Sie sind auf Seite 1von 10

1.

Wirid
Istifar 3x
Ausubillah
Bismilah hirohmanirrohim

Alhamdulillah hirobbil alamin


Allohmumma solli alla saidina muhammad
wa alla ali saiyidina muhammad.

Hamdan sakirin, hamdan nai=min,


Hamdai yuwa pini ammahu
Wayukapiu majidah.

Yarobbana lakal hamdu kama yan bari


li jala liwajhikal karimi wa azimi sultonik.

Allah humma solli wassalim alla saiyidina


muhammadin pil akhirin.
Wassolli wassalim alla saiyidina muhammadin pil
nabiyina mursalin.
Wassolli wassalim alla saiyidina muhammadin pil
malla illa akla illa yau middin.

Allah humma solli wassalim alla saiyidina


muhammadin
solatan tunajjina biha min jami’il ah wali wal
appat.

Watakdilana biha
( ya allah 2x min jami’il hajad , watutohiruna biha
min jami is sai’at.)
Watar paunna biha indika akiat darojad
watuba liruna biha aksol royati min jami’il hoiroti
pil hayati wa bakdal mamad, innaka alla kulli sain
kodir.

2. Doa Ibu Bapak


Alloh hummaj al jam anna haza jam
ammar huma watopar rukuna
mim ba dihi tapar rukom mak suma.
Robbana pir lana zunu bana
wakappir ana saiyiatina watappana ma al abror,
Robbona solamna ampusana
wail lam tar pirlana watar hamna lana kunanna
minal hosirin,
Robbana pirlana wali walidaina
warham huma kama robbayana soriro 3x.

Wali jami’il muslim na walmuslimat


wal mukmini nawal mu’minat
al ahya imin hum wal amwat.
Wattabik bainana wal bainahum
bil hairot , robbir pir warham wa anta khoirum
rohimin,
Walla haulla walla kuwatta illa billa hil aliyil azim.

3. Doa selamat

Allah humma inna nas aluka salamatan pit dinnina


wa apiatan pil jasadina waziadatan pil ilmina,
wabarokatan piriskina,
wataubatan koblall mautina warohmatan indal
mautina,
wamah pirdotan bagdal mautina,

Allah humma hauwin alaina pisakarotil mautina


wannajata minannari wal apwa indal hizab,
Robbana latusik kulu bana, bakda is hadaitana,
wahab lana milladun karohmah, innaka antal
wahab.
Robbana atina piddun ya hasanah wa pil a huroti
hasanah
4. Doa yasin
Subhannal munappisin angkulli madyun,
Subhanal mupariju angkulli mahsun,
Subhana man ja alla hsa innahu bainal kapi
wannun,
Subhana man isa aroda sai an ayyaku lalahu kun
payakun.
Ya mupariju parid 2x,
parid anna huma mana parjan ajilam,
birohmatikaya ar hamar rohimin,

5. Doa Quran
Allah humma jaal sawabama korok nahu minal kur
anil azim,
Wama salaina ila nabiyika karim,
wama hallalna humin laila hailolloh,
hadiyatam minna wassilah,
Wabarokatan samilatan nukot dinuha
wanuh diha ila had rotin saiyidina wasapi
inna muhammadin sololloh hu allaihi wassalam,

Zidatam pisaropihi summa illa sairi


aba ihi waih wanihi minal ambiya iwal mursalin,
solawattulloh hi wassalamuhu ailihi
Wa alaihim ajmain ,
Robbana haplana min aswajina
wasuryatina kurrotak akyun waja’al na
lil muttakin na im mama

robbana tak kobbal du’a ana innaka


antas samiul alim, watup alaina
innaka antat tauwa burrohim,
robbana atina piddun ya hasanah,
wa pil akhiroti hasanah tau
( wakina azab bannar 2x )

Bipat lika subhana robbika robbil is sati


Amma yasipun, wasalum alal mursalin
Nawal hamdulillah hi robbil alamin,

Al fatiha...
Auzubillah....
Bissmillah....

Al fatiha kepada nabi Muhammad SAW


6. Doa Tolak Bala
Amin 2x... ya allah...
Amin.. amin... ya robbal alamin,
Allah huma bihak kil ,, fatiha
Wassiril fatiha,
ya farijal ham ya kasifar rom,
ya malli ibadihi
Wayar piro wayar ham,
Waya da pial balak ya allah,
Waya da pial balak ya rohman,
Waya da pial balak ya rohim,
Waya da pial balak ya zal jala liwal ikrom
Wasolollohu alla saidina muhammadin
Wa alla alihi wasoh bihi ajmain.

Amin...2x ya allah,
Amin ya muji basailin,
dak wahum piha subhana kalloh mimma watah
Ya tuhum piha salam,
Wa ahiru dakwa hum anil hamdulillah hirobbil
alamin.

Subhanalloh wal hamdulillah ... 3x

Takobballoh hu minghum minna


Wamin kum takobbal ya karim.
7. Penghulu Tobat ( penghapus dosa )

Allah humma anta robbi


La ilah haila anta holak tani
Wa ana abduka
Wa ana alla ahdika wawak dika
Mastatottu ausubika min sarrima sonatu
Abu ulaka binik matika alaiya
Wa abu ubisahbi farfirli fainnahu
Layarfi rus sunuba illa anta.

Lakot ja akum rosulum min ampusikum


Hasisun alaihima anit tum
Harisun alaikum bil mukminaa
Ro upur rohim
Pain tawallau pakul hasbialloh
Hula allahailla huwa alaihi tawak kaltu
Wahuwa robbul arsil asim
Al kafirun

Qulya ayyuhal qafirun, l akbudu ma tak budun


Wala antum abidu nama akbud
Wala ana abidu nama abat tumda
Wala antum abidu nama akbud
Lakum di nukum wali yadin.

Ausirillah humma, sawabam misia sawa bisa lika


ma ama sidibir rika
Wa ih sanika jariam bil kobuli,
Wal in tinan, wahoirotil hisan ila arwahi ( ruhi )
Manit tamakna hahuna bisaba bihim, ( p ) biha

Allah huma hamhum ( ha ) P, ( hu ) L,


Bil kuranil azim, rohmataw wasiah,
Wamar pirotan jami’ah,
Ya malikat dun ya, wa pil akhiroh
Ya robbal alamin.

Allah hummaj anil kur’ana la hum (ha (P) , ( hu (L)


Pil kopri muk misau wapil kiya mati
Sapi au waminan narri sit rou wahijaba
Wa alla sirotin nuro,
Wa illa liko ilaihi subhana hu wata alla
Wa silatau wah surna iya hum ijanil
Mau ida wabai nana wabaina
Humul jannah , ilahi ya robbi
Ya robbana wa jannatika jannatim naim,
Wadaroka darus sallam ma allah
Lazina an, am tak alaihim.

Minan nabiyina wasidikina wasuda


Iwas solihin, waha suna ulaika ropi
Koiya robbal alamin,

Allah humma pir lahum ( ha (P), ( hu (L)


Warham hum (ha (P), (hu (L) 3x
Wa’a,pihim wak puan hum (ha (P), (hu (L)
8. Doa khusus mayit
Allah hummaj’al koprohum (ha-hu)
Roudatan mir yadil jinan,
Wala taj al kop rohum (ha-hu)
Kuprotan min hum parin niron.

Allah humma sabit hum (ha-hu)


Bil kaulit sabiti pil hayatid dun ya
Wal ahiroh
Ya, aiiya tuhan napsul mut main
Naturji ila robbiki rodiatam mardiah

Pat huli pi ibadi, wat huli jannati


Allah humma ahyina alal islam
Watapap pana maal iman
Robbana pirlana wali ih wa
Minal lasi na sabaku nabi iman
Wala taj al pi kulu bina rillallilasi
Na amanu in naka ropurur rohim.

9. Doa Penutup
Subhanalloh hi wabihadihi
Subhana kaloh hiwabihamdika
Ashadu alla illa hailla anta
Wa’astarpiruka wa atubuilaik