Sie sind auf Seite 1von 16

DATA : 11.06.2019.

CLASA: a IV-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială “Sfânta Vineri”
Ploieşti
PROF. ÎNV. PRIMAR : Radu Ana-Maria
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Întâmplări dintr-o vară
SUBIECTUL LECŢIEI: Legenda Lebedei - legendă britanică
TIPUL LECŢIEI : de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi
deprinderilor
SCOPUL LECŢIEI : receptarea şi redactarea de mesaje orale şi scrise în
diverse contexte de comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE :
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme
individuale sau de grup
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau
literare
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de
texte informative şi funcţionale
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
COGNITIVE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1: să citească corect, fluent, conştient şi expresiv textul, ţinând cont de semnele
de punctuaţie şi de conţinutul acestuia;
O2: să analizeze părţile de vorbire şi părţile de propoziţie având la dispoziţie
enunţuri date;
O3: să identifice trăsăturile fizice şi trăsăturile sufleteşti ale personajelor
folosind argumente din textul legendei;
O4: să formuleze întrebări sau răspunsuri legate de conţinutul textului;
O5: să realizeze harta textului Legenda Lebedei după suportul dat.
AFECTIV-ATITUDINALE :
O6: să participe activ la lecţie, dovedind interes pentru rezolvarea sarcinilor de
lucru
PSIHOMOTORII:
O7 : să-şi coordoneze mişcările pentru rezolvarea sarcinilor primite.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lectura, povestirea,
învăţarea prin descoperire
Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi, pe grupe
Mijloace de învăţământ: catalogul clasei, tablă, marker, planşă A3 suport, fişe
de lucru, manual, caiete, instrumente de scris, jetoane cu exerciţii, recompense
RESURSE:
 umane : 30 de elevi;
 spaţiale: sala de clasă;
 temporale: 50 de minute (8:00-08:50)
EVALUAREA : aprecieri verbale, observare sistematică a comportamentului
BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,
clasele a III-a şi a IV-a , Bucureşti, 2014 (ordinul nr. 5003/02.12.2014)
 Manualul pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea, ed. Ars Libri, 2016
 NOREL M., METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, Braşov, 2010
DEMERS DIDACTIC
Secvenţele lecţiei şi Conţinuturi Strategia didactică
obiectivele Timp Forme de Metode şi Resurse Evaluare
operaţionale organizare procedee materiale
1.  Se asigură climatul psihoemoţional 2 Frontal Conversaţia Catalogul
favorabil desfăşurării lecţiei min clasei
Introducerea în lecţie (pregătirea materialului necesar,
stabilirea liniştii).
 Elevii pregătesc manualele, caietele
de notiţe, caietele de teme,
instrumentele de scris.
 Se consemnează prezenţa. Elevul de
serviciu prezintă absenţii.
2.  Se va verifica cantitativ şi calitativ 5 min Individual Conversaţia Caietele de Aprecieri verbale
Verificarea temei şi tema, corectându-se erorile dacă este Frontal Povestirea temă
reactualizarea cazul.
cunoştinţelor  Reactualizarea cunoştinţelor se va
anterior învăţate realiza prin câteva întrebări
referitoare la lecţiile studiate anterior
despre părţile de vorbire, părţile de
propoziţie.
3.  Se prezintă elevilor o planşă în 7 min Frontal Conversaţia Imagine Observare
interiorul căreia se găseşte o imagine Învăţarea sistematică a
Captarea atenţiei din poezia “Somoroase păsărele” în prin comportamentului
care este înfăţisată lebăda şi se descoperire Aprecieri verbale
explică conceptul de legendă (anexa
1) : profesorul spune elevilor, că de-a
lungul existenţei sale, omul a încercat
să-şi explice apariţia fenomenelor din
lumea înconjurătoare; atunci când
ştiinţa nu a explicat aceste fenomene,
omul din popor a inventat basme,
legende, povestiri în care elementele
reale se îmbină cu cele fantastice.
 Se folosesc următoarele exerciţii:
 Precizează două subiecte şi
două predicate din versurile
de mai jos, apoi specifică prin
ce sunt exprimate:
„Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund prin rămurele (...)
Trece lebăda pe ape
Printre trestii să se culce (...)”.
 Care este mesajul ce reiese
din versurile de mai sus?
4.  Se anunţă subiectul lecţiei “Legenda 2 Frontal Conversaţia Tabla Observare
Anunţarea Lebedei”-legendă britanică, se scrie min. euristică sistematică a
temei şi a pe tablă titlul şi se enumeră comportamentului
obiectivelor obiectivele: citirea textului din
manual, analizarea unor părţi de
vorbire şi a unor părţi de propoziţie,
identificarea unor trăsături fizice şi
morale ale personajelor textului,
formularea unor întrebări şi a unor
răspunsuri pe baza textului, realizarea
hărţii textului.
5.  Solicit elevii să deschidă manualul la 20 Individual Lectura Manual Aprecieri verbale
pagina 77 şi să citească textul, în lanţ min În perechi Învăţarea Fişe Observare
Dirijarea învăţării şi selectiv. Frontal prin Tabla sistematică a
 Se propune un joc pentru pregătirea descoperire Caietele de comportamentului
O1 activităţii care va urma - se utilizează notiţe
cele trei metode: metoda cadranelor,
reţeaua personajelor şi explozia
stelară.
METODA CADRANELOR:
I. Răspunde la întrebarea: De ce a
plecat Lebăda de acasă?
O2 II. Transcrie din text două enunţuri care
arată trecerea timpului.
III. Extrage din text: un pronume
personal, la numărul singular,
persoana a III-a, genul feminin; un
verb la numărul singular, timpul
prezent; un adjectiv, la numărul
singular, genul feminin.
IV. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în
care să introduci cuvântul Zâna-
Zorilor. (anexa 2)
Solicit elevii să lucreze individual aceste
tipuri de exerciţii.
REŢEAUA PERSONAJELOR:
Împărţiţi în perechi, elevii vor realiza reţeaua
O3 personajelor textului Legenda Lebedei,
notând în jurul acestora trăsături fizice şi
sufleteşti, folosind argumente din text sau
care se deduc din text. (anexa 3)
Exemplu :
„avea o
fetiţă
Lebăd mică, mică şi
a cuminte cuminte.”

Se realizează reţeaua personajelor, fiecăruia


atribuindu-i-se câte două însuşiri şi o acţiune.
EXPLOZIA STELARĂ:
O4 Solicit elevii să lucreze în perechi. Aceştia
trebuie să formuleze întrebări şi răspunsuri,
legate de conţinutul legendei britanice.
(anexa 4)

LEGENDA

LEBEDEI

Exemple de întrebări :
Cine avea o fetiţă mică şi cuminte?
Ce s-a întâmplat cu fata după moartea
mamei?
Când a murit mama Lebedei?
Unde a dus-o Zâna-Zorilor pe Lebădă?
De ce a păcălit-o cioara împreună cu celelalte
animale?
De ce a fost pedepsită Lebăda?
Unde trăieşte în cele din urmă aceasta? etc.
6.  Se foloseşte metoda cubului. Voi 10 Pe grupe Conversaţia Cubul Aprecieri verbale
împărţi clasa în şase grupe, câte una min. Individual Explicaţia Fişe Observarea
Obţinerea de pentru fiecare faţă a cubului. Câte un Învăţarea sistematică a
performanţe reprezentant al fiecărei grupe, va veni prin comportamentului
şi va arunca cubul pe care este scris descoperire
O5 un număr. În funcţie de numărul
indicat de cub, se vor stabili sarcinile
de lucru.
METODA CUBULUI:
1. ALBASTRU - Descrieţi cum era
Lebăda la începutul povestirii.
2. ROŞU - Comparaţi-o pe Lebădă cu
Zâna-Zorilor.
3. GALBEN - Analizaţi dorinţa
O6 Lebedei de a pleca de acasă.
4. VERDE – Asociaţi - Dacă aţi fi în
locul Lebedei aţi fi dorit să vă
schimbaţi viaţa cu cea a Zânei-
Zorilor.
O7 5. PORTOCALIU - Argumentaţi -
Imaginaţi-vă un alt final al povestirii
şi scrieţi-l în cinci sau şapte rânduri.
6. MOV – Aplicaţi – Povesteşte
fragmentul în care lebăda se
transformă în pasăre. (anexa 5)
După rezolvarea sarcinii de lucru, fiecare
echipă va desemna un reprezentant care va
veni în faţa clasei şi va comunica răspunsul
aferent sarcinii.
Se împarte elevilor fişe de lucru individuale.
Elevii vor realiza HARTA TEXTULUI,
după un model dat : vor preciza titlul
textului, numele autorului, numărul de
alineate, cuvintele noi, personajele şi mesajul
care se desprinde din text. (anexa 6)
7.  Se cere elevilor să definească legenda 3 min Frontal Conversaţia Aprecieri verbale
pe baza noţiunilor studiate în timpul Explicaţia
Asigurarea
transferului şi a orei.
retenţei de cunoştinţe  Profesorul cere elevilor să-şi
amintească o altă operă literară
studiată în care elementele reale se
îmbină cu cele fantastice.
 Se discută sarcinile şi se împărtăşesc
opinii, puncte de vedere pe baza
materialului studiat.
 Se recapitulează activităţile de
învăţare propuse la lecţia prezentă.
8.  Se anunţă tema pentru acasă: să 2 min Frontal Conversaţia Caietele de Aprecieri verbale
realizeze o legendă asemănătoare euristică notiţe
Anunţarea temei celei învăţate având ca temă un obiect Explicaţia Recompense
pentru acasă şi din natură.
încheierea lecţiei  Elevii vor nota tema.
 Se fac aprecieri asupra participării
elevilor la lecţie, cei mai activi fiind
evidenţiaţi.
 Participă activ la discuţie.
ANEXA 1

PLANŞĂ – Somnoroase păsărele – M. Eminescu

 Precizează două subiecte şi două predicate din versurile de mai jos, apoi
specifică prin ce sunt exprimate:
„Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund prin rămurele (...)
Trece lebăda pe ape
Printre trestii să se culce (...)”.
 Care este mesajul ce reiese din versurile de mai sus?
ANEXA 2

METODA CADRANELOR

I. Răspunde la întrebarea: De ce II. Transcrie din text două enunţuri care


a plecat Lebăda de acasă? arată trecerea timpului.

III. Extrage din text: un pronume IV. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltaă în


personal, la numărul singular, care să introduci cuvântul Zâna-Zorilor.
persoana a III-a, genul
feminin; un verb la numărul
singular, timpul prezent, un
adjectiv, la numărul singular,
genul feminin.
ANEXA 3

REŢEAUA PERSONAJELOR

Lebăda

Zâna
Zorilor

Cioara
ANEXA 4

EXPLOZIA STELARĂ

Cin
e?

De Ce?
ce?

Unde
? Când
?
ANEXA 5

METODA CUBULUI

COMPARĂ

DESCRIE ASOCIAZĂ ARGUMENTEAZĂ APLICĂ

ANALIZEAZĂ

Aplicaţie – Legenda Lebedei, legendă britanică

1. ALBASTRU - Descrieţi cum era Lebăda la începutul povestirii.


2. ROŞU - Comparaţi-o pe Lebădă cu Zâna-Zorilor.
3. GALBEN - Analizaţi dorinţa Lebedei de a pleca de acasă.
4. VERDE – Asociaţi – Imaginaţi-vă un alt final al povestirii şi scrieţi-l în cinci sau
şapte rânduri.
5. PORTOCALIU - Argumentaţi – Dacă aţi fi în locul Lebedei aţi fi dorit să vă
schimbaţi viaţa cu cea a Zânei- Zorilor.
6. MOV – Aplicaţi – Povesteşte fragmentul în care lebăda se transformă în pasăre.
Anexa 6

HARTA TEXTULUI

Titlul textului
.............................................................................
.........................................................................

Autorul Numărul alineatelor


................................................ ................................................
................................................ ................................................
... ...

Cuvinte noi Personaje


................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
................................................... ...................................................
... ...

Mesajul textului
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.....
ANEXA7