Sie sind auf Seite 1von 6

Lokacija: Objekat:

Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

INVESTITOR: DEMIĆ SEJFIJA


OBJEKAT: STAMBENO-POSLOVNI
LOKACIJA : BIHAĆKA bb, SARAJEVO
FAZA: STRUČNO MIŠLJENJE
PROJEKAT :GLAVNI

PREDMET :

STRUČNO MIŠLJENJE LICA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PROJEKTNU


DOKUMENTACIJU ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA I ZAKLONA PO ZAHTJEVU
STRANKE-INVESTITORA.

Hajrić Ibrahim, dipl.ing.građ.


Grbavička 14 c – Sarajevo
Mob. 061/276-496
mail:hajrici@yahoo.com
.

Ibrahim Hajrić dig


Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 1 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496
Lokacija: Objekat:
Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

Hajrić Ibrahim, dipl.ing.građ.


Grbavička 14 c –
Sarajevo
Mob. 061/276-496
mail:hajrici@yahoo.com

Općina Novo Sarajevo


Služba civilne zaštite
Ul.Zmaja od Bosne br.55

Predmet :

Stručno mišljenje lica za davanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju za


izgradnju skloništa I zaklona po Zahtjevu stranke-Investitora.

Investitor:Demić Sejfija iz Sarajeva koju po punomoći zastupa


Drakovac Muris iz Sarajeva
Lokacija: Bihaćka bb,Opština Novo Sarajevo,Sarajevo na
zemljištu označenom kao k.č.4028 K.O. Novo
Sarajevo i novog premjera,što odgovara k.č. 860/15
K.O. Dolac starog premjera.
Projekat: Glavni,izrađen od BS PROJEKAT d.o.o.za
projektovanje,inženjering i usluge, Sarajevo,
Lokacija : Ramiza Salčina 296,Sarajevo,Projekat izrađen
Decembar ,2013.god.

Spratnost:Suteren +visoko prizemlje+dva sprata

Tlocrtne dimenzije objekta:


-suteren (15,50x8,25)m
-prizemlje:(15,50x10,00)m
-prvi i drugi sprat:(18,50x10)m+(7,00x0,50)m+istaci
balkona,prema lokaciji objekta br:04-23-686/13 od
05.06,2013.god.

Netto površina objekta:558.25 m2

Prilaz objektu sa zapadne strane,iz postojeće ulice Bihaćka.

ZAKLON je projektovan u skladu sa kriterijima I načinu izgradnje skloništa kao I


tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa"Službene novine federacije
BiH"br.21/05,39/03 I 22/06 član 50,stav 3.

Ibrahim Hajrić dig


Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 2 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496
Lokacija: Objekat:
Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

Dakle prostor suterene-zaklona je projektovan u skladu sa članom 52.stav 3. Zakona


o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
("Službene novine F BiH",broj 39/03 i 22/06),kao i Uredbama o
mjerilima,kriterijumima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za
kontrolu ispravnosti skloništa("Službene novine F BiH",broj 21/05 i 59/07).
Ispoštovani su uslovi iz članova 46-50 i 130-145 pomenutih odredbi.

Po zahtjevu stranke Demić Sejfije iz Sarajeva iz Sarajeva od 22.07.2014.god.


odabran sam za stručno lice za davanje saglasnosti na projekat za izgradnju
zaklona stambenog objekta a po spisku nadležne Službe Civilne zaštite Općine
Novo Sarajevo br:012-44-sl/12.

Predmetni objekat se nalazi : ul Bihaćka bb,Opština Novo Sarajevo,Sarajevo

Dana 23.07.2014.god. izvršio sam uvid u tehničku dokumentaciju I na osnovu toga


dajem sljedeće:

O b r a z l o ž e nj e

Predmetni objekat projektovan je na zemljištu označenom kao k.č.2183/8 i 2393/15


k.o. Novo Sarajevo I novi premjer,što odgovara k.č.4028 K.O. Novo Sarajevo i novog
premjera,što odgovara k.č. 860/15 K.O. Dolac starog premjera,investitora Demić
Sejfije iz Sarajeva.

Objekat je će se izvoditi na osnovu glavnog izvedbenog projekta firme :


BS PROJEKAT d.o.o.,za projektovanje,inženjering i usluge, Sarajevo,
Lokacija : Ramiza Salčina 296,Sarajevo, Decembar ,2013.god.

Uvidom u navedenu dokmentaciju mišljenja sam da je ista urađena u skladu sa čl.52


stav 3.Zakona o zaštiti I spašavanju ljudi I materijalnih dobara od prirodnihi drugih
nesreća(Sl.Novina FBIH,broj:39/03,22/06,43/10) I uredbom o mjerilima I kriterijima I
načinu izgradnje skloništa I zaklona I tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti
skloništai zaklona (Sl. Novine FBIH,br:21/05 I 59/07)

 Vezano za clan 46-50 Uredbe o mjerilima I kriterijumu I načina izgradnje


skloništa I tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa da se postojećem
skloništu/zaklonuu projektovani zidovi debljine d=20 cm od armiranog betona MB 30
solidno izvedeni kao takvi mogu podnijeti sva horizontalna I vertikalna opterećenja/U
RAČUN UZETO ZAMJENSKO OPTEREĆENJE OD 10 KN/M2.Iznad skloništa uraditi
će se AB ploča debljine 16 cm,sa MB 30,armirano sa mrežom Q335 u obje zone

 U skloništu su primjenjeni materijali koji svojim kvalitetom osiguravaju protiv


požarnu zaštitu.Veličina otvora odgovara propisima navedenim u ovoj uredbi a sa
obzirom na položaj prostorije skliništa u objektu ne postoji mogućnost direktnog
udara udarnog vala u slučaju bliske eksplozije.

Ibrahim Hajrić dig


Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 3 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496
Lokacija: Objekat:
Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

 dokaz da prva ploča može izdržati urušavanje objekta nalazi se u statičkom


računu datim u prilogu elaborata.
 zaklon je djelimično ukopan što je vidljivo iz presjeka (grafički prilog u
glavnom projektu)
 zaklon ima izlaz koji je osiguran izvan dometa urušavanja.
 zaklon je obezbjeđen sa odgovarajučim toaletima.
 sa kvadraturom od 36.86 m2 zadovoijava propise koji traže 1 .5 m2 po
članu.jer u objektu borave maksimalno dvadesetčetiri osobe.
 debljina betonskih zidova iznosi 20 i 25 cm tako da zadovoijavaju navedeni
član po kojem se traži i debljina zjdova od d= 20 crn.

 Prema Geološkom izveštaju visina podzemnih voda je 30 cm ispod nivoa kote


poda navedene prostorije skloništa.

U objektu se ne nalaze bilo kakve instalacije koje su u suprotnosti sa navedenim


kriterijima u navedenoj Uredbi.S obzirom na navedene činjenice smatramo da se
izgrađeno dvonamjensko sklonište /zaklon/ može koristiti u navedene svrhe. U slučaju
da se sklonište koristi u neke druge svrhe isto se mora dovesti u stanje navedene
namjene u roku od 24 sata.

Uz navdenu tehničku dokumentaciju Investitor je priložio:

- Urbanističku suglasnost br.04-23-686/13 od 27.09.2013.god.


- Glavni Projekat izrađen od BS PROJEKAT d.o.o.za projektovanje,inženjering i
usluge, Sarajevo, Ramiza Salčina 296,Sarajevo, Decembar ,2013.god
- Izjavu projektanta za konstrukciju Refika Zekovića d.i.g. da je proračun izveden u
skladu sa važećim propisima za beton I armirani beton
-

Za dio prostora koji se odnosi na zaklon-ostava u poslovno-stambenom


objektu(postojeća prostorija ukopana sa dvije strane u teren,(član 131) u ul.
Bihaćka bb,Opština Novo Sarajevo,Sarajevo a po članu 131.stav 4. Uredbe o
mjerilima I kriterijima I načinu izgradnje zaklona (Sl.Novina
FBIH,broj:39/03,22/06,43/10) dat je dokaz nosivosti ploče iznad prostora
predviđenog za zaklon.Proračunski konstruktivni elementi mogu podnijeti
opterećenja koja zahtjeva član 50. Uredbe o mjerilima,I kriterjuma I načinu izgradnje
skloništa I zaklona I tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa I
zaklona(Sl. Novine FBIH,br:21/05 I 59/07).

Ibrahim Hajrić dig


Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 4 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496
Lokacija: Objekat:
Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

Napomena:

Na osnovu Rješenja BS PROJEKAT d.o.o.za projektovanje,inženjering i usluge,


Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju priložena je izjava u
TEHNIČKOM OPISU za konstrukciju objekta, od strane odgovornog lica za proračun
konstrukcije Refika Zekovića d.i.g. da je proračun izveden u skladu sa važećim
propisima za beton I armirani beton te da proračun u potpunosti zadovoljava
zahtjevani sadržaj te da je tehnički I računski ispravan.
Izvršen je proračun kao dokaz nosivosti ploče iznad prostora predviđenog za
zaklon.Proračunski konstruktivni elementi mogu podnijeti opterećenja koja zahtjeva
član 50. Uredbe o mjerilima,I kriterjuma I načinu izgradnje skloništa I zaklona I
tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa I zaklona(Sl. Novine
FBIH,br:21/05 I 59/07).

M I š lj e nj e

Da se dio prostora u prIzemlju, stambenog objekta u ul Bihaćka bb,Opština Novo


Sarajevo,Sarajevo,koje može poslužiti kao ZAKLON(OSTAVA), izda odobrenje za
građenje od nadležne općinske službe za oblast prostornog uređenja I urbanizma
investitoru Demić Sejfija iz Sarajeva jer isti ispunjava predviđene zakonske uslove.

______________________

Hajrić Ibrahim, dipl.ing.građ.

Napomena:
Ibrahim Hajrić dig
Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 5 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496
Lokacija: Objekat:
Bihaćka bb,Sarajevo
Juli 2014.
STAMBENO-POSLOVNI
Općina Novo Sarajevo Stručno mišljenje

Investitor se obavezuje dap o izvršenom tehničkom pregledu Službi civilne zaštite


dostavi zapisnik o izvršeni radovima na zaklonu prema objektu na koji je data
suglasnost.

Prilog:glavni projekat 1x

Dostavljeno:
-naslovu 1x
-stranci-Investitoru 1x
-a/a

Ibrahim Hajrić dig


Investitor:
Sarajevo,Grbavička 14c 6 DEMIĆ SEJFIJA
mob.061 276 496