Sie sind auf Seite 1von 102

Âö´ù« qzUßË ‹U¥œUB∑Æ«

W´uLºL∞« WOzdL∞«

wM≠ ¸u®U´ ¸u∑Øœ

2012 / ‡≥ 1433 ,f≤u¢ )74( WO´«–≈ ‹Uß«¸œË Àu∫° WKºKß


books4arab.com
”dNH∞«

4 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... W±bI±
7 .................................................................................................................................................................................................. W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù« :‰Ë_« »U∂∞«
7 ........................................................................................ .ÍœUL∞« ÃU∑≤ù« :W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« :‰Ë_« qBH∞« -
8 ........................................................................................................ .…b¥bπ∞« W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« :w≤U∏∞« qBH∞« -
11 ............................................................................ .ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‹U¥œUB∑Æ« w≠ WO∞U∫∞« Y∫∂∞« ‹U≥U㛮 :Y∞U∏∞« qBH∞« -
16 ............................................................................................................................................................................... W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ :w≤U∏∞« »U∂∞«
16 ............................................................................................................................................................................................... .Âö´ù« qzUßË ŸUDÆ :‰Ë_« qBH∞« -
21 ............................................................................................................. .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ w´UMB∞« oDML∞« :w≤U∏∞« qBH∞« -
30 ............................................................................................................................................................................................................................... Âö´ù« qzUßË WOM° :Y∞U∏∞« »U∂∞«
31 ................................................................................................................................................................................ .Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ WOM° :‰Ë_« qBH∞« -
39 ................................................................................................................................ .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß WOM° :w≤U∏∞« qBH∞« -
47 ............................................................................................................. .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚«uß√ hzUBî :Y∞U∏∞« qBH∞« -
55 ....................................................................................................................................................................... W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« :l°«d∞« »U∂∞«
55 ................................................................................................................................................................................. .Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« :‰Ë_« qBH∞« -
62 .......................................................................................................... .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« :w≤U∏∞« qBH∞« -
73 ................................................................................................................................................................................. W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ :f±Uª∞« »U∂∞«
73 ........................................................................................................... .W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑MLK∞ W±UF∞« ‹ULº∞« :‰Ë_« qBH∞« -
74 ................................................................................................................................. .W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« WHKJ¢ :w≤U∏∞« qBH∞« -
78 ..................................................................................... WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« : W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« ÷d´ ‰UJ®√ :Y∞U∏∞« qBH∞« -
84 ................................................................................................................................................................. W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß q¥Ëb¢ :”œUº∞« »U∂∞«
84 ................................................................................................................................................................... .q¥Ëb∑∞« v∞≈ wM©u∞« ¡UCH∞« s± :‰Ë_« qBH∞« -
87 ......................................................... .»UDÆ_« œbF¢ v∞≈ WOJ¥d±_« WMLON∞« s± :W´uLºL∞« WOzdL∞« Z±«d∂∞« ‚uß :w≤U∏∞« qBH∞« -
98 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. WL¢Uî
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

W±bI±
‹UBBª∑∞« qØ s± sO∏•U∂∞« ÂUL∑≥« v´d∑ß« UL± ,s±e∞« ¸Ëd± l± …b¥«e∑± WOL≥√ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ Vº∑Ø«
Èd∂J∞« WO±ö´ù« ‹UJ∂A∞« ¸uN™ l± Âö´ù« qzUßË ◊UAM∞ w±UM∑L∞« ÍœUB∑Æô« l°UD∞« V∂º° p∞–Ë .WOLKF∞«
‰UB¢ô«Ë ‹U±uKFL∞« ‹UO§u∞uMJ¢ ¸uNE° WOπO¢«d∑ß« «œUF°√ t°Uº∑Ø« l± ,tºH≤ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ b‡ÒIF¢Ë
.tLOEM¢Ë ŸUDI∞« d¥uD¢ WLNL° Ê«bK∂∞« rEF± w≠ WO±uLF∞« ‹UßUOº∞« ŸöD{« l±Ë ,…b¥bπ∞«
WO´UMB∞« b´«uI∞« oO∂D¢ ◊d∑A¥ ,UÅuBî W´uLºL∞«Ë WOzdL∞«Ë ,U±uL´ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ `∂Å√ bI∞
ÂbI∑L∞« wMH∞«Ë wMI∑∞« qLF∞« rOºI¢Ë ,‰U∂I∑ßô«Ë Y∂∞«Ë ÃU∑≤ù« qzUßË w≠ WLªC∞« ‹«¸UL∏∑ßô« :`{«Ë qJA°
tKØ p∞– VKD∑¥Ë ,WIOÆb∞« ‹UOMI∑∞« Àb•√ œUL∑´«Ë ,‰UL∞« ”√¸ dBM´ UNOK´ VKG¥ ÃU∑≤≈ ‚d© «bª∑ß«Ë ,«Òb§
w±ö´ù«Ë ÍdJH∞« ÃU∑≤ù«Ë w≠UI∏∞« Ÿ«b°ù« d¥uD¢Ë ‹«¸UL∏∑ßô« VKπ° `Lº¥ «œbπ∑± UDOA≤ U∂K©Ë WFß«Ë UÆuß
WO§u∞uMJ¢ ‹U≤U≥¸ q∏L¥Ë ,WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« w≠ WO≠UI∏∞«Ë WO±ö´ù« WOØd∫∞« ¡«¸Ë p∞– nI¥Ë .Wº≠UML∞« vK´ ¸œUI∞«
.UDOA≤ «¸Ëœ WO≠UI∏∞«Ë WO±ö´ù« WOØd∫∞« pK¢ UNO≠ VFK¢ …b¥b§ WO∞Ëœ ‹UÆö´ ‚UOß w≠ Èd∂Ø W¥¸Uπ¢Ë WO´UMÅË
U±uL´ ,Âö´ù« qzUßË lOMB∑≠ .‚uº∞«Ë lOMB∑∞« :Êö±U´ Âö´ù« qzUßË w≠ W¥uO∫∞« pK¢ qØ lMB¥ U± Ê≈
W±“ö∞« ÷dF∞« W≤Ëd± U≥¸Ëb° sLC¢ w∑∞« WO§U∑≤ù« ‹«¸bI∞« d¥uD∑° `Lß ,UÅuBî W´uLºL∞«Ë WOzdL∞«Ë
nOOJ∑° `Lß bI≠ ‚uº∞« oDM± U±√ .W´dº° dOG∑L∞«Ë ,UO´u≤ ŸuM∑L∞«Ë œbπ∑L∞«Ë ,UOLØ b¥«e∑L∞« VKD∞« WN§«uL∞
.lL∑πLK∞ …œbπ∑L∞«Ë WOIOI∫∞« ‹U§UO∑•ö∞ UI∂© UNF¥uM¢Ë ‹Uπ∑ML∞«
Wß«¸œ vK´ qLF¥ wØ– wI¥uº¢ oDM± U≥¡«¸Ë nI¥ UL≤≈ WFMBL∞« œö∂∞« w≠ ‰UB¢ô«Ë Âö´ù« qzUßË WOØd• Ê≈
w∑∞« lL∑πL∞« WOØd∫∞ UI≠Ë ,œbπ∑L∞« VKD∞« WN§«uL∞ Vº∫∑∞«Ë ,UN¢«dOG∑° R∂M∑∞«Ë ,UNLN≠Ë ,‚uº∞« ‹U§UO∑•«
œö∂∞« w≠ ‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‹UJ∂® nI¢ nOØ r∞UF∞« bN® bÆË .UNºH≤ Âö´ù« qzUßË WOØd• ,UOze§ ,U≥œb∫¢
`±ö± rßd¢Ë ,s¥dAF∞« ÊdI∞« W¥UN≤ XFMÅ w∑∞« Èd∂J∞« W¥œUB∑Æô« ‹UºßRL∞« l± VM§ v∞≈ U∂M§ WO´UMB∞«
.b¥bπ∞« ÊdI∞«
,…b¥«e∑± WO´UMÅ WG∂B° Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ ⁄U∂DÅ« Ê√ U≥œUH± WE•ö± s± Y∫∂∞« «c≥ WO∞UJ®≈ oKDM¢
wL∞UF∞« Èu∑ºL∞« vK´ UN∑OØd•Ë U≥bIF¢ œ«“ UL± UN•U∑H≤«Ë ‚uº∞« WFƸ w≠ ŸUº¢«Ë ¸U´ w§u∞uMJ¢ ¸uD¢ tI≠«¸
UNºH≤ WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ ÍœUB∑Æô« ÂUEM∞« w≠ dEM∞« …œU´≈ ÷d≠ U± u≥Ë

4
UNMOJL¢ q§√ s± WÅUª∞«Ë WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« d¥d∫¢Ë ŸuM∑∞« s± b¥e± ÁU㛮 w≠ ,WO±UM∞« Ê«bK∂∞« s± dO∏Ø w≠Ë
‹UDKº∞« s± r´b° p∞–Ë ,W∏¥b∫∞« ‹ôUB¢ô« ‹UO§u∞uMJ¢ t∑{d≠ Íc∞« ¸uD∑∞« ‹U∂KD∑L∞ ÍbB∑∞«Ë VKD∞« WO∂K¢ s±
ÍuDM¥ w∑∞« ‹U≤U≥d∞« Ê√ ¸U∂∑´U° ,U°Ë¸Ë√ ÊQ® u≥ ULØ ,͸UI∞« Èu∑ºL∞« vK´Ë ,…b• vK´ W∞Ëœ qØ w≠ WO±uLF∞«
p∞– VKD∑¥Ë .w≠UI∏∞«Ë w§u∞uMJ∑∞« WO∞Ëb∞« ‹U´uLπL∞« q∂I∑ºL° oKF∑¥ UOπO¢«d∑ß≈ UF°U© wº∑J¢ ¸uD∑∞« UNOK´
r´b°Ë WO±uLF∞« ‹UDKº∞« W°UƸ X∫¢ sJ∞Ë ,WN§ s± ,ÂU≥ ¸Ëb° w´UMB∞« ‰UL∞« ”√d∞ ÕULº∞«Ë ‚uº∞« d¥d∫¢
.Èdî√ WN§ s± ,WOLOKÆù«Ë WO∞Ëb∞« ‹UμON∞« s±Ë UNM±
Wμ®UM∞« ◊ËdA∞« q™ w≠ UNK´UH¢ WOHOØË UN¢UO∞¬ rN≠Ë W¥œUB∑Æô« WOM∂∞« Ác≥ vK´ ·uÆu∞« v∞≈ Y∫∂∞« ·bN¥Ë
‹UÆö´ vK´ p∞– dO£Q¢Ë w∞Ëb∞« Èu∑ºL∞« vK´ W¥uÆ Wº≠UM± “Ëd°Ë t´uM¢Ë VKD∞« ŸUº¢«Ë ‚uº∞« ÕU∑H≤« s±
UFÆ«Ë U{d≠ bÆ ,Èdî√ WN§ s± ‚uº∞« oDM±Ë ,WN§ s± ‰UB¢ô«Ë W≠UI∏∞« lOMB¢ Ê√ p∞– .UOÒ∞Ëœ WO≠UI∏∞« WMLON∞«
.t∑±d° W≠UI∏∞«Ë Âö´ù« ‰Uπ± v∞≈ dEM∞« U¥«Ë“ vK´ d£R¥ `∂Å√ ,r∞UF∞« d∂´ WO±ö´ù« W߸ULL∞« w≠ «b¥b§
rO≥UHL∞« s± ‰UI∑≤ô« Í√ :’Uª∞« v∞≈ ÂUF∞« s± tπ∑¥ wKOK∫¢ ZNM± ŸU∂¢« X{d≠ Ÿu{uL∞« «c≥ WOÅuBî Ê≈
WÅUª∞« rO≥UHL∞« v∞≈ )÷dF∞« ,VKD∞« ,‚uº∞« ÂuNH± ,Z∑ML∞« ÂuNH± ,W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞«( …œdπL∞« W¥œUB∑Æô«
Ác≥ WOÅuBî w≠ Y∫° uN≠ ,UÅuBî W´uºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßËË ,U±uL´ Âö´ù« qzUßË ‰UπL°
Y∫° ,Èdî√ WO•U≤ s± tMJ∞Ë ,WO•U≤ s± UNØöN∑ß«Ë UN∞Ë«b¢Ë UN§U∑≤≈ b´«uÆË UNÆ«uß√ WOÅuBîË ‹Uπ∑ML∞«
‰Ë«b¢ rJ∫¢ w∑∞« ‚uº∞« b´«uI∞ UI∂© ‰Ë«b∑¢ UFKßË ‹Uπ∑M± ,UC¥√ ,UNM± qFπ¢ w∑∞« WØd∑AL∞« UN¢ULß w≠
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË œUB∑Æô W±UF∞« ‹ULº∞« vK´ ·uÆu∞« v∞≈ `LD≤Ë .Èdî_« ‹U´UDI∞« ‹Uπ∑M±
.…dOî_« œuIF∞« w≠ ¸ULCL∞« «c≥ w≠ W¥¸Uπ∞« ‹ôu∫∑∞«Ë WO∞Ëb∞« ‚uº∞« ŸU{Ë√Ë WFMBL∞« Ê«bK∂∞« w≠
qzUßË ◊UAM∞ W¥œUB∑Æô« V≤«uπ∞U° œb∫± Y∫∂∞« «c≥ Ê√ v∞≈ dOA≤ Ê√ sOF∑¥ Wß«¸b∞« ‰Uπ± j∂{ q§√ s±Ë
VKD∞« qOJA¢Ë ÊuOßUß_« ÊuK´UH∞« UNO≠ „d∫∑¥ w∑∞« ‚uº∞« w≠ UßUß√ WK∏L∑L∞«Ë ,r∞UF∞« w≠ WOzdL∞« Âö´ù«
Wπ±d∂∞« ‹UºßR± UßUß√ tK∏L¥ Íc∞«Ë ÷dF∞« V≤U§ Y∫∂∞U° ‰ËUM∑≤ ULØ ,tO≠ …d£RL∞« q±«uF∞«Ë t≠UMÅ√Ë
WO∞Ë_« ‚uº∞«Ë ULNLOEM¢ ‹UOHOØË W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß vK´ eOØd∑∞« r∑OßË .WO∞Ëb∞« ‚uº∞«Ë
tO≠ …d£RL∞« q±«uF∞«Ë t¢«d¥bI¢Ë VKD∞« ‹ôUL∑•«Ë ÷dF∞« q±«u´Ë )ÊuMKFL∞«( W¥u≤U∏∞« ‚uº∞«Ë )ÊËb≥UAL∞«(
.WO∞Ëb∞« ‚uº∞« dO£Q¢Ë
‹U≤U´ù« r¥bI¢Ë rOEM∑∞« o¥d© s´ ‚uº∞« qOJA¢ w≠ WOßUß_« WO±uLF∞« ‹UDKº∞« ¸Ëœ v∞≈ W≠U{ùU° «c≥
w≠ UN≤“«u¢ vK´ ÿUH∫∞« l± ,WO±uLF∞« W±bª∞« w≠ UN±UN± ¡«œ√ s± UNMOJL¢Ë ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‹UºßRL∞
.wL∞UF∞« Èu∑ºL∞« vK´ ŸUDI∞« UN≠dF¥ w∑∞« WF¥dº∞« ‹«¸uD∑∞« W∂Ø«u±Ë WOM©u∞« ‚uº∞«

5
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

‹UOÅuBî s± U≥e‡OÒL¥ U±Ë ÷dF∞« q±«u´Ë ÃU∑≤ù« ‹ôUπ± w≠ WÅUî Y∫∂∞« UNKLA¥ w∑∞« ‹UOKLF∞« q∏L∑¢Ë
WOM©u∞« ‚uº∞« vK´ ÁdO£Q¢Ë WHKJ∑∞« q±U´Ë ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ WFO∂©Ë UN∑HKJ¢Ë ‹Uπ∑ML∞«
qzUßË ¸uC•Ë t¢U≥Uπ¢«Ë Á¸uD¢ WFO∂©Ë tO≠ …d£RL∞« q±«uF∞« ‹UOÅuBî s± tHM∑J¥ U±Ë VKD∞«Ë WO∞Ëb∞«Ë
‹«uMI∞« ¸uC•Ë W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« œ«dO∑ß« :WHK∑ª± ‰UJ®Q° WOM©u∞« ‚uº∞« w≠ WO∂M§_« Âö´ù«
.WOM©u∞« ‹UºßRL∞« „uKß vK´ p∞– dO£Q¢Ë ,WOM©u∞« ‚uº∞« vK´ Wº≠UM∑L∞« WO∂M§_«
:»«u°√ W∑ß s± WDî œUL∑´« vK´ U≤¸uB¢ UMKL• bI∞
w≤U∏∞« »U∂∞« ‚dD∑¥Ë Á¸uD¢Ë W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« w≠ Y∫∂∞U° ‰Ë_« »U∂∞« √b∂¥
UNÆuß WOM° v∞≈ ôuÅË ,U±uL´ UN©UA≤ WOM° w≠ Y∫∂∞U° h∑ªO≠ Y∞U∏∞« »U∂∞« U±√ ,Âö´ù« qzUßË W´UMÅv∞≈
w∞Ë_« VKD∞« UNM± hª≤Ë Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« Ÿ«u≤√ Wß«¸œ vK´ tO≠ nJFM≠ l°«d∞« »U∂∞« U±√Ë ,UÅuBî
œdH≤Ë .VKD∞« «c≥ WOÅuBî w≠ Y∫∂∞« vK´ eÒØd≤Ë sOMKFL∞« VK© Í√ Íu≤U∏∞« VKD∞«Ë ¸uNLπ∞« VK© w≠ q∏L∑L∞«
WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« w≠ WK∏L∑L∞« t¢UOÅuBîË Âö´ù« qzUßË ÷d´ w≠ Y∫∂K∞ f±Uª∞« »U∂∞«
q¥Ëb¢ Y∫∂∞ tBBªMº≠ ”œUº∞« »U∂∞« U±√Ë .WHK∑ªL∞« UNLOEM¢ ‰UJ®√Ë UNK¥uL¢Ë UNHO∞UJ¢ WOM°Ë W´uLºL∞«
‰u∫¢ s± p∞– l∂¢ U±Ë w∞Ëb∞« ¡UCH∞« v∞≈ wM©u∞« ¡UCH∞« s± WDA≤_« ‰UI∑≤U° W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË
.WO∞Ëb∞« ‚uº∞« vK´ WMLON∞« ‰UJ®√

6
:‰Ë_« »U∂∞«
W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù«

‰UL´_« rÆ¸Ë ÃU∑≤ù« rπ∫° oKF∑¢ fO¥UIL∞« s± W´uLπ± d≠u¢ w´UMÅ ◊UA≤ Í_ ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« wC∑I¥
WIKF∑L∞« WHK∑ªL∞« q±«uF∞« Wß«¸œË ◊UAM∞« «c≥ rπ• d¥bI∑° `Lº¥ UÒ L± ,nO∞UJ∑∞«Ë ¸UFß_« ¸uD¢Ë qOGA∑∞«Ë
s´ sO¥œUB∑Æô« ÂUπ•≈ ¡«¸Ë Âö´ù« qzUßu° WÅUª∞« ‹UODFL∞« «bF≤« ÊUØ bÆË .s±e∞« d∂´ Á¸uD∑° Ë√ t∑OM∂°
b¥b∫¢ W°uFÅË ,Âö´ù« qzUßË ‹Uπ∑ML∞ ÍœU±ö∞« l°UD∞« Ê√ ULØ .)1(s±e∞« s± U‡Î•œ¸ ‰UπL∞« «c≥ w≠ Y∫∂∞«
qO∂Æ s± UN©UA≤ qFπ¥ ,q¥uL∑∞« ‰UJ®√ qî«b¢Ë UN§U∑≤≈ WHKJ¢Ë ‚uº∞« w≠ U≥dFß sO° WÆöF∞« b‡IÒF¢Ë ,UNÆ«uß√
q°UÆ dO¨ «œ¸u±ò ÊUØ Íc∞« Âö´ù« p∞– Ê√ dO¨ .)2(wLJ∞« ”UOIK∞ UN´UCî≈ ¸cF∑¥ w∑∞« …¸uEML∞« dO¨ WDA≤_«
w≠ uN≠ .…b¥b´ ‰UJ®√ w≠ vKπ∑¥Ë ,t§U∑≤≈ …œU´≈Ë tM¥eª¢Ë tK¥u∫¢ r£ ,tFL§ sJL¥ ,UFÒO© «œ¸u± `∂Å√ ,„«¸œû∞
r∞ ,U±UL¢ b¥b§ ÍœUB∑Æ« l{Ë w≠ åW¥œUB∑Æ« …dOG∑±Ë ,wØöN∑ß« Z∑M±Ë ,ÃU∑≤ù« q±«u´ s± q±U´ XÆu∞« fH≤
WF¥dº∞« ‚dD∞« d∂´ (Les flux) ‹UI≠b∑∞« ¸«bÅ≈ò w≥ q° ,jI≠ W¥œUL∞« ¡UO®_« ÃU∑≤≈ tO≠ WOºOzd∞« WDA≤_« bF¢
wMF¥ qN≠ .)3(å...‹UOzdL∞«Ë ‹öÅ«uL∞«Ë w∞ü« Âö´û∞ …¸uEML∞« dO¨Ë …¸uEML∞« ‹UJ∂AK∞ W¥b´UI∞« WOM∂∞« ,WOLÆd∞«
ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« t≠d´ Íc∞« ¸uD∑∞« qCH° ‰u∫∑∞« v∞≈ X∞¬ bÆ ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« ÂU±√ v∞Ë_« W°uFB∞« Ê√ p∞–
‹U±uKFL∞« ‹UO§u∞uMJ¢ Ëe¨Ë œUB∑Æô«Ë Âö´ù« qî«b¢ qCH°Ë ,‰UB¢ô«Ë Âö´ù« Á“d•√ Íc∞« wMI∑∞« ÂbI∑∞«Ë
?WO±uO∞« …UO∫∞« V≤«u§ ÒqØ ‰UB¢ô«Ë
W¥dEM∞« WO≤UJ±ù« w≥ U±Ë ?ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞U° Âö´ù« ‰ËUM¢ UI°Uß XÆU´√ w∑∞« W¥dEM∞« V´UBL∞« Ê–≈ w≥ UL≠
?qOK∫∑∞« «cN° ÂUOIK∞ UO∞U• W•U∑L∞«
l{u∞U° √b∂Mß .W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« ¸uD¢ W∞Qº± ÕdD≤ Ê√ v∞≈ WKμß_« Ác≥ UMKO∫¢
w∑∞« qOK∫∑∞« ‹UO≤UJ±≈ vK´ ·dF∑≤ r£ ,…b¥bπ∞« W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ r£ W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞«
w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« :sOOßUß√ sO∏∫∂± »U∂∞« «c≥ w≠ ‰ËUM∑MßË .WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« W¥dE≤ UN° X¢√
.…b¥bπ∞« W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞«Ë W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞«
ÍœUL∞« ÃU∑≤ù« ‹U¥dE≤ :W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« :‰Ë_« qBH∞«
,Wßuº∫± W¥œU± ‹Uπ∑M± tOK´ V¢d∑¥ U± qØ u≥Ë ,Z∑ML∞« qLF∞« UL≥b•√ :qLF∞« s± sO´u≤ sO° YOLß Âœ¬ ‚dÒ≠
‹U±bª∞« U±√ò WO´UMÅ Ë√ WO´«¸“ lKß s´ dHº¥Ë W´UMB∞«Ë W´«¸e∞« WDA≤√ w≠ Ídπ¥ Íc∞« qLF∞« p∞– ‰U∏±
¸u≠ pKN¢ UN≤Ò≈ q° ,WFKß …¸uÅ w≠ UßuLK± U¥œU± «d£√ U≥¡«¸Ë „d∑¢ ô UN≤≈ YO• ,Uπ∑M± öL´ d∂∑F¢ ô wN≠ UN´«u≤Q°
…dJH∞« Ác≥ XF∂©Ë .W±_« …Ëd∏∞ UμO® nOC¢ ô YOLß Âœ¬ dE≤ w≠ ‹U±bª∞« dzUß ÊS≠ ,UM≥ s±Ë .)4(åUN§U∑≤≈

7
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

åqLØ√ò Íc∞« wºØ¸UL∞« dJH∞« tKOKßË ,ÍbOKI∑∞« À¸ù« qØ ‹U±bª∞«Ë ÍœUL∞« ÃU∑≤ù« sO° WÆdH∑∞« vK´ WLzUI∞«
.w∞ULß√d∞« ÂUEM∞« :tπ∑≤√ Íc∞« ÍœUB∑Æô« ÂUEM∞«Ë wßUOº∞« œUB∑Æô« œUI∑≤U° qOK∫∑∞«
w∑∞« WÆdH∑∞« vK´ UßUß√ ÂuI¥ Íc∞« wºØ¸UL∞«Ë ÍbOKI∑∞« dJH∞« t∞u• ¸«œ UOºOz¸ «¸u∫± WLOI∞« W∞uI± XKJ®
Ác≥ ‰ULF∑ßô« WLOÆ U±√Ë .W∞œU∂L∞« ÂUOI∞ ◊d® w≥ w∑∞« ‰ULF∑ßô« WLOÆË W∞œU∂L∞« WLOÆ sO° YOLß Âœ¬ UN° √b°
WFKº∞« w≠ d≠u∑¢ Ê√ Vπ¥ WOÅUî r≥√Ë ,W§U∫∞« ŸU∂®ù UN∑O•öÅË UNÅ«uî vK´ ¡UM° ,œdH∞« rOOI¢ vK´ nÆu∑∑≠
.s‡ÒOF± ‰ULF∑ßô W∫∞UÅ WßuLK± …œU± ÊuJ¢ Ê√ w≥
,W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« qOK∫¢ w≠ qîb¥ ô W¥œUL∞« WHB° nB∑¥ sJ¥ r∞ U± ÒÊ√ qOK∫∑∞« w≠ oDML∞« «c≥ vK´ V¢d∑¥Ë
v∞≈ w∞U∑∞U°Ë ,”uLK± ÍœU± u≥ U± w≠ ÃU∑≤ù« ÂuNH± dB• v∞≈ ¸uB Ò ∑∞« «c≥ Èœ√ bI∞ .)5(fظU± ‰¸UØ v∞≈ «œ«b∑±«
dO¨ U©
Î UA≤ WHK∑ªL∞« …d‡Ò∫∞« sNL∞«Ë ‹U±bª∞« ¸U∂∑´« v∞≈Ë ,ÍœUL∞« ÃU∑≤ù« ‹U´UDÆ vK´ ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« ¸UB∑Æ«
sL{ t≤UJ± bπ¥ WßuLK± œ«u± Z∑M¥ ô U©UA≤ Á¸U∂∑´U° Âö´ù« Ê√ «c≥ s± rNH≤ .W±_« …Ëd∏∞ UμO® nOC¥ ô Z∑M±
.wßUOº∞« œUB∑Æô« œ«Ò˸ Èb∞ ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« s± t‡EÒ‡• qM¥ r∞ «–UL∞ rNH≤ p∞c°Ë ,Z∑ML∞« dO¨ ◊UAM∞«
…b¥bπ∞« W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« w≠ Âö´û∞ w≠dFL∞« l{u∞« :w≤U∏∞« qBH∞«
œ«ËÒd∞« t° e‡ÒOL¢ Íc∞« nÆuL∞« p∞– UN±bÆ√ ,Âö´ù« ¡«“≈ nÆ«u± W£ö£ sO° œbπ∞« sO¥bOKI∑∞« sL{ ,WÆdH∑∞« sJL¥
Íc∞« p∞– «ÎdOî√Ë ,UO´UL§ «œ¸u± Ád∂∑F¥ Íc∞« nÆuL∞« Òr£ ,…d∫∞« œ¸«uL∞« sL{ Âö´ù« ¸U∂∑´« v∞≈ qOL¥ Íc∞«Ë
.«¸œU≤ «œ¸u± Ád∂∑F¥
«Un bien libre» «d•
Ò «œ¸u± Á¸U∂∑´U° Âö´ù« :‰Ë_« Y∫∂L∞«
sOKîb∑L∞« lOL§ ÊuJ¥ Ê√ :WOMKF∞« WO{d≠ w≥ WK±UJ∞« Wº≠UML∞« ‚uß ÂUOI∞ ”«d∞U≠ ÊuO∞ UNFC¥ WO{d≠ ‰Ë√
lOLπ∞ ËUº∑± ¸bI°Ë ,WO≤Uπ± WHB° ,WK±UØ ‹U±uKF± d≠u¢ p∞– wMF¥Ë ,tO≠ Ídπ¥ U± qJ° ÂU¢ rK´ vK´ ‚uº∞« w≠
.)6(‚uº∞« fH≤ w≠ WFKº∞« dFß W¥b•«Ë Êu≤UI° ·dF¥ U± u≥Ë Z∑MLK∞ bO•Ë dFß oI∫∑¥ wJ∞ sOK±UF∑L∞«
‚uß ÂUOI∞ ͸Ëd{ ◊d® u≥ UL≤≈Ë Wß«¸œ q∫± u≥ ôË ,W∞œU∂± Ÿu{u± «c≥ qOK∫∑∞« ÖuL≤ w≠ Âö´ù« d∂∑F¥ ô
WO≠UH® w≠ r∑¢ ‹ö±UFL∞« X≤UØË …d≠u∑± ‹U±uKFL∞« X≤UØ ULKJ≠ .qOK∫∑K∞ ÍdEM∞« ¸U©ù« qJA¢ w∑∞« WK±UJ∞« Wº≠UML∞«
w≠ sOK±UF∑L∞« Ê√ p∞– .)7(œ¸«uLK∞ q∏±_« hOBª∑∞« w≠ WL≥UºL∞« vK´ …¸bÆË UD∂{ d∏Ø√ ¸UFß_« ÂUE≤ ÊUØ WIKD±
ÂUE≤ UßUß√ U≥d≠u¥ ‹U±uKF± s± rN¥b∞ U± ”Uß√ vK´ WHK∑ªL∞« rN¢«¸«dÆ ÊuM∂¥ )sOJKN∑º± Ë√ «u≤UØ sOπ∑M±( ‚uº∞«
Uπ∑M± ,œdH∞« U≥UIK∑¥ (Signaux) ‹«¸U®≈ W°U∏L° w≥Ë ,qOK∫∑∞« «c≥ w≠ wºOzd∞« d®RL∞« w≥ ¸UFß_U≠ .¸UFß_«
‚uß w≠ VKD∞«Ë ÷dF∞« sO° Ê“«u¢ s´ ,ÖuLM∞« «c≥ Vº• ,¸UFß_« d∂‡ÒF¢ –≈ .‚uº∞« W∞U• „¸bO≠ ,UJKN∑º± Ë√ ÊUØ
.W¥œdH∞« rN¢UDDª± sO° «uI≠u¥ Ê√ s± sOK±UF∑L∞« sOJL∑∞ UOßUß√ U©d® ‹U±uKFL∞« Ác≥ d≠u¢ d∂∑F¥Ë ,WMO‡ÒF± WFKß
‚uº∞« w≠ …bzUº∞« ¸UFß_« sKF¥ (Commissaire-priseur) lO° k≠U∫± ÷«d∑≠« v∞≈ ,tKOK∫¢ w≠ ”«d∞U≠ V≥c¥Ë
.¸UFß_« WØd• dO‡ÒG¢ Vº• ¡«dA∞«Ë lO∂∞« ‹«¸«dÆ q¥bF¢ sOJKN∑ºL∞«Ë sOπ∑MLK∞ `O∑¥ ULÒ±

8
W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù«

ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« UNOK´ VBM¥ w∑∞« WOºOzd∞« W∞QºL∞« Ê√ ÈdO≠ (F.V. Hayeck) p¥U≥ Êu≠ p¥¸b¥d≠ U±√
`Lº¢ ,WK±UØ dO¨ ,WOze§ ‹U±uKF± vK´ ¡UM° W¥œd≠ UDDî ÊËbÒ‡F¥ s¥c∞« sOK±UF∑LK∞ `Lº¢ w∑∞« WOØd∫∞« pK¢ w≥ò
‚uº∞« œUB∑Æ« w≠ ‹U±uKFL∞« Ác≥ qIM∞ WOºOzd∞« WKOßu∞« w≥ ¸UFß_« WO∞¬Ë .)8(år≥œ¸«uL∞ q∏±_« «bª∑ßôU° rN∞
.qOK∫∑∞« «c≥ Vº•
VKD∞«Ë ÷dF∞« sO° Ê“«u¢ s´ d∂Ò‡F¥ Ê√ ÷d∑H¥ dFº∞« Ê√ w≥ qOK∫∑∞« «c≥ UNOK´ ÂuI¥ w∑∞« ‹UO{dH∞« Ê≈
W¥ËUº∑± d¥œUIL° …d≠u∑±Ë ,WHKJ¢ WÒ¥√ VKD∑¢ ôË ,U≤Uπ± W•U∑±Ë ,WK±UØ W±uKF± t≤S≠ w∞U∑∞U°Ë ,WMO‡ÒF± ‚uß w≠
d∫∞« œ¸uL∞« W߸bL∞« Ác≥ Èb∞ vLº¥ U± vK´ UNÒKØ o∂DM¢ ‹UHÅ WIOI∫∞« w≠ Ác≥Ë ,sOK±UF∑L∞« lOL§ Èb∞
!fLA∞« ¡UO{Ë ¡UL∞«Ë ,¡«uN∞« q∏± ÍœUB∑Æô« dO¨ Í√ (Le bien libre)
Ác≥ ‹bM≠ ‹UMO∑º∞« cM± dKIO∑ß Ã¸u§Ë ÊuLOß ‹d°d≥ ‰U∏±√ s± ,Êu∏•U° UNO∞≈ qÅu¢ w∑∞« ZzU∑M∞« Ê√ dO¨
:ZzU∑M∞« Ác≥ WÅöîË .U±UL¢ nÆuL∞« ‹dÒO¨ «cJ≥Ë ,‹U±uKFL∞« v∞≈ …dEM∞U° X©U•√ w∑∞« ‹UO{dH∞«
UNMJL¥ ôË ,jI≠ wLÒJ∞« V≤Uπ∞« u≥Ë ,‚uº∞« lÆ«Ë s± b•«Ë V≤U§ s´ d∂‡ÒF¢ q° ,WK±UØ XºO∞ ‹U±uKFL∞« Ê√ - √
.W∞œU∂L∞« ◊Ëd® Ë√ WFKº∞« WO´u≤ Í√ ,wHOJ∞« V≤Uπ∞« s´ WÆb° d∂‡ÒF¢ Ê√
w≥ q° ,‚uº∞« ‹U´UDÆ qØ w≠Ë sOK±UF∑L∞« lOL§ Èb∞ W¥ËUº∑± d¥œUIL° W•U∑± XºO∞ ‹U±uKFL∞« Ê≈ - »
W¥¸UA∑ßô« ‹UμON∞« Ë√ lO∂∞« ¡UDßË Èb∞ UNM´ Y∫∂∞« sÒOF∑¥ p∞c∞Ë ,tO≠ sOK±UF∑L∞« sO° U¢ËUH∑± UF¥“u¢ W´“u±
.¸«dI∞« –Uª¢ô VßUML∞« XÆu∞« w≠ UNOK´ ‰uB∫∞« v∞≈ wFº∞« s± b° ô Í√ ,WHK∑ªL∞«
tFÆu∑¥ ô U± p∞– s´ Z∑M¥Ë ,Y∫∂∞« qÅ«u¢ l± b¥«e∑¢ WHKJ¢ tOK´ V¢d∑¢ ‹U±uKFL∞« s´ Y∫∂∞« «c≥ Ê≈ - Ã
.)9(WOº≠UM∑∞« ‚«uß_« w≠ lH¢d¢ ‹U±uKFL∞« WHKJ¢ Ê√ u≥Ë ,o°Uº∞« wKOK∫∑∞« ÖuLM∞«
özU• nI¥ (Une contrainte) «bOÆ ÊuJ¢ UNMJ∞Ë ,œ¸u± Ë√ WFKß œd‡Òπ± ‹U±uKFL∞« ËbG¢ ô ¸uEML∞« «c≥ s±Ë
.‹U±uKFL∞« l¥“u¢ s¥U∂¢ v∞≈ «ÎdE≤ ,WHK∑ªL∞« ‹U±bª∞«Ë lKº∞« ‚«uß√ v∞≈ sOKî«b∞« ÂU±√
ÍœUB∑Æô« qOK∫∑K∞ U´u{u± t¢«c° ÊuJ¥ Ê√ s´ «bOF° Ê–≈ ‰«“ U± W¥dEM∞« Ác≥ Èb∞ Âö´ù« Ê√ Èd≤ «cJ≥Ë
‰œU∂∑∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹UOKL´ s± ‹U±bª∞« Ë√ ‹Uπ∑ML∞« WOI° vK´ √dD¥ U± tOK´ √dD¥ Uπ∑M± Ë√ U¥œUB∑Æ« U©UA≤ Á¸U∂∑´U°
.„öN∑ßô«Ë
(Un bien collectif) UO´UL§ «œ¸u± Á¸U∂∑´U° Âö´ù« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
lÆ«u∞« s´ (Enonces) ‹U™uHKL∞« s± WLEM± W´uLπ± W≠dFL∞U≠ò Âö´ù«Ë W≠dFL∞« sO° qO° ‰UO≤«œ ‚Òd‡H¥
.sÒOF± “UN§ WDß«u° Ë√ ‰UB¢ô« qzUßË d∂´ s¥dîü« v∞≈ qßd¢ WO∂¥dπ¢ WKOB• Ë√ UM≥d∂± ULJ• ÂbÒ‡I¢ ,¸UJ≠_«Ë
WO´UL∑§ô« ‹ôœU∂L∞« qJ∞ WØd∑A± …b´UÆ U≥¸U∂∑´U° UN∑π∞UF±Ë U≥¸UO∑î«Ë ‹UODFL∞« qO㧛 uN≠ Âö´ù« U±√
.ÂUºI≤ö∞ WOK°UI∞« Âb´Ë pKL∑K∞ WOK°UI∞« Âb´ : UL≥ sO∑LN± sO∑OÅUª° Âö´ù«Ë W≠dFL∞« eOL∑¢Ë .)10(åW¥œUB∑Æô«Ë

9
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

pKL∑K∞ WOK°UI∞« Âb´ - √


,…e¥UL∑± ŸU∂¢ WO´UMB∞« lKº∞U≠ .Èdî√ WN§ s± W≠dFL∞«Ë Âö´ù«Ë ,WN§ s± WO´UMB∞« lKº∞« sO° qO° ‰UO≤«œ ‚d‡ÒH¥
…“UO• w≠ ÊUOI∂O≠ W≠dFL∞«Ë Âö´ù« U±√ .…œb∫± W¥bÆUF¢ b´«uÆ Vº• Íd∑AL∞« v∞≈ UN∑OJK± ‰u∫∑∑≠ ,…b• vK´ qÒØ
.)11(Áb•Ë ULNπ∑ML∞ UJK± Ê«œuF¥ ô ULN§U∑≤≈ cM±Ë ,ULNzUM≠ v∞≈ ULNØöN∑ß« ÍœR¥ ôË ,ULNFO° bF° v∑• ULNπ∑M±
r∞ U± Âö´ù«Ë W≠dFL∞« ‰Uπ± w≠ ¸UL∏∑ßô« vK´ «dO∂Ø «e≠U• ’Uª∞« ‰UL∞« ”√¸ bπ¥ ô WOÅUª∞« Ác≥ V∂º°Ë
‚uI∫° WIKF∑L∞« ‹ULOEM∑∞«Ë sO≤«uI∞« W≤Ußd¢ Ê≈ .ULNO©UA≤ ‹Uπ∑ML∞ WO≤u≤UI∞« Ë√ W¥œUL∞« …“UO∫∞« WO≤UJ±≈ sLC¥
.pKL∑∞« WKJA± :W∞QºL∞« Ác≥ Wπ∞UFL∞ ‹b§Ë UL≤≈ UNÒKØ W¥œdH∞« WOJKL∞«
ÂUºI≤ö∞ WOK°UI∞« Âb´ - »
.tºH≤ U≥«u∑∫L° ”UºL∞« ÊËœ UN∑zeπ¢ sJL¥ ô ‹«b•Ë Êö∏L¥ W≠dFL∞«Ë Âö´ù« Ê√ s± WOÅUª∞« Ác≥ QAM¢
W∞U∫∑ß« s´ öC≠ «c≥ .WLOîË ¡UDî√ v∞≈ wCH¢ Ê√ sJL¥ WBÆUM∞« W≠dFL∞« q∏± ,WBÆU≤ Ë√ WOze§ W±uKF± Ê√ ULØ
oKF∑¢ WOKî«œ ‹UHOMB¢Ë ‹ULOºI∑∞ UL≥UMFCî√ «–≈ ôÒ≈ rNKÒ∞« .UOLØ W≠dFL∞«Ë Âö´ù« Wzeπ∑° `Lº¥ ”UOI± œUπ¥≈
.‚ö©ù« vK´ U¥œUB∑Æ« rOºI∑∞« p∞– ÊuJ¥ ô bÆ W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë ,UNºH≤ W≠dFL∞« Ë W±uKFL∞U°
s± d∏Ø√ q∂Æ s± UN∞ULF∑ß«Ë UN¢“UO• sJL¥ ·¸UFL∞«Ë ‹U±uKFL∞« Ê√ u≥ ,dî¬ d±√ WOÅUª∞« ÁcN° j∂¢d¥Ë
w≠ sOKLF∑ºL∞« s± œb´ Èb∞ WK±UØ d≠u∑¢ Ê√ sJL¥ W≠dFL∞« Ê√ Í√ ,UN∑OLØ w≠ p∞– d£R¥ Ê√ ÊËœ b•«Ë qLF∑º±
.)12(…bO≥“ WHKJ∑° aºM∞« WO≤UJ±≈ qCH° p∞–Ë ,WO∞ULF∑ßô« UN∑LOÆ iHî v∞≈ p∞– ÍœR¥ Ê√ ÊËœ XÆu∞« fH≤
Âb´ Ë√ dAM∞« vK´ W≠dFL∞« Ë√ W±uKFL∞« Z∑M± ÷«d∑´« Âb´ WHOF{ WHKJ∑° Ë√ WHKJ¢ ÊËb° aºM∞« WOKL´ ÷d∑H¢Ë
.÷«d∑´ô« vK´ t¢¸bÆ
q∂Æ s± UNJKÒ‡L¢Ë ‹U±uKFL∞« rOLB¢ sO° q•«d± …bÒ‡´ „UM≥ ÒÊ√ –≈ ,WO{dH∞« Ác≥ b¥R¥ ô wKLF∞« l{u∞« Ê√ dO¨
sÒOF± sL£ q°UI± UN∑∞œU∂L∞ ÷ËUH¥ Ê√ Ë√ U≥eπ∫¥ Ê√ UN´“uL∞ Ë√ ‹U±uKFL∞« Ác≥ Z∑ML∞ UN∞öî sJL¥ ,sOKLF∑ºL∞«
…¸ËdC∞U° wMF¥ ô œbπ∞« s¥ezU∫∞« Èb∞ ‹U±uKFL∞« d≠u¢ Ê√ ULØ .)13(åbOHL∞« s±e∞«ò …d∑≠ w≥ WMO‡ÒF± WOM±“ …d∑≠ ‰öî
‚uI• wL∫¢ w∑∞« sO≤«uI∞«Ë ‹ULOEM∑∞« s´ öC≠ «c≥ ,WO∞ULF∑ßô« UN∑LOÆ w≠ ·dB∑∞« Ë√ UNJKÒ‡L¢ vK´ …¸bI∞«
.WO´UMB∞« Ë√ W¥dJH∞« WOJKL∞«
◊UA≤ qOK∫∑∞ U∂ßUM± «¸U©≈ ÂbÒ‡I¥ ô t∑OL≥√ r¨¸Ë ,wMI∑∞«Ë wLKF∞« Âö´ùU° oKF∑¥ U± d∏Ø√ oKF∑¥ ÕdD∞« «c≥ ÊÒ≈
.Âö´ù« qzUßË
”√d∞ sJL¥ ôË ,WLª{ ‹«¸UL∏∑ß« VKD∑¥ ÃU∑≤≈ WKOB• u≥ Âö´ù« Ê√ UNßUß√ …dJ≠ vK´ nÆuL∞« «c≥ ÂuI¥
vK´ sOÒ‡F∑¥ p∞c∞Ë .‹U±uKFL∞« pKÒ‡L¢ W∞U∫∑ß« v∞≈ «dE≤ ¸UL∏∑ßô« s± ŸuM∞« «c≥ q∏± vK´ q∂I¥ Ê√ ’Uª∞« ‰UL∞«
W¥¸Ëd{ UN≤√ r¨¸ ,’Uª∞« ‰UL∞« ”√¸ oDM± l± iÆUM∑¢ UN§U∑≤≈ WOKL´ X±«œ U± ‹U±uKFL∞« ÃU∑≤≈ v∞u∑¥ Ê√ lL∑πL∞«
.t° ÂuI¥ Íc∞« ◊UAMK∞

10
W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù«

«¸œU≤ «œ¸u± Á¸U∂∑´U° Âö´ù« :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«


U¥«eL∞« W°U∏L° u≥ t∂FK¥ ¸Ëœ Âö´ù« «cN∞ `∂B¥ ,Âö´ù« l¥“u¢ w≠ dO∂Ø ‹ËUH∑° eOÒ‡L∑¥ ÍœUB∑Æ« ÂUE≤ w≠
‚uº∞« w≠ ‹U±uKFL∞« WLOÆË .tOK´ s¥ezU∫∞« …dz«œ ŸUº¢U° t∑LOÆ hIM¢ À«d¢ W∞U∫∞« Ác≥ w≠ Âö´ùU≠ ,W≤¸UIL∞«
WOJK± XºOK≠ ·¸UFL∞«Ë ‹UODFL∞«Ë ‹U±uKFL∞« WOJK± U±√ .UNM´ (Redevance) …ËU¢≈ w≥ ULÒ≤≈Ë ,UN∞ «ÎdFß XºO∞
œdÒ ‡π¥ ôË ,Íd∑AL∞« v∞≈ …“UO∫∞« qI≤ v∞≈ wCH¥ ô UNFO° Ê√ ULØ .jI≠ ‰ULF∑ßô« WO≤UJ±S° oKF∑¢ ULÒ≤≈Ë ,WK±UØ
W∞U• w≠ ÊQA∞« tOK´ u≥ ULØ UN∂ÆUF¢ ô …“UO∫∞« …dz«œ lßu¢ u≥ lO∂∞« WOKL´ vK´ V¢d∑¥ U± ÊS≠ p∞c∞Ë ,UNM± p∞UL∞«
.)14(‹U±bª∞«Ë lKº∞«
WHKJ¢ s± ôË UO∂º≤ WHOFC∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ s± ô UN¢¸b≤ s± QAM¢ UL≤≈ ,ÖuLM∞« «c≥ w≠ ‹U±uKFL∞« WLOÆ Ê≈
…b¥bπ∞« WHKJ∑∞« «bF≤« w∞U∑∞U°Ë ŒUºM∑ßôU° WÅUª∞« WHKJ∑∞« ÷UHª≤«Ë wKÅ_« ÖuLM∞« WHKJ¢ ŸUH¢¸«( ‰ULF∑ßô«
.‹«ËU¢ù« …dJ≠ UM≥ s±Ë )‚uº∞« dFº∞ UßUß√ ÊuJ¢ Ê√ sJL¥ w∑∞«
ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‹U¥œUB∑Æ« w≠ WO∞U∫∞« Y∫∂∞« ‹U≥U㛮 :Y∞U∏∞« qBH∞«
UN≠UMÅQ° UN° WÅUª∞« WOKLF∞«Ë W¥dEM∞« W¥œUB∑Æô« qzUºL∞« w≠ Y∫∂∞« Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« qLA¥
¸U©≈ w≠ WO±ö´ù« ‹UØdA∞« ‹U߸UL±Ë ,WO±ö´ù« ‹UßUOºK∞ W¥œUB∑Æô« fß_« vK´ eOØd∑∞« l± ,WHK∑ªL∞«
◊UA≤ d¥d∫¢Ë ÒuL≤ dO£Q¢Ë sOK±UF∑L∞« ‹U≠dB¢ vK´ UN∑OM°Ë ‚uß qØ hzUBî dO£Q¢ “«d°≈Ë WHK∑ªL∞« ‚«uß_«
s± ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞U° UN©U∂¢¸«Ë WO±ö´ù« ‹U´UMB∞«Ë ‚uº∞« hB•Ë ‚«uß_« WOM° vK´ Âö´ù« qzUßË
¸uD¢Ë ,Z±«d∂∞« W´UMÅË ‹UØdA∞« WOπO¢«d∑ß≈Ë ,U≥eOØd¢Ë Âö´ù« qzUßË WOJK±Ë ,‹U≤ö´ù« W´UMÅ ‰öî
.WD∂¢dL∞« ‹U´u{uL∞« s± U≥dO¨Ë Âö´ù« qzUßu∞ WO∞Ëb∞« ‚uº∞«
‹UMOF∂º∞« w≠ WLE∑M± X∫∂Å√Ë s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO∑º∞« w≠ Âö´ù« qzUßu∞ W¥œUB∑Æô« ‹Uß«¸b∞« ‹√b°
‹UF±Uπ∞« w≠ ÂUºÆ√ XºßQ¢ YO• ,s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO≤UL∏∞« cM± «¸U≥œ“« X≠d´Ë ,WLN± ‹UH∞R± …b´ ¸ËbB°
qzUßË œUB∑Æ« ‹«¸uD¢ WF°U∑± UNI¢U´ vK´ ‹cî√ WO∞Ëœ ‹UºßR± ‹“d°Ë ,r∞UF∞« d∂´Ë WO°Ë¸Ë_«Ë WOJ¥d±_«
‰u• WO∞Ëœ WOLK´ ‹«dL¢R± ‹bI´ ULØ ,WBBª∑± ‹öπ± XºßQ¢Ë ,W¥dAF∞« pK¢ ‰öî W´¸Uº∑L∞« Âö´ù«
.‹UMOFº∑∞« w≠ ‰UπL∞« «c≥
WBBª∑L∞« ‰UB¢ô« ‹öπ± w≠ 1988Ë 1965 w±U´ sO° ‹dA≤ WOLK´ W∞UI± 365 sO∏•U∂∞« iF° vB•√ bÆË
‹UO§u∞uMJ∑∞« ¸uD¢Ë Âö´ù« qzUßË ‹U´UMÅ r™UF∑∞ WπO∑M≠ .)14(Âö´ù« qzUßu∞ W¥œUB∑Æ« V≤«u§ Z∞UF¢
p∞cØË WBBª∑L∞« Y∫∂∞« eØ«d±Ë ‹UF±Uπ∞« w≠ sOOL¥œUØ_« sO∏•U∂∞« ÂUL∑≥« b¥«e¢ UNK¥Ëb¢Ë …b¥bπ∞«
.W¥œUB∑Æ« W¥Ë«“ s± ‰UπL∞« «c≥ ◊UAM° ‹UßUOº∞« ŸUM‡ÒÅË sOOßUOº∞«
ÊdI∞« s± …dOî_« œuIF∞« w≠ ‹QA≤ Âö´_« qzUßË ‹U¥œUB∑Æ« w≠ Y∫∂∞« w≠ ‹U≥U㛮 …b´ sO° eOOL∑∞« sJL¥
.qOK∫∑∞« ‹U¥u∑º±Ë tπ≥UM±Ë Y∫∂∞« ‹U´u{u± YO• s± .s¥dAF∞«Ë ÍœU∫∞« ÊdI∞« W¥«b°Ë s¥dAF∞«

11
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

Y∫∂∞« ‹U´u{u± YO• s± :‰Ë_« Y∫∂L∞«


‹U´u{uL∞« vK´ eØd¥ ¸uEM± sO° eO‡ÒL≤ Âö´ù« qzUßË ‹U¥œUB∑ÆU° WIKF∑L∞« ‹U´u{uL∞« nOMB¢ YO• s±
.‰UL´_« …¸«œ≈ dE≤ WN§Ë s± UN∞ËUM∑¥ dî¬ ÁUπ¢«Ë ,w¢UºßRL∞« V≤Uπ∞« ‰ËUM¢ v∞≈ ŸeM¥ dî¬Ë W¥œUB∑Æô«
Âö´ù« qzUßu∞ ÍœUB∑Æô« ¸uEML∞«
ÊdI∞« s± w≤U∏∞« nBM∞« w≠ wzeπ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« sC• w≠ Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« Y∫∂± QA≤
Wº≠UML∞« :sOK´UH∞« „uKº∞ wzeπ∞« qOK∫∑∞U° WIKF∑L∞« ‹U´u{uL∞« vK´ VBM¥ sO∏•U∂∞« ÂUL∑≥« ÊUØË ,s¥dAF∞«
w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‹UºßR± rOEM¢Ë ,UNÆ«uß√Ë W¥œUB∑Æô« UNBzUBîË WOH∫B∞« ‹UºßRL∞« sO°
‹UºßRL∞« W¥œËœd±Ë Wº≠UML∞« WOπO¢«d∑ß«Ë ,sOK´UH∞« vK´ U≥dO£Q¢Ë ‚uº∞« WOM°Ë WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
¸uEML∞« «c≥ `Lß bÆË .͸UJ∑•« Ë√ wº≠UM¢ ¸U©≈ w≠ dFº∞« WßUOº° t∑Æö´Ë sOJKN∑ºL∞« „uKßË WO±ö´ù«
«c≥ vK´ W¥œUB∑Æô« ‹ôuIL∞« oO∂D¢ WO≤UJ±≈ Èb± ¸U∂∑îU° `Lß ULØ Ê«bK∂∞« nK∑ª± w≠ ‚uº∞« ‹«dOG¢ W∂Ø«uL°
d≥œ“«Ë sOB∑ª± sO¥œUB∑Æ« sO∏•U° “Ëd° qCH° w{UL∞« ÊdI∞« s± ‹UMOF∂º∞« w≠ ÁUπ¢ô« «c≥ oL‡ÒF¢ bÆË .‰UπL∞«
.s¥dAF∞«Ë ÍœU∫∞« ÊdI∞« W¥«b°Ë s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOFº∑∞«Ë ‹UMO≤UL∏∞« w≠ d∏Ø√
Âö´ù« qzUßu∞ w¢UºßRL∞« ¸uEML∞«
s± ‹UMOºLª∞« cM± Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« ‰Uπ± w≠ ‹dN™ w∑∞« v∞Ë_« ‹U≥Uπ¢ô« b•√ ¸uEML∞« «c≥ d∂∑F¥
rOEM∑∞« bIÒ‡F¢Ë WOºOßQ∑∞« V≤«uπ∞« WOL≥√ b¥«e¢ V∂º° d{U∫∞« XÆu∞« v∑• U¥uÆ dL∑ß«Ë ,s¥dAF∞« ÊdI∞«
U≥dO£Q¢Ë dAM∞«Ë nO∞Q∑∞« ‚uI∫°Ë ‹Uπ∑ML∞«Ë ‚«uß_U°Ë ‹UºßRL∞U°Ë tºH≤ ◊UAM∞U° j∂¢dL∞« w¢UºßRL∞«
Âö´≈ qzUßË ¸uN™ v∞≈ s±e∞« d± vK´ Èœ√ bÆ w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑∞« Ê√Ë ULOß ô ,UF± œ«d≠_«Ë ‹UºßRL∞« vK´
W¥d∫∞« s± b¥e± ¡UD´≈Ë UN©UA≤ w≠ ‹U±uJ∫∞« ¸Ëœ hOKI¢Ë WOLOEM∑∞« UN∂≤«u§ w≠ dEM∞« …œU´≈ VK‡ÒD¢ UL± …b¥b§
.w∞Ëb∞« Èu∑ºL∞« v∞≈ UN©UA≤ ‚UD≤ lOßu¢Ë UN¢UºßRL∞
Âö´ù« qzUßu∞ ‰UL´_« …¸«œ≈ ¸uEM±
͸«œù« ¸uEML∞« sO° WÆdH∑∞« `±ö± d∏Ø√ ‹œb∫¢ 1999 WMß Âö´ù« qzUßË …¸«œù WO∞Ëb∞« WKπL∞« ‹dN™ sO•
.s¥¸uEML∞« s¥cN° WIKF∑L∞« ‹U´u{uL∞« ‰ËUM¢ w≠ WÆb∞« s± b¥e± v∞≈ p∞– Èœ√Ë .‰UπL∞« «cN∞ ÍœUB∑Æô« ¸uEML∞«Ë
dL∑ß« bI≠ .sO´u{uL∞« s¥c≥ w≠ sO∏•U∂∞« sO° ÊËUF∑∞«Ë oOºM∑∞« ¸«dL∑ß« s± lML¥ r∞ ¸uD∑∞« «c≥ Ê√ dO¨
ÂUºÆ√ sO° …œbF∑± WO∞Ëœ ‹UF±U§ w≠ sO∑Mß qØ Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ«Ë …¸«œù w∞Ëb∞« wLKF∞« dL¢RL∞« rOEM¢
w≠ bI´Ë Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« WKπ± W¥U´d° dL¢RL∞« fßQ¢ YO• ,œUB∑Æô« ‹UOKØË …¸«œù« b≥UF±Ë Âö´ù«
sOB∞«Ë «bMØË «bMKM≠Ë ‰UG¢d∂∞«Ë UO≤U∂ß≈ w≠Ë ÊbM∞ w≠ r£ «dº¥uº° a¥¸u¥“ w≠ r£ 1994 WMß b¥uº∞U° r∞uNØu∑ß
.UF± Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ«Ë …¸«œ≈ ‰ËUM∑¢ w∑∞« WBBª∑L∞« V∑J∞« dA≤ dL∑ß« ULØ .UO∂±u∞uØË
qOK∫∑∞« Z≥UM± YO• s± :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
:w≥Ë Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« w≠ Y∫∂∞« vK´ dDOº¢ WOKOK∫¢ ÖUL≤ W£ö£ œu§Ë v∞≈ Êu∏•U∂∞« dOA¥

12
W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù«

Èdî√ WOKOK∫¢ Z≥UM± v∞≈ W≠U{≈ .ÍbIM∞« qOK∫∑∞« ÖuL≤Ë wIO∂D∑∞« qOK∫∑∞« ÖuL≤Ë ÍdEM∞« qOK∫∑∞« ÖuL≤
.U≥dO¨Ë WOßUOI∞«Ë WOHÅu∞« ‹Uß«¸b∞« w≠ XI∂©
Èd∂J∞« ‹U≥Uπ¢ô« Wß«¸œ :WOHÅu∞« ‹Uß«¸b∞«
s´ …¸œUB∞« W¥uMº∞« WOzUB•ù« qßöº∞« W≤¸UIL° Âö´ù« qzUßË ¸uD¢ ÁU㛮 Wß«¸œ w≠ ZNML∞« «c≥ o∂©
Âö´ù« qzUßË w≠ wKFH∞« ¸uD∑∞« nÅu° `Lº¥ UL± ,qOK∫¢ …b•uØ W¥uMº∞« ‹UODFL∞« bL∑F¢Ë .WB∑ªL∞« ‹UNπ∞«
¸uD¢ v∞≈ W≠U{ùU° ;qJØ WO´UMB∞« Ë√ WO±ö´ù« ‹UºßRL∞« ¡«œ√ ”UOÆ WO≤UJ±≈ `O∑¥ UO´u{u± UHÅË s±e∞« d∂´
.‚uº∞« WOM° vK´Ë ¸uNLπ∞« „uKß vK´ U≥dO£Q¢Ë „«d∑®ô« WHKJ¢
WOzUB•ù«Ë WO{U¥d∞« ÖULM∞« :WOßUOI∞« ‹Uß«¸b∞«
ÃU∑M∑ß«Ë Wß˸bL∞« d≥«uE∞« sO° j°dK∞ WO{U¥d∞« ÖULM∞«Ë WOzUB•ù« qßöº∞« WOßUOI∞« ‹Uß«¸b∞« bL∑F¢
…b´UÆ s± UÆöD≤« Y•U∂∞« UN∞ fßR¥ w∑∞« ‹UO{dHK∞ UI∂© W¥œUB∑Æô« d≥«uE∞« rJ∫¢ w∑∞« W¥¸ËdC∞« ‹UÆöF∞«
‰UπL∞« w≠ WIOÆœ Àu∫° ¡«d§≈ vK´ ¸bÆ_« r≥ ÍœUB∑Æô« s¥uJ∑∞« ÍË– sO∏•U∂∞« Ê√ sO∂¢ bÆË .W∂KÅ W¥dOEM¢
.WOÆ«bB± ‹«– WOLK´ ZzU∑≤ v∞≈ qÅu∑K∞
W´uM∑± Z≥UM±
‹UßUOº∞« qOK∫¢Ë W∞U∫∞« Wß«¸œ UNM± ,Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« Wß«¸œ w≠ WF∂∑L∞« Z≥UML∞« s± b¥bF∞« „UM≥
ZzU∑≤ v∞≈ qÅu∑∞U° `Lº¢ WO∏∫° ‹«Ëœ√ …b´ sO° ÃeL∞« v∞≈ W∞U∫∞« Wß«¸œ bM∑º¢ ULOH≠ .WOª¥¸U∑∞« ‹Uß«¸b∞«Ë
j∂C° WIKF∑L∞« WO±uJ∫∞« WßUOº∞« W´Uπ≤ Èb± w≠ ‹UßUOº∞« qOK∫¢ dEM¥ ,Wß˸bL∞« W∞U∫∞U° oKF∑¢ …œb∫±
w≠ p∞– bOH¥Ë s±e∞« d∂´ t∞ W¥œUB∑Æô« V≤«uπ∞« ¸uD¢ Wß«¸b° h∑ªO≠ wª¥¸U∑∞« ZNML∞« U±√ .‰UπL∞« «c≥ rOEM¢Ë
.W¥œUB∑Æô« t∂≤«uπ∞ WOK∂I∑ºL∞«Ë WO∞U∫∞« ‹«¸uD∑∞« W≠dF±
qOK∫∑∞« ‹U¥u∑º± YO• s± :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
,Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« w≠ Êu∏•U∂∞« U≥bL∑´« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑K∞ ‹U¥u∑º± …b´ sO° WÆdH∑∞« UMMJL¥
.w´UDI∞« qOK∫∑∞«Ë wzeπ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞«Ë wKJ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« UNM±Ë
wKJ∞« qOK∫∑∞« :ôË√
j∂¢d¢ qzUºL° r∑N¥Ë ,qJØ wM©u∞« œUB∑ÆôU° WD∂¢dL∞« W¥œUB∑Æô« qzUºL∞« wKJ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« Z∞UF¥
wKJ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« ‰ËUM∑¥ œbB∞« «c≥ w≠Ë .qîb∞«Ë qOGA∑∞« ‹U¥u∑º±Ë ÍœUB∑Æô« uLM∞« rπ∫°
Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ vK´ W¥œUB∑Æô« ‹U±“_«Ë ‹U∂KI∑∞«Ë ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« Èu∑º± dO£Q∑° oKF∑¢ ‹U´u{u±
.WLNL∞« V≤«uπ∞« Ác≥ ‰ËUM∑¢ …dOî_« œuIF∞« w≠ ‹QA≤ …b¥b´ Y•U∂± „UM≥Ë .WO±ö´ù« ‹U´UMB∞« Òu‡L≤ vK´Ë
‹U∂KI∑∞U° «dO∏Ø d£Q∑¥ Íc∞« ¸UN®ù« u≥ ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞«Ë Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ sO° wßUß_« j°«d∞« Ê√ ÂuKF±Ë
.W¥¸UN®ù« U≥œ¸«u± p∞c° d£Q∑∑≠ W±“√Ë ¸U≥œ“«Ë ‘ULJ≤«Ë uL≤ s± W¥œUB∑Æô«

13
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

wzeπ∞« qOK∫∑∞« :UO≤U£


pKN∑ºL∞« Ë√ Wπ∑ML∞« WºßRL∞« q∏± W¥œdH∞« ‹«b•uK∞ ÍœUB∑Æô« „uKº∞« wzeπ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« ‰ËUM∑¥
qzUßu° oKF∑¥ U± w≠Ë .UNO≠ sOK±UF∑L∞« „uKßË U≥¸UFß√ vK´ p∞– dO£Q¢Ë lKº∞« s± WFKß ‚uß ‹U∂KI¢ Ë√ œdH∞«
„uKßË Âö´ù«Ë ‰UB¢ô« ‰Uπ± w≠ WD®UM∞« ‹UºßRL∞« „uKß wzeπ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« ‰ËUM∑¥ Âö´ù«
.W¥œUB∑Æ« dE≤ WN§Ë s± U≥¸uNL§
UF± WOKØË WOze§ :sO∑¥Ë«“ s± UNO∞≈ dEM∞« …¸ËdC° Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« ‰Uπ± w≠ sO∏•U∂∞« rEF± dÒ‡I¥Ë
‰e´ VFB¥ YO• ,s¥¸uØcL∞« sO¥u∑ºL∞« w≠ ÊuK±UF∑L∞« U≥cª∑Ò¥ w∑∞« ‹«¸«dI∞« sO° ‹ö´UH∑∞« vK´ ·uÆu∞« sJLO∞
vK´ r∑∫∑¥ w∑∞« W¥œdH∞« ‹«¸«dI∞«Ë WO±uLF∞« ‹UDKº∞« UNF∂∑¢ w∑∞« WO±uLF∞« WßUOº∞« sO° ‰œU∂∑L∞« dO£Q∑∞«
.)16(wzeπ∞« Èu∑ºL∞« vK´ U≥–Uª¢« œ«d≠_« sOJKN∑ºL∞«

œUB∑Æô« ¡«¸Ë U± wKJ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« wzeπ∞« ÍœUB∑Æô« qOK∫∑∞« qOK∫∑∞« Èu∑º±
WO±ö´ù« ,‹Uß«¸b∞« ,‹ôUB¢ô« œUB∑Æô«Ë œUB∑Æô« rK´ ‰UL´_« WOL¥œUØ_« ‹UºßRL∞«
wßUOº∞« œUB∑Æô«Ë wßUOº∞« ‰ULF∞« …¸«œ≈Ë œUB∑Æô«
W≠UI∏∞« ,‰UB¢ô« rE≤ ‹ôUB¢ô« W´UMÅ ‰UB¢ô« ‹UºßR± qOK∫∑∞« ¸R°
W±uJ∫∞« ‹UßUOßË W±uJ∫∞« ‹UßUOß ÊuJKN∑ºL∞«Ë
ÂUF∞« œUB∑Æô«
WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« ¸U£ü« Wº≠UML∞« ,nO∞UJ∑∞« WOM° ,w∞UL∞« o≠b∑∞« Wß˸bL∞« ‹U´u{uL∞«
‰UB¢ô« rEM∞ WO≠UI∏∞«Ë „öN∑ßô« ¸«dI∞« lMÅË bzUF∞« ‹U´u{u±
WO±uLF∞« ‹UOßUOº∞«Ë W¥œUB∑Æô« W¥UHJ∞«
rπ∫∞« ‹U¥œUB∑Æ«Ë

:¸bBL∞«
— Handbook of media management and economics/editor Alan B. Albarran; co-editors Sylvia M. Chan-Olmste,
Michael O. Wirth, p. 28.
j∂¢¸« Íc∞« UNKOK∫¢ ‚UOß sL{ p∞–Ë W¥œUB∑Æô« …UO∫∞« w≠ U≥¸Ëb°Ë ‹U±uKFL∞U° d∂Ø√ U±UL∑≥« X∞Ë√ bÆ …b¥bπ∞« W¥bOKI∑∞« W¥dEM∞« Ê√ WÅöª∞«Ë
W¥œUB∑Æô« UN∂≤«u§ qOK∫¢Ë WOM∂∞« Ác≥ ¸uD¢ d¥bI¢Ë Âö´ù« qzUßu∞ W¥œUB∑Æô« WOM∂∞« nAJ∞ W¥UMF∞« fH≤ ‰u¢ r∞ UNMJ∞Ë .‚uº∞« ‹ôuIL°
s± ◊UAM∞« «cN∞ W¥œUB∑Æô« WOM∂∞« rN≠ v∞≈ œuFMßË .UN©UA≤ rJ∫¢ w∑∞« ‹UO∞ü« rNH∞ r≥œuN§ «ußdÒØ Êu∏•U° WLNL∞« ÁcN° lKD{« bÆË .WHK∑ªL∞«
Y∫∂∞« vM¨√ UL± WO∞Ëb∞« Y∫∂∞« eØ«d±Ë WBBª∑L∞« ‹öπL∞«Ë WOLKF∞« ‹«dL¢RL∞«Ë ‹UF±Uπ∞« v∞≈ Y∫∂∞« ‹ôUπ± XFßu¢Ë .W´uM∑± dE≤ U¥«Ë“
.‹UÅUB∑îô« …œbF∑± WOIO∂D¢Ë W¥dE≤ «œÎUF°√ ÁUD´√Ë

14
W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« w≠ Âö´ù«

‰Ë_« »U∂∞« ‹ôU•≈


(1) - H. Mercillon, L’économie de l’information, Université de Grenoble, 1967, p.2.
(2) - Jean-Charles Paracullos, La Télévision, Clefs d’une économie invisible. La df, 1993, p. 10.
(3) - Charles Goldfinger, L’utile et le futile. L’économie de l’immatériel. Edile-Jacob, Paris, 1994, p. 10.

. 204 Ë√ 1789-286 ’ ,1973 ,‹ËdO° ,WO°dF∞« WCNM∞« ¸«œ ,¸UπM∞« bOFß .œ ,ÍœUB∑Æô« dJH∞« a¥¸U¢ - )4(
— Les grands courants de la pensée économique,A. Samuelson opu, Alger, 1993, p. 58.
(5) - Anne Mayer, Pour une économie de l’information, CNRS, Paris, 1990, p. 128.
(6) - A. Sammuleson, op. cit., pp. 143 et 213 (L. Walras: Eléments d’économie politique pure).
(7) - Goldfinger, L’utile et le futile, op. cit., p. 113.
(8) - L’économie des organisations, Claude Ménard, La Découverte, Paris, p. 57.
(9) - L’économie des organisations, op. cit., pp. 59 et 60 et Anne Mayer, p. 107.
(10) - Anne Mayère, op. cit., p. 111 et D. Bell: Vers la société port industrielle, p. 221 (Robert Laffont, Paris, 1971).
(11) - A. Mayère, op. cit., p. 112.
(12) - A. Mayère, op. cit., p. 113.

. 119 ’ ,l§dL∞« fH≤ - )13(


:dE≤« - )14(
http://www2.le.ac.uk/departments/media/dl/documents-and-pdfs/course-readers/penm/ParadigmaticDrift.pdf.
:dE≤« - )15(
— Alan B. Albarran, Palabra clave, Vol. 13, 2005.
— The history and development of media economics research in China, Min Hand, Journal of Media Business Studies,
Vol. 3, N° 2, Fall 2006.
:dE≤« - )16(
— Media economics, understanding markets, industries and concepts, Alan B. Albarrannn 2nd edition, p. 6.

15
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:w≤U∏‡∞« »U∂‡∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ
œUJ¥ ô uN≠ ,WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« W¥dEM∞ «œ«b∑±« W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ w≠ Y∫∂∞« ¸uÒ‡D¢
Ë√ WOÒF±U§ Y∫° ‚d≠ ¸U©≈ w≠ Àu∫∂∞« XFßu¢ r£ ,…bÒ´ ‹UH∞R± d∂´ ‹UMOF∂º∞« W¥UN≤ cM± p∞–Ë ,UNM´ qBHM¥
.)1(ÍœUB∑Æ« ¸uEM± s± Âö´ù«Ë ‰UB¢ô«Ë W≠UI∏∞« ‰uI• sO° lLπ∞« U≥eO± ,WO´UL§ ‹UH∞R±
W≠UI‡∏Ò‡∞« ¸ËœË UNÆ«uß√Ë W¥œUB∑Æô« UN¢UHÅË UN¢QA≤ YO• s± Âö´ù« qzUßË W´UMÅ »U∂∞« «c≥ w≠ ‰ËUM∑Mß
Èdî_« WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« UNKJA¢ w∑∞« ‹U©UAM∞« s´ …e¥UL∑± ‹U©UA≤ w≠ UNLOEM¢ r£ ,WO•U≤ s± UNO≠ WO´UMB∞«
WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË( Y∂∞«Ë ,W≠U∫B∞« WDA≤√Ë dAM∞« WDA≤√ sO° ‚dH¥ wKî«œ oDM± s± U≥eOL¥ U±Ë
.Èdî√ WO•U≤ s± ,)W´uLºL∞«

Âö´ù« qzUßË ŸUDÆ :‰Ë_« qBH∞«


W≠U∫B∞« ÂbI± l± ,lOMB∑∞« UNº± w∑∞« WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« ŸËd≠ v∞Ë√ sO° s± ,UOª¥¸U¢ ,Âö´ù« qzUßË X≤UØ
r ∑ N ¢ U ± d ∏ Ø √ , r ∑ N ¢ n ∫ B ∞ « X ≤ U Ø s O • , ) 2 (d A ´ l ß U ∑ ∞ « Ê d I ∞ « s ± d O î _ « n B M ∞ « w ≠ , Í d O ≥ U L π ∞ « l ¥ “ u ∑ ∞ « ‹ « –
‹¸ÒuD¢Ë ,⁄«dH∞« ‹UÆË√ ‹b¥«e¢Ë …dÅUFL∞« WO´UL∑§ô« …UO∫∞« ◊UL≤√ p∞– bF° ‹¸ÒuD¢ r£ W±UF∞« ÊËRA∞U°
÷dF∞« ‹UO≤UJ±≈ XFßu¢Ë ,WO•U≤ s± WO±ö´ù« ‹U§U∫∞« X´uM∑≠ ‰UB¢ô«Ë ‹U±uKFLK∞ …b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«
wDG¥ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ `∂Å√ v∑• s¥dAF∞« ÊdI∞« s± sO¢dOî_« sO∑¥dAF∞« w≠ WÅUî ,Èdî√ WO•U≤ s±
.)3(WOKº∑∞«Ë »UF∞_«Ë w≠UI∏∞«Ë )Íu°d∑∞«Ë wMI∑∞«Ë wLKF∞«Ë ,ÍœUB∑Æô«( hBª∑L∞« Âö´ù« s± …b¥b´ ‹ôUπ±
¸uN™ ¡«¸Ë ÊUØ bÆ wJ¥d±_« lL∑πL∞« w≠ ‹UMOF°¸_« w≠ W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßË w≠ ¸uD∑∞« «c≥ Ê√ vºM≤ ôË
?W¥œUB∑Æô« UNBzUBî w≥ U±Ë ?W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßË ‹QA≤ nOJ≠ .UMF± d± ULØ åWO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞«ò `KDB±
?‚«uß_«Ë ‹UOMI∑∞« sO° ◊U∂¢¸ô« jL≤ u≥ U±Ë

W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßË …QA≤ :‰Ë_« Y∫∂L∞«


:…b¥b§ Âö´≈ WKOßË QAM¢ wJ∞ oDML∞« s± ·UMÅ√ W£ö£ d≠UC∑¢ Ê√ wG∂M¥ t≤√ )4(sO∏•U∂∞« iF° Èd¥
.Y¥b∫∞« lL∑πL∞« w≠ Âö´ù« qzUßË …QAM∞ œb∫L∞« rßU∫∞« dBMF∞« u≥Ë ,wßUOº∞« oDML∞« :ôË√
.W∏¥b∫∞« ‹U≤UI∑∞« ¸uD∑° j∂¢dL∞« wMI∑∞« V≤Uπ∞« tM± WÅUîË ,w´UMB∞« oDML∞« :UO≤U£
WKOßË ¸uD∑∞ w≠UJ∞« VKD∞« d≠u¢Ë ‚uº∞« WFƸ ŸUº¢U° oKF∑¥ U± tM± WÅUîË ,ÍœUB∑Æô« oDML∞« :U∏∞U£
.‚uº∞« WO´d® UNØö∑±«Ë Âö´ù«

16
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

ÍœUB∑Æô«Ë w´UMB∞« Ê«dîü« Êö±UF∞« U±√ ,wßUOº∞« oDML∞«u≥ ,ÕdD∞« «c≥ Vº• ,œb∫L∞« rßU∫∞« q±UF∞«Ë
¸u‡D∑° W´UMB∞« ¸uD¢ UN±«uÆ w∑∞« Âö´ù« qzUßË …QA≤ ¡«¸Ë sLJ¥ wßUOº∞« oDML∞U≠ .ÊöLJ± ,ÊU¥u≤U£ ULN≠
¸uD¢ nÆu∑¥ W£ö∏∞« ‹U¥u∑ºL∞« Ác≥ d≠UC¢ vK´Ë .ÍœUB∑Æô« Èu∑ºL∞« tMLCO≠ U≥¸«dL∑ß« ◊d® U±√ ,‹U≤UI∑∞«
.W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË
W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßË …QAM∞ wßUOº∞« oDML∞« :ôË√
)5(
åWO©«dIL¥b∞«ò W¥“«u§d∂∞« ‹UFL∑πL∞« “Ëd° ÊUØ bI≠ . åw±uLF∞« ¡UCH∞«ò …dJ≠ v∞≈ UM≥ U≥ qOK∫∑∞« UM° œuF¥
nºF¢ W∞Qº± tO≠ gÆUM¢Ë WÅUª∞«Ë WO±uLF∞« `∞UBL∞« tO≠ vÆö∑¢ åw±uL´ ¡UC≠ò WμON∑° U©ËdA± W∏¥b∫∞«
…uI∞« tO≠ dNE¢Ë ,W´ULπ∞« …¸uÅ ¡UM° ¡UCH∞« «c≥ w≠ r∑¥ ULØ ,„«c≤¬ T®UM∞« w∞«d∂OK∞« œUB∑Æô« ¡«“≈ W∞Ëb∞«
.UNO∞≈ UNzUC´√ ¡UL∑≤« ‹«¸d∂±Ë ,W´ULπK∞ WºßRL∞«
ΔœU∂L∞ UI≠Ë w±uLF∞« ‘UIM∞« v∞≈ Y¥b∫∞« lL∑πL∞« W§U• …bO∞Ë ,vMFL∞« «cN° w≥ ,W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßu≠
Íc∞« åÊUL∞d∂∞«ò q°UI± w≠ WÅUª∞« `∞UBL∞«Ë ‹UDKº∞« sO° ‘UIM∞« ¸uD¢ …¸Ëd{ v∞≈Ë ,W¥“«u§d∂∞« WO©«dIL¥b∞«
.U¥dO≥UL§Ë UFß«Ë «dA≤ Âö´ù« qzUßË VKD∑¢ p∞c∞ .W∞Ëb∞« …eN§√ l± ‘UIM∞« d¥uD∑∞ ¡UC≠ u≥
wN∑M¥ ô WO∞Uπß W∞Qº± w≥Ë W¥d∫∞« :Y¥b∫∞« lL∑πL∞« w≠ Âö´ù« qzUßË …¸«œ≈ ’uBª° W±U≥ W∞Qº± ¸U∏¢Ë
qzUßu∞ ¸d∫± ’Uª∞« ŸUDI∞« q≥Ë ?UNOK´ VOƸ Â√ ?W¥d∫∞« ÁcN∞ s±U{ )ÂUF∞« ŸUDI∞«( W∞Ëb∞« q≥ :UN∞u• ‘UIM∞«
?UN∑¥d∫∞ ¸œUB± Â√ Âö´ù«
oDML∞« w≠ dEM∞« «bOF¥ r∞ U± w≤UI∑∞« Ë√ ÍœUB∑Æô« oDML∞« WMLO≥ q∂I¢ …œU´ t≤√ ,ÕdD∞« «c≥ »U∫Å√ Èd¥
ÁcN° kH∑∫MßË ,Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« QAM± u≥ ,ÕdD∞« «c≥ w≠ ,wßUOº∞« oDML∞« Ê≈ .WO∞«d∂OK∞« Í√ ,wßUOº∞«
.WI•ö∞« UMKO∞U∫¢ w≠ UN° ”UMμ∑ßö∞ …dJH∞«
¡UCH∞« s± ¡e§ w≥ UL° ‹UFL∑πL∞« qØ w≠ U≥œu§Ë d©R¥Ë Âö´ù« qzUßË …QA≤ ¡«¸Ë nI¥ wßUOº∞« oDML∞U≠
.UN° ’Uî ÍœUB∑Æ« oDM± o≠Ë dOº¢ Ê√ s± lML¥ ô «c≥ sJ∞Ë ,ÂUF∞« ‘UIM∞« d¥uD¢ w≠ r≥Uº¢Ë bK° qØ w≠ w±uLF∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ ÍœUB∑Æô« oDML∞« :UO≤U£
WLOÆË WO±ö´ù« UN¢Uπ∑M± WLOÆ :sO∑±U´œ vK´ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ ÍœUB∑Æô« oDML∞« ÂuI¥
.UI•ô UN∞ËUM∑Mº≠ UNÆ«uß√ U±√ ,WO±ö´ù« UN¢Uπ∑M± WLOÆ UM≥ ‰ËUM∑MßË .UNÆ«uß√
WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« WLOÆ
.WO∞œU∂∑∞« UN∑LOÆË ‹U±uKFLK∞ WO∞ULF∑ßô« WLOI∞« sO° )6(wK∂±d¢ Êu∑¥UÆ Y•U∂∞« ‚d‡ÒH¥
…b•«u∞« W±uKFLK∞ XºOK≠ ,Èdî√ v∞≈ W´uLπ± s±Ë dî¬ v∞≈ hª® s± nK∑ª¢Ë WO¢«– : ‰ULF∑ßô« WLOÆ - √
W´uLπ± vK´ nÆu∑¢ wN≠ ,WO∞ULF∑ßô« WLOI∞« Ác≥ b¥b∫¢ VFB∞« s± –≈ ,”UM∞« lOL§ Èb∞ WO∞ULF∑ßô« WLOI∞« fH≤
:V≤«uπ∞« s±

17
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

…b§ YO• s± ,WLOI∞« Ác≥ d¥bI¢ s± rNM‡ÒJL¢ w∑∞«Ë W´ULπ∞« Ë√ œdH∞« UNJK∑L¥ w∑∞« WI°Uº∞« W≠dFL∞« - 1
.a∞« ...UN∑±¡ö±Ë UN∑FHM±Ë ‹U±uKFL∞«
nÆu∑¥Ë ,UNºH≤ W±uKFL∞« s± sOÒ‡F± nÆu± tOK´ wM∂M¥ Íc∞«Ë W±uKFL∞« ÁcN∞ wIK∑L∞« tODF¥ Íc∞« vMFL∞« - 2
.‰ULF∑ßô« w≠ rJ∫∑∞« Èu∑º±Ë ,Èu∑∫L∞« »UFO∑ß« W§¸œ vK´
.UNK¥bF¢ Ë√ t¢«¸uB¢ qOJA¢ vK´Ë ,tO≠ dO£Q∑∞«Ë wIK∑L∞« „uKß tO§u¢ vK´ W±uKFL∞« …¸bÆ - 3
,œUN∑§« Ë√ W±ËUI± ÊËœ UN° d£Q∑¥Ë W±uKFL∞« vIK∑¥ UO∂Kß U≠d© wIK∑L∞« d∂∑F¥ ô t≤√ u≥ ÕdD∞« «c≥ w≠ rNL∞«Ë
Vº• Ë√ ‰ULF∑ßô« s± t{d¨ Vº• Ë√ ’Uª∞« t≠d™ Vº• U≥«u∑∫± q¥ËQ¢ t≤UJ±S° ,UNF± q´UH∑± ·d© u≥ q°
ÊuJ¥ ô bÆ WLOÆ ‹U±uKFL∞« vK´ wHC¥ Ê√ t≤UJ±S° q° ,…d®U∂L∞« t¢U§U• Vº• Ë√ ,a∞« ...w´UL∑§ô« ‚UOº∞«
.ÊU∂º∫∞« w≠ UNF{Ë qßdL∞«
qLF∞« s±“ò UN≤Q° ,Èdî√ WFKß W¥√ v∞≈ W∂ºM∞U° ‰U∫∞« u≥ ULØ ,W∞œU∂L∞« WLOÆ ·dF¢ Ê√ sJL¥ W∞œU∂L∞« WLOÆ - »
:wK¥ ULØ WO≠UI∏∞« ‹Uπ∑ML∞« WLOÆ ‹U≤uJ± sO∏•U∂∞« iF° œb‡Ò• bÆË .)7(å‹U±uKFL∞« ÃU∑≤ù ͸ËdC∞« w´UL∑§ô«
.)WO∞Ë_« œ¸«uL∞« ,‹U±uKFL∞« ,‹«Ëœ_« ,‹ôü«( W¥¸ËdC∞« œU∑F∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹«Ëœ√ WHKJ¢ - 1
.W¨UOB∞«Ë œ«b´ù«Ë rOLB∑∞« s±“ WHKJ¢ - 2
.l¥“u∑∞« Ë√ Y∂∞« Ë√ ,dAM∞« Ë√ ëdîù« Í√ : «the packaging» Wμ∂F∑∞« s±“ WHKJ¢ - 3
U≥d≥u§ w≠ WL§UM∞«Ë ,qLF∞« vK´ Êu´b∂L∞«Ë Êuπ∑ML∞« UNOHC¥ w∑∞« WB∞Uª∞« WO´«b°ù« W≠U{ù« WHKJ¢ - 4
.)8(rN¢«¸bÆË rN∂≥«u± s´Ë o°Uº∞« rNM¥uJ¢ s´
:w≥Ë ‹Uπ∑ML∞« s± ÁdO¨ ÊËœ Âö´ù« UN° eOL∑¥ ‹UOÅuBî „UM≥ Ê√ dO¨
s± UN∞ULF∑ß« bF° v∑• WLOKß vI∂¢ wN≠ .UN∞ ·ö¢≈ ‹U±uKFLK∞ WO∞ULF∑ßô« WLOI∞« „öN∑ß« s´ rπM¥ ô - 1
.sOKLF∑º± …b´ q∂Æ
.Èdî_« œuIF∞« Ë√ nO∞Q∑∞« ‚uI• œuI´ UN{dH¢ w∑∞« œuOI∞« r¨¸ UNFO° bF° ‹U±uKFLK∞ t¢“UO∫° Z∑ML∞« kH∑∫¥ - 2
‹UIOOC¢ s± Ëb∂¥ U±Ë ,Âö´ù« Y°Ë l¥“u¢Ë ÃU∑≤≈ vK´ öOKÆ ô≈ ,W¥b∫∞« WFHML∞« hÆUM¢ W¥dE≤ o∂DM¢ ô - 3
.l¥“u∑∞« ‹UJ∂® lOßu¢ v∞≈ Ë√ )*( W¥œUL∞« q±«u∫∞« ÃU∑≤≈ …œU´≈ v∞≈ d±_« WIOI• w≠ œuF¥ UL≤S≠ ,Âö´ù« l¥“u¢ ÷d∑F¢

Âö´ù« qzUßË ‚«uß√ :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«


‹«d± …b´ ŸU∂¥ w±ö´ù« Z∑ML∞« Ê≈ YO• ,XÆu∞« fH≤ w≠ ‚«uß√ …b´ UN∞ Ê√ Âö´ù« qzUßË ‹UOÅuBî s±
WO∞UL∞« ‚uº∞«Ë ,sOMKFL∞« ‚ußË ,wzUNM∞« „öN∑ßô« ‚uß : w≥ WHK∑ª± ‚«uß√ …b´ w≠ ,tFOMB¢ q•«d± d∂´
.U≥dO¨Ë ‹«eONπ∑∞« ‚ußË

18
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

sOOzUNM∞« sOJKN∑ºL∞« ‚uß :ôË√


w∞UOª∞« Z∑ML∞«Ë ,)a∞« ...‹UOz«uN∞« ,ŸU¥cL∞« ,Êu¥eHK∑∞« “UN§( ‹«eONπ∑∞« :‹Uπ∑ML∞« s± sO´uM° UM≥ d±_« oKF∑¥
«uL≤ ‚uº∞« Ác≥ bNA¢Ë )a∞« ...q°UJ∞« ‹UJ∂® w≠ „«d∑®ô«Ë ‹U≤«uDß≈ ,V∑J∞« ,WO≤u¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù« Z±«d∂∞«(
WOØöN∑ßô« ‹Uπ∑ML∞« „öN∑ß« tF∂∑¥ )W©d®√ „d∫± Ë√ ö∏± Êu¥eHK∑∞«( “UNπ∞« ¡«dA° d±_« V∞U¨ w≠ √b∂¥ «œdD±
:WO∞U∑∞« »U∂ßú∞ «œdD± «b¥«e¢ ‚uº∞« Ác≥ w≠ VKD∞« ·dF¥Ë .)W©d®_« ,WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞«(
,¡«cG∞«( U±uL´ W¥¸ËdC∞« œ«uL∞U° d±_« oKF¢ ¡«uß W±bI∑L∞« WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« w≠ w∞Ë_« VKD∞« lOπA¢ - 1
„ö∑±« :w±ö´ù«Ë w≠UI∏∞« „öN∑ßô« qzUßu° oKF¢ Ë√ )a∞« ...‹«¸UOº∞« ,WO∞eML∞« ‹«eONπ∑∞« ,sJº∞« ,f°öL∞«
.⁄«dH∞« XÆË b¥«e¢Ë WAOFL∞« Èu∑º± ŸUH¢¸« s´ Z¢U≤ u≥Ë ,U±uL´ w≠UI∏∞« „öN∑ßô«Ë ,‰U∂I∑ßôU° WÅUª∞« …eN§_«
w±ö´ù« „öN∑ßô« …eN§√ „ö∑±U° UN∞ `Lº¥ UL± ,dß_« qOî«b± ŸUH¢¸U° ÊUJºK∞ WOz«dA∞« …uI∞« b¥«e¢ - 2
.Èdî√ WO•U≤ s± ⁄«dH∞« ‹UÆË√ b¥«e¢Ë ,WO•U≤ s± )»UF∞_« …eN§√Ë Êu¥eHK∑∞« …eN§√(
ÊËRA∞U° ÂUL∑≥ô« …œU¥“ V∂º° U¥uÆ UF≠œ WO±ö´ù«Ë WO≠UI∏∞« ‹U§U∫K∞ wDF¥ UL± ,rOKF∑∞« Èu∑º± ŸUH¢¸« - 3
.UN∂FA¢Ë ‹U±UL∑≥ô« ŸuM¢Ë ,W±UF∞«
.)9(U±uL´ WFMBL∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ W¥œUL∞« dO¨ ‹U©UAM∞« WOL≥√ b¥«e¢- 4
‹Uπ∑ML∞« s± b¥eL∞« „öN∑ß« qLA¥ YO∫° tF¥uM¢Ë VKD∞« lOßu¢ ÁU㛮 w≠ qLF¢ WFL∑π± »U∂ß_« ÁcN≠
.W∏¥b∫∞« WO§u∞uMJ∑∞« ‹«¸uD∑∞« l± ŸuM∑∞«Ë ,¸UJ∑°ô«Ë œbπ∑∞« s± WO∞U´ …dO¢Ë ·dF¢ UN≤√Ë WÅUî ,WO≠UI∏∞«Ë WO±ö´ù«
sOMKFL∞« ‚uß :UO≤U£
,‹öπL∞« Ë√ n∫B∞« w≠ W¥¸UN®≈ W•Uº± Á¸U∂∑´U° sOMKFL∞« ‚uß w≠ Èdî√ …d± w±ö´ù« Z∑ML∞« s± ¡e§ ŸU∂¥
,…b¥b§ Âö´≈ WKOßË …QA≤ ÊULC∞ WO≠UØ XºO∞ U≥b•Ë ¸UN®ù« ‚uß Ê√ dO¨ .Êu¥eHK∑∞« w≠ Ë√ W´«–ù« w≠ Ë√
.UN•Uπ≤ bM´ UNOK´ –u∫∑º¢ Ë√ UN¢QA≤ o≠«d¢ Ê√ U±≈ ¸UN®ù« ‚uß Ê≈ q°
s± tMJ∞Ë ,…b• vK´ ‹cî√ «–≈ WMO‡ÒFL∞« WO±ö´ù« WKOßuK∞ q¥uL¢ ¸bB± ,WO•U≤ s± ,uN≠ ,ÃËœe± ¸UN®ù« ¸ËœË
WÅUî UO∂º≤ Wº≤Uπ∑± ‹Uμ≠ w≠ sOJKN∑ºL∞« ‚«uß√ Wzeπ¢Ë ,W´UMB∞« w≠ eOØd∑∞« »U∂ß√ s± V∂ß ,Èdî√ WO•U≤
‹U¥u∑ºL∞« vK´Ë ,wL∞UF∞« Èu∑ºL∞« vK´ Wº≠UML∞« «b∑•« Ê√ p® ôË .‚UH≤ù« vK´ …¸bÆ d∏Ø_« ‹UμH∞« pK¢ UNM±
.¸«dL∑ßU° W∏¥b• Âö´≈ qzUßË ¸uN™ WO≤UJ±≈ `O∑¥ UL± ,¸UN®ù« ◊UA≤ ¸U≥œ“« v∞≈ ÍœROß W¥uNπ∞«
WO∞UL∞« ‚uº∞« :U∏∞U£
:w≥ WO∞UL∞« ‚uº∞« w≠ UN≤“Ë nFC¢ Âö´ù« qzUßË w≠ WÅUî V≤«u§ „UM≥
u≥ V∞UG∞« Ê≈ q° .…eN§_« W´UMÅ «b´ U± ,‰UL∞« ”√d∞ WHO∏Ø WOM∂° U∂∞U¨ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ l∑L∑¥ ô - 1
s± XKH¥ WDA≤_« Ác≥ s± «dO∏Ø Ê√ ULØ ,wM≥c∞« qLF∞« nO∞UJ¢ ŸUH¢¸«Ë ,Âö´ù« qzUßË ◊UAM∞ ÍœUL∞« dO¨ l°UD∞«
.WºßRL∞« WO≤«eO± w≠ WHOF{ wN≠ w∞U∑∞U°Ë ,w∂ßU∫L∞« ‹U∂£ù«

19
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

Á–«u∫∑ß« WOAî ‰UL∞« ”√d° rN¢UÆö´ w≠ «b§ sOEH∫∑± Âö´ù« qzUßË vK´ ÊuLzUI∞« ÊuJ¥ U± …œU´ - 2
v∞≈ U±uL´ wCH¥ ,WO≠UI∏∞«Ë WO±ö´ù« ◊UßË_« w≠ ÍbOKI¢ nÆu± «c≥Ë ,ÍdJH∞« qLF∞« t¥uA¢Ë WºßRL∞« vK´
dOOº∑∞« w≠ WJM• ÍË– s¥dOº± v∞≈ Âö´ù« qzUßË ‹Qπ∞ ULKÒØË ,WO±ö´ù« ‹UºßRLK∞ w∞UL∞« VOØd∑∞« nF{
.rN•Uπ≤ ’d≠ ‹œ«“ w∞UL∞«
Y∫∂∞« VKD∑¥ ,wKÅ_« ÖuLM∞« ÃU∑≤≈ WÅUîË ,W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË w≠ ÃU∑≤ù« WHKJ¢ ŸUH¢¸« - 3
oI• bÆ Z∑ML∞« ÊuJ¥ ULKÆò –≈ .b¥b§ ÃU∑≤≈ qØ l± ŸËdALK∞ w∞U± VOØd∑° ÂUOI∞« s´ Í√ ,ÃU∑≤û∞ o∂º± q¥uL¢ s´
qzUßË ◊UA≤ ÊUØ «–≈ U±√ .)10(å͸Ëd{ „uM∂∞« v∞≈ ¡uπK∞« sJ∞Ë ,…œU´ Ÿ“uL∞U° sOF∑ºO≠ ,WO≠UØ WO∞U± bz«u´
…b´ d≠UC∑¢ Ê√ WD¥d® ,jOA≤ p¥d® v∞≈ W∞U∫∞« Ác≥ w≠ ‰u∫∑¢Ë UN° „uM∂∞« ÂUL∑≥« œ«œeO≠ W¥œËœd± d∏Ø√ Âö´ù«
.WO∞U∑∞« …dIH∞« w≠ ÈdMß ULØ Èdî√ q±«u´

Âö´ù« qzUßË W´UMÅ :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«


(Production dO∂J∞« ÃU∑≤ù« ‹UOMI¢ «bª∑ß« VKD∑¥ uN≠ p∞c∞Ë ,lß«Ë ¸uNL§ v∞≈ Âö´ù« qzUßË ÃU∑≤≈ t§u∑¥
qzUßË …QAM° d±_« oKF¢√ ¡«uß UOßUß√ «¸Ëœ ‹UOMI∑∞« tO≠ VFK¢ ,…¸ËdC∞U° w´UMÅ ◊UA≤ t≤√ Í√ ,de masse)
.U≥¸uD∑° Â√ Âö´ù«
Èœ√ ö∏L≠ .WOMI∑∞« qzUßu∞« Ác≥ vK´ w´UL∑§« VK© d≠u¢ u≥ ,U≤d®√ Ê√Ë o∂ß ULØ ,UM≥ o∂ºL∞« ◊dA∞«Ë
…¸«bB∞« UNzu‡Ò∂¢Ë ,W´U∂D∞«Ë dAM∞« W´UMÅ “Ëd° v∞≈ ¸«u≤_« dB´ w≠ ¸UJ≠_« ‘UIM° j∂¢dL∞« W´U∂D∞« ‹UOMI¢ sº∫¢
»U°¸√ V≤U§ v∞≈ sOO´UMB∞« sOO∞ULß√d∞« qz«Ë√ s± l°UDL∞« »U∫Å√Ë ÊËd®UM∞« ÊUØ YO• ,Y¥b∫∞« lL∑πL∞« w≠
.)11(ZOºM∞« W´UMÅ
ôULF∑ß« ,XÆu∞« fH≤ w≠ WOMI∑∞« Ác≥ wÆö¢ U±bM´ ,WMOÒ‡F± WOMI¢ vK´ Âö´≈ WKOßË –u∫∑º¢ ,U±uL´Ë
.‚uº∞« w≠ sOL∏∑K∞ WGOÅË )WOßUOß »U∂ß_ UO´UL∑§« U∂K© Í√( UOßUOß
ŸUDÆ ¸uD∑° ,ö∏± ,WOH¢UN∞« ‹UL∞UJL∞« dOFº∑∞ WKOßË œUπ¥≈ `Lß bI≠ .…dOFº∑∞U° WKJAL∞« s± ¡e§ oKF∑¥Ë
vK´ W∂ßUM± …dOFº¢ ÷dH∞ WKOßË œUπ¥≈ ÊUJ±ùU° sJ¥ rK≠ Êu¥eHK∑∞«Ë u¥œ«d∞« U±√ .WOJKßö∞«Ë WOJKº∞« ‹ôUB¢ô«
pKN∑ºL∞« u∫≤ W∞Ußd∞« ‰U߸S° Ò wMF± Y∞U£ ·d© ¸uN™ bF° ô≈ ÊU∑KOßu∞« ÊU¢U≥ ¸uD∑¢ r∞ p∞c∞Ë ,sOKLF∑ºL∞«
÷dG∞( WO±uLF∞« WDKº∞« Ë√ )͸Uπ¢ ÷dG∞( sKFL∞« ÊuJ¥ Ê√ U±≈ ·dD∞« «c≥Ë .sL∏∞« l≠b∞ bF∑º±Ë wzUNM∞«
.)12()wßUOß
‹UMO≤UL∏∞« cM± w∞U∫∞« t§u∑∞« Ê√Ë W∑°U£ XºO∞ ‹«¸UO∑îô« œËb• Ê√ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« Âö´ù« ŸUDÆ X∂£√ bI∞
.WFMBL∞« œö∂∞« w≠ WÅUî ,U±uL´ w∞«d∂OK∞« q¥b∂∞« u∫≤ u≥ s¥dAF∞« ÊdI∞« s±
vK´ ·uÆu∞«Ë tLJ∫¥ Íc∞« oDML∞« rNH∞ ,Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ rOEM¢ ‰UJ®√ vK´ Êü« …dE≤ wIK≤ Ê√ wG∂M¥
.UNMO° U± WIOÆb∞« ‚ËdH∞«

20
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ w´UMB∞« oDML∞« :w≤U∏∞« qBH∞«


Ác≥ sO° «uÆdÒ≠ rÒ£ ,Âö´ù« qzUßË ‹U´UMÅ dOß ÊULJ∫¥ sOHK∑ª± sOIDM± sO° ‹UMO≤UL∏∞« cM± Êu∏•U∂∞« ‚dÒ≠
‚UOß w≠ åoDM± ò `KDB± vMF± j∂C° √b∂≤ Ê√ ,ÂUIL∞« «c≥ w≠ ,UM° ¸bπ¥Ë .sOIDML∞« s¥c≥ W∞ôb° ‹U´UMB∞«
.W¥¸u∫± W∞uI± UNO≠ qJA¥ w∑∞« WO±ö´ù« ‹U´UMB∞« W¥dE≤ qOK∫¢
Èu∑º±Ë W´UMB∞« WOM° Èu∑º± :s¥e¥UL∑± sO¥u∑º± v∞≈ W¥dEM∞« Ác≥ ‹UO°œ√ w≠ åoDM±ò W∞uI± qOK∫¢
.UNLOEM¢
WOª¥¸U¢ …d∑≠ w≠ sO‡ÒF± ŸUDÆ w≠ WK´UH∞« ·«d©_« qL´ ‹«dOG∑± œb‡Ò∫¢ w∑∞« WOKJON∞« ◊ËdA∞« wMF¥ :ULN∞ËQ≠
œb∫¢ w∑∞«Ë ,sOÒ‡F± w´UMÅ ŸUDÆ dOßË WKJO≥ t§u¢ w∑∞« b´«uI∞« v∞≈ b¥b∫∑∞U° ,UM≥ dOA¥ uN≠ò …œb∫±
.)13(åWO≠UI∏∞« ‹Uπ∑ML∞« „öN∑ß«Ë ,WO•öB∞« WGOÅË ,ÃU∑≤ù«Ë Ÿ«b°ù« ‹UOKL´ qBHL¢Ë ‹UOÅuBî
nB¥ t≤√ Í√ ,rN¢œ«¸≈ s´ dEM∞« ·dB° ·«d©_« nK∑ª± sO° )åW∂FK∞«ò( qLF∞« b´«uÆ œb∫¥ ,UM≥ oDML∞U≠
.WMO‡ÒF± WE∫∞ w≠ W´UMBK∞ Èd∂J∞« ‹U≥Uπ¢ô«
sO‡ÒF± ◊U∂¢¸ô WπO∑≤ w≥Ë WMOÒ‡F± WOª¥¸U¢ WE∫∞ w≠ UNFOMB¢Ë W≠UI∏∞« lOC∂∑∞ W∂∞UG∞« ‰UJ®_« u≥ :ULNO≤U£
ådAM∞« oDM±ò sO° …œU´ eOOL∑∞« r∑¥Ë .)l¥“u∑∞« Ë√( Y∂∞«Ë )dAM∞« Ë√( Wπ±d∂∞«Ë ÃU∑≤ù« nzU™Ë sO°
.åY∂∞« oDM±òË
.)14(UNM´ WL§UM∞« WºßRL∞« ‰UJ®√Ë ,WOKJON∞« ◊ËdA∞« Í√ :UF± sOOMFL∞« sO° lLπ¥ UM≥ åoDML∞«ò `KDBL≠

dAM∞« oDM± :‰Ë_« Y∫∂L∞«


,oDML∞« «c≥ w≠ ,ÃU∑≤ù« ‹UOMI¢ `Lº¢Ë ,UF± UN∑O•öÅ ◊UL≤√Ë ,WO≠UI∏∞« œ«uL∞« ÃU∑≤≈ dAM∞« oDM± rJ∫¥
vK´ WLzUI∞« ‹U´UMB∞« WK∏±√ r≥√ s±Ë ,…d®U∂± sOJKN∑ºLK∞ ,¡«dØ Ë√ UFO° ,sO‡ÒF± qL´ s± aº≤ o¥uº¢Ë ÃU∑≤S°
W≤«uDßù«Ë ,…d∂JL∞« …¸uB∞« W´UMÅË ,u¥bOH∞« j¥d®Ë ŸuLºL∞« j¥dA∞« W´UMÅË »U∑J∞« W´UMÅ dAM∞« oDM±
.a∞« ...W©uGCL∞«
d®UM∞« ¸Ëœ : ôË√
ÃU∑≤ù«Ë ,ÍdJH∞« Ÿ«b°ù« WHO™Ë sO° lLπ¥ Íc∞« uN≠ ,U¥eØd± «¸Ëœ UFOL§ ‹U´UMB∞« Ác≥ w≠ d®UM∞« VFK¥
o¥uº∑∞«Ë dAMK∞ UN±bI¥ w∑∞« ‰UL´_«Ë l¥¸UAL∞« ¸U∑ª¥ uN≠ .WO≠UI∏∞« ‰UL´ú∞ w´UMB∞« aºM∞«Ë ,)lMB∞«( ÍœUL∞«
.UOKØ Ë√ UOze§ U≥d©Uª± qL∫∑¥Ë ,W•d∑IL∞« rN∞UL´√Ë sOH∞RL∞« s± s¥ËUMF∞«Ë ¡ULß_« œbF∑± ”dN≠ sO° s±
WOz«uA´ w≠ W°uFB∞« ¸bB± sLJ¥Ë ,UNI¥uº¢Ë UNFOMB¢Ë ‰UL´_« ¸UO∑î« w≠ q∏L∑¢ :«b§ WLN± dAM∞« WHO™ËË
W∫§UM∞« ‰UL´_«Ë WK®UH∞« ‰UL´_« sO° qÆ_« vK´ Ê“«u¥ Ê√ d®UM∞« vK´ sOÒ‡F∑¥ –≈ ,WO≠UI∏∞« ‹Uπ∑ML∞« vK´ VKD∞«
.WºßRL∞« Ê“«u¢ sLCO∞

21
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

)o≠b∑∞«( Y∂∞« oDM± :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«


aº≤ …œU´≈ s± ôb∂≠ò .ÍdO≥ULπ∞« Y∂∞« WDß«u° ‹Uπ∑ML∞« ÷d´ (flow logic) o≠b∑∞« Ë√ Y∂∞« oDM± rJ∫¥
.)15(åsOJKN∑ºL∞« s± dO∂Ø œb´ v∞≈ b•«Ë XÆË w≠ t∏° r∑¥ tF¥“u¢ Ë√ ,‹«d± …b´ ,sOF± qLF∞ wKÅ_« ÖuLM∞«
¸uNL§ vK´ Y∂∞« WDß«u° ,Z±U≤d∂∞« fH≤ ÷d´ r∑¥ YO• ,W´«–ù«Ë Êu¥eHK∑∞« ◊UA≤ rJ∫¥ Íc∞« oDML∞« u≥Ë
.tO≠ Y∂¥ Íc∞« XÆu∞« fH≤ w≠ tØöN∑ß« r∑¥Ë ,„ö∑±ö∞ WK°UÆ W¥œd≠ aº≤ qJ® vK´ ô ,lß«Ë
Z±d∂L∞« Ë√ Y∂∞U° rzUI∞« ¸Ëœ :ôË√
Z±d∂L∞« WLN±Ë .åZ±d∂L∞«ò WHO™Ë UM≥ w≥ ,dAM∞« W´UMÅ w≠ d®UM∞« WHO™u∞ WK£ULL∞« ,WOßUß_« WHO™u∞«
s¥b≥UAL∞« Ë√ )W´«–ù«( sOFL∑ºL∞« s± ¸bÆ d∂Ø√ ÂUL∑≥« »c∑π¢ Ê√ UNMJL¥ Z±«d° WJ∂® ¡UM° w≥ WOßUß_«
‰Ëb§Ë ,‹özUF∞« XÆË o≠«u¢ WOπ±«d° WJ∂® wM∂¥ Ê√ Z±d∂L∞« ‰ËU∫¥ p∞c∞Ë ,WMJL± …d∑≠ ‰u©√ ‰öî )Êu¥eHK∑∞«(
.UN¢ôUGA≤«
¸uNLπ∞« ¡U≠Ë :Wπ±d∂∞« ·b≥ :UO≤U£
ÂUL∑≥« »c§ :VKDL∞« «c≥ WO∂K∑∞ XÆu∞« fH≤ w≠ tO≠d∑∞«Ë WOKº∑∞« œ«u±Ë ,WO±ö´ù« œ«uL∞« ÷d´ rÒ∑¥ U± …œU´
.WMJL± …d∑≠ ‰u©√ sOFL∑ºL∞« Ë√ s¥b≥UAL∞« s± œb´ d∂Ø√
eJ¢d± vK´ ÍœU± dO¨ Èu∑∫± s¥Ëb¢ r∑¥ W≠U∫B∞« wH≠ò sOI°Uº∞« sOIDML∞« sO° W∞eM± w≠ W≠U∫B∞« oDM± lI¥
lß«Ë ‚UD≤ vK´ Ÿ“u¥Ë aºMO≠ ,«bÒ§ …dOBÆ …d∑≠ w≠ ÖuLM∞« b¥bπ¢ r∑¥Ë ,WHO∫B∞« u≥ d°U´ q° ,dL‡ÒF± dO¨ ÍœU±
.sOI°Uº∞« sOIDML∞« w≠ d±_« tOK´ u≥ UL∞ U±UL¢ …d¥UG± ÃU∑≤≈ ·Ëd™ w≠ p∞– r∑¥Ë .)16(WMJL± W´dß vBÆQ°Ë

W≤¸UI± :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«


UN≤≈ ‰uI∞« sJ±√ Z∑ML∞«Ë pKN∑ºL∞« sO° W¥œUB∑Æô« WÆöF∞« YO• s± W£ö∏∞« WO´UMB∞« ÖULM∞« Ác≥ sO° U≤¸UÆ «–≈
.o≠b∑∞« ÖuL≤ w≠ UOzUN≤ wH∑ª¢ v∑• W≠U∫B∞« ÖuL≤ v∞≈ dAM∞« ÖuL≤ s± UOπ¥¸b¢ l§«d∑¢
,Δ¸UI∞«( pKN∑ºL∞« l≠b¥ ,dAM∞« W´UMÅ ‹Uπ∑M± s± U≥dO¨ Ë√ W≤«uDßù« Ë√ j¥dA∞« Ë√ »U∑J∞« v∞≈ W∂ºM∞U∂≠
t≠Ëd™ Vº• UN∞ULF∑ß« tMJL¥ ,wBªA∞« pKL∑∞« qO∂ß vK´ qLF∞« s± WªºM° kH∑∫¥Ë ,ö±UØ sL∏∞« )...lL∑ºL∞«
.WÅUª∞«
W∞Ëb∞« Ë√ sKFL∞« w≤U∏∞« ¡eπ∞« l≠b¥ sO• w≠ ,sL∏∞« s± «¡Îe§ l≠b¥ WHO∫B∞« Δ¸UÆ ÊS≠ W≠U∫B∞« W´UMÅ w≠ U±√
«b§ …dOBÆ …d∑≠ ‰öî ‰ULF∑ßö∞ W∫∞UÅ WOBª® Wªº≤ vK´ Δ¸UI∞« qB∫¥Ë ,)‹U≤U´≈ qJ® w≠(
.)WHO∫B∞« s± w∞«uL∞« œbF∞« ¸ËbÅ v∑•(
UML£ W´u≠bL∞« …ËU¢ù« ¸U∂∑´« sJL¥ ô –≈ ,WO≤Uπ± ‹Uπ∑ML∞« ÊS≠ )Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù«( Y∂∞« W´UMÅ w≠ U±√
ŸUDI∞« rOEM∑∞ WÅUª∞« ◊ËdA∞« Vº• ,‹UOFLπ∞« Ë√ W∞Ëb∞« Ë√ sKFL∞« tF≠b¥ sL∏∞« Ê≈ q° ,ŸUL∑ßô« Ë√ …b≥UALK∞

22
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

fH≤ w≠ ,…d®U∂± Y∂∞« Òr∑¥ q° Z∑ML∞« s± WÅUî Wªº≤ p‡KÒL¢ pKN∑ºLK∞ sJL¥ ôË .bK° qØ w≠ ŸuLºL∞« wzdL∞«
dÅUM´ W∑ß ‰öî s± Yö∏∞« ‹U´UMB∞« Ác≥ sO° Êu∏•U∂∞« ʸUÆ bÆË .sOFL∑ºL∞« Ë√ s¥b≥UAL∞« lOLπ∞ XÆu∞«
:w≥ WOßUß√
.W±UF∞« hzUBª∞« - 1
.WOºOzd∞« WHO™u∞« - 2
.W¥œUB∑Æô« …¸Ëb∞« - 3
.WO´«b°ù« sNL∞« - 4
.lO∂∞« ‹«bzU´ - 5
)16(
. ‚uº∞« ‹UOÅuBî - 6

:)1( ‰Ëb§
WO±ö´ù«Ë WO≠UI∏∞« ‹U´UMBK∞ W¥œUB∑Æô« ÖULM∞« sO° W≤¸UI±
:o≠b∑∞« W´UMÅ : W≠U∫B∞« W´UMÅ :dAM∞« W´UMÅ W≤¸UIL∞« ¸UOF±
Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« n∫B∞«Ë ‹UO±uO∞« ,‹U≤«uDßù« ,V∑J∞«
Âö≠_«
ÂuI¥ Z±«d∂∞« s± dL∑º± o≠b¢ - .WO±ö´ù« œ«uL∞« s± qßöß - s± W´uMBL∞« WO≠UI∏∞« œ«uL∞« qØ - hzUBª∞«
.¸uNLπ∞« ¡U≠ËË w±uO∞« ¡UIK∞« vK´ wzUM∏∑ß« Ë√ ,rE∑M± ¡«d® - .…¸U∑ª± ‰UL´√ W±UF∞«
WOKzU´ WO∞eM± …b≥UA±Ë ŸULß - .)WMîUº∞« À«b•_«( WOºH≤ l≠«Ëœ vK´ ¡UM° ¡«dA∞« r∑¥ -
.d∫∞« XÆu∞« w≠ ¡UL∑≤U° j∂¢d± wBª® „öN∑ß« - .)WO•dºL∞«Ë WOMH∞« ‰UL´_«(
.lß«Ë ÍdO≥UL§ ͸u≠ „öN∑ß« - wßUOß Ë√ w≠UI£ wLOKÆ≈ w´UL∑§« ¡UL∑≤ô« dNE¢ …eOL∑L∞« ‹«¡«dA∞« -
.)w±uL´ ¡UC≠( ,¡U¥“_« ...( WO≠UI£ W´UL§ v∞≈
.«b§ …dOBÆ ‹«d∑≠ w≠ r∑¥ - .)a∞« ...WOMH∞« ‹U§uL∞«
Èb± vK´ d• wBª® „öN∑ß« -
.WK¥u© ‹«d∑≠
Z±d∂L∞« d¥d∫∑∞« fOz¸ d®UM∞« WHO™u∞«
.WOπ±«d° WJ∂® ¡UM° - .lO{«uL∞« ¸UO∑î« - .dAMK∞ ‰UL´_« ¸UO∑î« - WOºOzd∞«
.W¨¸UH∞« ‹UÆË_« ¡q± rOEM¢ - .W¥¸U∂îù« WODG∑∞« rOEM¢ - .“Uπ≤ù«Ë rOLB∑∞« ‚d≠ ¸UO∑î« -
.wKî«b∞« ÃU∑≤ù« - .)W´U∂D∞« ...( WOMH∞« ‹«¸«dI∞« - ÃU∑≤ù« …œU´≈Ë ÃU∑≤ù« rOEM¢ -
.w§¸Uª∞« ÃU∑≤ù« ¡«d® - .Èu∑∫L∞« s´ ‰ËRº± - .)aºM∞«(
w´UMÅ t∂® rOEM¢ v∞≈ W§U∫∞« - WODG∑∞ ͸Ëd{ s¥¸d∫L∞« œu§Ë - ”Uß√ vK´ …œU´ ÃU∑≤ù« rOEM¢ - …¸Ëb∞«
.o≠b∑∞« W¥cG¢ q§√ s± ÃU∑≤û∞ .W¥¸Uπ∞« À«b•_« ‹UºßR± t° ÂuI¢ WKBHM± ‹U´ËdA± W¥œUB∑Æô«
:Z±bML∞« ÃU∑≤ù« :qßöº∞« WOL≥√ - nO∞UJ¢ sJ∞Ë WCHªM± d¥d∫∑∞« WHKJ¢ - .…dO∂Ø W∑°U£ ‰uÅ√ ÊËb° …dOGÅ
,ozU£u∞« ,¸U∂î_« ,w∫∞« Y∂∞«( .WFH¢d± l¥“u∑∞«Ë W´U∂D∞«Ë rOLB∑∞« …œU´ dOG∑¢Ë ,…dOGÅ ÃU∑≤ù« ‚d≠ -

23
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

.)...W´uML∞« ÷ËdF∞« ,»UF∞_« «bÒ‡§ dA∑M± d§_U° sOK±UF∞« …Q≠UJ± - .b¥b§ ŸËdA± qØ l±
W´uM∑± ,WLE∑M± qLF∞« ‹«b•Ë - .(Free lance) ...W°U∑J∞U° U≤UO•√ qLJ¥Ë )Jobs ?qLF∞« VÅUM± Ë√( nzU™u∞« -
,W±U´ qL´ ‹UDDª± w≠ øbM¢ WLEM± ‹UJ∂A° l¥“u∑∞« r∑¥ - .UN∑FO∂D° WOLßu±
ÊËbÆUF∑± :w≠d™ qL´ rÆUD° qLJ¢Ë .w´ULπ∞« qIMK∞ U¥œU± ‚uI• o¥d© s´ Êu´b∂L∞« Q≠UJ¥ -
.WHKJL∞« qßöº∞« ÃU∑≤ù ÊuO§¸Uî sOB∑ª± dO¨ Ê«u´√ q∂Æ s± lO∂∞« r∑¥ - .(Royalties) ‹«ËU¢ù«Ë nO∞Q∑∞«
…œU´≈ ‚uI•Ë ”¸UNH∞« ¡«d® - …œbF∑± „UAØ√ w≠ n∫B∞« ŸU∂¢( WØd∑A± …œU´ W¥b´UI∞« ‹«eONπ∑∞« -
‹UD∫L∞« sO° rz«b∞« ‰œU∂∑∞« Ë√ ,Y∂∞« .)WBBª∑± dO¨ ‹U±bª∞« .)...l°UDL∞« ,d°UªL∞« ,‹U≥u¥œu∑ß_«(
‚d≠ œu§Ë VKD∑¥ WO≤u¥eHK∑∞« ULz«œ bIF± dO∂J∞« ÃU∑≤ù« q¥uL¢ -
.s¥d¥bL∞«Ë sO´b∂L∞« s± WLz«œ ,ÃU∑≤ù« ,WL≥UºL∞« ,o∂º± lO°(
tMJ∞Ë …b´UI∞« u≥ ¸u§QL∞« qLF∞« - .)...pKN∑ºL∞«
nO∞Q∑∞« ‚uI∫° U≤UO•√ qLJ¥ .ÃU∑≤ù« vK´ «dO∂Ø «dO£Q¢ l¥“u∑∞« d£R¥ -
.‹«ËU¢ù«Ë .Ê˸d∫±/ÊuO≠U∫Å - ,Êu≤UM≠ ,ÊËd¥b± ,ÊuH∞R± »U∑Ø - sNL∞«
UO∂º≤ WHOF{ Y∂∞« nO∞UJ¢ - .ÊuBBª∑± ÊuOMI¢ - .ÊËœR± WO´«b°ù«
s´ U±UL¢ øUî w∞UL∞« UNLOEM¢Ë ,WOKî«œ( W∂Ø«d∑± ‹UJ∂® - .ÊuBBª∑± ÊuOMI¢ -
.Z±d∂L∞« …¸«œ≈ .)...‹U±bî ,ÊuKß«d± ,‹P≠UJL∞« ‰UJ®√ w≠ lß«Ë ŸuM¢ -
,·uO{ ,ÊuO≠U∫Å ,ÊuH∞R± - .s¥œRLK∞ ’Uî W∞UD° ‚ËbMÅË
.ÊËd¥b± ,ÊËœR± ,Êu≤UM≠ .)WFDI∑±( «b§ W∑ÆR± nzU™Ë -
.ÊuBBª∑± ÊuOMI¢ -
)w§¸UîË wKî«œ( ÃU∑≤ù« eØdL¢ -
…d®U∂± dO¨ …d®U∂± nB≤ …d®U∂± ‹«bzU´
q¥uL∑∞« t∂® - .…b•u∞U° lO∂∞« - WOKL´ s± …d®U∂± ‹«bzUF∞« qB∫¢ - lO∂∞«
.¸UN®ù« - .‹UØ«d∑®ô« - vK´ nÆu∑¢Ë Ãu∑ML° U§u∑M± lO∂∞«
‹ôUØË s¥œ¸uL∞« s¥c≥ dOÒº¢ - .…¸U´ù« - ÂUEM∞« «c≥ b∑L¥ .oI∫L∞« ‰U∂Æù« Èb±
W≠dF± …¸Ëd{ UM≥ s±Ë .WO§¸Uî .W¥œUB∑Æô« …¸Ëb∞« q±UØ vK´ ÍœdH∞«
.)…b≥UAL∞« ”UOÆ( ‰U∂Æù«
dO¨Ë ,√eπ± dO¨ ¸uNL§ ‚uß - .)√eπ±( e¥UL∑± ¸uNL§ ‚uß - .)√eπ±( e¥UL∑± ¸uNL§ ‚uß - ‹UOÅuBî
.d®U∂± .)W¥œd≠ aº≤( q±«u• …¡«dÆ - öL´ sLC∑¢ W¥œd≠ q±«u• ¡«d® - ‚uº∞«
W{d´ …b≥UAL∞«Ë ŸUL∑ßô« - .¡«dI∞« ¡U≠Ë W≤UOÅ - .)ÕdºL∞« ,ULMOº∞«( ‰uîb∞« ‚uI• Ë√ UOM≠
.WO≤¬ ‹U∂KI∑∞ .W¥¸Uπ∞« À«b•_« vK´ ‚uº∞« nÆu∑¢ - bBÆ W∫§UM∞« ‰UL´ú∞ ”dN≠ -
¡U≠Ë W≤UOÅ v∞≈ W§U∫∞« - ÕUπMK∞ WOz«uAF∞« WFO∂D∞« i¥uF¢
s±Ë …b≥UAL∞« rOEF¢Ë ,¸uNLπ∞« .͸Uπ∑∞«
.WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« WOL≥√ UM≥
04, Octobre 1997, page 56,Current sociology, Vol. N :l§dL∞«

24
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

,d®U∂± v∞Ë_« W´UMB∞« w≠ ‹Uπ∑ML∞« lOKº¢ Ê√ w≠ Y∂∞«Ë dAM∞« w∑´UMÅ sO° WOßUß_« ‚ËdH∞« hOªK¢ sJL¥
,u¥bOH∞« ,W´uLºL∞« W©d®_« ,‹U≤«uDßù« ,V∑J∞«( dAM∞« W´UMÅ d‡≠Òu¢ .d®U∂± dO¨ uN≠ WO≤U∏∞« W´UMB∞« w≠ U±√
w≠ d±_« tOK´ u≥ UL∞ WK£UL± WOMI¢ qzUßu° …b¥b´ aº≤ w≠Ë ”uLK± qJ® w≠ ‹Uπ∑M± ,)a∞« ,WH∏JL∞« ’«dÆ_«
…“UO∫∞« Ë√ pKL∑K∞ lCª¢Ë ,Èdî_« lKº∞« WOI∂Ø ‚uº∞« w≠ aºM∞« Ác≥ ŸU∂¢ Òr£ ,Èdî√ WO´UMÅ ‹U´UDÆ
.ÍœdH∞« ‰ULF∑ßô«Ë
v∞u∑¥ r£ WOKÅ√ ÖUL≤ qJ® w≠ ,WO´«b°ù« ‰UL´_« s± ”dN≠ ¸UO∑îU° …d±UGL∞« v∞≈ d®UM∞« ¸œU∂¥ Ê√ p∞– VKD∑¥
b´«uI∞ …œU´ lCª¢ WKI∑º± ‹UºßR± ◊UA≤ WDß«u° lß«Ë ‚UD≤ vK´ )aºM∞«( w´UMÅ qJ® w≠ UN§U∑≤≈ …œU´≈
j¥d® v∞≈ W∂ºM∞U° ,‹U≥u¥œu∑ß_«Ë iOL∫∑∞« q±UF± ,»U∑J∞« W´UMÅ v∞≈ W∂ºM∞U° l°UDL∞«( W∑∫° WO´UMÅ
l¥“u∑∞« WOKL´ vK´Ë ,WKI∑º± l¥“u¢ ‹UºßR± d∂´ lß«Ë ‚UD≤ vK´ l¥“u∑∞« r£ )a∞« ...ŸuLºL∞« j¥dA∞«Ë ULMOº∞«
.‹«bzUF∞« qOB∫¢ nÆu∑¥
w≠ WOπ±«d° WJ∂® sL{ s¥b≥UAL∞« ŸuLπ± vK´ …d®U∂± t∏° r∑¥ wKÅ_« ÖuLM∞« ÊS≠ Y∂∞« W´UMÅ w≠ U±√
Z±d∂L∞« vK´ ÷dH¥ UL± ,Èdî√ ‹UÆË√ w≠ ‰ULF∑ßô« …œU´ù Ë√ WOBªA∞« …“UO∫K∞ q°UÆ dO¨ dL∑º± o≠b¢ qJ®
sOMKFL∞«Ë WO±uLF∞« W±bª∞« ÂUE≤ w≠ W∞Ëb∞« :sO∞uLL∞«Ë s¥b≥UAL∞«Ë WºßRL∞« `∞UB± sO° j°d∞« …¸Ëd{ w´«d¥ Ê√
.͸Uπ∑∞« ÂUEM∞« w≠
,ÂUπº≤ô« oOI∫¢ W°uFB∞ Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞«Ë ,ÃU∑≤ù« WHO™Ë sO° dO∂Ø qî«b¢ u≥ W´UMB∞« Ác≥ w≠ V∞UG∞«Ë
.ö∏± dAM∞« W´UMÅ w≠ d±_« tOK´ u≥ U± ¸«d¨ vK´ nzU™u∞« Ác≥ sO° qBH∞« r¢ u∞ ULO≠
Èœ√ U± u≥Ë ,W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Z±«d∂∞« s± dO∂Ø rºÆ aº≤ …œU´S° Êü« `Lº¢ ÃU∑≤ù« ‹UOMI¢ ¸uD¢ Ê√ dO¨
‚UD≤ vK´ l¥“u¢Ë ÃU∑≤≈ ‹UºßR± ÷dG∞« «cN∞ ‹QA≤Ë ,WO´«–ù«Ë WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞«Ë Âö≠_« ‚«uß√ ¸U≥œ“« v∞≈
.w∞Ëœ Ë√ wK∫±
WAÆUM±
:‹U¥u∑º± W£ö£ d≠UC¢ u≥ Y¥b∫∞« lL∑πL∞« w≠ Âö´≈ WKOßË W¥√ œb∫¥ U± ÊQ° ‰uI∞« w≠ ÕdD∞« «c≥ d≥u§ q∏L∑¥
√dD¢ w∑∞« ‹ôu∫∑K∞Ë Âö´≈ WKOßË W¥√ …QAM∞ «dOºH¢ ÕdD∞« «c≥ ÂbI¥ .ÍœUB∑Æ«Ë )w§u∞uMJ¢( w´UMÅË wßUOß
WO´UMB∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ Âö´ù« qzUßË w≠ ¸uBI∞« Ë√ ¸uD∑∞« V≤«u§ dOºH¢ ‰ËU∫¥ eOL∑± Õd© u≥Ë ,UNOK´
.WO©«dIL¥b∞« ‹UFL∑πL∞U° W≠ËdFL∞«
,s¥dîü« sO¥u∑ºL∞« Ê√Ë ,Âö´ù« qzUßË ¸uD∑∞ wzUNM∞« œb∫L∞« u≥ wßUOº∞« Èu∑ºL∞« Ê√ ÷«d∑≠« Ê√ dO¨
øUî hO∫L¢Ë h∫≠ v∞≈ ÃU∑∫¥ ÷«d∑≠« u≥ ,jI≠ ÊöLJ± ÊU¥u≤U£ ÊU¥u∑º± UL≥ ,ÍœUB∑Æô«Ë w§u∞uMJ∑∞«
:…b¥b´ ‹«¸U∂∑´« v∞≈ «dE≤ p∞–Ë ,WO°dG∞« WO∞«d∂OK∞« ‹UO©«dIL¥b∞« …dz«œ øUî Í√ ,WFMBL∞« Ê«bK∂∞« ‚UD≤

25
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

wª¥¸U∑∞« ¸U∂∑´ô«
¸ËUA∑∞« u§ w≠ ULz«œ …QAM∞« Ác≥ sJ¢ r∞ .WO°dG∞« dO¨ ‹UFL∑πL∞« w≠ W∏¥b∫∞« Âö´ù« qzUßË …QAM° oKF∑¥
w≠ W∞Ëb∞«Ë lL∑πL∞« ‹«Ëœ√ s± …«œ√ ,ö∏± dz«eπ∞« W∞U• w≠ ,X≤UØ q° ,W∞Ëb∞«Ë WÅUª∞« `∞UBL∞« sO° ¸«u∫∞«Ë
Ë√ lL∑πL∞« W∫KBL∞ WC≥UM± UN≤√ vK´ ¸uB¢ WOK∫± WOßUOß ÈuÆ b{ Ë√ WC≥UM± WO∂M§√ ÈuÆ b{ ULN´«dÅ
dO∂F∑∞« s± WÅUª∞« `∞UBL∞« sJOL∑∞ ô ,W∞Ëb∞« rßU° Ÿ«dB∞« «c≥ ÷uª∞ öÅ√ Âö´ù« qzUßË ‹QA≤ bÆË .W∞Ëb∞«
.UNºH≤ s´
:‹ôôb∞« fH≤ ULz«œ qL∫¢ ô dO∂F∑∞« W¥d∫° WIKF∑L∞« ‹UO∞UJ®ù« Ê√ w≥Ë «b§ WLN± WπO∑≤ p∞– vK´ V¢d∑¥
?UN∞ ¸œUB± Â√ UN∑¥d∫∞ s±U{ w±uLF∞« ŸUDI∞« q≥Ë ?UN∞ bOÆ Â√ Âö´ù« qzUßu∞ ¸d∫± ’Uª∞« ‰UL∞« ”√¸ q≥
.WO´u{u± dO¥UF± vK´ nÆu∑¢ UL± d∏Ø√ W∞QºL∞« s± VOπL∞« lÆu± vK´ tM´ W°U§ù« nÆu∑¢ w∞Uπß ‰«Rß
ÍœUB∑Æô« ¸U∂∑´ô«
lßu¢ q™ w≠ WOM©u∞« ‚«uß_« nFC° oKF∑¢ …b´ »U∂ß√ vK´ «dEM≠ .Âö´ù« qzUßË ‚«uß√ WOM∂° oKF∑¥
WOKî«b∞« q±«uF∞« dO£Q¢ s± Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ vK´ d∂Ø√ dO£Q¢ ‹«– WÒ O§¸Uî q±«u´ ‰uFHL° WO∞Ëb∞« ‚«uß_«
‚uß( W¥u≤U∏∞« ‚uº∞U° Ë√ )s¥b≥UAL∞« ‚uß( WO∞Ë_« ‚uº∞U° d±_« oKF¢ ¡«uß ,WOM©u∞« ‚«uß_U° WD∂¢dL∞«
U≤UO•√ “ËUπ∑¥ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« dO£Q¢ Ê≈ q° ,‹«¡UHJ∞« ‚uº° Ë√ …eN§_« ‚uº° Ë√ Z±«d∂∞« ‚uº° Ë√ )sOMKFL∞«
.tºH≤ wßUOº∞« Èu∑ºL∞« vK´ tKE° wIKO∞ ÍœUB∑Æô« Èu∑ºL∞«
s± v≤U´ Íc∞« ,ö∏± ,Ídz«eπ∞« wM©u∞« w±ö´ù« ¡UCH∞« w≠ WO∂M§_« Êu¥eHK∑∞« ‹«uMÆ ◊UA≤ b¥«e¢ Èœ√ bI≠
:WO∞U∑∞« ¸U£ü« v∞≈ ,s±e∞« s± U•œ¸ ‚öG≤ô«
Vº• WOM©u∞« ‹«uMI∞« …b≥UA± vK´ Êu∂™«u¥ s¥b≥UAL∞« s± %35( WO∂M§_« ‹«uMI∞« v∞≈ s¥b≥UAL∞« »Ëd≥ *
.)s¥b≥UAL∞« ‚uß( WO∞Ë_« ‚uº∞« :)…¸uAM± Wß«¸œ ZzU∑≤
W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« :dz«eπ∞« w≠ UN´Ëd≠Ë WO∂M§_« ‹UØdAK∞ ‹U≤ö´ù« WB• Ë√ V≤U§_« sOMKFL∞« WB• …œU¥“ *
.)‹U≤ö´ù« ‚uß(
‚uß( :WOM©u∞« ‹«uMI∞U° WÅUª∞« WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« w≠ UN∑∂º≤ ŸUH¢¸«Ë WO∂M§_« Z±«d∂∞« vK´ œUL∑´ô« …œU¥“ *
.)Z±«d∂∞«
.)…eN§_« ‚uß( :…œ¸u∑ºL∞« WO∂M§_« ‹«uMI∞« ‰U∂I∑ß« …eN§√ WB• ŸUH¢¸« *
.)qLF∞« ‚uß( :WOM©u∞« ‹«d∂ª∞«Ë sOO≠U∫B∞« …dπ≥ *
Á¸Ëœ ‘ULJ≤«Ë wM©u∞« Êu¥eHK∑∞« WOÆ«bB± ¸UON≤« WHK∑ªL∞« Êu¥eHK∑∞« ‚«uß√ w≠ ‹ôö∑îô« Ác≥ vK´ V¢d¢ bÆË
.s¥b≥UAL∞« s± b¥e± VKπ∞ tO≠d∑∞«Ë WOKº∑∞«Ë »UF∞_« Z±«d° …œU¥“Ë œËb∫L∞« dO£Q∑∞« ‹«– WOK∫L∞« …UMI∞« s± Ÿu≤ v∞≈

26
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

,WO∞Ëb∞« ‚uº∞« ¸U£¬ bOO∫¢ UMJL± bF¥ r∞Ë Êu¥eHK∑∞« s± wßUOº∞« nÆuL∞« XJ°¸√ UM≥ ‚uº∞« WKJA± Ê√ `{«Ë
WOM∂∞« Ác≥ ‰öG∑ß« r∑¥ q° ,wßUOº∞« Èu∑ºL∞« vK´ Ídπ¥ U± WIOI• W≠dFL∞ ,ÍœUB∑Æô« Èu∑ºL∞« ¸U£¬ Í√
.UNIOLF¢Ë WOF∂∑∞« f¥dJ∑° u∞Ë ,WOßUOß WOÆ«bB± »Uº∑Øô UNºH≤ W≥uAL∞«
‚uº∞« w≠ VKD∞« ‰u∫¢ Í√( WOM©Ë …UMÆ v∞≈ Ë√ WO∂M§√ ‹«uMÆ v∞≈ s¥b≥UAL∞« ‰u∫¢ Ê≈ ‰uI∞U° Z∑∫¥ bÆË
:UN∑AÆUM± œbB° s∫≤ w∑∞« WO{dH∞« w≥ Ác≥Ë .ÍœUB∑Æô« fO∞Ë wßUOº∞« Èu∑ºL∞« rOLÅ s± u≥ )WO∞Ë_«
.wßUOß qFH∞ ÍœUB∑Æô« d£_« Ë√ ÍœUB∑Æ« qFH∞ WOßUOº∞« …¡«dI∞«
Èu∑ºL∞«Ë wMH∞« ÊUI¢û∞ Ë√ ,…bÒO§ WOI¥uº¢ WßUOº∞ WπO∑≤ u≥ WO∂M§√ …UMÆ v∞≈ s¥b≥UAL∞« ‰u∫¢ ÊuJ¥ bÆË
hzUBî l± WHÒOJ± Z±«d° œu§u∞ Ë√ ,t¢U∂¨¸Ë t∞uO±Ë b≥UAL∞« qI´ Âd∑∫¢ w∑∞« WO≤öIF∞« Wπ±d∂K∞ w∞UF∞« wMI∑∞«
,jOº° ÍœUB∑Æ« qF≠ œdπ± ,qOK∫∑∞« W¥UN≤ w≠ ,ÊuJ¥ Ê√ sJL¥ ‰u∫∑∞« «cN≠ .…b≥UAL∞« vK´ W±Ë«b± d∏Ø_« ‹UμH∞«
.W∞U∫∞« Ác≥ w≠ WOK´U≠ d∏Ø_«Ë o∂ß_« w≥ ‚uº∞« Ê≈ .wßUOß nÆu± ,WO∞U¢ WK•d± w≠ ,tOK´ V¢d∑¥
wßUOº∞« ¸U∂∑´ô«
¡U≠Ë ÊULC∞ wHJ¥ ô Êu¥eHK∑K∞ W∞Ëb∞« q¥uL∑≠ ,w´UL∑§ô« bIM∞«Ë WOßUOº∞« W{¸UFL∞« ‹uÅ »UOG° oKF∑¥Ë
,…b≥UAL∞« vK´ eHÒ‡∫L∞« fØUAL∞« W{¸UFL∞« ‹uÅ tBIM¥ Íc∞« qÅ«u∑L∞« w¢«c∞« `¥bL∞« »UDª∞ ¸uNLπ∞«
s´ …¸U∂´ …b≥UAL∞« qF≠ ÊuJ¥ ô YO∫° ,XÆu∞« fH≤ w≠ t∞ qL‡ÒJL∞«Ë WO±uO∞« …UO∫∞« w≠ Ÿ«dB∞« vK´ ÷d‡Ò∫L∞«Ë
.…¸ËdC∞U° WOßUOß W≤b≥
Ê«bK° ŸU{Ë√ l± p∞– o°UD¢ UL°¸Ë( WO±UM∞« Ê«bK∂K∞ ’Uª∞« l{u∞« s± UÆöD≤« ,UM≥ UN±bI≤ w∑∞« WO{dH∞« Ê≈
d≥UEL∞« X≤UØ Ê≈Ë ,ULz«œ rßU∫∞« q±UF∞«u≥ ÊuJ¥ ö≠ ,U≥bM´ nI¥ «œËb• wßUOº∞« Èu∑ºLK∞ Ê√ w≥ ,)…dO∏Ø
‚«uß_« WOM∂°Ë ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ WOM∂° ,UßUß√ ,œËb∫∞« Ác≥ oKF∑¢Ë .«c≥ dO¨ v∞≈ dOA¢
.WÅUî
sOOK∫L∞« sOJKN∑ºL∞« Ë√ sOπ∑ML∞« vK´ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« …dDOº° `Lº¢ ‚«uß_« Ác≥ WOM° X≤UØ «–≈ U± W∞U• wH≠
oDML∞« ÂU±√ fOK≠ ,…b•«Ë WF≠œ ‚«uß_« Ác≥ qLπ± vK´ Ë√ …eN§_« ‚uß Ë√ Z±«d∂∞« ‚uß Ë√ qLF∞« ‚uß vK´ Ë√
œdÒπ± tºH≤ wßUOº∞« Èu∑ºL∞« `∂B¥Ë ,t°UDî Z¥Ëd∑∞ UNºH≤ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« v∞≈ ¡uπK∞« ô≈ Ãdª± s± wßUOº∞«
.s¥b≥UAL∞« Ë√ …eN§_« Ë√ Z±«d∂∞« ‚«uß√ :WO∞Ëb∞« ‚«uß_« w≠ w≠U{≈ åÊu°“ò
sO° rº∫∞« ¸Ëœ wßUOº∞« oDMLK∞ wDF¥ Íc∞«Ë( WO±ö´ù« ‹U´UMB∞« W¥dE≤ tOK´ X±UÆ Íc∞« qOK∫∑∞« Ê√ p∞–
w∞ULß√¸ lL∑π± w≠ WO±ö´ù« ‚uº∞«¸U©S° ’Uî u≥ UL≤≈ )ÍœUB∑Æô«Ë w´UMB∞«Ë wßUOº∞« :W£ö∏∞« ‹U¥u∑ºL∞«
«c≥Ë ,…b≥UAL∞« ¸«dI∑ß«Ë wM©u∞« ÃU∑≤ù« W¥UL• vK´Ë ,WOM©u∞« ‚uº∞« W¥d• ÊUL{ vK´ ¸œUÆ ,)w∞«d∂O∞( lMB±
·UØË œbπ∑±Ë bÒO§ ÷d´ d≠u¢ :UNºH≤ ‚uº∞« WO∞¬ v∞≈ W≠U{≈ ,WOLOEM¢Ë WO≤u≤UÆË WO∞U± j∂{ ‹«Ëœ√ qCH°
q´UH∑∞« vK´ wßUOº∞«Ë w´UL∑§ô«Ë w≠UI∏∞« jO∫L∞« …¸bÆË ,W≤“«u∑L∞« …dL∑ºL∞« Wπ±d∂∞« ‹U§UO∑•« WODG∑∞

27
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

)͸Uπ∑∞«Ë w´UMB∞« ◊UAM∞« Ê–≈( W¥¸UN®ù« ‚uº∞« …¸bÆË ,tO§u∑∞«Ë ”UOI∞« ‹«Ëœ√ d≠u¢Ë ,Wπ±d∂∞« Ác≥ l±
.¡«uß b• vK´ WO±uLF∞«Ë WÅUª∞« ‹UºßRLK∞ w∞UL∞« Ê“«u∑∞« oOI∫∑∞ WO≠UØ WO∞U± ‹UI≠b¢ dO≠u¢ vK´
ÍœUB∑Æ«Ë w´UL∑§«Ë wßUOßË w≠UI£ jO∫± sL{ W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË WOM° ÃU±b≤« Ê≈
,¸UN®ù« ,…eN§_« ,Z±«d∂∞« ,s¥b≥UAL∞« ‚«uß√( WO∞Ëb∞« ‚«uß_« s´ )UNÆöG≤« ô( ‚«uß_« WO∞öI∑ß«Ë ,pßUL∑±
)w§u∞uMJ∑∞«( w´UMB∞«Ë ULßU• wßUOº∞« oDML∞« ÊuJ¥ Ê√ :W¥dEM∞« ¡«u∑ßô ÊUOßUß_« ÊU©dA∞« UL≥ )qLF∞«
,rßU• wßUOß Èu∑º± s´ Y¥b∫∞« VFB∞« s± ÊuJO≠ sO©dA∞« s¥c≥ b•√ »UO¨ w≠ U±√ .sOKLJ± ÍœUB∑Æô«Ë
l± nOJ∑¥ Ê√ wßUOº∞« oDML∞« vK´ ÷dH¢Ë ŸUDI∞« qLπ± vK´ «dO£Q¢ d∏Ø_« w≥ ËbG¢ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« Ê≈ q°
.UN¢U∂KD∑±Ë UN©Ëd®
ULN≤√ d∂∑F≤ q° ,‚uº∞« Ë√ )w≤UI∑∞«( w§u∞uMJ∑∞« Èu∑ºL∞« œUO• Âb´ …dJ≠ u≥ «c≥ UMKOK∫¢ ¡«¸Ë nI¥ U± Ê≈
.UOßUOß U≤uLC± ÊöL∫¥
WÅöî
‹öJALK∞ qBH± ÕdD° `Lº¢ rO≥UHL∞« s± W±uEM± W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‹U´UMÅ W¥dE≤ X±bÆ
Ÿ«u≤√ W£ö£ sO° WO±ö´ù« ‹U´UMB∞« Ác≥ sL{ ‹eO±Ë ,Y¥b∫∞« l∑πL∞« w≠ Âö´ù« qzUßu° WIKF∑L∞« W¥œUB∑Æô«
sO° ‚ËdH∞« b¥b∫¢ vK´ XKL´Ë ,o≠b∑∞« Ë√ Y∂∞« oDM±Ë W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« oDM±Ë dAM∞« oDM± w≥ ,oDML∞« s±
WO´«b°ù« sNL∞«Ë W¥œUB∑Æô« …¸Ëb∞«Ë WOºOzd∞« WHO™u∞«Ë W±UF∞« hzUBª∞« :dO¥UF± …b´ ‰öî s± ‹U´UMB∞« Ác≥
.‹U´UMB∞« Ác≥ s± W´UMÅ qØ eO‡ÒL¥ U± vK´ ·uÆu∞« q§√ s± p∞–Ë ,‚uº∞« ‹UOÅuBîË lO∂∞« ‹«bzU´Ë
wßUOß :‹U¥u∑º± W£ö£d≠UC¢ u≥ lL∑πL∞« w≠ Âö´≈ WKOßË WÒ¥√ œbÒ‡∫¥ U± Ê√ …dJ≠ s± ÕdD∞« «c≥ oKDM¥
‰ËU∫¥Ë ,UNOK´ √dD¢ w∑∞« ‹ôu∫∑K∞Ë Âö´≈ WKOßË W¥√ …QAM∞ «dOºH¢ ÂbI¥Ë .ÍœUB∑Æ«Ë )w§u∞uMJ¢( w´UMÅË
WO©«dIL¥b∞« ‹UFL∑πL∞U° W≠ËdFL∞« WO´UMB∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ Âö´ù« qzUßË w≠ ¸uBI∞« Ë√ ¸uD∑∞« V≤«u§ dOºH¢
,s¥dîü« sO¥u∑ºL∞« Ê√Ë ,Âö´ù« qzUßË ¸uD∑∞ wzUNM∞« œb∫L∞« u≥ wßUOº∞« Èu∑ºL∞« Ê√ WO{d≠ vK´ ¡UM°
.ÊöLJ± ÊU¥u≤U£ ÊU¥u∑º± UL≥ ,ÍœUB∑Æô«Ë w§u∞uMJ∑∞«

28
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ

w≤U∏∞« »U∂∞« ‹ôU•≈


Les industries de l’imaginaire P. Flichu les industries culturelles, B. Miege. :ö∏± dE≤«- )1(
.Current sociologies, op. cit., p. 48 - )2(
.Ibid, p. 48 - )3(
.J.M. Salaun - Medias en Europe, S/D B. Miege pu g: 1990, p. 27 :’uBª∞« vK´ dE≤« - )4(
.J. Habermas «L’espace public» ed. Payot, Paris, 1978 :œbB∞« «c≥ dE≤« - )5(
.Gaetan Tremblay and J.B. Lacrain, Current sociology, 45 N, 4,p. 48 :dE≤« - )6(
.Current sociology 48 ’ ,o°Uº∞« l§dL∞« fH≤ - )7(
48’ ,o°Uº∞« l§dL∞« w≠ wK∂±d¢ Áœ¸Ë√ )WO≤U∂ßùU°( W≠UI∏∞«Ë ‰UB¢ô« œUB∑Æ« :u∞«¸ ‰u±«¸ )8(
.Les supports materiels W¥œUL∞« q±«u∫∞« *
.J.M. Salaun, op. cit., p. 33 :dE≤« - )9(
. 33 ’ ,Ibid - )10(
.J.M. Salaun, p. 30, Ibid - )11(
.P. 32, Ibid - )12(
. 53 ’ ,(Current) o°Uß l§d± ,wK∂±d¢ .‚ :dE≤« - )13(
.W∫HB∞« fH≤ ,l§dL∞« fH≤ - )14(
. 56 ’ ,l§dL∞« fH≤ - )15(
.ÃUO± ¸U≤d° s´ öI≤ ,56 ’ ,l§dL∞« fH≤ - )16(

29
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:Y∞U∏∞« »U∂∞«
Âö´ù« qzUßË WOM°
WÆö´ v∞≈ «dE≤ Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ WOM° s± ‚öD≤ô« UM¥Q¢¸« ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß rNH∞
.‚uº∞« qJ®Ë ,WOLOEM∑∞«Ë WO´UMB∞« ◊UAM∞« WOM° sO° WIO£u∞«
qJA∞« s´ dEM∞« i‡ÒG° ,UOHO™Ë Ë√ U¥uC´ WD°«d∑± ‹UOKL´Ë nzU™Ë W´uLπ± s± Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ n∞Q∑¥
qzUßË ◊UA≤ ¸uB∑≤ Ê√ sJLO≠ .ŸUDI∞« w≠ WK±UF∞« ‹ULOEM∑∞« Ë√ ‹UºßRL∞« ÁcîQ¢ Íc∞« ”uLKL∞« wLOEM∑∞«
UNLOEM¢ YO• s± …e¥UL∑± ÊuJ¢ bÆ UN≤√ r¨¸ UOHO™Ë WD°«d∑± WDA≤√ W´uLπ± Á¸U∂∑´U° W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù«
XFL§ bÆ WOMI∑∞« Ë√ WO´UMB∞« WO•UM∞« s± …e¥UL∑L∞« WDA≤_« iF° ÊuJ¢ Ê√ sJL¥ ULØ .WHK∑ª± ‹UºßR± w≠
.ö∏± WO≤u¥eHK¢ ‹UD∫± WJ∂® Ë√ ,…UMÆ Ë√ WºßR± qØUON∞« Ác≥ ÊuØ s´ dEM∞« iÒ‡G° ,b•«Ë ÊUOØ w≠ ULOEM¢
:œbB∞« «c≥ w≠ sO∑OºOz¸ sO∑O{d≠ ÂbI≤ WKLπL∞« ¸UJ≠_« Ác≥ qOBH¢ w≠ ŸËdA∞« q∂ÆË
v∞Ë_« WO{dH∞«
ÈdMßË ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß WOM° œb∫¢ w∑∞« w≥ WOLOEM∑∞«Ë WO´UMB∞« ◊UAM∞« WOM° Ê≈
w∑∞« ‚uº∞« s´ U±UL¢ nK∑ª¢ ‚uß …QAM° `Lº¥ ‹UD∫L∞« s± WJ∂® w≠ Êu¥eHK∑∞« ◊UA≤ rOEM¢ Ê√ nOØ UI•ô
.‹«uMÆ w≠ tLOEM¢ s´ QAM¢
WO≤U∏∞« WO{dH∞«
¸«bÅS≠( W¥u≤U£ WDA≤√Ë wºOz¸ ◊UA≤ sO° eOÒ‡L≤ Ê√ sJL¥ Âö´ù« qzUßË s± WKOßË W¥√ ◊UA≤ WOM° w≠ t≤√
‹U©UA≤ wN≠ ‹U´u∂D± Ë√ »U∑Ø Ë√ o•ö± ¸«bÅ≈ U±√ ,WOH∫Å WºßR± w≠ wºOz¸ ◊UA≤ ö∏± WO±u¥ WHO∫Å
w≠ WMLONL∞« WOºOzd∞« WHO™u∞« sO° ‚dÒ‡H≤ )WO±uO∞« WHO∫B∞« ¸«bÅ≈( wºOzd∞« ◊UAM∞« «c≥ sL{Ë .)W¥u≤U£
WHO™Ë( WO±U±_« nzU™u∞« sO°Ë )d¥uB∑∞«Ë ëdîù«Ë d¥d∫∑∞«( W¥u≤U∏∞« nzU™u∞«Ë )dAM∞« WHO™Ë( WºßRL∞«
‹UOKL´ s´ …¸U∂´ UNCF°Ë ,)l¥“u∑∞«( WOHKª∞« nzU™u∞«Ë )...ö∏± ¡U∂≤_« ‹ôUØË UN° ÂuI¢ w∑∞« ‹U±uKFL∞« lL§
.l¥“u∑∞« q∏± ,‹U±bî s´ …¸U∂´ UNCF°Ë ,W´U∂D∞« WOKL´ q∏± ,WO´UMÅ
sJL¥ ôË UNºH≤ q¥u∫∑∞«Ë lMB∞« ‹UOKL´ t{dH¢ wHO™Ë wIDM± VO¢d¢ UN∞ ‹UOKLF∞«Ë WDA≤_« Ác≥ Ê≈
q∂Æ …b¥dπ∞« W∫HŠëdî≈ WOKLF° ÂUOI∞« Ë√ ,ö∏± l∂D∞« bF° U± v∞≈ d¥d∫∑∞« WOKL´ qO§Q¢ sJL¥ ô –≈ ,tO≠ ·dB∑∞«
ÂUOI∞« wIDML∞« dO¨ sL≠ )nK∑∞« WF¥dß( WOH∫B∞« …œUL∞« WFO∂D v∞≈ «dE≤Ë !ö∏± ¸uB∞« Ë√ W¥¸U∂îù« …œUL∞« d¥d∫¢
WOM∂∞U° Áu´b≤ U± u≥ p∞– .rzöL∞« XÆu∞« w≠ Ídπ¢ Ê√ wG∂M¥ w∑∞« l¥“u∑∞« WOKL´ ÊUL{ ÊËœ …b¥dπ∞« W´U∂D°
sO≤«uI∞« ·ö∑îô sJL¥ ôË ,W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« w≥ Âö´ù« qzUßË s± WI¥d´ WKOßË ◊UAM∞ WO´UMB∞«

30
Âö´ù« qzUßË WOM°

Ë√ UOMI¢ ‹UOKLF∞« j°«d¢ vK´ WLzUI∞« WOHO™u∞« WO´UMB∞« WOM∂∞« ÁcN° fL¥ Ê√ dî¬ v∞≈ lL∑π± s± ‹UF¥dA∑∞«Ë
WOºßRL∞«Ë WOLOEM∑∞« ‰UJ®_«Ë ‹UÆöF∞« j∂{ u≥ ‹UF¥dA∑∞«Ë sO≤«uI∞« Ác≥ tMLC¢ Ê√ sJL¥ U± W¥U¨Ë .UOHO™Ë
‹U≠ö∑îô« Ác≥ q™ w≠Ë .WMOF± WO´UL∑§«Ë WOßUOß Èƒd∞ UI≠Ë Ë√ lL∑π± qØ ·ËdE∞ UI∂© ,WDA≤_« ÁcN∞
:WO∞U∑∞« ‹«dIH∞« w≠ t∏∫∂≤ U± u≥Ë ,U∂¥dI¢ W∑°U£ Âö´ù« qzUßË ◊UAM∞ WOHO™u∞« WO´UMB∞« WOM∂∞« qE¢ ,WOLOEM∑∞«
Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ WOM° :‰Ë_« qBH∞«
jO∫± w≠ „d∫∑L∞« ÍbOKπ∞« q∂π∞« s± d≥UE∞« ¡eπ∞« W°U∏L° uN∞ WO±ö´≈ WºßR± Í_ wºOzd∞« ◊UAM∞« Ê≈
.WOLOEM∑∞« WOM∂∞«Ë ,WO´UMB∞« WOM∂∞« :sO∑OßUß√ sO∑OM° vK´ UN©UA≤ ÂuI¥ w∑∞« Âö´ù« qzUßË W´UMÅ
Âö´ù« qzUßu∞ WO´UMB∞« WOM∂∞« :‰Ë_« Y∫∂L∞«
UNCF° cîQ¥ ,‹UIK∫∞« WD°«d∑± ,WO´dH∞« WDA≤_« s± WKºKß U≥¸U∂∑´U° Âö´ù« qzUßË W´UMÅ d¥uB¢ sJL¥
W≠U∫B∞« w≠ wºOzd∞« ◊UAM∞U≠ .Èdî√ v∞≈ Âö´≈ WKOßË s± nK∑ª¥ wºOz¸ ◊UA≤ UNOK´ sLON¥Ë iF° »UÆd°
lLπ° oKF∑¥ U± uN≠ WO±U±_« WDA≤_« U±√ .Wπ±d∂∞« uN≠ Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« w≠ U±√ ,dAM∞« u≥ UMF± dÒ‡± ULØ ,W°u∑JL∞«
Êu¥eHK∑∞«Ë W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« tO≠ „d∑A¢ «c≥Ë ;‹U≤ö´ù« ,¸uB∞« ,¡U∂≤_« :U±uL´ Èu∑∫L∞« q∏L¥ U± Ë√ ‹U±uKFL∞«
œ«uL∞«Ë WO≤u¥eHK∑∞«Ë WO´«–ù« Z±«d∂∞« ÃU∑≤≈ q∏± Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« hª¢ Èdî√ WO±U±√ WDA≤√ „UM≥Ë .W´«–ù«Ë
WO∞UOª∞« WOLKF∞« œ«uL∞«Ë WO≠UI∏∞«Ë W¥¸U∂îù« ‹Uπ∑ML∞« ,‹UIOI∫∑∞« ,W©d®_« :WHK∑ªL∞« W¥dB∂∞« WOFLº∞«
Âö≠_« v∞≈ W≠U{ùU° »UF∞_« ,WOIOßuL∞« ‹öH∫∞« :wMH∞« ÃU∑≤ù« «cØË .a∞« ...W¥¸UN®ù«Ë
p∞cØË .Wπ±d∂∞U° ÂuI¢ w∑∞« ‹UºßRL∞« dO¨ Èdî√ ‹UºßR± v∞≈ bMº¢ Ê√ sJL¥ WDA≤_« Ác≥ qJ≠ .WOzULMOº∞«
d∂´ Ë√ w{¸_« Íe¢dN∞« Y∂∞«Ë ,n∫B∞« v∞≈ W∂ºM∞U° l¥“u∑∞«Ë W´U∂D∞« :WOHKª∞« WDA≤_« v∞≈ W∂ºM∞U° ÊQA∞«
Ê√ sJL¥ WDA≤√ UNKJ≠ .Êu¥eHK∑∞« v∞≈ W∂ºM∞U° )wJKº∞« Êu¥eHK∑∞«( q°UJ∞« d∂´ l¥“u∑∞« Ë√ ,WO´UMDÅô« ¸ULÆ_«
W≠U∫B∞« ¡«dÆ :◊UAM∞« qØ tO∞≈ tπ∑¥ Íc∞« ¸uNLπ∞« b§u¥ WKºKº∞« dî¬ w≠Ë .)1(Èdî√ ‹UºßR± UN° ÂuI¢
dOG∑¢ Ê√ sJL¥ ôË U∂¥dI¢ W∑°U£ Âö´ù« qzUßË ◊UAM∞ WO´UMB∞« WOM∂∞« Ác≥ .W´«–ù« uFL∑º±Ë Êu¥eHK∑∞« Ëb≥UA±Ë
Ë√ )…b¥b§ ‹UIK• W≠U{S° Ë√( ‹UIK∫∞« iF° ¡UG∞S° WO´UMB∞« WOM∂∞« ‰Òb‡F¢ …d≥U° WO§u∞uMJ¢ …dH© ÀËb∫° ô≈
.WKºKº∞« ‹UIK• s± WIK• qØ qî«œ ◊UAM∞« Èu∑∫± dOG¢

31
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

Âö´ù« qzUßË ◊UA≤ WOM° :)1( qJA∞«

.WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßu∞ WOHKª∞«Ë WO±U±_« WDA≤_«Ë wºOzd∞« ◊UAM∞«

WOKL´( tºH≤ d¥d∫∑∞« ◊UA≤ Èu∑∫± w≠ dO∂Ø dOOG¢ v∞≈ d¥d∫∑∞« ‹U´UÆ w≠ »ußU∫∞« ‰ULF∑ß« Èœ√ ö∏L≠
◊UA≤ WOM° w≠ q¥bF¢ v∞≈ ‹œ√ bI≠ bF° s´ W´U∂D∞« …eN§√ ¸uN™ U±√Ë )...ëdîù« ,`O∫B∑∞« ,nOHB∑∞« ,W°U∑J∞«
WOK∫L∞« ‹UF∂D∞« ¸uNE° `Lß UL± ,WO∞Ëœ Ë√ WOK∫± eØ«d± v∞≈ n∫B∞« W´U∂© q¥u∫¢ :qJØ W°u∑JL∞« W≠U∫B∞«
,l¥“u∑∞« ◊uDî ¸UB∑îU° ,WOM©u∞« Ë√ WOK∫L∞« n∫B∞« s± WO∞Ëb∞« ‹UF∂D∞« ¸«bÅ≈Ë ,WO∞Ëb∞« Ë√ WOM©u∞« n∫BK∞
.U≥¸UA∑≤« r´b¥ U± u≥Ë ,n∫B∞« lO° WHKJ¢ iHî w∞U∑∞U°Ë
,‰U߸ù«Ë Y∂∞«Ë ,Wπ±d∂∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹UOKL´ vK´ «dO∂Ø «dO£Q¢ w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑K∞ ÊS≠ Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« w≠ U±√
d¥uB∑∞« WOKL´ jOº∂∑° `Lß :w≤u¥eHK∑∞« ÃU∑≤ù« WOKL´ w≠ …dH© Àb•√ åu¥bOH∞«ò WOMI¢ ¸uNE≠ .‰U∂I∑ßô« v∑•
,ÃeL∞«Ë VOØd∑∞« :d¥uB∑∞« WK•d± uK∑¢ w∑∞« WOKLF∞« ¸Uº± s± iOL∫∑∞« WOKL´ ·c•Ë ,t§¸UîË u¥œu∑ß_« qî«œ
.)2(w≤u¥eHK∑∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ iHî w≥ p∞c∞ WOFO∂D∞« WπO∑M∞«Ë
‹U¥«b° w≠ W¥e¢dN∞« ‹U§uL∞« ‰ULF∑ß« s± ,‰U߸ù«Ë Y∂∞« ‹UOMI¢ t¢bN® Íc∞« p∞– uN≠ dODª∞« ¸uD∑∞« U±√
d®U∂L∞« Y∂K∞ WO´UMB∞« ¸ULÆ_« ‰ULF∑ß« v∞≈ s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOF°¸_« w≠ Êu¥eHK∑∞«Ë ‹UM¥dAF∞« w≠ W´«–ù«
ZzU∑≤ s±Ë .(TV par cable) q°UJ∞« WDß«u° ÍeHK∑∞« l¥“u∑∞« w≠ W¥dB∂∞« ·UO∞_« rÒ£ s¥dAF∞« ÊdI∞« ‹UMO∑ß cM±
WOK´UH∑∞« ¸uN™Ë (Numerique) WOLÆd∞« v∞≈ (TV analogique) W¥d™UM∑∞« ‹UOMI∑∞« s± ‰UI∑≤ô« «c≥
·UMÅ√ ¸uN™ bF° ‹«uMI∞« r£ ,Z±«d∂∞« ¸UO∑î« WO≤UJ±≈Ë ,‰U∂I∑ßô«Ë ‰U߸ù« …œu§ s´ öC≠ (Interactivite)
.Wπ±d∂∞«Ë Y∂∞« s± …b¥b§

32
Âö´ù« qzUßË WOM°

v∞≈ )¸UN®ù« œdπ± Ë√( …ËU¢ù« ÂUE≤ s± :l≠Òb∞« ‰UJ®Q° oKF∑¢ WLN± ¸U£¬ v∞≈ UC¥√ ‹«¸uD∑∞« Ác≥ ‹œ√Ë
 U E M ∞ « v K ´ U O § u ∞ u M J ∑ K ∞ « d ® U ∂ ± « d O £ Q ¢ Á d ∂ ∑ F ≤ U ± u ≥ Ë ,( P a y - p e r v i e w ) … b ≥ U A L ∞ « V º • l ≠ b ∞ « Ë √ „ « d ∑ ® ô «
¸UO∑î« :…dO∂Ø ¸UO∑î« W¥d• ÂU±√ tºH≤ b§Ë Íc∞« b≥UAL∞«u≥ ¸uD∑∞« «c≥ s± ‰Ë_« bOH∑ºL∞« ÊUØ bÆË .ÍœUB∑Æô«
.)3(„«– Ë√ b∫∞« «c≥ v∞≈ Wπ±d∂∞« w≠ UJ¥d® `∂Å√ q° ‹«uMI∞«Ë Z±«d∂∞« Ÿ«u≤√ ¸UO∑î«Ë l≠b∞« ‚d©
Ë√ ÂUJOß Ë√ ‰U°( bO•Ë jL≤ ‹«– …eN§√ s± ,Èdî_« w≥ ULN± «¸uD¢ X≠d´ bI≠ ‰U∂I∑ßô« …eN§√ U±√Ë
…œbF∑± …eN§√ v∞≈ ,WMOF± œËb• ‚UD≤ w≠ b≥UAL∞« dB∫¥ Íc∞« )PAL ou SECAM ou NSTC :wºO∑º≤√
U±UL∑≥« w∞u¥ Ê√ Z±d∂L∞« vK´ X{d≠ WOMI¢ W¥d• b≥UALK∞ vD´√ UL± “UNπ∞« w≠ bF° s´ rJ∫∑∞« WO≤UJ±≈ l± ◊UL≤_«
·Ëd™ w´«d¢ WOØ– Wπ±d∂°Ë Z±«d∂∞« s± WO´u≤ qC≠Q° UN∞ W°Uπ∑ßô« w≠ s‡MÒ‡H∑¥ Ê√Ë b≥UAL∞« «c≥ ‹U∂¨d∞ d∂Ø√
.tzU≠Ë VºØ v∞≈ vFº¢Ë ,t±d∑∫¢Ë b≥UAL∞«
WOJKº∞« ‹ôUB¢ô«Ë ‹UO≤Ëd∑J∞ù« q∏± WO´UMÅ ŸËd≠ …b´ vI∑K± w≠ lI¥ ,U±uL´ ‰UB¢ô« W´UMÅ w≠ ¸UJ∑°ô« Ê≈
‹«¸uD∑∞« Ác≥ Ê√ ULØ .)4(w∞ü« Âö´ù«Ë WOMH∞« ÷ËdF∞« W´UMÅË WIOÆb∞« UJO≤UJOL∞«Ë ¡UOLOJ∞«Ë WOJKßö∞«Ë
.)5(W∫°d± ‹«¸UJ∑°ô« Ác≥ qFπ¢Ë ¸uNLπ∞« Èb∞ ‰ULF∑ßô« ‰UJ®√ ¸uD¢ VKD∑¢ ‹«b¥bπ∑∞«Ë ‹«¸UJ∑°ô«Ë
‹ôUB¢ô« ,Z±«d∂∞« ‹U´UMÅ( UOHO™Ë WD°«d∑± UNMJ∞Ë UOMI¢ …e¥UL∑± WDA≤√ sO° WO´UMB∞« WOM∂∞« Ác≥ j°d¢
ÁbNA¥ Íc∞« ÂUF∞« t§u∑∞« p∞– ¡«¸Ë nI¢ w∑∞« WOM∂∞« w≥Ë )...Âö≠_« ,Wπ±d∂∞« ,q°UJ∞« ,Y∂∞« ,WOJKº∞«Ë WOJKßö∞«
:)WÅUî UNM± W´uLºL∞«Ë WOzdL∞«( Âö´ù« qzUßË ŸUDÆ
.WKºKº∞« s± WIK• Í√ w≠ WK±UF∞« ‹UºßRLK∞ ÍœuLF∞« Ë√ wI≠_« eØdL∑∞« u∫≤ t§u∑∞« *
;r∞UF∞« w≠ Èd∂J∞« ‰UB¢ô« ‹U´uLπL∞ jzUßu∞« …œbF∑± WOπO¢«d∑ßù« u∫≤ t§u∑∞« *
bBÆ ,wºOzd∞« ◊UAM∞U° ¡UH∑Øô«Ë Èdî√ ‹UºßR± v∞≈ UOKØ Ë√ UOze§ WOºOzd∞« dO¨ WDA≤_« iF° q¥u∫¢ *
;d©UªL∞« qOKI¢
.)6(‹«¸UL∏∑ßö∞ WO∞U´ W¥œËœd± ÊULC∞ )◊UAM∞« fH≤ qî«œ ‹Uπ∑ML∞« Ë√( WDA≤_« l¥uM¢ *
¸Ëd± l±Ë ,b•«Ë ʬ w≠ Z±«d∂∞«Ë …eN§_« w∑´UMÅ vK´ Èd∂J∞« ‹UØdA∞« …dDOº° W´«–ù« ‹U¥«b° ‹eOL¢ bÆË
VºM¥Ë ,Èdî_« vK´ UL≥«b•≈ VOKG¢ qÆ_« vK´ Ë√ ,sO∑´UMB∞« Èb•≈ w≠ hBª∑∞« ‹UØdA∞« pK¢ ‹¸U∑î« XÆu∞«
UN≤≈ q° ,lß«Ë ÍdO≥UL§ „öN∑ß« v∞≈ Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« q¥u∫¢ w≠ wFOKD∞« ¸Ëb∞« Z±«d∂∞« W´UMB∞ Êu∏•U∂∞«
Z±«d∂∞« w≠ ¸UL∏∑ßô« v∞≈ UNºH≤ WO´UMB∞« ‹UØdA∞U° l≠œ UL± ;)7(…eN§_« W´UMÅ „d∫± q•«dL∞« iF° w≠ X≤UØ
UNOK´ vGD¥ …œbF∑± ÖUL≤ ¸uN™ v∞≈ Èœ√ WÅUî Êu¥eHK∑∞« W´UMB∞ o•ö∞« ¸uD∑∞« sJ∞Ë ,Z∑M± w´UMÅ oDML°
wπ∑M±Ë WOK∫L∞« ‹UD∫L∞«Ë (Networks) ‹UJ∂A∞« sO° qLFK∞ oOÆœ rOºI¢ vK´ rzUÆ wJ¥d±√ ÖuL≤ :ÊU§–uL≤
u≥Ë .)8(Y∂∞«Ë Z±«d∂∞« ÃU∑≤≈Ë Wπ±d∂∞« ‹UOKL´ vK´ WO±uLF∞« ‹«uMI∞« –«u∫∑ß« vK´ rzUÆ w°Ë¸Ë√ dî¬Ë ,Z±«d∂∞«
Âö´ù« qzUßË s´ Y¥b∫∞U° UM≥ U≥ wH∑JMßË ,WOLOEM∑∞« WOM∂∞« ÷«dF∑ß« bF° d∂Ø√ qOBH∑° UI•ô tπ∞UFMß U±

33
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

W≤¸UIL∞« q§√ s± UI°Uß W´«–ù«Ë W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« UM§¸œ√ Ê√ bF° ,U≥dO¨ ÊËœ )…eHK∑∞« Í√( W´uLºL∞« WOzdL∞«
.UßUß√ Wß«¸b∞« ‰Uπ± s± «¡Îe§ XºO∞ UN≤√ r¨¸
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ WOLOEM∑∞« WOM∂∞« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
w≠ U≥U≤dØ– ULØ ‹UOKLF∞«Ë nzU™u∞« rOEM¢ jL≤ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßu∞ WOLOEM∑∞« WOM∂∞« qLA¢
,WÅUî( UN° ÂuI¢ w∑∞« ‹UºßRLK∞ w≤u≤UI∞« l{u∞«Ë )...‹«uMÆ Ë√ ‹UJ∂® Ë√ ‹UºßR± w≠( WI°Uº∞« …dIH∞«
„UM≥ ÊS≠ ,)9(Êu¥eHK∑∞« W´UMÅ ‹ULß r≥√ u≥ WOLOEM∑∞« WOM∂∞« ŸuM¢ ÊUØ sμ∞Ë .UNMO° WÆöF∞« jL≤Ë )...WO±uL´
WDß«u° ÁbO•u¢Ë wM©u∞« ¡UCH∞« qOJA¢ w≠ W∞Ëb∞« qîb¢ w≥Ë ,WLzUI∞« WO≤u¥eHK∑∞« rEM∞« qØ XKL® WF±U§ WLß
.œœd∑∞« ‹ôUπ± l¥“u¢ W∂Æ«dL∞ WO≤u¥eHK∑∞« dO¥UFL∞« ÷d≠
:)10(r∞UF∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« WLE≤√ ¸uD¢ w≠ ‹b´Uß dÅUM´ WF°¸√ sO∏•U∂∞« iF° œb∫¥
,UNM± s¥bOH∑ºL∞« œb´Ë Êu¥eHK∑∞« W±bî WHKJ¢ sO° …d®U∂L∞« WÆöF∞« »UO¨ :ÍœUB∑Æ« q±U´ - 1
,WO±uLF∞« ‹UDKº∞« ‹«¸«dÆ :wßUOß q±U´ - 2
,w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑∞« :w§u∞uMJ¢ q±U´ - 3
,`°d∞« s´ sO∏•U∂∞« W´UMB∞« »U°¸√ wFß :͸Uπ¢ q±U´ - 4
ÂUE≤( WOJ¥d±_« W°dπ∑∞« sJ∞Ë WO≤u¥eHK∑∞« WLE≤_« qØ …QA≤ w≠ «¸Ëœ X∂F∞ q±«uF∞« Ác≥ Ê√ u≥ ÁU∂∑≤ô« XHK¥ U±
W°dπ∑∞« Ê√ sO• w≠ ,Èdî_« vK´ U≥b•√ VOKG¢ ÊËœ W¥dÒ‡∫° UNKF≠ qFH¢ ÊQ° q±«uF∞« Ác≥ lOLπ∞ `Lß )‹UJ∂A∞«
WO§u∞uMJ∑∞«Ë W¥œUB∑Æô« Èdî_« q±«uF∞« Ëb∂¢Ë ,WOßUOº∞« q±«uFK∞ W∂KG∞« XD´√ )‹«uMI∞« ÂUE≤( WO°Ë¸Ë_«
.UN∞ WF°U¢
Network WJ∂A∞« - 1
…eN§√ wπ∑M± sO° ‚UH¢« d£≈ vK´ s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UM¥dAF∞« w≠ …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ ‹UJ∂A∞« ‹QA≤
¸uNLπ∞« v∞≈ ‚uº∞« lOßu¢ bBÆ )jI≠ dî«u∂∞« sO° ‰UB¢ô« w≠ qLF∑º¢ XÆu∞« p∞– v∑• X≤UØ w∑∞«( ‹ôUB¢ô«
Z±«d∂∞« Y∂∞ Èdî_« ‹UD∫L∞«Ë UN¢UD∫± sO° j°d∞U° (AT & T) ‚d∂∞«Ë n¢UN∞« WØd® X±UÆ 1923 w≠Ë .lß«u∞«
(National Èd∂J∞« W‡OJ¥d±_« ‹U‡J∂A∞« v∞Ë_ U‡N¢UD∫± s´ X∞“U‡M¢ 1926 ÂU‡´ w‡≠Ë .W‡O´«–ù«
¡U°dNJ∞« WØd®Ë (RCA) WOJ¥d±_« W´«–ù« WØd® rC¢ X≤UØ w∑∞« Broadcasting Corporation) NBC
vK´ …dDOº± WJ∂A∞« Ác≥ XK™Ë ,(Westing house) ”ËU≥ mM∑ßË WØd®Ë (General Electrics) W±UF∞«
(Columbia Broadcasting System) (CBS) …b¥b§ WJ∂® ¸uN™ r¨¸ WO≤U∏∞« WOL∞UF∞« »d∫∞« v∑• u¥œ«d∞« ‚uß
(American Broadcasting (ABC) WOºOzd∞« WJ∂A∞« ‹QA≤ WO≤U∏∞« WOL∞UF∞« »d∫∞« bF°Ë .1927 cM±
WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« ‹UD∫± rEF± vK´ dDOº¢ Àö∏∞« ‹UJ∂A∞« Ác≥ ‰«e¢ ôË Company)
(Mutual Broadcasting System) q∏± WO≤ËUF¢ Ë√ W¥uN§ Èdî√ ‹UJ∂® œu§Ë r¨¸ Êü« v∑•

34
Âö´ù« qzUßË WOM°

jLM∞« «c≥ Êu¥eHK∑∞« À¸Ë bÆË .)11(UNπ±«d° ‰œU∂¢ w≠ V¨d¢ w∑∞« ‹UD∫L∞« lLπ¢Ë 1934 cM± ‹QA≤ …dOî_« Ác≥Ë
?j∂C∞U° WJ∂A∞« w≥ UL≠ ,ÊU°UO∞«Ë WO∞ULA∞« UJ¥d±√ w≠ rOEM∑∞« s±
UNM´ W´dH∑± ‹UD∫±Ë WOºOz¸ WD∫± sO° bI´ ”Uß√ vK´ √b∂L∞« YO• s± ÂuI¢ ,wF¥dA¢ ¡UM° w≥ WJ∂A∞«ò :ôË√
.)12(ål°U¢ WOF{Ë UN∞
:W£ö£ ‹U©UA≤ sO° `{«u∞« qBH∞« ≈b∂± vK´ ÂuI¥ t≤Q° WJ∂A∞« ÂUE≤ eOL∑¥ :UO≤U£
.UN∞ WF°U∑∞« ‹UD∫LK∞ WO{U¥d∞«Ë W¥¸U∂îù« Z±«d∂∞« Z∑M∑≠ ,WJ∂A∞« t° lKDC¢ Íc∞« Z±«d∂∞« ÃU∑≤≈ - 1
W¥“«u±( Z±«d∂K∞ …d• UÆuß ÊuK∏L¥ ,WBBª∑L∞« W©d®_« Ë√ WOzULMOº∞« Âö≠ú∞ sOKI∑º± sOπ∑M± „UM≥ Ê√ vK´
;)‹UJ∂AK∞
W¥dA∂∞« ‹UFLπ∑∞«Ë ÊbL∞« w≠ eØdL∑¢ ,UNLEF± w≠ WOK∫± w≥Ë ,‹UD∫L∞« UN° lKDC¢ w∑∞« Wπ±d∂∞« - 2
;(FCC) ‹ôUB¢ö∞ WO∞«¸bOH∞« WMπK∞« hOîd∑∞ UN©UA≤ lCª¥Ë ,Èd∂J∞«
.W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞« q∂Æ s± wK∫± ‚UD≤ vK´ Íe¢dN∞« Y∂∞« u≥ wJ¥d±_« ÂUEM∞« w≠ V∞UG∞«Ë ,Y∂∞« - 3
¸ULÆ_« d∂´Ë ,(La Television par Cable) WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂K∞ wJKº∞« l¥“u∑∞« w≥ ,Èdî√ WGOÅ „UM≥ Ê√ vK´
.)13(WO´UMB∞«
sO¢dJ≠ vK´ WO∞«¸bOH∞« WMπK∞« Ë√ WO±uLF∞« ‹UμON∞« qîb¢Ë ,WJ∂A∞« dOº∞ w∂≥cL∞« ”Uß_« ÂuI¥ :U∏∞U£
:sO∑OßUß√
dO∂F∑∞« W¥d• ”Uß√ t≤_ ,͸u∑ßœ q¥bF¢ dN®√ u≥Ë ,¸u∑ßbK∞ ‰Ë_« q¥bF∑∞« U≥œb∫¥ ULØ dO∂F∑∞« W¥d• - √
;…b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠
s± sOÒ‡F± œb´ s± d∏Ø√ „ö∑±« lM± q∏± ,t∞ …œUCL∞« sO≤«uI∞« oO∂D∑° ,¸UJ∑•ô« lM±Ë ,WºßRL∞« W¥d• - »
.)14(sO‡ÒF± ‚UD≤ vK´ ‹UD∫L∞«
:WO∞U∑∞« nzU™u∞« WJ∂A∞« v∞u∑¢ :UF°«¸
,(Owned And Operated) «dOOº¢Ë WOJK± UN∞ WF°U∑∞« Í√ WO´dH∞« ‹UD∫L∞« s± WJ∂® dOOº¢ - 1
,(Affilies) UN∞ WF°U∑∞« ‹UD∫LK∞ WO{U¥¸Ë W¥¸U∂î≈ Z±«d° ÃU∑≤≈ - 2
,wM©Ë Èu∑º± vK´ sOMKFLK∞ UN∞ WF°U∑∞« ‹UD∫L∞« Èb∞ …d≠u∑L∞« W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞« lO° - 3
.)œËuO∞u≥ ,w≤u¥eHK∑∞« ÃU∑≤ù« ‹UØd®( sOπ∑ML∞« Êb∞ s± WO∞UOª∞« Âö≠_« vK´ WOÅu∑∞« VK© - 4
X∫¢ W¥uCML∞« WOK∫L∞« W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞« W∂º≤ w≥( U∂¥dI¢ ‚uº∞« s± %65 Àö∏∞« ‹UJ∂A∞« pK∑L¢ :Uº±Uî
‹UD∫L∞« Ác≥ w≠ Y∂¢ w∑∞« œ«uL∞« s± %75 ‰œUF¥ U± d≠u¢Ë .)15((NBC ,CBS ,ABC) Àö∏∞« ‹UJ∂A∞«

35
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

,‹öºKºL∞«Ë Âö≠_« UNLEF± w≠ w≥Ë )21 W´Uº∞« v∑• 19 W´Uº∞«( (Prime Time) wºOzd∞« XÆu∞« w≠
,WOK∫L∞« ¸U∂î_« s´ …¸U∂´ uN≠ )%25( wÆU∂∞« U±√ ,WOK∫L∞« dO¨ W±UF∞« ¸U∂î_«Ë WO{U¥d∞« ‹ö°UIL∞«Ë ¸U∂î_«Ë
.)16(‹UJ∂A∞« s´ sOKI∑º± s¥dî¬ s¥œ¸u± s± Èd∑A¥ ‹UAÆUML∞«Ë W¥uπ∞« ‰«u•_«Ë
:‹UD∫L∞« Ác≥ s± ·UMÅ√ …b´ eOOL¢ sJL¥ dOOº∑∞« YO• s± :UßœUß
“ËUπ∑¥ ô U≥œb´, (Owned and Operated: O A O) ‹UJ∂A∞« q∂Æ s± …d®U∂± …dOº Ò L∞« ‹UD∫L∞« - √
Ác≥ wDG¢ Ê√ “uπ¥ ôË ŸuM∞« «c≥ s± WD∫± 12 s± d∏Ø√ „ö∑±« WJ∂AK∞ o∫¥ ô :Àö∏∞« ‹UJ∂A∞« UNJKL¢ WD∫± 19
.WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« ÊUJß ŸuLπ± s± %25 s± d∏Ø√ (OAO) WD∫± …dA´ U∑M£ô«
wM©u∞« »«d∑∞« vK´ WJ∂® qJ∞ WF°U¢ WD∫± 210 ‰bFL° WD∫± 630 w∞«u• U≥œb´Ë WF°U∑∞« ‹UD∫L∞« - »
UN±eK¥ )UO∞ULß√¸ Ë√ U¥uC´ U©U∂¢¸« fO∞Ë( bI´ WDß«u° ô≈ WJ∂A∞U° j∂¢d¢ ô w≥Ë ,WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôuK∞
w∑∞« hB∫∞« s± %70 s± …œU´ WD∫L∞« Z±«d° ÊuJ∑¢Ë .WJ∂A∞« U≥d≠u¢ w∑∞« Z±«d∂∞« s± WMOÒ‡F± W∂º≤ Y° …œU´S°
UNOM∑I¢ Z±«d° s´ …¸U∂´ w≥ %15Ë )a∞« ...‹UAÆUM±Ë WOK∫± ¸U∂î√( WD∫LK∞ ’Uî ÃU∑≤≈ %15Ë WJ∂A∞« U≥d≠u¢
‹«bzU´ %50 :s± ,p∞– vK´ ¡UM° WOK∫L∞« WD∫L∞« qOî«b± n∞Q∑¢Ë .(Syndication) …d∫∞« ‚uº∞« s± WD∫L∞«
.‹UJ∂A∞« s± ‹UC¥uF¢ %10-5 ,wK∫± ¸UN®≈ %50-40 ,wM©Ë ¸UN®≈
o∂ß w∑∞« hB∫∞« s± %70 s± UNπ±«d° WJ∂® n∞Q∑¢Ë )1993 WMß 440 s± d∏Ø√( WKI∑ºL∞« ‹UD∫L∞« - Ã
…d± ‰Ë_ Y∂¢ w∑∞« Âö≠_«Ë WOK∫L∞« ¸U∂î_« s± %30Ë (Off - Networks Syndication) ‹UJ∂A∞« d∂´ UN∏°
Ác≥ v∞≈ W≠U{ùU°Ë ,%15 W∂º≤ …b≥UAL∞« s± ‹UD∫L∞« Ác≥ WB• “ËUπ∑¢ ôË .(Turne Syndication First)
‹UºßRL∞« t∞uLÒ¢ WO∞«¸bH∞« W±uJ∫∞« s´ qI∑º± w±uL´ w≤u¥eHK¢ ÂUE≤ …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞U° b§u¥ W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞«
System) (PBS : Public WO±uL´ Y° WJ∂A° ‹UMO∑º∞« W¥UN≤ w≠ tLO´b¢ rÒ¢Ë ‹UMOºLª∞« cM± ,‹UF±Uπ∞«Ë W¥u°d∑∞«
%5-3 WJ∂A∞« Ác≥ WB• “ËUπ∑¢ ôË ,W¥¸Uπ∑∞« dO¨ ‹UD∫L∞« qØ lLπ¢ Broadcasting
.)18(…b≥UAL∞« s±
w≠ wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« ‹«uMÆ ¸U≥œ“« cM± Èd∂J∞« Àö∏∞« ‹UJ∂A∞« WMLO≥ l§«d¢ v∞≈ Êu∏•U∂∞« dOA¥Ë
Y∂∞« ‰ULF∑ß« dA∑≤« cM± «dOî√Ë w∞eML∞« u¥bOH∞« ¸uN™ r£ )Áö´√ …¸uØcL∞«( WKI∑ºL∞« ‹UD∫L∞« b¥«e¢Ë ,‹UMOF∂º∞«
qI∑≤« bI≠ ,XO≤d∑≤√ ,(DBS: Direct Broadcasting Satellite) ‹UMOFº∑∞« w≠ WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ d®U∂L∞«
YO• 1998 ÂU´ 171 v∞≈Ë 1988 ÂU´ 78 v∞≈ 1978 ÂU´ 8 s± (TV par cable) WOJKº∞« WO≤u¥eHK∑∞« ‹UD∫L∞« œb´
%67 “ËUπ∑¢ r∞ öF≠ WØd∑AL∞« ‰“UML∞« W∂º≤ sJ∞Ë( %96 v∞≈ WO≤u¥eHK∑∞« „öß_U° W∞uÅuL∞« ‰“UML∞« W∂º≤ XGK°
sÒJ± bI≠ WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ d®U∂L∞« Y∂∞« U±√ .)19((Nilsen) 1998 WMº∞« fHM∞ ÊuºKO≤ fO¥UI± Vº•
«bÒ§ l¥dß ¸UA∑≤« v∞≈ Èœ√ U± u≥Ë ,wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« f≠UM¢ ¸UFßQ° WD∫± 200 s± d∏Ø√ ‰U∂I∑ß« s± sOKLF∑ºL∞«
.)20(1999 WMß „d∑A± sO¥ö± 9 sOØd∑AL∞« œb´ mK° –≈ ,WOMI∑∞« ÁcN∞

36
Âö´ù« qzUßË WOM°

k≠U∫¥ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ t° ‰uLF± u≥ ULØ ,WJ∂A∞« ÂUE≤ ÊQ° ÷dF∞« «c≥ s± hKª∑º≤ Ê√ UMMJL¥
Ë√ sO´“uL∞«Ë ,sOMKFL∞«Ë )‹UD∫L∞« Í√( sOπ±d∂L∞«Ë ,Z±«d∂∞« wπ∑M± sO° `∞UBL∞« w≠ Ê“«u∑∞« s± Ÿu≤ vK´
j∂C∞U° WHKJL∞« WμON∞« dNº¢ YO∫° ,Èdî√ WN§ s± sOKLF∑ºL∞« Ë√ ¸uNLπ∞«Ë ,WN§ s± ‰U߸ùU° sOLzUI∞«
ÂUEM∞« ‹UIK• qØ w≠ ¸UJ∑•ô« ¸uN™ lM± vK´ ,ÍcOHM∑∞« “UNπK∞ d®U∂± qîb¢ Í√ s´ «bOF° (FCC) W∂Æ«dL∞«Ë
…d≠Ë u≥Ë wºOz¸ ·b≥ oOI∫∑° )WJ∂A∞« ÂUE≤( ÂUEM∞« «c≥ `Lß bÆË .)WOHKª∞«Ë WO±U±_«Ë WOºOzd∞« WDA≤_«(
qLF∑ºL∞« WOF{Ë w≠ b≥UAL∞« lC¥ UL± l≠b∞«Ë ‰U∂I∑ßô« ‰UJ®√Ë ‹UD∫L∞« œbF¢Ë WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞« Ë√ Z±«d∂∞«
‹U¥ôu∞«( WFßUA∞« ‹U•UºL∞« ‹«– Ê«bK∂∞« l± d∏Ø√ ¡ö∑¥ ÂUEM∞« «c≥ Ê√ ,«dOî√ ,k•ö≤Ë .)21(圸«uL∞« ÁcN∞ d∫∞«ò
‹UGK∞« …œbF∑L∞« Ë√ )ÊU°UO∞«( f¥¸UC∑∞« W∂FÅ WO≠«dGπ∞« WFO∂D∞« ‹«– Ë√ )UOß˸ ,UO∞«d∑ß√ ,«bMØ ,…b∫∑L∞«
.)sOB∞« ,bMN∞«( ‹UO±uI∞«Ë
…UMI∞« - 2
ÃU∑≤ù« ‹U©UAM° ÂuI¢ WÅUî Ë√ WO±uL´ ‹UØd® s´ …¸U∂´ w≥Ë ,U°Ë¸Ë√ w≠ WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« ‹QA≤
:wK¥ UL° …UMI∞« vK´ rzUI∞« w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« eOL∑¥ .Ê«bK∂∞« s± bK∂∞ wM©u∞« »«d∑∞« q±UØ d∂´ Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞«Ë
WO≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« UN¥œR¢ w∑∞« WO±uLF∞« W±bª∞« …dJ≠ w≥ UM≥ Êu¥eHK∑∞« UNOK´ ÂuI¥ w∑∞« WOºOzd∞« …dJH∞« Ê≈ - 1
.tO≠d∑∞«Ë WO°d∑∞«Ë Âö´ù« :Àö£ nzU™Ë w≠ WO±uLF∞« W±bª∞« Ác≥ hªK∑¢Ë .¸uNLπK∞
…d®U∂± WOJK± W∞Ëb∞« UNJK∑L¢ w∑∞« WO±uLF∞« ‹«uMI∞« sO° Êu¥eHK∑K∞ WO±uLF∞« W±bª∞« Ác≥ rOEM¢ ÕË«d¢ - 2
WO±uLF∞« ‹«uMI∞« sO°Ë )Uº≤d≠ W∞U•( UN¢UßUOß dOOG¢Ë UNO∞ËRº± sOOF¢ w≠Ë UN¢¸«œ≈Ë U≥dOOº¢ w≠ qîb∑¢Ë
WN§ s± WºßRL∞« ¸«dI∑ß« ÊUL{ q§√ s± ,WOF¥dA∑∞« ‹UDKº∞« UNOK´ ·dA¢ WKI∑º± WDKº∞ WF{Uª∞«Ë WKI∑ºL∞«
wº≤dH∞« ÖuLM∞« wH≠ .)œbB∞« «c≥ w≠ U§–uL≤ d∂∑F¢ w∑∞« UO≤UD¥d° W∞U•( Èdî√ WN§ s± ‹«uMI∞« œUO• ÊUL{Ë
WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« WOJKL∞ W∞Ëb∞« ¸UJ∑•«Ë WO±uLF∞« ‹U±bª∞« ÂuNH± sO° ,WK¥u© …bL∞ ,jKª∞« r¢ Êu¥eHK∑K∞
.)22(Èdî_« WO°Ë¸Ë_« Ê«bK∂∞« ·öî vK´
‰UB¢ô« qzUßËË W‡N§ s± w≤u¥eHK∑∞«Ë w´«–ù« Y∂∞« sO° jKª∞« s± Ÿu≤ vK´ U°Ë¸Ë√ w≠ …UMI∞« ÂUE≤ ÂUÆ - 3
vK´ (Transmission Telegraphique) wÆd∂∞« ‰U߸û∞ w≤u≤UI∞« ÂUEM∞« oO∂D¢ r∑≠ò .Èdî_« WOJKßö∞«
‰U߸ù« Ê√ sO• w≠ ,’Uª∞« ‰UB¢ô« sL{ qîb¥ dOî_« «c≥ Ê√ v∞≈ sDH∑∞« ÊËœ ,ÍeHK∑∞«Ë w´«–ù« ‰U߸ù«
WHK∑ª± ◊UAM∞« WFO∂© Ê√ sO• w≠ ,wMI∑∞« t°UA∑∞« u≥ jKª∞« «cN° `Lß U±Ë .w±uL´ w≤u¥eHK∑∞«Ë w´«–ù«
oOI∫∑∞ r£ ,W∑∫° WOM±√ »U∂ß_ W∞Ëb∞« WDKº∞ Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« ŸUCî≈ r¢ jKª∞« «c≥ ”Uß√ vK´Ë .)23(åU¥¸c§
Êu¥eHK∑∞U≠ .Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« dÒI± vK´ ¡öO∑ßôU° «¡Îb° WOßUOº∞« ‹U°öI≤ô« r∑¢ U± «dO∏J≠ ,UI•ô WOßUOß ÷«d¨√
.)24(W¥eØdL∞« W∞Ëb∞« WDKº° W•U©û∞ UNKLF∑º¢ bÆ …d• ÈuÆ b¥ w≠ UNØd¢ sJL¥ ô ,WLN± j∂{ WKOßË d∂∑F¥ UM≥
…UMI∞« ÊS≠ ,UMF± Òd± ULØ ,U≥dO¨ ÊËœ Wπ±d∂∞« WHO™u° ŸöD{ô« u≥ WJ∂A∞« ÂUE≤ w≠ WD∫L∞« ¸Ëœ ÊUØ «–≈ - 4
.‹ôU∫∞« iF° w≠ …ËU¢ù« qOB∫¢Ë Y∂∞« ,Wπ±d∂∞« ,ÃU∑≤ù« :nzU™u∞« qJ° ÂuI¢ WØd® w≥

37
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

.Èdî√ Ê«bK° w≠ XKB• ‹«¸uD¢ „UM≥ Ê√ ULØ ,‰UπL∞« «c≥ w≠ Ê«bK∂∞« iF° sO° W¥d≥u§ UÆËd≠ „UM≥ Ê√ vK´
Y∂∞« :WDA≤_« qØ vK´ ·«d®ù« …UMI∞« v∞u∑¢ ,(BBC) WO±uLF∞« W±bª∞« …UMI∞ “¸U∂∞« ÖuLM∞« ,ö∏± UO≤UD¥d° wH≠
Âö≠_«Ë W©d®_«Ë ¸U∂î_« ÃU∑≤≈ ‹UOKL´Ë ,Wπ±d∂∞« ◊UA≤ «cØË ,wK∫L∞«Ë ,w∞Ëb∞«Ë ,wM©u∞« ,w≤u¥eHK∑∞«Ë w´«–ù«
.WHK∑ªL∞« Z±«d∂∞« W¥cG∑∞ WØd∑AL∞« ‹«d≥UE∑∞«Ë ‹öH∫∞« rOEM¢ v∞≈ W≠U{ùU° WOLOKF∑∞« Z±«d∂∞«Ë vIOßuL∞«Ë
‚dH∞« ÊUØË ,s±e∞« s± U•œ¸ U∂¥dI¢ rOEM∑∞« s± jLM∞« fHM∞ Uº≤d≠ w≠ Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« XFCî bÆË
ORTF wº≤dH∞« Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« Ê«u¥œ U±√ ,WKI∑º± WDKº∞ lCª¢ BBC ‡∞« Ê√ u≥ ULNMO° wßUß_«
Ê«u¥œ ÊUØË .)UI•ô ‰UB¢ô«Ë Âö´ù« …¸«“Ë r£ ôË√ ‹öÅ«uL∞«Ë b¥d∂∞« …¸«“Ë( ÍcOHM∑∞« “UNπK∞ lCª¥ ÊUJ≠
v∞≈ ,Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹UOKL´ qØ v∞u∑¥Ë ,Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« qLA¥ ORTF wº≤dH∞« Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù«
hBª∑∞« s± Ÿu≤ ”Uß√ vK´ ‹UºßR± 7 t∑{u´Ë . 1974 WMß ÍdB∂∞« wFLº∞« ŸUDI∞« WKJO≥ …œU´≈ XLÒ¢ Ê√
.)25(nzU™u∞« Vº•
WO≤UJß W≠U∏Ø ‹«– …œËb∫± WIDM± wDG¢ WOK∫± W¥¸Uπ¢ …UMÆ …œU´ w≥ WJ∂A∞« ÂUE≤ w≠ WD∫L∞« X≤UØ «–≈Ë - 5
»«d∑∞« wDG¢Ë wM©Ë Ì bF° ‹«– WO±uL´ …œU´ ÊuJ¢ …UMI∞« ÊS≠ ,WO≠UØ W¥œËœd± ‹«– …b≥UA± ‚uß d≠u¢ …d∂∑F±
¸U∂î_U≠ .UF± Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞« vK´ WE•öL∞« Ác≥ V∫ºM¢Ë .)UO≤UL∞√ W∞U•( tK±UJ° wßUOº∞« rOKÆù« Ë√ ,)26(wM©u∞«
Z±«d∂∞«Ë WO≠UI∏∞« W©d®_«Ë ‹UIOI∫∑∞«Ë WO≠UI∏∞« Z±«d∂∞« p∞cØË ,WOM©Ë ¸U∂î√ …œU´ U°Ë¸Ë√ w≠ WO±uLF∞« …UMI∞« w≠
w≥ w∑∞« ,Y∂∞« eØ«d± v∞≈ W∂ºM∞U° ÊQA∞« p∞cØË ,tK±UJ° s©u∞« WFƸ wDG¥ ¸uNL§ v∞≈ WN§u± UNÒKØ ,WOLOKF∑∞«
Y∂∞« W¥uI¢ eØ«d± o¥d© s´ ,tKØ wM©u∞« »«d∑∞« WODG¢ sLC¢ UÎC¥√ wN≠ )...W∞Ëb∞« Ë√( WD∫L∞« WOJK± U∂∞U¨
rzUI∞« wJ¥d±_« ÂUEM∞« w≠ W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞« fJ´ vK´ ,)...UI•ô WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Ë√( WO{¸_« ‹UD∫L∞«Ë
.rN¢U±UÆ≈ ·ö∑î« vK´ sOM©«uL∞« ÂuLF∞ UNºH≤ WO±uLF∞« W±bª∞« dO≠u∑° W±eK± dO¨ wN≠ ,WJ∂A∞« vK´
W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« Ác≥ …uÆ q∏Ò‡L¥ U±Ë ,W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« ÁbI∑H¢ )wM©u∞« bF∂∞«( WO±uLF∞« …UMI∞« …uÆ q‡∏ÒL¥ U± ÊÒ≈
.WO±uLF∞« …UMI∞« ÁbI∑H¢ )wK∫L∞« bF∂∞«(
…UMI∞« q¥uL¢ ÊS≠ ͸Uπ∑∞« Êö´ù« vK´ UßUß√ ÂuI¥ WJ∂A∞« ÂUE≤ w≠ W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« q¥uL¢ ÊUØ «–≈Ë - 6
.)27(q•«d± …bÒ‡F° d± U°Ë¸Ë√ w≠ WO±uLF∞«
vK´ lD∑I¢ …ËU¢≈ WDß«u° h∞Uî w±uL´ q¥uL¢ vK´ ÂuI¥ WO±uL´ WºßR± Êu¥eHK∑∞« ÊUØ v∞Ë√ WK•d± w≠ :ôË√
w≠Ë w≤u¥eHK∑∞« ¡UCH∞« rOEM¢ w≠ U¥ÎeØd± «¸ÎËœ UM≥ U≥ W∞Ëb∞« VFK¢Ë .w≤u¥eHK∑∞« ‰U∂I∑ßô« …eN§√ „ö∑±« ”Uß√
:ÃËœe± jG{ X∫¢ U°Ë¸Ë√ w≠ Êu¥eHK∑∞« rOEM¢ s± ÖuLM∞« «c≥ l§«d¢ bÆË .t∑´UMÅË t∑∂Æ«d±Ë ÂUF∞« Í√d∞« tO§u¢
qzUßË vK´ WO±uJ∫∞« W°UÆd∞« b{ ‹¸U£ w∑∞« )‹UMO∑º∞« W¥UN≤ w≠( WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹UØd∫∞« jG{
lOLπ∞« UNM± bOH∑ºO∞ ‹U≤ö´ù« ‚uß `∑H° «u∂∞U© s¥c∞« sOMKFL∞« iF°Ë ‹U≤ö´ù« ‹ôUØË jG{Ë ,Âö´ù«
.ÍœUB∑Æô« ¡Uîd∞« ‹«d∑≠ w≠ WÅUî

38
Âö´ù« qzUßË WOM°

.‹U≤ö´ù«Ë …ËU¢ù« :ÃËœe± q¥uL∑° WÅUî U°Ë¸Ë√ »uM§ w≠ rOEM∑∞« `Lß ‹UMOF∂º∞« W¥«b° cM± :UO≤U£
w≠ cîQ¢ ,dOOº∑∞«Ë …¸«œù« w≠ bL∑F¢ ,…b¥b§ dO¥UF± ‹“d° Ë√ WO±uLF∞« ‹«uMI∞« w≠ W¥¸Uπ¢ ‹UN§u¢ ‹QA≤ «cJ≥Ë
»U∫º≤ôU° WO±uLF∞« ‹UDKºK∞ p∞– `Lß .W¥¸UN®ù« œ¸«uL∞« l¥“u¢ tOK´ ÂuI¥ Íc∞« …b≥UAL∞« q±U´ ÊU∂º∫∞«
u≥ WK•dL∞« Ác≥ w≠ j∂C∞« ¸u∫± `∂Å√ bÆË .UI•ô WKI∑º± ‹UμO≥ `∞UB∞ ·«d®ù«Ë q¥uL∑∞« ‰Uπ± s± UOπ¥¸b¢
‹«– ‹UOºMπ∞« …œbF∑± WO∞Ëœ ‹UºßR± o¢U´ vK´ ÂUÆË ,w∞Ëb∞« ¡UCH∞«Ë wM©u∞« ¡UCH∞« sO° WÆöF∞« rOEM¢
ÖuLM∞« ‰uîœ l± XN∑≤« )1985-1975( WK±UØ W¥dA´ WK•dL∞« Ác≥ ‹dL∑ß«Ë .j°«Ëd∞« …œbF∑± ‹UOπO¢«d∑ß«
.W¥¸UN®ù« ‹UC±u∞U° W®UA∞« l∂ÒA¢Ë U≥œËb• vBÆ√ WO≤ö´ù« ‚uº∞« ⁄uK° bM´ W±“√ w≠
l≠b∞« w≠ …b¥b§ WI¥d© ‹UMO≤UL∏∞« nB∑M± w≠ …b≥UAL∞U° l≠b∞U° Ë√ „«d∑®ôU° Êu¥eHK∑∞« ¸uN™ qîœ√ :U∏∞U£
.)Á¸Ëb° UØd∑A± U≤u°“ `∂Å√( b≥UAL∞« WFO∂©Ë )a∞« ...n¢UN∞«Ë ,¡U°dNJ∞UØ W±bî `∂Å√( Êu¥eHK∑∞« WFO∂© ‰u•
Ë√ q°UJ∞U° Êu¥eHK∑∞« ‹U±bî u´“u± „UM≥ `∂Å√Ë .…b≥UAL∞« bM´ Ë√ „«d∑®ô« bM´ WMOÒ‡F± WH¥dF¢ b≥UAL∞« l≠b¥
.U•u{ËË «“Ëd° d∏Ø√ qJA° …d≥UE∞« Ác≥ «b∑•« vK´ WOLÆd∞« UO§u∞uMJ∑∞« ‰Uîœ≈ b´Uß bÆË ,q¢Uº∞U°
VîUM∞« s©«uL∞« s± b≥UAL∞« t∂§uL° ‰uÒ‡∫¢ Íc∞« åÀö∏∞« ‹ôU∫∞« Êu≤UÆò s´ UM≥ Êu∏•U∂∞« Àb∫∑¥
o≠d±ò s± «c≥ V§uL° Êu¥eHK∑∞« ‰u∫¢Ë .)„d∑AL∞« b≥UAL∞«( v∞≈ )pKN∑ºL∞« b≥UAL∞«( v∞≈ )v∞Ë_« W∞U∫∞« w≠(
‹U±bª∞« Z±«d° ,Êu¥eHK∑∞« Z±«d° :‹U≤u‡ÒJ± …b´ qLA¢Ë Êu´“uL∞« UNMLC¥ ,)28(åW±bîò v∞≈ r£ åZ∑M±ò v∞≈ åw±uL´
.a∞« ...w∞ü« Âö´ù« ,¡«dA∞« ,»UF∞_« ,s¥uJ∑∞« ,WO±uO∞«
WJ∂A∞« ÖuL≤ ÂU±√ ,UOπ¥¸b¢ l§«d∑¥ ,w°Ë¸Ë_« WO≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« ÖuL≤ Ê√ dOî√ qOK∫¢ w≠ p∞– wMF¥
,‰UB¢ô«Ë ‹U±uKFLK∞ W∏¥b∫∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞« l± U™u∫K± U±bI¢ «c≥ wJ∂A∞« rOEM∑∞« ÖuL≤ q㧝 sO• w≠
.WOLÆd∞« oO∂D¢ l± WÅUîË
rOºI¢ vK´ ÂuI¥ WJ∂A∞« ÖuLM≠ ,WJ∂A∞« ÖuL≤ s´ U±UL¢ nK∑ª¥ )…UMI∞« ÖuL≤( ÖuLM∞« «c≥ Ê√ Ê–≈ `{«Ë
WD∫L∞« ”Uß√ vK´ ÂuI¥Ë ,Êö´ù«Ë l¥“u∑∞«Ë Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹UOKL´ sO° qBH¥ ÂbI∑± w´UMÅ qL´
.WKI∑º± WDKß UN{dH¢ WO≤u≤UÆË W¥œUB∑Æ«Ë WOMI¢ dO¥UFL∞ t¢«¸«œ≈ w≠ lCª¥Ë ,wK∫L∞« bF∂∞« ‹«– W¥¸Uπ∑∞«
”Uß√ vK´Ë )...l¥“u∑∞« ,Y∂∞« ,Wπ±d∂∞« ,ÃU∑≤ù«( ‹UOKLF∞« qØ sO° lLπ∞« ”Uß√ vK´ ÂUÆ …UMI∞« ÖuL≤ Ê√ sO• w≠
·«d®S°Ë wM©Ë ‚UD≤ vK´ sOM©«uL∞« ÂuLF∞ ÂbI¢ W±bî ,„«d∑®ô« Ë√ …ËU¢ù« UN∞uL¢ w∑∞« WO±uLF∞« W±bª∞« …dJ≠
ULßU• «dO£Q¢ ,wLOEM∑∞«Ë w´UMB∞« :Êö±UF∞« Ê«c≥ d£√ bÆË .…d®U∂± dO¨ Ë√ …d®U∂± WHB° WO±uLF∞« ‹UDKº∞« s±
.WO∞«uL∞« ‹«dIH∞« w≠ Á«dMß U± u≥Ë ‚uº∞« WOM° vK´
W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß WOM° :w≤U∏∞« qBH∞«
s± d∏Ø√ bOFÅ vK´ „d∫∑¢ Ê√ WO±ö´ù« WºßRL∞« vK´ sOF∑¥ t≤√ vK´ Âö´ù« œUB∑Æ« w≠ Êu∏•U∂∞« lLπ¥
‚«uß_« Ác≥ b¥b∫¢ w≠ sO∏•U∂∞« sO° U≠ö∑î« „UM≥ Ê√ dO¨ .‚uß s± d∏Ø√ w≠ åUNπ∑M±ò lO∂∞ …dDC± UN≤_ ,‚uß
.U≥œbF¢ dOºH¢ w≠Ë

39
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

A. Le Deberder d¥œd∂¥œu∞ Êô√ nÆu± :‰Ë_« Y∫∂L∞«


:sOM£« sOÆuß bOFÅ vK´ „d∫∑¥ Êu¥eHK∑∞« Ê√ n∞RL∞« «c≥ Èd¥
WO∞Ë_« ‚uº∞« - √
.Èdî√ WN§ s± s¥b≥UAL∞« Ë√ Z±«d∂∞« wJKN∑º±Ë ,WN§ s± Y∂∞« ‹UºßR±Ë Wπ±d∂L∞« ‹UºßRL∞« sO° lLπ¢
.WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« u≥ sOÒF± VO¢d¢ sL{ W§¸b± Z±«d° WF°U∑± b≥UALK∞ sJL¥ o∂º± „«d∑®« Ë√ …ËU¢≈ l≠œ q°UIL≠
W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« - »
Íœ¸Òu± Ë√ WOKÅ_« Z±«d∂∞« wπ∑M± sO°Ë ,WN§ s± Y∂∞« ‹UºßR±Ë Wπ±d∂L∞« ‹UºßRL∞« sO° UÎC¥√ lLπ¢
.)29(Èdî√ WN§ s± ,W≤eÒ‡ªL∞« Ë√ WKLF∑ºL∞« Z±«d∂∞«
:w≥Ë ,w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« ·«d©√ n∞RL∞« œb∫¥
.ÃU∑≤ù«Ë Wπ±d∂∞« :ÊU∑HO™Ë UN∞ ,WD∫L∞« ô ,WO≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« - 1
l± oO£Ë ÊËUF¢ w≠ qLF¢Ë sOMKFLK∞ W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞« lO∂¢ : (Regie Publicitaire) ¸UN®ù« …¸«œ≈ - 2
.Wπ±d∂∞« w≠ rN¢UN§u¢ w≠ d£R¢Ë sOπ±d∂L∞«
l{Ë vK´ r≥b´Uº¢Ë )W¥œUB∑Æô« ‹UºßRL∞«( sOMKFL∞« œU®¸≈ vK´ qLF¢ :W¥¸UN®ù« ‹ôUØu∞« - 3
.å‰UB¢ô« qzUßË ‹UDDª±ò
.UF± ‹«uMI∞«Ë ÊuMKFL∞« r≥Ë UNzUØd® `∞UB∞ …b≥UAL∞« ”UOÆ vK´ qLF¢ :¡«¸ü« d∂ß b≥UF± - 4
W©d®_«Ë »UF∞_«Ë W¥¸U∂îù« Z±«d∂∞« s± …b¥b´ U´«u≤√ Z∑M¢ WHK∑ª± ‹UºßR± w≥Ë :Z±«d∂∞« uπ∑M± - 5
.a∞« ...u¥bOH∞« w≤U¨√Ë Âö≠_«Ë ,WOIzU£u∞«
Z ± « d ∂ ∞ « w π ∑ M ± s O ° ¡ U D ß Ë r ≥ Ë , t ∑ ‡ Ò± d ° Â U E M ∞ « w ≠ È u Æ _ « U ≤ U O • √ r N M J ∞ Ë … d N ® q Æ _ « r ≥ : Ê u ´ “ u L ∞ « - 6
rN≠ .(Par Lot) hB• qJ® vK´ U∂∞U¨ UN≤uFO∂¥Ë Y∂∞« ‚uI∫° ”¸UN≠ ÊuK‡ÒJA¥Ë WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« sO°Ë
UO´UMÅ U´d≠ t∂A¥ U± sOK±UF∑L∞« ¡ôR≥ ŸuLπ± q‡ÒJA¥ .W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« œ«uL∞« ‚uß w≠ WKLπ∞« ¸Uπ∑° t∂®√
.åwzUN≤ Z∑M±ò v∞≈ WO∞Ë_« …œUL∞« q¥u∫¢ s± W∂ÆUF∑± q•«d± Ë√ ‹UOKL´ …b´ s± n∞Q∑¢ W∂F® Ë√ (Une Filiere)
.)30(?wzUNM∞« Z∑ML∞« «c≥ u≥ UL≠
:Êu¥eHK∑∞« s± Ÿ«u≤√ W£ö£ UNFO∂¥ lKß Àö£ „UM≥ d¥œd∂¥œu∞ Vº•
,(L’audience) å…b≥UAL∞«ò Z∑M¥ ,WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ ·ËdFL∞« ÍbOKI∑∞« ͸Uπ∑∞« Êu¥eHK∑∞« - 1
.WD∫± qJ∞ …b≥UAL∞« ‹U´Uº° ”UI¥ s¥b≥UAL∞« XÆË w≥ WFKº∞U≠ .sOMKFLK∞ )…b≥UAL∞«( Z∑ML∞« «c≥ lO∂¥Ë
…œU´ WOKº∑∞« w≠ q∏L∑¢Ë sOØd∑ALK∞ W±bî ÂbI¥ )Canal+Ë HBO( ¸u§QL∞« Ë√ Ÿu≠bL∞« Êu¥eHK∑∞« - 2
.)TV par Cable C „öß_« d∂´( l¥“u∑∞« s± Ë√ )…dHAL∞« ‹«uMI∞«( Y∂∞« s± WMO‡ÒF± ‰UJ®Q° WD∂¢d± w≥Ë

40
Âö´ù« qzUßË WOM°

WO±uL´ W±bî ÍœR¢ UNMJ∞Ë UμO® lO∂¢ ô wN≠ (BBC) wß w° w∂∞« q∏± ,¸UN®≈ ÊËœ WO±uLF∞« …UMI∞« - 3
.)31(‰U∂I∑ßô« “UN§ „ö∑±« ”Uß√ vK´ l≠b¢ …ËU¢≈ o¥d© s´ W´uLπL∞« UN∞uL¢
‹UE•ö±
,WO±uLF∞« …UMI∞« vK´ rzUI∞« w°Ë¸Ë_« …UMI∞« ÖuLM° d∏Ø√ j∂¢d¥ Êu¥eHK∑∞« ‚uº∞ ÂuNHL∞« «c≥ Ê√ k•ö≤ - 1
.¸UN®ù« ‚uß t∞UL≥≈Ë ,Z±«d∂∞« ‚ußË ,…b≥UAL∞« ‚uß :‚uº∞« s± sO´u≤ vK´ ÁeOØd¢ UM≥ s±Ë
dBM´ d¥œd∂¥œu∞ qH¨√ ,w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« q‡ÒJA¢ w∑∞«Ë ‚uº∞« w≠ WK±UF∑L∞« ·«d©ú∞ tKOK∫¢ w≠ - 2
dÅUM´ sO° jKî U≤dE≤ w≠ u≥Ë ,W¥¸UN®ù« ‹ôUØu∞« qîœ√ ,Èdî√ WO•U≤ s± tMJ∞Ë ,WO°UÆd∞« ‹UμON∞«Ë s¥b≥UAL∞«
.W•«dÅ p∞– v∞≈ …¸U®ù« ÊËœ WJ∂A∞« ÖuL≤Ë …UMI∞« ÖuL≤ :sOI°Uº∞« sO§–uLM∞«
W±bª∞« Ê√ d∂∑´«Ë W¥¸Uπ∑∞« W±bª∞«Ë …b≥UAL∞« bM´ )WFKº∞«( wzUNM∞« Z∑ML∞« Ÿ«u≤√ qOK∫¢ w≠ nÆu¢ - 3
l± p∞– ¡ö∑¥ .UO∞UD¥≈Ë UO≤UL∞√Ë Uº≤d≠ w≠ åWMOπN∞«ò ‹«uMI∞« ‹ôU• v∞≈ t¢¸U®≈ r¨¸ ,lO∂K∞ WK°UÆ dO¨ WO±uLF∞«
l{u∞« ‹dOÒ¨ bÆ sO∑K±UØ sO∑¥dA´ ‰öî WI•ö∞« ‹«¸uD∑∞« Ê√ dO¨ ,‹UMO≤UL∏∞« w≠ WO°Ë¸Ë_« Êu¥eHK∑∞« ŸU{Ë√
.tKOK∫¢ w≠ W•«dÅ t∞ËUM∑¥ r∞ Íc∞« WJ∂A∞« ÖuL≤Ë «c≥ …UMI∞« ÖuL≤ sO° œËb∫∞« dºØ v∞≈ Èœ√ UL± ,«dO∏Ø
H. Mercillion ÊuOKOßd± ÍdM≥ nÆu± :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
:sOÆuß vK´ W´“uL∞« WO´UMB∞« t∑OM° vK´ ,n∞RL∞« «c≥ Vº• ,Êu¥eHK∑∞« ◊UA≤ nÆu∑¥
.WO≤u¥eHK∑∞« hB∫∞« ÃU∑≤≈ :Z±«d∂∞« ‚uß - 1
ÃU∑≤ù« …eN§√ :…eN§_« ‚uß w≥ W∏∞U£ ‚uß vK´ Á¸Ëb° nÆu∑¥ Íc∞« „öN∑ßô« Í√ :…b≥UAL∞« ‚uß - 2
.)32(‰U∂I∑ßô« …eN§√Ë Y∂∞«Ë
W´UMÅË ,‰U∂I∑ßô«Ë ‰U߸ù«Ë ÃU∑≤ù« ‹«eONπ¢ W´UMÅ sO° W¥uC´ WÆö´ vK´ ÂuI¢ Êu¥eHK∑∞« W´UMB≠
W´UMÅ U±√ ,’Uª∞« ŸUDIK∞ ‰U∂I∑ßô«Ë ‰U߸ù«Ë ÃU∑≤ù« …eN§√ W´UMÅ XØd¢ ,WFMBL∞« Ê«bK∂∞« qØ w≠Ë .Z±«d∂∞«
,…¸«œù«Ë rOEM∑∞« s± WM¥U∂∑± ‹U¥u∑º± w≠Ë ,WHK∑ª± ‰UJ®Q° W∞Ëb∞« UNOK´ ‹–u∫∑ß« bI≠ ,Y∂∞« ‹UOKL´Ë ,Z±«d∂∞«
:WO∞U∑∞« »U∂ß_« v∞≈ –«u∫∑ßô« «c≥ œuF¥Ë
sO° tF{Ë wG∂M¥ ô ¸œU≤ œ¸u± w≥ w≤u¥eHK∑∞« Y∂∞« w≠ WKLF∑ºL∞« W¥e¢dN∞« ‹U§uL∞U≠ :WOMI¢ »U∂ß√ - 1
.WOM©u∞« W´uLπL∞« ·dB¢ X∫¢ l{u¥ w±uL´ pK± u≥ q° ,rN∫∞UB± Vº• tO≠ Êu≠dB∑¥ ’«uî œ«d≠√ Íb¥√
W¥œËb∫± UM≥ s±Ë ,‹UD∫L∞«Ë ‹«uMI∞« s± dO∂Ø œb´ ¸uNE° `Lº¥ ô )W¥e¢dN∞« ‹U§uL∞«( ¸œUM∞« œ¸uL∞« «c≥ Ê√ ULØ
.Ê«bK∂∞« Vº• ‹«uMI∞« œb´ ·ö∑î« r¨¸ WLE≤_« qØ w≠ WO≤u¥eHK∑∞« ‹UD∫L∞«Ë ‹«uMI∞«
hB• ÃU∑≤ù Ë√ WO≤u¥eHK¢ ‹«uMÆ Ë√ ‹UD∫± W±UÆù W°uKDL∞« WO∞UL∞« œ¸«uL∞U≠ :W¥œUB∑Æ« »U∂ß√ - 2
.…b¥d§ Ë√ WKπ± ¸«bÅù W°uKDL∞« œ¸«uL∞« pK¢ s± d∏Ø√ w≥ WO≤u¥eHK¢

41
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

,«dÒ ‡• tØd¢ s± ·uª∑¢ WDKº∞« qFπ¥ WO´UL∑§ô« ◊UßË_« w≠ Êu¥eHK∑∞« ¸Ëœ r™UF¢ :WOßUOß »U∂ß√ - 3
U≥–uH≤ …œU¥e∞ tHO™u¢ v∞≈ bLF¢ WOßUOº∞« WDKº∞« Ê√ ULØ ,rzUI∞« ÂUEMK∞ W{¸UF± ÈuÆ Íb¥√ w≠ tFÆu¥ bÆ UL±
.UN∑ßUOß ÕUπ≤ ’d≠ …œU¥e∞Ë
Ê√ ¸U∂∑´U° ,ÖuL≤ qØ w≠ W∞Ëb∞« lÆu±Ë WHK∑ªL∞« rOEM∑∞« ÖUL≤ sO° n∞RL∞« ‚dÒ‡‡H¥ ,‚uº∞« ·«d©√ b¥b∫∑∞Ë
:)33(Àö£ ‹ôU• sO° ÊuOKOßdO± ÍdM≥ eOLÒ¥ UM≥Ë ,Êu¥eHK∑K∞ ÍœUB∑Æô« dOOº∑∞« vK´ d£R¥ tO≠ UNFÆu±
WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« :W∞Ëb∞« ‰“UM¢ W∞U• :ôË√
v∞≈ W±bª∞« Ác≥ dOOº∑° ‹bN´ UNMJ∞Ë WO±uLF∞« W±bª∞« WOF{Ë UF± Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« WO∞«¸bOH∞« W∞Ëb∞« XD´√
sOÒ‡F± w≠«dG§ ‚UD≤ w≠ Y∂∞« WBî¸ `M± w≠ UN‡ÒI∫° UN™UH∑•« l± ,)sO¥uMF± Ë√ sOOFO∂© ’Uª®√( ’«uª∞«
p∞– qØ r∑¥Ë .Z±«d∂∞« W∂Æ«d±Ë W±bª∞« ¡«œ√ W∂Æ«d± w≠ o∫∞«Ë ,UN∂∫ß Ë√ UNBOKI¢ Ë√ WBîd∞« Ác≥ lOßu¢ w≠ Ë√
` L ß b I ∞ . ) 3 4 (( F e d e r a l C o m m u n i c a t i o n C o m m i s s i o n : F C C ( ‹ ô U B ¢ ö ∞ W O ∞ « ¸ b O H ∞ « W M π K ∞ « W D ß « u °
:·«d©√ WO≤UL£ s± n∞Q∑¥ u≥Ë WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ Èd∂J∞« ‹UJ∂A∞«¸uNE° rOEM∑∞« w≠ ÖuLM∞« «c≥
.W´UMBK∞ w∞UL∞« r´b∞« d≠u¥ Íc∞« sKFL∞« - 1
.WO±ö´ù« qzUßu∞« ¸UO∑î« Í√ w∞UB¢ô« tDDª± l{Ë vK´ sKFL∞« b´Uº¢ w∑∞« W¥¸UN®ù« W∞UØu∞« - 2
.¸UN®ù« ‹ôUØË ‹UD∫L∞« sO° jOßu∞« ¸Ëœ ÍœR¢Ë Z±«d∂∞« s± rE´_« rºI∞« W´UMBK∞ d≠Òu¢ w∑∞« WJ∂A∞« - 3
Ë√ ‹UD∫LK∞ Ë√ ‹UJ∂AK∞ Z±«d∂∞« ÊuFO∂¥ s¥c∞« ¸«d•_« Z±«d∂∞« u´“u± Ë√ ÊuKI∑ºL∞« Z±«d∂∞« uπ∑M± - 4
.sOMKFLK∞
.q°«uJ∞«Ë ‹UD∫L∞« w≤u¥eHK∑∞« ÂUEMK∞ d§R¢ w∑∞« (At & t) ‚d∂∞«Ë n¢UNK∞ WOJ¥d±_« WØdA∞« - 5
.(Les Stations) Êu¥eHK∑∞« ‹UD∫± - 6
Èu∑ºL∞« vK´ sOMKFLK∞ ¡«uß ,‹UJ∂A∞« UNKLF∑º¢ w∑∞« XÆu∞« ¡«e§√ lO° w≠ h∑ªL∞« ‹UD∫L∞« Êu´ - 7
.wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´Ë√ wK∫L∞«
.)35()UN∞ W≤uÒ‡‡JL∞« ‹U¥ôu∞« Ë√ WO∞«¸bOH∞« W∞Ëb∞« fO∞Ë( wIOI∫∞« ‹U§uL∞« p∞U± u≥ Íc∞« ¸uNLπ∞« - 8
(BBC) UO≤UD¥d° :…dOºL∞«Ë W∂Æ«dL∞« W∞Ëb∞« W∞U• :UO≤U£
w≤u¥eHK∑∞« r£ w´«–ù« Y∂∞« ¸UJ∑•« UN∞uÒ‡î wJK± ‚U∏O± s± (BBC) åWO≤UD¥d∂∞« W´«–ù« WμO≥ò ‹œUH∑ß«
.lß«u∞« w∞UL∞« ‰öI∑ßô«Ë W¥uMFL∞« WOBªA∞U° WO±uLF∞« WØdA∞« Ác≥ XF∑L¢ . 1954 v∞≈ 1927 wH≤U§ 1 s± «¸U∂∑´«
r∑¥ .WOKî«b∞« d¥“Ë rNMOF¥ ¡UC´√ WFº¢ s± ÊuJ∑¥ s¥d¥b± fKπ± W°UÆd∞ lCª¢ X≤UØ ,W¥¸«œù« WO•UM∞« s±Ë
Êu¥eHK∑K∞ WKI∑º± WDKß XμA≤√ 1954 WMß w≠Ë .s¥b≥UAL∞« s± WKB∫L∞« ‹«ËU¢ù« o¥d© s´ WμON∞« Ác≥ q¥uL¢
,¸UN®ù« WDß«u° W∞uL± W¥¸Uπ¢ Êu¥eHK¢ WJ∂® vK´ ·dA¢ (ITA) (Independant Television Authority)

42
Âö´ù« qzUßË WOM°

‹UØdA∞« Ë√ œ«d≠_« WDKß X∫¢ Z±«d∂K∞ Wπ∑ML∞« ‹UØdA∞« ŸuÆË Âb´Ë Z±«d∂∞« WO´u≤Ë sO≤«uI∞« «d∑•« r∑¥ Ê√ vK´
s± U´u≤ ÖuLM∞« «c≥ sL{ bÆË .WO∞U±Ë …¸«œ≈ iF∂∞« s´ UNCF° WKI∑º± qE¢ Ê√Ë ,¸UN®ù« ‹UØdA° WÆöF∞« ‹«–
Wº≠UML∞« ¸«dL∑ßU° `Lº¥ UL° ,)͸Uπ∑∞« Êu¥eHK∑∞« WJ∂®( ’Uª∞«Ë )WO±uLF∞« W±bª∞«( ÂUF∞« ŸUDI∞« sO° Ê“«u∑∞«
.)36(‹«¸UJ∑•ô« …QA≤ Âb´Ë
Uº≤d≠ :…dJ∑∫L∞« …dO‡ÒºL∞« W∞Ëb∞« W∞U• :U∏∞U£
WI∫K± WO≤«eO± ‹«– …¸«œ≈ s´ …¸U∂´ w≥Ë WOº≤dH∞« Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« ¸UJ∑•« TA≤√ 1945 d∂L≠u≤ 8 ÂußdL°
ÊUπ∞Ë Z±«d° fKπ±Ë ¡UC´√ WF°¸√ s± n∞Q∑¥ vK´√ fKπ± Áb´Uº¥ ,ÂußdL° sÒOF¥ ÂU´ d¥b± UNß√¸ vK´Ë
å͸Uπ¢Ë w´UMÅ l°U© ‹«– WO±uL´ …QAM±ò s´ …¸U∂´ WμON∞« Ác≥ X∫∂Å√ 1959 ÍdHO≠ 4 w≠Ë ,WBBª∑±
Ê«u¥œ v∞≈ X∞uÒ‡• 1964 Ê«u§ 28 w≠Ë ,Âö´ù« d¥“Ë W¥UÅË X∫¢ XF{ËË ,WKI∑º± WO≤«eO± UN∞ (EPIC)
Ád¥b¥ …¸«œ≈ fKπ± Ê«u¥b∞« dOÒº¥ .ÃU∑≤ù« ¸UJ∑•« bI≠Ë Y∂∞« ¸UJ∑•U° kH∑•« ,WO±uLF∞« W±bª∞U° nKJ± (ORTF)
W±uJ∫∞« s´ WOIOI• WO∞öI∑ßU° l∑L∑¥ ô …¸«œù« fKπ± Ê√ ULØ .dOOº∑∞« w≠ WOIOI• WO∞öI∑ß« t∞ fO∞ ,ÂU´ d¥b±
,WO∞UL∞« Êu≤UÆË ,WOKBH∞« d¥¸UI∑∞« ‰öî s± WO≤UL∞d∂∞« W°UÆd∞« Ê√ ULØ ,WHK∑ªL∞« WOßUOº∞« ‹U≥Uπ¢ô« qO∏L∑° `Lº¢
.)37(»uKDL∞« Èu∑ºL∞« w≠ WO∞UF≠ ‹«– XºO∞
‹UE•ö±
nB∑M± w≠ WLzUI∞« WO≤u¥eHK∑∞« WLE≤ú∞ WOºOzd∞« `±öL∞« ÊuOKOßd± ÍdMN∞ wKOK∫∑∞« ÖuLM∞« «c≥ qL∫¥ - 1
Êu¥eHK∑∞« a¥¸U¢ s± WK•d± gÆUM¥ t≤√ k•ö≤Ë ,WK•dL∞« pK¢ w≠ Êu¥eHK∑∞« W´UMB∞ VßUM± qOK∫¢ u≥Ë ,‹UMO∑º∞«
.WOL≥√ s± uKª¥ ô uN≠ p∞– l±Ë ,1974 ‹U•öÅS° U≥“ËUπ¢ r¢ wº≤dH∞«
dO£Q¢Ë ,UÅuBî Êu¥eHK∑∞«Ë U±uL´ Âö´ù« qzUßË ◊UAM∞ WO´UMB∞« WOM∂∞« W≠dF± v∞≈ qOK∫∑∞« «c≥ ·bN¥ - 2
.W´UMB∞« w≠ W∞Ëb∞« ¸Ëœ dO£Q¢ W≠dF± v∞≈ ·bN¥ ULØ ,Êu¥eHK∑∞« WLE≤√ w≠ WO´UMB∞« WOM∂∞« pK¢
w≠ ‹«¸UJ∑•ô« œu§Ë Í√( ‚uº∞« WOM°Ë Êu¥eHK∑∞« W´UMÅ w≠ q±«u´ s± n∞RL∞« tOK´ e‡ØÒd¥ U± r≥√ s± - 3
dO£Q¢( WOßUOº∞« )‰«u±_« …¸b≤( W¥œUB∑Æô«Ë )W¥e¢dN∞« ‹U§uL∞« …¸b≤( WOMI∑∞« q±«uF∞« )Êu¥eHK∑∞« W´UMÅ
ÖuLMK∞ d∂Ø√ WOL≥√ w∞u¥ Í√ WOLOEM∑∞« V≤«uπ∞U° d∏Ø√ r∑N¥ ,qOK∫∑∞« ¡UM£√ ,t≤√ dO¨ .)¸uNLπ∞« vK´ Êu¥eHK∑∞«
,U°Ë¸Ë√ w≠ …UMI∞«Ë ,WO∞ULA∞« UJ¥d±√ w≠ WJ∂A∞« :rOEM∑∞« ·ö∑îô dOºH¢ œUπ¥≈ vK´ ’d∫¥ ôË ,wLOEM∑∞«
.ö∏± Uº≤d≠ w≠ w±uL´ ¸UJ∑•«Ë )w±uL´Ë ’Uî( UO≤UD¥d° w≠ rOEM∑∞ « w≠ 똓« b§u¥ «–UL∞ dº Ò H¥ ôË
w≠ q∏L∑L∞« wßUß_« )œ¸uL∞« …¸b≤( ¸U∂∑´«Ë wMI∑∞« q±UF∞« ¸Ëb∞ rOªC∑∞« s± ŸuM° qOK∫∑∞« «c≥ rº∑¥ - 4
¸uD¢ vK´ …œU´ nÆu∑¥ WOMI∑∞« ‹öJAL∞« s± ŸuM∞« «c≥ Ê√ ÂuKF±Ë ,ÍdJH∞« ¡UM∂∞« qJ∞ UßUß√ W¥e¢dN∞« ‹U§uL∞«
wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« ¸uD¢ :WKJAL∞« Ác≥ vK´ qFH∞U° ,UI•ô w§u∞uMJ∑∞« ¸uD∑∞« vCÆ bÆË .UO§u∞uMJ∑∞«
WOLÆd∞« UO§u∞uMJ∑∞« «dOî√Ë ,)WO´UMB∞« ¸ULÆ_«( q¢Uº∞« d∂´ Y∂∞« ¸uN™ Òr£ (La TV par Cable)

43
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

sJL¥ w∑∞« Ë√ UNπ±«d° ‰U߸≈ UNMJL¥ w∑∞« ‹UD∫L∞«Ë ‹«uMI∞« œb´ WH´UC± vK´ XKL´ UNÒKØË ,W¥dB∂∞« ·UO∞_«Ë
.‰U∂I∑ßô«Ë ‰U߸ù« WO´u≤ sOº∫¢ l± ,WFÆd∞« fH≤ w≠ UN∞U∂I∑ß«
ÍdJH∞« ¡UM∂∞« sL{ WOKJ® V≤«u§ bM´ qOK∫∑∞« w≠ W±bIL∞« W£ö∏∞« ÖULMK∞ n∞RL∞« ‹«œUI∑≤« XHÆu¢ bI∞ - 5
VOπ¥ Ê√ ÊËœ UOßUß√ ô«Rß ÕdD¥ tMJ∞Ë ,¡UM∂∞« p∞– UNOK´ ÂuI¥ w∑∞« fß_« v∞≈ ‹«œUI∑≤ô« Ác≥ b∑L¢ r∞Ë tºH≤
ŸU∂®S° `Lº¥ UL° ,Âö´ù« ‰Uπ± w≠ UNFπA¢ ôË …dO∏Ø ‹U´UDÆ w≠ Wº≠UML∞« WO±uLF∞« ‹UDKº∞« lπA¢ «–UL∞ :tM´
.)38(?U°Ë¸Ë√ w≠ WOIOI∫∞« sOJKN∑ºL∞« ‹U§U•
WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«Ë UO≤UD¥d°Ë Uº≤d≠ s± qØ w≠ l{uK∞ WDOº° WM¥UFL° n∞RLK∞ qOK∫∑∞« «c≥ `Lß - 6
:wK¥ ULØ
.sJL± dO¨ œb§ sOK±UF∑± ‰uîœ ,WIKG± Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« W´UMÅ :Uº≤d≠
.WIKG± W´UMB∞« ,W∞ËbK∞ l°U¢ wzUM£ ¸UJ∑•« :Êu¥eHK∑∞«Ë W´«–ù« :UO≤UD¥d°
.sJL± ‰uîb∞« - ‹UJ∂A∞« Èu∑º± vK´ eOØd¢ - ‹UD∫L∞« Èu∑º± vK´ Wº≠UM± :…b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
UμO® o∞e≤« bÆ wº≤dH∞« Êu¥eHK∑∞« Ê√ sO∏•U∂∞« iF° k•ô bÆË .U±UL¢ Êü« ‹dOÒG¢ bÆ WOF{u∞« Ác≥ Ê√ k•ö≤
l¥“u¢ Í√ ,w∞UL∞« ÕUπM∞U° WO´uM∞« …Q≠UJ± vK´ ÂuI¥ W¥¸Uπ¢ Õ˸ Í– ÂUE≤ v∞≈ WO±uLF∞« W±bª∞« …dJ≠ s± UμOA≠
«dO£Q¢ sO∂¢ 1974 ‹U•öÅ≈ Ê√ ULØ ,¸UN®ù« ‹«bzU´ q∏± p∞– w≠ UNK∏± ,…b≥UAL∞« vK´ ‰U∂Æù« Vº• …ËU¢ù«
w≠ f≠UM∑∞« W´U®≈ v∞≈ «c≥ ÒœR¥ rK≠ p∞– l±Ë ,Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞« s´ ÃU∑≤ù« nzU™Ë qB≠ :wJ¥d±_« ÂUEM∞U° U∫{«Ë
.)39(Z±«d∂∞« ‚uß
J.C. Paracuellos ”uO¥uØË«¸U° dE≤ WN§Ë :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
.͸Uπ∑∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U•Ë Íe¢dN∞« w±uLF∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• :sO∑∞U• sO° n∞RL∞« «c≥ ‚d‡Ò‡H¥
Íe¢dN∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• :ôË√
W{ËdHL∞« …ËU¢ù« d∂∑F¥ ô( w∞U± q°UI± ÊËb° ¸uNLπK∞ W±bî UM≥ Êu¥eHK∑∞« ÂbI¥ ,w≤UπL∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• w≥Ë
WO≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« …b≥UA± qOCH¢ u≥ UM≥ bO•u∞« åsL∏∞«ò Ê≈ q° ,)UN∞ UML£ ôË W±bªK∞ ö°UI± Ê«bK∂∞« iF° w≠
:WO∞U∑∞« ‚«uß_« UM≥ bπ≤Ë ,‹«uMI∞« s± U≥dO¨ s´
.sJL± ¸uNL§ lßË_ U≤Uπ± WO≤u¥eHK∑∞« W±bª∞« ÂbI¢ :…b≥UAL∞« ‚uß - 1
.¸uNLπ∞« »«c∑§U° WKOHJ∞« WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞« Êu¥eHK∑∞« tO≠ Íd∑A¥ :Z±«d∂∞« ‚uß - 2
.sOMKFLK∞ )¸uNLπ∞« ‰U∂Æ≈( …b≥UAL∞« tO≠ ŸU∂¢ :¸UN®ù« ‚uß - 3
.UC¥√ …b≥UAL∞« vK´ ¡UM° WO±uLF∞« œ¸«uL∞« Ÿ“u¢ :w±uLF∞« q¥uL∑∞« ‚uß - 4
.)40(Ác≥ WF°¸_« ‚«uß_« w≠ lÆuL∑¢ Ê√ UNOK´ sÒOF∑¥ UN≤“«u¢ w≤UπL∞« Êu¥eHK∑∞« WºßR± oOI∫∑∞

44
Âö´ù« qzUßË WOM°

VK¨√ U±√ ,UN∏∂¢ w∑∞« hB∫∞«Ë Z±«d∂∞« s± WKOμ{ W∂º≤ ô≈ Z∑M¢ bF¢ r∞ Êu¥eHK∑∞« ‹UºßR± Ê√ n∞RL∞« k•ö¥
,WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞« ‚uß u≥ WºßRL∞« v∞≈ W∂ºM∞U° w§¸Uî ¸bB± s± wN≠ åWOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞«òË ,œ«uL∞«
‰UL´_U° «¸Ëd± ,Êu¥eHK∑∞« WºßR± UNKL∫∑¢ ô w∑∞« WO∞UF∞« WHKJ∑∞« Ë– wzULMOº∞« rKOH∞« u≥ vK´_« UN§–uL≤Ë
WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞« Ác≥ vK´ ‰uB∫∞« d∂∑F¥Ë .WHK∑ªL∞« »UF∞_«Ë ÊuMH∞«Ë WO{U¥d∞« WDA≤_«Ë WOMH∞«Ë WO°œ_«
.‚uº∞« ÂuNH± sL{ tºH≤ w±uLF∞« q¥uL∑∞« qîb¥ Èdî√ WO•U≤ s±Ë ,Êu¥eHK∑∞« œUB∑Æ« w≠ UOÒºOz¸ «dÎBM´
͸Uπ∑∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• :UO≤U£
Êü« ‹UOMI∑∞« X∫Lß bI≠ ,s¥b≥UAL∞« l± …d®U∂± W¥¸Uπ¢ WÆö´ Êu¥eHK∑∞« ‹UºßR± rOI¢ W∞U∫∞« Ác≥ w≠
W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞«Ë (Par Cable) wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« :sO∑KOßu° WO≤u¥eHK∑∞« W±bª∞« vK´ ‰uB∫∞« W∂Æ«dL°
Êu¥eHK∑∞« W∞U• w≠( jª∞« vK´ qB• «–≈ ô≈ Êu¥eHK∑∞« W±bî vK´ b≥UAL∞« qB∫¥ Ê√ qO∫∑º¥ YO∫° ,…dHAL∞«
.)Canal+ ‰U∏±( )WMO‡ÒF± …d∑≠ qØ œbπ¢ „«d∑®« WÆUD° qJ® w≠( WBîd∞« vK´ Ë√ )wJ‡K‡º
Ò ‡∞«
VKD∑¥Ë ,dOHA∑∞« WDß«u° l¥“u∑∞« WOKL´ w≠ WºßRL∞« rJ∫∑¢ ,…dHAL∞« W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞« W∞U• w≠ - √
pK¢ UM≥ W±bIL∞« WO≤u¥eHK∑∞« W±bª∞« t∂A¢ .o∂º± „«d∑®« l≠œ Z±«d∂∞« …b≥UA± WO≤UJ±≈Ë o• vK´ ‰uB∫∞«
,UNºH≤ Z±«d∂∞« ‚uß s± WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞« vK´ qB∫¢ ,͸Uπ¢ ‚UOß w≠ sJ∞Ë ,WO≤UπL∞« ‹«uMI∞« w≠ W±bIL∞«
.UNπ±«d° vK´ ‰uB∫∞« o• UNO≠ lO∂¢ s¥b≥UALK∞ WOIOI• ‚uß l± q±UF∑¢ UNMJ∞Ë
:‹U¥u∑º± W£ö£ sO° n∞RL∞« eOÒ‡L¥ q¢Uº∞« d∂´ Y∂∞« Ë√ wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• w≠ - »
.WOπ±«d∂∞« œ¸«uL∞«Ë Z±«d∂∞« b¥¸u¢ w≠ q∏L∑¥ ,‚uº∞« s± ‰Ë_« Èu∑ºL∞« -
.)Z±«d∂∞« dA≤( wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« ‹«uMÆ UN° ÂuI¢ w∑∞« (L’edition) dAM∞« WOKL´ :w≤U∏∞« Èu∑ºL∞« -
.(Les Cablo-Operateurs) ÊuB∑ª± Êu´“u± UN° ÂuI¥ q°UJ∞« d∂´ l¥“u∑∞« WOKL´ :Y∞U∏∞« Èu∑ºL∞« -
sO° WÆöFK∞ WMJL± ‹UIO≠u¢ …b´ q¢Uº∞«Ë q°UJ∞« sO° ÊÒuJ¢ WI¥dD° ULNLOEM¢ Ídπ¥ Y∞U∏∞«Ë w≤U∏∞« ÊU¥u∑ºL∞«Ë
w≠ Êu{dFO≠ sO´“uLK∞ Z±«d∂∞« «u±bI¥ Ê√ s¥œ¸uLK∞ sJL¥ .åÈdî√ WN§ s± sO´“uL∞«òË WN§ s± åZ±«d∂∞« Íœ¸Òu±ò
.ås©U∂∞« s± W∞ËUI±ò WOF{Ë w≠ Êu´“uL∞« ÊuJ¥Ë å‹«uMI∞« s± WÆU°ò qJ® w≠ Ë√ åW¥b´UÆ W±bîò qJ®
,u≥ Áœb∫¥ dFº° qI∑º± qJ® w≠ tπ±«d° lO∂¥ åWKL§ d§U¢ò WOF{Ë w≠ Z±«d∂∞« w{¸U´ iF° ÊuJ¥ Ê√ sJL¥
Ë√ ,Z±U≤d∂∞« œ¸uL∞ UN±bI¥ …¸u¢U≠ vK´ ¡UM° t∑±bî vK´ d‡§
Ò R¥Ô Z±«d∂K∞ åqÆU≤ò WOF{Ë w≠ Ÿ“uL∞« ÊuJ¥ Ê√ sJL¥Ë
)41(
`Lß bI∞ . )¡«dA∞« ‹U≤u¥eHK¢( Z±U≤d∂∞« Z∑M± UNII∫¥ w∑∞« ‰UL´_« rƸ vK´ W∞uL´ i∂I¥ jOßË œd‡Òπ± ÊuJ¥
hBª∑∞« u∫≤Ë ,ÂUEM∞« qî«œ sOK±UF∑L∞« sO° qLF∞« rOºI¢ s± b¥e± u∫≤ w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« l≠b° q¢Uº∞«Ë q°UJ∞«
.ÂU´ qJA° w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« bOIF¢Ë ,ÂUNL∞« w≠
:wK¥ ULØ WO≤u¥eHK∑∞« ‹UºßRLK∞ WO∞UL∞« œ¸«uL∞« ¸œUB± nOMB¢ v∞≈ n∞RL∞« qB¥Ë
.)͸Uπ∑∞«( ¸UN®ù« vK´ rzUI∞« w≤UπL∞« Êu¥eHK∑∞« w≠ ,W∑∫° W¥¸UN®≈ ÊuJ¢ œUJ¢ œ¸«u± - 1

45
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

.w±uLF∞« Êu¥eHK∑∞« w≠ ,…ËU¢ù«Ë W¥¸UN®ù« œ¸«uL∞« s± Z¥e± - 2


.q°UJ∞« Êu¥eHK¢ w≠ Z±«d∂∞« wπ∑ML∞ UNM± ¡e§ l≠b¥ ,sO´“uLK∞ W´u≠bL∞« ‹UØ«d∑®ô« œ¸«u± - 3
.)Canal+ W‡Oº≤dH∞« …U‡MI∞« W‡∞U•( …dHAL∞« ‹«uMI∞« W∞U• w≠ Z±«d∂∞« wπ∑ML∞ …d®U∂± l≠b¥ „«d∑®« - 4
.)42((Pay-per view) …b≥UAL∞« q°UI± l≠b∞« - 5
‹UE•ö±
Êu¥eHK∑∞« sO° WÆdH∑∞« U±Ë ,WOMI∑∞« rEM∞« fO∞Ë rOEM∑∞« ◊UL≤√ sO° WÆdH∑∞« ”Uß√ vK´ qOK∫∑∞« «c≥ wM∂M¥ - 1
)¸UN®ù« ‚uß w≠ …b≥UAL∞« lO°( Êu¥eHK∑K∞ …d®U∂± dO¨ ‚uß sO° eOOL∑K∞ WKOßË ô≈ Íe¢dN∞« dO¨Ë Íe¢dN∞«
…dHAL∞« ‹«uMI∞« w≠ Ë√ wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« w≠ „«d∑®ô« o¥d© s´ …d®U∂± s¥b≥UALK∞ Z±«d∂∞« lO°( …d®U∂± ‚ußË
.)…b≥UAL∞U° l≠b∞« Ë√
å W O ± u L F ∞ « … U M I ∞ « ò Ê u ¥ e H K ¢ Ë … b ∫ ∑ L ∞ « ‹ U ¥ ô u ∞ « w ≠ · Ë d F L ∞ « ( Í b O K I ∑ ∞ « Í ¸ U π ∑ ∞ « Ê u ¥ e H K ∑ ∞ « s O ° ‚ d Ò‡ H ¥ ô - 2
Í√ :…b≥UAL∞« ‚uß Vº• )…ËU¢ù« Ë√ WO≤ö´ù«( œ¸«uL∞« l¥“u¢ Ídπ¥ ULNM± qØ wH≠ .U°Ë¸Ë√ w≠ UO∞U• WLzUI∞«
WOF{Ë w≥Ë ,W±UF∞« …UMI∞«Ë W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« sO° œËb∫∞« l§«d¢ s´ p∞– d∂Ò‡F¥Ë,s¥b≥UAL∞« s± …UMI∞« WB•
.r∞UF∞« ‹U≤u¥eHK¢ rEF± vK´ o∂DM¢
“«d°≈ l± ,sOH∞RL∞« s± ÁdOG∞ QON∑¥ r∞ dO∂Ø qOBH∑° Êu¥eHK∑∞« ‚uß ‰ËUM∑° n∞RLK∞ qOK∫∑∞« «c≥ `Lß bI∞ - 3
w≠ u≥Ë ,s¥dîü« sOK±UF∑L∞« »Uº• vK´ ‚uº∞« vK´ sOK±UF∑L∞« b•√ …dDOº° `Lº¢ w∑∞« WHK∑ªL∞« ŸU{Ë_«
.qOK∫∑∞« w≠ b•«Ë ÖuLM∞ t´uCî Âb´Ë ,w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« bIF¢ s´ Z¢U≤ WIOI∫∞«
…UO• w≠ «b§ WL‡ÒN± W∞QºL∞« Ác≥Ë .Êu¥eHK∑∞« WºßRL∞ WO∞UL∞« œ¸«uL∞« nOMB∑° «dÎOî√ ,qOK∫∑∞« «c≥ `Lß - 4
,U± wßUOß ÂUE≤ q™ w≠Ë ,U± bK° w≠ w≤u¥eHK∑∞« ÂUEMK∞ `Lº¢ WMJL± …b¥b´ ‹UIO≠u¢ „UM≥ Ê√ sÒO∂¢Ë ,WºßRL∞«
u∫≤ )UJ¥d±√ w≠( W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« vK´ rzUI∞« w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« ¸uD¢ p∞– vK´ ‰b¥ :sO≥Uπ¢ô« w≠ „d∫∑∞U°
͸Uπ∑∞« ≈b∂L∞U° cî_« u∫≤ WO±uLF∞« …UMI∞« vK´ rzUI∞« w≤u¥eHK∑∞« ÂUEM∞« ¸uD¢Ë ,(PSS) WO±uLF∞« W±bª∞«
.)WO°Ë¸Ë_« WO±uLF∞« ‹U≤u¥eHK∑∞«(
W´UMÅ VKÆ Êu¥eHK∑∞« UNO≠ q∏Ò‡L¥ w∑∞« WO°Ë¸Ë_« …UMI∞« ÂUE≤ s± qJ∞ WÅUª∞« ‹ôU∫∞« “ËUπ∑¥ qOK∫∑∞« «c≥ Ê≈
„UMN≠( Z±«d∂K∞ wºOzd∞« œ¸uL∞« w≥ WO≤u¥eHK∑∞« WJ∂A∞« UNO≠ d∂∑F¢ w∑∞« W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« ÂUE≤Ë ,)43(‰UB¢ô«
.UF± ULNKLA¥ öOK∫¢ ÂbIO∞ …b• vK´ ULNM± qJ° WÅUª∞« W∞U∫∞« qOK∫∑∞« “ËUπ∑¥ ,)ÊuKI∑ºL∞« Êu´“uL∞« UC¥√
‚«uß_« Ác≥Ë .…b•«Ë ‚uß s´ ô Êu¥eHK∑∞« å‚«uß√ò s´ Y¥b∫∞« v∞≈ WIOI∫∞« w≠ wL∑M¥ qOK∫∑∞« «c≥ Ê√ Èd≤Ë
.sO´“uL∞« ‚uß ,…eN§_« ‚uß ,Z±«d∂∞« ‚uß ,sOMKFL∞« ‚uß ,s¥b≥UAL∞« ‚uß :w≥

46
Âö´ù« qzUßË WOM°

W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚«uß√ hzUBî :Y∞U∏∞« qBH∞«


lLπ∞« WGOÅ UMKC≠ bÆË ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚«uß√ eOÒ ‡L¢ w∑∞« hzUBª∞« v∞≈ Êü« ‚dD∑≤
hª¢ ô å‚«uß_«ò Ác≥ Ê√ ULØ .Êu¥eHK∑∞« rOEM¢ ◊UL≤√ ”Uß√ vK´ rzUI∞« qOK∫∑∞« ZzU∑M° UM± «cî√ ,å‚«uß√ò
.W´uM∑± ‹U±bîË ‹Uπ∑M± s± ,W¥dB∂∞« WOFLº∞« qzUßu∞« ŸuLπ± v∞≈ b∑L¢ UL≤≈Ë Áb•Ë Êu¥eHK∑∞«
s¥b≥UAL∞« ‚uß :‰Ë_« Y∫∂L∞«
Íe¢dN∞« Y∂∞U° d±_« o‡KÒF¢ ¡«uº≠ ,t∑‡±Òd° ÂUEMK∞ q° ,WO≤u¥eHK∑∞« WºßRLK∞ wºOzd∞« ·bN∞« ‚uº∞« Ác≥ q∏‡ÒL¢
o‡ÒKF¢ Ë√ ͸Uπ∑∞« Êu¥eHK∑∞« Ë√ WO±uLF∞« W±bª∞« Êu¥eHK∑° d±_« o‡ÒKF¢ ¡«ußË ,WO´UMB∞«¸ULÆ_« d∂´ Ë√ wJKº∞« Ë√
UNO∞≈ tπ∑¥ w∑∞« WO∞Ë_« ‚uº∞« w≥ …b≥UAL∞« ÊS≠ ,…b≥UAL∞U° l≠b∞« Ë√ „«d∑®ô« Ë√ …ËU¢ù« Ë√ ¸UN®ùU° d±_«
œbF≠ ;dO∂J∞« X∑A∑∞« w≥ ,‚ö©ô« vK´ UNL≥√Ë ,‚uº∞« Ác≥ hzUBî v∞Ë√ Ê≈ .ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« Z∑ML∞«
s± …b¥b´ Ÿ«u≤√ vK´Ë …œbF∑± ‹UD∫±Ë ‹«uMÆ vK´ Ÿ“u∑¥ ,XÆu∞« fH≤ w≠ tMJ∞ ¸«dL∑ßU° b¥«e∑¥ s¥b≥UAL∞«
Wπ±d∂L∞« WºßRL∞« sO° WÆöF∞« WFO∂© Vº• WHK∑ª± ‰UJ®Q° vKπ∑¢ Ê√ sJL¥ WOÅuBª∞« Ác≥ Ê√ vK´ .Z±«d∂∞«
.…d®U∂± dO¨ Ë√ …d®U∂± WÆöF∞« Ác≥ X≤UØ «–≈ U±Ë ,s¥b≥UAL∞«Ë
Íe¢dN∞« Y∂∞« W∞U• w≠ - 1
WO≤Uπ± åW±bîò W¥¸Uπ∑∞« WD∫L∞« Ë√ WO±uLF∞« …UMI∞« ÂbI¢ –≈ ,s¥b≥UAL∞« l± …d®U∂± dO¨ W¥¸Uπ∑∞« WÆöF∞« ÊuJ¢
WLOÆ s± l≠d∞« u≥ ·bN∞«Ë ,‹UD∫L∞« Ë√ …UMI∞« pK¢ UN∏∂¢ w∑∞« Z±«d∂∞« vK´ ‰U∂Æù« …œU¥“u≥ UNM± ÷dG∞« ,¸uNLπK∞
UM≥Ë .)WO±uLF∞« ‹«uMI∞« W∞U• w≠( …ËU¢ù« ‹«bzU´ s± …UMI∞« VOB≤Ë ‹U≤ö´ù« ‚uß w≠ W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞«
)…ËU¢ù«Ë ¸UN®ù« :q¥uL∑∞« ‚uß( W¥u≤U∏∞« ‚uº∞«Ë )…b≥UAL∞« ‚uß( WO∞Ë_« ‚uº∞« sO° eOOL∑∞« sJL¥ j∂C∞U°
‚uº∞« s± WD∫L∞« Ë√ …UMI∞« WB• l≠d° )…b≥UAL∞« vK´ ‰U∂Æù« …œU¥“ Í√( WO∞Ë_« ‚uº∞« w≠ lßu∑∞« `Lº¥Ë
.)W≤U´ù«Ë …ËU¢ù« :w±uLF∞« q¥uL∑∞« ‚ußË ¸UN®ù« ‚uß( W¥u≤U∏∞«
W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞« VOB≤ ÊUØ 1998 ÂU´ wH≠ .U°Ë¸Ë√ w≠ rπ∫∞« YO• s± W∂∞UG∞« w≥ ,WO∞Ë_« ‚uº∞« Ác≥ Ê≈
U°Ë¸Ë√ w≠ «œËb∫± )WBBª∑L∞« dO¨( W±UF∞« W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞« œb´ ÊUØË )44(UO∞U´ …b≥UAL∞« s± WÅUîË WO±uL´
.UO≤UL∞√ w≠ 6Ë UO≤U∂ß≈ w≠ 4 sO° ÕË«d∑¥
q¢Uº∞« d∂´ Y∂∞«Ë (La Television par Cable) wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« W∞U• w≠ - 2
WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Y∂∞«Ë (TV par Cable) „öß_« d∂´ l¥“u∑∞« :Y∂∞« s± sO´uM∞« s¥c≥ W∞U• w≠
WÆöF∞« w≥Ë ,W‡O≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« Ë√ WD∫L∞«Ë b≥UAL∞« sO° ,U±UL¢ …d¥UG± ,Èdî√ WÆö´ “d∂¢ (Par Satellite)
.)45((La Television a peage) :Ÿu≠bL∞« Êu¥eHK∑∞« t≤≈ .(Pay-per view) …b≥UAL∞« :W∫¥dB∞« W¥¸Uπ∑∞«
√b° 1975 ÂU´ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ (HBO: Home box Office) w∞eML∞« ÷dF∞« ¸uN™ W¥«b° lL≠
.bOBI∞« XO° «c≥Ë ,¸UN®ù« Y∂∞ ŸUDI≤« ÊËb° q°UJ∞« d∂´ ‰“UML∞« w≠ Âö≠_« l¥“u¢

47
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

sOØd∑ALK∞ l¥“u∑∞« WJ∂® UN±bI¢ w∑∞« W±bª∞« ‹«bzU´ ‰öî s± r∑¥ UL≤≈ Êu¥eHK∑∞« s± jLM∞« «c≥ q¥uL¢ Ê≈
s± %50.5 X≤UØ 1987 ÂU´ w≠Ë ,WOzUNM∞« ‚uº∞« w≥ )ÊËb≥UAL∞«( UM≥ WO∞Ë_« ‚uº∞« Ê√ p∞– wMF¥Ë ,…d®U∂±
Êu¥eHK∑∞« q∂I∑º¢ ‰“UML∞« Ác≥ s± %67.3 X≤UØ 1997 ÂU´ w≠Ë ,wJKº∞« Êu¥eHK∑∞U° W∞uÅu± WOJ¥d±_« ‰“UML∞«
.)46(„«d∑®ô« o¥d© s´
U°Ë¸Ë√ w≠ ,UF± WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Êu¥eHK∑∞«Ë wJKº∞« Êu¥eHK∑∞U° W∞uÅuL∞« ‰“UML∞« W∂º≤ ‹¸uD¢ bÆË
.WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ %72 W∂º≤ q°UI± 1998 ÂU´ Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« s± %45 :UO∂º≤ WO°dG∞«
Êu¥eHK∑∞U° ‹uO∂∞« qÅË YO• s± «b§ ÂbI∑± UNCF∂≠ .dî¬ v∞≈ bK° s± WO°dG∞« U°Ë¸Ë√ w≠ ŸU{Ë_« nK∑ª¢Ë «c≥
⁄¸u∂LºØu∞Ë )%94( «bM∞u≥Ë )%95( UJOπK°Ë )WØd∑A± Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‹uO∂∞« s± %57 :UO≤UL∞√( wJKº∞«
UO≤UD¥d°Ë )%19( ‰UG¢d∂∞«Ë )%9( Uº≤d≠ :Ê«bK∂∞« pK∑° UßUOÆ «b§ WHKª∑± wN≠ U°Ë¸Ë√ »uM§ Ê«bK° U±√ .)%85(
.1998 WMº∞« fHM∞ )%0.6( UO∞UD¥≈Ë )%12(
‹U¥ôu∞« w≠ WOJKº∞« WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« œb´ mK° ,WO´UMDÅô« ¸ULÆ_«Ë q°UJ∞« d∂´ ‹«uMI∞« œbF° oKF∑¥ ULO≠Ë
,‰U∂I∑ßô« dFß ÷UHª≤«( WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Y∂∞« U¥«e± v∞≈ «dE≤Ë . 1998 WMß …UMÆ 171 WOJ¥d±_« …b∫∑L∞«
cM± :‹«eONπ∑∞« vK´ «Òb§ «dO∂Ø ‰U∂Æù« ÊUØ bI≠ ,)b•«u∞« ‰eMLK∞ WOLƸ WÆU° w≠ …UMÆ 200 :‹«uMI∞« œb´ ŸUH¢¸«Ë
sO¥ö± 9 …d®U∂L∞« WO´UMB∞« ¸ULÆ_« Y° w≠ WØd∑AL∞« ‰“UML∞« œb´ mK°Ë 1999 ÂUF∞« v∞≈ 1994 WMß Y∂∞« «c≥ ‚öD≤«
Àö∏∞« WOºOzd∞« ‹UJ∂A∞« WMLO≥ l§«d¢ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ ¸uD∑∞« «c≥ WπO∑≤ s± ÊUØ bI∞ .„d∑A±
.1996 WMß %43 v∞≈ 1991 WMß %54 v∞≈ 1986 WMß ‚uº∞« s± %64 s±
“ËUπ∑¥ ô U≥œb´ ÊUØ YO• ,Ÿu{uL∞« Vº• WBBª∑L∞« ‹«uMI∞« uLM° q°UJ∞« d∂´ Y∂∞« ¸uD¢ `Lß Uº≤d≠ w≠Ë
wLÆd∞« Êu¥eHK∑∞« WJ∂® ‚ö©≈ l± 2005 WMß 118 v∞≈ eHÆ r£ 1996 WMß 45 v∞≈ œbF∞« lH¢¸«Ë 1993 WMß …UMÆ 16
‹«uMI∞«Ë )…UMÆ 18( vIOßuL∞«Ë )…UMÆ 18( ULMOº∞« WBBª∑L∞« ‹«uMI∞« w≠ …d£UJ∑L∞« ‹U´u{uL∞« r≥√Ë .w{¸_«
.)47()…UMÆ 11( W{U¥d∞«Ë )…UMÆ 12( WOIzU£u∞«
U°Ë¸Ë√ w≠ WÅUª∞«Ë WO±uLF∞« ‹«uMI∞« sO° Wº≠UML∞« - 3
,s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOF∂º∞« cM± W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß w≠ «d∂∑F± «¸uÒD¢ U°Ë¸Ë√ ‹bN®
‹UOKL´ d∂´ ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‰Uπ± w≠ ‚uº∞« b´«uÆ oO∂D¢Ë WO±uLF∞« ‹«uMI∞« WBÅuî ‹√b° sO•
.Êu¥eHK∑∞« ‰Uπ± w≠ w°Ë¸Ë_« ¸UOFL∞« bO•u∑° vN∑≤« Íc∞« ŸUDI∞« rOEM¢ …œU´≈
‚«uß_« lOßu∑° `Lß UÒL± ,’Uª∞«Ë ÂUF∞« sO´UDI∞« sO° Wº≠UML∞« ¸uD¢ v∞≈ ‹«dOOG∑∞« Ác≥ WKL§ ‹œÒ√ bÆË
œ«uL∞« ‰Uπ± w≠ WO∞Ëb∞« …¸Uπ∑∞« s± UN∑B• …œU¥“Ë WO°Ë¸Ë_« ‚uº∞« lOßu¢ v∞≈ Òr£ ,ôË√ U°Ë¸Ë√ w≠ WOM©u∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞«

48
Âö´ù« qzUßË WOM°

:)02( rƸ ‰Ëb§


‚uº∞« s± WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« WB• ¸uD¢
2003 WºßRL∞« rß« 2000 WºßRL∞« rß« 1990 WºßRL∞« rß« bK∂∞«
% WO±uLF∞« % WO±uLF∞« % WO±uLF∞«
53,3 ORF 56,5 ORF 94 ORF UºLM∞«
36 VRT 31 VRT 27 VTM UJOπK°
38 TV Danmark 36 TV Danmark 47 TV2 „dL≤«b∞«
43,5 YLE 42,3 YLE 47 YLE «bMKM≠
39,6 FT 40,7 FT 33 FT Uº≤d≠
43 ARD/ZDF 43,6 ARD/ZDF1 69.3 ARD/ZDF UO≤UL∞√
37,3 BBC 38 BBC 49.5 BBC vLEF∞« UO≤UD¥d°
14 ERT 12 ERT 61 ERT ÊU≤uO∞«
34,3 RTE 36 RTE 68 RTE «bM∞d¥≈
46,4 RAI 47,6 RAI 45.7 RAI UO∞UD¥≈
37,6 NOS 39,5 NOS 58 NOS «bM∞u≥
23,6 RTP 28,5 RTP 86.5 RTP ‰UG¢d∂∞«
32 RTVE 32,4 RTVE 56 RTVE UO≤U∂ß≈
43 STV 47 STV 82 SVT b¥uº∞«
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/tabernaro.pdf

ÁUπ¢ô« u≥Ë ,‚uº∞« s± WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« WB• l§«d¢ X≠d´ Ê«bK∂∞« s± b¥bF∞« Ê√ ‹UODFL∞« Ác≥ s± dNE¥
.)b¥uº∞« ,UO≤U∂ß≈ ,‰UG¢d∂∞« ,«bM∞u≥ ,«bM∞d¥≈ ,ÊU≤uO∞« ,UO≤UD¥d° ,UO≤UL∞√ ,«bMKM≠ ,UºLM∞«( V∞UG∞«
‚uº∞« s± WO±uLF∞« ‹UºßRL∞« WB• w≠ ¸«dI∑ßô« s± U´u≤ qÆ_« vK´ Ë√ U´UH¢¸« X≠d´ Èdî√ U≤«bK° sJ∞Ë
qÅQ¢ v∞≈Ë ‹U•öÅù« ‚öD≤« dî Ò Q¢ v∞≈ p∞– ÈeF¥Ë ,WÅ
Ò Uî U°Ë¸Ë√ »uM§ Ê«bK° w≥Ë )UO∞UD¥≈ ,Uº≤d≠ ,UJOπK°(
.Ê«bK∂∞« fH≤ w≠ WM¥U∂∑± ‹«dOG¢ X≠d´ bÆ W¥¸Uπ∑∞« ‹UºßRL∞« WB• Ê√ k•ö¥Ë .UNO≠ w±uLF∞« Êu¥eHK∑∞«

49
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)03( rƸ ‰Ëb§


‚uº∞« s± W¥¸Uπ∑∞« ‹UºßRL∞« WB• ¸uD¢
2003 WºßRL∞« rß« 2000 WºßRL∞« rß« Ê«bK∂∞«
% %
13,1 Pro7Sat1 13,9 Pro7Sat1 UºLM∞«
32 VMM 33,4 VMM UJOπK°
11 MTG 13 MTG „dL≤«b∞«
40,7 MTV Oy 40,9 MTV Oy «bMKM≠
32,7 TF1 33,4 TF1 Uº≤d≠
26,9 RTL Group 25,1 Kirch UO≤UL∞√
Group
22,7 ITV One 30 ITV One vLEF∞« UO≤UD¥d°
31,94 Antenna TV 27,04 Antenna ÊU≤uO∞«
TV
10,7 TV3 8 TV3 «bM∞d¥≈
42,9 Mediaset 42,6 Mediaset UO∞UD¥≈
27,4 HMG 27,4 HMG «bM∞u≥
35,3 SIC 48,1 SIC ‰UG¢d∂∞«
20,2 Tele5 22,3 Tele 5 UO≤U∂ß≈
25 TV4 27 TV4 b¥uº∞«
http://www.cem.ulaval.ca/pdf/tabernaro.pdf

ô YO• X∑A∑∞U° eOL∑¢ w≥Ë ,U±uL´ ‚uº∞« s± W¥¸Uπ∑∞« ‹UºßRL∞« WB• w≠ «¸«dI∑ß« „UM≥ Ê√ k•ö¥
.‚uº∞« vK´ …b•«Ë W¥¸Uπ∑∞« ‹UºßRL∞« UNO≠ dDOº¢ Ê«bK∂∞« s± œb´ ô≈ b§u¥
sOMKFL∞« ‚uß :W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
sOMKFL∞« YO• s±Ë w≠«dGπ∞« UNF¥“u¢Ë ‹U≤ö´ù« rπ• YO• s± )sOMKFL∞« ‚uß( W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« ‰ËUM¢ sJL¥
l¥“u¢ YO• s±Ë Èdî_« WO≤ö´ù« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ YO• s±Ë ,WMKFL∞« ‹U´UDI∞« Ë√
VKD∞U° oKF∑L∞« qBH∞« s± w≤U∏∞« Y∫∂L∞« w≠ qOBH∑∞U° gÆUM∑ßË .UNºH≤ Âö´ù« qzUßË sO° WO≤ö´ù« œ¸«uL∞«
rπ• UNL≥√ ,q±«u´ …b´ UNO≠ rJ∫∑¢ ‹U≤ö´ù« ‚uß ÊQ° p∞– hOªK¢ sJL¥Ë .Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞«
Èdî_« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° ‹U≤ö´ù« l¥“u¢Ë WMKFL∞« ‹U´UDI∞« ¸uD¢Ë w≠«dGπ∞« UNF¥“u¢Ë ‹U≤ö´ù«
.UNºH≤ Âö´ù« qzUßË sO° ‹U≤ö´ù« l¥“u¢Ë

50
Âö´ù« qzUßË WOM°

Êu¥eHK∑∞« …eN§√ ‚uß :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«


b•√ ÊUJº∞« eONπ¢ Èu∑º± d∂∑F¥Ë .dÅUFL∞« r∞UF∞« w≠ WLNL∞« ‚«uß_« b•√ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ ‚uß d∂∑F¢
bM´ nÆu∑¥ ô ÊUJº∞« eONπ¢ Ê√ bπ≤ W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« w≠Ë .s¥b≥UAL∞« ‚uß ¸ÒuD¢ Èb± vK´ WLNL∞« ‹«d®RL∞«
.W≠d¨ qØ w≠ “UN§ v∞≈ qB¥ Ê√ sJL¥ q° sJºL∞« w≠ b•«Ë “UN§

:)04( ‰Ëb§
1977Ë 1970 w±U´ sO° sØUß n∞√ qJ∞ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´
W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« WO±UM∞« Ê«bK∂∞« r∞UF∞«
263 10 81 1970
424 27 127 1980
492 124 208 1990
548 157 240 1997

Õu{u° UNMO° ‚dH∞« sO∂¢ sJL¥ –≈ ,WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« ‹U´uLπL∞ w´UMB∞« Èu∑ºL∞U° ‹«eONπ∑∞« ¸uD¢ j∂¢d¥
.WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« ‹U´uLπ± w≠ sØUß n∞√ qJ∞ …eN§_« œbF° WIKF∑L∞« ‹UODFL∞« ‰öî s±

r∞UF∞« o©UM± d∂´ sØUß n∞_ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ ‹«d¥bI¢ sO∂¥ :)02( qJ®
1997Ë 1970 w∑Mº∞

Unesco, Facts and Figures 2000 p. 32 :uJº≤uO∞« :¸bBL∞«


http://www.uis.unesco.org/file-download.php?URL-ID=3830&filename=10258816420 facts%26figureseng.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=287039&name=:dE≤«
facts%26figures eng.pdf&location=user-S

51
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

,qC≠√ qJA° …b≥UAL∞« ¸UO∑î« w≠ rJ∫∑¥ Ê√ Êü« b≥UAL∞« ÊUJ±S° `∂Å√ W±bI∑L∞« ‹UOMI∑∞« qCH°Ë
œbF∑± `∂Å√ Íc∞« tºH≤ “UHK∑∞U°Ë …dO∂Ø W∞uNº° ‹«uMI∞« q¥b∂∑° t∞ `Lº¥ Íc∞« bF° s´ rJ∫∑∞« “UN§ WDß«u° «c≥
,…ËU¢ù«( l≠b∞« ‰UJ®√Ë )q¢Uº∞« ,wJKº∞« ,Íe¢dN∞«( ‰U∂I∑ßô«Ë Y∂∞« ‹UOMI¢ œbF¢Ë (Multi systemes) rEM∞«
ôb° (User) w°Uπ¥ù« qLF∑ºL∞« WOF{Ë v∞≈ qI∑M¥ b≥UAL∞« qF§ U± u≥Ë ,)…b≥UAL∞« q°UI± l≠b∞« ,„«d∑®ô«
.(Viewer) w∂Kº∞« b≥UAL∞« l{Ë s± tOK´ ÊUØ UL±
WÅöî
¸uD¢ À«b•S° WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´Ë wJKº∞« v∞≈ Íe¢dN∞« jLM∞« s± ,Y∂∞« WOMI¢ w≠ dO∂J∞« ¸uD∑∞« `Lß bI∞
:Êu¥eHK∑K∞ ÍœUB∑Æô« ÂUEM∞« Èu∑º± vK´ rOE´
ÊËœ …d®U∂± WÆö´ X∫∂ÅQ≠ ,Èdî√ WN§ s± WD∫L∞« Ë√ …UMI∞« Ë ,WN§ s± b≥UAL∞« sO° WÆöF∞« ¸uD¢ *
.¸UN®ù« ‚uß s´ WKI∑º± WOzUN≤ ‚uß „ö∑±U° WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMIK∞ ¸uD∑∞« «c≥ `Lß Í√ ,¸UN®ù« qîb¢
…d≠u° eOÒ‡L∑¥ l{Ë v∞≈ …œËb∫± Z±«d∂∞«Ë öOKÆ ‹UD∫L∞« œb´ tO≠ ÊUØ l{Ë s± ‰UI∑≤ô« :÷dF∞« d£UJ¢ *
.W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« w≠ (Thematiques) WBBª∑L∞«Ë (Generalistes) W±UF∞« ‹«uMI∞«
…d®U∂± s¥b≥UAL∞« ‹U§U• w∂K¢ WBBª∑± ‹«uMÆ ¸uNE° Êu¥eHK∑∞« ‰Uπ± w≠ WOI¥uº∑∞« ‹UOMI∑∞« oO∂D¢ *
WOI¥uº¢ ‹UßUOß ÃUN∑≤U° WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞«Ë ‹UD∫LK∞ WIOI∫∞« w≠ `Lß U± «c≥Ë ,rN∞uO±Ë rN¢UFKD¢ Vº•
w∑∞« WßdA∞« Wº≠UML∞« q™ w≠ ,rNOK´ ÿUH∫K∞ s¥b≥UAL∞« ‹U§U• l± UNπ±«d° ÷d´ nOOJ¢ vK´ ÂuI¢ WLzö±
.WO∞Ëb∞« ‚uº∞« ÕU∑H≤«Ë UO§u∞uMJ∑∞« ¸uD¢ UN∫∑≠
:UNºH≤ ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚«ußQ° oKF∑¢ ozUI∫∞« s± œb´ v∞≈ p∞– s± hKª≤Ë
eOL∑¢ ,…b≥UAL∞« UNK∏Ò‡L¢ WO∞Ë√ ‚uß sO° :UN´uM¢Ë ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‚«uß√ sO° WÆöF∞« bIÒ‡F¢ *
:eOØd∑∞« u∫≤ t§u∑∞U° eOL∑¢Ë ,¸UN®ù« UNK∏Ò‡L¥ W¥u≤U£ ‚ußË ,X∑A∑∞U°
s± ôb° ,…b≥UALK∞ wBªA∞« Èu∑∫L∞« u∫≤ t§u∑∞«Ë X∑A∑∞« w≥ )s¥b≥UAL∞« ‚uß( WO∞Ë_« ‚uº∞« …eO± -
.…dß_« ‚UD≤ w≠ r∑¥ ÊUØ Íc∞« w´ULπ∞« Íu∑∫L∞«
‰uB∫K∞ ◊d® u≥ w∞Ë_« VKD∞« WO∂K∑≠ .UN° WD∂¢d±Ë WO∞Ë_« ‚uº∞« vK´ WOM∂± UN≤√ W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« …eO± -
.W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« s± WB• vK´
‹UJ∂®Ë XO≤d∑≤_« WJ∂® d∂´Ë W¥dB∂∞« ·UO∞_«Ë WOzUCH∞« ‹«uMI∞« d∂´ ,‰U∂I∑ßô«Ë Y∂∞« qzUßË ŸuM¢ *
.‰UIM∞« n¢UN∞«
‹Uπ∑ML∞« ‰Ë«b¢ s± ôb∂≠ ,w∞Ëb∞« Èu∑ºL∞« vK´ r∑¢ W߸UL± ULNKF§ UL± ,‰U∂I∑ßô«Ë Y∂∞« ‚UD≤ lßuÒ¢ *
,WOK∫± Ë√ WOM©Ë ‹U¥u∑º± vK´ Y∂¢ X≤UØ w∑∞« ‹«uMI∞« W¥cG∑∞ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« d∂´ W´uLºL∞« WOzdL∞«
.wL∞U´ ‚UD≤ vK´ q∂I∑º¢Ë Y∂¢ w∑∞« bOF∂∞« ÈbL∞« ‹«– WOzUCH∞« ‹«uMI∞« ‹dN™

52
Âö´ù« qzUßË WOM°

s± Ÿu≤ vK´ ÂuI¥ ,VßUM± ÷dF° Áb¥Ëe¢Ë VKD∞« sOB∫¢ q§√ s± qî«b∞« u∫≤ Èu∑∫L∞« ‹U´UMÅ t‡§ Ò u¢ *
q∏‡ÒL¥ U± u≥Ë .WO±uO∞« b≥UAL∞« ‹U±UL∑≥« s± W∂¥dÆ WOK∫± WO≠UI£Ë WO±ö´≈ …œU± r¥bI¢ w≠ WK∏L∑L∞« W≤¸UIL∞« U¥«eL∞«
.ÍœdH∞« VKD∞« v∞≈ W∂ºM∞U° ÷dF∞« w≠ «dO∂Ø ¡«d£
:)48(‹ôU• Àö£ d∂´ Êu¥eHK∑∞« qI∑≤« YO• ,l≠b∞« ‰UJ®√ œbF¢ *
.·dÅ w±uL´ q¥uL¢ l± w±uLF∞« ¸UJ∑•ô« ÂUE≤ -
.¸UN®ù«Ë …ËU¢ù« vK´ rzUÆ q¥uL¢ l± jK∑ª± ÂUE≤ -
.…b≥UAL∞« bM´ l≠b∞« Ë√ „«d∑®ô« o¥d© s´ d®U∂L∞« l≠b∞« ÂUE≤ -
qI∑≤« bI∞ .UI°Uß tOK´ ÊUØ Íc∞« w∂Kº∞« b≥UAL∞« l{Ë s± ôb° w°Uπ¥≈ qLF∑º± v∞≈ b≥UAL∞« ‰uÒ‡∫¢ *
.WOLÆd∞« UO§u∞uMJ∑∞« qCH° …bOÒ‡π∞« ‰U∂I∑ßô« WO´uM°Ë ,WN§ s± Z±«d∂∞« d£UJ∑° …eOL∑L∞« …d≠u∞« l{Ë v∞≈
,UJ¥d±√ ‰UL® v∞≈ U°Ë¸Ë√ s± l{u∞« nK∑ª¥ WÅUîË ,Èdî√ v∞≈ Ê«bK° W´uLπ± s± nK∑ª¢ ŸU{Ë_« Ê√ l± «c≥
,WJ∂A∞«Ë …UMI∞« w§–uL≤ sO° dO∂Ø »¸UI∑° `Lß wLOEM¢ ¸uD¢ v∞≈ Á¸Ëb° Èœ√ bÆ wMI∑∞« ¸uD∑∞« «c≥ Ê√ vK´
.WO∞Ëb∞« ‚uº∞« w≠ tFÆu± e¥eF¢ q§√ s± dîü« ÖuLM∞« rNK∑º¥ ULNM± qJ≠
e‡ÒØd¢ l± ÷dF∞« Ÿ«u≤√ œbF¢ :sOCÆUM∑± sO≥U㛮 ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‚«uß√ ¸uD¢ dNE¥ ,U±U∑îË
.Íu≤U∏∞« VKD∞« e‡ÒØd¢ l± w∞Ë_« VKD∞« X∑A¢Ë ,sO{¸UF∞«

Y∞U∏∞« »U∂∞« ‹ôU•≈


(1) L’économie des médias, Nadine Toussaints-Desmoulins,PUF, Paris, 1996, pp. 7-9.
(2) Mercillion, Economie de l’information,P.U.G., 1967, p. 181.
(3) A. Le Deberiter et N.C. Cerdam: La Télévision, Ed., La Découverte, Paris, 1986, p. 12 / et Francise Balle «Médias
et Socialités», 9ème édition, Montchrestien, 1999, p. 158.
(4) P. Flichy, «Les industries de l’imaginaire», PUG, et INA, Paris, 1980, p. 31 et F. Ball Op. cit., p. 181.
(5) Flichy, op. cit., p. 19.
(6) Toussant, Economie des médias, op. cit., p. 9.
(7) P. Flichy, «Les industries de l’imaginaire», op. cit., p. 34 et 29.
(8) IBID, p. 68.
(9) J.-C. Paracuellos, La télévision, clefs d’une économie invisible, Doc. Fr., Paris, 1993, p. 12 et J.C. Bertrand, les mé-
dias aux Etat-Unis, Puf 43, édit. 1995, pp. 47-48.
(10) Ibid, p. 169.
(11) Ibid, p. 163 et P. Flichy, op. cit., pp. 29-30.
(12) Paracuellos,op. cit., p. 164.
(13) Ibid, p. 170.
(14) Ibid, p. 169.
(15) Dictionnaire critique de la communication, S/D Lucien Sfez T. 1, PUF, Paris, 1993, p. 1075.

53
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

(16) A. Lediberder et N. Cost-Cerdan, La Télévision, op. cit., p. 19.


(17) T. Valentin, Le Dictionnaire critique de la communication, op. cit., p. 1075.
(18) F. Balle, Médias et Société, Ed. Montchretien, Paris, 9è édition, 1999, pp. 425 et 433-434.
(19) Ibid, p. 437.
(20) Ibid, p. 441.
(21) Ibid, p. 444.
(22) P. Musso et G. Pineau, Dictionnaire Critique de la Communication, op. cit., p. 1078.
(23) C. Debbasch, Droit de la Radio et de la Télévision, PUF, Paris, 1969, p. 6.
(24) A. Ledibdrder et N. Cote-Cerdan, op. cit., p. 28.
(25) TF1, A2, Fr.3, Radio France, SFP, TDF, INA. Voir P. Musso et G. Pineau, op. cit., 1078.
(26) A. Lediberder et N. Cot-Cerdan, La télévision, op. cit., p. 28.
(27) P. Musso, La Télévision du Future, Médiaspouvoirs, n° 33, 1994. Voir aussi Michel Volle, Economie des Nouvel-
les Technologies, Commissariat Général du Plan, Economica, Paris, 1999, p. 49.
(28) M. Volle, Economie des Nouvelles Technologies, op. cit., p. 96.
(29) A. Lediberder et N. Cot-Cerdan, op. cit., p. 14.
(30) Ibid, pp. 15 et 17.
(31) A. Lediberder et N. Cot-Cerdan, op. cit., p. 17.
(32) H. Mercillon, L’économie de l’information, op. cit., p. 100.
(33) Ibid, p. 103.
(34) Ibid, p. 104.
(35) Ibid, p. 105.
(36) Ibid, p. 110.
(37) Ibid, p. 113.
(38) Ibid, p. 132.
(39) P. Flichy, Industries de l’Imaginaire, Paris, 1981, pp. 70-72.
(40) J.-C. Paracuellos, La Télévision,Clefs d’une Economie invisible, La Documentation Française, Paris, 1993; p. 23.
(41) Ibid, p. 25.
(42) Ibid, p. 26.
(43) R. Lechampion et Benoît Banard, Télévision de Pénurie, Télévision d’Abondance, La Documentation Française,
Paris, 2000, p. 23.
(44) R. Lechampion et Benoît Banard, Télévision de Pénurie,... op. cit., p. 112?
(45) F. Balle, Médias et Société, op. cit., p. 244.
(46) Ibid, p. 437.
(47) Communication et médias, Valérie Sacriste, Editions Foucher, France, 2007, p. 174.
(48) Economie des nouvelles technologies, Michel VOLLE, Economica, Paris, 1999, p. 95.

54
:l°«d∞« »U∂∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

oOdH∑∞« sJL¥Ë ,Âö´ù« qzUßË œUB∑Æ« UNOK´ ÂuI¥ w∑∞« WLNL∞« fß_« b•√ Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« q∏‡ÒL¥
,s¥b≥UAL∞« ¸uNL§ VK© tK∏Ò‡L¥Ë ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« :VKD∞« s± sO´u≤ sO°
.¸uNLπ∞« v∞≈ WN§uL∞« Z±«d∂∞« Y° ¡UM£√ W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞« vK´ sOMKFL∞« VK© tK∏Ò‡L¥ Íc∞« Íu≤U∏∞« VKD∞«Ë
W¥œUB∑Æ« …¸Ëd{ q∏Ò‡L¥ sOMKFL∞« VK© ÊS≠ ,Âö´ù« WKOßË ÂUOI∞ …¸Ëd{ w∞Ë_« VKD∞« d∂∑F¥ U± ¸bI°Ë
W¥¸Uπ¢ ‹UJ∂® w≠ UNLOEM¢ YO• s± r∞UF∞« w≠ Âö´ù« qzUßË rOEM¢ ‚d© XHK∑î« sμ∞Ë .‚uº∞« w≠ U≥¸«dL∑ßô
‹«¸UL∏∑ßô« rπ• ÊS≠ ,W±UF∞« …UMI∞« UNßUß√ w∑∞« WO±uLF∞« W±bª∞« ‹«uMÆ w≠ Ë√ W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞« UNßUß√
tO≠ VFK¥ Íc∞« ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´û∞ ÍœUB∑Æô« ”Uß_« bO•u¢ s± Ÿu≤ v∞≈ U¥œ√ nO∞UJ∑∞« ŸUH¢¸«Ë W°uKDL∞«
q¥uL¢ ¸œUB± vK´ bL∑F¥ ‰«e¥ ô Ê«bK∂∞« iF° w≠ WO±uLF∞« ‹«uMI∞« q¥uL¢ Ê√ r¨¸ ,q¥uL∑∞« w≠ ULN± «¸Ëœ Êö´ù«
w≤U∏∞« Y∫∂L∞« U±√ ,U±uL´ Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« s´ Y¥b∫K∞ ‰Ë_« Y∫∂L∞« UMBBî bÆË .UßUß√ WO±uL´
.…œbF∑± V≤«u§ s± sOMKFL∞« VK© ¸uD¢ tO≠ U≤bÅd≠
Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« :‰Ë_« qBH∞«
r∞UF∞« w≠ Âö´ù« qzUßË WOL≥√ r™UF¢ XI≠«¸ WLN± W¥œUB∑Æ« …d≥U™ Âö´ù« qzUßË vK´ ‰U∂Æù« q∏Ò‡L¥
Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« ÂuNH± wK¥ ULO≠ ÷dF∑º≤ …d≥UE∞« ÁcN∞ ÍœUB∑Æô« l°UD∞« rN≠ q§√ s±Ë .dÅUFL∞«
.tßUOÆ ‹«Ëœ√Ë tO≠ …d£RL∞« q±«uF∞«Ë
Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« ÂuNH± :‰Ë_« Y∫∂L∞«
.U±uL´ Âö´ù« qzUßË „öN∑ß« vK´ sOO´UL∑§ô« sOK´UH∞«Ë ¸uNLπ∞« ‰U∂Æ≈ Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞U° bBI¥
WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« vK´ ÂUF∞« ¸uNLπ∞« VK© „UMN≠ ,r≥bBI±Ë rN≠«b≥√Ë sO∂∞UD∞« ·ö∑îU° VKD∞« «c≥ nK∑ª¥Ë
vLº¥Ë ,W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞« vK´ VK© …b≥UAL∞« Ác≥ vK´ V¢d∑¥Ë ,w∞Ë_« VKD∞« vLº¥Ë …b≥UAL∞« vLºL∞«Ë
.Íu≤U∏∞« VKD∞«
VK©( Íu≤U∏∞« VKD∞« U±√ ,WMOÒ‡F± Âö´≈ WKOßË vK´ ”UM∞« ‰U∂Æ≈ q∏Ò‡L¥ )¸uNLπ∞« VK©( w∞Ë_« VKD∞U≠
Èb∞ UN∑´UC° Z¥Ëd¢ q§√ s± WMO‡ÒF± W¥dO≥UL§ Âö´≈ WKOßË vK´ W¥œUB∑Æô« ‹UºßRL∞« ‰U∂Æ≈ q∏‡ÒLO≠ )1()sOMKFL∞«
.pK¢ Âö´ù« WKOßË ¸uNL§

55
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

.ULNßUOÆË ULNO≠ …d£RL∞« q±«uF∞«Ë Âö´ù« qzUßË vK´ sO∂KD∞« ÂuNH± Z∞UF≤ wK¥ ULO≠Ë
)¸uNLπ∞« VK©( W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« :ôË√
W´«–û∞ ŸUL∑ßô«Ë Êu¥eHK∑∞« …b≥UA± ‰öî s± Âö´ù« qzUßË vK´ ”UM∞« ‰U∂Æ≈ w≠ w∞Ë_« VKD∞« q∏L∑¥
.WOßUOº∞«Ë WO≠UI∏∞«Ë W¥œUB∑Æô«Ë WO´UL∑§ô« q±«uF∞« s± W´uLπ± VKD∞« «c≥ w≠ rJ∫∑¥Ë .n∫B∞« …¡«dÆË
)sOMKFL∞« VK©( W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« :UO≤U£
W°u∑JL∞« W≠U∫B∞«Ë W´«–ù«Ë Êu¥eHK∑∞« w≠ W¥¸UN®≈ ‹U•Uº± ¡«d® w≠ )sOMKFL∞« VK©( Íu≤U∏∞« VKD∞« q∏L∑¥
.Âö´ù« qzUßË ¸uNLπ∞ UNM´ Êö´ù« ÊuMKFL∞« Òœu¥ w∑∞« ‹Uπ∑MLK∞ Z¥Ëd∑K∞
WºßRLK∞ U≥d≠u¥ Ê√ sJL¥ w∑∞« œ¸«uL∞« qCH° Âö´ù« qzUßË ¸U≥œ“« w≠ ULN± «¸Ëœ Íu≤U∏∞« VKD∞« VFK¥Ë
qzUßË œ¸«u± hOKI¢ v∞≈ ÍœR¥ p∞– ÊS≠ W¥¸UN®ù« ‹U•UºL∞« vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« iHª≤« «–≈ U±√ .WO±ö´ù«
.WO∞UL∞« œ¸«uL∞« W¥UHØ Âb´ V∂º° UNCF° nÆu¢ v∞≈ ÍœR¥ bÆË ,Âö´ù«
‹œ«œ“«Ë ÍœUB∑Æô« uLM∞« gF∑≤« «–S≠ :ÍœUB∑Æô« ŸUDI∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° WD°«¸ sOMKFL∞« VK© q∏‡ÒL¥Ë
Wº≠UML∞« XF§«d¢ Ë√ ÍœUB∑Æô« uLM∞« nÆu¢ «–≈ U±√ ,WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« …d≠Ë v∞≈ p∞– Èœ√ sOMKFL∞« sO° Wº≠UML∞«
.Âö´ù« qzUßË ¸dC¢ w≠ V∂º∑¥ UL± ‹U≤ö´ù« l§«d¢ v∞≈ ÍœR¥ p∞– ÊS≠
VKD∞« w≠ …d£RL∞« q±«uF∞« w≥ UL≠ ,Íu≤U∏∞« VKD∞« w≠ …d£RL∞« q±«uF∞« r≥√ u≥ w∞Ë_« VKD∞« Èu∑º± ÊUØ «–≈Ë
?W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« w≠ …d£RL∞« q±«uF∞« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
:UNL≥√ q±«u´ …bÒ‡F° W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« œb∫∑¥
WAOFL∞« Èu∑º±Ë qîb∞« :ÍœUB∑Æô« q±UF∞« :ôË√
‰U∂Æù« w≠ q∏L∑L∞« W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« w≠ ULN± «dO£Q¢ qîbK∞ Ê√ vK´ Êu∏•U∂∞« lLπ¥
‹«eONπ¢ ¡«dA∞ qÆ_« vK´ wHJ¥ qîb∞« s± UMOÒ‡F± «b• VKD∑¢ …b≥UAL∞« Ê_ p∞–Ë .Êu¥eHK∑∞« …b≥UA± vK´
.W´uM∑L∞« WO≤u¥eHK∑∞« UNLE≤Ë WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« Vº• ,UNØö∑±U° WÅUª∞« …ËU¢ù« Ë√ „«d∑®ô« l≠œË ‰U∂I∑ßô«
XÆË s± ¡e§ d¥d∫∑° `Lº¥ WAOFL∞« s± sOÒF± Èu∑º± oOI∫∑∞ ͸Ëd{ qîb∞« Èu∑º± ÊS≠ ,Èdî√ WO•U≤ s±Ë
.W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKDK∞ œb∫L∞« ‰Ë_« q±UF∞« u≥ p∞– .…b≥UALK∞ hBª¥ ⁄«dH∞«
Èu∑º± qI∑MO≠ ,‰eML∞« w≠ ‰U∂I∑ßö∞ “UN§ s± d∏Ø√ „ö∑±« v∞≈ WAOFL∞« Èu∑º± ŸUH¢¸«Ë qîb∞« ŸUH¢¸« ÍœR¥ ULØ
–≈ :w∞Ë_« VKD∞« w≠ w´u≤ dO‡ÒG¢ v∞≈ ÍœR¥ U± u≥Ë W≠d¨ qØ w≠ b•«Ë “UN§ v∞≈ XO° qØ w≠ b•«Ë “UN§ s± eONπ∑∞«
Z±«d∂∞« ¡UI∑≤« w≠ Z±d∂L∞« q∂Æ s± d∂Ø√ «bN§ p∞– VKD∑¥Ë ,wBª® Íœd≠ v∞≈ wKzU´ w´UL§ s± VKD∞« Èu∑∫± qI∑M¥
…b≥UA± v∞≈ WO´UL§ WOKzU´ …b≥UA± s± …b≥UAL∞« qI∑M∑≠ ,WO≤u¥eHK∑∞« Ÿ«u≤_« ¡UI∑≤«Ë ,WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« p∂•Ë
u≥ p∞–Ë ,ÂU´ Íœd≠ ÖuLM∞ UI∂© fO∞Ë ,wMFL∞« hªA∞« ‹U§UO∑•« l± ÷dF∞« nOOJ¢ VKD∑¢ ,WOBª® W¥œd≠
.‰eM± qØ w≠ “UN§ s± ôb° W≠d¨ qØ w≠ “UN§ v∞≈ eNOπ∑∞« Èu∑º± qB¥ YO• ,WFMBL∞« Ê«bK∂∞« w≠ V∞UG∞« t§u∑∞«

56
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

VKD∞« ÷UHª≤« v∞≈ qîb∞« ŸUH¢¸« ÍœR¥ Ê√ sJL¥ qîb∞« s± sO‡ÒF± Èu∑º± bF∂≠ .UODî fO∞ q±UF∞« «c≥ dO£Q¢ Ê√ dO¨
VKD∞« s± dî¬ Ÿu≤ v∞≈ VKD∞« qI∑MO≠ ,UHOF{ UN{d´ Èu∑º± ÊUØ «–≈ WÅUîË ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´
d∏Ø√ WOKº∑∞« s± dî¬ Ÿu≤ v∞≈ hªA∞« qI∑MO≠ ,WAOFL∞« jL≤ dOOG¢ v∞≈ ÍœR¥ Èu∑º± v∞≈ qîb∞« lH¢d¥ bI≠ ,w≠UI∏∞«
lH¢¸« «–≈ ,¡dL∞« qI∑M¥ Êu¥eHK∑∞« …b≥UA± s± ôb∂≠ .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ „öN∑ß« œdπ± s± vM¨
.WOÆ«d∞« WO≠UI∏∞«Ë WOMH∞« ‹«¡UIK∞«Ë ‹öH∫∞« ¸uC• Ë√ W{U¥d∞« W߸UL± Ë√ W•UOº∞«Ë ¸UHß_« v∞≈ ,tKîœ
‹«eONπ¢ ¡UM∑Æ« o¥d© s´ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ l¥uM¢ v∞≈ qîb∞« ŸUH¢¸« ÍœR¥ bÆ ULØ
qØË u¥bOH∞« »UF∞√ Ë√ vIOßuL∞« ‹«eONπ¢ q∏± ,q¥b° „öN∑ßU° `Lº¢ ‹«eONπ¢ ¡UM∑Æ« Ë√ W±¡ö± d∏Ø√ ‰U∂I∑ß«
.⁄«dH∞« ‹UÆË√ dOG∑°Ë qîb∞« dOG∑° d£Q∑¥ w≠UI∏∞« „öN∑ßö∞ l¥uM¢
‹«uMI∞« …QAM° X∫LßË ,W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« ŸuM∑° X∫Lß w∑∞« q±«uF∞« w≥ pK¢
w´UL§ VK© WO∂K¢ v∞≈ UßUß√ WN§uL∞« W±UF∞« ‹«uMI∞« s± ÍœdH∞« VKD∞« Èu∑∫L∞ W±¡ö± d∏Ø_« WBBª∑L∞«
.WOKzUF∞« …b≥UAL∞« „uKß d∏Ø√ VßUM¥
⁄«dH∞« ‹UÆË√ :w´UL∑§ô« q±UF∞« :UO≤U£
‹U¥u∑º± wH≠ .qîb∞« Èu∑º± vK´ Á¸Ëb° nÆu∑¥ Íc∞« WAOFL∞« Èu∑ºL° Y¥b∫∞« lL∑πL∞« w≠ ⁄«dH∞« XÆË j∂¢d¥
qîb∞« lH¢¸« «–≈ sJ∞Ë .UO≤b∞« œËb∫∞« w≠ ô≈ …b≥UAL∞« vK´ ‰U∂Æù« UMJL± ÊuJ¥ ö≠ ⁄«dH∞« ‹UÆË√ ÂbFM¢ UO≤b∞« qîb∞«
«c≥ b¥«e∑¥Ë .Êu¥eHK∑∞« …b≥UA± vK´ ‰U∂Æù« sJ±√ WO≠UJ∞« ‹«eONπ∑∞«Ë XO∂∞« „ö∑±U° WAOFL∞« Èu∑º± sº‡Ò∫¢Ë
sØU±√ œUO¢¸«Ë W•UOº∞«Ë dHº∞« q∏± ,WHKJ¢ d∏Ø√ WOKº∑∞« s± Èdî√ ‰UJ®Q° `Lº¥ ô qîb∞« Èu∑º± «œ U± ‰U∂Æù«
…dOIH∞« ‹UμH∞«Ë vDßu∞« ‹UμHK∞ WKCH± WKOßË Êu¥eHK∑∞« qE¥ p∞c∞Ë .lL∑πL∞« s± W¥d∏∞« ‹UμH∞U° WÅUª∞« WOKº∑∞«
.w≠UI∏∞« Èu∑ºL∞«Ë sº∞ «Ë fMπ∞« q∏± Èdî√ U¥«Ë“ s± ‹UμH∞« Ác≥ v∞≈ dEM∞« sJL¥Ë ,WMO‡ÒF± œËb• w≠
d∂∑F¥ sº∞« YO• s±Ë ,¡UºM∞« ⁄«d≠ ‹UÆË√ ¡UCI∞ WKCH± WKOßË U±uL´ Êu¥eHK∑∞« d∂∑F¥ fMπ∞« YO• sL≠
W≠UI£ ¸bB±Ë tO≠d¢Ë Âö´≈ WKOßË d∂∑FO≠ ,w≠UI∏∞« Èu∑ºL∞« YO• s± U±√Ë .,»U∂A∞«Ë ‰UH©ú∞ WKCH± WOKº¢
.jOº∂∞«Ë jßu∑L∞« rOKF∑∞« Èu∑º± ‹«– ‹UμHK∞
sOÒ‡F± Ÿu≤ …b≥UAL∞ …dß_« ¸U©≈ w≠ wI∑K¢ Ê√ ‹UμH∞« Ác≥ qJ∞ sJL¥ WO´ULπ∞« …b≥UAL∞« ◊UL≤√ w≠ sJ∞Ë
.‹UAÆUML∞« Ë√ Âö≠_« Ë√ WO{U¥d∞« ‹ö°UIL∞« Ë√ tO≠d∑∞«Ë WOKº∑∞« :÷ËdF∞« s±
sº∫∑¥ U± ¸bI° ⁄«dH∞« XÆË b¥e¥Ë ,⁄«dH∞« XÆË b¥e¥ U± ¸bI° Êu¥eHK∑∞« …b≥UA± vK´ ‰U∂Æù« b¥e¥ U±uL´Ë
.qîb∞« Èu∑º± ŸUH¢¸« qCH° WAOFL∞« Èu∑º±
WOKº∑∞«Ë rOKF∑∞« :w≠UI∏∞« q±UF∞« :U∏∞U£
vK´ ,W≠UI∏∞«Ë rOKF∑∞« WDßu∑± ‹UμHK∞ WKCH± tO≠d¢Ë WOKº¢ WKOßË W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË q∏‡ÒL¢
WOKº¢ WKOßË d∂∑F¥ Êu¥eHK∑∞U≠ .vK´√ wLOKF∑∞« U≥«u∑º± ÊuJ¥ ‹Uμ≠ UNOK´ q∂I¢ w∑∞« W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« fJ´

57
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« fJ´ vK´ ,…dO∂J∞« UN∑O∂F® UM≥ s±Ë ,”UM∞« s± rE´_« œ«uº∞« ‰ËUM∑± w≠ WHKJ∑∞« WKOKÆË W°«c§
.WF∞UDL∞«Ë …¡«dI∞U° WD∂¢d± bO∞UI¢ ‹«– WLKF∑± W∂ª≤ v∞≈ d∏Ø√ tπ∑¢ w∑∞«
WظUAL∞« :wßUOº∞« q±UF∞« :UF°«¸
À«b•_« s´ ¸uB∞« d≠u¢Ë d∂ª∞« W´dß YO• s± WKCH± Âö´≈ WKOßË W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË q∏‡ÒL¢
w∑∞« À«b•_« w≠ ”UM∞« WظUAL° ŸU∂D≤ô« wDF¥ U± u≥Ë ,WO´UL∑§ô«Ë WO≠UI∏∞«Ë WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« WO±uO∞«
vK´ Ÿö©ôU° `Lº¥ ,UN∏∂¥ w∑∞« WO´UL∑§ô«Ë WOßUOº∞« Z±«d∂∞« d∂´ ,Êu¥eHK∑∞« Ê√ ULØ .W®UA∞« d∂´ UN≤uF°U∑¥
UN∞öî s± œdH∞« dFA¥ tM´ WO´UL§ …¸uÅ qOJA∑° `Lº¥Ë l∑πL∞« w≠ …bzUº∞« ‹U≥Uπ¢ô«Ë ¸UJ≠_«Ë À«b•_«
.WOßUOº∞« ¡«¸ü« s´ dO∂F∑∞«Ë ¸«u∫∞« d∂´ WOßUOº∞« WظUAL∞U°Ë ,Ád¥uD¢ w≠ WL≥UºL∞«Ë bK∂∞« v∞≈ ¡UL∑≤ôU°
Ê√ w≥ W±UF∞« …b´UI∞«Ë .W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« w≠ d£R¢ WFL∑π± q±«uF∞« Ác≥
.t{UHª≤« v∞≈ UNHF{ ÍœR¥Ë t´UH¢¸« v∞≈ UN¢b® ÍœR¢
w≠ W¢ËUH∑L∞« ‹ôU∫∞« iF° ¸uB∑≤ Ê√ sJL¥Ë ,UNMO° ULO≠ WK´UH∑± w≥Ë UODî fO∞ q±«uF∞« Ác≥ dO£Q¢ sJ∞Ë
:UNK´UH¢
sJL¥ ÂUF∞« ÊQA∞« w≠ WظUAL∞« w≠ W∂¨d∞« ÷UHª≤«Ë ,rOKF∑∞« Èu∑º± ÷UHª≤« l± qîb∞« Èu∑º± ŸUH¢¸U≠
w≠ W∂¨d∞« l± ,rOKF∑∞« Èu∑º± ÷UHª≤«Ë qîb∞« Èu∑º± ŸUH¢¸« s± WFÆu∑L∞« pK¢ s´ nK∑ª¢ WπO∑≤ v∞≈ ÍœR¥ Ê√
.W±UF∞« …UO∫∞« w≠ WظUAL∞«
.W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« …œU¥“ v∞≈ ÍœR¥ «d£R± ö±U´ w∞Ë_« VKD∞« ŸUH¢¸« d∂∑F¥Ë
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« ”UOÆ :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
W≠ËdF± ‹«ËœQ° …b≥UAL∞« ”UOÆ Ídπ¥Ë .Ád¥bI¢ Ë√ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« ”UOÆ sJL¥
.WHK∑ªL∞« ‹«uMI∞« sO° )2(¸UN®ù« l¥“u¢ q§√ s± f≠UM∑∞« vK´ WLzUI∞« ‚«uß_« w≠
‹«uMI∞« w≠ „«d∑®ô« o¥d© s´Ë Êu¥eHK∑∞« ‰U∂I∑ß« …eN§√ ¸UA∑≤« o¥d© s´ w∞Ë_« VKD∞« d¥bI¢ sJL¥ ULØ
.¡«¸ü« d∂ßË ‹UIOI∫∑∞«Ë ‹Uß«¸b∞« o¥d© s´Ë wJKº∞« Êu¥eHK∑∞«Ë WOzUCH∞«
eONπ∑∞« Èu∑º±Ë Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ ¸uD¢ :ôË√
¸bÒ‡I¥ Íc∞« eONπ∑∞« Èu∑º± o¥d© s´Ë Ê«bK∂∞« s± bK° w≠ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ o¥d© s´ VKD∞« d¥bI¢ sJL¥
.sØUß n∞√ qJ∞ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œbF°
Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ ¸uD¢ )1
sJ∞Ë .s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOºLª∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« …QA≤ cM± r∞UF∞« w≠ «dO∂Ø «¸uD¢ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ ·d´
.…dOIH∞«Ë WO±UM∞« Ê«bK∂∞«Ë WOMG∞« WFMBL∞« Ê«bK∂∞« sO° r∞UF∞« d∂´ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ l¥“u¢ w≠ «dO∂Ø ôö∑î« „UM≥
.)3(WO±UM∞« Ê«bK∂∞« …“u• w≠ %22.6Ë ,WFMBL∞« Ê«bK∂∞« …“u• w≠ %77.4 :wK¥ ULØ U≥d¥bI¢ Òr¢ 1988 ÂU´ w≠Ë
.r∞UF∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« …eN§_ …¸bBL∞« Ê«bK∂∞« …¸«bÅ w≠ dNE¢ WO±UM∞« Ê«bK∂∞« iF° Ê√ l± «c≥

58
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

:)05( rƸ ‰Ëb§


1996 WMß ÂUF∞« w≠ Êu¥eHK∑K∞ …¸bBL∞« Ê«bK∂∞« r≥√
‹«¸ôËb∞« ·ô¬ bK∂∞«
2.977.544 1 pOºJL∞«
2.206.483 WO°uMπ∞« U¥¸uØ
2.084.264 U¥eO∞U±
2.031.575 ÊU°UO∞«
1.864.290 …b∫∑L∞« WJKLL∞«
1.797.088 …¸u≠UGMß
954.137 «bMK¥U¢
899.549 Uº≤d≠
865.764 UO≤UL∞√
830.139 UO≤U∂ß≈
Unesco report 1999-2000; Statistical annex, p. 283:¸bBL∞«

.2002 Ë 1999 w∑Mß sO° r∞UF∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ uL≤ s´ Èdî√ ÂUƸ√ d≠u∑¢Ë

:)06( rƸ ‰Ëb§


2002Ë 1999 w∑Mß sO° r∞UF∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ uL≤
uLM∞« W∂º≤ 2002-1999 sO¥öL∞U° 2002 sO¥öL∞U° 1999
2002-1999 sO¥öL∞U° uL≤
%13 202 1.775 1.573 Êu¥eHK∑∞« …eN§√
Source: http://www.telkoder.org.tr/2-report/WEF-Progress-Chapter.pdf

sØUºL∞« eONπ¢ Èu∑º± l≠d∞ WO≤UJ±≈ „UM≥ Ê√Ë r∞UF∞« w≠ dA∑M¢ X∞«“ U± Êu¥eHK∑∞« …eN§√ Ê√ ÂUƸ_« Ác≥ sO∂¢
.ÊUJº∞« eONπ¢ Èu∑º± w≠ dNE¢ Ê«bK∂∞« sO° WOIOI∫∞« ‚ËdH∞« Ê√ dO¨ .UN°
sØUß n∞√ qJ∞ …eN§_« œb´ :eONπ∑∞« Èu∑º± ¸uD¢ )2
240 v∞≈ 1970 WMß «“UN§ 81 s± r∞UF∞« w≠ sØUß n∞√ qJ∞ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ Í√ ,eONπ∑∞« Èu∑º± lH¢¸«
WO±UM∞« Ê«bK∂∞« w≠ eONπ∑∞« Èu∑º± Ê√ ‹«uMº∞« iF° s´ uJº≤uO∞« U≥dAM¢ w∑∞« ÂUƸ_« s± `C∑Ò¥Ë . 1997 WMß
v∞≈Ë WN§ s± …dOIH∞« Ê«bK∂∞« w≠ ÊUJº∞« eONπ¢ nF{ v∞≈ p∞– œuF¥Ë .wL∞UF∞« jßu∑L∞« Èu∑º± v∞≈ vÆd¥ ô
.WO≤U£ WN§ s± WOMG∞« Ê«bK∂∞« w≠ …eN§_« izU≠

59
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)07( rƸ ‰Ëb§


1977Ë 1970 w±U´ sO° sØUß n∞√ qJ∞ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´
WFMBL∞« Ê«bK∂∞« WO±UM∞« Ê«bK∂∞« r∞UF∞«
263 10 81 1970
424 27 127 1980
492 124 208 1990
548 157 240 1997
http://www.uis.unesco.org :¸bBL∞«

UNMO° ‚dH∞« sOÒ ‡∂¢ sJL¥ –≈ ,WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« ‹U´uLπL∞ w´UMB∞« Èu∑ºL∞U° eONπ∑∞« Èu∑º± ¸uD¢ j∂¢d¥
v∞≈ …eN§√ 10 s± eONπ∑∞« Èu∑º± qI∑≤« bI≠ .sØUß n∞√ qJ∞ …eN§_« œbF° WIKF∑L∞« ‹UODFL∞« ‰öî s± Õu{u°
548 v∞≈ «“UN§ 263 s± Èu∑ºL∞« lH¢¸« sO• w≠ ,WO±UM∞« Ê«bK∂∞« v∞≈ W∂ºM∞U° 1997Ë 1970 w∑Mß sO° «“UN§ 157
‰u∫∑° )sOBª® qJ∞ b•«Ë “UN§( eONπ∑∞« s± Èu∑ºL∞« «c≥ `Lº¥Ë .…d∑H∞« fHM∞ WFMBL∞« Ê«bK∂∞« w≠ «“UN§
ŸUH¢¸« vK´ «d®R± WI°Uº∞« ‹UODFL∞« fH≤ qLF∑º≤ Ê√ UMMJL¥ .wBª® VK© v∞≈ w´UL§ VK© s± w∞Ë_« VKD∞«
.WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« ‹U´uLπ± w≠ œ«d≠_« Èb∞ eONπ∑∞« Èu∑º±

sØUß n∞√ qÒJ∞ Êu¥eHK∑∞« …eN§√ œb´ ‹«d¥bI¢ sO∂¥ : )03( qJ®
1997Ë 1970 w∑Mº∞ r∞UF∞« o©UM± d∂´

Unesco, Facts and Figures 2000 p. 32 :uJº≤uO∞« :¸bBL∞«


http://www.uis.unesco.org/file-download.php?URL-ID=3830&filename=10258816420 facts%26figureseng.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=287039&name=:dE≤«
facts%26figures eng.pdf&location=user-S

60
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

WO∞Ë_« ‚uº∞« Ác≥ X≤UØ bÆË .W¥e¢dN∞« WJ∂A∞«d∂´ UN∏° r∑¥ w∑∞« Z±«d∂∞« ‰U∂I∑ßô U©d® ‰“UML∞« eONπ¢ q‡∏ÒL¥Ë
1998 ÂU´ wH≠ .s¥dAF∞« ÊdI∞« W¥UN≤ w≠ U°Ë¸Ë√ w≠ rπ∫∞« YO• s± W∂∞UG∞« w≥ )W¥e¢dN∞« ‹«uMIK∞ …b≥UAL∞« ‚uß(
vK´ r≥¸UL´√ b¥e¢ s¥c∞« s¥b≥UAL∞« ŸuLπ± s± %96 sO° ÕË«d∑¥ ,WÅUîË WO±uL´ ,W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞« VOB≤ ÊUØ
w≠ %89.7Ë …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ %88.3Ë ,UO≤UL∞√ w≠ %81.9 ‡° «¸ÎËd± ,UO≤U∂ß≈ w≠ %78.7 sO°Ë ,Uº≤d≠ w≠ WMß 15
.UO≤UL∞√ w≠ 6Ë UO≤U∂ß≈ w≠ 4 sO° ÕË«d∑¥ )WBBª∑L∞« dO¨( W±UF∞« W¥e¢dN∞« ‹«uMI∞« œb´ ÊUØ sO• w≠ )4(UO∞UD¥≈
…eNπL∞« ‰“UML∞« œb´ mK° YO• ,2005 WMß s´ )5(ÂUƸ√ d≠u∑¢ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« v∞≈ W∂ºM∞U°Ë
‰eML∞« w≠ s¥“UN§ s± d∏Ø√ %76 UNM± %90.66 W∂ºM° Í√ ‰eM± ÊuOK± 120.87 sO° s± ,ÊuOK± 109.59 Êu¥eHK∑∞U°
,)Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« s± %97 W∂º≤ Í√( WOJKº∞« ‹UJ∂A∞U° W∞uÅu± ÊuOK± 108 . 20 UC¥√ UNM±Ë .b•«u∞«
.)%20.80 W∂º≤ Í√( q¢Uº∞U° W∞uÅu± ÊuOK± 22.8Ë
ÍœU∫∞« ÊdI∞« w≠ UFß«Ë «¸UA∑≤« X≠d´Ë s¥dAF∞« ÊdI∞« W¥UN≤ w≠ …b¥b§ …b≥UA± ◊UL≤√ ‹dN™ sJ∞Ë
.„öß_« ‹UJ∂® d∂´Ë WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´d®U∂L∞« Y∂∞« ‰U∂I∑ß« :ÊUOºOz¸ ÊUDL≤ UNM±Ë ,s¥dAF∞«Ë
WOzUCH∞« ‹«uMI∞« w≠Ë wJKº∞« Êu¥eHK∑∞« w≠ „«d∑®ô« ¸uD¢ :UO≤U£
UNM± %67.3 X≤UØ 1997 ÂU´ w≠Ë ,wJKº∞« Êu¥eHK∑∞U° W∞uÅu± WOJ¥d±_« ‰“UML∞« s± %50.5 X≤UØ 1987 ÂU´ w≠
.)6(„«d∑®ô« o¥d© s´ Êu¥eHK∑∞« q∂I∑º¢
U°Ë¸Ë√ w≠ ,UF± WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Êu¥eHK∑∞«Ë wJKº∞« Êu¥eHK∑∞U° W∞uÅuL∞« ‰“UML∞« W∂º≤ ‹¸ÒuD¢ bÆË
.WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ %72 W∂º≤ q°UI± 1998 ÂU´ Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« s± %45 :UO∂º≤ WO°dG∞«
.dî¬ v∞≈ bK° s± WO°dG∞« U°Ë¸Ë√ w≠ ŸU{Ë_« nK∑ª¢Ë «c≥
1994 WMß tÆöD≤« cM± WO´UMB∞« ¸ULÆ_« d∂´ Y∂∞« ◊UI∑∞ô W±“ö∞« ‹«eONπ∑∞« vK´ «Òb§ «dO∂Ø ‰U∂Æù« ÊUØË
.1999 WMß „d∑A± sO¥ö± 9 …d®U∂L∞« WO´UMB∞« ¸ULÆ_« Y° w≠ WØd∑AL∞« ‰“UML∞« œb´ mK° YO•
w≠ „«d∑®ô« Ê√ s¥dAF∞« ÊdI∞« W¥UN≤ w≠ ‰U∂I∑ßô« s± W£ö∏∞« ◊UL≤_« ¸UA∑≤« s´ …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« sO∂¢Ë
UJOπK° w≠ %95Ë 1999 WMß …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« s± %68 q∏Ò‡L¥ WOJKº∞« ‹UJ∂A∞«
»uM§ Ê«bK°Ë )%12( UO≤UD¥d° w≠ nOF{ tMJ∞Ë ,UO≤UL∞√ w≠ %57Ë ⁄¸u∂LºØuK∞« w≠ %85Ë «bM∞u≥ w≠ %94Ë
.)7(UO∞UD¥≈ w≠ %0.6Ë ‰UG¢d∂∞« w≠ %19Ë Uº≤d≠ w≠ %9 :U°Ë¸Ë√
‹U¥ôu∞« w≠ Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« s± %6 “ËUπ∑¥ ô ÊUJ≠ WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« o¥d© s´ ‰U∂I∑ßô« U±√
XGK° sO• w≠ ,…d∑H∞« pK¢ w≠ XKπß W∂º≤ vK´√ w≥ UO≤UL∞√ w≠ %20 “ËUπ∑¥ ôË 1999 WMß WOJ¥d±_« …b∫∑L∞«
.WO°Ë¸Ë_« Ê«bK∂∞« WOI° w≠ p∞– s± v≤œ√Ë UO∞UD¥≈Ë Uº≤d≠ s± qØ w≠ %13Ë UO≤UD¥d° w≠ %17 W∂ºM∞«
42 vK´ X¥d§√ Wß«¸œ ZzU∑≤( …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« sO∂¢ YO• ,sO∫∞« p∞– cM± «dO∏Ø ‹dOG¢ WOF{u∞« Ê√ dO¨
‰U∂I∑ßô« …eN§Q° …eNπL∞« ‰“UML∞« W∂º≤ Ê√ :(CFK,TNS Sofres et IPSOS) ¡«¸ü« d∂ß b≥UF± q∂Æ s± «bK°

61
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

%47.77 s± XFH¢¸« bÆ Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« ŸuLπ± s± „öß_« ‹UJ∂® Ë√ WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« s± d®U∂L∞«
.2006 W¥UN≤ w≠ %51.05 v∞≈ 2004 WMß W¥UN≤ w≠
WOJKº∞« ‹UJ∂A∞« Ë√ WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´ Y∂∞« ‰U∂I∑ß« …eN§Q° W∞uÅuL∞« ‰“UML∞« œb´ qI∑≤« ÂUƸ_U°Ë
œb´ sO° s± %13 ‡° ¸bI¥ uLM° Í√ 2006 WMß W¥UN≤ ‰eM± ÊuOK± 170 v∞≈ 2004 WMß W¥UN≤ ‰eM± ÊuOK± 150 s±
uLM≠ ,%6 W∂ºM° Í√ ,‰eM± ÊuOK± 333 v∞≈ ‰eM± ÊuOK± 314 s± U≥œb´ lH¢¸« Êu¥eHK∑∞« …eN§Q° …eNπL∞« ‰“UML∞«
s± sO¢d± s± d∏ØQ° Ÿdß√ WOJKº∞« ‹UJ∂A∞«Ë WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´ Y∂∞« ‰U∂I∑ß« …eN§Q° …eNπL∞« ‰“UML∞« œb´
.…d∑H∞« fH≤ ‰öî Êu¥eHK∑∞U° …eNπL∞« ‰“UML∞« œb´ uL≤
V∞UG∞« jLM∞« u≥ WOJKº∞« ‹UJ∂A∞« Ë√ WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´ d®U∂± qJA° ‹«uMI∞« ‰U∂I∑ß« `∂Å√ «cJ≥Ë
.)8(«bK° 42 w≠
:W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞« ’uBª° WO∞U∑∞« WπO∑M∞« ’öª∑ß« sJL¥ U±U∑îË
u∫≤ WOM©u∞« œËb∫∞« wDª¢Ë ,hOªA∑∞«Ë ƒeπ∑∞«Ë W¥œdH∞« u∫≤ WOK∫L∞«Ë WO´ULπ∞« s± VKD∞« ‰UI∑≤«
.)9(‰U∂I∑ßô«Ë Y∂∞« w≠ …b¥bπ∞« ‹UOMI∑∞« qCH° WO∞ËœË W¥uN§ ‚«uß√
·dF∑K∞ W´uM∑± WOI¥uº¢ ‹Uß«¸œ Ídπ¢ ,U≥dØ– vK´ UMO¢√ w∑∞« d¥bI∑∞« qzUßËË ”UOI∞« ‹«Ëœ√ s´ öC≠Ë
qzUßË vK´ ¸uNLπ∞« ‰U∂Æ≈ Wß«¸œ o¥d© s´ p∞–Ë Íu≤U∏∞« VKDK∞ UßUß√ ÊuJ¢ w∑∞« w∞Ë_« VKD∞« hzUBî vK´
jODª∑° ÊuMKFL∞« ÂuI¥ ‹Uß«¸b∞« pK¢ ZzU∑≤ vK´ ¡UM°Ë .t¢UN§u¢Ë ¸uNLπ∞« hzUBî vK´Ë WHK∑ªL∞« Âö´ù«
.WO∞UB¢ô« rN≠«b≥_ UI≠Ë W¥¸UN®ù« rN¢öL•
‰UB¢ô« jDª± vK´ ¡UM° ,WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßu∞ ‹U≤ö´ù« tO§u¢ w≠ rN± ¸Ëb° W¥¸UN®ù« ‹ôUØu∞« ÂuI¢Ë
…œU´Ë .Èdî_« ‹UºßRLK∞ Ë√ ¸uNLπK∞ UN¢U±bî Ë√ UN¢Uπ∑M± s´ Êö´ù« b¥d¢ w∑∞« ‹UºßRLK∞ t•d∑I¢ Íc∞«
qzUßË sL{Ë .ÊU{¸UF∑± ULN≤√ ¸U∂∑´U° Èdî_« ‰UB¢ô« ‚d©Ë Âö´ù« qzUßË d∂´ ¸UN®ù« sO° o¥dH∑∞« r∑¥ U±
.W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« w≠Ë W´«–ù« w≠ Âö´ù«Ë w≤u¥eHK∑∞« Êö´ù« sO° o¥dH∑∞« r∑¥ Âö´ù«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« :w≤U∏∞« qBH∞«
…UO∫∞« sO° UD°«¸ sOMKFL∞« VK© Í√ ,WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßË w≠ ¸UN®ù« ‹U•Uº± vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« q∏‡ÒL¥
.WO≠UI∏∞«Ë WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« …UO∫∞«Ë W¥œUB∑Æô«
Èdî√ WO•U≤ s± ‚uº∞« WFO∂©Ë WO•U≤ s± ÍœUB∑Æô« uLM∞« Èu∑º± vK´ UNL™UF¢Ë ‹U≤ö´ù« uL≤ nÆu∑¥
ULØ ,„öN∑ßô«Ë ¡«dA∞« vK´ ”UM∞« ‰U∂ÆS° eOL∑¢ w∑∞« ÍœUB∑Æô« ëËd∞« W∞U• w≠ ‹U≤ö´ù« v∞≈ ¡uπK∞« œ«œeO≠
.W´uM∑L∞« W¥¸Uπ∑∞« ‹U±öF∞«Ë W¥œUB∑Æô« ‹UºßRL∞« sO° ‹U±bª∞«Ë lKº∞« ‚uß w≠ Wº≠UM± œu§Ë vK´ nÆu∑¢
p∞– dO£Q¢ œ«œe¥Ë ‹U≤ö´ù« b¥«e∑¢ ,sOπ∑ML∞« s± dO∂Ø œb´ sO° WMO‡ÒF± ‚uß w≠ Wº≠UML∞« r™UF∑¢ U± ¸bI°Ë
‚«uß_« iF° w≠ k•ö¥ U± u≥Ë .UNK¥uL¢ ¸œUB± s± «¸bB± `∂B¥ YO• Âö´ù« qzUßË vK´ ÍœUB∑Æô« ŸUDI∞«

62
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

v∞≈ QπK¢ ‹«¸UIF∞«Ë l¥“u∑∞« ŸUDIØ ‹U´UDÆ „UM≥Ë .f°öL∞«Ë qOLπ∑∞«Ë WOz«cG∞« œ«uL∞« q∏± …d£RL∞« WOº≠UM∑∞«
qOLπ∑∞«Ë WOz«cG∞« œ«uL∞« q∏± Èdî√ ‹U´UDÆ tπ∑¢ sO• w≠ ,W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« q∏± UNMOF° Âö´≈ qzUßË
.Êu¥eHK∑∞« v∞≈ ‹ôUB¢ô«Ë nOEM∑∞«Ë
UNMOF° Âö´≈ WKOßË vK´ ¸uNLπ∞« ‰U∂Æ≈ Í√ ,dO∂J∞« ŸuOA∞«Ë ëËd∞« s´ Âö´ù« qzUßË Èb∞ ÊuMKFL∞« Y∫∂¥Ë
Âö´ù« WKOßË ¸uNL§ hzUBî WI°UD± Èb± Í√ ,Êö´ù« s± »uKDL∞« ÷dGK∞ W±¡öL∞«Ë hBª∑∞« s´Ë ,p∞cØ
Í√ ,Êö±UF∞« Ê«c≥ q∏Ò‡L¥Ë .UNM´ sKFL∞« W±bª∞« Ë√ W¥¸Uπ∑∞« W±öF∞« Ë√ W´UC∂∞« Z¥Ëd∑∞ W°uKDL∞« ¸uNLπ∞« WμH∞ pK¢
sO° UNF¥“u¢Ë ‹U≤ö´ù« tO§u¢ w≠ ÊULJ∫∑¥ sOK±U´ r≥√ ,WLzö± hzUBª° t≠UB¢« Èb±Ë ¸uNLπ∞« ‰U∂Æ≈ Èb±
WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßË
w≠«dGπ∞« UNF¥“u¢Ë ‹U≤ö´ù« rπ• :‰Ë_« Y∫∂L∞«
UNM± WO∞ULA∞« UJ¥d±√ VOB≤ ÊUØ ,¸ôËœ ¸UOK± 403.98 r∞UF∞« w≠ 2005 WMß ‹U≤ö´ù« w≠ ¸UL∏∑ßô« rπ• mK°
UOI¥d≠≈Ë ¸ôËœ ¸UOK± 83.65 ‡° ÍœUN∞« jO∫L∞«Ë UOß¬Ë ¸ôËœ ¸UOK± 107.94 ‡° U°Ë¸Ë√ UNOK¢ ,¸ôËœ ¸UOK± 174.55
.¸ôËœ ¸UOK± 17.08 UN∂OB≤ mK∂≠ WOMO¢ö∞« UJ¥d±√ U±√ ,¸ôËœ ¸UOK± 20.76 ‡° jßË_« ‚dA∞«Ë

:)08( rƸ ‰Ëb§


2007Ë 2005 WO≠«dGπ∞« o©UML∞« Vº• WOL∞UF∞« ‹U≤ö´ù« ‚uß ¸uD¢
2007 2005 o©UML∞«
ÍuMº∞« uLM∞« )¸ôËœ ¸UOK±( ‚uº∞« rπ• ÍuMº∞« uLM∞« )¸ôËœ ¸UOK±( ‚uº∞« rπ•

%4.5 + 184.31 %3.8 + 174.55 WO∞ULA∞« UJ¥d±√


%4.4 + 112.57 %3.4 + 107.94 U°Ë¸Ë√
%7.8 + 89.12 %5.1 + 83.65 ÍœUN∞« jO∫L∞«Ë UO߬
%6.0 + 18.17 %5.8 + 17.08 W°uMπ∞« UJ¥d±√
%14.8 + 24.27 %17.5 + 20.76 jßË_« ‚dA∞«Ë UOI¥d≠≈
%5.8 + 428.44 %4.7 + 403.98 r∞UF∞«
ZenithOptimedia :¸bBL∞«

w≠ tM± vK´√ )w°dF∞« ZOKª∞«Ë q¥“«d∂∞«Ë UOßË¸Ë sOB∞«( Wμ®UM∞« ‹U¥œUB∑Æô« w≠ ‚uº∞« uL≤ Ê√ k•ö¥
.‹U≤ö´ù« ‚uß vK´ U°Uπ¥≈ ÍœUB∑Æô« uLM∞« dO£Q¢ sO∂¥ U± u≥Ë ,…¸uD∑L∞« Ê«bK∂∞«
:wK¥ ULØ UN¢«eOL± r≥√ ‹œ¸Ë√ ‹U≤ö´û∞ WOL∞UF∞« ‚uº∞« ‰u• 2006 WMß WB∑ª± WμO≥ UN¢¸bÅ√ Wß«¸œ w≠Ë
‹U≤ö´ù« ‚uº∞ q∑ªL∞« l¥“u∑∞« ¸«dL∑ßU°Ë rπ∫∞« YO• s± d∂∑F± uLM° ‹U≤ö´û∞ WOL∞UF∞« ‚uº∞« ‹eOL¢
‹U¥ôu∞« –u∫∑º¢ W´uLπL∞« Ác≥ sL{Ë .)‹U≤ö´ù« ‚uß s± %75 s± d∏Ø√ vK´ –u∫∑º¢ Ê«bK° 9( r∞UF∞« d∂´
:‚uº∞« nB≤ s± d∏Ø√ vK´ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞«

63
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)09( rƸ ‰Ëb§


2006 ÂUF∞« ‰öî Êö´ù« ‚uß s± Ê«bK∂∞« VOB≤
W¥uμ± W∂º≤ ˸uO∞« ‹«¸UOK± Ê«bK∂∞«
%5.1 11.491 Uº≤d≠
%7.2 16.375 UO≤UL∞√
%4.4 9.919 UO∞UD¥≈
%3.3 7.419 UO≤U∂ß≈
%7.7 17.513 …b∫∑L∞« WJKLL∞«
%51.7 117.415 WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
%13.8 31.410 ÊU°UO∞«
%4.5 10.145 sOB∞«
%2.2 5.063 UOß˸

.UN° ‹U≤ö´ù« ‚uß uLM∞ ’d≠ d≠u¢ YO• s± Èd∂Ø ‚Ëd≠ Ê«bK∂∞« s± W´uLπL∞« Ác≥ sO° b§u¢ t≤√ vK´
%18.6 sO° ÕË«d¢ ULMO° ,2007 WMß %21.8Ë 2005 WMß UOß˸ w≠ %31.3 ‹U≤ö´ù« uL≤ Èu∑º± “ËUπ¢ YO•
w≠ %5.6Ë %3.1 sO°Ë Uº≤d≠ w≠ %3.8Ë %2.2 sO° ‰bFL∞« «c≥ ÕË«d∑¥ q™Ë .…d∑H∞« fHM∞ sOB∞« w≠ %19.9Ë
.WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«

:)10( rƸ ‰Ëb§


WMO‡ÒF± Ê«bK° Vº• Êö´ù« w≠ ‹«¸UL∏∑ßô« uL≤
2007 - 2006 - 2005 ‹«uMß ‰öî
2006 2007 2006 2005 Êö´ù« w≠ ‹«¸UL∏∑ßô« ŸuLπ±
WOK∫L∞« WKLFL∞U°
11.491 %3.4 %3.8 %2.2 )M €( Uº≤d≠
16.556 %2.5 %3.2 %2.0 )M €( UO≤UL∞√
9.919 %2.6 %3.3 %2.9 )M €( UO∞UD¥≈
7.419 %5.8 %6.2 %8.2 )M €( UO≤U∂ß≈
12.012 %4.1 %2.2 %4.0 )M &( …b∫∑L∞« WJKLL∞«
145.678 %4.1 %5.6 %3.1 (M $) WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
4.510 %2.8 %2.2 %2.0 )Bil ¥( ÊU°UO∞«
100.961 %19.0 %18.6 %19.9 (M Rmb) sOB∞«
6.282 %21.8 %26.7 %31.3 (M $) UOß˸

2006 d°u∑Ø√ Ad BAROMETER :¸bBL∞«


http://www.interdeco.fr/documents/etudes/adbaro 0906.pdf :dE≤«

64
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

q¥“«d∂∞«Ë sOB∞«Ë UOß˸ q∏± W¥uO∫∞« ‹U¥œUB∑Æô« ‹«– Ê«bK∂∞« s± W´uLπ± ¸uNE° ‚uº∞« ‹eOÒ‡L¢ ULØ
XO≤d∑≤_« w≥Ë …b¥b§ Êö´≈ qzUßË ¸uN™ s´ öC≠ «c≥ ,‹U≤ö´ù« ‚uß uL≤ ‹ôbF± UNO≠ XFH¢¸« w∑∞« bMN∞«Ë
.W´«–ù«Ë W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« WÅUîË W¥bOKI∑∞« Êö´ù« qzUßË »Uº• vK´ «œdD± «uL≤ ·dF¢ w∑∞«
˸u¥ 221 ‡° WO°Ë¸Ë_« Ê«bK∂∞« sO° vK´_« …b∫∑L∞« WJKLL∞« w≠ ‹U≤ö´ù« ‹«œ«d¥≈ s± œdH∞« WB• d∂∑F¢Ë
U°Ë¸Ë√ w≠ v≤œ_« Êu¥eHK∑∞« WB• Ê√ k•ö¥Ë .)˸u¥ 360( WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ UNM± v≤œ√ X≤UØ Ê≈Ë
2007 WMß )%30.5( UO≤UL∞√Ë )%33.1( Uº≤d≠ s± qØ w≠ XKπß

: )11( rƸ ‰Ëb§


WO≠UB∞« ‹U≤ö´ù« ‹«œ«d¥≈ s± W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« hB• sO∂¥
UOß˸ sOB∞« ÊU°UO∞« ‹U¥ôu∞« U°Ë¸Ë√ WJKLL∞« UO∞UD¥≈ Uº≤d≠ UO≤U∂ß≈ UO≤UL∞√
…b∫∑L∞« ŸuLπ±( …b∫∑L∞«
Ê«bK∂∞«
)WºLª∞«
5 659 10 0741 26 607 108 121 20054 13 252 9 448 9 841 7 578 14 083 ˸Ë√ ÊuOK±/WO≠UB∞« Âö´ù« qzUßË ‹«œ«d¥≈
%0.73 %0.43 0.83 %1.07 %0.61 %0.66 %0.61 %0.53 %0.73 %0.58 ÂUª∞« wKî«b∞« Z¢UM∞« /WO≠UB∞« ‹«œd¥ù«
40 € 8€ 209 € 360 € 178 € 221 € 162 € 163 € 176 € 172 € œdH∞«/WO≠UB∞« ‹«œ«d¥ù«
%16.5 %23.0 %33.6 %27.6 %34.6 %34.3 %28.6 %39.4 %30.9 %52.6 W≠U∫B∞«
%4.5 %20.0 %17.2 %17.6 %16.6 %14.8 %14.6 %9.7 %19.6 %17.9 WO±uO∞« W≠U∫B∞« UNM±
nd nd %7.3 nd nd %3.8 nd %10.2 nd %14.2 WO≤UπL∞« W≠U∫B∞«
%8.2 %12.8 %10.1 %12.2 %15.1 %6.9 %13.8 ‹öπL∞«
%12.0 %3.0 %9.1 %1.8 %5.2 %5.6 %1.8 %4.4 %4.4 %6.7 WOMNL∞« W≠U∫B∞«
%6.0 %5.9 %3.3 %11.8 %6.7 %4.7 %6.2 %7.8 %9.0 %5.0 W´«–ù«
%55.4 %48.0 %40.9 %41.9 %41.9 %37.4 %53.2 %33.2 %45.7 %30.5 Êu¥eHK∑∞«
%1.1 %0.5 nd nd nd %1.6 %0.7 %0.9 %0.5 %0.8 ULMOº∞«
%18.9 %14.3 %13.1 %3.9 %9.1 %9.6 %8.4 %11.2 %7.5 %5.8 w§¸Uª∞« Êö´ù«
%2.1 %8.3 %9.1 %14.8 %7.7 %12.4 %3.0 %7.5 %6.4 %5.3 XO≤d∑≤√
Recettes nettes 2007 - Ad Barometer - :¸bBL∞«

nd: non disponible.

WMKFL∞« ‹U´UDI∞« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«


‰ULF∑ß« v∞≈ ¡uπK∞« sOπ∑ML∞« vK´ ÷dH¢ WOº≠UM¢ WOF{u° eO‡ÒL∑¢ w∑∞« pK¢ WMKFL∞« ‹U´UDI∞« ”√¸ vK´ w¢Q¢
.sOOzUNM∞« sOJKN∑ºL∞« v∞≈ ‰uÅu∞« q§√ s± W¥dO≥ULπ∞« Âö´ù« qzUßË
‰ULF∑ß« v∞≈ ÊuMKFL∞« bLF¥Ë .Êuπ∑ML∞« U≥UM∂∑¥ w∑∞« WOI¥uº∑∞« jDªK∞ UI≠Ë WO∞UB¢ô« jDª∞« ŸuM∑¢ …œU´Ë
Z∑MLK∞ …¸uÅ ¡UM∂∞ Ë√ WFKº∞« œu§u° ¸uNLπ∞« Âö´ù ,W¥œUF∞« ‹ôU∫∞« w≠ W¥dO≥ULπ∞« Âö´ù« qzUßË

65
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

.UNºH≤ WºßRL∞« s´ Ë√ W±öF∞« s´ WMO‡ÒF± …¸uÅ aOßd∑∞ Ë√ ¸uNLπ∞« dOØc∑∞ Ë√ W¥¸Uπ∑∞« W±öFK∞ Ë√ t≤uÆuº¥ Íc∞«
q∏L¢ XÆu∞« fH≤ w≠Ë ,WºßRLK∞ W¥œUB∑Æô« …UO∫∞« w≠ UOßUß√ «¸Ëœ ‹U≤ö´ù« VFK¢ ‹ôU∫∞« Ác≥ qØ w≠Ë
.WO±ö´ù« ‹UºßRLK∞ t° ÊUN∑º¥ ô «¸bB±
.WHK∑ª± ‹«uMß ‰öî Uº≤dH° Êu¥eHK∑∞« w≠ WMKFL∞« ‹U´UDI∞« s´ ÂUƸ_« iF° wK¥ ULO≠Ë

:)12( rƸ ‰Ëb§


2004 WMß ‰öî W¥œUB∑Æô« ‹U´UDI∞« Vº• Uº≤dH° Âö´ù« qzUßË w≠ w≤ö´ù« ¸UL∏∑ßô«
XO≤d∑≤√ ULMOß w§¸Uî Êö´≈ Êu¥eHK¢ W´«–≈ W≠U∫Å 2004/2003 ˸u¥ ÊuOK±
2.6 % 0.2 % 24.1 % 2.2 % 31.3 % 39.7 % +12.8 % 2 263 l¥“u∑∞«
0.5 % 0.7 % 6.5 % 76.8 % 6.3 % 9.2 % +1.8 % 1 917 WOL∫∞«Ë WOz«cG∞« œ«uL∞«
3.0 % 0.5 % 14.6 % 30.5 % 15.5 % 35.9 % +10.7 % 1 693 qIM∞«
13.5 % 0.6 % 13.7 % 21.2 % 28.7 % 22.2 % +27.1 % 1 636 ‹ôUB¢ô«
7.0 % 0.7 % 9.6 % 24.5 % 20.1 % 38.2 % +12.6 % 1 496 ‹U±bª∞«
1.1 % 0.6 % 6.8 % 60.2 % 3.1 % 28.1 % -1.9 % 1 283 W≠UEM∞«Ë qOLπ∑∞«
1.3 % 3.1 % 28.9 % 18.7 % 19.5 % 28.5 % +10.3 % 1 201 WOKº∑∞«Ë W≠UI∏∞«
1.5 % 0.3 % 12.4 % 22.6 % 22.3 % 41.0 % +29.4 % 1 094 Âö´ù« qzUßË
1.9 % 0.5 % 2.7 % 59.8 % 20.1 % 15.1 % -0.6 % 1 040 dAM∞«
19.6 % 0.6 % 16.9 % 17.0 % 13.9 % 32.0 % +18.4 % 739 W•UOº∞«Ë dHº∞«
0.5 % 1.6 % 16.7 % 16.2 % 3.2 % 61.7 % +9.1 % 573 ZOºM∞«Ë o•«uK∞«Ë f°öL∞«
0.5 % 0.5 % 36.4 % 32.7 % 6.5 % 23.4 % -6.7 % 491 ‹U°ËdAL∞«
13.9 % 1.0 % 8.0 % 14.2 % 7.5 % 55.5 % +1.5 % 354 w∞ü« Âö´ù«
1.6 % 0.0 % 1.2 % 6.5 % 4.2 % 86.5 % +31.9 % 340 w∞UL∞« Êö´ù«
0.2 % 0.0 % 3.6 % 91.0 % 2.4 % 2.7 % -14.1 % 306 nOEM∑∞«
4.8 % 0.8 % 3.9 % 20.3 % 32.2 % 38.0 % +56.5 % 236 WÆUD∞«
1.1 % 0.1 % 6.3 % 6.9 % 5.0 % 80.6 % +17.4 % 208 ¡UM∂∞«Ë ‹«¸UIF∞«
7.9 % 0.7 % 4.7 % 22.5 % 4.6 % 59.6 % +10.2 % 1 378 Èdî√
4.6 % 0.7 % 13.2 % 31.3 % 16.1 % 34.1 % +10.2 % 18 248 ŸuLπL∞«

66
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

:)13( rƸ ‰Ëb§


W¥œUB∑Æô« ‹U´UDI∞« Vº• Uº≤dH° Âö´ù« qzUßË w≠ w≤ö´ù« ¸UL∏∑ßô« ¸uD¢
2007 q¥d°√/d¥UM¥ - 2006 q¥d°√/d¥UM¥ …d∑H∞« ‰öî
¸uD∑∞« ULMOß Êö´≈ XO≤d∑≤√ Êu¥eHK∑∞« W´«–ù« W≠U∫B∞« 2006/2005 ÊuOK±
w§¸Uî ˸Ë√
+23.5% 0.3% 21.4% 6.9% 2.2% 33.4% 35.8% +5.8 % 2 529 l¥“u∑∞«
-23.0% 1.1% 9.5% 19.2% 29.7% 23.9% 16.6% +18.0 % 2 150 ‹ôUB¢ô«
+7.1% 0.7% 14.5% 5.7% 27.6% 16.6% 34.9% +11.6 % 2 045 qIM∞«Ë ‹«¸UOº∞«
+10.9% 0.3% 7.1% 1.9% 78.9% 3.5% 8.3% +1.1 % 1 698 WOz«cG∞« œ«uL∞«
+6.6% 4.7% 25.0% 7.5% 16.7% 16.7% 29.4 % +11.6 % 1 467 tO≠d∑∞«Ë W≠UI∏∞«
+13.1% 0.9% 7.3% 13.0% 29.7% 19.1% 30.0% +30.2 % 1 548 ‹UMO±Q∑∞«Ë WO∞UL∞« ‹UºßRL∞«
+14.4% 0.9% 6.3% 5.3% 57.5% 3.5% 26.5% +7.4 % 1 413 qOLπ∑∞«Ë W≠UEM∞«
-16.2% 1.1% 3.2% 6.8% 55.9% 17.0% 16.0% +11.7 % 1 172 dAM∞«
+6.3% 0.3% 10.5% 3.6% 18.3% 21.9% 45.4% +10.1 % 1 157 Âö´ù« qzUßË
+8.3% 0.9% 15.3% 28.0% 16.9% 10.6% 28.3% +16.1 % 947 W•UOº∞«Ë dHº∞«
+4.2% 2.0% 13.9% 5.6% 18.5% 4.6% 55.4% +10.2 % 826 ZOº≤Ë f°ö±
+35.0% 0.2% 13.0% 11.0% 11.2% 20.0% 44.6% +19.9 % 599 ‹U±bª∞«
+7.4% 1.0% 33.5% 4.7% 26.8% 11.2% 22.8% +17.5 % 596 ‹U°ËdAL∞«
+1.7% 0.7% 3.2% 24.3% 15.2% 8.7% 47.9% +25.2 % 382 WO∂∑J± v∞≈ Âö´≈
+25.0% 0.0% 3.4% 1.6% 87.9% 4.0% 3.1% +0.9 % 311 nOEM∑∞«
+23.8% 0.3% 3.0% 4.3% 44.2% 12.0% 36.2% +24.3 % 305 WO∂©Ë WO∞bOÅ œ«u±
+67.5% 0.0% 5.1% 3.8% 6.6% 2.3% 82.2% +54.0 % 266 ‹«¸UIF∞«
-16.0% 0.9% 18.3% 18.2% 29.9% 2.9% 29.8% +49.3 % 244 ULMOß W¥dB° WOFLß
-13.9% 0.7% 5.2% 8.6% 21.5% 26.6% 37.4% -5.9 % 223 WÆUD∞«
+20.8% 0.2% 4.9% 8.2% 13.6% 4.7% 68.4% +11.1 % 1 697 Èdî√
+7.9% 0.9% 12.1% 9.1% 29.4% 15.6% 32.7% +12.1 % 21 485 ŸuLπL∞«
Intelligence Investissements bruts 2006 - Plurimedias hors “medias tactiques” - Source TNS Media:¸bBL∞«

œ«uL∞«Ë ‹ôUB¢ô«Ë qIM∞«Ë ‹öÅ«uL∞« q∏± Èdî√ ‹U´UDÆ Uº≤d≠ w≠ 2007 WMß s´ …d≠u∑L∞« ÂUƸ_« dNE¢
.W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË v∞≈ tπ∑¢ WMKF± ‹U´UDIØ WO∞bOB∞«
Èdî_« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
œ¸«uL∞« s± UN∑B• W≠dFL∞ ,Èdî_« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° WO≤ö´ù« ‹«¸UL∏∑ßô« l¥“u¢ W≠dF± wG∂M¥
.WOº≤dH∞« ‚uº∞« s´ …d¢«u∑± ‹UODF± d≠u∑¢ ÊQA∞« «c≥ w≠Ë .…d≠u∑L∞« WO≤ö´ù«

67
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

qzUßË Ã¸Uî( Èdî_« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« l¥“u¢ ¸uD¢ w∞U∑∞« qJA∞« sO∂¥Ë
.Uº≤d≠ w≠ 2006Ë 1994 w∑Mß sO° )Âö´ù«

Uº≤d≠ w≠ dî_« jzUßu∞«Ë Âö´ù« qzUßË sO° Êö´ù« œ¸«u± l¥“u¢ :)04( qJ®

Investissements nets - Source France Pub-Irep :¸bBL∞«

ŸuLπ± s± %36.3 W∂º≤ ‰œUF¥ Âö´ù« qzUßË VOB≤ Ê√ 2006 WMº° WÅUª∞« ‹UOzUB•ù« s± sO∂∑¥Ë
.˸Ë√ ¸UOK± 32.5 XGK° w∑∞« Êö´ù« w≠ ‹«¸UL∏∑ßô«

68
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

:)14( ‰Ëb§
2006 ÂUF∞ w§¸Uª∞« Êö´ù«Ë Âö´ù« qzUßË sO° WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« l¥“u¢
2006/2005 ¸uD¢ ‚uº∞« s± WB∫∞« € ˸u¥ ÊuOK±
+1.7% 13.9% 4 507 W≠U∫B∞« ŸuLπ±
-3.5% 0.9% 290 WOM©u∞« ‹UO±uO∞«
+1.0% 2.4% 791 W¥uNπ∞« ‹UO±uO∞«
+0.5% 0.3% 83 W¥uNπ∞« ‹UO´u∂ß_«
-1.5% 4.9% 1 558 ‹öπL∞«
0.0% 1.5% 498 WOMNL∞« W≠U∫B∞«
+7.9% 3.3% 1 080 WO≤UπL∞« W≠U∫B∞«
+1.5% 0.6% 207 WOK∫L∞« ‹U´uLπL∞«
+1.5% 3.1% 1 001 W´«–ù«
+4.5% 12.9% 4 209 Êu¥eHK∑∞«
+0.2% 4.3% 1 414 w§¸Uª∞« Êö´ù«
+2.0% 1.9% 612 dO∂J∞« rπ∫∞« : UNM±
+3.0% 1.0% 334 qIM∞«
+3.0% 1.0% 339 W¥dC∫∞« ‹«eONπ∑∞«
+5.3% 0.4% 126 ULMOº∞«
+42.0% 1.7% 542 XO≤d∑≤√
+3.9% 36.3% 11 799 Âö´ù« qzUßË ŸuLπ±
+4.9% 3.7% 1 189 W´u∂DL∞« W∞œ_«
-1.1% 30.6% 9 979 d®U∂L∞« o¥uº∑∞«
-1.5% 14.8% 4 824 Mailings W¥¸UN®ù« ‹öß«dL∞« : tM±Ë
+3.1% 2.4% 788 W¥¸UN®ù« ‹U´u∂DL∞« l¥“u¢
-3.0% 10.8% 3 509 ͸UN®ù« dAM∞«
+2.8% 15.6% 5 077 Z¥Ëd∑∞«
+4.2% 4.5% 1 460 ‹U≤u∞UB∞«Ë ÷dFL∞«
+2.7% 2.6% 851 W¥U´d∞«
+1.0% 1.1% 357 Mecenat W¥U´d∞«
+3.5% 5.6% 1 809 W±UF∞« ‹UÆöF∞«
+1.1% 63.7% 20 722 )‹U≤ö´ù« øUî( W´uLπ±
+2.1% 100.0% 32 521 ÂUF∞« ŸuLπL∞«
Investissements bruts 2004 - Source TNS Media Intelligence :¸bBL∞«

69
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

œUB∑Æô« WOØd• p∞– ¡«¸Ë nI¥Ë Uº≤d≠ q∏± bK° w≠ ¸«dL∑ßU° lº∑¥ Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« Ê≈
W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« w≠ ¸UN®ù« W∂KG° ·d´ bK° w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË VOB≤ ÊUØ «–UL≠ .…dO∂J∞«
?Âö´ù« qzUßË Ã¸Uî ‰UB¢ô«Ë
UNºH≤ Âö´ù« qzUßË sO° ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ :l°«d∞« Y∫∂L∞«
ÊQ° bOH¢ Ê«bK∂∞« iF° s´ …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« ÊS≠ ,UNºH≤ Âö´ù« qzUßË vK´ ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ YO• s± U±√
.Ê«bK∂∞« s± bK° w≠ s±e∞« d∂´ ¸uD∑¥ Ê√ sJL¥ ULØ ,dî¬ v∞≈ bK° s± nK∑ª¥ Ê√ sJL¥ l¥“u∑∞« «c≥
·dF¥ sO• w≠ %37.3 s± d∏ØQ° ‹U≤ö´ù« ‚uß w≠ …¸«bB∞« q∑∫¥ q™ Êu¥eHK∑∞« Ê√ «bK° 60 qL® oOI∫¢ sO‡Ò°
XO≤d∑≤_« WJ∂® d∂´ Êö´ù« w±UM¢ tK°UI¥ ,UHOH© UF§«d¢ W´uML∞« ‹öπL∞«Ë W´«–ù«Ë W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« VOB≤
.W±œUI∞« ‹«uMº∞« ‰öî ÁUπ¢ô« «c≥ bØQ∑¥ Ê√ d¥dI∑∞« lÆu∑¥Ë .2006 WMß %4.5 v∞≈ 2005 WMß %4.1 s± ¸uD¢ Íc∞«

:)15( rƸ ‰Ëb§


r∞UF∞« w≠ Âö´ù« jzUßË vK´ ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ ¸uD¢
2006 2005 Âö´ù« qzUßË
29.8% 30.0% W°u∑JL∞« W≠U∫B∞«
37.4% 37.3% Êu¥eHK∑∞«
13.4% 13.5% W´uML∞« ‹öπL∞«
8.3% 8.5% W´«–ù«
5.4% 5.4% ‹UIBKL∞«
4.5% 4.1% XO≤d∑≤_«
0.4% 0.4% ULMOº∞«
hattp://www.journaldunet.com/0509/050913marche-pub.shtml :dE≤«

W¥«b° v∑• ‹U≤ö´ù« ‚uß s± d≠«Ë VOB≤ vK´ tO≠ –u∫∑º¢ W°u∑JL∞« W≠U∫B∞« X≤UØ Uº≤d≠ q∏± bK° w≠Ë
Èœ√ «d∂∑F± «dOG¢ ‹U≤ö´ù« l¥“u¢ ·d´ ,WÅUª∞« WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« ¸uN™ q∂Æ ,s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO≤UL∏∞«
.Êu¥eHK∑∞« `∞UB∞ WHJ∞« `O§d¢ v∞≈
.‹UIBKL∞« w≥UC¢ X∫∂Å√Ë ULMOº∞« ‹“ËUπ¢ XO≤d∑≤_« q∏± …b¥b§ jzUßË ‹dN™ …dOî_« ‹«uMº∞« w≠Ë
WMß %18 s± XKI∑≤« –≈ ,WMß 23 ‰öî XH´UC¢ bÆ Êu¥eHK∑∞« WB• Ê√ v∞≈ wº≤dH∞« ŒuOA∞« fKπL∞ d¥dI¢ dOA¥Ë
. 2003 WMß %36.6 v∞≈ ôuÅË 1992 WMß %30 v∞≈ )v∞Ë_« WOº≤dH∞« …UMI∞« WBªBî q∂Æ WMß( 1980
:w∞U∑∞« qJA∞« ‰öî s± dNE¢ WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßË WB• ¸uD¢ s´ ‹U≤UO° ŒuOA∞« fKπ± d¥dI¢ w≠

70
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞«

‹U≤ö´ù« s± WHK∑ªL∞« Âö´ù« qzUßË WB• ¸uD¢ : )05( qJ®

BIPE:¸bBL∞«
L’ouverture de la publicité télévisée aux secteurs interdits: quels équilibres entre déréglementation et pluralisme? Rapport d’information n° 413 (2004-2005) de M. Philippe LEROY,
fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 21 juin 2005.

¸uD¢ ¸uEM± s± Èd∂Ø WOL≥√ t∞ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ Íu≤U∏∞« VKD∞« Ê√ t§u∑∞« «c≥ sO∂¥
UNO≠ q∏Ò ‡L¥ WHO∏Ø WO∞UB¢« WDA≤√ UNI≠«d¢ w∑∞« œUB∑Æô« WOØd• ¸uD∑∞« «c≥ ¡«¸Ë nI¢Ë .UNºH≤ Âö´ù« qzUßË
WO≤u¥eHK¢ ‹«uMÆ ¡uA≤ ÁU㛮 w≠ WF≠«œ …uÆ Íu≤U∏∞« VKD∞« «c≥ q∏Ò‡L¥Ë .…d∂∑F± W∂º≤ w≤u¥eHK∑∞« Êö´ù«
‹«– W¥¸UN®≈ œ¸«u± d≠u∑≠ ,W¥œUB∑Æô« ÈuI∞« tK∏Ò‡L¢ Íc∞« Íu≤U∏∞« VKD∞« ‹U§UO∑•« UC¥√ w∂K¢ WBBª∑±
.Âö´ù« qzUßË d¥uD¢ vK´ b´Uº¥ WMO‡ÒF± hzUBî
W¥œUB∑Æô« W±“_« ¡«u§√ w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË œbN∑¢ w∑∞« d©UªL∞« v∞≈ UÎC¥√ p∞– dOA¥Ë
.WM≥«d∞«

71
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

W‡‡‡Åö‡î
VKD∞« œb∫¢ W¥œUB∑Æ« q±«u´ vK´ nÆu∑¥ Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« Ê√ Y•U∂L∞« Ác≥ ÷«dF∑ß« s± sO∂∑¥
‰U∂Æ≈Ë Âö´ù« qzUßË ¸UA∑≤« Èb± œb∫¥ U± p∞–Ë ,Èdî√ WOßUOß WO≠UI£Ë WO´UL∑§« q±«u´ v∞≈ W≠U{≈ w∞Ë_«
.v∞Ë√ WK•d± w≠ UNOK´ ¸uNLπ∞«
Èb± fJF¢ W¥¸UN®≈ ‹U•Uº± sOMKFL∞« VK© w≠ q∏L∑L∞« Íu≤U∏∞« VKD∞« ,w∞Ë_« VKD∞« «c≥ vK´ nÆu∑¥Ë
.WO≤U£ WK•d± w≠ WO∞UB¢ô« rN¢UDDª± œ«b´≈ q§√ s± Âö´ù« qzUßu° rN±UL∑≥«
dN™ bÆË .tO≠ ‚uº∞« WOF{ËË lL∑πLK∞ W¥œUB∑Æô« W∞U∫∞U° Âö´ù« qzUßË uL≤ ◊U∂¢¸« Èb± p∞– s± sO∂∑¥Ë
.WO±UM∞« Ê«bK∂∞« w≠ tM´ W±bI∑L∞« Ê«bK∂∞« w≠ WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« s± œdH∞« VOB≤ ŸUH¢¸«
v∞≈ sOMKFL∞« ÁU㛮 “d° bI≠ ‹U≤ö´ù« jzUßË s± U≥dO¨Ë Âö´ù« qzUßË sO° WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« l¥“u¢ s´ U±√
eOÒ‡L∑¢ w∑∞« lKº∞« iF° s´ Êö´ù« w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« WÅUîË Âö´ù« qzUßË v∞≈ W≠U{≈ ,jzUßu∞« nK∑ª±
,WMOF± WO≤u¥eHK¢ Z±«d° WF°U∑± w≠ dNE¢ W∫{«Ë hzUBª° U≥¸uNL§ eOL∑¥Ë ,…b¥b® Wº≠UML° UNÆ«uß√
.nOEM∑∞« œ«u±Ë qOLπ∑∞« œ«u±Ë WOz«cG∞« œ«uL∞« q∏±
hzUBî Âd∑∫¢ Wß˸b± Wπ±d° ‰öî s± WO≤u¥eHK∑∞« …b≥UAL∞« bO∞UI∑° ‹U≤ö´ù« ◊U∂¢¸« Èb± p∞– `{u¥Ë
.WO≤ö´ù« œ¸«uL∞« s± …œUH∑ßô« bBÆ sOMKFLK∞ U≥“d∂¢Ë ¸uNLπ∞«
‹U≤ö´ù« ‚uß w≠ Wº≠UML∞« vK´ …¸œUÆ WO±U≤ Ê«bK° œu§Ë w≠ q∏L∑¢ …b¥b§ ‹U≥U㛮 dOî_« w≠ ‹“d°Ë
Èb•≈ UNºH≤ w≥Ë …b¥bπ∞« ‹UO§u∞uMJ∑∞«Ë XO≤d∑≤_« w≠ q∏L∑¢ …b¥b§ jzUßËË ,Êu¥eHK∑∞« ‚uß w≠ ULØ
.W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË w≠ WMKFL∞« ‹U´UDI∞«
l°«d∞« »U∂∞« ‹ôU•≈
(1) La télévision, Alain le Diberder et Nathalie Coste-Cerdan, Editions La Découverte, Paris, 1986, p. 14.
J.C. Paracuellos, La Télévision, Clefs d’une Economie invisible, La Documentation Française, Paris, 1993, p. 23.
(2) Télévision de pénurie, Télévision d’abondance, Rémy le Champion et Benoît Banard, La Documentation Française,
Paris, 2000, p. 46.
:UC¥√ dE≤«Ë
Briser les chaînes, introduction à l’après-télévision, Alain le Diberder et Nathalie Coste-Cerdan, La Découverte, Paris,
1988, p. 13.
(3) Géographie économique des médias, Editions Litec, Paris, 1992, p. 86.
(4) R. Lechampion et Benoît Banard, Télévision de pénurie,... op. cit., p. 112.
(5) Médias et Société, Francis Balle, 12ème édition, Monchretien, Paris, 2005, p. 275.
(6) Médias et Société, F. Balle, Ed. Montchretien, Paris, 9ème édition, 1999, p.437.
(7) Télévision de pénurie, op. cit., p. 72.
(8) http://www.eutelsat.com/news/compress/fr/2007/pdf/CP%200207%20 Observatoire%20Eutelsat.pdf.
(9) Médias et Société Balle, 12ème Edition, p. 394.

72
:f±Uª∞« »U∂∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

÷dF¢ w∑∞« WHK∑ªL∞« ‹Uπ∑ML∞« Ÿ«u≤√ W¥Ë«“ s± W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ v∞≈ dEM∞« sJL¥
.÷dF∞« «c≥ U≥cîQ¥ w∑∞« ‰UJ®_« W¥Ë«“ s±Ë .)WO≤u¥eHK∑∞« Ÿ«u≤_«( ¸uNLπ∞« vK´
Y∂∞«Ë Wπ±d∂∞«Ë ÃU∑≤ù« ‹UºßR± sO° qBH∞« ÁUπ¢U° UNFOL§ ¸uÒD¢Ë r∞UF∞« w≠ WO±ö´ù« rEM∞« œbF¢ UM¥√¸ bÆË
sO° ÂbI∑± qL´ rOºI¢ vK´ ÂuI¥ ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« Ê≈ ‰uI∞« sJLO≠ .UME•ô ULØ ÂUF∞« ÁUπ¢ô« u≥Ë
.Wπ±d∂∞«Ë Y∂∞« w≠Ë ÃU∑≤ù« w≠ hBª∑∞« vK´ bL∑F¥ ‹UºßRL∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« WOÅuBî :‰Ë_« qBH∞«
W D ∂ ¢ d L ∞ « U N ∑ O Å u B î Òr £ W ± U F ∞ « U N ¢ U L ß ÷ d F ∑ º ≤ W ´ u L º L ∞ « W O z d L ∞ « ‹ U π ∑ M L ∞ « W O Å u B î v K ´ · u Æ u K ∞
.)w∞«uL∞« qBH∞« w≠ p∞– Z∞UF≤( WHKJ∑∞U°
sO∑μ≠ v∞≈ rºIM¢ UN≤√ k•ö≤ Ê√ UMMJL¥ W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑MLK∞ W±UF∞« ‹ULº∞U° oKF∑¥ ULOH≠
.WO´UMB∞ «Ë WOMH∞« :‹Uπ∑ML∞« s±
…¸U∂´ u≥ Z∑M± qJ≠ ,eOL∑∞«Ë œdH∑∞U° l∑L∑¢ WOM≠ ‹Uπ∑M± U≥¸U∂∑´« sJL¥ WOMH∞« ‹Uπ∑ML∞« v∞≈ U≥ƒUL∑≤« YO• s±
¸d∂¥ U± p∞–Ë Èdî_« ‹Uπ∑ML∞« WOI° s´ nK∑ª¥ tKFπ¢ w∑∞« WO¢«c∞« t¢«eOL±Ë ’Uª∞« tF°U© t∞ eOL∑± wM≠ qL´ s´
WOMH∞« ‹Uπ∑ML∞« »dÆ√Ë .WOMH∞« ‹Uπ∑ML∞« ¸«d¨ vK´ nO∞Q∑∞« ‚uI• W¥UL• b´«uI∞ lCª¢ w≥Ë .t§U∑≤S° ÂUOI∞«
‹Uπ∑ML∞« V≤Uπ° W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« sL{ UNºH≤ w≥ b§u¢ w∑∞«Ë ,WOzULMOº∞« Âö≠_« w≥ UNO∞≈
.WO≤u¥eHK∑∞«
Z±«d∂∞« sL{ UNHOMB¢ …œU´ r∑¥ sJ∞Ë ,WO≤u¥eHK∑∞« ‹Uπ∑ML∞« s± b¥bF∞« dØ– sJL¥ ,‹Uπ∑ML∞« Ÿ«u≤√ YO• s±
.‹U´uML∞«Ë w∞UOª∞« ÃU∑≤ù«Ë W¥¸U∂îù«
W¥¸«u∫∞« ‹«ËbM∞«Ë ,WOIzU£u∞« Âö≠_«Ë WO≤u¥eHK∑∞« W¥¸U∂îù« ‹öπL∞«Ë ¸U∂î_« sLC∑¢ W¥¸U∂îù« Z±«d∂∞U≠
.U≥dO¨Ë …d®U∂L∞«
…dOGB∞« W®UA∞« vK´ W{ËdFL∞« WOzULMOº∞« Âö≠_«Ë w≤u¥eHK∑∞« w∞UOª∞« ÃU∑≤ù« sLC∑∑≠ WO∞UOª∞« Z±«d∂∞« U±√
.WØd∫∑L∞« Âußd∞« Ë√
Íc∞« wFÆ«u∞« ÷dF∞« Êu¥eHK¢Ë ‹U´uML∞« s± U≥dO¨Ë WOIOßuL∞«Ë WOMH∞« W´uML∞« hB∫∞« ,p∞– v∞≈ ·UC¥Ë
.s¥b≥UAL∞« ÂU±√ …d®U∂± Ídπ¢ Z±«d° tO≠ Y∂¢

73
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

WONO≠d¢ Ë√ WOHOI∏¢ W¥u°d¢ Ë√ WO±ö´≈ ÊuJ∑≠ ,UN¢b≥UA± s± ÷dG∞« Vº• WO≤u¥eHK∑∞« Ÿ«u≤_« rOºI¢ sJL¥ ULØ
.tO≠d∑∞«Ë WO°d∑∞«Ë Âö´ù« :…¸uNAL∞« Âö´ù« qzUßË nzU™Ë Vº•
Ë√ ,WØd∫∑L∞« Âußd∞« q∏± ‰UH©_U° WÅUî Z±«d° ÊuJ∑≠ ,s¥b≥UAL∞« sß Vº• Z±«d∂∞« nOMB¢ sJL¥Ë
v´«d¢ ULØ ,s¥b≥UAL∞« s± WMOÒ‡F± Wμ≠ vK´ Z±«d∂∞« s± sOÒ‡F± Ÿu≤ lML¥ bÆË .s¥b®«d∞« v∞≈ Ë√ ,»U∂A∞« v∞≈ WN§u±
.ÂuM∞« v∞≈ «ËË√ bÆ ‰UH©_« UNO≠ ÊuJ¥ ‹«d∑≠ w≠ ÊuJ¢ Ê√ s¥b®«dK∞ WBBªL∞« hB∫∞« Wπ±d° w≠
W±U´ U±≈ ‹«uMI∞« ÊuJ∑≠ UN∏∂¢ w∑∞« ‹Uπ∑ML∞«Ë UN∫±«d° Èu∑∫± Vº• WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« nOMB¢ sJL¥Ë
.WBBª∑± Ë√
ÂUIL∞« «c≥ w≠ eOOL∑∞« sJL¥ ,s¥eª∑K∞ ‹Uπ∑ML∞« WOK°UÆ Ë√ W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« Y° WGOÅ YO• s±Ë
:)1(‹Uπ∑ML∞« s± sO´u≤ sO°
UN∏° …œU´≈ sJL¥ w∑∞« WOIzU£u∞« W©d®_«Ë Âö≠_« w≥Ë Produits de stock s¥eª∑K∞ WK°UI∞« ‹Uπ∑ML∞« - 1
.WOª¥¸U∑∞« UN∑LOÆ b¥e¢ bÆË W∑°U£ WOLKF∞« Ë√ WO±ö´ù« Ë√ WOMH∞« UN∑LOÆ qE¢Ë
…d®U∂± Y∂¢ w∑∞« hB∫∞« pK¢ w≥Ë Produits de flux Y∂∞« ‹Uπ∑M± Ë√ s¥eª∑K∞ WK°UI∞« dO¨ ‹Uπ∑ML∞« - 2
Y∂∞« Ë√ d®U∂L∞« ÷dF∞« ‹Uπ∑M± UN∑OLº¢ sJL¥Ë …d®U∂L∞« ÷ËdF∞«Ë WODOAM∑∞« hB∫∞« q∏± ,¸uNLπK∞
ôË ‹U™uH∫L∞« ¸U©≈ w≠ UN{d´ œUFO∞ WLzö± q±«u• vK´ hB∫∞« Ác≥ Èu∑∫± kH• sJL¥ t≤√ q´ .d®U∂L∞«
.‰Ë_« ÷dF∞« bM´ U≥eOL¢ w∑∞« WO±ö´ù« WLOI∞« fH≤ UN∞ ÊuJ¢
X≤UØ ,WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« Y∫° sL{ t∞ ÷dF∑∞« r¢ bI≠ WO´UMB∞« ‹Uπ∑ML∞« v∞≈ U≥ƒUL∑≤« YO• s± U±√
.s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOF°¸_« w≠ tºH≤ WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« `KDB± ¸uN™ ¡«¸Ë W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞«
WHKJ∑° tîUºM∑ß« r∑¥Ë «Òb§ WO∞U´ WHKJ¢ Ë– bO•Ë wKÅ√ ÖuL≤ t¢«– b• w≠ u≥ Z∑ML∞« Ê√ UN∞ …eO± r≥√Ë
«b§ W±bI∑± ÃU∑≤≈ ‹UOMI∑∞ lCª¢ ,WODL≤ ‹Uπ∑M± UN≤uJ° WO´UMB∞« UN¢ULß r≥√ hOªK¢ sJL¥Ë .«b§ WDOº°
.w´«b°ù« wMH∞«Ë q≥RL∞« qLF∞« WHO∏ØË ‰UL∞« ”√¸ WHO∏Ø
s´ U∏∫° ,Wπ±d∂∞« w≠ WO´«b°≈ o¥d© s´ Y∫∂∞« v∞≈ W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« jOLM¢ Èœ√ bÆË
‹UD∫L∞«Ë ‹«uMIK∞ WO∞U± œ¸«u± s´ U∏∫° ,t° sOOMFL∞« sOMKFL∞« v∞≈ ‰uÅu∞« q§√ s± ¸uNLπ∞« ÂUL∑≥« …¸U£≈Ë eOL∑∞«
œdHM¢ WBBª∑± ‹«uMÆ v∞≈ ,”UM∞« ÂuL´ u∫≤ WN§uL∞« W±UF∞« ‹«uMI∞« s± ‰UI∑≤ô« v∞≈ p∞– vC≠√Ë .WO≤u¥eHK∑∞«
.¸uNLπ∞« s± WMO‡ÒF± ‹Uμ≠ ·bN∑º¢ …eOL∑± WOπ±«d° ‹UJ∂® r¥bI∑°
W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« WHKJ¢ :w≤U∏∞« qBH∞«
U≥eOL¢ w∑∞« W¥œUB∑Æô« ‹ULº∞« iF∂° eOL∑¢ ULØ ,WÅUî WOM∂° W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« œ«uL∞« ÃU∑≤≈ WHKJ¢ eO‡ÒL∑¢
,W¥œUF∞« WO´UMB∞« ‹Uπ∑ML∞« s´

74
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

:w≥ )1(‹ULº∞« Ác≥Ë


.wM≥c∞« qLF∞« ŸUH¢¸« - 1
.wKÅ_« ÖuLM∞« WHKJ¢ ŸUH¢¸« - 2
.W¥b∫∞« WHKJ∑∞« «bF≤« - 3
Ê«bK∂∞«Ë WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« iF° w≠ ‹Uπ∑ML∞« iF° s´ …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« ‰öî s± ‹ULº∞« Ác≥ ¸UN™≈ sJL¥
.WO±UM∞«
2004 WMß Uº≤d≠ w≠ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ :ôË√
,2004 WMß ‰öî Uº≤d≠ w≠ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« ÃU∑≤ù« nO∞UJ∑° w∞U∑∞« ‰Ëbπ∞« w≠ …œ¸«u∞« ‹UODFL∞« oKF∑¢
.W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Ÿ«u≤_« Vº•

:)16( rƸ ‰Ëb§


wJ¥d±√ ¸ôËb∞U° 2004 WMß Uº≤d≠ w≠ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« ÃU∑≤ù« nO∞UJ¢ WOM°
WØd∫∑L∞« Âußd∞« WOIzU£Ë W©d®√ WO≤u¥eHK¢ WO∞UOî Âö≠√ WOzULMOß Âö≠√ ÃU∑≤ù« Ÿ«u≤√/ ‚UH≤ù« »«u°√
‹P≠UJL∞«
57 491 20 667 72 061 578 336 WOMH∞« ‚uI∫∞«
142 788 47 160 233 037 1 736 099 Êu±bª∑ºL∞«
21 418 1 209 162 868 883 078 qO∏L∑∞«
59 745 25 559 170 264 904 704 WO´UL∑§ô« ¡U∂´_«
‹UOMI∑∞«
320 897 41 278 108 350 826 336 WOMI∑∞« qzUßu∞«
- - - 390 848 d°UªL∞«Ë W©d®_«
d¥uB∑∞«
0.44 86 680 687 456 f°öL∞«Ë ¸uJ¥b∞«
16 158 19 677 84 616 742 016 ‹UC¥uF∑∞«Ë qIM∞«
33 818 6 376 33 365 464 256 U≥dO¨Ë ‹UMO±Q¢
52 230 12 477 70 169 456 320 Èdî√
704 545 174 842 1 021 409 7 670 144 ŸuLπL∞«
.CNC (2005). Donnees moyennes obtenues sur l’ensemble de la production audiovisuelle francaise:¸bBL∞«
Les couts de production des œuvres audiovisuelles dans les pays en developpement, Emmanuel Cocq, Unesco, Paris, 2007, p. 45.:l§dL∞«

v∞≈ W≠U{ùU° ,WO´UL∑§ô« ¡U∂´_«Ë qO∏L∑∞«Ë sO±bª∑ºL∞« WHKJ¢ ŸUH¢¸« k•ö≤ Ê√ sJL¥ WHKJ∑∞« WOM° YO• sL≠
wzULMOº∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ ŸuLπ± s± %50 “ËUπ∑¢ œuM∂∞« Ác≥ ŸuLπL≠ .UC¥√ sO´b∂L∞U° oKF∑¢ w∑∞« WOMH∞« ‚uI∫∞«
.‹U´uML∞« v∞≈ W∂ºM∞U° %40 s´ qI¢ UNMJ∞Ë ,WO≤u¥eHK∑∞« Âö≠_U° oKF∑¥ ULO≠ %62 v∞≈ qB¢Ë

75
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

WO∞UOª∞« WO≤u¥eHK∑∞« Âö≠_« n‡KÒ‡J¢ ,Uº≤d≠ w≠ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« ÃU∑≤ù« s± …b•«u∞« WIOÆb∞« WHKJ¢ YO• s±Ë
.WIOÆbK∞ ˸u¥ 9.808 WODOAM∑∞« hB∫∞« n‡KÒ‡J¢ sO• w≠ ,2004 WMß WIOÆbK∞ ˸u¥ 14 . 454

:)17( rƸ ‰Ëb§


2004 Uº≤d≠ w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« Ÿ«u≤√ Vº• WHKJ∑∞« WOM°
WODOAM∑∞« hB∫∞« WOIzU£Ë W©d®√ WO≤u¥eHK¢ WO∞UOî Âö≠√ WOzULMOß Âö≠√ ÃU∑≤ù« Ÿ«u≤√ /‚UH≤ù« »«u°√
8.2% 11.8% 7.1% 7.5% WOMH∞« ‚uI∫∞«
20.3% 27.0% 22.8% 22.6% Êu±bª∑ºL∞«
3.0% 0.7% 15.9% 11.5% qO∏L∑∞«
8.5% 14.6% 16.7% 11.8% WO´UL∑§ô« ¡U∂´_«
40.0 54.1 62.5 53.4 ‹P≠UJL∞« ŸuLπ±
45.5% 23.6% 10.6% 10.8% WOMI∑∞« qzUßu∞«
0.0% 0.0% 0.0% 5.1% d°UªL∞«Ë W©d®_«
0.0% 0.0% 8.5% 9.0% f°öL∞«Ë ¸uJ¥b∞«
2.3% 11.3% 8.3% 9.7% ‹UC¥uF∑∞«Ë qIM∞«
4.8% 3.6% 3.3% 6.1% U≥dO¨Ë ‹UMO±Q¢
7.4% 7.1% 6.9% 5.9% Èdî√
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ŸuLπL∞«
Les couts de production des œuvres audiovisuelles dans les pays en developpement, Emmanuel Cocq, Unesco, Paris, 2007, p. 45:¸bBL∞«

W F ° ¸ √ ( Ÿ « u ≤ _ « W O I ° v ∞ ≈ U ß U O Æ W O D O A M ∑ ∞ « h B ∫ ∞ « w ≠ « b § W O ∞ U ´ W ∂ º ≤ q ∏Ò ‡ L ¢ W O M I ∑ ∞ « q z U ß u ∞ « Ê √ k • ö ≤
.)%23.6( WOIzU£u∞« W©d®_« ÃU∑≤≈ WHKJ¢ s±Ë ,)WO≤u¥eHK∑∞« WO∞UOª∞«Ë WOzULMOº∞« ‹Uπ∑ML∞« w≠ UN≠UF{√
‹«¡UHJ∞«Ë WOMI∑∞« qzUßu∞«Ë ‹«eONπ∑∞« UN° `Lº¢ w∑∞« hB∫∞« ÃU∑≤≈ v∞≈ QπK¢ ‹U≤u¥eHK∑∞« rEF± ÊS≠ p∞c∞Ë
.WºßRLK∞ wKî«b∞« ÃU∑≤ùU° UN∑LOÆ i¥uF¢Ë U≥dOL∏¢ q§√ s± UN¥b∞ …d≠u∑L∞«
WOMH∞« ‚uI∫∞« YO• s± WO∞U´ nO∞UJ¢ UN§U∑≤≈ VKD∑¥ w∑∞« WOzULMOº∞« Âö≠_« ¡«d® v∞≈ q°UIL∞« w≠ tπ∑¢Ë
bÆ Âö≠_« uπ∑M± ÊuJ¥ Ê√ bF° p∞–Ë ,WO∞UF∞« WHKJ∑∞« ÍË– ÂuπM∞«Ë sOK∏LL∞«Ë sO´b∂L∞U° WÅUª∞« ‹P≠UJL∞«Ë
Ê«bK∂∞« rEF± w≠ sO≤«uI∞« Ê≈ YO• ,ULMOº∞« ‹U´UÆ w≠ UN{d´ ‰öî s± U•U°¸√ «uII•Ë UN∑HKJ¢ rEF± «ËœUF∑ß«
, ‹ U ´ U I ∞ « w ≠ ÷ Ë d F ∞ « s ± s OÒ ‡ F ± œ b ´ b F ° Ë √ W M OÒ ‡ F ± … d ∑ ≠ b F ° ô ≈ Ê u ¥ e H K ∑ ∞ « w ≠ U L M O º ∞ «  ö ≠ √ ÷ d F ° ` L º ¢ ô
.Êu¥eHK∑∞« dO£Q¢ s± ULMOº∞« ŸUDÆ ‹«bzU´ vK´ U™UH• p∞–Ë
WO±UM∞« Ê«bK∂∞« iF° w≠ ŸuLºL∞« wzdL∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ :UO≤U£
o©UM± s± WO±UM∞« Ê«bK∂∞« iF° w≠ ŸuLºL∞«Ë wzdL∞« ÃU∑≤ù« WHKJ¢ vK´ uJº≤uO∞« `∞UB∞ Wß«¸œ X¥d§√
Êœ¸_«Ë dB±Ë )UOI¥d≠≈( ußU≠ UMOظu°Ë U¥dOπO≤Ë ‰UGMOº∞«Ë )WO°uMπ∞« UJ¥d±√( UO∂±u∞uØË pOºJL∞« :WHK∑ª±

76
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

ÃU∑≤ù« ◊Ëd® ·ö∑î« r¨¸ t≤√ UNM± sO∂¢Ë ,)WOÆdA∞« U°Ë¸Ë√( UO≤«u∑∞Ë )UO߬( U¥œu∂LØË bMN∞«Ë )w°dF∞« s©u∞«(
:w≥Ë Ê«bK∂∞« rEF± w≠ ¸dJ∑¢ w∑∞« W¥œUB∑Æô« dÅUMF∞« iF° „UM≥ ÊS≠ Ê«bK∂∞« Ác≥ sO°
w≠ lÆuL∞« «cN≠ ,Wπ±d∂L∞« WD∫L∞« Ë√ …UMI∞« Z±«d° WJ∂® w≠ tFÆu±Ë Z∑ML∞« WHKJ¢ sO° …d®U∂± WÆö´ „UM≥ *
.WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« ŸuLπ± sL{ t∑¥œËœd± Èu∑º± w∞U∑∞U°Ë Z±U≤d∂∞« ‹«bzU´ Èu∑º± œb‡Ò∫¥ Wπ±d∂∞«
Ê√ bπ≤ ‹ôU∫∞« rEF± wH≠ .ŸuLºL∞« wzdL∞« Z∑ML∞« Ÿu≤Ë …b•«u∞« WIOÆb∞« WHKJ¢ sO° f≤Uπ∑∞« s± Ÿu≤ „UM≥ *
W∞U• ô≈ Y∫∂∞« q㧝 r∞Ë .s¥eª∑K∞ WK°UI∞« dO¨ ‹Uπ∑ML∞« WHKJ¢ s± dO∏J° vK´√ s¥eª∑K∞ WK°UI∞« ‹Uπ∑ML∞« WHKJ¢
WKπL∞« s± WIOÆb∞« WHKJ¢ s´ )UOJ¥d±√ «¸ôËœ 288( wIzU£u∞« j¥dA∞« s± …b•«u∞« WIOÆb∞« WHKJ¢ UNO≠ qI¢ …b•«Ë
WOzULMOº∞« Âö≠_« s± …b•«u∞« WIOÆb∞« WHKJ¢ qE¢ ‹ôU∫∞« qØ w≠Ë .)UOJ¥d±√ «¸ôËœ 333( WO≤u¥eHK∑∞« W¥¸U∂îù«
d±ú∞ Ê√ Êu∏•U∂∞« Èd¥Ë .bMN∞« w≠ ¸ôËœ n∞√ 65Ë U¥dOπO≤ w≠ ¸ôËœ n∞√ 55 sO° ÕË«d∑¢ w≥Ë ,U≥dO¨ s± vK´√ WK¥uD∞«
sO‡ÒF∑¥ sOODFL∞« s¥c≥ nF{ W∞U• w≠Ë )dB±Ë bMN∞« W∞U•( ULMOº∞« ‹U´UÆ vK´ ‰U∂Æù«Ë ‚uº∞« WFº° WÆö´
.)UO∂L∞uØ( „d∑AL∞« ÃU∑≤ù«Ë )ußU≠ UMOظu°( w§¸Uª∞« ÊËUF∑∞« v∞≈ Ë√ )UO≤«u∑∞( w±uLF∞« q¥uL∑∞« v∞≈ ¡uπK∞«
WHKJ¢ iOHª¢ v∞≈ ÍœR¥ UL± t∏∂¢ w∑∞« …UMI∞« q∂Æ s± w∞UOª∞« w≤u¥eHK∑∞« rKOH∞« ÃU∑≤≈ r∑¥ ‹ôU∫∞« rEF± w≠ *
Íc∞« ÃU∑≤ù« vK´ nÆu∑¢ wN≠ ,Ê«bK∂∞« Ác≥ w≠ WKJON± ‚«uß√ vK´ d≠u∑¢ ö≠ WOIzU£u∞« W©d®_« U±√ ,WOMI∑∞« qzUßu∞«
q∏± WO±uLF∞« t∂® ‹UNπ∞« q¥uL¢ s±Ë WO±uLF∞« ‹«uMI∞« q∂Æ s± WÅUî UN§U∑≤≈ r∑O≠ WO±uLF∞« ‹UNπ∞« t∞ÒuL¢
Âb´ tOK´ V¢d∑¥ UL± ,WO±uLF∞« r´b∞« WLE≤√ …b´UºL°Ë ,„d∑AL∞« ÃU∑≤ù« d∂´Ë ,WO∞Ëb∞« ‹ULEML∞«Ë ‹UOFLπ∞«
.‚uº∞« dFº° WHKJ∑∞« ◊U∂¢¸«
:)18( rƸ ‰Ëb§
Ê«bK∂∞« iF° w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« ÃU∑≤≈ WHKJ¢ sO° W≤¸UI±
WO≤u¥eHK∑∞« ÷ËdF∞« W¥¸U∂îù« ‹öπL∞« WOIzU£u∞« W©d®_« WO∞UOª∞« Âö≠_« WOzULMOº∞« Âö≠_« ‹U´UÆ ‹«bzU´ W¥eHK¢ œ¸«u±
WO≤u¥eHK∑∞« WO≤u¥eHK∑∞« ÷dF∞« (Mds)
WHKJ¢ ŸuLπ± WHKJ¢ ŸuLπ± WHKJ¢ ŸuLπ± WHKJ¢ ŸuLπ± WHKJ¢ ŸuLπ±
($) WIOÆb∞« ($) WO≤«eOL∞« ($) WIOÆb∞« ($) WO≤«dOL∞« ($) WIOÆb∞« ($) WO≤«eOL∞« ($) WIOÆb∞« ($) WO≤«eOL∞« ($) WIOÆb∞« ($) WO≤«eOL∞«

Nd Nd Np Np Nd Nd Np Np 6 807 612 670 165 3.3 pOºJL∞«


89 4 000 333 12 000 288 8 650 385 10 000 5 285 650 000 3591 2.7 bMN∞«
Nc Nc 67 4 000 Np 1 057 142 1 333 40 000 2 498 224 791 16.2 0.8 UO∂±u∞uØ
342 15 370 255 10 195 2 313 34 700 Nd Nd 4 351 391 600 24.5 0.2 dB±
Nc Nc 52 1 340 1 483 77 129 446 23 189 3 830 344 784 1.7 <0.05 UO≤«u∑∞
222 10 000 333 10 000 389 35 000 Nd Nd 458 55 000 Np <0.05 U¥dOπO≤
Nd Nd 26 1 170 540 14 034 Nd Nd 1 462 131 555 0.8 <0.05 ‰UGMOº∞«
Nd 9 008 Nd 9 008 714 18 560 15 573 404 922 3 249 292 423 1.5-2 <0.05 ußU≠ UMOظu°
17 2 500 67 2 000 500 7 500 500 13 000 1 111 100 000 Nd <0.05 U¥œu∂LØ
Np Np Np Np Np Np Np Np Np Np Nd <0.05 Êœ¸_«
Les couts de production des œuvres audiovisuelles dans les pays en developpement, Emmanuel Cocq, Unesco, Paris, 2007, p. 45:¸bBL∞«

77
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

dî¬ v∞≈ bK° s± U±uL´ ŸU{Ë_« nK∑ª¢ ,WO≤u¥eHK∑∞« ‹UD∫L∞«Ë ‹«uMI∞U° t∑Æö´Ë ÃU∑≤ù« rOEM∑° oKF∑¥ ULO≠Ë
q∏± WOπ±«d∂∞« UN∑J∂® W¥cG∑∞ tO∞≈ ÃU∑∫¢ Íc∞« ÃU∑≤ùU° Ê«bK∂∞« iF° w≠ WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« iF° qHJ∑¢ YO•
WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« s´ qI∑º± ÃU∑≤≈ ÂUE≤ v∞≈ Èdî√ Ê«bK° QπK¢ sO• w≠ ,Êœ¸_«Ë dB±Ë UO∂±u∞uØË pOºJL∞«
WO±uLF∞« ‹UDKº∞« tO≠ VFK¢ rJ∫± rOEM¢ dO£Q¢ X∫¢ Ë√ ,bMN∞« w≠ d±_« tOK´ u≥ ULK∏± ‚uº∞« œUB∑Æ« dO£Q¢ X∫¢
WOzdL∞« ‹UºßRLK∞ W•U∑L∞« WO∞UL∞« œ¸«uL∞« hI≤ V∂º° Ë√ .,UO≤«u∑∞ w≠ d±_« u≥ ULK∏± ,w´«d∞«Ë rEML∞« ¸Ëœ
dO¨ ‹ULEML∞« WL≥UºL∞ UFß«Ë »U∂∞« `∑H¥ UL± ,U¥œu∂LØË WOI¥d≠ù« Ê«bK∂∞« w≠ d±_« tOK´ u≥ ULK∏± ,W´uLºL∞«
.„d∑AL∞« ÃU∑≤ù«Ë w∞Ëb∞« ÊËUF∑∞«Ë WOL∞UF∞« ‹ULEML∞«Ë WO±uJ∫∞«
WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« : W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« ÷d´ ‰UJ®√ :Y∞U∏∞« qBH∞«
‹UD∫L∞«Ë ‹«uMI∞« U≥bÒ ‡F¢ w∑∞« WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« ÷d´ q∏L∑¥
.WBBª∑± ‹«uMÆ Ë√ W±U´ ‹«uMÆ X≤UØ «–≈ U± Vº• ,t∑O∂K¢ v∞≈ vFº¢ Íc∞« VKDK∞ UI≠Ë WO≤u¥eHK∑∞«
WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« : ‰Ë_« Y∫∂L∞«
W´uM∑± WO±ö´≈ ‹U§U• w∂K¢ WHK∑ª± WO≤u¥eHK¢ Ÿ«u≤√ …b‡Ò´ rC¢ WJ∂® s± WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« ÷d´ n∞Q∑¥
.…b≥UAL∞« ‹UÆË√Ë WÅUª∞« t≠Ëd™ Vº• ,…b≥UAL∞« s± t{«d¨√Ë t¢U¥u∑º±Ë ¸uNLπ∞« ‹U∂¨d∞ VOπ∑º¢
.WO≤u¥eHK∑∞« W±bª∞« vK´ w´UL∑§« VK© WO∂K¢ r∑¥ ÷dF∞« «c≥ o¥d© sF≠
vK´ qLF∞« r∑¥Ë ,UI∂º± tßUOÆ Ë√ VKD∞« d¥bI¢ W¥¸Uπ∑∞« Wº≠UML∞« vK´ WLzUI∞« WO±ö´ù« ‚«uß_« w≠ r∑¥
WOzd± WO±ö´≈ ‹Uπ∑ML° WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« W¥cG¢ vK´ qLF¢ W∞UÒF≠ WOI¥uº¢ WßUOß ‰öî s± tF± ÷dF∞« nOOJ¢
.¸uNLπ∞« ‹U§U•Ë ¡ö∑¢ W´uLº±
…œb∫± ·«b≥√ oOI∫¢ v∞≈ w±d¥ WO≤u¥eHK∑∞« Ÿ«u≤_« s± W´uLπ± s± oO≠u¢ w≥ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞U≠
.WÅUî ‹«d∑≠ w≠ dOG∑¥ bÆË ,WMß qØ dOG∑¥Ë Ÿu∂ß_«Ë ÂuO∞« ‰öî ¸uD∑¥ ,…b≥UAL∞« s±
‰ËU∫¢ wN≠ ,…b•«Ë WF≠œ s¥b≥UAL∞« qJ∞ Z±«d∂∞« Ác≥ ŸuLπ± d≠u¢ X≤UØ «–≈ W±U´ WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« ÊuJ¢
.…dß_« ¸U©≈ w≠ …b≥UAL∞« rzö¥ w´UL§ VK© l± UN{d´ nO‡ÒJ¢ Ê√
nK∑ª± sO° oO≠u∑∞« vK´ qLF¥ Ê√Ë UNK±UJ° …dß_« ‰UL´√ ‰Ëb§ w´«d¥ Ê√ Z±d∂L∞« vK´ sO‡ÒF∑¥ W∞U∫∞« Ác≥ w≠Ë
Ê√ tMJL¥ …b≥UAL∞« s± ¸bÆ d∂Ø√ VºJO∞ …dß_« qî«œ ‚U≠u∞« vK´ ÿUH∫∞« √b∂± w´«d¥ Ê√Ë ,‹U§UO∑•ô«Ë ‚«Ë–_«
.t∑O´u≤Ë ¸uNLπ∞« «c≥ rπ• rNLN¥ s¥c∞« sOMKFL∞« vK´ lH¢d± dFº° t{dF¥
)ö∏± W¥¸U∂îù« ‹«uMI∞«( Z±«d∂∞« s± UMOÒ‡F± U´u≤ ÷dF¢ X≤UØ «–≈ WBBª∑± WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMI∞« ÊuJ¢Ë
,WOM¥b∞« ‹«uMI∞« ,W¥u°d∑∞« ‹«uMI∞«( nOI∏∑∞«Ë WO°d∑∞« s± Ë√ )W¥œUB∑Æô« Ë√ WO{U¥d∞« ‹«uMI∞«( WDA≤_« s± Ë√
s¥b≥UAL∞« s± WM‡ÒO‡F± Wμ≠ v∞≈ WN§u± X≤UØ Ë√ )WOIzU£u∞« ‹«uMI∞«( WOH∫B∞« Ÿ«u≤_« s± Ë√ )WOzULMOº∞« ‹«uMI∞«
.)»U∂A∞«Ë√ ‰UH©_« ‹«uMÆ(

78
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

UI≠Ë ÁƒUM° r∑¥ WO≤u¥eHK∑∞« dO¨Ë WO≤u¥eHK∑∞« Ÿ«u≤_« s± VOØd¢ Ë√ oO≠u¢ w≠ Ê–≈ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« q∏L∑¢
,WMß w≥ ,WLπºM± WOM±“ …d∑≠ ‰öî ,W•U∑L∞« U≥œ¸«u±Ë ,UN¢U±«e∑∞«Ë WO≤u¥eHK∑∞« …UMI∞« ·«b≥√ VßUM¢ dO¥UFL∞
.‰uBH∞« dO‡ÒG∑° WJ∂A∞« dOG∑¢ bÆË
ÊU∂º∫∞« w≠ «cî¬ )s¥b≥UAL∞« VK©( w∞Ë_« VKD∞« WO∂K¢ v∞≈ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« ‰öî s± Z±d∂L∞« w±d¥Ë
.VKD∞« l± ÷dF∞« nOOJ∑° `Lº¢ WOI¥uº¢ …«œ√ w≥ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞U≠ .)sOMKFL∞« VK©( Íu≤U∏∞« VKD∞«
:w≥ )2(W¥œUB∑Æ« ‹«eOL± UN∞ WHKJ¢ WOπ±«d∂∞« WJ∂AK∞Ë
.W∑°U∏∞« WHKJ∑∞« ŸUH¢¸« *
.W¥b∫∞« WHKJ∑∞« «bF≤« *
.rπ∫∞« ‹U¥œUB∑Æ« ŸUH¢¸« :sOJKN∑ºL∞« œb´ ŸUH¢¸« l± ÷UHª≤ô« u∫≤ WDßu∑L∞« WHKJ∑∞« ÁU㛮 *
t§u∑¢ w∑∞« s¥b≥UAL∞« ‹Uμ≠ VKD∞ VOπ∑º¢ UN≤≈ YO• s± ,w∞Ë_« VKD∞« ‹UFÆu¢ vK´ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« ÂuI¢
…b≥UAL∞« ‹«œU´ ÊU∂º∫∞« w≠ cîQ¢ w≥ –≈ ,wKBH∞«Ë ÍdNA∞«Ë w´u∂ß_«Ë w±uO∞« wM±e∞« UN∞Ëbπ∞ UI≠Ë UNO∞≈
.UNO≠ …d£RL∞« q±«uF∞«Ë WO´ULπ∞«Ë W¥œdH∞«
:UNM± WOI¥uº¢ ·«b≥√ oOI∫¢ v∞≈ WJ∂A∞« w±d¢
.WO≤u¥eHK∑∞« WD∫L∞« Ë√ …UMI∞« Z±«d∂∞ ¸uNLπ∞« ¡U≠Ë ‰öî s± w∞Ë_« VKD∞« vK´ ÿUH∫∞« v∞≈ vFº¢ bÆ - 1
p∞c°Ë ,b¥b§ ¸uNL§ »«c∑§ô wπ±«d∂∞« ÷dF∞« b¥bπ¢ ‰öî s± w∞Ë_« VKD∞« rOEF¢ v∞≈ vFº¢ bÆË - 2
.‚uº∞« ÂUº∑Æ« …œU´≈ q§√ s± UNMO° ULO≠ f≠UM¢ w≠ ‹«uMI∞« qîb¢
‹«uMI∞« UN∑KL≥√ s¥b≥UAL∞« s± WMOÒ‡F± ‹Uμ≠ v∞≈ t§u∑∞« ‰öî s± wA±U≥ VK© »«c∑§« v∞≈ vFº¢ bÆË - 3
.WOπ±«d∂∞« UN¢UJ∂® w≠ Èdî_«
WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ nOOJ¢ v∞≈ w±d¢ WOI¥uº∑∞« WßUOº∞« ‹«Ëœ√ s± …«œ√ WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« q∏‡ÒL¢
‚uº∞« w≠ lÆuL∑∞U° UN∞ `Lº¥ UÒL± WO∞Ë_« ‚uº∞« w≠ lÆuL∑∞« q§√ s± ,w∞Ë_« VKD∞« ‹UN§u¢ l± W´uLºL∞«
œ¸«uL∞« s± UN∂OB≤ …œU¥“˸UN®ù« ‚uß w≠ UNF≠d° w∞U∑∞U° UN∞ `Lº¥ …b≥UAL∞« ‚uß w≠ UN∑B‡Ò• l≠d≠ .W¥u≤U∏∞«
‹«uMI∞«Ë ‹UD∫LK∞ `Lº¥ UL± Íu≤U∏∞« VKD∞« l± nOJ∑K∞ WKOßË w≥ w∞Ë_« VKD∞« WO∂K¢ Ê√ p∞– .W¥¸UN®ù«
.UF± sOÆuº∞« w≠ „d∫∑∞U° WO≤u¥eHK∑∞«
:WOI¥uº∑∞« WOπO¢«d∑ßù« ·«b≥√ l± WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« ·«b≥√ oH∑¢Ë
v∞≈ vFº¢ wN≠ WO≤U∏∞« W∞U∫∞« w≠ U±√ ,‚uº∞« s± UN∑B∫° ÿUH∑•ô« v∞≈ WºßRL∞« vFº¢ ,v∞Ë_« W∞U∫∞« wH≠
VMπ¢ l± WB∫∞« Ác≥ l≠¸ v∞≈ vFº¢ W∏∞U∏∞« W∞U∫∞« w≠Ë .‚uº∞« ÂUº∑Æ« …œU´≈ v∞≈ wFº∞U° UNO≠ dEM∞« …œU´≈
.Èdî_« ‹«uMI∞« ÂU±√ Wº≠UML∞« ‰uîœ

79
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

‹«uMI∞« s± sO´u≤ w≠ Y∂¢ WOπ±«d∂∞« ‹UJ∂A∞« s± s¥dO∂Ø sO´u≤ ¸uN™ ¡«¸Ë wI¥uº∑∞« oDML∞« «c≥ sLJ¥Ë
.WBBª∑L∞« ‹«uMI∞«Ë W±UF∞« ‹«uMI∞« UL≥ WO≤u¥eHK∑∞«
W±UF∞« ‹«uMI∞« :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
eOOL∑∞« r∑¥ ,WÅUî Ë√ WO±uL´ ‹«uMÆ UN≤uØ YO• s± WO≤u¥eHK∑∞« ‹«uMIK∞ w≤u≤UI∞« qJA∞« s´ dEM∞« ÒiG°
VKD∞«Ë )UN{dF¢ w∑∞« WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« Í√( ‚uº∞« w≠ t•d∑I¢ Íc∞« ÷dF∞« YO• s± ‹«uMI∞« s± sO´u≤ sO°
.)tO∞≈ t§u∑¢ Íc∞« ¸uNLπ∞« Í√( t∑O∂K¢ v∞≈ vFº¢ Íc∞«
¡ö∑¢ WOπ±«d° WJ∂® Ò bF¢ wN≠ p∞c∞Ë ,ÂU´ VK© WO∂K∑∞ ‚uº∞« w≠ UN{dF° t§u∑¢ …UMÆ w≥ W±UF∞« …UMI∞U≠
.…dß_« ¸U©≈ w≠ WO´ULπ∞« …b≥UAL∞« ”¸UL¥ «¸uNL§ t≤uJ° …œU´ “U∑L¥ ,ÂU´ ¸uNL§ ‹U§UO∑•«Ë
w´ULπ∞« VKD∞« hzUBî l± ‚uº∞« w≠ t•d∑I¥ Íc∞« Z±«d∂∞« ÷d´ n‡OÒJ¥ Ê√ W±UF∞« …UMI∞« w≠ Z±d∂L∞« ‰ËU∫¥
UN°¸UA±Ë …dß_« ‹Uμ≠ nK∑ª± ‚«Ë–√ sO° oO≠u∑∞« UNO≠ ‰ËU∫¥ WOπ±«d° WJ∂® bÒF¥ p∞c°Ë ,t∑O∂K¢ vK´ qLF¥ Íc∞«
s± ,wKBH∞«Ë w´u∂ß_«Ë w±uO∞« …dß_« ‰UL´√ ‰Ëb§ ¸U∂∑´ô« w≠ «cî¬ .…b≥UAL∞« w≠ UN¢«œU´Ë Wμ≠ qØ ‰uO±Ë
.Èdî√ WN§ s± ,‹U§UO∑•ô« qØ WO∂K¢ ôËU∫±Ë ,WN§
,VKD∞« d¥bI∑° t∞ `Lº¢ w∑∞« WO´u{uL∞« dÅUMF∞« vK´ )WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞«( ÷dF∞« œ«b´≈ w≠ Z±d∂L∞« bL∑F¥Ë
)WAOFL∞« Èu∑º±Ë qîb∞«( W¥œUB∑Æô«Ë )fMπ∞«Ë sº∞«( WO≠«dGL¥b∞« ‹UODFL∞« ‰öî s± ‚uº∞« w≠ t¢UN§u¢Ë
n¥d∞«( W±UÆù« jL≤Ë )WOMH∞« ‚«Ë–_«Ë wLOKF∑∞« Èu∑ºL∞«( WO≠UI∏∞«Ë )…UO∫∞« »uKß√Ë WAOFL∞« jL≤( WO´UL∑§ô«Ë
.d¥bI∑K∞ Ë√ ”UOIK∞ WK°UI∞« WO´u{uL∞« ‹UODFL∞« s± U≥dO¨Ë )sJºL∞« Ÿu≤Ë dC∫∞« Ë√
W±bª∞« ÂUNL° ŸöD{ô« :sO≠b≥ oOI∫¢ v∞≈ qÅu∑∞« q§√ s± WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« l¥uM¢ vK´ Z±d∂L∞« qLF¥Ë
,t¢Uμ≠ nK∑ªL° ¸uNLπ∞« ‹U§U• ŸuM¢ WODG¢Ë ,WN§ s± WOKº∑∞«Ë WO°d∑∞«Ë W≠UI∏∞«Ë ¸U∂î_« dO≠u¢ w≠ WO±uLF∞«
:Èdî√ WN§ s±

80
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

:)19( ‰Ëb§
2005 WMß Uº≤d≠ w≠ …b≥UAL∞« Z±«d∂∞«Ë W{ËdFL∞« Z±«d∂∞«
œ«d≠_« U≥b≥U® w∑∞« Z±«d∂∞« ŸuLπ± , W±UF∞« ‹«uMI∞« UN∑{d´ w∑∞« Z±«d∂∞« ŸuLπ± Z±«d∂∞«
d∏Ø√Ë ‹«uMß 4 s± (TF1, France 2, France 3 France 5, M6)
%6.5 %4.8 Âö≠_«
%24.6 %19.3 WO≤u¥eHK¢ Âö≠√
%9.7 %6.0 »UF∞√
%4.5 %7.2 ‹U´uM±
%14.9 %6.2 WO≤u¥eHK¢ bz«d§
%15.3 %19.0 WO≤u¥eHK¢ ‹öπ±
%4.3 %12.4 WOIzU£Ë Âö≠√
%4.1 %2.5 W{U¥¸
%3.2 %8.3 »U∂AK∞ hB•
%8.7 %7.1 ‹U≤ö´≈
%4.2 %7.2 Èdî√
)œ13 ”1058 = %100( )œ 31 ” 43679 = %100(
Communication et medias,V. Sacriste, p. 192 :¸bBL∞«

s±Ë ,WÅUîË WO±uL´ ,W±U´ ‹«uMÆ X‡ß q∂Æ s± W{ËdFL∞« Z±«d∂∞« WJ∂® Ÿu‡ÒM¢ ‰öî s± ÷dF∞« Ÿu‡ÒM¢ dNE¥
WO≤u¥eHK∑∞« ‹öπL∞«Ë )%6.2( W¥¸U∂îù« ‹«dAM∞«Ë )%19.3( WO≤u¥eHK∑∞« Âö≠_« :W∂∞UG∞« Z±«d∂∞« WO´u≤ ‰öî
.sO∏K∏∞« “ËUπ∑¢ Ÿ«u≤_« Ác≥Ë .)%8.3( »U∂A∞« v∞≈ WN§uL∞« hB∫∞«Ë )%12.4( WOIzU£u∞« W©d®_«Ë )%19.0(
UN•d∑I¢ w∑∞« WOπ±«d∂∞« ‹UJ∂A∞« WO´u≤ s´ …dJ≠ wDF¥ «c≥Ë .%15.7 “ËUπ∑¢ ö≠ ,W{U¥d∞«Ë »UF∞_«Ë ‹U´uML∞« U±√
.W¥¸U∂îù«Ë WO≠UI∏∞« WLOI∞« ‹«– Z±«d∂∞« WB• ŸUH¢¸U° eOL∑¢ wN≠ .WÅUª∞«Ë UNM± WO±uLF∞« ,W±UF∞« ‹«uMI∞« ŸuLπ±
hB∫∞« ”√¸ vK´ w¢Q¢ )%24.6( WO≤u¥eHK∑∞« Âö≠_« Ê√ sO∂¢ …b≥UAL∞U° WIKF∑L∞« ÂUƸ_« ÊS≠ ,p∞– l±Ë
·ö∑îô« iF° ÂUƸ_« WOI° dNE¢Ë .)%14.9( W¥¸U∂îù« ‹«dAM∞«Ë )%15.3( WO≤u¥eHK∑∞« ‹öπL∞« UNOK¢ ,WKCHL∞«
‹«uMIK∞ WOπ±«d∂∞« ‹UJ∂A∞« w≠ l¥uM∑∞« s± b¥eL∞« …¸Ëd{ wMF¥ UL± ,…b≥UAL∞« ‹UN§u¢Ë W•d∑IL∞« Z±«d∂∞« sO°
.VKD∞« l± ÷dF∞« nOOJ¢Ë W±UF∞«
v∞≈ «dE≤ r∞UF∞« Ê«bK° rEF± w≠ …b≥UAL∞« ‚uß Í√ ,WO∞Ë_« ‚uº∞« s± d∂Ø_« rπ∫∞« W±UF∞« ‹«uMI∞« q∏‡ÒL¢Ë
œuF¥Ë .Ê«bK∂∞« rEF± w≠ …b≥UAL∞« …b´UÆ w≥ pK¢Ë .‰uOL∞«Ë ‚«Ë–_« qØ WO∂K¢ vK´ ¸bÆ_«Ë UOª¥¸U¢ o∂ß_« UN≤uØ
sLJ¥Ë .”Uß_U° ÂU´ w´UL§ VK© W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ VKD∞« Ê√ u≥Ë ÍœUB∑Æ« q±U´ v∞≈ «c≥
.WOM©Ë W´UMBØ v∞Ë_« UN¢QA≤ Âö´ù« qzUßË …QA≤ ¡«¸Ë p∞–

81
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

w≠ WBBª∑L∞« ‹«uMI∞« ¸uN™ ¡«¸Ë nI¥ …eOL± W¥œUB∑Æ« hzUBî Í– VK© œu§ËË ‚uº∞« ¸uD¢ Ê√ dO¨
.UF± W¥u≤U∏∞«Ë WO∞Ë_« ‚uº∞« w≠ lÆuL∑∞« u∫≤ UN≥Uπ¢«Ë r∞UF∞« Ê«bK° rEF±
WBBª∑L∞« ‹«uMI∞« :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
‹UO§u∞uMJ∑∞« ¸uD¢ qCH° W±bI∑L∞« WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« rEF± w≠ ¸uNLπK∞ W•U∑L∞« ‹«uMI∞« œb´ n´UC¢
.WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« d∂´ Êu¥eHK∑∞«Ë (La television par cable) wDÒ‡ª∞« Êu¥eHK∑∞« WÅUîË W∏¥b∫∞«
qîb¢ UC
Î ¥√ wN≠ ‹«uMI∞« s± œËb∫± œb´ UN∞ w∑∞« Ë√ …bO•u∞« …UMI∞« ÂUE≤ XF∂¢« w∑∞« WO±UM∞« Ê«bK∂∞« v∞≈ W∂ºM∞U°Ë
‹«uMI∞« ÷d´ “ËUπ∑¥ Ê«bK∂∞« Ác≥ w≠ WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« ÷d´ qFπ¥ UL± ,WOzUCH∞« ‹«uMI∞« Y° ‹ôUπ± sL{
‹«uMI∞« d£UJ∑° eO‡ÒL∑¢ ÃU∑≤ù«Ë Wπ±d∂∞« w≠ …b¥b§ U≠Ëd™ UNOK´ ÷dH¥ U± u≥Ë ,UN´uM¢ Ë√ U≥œb´ ÊUØ ULN± WOK∫L∞«
.W±UF∞« ‹«uMI∞« sO° f≠UM∑∞« «b∑•«Ë wDÒ‡ª∞« Êu¥eHK∑∞« d∂´ WBBª∑L∞«
.2005 WMß ,118 v∞≈ 2000 WMß ,84 v∞≈ 1995 WMß ,23 s± WBBª∑L∞« ‹«uMI∞« œb´ ¸uD¢ ö∏± )3(Uº≤d≠ wH≠
‹«uMI∞« Ác≥ WB∫° oKF∑¥ ULO≠Ë .WBBª∑± …UMÆ 15 s± d∏Ø√ UN° sJº± sO¥ö± 3.3 qπß ,2005 d∂L∑∂ß 30 w≠Ë
WMß %11.4 v∞≈ )˸u¥ ÊuOK± 6.721 ŸuLπ± s± ˸u¥ ÊuOK± 182.9( 1995 WMß %3.8 s± qI∑≤« bI≠ ‰UL´_« rƸ s±
ŸuLπ± s± ˸u¥ 955.3( 2004 WMß %13 v∞≈ ôuÅË )˸u¥ ÊuOK± 6.721 ŸuLπ± s± ˸u¥ ÊuOK± 765.3( 2000
.)˸u¥ ÊuOK± 7.324
͸Uπ∑∞« ÖuLM∞« u∫≤ Êu¥eHK∑∞« ‰UI∑≤« s´ XÆu∞« fH≤ w≠ d‡∂ÒF¥ t≤_ wº≤dH∞« ÖuLM∞« ¸U∂∑´ô« w≠ U≤cî√ bÆË
d∏Ø√ hBª∑∞« u∫≤ tπ∑¥ ¸uNLπ∞« Ê√ wMF¥ UL± ,W±UF∞« WO≤UπL∞« WO±uLF∞« …UMI∞« s± ôb° „«d∑®ô« vK´ rzUI∞«
.s¥b≥UAL∞« ÂuLF∞ UM±¬ QπK± WO±uLF∞« W±UF∞« ‹«uMI∞« qE¢ sO• w≠ ,d∏ØQ≠
W‡‡Åö‡î
WHKJ∑∞« q±U´ :q±«u´ W£ö£ dO£Q¢ X∫¢ œbπ∑∞«Ë ŸuM∑∞« u∫≤ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´ tπ∑¥
.Íu≤U∏∞« VKD∞« q±U´Ë w∞Ë_« VKD∞« q±U´Ë
ULOß ôË wKÅ_« ÖuLM∞« WHKJ¢ ŸUH¢¸U° eOL∑¢ UN≤S≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË WHKJ∑° oKF∑¥ ULOH≠
s± …b•Ë qØ Ê√ p∞– ,Z∑ML∞« s± …b•«u∞« …b•uK∞ W¥b∫∞« WHKJ∑∞« »UO¨ XÆu∞« fH≤ w≠Ë ,‹P≠UJL∞U° UNM± oK‡ÒF¢ U±
.t¢«c° rzUÆ eOL∑± nK∑ª± Z∑M± w≥ Z∑ML∞«
nOOJ¢ wC∑I¥ UL± ,ŸuM∑∞U° eO‡ÒL∑¥ t≤S≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´ w∞Ë_« VKD∞U° oKF∑¥ ULO≠ U±√
l≠¸ q§√ s± WO∞Ë_« ‚uº∞« w≠ W±b∑∫L∞« Wº≠UML∞« jG{ X∫¢ ,VKD∞« l± W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« ÷d´
œ¸«uL∞« s± WB∫∞« l≠¸Ë W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« ÂUº∑Æ« v∞≈ ôuÅË ,s¥b≥UAL∞« ‚uß s± WD∫L∞« Ë√ …UMI∞« WB•
.W¥¸UN®ù«

82
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ÷d´

œ¸«uL∞« œËb• w≠ ,Íu≤U∏∞« VKD∞« ‹UN§u¢ ÊU∂º∫∞« w≠ «cî¬ ,w∞Ë_« VKD∞« WO∂K¢ v∞≈ vFº¥ Z±d∂L∞« sJ∞Ë
.WºßRL∞« vK´ W{ËdHL∞« œuOI∞«Ë W•U∑L∞«
WBBªL∞« WO≤«eOL∞« W¥œËb∫± sJ∞Ë ,WMO‡ÒF± œËb• w≠ WÅUª∞« UNπ±«d° ÃU∑≤S° …UMIK∞ W•U∑L∞« œ¸«uL∞« `Lº¢ bÆ
¡uπK∞« Ë√ ,WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« W¥cG∑∞ W±“ö∞« Z±«d∂∞« ¡UM∑Æô WOKî«b∞« ‚uº∞« v∞≈ t§u∑∞« Z±d∂L∞« vK´ ÷dH¢ ÃU∑≤û∞
WJ∂A∞« W¥cG∑∞ W¥¸ËdC∞« t¢U¥d∑A± ¡UM∑Æô WO∞Ëb∞« ‚uº∞« v∞≈ ÁUπ¢ô« Ë√ w∞Ëb∞« ÊËUF∑∞« Ë√ „d∑AL∞« ÃU∑≤ù« v∞≈
.WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« UNL§d∑¢ w∑∞« WOI¥uº∑∞« WßUOºK∞ UI≠Ë ,w∞Ë_« VKD∞« WO∂K∑∞ W±“ö∞« WOπ±«d∂∞«
hB∫∞« w≠ WK∏L∑L∞«Ë WHKJ¢ v≤œ_« hB∫∞« v∞≈ Z±d∂L∞« QπK¥ ,p∞– oOI∫∑° W•U∑L∞« œ¸«uL∞« `Lº¢ r∞ «–≈Ë
.÷dF∞« WO´u≤ ¸u≥b¢ s´ d∂‡ÒF¥ U± u≥Ë WOπ±«d∂∞« WJ∂A∞« UN° úLO∞ W≤eªL∞« Z±«d∂K∞ WBBªL∞« ‹«d∑H∞«Ë WODOAM∑∞«
l≠¸ v∞≈ w±d¥ wI¥uº¢ vFº± w≠ ,w∞Ë_« VKD∞« l± ÷dF∞« nOOJ¢ vK´ Z±d∂L∞« qLF¥ ,‹ôU∫∞« qØ w≠Ë
.W¥u≤U∏∞« ‚uº∞« s± …UMI∞« WB•
f±Uª∞« »U∂∞« ‹ôU•≈
:dE≤« )1(
Les coûts de production des œuvres audiovisuelles dans les pays en développement, Emmanuel Cocq, Unesco, Paris,
2007, p. 45.

:UC¥√ dE≤«Ë
http://dea-dtcom.u-paris2.fr/Cours/Cours-2006/franceschini/audiov-2007-defini-tion-œuvre-audiovisuelle.pdf.

:dE≤« )2(
Les économies d’échelle dans l’industrie des médias, BOURREAU Marc, GENSOLLEN Michel et PERANI Jérome,
Revue d’économie industrielle, n° 100, 2002, pp. 119-135.

:UC¥√ dE≤«Ë
http://www.gensollen.net/echelle.htm.

:dE≤« )3(
Communication et médias, Valérie Sacriste, Editions, Foucher, France, 2007, p. 174.

83
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:”œUº∞« »U∂∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢
œËb∫∞« bOØQ¢ u∫≤ ŸeM¢ WOM≠ dO¥UFL°Ë ,wM©Ë bF° ‹«– ‹UμO≥ W¥U´d° W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‹QA≤
w≠ ÁUπ¢ô« «c≥ bØQ¢Ë ,WOM©u∞« œËb∫∞« ‹“ËUπ¢ U± ÊU´dß r£ ,WOM©u∞« œËb∫∞« ¸U©≈ w≠ ,WO≠UI∏∞«Ë WOßUOº∞«
“ËUπ∑¥ w±ö´≈ ¡UC≠ …QA≤ vK´ W∞ôœ )1(åWO≤uJ∞« W¥dI∞«ò `KDB± dN™ sO• s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO∑º∞« W¥«b°
.WOM©u∞« œËb∫∞«
ÃU±b≤U° w∞Ëb∞« Èu∑ºL∞« vK´ ‰œU∂∑L∞« w´ULπ∞« œUL∑´ô« f¥dJ¢ r∑Oß ,w≤Ëd∑J∞ù« dBF∞« ÂbI± l± sJ∞Ë
øUª∞« v∞≈ Y∂∞U° `Lº¥ Õu∑H± ¡UC≠ w≠ WOM©Ë d©√ sL{ UNºH≤ vK´ WIKGM± X≤UØ w∑∞« WOM©u∞« ‹«¡UCH∞«
ÕU∑H≤« sL{ œËb∫∞« d∂´ WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« ‹UI≠b¢ …œU¥“ s´ öC≠ «c≥ ,øUª∞« s± œ¸«u∞« Y∂∞« ‰U∂I∑ß«Ë
.WO∞Ëb∞« ‚uº∞«
q¥Ëb∑∞« v∞≈ wM©u∞« ¡UCH∞« s± :‰Ë_« qBH∞«
sOHÆu± w≠ UNBOªK¢ sJL¥ sJ∞Ë ,Âö´ù« qzUßË q¥Ëb¢ WOKLF∞ dOEM∑∞« ‰ËU∫¢ w∑∞« ‹U≥Uπ¢ô« w≥ …b¥b´
:sOOßUß√
.tF± nOJ∑∞«Ë tK∂Ò‡I¢ wG∂M¥ UOFO∂© «¸uD¢ U≥d∂∑F¥ Âö´ù« qzUßË q¥Ëb¢ WOKL´ s± w°Uπ¥≈ nÆu± *
.UN∑∫≠UJ±Ë UN∞ ÍbB∑∞« wG∂M¥ w∑∞« WOF∂∑∞« s± «¡Îe§ U≥d∂∑F¥ Âö´ù« qzUßË q¥Ëb¢ WOKL´ s± w∂Kß nÆu± *
q¥Ëb∑K∞ ÍœUB∑Æô« oDML∞«Ë ‹U±uKFL∞« o≠b¢ W¥d• √b∂± :‰Ë_« Y∫∂L∞«
`Lß Íc∞« ‹U±uKFL∞« o≠b¢ W¥d• ≈b∂± ‰öî s± W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß q¥Ëb¢ dOºH¢ sJL¥
‰Uπ± w≠ W¥¸Uπ∑∞«Ë W¥d∫∞« Í√b∂± bL∑´« Íc∞« bK∂∞« `∞UB∞ p∞– ÊUØË ,W©Uº∂° tKF≠ qFH¥ ÊQ° ÍœUB∑Æô« oDMLK∞
w∞UB¢ô«Ë w≠UI∏∞« ‰UπL∞« w≠ W≤¸UIL∞« U¥«eL∞« ≈b∂L∞ ÕU¢√ UL± ,WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« :WO≠UI∏∞« lKº∞«Ë Âö´ù«
.WOzUIK¢ qJ° tKF≠ qFH¥ Ê√
‹U±uKFL∞« o≠b¢ W¥d• √b∂± )1
UNºH≤ ÷d≠ X´UD∑ß«Ë ,‰UB¢ô«Ë W≠UI∏∞« w≠ U¥¸Uπ¢ UO´UMÅ U§–uL≤ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« X±UÆ√
,ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‰Uπ± w≠Ë .WOßUß√ W¥¸Uπ¢Ë WO´UMÅ …uIØ WO∞Ëb∞« WO≠UI∏∞« W¥¸Uπ∑∞« ‹UÆöF∞« w≠
W¥¸Uπ∑∞« ‹UD∫L∞« W¥d• vK´Ë øUª∞«Ë qî«b∞« w≠ ,‹U±uKFL∞« ‰Ë«b¢ W¥d• …dJ≠ vK´ w±ö´ù« ÖuLM∞« «c≥ ÂuI¥
.WO≤u¥eHK∑∞« ‹UJ∂A∞«Ë ‹UD∫L∞« sO° ÍuÆ wº≠UM¢ ÂUE≤ vK´ ÿUH∫∞« l± ,͸Uπ¢ `°¸ oOI∫¢ v∞≈ wFº∞« w≠

84
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

ŸuLºL∞« wzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb∑∞ ÍœUB∑Æô« oDML∞« )2


:w≥ )2(q±«u´ WF°¸Q° œb∫∑¢ Êu¥eHK∑∞« ‚uß Ê√ dظU° œ¸UA∑¥¸ Èd¥
.q°UJ∞« Ë√ WO´UMDÅô« ¸ULÆ_« Ë√ ,Íe¢dN∞« ÂUEM∞« :wMI∑∞« q±UF∞« *
.…UMI∞« Ë√ WJ∂A∞« ÂUE≤ :Y∂∞« ÂUE≤ *
.Y∂∞« ÂUE≤ s´ UN∞UBH≤« Ë√ UN©U∂¢¸« Èb±Ë WBBª∑± Ë√ W±U´ :…UMI∞« WO´u≤ :Wπ±d∂∞« ÂUE≤ *
.Vz«dC∞« Ë√ …ËU¢ù« Ë√ ‹U≤ö´ù« o¥d© s´ q¥uL∑∞« :q¥uL∑∞« ÂUE≤ *
s± ‹UMOF∂º∞« v∑•Ë ‹UMOºLª∞« w≠ Êu¥eHK∑∞« …QA≤ cM± wM©Ë Èu∑º± vK´ œb∫∑¢ q±«uF∞« Ác≥ X≤UØ bÆË
w≠ bO•Ë q±UF∑L∞ hîd¢ )WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« «b´ U±( r∞UF∞« w≠ ‹U±uJ∫∞« X≤UØ YO• .s¥dAF∞« ÊdI∞«
.q¥uL∑∞«Ë ÃU∑≤ù«Ë Wπ±d∂∞«Ë Y∂∞« ÂUE≤Ë wMI∑∞« Èu∑ºL∞« vK´ :UNFOL§ ‹UOKLF∞U° ÂuIO∞ w≤u¥eHK∑∞« Y∂∞« ‰Uπ±
WÅUîË WO∞Ëb∞« À«b•_« iF° WODG¢Ë ,øUª∞« s± Z±«d∂∞« ¡«d® :,q¥Ëb∑K∞ lCª¢ WKOKÆ V≤«u§ „«c≤¬ X≤UØ
WO≤«eOL∞« hI≤ s± w≤UF¢ X≤UØ wL∞UF∞ « Èu∑ºL∞« vK´ WO±uLF∞« ‹«uMI∞« rEF± Ê_Ë .WO∞Ëb∞« WO{U¥d∞« À«b•_«
Z±«d∂∞« Ê√ p∞– .WO∞Ëb∞« ‚uº∞« s± Z±«d∂∞« ¡«d® v∞≈ ¡uπK∞« qCH¢ X≤UØ bI≠ ,WHKJ∑∞« w∞U´ ÃU∑≤û∞ WBBªL∞«
ÊUØ t≤_Ë ,WOKÅ_« UNÆuß w≠ X{d´Ë XFO°Ë Xπ∑≤√ UN≤_ sL∏∞« WHOF{ ÊuJ¢ ‚uº∞« Ác≥ w≠ W{ËdFL∞«
…b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« q∏± b•«Ë bK° w≠ v∑• ,W∞ËeF± X≤UØ ‚«uß_« Ê_ ,…d± s± d∏Ø√ Z±U≤d∂∞« ÷d´ ÊUJ±ùU°
‹U¥ôu∞« UNOK´ dDOº¢ WO∞Ëœ WO≤u¥eHK¢ Z±«d° ‚uß œu§Ë ¡«¸Ë WHKJ∑∞« ‚«d¨≈ WßUOº≠ :WOJ¥d±_«
.WOJ¥d±_« …b∫∑L∞«
100,000 sO° ÕË«d∑¥ Ê√ sJL¥ Z±U≤d∂∞« fH≤ dFº≠ :dFº∞« …b•Ë »UO¨ WƸUH± w≥ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« Ác≥ eO‡ÒL¥ U±Ë
¸ôËœ 60.000 v∞≈ ÁdFß j∂N¥ WOº≤d≠ …UMI∞ ŸU∂¥ sO• tMJ∞Ë ,WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ ¸ôËœ ÊuOK± 2Ë ¸ôËœ
qîœ u≥ rßU∫∞« q±UF∞« q° .WHKJ∑∞«Ë dFº∞« sO° WÆö´ ö≠ .wKOA∞« w≠ …dOGÅ WD∫L∞ ŸU∂O∞ ¸ôËœ 1.000 v∞≈Ë
.Z∑ML∞« v∞≈ t∑§U•Ë Íd∑AL∞«
‹UD∫L∞« sO° f≠UM∑∞« qCH° …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« ‹Uπ∑ML∞« UNII∫¢ qOî«bL∞« vK´Q≠
ÂUF∞« ŸUDI∞« sO° ‚uº∞« WOzUM£ q´ ÂuI¥ wM¨ bK° w≠ Z∑ML∞« fH≤ bzU´ qÒI¥Ë .͸UN®ù« q¥uL∑∞« vK´ rzUI∞« ‹UJ∂A∞«Ë
tO≠ VOG¥Ë w±uLF∞« ¸UJ∑•ô« vK´ ÂœUÆ dOI≠ bK° w≠ d∏Ø√ j∂N¥Ë .‹«uMI∞« sO° Wº≠UML∞« nF{ V∂º° ’Uª∞«Ë
.…dJ∑∫L∞« …UMIK∞ ÊuLC± ¸uNLπ∞« Ê_ Z±«d∂∞« vK´ ‚UH≤û∞Ë f≠UM∑K∞ Ÿ«œ „UM≥ ÊuJ¥ ô YO• .͸UN®ù« q¥uL∑∞«
?WL∞uF∞« v∞≈ q¥Ëb∑∞« s± )3
Z±«d∂∞« lO° w≠ q∏L∑¥Ë ,s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOºLª∞« v∞≈ Z±«d∂∞« ‚uß o¥d© s´ Êu¥eHK∑∞« q¥Ëb¢ œuF¥
.w∞Ëb∞« Èu∑ºL∞« vK´ UN∞Ë«b¢Ë WO≤u¥eHK∑∞«

85
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

ÍuN§ ‚UD≤ vK´ WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« Y°Ë „d∑AL∞« ÃU∑≤ù« w≠ q∏L∑L∞«Ë ‹UOºMπ∞« œbF∑L∞« Êu¥eHK∑∞« U±√
.s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO≤UL∏∞« cM± QA≤ bI≠ ‹UO±uI∞« …œbF∑L∞« WOJKL∞«Ë WOM©u∞« œËb∫∞« “ËUπ∑¥
Z±«d∂∞« Y° w≠ q∏L∑¢Ë s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOFº∑∞« cM± ‹√b° bI≠ Êu¥eHK∑∞« WL∞u´ Ë√ w≤uJ∞« Êu¥eHK∑∞« U±√
.w° .w° …UMÆË .Ê .Ê .wß WJ∂® t∑K∏±√ s±Ë ,wL∞UF∞« ‚UDM∞« v∞≈ WOLOKÆù«Ë WO±uI∞« œËb∫∞« “ËUπ∑¥ ‚UD≤ vK´
.WOL∞UF∞« wß
cM± WOzULMOº∞« WO≠UI∏∞« UN¢Uπ∑ML∞ WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« d¥bB∑° Z±«d∂∞« ‚uß q¥Ëb¢ WOKL´ ‹√b° bÆË
w≠ nI¢ V≤Uπ∞« ÍœU•√ q¥Ëb∑∞« ÁU㛮 ‰«e¥ ôË .s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO∑º∞« cM± WO≤u¥eHK∑∞« r£ ,‹UMOºLª∞«
WO´UMB∞« Ê«bK∂∞« s± ÊËœ¸u∑ºL∞« w≤U∏∞« t≠d© w≠Ë ,ÍœU•_« ¸bBL∞« WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« ‰ËÒ_« t≠d©
.WO°dG∞« U°Ë¸Ë√Ë …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« sO° WOºK©√ ‚uº∞U≠ .WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« ‹U´uLπ± p∞– bF° w¢Q¢ r£ ,UßUß√
WO≠UI∏∞« WMLONK∞ ÍbB∑∞«Ë WO≠UI∏∞« WOF∂∑∞« W¥dE≤ :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«
WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË t∂FK¢ Íc∞« WMLON∞« ¸Ëœ «“d∂± s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO∑º∞« W¥UN≤ w≠ ÍbI≤ ÁU㛮 dN™
.WO≤uJ∞« …dDOº∞« u∫≤ UNOFßË …b∫∑L∞« ‹U¥ôuK∞ WOFßu∑∞« W´eM∞« w±UM¢ l± WÅUî ,WOJ¥d±_« W´uLºL∞«
aOßd∑∞ ,WOMH∞« ‹«¸UA∑ßô« l± øUª∞« w≠ WO≤u¥eHK∑∞« ‹UJ∂A∞« ‹«¸UL∏∑ß« …œU¥“ w≠ WMLON∞« Ác≥ vKπ∑¢
qÅ_« ‹«– ‹UOºMπ∞« …œbF∑L∞« ‹UØdA∞« ¸U≥œ“«Ë ,œËuO∞u≥ w≠ Wπ∑ML∞« Z±«d∂∞« d¥bB¢Ë ,wJ¥d±_« ÖuLM∞«
.‰UB¢ô« ‰Uπ± w≠ WOJ¥d±_« ‹«¸UNL∞« dAM° X±UÆ w∑∞« ‹U≤ö´ù« ‹ôUØËË ,wJ¥d±_«
͸Uπ∑∞« l°UD∞« ¡UH{≈ u∫≤ W¥uÆ W´e≤ vK´ ,«b§ «dJ∂± ,sOOJ¥d±_« sO∏•U∂∞« b•√ nÆË qOK∫∑∞« «c≥ vK´ ¡UM°Ë
s´ nAØ ÍbI≤ ÍdJ≠ ¸UO¢ qOK∫∑∞« «c≥ s± oKD≤« bÆË .)3(w∞Ëœ ‚UD≤ vK´ W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË vK´
qOK∫¢ l± ,WHK∑ªL∞« t¢U≤uJ± t∞Ë ,tO≠ ÊuOºOzd∞« ÊuK´UH∞« t≤«u´√ t∞ ,WOM©u∞« œËb∫∞« “ËUπ∑¥ w±ö´≈ ÂUE≤ œu§Ë
d¥bB∑∞« »UDÆ√ b¥b∫¢ l± ,WOLÆd∞« ‹UODFL∞« vK´ ÂuI¥ öOK∫¢ ÂUEM∞« «c≥ sL{ ͸Uπ∞« T≠UJ∑L∞« dO¨ ‰œU∂∑∞«
.)4(…dO∏Ø w≥Ë …œ¸u∑ºL∞« ·«d©_«Ë ,Uº≤d≠Ë …b∫∑L∞« WJKLL∞«Ë …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≥Ë ,tO≠ WOºOzd∞«
,W´uLºL∞«Ë WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË q¥Ëb¢ …d≥U™ qOK∫¢ w≠ sO{¸UF∑± sOOºOz¸ sO≥Uπ¢U° Ê–≈ d±_« oKF∑¥
Y¥b∫∑∞« ‹U≥U㛮 e¥eF¢ q´ qLFOß q¥Ëb∑∞« «c≥ Ê√ d∂∑F¥ t≤_ ,bOF° b• v∞≈ özUH∑± ‰Ë_« ÁUπ¢ô« ¸U∂∑´« sJL¥
.)ÊU≥uKØU± ,d≤dO∞ ‰UO≤«œ( W¥bOKI∑∞« ‹UFL∑πL∞« w≠ W≤dBF∞«Ë
w∞ULß√d∞« ÂUEM∞« WMLON° UD∂¢d± ö±U® «¸Uº± q¥Ëb∑∞« WOKL´ w≠ Èd¥ ,U¥bI≤ ÊUØ bI≠ w≤U∏∞« ÁUπ¢ô« U±√
œUL∑´« v∞≈ w±d¥ u≥Ë ,d®U∂L∞« ÍbOKI∑∞« ¸ULF∑ßô« dO≤ s± Ê«bK∂∞« s± b¥bF∞« ‰öI∑ß« l± q∫H∑ß« ,tFßu¢Ë
‹UÆöF∞« rJ∫¢ ,U±uL´Ë ,o°Uº∞« dLF∑ºL∞U° U∏¥b• WKI∑ºL∞« Ê«bK∂∞« ‹UÆö´ rJ∫¢ …dDOº∞« s± …b¥b§ ‰UJ®√
‹U‡‡Æö´ w‡≠ W‡OºOz¸ q±«u´ Âö´ù« qzU‡‡ßË ÍdJH∞« ¸U‡O∑∞« «c≥ d∂∑F¥ q° .»uMπ∞« Ê«bK°Ë ‰U‡‡LA∞« Ê«bK° sO°
.Ác≥ …dDOº∞«

86
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

wØöN∑ßô« jLMK∞ U≥bOπL∑° ,wL∞UF∞« w∞ULß√d∞« ÂUEM∞« w≠ WO§u∞u¥b¥ù« …dDOº∞« VO∞«Ëœ r≥√ b•√ q∏L¢ wN≠
wL∞UF∞« ÍœUB∑Æô« ÂUEM∞« «c≥ oº≤ w≠ ,WLØU∫∞« ‹UμH∞« l± R©«u∑∞U°Ë å·«d©_«ò Ê«bK° UN±U∫ÆS°Ë ,wJ¥d±_«
.åeØdL∞«ò Ê«bK° tOK´ dDOº¢ Íc∞«
:wK¥ ULØ 1976 WMß ,UN≠Òd´Ë WO≠UI∏∞« WO∞U¥d∂±ù« nÅË WOKLF∞« Ác≥ vK´ dKO® ‹d°d≥ oK©√ bÆË
o¥d© s´ ,WLØU∫∞« WμH∞« ë¸b∑ßU° ,Y¥b∫∞« w∞Ëb∞« ÂUEM∞« w≠ sOÒF± lL∑π± ÂU∫Æ≈ UN° Òr∑¥ w∑∞« ‹UOKLF∞« ŸuLπ±ò
eØd± qØUO≥Ë rOI∞ VOπ∑º¢ wJ∞ WO´UL∑§ô« ‹UºßRL∞« q¥bF¢ v∞≈ ,…u®d∞« Ë√ …uI∞« Ë√ jGC∞« Ë√ »Uπ´ù«
.)5(åUN∞ Z¥Ëd∑∞U° ÂUOI∞« v∞≈ Ë√ ,dDOºL∞« w∞ULß√d∞« ÂUEM∞«
UNM´ ŸU≠b∞« wG∂M¥ w∑∞« WO≠UI∏∞« W¥uN∞« …dJ≠ Õd© ‰öî s± WO≠UI∏∞« WMLONK∞ ÍbB∑K∞ ¸UJ≠√ …b´ ¸UO∑∞« «c≥ ÂbI¥Ë
«Ëe¨ U≥d∂∑´« w∑∞«Ë WI≠b∑L∞« WO±ö´ù« ‹«¸UO∑∞« WN§«u± w≠ ¸«dL∑ßU° U≥e¥eF¢ wG∂M¥ w∑∞« WOM©u∞« W¥uN∞« p∞cØË
.UO±ö´≈
W≠UI∏∞« w≠ WOM©u∞« …œUOº∞« …dJ≠ ,w±ö´ù« o≠b∑∞« W¥d∫∞ œUCL∞« nÆuL∞« «c≥ s´ ‹QA≤ w∑∞« ¸UJ≠_« sO° s±Ë
W¥dI∞« WN§«u± w≠ WOM©u∞« WO≠UI∏∞« ‹U´UMB∞« r´œË WOM©u∞« W≠UI∏∞« W¥UL∫∞ W∞Ëb∞« WßUOß e¥eF¢ v∞≈ …u´b∞« l±
.UN≤«u´√Ë WO≤uJ∞«
W´uLºL∞« WOzdL∞« Z±«d∂∞« ‚uß q¥Ëb¢ :w≤U∏∞« qBH∞«
»UDÆ_« œbF¢ v∞≈ WOJ¥d±_« WMLON∞« s±
‹UMOF∂º∞«Ë ‹UMO∑º∞« ‰öî WOJ¥d±_« ‹«¸œUB∞« WMLO≥ :sO∑K•dL° W´uLºL∞« WOzdL∞« Z±«d∂∞« ‚uß q¥Ëb¢ dÒ±
.s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMO≤UL∏∞« cM± …œbF∑± »UDÆ√ ¸uN™Ë ,s¥dAF∞« ÊdI∞« s±
WO∞Ëb∞« ‚uº∞« vK´ WOJ¥d±_« WMLON∞« WK•d± :‰Ë_« Y∫∂L∞«
‹UI≠b∑∞« …dDOº° eOÒ‡L∑¥ WO∞Ëb∞« ‚uº∞« lÆ«Ë ÊUØ s¥dAF∞« ÊdI∞« s± ‹UMOF∂º∞«Ë ‹UMO∑º∞« …d∑≠ ‰öî
…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« w≠ WOJ¥d±_« Z±«d∂∞« WB• Wß«¸œ ‰öî s± p∞– dNE¥Ë .r∞UF∞« d∂´ WOJ¥d±_« WO±ö´ù«
.WHK∑ªL∞« r∞UF∞« o©UM± s± Ê«bK∂∞« nK∑ª± w≠
Ê«bK° q∂Æ s± …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ŸuLπ± s± %44 WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« s± …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« q∏‡ÒL¢Ë
UO≤UL∞√Ë Uº≤d≠ WB• “ËUπ∑¢ …d∂∑F± UC¥√ …b∫∑L∞« WJKLL∞« WB• Ê√ k•ö≤Ë .‹UMOF∂º∞« ¡UM£√ W‡ÒO‡°dG∞« U°Ë¸Ë√
.sO∑FL∑π±

87
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)20( rƸ ‰Ëb§


WO°dG∞« U°Ë¸Ë√ w≠ …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ¸œUB± r≥√
…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« s± W∂º≤ Z±«d∂K∞ wKÅ_« bK∂∞«
44 WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
16 …b∫∑L∞« WJKLL∞«
7 W¥œU∫¢ô« UO≤UL∞√
5 Uº≤d≠
8 Èdî_« WO°dG∞« U°Ë¸Ë√ Ê«bK°
3 w¢UO≠uº∞« œU∫¢ô«Ë WOÆdA∞« U°Ë¸Ë√
7 Êu¥eO≠˸Ë√
4 „d∑AL∞« ÃU∑≤ù«
6 Èdî√ Ê«bK°
WIOÆœ 71.640 = %100 ŸuLπL∞«
La circulation internationale des emissions de television, S/d de Tapio Varic, Unesco, Paris, France, 1986, p. 26.:¸bBL∞«

q∏L¢ YO• ,U•u{Ë d∏Ø√ qJA° WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôuK∞ WOF∂∑∞« ¸U£¬ dNE¢ WOMO¢ö∞« UJ¥d±√ WIDM± w≠Ë
WOMO¢ö∞« UJ¥d±√ WB• “ËUπ∑¢ ô sO• w≠ ,…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ŸuLπ± s± %77 UNM± …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞«
.%12 UNºH≤

:)21( rƸ ‰Ëb§


WOMO¢ö∞« UJ¥d±√ w≠ …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ¸œUB± r≥√
…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« s± W∂º≤ Z±«d∂K∞ wKÅ_« bK∂∞«
77 …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
12 WOMO¢ö∞« UJ¥d±√
4 WO°dG∞« U°Ë¸Ë√
1 WOÆdA∞« U°Ë¸Ë√
0 ÊU°UO∞«
0 Èdî√ Ê«bK°
5 ·dF± dO¨
0 «bMØ
0 Ê«u¥U¢
0 UO∞«d∑ß√
WIOÆœ 306 . 653 = %100 ŸuLπL∞«

88
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

w≠UI∏∞« dO£Q∑K∞ WF{Uî X≤UØ w∑∞«Ë WOÆdA∞« U°Ë¸ËQ° ·dF¢ X≤UØ w∑∞« Ê«bK∂∞« s± W∏∞U∏∞« W´uLπL∞« U±√
w¢Q¢ X≤UØ w∑∞« WOJ¥d±_« Z±«d∂∞« ÂU±√ UIKG± ¡UC≠ q‡ÒJA¢ X≤UJ≠ ,UI°Uß w∑OO≠uº∞« œU∫¢ö∞ w§u∞u¥b¥ù«Ë
.…b∫∑L∞« WJKLL∞«Ë Uº≤d≠Ë W¥œU∫¢ô« UO≤UL∞√Ë w¢UO≠uº∞« œU∫¢ô« bF° Wº±Uª∞« W∂¢dL∞« w≠
ÊËUF∑∞« ‹UOÆUH¢« sL{ „d∑A± ÃU∑≤≈ UNO≠ r∑¥ w∑∞« Ê«bK∂∞« w≠ WÅUî q∏L∑¢ Èdî√ Ê«bK° œu§Ë UM≥ k•ö¥Ë
.WHK∑ªL∞« Ê«bK∂∞« l± wLKF∞«Ë w≠UI∏∞«

: )22( rƸ ‰Ëb§


UI°Uß WOÆdA∞« U°Ë¸Ë√ w≠ …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ¸œUB± r≥√
…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« s± W∂º≤ Z±«d∂K∞ wKÅ_« bK∂∞«
24 w¢UO≠uº∞« œU∫¢ô«
16 W¥œU∫¢ô« UO≤UL∞√
11 Uº≤d≠
8 …b∫∑L∞« WJKLL∞«
5 …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
3 UOØU≠uKßuJOA¢
3 U¥¸UGM≥
4 WO©«dIL¥b∞« UO≤UL∞√
4 UO∞UD¥≈
3 UO≠öº¨u¥
18 Èdî√ Ê«bK°
WIOÆœ 16.634 = %100 ŸuLπL∞«
La circulation internationale des missions de television, S/D de Tapio Varic, Unesco, 3,3, Paris, France, 1986, p.??:¸bBL∞«

w≠UI∏∞« ÃU∑≤ù« nF{ sJ∞ ,‚uº∞«Ë lL∑πL∞«Ë W≠UI∏∞« WOM° YO• s± Wº≤Uπ∑± W´uLπ± WO°dF∞« Ê«bK∂∞« q∏‡ÒL¢Ë
…d∂∑F± WB• vK´ «Ë–u∫∑ºO∞ V≤U§_« sOπ∑MLK∞ ‰UπL∞« `º≠ WIDML∞« Ê«bK° sO° WO≠UI∏∞« j°«Ëd∞« s≥ËË
.WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« ‹«œ¸«Ë s±
Uº≤d≠ UNOK¢ ,WO°dF∞« Ê«bK∂∞« q∂Æ s± …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ŸuLπ± s± YK∏∞« WB• …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« q∑∫¢ «cJ≥Ë
.W∏∞U∏∞« W∂¢dL∞« w≠ %10 ‡° w°d´ bK° ‰Ë√ WB• w¢Q¢Ë %13 ‡°

89
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)23( rƸ ‰Ëb§


w°dF∞« s©u∞« w≠ …œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« ¸œUB± r≥√
…œ¸u∑ºL∞« Z±«d∂∞« s± W∂º≤ Z±«d∂K∞ wKÅ_« bK∂∞«
WO°d´ dO¨ Ê«bK°
32 WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞«
13 Uº≤d≠
7 …b∫∑L∞« WJKLL∞«
6 ÊU°UO∞«
6 W¥œU∫¢ô« UO≤UL∞√
3 UI°Uß w¢UO≠uº∞« œU∫¢ô«
1 UI°Uß UOØU≠uKßuJOA¢
1 «dº¥uß
1 UO≤U∂ß≈
0 UO∞UD¥≈
0 UO≤U±Ë¸
1 Èdî√
WO°d´ Ê«bK°
10 …b∫∑L∞« WO°dF∞« ‹«¸U±ù«
6 dB±
4 W¥œuFº∞« WO°dF∞«
4 X¥uJ∞«
2 ZOKª∞« WØd®
2 ÊUM∂∞
1 UO∂O∞
1 f≤u¢
0 U¥¸uß
0 dz«eπ∞«
0 »dGL∞«
WIOÆœ 20 . 542 = %100 ŸuLπL∞«

r∞UF∞« ‹U≤u¥eHK¢ ËeG¢ rN¢Uπ∑M± X∫∂Å√ WO∞Ëb∞« W•Uº∞« vK´ œb§ Êuπ∑M± öF≠ dN™ ,‹UMOF∂º∞« cM±Ë
WO±ö´ù« ‹UI≠b∑∞« w≠ dO‡ÒG¢ v∞≈ sO∏•U∂∞« b•√ ¸U®√ bÆË .ÊU°UO∞«Ë Z≤uØ Z≤u≥Ë dB±Ë q¥“«d∂∞«Ë pOºJL∞« rNM±Ë
.)6(WO°dF∞« Ê«bK∂∞«Ë WOMO¢ö∞« UJ¥d±√ Ê«bK° ¸U©≈ sL{ WÅUî ,W¥uN§ ‹UI≠b¢ ¸uNE° 1984 WMß

90
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

W¥uN§ ‚«uß√ ¸uN™ :w≤U∏∞« Y∫∂L∞«


.WO∞Ëb∞« ‚uº∞« u∫≤ Êu¥eHK∑∞« Z±«d° d¥bB¢ v∞≈ W∂ºM∞U° ÈeG± Ë– tMJ∞Ë ¡wD° ‰uÒ‡∫¢ Àb• bÆË

: )24( rƸ ‰Ëb§


1995-1987 ‹«uMºK∞ …¸b‡ÒI± Z±«d∂∞« ‹«¸œUÅ
1995 1993 1991 1989 1987
)WOJ¥d±_« ‹«¸ôËb∞« sO¥öL°( ‹«¸œUB∞« WLOÆ
3.005 2.521 2.096 1.696 1.119 WOJ¥d±√ .Â.Ë
1.175 910 660 426 161 WO°dG∞« U°Ë¸Ë√
815 566 393 273 194 ÊËdî¬
4.995 3.997 3.149 2.395 1.474 ŸuLπL∞«
% W¥uμL∞« VºM∞«
%60 %63 %67 %71 %76 WOJ¥d±√ .Â.Ë
%24 %23 %21 %18 %11 WO°dG∞« U°Ë¸Ë√
%16 %14 %12 %11 %13 Èdî_« Ê«bK∂∞«
% Èdî_« ·«d©_« ‹«œ¸«Ë s± W∂ºMØ ‹«¸œUB∞« s± …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« WB•
%74 %76 %78 %79 %77 WO°dG∞« U°Ë¸Ë√
%57 %60 %62 %71 %75 Èdî_« Ê«bK∂∞«
% Èdî_« ·«d©_« ‹«œ¸«Ë s± W∂ºMØ ‹«¸œUB∞« s± WO°dG∞« U°Ë¸Ë√ WB•
%76 %73 %72 %70 %68 WOJ¥d±√ .Â.Ë
%24 %20 %18 %10 %4 Èdî_« Ê«bK∂∞«
Politics and the press, Technology and the future of global television, Richard Parker.:¸bBL∞«

:‹UE•ö± …b‡Ò´ Y•U∂∞« qπº¥


¸UOK± s± ,‹«uMß lº¢ ‰öî ‹«d± 3.38 XH´UC¢ bI≠ ,«b§ WF¥dß …dO¢u° r∞UF∞« w≠ Z±«d∂∞« ‹«¸œUÅ uL≤ *
.wJ¥d±√ ¸ôËœ ‹«¸UOK± WºLî e≥UM¥ U± v∞≈ ¸ôËœ ¸UOK± nB≤Ë
s± UN∑B• sJ∞Ë ,…d± 2.68WIKDL∞« WLOI∞U° WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« ‹«¸œUÅ XH´UC¢ ,…d∑H∞« fH≤ w≠Ë *
.%60 v∞≈ %76 s± W¥uμ± W∂ºMØ XF§«d¢ ‹«¸œUB∞«
‹«¸œUB∞« s± U°Ë¸Ë√ WB• U±√ ,‹«d± 7.29 WIKDL∞« WLOI∞U° U°Ë¸Ë√ ‹«¸œUÅ XH´UC¢ ,…d∑H∞« fH≤ w≠ *
.%24 v∞≈ %11 s± :sO¢d± s± d∏Ø√ XH´UC¢ bI≠ ,W¥uμ± W∂ºMØ
UNMJ∞Ë ,W¥œUB∑Æ« …b•uØ U≥U≤cî√ «–≈ WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂K∞ ‚uß lßË√ d∂∑F¢ U°Ë¸Ë√ Ê√ Y•U∂∞« k•ö¥ *
WO°Ë¸Ë√ ‚uß b§u¢ Ê√ sJL¥ ôË «b§ UHKJ± UNO≠ Z±«d∂∞« ÃU∑≤≈ qFπ¥ UL± «b§ …dO∂Ø W§¸œ v∞≈ U¥ÒuG∞Ë UOÒ≠UI£ …√eπ±

91
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

bK° qØ w≠ WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« s± %85 Ê≈ YO• ,Èd∂J∞« WO°Ë¸Ë_« ‹UØdA∞« nF{ UM≥ s±Ë .Êu¥eHK∑∞« Z±«d∂∞
.wKÅ_« U≥bK° øUî v∞≈ ¸bÒB¢ ô w°Ë¸Ë√
p∞–Ë WØd∑AL∞« ‚uº∞«Ë WOM©u∞« ‚«uß_« W¥UL• q§√ s± q∑J∑∞« u≥ U°Ë¸Ë√ w≠ V∞UG∞« t§u∑∞« ÊS≠ p∞– l±Ë
.)7(U¥uMß %30 “ËUπ¢ «œdD± «uL≤ WO°Ë¸Ë_« ‚uº∞« X≠d´ «cJ≥Ë .„d∑AL∞« ÃU∑≤ù« o¥d© s´
‹UMO∑º∞« ‰öî WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« …dDOß X∫¢ X≤UØ w∑∞« WO∞Ëb∞« ‚uº∞« s± ‰UI∑≤ô« WO∞¬ w≥ Ê–≈ pK¢
:w{UL∞« ÊdI∞« s± ‹UMO≤UL∏∞« cM± r∞UF∞« w≠ ‹UOºMπ∞« …œbF∑± ‚«uß_« v∞≈ ,‹UMOF∂º∞«Ë
Èœ√ UL± ,‹UJ∂A∞«Ë ‹«uMI∞« œbF∑∞Ë ’Uª∞« ŸUDIK∞ ‰UπL∞« ÕUº≠S° bK° qØ qî«œ W´UMB∞« rOEM¢ …œU´≈ *
.w°Ë¸Ë_« w≤u¥eHK∑∞« ÃU∑≤ù« vK´Ë bK° qØ w≠ wM©u∞« ÃU∑≤ù« vK´ VKD∞« …œU¥“Ë WOM©u∞« ‚«uß_« lßu¢ v∞≈
U°Ë¸Ë√ ‹«¸œUÅ l≠¸ w≠ w∞U∑∞U°Ë ,wzULMOº∞«Ë w≤u¥eHK∑∞« ÃU∑≤ù« w≠ WÅUª∞« ‹«uMI∞« iF° WL≥Uº± *
.WO≤u¥eHK∑∞« Z±«d∂∞« s±
.„d∑AL∞« ÃU∑≤ù«Ë wM©u∞« ÃU∑≤ù« lOπA¢ *
Wπ±d∂∞« ‹UØd®Ë ÃU∑≤ù« ‹UØd® sO° ÊËUF∑∞« lOπA¢Ë Z±«d∂∞« ‰œU∂¢ o¥d© s´ ‰Ëb∞« sO° ÍuNπ∞« q∑J∑∞« *
.‹UOºMπ∞« …œbF∑± ‹UØd® ¡UA≤≈Ë
.U°Ë¸Ë√ w≠ Êu¥eHK∑K∞ dO¥UF± œb∫¢ w≤u¥eHK∑∞« Y∂∞U° oKF∑¢ ‹ULOEM¢ ¸ËbÅ *
)2002-1994( d¥bB∑∞« »UDÆ√ œbF¢ :Y∞U∏∞« Y∫∂L∞«
ÊuOK± 36.222.5 s± qI∑≤« b‡Æ W‡O‡≠U‡I‡∏∞« lKº‡∞« s± WO∞Ëb∞« ‹«¸œUB∞« rπ• Ê√ v∞≈ uJº≤uO∞« ‹UOzUB•≈ dOA¢
7.216.4 UNM± ,¸ôËœ ÊuOK± 54.666.4 v‡∞≈ 1994 W‡M‡ß W‡¥dB° WOFLß œ«u± ¸ôËœ Êu‡O‡K± 1.590.4 U‡NM± ,¸ôËœ
. 2002 WMß W¥dB° WOFLß œ«u± ¸ôËœ ÊuOK±
w≤UL£ ‰öî ‹«d± 3.53 XH´UC¢ bI≠ ,W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« w≠ «d∂∑F± U´UH¢¸« UM≥ k•ö≤Ë
.jI≠ YK∏∞U° WO≠UI∏∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« ŸuLπ± b¥«e¢ sO• w≠ ,‹«uMß
‹«¸œUB∞« Ê“Ë dOÒ‡G¢ q° WIKDL∞« WLOI∞« vK´ W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« ŸUH¢¸« dB∑I¥ r∞Ë
1994 WMß WO≠UI∏∞« ‹«¸œUB∞« ŸuLπ± s± %4.39 s± XFH¢¸U≠ ,‹«¸œUB∞« WOM° sL{ W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s±
.2002 WMß %13.20 v∞≈
q∏L∑¢ …b¥b§ »UDÆ√ “Ëd° `C∑O≠ ,W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« s± WHK∑ªL∞« o©UML∞« WB• s´ U±√
.)%24.4( wJ¥d±_« VDI∞« l§«d¢Ë )‹«¸œUB∞« s± %37.5( U°Ë¸Ë√Ë )‹«¸œUB∞« s± %38( UO߬ w≠

92
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

: )25( rƸ ‰Ëb§


1994 WMß W¥uμL∞« VºM∞«Ë ‹«¸ôËb∞« sO¥öL° o©UML∞« Vº• W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« ‹«¸œUÅ
% W¥uμL∞« W∂ºM∞« ¸ôËœ ÊuOK±
100 1.590.4 Ê«bK∂∞« ŸuLπ±
24.4 388.6 ÊU∑J¥d±_«
20.6 327.0 WO∞ULA∞« UJ¥d±√
3.9 61.5 w∂O¥«dJ∞«Ë WOMO¢ö∞« UJ¥d±√
37.3 593.7 U°Ë¸Ë√
35.9 570.7 15 W´uLπ±
1.4 23.0 U°Ë¸Ë√ WOI°
0.1 1.7 UOI¥d≠≈
0.1 1.4 UOI¥d≠≈ »uM§
0.01 0.2 ¡«d∫B∞« »uM§ UOI¥d≠≈ Ê«bK°
0.003 0.05 UOI¥d≠≈ ‰UL®
38.0 603.6 UO߬
30.9 491.9 UO߬ ‚d®
0.6 8.7 UO߬ jßË »uM§
6.5 102.8 UO߬ ‚d® »uM§
0.01 0.2 UO߬ »d¨
0.2 2.9 UOßu≤UOÆË√
INTERNATIONAL FLOWS OF SELECTED CULTURAL GOODS AND SERVICES, 1994-2003, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, 2005, p. 63. :¸bBL∞«

U°Ë¸Ë√ UNOK¢ UO߬ ÂbÒI¢Ë UJ¥d±√ VDÆ l§«d¢ d£≈ bØQ¢ bÆ ÁUπ¢ô« «c≥ Ê√ 2002 WMß s´ …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« sO∂¢Ë

93
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)26( rƸ ‰Ëb§


2002 WMß W¥uμL∞« VºM∞«Ë ‹«¸ôËb∞« sO¥öL° o©UML∞« Vº• W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« ‹«¸œUÅ
% W¥uμL∞« W∂ºM∞« ¸ôËœ ÊuOK±
100 7.216.4 Ê«bK∂∞« ŸuLπ±
18.7 1.349.8 ÊU∑J¥d±_«
7.8 563.3 WO∞ULA∞« UJ¥d±√
10.9 784.4 w∂O¥«dJ∞«Ë WOMO¢ö∞« UJ¥d±√
30.2 2.181.1 U°Ë¸Ë√
20.4 1.469.8 15 W´uLπ±
9.9 711.3 U°Ë¸Ë√ WOI°
0.02 1.1 UOI¥d≠≈
0.01 1.0 UOI¥d≠≈ »uM§
0.001 0.1 ¡«d∫B∞« »uM§ UOI¥d≠≈ Ê«bK°
0.0001 0.01 UOI¥d≠≈ ‰UL®
50.5 3.641.5 UO߬
49.1 3.540.9 UO߬ ‚d®
0.2 15.6 UO߬ jßË »uM§
1.1 75.8 UO߬ ‚d® »uM§
0.1 9.1 UO߬ »d¨
0.6 42.8 UOßu≤UOÆË√
INTERNATIONAL FLOWS OF SELECTED CULTURAL GOODS AND SERVICES, 1994-2003, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, 2005, p. 64.:¸bBL∞«

94
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

:)27( rƸ ‰Ëb§


1994 WMß W¥uμL∞« VºM∞«Ë ‹«¸ôËb∞« sO¥öL° o©UML∞« Vº• W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« ‹«œ¸«Ë
% W¥uμL∞« W∂ºM∞« ¸ôËœ ÊuOK±
100 3.391.9 Ê«bK∂∞« ŸuLπ±
56.0 1.899.4 ÊU∑J¥d±_«
53.1 1.800.1 WO∞ULA∞« UJ¥d±√
2.9 99.3 w∂¥«dJ∞«Ë WOMO¢ö∞« UJ¥d±√
31.4 1.064.5 U°Ë¸Ë√
29.4 997.2 15 W´uLπ±
2.0 67.4 U°Ë¸Ë√ WOI°
0.4 13.0 UOI¥d≠≈
0.2 5.8 UOI¥d≠≈ »uM§
0.1 2.9 ¡«d∫B∞« »uM§ UOI¥d≠≈ Ê«bK°
0.1 4.28 UOI¥d≠≈ ‰UL®
10.8 366.6 UO߬
8.9 301.5 UO߬ ‚d®
0.1 1.8 UO߬ jßË »uM§
1.6 53.3 UO߬ ‚d® »uM§
0.3 9.9 UO߬ »d¨
1.4 48.3 UOßu≤UOÆË√
INTERNATIONAL FLOWS OF SELECTED CULTURAL GOODS AND SERVICES, 1994-2003, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, 2005, p. 65.:¸bBL∞«

W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± r∞UF∞« ‹«œ¸«Ë s± %53.1‡° d£Q∑º¢ X≤UØ WO∞ULA∞« UJ¥d±√ Ê√ ‰Ëbπ∞« «c≥ s± dNE¥
W∏∞U∏∞« W∂¢dL∞« w≠ UO߬ ‚d® Ê«bK° w¢Q¢Ë ,%29.4 ‡° d£Q∑º¢ X≤UØ w∑∞« 15 W´uLπ± U°Ë¸ËQ° W´u∂∑± ,1994 WMß
.%8.9 W∂ºM°
r∞UF∞« ‹«œ¸«Ë s± %47.5 v∞≈ WO∞ULA∞« UJ¥d±√ WB• XF§«d¢ ,2002 WMß w≠ Í√ ,‹«uMß w≤UL£ ‰öîË
UO߬ ‚d® Ê«bK° WB• XFH¢¸« ULØ ,%31.5 v∞≈ 15 W´uLπ± U°Ë¸Ë√ WB• XFH¢¸«Ë ,W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s±
.%11.7 v∞≈

95
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

:)28( rƸ ‰Ëb§


2002 WMß W¥uμL∞« VºM∞«Ë ‹«¸ôËb∞« sO¥öL° o©UML∞« Vº• W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« ‹«œ¸«Ë
% W¥uμL∞« W∂ºM∞« ¸ôËœ ÊuOK±
100 9.685.5 Ê«bK∂∞« ŸuLπ±
49.5 4.796.5 ÊU∑J¥d±_«
47.5 4.598.9 WO∞ULA∞« UJ¥d±√
2.0 197.5 w∂¥«dJ∞«Ë WOMO¢ö∞« UJ¥d±√
33.4 3.239.5 U°Ë¸Ë√
31.5 3.052.5 15 W´uLπ±
1.9 187.1 U°Ë¸Ë√ WOI°
0.2 18.3 UOI¥d≠≈
0.1 11.8 UOI¥d≠≈ »uM§
0.0 1.7 ¡«d∫B∞« »uM§ UOI¥d≠≈ Ê«bK°
0.0 4.82 UOI¥d≠≈ ‰UL®
14.3 1.383.6 UO߬
11.7 1.130.8 UO߬ ‚d®
0.1 5.5 UO߬ jßË »uM§
2.0 196.6 UO߬ ‚d® »uM§
0.5 50.7 UO߬ »d¨
2.3 247.6 UOßu≤UOÆË√
INTERNATIONAL FLOWS OF SELECTED CULTURAL GOODS AND SERVICES, 1994-2003, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, 2005, p. 66.:¸bBL∞«

.…eOL∑L∞« UN∫±ö± iF° sO∂∑≤ Ê√ sJL¥ …¸uB∞« Ác≥ sL{Ë .…b¥bπ∞« œ«dO∑ßô«Ë d¥bB∑∞« »UDÆ√ Ê–≈ w≥ pK¢
Ê«bK∂∞« qîœ Èu∑º± q∏± ,ÊU∂º∫∞« w≠ Èdî√ q±«u´ ‰UîœS° ,…d∑H∞« fH≤ s´ …d≠u∑L∞« ‹UODFL∞« sO∂¢ ö∏L≠
%79.2 vK´ –u∫∑º¢ X≤UØ )WFMBL∞« Ê«bK∂∞« Í√( lH¢dL∞« qîb∞« ‹«– Ê«bK∂∞« Ê√ …œ¸u∑ºL∞«Ë …¸bBL∞«
XFH¢¸« sO• w≠ ,2002 WMß %47.6 v∞≈ UN∑B• XF§«d∑≠ ,1994 WMß W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« s±
„UM≥ Ê√ sO∂¥ U± u≥Ë .2002 WMß %52.2 v∞≈ 1994 WMß %20.2 s± )WO±UM∞« Ê«bK∂∞«( qîb∞« WDßu∑± Ê«bK∂∞« WB•
.r∞UF∞« w≠ W¥¸Uπ∞« ‹ôu∫∑∞« q™ w≠ Wº≠UMLK∞ WO≤UJ±≈
%95.4 l‡H‡¢dL∞« qîb∞« ‹«– Ê«bK∂∞« WB• X≤UØ r∞UF∞« w≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«œ¸«u∞U° oKF∑¥ ULO≠
v∞≈ 1994 WMß %4.75 s± XCHª≤U≠ qîb∞« WDßu∑± Ê«bK∂∞« WB• U±√ ,2002 WMß %96.3 v∞≈ XFH¢¸U≠ 1994 WMß
.œ«dO∑ßô« w≠ eØdL¢ t∂•UÅ d¥bB∑∞« »UDÆ√ œbF∑≠ .2002 WMß %3.72

96
W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« ‚uß q¥Ëb¢

1994 WMß W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«¸œUB∞« s± %0.01 UN∑B• X≤UØ WO°dF∞« Ê«bK∂∞U° oKF∑¥ ULO≠
WMß %0.4 s± XF§«d¢ bI≠ W´uLºL∞« WOzdL∞« œ«uL∞« s± ‹«œ¸«u∞« s± UN∑B• U±√ .2002 WMß %0.02 v∞≈ XFH¢¸U≠
.WO±UM∞« Ê«bK∂∞« vK´ o∂DM¥ U± UNOK´ o∂DMO≠ .2002 %0.2 v∞≈ 1994
WÅöî
nFC° ‹eOL¢ v∞Ë√ WK•d± w≠ WOJ¥d±_« WMLON∞« WK•dL° W´uLºL∞« WOzdL∞« Âö´ù« qzUßË ‚uß q¥Ëb¢ d‡Ò±
X∫LßË ,WOJ¥d±_« WO±ö´ù« ‹Uπ∑ML∞« vK´ VKD∞« …œU¥“ tOK´ V¢d¢ UL± ,r∞UF∞«Ë U°Ë¸Ë√ w≠ WO±ö´ù« ‹U´UMB∞«
s¥¸bBÒ ± “Ëd∂°Ë WN§ s± WO°Ë¸Ë_« ‚uº∞« lßu∑° WÅUî U°Ë¸Ë√ w≠ ‹d§ w∑∞« W¥œUB∑Æô«Ë WOLOEM∑∞« ‹ôu∫∑∞«
s± ‹«œ¸«u∞« Ê√ dO¨ .r∞UF∞« d∂´ WO±ö´ù« ‹UI≠b∑∞« …œU¥“ w≠ WL≥UºL∞«Ë WO∞Ëb∞« ‚uº∞« ‰uîœ s± «uMJL¢ œb§
¸«dL∑ßU° T∂M¥ UL± ,lH¢dL∞« qîb∞« ‹«– Ê«bK∂∞« w≠ «b¥b® «eØdL¢ ·dF¢ X∞«“ U± W´uLºL∞« WOzdL∞« WO±ö´ù« œ«uL∞«
.œ«d©U° ¸uD∑¢ w∑∞« WO±ö´ù« W´UMB∞« Ác≥ q¥uL¢ ÊUL{ vK´ …¸œUI∞« ‚«uß_« w≠ sOπ∑ML∞« WMLO≥
”œUº∞« »U∂∞« ‹ôU•≈
(1) Marshall Macluhan, La galaxie Gutenberg, Editions Mame, Paris, 1967, p. 14 et 40.
(2) Politics and the press, Technology and the future of global television, Richard Parker, 1997, p. 36.
(3) Herbert I. Schiller, Mass Communication and American Empire, Augustus M. Kelly Publishers, New York, 1969, p.
73 and 95.
(4) Kaarle Nordenstreng et Tapio Varis, La télévision circule-t-elle à sens unique? Unesco, Paris, Unesco, 1974.
(5) Herbert Schiller, Communication and cultural domination, International Arts and Sciences Press Inc., White Plains,
1976, p. 16.
(6) Ithiel de Sola Pool, The Changing Flow of Television, Journal Of Communication, Vol. 27, n° 25, 1977, p. 142-143.
(7) Tapio Varis, International Flow of Television Programmes, Reports and Papers on Mass Communication, n° 100,
Unesco, Paris, 1985, p. 53.
(8) Politics and the press, Technology and the future of global television, Richard Parker, 1997, p. 40.

97
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

W‡L¢U‡‡ª∞«

l± ÍœUB∑Æô« Y∫∂∞« nOOJ∑° W¥œUB∑Æô« W¥dEM∞« ¸uD¢ `Lß


ÁU㛮 w≠ ULN± «¸uD¢ UN©UA≤ ·d´ w∑∞« Âö´ù« qzUßË ‹«bπ∑º±
WOLKF∞« W¥ƒd∞« XM¨√ W¥d£ W¥œUB∑Æ« ‹Uß«¸œ ¸uN™ ÕU¢√ UL± ,lOMB∑∞«
…œU¥e° WD∫L∞« ÖuL≤Ë …UMI∞« rOEM¢ ÖuL≤ sO° »¸UI∑∞« ÕU¢√ bÆË .U≥u∫≤
.Wß«¸b∞« ‰Uπ± w≠ ÂUπº≤ô«

…¸bÆ s± œ«“ bI≠ …d≠u∞« Êu¥eHK¢ v∞≈ …¸bM∞« Êu¥eHK¢ s± ‰UI∑≤ô« U±√
‹UOMI¢ o≠Ë WO±ö´ù« ‚«uß_« w≠ „d∫∑∞« vK´ WO±ö´ù« ‹UºßRL∞«
‚«uß√( WO∞Ë_« ‚«uß_« X∑A¢ s± b¥e± v∞≈ Èœ√Ë ,hBª∑∞«Ë o¥uº∑∞«
‚«uß√( W¥u≤U∏∞« ‚«uß_«Ë Y∂∞« ‹UºßR± eØdL¢ q°UI± )s¥b≥UAL∞«
.)sOMKFL∞«

XKI∑≤« WO∞Ëb∞« ‚uº∞« vK´ sOOJ¥d±_« sOπ∑ML∞« WMLO≥ s± Õœ¸ bF°Ë


‹«¸bI∞« ‹«– W¥uI∞« W¥uNπ∞« ‚«uß_« UN¢b´UÆ …œbF∑± »UDÆ√ v∞≈ WMLON∞«
W´UMB∞« Ác≥ q¥uL¢ sLC¢ …œdD± WO≤ö´≈ ‹UI≠b¢ dO≠u¢ vK´ …¸œUI∞« WO∞UL∞«
.WO±ö´ù«

98
l‡‡‡§«d‡‡‡L∞«

WO°dF∞« WGK∞U° l§«dL∞« :ôË√


. 1981 ,dz«eπ∞« ,‹.◊.Ë.‘ ,uJº≤uO∞« d¥dI¢ ,b•«Ë r∞U´Ë …œbF∑± ‹«uÅ√ ,)Êu® WMπ∞( b¥«d∂ØU± -
. 1973 ,‹ËdO° ,WO°dF∞« WCNM∞« ¸«œ ,ÍœUB∑Æô« dJH∞« a¥¸U¢ ,)bOFß .œ( ¸UπM∞« -
. 2000/1999 ÂUF∞ ‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‰u• d¥dI¢ ,uJº≤uO∞« -
WO∂M§_« WGK∞U° l§«dL∞« :UO≤U£
— Balle (Francis), Médias et Sociétés, 9ème édition, Montchrestien, Paris, 1999.
— Balle (Francis), Médias et Sociétés, 12ème édition, Montchrestien, Paris, 2005.
— Barrat (Jacques), Géographie économique des médias, éditions LITEC, 1992.
— Bertrand (J.C.), Les Médias aux Etats-Unis, Puf 43, édit. 1995.
— Bourreau (Marc), Gensollen (Michel) et (Perani Jérôme), Les économies d’échelle dans l’in-
dustrie des médias, Revue d’économie industrielle, n° 100, 2002.
— Cocq (Emmanuel), Les coûts de production des œuvres audiovisuelles dans les pays en déve-
loppement, Unesco, Paris, 2007.
— Flichy (Patrice), Les industries de l’imaginaire, PUG, et INA, Paris, 1980.
— Girard (Augustin), Futuribles, n° 19, 1978.
— Goldfinger (Charles), L’utile et le futile, L’économie de l’immatériel. Edile-Jacob, Paris, 1994.
— Habermas (Jurgen), L’espace public, Ed. Payot, Paris, 1978.
— Horkheimer, La production industrielle des biens culturels, in Dialectique de la raison, Paris,
1948.
— Horkheimer (Max) et Adorno (Théodore), La production industrielle des biens culturels, in
Dialectique de la raison, Paris, 1948.
— Lechampion (Rémy) et (Banard Benît), Télévision de Pénurie, Télévision d’Abondance, La
Documentation Française, Paris, 2000.
— Le Diberder (Alain) et Coste-Cerdan (Nathalie), La télévision, Editions La Découverte, Paris,
1986.
— Le Diberder (Alain) et Coste-Cerdan (Nathalie), Briser les chaînes, introduction à l’après-té-
lévision, La Découverte, Paris, 1988.
— Macluhan (Marshall), La galaxie Gutenberg, Editions Mame, Paris, 1967.

99
W‡´u‡Lº‡L∞« WOzd‡L∞« Âö´ù« qzU‡ßË ‹U‡¥œU‡B∑‡Æ«

— Madec (Alain), Les Flux transfrontières des données: vers une économie internationale de l’in-
formation? La Documentation Française, Paris, 1982.
— Mattelard (Armand), La Télévision, Enjeux sans frontières, 1980.
— Mayer (Anne), Pour une économie de l’information, CNRS, Paris, 1990.
— Ménard (Claude), L’économie des organisations, La Découverte, Paris, 1990.
— Mercillion (Henri), Economie de l’information, P.U.G., 1967.
— Miège (Bernard), Capitalisme et Industries Culturelles, 2ème Ed., 1982.
— Nordenstreng (Kaarle) et Tapio Varis, La télévision circule-t-elle à sens unique? Unesco, Paris,
Unesco, 1974.
— Paracullos (Jean-Charles), La Télévision, Clefs d’une économie invisible, La Documentation
Française, Paris, 1993.
— Parker (Richard), Politics and the press, Technology and the future of global television, 1997.
— Pool (Ithiel de Sola), The Changing Flow of Television, Journal Of Communication, Vol. 27,
n° 2, 1977.
— Sacriste (Valérie), Communication et médias, Editions Foucher, France, 2007.
— Salaun (J.M.), Medias en Europe, S/D.B. Miège PUG, 1990.
— Samuelson (Alain), Les grands courants de la pensée économique, Opu, Alger, 1993.
— Schiller (Herbert I.), Communication and cultural domination, International Arts and Sciences
Press Inc., White Plains, 1976.
— Schiller (Herbert I.), Mass Communication and American Empire, Augustus M. Kelly Publi-
shers, New York, 1969.
— Sfez (S/D Lucien), Dictionnaire critique de la Communication, T. 1; PUF, Paris, 1993.
— Toussaints-Desmoulins (Nadine), L’économie des médias, PUF, Paris, 1996.
— Tremblay (S/D Gaetan), Les Industries de la Culture et de la Communication au Québec et au
Canada, S/, Presse de l’Université du Québec, 1990.
— UNESCO (L;) Les Industries Culturelles, un Enjeux pour l’avenir de la culture, l’UNESCO,
Paris, 1982.
— UNESCO (L), Les Industries Culturelles, un Enjeux pour l’avenir de la culture, Paris, 1982, Les
grands courants de la pensée économique, A. Samuelson opu., Alger, 1993.
— Varis (Tapio), International Flow of Television Programmes, Reports and Papers on Mass Com-
munication, n° 100, Unesco, Paris, 1985.
— Varis (Tapio), La circulation internationale des émissions de télévision, Unesco, Paris, France,
1986.
— Volle (Michel), Economie des Nouvelles Technologies, Commissariat Général du Plan, Econo-
mica, Paris, 1999.

100
l‡‡‡§«d‡‡‡L∞«

d¥¸UI¢ : U∏∞U£
WO°dF∞« WGK∞U° - 1
.2000/1999 ÂUF∞ ‰UB¢ô«Ë Âö´ù« ‰u• uJº≤uO∞« d¥dI¢ -
WOº≤dH∞« WGK∞U° - 2
Unesco, Facts and Figures, Paris, 2000.
WO≤Ëd∑J∞≈ lÆ«u± :UF°«¸
WO°dF∞« ‰Ëb∞« ‹U´«–≈ œU∫¢« lÆu±
http://www.asbu.org
uJº≤uO∞« lÆu±
unesco.org.http://www
http:www.uis.unesco.org
‹UºK¢Ë_ w≤Ëd∑J∞ù« lÆuL∞«
http://www.eutelsat.com/news/compress/fr/2007/pdf/CP%200207%20Observatoire %20Eutelsat.pdf.
YOM¥“ lÆu±
www.zenith Optimedia.com.
¸UN®û∞ d∑±Ë¸U° lÆu±
www.adbarometer.com
WO¢U±uKFL∞« WJ∂A∞« WHO∫Å lÆu±
http://www.journaldunet.com/0509/050913marche-pub.shtml
ÍUº≤uØ ULGOß lÆu±
http://www.sigma-conseil.com

101
WO°dF∞« ‰Ëb∞« ‹U´«–≈ œU∫¢« ‹¸«bÅ≈

102