Sie sind auf Seite 1von 129

. ;~.

-

,.' . SUln(f~n:4hf.JQ"fdif~ila e: :.

~I. ...:

. ~ - ;-:

·startdart;Joa ka.llf;u'adj~

.J:.X _ __ .

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI

GRADEVINSKI FAKUL TEl BIBUOTEKA RIJEKA

BIL TEN III - 2008.

ZAGREB, OZUJAK 2008.

STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI

BI L TEN III .. 2008.

IZDAVAC:

INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE d.d.

ZA VOD ZA ZGRADARSTVO

ZA IZDAVACA:

rnr.sc, Zeljko Stromar, dipl. ing.

STRUCNI TIM:

ZAGREB:

OSIJEK:

RIJEKA:

SPLIT:

Nevena Hrnjak Ajdukovlc, ing. Dijana Cilic, dipLing.

mr.sc. Vladimir Car, dipl.ing. mr.sc. Pavao Lakes, dipl.ing.

GLAVNII ODGOVORNI UREDNIK:

dr.sc. Petar Dukart, dipLing.

UREDNISTVO:

10000 Zagreb, J. Rakuse 1 tel.: 01 /6125604 fax.: 01 /6 125998 Transakcijski racun:

2360000-1101243767

Bil TEN IZlAZI TROMJESECNO, CETIRI PUTA GODISNJE

Elektroniiike obrada podataka - programski paket "SGKA 11 - IGH

Zabranjeno je kopiranje, umnoiavanje i koristenje podataka, bilo kojeg dijela iii u cjetostl, bez pismenog odobrenja lzdevece.

Cijene u ovoj publikaciji izraiene su u kunama na dan 31.03.2008.

Prema tecaju HNB 1 EUR = 7,256652 kn

SADRZAJ:

PREDGOVOR 7

A. CJENIK MATERIJALA 9

BII CJ E"II K MATERIJALA 13

C. PROSJECNE BRUTTO SATNICE RADNIKA 29

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA ..•............................................................ 33

E. CJENIK RADOVA II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49

1. ZEMLJANI RADOVI 51

11 Predradnje 51

12 Iskopi 51

13 Nasipanja i razastiranja 52

19 Transporti 52

2. KONSTRUKCIJA OB .. IEKTA 1. FAZA 54

21 Betonski radovi.. 54

22 Armirano betonski radovi 54

24 Montazne konstrukcije i elementi 57

25 Arrnlrackl radovi 58

26 Tesarski radovi 59

27 Zidarski radovi 60

28 Gradevinski radovi uz lnstalaci]e 67

3. KONSTRUKCIJA OBJEKTA 2. FAZA 69

31 Izolaterski radovi 69

32 Krovopokrivackl radovi 70

33 Limarski radovi 71

34 Stolarski radovi 71

35 Bravarski radovi.. 77

36 Staklarski radovi 80

37 Podne podloge : 81

4. ZAVRSNI RADOVI 82

41 Teracerski radovi 82

42 Kerarnlcarski radovi. 83

43 Podovi 84

44 Soboslikarsko IicHacki radovi 85

45 Tapetarski radovi 86

46 Oblaganje drvenim, kamenim i umjetnim plocama 86

47 Zavrsno rnontazerski radovi 87

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 88

52 Elektroinstalacije jake struje 88

6. VODOVOD I KANALIZACIJA 96

611 Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima 96

612 Instalacije tople vode i cirkulacije 99

613 Instalacije kanallzacije 100

614 Sanitarni uredaji i armatura 101

615 Protupozarna zastlta 102

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLiMATIZACIJA 104

75 Instalacije centralnog grijanja u objektima 104

751 Ogrjevna tijela 104

752 Elementi za postavu ogrjevnih tijela 105

753 Armature ogrjevnih tijela 106

754 Cijevi 1 07

755 Zaporna armatura 108

756 Ciscenje, lieenje i izolacija 110

757 Ispitivanje i balansiranje 110

F. PRORACUN CIJENE GRADENJA TIPSKIH OBJEKATA 111

1. Tipski objekt 1 113

2. Tipski objekt II 123

3. Tipski objekt 111 127

4. Tipski objekt IV 131

5. Numerlcki i graficki rekapitulativni pregled 135

6. Proracun etalonske cijene stana 139

PREDGOVOR

Na osnovu upita 0 elementima u biltenu "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" odlucio sam na ovom mjestu dati prikaz nastajanja i koristenja tog Biltena.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" bazira se na:

- standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troskovnika

- standardnim normativima

- standardnim faktorima za pridruzlvan]e indirektnih troskova

Standardni oplsi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obracunsklh troskovnlka stambenih objekata. Analizom su ustanovljene stavke koje se najcesce javljaju u troskovnicirna i stavke koje cine elementarne opise radnih procesa. Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standard nih stavaka. Svi podaci nalaze se u knjizi P. Dukana: "Standardna kalkulacija radova u visokog radnji.

Cijena sata rad stroja se dobiva kalkulacijom na osnovu prikupljenih podataka 0: - cijeni strojeva (od prolzvodaca)

- ekonomskom broju sati

- godisnjem fondu sati rada stroja

- cijeni sata stroja

- cijeni materijala potrebnih za rad stroja

- amortizacijskoj stopi

- kamatama na sredstva za nabavu stroja

- troskovirna investicijskog odrzavan]a

- troskovlrna tekuceq odrzavan]a

Svi ovi elementi su prikazani za sve strojeve koji se koriste u Standardnoj kalkulaciji, u prirucniku P. 8ukana, B. Bosanca, Lj. Mrvos i A. Paskojevica "Strojevi u gradevinarstvu".

Da se dobiju vellcine standardnih faktora izradena je analiza razllcltih gradilista po roku trajanja izgradnje i vrsti objekta koji se gradi.

Bilten "Standardna kalkulacija radova u vlsokoqradnji'' obraduje se svaka tri mjeseca i to na osnovu vee navedenih elemenata i prikupljenih trznih cijena materijala, rada i strojeva na dan 31.111, 30.v1, 30.IX, 31.x11, tekuce godine. Cijene materijala se prikupljaju od prolzvodaca i dobavljaca materijala tako da za svaki materijal postoje tri izvora cijena. Sve cHene materijala su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost Franko gradiliste. Putem metode tezista dobiva se prosjecna cijena materijala ko]a ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zaqrebackorn podrucju prikupljaju se cijene 1950 materijala, a na podrucjlrna Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 72 glavna materijala, koji cine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m2 stambene povrsine,

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeca. Prikupljaju se cijene brutto satnica radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Ti~ski objekti, za koje se obracunava i objavljuje cijena gradenja po strukturi i ukupno po 1 m odabrani su zajedno sa strucnlaclrna bivseg USIZA grada Zagreba, a cijena se obraduje na osnovu obracunske dokumentacije (gradevinska knjiga i okoncana situacija).

Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i kollclna tih stavaka iz obracunskih troskovnika tipskih objekata proracunavaju se cijene gradenja tipskih objekata.

Oobivene cijene odraz su stvarnog stanja na trzistu u odredenom vremenskom intervalu jer su dobivene na osnovu objektivnlh ulaznih elemenata nepromjenjivog algoritma.

Kako je zbog gospodarskih okolnosti promjene ulaznih podataka nemoquce pratiti bez slicnop sustava pracenja, vrlo cesto nam se obracaju korisnici s upitima 0 realnosti, posebno ako se eijene izrazavaju u stranoj val uti.

Nasi strucnjaci prate i analiziraju rezultate dobivene u BIL TENU, pa i cijene iskazane u stranim valutama. Radi ilustraeije navodimo da se, u periodu od 1988. godine do uvodenja EUR-a, cijena gradenja iskazana u OEM kretala od eea 780 do 1500 OEM/m2, za isti tipski objekat. Neupuceni bi mogao reel da je nernoquce iii netocno, no treba lstaci ovo, objektivizirana metodologija ujedno pokazuje i sve nerealnosti tecaja i odrazava makro gospodarsku sliku.

Urednik

A. CJENIK MATERIJALA

CIJENA
NAZIV MATERIJALA JED, MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
Blok siporex od 60,8x22,2x25 m3 695,00 695,00 702,00 700,00
Boja disperzna polikolor kg 11,45 12,50 16,00 10,50
Boja lak uljana za vanjsku upotrebu kg 36,50 35,00 37,00 38,00
Cement pc 350, vreee kg 0,68 0,69 0,69 0,65
Cement, prosjetna rnarka, rinfuza kg 0,62 0,63 0,63 0,60 Daska jelova hoblana za gradevinarslvo 48 mm m3 1.240,00 1.265,00 1.263,00 1.350,00
Daska jetova za gradevinarslvo 24 mm m3 1.040,00 1.240,00 1,164,00 1.250,00
Dimnjak 'sehiedel' art, 1 '" 16 em m 235,00 245,00 334,00 250,00
Fasadeks kg 28,10 29,20 30,60 27,20
Fiting, ovjes, strojni materijal m 11,50 12,80 12,90 11,80 Kit disperol 'a" kg 10,50 11,30 14,82 12,30
Kit trajnoelasticni kg 31,50 32,15 36,00 33,50
Kuka transportna bravarska veca kom 76,96 76,96 76,96 76,96
Kutija s roletom i priborom 120/140 kom 715,00 685,00 717,00 699,21
Kutija 5 roletom i priborom 1401140 kom 740,00 705,00 737,00 720,50 Mreia zavarena cmb-50 kg 5,10 5,10 5,20 4,97
Okipor samogasivi tip 3-4 6 em m2 32,00 34,00 41,00 32,00
Okipor stiropor deb. 2 em m2 8,00 8,60 11,00 8,00
Opeka blok 25x19x14 kom 2,89 3,25 3,42 2,75
Opeka blok 25x25x14 kom 2,65 3,10 3,73 2,29 Parket hrastov univerzalni m2 100,00 95,00 104,00 115,00
Parket panel tip standard m2 135,00 150,00 152,00 155,00
Pijesak m3 65,00 95,00 90,00 60,00
Plota blazuj m3 6,325,00 6.320,00 6.300,00 6.350,00
PloCa gipsana 7 em m2 22,50 24,00 25,00 26,00 Prozor izo 120/140 oz 1kr lazura lid kom 1.250,00 1.350,00 1.425,00 1.373,35
Prozor izo 140/140 1 kr oz lid lazura kom 1.350,00 1.440,00 1.545,00 1.494,04
Prozor izo 90/140 oz 1kr lazura lid kom 1.158,00 1.265,00 1.175,00 1.168,32
Prozor izo 90/230 pz 1 kr lazura kom 1.580,00 1.620,00 1.620,00 1.614,84
Ratva kosa, lijevano zeljezo, 212 '" 1 00 kom 141,80 142,00 142,50 141,99 11

JED.MJERE CIJENA
NAZIV MATERIJALA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
Sljunak priredni m' 50,00 62,00 60,00 45,00
SDerolo~a 116 m2 49,50 48,25 49,75 48,80 Vrata 61/198110 puna fur. hrast devr.laz. kem 825,00 815,00 850,00 1.169,49
Vrata 61/198/15 estak. fur.mahag. zr. devr. laz. kem 880,00 850,00 924,00 1.305,74
Vrala 711198110 puna fur. mahag. devr.laz. kem 845,00 820,00 865,00 1.138,13
Vrala 71/198/15 puna fur. mahag. devr.laz. kem 930,00 860,00 942,00 1.125,80
Vrata 91/19B/15 oslak. fur. hrast zr. dovr. laz. korn 965,00 925,00 1.005,00 1,670,11 12

B. CJENIK MATERIJALA

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Amonal kg 10,50 Bitumen BIT 25 kg 2,60
Amortizacija hid raul. kliz. opiate IkompleU kom 0,56 Bitumen BIT 45 kg 2,60
Anker za visecu skelu 59,71 Bitumen BIT 60 kg 2,33
Antifrjz kg 2,31 Beton mb-15 krupnoCe 16.0 mm m3 292,58 Blok pjenobeton 62.5x30x25 em m3 700,00
Beton mb-15 krupnoCe 31.5 mm m3 279,70 Blok termo 40x20x20 em kom 3,45
Beton mb-15 krupnoCe 8.0 mm m3 307,87 Blok termo 40x25x20 em kom 3,84
m3 343,90 kom 1,87 Beton mb-25 krupnoCe 16.0 mm m' 345,32 Boja uljna kg 18,96
Beton mb-25 krupnoce 31.5 mm m3 319,85 Boja za cement oksidana kg 3,92
Beton mb-25 krupno6e 8.0 mm m3 378,51 Boja za toniranje kg 6,57
Beton mb-30 brzostvrdnjava. krup. 31.5 mm m3 410,13 Bojler elektrieni eb-l0 I kom 420,34 Beton mb-40 krupnoce 16.0 mm m' 397,95 Brtva gumena '" 32 kom 0,67
Beton mb-40 krupno6e 31.5 mm m3 388,43 Brtva gumena '" 50 kom 0,75
Beton mb-45 krupnoce 16.0 mm m3 525,95 Brtva gumena '" 75 kom 1,75
Beton mb-45 krupnoCe 31.5 mm m3 502,16 Brtva gumena, prsten '" 100 kom 10,10
Beton mb-50 krupnoCe 16.0 mm m3 664,95 Brtva gumena, prsten '" 125 kom 12,60 15

NAlIV MATERIJAlA JED.MJ. CIJENA NAlIV MATERIJAlA JED.MJ. CIJENA
Brtva gumena, prsten QJ 80 kom 6,52 Cijev limen a buiir QJ 30 mm kom 10,20
Brus kg 4,85 Cijev poclncana QJ 1" 25 m 17,53
Brus dijamant lantasti om 96,84 Cijev poclncana QJ 2 1/2" 65 m 43,31
Svrdlo monoblok 1600 mm kom 793,25 Cijev pocincena QJ 2" 50 m 35,55
Cavli poclncani kg 14,85 Cijev poclncena QJ 3" 80 m 46,42 Cijev betonska QJ 800 kom 159,43 Cijevi azbest-cementne, QJ 200 mm KC-T m 64,10
Cijev betonska jajolika 30x45xl00 kom 55,08 Cijevi azbest-cernentne, QJ 250 mm KC- T m 91,20
Cijev betonska jajolika 40x60xl 00 kom 84,49 Cijevi azbest-cementne, QJ 300 mm KC- T m 123,00
kom 131,62 Cijevi bakrene oplastene 06x1 mm m 8,21 Cijev betonska pol.kalote QJ 300/100 Cilev betonska pol.kalote QJ 350/100 Cilev betonska pol.kalote QJ 4501080 Cijev cma teliena 100/108 mm

kom kom kom m

114,54 146,18 193,68

Cijevi bakrene oplastene 28xl,5 mm Cilevi bakrene oplastene 35xl,5 mm Cilevi bakrene oplastene 42x1,5 mm Cijevi kanalizacione PVC, QJ 032 mm

m m m m

25,20 44,01 48,07

3,78

Cijev cma teliena 70176 mm m 68,47 Cilevi kanalizacione,lijev.iell.QJ 070 mm m 82,77
Cijev crna eelitna 76/83 mm m 78,79 Cijevi kanalizacione,lijev.ielj.QJ 100 mm m 109,77
Cijev cma telicna 82189 mm m 85,78 Cijevi kanalizacione,lijev.ielj.QJ 125 mm m 147,55
Cijev cma teliena 89/95 mm m 92,08 Cilevi kanalizacione,lijev.ielj.QJ 150 mm m 201,52
Cijev crna telicna 951102 mm m 96,16 Cilevi kanalizacione,lilev.ielj.QJ 200 mm m 453,43 Cijev cma eeliena no 50 mm 2" m 29,12 Cilevi keramitke, QJ 250 mm m 75,99
Cilev cma teliena no 65 mm 2,5" m 36,06 Cijevi keramieke, QJ 300 mm m 96,25
Cilev cma eeliena no 80 mm 3" m 33,23 Cijevi odvodne olovne QJ l' m 28,20
Cijev crna, QJ 88.25 mm m 40,92 Cilevi odvodne olovne QJ 2' m 54,00
Cijev gumena m 23,96 Cilevi odvodne olovne QJ 3" m 75,00 16

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Cijevi ps 016 rnm rn 1,29 Dirnnjak 'schiedel' ra-13 25/20 33 korn 557,54
Cijevi ps 0 23 rnrn rn 1,64 Dirnnjak 'schiedel" ra-ta 13.5/13 33 korn 180,31
Cijevi ps 0 29 rnrn rn 2,13 Dirnnjak 'schiedel' ra48 80/80 133 korn 556,22
Cijevi ps 0 36 rnrn rn 2,69 Dirnnjak 'schiedel' ra-916116 33 korn 191,94
Cijevi ps 0 48 rnrn rn 4,47 Dirnnjak "schiedel" sa venlilac.art 61,11I2x20 rn 542,09 Celieni kvadrat (puni) 10/10 rnrn (0.785kg/rn) rn 4,49 Drzac krorn. za ease jednostruki korn 64,05
Cep za al. radijator 5/4' korn 4,40 DrZac rucnika krorn. dvokraki korn 128,08
Cep za Ijev. zelj. radijator 5/4" korn 5,00 D~aci pocineani korn 10,07
Clanak za radijator al. E 285/2001160 korn 50,89 Dmci vje~aljke /spusleni strop/ korn 16,59 Clanak za radijator lij. zelj. 600/110 korn 50,00 Fazonski kornad za azb.cern.cijevi 0 080 rnrn korn 14,12
Clanak za radijator lij. zelj. 600/160 korn 62,00 Fazonski kornad za azb.cern.cijevi 0 100 rnrn korn 18,84
Clanak za radijator lij. zelj. 8001110 korn 62,00 Fazonski kornad za azb.cern.cijevi 0 125 rnrn korn 21,85
Clanak za radijator lij. zelj. 800/160 korn 84,00 korn 26,34 Daske na pero i ulor deb. 20 rnrn rn3 3.228,43 Fazonski kornad za pac. cijevi 0 2 1/2' korn 42,49
Diamant kruna 0 56 rnrn korn 2.178,00 Fazonski kornad za poe. cijevi 0 2' ' korn 22,37
Dirnnjak "schiedel" art. ra-ll ,111 20 em korn 238,47 Fazonski kornad za pac. cijevi 0 3" korn 64,19
Dirnnjak "schiedel" art. ra-z, 0 16 em korn 191,96 Fazonski kornad za pac. cijevi 111 3/4" korn 4,29
Dirnnjak "schiedel" art. ra4, 0 20 crn korn 238,47 Fazonski kornad za pac. cijevi 111 4" korn 178,93 Dirnnjak "schiedel" art.48, 0 50x2 rn 3.239,77 Folija PVC rn2 1,63
Dirnnjak "schiedel" art.es-l, 0 16 em korn 187,85 Folija PVC kg 13,00
Dirnnjak "schiedel" art.es-2, 0 20 em korn 217,49 Gips /sadra/ kg 6,20
Dirnnjak 'schiedel" art.pa-l, 016 em korn 197,77 Gips alabaster kg 6,20
Dirnnjak "schiedel" art.pa-2, 0 20 crn korn 244,27 Gips kasa rn3 481,38 17

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Grediea slropna prednapregnula 3-5 m m 18,20 Kabina sanil. 'Induslrogradnja' lip KA 0400 korn 8.977,99
Grediea slropna prednapregnuta 5-6 m m 22,91 Kabina sanil. 'Induslrogradnja"lip KA 0500 korn 9.251,02
Grediee fert od eigle 2,0 - 3,6 rn m 16,22 Kabina sanil. 'Induslrogradnja' lip KA 0600 korn 9.607,08
m Kada Ius lijevano 1eljezo 90x90 em korn 487,75 Gurne za bag.ulov."Calerpillar"(19.5-24)(1 0.5-20) korn 1.204,80 Kapa venlilaciona azbest-cem, fIJ 100 rnrn korn 17,91
Gurne za bag.ulov."Torpedo'(11.00-20)(184/15-30) korn 3.302,14 Kapa venlilaeiona azbest-cem, fIJ 150 rnrn korn 34,51
Gurne za damper do 5 rn3 (20.55-25) korn 9.030,99 Kapa za dirnnjak korn 148,07
Gurne za damper od 10-20 rn3 (21.00-35) korn 20.418,33 Kapisle rudarske korn 2,50 Gurne za karnione 10-20 I nos. (12.00-20) korn 1.660,00 Kil ernulzioni kg 3,14
Gurne za karnione 2-3 I nos. 8.25-20 korn 1.090,00 Kil fasadeks kg 8,88
Gurne za karnione 5-7.5 I nos. 10.00-20 korn 1.360,00 Kil silikonskl kg 23,36
Gurne za karnione 7,5-10 I nos. 11.00-20 korn 1.511,00 Klarnfe kg 10,78 Gurne za skrejper od 150-300 kw (33.25-35) korn 29.896,05 Klupcica drvena 22121150 em korn 130,68
Gurne za skrejper preko 300 kw (37.50-39) korn 50.038,90 KlupCiea drvena 22121180 em korn 156,82
Gurne za lraklore(18.4-34)(24.5-32) korn 5.279,86 Koljeno (pocintano) fIJ 2' korn 21,45
Gurne za ulovar. od 1,5-3.0 rn3(20.5-25) korn 8.245,51 Kolcak NO 10 rnrn korn 7,32
Gurne za ulovar. preko 3.0 rn3(23.5-25) korn 11.104,44 Kornpenzalor eij. navojni AS 10, D.O. NO 15 korn 113,60 Holender pocintani fIJ 2" korn 45,48 Kornpenzalor eij.s konus navAS 10, D.D. NO 15 korn 138,45
Holender slavina fIJ 1" korn 157,12 Kornpenzalor cij.s konus navAS 10, D.D. NO 20 korn 163,30
Holender slavina fIJ 1/2" korn 83,65 Kornpenzalor eij.s konus nav.AS 10, D.D. NO 25 korn 191,70
Holender slavina fIJ 3/4' korn 78,03 Kornpenzalor eij.s konus nav.AS 10, D.D. NO 32 korn 230,75 Iveriea furnirana deb.15 rnrn rn' 91,49 Konzole za urnivaonik korn 4,41
Iveriea furnirana deb.18 rnrn rn3 5.140,00 Kopte za elernil plote korn 0,41
Izoslik Ibit.ljepilol kg 13,89 Kosilar kg 1.773,40
Izolekl T-4/elasl.bil.lrakal rn' 24,67 Kreda kg 19,30
Izoval V-4lbil.trakal rn' 8,43 Kriiiti plastlcnl korn 0,08 18

NAZIV MATERIJALA JEO.MJ. CIJENA NAZlV MA TERIJALA JEO.MJ. CIJENA
Kuke za pocneane cijevi 01/2" korn 6,22 Letva 7/4/150 em korn 18,16
Kuke za poclncane cijevi 0 2 1/2" korn 13,23 Leiva vezna 4/2 em korn 10,90
Kuke za poclncane eijevi 0 2" korn 8,55 Letviea hrastova 1,5x8 em rn 2,81
Kuke za poeincane eijevi 0 3" kern 13,78 Lelviea kutna PVC rn 5,32
Kuke za pocincane cijevi 0 3/4" korn 6,33 Letviea kutna hrastova rn 5,80 Kutija 5 roletorn i pribororn 060/090 korn 440,32 Lim erni celleni deb. do 2 rnrn kg 3,91
Kutija 5 roletorn i pribororn 060/140 korn 477,59 Lim dekapirni kg 3,80
Kutija 5 roletorn i pribororn 060/180 korn 504,75 Lirnolovni kg 13,62
korn 534,81 Lim pocineani deb. 0.60 rnrn kg 7,46 Kutija 5 roletorn i pribororn 140/090 Kutija s roletorn i pribororn 140/180 Kutija 5 roletorn i pribororn 1401220

korn korn korn korn

658,24 767,52 813,02 820,47

Luk kanalizaeioni Iijev.zelj.0 070 rnrn Luk kanalizaeieni lijev.ielj.0100 rnrn Luk kanalizacioni Iijev.zelj.0125 rnrn Luk kanalizaeieni ljev.zelj.0150 rnrn

korn korn korn korn

13,53 17,91 27,42 43,86

Kutija s roletorn i pribororn 180/220 korn 1.368,89 Luk kerarnicki 0125 rnm korn 14,84
Kutija s PVC plaMorn 60/60 OlUD kern 545,00 Luk celicni 0 100 rnrn korn 32,97
Kutija s PVC pia Morn 90/60 OWO kern 633,00 Masa Horbit rn3 492,58
Kutija 5 PVC plaslorn 120/60 OlUD kern 690,00 Masa plasticna kg 1,26
Kutija 5 PVC plaslorn 60/90 OlUO kern 604,00 Masa za izravnanje podova kg 1,86 Kutija s PVC plasnrn 140/140 2KR korn 1.085,00 Matica M 10 korn 0,26
Kutija 5 PVC plasnm 160/140 2KR korn 1.264,00 Matica M 12 kern 0,44
Kutija s PVC plastorn 801220 OlUD kern 1.162,00 Matica M 18 korn 0,84
kern 1.332,00 Meslngana traka 20/2 rnrn (0.314kg/rn) rn 7,58 19

NAlIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAlIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Mjesalica kromirana slojeca Isreaslal kom 289,D4 Pervebit Noalabit RPI m' 9,87
Mjesaliea kromirana termoslatska 58-195 kom 617,67 Pervebit, kondverbit m' 9,87
Mjesalica kromirana zidna kom 209,57 Pijesak baritni m' 962,76
Mjesalica za sudoper stojeca kom 289,04 Pijesak i kit kg 7,24 Noziea za Ijev. zelj. radijator kom 37,77 Plota kamena obradena deb. 1.5 em m' 106,36
Nogari zeljezni kom 161,81 Plota kamena obradena deb. 2-5 em m' 108,22
Nosac kom 2,87 Ploca glps kartonska d=12,5 mm m' 14,07
Nosac "OMNIA' kg 6,53 Plota kulir 40x40x5 em kom 8,02 Obujmice za kanalizae.eijevi " 200 mm kom 37,37 Plota prednapregnula p-8 m' 98,76
Odbojnik gumeni podni sa vijkom kom 1,21 Plota salonitna valovita 105x122 em kom 29,60
Ogledalo kristalno 60x40 em kom 82,48 Plota salonttna valovita 105x152 em kom 42,34
Oker kg 12,61 Plota salonilna valovita 105x183 em kom 45,13
Okipor stiropor S-4, 8 em m' 40,00 Plota salonltna valovita 1 05x213 em kom 47,40 Olucnjak,lijev.zelj."gajgeer"" 100 mm kom 109,65 Plota siporex horizontalna 10 em m' 67,15
Olucnjak, lijev.zelj."gajgeer" " 125 mm kom 131,58 Plota siporex horizontalna 15 em m' 93,15
OluCnjak,lijev.zelj."gajgeer"" 150 mm kom 153,51 Ploca siporex horizontalna 20 em m' 131,73
Opeka N.F. fasadna puna kom 2,74 Plota siporex izolaciona 10 em m' 41,59
Opeka N.F. fasadna saeasta kom 3,61 Plota siporex izolaciona 7.5 em m' 31,14 Opeka rnontafna, 14 em kom 3,85 Plota siporex pregradna 7.5 em m' 47,62
Opeka stropni uloZak 25x40x15 em kom 4,25 Plota siporex strop. 10 em N 300 kg m' 76,45
Pant kovanl kom 9,96 Plota siporex strop. 15 em N 300 kg m' 103,60
Paplr lobicnV m' 4,26 Plota siporex strop. 15 em N 400 kg m' 107,10
Papir brusni za drvo m' 35,03 Ploca siporex strop. 20 em N 300 kg m' 132,77 20

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Ploca siporex vertikalna 25 em rn' 155,27 Prirubniea NO 32 korn 44,01
Ploce /prirodne/ rnrarnor deb. 2.5 em rn' 85,83 Prirubnica NO 40 korn 58,69
Ploce /urnjetne/ polirnrarnor deb. 15 rnrn rn' 261,11 Prirubniea NO 50 korn 64,14
Ploce /urnjetne/ polirnrarnor deb. 18 rnrn rn' 307,37 korn 78,82
Ploce Ploce karnene vinkuran 18 rnrn rn' 104,49 Profil kutni uz zid /spusteni strop/ rn 9,99
Ploce rnrarnorne lornljene 2-3 em kg 1,23 Profil rnontainl/spusteni strop/ rn 17,67
Ploce teraeo 10x20 em rn' 46,79 Profil celicnl; U,L,I, toplovaljani kg 5,98
Ploce teraeo 20x20 em, d=212.5 em korn 3,20 Protuuteg za garai. vrata sa sajlom tei. 15 kg korn
t-6 Plociee kerarn.l Ox20,1 kl.negla.jednobobojne korn 1,70 Prozor izo 060/140 F lazura korn 464,98
Plociee kerarn.l0x20,2 kl.glaz.dekor.podne korn 1,84 Prozor izo 060/140 OZ lazura korn 1.042,29
Plociee kerarn.l0x20,2 kl.glaz.jednob.podne korn 1,70 Prozor izo 060/180 F lazura korn 598,37
Plociee kerarn.l0x20,2 kl.negla.jednobobojne korn 1,56 Prozor Izo 060/180 OZ lazura korn 1.192,31
Plocice kerarn.l0x20,2 kl.proluklizne podne korn 1,66 Prozor izo 0601220 F lazura korn 656,98 Pod tatting rn' 186,58 Prozor izo 0901220 PZ lazura korn 1.564,26
Pod tapison rn' 55,97 Prozor izo 0901230 F lazura korn 852,94
Podmetac gurneni 0 70 rnrn kern 20,13 Prozor izo 090/240 PZ lazura korn 1.655,21
korn 11,40 Prozor Izo 100/060 F lazura korn 687,11 Posuda za teku,;i sapun sa drzaeem korn 53,92 Prozor izo 1001180 F lazura korn 732,25
Posuda zatvorena ekspanz. 400 I, 6 bara korn 5.757,81 Prozor izo 1001180 OZ lid lazura korn 1.453,14
Postanskl ormaric korn 27,39 Prozor izo 1001220 F lazura korn 880,14
Prag hrastov rn' 6.772,93 Prozor izo 1001220 PZ lid lazura korn 1.682,78
Pregrada drvena deb. 10 em rn' 220,97 Prozor izo 1001230 F lazura korn 908,94 21

NAlIV MATERIJAI.A

JEO.MJ.

CIJENA

NAlIV MATERIJAI.A

JEO.MJ.

CIJENA

Prozor izo 120/120 F lazura Prozor izo 120/120 Ol lazura Prozor lzo 120/140 F lazura Prozor izo 120/180 F lazura

korn korn korn korn

616,76 1.259,76 689,48 831,67

Ra~va kanalska pvc,1i! 075 rnrn Ra~va kanalska pvc,1i! 110 rnrn Ra~a kanalska pvc,1i! 125 rnrn

korn korn korn korn

14,05 30,40 41,04 63,37

Prozor lzo 140/230 PlO 2kr lazura korn 2.552,34 Rozeta dirnovodna korn 63,40
Prozor izo 150/060 F lazura korn 496,30 Rozeta krornirana Ii! 1/2" korn 4,06
Prozar izo 150/090 F lazura korn 625,71 Rozeta poniklana Ii! 1/2" korn 4,06
Prozor izo 150/140 F lazura korn 842,72 Rozeta ukrasna nikl. prosJ. profil korn 25,77
Prozor izo 150/180 F lazura korn 1.010,73 Rukohvat kromirani 500 rnrn korn 64,24 Prozor izo 180/180 F lazura korn 1.131,74 Sifon "SO za vindabonu korn 164,47
Prozor izo 180/220 Pl lazura korn 2.827,97 Sifon krornirani za urnivaonik korn 125,67
Prozor krovni 065/085 crn korn 1.258,00 Sifon s resetkorn "top' olovni Ii! 100/40 korn 69,96
Prozor krovni 075/112 crn korn 1.447,00 Sifon s resefkorn "top' olovni Ii! 100/50 korn 69,96
Prozor krovni 085/112 em korn 1.615,00 Sifon s resetkorn podni korn 37,16 PVC prozor IlO 801220 OlUD korn 1.700,00 Spojniea kornpresiona NO 15x14 rnrn korn 9,14
PVC prozor zo 100/220 OlUD korn 1.900,00 Spojnlca kornpresiona NO 15x15 rnrn korn 10,23
PVC prozor IlO 140/220 2KR korn 3.000,00 Spojniea kornpreslona NO 15x16 rnrn korn 10,96
Raz~eaivaf kg 7,63 Spojniea kornpresiona NO 15x18 rnrn korn 12,80
Razvedne kutiJe 095x095 rnrn kern 3,07 Spojniea kornpresiona NO 16x16 rnrn korn 15,34 22

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Spojnice 'dalma-reka' 121 125 kom 24,50 Traka PVC homogena m 9,48
Spojnice 'dalma-reka" 121 150 kom 26,50 Traka aluminijska deb. 1 mm, (2.7 kglm2) m' 56,16
Spojnice 'dalma-reka' 121175 kom 28,75 T raka bilraks spuzv. 20x20 em m 5,46
Spojnice 'dalma-reka" 121 200 kom 35,50 Traka bitraks spuzvasta, 60x30 em m 6,59
Spojnice "dalma-reka" 121 250 kom 44,10 Traka dekoradall0 em m' 31,08 Siakio deb. 10.0 mm m' 165,09 Ugljen drveni kovacki kg 4,55
Staklo deb. 3.0 mm m' 46,61 Ulje delta INA 5 SAE kg 22,84
Staklo deb. 4.0 mm m' 57,10 Ulje diferen. hipenol 90 gil kg 18,50
Staklo deb. 5.5 mm m' 72,37 kg 18,20 Staklo matirano m' 161,78 Ulje motorno hd super sae 15/40 kg 13,80
Staklo ornament 4/5 mm m' 54,54 Ulje motomo hd super sae 30 kg 16,20
Staklo ornament armirano 617 rnrn rn' 138,20 Ulje rnotomo super 3 fae 50 kg 13,70
Stalak za umivaonik korn 118,75 Ulje rnotorno super 5 fae 30 kg 16,20
Stearin kg 6,80 UIJe oplatan kg 6,06 Strugalo slojece korn 74,63 Umivaonik fajansani 60x49 em korn 219,19
Stupaljka za saht kom 25,00 Uvodniee 12113.5 rnrn kom 0,11
Sudoper kuhinjski dvodjelni korn 1.682,63 Uvodniee 12116 mrn korn 0,11
Sudoper kuhinjski jednodjelni kom 1.463,44 Uvodniee 121 23 mm korn Stapin sporogoreci m 3,50 Vapno hidratizirano kg 0,58
Stuena za dimnjake korn 56,68 Ventil ispirnl za pisoar korn 43,63
Tapeta papirna, dekor periva rn' 19,94 Ventil izljevni za kadu kom 84,01
Tapeta papirna, glatka m' 12,92 Ventil izljevni za pisoar kom 42,19 Terrnanol 32 (30) kg 17,00 Ventil kutni radij.sa predregul. no 15 kom 39,23
Termornetar 0-15 stupnjeva C kom 117,06 Ventil kutni radij.sa predregul. no 20 kom 49,79
Termornetar sa okruglorn skalom 0-100 C korn 97,16 Ventil kutni radij.sa predregul. no 25 kom 57,28
rn3 Ventil kutni radij.sa predregul. no 32 kom 23

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Ventil rns kosi art.72 QJ 2 1/2' korn 171.87 Ventil rns za paru sa prirubnicarna no 80 korn 701,99
Ventil rns kosi art.72 QJ 2' korn 86,34 Ventil rns za tv odbojni univerz. no 15 korn 149,85
Ventil rns kosi art.72 QJ 3' korn 343,74 Ventil rns za tv odbojni univerz. no 20 korn 164,47
Venlil rns kosi art.72 QJ 3/4' korn 29,10 Ventil rns za tv odbojni univerz. no 25 korn 222,95
Ventil rns kosi art.72 QJ 5/4' korn 67,91 Ventil rns za tv odbojni univerz. no 32 korn 233,92 Ventil rns prop.ravni sa kosirn vretenorn no 32 korn 134,98 Ventil rns za tv rav.prop. no 25 korn 47,87
Ventil rns prop.ravni sa kosirn vretenorn no 40 korn 345,58 Ventil rns za tv rav.prop. no 32 korn 126,12
Venlil rns prop.ravni sa kosirn vretenorn no 50 korn 393,36 Ventil rns za tv rav.prop. no 40 korn 157,77
Ventil rns prop.ravni sa kosirn vretenorn no 65 korn 469,21 korn 237,57 Ventil rns ravni art.125 QJ 3/4' korn 59,81 Ventil nepovratni art.l017 QJ 5/4" 30 rnrn korn 135,23
Ventil rns ravni art.125 QJ 514' korn 134,98 Ventil nepovratni art.l017 QJ 6/4' 40 rnrn korn 170,46
Ventil rns ravni art.125 QJ 6/4' korn 167,42 Venbl odbojni QJ l' korn 23,76
Ventil rns ravni no 10 korn 30,73 Ventil odzr.za vert.s ar. NO 06.25 korn 138,88
Ventil rns ravni no 15 korn 25,31 Ventil odzr.za vert.s ar. NO 10 korn 113,30 Ventil rns ravni no 65 kern 508,71 Ventil radij.za pra!njenje 06 rnrn korn 58,48
Ventil rns ravni no 80 korn 663,48 Ventil ravn! propusni art.83 QJ l' korn 47,87
Ventil rns 5 ponik. kaporn QJ l' art 13 korn 190,36 Ventil ravni propusni art.83 QJ 1/2' korn 25,31
Ventil rns s panik. kaporn QJ 1/2' art 13 korn 33,01 Ventil ravni propusni art.83 QJ 2 1/2" korn 508,71
Ventil rns 5 ponik. kaporn 0 3/4' art 13 korn 45,56 Ventil ravni propusni art.83 QJ 2' korn 237,57 Ventil rns za panu odbojni horizon. no 40 korn 355,97 Ventil ravni radij.prigusni no 15 korn 26,95
Ventil rns za panu odbojni horizon. no 50 korn 414,46 Ventil ravni radij.prigusni no 20 korn 33,87
Ventil rns za panu odbojni horizon. no 65 korn 538,37 Ventil ravnl radlj.sa predregul. no 10 korn 36,41
Ventil rns za paru odbojni horizon. no 80 korn 654,22 Ventil ravni radij.sa predregul. no 15 korn Ventil rns za paru odbojni vertikalnl no 65 korn 508,02 Ventil sigurnosni art.l039 QJ l' korn 521,03
Ventil rns za panu odbojni vertikalni no 80 korn 588,43 Ventil sigurnosni art.l039 QJ 1/2" korn 28,48
Ventil rns za panu sa prinubnlcarna no 10 kern 91,37 Ventil sigurnosni art. 1039 QJ 2112' korn 1.373,35
Ventil rns za paru sa prinubnicarna no 15 korn 178,87 Ventil sigurnosni art.l039 QJ 2' korn 948,81
Ventil rns za panu sa prirubncama no 20 korn 198,27 Ventil sigurnosni art.l039 QJ 3' korn 1.944,38 24

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAlIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Ventil za ispiranje stojeceg pisoara kom 42,19 Vijak za drvo M 18x300 mm kom 0,56
Ventil za kadu preljevni kom 81,07 Vijak za drvo M 50x 50 mm kom 0,22
VentiI6etverokut.rad.rr boe.pr no 15x12 mm korn 164,83 Vijak za prievrscenje kom 14,89
Ventil cetverokut.rad.rr boc.pr no 15x14 mm kom 164,83 Vijak zela 11 Ox6 kom 1,50
Ventil cetverokut.rad.rr bocpr no 15x15 mm kom 141,77 Vijak 6elieni kom 0,26 Ventil celverokut.rad.rr prodoz.no 15x15 mm kom 141,77 Vijei za drvo 60155 kom 0,25
Ventil6elverokut.rad.rr pr odoz.no 15x16 mm kom 141,77 Vijci za drvo 60/60 kom 0,21
Ventil6etverokut.rad.rr usp.eij.no 15x12 mm kom 164,83 Vindabona kom 431,27
kom 164,83 Vlakna bitumenizirana deb. 3.0 em m' 16,76 Venlil cetverokut.rad.lr boc.pr no 15x15 mm kom 175,86 Vod pp 3xl.5 mm2 m 2,47
Ventil6elverokut.rad.lr boc.pr no 15x18 mm kom 192,44 Vod pp 3xl0 mm2 m 18,76
Ventil celverokut.rad.lr boc.pr no 20x16 mm kom 198,84 Vod pp 3x16 mm2 m 30,75
Ventil celverokut.rad.1r boc.pr no 20x18 mm kom 192,44 Vod pp 3x2.5 mm2 m 3,76 Venlil celverokut.rad.tr usp cij.no 15x15 mm kom 175,86 Vod pp 4x2.5 mm2 m 5,05
Ventil cetverokut.rad.1r usp eij.no 15x16 mm kom 175,86 Vod pp 4x25 mm2 m 47,77
Ventil cetverokut.rad.1r usp cij.no 15x18 mm kom 192,44 Vod pp 4x4 mm2 m 7,84
Ventil cetverokut.rad.1r usp cij.no 20x16 mm kom 198,84 Vod pp 4x6 mm2 m 10,89
Verbi! m' 10,79 Vod pp 5x1.5 mm2 m 3,89 Veza met.bravarska MV-101 Veza met.bravarska MV-l02 Vela met.bravarska TIP-l Vela met.bravarska TIP-2

kom kom kom kom

32,31 14,88 13,43 13,43

Vod pp/r 3x4 mm2 Vod ppJr 4xl.5 mm2 Vod pp/r 4x2.5 mm2 Voda staklena

m

4,31 4,31 5,75

m

rn

Ii!

Vijak poeincani kom 3,62 Vodokotlic visoko rnontaznl limeni korn 334,37
Vijak 5 rnaticom M 16 kom 4,11 Vodomjer ku6ni VM 03 m3, 0 1/2' korn 262,71
Vijak 5 rnalicom M 20 kom 5,14 Vodornjer ku6ni VM 03 m3, 0 314" kom 262,71
Vijak za zeljezo M 12xl 00 mrn kom 2,78 Vodornjer ku6ni VM 05 m3, 0 314' kom 306,33
Vijak za drvo M 4x 45 mm kom 0,13 Vodornjer ku6ni VM 07 rn3, 0 1" kom 453,05 25

NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Vrala 061/198/15 ost. f.hrasl zr.dovr.lazura kom 1.479,37 Vuna mineralna debljine 5 em, S-V m2 19,12
Vrata 061/198/15 ost. f.mahag.zr.dovr.lazura kom 1.305,74 Vuna mineralna debljine 6 em, S-V m2 23,00
Vrata 061/198/15 puna f.hrast zr.dovr.lazura kom 1.309,00 Vuna rnineralna debljine 8 em, FIPfT rn2 29,38
Vrata 061/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura kom 1.213,62 WC daska sjedeca plastiena kom 61,90
Vrata 061/260/10 ost. f.hrast dovr.lazura kom 1.435,15 WC skoljka simplon-baltik kom 221,10 Vrata 071/198/15 ost. (.hrast dovr.lazura korn 1.553,97 Zasun lijev. ~elj. s kotatem, '" 065 mrn korn 459,93
Vrata 071/198/15 ost. f.mahag.dovr.lazura kom 1.425,06 Zasun lijev. telj. s kotacem, '" 080 mm kom 556,43
Vrala 071/198/15 puna f.mahag.dovr.lazura kom 1.259,66 Zasun lijev. zelj. s kotacem, '" 100 mm kom 714,02
Vrata 071/260110 ost. f.hrast zr.dovr.lazura kom 1.507,81 Zasun lijev. zelj. s kotatem, '" 125 mm kom 1.077,46
Vrata 071/260/10 ost. f.mahag.dovr.lazura kom 1.378,90 Zasun lijev. telj. s kotacem, '" 150 mm kom 1.453,76 Vrata 091/198110 puna f.rnahag.dovr.lazura kom 1.223,74 Zasun ms za paru s ven.za praz, no 20 kom 58,48
Vrata 091/198/15 ost. (.hrast zr.dovr.lazura korn 1.670,11 Zasun ms za paru s ven.za prato no 25 korn 91,37
Vrata 091/198/15 ost. (.mahag.zr.dovr.lazura korn 1.520,84 Zasun ms za paru s ven.za praz, no 32 korn 102,34
Vrata 091/198/15 puna Ihrast zr.dovr.lazura kom 1.471,77 Zasun ms za paru s ven.za pra!. no 40 korn 153,51
Vra!a 091/198/15 puna f.mahag.zr.dovr.lazura kom 1.348,65 Zasun ms za paru s ven.za praz, no 50 kom 219,28 Vrata PVC ulazna 1001220 kom 2.990,00 Zasun ms za tv no 25 korn 60,35
Vrata PVC ulazna 140/220 2KR kom 4.050,00 Zasun ms za tv no 32 korn BO,51
Vrata PVC ulazna 1101220 kazet kom 4.400,00 Zasun ms za tv no 40 korn 107,43
Vrata PVC ulazna 1401220 kazet 2KR kom 5.500,00 Zasun ms za tv no 50 korn 161,17
Vrata ulazna 100/220 SDKU kom 3.056,22 Zasun ms za tv no 65 korn 212,81 Vratasca dirnovodna betonska korn 26,00 Zasun ms za tv s ven.za praz, no 32 korn 138,88
Vratasca dimovodna schiedel tip 1 kom 186,50 Zasun ms za tv s ven.za praf, no 40 korn 153,51
vratasca kromirana 15x15 em kern 28,73 Zasun ms za tv s ven.za pra!. no 50 korn 321,62
Vratasca kromirana 20x20 ern korn 36,93 Zasun ms za tv s ven.za pra!. no 65 korn 694,42
Vratasea kromirana 25x25 em kom 45,15 Zasun ms za tv s ven.za pra!. no 80 korn 288,74 26

NAZN MATERIJALA JED.MJ. CIJENA NAZIV MATERIJALA JED.MJ. CIJENA
Zaluzina 5 pribororn kemple! 060/140 kern 444,00 Zaluzina 5 pnborom kornplst 120/230 kern 1.391,86
Zaluzina 5 priborom kemple! 060/180 kern 546,91 Zaluzina 5 priberem kemple! 120/240 kern 1.469,77
Zaluzina 5 priberem kemple! 0601220 kern 675,16 Zaluzina 5 pribororn kemple! 140/140 kern 908,60
kern 703,44 Zaluzina 5 priborom kemple! 140/180 kern 1.168,73 Zaluzina 5 pribororn kemple! 120/180

27

v

C. PROSJECNE BRUTTO SATNICE

RADNIKA

NAZIV CIJENA SATA PO KATEGORIJAMA
GRUPE I l II I III I IV I V I VI I VII I VIII Arrnlrac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Asflater 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Betonirac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Bravar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Elektricar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Elektromonter 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Gipsar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Izolater 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Kamenar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Kerarnlcar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Kranist 0,00 0,00 0,00 20,00 20,97 22,62 23,59 20,46
Krovopokrlvac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Limar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Licilac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Metalac 0,00 0,00 0,00 20,00 20,97 22,62 23,59 25,10
Miner 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Montazer 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Monter grijanja 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Monter obloga 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Monter opreme 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Parketar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Podopolagac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Radnik 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Staklar 13,79 13,79 15,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stolar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
,
Strojar 0,00 0,00 0,00 20,00 20,97 22,62 23,59 25,10
Tapetar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Teracer 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Tesar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Torkretist 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Utezac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Vodoinstalater 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Vozac 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59
Zidar 13,79 13,79 15,86 17,93 20,00 20,97 22,62 23,59 31

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

NAZIV

CIJENASATA

Agregal za elekt.zavartvanje ULJANIK ARA4.50 34,5kW Asfallna baza GRADIS AB2 110kW 25Uh

Asfallna baza GRADIS AB5 160kW 45Uh

Asfallna baza GRADIS AB5 1 BOkW 60Uh

Asfallna baza GRADIS AB6 210kW 70Vh

16B,97 2.095,27 2.747,7B 5.036,60 3.535,26

Asfallna baza KOVINARSKA MK80 265kW 70tfh Asfallna baza KOVINARSKA SM50 60Uh Asfallna baza KOVINARSKA SM90 100Uh Asfaltna baza MARINI M121E190 219kW 120tfh Asfaltna baza MARINI M160E220 294kW 160Uh

4.248,21 2.351,73 3.779,31 4.674,26 5.216,75

Asfallna baza MARINI M60E140 16BkW 60Vh

Asfallna baza MARINI M95E160L 199kW 95Vh Autobet.komb.p.SCHWING-STETIER FBP400KVM16 162kW40 Autobet.p.FAGRAM PSD76-60M21125FAP1921B151kW62m31h Autobel.p.FAGRAM PSD77-<lOM27131 TAM260 177kW62m3lh

3.775,19 4.551,B9 877,85 654,69 776,97

Aulobet.p.SCHWING BPL 1200KVM42MERC.3528 206kW130m3 Aulobet.p.SCHWING BPL601HDKVM21MERC.DB1722103kW66 Aulobet.p.SCHWING BPL601HDKVM28MERC.2629162kW66m3 Aulobet.p.SCHWING BPL601 HDKVM36MERC.3528 206kW66m3 Aulobet.p.sCHWING BPLB01KVM23MERC.1726103kW82m31h

1.902,41 905,60 1.1B3,72 1.642,04 957,94

Aulobus TAM 190A110P 129kW (sjedala 1+49+31) Autobus TAM 260A119T 1B8kW (sjedala 1+53) Aulocistema za vodu TAM 130T11B-PR 94kW 5m3 Autocislerna za vodu TAM 190T15B-PR 141kW Bm3 Autodizalica tel.BRATSTVO AD-OBB 107kW n=81

409,83 595,64 410,BO 51B,95 446,30

Aulodizalica lel.GROVE TMB90(12x6) 247kW n=801 Aulodizalica lel.METALNA MLT1030 137kW n=301 Aulodizalica lel.METALNA MLT1040 18BkW n=401 Aulodizalica lel.METALNA MTA-160-K 154kW n=161

1.839,34 1.209,B4 1.590,41

B36,64

35

NAlIV

CIJENASATA

Aulodizalica lel.P&H OMEGA S-40 177kW n=36,31 Aulodizalica lel.P&H S-75 294kW n=751 AUlodizalica lel.P&H T-800XL 282kW n=801

Aulomije~.ITAS AM10SH MERCEDES 3535/45 257kW 10m3 Aulomijes.lTAS AM3SM TAM190T15 141kW 3m3

1.385,38 2.379,55 2.432,38

989,67 467,05

Aulomije~.ITAS AM6SM TATRA815 208kW 6m3 Aulomije~.KOVINARSKA 6 TA TRA815 208kW 6m3 Aulomijes.KOVINARSKA 7 TATRA815 208kW 7m3 Auloprska.za bil.KOVINARSKA SBB-9 825016,6kW Auloprska.za bi1.MARIN15000l19, 1kWTAM260T22 177kW

~1~,{~ 617,37 619,25 802,32 680,05

Bager CASE POCLAIN 688CK 64,7kW gusj.m13,21 vO,8m3 Bager CASE POCLAIN 688P 68,6kW lo~.m=13, 11 v=0,8m3 Bager CASE POCLAIN 888CK 91kW gusj.16,21 0,4-1,Om3 Bager CASE POCLAIN 888P 91 kW 1~.m=15, 11 v=0,4-1 m3

481,38 530,90 572,23 606,26

Bager CATERPILLAR 235C 186kW gusj.m=421 v=1-2,3m3 Bager CATERP!LLAR 245B 268kW gusj.m65t v=1 ,9-3,3m3 Bager JCB 818 83,5kW gusJ.m=21 ,21 v=0,3-0,95m3

Bager KOMATSU PC220 114kW gusj.m=221 v=0,4-1, 1m3 Bager KOMATSU PC400 206kW gusj.m=41 1 v=1,2-2,Om3

1.043,92 1.512.23 669,58 632,19 1.063,13

Bager O&K MH4 49kW lo~.m=13,81 v=0,25-0,6m3 Bager O&K MH5 70kW lo~.m=18,01 v=0,25-0,95 m3 Bager O&K MH6 106kW lo~.m=21 ,71 v=0,6-1 ,3m3 Bager O&K RH PLUS 62kW gusj.m=15,9t v=0,25-0,8m3

507,47 651,59 762,86 549,44

Bager DURO DAKOVIC POCLAIN 125CK110kWgusj.2611 ,5m3 Bager kabli~ar DALIT BK-IVR 30kW kap.60m3/h

Bager kablicar DALIT BK-V 18,5kW kapAOm31h

Bager plovni sisavac IHC BEAVER 1103kW var

766,91 308,05 246,88

3.284,92

36

NAZIV

CIJENASATA

Bager utovariva~ CATERPILLAR438 57kWtoUt liO,3m3 Bager utovariva~ IMP-SKIP B5151,5kWto~.O,8iO,25m3 Bager ulovariva~ srr KN-251 67kW to~.O,8 i O,25m3 Bager utovariva~ TORPEDO TB1941H 50kWto~.O,9iO,3m3 Bager utovariva~ CATERPILLAR416 46kWto~.6tO,8iO,4m3

391,22 274,23 475,24 313,26 315,91

Betonara FAGRAM BAE18 33kW kap.19m31h Betonara FAGRAM BAE30 47kW kap.32m3/h Betonara FAGRAM BAE45 63kW kap.45m31h Betonara FAGRAM BAE55 70kW kap.55m31h Betonara FAG RAM BK18 33kW kap.19m3/h

31B,07 430,90 519,68 758,98 307,85

Blanjalica ru~na HOLZ-HER 2223 O,59kW 5,4kg Blanjalica rucna HOLZ-HER BAH02335 1,47kW 16,8kg Blanjalica ru~na ISKRA SK175 0.800kW

Blanjalica ru~na ISKRA SK82B O,4kW

1,31 5,89 0,74 0,55

Brusilica tracna BLACK&DECKER BDB5 O,95kW Brusilica tracna ISKRA TB75A O,6kW

Brusilica vibracijska BLACK&DECKER BD273 O,250kW Brusilica vibracijska ISKRA VB743 O,450kW

Bubanj za pranje GRADIS PV1,3x4 7,5kW20m3lti

0,74 0,71 0,31 0,70

102,20

Buldozer CATERPILLAR D4H 67kW gusj.m=10t Buldozer CATERPILLAR D5H 90kW gusj.m=12t Buldozer CATERPILLAR D6H 123kW gusj.m=17t Buldozer CATERPILLAR D7H 160kW gusj.m=24t

477,75 556,05 745,19 871,93

Buldozer LlEBHERR PR751 243kW gusj.m=36,6!

Bus.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM201 C 64kW 44-66mm BU~.kola pov.kop INGERSOLL-RAND LM401 1 04kW 64-90mm Bus.kola povkop TAM ROCK ZOOMTRAK DHA500S106kW51-89 Bu~.kola za tun.TAMROCK PARAMATIC HS205T 110kW3gr.

1.244,26 423,35 512,76 664,01 976,21

37

NAZIV

CIJENASATA

Busilica eleklropneum.BIJICK&DECKER BD425RE 0,550kW Busilica za cilindrieno busenje HIL TI DCM1 ,5 2,OkW

Busilica za cilindrieno bu~enje HILTI DCM2 2,3kW Cenlrifugalna pumpa visokot.JASTREBAC VP32-3 2,2kW Cirkular rucni BIJICK&DECKER BD59 1 ,020kW p=185mm

0,68 6,56 13,22 2,10 79,93

Ceki6 eleklropneumalski HILTI TE14 0,55kW 3,5kg Cekic eleklropneumalski HILTI TE18-M 0,72kW Ceki6 eleklropneumalski HIL TI TE22 0,52kW 5,3kg Ceki6 eleklropneumalski HIL TI TE72 0,80kW 8,Okg

1,63 2,12 1,89 3,18

Ceki6 pneum.za razbij. ZELEZARNA RAVNE TRK30 30kg Cistilica MERCEDES-BENZ UNIMOG SK320 U900 98kW Cislilica MERCEDES-BENZ UNIMOG VKS3 U900 62kW 1, Damper AVELING BARFORD RD017149kW n=15,41

3,59 828,51 551,62 419,93

Damper KOMATSU HD785 753kW n=781 Damper O&K D23.2 160kW n=22,51 Damper O&K K35.5 282kW n=321 Damper O&K K40.5 353kW n=381

2.996,16 826,45 1.215,15 1.401,66

Dizalica moslnajednog.FERING 120JF14kWr=20m n=121 Dizalica re~etkasla gusj.P&H 5080 126kW n=801

Dizalica lel.TEHNOMEHANIKA HAK12 18,4kW n=1,2-4,81 Dizalica lor.BPR-CAOILLON CHRON055 50kW preko 40tm

158,55 2.303,40 143,01 1.998,81

Oizalica lor.BPR-CAOILLON GT446C3 160kW preko15Otm Dizalica lor.BPR-CADILLONGT491-5R&G160kW preko150lm Dizalica lor.FERING AF19-6 3kW do 251m pro.kr.

Dizalica lor.FERING AF27 -10 14kW do 40lm pro.kr.

Dizalica lor.FERING F42-13 36kW 40-60tm vod.kr.

3.189,94 5.651,11 145,95 196,01 285,93

38

NAlIV

CIJENASATA

Dizalica lor. METALNA LM185HC 88,3kW 100-15otm Dizalica lor. METALNA LM63HC 32,5kW 40-60lm vod.kr. Dizalica lor. METALNA LM80HC 53kW 80-100tm vod.kr. Dizalica lor. MIN-POTAIN GTMR360B 50kW preko 40tm Dizalica tor. MIN-POTAIN TOPKIT F0123B70kW100-150lm

840,44 285,46 450,74 245,61 374,71

Dozalor Irakasli SCT ID800x1400 4kW 400m31h Dozima resefka vibr.SCT VDR4.8x1.6 37kW 500m31h Dozimi sial SCT DM1250x3000 15kW 200m31h Dozimi sial SCT DM1480x4800 45kW 500m31h Dozimi 5101 SCT DM700x1700 5,5kW 80m31h

91,35 174,63 120,45 175,50 90,01

Drobllica pok.celjusna SCT ME-(;D21(;D 59kW 100m31h Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN75 400x800 37kW22m31h Drobilica ud.prim.FAGRAM DEN76 500x1000 55kW40m31h Drobilica ud.prim.SCT PUD1120x900 200kW 130m31h

346,61 130,02 153,50 390,71

Drobilica Celj. FAGRAM DBN1 200x400 1,5kW 13m31h Drobilica Celj. FAGRAM DBN1 425x600 30kW 3Om31h Drobilica Celj.dvor. SCT (;DD1000x800 110kW 90m31h Drobilica Celj.jedn. SCT (;D1100x900 110kW 270m3lh Drobilica eelj.jedn. SCT (;D1400x1200 200kW 450m31h

99,44 132,79 448,31 419,73 719,48

Eleklroagr.st.ULJANIK ADS32084-M331119,1kW 15kVA Eleklroagr.st.ULJANIK ADS32094-M341127,2kW 25kVA Eleklroagr.st.ULJANIK ADS32264-F4L413FR 51kW 55kVA Eleklroagr.st.ULJANIK ADS33134-DS956A 153kW 180kVA

43,79 61,59 106,45 315,63

Finiser za valj.asf.gusj.DEMAG DF150C 165kW3-12,5m Finiser za valj.asf.gusj.GRADIS F0711 28kW1, 1-3,2m Finiser za valj.asf.gusj.MARINI C252 78kW 2,5-8m Finiser za valj.asf.gusj.MARINI C300 180kW 1,2-12m Finiser za valj.asf.gusj.VOGELE S BOY 28kW1,1-2,6m

2.040,79 788,79 1.249,70 1.569,03 817,52

39

NAZIV

CIJENASATA

Finiser za valj.asf.pneum.OEMAG OF130P 104kW2,5.,'1m Finiser za valj.asf.pneum.OEMAG OF60P 34kW 1-3m Finiser za valj.asf.pneum.GRAOIS K6 75kW 2,5-8m Finiserza valj.asf.pneum.MARINI P230 52kW1,7-4,9m Finiser za valj.asf.pneum.MARINI P251 65kW 2,5-6m

1.519,61 1.003,55 1.218,76

930,41 1.197,84

Granulalor ooljusni SCT SP1000 37kW 32m31h Granulalor ooljusni SCT SP1500 55kW 50m31h Granulalor feljusni SCT GG600x180 22kW 10m31h Greder AVELING BARFORO ASG013126kW m=141

163,09 250,34 139,30 569,90

Injeklor GEOMASINA IP5070 7,5kW 50Umin 69bar Ispravljaf za elekt.zavarivanje ULJANIK IRA400 Je~ vib.sam.ABG ALPHA 192VS 84kW 12,31

Jez vib.sam.BOMAG BW122PD 23,5kW 2,0851

141,11 84,28 377,45 185,64

Je! vib.sam.HAMM 2210SS0 40kW 4,61 Jez vib.sam.HAMM 2510SS0 118kW 171

Jez vib.sam.dup.BOMAG BW850T 10kW 1,311 Je! vib.vuceni BOMAG BW6S 36,8kW 6,71 Kamion kiper IVECO 260.34AH 250kW n=131

300,77 561,58 145,00 243,65 676,57

Kamion kiper TAM 130T11 BK 94kW n=5,91 Kamion kiper TAM 190T15BK 141 kW n=8,91

Kamion kiper TAM 190T15BK-4x4-3,5 141 kW n= 7 ,91 Kamion kiper TAM 260T22BK6x4-3,2 177kW n=ll ,91 Kamion kiperTAM 260T26BK-6x4 s3177kW n=15,91

296,66 384,90 374,50 501,99 510,65

Kamion sanducar TAM 100T8B-3,1 71kW n=4,61 Kamion sanduear TAM 130T11B-3,8 94kW n=6,51 Kamion sanduear TAM 190T15B-5,2 129kW n=9,11 Kamion sanducar TAM 190T15BL-4,6 141 kW n=9, 11

284,12 284,57 354,48 356,60

40

NAlIV

CIJENASATA

Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26 n=26t

Kiper poluprikolica ITAS PPMK-26A n=261

Kombibus TAM 80A50 59kW (sjedala 8+1)

Kombibus TAM 80A60 59kW (sjedala 17+1) Kombibus ZASTAVA RIVAL30.8H 55kW (sjedala 8+1)

77,07 76,38 210,84 212,16 197,36

Kompresor pokr.vij.FKS XA230J 1 03kW 225Vs Kompresor pokr.vij.FKS XA350J 165kW 350Vs Kompresor pokr.vij.FKS XAS85J 38kW 83,5115 Kompresor slac.k1ip.FKS DR418JPAK 90kW 163115 Kosara za belon METALNA 0,5m3 m=l ,31

318,78 441,22 174,78 136,73

1,58

Makara eleklricna DELMAG PE2001 26kW 1,08t Mijesalica za beton FAGRAM MDV02-375 7kW 8m31h Mijesalica za belon FAGRAM MEV02-375 5,5kW 8m3lh Mijesalica za beton METALNA MM1000 28kW 5-8m31h Mijesalica za mort FAGRAM MEV50-1-4 3kW 5m3lh

230,42 112,74 102,64 238,79

87,18

Mlin ud.horiz.SCT HPM850x135x6 55kW 20m3lh

Mlin za fino mljevenje SCT DM800x400 161kW 2,2m3ih Mlin cekicar FAGRAM MCN44-450x1200 75kW 5511h Mlin 6ekicar FAGRAM MGN45-200x650 30kW 1011h

259,64 240,17 162,45 121,50

Nadgradnja silo-kamion ITAS CPM-20-Av=20m3 Nosac resetkasti ZELJEZARA SISAK 1=15-40m 1m Nosac resefkasf ZEUEZARA SISAK 1=5-15m 1m

Oplata panel za slupove BRODOSPLIT celicna 3mm 1 m2

78,47 1,82 1,82 17,64

Oplala proslorna NOE 6elicna 4mm 1 m2

Oplala velikoplos.zidna GRAElA-MONT GM-KBvod.sperlm2 Oplata velikoplos.zidna GRAElA-MONT GM-KAce1.3mm 1 m2 Oplala vellkoplosna zidna NOE vodoot.sper.Ztmm 1m2

12,92 7,41 5,71 19,72

41

NAZIV

CIJENASATA

Pervibrator elekt. ISKRA VI75A 0,50kW 9,3kg Pervibrator elekt. WACKER IREK1 ,6Y 2,1 kW Pervibrator elekt. WACKER IREK1,1Y 1,1 kW Pervibrator elekt. WACKER IREK1 ,3Y 1,6kW

PUa elektromoloma BLACK&DECKER GK310 1,3kW

80,84 84,13 81,94 82,83 80,14

Ploea vibracijska lrodjelna sn TVP-3 1,771

Podupirac 2ELJEZARA SISAK P-4 1,6/2,9 m=10kg 1kom. Poluprikolica aulocislerna FPPC-28 n=23,51

Poluprikolica aulocislerna FPPC-40-K n=40t

Poluorikolica kioer GO RICA PK-24T-01 n=241

1,60 85,83 82,62 70,69

Poluprikolica niska GORICA PN20R-01 L n=201 m=25,51 Poluprikolica niska GORICA PN24R-01L n=241 m=6,21 Poluprikolica niska GORICA PN32T -01 L n=321 m=9,851 Poluorikolica niska GORICA PN35R-01 L n=35,31 m=42t

48,44 50,90 72,56 62,73

Pretvarac napona (elekt.) WACKER FN41200 3,8kVA 64kg Pretvarac napana (elekt.) WACKER FU21200 2,OkVA 44kg Pretvarac napona (elekt.) WACKER FU5Z1200 5kVA 75kg Pretvarac za elekt.zavarivanie ULJANIK KB575 15kW

5,08 3,85 6,50

98,06

Prikolica niska GORICA TN24R-01 L n=23,51 m=301 Prikolica niska GORICA TN35R-01 L n=351 m=401 Prikolica niska GORICA TN40R-01 L n=401 m=9,41 Prikolica niska GORICA TN50-03 n=501 m=9,61

60,09 74,38 89,90 105.43

Pumpa cenlrif.uronjena ELEKTROKOVINA VCG1410 5,5kW Pumpa cenlrif.uronjena FL YGT 8S2051 lkW 18kg

Pumpa cenlrif.uronjena FL YGT 8S2102 5,2kW 48kg

Pumpa cenlrif.uronjena FL YGT BS2151 20kW 165kg

Pumpa pneum.za belon FAGRAM PSD4-100/40 30kW

2,12 5,26 17,85

580,73

42

NAZIV

CIJENA SATA

Pumpa za beton SCHWING BP4000HDR-18132kW 94m31h Pumpa za beton SCHWING BP750R-15 38kW 32m31h Pumpa za mort FAGRAM PM5-500/100 11 kW 4,8m3lh Razasfirae kam.mat.MARINI TAM 260T26177kW n=14,5t Razasnrae kam.mat.sam.GOMACO 8500B 160kW

622,95 281,93 103,30 539,54 717,95

Resetka vibracijska SCT IR2,7x1,311kW 170m3/h Resetka vibracijska SCT IR2x1 5,5kW 100m3/h Resefka vibracijska SCT IR3,5x1 ,6 30kW 30Om3/h

Silos pretovami za beton FAGRAM PSV89-2-711kW7m3 Silos pretovarni za beton SCT BS4.5H 5,5kW 4,5m3

124,63 93,63 169,53 90,08 90,73

Silos za cement FAG RAM SCV-300 30Dt Silos za cement FAGRAM TSCN-30 30t Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t Silos za cement FAGRAM TSCN-50 50t Silos za cement FAGRAM TSCV-30 30t

72,35 11,19 15,12 15,51 13,82

Sita eleklromagnetna SCT EMS3x1 1,2kW 9m3/h

Sita rez.sis.BinderSn S1300GMx6700 7,5kW25-100m31 Sita rez.sis.BinderSn SL 1000GMx4700 5,5kW25-100m3 Sita rez.sis.BinderSn SS2000GMx6700 22kW25-100m31 Sita rez.sis.BinderSn SS200OGMx8700 22kW25-1 OOm31

103,40 153,37 123,95 212,88 238,22

Sita vibracij.sek.SCT RVQ7x2/2,5 22kW200m3/h Sita vibracij.sek.SCT SVS4x1 ,512 7,5kW11 Om31h Sita vibracij.sek.SCT SVS6x2/212 1I32,2kW190m31h Sita vibracij.sek.SCT VS2xO,713 2,2kW 20m3ih

Skela fasadna ZELJEZARA SISAK FK011 500m2 1m2

173,33 100,62 130,70 84,38 0,44

Skela teska ZELJEZARA SISAK TC-500 stup h=5,1 m Skela toranjska ZELJEZARA SISAK T200 1 m3

Skela toranjska ZELJEZARA SISAK T400 1 m3

Skreper CATERPILlAR 615C 198kWelev.m=23t v=12,2m3

31,22 1,35 1,35 1.160,10

43

NAZIV

CIJENASATA

Spojnica IMT 355.67.000 1kom. Spojnica IMT 355.68.000 1 kom.

Siol za mjer.rez.bet.c.TEHNOZAVOO MV-5516,9kW Siol za transport bet.c.TEHNOZAVOO SPM-12 3,7kW Siroi mlaz.bet.suhi I mok.post.AUVA 11 kW

0,03 0,06 68,80 23,40 160,57

Slro] za isp.rez.b.cetika TEHNOZAVOO BNT 40 18,6kW Siroj za izr.cest.rubnj.GOMACO CC1200 12,8kW

Siroj za izr.ceslrubnj.GOMACO COMMANOERII68,6kW Siroj za izr.cest.rubnj.GOMACO COMMANOERllll04,4kW

63,25 151,69 394,81 620,20

Siroj za obnavljanje asf.GRAOIS MBU250 6,6kW 4t1h Slrej za obnavljanje asf.koln.MARINI ARTT220 252kW Siroj za obnavljan]e asf.koln.WIRTGEN 4500 182kW Sirei za rez.bet.c.PEOINGHAUS SIMPLEX 45H 5,5kW

134,04 2.764,74 3.232,27 27,63

Siroj za slabilizaciju Oa BOMAG MPH100 257kW

Siroj za ugrad.morta PUTZMEISTER M500E 18,5kW8m31h Slro] za ugradnju morta CENTROVOO CENTROIZOMAT5,1 kW Strei za unucavanie cavala u beton HIL TI OX36M

972,55 133,56 92,41

1,27

Strugac asf.bet.gusj. WIRTGEN 2600C 559kW 2,6m Strugac asf.bet.pneum. BITELU SF100T4 131kW 0,5-lm Strugac asf.bet.pneum. CATERPILLAR PR275 201 kW 1,7m StruQac astbet.onecm. WIRTGEN SF300C 17,7kW 0,3m

5.437,70 985,21 1.644,79 458,98

Tegljac RABA S.26.217-6,4 217kW n=16,5t v.m.381 Tegljac TAM 190T15BLS-3,5 129kW v.m.271 Tegljac TAM 190T15BS-3,5 129kW v.m.271

Tegljac TAM 260T22BLS-6x4 177kW v.m.401 Tegljat TAM 260T22BS-6x4177kW v.m.4o!

539,71 370,89 359,90 489,29 493,05

44

NAZIV

CIJENASATA

Traklor lo~.TORPEDO TD75A-ADRIATIC 51kW Traklor lo~.TORPEDO TD90A-ADRIATIC 68kW Transform.stan .(mel.kucis.) KONCAR KVTdo630kVA Transform.stanica (slupna) KONCAR ALSTS 250kVA Transform.stanica (slupna) KONCAR ALRSTS l00kVA

196,70 241,14 40,24 17,08 12,53

Transporter SCT STB-S/SOO 1=32m 5,5kW

Upravlja~ daljin.mlaznicom,robol ALiVA AL-305 37kW Ulovariva~ CATERPILLAR 916 63kW lo~.m=81 v=l ,5m3 Ulovariva~ CATERPILLAR 926E 82kW lo~.m=91 v=1,9m3 Ulovariva~ CATERPILLAR 936E 101kW loc.m121 v=2,3m3

99,74 96,17 444,20 469,07 537,17

Ulovarivac CATERPILLAR 973 157kW gusj.m251 v=2,8m3 Ulovariva~ CATERPILLAR 980C 201 kW lo~.m271 v=4,5m3 Ulovariva~ CATERPILLAR 988B 280kW lo~.m=421 v=6m3 Ulovarivac CATERPILLAR 992C 515kW lo~.m=871 v=l Om3 Ulovariva~ JCB 525-67 56,7kW lotleles.m6,41 v=l m3

910,60 1.061,69 1.472,89 2.855,27

367,11

Utovarivac O&K 135 162kW toc.m=18,2t v=3,2m3 Ulovarivac KRAMER 112SL 16,2kW lo~.vO,25m3 Ulovariva~ KRAMER 312SE 36kW lo~.41 vQ,7m3 Ulovariva~ KRAMER 512SE 49kW loc.51 vl ,Om3 Ulovariva~ SIT N803 62kW lotm=7,51 v=0,8m3

726,95 189,57 234,32 302,70 369,49

Ulovarivac AVELING BARFORD WXL 118 192kWloc.1913,2m3 Vaga moslna (elekl.mjer.nap.) LlBELA 18x3m n=501

Vaga moslna (mehan.mjer.nap.) lIBELA 18x3m n=501

Valjak sa gum.kolacima BOMAG BW16R 65kW 7,5-201

Valjak sa gum.kolaCima GRADIS RW200 78kW 10-211

653,31 162,15 148,02 426,48 393,08

ValJak vib.sam.14.0KTOBAR KW-12B 100kW 121 Valjak vib.sam.ABG AlPHA190 84kW 10,91

Valjak vib.sam.BOMAG BW-212D 82,4kW 10,221 Valjak vib.sam.BOMAG BW122D 11 ,2kW 1,771 Valjak vib.sam.BOMAG BW214D 101kW 13,1841

338,21 351,02 404,61 153,60 482,15

45

NAlIV

CIJENASATA

Valjak vib.sam.dup.ABG ALEKSANDER 134DV 62kW 9,7t Valjak vib.sam.dup.ABG ALEXANDER130 38kW 6t

Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW161AD 70kW 9,087t Valjak vib.sam.dup.BOMAG BW202AD 70kW 10,077t Valiak vib.sam.dup.BDMAG BW75AD 10kW 1,245t

366,55 339,66 428,75 437,16 141,10

Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW35R 3kWO,476t Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76S5,75kWO,941t Valjak vib.sam.dup.BOMAG RICOMAG BW76SL 5,75kWl,2t Valiak vib.sam.dup.DYNAPAC CC121 23kW 2,5t

101,15 108,29 109,23 169,46

Valjak vib.sam.dup.STT DV-60 38kW 7t

Valjak vib.sam.dup.DURO DAKOVII SW8 48kW 8t Valjak vib.sam.kom.ABG PUMA169AV 51kW 7,9t Valiak vib.sam.kom.ABG PUMA171AV 59kW 9,4t

271,00 219,08 424,45 459,91

Valjak vib.vuteni dup.BOMAG BW90SH 8,8kW 1,5t Ventilator aks.VENTILA TOR ABV-e5 2,2kW 4m3/s Ventilalor aks.VENTILATOR AGVTe-650C 0,75kW 3m3ls Ventilator aks.VENTILATOR AMV-16 30kW 45m3/s

139,77 1,73 1,25 25,40

Vibrator oplatni elekl.WACKER ARFM25/4 1,7kW Vibronabija~ BOMAG JELSINGRAD BTlOS 2,6kW 73kg Vibronabija~ WACKER BS105Y 3,lkW 101kg Vibronabiia~ WACKER BS62Y 2.3kW 62kQ

82,10 82,28 86,62 83,28

YI"'U""U~ .'~''''''M'''''', ............ u. ',-~I"' ..... ''':::SO

Vibroplo~a WACKER DPU5055 9,7kW 455kg Vibropfo~a WACKER DPU6760 8, lkW 605kg Vilju~kar INDOS VAD38120B 38,2kW n=2t Viliuskar INDOS VAD38130B 38.2kW n=31

114,96 119,31 147,42 150,64

46

NAZIV

CIJENASATA

Vilju~kar lITOSTROJ V3,6-IH P40 40kW n=3,61 Viljuskar lITOSTROJ V4-IH P32 40kW n=41 Vilju~kar lITOSTROJ V5-IH P40 59kW n=51 Vilju~kar lITOSTROJ V5-IM P40 59kW n=51 Vilju~kar lITOSTROJ V8-IH S40 59kW n=81

178,60 179,93 220,58 211,15 247,33

Vazila asobno MERCEDES 260E 118kW Vozilo osabna MERCEDES 300E 132kW

Vozilo osabna ZASTAVA lADA SAMARA1300 47,6kW Vozilo spec.za eksplazive TAM 130T11 BEK 94kW n=51

369,93 401,30 163,57 312,57

47

E. CJENIK RADOVA

SIFRA VRSTA RADA

ZAGREB

CIJENA

JED.MJERE -- __ ..... --------------

OSIJEK RIJEKA

SPLIT

1. ZEMLJANI RADOVI

11 Predradnje

121skopi

120.01.01 Rucno otkopavanje u sirokorn otkopu dub. do 6 rn, zemlja 3 ktg

120.01.02 Rucno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove iii temelje sir. 0.6 m dub. 0-2 m 120.01.03 Rucno otkopavanje zemlje 3 ktg za kanal. rovove iii temelje sir. 0.6-1 m dub. 0-2 m

96,10 187,40 144,15

96,10 187,40 144,15

96,10 187,40 144,15

96.10 187,40 144.15

I£U.U£.U~ vLlUJIIII:)r\UJ,J LCIIIIJC &of' r\.Ly UUIUVL.'C'IVIII ~a ~\.UCUIJvIIIV"" III
120.02.05 Siroki iskop zemlje 3 ktg bagerom sa utovarom u kamion m3 12.16 12.16 12,16 12.16
120.02.06Iskop rovova u zemlji 3 ktg baqerorn, sir. 0.6 rn, dub. 2 rn.sa utovarom m3 61.52 61.52 61.52 61.52
120.02.07Iskop rovova u zemlji 3 ktg bagerom. sir. 1 m, dub. 2 m,sa utovarom m3 31,02 31,02 31,02 31,02
_3 ILU.U&.fo.U.:J ULUVQI ILllllllliallU~ IIIDL'CIIJClICl ..... ,v I I ..... \~ I,If;,I,!::f'li;iiIVIII

en .....

Ln N

SIFRA VRSTARADA CIJENA
JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
120.20.01 Transport iskopanog materijala na udaljenost 60 m m3 19,53 19,53 19,53 19,53
120.20.02 Transport iskopanog materijala na udaljenost 2 km m3 39,06 39,06 39,06 39,06
122.12.15 Siroki iskop u zemlji 1-3 ktg dub. do 4 m sa deponiranjem 60 m m3 135,39 135,39 135,39 135,39
122.23.15 Siroki iskop u zemlji 4 ktg dub. do 6 m sa deponiranjem 60 m m3 132,01 132,01 132,01 132,01
122.38.31 Siroki iskop u zemlji 5-6 ktg dub. do 6 m sa utovarom m3 170,72 170,72 170,72 170,72
13 Nasipanja i razastiranja
130.01.01 Rucno zatrpavanje-nasipavanje materijalom 1-3 ktg m3 28,83 28,83 28,83 28,83
130.01.02 Rucno razastiranje materijala 1-3 ktg u sloju do 30 em m3 14,42 14,42 14,42 14,42
130.01.03 Rucno planiranje terena u zemljistu 1-3 ktg m2 9,61 9,61 9,61 9,61
130.01.04 Rucno razastiranje materijala 4-7 ktg u sloju do 30 em m3 24,03 24,03 24,03 24,03
130.02.01 Strojno razastiranje i zatrpavanje materijala 1-3ktg buldozerom m3 20,26 20,26 20,26 20,26 ._ -- • w - .. _ •• J"" J _ J ;:1 ._ '_"-r--

m3 110,54 127,79 124,91 103,35
m2 44,46 47,91 47,34 43,03
m2 11,60 11,60 11,60 11,60
m2 40,11 45,28 44,42 37,95 132.06.22 Izrada nasipa u objektu lzrnezu temelja sljuneanim materijalom 133.12.05 Razastiranje sljunka u sloju 20 em sa planiranjem i nabijanjem 134.21.01 Planiranje ravnih povrsina u zernljistu 1-3 ktg

135.07.02 Izrada tamponskog sloja od sljunka u sloju deb. 30 em

19 Transporti

U1 W

SIFRA VRSTA RADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
191.02.13 Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 7 km sa odriavanjem planirke m3 30,37 30,37 30,37 30,37
191.02.14 Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 8 km sa odriavanjem planirke m3 33,74 33,74 33,74 33,74
191.02.15 Prijevozzemlje 1-3 ktg na daljinu 9 km sa odriavanjem planirke m3 37,22 37,22 37,22 37,22
191.02.16 Prijevoz zemlje 1-3 ktg na daljinu 10 km sa odriavanjem planirke m3 40,60 40,60 40,60 40,60 SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE -- .... __ ..... --------------

OSIJEK RIJEKA

SPLIT

ZAGREB

2. KONSTRUKCIJA OBJEKTA 1. FAZA

21 Betonski radovi

210.01.01 Rucna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj. vise ad 0.3

m 31m2 iii m

96,91 125,63 229,42 47,80

96,91 125,63 229,42 47,80

96,91 125,63 229,42 47,80

96,91 125,63 229,42 47,80

210.01.02 Rucna ugradba betona, nearm. konst. sred. vel. presj. preko 0.12 m3 betona 210.01.03 Rucna ugradba betona, nearm. konst. malog presj. do 0.12 m3/m2 iii m 210.02.01 Strojna ugradba betona, nearm. konst. vel. presj.vise ad 0.3 m3/m2 iii m

..... -,- .................. ~I .... ::II ... _ ............ ,... ...... , ................ _ ••• --~- ••••• --, ••• _ •• r-" --J-'.
214.04.06 Gomja podloga, nearmirani beton mb-15, mali presjek m3 897,73 903,07 907,59 870,95
22 Armiranobetonski radovi
220.31.01 lzrada betona marke me-to, agregat krupnoCe 31.5 mm m3 337,65 342,81 348,82 305,93
220.31.02 Izrada betona marke mb-15, agregat krupno6e 31.5 mm m3 382,89 388,78 394,62 350,35
220.31.03 Izrada betona marke mb-20, agregat krupno6e 31.5 mm m3 394,20 400,27 406,01 361,63
220.31.04 lzrada betona marke mb-25, agregat krupno6e 31.5 mm m3 428,73 435,36 441,04 395,27 220.32.02 Izrada betona marke mb-15, agregat krupnoce 16 mm 220.32.03 Izrada betona marke mb-20, agregat krupno6e 16 mm

,j~O,4tl 415,89

4UU,i:lU 421,55

4UO,,j,j 426,04

,jtli:l,tli:l 388,57

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
220.32.04 Izrada betona marke mb-25, agregat krupno6e 16 mm m3 452,50 458,79 463,12 424,49
220.32.05 Izrada betona marke mb-30, agregat krupno6e 16 mm m3 468,32 475,10 479,71 438,36
220.32.06 Izrada betona marke mb-35, agregat krupnoce 16 mm m3 495,47 502,81 507,85 462,86
220.32.07 Izrada betona marke mb-40, agregat krupnoce 16 mm m3 580,28 587,88 592,72 547,86 --_._ __ -_ ,,- --, -<:::J' -<:::J -I"'" ._ - - ••••••

220.34.01 Izrada betona mb-20, klizni i pumpani beton, agregat krupnocs 31.5 mm 220.34.02 Izrada betona mb-25, klizni i pumpani beton, agregat krupno6e 31.5 mm 220.34.03 Izrada betona mb-30, klizni i pumpani beton, agregat krupno6e 31.5 mm

m" m" m"

428,96 441,89 465,29

435,56 448,69 472,48

441,19 454,28 477,88

395,71 408,40 431,66

............................................................................. , <:::J •• J ........................ , ..... ;::,._;::, .......... -1"" •• --- .... ,._ ••••••
220.37.01 Izrada betona mb-30, grijani beton, agregat krupnoce 16 mm m3 494,10 501,30 505,84 463,56
220.37.02 Izrada betona mb-40, grijani beton, agregat krupnocs 16 mm m3 661,12 668,84 673,68 628,44
220.38.01 Izrada betona mb-30, brzostvrdnjavaluci beton, agregat krupnoce 31.5 mm m3 529,92 537,15 543,35 493,37
220.39.01 Izrada betona mb-35, vodonepropusni beton, agregat krupnoce 31.5 mm m3 501,62 509,21 514,52 467,54 ---- -- -- - _---_ -- -- -- r-
220.52.02 Strojna ugr. bet. armirane konst. presj. manje odO.30 m3/m2 m3 101,45 101,45 101,45 101,45
220.53.01 Strojna ugradba betona u konst. klizne tehnologije m3 174,40 174,40 174,40 174,40
220.54.01 Ugradba betona pumpom u masivne konstrukcije m3 53,59 53,59 53,59 53,59
220.54.02 Ugradba betona pumpom u rasclanjene i pojedinacne konstrukcije m3 107,18 107,18 107,18 107,18 VI VI

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
220.55.01 Ubacivanje betona u oplatu m3 39,01 39,01 39,01 39,01
220.57.01 Strojna ugradba betona u konstrukciju tunelskih oplala m3 115,81 115,81 115,81 115,81
220.57.02 Grijanje betona u tunelskoj oplati plinskim grijalicama po fazama betoniranja m3 4,11 4,11 4,11 4,11
220.57.03 Zastita i njega betona m3 5,85 5,85 5,85 5,85 L.LI.VV.IV IIClI'\CI.;:tU I,vIIIOlOi'J', OIIIIIlUIII ................ I"'" ...,..." ,.. ......... ..., .... J. "" ............
222.02.11 Zidovi, armirani beton mb-30, sred. presj., glatka zavrsna obrada m3 820,09 827,30 833,23 784,59
222.04.05 Stubisni zidovi, armirani beton mb-20, sred. presj. glatka zavrsna obrada m3 768,50 774,57 780,31 735,93
222.04.11 Stubisni zidovi, armirani beton mb-30, sred. presj. glatka zavrsna obrada m3 820,09 827,30 833,23 784,59 LLL.L I.Vv L..IUVVI ;;;)a"I,UVQ, CiI""UQ'" I.lII;i'''VI', , "'. ,., ...,) .- -.., "".'J ....

222.28.06 Monier zidovi armirani beton mb-20, mali presj. glatka zavrsna obrada 222.28.12 Monier zidovi armirani beton mb-30, mali presj. glatka zavrsna obrada 223.02.11 Stupovi armirani beton mb-30, sred. presj. glatka zavrsna obrada

958,30 1.010,73 859,10

963,96 1.017,52 866,31

968,46 1.022,12 872,24

930,98 980,77 823,60

'-_ .................. _ ......... .., ............................ , ...... --, ........... _--J. ~.- .. '- -_ .. _ .. _ -_._--
225.02.11 Grede armirani beton mb-30, sred. presj. glatka zavrsna obrada m3 820,09 827,30 833,23 784,59
225.08.11 Nadvoji armirani beton mb-30, sred. presj. glatka zavrSna obrada m3 820,09 827,30 833,23 784,59
225.08.12 Nadvoji armirani beton mb-30, mali presj. glatka zavrsna obrada m3 862,12 868,90 873,51 832,16
225.10.06 Horiz. serklai arm. beton mb-20, mali presj. glatka zavrsna obrada m3 809,69 815,35 819,84 782,37
225.10.12 Horiz. serklai arm. beton mb-30, mali presj. glatka zavrsna abrada m3 862,12 868,90 873,51 832,16 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
225.12.06 Vertik. serklai arm. beton mb-20, mali presj. glalka zavrsna abrada m3 829,19 834,86 839,35 801,87
225.12.12 Vertik. serklai arm. belan mb-30. mali presl, olatka zavrsna abrada m3 881,63 888,41 893,01 851,67 24 Montazne konstrukcije i elementi

"'"'T I ..... I.V I ......... H,g,,-, ............ .., ..... ""' ....... ,.., ....... II II ....... - -,- "" .............. "" ......... __
241.55.03 Montazne ab pune place d=14 em beton mb-30, mase 5-10 I m2 322,71 323,71 324,36 318,46
241.56.03 Montazne ab pune place d=16 em betan mb-30, mase 5-10 I m2 352,67 353,82 354,55 347,81
241.71.01 Montazne ab place podest d=14 em betan mb-30 m3 2.245,78 2.252,94 2.257,55 2.215,44
~ 3 _-,- __ ." .., "'" • """I' .., __ , _. ,..._ ,_ ••• _, ••

247.21.23 Mont. ab Iraslajni fasad. pana d=19 em bet. mb-30, mase 5-10 I 247.25.23 Mont. ab Iraslajni fasad. pana d=20 em bet. mb-30, oblozen kulirorn

541,39 789,77

543,33 792,41

544,21 792,84

537,55 785,41

V1 "

<.n CXl

SIFRA VRSTA RADA

JED.MJERE __ ~ ...... ~_ ........... C_'_J_E_N_A _

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

247.62.21 Montazni ab pregradni zidovi d=6 em, beton mb-30,mase do 2 t

199,09

199,58

199,90

197,40

25 Armiracki radovi

250.01.01 Izr. armature c-0200 str. sjec. ravn. i savijanjesred. sloz.!2J 4-12 mm 250.01.02 Post. i vezivanje armature c-0200 sred. sloz, 0 4-12 mm

250.01.03 Izr. armature c-0200 str. sjec. ravn. i savijanjesred. sloz, !2J 13-24 mm 250.01.04 Post. i vezivanje armature c-0200 sred. sloz. 0 13-24 mm

250.01.05 Izr. armature (:,,0200 str. sjec. ravn. i savijanjesred. sloz, !2J 25 mm i vise

7.525,69 7.465,89 7.166,89 7.944,29
2.912,48 2.912,48 2.912,48 2.912,48
6.213,19 6.153,39 5.854,39 6.631,79
1.434,73 1.434,73 1.434,73 1.434,73
6.053,29 5.993,49 5.694,49 6.471,89 250.03.01 Izr. arm. cbr-40/52 za mont. elem., sjec. ravn. isavijanje sred. sloz, 0 4-12 mm 8.295,36 8.235,56 8.175,76 8.295,36
250.03.02 Post. i vezivanje armature cbr-40/52 za mont. elem. sred. sloz, !2J 4-12 mm 5.113,44 5.113,44 5.113,44 5.113,44
250.03.03 Izr. arm. cbr-40/52 za mont. elem., sjec. ravn. isavijanje sred. sloz, 0 13-24 mm 5.995,71 5.935,91 5.876,11 5.995,71
250.03.04 Post. i vezivanje arm. cbr-40/52 mm za mont. elem. sred. sloz. 013-24 mm 1.434,73 1.434,73 1.434,73 1.434,73 254.01.05 Mreze emb-50/56 prosjecne tezine

7.382,02

7.382,02

7.497,02

7.232,52

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
26 Tesarski radovi
261.01.01 Jednastrana aplata temelja rayne osnove, ad blaiujke m2 58,81 58,69 58,89 58,96
261.03.01 Dvastrana aplata temelja rayne asnave, ad blazujke m2 56,39 56,27 56,47 56,54
261.11.01 Jednastrana aplata zid. rayne asnave, ad blazuike m2 84,78 84,33 85,04 85,37
261.11.06 Jednastrana aplata zid. rayne asnove, za zavrsnu abradu m2 78,06 77,61 78,32 78,65 _ ........ ..,.., - ........ w ............. ,., ............ _ ....... , ............................ ,,, ... , .......... , ......... -r'"-' r'"'---
261.21.02 Oplata rayne place bez rebara sa padupiranjem, ad sperploce m2 73,83 76,50 75,89 77,37
261.21.05 Oplata rayne place bez rebara sa padupiranjem, ad blazujke m2 78,25 78,61 78,85 79,40
261.22.01 Oplata rayne place sa rebrima sa padupiranjem, ad blazujke m2 94,65 95,02 95,25 95,82 .... .., ................ J .......... I .................. , ......................... ,.,. "",., ..... ,." ................. , ........ - ........... _ •• _ - ................
261.36.02 Pakrovne place kanala i akana daska d=24 mm m2 79,29 81,97 81,35 82,84
261.36.04 Pokrovne ploce kanala i okana vodootp. sperpl, bet. sa zavrs, obradam m2 87,70 88,32 88,58 89,34
261.37.01 Drveni kastur za padup. palumant. i rnontaz, kanstrukeija m2 17,39 17,49 17,53 17,65
261.38.01 Paklapne plaCe za dimnjake vel. 60x60 em daska d=24 mm kam 59,17 60,34 59,82 60,75 -_ ..... _. _.-r-' ._"'_'J "".-r-- -"'-:;3' r-'--J' -----.r-. -.--'r-" -_ .. ----- .. -. -_._--

261.46.01 Ravne grede i akvir pravakut. presj. blazuj place

137,61

138,38

138,36

139,64

111 \0

Q'I o

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
261.46.02 Ravne grede i okvir pravokut. presj. daska d=24 mm m2 138,76 142,55 141,42 143,95
261.46.04 Ravne grede i okvir pravokut. presj. blanjana daska d=24 mm m~ 154,25 155,05 155,06 156,30
261.46.07 Ravne grede i okvir pravokut. presj. vodootp. sperpl, bet. bez zavrs, obrade m~ 146,01 146,79 146,77 148,04
261.47.01 Grede i okviri slozenoq presj. od blazujke m~ 165,20 165,98 165,95 167,23 -"" ••• ""','oJ' _ ..................... _ ... ,.. .......... ,.. ...... ' .J ..... ,.. ................ ~ ................ _. 1"'" -.~- _._ •••
261.70.03 Dodatak za podupiranje greda i okvira m2 4,87 5,12 5,14 5,35
261.71.01 Zidovi i ploce, prestorna metalna oplata, bez zavrSne obrade m2 36,31 36,32 36,33 36,34
263.01.01 Fasadna cijevna skela vis. do 20m m2 29,32 29,33 29,32 29,33 ......... v ...... ...,. -t"' .......... "..., .......... ""' ...................... , ........... --_ ....
266.52.01 Opsivanje vijenaca i uvala daskom d=24 mm m2 80,55 87,45 84,83 87,80
266.52.04 Opsivanjs krova ceonom daskom d=24 mm m2 14,30 15,68 15,16 15,75
266.90.01 Izr. kostura na kosim bet.pl. grede 48/82 mm i letve za pokr. salonitom m2 73,31 73,41 73,48 74,51 27 Zidarski radovi

270.00.01 Gasenje vapna

270.00.02 Izrada yap. morta 1: 1 sa gasenim vapnom bez sijanja str. izrada

386,63 351,04

384,18 346,42

374,48 362,77

375,52 360,23

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
270.00.03 Izrada yap. marta 1:1 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada m3 336,69 354,65 351,52 333,06
270.00.04 Izrada yap. marta 1:2 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. izrada m3 309,38 338,49 333,48 303,81
270.00.05 Izrada yap. marta 1:2 sa hidratiz. vapnom sa sijanjem str. izrada m3 344,29 373,40 368,39 338,73
270.00.06 Izrada yap. marta 1:3 sa hidratiz. vapnom bez sijanja str. mijesanje m3 286,23 318,54 312,98 280,04 _. _. __ •• _ ._._-- -_ ••••••• _ •• - ••• -- -"J-"J-'" --'-,r'- .... J--_ .. J-
270.00.14 Izrada cern. marta 1:2 bez sijanja strojno mijesanje m" 599,62 623,88 632,99 630,00
270.00.15 Izrada cern. marta 1:2 sa sijanjem strojno mijesanje " 645,90 670,16 679,27
m 676,28
270.00.16 Izrada cern. marta 1:3 bez sijanja strojno rnljesanje m" 494,20 522,22 527,35 515,13 _. _. _____ ._. _____ "_o ••• _. __
270.00.27 Izrada barit. marta m3 2.974,13 2.973,32 2.973,39 2.973,96
270.00.28 Mijesanje termon zbuke m3 1.619,37 1.617,43 1.617,59 1.618,98
270.00.29 lzrada cementnog rastvora m3 415,23 409,07 415,10 428,94
270.00.30 Gletanje betonskih povrsina izvedenih u glatkoj oplati m2 71,93 74,81 87,48 78,41
?7n nn ~1 17r!llrt!ll "mnnh:II" nr~rtif""':!11 vlelne 1.4 f""':m m 46?R 464? ;1f; ;1<; ;1f; "IQ zr r.ur.z t zioanje tsmena iomuernm Kamenom u cern. rnortu m-1U III <+"0,:1'<: 440,cn 44(,0:1 44;:),Otl
271.01.31 Zidanje temelja betonskim blokovima u cern. mortu m-10 m" 684,54 687,41 687,92 686,96
271.05.11 Zidanje temeljnih zid. punom opekom u cern. mortu m-10 m" 1.052,36 1.154,38 1.527,92 1.280,76
271.05.21 Zidanje temeljnih zid. kamen lomlje.u cern. mortu m-10 m" 553,23 563,12 564,90 560,89
271.05.31 Zidanje temeljnih zid. betonskim blokovima cern. mortu m-10 m3 695,96 698,84 699,34 698,38 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
271.07.11 Podzidavanje susjednih objekata punom opekom u cern. mortu m-10 m3 1.314,47 1.416,49 1.790,03 1.542,87
271.07.21 Podzidavanje susjednih objekata 10m. kamen u cem.mortu m-10 m3 482,04 491,92 493,71 489,69
271.13.21 Zidanje zid. prizemlja i katova punom opekom u cern. mortu m-10 m3 1.126,72 1.228,74 1.602,29 1.355,12
271.13.22 Zidanje zid. prizemlja i katova sacastorn opekom nJ. u cern. mortu m-10 m3 2.060,93 2.069,97 2.071,60 2.067,95
~ ....... , _.""' 'J _ ,' 1""' "" - -_ ••••••• _. -- •••• - --_. _._. - - __ .

271.13.34 Zidanje zid. blok opekom 25x25x14 u cern. mortu m-10 deb. zid. 25 cm 271.13.35 Zidanje zid. blok opekom 25x25x19 u cern. mortu d=zid. 19 cm

271.13.56 Zid. ispuna skelet. konst. blok opekom 25x25x19 ern, prod. mort m-5 zid=25cm

653,87 646,51 625,65

708,95 684,11 663,42

779,47 720,04 698,00

618,43 646,22 621,81

.... " • "" ...... _ ......... J ........ ~ ..... ,- ............. _ ... _. __ ...... _ -- _ ••. -_ ••.•••• _. -- - •.• -
271.15.31 Zidanje otvora do 3m2 termo blok 40x20x20 u cern. mortu m-10 deb. zid. 20 cm m3 627,00 629,87 630,38 629,42
271.15.35 Zidanje otvora siporex bloketama d=20 cm Ijepljenje siprokolom m3 1.318,46 1.326,94 1.336,77 1.330,99
271.15.36 Zidanje otvora do 3m2 siporex bloketima d=22.5 cmu cern. mortu m-10 m3 1.306,97 1.315,76 1.325,63 1.319,73 271.35.11 Zidanje vijenca u dva reda punom opekom u cern. mortu m-10 m 103,62 109,85 132,16 117,90
271.35.12 Zidanje vijenca u dva reda punom fasadnom opekom u cern. mort rn-t 0 m 136,41 137,10 137,18 137,47
271.41.21 Zidanje samostalnih dimnjaka i vent. punom opekomu prod. cern. mortu m-5 m3 1.316,04 1.418,42 1.789,69 1.538,79
271.42.01 Zidanje dimnjaka centralnog grijanja punom opekomu prod. cern. mortu m-5 m3 1.244,16 1.346,54 1.717,80 1.466,91
271.61.01 Zidanje sabimih "schund" dimnjaka "t-2" u prod. mortu m-5 m 200,03 200,69 200,64 200.41
271.61.02 Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka blokom "t-S" uprod. cern. mortu 1 :3:9 m 206,04 206,69 206,65 206,42 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
271.61.52 Zidanje sabirnih "schund" dimnjaka i postava dim.kape u cem.mortu m-10 kern 163,07 163,31 163,34 163,52
271.65.01 Zidanje dimnjaka "schiedel" 5 jednim kanalom i ventilacijom 025 m 795,44 796,05 796,00 795,49
271.65.02 Zidanje dimnjaka "schiedel" bez ventilacije 025 m 778,83 779,30 779,27 778,87
271.65.06 Izrada dimnjaka "schiedel" dimnjaka bez ventilacija m 424,62 436,38 538,71 441,89 _, - ............. _ .......... J'" t"''"'~''''''''' _ ...... t" ................. t" .... ,""", ••• "' ... • - ......... 1""'--' -_ ....... _ .• - ......
272.01.22 Zidanje pregrad. zid. punom opekorn nJ. d=7 cm u cem. mortu m-10 m2 136,99 145,31 176,32 155,97
272.01.23 Zidanje pregrad. zid. punom opekom nJ. d=7 cm u prod. mortu m-5 m2 134,79 143,13 174,00 153,40
272.02.02 Zidanje pregrad. zid. supljom opekom d=12 cm u cem. mortu m-10 m2 195,17 196,32 196,53 196,17 272.22.12 Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm cem. mort m-10 272.22.13 Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=7 cm prod. mort m-5 272.22.22 Zidanje pregradnih zid. bet. bloketima d=10cm u cem. mortu m-10

92,20 91,40 106,28

92,51 91,67 106,68

92,56 91,67 106,75

92,57 91,63 106,72

~- ~.----~- r' -~.-.-- ---- 0;;1-,- r-- - -- -~-r'~--'~- -r--- -1-,-----
272.61.01 Zidanje unutr. obi oz. zid. punom opekom nJ. d=7 cm sidrenje u cem. mortu m-10 m2 213,86 222,20 255,05 233,64
272.61.12 Zidanje unutr. obloz. zid. punom iii sac. opekom d=12 cm u cem. mortom m-10 m2 228,08 242,28 294,64 260,13
272.61.22 Zidanje unutr. obloz, zid. sup. opekom d=7 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sidrima m2 228,98 229,10 229,11 229,20
272.61.32 Zidanje obloz, zid. sup. opekom n.f. d=12 cm u cem. mortu m-10 sa pocin. sid rima m2 240,50 241,66 241,86 241,50
272.62.02 Zidanje unutr. obloz, zid. fasad. opekom d=12 ern u cem.m-10 sa pocin. sidrima m2 404,69 405,85 406,05 405,69 en w

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
272.71.01 Zidanje unutr. obloz. zid. bet. blok 7 em u eem.m-10 sa pocin. sid rima m2 128,65 128,97 129,02 129,03
272.72.01 Zidanje unutr. obloga siporex blok d=7.5em u eem.m-10 sa poein. sid rima m2 147,11 147,99 148,14 147,91
272.72.02 Zidanje unutr. obloz. zid. siporex blok d=10 em ueem.m-10 sa poein. sidrima m2 154,55 155,43 155,58 155,35
272.75.01 Zidanje unutr. obloz, zid. gips pI. d=7 em Ijepljenje "dufix" Ijepilom m2 156,76 158,57 159,75 160,51 .......... .., L. 'J "' , ::lI •• _ __ - _ __ •••. _._ ••. - -_ .. ----r----- -"

272.91.41 Zidanje otvora u pregr. zid=7 em od betonskih blokova u eem. mortu m-10 272.91.42 Zidanje otvora u pregr. zid=1 0 em od betonskih bloketa u eem. mortu m-10 272.91.51 Zidanje otvora u pregr. zid. od siporexa d=7.5 emljep. spee.ljepilom

184,14 118,38 105,32

184,46 118,78 105,36

184,50 118,85 105,35

184,51 118,82 105,48

273.03.01 Zbuka unutrasnjih zid. od opeke iii betona sa eem. mortom zaribano dasclcorn 273.03.02 Zbuka unutrasnjih zid. od opeke iii betona sa grubim eem. mortom i finim prod. mortom 273.03.03 Zbukanje unutrasnlih zid. od opeke iii betona grubo eementnim i fino yap. mortom

63,18 62,39 60,99

64,11 63,33 61,96

64,30 63,45 62,04

64,09 63,12 61,63

............ -. ...................... , .... "" ....... .., ........................... ,., ...... """"" ..... "" ::1 ............. , ... _ .......... ::1 ...................... ---.~- -- .... ---- ••• _._-
273.14.06 Zbuka stropa betonske ploce s gustim rebrima gruba i !ina zbuka vapnena m2 83,35 84,32 84,21 83,64
273.31.07 Zbukanje unutr. zid. od opeke iii bet. gruba i fina zbuka od eem. morta zagl. do ern. sjaja m2 91,54 92,46 92,65 92,45
273.43.01 Zidarska obrada betonskih stropova i zid. brusenjem i krpanjem m2 47,85 48,12 48,15 48,32
273.43.02 Zidarska obrada betonskih zid. i stropova sa brusenjern krpanjem i kitanjem eijele povrsine m2 119,78 122,93 135,63 126,73
273.53.01 Zbukanje unutrasniih zid, gips speeijal. rnjes. sa strojem gipsomat d=05-1 em zid. od opeke m2 58,38 58,41 58,41 58,54 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
273.53.02 Zbukanje unutrasnjih zid. od opeke gips mjes. u jed. sl, deb. 1.5 em nabae. str. gipsomat m2 67,17 67,21 67,20 67,33
273.56.01 Zbuka "termon" mortom na unutrasnjim plohama zid.deb. 3-4 em m2 125,57 125,51 125,55 125,63
273.56.02 Zbuka "termon" mortom zid. u sloju od 4-5 em sa izravn. gladilicom m2 149,86 149,77 149,81 149,92
273.61.02 Zbuka fasade sa gruba zbuka cern. mort tina zbuka produzni mort m2 79,76 80,58 80,70 80,29
2 273.71.03 Zbukanje fasade tera termo zbukorn u jednom sloju 5 em

273.81.01 Podovi od cementnog namaza m-10 deb. 2 em zagladeno do emog sjaja

273.81.02 Podovi od cementnog namaza eem. mortom m-10 deb. 3 em zagladeno do ernog sjaja

161,26 43,97 72,12

161,19 44,53 72,95

161,24 44,64 73,12

161,36 44,42 72,77

Lot oJ.VL..v-r ""' .. IVp-., ...... \"oIl,.In.ULI'w .,"VII ... "I •• ,.,""' ..... 1' ..... ' ... "' ............ ~ ..... "" ......... ___ .0 ••••• _ •• _ •• ~. roo - _ .... --r' ,.. _____ - .
275.03.01 Strop-medukatne konst. od"monta"opeke 14 em, ploca m-20, raspon do 3 m m2 345,24 347,96 348,31 346,79
275.03.04 Strop-medukatne konst. od"monta"opeke 14 em, ploca m-20, raspon preko 3 m m2 351,48 353,64 354,23 351,70
275.08.01 Strop-medukatne konst. od prednapreg. "t" gredicasa ulosclma od sljakobet. ploca m-25 m2 286,21 287,94 288,03 285,98 Lof 0../. IV. I' ""'1.'V..,-IIIIIWi\"ol\,olr";;U,llv n....,II ....... V'UI ......... VI .... " ............. "'" ....... .., .............
275.16.14 Strop-medukatne konst. od siporex ploca deb. 15 em m2 185,14 185,27 185,27 185,51
275.16.16 Strop-medukatne konst. od siporex ploca deb. 20 em m2 101,65 101,78 101,79 102,02
276.01.01 Dobava i ugradba nadvratnika na pregradnim zidovima 7 em iz betona m-20 kom 110,41 111,30 111,23 110,18
276.01.02 Dobava i ugradba nadvratnika u pregradni zid. deb. 12 em u betonu m-20 kom 153,81 154,81 154,85 153,00
276.01.03 Izrada i ugradba rnontaznih nadvratnika u zid. deb. 25 em od betona m-20 kom 325,75 327,86 327,89 324,24 '" V1

'" '"

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
276.01.04 Izrada i ugradba rnontaznih nadvratnika u zid. deb. 30 cm od betona m-20 kom 346,95 349,63 349,43 346,28
276.11.01 Ugradba dovratnika u vee izvedene zidove vel. 2 m2 jednostruki kom 148,78 149,34 149,44 149,19
276.11.02 Ugradba dovratnika u vee gotove zidove vel. preko2 m2 jednostruki kom 255,39 256,51 256,71 256,22
276.13.01 Ugradba doprozomika u vee izvedene zidove vel. do 2 m2 jednostruki kom 260,29 264,45 276,28 268,61 276.18.02 Ugradba betonskih prozora cem. mortom vel. preko 2 m2 kom 270,81 272,21 272,47 271,86
276.21.01 Ugradba bravarskih prozora cem. mortom vel. do 2 m2 kom 169,01 169,29 169,34 169,22
276.21.04 Ugradba bravarskih vrata cem. mortom preko 2 m2 kom 270,81 272,21 272,47 271,86
276.21.06 Ugradba bravarskih stijena vel. 24m2 cem. mortom kom 225,13 225,52 225,59 225,42 276.31.02 Ugradba limenih prstenova (stucni) za prikliucak dimovodnog kanala cem. mortom kom 96,28 96,36 96,38 96,34
276.32.01 Ugradba betonskih dvostrukih vratasca za dimnjak prod. mortom sa stemanjem otvora kom 59,82 59,94 59,94 59,86
276.34.02 Ugradba resetke za prozore vel. do 2 m2 u cem. mort kom 116,61 116,89 116,94 116,82
276.34.03 Ugradba resetke za prozore vel. 2-4 m2 u cem. mortu kom 146,01 146,37 146,44 146,28
276.34.11 Ugradba zaluzine za ventilaciju do 1 m2 kom 84,60 84,82 84,86 84,76 276.47.03 Dobava i ugradba okvira za kokos otirac vel. preko 1m2 kom 269,12 269,40 269,45 269,33
279.01.13 Horizontalna hidroizolacija sa jed nom Ijepenkom i dva premaza m2 50,49 50,49 50,49 50,95
279.01.14 Horizontalna hidroizolacija sa jednom Ijepenkom i jednim premazom m2 37,70 37,70 37,70 38,16
279.02.13 Vertikalna izolacija zida sa jednom Ijepenkom i dva vruca premaza m2 90,98 90,98 90,98 90,83
279.02.14 Vertikalna izolacija zida sa jednom Ijepenkom i jednim vrucirn premazom m2 69,18 69,18 69,18 69,04
279.11.12 Zidarske obloge lakim pI. drvolit d=3.5 cm postava sa bandaz. spojn. cem. mort m-1 0 m2 64,96 65,05 65,06 65,03 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
279.11.13 Zidarske obloge lakim pI. drvolit d=5 em postava sa bandaz, spojn. cern. mort m-1 0 m2 78,31 78,45 78,47 78,41
279.11.42 Zidarske obloge akustic, dvosl. kombi pI. d=2+1.5em sa bandaz, spojn. cern. mort m-10 m~ 72,11 72,20 72,21 72,17
279.11.43 Zidarske obloge akustic, dvosl. pI. d=5 em sa bandaz, spojnica cern. mort m-10 m~ 95,90 97,31 100,62 90,32
279.11.73 Zidarske obloge kombi trosl. plocarna d=5 em bandaz, spojniea eem.mortom m-10 m~ 88,33 88,47 88,49 88,43
279.12.03 Zidarska obloqa na stroou sa iastueima od mineralne vune deb. 5 em m2 48,47 48,47 48,47 48,47 _. ---_-_. _----_ .. - ---_-- .----- ""--"-"J-'" .... _._--
279.33.11 Zidarska obrada fasade nanasanje gladilicom m2 70,07 70,07 70,07 70,07
279.36.02 Zidarska obrada zid. sarno gruba zbuka prod. mortom m2 32,52 33,07 33,10 32,73
279.36.11 Zidarska obrada zid. sa pacokiranjem povrsina cern. mortom m2 15,46 15,65 15,69 15,60 279.61.21 Popravak zbuke nakon ugradnje instal. sir. 20-40 em 279.85.03 Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 em u zidu od opeke u cern. mortu 279.85.04 Dubljenje utora vel. 2x2-6x6 em u zidu od betona

279.91.01 Obijanje zbuke sa zidova od vapnenog morta

44,84 23,35 46,69 14,62

45,42 23,35 46,69 14,62

45,43 23,35 46,69 14,62

45,16 23,35 46,69 14,62

28 Gradevinski radovi uz instalacije

?

281.01.02 Iskop rova za tern. instal. vod., kanaliz. u zemlji 2. kat. sir. do 1 m i dub. do 2 m rucno

186,37

186,51

186,50

187,00

SIFRA VRSTA RADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
281.02.01 Iskop rova za tern. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. sir. do 1 m i dub. do 1 m rueno m3 217,05 217,05 217,05 217,05
281.02.02 Iskop rova za tern. instal. vod., kanaliz. u zemlji 4. kat. rucno sir. do 1 m i dub. do 2m m3 303,94 304,08 304,07 304,57
281.05.01 Iskop za sahtove i prosir, za obradu oko eijevi uzemlji 3. kat rucno sir. 1m i dub. 1m m3 146,29 146,29 146,29 146,29
281.05.02 Iskop za sahtove i prosir, za obradu eijevi u zemlji 3. kat. rueno sir. 1m i dub. 2m m3 212,11 212,26 212,25 212,75
281.06.01 Iskop za sahtove i prosir, za obradu eijevi u zemlji 4. kat. rucno sir. 1 m i dub. 1 m m3 269,49 269,49 269,49 269,49 282.06.02 Bet. okno za instal. otvora 60x60 em dub. 150 em stjenka 15 em sa izradom kinete kom 2.479,12 2.512,68 2.503,44 2.494,34
282.07.02 Bet. okno za instal. otvora 60x60 em dub. 150-200em stjenka 15em kom 3.097,89 3.141,88 3.130,45 3.117,38
282.12.02 Bet. okno za instal. olvora 1 00x1 00 em dub. 100-150em deb. stijenke 15em kom 4.798,82 4.852,53 4.818,27 4.848,30
282.13.02 Bet. okno za instal. otvora 1 00x1 00 em dub. 150-200em deb. stijenke 15em kom 6.501,58 6.567,90 6.513,24 6.581,93
282.16.02 Bet. okno za vodomjer unutar objekta vel. 140x120dub. 80em kom 2.896,23 2.933,08 2.926,62 2.906,66 283.03.01 Betonska kanalizaeiona eijevi 0 200mm u rovu do 6.0 m m 103,41 103,70 103,81 103,78
283.04.01 Betonske kanalizacione cijevi 0 250mm u rovu do 6.0 m m 124,68 125,02 125,15 125,10
284.01.01 Kerarnicke kanalizacione eijevi 0 100mm u rovu do 6.0 m m 103,96 103,96 103,96 103,96
284.02.01 Kerarnlcke kanalizacione eijevi 0 150mm u rovu do 6.0 m m 137,69 137,69 137,69 137,69
284.03.01 Kerarnicke kanalizaeione cijevi 0 200mm u rovu do 6.0 m m 155,08 155,08 155,08 155,08
284.04.01 Keramicke kanalizaeione eijevi 0 250mm u rovu do 6.0 m m 179,66 179,66 179,66 179,66 SIFRA VRSTA RADA

JED.MJERE _~~~:-:-_~~C~I~J,;;,E;.;N;.;A_~"""""_""",,,,,,,,,,,,,,,,,,

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

3. KONSTRUKCIJA OBJEKTA 2. FAZA

31 Izolaterski radovi

311.01.01 Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, gla1:. gor. plohe m-15, d=7 em 311.01.02Izvedba bet. u padu na ravnim krov. izrada holkela, glac. gor. plohe m-15, d=8 em 312.11.01 Pama brana pervebit + albit

312.21.01 Pama brana albit

m2 71,06 71,06 71,06 71,06
m3 76,46 76,46 76,46 76,46
m2 86,37 86,37 86,37 84,46
m2 76,02 76,02 76,02 74,11 -- •••••• -- -_ ............ _ •••• _. __ • __ .J- .,_ •• _._._ ... -_ ... - ....... -_ ...... . __ ._
315.11.01 Hidroizolaeija krova tip 100 a malog nagiba 0.5-1% preko tennoizolacije m2 165,11 165,11 165,11 152,36
315.11.05 Hidroizolaeija krova tip 110 a malog nagiba 0.5-1% preko termoizolacije m2 183,01 183,01 183,01 167,74
315.11.15 Hidroizolacija krova tip 130 a malog nagiba 0.5-1% preko tennoizolacije m2 159,73 159,73 159,73 147,06
315.11.23 Hidroizolacija krova tip 250 e malog nagiba 0.5-1 % preko termoizolacije m2 151,64 151,64 151,64 147,82 ~._ . - _. ----.-------.J- ... -----.- ._- - .. -~---. ---·-r--·---- -----------J-
315.21.13 Hidroizolacija krova tip 160 e nagiba 1-2.5% preko termoizolacije m2 104,17 104,17 104,17 98,52
315.21.17 Hidroizolacija krova tip 250 e nagiba 1-2.5% preko termoizolaeije m2 153,49 153,49 153,49 149,68
315.22.01 Hidroizolaeija krova tip 140 a nagiba 1-2.5% na pripremljene bet. podloge m2 171,56 171,56 171,56 158,20
315.22.06 Hidroizolaeija krova tip 150 b nagiba 1-2.5% na pripremljene bet. podloge m2 121,38 121,38 121,38 113,75
315.22.13 Hidroizolaeija krova tip 160 e nagiba 1-2.5% na pripremljene bet. podloge m2 115,87 115,87 115,87 108,24 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
315.31.01 Hidroizolaeija krova tip 170 a nagiba 2.5-5% preko tennoizolaeije m2 143,33 143,33 143,33 131,89
315.31.13 Hidroizolaeija krova tip 190 e nagiba 2.5-5% preko termoizolaeije m2 144,83 144,83 144,83 133,38
315.31.17 Hidroizolacija krova tip 260 e nagiba 2.5-5% preko termoizolaeije m2 141,09 141,09 141,09 137,36
315.32.01 Hidroizolaeija krova tip 170 a nagiba 2.5-5% na pripremljene bet. podloge m2 161,71 161,71 161,71 147,21 V 1\,,1, I I. Ie... £...u.;,,,."u III ............................ J ............. 11' ...... ,.,."" ............... "" ........... _ f"'._ ...... _.J_ ...... _ ... _ . _ ...
316.12.01 Zastita hidroizolaeije ravnih nepr. ozelenjenih krovova glinopor d=5 em,humus d=15 em m2 64,49 64,49 64,49 64,51
316.21.02 Zastita hidroizolaeije ravnih prohod. krovova bet. pI. 40x40, d=4 em na pijes. d=3 em m2 208,39 209,82 209,88 208,92
316.31.02 Zastita hidroizolacije ravnih prohod. krovova bet-kulir pI. 40x40, d=4 em na pijes. d=3 em m2 219,64 221,23 220,97 216,58
316.41.02 Zastita hidroizolaeije ravnih prohod. krovova bet. pI. 50x50, d=5 em na pijes. d=3 em m2 165,50 166,93 166,99 166,03
32 Krovopokrlvackl radovi
320.00.01 Pokrivanje grebena i sljemena sa podmazivanjem mortom kod pokrova biber erijepom m 53,66 53,68 53,71 53,76
320.00.03 Pokrivanje grebena i sljemenjaka kod pokrova kanalicom m 51,39 51,41 51,45 51,49
320.00.04 Pokrivanje uvala fale erijepom m 28,35 28,35 28,35 28,35
320.00.05 Pokrivanje sljemenjaeima za etemit ploce m 59,43 59,43 59,43 59,43 .... __ . __ ._- ............ ;:, ...... J- .----- ._ •...... -----. -_ ... _ ..•....•. r-", _. --_. _ ... .---" - - r'O
323.11.03 Pokrivanje valovitim azbestnim plocarna tip kastelanka m2 98,15 98,15 98,15 98,15
323.21.01 Pokrivanje salonit valovitim plocarna m2 54,61 54,61 54,61 54,61
325.21.02 Pokrivanje krovnom Ijepenkom m2 72,99 72,99 72,99 60,51 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
33 Limarski radovi
330.00.01 Izrada zastite gomjeg ruba odpocin. lima od 0,55 mm, raz. sir. 10em m 90,01 89,97 89,90 89,99
331.01.01 Pokrivanje ravnog krovov poein. limom 0,55 mm, raz. sir. 110 em m2 118,06 117,53 116,74 117,79
331.31.02 Pokrivanje zida i ograde pocin.limom 0,55 mm, raz. sir. 35 em m 165,09 164,92 164,66 165,01
331.41.05 Pokrivanje vijenca poein. limom O,55mm raz. sir. 75 em m 151,70 151,35 150,83 151,53 333.21.03 Vise6i cetvrtastl zljeb poein. lim o,55mm,raz. sir. 40 em m 124,00 123,80 123,50 123,90
333.52.05 Odvodne 6etvrtaste eijevi poein.lim O,55mm, raz. sir. 75 em m 226,40 226,06 225,53 226,23
334.01.05Izrada horiz. dilataeije neprohod. krova, poclncanl lim O,55mm, raz. sir. 75em m 153,32 152,98 152,45 153,15
334.01.35Izrada horiz. dilataeije neprohod. krova, bakrenilim O,55mm, raz. sir. 75em m 239,15 239,15 239,15 239,15
338.51.01 Dobava izrada postava limenih venti!. resetki pocin. lim O,55mm, raz. sir. 15em kom 101,98 101,91 101,81 101,95
34 Stolarski radovi
342.11.52 Prozor izo 60/60 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja kom 1.114,54 1.115,11 1.118,33 1.116,48
342.11.92 Prozor izo 60/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja kom 657,11 657,68 660,90 659,05
342.12.52 Prozor izo 60/90 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja kom 1.281,64 1.282,35 1.286,39 1.284,07
342.12.92 Prozor izo 60/90 flksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja kom 805,01 805,72 809,76 807,43 342.18.92 Prozor izo 60/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja 342.24.52 Prozor izo 80/140 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja 342.27.32 Prozor izo 80/220 pzd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja

kom kom kom

1.323,91 1.736,83 2.244,83

1.325,28 1.737,88 2.246,27

1.332,95 1.743,79 2.254,32

1.328,61 1.740,41 2.249,76

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
342.31.52 Prozor izo 90/60 ozd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.320,69 1.321,40 1.325,41 1.323,09
342.31.92 Prozor izo 90/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja korn 828,94 829,65 833,66 831,34
342.32.52 Prozor izo 90/90 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.509,87 1.510,73 1.515,57 1.512,77
342.32.92 Prozor izo 90/90 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja kom 996,58 997,44 1.002,28 999,48 342.38.32 Prozor izo 90/230 pzd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.957,14 2.001,07 2.009,65 1.999,30
342.38.92 Prozor izo 90/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.584,76 1.586,28 1.594,87 1.589,99
342.39.32 Prozor izo 90/240 pzd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 2.455,06 2.456,64 2.465,48 2.460,48
342.41.52 Prozor izo 100/60 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.415,79 1.416,55 1.420,86 1.418,37 342.47.32 Prozor izo 100/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja 342.47.92 Prozor izo 100/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja 342.48.32 Prozor izo 100/230 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja 342.48.92 Prozor izo 100/230 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja

kom korn korn kom

2.466,31 1.615,52 2.545,67 1.665,86

2.467,84 1.617,04 2.547,25 1.667,44

2.476,41 1.625,61 2.556,09 1.676,27

2.471,55 1.620,75 2.551,09 1.671,28

342.56.52 Prozor izo 120/180 ozd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 2.498,85 2.500,28 2.508,35 2.503,69
342.56.92 Prozor izo 120/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja korn 1.661,26 1.662,69 1.670,76 1.666,10
342.57.32 Prozor izo 120/220 pzd 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.092,21 3.093,84 3.102,94 3.097,81
342.57.35 Prozor izo 120/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.210,54 3.212,16 3.221,26 3.216,14
342.57.92 Prozor izo 120/220 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.767,14 1.768,76 1.777,86 1.772,74
342.58.32 Prozor izo 120/230 pzd 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.224,15 3.225,83 3.235,21 3.229,93 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
342.58.35 Prozor izo 120/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.348,09 3.349,77 3.359,16 3.353,87
342.58.92 Prozor izo 120/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja korn 1.829,88 1.831,56 1.840,94 1.835,66
342.59.35 Prozor izo 120/240 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.432,13 3.433,85 3.443,48 3.438,05
342.61.92 Prozor izo 140/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.113,16 1.114,11 1.119,49 1.116,38 342.67.92 Prozor izo 140/220 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja korn 1.947,07 1.948,79 1.958,42 1.953,01
342.68.35 Prozor izo 140/230 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.502,05 3.503,82 3.513,71 3.508,16
342.68.92 Prozor izo 140/230 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja korn 2.050,98 2.052,75 2.062,64 2.057,09
342.71.92 Prozor izo 150/60 fiksno 1 polje lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.188,54 1.189,54 1.195,19 1.191,92 342.96.92 Prozor izo 180/180 fiksno 1 polje lazura, nabava,transport i ugradnja korn 2.015,74 2.017,45 2.027,11 2.021,53
342.97.35 Prozor izo 180/220 pzd 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 3.863,28 3.865,19 3.875,70 3.870,05
345.00.47 Flos platnena roleta s pripadaiucorn kutijorn, nabava, transport i ugradnja rn2 536,02 536,02 536,02 536,02
345.11.74 Zaluzina drvena 60/60 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 336,39 336,39 336,39 336,39 345.17.11 Eslingen rnini pvc roleta 60/220, nabava, transport i ugradnja korn 847,51 847,14 852,40 851,66
345.17.74 Zaluzina drvena 60/220 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 796,88 796,88 796,88 796,88
345.18.74 Zaluzina drvena 60/230 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 908,07 908,07 908,07 908,07
345.24.11 Eslingen rnini pvc roleta 80/140, nabava, transport i ugradnja korn 909,07 908,65 914,67 913,82
345.24.74 Zaluzina drvena 80/140 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 864,15 864,15 864,15 864,15
345.27.11 Eslingen rnini pvc roleta 80/220, nabava, transport i ugradnja korn 973,67 973,25 979,27 978,42 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
345.27.74 Laluzina drvena 80/220 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.000,37 1.000,37 1.000,37 1.000,37
345.31.74 Zaluzina drvena 90/60 1 kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 538,00 538,00 538,00 538,00
345.32.11 Eslingen mini pvc roleta 90/90, nabava, transporti ugradnja korn 893,77 893,32 899,72 898,82
345.32.74 Zaluzina drvena 90/90 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 673,61 673,61 673,61 673,61 345.38.11 Eslingen mini pvc roleta 90/230, nabava, transport i ugradnja korn 974,91 963,94 997,83 981,18
345.38.74 Zaluzina drvena 90/230 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.461,07 1.461,07 1.461,07 1.461,07
345.39.11 Eslingen mini pvc roleta 90/240, nabava, transport i ugradnja korn 1.037,34 1.036,89 1.043,29 1.042,39
345.39.74 Zaluzina drvena 90/240 1kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.521,12 1.521,12 1.521,12 1.521,12 345.47.84 Zaluzina drvena 100/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.481,87 1.481,87 1.481,87 1.481,87
345.48.11 Eslingen mini pvc roleta 100/230, nabava, transport i ugradnja korn 1.075,89 1.075,41 1.082,19 1.081,23
345.48.84 Laluzina drvena 100/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.537,66 1.537,66 1.537,66 1.537,66
345.49.11 Eslingen mini pvc roleta 100/240, nabava, transport i ugradnja korn 1.086,05 1.085,58 1.092,35 1.091,40 345.57.11 Eslingen mini pvc roleta 120/220, nabava, transport i ugradnja korn 1.170,80 1.170,27 1.177,79 1.176,73
345.57.84 Zaluzina drvena 120/220 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.579,48 1.579,48 1.579,48 1.579,48
345.58.11 Eslingen mini pvc roleta 120/230, nabava, transport i ugradnja korn 1.185,55 1.185,02 1.192,55 1.191,49
345.58.84 Zaluzina drvena 120/230 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.637,79 1.637,79 1.637,79 1.637,79 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
345.59.11 Eslingen mini pvc roleta 120/240, nabava, transport i ugradnja korn 1.196,15 1.195,62 1.203,15 1.202,09
345.59.84 Zaluzina drvena 120/240 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.720,38 1.720,38 1.720,38 1.720,38
345.62.11 Eslingen mini pvc roleta 140/90, nabava, transport i ugradnja kern 1.105,97 1.105,39 1.113,67 1.112,50
345.64.11 Eslingen mini pvc roleta 140/140, nabava, transport i ugradnja korn 1.192,64 1.154,96 1.197,15 1.178,50
345.64.84 Zaluzina drvena 140/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.113,04 1.113,04 1.113,04 1.113,04
345.66.11 Eslingen mini pvc roleta 140/180, nabava, transport i ugradnja korn 1.221,81 1.221,23 1.229,51 1.228,34 345.74.11 Eslingen mini pvc roleta 150/140, nabava, transport i ugradnja korn 1.226,17 1.225,56 1.234,21 1.233,00
345.74.84 Zaluzina drvena 150/140 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.193,57 1.193,57 1.193,57 1.193,57
345.76.11 Eslingen mini pvc roleta 150/180, nabava, transport i ugradnja korn 1.274,93 1.274,32 1.282,97 1.281,76
345.76.84 Zaluzina drvena 150/180 2kr lazura, nabava, transport i ugradnja korn 1.994,42 1.994,42 1.994,42 1.994,42 348.13.22 Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. hrast zracnlca nitro dovr. lazura okov "b" 348.13.23 Vrata unutarnja 61/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b"

348.13.26 Vrata unutarnja 81/198/15 puna krilo f. rnahag. zraenlca nitro dovr. lazura okov "b"

korn korn korn

1.932,19 1.863,94 1.811,80

1.932,19 1.863,94 1.811,80

1.932,19 1.863,94 1.811,80

1.932,19 1.863,94 1.811,80

348.17.52 Vrata unutarnja 91/198/15 ostak. krilo f. hrast zracnlca nitro dovr. lazura okov "b" korn 2.192,89 2.192,89 2.192,89 2.192,89
348.17.53 Vrata unutarnja 61/198/10 puna krilo f. rnahag. nitro dovr. lazura okov "b" korn 1.297,07 1.286,47 1.323,57 1.662,23
348.17.56 Vrata unutarnja 91/198/15 ostak.krilo f.rnahag. zracnica nitro dovr. lazura okov "b" korn 2.034,66 2.034,66 2.034,66 2.034,66
348.23.23 Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b" korn 1.940,91 1.940,91 1.940,91 1.940,91
348.23.24 Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b" korn 2.085,34 2.085,34 2.085,34 2.085,34
348.23.53 Vrata unutarnja 71/198/10 ostak. krilo f. rnahag. nitro dovr. lazura okov "b" korn 1.355,37 1.323,57 1.402,01 1.806,65 SIFRA VRSTA RADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
348.23.54 Vrata unutarnja 71/198/15 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.948,69 1.948,69 1.948,69 1.948,69
348.27.23 Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.740,26 1.740,26 1.740,26 1.740,26
348.27.24 Vrata unutarnja 71/198/15 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.423,93 1.349,73 1.436,65 1.631,48
348.27.53 Vrata unutarnja 71/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.318,27 1.291,77 1.339,47 1.628,99 348.37.23 Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. hrast nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.900,61 1.900,61 1.900,61 1.900,61
348.37.52 Vrata unutarnja 91/260/15 ostak.krilo f.mahag. zracnica nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.982,19 1.982,19 1.982,19 1.982,19
348.37.53 Vrata unutarnja 81/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.674,22 1.674,22 1.674,22 1.674,22
348.43.22 Vrata unutarnja 61/198/15 ostak. krilo f. mahag. zracnlca nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.286,97 1.397,77 1.642,79 1.806,65 348.47.53 Vrata unutarnja 91/198/10 puna krilo f. mahag. nitro dovr. lazura okov "b" kom 1.719,73 1.719,73 1.719,73 1.719,73
348.53.23 Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. hrast nitro dovr. jela lazura "b" desna kom 2.021,64 2.021,64 2.021,64 2.021,64
348.53.27 Vrata unutarnja 61/260/10 puna krilo f. hrast zracnica nitro dovr. jela lazura "b" kom 1.874,64 1.874,64 1.874,64 1.874,64
348.53.53 Vrata unutarnja 61/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura kom 1.837,59 1.837,59 1.837,59 1.837,59 348.73.27 Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. hrast zracnica dovr. jela lazura kom 2.188,79 2.188,79 2.188,79 2.188,79
348.73.53 Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. nitro dovr. jela lazura kom 2.011,11 2.011,11 2.011,11 2.011,11
348.73.57 Vrata unutarnja 81/260/10 ostak. krilo f. mahag. zracnlca nitro dovr. jela lazura kom 2.188,79 2.188,79 2.188,79 2.188,79
349.00.01 Izr. i mont. rukohvata od hrastovine 80/50 mm lakiran bezbojnim lakom m 94,84 94,84 94,84 94,84
349.00.02 Izr. plasticnih rukohvata od juvidur cijevi 0 50/60 m 34,07 34,07 34,07 34,07
349.00.03 Dobava i mont. vrata plast. harmonika goranprodukt sa okovom te hrast. dovrat. 22/55 mm m2 610,49 610,49 610,49 610,49 SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE __ ~~~_~~~~;';';';~ ........ _~ .......... _

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

35 Bravarski radovi

351.00.72 Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50150 em, sa skarama ostak. ray. stak. 4 mm 351.00.82Izr. i mont. jednostr. otk!. prozora 50150 em, sa ventusom ostak. ray. stak. 4 mm 351.10.72 Izr. i mont. jednostr. otk!. prozora 60150 em, sa skarama, ostak. 4 mm 351.10.82 Izr. i mont. jednostr. otkl, prozora 60150 em, ostak. ray. stak. 4 mm

kom kom kom kom

351.31.82 Izr. i mont. jednostr. otkl, prozora 80160 em, sa ventusom, ostak. ray. stak. 4 mm 351.32.72 Izr. i mont. jednostr. otkl, prozora 80190 em, sa skarama, ostak. ray. stak. 4 mm 351.32.82 Izr. i mont. jednostr. otkl, prozora 80190 em, sa ventusom, ostak. ray. stak. 4 mm

kom kom kom

351.82.72 Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 150190 em, sa skarama. ostak. ray. stak. 4 mm 351.82.82 Izr. i mont. jednostr. otk!. prozora 150190 em, sa ventusom, ostak. ray. stak, 4mm 353.00.72 Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50150 em, sa skararna, ostak. izo stak. 4+12+4 mm 353.00.82 Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 50150 em, sa ventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm

korn kom kom kom

353.30.72lzr. i mont. jednostr. otkl, prozora 80150 em, sa skarama, ostak. izo stak. 4+12+4 mm 353.30.82 Izr. i mont. jednostr. otkl. prozora 80150 em, sa ventusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm 353.31.72Izr. i mont. jednostr. otkl, prozora 80160 em, sa skararna, ostak. izo stak. 4+12+4 mm

kom kom kom

620,79 793,82 685,10 860,04

1.122,74 1.113,30 1.254,57

1.61b,;JU 1.804,04 684,51 825,77

895,94 1.034,23 1.047,48

619,52 792,55 683,60 858,54

1.120,41 1.109,89 1.251,16

1.6U9,U7 1.797,81 681,83 823,10

891,72 1.030,01 1.042,45

623,48 796,51 688,09 863,03

1.126,68 1.118,29 1.259,55

1.622,81 1.811,54 686,07 827,34

897,74 1.036,03 1.049,27

626,64 799,67 691,64 866,58

1.131,48 1.124,50 1.265,77

1.632,52 1.821,26 686,15 827,41

897,12 1.035,41 1.048,13

SIFRA VRSTA RADA

JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
kom 1.188,75 1.183,72 1.190,53 1.189,40
kom 1.207,46 1.200,01 1.209,21 1.206,52
kom 1.348,73 1.341,27 1.350,47 1.347,79 353.31.82 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 80/60 em, sa venlusom, oslak. izo stak, 4+12+4 mm 353.32.72Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 80/90 em, sa skararna, ostak, izo stak, 4+12+4 mrn 353.32.82 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 80/90 em, sa venlusom, ostak, izo stak. 4+12+4 mm

353.42.82 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 90/90 em, sa venlusom, ostak. izo stak. 4+12+4 mm kom 1.529,33 1.520,97 1.531,03 1.527,73
353.48.92 Izr. i mont. jednoslr. fiks. prozora 90/220 em, ostak, izo stak. 4+12+4 mm kom 1.497,49 1.482,61 1.494,72 1.479,65
353.50.72 Izr. i mont. jednoslr. olkl. profila 100/50 em, sa skarama, ostak.izo slak. 4+12+4 mm kom 1.064,35 1.059,11 1.066,31 1.065,23
353.50.82 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 100/50 em, sa ventusorn, ostak. izo stak. 4+12+4 mm kom 1.205,62 1.200,37 1.207,58 1.206,50 353.62.82 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 120/90 em, sa venlusom, ostak. izo stak, 4+12+4 mm kom 1.840,13 1.829,04 1.841,70 1.836,57
353.72.72 Izr. i mont. jednoslr. otkl. prozora 140/90 sa skarama, ostak, izo stak, 4+12+4 mm kom 1.849,31 1.836,40 1.850,79 1.844,43
353.72.82 Izr. i mont. jed no sir. olkl. prozora 140/90 em, sa venlusom, ostak, izo stak. 4+12+4 mm kom 2.038,04 2.025,14 2.039,52 2.033,16
353.82.72 Izr. i mont. jednoslr. olkl. prozora 150/90 em, sa skarama, ostak, izo stak, 4+12+4 mm kom 1.940,41 1.926,60 1.941,85 1.934,88 354.23.44 Izr. i mont. vanjske slijene 150/220 em, ostak, izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 2.988,67 2.986,90 3.104,64 2.900,49
354.24.44 Izr. i mont. vanjske slijene 150/240 em, oslak. izo stak, 5.5+1 2+5.5 mm kom 2.739,82 2.738,27 2.853,46 2.646,85
354.26.44 Izr. i mont. vanjske slijene 150/270 em, ostak, izo stak, 5.5+1 2+5.5 mm kom 3.006,09 3.004,37 3.133,61 2.900,82
354.31.44 Izr. i mont. vanjske slijene 180/180 em, oslak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 2.533,88 2.532,44 2.636,52 2.450,96
354.33.44 Izr. i mont. vanjske slijene 180/220 em, ostak, izo stak, 5.5+1 2+5.5 mm kom 3.218,40 3.216,60 3.344,44 3.118,26 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
354.34.44 Izr. i mont. vanjske stijene 180/240 em, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 3.247,64 3.245,82 3.383,45 3.134,93
354.36.44 Izr. i mont. vanjske stijene 180/270 em, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 3.592,71 3.590,70 3.745,10 3.465,10
354.41.44lzr. i mont. vanjske stijene 200/180 em, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 2.965,77 2.964,20 3.079,58 2.873,16
354.43.44 Izr. i mont. vanjske stijene 200/220 em, ostak. izo stak. 5.5+1 2+5.5 mm kom 3.452,37 3.450,41 3.591,99 3.340,23 355.16.61 Izr. i mont. jednokr. zaokre. vrata 120/220 em, lid sa obostranim lim om 355.46.43Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 em, lid, ostak. izo stak. 4+12+4mm 355.46.63 Izr. i mont. dvokril. zaokre. vrata (100+50)/220 em, lid, sa obostranim limom 355.56.43 Izr. i mont. dvokril, zaokre. vrata (100+60)/220 em, lid, ostak. izo stak. 4+12+4 mm

korn kom kom kom

2.926,19 4.182,47 3.793,87 4.367,25

2.914,22 4.159,75 3.778,79 4.342,93

2.938,55 4.187,69 3.810,60 4.372,20

2.956,65 4.179,63 3.834,27 4.362,69

357.31.12 Izr. i mont. gar. vrata 240/210 em, jednokrilna, podizna sa jednostr. Iimom kom 5.306,01 5.284,14 5.318,39 5.338,19
357.31.33 Izr. i mont. gar. vrata 2401210 em, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv, oblogom kom 6.557,05 6.543,74 6.566,58 6.580,67
357.32.12 Izr. i mont. gar. vrata 240/220 em, jednokrilna, podizna sa jednostr. Iimom kom 5.516,09 5.493,23 5.528,91 5.549,48
357.32.33 Izr. i mont. gar. vrata 240/220 em, jednokrilna, podizna sa jednostr. drv, oblogom kom 7.038,27 7.024,36 7.048,11 7.062,72 358.15.21 Izr. mont. ograde, cijev vis. 60 em, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olic, bez rukohv. m 606,49 604,79 608,86 611,85
358.17.21 Izr. mont. ograde, eijev vis. 60 em, ispuna, sprljaka istog presj. oliG. bez rukohv. m 663,37 660,34 669,58 676,93
358.31.21 Izr. mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, arm. rnrsza 100/100 mm, oliG. bez rukohv, m 713,50 709,49 716,99 721,87
358.31.22Izr. mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, arm. rnreza 100/100 mm, oliG. hrast. rukohv. m 808,34 804,33 811,83 816,71
358.34.21 Izr. mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, arm. staklo 6 mm, oliG. bez rukohv. m 803,89 801,40 806,87 810,73
358.34.22Izr. mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, arm. staklo 6 mm, olic. hrast. rukohv. m 898,73 896,24 901,71 905,57 co o

SIFRA VRSTA RADA

JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
m 784,10 781,61 787,08 790,94
m 878,94 876,45 881,92 885,78
m 861,55 857,10 869,75 879,61 358.35.21 Izr. i mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olie. bez rukohv. 358.35.22 Izr. i mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, kalij. staklo 6 mm, olie. hrast. rukohv. 358.37.21 Izr. i mont. ograde, eijev vis. 90 em, ispuna, sprljaka istog presj. olie. bez rukohv.

358.60.02 Izr. transp. i mont. jednostavnih eel. konstr. odtoplovalj. eel. u, I, i prof. minizirani 358.60.03 Izr. transp. i mont. resetkastih eel. konstr. od toplovalj. eel. u, I, i prof. minizirani 358.60.04 Izr. transp. i mont. resetkastie eel. konstr. od besavnlh eijevi minizirane 359.00.01 Izr. i mont. praga od mesinga 30/30/4 mm sa sidrima

kg kg kg m1

36 Staklarski radovi

""' .. __ a._.~ _ _._, __ ._ _ .. , . __ .

361.51.21 Jednostruko ustaklj. ravnim vucenim staklom d=8 mm "a" kvalitete, drveni okvir 361.51.32 Jednostruko ustaklj. ravnim vucenirn staklom d=8 mm "a" kvalitete, metal. okvir 361.61.21 Jednostruko ustaklj. ravnim vucenirn staklom d=10 mm "a" kvalitete, drveni okvir

363.22.11 Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo sir. 22em metalni okvir 363.23.12 Ustakljenje profilnim staklom dvostr. bezbojno staklo sir. 32 em drveni okvir 364.13.11 Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm meduraz. 12 mm drven i okvir 364.13.21 Ustakljenje izolir. staklom dvostr., d=4 mm meduraz. 12 mm vanjsko arm. staklo

m~ m~ m~ m~

30,85 36,43 40,49

154,88

224,00 220,05 282,81

451,27 371,20 276,97 357,12

30,85 36,43 40,49

154,88

224,00 220,05 282,81

451,27 371,20 271,35 353,30

30,85 36,43 40,49

154,88

224,00 220,05 282,81

451,27 371,20 272,48 354,06

30,85 36,43 40,49

154,88

224,00 220,05 282,81

499,85 420,70 260,12 345,67

SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE .... -------------

OSIJEK RIJEKA

SPLIT ZAGREB

oJUU. I 1.~0..1 V~I.an.IJIIWOIIJIIWO ,..,1111 • ..,,,fO,Il'\.. U-"." I 111111, I~"'I'''' ~ ....... ,., ... " ........................
366.12.12 Ustakljenje arm. stak, d=6f7 mm 5 ugravir. sarorn.drv, okvir m2 240,61 240,61 240,61 240,61
37 Podne podloge
371.01.02 Belonska podloga d=5 em m2 26,20 26,20 26,20 26,20
371.03.02 Belonska podloga d=7 em m2 36,68 36,68 36,68 36,68
371.11.03 Belonska podloga d=5 em armirana mZ 36,87 36,87 36,87 36,87
371.13.03 Belonska podloga d=7 em armirana mZ 47,82 47,82 47,82 47,82
372.01.02 Cemenlni eslrih d=3.5 em mZ 45,78 46,76 46,94 46,51
372.01.04 Cementni estrih d=4.5 em mZ 58,94 60,20 60,43 59,88 oJ, 1'-, I I.U'" I IUIUII. ",uUIU~g ~g IQ,£,U"f'aJOJI.I\,t1l11 .., ...... Jvlll u- .......... , ••
372.12.02 Florbil podloga sa razdvalalucirn slojem te Irakomuz zid d=3.5 em m2 92,23 92,23 92,23 94,26
372.12.04 Florbil podloga sa razdvajajuclm slojem te Irakomuz zid d=4.5 em m2 111,35 111,35 111,35 113,38
372.25.02 Drveni estrih-termoporit sa razdvajajucirn slojem Ie Irakom uz zid, d=3.5 em m2 155,32 155,32 155,32 157,35 .." ""T .,. • II"UJU ,., 11' ,., Ul ~ n .. \.AA ,., ""'" - -_ """, " _._. .

374.61.12 Pilvsjuca podna podloga iz foca ploca d=15 mm, bit. vlakana d=3.5em 374.61.13 Pllvaluca podna podloga iz foea ploca d=18 mm, bit. vlakana d=3.5em

mZ mZ

68,60 70,27

68,60 70,27

68,60 70,27

68,60 70,27

0> .......

co N

SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE __ .................. _ ................. __ ..... ~ _

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

4. ZAVRSNI RADOVI

41 Teracerski radovi

-.,- .............................................. t' ............. _ .......................
411.51.11 Pod iz teraeo ploca 30x30 em m2 150,65 152,02 151,81 149,95
411.51.21 Pod iz teraco ploca 50x50 em m2 148,28 149,34 149,18 147,63
411.71.01 Dilataeione mesingane trake m 24,69 24,69 24,69 24,69 -,- ................ -.-_ ........... :::;, ............... ,t' ................... ---J ..... -_ .......
412.31.01 Obloga stupa, prani kulir d=2-3 em m2 242,96 243,63 243,13 242,66
413.01.01 Teraeo sokl vis.=15 em m 80,26 80,43 80,33 80,11
413.11.01 Sokl prani kulir visine 15 em m 88,35 88,53 88,43 88,15 SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE - ...... ~~~_~~ ....... __ ............... _ ..... __

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

42 Keramicarski radovi

421.44.21 Opl, zida keram. pI. 15/15 1. kl. lijep. do 165 em glaz. jed nob. zidne

122,58

126,39

132,12

121,62

-.- .. -.--. -"', "" , ,... '01._ _ "J-,., ~.--. -_ ,....-_ .. _

421.52.21 Opl, zid, stup. ker. pI. 15/15 1. kl. u eementnom mortu vis. od 165 em glaz. jed nob. zid 421.52.22 Opl. zid, stup. ker. pI. 15/152. kl. u eementnom mortu vis. od 165 em glaz. jednob. zid 421.52.34 Opl. zid, stup. ker. pI. 15/15 1. kl. u eementnom mortu vis. od 165 em neglaz. dekor. zid

196,08 203,71 207,05

201,03 204,85 208,19

206,58 204,68 208,02

194,56 203,15 206,48

-. ..,. -1"'"' , .., t-' •• , ,. t-'" • "" • "" •• n J ,... - • -- ........• -~.--. -_ _._

421.54.41 Opl. zid, stup. ker. pI. 10/20 1. kl. lijep. vis.od 165 em glaz. jed nob. pod 421.54.42 Opl. zid, stup. ker. pI. 10/202. kl. lijep. vis.od 165 em glaz. jednob. pod 421.54.44 Opl. zid, stup. ker. pI. 10/201. kl.lijep. vis.od 165 em glaz. dekor. pod

157,63 197,09 214,93

160,33 197,09 214,93

155,46 197,09 214,93

207,36 197,09 214,93

"""T'"'- ....... I.e-'_' I ... t-' ........ .;;I'J ... t-' ......... """',. t-'" I.,..,' ..... '- •• , ..... .., ...... , ........ ,"" ............. "" ~ ..... - •...... J_ •. ,... .............
423.01.41 Poplocen]e pod. ker. pI. 10/20 1. kl. u cementnom mortu glaz. jed nob. podne m2 164,04 167,79 162,77 213,23
423.01.42 Poplocenje pod. ker. pI. 10/20 2. kl. u eementnom mortu glaz. jed nob. podne m2 203,51 204,55 204,39 202,96
423.01.44 Poplocenje pod. ker. pI. 10/201. kl, u eementnom mortu glaz. dekor. podne m2 221,35 222,39 222,23 220,80
423.01.45 Poplocenie pod. ker. pI. 10/202. kl. u eementnom mortu glaz. dekor. podne m2 211,08 212,12 211,96 210,53 co l.U

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
423.01.54 Poplocenje pod. ker. pI. 20/20 1. kl. u cementnom rnortu glaz. dekor. podne m2 151,08 152,13 151,97 150,53
423.02.12 Poplocenje pod. ker. pI. 10/10 1. kl. lijep. glaz. jed nob. podne m2 183,65 183,65 183,65 183,65
423.02.13 Poplocenie pod. ker. pI. 10/102. kl. lijep. glaz. jednob. podne m2 173,92 173,92 173,92 173,92
423.02.27 Poplocenje pod. ker. pI. 7.5/15 1. kl. lijep. glaz. reljef podne m~ 141,08 164,66 148,63 142,02 . __ ....... -'-----"J- ,---- . __ - ..... ---- .... -- r"
423.11.42 Poplocenje pod. ker. protukliz. pI. 10/20 2. kl. u cementnom rnortu m2 212,95 214,00 213,84 212,41
423.12.41 Poplocenje pod. ker. protukliz. pI. 10/20 1. kl.lijep. m2 165,83 153,94 161,51 196,10
423.12.42 Poplocenje pod. ker. protukliz. pI. 10/20 2. kl. lijep. m2 186,37 186,37 186,37 186,37 424.02.42 Opl. podnozja (saki) ad ker. pI. 10/202. kl. lijep. - glaz. jednob. podne m 27,46 27,46 27,46 27,46
424.02.45 Opl. podnozja (saki) ad ker. pI. 10/202. kl. Iijep. - glaz. dekor. podne m 28,20 28,20 28,20 28,20
43 Podovi
431.07.01 Polaganje i brusenle hrastovog parketa m2 231,70 231,70 231,70 231,70
431.08.01 Polaganje i brusenje bukovog parketa m2 158,17 158,17 158,17 158,17 4;J;J.UZ.ll t-'olaganje texstunoq poaa npa tapison 433.12.11 Polaganje tekstilnog poda tipa tatting

llt!,tI(

273,90

lltl,tI( 273,90

lltl,tI( 273,90

lltl,tI( 273,90

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
433.75.02 Postavljanje pvc kutnih letvica vis.=6 em m 13,27 13,27 13,27 13,27
435.23.15 Oblaganje poda pvc homogenom trakom m2 50,40 50,40 50,40 50,40
435.42.02 Oblaganje poda vinilazbestnim plocarna d=2.5 mm m2 109,39 109,39 109,39 109,39
435.75.11 Polaganje pvc kutnih traka 3+5 em m 17,68 17,68 17,68 17,68
435.75.15 Pod sinteticki liveni na bazi epoksidnih smola m2 233,31 233,31 233,31 233,31
44 Soboslikarski i licilacki radovi
441.11.01 Bojenje vapnenim mlijekom sa nanosom cetkorn i prskanje aparatom mZ 9,63 9,63 9,63 9,63
441.21.01 Bojenje vapnenom bojom nanos cetkom brusene i prskanje aparatom mZ 10,59 10,59 10,59 10,59
441.21.05 Hidroizolaciono bojenje bet.livenog poda hidrolit mortom nanosenje i obrada Z 43,28 43,28 43,28 43,28
m
441.36.01 Bojenje klijanim bojama sa gletanjem pod loge Z 38,34 38,34 38,34 38,34
m
441.38.01 Bojenje klijanim bojama na pripremljenu glatku podlogu mZ 7,57 7,57 7,57 7,57 ......... -- ............... ___ ......................... --J_ ........... _- ... _. __ ....... -- ----- .. -.,- .. _ ... _ .. __ ._ .. __ .
445.31.01 Prevlacenje fasade plasticnlrn mortom u tehnici gletanja m2 72,51 71,84 71,03 70,89
445.32.01 Prevlacenje fasade plasticnlm mortom u tehnici prskanja m2 47,05 46,90 46,72 46,69
447.11.11 Uljeni nalic unutrasnlih povrsina na vapnenoj ibuci m2 82,14 81,98 82,19 82,30
447.21.02 Uljeni nalic unutrasnjih drvenih povrslna m2 144,39 144,20 144,45 144,58 - ••. _._. -'J-'" .. _ .. _ -._._._ ••... -0:3.---J-- .. ----- .. - ._._--
447.77.01 Uljeni nalic bravarske ograde srednje sloiene izrade m2 70,99 70,80 71,06 71,18
448.11.01 Premazi lazumim bojama stolarije vrata i prozora m2 62,12 62,12 62,12 62,12
448.31.01 Premazi lazumim bojama drvenih povrsina m2 52,77 52,77 52,77 52,77
448.41.01 Premazi lazumim bojama vidljivih djelova drvene krovne konstrukcije m2 72,06 72,06 72,06 72,06 co V1

ex> 0'1

SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE -~~~ ~~ ....... __ ...... ~ .... _ ..... ~~

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

45 Tapetarski radovi

451.11.01 Gletanje emulzionim kitom

19,36

19,36

19,36

19,36

"T"',".'-"T.V I L.J'IO't-'IJvIIJ t-'1~~"UI II 11I1 I~ t' .....

452.26.01 Ljepljenje plastificiranih velur tapeta

70,50

70,50

70,50

70,50

46 Oblaganje drvenim kamenim i umjetnim plocama

462.14.14 Oblaganje gazista stuba umjetnim kamenim plocarna d=25 mm m 317,98 318,26 318,31 318,19
462.24.12 Oblaganje cela stuba umjetnim kamenim plocarna d=15 mm m 194,02 194,24 194,28 194,18
463.14.12 Oblaganje podnozja Isokla/ umjetnim kamenim plocarna d=15 mm m2 574,69 576,09 576,34 575,73
464.11.16 Oblaganje pod ova prirodnim kamenom pjescarom d=20mm m2 289,19 289,75 289,86 289,61 SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE _~~~~_~~~ __ ~~~_~~ ........

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

47 Zavrsnomontazerski radovi

474.11.10 Obloga zida od 2 gipskartonske ploce 12,5 mm na metal. podkonstr., zavrsno gletanje spremno za lieenje 475.62.01 Pregrad. zid. d=10 em od gipskart. ploca kao tip Knauf na met. poein. podkonst. 5 ispunom tervola 475.62.02 Pregr. zid. d=10 em od gipskart. pI. kao tip Knauf, obostr. dvostr. pI. na met. poein. podkonst., ispuna tervol

00 "

163,53 207,14 232,41

163,53 207,14 232,41

163,53 207,14 232,41

163,53 207,14 232,41

OJ OJ

SIFRA VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE ---------------

OSIJEK RIJEKA

SPLIT ZAGREB

5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

52 Elektroinstalacije jake struje

521.01.11 Izvod P 3x1.5 ! pes 13.5 rn 5 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 171,93 171,93 171,93 171,93
521.01.12Izvod p 3x1.5! pes 13.5 rn 6 zljeb U opeci - razgr. izv. kom 206,28 206,28 206,28 206,28
521.01.13 Izvod p 3x1.5 ! pes 13.5 m 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 240,69 240,69 240,69 240,69
521.01.14 Izvod p 3x1.5! pes 13.5 m 8 zljeb U opeci - razgr. izv. kom 275,04 275,04 275,04 275,04 521.01.31 Izvod p 5x1.5/ pes 13.5 m 5 zljeb U opeei - razgr.izv. korn 216,35 216,35 216,35 216,35
521.01.32 Izvod p 5x1.5/ pes 13.5 m 6 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 259,59 259,59 259,59 259,59
521.01.33 Izvod p 5x1.5/ pes 13.5 m 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 302,88 302,88 302,88 302,88
521.01.34 Izvod p 5x1.5! pes 13.5 m 8 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 346,11 346,11 346,11 346,11
_ ...................... - . - .... - I 521.01.61 Izvod p 3x2.5! pes 16 m 5 zljeb U opeci - razgr.izv. 521.01.62 Izvod p 3x2.5! pes 16 rn 6 zljeb U opeci - razgr.izv.

korn korn

203,61 244,29

203,61 244,29

203,61 244,29

203,61 244,29

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.01.63 Izvod P 3x2.5! pes 16 m 7 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 285,04 285,04 285,04 285,04
521.01.64 Izvod P 3x2.5! pes 16 rn 8 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 325,72 325,72 325,72 325,72
521.01.65 Izvod P 3x2.5! pes 16 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 407,15 407,15 407,15 407,15
521.01.71 Izvod P 4x2.5! pes 16 rn 5 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 214,73 214,73 214,73 214,73 521.01.83 Izvod P 5x2.5! pes 16 m 7 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 333,17 333,17 333,17 333,17
521.01.84 Izvod P 5x2.5! pes 16 rn 8 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 380,73 380,73 380,73 380,73
521.01.85Izvod p 5x2.5!pes 16 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 475,92 475,92 475,92 475,92
521.02.01 Vodic P 2x1.5! pes 13.5 rn 1 zljeb U opeci - izr.vod korn 22,31 22,31 22,31 22,31
521.02.02 Vodic P 3x1.5! pes 13.5 rn 1 zljeb U opeci - izr.vod rn 24,31 24,31 24,31 24,31 521.02.08 Vodic P 12x1.5! pes 23 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 53,67 53,67 53,67 53,67
521.02.09 Vodic P 14x1.5! pes 29 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 64,02 64,02 64,02 64,02
521.02.10 Vodic P 1x2.5! pes 13.5 m 1 zljeb U opeci - izr.vod rn 21,26 21,26 21,26 21,26
521.02.11 Vedic P 2x2.5! pes 13.5 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 23,06 23,06 23,06 23,06 521.02.18 Vodic P 12x2.5! pes 29 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 63,73 63,73 63,73 63,73
521.02.19 Vodic P 14x2.5! pes 36 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 76,13 76,13 76,13 76,13
521.03.01 Izvod pp 2x1.5! pes 16 rn 5 zljeb U opeei - razgr. izv. korn 179,54 179,54 179,54 179,54
521.03.02Izvod pp 2x1.S! pes 16 rn 6 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 215,41 215,41 215,41 215,41
521.03.03 Izvod pp 2x1.5 ! pes 16 rn 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 251,34 251,34 251,34 251,34
521.03.04 Izvod pp 2x1.5! pes 16 rn 8 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 287,22 287,22 287,22 287,22 OJ ID

SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.03.05 Izvod pp 2x1.5! pes 16 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 359,02 359,02 359,02 359,02
521.03.11Izvod pp 3x1.5! pes 16 m 5 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 198,20 198,20 198,20 198,20
521.03.12Izvod pp 3x1.5! pcs 16 rn 6zljeb U opeci - razgr. izv. korn 237,81 237,81 237,81 237,81
521.03.13 Izvod pp 3x1.5! pes 16 rn 7 zljeb U oped - razgr. izv. korn 277,47 277,47 277,47 277,47 521.03.25Izvod pp 4x1.5! psc 16 rn 10 zljeb U oped - razgr. izv. korn 0,00 0,00 0,00 0,00
521.03.31 Izvod pp 5x1.5! psc 23 rn 5 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 265,49 265,49 265,49 265,49
521.03.32 Izvod pp 5x1.5! psc 23 rn 6 zljeb U oped - razgr. izv. korn 318,55 318,55 318,55 318,55
521.03.33 Izvod pp 5x1.5! psc 23 rn 7 zljeb u oped - razgr. izv. korn 371,67 371,67 371,67 371,67 521.03.55Izvod pp 2x2.5! psc 16 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 386,18 386,18 386,18 386,18
521.03.61 Izvod pp 3x2.5! psc 16 rn 5 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 216,11 216,11 216,11 216,11
521.03.62 Izvod pp 3x2.5! psc 16 rn 6 zljeb U oped - razgr. izv. korn 259,29 259,29 259,29 259,29
521.03.63 Izvod pp 3x2.5! psc 16 rn 7 zljeb u oped - razgr. izv. korn 302,54 302,54 302,54 302,54 521.03.75Izvod pp 4x2.5! psc 23 m 10 zljeb u opec; - razgr. izv. korn 529,80 529,80 529,80 529,80
521.03.81 Izvod pp 5x2.5! psc 23 rn 5 zljeb U opeci - razgr. izv. kern 287,91 287,91 287,91 287,91
521.03.82 Izvod pp 5x2.5! psc 23 rn 6 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 345,46 345,46 345,46 345,46
521.03.83 Izvod pp 5x2.5! psc 23 rn 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 403,07 403,07 403,07 403,07
521.03.84 Izvod pp 5x2.5! psc 23 rn 8 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 460,61 460,61 460,61 460,61
521.03.85 Izvod pp 5x2.5! psc 23 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 575,77 575,77 575,77 575,77 SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.04.01 Vod pp 2x1.5/ psc 16 rn 1 iljeb U opeci - izr. vod rn 28,27 28,27 28,27 28,27
521.04.02 Vod pp 3x1.5/ psc 16m 1 iljeb U opeci - izr. vod rn 28,90 28,90 28,90 28,90
521.04.03 Vod pp 4x1.5 / psc 16 rn 1 iljeb U opeci - izr. vod rn 31,33 31,33 31,33 31,33
521.04.04 Vod pp 5x1.5 / psc 23 rn 1 iljeb U opeci - izr. vod rn 36,51 36,51 36,51 36,51
521.04.11 Vod pp 2x2.5/ psc 16 rn 1 zljeb U opeci - izr. vod rn 30,83 30,83 30.83 30.83 521.05.03 Izvod p 2x1.5/ psc 13.5 rn 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 155,92 155,92 155,92 155,92
521.05.04Izvod p 2x1.5/ psc 13.5 rn 8 iljeb U opeci - razgr. izv. korn 178,16 178,16 178,16 178,16
521.05.05 Izvod p 2x1.5/ psc 13.5 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 222,70 222,70 222,70 222,70
521.05.11 Izvod p 3x1.5/ psc 13.5 rn 5 iljeb U opeci - razgr. izv. korn 135,08 135,08 135,08 135,08
--' -- ._. - . - . O~1.U5.Z:l tzvoc P 4x1.5! psc 13.5 rn 7 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 221,46 221,46 221,46 221,46
521.05.24 Izvod p 4x1.5/ psc 13.5 rn 8 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 253,06 253,06 253,06 253,06
521.05.25 Izvod P 4x1.5/ psc 13.5 rn 10 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 316,32 316,32 316,32 316,32
521.05.31 Izvod p 5x1.5/ psc 13.5 rn 5 zljeb U opeci - razgr. izv. korn 179,50 179,50 179,50 179,50
-,..~ .... - -- . - . - . 521.05.53 Izvod P 2x2.5! psc 16 rn 7 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 172,29 172,29 172,29 172,29
521.05.54 Izvod P 2x2.5/ psc 16 rn 8 iljeb U opeci - razgr.izv. korn 196,87 196,87 196,87 196,87
521.05.55 Izvod P 2x2.5! psc 16 rn 10 Zljeb U opeci - razgr. izv. korn 246,09 246,09 246,09 246,09
521.05.61 Izvod P 3x2.5! psc 16 rn 5 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 162,65 162,65 162,65 162,65
521.05.62 Izvod P 3x2.5/ pSC 16 rn 6 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 195,15 195,15 195,15 195,15
521.05.63 Izvod p 3x2.5! psc 16 rn 7 zljeb U opeci - razgr.izv. korn 227,70 227,70 227,70 227,70 <0 N

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.05.64 Izvod p 3x2.5/ psc 16 m 8 zljeb U opeci - razgr.izv. kom 260,20 260,20 260,20 260,20
521.05.65 Izvod p 3x2.5/ psc 16 m 10 zljeb U opeci - razgr. izv. kom 325,25 325,25 325,25 325,25
521.05.71 Izvod p 4x2.5/ psc 16 m 5 zljeb U opeci - razgr.izv. kom 173,78 173,78 173,78 173,78
521.05.72 Izvod p 4x2.5/ psc 16 m 6 zljeb U opeci - razgr.izv. kom 208,50 208,50 208,50 208,50 521.05.84 Izvod p 5x2.5/ psc 16 m 8 zljeb U opeci - razgr.izv. kom 315,21 315,21 315,21 315,21
521.05.85 Izvod p 5x5.25/ psc 16 m 10 zljeb U opeci - razgr. izv. kom 394,02 394,02 394,02 394,02
521.06.01 Vodic p 2x1.5/ psc 13.5 m 1 zljeb U opeci - izr.vod m 16,22 16,22 16,22 16,22
521.06.02 Vodic p 3x1.5/ psc 13.5 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 16,00 16,00 16,00 16,00 521.06.09 Vedic p 14x1.5/ psc 29 m 1 bez izrade zljebova -izr, vod m 53,72 53,72 53,72 53,72
521.06.10 Vodic p 1x2.5/ psc 13.5 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 14,36 14,36 14,36 14,36
521.06.11 Vodic p 2x2.5/ psc 13.5 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 16,16 16,16 16,16 16,16
521.06.12 Vodic p 3x2.5/ psc 16 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 20,08 20,08 20,08 20,08 521.06.19 Vodic p 14x2.5/ psc 36 m 1 bez izrade zljebova -izr. vod m 65,01 65,01 65,01 65,01
521.06.20 Vodic p 1 x4 / psc 16 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 17,64 17,64 17,64 17,64
521.06.21 Vodic p 2x4/ psc 23 m 1 nez izrade zljebova - izr. vod m 23,11 23,11 23,11 23,11
521.06.22 Vodic p 3x4/ psc 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 25,71 25,71 25,71 25,71
521.06.23 Vodic p 4x4/ psc 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 28,77 28,77 28,77 28,77
521.06.24 Vodic p 5x4/ psc 29 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 36,31 36,31 36,31 36,31 SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.06.31 Vedic P 2x6! psc 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 25,17 25,17 25,17 25,17
521.06.32 Vedic p 3x6! psc 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 29,26 29,26 29,26 29,26
521.06.33 Vodic P 4x6! psc 23 m1 bez izrade zljebova - izr. vod m 36,48 36,48 36,48 36,48
521.06.41 Vedic P 2x10! psc 29 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 34,98 34,98 34,98 34,98 521.06.49 Vodic P 5x16! psc 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 86,82 86,82 86,82 86,82
521.06.51 Vodic P 2x25! psc 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 68,21 68,21 68,21 68,21
521.06.52 Vedic p 3x25! psc 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 84,94 84,94 84,94 84,94
521.06.53 Vodic P 4x25! psc 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 98,87 98,87 98,87 98,87 521.07.12 Izvod pp 3x1.5! psc 16 m 6 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 188,67 188,67 188,67 188,67
521.07.13 Izvod pp 3x1.5! psc 16 m 7 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 220,14 220,14 220,14 220,14
521.07.14 Izvod pp 3x1.5! psc 16 m 8 bez izrade zljebova -razgr. izv. korn 251,55 251,55 251,55 251,55
521.07.22 Izvod pp 4x1.5! psc 16 m 6 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 210,64 210,64 210,64 210,64 521.07.53 Izvod pp 2x2.5! psc 16 m 7 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 213,03 213,03 213,03 213,03
521.07.54Izvod pp 2x2.5! psc 16 m 8 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 243,43 243,43 243,43 243,43
521.07.62 Izvod pp 3x2.5! psc 16 m 6 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 210,15 210,15 210,15 210,15
521.07.63 Izvod pp 3x2.5! psc 16 m 7 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 245,21 245,21 245,21 245,21
521.07.64 Izvod pp 3x2.5! pSC 16 m 8 bez izrade zljebova -rzagr. izv. kom 280,20 280,20 280,20 280,20
521.07.72 Izvod pp 4x2.5! psc 23 m 6 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 242,07 242,07 242,07 242,07 ID w

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.07.73 Izvod pp 4x2.51 psc 23 m 7 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 282,44 282,44 282,44 282,44
521.07.74 Izvod pp 4x2.5 Ipse 23 m 8 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 322,75 322,75 322,75 322,75
521.07.82 Izvod pp 5x2.51 psc 23 m 6 bez izrade zljebova -razgr. izv. korn 269,65 269,65 269,65 269,65
521.07.83 Izvod pp 5x2.51 psc 23 m 7 bez izrade zljebova -razgr. izv. kom 314,62 314,62 314,62 314,62 521.08.12 Vod pp 3x2.5 Ipse 16 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 25,77 zs.rt 25,ff 25,( (
521.08.13 Vod pp 4x2.5 lose 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 29,85 29,85 29,85 29,85
521.08.14 Vod pp 5x2.5 Ipse 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 31,57 31,57 31,57 31,57
521.08.21 Vod pp 2x41 psc 23 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 29,02 29,02 29,02 29,02 521.08.46 Vod pp 3x161 psc 36 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 75,81 75,81 75,81 75,81
521.08.47 Vod pp 4x161 psc 36 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 76,17 76,17 76,17 76,17
521.08.52 Vod pp 3x25 Ipse 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 108,51 108,51 108,51 108,51
521.08.53 Vod pp 4x25 Ipse 48 m 1 bez izrade zljebova - izr. vod m 110,73 110,73 110,73 110,73 521.41.14 Izvod pp/r 3x1.5 mm2 m 8 bez izrade zljebova korn 162,22 162,22 162,22 162,22
521.41.22 Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 6 bez izrade zljebova kom 154,16 154,16 154,16 154,16
521.41.23 Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 7 bez izrade zljebova kom 179,85 179,85 179,85 179,85
521.41.24 Izvod pp/r 4x1.5 mm2 m 8 bez izrade zljebova korn 205,55 205,55 205,55 205,55
521.41.32 Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 6 bez izrade zljebova kom 118,89 118,89 118,89 118,89
521.41.33 Izvod pp/r 2x2.5 mm2 m 7 bez izrade zljebova kom 138,70 138,70 138,70 138,70 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
521.41.34 Izvod pp/r 2x2.5 rnrn2 rn 8 bez izrade zljebova korn 158,51 158,51 158,51 158,51
521.41.42 Izvod pp/r 3x2.5 rnrn2 rn 6 bez izrade zljebova korn 151,05 151,05 151,05 151,05
521.41.43 Izvod pp/r 3x2.5 rnrn2 rn 7 bez izrade zljebova korn 176,22 176,22 176,22 176,22
521.41.44 Izvod pp/r 3x2.5 rnrn2 rn 8 bez izrade zljebova korn 201,39 201,39 201,39 201,39 521.41.72 Izvod pp/r 3x4 rnrn2 rn 6 bez izrade zljebova 521.41.73 Izvod pp/r 3x4 rnrn2 rn 7 bez izrade zljebova 521.41.74 Izvod pp/r 3x4 rnrn2 rn 8 bez izrade zljebova

521.43.02 Izvod pp 2x1.5 rnrn2 rn 6 bez izrade zljebova - razgr. izv.

korn kern korn korn

180,67 210,78 240,90 108,51

180,67 210,78 240,90 108,51

180,67 210,78 240,90 108,51

180,67 210,78 240,90 108,51

521.43.19 Izvod pp 4x1.5 rnrn2 rn 7 bez izrade zljebova - razgr. izv. korn 173,42 173,42 173,42 173,42
521.43.20 Izvod pp 4x1.5 rnrn2 rn 8 bez izrade zljebova - razgr. izv. korn 198,23 198,23 198,23 198,23
521.43.26 Izvod pp 5x1.5 rnrn2 rn 6 bez izrade zljebova - razgr. izv. korn 170,56 170,56 170,56 170,56
521.43.27 Izvod pp 5x1.5 rnrn2 rn 7 bez izrade zljebova - razgr. izv. korn 198,96 198,96 198,96 198,96
_ ....... ~ ............ 521.43.44 Izvod pp 3x2.5 rnrn2 rn 8 bez izrade zljebova - razgr. izv.

korn

203,19

203,19

203,19

203,19

SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE -- ....... ~ ..... _ .......... ~ _

OSIJEK RIJEKA SPLIT

ZAGREB

6. VODOVOD I KANALIZACIJA

61 Instalacije vodovoda i kanalizacije U objektima

611 Instalacija hladne vode

611.01.22 Nabava i rnontaza cjevovoda iz poclncanlh cijevi, prof. 20 mm 611.01.23 Nabava i rnontaza cjevovoda iz pocincanih cijevi, prof. 25 mm 611.01.24 Nabava i montaZa cjevovoda iz pocineanlh cijevi, prof. 30 mm 611.01.25 Nabava i montaza cjevovoda iz pocincanlh cijevi, prof. 40 mm 611.01.26 Nabava i rnontaza cjevovoda iz pocincanlh cijevi, prof. 50 mm

m m m m m

126,42 125,60 131,07 167,43 174,61

126,42 125,60 131,07 167,43 174,61

126,42 125,60 131,07 167,43 174,61

126,42 125,60 131,07 167,43 174,61

611.10.04 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 30 mm xorn z rs.oz z is.ez zrs.ez zre.ez
611.10.05 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 40 mm kom 254,32 254,32 254,32 254,32
611.10.06 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 50 mm kom 406,00 406,00 406,00 406,00
611.10.07 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 65 mm kom 494,55 494,55 494,55 494,55 611.11.06 Nabava i montaza kosih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 50mm korn Z44,4U Z44,4U Z44,4U L4'f.,'l-U
611.11.07 Nabava i rnontaza kosih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 65mm kom 335,06 335,06 335,06 335,06
611.11.08 Nabava i rnontaza kosih mjedenih ventila 5 ispustom, prof. 80mm kom 517,25 517,25 517,25 517,25
611.23.01 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila, prof. 15 mm art. 83 kom 103,37 103,37 103,37 103,37 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
611.23.02 Nabava i montaia ravnih mjedenih ventila, prof. 20 mm art. 83 kom 114,56 114,56 114,56 114,56
611.23.03 Nabava i montaza ravnih mjedenih ventila, prof. 25 mm art. 83 kom 127,29 127,29 127,29 127,29
611.23.04 Nabava i rnontaza ravnih mjedenih ventila, prof. 30 mm art. 83 kom 210,23 210,23 210,23 210,23
611.23.05 Nabava i montaza ravnih mjedenih ventila, prof. 40 mm art. 83 kom 244,09 244,09 244,09 244,09 611.28.01 Nabava i montaia nepovratnih ventila, prof. 15 mmart. 1017 kom 120,87 120,87 120,87 120,87
611.28.02 Nabava i rnontaza nepovratnih ventila, prof. 20 mmart. 1017 kom 158,37 158,37 158,37 158,37
611.28.03 Nabava i rnontaza nepovratnih ventila, prof. 25 mmart. 1017 kom 148,14 148,14 148,14 148,14
611.28.04 Nabava i montaia nepovratnih ventila, prof. 30 mmart. 1017 kom 219,89 219,89 219,89 219,89 611.29.03 Nabava i montaia sigumosnih ventila, prof. 25 mmart. 1039 kom 628,84 628,84 628,84 628,84
611.29.04 Nabava i rnontaza sigumosnih ventila, prof. 30 mmart. 1039 kom 587,93 587,93 587,93 587,93
611.29.05 Nabava i montaia sigumosnih ventila, prof. 40 mmart. 1039 kom 663,24 663,24 663,24 663,24
611.29.06 Nabava i montaza sigurnosnih ventila, prof. 50 mmart. 1039 kom 1.158,62 1.158,62 1.158,62 1.158,62
611.29.07 Nabava i rnontaza sigurnosnih ventila, prof. 65 mmart. 1039 kom 1.608,63 1.608,63 1.608,63 1.608,63 611.43.02 Nabava i rnontaza kucnih vodomjera vm 3 - 20 ( 3 m3/sat; prof. 20 mm ) kom 384,72 384,72 384,72 384,72
611.43.04 Nabava i montaia kucnih vodomjera vm 7 - 25 ( 7 m3/sat; prof. 25 mm ) kom 616,71 616,71 616,71 616,71
611.43.05 Nabava i rnontaza kuenlh vodomjera vm 10- 30 ( 10m3/sat; prof. 30 mm ) kom 720,75 720,75 720,75 720,75
611.43.06 Nabava i rnontaza kucnih vodomjera vm 20 - 40 ( 20m3/sat; prof. 40 mm ) kom 1.012,67 1.012,67 1.012,67 1.012,67
611.48.01 Nabava i rnontaza kromiranih vratasca, dim. 15/15 em kom 63,50 63,50 63,50 63,50
611.48.02 Nabava i rnontaza kromiranih vratasca, dim. 20/20 em kom 72,19 72,19 72,19 72,19 <D CD

SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
611.48.03 Nabava i rnontaza kromiranih vratasca, dim. 30/30 em kom 126,67 126,67 126,67 126,67
611.61.01 Izolacija fileom, jednostruka m2 123,38 123,38 123,38 123,38
611.61.02Izolacija fileom, dvostruka m~ 142,50 142,50 142,50 142,50
611.61.03 Izolaeija min. vunom 2 em z 127,27 127,27 127,27 129,04
m
-~ 611.61.18 Izolaeija eijevi prof. 80 mm jednost. omatanje filcom m 4ts,::l( 4ts,::l( 4ts,::l( 4ts,;j(
611.61.21Izolaeija cijevi prof. 15,20 mm dvostr. omatanjefilcom m 24,71 24,71 24,71 24,71
611.61.23 Izolaeija cijevi prof. 25, 30 mm dvostr. omatanjefileom m 26,62 26,62 26,62 26,62
611.61.25 Izolaeija cijevi prof. 40 mm dvostr. omatanje filcom m 44,40 44,40 44,40 44,40 611.61.35 Izolaeija eijevi prof. 40 min. vunom d=2 em m O,j,L( O,j,L( O,j,L,( O,j,::tl
611.61.36 Izolacija eijevi prof. 50 min. vunom d=2 em m 56,08 56,08 56,08 57,04
611.61.37 Izolaeija eijevi prof. 65 min. vunom d=2 em m 55,67 55,67 55,67 56,64
611.61.38 Izolaeija cijevi prof. 80 min. vunom d=2 em m 57,12 57,12 57,12 58,25 611.61.47 Izolacija cijevi prof. 65 min. vunom d=4 em m 59,57 09,tiU tiU,ll 09,41
611.61.48 Izolaeija eijevi prof. 80 min. vunom d=4 em m 61,80 61,83 62,45 61,57
611.63.02 Izolaeija dekorodal trakorn m2 143,52 143,52 143,52 143,52
611.63.03Izolaeija allimorn i staklenom vunom d=30 mm m2 377,47 377,47 377,47 377,47
611.71.01 Ispitivanje instal. na tlak 12, 15, 20 bara m 17,13 17,13 17,13 17,13
611.72.01 Oezinfekcija ejevovoda 15-100 mm m 19,51 19,51 19,51 19,51 SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE __ ............. _ .............. - ..... --------

OSIJEK RIJEKA SPLIT

ZAGREB

6121nstalacija tople vode i cirkulacije

612.01.21 Pocincane cllevi prof. 15 mm sa fazonskim komadima

m

124,31

124,19

124,54

124,12

612.01.27 Pocincane cijevi prof. 65 mm sa fazonskim komadima m 309,04 309,04 309,04 309,04
612.01.28 Pocincane cijevi prof. 80 mm sa fazonskim komadima m 319,63 319,63 319,63 319,63
612.01.29 Pocincane cijevi prof. 100 mm sa fazonskim komadima m 491,13 491,13 491,13 491,13
612.03.01 Ravni ms ventil 5 ispustom prof. 15 kom 124,41 124,41 124,41 124,41 612.03.08 Ravni ms ventil 5 ispustom prof. 80 kom 667,54 667,54 667,54 667,54
612.04.01 Kosi ms ventil 5 ispustom prof. 15 mm kom 96,67 96,67 96,67 96,67
612.04.02 Kosi ms ventil 5 ispustom prof. 20 rnrn korn 107,39 107,39 107,39 107,39
612.04.03 Kosi ms ventil 5 ispustom prof. 25 rnrn korn 120,36 120,36 120,36 120,36 612.05.02 Ravni ms ventil prof. 20 mm art. 83 korn 114,56 114,56 114,56 114,56
612.05.03 Ravni ms ventil prof. 25 mm art. 83 kom 127,29 127,29 127,29 127,29
612.05.04 Ravni ms ventil prof. 30 mm art. 83 kom 210,23 210,23 210,23 210,23
612.05.05 Ravni ms ventil prof. 40 mm art. 83 kom 244,09 244,09 244,09 244,09
612.05.06 Ravni ms ventil prof. 50 mm art. 83 kom 404,71 404,71 404,71 404,71
612.05.07 Ravni ms ventil prof. 65 mm art. 83 kom 692,11 692,11 692,11 692,11 <D <D

..... o o

SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE ----~~~ __ ~~~~----~~~~ __ ~~

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

612.05.08 Ravni ms ventil prof. 80 mm art. 83

kom

856,17

856,17

856,17

856,17

612.08.05 Kucnl vodomjer vm 10m3 prof. 30 mm kom 720,75 720,75 720,75 720,75
612.08.06 Kucni vodomjer vm 20 m3 prof. 40 mm kom 1.012,67 1.012,67 1.012,67 1.012,67
612.11.01 Kromirana vratasca 15 x 15 cm kom 63,50 63,50 63,50 63,50
612.11.02 Kromirana vratasca 20 x 20 cm kom 72,19 72,19 72,19 72,19
612.11.03 Kromirana vratasca 30 x 30 cm kom 126,67 126,67 126,67 126,67
613 Instalacija kanalizacije 613.01.06 Cijevi kanalizacijske kerarnicke profila 250 mm, nabava i montaza m 453,70 453,70 453,70 453,70
613.01.07 Cijevi kanalizacijske kerarnicke profila 300 mm, nabava i rnontaza m 528,22 528,22 528,22 528,22
613.15.03 Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila80 mm, nabava i rnontaza m 43,94 43,94 43,94 45,33
613.15.04 Cijevi kanalizacijske azbest-cementne kct profila100 mm, nabava i rnontaza m 150,42 150,42 150,42 152,64 613.23.01 Cijevi kanalizacijske pvc profila 32 mm, nabava irnontaza m 84,70 84,70 84,70 84,70
613.23.02 Cijevi kanalizacijske pvc profila 50 mm, nabava irnontaza m 90,55 90,55 90,55 90,55
613.23.03 Cijevi kanalizacijske pvc profila 75 mm, nabava irnontaza m 111,04 111,04 111,04 111,04
613.23.04 Cijevi kanalizacijske pvc profila 110 mm, nabava i rnontaza m 147,02 147,02 147,02 147,02
613.23.05 Cijevi kanalizacijske pvc profila 125 mm, nabava i rnontaza m 165,85 165,85 165,85 165,85 SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
613.23.06 Cijevi kanalizaeijske pvc profila 160 mm, nabava i montaza m 214,25 214,25 214,25 214,25
613.33.01 Cijevi kanalizacijske lijevano-zeljezne profila 50 mm,nabava i rnontaza m 327,97 327,97 327,97 327,97
613.33.02 Cijevi kanalizacijske lijevano-zeljezne profila 70 mm, nabava i rnontaza m 389,71 389,71 389,71 389,71
613.33.03 Cijevi kanalizacijske lijevano-zeljezne profila 100 rnrn, nabava i montaza m 521,45 521,66 522,19 521,65 613.42.04 Cijevi odvodne olovne profila 40 mm, nabava i rnontaza m 120,53 120,53 120,53 120,53
613.42.05 Cijevi odvodne olovne profila 50 mm, nabava i rnontaza m 153,46 153,46 153,46 153,46
613.42.06 Cijevi odvodne olovne profila 80 mm, nabava i rnontaza m 173,65 173,65 173,65 173,65
613.42.07 Cijevi odvodne olovne profila 100 mm, nabava i rnontaza m 269,56 269,56 269,56 269,56
613.50.21 Slivnik lijevano-zeljezni "dom" profila 100 mm, nabava i rnontaza kom 477,22 477,22 477,22 477,22 613.52.02 Sifon olovni "top" profil100/50 mm, nabava i rnontaza kom 198,15 198,16 198,16 197,66
613.53.01 Vratasca reviziona kromirana 15/15 em, nabava i rnontaza kom 63,50 63,50 63,50 63,50
613.53.02 Vratasca reviziona kromirana 20/20 em, nabava i rnontaza kom 72,19 72,19 72,19 72,19
613.53.03 Vratasca reviziona kromirana 25/25 em, nabava i rnontaza kom 80,90 80,90 80,90 80,90
613.53.04 Vratasca reviziona kromirana 30/30 em, nabava i rnontaza kom 126,67 126,67 126,67 126,67
613.64.01 Ispitivanje kanalizaeacije na protok m 28,44 28,44 28,44 28,44
614 Sanitarni uredaji i armature ..... a .....

..... o N

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
614.02.04 Umivaonik fajansa vel. 56x46.5 em, nabava i montaza kom 692,26 665,76 644,56 660,46
614.02.05 Umivaonik fajansa vel. 60x49 em, nabava i rnontaza kom 723,20 723,20 723,20 723,20
614.02.06 Umivaonik sa stalkom vel. 56x46 em, nabava i montaza kom 830,29 803,79 782,59 798,49
614.02.07 Umivaonik sa stalkom vel. 60x49 em, nabava i montaza kom 861,23 861,23 861,23 861,23
R14 O? 11 Mi"",,,lit'.-'I 7irin", krornirana n",h",v", i mnnt",;>", kom ~17 R1 ~17 R1 ::117 R1 ::117 R1 614.03.03 Pisoar stojeci od keramike, nabava i montaza kom 1.359,88 1.359,93 1.359,93 1.359,72
614.04.01 Kada lijevano ieljezo vel. 1700 x 750, nabava i montaza kom 2.029,15 1.954,95 1.896,65 2.029,15
614.04.18 Mjesalica jednorucna sa rucnirn tusem art. 58-190 za kadu, nabava i rnontaza kom 704,72 704,72 704,72 704,72
614.05.02 Kada tus lijevano ieljezo vel. 900 x 900, nabava i montaia kom 925,60 925,60 925,60 925,60 614.09.08 Hvatac masti plasticni dvodjelni za sudoper, nabava i rnontaza kom 247,66 247,66 247,66 247,66
614.10.02 Mjesalica stojeca kromirana za sudoper, nabava i rnontaza kom 468,29 468,29 468,29 468,29
614.11.02 Ogledalo 60 x 40 kristalno, nabava i montaza kom 150,10 150,10 150,10 150,10
614.11.05 Driac rucnika kromirani dvokraki, nabava i rnontaza kom 167,72 167,72 167,72 167,72
_ .. ~ ~ .. -- - 614.11.14 Rukohvat kromirani 500 mm, nabava i rnontaza kom 100,05 100,05 100,05 100,05
614.11.15 Ormaric toaletni sa ogledalom, rasvjetom, prekidacern i uticnicorn, nabava i rnontaza kom 777,68 674,86 719,38 613,38
614.13.01 Sifon za stroj za pranje rublla, nabava i montaia kom 254,16 254,16 254,16 254,16
614.21.01 Bojler elektricni 10 I, nabava i rnontaza kom 719,96 719,96 719,96 719,96
614.21.02 Bojler elektricni 50 I, nabava i montaZa kom 1.248,27 1.248,30 1.248,30 1.248,17
614.21.03 Bojler elektricnl 80 I, nabava i montaza kom 1.418,03 1.418,08 1.418,08 1.417,91 SIFRA VRSTARADA JED.MJERE CIJENA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
614.21.04 Bojler elektricnl 120 I, nabava i montaza kom 2.131,26 2.131,32 2.131,32 2.131,07
614.21.05 Bojler elektricni 300 I, nabava i montaza kom 5.195,65 5.195,65 5.195,65 5.195,65
615 Protupoiarna zastlta u objektima
615.01.01 Cijevi pocincane prof. 50 mm 5 fazonama, nabava i montaza m 174,61 174,61 174,61 174,61
615.01.02 Cijevi pocincane prof. 65 mm 5 fazonama, nabava i montaza m 309,04 309,04 309,04 309,04
615.01.03 Cijevi pocincane prof. 80 mm 5 fazonama, nabava i montaza m 319,63 319,63 319,63 319,63
615.01.04 Cijevi pocincane prof. 100 mm 5 fazonama, nabava i montaza m 268,75 268,75 268,75 268,75 615.05.04 Zasun lijevano zeljezo prof. 100 mm s kotacern, nabava i montaza kom 1.014,08 1.014,08 1.014,08 1.014,08
615.05.05 Zasun lijevano zeljeza prof. 125 mm 5 kotacem, nabava i montaza kom 1.445,62 1.445,62 1.445,62 1.445,62
615.05.06 Zasun lijevano zeljezo prof. 150 mm s kotacern, nabava i rnontaza kom 1.862,49 1.862,49 1.862,49 1.862,49
615.07.01 Hidrant zidni prof 52 mm s limenim vratascima, nabava i montaza kom 1.443,05 1.480,15 1.469,55 1.549,05
615.08.04 Aparat za suho gasenje "S" prahom 6 kg, nabava i rnontaza kom 438,21 438,21 438,21 438,21
615.09.01 Aparat za gasenje s C02 3kg, nabava i montaZa kom 636,57 636,57 636,57 636,57
615.10.02Ispitivanje instalacije na tlak 15 bara m 19,51 19,51 19,51 19,51 .... o w

SIFRA

VRSTARADA

CIJENA

JED.MJERE ...;;.;;;.;;;.;.;.;..;._ _

RIJEKA

OSIJEK

SPLIT

ZAGREB

7. CENTRALNO GRIJANJE I KLiMATIZACIJA

75 Instalacije centralnog grijanja

751 Ogrijevna tijela

751.02.07 Radijator 4 clanka Iijevano zeljezo tip 800/160, nabava i rnontaza korn 1.164,05 1.164,05 1.164,05 1.164,05
751.02.09 Radijator 4 clanka lijevano zeljezo tip 200/250, nabava i rnontaza korn 994,45 994,45 994,45 994,45
751.05.01 Radijator 10 clanaka lijevano zeljezo tip 500/110, nabava i rnontaza korn 1.371,43 1.371,43 1.371,43 1.371,43
751.05.02 Radijator 10 clanaka lijevano zeljezo tip 600/110, nabava i rnontaza korn 1.428,71 1.428,71 1.428,71 1.428,71 751.10.02 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 600/110, nabava i rnontaza korn 2.110,08 2.110,08 2.110,08 2.110,08
751.10.03 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 800/110, 600/160 nabava i rnonaza korn 2.364,48 2.364,48 2.364,48 2.364,48
751.10.04 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 350/160, 350/200 nabava i rncntaza korn 1.982,88 1.982,88 1.982,88 1.982,88
751.10.05 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 500/160, nabava i rnontaza korn 2.173,68 2.173,68 2.173,68 2.173,68 SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
751.10.07 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 8001160, nabava i montaza kom 2.830,88 2.830,88 2.830,88 2.830,88
751.10.09 Radijator 20 clanaka lijevano zeljezo tip 2001250, nabava i montaza kom 1.982,88 1.982,88 1.982,88 1.982,88
751.22.01 Radijator 4 clanka aluminij tip e 700/600n5 5, nabava i rnontaza kom 992,44 992,44 992,44 992,44
751.22.02 Radijator 4 clanka aluminij tip e 690/610/95, nabava i rnontaza kom 990,02 990,02 990,02 990,02
751.22.03 Radijator 4 clanka aluminij tip e 600/500/75 5, nabava i montaza kom 962,76 958,52 954,28 954,28 751.25.05 Radijator 10 clanaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaza 751.30.01 Radijator 20 clanaka aluminij tip e 700/600/75 s,nabava i rnontaza 751.30.02 Radijator 20 clanaka aluminij tip 690/610/95, nabava i montaza 751.30.03 Radijator 20 clanaka aluminij tip e 600/500n5 s,nabava i rnontaza 751.30.04 Radijator 20 clanaka aluminij tip e 450/350/75 s,nabava i montaza 751.30.05 Radijator 20 clanaka aluminij tip e 285/200/160, nabava i montaza

kom 1.363,29 1.363,29 1.363,29 1.363,29
kom 2.209,91 2.209,91 2.209,91 2.209,91
kom 2.197,83 2.197,83 2.197,83 2.197,83
kom 2.061,51 2.040,31 2.019,11 2.019,11
kom 1.934,31 1.913,11 1.913,11 1.913,11
kom 2.037,98 2.037,98 2.037,98 2.037,98 752 Elementi za postavu ogrijevnih tijela

753 Armature ogrijevnih tijela

753.01.01 Ventil kutni termostatski za radijatore no 10, nabava i montaza 753.01.02 Venti! kutni, ravni termostatski za radijatore no15, nabava i montaza 753.01.03 Venti! kutni termostatski za radijatore no 20, nabava i montaza 753.02.01 Ventil ravni termostatski za radijatore no 10, nabava i rnontaza 753.02.03 Venti! ravni termostatski za radijatore no 20, nabava i rnontaza 753.05.01 Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 10, nabava i rnontaza 753.05.02 Ventil kutni za radijatore sa predregulacijom no 15, nabava i montaza 753.05.03 Venti! kutni za radijatore sa predregulacijom no 20, nabava i montaza

kom 171,87 171,87 171,87 171,87
kom 174,62 174,62 174,62 174,62
kom 179,81 179,81 179,81 179,81
kom 174,47 174,47 174,47 174,47
kom 182,49 182,49 182,49 182,49
kom 115,60 115,60 115,60 115,60
kom 120,74 120,74 120,74 120,74
kom 131,94 131,94 131,94 131,94 .... a U1

.... a CJ)

SIFRA JED.MJERE CIJENA
VRSTARADA
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
753.05.04 Ventil kutni za radijatore sa predregulacijorn no 25, nabava i montaza korn 177,67 177,67 177,67 177,67
753.05.05 Ventil kutni za radijatore sa predregulacojorn no 32, nabava i montaza korn 178,62 178,62 178,62 178,62
753.06.01 Ventil ravni za radijatore sa predregulacijorn no 10, nabava i montaza korn 117,75 117,75 117,75 117,75
753.06.02 Ventil ravni za radijatore sa predregulacijorn no 15, nabava i rnontaza korn 122,69 122,69 122,69 122,69 753.12.01 Ventil ravni prigusni za radijator no 10, nabava i rnontaza 753.12.02 Ventil ravni prigusni za radijator no 15, nabava i rnontaza 753.12.03 Ventil ravni prigusni za radijator no 20, nabava i rnontaza

korn korn korn

un.so 107,73 115,06

un.so 107,73 115,06

tur.so 107,73 115,06

tur.so 107,73 115,06

753.32.02 Siavina za punjenje i praznjenje no 20, nabava i rnontaza korn 14,U!:l 14,U!:l 14,U!:l 14,U!:l
753.33.01 Loncic odzracni do prof. 125x200rnrn, nabava i rnontaza korn 674,16 674,16 674,16 674,16
753.33.02 Lonci6 odzracni do prof. 200x300rnrn, nabava i rnontaza korn 739,00 739,00 739,00 739,00
753.33.03 Loneic odzracni do prof. 300x500rnrn, nabava i rnontaza korn 992,77 992,77 992,77 992,77 753.47.01 Kornpresiona spojnica no 15x12rnrn korn 50,38 50,38 50,38 50,38
753.47.02 Kornpresiona spojnica no 15x15rnrn korn 50,38 50,38 50,38 50,38
753.47.03 Kornpresiona spojnica no 15x16rnrn korn 52,31 52,31 52,31 52,31
753.47.04 Kornpresiona spojnica no 15x18rnrn korn 54,26 54,26 54,26 54,26
753.47.05 Kornpreslona spojnica prof. 12x12rnrn korn 48,44 48,44 48,44 48,44
753.47.07 Kornpresiona spojnica prof. 16x16rnrn korn 56,95 56,95 56,95 56,95
753.47.08 Kompresicna spojnica prof. 18x18rnrn korn 44,69 44,69 44,69 44,69 SIFRA

VRSTA RADA

CIJENA

JED.MJERE _~~:-::~_~",:"",~~;";';";;_ ........... _ ......................

OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB

754 Cijevi

754.01.01 Crna eeliena cijev no 10 (3/8")

754.01.09 Crna eeliena cijev no 80 (3") 754.01.10 Crna eeliena cijev prof. 51/57mm 754.01.11 Crna eeliena cijev prof. 57/63mm

754.01.18 Cma eeliena cijev prof. 100/1 08mm

754.02.01 Bakrena oplastena cijev prof. 6x1, 8x1, 1 Ox1 mm 754.02.04 Bakrena oplastena cijev prof. 12x1mm 754.02.05 Bakrena oplastena cijev prof. 15x1 mm

755 Zaporna armatura

755.11.01 Ventil odzracni za vert. sa ar prof. 6.25 755.11.02 Venti I odzracni za vert. sa ar no1 0

755.11.03 Venti I odzracni za vert. sa ar nepovratni no10

m

m m m

m m m m

kom kom kom

69,32

144,34 132,65 169,04

271,84 76,14 79,78 107,83

186,79 159,68 190,67

70,28

145,30 133,61 170,00

272,80 77,10 80,74 108,79

186,79 159,68 190,67

70,36

145,38 133,68 170,07

272,88 77,18 80,81 108,87

186,79 159,68 190,67

69,54

144,56 132,87 169,26

272,06 76,36 80,00 108,05

186,79 159,68 190,67

...... o ex>

SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
755.20.01 Zasun ms za toplu vodu i paru no 10 kom 96,38 96,38 96,38 96,38
755.20.02 Zasun ms za toplu vodu i paru no 15 kom 109,13 109,13 109,13 109,13
755.20.03 Zasun ms za toplu vodu i paru no 20 kom 117,58 117,58 117,58 117,58
755.20.04 Zasun ms za toplu vodu i paru no 25 kom 180,92 180,92 180,92 180,92
755.20.05 Zasun ms za toplu vodu i paru no 32 kom 202,29 202,29 202,29 202,29 755.21.03 Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventllorn za prainjenje no 20 kom 203,12 203,12 203,12 203,12
755.21.04 Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za praznlenje no 25 kom 244,80 244,80 244,80 244,80
755.21.05 Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za praznlsnje no 32 kom 264,16 264,16 264,16 264,16
755.21.06 Zasun ms za toplu vodu i paru sa ventilom za prainjenje no 40 kom 396,62 396,62 396,62 396,62 755.22.04 Ventil ms ravni prop. za toplu vodu 5 kosim vreti ventilom za prainjenje no 25 korn 167,69 167,69 167,69 167,69
755.22.05 Ventil ms ravni prop. za toplu vodu 5 kosim vreti ventilom za prainjenje no 32 kom 250,64 250,64 250,64 250,64
755.22.06 Venti I ms ravni prop. za toplu vodu 5 kosim vret.i ventilorn za prainjenje no 40 kom 401,13 401,13 401,13 401,13
755.22.07 Venti I ms ravni prop. za toplu vodu 5 kosirn vreti ventilorn za prainjenje no 50 kom 485,72 485,72 485,72 485,72 755.32.01 Zasun ms za paru sa prirubnicom no 10 kom 169,09 169,09 169,09 169,09
755.32.02 Zasun rns za paru sa prirubnicom no 15 korn 181,83 181,83 181,83 181,83
755.32.03 Zasun ms za paru sa prirubnicom no 20 kom 217,60 217,60 217,60 217,60
755.32.04 Zasun ms za paru sa prirubnicom no 25 korn 274,22 274,22 274,22 274,22
755.32.05 Zasun ms za paru sa prirubnicom no 32 kom 326,71 326,71 326,71 326,71 SIFRA CIJENA
VRSTARADA JED.MJERE
OSIJEK RIJEKA SPLIT ZAGREB
755.32.06 Zasun rns za paru sa prirubnicorn no 40 korn 430,49 430,49 430,49 430,49
755.32.07 Zasun rns za paru sa prirubnicorn no 50 korn 487,45 487,45 487,45 487,45
755.32.08 Zasun rns za paru sa prirubnicorn no 65 korn 563,47 563,47 563,47 563,47
755.32.09 Zasun ms za paru sa prirubnicorn no 80 korn 854,22 854,22 854,22 854,22
755.34.01 Ventil rns ravni no 10, no 15 korn 111,73 111,73 111,73 111,73 755.34.08 Ventil ms ravni no 65 korn 773,13 773,13 773,13 773,13
755.34.09 Ventil ms ravni no 80 korn 937,19 937,19 937,19 937,19
755.35.01 Ventil rns za paru sa prirubnicorn no 10 korn 258,19 258,19 258,19 258,19
755.35.02 Ventil ms za paru sa prirubnicorn no 15 korn 341,47 341,47 341,47 341,47 755.35.09 Ventil ms za paru sa prirubnicorn no 80 korn 1.197,43 1.197,43 1.197,43 1.197,43
755.36.01 Ventil ms ravni prop. sa kosirn vret. i ventilom za praznjenje no 10 kom 265,11 265,11 265,11 265,11
755.36.02 Ventil ms ravni prop. sa kosirn vret. i ventilom za praznjsnje no 15 kom 119,40 119,40 119,40 119,40
755.36.03 Ventil ms ravni prop. sa kosim vret. i ventilom za praznjenjs no 20 kom 130,57 130,57 130,57 130,57 755.37.07 Ventil rns odbojni hor. za paru no 65 kom 804,57 804,57 804,57 804,57
755.37.08 Ventil ms odbojni hor. za paru no 80 kom 927,37 927,37 927,37 927,37
755.38.01 Ventil ms odbojni vert. za paru no 15 korn 238,00 238,00 238,00 238,00
755.38.02 Ventil ms odbojni vert. za paru no 20 korn 253,50 253,50 253,50 253,50
755.38.03 Ventil ms odbojni vert. za paru no 25 korn 353,28 353,28 353,28 353,28
755.38.04 Ventil rns odbojni vert. za paru no 32 korn 364,90 364,90 364,90 364,90 .... o 1.0