Sie sind auf Seite 1von 60

KALENDARI

ORTHODHOKS
2020

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË


TIRANË, 2019

1
Lartësimi shpirtëror më Krishtin nuk kryhet auto-
matikisht. Fillimisht, ka si kusht paraprak besimin.
Dhe e kremtja e Krishtlindjes kërkon të na zgjojë për
ta pranuar personalisht Jisu Krishtin, si Shpëtimtar,
si Udhërrëfyes, si Frymëzues të mendimeve, të ndje-
njave, të vendimeve dhe të veprimeve tona.
Kuptimi i thellë i pranisë së Tij të vazhdueshme, na
paqëson dhe na jep kurajë, “nëse Perëndia është me
ne, kush është kundër nesh?” (Rom. 8:31). Kjo siguri
shpërbën çdo ndjesi pasigurie, duke ofruar ngushëllim,
fuqi dhe shpresë. Dhe besimtari përsërit me gëzim
paqësor psalmin: “Sepse edhe po të eci në mes të hijes
së vdekjes, nuk do të kem frikë nga ndonjë e keqe, se ti
me mua je” (Ps. 22)...
Le ta presim me besim e dashuri të ripërtërirë. Le ta
lartësojmë në mënyrë adhuruese mendjen dhe zemrën
tonë, duke kundruar Fytyrën e Krishtit të Dashur. Le
të punojmë për Ta njohur Atë dhe njerëzit e tjerë, afër
dhe larg nesh. Krishti ofron antidotin e efektshëm
kundër shqetësimit që krijon virusi i pasigurisë.
Krishtlindje të bekuara! Viti i Ri le të jetë i mbushur
plot me sigurinë e pranisë së Krishtit në jetën tonë të
përditshme dhe në ecurinë e botës.
Me lutje të zjarrta te Zoti
† Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë

2
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë,
† Anastasi

3
KISHA SHENJTËRUESE
~ MISTERET ~

Zoti, pas Ngjitjes së Tij në Qiell, nuk


e braktisi botën. Ai vazhdon të qëndrojë
mes nesh, siç edhe i siguroi nxënësit e
Tij (Matth. 28:20), vazhdon të ofrojë
hirin e Tij, shërimin, jetën hyjnore në
shpirtrat tanë. Por tani këtë e kryen me
anë të Kishës së Tij, me disa praktika të
caktuara, lëvizje, fjalë, që i caktoi Vetë:
Me Misteret e Kishës sonë.
Këto mistere, në sytë tanë, duken se i
kryen një njeri dhe ky është prifti. Por,
në thelb, i kryen Vetë Zoti nëpërmjet

4
priftit të Tij. Prifti ka marrë hirin e pri-
ftërisë prej Krishtit me anë të një lidhjeje
zinxhir në kohë. Është “kujdestar i
mistereve të Krishtit” dhe vepron në
emër të Tij.
Misteret e Kishës sonë janë shtatë:
Pagëzimi, Mirosja, Eukaristia Hyjnore,
Rrëfimi i Shenjtë, Priftëria, Martesa dhe
Efqelia.
Çfarë i ofrojnë të krishterit këto mi-
stere? Ato i ofrojnë hirin e Perëndisë,
shpëtimin. Çdo mister i përgjigjet një
nevoje të veçantë të njeriut, transmeton
një dhuratë të veçantë.
a) Me Pagëzimin, njeriu çlirohet prej
mëkatit stërgjyshor, rilind shpirtërisht,
bëhet anëtar i Kishës, bir i Perëndisë.
b) Por kjo jetë e re ballafaqohet me
shumë rreziqe të ndryshme. I krishteri
duhet të luftojë me armiq të shumtë, pra
ka nevojë për fuqi shpirtërore.

5
Me misterin e Mirosjes merr dhuratat
e Shpirtit të Shenjtë dhe armatoset me
fuqinë e Tij mistike, që e bën një luftëtar
të fortë të Kishës militante, të aftë të fito-
jë mbi kurthet e të ligut. Prandaj edhe
misteri i Mirosjes kryhet menjëherë pas
Pagëzimit, për të fuqizuar dhe stabili-
zuar jetën e re që ajo ofron.
c) Jeta, që të zhvillohet dhe të piqet,
ka nevojë për ushqim; pa atë, rrezikon
të marrë fund, të shuhet. Kjo vlen si për
jetën e trupit, ashtu dhe për jetën e
shpirtit. Zoti, me misterin e Eukaristisë
Hyjnore, na ofron ushqimin e shenjtë dhe
qiellor, Trupin dhe Gjakun e Tij, me të
cilat na fuqizon dhe na transmeton je-
tën e Tij. Na ofron diçka shumë më të
madhe: Ai na bashkon me veten e Tij.
d) Por ja që mëkati nuk resht së bëri
përpjekje për t’i shkatërruar këto dhu-
rata të vyera, që na i fal Krishti. Shpesh,

6
njeriu ngec në rrjetat e ngatërruara të
mëkatit. Si mund të shpëtojë prej tyre?
Ndodh që shigjetat e tij të helmatisura
e plagosin thellë shpirtin e të krishterit.
Si mund të shërohen këto plagë? Njeriu
tërhiqet prej baltës së mëkatit dhe e hu-
mbet rrugën e tij drejt majave të virtytit.
Fatmirësisht, dashuria e Perëndisë është
përkujdesur edhe për këtë aspekt. Me
misterin e Pendimit dhe të Rrëfimit, i
krishteri mund të falet, të shërohet, të
udhëhiqet nga ana shpirtërore.
e) Në udhëtimin e jetës së tij, të
mbushur me shumë furtuna, besimtari
ka nevojë për udhërrëfyes, njerëz që do
të jenë plotësisht të përkushtuar te
Perëndia dhe që do të vazhdojnë veprën
e Tij. Drejtues të tillë shpirtërorë, që
vazhdojnë veprën e Krishtit përmbi
tokë, i krijon misteri i Priftërisë.
(vijon në faqen 20)

7
JANAR 2020
1 M † Rrethprerja e Krishtit. Vasili i Madh. Dësh. Telemaku. (Hahen të gjitha)
2 E Silvestri i Romës. Osh. Nili në Orikum. Osh. Serafimi në Sarov.
3 P Pr. Malakia. Dësh. Gordi. Oshg. Gjenovefa. (Hahen të gjitha) (Sh. e Orëve)
4 SH † Mbledhja për 70 Apostujt. Osh. Theoktisti. Apolinaria, senatore.
5 D † * PARA THEOFANISË. Dësh. Theopemti e Theonai. (Kreshmë)
6 H † Shfaqja e Perëndisë - Pagëzimi i Krishtit (Theofania). (Bekimi i ujit)
7 M † Mbledhja për Joan Pagëzorin. Dësh. i ri Athanasi. Osh. Sidi.
8 M Osh. Gjergj Hozeviti, Agathoni. Oshg. Domnika. Alberti i Kashelit.
9 E Dësh. Poliefkti. Osh. Efstrati, çudibërës. Dëshg. Andonina.
10 P Grigori i Nisës. Theosevia, dhjakoneshë. Dometiani i Melitinës.
11 SH † Osh. Theodhos Kinovjarku. Osh. Vitali në Gaza. Oshg. Etenia.
12 D † PAS THEOFANISË. Dësh. Tatjana, dhjakoneshë; Efthasia, Mertiu.
13 H Dësh. Ermili, Stratoniku. Osh. Maksim Kafsokaliviti. Ilari i Puatjesë.
14 M Mbyllja e Theofanisë. Oshd. në Sina e Raitho. Oshg. Nina. Osh. Sava.
15 M Osh. Pavli i Tebës. Osh. Joan Kaliviti. Osh. Mauri. Dësh. Pansofi.
16 E Nderimi i vargonjve të Ap. Petros. Dësh. Danaksi nga Vlora.
17 P † * Osh. Andoni i Madh. Dëshg. Junila. Dësh. i ri Gjergji në Janinë.
18 SH † Athanasi e Kirili, të Aleksandrisë. Dëshg. Theodhula, Kilikia etj.
19 D † 12 LLK. (Shërimi i 10 lebrozëve). Osh. Makar Egjiptiani.
20 H † Osh. Efthimi i Madh. Dësh. Inai, Rimai, Pinai. Dësh. i ri Zaharia.
21 M Maksim Omologjeti. Dësh. Patrokli, Neofiti, Agnia. Hierod. Publi.
22 M † * Ap. Timotheu nga të 70-t. Oshd. Anastas Persiani.
23 E Hierod. Klimi i Angirës, dësh. Agathangjeli. Osh. Dionisi në Olimp.
24 P Oshg. Kseni. Hierod. Vavila. Osh. Zosimai. Oshg. Kseni Rusja.
25 SH † Grigor Theologu i Kon/pojës. Osh. Marisi. Oshdg. e re Margarita.
26 D † 15 LLK. (Zakheu). Osh. Ksenofoni e familja. Ava Amonai.
27 H Transf. i lips. të Joan Gojartit. Mbr/sha Markiana. Osh. Klimi.
28 M Osh. Efrem e Isaak Siriani, Paladi, Jakovi. Dëshg. Harisa.
29 M Transf. i lips. të Ignat Hyjmbajtësit. Osh. Afrahati, Akepsimai.
30 E † Tre Hierarkët: Vasili i Madh, Grigor Theologu, Joan Gojarti.
31 P Anargj. Kiri e Joani. Dëshg. Athanasia me vajzat. Nikita i Novgorodit.

Ditë kreshme 8
J A N A R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 M Kol. 2:8-12 Llk. 2:20-21, 40-52
2 E Heb. 7:1-6 [J.29] Jn. 3:1-15
3 P Lexo në fq. 56
4 SH 1 Tim. 3:13-4:5 Mt. 3:1-6
5 D 2 Tim. 4:5-8 Mk. 1:1-8 IV VII
6 H Tit. 2:11-14, 3:4-7 Mt. 3:13-17
7 M Vep. 19:1-8 Jn. 1:29-34
8 M Rom. 6:3-11 Jn. 3:22-33
9 E Vep. 19:1-7 Mk. 1:9-15
10 P Vep. 13:13-24 Llk. 3:19-22
11 SH 2 Kor. 4:6-15 Mt. 4:1-11
12 D Efes. 4:7-13 Mt. 4:12-17 T.I VIII
13 H Rom 5:1-10 Llk. 20:1-8
14 M Rom. 2:10-16 Mt. 4:18-23
15 M Heb. 10:1-18 [J.30] Mk. 4:35-41
16 E Vep. 12:1-11 Mk. 5:1-20
17 P Heb. 13:17-21 Llk. 6:17-23
18 SH Heb. 13:7-16 Mt. 5:14-19
19 D Kol. 3:4-11 Llk. 17:12-19 T.II IX
20 H 2 Kor. 4:6-15 Llk. 6:17-23
21 M Rom. 6:18-23 Mt. 8:5-13
22 M 2 Tim. 1:3-9 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30
23 E 1 Kor. 9:2-12 Mt. 18:23-35
24 P Jak. 2:1-13 [J.31] Mk. 6:45-53
25 SH Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
26 D 1 Tim. 4:9-15 [J.32] Lk. 19:1-10 R. X
27 H Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
28 M 1 Kor. 15:1-11 Mt. 19:16-26
29 M 1 Kor. 16:13-24 Mk. 7:14-24
30 E Heb. 13:7-16 Mt. 5:14-19
31 P 1 Pet. 1:1-2:10 [J.32] Mk. 8:1-10

Ditë kreshme 9
SHKURT 2020
1 SH † Dësh. Trifoni. Dëshg. Perpetua, Felicitati. Oshg. Brixhida në Irlandë.

2 D † PARAQITJA E ZOTIT TONË JISU KRISHT NË TEMPULL (Ipapandia).


3 H † Simeon Hyjpritësi. Pr/sha Ana. Nikolla i Japonisë. Dësh. Vlashi.
4 M Osh. Isidor Pilusioti. Dësh. Theoktisti. Osh. Jasim çudibërësi.
5 M Dëshg. Agathia. Poliefkti i Kon/pojës. Osh. Sava i Ri në Sicili.
6 E Osh. Bukoli i Smirnit. Foti i Madh i Kon/pojës. Oshm. Varsanufi.
7 P Partheni i Lampsakës. Osh. Llukai në Stiri. Oshg. Mastridia.
8 SH † Pr. Zaharia. Dëshm. Theodhor Stratilati. Dësh. Likarioni, Marta.

9 D † E DOGANIERIT, FARISEUT. Mbyll. Ipapand. Dësh. Niqifori. (Fillon Triodi)


10 H † Hierod. Harallambi, dësh. Bato, Porfiri. Osh. Zinoni. Ana Suedezja.
11 M † Hierod. Vlashi dhe 7 dëshmorë me të. Mbret/sha Theodhora.
12 M Meleti i Antiokisë. Dësh. i ri Kristo Kopshtari, shqiptar. (Hahen të gjitha)
13 E Ap. Akila e Priskila nga të 70-t. Osh. Martiniani. Evlogji i Aleksandrisë.
14 P Osh. Afksenti në Bitini. Osh. Maroni. Hierod. Valentini. (Hahen të gjitha)
15 SH † Ap. Onisimi nga të 70-t. Osh. Eusebi në Siri. Dësh. Majori në Gaza.

16 D † E PLANGPRISHËSIT. Dësh. Pamfili etj. Flaviani i Kon/pojës.


17 H † Dëshm. Theodhor Tironi. Mbretërit Markiani e Pulkeria.
18 M Leoni i Madh i Romës. Omol. Agapiti i Sinaut. Dësh. Agripa, Viktorini.
19 M Ap. Arkipi nga të 70-t. Dëshg. e re Filothea në Athinë. Dësh. i ri Nikita.
20 E Leoni i Katanias. Osh. Visarioni, çudibërës. Agathoni i Romës.
21 P Osh. Timotheu. Efstathi i Antiokisë. Maksimiani i Ravenës.
22 SH † E Shpirtrave. Gjetja e lips. dësh. në Evgjeni. Osh. Thalasi, Limneu.

23 D † TË LIDHURIT E MISHIT (Gjykimi i Fundit). Hierod. Polikarpi.


24 H † # Gjetja I dhe II e kokës së shën Joan Pagëzorit. Mbret Etelberti.
25 M # Tarasi i Kon/pojës. Hierod. Regjini dhe 40 dëshmorët me të.
26 M # Dëshg. Fotinia Samaritane, Anatolia. Porfiri i Gazës. Dësh. Theokliti.
27 E # Omol. Prokop Dekapoliti. Dësh. Gjelas Aktori, Nisi. Osh. Asklipi.
28 P # Ap. Evuli, Nimfai nga të 70-t. Omol. Vasili. Osh. Marana e Kira.
29 SH † # Osh. Kasian Romani. Gjergji i Defeltos.

Ditë kreshme 10
S H K U R T 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 SH Rom. 8:28-39 Mt. 24:34-37, 42-44

2 D Heb. 7:7-17 Llk. 2:22-40 T.IV Kr.


3 H 2 Kor. 6:16-7:1 Llk. 2:25-38
4 M 2 Kor. 9:6-11 Mk. 12:18-27
5 M 1 Pet. 4:1-11 [J.33] Mk. 12:28-38
6 E 1 Pet. 4:12-5:5 Mk.12:38-44
7 P 2 Pet. 1:1-10 Mk.13:1-9
8 SH 2 Tim. 2:11-19 Llk. 18:2-8

9 D 2 Tim. 3:10-15 Llk. 18:10-14 I I


10 H 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
11 M 2 Pet. 2:9-22 [J.34] Mk. 13:14-23
12 M 2 Pet. 3:1-17 Mk. 13:24-31
13 E 1 Jn. 1:8-2:6 Mk. 13:31-14:2
14 P 1 Jn. 2:7-17 Mk. 14:3-9
15 SH 1 Tim. 6:11-16 Llk. 20:46-21:4, 8:8

16 D 1 Kor. 6:12-20 Llk. 15:11-32 II II


17 H 1 Jn. 2:18-3:8 [J.35] Mk. 11:1-11
18 M 1 Jn. 3:9-22 Mk. 14:10-42
19 M 1 Jn. 3:21-4:11 Mk. 14:43-15:1
20 E 1 Jn. 4:20-5:21 Mk. 15:1-15
21 P 2 Jn. 1-13 Mk. 15:20, 22, 25, 33-41
22 SH 1 Thes. 4:13-17 Llk. 21:8-9, 25-27, 35-36

23 D 1 Kor. 8:8-9:2 Mt. 25:31-46 III III


24 H 2 Kor. 4:6-15 Mt. 11:2-15
25 M Jud. 1-10 Llk. 22:39-42, 45-23:1
26 M Joel 2:12-26
27 E Jud. 11-25 Llk. 23:1-31, 33, 44-56
28 P Zaharia 8:7-17
29 SH Gal. 5:22-6:2 Mt. 6:1-13

Ditë kreshme 11
MARS 2020
1 D † # TË LIDHURIT E DJATHIT (Falja e Kreshmimi). Oshdg. Evdhokia.
2 H E bardhë. Dësh. Isihi, senator. Dëshg. Eftalia. (Fillon Kreshma)
3 M E bardhë. Dësh. Kleoniku, Eftropi, Vasilisku. Hierod. Theodhoriti.
4 M † Osh. Gjerasimi në Jordan. Dësh. Pavli e Juliana dhe dësh. me ta.
5 E Oshd. Kononi. Konon Kopshtari. Dësh. Arkelau, Onisi. Dëshg. Iraida.
6 P † Gjetja e Kryqit nga Sh. Elena. 42 dësh. e Amorit (Kalisti). (I e Akathistit)
7 SH † * Mrekullia e grurit nga Sh. Theodhori. Hierod. Efremi, Vasileu etj.
8 D † * I KRESHMËS (E Orthodhoksisë). Ap. Ermia nga të 70-t. Dësh. Dioni.
9 H † * 40 dësh. e Sebastisë (Melitoni, Flavio, Aeti, Valeri, Sisini).
10 M Dësh. Kodrati, Anekti, Kriski etj. Anastasia, patrice. Dësh. Markiani.
11 M † Sofroni i Jerusalemit. Mbr/sha Theodhora në Artë. Dëshg. Alberta.
12 E Omol. Theofani. Grigor Dialogu i Romës. Simeoni, Theologu i Ri.
13 P † Hierod. Mario. Osh. Geraldi. Osh. Ramiri. (II e Akathistit)
14 SH † * Osh. Benedikti. Ep. Bonifati në Skoci. Mbretëresha Matilda.
15 D † * II KRESHMËS (Grigor Pallamai). Ap. Aristovuli nga 70-t, i Britanisë.
16 H Dësh. Savini, Juliani. Osh. Kristodhuli dhe Anini, çudibërës.
17 M Osh. Aleksi, njeriu i Perëndisë. Ep. Patriku i Irlandës. Oshg. Gertruda.
18 M † Kirili i Jerusalemit. Dësh. Eduardi në Angli. Frediani i Lukës.
19 E Dësh. Krisanthi e Daria. Dësh. Klaudi tribuni, Ilaria, Jasoni e Mauri.
20 P † Oshd. në Man. e Sh. Savës. Dëshg. Aleksandria, Klaudia. (III e Akathistit)
21 SH † * Omol. Jakovi. Dësh. Filimoni, Domnini. Osh. Serapioni në Egjipt.
22 D † * III KRESHMËS (Falja e Kryqit). Vasili i Angirës. Dësh. Oktaviani.
23 H Dësh. Nikoni e 199 nxënësit e tij. Dësh. Dometi. Dësh. i ri Lluka.
24 M Hierod. Artemoni i Seleucisë. Hierod. i ri Partheni i Kon/pojës.
25 M † # Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari (Vangjelizmoi).
26 E * Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Dësh. Montani etj. në Sirmium.
27 P † Dëshg. Matrona. Dësh. Filiti, Lidia. Roberti i Bavarisë. (IV e Akathistit)
28 SH † * Ap. Herodioni nga të 70-t. Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Stefan Çudibërësi.
29 D † * IV KRESHMËS (Joani i Shkallës). Hierod. Marku i Arethusës.
30 H Pr. Joad. Osh. Joani i Shkallës. Osh. Joani në pus. Shën Evula.
31 M Ipati i Gangrës. Inocenti i Moskës, ndriç. i Alaskës. Dësh. Menandri.

Ditë kreshme 12
M A R S 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D Rom. 13:11-14:4 Mt. 6:14-21 IV IV


2 H Isa. 1:1-20 Gjen. 1:1-13 Fja. Urt. 1:1-20 Llk. 21:8-36
3 M Isa. 1:19-2:3 Gjen. 1:14-23 Fja. Urt. 1:20-33 Mt. 6:1-13
4 M Isa. 2:3-11 Gjen. 1:24-2:3 Fja. Urt. 2:1-22 Mk. 11:22-26, Mt 7:7-8
5 E Isa. 2:11-21 Gjen. 2:4-19 Fja. Urt. 3:1-19 Mt. 7:7-11
6 P Isa. 3:1-14 Gjen. 2:20-3:20 Fja. Urt. 3:19-34 Jn. 15:1-7
7 SH 2 Tim. 2:1-10 Mk. 2:23-3:5
8 D Heb. 11:24-26, 32-40 Jn. 1:44-52 T.I V
9 H Lexo në fq. 56
10 M Isa. 5:7-16 Gjen. 4:8-15 Fja. Urt. 5:1-15
11 M Isa. 5:16-25 Gjen. 4:16-26 Fja. Urt. 5:15-6:3
12 E Isa. 6:1-12 Gjen. 5:1-24 Fja. Urt. 6:3-20
13 P Isa. 7:1-14 Gjen. 5:32-6:8 Fja. Urt. 6:20-7:1
14 SH Heb. 3:12-16 Mk. 1:35-44
15 D Heb. 1:10-2:3 Mk. 2:1-12 T.II VI
16 H Isa. 8:13-9:7 Gjen. 6:9-22 Fja. Urt. 8:1-21
17 M Isa. 9:8-10:4 Gjen. 7:1-5 Fja. Urt. 8:32-9:11
18 M Isa. 10:12-20 Gjen. 7:6-9 Fja. Urt. 9:12-18
19 E Isa. 11:10-12:2 Gjen. 7:11-8:3 Fja. Urt. 10:1-22
20 P Isa. 13:2-13 Gjen. 8:4-21 Fja. Urt. 10:31-11:12
21 SH Heb. 10:32-38 Mk. 2:14-17
22 D Heb. 4:14-5:6 Mk. 8:34-9:1 R VII
23 H Isa. 14:24-32 Gjen. 8:21-9:7 Fja. Urt. 11:19-12:6
24 M Isa. 25:1-9 Gjen. 9:8-17 Fja. Urt. 12:8-22
25 M Heb. 2:11-18 Llk. 1:24-38
26 E Isa. 28:14-22 Gjen. 10:32-11:9 Fja. Urt. 13:19-14:6
27 P Isa. 29:13-23 Gjen. 12:1-7 Fja. Urt. 14:15-26
28 SH Heb. 6:9-12 Mk. 7:31-37
29 D Heb. 6:13-20 Mk. 9:17-31 T.IV VIII
30 H Isa. 37:33-38:6 Gjen. 13:12-18 Fja. Urt. 14:27-15:4
31 M Isa. 40:18-31 Gjen. 15:1-15 Fja. Urt. 15:7-19

Ditë kreshme 13
PRILL 2020
1 M † Oshg. Maria Egjiptiane. Dësh. Geronti e Vasilidhi. Ahazi i Drejtë.
2 E Osh.Titi, çudibërës. Dësh. Amfiani e Edhesi. Dësh. i ri Panajoti.
3 P † Omol. Nikita. Osh. Josif Himnografi. Osh. Iliri. (Akathisti i plotë)
4 SH † * Gjergji në Malè. Osh. Platoni, Zosimai. Dësh. i ri Nikita Arvaniti.

5 D † * V KRESHMËS (Maria Egjiptiane). Dësh. Klaudi, Diodori, Viktorini.


6 H Eftihi i Kon/pojës. Grigor Sinaiti. Grigor Athoniti. 120 dësh. në Persi.
7 M Dësh. Kaliopi. Dësh. Rufini, dhjak, Akuilina dhe 200 ushtarët.
8 M † Ap. Agavi, Rufi, Flegoni, Asingriti nga të 70-t. Amandi i Komos.
9 E Dësh. Efpsiki. Oshd. Vadimi. Audisi dhe dëshmorët me të në Persi.
10 P † Pr/sha Olda. Dësh. Perikli, Sofokli, Miltiadh, Demosten, Epaminonda.
11 SH † * Ngjallja e Llazarit. Hierod. Antipa. Oshg. Trifena e Matrona.

12 D † # E DAFINAVE (Palmave). Hyrja e Krishtit në Jerusalem. (Sh. Dhëndrit)


13 H † E MADHE. Josifi i Dhiatës së Vjetër. (Shërbesa e Dhëndrit)
14 M † E MADHE. (Paravolia e 10 Virgjëreshave.) (Shërbesa e Dhëndrit)
15 M † E MADHE. Lyerja e këmbëve të Zotit Krisht. (Efqeli - Bekimi i vajit)
16 E † E MADHE. Darka Mistike. (Lexohen 12 Ungjijtë)
17 P E MADHE. Pësimet dhe Varrimi i Zotit Krisht. (Shërbesa e Orëve & Epitafi)
18 SH † E MADHE. Zbritja e Zotit Krisht në Hadh. (Shërbesa e Ngjalljes)

19 D † PASHKA E MADHE, NGJALLJA E ZOTIT JISU KRISHT.


20 H † E Ndritshme. Ap. Zakheu nga të 70-t. Athanasi e Joasafi në Meteorë.
21 M E Ndritshme. Dësh. Januari. Mbr/sha Aleksandra. Dësh. Rafaeli, Irini etj.
22 M E Ndritshme. Ap. Nathanaili. Osh. Theodhor Sikeoti. (Hahen të gjitha)
23 E † E Ndritshme. Dëshm. Gjergj Trofeprurësi. Dësh. Donati, Therini.
24 P † E Ndritshme. Burimi Jetëdhënës. Oshg. Elisabeta. (Hahen të gjitha)
25 SH † E Ndritshme. Ap. e Ungjillor Marku. Eniani i Aleksandrisë.

26 D † E THOMAIT. Vasili i Amasisë. Dësh. Glafira. Osh. Rikieri.


27 H Hierod. Simeoni i Jerusalemit, fis i Krishtit. Evlogj Mikpritësi.
28 M 9 dëshmorët në Kizikë (Theogni etj.). Osh. Memnoni, çudibërës.
29 M Ap. Jasoni e Sosipatri nga të 70-t. Vasili në Ostrog. Dësh. Neoni, Kerkira.
30 E Ap. Jakovi, vëllai i Ungjillor Joanit. Osh. Donati i Evrisë.

Ditë kreshme 14
P R I L L 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M Isa. 41:4-14 Gjen. 17:1-9 Fja. Urt. 15:20-16:9


2 E Isa. 42:5-16 Gjen. 18:20-33 Fja. Urt. 16:17-17:17
3 P Isa. 45:11-17 Gjen. 22:1-18 Fja. Urt. 17:17-18:5
4 SH Heb. 9:1-7 Llk. 1:39-49,56

5 D Heb. 9:11-14 Mk. 10:32-45 I IX


6 H Isa. 48:17-49:4 Gjen. 27:1-41 Fja. Urt. 19:16-25
7 M Isa. 49:6-10 Gjen. 31:3-16 Fja. Urt. 21:3-21
8 M Isa. 58:1-11 Gjen. 43:25-30, 45:1-16 Fja. Urt. 21:23-22:4
9 E Isa. 65:8-16 Gjen. 46:1-7 Fja. Urt. 23:15-24:5
10 P Isa. 66:10-24 Gjen. 49:33-50:26 Fja. Urt. 31:8-31
11 SH Heb. 12:28-13:8 Jn. 11:1-45

12 D Lexo në fq. 56 - Kr.


13 H Lexo në fq. 56
14 M Lexo në fq. 57
15 M Lexo në fq. 57
16 E Lexo në fq. 57
17 P Lexo në fq. 57-58
18 SH Lexo në fq. 58
19 D Lexo në fq. 58 - Kr.
20 H Vep.1:12-17, 21-26 [J.P.1] Jn. 1:18-28 II
21 M Vep. 2:14-21 Llk. 24:12-35 III
22 M Vep. 2:22-38 Jn. 1:35-52 IV
23 E Vep. 12:1-11 Jn. 3:1-15 T.I
24 P Vep. 3:1-8 Jn. 2:12-22 T.II
25 SH 1 Pet. 5:6-14 Jn. 3:22-33 T.IV

26 D Vep. 5:12-20 [J.P.2] Jn. 20:19-31 - I


27 H Vep. 3:19-26 Jn. 2:1-11
28 M Vep. 4:1-10 Jn. 3:16-21
29 M Vep. 4:13-22 Jn. 5:17-24
30 E Vep. 12:1-11 Mt. 4:18-23

Ditë kreshme 15
MAJ 2020
1 P Pr. Jeremia. Panareti i Pafos. Mbr/sha Tamara. Dësh. Akeli.
2 SH † Transf. i lips. të sh. Athanasit të Madh. Dësh. Zoia, Esperi e fëmijët.
3 D † E MIROPRURËSEVE. Dësh. Timoteu e Maura. Ikumeni, çudibërës.
4 H Dëshg. Pelagjia. Osh. Ilariu, çudibërës. Dësh. Floriani. Shën Monika.
5 M † Dëshmg. Irini. Efthimi i Madhitës. Oshd. i ri Efremi, çudibërës.
6 M Jovi i Drejtë. Dësh. Danaksi, Mesiri, Therini. Oshg. Sofia në Klisurë.
7 E Kryqi që u shfaq në qiell. Dësh. Akaki. Nil Mirovliti. Hierod. Flavio.
8 P † * Ap. e Ungjillor Joan Theologu. Osh. Arseni i Madh. Mili, himnograf.
9 SH † Pr. Isaia. Dësh. Kristofori, Akilina, Kalinika. Dësh. Gordiani, Epimaku.
10 D † E TË PARALIZUARIT. Ap. Simeon Zelloti. Dësh. Filadelfi, Alfiu.
11 H † Kirili e Metodi, ndriç. të sllavëve. Hierod. Moki. Dësh. Vaso, Fabio etj.
12 M Epifani i Qipros. Gjermani i Kon/pojës. Dësh. i ri Joan Vllahu.
13 M † # Gjysmëpentikostia. Dëshg. Gliqeria. Dësh. Laodiki. Omol. Sergji.
14 E Dësh. Isidori në Hios. Theraponi i Qipros. Dësh. Aristoteli, Leandri.
15 P * Oshm. Pahomi. Akili i Larisës, çudibërës. Osh. Barbar Mirovliti.
16 SH † Osh. Theodhori i Shenjtëruar. Hierod. Avdai, Avdijisu e 38 dësh.
17 D † E SAMARITANES. Ap. Androniku e Junia nga të 70-t. Oshg. Efrosina.
18 H Dësh. Petro, Dionisi, Kristina, Andrea, Irakliu, Pavlini, Benedimi.
19 M Hierod. Patriku i Prusës, Polieni, Menandri. Dësh. i ri Joan Shqiptari.
20 M Transf. i lips. sh. Nikollës. Lidia në Filipi. Dëshg. Platila në Romë.
21 E † Konstandini dhe Elena, mbretër. Konstandin Rusi e të bijtë.
22 P † Etërit e Sinodit II Ekumenik. Joan Vladimiri. (Në Elbasan, 4 qershor)
23 SH † Miroprurëse Maria e Kleopës. Mihaili i Sinadhës. Dësh. Donatiani.
24 D † E TË VERBRIT. Osh. Simeoni e Nikita. Dësh. Meleti, Festi, Suzana.
25 H † Gjetja III e kokës së Joan Pagëzorit. Osh. Olviani. Dësh. Celestini.
26 M Ap. Karpi, Alfeu nga të 70-t. Dësh. Averki, Elena. Dësh. i ri Aleksandri.
27 M † # Mbyllja e Pashkës. Hierod. Heladhi. Theraponi i Sardës. Joan Rusi.
28 E † Ngjitja e Zotit Krisht në Qiej (Analipsi). Hierod. Eftihi. Dësh. Priami.
29 P Aleksandri i Aleksandrisë. Oshdg. Theodhosia. Olbiani i Aneas.
30 SH † Osh. Isaaku i Manastirit të Dalmatëve. Dësh. Natali. Oshg. Emelia.
31 D † E ETËRVE TË SINODIT I EKUMENIK. Petronila, bija e Ap. Petros.

Ditë kreshme 16
M A J 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 P Vep. 5:1-11 Jn. 5:30-6:2


2 SH Heb. 13:7-16 Mt. 5:14-19
3 D Vep. 6:1-7 [J.P.3] Mk. 15:43-16:8 II IV
4 H Vep. 6:8-7:5, 47-60 Jn. 4:46-54
5 M Vep. 8:5-17 Jn. 6:27-33
6 M Vep. 8:18-25 Jn. 6:35-39
7 E Vep. 8:26-39 Jn. 6:40-44
8 P 1 Jn. 1:1-7 Jn. 19:25-27, 21:24-35
9 SH Vep. 9:19-31 Jn. 15:17-16:2
10 D Vep. 9:32-42 [J.P.4] Jn. 5:1-15 III V
11 H Vep. 10:1-16 Jn. 6:56-69
12 M Vep. 10:21-33 Jn. 7:1-13
13 M Vep. 14:6-18 Jn. 7:14-30
14 E Vep. 10:34-43 Jn. 8:12-20
15 P Vep. 10:44-11:10 Jn. 8:21-30
16 SH Vep. 12:1-11 Jn. 8:31-42
17 D Vep. 11:19-30 [J.P.5] Jn. 4:5-42 IV VII
18 H Vep. 12:12-17 Jn. 8:42-51
19 M Vep. 12:25-13:12 Jn. 8:51-59
20 M Vep. 13:13-24 Jn. 6:5-14
21 E Vep. 26:1, 12-20 Jn. 10:1-9
22 P Vep. 15:5-12 Jn. 10:17-28
23 SH Vep. 15:35-41 Jn. 10:27-38
24 D Vep. 16:16-34 [J.P.6] Jn. 9:1-38 T.I VIII
25 H 2 Kor. 4:6-15 Mt. 11:2-15
26 M Vep. 17:19-28 Jn. 12:19-36
27 M Vep. 18:22-28 Jn. 12:36-47
28 E Vep. 1:1-12 Llk. 24:36-53
29 P Vep. 19:1-8 Jn. 14:1-11
30 SH Vep. 20:7-12 Jn. 14:10-21
31 D Vep.20:16-18,28-36 [J.P.7] Jn. 17:1-13 T.II X

Ditë kreshme 17
QERSHOR 2020
1 H † Dësh. Justin Filozofi. Kujtimi i Shenjtërimit të Kat. së Ngjalljes, Tiranë.
2 M Niqifori i Kon/pojës. Erazmi në Ohër. Dësh. Leandri.
3 M Dësh. Lukiliani, Pavla e fëmijët. Mbr/sha Klotilda. Dësh. Komini.
4 E Marta, Maria, motrat e Llazarit. Mitrofani i Kon/pojës. (J. Vladimiri, Elbasan)
5 P † Mbyllja e Ngjitjes. Dhorotheu i Tirës. Igori, mbret i Kievit. Ep. Plutarku.
6 SH † E Shpirtrave. Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Atali, Anuvi, çudibërës.

7 D † PENTIKOSTIA (Rrëshajët). Hierod. Theodhoti. Dëshg. Esia, Valeria.


8 H † E Shpirtit të Shenjtë. Transf. i lips. të sh. Theodhorit. Dëshg. Kaliopi.
9 M Kirili i Aleksandrisë. Dëshg. Mariamna, Marta, Maria, Enatha etj.
10 M Dësh. Aleksandri e Andonina. Dëshg. Oliva. (Hahen të gjitha)
11 E Ap. Vartholomeu e Varnava. Dësh. në Kinë. Llukai i Krimesë, mjek.
12 P Osh. Onufër Egjiptiani. Osh. Petro Athoniti. (Hahen të gjitha)
13 SH † Mbyllja e Pentikostisë. Dëshg. Akilina në Liban. Evlogji i Antiokisë.

14 D † E GJITHË SHENJTORËVE. Pr. Elisé. Nifoni nga Lukova (Sarandë).


15 H # Pr. Amos. Ap. Stefanai etj. Osh. Jeronimi, Agustini. (Fillon kreshma)
16 M # Tihoni i Amathundës. Dëshg. Neonila, Gresina. Aureliani i Arles.
17 M † Dësh. Isavri, Ermia, Feliksi etj. në Apolloni (Fier). Dësh. Ismaeli etj.
18 E # Dësh. Leonti, Ipati, Theodhuli, Eteri. Osh. Erazmi. Amandi i Bordosë.
19 P Ap. Juda, fis i Krishtit. Osh. Paisi i Madh. Joani i Shangait.
20 SH † # Hierod. Metodi i Patarës. Nikolla Kavasila. Kalisti i Kon/pojës.

21 D † # 2 MT. (Thirrja e nxënësve të parë). Dësh. Juliani. Hierod. Terenti.


22 H # Hierod. Eusebi i Samosatës. Dësh. Zinoni, Zinai. Albani në Britani.
23 M # Dëshg. Agripina, Liola. Dësh. Aristokliu, Dhimitriani, Athanasi.
24 M † # Lindja e Joan Pagëzorit. Mbledhja për prind. Zaharia e Elisabeta.
25 E # Oshdg. Fevronia, Livia etj. Dësh. Orenti, Firmi. Dionisi në Athos.
26 P Osh. Davidi në Selanik. Joani i Gotisë. Hierod. Vigjili i Trentos.
27 SH † # Joana Miroprurëse. Osh. Samson Mikpritësi. Dësh. Marki e Markia.

28 D † # 3 MT. (Drita e trupit). Osh. Sergji e Gjermani.


29 H † Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli.
30 M † Mbledhja për 12 Apostujt. Ap. Figeli i Efesit nga të 70-t.

Ditë kreshme 18
Q E R S H O R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 H Vep. 21:8-14 Jn. 14:27-15:7


2 M Vep. 21:26-32 Jn. 16:2-12
3 M Vep. 23:1-11 Jn. 16:15-23
4 E Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:1-9
5 P Vep. 27:1-28:1 Jn. 17:18-26
6 SH 1 Thes. 4:13-17 Jn. 21:14-25
7 D Vep. 2:1-11 [J.P.8] Jn. 7:37-52, 8:12 - Kr.
8 H Efes. 5:8-19 Mt. 18:10-20
9 M Rom. 1:1-7, 13-17 [J.1] Mt. 4:23-5:13
10 M Rom. 1:18-27 Mt. 5:20-26
11 E Vep. 11:19-30 Llk. 10:16-21
12 P Rom. 2:14-28 Mt. 5:33-41
13 SH Rom. 1:7-12 Mt. 5:42-48
14 D Heb. 11:33-12:2 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30 T.IV I
15 H Rom. 2:28-3:18 [J.2] Mt. 6:31-34, 7:9-11
16 M Rom. 4:4-12 Mt. 7:15-21
17 M Rom. 4:13-25 Mt. 7:21-23
18 E Rom. 5:10-16 Mt. 8:23-27
19 P Jud. 1-25 Jn. 14:21-24
20 SH Rom. 3:19-26 Mt. 7:1-8
21 D Rom. 2:10-16 Mt. 4:18-23 I II
22 H Rom. 7:1-13 [J.3] Mt. 9:36-10:8
23 M Rom. 7:14-8:2 Mt. 10:9-15
24 M Rom. 13:11-14:4 Llk. 1:1-25,57-68,76,80
25 E Rom. 8:22-27 Mt. 10:23-31
26 P Rom. 9:6-19 Mt. 10:32-36
27 SH Rom. 3:28-4:4 Mt. 7:24-8:4
28 D Rom. 5:1-10 Mt. 6:22-33 II III
29 H 2 Kor. 11:21-12:9 Mt. 16:13-19
30 M 1 Kor. 4:9-16 Mt. 9:36-10:8

Ditë kreshme 19
f) Jeta njerëzore duhet të vazhdojë.
Njerëzit, kur mbërrijnë në moshën e
duhur, krijojnë familje. Hiri Hyjnor vjen
përsëri me misterin e Martesës, që të
shenjtërojë bashkimin e bashkëshortë-
ve, ta mbështesë atë dhe të fuqizojë
prindërit në mirërritjen e fëmijëve të
tyre.
g) Megjithatë, jeta e njeriut tronditet
herë pas here. Sëmundje, dhimbje të
ndryshme e godasin. Shpesh, këto
sprova kanë si shkak një gabim moral
ose një mëkat të kryer. Zoti vjen me
dhembshuri në misterin e Efqelisë, të
hedhë vaj në plagët e shpirtit dhe të
trupit tonë e të na lehtësojë, duke na falur
shërim.
Nga djepi ynë deri në varr, Kisha jonë,
nëpërmjet mistereve të saj, na mbështet,
na fuqizon, na rrëfen udhën për në
Mbretërinë e Qiejve.

20
Siç e dini, për çdo mister ekziston një
shërbesë e veçantë, një ceremoni. Kush
i ka caktuar këto ceremoni? Hollësitë e
shërbesave, siç bëhen në ditët tona, i ka
përcaktuar Kisha jonë, por bërthama e
çdo misteri është caktuar nga Vetë Zoti dhe
Apostujt e Tij.
Zoti Krisht na e dha misterin e
Eukaristisë Hyjnore mbrëmjen e Darkës
Mistike (shih Matth. 26:26-28, 1 Kor.
11:23-29) dhe e paratha në fjalën e Tij të
mrekullueshme në Kapernaum ( Jn.
Kap. 6).
Ndërsa për misterin e Pagëzimit, e
dimë se Vetë Ai u pagëzua në lumin Jor-
dan. Para Ngjitjes në Qiell, Ai i porositi
nxënësit e Tij: “Shkoni dhe mësoni të
gjitha kombet, duke i pagëzuar ato në
emrin e Atit, Birit dhe të Shpirtit të
Shenjtë” (Matth. 28:19-20).

21
Nga e dimë që misteri i Priftërisë e
ka burimin e tij nga Zoti? Kjo del qartë
nga fjala e Zotit kur u transmetoi nxë-
nësve të Tij fuqinë për të falur mëkatet
dhe për të kryer Liturgjinë Hyjnore (Jn.
20:23, Llk. 22:19).
Në mënyrë të ngjashme edhe katër
misteret e tjera i kanë rrënjët e tyre te
Zoti dhe tek apostujt. Në Veprat e Apo-
stujve shikojmë Petron dhe Joanin të
shkojnë në Samari, ku “kishte vetëm të
pagëzuar në emrin e Zotit Jisu”, të luten
për ata, “që të marrin Shpirtin e Shenj-
të”, të vendosin duart mbi ta dhe të
pagëzuarit të marrin Shpirtin e Shenjtë
(Vep. 9:14-17). Këtu, sikundër edhe në
perikope të tjera, ekzistojnë rrënjët e
Mirosjes, që kryhet pas Pagëzimit.
Zoti, pas Ngjalljes së Tij, u tha nxë-
nësve: “Merrni Shpirtin e Shenjtë,
kujtdo që t’ua keni falur fajet, u janë

22
falur atyre; kujtdo që t’ua mbani, u janë
mbajtur atyre” (Jn. 20:23). Para Ngjall-
jes, u kishte thënë: “Me të vërtetë, po ju
them juve, ç’të lidhni mbi dhé, do të jenë
lidhur në qiell; dhe ç’të zgjidhni mbi dhé,
do të jenë zgjidhur në qiell” (Matth.
18:18). Këtu ndodhen rrënjët e misterit
të Rrëfimit, nëpërmjet të cilit besimtari
merr, me anë të priftit, ndjesën e mëka-
teve të tij.
Për misterin e Martesës na flet qartë
Apostull Pavli në letrën e tij, drejtuar
Efesianëve (5:13-15). Vetë Zoti merr
pjesë dhe ndihmon në gëzimin e mar-
tesës në Kana.
Për misterin e Efqelisë, flet qartë vëllai
i Zotit, Jakovi (5:13-15). “Vuan ndonjë
nga ju? Le të falet. Gëzohet ndonjë? Le
të psalë. Është i sëmurë ndonjë ndër ju?
Le të thërrasë pleqtë e kishës dhe le të
falen për të, e le ta lyejnë me vaj në emrin

23
e Zotit. Dhe urata që është me besim,
do ta shpëtojë atë që lëngon, dhe Zoti
do ta ngrejë atë, dhe, në pastë bërë
mëkate, do t’i falen.”
Lind pyetja: “Për ç’arsye kryhen ve-
prime të ndryshme ose përse përdoret
vaji, vera, uji në mistere? A ka nevojë
Perëndia për mënyra dhe materiale për
të transmetuar hirin e Tij?”.
Përgjigjja është e thjeshtë: Perëndia,
natyrisht, nuk ka nevojë për gjëra ma-
teriale dhe për mënyra që të transmetojë
hirin e Tij, por ne kemi nevojë. Nuk jemi
frymë të palëndshme. Shpirti ynë lidhet
ngushtë me trupin material, nëpërmjet
të cilit pranon mesazhe dhe vihet në
lëvizje. Nga ana tjetër, e tërë jeta jonë
lëviz përmes simboleve dhe formave. Sa
shumë simbole të tilla përdorim në ko-
munikimin tonë me njerëzit e tjerë! I
shtrëngojmë dorën tjetrit për të shpre-

24
hur gëzimin që takohemi. Përulemi për
të shprehur respektin tonë. Një copë e
vogël pëlhure përbën një simbol, atë të
flamurit, rreth të cilit luftojnë ushtarët
për ta mbrojtur. Apo ngrenë një copë të
bardhë për t’u dorëzuar. Shpesh njeriu,
me lëvizje të thjeshta ose me gjëra të
zakonshme materiale, nxjerr jashtë të
gjithë pasurinë e shpirtit të tij. Madje
edhe fjalët që përdorim a nuk janë si-
mbole që na shërbejnë për të shprehur
ato që ndiejmë? Pikërisht për këtë edhe
nuk e kuptojmë një gjuhë, simbolet e së
cilës nuk i njohim, si dhe fjalët që ajo
përdor.
Simbolet dhe lëvizjet njeriu i përdor
për të pasur marrëdhënie me Perëndi-
në. Për të komunikuar me Perëndinë e
palëndshëm, ai ndien nevojën për t’u
ulur në gjunjë, për t’iu lutur Atij me lot.
(vijon në faqen 38)

25
KORRIK 2020
1 M † * Anargjendët Kozma e Damian, romakë. Dësh. Kasti e Sekundini.
2 E Rroba e Hyjlindëses në Vllahernë. Juvenali i Jerusalemit.
3 P Dësh. Jakinthi. Anatoli i Kon/pojës. Dësh. Asklipiadhi, Dolinduhu.
4 SH † Andrea i Kretës, himnografi. Mihail Honiati i Athinës. Dëshg. Kiprila.
5 D † 4 MT. (Besimi i Kryeqindëshit). Osh. Athanas Athoniti.
6 H † Hierod. Asti i Durrësit. Osh. Sisoi. Dëshg. Luçia, Riksi, Dioni, Oroni.
7 M † Dëshg. Kiriakia (E Diela). 7 dësh. në Durrës (Peregrini, Isiki etj.).
8 M † Dëshm. Prokopi dhe Theodhosia, nëna e tij. Hierod. i ri Anastasi.
9 E Hierod. Pangrati i Tavromenisë. Dësh. Andrea dhe Provi.
10 P † Dësh. i ri Nikodhimi në Berat. 45 dësh. në Armeni. Dësh. Vianori.
11 SH † Dëshmg. Efimia. Mbr/sha Ollga. Dësh. Martirokliu. Hierod. Kindeu.
12 D † 5 MT (Shërimi i dy të demonizuarve). Veronika, gjakrrjedhësja.
13 H Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Osh. Stefan Savaiti. Oshg. Sara.
14 M Ap. Akila nga të 70-t. Nikodhim Agjioriti. Dësh. Trifoni në Sheqishte.
15 M Dësh. Julita e Kiriku. Vladimiri i Madh në Kiev. Osh. Donaldi.
16 E Hierod. Athinogjeni, Rigjini, Kleoniku, Antioku etj. Dësh. Fausti.
17 P † * Dëshmg. Marina. Dësh. Sperati, Veronika. Marcelina në Milano.
18 SH † Dësh. Emiliani, Pavli, Thea, Valentina, Markeli. Osh. Pamvoi.
19 D † E ETËRVE TË SIN. IV EKUM. Oshg. Makrina. Osh. Diosi, Dioklisi.
20 H † Pr. Ilia Thesviti. Osh. Avrami në Radonezh. Aureli i Kartagjenës.
21 M Osh. Joani dhe Simeoni i marrë më Krishtin. Prakseda, romake.
22 M * Maria Magdalena, miroprurëse. Dëshg. Markela në Hios.
23 E Pr. Jezekiel. Hierod. Apolinari e Vitali, të Ravenës. Oshg. Pelagjia.
24 P † Dëshmg. Kristina. Omol. Athinagora. Dësh. Borisi, Gljebi.
25 SH † Fjetja e shën Anës. Oshg. Olimbia. Etërit e Sin. V Ekumenik.
26 D † 7 MT. (2 shërime). Oshdg. Parashqevia (E Premtja). (Efqeli)
27 H † Dëshm. Pandeleimoni. Osh. Angjelari, Gorazdi, Sava, Klimi etj.
28 M Ap. e dhjak. Prohori, Nikanori, Timoni, Parmenai nga të 70-t.
29 M Dësh. Kaliniku, Theodhota e fëmijët. Dëshg. Beatris e 2 vëllezërit.
30 E Ap. Sila, Silvani, Epeneti etj. nga 70-t. Angjelina Araniti, shqiptare.
31 P Evdhokimi i Drejtë. Josif Arimatheasi. Dësh. në Romë. Dësh. Fabio.

Ditë kreshme 26
K O R R I K 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 M 1 Kor. 12:27-13:8 Mt. 10:1, 5-8
2 E Heb. 9:1-7 Llk. 1:39-49, 56
3 P Rom. 11:25-36 [J.4] Mt. 12:1-8
4 SH Rom. 6:11-17 Mt. 8:14-23
5 D Gal. 5:22-6:2 Mt. 8:5-13 III IV
6 H Rom. 12:4-5, 15-21 [J.5] Mt. 12:9-13
7 M Rom. 14:9-19 Mt. 12:14-16, 22-30
8 M 1 Tim. 4:9-15 Mt. 12:38-45
9 E Rom. 15:17-29 Mt. 12:46-13:3
10 P Rom. 16:1-16 Mt. 13:3-9
11 SH 2 Kor. 6:1-10 Llk. 7:36-50
12 D Rom. 10:1-10 Mt. 8:28-9:1 IV V
13 H Heb. 2:2-10 Llk. 10:16-21
14 M 1 Kor. 1:1-9 [J.6] Mt. 13:24-30
15 M 1 Kor. 13:11-14:5 Mt. 13:31-36
16 E 1 Kor. 3:18-23 Mt. 13:36-43
17 P Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
18 SH Rom. 9:1-6 Mt. 9:18-26
19 D Tit. 3:8-15 Mt. 5:14-19 T.I VI
20 H Jak. 5:10-20 Llk. 4:22-30
21 M 1 Kor. 6:20-7:12 [J.7] Mt. 14:1-13
22 M 1 Kor. 7:12-24 Llk. 8:1-3
23 E 1 Kor. 7:24-35 Mt. 15:12-21
24 P 1 Kor. 7:35-8:8 Mt. 15:29-31
25 SH Gal. 4:22-27 Llk. 8:16-21
26 D Gal. 3:23-4:5 Mt. 9:27-35 T.II VII
27 H 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
28 M Vep. 6:1-7 Mt. 16:6-12
29 M 1 Kor. 10:12-23 [J.8] Mt. 16:20-24
30 E Vep. 15:35-41 Mt. 16:24-28
31 P 1 Kor. 11:8-23 Mt. 17:10-18

Ditë kreshme 27
GUSHT 2020
1 SH † Dalja e Kryqit. 7 Makabejtë, Solomona etj. Oshdg. Elesa. (Fillon Kreshma)
2 D † 8 MT. (Shumimi i 5 bukëve). Transf. i lips. të Stefanit, dësh. I, kryedhjak.
3 H Saloma Miroprurëse. Osh. Isaaku, Dalmati, Fausti. Theodhora në Selanik.
4 M 7 Djemtë e Efesit. Transf. i lips. të oshg. Evdhokia. 9000 dësh. në Persi.
5 M Dësh. Efsigni. Hierod. Fabiani i Romës. Sh. Nona. Dësh. Emidi.
6 E † # Metamorfoza (Shndërrimi i fytyrës) e Shpëtimtarit Krisht (Sotirit).
7 P Oshd. Domet Persiani e Asteri, çudibërës. Osh. Nikanori, çudibërës.
8 SH † Omol. Emiliani i Kizikës. Mironi i Kretës. Dësh. i ri Triandafili.
9 D † 9 MT. (Jisui ecën mbi ujë). Ap. Matia. 10 dësh. në Portën e Bronztë.
10 H Dësh. Laurenti kryedhjak, Ksisti i Romës, Ipoliti, Iron Filozofi.
11 M Patriark Nifoni, vllami i Skënderbeut. Dësh. Efpli, Gai, Gajani.
12 M Dësh. Foti, Anikiti. Osh. Palamoni dhe Kapitoni. Osh. Egloni.
13 E Mbyllja e Metamorfozës.Transf. i lips. të Maksim Omologjetit.
14 P Pr. Mikea. Kthimi i Kryqit. Hierod. Markeli i Apamisë. Dësh. Ursiki.
15 SH † Fjetja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Tarsizi në Romë.
16 D † 10 MT. (Shërimi i djalit epileptik). Peshqiri i Krishtit. Dësh. Alkiviadhi.
17 H Dësh. Mironi, Patrokli, Stratoni, Filipi etj. Dësh. Pavli e Juliana.
18 M Dësh. Flori e Lauri në Dardani. Arseni në Paros. Dësh. Polieni.
19 M Dësh. Andrea Stratilati dhe 2593 dëshmorët. Osh. Theofani i Ri.
20 E Pr. Samuel. 37 dësh. në Vizi (Orioni etj.) Dësh. Iliodori. Dësh. i ri Theohari.
21 P Ap. Tadeu. Dëshg. Vasa me fëmijët e saj: Theogni, Agapiu, Pisti.
22 SH † Dësh. Agathoniku etj. Mbr/sha Ariadhni. Dëshg. Jona. Dëshg. Evlalia.
23 D † MBYLLJA E FJETJES. Hierod. Irineu i Lionit, Irineu i Sirmiumit.
24 H † Hierod. Kozma Etolosi, në Kolkondas (Fier). Hierod. Eftihi.
25 M Ap. Titi i Gortinës nga të 70-t. Transf. i lips. të Ap. Vartholomeut.
26 M Dësh. Adriani e Natalia, Atiku, Sisini. Osh. Joasafi, princ në Indi.
27 E Osh. Pimeni. Dësh. Fanuri. Dëshg. Anthusa e Re. Osios i Kordovës.
28 P Ezekia i Drejtë, mbret. Osh. Moisi Etiopiani. Dësh. Diomidi e Laurenti.
29 SH † * Prerja e kokës së Joan Pagëzorit. Ep. Arkadi i Arsinoit. (Kreshmë)
30 D † 12 MT. (I riu i pasur). Aleksandri, Pavli e Joani të Kon/pojës.
31 H Vendosja e brezit të Hyjlindëses. Aidani i Lindisfernit. Dësh. Fileorti.

Ditë kreshme 28
G U S H T 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 SH Heb. 11:33-12:2 Mt. 10:16-22


2 D 1 Kor. 1:10-17 Mt. 14:14-22 R. VIII
3 H 1 Kor. 11:31-12:6 [J.9] Mt. 18:1-11
4 M 1 Kor. 12:12-26 Mt. 18:22, 19:1-2, 13-15
5 M 1 Pet. 1:1-2:10 Mt. 20:1-16
6 E 2 Pet. 1:10-19 Mt. 17:1-9
7 P 1 Kor. 14:26-40 Mk. 9:2-9
8 SH Rom. 14:6-9 Mt. 15:32-39
9 D 1 Kor. 3:9-17 Mt. 14:22-34 T.IV IX
10 H 1 Kor. 15:12-20 [J.10] Mt. 21:18-22
11 M 1 Kor. 15:29-38 Mt. 21:23-27
12 M 1 Kor. 16:4-12 Mt. 21:28-32
13 E 2 Kor. 1:1-7 Mt. 21:43-46
14 P 2 Kor. 1:12-20 Mt. 22:23-33
15 SH Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28
16 D 1 Kor. 4:9-16 Mt. 17:14-23 I X
17 H 2 Kor. 2:3-15 [J.11] Mt. 23:13-22
18 M 2 Kor. 2:14-3:3 Mt. 23:23-28
19 M 2 Kor. 3:4-11 Mt. 23:29-39
20 E 2 Kor. 4:1-12 Mt. 24:13-28
21 P 2 Kor. 4:13-18 Mt. 24:27-33, 42-51
22 SH 1 Kor. 1:3-9 Mt. 19:3-12
23 D Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28 II XI
24 H 2 Kor. 5:10-15 [J.12] Mk. 1:9-15
25 M Tit. 1:1-5, 2:15-3:2, 12-15 Mt. 5:14-19
26 M 2 Kor. 6:11-16 Mk. 1:23-28
27 E 2 Kor. 7:1-10 Mk. 1:29-35
28 P 2 Kor. 7:10-16 Mk. 2:18-22
29 SH Vep. 13:25-32 Mk. 6:14-30
30 D 1 Kor. 15:1-11 Mt. 19:16-26 III I
31 H Heb. 9:1-7 Llk. 10:38-42, 11:27-28

Ditë kreshme 29
SHTATOR 2020
1 M † Fillimi i Vitit Kishtar. Simeon Stiliti. 40 dshg. (Aspasia, Efterpi etj.).
2 M Dësh. Mamai. Osh. Joan Kreshmuesi. Eleazari dhe Finesi, të Drejtë.
3 E Hierod. Anthimi i Nikomedisë. Fivia, dhjakoneshë. Osh. Theoktisti.
4 P Pr. Moisi. Hermiona, bija e Ap. Filipit. Shën Petroni. Hierod. Vavila.
5 SH † Zaharia, ati i Joan Pagëzorit. Hierod. Abdai në Persi. Dësh. Medimni.

6 D † 13 MT. (Vreshtarët e këqij). Çudia e Kryeengjëllit Mihail. Dësh. Romuli.


7 H Ap. Evodi, Onisifori nga të 70-t. Dësh. Sozoni. Kasiania, himnografe.
8 M † Lindja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Seviri, Artemidori.
9 M † * Hyjprindërit Joakim e Ana. Etërit Sin. III Ekum. Omari i Teruanit.
10 E Ap. Apeli, Klementi, Luka nga të 70-t. Dëshg. Minodhora, Nimfodhora etj.
11 P Oshg. Theodhora në Aleksandri. Efrosin Kuzhinieri. Dëshg. Evanthia.
12 SH † Mbyllja e Lindjes. Hierod. Autonomi, Kornati. Dësh. Juliani, Tatjani.

13 D † PARA LARTËSIMIT. Kisha e Ngjalljes, Jerusalem. Kornili, Aristidhi.


14 H † Lartësimi i Kryqit të Nderuar (Stavros). Sinodi VI Ekum. (Kreshmë)
15 M Dësh. Nikita Goti. Visarioni i Larisës. Josifi i Timishoarës.
16 M Dëshmg. Efimia. Dëshg. Melitina. Ludmilla, mbretëshë në Çeki.
17 E † Sofia e vajzat dësh.: Besa, Shpresa, Dashuria. Dëshg. Agathoklia.
18 P Evmeni i Kretës. Dëshg. Ariadhni. Osh. Romili në Ravanicë.
19 SH † Dësh. Trofimi, Sabati e Dorimedi. Dësh. Feliksi e Konstantia në Napoli.

20 D † PAS LARTËSIMIT. Dëshm. Efstathi e familja. Osh. Olegu, princ.


21 H Mbyllja e Lartësimit. Pr. Jona. Ap. Kodrati nga të 70-t. Dësh. Eusebi.
22 M Hierod. Fokai. Dësh. Foka Kopshtari. Dëshg. Dinja e Emerita në Romë.
23 M † * Ngjizja e Joan Pagëzorit. Oshg. Ksanthipi dhe Polikseni, në Spanjë.
24 E Thekla, dëshmorja e parë. Osh. Siluan Athoniti. Shën Persida.
25 P Oshg. Efrosina e Pafnuti, ati i saj. Osh. Sergji në Radonezh, çudibërës.
26 SH † Jetëndërrimi i Ap. e Ungjillorit Joan. Gedeoni i Drejtë. Nili në Kalabri.

27 D † 1 LLK. (Mrekullia e peshkimit, Nxënësit e parë). Ap. Aristarku, Zinoni.


28 H Pr. Varuk. Omol. Haritoni. Alkisoni i Nikopojës. Viaçeslavi në Çeki.
29 M Osh. Qirjako. Dësh. Petronia, Dadi, Kasdoa, Kasdou, Govdeli.
30 M Hierod. Grigori, ndriçues i Armenisë. Dësh. Mardoni. Dëshg. Gajana.

Ditë kreshme 30
S H TAT O R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 M 1 Tim. 2:1-7 Llk. 4:16-22
2 M 2 Kor. 9:12-10:7 [J.13] Mk. 3:20-27
3 E 2 Kor. 10:7-18 Mk. 3:28-35
4 P 2 Kor. 11:5-21 Mk. 4:1-9
5 SH 1 Kor. 2:6-9 Mt. 22:15-22
6 D 1 Kor. 16:13-24 Mt. 21:33-42 IV II
7 H 2 Kor. 12:10-19 [J.14] Mk. 4:10-23
8 M Filip. 2:5-11 Llk. 10:38-42, 11:27-28
9 M Gal. 4:22-27 Mk. 5:1-20
10 E Gal. 1:1-3, 20-2:5 Jn. 3:16-21
11 P Gal. 2:6-10 Jn. 12:19-36
12 SH 1 Kor. 2:6-9 Mt. 10:37-11:1
13 D Gal. 6:11-18 Jn. 3:13-17 T.I III
14 H 1 Kor. 1:18-24 Jn. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35
15 M Gal. 2:21-3:7 [J.15] Mk. 6:1-7
16 M Gal. 3:15-22 Mk. 6:7-13
17 E Gal. 3:23-4:5 Mk. 6:30-45
18 P Gal. 4:8-21 Mk. 6:45-53
19 SH 1 Kor. 1:26-2:5 Jn. 8:21-30
20 D Gal. 2:16-20 Mk. 8:34-9:1 T.II IV
21 H Gal. 4:28-5:10 [J.16] Llk. 3:19-22
22 M Gal. 5:11-21 Llk. 3:23-4:1
23 M Gal. 4:22-27 Llk. 1:5-25
24 E 2 Tim. 3:10-15 Llk. 4:16-22
25 P Efes. 1:7-17 Llk. 4:22-30
26 SH 1 Jn. 4:12-19 Jn. 19:25-27, 21:24-25
27 D 2 Kor. 6:1-10 Llk. 5:1-11 R. V
28 H Efes. 1:22-2:3 [J.17] Llk. 4:38-44
29 M Efes. 2:19-3:7 Llk. 5:12-16
30 M Efes. 3:8-21 Llk. 5:33-39

Ditë kreshme 31
TETOR 2020
1 E † Mbrojtja e Hyjlind. Ap. Anania. Roman Melod. J. Kukuzeli nga Durrësi.
2 P Hierod. Qipriani i Kartagjenës dhe dëshg. Justina. Omol. Theofili.
3 SH † Hierod. Dionis Areopagjiti e sh. Damara. Dësh. Elefteri, Rustiku.
4 D † 2 LLK. (Duajini armiqtë). Jerotheu i Athinës. Dëshg. Domnina.
5 H Dëshg. Haritina, Mamelkta. Oshg. Metodia. Osh. Evdhokimi.
6 M † Ap. Thomai. Dëshg. Leptina, Erotida. Dësh. i ri Makari.
7 M Dësh. Sergji e Baku. Hierod. Polikroni. Dësh. Juliani, Qesari etj.
8 E Dëshg. Pelagjia. Oshg. Pelagjia. Oshg. Taisia. Oshd. i ri Ignati.
9 P Abrahami e Loti, të Drejtë. Ap. Jakovi, bir i Alfeut. Oshg. Poplia.
10 SH † Dësh. Eulampi dhe Eulampia. Omol. Theofili, Vasiani e 200 shokët.
11 D † 4 LLK. (Mbjellësi e fara). E ETËRVE TË SIN. VII EK. Ap. Filipi, dhjak.
12 H Dësh. Provi, Androniku, Andromaku etj. Simeoni, Theologu i Ri.
13 M Dësh. Karpi, Agathodhori, Agathonika etj. Dëshg. e re Krisa.
14 M Dësh. Nazari, Protasi, Gjervasi, Kelsi. Kozmai i Majumasë, himnografi.
15 E Hierod. Lukiani. Omol. Varsi. Osh. Savini i Katanias. Osh. Efthimi i Ri.
16 P Dësh. Longin kr/qindëshi e 2 ushtarët. Osh. Mali. Shën Gali në Zvicër.
17 SH † Pr. Osia. Oshd. Andrea në Krisi. Anargj. Kozma e Damian, arabë.
18 D † AP. E UNGJILLOR LLUKAI. Dësh. Marini nga Tarsi. Oshg. Efrosina.
19 H Pr. Joel. Mnason Qiprioti. Dësh. Uari. Oshg. Kleopatra. Osh. Joani në Rila.
20 M † Dëshm. Artemi. Osh. Gjerasimi në Kefaloni. Oshg. Matrona në Hios.
21 M Oshm. Ilarioni. Dësh. Sokrati e Theodhota. Dësh. Azisi. Osh. Celina.
22 E Averki i Jerapojës. Evlali i Lapitit. Osh. Loti, Rufi. 7 Djemtë e Efesit.
23 P * Ap. Jakovi i Jerusalemit, vëllai i Zotit, nga të 70-t. Ignati i Kon/pojës.
24 SH † Dësh. Arethai. Dëshg. Sebastiana. Dësh. Valentini, Nerdoni. Osh. Senohu.
25 D † 6 LLK. (Shërimi i të demonizuarit). Tavithaja e Jopës. Dësh. Markiani.
26 H † Dëshm. Dhimitër Mirovliti. Dësh. Lupi. Dësh. Leptina, Glikoni.
27 M Dësh. Nestori. Prokla, e shoqja e Pont Pilatit. Osh. Dhimitri në Basarabov.
28 M Dësh. Terenti, Neonila e fëmijët. Stefan Savaiti. Rastislavi në Moravi.
29 E Oshdg. Anastasia në Romë. Oshg. Ermelinda. Osh. Abrami, Maria.
30 P Ap. Kleopa, Justi, Terti, Marku, Artemai nga 70-t. Dësh. Zinovi e Zinovia.
31 SH † Ap. Stahi, Apeli, Ampli, Narkisi, Urbani, Aristovuli nga të 70-t.

Ditë kreshme 32
T E T O R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 E Vep. 9:10-18 Llk. 6:12-19
2 P 1 Tim. 1:12-17 Llk. 6:17-23
3 SH Vep. 17:16-34 Llk. 5:17-26
4 D 2 Kor. 6:16-7:1 Llk. 6:31-36 T.IV VI
5 H Efes. 4:25-32 [J.18] Llk. 6:24-30
6 M 1 Kor. 4:9-16 Jn. 20:19-31
7 M Efes. 5:25-33 Llk. 6:46-7:1
8 E Efes. 5:33-6:9 Llk. 7:17-30
9 P 1 Kor. 4:9-16 Mt. 9:36-10:8
10 SH 1 Kor. 15:39-45 Llk. 5:27-32
11 D Tit. 3:8-15 Llk. 8:5-15 I VII
12 H Filip. 1:1-7 [J.19] Llk. 7:36-50
13 M Filip. 1:8-14 Llk. 8:1-3
14 M Filip. 1:12-20 Llk. 8:22-25
15 E Filip. 1:20-27 Llk. 9:7-11
16 P Filip. 1:27-2:4 Mt. 27:33-54
17 SH 1 Kor. 1:12-20 Llk. 6:1-10
18 D Kol. 4:5-11, 14-18 Llk. 10:16-21 II VIII
19 H Vep. 2:14-21 Llk. 9:18-22
20 M Filip. 2:16-23 [J.20] Llk. 9:23-27
21 M Filip. 2:24-30 Llk. 9:44-50
22 E Filip. 3:1-8 Llk. 9:49-56
23 P Gal. 1:11-19 Mt. 13:54-58
24 SH 2 Kor. 1:8-11 Llk. 7:1-10
25 D Gal. 1:11-19 Llk. 8:27-39 III IX
26 H 2 Tim. 2:1-10 Jn. 15:17-16:2
27 M Kol. 1:1-3, 6-11 [J.21] Llk. 11:1-10
28 M Kol. 1:18-23 Llk. 11:9-13
29 E Kol. 1:24-2:1 Llk. 11:14-23
30 P Kol. 2:1-7 Llk. 11:23-26
31 SH 2 Kor. 3:12-18 Llk. 8:16-21

Ditë kreshme 33
NËNTOR 2020
1 D † 5 LLK. (I pasuri e Llazari). Anargj. Kozma, Damian. Sh. Jakovi (Vithkuq)
2 H Dësh. Akindini, Pegasi, Elpidofori. Andoni i Selanikut (ish i Durrësit)
3 M Dësh. Akepsimai, Aithalai në Persi. Shën Silvia. Dëshg. Uinefrida.
4 M Oshm. Joaniki. Hierod. Nikandri i Mirës e Ermeu. Dësh. Porfir Aktori.
5 E Ap. Hermai, Lini, Gai, Patrovi, Filologu nga të 70-t. Dësh. Galaktioni.
6 P Omol. Pavli i Kon/pojës. Omol. Leonardi në Noblak. Osh. Llukai.
7 SH † 33 dësh. në Melitinë. Dësh. Athinodhori. Osh. Llazari, çudibërës.

8 D † 7 LLK. (2 mrekulli). Kryeengjëjt Mihail e Gavriil, Fuqitë Engjëllore.


9 H Dësh. Onisifori, Porfiri. Dësh. Narsizi. Nektari i Pentapojës.
10 M Ap. Olimbai, Herodioni, Erasti etj. Dësh. Oresti, Orioni. Osh. Arseni.
11 M † Dëshm. Minai; Viktori, Vicenti, Stefanidha. Osh. Theodhor Studiti.
12 E Joan Përdëllimtari. Martini i Taracinës, çudibërës. Osh. Nil Mirovliti.
13 P † * Joan Gojarti i Kon/pojës dhe Anthusa, e ëma. Oshd. i ri Damaskini.
14 SH † Ap. Filipi. Grigor Pallamai. Dësh. i ri Konstandini nga Hidra.

15 D † # 8 LLK. (Samaritani i mirë). Dësh. Guria, Habibi etj. (Fillon Kreshma)


16 H † # Ap. e Ungjillor Mattheu. Dëshg. Ifigjenia. Fulviani në Etiopi.
17 M # Grigori i Neoqesarisë. Genadi i Kon/pojës. Oshg. Hilda.
18 M Dësh. Platoni, Romani. Dësh. i ri Anastasi në Paramithi.
19 E # Pr. Abdiu. Dësh. Iliodori, Varlaami. Dësh. Azisi. Filareti i Moskës.
20 P Osh. Grigor Dekapoliti. Prokli i Kon/pojës. Dësh. Edmondi, në Angli.
21 SH † # Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull. Osh. Sozomeni.

22 D † # 9 LLK. (I pasuri i pamend). Ap. Filimoni, Apfia etj. Klimi i Ohrit.


23 H # Amfiloku i Ikonisë. Grigori i Akragandisë. Aleksandër Nevski, princ.
24 M # Klementi i Romës. Petro i Aleksandrisë. Osh. Malku e Karioni.
25 M † Mbyllja e Hyrjes. Dëshmg. Ekaterina e 150 oratorët. Dësh. Mërkuri.
26 E # Osh. Alip Stiliti, Stilian Paflagoni, Nikon “Pendohuni”. Osh. Heremoni.
27 P Dësh. Jakov Persiani. Theodhosi i Tërnovës. Osh. Grigor Sinaiti.
28 SH † # Omol. Stefani i Ri. Dësh. Irinarku, Komasi, Etimasi etj. Dësh. Eliani.

29 D † # 13 LLK. (I riu i pasur). Dësh. Paramoni dhe 370 dësh. Dësh. Fedri.
30 H † # Ap. Andrea, i Parëthirruri. Frumenti i Etiopisë. Ep. Trojani.

Ditë kreshme 34
N Ë N T O R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D 1 Kor. 12:27-13:8 Llk. 16:19-31 IV X


2 H Kol. 2:13-20 [J.22] Llk. 11:29-33
3 M Kol. 2:20-3:3 Llk. 11:34-41
4 M Kol. 3:17-4:1 Llk. 11:42-46
5 E Kol. 4:2-9 Llk. 11:47-12:1
6 P Kol. 4:10-18 Llk. 12:2-12
7 SH 2 Kor. 5:1-10 Llk. 9:1-6
8 D Heb. 2:2-10 Llk. 8:41-56 T.I XI
9 H 1 Thes. 1:1-5 [J.23] Llk. 12:13-15, 22-31
10 M 1 Thes. 1:6-10 Llk. 12:42-48
11 M 1 Thes. 2:1-8 Llk. 12:48-59
12 E 1 Thes. 2:9-14 Llk. 13:1-9
13 P Heb. 7:26-8:2 Jn. 10:9-16
14 SH 1 Kor. 4:9-16 Jn. 1:44-52
15 D Efes. 2:4-10 Llk. 10:25-37 T.II I
16 H Rom. 10:11-11:2 Mt. 9:9-13
17 M 1 Thes. 3:9-13 [J.24] Llk. 14:25-35
18 M 1 Thes. 4:1-12 Llk. 15:1-10
19 E 1 Thes. 4:18-5:10 Llk. 16:1-9
20 P 1 Thes. 5:9-13,24-28 Llk. 16:15-18, 17:1-4
21 SH Heb. 9:1-7 Llk. 10:38-42, 11:27-28
22 D Efes. 2:14-22 Llk. 12:16-21 R. II
23 H 2 Thes. 1:1-10 [J.25] Llk. 17:20-25
24 M Filip. 3:20-4:3 Llk. 17:26-37, 18:8
25 M Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
26 E 2 Thes. 2:13-3:5 Llk. 18:31-34
27 P 2 Thes. 3:6-18 Llk. 19:12-28
28 SH Gal. 1:3-10 Llk. 10:19-21
29 D Efes. 4:1-7 Llk. 18:18-27 T.IV III
30 H 1 Kor. 4:9-16 Jn. 1:35-52

Ditë kreshme 35
DHJETOR 2020
1 M # Pr. Naum. Osh. Filareti. Theokliti i Lakedemonisë. Eligiusi i Nojonit.
2 M Pr. Abakum. Dëshg. Miropi, Viviana. Osh. Porfir Kafsokaliviti.
3 E # Pr. Sofonia. Dësh. Agapi e Selefki. Dësh. Gliqeri. Dësh. i ri Angjeli.
4 P † * Dëshmg. Varvara. Osh. Joan Damaskini. Oshdg. Kristodhula.
5 SH † # Osh. Sava i Shenjtëruar. Dësh. Diogjeni. Dësh. Pelini nga Durrësi.
6 D † # 10 LLK. (Shërimi i gruas së kërrusur). Nikolla i Mirës së Likisë.
7 H # Ambrozi i Milanos. Osh. Grigori në Athos. Filothea në Arxhesh.
8 M # Ap. Qesari (i Durrësit), Sostheni, Tihiku nga të 70-t. Osh. Patapi.
9 M † * Ngjizja e Anës, nënës së Hyjlindëses. Pr/sha Ana, nëna e Samuelit.
10 E # Dësh. Minai, Hermogjeni, Efgrafi. Dësh. Gemeli, Mariani, Theotekni.
11 P Osh. Danieli, Llukai, stilitë. Dësh.Varsava persiani. Dësh. Miraku.
12 SH † # Spiridhoni i Trimithundës. Hermani i Alaskës. Finiani, çudibërës.
13 D † # E PARAETËRVE. 11 LLK. Dësh. Efstrati, Oresti, Evgjeni etj. Luçia.
14 H # Dësh. Ariani, Apolloni, Thirsi, Lefki, Kaliniku etj. Dësh. Ipati.
15 M † # Hierod. Elefteri i Vlorës dhe Anthia, e ëma. Oshdg. Suzana.
16 M Pr. Angjeu. Modesti i Jerusalemit. Dësh. Marini, senator.
17 E # Pr. Daniel e 3 djemtë: Anania, Azaria, Mishaili. Dionisi i Egjinës.
18 P Dësh. Sebastiani. Dësh. Nikostrati, Markelini, Zoia. Gratiani i Turit.
19 SH † Dësh. Bonifati, Agllaia, senatore. Dësh. Ari. Grigjenti i Etiopisë.
20 D † PARA KR/LINDJES (Gjenealogjia e Jisuit). Ignat Hyjmbajtësi. (Efqeli)
21 H Dëshg. Juliana dhe 630 dësh. Dësh. Themistokliu. Petro i Moskës.
22 M † Dëshmg. Anastasia. Dësh. Krisogoni etj. Dësh. Flaviani.
23 M † Osh. Naumi në Ohër, çudibërës. 10 dësh. e Kretës. Dësh. Skinoni.
24 E † Vigjilja. Dëshg.Evgjenia. Dësh. i ri Ahmeti. Sh. Adela, Irmini. (Sh. Orëve)
25 P † LINDJA TRUPORE E ZOTIT TONË JISU KRISHT. (Hahen të gjitha)
26 SH † Mbledhja për Hyjlindësen. Omol. Efthimi. Nikodhimi në Tismana.
27 D † PAS KR/LINDJES (Josifi i Marisë. Pr. David). Kr/dhjak Stefani. Fabiola.
28 H 20.000 dësh. në Nikomedi. Dëshg. Domna. Simon Mirovliti në Athos.
29 M 14.000 foshnjat e therura nga Herodi. Osh. Markeli. Omol. Tadeu.
30 M Oshdg. Anisia. Dësh. Fileteri. Anisi i Selanikut. (Hahen të gjitha)
31 E Mbyllja e Krishtlindjes. Oshg. Melania. Zotiku i Jetimores. Sh. Gaudenti.

Ditë kreshme 36
D H J E T O R 2 0 20
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1 Tim. 1:8-14 [J.26] Llk. 19:45-48


2 M 1 Tim. 1:18-20, 2:8-15 Llk. 20:1-8
3 E 1 Tim. 3:1-13 Llk. 20:9-18
4 P Gal. 3:23-4:5 Mk. 5:24-34
5 SH Gal. 5:22-6:2 Mt. 11:27-30
6 D Heb. 13:17-21 Llk. 13:10-17 I IV
7 H 1 Tim. 5:1-10 [J.27] Llk. 20:27-44
8 M 1 Tim. 5:11-21 Llk. 21:12-19
9 M Gal. 4:22-27 Llk. 8:16-21
10 E 1 Tim. 6:17-21 Llk. 21:28-33
11 P 2 Tim. 1:1-2, 8:18 Llk. 21:37-22:8
12 SH Efes. 5:8-19 Jn. 10:9-16
13 D Kol. 3:4-11 Llk. 14:16-24, Mt. 22:14 II V
14 H 2 Tim. 2:20-26 [J.28] Mk. 8:11-21
15 M 2 Tim. 1:8-18 Mk. 2:23-3:5
16 M 2 Tim. 4:9-22 Mk. 8:30-34
17 E Heb. 11:33-12:2 Mk. 9:10-15
18 P Tit. 1:15-2:10 Mk. 9:33-41
19 SH Gal. 3:8-12 Llk. 13:19-29
20 D Heb. 11:9-10, 32-40 Mt. 1:1-25 III VI
21 H Gal. 3:5-11, 17-19 [J.29] Mk. 9:42-10:1
22 M Heb. 4:1-13 Mk. 10:2-12
23 M Heb. 5:11-6:8 Mk. 10:11-16
24 E Lexo në fq. 59
25 P Gal. 4:4-7 Mt. 2:1-12
26 SH 1 Tim. 6:11-16 Mt. 12:15-21
27 D Vep. 6:8-7:5, 47-60 Mt. 2:13-23 IV VII
28 H Heb. 8:7-13 [J.30] Mk. 10:46-52
29 M Heb. 9:8-23 Mt. 2:13-23
30 M Heb. 10:1-18 Mk. 11:22-26
31 E Heb. 10:35-11:7 Mk. 11:27-33

Ditë kreshme 37
Edhe Biri i Perëndisë, Jisu Krishti, kur
jetoi si njeri këtu mbi dhé, iu lut Atit të
Tij me anë të simboleve dhe veprimeve
të jashtme. Gjatë Darkës Mistike, ngriti
sytë në qiell, në Gjethsemani dhe, jo
vetëm që u ul në gjunjë, por edhe “ra
me fytyrë përdhe duke u lutur” (Matth.
26:39). Sepse, nëpërmjet veprimeve dhe
lëvizjeve, trupi merr dhe i transmeton
shpirtit energjitë e tij; nuk është aspak e
çuditshme, por përkundrazi, është tërë-
sisht në përputhje me natyrën e njeriut,
që Perëndia të transmetojë dhuratat hyj-
nore të hirit të Tij, me anë të veprimeve
të prekshme.
Praktikat simbolike, fjalët, elementet
materiale që përdoren në misteret e
Kishës nuk janë tipa të jashtëm, të thatë
dhe pa esencë, por mjete dhe përcjellës,
nëpërmjet të cilëve Perëndia na transme-
ton neve, njerëzve të përbërë nga mate-

38
ria dhe fryma, hirin e Tij të shenjtë dhe
të padukshëm. Diçka të ngjashme bëri
edhe Vetë Zoti kur ndodhej këtu mbi
tokë dhe jepte shërim trupor e shpirtë-
ror. Sot, Ai transmeton hirin hyjnor në-
përmjet Kishës së Tij me ceremoni të
veçanta, që i ka caktuar Vetë, të cilat janë
misteret e Kishës.
Misteret janë të domosdoshme për
ekzistencën dhe për ruajtjen e jetës sonë
shpirtërore. Por si duhet të marrim pjesë
në to? Me shpresëtari dhe me dashuri.
Me ndjesinë se i afrohemi Vetë Perë-
ndisë. Se na prek Vetë Zoti.
Nëse nuk e kemi këtë lloj shpresë-
tarie, çfarë ndodh? A kryhet misteri?
Sigurisht që kryhet. Kryerja e misterit
nuk varet nga gjendja jonë. Nëse nuk
lutemi siç duhet, thjesht nuk do të ma-
rrim hirin e Perëndisë. Nëse shkojmë pa
shpresëtari dhe nderim, do të gjykohe-

39
mi. Uji shkon në kopsht, gjallëron farërat
dhe pemët lulëzojnë e japin fryte. Uji bie
edhe në llamarinat e një strehe, por nuk
jep gjë, shkon e bie përtokë.
Kur pabesia dhe mungesa e sinqe-
ritetit e turbullojnë shpirtin tonë, nuk
do të thotë se misteri nuk kryhet, por se
ne nuk mund ta marrim hirin e Perë-
ndisë. Pra, le të përpiqemi që të marrim
pjesë me besim e përulësi në misteret e
Kishës.
Por ka nga ata që kundërshtojnë:
“Nuk u afrohem mistereve. Nuk mund
të shkoj te prifti i enorisë sime, sepse nuk
kam respekt për të”. Por a justifikohet
ky kundërshtim? A varet hiri që transme-
ton misteri nga virtyti i priftit? Jo, aspak.
Prifti është thjesht një instrument
nëpërmjet të cilit transmetohet hiri i
Krishtit, sepse është Krishti Ai që kryen
dhe transmeton hirin. Nëse keni një vulë

40
të artë me ikonën e Krishtit dhe një tjetër
prej hekuri dhe me të dyja vulosni një
copë dylli, a do të ketë ndryshim në atë
që përftohet nga vula? Sigurisht që nuk
ka kurrfarë ndryshimi. Kur prifti është
i dorëzuar në mënyrë kanonike dhe i
kryen misteret kanonikisht, le të marrim
pjesë pa kurrfarë ngurrimi, edhe sikur
ai të mos jetë shembull virtyti. Misteret
janë të vlefshme.

41
ORGANIZIMI KISHTAR

SINODI I SHENJTË

Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe


i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar);
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit, Ignati;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës, Joani;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhimitri;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit, Nikolla;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Elbasanit, Andoni;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili;
Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti;
Kryesekretar: Mitropoliti i Amantias, Nathanaili.
Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë:
- Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04-2257 263
- Rruga e Kavajës, Nr. 141, Njësia Administrative Nr. 10,
Tiranë.
Tel. 04-2234 117, 04-2235 095; fax. 04-2232 109
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
Këshilli Kishtar Kleriko-Laik:
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar).

42
Anëtarë: Të gjithë anëtarët e Sinodit dhe ikonom Aleks
Ndoni, ikonom Tertios Gjoka, ikonom Spiro Katundi,
protopresviter Joan Mërkuri, atë Dhimitër Loshi, ikonom
Stavri Çipi, N. Mile, A. Naço, V. Kristo, D. Shuraja, A. Bualoti,
I. Koçi, V. Koti, Th. Dalla, E. Doko, V. Koliçi.
Klerikë: 161. Murgj: gjithsej 6: murgj 4; murgesha 2.
Nëndhjakë: 2.
Manastire: Manastiri i Shenjtë i Ri i Shën Vlashit, Durrës.
Cel. 0693067055;
Skiti i Miroprurëseve, Shën Vlash, 1 murgeshë, m. Rakela.
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses” në Ardenicë, 1 murg.
Cel. 0682200751.
Manastiri “Shën Kozmai”, Kolkondas, 1 murg.
Manastiri “Burimi jetëdhënës”, Dhërmi, 1 murg.
Manastiri “Shën Dhimitri”, Qeparo, 1 murg.
Skiti “Metamorfoza e Shpëtimtarit”, Gjirokastër, 1 mur-
geshë, m. Paisia.

• KRYEPISKOPATA E SHENJTË E TIRANËS DHE E DURRËSIT


Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi.
• Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org

43
• Mitropolit titullar: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias,
Nathanaili.
• Protosingjel: Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti.
• Epitrop i Përgjithshëm Arkihieratik: Ikonom Aleks Ndoni.
• Zyra e Kryepiskopit: A. Kondojorgji, atë Harallamb Gjoka,
kryedhjak Spiro Topanxha.
• Arkivi: S. Rëmbeci, C. Rusku, E. Viso.
• Sekretaria - Zyra e Pronës Kishtare: Hieromonak Anastas
Mamaj, P. Shalësi, Th. Xhile.
• Zyra e Financës: Ikonom Jovan Koroveshi, E. Moçka,
dhjak Kristo Xhaferi.
• Zyra e Personelit: Ikonom Aleks Ndoni, nëndhjak Joan
Rusku.
• Zyra Juridike: E. Civici, S. Komino.
• Zyra e Shtypit: Th. Dhima.
E-mail: zyrashtypitkoash@gmail.com
- Redaktorë dhe kompjuteristë: D. Shuraja, G. Bushaka,
R. Baba, M. Taçi.
- Botimet: Gazeta mujore “Ngjallja”, drejtohet nga një këshill
botues, përgjegjës: Th. Dhima. Revista periodike “Kërkim”,
drejtohet nga një këshill botues, përgjegjës: Atë Anastas Bendo.
Revista mujore për fëmijë “Gëzohu”, përgjegjëse: D. Shuraja.
Revista për të rinj “Kambanat”.
• Zyra e Përkthimit: Atë Anastas Bendo, P. Kondili, M. Naço.
• Website: Atë Harallamb Gjoka.

44
• Biblioteka: N. Tashi.
• Zyra e Shërbimit Teknik: Ark. A. Manço.
Inxhinierë: M. Llapa, P. Çollaku.
• Bërthama e Trashëgimisë Kulturore:
Ark. restaurator J. Stratobërdha, A. Rëmbeci, V. Kasneci.
• Centrali telefonik: I. Bushi, A. Stefani, Th. Memo.
• Katedralja e Re “Ngjallja e Krishtit”
Përgjegjës: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili.
Këshilli kishtar: A. Dodbiba, S. Prifti, N. Mile, Gj. Mulla,
J. Bakaviki, F. Droçi.
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”.
• Qendra Sinodike Orthodhokse dhe Qendra Kulturore
Përgjegjës: Hirësia e Tij, Mitropoliti i Amantias, Nathanaili;
nëndhjak Joan Rusku.
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
• Lidhja e Grave Orthodhokse “Përhapja e Dashurisë”.
Përgjegjëse: R. Shqevi. Stafi: P. Gega, E. Shqau.
- Ndihma për njerëzit në nevojë:
Atë Nikolla Kodheli, M. Ndoni.
- “Shoqëria e Dashurisë” në Tiranë ofron 4 herë në javë
drekë për nevojtarët. Web: mensa@orthodoxalbania.org
• Lidhja e Intelektualëve Orthodhoksë. Tel. 04-2257 261.
Këshilli Ekzekutiv - Kryetar: Prof. dr. Robert Andoni;
Sekretar i përgjithshëm: Dr. Adrian Naço Cel. 0692082001

45
• Lidhja e Rinisë Orthodhokse
Tel. 04-2257 261 E-mail: zrinoreorth@yahoo.com
Përgjegjës: Atë Grigor Pelushi.
- Zyra e Rinisë
Koordinatorë: J. Meni, atë Stephanos Ritsi, P. Gega, K. Shtuni,
O. Pelushi.
- Qendra studentore (pranë Qytetit Studenti)
Përgjegjëse: A. Baba.
• Zyra e Katekizmit e Kryepiskopatës
Përgjegjës: Miron Çako. Stafi: U. Mandro, K. Çollaku.
• Zyra e Fëmijëve. Tel. 04-2257261.
Përgjegjës: Nathan Hoppe.
Stafi: G. Hoppe, M. Topanxha, A. Tashi, E. Mihali dhe 12 kate-
kistë.
• Kompleksi i Punishteve “Nazaret” (shtypshkronja, punish-
tja e qirinjve, punishtja e drurit, studioja e ikonografisë dhe
e restaurimit të ikonave), Tiranë. Tel. 04-2351 921.
Përgjegjës: Kristofor Beduli.
Zyra e llogarisë: K. Koroveshi. Punonjës, 17.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Tirana b) Durrësi c) Shkodra
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë . . . 04-2257 261/2
Kisha “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Tiranë . . . . 0682951238
Kisha “Apostull Pavli e Shën Asti”, Durrës . . . 052-230 767
Kisha “Shën Nikolla”, Kavajë . . . . . . . . . . . . . . . 055-243 996
Kisha “Lindja e Krishtit”, Shkodër . . . . . . . . . 022-243 408

46
MITROPOLITË E SHENJTA

• MITROPOLIA E SHENJTË E BERATIT


Mitropolit: Hirësia e Tij, Ignati.
• Selia: Berat. Lagjja “28 Nëntori”.
• Zyra e Mitropolitit: Tel/fax. 0322 33 532.
• Përgjegjës: Atë Kristaq Subashi Cel. 0693484061
E-mail: mitropoliaberat@yahoo.com
Protopresviter Joan Qako Cel. 0694748002
• Zyra e Financës: I. Koçi Tel. 0322 32 020.
• Edukimi Orthodhoks: Fatjon Postolli dhe 14 katekistë.
• “Shoqëria e Dashurisë” në Berat ofron 3 herë në javë
drekë për nevojtarët në mensën “Shën Joan Përdëllimtari”.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Berati b) Vlora c) Lushnja d) Mallakastra
Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat . . . . . . . . . . 0694748002
Kisha “Shën Theodhorët”, Vlorë . . . . . . . . . . . . 0332 22 126
Kisha “Shën Gjergji”, Lushnjë . . . . . . . . . . . . . . . 0692801056

• MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Dhimitri.
• Selia: Gjirokastër. Rr. “Alqi Kondi”, nr. 27.
Tel. 084-264 266, fax. 084-263 773.
E-mail: mitropolia.gjirokaster@yahoo.com
• Edukimi Orthodhoks: Maria Sileu.

47
• “Shoqëria e Dashurisë” në Gjirokastër ofron1 herë në
javë drekë për nevojtarët.
• Zyra e Shërbimit Teknik: O. Beci, S. Koça.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Gjirokastra b) Drinupoli c) Pogoni d) Përmeti
e) Saranda f) Delvina g) Himara
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Gjirokastër . . 069 20 52 880
Kisha “Shën Harallambi”, Sarandë . . . . . . . 069 73 64 490
Kisha “Shën Nikolla”, Përmet . . . . . . . . . . . . . . . 069 23 72 112
Kisha “Ungjillëzimi”, Delvinë . . . . . . . . . . . . . . . 069 21 00 527

• MITROPOLIA E SHENJTË E KORÇËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Joani.
• Selia: Korçë. Rr. “Kryepiskopi Anastas” nr. 2.
Tel. 082-242 876
E-mail: mitropolia.korce@gmail.com
• Epitrop Arkihieratik: Stavrofor Mihal Sanellari.
• Edukimi Orthodhoks: Atë Vangjel Sotiri dhe 6 katekistë.
• “Shoqëria e Dashurisë” në Korçë ofron 5 herë në javë
drekë për nevojtarët.
• Zyra e Shërbimit Teknik: R. Papi.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Korça b) Prespa c) Pogradeci d) Devolli
e) Kolonja

48
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë . . . . . . 082-252 228
Kisha “Ngjallja e Krishtit”, Pogradec . . . . . . . . . 083-223 514

• MITROPOLIA E SHENJTË E ELBASANIT


Mitropolit: Hirësia e Tij, Andoni.
• Selia: Elbasan. E-mail: mitropolia.elbasan@gmail.com
• Edukimi Orthodhoks: A. Oga dhe 12 katekistë.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Elbasani b) Shpati c) Librazhdi
Kisha “Shën Nikolla”, Elbasan . . . . . . . . . . . . . . . 054-252133
Kisha “Shën Athanasi”, Elbasan . . . . . . . . . . . . 054-257529

• MITROPOLIA E SHENJTË E APOLLONISË DHE E FIERIT


Mitropolit: Hirësia e Tij, Nikolla.
• Selia: Fier. Katedralja “Shën Gjergji”, lagjja “1 Maji”,
rr. “Jani Bakalli”. Tel. 034-908121.
E-mail: MitropoliaFier@orthodoxalbania.org
• Edukimi Orthodhoks: 6 katekistë.
• Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Fieri b) Patosi c) Libofsha

49
STACIONI RADIOFONIK
“NGJALLJA”
Transmeton live 24 orë program, në valët me frekuencë
FM 88.5 MHz - Tiranë dhe Durrës, 93.4 MHz - Elbasan,
88.7 MHz - Korçë, 98.7 MHz - Fier
dhe online, Radio “Ngjallja” - www.radiongjallja.org.
E-mail: radiongjallja1998@gmail.com Cel. 067 25 15 974
Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort (përballë
pallatit të sportit “Asllan Rusi”), Tiranë.
Përgjegjës: Atë Grigor Pelushi.
Stafi: L. Pjetri, A. Dimroçi, E. Barkaj, J. Kobuzi, E. Gjoka
dhe bashkëpunëtorë vullnetarë.

ARSIMI
• Akademia Teologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit”,
Shën Vlash, Durrës.
Sekretaria: 069 22 18 928; teolorthalb@yahoo.com
Ka funksionuar që nga viti 1992, për përgatitjen e
kuadrove të rinj të Kishës në Shqipëri. Për arsimin kishtar
funksionojnë Seminari Orthodhoks dhe Departamenti i
Teologjisë dhe Kulturës, i Kolegjit Universitar “Logos”. Janë
vendosur në një kompleks modern ndërtesash të reja dhe
të pajisura me konvikt.
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

50
• Shkolla e Mesme Kishtare “Kryqi i Nderuar”,
Gjirokastër.
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Funksionon në një kompleks karakteristik ndërtesash
me kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Tel./fax. 084-266 543.
Drejtor: S. Koti.
Mësues, 10; personel ndihmës, 3; nxënës me bursë, 17.

• Shkolla e Muzikës Bizantine.


Funksionon në Qendrën shpirtërore “Thavor” me kushte
bashkëkohore dhe me konvikt.
Adresa: Rr. “Aleksandër Marteli”, nr. 23, Shkozë, Tiranë.
Cel. 069 26 36 132.
E-mail: shkollamuzikesbizantine@yahoo.com
Drejtor: Th. Peci.
Mësues, 2; personel ndihmës, 3; studentë, 14 (me bursë).

• Konvikti “Trëndafili i pavyshkur” për vajza të shkollës


së mesme, Bularat, Gjirokastër. Cel. 069 20 52 872.
Drejtore: M. Sileu.
Personel, 2; nxënëse konviktore, 35.

• “Shtëpia Orthodhokse e Shpresës” (Shtëpi fëmijësh),


Shën Vlash, Durrës. Cel. 068 90 40 279.
E-mail: shosh_shenvlash@hotmail.com
Përgjegjëse: M. Skënderi. Punonjës, 11; fëmijë, 18.

51
FONDACIONET
FONDACIONI KLINIKA ORTHODHOKSE “UNGJILLËZIMI”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Përgjegjës i Përgjithshëm: Vasil Kristo.
• Klinika Orthodhokse “Ungjillëzimi”
Adresa: Rr. e Dibrës, Nr. 159, Tiranë.
Tel. 04-2360925, 04-2382210; fax. 04-2374804.
www.klinikaorthodhokse.com
E-mail: klinikaorthodhokse@yahoo.com
Mjekë specialistë, 50.
Personel administrativ dhe ndihmës, 57.
Poliklinika mjekësore funksionojnë në Korçë dhe në
Jergucat, Gjirokastër. Në Jergucat japin kontributin e tyre
edhe mjekë nga spitali i Janinës.
• Qendra Rezidenciale për moshën e tretë Familja e
Dashurisë “Hyjlindësja Mari”
Funksionon në Qendrën shpirtërore “Thavor”.
Adresa: Rr. “Aleksandër Marteli”, nr. 23, Shkozë, Tiranë.

FONDACIONI “FRYMA E DASHURISË”


President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtore ekzekutive: Anastasia Pamela Barksdale.
Stafi, 6.
Tel. 04-2257261 / 0682087634
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 5, Tiranë.
E-mail: drejtoria@frymaedashurise.org
• “Diakonia Agapes” (Shërbimi i Dashurisë)
Zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Ajo realizon projekte

52
në fushat e zhvillimit të integruar rural, të edukimit, të
shëndetit, të kujdesit social dhe të emergjencës.
Tel. 04-2266452; fax. 04-2230564.
Internet: www.diakoniagapes.org
E-mail: daoffice@diakoniagapes.org
Përgjegjëse: G. Gramo (Perdhiku). Punonjës, 6.
• Sektori i përkujdesjeve ditore (kopshteve)
Tel. 04-2257 261.
Përgjegjëse: N. Melo.
Funksionojnë 18 kopshte: Në Tiranë (2), Durrës, Kavajë,
Elbasan (2), Cërrik, Shkodër, Berat, Vlorë, Lushnjë,
Gjirokastër (2), Sarandë, Dervician, Përmet, Korçë dhe
Pogradec.
Personel, 81; fëmijë, 729.
Në çdo kopsht ofrohet shërbimi psikosocial.
• Institucioni Arsimor “Protagonistët”, Tiranë.
www.protagonistschool.org
E-mail: info@protagonistschool.org
Drejtore administrative: G. Bendo.
Drejtore didaktike: T. Dodbiba.
Mësues, 95; personel ndihmës, 24; fëmijë/nxënës, 1114.
- Kopshti - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
rr. e Kavajës, nr. 121/1, Tiranë. Fëmijë, 214.
- Shkolla 9-vjeçare
- Pranë kishës së Shën Prokopit, Parku i Liqenit Arti-
ficial të Tiranës. Tel. 04-2240851.
- Pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, rr. e Kavajës,
nr. 129, Tiranë. Tel. 04-2424770. Nxënës, 799.
- Gjimnazi - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
rr. e Kavajës, nr. 129. Tiranë. Cel. 0692085009. Nxënës, 200.
• Institucioni Arsimor “Frymë Dashurie” , Durrës.
Adresa: Lagjja 1, rr. “Mbretëresha Teutë”, Durrës.
Tel. 055 239 334, cel: 068 20 71 633.

53
E-mail: fdashuriejop@yahoo.com
Drejtor: J. Jovani.
Mësues, 29; personel ndihmës, 6; fëmijë/nxënës, 275.
- Kopshti: Përgjegjëse: O. Mico; fëmijë, 50.
- Shkolla 9-vjeçare: Nxënës, 158.
- Gjimnazi: Nxënës, 67.
• Shkolla 9-vjeçare “Frymë Dashurie”, Gjirokastër.
Tel. 0842-68 945. E-mail: enniahrono@gmail.com
Drejtore: M. Kuremeno.
Mësues, 14; personel ndihmës, 2; nxënës, 264.
• Gjimnazi “Frymë Dashurie”, Gjirokastër.
Adresa: Rruga nacionale Gërhot-Virua.
Drejtor administrativ: Th. Qesko.
Drejtore didaktike: M. Kuremeno.
Mësues, 5; personel ndihmës, 2; nxënës, 45.
• Kolegji “Frymë Dashurie”, pranë kishës “Apostull Pavli”,
Mesopotam, Delvinë. Tel: 069 20 52 879.
E-mail: kolegjifd@gmail.com, Web: www.kolegji.al
Drejtor: Th. Dalla.
Mësues, 18; personel ndihmës, 3; nxënës, 237.
- Gjimnazi: Nxënës, 96.
- Shkolla e mesme profesionale:
Specialitetet: TIK; Elektronikë; Termohidraulikë; Shërbime
sociale dhe shëndetësore. Nxënës, 141.
• Kolegji “Platon” - Gjimnaz
- Adresa: Rruga Korçë-Ersekë, km 1. Cel. 068 80 15 973.
Drejtor: Prof. asc. dr. D. (V.) Tushi.
Mësues, 11; personel ndihmës, 4; nxënës, 86.

FONDACIONI “LOGOS”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

54
• Kolegji universitar “LOGOS”
Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort (përballë pallatit
të sportit “Asllan Rusi”), Tiranë.
Sekretaria: tel. 04-2405 355, 04-2405 354; fax. 04-2405 356.
www.kulogos.edu.al E-mail: info@kulogos.edu.al
- Fakulteti Ekonomik
“Bachelor”: Financë Kontabilitet, Menaxhim Biznesi,
Menaxhim Turizmi.
- Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
“Bachelor”: Informatikë e Zbatuar, Teknikë e Lartë në
Laboratorë Mjekësorë.
- Fakulteti i Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor
“Bachelor”: Teologji dhe Kulturë, Mësuesi për Arsimin
Parashkollor, Gjuhë dhe Civilizim Grek.
- Qendra e Kërkimit Shkencor
Master shkencor: Administrim Biznesi, në bashkëpunim me
Universitetin e Pireut.
Master profesional: Financë Kontabilitet, Teknikë e Lartë në
Laboratorë Mjekësorë.
Rektor: Prof. dr. Nikoleta Mita.
Administrator: Venian Mile.
Stafi: Pedagogë të brendshëm, 44; personel ndihmës, 20;
studentë, 280. Boton revistën shkencore “LOGOS” dhe
revistën studentore “LOGOS”.

“FONDACIONI KRYEPISKOPI ANASTAS”


Fondacioni mbështet mbulimin e nevojave funksionale
të Kishës, veprën e saj arsimore, iniciativa sociale, kul-
turore dhe ekologjike.
Kryetar i Bordit Administrativ: Fortlumturia e Tij,
Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë,
Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtor ekzekutiv: J. Rusku.

55
LEXIMET BIBLIKE

3 Janar
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 22, 26 [5,23,27 - sipas përkthimeve nga hebraishtja]
Isa. 35:1-10 Vep. 13:25-32 Mt. 3:1-6
III - Ps. 28, 41, 50 [29,42,51]
Isa 1:16-21 Vep. 19:1-8 Mk. 1:1-8
VI - Ps. 73, 76, 90 [74,77,91]
Isa. 12:3-6 Rom. 6:3-11 Mk. 1:9-11
IX - Ps. 92, 113, 85 [93,114,86]
Isa. 49:8-15 Tit. 2:11-14,3:4-7 Llk. 3:1-18

9 Mars
Isa. 4:2-6, 5:1-7 Gjen. 3:21-4:7 Fjal. Urt. 3:34-4:22
Heb. 12:1-10 Mt. 20:1-16

E Diela e Dafinave
Në mëngjes - Mëngjesorja Mt. 21:1-11,15-17
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Filip. 4:4-9; Jn. 12:1-18
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 21:18-43
E Hëna e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:1-20 Eks. 1:1-20 Jov. 1:1-12 Mt. 24:3-35
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 22:15-23:39

56
E Marta e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:21-28 Eks. 2:5-10 Jov. 1:13-22 Mt. 24:36-26:2
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Jn. 12:17-50
E Mërkura e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 2:3-3:3 Eks. 2:11-23 Jov. 2:1-10 Mt. 26:6-16
Në mbrëmje - Leximet e Efqelisë
E Enjtja e Madhe
Në mëngjes - Mëngjesorja - Llk. 22:1-39
- Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
- Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Eks. 19:10-19 Jov. 38:1-21,42:1-5 Isa. 50:4-11
1Kor. 11:23-32 Mt. 26:2-20, Jn. 13:3-17,
Mt. 26:21-39, Llk. 22:43-44,
Mt. 26:40-27:2
Në mbrëmje - 12 Ungjijtë
(1)
Jn. 13:31-18:1 (2)
Jn. 18:1-28 (3)
Mt. 26:57-75
(4)
Jn. 18:28-19:16 (5)
Mt. 27:3-32 (6)
Mk. 15:16-32
(7)
Mt. 27:33-54 (8)
Llk. 23:32-49 (9)
Jn. 19:25-37
(10)
Mk. 15:43-47 (11)
Jn. 19:38-42 (12)
Mt. 27:62-66
E Premtja e Madhe
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 2, 21 [5,2,22]
Zah. 11:10-13 Gal. 6:14-18 Mt. 27:1-56

57
III - Ps. 34, 108, 50 [35,109,51]
Isa. 50:4-11 Rom. 5:6-10 Mk. 15:16-41
VI - Ps. 53, 139, 90 [54,140,91]
Isa. 52:13-54:1 Heb. 2:11-18 Llk. 23:32-49
IX - Ps. 68, 69, 85 [69,70,86]
Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
Heb. 10:19-31 Jn. 19:23-37
- Mbrëmësorja e Madhe
Eks. 33:11-23 Jov. 42:12-17 Isa. 52:13-54:1
1 Kor. 1:18-2:2 Mt. 27:1-38, Llk. 23:39-43,
Mt. 27:39-54, Jn. 19:31-37,
Mt. 27:55-61
Në mbrëmje - Leximet e Epitafit
Jezek. 37:1-14
1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14 Mt. 27:62-66
E Shtuna e Madhe
Në mëngjes - Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Gjen. 1:1-13 Jon. 1:1-4:11 Dan. 3:1-23,51-88
Rom. 6:3-11 Mt. 28:1-20
PASHKA E MADHE
Mesnatë - Ceremonia e Ngjalljes Mk. 16:1-8
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Vep. 1:1-8; Jn. 1:1-17
Në mbrëmje - Mbrëmësorja e Dashurisë
Jn. 20:19-25

58
Dt. 24 Dhjetor
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 44, 45 [5,45,46]
Mik. 5:1-3 Heb. 1:1-12 Mt. 1:18-25
III - Ps. 66, 86, 50 [67,87,51]
Varuk (Jer.) 3:36-4:4 Gal. 3:23-4:5 Llk. 2:1-20
VI - Ps. 71, 131, 90 [72,132,91]
Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10 Heb. 1:10-2:3 Mt. 2:1-12
IX - Ps. 109, 110, 85 [110,111,86]
Isa. 9:6-7 Heb. 2:11-18 Mt. 2:13-23

- Mbrëmësorja e Madhe & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh


Gjen. 1:1-13 Isa. 9:6-7 Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10
Heb. 1:1-12 Llk. 2:1-20

UNGJIJTË E MËNGJESIT
I (Mt. 28:16-20) VII (Jn. 20:1-10)
II (Mk. 16:1-8) VIII (Jn. 20:11-18)
III (Mk. 16:9-20) IX (Jn. 20:19-31)
IV (Llk. 24:1-12) X (Jn. 21:1-14)
V (Llk. 24:12-35) XI (Jn. 21:1,15-25)
VI (Llk. 24:36-53)

59
SHKURTIME
Pr. = Profet
Pr/sha = Profetesha
Ap. = Apostull
Dësh. = Dëshmor
Dëshg. = Dëshmore grua
Dëshm. = Dëshmor i madh
Dëshmg. = Dëshmore e madhe grua
Hierod. = Hierodëshmor (Dëshmor klerik)
Dhjak/shë = Dhjakoneshë
Omol. = Omologjet (Dëshmon Perëndinë)
Osh. = Oshënar
Oshg. = Oshënare grua
Oshd. = Oshënar dëshmor
Oshdg. = Oshënare dëshmore grua
Oshm. = Oshënar i madh
Oshdmg. = Oshënare dëshmore e madhe grua
Ep. = Episkop
Mbr/sha = Mbretëresha
Ndriç. = Ndriçues
Sh. = Shën
Ting. T.I = Tingulli Tërthor i të Parit
Ting. R. = Tingulli i Rëndë
Kr. = Ungjilli i së kremtes
# = Hahet vaj, verë, peshk
* = Hahet vaj e verë
# = Hahet bulmet e peshk
[J.P.2] = Java e 2-të e Pashkës - e Apostullit
[J.34] = Java e 34-t e Apostullit
2 Kor. 2:14-3:3 = Letra e 2-të drejtuar Korinthianëve,
kap.2, varg.14 deri kap.3, varg.3

60

Das könnte Ihnen auch gefallen