j 10 6º 55’ 05˜ d 4 6º 55’ 05˜ j 10 2º 45’ 46˜ b 2 16º 54’ 49˜ l 12 23º 13’ 01˜ j 10
305.475 h 8 317.940 a 1 255.303 e 5 315.775 a 1 282.351 a 1 344.752 h 8 294.346 e 5 96.918 f 6 276.918 a 1 32.746 a 1 346.897 i 9 293.217 d 4
0:0:0 Dhanistha F A Satabisha P A Purvashadh C C Satabisha P C Shravan 2 P Uttarabhad L P Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
27-01-20 6º 30’ 31˜ k 11 0º 09’ 46˜ l 12 15º 59’ 06˜ i 9 17º 30’ 53˜ k 11 12º 34’ 23˜ j 10 15º 57’ 60˜ l 12 24º 28’ 47˜ j 10 6º 52’ 54˜ d 4 6º 52’ 54˜ j 10 2º 46’ 32˜ b 2 16º 56’ 41˜ l 12 23º 15’ 00˜ j 10
306.492 h 8 330.146 d 4 255.985 e 5 317.498 a 1 282.573 a 1 345.950 h 8 294.463 e 5 96.865 f 6 276.865 a 1 32.759 a 1 346.928 i 9 293.250 d 4
0:0:0 Dhanistha F 2 Purvabhadr K 2 Purvashadh C A Satabisha P A Shravan 2 P Uttarabhad L K Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad A B Krttika A K Revati B B Shravan 2 A

28-01-20 7º 31’ 32˜ k 11 12º 12’ 11˜ l 12 16º 40’ 58˜ i 9 19º 13’ 01˜ k 11 12º 48’ 38˜ j 10 17º 09’ 49˜ l 12 24º 35’ 44˜ j 10 6º 49’ 47˜ d 4 6º 49’ 47˜ j 10 2º 46’ 23˜ b 2 16º 57’ 29˜ l 12 23º 17’ 55˜ j 10
307.509 i 9 342.203 g 7 256.666 e 5 319.217 a 1 282.794 a 1 347.147 i 9 294.579 e 5 96.813 f 6 276.813 a 1 32.773 a 1 346.958 i 9 293.282 d 4
0:0:0 Satabisha P P Uttarabhad LF Purvashadh C 2 Satabisha P 2 Shravan 2 P Revati BB Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Shravan 2 A
29-01-20 8º 32’ 30˜ k 11 24º 09’ 42˜ l 12 17º 21’ 53˜ i 9 20º 56’ 44˜ k 11 13º 01’ 50˜ j 10 18º 21’ 31˜ l 12 24º 42’ 46˜ j 10 6º 46’ 36˜ d 4 6º 46’ 36˜ j 10 2º 47’ 17˜ b 2 16º 59’ 24˜ l 12 23º 19’ 54˜ j 10
308.525 i 9 354.145 a 1 257.348 f 6 320.929 a 1 283.014 a 1 348.342 i 9 294.696 e 5 96.760 f 6 276.760 a 1 32.788 a 1 346.990 i 9 293.315 d 4
0:0:0 Satabisha P P Revati B P Purvashadh CF Purvabhadr KK Shravan 2 P Revati BB Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad A B Krttika A K Revati B B Shravan 2 A

30-01-20 9º 33’ 31˜ k 11 6º 01’ 54˜ a 1 18º 02’ 48˜ i 9 22º 38’ 48˜ k 11 13º 14’ 59˜ j 10 19º 32’ 06˜ l 12 24º 49’ 43˜ j 10 6º 42’ 25˜ d 4 6º 42’ 25˜ j 10 2º 48’ 14˜ b 2 17º 01’ 16˜ l 12 23º 21’ 49˜ j 10
309.542 i 9 6.015 b 2 258.030 f 6 322.630 a 1 283.233 a 1 349.535 i 9 294.812 e 5 96.707 f 6 276.707 a 1 32.804 a 1 347.021 i 9 293.347 e 5
0:0:0 Satabisha P K Ashwini Q P Purvashadh CF Purvabhadr KL Shravan 2 P Revati BC Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
31-01-20 10º 33’ 25˜ k 11 17º 52’ 12˜ a 1 18º 43’ 43˜ i 9 24º 19’ 01˜ k 11 13º 27’ 04˜ j 10 20º 44’ 37˜ l 12 24º 56’ 41˜ j 10 6º 39’ 14˜ d 4 6º 39’ 14˜ j 10 2º 49’ 16˜ b 2 17º 03’ 11˜ l 12 23º 23’ 48˜ j 10
310.557 a 1 17.870 f 6 258.712 f 6 324.317 b 2 283.451 b 2 350.727 a 1 294.928 e 5 96.654 e 5 276.654 a 1 32.821 a 1 347.053 i 9 293.380 e 5
0:0:0 Satabisha P L Bharani CF Purvashadh C P Purvabhadr KB Shravan 2 P Revati BC Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
01-02-20 11º 34’ 23˜ k 11 29º 47’ 37˜ a 1 19º 24’ 38˜ i 9 25º 59’ 59˜ k 11 13º 40’ 08˜ j 10 21º 55’ 01˜ l 12 25º 03’ 35˜ j 10 6º 36’ 04˜ d 4 6º 36’ 04˜ j 10 2º 50’ 20˜ b 2 17º 05’ 06˜ l 12 23º 25’ 43˜ j 10
311.573 a 1 29.777 i 9 259.394 f 6 325.983 b 2 283.669 b 2 351.917 a 1 295.043 e 5 96.601 e 5 276.601 a 1 32.839 a 1 347.085 i 9 293.412 e 5
0:0:0 Satabisha P L Krttika A P Purvashadh C P Purvabhadr K Q Shravan 2 P Revati B A Dhanistha F P Pushya L B Uttarashad AB Krttika A K Revati B B Dhanistha F F
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
02-02-20 12º 35’ 17˜ k 11 11º 49’ 40˜ b 2 20º 05’ 37˜ i 9 27º 38’ 30˜ k 11 13º 53’ 10˜ j 10 23º 06’ 18˜ l 12 25º 9’ 29˜ j 10 6º 33’ 53˜ d 4 6º 33’ 53˜ j 10 2º 51’ 25˜ b 2 17º 07’ 01˜ l 12 23º 27’ 38˜ j 10
312.588 a 1 41.811 a 1 260.077 g 7 327.625 c 3 283.886 b 2 353.105 a 1 295.158 e 5 96.548 e 5 276.548 a 1 32.857 a 1 347.117 i 9 293.444 e 5
0:0:0 Satabisha P B Rohini 2 F Purvashadh C P Purvabhadr K C Shravan 2 P Revati B 2 Dhanistha F P Pushya L B Uttarashad A B Krttika A K Revati B B Dhanistha F F

03-02-20 13º 36’ 11˜ k 11 24º 03’ 14˜ b 2 20º 46’ 36˜ i 9 29º 14’ 02˜ k 11 14º 06’ 07˜ j 10 24º 18’ 31˜ l 12 25º 16’ 23˜ j 10 6º 30’ 42˜ d 4 6º 30’ 42˜ j 10 2º 53’ 34˜ b 2 17º 9’ 00˜ l 12 23º 29’ 34˜ j 10
313.603 a 1 54.054 e 5 260.760 g 7 329.234 c 3 284.102 b 2 354.292 a 1 295.273 e 5 96.495 e 5 276.495 a 1 32.876 a 1 347.150 i 9 293.476 e 5
0:0:0 Satabisha P B Mrgashira FF Purvashadh CK Purvabhadr K A Shravan 2 K Revati B P Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
04-02-20 14º 37’ 05˜ k 11 6º 35’ 06˜ c 3 21º 27’ 38˜ i 9 0º 48’ 18˜ l 12 14º 19’ 05˜ j 10 25º 29’ 34˜ l 12 25º 23’ 17˜ j 10 6º 27’ 31˜ d 4 6º 27’ 31˜ j 10 2º 54’ 49˜ b 2 17º 11’ 59˜ l 12 23º 30’ 29˜ j 10
314.618 a 1 66.585 h 8 261.444 g 7 330.805 d 4 284.318 b 2 355.476 a 1 295.388 e 5 96.442 e 5 276.442 a 1 32.897 a 1 347.183 i 9 293.508 e 5
0:0:0 Satabisha P Q Mrgashira F 2 Purvashadh CK Purvabhadr KF Shravan 2 K Revati B P Dhanistha F P Pushya L B Uttarashad A B Krttika A K Revati B B Dhanistha F F

05-02-20 15º 38’ 55˜ k 11 19º 29’ 41˜ c 3 22º 08’ 37˜ i 9 2º 20’ 37˜ l 12 14º 32’ 55˜ j 10 26º 40’ 32˜ l 12 25º 30’ 07˜ j 10 6º 23’ 20˜ d 4 6º 23’ 20˜ j 10 2º 55’ 05˜ b 2 17º 13’ 58˜ l 12 23º 32’ 24˜ j 10
315.632 a 1 79.478 a 1 262.127 g 7 332.327 d 4 284.532 b 2 356.659 a 1 295.502 e 5 96.389 e 5 276.389 a 1 32.918 a 1 347.216 i 9 293.540 e 5
0:0:0 Satabisha P C Ardra P F Purvashadh CL Purvabhadr K P Shravan 2 K Revati BK Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
06-02-20 16º 39’ 46˜ k 11 2º 48’ 31˜ d 4 22º 49’ 40˜ i 9 3º 48’ 31˜ l 12 14º 45’ 46˜ j 10 27º 50’ 20˜ l 12 25º 37’ 54˜ j 10 6º 20’ 10˜ d 4 6º 20’ 10˜ j 10 2º 56’ 20˜ b 2 17º 15’ 00˜ l 12 23º 34’ 16˜ j 10
316.646 a 1 92.792 d 4 262.811 g 7 333.792 e 5 284.746 b 2 357.839 a 1 295.615 e 5 96.336 e 5 276.336 a 1 32.939 a 1 347.250 i 9 293.571 e 5
0:0:0 Satabisha P C Punarvasu K P Purvashadh CL Uttarabhad LL Shravan 2 K Revati BK Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
07-02-20 17º 40’ 32˜ k 11 16º 33’ 22˜ d 4 23º 30’ 46˜ i 9 5º 11’ 24˜ l 12 14º 57’ 29˜ j 10 29º 01’ 05˜ l 12 25º 44’ 41˜ j 10 6º 17’ 59˜ d 4 6º 17’ 59˜ j 10 2º 58’ 43˜ b 2 17º 17’ 59˜ l 12 23º 36’ 11˜ j 10
317.659 a 1 106.556 h 8 263.496 h 8 335.190 e 5 284.958 b 2 359.018 a 1 295.728 e 5 96.283 e 5 276.283 a 1 32.962 a 1 347.283 i 9 293.603 e 5
0:0:0 Satabisha P A Pushya LK Purvashadh CL Uttarabhad LL Shravan 2 K Revati BL Dhanistha F P Pushya L B Uttarashad A B Krttika A K Revati B B Dhanistha F F

08-02-20 18º 40’ 19˜ k 11 0º 46’ 43˜ e 5 24º 11’ 48˜ i 9 6º 31’ 32˜ l 12 15º 10’ 12˜ j 10 0º 12’ 38˜ a 1 25º 50’ 28˜ j 10 6º 14’ 48˜ d 4 6º 14’ 48˜ j 10 2º 59’ 06˜ b 2 17º 19’ 05˜ l 12 23º 38’ 02˜ j 10
318.672 a 1 120.762 a 1 264.180 h 8 336.509 e 5 285.170 b 2 0.194 a 1 295.841 e 5 96.230 e 5 276.230 a 1 32.985 a 1 347.318 i 9 293.634 e 5
0:0:0 Satabisha P 2 Magha Q Q Purvashadh CB Uttarabhad LB Shravan 2 K Ashwini Q Q Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AK Revati BB Dhanistha FF
09-02-20 19º 41’ 06˜ k 11 15º 21’ 18˜ e 5 24º 52’ 54˜ i 9 7º 44’ 17˜ l 12 15º 23’ 52˜ j 10 1º 22’ 05˜ a 1 25º 57’ 11˜ j 10 6º 11’ 37˜ d 4 6º 11’ 37˜ j 10 3º 01’ 36˜ b 2 17º 21’ 07˜ l 12 23º 40’ 54˜ j 10
319.685 a 1 135.355 e 5 264.865 h 8 337.738 f 6 285.381 b 2 1.368 a 1 295.953 e 5 96.177 e 5 276.177 a 1 33.010 a 1 347.352 i 9 293.665 e 5
0:0:0 Satabisha P F Purvaphalg C C Purvashadh CB Uttarabhad L Q Shravan 2 K Ashwini Q C Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

10-02-20 20º 42’ 49˜ k 11 0º 14’ 52˜ f 6 25º 33’ 04˜ i 9 8º 52’ 54˜ l 12 15º 35’ 28˜ j 10 2º 32’ 24˜ a 1 26º 04’ 54˜ j 10 6º 07’ 26˜ d 4 6º 07’ 26˜ j 10 3º 02’ 06˜ b 2 17º 23’ 10˜ l 12 23º 42’ 42˜ j 10
320.697 a 1 150.231 a 1 265.551 h 8 338.865 f 6 285.591 b 2 2.540 a 1 296.065 e 5 96.124 e 5 276.124 a 1 33.035 a 1 347.386 i 9 293.695 e 5
0:0:0 Purvabhadr KK Uttaraphal A P Purvashadh CB Uttarabhad LC Shravan 2 K Ashwini Q C Dhanistha F P Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
11-02-20 21º 43’ 32˜ k 11 15º 15’ 49˜ f 6 26º 14’ 10˜ i 9 9º 53’ 34˜ l 12 15º 48’ 00˜ j 10 3º 43’ 36˜ a 1 26º 11’ 34˜ j 10 6º 04’ 16˜ d 4 6º 04’ 16˜ j 10 3º 04’ 36˜ b 2 17º 25’ 16˜ l 12 23º 44’ 34˜ j 10
321.709 a 1 165.247 b 2 266.236 h 8 339.876 f 6 285.800 b 2 3.710 b 2 296.176 e 5 96.071 e 5 276.071 a 1 33.060 a 1 347.421 i 9 293.726 e 5
0:0:0 Purvabhadr KK Hasta 2 K Purvashadh C Q Uttarabhad LC Shravan 2 L Ashwini Q 2 Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
12-02-20 22º 43’ 12˜ k 11 0º 15’ 49˜ g 7 26º 55’ 19˜ i 9 10º 46’ 32˜ l 12 16º 00’ 25˜ j 10 4º 53’ 37˜ a 1 26º 17’ 10˜ j 10 6º 01’ 05˜ d 4 6º 01’ 05˜ j 10 3º 05’ 13˜ b 2 17º 27’ 22˜ l 12 23º 45’ 22˜ j 10
322.720 a 1 180.247 g 7 266.922 i 9 340.759 g 7 286.007 b 2 4.877 b 2 296.286 e 5 96.018 e 5 276.018 a 1 33.087 a 1 347.456 i 9 293.756 e 5
0:0:0 Purvabhadr KL Chitra F B Uttarashad A A Uttarabhad L A Shravan 2 L Ashwini Q F Dhanistha FK Pushya L B Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

13-02-20 23º 44’ 52˜ k 11 15º 05’ 52˜ g 7 27º 36’ 29˜ i 9 11º 30’ 11˜ l 12 16º 13’ 50˜ j 10 6º 03’ 31˜ a 1 26º 24’ 46˜ j 10 5º 58’ 54˜ d 4 5º 58’ 54˜ j 10 3º 07’ 50˜ b 2 17º 29’ 28˜ l 12 23º 47’ 10˜ j 10
323.731 b 2 195.081 a 1 267.608 i 9 341.503 g 7 286.214 b 2 6.042 b 2 296.396 e 5 95.965 e 5 275.965 a 1 33.114 a 1 347.491 i 9 293.786 e 5
0:0:0 Purvabhadr KL Swati P Q Uttarashad A 2 Uttarabhad L 2 Shravan 2 L Ashwini Q P Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
14-02-20 24º 45’ 31˜ k 11 29º 38’ 13˜ g 7 28º 18’ 42˜ i 9 12º 06’ 49˜ l 12 16º 25’ 12˜ j 10 7º 12’ 18˜ a 1 26º 30’ 22˜ j 10 5º 55’ 43˜ d 4 5º 55’ 43˜ j 10 3º 09’ 31˜ b 2 17º 32’ 37˜ l 12 23º 49’ 58˜ j 10
324.742 b 2 209.637 c 3 268.295 i 9 342.097 g 7 286.420 b 2 7.205 c 3 296.506 e 5 95.912 e 5 275.912 a 1 33.142 a 1 347.527 i 9 293.816 e 5
0:0:0 Purvabhadr KB Visakha K 2 Uttarashad A 2 Uttarabhad L 2 Shravan 2 L Ashwini Q P Dhanistha FK Pushya L B Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

15-02-20 25º 45’ 11˜ k 11 13º 51’ 35˜ h 8 28º 59’ 55˜ i 9 12º 32’ 48˜ l 12 16º 38’ 30˜ j 10 8º 22’ 54˜ a 1 26º 37’ 54˜ j 10 5º 52’ 32˜ d 4 5º 52’ 32˜ j 10 3º 10’ 16˜ b 2 17º 34’ 47˜ l 12 23º 51’ 42˜ j 10
325.753 b 2 223.843 h 8 268.982 i 9 342.530 g 7 286.625 b 2 8.365 c 3 296.615 e 5 95.859 e 5 275.859 a 1 33.171 a 1 347.563 i 9 293.845 e 5
0:0:0 Purvabhadr KB Anuradha L P Uttarashad AF Uttarabhad LF Shravan 2 L Ashwini Q K Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
16-02-20 26º 46’ 47˜ k 11 27º 41’ 30˜ h 8 29º 40’ 08˜ i 9 12º 48’ 46˜ l 12 16º 50’ 41˜ j 10 9º 31’ 23˜ a 1 26º 43’ 23˜ j 10 5º 48’ 22˜ d 4 5º 48’ 22˜ j 10 3º 12’ 00˜ b 2 17º 36’ 53˜ l 12 23º 53’ 30˜ j 10
326.763 c 3 237.675 a 1 269.669 i 9 342.796 g 7 286.828 c 3 9.523 c 3 296.723 f 6 95.806 e 5 275.806 a 1 33.200 a 1 347.598 i 9 293.875 e 5
0:0:0 Purvabhadr KC Jyestha BK Uttarashad A P Uttarabhad LF Shravan 2 L Ashwini Q L Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
17-02-20 27º 46’ 23˜ k 11 11º 09’ 46˜ i 9 0º 21’ 25˜ j 10 12º 53’ 20˜ l 12 17º 02’ 48˜ j 10 10º 41’ 41˜ a 1 26º 50’ 52˜ j 10 5º 45’ 11˜ d 4 5º 45’ 11˜ j 10 3º 14’ 52˜ b 2 17º 38’ 02˜ l 12 23º 54’ 14˜ j 10
327.773 c 3 251.146 d 4 270.357 a 1 R 342.889 g 7 287.030 c 3 10.678 d 4 296.831 f 6 95.753 e 5 275.753 a 1 33.231 a 1 347.634 i 9 293.904 e 5
0:0:0 Purvabhadr KC Mula Q L Uttarashad A P Uttarabhad L P Shravan 2 L Ashwini Q L Dhanistha F K Pushya LB Uttarashad AB Krttika A L Revati B B Dhanistha F F
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
18-02-20 28º 47’ 59˜ k 11 24º 17’ 24˜ i 9 1º 03’ 42˜ j 10 12º 49’ 32˜ l 12 17º 14’ 55˜ j 10 11º 50’ 52˜ a 1 26º 56’ 17˜ j 10 5º 42’ 00˜ d 4 5º 42’ 60˜ j 10 3º 16’ 43˜ b 2 17º 40’ 16˜ l 12 23º 56’ 59˜ j 10
328.783 c 3 264.290 h 8 271.045 a 1 R 342.809 g 7 287.232 c 3 11.831 d 4 296.938 f 6 95.700 e 5 275.700 a 1 33.262 a 1 347.671 i 9 293.933 e 5
0:0:0 Purvabhadr K A Purvashadh CB Uttarashad A P Uttarabhad L F Shravan 2 L Ashwini Q B Dhanistha F K Pushya L B Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

19-02-20 29º 48’ 31˜ k 11 7º 9’ 14˜ j 10 1º 44’ 59˜ j 10 12º 33’ 22˜ l 12 17º 26’ 55˜ j 10 12º 59’ 52˜ a 1 27º 03’ 38˜ j 10 5º 39’ 53˜ d 4 5º 39’ 53˜ j 10 3º 18’ 38˜ b 2 17º 42’ 25˜ l 12 23º 58’ 40˜ j 10
329.792 c 3 277.154 a 1 271.733 a 1 R 342.556 g 7 287.432 c 3 12.981 d 4 297.044 f 6 95.648 e 5 275.648 a 1 33.294 a 1 347.707 i 9 293.961 e 5
0:0:0 Purvabhadr K 2 Uttarashad A Q Uttarashad AK Uttarabhad LF Shravan 2 L Ashwini Q B Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
20-02-20 0º 48’ 04˜ l 12 19º 47’ 06˜ j 10 2º 25’ 16˜ j 10 12º 08’ 13˜ l 12 17º 38’ 52˜ j 10 14º 08’ 41˜ a 1 27º 9’ 00˜ j 10 5º 36’ 42˜ d 4 5º 36’ 42˜ j 10 3º 20’ 34˜ b 2 17º 45’ 38˜ l 12 23º 59’ 20˜ j 10
330.801 d 4 289.785 c 3 272.421 a 1 R 342.137 g 7 287.631 c 3 14.128 e 5 297.150 f 6 95.595 e 5 275.595 a 1 33.326 a 1 347.744 i 9 293.989 e 5
0:0:0 Purvabhadr KF Shravan 2 Q Uttarashad A K Uttarabhad L F Shravan 2 L Bharani C C Dhanistha FK Pushya L B Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

21-02-20 1º 49’ 36˜ l 12 2º 14’ 37˜ k 11 3º 07’ 36˜ j 10 11º 34’ 47˜ l 12 17º 50’ 41˜ j 10 15º 16’ 23˜ a 1 27º 15’ 18˜ j 10 5º 33’ 31˜ d 4 5º 33’ 31˜ j 10 3º 22’ 32˜ b 2 17º 47’ 48˜ l 12 24º 01’ 01˜ j 10
331.810 d 4 302.227 g 7 273.110 a 1 R 341.563 g 7 287.828 c 3 15.273 e 5 297.255 f 6 95.542 e 5 275.542 a 1 33.359 a 1 347.780 i 9 294.017 e 5
0:0:0 Purvabhadr K P Dhanistha F Q Uttarashad AL Uttarabhad L 2 Shravan 2 B Bharani C C Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
22-02-20 2º 49’ 05˜ l 12 14º 31’ 50˜ k 11 3º 48’ 56˜ j 10 10º 51’ 49˜ l 12 18º 01’ 26˜ j 10 16º 25’ 50˜ a 1 27º 22’ 32˜ j 10 5º 29’ 20˜ d 4 5º 29’ 20˜ j 10 3º 24’ 35˜ b 2 17º 49’ 01˜ l 12 24º 03’ 42˜ j 10
332.818 d 4 314.514 a 1 273.799 a 1 R 340.847 g 7 288.024 c 3 16.414 e 5 297.359 f 6 95.489 e 5 275.489 a 1 33.393 a 1 347.817 i 9 294.045 e 5
0:0:0 Purvabhadr K P Satabisha P Q Uttarashad AL Uttarabhad L A Shravan 2 B Bharani C 2 Dhanistha FK Pushya LB Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
23-02-20 3º 50’ 34˜ l 12 26º 40’ 26˜ k 11 4º 29’ 17˜ j 10 10º 01’ 32˜ l 12 18º 13’ 08˜ j 10 17º 33’ 11˜ a 1 27º 28’ 43˜ j 10 5º 26’ 10˜ d 4 5º 26’ 10˜ j 10 3º 26’ 41˜ b 2 17º 51’ 14˜ l 12 24º 04’ 19˜ j 10
333.826 e 5 326.674 c 3 274.488 a 1 R 340.009 g 7 288.219 c 3 17.553 f 6 297.462 f 6 95.436 e 5 275.436 a 1 33.428 a 1 347.854 i 9 294.072 e 5
0:0:0 Uttarabhad LL Purvabhadr KC Uttarashad A L Uttarabhad L C Shravan 2 B Bharani C F Dhanistha F K Pushya L L Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F F

24-02-20 4º 50’ 59˜ l 12 8º 44’ 34˜ l 12 5º 11’ 41˜ j 10 9º 04’ 16˜ l 12 18º 25’ 47˜ j 10 18º 41’ 20˜ a 1 27º 34’ 54˜ j 10 5º 23’ 59˜ d 4 5º 23’ 59˜ j 10 3º 28’ 47˜ b 2 17º 53’ 28˜ l 12 24º 06’ 00˜ j 10
334.833 e 5 338.726 f 6 275.178 a 1 R 339.071 f 6 288.413 c 3 18.689 f 6 297.565 f 6 95.383 e 5 275.383 a 1 33.463 a 1 347.891 i 9 294.100 e 5
0:0:0 Uttarabhad LL Uttarabhad LC Uttarashad AB Uttarabhad LC Shravan 2 B Bharani C P Dhanistha FK Pushya LL Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha FF
25-02-20 5º 50’ 24˜ l 12 20º 41’ 28˜ l 12 5º 52’ 01˜ j 10 8º 03’ 29˜ l 12 18º 36’ 18˜ j 10 19º 49’ 16˜ a 1 27º 40’ 01˜ j 10 5º 20’ 48˜ d 4 5º 20’ 48˜ j 10 3º 30’ 56˜ b 2 17º 56’ 44˜ l 12 24º 08’ 34˜ j 10
335.840 e 5 350.691 a 1 275.867 a 1 R 338.058 f 6 288.605 c 3 19.821 f 6 297.667 f 6 95.330 e 5 275.330 a 1 33.499 a 1 347.929 i 9 294.126 e 5
0:0:0 Uttarabhad LB Revati BC Uttarashad A B Uttarabhad L Q Shravan 2 B Bharani C P Dhanistha F K Pushya L L Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

26-02-20 6º 51’ 46˜ l 12 2º 35’ 17˜ a 1 6º 33’ 25˜ j 10 6º 60’ 46˜ l 12 18º 48’ 46˜ j 10 20º 57’ 04˜ a 1 27º 46’ 05˜ j 10 5º 17’ 37˜ d 4 5º 17’ 37˜ j 10 3º 32’ 10˜ b 2 17º 58’ 58˜ l 12 24º 9’ 11˜ j 10
336.846 f 6 2.588 a 1 276.557 a 1 R 336.996 f 6 288.796 c 3 20.951 g 7 297.768 f 6 95.277 e 5 275.277 a 1 33.536 a 1 347.966 i 9 294.153 e 5
0:0:0 Uttarabhad LB Ashwini Q C Uttarashad AB Uttarabhad LB Shravan 2 B Bharani CK Dhanistha FK Pushya LL Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
27-02-20 7º 51’ 07˜ l 12 14º 27’ 46˜ a 1 7º 15’ 49˜ j 10 5º 55’ 50˜ l 12 18º 59’ 06˜ j 10 22º 05’ 37˜ a 1 27º 52’ 05˜ j 10 5º 13’ 26˜ d 4 5º 13’ 26˜ j 10 3º 34’ 23˜ b 2 18º 00’ 11˜ l 12 24º 11’ 44˜ j 10
337.852 f 6 14.446 e 5 277.247 a 1 R 335.914 e 5 288.985 c 3 22.077 g 7 297.868 f 6 95.224 e 5 275.224 a 1 33.573 a 1 348.003 i 9 294.179 e 5
0:0:0 Uttarabhad L Q Bharani C C Uttarashad A Q Uttarabhad LB Shravan 2 B Bharani CL Dhanistha FK Pushya LL Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
28-02-20 8º 51’ 25˜ l 12 26º 18’ 00˜ a 1 7º 56’ 13˜ j 10 4º 50’ 13˜ l 12 19º 10’ 23˜ j 10 23º 12’ 56˜ a 1 27º 58’ 05˜ j 10 5º 10’ 16˜ d 4 5º 10’ 16˜ j 10 3º 37’ 40˜ b 2 18º 02’ 28˜ l 12 24º 12’ 18˜ j 10
338.857 f 6 26.300 h 8 277.937 a 1 R 334.837 e 5 289.173 c 3 23.199 g 7 297.968 f 6 95.171 e 5 275.171 a 1 33.611 a 1 348.041 i 9 294.205 e 5
0:0:0 Uttarabhad L C Bharani C Q Uttarashad A C Uttarabhad L L Shravan 2 B Bharani C L Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A B Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

29-02-20 9º 52’ 43˜ l 12 8º 12’ 56˜ b 2 8º 38’ 41˜ j 10 3º 47’ 28˜ l 12 19º 22’ 36˜ j 10 24º 19’ 05˜ a 1 28º 04’ 58˜ j 10 5º 07’ 05˜ d 4 5º 07’ 05˜ j 10 3º 39’ 56˜ b 2 18º 05’ 44˜ l 12 24º 14’ 48˜ j 10
339.862 f 6 38.199 a 1 278.628 a 1 R 333.791 e 5 289.360 c 3 24.318 h 8 298.066 f 6 95.118 e 5 275.118 a 1 33.649 a 1 348.079 i 9 294.230 e 5
0:0:0 Uttarabhad LC Krttika A C Uttarashad A C Uttarabhad LL Shravan 2 B Bharani CB Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AB Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
01-03-20 10º 52’ 58˜ l 12 20º 12’ 14˜ b 2 9º 19’ 05˜ j 10 2º 48’ 53˜ l 12 19º 33’ 42˜ j 10 25º 26’ 02˜ a 1 28º 10’ 50˜ j 10 5º 04’ 54˜ d 4 5º 04’ 54˜ j 10 3º 41’ 20˜ b 2 18º 07’ 58˜ l 12 24º 15’ 18˜ j 10
340.866 g 7 50.204 d 4 279.318 a 1 R 332.798 d 4 289.545 c 3 25.434 h 8 298.164 f 6 95.065 e 5 275.065 a 1 33.689 a 1 348.116 i 9 294.255 e 5
0:0:0 Uttarabhad L A Rohini 2 Q Uttarashad A C Purvabhadr K P Shravan 2 B Bharani C B Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

02-03-20 11º 52’ 12˜ l 12 2º 23’ 17˜ c 3 10º 01’ 32˜ j 10 1º 53’ 34˜ l 12 19º 44’ 41˜ j 10 26º 33’ 46˜ a 1 28º 16’ 40˜ j 10 5º 01’ 43˜ d 4 5º 01’ 43˜ j 10 3º 44’ 44˜ b 2 18º 9’ 14˜ l 12 24º 17’ 48˜ j 10
341.870 g 7 62.388 g 7 280.009 a 1 R 331.876 d 4 289.728 c 3 26.546 h 8 298.261 f 6 95.012 e 5 275.012 a 1 33.729 a 1 348.154 i 9 294.280 e 5
0:0:0 Uttarabhad L 2 Mrgashira F Q Shravan 2 2 Purvabhadr K P Shravan 2 Q Bharani C Q Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
03-03-20 12º 52’ 23˜ l 12 14º 50’ 48˜ c 3 10º 42’ 60˜ j 10 1º 02’ 28˜ l 12 19º 55’ 36˜ j 10 27º 39’ 14˜ a 1 28º 21’ 25˜ j 10 4º 58’ 32˜ d 4 4º 58’ 32˜ j 10 3º 46’ 08˜ b 2 18º 12’ 31˜ l 12 24º 18’ 14˜ j 10
342.873 g 7 74.830 a 1 280.700 a 1 R 331.041 d 4 289.910 c 3 27.654 i 9 298.357 f 6 94.959 e 5 274.959 a 1 33.769 a 1 348.192 i 9 294.304 e 5
0:0:0 Uttarabhad LF Ardra P Q Shravan 2 2 Purvabhadr KF Shravan 2 Q Krttika A 2 Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
04-03-20 13º 53’ 30˜ l 12 27º 37’ 43˜ c 3 11º 23’ 28˜ j 10 0º 18’ 18˜ l 12 20º 05’ 28˜ j 10 28º 45’ 29˜ a 1 28º 27’ 07˜ j 10 4º 54’ 22˜ d 4 4º 54’ 22˜ j 10 3º 49’ 36˜ b 2 18º 14’ 48˜ l 12 24º 20’ 44˜ j 10
343.875 h 8 87.612 c 3 281.391 a 1 R 330.305 d 4 290.091 d 4 28.758 i 9 298.452 f 6 94.906 e 5 274.906 a 1 33.810 a 1 348.230 i 9 294.329 e 5
0:0:0 Uttarabhad L P Punarvasu K C Shravan 2 F Purvabhadr K 2 Shravan 2 Q Krttika A F Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad AL Krttika A L Revati B B Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
05-03-20 14º 53’ 37˜ l 12 10º 49’ 40˜ d 4 12º 05’ 59˜ j 10 29º 41’ 30˜ k 11 20º 16’ 12˜ j 10 29º 51’ 29˜ a 1 28º 33’ 46˜ j 10 4º 51’ 11˜ d 4 4º 51’ 11˜ j 10 3º 51’ 07˜ b 2 18º 16’ 05˜ l 12 24º 21’ 07˜ j 10
344.877 h 8 100.811 g 7 282.083 a 1 R 329.675 c 3 290.270 d 4 29.858 i 9 298.546 f 6 94.853 e 5 274.853 a 1 33.852 a 1 348.268 i 9 294.352 e 5
0:0:0 Uttarabhad L P Pushya L A Shravan 2 P Purvabhadr K 2 Shravan 2 Q Krttika A P Dhanistha F L Pushya LL Uttarashad AL Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

06-03-20 15º 53’ 44˜ l 12 24º 29’ 59˜ d 4 12º 46’ 26˜ j 10 29º 9’ 25˜ k 11 20º 27’ 49˜ j 10 0º 57’ 11˜ b 2 28º 38’ 20˜ j 10 4º 48’ 60˜ d 4 4º 48’ 00˜ j 10 3º 54’ 38˜ b 2 18º 18’ 22˜ l 12 24º 23’ 34˜ j 10
345.879 h 8 114.483 a 1 282.774 a 1 R 329.157 c 3 290.447 d 4 30.953 a 1 298.639 f 6 94.800 e 5 274.800 a 1 33.894 a 1 348.306 i 9 294.376 e 5
0:0:0 Uttarabhad LK Ashlesha B P Shravan 2 P Purvabhadr K A Shravan 2 C Krttika A P Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
07-03-20 16º 53’ 44˜ l 12 8º 39’ 14˜ e 5 13º 28’ 58˜ j 10 28º 45’ 07˜ k 11 20º 37’ 19˜ j 10 2º 03’ 42˜ b 2 28º 44’ 55˜ j 10 4º 45’ 49˜ d 4 4º 45’ 49˜ j 10 3º 56’ 13˜ b 2 18º 21’ 38˜ l 12 24º 24’ 56˜ j 10
346.879 i 9 128.654 c 3 283.466 b 2 R 328.752 c 3 290.622 d 4 32.045 a 1 298.732 f 6 94.747 e 5 274.747 a 1 33.937 a 1 348.344 i 9 294.399 e 5
0:0:0 Revati BB Magha Q K Shravan 2 P Purvabhadr K C Shravan 2 C Krttika A K Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

08-03-20 17º 53’ 48˜ l 12 23º 18’ 46˜ e 5 14º 9’ 29˜ j 10 28º 28’ 40˜ k 11 20º 48’ 46˜ j 10 3º 08’ 55˜ b 2 28º 49’ 23˜ j 10 4º 42’ 38˜ d 4 4º 42’ 38˜ j 10 3º 59’ 48˜ b 2 18º 23’ 55˜ l 12 24º 25’ 16˜ j 10
347.880 i 9 143.296 g 7 284.158 b 2 R 328.461 c 3 290.796 d 4 33.132 a 1 298.823 f 6 94.694 e 5 274.694 a 1 33.980 a 1 348.382 i 9 294.421 e 5
0:0:0 Revati BB Purvaphalg CL Shravan 2 K Purvabhadr KC Shravan 2 C Krttika AL Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
09-03-20 18º 53’ 44˜ l 12 8º 19’ 26˜ f 6 14º 51’ 00˜ j 10 28º 17’ 55˜ k 11 20º 58’ 05˜ j 10 4º 13’ 50˜ b 2 28º 55’ 47˜ j 10 4º 38’ 28˜ d 4 4º 38’ 28˜ j 10 4º 01’ 26˜ b 2 18º 25’ 12˜ l 12 24º 27’ 35˜ j 10
348.879 i 9 158.324 a 1 284.850 b 2 R 328.282 c 3 290.968 d 4 34.214 a 1 298.913 f 6 94.641 e 5 274.641 a 1 34.024 a 1 348.420 i 9 294.443 e 5
0:0:0 Revati B Q Uttaraphal A C Shravan 2 K Purvabhadr KC Shravan 2 C Krttika AL Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
10-03-20 19º 53’ 41˜ l 12 23º 35’ 28˜ f 6 15º 33’ 35˜ j 10 28º 13’ 47˜ k 11 21º 08’ 20˜ j 10 5º 18’ 31˜ b 2 29º 00’ 07˜ j 10 4º 35’ 17˜ d 4 4º 35’ 17˜ j 10 4º 04’ 08˜ b 2 18º 27’ 29˜ l 12 24º 28’ 54˜ j 10
349.878 i 9 173.591 e 5 285.543 b 2 R 328.213 c 3 291.139 d 4 35.292 a 1 299.002 f 6 94.588 e 5 274.588 a 1 34.069 a 1 348.458 i 9 294.465 e 5
0:0:0 Revati B C Chitra F F Shravan 2 K Purvabhadr K C Shravan 2 C Krttika A B Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

11-03-20 20º 53’ 37˜ l 12 8º 55’ 43˜ g 7 16º 14’ 10˜ j 10 28º 15’ 53˜ k 11 21º 18’ 25˜ j 10 6º 22’ 50˜ b 2 29º 05’ 24˜ j 10 4º 32’ 06˜ d 4 4º 32’ 06˜ j 10 4º 07’ 50˜ b 2 18º 30’ 42˜ l 12 24º 29’ 13˜ j 10
350.877 a 1 188.912 i 9 286.236 b 2 328.248 c 3 291.307 d 4 36.364 a 1 299.090 f 6 94.535 e 5 274.535 a 1 34.114 a 1 348.495 i 9 294.487 e 5
0:0:0 Revati BC Swati P K Shravan 2 L Purvabhadr KC Shravan 2 C Krttika AB Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati BB Dhanistha F P
12-03-20 21º 53’ 30˜ l 12 24º 06’ 42˜ g 7 16º 56’ 44˜ j 10 28º 23’ 02˜ k 11 21º 28’ 26˜ j 10 7º 26’ 55˜ b 2 29º 11’ 37˜ j 10 4º 29’ 59˜ d 4 4º 29’ 59˜ j 10 4º 10’ 32˜ b 2 18º 32’ 59˜ l 12 24º 30’ 29˜ j 10
351.875 a 1 204.095 b 2 286.929 c 3 328.384 c 3 291.474 d 4 37.432 a 1 299.177 f 6 94.483 e 5 274.483 a 1 34.159 a 1 348.533 i 9 294.508 e 5
0:0:0 Revati B A Visakha KB Shravan 2 L Purvabhadr KC Shravan 2 C Krttika A Q Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B B Dhanistha F P

13-03-20 22º 52’ 19˜ l 12 8º 59’ 30˜ h 8 17º 37’ 19˜ j 10 28º 37’ 54˜ k 11 21º 38’ 20˜ j 10 8º 30’ 42˜ b 2 29º 16’ 47˜ j 10 4º 26’ 48˜ d 4 4º 26’ 48˜ j 10 4º 12’ 18˜ b 2 18º 34’ 16˜ l 12 24º 32’ 41˜ j 10
352.872 a 1 218.975 f 6 287.622 c 3 328.615 c 3 291.639 d 4 38.495 a 1 299.263 f 6 94.430 e 5 274.430 a 1 34.205 a 1 348.571 i 9 294.528 e 5
0:0:0 Revati B 2 Anuradha LC Shravan 2 L Purvabhadr KC Shravan 2 C Krttika A C Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
14-03-20 23º 52’ 08˜ l 12 23º 27’ 35˜ h 8 18º 19’ 54˜ j 10 28º 56’ 10˜ k 11 21º 48’ 11˜ j 10 9º 33’ 11˜ b 2 29º 21’ 53˜ j 10 4º 23’ 37˜ d 4 4º 23’ 37˜ j 10 4º 15’ 07˜ b 2 18º 37’ 32˜ l 12 24º 33’ 56˜ j 10
353.869 a 1 233.443 a 1 288.315 c 3 328.936 c 3 291.803 d 4 39.553 a 1 299.348 f 6 94.377 e 5 274.377 a 1 34.252 a 1 348.609 i 9 294.549 e 5
0:0:0 Revati BF Jyestha BF Shravan 2 B Purvabhadr K A Shravan 2 C Krttika A C Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
15-03-20 24º 52’ 58˜ l 12 7º 27’ 46˜ i 9 19º 01’ 32˜ j 10 29º 21’ 31˜ k 11 21º 58’ 50˜ j 10 10º 36’ 18˜ b 2 29º 26’ 55˜ j 10 4º 19’ 26˜ d 4 4º 19’ 26˜ j 10 4º 18’ 56˜ b 2 18º 39’ 49˜ l 12 24º 34’ 05˜ j 10
354.866 a 1 247.446 c 3 289.009 c 3 329.342 c 3 291.964 d 4 40.605 a 1 299.432 f 6 94.324 e 5 274.324 a 1 34.299 a 1 348.647 i 9 294.568 e 5
0:0:0 Revati B P Mula Q P Shravan 2 B Purvabhadr K A Shravan 2 C Rohini 2 2 Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

16-03-20 25º 52’ 43˜ l 12 20º 59’ 17˜ i 9 19º 42’ 11˜ j 10 29º 50’ 41˜ k 11 22º 07’ 26˜ j 10 11º 39’ 07˜ b 2 29º 31’ 54˜ j 10 4º 16’ 16˜ d 4 4º 16’ 16˜ j 10 4º 21’ 46˜ b 2 18º 41’ 06˜ l 12 24º 35’ 17˜ j 10
355.862 a 1 260.988 g 7 289.703 c 3 329.828 c 3 292.124 d 4 41.652 a 1 299.515 f 6 94.271 e 5 274.271 a 1 34.346 a 1 348.685 i 9 294.588 e 5
0:0:0 Revati B P Purvashadh CK Shravan 2 Q Purvabhadr K 2 Shravan 2 C Rohini 2 F Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
17-03-20 26º 51’ 29˜ l 12 4º 07’ 40˜ j 10 20º 24’ 49˜ j 10 0º 23’ 20˜ l 12 22º 17’ 52˜ j 10 12º 42’ 38˜ b 2 29º 36’ 49˜ j 10 4º 13’ 05˜ d 4 4º 13’ 05˜ j 10 4º 24’ 38˜ b 2 18º 43’ 23˜ l 12 24º 36’ 25˜ j 10
356.858 a 1 274.111 a 1 290.397 d 4 330.389 d 4 292.281 d 4 42.694 a 1 299.597 f 6 94.218 e 5 274.218 a 1 34.394 a 1 348.723 i 9 294.607 e 5
0:0:0 Revati BK Uttarashad A L Shravan 2 Q Purvabhadr K 2 Shravan 2 C Rohini 2 P Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

18-03-20 27º 51’ 11˜ l 12 16º 53’ 37˜ j 10 21º 05’ 28˜ j 10 1º 01’ 12˜ l 12 22º 26’ 13˜ j 10 13º 44’ 44˜ b 2 29º 41’ 37˜ j 10 4º 10’ 54˜ d 4 4º 10’ 54˜ j 10 4º 27’ 31˜ b 2 18º 46’ 36˜ l 12 24º 38’ 34˜ j 10
357.853 a 1 286.877 c 3 291.091 d 4 331.020 d 4 292.437 d 4 43.729 b 2 299.677 f 6 94.165 e 5 274.165 a 1 34.442 a 1 348.760 i 9 294.626 e 5
0:0:0 Revati BK Shravan 2 L Shravan 2 C Purvabhadr KF Shravan 2 C Rohini 2 P Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
19-03-20 28º 51’ 53˜ l 12 29º 21’ 22˜ j 10 21º 47’ 10˜ j 10 1º 43’ 01˜ l 12 22º 35’ 28˜ j 10 14º 46’ 32˜ b 2 29º 45’ 22˜ j 10 4º 07’ 43˜ d 4 4º 07’ 43˜ j 10 4º 29’ 28˜ b 2 18º 48’ 53˜ l 12 24º 39’ 38˜ j 10
358.848 a 1 299.356 f 6 291.786 d 4 331.717 d 4 292.591 d 4 44.759 b 2 299.756 f 6 94.112 e 5 274.112 a 1 34.491 a 1 348.798 i 9 294.644 e 5
0:0:0 Revati BL Dhanistha FL Shravan 2 C Purvabhadr K P Shravan 2 C Rohini 2 K Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
20-03-20 29º 51’ 31˜ l 12 11º 37’ 05˜ k 11 22º 29’ 48˜ j 10 2º 29’ 34˜ l 12 22º 45’ 35˜ j 10 15º 47’ 59˜ b 2 29º 50’ 06˜ j 10 4º 04’ 32˜ d 4 4º 04’ 32˜ j 10 4º 32’ 28˜ b 2 18º 50’ 06˜ l 12 24º 40’ 40˜ j 10
359.842 a 1 311.618 a 1 292.480 d 4 332.476 d 4 292.743 d 4 45.783 b 2 299.835 f 6 94.059 e 5 274.059 a 1 34.541 a 1 348.835 i 9 294.661 e 5
0:0:0 Revati BL Satabisha P L Shravan 2 C Purvabhadr K P Shravan 2 A Rohini 2 L Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad AL Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
21-03-20 0º 50’ 10˜ a 1 23º 43’ 19˜ k 11 23º 11’ 30˜ j 10 3º 18’ 35˜ l 12 22º 54’ 31˜ j 10 16º 48’ 00˜ b 2 29º 55’ 40˜ j 10 4º 00’ 22˜ d 4 4º 00’ 22˜ j 10 4º 35’ 24˜ b 2 18º 52’ 23˜ l 12 24º 41’ 44˜ j 10
0.836 a 1 323.722 b 2 293.175 d 4 333.293 d 4 292.892 d 4 46.800 c 3 299.911 f 6 94.006 e 5 274.006 a 1 34.590 a 1 348.873 i 9 294.679 e 5
0:0:0 Ashwini Q C Purvabhadr K L Shravan 2 A Purvabhadr K P Shravan 2 A Rohini 2 L Dhanistha F L Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

22-03-20 1º 50’ 44˜ a 1 5º 43’ 05˜ l 12 23º 52’ 12˜ j 10 4º 10’ 50˜ l 12 23º 02’ 24˜ j 10 17º 49’ 40˜ b 2 29º 59’ 13˜ j 10 3º 57’ 11˜ d 4 3º 57’ 11˜ j 10 4º 38’ 28˜ b 2 18º 55’ 36˜ l 12 24º 42’ 46˜ j 10
1.829 a 1 335.718 e 5 293.870 e 5 334.164 e 5 293.040 d 4 47.811 c 3 299.987 f 6 93.953 e 5 273.953 a 1 34.641 a 1 348.910 i 9 294.696 e 5
0:0:0 Ashwini Q C Uttarabhad LB Dhanistha FF Uttarabhad LL Shravan 2 A Rohini 2 B Dhanistha FL Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
23-03-20 2º 49’ 16˜ a 1 17º 39’ 38˜ l 12 24º 34’ 50˜ j 10 5º 05’ 13˜ l 12 23º 11’ 10˜ j 10 18º 49’ 58˜ b 2 0º 04’ 43˜ k 11 3º 54’ 00˜ d 4 3º 54’ 00˜ j 10 4º 41’ 28˜ b 2 18º 57’ 49˜ l 12 24º 43’ 43˜ j 10
2.821 a 1 347.644 i 9 294.564 e 5 335.087 e 5 293.186 d 4 48.816 c 3 300.062 g 7 93.900 e 5 273.900 a 1 34.691 a 1 348.947 i 9 294.712 e 5
0:0:0 Ashwini Q C Revati BB Dhanistha F P Uttarabhad L L Shravan 2 A Rohini 2 B Dhanistha FB Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

24-03-20 3º 49’ 50˜ a 1 29º 32’ 44˜ l 12 25º 16’ 32˜ j 10 6º 03’ 25˜ l 12 23º 20’ 44˜ j 10 19º 49’ 47˜ b 2 0º 08’ 06˜ k 11 3º 51’ 49˜ d 4 3º 51’ 49˜ j 10 4º 45’ 31˜ b 2 18º 59’ 02˜ l 12 24º 44’ 41˜ j 10
3.814 b 2 359.529 a 1 295.259 e 5 336.057 e 5 293.329 d 4 49.813 c 3 300.135 g 7 93.847 e 5 273.847 a 1 34.742 a 1 348.984 i 9 294.728 e 5
0:0:0 Ashwini Q 2 Revati BL Dhanistha F P Uttarabhad LB Shravan 2 A Rohini 2 Q Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
25-03-20 4º 48’ 18˜ a 1 11º 24’ 46˜ a 1 25º 57’ 14˜ j 10 7º 04’ 26˜ l 12 23º 28’ 12˜ j 10 20º 48’ 11˜ b 2 0º 12’ 25˜ k 11 3º 48’ 38˜ d 4 3º 48’ 38˜ j 10 4º 48’ 35˜ b 2 19º 01’ 16˜ l 12 24º 45’ 35˜ j 10
4.805 b 2 11.396 d 4 295.954 e 5 337.074 f 6 293.470 e 5 50.803 d 4 300.207 g 7 93.794 e 5 273.794 a 1 34.793 a 1 349.021 i 9 294.743 e 5
0:0:0 Ashwini Q F Ashwini Q L Dhanistha F P Uttarabhad LB Dhanistha FF Rohini 2 C Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
26-03-20 5º 48’ 46˜ a 1 23º 16’ 58˜ a 1 26º 39’ 56˜ j 10 8º 08’ 59˜ l 12 23º 37’ 32˜ j 10 21º 47’ 10˜ b 2 0º 17’ 41˜ k 11 3º 44’ 28˜ d 4 3º 44’ 28˜ j 10 4º 51’ 42˜ b 2 19º 03’ 29˜ l 12 24º 45’ 29˜ j 10
5.796 b 2 23.266 g 7 296.649 e 5 338.133 f 6 293.609 e 5 51.786 d 4 300.278 g 7 93.741 e 5 273.741 a 1 34.845 a 1 349.058 i 9 294.758 e 5
0:0:0 Ashwini Q P Bharani C L Dhanistha F K Uttarabhad L C Dhanistha F F Rohini 2 C Dhanistha FB Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

27-03-20 6º 47’ 10˜ a 1 5º 10’ 50˜ b 2 27º 21’ 38˜ j 10 9º 14’ 59˜ l 12 23º 45’ 46˜ j 10 22º 46’ 43˜ b 2 0º 21’ 49˜ k 11 3º 41’ 17˜ d 4 3º 41’ 17˜ j 10 4º 54’ 49˜ b 2 19º 06’ 38˜ l 12 24º 46’ 23˜ j 10
6.786 c 3 35.164 a 1 297.344 f 6 339.233 f 6 293.746 e 5 52.762 d 4 300.347 g 7 93.688 e 5 273.688 a 1 34.897 a 1 349.094 i 9 294.773 e 5
0:0:0 Ashwini Q P Krttika AB Dhanistha FK Uttarabhad LC Dhanistha FF Rohini 2 A Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
28-03-20 7º 47’ 34˜ a 1 17º 07’ 19˜ b 2 28º 02’ 20˜ j 10 10º 22’ 19˜ l 12 23º 53’ 52˜ j 10 23º 44’ 44˜ b 2 0º 25’ 54˜ k 11 3º 38’ 06˜ d 4 3º 38’ 06˜ j 10 4º 57’ 00˜ b 2 19º 08’ 52˜ l 12 24º 47’ 13˜ j 10
7.776 c 3 47.122 c 3 298.039 f 6 340.372 g 7 293.881 e 5 53.729 e 5 300.415 g 7 93.635 e 5 273.635 a 1 34.950 a 1 349.131 i 9 294.787 e 5
0:0:0 Ashwini Q K Rohini 2 L Dhanistha F L Uttarabhad L A Dhanistha F F Mrgashira F F Dhanistha FB Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

29-03-20 8º 46’ 54˜ a 1 29º 11’ 55˜ b 2 28º 44’ 02˜ j 10 11º 33’ 53˜ l 12 24º 01’ 47˜ j 10 24º 41’ 20˜ b 2 0º 29’ 55˜ k 11 3º 35’ 55˜ d 4 3º 35’ 55˜ j 10 5º 00’ 07˜ b 2 19º 10’ 01˜ l 12 24º 48’ 04˜ j 10
8.765 c 3 59.182 f 6 298.734 f 6 341.548 g 7 294.013 e 5 54.689 e 5 300.482 g 7 93.582 e 5 273.582 a 1 35.002 a 1 349.167 i 9 294.801 e 5
0:0:0 Ashwini Q K Mrgashira FL Dhanistha FL Uttarabhad L 2 Dhanistha FF Mrgashira F P Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
30-03-20 9º 45’ 14˜ a 1 11º 24’ 49˜ c 3 29º 26’ 44˜ j 10 12º 46’ 36˜ l 12 24º 09’ 35˜ j 10 25º 38’ 24˜ b 2 0º 33’ 49˜ k 11 3º 32’ 44˜ d 4 3º 32’ 44˜ j 10 5º 03’ 18˜ b 2 19º 12’ 11˜ l 12 24º 49’ 50˜ j 10
9.754 c 3 71.397 a 1 299.429 f 6 342.760 g 7 294.143 e 5 55.640 e 5 300.547 g 7 93.529 e 5 273.529 a 1 35.055 a 1 349.203 i 9 294.814 e 5
0:0:0 Ashwini Q L Ardra P L Dhanistha FL Uttarabhad LF Dhanistha F P Mrgashira F P Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AL Revati B Q Dhanistha F P
31-03-20 10º 45’ 31˜ a 1 23º 50’ 59˜ c 3 0º 07’ 26˜ k 11 14º 00’ 22˜ l 12 24º 16’ 16˜ j 10 26º 35’ 55˜ b 2 0º 37’ 40˜ k 11 3º 29’ 34˜ d 4 3º 29’ 34˜ j 10 5º 07’ 32˜ b 2 19º 14’ 20˜ l 12 24º 50’ 37˜ j 10
10.742 d 4 83.833 b 2 300.124 g 7 344.006 h 8 294.271 e 5 56.582 e 5 300.611 g 7 93.476 e 5 273.476 a 1 35.109 a 1 349.239 i 9 294.827 e 5
0:0:0 Ashwini Q L Punarvasu K L Dhanistha F B Uttarabhad L P Dhanistha F P Mrgashira F K Dhanistha FB Pushya L L Uttarashad A L Krttika A L Revati B Q Dhanistha F P

01-04-20 11º 44’ 44˜ a 1 6º 34’ 47˜ d 4 0º 49’ 08˜ k 11 15º 17’ 02˜ l 12 24º 24’ 49˜ j 10 27º 31’ 54˜ b 2 0º 40’ 26˜ k 11 3º 25’ 23˜ d 4 3º 25’ 23˜ j 10 5º 10’ 47˜ b 2 19º 17’ 30˜ l 12 24º 50’ 20˜ j 10
11.729 d 4 96.563 e 5 300.819 g 7 345.284 h 8 294.397 e 5 57.515 f 6 300.674 g 7 93.423 e 5 273.423 a 1 35.163 a 1 349.275 i 9 294.839 e 5
0:0:0 Ashwini Q B Pushya LB Dhanistha FB Uttarabhad LK Dhanistha F P Mrgashira FK Dhanistha FB Pushya LL Uttarashad AL Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
02-04-20 12º 43’ 58˜ a 1 19º 39’ 29˜ d 4 1º 31’ 50˜ k 11 16º 36’ 38˜ l 12 24º 31’ 12˜ j 10 28º 26’ 20˜ b 2 0º 44’ 10˜ k 11 3º 22’ 16˜ d 4 3º 22’ 16˜ j 10 5º 13’ 01˜ b 2 19º 19’ 40˜ l 12 24º 51’ 04˜ j 10
12.716 d 4 109.658 i 9 301.514 g 7 346.594 h 8 294.520 e 5 58.439 f 6 300.736 g 7 93.371 e 5 273.371 a 1 35.217 a 1 349.311 i 9 294.851 e 5
0:0:0 Ashwini Q B Ashlesha BC Dhanistha F B Uttarabhad L K Dhanistha F P Mrgashira F L Dhanistha FB Pushya L L Uttarashad A L Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

03-04-20 13º 42’ 07˜ a 1 3º 11’ 06˜ e 5 2º 13’ 32˜ k 11 17º 56’ 06˜ l 12 24º 38’ 28˜ j 10 29º 21’ 11˜ b 2 0º 48’ 46˜ k 11 3º 19’ 05˜ d 4 3º 19’ 05˜ j 10 5º 16’ 16˜ b 2 19º 21’ 46˜ l 12 24º 52’ 43˜ j 10
13.702 e 5 123.185 a 1 302.209 g 7 347.935 i 9 294.641 e 5 59.353 f 6 300.796 g 7 93.318 d 4 273.318 a 1 35.271 a 1 349.346 i 9 294.862 e 5
0:0:0 Bharani C C Magha Q A Dhanistha F Q Revati BB Dhanistha F P Mrgashira FL Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
04-04-20 14º 41’ 13˜ a 1 17º 11’ 02˜ e 5 2º 54’ 14˜ k 11 19º 18’ 22˜ l 12 24º 46’ 32˜ j 10 0º 15’ 22˜ c 3 0º 51’ 14˜ k 11 3º 16’ 54˜ d 4 3º 16’ 54˜ j 10 5º 20’ 30˜ b 2 19º 23’ 52˜ l 12 24º 52’ 23˜ j 10
14.687 e 5 137.184 f 6 302.904 g 7 349.306 i 9 294.759 e 5 60.256 g 7 300.854 g 7 93.265 d 4 273.265 a 1 35.325 a 1 349.381 i 9 294.873 e 5
0:0:0 Bharani C C Purvaphalg C 2 Dhanistha F C Revati B Q Dhanistha F P Mrgashira FB Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
05-04-20 15º 40’ 19˜ a 1 1º 39’ 25˜ f 6 3º 36’ 56˜ k 11 20º 42’ 18˜ l 12 24º 53’ 30˜ j 10 1º 09’ 60˜ c 3 0º 55’ 40˜ k 11 3º 13’ 43˜ d 4 3º 13’ 43˜ j 10 5º 23’ 48˜ b 2 19º 25’ 58˜ l 12 24º 53’ 59˜ j 10
15.672 e 5 151.657 a 1 303.599 h 8 350.705 a 1 294.875 e 5 61.150 g 7 300.911 g 7 93.212 d 4 273.212 a 1 35.380 a 1 349.416 i 9 294.883 e 5
0:0:0 Bharani C A Uttaraphal AK Dhanistha F C Revati B C Dhanistha F P Mrgashira FB Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika A B Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
06-04-20 16º 39’ 22˜ a 1 16º 33’ 04˜ f 6 4º 18’ 38˜ k 11 22º 08’ 59˜ l 12 24º 59’ 17˜ j 10 2º 02’ 55˜ c 3 0º 58’ 01˜ k 11 3º 10’ 32˜ d 4 3º 10’ 32˜ j 10 5º 26’ 06˜ b 2 19º 27’ 04˜ l 12 24º 54’ 35˜ j 10
16.656 e 5 166.551 b 2 304.294 h 8 352.133 a 1 294.988 e 5 62.032 g 7 300.967 g 7 93.159 d 4 273.159 a 1 35.435 a 1 349.451 i 9 294.893 e 5
0:0:0 Bharani C 2 Hasta 2 L Dhanistha F C Revati B A Dhanistha F P Mrgashira F Q Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A L Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

07-04-20 17º 38’ 20˜ a 1 1º 45’ 00˜ g 7 4º 59’ 20˜ k 11 23º 35’ 20˜ l 12 25º 06’ 56˜ j 10 2º 54’ 11˜ c 3 1º 01’ 19˜ k 11 3º 06’ 22˜ d 4 3º 06’ 22˜ j 10 5º 29’ 24˜ b 2 19º 29’ 06˜ l 12 24º 54’ 11˜ j 10
17.639 f 6 181.750 g 7 304.989 h 8 353.589 a 1 295.099 e 5 62.903 g 7 301.022 g 7 93.106 d 4 273.106 a 1 35.490 a 1 349.485 i 9 294.903 e 5
0:0:0 Bharani CF Chitra FB Dhanistha F A Revati BF Dhanistha F P Mrgashira F C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
08-04-20 18º 37’ 19˜ a 1 17º 05’ 13˜ g 7 5º 41’ 06˜ k 11 25º 04’ 23˜ l 12 25º 12’ 25˜ j 10 3º 46’ 47˜ c 3 1º 04’ 26˜ k 11 3º 03’ 11˜ d 4 3º 03’ 11˜ j 10 5º 33’ 46˜ b 2 19º 31’ 12˜ l 12 24º 55’ 43˜ j 10
18.622 f 6 197.087 a 1 305.685 h 8 355.073 a 1 295.207 e 5 63.763 h 8 301.074 g 7 93.053 d 4 273.053 a 1 35.546 a 1 349.520 i 9 294.912 e 5
0:0:0 Bharani C P Swati P C Dhanistha F 2 Revati B P Dhanistha F P Mrgashira F C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

09-04-20 19º 36’ 14˜ a 1 2º 22’ 05˜ h 8 6º 23’ 48˜ k 11 26º 35’ 59˜ l 12 25º 19’ 47˜ j 10 4º 37’ 36˜ c 3 1º 08’ 34˜ k 11 3º 00’ 00˜ d 4 3º 00’ 00˜ j 10 5º 36’ 07˜ b 2 19º 33’ 14˜ l 12 24º 55’ 12˜ j 10
19.604 f 6 212.368 d 4 306.380 h 8 356.583 a 1 295.313 e 5 64.610 h 8 301.126 g 7 93.000 d 4 273.000 a 1 35.602 a 1 349.554 i 9 294.920 e 5
0:0:0 Bharani C P Visakha K P Dhanistha F 2 Revati BK Dhanistha F P Mrgashira F C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AL Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
10-04-20 20º 35’ 10˜ a 1 17º 25’ 32˜ h 8 7º 05’ 30˜ k 11 28º 07’ 16˜ l 12 25º 25’ 01˜ j 10 5º 27’ 42˜ c 3 1º 11’ 34˜ k 11 2º 57’ 49˜ d 4 2º 57’ 49˜ j 10 5º 39’ 25˜ b 2 19º 35’ 13˜ l 12 24º 56’ 41˜ j 10
20.586 g 7 227.409 i 9 307.075 i 9 358.121 a 1 295.417 e 5 65.445 h 8 301.176 g 7 92.947 d 4 272.947 a 1 35.657 a 1 349.587 i 9 294.928 e 5
0:0:0 Bharani CK Jyestha BB Satabisha P P Revati BL Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
11-04-20 21º 34’ 01˜ a 1 2º 04’ 01˜ i 9 7º 46’ 12˜ k 11 29º 41’ 06˜ l 12 25º 31’ 01˜ j 10 6º 16’ 01˜ c 3 1º 14’ 30˜ k 11 2º 54’ 38˜ d 4 2º 54’ 38˜ j 10 5º 43’ 50˜ b 2 19º 37’ 16˜ l 12 24º 56’ 06˜ j 10
21.567 g 7 242.067 a 1 307.770 i 9 359.685 a 1 295.517 e 5 66.267 h 8 301.225 g 7 92.894 d 4 272.894 a 1 35.714 a 1 349.621 i 9 294.935 e 5
0:0:0 Bharani CK Mula Q C Satabisha P P Revati B L Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

12-04-20 22º 33’ 53˜ a 1 16º 16’ 32˜ i 9 8º 28’ 54˜ k 11 1º 17’ 30˜ a 1 25º 37’ 58˜ j 10 7º 05’ 34˜ c 3 1º 16’ 19˜ k 11 2º 50’ 28˜ d 4 2º 50’ 28˜ j 10 5º 46’ 12˜ b 2 19º 39’ 14˜ l 12 24º 57’ 31˜ j 10
22.548 g 7 256.259 e 5 308.465 i 9 1.275 a 1 295.616 e 5 67.076 i 9 301.272 g 7 92.841 d 4 272.841 a 1 35.770 a 1 349.654 i 9 294.942 e 5
0:0:0 Bharani CL Purvashadh C 2 Satabisha P P Ashwini Q C Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
13-04-20 23º 32’ 41˜ a 1 29º 58’ 32˜ i 9 9º 10’ 36˜ k 11 2º 54’ 31˜ a 1 25º 43’ 40˜ j 10 7º 52’ 12˜ c 3 1º 19’ 01˜ k 11 2º 47’ 17˜ d 4 2º 47’ 17˜ j 10 5º 50’ 34˜ b 2 19º 41’ 13˜ l 12 24º 57’ 56˜ j 10
23.528 h 8 269.959 i 9 309.160 i 9 2.892 a 1 295.711 e 5 67.870 i 9 301.317 g 7 92.788 d 4 272.788 a 1 35.826 a 1 349.687 i 9 294.949 e 5
0:0:0 Bharani C L Uttarashad A P Satabisha P K Ashwini Q C Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

14-04-20 24º 30’ 29˜ a 1 13º 12’ 31˜ j 10 9º 51’ 18˜ k 11 4º 32’ 06˜ a 1 25º 48’ 14˜ j 10 8º 39’ 04˜ c 3 1º 22’ 40˜ k 11 2º 44’ 06˜ d 4 2º 44’ 06˜ j 10 5º 53’ 59˜ b 2 19º 43’ 12˜ l 12 24º 57’ 18˜ j 10
24.508 h 8 283.192 a 1 309.855 i 9 4.535 b 2 295.804 e 5 68.651 i 9 301.361 g 7 92.735 d 4 272.735 a 1 35.883 a 1 349.720 i 9 294.955 e 5
0:0:0 Bharani CB Shravan 2 P Satabisha P K Ashwini Q 2 Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
15-04-20 25º 29’ 13˜ a 1 26º 01’ 47˜ j 10 10º 33’ 00˜ k 11 6º 12’ 18˜ a 1 25º 54’ 38˜ j 10 9º 25’ 01˜ c 3 1º 24’ 14˜ k 11 2º 41’ 55˜ d 4 2º 41’ 55˜ j 10 5º 56’ 24˜ b 2 19º 45’ 07˜ l 12 24º 58’ 40˜ j 10
25.487 h 8 296.013 e 5 310.550 a 1 6.205 b 2 295.894 e 5 69.417 i 9 301.404 g 7 92.682 d 4 272.682 a 1 35.940 a 1 349.752 i 9 294.961 e 5
0:0:0 Bharani CB Dhanistha F P Satabisha P L Ashwini Q P Dhanistha F P Ardra P K Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
16-04-20 26º 28’ 58˜ a 1 8º 30’ 46˜ k 11 11º 15’ 42˜ k 11 7º 54’ 04˜ a 1 25º 59’ 55˜ j 10 10º 10’ 01˜ c 3 1º 27’ 42˜ k 11 2º 38’ 44˜ d 4 2º 38’ 44˜ j 10 5º 60’ 49˜ b 2 19º 47’ 02˜ l 12 24º 58’ 58˜ j 10
26.466 h 8 308.496 i 9 311.245 a 1 7.901 c 3 295.982 e 5 70.167 a 1 301.445 g 7 92.629 d 4 272.629 a 1 35.997 a 1 349.784 i 9 294.966 e 5
0:0:0 Bharani C Q Satabisha P P Satabisha P L Ashwini Q K Dhanistha F P Ardra P K Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

17-04-20 27º 27’ 42˜ a 1 20º 43’ 12˜ k 11 11º 56’ 20˜ k 11 9º 37’ 26˜ a 1 26º 04’ 58˜ j 10 10º 54’ 07˜ c 3 1º 29’ 06˜ k 11 2º 35’ 34˜ d 4 2º 35’ 34˜ j 10 6º 03’ 14˜ b 2 19º 49’ 58˜ l 12 24º 58’ 12˜ j 10
27.445 i 9 320.720 a 1 311.939 a 1 9.624 c 3 296.066 e 5 70.902 a 1 301.485 g 7 92.576 d 4 272.576 a 1 36.054 a 1 349.816 i 9 294.970 e 5
0:0:0 Krttika A 2 Purvabhadr KK Satabisha P L Ashwini Q L Dhanistha F P Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
18-04-20 28º 25’ 19˜ a 1 2º 46’ 36˜ l 12 12º 38’ 02˜ k 11 11º 22’ 23˜ a 1 26º 09’ 53˜ j 10 11º 37’ 12˜ c 3 1º 31’ 23˜ k 11 2º 31’ 23˜ d 4 2º 31’ 23˜ j 10 6º 07’ 40˜ b 2 19º 51’ 49˜ l 12 24º 58’ 26˜ j 10
28.422 i 9 332.760 d 4 312.634 a 1 11.373 d 4 296.148 e 5 71.620 a 1 301.523 g 7 92.523 d 4 272.523 a 1 36.111 a 1 349.847 i 9 294.974 e 5
0:0:0 Krttika A 2 Purvabhadr K P Satabisha P B Ashwini Q L Dhanistha F K Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

19-04-20 29º 24’ 00˜ a 1 14º 41’ 02˜ l 12 13º 20’ 41˜ k 11 13º 09’ 56˜ a 1 26º 14’ 37˜ j 10 12º 19’ 12˜ c 3 1º 34’ 32˜ k 11 2º 28’ 12˜ d 4 2º 28’ 12˜ j 10 6º 10’ 05˜ b 2 19º 53’ 44˜ l 12 24º 59’ 41˜ j 10
29.400 i 9 344.684 h 8 313.328 a 1 13.149 d 4 296.227 e 5 72.320 a 1 301.559 g 7 92.470 d 4 272.470 a 1 36.168 a 1 349.879 i 9 294.978 e 5
0:0:0 Krttika A P Uttarabhad L P Satabisha P B Ashwini Q B Dhanistha FK Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
20-04-20 0º 23’ 37˜ b 2 26º 33’ 56˜ l 12 14º 01’ 19˜ k 11 14º 57’ 07˜ a 1 26º 18’ 14˜ j 10 13º 00’ 11˜ c 3 1º 36’ 38˜ k 11 2º 25’ 01˜ d 4 2º 25’ 01˜ j 10 6º 14’ 30˜ b 2 19º 55’ 32˜ l 12 24º 59’ 52˜ j 10
30.377 a 1 356.549 a 1 314.022 a 1 14.952 e 5 296.304 e 5 73.003 a 1 301.594 g 7 92.417 d 4 272.417 a 1 36.225 a 1 349.909 i 9 294.981 e 5
0:0:0 Krttika A P Revati BK Satabisha P B Bharani C C Dhanistha FK Ardra P B Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
21-04-20 1º 21’ 11˜ b 2 8º 24’ 04˜ a 1 14º 43’ 54˜ k 11 16º 47’ 55˜ a 1 26º 23’ 37˜ j 10 13º 40’ 05˜ c 3 1º 38’ 37˜ k 11 2º 22’ 50˜ d 4 2º 22’ 50˜ j 10 6º 17’ 55˜ b 2 19º 56’ 24˜ l 12 24º 59’ 59˜ j 10
31.353 a 1 8.401 c 3 314.715 a 1 16.782 f 6 296.377 e 5 73.668 a 1 301.627 g 7 92.364 d 4 272.364 a 1 36.282 a 1 349.940 i 9 294.983 e 5
0:0:0 Krttika AK Ashwini Q K Satabisha P Q Bharani C 2 Dhanistha F K Ardra P B Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika A B Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
22-04-20 2º 20’ 44˜ b 2 20º 17’ 30˜ a 1 15º 25’ 32˜ k 11 18º 38’ 20˜ a 1 26º 27’ 53˜ j 10 14º 19’ 47˜ c 3 1º 40’ 32˜ k 11 2º 19’ 40˜ d 4 2º 19’ 40˜ j 10 6º 20’ 24˜ b 2 19º 58’ 12˜ l 12 24º 59’ 06˜ j 10
32.329 a 1 20.275 g 7 315.409 a 1 18.639 f 6 296.448 e 5 74.313 a 1 301.659 g 7 92.311 d 4 272.311 a 1 36.340 a 1 349.970 i 9 294.985 e 5
0:0:0 Krttika A K Bharani C K Satabisha P C Bharani C P Dhanistha F K Ardra P B Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

23-04-20 3º 18’ 14˜ b 2 2º 12’ 56˜ b 2 16º 06’ 07˜ k 11 20º 31’ 26˜ a 1 26º 31’ 54˜ j 10 14º 56’ 17˜ c 3 1º 41’ 20˜ k 11 2º 15’ 29˜ d 4 2º 15’ 29˜ j 10 6º 24’ 49˜ b 2 20º 00’ 00˜ l 12 24º 59’ 13˜ j 10
33.304 a 1 32.199 a 1 316.102 a 1 20.524 g 7 296.515 e 5 74.938 a 1 301.689 g 7 92.258 d 4 272.258 a 1 36.397 a 1 350.000 a 1 294.987 e 5
0:0:0 Krttika AL Krttika AK Satabisha P C Bharani CK Dhanistha FK Ardra P Q Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
24-04-20 4º 17’ 44˜ b 2 14º 12’ 46˜ b 2 16º 48’ 42˜ k 11 22º 26’ 06˜ a 1 26º 35’ 48˜ j 10 15º 33’ 35˜ c 3 1º 43’ 05˜ k 11 2º 12’ 22˜ d 4 2º 12’ 22˜ j 10 6º 27’ 18˜ b 2 20º 02’ 44˜ l 12 24º 59’ 17˜ j 10
34.279 a 1 44.196 b 2 316.795 a 1 22.435 g 7 296.580 e 5 75.543 a 1 301.718 g 7 92.206 d 4 272.206 a 1 36.455 a 1 350.029 a 1 294.988 e 5
0:0:0 Krttika A L Rohini 2 K Satabisha P C Bharani C L Dhanistha F K Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

25-04-20 5º 15’ 11˜ b 2 26º 17’ 28˜ b 2 17º 29’ 13˜ k 11 24º 22’ 26˜ a 1 26º 39’ 31˜ j 10 16º 08’ 34˜ c 3 1º 45’ 42˜ k 11 2º 9’ 11˜ d 4 2º 9’ 11˜ j 10 6º 31’ 43˜ b 2 20º 03’ 29˜ l 12 24º 59’ 20˜ j 10
35.253 a 1 56.291 e 5 317.487 a 1 24.374 h 8 296.642 e 5 76.126 a 1 301.745 g 7 92.153 d 4 272.153 a 1 36.512 a 1 350.058 a 1 294.989 e 5
0:0:0 Krttika AB Mrgashira FK Satabisha P A Bharani CB Dhanistha FK Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
26-04-20 6º 14’ 37˜ b 2 8º 30’ 29˜ c 3 18º 11’ 44˜ k 11 26º 20’ 24˜ a 1 26º 42’ 04˜ j 10 16º 41’ 10˜ c 3 1º 46’ 12˜ k 11 2º 06’ 00˜ d 4 2º 06’ 00˜ j 10 6º 34’ 12˜ b 2 20º 05’ 13˜ l 12 24º 59’ 20˜ j 10
36.227 a 1 68.508 i 9 318.179 a 1 26.340 h 8 296.701 f 6 76.686 a 1 301.770 g 7 92.100 d 4 272.100 a 1 36.570 a 1 350.087 a 1 R 294.989 e 5
0:0:0 Krttika AB Ardra P P Satabisha P 2 Bharani C Q Dhanistha FK Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
27-04-20 7º 12’ 04˜ b 2 20º 53’ 55˜ c 3 18º 52’ 16˜ k 11 28º 20’ 52˜ a 1 26º 45’ 25˜ j 10 17º 13’ 23˜ c 3 1º 48’ 38˜ k 11 2º 03’ 49˜ d 4 2º 03’ 49˜ j 10 6º 38’ 37˜ b 2 20º 07’ 54˜ l 12 24º 59’ 20˜ j 10
37.201 a 1 80.882 a 1 318.871 a 1 28.331 i 9 296.757 f 6 77.223 a 1 301.794 g 7 92.047 d 4 272.047 a 1 36.627 a 1 350.115 a 1 R 294.989 e 5
0:0:0 Krttika A Q Punarvasu K K Satabisha P 2 Krttika A 2 Dhanistha F K Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

28-04-20 8º 10’ 23˜ b 2 3º 27’ 22˜ d 4 19º 34’ 43˜ k 11 0º 21’ 56˜ b 2 26º 49’ 36˜ j 10 17º 44’ 10˜ c 3 1º 49’ 58˜ k 11 1º 60’ 38˜ d 4 1º 60’ 38˜ j 10 6º 41’ 06˜ b 2 20º 09’ 35˜ l 12 24º 59’ 17˜ j 10
38.173 a 1 93.456 e 5 319.562 a 1 30.349 a 1 296.810 f 6 77.736 a 1 301.816 g 7 91.994 d 4 271.994 a 1 36.685 a 1 350.143 a 1 R 294.988 e 5
0:0:0 Krttika A C Pushya LL Satabisha P F Krttika A P Dhanistha FK Ardra P A Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
29-04-20 9º 09’ 42˜ b 2 16º 17’ 37˜ d 4 20º 15’ 11˜ k 11 2º 24’ 31˜ b 2 26º 52’ 32˜ j 10 18º 13’ 26˜ c 3 1º 50’ 13˜ k 11 1º 56’ 28˜ d 4 1º 56’ 28˜ j 10 6º 45’ 35˜ b 2 20º 10’ 16˜ l 12 24º 59’ 10˜ j 10
39.145 a 1 106.277 h 8 320.253 a 1 32.392 a 1 296.859 f 6 78.224 a 1 301.837 g 7 91.941 d 4 271.941 a 1 36.743 a 1 350.171 a 1 R 294.986 e 5
0:0:0 Krttika A C Pushya LK Purvabhadr KK Krttika A K Dhanistha F K Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

30-04-20 10º 07’ 01˜ b 2 29º 24’ 53˜ d 4 20º 57’ 38˜ k 11 4º 27’ 29˜ b 2 26º 54’ 22˜ j 10 18º 41’ 06˜ c 3 1º 51’ 22˜ k 11 1º 53’ 17˜ d 4 1º 53’ 17˜ j 10 6º 48’ 00˜ b 2 20º 12’ 53˜ l 12 24º 59’ 06˜ j 10
40.117 a 1 119.398 a 1 320.944 a 1 34.458 a 1 296.906 f 6 78.685 a 1 301.856 g 7 91.888 d 4 271.888 a 1 36.800 a 1 350.198 a 1 R 294.985 e 5
0:0:0 Rohini 2 2 Ashlesha BL Purvabhadr KK Krttika AL Dhanistha FK Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
01-05-20 11º 05’ 17˜ b 2 12º 52’ 12˜ e 5 21º 38’ 02˜ k 11 6º 33’ 49˜ b 2 26º 57’ 60˜ j 10 19º 07’ 08˜ c 3 1º 52’ 23˜ k 11 1º 50’ 06˜ d 4 1º 50’ 06˜ j 10 6º 51’ 29˜ b 2 20º 14’ 30˜ l 12 24º 59’ 55˜ j 10
41.088 a 1 132.870 d 4 321.634 a 1 36.547 a 1 296.950 f 6 79.119 a 1 301.873 g 7 91.835 d 4 271.835 a 1 36.858 a 1 350.225 a 1 R 294.982 e 5
0:0:0 Rohini 2 2 Magha Q B Purvabhadr KK Krttika AB Dhanistha FK Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
02-05-20 12º 03’ 29˜ b 2 26º 44’ 34˜ e 5 22º 19’ 26˜ k 11 8º 39’ 22˜ b 2 26º 59’ 28˜ j 10 19º 32’ 30˜ c 3 1º 53’ 17˜ k 11 1º 47’ 55˜ d 4 1º 47’ 55˜ j 10 6º 55’ 54˜ b 2 20º 15’ 04˜ l 12 24º 59’ 48˜ j 10
42.058 a 1 146.726 i 9 322.324 a 1 38.656 a 1 296.991 f 6 79.525 a 1 301.888 g 7 91.782 d 4 271.782 a 1 36.915 a 1 350.251 a 1 R 294.980 e 5
0:0:0 Rohini 2 P Uttaraphal A A Purvabhadr K L Krttika A C Dhanistha F K Ardra P F Dhanistha FB Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

03-05-20 13º 02’ 41˜ b 2 10º 59’ 37˜ f 6 23º 01’ 47˜ k 11 10º 47’ 59˜ b 2 27º 02’ 44˜ j 10 19º 54’ 07˜ c 3 1º 54’ 11˜ k 11 1º 44’ 44˜ d 4 1º 44’ 44˜ j 10 6º 58’ 19˜ b 2 20º 17’ 37˜ l 12 24º 59’ 34˜ j 10
43.028 a 1 160.977 a 1 323.013 a 1 40.783 a 1 297.029 f 6 79.902 a 1 301.903 g 7 91.729 d 4 271.729 a 1 36.972 a 1 350.277 a 1 R 294.976 e 5
0:0:0 Rohini 2 P Hasta 2 2 Purvabhadr KL Rohini 2 2 Dhanistha FK Ardra P F Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
04-05-20 13º 60’ 49˜ b 2 25º 36’ 31˜ f 6 23º 42’ 04˜ k 11 12º 56’ 34˜ b 2 27º 04’ 47˜ j 10 20º 15’ 53˜ c 3 1º 55’ 54˜ k 11 1º 41’ 34˜ d 4 1º 41’ 34˜ j 10 7º 02’ 48˜ b 2 20º 18’ 11˜ l 12 24º 58’ 23˜ j 10
43.997 b 2 175.592 e 5 323.701 b 2 42.926 a 1 297.063 f 6 80.248 a 1 301.915 g 7 91.676 d 4 271.676 a 1 37.030 a 1 350.303 a 1 R 294.973 e 5
0:0:0 Rohini 2 K Chitra F P Purvabhadr K L Rohini 2 P Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

05-05-20 14º 58’ 58˜ b 2 10º 30’ 38˜ g 7 24º 23’ 24˜ k 11 15º 05’ 52˜ b 2 27º 06’ 42˜ j 10 20º 34’ 47˜ c 3 1º 56’ 34˜ k 11 1º 37’ 23˜ d 4 1º 37’ 23˜ j 10 7º 05’ 13˜ b 2 20º 20’ 41˜ l 12 24º 58’ 05˜ j 10
44.966 b 2 190.494 a 1 324.390 b 2 45.081 b 2 297.095 f 6 80.563 a 1 301.926 g 7 91.623 d 4 271.623 a 1 37.087 a 1 350.328 a 1 R 294.968 e 5
0:0:0 Rohini 2 K Swati P L Purvabhadr KB Rohini 2 K Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
06-05-20 15º 56’ 02˜ b 2 25º 33’ 29˜ g 7 25º 05’ 37˜ k 11 17º 15’ 46˜ b 2 27º 07’ 23˜ j 10 20º 51’ 46˜ c 3 1º 56’ 06˜ k 11 1º 34’ 12˜ d 4 1º 34’ 12˜ j 10 7º 09’ 38˜ b 2 20º 21’ 11˜ l 12 24º 58’ 50˜ j 10
45.934 b 2 205.558 b 2 325.077 b 2 47.246 c 3 297.123 f 6 80.846 a 1 301.935 g 7 91.570 d 4 271.570 a 1 37.144 a 1 350.353 a 1 R 294.964 e 5
0:0:0 Rohini 2 L Visakha KB Purvabhadr KB Rohini 2 L Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
07-05-20 16º 54’ 07˜ b 2 10º 38’ 55˜ h 8 25º 46’ 54˜ k 11 19º 25’ 54˜ b 2 27º 09’ 56˜ j 10 21º 06’ 42˜ c 3 1º 57’ 31˜ k 11 1º 31’ 01˜ d 4 1º 31’ 01˜ j 10 7º 12’ 04˜ b 2 20º 23’ 37˜ l 12 24º 58’ 32˜ j 10
46.902 c 3 220.632 g 7 325.765 b 2 49.415 c 3 297.149 f 6 81.095 a 1 301.942 g 7 91.517 d 4 271.517 a 1 37.201 a 1 350.377 a 1 R 294.959 e 5
0:0:0 Rohini 2 L Anuradha L A Purvabhadr K B Rohini 2 B Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
08-05-20 17º 52’ 08˜ b 2 25º 33’ 11˜ h 8 26º 27’ 07˜ k 11 21º 35’ 06˜ b 2 27º 10’ 16˜ j 10 21º 19’ 36˜ c 3 1º 57’ 53˜ k 11 1º 28’ 50˜ d 4 1º 28’ 50˜ j 10 7º 15’ 29˜ b 2 20º 24’ 04˜ l 12 24º 57’ 11˜ j 10
47.869 c 3 235.553 a 1 326.452 b 2 51.585 d 4 297.171 f 6 81.310 a 1 301.948 g 7 91.464 d 4 271.464 a 1 37.258 a 1 350.401 a 1 R 294.953 e 5
0:0:0 Rohini 2 B Jyestha B P Purvabhadr K Q Rohini 2 C Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

09-05-20 18º 50’ 10˜ b 2 10º 11’ 48˜ i 9 27º 08’ 17˜ k 11 23º 45’ 07˜ b 2 27º 11’ 24˜ j 10 21º 29’ 20˜ c 3 1º 57’ 11˜ k 11 1º 25’ 40˜ d 4 1º 25’ 40˜ j 10 7º 19’ 50˜ b 2 20º 25’ 26˜ l 12 24º 57’ 49˜ j 10
48.836 c 3 250.180 d 4 327.138 c 3 53.752 e 5 297.190 f 6 81.489 a 1 301.953 g 7 91.411 d 4 271.411 a 1 37.314 a 1 350.424 a 1 R 294.947 e 5
0:0:0 Rohini 2 B Mula Q L Purvabhadr KC Mrgashira FF Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad AK Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
10-05-20 19º 48’ 07˜ b 2 24º 25’ 54˜ i 9 27º 49’ 26˜ k 11 25º 55’ 36˜ b 2 27º 12’ 25˜ j 10 21º 38’ 59˜ c 3 1º 57’ 18˜ k 11 1º 21’ 29˜ d 4 1º 21’ 29˜ j 10 7º 22’ 16˜ b 2 20º 27’ 49˜ l 12 24º 56’ 24˜ j 10
49.802 c 3 264.415 h 8 327.824 c 3 55.910 e 5 297.207 f 6 81.633 a 1 301.955 g 7 91.358 d 4 271.358 a 1 37.371 a 1 350.447 a 1 R 294.940 e 5
0:0:0 Rohini 2 Q Purvashadh C B Purvabhadr K C Mrgashira F P Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K P Uttarashad A K Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

11-05-20 20º 46’ 05˜ b 2 8º 12’ 14˜ j 10 28º 31’ 32˜ k 11 28º 03’ 14˜ b 2 27º 13’ 12˜ j 10 21º 44’ 20˜ c 3 1º 57’ 22˜ k 11 1º 18’ 18˜ d 4 1º 18’ 18˜ j 10 7º 26’ 37˜ b 2 20º 28’ 12˜ l 12 24º 56’ 02˜ j 10
50.768 d 4 278.204 a 1 328.509 c 3 58.054 f 6 297.220 f 6 81.739 a 1 301.956 g 7 91.305 d 4 271.305 a 1 37.427 a 1 350.470 a 1 R 294.934 e 5
0:0:0 Rohini 2 C Uttarashad A C Purvabhadr KC Mrgashira FL Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad AK Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
12-05-20 21º 44’ 02˜ b 2 21º 33’ 35˜ j 10 29º 12’ 38˜ k 11 0º 11’ 52˜ c 3 27º 14’ 44˜ j 10 21º 48’ 29˜ c 3 1º 57’ 22˜ k 11 1º 15’ 07˜ d 4 1º 15’ 07˜ j 10 7º 29’ 02˜ b 2 20º 30’ 31˜ l 12 24º 56’ 34˜ j 10
51.734 d 4 291.543 d 4 329.194 c 3 60.181 g 7 297.229 f 6 81.808 a 1 R 301.956 g 7 91.252 d 4 271.252 a 1 37.484 a 1 350.492 a 1 R 294.926 e 5
0:0:0 Rohini 2 C Shravan 2 C Purvabhadr K A Mrgashira FB Dhanistha FK Punarvasu KL Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad AK Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
13-05-20 22º 42’ 56˜ b 2 4º 28’ 50˜ k 11 29º 53’ 41˜ k 11 2º 17’ 02˜ c 3 27º 14’ 10˜ j 10 21º 50’ 20˜ c 3 1º 57’ 14˜ k 11 1º 12’ 56˜ d 4 1º 12’ 56˜ j 10 7º 32’ 24˜ b 2 20º 31’ 50˜ l 12 24º 55’ 05˜ j 10
52.699 d 4 304.464 h 8 329.878 c 3 62.284 g 7 297.236 f 6 81.839 a 1 R 301.954 g 7 91.199 d 4 271.199 a 1 37.540 a 1 350.514 a 1 R 294.918 e 5
0:0:0 Rohini 2 A Dhanistha F C Purvabhadr K 2 Mrgashira F Q Dhanistha F K Punarvasu K L Dhanistha F Q Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

14-05-20 23º 40’ 50˜ b 2 17º 01’ 26˜ k 11 0º 34’ 43˜ l 12 4º 22’ 40˜ c 3 27º 14’ 24˜ j 10 21º 50’ 48˜ c 3 1º 57’ 60˜ k 11 1º 09’ 46˜ d 4 1º 09’ 46˜ j 10 7º 36’ 46˜ b 2 20º 32’ 06˜ l 12 24º 55’ 36˜ j 10
53.664 e 5 317.024 a 1 330.562 d 4 64.361 h 8 297.240 f 6 R 81.830 a 1 R 301.950 g 7 91.146 d 4 271.146 a 1 37.596 a 1 350.535 a 1 R 294.910 e 5
0:0:0 Mrgashira FF Satabisha P C Purvabhadr KF Mrgashira F C Dhanistha FK Punarvasu KL Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
15-05-20 24º 38’ 44˜ b 2 29º 18’ 49˜ k 11 1º 15’ 38˜ l 12 6º 24’ 18˜ c 3 27º 14’ 24˜ j 10 21º 47’ 55˜ c 3 1º 57’ 38˜ k 11 1º 06’ 35˜ d 4 1º 06’ 35˜ j 10 7º 39’ 04˜ b 2 20º 33’ 22˜ l 12 24º 54’ 04˜ j 10
54.629 e 5 329.297 c 3 331.244 d 4 66.405 h 8 R 297.240 f 6 R 81.782 a 1 R 301.944 g 7 91.093 d 4 271.093 a 1 37.651 a 1 350.556 a 1 R 294.901 e 5
0:0:0 Mrgashira F P Purvabhadr K A Purvabhadr K F Mrgashira F 2 Dhanistha F K Punarvasu K L Dhanistha F Q Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

16-05-20 25º 36’ 35˜ b 2 11º 21’ 29˜ l 12 1º 56’ 34˜ l 12 8º 25’ 54˜ c 3 27º 14’ 13˜ j 10 21º 42’ 38˜ c 3 1º 56’ 13˜ k 11 1º 02’ 28˜ d 4 1º 02’ 28˜ j 10 7º 42’ 25˜ b 2 20º 35’ 34˜ l 12 24º 54’ 31˜ j 10
55.593 e 5 341.358 g 7 331.926 d 4 68.415 i 9 R 297.237 f 6 R 81.694 a 1 R 301.937 g 7 91.041 d 4 271.041 a 1 37.707 a 1 350.576 a 1 R 294.892 e 5
0:0:0 Mrgashira F P Uttarabhad L 2 Purvabhadr K P Ardra P P Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
17-05-20 26º 33’ 25˜ b 2 23º 17’ 06˜ l 12 2º 36’ 25˜ l 12 10º 23’ 10˜ c 3 27º 14’ 52˜ j 10 21º 34’ 54˜ c 3 1º 56’ 44˜ k 11 0º 59’ 17˜ d 4 0º 59’ 17˜ j 10 7º 46’ 43˜ b 2 20º 36’ 46˜ l 12 24º 53’ 55˜ j 10
56.557 e 5 353.285 a 1 332.607 d 4 70.386 a 1 R 297.231 f 6 R 81.565 a 1 R 301.929 g 7 90.988 d 4 270.988 a 1 37.762 a 1 350.596 a 1 R 294.882 e 5
0:0:0 Mrgashira FK Revati B 2 Purvabhadr K P Ardra P K Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
18-05-20 27º 31’ 12˜ b 2 5º 09’ 53˜ a 1 3º 17’ 13˜ l 12 12º 19’ 58˜ c 3 27º 13’ 19˜ j 10 21º 24’ 49˜ c 3 1º 55’ 05˜ k 11 0º 56’ 06˜ d 4 0º 56’ 06˜ j 10 7º 49’ 01˜ b 2 20º 37’ 54˜ l 12 24º 52’ 19˜ j 10
57.520 f 6 5.148 b 2 333.287 d 4 72.316 a 1 R 297.222 f 6 R 81.397 a 1 R 301.918 g 7 90.935 d 4 270.935 a 1 37.817 a 1 350.615 a 1 R 294.872 e 5
0:0:0 Mrgashira FK Ashwini Q F Purvabhadr K P Ardra P L Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

19-05-20 28º 29’ 59˜ b 2 17º 01’ 40˜ a 1 3º 58’ 01˜ l 12 14º 12’ 07˜ c 3 27º 13’ 32˜ j 10 21º 11’ 17˜ c 3 1º 54’ 22˜ k 11 0º 53’ 55˜ d 4 0º 53’ 55˜ j 10 7º 52’ 19˜ b 2 20º 38’ 02˜ l 12 24º 52’ 43˜ j 10
58.483 f 6 17.011 f 6 333.967 e 5 74.202 a 1 R 297.209 f 6 R 81.188 a 1 R 301.906 g 7 90.882 d 4 270.882 a 1 37.872 a 1 350.634 a 1 R 294.862 e 5
0:0:0 Mrgashira FL Bharani C 2 Uttarabhad LL Ardra P B Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha F Q Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
20-05-20 29º 27’ 46˜ b 2 28º 55’ 26˜ a 1 4º 39’ 42˜ l 12 16º 03’ 31˜ c 3 27º 12’ 38˜ j 10 20º 56’ 20˜ c 3 1º 54’ 35˜ k 11 0º 50’ 44˜ d 4 0º 50’ 44˜ j 10 7º 56’ 37˜ b 2 20º 39’ 07˜ l 12 24º 51’ 04˜ j 10
59.446 f 6 28.924 i 9 334.645 e 5 76.042 a 1 R 297.194 f 6 R 80.939 a 1 R 301.893 g 7 90.829 d 4 270.829 a 1 37.927 a 1 350.652 a 1 R 294.851 e 5
0:0:0 Mrgashira F L Krttika A F Uttarabhad L L Ardra P C Dhanistha F K Punarvasu K K Dhanistha F Q Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

21-05-20 0º 25’ 32˜ c 3 10º 56’ 55˜ b 2 5º 19’ 19˜ l 12 17º 50’ 06˜ c 3 27º 11’ 30˜ j 10 20º 39’ 04˜ c 3 1º 53’ 41˜ k 11 0º 47’ 34˜ d 4 0º 47’ 34˜ j 10 7º 59’ 52˜ b 2 20º 40’ 12˜ l 12 24º 50’ 24˜ j 10
60.409 g 7 40.932 a 1 335.322 e 5 77.835 a 1 R 297.175 f 6 R 80.651 a 1 R 301.878 g 7 90.776 d 4 270.776 a 1 37.981 a 1 350.670 a 1 R 294.840 e 5
0:0:0 Mrgashira FB Rohini 2 2 Uttarabhad LL Ardra P A Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha FB Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
22-05-20 1º 22’ 16˜ c 3 23º 04’ 01˜ b 2 5º 60’ 56˜ l 12 19º 35’ 44˜ c 3 27º 9’ 11˜ j 10 20º 19’ 26˜ c 3 1º 52’ 40˜ k 11 0º 43’ 23˜ d 4 0º 43’ 23˜ j 10 8º 02’ 06˜ b 2 20º 41’ 13˜ l 12 24º 50’ 41˜ j 10
61.371 g 7 53.067 d 4 335.999 e 5 79.579 a 1 R 297.153 f 6 R 80.324 a 1 R 301.861 g 7 90.723 d 4 270.723 a 1 38.035 a 1 350.687 a 1 R 294.828 e 5
0:0:0 Mrgashira FB Rohini 2 A Uttarabhad LB Ardra P F Dhanistha FK Punarvasu KK Dhanistha FB Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
23-05-20 2º 20’ 59˜ c 3 5º 21’ 14˜ c 3 6º 40’ 26˜ l 12 21º 16’ 19˜ c 3 27º 08’ 41˜ j 10 19º 58’ 36˜ c 3 1º 51’ 35˜ k 11 0º 40’ 12˜ d 4 0º 40’ 12˜ j 10 8º 05’ 20˜ b 2 20º 42’ 14˜ l 12 24º 49’ 58˜ j 10
62.333 g 7 65.354 h 8 336.674 f 6 81.272 a 1 R 297.128 f 6 R 79.960 a 1 R 301.843 g 7 90.670 d 4 270.670 a 1 38.089 a 1 350.704 a 1 R 294.816 e 5
0:0:0 Mrgashira F Q Mrgashira F A Uttarabhad L B Punarvasu K K Dhanistha F K Ardra P F Dhanistha FB Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
24-05-20 3º 18’ 38˜ c 3 17º 49’ 47˜ c 3 7º 21’ 53˜ l 12 22º 55’ 50˜ c 3 27º 06’ 00˜ j 10 19º 34’ 32˜ c 3 1º 49’ 23˜ k 11 0º 37’ 01˜ d 4 0º 37’ 01˜ j 10 8º 09’ 35˜ b 2 20º 43’ 16˜ l 12 24º 48’ 11˜ j 10
63.294 g 7 77.813 a 1 337.348 f 6 82.914 a 1 R 297.100 f 6 R 79.559 a 1 R 301.823 g 7 90.617 d 4 270.617 a 1 38.143 a 1 350.721 a 1 R 294.803 e 5
0:0:0 Mrgashira F C Ardra P A Uttarabhad L Q Punarvasu K L Dhanistha F K Ardra P F Dhanistha FB Punarvasu K F Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

25-05-20 4º 15’ 18˜ c 3 0º 28’ 43˜ d 4 8º 01’ 16˜ l 12 24º 30’ 14˜ c 3 27º 04’ 08˜ j 10 19º 07’ 26˜ c 3 1º 48’ 07˜ k 11 0º 34’ 50˜ d 4 0º 34’ 50˜ j 10 8º 12’ 46˜ b 2 20º 44’ 13˜ l 12 24º 47’ 24˜ j 10
64.255 h 8 90.462 d 4 338.021 f 6 84.504 b 2 R 297.069 f 6 R 79.124 a 1 R 301.802 g 7 90.564 d 4 270.564 a 1 38.196 a 1 350.737 a 1 R 294.790 e 5
0:0:0 Mrgashira F C Punarvasu K 2 Uttarabhad L Q Punarvasu KB Dhanistha FK Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu KF Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
26-05-20 5º 13’ 58˜ c 3 13º 19’ 01˜ d 4 8º 42’ 35˜ l 12 26º 03’ 31˜ c 3 27º 02’ 06˜ j 10 18º 39’ 22˜ c 3 1º 47’ 44˜ k 11 0º 31’ 40˜ d 4 0º 31’ 40˜ j 10 8º 15’ 56˜ b 2 20º 45’ 07˜ l 12 24º 47’ 37˜ j 10
65.216 h 8 103.317 g 7 338.693 f 6 86.042 b 2 R 297.035 f 6 R 78.656 a 1 R 301.779 g 7 90.511 d 4 270.511 a 1 38.249 a 1 350.752 a 1 R 294.777 e 5
0:0:0 Mrgashira F A Pushya L P Uttarabhad L C Punarvasu K Q Dhanistha F K Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

27-05-20 6º 11’ 34˜ c 3 26º 24’ 49˜ d 4 9º 22’ 50˜ l 12 27º 32’ 34˜ c 3 26º 60’ 49˜ j 10 18º 9’ 25˜ c 3 1º 45’ 14˜ k 11 0º 27’ 29˜ d 4 0º 27’ 29˜ j 10 8º 18’ 04˜ b 2 20º 46’ 01˜ l 12 24º 46’ 47˜ j 10
66.176 h 8 116.397 a 1 339.364 f 6 87.526 c 3 R 296.997 f 6 R 78.157 a 1 R 301.754 g 7 90.458 d 4 270.458 a 1 38.301 a 1 350.767 a 1 R 294.763 e 5
0:0:0 Mrgashira F 2 Ashlesha BK Uttarabhad LC Punarvasu KC Dhanistha FK Ardra P 2 Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
28-05-20 7º 08’ 10˜ c 3 9º 43’ 16˜ e 5 10º 02’ 02˜ l 12 28º 57’ 18˜ c 3 26º 57’ 25˜ j 10 17º 38’ 52˜ c 3 1º 44’ 41˜ k 11 0º 24’ 18˜ d 4 0º 24’ 18˜ j 10 8º 21’ 14˜ b 2 20º 47’ 52˜ l 12 24º 45’ 56˜ j 10
67.136 i 9 129.721 c 3 340.034 g 7 88.955 c 3 R 296.957 f 6 R 77.631 a 1 R 301.728 g 7 90.405 d 4 270.405 a 1 38.354 a 1 350.781 a 1 R 294.749 e 5
0:0:0 Ardra P P Magha Q L Uttarabhad LC Punarvasu K A Dhanistha FK Ardra P A Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
29-05-20 8º 06’ 46˜ c 3 23º 18’ 22˜ e 5 10º 42’ 07˜ l 12 0º 20’ 48˜ d 4 26º 55’ 47˜ j 10 17º 05’ 44˜ c 3 1º 42’ 04˜ k 11 0º 21’ 07˜ d 4 0º 21’ 07˜ j 10 8º 24’ 18˜ b 2 20º 48’ 42˜ l 12 24º 44’ 06˜ j 10
68.096 i 9 143.306 g 7 340.702 g 7 90.330 d 4 R 296.913 f 6 R 77.079 a 1 R 301.701 g 7 90.352 d 4 270.352 a 1 38.405 a 1 350.795 a 1 R 294.735 e 5
0:0:0 Ardra P P Purvaphalg C L Uttarabhad L A Punarvasu K 2 Dhanistha F K Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

30-05-20 9º 03’ 18˜ c 3 7º 10’ 43˜ f 6 11º 22’ 08˜ l 12 1º 39’ 00˜ d 4 26º 52’ 01˜ j 10 16º 30’ 18˜ c 3 1º 40’ 19˜ k 11 0º 18’ 56˜ d 4 0º 18’ 56˜ j 10 8º 27’ 25˜ b 2 20º 48’ 29˜ l 12 24º 43’ 12˜ j 10
69.055 i 9 157.162 a 1 341.369 g 7 91.650 d 4 R 296.867 f 6 R 76.505 a 1 R 301.672 g 7 90.299 d 4 270.299 a 1 38.457 a 1 350.808 a 1 R 294.720 e 5
0:0:0 Ardra P K Uttaraphal A Q Uttarabhad L 2 Punarvasu K P Dhanistha FK Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
31-05-20 10º 01’ 50˜ c 3 21º 17’ 55˜ f 6 12º 02’ 02˜ l 12 2º 55’ 47˜ d 4 26º 49’ 01˜ j 10 15º 55’ 43˜ c 3 1º 38’ 28˜ k 11 0º 15’ 46˜ d 4 0º 15’ 46˜ j 10 8º 30’ 29˜ b 2 20º 49’ 16˜ l 12 24º 42’ 18˜ j 10
70.014 a 1 171.282 d 4 342.034 g 7 92.913 d 4 R 296.817 f 6 R 75.912 a 1 R 301.641 g 7 90.246 d 4 270.246 a 1 38.508 a 1 350.821 a 1 R 294.705 e 5
0:0:0 Ardra P K Hasta 2 C Uttarabhad L 2 Punarvasu K P Dhanistha F K Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

01-06-20 10º 58’ 19˜ c 3 5º 39’ 31˜ g 7 12º 42’ 56˜ l 12 4º 07’ 12˜ d 4 26º 46’ 54˜ j 10 15º 18’ 18˜ c 3 1º 37’ 32˜ k 11 0º 12’ 35˜ d 4 0º 12’ 35˜ j 10 8º 34’ 32˜ b 2 20º 50’ 59˜ l 12 24º 41’ 20˜ j 10
70.972 a 1 185.642 h 8 342.699 g 7 94.120 e 5 R 296.765 f 6 R 75.305 a 1 R 301.609 g 7 90.193 d 4 270.193 a 1 38.559 a 1 350.833 a 1 R 294.689 e 5
0:0:0 Ardra P L Chitra F 2 Uttarabhad LF Pushya LL Dhanistha FK Ardra P C Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
02-06-20 11º 56’ 48˜ c 3 20º 11’ 20˜ g 7 13º 22’ 40˜ l 12 5º 16’ 05˜ d 4 26º 43’ 32˜ j 10 14º 41’ 10˜ c 3 1º 35’ 34˜ k 11 0º 08’ 24˜ d 4 0º 08’ 24˜ j 10 8º 37’ 32˜ b 2 20º 51’ 42˜ l 12 24º 40’ 23˜ j 10
71.930 a 1 200.189 a 1 343.361 h 8 95.268 e 5 R 296.709 f 6 R 74.686 a 1 R 301.576 g 7 90.140 d 4 270.140 a 1 38.609 a 1 350.845 a 1 R 294.673 e 5
0:0:0 Ardra P L Visakha KK Uttarabhad L P Pushya LL Dhanistha FK Ardra P Q Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
03-06-20 12º 53’ 17˜ c 3 4º 51’ 42˜ h 8 14º 01’ 23˜ l 12 6º 21’ 29˜ d 4 26º 39’ 04˜ j 10 14º 04’ 32˜ c 3 1º 32’ 28˜ k 11 0º 05’ 13˜ d 4 0º 05’ 13˜ j 10 8º 40’ 32˜ b 2 20º 51’ 22˜ l 12 24º 39’ 25˜ j 10
72.888 a 1 214.845 e 5 344.023 h 8 96.358 e 5 R 296.651 e 5 R 74.059 a 1 R 301.541 g 7 90.087 d 4 270.087 a 1 38.659 a 1 350.856 a 1 R 294.657 e 5
0:0:0 Ardra P B Anuradha L L Uttarabhad L P Pushya L B Dhanistha F K Ardra P B Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

04-06-20 13º 51’ 42˜ c 3 19º 30’ 29˜ h 8 14º 41’ 59˜ l 12 7º 23’ 17˜ d 4 26º 35’ 24˜ j 10 13º 26’ 48˜ c 3 1º 30’ 18˜ k 11 0º 02’ 02˜ d 4 0º 02’ 02˜ j 10 8º 43’ 32˜ b 2 20º 52’ 01˜ l 12 24º 38’ 24˜ j 10
73.845 a 1 229.508 i 9 344.683 h 8 97.388 f 6 R 296.590 e 5 R 73.430 a 1 R 301.505 g 7 90.034 d 4 270.034 a 1 38.709 a 1 350.867 a 1 R 294.640 e 5
0:0:0 Ardra P B Jyestha BC Uttarabhad L P Pushya L Q Dhanistha FK Ardra P B Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
05-06-20 14º 48’ 07˜ c 3 4º 04’ 12˜ i 9 15º 21’ 31˜ l 12 8º 21’ 22˜ d 4 26º 32’ 34˜ j 10 12º 48’ 07˜ c 3 1º 28’ 01˜ k 11 29º 59’ 52˜ c 3 29º 59’ 52˜ i 9 8º 45’ 29˜ b 2 20º 53’ 37˜ l 12 24º 37’ 23˜ j 10
74.802 a 1 244.070 b 2 345.342 h 8 98.356 f 6 R 296.526 e 5 R 72.802 a 1 R 301.467 g 7 89.981 c 3 269.981 i 9 38.758 a 1 350.877 a 1 R 294.623 e 5
0:0:0 Ardra P Q Mula Q 2 Uttarabhad L K Pushya L C Dhanistha F K Ardra P B Dhanistha F B Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

06-06-20 15º 46’ 32˜ c 3 18º 25’ 23˜ i 9 15º 60’ 56˜ l 12 9º 16’ 43˜ d 4 26º 28’ 32˜ j 10 12º 11’ 41˜ c 3 1º 26’ 41˜ k 11 29º 56’ 44˜ c 3 29º 56’ 44˜ i 9 8º 48’ 25˜ b 2 20º 53’ 10˜ l 12 24º 36’ 22˜ j 10
75.759 a 1 258.423 f 6 345.999 h 8 99.262 f 6 R 296.459 e 5 R 72.178 a 1 R 301.428 g 7 89.929 c 3 269.929 i 9 38.807 a 1 350.886 a 1 R 294.606 e 5
0:0:0 Ardra P C Purvashadh C P Uttarabhad LK Pushya LC Dhanistha FK Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
07-06-20 16º 43’ 58˜ c 3 2º 29’ 55˜ j 10 16º 39’ 18˜ l 12 10º 06’ 14˜ d 4 26º 23’ 24˜ j 10 11º 34’ 50˜ c 3 1º 23’ 17˜ k 11 29º 53’ 34˜ c 3 29º 53’ 34˜ i 9 8º 51’ 18˜ b 2 20º 54’ 42˜ l 12 24º 35’ 20˜ j 10
76.716 a 1 272.482 a 1 346.655 h 8 100.104 g 7 R 296.390 e 5 R 71.564 a 1 R 301.388 g 7 89.876 c 3 269.876 i 9 38.855 a 1 350.895 a 1 R 294.589 e 5
0:0:0 Ardra P C Uttarashad AK Uttarabhad LK Pushya LC Dhanistha FK Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
08-06-20 17º 40’ 19˜ c 3 16º 11’ 17˜ j 10 17º 19’ 32˜ l 12 10º 53’ 52˜ d 4 26º 19’ 01˜ j 10 10º 58’ 50˜ c 3 1º 21’ 46˜ k 11 29º 49’ 23˜ c 3 29º 49’ 23˜ i 9 8º 54’ 11˜ b 2 20º 54’ 14˜ l 12 24º 34’ 16˜ j 10
77.672 a 1 286.188 b 2 347.309 i 9 100.881 g 7 R 296.317 e 5 R 70.964 a 1 R 301.346 g 7 89.823 c 3 269.823 i 9 38.903 a 1 350.904 a 1 R 294.571 e 5
0:0:0 Ardra P A Shravan 2 L Revati B B Pushya L A Dhanistha F K Ardra P L Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
09-06-20 18º 38’ 41˜ c 3 29º 31’ 58˜ j 10 17º 58’ 43˜ l 12 11º 36’ 31˜ d 4 26º 15’ 31˜ j 10 10º 23’ 48˜ c 3 1º 18’ 11˜ k 11 29º 46’ 12˜ c 3 29º 46’ 12˜ i 9 8º 57’ 04˜ b 2 20º 55’ 43˜ l 12 24º 33’ 07˜ j 10
78.628 a 1 299.516 f 6 347.962 i 9 101.592 g 7 R 296.242 e 5 R 70.380 a 1 R 301.303 g 7 89.770 c 3 269.770 i 9 38.951 a 1 350.912 a 1 R 294.552 e 5
0:0:0 Ardra P 2 Dhanistha F L Revati B B Pushya L 2 Dhanistha F K Ardra P K Dhanistha F B Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

10-06-20 19º 35’ 02˜ c 3 12º 28’ 16˜ k 11 18º 37’ 43˜ l 12 12º 14’ 02˜ d 4 26º 10’ 54˜ j 10 9º 49’ 01˜ c 3 1º 16’ 32˜ k 11 29º 43’ 01˜ c 3 29º 43’ 01˜ i 9 8º 60’ 53˜ b 2 20º 55’ 08˜ l 12 24º 32’ 02˜ j 10
79.584 a 1 312.471 a 1 348.612 i 9 102.234 g 7 R 296.165 e 5 R 69.817 i 9 R 301.259 g 7 89.717 c 3 269.717 i 9 38.998 a 1 350.919 a 1 R 294.534 e 5
0:0:0 Ardra P F Satabisha P L Revati B Q Pushya LF Dhanistha FK Ardra P K Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
11-06-20 20º 32’ 24˜ c 3 25º 05’ 06˜ k 11 19º 16’ 43˜ l 12 12º 48’ 25˜ d 4 26º 05’ 06˜ j 10 9º 17’ 37˜ c 3 1º 13’ 47˜ k 11 29º 40’ 50˜ c 3 29º 40’ 50˜ i 9 9º 03’ 38˜ b 2 20º 56’ 34˜ l 12 24º 31’ 54˜ j 10
80.540 a 1 325.085 b 2 349.262 i 9 102.807 g 7 R 296.085 e 5 R 69.277 i 9 R 301.213 g 7 89.664 c 3 269.664 i 9 39.044 a 1 350.926 a 1 R 294.515 e 5
0:0:0 Punarvasu K K Purvabhadr K B Revati B Q Pushya L F Dhanistha F P Ardra P K Dhanistha F B Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

12-06-20 21º 30’ 42˜ c 3 7º 25’ 40˜ l 12 19º 55’ 32˜ l 12 13º 19’ 32˜ d 4 26º 00’ 07˜ j 10 8º 46’ 54˜ c 3 1º 10’ 01˜ k 11 29º 37’ 40˜ c 3 29º 37’ 40˜ i 9 9º 05’ 24˜ b 2 20º 56’ 59˜ l 12 24º 30’ 46˜ j 10
81.495 a 1 337.411 f 6 349.909 i 9 103.309 g 7 R 296.002 e 5 R 68.765 i 9 R 301.167 g 7 89.611 c 3 269.611 i 9 39.090 a 1 350.933 a 1 R 294.496 e 5
0:0:0 Punarvasu KK Uttarabhad L Q Revati BC Pushya L P Dhanistha F P Ardra P K Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
13-06-20 22º 27’ 04˜ c 3 19º 31’ 58˜ l 12 20º 33’ 14˜ l 12 13º 44’ 17˜ d 4 25º 55’ 01˜ j 10 8º 17’ 55˜ c 3 1º 07’ 05˜ k 11 29º 33’ 29˜ c 3 29º 33’ 29˜ i 9 9º 08’ 10˜ b 2 20º 56’ 17˜ l 12 24º 29’ 37˜ j 10
82.451 a 1 349.516 i 9 350.554 a 1 103.738 h 8 R 295.917 e 5 R 68.282 i 9 R 301.118 g 7 89.558 c 3 269.558 i 9 39.136 a 1 350.938 a 1 R 294.477 e 5
0:0:0 Punarvasu KL Revati BC Revati BC Pushya L P Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
14-06-20 23º 24’ 22˜ c 3 1º 28’ 19˜ a 1 21º 12’ 49˜ l 12 14º 06’ 38˜ d 4 25º 50’ 44˜ j 10 7º 50’ 48˜ c 3 1º 04’ 08˜ k 11 29º 30’ 18˜ c 3 29º 30’ 18˜ i 9 9º 11’ 52˜ b 2 20º 57’ 38˜ l 12 24º 27’ 25˜ j 10
83.406 b 2 1.472 a 1 351.197 a 1 104.094 h 8 R 295.829 e 5 R 67.830 i 9 R 301.069 g 7 89.505 c 3 269.505 i 9 39.181 a 1 350.944 a 1 R 294.457 e 5
0:0:0 Punarvasu KL Ashwini Q C Revati B C Pushya L P Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha F B Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

15-06-20 24º 22’ 40˜ c 3 13º 21’ 25˜ a 1 21º 50’ 20˜ l 12 14º 22’ 26˜ d 4 25º 44’ 20˜ j 10 7º 25’ 47˜ c 3 1º 01’ 05˜ k 11 29º 27’ 07˜ c 3 29º 27’ 07˜ i 9 9º 14’ 30˜ b 2 20º 57’ 53˜ l 12 24º 26’ 13˜ j 10
84.361 b 2 13.357 e 5 351.839 a 1 104.374 h 8 R 295.739 e 5 R 67.413 i 9 R 301.018 g 7 89.452 c 3 269.452 i 9 39.225 a 1 350.948 a 1 R 294.437 e 5
0:0:0 Punarvasu KB Bharani C C Revati B A Pushya L P Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K 2 Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
16-06-20 25º 19’ 01˜ c 3 25º 15’ 31˜ a 1 22º 29’ 41˜ l 12 14º 35’ 48˜ d 4 25º 39’ 46˜ j 10 7º 02’ 52˜ c 3 0º 58’ 58˜ k 11 29º 24’ 56˜ c 3 29º 24’ 56˜ i 9 9º 16’ 08˜ b 2 20º 57’ 07˜ l 12 24º 25’ 01˜ j 10
85.317 b 2 25.242 h 8 352.478 a 1 104.580 h 8 R 295.646 e 5 R 67.031 i 9 R 300.966 g 7 89.399 c 3 269.399 i 9 39.269 a 1 350.952 a 1 R 294.417 e 5
0:0:0 Punarvasu K B Bharani C B Revati B 2 Pushya L P Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha F B Punarvasu K A Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

17-06-20 26º 16’ 19˜ c 3 7º 12’ 53˜ b 2 23º 07’ 54˜ l 12 14º 43’ 32˜ d 4 25º 33’ 04˜ j 10 6º 41’ 10˜ c 3 0º 55’ 47˜ k 11 29º 21’ 46˜ c 3 29º 21’ 46˜ i 9 9º 19’ 47˜ b 2 20º 57’ 22˜ l 12 24º 24’ 46˜ j 10
86.272 b 2 37.198 a 1 353.115 a 1 104.709 h 8 R 295.551 e 5 R 66.686 i 9 R 300.913 g 7 89.346 c 3 269.346 i 9 39.313 a 1 350.956 a 1 R 294.396 e 5
0:0:0 Punarvasu K Q Krttika A Q Revati B 2 Pushya L P Dhanistha F P Ardra P P Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
18-06-20 27º 14’ 37˜ c 3 19º 17’ 06˜ b 2 23º 45’ 00˜ l 12 14º 46’ 47˜ d 4 25º 27’ 14˜ j 10 6º 23’ 48˜ c 3 0º 52’ 32˜ k 11 29º 18’ 35˜ c 3 29º 18’ 35˜ i 9 9º 21’ 22˜ b 2 20º 58’ 32˜ l 12 24º 23’ 34˜ j 10
87.227 c 3 49.285 c 3 353.750 a 1 104.763 h 8 R 295.454 e 5 R 66.380 h 8 R 300.859 g 7 89.293 c 3 269.293 i 9 39.356 a 1 350.959 a 1 R 294.376 e 5
0:0:0 Punarvasu KC Rohini 2 B Revati BF Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad A P Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
19-06-20 28º 11’ 52˜ c 3 1º 33’ 14˜ c 3 24º 23’ 55˜ l 12 14º 44’ 28˜ d 4 25º 21’ 18˜ j 10 6º 07’ 43˜ c 3 0º 48’ 14˜ k 11 29º 14’ 24˜ c 3 29º 14’ 24˜ i 9 9º 24’ 56˜ b 2 20º 58’ 43˜ l 12 24º 21’ 18˜ j 10
88.181 c 3 61.554 g 7 354.382 a 1 R 104.741 h 8 R 295.355 e 5 R 66.112 h 8 R 300.804 g 7 89.240 c 3 269.240 i 9 39.399 a 1 350.962 a 1 R 294.355 e 5
0:0:0 Punarvasu KC Mrgashira F B Revati B P Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha F B Punarvasu K A Uttarashad A P Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

20-06-20 29º 08’ 10˜ c 3 14º 02’ 28˜ c 3 25º 01’ 43˜ l 12 14º 39’ 38˜ d 4 25º 15’ 11˜ j 10 5º 53’ 02˜ c 3 0º 45’ 53˜ k 11 29º 11’ 13˜ c 3 29º 11’ 13˜ i 9 9º 26’ 24˜ b 2 20º 58’ 50˜ l 12 24º 20’ 02˜ j 10
89.136 c 3 74.041 a 1 355.012 a 1 R 104.644 h 8 R 295.253 e 5 R 65.884 h 8 R 300.748 g 7 89.187 c 3 269.187 i 9 39.440 a 1 350.964 a 1 R 294.334 e 5
0:0:0 Punarvasu K A Ardra P B Revati B P Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
21-06-20 0º 05’ 28˜ d 4 26º 46’ 16˜ c 3 25º 38’ 24˜ l 12 14º 29’ 34˜ d 4 25º 9’ 00˜ j 10 5º 42’ 42˜ c 3 0º 41’ 28˜ k 11 29º 08’ 02˜ c 3 29º 08’ 02˜ i 9 9º 29’ 55˜ b 2 20º 58’ 54˜ l 12 24º 19’ 43˜ j 10
90.091 d 4 86.771 c 3 355.640 a 1 R 104.476 h 8 R 295.150 e 5 R 65.695 h 8 R 300.691 g 7 89.134 c 3 269.134 i 9 39.482 a 1 350.965 a 1 R 294.312 e 5
0:0:0 Punarvasu K 2 Punarvasu K C Revati B P Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha F B Punarvasu K A Uttarashad A F Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

22-06-20 1º 03’ 42˜ d 4 9º 45’ 18˜ d 4 26º 16’ 50˜ l 12 14º 14’ 13˜ d 4 25º 03’ 38˜ j 10 5º 33’ 49˜ c 3 0º 38’ 55˜ k 11 29º 05’ 52˜ c 3 29º 05’ 52˜ i 9 9º 31’ 23˜ b 2 20º 58’ 58˜ l 12 24º 17’ 28˜ j 10
91.045 d 4 99.755 f 6 356.264 a 1 R 104.237 h 8 R 295.044 e 5 R 65.547 h 8 R 300.632 g 7 89.081 c 3 269.081 i 9 39.523 a 1 350.966 a 1 R 294.291 e 5
0:0:0 Punarvasu KF Pushya LC Revati BK Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
23-06-20 2º 00’ 00˜ d 4 22º 59’ 24˜ d 4 26º 53’ 13˜ l 12 13º 56’ 52˜ d 4 24º 56’ 13˜ j 10 5º 26’ 17˜ c 3 0º 34’ 23˜ k 11 29º 02’ 41˜ c 3 29º 02’ 41˜ i 9 9º 34’ 47˜ b 2 20º 58’ 01˜ l 12 24º 16’ 08˜ j 10
92.000 d 4 112.990 a 1 356.887 a 1 R 103.931 h 8 R 294.937 e 5 R 65.438 h 8 R 300.573 g 7 89.028 c 3 269.028 i 9 39.563 a 1 R 350.967 a 1 R 294.269 e 5
0:0:0 Punarvasu K P Ashlesha B 2 Revati BK Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
24-06-20 2º 57’ 14˜ d 4 6º 28’ 43˜ e 5 27º 30’ 22˜ l 12 13º 34’ 50˜ d 4 24º 50’ 41˜ j 10 5º 22’ 08˜ c 3 0º 31’ 43˜ k 11 28º 59’ 30˜ c 3 28º 59’ 30˜ i 9 9º 36’ 07˜ b 2 20º 58’ 58˜ l 12 24º 15’ 49˜ j 10
92.954 d 4 126.462 b 2 357.506 a 1 R 103.564 h 8 R 294.828 e 5 R 65.369 h 8 R 300.512 g 7 88.975 c 3 268.975 i 9 39.602 a 1 R 350.966 a 1 R 294.247 e 5
0:0:0 Punarvasu K P Magha Q P Revati B K Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad AF Krttika A C Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
25-06-20 3º 54’ 29˜ d 4 20º 9’ 04˜ e 5 28º 07’ 23˜ l 12 13º 08’ 24˜ d 4 24º 43’ 01˜ j 10 5º 20’ 17˜ c 3 0º 27’ 04˜ k 11 28º 55’ 19˜ c 3 28º 55’ 19˜ i 9 9º 39’ 31˜ b 2 20º 58’ 58˜ l 12 24º 14’ 30˜ j 10
93.908 e 5 140.151 g 7 358.123 a 1 R 103.140 g 7 R 294.717 e 5 R 65.338 h 8 R 300.451 g 7 88.922 c 3 268.922 i 9 39.642 a 1 R 350.966 a 1 R 294.225 e 5
0:0:0 Pushya LL Purvaphalg C K Revati B L Pushya L P Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha F B Punarvasu K A Uttarashad A F Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

26-06-20 4º 52’ 43˜ d 4 4º 02’ 41˜ f 6 28º 44’ 13˜ l 12 12º 40’ 54˜ d 4 24º 36’ 14˜ j 10 5º 21’ 49˜ c 3 0º 23’ 20˜ k 11 28º 52’ 08˜ c 3 28º 52’ 08˜ i 9 9º 41’ 48˜ b 2 20º 58’ 50˜ l 12 24º 12’ 07˜ j 10
94.862 e 5 154.028 a 1 358.737 a 1 R 102.665 g 7 R 294.604 e 5 65.347 h 8 R 300.389 g 7 88.869 c 3 268.869 i 9 39.680 a 1 R 350.964 a 1 R 294.202 e 5
0:0:0 Pushya LL Uttaraphal AL Revati BL Pushya LF Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu K A Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
27-06-20 5º 49’ 58˜ d 4 18º 04’ 40˜ f 6 29º 21’ 53˜ l 12 12º 09’ 49˜ d 4 24º 29’ 20˜ j 10 5º 24’ 35˜ c 3 0º 20’ 34˜ k 11 28º 49’ 58˜ c 3 28º 49’ 58˜ i 9 9º 43’ 05˜ b 2 20º 58’ 43˜ l 12 24º 11’ 48˜ j 10
95.816 e 5 168.061 c 3 359.348 a 1 R 102.147 g 7 R 294.489 e 5 65.393 h 8 R 300.326 g 7 88.816 c 3 268.816 i 9 39.718 a 1 R 350.962 a 1 R 294.180 e 5
0:0:0 Pushya L B Hasta 2 B Revati B L Pushya L F Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha F B Punarvasu K A Uttarashad A F Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

28-06-20 6º 46’ 12˜ d 4 2º 13’ 50˜ g 7 29º 57’ 22˜ l 12 11º 36’ 38˜ d 4 24º 22’ 26˜ j 10 5º 29’ 34˜ c 3 0º 16’ 43˜ k 11 28º 46’ 50˜ c 3 28º 46’ 50˜ i 9 9º 45’ 18˜ b 2 20º 58’ 36˜ l 12 24º 9’ 25˜ j 10
96.770 f 6 182.214 g 7 359.956 a 1 R 101.594 g 7 R 294.374 e 5 65.476 h 8 R 300.262 g 7 88.764 c 3 268.764 i 9 39.755 a 1 R 350.960 a 1 R 294.157 e 5
0:0:0 Pushya LB Chitra F Q Revati BL Pushya L 2 Dhanistha F P Mrgashira F A Dhanistha FB Punarvasu KC Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
29-06-20 7º 43’ 23˜ d 4 16º 27’ 04˜ g 7 0º 34’ 40˜ a 1 11º 01’ 50˜ d 4 24º 15’ 22˜ j 10 5º 36’ 46˜ c 3 0º 12’ 49˜ k 11 28º 43’ 40˜ c 3 28º 43’ 40˜ i 9 9º 47’ 28˜ b 2 20º 57’ 25˜ l 12 24º 08’ 02˜ j 10
97.723 f 6 196.451 a 1 0.561 a 1 R 101.014 g 7 R 294.256 e 5 65.596 h 8 R 300.197 g 7 88.711 c 3 268.711 i 9 39.791 a 1 R 350.957 a 1 R 294.134 e 5
0:0:0 Pushya L Q Swati P C Ashwini Q Q Pushya L 2 Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha FB Punarvasu KC Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha F P
30-06-20 8º 41’ 37˜ d 4 0º 44’ 41˜ h 8 1º 10’ 47˜ a 1 10º 25’ 05˜ d 4 24º 08’ 17˜ j 10 5º 45’ 04˜ c 3 0º 08’ 55˜ k 11 28º 39’ 29˜ c 3 28º 39’ 29˜ i 9 9º 50’ 37˜ b 2 20º 57’ 14˜ l 12 24º 07’ 40˜ j 10
98.677 f 6 210.728 d 4 1.163 a 1 R 100.418 g 7 R 294.138 e 5 65.751 h 8 R 300.132 g 7 88.658 c 3 268.658 i 9 39.827 a 1 R 350.954 a 1 R 294.111 e 5
0:0:0 Pushya LC Visakha K F Ashwini Q C Pushya L A Dhanistha F P Mrgashira F 2 Dhanistha F B Punarvasu K C Uttarashad A F Krttika A C Revati B C Dhanistha F P

01-07-20 9º 38’ 48˜ d 4 14º 60’ 56˜ h 8 1º 46’ 43˜ a 1 9º 49’ 58˜ d 4 24º 01’ 05˜ j 10 5º 57’ 31˜ c 3 0º 04’ 54˜ k 11 28º 36’ 18˜ c 3 28º 36’ 18˜ i 9 9º 52’ 47˜ b 2 20º 57’ 60˜ l 12 24º 05’ 17˜ j 10
99.630 f 6 224.999 h 8 1.762 a 1 R 99.816 f 6 R 294.018 e 5 65.942 h 8 R 300.065 g 7 88.605 c 3 268.605 i 9 39.863 a 1 R 350.950 a 1 R 294.088 e 5
0:0:0 Pushya LC Anuradha LK Ashwini Q C Pushya LC Dhanistha FF Mrgashira F 2 Dhanistha FB Punarvasu KC Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha FF
02-07-20 10º 35’ 59˜ d 4 29º 13’ 47˜ h 8 2º 21’ 29˜ a 1 9º 13’ 01˜ d 4 23º 54’ 49˜ j 10 6º 10’ 58˜ c 3 29º 60’ 53˜ j 10 28º 33’ 07˜ c 3 28º 33’ 07˜ i 9 9º 54’ 49˜ b 2 20º 57’ 42˜ l 12 24º 04’ 54˜ j 10
100.583 g 7 239.213 a 1 2.358 a 1 R 99.217 f 6 R 293.897 e 5 66.166 h 8 R 299.998 f 6 88.552 c 3 268.552 i 9 39.897 a 1 R 350.945 a 1 R 294.065 e 5
0:0:0 Pushya L A Jyestha B L Ashwini Q C Pushya L C Dhanistha F F Mrgashira F 2 Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A F Krttika A C Revati B C Dhanistha F F

03-07-20 11º 32’ 10˜ d 4 13º 19’ 54˜ i 9 2º 57’ 04˜ a 1 8º 38’ 55˜ d 4 23º 47’ 30˜ j 10 6º 25’ 23˜ c 3 29º 56’ 52˜ j 10 28º 30’ 56˜ c 3 28º 30’ 56˜ i 9 9º 56’ 52˜ b 2 20º 56’ 24˜ l 12 24º 03’ 31˜ j 10
101.536 g 7 253.315 d 4 2.951 a 1 R 98.632 f 6 R 293.775 e 5 66.423 h 8 R 299.931 f 6 88.499 c 3 268.499 i 9 39.931 a 1 R 350.940 a 1 R 294.042 e 5
0:0:0 Pushya L 2 Mula Q B Ashwini Q C Pushya LC Dhanistha FF Mrgashira F 2 Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha FF
04-07-20 12º 29’ 20˜ d 4 27º 15’ 53˜ i 9 3º 32’ 24˜ a 1 8º 04’ 19˜ d 4 23º 39’ 04˜ j 10 6º 43’ 43˜ c 3 29º 52’ 47˜ j 10 28º 27’ 46˜ c 3 28º 27’ 46˜ i 9 9º 58’ 54˜ b 2 20º 56’ 06˜ l 12 24º 01’ 05˜ j 10
102.489 g 7 267.248 i 9 3.540 b 2 R 98.072 f 6 R 293.651 e 5 66.712 i 9 R 299.863 f 6 88.446 c 3 268.446 i 9 39.965 a 1 R 350.935 a 1 R 294.018 e 5
0:0:0 Pushya LF Uttarashad A A Ashwini Q A Pushya L Q Dhanistha FF Ardra P P Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad AF Krttika A C Revati BC Dhanistha FF
05-07-20 13º 27’ 31˜ d 4 10º 58’ 40˜ j 10 4º 08’ 34˜ a 1 7º 33’ 42˜ d 4 23º 32’ 37˜ j 10 7º 02’ 55˜ c 3 29º 48’ 38˜ j 10 28º 24’ 35˜ c 3 28º 24’ 35˜ i 9 9º 60’ 49˜ b 2 20º 56’ 44˜ l 12 23º 60’ 42˜ j 10
103.442 h 8 280.961 a 1 4.126 b 2 R 97.545 f 6 R 293.527 e 5 67.032 i 9 R 299.794 f 6 88.393 c 3 268.393 i 9 39.997 a 1 R 350.929 a 1 R 293.995 e 5
0:0:0 Pushya L P Shravan 2 2 Ashwini Q 2 Pushya L Q Dhanistha F F Ardra P P Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Krttika A C Revati B C Dhanistha F F

06-07-20 14º 24’ 42˜ d 4 24º 25’ 47˜ j 10 4º 42’ 29˜ a 1 7º 04’ 47˜ d 4 23º 24’ 07˜ j 10 7º 23’ 55˜ c 3 29º 43’ 26˜ j 10 28º 20’ 24˜ c 3 28º 20’ 24˜ i 9 10º 02’ 44˜ b 2 20º 55’ 19˜ l 12 23º 58’ 16˜ j 10
104.395 h 8 294.413 e 5 4.708 b 2 R 97.063 f 6 R 293.402 e 5 67.382 i 9 R 299.724 f 6 88.340 c 3 268.340 i 9 40.029 a 1 R 350.922 a 1 R 293.971 e 5
0:0:0 Pushya L P Dhanistha F P Ashwini Q 2 Pushya LB Dhanistha FF Ardra P P Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
07-07-20 15º 21’ 53˜ d 4 7º 35’ 30˜ k 11 5º 17’ 13˜ a 1 6º 38’ 55˜ d 4 23º 17’ 34˜ j 10 7º 46’ 40˜ c 3 29º 39’ 14˜ j 10 28º 17’ 13˜ c 3 28º 17’ 13˜ i 9 10º 04’ 40˜ b 2 20º 55’ 54˜ l 12 23º 57’ 49˜ j 10
105.348 h 8 307.575 i 9 5.287 b 2 R 96.632 e 5 R 293.276 d 4 67.761 i 9 R 299.654 f 6 88.287 c 3 268.287 i 9 40.061 a 1 R 350.915 a 1 R 293.947 e 5
0:0:0 Pushya LK Satabisha P P Ashwini Q F Pushya L B Shravan 2 A Ardra P P Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

08-07-20 16º 18’ 04˜ d 4 20º 26’ 24˜ k 11 5º 52’ 43˜ a 1 6º 16’ 40˜ d 4 23º 9’ 00˜ j 10 8º 10’ 05˜ c 3 29º 35’ 02˜ j 10 28º 14’ 02˜ c 3 28º 14’ 02˜ i 9 10º 05’ 28˜ b 2 20º 54’ 29˜ l 12 23º 55’ 23˜ j 10
106.301 h 8 320.440 a 1 5.862 b 2 R 96.261 e 5 R 293.150 d 4 68.168 i 9 R 299.584 f 6 88.234 c 3 268.234 i 9 40.091 a 1 R 350.908 a 1 R 293.923 e 5
0:0:0 Pushya LK Purvabhadr KK Ashwini Q P Pushya LB Shravan 2 A Ardra P P Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
09-07-20 17º 15’ 18˜ d 4 3º 01’ 08˜ l 12 6º 26’ 59˜ a 1 5º 57’ 22˜ d 4 23º 01’ 23˜ j 10 8º 36’ 07˜ c 3 29º 31’ 47˜ j 10 28º 11’ 52˜ c 3 28º 11’ 52˜ i 9 10º 07’ 16˜ b 2 20º 54’ 00˜ l 12 23º 54’ 56˜ j 10
107.255 i 9 333.019 d 4 6.433 b 2 R 95.956 e 5 R 293.023 d 4 68.602 i 9 R 299.513 f 6 88.181 c 3 268.181 i 9 40.121 a 1 R 350.900 a 1 R 293.899 e 5
0:0:0 Ashlesha BB Purvabhadr K P Ashwini Q P Pushya LB Shravan 2 A Ardra P P Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
10-07-20 18º 12’ 29˜ d 4 15º 21’ 31˜ l 12 7º 00’ 00˜ a 1 5º 43’ 26˜ d 4 22º 54’ 42˜ j 10 9º 04’ 47˜ c 3 29º 26’ 28˜ j 10 28º 08’ 41˜ c 3 28º 08’ 41˜ i 9 10º 09’ 60˜ b 2 20º 53’ 28˜ l 12 23º 53’ 30˜ j 10
108.208 i 9 345.342 h 8 7.000 c 3 R 95.724 e 5 R 292.895 d 4 69.063 i 9 R 299.441 f 6 88.128 c 3 268.128 i 9 40.150 a 1 R 350.891 a 1 R 293.875 e 5
0:0:0 Ashlesha BB Uttarabhad LK Ashwini Q P Pushya L B Shravan 2 A Ardra P K Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
11-07-20 19º 10’ 40˜ d 4 27º 27’ 18˜ l 12 7º 34’ 47˜ a 1 5º 34’ 12˜ d 4 22º 46’ 01˜ j 10 9º 33’ 53˜ c 3 29º 22’ 08˜ j 10 28º 05’ 30˜ c 3 28º 05’ 30˜ i 9 10º 11’ 44˜ b 2 20º 53’ 55˜ l 12 23º 51’ 04˜ j 10
109.161 i 9 357.455 a 1 7.563 c 3 R 95.570 e 5 R 292.767 d 4 69.548 i 9 R 299.369 f 6 88.075 c 3 268.075 i 9 40.179 a 1 R 350.882 a 1 R 293.851 e 5
0:0:0 Ashlesha B Q Revati BK Ashwini Q K Pushya L B Shravan 2 A Ardra P K Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

12-07-20 20º 07’ 54˜ d 4 9º 25’ 19˜ a 1 8º 07’ 19˜ a 1 5º 30’ 53˜ d 4 22º 38’ 17˜ j 10 10º 03’ 29˜ c 3 29º 18’ 49˜ j 10 28º 01’ 19˜ c 3 28º 01’ 19˜ i 9 10º 12’ 22˜ b 2 20º 52’ 19˜ l 12 23º 50’ 37˜ j 10
110.115 a 1 9.422 c 3 8.122 c 3 R 95.498 e 5 R 292.638 d 4 70.058 a 1 R 299.297 f 6 88.022 c 3 268.022 i 9 40.206 a 1 R 350.872 a 1 R 293.827 e 5
0:0:0 Ashlesha BC Ashwini Q L Ashwini Q K Pushya LB Shravan 2 C Ardra P K Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
13-07-20 21º 04’ 05˜ d 4 21º 19’ 40˜ a 1 8º 41’ 37˜ a 1 5º 31’ 40˜ d 4 22º 31’ 36˜ j 10 10º 36’ 31˜ c 3 29º 13’ 26˜ j 10 27º 58’ 08˜ c 3 27º 58’ 08˜ i 9 10º 14’ 02˜ b 2 20º 52’ 43˜ l 12 23º 48’ 11˜ j 10
111.068 a 1 21.311 g 7 8.677 c 3 95.511 e 5 R 292.510 d 4 70.592 a 1 R 299.224 f 6 87.969 c 3 267.969 i 9 40.234 a 1 R 350.862 a 1 R 293.803 e 5
0:0:0 Ashlesha B C Bharani C K Ashwini Q K Pushya L B Shravan 2 C Ardra P L Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

14-07-20 22º 01’ 19˜ d 4 3º 12’ 04˜ b 2 9º 14’ 37˜ a 1 5º 37’ 43˜ d 4 22º 23’ 52˜ j 10 11º 09’ 49˜ c 3 29º 9’ 04˜ j 10 27º 55’ 58˜ c 3 27º 55’ 58˜ i 9 10º 16’ 36˜ b 2 20º 51’ 04˜ l 12 23º 47’ 44˜ j 10
112.022 a 1 33.201 a 1 9.227 c 3 95.612 e 5 R 292.381 d 4 71.147 a 1 R 299.151 f 6 87.916 c 3 267.916 i 9 40.260 a 1 R 350.851 a 1 R 293.779 e 5
0:0:0 Ashlesha B A Krttika AL Ashwini Q K Pushya LB Shravan 2 C Ardra P L Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
15-07-20 22º 59’ 34˜ d 4 15º 10’ 08˜ b 2 9º 46’ 23˜ a 1 5º 48’ 07˜ d 4 22º 15’ 07˜ j 10 11º 44’ 30˜ c 3 29º 05’ 41˜ j 10 27º 52’ 47˜ c 3 27º 52’ 47˜ i 9 10º 17’ 06˜ b 2 20º 50’ 24˜ l 12 23º 45’ 18˜ j 10
112.976 a 1 45.169 b 2 9.773 c 3 95.802 e 5 R 292.252 d 4 71.725 a 1 R 299.078 f 6 87.863 c 3 267.863 i 9 40.285 a 1 R 350.840 a 1 R 293.755 e 5
0:0:0 Ashlesha B 2 Rohini 2 K Ashwini Q L Pushya LB Shravan 2 C Ardra P L Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
16-07-20 23º 56’ 48˜ d 4 27º 18’ 38˜ b 2 10º 19’ 50˜ a 1 6º 05’ 59˜ d 4 22º 07’ 23˜ j 10 12º 19’ 23˜ c 3 29º 00’ 18˜ j 10 27º 49’ 36˜ c 3 27º 49’ 36˜ i 9 10º 19’ 36˜ b 2 20º 50’ 44˜ l 12 23º 44’ 52˜ j 10
113.930 a 1 57.294 f 6 10.314 d 4 96.083 e 5 R 292.123 d 4 72.323 a 1 R 299.005 f 6 87.810 c 3 267.810 i 9 40.310 a 1 R 350.829 a 1 R 293.731 e 5
0:0:0 Ashlesha B F Mrgashira F K Ashwini Q L Pushya L B Shravan 2 C Ardra P L Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

17-07-20 24º 53’ 02˜ d 4 9º 39’ 35˜ c 3 10º 51’ 60˜ a 1 6º 27’ 18˜ d 4 21º 60’ 38˜ j 10 12º 56’ 28˜ c 3 28º 56’ 52˜ j 10 27º 45’ 25˜ c 3 27º 45’ 25˜ i 9 10º 20’ 06˜ b 2 20º 49’ 01˜ l 12 23º 42’ 22˜ j 10
114.884 a 1 69.643 i 9 10.850 d 4 96.455 e 5 R 291.994 d 4 72.941 a 1 R 298.931 f 6 87.757 c 3 267.757 i 9 40.335 a 1 R 350.817 a 1 R 293.706 e 5
0:0:0 Ashlesha B P Ardra P K Ashwini Q L Pushya LB Shravan 2 C Ardra P B Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
18-07-20 25º 50’ 17˜ d 4 22º 17’ 30˜ c 3 11º 23’ 52˜ a 1 6º 55’ 12˜ d 4 21º 52’ 58˜ j 10 13º 35’ 44˜ c 3 28º 51’ 25˜ j 10 27º 42’ 14˜ c 3 27º 42’ 14˜ i 9 10º 21’ 29˜ b 2 20º 48’ 14˜ l 12 23º 41’ 55˜ j 10
115.838 a 1 82.275 a 1 11.381 d 4 96.920 f 6 R 291.866 d 4 73.579 a 1 R 298.857 f 6 87.704 c 3 267.704 i 9 40.358 a 1 R 350.804 a 1 R 293.682 e 5
0:0:0 Ashlesha B P Punarvasu K L Ashwini Q L Pushya L B Shravan 2 C Ardra P B Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

19-07-20 26º 48’ 35˜ d 4 5º 14’ 48˜ d 4 11º 54’ 25˜ a 1 7º 29’ 30˜ d 4 21º 44’ 13˜ j 10 14º 14’ 06˜ c 3 28º 47’ 02˜ j 10 27º 39’ 07˜ c 3 27º 39’ 07˜ i 9 10º 23’ 52˜ b 2 20º 47’ 28˜ l 12 23º 39’ 29˜ j 10
116.793 a 1 95.230 e 5 11.907 d 4 97.475 f 6 R 291.737 d 4 74.235 a 1 R 298.784 f 6 87.652 c 3 267.652 i 9 40.381 a 1 R 350.791 a 1 R 293.658 e 5
0:0:0 Ashlesha BK Pushya LL Ashwini Q B Pushya L Q Shravan 2 C Ardra P B Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
20-07-20 27º 45’ 53˜ d 4 18º 31’ 26˜ d 4 12º 26’ 37˜ a 1 8º 07’ 23˜ d 4 21º 37’ 32˜ j 10 14º 54’ 29˜ c 3 28º 43’ 36˜ j 10 27º 36’ 56˜ c 3 27º 36’ 56˜ i 9 10º 24’ 07˜ b 2 20º 47’ 41˜ l 12 23º 38’ 02˜ j 10
117.748 a 1 108.524 i 9 12.427 d 4 98.123 f 6 R 291.609 d 4 74.908 a 1 R 298.710 f 6 87.599 c 3 267.599 i 9 40.402 a 1 R 350.778 a 1 R 293.634 e 5
0:0:0 Ashlesha BK Ashlesha BB Ashwini Q B Pushya LC Shravan 2 C Ardra P Q Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
21-07-20 28º 42’ 11˜ d 4 2º 09’ 49˜ e 5 12º 57’ 35˜ a 1 8º 52’ 36˜ d 4 21º 29’ 55˜ j 10 15º 36’ 56˜ c 3 28º 38’ 10˜ j 10 27º 33’ 46˜ c 3 27º 33’ 46˜ i 9 10º 25’ 26˜ b 2 20º 46’ 50˜ l 12 23º 37’ 36˜ j 10
118.703 a 1 122.147 a 1 12.943 d 4 98.860 f 6 R 291.482 d 4 75.599 a 1 R 298.636 f 6 87.546 c 3 267.546 i 9 40.424 a 1 R 350.764 a 1 R 293.610 e 5
0:0:0 Ashlesha BL Magha Q C Ashwini Q B Pushya L C Shravan 2 C Ardra P C Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

22-07-20 29º 39’ 29˜ d 4 16º 04’ 47˜ e 5 13º 27’ 07˜ a 1 9º 41’ 17˜ d 4 21º 21’ 18˜ j 10 16º 18’ 22˜ c 3 28º 34’ 43˜ j 10 27º 30’ 35˜ c 3 27º 30’ 35˜ i 9 10º 27’ 38˜ b 2 20º 45’ 56˜ l 12 23º 35’ 10˜ j 10
119.658 a 1 136.063 e 5 13.452 e 5 99.688 f 6 R 291.355 d 4 76.306 a 1 R 298.562 f 6 87.493 c 3 267.493 i 9 40.444 a 1 R 350.749 a 1 R 293.586 e 5
0:0:0 Ashlesha BL Purvaphalg C A Bharani C C Pushya LC Shravan 2 C Ardra P C Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
23-07-20 0º 37’ 47˜ e 5 0º 13’ 32˜ f 6 13º 57’ 22˜ a 1 10º 36’ 18˜ d 4 21º 14’ 44˜ j 10 17º 02’ 41˜ c 3 28º 29’ 17˜ j 10 27º 26’ 24˜ c 3 27º 26’ 24˜ i 9 10º 28’ 47˜ b 2 20º 44’ 02˜ l 12 23º 34’ 43˜ j 10
120.613 a 1 150.209 a 1 13.956 e 5 100.605 g 7 R 291.229 d 4 77.028 a 1 R 298.488 f 6 87.440 c 3 267.440 i 9 40.463 a 1 R 350.734 a 1 R 293.562 e 5
0:0:0 Magha Q Q Uttaraphal A P Bharani C C Pushya L A Shravan 2 C Ardra P C Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

24-07-20 1º 34’ 05˜ e 5 14º 30’ 29˜ f 6 14º 27’ 14˜ a 1 11º 37’ 32˜ d 4 21º 06’ 14˜ j 10 17º 46’ 58˜ c 3 28º 25’ 50˜ j 10 27º 23’ 13˜ c 3 27º 23’ 13˜ i 9 10º 29’ 55˜ b 2 20º 43’ 08˜ l 12 23º 32’ 17˜ j 10
121.568 a 1 164.508 b 2 14.454 e 5 101.609 g 7 R 291.104 d 4 77.766 a 1 R 298.414 f 6 87.387 c 3 267.387 i 9 40.482 a 1 R 350.719 a 1 R 293.538 e 5
0:0:0 Magha Q C Hasta 2 K Bharani C C Pushya L 2 Shravan 2 C Ardra P A Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
25-07-20 2º 31’ 23˜ e 5 28º 53’ 34˜ f 6 14º 57’ 49˜ a 1 12º 42’ 56˜ d 4 20º 59’ 44˜ j 10 18º 31’ 08˜ c 3 28º 20’ 24˜ j 10 27º 20’ 02˜ c 3 27º 20’ 02˜ i 9 10º 30’ 00˜ b 2 20º 42’ 11˜ l 12 23º 31’ 50˜ j 10
122.523 a 1 178.876 f 6 14.947 e 5 102.699 g 7 R 290.979 d 4 78.519 a 1 R 298.340 f 6 87.334 c 3 267.334 i 9 40.500 a 1 R 350.703 a 1 R 293.514 e 5
0:0:0 Magha Q C Chitra FL Bharani C C Pushya LF Shravan 2 C Ardra P 2 Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A 2 Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
26-07-20 3º 29’ 44˜ e 5 13º 14’ 06˜ g 7 15º 26’ 59˜ a 1 13º 52’ 26˜ d 4 20º 51’ 22˜ j 10 19º 17’ 06˜ c 3 28º 16’ 58˜ j 10 27º 17’ 52˜ c 3 27º 17’ 52˜ i 9 10º 31’ 01˜ b 2 20º 41’ 13˜ l 12 23º 29’ 24˜ j 10
123.479 b 2 193.235 a 1 15.433 e 5 103.874 h 8 R 290.856 d 4 79.285 a 1 R 298.266 f 6 87.281 c 3 267.281 i 9 40.517 a 1 R 350.687 a 1 R 293.490 e 5
0:0:0 Magha Q A Swati P B Bharani C C Pushya L P Shravan 2 C Ardra P F Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
27-07-20 4º 26’ 02˜ e 5 27º 31’ 19˜ g 7 15º 55’ 47˜ a 1 15º 08’ 55˜ d 4 20º 44’ 02˜ j 10 20º 04’ 54˜ c 3 28º 12’ 35˜ j 10 27º 14’ 41˜ c 3 27º 14’ 41˜ i 9 10º 32’ 02˜ b 2 20º 40’ 12˜ l 12 23º 28’ 01˜ j 10
124.434 b 2 207.522 c 3 15.913 e 5 105.132 h 8 R 290.734 d 4 80.065 a 1 R 298.193 f 6 87.228 c 3 267.228 i 9 40.534 a 1 R 350.670 a 1 R 293.467 e 5
0:0:0 Magha Q 2 Visakha K C Bharani C A Pushya L K Shravan 2 C Punarvasu K K Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

28-07-20 5º 23’ 24˜ e 5 11º 41’ 24˜ h 8 16º 23’ 10˜ a 1 16º 28’ 16˜ d 4 20º 37’ 43˜ j 10 20º 51’ 29˜ c 3 28º 07’ 12˜ j 10 27º 11’ 30˜ c 3 27º 11’ 30˜ i 9 10º 33’ 56˜ b 2 20º 39’ 11˜ l 12 23º 27’ 35˜ j 10
125.390 b 2 221.690 g 7 16.386 e 5 106.471 h 8 R 290.612 d 4 80.858 a 1 R 298.120 f 6 87.175 c 3 267.175 i 9 40.549 a 1 R 350.653 a 1 R 293.443 e 5
0:0:0 Magha Q F Anuradha L 2 Bharani C 2 Pushya LK Shravan 2 C Punarvasu KK Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
29-07-20 6º 21’ 46˜ e 5 25º 43’ 40˜ h 8 16º 51’ 14˜ a 1 17º 53’ 17˜ d 4 20º 30’ 31˜ j 10 21º 40’ 47˜ c 3 28º 03’ 49˜ j 10 27º 07’ 19˜ c 3 27º 07’ 19˜ i 9 10º 34’ 50˜ b 2 20º 38’ 10˜ l 12 23º 25’ 12˜ j 10
126.346 b 2 235.711 a 1 16.854 f 6 107.888 i 9 R 290.492 d 4 81.663 a 1 R 298.047 f 6 87.122 c 3 267.122 i 9 40.564 a 1 R 350.636 a 1 R 293.420 e 5
0:0:0 Magha Q P Jyestha B P Bharani C 2 Ashlesha B B Shravan 2 C Punarvasu K K Dhanistha F L Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

30-07-20 7º 18’ 07˜ e 5 9º 34’ 08˜ i 9 17º 19’ 50˜ a 1 19º 23’ 55˜ d 4 20º 22’ 26˜ j 10 22º 29’ 52˜ c 3 27º 58’ 26˜ j 10 27º 04’ 08˜ c 3 27º 04’ 08˜ i 9 10º 35’ 41˜ b 2 20º 37’ 05˜ l 12 23º 24’ 46˜ j 10
127.302 c 3 249.569 c 3 17.314 f 6 109.382 i 9 R 290.374 d 4 82.481 a 1 R 297.974 f 6 87.069 c 3 267.069 i 9 40.578 a 1 R 350.618 a 1 R 293.396 e 5
0:0:0 Magha Q P Mula Q L Bharani C 2 Ashlesha BC Shravan 2 Q Punarvasu KL Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
31-07-20 8º 15’ 29˜ e 5 23º 15’ 07˜ i 9 17º 46’ 05˜ a 1 20º 57’ 49˜ d 4 20º 15’ 22˜ j 10 23º 19’ 40˜ c 3 27º 54’ 07˜ j 10 27º 01’ 58˜ c 3 27º 01’ 58˜ i 9 10º 35’ 28˜ b 2 20º 36’ 00˜ l 12 23º 22’ 23˜ j 10
128.258 c 3 263.252 g 7 17.768 f 6 110.947 a 1 R 290.256 d 4 83.311 a 1 R 297.902 f 6 87.016 c 3 267.016 i 9 40.591 a 1 R 350.600 a 1 R 293.373 e 5
0:0:0 Magha Q K Purvashadh CL Bharani CF Ashlesha BC Shravan 2 Q Punarvasu KL Dhanistha FL Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FF
01-08-20 9º 13’ 50˜ e 5 6º 45’ 11˜ j 10 18º 13’ 58˜ a 1 22º 35’ 55˜ d 4 20º 08’ 28˜ j 10 24º 9’ 07˜ c 3 27º 50’ 48˜ j 10 26º 58’ 47˜ c 3 26º 58’ 47˜ i 9 10º 36’ 11˜ b 2 20º 35’ 52˜ l 12 23º 21’ 00˜ j 10
129.214 c 3 276.753 a 1 18.216 f 6 112.582 a 1 R 290.141 d 4 84.152 b 2 R 297.830 f 6 86.963 c 3 266.963 i 9 40.603 a 1 R 350.581 a 1 R 293.350 e 5
0:0:0 Magha Q K Uttarashad A B Bharani C P Ashlesha B 2 Shravan 2 Q Punarvasu K B Dhanistha F K Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F F

02-08-20 10º 10’ 16˜ e 5 20º 04’ 43˜ j 10 18º 39’ 22˜ a 1 24º 17’ 55˜ d 4 20º 02’ 34˜ j 10 25º 00’ 14˜ c 3 27º 46’ 32˜ j 10 26º 55’ 36˜ c 3 26º 55’ 36˜ i 9 10º 37’ 54˜ b 2 20º 34’ 43˜ l 12 23º 20’ 37˜ j 10
130.171 d 4 290.062 d 4 18.656 f 6 114.282 a 1 R 290.026 d 4 85.004 b 2 R 297.759 f 6 86.910 c 3 266.910 i 9 40.615 a 1 R 350.562 a 1 R 293.327 d 4
0:0:0 Magha Q L Shravan 2 Q Bharani C P Ashlesha B P Shravan 2 Q Punarvasu KB Dhanistha FK Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
03-08-20 11º 08’ 37˜ e 5 3º 10’ 01˜ k 11 19º 05’ 20˜ a 1 26º 03’ 31˜ d 4 19º 55’ 50˜ j 10 25º 52’ 01˜ c 3 27º 41’ 17˜ j 10 26º 51’ 25˜ c 3 26º 51’ 25˜ i 9 10º 38’ 34˜ b 2 20º 33’ 35˜ l 12 23º 18’ 14˜ j 10
131.127 d 4 303.167 g 7 19.089 f 6 116.042 a 1 R 289.914 c 3 85.867 b 2 R 297.688 f 6 86.857 c 3 266.857 i 9 40.626 a 1 R 350.543 a 1 R 293.304 d 4
0:0:0 Magha Q L Dhanistha F C Bharani C P Ashlesha B P Shravan 2 Q Punarvasu K Q Dhanistha F K Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

04-08-20 12º 05’ 02˜ e 5 16º 03’ 22˜ k 11 19º 31’ 50˜ a 1 27º 51’ 25˜ d 4 19º 48’ 11˜ j 10 26º 44’ 24˜ c 3 27º 37’ 01˜ j 10 26º 48’ 14˜ c 3 26º 48’ 14˜ i 9 10º 38’ 10˜ b 2 20º 31’ 23˜ l 12 23º 17’ 55˜ j 10
132.084 d 4 316.056 a 1 19.514 f 6 117.857 a 1 R 289.803 c 3 86.740 c 3 R 297.617 f 6 86.804 c 3 266.804 i 9 40.636 a 1 R 350.523 a 1 R 293.282 d 4
0:0:0 Magha Q B Satabisha P C Bharani C P Ashlesha BK Shravan 2 Q Punarvasu KC Dhanistha FK Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
05-08-20 13º 02’ 28˜ e 5 28º 43’ 23˜ k 11 19º 56’ 59˜ a 1 29º 43’ 23˜ d 4 19º 42’ 38˜ j 10 27º 37’ 23˜ c 3 27º 33’ 49˜ j 10 26º 45’ 04˜ c 3 26º 45’ 04˜ i 9 10º 39’ 42˜ b 2 20º 30’ 11˜ l 12 23º 16’ 32˜ j 10
133.041 d 4 328.723 c 3 19.933 f 6 119.723 a 1 R 289.694 c 3 87.623 c 3 R 297.547 f 6 86.751 c 3 266.751 i 9 40.645 a 1 R 350.503 a 1 R 293.259 d 4
0:0:0 Magha Q B Purvabhadr KC Bharani C P Ashlesha BL Shravan 2 Q Punarvasu KC Dhanistha FK Punarvasu KC Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
06-08-20 13º 60’ 56˜ e 5 11º 10’ 16˜ l 12 20º 21’ 35˜ a 1 1º 38’ 55˜ e 5 19º 35’ 10˜ j 10 28º 31’ 58˜ c 3 27º 29’ 41˜ j 10 26º 42’ 53˜ c 3 26º 42’ 53˜ i 9 10º 39’ 11˜ b 2 20º 29’ 55˜ l 12 23º 14’ 13˜ j 10
133.999 e 5 341.171 g 7 20.343 g 7 121.632 a 1 R 289.586 c 3 88.516 c 3 R 297.478 f 6 86.698 c 3 266.698 i 9 40.653 a 1 R 350.482 a 1 R 293.237 d 4
0:0:0 Purvaphalg C C Uttarabhad L 2 Bharani C K Magha Q C Shravan 2 B Punarvasu K C Dhanistha F K Punarvasu K C Uttarashad A A Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

07-08-20 14º 57’ 22˜ e 5 23º 25’ 50˜ l 12 20º 45’ 42˜ a 1 3º 35’ 48˜ e 5 19º 29’ 52˜ j 10 29º 25’ 05˜ c 3 27º 25’ 32˜ j 10 26º 39’ 42˜ c 3 26º 39’ 42˜ i 9 10º 40’ 40˜ b 2 20º 28’ 40˜ l 12 23º 13’ 54˜ j 10
134.956 e 5 353.414 a 1 20.745 g 7 123.580 b 2 R 289.481 c 3 89.418 c 3 R 297.409 f 6 86.645 b 2 266.645 h 8 40.661 a 1 R 350.461 a 1 R 293.215 d 4
0:0:0 Purvaphalg C C Revati BF Bharani CK Magha Q A Shravan 2 B Punarvasu K A Dhanistha FK Punarvasu KC Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
08-08-20 15º 55’ 50˜ e 5 5º 29’ 55˜ a 1 21º 08’ 24˜ a 1 5º 34’ 36˜ e 5 19º 23’ 37˜ j 10 0º 20’ 48˜ d 4 27º 20’ 28˜ j 10 26º 36’ 31˜ c 3 26º 36’ 31˜ i 9 10º 40’ 01˜ b 2 20º 26’ 24˜ l 12 23º 12’ 35˜ j 10
135.914 e 5 5.482 b 2 21.140 g 7 125.560 b 2 R 289.377 c 3 90.330 d 4 R 297.341 f 6 86.592 b 2 266.592 h 8 40.667 a 1 R 350.440 a 1 R 293.193 d 4
0:0:0 Purvaphalg C A Ashwini Q F Bharani C K Magha Q P Shravan 2 B Punarvasu K 2 Dhanistha F K Punarvasu K C Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

09-08-20 16º 52’ 23˜ e 5 17º 25’ 08˜ a 1 21º 32’ 30˜ a 1 7º 34’ 54˜ e 5 19º 17’ 34˜ j 10 1º 15’ 00˜ d 4 27º 16’ 23˜ j 10 26º 32’ 20˜ c 3 26º 32’ 20˜ i 9 10º 40’ 23˜ b 2 20º 25’ 08˜ l 12 23º 10’ 16˜ j 10
136.873 f 6 17.419 f 6 21.525 g 7 127.565 c 3 R 289.276 c 3 91.250 d 4 R 297.273 f 6 86.539 b 2 266.539 h 8 40.673 a 1 R 350.419 a 1 R 293.171 d 4
0:0:0 Purvaphalg C 2 Bharani CF Bharani CK Magha Q K Shravan 2 B Punarvasu KF Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
10-08-20 17º 50’ 55˜ e 5 29º 17’ 02˜ a 1 21º 54’ 11˜ a 1 9º 35’ 28˜ e 5 19º 11’ 34˜ j 10 2º 11’ 44˜ d 4 27º 12’ 22˜ j 10 26º 29’ 13˜ c 3 26º 29’ 13˜ i 9 10º 41’ 41˜ b 2 20º 24’ 49˜ l 12 23º 09’ 56˜ j 10
137.832 f 6 29.284 i 9 21.903 g 7 129.591 c 3 R 289.176 c 3 92.179 d 4 R 297.206 f 6 86.487 b 2 266.487 h 8 40.678 a 1 R 350.397 a 1 R 293.149 d 4
0:0:0 Purvaphalg CF Krttika A P Bharani CL Magha Q L Shravan 2 B Punarvasu K P Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
11-08-20 18º 47’ 28˜ e 5 11º 09’ 53˜ b 2 22º 16’ 16˜ a 1 11º 38’ 48˜ e 5 19º 05’ 44˜ j 10 3º 07’ 54˜ d 4 27º 08’ 24˜ j 10 26º 26’ 02˜ c 3 26º 26’ 02˜ i 9 10º 41’ 55˜ b 2 20º 22’ 26˜ l 12 23º 08’ 41˜ j 10
138.791 f 6 41.148 a 1 22.271 g 7 131.630 d 4 R 289.079 c 3 93.115 d 4 R 297.140 f 6 86.434 b 2 266.434 h 8 40.682 a 1 R 350.374 a 1 R 293.128 d 4
0:0:0 Purvaphalg C P Rohini 2 F Bharani C L Magha Q B Shravan 2 B Punarvasu K P Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
12-08-20 19º 45’ 00˜ e 5 23º 05’ 28˜ b 2 22º 38’ 48˜ a 1 13º 41’ 44˜ e 5 18º 59’ 02˜ j 10 4º 04’ 36˜ d 4 27º 04’ 26˜ j 10 26º 23’ 52˜ c 3 26º 23’ 52˜ i 9 10º 41’ 10˜ b 2 20º 21’ 07˜ l 12 23º 06’ 25˜ j 10
139.750 f 6 53.091 d 4 22.630 g 7 133.679 e 5 R 288.984 c 3 94.060 e 5 R 297.074 f 6 86.381 b 2 266.381 h 8 40.686 a 1 R 350.352 a 1 R 293.107 d 4
0:0:0 Purvaphalg C P Rohini 2 A Bharani C L Purvaphalg C C Shravan 2 B Pushya L L Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

13-08-20 20º 43’ 36˜ e 5 5º 12’ 49˜ c 3 22º 59’ 48˜ a 1 15º 44’ 52˜ e 5 18º 54’ 31˜ j 10 5º 01’ 47˜ d 4 27º 01’ 36˜ j 10 26º 20’ 41˜ c 3 26º 20’ 41˜ i 9 10º 41’ 17˜ b 2 20º 20’ 44˜ l 12 23º 05’ 10˜ j 10
140.710 g 7 65.197 h 8 22.980 g 7 135.731 e 5 R 288.892 c 3 95.013 e 5 R 297.010 f 6 86.328 b 2 266.328 h 8 40.688 a 1 R 350.329 a 1 R 293.086 d 4
0:0:0 Purvaphalg CK Mrgashira F A Bharani CL Purvaphalg C A Shravan 2 B Pushya LL Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
14-08-20 21º 40’ 16˜ e 5 17º 33’ 04˜ c 3 23º 19’ 16˜ a 1 17º 47’ 55˜ e 5 18º 48’ 04˜ j 10 5º 58’ 23˜ d 4 26º 57’ 46˜ j 10 26º 17’ 30˜ c 3 26º 16’ 30˜ i 9 10º 41’ 24˜ b 2 20º 18’ 22˜ l 12 23º 04’ 58˜ j 10
141.671 g 7 77.551 a 1 23.321 g 7 137.782 f 6 R 288.801 c 3 95.973 e 5 R 296.946 f 6 86.275 b 2 266.275 h 8 40.690 a 1 R 350.306 a 1 R 293.066 d 4
0:0:0 Purvaphalg C K Ardra P A Bharani C L Purvaphalg C F Shravan 2 B Pushya L B Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

15-08-20 22º 38’ 55˜ e 5 0º 14’ 41˜ d 4 23º 39’ 04˜ a 1 19º 50’ 41˜ e 5 18º 43’ 47˜ j 10 6º 56’ 24˜ d 4 26º 53’ 59˜ j 10 26º 13’ 19˜ c 3 26º 13’ 19˜ i 9 10º 41’ 28˜ b 2 20º 17’ 59˜ l 12 23º 03’ 42˜ j 10
142.632 g 7 90.228 d 4 23.651 h 8 139.828 f 6 R 288.713 c 3 96.940 f 6 R 296.883 f 6 86.222 b 2 266.222 h 8 40.691 a 1 R 350.283 a 1 R 293.045 d 4
0:0:0 Purvaphalg CL Punarvasu K 2 Bharani CL Purvaphalg C P Shravan 2 B Pushya LB Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
16-08-20 23º 36’ 35˜ e 5 13º 18’ 31˜ d 4 23º 58’ 19˜ a 1 21º 52’ 54˜ e 5 18º 38’ 41˜ j 10 7º 55’ 50˜ d 4 26º 49’ 16˜ j 10 26º 10’ 08˜ c 3 26º 10’ 08˜ i 9 10º 41’ 28˜ b 2 20º 16’ 32˜ l 12 23º 02’ 30˜ j 10
143.593 h 8 103.292 g 7 23.972 h 8 141.865 g 7 R 288.628 c 3 97.914 f 6 R 296.821 f 6 86.169 b 2 266.169 h 8 R 40.691 a 1 R 350.259 a 1 R 293.025 d 4
0:0:0 Purvaphalg CL Pushya L P Bharani CL Purvaphalg CK Shravan 2 B Pushya L Q Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
17-08-20 24º 33’ 14˜ e 5 26º 47’ 41˜ d 4 24º 17’ 59˜ a 1 23º 53’ 28˜ e 5 18º 33’ 42˜ j 10 8º 54’ 42˜ d 4 26º 46’ 32˜ j 10 26º 07’ 58˜ c 3 26º 07’ 58˜ i 9 10º 41’ 24˜ b 2 20º 14’ 06˜ l 12 23º 00’ 18˜ j 10
144.554 h 8 116.778 a 1 24.283 h 8 143.891 h 8 R 288.545 c 3 98.895 f 6 R 296.759 f 6 86.116 b 2 266.116 h 8 R 40.690 a 1 R 350.235 a 1 R 293.005 d 4
0:0:0 Purvaphalg C B Ashlesha B K Bharani C B Purvaphalg C L Shravan 2 B Pushya L C Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

18-08-20 25º 31’ 58˜ e 5 10º 41’ 10˜ e 5 24º 35’ 59˜ a 1 25º 54’ 14˜ e 5 18º 28’ 54˜ j 10 9º 53’ 59˜ d 4 26º 42’ 56˜ j 10 26º 04’ 47˜ c 3 26º 04’ 47˜ i 9 10º 41’ 20˜ b 2 20º 13’ 40˜ l 12 22º 59’ 10˜ j 10
145.516 h 8 130.686 d 4 24.583 h 8 145.904 h 8 R 288.465 c 3 99.883 f 6 R 296.699 f 6 86.063 b 2 266.063 h 8 R 40.689 a 1 R 350.211 a 1 R 292.986 d 4
0:0:0 Purvaphalg CB Magha Q L Bharani CB Purvaphalg C Q Shravan 2 B Pushya LC Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
19-08-20 26º 29’ 44˜ e 5 24º 58’ 19˜ e 5 24º 52’ 19˜ a 1 27º 54’ 00˜ e 5 18º 23’ 13˜ j 10 10º 53’ 34˜ d 4 26º 38’ 24˜ j 10 26º 01’ 36˜ c 3 26º 01’ 36˜ i 9 10º 41’ 10˜ b 2 20º 11’ 10˜ l 12 22º 58’ 58˜ j 10
146.479 h 8 144.972 h 8 24.872 h 8 147.900 i 9 R 288.387 c 3 100.876 g 7 R 296.640 e 5 86.010 b 2 266.010 h 8 R 40.686 a 1 R 350.186 a 1 R 292.966 d 4
0:0:0 Purvaphalg C Q Purvaphalg C B Bharani C B Uttaraphal A 2 Shravan 2 B Pushya L A Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

20-08-20 27º 26’ 28˜ e 5 9º 33’ 04˜ f 6 25º 09’ 00˜ a 1 29º 53’ 41˜ e 5 18º 19’ 43˜ j 10 11º 53’ 34˜ d 4 26º 35’ 52˜ j 10 25º 57’ 25˜ c 3 25º 57’ 25˜ i 9 10º 41’ 59˜ b 2 20º 10’ 43˜ l 12 22º 57’ 49˜ j 10
147.441 i 9 159.551 a 1 25.150 h 8 149.878 i 9 R 288.312 c 3 101.876 g 7 R 296.581 e 5 85.957 b 2 265.957 h 8 R 40.683 a 1 R 350.162 a 1 R 292.947 d 4
0:0:0 Uttaraphal A 2 Uttaraphal A C Bharani CB Uttaraphal A P Shravan 2 B Pushya L 2 Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
21-08-20 28º 24’ 18˜ e 5 24º 18’ 04˜ f 6 25º 25’ 01˜ a 1 1º 50’ 17˜ f 6 18º 14’ 24˜ j 10 12º 53’ 55˜ d 4 26º 31’ 26˜ j 10 25º 54’ 14˜ c 3 25º 54’ 14˜ i 9 10º 41’ 44˜ b 2 20º 08’ 13˜ l 12 22º 56’ 44˜ j 10
148.405 i 9 174.301 e 5 25.417 h 8 151.838 a 1 R 288.240 c 3 102.882 g 7 R 296.524 e 5 85.904 b 2 265.904 h 8 R 40.679 a 1 R 350.137 a 1 R 292.929 d 4
0:0:0 Uttaraphal A 2 Chitra F P Bharani CB Uttaraphal AK Shravan 2 B Pushya LF Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh C Q Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
22-08-20 29º 22’ 05˜ e 5 9º 05’ 13˜ g 7 25º 40’ 23˜ a 1 3º 47’ 37˜ f 6 18º 10’ 16˜ j 10 13º 54’ 35˜ d 4 26º 28’ 05˜ j 10 25º 51’ 04˜ c 3 25º 51’ 04˜ i 9 10º 40’ 26˜ b 2 20º 07’ 40˜ l 12 22º 55’ 36˜ j 10
149.368 i 9 189.087 i 9 25.673 h 8 153.777 a 1 R 288.171 c 3 103.893 h 8 R 296.468 e 5 85.851 b 2 265.851 h 8 R 40.674 a 1 R 350.111 a 1 R 292.910 d 4
0:0:0 Uttaraphal A P Swati P K Bharani C B Uttaraphal A L Shravan 2 B Pushya L P Dhanistha F K Punarvasu K Q Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

23-08-20 0º 20’ 55˜ f 6 23º 47’ 52˜ g 7 25º 55’ 01˜ a 1 5º 42’ 42˜ f 6 18º 06’ 14˜ j 10 14º 55’ 36˜ d 4 26º 25’ 47˜ j 10 25º 48’ 53˜ c 3 25º 48’ 53˜ i 9 10º 40’ 05˜ b 2 20º 05’ 10˜ l 12 22º 54’ 31˜ j 10
150.332 a 1 203.781 b 2 25.917 h 8 155.695 a 1 R 288.104 c 3 104.910 h 8 R 296.413 e 5 85.798 b 2 265.798 h 8 R 40.668 a 1 R 350.086 a 1 R 292.892 d 4
0:0:0 Uttaraphal A P Visakha KL Bharani C Q Uttaraphal AB Shravan 2 B Pushya LK Dhanistha FK Punarvasu K Q Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
24-08-20 1º 18’ 46˜ f 6 8º 17’ 48˜ h 8 26º 09’ 00˜ a 1 7º 36’ 31˜ f 6 18º 02’ 24˜ j 10 15º 56’ 59˜ d 4 26º 22’ 32˜ j 10 25º 45’ 42˜ c 3 25º 45’ 42˜ i 9 10º 40’ 40˜ b 2 20º 04’ 36˜ l 12 22º 52’ 26˜ j 10
151.296 a 1 218.280 f 6 26.150 h 8 157.592 a 1 R 288.040 c 3 105.933 h 8 R 296.359 e 5 85.745 b 2 265.745 h 8 R 40.661 a 1 R 350.060 a 1 R 292.874 d 4
0:0:0 Uttaraphal AK Anuradha L C Bharani C Q Uttaraphal A Q Shravan 2 B Pushya L K Dhanistha F K Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

25-08-20 2º 16’ 36˜ f 6 22º 31’ 16˜ h 8 26º 22’ 16˜ a 1 9º 28’ 01˜ f 6 17º 59’ 44˜ j 10 16º 58’ 40˜ d 4 26º 18’ 22˜ j 10 25º 42’ 31˜ c 3 25º 42’ 31˜ i 9 10º 39’ 14˜ b 2 20º 02’ 06˜ l 12 22º 51’ 25˜ j 10
152.260 a 1 232.521 a 1 26.371 h 8 159.467 a 1 R 287.979 c 3 106.961 i 9 R 296.306 e 5 85.692 b 2 265.692 h 8 R 40.654 a 1 R 350.035 a 1 R 292.857 d 4
0:0:0 Uttaraphal AK Jyestha B 2 Bharani C Q Uttaraphal A C Shravan 2 B Ashlesha BB Dhanistha FK Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
26-08-20 3º 14’ 30˜ f 6 6º 29’ 34˜ i 9 26º 35’ 48˜ a 1 11º 19’ 12˜ f 6 17º 55’ 19˜ j 10 17º 60’ 38˜ d 4 26º 15’ 18˜ j 10 25º 38’ 20˜ c 3 25º 38’ 20˜ i 9 10º 39’ 46˜ b 2 20º 01’ 32˜ l 12 22º 50’ 24˜ j 10
153.225 a 1 246.476 b 2 26.580 h 8 161.320 a 1 R 287.922 c 3 107.994 i 9 R 296.255 e 5 85.639 b 2 265.639 h 8 R 40.646 a 1 R 350.009 a 1 R 292.840 d 4
0:0:0 Uttaraphal AL Mula Q P Bharani C Q Hasta 2 F Shravan 2 B Ashlesha BB Dhanistha FK Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
27-08-20 4º 11’ 24˜ f 6 20º 09’ 49˜ i 9 26º 47’ 34˜ a 1 13º 9’ 04˜ f 6 17º 52’ 01˜ j 10 19º 02’ 55˜ d 4 26º 12’ 14˜ j 10 25º 35’ 10˜ c 3 25º 35’ 10˜ i 9 10º 38’ 13˜ b 2 19º 59’ 55˜ l 12 22º 49’ 23˜ j 10
154.190 a 1 260.147 g 7 26.776 i 9 163.151 a 1 R 287.867 c 3 109.032 i 9 R 296.204 e 5 85.586 b 2 265.586 h 8 R 40.637 a 1 R 349.982 i 9 R 292.823 d 4
0:0:0 Uttaraphal A L Purvashadh C K Krttika A A Hasta 2 P Shravan 2 B Ashlesha B Q Dhanistha F K Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
28-08-20 5º 9’ 22˜ f 6 3º 33’ 07˜ j 10 26º 58’ 36˜ a 1 14º 58’ 40˜ f 6 17º 49’ 54˜ j 10 20º 05’ 30˜ d 4 26º 9’ 18˜ j 10 25º 32’ 59˜ c 3 25º 32’ 59˜ i 9 10º 38’ 37˜ b 2 19º 57’ 22˜ l 12 22º 48’ 22˜ j 10
155.156 a 1 273.552 a 1 26.960 i 9 164.961 b 2 R 287.815 c 3 110.075 a 1 R 296.155 e 5 85.533 b 2 265.533 h 8 R 40.627 a 1 R 349.956 i 9 R 292.806 d 4
0:0:0 Uttaraphal AB Uttarashad A L Krttika A A Hasta 2 K Shravan 2 B Ashlesha B C Dhanistha F K Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

29-08-20 6º 07’ 19˜ f 6 16º 43’ 16˜ j 10 27º 08’ 55˜ a 1 16º 45’ 53˜ f 6 17º 46’ 58˜ j 10 21º 07’ 19˜ d 4 26º 06’ 25˜ j 10 25º 29’ 48˜ c 3 25º 29’ 48˜ i 9 10º 37’ 01˜ b 2 19º 56’ 48˜ l 12 22º 47’ 24˜ j 10
156.122 a 1 286.721 c 3 27.132 i 9 166.748 c 3 R 287.766 c 3 111.122 a 1 R 296.107 e 5 85.480 b 2 265.480 h 8 R 40.617 a 1 R 349.930 i 9 R 292.790 d 4
0:0:0 Uttaraphal AB Shravan 2 L Krttika A A Hasta 2 L Shravan 2 L Ashlesha BC Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
30-08-20 7º 05’ 17˜ f 6 29º 41’ 41˜ j 10 27º 17’ 28˜ a 1 18º 31’ 50˜ f 6 17º 43’ 12˜ j 10 22º 11’ 30˜ d 4 26º 04’ 40˜ j 10 25º 26’ 37˜ c 3 25º 26’ 37˜ i 9 10º 36’ 18˜ b 2 19º 54’ 11˜ l 12 22º 47’ 30˜ j 10
157.088 a 1 299.678 f 6 27.291 i 9 168.514 c 3 R 287.720 c 3 112.175 a 1 R 296.061 e 5 85.427 b 2 265.427 h 8 R 40.605 a 1 R 349.903 i 9 R 292.775 d 4
0:0:0 Uttaraphal A Q Dhanistha F L Krttika A A Hasta 2 B Shravan 2 L Ashlesha B A Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

31-08-20 8º 03’ 14˜ f 6 12º 27’ 38˜ k 11 27º 26’ 13˜ a 1 20º 15’ 29˜ f 6 17º 41’ 37˜ j 10 23º 14’ 55˜ d 4 26º 01’ 54˜ j 10 25º 22’ 26˜ c 3 25º 22’ 26˜ i 9 10º 36’ 35˜ b 2 19º 53’ 34˜ l 12 22º 46’ 32˜ j 10
158.054 a 1 312.444 a 1 27.437 i 9 170.258 d 4 R 287.677 c 3 113.232 a 1 R 296.015 e 5 85.374 b 2 265.374 h 8 R 40.593 a 1 R 349.876 i 9 R 292.759 d 4
0:0:0 Uttaraphal A C Satabisha P L Krttika A 2 Hasta 2 Q Shravan 2 L Ashlesha B 2 Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
01-09-20 9º 01’ 16˜ f 6 25º 02’ 06˜ k 11 27º 34’ 12˜ a 1 21º 59’ 48˜ f 6 17º 38’ 17˜ j 10 24º 18’ 38˜ d 4 25º 58’ 16˜ j 10 25º 19’ 19˜ c 3 25º 19’ 19˜ i 9 10º 35’ 48˜ b 2 19º 51’ 00˜ l 12 22º 45’ 38˜ j 10
159.021 a 1 325.035 b 2 27.570 i 9 171.980 d 4 R 287.638 c 3 114.294 a 1 R 295.971 e 5 85.322 b 2 265.322 h 8 R 40.580 a 1 R 349.850 i 9 R 292.744 d 4
0:0:0 Uttaraphal A C Purvabhadr KB Krttika A 2 Hasta 2 C Shravan 2 L Ashlesha B P Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
02-09-20 9º 59’ 20˜ f 6 7º 27’ 25˜ l 12 27º 41’ 20˜ a 1 23º 41’ 55˜ f 6 17º 36’ 04˜ j 10 25º 22’ 36˜ d 4 25º 56’ 41˜ j 10 25º 16’ 08˜ c 3 25º 16’ 08˜ i 9 10º 34’ 01˜ b 2 19º 49’ 23˜ l 12 22º 44’ 44˜ j 10
159.989 a 1 337.457 f 6 27.689 i 9 173.682 e 5 R 287.601 c 3 115.360 a 1 R 295.928 e 5 85.269 b 2 265.269 h 8 R 40.567 a 1 R 349.823 i 9 R 292.729 d 4
0:0:0 Uttaraphal A C Uttarabhad L Q Krttika A 2 Chitra F F Shravan 2 L Ashlesha B P Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

03-09-20 10º 57’ 25˜ f 6 19º 43’ 12˜ l 12 27º 48’ 42˜ a 1 25º 22’ 47˜ f 6 17º 34’ 01˜ j 10 26º 26’ 52˜ d 4 25º 53’ 13˜ j 10 25º 13’ 58˜ c 3 25º 13’ 58˜ i 9 10º 33’ 07˜ b 2 19º 48’ 42˜ l 12 22º 43’ 54˜ j 10
160.957 a 1 349.720 i 9 27.795 i 9 175.363 e 5 R 287.567 c 3 116.431 a 1 R 295.887 e 5 85.216 b 2 265.216 h 8 R 40.552 a 1 R 349.795 i 9 R 292.715 d 4
0:0:0 Hasta 2 2 Revati BC Krttika A 2 Chitra F P Shravan 2 L Ashlesha BK Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
04-09-20 11º 56’ 30˜ f 6 1º 50’ 02˜ a 1 27º 53’ 13˜ a 1 27º 01’ 26˜ f 6 17º 32’ 13˜ j 10 27º 30’ 18˜ d 4 25º 51’ 49˜ j 10 25º 10’ 47˜ c 3 25º 10’ 47˜ i 9 10º 32’ 13˜ b 2 19º 46’ 05˜ l 12 22º 42’ 04˜ j 10
161.925 a 1 1.834 a 1 27.887 i 9 177.024 f 6 R 287.537 c 3 117.505 a 1 R 295.847 e 5 85.163 b 2 265.163 h 8 R 40.537 a 1 R 349.768 i 9 R 292.701 d 4
0:0:0 Hasta 2 P Ashwini Q C Krttika A 2 Chitra F K Shravan 2 L Ashlesha B K Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 A

05-09-20 12º 54’ 38˜ f 6 13º 49’ 08˜ a 1 27º 58’ 54˜ a 1 28º 40’ 50˜ f 6 17º 31’ 36˜ j 10 28º 35’ 02˜ d 4 25º 48’ 29˜ j 10 25º 07’ 36˜ c 3 25º 07’ 36˜ i 9 10º 31’ 16˜ b 2 19º 44’ 28˜ l 12 22º 41’ 17˜ j 10
162.894 a 1 13.819 e 5 27.965 i 9 178.664 f 6 R 287.510 c 3 118.584 a 1 R 295.808 e 5 85.110 b 2 265.110 h 8 R 40.521 a 1 R 349.741 i 9 R 292.688 d 4
0:0:0 Hasta 2 P Bharani C C Krttika A 2 Chitra FL Shravan 2 L Ashlesha BL Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
06-09-20 13º 52’ 47˜ f 6 25º 42’ 14˜ a 1 28º 02’ 44˜ a 1 0º 17’ 06˜ g 7 17º 29’ 10˜ j 10 29º 40’ 05˜ d 4 25º 46’ 16˜ j 10 25º 03’ 25˜ c 3 25º 03’ 25˜ i 9 10º 30’ 14˜ b 2 19º 43’ 50˜ l 12 22º 40’ 26˜ j 10
163.863 b 2 25.704 h 8 28.029 i 9 180.285 g 7 R 287.486 c 3 119.668 a 1 R 295.771 e 5 85.057 b 2 265.057 h 8 R 40.504 a 1 R 349.714 i 9 R 292.674 d 4
0:0:0 Hasta 2 P Bharani CB Krttika A 2 Chitra FB Shravan 2 L Ashlesha BL Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 A
07-09-20 14º 50’ 59˜ f 6 7º 32’ 02˜ b 2 28º 05’ 44˜ a 1 1º 53’ 10˜ g 7 17º 28’ 54˜ j 10 0º 45’ 18˜ e 5 25º 44’ 06˜ j 10 25º 00’ 14˜ c 3 25º 00’ 14˜ i 9 10º 29’ 13˜ b 2 19º 41’ 10˜ l 12 22º 40’ 43˜ j 10
164.833 b 2 37.534 a 1 28.079 i 9 181.886 g 7 R 287.465 c 3 120.755 a 1 R 295.735 e 5 85.004 b 2 265.004 h 8 R 40.487 a 1 R 349.686 i 9 R 292.662 d 4
0:0:0 Hasta 2 K Krttika A Q Krttika A 2 Chitra F B Shravan 2 L Magha Q Q Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C

08-09-20 15º 48’ 14˜ f 6 19º 22’ 05˜ b 2 28º 07’ 54˜ a 1 3º 28’ 01˜ g 7 17º 27’ 49˜ j 10 1º 51’ 46˜ e 5 25º 42’ 04˜ j 10 24º 57’ 04˜ c 3 24º 57’ 04˜ i 9 10º 28’ 05˜ b 2 19º 40’ 32˜ l 12 22º 39’ 56˜ j 10
165.804 b 2 49.368 c 3 28.115 i 9 183.467 h 8 R 287.447 c 3 121.846 a 1 R 295.701 e 5 84.951 b 2 264.951 h 8 R 40.468 a 1 R 349.659 i 9 R 292.649 d 4
0:0:0 Hasta 2 L Rohini 2 B Krttika A 2 Chitra F C Shravan 2 L Magha Q C Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
09-09-20 16º 47’ 30˜ f 6 1º 16’ 26˜ c 3 28º 08’ 10˜ a 1 5º 02’ 41˜ g 7 17º 26’ 55˜ j 10 2º 56’ 24˜ e 5 25º 40’ 05˜ j 10 24º 54’ 53˜ c 3 24º 54’ 53˜ i 9 10º 27’ 56˜ b 2 19º 38’ 52˜ l 12 22º 38’ 13˜ j 10
166.775 c 3 61.274 g 7 28.136 i 9 185.028 h 8 R 287.432 c 3 122.940 a 1 R 295.668 e 5 84.898 b 2 264.898 h 8 R 40.449 a 1 R 349.631 i 9 R 292.637 d 4
0:0:0 Hasta 2 L Mrgashira F B Krttika A 2 Chitra F A Shravan 2 L Magha Q C Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C

10-09-20 17º 45’ 46˜ f 6 13º 20’ 10˜ c 3 28º 09’ 31˜ a 1 6º 34’ 16˜ g 7 17º 25’ 16˜ j 10 4º 02’ 20˜ e 5 25º 38’ 10˜ j 10 24º 51’ 42˜ c 3 24º 51’ 42˜ i 9 10º 26’ 48˜ b 2 19º 36’ 14˜ l 12 22º 38’ 34˜ j 10
167.746 c 3 73.336 a 1 R 28.142 i 9 186.571 h 8 R 287.421 c 3 124.039 b 2 R 295.636 e 5 84.845 b 2 264.845 h 8 R 40.430 a 1 R 349.604 i 9 R 292.626 d 4
0:0:0 Hasta 2 L Ardra P B Krttika A 2 Chitra F 2 Shravan 2 L Magha Q 2 Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
11-09-20 18º 43’ 08˜ f 6 25º 38’ 24˜ c 3 28º 08’ 02˜ a 1 8º 06’ 38˜ g 7 17º 25’ 47˜ j 10 5º 08’ 28˜ e 5 25º 36’ 22˜ j 10 24º 48’ 31˜ c 3 24º 48’ 31˜ i 9 10º 25’ 32˜ b 2 19º 35’ 34˜ l 12 22º 37’ 54˜ j 10
168.719 c 3 85.640 b 2 R 28.134 i 9 188.094 i 9 R 287.413 c 3 125.141 b 2 R 295.606 e 5 84.792 b 2 264.792 h 8 R 40.409 a 1 R 349.576 i 9 R 292.615 d 4
0:0:0 Hasta 2 B Punarvasu KB Krttika A 2 Swati P P Shravan 2 L Magha Q F Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
12-09-20 19º 41’ 28˜ f 6 8º 17’ 30˜ d 4 28º 07’ 40˜ a 1 9º 36’ 53˜ g 7 17º 24’ 29˜ j 10 6º 15’ 49˜ e 5 25º 35’ 41˜ j 10 24º 44’ 20˜ c 3 24º 44’ 20˜ i 9 10º 23’ 17˜ b 2 19º 33’ 56˜ l 12 22º 36’ 14˜ j 10
169.691 c 3 98.275 f 6 R 28.111 i 9 189.598 i 9 R 287.408 c 3 126.247 b 2 R 295.578 e 5 84.739 b 2 264.739 h 8 R 40.388 a 1 R 349.549 i 9 R 292.604 d 4
0:0:0 Hasta 2 Q Pushya L C Krttika A 2 Swati P K Shravan 2 L Magha Q P Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
13-09-20 20º 40’ 54˜ f 6 21º 19’ 05˜ d 4 28º 04’ 23˜ a 1 11º 05’ 59˜ g 7 17º 24’ 22˜ j 10 7º 21’ 22˜ e 5 25º 33’ 04˜ j 10 24º 41’ 10˜ c 3 24º 41’ 10˜ i 9 10º 22’ 58˜ b 2 19º 31’ 16˜ l 12 22º 36’ 38˜ j 10
170.665 d 4 111.318 a 1 R 28.073 i 9 191.083 a 1 287.406 c 3 127.356 c 3 R 295.551 e 5 84.686 b 2 264.686 h 8 R 40.366 a 1 R 349.521 i 9 R 292.594 d 4
0:0:0 Hasta 2 C Ashlesha B C Krttika A 2 Swati P L Shravan 2 L Magha Q P Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C

14-09-20 21º 38’ 20˜ f 6 4º 50’ 41˜ e 5 28º 01’ 12˜ a 1 12º 33’ 53˜ g 7 17º 24’ 29˜ j 10 8º 28’ 08˜ e 5 25º 32’ 34˜ j 10 24º 38’ 59˜ c 3 24º 38’ 59˜ i 9 10º 21’ 38˜ b 2 19º 30’ 35˜ l 12 22º 35’ 02˜ j 10
171.639 d 4 124.828 b 2 R 28.020 i 9 192.548 a 1 287.408 c 3 128.469 c 3 R 295.526 e 5 84.633 b 2 264.633 h 8 R 40.344 a 1 R 349.493 i 9 R 292.584 d 4
0:0:0 Hasta 2 C Magha Q F Krttika A 2 Swati P L Shravan 2 L Magha Q K Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
15-09-20 22º 37’ 47˜ f 6 18º 50’ 37˜ e 5 27º 57’ 07˜ a 1 13º 60’ 38˜ g 7 17º 25’ 47˜ j 10 9º 35’ 06˜ e 5 25º 30’ 07˜ j 10 24º 35’ 48˜ c 3 24º 35’ 48˜ i 9 10º 19’ 12˜ b 2 19º 28’ 58˜ l 12 22º 35’ 30˜ j 10
172.613 d 4 138.827 f 6 R 27.952 i 9 193.994 a 1 287.413 c 3 129.585 c 3 R 295.502 e 5 84.580 b 2 264.580 h 8 R 40.320 a 1 R 349.466 i 9 R 292.575 d 4
0:0:0 Hasta 2 C Purvaphalg C P Krttika A 2 Swati P B Shravan 2 L Magha Q L Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C

16-09-20 23º 35’ 17˜ f 6 3º 17’ 17˜ f 6 27º 52’ 12˜ a 1 15º 25’ 12˜ g 7 17º 25’ 12˜ j 10 10º 42’ 14˜ e 5 25º 29’ 48˜ j 10 24º 32’ 37˜ c 3 24º 32’ 37˜ i 9 10º 18’ 46˜ b 2 19º 26’ 17˜ l 12 22º 34’ 58˜ j 10
173.588 e 5 153.288 a 1 R 27.870 i 9 195.420 a 1 287.420 c 3 130.704 d 4 R 295.480 e 5 84.527 b 2 264.527 h 8 R 40.296 a 1 R 349.438 i 9 R 292.566 d 4
0:0:0 Chitra FF Uttaraphal AL Krttika A 2 Swati P C Shravan 2 L Magha Q L Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
17-09-20 24º 34’ 50˜ f 6 18º 08’ 37˜ f 6 27º 46’ 23˜ a 1 16º 50’ 34˜ g 7 17º 26’ 55˜ j 10 11º 50’ 34˜ e 5 25º 28’ 32˜ j 10 24º 28’ 26˜ c 3 24º 28’ 26˜ i 9 10º 16’ 19˜ b 2 19º 25’ 40˜ l 12 22º 33’ 25˜ j 10
174.564 e 5 168.127 c 3 R 27.773 i 9 196.826 a 1 287.432 c 3 131.826 d 4 R 295.459 e 5 84.474 b 2 264.474 h 8 R 40.272 a 1 R 349.411 i 9 R 292.557 d 4
0:0:0 Chitra F P Hasta 2 B Krttika A 2 Swati P C Shravan 2 L Magha Q B Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
18-09-20 25º 32’ 24˜ f 6 3º 12’ 29˜ g 7 27º 40’ 40˜ a 1 18º 13’ 40˜ g 7 17º 27’ 46˜ j 10 12º 57’ 04˜ e 5 25º 26’ 24˜ j 10 24º 25’ 16˜ c 3 24º 25’ 16˜ i 9 10º 15’ 46˜ b 2 19º 23’ 59˜ l 12 22º 33’ 56˜ j 10
175.540 e 5 183.208 g 7 R 27.661 i 9 198.211 a 1 287.446 c 3 132.951 d 4 R 295.440 e 5 84.421 b 2 264.421 h 8 R 40.246 a 1 R 349.383 i 9 R 292.549 d 4
0:0:0 Chitra F P Chitra F C Krttika A 2 Swati P 2 Shravan 2 L Magha Q B Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B C Shravan 2 C

19-09-20 26º 31’ 01˜ f 6 18º 22’ 40˜ g 7 27º 32’ 10˜ a 1 19º 35’ 30˜ g 7 17º 28’ 50˜ j 10 14º 05’ 44˜ e 5 25º 25’ 19˜ j 10 24º 22’ 05˜ c 3 24º 22’ 05˜ i 9 10º 13’ 12˜ b 2 19º 21’ 22˜ l 12 22º 32’ 28˜ j 10
176.517 e 5 198.361 a 1 R 27.536 i 9 199.575 a 1 287.464 c 3 134.079 e 5 R 295.422 e 5 84.368 b 2 264.368 h 8 R 40.220 a 1 R 349.356 i 9 R 292.541 d 4
0:0:0 Chitra FK Swati P 2 Krttika A 2 Swati P F Shravan 2 L Purvaphalg C C Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati BC Shravan 2 C
20-09-20 27º 30’ 38˜ f 6 3º 25’ 47˜ h 8 27º 24’ 46˜ a 1 20º 55’ 05˜ g 7 17º 29’ 06˜ j 10 15º 13’ 36˜ e 5 25º 24’ 22˜ j 10 24º 19’ 54˜ c 3 24º 19’ 54˜ i 9 10º 12’ 38˜ b 2 19º 20’ 44˜ l 12 22º 32’ 02˜ j 10
177.494 f 6 213.413 e 5 R 27.396 i 9 200.918 a 1 287.485 c 3 135.210 e 5 R 295.406 e 5 84.315 b 2 264.315 h 8 R 40.194 a 1 R 349.329 i 9 R 292.534 d 4
0:0:0 Chitra FK Anuradha L L Krttika A 2 Visakha K K Shravan 2 L Purvaphalg C C Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C

21-09-20 28º 28’ 16˜ f 6 18º 13’ 01˜ h 8 27º 15’ 35˜ a 1 22º 14’ 20˜ g 7 17º 31’ 32˜ j 10 16º 21’ 38˜ e 5 25º 24’ 31˜ j 10 24º 16’ 43˜ c 3 24º 16’ 43˜ i 9 10º 10’ 01˜ b 2 19º 18’ 07˜ l 12 22º 32’ 37˜ j 10
178.471 f 6 228.217 i 9 R 27.243 i 9 202.239 a 1 287.509 c 3 136.344 e 5 R 295.392 e 5 84.262 b 2 264.262 h 8 R 40.167 a 1 R 349.302 i 9 R 292.527 d 4
0:0:0 Chitra FL Jyestha BB Krttika A A Visakha KL Shravan 2 L Purvaphalg C 2 Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C
22-09-20 29º 27’ 00˜ f 6 2º 41’ 34˜ i 9 27º 05’ 34˜ a 1 23º 32’ 10˜ g 7 17º 32’ 10˜ j 10 17º 29’ 52˜ e 5 25º 23’ 44˜ j 10 24º 13’ 36˜ c 3 24º 13’ 36˜ i 9 10º 08’ 20˜ b 2 19º 17’ 30˜ l 12 22º 31’ 16˜ j 10
179.450 f 6 242.676 a 1 R 27.076 i 9 203.536 b 2 287.536 c 3 137.481 f 6 R 295.379 e 5 84.210 b 2 264.210 h 8 R 40.139 a 1 R 349.275 i 9 R 292.521 d 4
0:0:0 Chitra FL Mula Q C Krttika A A Visakha KL Shravan 2 L Purvaphalg CF Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C
23-09-20 0º 26’ 41˜ g 7 16º 45’ 38˜ i 9 26º 54’ 49˜ a 1 24º 49’ 32˜ g 7 17º 34’ 01˜ j 10 18º 37’ 12˜ e 5 25º 22’ 05˜ j 10 24º 9’ 25˜ c 3 24º 9’ 25˜ i 9 10º 07’ 36˜ b 2 19º 15’ 53˜ l 12 22º 31’ 54˜ j 10
180.428 g 7 256.744 f 6 R 26.897 i 9 204.809 b 2 287.567 c 3 138.620 f 6 R 295.368 e 5 84.157 b 2 264.157 h 8 R 40.110 a 1 R 349.248 i 9 R 292.515 d 4
0:0:0 Chitra F B Purvashadh C 2 Krttika A A Visakha K B Shravan 2 L Purvaphalg C P Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C

24-09-20 1º 24’ 25˜ g 7 0º 25’ 12˜ j 10 26º 42’ 18˜ a 1 26º 03’ 25˜ g 7 17º 36’ 00˜ j 10 19º 46’ 47˜ e 5 25º 22’ 32˜ j 10 24º 06’ 14˜ c 3 24º 06’ 14˜ i 9 10º 05’ 52˜ b 2 19º 13’ 16˜ l 12 22º 31’ 36˜ j 10
181.407 g 7 270.420 a 1 R 26.705 i 9 206.057 b 2 287.600 c 3 139.763 f 6 R 295.359 e 5 84.104 b 2 264.104 h 8 R 40.081 a 1 R 349.221 i 9 R 292.510 d 4
0:0:0 Chitra FB Uttarashad A P Krttika A A Visakha K Q Shravan 2 L Purvaphalg C P Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CB Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C
25-09-20 2º 23’ 13˜ g 7 13º 44’ 59˜ j 10 26º 30’ 04˜ a 1 27º 17’ 41˜ g 7 17º 38’ 13˜ j 10 20º 54’ 25˜ e 5 25º 21’ 04˜ j 10 24º 03’ 04˜ c 3 24º 03’ 04˜ i 9 10º 03’ 07˜ b 2 19º 12’ 38˜ l 12 22º 30’ 18˜ j 10
182.387 g 7 283.733 b 2 R 26.501 h 8 207.278 c 3 287.637 c 3 140.907 g 7 R 295.351 e 5 84.051 b 2 264.051 h 8 R 40.052 a 1 R 349.194 i 9 R 292.505 d 4
0:0:0 Chitra F Q Shravan 2 P Bharani C Q Visakha K C Shravan 2 L Purvaphalg C K Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C B Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C

26-09-20 3º 22’ 01˜ g 7 26º 44’ 55˜ j 10 26º 17’ 06˜ a 1 28º 28’ 16˜ g 7 17º 41’ 37˜ j 10 22º 03’ 18˜ e 5 25º 21’ 42˜ j 10 23º 60’ 53˜ c 3 23º 60’ 53˜ i 9 10º 01’ 16˜ b 2 19º 10’ 01˜ l 12 22º 30’ 04˜ j 10
183.367 h 8 296.732 f 6 R 26.285 h 8 208.471 c 3 287.677 c 3 142.055 g 7 R 295.345 e 5 83.998 b 2 263.998 h 8 R 40.021 a 1 R 349.167 i 9 R 292.501 d 4
0:0:0 Chitra F C Dhanistha FK Bharani C Q Visakha KC Shravan 2 L Purvaphalg CL Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CL Rohini 2 2 Revati B Q Shravan 2 C
27-09-20 4º 21’ 49˜ g 7 9º 28’ 58˜ k 11 26º 03’ 29˜ a 1 29º 38’ 06˜ g 7 17º 43’ 12˜ j 10 23º 12’ 18˜ e 5 25º 20’ 28˜ j 10 23º 57’ 42˜ c 3 23º 57’ 42˜ i 9 9º 59’ 28˜ b 2 19º 08’ 28˜ l 12 22º 30’ 49˜ j 10
184.347 h 8 309.466 i 9 R 26.058 h 8 209.635 c 3 287.720 c 3 143.205 g 7 R 295.341 e 5 83.945 b 2 263.945 h 8 R 39.991 a 1 R 349.141 i 9 R 292.497 d 4
0:0:0 Chitra F C Satabisha P K Bharani C Q Visakha K 2 Shravan 2 L Purvaphalg CL Dhanistha F P Punarvasu KB Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
28-09-20 5º 20’ 41˜ g 7 21º 59’ 10˜ k 11 25º 49’ 12˜ a 1 0º 46’ 01˜ h 8 17º 46’ 01˜ j 10 24º 21’ 25˜ e 5 25º 20’ 17˜ j 10 23º 54’ 31˜ c 3 23º 54’ 31˜ i 9 9º 58’ 32˜ b 2 19º 07’ 54˜ l 12 22º 30’ 38˜ j 10
185.328 h 8 321.986 a 1 R 25.820 h 8 210.767 d 4 287.767 c 3 144.357 h 8 R 295.338 e 5 83.892 b 2 263.892 h 8 R 39.959 a 1 R 349.115 i 9 R 292.494 d 4
0:0:0 Chitra F A Purvabhadr K L Bharani C B Visakha K F Shravan 2 L Purvaphalg C B Dhanistha F P Punarvasu K B Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
29-09-20 6º 19’ 36˜ g 7 4º 20’ 48˜ l 12 25º 34’ 19˜ a 1 1º 52’ 54˜ h 8 17º 49’ 58˜ j 10 25º 31’ 43˜ e 5 25º 20’ 13˜ j 10 23º 50’ 20˜ c 3 23º 50’ 20˜ i 9 9º 56’ 37˜ b 2 19º 05’ 20˜ l 12 22º 29’ 28˜ j 10
186.310 h 8 334.330 e 5 R 25.572 h 8 211.865 d 4 287.816 c 3 145.512 h 8 R 295.337 e 5 83.839 b 2 263.839 h 8 R 39.927 a 1 R 349.089 i 9 R 292.491 d 4
0:0:0 Chitra F 2 Uttarabhad L L Bharani C B Visakha K P Shravan 2 B Purvaphalg C B Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

30-09-20 7º 18’ 31˜ g 7 16º 32’ 52˜ l 12 25º 19’ 50˜ a 1 2º 56’ 34˜ h 8 17º 52’ 05˜ j 10 26º 40’ 08˜ e 5 25º 20’ 13˜ j 10 23º 47’ 10˜ c 3 23º 47’ 10˜ i 9 9º 54’ 42˜ b 2 19º 04’ 47˜ l 12 22º 29’ 17˜ j 10
187.292 i 9 346.531 h 8 R 25.314 h 8 212.926 d 4 287.868 c 3 146.669 i 9 295.337 e 5 83.786 b 2 263.786 h 8 R 39.895 a 1 R 349.063 i 9 R 292.488 d 4
0:0:0 Swati P P Uttarabhad LK Bharani CB Visakha K P Shravan 2 B Uttaraphal A A Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
01-10-20 8º 16’ 26˜ g 7 28º 37’ 47˜ l 12 25º 03’ 53˜ a 1 3º 57’ 56˜ h 8 17º 55’ 26˜ j 10 27º 50’ 44˜ e 5 25º 20’ 20˜ j 10 23º 44’ 59˜ c 3 23º 44’ 59˜ i 9 9º 52’ 43˜ b 2 19º 02’ 13˜ l 12 22º 29’ 10˜ j 10
188.274 i 9 358.613 a 1 R 25.048 h 8 213.949 e 5 287.924 c 3 147.829 i 9 295.339 e 5 83.733 b 2 263.733 h 8 R 39.862 a 1 R 349.037 i 9 R 292.486 d 4
0:0:0 Swati P P Revati B L Bharani C B Anuradha L L Shravan 2 B Uttaraphal A 2 Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

02-10-20 9º 15’ 25˜ g 7 10º 36’ 42˜ a 1 24º 46’ 19˜ a 1 4º 56’ 44˜ h 8 17º 59’ 55˜ j 10 28º 59’ 28˜ e 5 25º 21’ 35˜ j 10 23º 41’ 48˜ c 3 23º 41’ 48˜ i 9 9º 50’ 44˜ b 2 19º 01’ 40˜ l 12 22º 29’ 06˜ j 10
189.257 i 9 10.595 d 4 R 24.772 h 8 214.929 e 5 287.982 c 3 148.991 i 9 295.343 e 5 83.680 b 2 263.680 h 8 R 39.829 a 1 R 349.011 i 9 R 292.485 d 4
0:0:0 Swati P K Ashwini Q L Bharani CB Anuradha LL Shravan 2 B Uttaraphal AF Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
03-10-20 10º 14’ 28˜ g 7 22º 30’ 53˜ a 1 24º 29’ 20˜ a 1 5º 52’ 50˜ h 8 18º 03’ 38˜ j 10 0º 9’ 22˜ f 6 25º 21’ 53˜ j 10 23º 38’ 37˜ c 3 23º 38’ 37˜ i 9 9º 48’ 42˜ b 2 18º 59’ 10˜ l 12 22º 29’ 02˜ j 10
190.241 a 1 22.498 g 7 R 24.489 h 8 215.864 e 5 288.044 c 3 150.156 a 1 295.348 e 5 83.627 b 2 263.627 h 8 R 39.795 a 1 R 348.986 i 9 R 292.484 d 4
0:0:0 Swati P K Bharani CL Bharani CB Anuradha LB Shravan 2 B Uttaraphal A P Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
04-10-20 11º 14’ 30˜ g 7 4º 21’ 38˜ b 2 24º 12’ 56˜ a 1 6º 45’ 00˜ h 8 18º 06’ 29˜ j 10 1º 19’ 23˜ f 6 25º 21’ 22˜ j 10 23º 34’ 26˜ c 3 23º 34’ 26˜ i 9 9º 46’ 36˜ b 2 18º 58’ 40˜ l 12 22º 29’ 59˜ j 10
191.225 a 1 34.344 a 1 R 24.199 h 8 216.750 f 6 288.108 c 3 151.323 a 1 295.356 e 5 83.574 b 2 263.574 h 8 R 39.760 a 1 R 348.961 i 9 R 292.483 d 4
0:0:0 Swati P L Krttika A L Bharani C B Anuradha LB Shravan 2 B Uttaraphal AK Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

05-10-20 12º 13’ 36˜ g 7 16º 10’ 58˜ b 2 23º 54’ 11˜ a 1 7º 35’ 52˜ h 8 18º 11’ 30˜ j 10 2º 30’ 31˜ f 6 25º 22’ 50˜ j 10 23º 31’ 16˜ c 3 23º 31’ 16˜ i 9 9º 44’ 34˜ b 2 18º 56’ 10˜ l 12 22º 29’ 59˜ j 10
192.210 a 1 46.166 b 2 R 23.903 h 8 217.581 f 6 288.175 c 3 152.492 a 1 295.364 e 5 83.521 b 2 263.521 h 8 R 39.726 a 1 R 348.936 i 9 292.483 d 4
0:0:0 Swati P L Rohini 2 L Bharani CL Anuradha L Q Shravan 2 B Uttaraphal AK Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
06-10-20 13º 12’ 42˜ g 7 28º 00’ 25˜ b 2 23º 36’ 04˜ a 1 8º 21’ 14˜ h 8 18º 15’ 46˜ j 10 3º 40’ 50˜ f 6 25º 23’ 30˜ j 10 23º 28’ 05˜ c 3 23º 28’ 05˜ i 9 9º 41’ 24˜ b 2 18º 55’ 40˜ l 12 22º 29’ 02˜ j 10
193.195 a 1 58.007 f 6 R 23.601 h 8 218.354 f 6 288.246 c 3 153.664 a 1 295.375 e 5 83.468 b 2 263.468 h 8 R 39.690 a 1 R 348.911 i 9 292.484 d 4
0:0:0 Swati P B Mrgashira F L Bharani C L Anuradha LC Shravan 2 B Uttaraphal AL Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

07-10-20 14º 11’ 52˜ g 7 9º 55’ 23˜ c 3 23º 18’ 35˜ a 1 9º 04’ 47˜ h 8 18º 19’ 08˜ j 10 4º 50’ 13˜ f 6 25º 23’ 13˜ j 10 23º 25’ 54˜ c 3 23º 25’ 54˜ i 9 9º 39’ 18˜ b 2 18º 53’ 13˜ l 12 22º 29’ 06˜ j 10
194.181 a 1 69.923 i 9 R 23.293 g 7 219.063 f 6 288.319 c 3 154.837 a 1 295.387 e 5 83.415 b 2 263.415 h 8 R 39.655 a 1 R 348.887 i 9 292.485 d 4
0:0:0 Swati P B Ardra P K Bharani CL Anuradha LC Shravan 2 B Uttaraphal AL Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
08-10-20 15º 10’ 05˜ g 7 21º 59’ 44˜ c 3 22º 59’ 55˜ a 1 9º 42’ 07˜ h 8 18º 24’ 46˜ j 10 6º 01’ 47˜ f 6 25º 24’ 04˜ j 10 23º 22’ 43˜ c 3 23º 22’ 43˜ i 9 9º 37’ 08˜ b 2 18º 52’ 47˜ l 12 22º 29’ 10˜ j 10
195.168 a 1 81.979 a 1 R 22.982 g 7 219.702 f 6 288.396 c 3 156.013 a 1 295.401 e 5 83.362 b 2 263.362 h 8 R 39.619 a 1 R 348.863 i 9 292.486 d 4
0:0:0 Swati P Q Punarvasu KL Bharani CL Anuradha LC Shravan 2 B Uttaraphal AB Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
09-10-20 16º 9’ 18˜ g 7 4º 15’ 11˜ d 4 22º 40’ 01˜ a 1 10º 16’ 54˜ h 8 18º 29’ 30˜ j 10 7º 11’ 28˜ f 6 25º 25’ 58˜ j 10 23º 19’ 32˜ c 3 23º 19’ 32˜ i 9 9º 35’ 55˜ b 2 18º 50’ 20˜ l 12 22º 29’ 17˜ j 10
196.155 a 1 94.253 e 5 R 22.667 g 7 220.265 g 7 288.475 c 3 157.191 a 1 295.416 e 5 83.309 a 1 263.309 g 7 R 39.582 a 1 R 348.839 i 9 292.488 d 4
0:0:0 Swati P C Pushya L L Bharani C L Anuradha L C Shravan 2 B Uttaraphal A Q Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

10-10-20 17º 09’ 35˜ g 7 16º 50’ 44˜ d 4 22º 21’ 00˜ a 1 10º 45’ 38˜ h 8 18º 33’ 25˜ j 10 8º 22’ 16˜ f 6 25º 26’ 59˜ j 10 23º 15’ 22˜ c 3 23º 15’ 22˜ i 9 9º 33’ 42˜ b 2 18º 49’ 58˜ l 12 22º 29’ 28˜ j 10
197.143 a 1 106.829 i 9 R 22.350 g 7 220.744 g 7 288.557 c 3 158.371 a 1 295.433 e 5 83.256 a 1 263.256 g 7 R 39.545 a 1 R 348.816 i 9 292.491 d 4
0:0:0 Swati P C Ashlesha BB Bharani CL Anuradha L A Shravan 2 B Uttaraphal A C Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
11-10-20 18º 08’ 55˜ g 7 29º 47’ 10˜ d 4 22º 02’ 52˜ a 1 11º 08’ 55˜ h 8 18º 39’ 31˜ j 10 9º 33’ 11˜ f 6 25º 27’ 07˜ j 10 23º 12’ 11˜ c 3 23º 12’ 11˜ i 9 9º 30’ 29˜ b 2 18º 48’ 31˜ l 12 22º 30’ 38˜ j 10
198.132 a 1 119.786 a 1 R 22.031 g 7 221.132 g 7 288.642 c 3 159.553 a 1 295.452 e 5 83.203 a 1 263.203 g 7 R 39.508 a 1 R 348.792 i 9 292.494 d 4
0:0:0 Swati P 2 Ashlesha B L Bharani C L Anuradha L 2 Shravan 2 B Uttaraphal A C Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

12-10-20 19º 07’ 16˜ g 7 13º 12’ 35˜ e 5 21º 43’ 36˜ a 1 11º 25’ 16˜ h 8 18º 44’ 44˜ j 10 10º 44’ 13˜ f 6 25º 28’ 19˜ j 10 23º 09’ 00˜ c 3 23º 09’ 60˜ i 9 9º 28’ 12˜ b 2 18º 46’ 08˜ l 12 22º 30’ 49˜ j 10
199.121 a 1 133.193 d 4 R 21.710 g 7 221.421 g 7 288.729 c 3 160.737 a 1 295.472 e 5 83.150 a 1 263.150 g 7 R 39.470 a 1 R 348.769 i 9 292.497 d 4
0:0:0 Swati P 2 Magha Q B Bharani CK Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 2 Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
13-10-20 20º 07’ 40˜ g 7 27º 06’ 35˜ e 5 21º 23’ 24˜ a 1 11º 36’ 11˜ h 8 18º 49’ 12˜ j 10 11º 55’ 23˜ f 6 25º 30’ 38˜ j 10 23º 06’ 49˜ c 3 23º 06’ 49˜ i 9 9º 26’ 59˜ b 2 18º 45’ 49˜ l 12 22º 30’ 04˜ j 10
200.111 a 1 147.093 i 9 R 21.390 g 7 221.603 g 7 288.820 c 3 161.923 a 1 295.494 e 5 83.097 a 1 263.097 g 7 R 39.433 a 1 R 348.747 i 9 292.501 d 4
0:0:0 Visakha KK Uttaraphal A A Bharani CK Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 P Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
14-10-20 21º 06’ 07˜ g 7 11º 29’ 06˜ f 6 21º 04’ 16˜ a 1 11º 40’ 08˜ h 8 18º 55’ 47˜ j 10 13º 07’ 40˜ f 6 25º 31’ 05˜ j 10 23º 03’ 42˜ c 3 23º 03’ 42˜ i 9 9º 24’ 38˜ b 2 18º 43’ 26˜ l 12 22º 30’ 18˜ j 10
201.102 a 1 161.485 a 1 R 21.071 g 7 221.669 g 7 288.913 c 3 163.111 a 1 295.518 e 5 83.045 a 1 263.045 g 7 R 39.394 a 1 R 348.724 i 9 292.505 d 4
0:0:0 Visakha K K Hasta 2 F Bharani C K Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 P Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
15-10-20 22º 06’ 35˜ g 7 26º 19’ 47˜ f 6 20º 45’ 11˜ a 1 11º 37’ 40˜ h 8 19º 01’ 32˜ j 10 14º 18’ 04˜ f 6 25º 33’ 35˜ j 10 22º 60’ 31˜ c 3 22º 60’ 31˜ i 9 9º 21’ 22˜ b 2 18º 42’ 07˜ l 12 22º 31’ 36˜ j 10
202.093 a 1 176.313 e 5 R 20.753 g 7 R 221.611 g 7 289.009 c 3 164.301 b 2 295.543 e 5 82.992 a 1 262.992 g 7 R 39.356 a 1 R 348.702 i 9 292.510 d 4
0:0:0 Visakha K L Chitra F K Bharani C K Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 K Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

16-10-20 23º 05’ 06˜ g 7 11º 28’ 40˜ g 7 20º 26’ 17˜ a 1 11º 25’ 19˜ h 8 19º 06’ 29˜ j 10 15º 30’ 35˜ f 6 25º 34’ 12˜ j 10 22º 56’ 20˜ c 3 22º 56’ 20˜ i 9 9º 19’ 01˜ b 2 18º 41’ 48˜ l 12 22º 31’ 58˜ j 10
203.085 a 1 191.461 a 1 R 20.438 g 7 R 221.422 g 7 289.108 c 3 165.493 b 2 295.570 e 5 82.939 a 1 262.939 g 7 R 39.317 a 1 R 348.680 i 9 292.516 d 4
0:0:0 Visakha KL Swati P L Bharani CK Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 K Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
17-10-20 24º 05’ 37˜ g 7 26º 46’ 47˜ g 7 20º 08’ 37˜ a 1 11º 06’ 42˜ h 8 19º 13’ 36˜ j 10 16º 41’ 10˜ f 6 25º 36’ 53˜ j 10 22º 53’ 10˜ c 3 22º 53’ 10˜ i 9 9º 17’ 37˜ b 2 18º 40’ 32˜ l 12 22º 31’ 19˜ j 10
204.077 b 2 206.763 c 3 R 20.127 g 7 R 221.095 g 7 289.210 c 3 166.686 c 3 295.598 e 5 82.886 a 1 262.886 g 7 R 39.277 a 1 R 348.659 i 9 292.522 d 4
0:0:0 Visakha K B Visakha K C Bharani C K Anuradha L 2 Shravan 2 B Hasta 2 L Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

18-10-20 25º 04’ 12˜ g 7 12º 02’ 52˜ h 8 19º 49’ 08˜ a 1 10º 38’ 30˜ h 8 19º 19’ 50˜ j 10 17º 53’ 52˜ f 6 25º 38’ 44˜ j 10 22º 50’ 59˜ c 3 22º 50’ 59˜ i 9 9º 14’ 17˜ b 2 18º 38’ 17˜ l 12 22º 32’ 41˜ j 10
205.070 b 2 222.031 g 7 R 19.819 f 6 R 220.625 g 7 289.314 c 3 167.881 c 3 295.629 e 5 82.833 a 1 262.833 g 7 R 39.238 a 1 R 348.638 i 9 292.528 d 4
0:0:0 Visakha KB Anuradha L 2 Bharani C P Anuradha L A Shravan 2 B Hasta 2 B Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
19-10-20 26º 04’ 47˜ g 7 27º 05’ 24˜ h 8 19º 31’ 01˜ a 1 10º 01’ 40˜ h 8 19º 25’ 16˜ j 10 19º 05’ 41˜ f 6 25º 40’ 36˜ j 10 22º 47’ 48˜ c 3 22º 47’ 48˜ i 9 9º 12’ 53˜ b 2 18º 37’ 01˜ l 12 22º 32’ 06˜ j 10
206.063 b 2 237.090 a 1 R 19.517 f 6 R 220.011 g 7 289.421 c 3 169.078 c 3 295.660 e 5 82.780 a 1 262.780 g 7 R 39.198 a 1 R 348.617 i 9 292.535 d 4
0:0:0 Visakha K Q Jyestha BK Bharani C P Anuradha LC Shravan 2 B Hasta 2 B Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
20-10-20 27º 03’ 25˜ g 7 11º 48’ 11˜ i 9 19º 13’ 16˜ a 1 9º 15’ 18˜ h 8 19º 32’ 52˜ j 10 20º 17’ 34˜ f 6 25º 42’ 38˜ j 10 22º 44’ 37˜ c 3 22º 44’ 37˜ i 9 9º 9’ 29˜ b 2 18º 36’ 49˜ l 12 22º 33’ 31˜ j 10
207.057 c 3 251.803 d 4 R 19.221 f 6 R 219.255 f 6 289.531 c 3 170.276 d 4 295.694 e 5 82.727 a 1 262.727 g 7 R 39.158 a 1 R 348.597 i 9 292.542 d 4
0:0:0 Visakha K C Mula Q B Bharani C P Anuradha LC Shravan 2 B Hasta 2 Q Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

21-10-20 28º 03’ 07˜ g 7 26º 05’ 17˜ i 9 18º 56’ 55˜ a 1 8º 22’ 43˜ h 8 19º 39’ 35˜ j 10 21º 29’ 34˜ f 6 25º 44’ 44˜ j 10 22º 40’ 26˜ c 3 22º 40’ 26˜ i 9 9º 07’ 05˜ b 2 18º 35’ 37˜ l 12 22º 33’ 00˜ j 10
208.052 c 3 266.088 h 8 R 18.932 f 6 R 218.362 f 6 289.643 c 3 171.476 d 4 295.729 e 5 82.674 a 1 262.674 g 7 R 39.118 a 1 R 348.577 i 9 292.550 d 4
0:0:0 Visakha KC Purvashadh C Q Bharani C P Anuradha LC Shravan 2 B Hasta 2 C Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C
22-10-20 29º 03’ 49˜ g 7 9º 55’ 05˜ j 10 18º 39’ 00˜ a 1 7º 21’ 46˜ h 8 19º 45’ 29˜ j 10 22º 41’ 37˜ f 6 25º 46’ 58˜ j 10 22º 37’ 16˜ c 3 22º 37’ 16˜ i 9 9º 05’ 41˜ b 2 18º 33’ 29˜ l 12 22º 34’ 32˜ j 10
209.047 c 3 279.918 a 1 R 18.650 f 6 R 217.346 f 6 289.758 c 3 172.677 d 4 295.766 e 5 82.621 a 1 262.621 g 7 R 39.078 a 1 R 348.558 i 9 292.559 d 4
0:0:0 Visakha K A Uttarashad A C Bharani C P Anuradha L Q Shravan 2 Q Hasta 2 A Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B Q Shravan 2 C

23-10-20 0º 03’ 31˜ h 8 23º 19’ 43˜ j 10 18º 23’ 34˜ a 1 6º 13’ 26˜ h 8 19º 53’ 30˜ j 10 23º 53’ 48˜ f 6 25º 48’ 14˜ j 10 22º 34’ 05˜ c 3 22º 34’ 05˜ i 9 9º 02’ 17˜ b 2 18º 32’ 20˜ l 12 22º 34’ 05˜ j 10
210.042 d 4 293.312 d 4 R 18.376 f 6 R 216.224 e 5 289.875 c 3 173.880 e 5 295.804 e 5 82.568 a 1 262.568 g 7 R 39.038 a 1 R 348.539 i 9 292.568 d 4
0:0:0 Visakha K 2 Shravan 2 A Bharani C P Anuradha LB Shravan 2 Q Chitra FF Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 C
24-10-20 1º 02’ 17˜ h 8 6º 19’ 50˜ k 11 18º 07’ 43˜ a 1 5º 01’ 16˜ h 8 19º 60’ 42˜ j 10 25º 05’ 02˜ f 6 25º 51’ 38˜ j 10 22º 31’ 54˜ c 3 22º 31’ 54˜ i 9 8º 60’ 49˜ b 2 18º 31’ 12˜ l 12 22º 35’ 37˜ j 10
211.038 d 4 306.314 h 8 R 18.112 f 6 R 215.021 e 5 289.995 c 3 175.084 e 5 295.844 e 5 82.515 a 1 262.515 g 7 R 38.997 a 1 R 348.520 i 9 292.577 d 4
0:0:0 Visakha KF Dhanistha F 2 Bharani C P Anuradha LL Shravan 2 Q Chitra F P Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 C
25-10-20 2º 02’ 02˜ h 8 18º 59’ 06˜ k 11 17º 51’ 22˜ a 1 3º 46’ 05˜ h 8 20º 07’ 05˜ j 10 26º 17’ 24˜ f 6 25º 53’ 06˜ j 10 22º 28’ 43˜ c 3 22º 28’ 43˜ i 9 8º 57’ 22˜ b 2 18º 30’ 07˜ l 12 22º 35’ 13˜ j 10
212.034 d 4 318.985 a 1 R 17.856 f 6 R 213.768 e 5 290.118 d 4 176.290 e 5 295.885 e 5 82.462 a 1 262.462 g 7 R 38.956 a 1 R 348.502 i 9 292.587 d 4
0:0:0 Visakha K P Satabisha P 2 Bharani C F Anuradha L L Shravan 2 Q Chitra F K Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B B Shravan 2 C

26-10-20 3º 02’ 52˜ h 8 1º 23’ 24˜ l 12 17º 37’ 36˜ a 1 2º 30’ 04˜ h 8 20º 15’ 35˜ j 10 27º 30’ 49˜ f 6 25º 56’ 41˜ j 10 22º 25’ 32˜ c 3 22º 25’ 32˜ i 9 8º 55’ 58˜ b 2 18º 29’ 02˜ l 12 22º 36’ 49˜ j 10
213.031 d 4 331.390 d 4 R 17.610 f 6 R 212.501 d 4 290.243 d 4 177.497 f 6 295.928 e 5 82.409 a 1 262.409 g 7 R 38.916 a 1 R 348.484 i 9 292.597 d 4
0:0:0 Visakha K P Purvabhadr K P Bharani CF Visakha K P Shravan 2 Q Chitra FK Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 C
27-10-20 4º 02’ 41˜ h 8 13º 36’ 31˜ l 12 17º 23’ 30˜ a 1 1º 15’ 22˜ h 8 20º 22’ 12˜ j 10 28º 42’ 22˜ f 6 25º 58’ 19˜ j 10 22º 21’ 22˜ c 3 22º 21’ 22˜ i 9 8º 53’ 30˜ b 2 18º 28’ 01˜ l 12 22º 36’ 29˜ j 10
214.028 e 5 343.592 h 8 R 17.375 f 6 R 211.256 d 4 290.370 d 4 178.706 f 6 295.972 e 5 82.356 a 1 262.356 g 7 R 38.875 a 1 R 348.467 i 9 292.608 d 4
0:0:0 Anuradha L L Uttarabhad L P Bharani C F Visakha KF Shravan 2 Q Chitra FL Dhanistha F P Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B B Shravan 2 C

28-10-20 5º 02’ 34˜ h 8 25º 39’ 38˜ l 12 17º 09’ 00˜ a 1 0º 04’ 23˜ h 8 20º 30’ 00˜ j 10 29º 55’ 54˜ f 6 26º 01’ 05˜ j 10 22º 18’ 11˜ c 3 22º 18’ 11˜ i 9 8º 50’ 02˜ b 2 18º 27’ 60˜ l 12 22º 37’ 08˜ j 10
215.026 e 5 355.644 a 1 R 17.150 f 6 R 210.073 d 4 290.500 d 4 179.915 f 6 296.018 e 5 82.303 a 1 262.303 g 7 R 38.834 a 1 R 348.450 i 9 292.619 d 4
0:0:0 Anuradha LL Revati B P Bharani C 2 Visakha K 2 Shravan 2 C Chitra FL Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 C
29-10-20 6º 01’ 26˜ h 8 7º 36’ 42˜ a 1 16º 56’ 13˜ a 1 28º 59’ 17˜ g 7 20º 38’ 55˜ j 10 1º 08’ 37˜ g 7 26º 04’ 58˜ j 10 22º 15’ 00˜ c 3 22º 15’ 00˜ i 9 8º 48’ 31˜ b 2 18º 26’ 59˜ l 12 22º 38’ 52˜ j 10
216.024 e 5 7.595 c 3 R 16.937 f 6 R 208.988 c 3 290.632 d 4 181.127 g 7 296.066 e 5 82.250 a 1 262.250 g 7 R 38.792 a 1 R 348.433 i 9 292.631 d 4
0:0:0 Anuradha LB Ashwini Q K Bharani C 2 Visakha K A Shravan 2 C Chitra FB Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 C
30-10-20 7º 01’ 23˜ h 8 19º 29’ 52˜ a 1 16º 44’ 06˜ a 1 28º 02’ 02˜ g 7 20º 46’ 58˜ j 10 2º 20’ 24˜ g 7 26º 07’ 54˜ j 10 22º 12’ 49˜ c 3 22º 12’ 49˜ i 9 8º 45’ 04˜ b 2 18º 25’ 01˜ l 12 22º 39’ 35˜ j 10
217.023 f 6 19.481 f 6 R 16.735 f 6 R 208.034 c 3 290.766 d 4 182.340 g 7 296.115 e 5 82.197 a 1 262.197 g 7 R 38.751 a 1 R 348.417 i 9 292.643 d 4
0:0:0 Anuradha L B Bharani C P Bharani C 2 Visakha K C Shravan 2 C Chitra F Q Dhanistha F K Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B B Shravan 2 C
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
31-10-20 8º 01’ 19˜ h 8 1º 20’ 02˜ b 2 16º 33’ 42˜ a 1 27º 14’ 17˜ g 7 20º 54’ 11˜ j 10 3º 33’ 14˜ g 7 26º 10’ 54˜ j 10 22º 09’ 38˜ c 3 22º 09’ 38˜ i 9 8º 43’ 36˜ b 2 18º 24’ 04˜ l 12 22º 39’ 22˜ j 10
218.022 f 6 31.334 a 1 R 16.545 e 5 R 207.238 c 3 290.903 d 4 183.554 h 8 296.165 e 5 82.144 a 1 262.144 g 7 R 38.710 a 1 R 348.401 i 9 292.656 d 4
0:0:0 Anuradha L Q Krttika A K Bharani C 2 Visakha K C Shravan 2 C Chitra F C Dhanistha F K Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B B Shravan 2 C

01-11-20 9º 01’ 19˜ h 8 13º 11’ 52˜ b 2 16º 22’ 01˜ a 1 26º 37’ 05˜ g 7 21º 03’ 31˜ j 10 4º 46’ 08˜ g 7 26º 13’ 01˜ j 10 22º 05’ 28˜ c 3 22º 05’ 28˜ i 9 8º 40’ 08˜ b 2 18º 23’ 10˜ l 12 22º 40’ 08˜ j 10
219.022 f 6 43.181 a 1 R 16.367 e 5 R 206.618 b 2 291.042 d 4 184.769 h 8 296.217 e 5 82.091 a 1 262.091 g 7 R 38.669 a 1 R 348.386 i 9 292.669 d 4
0:0:0 Anuradha LC Rohini 2 P Bharani C 2 Visakha KC Shravan 2 C Chitra F C Dhanistha FK Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
02-11-20 10º 01’ 23˜ h 8 25º 03’ 07˜ b 2 16º 12’ 04˜ a 1 26º 11’ 13˜ g 7 21º 11’ 59˜ j 10 5º 59’ 10˜ g 7 26º 16’ 16˜ j 10 22º 02’ 17˜ c 3 22º 02’ 17˜ i 9 8º 38’ 41˜ b 2 18º 22’ 16˜ l 12 22º 41’ 59˜ j 10
220.023 g 7 55.052 e 5 R 16.201 e 5 R 206.187 b 2 291.183 d 4 185.986 h 8 296.271 e 5 82.038 a 1 262.038 g 7 R 38.628 a 1 R 348.371 i 9 292.683 d 4
0:0:0 Anuradha L C Mrgashira F P Bharani C A Visakha K Q Shravan 2 C Chitra F 2 Dhanistha F K Punarvasu K L Purvashadh C L Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

03-11-20 11º 01’ 23˜ h 8 6º 59’ 37˜ c 3 16º 03’ 53˜ a 1 25º 57’ 56˜ g 7 21º 20’ 37˜ j 10 7º 12’ 14˜ g 7 26º 20’ 34˜ j 10 21º 59’ 06˜ c 3 21º 59’ 06˜ i 9 8º 35’ 13˜ b 2 18º 21’ 25˜ l 12 22º 42’ 49˜ j 10
221.023 g 7 66.977 i 9 R 16.048 e 5 R 205.949 b 2 291.327 d 4 187.204 i 9 296.326 e 5 81.985 a 1 261.985 g 7 R 38.587 a 1 R 348.357 i 9 292.697 d 4
0:0:0 Anuradha L 2 Ardra P P Bharani C A Visakha K Q Shravan 2 C Swati P P Dhanistha FK Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
04-11-20 12º 02’ 30˜ h 8 18º 60’ 42˜ c 3 15º 54’ 29˜ a 1 25º 54’ 11˜ g 7 21º 28’ 23˜ j 10 8º 25’ 23˜ g 7 26º 23’ 55˜ j 10 21º 56’ 55˜ c 3 21º 56’ 55˜ i 9 8º 33’ 42˜ b 2 18º 21’ 35˜ l 12 22º 43’ 40˜ j 10
222.025 g 7 78.995 a 1 R 15.908 e 5 205.903 b 2 291.473 d 4 188.423 i 9 296.382 e 5 81.932 a 1 261.932 g 7 R 38.545 a 1 R 348.343 i 9 292.711 d 4
0:0:0 Anuradha L 2 Ardra P 2 Bharani C A Visakha K Q Shravan 2 C Swati P P Dhanistha FK Punarvasu KL Purvashadh CL Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
05-11-20 13º 02’ 37˜ h 8 1º 9’ 07˜ d 4 15º 47’ 52˜ a 1 26º 03’ 35˜ g 7 21º 37’ 16˜ j 10 9º 39’ 35˜ g 7 26º 26’ 24˜ j 10 21º 53’ 48˜ c 3 21º 53’ 48˜ i 9 8º 30’ 14˜ b 2 18º 20’ 48˜ l 12 22º 44’ 34˜ j 10
223.027 g 7 91.152 d 4 R 15.781 e 5 206.043 b 2 291.621 d 4 189.643 i 9 296.440 e 5 81.880 a 1 261.880 g 7 R 38.504 a 1 R 348.330 i 9 292.726 d 4
0:0:0 Anuradha L P Punarvasu K F Bharani C A Visakha K Q Shravan 2 C Swati P K Dhanistha F K Punarvasu K L Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

06-11-20 14º 02’ 44˜ h 8 13º 30’ 14˜ d 4 15º 40’ 01˜ a 1 26º 21’ 29˜ g 7 21º 46’ 16˜ j 10 10º 52’ 54˜ g 7 26º 30’ 56˜ j 10 21º 50’ 37˜ c 3 21º 50’ 37˜ i 9 8º 28’ 50˜ b 2 18º 19’ 01˜ l 12 22º 45’ 31˜ j 10
224.029 h 8 103.504 h 8 R 15.667 e 5 206.358 b 2 291.771 d 4 190.865 a 1 296.499 e 5 81.827 a 1 261.827 g 7 R 38.464 a 1 R 348.317 i 9 292.742 d 4
0:0:0 Anuradha L P Pushya L P Bharani C A Visakha K Q Shravan 2 C Swati P L Dhanistha FK Punarvasu KL Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
07-11-20 15º 02’ 55˜ h 8 26º 07’ 40˜ d 4 15º 34’ 58˜ a 1 26º 50’ 10˜ g 7 21º 55’ 23˜ j 10 12º 05’ 17˜ g 7 26º 34’ 36˜ j 10 21º 46’ 26˜ c 3 21º 46’ 26˜ i 9 8º 25’ 23˜ b 2 18º 18’ 18˜ l 12 22º 45’ 29˜ j 10
225.032 h 8 116.111 a 1 R 15.566 e 5 206.836 c 3 291.923 d 4 192.088 a 1 296.560 e 5 81.774 a 1 261.774 g 7 R 38.423 a 1 R 348.305 i 9 292.758 d 4
0:0:0 Anuradha L K Ashlesha B P Bharani C A Visakha K C Shravan 2 C Swati P L Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

08-11-20 16º 02’ 10˜ h 8 9º 02’ 17˜ e 5 15º 29’ 41˜ a 1 27º 28’ 47˜ g 7 22º 05’ 41˜ j 10 13º 19’ 43˜ g 7 26º 37’ 19˜ j 10 21º 43’ 16˜ c 3 21º 43’ 16˜ i 9 8º 23’ 55˜ b 2 18º 18’ 35˜ l 12 22º 46’ 26˜ j 10
226.036 h 8 129.038 c 3 R 15.478 e 5 207.463 c 3 292.078 d 4 193.312 a 1 296.622 e 5 81.721 a 1 261.721 g 7 R 38.382 a 1 R 348.293 i 9 292.774 d 4
0:0:0 Anuradha LK Magha Q K Bharani C C Visakha KC Shravan 2 C Swati P B Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
09-11-20 17º 02’ 24˜ h 8 22º 21’ 35˜ e 5 15º 24’ 14˜ a 1 28º 13’ 26˜ g 7 22º 14’ 02˜ j 10 14º 32’ 13˜ g 7 26º 41’ 06˜ j 10 21º 40’ 05˜ c 3 21º 40’ 05˜ i 9 8º 20’ 28˜ b 2 18º 17’ 55˜ l 12 22º 47’ 28˜ j 10
227.040 i 9 142.343 g 7 R 15.404 e 5 208.224 c 3 292.234 d 4 194.537 a 1 296.685 f 6 81.668 a 1 261.668 g 7 R 38.341 a 1 R 348.282 i 9 292.791 d 4
0:0:0 Jyestha BB Purvaphalg CL Bharani C C Visakha KC Shravan 2 C Swati P Q Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
10-11-20 18º 03’ 42˜ h 8 6º 04’ 16˜ f 6 15º 21’ 35˜ a 1 29º 06’ 14˜ g 7 22º 24’ 35˜ j 10 15º 46’ 47˜ g 7 26º 45’ 00˜ j 10 21º 37’ 54˜ c 3 21º 37’ 54˜ i 9 8º 18’ 04˜ b 2 18º 16’ 16˜ l 12 22º 48’ 29˜ j 10
228.045 i 9 156.071 a 1 R 15.343 e 5 209.104 c 3 292.393 d 4 195.763 a 1 296.750 f 6 81.615 a 1 261.615 g 7 R 38.301 a 1 R 348.271 i 9 292.808 d 4
0:0:0 Jyestha BB Uttaraphal A B Bharani C C Visakha K A Shravan 2 C Swati P C Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

11-11-20 19º 03’ 00˜ h 8 20º 14’ 13˜ f 6 15º 18’ 42˜ a 1 0º 05’ 20˜ h 8 22º 33’ 11˜ j 10 16º 59’ 24˜ g 7 26º 49’ 58˜ j 10 21º 34’ 43˜ c 3 21º 34’ 43˜ i 9 8º 16’ 36˜ b 2 18º 16’ 40˜ l 12 22º 50’ 34˜ j 10
229.050 i 9 170.237 d 4 R 15.295 e 5 210.089 d 4 292.553 d 4 196.990 a 1 296.816 f 6 81.562 a 1 261.562 g 7 R 38.260 a 1 R 348.261 i 9 292.826 d 4
0:0:0 Jyestha B Q Hasta 2 Q Bharani C C Visakha K 2 Shravan 2 C Swati P C Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
12-11-20 20º 03’ 22˜ h 8 4º 49’ 01˜ g 7 15º 16’ 40˜ a 1 1º 10’ 58˜ h 8 22º 43’ 58˜ j 10 18º 13’ 05˜ g 7 26º 53’ 02˜ j 10 21º 31’ 32˜ c 3 21º 31’ 32˜ i 9 8º 13’ 12˜ b 2 18º 15’ 04˜ l 12 22º 51’ 38˜ j 10
230.056 a 1 184.817 h 8 R 15.261 e 5 211.166 d 4 292.716 d 4 198.218 a 1 296.884 f 6 81.509 a 1 261.509 g 7 R 38.220 a 1 R 348.251 i 9 292.844 d 4
0:0:0 Jyestha BC Chitra F C Bharani C C Visakha K F Shravan 2 A Swati P 2 Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

13-11-20 21º 04’ 47˜ h 8 19º 44’ 13˜ g 7 15º 14’ 28˜ a 1 2º 19’ 23˜ h 8 22º 53’ 48˜ j 10 19º 27’ 53˜ g 7 26º 57’ 11˜ j 10 21º 27’ 22˜ c 3 21º 27’ 22˜ i 9 8º 11’ 48˜ b 2 18º 15’ 31˜ l 12 22º 52’ 47˜ j 10
231.063 a 1 199.737 a 1 R 15.241 e 5 212.323 d 4 292.880 d 4 199.448 a 1 296.953 f 6 81.456 a 1 261.456 g 7 R 38.180 a 1 R 348.242 i 9 292.863 d 4
0:0:0 Jyestha BC Swati P F Bharani C C Visakha K P Shravan 2 A Swati P F Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
14-11-20 22º 04’ 12˜ h 8 4º 52’ 23˜ h 8 15º 14’ 02˜ a 1 3º 33’ 53˜ h 8 23º 03’ 49˜ j 10 20º 41’ 41˜ g 7 27º 01’ 23˜ j 10 21º 24’ 11˜ c 3 21º 24’ 11˜ i 9 8º 08’ 24˜ b 2 18º 14’ 59˜ l 12 22º 53’ 55˜ j 10
232.070 a 1 214.873 e 5 R 15.234 e 5 213.548 e 5 293.047 d 4 200.678 a 1 297.023 f 6 81.403 a 1 261.403 g 7 R 38.140 a 1 R 348.233 i 9 292.882 d 4
0:0:0 Jyestha B A Anuradha LL Bharani C C Anuradha LL Shravan 2 A Visakha KK Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
15-11-20 23º 05’ 37˜ h 8 20º 04’ 08˜ h 8 15º 14’ 24˜ a 1 4º 50’ 52˜ h 8 23º 13’ 54˜ j 10 21º 55’ 32˜ g 7 27º 06’ 42˜ j 10 21º 21’ 00˜ c 3 21º 21’ 00˜ i 9 8º 06’ 04˜ b 2 18º 14’ 30˜ l 12 22º 54’ 04˜ j 10
233.077 a 1 230.069 a 1 15.240 e 5 214.831 e 5 293.215 d 4 201.909 a 1 297.095 f 6 81.350 a 1 261.350 g 7 R 38.101 a 1 R 348.225 i 9 292.901 d 4
0:0:0 Jyestha B 2 Jyestha B C Bharani C C Anuradha L L Shravan 2 A Visakha K L Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
16-11-20 24º 05’ 06˜ h 8 5º 9’ 22˜ i 9 15º 16’ 36˜ a 1 6º 10’ 47˜ h 8 23º 23’ 06˜ j 10 23º 08’ 28˜ g 7 27º 10’ 05˜ j 10 21º 18’ 49˜ c 3 21º 18’ 49˜ i 9 8º 04’ 43˜ b 2 18º 13’ 01˜ l 12 22º 55’ 16˜ j 10
234.085 a 1 245.156 b 2 15.260 e 5 216.163 e 5 293.385 e 5 203.141 a 1 297.168 f 6 81.297 a 1 261.297 g 7 R 38.062 a 1 R 348.217 i 9 292.921 d 4
0:0:0 Jyestha BF Mula Q F Bharani C C Anuradha L B Dhanistha F F Visakha K L Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

17-11-20 25º 06’ 35˜ h 8 19º 59’ 59˜ i 9 15º 18’ 35˜ a 1 7º 32’ 17˜ h 8 23º 33’ 29˜ j 10 24º 22’ 26˜ g 7 27º 15’ 31˜ j 10 21º 15’ 38˜ c 3 21º 15’ 38˜ i 9 8º 01’ 23˜ b 2 18º 13’ 36˜ l 12 22º 56’ 28˜ j 10
235.093 a 1 259.983 f 6 15.293 e 5 217.538 f 6 293.558 e 5 204.374 b 2 297.242 f 6 81.244 a 1 261.244 g 7 R 38.023 a 1 R 348.210 i 9 292.941 d 4
0:0:0 Jyestha B P Purvashadh C P Bharani C C Anuradha L Q Dhanistha FF Visakha KB Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
18-11-20 26º 06’ 07˜ h 8 4º 26’ 06˜ j 10 15º 20’ 20˜ a 1 8º 57’ 53˜ h 8 23º 44’ 55˜ j 10 25º 36’ 25˜ g 7 27º 19’ 01˜ j 10 21º 11’ 28˜ c 3 21º 11’ 28˜ i 9 7º 59’ 02˜ b 2 18º 12’ 14˜ l 12 22º 58’ 43˜ j 10
236.102 a 1 274.435 a 1 15.339 e 5 218.948 f 6 293.732 e 5 205.607 b 2 297.317 f 6 81.191 a 1 261.191 g 7 R 37.984 a 1 R 348.204 i 9 292.962 d 4
0:0:0 Jyestha B P Uttarashad A L Bharani C C Anuradha L C Dhanistha F F Visakha K B Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

19-11-20 27º 07’ 40˜ h 8 18º 27’ 56˜ j 10 15º 24’ 56˜ a 1 10º 23’ 13˜ h 8 23º 54’ 25˜ j 10 26º 50’ 28˜ g 7 27º 24’ 38˜ j 10 21º 08’ 17˜ c 3 21º 08’ 17˜ i 9 7º 57’ 46˜ b 2 18º 12’ 53˜ l 12 22º 59’ 59˜ j 10
237.111 a 1 288.449 c 3 15.399 e 5 220.387 g 7 293.907 e 5 206.841 c 3 297.394 f 6 81.138 a 1 261.138 g 7 R 37.946 a 1 R 348.198 i 9 292.983 d 4
0:0:0 Jyestha BK Shravan 2 B Bharani C C Anuradha L A Dhanistha FF Visakha KC Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
20-11-20 28º 07’ 16˜ h 8 2º 00’ 22˜ k 11 15º 28’ 16˜ a 1 11º 51’ 60˜ h 8 24º 05’ 06˜ j 10 28º 05’ 34˜ g 7 27º 28’ 19˜ j 10 21º 05’ 06˜ c 3 21º 05’ 06˜ i 9 7º 54’ 29˜ b 2 18º 12’ 31˜ l 12 23º 00’ 14˜ j 10
238.121 a 1 302.006 g 7 15.471 e 5 221.850 g 7 294.085 e 5 208.076 c 3 297.472 f 6 81.085 a 1 261.085 g 7 R 37.908 a 1 R 348.192 i 9 293.004 d 4
0:0:0 Jyestha BL Dhanistha F Q Bharani C C Anuradha L 2 Dhanistha FF Visakha KC Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
21-11-20 29º 08’ 52˜ h 8 15º 08’ 48˜ k 11 15º 33’ 22˜ a 1 13º 20’ 02˜ h 8 24º 16’ 50˜ j 10 29º 19’ 43˜ g 7 27º 33’ 04˜ j 10 21º 02’ 55˜ c 3 21º 02’ 55˜ i 9 7º 52’ 12˜ b 2 18º 11’ 17˜ l 12 23º 02’ 34˜ j 10
239.131 a 1 315.130 a 1 15.556 e 5 223.334 h 8 294.264 e 5 209.312 c 3 297.551 f 6 81.032 a 1 261.032 g 7 R 37.870 a 1 R 348.188 i 9 293.026 d 4
0:0:0 Jyestha B L Satabisha P Q Bharani C A Anuradha L P Dhanistha F P Visakha K A Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

22-11-20 0º 08’ 28˜ i 9 27º 52’ 05˜ k 11 15º 39’ 11˜ a 1 14º 50’ 02˜ h 8 24º 27’ 42˜ j 10 0º 33’ 56˜ h 8 27º 38’ 52˜ j 10 20º 59’ 44˜ c 3 20º 59’ 44˜ i 9 7º 50’ 59˜ b 2 18º 11’ 59˜ l 12 23º 03’ 53˜ j 10
240.141 a 1 327.868 c 3 15.653 e 5 224.834 h 8 294.445 e 5 210.549 d 4 297.631 f 6 80.979 a 1 260.979 g 7 R 37.833 a 1 R 348.183 i 9 293.048 d 4
0:0:0 Mula Q Q Purvabhadr KC Bharani C A Anuradha L P Dhanistha F P Visakha K 2 Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A C Revati BB Shravan 2 A
23-11-20 1º 9’ 04˜ i 9 10º 17’ 10˜ l 12 15º 46’ 47˜ a 1 16º 21’ 53˜ h 8 24º 38’ 41˜ j 10 1º 47’ 10˜ h 8 27º 43’ 47˜ j 10 20º 56’ 34˜ c 3 20º 56’ 34˜ i 9 7º 48’ 46˜ b 2 18º 11’ 48˜ l 12 23º 04’ 16˜ j 10
241.151 a 1 340.286 g 7 15.763 e 5 226.348 h 8 294.628 e 5 211.786 d 4 297.713 f 6 80.926 a 1 260.926 g 7 R 37.796 a 1 R 348.180 i 9 293.071 d 4
0:0:0 Mula Q C Uttarabhad L C Bharani C A Anuradha L K Dhanistha F P Visakha K P Dhanistha F K Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A C Revati B B Shravan 2 A

24-11-20 2º 10’ 43˜ i 9 22º 27’ 25˜ l 12 15º 53’ 02˜ a 1 17º 52’ 23˜ h 8 24º 49’ 43˜ j 10 3º 01’ 23˜ h 8 27º 48’ 42˜ j 10 20º 52’ 23˜ c 3 20º 52’ 23˜ i 9 7º 46’ 32˜ b 2 18º 11’ 34˜ l 12 23º 06’ 38˜ j 10
242.162 a 1 352.457 a 1 15.884 e 5 227.873 i 9 294.812 e 5 213.023 d 4 297.795 f 6 80.873 a 1 260.873 g 7 R 37.759 a 1 R 348.176 i 9 293.094 d 4
0:0:0 Mula Q C Revati B 2 Bharani C A Jyestha BB Dhanistha F P Visakha K P Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
25-11-20 3º 10’ 23˜ i 9 4º 27’ 04˜ a 1 16º 01’ 05˜ a 1 19º 24’ 22˜ h 8 24º 60’ 53˜ j 10 4º 16’ 43˜ h 8 27º 53’ 44˜ j 10 20º 49’ 12˜ c 3 20º 49’ 12˜ i 9 7º 43’ 23˜ b 2 18º 10’ 26˜ l 12 23º 07’ 01˜ j 10
243.173 a 1 4.451 b 2 16.018 e 5 229.406 i 9 294.998 e 5 214.262 e 5 297.879 f 6 80.820 a 1 260.820 g 7 R 37.723 a 1 R 348.174 i 9 293.117 d 4
0:0:0 Mula Q A Ashwini Q 2 Bharani C A Jyestha BC Dhanistha F P Anuradha LL Dhanistha FK Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
26-11-20 4º 11’ 02˜ i 9 16º 20’ 13˜ a 1 16º 10’ 47˜ a 1 20º 57’ 49˜ h 8 25º 11’ 10˜ j 10 5º 30’ 04˜ h 8 27º 58’ 50˜ j 10 20º 46’ 05˜ c 3 20º 46’ 05˜ i 9 7º 41’ 13˜ b 2 18º 10’ 19˜ l 12 23º 08’ 28˜ j 10
244.184 b 2 16.337 e 5 16.163 e 5 230.947 a 1 295.186 e 5 215.501 e 5 297.964 f 6 80.768 a 1 260.768 g 7 R 37.687 a 1 R 348.172 i 9 293.141 d 4
0:0:0 Mula Q 2 Bharani C 2 Bharani C A Jyestha B C Dhanistha F P Anuradha L B Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Shravan 2 A

27-11-20 5º 12’ 46˜ i 9 28º 11’ 30˜ a 1 16º 19’ 08˜ a 1 22º 30’ 35˜ h 8 25º 23’ 30˜ j 10 6º 44’ 28˜ h 8 28º 03’ 00˜ j 10 20º 43’ 54˜ c 3 20º 43’ 54˜ i 9 7º 39’ 07˜ b 2 18º 10’ 12˜ l 12 23º 10’ 54˜ j 10
245.196 b 2 28.175 i 9 16.319 e 5 232.493 a 1 295.375 e 5 216.741 f 6 298.050 f 6 80.715 a 1 260.715 g 7 R 37.652 a 1 R 348.170 i 9 293.165 d 4
0:0:0 Mula Q F Krttika A 2 Bharani C 2 Jyestha B 2 Dhanistha F P Anuradha LB Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
28-11-20 6º 12’ 29˜ i 9 10º 01’ 58˜ b 2 16º 29’ 13˜ a 1 24º 03’ 35˜ h 8 25º 34’ 58˜ j 10 7º 59’ 52˜ h 8 28º 08’ 13˜ j 10 20º 40’ 43˜ c 3 20º 40’ 43˜ i 9 7º 37’ 01˜ b 2 18º 10’ 08˜ l 12 23º 11’ 20˜ j 10
246.208 b 2 40.016 a 1 16.487 e 5 234.043 a 1 295.566 e 5 217.981 f 6 298.137 f 6 80.662 a 1 260.662 g 7 R 37.617 a 1 R 348.169 i 9 293.189 d 4
0:0:0 Mula Q P Rohini 2 2 Bharani C 2 Jyestha B F Dhanistha F P Anuradha L Q Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Shravan 2 A

29-11-20 7º 13’ 16˜ i 9 21º 54’ 18˜ b 2 16º 40’ 54˜ a 1 25º 36’ 49˜ h 8 25º 45’ 29˜ j 10 9º 13’ 19˜ h 8 28º 14’ 30˜ j 10 20º 37’ 32˜ c 3 20º 37’ 32˜ i 9 7º 35’ 59˜ b 2 18º 10’ 08˜ l 12 23º 13’ 50˜ j 10
247.221 c 3 51.905 d 4 16.665 e 5 235.597 a 1 295.758 e 5 219.222 f 6 298.225 f 6 80.609 a 1 260.609 g 7 R 37.583 a 1 348.169 i 9 293.214 d 4
0:0:0 Mula Q P Rohini 2 C Bharani C 2 Jyestha B P Dhanistha F P Anuradha LC Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
30-11-20 8º 14’ 59˜ i 9 3º 53’ 37˜ c 3 16º 51’ 14˜ a 1 27º 9’ 11˜ h 8 25º 57’ 07˜ j 10 10º 28’ 47˜ h 8 28º 19’ 50˜ j 10 20º 33’ 22˜ c 3 20º 33’ 22˜ i 9 7º 33’ 56˜ b 2 18º 10’ 08˜ l 12 23º 14’ 20˜ j 10
248.233 c 3 63.877 h 8 16.854 f 6 237.153 a 1 295.952 e 5 220.463 g 7 298.314 f 6 80.556 a 1 260.556 g 7 R 37.549 a 1 348.169 i 9 293.239 d 4
0:0:0 Mula Q K Mrgashira F C Bharani C 2 Jyestha BK Dhanistha F P Anuradha L A Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
01-12-20 9º 15’ 46˜ i 9 15º 58’ 43˜ c 3 17º 03’ 14˜ a 1 28º 43’ 40˜ h 8 26º 09’ 49˜ j 10 11º 42’ 22˜ h 8 28º 24’ 18˜ j 10 20º 30’ 11˜ c 3 20º 30’ 11˜ i 9 7º 31’ 54˜ b 2 18º 10’ 12˜ l 12 23º 16’ 54˜ j 10
249.246 c 3 75.962 a 1 17.054 f 6 238.711 a 1 296.147 e 5 221.706 g 7 298.405 f 6 80.503 a 1 260.503 g 7 R 37.515 a 1 348.170 i 9 293.265 d 4
0:0:0 Mula Q K Ardra P C Bharani C 2 Jyestha B L Dhanistha F K Anuradha L 2 Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Shravan 2 A
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
02-12-20 10º 16’ 36˜ i 9 28º 11’ 13˜ c 3 17º 16’ 50˜ a 1 0º 16’ 12˜ i 9 26º 21’ 35˜ j 10 12º 57’ 53˜ h 8 28º 30’ 46˜ j 10 20º 27’ 00˜ c 3 20º 27’ 60˜ i 9 7º 29’ 59˜ b 2 18º 10’ 19˜ l 12 23º 17’ 28˜ j 10
250.260 d 4 88.187 c 3 17.264 f 6 240.270 a 1 296.343 e 5 222.948 g 7 298.496 f 6 80.450 a 1 260.450 g 7 R 37.483 a 1 348.172 i 9 293.291 d 4
0:0:0 Mula Q L Punarvasu K C Bharani C 2 Mula Q Q Dhanistha F K Anuradha L P Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Shravan 2 A

03-12-20 11º 16’ 23˜ i 9 10º 35’ 44˜ d 4 17º 29’ 02˜ a 1 1º 50’ 52˜ i 9 26º 32’ 28˜ j 10 14º 12’ 31˜ h 8 28º 35’ 17˜ j 10 20º 24’ 49˜ c 3 20º 24’ 49˜ i 9 7º 27’ 00˜ b 2 18º 10’ 26˜ l 12 23º 19’ 01˜ j 10
251.273 d 4 100.579 g 7 17.484 f 6 241.831 a 1 296.541 e 5 224.192 h 8 298.588 f 6 80.397 a 1 260.397 g 7 R 37.450 a 1 348.174 i 9 293.317 d 4
0:0:0 Mula Q L Pushya L A Bharani CF Mula Q C Dhanistha FK Anuradha L P Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Shravan 2 A
04-12-20 12º 17’ 17˜ i 9 23º 10’ 58˜ d 4 17º 43’ 47˜ a 1 3º 24’ 31˜ i 9 26º 44’ 28˜ j 10 15º 26’ 06˜ h 8 28º 41’ 55˜ j 10 20º 21’ 38˜ c 3 20º 21’ 38˜ i 9 7º 25’ 08˜ b 2 18º 11’ 34˜ l 12 23º 21’ 35˜ j 10
252.288 d 4 113.166 a 1 17.713 f 6 243.392 b 2 296.741 f 6 225.435 h 8 298.682 f 6 80.344 a 1 260.344 g 7 R 37.419 a 1 348.176 i 9 293.343 e 5
0:0:0 Mula Q B Ashlesha B 2 Bharani C F Mula Q A Dhanistha F K Anuradha L K Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

05-12-20 13º 18’ 07˜ i 9 5º 59’ 30˜ e 5 17º 57’ 07˜ a 1 4º 57’ 11˜ i 9 26º 56’ 28˜ j 10 16º 41’ 48˜ h 8 28º 47’ 34˜ j 10 20º 17’ 28˜ c 3 20º 17’ 28˜ i 9 7º 23’ 13˜ b 2 18º 11’ 44˜ l 12 23º 22’ 12˜ j 10
253.302 d 4 125.975 b 2 17.952 f 6 244.953 b 2 296.941 f 6 226.680 i 9 298.776 f 6 80.291 a 1 260.291 g 7 R 37.387 a 1 348.179 i 9 293.370 e 5
0:0:0 Mula Q B Magha Q P Bharani CF Mula Q F Dhanistha FK Jyestha BB Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
06-12-20 14º 19’ 01˜ i 9 19º 02’ 13˜ e 5 18º 12’ 04˜ a 1 6º 31’ 54˜ i 9 27º 09’ 35˜ j 10 17º 56’ 30˜ h 8 28º 52’ 16˜ j 10 20º 14’ 17˜ c 3 20º 14’ 17˜ i 9 7º 21’ 25˜ b 2 18º 11’ 59˜ l 12 23º 24’ 49˜ j 10
254.317 e 5 139.037 f 6 18.201 f 6 246.515 b 2 297.143 f 6 227.925 i 9 298.871 f 6 80.238 a 1 260.238 g 7 R 37.357 a 1 348.183 i 9 293.397 e 5
0:0:0 Purvashadh C C Purvaphalg C P Bharani C P Mula Q P Dhanistha FK Jyestha BB Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
07-12-20 15º 20’ 55˜ i 9 2º 23’ 55˜ f 6 18º 27’ 29˜ a 1 8º 05’ 37˜ i 9 27º 21’ 49˜ j 10 19º 10’ 12˜ h 8 28º 58’ 01˜ j 10 20º 11’ 06˜ c 3 20º 11’ 06˜ i 9 7º 20’ 37˜ b 2 18º 11’ 13˜ l 12 23º 25’ 26˜ j 10
255.332 e 5 152.382 a 1 18.458 f 6 248.077 c 3 297.347 f 6 229.170 i 9 298.967 f 6 80.185 a 1 260.185 g 7 R 37.327 a 1 348.187 i 9 293.424 e 5
0:0:0 Purvashadh C C Uttaraphal A K Bharani C P Mula Q K Dhanistha F K Jyestha B Q Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C K Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

08-12-20 16º 21’ 53˜ i 9 16º 02’ 55˜ f 6 18º 44’ 30˜ a 1 9º 38’ 24˜ i 9 27º 33’ 04˜ j 10 20º 25’ 58˜ h 8 29º 04’ 54˜ j 10 20º 08’ 55˜ c 3 20º 08’ 55˜ i 9 7º 18’ 49˜ b 2 18º 12’ 31˜ l 12 23º 27’ 07˜ j 10
256.348 e 5 166.032 b 2 18.725 f 6 249.640 c 3 297.551 f 6 230.416 a 1 299.065 f 6 80.132 a 1 260.132 g 7 R 37.297 a 1 348.192 i 9 293.452 e 5
0:0:0 Purvashadh C 2 Hasta 2 L Bharani C P Mula Q L Dhanistha FK Jyestha BC Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh CK Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
09-12-20 17º 22’ 47˜ i 9 29º 60’ 49˜ f 6 19º 00’ 00˜ a 1 11º 12’ 11˜ i 9 27º 45’ 25˜ j 10 21º 40’ 43˜ h 8 29º 10’ 47˜ j 10 20º 05’ 44˜ c 3 20º 05’ 44˜ i 9 7º 16’ 05˜ b 2 18º 12’ 53˜ l 12 23º 29’ 48˜ j 10
257.363 f 6 179.997 f 6 19.000 f 6 251.203 d 4 297.757 f 6 231.662 a 1 299.163 f 6 80.079 a 1 260.079 g 7 R 37.268 a 1 348.198 i 9 293.480 e 5
0:0:0 Purvashadh C F Chitra F L Bharani C P Mula Q L Dhanistha F K Jyestha B A Dhanistha F L Punarvasu K K Purvashadh C P Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

10-12-20 18º 23’ 48˜ i 9 14º 16’ 01˜ g 7 19º 17’ 02˜ a 1 12º 46’ 01˜ i 9 27º 58’ 50˜ j 10 22º 55’ 32˜ h 8 29º 16’ 40˜ j 10 20º 02’ 34˜ c 3 20º 02’ 34˜ i 9 7º 14’ 24˜ b 2 18º 12’ 14˜ l 12 23º 30’ 29˜ j 10
258.380 f 6 194.267 a 1 19.284 f 6 252.767 d 4 297.964 f 6 232.909 a 1 299.261 f 6 80.026 a 1 260.026 g 7 R 37.240 a 1 348.204 i 9 293.508 e 5
0:0:0 Purvashadh C P Swati P B Bharani C P Mula Q B Dhanistha FL Jyestha B 2 Dhanistha FL Punarvasu KK Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
11-12-20 19º 24’ 46˜ i 9 28º 48’ 14˜ g 7 19º 35’ 34˜ a 1 14º 20’ 55˜ i 9 28º 10’ 23˜ j 10 24º 9’ 22˜ h 8 29º 22’ 40˜ j 10 19º 58’ 23˜ c 3 19º 58’ 23˜ i 9 7º 13’ 43˜ b 2 18º 13’ 36˜ l 12 23º 32’ 13˜ j 10
259.396 f 6 208.804 c 3 19.576 f 6 254.332 e 5 298.173 f 6 234.156 a 1 299.361 f 6 79.973 a 1 259.973 f 6 R 37.212 a 1 348.210 i 9 293.537 e 5
0:0:0 Purvashadh C P Visakha K A Bharani C P Purvashadh C C Dhanistha FL Jyestha B P Dhanistha FL Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
12-12-20 20º 25’ 47˜ i 9 13º 32’ 17˜ h 8 19º 53’ 37˜ a 1 15º 54’ 49˜ i 9 28º 23’ 55˜ j 10 25º 24’ 14˜ h 8 29º 28’ 43˜ j 10 19º 55’ 12˜ c 3 19º 55’ 12˜ i 9 7º 11’ 06˜ b 2 18º 13’ 01˜ l 12 23º 34’ 54˜ j 10
260.413 g 7 223.538 h 8 19.877 f 6 255.897 e 5 298.382 f 6 235.404 a 1 299.462 f 6 79.920 a 1 259.920 f 6 R 37.185 a 1 348.217 i 9 293.565 e 5
0:0:0 Purvashadh C K Anuradha L P Bharani C P Purvashadh C A Dhanistha F L Jyestha B P Dhanistha F L Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

13-12-20 21º 26’ 48˜ i 9 28º 22’ 12˜ h 8 20º 11’ 10˜ a 1 17º 28’ 47˜ i 9 28º 36’ 35˜ j 10 26º 39’ 07˜ h 8 29º 34’ 47˜ j 10 19º 52’ 01˜ c 3 19º 52’ 01˜ i 9 7º 10’ 32˜ b 2 18º 14’ 30˜ l 12 23º 36’ 38˜ j 10
261.430 g 7 238.370 a 1 20.186 g 7 257.463 f 6 298.593 f 6 236.652 a 1 299.563 f 6 79.867 a 1 259.867 f 6 R 37.159 a 1 348.225 i 9 293.594 e 5
0:0:0 Purvashadh CK Jyestha BL Bharani CK Purvashadh CF Dhanistha FL Jyestha BK Dhanistha FL Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
14-12-20 22º 27’ 53˜ i 9 13º 11’ 48˜ i 9 20º 30’ 11˜ a 1 19º 02’ 52˜ i 9 28º 48’ 18˜ j 10 27º 54’ 04˜ h 8 29º 40’ 58˜ j 10 19º 49’ 50˜ c 3 19º 49’ 50˜ i 9 7º 08’ 59˜ b 2 18º 14’ 02˜ l 12 23º 37’ 26˜ j 10
262.448 g 7 253.180 d 4 20.503 g 7 259.031 f 6 298.805 f 6 237.901 a 1 299.666 f 6 79.814 a 1 259.814 f 6 R 37.133 a 1 348.234 i 9 293.624 e 5
0:0:0 Purvashadh C L Mula Q B Bharani C K Purvashadh C P Dhanistha F L Jyestha B L Dhanistha F L Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

15-12-20 23º 28’ 54˜ i 9 27º 51’ 35˜ i 9 20º 50’ 37˜ a 1 20º 36’ 00˜ i 9 29º 01’ 05˜ j 10 29º 09’ 56˜ h 8 29º 46’ 08˜ j 10 19º 46’ 40˜ c 3 19º 46’ 40˜ i 9 7º 06’ 29˜ b 2 18º 15’ 35˜ l 12 23º 39’ 11˜ j 10
263.465 h 8 267.843 i 9 20.827 g 7 260.600 g 7 299.018 f 6 239.149 a 1 299.769 f 6 79.761 a 1 259.761 f 6 R 37.108 a 1 348.243 i 9 293.653 e 5
0:0:0 Purvashadh CL Uttarashad A 2 Bharani CK Purvashadh CK Dhanistha FL Jyestha BL Dhanistha FL Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
16-12-20 24º 29’ 59˜ i 9 12º 15’ 42˜ j 10 21º 10’ 32˜ a 1 22º 10’ 16˜ i 9 29º 14’ 55˜ j 10 0º 24’ 53˜ i 9 29º 52’ 23˜ j 10 19º 42’ 29˜ c 3 19º 42’ 29˜ i 9 7º 05’ 02˜ b 2 18º 15’ 07˜ l 12 23º 41’ 59˜ j 10
264.483 h 8 282.245 a 1 21.159 g 7 262.171 g 7 299.232 f 6 240.398 a 1 299.873 f 6 79.708 a 1 259.708 f 6 R 37.084 a 1 348.252 i 9 293.683 e 5
0:0:0 Purvashadh CB Shravan 2 P Bharani CK Purvashadh CL Dhanistha FL Mula Q Q Dhanistha FL Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
17-12-20 25º 30’ 04˜ i 9 26º 18’ 56˜ j 10 21º 30’ 56˜ a 1 23º 45’ 38˜ i 9 29º 27’ 49˜ j 10 1º 39’ 53˜ i 9 29º 59’ 37˜ j 10 19º 39’ 18˜ c 3 19º 39’ 18˜ i 9 7º 04’ 36˜ b 2 18º 16’ 43˜ l 12 23º 43’ 47˜ j 10
265.501 h 8 296.299 e 5 21.499 g 7 263.744 h 8 299.447 f 6 241.648 a 1 299.977 f 6 79.655 a 1 259.655 f 6 R 37.060 a 1 348.262 i 9 293.713 e 5
0:0:0 Purvashadh C B Dhanistha F K Bharani C K Purvashadh C L Dhanistha F L Mula Q C Dhanistha F L Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
18-12-20 26º 31’ 08˜ i 9 9º 57’ 11˜ k 11 21º 51’ 46˜ a 1 25º 19’ 08˜ i 9 29º 40’ 50˜ j 10 2º 54’ 49˜ i 9 0º 05’ 59˜ k 11 19º 36’ 11˜ c 3 19º 36’ 11˜ i 9 7º 02’ 17˜ b 2 18º 16’ 23˜ l 12 23º 45’ 35˜ j 10
266.519 h 8 309.953 i 9 21.846 g 7 265.319 h 8 299.664 f 6 242.897 a 1 300.083 g 7 79.603 a 1 259.603 f 6 R 37.038 a 1 348.273 i 9 293.743 e 5
0:0:0 Purvashadh C Q Satabisha P K Bharani C K Purvashadh C B Dhanistha F L Mula Q C Dhanistha F B Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati B B Dhanistha F F

19-12-20 27º 32’ 17˜ i 9 23º 12’ 35˜ k 11 22º 12’ 60˜ a 1 26º 54’ 46˜ i 9 29º 53’ 52˜ j 10 4º 09’ 49˜ i 9 0º 11’ 20˜ k 11 19º 33’ 60˜ c 3 19º 33’ 00˜ i 9 7º 01’ 58˜ b 2 18º 17’ 02˜ l 12 23º 46’ 23˜ j 10
267.538 i 9 323.193 a 1 22.200 g 7 266.896 i 9 299.881 f 6 244.147 b 2 300.189 g 7 79.550 a 1 259.550 f 6 R 37.016 a 1 348.284 i 9 293.773 e 5
0:0:0 Uttarashad A 2 Purvabhadr KL Bharani CL Uttarashad A A Dhanistha FL Mula Q 2 Dhanistha FB Ardra P F Purvashadh C P Krttika A Q Revati BB Dhanistha FF
20-12-20 28º 33’ 22˜ i 9 6º 02’ 17˜ l 12 22º 34’ 36˜ a 1 28º 29’ 34˜ i 9 0º 06’ 56˜ k 11 5º 24’ 49˜ i 9 0º 18’ 46˜ k 11 19º 30’ 49˜ c 3 19º 30’ 49˜ i 9 6º 60’ 38˜ b 2 18º 18’ 46˜ l 12 23º 48’ 14˜ j 10
268.556 i 9 336.038 e 5 22.560 g 7 268.476 i 9 300.099 g 7 245.397 b 2 300.296 g 7 79.497 a 1 259.497 f 6 R 36.994 a 1 348.296 i 9 293.804 e 5
0:0:0 Uttarashad AF Uttarabhad L B Bharani C L Uttarashad A F Dhanistha F B Mula Q F Dhanistha F B Ardra P F Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F F

21-12-20 29º 34’ 26˜ i 9 18º 32’ 59˜ l 12 22º 56’ 41˜ a 1 0º 03’ 29˜ j 10 0º 19’ 05˜ k 11 6º 39’ 49˜ i 9 0º 24’ 11˜ k 11 19º 27’ 38˜ c 3 19º 27’ 38˜ i 9 6º 58’ 26˜ b 2 18º 18’ 29˜ l 12 23º 50’ 06˜ j 10
269.574 i 9 348.533 i 9 22.928 g 7 270.058 a 1 300.318 g 7 246.647 b 2 300.403 g 7 79.444 a 1 259.444 f 6 R 36.974 a 1 348.308 i 9 293.835 e 5
0:0:0 Uttarashad A P Revati BB Bharani CL Uttarashad A P Dhanistha FB Mula Q P Dhanistha FB Ardra P F Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
22-12-20 0º 36’ 35˜ j 10 0º 45’ 42˜ a 1 23º 18’ 04˜ a 1 1º 39’ 38˜ j 10 0º 32’ 17˜ k 11 7º 54’ 53˜ i 9 0º 31’ 40˜ k 11 19º 23’ 28˜ c 3 19º 23’ 28˜ i 9 6º 57’ 14˜ b 2 18º 19’ 16˜ l 12 23º 52’ 58˜ j 10
270.593 a 1 0.745 a 1 23.301 g 7 271.644 a 1 300.538 g 7 247.898 c 3 300.511 g 7 79.391 a 1 259.391 f 6 R 36.954 a 1 348.321 i 9 293.866 e 5
0:0:0 Uttarashad A P Ashwini Q Q Bharani CL Uttarashad AK Dhanistha FB Mula Q K Dhanistha FB Ardra P F Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
23-12-20 1º 37’ 40˜ j 10 12º 45’ 56˜ a 1 23º 41’ 52˜ a 1 3º 14’ 02˜ j 10 0º 46’ 32˜ k 11 9º 09’ 53˜ i 9 0º 37’ 12˜ k 11 19º 20’ 17˜ c 3 19º 20’ 17˜ i 9 6º 56’ 06˜ b 2 18º 20’ 02˜ l 12 23º 54’ 49˜ j 10
271.611 a 1 12.749 d 4 23.681 h 8 273.234 a 1 300.759 g 7 249.148 c 3 300.620 g 7 79.338 a 1 259.338 f 6 R 36.935 a 1 348.334 i 9 293.897 e 5
0:0:0 Uttarashad A K Ashwini Q B Bharani C L Uttarashad A L Dhanistha F B Mula Q K Dhanistha F B Ardra P F Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F F

24-12-20 2º 38’ 48˜ j 10 24º 37’ 26˜ a 1 24º 04’ 05˜ a 1 4º 50’ 34˜ j 10 0º 59’ 52˜ k 11 10º 24’ 56˜ i 9 0º 44’ 44˜ k 11 19º 17’ 06˜ c 3 19º 17’ 06˜ i 9 6º 55’ 58˜ b 2 18º 21’ 53˜ l 12 23º 56’ 41˜ j 10
272.630 a 1 24.624 h 8 24.068 h 8 274.826 a 1 300.981 g 7 250.399 d 4 300.729 g 7 79.285 a 1 259.285 f 6 R 36.916 a 1 348.348 i 9 293.928 e 5
0:0:0 Uttarashad AK Bharani CB Bharani CB Uttarashad AL Dhanistha FB Mula Q L Dhanistha FB Ardra P F Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
25-12-20 3º 39’ 53˜ j 10 6º 27’ 56˜ b 2 24º 28’ 36˜ a 1 6º 25’ 23˜ j 10 1º 12’ 11˜ k 11 11º 39’ 00˜ i 9 0º 50’ 20˜ k 11 19º 14’ 55˜ c 3 19º 14’ 55˜ i 9 6º 54’ 56˜ b 2 18º 22’ 47˜ l 12 23º 58’ 36˜ j 10
273.648 a 1 36.449 a 1 24.460 h 8 276.423 a 1 301.203 g 7 251.650 d 4 300.839 g 7 79.232 a 1 259.232 f 6 R 36.899 a 1 348.363 i 9 293.960 e 5
0:0:0 Uttarashad AL Krttika A B Bharani C B Uttarashad A B Dhanistha FB Mula Q B Dhanistha F B Ardra P F Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F F

26-12-20 4º 40’ 01˜ j 10 18º 18’ 53˜ b 2 24º 51’ 29˜ a 1 8º 01’ 26˜ j 10 1º 26’ 37˜ k 11 12º 54’ 04˜ i 9 0º 57’ 60˜ k 11 19º 11’ 44˜ c 3 19º 11’ 44˜ i 9 6º 53’ 55˜ b 2 18º 23’ 41˜ l 12 23º 60’ 31˜ j 10
274.667 a 1 48.298 c 3 24.858 h 8 278.024 a 1 301.427 g 7 252.901 d 4 300.950 g 7 79.179 a 1 259.179 f 6 R 36.882 a 1 348.378 i 9 293.992 e 5
0:0:0 Uttarashad AL Rohini 2 B Bharani CB Uttarashad A C Dhanistha FB Mula Q B Dhanistha FB Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
27-12-20 5º 41’ 10˜ j 10 0º 14’ 13˜ c 3 25º 16’ 40˜ a 1 9º 38’ 41˜ j 10 1º 39’ 04˜ k 11 14º 9’ 07˜ i 9 1º 04’ 40˜ k 11 19º 08’ 34˜ c 3 19º 08’ 34˜ i 9 6º 52’ 58˜ b 2 18º 24’ 38˜ l 12 24º 01’ 23˜ j 10
275.686 a 1 60.237 g 7 25.261 h 8 279.628 a 1 301.651 g 7 254.152 e 5 301.061 g 7 79.126 a 1 259.126 f 6 R 36.866 a 1 348.394 i 9 294.023 e 5
0:0:0 Uttarashad AB Mrgashira FB Bharani CB Uttarashad A C Dhanistha FB Purvashadh C C Dhanistha FB Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
28-12-20 6º 42’ 18˜ j 10 12º 19’ 08˜ c 3 25º 40’ 12˜ a 1 11º 14’ 13˜ j 10 1º 53’ 34˜ k 11 15º 24’ 14˜ i 9 1º 10’ 23˜ k 11 19º 04’ 23˜ c 3 19º 04’ 23˜ i 9 6º 51’ 04˜ b 2 18º 25’ 36˜ l 12 24º 03’ 18˜ j 10
276.705 a 1 72.319 a 1 25.670 h 8 281.237 a 1 301.876 g 7 255.404 e 5 301.173 g 7 79.073 a 1 259.073 f 6 R 36.851 a 1 348.410 i 9 294.055 e 5
0:0:0 Uttarashad A B Ardra P L Bharani C B Shravan 2 F Dhanistha F B Purvashadh C C Dhanistha F B Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F F

29-12-20 7º 43’ 23˜ j 10 24º 35’ 20˜ c 3 26º 05’ 06˜ a 1 12º 51’ 00˜ j 10 2º 06’ 04˜ k 11 16º 39’ 22˜ i 9 1º 17’ 06˜ k 11 19º 01’ 12˜ c 3 19º 01’ 12˜ i 9 6º 50’ 10˜ b 2 18º 26’ 34˜ l 12 24º 05’ 17˜ j 10
277.723 a 1 84.589 b 2 26.085 h 8 282.850 a 1 302.101 g 7 256.656 e 5 301.285 g 7 79.020 a 1 259.020 f 6 R 36.836 a 1 348.426 i 9 294.088 e 5
0:0:0 Uttarashad A Q Punarvasu KB Bharani C Q Shravan 2 P Dhanistha F Q Purvashadh C 2 Dhanistha FB Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha FF
30-12-20 8º 45’ 31˜ j 10 7º 04’ 26˜ d 4 26º 30’ 14˜ a 1 14º 28’ 05˜ j 10 2º 20’ 41˜ k 11 17º 54’ 25˜ i 9 1º 24’ 53˜ k 11 18º 58’ 01˜ c 3 18º 58’ 01˜ i 9 6º 49’ 23˜ b 2 18º 27’ 38˜ l 12 24º 07’ 12˜ j 10
278.742 a 1 97.074 f 6 26.504 h 8 284.468 b 2 302.328 g 7 257.907 f 6 301.398 g 7 78.967 a 1 258.967 f 6 R 36.823 a 1 348.444 i 9 294.120 e 5
0:0:0 Uttarashad A C Pushya L B Bharani C Q Shravan 2 K Dhanistha F Q Purvashadh C F Dhanistha F B Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F P

31-12-20 9º 46’ 40˜ j 10 19º 47’ 28˜ d 4 26º 56’ 44˜ a 1 16º 05’ 24˜ j 10 2º 33’ 18˜ k 11 19º 10’ 36˜ i 9 1º 31’ 40˜ k 11 18º 55’ 50˜ c 3 18º 55’ 50˜ i 9 6º 49’ 36˜ b 2 18º 28’ 40˜ l 12 24º 9’ 07˜ j 10
279.761 a 1 109.791 i 9 26.929 i 9 286.090 b 2 302.555 g 7 259.160 f 6 301.511 g 7 78.914 a 1 258.914 f 6 R 36.810 a 1 348.461 i 9 294.152 e 5
0:0:0 Uttarashad A C Ashlesha BC Krttika A A Shravan 2 L Dhanistha F Q Purvashadh C P Dhanistha FB Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha F P
01-01-21 10º 47’ 48˜ j 10 2º 45’ 38˜ e 5 27º 21’ 29˜ a 1 17º 43’ 54˜ j 10 2º 47’ 59˜ k 11 20º 25’ 43˜ i 9 1º 37’ 26˜ k 11 18º 52’ 40˜ c 3 18º 52’ 40˜ i 9 6º 48’ 53˜ b 2 18º 29’ 48˜ l 12 24º 11’ 06˜ j 10
280.780 a 1 122.744 a 1 27.358 i 9 287.715 c 3 302.783 g 7 260.412 g 7 301.624 g 7 78.861 a 1 258.861 f 6 R 36.798 a 1 348.480 i 9 294.185 e 5
0:0:0 Shravan 2 2 Magha Q C Krttika A 2 Shravan 2 L Dhanistha F C Purvashadh CK Dhanistha FB Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha F P
02-01-21 11º 48’ 56˜ j 10 15º 56’ 37˜ e 5 27º 48’ 31˜ a 1 19º 21’ 42˜ j 10 3º 01’ 40˜ k 11 21º 40’ 50˜ i 9 1º 44’ 17˜ k 11 18º 48’ 29˜ c 3 18º 48’ 29˜ i 9 6º 47’ 13˜ b 2 18º 30’ 56˜ l 12 24º 13’ 01˜ j 10
281.799 a 1 135.927 e 5 27.792 i 9 289.345 c 3 303.011 g 7 261.664 g 7 301.738 g 7 78.808 a 1 258.808 f 6 R 36.787 a 1 348.499 i 9 294.217 e 5
0:0:0 Shravan 2 F Purvaphalg C A Krttika A 2 Shravan 2 B Dhanistha F C Purvashadh C K Dhanistha F B Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
03-01-21 12º 49’ 05˜ j 10 29º 20’ 37˜ e 5 28º 14’ 52˜ a 1 20º 59’ 44˜ j 10 3º 14’ 24˜ k 11 22º 55’ 01˜ i 9 1º 51’ 11˜ k 11 18º 45’ 18˜ c 3 18º 45’ 18˜ i 9 6º 47’ 37˜ b 2 18º 31’ 05˜ l 12 24º 15’ 00˜ j 10
282.818 a 1 149.327 i 9 28.231 i 9 290.979 d 4 303.240 g 7 262.917 g 7 301.853 g 7 78.755 a 1 258.755 f 6 R 36.777 a 1 348.518 i 9 294.250 e 5
0:0:0 Shravan 2 P Uttaraphal A P Krttika A 2 Shravan 2 C Dhanistha F C Purvashadh C L Dhanistha F B Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B B Dhanistha F P

04-01-21 13º 50’ 13˜ j 10 12º 56’ 41˜ f 6 28º 40’ 26˜ a 1 22º 37’ 54˜ j 10 3º 28’ 12˜ k 11 24º 10’ 08˜ i 9 1º 58’ 05˜ k 11 18º 42’ 07˜ c 3 18º 42’ 07˜ i 9 6º 46’ 05˜ b 2 18º 32’ 17˜ l 12 24º 17’ 59˜ j 10
283.837 b 2 162.928 a 1 28.674 i 9 292.615 d 4 303.470 h 8 264.169 h 8 301.968 g 7 78.702 a 1 258.702 f 6 R 36.768 a 1 348.538 i 9 294.283 e 5
0:0:0 Shravan 2 P Hasta 2 P Krttika AF Shravan 2 C Dhanistha F C Purvashadh CB Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati BB Dhanistha F P
05-01-21 14º 51’ 22˜ j 10 26º 43’ 40˜ f 6 29º 07’ 19˜ a 1 24º 15’ 18˜ j 10 3º 42’ 04˜ k 11 25º 25’ 19˜ i 9 2º 05’ 59˜ k 11 18º 39’ 56˜ c 3 18º 39’ 56˜ i 9 6º 46’ 32˜ b 2 18º 33’ 29˜ l 12 24º 19’ 58˜ j 10
284.856 b 2 176.711 f 6 29.122 i 9 294.255 e 5 303.701 h 8 265.422 h 8 302.083 g 7 78.649 a 1 258.649 f 6 R 36.759 a 1 348.558 i 9 294.316 e 5
0:0:0 Shravan 2 K Chitra F K Krttika A F Dhanistha F P Dhanistha F C Purvashadh C B Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

06-01-21 15º 53’ 34˜ j 10 10º 40’ 36˜ g 7 29º 34’ 26˜ a 1 25º 54’ 46˜ j 10 3º 56’ 52˜ k 11 26º 41’ 30˜ i 9 2º 12’ 56˜ k 11 18º 36’ 46˜ c 3 18º 36’ 46˜ i 9 6º 45’ 04˜ b 2 18º 35’ 44˜ l 12 24º 21’ 56˜ j 10
285.876 b 2 190.660 a 1 29.574 i 9 295.896 e 5 303.931 h 8 266.675 i 9 302.199 g 7 78.596 a 1 258.596 f 6 R 36.751 a 1 348.579 i 9 294.349 e 5
0:0:0 Shravan 2 L Swati P L Krttika A P Dhanistha F P Dhanistha F C Uttarashad A A Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
07-01-21 16º 54’ 42˜ j 10 24º 45’ 22˜ g 7 0º 02’ 48˜ b 2 27º 32’ 17˜ j 10 4º 10’ 47˜ k 11 27º 56’ 41˜ i 9 2º 19’ 54˜ k 11 18º 33’ 35˜ c 3 18º 33’ 35˜ i 9 6º 45’ 38˜ b 2 18º 36’ 00˜ l 12 24º 23’ 55˜ j 10
286.895 c 3 204.756 b 2 30.030 a 1 297.538 f 6 304.163 h 8 267.928 i 9 302.315 g 7 78.543 a 1 258.543 f 6 R 36.744 a 1 348.600 i 9 294.382 e 5
0:0:0 Shravan 2 L Visakha KB Krttika A P Dhanistha FK Dhanistha F C Uttarashad A 2 Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
08-01-21 17º 55’ 50˜ j 10 8º 58’ 26˜ h 8 0º 29’ 24˜ b 2 29º 11’ 48˜ j 10 4º 24’ 42˜ k 11 29º 11’ 52˜ i 9 2º 26’ 52˜ k 11 18º 29’ 24˜ c 3 18º 29’ 24˜ i 9 6º 44’ 17˜ b 2 18º 37’ 19˜ l 12 24º 25’ 54˜ j 10
287.914 c 3 218.974 f 6 30.490 a 1 299.180 f 6 304.395 h 8 269.181 i 9 302.431 g 7 78.490 a 1 258.490 f 6 R 36.738 a 1 348.622 i 9 294.415 e 5
0:0:0 Shravan 2 B Anuradha LC Krttika A P Dhanistha F L Dhanistha F C Uttarashad A F Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

09-01-21 18º 56’ 02˜ j 10 23º 17’ 59˜ h 8 0º 57’ 18˜ b 2 0º 49’ 16˜ k 11 4º 38’ 37˜ k 11 0º 26’ 06˜ j 10 2º 33’ 53˜ k 11 18º 26’ 17˜ c 3 18º 26’ 17˜ i 9 6º 44’ 59˜ b 2 18º 39’ 38˜ l 12 24º 27’ 53˜ j 10
288.934 c 3 233.283 a 1 30.955 a 1 300.821 g 7 304.627 h 8 270.435 a 1 302.548 g 7 78.438 a 1 258.438 f 6 R 36.733 a 1 348.644 i 9 294.448 e 5
0:0:0 Shravan 2 B Jyestha B 2 Krttika A P Dhanistha FB Dhanistha F C Uttarashad A P Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
10-01-21 19º 57’ 11˜ j 10 7º 38’ 13˜ i 9 1º 25’ 23˜ b 2 2º 27’ 29˜ k 11 4º 52’ 36˜ k 11 1º 41’ 17˜ j 10 2º 40’ 54˜ k 11 18º 23’ 06˜ c 3 18º 23’ 06˜ i 9 6º 44’ 44˜ b 2 18º 40’ 01˜ l 12 24º 29’ 52˜ j 10
289.953 c 3 247.637 c 3 31.423 a 1 302.458 g 7 304.860 h 8 271.688 a 1 302.665 g 7 78.385 a 1 258.385 f 6 R 36.729 a 1 348.667 i 9 294.481 e 5
0:0:0 Shravan 2 Q Mula Q K Krttika A K Dhanistha F Q Dhanistha F C Uttarashad A K Dhanistha F Q Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

11-01-21 20º 58’ 19˜ j 10 21º 59’ 41˜ i 9 1º 54’ 46˜ b 2 4º 05’ 24˜ k 11 5º 06’ 38˜ k 11 2º 57’ 31˜ j 10 2º 47’ 55˜ k 11 18º 20’ 55˜ c 3 18º 20’ 55˜ i 9 6º 44’ 34˜ b 2 18º 41’ 24˜ l 12 24º 31’ 54˜ j 10
290.972 d 4 261.978 g 7 31.896 a 1 304.090 h 8 305.094 h 8 272.942 a 1 302.782 g 7 78.332 a 1 258.332 f 6 R 36.726 a 1 348.690 i 9 294.515 e 5
0:0:0 Shravan 2 C Purvashadh CL Krttika AK Dhanistha F C Dhanistha F A Uttarashad AK Dhanistha F C Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
12-01-21 21º 60’ 31˜ j 10 6º 14’ 55˜ j 10 2º 22’ 19˜ b 2 5º 43’ 50˜ k 11 5º 20’ 41˜ k 11 4º 12’ 46˜ j 10 2º 54’ 00˜ k 11 18º 17’ 44˜ c 3 18º 17’ 44˜ i 9 6º 43’ 23˜ b 2 18º 43’ 50˜ l 12 24º 33’ 53˜ j 10
291.992 d 4 276.232 a 1 32.372 a 1 305.714 h 8 305.328 h 8 274.196 a 1 302.900 g 7 78.279 a 1 258.279 f 6 R 36.723 a 1 348.714 i 9 294.548 e 5
0:0:0 Shravan 2 C Uttarashad AB Krttika AK Dhanistha F 2 Dhanistha F A Uttarashad AL Dhanistha F C Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
13-01-21 23º 01’ 40˜ j 10 20º 19’ 23˜ j 10 2º 51’ 04˜ b 2 7º 20’ 37˜ k 11 5º 34’ 43˜ k 11 5º 27’ 56˜ j 10 3º 01’ 05˜ k 11 18º 14’ 34˜ c 3 18º 14’ 34˜ i 9 6º 43’ 19˜ b 2 18º 44’ 17˜ l 12 24º 35’ 52˜ j 10
293.011 d 4 290.323 d 4 32.851 a 1 307.327 i 9 305.562 h 8 275.449 a 1 303.018 g 7 78.226 a 1 258.226 f 6 R 36.722 a 1 348.738 i 9 294.581 e 5
0:0:0 Shravan 2 A Shravan 2 Q Krttika A K Satabisha P P Dhanistha F 2 Uttarashad A B Dhanistha F C Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

14-01-21 24º 02’ 48˜ j 10 4º 11’ 30˜ k 11 3º 20’ 06˜ b 2 8º 56’ 30˜ k 11 5º 48’ 49˜ k 11 6º 42’ 11˜ j 10 3º 08’ 10˜ k 11 18º 10’ 23˜ c 3 18º 10’ 23˜ i 9 6º 43’ 16˜ b 2 18º 46’ 43˜ l 12 24º 37’ 54˜ j 10
294.030 e 5 304.175 h 8 33.335 a 1 308.925 i 9 305.797 h 8 276.703 a 1 303.136 g 7 78.173 a 1 258.173 f 6 R 36.721 a 1 348.762 i 9 294.615 e 5
0:0:0 Dhanistha FF Dhanistha F C Krttika AL Satabisha P K Dhanistha F 2 Uttarashad AB Dhanistha F C Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
15-01-21 25º 03’ 56˜ j 10 17º 44’ 37˜ k 11 3º 49’ 19˜ b 2 10º 30’ 18˜ k 11 6º 02’ 55˜ k 11 7º 57’ 25˜ j 10 3º 15’ 14˜ k 11 18º 07’ 12˜ c 3 18º 07’ 12˜ i 9 6º 43’ 16˜ b 2 18º 47’ 13˜ l 12 24º 39’ 53˜ j 10
295.049 e 5 317.727 a 1 33.822 a 1 310.505 a 1 306.032 h 8 277.957 a 1 303.254 g 7 78.120 a 1 258.120 f 6 36.721 a 1 348.787 i 9 294.648 e 5
0:0:0 Dhanistha F P Satabisha P A Krttika A L Satabisha P L Dhanistha F 2 Uttarashad A C Dhanistha F C Ardra P 2 Purvashadh C P Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

16-01-21 26º 04’ 05˜ j 10 0º 57’ 31˜ l 12 4º 19’ 43˜ b 2 12º 04’ 43˜ k 11 6º 16’ 01˜ k 11 9º 13’ 40˜ j 10 3º 22’ 23˜ k 11 18º 04’ 01˜ c 3 18º 04’ 01˜ i 9 6º 43’ 19˜ b 2 18º 49’ 47˜ l 12 24º 41’ 52˜ j 10
296.068 e 5 330.942 d 4 34.312 a 1 312.062 a 1 306.267 h 8 279.211 a 1 303.373 h 8 78.067 a 1 258.067 f 6 36.722 a 1 348.813 i 9 294.681 e 5
0:0:0 Dhanistha F P Purvabhadr KF Krttika AL Satabisha P L Dhanistha F 2 Uttarashad A C Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
17-01-21 27º 05’ 13˜ j 10 13º 49’ 32˜ l 12 4º 48’ 22˜ b 2 13º 35’ 20˜ k 11 6º 30’ 11˜ k 11 10º 28’ 50˜ j 10 3º 29’ 28˜ k 11 18º 01’ 50˜ c 3 18º 01’ 50˜ i 9 6º 43’ 26˜ b 2 18º 50’ 20˜ l 12 24º 43’ 54˜ j 10
297.087 f 6 343.809 h 8 34.806 a 1 313.589 a 1 306.503 h 8 280.464 a 1 303.491 h 8 78.014 a 1 258.014 f 6 36.724 a 1 348.839 i 9 294.715 e 5
0:0:0 Dhanistha FK Uttarabhad L P Krttika AL Satabisha P B Dhanistha F 2 Shravan 2 2 Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
18-01-21 28º 06’ 18˜ j 10 26º 21’ 46˜ l 12 5º 18’ 11˜ b 2 15º 05’ 48˜ k 11 6º 44’ 20˜ k 11 11º 43’ 05˜ j 10 3º 37’ 36˜ k 11 17º 58’ 40˜ c 3 17º 58’ 40˜ i 9 6º 44’ 37˜ b 2 18º 52’ 54˜ l 12 24º 45’ 53˜ j 10
298.105 f 6 356.346 a 1 35.303 a 1 315.080 a 1 306.739 i 9 281.718 a 1 303.610 h 8 77.961 a 1 257.961 f 6 36.727 a 1 348.865 i 9 294.748 e 5
0:0:0 Dhanistha FL Revati BK Krttika AB Satabisha P Q Satabisha P P Shravan 2 F Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
19-01-21 29º 07’ 26˜ j 10 8º 36’ 49˜ a 1 5º 48’ 11˜ b 2 16º 32’ 37˜ k 11 6º 59’ 30˜ k 11 12º 58’ 19˜ j 10 3º 44’ 44˜ k 11 17º 54’ 29˜ c 3 17º 54’ 29˜ i 9 6º 44’ 48˜ b 2 18º 54’ 31˜ l 12 24º 47’ 52˜ j 10
299.124 f 6 8.597 c 3 35.803 a 1 316.527 a 1 306.975 i 9 282.972 a 1 303.729 h 8 77.908 a 1 257.908 f 6 36.730 a 1 348.892 i 9 294.781 e 5
0:0:0 Dhanistha FL Ashwini Q K Krttika AB Satabisha P C Satabisha P P Shravan 2 P Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh C F Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

20-01-21 0º 09’ 31˜ k 11 20º 38’ 34˜ a 1 6º 18’ 22˜ b 2 17º 55’ 23˜ k 11 7º 13’ 40˜ k 11 14º 14’ 30˜ j 10 3º 51’ 53˜ k 11 17º 51’ 18˜ c 3 17º 51’ 18˜ i 9 6º 44’ 06˜ b 2 18º 55’ 08˜ l 12 24º 49’ 50˜ j 10
300.142 g 7 20.626 g 7 36.306 a 1 317.923 a 1 307.211 i 9 284.225 b 2 303.848 h 8 77.855 a 1 257.855 f 6 36.735 a 1 348.919 i 9 294.814 e 5
0:0:0 Dhanistha FB Bharani CK Krttika AB Satabisha P A Satabisha P P Shravan 2 K Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
21-01-21 1º 10’ 36˜ k 11 2º 30’ 29˜ b 2 6º 49’ 43˜ b 2 19º 15’ 25˜ k 11 7º 27’ 53˜ k 11 15º 29’ 44˜ j 10 3º 58’ 01˜ k 11 17º 48’ 07˜ c 3 17º 48’ 07˜ i 9 6º 44’ 24˜ b 2 18º 57’ 49˜ l 12 24º 51’ 49˜ j 10
301.160 g 7 32.508 a 1 36.812 a 1 319.257 a 1 307.448 i 9 285.479 b 2 303.967 h 8 77.802 a 1 257.802 f 6 36.740 a 1 348.947 i 9 294.847 e 5
0:0:0 Dhanistha FB Krttika A K Krttika A B Satabisha P F Satabisha P P Shravan 2 K Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh C F Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

22-01-21 2º 11’ 37˜ k 11 14º 20’ 48˜ b 2 7º 19’ 16˜ b 2 20º 31’ 05˜ k 11 7º 41’ 06˜ k 11 16º 44’ 55˜ j 10 4º 05’ 10˜ k 11 17º 45’ 56˜ c 3 17º 45’ 56˜ i 9 6º 45’ 46˜ b 2 18º 58’ 26˜ l 12 24º 53’ 52˜ j 10
302.177 g 7 44.330 b 2 37.321 a 1 320.518 a 1 307.685 i 9 286.732 c 3 304.086 h 8 77.749 a 1 257.749 f 6 36.746 a 1 348.974 i 9 294.881 e 5
0:0:0 Dhanistha F Q Rohini 2 K Krttika A Q Purvabhadr KK Satabisha P P Shravan 2 L Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
23-01-21 3º 12’ 38˜ k 11 26º 11’ 41˜ b 2 7º 50’ 55˜ b 2 21º 42’ 42˜ k 11 7º 55’ 19˜ k 11 17º 59’ 10˜ j 10 4º 12’ 18˜ k 11 17º 42’ 46˜ c 3 17º 42’ 46˜ i 9 6º 45’ 11˜ b 2 19º 00’ 11˜ l 12 24º 55’ 50˜ j 10
303.194 g 7 56.178 e 5 37.832 a 1 321.695 a 1 307.922 i 9 287.986 c 3 304.205 h 8 77.696 a 1 257.696 f 6 36.753 a 1 349.003 i 9 294.914 e 5
0:0:0 Dhanistha F C Mrgashira FK Krttika A C Purvabhadr KK Satabisha P P Shravan 2 B Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
24-01-21 4º 13’ 43˜ k 11 8º 08’ 17˜ c 3 8º 21’ 49˜ b 2 22º 47’ 30˜ k 11 8º 10’ 32˜ k 11 19º 14’ 20˜ j 10 4º 19’ 26˜ k 11 17º 39’ 35˜ c 3 17º 39’ 35˜ i 9 6º 46’ 40˜ b 2 19º 02’ 55˜ l 12 24º 57’ 49˜ j 10
304.212 h 8 68.138 i 9 38.347 a 1 322.775 a 1 308.159 i 9 289.239 c 3 304.324 h 8 77.643 a 1 257.643 f 6 36.761 a 1 349.032 i 9 294.947 e 5
0:0:0 Dhanistha F C Ardra P P Krttika A C Purvabhadr K L Satabisha P P Shravan 2 B Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh C F Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

25-01-21 5º 14’ 41˜ k 11 20º 17’ 10˜ c 3 8º 52’ 50˜ b 2 23º 45’ 42˜ k 11 8º 24’ 46˜ k 11 20º 30’ 31˜ j 10 4º 27’ 35˜ k 11 17º 35’ 24˜ c 3 17º 35’ 24˜ i 9 6º 46’ 12˜ b 2 19º 04’ 40˜ l 12 24º 59’ 48˜ j 10
305.228 h 8 80.286 a 1 38.864 a 1 323.745 b 2 308.396 i 9 290.492 d 4 304.443 h 8 77.590 a 1 257.590 f 6 36.770 a 1 349.061 i 9 294.980 e 5
0:0:0 Dhanistha F A Punarvasu KK Krttika A C Purvabhadr KL Satabisha P P Shravan 2 C Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
26-01-21 6º 15’ 42˜ k 11 2º 41’ 17˜ d 4 9º 23’ 59˜ b 2 24º 35’ 20˜ k 11 8º 38’ 02˜ k 11 21º 45’ 46˜ j 10 4º 34’ 43˜ k 11 17º 32’ 13˜ c 3 17º 32’ 13˜ i 9 6º 47’ 48˜ b 2 19º 05’ 24˜ l 12 25º 01’ 43˜ j 10
306.245 h 8 92.688 d 4 39.383 a 1 324.589 b 2 308.634 i 9 291.746 d 4 304.562 h 8 77.537 a 1 257.537 f 6 36.780 a 1 349.090 i 9 295.012 e 5
0:0:0 Dhanistha F 2 Punarvasu K P Krttika A C Purvabhadr K B Satabisha P P Shravan 2 C Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh C F Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

27-01-21 7º 16’ 40˜ k 11 15º 23’ 20˜ d 4 9º 54’ 18˜ b 2 25º 18’ 42˜ k 11 8º 52’ 16˜ k 11 22º 60’ 56˜ j 10 4º 41’ 52˜ k 11 17º 29’ 02˜ c 3 17º 29’ 02˜ i 9 6º 47’ 28˜ b 2 19º 07’ 12˜ l 12 25º 03’ 42˜ j 10
307.261 i 9 105.389 h 8 39.905 a 1 325.295 b 2 308.871 i 9 292.999 d 4 304.681 h 8 77.484 a 1 257.484 f 6 36.791 a 1 349.120 i 9 295.045 e 5
0:0:0 Satabisha P P Pushya LK Krttika A C Purvabhadr KB Satabisha P K Shravan 2 A Dhanistha F C Ardra P A Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
28-01-21 8º 17’ 37˜ k 11 28º 25’ 47˜ d 4 10º 26’ 48˜ b 2 25º 51’ 53˜ k 11 9º 07’ 32˜ k 11 24º 15’ 07˜ j 10 4º 48’ 00˜ k 11 17º 26’ 52˜ c 3 17º 26’ 52˜ i 9 6º 48’ 07˜ b 2 19º 9’ 00˜ l 12 25º 05’ 41˜ j 10
308.277 i 9 118.413 a 1 40.430 a 1 325.848 b 2 309.109 i 9 294.252 e 5 304.800 h 8 77.431 a 1 257.431 f 6 36.802 a 1 349.150 i 9 295.078 e 5
0:0:0 Satabisha P P Ashlesha BL Rohini 2 2 Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha F P Dhanistha F C Ardra P C Purvashadh CF Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
29-01-21 9º 18’ 35˜ k 11 11º 45’ 18˜ e 5 10º 57’ 22˜ b 2 26º 14’ 13˜ k 11 9º 21’ 46˜ k 11 25º 30’ 22˜ j 10 4º 55’ 08˜ k 11 17º 23’ 41˜ c 3 17º 23’ 41˜ i 9 6º 49’ 54˜ b 2 19º 11’ 52˜ l 12 25º 07’ 36˜ j 10
309.293 i 9 131.755 d 4 40.956 a 1 326.237 b 2 309.346 i 9 295.506 e 5 304.919 h 8 77.378 a 1 257.378 f 6 36.815 a 1 349.181 i 9 295.110 e 5
0:0:0 Satabisha P K Magha Q B Rohini 2 2 Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha F P Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C F Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

30-01-21 10º 18’ 29˜ k 11 25º 23’ 10˜ e 5 11º 29’ 06˜ b 2 26º 27’ 60˜ k 11 9º 35’ 02˜ k 11 26º 46’ 32˜ j 10 5º 02’ 17˜ k 11 17º 20’ 34˜ c 3 17º 20’ 34˜ i 9 6º 50’ 41˜ b 2 19º 13’ 43˜ l 12 25º 09’ 35˜ j 10
310.308 a 1 145.386 h 8 41.485 a 1 326.450 b 2 309.584 i 9 296.759 f 6 305.038 h 8 77.326 a 1 257.326 f 6 36.828 a 1 349.212 i 9 295.143 e 5
0:0:0 Satabisha P K Purvaphalg CB Rohini 2 F Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha FK Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
31-01-21 11º 19’ 23˜ k 11 9º 15’ 14˜ f 6 12º 01’ 58˜ b 2 26º 29’ 48˜ k 11 9º 49’ 16˜ k 11 28º 01’ 43˜ j 10 5º 9’ 25˜ k 11 17º 16’ 23˜ c 3 17º 16’ 23˜ i 9 6º 51’ 31˜ b 2 19º 15’ 35˜ l 12 25º 11’ 30˜ j 10
311.323 a 1 159.254 a 1 42.016 a 1 R 326.480 b 2 309.821 i 9 298.012 f 6 305.157 h 8 77.273 a 1 257.273 f 6 36.842 a 1 349.243 i 9 295.175 e 5
0:0:0 Satabisha P L Uttaraphal A C Rohini 2 P Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha F L Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A B Revati B Q Dhanistha F P

01-02-21 12º 20’ 17˜ k 11 23º 17’ 28˜ f 6 12º 33’ 00˜ b 2 26º 19’ 19˜ k 11 10º 04’ 32˜ k 11 29º 16’ 54˜ j 10 5º 17’ 30˜ k 11 17º 13’ 12˜ c 3 17º 13’ 12˜ i 9 6º 51’ 25˜ b 2 19º 17’ 30˜ l 12 25º 12’ 25˜ j 10
312.338 a 1 173.291 d 4 42.550 a 1 R 326.322 b 2 310.059 a 1 299.265 f 6 305.275 h 8 77.220 a 1 257.220 f 6 36.857 a 1 349.275 i 9 295.207 e 5
0:0:0 Satabisha P L Hasta 2 A Rohini 2 P Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha FL Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
02-02-21 13º 21’ 11˜ k 11 7º 26’ 41˜ g 7 13º 05’ 06˜ b 2 25º 59’ 37˜ k 11 10º 18’ 46˜ k 11 0º 31’ 05˜ k 11 5º 24’ 38˜ k 11 17º 10’ 01˜ c 3 17º 10’ 01˜ i 9 6º 52’ 19˜ b 2 19º 18’ 25˜ l 12 25º 14’ 20˜ j 10
313.353 a 1 187.428 i 9 43.085 a 1 R 325.977 b 2 310.296 a 1 300.518 g 7 305.394 h 8 77.167 a 1 257.167 f 6 36.872 a 1 349.307 i 9 295.239 e 5
0:0:0 Satabisha P B Swati P P Rohini 2 P Purvabhadr K Q Satabisha P K Dhanistha FB Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati B Q Dhanistha F P
03-02-21 14º 22’ 01˜ k 11 21º 36’ 07˜ g 7 13º 37’ 19˜ b 2 25º 27’ 04˜ k 11 10º 32’ 02˜ k 11 1º 46’ 16˜ k 11
5º 31’ 43˜ k 11 17º 07’ 50˜ c 3 17º 07’ 50˜ i 9 6º 53’ 20˜ b 2 19º 20’ 20˜ l 12 25º 16’ 16˜ j 10
314.367 a 1 201.602 a 1 43.622 b 2 R 325.451 b 2 310.534 a 1 301.771 g 7 305.512 h 8 77.114 a 1 257.114 f 6 36.889 a 1 349.339 i 9 295.271 e 5
0:0:0 Satabisha P B Visakha K K Rohini 2 P Purvabhadr K B Satabisha P L Dhanistha FB Dhanistha F A Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A B Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
04-02-21 15º 23’ 55˜ k 11 5º 46’ 54˜ h 8 14º 10’ 43˜ b 2 24º 45’ 18˜ k 11 10º 46’ 16˜ k 11 3º 01’ 26˜ k 11 5º 38’ 48˜ k 11 17º 04’ 40˜ c 3 17º 04’ 40˜ i 9 6º 54’ 22˜ b 2 19º 22’ 16˜ l 12 25º 18’ 11˜ j 10
315.382 a 1 215.765 e 5 44.162 b 2 R 324.755 b 2 310.771 a 1 303.024 g 7 305.630 h 8 77.061 a 1 257.061 f 6 36.906 a 1 349.371 i 9 295.303 e 5
0:0:0 Satabisha P C Anuradha L B Rohini 2 K Purvabhadr K B Satabisha P L Dhanistha F C Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

05-02-21 16º 24’ 46˜ k 11 19º 53’ 06˜ h 8 14º 42’ 11˜ b 2 23º 54’ 22˜ k 11 11º 00’ 29˜ k 11 4º 17’ 37˜ k 11 5º 45’ 53˜ k 11 17º 00’ 29˜ c 3 17º 00’ 29˜ i 9 6º 56’ 30˜ b 2 19º 24’ 14˜ l 12 25º 20’ 02˜ j 10
316.396 a 1 229.885 i 9 44.703 b 2 R 323.906 b 2 311.008 a 1 304.277 h 8 305.748 h 8 77.008 a 1 257.008 f 6 36.925 a 1 349.404 i 9 295.334 e 5
0:0:0 Satabisha P C Jyestha BC Rohini 2 K Purvabhadr KB Satabisha P L Dhanistha F C Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
06-02-21 17º 25’ 32˜ k 11 3º 57’ 35˜ i 9 15º 15’ 46˜ b 2 22º 56’ 41˜ k 11 11º 15’ 42˜ k 11 5º 32’ 48˜ k 11 5º 52’ 58˜ k 11 16º 57’ 18˜ c 3 16º 57’ 18˜ i 9 6º 57’ 38˜ b 2 19º 26’ 13˜ l 12 25º 22’ 58˜ j 10
317.409 a 1 243.943 b 2 45.246 b 2 R 322.928 a 1 311.245 a 1 305.530 h 8 305.866 h 8 76.955 a 1 256.955 f 6 36.944 a 1 349.437 i 9 295.366 e 5
0:0:0 Satabisha P C Mula Q 2 Rohini 2 K Purvabhadr K L Satabisha P L Dhanistha F A Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A B Revati B C Dhanistha F P

07-02-21 18º 25’ 23˜ k 11 17º 56’ 34˜ i 9 15º 47’ 28˜ b 2 21º 51’ 53˜ k 11 11º 29’ 55˜ k 11 6º 47’ 59˜ k 11 5º 59’ 59˜ k 11 16º 54’ 07˜ c 3 16º 54’ 07˜ i 9 6º 58’ 50˜ b 2 19º 28’ 16˜ l 12 25º 24’ 49˜ j 10
318.423 a 1 257.926 f 6 45.791 b 2 R 321.848 a 1 311.482 a 1 306.783 i 9 305.983 h 8 76.902 a 1 256.902 f 6 36.964 a 1 349.471 i 9 295.397 e 5
0:0:0 Satabisha P 2 Purvashadh CF Rohini 2 L Purvabhadr KL Satabisha P L Satabisha P P Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
08-02-21 19º 26’ 10˜ k 11 1º 49’ 12˜ j 10 16º 20’ 17˜ b 2 20º 42’ 49˜ k 11 11º 43’ 08˜ k 11 8º 02’ 10˜ k 11 6º 06’ 00˜ k 11 16º 51’ 56˜ c 3 16º 51’ 56˜ i 9 6º 59’ 02˜ b 2 19º 30’ 18˜ l 12 25º 26’ 41˜ j 10
319.436 a 1 271.820 a 1 46.338 b 2 R 320.697 a 1 311.719 a 1 308.036 i 9 306.100 h 8 76.849 a 1 256.849 f 6 36.984 a 1 349.505 i 9 295.428 e 5
0:0:0 Satabisha P F Uttarashad AK Rohini 2 L Purvabhadr KK Satabisha P L Satabisha P P Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika AB Revati BC Dhanistha F P
09-02-21 20º 27’ 56˜ k 11 15º 36’ 22˜ j 10 16º 53’ 13˜ b 2 19º 31’ 36˜ k 11 11º 57’ 22˜ k 11 9º 17’ 20˜ k 11 6º 13’ 01˜ k 11 16º 48’ 46˜ c 3 16º 48’ 46˜ i 9 7º 00’ 22˜ b 2 19º 32’ 20˜ l 12 25º 28’ 32˜ j 10
320.449 a 1 285.606 b 2 46.887 c 3 R 319.510 a 1 311.956 a 1 309.289 i 9 306.217 h 8 76.796 a 1 256.796 f 6 37.006 a 1 349.539 i 9 295.459 e 5
0:0:0 Purvabhadr K K Shravan 2 K Rohini 2 L Satabisha P F Satabisha P L Satabisha P K Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

10-02-21 21º 28’ 43˜ k 11 29º 15’ 11˜ j 10 17º 26’ 17˜ b 2 18º 19’ 08˜ k 11 12º 12’ 31˜ k 11 10º 32’ 28˜ k 11 6º 20’ 02˜ k 11 16º 45’ 35˜ c 3 16º 45’ 35˜ i 9 7º 02’ 41˜ b 2 19º 34’ 23˜ l 12 25º 29’ 24˜ j 10
321.462 a 1 299.253 f 6 47.438 c 3 R 318.319 a 1 312.192 a 1 310.541 a 1 306.334 h 8 76.743 a 1 256.743 f 6 37.028 a 1 349.573 i 9 295.490 e 5
0:0:0 Purvabhadr KK Dhanistha FL Rohini 2 L Satabisha P 2 Satabisha P L Satabisha P L Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
11-02-21 22º 28’ 26˜ k 11 12º 43’ 26˜ k 11 17º 59’ 28˜ b 2 17º 9’ 18˜ k 11 12º 26’ 41˜ k 11 11º 48’ 38˜ k 11 6º 27’ 60˜ k 11 16º 41’ 24˜ c 3 16º 41’ 24˜ i 9 7º 03’ 07˜ b 2 19º 36’ 25˜ l 12 25º 31’ 12˜ j 10
322.474 a 1 312.724 a 1 47.991 c 3 R 317.155 a 1 312.428 a 1 311.794 a 1 306.450 h 8 76.690 a 1 256.690 f 6 37.052 a 1 349.607 i 9 295.520 e 5
0:0:0 Purvabhadr K L Satabisha P B Rohini 2 B Satabisha P C Satabisha P L Satabisha P L Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

12-02-21 23º 29’ 10˜ k 11 25º 59’ 41˜ k 11 18º 33’ 42˜ b 2 16º 03’ 46˜ k 11 12º 40’ 50˜ k 11 13º 03’ 46˜ k 11 6º 34’ 58˜ k 11 16º 38’ 13˜ c 3 16º 38’ 13˜ i 9 7º 05’ 34˜ b 2 19º 39’ 31˜ l 12 25º 33’ 04˜ j 10
323.486 b 2 325.978 b 2 48.545 c 3 R 316.046 a 1 312.664 a 1 313.046 a 1 306.566 h 8 76.637 a 1 256.637 e 5 37.076 a 1 349.642 i 9 295.551 e 5
0:0:0 Purvabhadr KL Purvabhadr K Q Rohini 2 B Satabisha P C Satabisha P B Satabisha P B Dhanistha F 2 Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
13-02-21 24º 30’ 53˜ k 11 8º 59’ 59˜ l 12 19º 06’ 00˜ b 2 15º 01’ 05˜ k 11 12º 54’ 00˜ k 11 14º 18’ 56˜ k 11 6º 41’ 55˜ k 11 16º 35’ 02˜ c 3 16º 35’ 02˜ i 9 7º 06’ 00˜ b 2 19º 41’ 37˜ l 12 25º 35’ 52˜ j 10
324.498 b 2 338.983 f 6 49.100 c 3 R 315.018 a 1 312.900 a 1 314.299 a 1 306.682 i 9 76.584 a 1 256.584 e 5 37.100 a 1 349.677 i 9 295.581 e 5
0:0:0 Purvabhadr KB Uttarabhad LC Rohini 2 B Satabisha P Q Satabisha P B Satabisha P B Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
14-02-21 25º 31’ 32˜ k 11 21º 43’ 12˜ l 12 19º 39’ 29˜ b 2 14º 05’ 17˜ k 11 13º 08’ 06˜ k 11 15º 33’ 04˜ k 11 6º 48’ 49˜ k 11 16º 32’ 52˜ c 3 16º 32’ 52˜ i 9 7º 08’ 34˜ b 2 19º 43’ 43˜ l 12 25º 37’ 36˜ j 10
325.509 b 2 351.720 a 1 49.658 c 3 R 314.088 a 1 313.135 a 1 315.551 a 1 306.797 i 9 76.531 a 1 256.531 e 5 37.126 a 1 349.712 i 9 295.610 e 5
0:0:0 Purvabhadr K B Revati B A Rohini 2 B Satabisha P B Satabisha P B Satabisha P C Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

15-02-21 26º 31’ 12˜ k 11 4º 11’ 13˜ a 1 20º 13’ 01˜ b 2 13º 16’ 19˜ k 11 13º 22’ 12˜ k 11 16º 48’ 11˜ k 11 6º 55’ 43˜ k 11 16º 29’ 41˜ c 3 16º 29’ 41˜ i 9 7º 9’ 07˜ b 2 19º 45’ 49˜ l 12 25º 38’ 24˜ j 10
326.520 b 2 4.187 b 2 50.217 d 4 R 313.272 a 1 313.370 a 1 316.803 a 1 306.912 i 9 76.478 a 1 256.478 e 5 37.152 a 1 349.747 i 9 295.640 e 5
0:0:0 Purvabhadr K Q Ashwini Q 2 Rohini 2 Q Satabisha P B Satabisha P B Satabisha P C Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
16-02-21 27º 32’ 48˜ k 11 16º 24’ 22˜ a 1 20º 47’ 37˜ b 2 12º 35’ 41˜ k 11 13º 36’ 18˜ k 11 18º 03’ 18˜ k 11 7º 02’ 34˜ k 11 16º 26’ 30˜ c 3 16º 26’ 30˜ i 9 7º 11’ 48˜ b 2 19º 47’ 59˜ l 12 25º 40’ 08˜ j 10
327.530 c 3 16.406 e 5 50.777 d 4 R 312.578 a 1 313.605 a 1 318.055 a 1 307.026 i 9 76.425 a 1 256.425 e 5 37.180 a 1 349.783 i 9 295.669 e 5
0:0:0 Purvabhadr K C Bharani C 2 Rohini 2 C Satabisha P B Satabisha P B Satabisha P A Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
17-02-21 28º 32’ 24˜ k 11 28º 25’ 16˜ a 1 21º 20’ 20˜ b 2 12º 01’ 43˜ k 11 13º 50’ 20˜ k 11 19º 18’ 22˜ k 11 7º 08’ 24˜ k 11 16º 22’ 19˜ c 3 16º 22’ 19˜ i 9 7º 12’ 25˜ b 2 19º 49’ 08˜ l 12 25º 42’ 53˜ j 10
328.540 c 3 28.421 i 9 51.339 d 4 R 312.012 a 1 313.839 a 1 319.306 a 1 307.140 i 9 76.372 a 1 256.372 e 5 37.207 a 1 349.819 i 9 295.698 e 5
0:0:0 Purvabhadr KC Krttika A 2 Rohini 2 C Satabisha P L Satabisha P B Satabisha P F Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
18-02-21 29º 33’ 56˜ k 11 10º 18’ 38˜ b 2 21º 54’ 11˜ b 2 11º 35’ 34˜ k 11 14º 04’ 19˜ k 11 20º 33’ 29˜ k 11 7º 15’ 14˜ k 11 16º 19’ 08˜ c 3 16º 19’ 08˜ i 9 7º 14’ 10˜ b 2 19º 51’ 18˜ l 12 25º 44’ 37˜ j 10
329.549 c 3 40.294 a 1 51.903 d 4 R 311.576 a 1 314.072 a 1 320.558 a 1 307.254 i 9 76.319 a 1 256.319 e 5 37.236 a 1 349.855 i 9 295.727 e 5
0:0:0 Purvabhadr K 2 Rohini 2 2 Rohini 2 C Satabisha P L Satabisha P B Purvabhadr KK Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
19-02-21 0º 33’ 29˜ l 12 22º 06’ 04˜ b 2 22º 28’ 05˜ b 2 11º 16’ 05˜ k 11 14º 18’ 22˜ k 11 21º 49’ 32˜ k 11 7º 22’ 01˜ k 11 16º 16’ 58˜ c 3 16º 16’ 58˜ i 9 7º 16’ 58˜ b 2 19º 53’ 28˜ l 12 25º 45’ 22˜ j 10
330.558 d 4 52.101 d 4 52.468 d 4 R 311.268 a 1 314.306 a 1 321.809 a 1 307.367 i 9 76.266 a 1 256.266 e 5 37.266 a 1 349.891 i 9 295.756 e 5
0:0:0 Purvabhadr K F Rohini 2 C Rohini 2 C Satabisha P L Satabisha P B Purvabhadr K L Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C 2 Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
20-02-21 1º 34’ 58˜ l 12 3º 56’ 48˜ c 3 23º 02’ 02˜ b 2 11º 05’ 06˜ k 11 14º 32’ 20˜ k 11 23º 04’ 36˜ k 11 7º 29’ 44˜ k 11 16º 13’ 47˜ c 3 16º 13’ 47˜ i 9 7º 18’ 46˜ b 2 19º 56’ 37˜ l 12 25º 47’ 02˜ j 10
331.566 d 4 63.930 h 8 53.034 d 4 R 311.085 a 1 314.539 a 1 323.060 a 1 307.479 i 9 76.213 a 1 256.213 e 5 37.296 a 1 349.927 i 9 295.784 e 5
0:0:0 Purvabhadr K P Mrgashira F C Rohini 2 A Satabisha P L Satabisha P Q Purvabhadr K L Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

21-02-21 2º 34’ 26˜ l 12 15º 52’ 19˜ c 3 23º 36’ 04˜ b 2 11º 01’ 23˜ k 11 14º 46’ 16˜ k 11 24º 19’ 40˜ k 11 7º 35’ 28˜ k 11 16º 10’ 40˜ c 3 16º 10’ 40˜ i 9 7º 20’ 37˜ b 2 19º 58’ 50˜ l 12 25º 49’ 43˜ j 10
332.574 d 4 75.872 a 1 53.601 e 5 R 311.023 a 1 314.771 a 1 324.311 b 2 307.591 i 9 76.161 a 1 256.161 e 5 37.327 a 1 349.964 i 9 295.812 e 5
0:0:0 Purvabhadr K P Ardra P C Mrgashira FF Satabisha P L Satabisha P Q Purvabhadr KB Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
22-02-21 3º 35’ 55˜ l 12 28º 01’ 12˜ c 3 24º 10’ 12˜ b 2 11º 05’ 30˜ k 11 15º 00’ 11˜ k 11 25º 34’ 43˜ k 11 7º 42’ 11˜ k 11 16º 06’ 29˜ c 3 16º 06’ 29˜ i 9 7º 21’ 29˜ b 2 20º 00’ 00˜ l 12 25º 50’ 24˜ j 10
333.582 e 5 88.020 c 3 54.170 e 5 311.075 a 1 315.003 a 1 325.562 b 2 307.703 i 9 76.108 a 1 256.108 e 5 37.358 a 1 350.000 a 1 295.840 e 5
0:0:0 Uttarabhad L L Punarvasu K C Mrgashira F P Satabisha P L Satabisha P Q Purvabhadr K B Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

23-02-21 4º 35’ 17˜ l 12 10º 27’ 25˜ d 4 24º 44’ 24˜ b 2 11º 14’ 06˜ k 11 15º 14’ 02˜ k 11 26º 49’ 47˜ k 11 7º 49’ 50˜ k 11 16º 03’ 18˜ c 3 16º 03’ 18˜ i 9 7º 23’ 28˜ b 2 20º 02’ 13˜ l 12 25º 52’ 01˜ j 10
334.588 e 5 100.457 g 7 54.740 e 5 311.235 a 1 315.234 a 1 326.813 c 3 307.814 i 9 76.055 a 1 256.055 e 5 37.391 a 1 350.037 a 1 295.867 e 5
0:0:0 Uttarabhad LL Pushya L A Mrgashira F P Satabisha P L Satabisha P C Purvabhadr KC Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
24-02-21 5º 36’ 42˜ l 12 23º 15’ 11˜ d 4 25º 19’ 40˜ b 2 11º 30’ 49˜ k 11 15º 28’ 54˜ k 11 28º 04’ 47˜ k 11 7º 55’ 26˜ k 11 16º 00’ 07˜ c 3 16º 00’ 07˜ i 9 7º 25’ 26˜ b 2 20º 04’ 26˜ l 12 25º 54’ 38˜ j 10
335.595 e 5 113.253 a 1 55.311 e 5 311.497 a 1 315.465 a 1 328.063 c 3 307.924 i 9 76.002 a 1 256.002 e 5 37.424 a 1 350.074 a 1 295.894 e 5
0:0:0 Uttarabhad LB Ashlesha B 2 Mrgashira F P Satabisha P L Satabisha P C Purvabhadr KC Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
25-02-21 6º 36’ 00˜ l 12 6º 27’ 07˜ e 5 25º 53’ 59˜ b 2 11º 51’ 14˜ k 11 15º 42’ 42˜ k 11 29º 19’ 47˜ k 11 8º 02’ 02˜ k 11 15º 57’ 56˜ c 3 15º 57’ 56˜ i 9 7º 27’ 29˜ b 2 20º 07’ 40˜ l 12 25º 55’ 16˜ j 10
336.600 e 5 126.452 b 2 55.883 e 5 311.854 a 1 315.695 a 1 329.313 c 3 308.034 i 9 75.949 a 1 255.949 e 5 37.458 a 1 350.111 a 1 295.921 e 5
0:0:0 Uttarabhad LB Magha Q P Mrgashira F P Satabisha P L Satabisha P C Purvabhadr K A Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

26-02-21 7º 36’ 22˜ l 12 20º 04’ 47˜ e 5 26º 27’ 22˜ b 2 12º 18’ 56˜ k 11 15º 56’ 30˜ k 11 0º 34’ 47˜ l 12 8º 09’ 35˜ k 11 15º 54’ 46˜ c 3 15º 54’ 46˜ i 9 7º 30’ 31˜ b 2 20º 09’ 53˜ l 12 25º 57’ 53˜ j 10
337.606 f 6 140.063 g 7 56.456 e 5 312.299 a 1 315.925 a 1 330.563 d 4 308.143 i 9 75.896 a 1 255.896 e 5 37.492 a 1 350.148 a 1 295.948 e 5
0:0:0 Uttarabhad L Q Purvaphalg C P Mrgashira FK Satabisha P L Satabisha P C Purvabhadr KF Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
27-02-21 8º 37’ 36˜ l 12 4º 03’ 25˜ f 6 27º 02’ 48˜ b 2 12º 50’ 37˜ k 11 16º 9’ 14˜ k 11 1º 49’ 47˜ l 12 8º 15’ 07˜ k 11 15º 51’ 35˜ c 3 15º 51’ 35˜ i 9 7º 32’ 37˜ b 2 20º 11’ 10˜ l 12 25º 58’ 26˜ j 10
338.610 f 6 154.057 a 1 57.030 f 6 312.827 a 1 316.154 a 1 331.813 d 4 308.252 i 9 75.843 a 1 255.843 e 5 37.527 a 1 350.186 a 1 295.974 e 5
0:0:0 Uttarabhad LC Uttaraphal A L Mrgashira F K Satabisha P B Satabisha P C Purvabhadr K P Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

28-02-21 9º 37’ 54˜ l 12 18º 22’ 43˜ f 6 27º 36’ 22˜ b 2 13º 26’ 48˜ k 11 16º 23’ 59˜ k 11 3º 04’ 47˜ l 12 8º 22’ 36˜ k 11 15º 47’ 24˜ c 3 15º 47’ 24˜ i 9 7º 34’ 47˜ b 2 20º 13’ 23˜ l 12 26º 00’ 00˜ j 10
339.615 f 6 168.362 c 3 57.606 f 6 313.430 a 1 316.383 a 1 333.063 d 4 308.360 i 9 75.790 a 1 255.790 e 5 37.563 a 1 350.223 a 1 296.000 e 5
0:0:0 Uttarabhad LC Hasta 2 B Mrgashira FK Satabisha P B Satabisha P C Purvabhadr K P Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
01-03-21 10º 37’ 05˜ l 12 2º 52’ 26˜ g 7 28º 11’ 55˜ b 2 14º 06’ 18˜ k 11 16º 37’ 36˜ k 11 4º 19’ 43˜ l 12 8º 28’ 01˜ k 11 15º 44’ 13˜ c 3 15º 44’ 13˜ i 9 7º 36’ 56˜ b 2 20º 16’ 36˜ l 12 26º 02’ 34˜ j 10
340.618 g 7 182.874 g 7 58.182 f 6 314.105 a 1 316.610 a 1 334.312 e 5 308.467 i 9 75.737 a 1 255.737 e 5 37.599 a 1 350.260 a 1 296.026 e 5
0:0:0 Uttarabhad L A Chitra F C Mrgashira FL Satabisha P B Satabisha P C Uttarabhad LL Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
02-03-21 11º 37’ 19˜ l 12 17º 28’ 26˜ g 7 28º 46’ 32˜ b 2 14º 51’ 42˜ k 11 16º 50’ 17˜ k 11 5º 34’ 40˜ l 12 8º 34’ 23˜ k 11 15º 41’ 02˜ c 3 15º 41’ 02˜ i 9 7º 38’ 13˜ b 2 20º 18’ 53˜ l 12 26º 03’ 04˜ j 10
341.622 g 7 197.474 a 1 58.759 f 6 314.845 a 1 316.838 a 1 335.561 e 5 308.573 i 9 75.684 a 1 255.684 e 5 37.637 a 1 350.298 a 1 296.051 e 5
0:0:0 Uttarabhad L 2 Swati P A Mrgashira F L Satabisha P Q Satabisha P C Uttarabhad L B Satabisha P P Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

03-03-21 12º 38’ 30˜ l 12 2º 03’ 49˜ h 8 29º 20’ 13˜ b 2 15º 39’ 42˜ k 11 17º 04’ 50˜ k 11 6º 49’ 40˜ l 12 8º 41’ 44˜ k 11 15º 38’ 52˜ c 3 15º 38’ 52˜ i 9 7º 40’ 26˜ b 2 20º 20’ 10˜ l 12 26º 05’ 34˜ j 10
342.625 g 7 212.047 d 4 59.337 f 6 315.645 a 1 317.064 a 1 336.811 f 6 308.679 i 9 75.631 a 1 255.631 e 5 37.674 a 1 350.336 a 1 296.076 e 5
0:0:0 Uttarabhad LF Visakha K P Mrgashira FL Satabisha P C Satabisha P C Uttarabhad LB Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati BC Dhanistha F P
04-03-21 13º 38’ 37˜ l 12 16º 30’ 56˜ h 8 29º 55’ 58˜ b 2 16º 30’ 11˜ k 11 17º 17’ 24˜ k 11 8º 04’ 32˜ l 12 8º 47’ 06˜ k 11 15º 35’ 41˜ c 3 15º 35’ 41˜ i 9 7º 43’ 47˜ b 2 20º 22’ 23˜ l 12 26º 06’ 00˜ j 10
343.627 h 8 226.499 h 8 59.916 f 6 316.503 a 1 317.290 a 1 338.059 f 6 308.785 i 9 75.578 a 1 255.578 e 5 37.713 a 1 350.373 a 1 296.100 e 5
0:0:0 Uttarabhad L P Anuradha L K Mrgashira F L Satabisha P C Satabisha P C Uttarabhad L Q Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C A Krttika A Q Revati B C Dhanistha F P

05-03-21 14º 38’ 44˜ l 12 0º 46’ 12˜ i 9 0º 30’ 46˜ c 3 17º 25’ 47˜ k 11 17º 31’ 54˜ k 11 9º 18’ 29˜ l 12 8º 53’ 20˜ k 11 15º 32’ 30˜ c 3 15º 32’ 30˜ i 9 7º 45’ 07˜ b 2 20º 25’ 40˜ l 12 26º 08’ 30˜ j 10
344.629 h 8 240.770 a 1 60.496 g 7 317.413 a 1 317.515 a 1 339.308 f 6 308.889 i 9 75.525 a 1 255.525 e 5 37.752 a 1 350.411 a 1 296.125 e 5
0:0:0 Uttarabhad L P Mula Q Q Mrgashira FB Satabisha P C Satabisha P A Uttarabhad LC Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A Q Revati BC Dhanistha FK
06-03-21 15º 38’ 52˜ l 12 14º 50’ 48˜ i 9 1º 05’ 37˜ c 3 18º 22’ 19˜ k 11 17º 44’ 20˜ k 11 10º 33’ 25˜ l 12 8º 60’ 35˜ k 11 15º 28’ 19˜ c 3 15º 28’ 19˜ i 9 7º 48’ 31˜ b 2 20º 27’ 56˜ l 12 26º 09’ 56˜ j 10
345.631 h 8 254.830 e 5 61.077 g 7 318.372 a 1 317.739 a 1 340.557 g 7 308.993 i 9 75.472 a 1 255.472 e 5 37.792 a 1 350.449 a 1 296.149 e 5
0:0:0 Uttarabhad LK Purvashadh C C Mrgashira FB Satabisha P 2 Satabisha P A Uttarabhad L A Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
07-03-21 16º 38’ 55˜ l 12 28º 40’ 19˜ i 9 1º 40’ 32˜ c 3 19º 23’ 34˜ k 11 17º 58’ 47˜ k 11 11º 48’ 18˜ l 12 9º 06’ 46˜ k 11 15º 25’ 08˜ c 3 15º 25’ 08˜ i 9 7º 50’ 55˜ b 2 20º 29’ 13˜ l 12 26º 10’ 19˜ j 10
346.632 h 8 268.672 i 9 61.659 g 7 319.376 a 1 317.963 a 1 341.805 g 7 309.096 i 9 75.419 a 1 255.419 e 5 37.832 a 1 350.487 a 1 296.172 e 5
0:0:0 Uttarabhad LK Uttarashad AF Mrgashira FB Satabisha P F Satabisha P A Uttarabhad L 2 Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
08-03-21 17º 38’ 59˜ l 12 12º 18’ 25˜ j 10 2º 15’ 31˜ c 3 20º 25’ 26˜ k 11 18º 11’ 10˜ k 11 13º 03’ 14˜ l 12 9º 12’ 53˜ k 11 15º 22’ 58˜ c 3 15º 22’ 58˜ i 9 7º 52’ 23˜ b 2 20º 32’ 30˜ l 12 26º 12’ 42˜ j 10
347.633 i 9 282.307 a 1 62.242 g 7 320.424 a 1 318.186 a 1 343.054 g 7 309.198 i 9 75.366 a 1 255.366 e 5 37.873 a 1 350.525 a 1 296.195 e 5
0:0:0 Revati BB Shravan 2 P Mrgashira F Q Purvabhadr KK Satabisha P 2 Uttarabhad L P Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

09-03-21 18º 38’ 59˜ l 12 25º 45’ 49˜ j 10 2º 50’ 34˜ c 3 21º 31’ 43˜ k 11 18º 24’ 29˜ k 11 14º 18’ 07˜ l 12 9º 18’ 00˜ k 11 15º 19’ 47˜ c 3 15º 19’ 47˜ i 9 7º 55’ 50˜ b 2 20º 34’ 47˜ l 12 26º 13’ 05˜ j 10
348.633 i 9 295.747 e 5 62.826 g 7 321.512 a 1 318.408 a 1 344.302 h 8 309.300 i 9 75.313 a 1 255.313 e 5 37.914 a 1 350.563 a 1 296.218 e 5
0:0:0 Revati B Q Dhanistha F P Mrgashira F C Purvabhadr KK Satabisha P 2 Uttarabhad L P Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
10-03-21 19º 38’ 59˜ l 12 9º 00’ 07˜ k 11 3º 25’ 36˜ c 3 22º 38’ 17˜ k 11 18º 38’ 44˜ k 11 15º 33’ 00˜ l 12 9º 24’ 00˜ k 11 15º 16’ 36˜ c 3 15º 16’ 36˜ i 9 7º 57’ 25˜ b 2 20º 36’ 04˜ l 12 26º 14’ 28˜ j 10
349.633 i 9 309.002 i 9 63.410 h 8 322.638 a 1 318.629 a 1 345.550 h 8 309.400 i 9 75.260 a 1 255.260 e 5 37.957 a 1 350.601 a 1 296.241 e 5
0:0:0 Revati BC Satabisha P K Mrgashira F C Purvabhadr KL Satabisha P 2 Uttarabhad LK Satabisha P K Ardra P C Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

11-03-21 20º 38’ 55˜ l 12 22º 05’ 30˜ k 11 3º 60’ 46˜ c 3 23º 48’ 00˜ k 11 18º 51’ 56˜ k 11 16º 48’ 49˜ l 12 9º 30’ 00˜ k 11 15º 12’ 25˜ c 3 15º 12’ 25˜ i 9 7º 60’ 56˜ b 2 20º 38’ 20˜ l 12 26º 16’ 47˜ j 10
350.632 a 1 322.075 a 1 63.996 h 8 323.800 b 2 318.849 a 1 346.797 i 9 309.500 i 9 75.207 a 1 255.207 e 5 37.999 a 1 350.639 a 1 296.263 e 5
0:0:0 Revati BC Purvabhadr KL Mrgashira F C Purvabhadr KL Satabisha P 2 Revati BB Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
12-03-21 21º 38’ 52˜ l 12 4º 58’ 43˜ l 12 4º 35’ 55˜ c 3 24º 60’ 46˜ k 11 19º 04’ 05˜ k 11 18º 03’ 42˜ l 12 9º 36’ 56˜ k 11 15º 9’ 14˜ c 3 15º 9’ 14˜ i 9 8º 03’ 35˜ b 2 20º 41’ 37˜ l 12 26º 17’ 06˜ j 10
351.631 a 1 334.962 e 5 64.582 h 8 324.996 b 2 319.068 a 1 348.045 i 9 309.599 i 9 75.154 a 1 255.154 e 5 38.043 a 1 350.677 a 1 296.285 e 5
0:0:0 Revati B A Uttarabhad LL Mrgashira F C Purvabhadr KB Satabisha P 2 Revati BB Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
13-03-21 22º 38’ 44˜ l 12 17º 39’ 18˜ l 12 5º 10’ 08˜ c 3 26º 13’ 26˜ k 11 19º 17’ 13˜ k 11 19º 18’ 31˜ l 12 9º 42’ 49˜ k 11 15º 06’ 04˜ c 3 15º 06’ 04˜ i 9 8º 05’ 10˜ b 2 20º 43’ 54˜ l 12 26º 18’ 22˜ j 10
352.629 a 1 347.655 i 9 65.169 h 8 326.224 b 2 319.287 a 1 349.292 i 9 309.697 i 9 75.101 a 1 255.101 e 5 38.086 a 1 350.715 a 1 296.306 e 5
0:0:0 Revati B 2 Revati BB Mrgashira F A Purvabhadr K Q Satabisha P F Revati B Q Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

14-03-21 23º 38’ 37˜ l 12 0º 09’ 49˜ a 1 5º 45’ 25˜ c 3 27º 29’ 55˜ k 11 19º 30’ 14˜ k 11 20º 32’ 20˜ l 12 9º 48’ 38˜ k 11 15º 03’ 56˜ c 3 15º 03’ 56˜ i 9 8º 08’ 52˜ b 2 20º 45’ 11˜ l 12 26º 20’ 37˜ j 10
353.627 a 1 0.147 a 1 65.757 h 8 327.482 c 3 319.504 a 1 350.539 a 1 309.794 i 9 75.049 a 1 255.049 e 5 38.131 a 1 350.753 a 1 296.327 e 5
0:0:0 Revati BF Ashwini Q Q Mrgashira F 2 Purvabhadr KC Satabisha P F Revati BC Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
15-03-21 24º 37’ 26˜ l 12 12º 26’ 20˜ a 1 6º 21’ 42˜ c 3 28º 46’ 12˜ k 11 19º 43’ 16˜ k 11 21º 47’ 10˜ l 12 9º 53’ 28˜ k 11 14º 60’ 46˜ c 3 14º 60’ 46˜ i 9 8º 11’ 34˜ b 2 20º 47’ 28˜ l 12 26º 21’ 49˜ j 10
354.624 a 1 12.439 d 4 66.345 h 8 328.770 c 3 319.721 a 1 351.786 a 1 309.891 i 9 74.996 a 1 254.996 e 5 38.176 a 1 350.791 a 1 296.347 e 5
0:0:0 Revati B P Ashwini Q B Mrgashira F 2 Purvabhadr KC Satabisha P F Revati B A Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
16-03-21 25º 37’ 16˜ l 12 24º 33’ 46˜ a 1 6º 56’ 02˜ c 3 0º 05’ 13˜ l 12 19º 56’ 10˜ k 11 23º 02’ 55˜ l 12 9º 59’ 10˜ k 11 14º 57’ 35˜ c 3 14º 57’ 35˜ i 9 8º 13’ 16˜ b 2 20º 50’ 41˜ l 12 26º 22’ 01˜ j 10
355.621 a 1 24.546 h 8 66.934 i 9 330.087 d 4 319.936 a 1 353.032 a 1 309.986 i 9 74.943 a 1 254.943 e 5 38.221 a 1 350.828 a 1 296.367 e 5
0:0:0 Revati B P Bharani CB Ardra P P Purvabhadr K 2 Satabisha P F Revati B 2 Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
17-03-21 26º 37’ 01˜ l 12 6º 30’ 38˜ b 2 7º 31’ 26˜ c 3 1º 26’ 52˜ l 12 20º 9’ 00˜ k 11 24º 17’ 41˜ l 12 10º 05’ 48˜ k 11 14º 53’ 24˜ c 3 14º 53’ 24˜ i 9 8º 16’ 01˜ b 2 20º 52’ 58˜ l 12 26º 23’ 13˜ j 10
356.617 a 1 36.494 a 1 67.524 i 9 331.431 d 4 320.150 a 1 354.278 a 1 310.080 a 1 74.890 a 1 254.890 e 5 38.267 a 1 350.866 a 1 296.387 e 5
0:0:0 Revati BK Krttika AB Ardra P P Purvabhadr K P Purvabhadr KK Revati B P Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
18-03-21 27º 37’ 47˜ l 12 18º 20’ 48˜ b 2 8º 07’ 54˜ c 3 2º 48’ 04˜ l 12 20º 22’ 50˜ k 11 25º 31’ 26˜ l 12 10º 10’ 26˜ k 11 14º 50’ 13˜ c 3 14º 50’ 13˜ i 9 8º 19’ 47˜ b 2 20º 54’ 14˜ l 12 26º 24’ 22˜ j 10
357.613 a 1 48.330 c 3 68.115 i 9 332.801 d 4 320.364 a 1 355.524 a 1 310.174 a 1 74.837 a 1 254.837 e 5 38.313 a 1 350.904 a 1 296.406 e 5
0:0:0 Revati B K Rohini 2 B Ardra P P Purvabhadr K P Purvabhadr KK Revati B P Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

19-03-21 28º 36’ 29˜ l 12 0º 07’ 50˜ c 3 8º 42’ 25˜ c 3 4º 12’ 46˜ l 12 20º 35’ 34˜ k 11 26º 46’ 12˜ l 12 10º 16’ 58˜ k 11 14º 47’ 02˜ c 3 14º 47’ 02˜ i 9 8º 22’ 36˜ b 2 20º 57’ 31˜ l 12 26º 26’ 30˜ j 10
358.608 a 1 60.114 g 7 68.707 i 9 334.196 e 5 320.576 a 1 356.770 a 1 310.266 a 1 74.784 a 1 254.784 e 5 38.360 a 1 350.942 a 1 296.425 e 5
0:0:0 Revati BL Mrgashira FB Ardra P K Uttarabhad LL Purvabhadr KK Revati BK Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
20-03-21 29º 36’ 07˜ l 12 11º 55’ 12˜ c 3 9º 18’ 56˜ c 3 5º 37’ 01˜ l 12 20º 47’ 13˜ k 11 28º 01’ 54˜ l 12 10º 21’ 29˜ k 11 14º 44’ 52˜ c 3 14º 44’ 52˜ i 9 8º 24’ 29˜ b 2 20º 59’ 48˜ l 12 26º 27’ 38˜ j 10
359.602 a 1 71.920 a 1 69.299 i 9 335.617 e 5 320.787 a 1 358.015 a 1 310.358 a 1 74.731 a 1 254.731 e 5 38.408 a 1 350.980 a 1 296.444 e 5
0:0:0 Revati B L Ardra P L Ardra P K Uttarabhad LB Purvabhadr KK Revati BL Satabisha P K Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

21-03-21 0º 36’ 46˜ a 1 23º 50’ 02˜ c 3 9º 53’ 28˜ c 3 7º 04’ 43˜ l 12 20º 60’ 53˜ k 11 29º 16’ 36˜ l 12 10º 27’ 53˜ k 11 14º 41’ 41˜ c 3 14º 41’ 41˜ i 9 8º 27’ 22˜ b 2 21º 01’ 01˜ l 12 26º 28’ 43˜ j 10
0.596 a 1 83.834 b 2 69.891 i 9 337.062 f 6 320.998 a 1 359.260 a 1 310.448 a 1 74.678 a 1 254.678 e 5 38.456 a 1 351.017 a 1 296.462 e 5
0:0:0 Ashwini Q Q Punarvasu KL Ardra P K Uttarabhad LB Purvabhadr KK Revati BL Satabisha P L Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
22-03-21 1º 35’ 20˜ a 1 5º 57’ 49˜ d 4 10º 29’ 06˜ c 3 8º 32’ 52˜ l 12 21º 12’ 25˜ k 11 0º 30’ 18˜ a 1 10º 32’ 17˜ k 11 14º 38’ 30˜ c 3 14º 38’ 30˜ i 9 8º 30’ 14˜ b 2 21º 03’ 18˜ l 12 26º 29’ 44˜ j 10
1.589 a 1 95.947 e 5 70.485 a 1 338.531 f 6 321.207 a 1 0.505 a 1 310.538 a 1 74.625 a 1 254.625 e 5 38.504 a 1 351.055 a 1 296.479 e 5
0:0:0 Ashwini Q C Pushya LB Ardra P L Uttarabhad LC Purvabhadr KK Ashwini Q Q Satabisha P L Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
23-03-21 2º 35’ 52˜ a 1 18º 21’ 56˜ d 4 11º 05’ 41˜ c 3 10º 01’ 23˜ l 12 21º 25’ 50˜ k 11 1º 45’ 00˜ a 1 10º 38’ 34˜ k 11 14º 34’ 19˜ c 3 14º 34’ 19˜ i 9 8º 33’ 11˜ b 2 21º 06’ 31˜ l 12 26º 30’ 46˜ j 10
2.581 a 1 108.349 i 9 71.078 a 1 340.023 g 7 321.414 a 1 1.750 a 1 310.626 a 1 74.572 a 1 254.572 e 5 38.553 a 1 351.092 a 1 296.496 e 5
0:0:0 Ashwini Q C Ashlesha B B Ardra P L Uttarabhad L C Purvabhadr K K Ashwini Q C Satabisha P L Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
24-03-21 3º 34’ 23˜ a 1 1º 07’ 26˜ e 5 11º 40’ 23˜ c 3 11º 32’ 20˜ l 12 21º 37’ 16˜ k 11 2º 60’ 38˜ a 1 10º 43’ 50˜ k 11 14º 31’ 08˜ c 3 14º 31’ 08˜ i 9 8º 36’ 07˜ b 2 21º 08’ 44˜ l 12 26º 31’ 47˜ j 10
3.573 b 2 121.124 a 1 71.673 a 1 341.539 g 7 321.621 a 1 2.994 a 1 310.714 a 1 74.519 a 1 254.519 e 5 38.602 a 1 351.129 a 1 296.513 e 5
0:0:0 Ashwini Q A Magha Q C Ardra P L Uttarabhad L 2 Purvabhadr K K Ashwini Q C Satabisha P L Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

25-03-21 4º 34’ 50˜ a 1 14º 20’ 10˜ e 5 12º 16’ 05˜ c 3 13º 05’ 41˜ l 12 21º 50’ 34˜ k 11 4º 14’ 13˜ a 1 10º 48’ 00˜ k 11 14º 28’ 58˜ c 3 14º 28’ 58˜ i 9 8º 39’ 07˜ b 2 21º 10’ 01˜ l 12 26º 32’ 44˜ j 10
4.564 b 2 134.336 e 5 72.268 a 1 343.078 g 7 321.826 a 1 4.237 b 2 310.800 a 1 74.466 a 1 254.466 e 5 38.652 a 1 351.167 a 1 296.529 e 5
0:0:0 Ashwini Q 2 Purvaphalg C C Ardra P L Uttarabhad L P Purvabhadr KL Ashwini Q 2 Satabisha P L Ardra P Q Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
26-03-21 5º 33’ 14˜ a 1 28º 01’ 08˜ e 5 12º 52’ 47˜ c 3 14º 38’ 24˜ l 12 22º 02’ 52˜ k 11 5º 29’ 52˜ a 1 10º 53’ 06˜ k 11 14º 25’ 47˜ c 3 14º 25’ 47˜ i 9 8º 42’ 07˜ b 2 21º 12’ 14˜ l 12 26º 33’ 42˜ j 10
5.554 b 2 148.019 i 9 72.863 a 1 344.640 h 8 322.031 a 1 5.481 b 2 310.885 a 1 74.413 a 1 254.413 e 5 38.702 a 1 351.204 a 1 296.545 e 5
0:0:0 Ashwini Q F Uttaraphal A 2 Ardra P B Uttarabhad L P Purvabhadr K L Ashwini Q F Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

27-03-21 6º 33’ 38˜ a 1 12º 10’ 50˜ f 6 13º 28’ 32˜ c 3 16º 13’ 26˜ l 12 22º 14’ 02˜ k 11 6º 43’ 26˜ a 1 10º 58’ 08˜ k 11 14º 22’ 36˜ c 3 14º 22’ 36˜ i 9 8º 45’ 11˜ b 2 21º 14’ 28˜ l 12 26º 34’ 40˜ j 10
6.544 b 2 162.164 a 1 73.459 a 1 346.224 h 8 322.234 a 1 6.724 c 3 310.969 a 1 74.360 a 1 254.360 e 5 38.753 a 1 351.241 a 1 296.561 e 5
0:0:0 Ashwini Q P Hasta 2 P Ardra P B Uttarabhad LK Purvabhadr KL Ashwini Q P Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
28-03-21 7º 32’ 59˜ a 1 26º 43’ 36˜ f 6 14º 03’ 18˜ c 3 17º 50’ 55˜ l 12 22º 26’ 06˜ k 11 7º 58’ 01˜ a 1 11º 03’ 07˜ k 11 14º 18’ 25˜ c 3 14º 18’ 25˜ i 9 8º 48’ 11˜ b 2 21º 17’ 41˜ l 12 26º 35’ 30˜ j 10
7.533 c 3 176.710 f 6 74.055 a 1 347.832 i 9 322.435 a 1 7.967 c 3 311.052 a 1 74.307 a 1 254.307 e 5 38.803 a 1 351.278 a 1 296.575 e 5
0:0:0 Ashwini Q P Chitra FK Ardra P B Revati BB Purvabhadr KL Ashwini Q K Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
29-03-21 8º 31’ 19˜ a 1 11º 33’ 56˜ g 7 14º 39’ 07˜ c 3 19º 28’ 43˜ l 12 22º 38’ 10˜ k 11 9º 13’ 32˜ a 1 11º 08’ 02˜ k 11 14º 15’ 14˜ c 3 14º 15’ 14˜ i 9 8º 51’ 18˜ b 2 21º 19’ 50˜ l 12 26º 35’ 24˜ j 10
8.522 c 3 191.549 a 1 74.652 a 1 349.462 i 9 322.636 a 1 9.209 c 3 311.134 a 1 74.254 a 1 254.254 e 5 38.855 a 1 351.314 a 1 296.590 e 5
0:0:0 Ashwini Q K Swati P L Ardra P Q Revati B C Purvabhadr K L Ashwini Q K Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

30-03-21 9º 31’ 36˜ a 1 26º 32’ 10˜ g 7 15º 15’ 56˜ c 3 21º 07’ 54˜ l 12 22º 50’ 06˜ k 11 10º 27’ 07˜ a 1 11º 13’ 54˜ k 11 14º 12’ 04˜ c 3 14º 12’ 04˜ i 9 8º 54’ 22˜ b 2 21º 21’ 04˜ l 12 26º 36’ 14˜ j 10
9.510 c 3 206.536 b 2 75.249 a 1 351.115 a 1 322.835 a 1 10.452 d 4 311.215 a 1 74.201 a 1 254.201 e 5 38.906 a 1 351.351 a 1 296.604 e 5
0:0:0 Ashwini Q L Visakha K Q Ardra P C Revati BC Purvabhadr KL Ashwini Q L Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
31-03-21 10º 30’ 53˜ a 1 11º 31’ 01˜ h 8 15º 51’ 46˜ c 3 22º 47’ 28˜ l 12 23º 02’ 55˜ k 11 11º 42’ 38˜ a 1 11º 18’ 42˜ k 11 14º 09’ 53˜ c 3 14º 09’ 53˜ i 9 8º 57’ 29˜ b 2 21º 23’ 13˜ l 12 26º 37’ 05˜ j 10
10.498 d 4 221.517 g 7 75.846 a 1 352.791 a 1 323.032 a 1 11.694 d 4 311.295 a 1 74.148 a 1 254.148 e 5 38.958 a 1 351.387 a 1 296.618 e 5
0:0:0 Ashwini Q L Anuradha L 2 Ardra P C Revati B 2 Purvabhadr K L Ashwini Q B Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

01-04-21 11º 29’ 06˜ a 1 26º 21’ 07˜ h 8 16º 27’ 38˜ c 3 24º 29’ 24˜ l 12 23º 14’ 44˜ k 11 12º 56’ 06˜ a 1 11º 22’ 23˜ k 11 14º 06’ 42˜ c 3 14º 06’ 42˜ i 9 9º 01’ 40˜ b 2 21º 25’ 23˜ l 12 26º 38’ 52˜ j 10
11.485 d 4 236.352 a 1 76.444 a 1 354.490 a 1 323.229 a 1 12.935 d 4 311.373 a 1 74.095 a 1 254.095 e 5 39.011 a 1 351.423 a 1 296.631 e 5
0:0:0 Ashwini Q B Jyestha BK Ardra P C Revati B P Purvabhadr KL Ashwini Q B Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
02-04-21 12º 28’ 16˜ a 1 10º 56’ 02˜ i 9 17º 03’ 35˜ c 3 26º 13’ 43˜ l 12 23º 25’ 26˜ k 11 14º 11’ 37˜ a 1 11º 27’ 60˜ k 11 14º 03’ 31˜ c 3 14º 03’ 31˜ i 9 9º 04’ 50˜ b 2 21º 28’ 32˜ l 12 26º 39’ 35˜ j 10
12.471 d 4 250.934 d 4 77.043 a 1 356.212 a 1 323.424 b 2 14.177 e 5 311.450 a 1 74.042 a 1 254.042 e 5 39.064 a 1 351.459 a 1 296.643 e 5
0:0:0 Ashwini Q B Mula Q L Ardra P C Revati BK Purvabhadr KL Bharani C C Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
03-04-21 13º 27’ 25˜ a 1 25º 12’ 11˜ i 9 17º 39’ 31˜ c 3 27º 57’ 29˜ l 12 23º 37’ 01˜ k 11 15º 25’ 05˜ a 1 11º 32’ 34˜ k 11 13º 59’ 20˜ c 3 13º 59’ 20˜ i 9 9º 07’ 01˜ b 2 21º 30’ 42˜ l 12 26º 39’ 22˜ j 10
13.457 e 5 265.203 h 8 77.642 a 1 357.958 a 1 323.617 b 2 15.418 e 5 311.526 a 1 73.989 a 1 253.989 e 5 39.117 a 1 351.495 a 1 296.656 e 5
0:0:0 Bharani C C Purvashadh C B Ardra P A Revati B L Purvabhadr K L Bharani C C Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B C Dhanistha F K

04-04-21 14º 27’ 35˜ a 1 9º 08’ 06˜ j 10 18º 14’ 28˜ c 3 29º 44’ 37˜ l 12 23º 49’ 32˜ k 11 16º 40’ 32˜ a 1 11º 36’ 04˜ k 11 13º 56’ 10˜ c 3 13º 56’ 10˜ i 9 9º 10’ 12˜ b 2 21º 32’ 52˜ l 12 26º 40’ 01˜ j 10
14.443 e 5 279.135 a 1 78.241 a 1 359.727 a 1 323.809 b 2 16.659 e 5 311.601 a 1 73.936 a 1 253.936 e 5 39.170 a 1 351.531 a 1 296.667 f 6
0:0:0 Bharani C C Uttarashad A C Ardra P 2 Revati BL Purvabhadr KL Bharani C 2 Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati BC Dhanistha FK
05-04-21 15º 26’ 41˜ a 1 22º 44’ 13˜ j 10 18º 50’ 28˜ c 3 1º 31’ 12˜ a 1 24º 00’ 00˜ k 11 17º 54’ 00˜ a 1 11º 41’ 30˜ k 11 13º 53’ 02˜ c 3 13º 53’ 02˜ i 9 9º 13’ 26˜ b 2 21º 34’ 58˜ l 12 26º 41’ 44˜ j 10
15.428 e 5 292.737 d 4 78.841 a 1 1.520 a 1 324.000 b 2 17.900 f 6 311.675 a 1 73.884 a 1 253.884 e 5 39.224 a 1 351.566 a 1 296.679 f 6
0:0:0 Bharani C C Shravan 2 A Ardra P 2 Ashwini Q C Purvabhadr K B Bharani C F Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha F K

06-04-21 16º 25’ 47˜ a 1 6º 02’ 13˜ k 11 19º 26’ 28˜ c 3 3º 20’ 13˜ a 1 24º 11’ 20˜ k 11 19º 08’ 24˜ a 1 11º 45’ 49˜ k 11 13º 50’ 52˜ c 3 13º 50’ 52˜ i 9 9º 17’ 41˜ b 2 21º 36’ 07˜ l 12 26º 41’ 20˜ j 10
16.413 e 5 306.037 h 8 79.441 a 1 3.337 b 2 324.189 b 2 19.140 f 6 311.747 a 1 73.831 a 1 253.831 e 5 39.278 a 1 351.602 a 1 296.689 f 6
0:0:0 Bharani C 2 Dhanistha F 2 Ardra P F Ashwini Q A Purvabhadr KB Bharani C P Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
07-04-21 17º 24’ 49˜ a 1 19º 04’ 54˜ k 11 20º 03’ 31˜ c 3 5º 11’ 41˜ a 1 24º 23’ 37˜ k 11 20º 23’ 48˜ a 1 11º 49’ 05˜ k 11 13º 47’ 41˜ c 3 13º 47’ 41˜ i 9 9º 20’ 55˜ b 2 21º 38’ 13˜ l 12 26º 42’ 60˜ j 10
17.397 f 6 319.065 a 1 80.042 a 1 5.178 b 2 324.377 b 2 20.380 g 7 311.818 a 1 73.778 a 1 253.778 e 5 39.332 a 1 351.637 a 1 296.700 f 6
0:0:0 Bharani CF Satabisha P 2 Punarvasu KK Ashwini Q F Purvabhadr KB Bharani CK Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
08-04-21 18º 23’ 48˜ a 1 1º 51’ 25˜ l 12 20º 39’ 35˜ c 3 7º 03’ 35˜ a 1 24º 34’ 47˜ k 11 21º 37’ 12˜ a 1 11º 53’ 17˜ k 11 13º 44’ 30˜ c 3 13º 44’ 30˜ i 9 9º 23’ 10˜ b 2 21º 40’ 19˜ l 12 26º 43’ 36˜ j 10
18.380 f 6 331.857 d 4 80.643 a 1 7.043 c 3 324.563 b 2 21.620 g 7 311.888 a 1 73.725 a 1 253.725 e 5 39.386 a 1 351.672 a 1 296.710 f 6
0:0:0 Bharani C P Purvabhadr K P Punarvasu K K Ashwini Q P Purvabhadr K B Bharani C K Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
09-04-21 19º 22’ 47˜ a 1 14º 26’ 28˜ l 12 21º 15’ 38˜ c 3 8º 56’ 59˜ a 1 24º 45’ 53˜ k 11 22º 52’ 36˜ a 1 11º 57’ 22˜ k 11 13º 40’ 19˜ c 3 13º 40’ 19˜ i 9 9º 26’ 28˜ b 2 21º 42’ 22˜ l 12 26º 43’ 08˜ j 10
19.363 f 6 344.441 h 8 81.244 a 1 8.933 c 3 324.748 b 2 22.860 g 7 311.956 a 1 73.672 a 1 253.672 e 5 39.441 a 1 351.706 a 1 296.719 f 6
0:0:0 Bharani C P Uttarabhad L P Punarvasu K K Ashwini Q K Purvabhadr K B Bharani C L Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha F K

10-04-21 20º 21’ 46˜ a 1 26º 50’ 24˜ l 12 21º 51’ 46˜ c 3 10º 51’ 49˜ a 1 24º 56’ 52˜ k 11 24º 06’ 56˜ a 1 12º 01’ 26˜ k 11 13º 37’ 08˜ c 3 13º 37’ 08˜ i 9 9º 30’ 46˜ b 2 21º 44’ 28˜ l 12 26º 44’ 41˜ j 10
20.346 g 7 356.840 a 1 81.846 a 1 10.847 d 4 324.931 b 2 24.099 h 8 312.024 a 1 73.619 a 1 253.619 e 5 39.496 a 1 351.741 a 1 296.728 f 6
0:0:0 Bharani CK Revati BK Punarvasu KL Ashwini Q L Purvabhadr KB Bharani CB Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
11-04-21 21º 20’ 41˜ a 1 9º 04’ 26˜ a 1 22º 27’ 53˜ c 3 12º 47’ 02˜ a 1 25º 07’ 43˜ k 11 25º 20’ 17˜ a 1 12º 05’ 20˜ k 11 13º 34’ 58˜ c 3 13º 34’ 58˜ i 9 9º 33’ 07˜ b 2 21º 47’ 30˜ l 12 26º 44’ 10˜ j 10
21.328 g 7 9.074 c 3 82.448 a 1 12.784 d 4 325.112 b 2 25.338 h 8 312.089 a 1 73.566 a 1 253.566 e 5 39.552 a 1 351.775 a 1 296.736 f 6
0:0:0 Bharani CK Ashwini Q K Punarvasu K L Ashwini Q B Purvabhadr K B Bharani C B Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha F K

12-04-21 22º 19’ 32˜ a 1 21º 10’ 43˜ a 1 23º 03’ 04˜ c 3 14º 45’ 46˜ a 1 25º 18’ 31˜ k 11 26º 35’ 37˜ a 1 12º 9’ 14˜ k 11 13º 31’ 47˜ c 3 13º 31’ 47˜ i 9 9º 36’ 25˜ b 2 21º 49’ 32˜ l 12 26º 45’ 38˜ j 10
22.309 g 7 21.162 g 7 83.051 a 1 14.746 e 5 325.292 b 2 26.577 h 8 312.154 a 1 73.513 a 1 253.513 e 5 39.607 a 1 351.809 a 1 296.744 f 6
0:0:0 Bharani CL Bharani CK Punarvasu KL Bharani C C Purvabhadr KB Bharani C Q Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
13-04-21 23º 17’ 24˜ a 1 3º 07’ 19˜ b 2 23º 39’ 14˜ c 3 16º 44’ 52˜ a 1 25º 28’ 12˜ k 11 27º 49’ 54˜ a 1 12º 13’ 01˜ k 11 13º 28’ 36˜ c 3 13º 28’ 36˜ i 9 9º 40’ 47˜ b 2 21º 51’ 31˜ l 12 26º 45’ 07˜ j 10
23.290 g 7 33.122 a 1 83.654 b 2 16.731 f 6 325.470 b 2 27.815 i 9 312.217 a 1 73.460 a 1 253.460 e 5 39.663 a 1 351.842 a 1 296.752 f 6
0:0:0 Bharani CL Krttika AL Punarvasu KL Bharani C 2 Purvabhadr KB Krttika A 2 Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
14-04-21 24º 16’ 16˜ a 1 14º 59’ 59˜ b 2 24º 15’ 25˜ c 3 18º 44’ 20˜ a 1 25º 39’ 46˜ k 11 29º 03’ 11˜ a 1 12º 17’ 44˜ k 11 13º 24’ 25˜ c 3 13º 24’ 25˜ i 9 9º 43’ 08˜ b 2 21º 53’ 34˜ l 12 26º 45’ 29˜ j 10
24.271 h 8 44.983 b 2 84.257 b 2 18.739 f 6 325.646 b 2 29.053 i 9 312.279 a 1 73.407 a 1 253.407 e 5 39.719 a 1 351.876 a 1 296.758 f 6
0:0:0 Bharani C B Rohini 2 K Punarvasu K B Bharani C P Purvabhadr K B Krttika A F Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha F K

15-04-21 25º 15’ 00˜ a 1 26º 47’ 44˜ b 2 24º 52’ 40˜ c 3 20º 46’ 05˜ a 1 25º 49’ 12˜ k 11 0º 17’ 28˜ b 2 12º 20’ 20˜ k 11 13º 21’ 14˜ c 3 13º 21’ 14˜ i 9 9º 47’ 30˜ b 2 21º 55’ 32˜ l 12 26º 46’ 54˜ j 10
25.250 h 8 56.779 f 6 84.861 b 2 20.768 g 7 325.820 b 2 30.291 a 1 312.339 a 1 73.354 a 1 253.354 e 5 39.775 a 1 351.909 a 1 296.765 f 6
0:0:0 Bharani CB Mrgashira FK Punarvasu KB Bharani CK Purvabhadr K Q Krttika A P Satabisha P L Ardra P B Purvashadh C C Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
16-04-21 26º 14’ 48˜ a 1 8º 33’ 22˜ c 3 25º 28’ 54˜ c 3 22º 49’ 08˜ a 1 25º 60’ 35˜ k 11 1º 32’ 44˜ b 2 12º 24’ 53˜ k 11 13º 18’ 04˜ c 3 13º 18’ 04˜ i 9 9º 50’ 52˜ b 2 21º 57’ 31˜ l 12 26º 46’ 16˜ j 10
26.230 h 8 68.556 i 9 85.465 b 2 22.819 g 7 325.993 b 2 31.529 a 1 312.398 a 1 73.301 a 1 253.301 d 4 39.831 a 1 351.942 a 1 296.771 f 6
0:0:0 Bharani C Q Ardra P P Punarvasu K B Bharani C L Purvabhadr K Q Krttika A K Satabisha P L Ardra P B Mula Q B Krttika A C Revati B A Dhanistha F K

17-04-21 27º 12’ 29˜ a 1 20º 22’ 19˜ c 3 26º 04’ 12˜ c 3 24º 53’ 17˜ a 1 26º 10’ 50˜ k 11 2º 46’ 58˜ b 2 12º 27’ 22˜ k 11 13º 15’ 53˜ c 3 13º 15’ 53˜ i 9 9º 53’ 17˜ b 2 21º 58’ 26˜ l 12 26º 47’ 34˜ j 10
27.208 i 9 80.372 a 1 86.070 b 2 24.888 h 8 326.164 b 2 32.766 a 1 312.456 a 1 73.248 a 1 253.248 d 4 39.888 a 1 351.974 a 1 296.776 f 6
0:0:0 Krttika A A Punarvasu KK Punarvasu K Q Bharani CB Purvabhadr K Q Krttika AK Satabisha P L Ardra P B Mula Q B Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
18-04-21 28º 11’ 10˜ a 1 2º 18’ 38˜ d 4 26º 40’ 26˜ c 3 26º 59’ 34˜ a 1 26º 20’ 59˜ k 11 4º 00’ 07˜ b 2 12º 31’ 43˜ k 11 13º 12’ 42˜ c 3 13º 12’ 42˜ i 9 9º 57’ 38˜ b 2 22º 00’ 22˜ l 12 26º 47’ 52˜ j 10
28.186 i 9 92.294 d 4 86.674 c 3 26.976 i 9 326.333 b 2 34.002 a 1 312.512 a 1 73.195 a 1 253.195 d 4 39.944 a 1 352.006 a 1 296.781 f 6
0:0:0 Krttika A 2 Punarvasu K P Punarvasu KC Krttika A A Purvabhadr K Q Krttika AL Satabisha P L Ardra P B Mula Q B Krttika A C Revati B A Dhanistha FK
19-04-21 29º 10’ 50˜ a 1 14º 24’ 00˜ d 4 27º 17’ 44˜ c 3 29º 05’ 41˜ a 1 26º 30’ 00˜ k 11 5º 14’ 20˜ b 2 12º 34’ 01˜ k 11 13º 09’ 31˜ c 3 13º 09’ 31˜ i 9 10º 00’ 04˜ b 2 22º 02’ 17˜ l 12 26º 47’ 10˜ j 10
29.164 i 9 104.400 h 8 87.279 c 3 29.078 i 9 326.500 b 2 35.239 a 1 312.567 a 1 73.142 a 1 253.142 d 4 40.001 a 1 352.038 a 1 296.786 f 6
0:0:0 Krttika A F Pushya L P Punarvasu K C Krttika A F Purvabhadr K Q Krttika A B Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K

20-04-21 0º 08’ 28˜ b 2 26º 46’ 19˜ d 4 27º 53’ 06˜ c 3 1º 12’ 35˜ b 2 26º 40’ 58˜ k 11 6º 29’ 30˜ b 2 12º 37’ 12˜ k 11 13º 05’ 20˜ c 3 13º 05’ 20˜ i 9 10º 03’ 29˜ b 2 22º 04’ 12˜ l 12 26º 47’ 24˜ j 10
30.141 a 1 116.772 a 1 87.885 c 3 31.193 a 1 326.666 b 2 36.475 a 1 312.620 a 1 73.089 a 1 253.089 d 4 40.058 a 1 352.070 a 1 296.790 f 6
0:0:0 Krttika A P Ashlesha BK Punarvasu KC Krttika A P Purvabhadr KC Krttika AB Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
21-04-21 1º 07’ 01˜ b 2 9º 29’ 24˜ e 5 28º 29’ 24˜ c 3 3º 19’ 05˜ b 2 26º 50’ 44˜ k 11 7º 43’ 40˜ b 2 12º 40’ 19˜ k 11 13º 02’ 10˜ c 3 13º 02’ 10˜ i 9 10º 07’ 54˜ b 2 22º 06’ 04˜ l 12 26º 48’ 38˜ j 10
31.117 a 1 129.490 c 3 88.490 c 3 33.318 a 1 326.829 c 3 37.711 a 1 312.672 a 1 73.036 a 1 253.036 d 4 40.115 a 1 352.101 a 1 296.794 f 6
0:0:0 Krttika A P Magha Q L Punarvasu K C Krttika A L Purvabhadr K C Krttika A Q Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K

22-04-21 2º 06’ 31˜ b 2 22º 37’ 26˜ e 5 29º 06’ 46˜ c 3 5º 27’ 56˜ b 2 26º 59’ 28˜ k 11 8º 57’ 46˜ b 2 12º 43’ 19˜ k 11 12º 59’ 59˜ c 3 12º 59’ 59˜ i 9 10º 10’ 19˜ b 2 22º 08’ 55˜ l 12 26º 48’ 49˜ j 10
32.092 a 1 142.624 g 7 89.096 c 3 35.449 a 1 326.991 c 3 38.946 a 1 312.722 a 1 72.983 a 1 252.983 d 4 40.172 a 1 352.132 a 1 296.797 f 6
0:0:0 Krttika AK Purvaphalg CL Punarvasu K A Krttika AB Purvabhadr KC Krttika A C Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
23-04-21 3º 04’ 01˜ b 2 6º 14’ 30˜ f 6 29º 42’ 07˜ c 3 7º 35’ 52˜ b 2 27º 9’ 00˜ k 11 10º 11’ 52˜ b 2 12º 46’ 16˜ k 11 12º 56’ 48˜ c 3 12º 56’ 48˜ i 9 10º 14’ 48˜ b 2 22º 10’ 47˜ l 12 26º 48’ 56˜ j 10
33.067 a 1 156.225 a 1 89.702 c 3 37.581 a 1 327.150 c 3 40.181 a 1 312.771 a 1 72.930 a 1 252.930 d 4 40.230 a 1 352.163 a 1 296.799 f 6
0:0:0 Krttika AL Uttaraphal AB Punarvasu K 2 Krttika A Q Purvabhadr KC Rohini 2 2 Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
24-04-21 4º 03’ 31˜ b 2 20º 18’ 29˜ f 6 0º 18’ 29˜ d 4 9º 43’ 40˜ b 2 27º 18’ 29˜ k 11 11º 25’ 58˜ b 2 12º 49’ 08˜ k 11 12º 53’ 37˜ c 3 12º 53’ 37˜ i 9 10º 17’ 13˜ b 2 22º 12’ 35˜ l 12 26º 48’ 04˜ j 10
34.042 a 1 170.308 d 4 90.308 d 4 39.711 a 1 327.308 c 3 41.416 a 1 312.819 a 1 72.877 a 1 252.877 d 4 40.287 a 1 352.193 a 1 296.801 f 6
0:0:0 Krttika AL Hasta 2 Q Punarvasu K 2 Krttika A C Purvabhadr K C Rohini 2 F Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
25-04-21 5º 01’ 58˜ b 2 4º 51’ 31˜ g 7 0º 55’ 54˜ d 4 11º 50’ 02˜ b 2 27º 28’ 47˜ k 11 12º 39’ 60˜ b 2 12º 52’ 54˜ k 11 12º 49’ 26˜ c 3 12º 49’ 26˜ i 9 10º 21’ 38˜ b 2 22º 13’ 23˜ l 12 26º 48’ 11˜ j 10
35.016 a 1 184.842 h 8 90.915 d 4 41.834 a 1 327.463 c 3 42.650 a 1 312.865 a 1 72.824 a 1 252.824 d 4 40.344 a 1 352.223 a 1 296.803 f 6
0:0:0 Krttika AL Chitra F C Punarvasu K F Rohini 2 F Purvabhadr K C Rohini 2 P Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

26-04-21 5º 59’ 20˜ b 2 19º 45’ 35˜ g 7 1º 31’ 16˜ d 4 13º 57’ 42˜ b 2 27º 37’ 01˜ k 11 13º 53’ 02˜ b 2 12º 55’ 32˜ k 11 12º 46’ 16˜ c 3 12º 46’ 16˜ i 9 10º 24’ 07˜ b 2 22º 15’ 11˜ l 12 26º 48’ 14˜ j 10
35.989 a 1 199.743 a 1 91.521 d 4 43.945 b 2 327.617 c 3 43.884 b 2 312.909 a 1 72.771 a 1 252.771 d 4 40.402 a 1 352.253 a 1 296.804 f 6
0:0:0 Krttika AB Swati P F Punarvasu K P Rohini 2 K Purvabhadr KC Rohini 2 P Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
27-04-21 6º 58’ 40˜ b 2 4º 53’ 48˜ h 8 2º 08’ 41˜ d 4 16º 02’ 17˜ b 2 27º 46’ 08˜ k 11 15º 07’ 01˜ b 2 12º 57’ 07˜ k 11 12º 43’ 08˜ c 3 12º 43’ 08˜ i 9 10º 28’ 32˜ b 2 22º 17’ 55˜ l 12 26º 48’ 18˜ j 10
36.961 a 1 214.880 e 5 92.128 d 4 46.038 b 2 327.769 c 3 45.117 b 2 312.952 a 1 72.719 a 1 252.719 d 4 40.459 a 1 352.282 a 1 296.805 f 6
0:0:0 Krttika AB Anuradha L L Punarvasu K P Rohini 2 L Purvabhadr K C Rohini 2 K Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

28-04-21 7º 56’ 02˜ b 2 20º 06’ 38˜ h 8 2º 44’ 06˜ d 4 18º 07’ 32˜ b 2 27º 55’ 05˜ k 11 16º 21’ 00˜ b 2 12º 60’ 38˜ k 11 12º 40’ 58˜ c 3 12º 40’ 58˜ i 9 10º 31’ 01˜ b 2 22º 19’ 40˜ l 12 26º 48’ 18˜ j 10
37.934 a 1 230.094 a 1 92.735 d 4 48.109 c 3 327.918 c 3 46.350 b 2 312.994 a 1 72.666 a 1 252.666 d 4 40.517 a 1 352.311 a 1 R 296.805 f 6
0:0:0 Krttika A C Jyestha BC Punarvasu K P Rohini 2 B Purvabhadr KC Rohini 2 L Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
29-04-21 8º 54’ 18˜ b 2 5º 13’ 01˜ i 9 3º 21’ 35˜ d 4 20º 9’ 07˜ b 2 28º 04’ 58˜ k 11 17º 35’ 59˜ b 2 13º 02’ 02˜ k 11 12º 37’ 47˜ c 3 12º 37’ 47˜ i 9 10º 35’ 30˜ b 2 22º 20’ 20˜ l 12 26º 48’ 14˜ j 10
38.905 a 1 245.217 b 2 93.343 e 5 50.152 d 4 328.066 c 3 47.583 c 3 313.034 a 1 72.613 a 1 252.613 d 4 40.575 a 1 352.339 a 1 R 296.804 f 6
0:0:0 Krttika A C Mula Q F Pushya LL Rohini 2 Q Purvabhadr KC Rohini 2 L Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
30-04-21 9º 53’ 37˜ b 2 20º 06’ 22˜ i 9 3º 57’ 00˜ d 4 22º 10’ 43˜ b 2 28º 13’ 40˜ k 11 18º 49’ 58˜ b 2 13º 04’ 19˜ k 11 12º 34’ 36˜ c 3 12º 34’ 36˜ i 9 10º 38’ 55˜ b 2 22º 22’ 05˜ l 12 26º 48’ 14˜ j 10
39.877 a 1 260.106 g 7 93.950 e 5 52.162 d 4 328.211 c 3 48.816 c 3 313.072 a 1 72.560 a 1 252.560 d 4 40.632 a 1 352.368 a 1 R 296.804 f 6
0:0:0 Krttika A C Purvashadh C P Pushya L L Rohini 2 C Purvabhadr K C Rohini 2 B Satabisha P B Ardra P B Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

01-05-21 10º 51’ 49˜ b 2 4º 39’ 18˜ j 10 4º 33’ 29˜ d 4 24º 08’ 06˜ b 2 28º 21’ 14˜ k 11 20º 03’ 53˜ b 2 13º 07’ 32˜ k 11 12º 30’ 25˜ c 3 12º 30’ 25˜ i 9 10º 41’ 24˜ b 2 22º 24’ 42˜ l 12 26º 48’ 07˜ j 10
40.847 a 1 274.655 a 1 94.558 e 5 54.135 e 5 328.354 c 3 50.048 d 4 313.109 a 1 72.507 a 1 252.507 d 4 40.690 a 1 352.395 a 1 R 296.802 f 6
0:0:0 Rohini 2 2 Uttarashad AL Pushya LL Mrgashira F P Purvabhadr KC Rohini 2 Q Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
02-05-21 11º 49’ 05˜ b 2 18º 48’ 29˜ j 10 5º 10’ 58˜ d 4 26º 04’ 01˜ b 2 28º 30’ 42˜ k 11 21º 17’ 48˜ b 2 13º 09’ 38˜ k 11 12º 27’ 14˜ c 3 12º 27’ 14˜ i 9 10º 45’ 53˜ b 2 22º 25’ 23˜ l 12 26º 48’ 04˜ j 10
41.818 a 1 288.808 c 3 95.166 e 5 56.067 e 5 328.495 c 3 51.280 d 4 313.144 a 1 72.454 a 1 252.454 d 4 40.748 a 1 352.423 a 1 R 296.801 f 6
0:0:0 Rohini 2 F Shravan 2 B Pushya L L Mrgashira F P Purvabhadr K C Rohini 2 C Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

03-05-21 12º 47’ 17˜ b 2 2º 33’ 46˜ k 11 5º 46’ 26˜ d 4 27º 57’ 07˜ b 2 28º 38’ 02˜ k 11 22º 31’ 43˜ b 2 13º 11’ 41˜ k 11 12º 24’ 04˜ c 3 12º 24’ 04˜ i 9 10º 48’ 18˜ b 2 22º 27’ 60˜ l 12 26º 48’ 53˜ j 10
42.788 a 1 302.546 g 7 95.774 e 5 57.952 f 6 328.634 c 3 52.512 d 4 313.178 a 1 72.401 a 1 252.401 d 4 40.805 a 1 352.450 a 1 R 296.798 f 6
0:0:0 Rohini 2 P Dhanistha F Q Pushya LB Mrgashira FL Purvabhadr KC Rohini 2 C Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
04-05-21 13º 45’ 25˜ b 2 15º 53’ 10˜ k 11 6º 23’ 59˜ d 4 29º 47’ 20˜ b 2 28º 46’ 16˜ k 11 23º 45’ 38˜ b 2 13º 13’ 36˜ k 11 12º 21’ 53˜ c 3 12º 21’ 53˜ i 9 10º 52’ 47˜ b 2 22º 29’ 34˜ l 12 26º 48’ 46˜ j 10
43.757 b 2 315.886 a 1 96.383 e 5 59.789 f 6 328.771 c 3 53.744 e 5 313.210 a 1 72.348 a 1 252.348 d 4 40.863 a 1 352.476 a 1 R 296.796 f 6
0:0:0 Rohini 2 P Satabisha P C Pushya LB Mrgashira FL Purvabhadr KC Mrgashira FF Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
05-05-21 14º 44’ 37˜ b 2 28º 52’ 01˜ k 11 6º 59’ 28˜ d 4 1º 34’ 23˜ c 3 28º 54’ 18˜ k 11 24º 59’ 30˜ b 2 13º 14’ 28˜ k 11 12º 18’ 42˜ c 3 12º 18’ 42˜ i 9 10º 55’ 16˜ b 2 22º 30’ 11˜ l 12 26º 48’ 31˜ j 10
44.727 b 2 328.867 c 3 96.991 f 6 61.573 g 7 328.905 c 3 54.975 e 5 313.241 a 1 72.295 a 1 252.295 d 4 40.921 a 1 352.503 a 1 R 296.792 f 6
0:0:0 Rohini 2 K Purvabhadr K A Pushya LB Mrgashira F B Purvabhadr K A Mrgashira F P Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

06-05-21 15º 42’ 42˜ b 2 11º 32’ 10˜ l 12 7º 36’ 00˜ d 4 3º 18’ 07˜ c 3 29º 02’ 13˜ k 11 26º 12’ 22˜ b 2 13º 16’ 12˜ k 11 12º 15’ 31˜ c 3 12º 15’ 31˜ i 9 10º 59’ 41˜ b 2 22º 32’ 44˜ l 12 26º 47’ 20˜ j 10
45.695 b 2 341.536 g 7 97.600 f 6 63.302 g 7 329.037 c 3 56.206 e 5 313.270 a 1 72.242 a 1 252.242 d 4 40.978 a 1 352.529 a 1 R 296.789 f 6
0:0:0 Rohini 2 L Uttarabhad L 2 Pushya L Q Mrgashira F C Purvabhadr K A Mrgashira FK Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
07-05-21 16º 40’ 50˜ b 2 23º 57’ 53˜ l 12 8º 13’ 32˜ d 4 4º 58’ 26˜ c 3 29º 10’ 58˜ k 11 27º 26’ 10˜ b 2 13º 18’ 53˜ k 11 12º 11’ 20˜ c 3 12º 11’ 20˜ i 9 11º 02’ 10˜ b 2 22º 33’ 14˜ l 12 26º 47’ 06˜ j 10
46.664 b 2 353.948 a 1 98.209 f 6 64.974 h 8 329.166 c 3 57.436 f 6 313.298 a 1 72.189 a 1 252.189 d 4 41.036 a 1 352.554 a 1 R 296.785 f 6
0:0:0 Rohini 2 L Revati BF Pushya LC Mrgashira F A Purvabhadr K A Mrgashira F K Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha F K

08-05-21 17º 38’ 55˜ b 2 6º 9’ 07˜ a 1 8º 49’ 08˜ d 4 6º 35’ 13˜ c 3 29º 18’ 38˜ k 11 28º 40’ 01˜ b 2 13º 19’ 23˜ k 11 12º 08’ 10˜ c 3 12º 08’ 10˜ i 9 11º 06’ 35˜ b 2 22º 35’ 44˜ l 12 26º 47’ 48˜ j 10
47.632 c 3 6.152 b 2 98.819 f 6 66.587 h 8 329.294 c 3 58.667 f 6 313.323 a 1 72.136 a 1 252.136 d 4 41.093 a 1 352.579 a 1 R 296.780 f 6
0:0:0 Rohini 2 L Ashwini Q P Pushya LC Mrgashira F 2 Purvabhadr K A Mrgashira FL Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 2 Revati B 2 Dhanistha FK
09-05-21 18º 36’ 56˜ b 2 18º 12’ 42˜ a 1 9º 26’ 41˜ d 4 8º 08’ 20˜ c 3 29º 25’ 08˜ k 11 29º 54’ 49˜ b 2 13º 21’ 53˜ k 11 12º 05’ 59˜ c 3 12º 05’ 59˜ i 9 11º 09’ 60˜ b 2 22º 36’ 11˜ l 12 26º 47’ 30˜ j 10
48.599 c 3 18.195 f 6 99.428 f 6 68.139 i 9 329.419 c 3 59.897 f 6 313.348 a 1 72.083 a 1 252.083 d 4 41.150 a 1 352.603 a 1 R 296.775 f 6
0:0:0 Rohini 2 B Bharani C P Pushya LC Ardra P P Purvabhadr K A Mrgashira FL Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
10-05-21 19º 34’ 58˜ b 2 0º 07’ 12˜ b 2 10º 02’ 17˜ d 4 9º 38’ 44˜ c 3 29º 32’ 28˜ k 11 1º 08’ 37˜ c 3 13º 22’ 12˜ k 11 12º 02’ 48˜ c 3 12º 02’ 48˜ i 9 11º 12’ 29˜ b 2 22º 38’ 41˜ l 12 26º 46’ 08˜ j 10
49.566 c 3 30.120 a 1 100.038 g 7 69.629 i 9 329.541 c 3 61.127 g 7 313.370 a 1 72.030 a 1 252.030 d 4 41.208 a 1 352.628 a 1 R 296.769 f 6
0:0:0 Rohini 2 B Krttika A P Pushya L C Ardra P K Purvabhadr K 2 Mrgashira FB Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
11-05-21 20º 32’ 59˜ b 2 11º 58’ 50˜ b 2 10º 39’ 53˜ d 4 11º 03’ 22˜ c 3 29º 40’ 40˜ k 11 2º 21’ 22˜ c 3 13º 23’ 28˜ k 11 11º 59’ 37˜ c 3 11º 59’ 37˜ i 9 11º 16’ 54˜ b 2 22º 39’ 04˜ l 12 26º 46’ 47˜ j 10
50.533 d 4 41.964 a 1 100.648 g 7 71.056 a 1 329.661 c 3 62.356 g 7 313.391 a 1 71.977 a 1 251.977 d 4 41.265 a 1 352.651 a 1 R 296.763 f 6
0:0:0 Rohini 2 C Rohini 2 P Pushya L A Ardra P L Purvabhadr K 2 Mrgashira F Q Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

12-05-21 21º 30’ 56˜ b 2 23º 46’ 47˜ b 2 11º 16’ 32˜ d 4 12º 25’ 05˜ c 3 29º 47’ 44˜ k 11 3º 35’ 10˜ c 3 13º 25’ 40˜ k 11 11º 55’ 26˜ c 3 11º 55’ 26˜ i 9 11º 19’ 19˜ b 2 22º 40’ 26˜ l 12 26º 45’ 25˜ j 10
51.499 d 4 53.763 e 5 101.259 g 7 72.418 a 1 329.779 c 3 63.586 h 8 313.411 a 1 71.924 a 1 251.924 d 4 41.322 a 1 352.674 a 1 R 296.757 f 6
0:0:0 Rohini 2 C Mrgashira FF Pushya L 2 Ardra P L Purvabhadr K 2 Mrgashira F C Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
13-05-21 22º 28’ 54˜ b 2 5º 33’ 07˜ c 3 11º 52’ 08˜ d 4 13º 43’ 50˜ c 3 29º 54’ 38˜ k 11 4º 49’ 50˜ c 3 13º 26’ 44˜ k 11 11º 52’ 16˜ c 3 11º 52’ 16˜ i 9 11º 23’ 44˜ b 2 22º 42’ 49˜ l 12 26º 45’ 00˜ j 10
52.465 d 4 65.552 h 8 101.869 g 7 73.714 a 1 329.894 c 3 64.814 h 8 313.429 a 1 71.871 a 1 251.871 d 4 41.379 a 1 352.697 a 1 R 296.750 f 6
0:0:0 Rohini 2 C Mrgashira F A Pushya L 2 Ardra P B Purvabhadr K 2 Mrgashira F C Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

14-05-21 23º 26’ 52˜ b 2 17º 22’ 12˜ c 3 12º 29’ 48˜ d 4 14º 57’ 35˜ c 3 0º 00’ 22˜ l 12 6º 03’ 35˜ c 3 13º 27’ 42˜ k 11 11º 49’ 05˜ c 3 11º 49’ 05˜ i 9 11º 26’ 10˜ b 2 22º 43’ 12˜ l 12 26º 45’ 35˜ j 10
53.431 e 5 77.370 a 1 102.480 g 7 74.943 a 1 330.006 d 4 66.043 h 8 313.445 a 1 71.818 a 1 251.818 d 4 41.436 a 1 352.720 a 1 R 296.743 f 6
0:0:0 Mrgashira FF Ardra P C Pushya LF Ardra P Q Purvabhadr K 2 Mrgashira F 2 Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
15-05-21 24º 24’ 46˜ b 2 29º 16’ 32˜ c 3 13º 05’ 28˜ d 4 16º 06’ 18˜ c 3 0º 07’ 58˜ l 12 7º 16’ 16˜ c 3 13º 28’ 32˜ k 11 11º 46’ 54˜ c 3 11º 46’ 54˜ i 9 11º 30’ 31˜ b 2 22º 45’ 31˜ l 12 26º 44’ 06˜ j 10
54.396 e 5 89.259 c 3 103.091 g 7 76.105 a 1 330.116 d 4 67.271 i 9 313.459 a 1 71.765 a 1 251.765 d 4 41.492 a 1 352.742 a 1 R 296.735 f 6
0:0:0 Mrgashira F P Punarvasu K A Pushya L P Ardra P C Purvabhadr K 2 Ardra P P Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
16-05-21 25º 22’ 36˜ b 2 11º 16’ 05˜ d 4 13º 42’ 07˜ d 4 17º 12’ 53˜ c 3 0º 13’ 26˜ l 12 8º 30’ 56˜ c 3 13º 28’ 19˜ k 11 11º 43’ 43˜ c 3 11º 43’ 43˜ i 9 11º 33’ 56˜ b 2 22º 46’ 47˜ l 12 26º 44’ 37˜ j 10
55.360 e 5 101.268 g 7 103.702 h 8 77.198 a 1 330.224 d 4 68.499 i 9 313.472 a 1 71.712 a 1 251.712 d 4 41.549 a 1 352.763 a 1 R 296.727 f 6
0:0:0 Mrgashira F P Pushya L 2 Pushya L P Ardra P C Purvabhadr K 2 Ardra P P Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

17-05-21 26º 19’ 26˜ b 2 23º 27’ 11˜ d 4 14º 19’ 50˜ d 4 18º 13’ 16˜ c 3 0º 20’ 44˜ l 12 9º 44’ 37˜ c 3 13º 29’ 59˜ k 11 11º 40’ 32˜ c 3 11º 40’ 32˜ i 9 11º 36’ 18˜ b 2 22º 47’ 02˜ l 12 26º 43’ 05˜ j 10
56.324 e 5 113.453 a 1 104.314 h 8 78.221 a 1 330.329 d 4 69.727 i 9 313.483 a 1 71.659 a 1 251.659 d 4 41.605 a 1 352.784 a 1 R 296.718 f 6
0:0:0 Mrgashira FK Ashlesha BF Pushya L P Ardra P 2 Purvabhadr K 2 Ardra P K Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
18-05-21 27º 17’ 17˜ b 2 5º 52’ 26˜ e 5 14º 56’ 30˜ d 4 19º 10’ 26˜ c 3 0º 26’ 52˜ l 12 10º 57’ 14˜ c 3 13º 30’ 35˜ k 11 11º 36’ 25˜ c 3 11º 36’ 25˜ i 9 11º 40’ 40˜ b 2 22º 48’ 18˜ l 12 26º 43’ 32˜ j 10
57.288 f 6 125.874 b 2 104.925 h 8 79.174 a 1 330.431 d 4 70.954 a 1 313.493 a 1 71.607 a 1 251.607 d 4 41.661 a 1 352.805 a 1 R 296.709 f 6
0:0:0 Mrgashira FK Magha Q P Pushya L K Ardra P 2 Purvabhadr K 2 Ardra P L Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

19-05-21 28º 15’ 04˜ b 2 18º 36’ 35˜ e 5 15º 32’ 13˜ d 4 20º 03’ 14˜ c 3 0º 32’ 48˜ l 12 12º 11’ 52˜ c 3 13º 30’ 04˜ k 11 11º 33’ 14˜ c 3 11º 33’ 14˜ i 9 11º 43’ 01˜ b 2 22º 50’ 30˜ l 12 26º 42’ 56˜ j 10
58.251 f 6 138.593 f 6 105.537 h 8 80.054 a 1 330.530 d 4 72.181 a 1 313.501 a 1 71.554 a 1 251.554 d 4 41.717 a 1 352.825 a 1 R 296.699 f 6
0:0:0 Mrgashira FL Purvaphalg C P Pushya LK Punarvasu KK Purvabhadr K 2 Ardra P L Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
20-05-21 29º 13’ 50˜ b 2 1º 40’ 16˜ f 6 16º 09’ 56˜ d 4 20º 52’ 43˜ c 3 0º 38’ 37˜ l 12 13º 24’ 29˜ c 3 13º 30’ 25˜ k 11 11º 30’ 04˜ c 3 11º 30’ 04˜ i 9 11º 46’ 23˜ b 2 22º 51’ 38˜ l 12 26º 41’ 20˜ j 10
59.214 f 6 151.671 a 1 106.149 h 8 80.862 a 1 330.627 d 4 73.408 a 1 313.507 a 1 71.501 a 1 251.501 d 4 41.773 a 1 352.844 a 1 R 296.689 f 6
0:0:0 Mrgashira FL Uttaraphal AK Pushya LK Punarvasu KK Purvabhadr KF Ardra P B Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
21-05-21 0º 11’ 34˜ c 3 15º 9’ 18˜ f 6 16º 46’ 40˜ d 4 21º 36’ 42˜ c 3 0º 43’ 16˜ l 12 14º 38’ 02˜ c 3 13º 31’ 43˜ k 11 11º 27’ 53˜ c 3 11º 27’ 53˜ i 9 11º 50’ 41˜ b 2 22º 52’ 47˜ l 12 26º 41’ 44˜ j 10
60.176 g 7 165.155 b 2 106.761 i 9 81.595 a 1 330.721 d 4 74.634 a 1 313.512 a 1 71.448 a 1 251.448 d 4 41.828 a 1 352.863 a 1 R 296.679 f 6
0:0:0 Mrgashira FB Hasta 2 K Ashlesha B B Punarvasu K K Purvabhadr K F Ardra P Q Satabisha P B Ardra P L Mula Q B Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

22-05-21 1º 08’ 17˜ c 3 29º 04’ 23˜ f 6 17º 22’ 23˜ d 4 22º 15’ 11˜ c 3 0º 49’ 47˜ l 12 15º 52’ 36˜ c 3 13º 31’ 54˜ k 11 11º 24’ 42˜ c 3 11º 24’ 42˜ i 9 11º 53’ 02˜ b 2 22º 53’ 55˜ l 12 26º 40’ 05˜ j 10
61.138 g 7 179.073 f 6 107.373 i 9 82.253 a 1 330.813 d 4 75.860 a 1 313.515 a 1 71.395 a 1 251.395 d 4 41.884 a 1 352.882 a 1 R 296.668 f 6
0:0:0 Mrgashira FB Chitra FL Ashlesha BB Punarvasu KL Purvabhadr KF Ardra P C Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
23-05-21 2º 06’ 56˜ c 3 13º 25’ 01˜ g 7 17º 59’ 06˜ d 4 22º 50’ 06˜ c 3 0º 54’ 04˜ l 12 17º 05’ 10˜ c 3 13º 31’ 01˜ k 11 11º 21’ 31˜ c 3 11º 21’ 31˜ i 9 11º 56’ 20˜ b 2 22º 54’ 00˜ l 12 26º 39’ 25˜ j 10
62.099 g 7 193.417 a 1 107.985 i 9 82.835 a 1 330.901 d 4 77.086 a 1 313.517 a 1 71.342 a 1 251.342 d 4 41.939 a 1 352.900 a 1 R 296.657 e 5
0:0:0 Mrgashira F Q Swati P B Ashlesha B B Punarvasu K L Purvabhadr K F Ardra P C Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

24-05-21 3º 04’ 36˜ c 3 28º 09’ 35˜ g 7 18º 36’ 53˜ d 4 23º 20’ 20˜ c 3 0º 59’ 13˜ l 12 18º 19’ 40˜ c 3 13º 31’ 58˜ k 11 11º 17’ 20˜ c 3 11º 17’ 20˜ i 9 11º 60’ 38˜ b 2 22º 55’ 01˜ l 12 26º 39’ 42˜ j 10
63.060 g 7 208.143 c 3 108.598 i 9 83.339 b 2 330.987 d 4 78.311 a 1 R 313.516 a 1 71.289 a 1 251.289 d 4 41.994 a 1 352.917 a 1 R 296.645 e 5
0:0:0 Mrgashira F C Visakha KC Ashlesha B Q Punarvasu KL Purvabhadr KF Ardra P 2 Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
25-05-21 4º 01’ 16˜ c 3 13º 9’ 25˜ h 8 19º 13’ 36˜ d 4 23º 46’ 58˜ c 3 1º 04’ 12˜ l 12 19º 32’ 10˜ c 3 13º 31’ 54˜ k 11 11º 14’ 10˜ c 3 11º 14’ 10˜ i 9 12º 03’ 53˜ b 2 22º 56’ 06˜ l 12 26º 38’ 59˜ j 10
64.021 h 8 223.157 g 7 109.210 i 9 83.766 b 2 331.070 d 4 79.536 a 1 R 313.515 a 1 71.236 a 1 251.236 d 4 42.048 a 1 352.935 a 1 R 296.633 e 5
0:0:0 Mrgashira F C Anuradha L P Ashlesha B Q Punarvasu KL Purvabhadr KF Ardra P F Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
26-05-21 4º 59’ 52˜ c 3 28º 20’ 44˜ h 8 19º 49’ 23˜ d 4 24º 07’ 47˜ c 3 1º 9’ 04˜ l 12 20º 46’ 36˜ c 3 13º 31’ 40˜ k 11 11º 11’ 59˜ c 3 11º 11’ 59˜ i 9 12º 06’ 07˜ b 2 22º 57’ 04˜ l 12 26º 37’ 16˜ j 10
64.981 h 8 238.329 a 1 109.823 i 9 84.113 b 2 331.151 d 4 80.760 a 1 R 313.511 a 1 71.183 a 1 251.183 d 4 42.102 a 1 352.951 a 1 R 296.621 e 5
0:0:0 Mrgashira F A Jyestha B L Ashlesha B C Punarvasu K B Purvabhadr K F Punarvasu K K Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
27-05-21 5º 56’ 28˜ c 3 13º 30’ 18˜ i 9 20º 26’ 10˜ d 4 24º 23’ 55˜ c 3 1º 14’ 41˜ l 12 21º 59’ 02˜ c 3 13º 30’ 22˜ k 11 11º 08’ 48˜ c 3 11º 08’ 48˜ i 9 12º 9’ 22˜ b 2 22º 58’ 01˜ l 12 26º 36’ 29˜ j 10
65.941 h 8 253.505 e 5 110.436 a 1 84.382 b 2 331.228 d 4 81.984 a 1 R 313.506 a 1 71.130 a 1 251.130 d 4 42.156 a 1 352.967 a 1 R 296.608 e 5
0:0:0 Mrgashira F 2 Purvashadh C C Ashlesha B C Punarvasu K B Purvabhadr K F Punarvasu K L Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

28-05-21 6º 54’ 00˜ c 3 28º 32’ 41˜ i 9 21º 03’ 56˜ d 4 24º 34’ 19˜ c 3 1º 18’ 11˜ l 12 23º 12’ 29˜ c 3 13º 30’ 00˜ k 11 11º 05’ 37˜ c 3 11º 05’ 37˜ i 9 12º 13’ 36˜ b 2 22º 59’ 59˜ l 12 26º 36’ 42˜ j 10
66.900 i 9 268.528 i 9 111.049 a 1 84.572 b 2 331.303 d 4 83.208 a 1 R 313.500 a 1 71.077 a 1 251.077 d 4 42.210 a 1 352.983 a 1 R 296.595 e 5
0:0:0 Ardra P P Uttarashad AF Ashlesha BC Punarvasu KB Purvabhadr KF Punarvasu KL Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
29-05-21 7º 52’ 32˜ c 3 13º 16’ 50˜ j 10 21º 40’ 43˜ d 4 24º 41’ 59˜ c 3 1º 23’ 30˜ l 12 24º 26’ 55˜ c 3 13º 30’ 31˜ k 11 11º 01’ 26˜ c 3 11º 01’ 26˜ i 9 12º 16’ 50˜ b 2 22º 60’ 53˜ l 12 26º 35’ 52˜ j 10
67.859 i 9 283.264 a 1 111.662 a 1 84.683 b 2 331.375 d 4 84.432 b 2 R 313.492 a 1 71.024 a 1 251.024 d 4 42.264 a 1 352.998 a 1 R 296.581 e 5
0:0:0 Ardra P P Shravan 2 P Ashlesha B A Punarvasu K B Purvabhadr K P Punarvasu K B Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

30-05-21 8º 49’ 05˜ c 3 27º 37’ 01˜ j 10 22º 17’ 34˜ d 4 24º 43’ 01˜ c 3 1º 27’ 38˜ l 12 25º 39’ 18˜ c 3 13º 29’ 55˜ k 11 10º 58’ 16˜ c 3 10º 58’ 16˜ i 9 12º 19’ 01˜ b 2 23º 01’ 47˜ l 12 26º 34’ 01˜ j 10
68.818 i 9 297.617 f 6 112.276 a 1 84.717 b 2 331.444 d 4 85.655 b 2 R 313.482 a 1 70.971 a 1 250.971 d 4 42.317 a 1 353.013 a 1 R 296.567 e 5
0:0:0 Ardra P K Dhanistha FK Ashlesha B 2 Punarvasu KB Purvabhadr K P Punarvasu KB Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
31-05-21 9º 47’ 37˜ c 3 11º 32’ 59˜ k 11 22º 53’ 20˜ d 4 24º 41’ 30˜ c 3 1º 31’ 36˜ l 12 26º 53’ 41˜ c 3 13º 28’ 12˜ k 11 10º 55’ 05˜ c 3 10º 55’ 05˜ i 9 12º 22’ 12˜ b 2 23º 02’ 37˜ l 12 26º 33’ 11˜ j 10
69.777 i 9 311.533 a 1 112.889 a 1 R 84.675 b 2 331.510 d 4 86.878 c 3 R 313.470 a 1 70.918 a 1 250.918 d 4 42.370 a 1 353.027 a 1 R 296.553 e 5
0:0:0 Ardra P K Satabisha P L Ashlesha B 2 Punarvasu KB Purvabhadr K P Punarvasu KC Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
01-06-21 10º 44’ 06˜ c 3 25º 00’ 07˜ k 11 23º 30’ 11˜ d 4 24º 34’ 32˜ c 3 1º 34’ 23˜ l 12 28º 06’ 00˜ c 3 13º 27’ 25˜ k 11 10º 52’ 54˜ c 3 10º 52’ 54˜ i 9 12º 25’ 19˜ b 2 23º 02’ 28˜ l 12 26º 32’ 17˜ j 10
70.735 a 1 325.002 b 2 113.503 a 1 R 84.559 b 2 331.573 d 4 88.100 c 3 R 313.457 a 1 70.865 a 1 250.865 d 4 42.422 a 1 353.041 a 1 R 296.538 e 5
0:0:0 Ardra P L Purvabhadr K B Ashlesha B F Punarvasu K B Purvabhadr K P Punarvasu K C Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

02-06-21 11º 42’ 38˜ c 3 8º 03’ 56˜ l 12 24º 07’ 01˜ d 4 24º 22’ 16˜ c 3 1º 38’ 59˜ l 12 29º 19’ 23˜ c 3 13º 27’ 35˜ k 11 10º 49’ 43˜ c 3 10º 49’ 43˜ i 9 12º 28’ 26˜ b 2 23º 03’ 14˜ l 12 26º 31’ 23˜ j 10
71.694 a 1 338.049 f 6 114.117 a 1 R 84.371 b 2 331.633 d 4 89.323 c 3 R 313.443 a 1 70.812 a 1 250.812 d 4 42.474 a 1 353.054 a 1 R 296.523 e 5
0:0:0 Ardra P L Uttarabhad L Q Ashlesha B P Punarvasu KB Purvabhadr K P Punarvasu K A Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
03-06-21 12º 39’ 07˜ c 3 20º 43’ 23˜ l 12 24º 44’ 52˜ d 4 24º 07’ 01˜ c 3 1º 41’ 24˜ l 12 0º 33’ 42˜ d 4 13º 26’ 34˜ k 11 10º 46’ 32˜ c 3 10º 46’ 32˜ i 9 12º 32’ 34˜ b 2 23º 04’ 58˜ l 12 26º 30’ 29˜ j 10
72.652 a 1 350.723 a 1 114.731 a 1 R 84.117 b 2 331.690 d 4 90.545 d 4 R 313.426 a 1 70.759 a 1 250.759 d 4 42.526 a 1 353.066 a 1 R 296.508 e 5
0:0:0 Ardra P B Revati B C Ashlesha B P Punarvasu K B Purvabhadr K P Punarvasu K 2 Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

04-06-21 13º 37’ 32˜ c 3 3º 05’ 10˜ a 1 25º 21’ 46˜ d 4 23º 48’ 60˜ c 3 1º 45’ 38˜ l 12 1º 46’ 01˜ d 4 13º 25’ 32˜ k 11 10º 42’ 22˜ c 3 10º 42’ 22˜ i 9 12º 35’ 41˜ b 2 23º 05’ 41˜ l 12 26º 30’ 31˜ j 10
73.609 a 1 3.086 a 1 115.346 a 1 R 83.800 b 2 331.744 d 4 91.767 d 4 R 313.409 a 1 70.706 a 1 250.706 d 4 42.578 a 1 353.078 a 1 R 296.492 e 5
0:0:0 Ardra P B Ashwini Q A Ashlesha B P Punarvasu KL Purvabhadr K P Punarvasu K P Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
05-06-21 14º 34’ 01˜ c 3 15º 12’ 25˜ a 1 25º 58’ 36˜ d 4 23º 26’ 34˜ c 3 1º 48’ 42˜ l 12 2º 59’ 17˜ d 4 13º 23’ 20˜ k 11 10º 39’ 11˜ c 3 10º 39’ 11˜ i 9 12º 38’ 44˜ b 2 23º 05’ 24˜ l 12 26º 29’ 34˜ j 10
74.567 a 1 15.207 e 5 115.960 a 1 R 83.426 b 2 331.795 d 4 92.988 d 4 R 313.389 a 1 70.653 a 1 250.653 d 4 42.629 a 1 353.090 a 1 R 296.476 e 5
0:0:0 Ardra P Q Bharani C C Ashlesha B P Punarvasu KL Purvabhadr K P Punarvasu K P Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
06-06-21 15º 31’ 26˜ c 3 27º 9’ 14˜ a 1 26º 35’ 30˜ d 4 23º 00’ 04˜ c 3 1º 51’ 35˜ l 12 4º 13’ 32˜ d 4 13º 22’ 05˜ k 11 10º 36’ 00˜ c 3 10º 36’ 60˜ i 9 12º 41’ 48˜ b 2 23º 06’ 04˜ l 12 26º 28’ 32˜ j 10
75.524 a 1 27.154 i 9 116.575 a 1 R 83.001 a 1 331.843 d 4 94.209 e 5 R 313.368 a 1 70.600 a 1 250.600 d 4 42.680 a 1 353.101 a 1 R 296.459 e 5
0:0:0 Ardra P C Krttika A A Ashlesha B K Punarvasu K L Purvabhadr K P Pushya L L Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

07-06-21 16º 29’ 55˜ c 3 8º 60’ 31˜ b 2 27º 11’ 24˜ d 4 22º 32’ 55˜ c 3 1º 53’ 17˜ l 12 5º 26’ 48˜ d 4 13º 21’ 46˜ k 11 10º 33’ 49˜ c 3 10º 33’ 49˜ i 9 12º 44’ 48˜ b 2 23º 07’ 40˜ l 12 26º 27’ 35˜ j 10
76.482 a 1 38.992 a 1 117.190 a 1 R 82.532 a 1 331.888 d 4 95.430 e 5 R 313.346 a 1 70.547 a 1 250.547 d 4 42.730 a 1 353.111 a 1 R 296.443 e 5
0:0:0 Ardra P C Krttika A C Ashlesha BK Punarvasu KL Purvabhadr K P Pushya LL Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
08-06-21 17º 26’ 20˜ c 3 20º 47’ 48˜ b 2 27º 48’ 18˜ d 4 22º 02’ 37˜ c 3 1º 56’ 44˜ l 12 6º 39’ 04˜ d 4 13º 19’ 19˜ k 11 10º 30’ 38˜ c 3 10º 30’ 38˜ i 9 12º 47’ 48˜ b 2 23º 07’ 16˜ l 12 26º 26’ 30˜ j 10
77.439 a 1 50.780 d 4 117.805 a 1 R 82.027 a 1 331.929 d 4 96.651 e 5 R 313.322 a 1 70.494 a 1 250.494 d 4 42.780 a 1 353.121 a 1 R 296.425 e 5
0:0:0 Ardra P C Rohini 2 C Ashlesha B K Punarvasu K L Purvabhadr K P Pushya L B Satabisha P B Ardra P L Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

09-06-21 18º 24’ 42˜ c 3 2º 34’ 08˜ c 3 28º 25’ 16˜ d 4 21º 30’ 42˜ c 3 1º 58’ 05˜ l 12 7º 52’ 16˜ d 4 13º 18’ 46˜ k 11 10º 27’ 31˜ c 3 10º 27’ 31˜ i 9 12º 50’ 44˜ b 2 23º 08’ 48˜ l 12 26º 24’ 29˜ j 10
78.395 a 1 62.569 g 7 118.421 a 1 R 81.495 a 1 331.968 d 4 97.871 f 6 R 313.296 a 1 70.442 a 1 250.442 d 4 42.829 a 1 353.130 a 1 R 296.408 e 5
0:0:0 Ardra P 2 Mrgashira F Q Ashlesha BL Punarvasu KK Purvabhadr K P Pushya L Q Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
10-06-21 19º 21’ 07˜ c 3 14º 24’ 14˜ c 3 29º 02’ 10˜ d 4 20º 57’ 38˜ c 3 2º 00’ 11˜ l 12 9º 05’ 28˜ d 4 13º 16’ 08˜ k 11 10º 23’ 20˜ c 3 10º 23’ 20˜ i 9 12º 53’ 44˜ b 2 23º 08’ 20˜ l 12 26º 23’ 24˜ j 10
79.352 a 1 74.404 a 1 119.036 a 1 R 80.944 a 1 332.003 d 4 99.091 f 6 R 313.269 a 1 70.389 a 1 250.389 d 4 42.879 a 1 353.139 a 1 R 296.390 e 5
0:0:0 Ardra P F Ardra P B Ashlesha BL Punarvasu KK Purvabhadr K P Pushya LC Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
11-06-21 20º 19’ 32˜ c 3 26º 19’ 23˜ c 3 29º 39’ 07˜ d 4 20º 23’ 06˜ c 3 2º 02’ 10˜ l 12 10º 19’ 40˜ d 4 13º 14’ 24˜ k 11 10º 20’ 10˜ c 3 10º 20’ 10˜ i 9 12º 56’ 37˜ b 2 23º 09’ 49˜ l 12 26º 22’ 19˜ j 10
80.309 a 1 86.323 b 2 119.652 a 1 R 80.385 a 1 332.036 d 4 100.311 g 7 R 313.240 a 1 70.336 a 1 250.336 d 4 42.927 a 1 353.147 a 1 R 296.372 e 5
0:0:0 Punarvasu K K Punarvasu K Q Ashlesha B L Punarvasu K K Purvabhadr K P Pushya L C Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
12-06-21 21º 16’ 54˜ c 3 8º 22’ 43˜ d 4 0º 16’ 05˜ e 5 19º 50’ 34˜ c 3 2º 04’ 54˜ l 12 11º 32’ 52˜ d 4 13º 13’ 36˜ k 11 10º 17’ 59˜ c 3 10º 17’ 59˜ i 9 12º 59’ 34˜ b 2 23º 9’ 18˜ l 12 26º 21’ 14˜ j 10
81.265 a 1 98.362 f 6 120.268 a 1 R 79.826 a 1 332.065 d 4 101.531 g 7 R 313.210 a 1 70.283 a 1 250.283 d 4 42.976 a 1 353.155 a 1 R 296.354 e 5
0:0:0 Punarvasu KK Pushya LC Magha Q Q Ardra P F Purvabhadr K P Pushya L 2 Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

13-06-21 22º 13’ 16˜ c 3 20º 33’ 11˜ d 4 0º 53’ 06˜ e 5 19º 17’ 37˜ c 3 2º 05’ 28˜ l 12 12º 45’ 00˜ d 4 13º 11’ 44˜ k 11 10º 14’ 48˜ c 3 10º 14’ 48˜ i 9 13º 01’ 23˜ b 2 23º 10’ 43˜ l 12 26º 20’ 06˜ j 10
82.221 a 1 110.553 a 1 120.885 a 1 R 79.277 a 1 332.091 d 4 102.750 g 7 R 313.179 a 1 70.230 a 1 250.230 d 4 43.023 a 1 353.162 a 1 R 296.335 e 5
0:0:0 Punarvasu KL Ashlesha BC Magha Q C Ardra P F Purvabhadr K P Pushya LF Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
14-06-21 23º 11’ 34˜ c 3 2º 56’ 41˜ e 5 1º 30’ 04˜ e 5 18º 45’ 53˜ c 3 2º 07’ 50˜ l 12 13º 58’ 05˜ d 4 13º 09’ 46˜ k 11 10º 11’ 37˜ c 3 10º 11’ 37˜ i 9 13º 04’ 16˜ b 2 23º 10’ 08˜ l 12 26º 19’ 58˜ j 10
83.176 a 1 122.928 a 1 121.501 a 1 R 78.748 a 1 332.114 d 4 103.968 h 8 R 313.146 a 1 70.177 a 1 250.177 d 4 43.071 a 1 353.169 a 1 R 296.316 e 5
0:0:0 Punarvasu KL Magha Q C Magha Q C Ardra P 2 Purvabhadr K P Pushya L P Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

15-06-21 24º 08’ 55˜ c 3 15º 31’ 16˜ e 5 2º 07’ 05˜ e 5 18º 15’ 49˜ c 3 2º 08’ 02˜ l 12 15º 11’ 13˜ d 4 13º 07’ 40˜ k 11 10º 07’ 26˜ c 3 10º 07’ 26˜ i 9 13º 07’ 05˜ b 2 23º 11’ 30˜ l 12 26º 18’ 49˜ j 10
84.132 b 2 135.521 e 5 122.118 a 1 R 78.247 a 1 332.134 d 4 105.187 h 8 R 313.111 a 1 70.124 a 1 250.124 d 4 43.118 a 1 353.175 a 1 R 296.297 e 5
0:0:0 Punarvasu KB Purvaphalg C C Magha Q C Ardra P 2 Purvabhadr K P Pushya LK Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
16-06-21 25º 05’ 13˜ c 3 28º 22’ 58˜ e 5 2º 44’ 06˜ e 5 17º 47’ 02˜ c 3 2º 9’ 00˜ l 12 16º 24’ 18˜ d 4 13º 05’ 30˜ k 11 10º 04’ 16˜ c 3 10º 04’ 16˜ i 9 13º 10’ 50˜ b 2 23º 11’ 52˜ l 12 26º 17’ 37˜ j 10
85.087 b 2 148.366 i 9 122.735 a 1 R 77.784 a 1 332.150 d 4 106.405 h 8 R 313.075 a 1 70.071 a 1 250.071 d 4 43.164 a 1 353.181 a 1 R 296.277 e 5
0:0:0 Punarvasu KB Uttaraphal A 2 Magha Q C Ardra P A Purvabhadr K P Pushya LK Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
17-06-21 26º 03’ 31˜ c 3 11º 30’ 46˜ f 6 3º 21’ 07˜ e 5 17º 22’ 54˜ c 3 2º 10’ 47˜ l 12 17º 37’ 19˜ d 4 13º 02’ 17˜ k 11 10º 01’ 05˜ c 3 10º 01’ 05˜ i 9 13º 13’ 36˜ b 2 23º 11’ 10˜ l 12 26º 15’ 29˜ j 10
86.042 b 2 161.496 a 1 123.352 b 2 R 77.365 a 1 332.163 d 4 107.622 i 9 R 313.038 a 1 70.018 a 1 250.018 d 4 43.210 a 1 353.186 a 1 R 296.258 e 5
0:0:0 Punarvasu K Q Hasta 2 F Magha Q A Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B B Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

18-06-21 26º 60’ 49˜ c 3 24º 57’ 31˜ f 6 3º 58’ 08˜ e 5 16º 60’ 53˜ c 3 2º 10’ 23˜ l 12 18º 50’ 24˜ d 4 12º 60’ 56˜ k 11 9º 58’ 54˜ c 3 9º 58’ 54˜ i 9 13º 15’ 18˜ b 2 23º 11’ 24˜ l 12 26º 14’ 13˜ j 10
86.997 c 3 174.942 e 5 123.969 b 2 R 76.998 a 1 332.173 d 4 108.840 i 9 R 312.999 a 1 69.965 i 9 249.965 c 3 43.255 a 1 353.190 a 1 R 296.237 e 5
0:0:0 Punarvasu KC Chitra F P Magha Q 2 Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B Q Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
19-06-21 27º 57’ 07˜ c 3 8º 43’ 26˜ g 7 4º 35’ 10˜ e 5 16º 41’ 20˜ c 3 2º 11’ 48˜ l 12 20º 03’ 22˜ d 4 12º 58’ 32˜ k 11 9º 55’ 43˜ c 3 9º 55’ 43˜ i 9 13º 18’ 00˜ b 2 23º 12’ 38˜ l 12 26º 13’ 01˜ j 10
87.952 c 3 188.724 i 9 124.586 b 2 R 76.689 a 1 332.180 d 4 110.056 a 1 R 312.959 a 1 69.912 i 9 249.912 c 3 43.300 a 1 353.194 a 1 R 296.217 e 5
0:0:0 Punarvasu KC Swati P K Magha Q 2 Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B C Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

20-06-21 28º 54’ 22˜ c 3 22º 51’ 49˜ g 7 5º 12’ 14˜ e 5 16º 27’ 35˜ c 3 2º 11’ 02˜ l 12 21º 16’ 23˜ d 4 12º 55’ 01˜ k 11 9º 52’ 32˜ c 3 9º 52’ 32˜ i 9 13º 21’ 42˜ b 2 23º 12’ 49˜ l 12 26º 12’ 49˜ j 10
88.906 c 3 202.847 a 1 125.204 b 2 R 76.443 a 1 332.184 d 4 111.273 a 1 R 312.917 a 1 69.859 i 9 249.859 c 3 43.345 b 2 353.197 a 1 R 296.197 e 5
0:0:0 Punarvasu K A Visakha KL Magha Q F Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha BC Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
21-06-21 29º 52’ 36˜ c 3 7º 17’ 28˜ h 8 5º 49’ 16˜ e 5 16º 16’ 54˜ c 3 2º 11’ 02˜ l 12 22º 29’ 20˜ d 4 12º 53’ 30˜ k 11 9º 48’ 22˜ c 3 9º 48’ 22˜ i 9 13º 23’ 20˜ b 2 23º 12’ 60˜ l 12 26º 11’ 34˜ j 10
89.860 c 3 217.291 f 6 125.821 b 2 R 76.265 a 1 R 332.184 d 4 112.489 a 1 R 312.875 a 1 69.806 i 9 249.806 c 3 43.389 b 2 353.200 a 1 R 296.176 e 5
0:0:0 Punarvasu K 2 Anuradha LB Magha Q P Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B 2 Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
22-06-21 0º 49’ 50˜ d 4 22º 00’ 14˜ h 8 6º 26’ 20˜ e 5 16º 10’ 32˜ c 3 2º 11’ 52˜ l 12 23º 42’ 14˜ d 4 12º 50’ 48˜ k 11 9º 45’ 11˜ c 3 9º 45’ 11˜ i 9 13º 26’ 55˜ b 2 23º 12’ 07˜ l 12 26º 9’ 18˜ j 10
90.814 d 4 232.004 a 1 126.439 b 2 R 76.159 a 1 R 332.181 d 4 113.704 a 1 R 312.830 a 1 69.753 i 9 249.753 c 3 43.432 b 2 353.202 a 1 R 296.155 e 5
0:0:0 Punarvasu K F Jyestha B A Magha Q P Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B F Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

23-06-21 1º 46’ 05˜ d 4 6º 54’ 07˜ i 9 7º 03’ 25˜ e 5 16º 08’ 41˜ c 3 2º 11’ 30˜ l 12 24º 55’ 08˜ d 4 12º 47’ 06˜ k 11 9º 42’ 00˜ c 3 9º 42’ 00˜ i 9 13º 29’ 30˜ b 2 23º 12’ 14˜ l 12 26º 08’ 02˜ j 10
91.768 d 4 246.902 c 3 127.057 c 3 76.128 a 1 R 332.175 d 4 114.919 a 1 R 312.785 a 1 69.700 i 9 249.700 c 3 43.475 b 2 353.204 a 1 R 296.134 e 5
0:0:0 Punarvasu K P Mula Q P Magha Q P Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B P Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FK
24-06-21 2º 43’ 16˜ d 4 21º 52’ 12˜ i 9 7º 41’ 30˜ e 5 16º 10’ 23˜ c 3 2º 10’ 58˜ l 12 26º 08’ 02˜ d 4 12º 44’ 17˜ k 11 9º 39’ 49˜ c 3 9º 39’ 49˜ i 9 13º 31’ 01˜ b 2 23º 12’ 18˜ l 12 26º 07’ 43˜ j 10
92.721 d 4 261.870 g 7 127.675 c 3 76.173 a 1 R 332.166 d 4 116.134 a 1 R 312.738 a 1 69.647 i 9 249.647 c 3 43.517 b 2 353.205 a 1 R 296.112 e 5
0:0:0 Punarvasu K P Purvashadh C K Magha Q K Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B K Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F K

25-06-21 3º 41’ 30˜ d 4 6º 47’ 34˜ j 10 8º 18’ 38˜ e 5 16º 18’ 46˜ c 3 2º 9’ 14˜ l 12 27º 21’ 53˜ d 4 12º 41’ 24˜ k 11 9º 36’ 38˜ c 3 9º 36’ 38˜ i 9 13º 34’ 32˜ b 2 23º 12’ 22˜ l 12 26º 05’ 28˜ j 10
93.675 e 5 276.776 a 1 128.294 c 3 76.296 a 1 R 332.154 d 4 117.348 a 1 R 312.690 a 1 69.594 i 9 249.594 c 3 43.559 b 2 353.206 a 1 R 296.091 e 5
0:0:0 Pushya LL Uttarashad AB Magha Q K Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha BK Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
26-06-21 4º 38’ 41˜ d 4 21º 29’ 02˜ j 10 8º 55’ 43˜ e 5 16º 30’ 53˜ c 3 2º 08’ 17˜ l 12 28º 34’ 43˜ d 4 12º 38’ 28˜ k 11 9º 32’ 28˜ c 3 9º 32’ 28˜ i 9 13º 36’ 00˜ b 2 23º 12’ 22˜ l 12 26º 04’ 08˜ j 10
94.628 e 5 291.484 d 4 128.912 c 3 76.498 a 1 R 332.138 d 4 118.562 a 1 R 312.641 a 1 69.541 i 9 249.541 c 3 43.600 b 2 R 353.206 a 1 R 296.069 e 5
0:0:0 Pushya LL Shravan 2 C Magha Q K Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha BL Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
27-06-21 5º 35’ 55˜ d 4 5º 53’ 48˜ k 11 9º 32’ 52˜ e 5 16º 47’ 52˜ c 3 2º 07’ 12˜ l 12 29º 47’ 34˜ d 4 12º 35’ 28˜ k 11 9º 29’ 17˜ c 3 9º 29’ 17˜ i 9 13º 38’ 28˜ b 2 23º 12’ 22˜ l 12 26º 03’ 49˜ j 10
95.582 e 5 305.880 h 8 129.531 c 3 76.781 a 1 R 332.120 d 4 119.776 a 1 R 312.591 a 1 69.488 i 9 249.488 c 3 43.641 b 2 R 353.206 a 1 R 296.047 e 5
0:0:0 Pushya LB Dhanistha F 2 Magha Q L Ardra P C Purvabhadr K P Ashlesha B L Satabisha P B Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
28-06-21 6º 32’ 06˜ d 4 19º 53’ 48˜ k 11 10º 09’ 00˜ e 5 17º 09’ 35˜ c 3 2º 06’ 53˜ l 12 0º 59’ 20˜ e 5 12º 32’ 20˜ k 11 9º 26’ 06˜ c 3 9º 26’ 06˜ i 9 13º 41’ 52˜ b 2 23º 12’ 18˜ l 12 26º 02’ 30˜ j 10
96.535 e 5 319.880 a 1 130.150 d 4 77.143 a 1 R 332.098 d 4 120.989 a 1 R 312.539 a 1 69.435 i 9 249.435 c 3 43.681 b 2 R 353.205 a 1 R 296.025 e 5
0:0:0 Pushya L B Satabisha P F Magha Q L Ardra P C Purvabhadr K P Magha Q C Satabisha P L Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P

29-06-21 7º 29’ 17˜ d 4 3º 27’ 46˜ l 12 10º 46’ 08˜ e 5 17º 35’ 02˜ c 3 2º 04’ 19˜ l 12 2º 12’ 04˜ e 5 12º 29’ 10˜ k 11 9º 23’ 55˜ c 3 9º 23’ 55˜ i 9 13º 43’ 12˜ b 2 23º 12’ 14˜ l 12 26º 00’ 07˜ j 10
97.488 f 6 333.446 e 5 130.769 d 4 77.584 a 1 R 332.072 d 4 122.201 a 1 R 312.486 a 1 69.382 i 9 249.382 c 3 43.720 b 2 R 353.204 a 1 R 296.002 e 5
0:0:0 Pushya L Q Uttarabhad LL Magha Q L Ardra P A Purvabhadr K P Magha Q C Satabisha P L Ardra P K Mula Q L Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
30-06-21 8º 27’ 31˜ d 4 16º 35’ 30˜ l 12 11º 23’ 20˜ e 5 18º 06’ 18˜ c 3 2º 03’ 38˜ l 12 3º 25’ 50˜ e 5 12º 26’ 55˜ k 11 9º 20’ 44˜ c 3 9º 20’ 44˜ i 9 13º 46’ 32˜ b 2 23º 12’ 04˜ l 12 25º 59’ 48˜ j 10
98.442 f 6 346.575 h 8 131.389 d 4 78.105 a 1 R 332.044 d 4 123.414 b 2 R 312.432 a 1 69.329 i 9 249.329 c 3 43.759 b 2 R 353.201 a 1 R 295.980 e 5
0:0:0 Pushya L C Uttarabhad L K Magha Q L Ardra P A Purvabhadr K P Magha Q A Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P

01-07-21 9º 24’ 42˜ d 4 29º 18’ 07˜ l 12 12º 00’ 29˜ e 5 18º 42’ 11˜ c 3 2º 01’ 47˜ l 12 4º 38’ 30˜ e 5 12º 23’ 37˜ k 11 9º 17’ 37˜ c 3 9º 17’ 37˜ i 9 13º 48’ 49˜ b 2 23º 12’ 56˜ l 12 25º 57’ 25˜ j 10
99.395 f 6 359.302 a 1 132.008 d 4 78.703 a 1 R 332.013 d 4 124.625 b 2 R 312.377 a 1 69.277 i 9 249.277 c 3 43.797 b 2 R 353.199 a 1 R 295.957 e 5
0:0:0 Pushya LC Revati BL Magha Q B Ardra P 2 Purvabhadr K P Magha Q 2 Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
02-07-21 10º 21’ 53˜ d 4 11º 41’ 06˜ a 1 12º 38’ 41˜ e 5 19º 23’ 48˜ c 3 1º 59’ 41˜ l 12 5º 50’ 13˜ e 5 12º 19’ 16˜ k 11 9º 13’ 26˜ c 3 9º 13’ 26˜ i 9 13º 50’ 06˜ b 2 23º 12’ 46˜ l 12 25º 56’ 02˜ j 10
100.348 g 7 11.685 d 4 132.628 d 4 79.380 a 1 R 331.978 d 4 125.837 b 2 R 312.321 a 1 69.224 i 9 249.224 c 3 43.835 b 2 R 353.196 a 1 R 295.934 e 5
0:0:0 Pushya L A Ashwini Q B Magha Q B Ardra P F Purvabhadr K P Magha Q P Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P
03-07-21 11º 18’ 07˜ d 4 23º 48’ 56˜ a 1 13º 15’ 53˜ e 5 20º 08’ 59˜ c 3 1º 56’ 24˜ l 12 7º 03’ 53˜ e 5 12º 16’ 50˜ k 11 9º 10’ 16˜ c 3 9º 10’ 16˜ i 9 13º 52’ 19˜ b 2 23º 12’ 31˜ l 12 25º 55’ 40˜ j 10
101.302 g 7 23.799 h 8 133.248 d 4 80.133 a 1 R 331.940 d 4 127.048 c 3 R 312.264 a 1 69.171 i 9 249.171 c 3 43.872 b 2 R 353.192 a 1 R 295.911 e 5
0:0:0 Pushya L 2 Bharani C L Magha Q B Punarvasu K K Purvabhadr K P Magha Q P Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F P

04-07-21 12º 15’ 18˜ d 4 5º 43’ 23˜ b 2 13º 52’ 08˜ e 5 20º 58’ 43˜ c 3 1º 54’ 56˜ l 12 8º 16’ 32˜ e 5 12º 12’ 22˜ k 11 9º 07’ 05˜ c 3 9º 07’ 05˜ i 9 13º 54’ 29˜ b 2 23º 11’ 17˜ l 12 25º 53’ 17˜ j 10
102.255 g 7 35.723 a 1 133.869 e 5 80.962 a 1 R 331.899 d 4 128.259 c 3 R 312.206 a 1 69.118 i 9 249.118 c 3 43.908 b 2 R 353.188 a 1 R 295.888 e 5
0:0:0 Pushya LF Krttika AB Purvaphalg C C Punarvasu KK Purvabhadr K P Magha Q K Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
05-07-21 13º 13’ 32˜ d 4 17º 32’ 17˜ b 2 14º 29’ 20˜ e 5 21º 52’ 58˜ c 3 1º 51’ 18˜ l 12 9º 28’ 08˜ e 5 12º 09’ 46˜ k 11 9º 04’ 54˜ c 3 9º 04’ 54˜ i 9 13º 57’ 38˜ b 2 23º 11’ 59˜ l 12 25º 52’ 54˜ j 10
103.209 g 7 47.538 c 3 134.489 e 5 81.866 a 1 R 331.855 d 4 129.469 c 3 R 312.146 a 1 69.065 i 9 249.065 c 3 43.944 b 2 R 353.183 a 1 R 295.865 e 5
0:0:0 Pushya L P Rohini 2 L Purvaphalg C C Punarvasu K L Purvabhadr K P Magha Q L Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

06-07-21 14º 10’ 43˜ d 4 29º 19’ 23˜ b 2 15º 07’ 36˜ e 5 22º 51’ 35˜ c 3 1º 48’ 29˜ l 12 10º 41’ 44˜ e 5 12º 05’ 10˜ k 11 9º 01’ 43˜ c 3 9º 01’ 43˜ i 9 13º 59’ 44˜ b 2 23º 11’ 41˜ l 12 25º 50’ 28˜ j 10
104.162 h 8 59.323 f 6 135.110 e 5 82.843 a 1 R 331.808 d 4 130.679 d 4 R 312.086 a 1 69.012 i 9 249.012 c 3 43.979 b 2 R 353.178 a 1 R 295.841 e 5
0:0:0 Pushya L P Mrgashira FL Purvaphalg C C Punarvasu KL Purvabhadr K P Magha Q L Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
07-07-21 15º 07’ 58˜ d 4 11º 09’ 46˜ c 3 15º 44’ 55˜ e 5 23º 54’ 38˜ c 3 1º 45’ 29˜ l 12 11º 53’ 17˜ e 5 12º 02’ 30˜ k 11 8º 58’ 32˜ c 3 8º 58’ 32˜ i 9 14º 01’ 47˜ b 2 23º 10’ 19˜ l 12 25º 49’ 05˜ j 10
105.116 h 8 71.146 a 1 135.732 e 5 83.894 b 2 R 331.758 d 4 131.888 d 4 R 312.025 a 1 68.959 i 9 248.959 c 3 44.013 b 2 R 353.172 a 1 R 295.818 e 5
0:0:0 Pushya LK Ardra P L Purvaphalg C A Punarvasu KB Purvabhadr K P Magha Q B Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
08-07-21 16º 04’ 12˜ d 4 23º 04’ 01˜ c 3 16º 21’ 11˜ e 5 25º 01’ 58˜ c 3 1º 42’ 14˜ l 12 13º 06’ 49˜ e 5 11º 58’ 43˜ k 11 8º 54’ 22˜ c 3 8º 54’ 22˜ i 9 14º 03’ 49˜ b 2 23º 10’ 58˜ l 12 25º 48’ 38˜ j 10
106.070 h 8 83.067 a 1 136.353 e 5 85.016 b 2 R 331.704 d 4 133.097 d 4 R 311.962 a 1 68.906 i 9 248.906 c 3 44.047 b 2 R 353.166 a 1 R 295.794 e 5
0:0:0 Pushya L K Punarvasu K L Purvaphalg C 2 Punarvasu K B Purvabhadr K P Magha Q B Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

09-07-21 17º 01’ 26˜ d 4 5º 08’ 59˜ d 4 16º 59’ 30˜ e 5 26º 13’ 32˜ c 3 1º 39’ 53˜ l 12 14º 18’ 22˜ e 5 11º 54’ 56˜ k 11 8º 51’ 11˜ c 3 8º 51’ 11˜ i 9 14º 05’ 48˜ b 2 23º 10’ 32˜ l 12 25º 46’ 16˜ j 10
107.024 i 9 95.133 e 5 136.975 f 6 86.209 b 2 R 331.648 d 4 134.306 e 5 R 311.899 a 1 68.853 i 9 248.853 c 3 44.080 b 2 R 353.159 a 1 R 295.771 e 5
0:0:0 Ashlesha BB Pushya LL Purvaphalg C 2 Punarvasu K Q Purvabhadr K P Purvaphalg C C Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
10-07-21 17º 59’ 41˜ d 4 17º 23’ 44˜ d 4 17º 36’ 49˜ e 5 27º 28’ 19˜ c 3 1º 35’ 20˜ l 12 15º 31’ 50˜ e 5 11º 50’ 06˜ k 11 8º 48’ 60˜ c 3 8º 48’ 00˜ i 9 14º 07’ 47˜ b 2 23º 9’ 07˜ l 12 25º 45’ 49˜ j 10
107.978 i 9 107.379 i 9 137.597 f 6 87.472 c 3 R 331.589 d 4 135.514 e 5 R 311.835 a 1 68.800 i 9 248.800 c 3 44.113 b 2 R 353.152 a 1 R 295.747 e 5
0:0:0 Ashlesha B B Ashlesha B B Purvaphalg C F Punarvasu K C Purvabhadr K P Purvaphalg C C Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

11-07-21 18º 56’ 52˜ d 4 29º 50’ 48˜ d 4 18º 13’ 08˜ e 5 28º 48’ 14˜ c 3 1º 32’ 34˜ l 12 16º 43’ 19˜ e 5 11º 46’ 16˜ k 11 8º 45’ 49˜ c 3 8º 45’ 49˜ i 9 14º 09’ 38˜ b 2 23º 09’ 38˜ l 12 25º 43’ 23˜ j 10
108.931 i 9 119.830 a 1 138.219 f 6 88.804 c 3 R 331.526 d 4 136.722 f 6 R 311.771 a 1 68.747 i 9 248.747 c 3 44.144 b 2 R 353.144 a 1 R 295.723 e 5
0:0:0 Ashlesha B Q Ashlesha BL Purvaphalg C P Punarvasu K A Purvabhadr K P Purvaphalg C 2 Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
12-07-21 19º 53’ 06˜ d 4 12º 30’ 49˜ e 5 18º 51’ 31˜ e 5 0º 12’ 14˜ d 4 1º 28’ 40˜ l 12 17º 56’ 44˜ e 5 11º 42’ 18˜ k 11 8º 42’ 38˜ c 3 8º 42’ 38˜ i 9 14º 11’ 30˜ b 2 23º 08’ 10˜ l 12 25º 42’ 56˜ j 10
109.885 i 9 132.497 d 4 138.842 f 6 90.204 d 4 R 331.461 d 4 137.929 f 6 R 311.705 a 1 68.694 i 9 248.694 c 3 44.175 b 2 R 353.136 a 1 R 295.699 e 5
0:0:0 Ashlesha BC Magha Q B Purvaphalg C P Punarvasu K 2 Purvabhadr K P Purvaphalg CF Satabisha P L Ardra P K Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
13-07-21 20º 50’ 20˜ d 4 25º 23’ 13˜ e 5 19º 28’ 54˜ e 5 1º 40’ 16˜ d 4 1º 24’ 35˜ l 12 19º 08’ 10˜ e 5 11º 38’ 20˜ k 11 8º 38’ 28˜ c 3 8º 38’ 28˜ i 9 14º 12’ 22˜ b 2 23º 08’ 37˜ l 12 25º 41’ 34˜ j 10
110.839 a 1 145.387 h 8 139.465 f 6 91.671 d 4 R 331.393 d 4 139.136 f 6 R 311.639 a 1 68.641 i 9 248.641 c 3 44.206 b 2 R 353.127 a 1 R 295.676 e 5
0:0:0 Ashlesha B C Purvaphalg C B Purvaphalg C P Punarvasu K P Purvabhadr K P Purvaphalg C P Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
14-07-21 21º 48’ 35˜ d 4 8º 30’ 56˜ f 6 20º 05’ 17˜ e 5 3º 12’ 07˜ d 4 1º 19’ 19˜ l 12 20º 21’ 31˜ e 5 11º 34’ 16˜ k 11 8º 35’ 17˜ c 3 8º 35’ 17˜ i 9 14º 14’ 06˜ b 2 23º 07’ 05˜ l 12 25º 39’ 07˜ j 10
111.793 a 1 158.499 a 1 140.088 g 7 93.202 d 4 R 331.322 d 4 140.342 g 7 R 311.571 a 1 68.588 i 9 248.588 c 3 44.235 b 2 R 353.118 a 1 R 295.652 e 5
0:0:0 Ashlesha B A Uttaraphal A C Purvaphalg C P Punarvasu K P Purvabhadr K F Purvaphalg C K Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

15-07-21 22º 45’ 49˜ d 4 21º 50’ 59˜ f 6 20º 43’ 40˜ e 5 4º 48’ 49˜ d 4 1º 15’ 53˜ l 12 21º 33’ 49˜ e 5 11º 30’ 14˜ k 11 8º 32’ 06˜ c 3 8º 32’ 06˜ i 9 14º 16’ 50˜ b 2 23º 06’ 29˜ l 12 25º 38’ 41˜ j 10
112.747 a 1 171.833 d 4 140.711 g 7 94.797 e 5 R 331.248 d 4 141.547 g 7 R 311.504 a 1 68.535 i 9 248.535 c 3 44.264 b 2 R 353.108 a 1 R 295.628 e 5
0:0:0 Ashlesha B 2 Hasta 2 C Purvaphalg CK Pushya LL Purvabhadr KF Purvaphalg CK Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
16-07-21 23º 42’ 04˜ d 4 5º 23’ 13˜ g 7 21º 20’ 02˜ e 5 6º 27’ 14˜ d 4 1º 10’ 16˜ l 12 22º 45’ 07˜ e 5 11º 26’ 06˜ k 11 8º 29’ 55˜ c 3 8º 29’ 55˜ i 9 14º 18’ 35˜ b 2 23º 06’ 49˜ l 12 25º 36’ 11˜ j 10
113.701 a 1 185.387 h 8 141.334 g 7 96.454 e 5 R 331.171 d 4 142.752 g 7 R 311.435 a 1 68.482 i 9 248.482 c 3 44.293 b 2 R 353.097 a 1 R 295.603 e 5
0:0:0 Ashlesha BF Chitra F A Purvaphalg C K Pushya LB Purvabhadr K F Purvaphalg C L Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

17-07-21 24º 39’ 18˜ d 4 19º 10’ 43˜ g 7 21º 57’ 29˜ e 5 8º 10’ 12˜ d 4 1º 06’ 31˜ l 12 23º 57’ 25˜ e 5 11º 22’ 58˜ k 11 8º 26’ 44˜ c 3 8º 26’ 44˜ i 9 14º 19’ 12˜ b 2 23º 05’ 10˜ l 12 25º 35’ 44˜ j 10
114.655 a 1 199.162 a 1 141.958 g 7 98.170 f 6 R 331.092 d 4 143.957 h 8 R 311.366 a 1 68.429 i 9 248.429 c 3 44.320 b 2 R 353.086 a 1 R 295.579 e 5
0:0:0 Ashlesha B P Swati P 2 Purvaphalg CL Pushya LC Purvabhadr KF Purvaphalg CL Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
18-07-21 25º 37’ 32˜ d 4 3º 9’ 14˜ h 8 22º 35’ 55˜ e 5 9º 57’ 31˜ d 4 1º 01’ 36˜ l 12 25º 10’ 40˜ e 5 11º 18’ 46˜ k 11 8º 23’ 34˜ c 3 8º 23’ 34˜ i 9 14º 21’ 49˜ b 2 23º 05’ 30˜ l 12 25º 33’ 18˜ j 10
115.609 a 1 213.154 d 4 142.582 g 7 99.942 f 6 R 331.010 d 4 145.161 h 8 R 311.296 a 1 68.376 i 9 248.376 c 3 44.347 b 2 R 353.075 a 1 R 295.555 e 5
0:0:0 Ashlesha B P Visakha K P Purvaphalg CL Pushya LC Purvabhadr KF Purvaphalg CB Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
19-07-21 26º 34’ 50˜ d 4 17º 21’ 18˜ h 8 23º 12’ 22˜ e 5 11º 46’ 05˜ d 4 0º 56’ 34˜ l 12 26º 22’ 50˜ e 5 11º 14’ 34˜ k 11 8º 19’ 23˜ c 3 8º 19’ 23˜ i 9 14º 22’ 23˜ b 2 23º 04’ 47˜ l 12 25º 32’ 52˜ j 10
116.564 a 1 227.355 i 9 143.206 g 7 101.768 g 7 R 330.926 d 4 146.364 h 8 R 311.226 a 1 68.323 i 9 248.323 c 3 44.373 b 2 R 353.063 a 1 R 295.531 e 5
0:0:0 Ashlesha B K Jyestha B B Purvaphalg C L Pushya L 2 Purvabhadr K F Purvaphalg C Q Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

20-07-21 27º 31’ 05˜ d 4 1º 44’ 20˜ i 9 23º 50’ 52˜ e 5 13º 39’ 42˜ d 4 0º 50’ 17˜ l 12 27º 34’ 01˜ e 5 11º 9’ 18˜ k 11 8º 16’ 12˜ c 3 8º 16’ 12˜ i 9 14º 24’ 53˜ b 2 23º 03’ 04˜ l 12 25º 30’ 25˜ j 10
117.518 a 1 241.739 a 1 143.831 h 8 103.645 h 8 R 330.838 d 4 147.567 i 9 R 311.155 a 1 68.270 i 9 248.270 c 3 44.398 b 2 R 353.051 a 1 R 295.507 e 5
0:0:0 Ashlesha BK Mula Q C Purvaphalg CL Pushya L P Purvabhadr KF Uttaraphal A 2 Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
21-07-21 28º 28’ 19˜ d 4 16º 16’ 50˜ i 9 24º 27’ 22˜ e 5 15º 34’ 01˜ d 4 0º 45’ 56˜ l 12 28º 46’ 08˜ e 5 11º 05’ 02˜ k 11 8º 13’ 01˜ c 3 8º 13’ 01˜ i 9 14º 25’ 23˜ b 2 23º 02’ 17˜ l 12 25º 29’ 59˜ j 10
118.472 a 1 256.264 e 5 144.456 h 8 105.567 h 8 R 330.749 d 4 148.769 i 9 R 311.084 a 1 68.217 i 9 248.217 c 3 44.423 b 2 R 353.038 a 1 R 295.483 e 5
0:0:0 Ashlesha B L Purvashadh C 2 Purvaphalg C B Pushya L K Purvabhadr K F Uttaraphal A F Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

22-07-21 29º 26’ 34˜ d 4 0º 52’ 32˜ j 10 25º 05’ 52˜ e 5 17º 32’ 48˜ d 4 0º 39’ 25˜ l 12 29º 58’ 12˜ e 5 11º 01’ 43˜ k 11 8º 10’ 54˜ c 3 8º 10’ 54˜ i 9 14º 27’ 46˜ b 2 23º 02’ 30˜ l 12 25º 28’ 32˜ j 10
119.426 a 1 270.859 a 1 145.081 h 8 107.530 i 9 R 330.657 d 4 149.970 i 9 R 311.012 a 1 68.165 i 9 248.165 c 3 44.446 b 2 R 353.025 a 1 R 295.459 e 5
0:0:0 Ashlesha BL Uttarashad A P Purvaphalg CB Ashlesha BB Purvabhadr KF Uttaraphal A P Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
23-07-21 0º 23’ 52˜ e 5 15º 26’ 06˜ j 10 25º 42’ 22˜ e 5 19º 32’ 48˜ d 4 0º 34’ 43˜ l 12 1º 10’ 16˜ f 6 10º 56’ 24˜ k 11 8º 07’ 43˜ c 3 8º 07’ 43˜ i 9 14º 28’ 12˜ b 2 23º 01’ 40˜ l 12 25º 26’ 06˜ j 10
120.381 a 1 285.435 b 2 145.706 h 8 109.530 i 9 R 330.562 d 4 151.171 a 1 R 310.940 a 1 68.112 i 9 248.112 c 3 44.470 b 2 R 353.011 a 1 R 295.435 e 5
0:0:0 Magha Q Q Shravan 2 K Purvaphalg CB Ashlesha BC Purvabhadr KF Uttaraphal A P Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
24-07-21 1º 20’ 06˜ e 5 29º 53’ 10˜ j 10 26º 20’ 55˜ e 5 21º 34’ 43˜ d 4 0º 28’ 58˜ l 12 2º 22’ 16˜ f 6 10º 52’ 05˜ k 11 8º 04’ 32˜ c 3 8º 04’ 32˜ i 9 14º 30’ 31˜ b 2 22º 60’ 49˜ l 12 25º 25’ 43˜ j 10
121.335 a 1 299.886 f 6 146.332 h 8 111.562 a 1 R 330.466 d 4 152.371 a 1 R 310.868 a 1 68.059 i 9 248.059 c 3 44.492 b 2 R 352.997 a 1 R 295.412 e 5
0:0:0 Magha Q C Dhanistha FL Purvaphalg C Q Ashlesha B A Purvabhadr K 2 Uttaraphal A K Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

25-07-21 2º 17’ 24˜ e 5 14º 07’ 32˜ k 11 26º 57’ 25˜ e 5 23º 37’ 12˜ d 4 0º 22’ 01˜ l 12 3º 34’ 12˜ f 6 10º 48’ 42˜ k 11 8º 00’ 22˜ c 3 8º 00’ 22˜ i 9 14º 31’ 47˜ b 2 22º 59’ 59˜ l 12 25º 23’ 17˜ j 10
122.290 a 1 314.109 a 1 146.957 i 9 113.620 a 1 R 330.367 d 4 153.570 a 1 R 310.795 a 1 68.006 i 9 248.006 c 3 44.513 b 2 R 352.983 a 1 R 295.388 e 5
0:0:0 Magha Q C Satabisha P B Uttaraphal A A Ashlesha BF Purvabhadr K 2 Uttaraphal AL Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
26-07-21 3º 15’ 42˜ e 5 28º 01’ 50˜ k 11 27º 35’ 59˜ e 5 25º 42’ 56˜ d 4 0º 16’ 54˜ l 12 4º 46’ 08˜ f 6 10º 43’ 19˜ k 11 7º 57’ 11˜ c 3 7º 57’ 11˜ i 9 14º 32’ 02˜ b 2 22º 58’ 05˜ l 12 25º 22’ 50˜ j 10
123.245 a 1 328.014 c 3 147.583 i 9 115.699 a 1 R 330.265 d 4 154.769 a 1 R 310.722 a 1 67.953 i 9 247.953 c 3 44.534 b 2 R 352.968 a 1 R 295.364 e 5
0:0:0 Magha Q A Purvabhadr KC Uttaraphal A 2 Ashlesha B P Purvabhadr K 2 Uttaraphal A L Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

27-07-21 4º 12’ 00˜ e 5 11º 33’ 38˜ l 12 28º 13’ 36˜ e 5 27º 48’ 35˜ d 4 0º 10’ 43˜ l 12 5º 58’ 01˜ f 6 10º 39’ 53˜ k 11 7º 54’ 00˜ c 3 7º 54’ 00˜ i 9 14º 33’ 14˜ b 2 22º 57’ 07˜ l 12 25º 20’ 24˜ j 10
124.200 b 2 341.544 g 7 148.210 i 9 117.793 a 1 R 330.162 d 4 155.967 a 1 R 310.648 a 1 67.900 i 9 247.900 c 3 44.554 b 2 R 352.952 a 1 R 295.340 e 5
0:0:0 Magha Q 2 Uttarabhad L 2 Uttaraphal A 2 Ashlesha BK Purvabhadr K 2 Uttaraphal AB Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
28-07-21 5º 9’ 18˜ e 5 24º 40’ 26˜ l 12 28º 50’ 10˜ e 5 29º 54’ 49˜ d 4 0º 03’ 22˜ l 12 7º 10’ 50˜ f 6 10º 34’ 26˜ k 11 7º 51’ 49˜ c 3 7º 51’ 49˜ i 9 14º 34’ 23˜ b 2 22º 56’ 10˜ l 12 25º 19’ 01˜ j 10
125.155 b 2 354.674 a 1 148.836 i 9 119.897 a 1 R 330.056 d 4 157.164 a 1 R 310.574 a 1 67.847 i 9 247.847 c 3 44.573 b 2 R 352.936 a 1 R 295.317 e 5
0:0:0 Magha Q F Revati B P Uttaraphal AF Ashlesha BL Purvabhadr K 2 Uttaraphal A Q Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
29-07-21 6º 07’ 40˜ e 5 7º 25’ 08˜ a 1 29º 28’ 47˜ e 5 2º 00’ 18˜ e 5 29º 57’ 56˜ k 11 8º 22’ 40˜ f 6 10º 30’ 00˜ k 11 7º 48’ 38˜ c 3 7º 48’ 38˜ i 9 14º 36’ 31˜ b 2 22º 55’ 12˜ l 12 25º 18’ 35˜ j 10
126.111 b 2 7.419 c 3 149.463 i 9 122.005 a 1 R 329.949 c 3 158.361 a 1 R 310.500 a 1 67.794 i 9 247.794 c 3 44.592 b 2 R 352.920 a 1 R 295.293 e 5
0:0:0 Magha Q P Ashwini Q P Uttaraphal A P Magha Q C Purvabhadr K 2 Uttaraphal A C Satabisha P L Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
30-07-21 7º 04’ 01˜ e 5 19º 49’ 16˜ a 1 0º 05’ 28˜ f 6 4º 07’ 50˜ e 5 29º 50’ 20˜ k 11 9º 33’ 25˜ f 6 10º 26’ 34˜ k 11 7º 44’ 28˜ c 3 7º 44’ 28˜ i 9 14º 37’ 32˜ b 2 22º 54’ 11˜ l 12 25º 16’ 12˜ j 10
127.067 c 3 19.821 f 6 150.091 a 1 124.114 b 2 R 329.839 c 3 159.557 a 1 R 310.426 a 1 67.741 i 9 247.741 c 3 44.609 b 2 R 352.903 a 1 R 295.270 e 5
0:0:0 Magha Q P Bharani C P Uttaraphal A P Magha Q 2 Purvabhadr K 2 Uttaraphal A C Satabisha P K Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

31-07-21 8º 01’ 23˜ e 5 1º 57’ 46˜ b 2 0º 43’ 05˜ f 6 6º 13’ 05˜ e 5 29º 44’ 41˜ k 11 10º 45’ 07˜ f 6 10º 21’ 07˜ k 11 7º 41’ 17˜ c 3 7º 41’ 17˜ i 9 14º 38’ 34˜ b 2 22º 53’ 10˜ l 12 25º 15’ 46˜ j 10
128.023 c 3 31.946 a 1 150.718 a 1 126.218 b 2 R 329.728 c 3 160.752 a 1 R 310.352 a 1 67.688 i 9 247.688 c 3 44.626 b 2 R 352.886 a 1 R 295.246 e 5
0:0:0 Magha Q K Krttika AK Uttaraphal A P Magha Q P Purvabhadr K 2 Hasta 2 2 Satabisha P K Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
01-08-21 8º 59’ 44˜ e 5 13º 53’ 34˜ b 2 1º 21’ 46˜ f 6 8º 19’ 54˜ e 5 29º 37’ 54˜ k 11 11º 57’ 49˜ f 6 10º 17’ 41˜ k 11 7º 38’ 06˜ c 3 7º 38’ 06˜ i 9 14º 39’ 31˜ b 2 22º 52’ 05˜ l 12 25º 13’ 23˜ j 10
128.979 c 3 43.876 b 2 151.346 a 1 128.315 c 3 R 329.615 c 3 161.947 a 1 R 310.278 a 1 67.635 i 9 247.635 c 3 44.642 b 2 R 352.868 a 1 R 295.223 e 5
0:0:0 Magha Q K Rohini 2 P Uttaraphal AK Magha Q K Purvabhadr K 2 Hasta 2 P Satabisha P K Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

02-08-21 9º 56’ 10˜ e 5 25º 42’ 53˜ b 2 1º 59’ 30˜ f 6 10º 24’ 56˜ e 5 29º 30’ 00˜ k 11 13º 08’ 28˜ f 6 10º 12’ 11˜ k 11 7º 35’ 55˜ c 3 7º 35’ 55˜ i 9 14º 39’ 29˜ b 2 22º 51’ 00˜ l 12 25º 12’ 60˜ j 10
129.936 c 3 55.698 e 5 151.975 a 1 130.399 d 4 R 329.500 c 3 163.141 a 1 R 310.203 a 1 67.582 i 9 247.582 c 3 44.658 b 2 R 352.850 a 1 R 295.200 e 5
0:0:0 Magha Q L Mrgashira F P Uttaraphal AK Magha Q L Purvabhadr K 2 Hasta 2 P Satabisha P K Ardra P P Mula Q K Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
03-08-21 10º 54’ 35˜ e 5 7º 30’ 00˜ c 3 2º 36’ 11˜ f 6 12º 28’ 08˜ e 5 29º 23’ 59˜ k 11 14º 20’ 06˜ f 6 10º 08’ 44˜ k 11 7º 32’ 44˜ c 3 7º 32’ 44˜ i 9 14º 40’ 19˜ b 2 22º 50’ 55˜ l 12 25º 11’ 37˜ j 10
130.893 d 4 67.500 i 9 152.603 a 1 132.469 d 4 R 329.383 c 3 164.335 b 2 R 310.129 a 1 67.529 i 9 247.529 c 3 44.672 b 2 R 352.832 a 1 R 295.177 e 5
0:0:0 Magha Q L Ardra P P Uttaraphal AK Magha Q B Purvabhadr K A Hasta 2 K Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
04-08-21 11º 51’ 04˜ e 5 19º 22’ 05˜ c 3 3º 14’ 55˜ f 6 14º 31’ 23˜ e 5 29º 16’ 54˜ k 11 15º 32’ 41˜ f 6 10º 03’ 14˜ k 11 7º 29’ 34˜ c 3 7º 29’ 34˜ i 9 14º 41’ 10˜ b 2 22º 49’ 47˜ l 12 25º 9’ 14˜ j 10
131.851 d 4 79.368 a 1 153.232 a 1 134.523 e 5 R 329.265 c 3 165.528 b 2 R 310.054 a 1 67.476 i 9 247.476 c 3 44.686 b 2 R 352.813 a 1 R 295.154 e 5
0:0:0 Magha Q B Ardra P F Uttaraphal A L Purvaphalg C C Purvabhadr K A Hasta 2 K Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

05-08-21 12º 48’ 29˜ e 5 1º 23’ 34˜ d 4 3º 52’ 43˜ f 6 16º 33’ 25˜ e 5 29º 09’ 42˜ k 11 16º 43’ 12˜ f 6 9º 59’ 48˜ k 11 7º 25’ 23˜ c 3 7º 25’ 23˜ i 9 14º 42’ 56˜ b 2 22º 48’ 38˜ l 12 25º 08’ 52˜ j 10
132.808 d 4 91.376 d 4 153.862 a 1 136.557 e 5 R 329.145 c 3 166.720 c 3 R 309.980 i 9 67.423 i 9 247.423 c 3 44.699 b 2 R 352.794 a 1 R 295.131 e 5
0:0:0 Magha Q B Punarvasu K P Uttaraphal AL Purvaphalg C 2 Purvabhadr K A Hasta 2 L Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
06-08-21 13º 46’ 01˜ e 5 13º 35’ 17˜ d 4 4º 30’ 31˜ f 6 18º 34’ 12˜ e 5 29º 01’ 26˜ k 11 17º 55’ 40˜ f 6 9º 54’ 22˜ k 11 7º 22’ 12˜ c 3 7º 22’ 12˜ i 9 14º 43’ 40˜ b 2 22º 46’ 26˜ l 12 25º 07’ 32˜ j 10
133.767 e 5 103.588 h 8 154.492 a 1 138.570 f 6 R 329.024 c 3 167.911 c 3 R 309.906 i 9 67.370 i 9 247.370 c 3 44.711 b 2 R 352.774 a 1 R 295.109 e 5
0:0:0 Purvaphalg C C Pushya L P Uttaraphal A L Purvaphalg C P Purvabhadr K A Hasta 2 B Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

07-08-21 14º 44’ 30˜ e 5 26º 03’ 49˜ d 4 5º 07’ 19˜ f 6 20º 34’ 43˜ e 5 28º 54’ 04˜ k 11 19º 06’ 07˜ f 6 9º 50’ 55˜ k 11 7º 19’ 01˜ c 3 7º 19’ 01˜ i 9 14º 43’ 19˜ b 2 22º 45’ 14˜ l 12 25º 05’ 10˜ j 10
134.725 e 5 116.047 a 1 155.122 a 1 140.562 g 7 R 328.901 c 3 169.102 c 3 R 309.832 i 9 67.317 i 9 247.317 c 3 44.722 b 2 R 352.754 a 1 R 295.086 e 5
0:0:0 Purvaphalg C C Ashlesha B P Uttaraphal AB Purvaphalg CK Purvabhadr K A Hasta 2 B Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
08-08-21 15º 41’ 02˜ e 5 8º 47’ 44˜ e 5 5º 45’ 07˜ f 6 22º 32’ 48˜ e 5 28º 47’ 41˜ k 11 20º 18’ 31˜ f 6 9º 45’ 29˜ k 11 7º 16’ 50˜ c 3 7º 16’ 50˜ i 9 14º 44’ 55˜ b 2 22º 44’ 02˜ l 12 25º 04’ 50˜ j 10
135.684 e 5 128.779 c 3 155.752 a 1 142.530 g 7 R 328.778 c 3 170.292 d 4 R 309.758 i 9 67.264 i 9 247.264 c 3 44.732 b 2 R 352.734 a 1 R 295.064 e 5
0:0:0 Purvaphalg C A Magha Q K Uttaraphal AB Purvaphalg CL Purvabhadr K A Hasta 2 Q Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
09-08-21 16º 39’ 35˜ e 5 21º 47’ 13˜ e 5 6º 23’ 59˜ f 6 24º 28’ 26˜ e 5 28º 39’ 11˜ k 11 21º 29’ 52˜ f 6 9º 41’ 02˜ k 11 7º 13’ 40˜ c 3 7º 13’ 40˜ i 9 14º 45’ 31˜ b 2 22º 43’ 47˜ l 12 25º 03’ 31˜ j 10
136.643 e 5 141.787 g 7 156.383 a 1 144.474 h 8 R 328.653 c 3 171.481 d 4 R 309.684 i 9 67.211 i 9 247.211 c 3 44.742 b 2 R 352.713 a 1 R 295.042 e 5
0:0:0 Purvaphalg C 2 Purvaphalg C K Uttaraphal A B Purvaphalg C B Purvabhadr K C Hasta 2 C Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

10-08-21 17º 36’ 07˜ e 5 5º 03’ 11˜ f 6 7º 01’ 50˜ f 6 26º 24’ 38˜ e 5 28º 32’ 37˜ k 11 22º 40’ 08˜ f 6 9º 37’ 40˜ k 11 7º 9’ 29˜ c 3 7º 9’ 29˜ i 9 14º 45’ 00˜ b 2 22º 42’ 31˜ l 12 25º 01’ 12˜ j 10
137.602 f 6 155.053 a 1 157.014 a 1 146.394 h 8 R 328.527 c 3 172.669 d 4 R 309.611 i 9 67.158 i 9 247.158 c 3 44.750 b 2 R 352.692 a 1 R 295.020 e 5
0:0:0 Purvaphalg CF Uttaraphal AL Uttaraphal A Q Purvaphalg C Q Purvabhadr KC Hasta 2 A Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
11-08-21 18º 34’ 40˜ e 5 18º 33’ 49˜ f 6 7º 39’ 46˜ f 6 28º 17’ 24˜ e 5 28º 24’ 00˜ k 11 23º 51’ 25˜ f 6 9º 32’ 13˜ k 11 7º 06’ 18˜ c 3 7º 06’ 18˜ i 9 14º 45’ 29˜ b 2 22º 40’ 12˜ l 12 24º 60’ 56˜ j 10
138.561 f 6 168.547 c 3 157.646 a 1 148.290 i 9 R 328.400 c 3 173.857 e 5 R 309.537 i 9 67.105 i 9 247.105 c 3 44.758 b 2 R 352.670 a 1 R 294.999 e 5
0:0:0 Purvaphalg C P Hasta 2 B Uttaraphal A Q Uttaraphal A 2 Purvabhadr K C Chitra F F Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

12-08-21 19º 31’ 16˜ e 5 2º 14’ 41˜ g 7 8º 17’ 41˜ f 6 0º 10’ 36˜ f 6 28º 16’ 19˜ k 11 25º 03’ 35˜ f 6 9º 28’ 54˜ k 11 7º 03’ 07˜ c 3 7º 03’ 07˜ i 9 14º 46’ 54˜ b 2 22º 39’ 56˜ l 12 24º 59’ 37˜ j 10
139.521 f 6 182.228 g 7 158.278 a 1 150.160 a 1 R 328.272 c 3 175.043 e 5 R 309.465 i 9 67.052 i 9 247.052 c 3 44.765 b 2 R 352.649 a 1 R 294.977 e 5
0:0:0 Purvaphalg C P Chitra F Q Uttaraphal A C Uttaraphal A P Purvabhadr KC Chitra F P Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
13-08-21 20º 29’ 52˜ e 5 16º 03’ 22˜ g 7 8º 55’ 36˜ f 6 2º 00’ 22˜ f 6 28º 09’ 35˜ k 11 26º 14’ 44˜ f 6 9º 24’ 31˜ k 11 7º 00’ 00˜ c 3 7º 00’ 00˜ i 9 14º 46’ 19˜ b 2 22º 38’ 37˜ l 12 24º 57’ 22˜ j 10
140.481 g 7 196.056 a 1 158.910 a 1 152.006 a 1 R 328.143 c 3 176.229 e 5 R 309.392 i 9 67.000 i 9 247.000 c 3 44.772 b 2 R 352.627 a 1 R 294.956 e 5
0:0:0 Purvaphalg CK Swati P C Uttaraphal A C Uttaraphal AK Purvabhadr KC Chitra FK Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
14-08-21 21º 27’ 31˜ e 5 29º 60’ 53˜ g 7 9º 33’ 35˜ f 6 3º 50’ 34˜ f 6 28º 01’ 50˜ k 11 27º 25’ 50˜ f 6 9º 19’ 12˜ k 11 6º 57’ 49˜ c 3 6º 57’ 49˜ i 9 14º 47’ 37˜ b 2 22º 36’ 14˜ l 12 24º 56’ 06˜ j 10
141.442 g 7 209.998 c 3 159.543 a 1 153.826 a 1 R 328.014 c 3 177.414 f 6 R 309.320 i 9 66.947 i 9 246.947 c 3 44.777 b 2 R 352.604 a 1 R 294.935 e 5
0:0:0 Purvaphalg CK Visakha K 2 Uttaraphal A C Uttaraphal A L Purvabhadr K C Chitra F K Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
15-08-21 22º 24’ 07˜ e 5 14º 02’ 41˜ h 8 10º 11’ 34˜ f 6 5º 37’ 19˜ f 6 27º 53’ 02˜ k 11 28º 36’ 53˜ f 6 9º 15’ 56˜ k 11 6º 54’ 38˜ c 3 6º 54’ 38˜ i 9 14º 47’ 55˜ b 2 22º 35’ 55˜ l 12 24º 55’ 50˜ j 10
142.402 g 7 224.028 h 8 160.176 a 1 155.622 a 1 R 327.884 c 3 178.598 f 6 R 309.249 i 9 66.894 i 9 246.894 c 3 44.782 b 2 R 352.582 a 1 R 294.914 e 5
0:0:0 Purvaphalg C L Anuradha L P Hasta 2 2 Uttaraphal A B Purvabhadr K C Chitra F L Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

16-08-21 23º 22’ 47˜ e 5 28º 08’ 44˜ h 8 10º 49’ 32˜ f 6 7º 24’ 35˜ f 6 27º 45’ 14˜ k 11 29º 47’ 55˜ f 6 9º 11’ 37˜ k 11 6º 50’ 28˜ c 3 6º 50’ 28˜ i 9 14º 47’ 06˜ b 2 22º 34’ 32˜ l 12 24º 54’ 35˜ j 10
143.363 h 8 238.129 a 1 160.809 a 1 157.393 a 1 R 327.754 c 3 179.782 f 6 R 309.177 i 9 66.841 i 9 246.841 c 3 44.785 b 2 R 352.559 a 1 R 294.893 e 5
0:0:0 Purvaphalg CL Jyestha BL Hasta 2 2 Uttaraphal A Q Purvabhadr KC Chitra FL Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
17-08-21 24º 19’ 26˜ e 5 12º 17’ 10˜ i 9 11º 27’ 31˜ f 6 9º 08’ 20˜ f 6 27º 37’ 23˜ k 11 0º 58’ 50˜ g 7 9º 06’ 25˜ k 11 6º 47’ 17˜ c 3 6º 47’ 17˜ i 9 14º 47’ 17˜ b 2 22º 32’ 06˜ l 12 24º 52’ 23˜ j 10
144.324 h 8 252.286 d 4 161.442 a 1 159.139 a 1 R 327.623 c 3 180.964 g 7 R 309.107 i 9 66.788 i 9 246.788 c 3 44.788 b 2 R 352.535 a 1 R 294.873 e 5
0:0:0 Purvaphalg CB Mula Q B Hasta 2 F Uttaraphal A C Purvabhadr K C Chitra F B Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

18-08-21 25º 17’ 10˜ e 5 26º 29’ 48˜ i 9 12º 05’ 34˜ f 6 10º 52’ 43˜ f 6 27º 30’ 31˜ k 11 2º 09’ 42˜ g 7 9º 02’ 13˜ k 11 6º 44’ 06˜ c 3 6º 44’ 06˜ i 9 14º 47’ 24˜ b 2 22º 31’ 43˜ l 12 24º 51’ 11˜ j 10
145.286 h 8 266.480 h 8 162.076 a 1 160.862 a 1 R 327.492 c 3 182.145 g 7 R 309.037 i 9 66.735 i 9 246.735 c 3 44.790 b 2 R 352.512 a 1 R 294.853 e 5
0:0:0 Purvaphalg CB Purvashadh C Q Hasta 2 P Hasta 2 2 Purvabhadr KC Chitra F Q Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
19-08-21 26º 15’ 49˜ e 5 10º 41’ 44˜ j 10 12º 43’ 40˜ f 6 12º 34’ 36˜ f 6 27º 22’ 40˜ k 11 3º 20’ 30˜ g 7 8º 58’ 01˜ k 11 6º 41’ 55˜ c 3 6º 41’ 55˜ i 9 14º 48’ 31˜ b 2 22º 29’ 17˜ l 12 24º 50’ 59˜ j 10
146.247 h 8 280.679 a 1 162.711 a 1 162.560 a 1 R 327.361 c 3 183.325 g 7 R 308.967 i 9 66.682 i 9 246.682 c 3 44.792 b 2 R 352.488 a 1 R 294.833 e 5
0:0:0 Purvaphalg C Q Shravan 2 2 Hasta 2 P Hasta 2 P Purvabhadr KC Chitra F C Satabisha P K Ardra P P Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
20-08-21 27º 13’ 32˜ e 5 24º 50’ 06˜ j 10 13º 21’ 42˜ f 6 14º 14’ 02˜ f 6 27º 14’ 48˜ k 11 4º 30’ 14˜ g 7 8º 54’ 56˜ k 11 6º 38’ 44˜ c 3 6º 38’ 44˜ i 9 14º 48’ 31˜ b 2 22º 28’ 50˜ l 12 24º 49’ 50˜ j 10
147.209 i 9 294.835 e 5 163.345 b 2 164.234 b 2 R 327.230 c 3 184.504 h 8 R 308.899 i 9 66.629 h 8 246.629 b 2 R 44.792 b 2 R 352.464 a 1 R 294.814 e 5
0:0:0 Uttaraphal A A Dhanistha F P Hasta 2 P Hasta 2 K Purvabhadr K C Chitra F C Satabisha P K Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

21-08-21 28º 10’ 19˜ e 5 8º 53’ 06˜ k 11 13º 59’ 48˜ f 6 15º 53’ 06˜ f 6 27º 06’ 56˜ k 11 5º 41’ 55˜ g 7 8º 50’ 52˜ k 11 6º 35’ 34˜ c 3 6º 35’ 34˜ i 9 14º 48’ 31˜ b 2 22º 26’ 24˜ l 12 24º 48’ 42˜ j 10
148.172 i 9 308.885 i 9 163.980 b 2 165.885 b 2 R 327.099 c 3 185.682 h 8 R 308.831 i 9 66.576 h 8 246.576 b 2 R 44.792 b 2 R 352.440 a 1 R 294.795 e 5
0:0:0 Uttaraphal A 2 Satabisha P K Hasta 2 K Hasta 2 L Purvabhadr KC Chitra F 2 Satabisha P K Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
22-08-21 29º 08’ 02˜ e 5 22º 46’ 32˜ k 11 14º 37’ 58˜ f 6 17º 31’ 43˜ f 6 26º 58’ 05˜ k 11 6º 52’ 32˜ g 7 8º 46’ 47˜ k 11 6º 31’ 23˜ c 3 6º 31’ 23˜ i 9 14º 47’ 28˜ b 2 22º 25’ 54˜ l 12 24º 47’ 34˜ j 10
149.134 i 9 322.759 a 1 164.616 b 2 167.512 c 3 R 326.968 c 3 186.859 i 9 R 308.763 i 9 66.523 h 8 246.523 b 2 R 44.791 b 2 R 352.415 a 1 R 294.776 e 5
0:0:0 Uttaraphal A F Purvabhadr K L Hasta 2 K Hasta 2 L Purvabhadr K C Swati P P Satabisha P K Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

23-08-21 0º 06’ 49˜ f 6 6º 23’ 17˜ l 12 15º 15’ 07˜ f 6 19º 07’ 58˜ f 6 26º 50’ 13˜ k 11 8º 02’ 06˜ g 7 8º 42’ 46˜ k 11 6º 28’ 12˜ c 3 6º 28’ 12˜ i 9 14º 47’ 20˜ b 2 22º 23’ 24˜ l 12 24º 45’ 25˜ j 10
150.097 a 1 336.388 e 5 165.252 b 2 169.116 c 3 R 326.837 c 3 188.035 i 9 R 308.696 i 9 66.470 h 8 246.470 b 2 R 44.789 b 2 R 352.390 a 1 R 294.757 e 5
0:0:0 Uttaraphal A P Uttarabhad LB Hasta 2 K Hasta 2 B Purvabhadr KC Swati P P Satabisha P K Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
24-08-21 1º 04’ 40˜ f 6 19º 43’ 05˜ l 12 15º 53’ 17˜ f 6 20º 42’ 46˜ f 6 26º 42’ 25˜ k 11 9º 13’ 36˜ g 7 8º 38’ 48˜ k 11 6º 25’ 01˜ c 3 6º 25’ 01˜ i 9 14º 47’ 10˜ b 2 22º 22’ 54˜ l 12 24º 44’ 20˜ j 10
151.061 a 1 349.718 i 9 165.888 b 2 170.696 d 4 R 326.707 c 3 189.210 i 9 R 308.630 i 9 66.417 h 8 246.417 b 2 R 44.786 b 2 R 352.365 a 1 R 294.739 e 5
0:0:0 Uttaraphal A P Revati BC Hasta 2 L Hasta 2 C Purvabhadr KC Swati P K Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
25-08-21 2º 02’ 30˜ f 6 2º 43’ 05˜ a 1 16º 31’ 26˜ f 6 22º 15’ 14˜ f 6 26º 35’ 34˜ k 11 10º 23’ 02˜ g 7 8º 34’ 54˜ k 11 6º 22’ 50˜ c 3 6º 22’ 50˜ i 9 14º 47’ 55˜ b 2 22º 20’ 24˜ l 12 24º 43’ 16˜ j 10
152.025 a 1 2.718 a 1 166.524 b 2 172.254 d 4 R 326.576 b 2 190.384 a 1 R 308.565 i 9 66.364 h 8 246.364 b 2 R 44.782 b 2 R 352.340 a 1 R 294.721 e 5
0:0:0 Uttaraphal AK Ashwini Q C Hasta 2 L Hasta 2 C Purvabhadr K C Swati P K Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

26-08-21 2º 59’ 20˜ f 6 15º 23’ 10˜ a 1 17º 10’ 40˜ f 6 23º 47’ 17˜ f 6 26º 27’ 49˜ k 11 11º 33’ 22˜ g 7 8º 30’ 04˜ k 11 6º 19’ 40˜ c 3 6º 19’ 40˜ i 9 14º 47’ 37˜ b 2 22º 19’ 50˜ l 12 24º 42’ 11˜ j 10
152.989 a 1 15.386 e 5 167.161 c 3 173.788 e 5 R 326.447 b 2 191.556 a 1 R 308.501 i 9 66.311 h 8 246.311 b 2 R 44.777 b 2 R 352.314 a 1 R 294.703 e 5
0:0:0 Uttaraphal AK Bharani C C Hasta 2 L Chitra FF Purvabhadr K Q Swati P L Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
27-08-21 3º 57’ 14˜ f 6 27º 45’ 56˜ a 1 17º 48’ 53˜ f 6 25º 18’ 56˜ f 6 26º 19’ 01˜ k 11 12º 44’ 41˜ g 7 8º 26’ 13˜ k 11 6º 15’ 29˜ c 3 6º 15’ 29˜ i 9 14º 46’ 19˜ b 2 22º 17’ 20˜ l 12 24º 41’ 06˜ j 10
153.954 a 1 27.749 i 9 167.798 c 3 175.299 e 5 R 326.317 b 2 192.728 a 1 R 308.437 i 9 66.258 h 8 246.258 b 2 R 44.772 b 2 R 352.289 a 1 R 294.685 e 5
0:0:0 Uttaraphal A L Krttika A 2 Hasta 2 B Chitra F P Purvabhadr K Q Swati P B Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P

28-08-21 4º 55’ 08˜ f 6 9º 51’ 25˜ b 2 18º 26’ 10˜ f 6 26º 47’ 13˜ f 6 26º 11’ 20˜ k 11 13º 54’ 56˜ g 7 8º 23’ 30˜ k 11 6º 12’ 18˜ c 3 6º 12’ 18˜ i 9 14º 46’ 58˜ b 2 22º 16’ 47˜ l 12 24º 40’ 05˜ j 10
154.919 a 1 39.857 a 1 168.436 c 3 176.787 f 6 R 326.189 b 2 193.899 a 1 R 308.375 i 9 66.205 h 8 246.205 b 2 R 44.766 b 2 R 352.263 a 1 R 294.668 e 5
0:0:0 Uttaraphal AL Krttika A C Hasta 2 B Chitra FK Purvabhadr K Q Swati P B Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
29-08-21 5º 53’ 06˜ f 6 21º 47’ 44˜ b 2 19º 04’ 26˜ f 6 28º 15’ 07˜ f 6 26º 04’ 40˜ k 11 15º 04’ 05˜ g 7 8º 19’ 47˜ k 11 6º 9’ 07˜ c 3 6º 9’ 07˜ i 9 14º 46’ 32˜ b 2 22º 14’ 13˜ l 12 24º 39’ 07˜ j 10
155.885 a 1 51.779 d 4 169.074 c 3 178.252 f 6 R 326.061 b 2 195.068 a 1 R 308.313 i 9 66.152 h 8 246.152 b 2 R 44.759 b 2 R 352.237 a 1 R 294.652 e 5
0:0:0 Uttaraphal AB Rohini 2 C Hasta 2 B Chitra FL Purvabhadr K Q Swati P Q Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F P
30-08-21 6º 51’ 04˜ f 6 3º 36’ 00˜ c 3 19º 43’ 47˜ f 6 29º 42’ 38˜ f 6 25º 56’ 02˜ k 11 16º 14’ 10˜ g 7 8º 15’ 07˜ k 11 6º 06’ 56˜ c 3 6º 06’ 56˜ i 9 14º 45’ 04˜ b 2 22º 13’ 36˜ l 12 24º 38’ 06˜ j 10
156.851 a 1 63.600 h 8 169.713 c 3 179.694 f 6 R 325.934 b 2 196.236 a 1 R 308.252 i 9 66.099 h 8 246.099 b 2 R 44.751 b 2 R 352.210 a 1 R 294.635 e 5
0:0:0 Uttaraphal AB Mrgashira F C Hasta 2 Q Chitra F L Purvabhadr K Q Swati P C Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
31-08-21 7º 49’ 05˜ f 6 15º 25’ 32˜ c 3 20º 21’ 07˜ f 6 1º 07’ 40˜ g 7 25º 48’ 29˜ k 11 17º 24’ 11˜ g 7 8º 12’ 31˜ k 11 6º 03’ 46˜ c 3 6º 03’ 46˜ i 9 14º 45’ 35˜ b 2 22º 11’ 02˜ l 12 24º 37’ 08˜ j 10
157.818 a 1 75.409 a 1 170.352 d 4 181.111 g 7 R 325.808 b 2 197.403 a 1 R 308.192 i 9 66.046 h 8 246.046 b 2 R 44.743 b 2 R 352.184 a 1 R 294.619 e 5
0:0:0 Uttaraphal A C Ardra P C Hasta 2 Q Chitra F B Purvabhadr K Q Swati P C Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

01-09-21 8º 47’ 10˜ f 6 27º 18’ 53˜ c 3 20º 60’ 31˜ f 6 2º 30’ 18˜ g 7 25º 41’ 59˜ k 11 18º 34’ 08˜ g 7 8º 08’ 59˜ k 11 5º 60’ 35˜ c 3 5º 60’ 35˜ i 9 14º 44’ 59˜ b 2 22º 9’ 29˜ l 12 24º 36’ 11˜ j 10
158.786 a 1 87.298 c 3 170.992 d 4 182.505 g 7 R 325.683 b 2 198.569 a 1 R 308.133 i 9 65.993 h 8 245.993 b 2 R 44.733 b 2 R 352.158 a 1 R 294.603 e 5
0:0:0 Uttaraphal A C Punarvasu KC Hasta 2 C Chitra F Q Purvabhadr KB Swati P 2 Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
02-09-21 9º 45’ 11˜ f 6 9º 21’ 18˜ d 4 21º 38’ 55˜ f 6 3º 52’ 23˜ g 7 25º 34’ 32˜ k 11 19º 44’ 02˜ g 7 8º 05’ 34˜ k 11 5º 56’ 24˜ c 3 5º 56’ 24˜ i 9 14º 43’ 23˜ b 2 22º 08’ 52˜ l 12 24º 35’ 17˜ j 10
159.753 a 1 99.355 f 6 171.632 d 4 183.873 h 8 R 325.559 b 2 199.734 a 1 R 308.076 i 9 65.940 h 8 245.940 b 2 R 44.723 b 2 R 352.131 a 1 R 294.588 e 5
0:0:0 Uttaraphal A C Pushya LC Hasta 2 C Chitra F C Purvabhadr K B Swati P F Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

03-09-21 10º 43’ 19˜ f 6 21º 39’ 22˜ d 4 22º 16’ 19˜ f 6 5º 13’ 01˜ g 7 25º 26’ 10˜ k 11 20º 54’ 53˜ g 7 8º 01’ 08˜ k 11 5º 53’ 13˜ c 3 5º 53’ 13˜ i 9 14º 43’ 43˜ b 2 22º 06’ 14˜ l 12 24º 34’ 23˜ j 10
160.722 a 1 111.656 a 1 172.272 d 4 185.217 h 8 R 325.436 b 2 200.898 a 1 R 308.019 i 9 65.887 h 8 245.887 b 2 R 44.712 b 2 R 352.104 a 1 R 294.573 e 5
0:0:0 Hasta 2 2 Ashlesha B A Hasta 2 C Chitra F A Purvabhadr KB Visakha KK Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
04-09-21 11º 41’ 28˜ f 6 4º 16’ 50˜ e 5 22º 55’ 47˜ f 6 6º 32’ 06˜ g 7 25º 19’ 54˜ k 11 22º 04’ 36˜ g 7 7º 58’ 47˜ k 11 5º 50’ 06˜ c 3 5º 50’ 06˜ i 9 14º 42’ 00˜ b 2 22º 05’ 37˜ l 12 24º 33’ 29˜ j 10
161.691 a 1 124.264 b 2 172.913 d 4 186.535 h 8 R 325.315 b 2 202.060 a 1 R 307.963 i 9 65.835 h 8 245.835 b 2 R 44.700 b 2 R 352.077 a 1 R 294.558 e 5
0:0:0 Hasta 2 F Magha Q 2 Hasta 2 A Chitra F 2 Purvabhadr KB Visakha KL Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
05-09-21 12º 40’ 36˜ f 6 17º 13’ 54˜ e 5 23º 33’ 18˜ f 6 7º 50’ 34˜ g 7 25º 12’ 42˜ k 11 23º 13’ 19˜ g 7 7º 55’ 32˜ k 11 5º 47’ 55˜ c 3 5º 47’ 55˜ i 9 14º 41’ 17˜ b 2 22º 03’ 00˜ l 12 24º 33’ 38˜ j 10
162.660 a 1 137.215 f 6 173.555 e 5 187.826 i 9 R 325.195 b 2 203.222 a 1 R 307.909 i 9 65.782 h 8 245.782 b 2 R 44.688 b 2 R 352.050 a 1 R 294.544 e 5
0:0:0 Hasta 2 P Purvaphalg C 2 Chitra FF Swati P P Purvabhadr K B Visakha K L Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

06-09-21 13º 38’ 48˜ f 6 0º 31’ 05˜ f 6 24º 12’ 49˜ f 6 9º 05’ 24˜ g 7 25º 05’ 37˜ k 11 24º 23’ 55˜ g 7 7º 51’ 22˜ k 11 5º 44’ 44˜ c 3 5º 44’ 44˜ i 9 14º 40’ 26˜ b 2 22º 01’ 23˜ l 12 24º 32’ 48˜ j 10
163.630 b 2 150.518 a 1 174.197 e 5 189.090 i 9 R 325.077 b 2 204.382 b 2 R 307.856 i 9 65.729 h 8 245.729 b 2 R 44.674 b 2 R 352.023 a 1 R 294.530 e 5
0:0:0 Hasta 2 P Uttaraphal A P Chitra F P Swati P K Purvabhadr KB Visakha KB Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
07-09-21 14º 36’ 04˜ f 6 14º 09’ 56˜ f 6 24º 50’ 20˜ f 6 10º 20’ 34˜ g 7 24º 58’ 36˜ k 11 25º 32’ 24˜ g 7 7º 48’ 11˜ k 11 5º 41’ 34˜ c 3 5º 41’ 34˜ i 9 14º 40’ 36˜ b 2 21º 60’ 46˜ l 12 24º 31’ 58˜ j 10
164.601 b 2 164.149 b 2 174.839 e 5 190.326 a 1 R 324.960 b 2 205.540 b 2 R 307.803 i 9 65.676 h 8 245.676 b 2 R 44.660 b 2 R 351.996 a 1 R 294.516 e 5
0:0:0 Hasta 2 K Hasta 2 K Chitra F P Swati P K Purvabhadr K B Visakha K B Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

08-09-21 15º 34’ 19˜ f 6 28º 03’ 22˜ f 6 25º 29’ 55˜ f 6 11º 32’ 52˜ g 7 24º 51’ 42˜ k 11 26º 42’ 53˜ g 7 7º 45’ 07˜ k 11 5º 37’ 23˜ c 3 5º 37’ 23˜ i 9 14º 39’ 42˜ b 2 21º 58’ 05˜ l 12 24º 30’ 11˜ j 10
165.572 b 2 178.056 f 6 175.482 e 5 191.531 a 1 R 324.845 b 2 206.698 c 3 R 307.752 i 9 65.623 h 8 245.623 b 2 R 44.645 b 2 R 351.968 a 1 R 294.503 e 5
0:0:0 Hasta 2 K Chitra FL Chitra F P Swati P L Purvabhadr KB Visakha KC Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
09-09-21 16º 33’ 35˜ f 6 12º 10’ 58˜ g 7 26º 08’ 30˜ f 6 12º 42’ 22˜ g 7 24º 44’ 52˜ k 11 27º 51’ 14˜ g 7 7º 42’ 11˜ k 11 5º 34’ 12˜ c 3 5º 34’ 12˜ i 9 14º 38’ 48˜ b 2 21º 56’ 28˜ l 12 24º 29’ 24˜ j 10
166.543 b 2 192.166 a 1 176.125 e 5 192.706 a 1 R 324.731 b 2 207.854 c 3 R 307.703 i 9 65.570 h 8 245.570 b 2 R 44.630 b 2 R 351.941 a 1 R 294.490 e 5
0:0:0 Hasta 2 L Swati P L Chitra FK Swati P B Purvabhadr KB Visakha KC Satabisha P P Mrgashira F 2 Mula Q P Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
10-09-21 17º 31’ 54˜ f 6 26º 24’ 49˜ g 7 26º 46’ 08˜ f 6 13º 51’ 49˜ g 7 24º 37’ 12˜ k 11 29º 00’ 29˜ g 7 7º 39’ 14˜ k 11 5º 31’ 01˜ c 3 5º 31’ 01˜ i 9 14º 37’ 47˜ b 2 21º 55’ 47˜ l 12 24º 29’ 41˜ j 10
167.515 c 3 206.397 b 2 176.769 f 6 193.847 a 1 R 324.620 b 2 209.008 c 3 R 307.654 i 9 65.517 h 8 245.517 b 2 R 44.613 b 2 R 351.913 a 1 R 294.478 e 5
0:0:0 Hasta 2 L Visakha K Q Chitra F K Swati P B Purvabhadr K B Visakha K A Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

11-09-21 18º 29’ 13˜ f 6 10º 40’ 19˜ h 8 27º 25’ 47˜ f 6 14º 57’ 18˜ g 7 24º 31’ 36˜ k 11 0º 10’ 40˜ h 8 7º 36’ 25˜ k 11 5º 28’ 50˜ c 3 5º 28’ 50˜ i 9 14º 36’ 46˜ b 2 21º 53’ 10˜ l 12 24º 28’ 58˜ j 10
168.487 c 3 220.672 g 7 177.413 f 6 194.955 a 1 R 324.510 b 2 210.161 d 4 R 307.607 i 9 65.464 h 8 245.464 b 2 R 44.596 b 2 R 351.886 a 1 R 294.466 e 5
0:0:0 Hasta 2 B Anuradha L A Chitra FK Swati P Q Purvabhadr KB Visakha K 2 Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
12-09-21 19º 28’ 36˜ f 6 24º 56’ 48˜ h 8 28º 03’ 29˜ f 6 16º 02’ 34˜ g 7 24º 24’ 07˜ k 11 1º 19’ 47˜ h 8 7º 34’ 40˜ k 11 5º 25’ 40˜ c 3 5º 25’ 40˜ i 9 14º 35’ 41˜ b 2 21º 51’ 29˜ l 12 24º 27’ 14˜ j 10
169.460 c 3 234.930 a 1 178.058 f 6 196.026 a 1 R 324.402 b 2 211.313 d 4 R 307.561 i 9 65.411 h 8 245.411 b 2 R 44.578 b 2 R 351.858 a 1 R 294.454 e 5
0:0:0 Hasta 2 B Jyestha B P Chitra F L Swati P C Purvabhadr K B Visakha K F Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

13-09-21 20º 26’ 59˜ f 6 9º 08’ 41˜ i 9 28º 42’ 11˜ f 6 17º 03’ 29˜ g 7 24º 18’ 49˜ k 11 2º 28’ 47˜ h 8 7º 31’ 01˜ k 11 5º 21’ 29˜ c 3 5º 21’ 29˜ i 9 14º 34’ 32˜ b 2 21º 50’ 52˜ l 12 24º 27’ 35˜ j 10
170.433 d 4 249.128 c 3 178.703 f 6 197.058 a 1 R 324.297 b 2 212.463 d 4 R 307.517 i 9 65.358 h 8 245.358 b 2 R 44.559 b 2 R 351.831 a 1 R 294.443 e 5
0:0:0 Hasta 2 Q Mula Q K Chitra FL Swati P C Purvabhadr KB Visakha K P Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
14-09-21 21º 24’ 25˜ f 6 23º 15’ 31˜ i 9 29º 21’ 53˜ f 6 18º 03’ 00˜ g 7 24º 12’ 35˜ k 11 3º 37’ 40˜ h 8 7º 28’ 26˜ k 11 5º 18’ 18˜ c 3 5º 18’ 18˜ i 9 14º 32’ 24˜ b 2 21º 48’ 11˜ l 12 24º 26’ 59˜ j 10
171.407 d 4 263.242 g 7 179.348 f 6 198.050 a 1 R 324.193 b 2 213.611 e 5 R 307.474 i 9 65.305 h 8 245.305 b 2 R 44.540 b 2 R 351.803 a 1 R 294.433 e 5
0:0:0 Hasta 2 C Purvashadh CL Chitra FL Swati P A Purvabhadr KB Anuradha LL Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
15-09-21 22º 23’ 52˜ f 6 7º 15’ 22˜ j 10 29º 60’ 38˜ f 6 18º 60’ 49˜ g 7 24º 06’ 31˜ k 11 4º 45’ 29˜ h 8 7º 26’ 55˜ k 11 5º 15’ 07˜ c 3 5º 15’ 07˜ i 9 14º 31’ 08˜ b 2 21º 47’ 34˜ l 12 24º 25’ 19˜ j 10
172.381 d 4 277.256 a 1 179.994 f 6 198.997 a 1 R 324.092 b 2 214.758 e 5 R 307.432 i 9 65.252 h 8 245.252 b 2 R 44.519 b 2 R 351.776 a 1 R 294.422 e 5
0:0:0 Hasta 2 C Uttarashad A Q Chitra F L Swati P 2 Purvabhadr K B Anuradha L L Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
16-09-21 23º 21’ 18˜ f 6 21º 10’ 40˜ j 10 0º 38’ 24˜ g 7 19º 54’ 53˜ g 7 23º 60’ 35˜ k 11 5º 54’ 11˜ h 8 7º 24’ 31˜ k 11 5º 12’ 56˜ c 3 5º 12’ 56˜ i 9 14º 30’ 56˜ b 2 21º 45’ 53˜ l 12 24º 25’ 47˜ j 10
173.355 e 5 291.161 d 4 180.640 g 7 199.898 a 1 R 323.993 b 2 215.903 e 5 R 307.392 i 9 65.199 h 8 245.199 b 2 R 44.499 b 2 R 351.748 a 1 R 294.413 e 5
0:0:0 Chitra FF Shravan 2 C Chitra F B Swati P F Purvabhadr K B Anuradha L B Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

17-09-21 24º 20’ 48˜ f 6 4º 56’ 28˜ k 11 1º 17’ 13˜ g 7 20º 45’ 53˜ g 7 23º 54’ 49˜ k 11 7º 03’ 49˜ h 8 7º 21’ 11˜ k 11 5º 09’ 46˜ c 3 5º 09’ 46˜ i 9 14º 29’ 37˜ b 2 21º 43’ 12˜ l 12 24º 24’ 11˜ j 10
174.330 e 5 304.941 h 8 181.287 g 7 200.748 a 1 R 323.897 b 2 217.047 f 6 R 307.353 i 9 65.146 h 8 245.146 b 2 R 44.477 b 2 R 351.720 a 1 R 294.403 e 5
0:0:0 Chitra F P Dhanistha F A Chitra FB Visakha KK Purvabhadr KB Anuradha LB Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
18-09-21 25º 18’ 22˜ f 6 18º 34’ 26˜ k 11 1º 56’ 02˜ g 7 21º 33’ 42˜ g 7 23º 48’ 11˜ k 11 8º 11’ 17˜ h 8 7º 19’ 54˜ k 11 5º 06’ 35˜ c 3 5º 06’ 35˜ i 9 14º 27’ 18˜ b 2 21º 42’ 35˜ l 12 24º 24’ 38˜ j 10
175.306 e 5 318.574 a 1 181.934 g 7 201.545 a 1 R 323.803 b 2 218.188 f 6 R 307.315 i 9 65.093 h 8 245.093 b 2 R 44.455 b 2 R 351.693 a 1 R 294.394 e 5
0:0:0 Chitra F P Satabisha P 2 Chitra F Q Visakha K K Purvabhadr K L Anuradha L C Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

19-09-21 26º 17’ 52˜ f 6 2º 02’ 52˜ l 12 2º 35’ 55˜ g 7 22º 17’ 59˜ g 7 23º 43’ 40˜ k 11 9º 20’ 41˜ h 8 7º 17’ 44˜ k 11 5º 02’ 24˜ c 3 5º 02’ 24˜ i 9 14º 26’ 55˜ b 2 21º 40’ 54˜ l 12 24º 23’ 10˜ j 10
176.281 e 5 332.031 d 4 182.582 g 7 202.283 a 1 R 323.711 b 2 219.328 f 6 R 307.279 i 9 65.040 h 8 245.040 b 2 R 44.432 b 2 R 351.665 a 1 R 294.386 e 5
0:0:0 Chitra FK Purvabhadr K P Chitra F Q Visakha KL Purvabhadr KL Anuradha LC Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
20-09-21 27º 15’ 29˜ f 6 15º 17’ 41˜ l 12 3º 14’ 48˜ g 7 22º 58’ 32˜ g 7 23º 37’ 19˜ k 11 10º 28’ 58˜ h 8 7º 15’ 38˜ k 11 4º 59’ 13˜ c 3 4º 59’ 13˜ i 9 14º 24’ 29˜ b 2 21º 38’ 17˜ l 12 24º 23’ 41˜ j 10
177.258 f 6 345.278 h 8 183.230 g 7 202.959 a 1 R 323.622 b 2 220.466 g 7 R 307.244 i 9 64.987 h 8 244.987 b 2 R 44.408 b 2 R 351.638 a 1 R 294.378 e 5
0:0:0 Chitra FK Uttarabhad LK Chitra F C Visakha KL Purvabhadr KL Anuradha L A Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
21-09-21 28º 14’ 06˜ f 6 28º 17’ 13˜ l 12 3º 53’ 44˜ g 7 23º 34’ 01˜ g 7 23º 32’ 06˜ k 11 11º 36’ 04˜ h 8 7º 13’ 40˜ k 11 4º 56’ 02˜ c 3 4º 56’ 02˜ i 9 14º 23’ 59˜ b 2 21º 37’ 40˜ l 12 24º 22’ 12˜ j 10
178.235 f 6 358.287 a 1 183.879 h 8 203.567 b 2 R 323.535 b 2 221.601 g 7 R 307.211 i 9 64.934 h 8 244.934 b 2 R 44.383 b 2 R 351.611 a 1 R 294.370 e 5
0:0:0 Chitra FL Revati BL Chitra F C Visakha K L Purvabhadr K L Anuradha L 2 Satabisha P P Mrgashira F A Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

22-09-21 29º 13’ 43˜ f 6 11º 02’ 24˜ a 1 4º 32’ 41˜ g 7 24º 06’ 07˜ g 7 23º 27’ 04˜ k 11 12º 44’ 06˜ h 8 7º 11’ 48˜ k 11 4º 53’ 52˜ c 3 4º 53’ 52˜ i 9 14º 21’ 29˜ b 2 21º 35’ 59˜ l 12 24º 22’ 47˜ j 10
179.212 f 6 11.040 d 4 184.528 h 8 204.102 b 2 R 323.451 b 2 222.735 g 7 R 307.180 i 9 64.881 h 8 244.881 b 2 R 44.358 b 2 R 351.583 a 1 R 294.363 e 5
0:0:0 Chitra FL Ashwini Q L Chitra F C Visakha KB Purvabhadr KL Anuradha LF Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P
23-09-21 0º 11’ 24˜ g 7 23º 32’ 55˜ a 1 5º 11’ 41˜ g 7 24º 33’ 29˜ g 7 23º 22’ 12˜ k 11 13º 52’ 01˜ h 8 7º 09’ 56˜ k 11 4º 50’ 41˜ c 3 4º 50’ 41˜ i 9 14º 20’ 59˜ b 2 21º 33’ 22˜ l 12 24º 21’ 22˜ j 10
180.190 g 7 23.532 h 8 185.178 h 8 204.558 b 2 R 323.370 b 2 223.867 h 8 R 307.149 i 9 64.828 h 8 244.828 b 2 R 44.333 b 2 R 351.556 a 1 R 294.356 e 5
0:0:0 Chitra F B Bharani C L Chitra F A Visakha K B Purvabhadr K L Anuradha L P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q F Rohini 2 K Revati B A Dhanistha F P

24-09-21 1º 10’ 05˜ g 7 5º 47’ 52˜ b 2 5º 50’ 41˜ g 7 24º 56’ 48˜ g 7 23º 18’ 31˜ k 11 14º 60’ 49˜ h 8 7º 07’ 16˜ k 11 4º 47’ 30˜ c 3 4º 47’ 30˜ i 9 14º 18’ 22˜ b 2 21º 32’ 44˜ l 12 24º 21’ 00˜ j 10
181.168 g 7 35.781 a 1 185.828 h 8 204.930 b 2 R 323.292 a 1 224.997 h 8 R 307.121 i 9 64.775 h 8 244.775 b 2 R 44.306 b 2 R 351.529 a 1 R 294.350 e 5
0:0:0 Chitra FB Krttika AB Chitra F 2 Visakha KB Purvabhadr KL Anuradha LK Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
25-09-21 2º 09’ 49˜ g 7 17º 49’ 19˜ b 2 6º 29’ 44˜ g 7 25º 13’ 36˜ g 7 23º 13’ 58˜ k 11 16º 08’ 30˜ h 8 7º 06’ 38˜ k 11 4º 43’ 23˜ c 3 4º 43’ 23˜ i 9 14º 17’ 44˜ b 2 21º 30’ 07˜ l 12 24º 21’ 38˜ j 10
182.147 g 7 47.822 c 3 186.479 h 8 205.210 b 2 R 323.216 a 1 226.125 h 8 R 307.094 i 9 64.723 h 8 244.723 b 2 R 44.279 b 2 R 351.502 a 1 R 294.344 e 5
0:0:0 Chitra F Q Rohini 2 B Chitra F 2 Visakha KB Purvabhadr KL Anuradha LK Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
26-09-21 3º 08’ 37˜ g 7 29º 43’ 32˜ b 2 7º 08’ 48˜ g 7 25º 24’ 35˜ g 7 23º 09’ 35˜ k 11 17º 15’ 04˜ h 8 7º 04’ 05˜ k 11 4º 40’ 12˜ c 3 4º 40’ 12˜ i 9 14º 15’ 07˜ b 2 21º 29’ 30˜ l 12 24º 20’ 20˜ j 10
183.127 g 7 59.709 f 6 187.130 i 9 205.393 b 2 R 323.143 a 1 227.251 i 9 R 307.068 i 9 64.670 h 8 244.670 b 2 R 44.252 b 2 R 351.475 a 1 R 294.339 e 5
0:0:0 Chitra F C Mrgashira F L Swati P P Visakha K B Purvabhadr K L Jyestha B B Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P

27-09-21 4º 06’ 29˜ g 7 11º 31’ 36˜ c 3 7º 47’ 55˜ g 7 25º 28’ 16˜ g 7 23º 04’ 23˜ k 11 18º 22’ 26˜ h 8 7º 03’ 38˜ k 11 4º 37’ 01˜ c 3 4º 37’ 01˜ i 9 14º 13’ 23˜ b 2 21º 27’ 53˜ l 12 24º 20’ 02˜ j 10
184.108 h 8 71.510 a 1 187.782 i 9 205.471 b 2 R 323.073 a 1 228.374 i 9 R 307.044 i 9 64.617 h 8 244.617 b 2 R 44.223 b 2 R 351.448 a 1 R 294.334 e 5
0:0:0 Chitra F C Ardra P L Swati P P Visakha KB Purvabhadr KL Jyestha BB Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
28-09-21 5º 05’ 20˜ g 7 23º 18’ 25˜ c 3 8º 26’ 02˜ g 7 25º 26’ 20˜ g 7 23º 00’ 22˜ k 11 19º 30’ 46˜ h 8 7º 01’ 19˜ k 11 4º 34’ 50˜ c 3 4º 34’ 50˜ i 9 14º 12’ 42˜ b 2 21º 25’ 16˜ l 12 24º 20’ 44˜ j 10
185.089 h 8 83.307 a 1 188.434 i 9 R 205.439 b 2 R 323.006 a 1 229.496 i 9 R 307.022 i 9 64.564 h 8 244.564 b 2 R 44.195 b 2 R 351.421 a 1 R 294.329 e 5
0:0:0 Chitra F A Punarvasu K L Swati P P Visakha K B Purvabhadr K L Jyestha B C Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P

29-09-21 6º 04’ 12˜ g 7 5º 11’ 10˜ d 4 9º 05’ 13˜ g 7 25º 17’ 20˜ g 7 22º 57’ 31˜ k 11 20º 37’ 54˜ h 8 7º 00’ 04˜ k 11 4º 31’ 40˜ c 3 4º 31’ 40˜ i 9 14º 10’ 54˜ b 2 21º 24’ 42˜ l 12 24º 20’ 30˜ j 10
186.070 h 8 95.186 e 5 189.087 i 9 R 205.289 b 2 R 322.942 a 1 230.615 a 1 R 307.001 i 9 64.511 h 8 244.511 b 2 R 44.165 b 2 R 351.395 a 1 R 294.325 e 5
0:0:0 Chitra F 2 Pushya LL Swati P K Visakha KB Purvabhadr KL Jyestha BC Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
30-09-21 7º 03’ 07˜ g 7 17º 14’ 10˜ d 4 9º 44’ 24˜ g 7 25º 01’ 05˜ g 7 22º 53’ 52˜ k 11 21º 44’ 55˜ h 8 6º 59’ 55˜ k 11 4º 27’ 29˜ c 3 4º 27’ 29˜ i 9 14º 08’ 06˜ b 2 21º 22’ 05˜ l 12 24º 19’ 19˜ j 10
187.052 i 9 107.236 i 9 189.740 i 9 R 205.018 b 2 R 322.881 a 1 231.732 a 1 R 306.982 i 9 64.458 h 8 244.458 b 2 R 44.135 b 2 R 351.368 a 1 R 294.322 e 5
0:0:0 Swati P P Ashlesha BB Swati P K Visakha KB Purvabhadr KL Jyestha B A Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
01-10-21 8º 02’ 06˜ g 7 29º 33’ 46˜ d 4 10º 24’ 38˜ g 7 24º 37’ 16˜ g 7 22º 49’ 23˜ k 11 22º 51’ 49˜ h 8 6º 58’ 50˜ k 11 4º 24’ 18˜ c 3 4º 24’ 18˜ i 9 14º 06’ 14˜ b 2 21º 21’ 31˜ l 12 24º 19’ 08˜ j 10
188.035 i 9 119.546 a 1 190.394 a 1 R 204.621 b 2 R 322.823 a 1 232.847 a 1 R 306.964 i 9 64.405 h 8 244.405 b 2 R 44.104 b 2 R 351.342 a 1 R 294.319 e 5
0:0:0 Swati P P Ashlesha B L Swati P K Visakha K B Purvabhadr K L Jyestha B 2 Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
02-10-21 9º 01’ 08˜ g 7 12º 11’ 20˜ e 5 11º 03’ 56˜ g 7 24º 06’ 46˜ g 7 22º 46’ 05˜ k 11 23º 58’ 32˜ h 8 6º 57’ 53˜ k 11 4º 21’ 07˜ c 3 4º 21’ 07˜ i 9 14º 04’ 23˜ b 2 21º 19’ 58˜ l 12 24º 19’ 58˜ j 10
189.019 i 9 132.189 d 4 191.049 a 1 R 204.096 b 2 R 322.768 a 1 233.959 a 1 R 306.948 i 9 64.352 h 8 244.352 b 2 R 44.073 b 2 R 351.316 a 1 R 294.316 e 5
0:0:0 Swati P K Magha Q B Swati P L Visakha K B Purvabhadr K L Jyestha B F Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P

03-10-21 10º 00’ 11˜ g 7 25º 13’ 23˜ e 5 11º 42’ 14˜ g 7 23º 27’ 38˜ g 7 22º 43’ 58˜ k 11 25º 04’ 08˜ h 8 6º 56’ 02˜ k 11 4º 18’ 56˜ c 3 4º 18’ 56˜ i 9 14º 03’ 31˜ b 2 21º 17’ 24˜ l 12 24º 19’ 50˜ j 10
190.003 a 1 145.223 h 8 191.704 a 1 R 203.444 b 2 R 322.716 a 1 235.069 a 1 R 306.934 i 9 64.299 h 8 244.299 b 2 R 44.042 b 2 R 351.290 a 1 R 294.314 e 5
0:0:0 Swati P K Purvaphalg CB Swati P L Visakha KL Purvabhadr KL Jyestha B P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
04-10-21 10º 59’ 17˜ g 7 8º 40’ 26˜ f 6 12º 22’ 36˜ g 7 22º 40’ 08˜ g 7 22º 40’ 01˜ k 11 26º 11’ 34˜ h 8 6º 55’ 16˜ k 11 4º 15’ 46˜ c 3 4º 15’ 46˜ i 9 14º 01’ 32˜ b 2 21º 16’ 54˜ l 12 24º 19’ 47˜ j 10
190.988 a 1 158.674 a 1 192.360 a 1 R 202.669 a 1 R 322.667 a 1 236.176 a 1 R 306.921 i 9 64.246 h 8 244.246 b 2 R 44.009 b 2 R 351.265 a 1 R 294.313 e 5
0:0:0 Swati P L Uttaraphal A C Swati P L Visakha K L Purvabhadr K L Jyestha B K Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P

05-10-21 11º 58’ 23˜ g 7 22º 32’ 06˜ f 6 13º 01’ 58˜ g 7 21º 47’ 48˜ g 7 22º 37’ 16˜ k 11 27º 17’ 48˜ h 8 6º 55’ 36˜ k 11 4º 12’ 35˜ c 3 4º 12’ 35˜ i 9 13º 59’ 34˜ b 2 21º 14’ 20˜ l 12 24º 19’ 43˜ j 10
191.973 a 1 172.535 d 4 193.016 a 1 R 201.780 a 1 R 322.621 a 1 237.280 a 1 R 306.910 i 9 64.193 h 8 244.193 b 2 R 43.976 b 2 R 351.239 a 1 R 294.312 e 5
0:0:0 Swati P L Hasta 2 C Swati P B Visakha KL Purvabhadr KL Jyestha BK Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
06-10-21 12º 58’ 32˜ g 7 6º 45’ 18˜ g 7 13º 40’ 19˜ g 7 20º 47’ 13˜ g 7 22º 35’ 44˜ k 11 28º 23’ 55˜ h 8 6º 54’ 00˜ k 11 4º 08’ 24˜ c 3 4º 08’ 24˜ i 9 13º 57’ 35˜ b 2 21º 13’ 50˜ l 12 24º 19’ 40˜ j 10
192.959 a 1 186.755 i 9 193.672 a 1 R 200.787 a 1 R 322.579 a 1 238.382 a 1 R 306.900 i 9 64.140 h 8 244.140 b 2 R 43.943 b 2 R 351.214 a 1 R 294.311 e 5
0:0:0 Swati P B Swati P P Swati P B Visakha KK Purvabhadr KL Jyestha BL Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati BC Dhanistha F P
07-10-21 13º 57’ 42˜ g 7 21º 15’ 56˜ g 7 14º 20’ 48˜ g 7 19º 43’ 36˜ g 7 22º 32’ 24˜ k 11 29º 29’ 55˜ h 8 6º 54’ 31˜ k 11 4º 05’ 13˜ c 3 4º 05’ 13˜ i 9 13º 55’ 32˜ b 2 21º 11’ 20˜ l 12 24º 19’ 40˜ j 10
193.945 a 1 201.249 a 1 194.330 a 1 R 199.710 a 1 R 322.540 a 1 239.482 a 1 R 306.892 i 9 64.087 h 8 244.087 b 2 R 43.909 b 2 R 351.189 a 1 294.311 e 5
0:0:0 Swati P B Visakha K K Swati P B Swati P F Purvabhadr K L Jyestha B L Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 K Revati B C Dhanistha F P

08-10-21 14º 56’ 55˜ g 7 5º 54’ 18˜ h 8 14º 59’ 13˜ g 7 18º 34’ 12˜ g 7 22º 30’ 14˜ k 11 0º 35’ 41˜ i 9 6º 53’ 10˜ k 11 4º 02’ 02˜ c 3 4º 02’ 02˜ i 9 13º 53’ 30˜ b 2 21º 10’ 50˜ l 12 24º 19’ 40˜ j 10
194.932 a 1 215.905 e 5 194.987 a 1 R 198.570 a 1 R 322.504 a 1 240.578 a 1 R 306.886 i 9 64.034 h 8 244.034 b 2 R 43.875 b 2 R 351.164 a 1 294.311 e 5
0:0:0 Swati P Q Anuradha LB Swati P Q Swati P 2 Purvabhadr KL Mula Q Q Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
09-10-21 15º 55’ 12˜ g 7 20º 36’ 18˜ h 8 15º 39’ 46˜ g 7 17º 24’ 38˜ g 7 22º 28’ 19˜ k 11 1º 40’ 16˜ i 9 6º 53’ 55˜ k 11 3º 59’ 52˜ c 3 3º 59’ 52˜ i 9 13º 50’ 24˜ b 2 21º 08’ 20˜ l 12 24º 19’ 43˜ j 10
195.920 a 1 230.605 a 1 195.646 a 1 R 197.394 a 1 R 322.472 a 1 241.671 a 1 R 306.882 i 9 63.981 h 8 243.981 b 2 R 43.840 b 2 R 351.139 a 1 294.312 e 5
0:0:0 Swati P C Jyestha B C Swati P C Swati P C Purvabhadr K L Mula Q C Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

10-10-21 16º 54’ 29˜ g 7 5º 14’ 24˜ i 9 16º 18’ 18˜ g 7 16º 13’ 43˜ g 7 22º 27’ 31˜ k 11 2º 46’ 43˜ i 9 6º 53’ 44˜ k 11 3º 56’ 41˜ c 3 3º 56’ 41˜ i 9 13º 48’ 18˜ b 2 21º 07’ 54˜ l 12 24º 19’ 47˜ j 10
196.908 a 1 245.240 b 2 196.305 a 1 R 196.212 a 1 R 322.442 a 1 242.762 a 1 R 306.879 i 9 63.928 h 8 243.928 b 2 R 43.805 b 2 R 351.115 a 1 294.313 e 5
0:0:0 Swati P C Mula Q F Swati P C Swati P C Purvabhadr KL Mula Q C Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
11-10-21 17º 54’ 49˜ g 7 19º 44’ 30˜ i 9 16º 58’ 50˜ g 7 15º 03’ 29˜ g 7 22º 25’ 01˜ k 11 3º 51’ 56˜ i 9 6º 53’ 41˜ k 11 3º 53’ 30˜ c 3 3º 53’ 30˜ i 9 13º 46’ 08˜ b 2 21º 05’ 28˜ l 12 24º 19’ 54˜ j 10
197.897 a 1 259.725 f 6 196.964 a 1 R 195.058 a 1 R 322.417 a 1 243.849 b 2 R 306.878 i 9 63.875 h 8 243.875 b 2 R 43.769 b 2 R 351.091 a 1 294.315 e 5
0:0:0 Swati P A Purvashadh C P Swati P C Swati P Q Purvabhadr KL Mula Q 2 Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
12-10-21 18º 53’ 10˜ g 7 4º 00’ 14˜ j 10 17º 37’ 26˜ g 7 13º 58’ 50˜ g 7 22º 24’ 38˜ k 11 4º 56’ 55˜ i 9 6º 53’ 44˜ k 11 3º 49’ 19˜ c 3 3º 49’ 19˜ i 9 13º 44’ 59˜ b 2 21º 04’ 01˜ l 12 24º 19’ 05˜ j 10
198.886 a 1 274.004 a 1 197.624 a 1 R 193.964 a 1 R 322.394 a 1 244.932 b 2 306.879 i 9 63.822 h 8 243.822 b 2 R 43.733 b 2 R 351.067 a 1 294.318 e 5
0:0:0 Swati P 2 Uttarashad A L Swati P A Swati P B Purvabhadr K L Mula Q F Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

13-10-21 19º 53’ 34˜ g 7 18º 03’ 46˜ j 10 18º 17’ 06˜ g 7 12º 58’ 40˜ g 7 22º 23’ 30˜ k 11 6º 01’ 47˜ i 9 6º 53’ 52˜ k 11 3º 46’ 08˜ c 3 3º 46’ 08˜ i 9 13º 42’ 49˜ b 2 21º 03’ 38˜ l 12 24º 19’ 16˜ j 10
199.876 a 1 288.046 c 3 198.285 a 1 R 192.961 a 1 R 322.375 a 1 246.013 b 2 306.881 i 9 63.769 h 8 243.769 b 2 R 43.697 b 2 R 351.044 a 1 294.321 e 5
0:0:0 Swati P F Shravan 2 B Swati P 2 Swati P B Purvabhadr KL Mula Q P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
14-10-21 20º 52’ 58˜ g 7 1º 51’ 31˜ k 11 18º 57’ 46˜ g 7 12º 05’ 44˜ g 7 22º 22’ 32˜ k 11 7º 05’ 20˜ i 9 6º 53’ 06˜ k 11 3º 43’ 58˜ c 3 3º 43’ 58˜ i 9 13º 40’ 36˜ b 2 21º 01’ 16˜ l 12 24º 19’ 26˜ j 10
200.866 a 1 301.842 g 7 198.946 a 1 R 192.079 a 1 R 322.359 a 1 247.089 c 3 306.885 i 9 63.716 h 8 243.716 b 2 R 43.660 b 2 R 351.021 a 1 294.324 e 5
0:0:0 Visakha KK Dhanistha F B Swati P 2 Swati P L Purvabhadr K L Mula Q P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q 2 Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

15-10-21 21º 51’ 22˜ g 7 15º 24’ 38˜ k 11 19º 36’ 25˜ g 7 11º 21’ 35˜ g 7 22º 21’ 49˜ k 11 8º 10’ 43˜ i 9 6º 53’ 28˜ k 11 3º 40’ 47˜ c 3 3º 40’ 47˜ i 9 13º 37’ 23˜ b 2 20º 60’ 53˜ l 12 24º 20’ 41˜ j 10
201.856 a 1 315.394 a 1 199.607 a 1 R 191.343 a 1 R 322.347 a 1 248.162 c 3 306.891 i 9 63.663 h 8 243.663 b 2 R 43.623 b 2 R 350.998 a 1 294.328 e 5
0:0:0 Visakha KL Satabisha P C Swati P F Swati P L Purvabhadr KL Mula Q K Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
16-10-21 22º 51’ 49˜ g 7 28º 43’ 40˜ k 11 20º 16’ 08˜ g 7 10º 46’ 12˜ g 7 22º 20’ 13˜ k 11 9º 14’ 55˜ i 9 6º 54’ 53˜ k 11 3º 37’ 36˜ c 3 3º 37’ 36˜ i 9 13º 35’ 06˜ b 2 20º 59’ 34˜ l 12 24º 20’ 55˜ j 10
202.847 a 1 328.711 c 3 200.269 a 1 R 190.770 a 1 R 322.337 a 1 249.232 c 3 306.898 i 9 63.610 h 8 243.610 b 2 R 43.585 b 2 R 350.976 a 1 294.332 e 5
0:0:0 Visakha KL Purvabhadr KC Visakha KK Swati P L Purvabhadr KL Mula Q K Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
17-10-21 23º 50’ 20˜ g 7 11º 48’ 07˜ l 12 20º 56’ 55˜ g 7 10º 23’ 30˜ g 7 22º 20’ 55˜ k 11 10º 18’ 49˜ i 9 6º 54’ 25˜ k 11 3º 33’ 29˜ c 3 3º 33’ 29˜ i 9 13º 33’ 49˜ b 2 20º 57’ 11˜ l 12 24º 20’ 13˜ j 10
203.839 b 2 341.802 g 7 200.932 a 1 R 190.375 a 1 R 322.332 a 1 250.297 d 4 306.907 i 9 63.558 h 8 243.558 b 2 R 43.547 b 2 R 350.953 a 1 294.337 e 5
0:0:0 Visakha K L Uttarabhad L 2 Visakha K K Swati P K Purvabhadr K L Mula Q L Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
18-10-21 24º 50’ 52˜ g 7 24º 40’ 26˜ l 12 21º 36’ 42˜ g 7 10º 10’ 50˜ g 7 22º 20’ 44˜ k 11 11º 21’ 29˜ i 9 6º 55’ 05˜ k 11 3º 30’ 18˜ c 3 3º 30’ 18˜ i 9 13º 31’ 32˜ b 2 20º 56’ 52˜ l 12 24º 21’ 31˜ j 10
204.831 b 2 354.674 a 1 201.595 a 1 R 190.164 a 1 R 322.329 a 1 251.358 d 4 306.918 i 9 63.505 h 8 243.505 b 2 R 43.509 b 2 R 350.931 a 1 294.342 e 5
0:0:0 Visakha K B Revati B P Visakha K K Swati P K Purvabhadr K L Mula Q L Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

19-10-21 25º 49’ 23˜ g 7 7º 20’ 59˜ a 1 22º 16’ 32˜ g 7 10º 08’ 17˜ g 7 22º 20’ 48˜ k 11 12º 25’ 50˜ i 9 6º 56’ 52˜ k 11 3º 27’ 07˜ c 3 3º 27’ 07˜ i 9 13º 28’ 12˜ b 2 20º 55’ 36˜ l 12 24º 21’ 53˜ j 10
205.823 b 2 7.333 c 3 202.259 a 1 190.138 a 1 322.330 a 1 252.414 d 4 306.931 i 9 63.452 h 8 243.452 b 2 R 43.470 b 2 R 350.910 a 1 294.348 e 5
0:0:0 Visakha K Q Ashwini Q P Visakha KL Swati P K Purvabhadr KL Mula Q B Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
20-10-21 26º 49’ 01˜ g 7 19º 47’ 13˜ a 1 22º 55’ 23˜ g 7 10º 18’ 46˜ g 7 22º 20’ 02˜ k 11 13º 28’ 01˜ i 9 6º 57’ 42˜ k 11 3º 24’ 56˜ c 3 3º 24’ 56˜ i 9 13º 26’ 52˜ b 2 20º 53’ 20˜ l 12 24º 21’ 14˜ j 10
206.817 c 3 19.787 f 6 202.923 a 1 190.296 a 1 322.334 a 1 253.467 e 5 306.945 i 9 63.399 h 8 243.399 b 2 R 43.431 b 2 R 350.889 a 1 294.354 e 5
0:0:0 Visakha K C Bharani C P Visakha K L Swati P K Purvabhadr K L Purvashadh C C Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

21-10-21 27º 49’ 36˜ g 7 2º 03’ 53˜ b 2 23º 35’ 17˜ g 7 10º 38’ 44˜ g 7 22º 21’ 31˜ k 11 14º 31’ 50˜ i 9 6º 58’ 36˜ k 11 3º 21’ 46˜ c 3 3º 21’ 46˜ i 9 13º 24’ 31˜ b 2 20º 52’ 05˜ l 12 24º 22’ 40˜ j 10
207.810 c 3 32.048 a 1 203.588 b 2 190.629 a 1 322.342 a 1 254.514 e 5 306.960 i 9 63.346 h 8 243.346 b 2 R 43.392 b 2 R 350.868 a 1 294.361 e 5
0:0:0 Visakha KC Krttika AK Visakha KL Swati P L Purvabhadr KL Purvashadh C C Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
22-10-21 28º 48’ 14˜ g 7 14º 08’ 06˜ b 2 24º 15’ 11˜ g 7 11º 08’ 44˜ g 7 22º 21’ 11˜ k 11 15º 33’ 25˜ i 9 6º 59’ 41˜ k 11 3º 18’ 35˜ c 3 3º 18’ 35˜ i 9 13º 21’ 11˜ b 2 20º 51’ 49˜ l 12 24º 22’ 05˜ j 10
208.804 c 3 44.135 b 2 204.253 b 2 191.129 a 1 322.353 a 1 255.557 e 5 306.978 i 9 63.293 g 7 243.293 a 1 R 43.353 b 2 R 350.847 a 1 294.368 e 5
0:0:0 Visakha K A Rohini 2 K Visakha KB Swati P L Purvabhadr KL Purvashadh C A Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
23-10-21 29º 48’ 56˜ g 7 26º 05’ 37˜ b 2 24º 55’ 08˜ g 7 11º 47’ 55˜ g 7 22º 22’ 01˜ k 11 16º 36’ 46˜ i 9 6º 60’ 49˜ k 11 3º 14’ 24˜ c 3 3º 14’ 24˜ i 9 13º 19’ 47˜ b 2 20º 50’ 37˜ l 12 24º 23’ 34˜ j 10
209.799 c 3 56.077 e 5 204.919 b 2 191.782 a 1 322.367 a 1 256.596 e 5 306.997 i 9 63.240 g 7 243.240 a 1 R 43.313 a 1 R 350.827 a 1 294.376 e 5
0:0:0 Visakha K 2 Mrgashira F P Visakha K B Swati P L Purvabhadr K L Purvashadh C 2 Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

24-10-21 0º 48’ 42˜ h 8 7º 55’ 47˜ c 3 25º 35’ 10˜ g 7 12º 35’ 34˜ g 7 22º 23’ 06˜ k 11 17º 38’ 44˜ i 9 7º 01’ 05˜ k 11 3º 11’ 13˜ c 3 3º 11’ 13˜ i 9 13º 16’ 23˜ b 2 20º 48’ 29˜ l 12 24º 23’ 02˜ j 10
210.795 d 4 67.913 i 9 205.586 b 2 192.576 a 1 322.385 a 1 257.629 f 6 307.018 i 9 63.187 g 7 243.187 a 1 R 43.273 a 1 R 350.808 a 1 294.384 e 5
0:0:0 Visakha KF Ardra P P Visakha KB Swati P B Purvabhadr KL Purvashadh CF Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
25-10-21 1º 47’ 24˜ h 8 19º 42’ 38˜ c 3 26º 15’ 11˜ g 7 13º 30’ 46˜ g 7 22º 24’ 22˜ k 11 18º 39’ 25˜ i 9 7º 02’ 24˜ k 11 3º 08’ 02˜ c 3 3º 08’ 02˜ i 9 13º 14’ 59˜ b 2 20º 47’ 17˜ l 12 24º 24’ 35˜ j 10
211.790 d 4 79.694 a 1 206.253 b 2 193.496 a 1 322.406 a 1 258.657 f 6 307.040 i 9 63.134 g 7 243.134 a 1 R 43.233 a 1 R 350.788 a 1 294.393 e 5
0:0:0 Visakha K P Ardra P F Visakha K Q Swati P B Purvabhadr K L Purvashadh C P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

26-10-21 2º 47’ 13˜ h 8 1º 29’ 02˜ d 4 26º 55’ 16˜ g 7 14º 32’ 44˜ g 7 22º 26’ 48˜ k 11 19º 41’ 48˜ i 9 7º 04’ 50˜ k 11 3º 05’ 52˜ c 3 3º 05’ 52˜ i 9 13º 12’ 35˜ b 2 20º 46’ 08˜ l 12 24º 24’ 07˜ j 10
212.787 d 4 91.484 d 4 206.921 c 3 194.529 a 1 322.430 a 1 259.680 f 6 307.064 i 9 63.081 g 7 243.081 a 1 R 43.193 a 1 R 350.769 a 1 294.402 e 5
0:0:0 Visakha K P Punarvasu K P Visakha KC Swati P Q Purvabhadr KL Purvashadh C P Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
27-10-21 3º 47’ 02˜ h 8 13º 21’ 07˜ d 4 27º 35’ 24˜ g 7 15º 40’ 40˜ g 7 22º 27’ 29˜ k 11 20º 42’ 49˜ i 9 7º 05’ 24˜ k 11 3º 02’ 41˜ c 3 3º 02’ 41˜ i 9 13º 9’ 11˜ b 2 20º 45’ 04˜ l 12 24º 25’ 43˜ j 10
213.784 e 5 103.352 h 8 207.590 c 3 195.661 a 1 322.458 a 1 260.697 g 7 307.090 i 9 63.028 g 7 243.028 a 1 R 43.153 a 1 R 350.751 a 1 294.412 e 5
0:0:0 Anuradha LL Pushya L P Visakha KC Swati P C Purvabhadr KL Purvashadh CK Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q A Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
28-10-21 4º 47’ 55˜ h 8 25º 23’ 44˜ d 4 28º 16’ 32˜ g 7 16º 53’ 44˜ g 7 22º 29’ 20˜ k 11 21º 43’ 32˜ i 9 7º 07’ 05˜ k 11 2º 59’ 30˜ c 3 2º 59’ 30˜ i 9 13º 07’ 43˜ b 2 20º 44’ 59˜ l 12 24º 25’ 19˜ j 10
214.782 e 5 115.379 a 1 208.259 c 3 196.879 a 1 322.489 a 1 261.709 g 7 307.118 i 9 62.975 g 7 242.975 a 1 R 43.112 a 1 R 350.733 a 1 294.422 e 5
0:0:0 Anuradha LL Ashlesha B P Visakha KC Swati P C Purvabhadr KL Purvashadh CK Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

29-10-21 5º 47’ 48˜ h 8 7º 39’ 46˜ e 5 28º 56’ 44˜ g 7 18º 10’ 19˜ g 7 22º 31’ 23˜ k 11 22º 43’ 54˜ i 9 7º 09’ 49˜ k 11 2º 55’ 19˜ c 3 2º 55’ 19˜ i 9 13º 04’ 16˜ b 2 20º 43’ 54˜ l 12 24º 26’ 59˜ j 10
215.780 e 5 127.646 c 3 208.929 c 3 198.172 a 1 322.523 a 1 262.715 g 7 307.147 i 9 62.922 g 7 242.922 a 1 R 43.071 a 1 R 350.715 a 1 294.433 e 5
0:0:0 Anuradha LB Magha Q K Visakha K A Swati P 2 Purvabhadr KL Purvashadh CL Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
30-10-21 6º 47’ 44˜ h 8 20º 14’ 55˜ e 5 29º 36’ 56˜ g 7 19º 32’ 37˜ g 7 22º 34’ 40˜ k 11 23º 43’ 54˜ i 9 7º 11’ 37˜ k 11 2º 52’ 08˜ c 3 2º 52’ 08˜ i 9 13º 02’ 48˜ b 2 20º 42’ 53˜ l 12 24º 27’ 38˜ j 10
216.779 f 6 140.232 g 7 209.599 c 3 199.527 a 1 322.561 a 1 263.715 h 8 307.177 i 9 62.869 g 7 242.869 a 1 R 43.030 a 1 R 350.698 a 1 294.444 e 5
0:0:0 Anuradha L B Purvaphalg C K Visakha K 2 Swati P F Purvabhadr K L Purvashadh C L Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

31-10-21 7º 47’ 44˜ h 8 3º 12’ 25˜ f 6 0º 16’ 12˜ h 8 20º 56’ 10˜ g 7 22º 36’ 07˜ k 11 24º 42’ 29˜ i 9 7º 13’ 36˜ k 11 2º 49’ 58˜ c 3 2º 49’ 58˜ i 9 12º 59’ 20˜ b 2 20º 41’ 52˜ l 12 24º 27’ 22˜ j 10
217.779 f 6 153.207 a 1 210.270 d 4 200.936 a 1 322.602 a 1 264.708 h 8 307.210 i 9 62.816 g 7 242.816 a 1 R 42.989 a 1 R 350.681 a 1 294.456 e 5
0:0:0 Anuradha L Q Uttaraphal AL Visakha K 2 Visakha KK Purvabhadr KL Purvashadh CB Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
01-11-21 8º 47’ 44˜ h 8 16º 37’ 12˜ f 6 0º 57’ 31˜ h 8 22º 23’ 24˜ g 7 22º 39’ 46˜ k 11 25º 42’ 42˜ i 9 7º 15’ 38˜ k 11 2º 46’ 47˜ c 3 2º 46’ 47˜ i 9 12º 57’ 53˜ b 2 20º 40’ 54˜ l 12 24º 28’ 05˜ j 10
218.779 f 6 166.620 b 2 210.942 d 4 202.390 a 1 322.646 a 1 265.695 h 8 307.244 i 9 62.763 g 7 242.763 a 1 R 42.948 a 1 R 350.665 a 1 294.468 e 5
0:0:0 Anuradha LC Hasta 2 L Visakha KF Visakha KL Purvabhadr KL Purvashadh CB Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
02-11-21 9º 47’ 48˜ h 8 0º 29’ 20˜ g 7 1º 37’ 50˜ h 8 23º 53’ 52˜ g 7 22º 42’ 35˜ k 11 26º 41’ 34˜ i 9 7º 17’ 44˜ k 11 2º 43’ 36˜ c 3 2º 43’ 36˜ i 9 12º 54’ 25˜ b 2 20º 39’ 56˜ l 12 24º 29’ 48˜ j 10
219.780 f 6 180.489 g 7 211.614 d 4 203.881 b 2 322.693 a 1 266.676 i 9 307.279 i 9 62.710 g 7 242.710 a 1 R 42.907 a 1 R 350.649 a 1 294.480 e 5
0:0:0 Anuradha LC Chitra F B Visakha K P Visakha K L Purvabhadr K L Uttarashad A A Satabisha P P Mrgashira F C Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
03-11-21 10º 47’ 52˜ h 8 14º 48’ 42˜ g 7 2º 17’ 13˜ h 8 25º 24’ 07˜ g 7 22º 45’ 35˜ k 11 27º 39’ 56˜ i 9 7º 19’ 58˜ k 11 2º 39’ 25˜ c 3 2º 39’ 25˜ i 9 12º 52’ 54˜ b 2 20º 38’ 59˜ l 12 24º 30’ 35˜ j 10
220.781 g 7 194.795 a 1 212.287 d 4 205.402 b 2 322.743 a 1 267.649 i 9 307.316 i 9 62.657 g 7 242.657 a 1 R 42.865 a 1 R 350.633 a 1 294.493 e 5
0:0:0 Anuradha L A Swati P Q Visakha K P Visakha K B Purvabhadr K L Uttarashad A 2 Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

04-11-21 11º 47’ 59˜ h 8 29º 28’ 12˜ g 7 2º 58’ 36˜ h 8 26º 57’ 53˜ g 7 22º 48’ 49˜ k 11 28º 37’ 54˜ i 9 7º 21’ 18˜ k 11 2º 36’ 14˜ c 3 2º 36’ 14˜ i 9 12º 49’ 26˜ b 2 20º 37’ 05˜ l 12 24º 30’ 25˜ j 10
221.783 g 7 209.470 c 3 212.960 d 4 206.948 c 3 322.797 a 1 268.615 i 9 307.355 i 9 62.604 g 7 242.604 a 1 R 42.824 a 1 R 350.618 a 1 294.507 e 5
0:0:0 Anuradha L 2 Visakha K 2 Visakha K P Visakha KC Purvabhadr KL Uttarashad AF Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
05-11-21 12º 47’ 10˜ h 8 14º 24’ 18˜ h 8 3º 38’ 02˜ h 8 28º 31’ 50˜ g 7 22º 51’ 14˜ k 11 29º 34’ 26˜ i 9 7º 24’ 42˜ k 11 2º 33’ 04˜ c 3 2º 33’ 04˜ i 9 12º 47’ 59˜ b 2 20º 36’ 14˜ l 12 24º 31’ 12˜ j 10
222.786 g 7 224.405 h 8 213.634 e 5 208.514 c 3 322.854 a 1 269.574 i 9 307.395 i 9 62.551 g 7 242.551 a 1 R 42.783 a 1 R 350.604 a 1 294.520 e 5
0:0:0 Anuradha L F Anuradha L P Anuradha L L Visakha K C Purvabhadr K L Uttarashad A P Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

06-11-21 13º 47’ 20˜ h 8 29º 28’ 43˜ h 8 4º 19’ 32˜ h 8 0º 06’ 42˜ h 8 22º 55’ 54˜ k 11 0º 31’ 30˜ j 10 7º 26’ 17˜ k 11 2º 30’ 53˜ c 3 2º 30’ 53˜ i 9 12º 44’ 28˜ b 2 20º 35’ 24˜ l 12 24º 32’ 06˜ j 10
223.789 h 8 239.462 a 1 214.309 e 5 210.095 d 4 322.915 a 1 270.525 a 1 307.438 i 9 62.498 g 7 242.498 a 1 R 42.741 a 1 R 350.590 a 1 294.535 e 5
0:0:0 Anuradha L P Jyestha BL Anuradha LL Visakha K 2 Purvabhadr KL Uttarashad A P Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
07-11-21 14º 48’ 31˜ h 8 14º 30’ 35˜ i 9 4º 59’ 06˜ h 8 1º 41’ 17˜ h 8 22º 59’ 41˜ k 11 1º 28’ 05˜ j 10 7º 29’ 52˜ k 11 2º 27’ 42˜ c 3 2º 27’ 42˜ i 9 12º 42’ 00˜ b 2 20º 35’ 34˜ l 12 24º 33’ 00˜ j 10
224.792 h 8 254.493 e 5 214.985 e 5 211.688 d 4 322.978 a 1 271.468 a 1 307.481 i 9 62.445 g 7 242.445 a 1 R 42.700 a 1 R 350.576 a 1 294.550 e 5
0:0:0 Anuradha L P Purvashadh C C Anuradha LL Visakha K P Purvabhadr KL Uttarashad AK Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
08-11-21 15º 48’ 46˜ h 8 29º 22’ 43˜ i 9 5º 40’ 40˜ h 8 3º 17’ 24˜ h 8 23º 03’ 42˜ k 11 2º 24’ 07˜ j 10 7º 32’ 34˜ k 11 2º 24’ 35˜ c 3 2º 24’ 35˜ i 9 12º 40’ 32˜ b 2 20º 34’ 47˜ l 12 24º 34’ 54˜ j 10
225.796 h 8 269.362 i 9 215.661 e 5 213.290 d 4 323.045 a 1 272.402 a 1 307.526 i 9 62.393 g 7 242.393 a 1 R 42.659 a 1 R 350.563 a 1 294.565 e 5
0:0:0 Anuradha L K Uttarashad A P Anuradha L B Visakha K P Purvabhadr KL Uttarashad A K Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

09-11-21 16º 48’ 00˜ h 8 13º 58’ 40˜ j 10 6º 20’ 13˜ h 8 4º 54’ 53˜ h 8 23º 07’ 50˜ k 11 3º 20’ 37˜ j 10 7º 34’ 23˜ k 11 2º 20’ 24˜ c 3 2º 20’ 24˜ i 9 12º 37’ 05˜ b 2 20º 33’ 04˜ l 12 24º 35’ 52˜ j 10
226.800 i 9 283.961 b 2 216.337 e 5 214.898 e 5 323.114 a 1 273.327 a 1 307.573 i 9 62.340 g 7 242.340 a 1 R 42.618 a 1 R 350.551 a 1 294.581 e 5
0:0:0 Jyestha BB Shravan 2 K Anuradha LB Anuradha LL Purvabhadr KL Uttarashad AL Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
10-11-21 17º 48’ 18˜ h 8 28º 13’ 23˜ j 10 7º 01’ 50˜ h 8 6º 31’ 36˜ h 8 23º 11’ 13˜ k 11 4º 15’ 35˜ j 10 7º 37’ 16˜ k 11 2º 17’ 13˜ c 3 2º 17’ 13˜ i 9 12º 35’ 37˜ b 2 20º 32’ 20˜ l 12 24º 36’ 49˜ j 10
227.805 i 9 298.223 f 6 217.014 f 6 216.510 e 5 323.187 a 1 274.243 a 1 307.621 i 9 62.287 g 7 242.287 a 1 R 42.577 a 1 R 350.539 a 1 294.597 e 5
0:0:0 Jyestha BB Dhanistha FL Anuradha LB Anuradha L B Purvabhadr K L Uttarashad A L Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

11-11-21 18º 49’ 36˜ h 8 12º 07’ 54˜ k 11 7º 42’ 31˜ h 8 8º 07’ 26˜ h 8 23º 16’ 47˜ k 11 5º 9’ 00˜ j 10 7º 40’ 16˜ k 11 2º 14’ 02˜ c 3 2º 14’ 02˜ i 9 12º 32’ 10˜ b 2 20º 32’ 37˜ l 12 24º 37’ 50˜ j 10
228.810 i 9 312.115 a 1 217.692 f 6 218.124 f 6 323.263 a 1 275.150 a 1 307.671 i 9 62.234 g 7 242.234 a 1 R 42.536 a 1 R 350.527 a 1 294.614 e 5
0:0:0 Jyestha B Q Satabisha P L Anuradha L Q Anuradha LC Purvabhadr KL Uttarashad AB Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
12-11-21 19º 49’ 58˜ h 8 25º 38’ 20˜ k 11 8º 22’ 12˜ h 8 9º 44’ 24˜ h 8 23º 21’ 31˜ k 11 6º 03’ 46˜ j 10 7º 43’ 19˜ k 11 2º 11’ 52˜ c 3 2º 11’ 52˜ i 9 12º 30’ 42˜ b 2 20º 31’ 58˜ l 12 24º 38’ 52˜ j 10
229.816 i 9 325.639 b 2 218.370 f 6 219.740 f 6 323.342 b 2 276.046 a 1 307.722 i 9 62.181 g 7 242.181 a 1 R 42.495 a 1 R 350.516 a 1 294.631 e 5
0:0:0 Jyestha BC Purvabhadr KB Anuradha LC Anuradha LC Purvabhadr KL Uttarashad AB Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
13-11-21 20º 49’ 19˜ h 8 8º 49’ 01˜ l 12 9º 03’ 56˜ h 8 11º 21’ 22˜ h 8 23º 25’ 26˜ k 11 6º 56’ 55˜ j 10 7º 47’ 30˜ k 11 2º 08’ 41˜ c 3 2º 08’ 41˜ i 9 12º 27’ 14˜ b 2 20º 30’ 22˜ l 12 24º 39’ 53˜ j 10
230.822 a 1 338.817 f 6 219.049 f 6 221.356 g 7 323.424 b 2 276.932 a 1 307.775 i 9 62.128 g 7 242.128 a 1 R 42.454 a 1 R 350.506 a 1 294.648 e 5
0:0:0 Jyestha BC Uttarabhad LC Anuradha LC Anuradha L 2 Purvabhadr KL Uttarashad A B Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

14-11-21 21º 50’ 41˜ h 8 21º 41’ 06˜ l 12 9º 44’ 44˜ h 8 12º 58’ 12˜ h 8 23º 31’ 32˜ k 11 7º 48’ 22˜ j 10 7º 50’ 48˜ k 11 2º 05’ 30˜ c 3 2º 05’ 30˜ i 9 12º 25’ 47˜ b 2 20º 30’ 46˜ l 12 24º 40’ 58˜ j 10
231.828 a 1 351.685 a 1 219.729 f 6 222.970 g 7 323.509 b 2 277.806 a 1 307.830 i 9 62.075 g 7 242.075 a 1 R 42.413 a 1 R 350.496 a 1 294.666 e 5
0:0:0 Jyestha B A Revati B A Anuradha LC Anuradha L P Purvabhadr KL Uttarashad A C Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
15-11-21 22º 50’ 02˜ h 8 4º 17’ 10˜ a 1 10º 25’ 32˜ h 8 14º 35’ 59˜ h 8 23º 36’ 49˜ k 11 8º 40’ 08˜ j 10 7º 53’ 06˜ k 11 2º 01’ 19˜ c 3 2º 01’ 19˜ i 9 12º 22’ 23˜ b 2 20º 29’ 10˜ l 12 24º 41’ 06˜ j 10
232.834 a 1 4.286 b 2 220.409 g 7 224.583 h 8 323.597 b 2 278.669 a 1 307.885 i 9 62.022 g 7 242.022 a 1 R 42.373 a 1 R 350.486 a 1 294.685 e 5
0:0:0 Jyestha B 2 Ashwini Q 2 Anuradha L A Anuradha L P Purvabhadr K L Uttarashad A C Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

16-11-21 23º 51’ 31˜ h 8 16º 40’ 40˜ a 1 11º 05’ 20˜ h 8 16º 12’ 38˜ h 8 23º 41’ 13˜ k 11 9º 31’ 16˜ j 10 7º 57’ 35˜ k 11 1º 58’ 08˜ c 3 1º 58’ 08˜ i 9 12º 20’ 55˜ b 2 20º 29’ 37˜ l 12 24º 42’ 14˜ j 10
233.842 a 1 16.661 e 5 221.089 g 7 226.194 h 8 323.687 b 2 279.521 a 1 307.943 i 9 61.969 g 7 241.969 a 1 R 42.332 a 1 R 350.477 a 1 294.704 e 5
0:0:0 Jyestha BF Bharani C 2 Anuradha L 2 Anuradha LK Purvabhadr KL Uttarashad A C Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
17-11-21 24º 51’ 56˜ h 8 28º 51’ 04˜ a 1 11º 46’ 16˜ h 8 17º 48’ 07˜ h 8 23º 47’ 52˜ k 11 10º 22’ 36˜ j 10 8º 00’ 04˜ k 11 1º 55’ 58˜ c 3 1º 55’ 58˜ i 9 12º 18’ 31˜ b 2 20º 28’ 08˜ l 12 24º 43’ 23˜ j 10
234.849 a 1 28.851 i 9 221.771 g 7 227.802 i 9 323.781 b 2 280.360 a 1 308.001 i 9 61.916 g 7 241.916 a 1 R 42.292 a 1 R 350.469 a 1 294.723 e 5
0:0:0 Jyestha B P Krttika AF Anuradha L 2 Jyestha BB Purvabhadr KL Shravan 2 2 Satabisha P P Mrgashira F Q Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
18-11-21 25º 51’ 25˜ h 8 10º 54’ 31˜ b 2 12º 27’ 07˜ h 8 19º 24’ 25˜ h 8 23º 53’ 41˜ k 11 11º 11’ 10˜ j 10 8º 04’ 40˜ k 11 1º 52’ 47˜ c 3 1º 52’ 47˜ i 9 12º 15’ 07˜ b 2 20º 28’ 40˜ l 12 24º 45’ 31˜ j 10
235.857 a 1 40.892 a 1 222.452 g 7 229.407 i 9 323.878 b 2 281.186 a 1 308.061 i 9 61.863 g 7 241.863 a 1 R 42.252 a 1 R 350.461 a 1 294.742 e 5
0:0:0 Jyestha B P Rohini 2 2 Anuradha L F Jyestha B C Purvabhadr K L Shravan 2 F Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
19-11-21 26º 52’ 54˜ h 8 22º 49’ 12˜ b 2 13º 08’ 06˜ h 8 21º 01’ 32˜ h 8 23º 59’ 37˜ k 11 11º 60’ 53˜ j 10 8º 07’ 23˜ k 11 1º 49’ 36˜ c 3 1º 49’ 36˜ i 9 12º 13’ 47˜ b 2 20º 27’ 14˜ l 12 24º 46’ 43˜ j 10
236.865 a 1 52.820 d 4 223.135 g 7 231.009 a 1 323.977 b 2 281.998 a 1 308.123 i 9 61.810 g 7 241.810 a 1 R 42.213 a 1 R 350.454 a 1 294.762 e 5
0:0:0 Jyestha B K Rohini 2 A Anuradha L P Jyestha B C Purvabhadr K B Shravan 2 P Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

20-11-21 27º 52’ 26˜ h 8 4º 40’ 05˜ c 3 13º 49’ 05˜ h 8 22º 36’ 29˜ h 8 24º 05’ 48˜ k 11 12º 48’ 49˜ j 10 8º 11’ 10˜ k 11 1º 45’ 25˜ c 3 1º 45’ 25˜ i 9 12º 10’ 23˜ b 2 20º 27’ 49˜ l 12 24º 47’ 59˜ j 10
237.874 a 1 64.668 h 8 223.818 h 8 232.608 a 1 324.080 b 2 282.797 a 1 308.186 i 9 61.757 g 7 241.757 a 1 R 42.173 a 1 R 350.447 a 1 294.783 e 5
0:0:0 Jyestha BK Mrgashira F C Anuradha L P Jyestha B 2 Purvabhadr KB Shravan 2 P Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
21-11-21 28º 53’ 59˜ h 8 16º 28’ 08˜ c 3 14º 30’ 07˜ h 8 24º 12’ 11˜ h 8 24º 11’ 06˜ k 11 13º 35’ 52˜ j 10 8º 15’ 00˜ k 11 1º 42’ 14˜ c 3 1º 42’ 14˜ i 9 12º 08’ 02˜ b 2 20º 26’ 28˜ l 12 24º 48’ 14˜ j 10
238.883 a 1 76.469 a 1 224.502 h 8 234.203 a 1 324.185 b 2 283.581 b 2 308.250 i 9 61.704 g 7 241.704 a 1 R 42.134 a 1 R 350.441 a 1 294.804 e 5
0:0:0 Jyestha B L Ardra P C Anuradha L P Jyestha B P Purvabhadr K B Shravan 2 P Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

22-11-21 29º 54’ 31˜ h 8 28º 16’ 47˜ c 3 15º 11’ 13˜ h 8 25º 48’ 42˜ h 8 24º 18’ 31˜ k 11 14º 21’ 00˜ j 10 8º 19’ 58˜ k 11 1º 39’ 04˜ c 3 1º 39’ 04˜ i 9 12º 06’ 42˜ b 2 20º 26’ 06˜ l 12 24º 50’ 30˜ j 10
239.892 a 1 88.263 c 3 225.187 h 8 235.795 a 1 324.292 b 2 284.350 b 2 308.316 i 9 61.651 g 7 241.651 a 1 R 42.095 a 1 R 350.435 a 1 294.825 e 5
0:0:0 Jyestha BL Punarvasu KC Anuradha LK Jyestha B P Purvabhadr KB Shravan 2 K Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
23-11-21 0º 54’ 11˜ i 9 10º 05’ 28˜ d 4 15º 52’ 19˜ h 8 27º 23’ 06˜ h 8 24º 24’ 11˜ k 11 15º 06’ 11˜ j 10 8º 23’ 59˜ k 11 1º 36’ 53˜ c 3 1º 36’ 53˜ i 9 12º 03’ 25˜ b 2 20º 26’ 48˜ l 12 24º 51’ 49˜ j 10
240.903 a 1 100.091 g 7 225.872 h 8 237.385 a 1 324.403 b 2 285.103 b 2 308.383 i 9 61.598 g 7 241.598 a 1 R 42.057 a 1 R 350.430 a 1 294.847 e 5
0:0:0 Mula Q C Pushya LC Anuradha LK Jyestha BK Purvabhadr KB Shravan 2 K Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
24-11-21 1º 55’ 47˜ i 9 22º 00’ 14˜ d 4 16º 33’ 29˜ h 8 28º 58’ 16˜ h 8 24º 31’ 58˜ k 11 15º 50’ 24˜ j 10 8º 27’ 07˜ k 11 1º 33’ 42˜ c 3 1º 33’ 42˜ i 9 12º 01’ 08˜ b 2 20º 26’ 30˜ l 12 24º 52’ 08˜ j 10
241.913 a 1 112.004 a 1 226.558 h 8 238.971 a 1 324.516 b 2 285.840 b 2 308.452 i 9 61.545 g 7 241.545 a 1 R 42.019 a 1 R 350.425 a 1 294.869 e 5
0:0:0 Mula Q C Ashlesha B A Anuradha LK Jyestha BL Purvabhadr KB Shravan 2 L Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

25-11-21 2º 55’ 26˜ i 9 4º 04’ 32˜ e 5 17º 15’ 38˜ h 8 0º 33’ 14˜ i 9 24º 38’ 55˜ k 11 16º 34’ 36˜ j 10 8º 31’ 19˜ k 11 1º 30’ 31˜ c 3 1º 30’ 31˜ i 9 11º 59’ 52˜ b 2 20º 25’ 16˜ l 12 24º 53’ 28˜ j 10
242.924 a 1 124.059 b 2 227.244 i 9 240.554 a 1 324.632 b 2 286.560 b 2 308.522 i 9 61.492 g 7 241.492 a 1 R 41.981 a 1 R 350.421 a 1 294.891 e 5
0:0:0 Mula Q C Magha Q 2 Jyestha BB Mula Q Q Purvabhadr KB Shravan 2 L Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
26-11-21 3º 56’ 06˜ i 9 16º 19’ 01˜ e 5 17º 56’ 52˜ h 8 2º 08’ 06˜ i 9 24º 45’ 04˜ k 11 17º 16’ 47˜ j 10 8º 36’ 35˜ k 11 1º 26’ 20˜ c 3 1º 26’ 20˜ i 9 11º 57’ 35˜ b 2 20º 25’ 05˜ l 12 24º 55’ 50˜ j 10
243.935 b 2 136.317 e 5 227.931 i 9 242.135 a 1 324.751 b 2 287.263 c 3 308.593 i 9 61.439 g 7 241.439 a 1 R 41.943 a 1 R 350.418 a 1 294.914 e 5
0:0:0 Mula Q 2 Purvaphalg C 2 Jyestha B B Mula Q C Purvabhadr K B Shravan 2 L Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati B C Dhanistha F P

27-11-21 4º 57’ 49˜ i 9 28º 51’ 49˜ e 5 18º 37’ 08˜ h 8 3º 43’ 47˜ i 9 24º 52’ 19˜ k 11 17º 57’ 46˜ j 10 8º 40’ 54˜ k 11 1º 23’ 10˜ c 3 1º 23’ 10˜ i 9 11º 54’ 22˜ b 2 20º 25’ 54˜ l 12 24º 56’ 13˜ j 10
244.947 b 2 148.847 i 9 228.619 i 9 243.713 b 2 324.872 b 2 287.946 c 3 308.665 i 9 61.386 g 7 241.386 a 1 R 41.906 a 1 R 350.415 a 1 294.937 e 5
0:0:0 Mula Q F Uttaraphal AF Jyestha B Q Mula Q 2 Purvabhadr KB Shravan 2 B Satabisha P P Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 P Revati BC Dhanistha F P
28-11-21 5º 58’ 32˜ i 9 11º 43’ 47˜ f 6 19º 18’ 25˜ h 8 5º 17’ 20˜ i 9 24º 60’ 46˜ k 11 18º 37’ 40˜ j 10 8º 44’ 20˜ k 11 1º 20’ 59˜ c 3 1º 20’ 59˜ i 9 11º 52’ 08˜ b 2 20º 25’ 47˜ l 12 24º 58’ 36˜ j 10
245.959 b 2 161.713 a 1 229.307 i 9 245.289 b 2 324.996 b 2 288.611 c 3 308.739 i 9 61.333 g 7 241.333 a 1 R 41.869 a 1 R 350.413 a 1 294.960 e 5
0:0:0 Mula Q P Hasta 2 F Jyestha B Q Mula Q F Purvabhadr KB Shravan 2 B Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
29-11-21 6º 58’ 19˜ i 9 24º 59’ 30˜ f 6 19º 60’ 49˜ h 8 6º 52’ 50˜ i 9 25º 07’ 23˜ k 11 19º 15’ 22˜ j 10 8º 49’ 50˜ k 11 1º 17’ 52˜ c 3 1º 17’ 52˜ i 9 11º 50’ 59˜ b 2 20º 25’ 40˜ l 12 24º 59’ 02˜ j 10
246.972 c 3 174.975 e 5 229.997 i 9 246.864 c 3 325.123 b 2 289.256 c 3 308.814 i 9 61.281 g 7 241.281 a 1 R 41.833 a 1 R 350.411 a 1 294.984 e 5
0:0:0 Mula Q P Chitra F P Jyestha BC Mula Q P Purvabhadr KB Shravan 2 B Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

30-11-21 7º 59’ 06˜ i 9 8º 40’ 19˜ g 7 20º 41’ 10˜ h 8 8º 26’ 10˜ i 9 25º 15’ 07˜ k 11 19º 53’ 48˜ j 10 8º 53’ 24˜ k 11 1º 14’ 41˜ c 3 1º 14’ 41˜ i 9 11º 48’ 49˜ b 2 20º 25’ 36˜ l 12 25º 00’ 29˜ j 10
247.985 c 3 188.672 i 9 230.686 a 1 248.436 c 3 325.252 b 2 289.880 c 3 308.890 i 9 61.228 g 7 241.228 a 1 R 41.797 a 1 R 350.410 a 1 295.008 e 5
0:0:0 Mula Q K Swati P K Jyestha BC Mula Q K Purvabhadr KB Shravan 2 Q Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
01-12-21 8º 60’ 53˜ i 9 22º 49’ 12˜ g 7 21º 23’ 37˜ h 8 10º 00’ 25˜ i 9 25º 23’ 59˜ k 11 20º 29’ 59˜ j 10 8º 58’ 05˜ k 11 1º 11’ 30˜ c 3 1º 11’ 30˜ i 9 11º 46’ 40˜ b 2 20º 25’ 32˜ l 12 25º 02’ 59˜ j 10
248.998 c 3 202.820 a 1 231.377 a 1 250.007 d 4 325.383 b 2 290.483 d 4 308.968 i 9 61.175 g 7 241.175 a 1 R 41.761 a 1 R 350.409 a 1 295.033 e 5
0:0:0 Mula Q K Visakha K L Jyestha B C Mula Q L Purvabhadr K B Shravan 2 C Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

02-12-21 10º 01’ 43˜ i 9 7º 24’ 35˜ h 8 22º 04’ 05˜ h 8 11º 35’ 37˜ i 9 25º 31’ 01˜ k 11 21º 04’ 47˜ j 10 9º 03’ 49˜ k 11 1º 07’ 19˜ c 3 1º 07’ 19˜ i 9 11º 44’ 34˜ b 2 20º 25’ 32˜ l 12 25º 03’ 29˜ j 10
250.012 d 4 217.393 f 6 232.068 a 1 251.577 d 4 325.517 b 2 291.063 d 4 309.047 i 9 61.122 g 7 241.122 a 1 R 41.726 a 1 350.409 a 1 295.058 e 5
0:0:0 Mula Q L Anuradha L Q Jyestha B A Mula Q B Purvabhadr KB Shravan 2 C Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
03-12-21 11º 02’ 37˜ i 9 22º 19’ 05˜ h 8 22º 46’ 36˜ h 8 13º 09’ 46˜ i 9 25º 39’ 14˜ k 11 21º 37’ 12˜ j 10 9º 08’ 37˜ k 11 1º 04’ 08˜ c 3 1º 04’ 08˜ i 9 11º 41’ 28˜ b 2 20º 25’ 36˜ l 12 25º 05’ 59˜ j 10
251.027 d 4 232.318 a 1 232.760 a 1 253.146 d 4 325.654 b 2 291.620 d 4 309.127 i 9 61.069 g 7 241.069 a 1 R 41.691 a 1 350.410 a 1 295.083 e 5
0:0:0 Mula Q L Jyestha B 2 Jyestha B 2 Mula Q B Purvabhadr KB Shravan 2 C Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
04-12-21 12º 02’ 28˜ i 9 7º 29’ 37˜ i 9 23º 27’ 07˜ h 8 14º 43’ 50˜ i 9 25º 48’ 35˜ k 11 22º 9’ 07˜ j 10
9º 12’ 29˜ k 11 1º 01’ 58˜ c 3 1º 01’ 58˜ i 9 11º 39’ 25˜ b 2 20º 25’ 40˜ l 12 25º 07’ 32˜ j 10
252.041 d 4 247.477 c 3 233.452 a 1 254.714 e 5 325.793 b 2 292.152 d 4 309.208 i 9 61.016 g 7 241.016 a 1 R 41.657 a 1 350.411 a 1 295.109 e 5
0:0:0 Mula Q B Mula Q P Jyestha BF Purvashadh C C Purvabhadr K Q Shravan 2 C Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
05-12-21 13º 03’ 22˜ i 9 22º 43’ 12˜ i 9 24º 09’ 46˜ h 8 16º 17’ 55˜ i 9 25º 56’ 02˜ k 11 22º 40’ 32˜ j 10 9º 17’ 28˜ k 11 0º 58’ 47˜ c 3 0º 58’ 47˜ i 9 11º 37’ 26˜ b 2 20º 25’ 43˜ l 12 25º 08’ 06˜ j 10
253.056 d 4 262.720 g 7 234.146 a 1 256.282 e 5 325.934 b 2 292.659 d 4 309.291 i 9 60.963 g 7 240.963 a 1 R 41.624 a 1 350.412 a 1 295.135 e 5
0:0:0 Mula Q B Purvashadh C L Jyestha B P Purvashadh C 2 Purvabhadr K Q Shravan 2 C Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

06-12-21 14º 04’ 16˜ i 9 7º 53’ 41˜ j 10 24º 50’ 20˜ h 8 17º 51’ 56˜ i 9 26º 05’ 41˜ k 11 23º 08’ 24˜ j 10 9º 23’ 30˜ k 11 0º 55’ 36˜ c 3 0º 55’ 36˜ i 9 11º 35’ 24˜ b 2 20º 25’ 54˜ l 12 25º 10’ 40˜ j 10
254.071 e 5 277.878 a 1 234.839 a 1 257.849 f 6 326.078 b 2 293.140 d 4 309.375 i 9 60.910 g 7 240.910 a 1 R 41.590 a 1 350.415 a 1 295.161 e 5
0:0:0 Purvashadh C C Uttarashad A C Jyestha B P Purvashadh CF Purvabhadr K Q Shravan 2 A Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
07-12-21 15º 05’ 13˜ i 9 22º 48’ 49˜ j 10 25º 32’ 02˜ h 8 19º 25’ 01˜ i 9 26º 13’ 26˜ k 11 23º 36’ 38˜ j 10 9º 28’ 36˜ k 11 0º 51’ 25˜ c 3 0º 51’ 25˜ i 9 11º 33’ 29˜ b 2 20º 25’ 05˜ l 12 25º 11’ 13˜ j 10
255.087 e 5 292.797 d 4 235.534 a 1 259.417 f 6 326.224 b 2 293.594 e 5 309.460 i 9 60.857 g 7 240.857 a 1 R 41.558 a 1 350.418 a 1 295.187 e 5
0:0:0 Purvashadh C C Shravan 2 A Jyestha B P Purvashadh C P Purvabhadr K Q Dhanistha FF Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

08-12-21 16º 06’ 11˜ i 9 7º 21’ 18˜ k 11 26º 14’ 44˜ h 8 20º 59’ 02˜ i 9 26º 22’ 23˜ k 11 24º 01’ 05˜ j 10 9º 33’ 46˜ k 11 0º 48’ 14˜ c 3 0º 48’ 14˜ i 9 11º 32’ 34˜ b 2 20º 25’ 16˜ l 12 25º 13’ 50˜ j 10
256.103 e 5 307.355 i 9 236.229 a 1 260.984 g 7 326.373 b 2 294.018 e 5 309.546 i 9 60.804 g 7 240.804 a 1 R 41.526 a 1 350.421 a 1 295.214 e 5
0:0:0 Purvashadh C A Satabisha P P Jyestha BK Purvashadh CK Purvabhadr K Q Dhanistha FF Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q C Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
09-12-21 17º 07’ 08˜ i 9 21º 29’ 44˜ k 11 26º 55’ 26˜ h 8 22º 33’ 07˜ i 9 26º 31’ 26˜ k 11 24º 25’ 50˜ j 10 9º 38’ 59˜ k 11 0º 45’ 04˜ c 3 0º 45’ 04˜ i 9 11º 30’ 38˜ b 2 20º 26’ 30˜ l 12 25º 14’ 28˜ j 10
257.119 f 6 321.479 a 1 236.924 a 1 262.552 g 7 326.524 b 2 294.414 e 5 309.633 i 9 60.751 g 7 240.751 a 1 R 41.494 a 1 350.425 a 1 295.241 e 5
0:0:0 Purvashadh C 2 Purvabhadr KK Jyestha BK Purvashadh CL Purvabhadr K Q Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
10-12-21 18º 08’ 06˜ i 9 5º 09’ 38˜ l 12 27º 37’ 12˜ h 8 24º 07’ 16˜ i 9 26º 41’ 34˜ k 11 24º 47’ 41˜ j 10 9º 43’ 16˜ k 11 0º 42’ 53˜ c 3 0º 42’ 53˜ i 9 11º 28’ 47˜ b 2 20º 26’ 48˜ l 12 25º 16’ 08˜ j 10
258.135 f 6 335.144 e 5 237.620 a 1 264.121 h 8 326.676 c 3 294.778 e 5 309.721 i 9 60.698 g 7 240.698 a 1 R 41.463 a 1 350.430 a 1 295.269 e 5
0:0:0 Purvashadh C P Uttarabhad L L Jyestha B K Purvashadh C B Purvabhadr K C Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

11-12-21 19º 9’ 04˜ i 9 18º 22’ 54˜ l 12 28º 19’ 01˜ h 8 25º 41’ 24˜ i 9 26º 50’ 55˜ k 11 25º 07’ 36˜ j 10 9º 49’ 36˜ k 11 0º 39’ 42˜ c 3 0º 39’ 42˜ i 9 11º 26’ 59˜ b 2 20º 26’ 06˜ l 12 25º 18’ 49˜ j 10
259.151 f 6 348.365 i 9 238.317 a 1 265.690 h 8 326.832 c 3 295.110 e 5 309.810 i 9 60.645 g 7 240.645 a 1 R 41.433 a 1 350.435 a 1 295.297 e 5
0:0:0 Purvashadh C P Revati BB Jyestha BL Purvashadh CB Purvabhadr KC Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
12-12-21 20º 10’ 01˜ i 9 1º 11’ 13˜ a 1 29º 01’ 54˜ h 8 27º 16’ 36˜ i 9 26º 59’ 20˜ k 11 25º 25’ 32˜ j 10 9º 54’ 00˜ k 11 0º 36’ 31˜ c 3 0º 36’ 31˜ i 9 11º 24’ 11˜ b 2 20º 26’ 28˜ l 12 25º 20’ 30˜ j 10
260.167 g 7 1.187 a 1 239.015 a 1 267.260 i 9 326.989 c 3 295.409 e 5 309.900 i 9 60.592 g 7 240.592 a 1 R 41.403 a 1 350.441 a 1 295.325 e 5
0:0:0 Purvashadh CK Ashwini Q C Jyestha BL Uttarashad A A Purvabhadr KC Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

13-12-21 21º 11’ 02˜ i 9 13º 40’ 23˜ a 1 29º 43’ 47˜ h 8 28º 50’ 52˜ i 9 27º 09’ 53˜ k 11 25º 40’ 26˜ j 10 9º 60’ 31˜ k 11 0º 32’ 20˜ c 3 0º 32’ 20˜ i 9 11º 22’ 26˜ b 2 20º 27’ 49˜ l 12 25º 21’ 11˜ j 10
261.184 g 7 13.673 e 5 239.713 a 1 268.831 i 9 327.148 c 3 295.674 e 5 309.992 i 9 60.539 g 7 240.539 a 1 R 41.374 a 1 350.447 a 1 295.353 e 5
0:0:0 Purvashadh CK Bharani C C Jyestha BL Uttarashad AF Purvabhadr KC Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
14-12-21 22º 12’ 04˜ i 9 25º 54’ 35˜ a 1 0º 25’ 40˜ i 9 0º 24’ 07˜ j 10 27º 19’ 36˜ k 11 25º 54’ 14˜ j 10 10º 05’ 02˜ k 11 0º 29’ 10˜ c 3 0º 29’ 10˜ i 9 11º 21’ 46˜ b 2 20º 27’ 14˜ l 12 25º 23’ 52˜ j 10
262.201 g 7 25.893 h 8 240.411 a 1 270.402 a 1 327.310 c 3 295.904 e 5 310.084 a 1 60.486 g 7 240.486 a 1 R 41.346 a 1 350.454 a 1 295.381 e 5
0:0:0 Purvashadh CL Bharani C Q Mula Q Q Uttarashad A P Purvabhadr KC Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
15-12-21 23º 13’ 01˜ i 9 7º 55’ 58˜ b 2 1º 07’ 40˜ i 9 1º 58’ 26˜ j 10 27º 28’ 26˜ k 11 26º 06’ 49˜ j 10 10º 11’ 41˜ k 11 0º 26’ 59˜ c 3 0º 26’ 59˜ i 9 11º 19’ 05˜ b 2 20º 28’ 43˜ l 12 25º 25’ 36˜ j 10
263.217 g 7 37.916 a 1 241.111 a 1 271.974 a 1 327.474 c 3 296.097 e 5 310.178 a 1 60.433 g 7 240.433 a 1 R 41.318 a 1 350.462 a 1 295.410 e 5
0:0:0 Purvashadh CL Krttika A C Mula Q C Uttarashad A K Purvabhadr K C Dhanistha F P Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

16-12-21 24º 14’ 06˜ i 9 19º 48’ 29˜ b 2 1º 49’ 36˜ i 9 3º 33’ 49˜ j 10 27º 38’ 20˜ k 11 26º 15’ 11˜ j 10 10º 16’ 19˜ k 11 0º 23’ 48˜ c 3 0º 23’ 48˜ i 9 11º 17’ 28˜ b 2 20º 28’ 12˜ l 12 25º 26’ 20˜ j 10
264.235 h 8 49.808 c 3 241.810 a 1 273.547 a 1 327.639 c 3 296.253 e 5 310.272 a 1 60.380 g 7 240.380 a 1 R 41.291 a 1 350.470 a 1 295.439 e 5
0:0:0 Purvashadh CB Rohini 2 Q Mula Q C Uttarashad AL Purvabhadr KC Dhanistha FK Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
17-12-21 25º 15’ 07˜ i 9 1º 38’ 34˜ c 3 2º 31’ 40˜ i 9 5º 07’ 16˜ j 10 27º 48’ 25˜ k 11 26º 22’ 12˜ j 10 10º 22’ 01˜ k 11 0º 20’ 37˜ c 3 0º 20’ 37˜ i 9 11º 16’ 50˜ b 2 20º 29’ 41˜ l 12 25º 28’ 05˜ j 10
265.252 h 8 61.626 g 7 242.511 a 1 275.121 a 1 327.807 c 3 296.370 e 5 310.367 a 1 60.327 g 7 240.327 a 1 R 41.264 a 1 350.478 a 1 295.468 e 5
0:0:0 Purvashadh CB Mrgashira FB Mula Q C Uttarashad A B Purvabhadr K C Dhanistha F K Satabisha P K Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

18-12-21 26º 16’ 08˜ i 9 13º 25’ 05˜ c 3 3º 13’ 43˜ i 9 6º 42’ 38˜ j 10 27º 59’ 37˜ k 11 26º 27’ 53˜ j 10 10º 28’ 50˜ k 11 0º 16’ 26˜ c 3 0º 16’ 26˜ i 9 11º 14’ 17˜ b 2 20º 29’ 17˜ l 12 25º 30’ 53˜ j 10
266.269 h 8 73.418 a 1 243.212 a 1 276.694 a 1 327.977 c 3 296.448 e 5 310.464 a 1 60.274 g 7 240.274 a 1 R 41.238 a 1 350.488 a 1 295.498 e 5
0:0:0 Purvashadh C Q Ardra P B Mula Q A Uttarashad AB Purvabhadr KC Dhanistha FK Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
19-12-21 27º 17’ 13˜ i 9 25º 14’ 34˜ c 3 3º 55’ 50˜ i 9 8º 16’ 01˜ j 10 28º 09’ 56˜ k 11 26º 29’ 10˜ j 10 10º 34’ 40˜ k 11 0º 13’ 16˜ c 3 0º 13’ 16˜ i 9 11º 13’ 47˜ b 2 20º 30’ 53˜ l 12 25º 32’ 37˜ j 10
267.287 i 9 85.226 b 2 243.914 b 2 278.267 a 1 328.149 c 3 296.486 e 5 310.561 a 1 60.221 g 7 240.221 a 1 R 41.213 a 1 350.498 a 1 295.527 e 5
0:0:0 Uttarashad A A Punarvasu KB Mula Q 2 Uttarashad A C Purvabhadr KC Dhanistha FK Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
20-12-21 28º 18’ 14˜ i 9 7º 05’ 02˜ d 4 4º 37’ 01˜ i 9 9º 50’ 24˜ j 10 28º 19’ 19˜ k 11 26º 29’ 02˜ j 10 10º 40’ 32˜ k 11 0º 10’ 05˜ c 3 0º 10’ 05˜ i 9 11º 11’ 17˜ b 2 20º 30’ 29˜ l 12 25º 33’ 25˜ j 10
268.304 i 9 97.084 f 6 244.617 b 2 279.840 a 1 328.322 c 3 R 296.484 e 5 310.659 a 1 60.168 g 7 240.168 a 1 R 41.188 a 1 350.508 a 1 295.557 e 5
0:0:0 Uttarashad A 2 Pushya LB Mula Q 2 Uttarashad A C Purvabhadr K C Dhanistha F K Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
21-12-21 29º 19’ 19˜ i 9 19º 01’ 19˜ d 4 5º 19’ 12˜ i 9 11º 25’ 40˜ j 10 28º 30’ 53˜ k 11 26º 26’ 24˜ j 10 10º 45’ 29˜ k 11 0º 07’ 58˜ c 3 0º 07’ 58˜ i 9 11º 10’ 54˜ b 2 20º 31’ 08˜ l 12 25º 35’ 17˜ j 10
269.322 i 9 109.022 i 9 245.320 b 2 281.411 a 1 328.498 c 3 R 296.440 e 5 310.758 a 1 60.116 g 7 240.116 a 1 R 41.165 a 1 350.519 a 1 295.588 e 5
0:0:0 Uttarashad A P Ashlesha B Q Mula Q F Shravan 2 F Purvabhadr K C Dhanistha F K Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

22-12-21 0º 20’ 24˜ j 10 1º 04’ 16˜ e 5 6º 01’ 26˜ i 9 12º 59’ 48˜ j 10 28º 41’ 30˜ k 11 26º 21’ 18˜ j 10 10º 51’ 29˜ k 11 0º 04’ 47˜ c 3 0º 04’ 47˜ i 9 11º 09’ 31˜ b 2 20º 32’ 48˜ l 12 25º 37’ 05˜ j 10
270.340 a 1 121.071 a 1 246.024 b 2 282.980 a 1 328.675 c 3 R 296.355 e 5 310.858 a 1 60.063 g 7 240.063 a 1 R 41.142 a 1 350.530 a 1 295.618 e 5
0:0:0 Uttarashad A P Magha Q C Mula Q P Shravan 2 P Purvabhadr KC Dhanistha FK Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati BC Dhanistha F P
23-12-21 1º 21’ 29˜ j 10 13º 16’ 43˜ e 5 6º 44’ 41˜ i 9 14º 33’ 46˜ j 10 28º 51’ 14˜ k 11 26º 14’ 41˜ j 10 10º 58’ 32˜ k 11 0º 01’ 36˜ c 3 0º 01’ 36˜ i 9 11º 07’ 08˜ b 2 20º 33’ 31˜ l 12 25º 39’ 56˜ j 10
271.358 a 1 133.262 d 4 246.728 c 3 284.546 b 2 328.854 c 3 R 296.228 e 5 310.959 a 1 60.010 g 7 240.010 a 1 R 41.119 a 1 350.542 a 1 295.649 e 5
0:0:0 Uttarashad AK Magha Q B Mula Q P Shravan 2 K Purvabhadr K A Dhanistha F K Satabisha P L Mrgashira FB Mula Q Q Rohini 2 F Revati B C Dhanistha F P

24-12-21 2º 23’ 37˜ j 10 25º 38’ 44˜ e 5 7º 26’ 02˜ i 9 16º 06’ 29˜ j 10 29º 02’ 10˜ k 11 26º 04’ 36˜ j 10 11º 04’ 40˜ k 11 29º 57’ 25˜ b 2 29º 57’ 25˜ h 8 11º 06’ 53˜ b 2 20º 33’ 18˜ l 12 25º 41’ 44˜ j 10
272.377 a 1 145.629 h 8 247.434 c 3 286.108 b 2 329.036 c 3 R 296.060 e 5 311.061 a 1 59.957 f 6 239.957 a 1 R 41.098 a 1 350.555 a 1 295.679 e 5
0:0:0 Uttarashad AK Purvaphalg CB Mula Q P Shravan 2 L Purvabhadr K A Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
25-12-21 3º 24’ 42˜ j 10 8º 13’ 43˜ f 6 8º 08’ 20˜ i 9 17º 40’ 50˜ j 10 29º 13’ 05˜ k 11 25º 51’ 00˜ j 10 11º 10’ 47˜ k 11 29º 54’ 14˜ b 2 29º 54’ 14˜ h 8 11º 05’ 37˜ b 2 20º 34’ 05˜ l 12 25º 43’ 36˜ j 10
273.395 a 1 158.212 a 1 248.139 c 3 287.664 c 3 329.218 c 3 R 295.850 e 5 311.163 a 1 59.904 f 6 239.904 a 1 R 41.077 a 1 350.568 a 1 295.710 e 5
0:0:0 Uttarashad AL Uttaraphal A C Mula Q K Shravan 2 L Purvabhadr K A Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
26-12-21 4º 25’ 50˜ j 10 21º 03’ 29˜ f 6 8º 51’ 46˜ i 9 19º 13’ 40˜ j 10 29º 24’ 11˜ k 11 25º 36’ 56˜ j 10 11º 16’ 58˜ k 11 29º 51’ 04˜ b 2 29º 51’ 04˜ h 8 11º 03’ 22˜ b 2 20º 35’ 55˜ l 12 25º 44’ 28˜ j 10
274.414 a 1 171.058 d 4 248.846 c 3 289.211 c 3 329.403 c 3 R 295.599 e 5 311.266 a 1 59.851 f 6 239.851 a 1 R 41.056 a 1 350.582 a 1 295.741 e 5
0:0:0 Uttarashad AL Hasta 2 C Mula Q K Shravan 2 B Purvabhadr K A Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P

27-12-21 5º 26’ 59˜ j 10 4º 13’ 43˜ g 7 9º 33’ 11˜ i 9 20º 45’ 56˜ j 10 29º 35’ 20˜ k 11 25º 18’ 25˜ j 10 11º 22’ 16˜ k 11 29º 48’ 53˜ b 2 29º 48’ 53˜ h 8 11º 02’ 13˜ b 2 20º 36’ 46˜ l 12 25º 46’ 23˜ j 10
275.433 a 1 184.212 h 8 249.553 c 3 290.749 d 4 329.589 c 3 R 295.307 e 5 311.371 a 1 59.798 f 6 239.798 a 1 R 41.037 a 1 350.596 a 1 295.773 e 5
0:0:0 Uttarashad AB Chitra F C Mula Q L Shravan 2 C Purvabhadr K 2 Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
28-12-21 6º 27’ 07˜ j 10 17º 43’ 05˜ g 7 10º 16’ 40˜ i 9 22º 17’ 30˜ j 10 29º 47’ 37˜ k 11 24º 59’ 37˜ j 10 11º 29’ 30˜ k 11 29º 45’ 42˜ b 2 29º 45’ 42˜ h 8 11º 01’ 05˜ b 2 20º 37’ 40˜ l 12 25º 48’ 14˜ j 10
276.452 a 1 197.718 a 1 250.261 d 4 292.275 d 4 329.777 c 3 R 294.977 e 5 311.475 a 1 59.745 f 6 239.745 a 1 R 41.018 a 1 350.611 a 1 295.804 e 5
0:0:0 Uttarashad A B Swati P A Mula Q L Shravan 2 C Purvabhadr K 2 Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P

29-12-21 7º 28’ 16˜ j 10 1º 37’ 32˜ h 8 10º 58’ 12˜ i 9 23º 47’ 06˜ j 10 29º 58’ 01˜ k 11 24º 37’ 32˜ j 10 11º 35’ 52˜ k 11 29º 42’ 31˜ b 2 29º 42’ 31˜ h 8 11º 00’ 04˜ b 2 20º 38’ 34˜ l 12 25º 50’ 10˜ j 10
277.471 a 1 211.609 d 4 250.970 d 4 293.785 e 5 329.967 c 3 R 294.609 e 5 311.581 a 1 59.692 f 6 239.692 a 1 R 41.001 a 1 350.626 a 1 295.836 e 5
0:0:0 Uttarashad A Q Visakha K P Mula Q L Dhanistha FF Purvabhadr K 2 Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
30-12-21 8º 29’ 24˜ j 10 15º 54’ 31˜ h 8 11º 41’ 44˜ i 9 25º 17’ 34˜ j 10 0º 9’ 29˜ l 12 24º 12’ 14˜ j 10 11º 41’ 13˜ k 11 29º 38’ 20˜ b 2 29º 38’ 20˜ h 8 10º 59’ 59˜ b 2 20º 39’ 31˜ l 12 25º 52’ 01˜ j 10
278.490 a 1 225.892 h 8 251.679 d 4 295.276 e 5 330.158 d 4 R 294.204 e 5 311.687 a 1 59.639 f 6 239.639 a 1 R 40.983 a 1 350.642 a 1 295.867 e 5
0:0:0 Uttarashad A C Anuradha LK Mula Q B Dhanistha F P Purvabhadr K 2 Dhanistha F P Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
31-12-21 9º 31’ 36˜ j 10 0º 33’ 31˜ i 9 12º 23’ 20˜ i 9 26º 45’ 38˜ j 10 0º 21’ 04˜ l 12 23º 46’ 58˜ j 10 11º 48’ 42˜ k 11 29º 35’ 10˜ b 2 29º 35’ 10˜ h 8 10º 58’ 01˜ b 2 20º 40’ 32˜ l 12 25º 54’ 56˜ j 10
279.510 a 1 240.542 a 1 252.389 d 4 296.744 f 6 330.351 d 4 R 293.766 e 5 311.795 a 1 59.586 f 6 239.586 a 1 R 40.967 a 1 350.659 a 1 295.899 e 5
0:0:0 Uttarashad A C Mula Q Q Mula Q B Dhanistha F K Purvabhadr K 2 Dhanistha F F Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P

01-01-22 10º 32’ 44˜ j 10 15º 29’ 24˜ i 9 13º 06’ 56˜ i 9 28º 11’ 59˜ j 10 0º 33’ 46˜ l 12 23º 18’ 42˜ j 10 11º 54’ 07˜ k 11 29º 32’ 59˜ b 2 29º 32’ 59˜ h 8 10º 57’ 07˜ b 2 20º 41’ 34˜ l 12 25º 56’ 52˜ j 10
280.529 a 1 255.490 e 5 253.099 d 4 298.183 f 6 330.546 d 4 R 293.295 d 4 311.902 a 1 59.533 f 6 239.533 a 1 R 40.952 a 1 350.676 a 1 295.931 e 5
0:0:0 Shravan 2 2 Purvashadh C C Mula Q B Dhanistha FL Purvabhadr K 2 Shravan 2 A Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
02-01-22 11º 33’ 56˜ j 10 0º 37’ 12˜ j 10 13º 49’ 40˜ i 9 29º 35’ 17˜ j 10 0º 45’ 31˜ l 12 22º 48’ 38˜ j 10 12º 01’ 40˜ k 11 29º 29’ 48˜ b 2 29º 29’ 48˜ h 8 10º 56’ 13˜ b 2 20º 42’ 35˜ l 12 25º 58’ 47˜ j 10
281.549 a 1 270.620 a 1 253.811 e 5 299.588 f 6 330.742 d 4 R 292.794 d 4 312.011 a 1 59.480 f 6 239.480 a 1 R 40.937 a 1 350.693 a 1 295.963 e 5
0:0:0 Shravan 2 F Uttarashad A P Purvashadh C C Dhanistha F L Purvabhadr K F Shravan 2 A Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P

03-01-22 12º 34’ 08˜ j 10 15º 47’ 41˜ j 10 14º 31’ 19˜ i 9 0º 57’ 11˜ k 11 0º 56’ 24˜ l 12 22º 16’ 01˜ j 10 12º 07’ 12˜ k 11 29º 26’ 37˜ b 2 29º 26’ 37˜ h 8 10º 55’ 23˜ b 2 20º 43’ 40˜ l 12 25º 60’ 46˜ j 10
282.569 a 1 285.778 b 2 254.522 e 5 300.953 g 7 330.940 d 4 R 292.267 d 4 312.120 a 1 59.427 f 6 239.427 a 1 R 40.923 a 1 350.711 a 1 295.996 e 5
0:0:0 Shravan 2 P Shravan 2 L Purvashadh C C Dhanistha FB Purvabhadr KF Shravan 2 C Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
04-01-22 13º 35’ 17˜ j 10 0º 48’ 56˜ k 11 15º 14’ 06˜ i 9 2º 16’ 08˜ k 11 1º 08’ 20˜ l 12 21º 43’ 01˜ j 10 12º 14’ 48˜ k 11 29º 22’ 26˜ b 2 29º 22’ 26˜ h 8 10º 55’ 36˜ b 2 20º 44’ 48˜ l 12 26º 02’ 41˜ j 10
283.588 b 2 300.799 g 7 255.235 e 5 302.269 g 7 331.139 d 4 R 291.717 d 4 312.230 a 1 59.374 f 6 239.374 a 1 R 40.910 a 1 350.730 a 1 296.028 e 5
0:0:0 Shravan 2 P Dhanistha FB Purvashadh C C Dhanistha F Q Purvabhadr KF Shravan 2 C Satabisha P L Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha F P
05-01-22 14º 36’ 29˜ j 10 15º 32’ 41˜ k 11 15º 57’ 53˜ i 9 3º 32’ 44˜ k 11 1º 20’ 24˜ l 12 21º 09’ 46˜ j 10 12º 20’ 24˜ k 11 29º 19’ 16˜ b 2 29º 19’ 16˜ h 8 10º 54’ 53˜ b 2 20º 45’ 56˜ l 12 26º 04’ 40˜ j 10
284.608 b 2 315.528 a 1 255.948 e 5 303.529 h 8 331.340 d 4 R 291.146 d 4 312.340 a 1 59.321 f 6 239.321 a 1 R 40.898 a 1 350.749 a 1 296.061 e 5
0:0:0 Shravan 2 K Satabisha P C Purvashadh C A Dhanistha F C Purvabhadr K P Shravan 2 C Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
06-01-22 15º 38’ 41˜ j 10 29º 51’ 53˜ k 11 16º 40’ 43˜ i 9 4º 43’ 16˜ k 11 1º 33’ 31˜ l 12 20º 34’ 32˜ j 10 12º 27’ 04˜ k 11 29º 16’ 05˜ b 2 29º 16’ 05˜ h 8 10º 53’ 13˜ b 2 20º 46’ 05˜ l 12 26º 06’ 35˜ j 10
285.628 b 2 329.848 c 3 256.662 e 5 304.721 h 8 331.542 d 4 R 290.559 d 4 312.451 a 1 59.268 f 6 239.268 a 1 R 40.887 a 1 350.768 a 1 296.093 e 5
0:0:0 Shravan 2 K Purvabhadr K 2 Purvashadh C 2 Dhanistha F C Purvabhadr K P Shravan 2 C Satabisha P L Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F P

07-01-22 16º 39’ 49˜ j 10 13º 42’ 35˜ l 12 17º 23’ 34˜ i 9 5º 50’ 06˜ k 11 1º 45’ 42˜ l 12 19º 58’ 36˜ j 10 12º 34’ 47˜ k 11 29º 13’ 54˜ b 2 29º 13’ 54˜ h 8 10º 53’ 34˜ b 2 20º 47’ 17˜ l 12 26º 08’ 34˜ j 10
286.647 b 2 343.693 h 8 257.376 f 6 305.835 h 8 331.745 d 4 R 289.960 c 3 312.563 a 1 59.215 f 6 239.215 a 1 R 40.876 a 1 350.788 a 1 296.126 e 5
0:0:0 Shravan 2 L Uttarabhad L P Purvashadh CF Dhanistha F 2 Purvabhadr K P Shravan 2 Q Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
08-01-22 17º 40’ 58˜ j 10 27º 03’ 04˜ l 12 18º 05’ 28˜ i 9 6º 52’ 32˜ k 11 1º 57’ 60˜ l 12 19º 21’ 04˜ j 10 12º 41’ 30˜ k 11 29º 10’ 43˜ b 2 29º 10’ 43˜ h 8 10º 52’ 01˜ b 2 20º 49’ 32˜ l 12 26º 10’ 32˜ j 10
287.666 c 3 357.051 a 1 258.091 f 6 306.859 i 9 331.950 d 4 R 289.351 c 3 312.675 a 1 59.162 f 6 239.162 a 1 R 40.867 a 1 350.809 a 1 296.159 e 5
0:0:0 Shravan 2 L Revati BK Purvashadh CF Satabisha P P Purvabhadr K P Shravan 2 B Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

09-01-22 18º 41’ 10˜ j 10 9º 57’ 14˜ a 1 18º 48’ 22˜ i 9 7º 47’ 44˜ k 11 2º 9’ 25˜ l 12 18º 44’ 20˜ j 10 12º 47’ 17˜ k 11 29º 07’ 32˜ b 2 29º 07’ 32˜ h 8 10º 51’ 29˜ b 2 20º 50’ 48˜ l 12 26º 11’ 28˜ j 10
288.686 c 3 9.954 c 3 258.806 f 6 307.779 i 9 332.157 d 4 R 288.739 c 3 312.788 a 1 59.109 f 6 239.109 a 1 R 40.858 a 1 350.830 a 1 296.191 e 5
0:0:0 Shravan 2 B Ashwini Q L Purvashadh C P Satabisha P P Purvabhadr K P Shravan 2 B Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
10-01-22 19º 42’ 18˜ j 10 22º 28’ 50˜ a 1 19º 31’ 19˜ i 9 8º 35’ 52˜ k 11 2º 22’ 50˜ l 12 18º 08’ 37˜ j 10 12º 54’ 04˜ k 11 29º 03’ 22˜ b 2 29º 03’ 22˜ h 8 10º 51’ 00˜ b 2 20º 51’ 07˜ l 12 26º 13’ 26˜ j 10
289.705 c 3 22.464 g 7 259.522 f 6 308.581 i 9 332.364 d 4 R 288.127 c 3 312.901 a 1 59.056 f 6 239.056 a 1 R 40.850 a 1 350.852 a 1 296.224 e 5
0:0:0 Shravan 2 Q Bharani CL Purvashadh C P Satabisha P P Purvabhadr K P Shravan 2 B Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
11-01-22 20º 43’ 26˜ j 10 4º 40’ 43˜ b 2 20º 14’ 20˜ i 9 9º 15’ 00˜ k 11 2º 34’ 23˜ l 12 17º 31’ 08˜ j 10 13º 01’ 54˜ k 11 29º 00’ 14˜ b 2 29º 00’ 14˜ h 8 10º 51’ 35˜ b 2 20º 52’ 26˜ l 12 26º 15’ 25˜ j 10
290.724 d 4 34.662 a 1 260.239 g 7 309.250 i 9 332.573 d 4 R 287.519 c 3 313.015 a 1 59.004 f 6 239.004 a 1 R 40.843 a 1 350.874 a 1 296.257 e 5
0:0:0 Shravan 2 C Krttika A L Purvashadh C K Satabisha P K Purvabhadr K P Shravan 2 L Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

12-01-22 21º 45’ 35˜ j 10 16º 38’ 02˜ b 2 20º 57’ 22˜ i 9 9º 46’ 19˜ k 11 2º 47’ 59˜ l 12 16º 55’ 08˜ j 10 13º 08’ 44˜ k 11 28º 57’ 04˜ b 2 28º 57’ 04˜ h 8 10º 50’ 13˜ b 2 20º 54’ 46˜ l 12 26º 17’ 24˜ j 10
291.743 d 4 46.634 b 2 260.956 g 7 309.772 i 9 332.783 d 4 R 286.919 c 3 313.129 a 1 58.951 f 6 238.951 a 1 R 40.837 a 1 350.896 a 1 296.290 e 5
0:0:0 Shravan 2 C Rohini 2 L Purvashadh CK Satabisha P K Purvabhadr K P Shravan 2 L Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
13-01-22 22º 46’ 40˜ j 10 28º 28’ 05˜ b 2 21º 40’ 26˜ i 9 10º 08’ 52˜ k 11 2º 60’ 42˜ l 12 16º 20’ 55˜ j 10 13º 15’ 38˜ k 11 28º 54’ 53˜ b 2 28º 54’ 53˜ h 8 10º 50’ 52˜ b 2 20º 55’ 08˜ l 12 26º 19’ 23˜ j 10
292.761 d 4 58.468 f 6 261.674 g 7 310.131 a 1 332.995 d 4 R 286.332 b 2 313.244 a 1 58.898 f 6 238.898 a 1 R 40.831 a 1 350.919 a 1 296.323 e 5
0:0:0 Shravan 2 A Mrgashira F L Purvashadh C K Satabisha P K Purvabhadr K P Shravan 2 L Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

14-01-22 23º 47’ 48˜ j 10 10º 15’ 38˜ c 3 22º 24’ 31˜ i 9 10º 19’ 54˜ k 11 3º 12’ 25˜ l 12 15º 46’ 43˜ j 10 13º 22’ 32˜ k 11 28º 51’ 42˜ b 2 28º 51’ 42˜ h 8 10º 50’ 37˜ b 2 20º 57’ 35˜ l 12 26º 21’ 22˜ j 10
293.780 e 5 70.244 a 1 262.392 g 7 310.315 a 1 333.207 d 4 R 285.762 b 2 313.359 a 1 58.845 f 6 238.845 a 1 R 40.827 a 1 350.943 a 1 296.356 e 5
0:0:0 Dhanistha FF Ardra P K Purvashadh CL Satabisha P K Purvabhadr K P Shravan 2 L Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
15-01-22 24º 48’ 53˜ j 10 22º 02’ 44˜ c 3 23º 07’ 40˜ i 9 10º 19’ 43˜ k 11 3º 25’ 16˜ l 12 15º 13’ 47˜ j 10 13º 28’ 26˜ k 11 28º 48’ 31˜ b 2 28º 48’ 31˜ h 8 10º 49’ 23˜ b 2 20º 58’ 01˜ l 12 26º 23’ 20˜ j 10
294.798 e 5 82.029 a 1 263.111 g 7 R 310.312 a 1 333.421 e 5 R 285.213 b 2 313.474 a 1 58.792 f 6 238.792 a 1 R 40.823 a 1 350.967 a 1 296.389 e 5
0:0:0 Dhanistha F P Punarvasu KL Purvashadh CL Satabisha P K Uttarabhad LL Shravan 2 K Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
16-01-22 25º 49’ 58˜ j 10 3º 53’ 55˜ d 4 23º 50’ 52˜ i 9 10º 07’ 54˜ k 11 3º 38’ 10˜ l 12 14º 41’ 17˜ j 10 13º 35’ 24˜ k 11 28º 44’ 20˜ b 2 28º 44’ 20˜ h 8 10º 49’ 16˜ b 2 20º 59’ 28˜ l 12 26º 25’ 19˜ j 10
295.816 e 5 93.882 e 5 263.831 h 8 R 310.115 a 1 333.636 e 5 R 284.688 b 2 313.590 a 1 58.739 f 6 238.739 a 1 R 40.821 a 1 350.991 a 1 296.422 e 5
0:0:0 Dhanistha F P Pushya L L Purvashadh C L Satabisha P K Uttarabhad L L Shravan 2 K Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

17-01-22 26º 50’ 06˜ j 10 15º 51’ 46˜ d 4 24º 33’ 04˜ i 9 9º 43’ 23˜ k 11 3º 51’ 07˜ l 12 14º 11’ 20˜ j 10 13º 42’ 22˜ k 11 28º 41’ 10˜ b 2 28º 41’ 10˜ h 8 10º 49’ 08˜ b 2 21º 01’ 58˜ l 12 26º 27’ 18˜ j 10
296.835 f 6 105.846 h 8 264.551 h 8 R 309.723 i 9 333.852 e 5 R 284.189 b 2 313.706 a 1 58.686 f 6 238.686 a 1 R 40.819 a 1 351.016 a 1 296.455 e 5
0:0:0 Dhanistha FK Pushya LK Purvashadh CB Satabisha P K Uttarabhad LL Shravan 2 K Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
18-01-22 27º 51’ 07˜ j 10 27º 57’ 00˜ d 4 25º 16’ 19˜ i 9 9º 08’ 13˜ k 11 4º 04’ 08˜ l 12 13º 43’ 19˜ j 10 13º 49’ 23˜ k 11 28º 38’ 59˜ b 2 28º 38’ 59˜ h 8 10º 49’ 05˜ b 2 21º 02’ 28˜ l 12 26º 29’ 17˜ j 10
297.852 f 6 117.950 a 1 265.272 h 8 R 309.137 i 9 334.069 e 5 R 283.722 b 2 313.823 a 1 58.633 f 6 238.633 a 1 R 40.818 a 1 351.041 a 1 296.488 e 5
0:0:0 Dhanistha FK Ashlesha BL Purvashadh CB Satabisha P K Uttarabhad L L Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

19-01-22 28º 52’ 12˜ j 10 10º 13’ 58˜ e 5 25º 60’ 38˜ i 9 8º 22’ 12˜ k 11 4º 17’ 13˜ l 12 13º 17’ 13˜ j 10 13º 56’ 24˜ k 11 28º 35’ 48˜ b 2 28º 35’ 48˜ h 8 10º 49’ 05˜ b 2 21º 04’ 01˜ l 12 26º 31’ 16˜ j 10
298.870 f 6 130.216 d 4 265.994 h 8 R 308.370 i 9 334.287 e 5 R 283.287 a 1 313.940 a 1 58.580 f 6 238.580 a 1 40.818 a 1 351.067 a 1 296.521 e 5
0:0:0 Dhanistha FL Magha Q L Purvashadh C Q Satabisha P P Uttarabhad LL Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
20-01-22 29º 53’ 17˜ j 10 22º 39’ 11˜ e 5 26º 43’ 58˜ i 9 7º 26’ 17˜ k 11 4º 30’ 25˜ l 12 12º 53’ 13˜ j 10 14º 03’ 25˜ k 11 28º 32’ 37˜ b 2 28º 32’ 37˜ h 8 10º 49’ 05˜ b 2 21º 06’ 35˜ l 12 26º 33’ 14˜ j 10
299.888 f 6 142.653 g 7 266.716 i 9 R 307.438 i 9 334.507 e 5 R 282.887 a 1 314.057 a 1 58.527 f 6 238.527 a 1 40.818 a 1 351.093 a 1 296.554 e 5
0:0:0 Dhanistha FL Purvaphalg CL Uttarashad A A Satabisha P P Uttarabhad LL Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
21-01-22 0º 54’ 18˜ k 11 5º 16’ 08˜ f 6 27º 26’ 20˜ i 9 6º 22’ 01˜ k 11 4º 44’ 37˜ l 12 12º 31’ 26˜ j 10 14º 11’ 30˜ k 11 28º 28’ 26˜ b 2 28º 28’ 26˜ h 8 10º 49’ 12˜ b 2 21º 07’ 08˜ l 12 26º 35’ 13˜ j 10
300.905 g 7 155.269 a 1 267.439 i 9 R 306.367 h 8 334.727 e 5 R 282.524 a 1 314.175 a 1 58.474 f 6 238.474 a 1 40.820 a 1 351.119 a 1 296.587 e 5
0:0:0 Dhanistha FB Uttaraphal AB Uttarashad A 2 Dhanistha F 2 Uttarabhad L L Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
22-01-22 1º 55’ 23˜ k 11 18º 04’ 26˜ f 6 28º 10’ 43˜ i 9 5º 11’ 20˜ k 11 4º 57’ 53˜ l 12 12º 12’ 60˜ j 10 14º 18’ 35˜ k 11 28º 25’ 16˜ b 2 28º 25’ 16˜ h 8 10º 49’ 19˜ b 2 21º 09’ 46˜ l 12 26º 37’ 12˜ j 10
301.923 g 7 168.074 c 3 268.162 i 9 R 305.189 h 8 334.948 e 5 R 282.200 a 1 314.293 a 1 58.421 f 6 238.421 a 1 40.822 a 1 351.146 a 1 296.620 e 5
0:0:0 Dhanistha F Q Hasta 2 B Uttarashad A 2 Dhanistha F A Uttarabhad L L Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

23-01-22 2º 56’ 24˜ k 11 1º 05’ 41˜ g 7 28º 53’ 10˜ i 9 3º 56’ 20˜ k 11 5º 10’ 12˜ l 12 11º 55’ 58˜ j 10 14º 25’ 40˜ k 11 28º 22’ 05˜ b 2 28º 22’ 05˜ h 8 10º 50’ 34˜ b 2 21º 10’ 26˜ l 12 26º 39’ 11˜ j 10
302.940 g 7 181.078 g 7 268.886 i 9 R 303.939 h 8 335.170 e 5 R 281.916 a 1 314.411 a 1 58.368 f 6 238.368 a 1 40.826 a 1 351.174 a 1 296.653 e 5
0:0:0 Dhanistha F C Chitra FB Uttarashad AF Dhanistha F C Uttarabhad LL Shravan 2 P Satabisha P B Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
24-01-22 3º 57’ 25˜ k 11 14º 18’ 04˜ g 7 29º 37’ 40˜ i 9 2º 39’ 29˜ k 11 5º 24’ 38˜ l 12 11º 40’ 19˜ j 10 14º 32’ 44˜ k 11 28º 19’ 54˜ b 2 28º 19’ 54˜ h 8 10º 50’ 48˜ b 2 21º 12’ 04˜ l 12 26º 41’ 10˜ j 10
303.957 h 8 194.301 a 1 269.611 i 9 R 302.658 g 7 335.394 e 5 R 281.672 a 1 314.529 a 1 58.315 f 6 238.315 a 1 40.830 a 1 351.201 a 1 296.686 f 6
0:0:0 Dhanistha F C Swati P B Uttarashad A P Dhanistha F Q Uttarabhad L L Shravan 2 F Satabisha P Q Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

25-01-22 4º 58’ 26˜ k 11 27º 46’ 05˜ g 7 0º 20’ 10˜ j 10 1º 23’ 59˜ k 11 5º 37’ 05˜ l 12 11º 28’ 12˜ j 10 14º 39’ 53˜ k 11 28º 16’ 43˜ b 2 28º 16’ 43˜ h 8 10º 50’ 06˜ b 2 21º 14’ 48˜ l 12 26º 43’ 08˜ j 10
304.974 h 8 207.768 c 3 270.336 a 1 R 301.383 g 7 335.618 e 5 R 281.470 a 1 314.648 a 1 58.262 f 6 238.262 a 1 40.835 a 1 351.230 a 1 296.719 f 6
0:0:0 Dhanistha F A Visakha KC Uttarashad A P Dhanistha FB Uttarabhad LB Shravan 2 F Satabisha P Q Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
26-01-22 5º 59’ 28˜ k 11 11º 30’ 11˜ h 8 1º 04’ 43˜ j 10 0º 9’ 07˜ k 11 5º 51’ 35˜ l 12 11º 19’ 36˜ j 10 14º 46’ 01˜ k 11 28º 13’ 32˜ b 2 28º 13’ 32˜ h 8 10º 50’ 28˜ b 2 21º 15’ 29˜ l 12 26º 45’ 04˜ j 10
305.991 h 8 221.503 g 7 271.062 a 1 R 300.152 g 7 335.843 e 5 R 281.310 a 1 314.767 a 1 58.209 f 6 238.209 a 1 40.841 a 1 351.258 a 1 296.751 f 6
0:0:0 Dhanistha F 2 Anuradha L 2 Uttarashad A P Dhanistha FB Uttarabhad LB Shravan 2 F Satabisha P Q Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
27-01-22 7º 00’ 25˜ k 11 25º 31’ 26˜ h 8 1º 47’ 20˜ j 10 28º 60’ 46˜ j 10 6º 04’ 08˜ l 12 11º 12’ 31˜ j 10 14º 53’ 10˜ k 11 28º 9’ 22˜ b 2 28º 9’ 22˜ h 8 10º 51’ 53˜ b 2 21º 17’ 13˜ l 12 26º 47’ 02˜ j 10
307.007 i 9 235.524 a 1 271.789 a 1 R 298.996 f 6 336.069 e 5 R 281.192 a 1 314.886 a 1 58.156 f 6 238.156 a 1 40.848 a 1 351.287 a 1 296.784 f 6
0:0:0 Satabisha P P Jyestha B P Uttarashad A K Dhanistha F L Uttarabhad L B Shravan 2 F Satabisha P Q Mrgashira FL Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

28-01-22 8º 01’ 26˜ k 11 9º 50’ 59˜ i 9 2º 31’ 58˜ j 10 27º 57’ 31˜ j 10 6º 18’ 46˜ l 12 11º 07’ 54˜ j 10 15º 00’ 22˜ k 11 28º 06’ 11˜ b 2 28º 06’ 11˜ h 8 10º 51’ 22˜ b 2 21º 19’ 01˜ l 12 26º 49’ 01˜ j 10
308.024 i 9 249.833 c 3 272.516 a 1 R 297.942 f 6 336.296 e 5 R 281.115 a 1 315.006 a 1 58.103 f 6 238.103 a 1 40.856 a 1 351.317 a 1 296.817 f 6
0:0:0 Satabisha P P Mula Q L Uttarashad AK Dhanistha FL Uttarabhad LB Shravan 2 F Satabisha P Q Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
29-01-22 9º 02’ 24˜ k 11 24º 24’ 04˜ i 9 3º 15’ 38˜ j 10 27º 01’ 32˜ j 10 6º 31’ 26˜ l 12 11º 05’ 48˜ j 10 15º 08’ 30˜ k 11 28º 03’ 00˜ b 2 28º 03’ 00˜ h 8 10º 52’ 50˜ b 2 21º 21’ 46˜ l 12 26º 51’ 56˜ j 10
309.040 i 9 264.401 h 8 273.244 a 1 R 297.009 f 6 336.524 e 5 R 281.080 a 1 315.125 a 1 58.050 f 6 238.050 a 1 40.864 a 1 351.346 a 1 296.849 f 6
0:0:0 Satabisha P K Purvashadh CB Uttarashad A L Dhanistha F K Uttarabhad L B Shravan 2 2 Satabisha P Q Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

30-01-22 10º 03’ 25˜ k 11 9º 10’ 43˜ j 10 3º 58’ 23˜ j 10 26º 13’ 43˜ j 10 6º 45’ 07˜ l 12 11º 05’ 06˜ j 10 15º 15’ 42˜ k 11 27º 60’ 49˜ b 2 27º 60’ 49˜ h 8 10º 52’ 26˜ b 2 21º 23’ 34˜ l 12 26º 53’ 55˜ j 10
310.057 a 1 279.162 a 1 273.973 a 1 R 296.212 e 5 336.752 f 6 281.085 a 1 315.245 a 1 57.997 f 6 237.997 a 1 40.874 a 1 351.376 a 1 296.882 f 6
0:0:0 Satabisha P K Uttarashad A C Uttarashad AL Dhanistha FK Uttarabhad LB Shravan 2 2 Satabisha P C Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
31-01-22 11º 04’ 23˜ k 11 24º 01’ 32˜ j 10 4º 42’ 07˜ j 10 25º 33’ 29˜ j 10 6º 59’ 55˜ l 12 11º 08’ 52˜ j 10 15º 22’ 50˜ k 11 27º 57’ 38˜ b 2 27º 57’ 38˜ h 8 10º 53’ 02˜ b 2 21º 24’ 25˜ l 12 26º 55’ 50˜ j 10
311.073 a 1 294.009 e 5 274.702 a 1 R 295.558 e 5 336.982 f 6 281.131 a 1 315.364 a 1 57.944 f 6 237.944 a 1 40.884 a 1 351.407 a 1 296.914 f 6
0:0:0 Satabisha P L Dhanistha FF Uttarashad AL Dhanistha F P Uttarabhad LB Shravan 2 F Satabisha P C Mrgashira FL Jyestha BL Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
01-02-22 12º 05’ 17˜ k 11 8º 49’ 32˜ k 11 5º 26’ 52˜ j 10 25º 03’ 00˜ j 10 7º 13’ 43˜ l 12 11º 13’ 58˜ j 10 15º 29’ 02˜ k 11 27º 53’ 28˜ b 2 27º 53’ 28˜ h 8 10º 54’ 42˜ b 2 21º 26’ 17˜ l 12 26º 57’ 46˜ j 10
312.088 a 1 308.809 i 9 275.431 a 1 R 295.050 e 5 337.212 f 6 281.216 a 1 315.484 a 1 57.891 f 6 237.891 a 1 40.895 a 1 351.438 a 1 296.946 f 6
0:0:0 Satabisha P L Satabisha P K Uttarashad A B Dhanistha F P Uttarabhad LB Shravan 2 F Satabisha P C Mrgashira F L Jyestha B L Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

02-02-22 13º 06’ 14˜ k 11 23º 25’ 08˜ k 11 6º 10’ 43˜ j 10 24º 41’ 13˜ j 10 7º 27’ 35˜ l 12 11º 20’ 20˜ j 10 15º 36’ 14˜ k 11 27º 50’ 20˜ b 2 27º 50’ 20˜ h 8 10º 54’ 29˜ b 2 21º 28’ 08˜ l 12 26º 59’ 41˜ j 10
313.104 a 1 323.419 b 2 276.162 a 1 R 294.687 e 5 337.443 f 6 281.339 a 1 315.604 a 1 57.839 f 6 237.839 a 1 40.908 a 1 351.469 a 1 296.978 f 6
0:0:0 Satabisha P B Purvabhadr KL Uttarashad AB Dhanistha F P Uttarabhad L Q Shravan 2 F Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
03-02-22 14º 07’ 08˜ k 11 7º 43’ 36˜ l 12 6º 54’ 31˜ j 10 24º 28’ 54˜ j 10 7º 40’ 26˜ l 12 11º 30’ 00˜ j 10 15º 43’ 26˜ k 11 27º 47’ 10˜ b 2 27º 47’ 10˜ h 8 10º 55’ 16˜ b 2 21º 30’ 00˜ l 12 27º 01’ 36˜ j 10
314.119 a 1 337.710 f 6 276.892 a 1 R 294.465 e 5 337.674 f 6 281.500 a 1 315.724 a 1 57.786 f 6 237.786 a 1 40.921 a 1 351.500 a 1 297.010 f 6
0:0:0 Satabisha P B Uttarabhad L Q Uttarashad A B Dhanistha F P Uttarabhad L Q Shravan 2 F Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 2 Revati B C Dhanistha F K

04-02-22 15º 08’ 02˜ k 11 21º 36’ 38˜ l 12 7º 37’ 23˜ j 10 24º 23’ 41˜ j 10 7º 54’ 22˜ l 12 11º 42’ 49˜ j 10 15º 51’ 38˜ k 11 27º 44’ 59˜ b 2 27º 44’ 59˜ h 8 10º 56’ 02˜ b 2 21º 32’ 55˜ l 12 27º 03’ 31˜ j 10
315.134 a 1 351.594 a 1 277.623 a 1 R 294.378 e 5 337.906 f 6 281.697 a 1 315.844 a 1 57.733 f 6 237.733 a 1 40.934 a 1 351.532 a 1 297.042 f 6
0:0:0 Satabisha P Q Revati B A Uttarashad A Q Dhanistha F P Uttarabhad L Q Shravan 2 F Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati BC Dhanistha FK
05-02-22 16º 09’ 53˜ k 11 5º 02’ 34˜ a 1 8º 21’ 18˜ j 10 24º 25’ 05˜ j 10 8º 08’ 20˜ l 12 11º 56’ 48˜ j 10 15º 58’ 50˜ k 11 27º 41’ 48˜ b 2 27º 41’ 48˜ h 8 10º 57’ 56˜ b 2 21º 34’ 50˜ l 12 27º 04’ 26˜ j 10
316.148 a 1 5.026 b 2 278.355 a 1 294.418 e 5 338.139 f 6 281.930 a 1 315.964 a 1 57.680 f 6 237.680 a 1 40.949 a 1 351.564 a 1 297.074 f 6
0:0:0 Satabisha P C Ashwini Q F Uttarashad A C Dhanistha F P Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
06-02-22 17º 10’ 43˜ k 11 18º 01’ 40˜ a 1 9º 05’ 13˜ j 10 24º 35’ 41˜ j 10 8º 22’ 23˜ l 12 12º 12’ 49˜ j 10 16º 05’ 02˜ k 11 27º 38’ 37˜ b 2 27º 38’ 37˜ h 8 10º 58’ 54˜ b 2 21º 36’ 46˜ l 12 27º 06’ 18˜ j 10
317.162 a 1 18.011 f 6 279.087 a 1 294.578 e 5 338.373 f 6 282.197 a 1 316.084 a 1 57.627 f 6 237.627 a 1 40.965 a 1 351.596 a 1 297.105 f 6
0:0:0 Satabisha P C Bharani C F Uttarashad A C Dhanistha F P Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
07-02-22 18º 11’ 34˜ k 11 0º 36’ 31˜ b 2 9º 49’ 12˜ j 10 24º 51’ 53˜ j 10 8º 36’ 25˜ l 12 12º 30’ 53˜ j 10 16º 12’ 14˜ k 11 27º 34’ 26˜ b 2 27º 34’ 26˜ h 8 10º 59’ 52˜ b 2 21º 38’ 44˜ l 12 27º 08’ 10˜ j 10
318.176 a 1 30.592 a 1 279.820 a 1 294.848 e 5 338.607 f 6 282.498 a 1 316.204 a 1 57.574 f 6 237.574 a 1 40.981 a 1 351.629 a 1 297.136 f 6
0:0:0 Satabisha P 2 Krttika A P Uttarashad A C Dhanistha F P Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K

08-02-22 19º 11’ 20˜ k 11 12º 50’ 20˜ b 2 10º 33’ 11˜ j 10 25º 13’ 16˜ j 10 8º 50’ 28˜ l 12 12º 50’ 52˜ j 10 16º 19’ 26˜ k 11 27º 31’ 16˜ b 2 27º 31’ 16˜ h 8 10º 60’ 53˜ b 2 21º 40’ 43˜ l 12 27º 10’ 05˜ j 10
319.189 a 1 42.839 a 1 280.553 a 1 295.221 e 5 338.841 f 6 282.831 a 1 316.324 a 1 57.521 f 6 237.521 a 1 40.998 a 1 351.662 a 1 297.168 f 6
0:0:0 Satabisha P 2 Rohini 2 P Shravan 2 2 Dhanistha F P Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
09-02-22 20º 12’ 07˜ k 11 24º 50’ 20˜ b 2 11º 17’ 13˜ j 10 25º 41’ 17˜ j 10 9º 05’ 37˜ l 12 13º 12’ 42˜ j 10 16º 27’ 38˜ k 11 27º 28’ 05˜ b 2 27º 28’ 05˜ h 8 11º 01’ 58˜ b 2 21º 42’ 42˜ l 12 27º 12’ 56˜ j 10
320.202 a 1 54.839 e 5 281.287 a 1 295.688 e 5 339.077 f 6 283.195 a 1 316.444 a 1 57.468 f 6 237.468 a 1 41.016 a 1 351.695 a 1 297.199 f 6
0:0:0 Purvabhadr K K Mrgashira F P Shravan 2 F Dhanistha F P Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K

10-02-22 21º 13’ 50˜ k 11 6º 41’ 10˜ c 3 12º 01’ 19˜ j 10 26º 15’ 31˜ j 10 9º 19’ 43˜ l 12 13º 35’ 24˜ j 10 16º 34’ 47˜ k 11 27º 25’ 54˜ b 2 27º 25’ 54˜ h 8 11º 02’ 06˜ b 2 21º 44’ 44˜ l 12 27º 14’ 44˜ j 10
321.214 a 1 66.686 i 9 282.022 a 1 296.242 e 5 339.312 f 6 283.590 b 2 316.563 a 1 57.415 f 6 237.415 a 1 41.035 a 1 351.729 a 1 297.229 f 6
0:0:0 Purvabhadr KK Ardra P P Shravan 2 P Dhanistha FK Uttarabhad LC Shravan 2 P Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
11-02-22 22º 14’ 34˜ k 11 18º 28’ 19˜ c 3 12º 45’ 25˜ j 10 26º 53’ 34˜ j 10 9º 33’ 56˜ l 12 14º 01’ 50˜ j 10 16º 41’ 59˜ k 11 27º 22’ 43˜ b 2 27º 22’ 43˜ h 8 11º 03’ 18˜ b 2 21º 46’ 47˜ l 12 27º 16’ 36˜ j 10
322.226 a 1 78.472 a 1 282.757 a 1 296.876 f 6 339.549 f 6 284.014 b 2 316.683 a 1 57.362 f 6 237.362 a 1 41.055 a 1 351.763 a 1 297.260 f 6
0:0:0 Purvabhadr KL Ardra P 2 Shravan 2 P Dhanistha FK Uttarabhad LC Shravan 2 K Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
12-02-22 23º 14’ 17˜ k 11 0º 17’ 59˜ d 4 13º 30’ 31˜ j 10 27º 35’ 55˜ j 10 9º 47’ 10˜ l 12 14º 28’ 58˜ j 10 16º 48’ 07˜ k 11 27º 19’ 32˜ b 2 27º 19’ 32˜ h 8 11º 05’ 34˜ b 2 21º 48’ 49˜ l 12 27º 17’ 24˜ j 10
323.238 a 1 90.283 d 4 283.492 b 2 297.582 f 6 339.786 f 6 284.466 b 2 316.802 a 1 57.309 f 6 237.309 a 1 41.076 a 1 351.797 a 1 297.290 f 6
0:0:0 Purvabhadr KL Punarvasu K 2 Shravan 2 P Dhanistha F K Uttarabhad LC Shravan 2 K Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha F K

13-02-22 24º 15’ 56˜ k 11 12º 12’ 35˜ d 4 14º 14’ 41˜ j 10 28º 21’ 18˜ j 10 10º 01’ 23˜ l 12 14º 57’ 46˜ j 10 16º 55’ 19˜ k 11 27º 15’ 22˜ b 2 27º 15’ 22˜ h 8 11º 06’ 49˜ b 2 21º 50’ 52˜ l 12 27º 19’ 16˜ j 10
324.249 b 2 102.193 g 7 284.228 b 2 298.355 f 6 340.023 g 7 284.946 b 2 316.922 a 1 57.256 f 6 237.256 a 1 41.097 a 1 351.831 a 1 297.321 f 6
0:0:0 Purvabhadr KB Pushya LF Shravan 2 K Dhanistha FL Uttarabhad LC Shravan 2 K Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 2 Revati B A Dhanistha FK
14-02-22 25º 16’ 32˜ k 11 24º 16’ 50˜ d 4 14º 58’ 50˜ j 10 29º 11’ 24˜ j 10 10º 16’ 36˜ l 12 15º 27’ 04˜ j 10 17º 02’ 28˜ k 11 27º 12’ 11˜ b 2 27º 12’ 11˜ h 8 11º 07’ 08˜ b 2 21º 52’ 58˜ l 12 27º 21’ 04˜ j 10
325.259 b 2 114.264 a 1 284.964 b 2 299.190 f 6 340.260 g 7 285.451 b 2 317.041 a 1 57.203 f 6 237.203 a 1 41.119 a 1 351.866 a 1 297.351 f 6
0:0:0 Purvabhadr KB Ashlesha B P Shravan 2 K Dhanistha FL Uttarabhad LC Shravan 2 K Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B A Dhanistha F K

15-02-22 26º 16’ 12˜ k 11 6º 32’ 13˜ e 5 15º 42’ 04˜ j 10 0º 05’ 52˜ k 11 10º 30’ 56˜ l 12 15º 59’ 55˜ j 10 17º 10’ 36˜ k 11 27º 09’ 60˜ b 2 27º 09’ 00˜ h 8 11º 09’ 31˜ b 2 21º 54’ 04˜ l 12 27º 23’ 52˜ j 10
326.270 b 2 126.537 b 2 285.701 b 2 300.081 g 7 340.499 g 7 285.982 b 2 317.160 a 1 57.150 f 6 237.150 a 1 41.142 a 1 351.901 a 1 297.381 f 6
0:0:0 Purvabhadr K Q Magha Q P Shravan 2 L Dhanistha FB Uttarabhad L A Shravan 2 L Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
16-02-22 27º 17’ 48˜ k 11 19º 02’ 13˜ e 5 16º 26’ 20˜ j 10 1º 01’ 23˜ k 11 10º 44’ 13˜ l 12 16º 32’ 17˜ j 10 17º 17’ 44˜ k 11 27º 06’ 49˜ b 2 27º 06’ 49˜ h 8 11º 10’ 58˜ b 2 21º 56’ 10˜ l 12 27º 25’ 36˜ j 10
327.280 c 3 139.037 f 6 286.439 b 2 301.023 g 7 340.737 g 7 286.538 b 2 317.279 a 1 57.097 f 6 237.097 a 1 41.166 a 1 351.936 a 1 297.410 f 6
0:0:0 Purvabhadr KC Purvaphalg C P Shravan 2 L Dhanistha FB Uttarabhad L A Shravan 2 L Satabisha P C Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
17-02-22 28º 17’ 20˜ k 11 1º 46’ 08˜ f 6 17º 11’ 37˜ j 10 2º 01’ 47˜ k 11 10º 59’ 34˜ l 12 17º 07’ 58˜ j 10 17º 24’ 53˜ k 11 27º 03’ 38˜ b 2 27º 03’ 38˜ h 8 11º 11’ 28˜ b 2 21º 58’ 16˜ l 12 27º 26’ 20˜ j 10
328.289 c 3 151.769 a 1 287.177 c 3 302.013 g 7 340.976 g 7 287.116 c 3 317.398 a 1 57.044 f 6 237.044 a 1 41.191 a 1 351.971 a 1 297.439 f 6
0:0:0 Purvabhadr KC Uttaraphal AK Shravan 2 L Dhanistha F Q Uttarabhad L A Shravan 2 L Satabisha P C Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B A Dhanistha F K

18-02-22 29º 18’ 53˜ k 11 14º 43’ 23˜ f 6 17º 55’ 54˜ j 10 3º 03’ 53˜ k 11 11º 13’ 54˜ l 12 17º 43’ 01˜ j 10 17º 31’ 58˜ k 11 26º 59’ 28˜ b 2 26º 59’ 28˜ h 8 11º 13’ 58˜ b 2 22º 00’ 22˜ l 12 27º 28’ 08˜ j 10
329.298 c 3 164.723 b 2 287.915 c 3 303.048 g 7 341.215 g 7 287.717 c 3 317.516 a 1 56.991 f 6 236.991 a 1 41.216 a 1 352.006 a 1 297.469 f 6
0:0:0 Purvabhadr K A Hasta 2 K Shravan 2 B Dhanistha F C Uttarabhad L 2 Shravan 2 L Satabisha P A Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
19-02-22 0º 18’ 22˜ l 12 27º 53’ 55˜ f 6 18º 39’ 18˜ j 10 4º 07’ 23˜ k 11 11º 27’ 14˜ l 12 18º 20’ 24˜ j 10 17º 38’ 02˜ k 11 26º 56’ 17˜ b 2 26º 56’ 17˜ h 8 11º 15’ 31˜ b 2 22º 03’ 31˜ l 12 27º 30’ 49˜ j 10
330.306 d 4 177.882 f 6 288.655 c 3 304.123 h 8 341.454 g 7 288.340 c 3 317.634 a 1 56.938 f 6 236.938 a 1 41.242 a 1 352.042 a 1 297.497 f 6
0:0:0 Purvabhadr K 2 Chitra FK Shravan 2 B Dhanistha F C Uttarabhad L 2 Shravan 2 B Satabisha P A Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B A Dhanistha F K

20-02-22 1º 19’ 54˜ l 12 11º 13’ 19˜ g 7 19º 24’ 38˜ j 10 5º 14’ 10˜ k 11 11º 42’ 38˜ l 12 18º 59’ 02˜ j 10 17º 45’ 07˜ k 11 26º 53’ 06˜ b 2 26º 53’ 06˜ h 8 11º 16’ 08˜ b 2 22º 05’ 41˜ l 12 27º 32’ 34˜ j 10
331.315 d 4 191.222 a 1 289.394 c 3 305.236 h 8 341.694 g 7 288.984 c 3 317.752 a 1 56.885 f 6 236.885 a 1 41.269 a 1 352.078 a 1 297.526 f 6
0:0:0 Purvabhadr KF Swati P L Shravan 2 B Dhanistha F A Uttarabhad L 2 Shravan 2 B Satabisha P A Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
21-02-22 2º 19’ 19˜ l 12 24º 44’ 30˜ g 7 20º 08’ 02˜ j 10 6º 23’ 06˜ k 11 11º 56’ 02˜ l 12 19º 39’ 49˜ j 10 17º 52’ 12˜ k 11 26º 50’ 55˜ b 2 26º 50’ 55˜ h 8 11º 18’ 49˜ b 2 22º 07’ 50˜ l 12 27º 33’ 14˜ j 10
332.322 d 4 204.725 b 2 290.134 d 4 306.385 h 8 341.934 g 7 289.647 c 3 317.870 a 1 56.832 f 6 236.832 a 1 41.297 a 1 352.114 a 1 297.554 f 6
0:0:0 Purvabhadr K P Visakha KB Shravan 2 Q Dhanistha F 2 Uttarabhad L 2 Shravan 2 B Satabisha P A Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
22-02-22 3º 20’ 48˜ l 12 8º 23’ 52˜ h 8 20º 53’ 30˜ j 10 7º 34’ 01˜ k 11 12º 11’ 30˜ l 12 20º 20’ 48˜ j 10 17º 59’ 13˜ k 11 26º 47’ 44˜ b 2 26º 47’ 44˜ h 8 11º 20’ 30˜ b 2 22º 9’ 00˜ l 12 27º 35’ 55˜ j 10
333.330 d 4 218.381 f 6 290.875 d 4 307.567 i 9 342.175 g 7 290.330 d 4 317.987 a 1 56.779 f 6 236.779 a 1 41.325 a 1 352.150 a 1 297.582 f 6
0:0:0 Purvabhadr K P Anuradha LC Shravan 2 C Satabisha P P Uttarabhad L F Shravan 2 Q Satabisha P A Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B A Dhanistha FK
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
23-02-22 4º 20’ 13˜ l 12 22º 11’ 13˜ h 8 21º 37’ 58˜ j 10 8º 47’ 48˜ k 11 12º 25’ 58˜ l 12 21º 02’ 55˜ j 10 18º 06’ 14˜ k 11 26º 44’ 34˜ b 2 26º 44’ 34˜ h 8 11º 21’ 14˜ b 2 22º 11’ 10˜ l 12 27º 37’ 36˜ j 10
334.337 e 5 232.187 a 1 291.616 d 4 308.780 i 9 342.416 g 7 291.032 d 4 318.104 a 1 56.726 f 6 236.726 a 1 41.354 a 1 352.186 a 1 297.610 f 6
0:0:0 Uttarabhad LL Jyestha B A Shravan 2 C Satabisha P K Uttarabhad L F Shravan 2 C Satabisha P A Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B A Dhanistha F K

24-02-22 5º 21’ 38˜ l 12 6º 09’ 42˜ i 9 22º 21’ 29˜ j 10 10º 01’ 23˜ k 11 12º 39’ 22˜ l 12 21º 45’ 04˜ j 10 18º 13’ 16˜ k 11 26º 40’ 26˜ b 2 26º 40’ 26˜ h 8 11º 23’ 02˜ b 2 22º 13’ 23˜ l 12 27º 38’ 17˜ j 10
335.344 e 5 246.145 b 2 292.358 d 4 310.023 a 1 342.656 g 7 291.751 d 4 318.221 a 1 56.674 f 6 236.674 a 1 41.384 a 1 352.223 a 1 297.638 f 6
0:0:0 Uttarabhad LL Mula Q P Shravan 2 C Satabisha P K Uttarabhad LF Shravan 2 C Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
25-02-22 6º 21’ 00˜ l 12 20º 15’ 18˜ i 9 23º 06’ 04˜ j 10 11º 18’ 35˜ k 11 12º 54’ 53˜ l 12 22º 29’ 13˜ j 10 18º 20’ 13˜ k 11 26º 37’ 16˜ b 2 26º 37’ 16˜ h 8 11º 25’ 54˜ b 2 22º 16’ 36˜ l 12 27º 40’ 54˜ j 10
336.350 e 5 260.255 g 7 293.101 d 4 311.293 a 1 342.898 g 7 292.487 d 4 318.337 a 1 56.621 e 5 236.621 a 1 41.415 a 1 352.260 a 1 297.665 f 6
0:0:0 Uttarabhad LB Purvashadh CK Shravan 2 A Satabisha P L Uttarabhad L P Shravan 2 C Satabisha P 2 Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

26-02-22 7º 21’ 22˜ l 12 4º 30’ 07˜ j 10 23º 51’ 35˜ j 10 12º 35’ 24˜ k 11 13º 08’ 20˜ l 12 23º 14’ 20˜ j 10 18º 27’ 11˜ k 11 26º 34’ 05˜ b 2 26º 34’ 05˜ h 8 11º 27’ 49˜ b 2 22º 18’ 49˜ l 12 27º 42’ 31˜ j 10
337.356 f 6 274.502 a 1 293.843 e 5 312.590 a 1 343.139 g 7 293.239 d 4 318.453 a 1 56.568 e 5 236.568 a 1 41.447 a 1 352.297 a 1 297.692 f 6
0:0:0 Uttarabhad L Q Uttarashad AL Dhanistha FF Satabisha P B Uttarabhad L P Shravan 2 A Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
27-02-22 8º 22’ 40˜ l 12 18º 51’ 18˜ j 10 24º 35’ 13˜ j 10 13º 55’ 43˜ k 11 13º 23’ 52˜ l 12 24º 00’ 25˜ j 10 18º 34’ 08˜ k 11 26º 31’ 54˜ b 2 26º 31’ 54˜ h 8 11º 29’ 44˜ b 2 22º 20’ 02˜ l 12 27º 43’ 08˜ j 10
338.361 f 6 288.855 c 3 294.587 e 5 313.912 a 1 343.381 h 8 294.007 e 5 318.569 a 1 56.515 e 5 236.515 a 1 41.479 a 1 352.334 a 1 297.719 f 6
0:0:0 Uttarabhad LC Shravan 2 B Dhanistha F P Satabisha P B Uttarabhad L P Dhanistha FF Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
28-02-22 9º 22’ 01˜ l 12 3º 15’ 14˜ k 11 25º 20’ 52˜ j 10 15º 16’ 32˜ k 11 13º 37’ 19˜ l 12 24º 47’ 24˜ j 10 18º 41’ 02˜ k 11 26º 28’ 43˜ b 2 26º 28’ 43˜ h 8 11º 31’ 43˜ b 2 22º 22’ 16˜ l 12 27º 45’ 42˜ j 10
339.367 f 6 303.254 g 7 295.331 e 5 315.259 a 1 343.622 h 8 294.790 e 5 318.684 a 1 56.462 e 5 236.462 a 1 41.512 a 1 352.371 a 1 297.745 f 6
0:0:0 Uttarabhad LC Dhanistha F C Dhanistha F P Satabisha P C Uttarabhad L P Dhanistha F P Satabisha P 2 Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

01-03-22 10º 22’ 16˜ l 12 17º 37’ 58˜ k 11 26º 05’ 30˜ j 10 16º 38’ 41˜ k 11 13º 52’ 50˜ l 12 25º 35’ 13˜ j 10 18º 48’ 56˜ k 11 26º 25’ 32˜ b 2 26º 25’ 32˜ h 8 11º 33’ 42˜ b 2 22º 24’ 29˜ l 12 27º 46’ 16˜ j 10
340.371 g 7 317.616 a 1 296.075 e 5 316.628 a 1 343.864 h 8 295.587 e 5 318.799 a 1 56.409 e 5 236.409 a 1 41.545 a 1 352.408 a 1 297.771 f 6
0:0:0 Uttarabhad L A Satabisha P A Dhanistha F P Satabisha P C Uttarabhad L P Dhanistha F P Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
02-03-22 11º 23’ 34˜ l 12 1º 51’ 31˜ l 12 26º 49’ 08˜ j 10 18º 01’ 12˜ k 11 14º 06’ 22˜ l 12 26º 24’ 49˜ j 10 18º 55’ 47˜ k 11 26º 21’ 22˜ b 2 26º 21’ 22˜ h 8 11º 35’ 48˜ b 2 22º 27’ 42˜ l 12 27º 48’ 49˜ j 10
341.376 g 7 331.842 d 4 296.819 f 6 318.020 a 1 344.106 h 8 296.397 e 5 318.913 a 1 56.356 e 5 236.356 a 1 41.580 a 1 352.445 a 1 297.797 f 6
0:0:0 Uttarabhad L 2 Purvabhadr K P Dhanistha F K Satabisha P A Uttarabhad L P Dhanistha F K Satabisha P 2 Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

03-03-22 12º 23’ 44˜ l 12 15º 50’ 10˜ l 12 27º 34’ 50˜ j 10 19º 26’ 02˜ k 11 14º 21’ 53˜ l 12 27º 13’ 16˜ j 10 19º 02’ 37˜ k 11 26º 18’ 11˜ b 2 26º 18’ 11˜ h 8 11º 37’ 54˜ b 2 22º 29’ 59˜ l 12 27º 49’ 19˜ j 10
342.379 g 7 345.836 h 8 297.564 f 6 319.434 a 1 344.348 h 8 297.221 f 6 319.027 a 1 56.303 e 5 236.303 a 1 41.615 a 1 352.483 a 1 297.822 f 6
0:0:0 Uttarabhad LF Uttarabhad LK Dhanistha FK Satabisha P F Uttarabhad L P Dhanistha FK Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
04-03-22 13º 23’ 59˜ l 12 29º 31’ 05˜ l 12 28º 19’ 36˜ j 10 20º 52’ 05˜ k 11 14º 35’ 24˜ l 12 28º 03’ 25˜ j 10 19º 08’ 24˜ k 11 26º 15’ 00˜ b 2 26º 15’ 00˜ h 8 11º 39’ 60˜ b 2 22º 31’ 12˜ l 12 27º 51’ 49˜ j 10
343.383 h 8 359.518 a 1 298.310 f 6 320.868 a 1 344.590 h 8 298.057 f 6 319.140 a 1 56.250 e 5 236.250 a 1 41.650 a 1 352.520 a 1 297.847 f 6
0:0:0 Uttarabhad L P Revati BL Dhanistha FL Purvabhadr KK Uttarabhad L P Dhanistha FL Satabisha P 2 Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FK
05-03-22 14º 23’ 06˜ l 12 12º 50’ 13˜ a 1 29º 03’ 22˜ j 10 22º 19’ 26˜ k 11 14º 50’ 55˜ l 12 28º 54’ 22˜ j 10 19º 15’ 11˜ k 11 26º 12’ 49˜ b 2 26º 12’ 49˜ h 8 11º 41’ 13˜ b 2 22º 33’ 29˜ l 12 27º 52’ 19˜ j 10
344.385 h 8 12.837 d 4 299.056 f 6 322.324 a 1 344.832 h 8 298.906 f 6 319.253 a 1 56.197 e 5 236.197 a 1 41.687 a 1 352.558 a 1 297.872 f 6
0:0:0 Uttarabhad L P Ashwini Q B Dhanistha F L Purvabhadr K L Uttarabhad L P Dhanistha F L Satabisha P F Mrgashira F K Jyestha B K Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F K

06-03-22 15º 23’ 13˜ l 12 25º 47’ 41˜ a 1 29º 48’ 07˜ j 10 23º 48’ 00˜ k 11 15º 04’ 26˜ l 12 29º 46’ 58˜ j 10 19º 22’ 54˜ k 11 26º 09’ 38˜ b 2 26º 09’ 38˜ h 8 11º 43’ 26˜ b 2 22º 36’ 46˜ l 12 27º 54’ 49˜ j 10
345.387 h 8 25.778 h 8 299.802 f 6 323.800 b 2 345.074 h 8 299.766 f 6 319.365 a 1 56.144 e 5 236.144 a 1 41.724 a 1 352.596 a 1 297.897 f 6
0:0:0 Uttarabhad LK Bharani CB Dhanistha FL Purvabhadr KL Uttarabhad LK Dhanistha FL Satabisha P F Mrgashira FK Jyestha BK Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FL
07-03-22 16º 23’ 20˜ l 12 8º 22’ 40˜ b 2 0º 33’ 53˜ k 11 25º 18’ 42˜ k 11 15º 19’ 58˜ l 12 0º 38’ 13˜ k 11 19º 29’ 34˜ k 11 26º 05’ 28˜ b 2 26º 05’ 28˜ h 8 11º 46’ 40˜ b 2 22º 38’ 59˜ l 12 27º 55’ 16˜ j 10
346.389 h 8 38.361 a 1 300.548 g 7 325.295 b 2 345.316 h 8 300.637 g 7 319.476 a 1 56.091 e 5 236.091 a 1 41.761 a 1 352.633 a 1 297.921 f 6
0:0:0 Uttarabhad LK Krttika A C Dhanistha F B Purvabhadr K B Uttarabhad L K Dhanistha F B Satabisha P F Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F L

08-03-22 17º 23’ 24˜ l 12 20º 38’ 06˜ b 2 1º 18’ 42˜ k 11 26º 49’ 40˜ k 11 15º 33’ 29˜ l 12 1º 31’ 05˜ k 11 19º 35’ 17˜ k 11 26º 02’ 17˜ b 2 26º 02’ 17˜ h 8 11º 48’ 00˜ b 2 22º 40’ 16˜ l 12 27º 57’ 38˜ j 10
347.390 i 9 50.635 d 4 301.295 g 7 326.811 c 3 345.558 h 8 301.518 g 7 319.588 a 1 56.038 e 5 236.038 a 1 41.800 a 1 352.671 a 1 297.944 f 6
0:0:0 Revati BB Rohini 2 C Dhanistha FB Purvabhadr KC Uttarabhad LK Dhanistha FB Satabisha P F Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FL
09-03-22 18º 23’ 28˜ l 12 2º 40’ 12˜ c 3 2º 03’ 35˜ k 11 28º 21’ 46˜ k 11 15º 48’ 00˜ l 12 2º 25’ 40˜ k 11 19º 42’ 53˜ k 11 25º 59’ 06˜ b 2 25º 59’ 06˜ h 8 11º 50’ 20˜ b 2 22º 43’ 32˜ l 12 27º 58’ 05˜ j 10
348.391 i 9 62.670 g 7 302.043 g 7 328.346 c 3 345.800 h 8 302.411 g 7 319.698 a 1 55.985 e 5 235.985 a 1 41.839 a 1 352.709 a 1 297.968 f 6
0:0:0 Revati BB Mrgashira F C Dhanistha F Q Purvabhadr KC Uttarabhad LK Dhanistha F Q Satabisha P F Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha FL
10-03-22 19º 23’ 28˜ l 12 14º 33’ 56˜ c 3 2º 47’ 28˜ k 11 29º 54’ 00˜ k 11 16º 02’ 28˜ l 12 3º 19’ 47˜ k 11 19º 48’ 29˜ k 11 25º 56’ 55˜ b 2 25º 56’ 55˜ h 8 11º 53’ 41˜ b 2 22º 45’ 49˜ l 12 27º 59’ 28˜ j 10
349.391 i 9 74.549 a 1 302.791 g 7 329.900 c 3 346.041 h 8 303.313 g 7 319.808 a 1 55.932 e 5 235.932 a 1 41.878 a 1 352.747 a 1 297.991 f 6
0:0:0 Revati B C Ardra P Q Dhanistha F C Purvabhadr K 2 Uttarabhad L K Dhanistha F C Satabisha P F Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 F Revati B 2 Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
11-03-22 20º 23’ 24˜ l 12 26º 22’ 43˜ c 3 3º 32’ 20˜ k 11 1º 28’ 26˜ l 12 16º 17’ 59˜ l 12 4º 13’ 26˜ k 11 19º 55’ 01˜ k 11 25º 53’ 44˜ b 2 25º 53’ 44˜ h 8 11º 55’ 08˜ b 2 22º 47’ 06˜ l 12 28º 01’ 47˜ j 10
350.390 a 1 86.362 b 2 303.539 h 8 331.474 d 4 346.283 h 8 304.224 h 8 319.917 a 1 55.879 e 5 235.879 a 1 41.919 a 1 352.785 a 1 298.013 f 6
0:0:0 Revati B C Punarvasu K Q Dhanistha F C Purvabhadr K P Uttarabhad LK Dhanistha F C Satabisha P F Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

12-03-22 21º 23’ 20˜ l 12 8º 12’ 04˜ d 4 4º 17’ 13˜ k 11 3º 04’ 05˜ l 12 16º 32’ 30˜ l 12 5º 09’ 42˜ k 11 20º 02’ 34˜ k 11 25º 50’ 34˜ b 2 25º 50’ 34˜ h 8 11º 58’ 36˜ b 2 22º 49’ 23˜ l 12 28º 02’ 10˜ j 10
351.389 a 1 98.201 f 6 304.287 h 8 333.068 d 4 346.525 h 8 305.145 h 8 320.026 a 1 55.826 e 5 235.826 a 1 41.960 a 1 352.823 a 1 298.036 f 6
0:0:0 Revati BC Pushya LC Dhanistha F C Purvabhadr K P Uttarabhad LK Dhanistha F A Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
13-03-22 22º 23’ 13˜ l 12 20º 9’ 04˜ d 4 5º 02’ 10˜ k 11 4º 41’ 48˜ l 12 16º 46’ 58˜ l 12 6º 05’ 30˜ k 11 20º 08’ 02˜ k 11 25º 46’ 23˜ b 2 25º 46’ 23˜ h 8 12º 00’ 04˜ b 2 22º 52’ 40˜ l 12 28º 03’ 29˜ j 10
352.387 a 1 110.151 a 1 305.036 h 8 334.680 e 5 346.766 i 9 306.075 h 8 320.134 a 1 55.773 e 5 235.773 a 1 42.001 a 1 352.861 a 1 298.058 f 6
0:0:0 Revati B 2 Ashlesha B C Dhanistha F A Uttarabhad LL Revati BB Dhanistha F 2 Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

14-03-22 23º 23’ 02˜ l 12 2º 17’ 17˜ e 5 5º 47’ 06˜ k 11 6º 19’ 43˜ l 12 17º 00’ 25˜ l 12 7º 01’ 47˜ k 11 20º 14’ 28˜ k 11 25º 43’ 12˜ b 2 25º 43’ 12˜ h 8 12º 03’ 35˜ b 2 22º 54’ 56˜ l 12 28º 05’ 44˜ j 10
353.384 a 1 122.288 a 1 305.785 h 8 336.312 e 5 347.007 i 9 307.013 i 9 320.241 a 1 55.720 e 5 235.720 a 1 42.043 a 1 352.899 a 1 298.079 f 6
0:0:0 Revati BF Magha Q C Dhanistha F 2 Uttarabhad LB Revati BB Satabisha P P Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
15-03-22 24º 23’ 52˜ l 12 14º 40’ 19˜ e 5 6º 32’ 02˜ k 11 7º 58’ 50˜ l 12 17º 15’ 53˜ l 12 7º 58’ 32˜ k 11 20º 21’ 53˜ k 11 25º 40’ 01˜ b 2 25º 40’ 01˜ h 8 12º 05’ 10˜ b 2 22º 56’ 13˜ l 12 28º 06’ 00˜ j 10
354.381 a 1 134.672 e 5 306.534 h 8 337.964 f 6 347.248 i 9 307.959 i 9 320.348 a 1 55.667 e 5 235.667 a 1 42.086 a 1 352.937 a 1 298.100 f 6
0:0:0 Revati B P Purvaphalg C C Dhanistha F 2 Uttarabhad L Q Revati BB Satabisha P P Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
16-03-22 25º 23’ 37˜ l 12 27º 21’ 35˜ e 5 7º 17’ 02˜ k 11 9º 38’ 10˜ l 12 17º 29’ 20˜ l 12 8º 55’ 50˜ k 11 20º 27’ 14˜ k 11 25º 37’ 50˜ b 2 25º 37’ 50˜ h 8 12º 08’ 44˜ b 2 22º 59’ 30˜ l 12 28º 07’ 16˜ j 10
355.377 a 1 147.343 i 9 307.284 i 9 339.636 f 6 347.489 i 9 308.914 i 9 320.454 a 1 55.614 e 5 235.614 a 1 42.129 a 1 352.975 a 1 298.121 f 6
0:0:0 Revati B P Uttaraphal A 2 Satabisha P P Uttarabhad LC Revati BB Satabisha P K Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

17-03-22 26º 22’ 23˜ l 12 10º 19’ 08˜ f 6 8º 02’ 06˜ k 11 11º 20’ 37˜ l 12 17º 44’ 48˜ l 12 9º 53’ 34˜ k 11 20º 34’ 32˜ k 11 25º 34’ 43˜ b 2 25º 34’ 43˜ h 8 12º 10’ 19˜ b 2 23º 01’ 47˜ l 12 28º 08’ 28˜ j 10
356.373 a 1 160.319 a 1 308.035 i 9 341.327 g 7 347.730 i 9 309.876 i 9 320.559 a 1 55.562 e 5 235.562 a 1 42.172 a 1 353.013 a 1 298.141 f 6
0:0:0 Revati BK Hasta 2 2 Satabisha P P Uttarabhad L 2 Revati BB Satabisha P K Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
18-03-22 27º 22’ 05˜ l 12 23º 35’ 28˜ f 6 8º 47’ 06˜ k 11 13º 02’ 20˜ l 12 17º 58’ 12˜ l 12 10º 51’ 46˜ k 11 20º 40’ 47˜ k 11 25º 31’ 32˜ b 2 25º 31’ 32˜ h 8 12º 13’ 01˜ b 2 23º 03’ 04˜ l 12 28º 10’ 40˜ j 10
357.368 a 1 173.591 e 5 308.785 i 9 343.039 g 7 347.970 i 9 310.846 a 1 320.663 a 1 55.509 e 5 235.509 a 1 42.217 a 1 353.051 a 1 298.161 f 6
0:0:0 Revati BK Chitra FF Satabisha P K Uttarabhad L P Revati B B Satabisha P L Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

19-03-22 28º 22’ 43˜ l 12 7º 08’ 48˜ g 7 9º 32’ 10˜ k 11 14º 46’ 16˜ l 12 18º 13’ 36˜ l 12 11º 49’ 23˜ k 11 20º 46’ 01˜ k 11 25º 27’ 22˜ b 2 25º 27’ 22˜ h 8 12º 16’ 40˜ b 2 23º 05’ 20˜ l 12 28º 11’ 52˜ j 10
358.362 a 1 187.130 i 9 309.536 i 9 344.771 h 8 348.210 i 9 311.823 a 1 320.767 a 1 55.456 e 5 235.456 a 1 42.261 a 1 353.089 a 1 298.181 f 6
0:0:0 Revati BL Swati P P Satabisha P K Uttarabhad L P Revati BB Satabisha P L Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
20-03-22 29º 21’ 22˜ l 12 20º 53’ 28˜ g 7 10º 17’ 13˜ k 11 16º 31’ 23˜ l 12 18º 27’ 60˜ l 12 12º 48’ 25˜ k 11 20º 52’ 12˜ k 11 25º 24’ 11˜ b 2 25º 24’ 11˜ h 8 12º 18’ 25˜ b 2 23º 08’ 34˜ l 12 28º 12’ 60˜ j 10
359.356 a 1 200.891 a 1 310.287 a 1 346.523 h 8 348.450 i 9 312.807 a 1 320.870 a 1 55.403 e 5 235.403 a 1 42.307 a 1 353.126 a 1 298.200 f 6
0:0:0 Revati BL Visakha KK Satabisha P K Uttarabhad LK Revati BB Satabisha P B Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
21-03-22 0º 21’ 00˜ a 1 4º 49’ 01˜ h 8 11º 02’ 20˜ k 11 18º 18’ 49˜ l 12 18º 41’ 20˜ l 12 13º 48’ 49˜ k 11 20º 58’ 19˜ k 11 25º 21’ 00˜ b 2 25º 21’ 60˜ h 8 12º 21’ 11˜ b 2 23º 10’ 50˜ l 12 28º 13’ 08˜ j 10
0.350 a 1 214.817 e 5 311.039 a 1 348.297 i 9 348.689 i 9 313.797 a 1 320.972 a 1 55.350 e 5 235.350 a 1 42.353 a 1 353.164 a 1 298.219 f 6
0:0:0 Ashwini Q Q Anuradha L L Satabisha P L Revati B B Revati B Q Satabisha P B Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

22-03-22 1º 21’ 35˜ a 1 18º 51’ 22˜ h 8 11º 47’ 28˜ k 11 20º 05’ 28˜ l 12 18º 56’ 44˜ l 12 14º 48’ 38˜ k 11 21º 04’ 23˜ k 11 25º 18’ 49˜ b 2 25º 18’ 49˜ h 8 12º 24’ 56˜ b 2 23º 12’ 07˜ l 12 28º 14’ 13˜ j 10
1.343 a 1 228.856 i 9 311.791 a 1 350.091 a 1 348.929 i 9 314.794 a 1 321.073 a 1 55.297 e 5 235.297 a 1 42.399 a 1 353.202 a 1 298.237 f 6
0:0:0 Ashwini Q C Jyestha B Q Satabisha P L Revati BC Revati B Q Satabisha P Q Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
23-03-22 2º 20’ 06˜ a 1 2º 58’ 47˜ i 9 12º 33’ 35˜ k 11 21º 54’ 25˜ l 12 19º 10’ 05˜ l 12 15º 48’ 53˜ k 11 21º 10’ 26˜ k 11 25º 15’ 38˜ b 2 25º 15’ 38˜ h 8 12º 27’ 46˜ b 2 23º 14’ 20˜ l 12 28º 15’ 18˜ j 10
2.335 a 1 242.963 a 1 312.543 a 1 351.907 a 1 349.168 i 9 315.798 a 1 321.174 a 1 55.244 e 5 235.244 a 1 42.446 a 1 353.239 a 1 298.255 f 6
0:0:0 Ashwini Q C Mula Q C Satabisha P L Revati B A Revati B Q Satabisha P C Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha F L

24-03-22 3º 20’ 37˜ a 1 17º 06’ 11˜ i 9 13º 18’ 46˜ k 11 23º 45’ 38˜ l 12 19º 24’ 22˜ l 12 16º 48’ 25˜ k 11 21º 16’ 26˜ k 11 25º 11’ 28˜ b 2 25º 11’ 28˜ h 8 12º 30’ 35˜ b 2 23º 17’ 37˜ l 12 28º 16’ 19˜ j 10
3.327 a 1 257.103 f 6 313.296 a 1 353.744 a 1 349.406 i 9 316.807 a 1 321.274 a 1 55.191 e 5 235.191 a 1 42.493 a 1 353.277 a 1 298.272 f 6
0:0:0 Ashwini Q A Purvashadh C 2 Satabisha P B Revati BF Revati BC Satabisha P C Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
25-03-22 4º 19’ 08˜ a 1 1º 15’ 56˜ j 10 14º 03’ 56˜ k 11 25º 36’ 07˜ l 12 19º 39’ 38˜ l 12 17º 49’ 23˜ k 11 21º 22’ 19˜ k 11 25º 08’ 17˜ b 2 25º 08’ 17˜ h 8 12º 32’ 28˜ b 2 23º 19’ 54˜ l 12 28º 17’ 20˜ j 10
4.319 b 2 271.249 a 1 314.049 a 1 355.602 a 1 349.644 i 9 317.823 a 1 321.372 a 1 55.138 e 5 235.138 a 1 42.541 a 1 353.315 a 1 298.289 f 6
0:0:0 Ashwini Q 2 Uttarashad AK Satabisha P B Revati B P Revati BC Satabisha P A Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B 2 Dhanistha FL
26-03-22 5º 19’ 36˜ a 1 15º 23’ 48˜ j 10 14º 48’ 07˜ k 11 27º 29’ 55˜ l 12 19º 53’ 55˜ l 12 18º 51’ 38˜ k 11 21º 28’ 12˜ k 11 25º 05’ 06˜ b 2 25º 05’ 06˜ h 8 12º 35’ 20˜ b 2 23º 21’ 07˜ l 12 28º 18’ 22˜ j 10
5.310 b 2 285.380 b 2 314.802 a 1 357.482 a 1 349.882 i 9 318.844 a 1 321.470 a 1 55.085 e 5 235.085 a 1 42.589 a 1 353.352 a 1 298.306 f 6
0:0:0 Ashwini Q F Shravan 2 K Satabisha P Q Revati B K Revati B C Satabisha P 2 Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
27-03-22 6º 18’ 04˜ a 1 29º 28’ 12˜ j 10 15º 33’ 18˜ k 11 29º 23’ 59˜ l 12 20º 07’ 08˜ l 12 19º 52’ 12˜ k 11 21º 34’ 01˜ k 11 25º 02’ 55˜ b 2 25º 02’ 55˜ h 8 12º 38’ 17˜ b 2 23º 23’ 20˜ l 12 28º 19’ 19˜ j 10
6.301 b 2 299.470 f 6 315.555 a 1 359.383 a 1 350.119 a 1 319.870 a 1 321.567 a 1 55.032 e 5 235.032 a 1 42.638 a 1 353.389 a 1 298.322 f 6
0:0:0 Ashwini Q P Dhanistha FL Satabisha P C Revati BL Revati BC Satabisha P F Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

28-03-22 7º 17’ 28˜ a 1 13º 29’ 28˜ k 11 16º 19’ 32˜ k 11 1º 18’ 22˜ a 1 20º 21’ 22˜ l 12 20º 54’ 07˜ k 11 21º 40’ 47˜ k 11 24º 59’ 44˜ b 2 24º 59’ 44˜ h 8 12º 41’ 13˜ b 2 23º 26’ 34˜ l 12 28º 20’ 17˜ j 10
7.291 c 3 313.491 a 1 316.309 a 1 1.306 a 1 350.356 a 1 320.902 a 1 321.663 a 1 54.979 e 5 234.979 a 1 42.687 a 1 353.426 a 1 298.338 f 6
0:0:0 Ashwini Q P Satabisha P B Satabisha P C Ashwini Q C Revati BC Purvabhadr KK Purvabhadr KK Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
29-03-22 8º 17’ 48˜ a 1 27º 24’ 07˜ k 11 17º 04’ 47˜ k 11 3º 15’ 56˜ a 1 20º 36’ 35˜ l 12 21º 56’ 17˜ k 11 21º 46’ 32˜ k 11 24º 56’ 34˜ b 2 24º 56’ 34˜ h 8 12º 44’ 13˜ b 2 23º 28’ 47˜ l 12 28º 21’ 11˜ j 10
8.280 c 3 327.402 c 3 317.063 a 1 3.249 a 1 350.593 a 1 321.938 a 1 321.759 a 1 54.926 e 5 234.926 a 1 42.737 a 1 353.463 a 1 298.353 f 6
0:0:0 Ashwini Q K Purvabhadr KC Satabisha P C Ashwini Q A Revati B C Purvabhadr K L Purvabhadr K K Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

30-03-22 9º 16’ 08˜ a 1 11º 9’ 25˜ l 12 17º 49’ 05˜ k 11 5º 13’ 47˜ a 1 20º 50’ 44˜ l 12 22º 59’ 48˜ k 11 21º 51’ 11˜ k 11 24º 52’ 23˜ b 2 24º 52’ 23˜ h 8 12º 47’ 13˜ b 2 23º 30’ 00˜ l 12 28º 22’ 05˜ j 10
9.269 c 3 341.157 g 7 317.818 a 1 5.213 b 2 350.829 a 1 322.980 a 1 321.853 a 1 54.873 e 5 234.873 a 1 42.787 a 1 353.500 a 1 298.368 f 6
0:0:0 Ashwini Q K Uttarabhad L 2 Satabisha P A Ashwini Q F Revati BC Purvabhadr KL Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
31-03-22 10º 15’ 29˜ a 1 24º 42’ 29˜ l 12 18º 34’ 19˜ k 11 7º 12’ 49˜ a 1 21º 04’ 50˜ l 12 24º 02’ 34˜ k 11 21º 57’ 46˜ k 11 24º 49’ 12˜ b 2 24º 49’ 12˜ h 8 12º 50’ 17˜ b 2 23º 32’ 13˜ l 12 28º 23’ 55˜ j 10
10.258 d 4 354.708 a 1 318.572 a 1 7.197 c 3 351.064 a 1 324.026 b 2 321.946 a 1 54.820 e 5 234.820 a 1 42.838 a 1 353.537 a 1 298.382 f 6
0:0:0 Ashwini Q L Revati B P Satabisha P 2 Ashwini Q P Revati BC Purvabhadr KB Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
01-04-22 11º 15’ 46˜ a 1 8º 01’ 47˜ a 1 19º 20’ 37˜ k 11 9º 12’ 00˜ a 1 21º 18’ 56˜ l 12 25º 05’ 34˜ k 11 22º 02’ 17˜ k 11 24º 46’ 01˜ b 2 24º 46’ 01˜ h 8 12º 53’ 17˜ b 2 23º 34’ 26˜ l 12 28º 24’ 46˜ j 10
11.246 d 4 8.013 c 3 319.327 a 1 9.200 c 3 351.299 a 1 325.076 b 2 322.038 a 1 54.767 e 5 234.767 a 1 42.888 a 1 353.574 a 1 298.396 f 6
0:0:0 Ashwini Q L Ashwini Q K Satabisha P F Ashwini Q K Revati BC Purvabhadr KB Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

02-04-22 12º 14’ 59˜ a 1 21º 02’ 28˜ a 1 20º 05’ 52˜ k 11 11º 13’ 12˜ a 1 21º 32’ 59˜ l 12 26º 08’ 52˜ k 11 22º 08’ 48˜ k 11 24º 43’ 50˜ b 2 24º 43’ 50˜ h 8 12º 56’ 24˜ b 2 23º 37’ 36˜ l 12 28º 25’ 36˜ j 10
12.233 d 4 21.041 g 7 320.081 a 1 11.220 d 4 351.533 a 1 326.131 b 2 322.130 a 1 54.714 e 5 234.714 a 1 42.940 a 1 353.610 a 1 298.410 f 6
0:0:0 Ashwini Q B Bharani CK Purvabhadr KK Ashwini Q L Revati BC Purvabhadr K Q Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
03-04-22 13º 13’ 12˜ a 1 3º 47’ 55˜ b 2 20º 50’ 10˜ k 11 13º 15’ 25˜ a 1 21º 46’ 01˜ l 12 27º 11’ 20˜ k 11 22º 13’ 12˜ k 11 24º 40’ 40˜ b 2 24º 40’ 40˜ h 8 12º 59’ 28˜ b 2 23º 39’ 46˜ l 12 28º 25’ 23˜ j 10
13.220 d 4 33.782 a 1 320.836 a 1 13.257 d 4 351.767 a 1 327.189 c 3 322.220 a 1 54.661 e 5 234.661 a 1 42.991 a 1 353.646 a 1 298.423 f 6
0:0:0 Ashwini Q B Krttika A L Purvabhadr K K Ashwini Q B Revati B A Purvabhadr K C Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

04-04-22 14º 12’ 22˜ a 1 16º 15’ 46˜ b 2 21º 35’ 28˜ k 11 15º 18’ 29˜ a 1 22º 00’ 00˜ l 12 28º 15’ 07˜ k 11 22º 19’ 32˜ k 11 24º 36’ 29˜ b 2 24º 36’ 29˜ h 8 13º 03’ 35˜ b 2 23º 41’ 59˜ l 12 28º 26’ 06˜ j 10
14.206 e 5 46.246 b 2 321.591 a 1 15.308 e 5 352.000 a 1 328.252 c 3 322.309 a 1 54.608 e 5 234.608 a 1 43.043 a 1 353.683 a 1 298.435 f 6
0:0:0 Bharani C C Rohini 2 L Purvabhadr KK Bharani C C Revati B A Purvabhadr KC Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
05-04-22 15º 12’ 31˜ a 1 28º 28’ 43˜ b 2 22º 21’ 46˜ k 11 17º 22’ 16˜ a 1 22º 14’ 55˜ l 12 29º 19’ 08˜ k 11 22º 24’ 49˜ k 11 24º 33’ 18˜ b 2 24º 33’ 18˜ h 8 13º 06’ 46˜ b 2 23º 43’ 08˜ l 12 28º 27’ 49˜ j 10
15.192 e 5 58.462 f 6 322.346 a 1 17.371 f 6 352.232 a 1 329.319 c 3 322.397 a 1 54.555 e 5 234.555 a 1 43.096 a 1 353.719 a 1 298.447 f 6
0:0:0 Bharani C C Mrgashira FL Purvabhadr KL Bharani CF Revati B 2 Purvabhadr K A Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
06-04-22 16º 11’ 37˜ a 1 10º 29’ 52˜ c 3 23º 06’ 07˜ k 11 19º 27’ 35˜ a 1 22º 28’ 50˜ l 12 0º 23’ 20˜ l 12 22º 29’ 02˜ k 11 24º 30’ 07˜ b 2 24º 30’ 07˜ h 8 13º 09’ 53˜ b 2 23º 45’ 14˜ l 12 28º 28’ 32˜ j 10
16.177 e 5 70.481 a 1 323.102 a 1 19.443 f 6 352.464 a 1 330.389 d 4 322.484 a 1 54.502 e 5 234.502 a 1 43.148 a 1 353.754 a 1 298.459 f 6
0:0:0 Bharani C A Ardra P L Purvabhadr K L Bharani C P Revati B 2 Purvabhadr K 2 Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

07-04-22 17º 10’ 40˜ a 1 22º 22’ 58˜ c 3 23º 51’ 25˜ k 11 21º 31’ 19˜ a 1 22º 42’ 42˜ l 12 1º 28’ 47˜ l 12 22º 34’ 12˜ k 11 24º 27’ 56˜ b 2 24º 27’ 56˜ h 8 13º 12’ 07˜ b 2 23º 47’ 24˜ l 12 28º 28’ 12˜ j 10
17.161 f 6 82.366 a 1 323.857 b 2 21.522 g 7 352.695 a 1 331.463 d 4 322.570 a 1 54.449 e 5 234.449 a 1 43.202 a 1 353.790 a 1 298.470 f 6
0:0:0 Bharani C 2 Punarvasu KL Purvabhadr KL Bharani CK Revati B 2 Purvabhadr K P Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
08-04-22 18º 09’ 42˜ a 1 4º 12’ 35˜ d 4 24º 37’ 47˜ k 11 23º 36’ 11˜ a 1 22º 56’ 34˜ l 12 2º 32’ 28˜ l 12 22º 39’ 18˜ k 11 24º 24’ 49˜ b 2 24º 24’ 49˜ h 8 13º 15’ 18˜ b 2 23º 50’ 30˜ l 12 28º 29’ 52˜ j 10
18.145 f 6 94.193 e 5 324.613 b 2 23.603 h 8 352.926 a 1 332.541 d 4 322.655 a 1 54.397 e 5 234.397 a 1 43.255 a 1 353.825 a 1 298.481 f 6
0:0:0 Bharani C P Pushya L L Purvabhadr K B Bharani C L Revati B 2 Purvabhadr K P Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

09-04-22 19º 08’ 41˜ a 1 16º 03’ 38˜ d 4 25º 22’ 05˜ k 11 25º 41’ 55˜ a 1 23º 9’ 22˜ l 12 3º 37’ 19˜ l 12 22º 44’ 20˜ k 11 24º 21’ 38˜ b 2 24º 21’ 38˜ h 8 13º 19’ 32˜ b 2 23º 52’ 40˜ l 12 28º 29’ 28˜ j 10
19.128 f 6 106.044 h 8 325.368 b 2 25.682 h 8 353.156 a 1 333.622 e 5 322.739 a 1 54.344 e 5 234.344 a 1 43.309 a 1 353.861 a 1 298.491 f 6
0:0:0 Bharani C P Pushya LK Purvabhadr KB Bharani CB Revati B 2 Uttarabhad LL Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
10-04-22 20º 07’ 40˜ a 1 28º 00’ 07˜ d 4 26º 07’ 26˜ k 11 27º 45’ 18˜ a 1 23º 23’ 06˜ l 12 4º 42’ 22˜ l 12 22º 49’ 19˜ k 11 24º 17’ 28˜ b 2 24º 17’ 28˜ h 8 13º 22’ 47˜ b 2 23º 54’ 46˜ l 12 28º 30’ 04˜ j 10
20.111 g 7 118.002 a 1 326.124 b 2 27.755 i 9 353.385 a 1 334.706 e 5 322.822 a 1 54.291 e 5 234.291 a 1 43.363 b 2 353.896 a 1 298.501 f 6
0:0:0 Bharani C P Ashlesha BL Purvabhadr K Q Krttika A 2 Revati BF Uttarabhad LL Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
11-04-22 21º 06’ 35˜ a 1 10º 09’ 56˜ e 5 26º 53’ 48˜ k 11 29º 49’ 58˜ a 1 23º 37’ 47˜ l 12 5º 48’ 35˜ l 12 22º 54’ 11˜ k 11 24º 14’ 17˜ b 2 24º 14’ 17˜ h 8 13º 25’ 01˜ b 2 23º 56’ 48˜ l 12 28º 31’ 36˜ j 10
21.093 g 7 130.149 d 4 326.880 c 3 29.816 i 9 353.613 a 1 335.793 e 5 322.903 a 1 54.238 e 5 234.238 a 1 43.417 b 2 353.930 a 1 298.510 f 6
0:0:0 Bharani C K Magha Q L Purvabhadr K C Krttika A P Revati B F Uttarabhad L B Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
12-04-22 22º 04’ 26˜ a 1 22º 34’ 32˜ e 5 27º 38’ 06˜ k 11 1º 52’ 40˜ b 2 23º 50’ 24˜ l 12 6º 53’ 02˜ l 12 22º 59’ 02˜ k 11 24º 11’ 06˜ b 2 24º 11’ 06˜ h 8 13º 28’ 16˜ b 2 23º 58’ 54˜ l 12 28º 31’ 08˜ j 10
22.074 g 7 142.559 g 7 327.635 c 3 31.861 a 1 353.840 a 1 336.884 f 6 322.984 a 1 54.185 e 5 234.185 a 1 43.471 b 2 353.965 a 1 298.519 f 6
0:0:0 Bharani C L Purvaphalg C L Purvabhadr K C Krttika A K Revati B F Uttarabhad LB Purvabhadr K L Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

13-04-22 23º 03’ 18˜ a 1 5º 17’ 28˜ f 6 28º 23’ 28˜ k 11 3º 53’ 59˜ b 2 24º 04’ 01˜ l 12 7º 59’ 37˜ l 12 23º 04’ 47˜ k 11 24º 08’ 55˜ b 2 24º 08’ 55˜ h 8 13º 32’ 34˜ b 2 23º 60’ 56˜ l 12 28º 32’ 37˜ j 10
23.055 g 7 155.291 a 1 328.391 c 3 33.883 a 1 354.067 a 1 337.977 f 6 323.063 a 1 54.132 e 5 234.132 a 1 43.526 b 2 353.999 a 1 298.527 f 6
0:0:0 Bharani CL Uttaraphal AB Purvabhadr KC Krttika AL Revati BF Uttarabhad L Q Purvabhadr KL Mrgashira F P Jyestha B P Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
14-04-22 24º 02’ 06˜ a 1 18º 23’ 59˜ f 6 29º 09’ 49˜ k 11 5º 53’ 37˜ b 2 24º 18’ 35˜ l 12 9º 04’ 23˜ l 12 23º 08’ 28˜ k 11 24º 05’ 44˜ b 2 24º 05’ 44˜ h 8 13º 35’ 52˜ b 2 24º 02’ 59˜ l 12 28º 32’ 06˜ j 10
24.035 h 8 168.383 c 3 329.147 c 3 35.877 a 1 354.293 a 1 339.073 f 6 323.141 a 1 54.079 e 5 234.079 a 1 43.581 b 2 354.033 a 1 298.535 f 6
0:0:0 Bharani CB Hasta 2 B Purvabhadr K A Krttika A B Revati B P Uttarabhad LC Purvabhadr K L Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 P Revati B F Dhanistha F L

15-04-22 25º 01’ 50˜ a 1 1º 51’ 49˜ g 7 29º 54’ 11˜ k 11 7º 50’ 10˜ b 2 24º 31’ 05˜ l 12 10º 10’ 23˜ l 12 23º 13’ 01˜ k 11 24º 02’ 34˜ b 2 24º 02’ 34˜ h 8 13º 38’ 13˜ b 2 24º 04’ 01˜ l 12 28º 33’ 35˜ j 10
25.014 h 8 181.847 g 7 329.903 c 3 37.836 a 1 354.518 a 1 340.173 g 7 323.217 a 1 54.026 e 5 234.026 a 1 43.637 b 2 354.067 a 1 298.543 f 6
0:0:0 Bharani CB Chitra FB Purvabhadr K 2 Krttika A C Revati B P Uttarabhad LC Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
16-04-22 25º 60’ 35˜ a 1 15º 40’ 50˜ g 7 0º 40’ 32˜ l 12 9º 45’ 22˜ b 2 24º 45’ 31˜ l 12 11º 17’ 30˜ l 12 23º 18’ 35˜ k 11 23º 58’ 23˜ b 2 23º 58’ 23˜ h 8 13º 42’ 31˜ b 2 24º 06’ 00˜ l 12 28º 33’ 56˜ j 10
25.993 h 8 195.664 a 1 330.659 d 4 39.756 a 1 354.742 a 1 341.275 g 7 323.293 a 1 53.973 e 5 233.973 a 1 43.692 b 2 354.100 a 1 298.549 f 6
0:0:0 Bharani C Q Swati P C Purvabhadr KF Krttika A C Revati B P Uttarabhad L 2 Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 P Revati BF Dhanistha FL
17-04-22 26º 58’ 16˜ a 1 29º 47’ 10˜ g 7 1º 25’ 54˜ l 12 11º 38’ 48˜ b 2 24º 58’ 54˜ l 12 12º 23’ 44˜ l 12 23º 22’ 01˜ k 11 23º 55’ 12˜ b 2 23º 55’ 12˜ h 8 13º 45’ 53˜ b 2 24º 08’ 59˜ l 12 28º 33’ 22˜ j 10
26.971 i 9 209.786 c 3 331.415 d 4 41.630 a 1 354.965 a 1 342.379 g 7 323.367 b 2 53.920 e 5 233.920 a 1 43.748 b 2 354.133 a 1 298.556 f 6
0:0:0 Krttika A A Visakha K 2 Purvabhadr K P Rohini 2 F Revati B P Uttarabhad L F Purvabhadr K L Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 P Revati B P Dhanistha F L

18-04-22 27º 57’ 56˜ a 1 14º 08’ 20˜ h 8 2º 10’ 16˜ l 12 13º 27’ 14˜ b 2 25º 11’ 17˜ l 12 13º 29’ 13˜ l 12 23º 26’ 24˜ k 11 23º 52’ 01˜ b 2 23º 52’ 01˜ h 8 13º 48’ 14˜ b 2 24º 10’ 58˜ l 12 28º 34’ 43˜ j 10
27.949 i 9 224.139 h 8 332.171 d 4 43.454 b 2 355.188 a 1 343.487 h 8 323.440 b 2 53.867 e 5 233.867 a 1 43.804 b 2 354.166 a 1 298.562 f 6
0:0:0 Krttika A 2 Anuradha L P Purvabhadr K P Rohini 2 P Revati B P Uttarabhad L P Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 P Revati B P Dhanistha FL
19-04-22 28º 56’ 34˜ a 1 28º 38’ 59˜ h 8 2º 56’ 37˜ l 12 15º 13’ 23˜ b 2 25º 25’ 32˜ l 12 14º 36’ 49˜ l 12 23º 31’ 43˜ k 11 23º 49’ 50˜ b 2 23º 49’ 50˜ h 8 13º 52’ 36˜ b 2 24º 12’ 56˜ l 12 28º 34’ 01˜ j 10
28.926 i 9 238.633 a 1 332.927 d 4 45.223 b 2 355.409 a 1 344.597 h 8 323.512 b 2 53.814 e 5 233.814 a 1 43.860 b 2 354.199 a 1 298.567 f 6
0:0:0 Krttika A F Jyestha B L Purvabhadr K P Rohini 2 K Revati B P Uttarabhad L P Purvabhadr K L Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 P Revati B P Dhanistha F L

20-04-22 29º 54’ 11˜ a 1 13º 11’ 34˜ i 9 3º 41’ 59˜ l 12 16º 56’ 55˜ b 2 25º 38’ 48˜ l 12 15º 43’ 36˜ l 12 23º 35’ 59˜ k 11 23º 46’ 40˜ b 2 23º 46’ 40˜ h 8 13º 55’ 58˜ b 2 24º 14’ 52˜ l 12 28º 34’ 19˜ j 10
29.903 i 9 253.176 d 4 333.683 e 5 46.932 c 3 355.630 a 1 345.710 h 8 323.583 b 2 53.761 e 5 233.761 a 1 43.916 b 2 354.231 a 1 298.572 f 6
0:0:0 Krttika A P Mula Q B Uttarabhad LL Rohini 2 L Revati B P Uttarabhad LK Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
21-04-22 0º 53’ 44˜ b 2 27º 41’ 52˜ i 9 4º 26’ 24˜ l 12 18º 35’ 37˜ b 2 25º 51’ 56˜ l 12 16º 50’ 30˜ l 12 23º 39’ 07˜ k 11 23º 42’ 29˜ b 2 23º 42’ 29˜ h 8 13º 58’ 23˜ b 2 24º 16’ 47˜ l 12 28º 35’ 37˜ j 10
30.879 a 1 267.681 i 9 334.440 e 5 48.577 c 3 355.849 a 1 346.825 i 9 323.652 b 2 53.708 e 5 233.708 a 1 43.973 b 2 354.263 a 1 298.577 f 6
0:0:0 Krttika A P Uttarashad A 2 Uttarabhad LL Rohini 2 B Revati B P Revati BB Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
22-04-22 1º 51’ 18˜ b 2 12º 05’ 41˜ j 10 5º 12’ 46˜ l 12 20º 9’ 18˜ b 2 26º 04’ 05˜ l 12 17º 57’ 35˜ l 12 23º 43’ 12˜ k 11 23º 39’ 18˜ b 2 23º 39’ 18˜ h 8 14º 02’ 48˜ b 2 24º 18’ 42˜ l 12 28º 35’ 52˜ j 10
31.855 a 1 282.078 a 1 335.196 e 5 50.155 d 4 356.068 a 1 347.943 i 9 323.720 b 2 53.655 e 5 233.655 a 1 44.030 b 2 354.295 a 1 298.581 f 6
0:0:0 Krttika A K Shravan 2 P Uttarabhad L L Rohini 2 Q Revati B P Revati BB Purvabhadr K L Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

23-04-22 2º 50’ 48˜ b 2 26º 19’ 50˜ j 10 5º 57’ 07˜ l 12 21º 40’ 47˜ b 2 26º 17’ 10˜ l 12 19º 04’ 47˜ l 12 23º 47’ 13˜ k 11 23º 36’ 07˜ b 2 23º 36’ 07˜ h 8 14º 05’ 10˜ b 2 24º 20’ 37˜ l 12 28º 35’ 02˜ j 10
32.830 a 1 296.314 e 5 335.952 e 5 51.663 d 4 356.286 a 1 349.063 i 9 323.787 b 2 53.602 e 5 233.602 a 1 44.086 b 2 354.327 a 1 298.584 f 6
0:0:0 Krttika AK Dhanistha FK Uttarabhad LB Rohini 2 C Revati BK Revati B Q Purvabhadr KL Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
24-04-22 3º 48’ 18˜ b 2 10º 21’ 18˜ k 11 6º 42’ 29˜ l 12 23º 06’ 53˜ b 2 26º 30’ 07˜ l 12 20º 11’ 06˜ l 12 23º 51’ 07˜ k 11 23º 33’ 56˜ b 2 23º 33’ 56˜ h 8 14º 09’ 35˜ b 2 24º 21’ 29˜ l 12 28º 35’ 13˜ j 10
33.805 a 1 310.355 a 1 336.708 f 6 53.098 d 4 356.502 a 1 350.185 a 1 323.852 b 2 53.549 e 5 233.549 a 1 44.143 b 2 354.358 a 1 298.587 f 6
0:0:0 Krttika A L Satabisha P K Uttarabhad L B Rohini 2 A Revati B K Revati B C Purvabhadr K L Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

25-04-22 4º 47’ 48˜ b 2 24º 11’ 44˜ k 11 7º 28’ 54˜ l 12 24º 27’ 25˜ b 2 26º 43’ 05˜ l 12 21º 19’ 32˜ l 12 23º 55’ 58˜ k 11 23º 30’ 46˜ b 2 23º 30’ 46˜ h 8 14º 12’ 04˜ b 2 24º 23’ 20˜ l 12 28º 35’ 24˜ j 10
34.780 a 1 324.179 b 2 337.465 f 6 54.457 e 5 356.718 a 1 351.309 a 1 323.916 b 2 53.496 e 5 233.496 a 1 44.201 b 2 354.389 a 1 298.590 f 6
0:0:0 Krttika AL Purvabhadr KB Uttarabhad L Q Mrgashira F P Revati BK Revati BC Purvabhadr KB Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
26-04-22 5º 45’ 14˜ b 2 7º 47’ 30˜ l 12 8º 13’ 16˜ l 12 25º 44’ 24˜ b 2 26º 56’ 59˜ l 12 22º 26’ 06˜ l 12 23º 59’ 44˜ k 11 23º 27’ 35˜ b 2 23º 27’ 35˜ h 8 14º 15’ 29˜ b 2 24º 25’ 08˜ l 12 28º 36’ 31˜ j 10
35.754 a 1 337.775 f 6 338.221 f 6 55.740 e 5 356.933 a 1 352.435 a 1 323.979 b 2 53.443 e 5 233.443 a 1 44.258 b 2 354.419 a 1 298.592 f 6
0:0:0 Krttika AB Uttarabhad L Q Uttarabhad LC Mrgashira F P Revati BK Revati B 2 Purvabhadr KB Mrgashira FF Jyestha BF Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
27-04-22 6º 44’ 37˜ b 2 21º 08’ 24˜ l 12 8º 59’ 34˜ l 12 26º 57’ 35˜ b 2 27º 09’ 46˜ l 12 23º 34’ 50˜ l 12 24º 02’ 24˜ k 11 23º 23’ 24˜ b 2 23º 23’ 24˜ h 8 14º 19’ 54˜ b 2 24º 27’ 56˜ l 12 28º 36’ 38˜ j 10
36.727 a 1 351.140 a 1 338.976 f 6 56.943 f 6 357.146 a 1 353.564 a 1 324.040 b 2 53.390 e 5 233.390 a 1 44.315 b 2 354.449 a 1 298.594 f 6
0:0:0 Krttika AB Revati BC Uttarabhad LC Mrgashira FK Revati BK Revati BF Purvabhadr K B Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
28-04-22 7º 42’ 00˜ b 2 4º 16’ 16˜ a 1 9º 44’ 55˜ l 12 28º 04’ 54˜ b 2 27º 21’ 29˜ l 12 24º 42’ 38˜ l 12 24º 06’ 00˜ k 11 23º 20’ 13˜ b 2 23º 20’ 13˜ h 8 14º 22’ 23˜ b 2 24º 29’ 44˜ l 12 28º 36’ 42˜ j 10
37.700 a 1 4.271 b 2 339.732 f 6 58.065 f 6 357.358 a 1 354.694 a 1 324.100 b 2 53.337 e 5 233.337 a 1 44.373 b 2 354.479 a 1 298.595 f 6
0:0:0 Krttika A Q Ashwini Q 2 Uttarabhad L C Mrgashira F L Revati B K Revati B P Purvabhadr K B Mrgashira F F Jyestha B F Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

29-04-22 8º 40’ 23˜ b 2 17º 10’ 12˜ a 1 10º 29’ 17˜ l 12 29º 06’ 22˜ b 2 27º 34’ 08˜ l 12 25º 50’ 34˜ l 12 24º 10’ 32˜ k 11 23º 17’ 02˜ b 2 23º 17’ 02˜ h 8 14º 26’ 48˜ b 2 24º 31’ 32˜ l 12 28º 36’ 42˜ j 10
38.673 a 1 17.170 f 6 340.488 g 7 59.106 f 6 357.569 a 1 355.826 a 1 324.159 b 2 53.284 d 4 233.284 a 1 44.430 b 2 354.509 a 1 298.595 f 6
0:0:0 Krttika A C Bharani C 2 Uttarabhad L A Mrgashira FL Revati BK Revati B P Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
30-04-22 9º 39’ 42˜ b 2 29º 51’ 38˜ a 1 11º 15’ 35˜ l 12 0º 04’ 43˜ c 3 27º 47’ 44˜ l 12 26º 58’ 36˜ l 12 24º 13’ 58˜ k 11 23º 14’ 55˜ b 2 23º 14’ 55˜ h 8 14º 29’ 17˜ b 2 24º 32’ 17˜ l 12 28º 36’ 42˜ j 10
39.645 a 1 29.844 i 9 341.243 g 7 60.062 g 7 357.779 a 1 356.960 a 1 324.216 b 2 53.232 d 4 233.232 a 1 44.488 b 2 354.538 a 1 R 298.595 f 6
0:0:0 Krttika A C Krttika A P Uttarabhad L 2 Mrgashira FB Revati BK Revati BK Purvabhadr K B Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

01-05-22 10º 37’ 01˜ b 2 12º 18’ 07˜ b 2 11º 60’ 53˜ l 12 0º 56’ 02˜ c 3 27º 59’ 17˜ l 12 28º 06’ 46˜ l 12 24º 16’ 16˜ k 11 23º 11’ 44˜ b 2 23º 11’ 44˜ h 8 14º 33’ 42˜ b 2 24º 34’ 01˜ l 12 28º 36’ 42˜ j 10
40.617 a 1 42.302 a 1 341.998 g 7 60.934 g 7 357.988 a 1 358.096 a 1 324.271 b 2 53.179 d 4 233.179 a 1 44.545 b 2 354.567 a 1 R 298.595 f 6
0:0:0 Rohini 2 2 Rohini 2 P Uttarabhad L 2 Mrgashira FB Revati BL Revati BL Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
02-05-22 11º 35’ 17˜ b 2 24º 34’ 43˜ b 2 12º 45’ 11˜ l 12 1º 43’ 12˜ c 3 28º 12’ 46˜ l 12 29º 14’ 59˜ l 12 24º 20’ 34˜ k 11 23º 08’ 34˜ b 2 23º 08’ 34˜ h 8 14º 36’ 11˜ b 2 24º 36’ 42˜ l 12 28º 36’ 38˜ j 10
41.588 a 1 54.562 e 5 342.753 g 7 61.720 g 7 358.196 a 1 359.233 a 1 324.326 b 2 53.126 d 4 233.126 a 1 44.603 b 2 354.595 a 1 R 298.594 f 6
0:0:0 Rohini 2 F Mrgashira F P Uttarabhad LF Mrgashira FB Revati BL Revati BL Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
03-05-22 12º 34’ 32˜ b 2 6º 39’ 00˜ c 3 13º 30’ 29˜ l 12 2º 25’ 12˜ c 3 28º 24’ 07˜ l 12 0º 22’ 19˜ a 1 24º 23’ 41˜ k 11 23º 04’ 23˜ b 2 23º 04’ 23˜ h 8 14º 40’ 40˜ b 2 24º 37’ 23˜ l 12 28º 36’ 35˜ j 10
42.559 a 1 66.650 h 8 343.508 h 8 62.420 g 7 358.402 a 1 0.372 a 1 324.378 b 2 53.073 d 4 233.073 a 1 44.661 b 2 354.623 a 1 R 298.593 f 6
0:0:0 Rohini 2 P Mrgashira F 2 Uttarabhad L P Mrgashira F Q Revati BL Ashwini Q Q Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

04-05-22 13º 32’ 44˜ b 2 18º 36’ 00˜ c 3 14º 16’ 43˜ l 12 3º 02’ 52˜ c 3 28º 36’ 25˜ l 12 1º 31’ 47˜ a 1 24º 26’ 48˜ k 11 23º 01’ 12˜ b 2 23º 01’ 12˜ h 8 14º 43’ 08˜ b 2 24º 39’ 04˜ l 12 28º 35’ 28˜ j 10
43.529 b 2 78.600 a 1 344.262 h 8 63.031 g 7 358.607 a 1 1.513 a 1 324.430 b 2 53.020 d 4 233.020 a 1 44.719 b 2 354.651 a 1 R 298.591 f 6
0:0:0 Rohini 2 P Ardra P 2 Uttarabhad L P Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q C Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
05-05-22 14º 30’ 53˜ b 2 0º 28’ 36˜ d 4 15º 01’ 01˜ l 12 3º 33’ 18˜ c 3 28º 49’ 40˜ l 12 2º 39’ 18˜ a 1 24º 29’ 48˜ k 11 22º 58’ 01˜ b 2 22º 58’ 01˜ h 8 14º 47’ 37˜ b 2 24º 41’ 41˜ l 12 28º 35’ 20˜ j 10
44.498 b 2 90.460 d 4 345.017 h 8 63.555 h 8 358.811 a 1 2.655 a 1 324.480 b 2 52.967 d 4 232.967 a 1 44.777 b 2 354.678 a 1 R 298.589 f 6
0:0:0 Rohini 2 K Punarvasu K 2 Uttarabhad L K Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q C Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

06-05-22 15º 28’ 05˜ b 2 12º 17’ 59˜ d 4 15º 46’ 12˜ l 12 3º 59’ 24˜ c 3 29º 01’ 47˜ l 12 3º 48’ 56˜ a 1 24º 32’ 41˜ k 11 22º 55’ 50˜ b 2 22º 55’ 50˜ h 8 14º 50’ 02˜ b 2 24º 42’ 18˜ l 12 28º 35’ 10˜ j 10
45.468 b 2 102.283 g 7 345.770 h 8 63.990 h 8 359.013 a 1 3.799 b 2 324.528 b 2 52.914 d 4 232.914 a 1 44.834 b 2 354.705 a 1 R 298.586 f 6
0:0:0 Rohini 2 K Pushya LF Uttarabhad LK Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q 2 Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
07-05-22 16º 26’ 10˜ b 2 24º 08’ 06˜ d 4 16º 31’ 26˜ l 12 4º 20’ 10˜ c 3 29º 13’ 54˜ l 12 4º 57’ 38˜ a 1 24º 35’ 30˜ k 11 22º 52’ 40˜ b 2 22º 52’ 40˜ h 8 14º 54’ 31˜ b 2 24º 44’ 52˜ l 12 28º 35’ 59˜ j 10
46.436 b 2 114.135 a 1 346.524 h 8 64.336 h 8 359.215 a 1 4.944 b 2 324.575 b 2 52.861 d 4 232.861 a 1 44.892 b 2 354.731 a 1 R 298.583 f 6
0:0:0 Rohini 2 L Ashlesha B P Uttarabhad LK Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q F Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
08-05-22 17º 24’ 14˜ b 2 6º 05’ 10˜ e 5 17º 17’ 37˜ l 12 4º 36’ 38˜ c 3 29º 25’ 50˜ l 12 6º 05’ 24˜ a 1 24º 37’ 12˜ k 11 22º 48’ 29˜ b 2 22º 48’ 29˜ h 8 14º 57’ 00˜ b 2 24º 45’ 25˜ l 12 28º 35’ 48˜ j 10
47.404 c 3 126.086 b 2 347.277 i 9 64.594 h 8 359.414 a 1 6.090 b 2 324.620 b 2 52.808 d 4 232.808 a 1 44.950 b 2 354.757 a 1 R 298.580 f 6
0:0:0 Rohini 2 L Magha Q P Revati B B Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q P Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

09-05-22 18º 22’ 19˜ b 2 18º 13’ 43˜ e 5 18º 02’ 48˜ l 12 4º 46’ 54˜ c 3 29º 37’ 47˜ l 12 7º 14’ 17˜ a 1 24º 40’ 50˜ k 11 22º 45’ 18˜ b 2 22º 45’ 18˜ h 8 15º 00’ 29˜ b 2 24º 47’ 59˜ l 12 28º 35’ 30˜ j 10
48.372 c 3 138.212 f 6 348.030 i 9 64.765 h 8 359.613 a 1 7.238 c 3 324.664 b 2 52.755 d 4 232.755 a 1 45.008 b 2 354.783 a 1 R 298.575 f 6
0:0:0 Rohini 2 B Purvaphalg C P Revati BB Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q P Purvabhadr KB Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
10-05-22 19º 20’ 20˜ b 2 0º 35’ 17˜ f 6 18º 47’ 59˜ l 12 4º 51’ 56˜ c 3 29º 49’ 36˜ l 12 8º 23’ 13˜ a 1 24º 42’ 22˜ k 11 22º 42’ 07˜ b 2 22º 42’ 07˜ h 8 15º 04’ 54˜ b 2 24º 48’ 29˜ l 12 28º 34’ 16˜ j 10
49.339 c 3 150.588 a 1 348.783 i 9 64.849 h 8 359.810 a 1 8.387 c 3 324.706 b 2 52.702 d 4 232.702 a 1 45.065 b 2 354.808 a 1 R 298.571 f 6
0:0:0 Rohini 2 B Uttaraphal A P Revati B Q Mrgashira F C Revati BL Ashwini Q K Purvabhadr K B Rohini 2 A Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

11-05-22 20º 18’ 18˜ b 2 13º 17’ 02˜ f 6 19º 32’ 06˜ l 12 4º 51’ 53˜ c 3 0º 00’ 18˜ a 1 9º 32’ 17˜ a 1 24º 45’ 49˜ k 11 22º 39’ 56˜ b 2 22º 39’ 56˜ h 8 15º 07’ 23˜ b 2 24º 50’ 59˜ l 12 28º 34’ 58˜ j 10
50.305 d 4 163.284 a 1 349.535 i 9 R 64.848 h 8 0.005 a 1 9.538 c 3 324.747 b 2 52.649 d 4 232.649 a 1 45.123 b 2 354.833 a 1 R 298.566 f 6
0:0:0 Rohini 2 Q Hasta 2 P Revati BC Mrgashira F C Ashwini Q Q Ashwini Q L Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
12-05-22 21º 16’ 16˜ b 2 26º 21’ 29˜ f 6 20º 17’ 10˜ l 12 4º 46’ 54˜ c 3 0º 12’ 56˜ a 1 10º 41’ 20˜ a 1 24º 47’ 10˜ k 11 22º 36’ 46˜ b 2 22º 36’ 46˜ h 8 15º 11’ 52˜ b 2 24º 51’ 25˜ l 12 28º 34’ 36˜ j 10
51.271 d 4 176.358 e 5 350.286 a 1 R 64.765 h 8 0.199 a 1 10.689 d 4 324.786 b 2 52.596 d 4 232.596 a 1 45.181 b 2 354.857 a 1 R 298.560 f 6
0:0:0 Rohini 2 C Chitra FK Revati BC Mrgashira F C Ashwini Q Q Ashwini Q L Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
13-05-22 22º 14’ 13˜ b 2 9º 51’ 49˜ g 7 21º 02’ 17˜ l 12 4º 36’ 14˜ c 3 0º 24’ 31˜ a 1 11º 51’ 31˜ a 1 24º 49’ 26˜ k 11 22º 33’ 35˜ b 2 22º 33’ 35˜ h 8 15º 14’ 17˜ b 2 24º 53’ 52˜ l 12 28º 33’ 14˜ j 10
52.237 d 4 189.847 i 9 351.038 a 1 R 64.604 h 8 0.392 a 1 11.842 d 4 324.824 b 2 52.543 d 4 232.543 a 1 45.238 b 2 354.881 a 1 R 298.554 f 6
0:0:0 Rohini 2 C Swati P K Revati B C Mrgashira F C Ashwini Q Q Ashwini Q B Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
14-05-22 23º 12’ 07˜ b 2 23º 46’ 32˜ g 7 21º 47’ 20˜ l 12 4º 22’ 08˜ c 3 0º 35’ 59˜ a 1 12º 60’ 49˜ a 1 24º 52’ 36˜ k 11 22º 29’ 24˜ b 2 22º 29’ 24˜ h 8 15º 18’ 46˜ b 2 24º 54’ 14˜ l 12 28º 33’ 53˜ j 10
53.202 d 4 203.759 b 2 351.789 a 1 R 64.369 h 8 0.583 a 1 12.997 d 4 324.860 b 2 52.490 d 4 232.490 a 1 45.296 b 2 354.904 a 1 R 298.548 f 6
0:0:0 Rohini 2 A Visakha K L Revati B A Mrgashira F C Ashwini Q Q Ashwini Q B Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

15-05-22 24º 10’ 58˜ b 2 8º 04’ 58˜ h 8 22º 32’ 20˜ l 12 4º 04’ 50˜ c 3 0º 46’ 19˜ a 1 14º 9’ 07˜ a 1 24º 54’ 42˜ k 11 22º 26’ 13˜ b 2 22º 26’ 13˜ h 8 15º 21’ 11˜ b 2 24º 56’ 37˜ l 12 28º 32’ 28˜ j 10
54.166 e 5 218.066 f 6 352.539 a 1 R 64.064 h 8 0.772 a 1 14.152 e 5 324.895 b 2 52.437 d 4 232.437 a 1 45.353 b 2 354.927 a 1 R 298.541 f 6
0:0:0 Mrgashira F P Anuradha L Q Revati B 2 Mrgashira F C Ashwini Q Q Bharani C C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
16-05-22 25º 08’ 48˜ b 2 22º 42’ 04˜ h 8 23º 17’ 24˜ l 12 3º 42’ 46˜ c 3 0º 58’ 36˜ a 1 15º 19’ 32˜ a 1 24º 56’ 41˜ k 11 22º 23’ 02˜ b 2 22º 23’ 02˜ h 8 15º 25’ 36˜ b 2 24º 57’ 60˜ l 12 28º 32’ 02˜ j 10
55.130 e 5 232.701 a 1 353.290 a 1 R 63.696 h 8 0.960 a 1 15.309 e 5 324.928 b 2 52.384 d 4 232.384 a 1 45.410 b 2 354.950 a 1 R 298.534 f 6
0:0:0 Mrgashira F P Jyestha B 2 Revati B 2 Mrgashira F C Ashwini Q C Bharani C C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

17-05-22 26º 06’ 38˜ b 2 7º 34’ 40˜ i 9 24º 02’ 24˜ l 12 3º 16’ 19˜ c 3 1º 09’ 49˜ a 1 16º 28’ 01˜ a 1 24º 58’ 36˜ k 11 22º 20’ 52˜ b 2 22º 20’ 52˜ h 8 15º 28’ 01˜ b 2 24º 58’ 19˜ l 12 28º 32’ 34˜ j 10
56.094 e 5 247.561 c 3 354.040 a 1 R 63.272 g 7 1.147 a 1 16.467 e 5 324.960 b 2 52.331 d 4 232.331 a 1 45.467 b 2 354.972 a 1 R 298.526 f 6
0:0:0 Mrgashira F P Mula Q K Revati BF Mrgashira F C Ashwini Q C Bharani C 2 Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
18-05-22 27º 03’ 25˜ b 2 22º 31’ 05˜ i 9 24º 47’ 20˜ l 12 2º 48’ 56˜ c 3 1º 20’ 55˜ a 1 17º 38’ 34˜ a 1 24º 59’ 24˜ k 11 22º 17’ 41˜ b 2 22º 17’ 41˜ h 8 15º 31’ 26˜ b 2 24º 60’ 38˜ l 12 28º 31’ 05˜ j 10
57.057 f 6 262.518 g 7 354.789 a 1 R 62.799 g 7 1.332 a 1 17.626 f 6 324.990 b 2 52.278 d 4 232.278 a 1 45.524 b 2 354.994 a 1 R 298.518 f 6
0:0:0 Mrgashira FK Purvashadh CL Revati B P Mrgashira F C Ashwini Q C Bharani CF Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
19-05-22 28º 01’ 12˜ b 2 7º 26’ 13˜ j 10 25º 32’ 17˜ l 12 2º 17’ 13˜ c 3 1º 31’ 54˜ a 1 18º 47’ 13˜ a 1 25º 01’ 05˜ k 11 22º 14’ 30˜ b 2 22º 14’ 30˜ h 8 15º 35’ 52˜ b 2 25º 01’ 54˜ l 12 28º 31’ 32˜ j 10
58.020 f 6 277.437 a 1 355.538 a 1 R 62.287 g 7 1.515 a 1 18.787 f 6 325.018 b 2 52.225 d 4 232.225 a 1 45.581 b 2 355.015 a 1 R 298.509 f 6
0:0:0 Mrgashira FL Uttarashad A Q Revati B P Mrgashira F Q Ashwini Q C Bharani C P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B 2 Rohini 2 K Revati B P Dhanistha F L

20-05-22 28º 59’ 59˜ b 2 22º 12’ 38˜ j 10 26º 17’ 13˜ l 12 1º 45’ 38˜ c 3 1º 42’ 49˜ a 1 19º 57’ 56˜ a 1 25º 03’ 42˜ k 11 22º 10’ 19˜ b 2 22º 10’ 19˜ h 8 15º 38’ 17˜ b 2 25º 02’ 10˜ l 12 28º 30’ 00˜ j 10
58.983 f 6 292.194 d 4 356.287 a 1 R 61.744 g 7 1.697 a 1 19.949 f 6 325.045 b 2 52.172 d 4 232.172 a 1 45.638 b 2 355.036 a 1 R 298.500 f 6
0:0:0 Mrgashira FL Shravan 2 C Revati BK Mrgashira FB Ashwini Q C Bharani C P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 K Revati B P Dhanistha FL
21-05-22 29º 57’ 42˜ b 2 6º 41’ 20˜ k 11 27º 02’ 06˜ l 12 1º 11’ 48˜ c 3 1º 53’ 37˜ a 1 21º 07’ 40˜ a 1 25º 04’ 12˜ k 11 22º 07’ 12˜ b 2 22º 07’ 12˜ h 8 15º 42’ 38˜ b 2 25º 03’ 22˜ l 12 28º 29’ 28˜ j 10
59.945 f 6 306.689 i 9 357.035 a 1 R 61.180 g 7 1.877 a 1 21.111 g 7 325.070 b 2 52.120 d 4 232.120 a 1 45.694 b 2 355.056 a 1 R 298.491 f 6
0:0:0 Mrgashira FL Satabisha P P Revati B K Mrgashira FB Ashwini Q C Bharani C K Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

22-05-22 0º 54’ 25˜ c 3 20º 52’ 36˜ k 11 27º 47’ 59˜ l 12 0º 36’ 18˜ c 3 2º 03’ 18˜ a 1 22º 17’ 30˜ a 1 25º 06’ 38˜ k 11 22º 04’ 01˜ b 2 22º 04’ 01˜ h 8 15º 45’ 04˜ b 2 25º 05’ 34˜ l 12 28º 29’ 52˜ j 10
60.907 g 7 320.860 a 1 357.783 a 1 R 60.605 g 7 2.055 a 1 22.275 g 7 325.094 b 2 52.067 d 4 232.067 a 1 45.751 b 2 355.076 a 1 R 298.481 f 6
0:0:0 Mrgashira FB Purvabhadr KK Revati BK Mrgashira FB Ashwini Q C Bharani CL Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
23-05-22 1º 52’ 08˜ c 3 4º 41’ 37˜ l 12 28º 32’ 48˜ l 12 0º 02’ 48˜ c 3 2º 14’ 52˜ a 1 23º 26’ 24˜ a 1 25º 07’ 58˜ k 11 22º 01’ 50˜ b 2 22º 01’ 50˜ h 8 15º 48’ 25˜ b 2 25º 06’ 46˜ l 12 28º 28’ 16˜ j 10
61.869 g 7 334.677 e 5 358.530 a 1 R 60.030 g 7 2.231 a 1 23.440 h 8 325.116 b 2 52.014 d 4 232.014 a 1 45.807 b 2 355.096 a 1 R 298.471 f 6
0:0:0 Mrgashira FB Uttarabhad LL Revati BL Mrgashira FB Ashwini Q C Bharani CL Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
24-05-22 2º 50’ 52˜ c 3 18º 09’ 35˜ l 12 29º 17’ 37˜ l 12 29º 28’ 47˜ b 2 2º 24’ 22˜ a 1 24º 36’ 22˜ a 1 25º 08’ 10˜ k 11 21º 58’ 40˜ b 2 21º 58’ 40˜ h 8 15º 52’ 47˜ b 2 25º 07’ 50˜ l 12 28º 28’ 36˜ j 10
62.831 g 7 348.143 i 9 359.277 a 1 R 59.463 f 6 2.406 a 1 24.606 h 8 325.136 b 2 51.961 d 4 231.961 a 1 45.863 b 2 355.114 a 1 R 298.460 f 6
0:0:0 Mrgashira F C Revati B B Revati B L Mrgashira F L Ashwini Q C Bharani C B Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

25-05-22 3º 48’ 31˜ c 3 1º 17’ 41˜ a 1 0º 01’ 23˜ a 1 28º 55’ 58˜ b 2 2º 35’ 44˜ a 1 25º 46’ 23˜ a 1 25º 9’ 18˜ k 11 21º 54’ 29˜ b 2 21º 54’ 29˜ h 8 15º 55’ 08˜ b 2 25º 08’ 59˜ l 12 28º 27’ 56˜ j 10
63.792 h 8 1.278 a 1 0.023 a 1 R 58.916 f 6 2.579 a 1 25.773 h 8 325.155 b 2 51.908 d 4 231.908 a 1 45.919 b 2 355.133 a 1 R 298.449 f 6
0:0:0 Mrgashira F C Ashwini Q C Ashwini Q Q Mrgashira FL Ashwini Q C Bharani CB Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
26-05-22 4º 45’ 11˜ c 3 14º 07’ 08˜ a 1 0º 46’ 05˜ a 1 28º 24’ 46˜ b 2 2º 45’ 04˜ a 1 26º 56’ 28˜ a 1 25º 10’ 19˜ k 11 21º 51’ 18˜ b 2 21º 51’ 18˜ h 8 15º 58’ 26˜ b 2 25º 9’ 04˜ l 12 28º 26’ 13˜ j 10
64.753 h 8 14.119 e 5 0.768 a 1 R 58.396 f 6 2.751 a 1 26.941 i 9 325.172 b 2 51.855 d 4 231.855 a 1 45.974 b 2 355.151 a 1 R 298.437 f 6
0:0:0 Mrgashira F C Bharani C C Ashwini Q Q Mrgashira F L Ashwini Q C Krttika A A Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

27-05-22 5º 43’ 47˜ c 3 26º 42’ 14˜ a 1 1º 31’ 47˜ a 1 27º 55’ 47˜ b 2 2º 55’ 12˜ a 1 28º 07’ 36˜ a 1 25º 11’ 13˜ k 11 21º 48’ 07˜ b 2 21º 48’ 07˜ h 8 16º 02’ 48˜ b 2 25º 10’ 05˜ l 12 28º 26’ 30˜ j 10
65.713 h 8 26.704 i 9 1.513 a 1 R 57.913 f 6 2.920 a 1 28.110 i 9 325.187 b 2 51.802 d 4 231.802 a 1 46.030 b 2 355.168 a 1 R 298.425 f 6
0:0:0 Mrgashira F 2 Krttika A A Ashwini Q C Mrgashira FL Ashwini Q C Krttika A 2 Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
28-05-22 6º 40’ 23˜ c 3 9º 05’ 30˜ b 2 2º 15’ 25˜ a 1 27º 28’ 26˜ b 2 3º 05’ 13˜ a 1 29º 17’ 48˜ a 1 25º 12’ 04˜ k 11 21º 45’ 56˜ b 2 21º 45’ 56˜ h 8 16º 05’ 06˜ b 2 25º 11’ 06˜ l 12 28º 25’ 47˜ j 10
66.673 i 9 39.075 a 1 2.257 a 1 R 57.474 f 6 3.087 a 1 29.280 i 9 325.201 b 2 51.749 d 4 231.749 a 1 46.085 b 2 355.185 a 1 R 298.413 f 6
0:0:0 Ardra P P Krttika A C Ashwini Q C Mrgashira FK Ashwini Q A Krttika A P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
29-05-22 7º 38’ 59˜ c 3 21º 16’ 08˜ b 2 3º 00’ 00˜ a 1 27º 05’ 10˜ b 2 3º 15’ 11˜ a 1 0º 27’ 04˜ b 2 25º 13’ 47˜ k 11 21º 42’ 46˜ b 2 21º 42’ 46˜ h 8 16º 08’ 20˜ b 2 25º 12’ 04˜ l 12 28º 24’ 00˜ j 10
67.633 i 9 51.269 d 4 3.000 a 1 R 57.086 f 6 3.253 a 1 30.451 a 1 325.213 b 2 51.696 d 4 231.696 a 1 46.139 b 2 355.201 a 1 R 298.400 f 6
0:0:0 Ardra P P Rohini 2 C Ashwini Q A Mrgashira F K Ashwini Q A Krttika A P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
30-05-22 8º 36’ 35˜ c 3 3º 19’ 23˜ c 3 3º 45’ 35˜ a 1 26º 45’ 22˜ b 2 3º 25’ 01˜ a 1 1º 37’ 23˜ b 2 25º 13’ 26˜ k 11 21º 39’ 35˜ b 2 21º 39’ 35˜ h 8 16º 12’ 38˜ b 2 25º 13’ 01˜ l 12 28º 23’ 13˜ j 10
68.593 i 9 63.323 g 7 3.743 b 2 R 56.756 f 6 3.417 b 2 31.623 a 1 325.224 b 2 51.643 d 4 231.643 a 1 46.194 b 2 355.217 a 1 R 298.387 f 6
0:0:0 Ardra P P Mrgashira F C Ashwini Q 2 Mrgashira F K Ashwini Q A Krttika A K Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

31-05-22 9º 33’ 11˜ c 3 15º 16’ 08˜ c 3 4º 29’ 06˜ a 1 26º 29’ 17˜ b 2 3º 35’ 44˜ a 1 2º 48’ 42˜ b 2 25º 14’ 59˜ k 11 21º 35’ 24˜ b 2 21º 35’ 24˜ h 8 16º 15’ 53˜ b 2 25º 14’ 59˜ l 12 28º 22’ 26˜ j 10
69.553 i 9 75.269 a 1 4.485 b 2 R 56.488 e 5 3.579 b 2 32.795 a 1 325.233 b 2 51.590 d 4 231.590 a 1 46.248 b 2 355.233 a 1 R 298.374 f 6
0:0:0 Ardra P K Ardra P C Ashwini Q 2 Mrgashira FK Ashwini Q A Krttika AK Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B A Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
01-06-22 10º 31’ 43˜ c 3 27º 08’ 20˜ c 3 5º 14’ 34˜ a 1 26º 17’ 06˜ b 2 3º 44’ 17˜ a 1 3º 58’ 08˜ b 2 25º 14’ 24˜ k 11 21º 32’ 13˜ b 2 21º 32’ 13˜ h 8 16º 18’ 07˜ b 2 25º 15’ 53˜ l 12 28º 22’ 36˜ j 10
70.512 a 1 87.139 c 3 5.226 b 2 R 56.285 e 5 3.738 b 2 33.969 a 1 325.240 b 2 51.537 d 4 231.537 a 1 46.302 b 2 355.248 a 1 R 298.360 f 6
0:0:0 Ardra P L Punarvasu K C Ashwini Q F Mrgashira F K Ashwini Q 2 Krttika A L Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

02-06-22 11º 28’ 16˜ c 3 8º 58’ 08˜ d 4 5º 58’ 58˜ a 1 26º 9’ 11˜ b 2 3º 54’ 46˜ a 1 5º 09’ 35˜ b 2 25º 15’ 46˜ k 11 21º 29’ 02˜ b 2 21º 29’ 02˜ h 8 16º 21’ 22˜ b 2 25º 16’ 43˜ l 12 28º 21’ 46˜ j 10
71.471 a 1 98.969 f 6 5.966 b 2 R 56.153 e 5 3.896 b 2 35.143 a 1 325.246 b 2 51.484 d 4 231.484 a 1 46.356 b 2 355.262 a 1 R 298.346 f 6
0:0:0 Ardra P L Pushya LC Ashwini Q P Mrgashira FK Ashwini Q 2 Krttika AB Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
03-06-22 12º 26’ 44˜ c 3 20º 48’ 53˜ d 4 6º 42’ 22˜ a 1 26º 06’ 31˜ b 2 4º 03’ 07˜ a 1 6º 19’ 05˜ b 2 25º 15’ 00˜ k 11 21º 26’ 52˜ b 2 21º 26’ 52˜ h 8 16º 25’ 36˜ b 2 25º 17’ 34˜ l 12 28º 20’ 52˜ j 10
72.429 a 1 110.798 a 1 6.706 c 3 R 56.092 e 5 4.052 b 2 36.318 a 1 325.250 b 2 51.431 d 4 231.431 a 1 46.410 b 2 355.276 a 1 R 298.331 f 6
0:0:0 Ardra P L Ashlesha BC Ashwini Q P Mrgashira F P Ashwini Q 2 Krttika AB Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
04-06-22 13º 23’ 13˜ c 3 2º 40’ 12˜ e 5 7º 27’ 38˜ a 1 26º 06’ 14˜ b 2 4º 12’ 22˜ a 1 7º 30’ 38˜ b 2 25º 15’ 07˜ k 11 21º 23’ 41˜ b 2 21º 23’ 41˜ h 8 16º 28’ 47˜ b 2 25º 17’ 20˜ l 12 28º 19’ 58˜ j 10
73.387 a 1 122.670 a 1 7.444 c 3 56.104 e 5 4.206 b 2 37.494 a 1 325.252 b 2 51.378 d 4 231.378 a 1 46.463 b 2 355.289 a 1 R 298.316 f 6
0:0:0 Ardra P B Magha Q C Ashwini Q P Mrgashira F P Ashwini Q 2 Krttika A Q Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

05-06-22 14º 21’ 42˜ c 3 14º 38’ 13˜ e 5 8º 11’ 55˜ a 1 26º 11’ 28˜ b 2 4º 21’ 25˜ a 1 8º 40’ 12˜ b 2 25º 15’ 07˜ k 11 21º 20’ 30˜ b 2 21º 20’ 30˜ h 8 16º 31’ 58˜ b 2 25º 18’ 07˜ l 12 28º 18’ 04˜ j 10
74.345 a 1 134.637 e 5 8.182 c 3 56.191 e 5 4.357 b 2 38.670 a 1 R 325.252 b 2 51.325 d 4 231.325 a 1 46.516 b 2 355.302 a 1 R 298.301 f 6
0:0:0 Ardra P B Purvaphalg C C Ashwini Q K Mrgashira FK Ashwini Q 2 Krttika A C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
06-06-22 15º 18’ 11˜ c 3 26º 46’ 36˜ e 5 8º 55’ 08˜ a 1 26º 21’ 07˜ b 2 4º 30’ 25˜ a 1 9º 51’ 49˜ b 2 25º 15’ 07˜ k 11 21º 16’ 19˜ b 2 21º 16’ 19˜ h 8 16º 34’ 05˜ b 2 25º 19’ 50˜ l 12 28º 17’ 06˜ j 10
75.303 a 1 146.760 i 9 8.919 c 3 56.352 e 5 4.507 b 2 39.847 a 1 R 325.252 b 2 51.272 d 4 231.272 a 1 46.568 b 2 355.314 a 1 R 298.285 f 6
0:0:0 Ardra P C Uttaraphal A A Ashwini Q K Mrgashira F K Ashwini Q 2 Krttika A C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

07-06-22 16º 16’ 36˜ c 3 9º 06’ 11˜ f 6 9º 39’ 18˜ a 1 26º 35’ 20˜ b 2 4º 39’ 14˜ a 1 11º 02’ 30˜ b 2 25º 15’ 56˜ k 11 21º 13’ 08˜ b 2 21º 13’ 08˜ h 8 16º 37’ 12˜ b 2 25º 20’ 34˜ l 12 28º 16’ 08˜ j 10
76.260 a 1 159.103 a 1 9.655 c 3 56.589 e 5 4.654 b 2 41.025 a 1 R 325.249 b 2 51.219 d 4 231.219 a 1 46.620 b 2 355.326 a 1 R 298.269 f 6
0:0:0 Ardra P C Uttaraphal A C Ashwini Q L Mrgashira FK Ashwini Q 2 Rohini 2 2 Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
08-06-22 17º 13’ 01˜ c 3 21º 44’ 02˜ f 6 10º 23’ 24˜ a 1 26º 54’ 56˜ b 2 4º 48’ 56˜ a 1 12º 12’ 14˜ b 2 25º 15’ 42˜ k 11 21º 10’ 58˜ b 2 21º 10’ 58˜ h 8 16º 40’ 19˜ b 2 25º 20’ 13˜ l 12 28º 15’ 07˜ j 10
77.217 a 1 171.734 d 4 10.390 d 4 56.899 f 6 4.799 b 2 42.204 a 1 R 325.245 b 2 51.166 d 4 231.166 a 1 46.672 c 3 355.337 a 1 R 298.252 f 6
0:0:0 Ardra P C Hasta 2 C Ashwini Q L Mrgashira FK Ashwini Q F Rohini 2 P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
09-06-22 18º 10’ 23˜ c 3 4º 43’ 08˜ g 7 11º 07’ 26˜ a 1 27º 17’ 02˜ b 2 4º 57’ 31˜ a 1 13º 23’ 59˜ b 2 25º 14’ 20˜ k 11 21º 07’ 47˜ b 2 21º 07’ 47˜ h 8 16º 43’ 23˜ b 2 25º 21’ 53˜ l 12 28º 14’ 10˜ j 10
78.173 a 1 184.719 h 8 11.124 d 4 57.284 f 6 4.942 b 2 43.383 b 2 R 325.239 b 2 51.113 d 4 231.113 a 1 46.723 c 3 355.348 a 1 R 298.236 f 6
0:0:0 Ardra P 2 Chitra F C Ashwini Q L Mrgashira F K Ashwini Q F Rohini 2 P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

10-06-22 19º 08’ 44˜ c 3 18º 07’ 43˜ g 7 11º 51’ 29˜ a 1 27º 44’ 28˜ b 2 5º 05’ 59˜ a 1 14º 34’ 47˜ b 2 25º 14’ 52˜ k 11 21º 04’ 36˜ b 2 21º 04’ 36˜ h 8 16º 46’ 26˜ b 2 25º 21’ 29˜ l 12 28º 13’ 08˜ j 10
79.129 a 1 198.112 a 1 11.858 d 4 57.741 f 6 5.083 b 2 44.563 b 2 R 325.231 b 2 51.060 d 4 231.060 a 1 46.774 c 3 355.358 a 1 R 298.219 f 6
0:0:0 Ardra P 2 Swati P 2 Ashwini Q B Mrgashira FK Ashwini Q F Rohini 2 K Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
11-06-22 20º 05’ 06˜ c 3 1º 57’ 56˜ h 8 12º 35’ 24˜ a 1 28º 16’ 08˜ b 2 5º 13’ 16˜ a 1 15º 45’ 38˜ b 2 25º 13’ 19˜ k 11 21º 00’ 25˜ b 2 21º 00’ 25˜ h 8 16º 50’ 30˜ b 2 25º 22’ 05˜ l 12 28º 12’ 04˜ j 10
80.085 a 1 211.949 d 4 12.590 d 4 58.269 f 6 5.221 b 2 45.744 b 2 R 325.222 b 2 51.007 d 4 231.007 a 1 46.825 c 3 355.368 a 1 R 298.201 f 6
0:0:0 Punarvasu KK Visakha K P Ashwini Q B Mrgashira F L Ashwini Q F Rohini 2 L Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

12-06-22 21º 02’ 28˜ c 3 16º 14’ 59˜ h 8 13º 19’ 16˜ a 1 28º 52’ 05˜ b 2 5º 21’ 29˜ a 1 16º 56’ 34˜ b 2 25º 13’ 40˜ k 11 20º 57’ 18˜ b 2 20º 57’ 18˜ h 8 16º 53’ 30˜ b 2 25º 23’ 37˜ l 12 28º 11’ 02˜ j 10
81.041 a 1 226.233 h 8 13.321 d 4 58.868 f 6 5.358 b 2 46.926 c 3 R 325.211 b 2 50.955 d 4 230.955 a 1 46.875 c 3 355.377 a 1 R 298.184 f 6
0:0:0 Punarvasu KK Anuradha LK Ashwini Q B Mrgashira FL Ashwini Q F Rohini 2 L Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
13-06-22 21º 60’ 46˜ c 3 0º 56’ 30˜ i 9 14º 03’ 04˜ a 1 29º 32’ 06˜ b 2 5º 30’ 31˜ a 1 18º 06’ 29˜ b 2 25º 12’ 56˜ k 11 20º 54’ 07˜ b 2 20º 54’ 07˜ h 8 16º 56’ 30˜ b 2 25º 23’ 06˜ l 12 28º 10’ 58˜ j 10
81.996 a 1 240.925 a 1 14.051 e 5 59.535 f 6 5.492 b 2 48.108 c 3 R 325.199 b 2 50.902 d 4 230.902 a 1 46.925 c 3 355.385 a 1 R 298.166 f 6
0:0:0 Punarvasu KL Mula Q C Bharani C C Mrgashira FL Ashwini Q F Rohini 2 B Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
14-06-22 22º 57’ 04˜ c 3 15º 56’ 10˜ i 9 14º 47’ 52˜ a 1 0º 16’ 12˜ c 3 5º 37’ 23˜ a 1 19º 17’ 28˜ b 2 25º 11’ 06˜ k 11 20º 51’ 56˜ b 2 20º 51’ 56˜ h 8 16º 59’ 30˜ b 2 25º 24’ 38˜ l 12 28º 09’ 49˜ j 10
82.951 a 1 255.936 e 5 14.781 e 5 60.270 g 7 5.623 b 2 49.291 c 3 R 325.185 b 2 50.849 d 4 230.849 a 1 46.975 c 3 355.394 a 1 R 298.147 f 6
0:0:0 Punarvasu K L Purvashadh C A Bharani C C Mrgashira FB Ashwini Q P Rohini 2 B Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
15-06-22 23º 54’ 22˜ c 3 1º 08’ 55˜ j 10 15º 31’ 32˜ a 1 1º 04’ 19˜ c 3 5º 45’ 11˜ a 1 20º 29’ 30˜ b 2 25º 10’ 12˜ k 11 20º 48’ 46˜ b 2 20º 48’ 46˜ h 8 17º 01’ 26˜ b 2 25º 24’ 04˜ l 12 28º 08’ 44˜ j 10
83.906 b 2 271.132 a 1 15.509 e 5 61.072 g 7 5.753 b 2 50.475 d 4 R 325.170 b 2 50.796 d 4 230.796 a 1 47.024 c 3 355.401 a 1 R 298.129 f 6
0:0:0 Punarvasu KB Uttarashad A P Bharani C C Mrgashira FB Ashwini Q P Rohini 2 C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

16-06-22 24º 52’ 40˜ c 3 16º 21’ 04˜ j 10 16º 14’ 13˜ a 1 1º 56’ 17˜ c 3 5º 53’ 48˜ a 1 21º 40’ 32˜ b 2 25º 9’ 11˜ k 11 20º 45’ 35˜ b 2 20º 45’ 35˜ h 8 17º 04’ 19˜ b 2 25º 24’ 29˜ l 12 28º 07’ 36˜ j 10
84.861 b 2 286.351 b 2 16.237 e 5 61.938 g 7 5.880 b 2 51.659 d 4 R 325.153 b 2 50.743 d 4 230.743 a 1 47.072 c 3 355.408 a 1 R 298.110 f 6
0:0:0 Punarvasu KB Shravan 2 L Bharani C 2 Mrgashira F Q Ashwini Q P Rohini 2 C Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
17-06-22 25º 49’ 58˜ c 3 1º 25’ 23˜ k 11 16º 58’ 47˜ a 1 2º 52’ 05˜ c 3 6º 00’ 14˜ a 1 22º 51’ 42˜ b 2 25º 08’ 02˜ k 11 20º 41’ 24˜ b 2 20º 41’ 24˜ h 8 17º 07’ 16˜ b 2 25º 25’ 54˜ l 12 28º 05’ 28˜ j 10
85.816 b 2 301.423 g 7 16.963 f 6 62.868 g 7 6.004 b 2 52.845 d 4 R 325.134 b 2 50.690 d 4 230.690 a 1 47.121 c 3 355.415 a 1 R 298.091 f 6
0:0:0 Punarvasu K Q Dhanistha F B Bharani C 2 Mrgashira F C Ashwini Q P Rohini 2 A Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

18-06-22 26º 46’ 12˜ c 3 16º 12’ 11˜ k 11 17º 41’ 17˜ a 1 3º 52’ 40˜ c 3 6º 08’ 34˜ a 1 24º 02’ 52˜ b 2 25º 07’ 50˜ k 11 20º 38’ 13˜ b 2 20º 38’ 13˜ h 8 17º 10’ 05˜ b 2 25º 25’ 12˜ l 12 28º 04’ 19˜ j 10
86.770 c 3 316.203 a 1 17.688 f 6 63.861 h 8 6.126 b 2 54.031 e 5 R 325.114 b 2 50.637 d 4 230.637 a 1 47.168 c 3 355.420 a 1 R 298.072 f 6
0:0:0 Punarvasu KC Satabisha P C Bharani CF Mrgashira F C Ashwini Q P Mrgashira FF Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
19-06-22 27º 44’ 30˜ c 3 0º 35’ 17˜ l 12 18º 25’ 47˜ a 1 4º 55’ 54˜ c 3 6º 15’ 46˜ a 1 25º 13’ 05˜ b 2 25º 06’ 31˜ k 11 20º 35’ 02˜ b 2 20º 35’ 02˜ h 8 17º 13’ 58˜ b 2 25º 26’ 34˜ l 12 28º 03’ 07˜ j 10
87.725 c 3 330.588 d 4 18.413 f 6 64.915 h 8 6.246 b 2 55.218 e 5 R 325.092 b 2 50.584 d 4 230.584 a 1 47.216 c 3 355.426 a 1 R 298.052 f 6
0:0:0 Punarvasu KC Purvabhadr KF Bharani C P Mrgashira F A Ashwini Q P Mrgashira F P Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
20-06-22 28º 41’ 44˜ c 3 14º 32’ 37˜ l 12 19º 08’ 10˜ a 1 6º 02’ 48˜ c 3 6º 22’ 47˜ a 1 26º 24’ 18˜ b 2 25º 04’ 08˜ k 11 20º 32’ 52˜ b 2 20º 32’ 52˜ h 8 17º 16’ 43˜ b 2 25º 26’ 52˜ l 12 28º 02’ 55˜ j 10
88.679 c 3 344.527 h 8 19.136 f 6 66.030 h 8 6.363 b 2 56.405 e 5 R 325.069 b 2 50.531 d 4 230.531 a 1 47.262 c 3 355.431 a 1 R 298.032 f 6
0:0:0 Punarvasu K C Uttarabhad L P Bharani C P Mrgashira F 2 Ashwini Q P Mrgashira F K Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

21-06-22 29º 38’ 02˜ c 3 28º 01’ 50˜ l 12 19º 51’ 29˜ a 1 7º 12’ 14˜ c 3 6º 29’ 41˜ a 1 27º 36’ 35˜ b 2 25º 03’ 38˜ k 11 20º 29’ 41˜ b 2 20º 29’ 41˜ h 8 17º 19’ 32˜ b 2 25º 26’ 06˜ l 12 28º 01’ 43˜ j 10
89.634 c 3 358.014 a 1 19.858 f 6 67.204 i 9 6.478 b 2 57.593 f 6 R 325.044 b 2 50.478 d 4 230.478 a 1 47.309 c 3 355.435 a 1 R 298.012 f 6
0:0:0 Punarvasu K 2 Revati BL Bharani C P Ardra P P Ashwini Q P Mrgashira FK Purvabhadr KB Rohini 2 C Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
22-06-22 0º 35’ 17˜ d 4 11º 05’ 02˜ a 1 20º 35’ 41˜ a 1 8º 26’ 13˜ c 3 6º 35’ 24˜ a 1 28º 47’ 55˜ b 2 25º 01’ 05˜ k 11 20º 26’ 30˜ b 2 20º 26’ 30˜ h 8 17º 21’ 14˜ b 2 25º 26’ 17˜ l 12 27º 60’ 31˜ j 10
90.588 d 4 11.084 d 4 20.578 g 7 68.437 i 9 6.590 b 2 58.782 f 6 R 325.018 b 2 50.425 d 4 230.425 a 1 47.354 c 3 355.438 a 1 R 297.992 f 6
0:0:0 Punarvasu K F Ashwini Q L Bharani C K Ardra P P Ashwini Q P Mrgashira F L Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

23-06-22 1º 33’ 31˜ d 4 23º 47’ 24˜ a 1 21º 18’ 53˜ a 1 9º 44’ 41˜ c 3 6º 42’ 00˜ a 1 29º 58’ 19˜ b 2 24º 59’ 24˜ k 11 20º 22’ 19˜ b 2 20º 22’ 19˜ h 8 17º 24’ 60˜ b 2 25º 27’ 31˜ l 12 27º 58’ 16˜ j 10
91.542 d 4 23.790 h 8 21.298 g 7 69.728 i 9 6.700 c 3 59.972 f 6 R 324.990 b 2 50.372 d 4 230.372 a 1 47.400 c 3 355.442 a 1 R 297.971 f 6
0:0:0 Punarvasu K P Bharani CL Bharani CK Ardra P K Ashwini Q P Mrgashira FL Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
24-06-22 2º 30’ 46˜ d 4 6º 12’ 00˜ b 2 22º 01’ 58˜ a 1 11º 05’ 34˜ c 3 6º 48’ 25˜ a 1 1º 10’ 47˜ c 3 24º 58’ 36˜ k 11 20º 19’ 08˜ b 2 20º 19’ 08˜ h 8 17º 27’ 42˜ b 2 25º 27’ 38˜ l 12 27º 57’ 60˜ j 10
92.496 d 4 36.200 a 1 22.016 g 7 71.076 a 1 6.807 c 3 61.163 g 7 R 324.960 b 2 50.319 d 4 230.319 a 1 47.445 c 3 355.444 a 1 R 297.950 f 6
0:0:0 Punarvasu K P Krttika AB Bharani CL Ardra P L Ashwini Q P Mrgashira FB Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
25-06-22 3º 27’ 00˜ d 4 18º 23’ 48˜ b 2 22º 44’ 59˜ a 1 12º 29’ 52˜ c 3 6º 55’ 40˜ a 1 2º 21’ 14˜ c 3 24º 56’ 44˜ k 11 20º 16’ 58˜ b 2 20º 16’ 58˜ h 8 17º 29’ 20˜ b 2 25º 27’ 46˜ l 12 27º 56’ 44˜ j 10
93.450 e 5 48.380 c 3 22.733 g 7 72.481 a 1 6.911 c 3 62.354 g 7 R 324.929 b 2 50.266 d 4 230.266 a 1 47.489 c 3 355.446 a 1 R 297.929 f 6
0:0:0 Pushya L L Rohini 2 B Bharani C L Ardra P L Ashwini Q P Mrgashira F Q Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F L

26-06-22 4º 24’ 14˜ d 4 0º 24’ 49˜ c 3 23º 27’ 56˜ a 1 13º 57’ 35˜ c 3 7º 01’ 47˜ a 1 3º 33’ 46˜ c 3 24º 54’ 49˜ k 11 20º 13’ 47˜ b 2 20º 13’ 47˜ h 8 17º 32’ 59˜ b 2 25º 27’ 53˜ l 12 27º 54’ 29˜ j 10
94.404 e 5 60.397 g 7 23.449 h 8 73.943 a 1 7.013 c 3 63.546 h 8 R 324.897 b 2 50.213 d 4 230.213 a 1 47.533 c 3 355.448 a 1 R 297.908 f 6
0:0:0 Pushya LL Mrgashira FB Bharani CL Ardra P B Ashwini Q P Mrgashira F C Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FL
27-06-22 5º 22’ 32˜ d 4 12º 18’ 14˜ c 3 24º 10’ 47˜ a 1 15º 28’ 36˜ c 3 7º 07’ 43˜ a 1 4º 44’ 17˜ c 3 24º 52’ 47˜ k 11 20º 10’ 36˜ b 2 20º 10’ 36˜ h 8 17º 35’ 34˜ b 2 25º 27’ 56˜ l 12 27º 53’ 10˜ j 10
95.359 e 5 72.304 a 1 24.163 h 8 75.460 a 1 7.112 c 3 64.738 h 8 R 324.863 b 2 50.160 d 4 230.160 a 1 47.576 c 3 355.449 a 1 R 297.886 f 6
0:0:0 Pushya L L Ardra P L Bharani C B Ardra P C Ashwini Q P Mrgashira F C Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F K

28-06-22 6º 19’ 47˜ d 4 24º 09’ 00˜ c 3 24º 53’ 34˜ a 1 17º 02’ 52˜ c 3 7º 12’ 29˜ a 1 5º 56’ 52˜ c 3 24º 50’ 37˜ k 11 20º 06’ 25˜ b 2 20º 06’ 25˜ h 8 17º 37’ 08˜ b 2 25º 27’ 56˜ l 12 27º 52’ 50˜ j 10
96.313 e 5 84.150 b 2 24.876 h 8 77.031 a 1 7.208 c 3 65.931 h 8 R 324.827 b 2 50.107 d 4 230.107 a 1 47.619 c 3 355.449 a 1 R 297.864 f 6
0:0:0 Pushya LB Punarvasu KB Bharani CB Ardra P C Ashwini Q P Mrgashira F 2 Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FK
29-06-22 7º 16’ 01˜ d 4 5º 58’ 26˜ d 4 25º 35’ 13˜ a 1 18º 39’ 25˜ c 3 7º 18’ 04˜ a 1 7º 08’ 30˜ c 3 24º 47’ 24˜ k 11 20º 03’ 14˜ b 2 20º 03’ 14˜ h 8 17º 40’ 40˜ b 2 25º 27’ 56˜ l 12 27º 51’ 35˜ j 10
97.267 f 6 95.974 e 5 25.587 h 8 78.657 a 1 7.301 c 3 67.125 i 9 R 324.790 b 2 50.054 d 4 230.054 a 1 47.661 c 3 R 355.449 a 1 R 297.843 f 6
0:0:0 Pushya LB Pushya LB Bharani CB Ardra P 2 Ashwini Q P Ardra P P Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 L Revati B P Dhanistha FK
30-06-22 8º 13’ 12˜ d 4 17º 48’ 29˜ d 4 26º 18’ 49˜ a 1 20º 20’ 10˜ c 3 7º 24’ 31˜ a 1 8º 19’ 08˜ c 3 24º 45’ 07˜ k 11 20º 00’ 04˜ b 2 20º 00’ 04˜ h 8 17º 42’ 11˜ b 2 25º 27’ 56˜ l 12 27º 49’ 12˜ j 10
98.220 f 6 107.808 i 9 26.297 h 8 80.336 a 1 7.392 c 3 68.319 i 9 R 324.752 b 2 50.001 d 4 230.001 a 1 47.703 c 3 R 355.449 a 1 R 297.820 f 6
0:0:0 Pushya L C Ashlesha B B Bharani C Q Punarvasu K K Ashwini Q P Ardra P P Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
01-07-22 9º 10’ 26˜ d 4 29º 41’ 55˜ d 4 27º 00’ 22˜ a 1 22º 04’ 01˜ c 3 7º 29’ 48˜ a 1 9º 31’ 50˜ c 3 24º 43’ 47˜ k 11 19º 57’ 53˜ b 2 19º 57’ 53˜ h 8 17º 45’ 38˜ b 2 25º 27’ 49˜ l 12 27º 48’ 53˜ j 10
99.174 f 6 119.682 a 1 27.006 i 9 82.067 a 1 7.480 c 3 69.514 i 9 R 324.713 b 2 49.948 c 3 229.948 i 9 47.744 c 3 R 355.447 a 1 R 297.798 f 6
0:0:0 Pushya L C Ashlesha B L Krttika A A Punarvasu K L Ashwini Q P Ardra P K Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 L Revati B P Dhanistha F K

02-07-22 10º 08’ 41˜ d 4 11º 38’ 30˜ e 5 27º 43’ 43˜ a 1 23º 51’ 56˜ c 3 7º 34’ 54˜ a 1 10º 43’ 36˜ c 3 24º 40’ 16˜ k 11 19º 54’ 42˜ b 2 19º 54’ 42˜ h 8 17º 47’ 02˜ b 2 25º 27’ 46˜ l 12 27º 47’ 34˜ j 10
100.128 g 7 131.625 d 4 27.712 i 9 83.849 b 2 7.565 c 3 70.710 a 1 R 324.671 b 2 49.895 c 3 229.895 i 9 47.784 c 3 R 355.446 a 1 R 297.776 f 6
0:0:0 Pushya LC Magha Q B Krttika A 2 Punarvasu KL Ashwini Q K Ardra P L Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
03-07-22 11º 05’ 55˜ d 4 23º 40’ 16˜ e 5 28º 25’ 05˜ a 1 25º 41’ 44˜ c 3 7º 39’ 49˜ a 1 11º 54’ 22˜ c 3 24º 38’ 44˜ k 11 19º 51’ 31˜ b 2 19º 51’ 31˜ h 8 17º 49’ 26˜ b 2 25º 27’ 35˜ l 12 27º 45’ 11˜ j 10
101.082 g 7 143.671 h 8 28.418 i 9 85.679 b 2 7.647 c 3 71.906 a 1 R 324.629 b 2 49.842 c 3 229.842 i 9 47.824 c 3 R 355.443 a 1 R 297.753 f 6
0:0:0 Pushya L 2 Purvaphalg C L Krttika A 2 Punarvasu K B Ashwini Q K Ardra P L Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

04-07-22 12º 02’ 10˜ d 4 5º 51’ 29˜ f 6 29º 07’ 16˜ a 1 27º 33’ 25˜ c 3 7º 44’ 37˜ a 1 13º 06’ 11˜ c 3 24º 35’ 06˜ k 11 19º 47’ 24˜ b 2 19º 47’ 24˜ h 8 17º 52’ 47˜ b 2 25º 26’ 24˜ l 12 27º 44’ 52˜ j 10
102.036 g 7 155.858 a 1 29.121 i 9 87.557 c 3 7.727 c 3 73.103 a 1 R 324.585 b 2 49.790 c 3 229.790 i 9 47.863 c 3 R 355.440 a 1 R 297.731 f 6
0:0:0 Pushya L 2 Uttaraphal AB Krttika AF Punarvasu KC Ashwini Q K Ardra P B Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
05-07-22 12º 59’ 20˜ d 4 18º 14’ 02˜ f 6 29º 49’ 23˜ a 1 29º 29’ 48˜ c 3 7º 48’ 11˜ a 1 14º 18’ 60˜ c 3 24º 32’ 24˜ k 11 19º 44’ 13˜ b 2 19º 44’ 13˜ h 8 17º 54’ 07˜ b 2 25º 26’ 13˜ l 12 27º 42’ 29˜ j 10
102.989 g 7 168.234 c 3 29.823 i 9 89.480 c 3 7.803 c 3 74.300 a 1 R 324.540 b 2 49.737 c 3 229.737 i 9 47.902 c 3 R 355.437 a 1 R 297.708 f 6
0:0:0 Pushya L P Hasta 2 B Krttika A P Punarvasu K 2 Ashwini Q K Ardra P B Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
06-07-22 13º 57’ 35˜ d 4 0º 51’ 07˜ g 7 0º 31’ 26˜ b 2 1º 27’ 42˜ d 4 7º 53’ 37˜ a 1 15º 30’ 53˜ c 3 24º 30’ 38˜ k 11 19º 41’ 02˜ b 2 19º 41’ 02˜ h 8 17º 56’ 24˜ b 2 25º 26’ 59˜ l 12 27º 41’ 06˜ j 10
103.943 h 8 180.852 g 7 30.524 a 1 91.445 d 4 7.877 c 3 75.498 a 1 R 324.494 b 2 49.684 c 3 229.684 i 9 47.940 c 3 R 355.433 a 1 R 297.685 f 6
0:0:0 Pushya L P Chitra F B Krttika A P Punarvasu K P Ashwini Q K Ardra P C Purvabhadr KB Rohini 2 Q Jyestha B C Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

07-07-22 14º 54’ 46˜ d 4 13º 46’ 19˜ g 7 1º 13’ 19˜ b 2 3º 27’ 53˜ d 4 7º 57’ 49˜ a 1 16º 42’ 49˜ c 3 24º 27’ 46˜ k 11 19º 38’ 52˜ b 2 19º 38’ 52˜ h 8 17º 59’ 37˜ b 2 25º 26’ 44˜ l 12 27º 40’ 40˜ j 10
104.896 h 8 193.772 a 1 31.222 a 1 93.448 e 5 7.947 c 3 76.697 a 1 R 324.446 b 2 49.631 c 3 229.631 i 9 47.977 c 3 R 355.429 a 1 R 297.661 f 6
0:0:0 Pushya LK Swati P B Krttika A P Pushya LL Ashwini Q K Ardra P C Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
08-07-22 15º 51’ 56˜ d 4 27º 03’ 07˜ g 7 1º 55’ 08˜ b 2 5º 29’ 10˜ d 4 8º 01’ 54˜ a 1 17º 54’ 46˜ c 3 24º 24’ 49˜ k 11 19º 35’ 41˜ b 2 19º 35’ 41˜ h 8 18º 01’ 50˜ b 2 25º 25’ 26˜ l 12 27º 38’ 17˜ j 10
105.849 h 8 207.052 c 3 31.919 a 1 95.486 e 5 8.015 c 3 77.896 a 1 R 324.397 b 2 49.578 c 3 229.578 i 9 48.014 c 3 R 355.424 a 1 R 297.638 f 6
0:0:0 Pushya LK Visakha KC Krttika A K Pushya LB Ashwini Q K Ardra P A Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B C Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

09-07-22 16º 48’ 11˜ d 4 10º 44’ 20˜ h 8 2º 37’ 54˜ b 2 7º 33’ 22˜ d 4 8º 05’ 44˜ a 1 19º 06’ 46˜ c 3 24º 21’ 49˜ k 11 19º 32’ 30˜ b 2 19º 32’ 30˜ h 8 18º 03’ 00˜ b 2 25º 25’ 05˜ l 12 27º 37’ 54˜ j 10
106.803 i 9 220.739 g 7 32.615 a 1 97.556 f 6 8.079 c 3 79.096 a 1 R 324.347 b 2 49.525 c 3 229.525 i 9 48.050 c 3 R 355.418 a 1 R 297.615 f 6
0:0:0 Ashlesha BB Anuradha L A Krttika AK Pushya L Q Ashwini Q K Ardra P 2 Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
10-07-22 17º 45’ 22˜ d 4 24º 52’ 43˜ h 8 3º 18’ 29˜ b 2 9º 39’ 04˜ d 4 8º 08’ 28˜ a 1 20º 18’ 46˜ c 3 24º 18’ 42˜ k 11 19º 28’ 19˜ b 2 19º 28’ 19˜ h 8 18º 05’ 06˜ b 2 25º 25’ 43˜ l 12 27º 36’ 31˜ j 10
107.756 i 9 234.862 a 1 33.308 a 1 99.651 f 6 8.141 c 3 80.296 a 1 R 324.295 b 2 49.472 c 3 229.472 i 9 48.085 c 3 R 355.412 a 1 R 297.592 f 6
0:0:0 Ashlesha BB Jyestha B P Krttika AL Pushya LC Ashwini Q K Punarvasu KK Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
11-07-22 18º 43’ 32˜ d 4 9º 25’ 40˜ i 9 4º 00’ 00˜ b 2 11º 46’ 05˜ d 4 8º 12’ 60˜ a 1 21º 30’ 49˜ c 3 24º 15’ 35˜ k 11 19º 25’ 08˜ b 2 19º 25’ 08˜ h 8 18º 07’ 12˜ b 2 25º 24’ 22˜ l 12 27º 34’ 05˜ j 10
108.709 i 9 249.411 c 3 34.000 a 1 101.768 g 7 8.200 c 3 81.497 a 1 R 324.243 b 2 49.419 c 3 229.419 i 9 48.120 c 3 R 355.406 a 1 R 297.568 f 6
0:0:0 Ashlesha B Q Mula Q L Krttika A L Pushya L 2 Ashwini Q K Punarvasu K K Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B C Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

12-07-22 19º 40’ 43˜ d 4 24º 20’ 48˜ i 9 4º 41’ 24˜ b 2 13º 54’ 07˜ d 4 8º 15’ 18˜ a 1 22º 42’ 56˜ c 3 24º 11’ 20˜ k 11 19º 22’ 58˜ b 2 19º 22’ 58˜ h 8 18º 9’ 18˜ b 2 25º 24’ 56˜ l 12 27º 33’ 42˜ j 10
109.662 i 9 264.330 h 8 34.690 a 1 103.902 h 8 8.255 c 3 82.699 a 1 R 324.189 b 2 49.366 c 3 229.366 i 9 48.155 c 3 R 355.399 a 1 R 297.545 f 6
0:0:0 Ashlesha BC Purvashadh CB Krttika AL Pushya L P Ashwini Q K Punarvasu KL Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha BC Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
13-07-22 20º 37’ 58˜ d 4 9º 30’ 29˜ j 10 5º 23’ 44˜ b 2 16º 03’ 49˜ d 4 8º 18’ 29˜ a 1 23º 54’ 04˜ c 3 24º 08’ 02˜ k 11 19º 19’ 47˜ b 2 19º 19’ 47˜ h 8 18º 11’ 17˜ b 2 25º 23’ 28˜ l 12 27º 31’ 16˜ j 10
110.616 a 1 279.508 a 1 35.379 a 1 106.047 h 8 8.308 c 3 83.901 b 2 R 324.134 b 2 49.313 c 3 229.313 i 9 48.188 c 3 R 355.391 a 1 R 297.521 f 6
0:0:0 Ashlesha BC Uttarashad A C Krttika A B Pushya L K Ashwini Q K Punarvasu K B Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

14-07-22 21º 34’ 08˜ d 4 24º 47’ 10˜ j 10 6º 04’ 54˜ b 2 18º 12’ 56˜ d 4 8º 21’ 25˜ a 1 25º 06’ 14˜ c 3 24º 05’ 41˜ k 11 19º 16’ 36˜ b 2 19º 16’ 36˜ h 8 18º 13’ 16˜ b 2 25º 23’ 59˜ l 12 27º 30’ 49˜ j 10
111.569 a 1 294.786 e 5 36.065 a 1 108.199 i 9 8.357 c 3 85.104 b 2 R 324.078 b 2 49.260 c 3 229.260 i 9 48.221 c 3 R 355.383 a 1 R 297.497 f 6
0:0:0 Ashlesha B A Dhanistha F P Krttika AB Ashlesha BB Ashwini Q K Punarvasu KB Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
15-07-22 22º 31’ 19˜ d 4 9º 59’ 02˜ k 11 6º 45’ 00˜ b 2 20º 21’ 07˜ d 4 8º 24’ 14˜ a 1 26º 18’ 29˜ c 3 24º 01’ 16˜ k 11 19º 12’ 25˜ b 2 19º 12’ 25˜ h 8 18º 15’ 11˜ b 2 25º 23’ 30˜ l 12 27º 28’ 23˜ j 10
112.522 a 1 309.984 i 9 36.750 a 1 110.352 a 1 8.404 c 3 86.308 b 2 R 324.021 b 2 49.207 c 3 229.207 i 9 48.253 c 3 R 355.375 a 1 R 297.473 f 6
0:0:0 Ashlesha B 2 Satabisha P K Krttika AB Ashlesha BC Ashwini Q K Punarvasu K Q Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
16-07-22 23º 29’ 34˜ d 4 24º 56’ 37˜ k 11 7º 26’ 59˜ b 2 22º 30’ 11˜ d 4 8º 27’ 49˜ a 1 27º 31’ 47˜ c 3 23º 58’ 47˜ k 11 19º 9’ 14˜ b 2 19º 9’ 14˜ h 8 18º 17’ 06˜ b 2 25º 22’ 58˜ l 12 27º 27’ 60˜ j 10
113.476 a 1 324.927 b 2 37.433 a 1 112.503 a 1 8.447 c 3 87.513 c 3 R 323.963 b 2 49.154 c 3 229.154 i 9 48.285 c 3 R 355.366 a 1 R 297.450 f 6
0:0:0 Ashlesha BF Purvabhadr KB Krttika A Q Ashlesha B 2 Ashwini Q K Punarvasu K C Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
17-07-22 24º 26’ 44˜ d 4 9º 29’ 48˜ l 12 8º 07’ 50˜ b 2 24º 39’ 46˜ d 4 8º 29’ 13˜ a 1 28º 43’ 05˜ c 3 23º 54’ 14˜ k 11 19º 06’ 04˜ b 2 19º 06’ 04˜ h 8 18º 19’ 58˜ b 2 25º 21’ 22˜ l 12 27º 26’ 34˜ j 10
114.429 a 1 339.480 f 6 38.114 a 1 114.646 a 1 8.487 c 3 88.718 c 3 R 323.904 b 2 49.101 c 3 229.101 i 9 48.316 c 3 R 355.356 a 1 R 297.426 f 6
0:0:0 Ashlesha B P Uttarabhad LC Krttika A C Ashlesha B P Ashwini Q K Punarvasu K C Purvabhadr KB Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

18-07-22 25º 23’ 59˜ d 4 23º 34’ 32˜ l 12 8º 48’ 35˜ b 2 26º 47’ 44˜ d 4 8º 31’ 26˜ a 1 29º 55’ 23˜ c 3 23º 51’ 38˜ k 11 19º 03’ 53˜ b 2 19º 03’ 53˜ h 8 18º 21’ 46˜ b 2 25º 21’ 46˜ l 12 27º 24’ 07˜ j 10
115.383 a 1 353.559 a 1 38.793 a 1 116.779 a 1 8.524 c 3 89.923 c 3 R 323.844 b 2 49.048 c 3 229.048 i 9 48.346 c 3 R 355.346 a 1 R 297.402 f 6
0:0:0 Ashlesha B P Revati BF Krttika A C Ashlesha BK Ashwini Q K Punarvasu K 2 Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
19-07-22 26º 20’ 13˜ d 4 7º 09’ 31˜ a 1 9º 28’ 12˜ b 2 28º 54’ 49˜ d 4 8º 33’ 29˜ a 1 1º 08’ 48˜ d 4 23º 47’ 55˜ k 11 18º 60’ 42˜ b 2 18º 60’ 42˜ h 8 18º 23’ 30˜ b 2 25º 20’ 06˜ l 12 27º 23’ 41˜ j 10
116.337 a 1 7.142 c 3 39.470 a 1 118.897 a 1 8.558 c 3 91.130 d 4 R 323.782 b 2 48.995 c 3 228.995 i 9 48.375 c 3 R 355.335 a 1 R 297.378 f 6
0:0:0 Ashlesha BK Ashwini Q P Krttika A C Ashlesha B L Ashwini Q K Punarvasu K F Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

20-07-22 27º 17’ 28˜ d 4 20º 15’ 11˜ a 1 10º 09’ 42˜ b 2 0º 60’ 56˜ e 5 8º 35’ 17˜ a 1 2º 20’ 13˜ d 4 23º 43’ 12˜ k 11 18º 57’ 31˜ b 2 18º 57’ 31˜ h 8 18º 24’ 14˜ b 2 25º 19’ 26˜ l 12 27º 21’ 14˜ j 10
117.291 a 1 20.253 g 7 40.145 a 1 120.999 a 1 8.588 c 3 92.337 d 4 R 323.720 b 2 48.942 c 3 228.942 i 9 48.404 c 3 R 355.324 a 1 R 297.354 f 6
0:0:0 Ashlesha BK Bharani CK Rohini 2 2 Magha Q C Ashwini Q K Punarvasu K P Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
21-07-22 28º 15’ 46˜ d 4 2º 57’ 04˜ b 2 10º 49’ 05˜ b 2 3º 05’ 48˜ e 5 8º 37’ 58˜ a 1 3º 33’ 42˜ d 4 23º 39’ 25˜ k 11 18º 53’ 20˜ b 2 18º 53’ 20˜ h 8 18º 26’ 55˜ b 2 25º 19’ 47˜ l 12 27º 20’ 48˜ j 10
118.246 a 1 32.951 a 1 40.818 a 1 123.080 a 1 8.616 c 3 93.545 e 5 R 323.657 b 2 48.889 c 3 228.889 i 9 48.432 c 3 R 355.313 a 1 R 297.330 f 6
0:0:0 Ashlesha BL Krttika AK Rohini 2 2 Magha Q A Ashwini Q K Pushya LL Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
22-07-22 29º 12’ 00˜ d 4 15º 19’ 43˜ b 2 11º 29’ 20˜ b 2 5º 08’ 24˜ e 5 8º 38’ 24˜ a 1 4º 45’ 11˜ d 4 23º 36’ 35˜ k 11 18º 50’ 10˜ b 2 18º 50’ 10˜ h 8 18º 28’ 32˜ b 2 25º 18’ 04˜ l 12 27º 18’ 22˜ j 10
119.200 a 1 45.312 b 2 41.489 a 1 125.140 b 2 8.640 c 3 94.753 e 5 R 323.593 b 2 48.836 c 3 228.836 i 9 48.459 c 3 R 355.301 a 1 R 297.306 f 6
0:0:0 Ashlesha B L Rohini 2 K Rohini 2 F Magha Q F Ashwini Q K Pushya L L Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

23-07-22 0º 9’ 18˜ e 5 27º 25’ 16˜ b 2 12º 9’ 29˜ b 2 7º 11’ 34˜ e 5 8º 40’ 40˜ a 1 5º 58’ 43˜ d 4 23º 32’ 41˜ k 11 18º 47’ 59˜ b 2 18º 47’ 59˜ h 8 18º 29’ 10˜ b 2 25º 17’ 17˜ l 12 27º 17’ 55˜ j 10
120.155 a 1 57.421 f 6 42.158 a 1 127.176 c 3 8.661 c 3 95.962 e 5 R 323.528 b 2 48.783 c 3 228.783 i 9 48.486 c 3 R 355.288 a 1 R 297.282 f 6
0:0:0 Magha Q Q Mrgashira FK Rohini 2 P Magha Q P Ashwini Q K Pushya LB Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
24-07-22 1º 07’ 36˜ e 5 9º 22’ 36˜ c 3 12º 49’ 26˜ b 2 9º 11’ 13˜ e 5 8º 41’ 41˜ a 1 7º 10’ 19˜ d 4 23º 28’ 47˜ k 11 18º 44’ 48˜ b 2 18º 44’ 48˜ h 8 18º 31’ 40˜ b 2 25º 17’ 30˜ l 12 27º 15’ 29˜ j 10
121.110 a 1 69.360 i 9 42.824 a 1 129.187 c 3 8.678 c 3 97.172 f 6 R 323.463 b 2 48.730 c 3 228.730 i 9 48.511 c 3 R 355.275 a 1 R 297.258 f 6
0:0:0 Magha Q C Ardra P K Rohini 2 P Magha Q K Ashwini Q K Pushya L B Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

25-07-22 2º 04’ 54˜ e 5 21º 12’ 07˜ c 3 13º 29’ 20˜ b 2 11º 10’ 19˜ e 5 8º 42’ 35˜ a 1 8º 23’ 59˜ d 4 23º 24’ 46˜ k 11 18º 41’ 41˜ b 2 18º 41’ 41˜ h 8 18º 32’ 10˜ b 2 25º 16’ 43˜ l 12 27º 14’ 06˜ j 10
122.065 a 1 81.202 a 1 43.489 b 2 131.172 d 4 8.693 c 3 98.383 f 6 R 323.396 b 2 48.678 c 3 228.678 i 9 48.536 c 3 R 355.262 a 1 R 297.235 f 6
0:0:0 Magha Q C Punarvasu KK Rohini 2 P Magha Q L Ashwini Q K Pushya LC Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
26-07-22 3º 01’ 16˜ e 5 3º 01’ 43˜ d 4 14º 09’ 60˜ b 2 13º 08’ 48˜ e 5 8º 42’ 14˜ a 1 9º 36’ 38˜ d 4 23º 20’ 44˜ k 11 18º 38’ 30˜ b 2 18º 38’ 30˜ h 8 18º 34’ 40˜ b 2 25º 15’ 53˜ l 12 27º 13’ 40˜ j 10
123.021 a 1 93.012 d 4 44.150 b 2 133.130 d 4 8.704 c 3 99.594 f 6 R 323.329 a 1 48.625 c 3 228.625 i 9 48.561 c 3 R 355.248 a 1 R 297.211 f 6
0:0:0 Magha Q A Punarvasu K P Rohini 2 K Magha Q B Ashwini Q K Pushya LC Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
27-07-22 3º 59’ 37˜ e 5 14º 50’ 24˜ d 4 14º 49’ 36˜ b 2 15º 04’ 43˜ e 5 8º 43’ 43˜ a 1 10º 48’ 22˜ d 4 23º 16’ 40˜ k 11 18º 34’ 19˜ b 2 18º 34’ 19˜ h 8 18º 35’ 02˜ b 2 25º 14’ 02˜ l 12 27º 11’ 13˜ j 10
123.977 b 2 104.840 h 8 44.810 b 2 135.062 e 5 8.712 c 3 100.806 g 7 R 323.261 a 1 48.572 c 3 228.572 i 9 48.584 c 3 R 355.234 a 1 R 297.187 f 6
0:0:0 Magha Q 2 Pushya L P Rohini 2 K Purvaphalg C C Ashwini Q K Pushya L A Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B Q Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

28-07-22 4º 56’ 55˜ e 5 26º 44’ 34˜ d 4 15º 28’ 01˜ b 2 16º 58’ 54˜ e 5 8º 43’ 58˜ a 1 12º 01’ 08˜ d 4 23º 12’ 31˜ k 11 18º 31’ 08˜ b 2 18º 31’ 08˜ h 8 18º 36’ 25˜ b 2 25º 13’ 08˜ l 12 27º 10’ 47˜ j 10
124.932 b 2 116.726 a 1 45.467 b 2 136.965 f 6 8.716 c 3 102.019 g 7 R 323.192 a 1 48.519 c 3 228.519 i 9 48.607 c 3 R 355.219 a 1 R 297.163 f 6
0:0:0 Magha Q F Ashlesha BK Rohini 2 K Purvaphalg C 2 Ashwini Q K Pushya L 2 Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
29-07-22 5º 53’ 20˜ e 5 8º 42’ 53˜ e 5 16º 07’ 16˜ b 2 18º 50’ 28˜ e 5 8º 43’ 01˜ a 1 13º 14’ 55˜ d 4 23º 07’ 23˜ k 11 18º 28’ 58˜ b 2 18º 28’ 58˜ h 8 18º 38’ 44˜ b 2 25º 12’ 14˜ l 12 27º 08’ 24˜ j 10
125.889 b 2 128.698 c 3 46.121 b 2 138.841 f 6 R 8.717 c 3 103.232 g 7 R 323.123 a 1 48.466 c 3 228.466 i 9 48.629 c 3 R 355.204 a 1 R 297.140 f 6
0:0:0 Magha Q P Magha Q K Rohini 2 L Purvaphalg C P Ashwini Q K Pushya L P Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

30-07-22 6º 51’ 42˜ e 5 20º 47’ 41˜ e 5 16º 46’ 23˜ b 2 20º 41’ 20˜ e 5 8º 43’ 54˜ a 1 14º 27’ 46˜ d 4 23º 03’ 11˜ k 11 18º 25’ 47˜ b 2 18º 25’ 47˜ h 8 18º 39’ 60˜ b 2 25º 11’ 17˜ l 12 27º 07’ 58˜ j 10
126.845 c 3 140.778 g 7 46.773 c 3 140.689 g 7 R 8.715 c 3 104.446 h 8 R 323.053 a 1 48.413 c 3 228.413 i 9 48.650 c 3 R 355.188 a 1 R 297.116 f 6
0:0:0 Magha Q P Purvaphalg CK Rohini 2 L Purvaphalg CK Ashwini Q K Pushya L P Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
31-07-22 7º 48’ 04˜ e 5 2º 59’ 02˜ f 6 17º 25’ 23˜ b 2 22º 31’ 32˜ e 5 8º 43’ 36˜ a 1 15º 40’ 36˜ d 4 22º 59’ 55˜ k 11 18º 22’ 36˜ b 2 18º 22’ 36˜ h 8 18º 40’ 16˜ b 2 25º 10’ 19˜ l 12 27º 06’ 35˜ j 10
127.801 c 3 152.984 a 1 47.423 c 3 142.509 g 7 R 8.710 c 3 105.660 h 8 R 322.982 a 1 48.360 c 3 228.360 i 9 48.671 c 3 R 355.172 a 1 R 297.093 f 6
0:0:0 Magha Q K Uttaraphal AK Rohini 2 L Purvaphalg CL Ashwini Q K Pushya LK Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
01-08-22 8º 45’ 29˜ e 5 15º 20’ 06˜ f 6 18º 04’ 12˜ b 2 24º 18’ 04˜ e 5 8º 42’ 04˜ a 1 16º 53’ 30˜ d 4 22º 55’ 40˜ k 11 18º 18’ 25˜ b 2 18º 18’ 25˜ h 8 18º 41’ 24˜ b 2 25º 9’ 18˜ l 12 27º 04’ 08˜ j 10
128.758 c 3 165.335 b 2 48.070 c 3 144.301 h 8 R 8.701 c 3 106.875 i 9 R 322.911 a 1 48.307 c 3 228.307 i 9 48.690 c 3 R 355.155 a 1 R 297.069 f 6
0:0:0 Magha Q K Hasta 2 K Rohini 2 B Purvaphalg C B Ashwini Q K Ashlesha B B Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
02-08-22 9º 43’ 54˜ e 5 27º 51’ 22˜ f 6 18º 43’ 50˜ b 2 26º 04’ 54˜ e 5 8º 41’ 20˜ a 1 18º 05’ 28˜ d 4 22º 50’ 20˜ k 11 18º 15’ 14˜ b 2 18º 15’ 14˜ h 8 18º 43’ 32˜ b 2 25º 08’ 17˜ l 12 27º 03’ 46˜ j 10
129.715 c 3 177.856 f 6 48.714 c 3 146.065 h 8 R 8.689 c 3 108.091 i 9 R 322.839 a 1 48.254 c 3 228.254 i 9 48.709 c 3 R 355.138 a 1 R 297.046 f 6
0:0:0 Magha Q L Chitra F K Rohini 2 B Purvaphalg C Q Ashwini Q K Ashlesha B B Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

03-08-22 10º 40’ 19˜ e 5 10º 35’ 41˜ g 7 19º 21’ 18˜ b 2 27º 48’ 04˜ e 5 8º 40’ 26˜ a 1 19º 18’ 25˜ d 4 22º 46’ 01˜ k 11 18º 12’ 04˜ b 2 18º 12’ 04˜ h 8 18º 44’ 37˜ b 2 25º 07’ 16˜ l 12 27º 01’ 23˜ j 10
130.672 d 4 190.578 a 1 49.355 c 3 147.801 i 9 R 8.674 c 3 109.307 i 9 R 322.767 a 1 48.201 c 3 228.201 i 9 48.727 c 3 R 355.121 a 1 R 297.023 f 6
0:0:0 Magha Q L Swati P L Rohini 2 B Uttaraphal A 2 Ashwini Q K Ashlesha B Q Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
04-08-22 11º 38’ 44˜ e 5 23º 33’ 35˜ g 7 19º 60’ 38˜ b 2 29º 31’ 36˜ e 5 8º 39’ 18˜ a 1 20º 31’ 26˜ d 4 22º 42’ 42˜ k 11 18º 09’ 53˜ b 2 18º 09’ 53˜ h 8 18º 45’ 42˜ b 2 25º 06’ 11˜ l 12 27º 00’ 00˜ j 10
131.629 d 4 203.543 b 2 49.994 c 3 149.510 i 9 R 8.655 c 3 110.524 a 1 R 322.695 a 1 48.148 c 3 228.148 i 9 48.745 c 3 R 355.103 a 1 R 297.000 f 6
0:0:0 Magha Q B Visakha K L Rohini 2 Q Uttaraphal A P Ashwini Q K Ashlesha B C Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

05-08-22 12º 35’ 13˜ e 5 6º 48’ 42˜ h 8 20º 38’ 48˜ b 2 1º 12’ 31˜ f 6 8º 38’ 59˜ a 1 21º 44’ 28˜ d 4 22º 37’ 19˜ k 11 18º 06’ 42˜ b 2 18º 06’ 42˜ h 8 18º 46’ 40˜ b 2 25º 05’ 06˜ l 12 26º 59’ 37˜ j 10
132.587 d 4 216.795 f 6 50.630 d 4 151.192 a 1 R 8.633 c 3 111.741 a 1 R 322.622 a 1 48.095 c 3 228.095 i 9 48.761 c 3 R 355.085 a 1 R 296.977 f 6
0:0:0 Magha Q B Anuradha LB Rohini 2 C Uttaraphal A P Ashwini Q K Ashlesha B A Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
06-08-22 13º 33’ 38˜ e 5 20º 23’ 41˜ h 8 21º 16’ 47˜ b 2 2º 51’ 46˜ f 6 8º 36’ 29˜ a 1 22º 58’ 32˜ d 4 22º 33’ 53˜ k 11 18º 03’ 31˜ b 2 18º 03’ 31˜ h 8 18º 47’ 37˜ b 2 25º 04’ 58˜ l 12 26º 57’ 14˜ j 10
133.544 e 5 230.378 a 1 51.263 d 4 152.846 a 1 R 8.608 c 3 112.959 a 1 R 322.548 a 1 48.042 c 3 228.042 i 9 48.777 c 3 R 355.066 a 1 R 296.954 f 6
0:0:0 Purvaphalg C C Jyestha BC Rohini 2 C Uttaraphal AK Ashwini Q K Ashlesha B 2 Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
07-08-22 14º 30’ 07˜ e 5 4º 20’ 30˜ i 9 21º 54’ 35˜ b 2 4º 28’ 23˜ f 6 8º 35’ 48˜ a 1 24º 11’ 41˜ d 4 22º 29’ 30˜ k 11 17º 59’ 20˜ b 2 17º 59’ 20˜ h 8 18º 48’ 31˜ b 2 25º 03’ 49˜ l 12 26º 56’ 55˜ j 10
134.502 e 5 244.325 b 2 51.893 d 4 154.473 a 1 R 8.580 c 3 114.178 a 1 R 322.475 a 1 47.989 c 3 227.989 i 9 48.792 c 3 R 355.047 a 1 R 296.932 f 6
0:0:0 Purvaphalg C C Mula Q 2 Rohini 2 C Uttaraphal AL Ashwini Q K Ashlesha B P Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

08-08-22 15º 28’ 36˜ e 5 18º 39’ 42˜ i 9 22º 31’ 12˜ b 2 6º 04’ 26˜ f 6 8º 33’ 53˜ a 1 25º 24’ 49˜ d 4 22º 24’ 04˜ k 11 17º 56’ 10˜ b 2 17º 56’ 10˜ h 8 18º 48’ 22˜ b 2 25º 02’ 37˜ l 12 26º 55’ 32˜ j 10
135.460 e 5 258.645 f 6 52.520 d 4 156.074 a 1 R 8.548 c 3 115.397 a 1 R 322.401 a 1 47.936 c 3 227.936 i 9 48.806 c 3 R 355.027 a 1 R 296.909 f 6
0:0:0 Purvaphalg C C Purvashadh C P Rohini 2 C Uttaraphal AB Ashwini Q K Ashlesha B P Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
09-08-22 16º 25’ 05˜ e 5 3º 19’ 32˜ j 10 23º 09’ 42˜ b 2 7º 39’ 49˜ f 6 8º 31’ 47˜ a 1 26º 37’ 01˜ d 4 22º 20’ 37˜ k 11 17º 53’ 59˜ b 2 17º 53’ 59˜ h 8 18º 49’ 08˜ b 2 25º 00’ 29˜ l 12 26º 53’ 13˜ j 10
136.418 e 5 273.309 a 1 53.145 d 4 157.647 a 1 R 8.513 c 3 116.617 a 1 R 322.327 a 1 47.883 c 3 227.883 i 9 48.819 c 3 R 355.008 a 1 R 296.887 f 6
0:0:0 Purvaphalg C 2 Uttarashad A L Rohini 2 A Uttaraphal A Q Ashwini Q K Ashlesha B K Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

10-08-22 17º 23’ 37˜ e 5 18º 14’ 24˜ j 10 23º 46’ 58˜ b 2 9º 12’ 35˜ f 6 8º 29’ 30˜ a 1 27º 50’ 17˜ d 4 22º 15’ 07˜ k 11 17º 50’ 48˜ b 2 17º 50’ 48˜ h 8 18º 50’ 55˜ b 2 24º 59’ 17˜ l 12 26º 52’ 54˜ j 10
137.377 f 6 288.240 c 3 53.766 e 5 159.193 a 1 R 8.475 c 3 117.838 a 1 R 322.252 a 1 47.830 c 3 227.830 i 9 48.832 c 3 R 354.988 a 1 R 296.865 f 6
0:0:0 Purvaphalg CF Shravan 2 B Mrgashira FF Uttaraphal A C Ashwini Q K Ashlesha BK Purvabhadr KL Rohini 2 B Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
11-08-22 18º 20’ 10˜ e 5 3º 19’ 50˜ k 11 24º 23’ 06˜ b 2 10º 43’ 43˜ f 6 8º 26’ 02˜ a 1 29º 04’ 32˜ d 4 22º 11’ 41˜ k 11 17º 47’ 37˜ b 2 17º 47’ 37˜ h 8 18º 51’ 35˜ b 2 24º 58’ 01˜ l 12 26º 51’ 35˜ j 10
138.336 f 6 303.314 g 7 54.385 e 5 160.712 a 1 R 8.434 c 3 119.059 a 1 R 322.178 a 1 47.777 c 3 227.777 i 9 48.843 c 3 R 354.967 a 1 R 296.843 f 6
0:0:0 Purvaphalg C P Dhanistha F C Mrgashira F P Hasta 2 2 Ashwini Q K Ashlesha BL Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
12-08-22 19º 18’ 42˜ e 5 18º 22’ 19˜ k 11 25º 00’ 00˜ b 2 12º 12’ 11˜ f 6 8º 23’ 20˜ a 1 0º 17’ 48˜ e 5 22º 06’ 11˜ k 11 17º 43’ 26˜ b 2 17º 43’ 26˜ h 8 18º 51’ 14˜ b 2 24º 57’ 46˜ l 12 26º 49’ 16˜ j 10
139.295 f 6 318.372 a 1 55.000 e 5 162.203 a 1 R 8.389 c 3 120.280 a 1 R 322.103 a 1 47.724 c 3 227.724 i 9 48.854 c 3 R 354.946 a 1 R 296.821 f 6
0:0:0 Purvaphalg C P Satabisha P 2 Mrgashira F P Hasta 2 P Ashwini Q K Magha Q Q Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

13-08-22 20º 15’ 14˜ e 5 3º 15’ 53˜ l 12 25º 37’ 43˜ b 2 13º 40’ 05˜ f 6 8º 21’ 31˜ a 1 1º 30’ 11˜ e 5 22º 02’ 41˜ k 11 17º 40’ 16˜ b 2 17º 40’ 16˜ h 8 18º 52’ 50˜ b 2 24º 56’ 30˜ l 12 26º 48’ 00˜ j 10
140.254 g 7 333.248 d 4 55.612 e 5 163.668 b 2 R 8.342 c 3 121.503 a 1 R 322.028 a 1 47.671 c 3 227.671 i 9 48.864 c 3 R 354.925 a 1 R 296.800 f 6
0:0:0 Purvaphalg CK Purvabhadr K P Mrgashira F P Hasta 2 P Ashwini Q K Magha Q C Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
14-08-22 21º 13’ 50˜ e 5 17º 48’ 49˜ l 12 26º 13’ 16˜ b 2 15º 06’ 14˜ f 6 8º 17’ 28˜ a 1 2º 44’ 34˜ e 5 21º 57’ 11˜ k 11 17º 37’ 05˜ b 2 17º 37’ 05˜ h 8 18º 52’ 23˜ b 2 24º 54’ 14˜ l 12 26º 47’ 41˜ j 10
141.214 g 7 347.797 i 9 56.221 e 5 165.104 b 2 R 8.291 c 3 122.726 a 1 R 321.953 a 1 47.618 c 3 227.618 i 9 48.873 c 3 R 354.904 a 1 R 296.778 f 6
0:0:0 Purvaphalg C K Revati B B Mrgashira F K Hasta 2 K Ashwini Q K Magha Q C Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

15-08-22 22º 10’ 26˜ e 5 1º 55’ 58˜ a 1 26º 50’ 37˜ b 2 16º 31’ 47˜ f 6 8º 14’ 13˜ a 1 3º 57’ 56˜ e 5 21º 53’ 41˜ k 11 17º 34’ 54˜ b 2 17º 34’ 54˜ h 8 18º 53’ 55˜ b 2 24º 53’ 55˜ l 12 26º 45’ 25˜ j 10
142.174 g 7 1.916 a 1 56.827 f 6 166.513 b 2 R 8.237 c 3 123.949 b 2 R 321.878 a 1 47.565 c 3 227.565 i 9 48.882 c 3 R 354.882 a 1 R 296.757 f 6
0:0:0 Purvaphalg CL Ashwini Q C Mrgashira FK Hasta 2 L Ashwini Q K Magha Q 2 Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
16-08-22 23º 08’ 02˜ e 5 15º 34’ 36˜ a 1 27º 26’ 48˜ b 2 17º 54’ 35˜ f 6 8º 11’ 48˜ a 1 5º 10’ 26˜ e 5 21º 48’ 11˜ k 11 17º 31’ 47˜ b 2 17º 31’ 47˜ h 8 18º 53’ 20˜ b 2 24º 52’ 32˜ l 12 26º 44’ 10˜ j 10
143.134 g 7 15.560 e 5 57.430 f 6 167.893 c 3 R 8.180 c 3 125.174 b 2 R 321.803 a 1 47.513 c 3 227.513 i 9 48.889 c 3 R 354.859 a 1 R 296.736 f 6
0:0:0 Purvaphalg CL Bharani C A Mrgashira FK Hasta 2 B Ashwini Q K Magha Q F Purvabhadr KL Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
17-08-22 24º 06’ 42˜ e 5 28º 44’ 55˜ a 1 28º 02’ 44˜ b 2 19º 15’ 38˜ f 6 8º 07’ 12˜ a 1 6º 24’ 56˜ e 5 21º 44’ 41˜ k 11 17º 28’ 36˜ b 2 17º 28’ 36˜ h 8 18º 54’ 46˜ b 2 24º 50’ 13˜ l 12 26º 43’ 58˜ j 10
144.095 h 8 28.732 i 9 58.029 f 6 169.244 c 3 R 8.120 c 3 126.399 b 2 R 321.728 a 1 47.460 c 3 227.460 i 9 48.896 c 3 R 354.837 a 1 R 296.716 f 6
0:0:0 Purvaphalg C B Krttika A F Mrgashira F L Hasta 2 B Ashwini Q K Magha Q P Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
18-08-22 25º 03’ 22˜ e 5 11º 29’ 41˜ b 2 28º 38’ 30˜ b 2 20º 34’ 54˜ f 6 8º 03’ 25˜ a 1 7º 38’ 30˜ e 5 21º 39’ 11˜ k 11 17º 24’ 25˜ b 2 17º 24’ 25˜ h 8 18º 54’ 07˜ b 2 24º 49’ 50˜ l 12 26º 42’ 42˜ j 10
145.056 h 8 41.478 a 1 58.625 f 6 170.565 d 4 R 8.057 c 3 127.625 c 3 R 321.653 a 1 47.407 c 3 227.407 i 9 48.902 c 3 R 354.814 a 1 R 296.695 f 6
0:0:0 Purvaphalg C B Rohini 2 F Mrgashira F L Hasta 2 C Ashwini Q K Magha Q K Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

19-08-22 26º 01’ 05˜ e 5 23º 52’ 08˜ b 2 29º 13’ 05˜ b 2 21º 51’ 25˜ f 6 7º 59’ 28˜ a 1 8º 51’ 04˜ e 5 21º 35’ 44˜ k 11 17º 21’ 14˜ b 2 17º 21’ 14˜ h 8 18º 54’ 25˜ b 2 24º 47’ 28˜ l 12 26º 41’ 30˜ j 10
146.018 h 8 53.869 e 5 59.218 f 6 171.857 d 4 R 7.991 c 3 128.851 c 3 R 321.579 a 1 47.354 c 3 227.354 i 9 48.907 c 3 R 354.791 a 1 R 296.675 f 6
0:0:0 Purvaphalg C Q Mrgashira FF Mrgashira FL Hasta 2 C Ashwini Q K Magha Q K Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
20-08-22 26º 59’ 48˜ e 5 5º 59’ 20˜ c 3 29º 48’ 25˜ b 2 23º 07’ 01˜ f 6 7º 55’ 19˜ a 1 10º 05’ 41˜ e 5 21º 30’ 14˜ k 11 17º 18’ 04˜ b 2 17º 18’ 04˜ h 8 18º 55’ 40˜ b 2 24º 46’ 05˜ l 12 26º 39’ 18˜ j 10
146.980 i 9 65.989 h 8 59.807 f 6 173.117 d 4 R 7.922 c 3 130.078 d 4 R 321.504 a 1 47.301 c 3 227.301 i 9 48.911 c 3 R 354.768 a 1 R 296.655 e 5
0:0:0 Uttaraphal A A Mrgashira F 2 Mrgashira F L Hasta 2 A Ashwini Q K Magha Q L Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

21-08-22 27º 57’ 35˜ e 5 17º 56’ 37˜ c 3 0º 24’ 31˜ c 3 24º 21’ 38˜ f 6 7º 51’ 00˜ a 1 11º 18’ 22˜ e 5 21º 26’ 48˜ k 11 17º 15’ 53˜ b 2 17º 15’ 53˜ h 8 18º 55’ 54˜ b 2 24º 45’ 38˜ l 12 26º 38’ 06˜ j 10
147.943 i 9 77.927 a 1 60.392 g 7 174.344 e 5 R 7.850 c 3 131.306 d 4 R 321.430 a 1 47.248 c 3 227.248 i 9 48.915 c 3 R 354.744 a 1 R 296.635 e 5
0:0:0 Uttaraphal A 2 Ardra P A Mrgashira FB Chitra F P Ashwini Q K Magha Q L Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
22-08-22 28º 54’ 22˜ e 5 29º 46’ 12˜ c 3 0º 58’ 23˜ c 3 25º 32’ 20˜ f 6 7º 47’ 30˜ a 1 12º 32’ 02˜ e 5 21º 21’ 22˜ k 11 17º 12’ 42˜ b 2 17º 12’ 42˜ h 8 18º 55’ 01˜ b 2 24º 43’ 12˜ l 12 26º 37’ 58˜ j 10
148.906 i 9 89.770 c 3 60.973 g 7 175.539 e 5 R 7.775 c 3 132.534 d 4 R 321.356 a 1 47.195 c 3 227.195 i 9 48.917 c 3 R 354.720 a 1 R 296.616 e 5
0:0:0 Uttaraphal AF Punarvasu K 2 Mrgashira FB Chitra F P Ashwini Q K Magha Q B Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
23-08-22 29º 52’ 08˜ e 5 11º 36’ 38˜ d 4 1º 33’ 04˜ c 3 26º 42’ 56˜ f 6 7º 42’ 49˜ a 1 13º 46’ 47˜ e 5 21º 17’ 55˜ k 11 17º 09’ 31˜ b 2 17º 09’ 31˜ h 8 18º 55’ 08˜ b 2 24º 42’ 46˜ l 12 26º 36’ 49˜ j 10
149.869 i 9 101.594 g 7 61.551 g 7 176.699 f 6 R 7.697 c 3 133.763 e 5 R 321.282 a 1 47.142 c 3 227.142 i 9 48.919 c 3 R 354.696 a 1 R 296.597 e 5
0:0:0 Uttaraphal A P Pushya L 2 Mrgashira FB Chitra FK Ashwini Q K Purvaphalg C C Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

24-08-22 0º 50’ 59˜ f 6 23º 28’ 50˜ d 4 2º 07’ 26˜ c 3 27º 49’ 23˜ f 6 7º 37’ 58˜ a 1 14º 60’ 31˜ e 5 21º 12’ 29˜ k 11 17º 05’ 20˜ b 2 17º 05’ 20˜ h 8 18º 55’ 12˜ b 2 24º 40’ 16˜ l 12 26º 35’ 41˜ j 10
150.833 a 1 113.464 a 1 62.124 g 7 177.823 f 6 R 7.616 c 3 134.992 e 5 R 321.208 a 1 47.089 c 3 227.089 i 9 48.920 c 3 R 354.671 a 1 R 296.578 e 5
0:0:0 Uttaraphal A P Ashlesha BF Mrgashira F Q Chitra FK Ashwini Q K Purvaphalg C C Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
25-08-22 1º 48’ 53˜ f 6 5º 26’ 55˜ e 5 2º 42’ 38˜ c 3 28º 55’ 32˜ f 6 7º 32’ 59˜ a 1 16º 13’ 19˜ e 5 21º 08’ 06˜ k 11 17º 02’ 10˜ b 2 17º 02’ 10˜ h 8 18º 55’ 12˜ b 2 24º 39’ 49˜ l 12 26º 34’ 32˜ j 10
151.798 a 1 125.432 b 2 62.694 g 7 178.909 f 6 R 7.533 c 3 136.222 e 5 R 321.135 a 1 47.036 c 3 227.036 i 9 R 48.920 c 3 R 354.647 a 1 R 296.559 e 5
0:0:0 Uttaraphal AK Magha Q F Mrgashira F C Chitra FL Ashwini Q P Purvaphalg C A Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

26-08-22 2º 46’ 43˜ f 6 17º 32’ 06˜ e 5 3º 16’ 32˜ c 3 29º 57’ 22˜ f 6 7º 27’ 49˜ a 1 17º 27’ 11˜ e 5 21º 04’ 43˜ k 11 16º 59’ 59˜ b 2 16º 59’ 59˜ h 8 18º 55’ 08˜ b 2 24º 37’ 19˜ l 12 26º 32’ 28˜ j 10
152.762 a 1 137.535 f 6 63.259 g 7 179.956 f 6 R 7.447 c 3 137.453 f 6 R 321.062 a 1 46.983 c 3 226.983 i 9 R 48.919 c 3 R 354.622 a 1 R 296.541 e 5
0:0:0 Uttaraphal AK Purvaphalg CF Mrgashira F C Chitra FL Ashwini Q P Purvaphalg CF Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
27-08-22 3º 44’ 41˜ f 6 29º 48’ 49˜ e 5 3º 49’ 12˜ c 3 0º 58’ 40˜ g 7 7º 21’ 29˜ a 1 18º 41’ 06˜ e 5 20º 59’ 24˜ k 11 16º 56’ 48˜ b 2 16º 56’ 48˜ h 8 18º 55’ 05˜ b 2 24º 36’ 46˜ l 12 26º 31’ 23˜ j 10
153.728 a 1 149.797 i 9 63.820 h 8 180.961 g 7 R 7.358 c 3 138.685 f 6 R 320.990 a 1 46.930 c 3 226.930 i 9 R 48.918 c 3 R 354.596 a 1 R 296.523 e 5
0:0:0 Uttaraphal AL Uttaraphal A P Mrgashira F C Chitra FB Ashwini Q P Purvaphalg C P Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
28-08-22 4º 42’ 35˜ f 6 12º 14’ 44˜ f 6 4º 23’ 37˜ c 3 1º 55’ 19˜ g 7 7º 16’ 58˜ a 1 19º 55’ 58˜ e 5 20º 55’ 05˜ k 11 16º 53’ 37˜ b 2 16º 53’ 37˜ h 8 18º 55’ 54˜ b 2 24º 34’ 16˜ l 12 26º 30’ 18˜ j 10
154.693 a 1 162.229 a 1 64.377 h 8 181.922 g 7 R 7.266 c 3 139.916 f 6 R 320.918 a 1 46.877 c 3 226.877 i 9 R 48.915 c 3 R 354.571 a 1 R 296.505 e 5
0:0:0 Uttaraphal AL Hasta 2 P Mrgashira F C Chitra F Q Ashwini Q P Purvaphalg C P Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

29-08-22 5º 40’ 32˜ f 6 24º 50’ 17˜ f 6 4º 56’ 48˜ c 3 2º 50’ 17˜ g 7 7º 10’ 19˜ a 1 21º 09’ 56˜ e 5 20º 51’ 46˜ k 11 16º 49’ 26˜ b 2 16º 49’ 26˜ h 8 18º 55’ 43˜ b 2 24º 33’ 42˜ l 12 26º 29’ 17˜ j 10
155.659 a 1 174.838 e 5 64.930 h 8 182.838 g 7 R 7.172 c 3 141.149 g 7 R 320.846 a 1 46.824 c 3 226.824 i 9 R 48.912 c 3 R 354.545 a 1 R 296.488 e 5
0:0:0 Uttaraphal AB Chitra F P Mrgashira F A Chitra F C Ashwini Q P Purvaphalg CK Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
30-08-22 6º 38’ 34˜ f 6 7º 38’ 34˜ g 7 5º 29’ 41˜ c 3 3º 42’ 14˜ g 7 7º 05’ 30˜ a 1 22º 23’ 55˜ e 5 20º 47’ 34˜ k 11 16º 46’ 16˜ b 2 16º 46’ 16˜ h 8 18º 54’ 29˜ b 2 24º 31’ 08˜ l 12 26º 28’ 16˜ j 10
156.626 a 1 187.626 i 9 65.478 h 8 183.704 h 8 R 7.075 c 3 142.382 g 7 R 320.776 a 1 46.771 c 3 226.771 i 9 R 48.908 c 3 R 354.519 a 1 R 296.471 e 5
0:0:0 Uttaraphal AB Swati P P Mrgashira F A Chitra F C Ashwini Q P Purvaphalg C L Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha B B Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

31-08-22 7º 36’ 35˜ f 6 20º 36’ 60˜ g 7 6º 01’ 16˜ c 3 4º 31’ 05˜ g 7 6º 59’ 34˜ a 1 23º 37’ 54˜ e 5 20º 42’ 18˜ k 11 16º 43’ 05˜ b 2 16º 43’ 05˜ h 8 18º 54’ 11˜ b 2 24º 30’ 35˜ l 12 26º 27’ 14˜ j 10
157.593 a 1 200.600 a 1 66.021 h 8 184.518 h 8 R 6.976 c 3 143.615 h 8 R 320.705 a 1 46.718 c 3 226.718 i 9 R 48.903 c 3 R 354.493 a 1 R 296.454 e 5
0:0:0 Uttaraphal A Q Visakha KK Mrgashira F 2 Chitra F C Ashwini Q P Purvaphalg CL Purvabhadr KK Rohini 2 L Jyestha BB Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
01-09-22 8º 34’ 36˜ f 6 3º 46’ 12˜ h 8 6º 34’ 36˜ c 3 5º 17’ 34˜ g 7 6º 53’ 30˜ a 1 24º 51’ 56˜ e 5 20º 38’ 10˜ k 11 16º 40’ 54˜ b 2 16º 40’ 54˜ h 8 18º 54’ 49˜ b 2 24º 28’ 01˜ l 12 26º 26’ 13˜ j 10
158.560 a 1 213.770 e 5 66.560 h 8 185.276 h 8 R 6.875 c 3 144.849 h 8 R 320.636 a 1 46.665 b 2 226.665 h 8 R 48.897 c 3 R 354.467 a 1 R 296.437 e 5
0:0:0 Uttaraphal A C Anuradha LL Mrgashira F 2 Chitra F A Ashwini Q P Purvaphalg CB Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
02-09-22 9º 32’ 41˜ f 6 17º 9’ 22˜ h 8 7º 06’ 42˜ c 3 5º 59’ 34˜ g 7 6º 46’ 19˜ a 1 26º 05’ 02˜ e 5 20º 34’ 01˜ k 11 16º 37’ 43˜ b 2 16º 37’ 43˜ h 8 18º 53’ 24˜ b 2 24º 26’ 28˜ l 12 26º 25’ 16˜ j 10
159.528 a 1 227.156 i 9 67.095 i 9 185.976 h 8 R 6.772 c 3 146.084 h 8 R 320.567 a 1 46.612 b 2 226.612 h 8 R 48.890 c 3 R 354.441 a 1 R 296.421 e 5
0:0:0 Uttaraphal A C Jyestha B B Ardra P P Chitra F 2 Ashwini Q P Purvaphalg C Q Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
03-09-22 10º 30’ 46˜ f 6 0º 47’ 41˜ i 9 7º 37’ 26˜ c 3 6º 37’ 43˜ g 7 6º 40’ 58˜ a 1 27º 19’ 08˜ e 5 20º 30’ 53˜ k 11 16º 34’ 32˜ b 2 16º 34’ 32˜ h 8 18º 53’ 59˜ b 2 24º 25’ 50˜ l 12 26º 24’ 22˜ j 10
160.496 a 1 240.778 a 1 67.624 i 9 186.612 h 8 R 6.666 b 2 147.319 i 9 R 320.498 a 1 46.559 b 2 226.559 h 8 R 48.883 c 3 R 354.414 a 1 R 296.406 e 5
0:0:0 Hasta 2 2 Mula Q C Ardra P P Chitra F 2 Ashwini Q P Uttaraphal A A Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

04-09-22 11º 28’ 54˜ f 6 14º 39’ 22˜ i 9 8º 09’ 56˜ c 3 7º 11’ 55˜ g 7 6º 33’ 29˜ a 1 28º 33’ 14˜ e 5 20º 26’ 52˜ k 11 16º 30’ 22˜ b 2 16º 30’ 22˜ h 8 18º 53’ 30˜ b 2 24º 23’ 17˜ l 12 26º 23’ 24˜ j 10
161.465 a 1 254.656 e 5 68.149 i 9 187.182 i 9 R 6.558 b 2 148.554 i 9 R 320.431 a 1 46.506 b 2 226.506 h 8 R 48.875 c 3 R 354.388 a 1 R 296.390 e 5
0:0:0 Hasta 2 F Purvashadh C C Ardra P P Swati P P Ashwini Q P Uttaraphal AF Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
05-09-22 12º 26’ 59˜ f 6 28º 48’ 42˜ i 9 8º 40’ 08˜ c 3 7º 41’ 48˜ g 7 6º 27’ 53˜ a 1 29º 47’ 24˜ e 5 20º 22’ 50˜ k 11 16º 27’ 11˜ b 2 16º 27’ 11˜ h 8 18º 52’ 58˜ b 2 24º 22’ 40˜ l 12 26º 23’ 30˜ j 10
162.433 a 1 268.795 i 9 68.669 i 9 187.680 i 9 R 6.448 b 2 149.790 i 9 R 320.364 a 1 46.453 b 2 226.453 h 8 R 48.866 c 3 R 354.361 a 1 R 296.375 e 5
0:0:0 Hasta 2 P Uttarashad A F Ardra P K Swati P P Ashwini Q P Uttaraphal A P Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

06-09-22 13º 24’ 11˜ f 6 13º 11’ 44˜ j 10 9º 11’ 59˜ c 3 8º 06’ 07˜ g 7 6º 20’ 10˜ a 1 1º 02’ 37˜ f 6 20º 18’ 53˜ k 11 16º 24’ 04˜ b 2 16º 24’ 04˜ h 8 18º 51’ 22˜ b 2 24º 20’ 02˜ l 12 26º 22’ 40˜ j 10
163.403 b 2 283.179 a 1 69.183 i 9 188.102 i 9 R 6.336 b 2 151.027 a 1 R 320.298 a 1 46.401 b 2 226.401 h 8 R 48.856 c 3 R 354.334 a 1 R 296.361 e 5
0:0:0 Hasta 2 P Shravan 2 P Ardra P K Swati P P Ashwini Q P Uttaraphal A P Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
07-09-22 14º 22’ 19˜ f 6 27º 45’ 29˜ j 10 9º 42’ 35˜ c 3 8º 27’ 31˜ g 7 6º 13’ 19˜ a 1 2º 16’ 50˜ f 6 20º 14’ 59˜ k 11 16º 21’ 53˜ b 2 16º 21’ 53˜ h 8 18º 51’ 42˜ b 2 24º 18’ 25˜ l 12 26º 21’ 46˜ j 10
164.372 b 2 297.758 f 6 69.693 i 9 188.442 i 9 R 6.222 b 2 152.264 a 1 R 320.233 a 1 46.348 b 2 226.348 h 8 R 48.845 c 3 R 354.307 a 1 R 296.346 e 5
0:0:0 Hasta 2 K Dhanistha FK Ardra P K Swati P P Ashwini Q P Uttaraphal AK Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
08-09-22 15º 21’ 31˜ f 6 12º 27’ 60˜ k 11 10º 12’ 53˜ c 3 8º 42’ 46˜ g 7 6º 06’ 22˜ a 1 3º 30’ 04˜ f 6 20º 10’ 08˜ k 11 16º 18’ 42˜ b 2 16º 18’ 42˜ h 8 18º 50’ 02˜ b 2 24º 17’ 48˜ l 12 26º 20’ 59˜ j 10
165.342 b 2 312.450 a 1 70.198 a 1 188.696 i 9 R 6.106 b 2 153.501 a 1 R 320.169 a 1 46.295 b 2 226.295 h 8 R 48.834 c 3 R 354.280 a 1 R 296.333 e 5
0:0:0 Hasta 2 K Satabisha P L Ardra P K Swati P K Ashwini Q P Uttaraphal A L Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

09-09-22 16º 19’ 47˜ f 6 27º 09’ 31˜ k 11 10º 42’ 49˜ c 3 8º 51’ 29˜ g 7 5º 59’ 17˜ a 1 4º 44’ 20˜ f 6 20º 06’ 18˜ k 11 16º 15’ 31˜ b 2 16º 15’ 31˜ h 8 18º 49’ 16˜ b 2 24º 15’ 11˜ l 12 26º 19’ 08˜ j 10
166.313 b 2 327.142 c 3 70.697 a 1 188.858 i 9 R 5.988 b 2 154.739 a 1 R 320.105 a 1 46.242 b 2 226.242 h 8 R 48.821 c 3 R 354.253 a 1 R 296.319 e 5
0:0:0 Hasta 2 L Purvabhadr KC Ardra P L Swati P K Ashwini Q P Uttaraphal AL Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
10-09-22 17º 17’ 02˜ f 6 11º 42’ 22˜ l 12 11º 11’ 28˜ c 3 8º 55’ 23˜ g 7 5º 52’ 08˜ a 1 5º 59’ 37˜ f 6 20º 03’ 35˜ k 11 16º 11’ 20˜ b 2 16º 11’ 20˜ h 8 18º 48’ 29˜ b 2 24º 14’ 34˜ l 12 26º 18’ 22˜ j 10
167.284 c 3 341.706 g 7 71.191 a 1 188.923 i 9 R 5.869 b 2 155.977 a 1 R 320.043 a 1 46.189 b 2 226.189 h 8 R 48.808 c 3 R 354.226 a 1 R 296.306 e 5
0:0:0 Hasta 2 L Uttarabhad L 2 Ardra P L Swati P K Ashwini Q P Uttaraphal A B Purvabhadr KK Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

11-09-22 18º 15’ 18˜ f 6 26º 01’ 19˜ l 12 11º 41’ 44˜ c 3 8º 53’ 13˜ g 7 5º 45’ 53˜ a 1 7º 13’ 58˜ f 6 19º 59’ 52˜ k 11 16º 08’ 10˜ b 2 16º 08’ 10˜ h 8 18º 48’ 42˜ b 2 24º 12’ 53˜ l 12 26º 18’ 35˜ j 10
168.255 c 3 356.022 a 1 71.679 a 1 R 188.887 i 9 R 5.748 b 2 157.216 a 1 R 319.981 a 1 46.136 b 2 226.136 h 8 R 48.795 c 3 R 354.198 a 1 R 296.293 e 5
0:0:0 Hasta 2 B Revati B P Ardra P L Swati P K Ashwini Q P Uttaraphal A Q Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
12-09-22 19º 14’ 37˜ f 6 9º 60’ 42˜ a 1 12º 10’ 43˜ c 3 8º 45’ 42˜ g 7 5º 38’ 34˜ a 1 8º 27’ 18˜ f 6 19º 55’ 16˜ k 11 16º 05’ 59˜ b 2 16º 05’ 59˜ h 8 18º 47’ 48˜ b 2 24º 10’ 16˜ l 12 26º 17’ 52˜ j 10
169.227 c 3 9.995 c 3 72.162 a 1 R 188.745 i 9 R 5.626 b 2 158.455 a 1 R 319.921 a 1 46.083 b 2 226.083 h 8 R 48.780 c 3 R 354.171 a 1 R 296.281 e 5
0:0:0 Hasta 2 B Ashwini Q L Ardra P L Swati P K Ashwini Q P Uttaraphal A C Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
13-09-22 20º 12’ 00˜ f 6 23º 34’ 08˜ a 1 12º 38’ 20˜ c 3 8º 30’ 35˜ g 7 5º 30’ 07˜ a 1 9º 42’ 42˜ f 6 19º 52’ 40˜ k 11 16º 02’ 48˜ b 2 16º 02’ 48˜ h 8 18º 46’ 54˜ b 2 24º 09’ 35˜ l 12 26º 16’ 08˜ j 10
170.200 d 4 23.569 h 8 72.639 a 1 R 188.493 i 9 R 5.502 b 2 159.695 a 1 R 319.861 a 1 46.030 b 2 226.030 h 8 R 48.765 c 3 R 354.143 a 1 R 296.269 e 5
0:0:0 Hasta 2 Q Bharani C L Ardra P B Swati P P Ashwini Q F Uttaraphal A C Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B P Dhanistha F K

14-09-22 21º 10’ 23˜ f 6 6º 44’ 37˜ b 2 13º 07’ 40˜ c 3 8º 08’ 48˜ g 7 5º 23’ 37˜ a 1 10º 56’ 06˜ f 6 19º 48’ 11˜ k 11 15º 59’ 37˜ b 2 15º 59’ 37˜ h 8 18º 45’ 53˜ b 2 24º 07’ 58˜ l 12 26º 15’ 25˜ j 10
171.173 d 4 36.727 a 1 73.111 a 1 R 188.130 i 9 R 5.377 b 2 160.935 a 1 R 319.803 a 1 45.977 b 2 225.977 h 8 R 48.748 c 3 R 354.116 a 1 R 296.257 e 5
0:0:0 Hasta 2 C Krttika AB Ardra P B Swati P P Ashwini Q F Hasta 2 2 Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati B P Dhanistha FK
15-09-22 22º 09’ 46˜ f 6 19º 30’ 42˜ b 2 13º 35’ 34˜ c 3 7º 39’ 14˜ g 7 5º 15’ 04˜ a 1 12º 11’ 34˜ f 6 19º 45’ 42˜ k 11 15º 55’ 26˜ b 2 15º 55’ 26˜ h 8 18º 44’ 55˜ b 2 24º 05’ 17˜ l 12 26º 15’ 46˜ j 10
172.146 d 4 49.495 c 3 73.576 a 1 R 187.654 i 9 R 5.251 b 2 162.176 a 1 R 319.745 a 1 45.924 b 2 225.924 h 8 R 48.732 c 3 R 354.088 a 1 R 296.246 e 5
0:0:0 Hasta 2 C Rohini 2 B Ardra P B Swati P P Ashwini Q F Hasta 2 P Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

16-09-22 23º 07’ 16˜ f 6 1º 55’ 19˜ c 3 14º 02’ 06˜ c 3 7º 04’ 01˜ g 7 5º 07’ 23˜ a 1 13º 25’ 05˜ f 6 19º 41’ 20˜ k 11 15º 52’ 16˜ b 2 15º 52’ 16˜ h 8 18º 43’ 50˜ b 2 24º 04’ 36˜ l 12 26º 14’ 06˜ j 10
173.121 d 4 61.922 g 7 74.035 a 1 R 187.067 i 9 R 5.123 b 2 163.418 b 2 R 319.689 a 1 45.871 b 2 225.871 h 8 R 48.714 c 3 R 354.060 a 1 R 296.235 e 5
0:0:0 Hasta 2 A Mrgashira F Q Ardra P B Swati P P Ashwini Q F Hasta 2 P Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
17-09-22 24º 06’ 46˜ f 6 14º 05’ 48˜ c 3 14º 29’ 17˜ c 3 6º 22’ 16˜ g 7 4º 60’ 38˜ a 1 14º 40’ 32˜ f 6 19º 38’ 02˜ k 11 15º 49’ 05˜ b 2 15º 49’ 05˜ h 8 18º 42’ 42˜ b 2 24º 02’ 59˜ l 12 26º 14’ 30˜ j 10
174.096 e 5 74.080 a 1 74.488 a 1 R 186.371 h 8 R 4.994 b 2 164.659 b 2 R 319.634 a 1 45.818 b 2 225.818 h 8 R 48.695 c 3 R 354.033 a 1 R 296.225 e 5
0:0:0 Chitra FF Ardra P B Ardra P Q Chitra F 2 Ashwini Q F Hasta 2 K Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
18-09-22 25º 04’ 16˜ f 6 26º 03’ 04˜ c 3 14º 56’ 06˜ c 3 5º 34’ 26˜ g 7 4º 52’ 54˜ a 1 15º 54’ 07˜ f 6 19º 35’ 48˜ k 11 15º 46’ 54˜ b 2 15º 46’ 54˜ h 8 18º 41’ 34˜ b 2 24º 00’ 18˜ l 12 26º 13’ 54˜ j 10
175.071 e 5 86.051 b 2 74.935 a 1 R 185.574 h 8 R 4.865 b 2 165.902 b 2 R 319.580 a 1 45.765 b 2 225.765 h 8 R 48.676 c 3 R 354.005 a 1 R 296.215 e 5
0:0:0 Chitra F P Punarvasu K Q Ardra P Q Chitra F 2 Ashwini Q F Hasta 2 L Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
19-09-22 26º 03’ 49˜ f 6 7º 55’ 19˜ d 4 15º 23’ 30˜ c 3 4º 41’ 10˜ g 7 4º 44’ 02˜ a 1 17º 09’ 38˜ f 6 19º 32’ 37˜ k 11 15º 43’ 43˜ b 2 15º 43’ 43˜ h 8 18º 39’ 22˜ b 2 23º 59’ 41˜ l 12 26º 12’ 22˜ j 10
176.047 e 5 97.922 f 6 75.375 a 1 R 184.686 h 8 R 4.734 b 2 167.144 c 3 R 319.527 a 1 45.712 b 2 225.712 h 8 R 48.656 c 3 R 353.978 a 1 R 296.206 e 5
0:0:0 Chitra F P Pushya L Q Ardra P C Chitra F C Ashwini Q 2 Hasta 2 L Satabisha P F Rohini 2 L Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

20-09-22 27º 01’ 26˜ f 6 19º 47’ 30˜ d 4 15º 48’ 29˜ c 3 3º 43’ 12˜ g 7 4º 36’ 11˜ a 1 18º 23’ 17˜ f 6 19º 29’ 30˜ k 11 15º 40’ 32˜ b 2 15º 40’ 32˜ h 8 18º 38’ 10˜ b 2 23º 57’ 60˜ l 12 26º 12’ 49˜ j 10
177.024 f 6 109.775 i 9 75.808 a 1 R 183.720 h 8 R 4.603 b 2 168.388 c 3 R 319.475 a 1 45.659 b 2 225.659 h 8 R 48.636 c 3 R 353.950 a 1 R 296.197 e 5
0:0:0 Chitra FK Ashlesha BC Ardra P C Chitra F C Ashwini Q 2 Hasta 2 B Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
21-09-22 28º 00’ 04˜ f 6 1º 41’ 20˜ e 5 16º 14’ 02˜ c 3 2º 42’ 35˜ g 7 4º 28’ 16˜ a 1 19º 38’ 52˜ f 6 19º 26’ 30˜ k 11 15º 36’ 22˜ b 2 15º 36’ 22˜ h 8 18º 37’ 54˜ b 2 23º 55’ 23˜ l 12 26º 11’ 17˜ j 10
178.001 f 6 121.689 a 1 76.234 a 1 R 182.693 g 7 R 4.471 b 2 169.631 c 3 R 319.425 a 1 45.606 b 2 225.606 h 8 R 48.615 c 3 R 353.923 a 1 R 296.188 e 5
0:0:0 Chitra FL Magha Q C Ardra P C Chitra F C Ashwini Q 2 Hasta 2 B Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

22-09-22 28º 59’ 44˜ f 6 13º 44’ 41˜ e 5 16º 39’ 11˜ c 3 1º 38’ 34˜ g 7 4º 20’ 17˜ a 1 20º 53’ 30˜ f 6 19º 23’ 34˜ k 11 15º 33’ 11˜ b 2 15º 33’ 11˜ h 8 18º 36’ 31˜ b 2 23º 54’ 42˜ l 12 26º 11’ 48˜ j 10
178.979 f 6 133.728 e 5 76.653 a 1 R 181.626 g 7 R 4.338 b 2 170.875 d 4 R 319.376 a 1 45.553 b 2 225.553 h 8 R 48.592 c 3 R 353.895 a 1 R 296.180 e 5
0:0:0 Chitra FL Purvaphalg C C Ardra P C Chitra FB Ashwini Q 2 Hasta 2 C Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
23-09-22 29º 57’ 25˜ f 6 25º 57’ 46˜ e 5 17º 04’ 54˜ c 3 0º 33’ 31˜ g 7 4º 12’ 18˜ a 1 22º 07’ 12˜ f 6 19º 20’ 41˜ k 11 15º 30’ 00˜ b 2 15º 30’ 00˜ h 8 18º 34’ 12˜ b 2 23º 52’ 05˜ l 12 26º 10’ 19˜ j 10
179.957 f 6 145.946 h 8 77.065 a 1 R 180.542 g 7 R 4.205 b 2 172.120 d 4 R 319.328 a 1 45.500 b 2 225.500 h 8 R 48.570 c 3 R 353.868 a 1 R 296.172 e 5
0:0:0 Chitra FL Purvaphalg C Q Ardra P C Chitra FB Ashwini Q 2 Hasta 2 C Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
24-09-22 0º 56’ 10˜ g 7 8º 23’ 48˜ f 6 17º 28’ 12˜ c 3 29º 28’ 08˜ f 6 4º 04’ 16˜ a 1 23º 22’ 54˜ f 6 19º 17’ 52˜ k 11 15º 27’ 49˜ b 2 15º 27’ 49˜ h 8 18º 33’ 46˜ b 2 23º 50’ 24˜ l 12 26º 10’ 54˜ j 10
180.936 g 7 158.380 a 1 77.470 a 1 R 179.469 f 6 R 4.071 b 2 173.365 e 5 R 319.281 a 1 45.447 b 2 225.447 h 8 R 48.546 c 3 R 353.840 a 1 R 296.165 e 5
0:0:0 Chitra FB Uttaraphal A C Ardra P A Chitra F L Ashwini Q 2 Chitra F F Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

25-09-22 1º 55’ 58˜ g 7 21º 03’ 49˜ f 6 17º 52’ 01˜ c 3 28º 26’ 55˜ f 6 3º 56’ 13˜ a 1 24º 37’ 36˜ f 6 19º 14’ 10˜ k 11 15º 24’ 38˜ b 2 15º 24’ 38˜ h 8 18º 31’ 19˜ b 2 23º 49’ 47˜ l 12 26º 9’ 29˜ j 10
181.916 g 7 171.047 d 4 77.867 a 1 R 178.432 f 6 R 3.937 b 2 174.610 e 5 R 319.236 a 1 45.394 b 2 225.394 h 8 R 48.522 c 3 R 353.813 a 1 R 296.158 e 5
0:0:0 Chitra F Q Hasta 2 C Ardra P A Chitra FL Ashwini Q 2 Chitra F P Satabisha P F Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
26-09-22 2º 54’ 46˜ g 7 3º 57’ 11˜ g 7 18º 15’ 22˜ c 3 27º 28’ 32˜ f 6 3º 48’ 11˜ a 1 25º 51’ 18˜ f 6 19º 12’ 31˜ k 11 15º 20’ 28˜ b 2 15º 20’ 28˜ h 8 18º 30’ 49˜ b 2 23º 47’ 10˜ l 12 26º 9’ 07˜ j 10
182.896 g 7 183.953 h 8 78.256 a 1 R 177.459 f 6 R 3.803 b 2 175.855 e 5 R 319.192 a 1 45.341 b 2 225.341 h 8 R 48.497 c 3 R 353.786 a 1 R 296.152 e 5
0:0:0 Chitra F C Chitra F C Ardra P 2 Chitra F K Ashwini Q 2 Chitra F P Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

27-09-22 3º 53’ 34˜ g 7 17º 05’ 17˜ g 7 18º 38’ 17˜ c 3 26º 35’ 34˜ f 6 3º 40’ 08˜ a 1 27º 06’ 04˜ f 6 19º 9’ 00˜ k 11 15º 17’ 17˜ b 2 15º 17’ 17˜ h 8 18º 28’ 19˜ b 2 23º 45’ 29˜ l 12 26º 09’ 46˜ j 10
183.876 h 8 197.088 a 1 78.638 a 1 R 176.576 e 5 R 3.669 b 2 177.101 f 6 R 319.150 a 1 45.288 b 2 225.288 h 8 R 48.472 c 3 R 353.758 a 1 R 296.146 e 5
0:0:0 Chitra F C Swati P C Ardra P 2 Chitra FK Ashwini Q 2 Chitra FK Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
28-09-22 4º 51’ 29˜ g 7 0º 26’ 02˜ h 8 19º 01’ 40˜ c 3 25º 48’ 25˜ f 6 3º 32’ 06˜ a 1 28º 21’ 53˜ f 6 19º 07’ 32˜ k 11 15º 14’ 10˜ b 2 15º 14’ 10˜ h 8 18º 27’ 42˜ b 2 23º 44’ 52˜ l 12 26º 08’ 28˜ j 10
184.858 h 8 210.434 d 4 79.011 a 1 R 175.807 e 5 R 3.535 b 2 178.348 f 6 R 319.109 a 1 45.236 b 2 225.236 h 8 R 48.445 c 3 R 353.731 a 1 R 296.141 e 5
0:0:0 Chitra F C Visakha K 2 Ardra P 2 Chitra F P Ashwini Q A Chitra FL Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
29-09-22 5º 50’ 20˜ g 7 13º 58’ 16˜ h 8 19º 23’ 34˜ c 3 25º 10’ 19˜ f 6 3º 24’ 04˜ a 1 29º 36’ 38˜ f 6 19º 04’ 08˜ k 11 15º 11’ 59˜ b 2 15º 11’ 59˜ h 8 18º 25’ 08˜ b 2 23º 42’ 14˜ l 12 26º 08’ 10˜ j 10
185.839 h 8 223.971 h 8 79.376 a 1 R 175.172 e 5 R 3.401 b 2 179.594 f 6 R 319.069 a 1 45.183 b 2 225.183 h 8 R 48.419 c 3 R 353.704 a 1 R 296.136 e 5
0:0:0 Chitra F 2 Anuradha L P Ardra P F Chitra F P Ashwini Q A Chitra F L Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

30-09-22 6º 49’ 19˜ g 7 27º 41’ 41˜ h 8 19º 44’ 59˜ c 3 24º 41’ 13˜ f 6 3º 16’ 01˜ a 1 0º 50’ 28˜ g 7 19º 02’ 52˜ k 11 15º 08’ 48˜ b 2 15º 08’ 48˜ h 8 18º 23’ 28˜ b 2 23º 41’ 41˜ l 12 26º 08’ 52˜ j 10
186.822 i 9 237.678 a 1 79.733 a 1 R 174.687 e 5 R 3.267 a 1 180.841 g 7 R 319.031 a 1 45.130 b 2 225.130 h 8 R 48.391 c 3 R 353.678 a 1 R 296.131 e 5
0:0:0 Swati P P Jyestha BK Ardra P F Chitra F P Ashwini Q A Chitra FB Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
01-10-22 7º 48’ 14˜ g 7 11º 32’ 17˜ i 9 20º 05’ 52˜ c 3 24º 22’ 50˜ f 6 3º 08’ 02˜ a 1 2º 05’ 20˜ g 7 18º 60’ 38˜ k 11 15º 05’ 37˜ b 2 15º 05’ 37˜ h 8 18º 22’ 47˜ b 2 23º 39’ 04˜ l 12 26º 08’ 37˜ j 10
187.804 i 9 251.538 d 4 80.081 a 1 R 174.364 e 5 R 3.134 a 1 182.089 g 7 R 318.994 a 1 45.077 b 2 225.077 h 8 R 48.363 c 3 R 353.651 a 1 R 296.127 e 5
0:0:0 Swati P P Mula Q B Punarvasu K K Chitra F P Ashwini Q A Chitra F Q Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

02-10-22 8º 47’ 17˜ g 7 25º 32’ 10˜ i 9 20º 25’ 16˜ c 3 24º 13’ 43˜ f 6 3º 00’ 04˜ a 1 3º 20’ 10˜ g 7 18º 58’ 32˜ k 11 15º 01’ 26˜ b 2 15º 01’ 26˜ h 8 18º 20’ 02˜ b 2 23º 38’ 30˜ l 12 26º 07’ 26˜ j 10
188.788 i 9 265.536 h 8 80.421 a 1 R 174.212 e 5 R 3.001 a 1 183.336 h 8 R 318.959 a 1 45.024 b 2 225.024 h 8 R 48.334 c 3 R 353.625 a 1 R 296.124 e 5
0:0:0 Swati P K Purvashadh CB Punarvasu KK Chitra F P Ashwini Q A Chitra F C Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
03-10-22 9º 46’ 16˜ g 7 9º 39’ 11˜ j 10 20º 45’ 04˜ c 3 24º 14’ 59˜ f 6 2º 52’ 08˜ a 1 4º 35’ 02˜ g 7 18º 56’ 34˜ k 11 14º 58’ 16˜ b 2 14º 58’ 16˜ h 8 18º 18’ 18˜ b 2 23º 36’ 53˜ l 12 26º 07’ 16˜ j 10
189.771 i 9 279.653 a 1 80.751 a 1 174.233 e 5 R 2.869 a 1 184.584 h 8 R 318.926 a 1 44.971 b 2 224.971 h 8 R 48.305 c 3 R 353.598 a 1 R 296.121 e 5
0:0:0 Swati P K Uttarashad A C Punarvasu KK Chitra F P Ashwini Q C Chitra F C Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha LK Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
04-10-22 10º 45’ 22˜ g 7 23º 52’ 58˜ j 10 21º 04’ 23˜ c 3 24º 26’ 34˜ f 6 2º 44’ 17˜ a 1 5º 50’ 55˜ g 7 18º 54’ 38˜ k 11 14º 55’ 05˜ b 2 14º 55’ 05˜ h 8 18º 17’ 30˜ b 2 23º 34’ 19˜ l 12 26º 07’ 05˜ j 10
190.756 a 1 293.866 e 5 81.073 a 1 174.426 e 5 R 2.738 a 1 185.832 h 8 R 318.894 a 1 44.918 b 2 224.918 h 8 R 48.275 c 3 R 353.572 a 1 R 296.118 e 5
0:0:0 Swati P L Dhanistha F F Punarvasu K K Chitra F P Ashwini Q C Chitra F 2 Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L K Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
05-10-22 11º 44’ 24˜ g 7 8º 08’ 20˜ k 11 21º 23’ 10˜ c 3 24º 47’ 20˜ f 6 2º 36’ 25˜ a 1 7º 05’ 48˜ g 7 18º 52’ 47˜ k 11 14º 52’ 54˜ b 2 14º 52’ 54˜ h 8 18º 15’ 42˜ b 2 23º 33’ 46˜ l 12 26º 07’ 58˜ j 10
191.740 a 1 308.139 i 9 81.386 a 1 174.789 e 5 R 2.607 a 1 187.080 i 9 R 318.863 a 1 44.865 b 2 224.865 h 8 R 48.245 c 3 R 353.546 a 1 R 296.116 e 5
0:0:0 Swati P L Satabisha P P Punarvasu K K Chitra F P Ashwini Q C Swati P P Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

06-10-22 12º 44’ 30˜ g 7 22º 25’ 16˜ k 11 21º 41’ 20˜ c 3 25º 19’ 50˜ f 6 2º 29’ 37˜ a 1 8º 20’ 44˜ g 7 18º 50’ 02˜ k 11 14º 49’ 43˜ b 2 14º 49’ 43˜ h 8 18º 13’ 50˜ b 2 23º 31’ 12˜ l 12 26º 07’ 54˜ j 10
192.725 a 1 322.421 a 1 81.689 a 1 175.314 e 5 R 2.477 a 1 188.329 i 9 R 318.834 a 1 44.812 b 2 224.812 h 8 R 48.214 c 3 R 353.520 a 1 R 296.115 e 5
0:0:0 Swati P B Purvabhadr KL Punarvasu KK Chitra F P Ashwini Q C Swati P P Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
07-10-22 13º 43’ 40˜ g 7 6º 39’ 56˜ l 12 21º 59’ 55˜ c 3 25º 60’ 31˜ f 6 2º 21’ 53˜ a 1 9º 35’ 37˜ g 7 18º 48’ 25˜ k 11 14º 46’ 32˜ b 2 14º 46’ 32˜ h 8 18º 11’ 55˜ b 2 23º 30’ 42˜ l 12 26º 07’ 50˜ j 10
193.711 a 1 336.649 e 5 81.982 a 1 175.992 e 5 R 2.348 a 1 189.577 i 9 R 318.807 a 1 44.759 b 2 224.759 h 8 R 48.182 c 3 R 353.495 a 1 R 296.114 e 5
0:0:0 Swati P B Uttarabhad L B Punarvasu K L Chitra F P Ashwini Q C Swati P K Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

08-10-22 14º 42’ 49˜ g 7 20º 45’ 56˜ l 12 22º 16’ 58˜ c 3 26º 49’ 47˜ f 6 2º 13’ 12˜ a 1 10º 50’ 34˜ g 7 18º 47’ 52˜ k 11 14º 42’ 22˜ b 2 14º 42’ 22˜ h 8 18º 09’ 60˜ b 2 23º 28’ 08˜ l 12 26º 07’ 47˜ j 10
194.697 a 1 350.749 a 1 82.266 a 1 176.813 f 6 R 2.220 a 1 190.826 a 1 R 318.781 a 1 44.706 b 2 224.706 h 8 R 48.150 c 3 R 353.469 a 1 R 296.113 e 5
0:0:0 Swati P Q Revati BC Punarvasu KL Chitra FK Ashwini Q C Swati P L Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
09-10-22 15º 41’ 02˜ g 7 4º 39’ 04˜ a 1 22º 32’ 24˜ c 3 27º 46’ 50˜ f 6 2º 06’ 35˜ a 1 12º 05’ 30˜ g 7 18º 45’ 22˜ k 11 14º 39’ 11˜ b 2 14º 39’ 11˜ h 8 18º 07’ 01˜ b 2 23º 27’ 38˜ l 12 26º 07’ 47˜ j 10
195.684 a 1 4.651 b 2 82.540 a 1 177.764 f 6 R 2.093 a 1 192.075 a 1 R 318.756 a 1 44.653 b 2 224.653 h 8 R 48.117 c 3 R 353.444 a 1 296.113 e 5
0:0:0 Swati P C Ashwini Q 2 Punarvasu KL Chitra FK Ashwini Q C Swati P L Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
10-10-22 16º 40’ 16˜ g 7 18º 17’ 28˜ a 1 22º 48’ 14˜ c 3 28º 50’ 02˜ f 6 1º 58’ 05˜ a 1 13º 20’ 30˜ g 7 18º 44’ 02˜ k 11 14º 36’ 00˜ b 2 14º 36’ 60˜ h 8 18º 05’ 02˜ b 2 23º 25’ 08˜ l 12 26º 07’ 47˜ j 10
196.671 a 1 18.291 f 6 82.804 a 1 178.834 f 6 R 1.968 a 1 193.325 a 1 R 318.734 a 1 44.600 b 2 224.600 h 8 R 48.084 c 3 R 353.419 a 1 296.113 e 5
0:0:0 Swati P C Bharani C P Punarvasu K L Chitra F L Ashwini Q C Swati P B Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

11-10-22 17º 40’ 32˜ g 7 1º 38’ 34˜ b 2 23º 03’ 29˜ c 3 0º 01’ 32˜ g 7 1º 51’ 35˜ a 1 14º 35’ 30˜ g 7 18º 43’ 43˜ k 11 14º 33’ 49˜ b 2 14º 33’ 49˜ h 8 18º 03’ 00˜ b 2 23º 24’ 42˜ l 12 26º 07’ 50˜ j 10
197.659 a 1 31.626 a 1 83.058 a 1 180.009 g 7 R 1.843 a 1 194.575 a 1 R 318.712 a 1 44.547 b 2 224.547 h 8 R 48.050 c 3 R 353.395 a 1 296.114 e 5
0:0:0 Swati P A Krttika AK Punarvasu KL Chitra FB Ashwini Q C Swati P Q Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
12-10-22 18º 39’ 49˜ g 7 14º 38’ 17˜ b 2 23º 18’ 04˜ c 3 1º 17’ 34˜ g 7 1º 43’ 16˜ a 1 15º 50’ 30˜ g 7 18º 42’ 35˜ k 11 14º 30’ 38˜ b 2 14º 30’ 38˜ h 8 18º 01’ 58˜ b 2 23º 22’ 12˜ l 12 26º 07’ 54˜ j 10
198.647 a 1 44.638 b 2 83.301 a 1 181.276 g 7 R 1.721 a 1 195.825 a 1 R 318.693 a 1 44.494 b 2 224.494 h 8 R 48.016 c 3 R 353.370 a 1 296.115 e 5
0:0:0 Swati P 2 Rohini 2 K Punarvasu K L Chitra F B Ashwini Q C Swati P C Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B F Dhanistha F K

13-10-22 19º 38’ 10˜ g 7 27º 20’ 59˜ b 2 23º 32’ 59˜ c 3 2º 38’ 30˜ g 7 1º 36’ 56˜ a 1 17º 05’ 30˜ g 7 18º 41’ 30˜ k 11 14º 26’ 28˜ b 2 14º 26’ 28˜ h 8 17º 59’ 55˜ b 2 23º 21’ 46˜ l 12 26º 07’ 01˜ j 10
199.636 a 1 57.333 f 6 83.533 b 2 182.625 g 7 R 1.599 a 1 197.075 a 1 R 318.675 a 1 44.441 b 2 224.441 h 8 R 47.982 c 3 R 353.346 a 1 296.117 e 5
0:0:0 Swati P F Mrgashira FK Punarvasu KL Chitra F Q Ashwini Q C Swati P C Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati BF Dhanistha FK
14-10-22 20º 38’ 34˜ g 7 9º 44’ 28˜ c 3 23º 45’ 18˜ c 3 4º 03’ 38˜ g 7 1º 29’ 48˜ a 1 18º 20’ 30˜ g 7 18º 40’ 32˜ k 11 14º 23’ 17˜ b 2 14º 23’ 17˜ h 8 17º 57’ 46˜ b 2 23º 19’ 19˜ l 12 26º 07’ 08˜ j 10
200.626 a 1 69.741 i 9 83.755 b 2 184.044 h 8 R 1.480 a 1 198.325 a 1 R 318.659 a 1 44.388 b 2 224.388 h 8 R 47.946 c 3 R 353.322 a 1 296.119 e 5
0:0:0 Visakha KK Ardra P K Punarvasu KL Chitra F C Ashwini Q C Swati P 2 Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B 2 Dhanistha FK
15-10-22 21º 37’ 58˜ g 7 21º 54’ 29˜ c 3 23º 58’ 54˜ c 3 5º 31’ 16˜ g 7 1º 22’ 43˜ a 1 19º 35’ 34˜ g 7 18º 39’ 38˜ k 11 14º 20’ 06˜ b 2 14º 20’ 06˜ h 8 17º 55’ 40˜ b 2 23º 18’ 56˜ l 12 26º 07’ 19˜ j 10
201.616 a 1 81.908 a 1 83.965 b 2 185.521 h 8 R 1.362 a 1 199.576 a 1 R 318.644 a 1 44.335 b 2 224.335 h 8 R 47.911 c 3 R 353.299 a 1 296.122 e 5
0:0:0 Visakha K K Punarvasu K L Punarvasu K B Chitra F A Ashwini Q C Swati P F Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B 2 Dhanistha F K

16-10-22 22º 36’ 25˜ g 7 3º 54’ 04˜ d 4 24º 10’ 50˜ c 3 7º 03’ 53˜ g 7 1º 15’ 42˜ a 1 20º 50’ 37˜ g 7 18º 38’ 52˜ k 11 14º 17’ 55˜ b 2 14º 17’ 55˜ h 8 17º 53’ 30˜ b 2 23º 17’ 30˜ l 12 26º 08’ 30˜ j 10
202.607 a 1 93.901 e 5 84.164 b 2 187.048 i 9 R 1.245 a 1 200.827 a 1 R 318.631 a 1 44.282 b 2 224.282 h 8 R 47.875 c 3 R 353.275 a 1 296.125 e 5
0:0:0 Visakha KL Pushya LL Punarvasu KB Swati P P Ashwini Q C Visakha KK Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B 2 Dhanistha FK
17-10-22 23º 36’ 56˜ g 7 15º 47’ 28˜ d 4 24º 21’ 00˜ c 3 8º 37’ 58˜ g 7 1º 08’ 52˜ a 1 22º 05’ 41˜ g 7 18º 37’ 12˜ k 11 14º 14’ 44˜ b 2 14º 14’ 44˜ h 8 17º 50’ 20˜ b 2 23º 15’ 07˜ l 12 26º 08’ 44˜ j 10
203.599 b 2 105.791 h 8 84.350 b 2 188.616 i 9 R 1.131 a 1 202.078 a 1 R 318.620 a 1 44.229 b 2 224.229 h 8 R 47.839 c 3 R 353.252 a 1 296.129 e 5
0:0:0 Visakha K L Pushya L K Punarvasu K B Swati P P Ashwini Q C Visakha K L Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B 2 Dhanistha F K

18-10-22 24º 35’ 28˜ g 7 27º 40’ 32˜ d 4 24º 32’ 30˜ c 3 10º 13’ 05˜ g 7 1º 01’ 08˜ a 1 23º 20’ 48˜ g 7 18º 37’ 40˜ k 11 14º 11’ 34˜ b 2 14º 11’ 34˜ h 8 17º 48’ 07˜ b 2 23º 14’ 48˜ l 12 26º 08’ 59˜ j 10
204.591 b 2 117.659 a 1 84.525 b 2 190.218 a 1 R 1.019 a 1 203.330 a 1 R 318.611 a 1 44.176 b 2 224.176 h 8 R 47.802 c 3 R 353.230 a 1 296.133 e 5
0:0:0 Visakha KB Ashlesha BK Punarvasu KB Swati P K Ashwini Q C Visakha KL Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 B Revati B 2 Dhanistha FK
19-10-22 25º 35’ 02˜ g 7 9º 35’ 02˜ e 5 24º 41’ 17˜ c 3 11º 51’ 46˜ g 7 0º 54’ 29˜ a 1 24º 35’ 52˜ g 7 18º 36’ 11˜ k 11 14º 07’ 23˜ b 2 14º 07’ 23˜ h 8 17º 46’ 54˜ b 2 23º 12’ 25˜ l 12 26º 08’ 17˜ j 10
205.584 b 2 129.584 c 3 84.688 b 2 191.846 a 1 R 0.908 a 1 204.581 b 2 R 318.603 a 1 44.123 b 2 224.123 h 8 R 47.765 c 3 R 353.207 a 1 296.138 e 5
0:0:0 Visakha KB Magha Q L Punarvasu KB Swati P L Ashwini Q C Visakha KB Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
20-10-22 26º 35’ 37˜ g 7 21º 39’ 35˜ e 5 24º 50’ 17˜ c 3 13º 30’ 42˜ g 7 0º 48’ 00˜ a 1 25º 50’ 59˜ g 7 18º 36’ 46˜ k 11 14º 04’ 16˜ b 2 14º 04’ 16˜ h 8 17º 44’ 37˜ b 2 23º 11’ 06˜ l 12 26º 09’ 35˜ j 10
206.577 b 2 141.643 g 7 84.838 b 2 193.495 a 1 R 0.800 a 1 205.833 b 2 R 318.596 a 1 44.071 b 2 224.071 h 8 R 47.727 c 3 R 353.185 a 1 296.143 e 5
0:0:0 Visakha K C Purvaphalg C K Punarvasu K B Swati P B Ashwini Q C Visakha K Q Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
21-10-22 27º 34’ 16˜ g 7 3º 54’ 22˜ f 6 24º 59’ 34˜ c 3 15º 10’ 32˜ g 7 0º 42’ 38˜ a 1 27º 05’ 06˜ g 7 18º 36’ 31˜ k 11 14º 01’ 05˜ b 2 14º 01’ 05˜ h 8 17º 41’ 20˜ b 2 23º 10’ 47˜ l 12 26º 09’ 56˜ j 10
207.571 c 3 153.906 a 1 84.976 b 2 195.159 a 1 R 0.694 a 1 207.085 c 3 R 318.592 a 1 44.018 b 2 224.018 h 8 R 47.689 c 3 R 353.163 a 1 296.149 e 5
0:0:0 Visakha KC Uttaraphal A L Punarvasu K B Swati P Q Ashwini Q Q Visakha K C Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

22-10-22 28º 34’ 58˜ g 7 16º 26’ 41˜ f 6 25º 06’ 04˜ c 3 16º 50’ 06˜ g 7 0º 35’ 24˜ a 1 28º 20’ 17˜ g 7 18º 35’ 20˜ k 11 13º 58’ 54˜ b 2 13º 58’ 54˜ h 8 17º 39’ 04˜ b 2 23º 09’ 31˜ l 12 26º 9’ 18˜ j 10
208.566 c 3 166.428 b 2 85.101 b 2 196.835 a 1 R 0.590 a 1 208.338 c 3 R 318.589 a 1 43.965 b 2 223.965 h 8 R 47.651 c 3 R 353.142 a 1 296.155 e 5
0:0:0 Visakha KC Hasta 2 L Punarvasu KB Swati P C Ashwini Q Q Visakha KC Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
23-10-22 29º 34’ 40˜ g 7 29º 15’ 04˜ f 6 25º 13’ 43˜ c 3 18º 31’ 08˜ g 7 0º 29’ 17˜ a 1 29º 35’ 24˜ g 7 18º 35’ 17˜ k 11 13º 55’ 43˜ b 2 13º 55’ 43˜ h 8 17º 37’ 43˜ b 2 23º 07’ 16˜ l 12 26º 10’ 40˜ j 10
209.561 c 3 179.251 f 6 85.212 b 2 198.519 a 1 R 0.488 a 1 209.590 c 3 R 318.588 a 1 43.912 b 2 223.912 h 8 R 47.612 c 3 R 353.121 a 1 296.161 e 5
0:0:0 Visakha K 2 Chitra F L Punarvasu K B Swati P 2 Ashwini Q Q Visakha K 2 Satabisha P 2 Rohini 2 K Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

24-10-22 0º 33’ 25˜ h 8 12º 24’ 38˜ g 7 25º 19’ 40˜ c 3 20º 12’ 25˜ g 7 0º 23’ 20˜ a 1 0º 51’ 35˜ h 8 18º 35’ 20˜ k 11 13º 52’ 32˜ b 2 13º 52’ 32˜ h 8 17º 34’ 23˜ b 2 23º 06’ 00˜ l 12 26º 10’ 08˜ j 10
210.557 d 4 192.394 a 1 85.311 b 2 200.207 a 1 R 0.389 a 1 210.843 d 4 318.589 a 1 43.859 b 2 223.859 h 8 R 47.573 c 3 R 353.100 a 1 296.169 e 5
0:0:0 Visakha KF Swati P L Punarvasu KB Visakha KK Ashwini Q Q Visakha KF Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
25-10-22 1º 33’ 11˜ h 8 25º 51’ 07˜ g 7 25º 24’ 46˜ c 3 21º 54’ 53˜ g 7 0º 18’ 35˜ a 1 2º 06’ 46˜ h 8 18º 35’ 28˜ k 11 13º 48’ 22˜ b 2 13º 48’ 22˜ h 8 17º 32’ 02˜ b 2 23º 05’ 48˜ l 12 26º 11’ 34˜ j 10
211.553 d 4 205.852 b 2 85.396 b 2 201.898 a 1 R 0.293 a 1 212.096 d 4 318.591 a 1 43.806 b 2 223.806 h 8 R 47.534 c 3 R 353.080 a 1 296.176 e 5
0:0:0 Visakha K P Visakha K Q Punarvasu KB Visakha KL Ashwini Q Q Visakha K P Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
26-10-22 2º 33’ 00˜ h 8 9º 36’ 56˜ h 8 25º 28’ 01˜ c 3 23º 35’ 20˜ g 7 0º 12’ 56˜ a 1 3º 21’ 53˜ h 8 18º 36’ 42˜ k 11 13º 45’ 11˜ b 2 13º 45’ 11˜ h 8 17º 30’ 42˜ b 2 23º 04’ 36˜ l 12 26º 11’ 02˜ j 10
212.550 d 4 219.599 f 6 85.467 b 2 203.589 b 2 R 0.199 a 1 213.348 e 5 318.595 a 1 43.753 b 2 223.753 h 8 R 47.495 c 3 R 353.060 a 1 296.184 e 5
0:0:0 Visakha K P Anuradha L C Punarvasu K B Visakha K L Ashwini Q Q Anuradha L L Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

27-10-22 3º 33’ 49˜ h 8 23º 35’ 17˜ h 8 25º 31’ 26˜ c 3 25º 17’ 41˜ g 7 0º 06’ 25˜ a 1 4º 36’ 07˜ h 8 18º 36’ 04˜ k 11 13º 42’ 00˜ b 2 13º 42’ 00˜ h 8 17º 27’ 18˜ b 2 23º 02’ 24˜ l 12 26º 12’ 35˜ j 10
213.547 e 5 233.588 a 1 85.524 b 2 205.278 b 2 R 0.107 a 1 214.602 e 5 318.601 a 1 43.700 b 2 223.700 h 8 R 47.455 c 3 R 353.040 a 1 296.193 e 5
0:0:0 Anuradha LL Jyestha BF Punarvasu KB Visakha KB Ashwini Q Q Anuradha LL Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
28-10-22 4º 33’ 46˜ h 8 7º 45’ 29˜ i 9 25º 34’ 05˜ c 3 26º 58’ 54˜ g 7 0º 01’ 08˜ a 1 5º 51’ 18˜ h 8 18º 36’ 29˜ k 11 13º 39’ 49˜ b 2 13º 39’ 49˜ h 8 17º 25’ 54˜ b 2 23º 01’ 16˜ l 12 26º 12’ 07˜ j 10
214.546 e 5 247.758 c 3 85.568 b 2 206.965 c 3 R 0.019 a 1 215.855 e 5 318.608 a 1 43.647 b 2 223.647 h 8 R 47.415 c 3 R 353.021 a 1 296.202 e 5
0:0:0 Anuradha LL Mula Q K Punarvasu K B Visakha K C Ashwini Q Q Anuradha L B Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

29-10-22 5º 33’ 38˜ h 8 22º 02’ 20˜ i 9 25º 36’ 49˜ c 3 28º 39’ 49˜ g 7 29º 56’ 59˜ l 12 7º 06’ 29˜ h 8 18º 37’ 01˜ k 11 13º 36’ 38˜ b 2 13º 36’ 38˜ h 8 17º 23’ 30˜ b 2 23º 00’ 11˜ l 12 26º 13’ 43˜ j 10
215.544 e 5 262.039 g 7 85.597 b 2 208.647 c 3 R 359.933 a 1 217.108 f 6 318.617 a 1 43.594 b 2 223.594 h 8 R 47.375 c 3 R 353.003 a 1 296.212 e 5
0:0:0 Anuradha LB Purvashadh CL Punarvasu KB Visakha KC Revati BL Anuradha LB Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
30-10-22 6º 33’ 35˜ h 8 6º 22’ 58˜ j 10 25º 37’ 43˜ c 3 0º 19’ 26˜ h 8 29º 51’ 56˜ l 12 8º 22’ 43˜ h 8 18º 38’ 41˜ k 11 13º 32’ 28˜ b 2 13º 32’ 28˜ h 8 17º 20’ 06˜ b 2 22º 59’ 02˜ l 12 26º 13’ 19˜ j 10
216.543 e 5 276.366 a 1 85.612 b 2 210.324 d 4 R 359.849 a 1 218.362 f 6 318.628 a 1 43.541 b 2 223.541 h 8 R 47.335 c 3 R 352.984 a 1 296.222 e 5
0:0:0 Anuradha LB Uttarashad AB Punarvasu KB Visakha K 2 Revati BL Anuradha LC Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
31-10-22 7º 33’ 35˜ h 8 20º 41’ 34˜ j 10 25º 37’ 47˜ c 3 1º 60’ 46˜ h 8 29º 46’ 08˜ l 12 9º 37’ 54˜ h 8 18º 38’ 28˜ k 11 13º 29’ 17˜ b 2 13º 29’ 17˜ h 8 17º 18’ 38˜ b 2 22º 58’ 58˜ l 12 26º 14’ 55˜ j 10
217.543 f 6 290.676 d 4 R 85.613 b 2 211.996 d 4 R 359.769 a 1 219.615 f 6 318.641 a 1 43.488 b 2 223.488 h 8 R 47.294 c 3 R 352.966 a 1 296.232 e 5
0:0:0 Anuradha L Q Shravan 2 C Punarvasu K B Visakha K P Revati B L Anuradha LC Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

01-11-22 8º 33’ 31˜ h 8 4º 55’ 05˜ k 11 25º 36’ 56˜ c 3 3º 40’ 40˜ h 8 29º 42’ 31˜ l 12 10º 52’ 08˜ h 8 18º 39’ 18˜ k 11 13º 26’ 06˜ b 2 13º 26’ 06˜ h 8 17º 15’ 11˜ b 2 22º 57’ 56˜ l 12 26º 15’ 35˜ j 10
218.542 f 6 304.918 h 8 R 85.599 b 2 213.661 e 5 R 359.692 a 1 220.869 g 7 318.655 a 1 43.435 b 2 223.435 h 8 R 47.253 c 3 R 352.949 a 1 296.243 e 5
0:0:0 Anuradha LC Dhanistha F A Punarvasu KB Anuradha LL Revati BL Anuradha L A Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
02-11-22 9º 33’ 35˜ h 8 19º 03’ 07˜ k 11 25º 34’ 16˜ c 3 5º 19’ 12˜ h 8 29º 37’ 05˜ l 12 12º 07’ 19˜ h 8 18º 40’ 16˜ k 11 13º 23’ 55˜ b 2 13º 23’ 55˜ h 8 17º 13’ 43˜ b 2 22º 56’ 55˜ l 12 26º 15’ 18˜ j 10
219.543 f 6 319.052 a 1 R 85.571 b 2 215.320 e 5 R 359.618 a 1 222.122 g 7 318.671 a 1 43.382 b 2 223.382 h 8 R 47.212 c 3 R 352.932 a 1 296.255 e 5
0:0:0 Anuradha L C Satabisha P 2 Punarvasu K B Anuradha L L Revati B L Anuradha L F Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

03-11-22 10º 33’ 38˜ h 8 3º 03’ 38˜ l 12 25º 32’ 44˜ c 3 6º 58’ 19˜ h 8 29º 33’ 46˜ l 12 13º 23’ 34˜ h 8 18º 41’ 20˜ k 11 13º 20’ 44˜ b 2 13º 20’ 44˜ h 8 17º 10’ 16˜ b 2 22º 55’ 54˜ l 12 26º 16’ 01˜ j 10
220.544 g 7 333.044 d 4 R 85.529 b 2 216.972 f 6 R 359.546 a 1 223.376 h 8 318.689 a 1 43.329 a 1 223.329 g 7 R 47.171 c 3 R 352.915 a 1 296.267 e 5
0:0:0 Anuradha L A Purvabhadr K P Punarvasu KB Anuradha LB Revati BL Anuradha L P Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
04-11-22 11º 33’ 42˜ h 8 16º 52’ 12˜ l 12 25º 28’ 19˜ c 3 8º 37’ 01˜ h 8 29º 29’ 41˜ l 12 14º 38’ 48˜ h 8 18º 43’ 32˜ k 11 13º 17’ 34˜ b 2 13º 17’ 34˜ h 8 17º 08’ 48˜ b 2 22º 54’ 56˜ l 12 26º 17’ 44˜ j 10
221.545 g 7 346.870 i 9 R 85.472 b 2 218.617 f 6 R 359.478 a 1 224.630 h 8 318.709 a 1 43.276 a 1 223.276 g 7 R 47.130 c 3 R 352.899 a 1 296.279 e 5
0:0:0 Anuradha L 2 Revati BB Punarvasu KB Anuradha LC Revati BL Anuradha L P Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
05-11-22 12º 33’ 46˜ h 8 0º 31’ 32˜ a 1 25º 24’ 00˜ c 3 10º 15’ 22˜ h 8 29º 25’ 47˜ l 12 15º 53’ 02˜ h 8 18º 44’ 48˜ k 11 13º 13’ 23˜ b 2 13º 13’ 23˜ h 8 17º 05’ 20˜ b 2 22º 53’ 02˜ l 12 26º 18’ 31˜ j 10
222.546 g 7 0.509 a 1 R 85.400 b 2 220.256 g 7 R 359.413 a 1 225.884 h 8 318.730 a 1 43.223 a 1 223.223 g 7 R 47.089 c 3 R 352.884 a 1 296.292 e 5
0:0:0 Anuradha LF Ashwini Q Q Punarvasu K B Anuradha L C Revati B L Anuradha L K Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
06-11-22 13º 33’ 53˜ h 8 13º 56’ 28˜ a 1 25º 19’ 50˜ c 3 11º 53’ 13˜ h 8 29º 21’ 04˜ l 12 17º 08’ 13˜ h 8 18º 45’ 11˜ k 11 13º 10’ 12˜ b 2 13º 10’ 12˜ h 8 17º 03’ 53˜ b 2 22º 52’ 05˜ l 12 26º 18’ 18˜ j 10
223.548 h 8 13.941 e 5 R 85.314 b 2 221.887 g 7 R 359.351 a 1 227.137 i 9 318.753 a 1 43.170 a 1 223.170 g 7 R 47.048 c 3 R 352.868 a 1 296.305 e 5
0:0:0 Anuradha L P Bharani C C Punarvasu K B Anuradha L 2 Revati B L Jyestha B B Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

07-11-22 14º 33’ 04˜ h 8 27º 9’ 11˜ a 1 25º 13’ 47˜ c 3 13º 31’ 43˜ h 8 29º 18’ 31˜ l 12 18º 23’ 28˜ h 8 18º 47’ 37˜ k 11 13º 07’ 01˜ b 2 13º 07’ 01˜ h 8 17º 00’ 22˜ b 2 22º 51’ 14˜ l 12 26º 19’ 08˜ j 10
224.551 h 8 27.153 i 9 R 85.213 b 2 223.512 h 8 R 359.292 a 1 228.391 i 9 318.777 a 1 43.117 a 1 223.117 g 7 R 47.006 c 3 R 352.854 a 1 296.319 e 5
0:0:0 Anuradha L P Krttika A A Punarvasu KB Anuradha L P Revati BL Jyestha BB Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
08-11-22 15º 33’ 14˜ h 8 10º 08’ 02˜ b 2 25º 06’ 49˜ c 3 15º 08’ 48˜ h 8 29º 14’ 10˜ l 12 19º 39’ 42˜ h 8 18º 48’ 11˜ k 11 13º 04’ 50˜ b 2 13º 04’ 50˜ h 8 16º 58’ 54˜ b 2 22º 50’ 20˜ l 12 26º 20’ 59˜ j 10
225.554 h 8 40.134 a 1 R 85.097 b 2 225.130 h 8 R 359.236 a 1 229.645 i 9 318.803 a 1 43.064 a 1 223.064 g 7 R 46.965 c 3 R 352.839 a 1 296.333 e 5
0:0:0 Anuradha L K Rohini 2 2 Punarvasu K B Anuradha L K Revati B L Jyestha B C Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

09-11-22 16º 33’ 25˜ h 8 22º 53’ 52˜ b 2 24º 58’ 01˜ c 3 16º 45’ 31˜ h 8 29º 11’ 02˜ l 12 20º 54’ 56˜ h 8 18º 50’ 52˜ k 11 13º 01’ 40˜ b 2 13º 01’ 40˜ h 8 16º 55’ 26˜ b 2 22º 50’ 34˜ l 12 26º 21’ 53˜ j 10
226.557 h 8 52.881 d 4 R 84.967 b 2 226.742 i 9 R 359.184 a 1 230.899 a 1 318.831 a 1 43.011 a 1 223.011 g 7 R 46.924 c 3 R 352.826 a 1 296.348 e 5
0:0:0 Anuradha LK Rohini 2 A Punarvasu KB Jyestha BB Revati BL Jyestha BC Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
10-11-22 17º 34’ 40˜ h 8 5º 24’ 53˜ c 3 24º 49’ 19˜ c 3 18º 21’ 49˜ h 8 29º 08’ 02˜ l 12 22º 9’ 11˜ h 8 18º 52’ 40˜ k 11 12º 58’ 32˜ b 2 12º 58’ 32˜ h 8 16º 53’ 55˜ b 2 22º 49’ 43˜ l 12 26º 22’ 47˜ j 10
227.561 i 9 65.398 h 8 R 84.822 b 2 228.347 i 9 R 359.134 a 1 232.153 a 1 318.861 a 1 42.959 a 1 222.959 g 7 R 46.882 c 3 R 352.812 a 1 296.363 e 5
0:0:0 Jyestha BB Mrgashira F A Punarvasu KB Jyestha BB Revati BL Jyestha B A Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
11-11-22 18º 34’ 58˜ h 8 17º 42’ 07˜ c 3 24º 40’ 47˜ c 3 19º 57’ 49˜ h 8 29º 05’ 17˜ l 12 23º 24’ 25˜ h 8 18º 54’ 31˜ k 11 12º 54’ 22˜ b 2 12º 54’ 22˜ h 8 16º 50’ 28˜ b 2 22º 48’ 56˜ l 12 26º 23’ 44˜ j 10
228.566 i 9 77.702 a 1 R 84.663 b 2 229.947 i 9 R 359.088 a 1 233.407 a 1 318.892 a 1 42.906 a 1 222.906 g 7 R 46.841 c 3 R 352.799 a 1 296.379 e 5
0:0:0 Jyestha B Q Ardra P A Punarvasu K B Jyestha B C Revati B L Jyestha B F Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L P Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

12-11-22 19º 34’ 16˜ h 8 29º 49’ 19˜ c 3 24º 29’ 20˜ c 3 21º 32’ 28˜ h 8 29º 03’ 46˜ l 12 24º 40’ 43˜ h 8 18º 56’ 30˜ k 11 12º 51’ 11˜ b 2 12º 51’ 11˜ h 8 16º 48’ 56˜ b 2 22º 47’ 13˜ l 12 26º 24’ 42˜ j 10
229.571 i 9 89.822 c 3 R 84.489 b 2 231.541 a 1 R 359.046 a 1 234.662 a 1 318.925 a 1 42.853 a 1 222.853 g 7 R 46.799 c 3 R 352.787 a 1 296.395 e 5
0:0:0 Jyestha BC Punarvasu K 2 Punarvasu KB Jyestha BC Revati BL Jyestha B P Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
13-11-22 20º 35’ 34˜ h 8 11º 48’ 60˜ d 4 24º 18’ 04˜ c 3 23º 08’ 44˜ h 8 29º 00’ 22˜ l 12 25º 55’ 58˜ h 8 18º 58’ 32˜ k 11 12º 48’ 00˜ b 2 12º 48’ 00˜ h 8 16º 45’ 29˜ b 2 22º 47’ 30˜ l 12 26º 25’ 40˜ j 10
230.576 a 1 101.800 g 7 R 84.301 b 2 233.129 a 1 R 359.006 a 1 235.916 a 1 318.959 a 1 42.800 a 1 222.800 g 7 R 46.758 c 3 R 352.775 a 1 296.411 e 5
0:0:0 Jyestha B C Pushya L 2 Punarvasu K B Jyestha B 2 Revati B L Jyestha B P Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

14-11-22 21º 35’ 55˜ h 8 23º 41’ 10˜ d 4 24º 06’ 56˜ c 3 24º 43’ 43˜ h 8 28º 58’ 12˜ l 12 27º 10’ 12˜ h 8 18º 60’ 42˜ k 11 12º 45’ 49˜ b 2 12º 45’ 49˜ h 8 16º 43’ 01˜ b 2 22º 46’ 50˜ l 12 26º 26’ 41˜ j 10
231.582 a 1 113.686 a 1 R 84.099 b 2 234.712 a 1 R 358.970 a 1 237.170 a 1 318.995 a 1 42.747 a 1 222.747 g 7 R 46.717 c 3 R 352.764 a 1 296.428 e 5
0:0:0 Jyestha B A Ashlesha BF Punarvasu KB Jyestha B P Revati BL Jyestha BK Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
15-11-22 22º 35’ 20˜ h 8 5º 33’ 46˜ e 5 23º 53’ 59˜ c 3 26º 17’ 24˜ h 8 28º 56’ 17˜ l 12 28º 26’ 30˜ h 8 19º 02’ 59˜ k 11 12º 42’ 38˜ b 2 12º 42’ 38˜ h 8 16º 41’ 34˜ b 2 22º 45’ 11˜ l 12 26º 27’ 46˜ j 10
232.589 a 1 125.546 b 2 R 83.883 b 2 236.290 a 1 R 358.938 a 1 238.425 a 1 319.033 a 1 42.694 a 1 222.694 g 7 R 46.676 c 3 R 352.753 a 1 296.446 e 5
0:0:0 Jyestha B 2 Magha Q F Punarvasu KL Jyestha BK Revati BL Jyestha BL Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
16-11-22 23º 36’ 46˜ h 8 17º 27’ 00˜ e 5 23º 39’ 14˜ c 3 27º 52’ 50˜ h 8 28º 55’ 32˜ l 12 29º 41’ 44˜ h 8 19º 04’ 19˜ k 11 12º 38’ 28˜ b 2 12º 38’ 28˜ h 8 16º 38’ 06˜ b 2 22º 45’ 35˜ l 12 26º 28’ 47˜ j 10
233.596 a 1 137.450 f 6 R 83.654 b 2 237.864 a 1 R 358.909 a 1 239.679 a 1 319.072 a 1 42.641 a 1 222.641 g 7 R 46.635 b 2 R 352.743 a 1 296.463 e 5
0:0:0 Jyestha B F Purvaphalg C F Punarvasu K L Jyestha B K Revati B L Jyestha B L Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

17-11-22 24º 36’ 14˜ h 8 29º 28’ 26˜ e 5 23º 25’ 40˜ c 3 29º 26’ 59˜ h 8 28º 53’ 59˜ l 12 0º 56’ 02˜ i 9 19º 07’ 47˜ k 11 12º 35’ 17˜ b 2 12º 35’ 17˜ h 8 16º 36’ 38˜ b 2 22º 44’ 59˜ l 12 26º 29’ 55˜ j 10
234.604 a 1 149.474 i 9 R 83.411 b 2 239.433 a 1 R 358.883 a 1 240.934 a 1 319.113 a 1 42.588 a 1 222.588 g 7 R 46.594 b 2 R 352.733 a 1 296.482 e 5
0:0:0 Jyestha B P Uttaraphal A P Punarvasu KL Jyestha BL Revati BL Mula Q C Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
18-11-22 25º 37’ 43˜ h 8 11º 42’ 49˜ f 6 23º 9’ 18˜ c 3 0º 60’ 53˜ i 9 28º 52’ 36˜ l 12 2º 11’ 20˜ i 9 19º 9’ 22˜ k 11 12º 32’ 06˜ b 2 12º 32’ 06˜ h 8 16º 33’ 11˜ b 2 22º 43’ 26˜ l 12 26º 30’ 00˜ j 10
235.612 a 1 161.697 a 1 R 83.155 a 1 240.998 a 1 R 358.860 a 1 242.189 a 1 319.156 a 1 42.535 a 1 222.535 g 7 R 46.553 b 2 R 352.724 a 1 296.500 e 5
0:0:0 Jyestha B P Hasta 2 F Punarvasu KL Mula Q C Revati B L Mula Q C Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

19-11-22 26º 37’ 12˜ h 8 24º 12’ 38˜ f 6 22º 53’ 10˜ c 3 2º 34’ 32˜ i 9 28º 50’ 28˜ l 12 3º 27’ 38˜ i 9 19º 12’ 60˜ k 11 12º 29’ 55˜ b 2 12º 29’ 55˜ h 8 16º 31’ 43˜ b 2 22º 43’ 54˜ l 12 26º 31’ 08˜ j 10
236.620 a 1 174.194 e 5 R 82.886 a 1 242.559 a 1 R 358.841 a 1 243.444 b 2 319.200 a 1 42.482 a 1 222.482 g 7 R 46.512 b 2 R 352.715 a 1 296.519 e 5
0:0:0 Jyestha BK Chitra F P Punarvasu KL Mula Q C Revati BL Mula Q A Satabisha P 2 Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
20-11-22 27º 38’ 48˜ h 8 7º 02’ 41˜ g 7 22º 36’ 18˜ c 3 4º 07’ 01˜ i 9 28º 50’ 34˜ l 12 4º 42’ 53˜ i 9 19º 15’ 46˜ k 11 12º 26’ 44˜ b 2 12º 26’ 44˜ h 8 16º 28’ 16˜ b 2 22º 42’ 25˜ l 12 26º 32’ 20˜ j 10
237.630 a 1 187.028 i 9 R 82.605 a 1 244.117 b 2 R 358.826 a 1 244.698 b 2 319.246 a 1 42.429 a 1 222.429 g 7 R 46.471 b 2 R 352.707 a 1 296.539 e 5
0:0:0 Jyestha BK Swati P P Punarvasu KL Mula Q 2 Revati BL Mula Q 2 Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
21-11-22 28º 38’ 20˜ h 8 20º 15’ 53˜ g 7 22º 19’ 47˜ c 3 5º 40’ 16˜ i 9 28º 49’ 50˜ l 12 5º 57’ 11˜ i 9 19º 18’ 35˜ k 11 12º 23’ 34˜ b 2 12º 23’ 34˜ h 8 16º 26’ 52˜ b 2 22º 42’ 56˜ l 12 26º 33’ 29˜ j 10
238.639 a 1 200.248 a 1 R 82.313 a 1 245.671 b 2 R 358.814 a 1 245.953 b 2 319.293 a 1 42.376 a 1 222.376 g 7 R 46.431 b 2 R 352.699 a 1 296.558 e 5
0:0:0 Jyestha B L Visakha K K Punarvasu K L Mula Q P Revati B L Mula Q P Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
22-11-22 29º 39’ 56˜ h 8 3º 53’ 34˜ h 8 22º 01’ 32˜ c 3 7º 13’ 19˜ i 9 28º 48’ 18˜ l 12 7º 12’ 29˜ i 9 19º 21’ 31˜ k 11 12º 19’ 23˜ b 2 12º 19’ 23˜ h 8 16º 23’ 28˜ b 2 22º 42’ 31˜ l 12 26º 35’ 44˜ j 10
239.649 a 1 213.876 e 5 R 82.009 a 1 247.222 c 3 R 358.805 a 1 247.208 c 3 319.342 a 1 42.323 a 1 222.323 g 7 R 46.391 b 2 R 352.692 a 1 296.579 e 5
0:0:0 Jyestha BL Anuradha L L Punarvasu K L Mula Q P Revati B L Mula Q P Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

23-11-22 0º 40’ 36˜ i 9 17º 54’ 56˜ h 8 21º 42’ 38˜ c 3 8º 46’ 12˜ i 9 28º 48’ 00˜ l 12 8º 28’ 47˜ i 9 19º 24’ 31˜ k 11 12º 16’ 12˜ b 2 12º 16’ 12˜ h 8 16º 21’ 04˜ b 2 22º 41’ 10˜ l 12 26º 36’ 56˜ j 10
240.660 a 1 227.899 i 9 R 81.694 a 1 248.770 c 3 R 358.800 a 1 248.463 c 3 319.392 a 1 42.270 a 1 222.270 g 7 R 46.351 b 2 R 352.686 a 1 296.599 e 5
0:0:0 Mula Q Q Jyestha BB Punarvasu KK Mula Q K Revati BL Mula Q K Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
24-11-22 1º 40’ 16˜ i 9 2º 16’ 08˜ i 9 21º 22’ 12˜ c 3 10º 19’ 54˜ i 9 28º 48’ 53˜ l 12 9º 43’ 08˜ i 9 19º 27’ 38˜ k 11 12º 13’ 01˜ b 2 12º 13’ 01˜ h 8 16º 19’ 40˜ b 2 22º 41’ 48˜ l 12 26º 37’ 12˜ j 10
241.671 a 1 242.269 a 1 R 81.370 a 1 250.315 d 4 358.798 a 1 249.719 c 3 319.444 a 1 42.217 a 1 222.217 g 7 R 46.311 b 2 R 352.680 a 1 296.620 e 5
0:0:0 Mula Q C Mula Q C Punarvasu K K Mula Q L Revati B L Mula Q L Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L F Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

25-11-22 2º 41’ 55˜ i 9 16º 54’ 56˜ i 9 21º 02’ 10˜ c 3 11º 51’ 25˜ i 9 28º 48’ 00˜ l 12 10º 58’ 26˜ i 9 19º 30’ 53˜ k 11 12º 10’ 50˜ b 2 12º 10’ 50˜ h 8 16º 16’ 19˜ b 2 22º 41’ 30˜ l 12 26º 39’ 31˜ j 10
242.682 a 1 256.899 f 6 R 81.036 a 1 251.857 d 4 358.800 a 1 250.974 d 4 319.498 a 1 42.164 a 1 222.164 g 7 R 46.272 b 2 R 352.675 a 1 296.642 e 5
0:0:0 Mula Q C Purvashadh C 2 Punarvasu KK Mula Q B Revati BL Mula Q L Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
26-11-22 3º 42’ 38˜ i 9 1º 41’ 30˜ j 10 20º 42’ 35˜ c 3 13º 24’ 46˜ i 9 28º 48’ 22˜ l 12 12º 14’ 44˜ i 9 19º 33’ 11˜ k 11 12º 07’ 40˜ b 2 12º 07’ 40˜ h 8 16º 14’ 59˜ b 2 22º 40’ 12˜ l 12 26º 40’ 50˜ j 10
243.694 b 2 271.675 a 1 R 80.693 a 1 253.396 e 5 358.806 a 1 252.229 d 4 319.553 a 1 42.111 a 1 222.111 g 7 R 46.233 b 2 R 352.670 a 1 296.664 e 5
0:0:0 Mula Q 2 Uttarashad AK Punarvasu KK Purvashadh C C Revati BL Mula Q B Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha LF Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
27-11-22 4º 42’ 22˜ i 9 16º 28’ 05˜ j 10 20º 21’ 31˜ c 3 14º 56’ 59˜ i 9 28º 49’ 50˜ l 12 13º 29’ 02˜ i 9 19º 37’ 36˜ k 11 12º 03’ 29˜ b 2 12º 03’ 29˜ h 8 16º 12’ 38˜ b 2 22º 40’ 58˜ l 12 26º 41’ 10˜ j 10
244.706 b 2 286.468 b 2 R 80.342 a 1 254.933 e 5 358.814 a 1 253.484 e 5 319.610 a 1 42.058 a 1 222.058 g 7 R 46.194 b 2 R 352.666 a 1 296.686 f 6
0:0:0 Mula Q 2 Shravan 2 L Punarvasu K K Purvashadh C C Revati B L Purvashadh C C Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

28-11-22 5º 43’ 05˜ i 9 1º 9’ 29˜ k 11 19º 59’ 06˜ c 3 16º 28’ 01˜ i 9 28º 50’ 37˜ l 12 14º 44’ 20˜ i 9 19º 40’ 05˜ k 11 12º 00’ 18˜ b 2 12º 00’ 18˜ h 8 16º 9’ 22˜ b 2 22º 40’ 43˜ l 12 26º 43’ 32˜ j 10
245.718 b 2 301.158 g 7 R 79.985 a 1 256.467 e 5 358.827 a 1 254.739 e 5 319.668 a 1 42.005 a 1 222.005 g 7 R 46.156 b 2 R 352.662 a 1 296.709 f 6
0:0:0 Mula Q P Dhanistha FB Ardra P F Purvashadh C 2 Revati BL Purvashadh C C Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
29-11-22 6º 44’ 52˜ i 9 15º 39’ 42˜ k 11 19º 37’ 12˜ c 3 17º 60’ 56˜ i 9 28º 51’ 35˜ l 12 15º 60’ 38˜ i 9 19º 44’ 37˜ k 11 11º 57’ 07˜ b 2 11º 57’ 07˜ h 8 16º 07’ 05˜ b 2 22º 40’ 32˜ l 12 26º 44’ 55˜ j 10
246.731 c 3 315.645 a 1 R 79.620 a 1 257.999 f 6 358.843 a 1 255.994 e 5 319.727 a 1 41.952 a 1 221.952 g 7 R 46.118 b 2 R 352.659 a 1 296.732 f 6
0:0:0 Mula Q P Satabisha P C Ardra P F Purvashadh C F Revati B L Purvashadh C A Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

30-11-22 7º 45’ 38˜ i 9 29º 52’ 47˜ k 11 19º 15’ 00˜ c 3 19º 32’ 37˜ i 9 28º 52’ 43˜ l 12 17º 15’ 56˜ i 9 19º 47’ 17˜ k 11 11º 54’ 56˜ b 2 11º 54’ 56˜ h 8 16º 05’ 48˜ b 2 22º 39’ 22˜ l 12 26º 45’ 18˜ j 10
247.744 c 3 329.863 c 3 R 79.250 a 1 259.527 f 6 358.862 a 1 257.249 f 6 319.788 a 1 41.899 a 1 221.899 g 7 R 46.080 b 2 R 352.656 a 1 296.755 f 6
0:0:0 Mula Q K Purvabhadr K 2 Ardra P F Purvashadh C P Revati BL Purvashadh C 2 Satabisha P F Rohini 2 P Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
01-12-22 8º 45’ 25˜ i 9 13º 47’ 44˜ l 12 18º 53’ 34˜ c 3 21º 03’ 11˜ i 9 28º 53’ 06˜ l 12 18º 30’ 14˜ i 9 19º 51’ 04˜ k 11 11º 51’ 46˜ b 2 11º 51’ 46˜ h 8 16º 03’ 35˜ b 2 22º 39’ 14˜ l 12 26º 47’ 44˜ j 10
248.757 c 3 343.779 h 8 R 78.876 a 1 261.053 g 7 358.885 a 1 258.504 f 6 319.851 a 1 41.846 a 1 221.846 g 7 R 46.043 b 2 R 352.654 a 1 296.779 f 6
0:0:0 Mula Q K Uttarabhad L P Ardra P 2 Purvashadh CK Revati BL Purvashadh C P Satabisha P F Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
02-12-22 9º 46’ 12˜ i 9 27º 23’ 20˜ l 12 18º 30’ 49˜ c 3 22º 35’ 30˜ i 9 28º 55’ 40˜ l 12 19º 46’ 32˜ i 9 19º 55’ 54˜ k 11 11º 48’ 38˜ b 2 11º 48’ 38˜ h 8 16º 00’ 18˜ b 2 22º 39’ 11˜ l 12 26º 48’ 11˜ j 10
249.770 c 3 357.389 a 1 R 78.497 a 1 262.575 g 7 358.911 a 1 259.759 f 6 319.915 a 1 41.794 a 1 221.794 g 7 R 46.005 b 2 R 352.653 a 1 296.803 f 6
0:0:0 Mula Q L Revati B K Ardra P 2 Purvashadh C L Revati B L Purvashadh C P Satabisha P F Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

03-12-22 10º 47’ 02˜ i 9 10º 43’ 32˜ a 1 18º 07’ 54˜ c 3 24º 06’ 35˜ i 9 28º 56’ 24˜ l 12 21º 01’ 50˜ i 9 19º 59’ 48˜ k 11 11º 44’ 28˜ b 2 11º 44’ 28˜ h 8 15º 58’ 08˜ b 2 22º 39’ 07˜ l 12 26º 50’ 37˜ j 10
250.784 d 4 10.709 d 4 R 78.115 a 1 264.093 h 8 358.940 a 1 261.014 g 7 319.980 a 1 41.741 a 1 221.741 g 7 R 45.969 b 2 R 352.652 a 1 296.827 f 6
0:0:0 Mula Q L Ashwini Q L Ardra P 2 Purvashadh CB Revati BL Purvashadh CK Satabisha P F Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
04-12-22 11º 48’ 53˜ i 9 23º 46’ 01˜ a 1 17º 44’ 52˜ c 3 25º 36’ 25˜ i 9 28º 58’ 23˜ l 12 22º 16’ 08˜ i 9 20º 03’ 49˜ k 11 11º 41’ 17˜ b 2 11º 41’ 17˜ h 8 15º 56’ 59˜ b 2 22º 39’ 07˜ l 12 26º 51’ 07˜ j 10
251.798 d 4 23.767 h 8 R 77.731 a 1 265.607 h 8 358.973 a 1 262.269 g 7 320.047 a 1 41.688 a 1 221.688 g 7 R 45.933 b 2 352.652 a 1 296.852 f 6
0:0:0 Mula Q B Bharani C L Ardra P A Purvashadh C B Revati B L Purvashadh C L Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

05-12-22 12º 49’ 43˜ i 9 6º 35’ 28˜ b 2 17º 21’ 42˜ c 3 27º 07’ 58˜ i 9 29º 01’ 36˜ l 12 23º 31’ 23˜ i 9 20º 07’ 54˜ k 11 11º 38’ 06˜ b 2 11º 38’ 06˜ h 8 15º 54’ 49˜ b 2 22º 39’ 07˜ l 12 26º 53’ 37˜ j 10
252.812 d 4 36.591 a 1 R 77.345 a 1 267.116 i 9 359.010 a 1 263.523 h 8 320.115 a 1 41.635 a 1 221.635 g 7 R 45.897 b 2 352.652 a 1 296.877 f 6
0:0:0 Mula Q B Krttika AB Ardra P C Uttarashad A A Revati BL Purvashadh CL Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
06-12-22 13º 50’ 34˜ i 9 19º 13’ 43˜ b 2 16º 58’ 32˜ c 3 28º 37’ 08˜ i 9 29º 03’ 56˜ l 12 24º 47’ 41˜ i 9 20º 11’ 02˜ k 11 11º 35’ 55˜ b 2 11º 35’ 55˜ h 8 15º 52’ 43˜ b 2 22º 39’ 11˜ l 12 26º 54’ 07˜ j 10
253.826 e 5 49.212 c 3 R 76.959 a 1 268.619 i 9 359.049 a 1 264.778 h 8 320.184 a 1 41.582 a 1 221.582 g 7 R 45.862 b 2 352.653 a 1 296.902 f 6
0:0:0 Purvashadh C C Rohini 2 B Ardra P C Uttarashad AF Revati BL Purvashadh CB Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
07-12-22 14º 50’ 28˜ i 9 1º 39’ 11˜ c 3 16º 34’ 23˜ c 3 0º 07’ 58˜ j 10 29º 06’ 31˜ l 12 26º 02’ 59˜ i 9 20º 15’ 18˜ k 11 11º 32’ 44˜ b 2 11º 32’ 44˜ h 8 15º 50’ 37˜ b 2 22º 39’ 14˜ l 12 26º 56’ 41˜ j 10
254.841 e 5 61.653 g 7 R 76.573 a 1 270.116 a 1 359.092 a 1 266.033 h 8 320.255 a 1 41.529 a 1 221.529 g 7 R 45.827 b 2 352.654 a 1 296.928 f 6
0:0:0 Purvashadh C C Mrgashira F B Ardra P C Uttarashad A P Revati B L Purvashadh C Q Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
08-12-22 15º 51’ 22˜ i 9 13º 56’ 13˜ c 3 16º 11’ 17˜ c 3 1º 36’ 22˜ j 10 29º 08’ 20˜ l 12 27º 17’ 13˜ i 9 20º 20’ 37˜ k 11 11º 29’ 34˜ b 2 11º 29’ 34˜ h 8 15º 48’ 31˜ b 2 22º 39’ 22˜ l 12 26º 57’ 14˜ j 10
255.856 e 5 73.937 a 1 R 76.188 a 1 271.606 a 1 359.139 a 1 267.287 i 9 320.327 a 1 41.476 a 1 221.476 g 7 R 45.792 b 2 352.656 a 1 296.954 f 6
0:0:0 Purvashadh C A Ardra P B Ardra P C Uttarashad A K Revati B L Uttarashad A A Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

09-12-22 16º 52’ 16˜ i 9 26º 05’ 55˜ c 3 15º 48’ 14˜ c 3 3º 05’ 10˜ j 10 29º 11’ 17˜ l 12 28º 33’ 31˜ i 9 20º 24’ 04˜ k 11 11º 25’ 23˜ b 2 11º 25’ 23˜ h 8 15º 45’ 29˜ b 2 22º 40’ 32˜ l 12 26º 59’ 48˜ j 10
256.871 f 6 86.082 b 2 R 75.804 a 1 273.086 a 1 359.188 a 1 268.542 i 9 320.401 a 1 41.423 a 1 221.423 g 7 R 45.758 b 2 352.659 a 1 296.980 f 6
0:0:0 Purvashadh C 2 Punarvasu K Q Ardra P C Uttarashad AL Revati BL Uttarashad AF Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
10-12-22 17º 53’ 13˜ i 9 8º 06’ 29˜ d 4 15º 25’ 26˜ c 3 4º 33’ 22˜ j 10 29º 14’ 28˜ l 12 29º 48’ 49˜ i 9 20º 29’ 30˜ k 11 11º 22’ 12˜ b 2 11º 22’ 12˜ h 8 15º 44’ 30˜ b 2 22º 40’ 43˜ l 12 27º 00’ 25˜ j 10
257.887 f 6 98.108 f 6 R 75.424 a 1 274.556 a 1 359.241 a 1 269.797 i 9 320.475 a 1 41.370 a 1 221.370 g 7 R 45.725 b 2 352.662 a 1 297.007 f 6
0:0:0 Purvashadh CF Pushya L Q Ardra P C Uttarashad A L Revati B L Uttarashad A P Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha F K

11-12-22 18º 54’ 07˜ i 9 20º 02’ 28˜ d 4 15º 03’ 46˜ c 3 6º 01’ 47˜ j 10 29º 18’ 53˜ l 12 1º 03’ 04˜ j 10 20º 33’ 04˜ k 11 11º 19’ 01˜ b 2 11º 19’ 01˜ h 8 15º 42’ 31˜ b 2 22º 40’ 58˜ l 12 27º 02’ 59˜ j 10
258.902 f 6 110.041 a 1 R 75.046 a 1 276.013 a 1 359.298 a 1 271.051 a 1 320.551 a 1 41.317 a 1 221.317 g 7 R 45.692 b 2 352.666 a 1 297.033 f 6
0:0:0 Purvashadh C P Ashlesha BC Ardra P Q Uttarashad AB Revati BL Uttarashad A P Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 L Revati B 2 Dhanistha FK
12-12-22 19º 55’ 05˜ i 9 1º 55’ 47˜ e 5 14º 40’ 23˜ c 3 7º 27’ 18˜ j 10 29º 21’ 25˜ l 12 2º 18’ 18˜ j 10 20º 38’ 44˜ k 11 11º 16’ 50˜ b 2 11º 16’ 50˜ h 8 15º 40’ 36˜ b 2 22º 40’ 12˜ l 12 27º 04’ 40˜ j 10
259.918 f 6 121.913 a 1 R 74.673 a 1 277.455 a 1 359.357 a 1 272.305 a 1 320.629 a 1 41.264 a 1 221.264 g 7 R 45.660 b 2 352.670 a 1 297.061 f 6
0:0:0 Purvashadh C P Magha Q C Ardra P Q Uttarashad A Q Revati BL Uttarashad AK Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
13-12-22 20º 56’ 06˜ i 9 13º 46’ 54˜ e 5 14º 18’ 18˜ c 3 8º 53’ 48˜ j 10 29º 25’ 12˜ l 12 3º 34’ 36˜ j 10 20º 42’ 25˜ k 11 11º 13’ 40˜ b 2 11º 13’ 40˜ h 8 15º 38’ 41˜ b 2 22º 41’ 30˜ l 12 27º 05’ 17˜ j 10
260.935 g 7 133.765 e 5 R 74.305 a 1 278.880 a 1 359.420 a 1 273.560 a 1 320.707 a 1 41.211 a 1 221.211 g 7 R 45.628 b 2 352.675 a 1 297.088 f 6
0:0:0 Purvashadh C K Purvaphalg C C Ardra P B Uttarashad A C Revati B L Uttarashad A L Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

14-12-22 21º 57’ 04˜ i 9 25º 39’ 07˜ e 5 13º 57’ 31˜ c 3 10º 17’ 59˜ j 10 29º 29’ 10˜ l 12 4º 49’ 50˜ j 10 20º 47’ 13˜ k 11 11º 9’ 29˜ b 2 11º 9’ 29˜ h 8 15º 36’ 49˜ b 2 22º 41’ 52˜ l 12 27º 07’ 58˜ j 10
261.951 g 7 145.652 h 8 R 73.942 a 1 280.283 a 1 359.486 a 1 274.814 a 1 320.787 a 1 41.158 a 1 221.158 g 7 R 45.597 b 2 352.681 a 1 297.116 f 6
0:0:0 Purvashadh CL Purvaphalg CB Ardra P B Shravan 2 2 Revati BL Uttarashad AL Purvabhadr KK Rohini 2 F Anuradha L 2 Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
15-12-22 22º 58’ 05˜ i 9 7º 38’ 06˜ f 6 13º 35’ 10˜ c 3 11º 40’ 47˜ j 10 29º 33’ 18˜ l 12 6º 04’ 08˜ j 10 20º 52’ 05˜ k 11 11º 06’ 18˜ b 2 11º 06’ 18˜ h 8 15º 34’ 58˜ b 2 22º 41’ 13˜ l 12 27º 09’ 38˜ j 10
262.968 g 7 157.635 a 1 R 73.586 a 1 281.663 a 1 359.555 a 1 276.069 a 1 320.868 a 1 41.105 a 1 221.105 g 7 R 45.566 b 2 352.687 a 1 297.144 f 6
0:0:0 Purvashadh CL Uttaraphal A Q Ardra P B Shravan 2 F Revati B L Uttarashad A B Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L 2 Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

16-12-22 23º 59’ 06˜ i 9 19º 47’ 20˜ f 6 13º 14’ 13˜ c 3 13º 01’ 47˜ j 10 29º 38’ 37˜ l 12 7º 19’ 23˜ j 10 20º 57’ 04˜ k 11 11º 03’ 07˜ b 2 11º 03’ 07˜ h 8 15º 32’ 10˜ b 2 22º 42’ 35˜ l 12 27º 10’ 19˜ j 10
263.985 h 8 169.789 c 3 R 73.237 a 1 283.013 a 1 359.627 a 1 277.323 a 1 320.951 a 1 41.052 a 1 221.052 g 7 R 45.536 b 2 352.693 a 1 297.172 f 6
0:0:0 Purvashadh CL Hasta 2 Q Ardra P B Shravan 2 P Revati BL Uttarashad A Q Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L 2 Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
17-12-22 25º 00’ 11˜ i 9 2º 11’ 28˜ g 7 12º 54’ 42˜ c 3 14º 20’ 48˜ j 10 29º 42’ 07˜ l 12 8º 35’ 37˜ j 10 21º 02’ 02˜ k 11 10º 60’ 56˜ b 2 10º 60’ 56˜ h 8 15º 30’ 25˜ b 2 22º 42’ 60˜ l 12 27º 12’ 04˜ j 10
265.003 h 8 182.191 g 7 R 72.895 a 1 284.330 b 2 359.702 a 1 278.577 a 1 321.034 a 1 40.999 a 1 220.999 g 7 R 45.507 b 2 352.700 a 1 297.201 f 6
0:0:0 Purvashadh CB Chitra F Q Ardra P B Shravan 2 K Revati BL Uttarashad A C Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
18-12-22 26º 01’ 12˜ i 9 14º 55’ 19˜ g 7 12º 34’ 43˜ c 3 15º 36’ 25˜ j 10 29º 47’ 52˜ l 12 9º 50’ 55˜ j 10 21º 07’ 08˜ k 11 10º 57’ 46˜ b 2 10º 57’ 46˜ h 8 15º 29’ 41˜ b 2 22º 42’ 29˜ l 12 27º 14’ 44˜ j 10
266.020 h 8 194.922 a 1 R 72.562 a 1 285.607 b 2 359.781 a 1 279.832 a 1 321.119 a 1 40.946 a 1 220.946 g 7 R 45.478 b 2 352.708 a 1 297.229 f 6
0:0:0 Purvashadh C Q Swati P Q Ardra P B Shravan 2 K Revati B L Uttarashad A C Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

19-12-22 27º 02’ 17˜ i 9 28º 03’ 07˜ g 7 12º 14’ 17˜ c 3 16º 50’ 17˜ j 10 29º 52’ 43˜ l 12 11º 05’ 10˜ j 10 21º 12’ 14˜ k 11 10º 54’ 35˜ b 2 10º 54’ 35˜ h 8 15º 27’ 00˜ b 2 22º 43’ 01˜ l 12 27º 15’ 29˜ j 10
267.038 i 9 208.052 c 3 R 72.238 a 1 286.838 c 3 359.862 a 1 281.086 a 1 321.204 a 1 40.893 a 1 220.893 g 7 R 45.450 b 2 352.717 a 1 297.258 f 6
0:0:0 Uttarashad A A Visakha KC Ardra P L Shravan 2 L Revati BL Shravan 2 2 Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
20-12-22 28º 03’ 22˜ i 9 11º 38’ 10˜ h 8 11º 55’ 26˜ c 3 18º 01’ 54˜ j 10 29º 57’ 49˜ l 12 12º 20’ 24˜ j 10 21º 17’ 28˜ k 11 10º 50’ 24˜ b 2 10º 50’ 24˜ h 8 15º 25’ 19˜ b 2 22º 44’ 34˜ l 12 27º 17’ 17˜ j 10
268.056 i 9 221.636 g 7 R 71.924 a 1 288.015 c 3 359.947 a 1 282.340 a 1 321.291 a 1 40.840 a 1 220.840 g 7 R 45.422 b 2 352.726 a 1 297.288 f 6
0:0:0 Uttarashad A 2 Anuradha L 2 Ardra P L Shravan 2 B Revati B L Shravan 2 P Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

21-12-22 29º 05’ 30˜ i 9 25º 42’ 46˜ h 8 11º 37’ 08˜ c 3 19º 08’ 41˜ j 10 0º 02’ 06˜ a 1 13º 36’ 38˜ j 10 21º 23’ 48˜ k 11 10º 47’ 13˜ b 2 10º 47’ 13˜ h 8 15º 24’ 42˜ b 2 22º 44’ 06˜ l 12 27º 19’ 01˜ j 10
269.075 i 9 235.696 a 1 R 71.619 a 1 289.128 c 3 0.035 a 1 283.594 b 2 321.380 a 1 40.787 a 1 220.787 g 7 R 45.395 b 2 352.735 a 1 297.317 f 6
0:0:0 Uttarashad AF Jyestha B P Ardra P L Shravan 2 B Ashwini Q Q Shravan 2 P Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
22-12-22 0º 06’ 38˜ j 10 10º 13’ 32˜ i 9 11º 20’ 34˜ c 3 20º 10’ 08˜ j 10 0º 08’ 34˜ a 1 14º 51’ 53˜ j 10 21º 28’ 08˜ k 11 10º 44’ 02˜ b 2 10º 44’ 02˜ h 8 15º 22’ 08˜ b 2 22º 45’ 42˜ l 12 27º 21’ 49˜ j 10
270.094 a 1 250.209 d 4 R 71.326 a 1 290.169 d 4 0.126 a 1 284.848 b 2 321.469 a 1 40.734 a 1 220.734 g 7 R 45.369 b 2 352.745 a 1 297.347 f 6
0:0:0 Uttarashad A P Mula Q L Ardra P L Shravan 2 Q Ashwini Q Q Shravan 2 K Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
23-12-22 1º 07’ 43˜ j 10 25º 06’ 49˜ i 9 11º 03’ 35˜ c 3 21º 08’ 34˜ j 10 0º 13’ 08˜ a 1 16º 06’ 07˜ j 10 21º 34’ 32˜ k 11 10º 41’ 52˜ b 2 10º 41’ 52˜ h 8 15º 21’ 38˜ b 2 22º 45’ 22˜ l 12 27º 23’ 37˜ j 10
271.112 a 1 265.097 h 8 R 71.043 a 1 291.126 d 4 0.219 a 1 286.102 b 2 321.559 a 1 40.681 a 1 220.681 g 7 R 45.344 b 2 352.756 a 1 297.377 f 6
0:0:0 Uttarashad A P Purvashadh C B Ardra P L Shravan 2 C Ashwini Q Q Shravan 2 L Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
24-12-22 2º 08’ 52˜ j 10 10º 14’ 52˜ j 10 10º 46’ 23˜ c 3 21º 59’ 10˜ j 10 0º 19’ 58˜ a 1 17º 21’ 22˜ j 10 21º 39’ 04˜ k 11 10º 38’ 44˜ b 2 10º 38’ 44˜ h 8 15º 19’ 08˜ b 2 22º 46’ 01˜ l 12 27º 24’ 25˜ j 10
272.131 a 1 280.231 a 1 R 70.773 a 1 291.986 d 4 0.316 a 1 287.356 c 3 321.651 a 1 40.629 a 1 220.629 g 7 R 45.319 b 2 352.767 a 1 297.407 f 6
0:0:0 Uttarashad A K Shravan 2 2 Ardra P L Shravan 2 C Ashwini Q Q Shravan 2 L Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

25-12-22 3º 9’ 00˜ j 10 25º 27’ 31˜ j 10 10º 31’ 50˜ c 3 22º 44’ 10˜ j 10 0º 25’ 58˜ a 1 18º 37’ 36˜ j 10 21º 45’ 35˜ k 11 10º 35’ 34˜ b 2 10º 35’ 34˜ h 8 15º 18’ 42˜ b 2 22º 47’ 44˜ l 12 27º 26’ 13˜ j 10
273.150 a 1 295.442 e 5 R 70.514 a 1 292.736 d 4 0.416 a 1 288.610 c 3 321.743 a 1 40.576 a 1 220.576 g 7 R 45.295 b 2 352.779 a 1 297.437 f 6
0:0:0 Uttarashad AL Dhanistha F P Ardra P L Shravan 2 A Ashwini Q Q Shravan 2 B Purvabhadr KK Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
26-12-22 4º 10’ 12˜ j 10 10º 33’ 07˜ k 11 10º 16’ 05˜ c 3 23º 22’ 43˜ j 10 0º 31’ 05˜ a 1 19º 52’ 50˜ j 10 21º 50’ 13˜ k 11 10º 31’ 23˜ b 2 10º 31’ 23˜ h 8 15º 16’ 19˜ b 2 22º 47’ 28˜ l 12 27º 28’ 05˜ j 10
274.170 a 1 310.552 a 1 R 70.268 a 1 293.362 e 5 0.518 a 1 289.864 c 3 321.837 a 1 40.523 a 1 220.523 g 7 R 45.272 b 2 352.791 a 1 297.468 f 6
0:0:0 Uttarashad A L Satabisha P L Ardra P K Dhanistha F F Ashwini Q Q Shravan 2 Q Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

27-12-22 5º 11’ 20˜ j 10 25º 24’ 14˜ k 11 10º 02’ 02˜ c 3 23º 51’ 53˜ j 10 0º 37’ 26˜ a 1 21º 07’ 05˜ j 10 21º 56’ 52˜ k 11 10º 28’ 12˜ b 2 10º 28’ 12˜ h 8 15º 15’ 56˜ b 2 22º 48’ 14˜ l 12 27º 30’ 56˜ j 10
275.189 a 1 325.404 b 2 R 70.034 a 1 293.848 e 5 0.624 a 1 291.118 d 4 321.931 a 1 40.470 a 1 220.470 g 7 R 45.249 b 2 352.804 a 1 297.499 f 6
0:0:0 Uttarashad AB Purvabhadr KB Ardra P K Dhanistha FF Ashwini Q Q Shravan 2 C Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
28-12-22 6º 12’ 29˜ j 10 9º 53’ 06˜ l 12 9º 49’ 50˜ c 3 24º 11’ 44˜ j 10 0º 44’ 55˜ a 1 22º 22’ 16˜ j 10 22º 02’ 37˜ k 11 10º 25’ 01˜ b 2 10º 25’ 01˜ h 8 15º 14’ 37˜ b 2 22º 49’ 05˜ l 12 27º 32’ 44˜ j 10
276.208 a 1 339.885 f 6 R 69.814 i 9 294.179 e 5 0.732 a 1 292.371 d 4 322.027 a 1 40.417 a 1 220.417 g 7 R 45.227 b 2 352.818 a 1 297.529 f 6
0:0:0 Uttarashad AB Uttarabhad LC Ardra P K Dhanistha F P Ashwini Q Q Shravan 2 C Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
29-12-22 7º 14’ 37˜ j 10 23º 56’ 28˜ l 12 9º 36’ 25˜ c 3 24º 21’ 31˜ j 10 0º 51’ 35˜ a 1 23º 38’ 30˜ j 10 22º 07’ 23˜ k 11 10º 22’ 50˜ b 2 10º 22’ 50˜ h 8 15º 12’ 22˜ b 2 22º 50’ 55˜ l 12 27º 34’ 40˜ j 10
277.227 a 1 353.941 a 1 R 69.607 i 9 294.342 e 5 0.843 a 1 293.625 e 5 322.123 a 1 40.364 a 1 220.364 g 7 R 45.206 b 2 352.832 a 1 297.561 f 6
0:0:0 Uttarashad A Q Revati BF Ardra P K Dhanistha F P Ashwini Q C Dhanistha F F Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L A Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

30-12-22 8º 15’ 46˜ j 10 7º 34’ 47˜ a 1 9º 25’ 47˜ c 3 24º 19’ 19˜ j 10 0º 57’ 25˜ a 1 24º 53’ 41˜ j 10 22º 13’ 16˜ k 11 10º 19’ 40˜ b 2 10º 19’ 40˜ h 8 15º 11’ 06˜ b 2 22º 51’ 46˜ l 12 27º 36’ 31˜ j 10
278.246 a 1 7.563 c 3 R 69.413 i 9 R 294.322 e 5 0.957 a 1 294.878 e 5 322.221 a 1 40.311 a 1 220.311 g 7 R 45.185 b 2 352.846 a 1 297.592 f 6
0:0:0 Uttarashad A C Ashwini Q K Ardra P K Dhanistha F P Ashwini Q C Dhanistha F P Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
31-12-22 9º 16’ 54˜ j 10 20º 47’ 02˜ a 1 9º 14’ 59˜ c 3 24º 07’ 36˜ j 10 1º 04’ 26˜ a 1 26º 08’ 48˜ j 10 22º 19’ 08˜ k 11 10º 15’ 29˜ b 2 10º 15’ 29˜ h 8 15º 10’ 58˜ b 2 22º 52’ 40˜ l 12 27º 37’ 23˜ j 10
279.265 a 1 20.784 g 7 R 69.233 i 9 R 294.110 e 5 1.074 a 1 296.130 e 5 322.319 a 1 40.258 a 1 220.258 g 7 R 45.166 b 2 352.861 a 1 297.623 f 6
0:0:0 Uttarashad A C Bharani C K Ardra P K Dhanistha F F Ashwini Q C Dhanistha F K Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

01-01-23 10º 17’ 02˜ j 10 3º 39’ 25˜ b 2 9º 04’ 58˜ c 3 23º 42’ 04˜ j 10 1º 12’ 35˜ a 1 27º 23’ 59˜ j 10 22º 25’ 05˜ k 11 10º 12’ 18˜ b 2 10º 12’ 18˜ h 8 15º 09’ 49˜ b 2 22º 53’ 37˜ l 12 27º 39’ 18˜ j 10
280.284 a 1 33.657 a 1 R 69.066 i 9 R 293.701 e 5 1.193 a 1 297.383 f 6 322.418 a 1 40.205 a 1 220.205 g 7 R 45.147 b 2 352.877 a 1 297.655 f 6
0:0:0 Shravan 2 2 Krttika AL Ardra P K Dhanistha FF Ashwini Q C Dhanistha FK Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
02-01-23 11º 18’ 11˜ j 10 16º 15’ 46˜ b 2 8º 55’ 47˜ c 3 23º 06’ 42˜ j 10 1º 19’ 54˜ a 1 28º 38’ 10˜ j 10 22º 31’ 08˜ k 11 10º 9’ 07˜ b 2 10º 9’ 07˜ h 8 15º 08’ 44˜ b 2 22º 54’ 35˜ l 12 27º 41’ 10˜ j 10
281.303 a 1 46.246 b 2 R 68.913 i 9 R 293.095 d 4 1.315 a 1 298.636 f 6 322.519 a 1 40.152 a 1 220.152 g 7 R 45.129 b 2 352.893 a 1 297.686 f 6
0:0:0 Shravan 2 F Rohini 2 L Ardra P K Shravan 2 A Ashwini Q C Dhanistha FL Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
03-01-23 12º 19’ 19˜ j 10 28º 37’ 40˜ b 2 8º 46’ 26˜ c 3 22º 18’ 00˜ j 10 1º 26’ 20˜ a 1 29º 53’ 17˜ j 10 22º 37’ 12˜ k 11 10º 06’ 56˜ b 2 10º 06’ 56˜ h 8 15º 07’ 40˜ b 2 22º 55’ 36˜ l 12 27º 43’ 05˜ j 10
282.322 a 1 58.611 f 6 R 68.774 i 9 R 292.300 d 4 1.439 a 1 299.888 f 6 322.620 a 1 40.099 a 1 220.099 g 7 R 45.111 b 2 352.910 a 1 297.718 f 6
0:0:0 Shravan 2 P Mrgashira F L Ardra P K Shravan 2 C Ashwini Q C Dhanistha F L Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

04-01-23 13º 20’ 28˜ j 10 10º 49’ 32˜ c 3 8º 39’ 56˜ c 3 21º 20’ 52˜ j 10 1º 34’ 01˜ a 1 1º 08’ 24˜ k 11 22º 43’ 19˜ k 11 10º 03’ 46˜ b 2 10º 03’ 46˜ h 8 15º 06’ 42˜ b 2 22º 56’ 37˜ l 12 27º 45’ 00˜ j 10
283.341 b 2 70.809 a 1 R 68.649 i 9 R 291.331 d 4 1.567 a 1 301.140 g 7 322.722 a 1 40.046 a 1 220.046 g 7 R 45.095 b 2 352.927 a 1 297.750 f 6
0:0:0 Shravan 2 P Ardra P L Ardra P P Shravan 2 C Ashwini Q C Dhanistha FB Purvabhadr KL Rohini 2 2 Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
05-01-23 14º 22’ 36˜ j 10 22º 53’ 02˜ c 3 8º 32’ 13˜ c 3 20º 13’ 50˜ j 10 1º 42’ 46˜ a 1 2º 24’ 31˜ k 11 22º 50’ 30˜ k 11 9º 60’ 35˜ b 2 9º 60’ 35˜ h 8 15º 05’ 44˜ b 2 22º 57’ 42˜ l 12 27º 47’ 55˜ j 10
284.360 b 2 82.884 a 1 R 68.537 i 9 R 290.214 d 4 1.696 a 1 302.392 g 7 322.825 a 1 39.993 a 1 219.993 f 6 R 45.079 b 2 352.945 a 1 297.782 f 6
0:0:0 Shravan 2 K Punarvasu K L Ardra P P Shravan 2 Q Ashwini Q C Dhanistha F Q Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K

06-01-23 15º 23’ 44˜ j 10 4º 52’ 19˜ d 4 8º 26’ 24˜ c 3 18º 59’ 48˜ j 10 1º 50’ 44˜ a 1 3º 39’ 35˜ k 11 22º 56’ 41˜ k 11 9º 56’ 24˜ b 2 9º 56’ 24˜ h 8 15º 04’ 50˜ b 2 22º 58’ 47˜ l 12 27º 49’ 50˜ j 10
285.379 b 2 94.872 e 5 R 68.440 i 9 R 288.980 c 3 1.829 a 1 303.643 h 8 322.928 a 1 39.940 a 1 219.940 f 6 R 45.064 b 2 352.963 a 1 297.814 f 6
0:0:0 Shravan 2 K Pushya LL Ardra P P Shravan 2 B Ashwini Q C Dhanistha F C Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
07-01-23 16º 24’ 53˜ j 10 16º 48’ 60˜ d 4 8º 21’ 18˜ c 3 17º 40’ 12˜ j 10 1º 58’ 47˜ a 1 4º 54’ 42˜ k 11 23º 02’ 59˜ k 11 9º 53’ 13˜ b 2 9º 53’ 13˜ h 8 15º 03’ 00˜ b 2 22º 59’ 55˜ l 12 27º 51’ 46˜ j 10
286.398 b 2 106.800 i 9 R 68.355 i 9 R 287.670 c 3 1.963 a 1 304.895 h 8 323.033 a 1 39.887 a 1 219.887 f 6 R 45.050 b 2 352.982 a 1 297.846 f 6
0:0:0 Shravan 2 L Ashlesha BB Ardra P P Shravan 2 L Ashwini Q C Dhanistha F A Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FK
08-01-23 17º 25’ 01˜ j 10 28º 41’ 20˜ d 4 8º 17’ 02˜ c 3 16º 20’ 34˜ j 10 2º 06’ 04˜ a 1 6º 09’ 46˜ k 11 23º 08’ 17˜ k 11 9º 50’ 02˜ b 2 9º 50’ 02˜ h 8 15º 02’ 13˜ b 2 23º 00’ 07˜ l 12 27º 53’ 44˜ j 10
287.417 c 3 118.689 a 1 R 68.284 i 9 R 286.326 b 2 2.101 a 1 306.146 h 8 323.138 a 1 39.834 a 1 219.834 f 6 R 45.037 b 2 353.002 a 1 297.879 f 6
0:0:0 Shravan 2 L Ashlesha BL Ardra P P Shravan 2 L Ashwini Q C Dhanistha F 2 Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F K
Date Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto
09-01-23 18º 26’ 06˜ j 10 10º 34’ 40˜ e 5 8º 14’ 37˜ c 3 14º 59’ 28˜ j 10 2º 14’ 24˜ a 1 7º 24’ 49˜ k 11 23º 15’ 38˜ k 11 9º 47’ 52˜ b 2 9º 47’ 52˜ h 8 15º 02’ 30˜ b 2 23º 01’ 16˜ l 12 27º 55’ 40˜ j 10
288.435 c 3 130.561 d 4 R 68.227 i 9 R 284.991 b 2 2.240 a 1 307.397 i 9 323.244 a 1 39.781 a 1 219.781 f 6 R 45.025 b 2 353.021 a 1 297.911 f 6
0:0:0 Shravan 2 B Magha Q L Ardra P P Shravan 2 K Ashwini Q C Satabisha P P Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F L

10-01-23 19º 27’ 14˜ j 10 22º 26’ 24˜ e 5 8º 11’ 59˜ c 3 13º 42’ 25˜ j 10 2º 23’ 55˜ a 1 8º 39’ 53˜ k 11 23º 21’ 04˜ k 11 9º 44’ 41˜ b 2 9º 44’ 41˜ h 8 15º 01’ 47˜ b 2 23º 03’ 31˜ l 12 27º 57’ 35˜ j 10
289.454 c 3 142.440 g 7 R 68.183 i 9 R 283.707 b 2 2.382 a 1 308.648 i 9 323.351 b 2 39.728 a 1 219.728 f 6 R 45.013 b 2 353.042 a 1 297.943 f 6
0:0:0 Shravan 2 B Purvaphalg CL Ardra P P Shravan 2 P Ashwini Q C Satabisha P P Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FL
11-01-23 20º 28’ 23˜ j 10 4º 22’ 36˜ f 6 8º 9’ 07˜ c 3 12º 31’ 36˜ j 10 2º 32’ 37˜ a 1 9º 54’ 53˜ k 11 23º 27’ 29˜ k 11 9º 41’ 30˜ b 2 9º 41’ 30˜ h 8 15º 00’ 07˜ b 2 23º 04’ 47˜ l 12 27º 59’ 34˜ j 10
290.473 d 4 154.360 a 1 R 68.152 i 9 R 282.510 a 1 2.527 a 1 309.898 i 9 323.458 b 2 39.675 a 1 219.675 f 6 R 45.002 b 2 353.063 a 1 297.976 f 6
0:0:0 Shravan 2 C Uttaraphal AL Ardra P P Shravan 2 P Ashwini Q C Satabisha P K Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha L C Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha F L

12-01-23 21º 30’ 31˜ j 10 16º 22’ 50˜ f 6 8º 08’ 06˜ c 3 11º 26’ 52˜ j 10 2º 40’ 26˜ a 1 11º 09’ 53˜ k 11 23º 34’ 58˜ k 11 9º 37’ 19˜ b 2 9º 37’ 19˜ h 8 14º 60’ 31˜ b 2 23º 05’ 02˜ l 12 28º 00’ 29˜ j 10
291.492 d 4 166.364 b 2 R 68.135 i 9 R 281.431 a 1 2.674 a 1 311.148 a 1 323.566 b 2 39.622 a 1 219.622 f 6 R 44.992 b 2 353.084 a 1 298.008 f 6
0:0:0 Shravan 2 C Hasta 2 L Ardra P P Shravan 2 F Ashwini Q C Satabisha P L Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FL
13-01-23 22º 31’ 36˜ j 10 28º 30’ 29˜ f 6 8º 08’ 48˜ c 3 10º 29’ 28˜ j 10 2º 49’ 23˜ a 1 12º 24’ 53˜ k 11 23º 41’ 30˜ k 11 9º 34’ 08˜ b 2 9º 34’ 08˜ h 8 14º 59’ 59˜ b 2 23º 06’ 22˜ l 12 28º 02’ 28˜ j 10
292.510 d 4 178.508 f 6 68.130 i 9 R 280.491 a 1 2.823 a 1 312.398 a 1 323.675 b 2 39.569 a 1 219.569 f 6 R 44.983 b 2 353.106 a 1 298.041 f 6
0:0:0 Shravan 2 C Chitra FL Ardra P P Shravan 2 2 Ashwini Q C Satabisha P L Purvabhadr KL Krttika A C Anuradha LC Rohini 2 K Revati B 2 Dhanistha FL
14-01-23 23º 32’ 44˜ j 10 10º 51’ 29˜ g 7 8º 08’ 17˜ c 3 9º 42’ 14˜ j 10 2º 58’ 26˜ a 1 13º 39’ 53˜ k 11 23º 47’ 06˜ k 11 9º 31’ 01˜ b 2 9º 31’ 01˜ h 8 14º 59’ 30˜ b 2 23º 08’ 41˜ l 12 28º 04’ 26˜ j 10
293.529 e 5 190.858 a 1 68.138 i 9 R 279.704 a 1 2.974 a 1 313.648 a 1 323.785 b 2 39.517 a 1 219.517 f 6 R 44.975 b 2 353.128 a 1 298.074 f 6
0:0:0 Dhanistha FF Swati P L Ardra P P Uttarashad A C Ashwini Q C Satabisha P B Purvabhadr