Sie sind auf Seite 1von 10

-

L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ


Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

: 07.05 .2014
: a VI-a „C”
: Limba şi literatura românǎ
: Mariana Ursu
: Verbul. Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor.

: lecție de fixare și sistematizare a cunoștințelor

Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite


situaţii de comunicare orală şi scrisă;
Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite
situaţii de comunicare orală şi scrisă;
Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei,
judecăţi, opinii, argumente.
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare;


Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire în textul produs
(scris/oral);
Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale,
a normei semantice în textul produs (oral şi scris).

a) cognitive:
O1 : să definească verbul şi să numească categoriile lui gramaticale;
O2: să folosească în comunicare formele corecte ale verbelor la diferite moduri
şi timpuri.
b) afective:
O1: sǎ participe cu interes la activitate;
O2: sǎ manifeste spirit de competiţie, colegialitate şi cooperare în cadrul echipei.
c) psihomotorii:
O1: sǎ utilizeze corect mijloacele auxiliare– tabla, fişele de lucru.

a) Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, explicaţia,


problematizarea, învǎţarea prin cooperare, ciorchinele, exemplul.
b) Mijloace de învăţământ: ecusoane cu simbolurile echipelor, fişe cu probele
de concurs, planşa de contabilizare a punctajului, fişe de lucru, cerculețe colorate,
imagini, markere, postere cu clustering-ul.
c) Forme de organizare a activităţii: activitate în echipǎ
d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul: 50 minute.

- evaluare formativǎ
- evaluare oralǎ
- evaluare prin calificative
- autoevaluare.
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

 Programe şcolare pentru clasele V-IX. Aria curricularǎ: limbă şi


comunicare, Chișinău 2014;
 ,,Limba şi literatura română”, Angela Grama-Tomiţă, Livia State, Liliana
Nicolaescu-Onofrei, Dorin onofrei; Manual pentru clasa a VI-a, Editura
Cartier;Chișinău, 2012;
 ,,Ghidul profesorului la limba şi literatura română clasa VI-a’’, Angela
Grama-Tomiţă, Livia State, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Dorin Onofrei;
Manual pentru clasa a VI-a, Editura Cartier;Chișinău, 2012;
 ,,Metodica predării limbii şi literaturii române’’, Valeriu Marinescu, ed.
Fundaţiei România de mîine, Bucureşti, 2002.

Elevii sunt împǎrţiţi în trei echipe - , și


prin extragerea imaginilor de către elevi.

Concursul vizeazǎ :
 ortografierea corectǎ a verbelor
 exprimarea orală corectă
 cunoştinţe despre operele literare studiate
 cunoştinţe despre verb
 expresivitate, originalitate, corectitudine.

Proba nr. 1 : Sǎ facem cunoştinţǎ! (10 minute)


Fiecare membru al echipei alcǎtuiește cîte un enunţ, în care se prezentă, folosind
verbul ”a fi ” cu valoare copulativă și un adjectiv provenit din participiu care sǎ
înceapǎ cu aceeaşi literǎ ca şi prenumele său.

Ex: Eu sunt Carmen cea cunoscută pentru răspunsuri corecte şi originale!


Ex: Eu sunt Liviu cel lăudat pentru ca citesc expresiv!
Fiecare elev care dă un răspuns corect primește un cerculeț albastru și aduce
echipei sale 1 punct.

Proba nr. 2 : Pălăria magicianului (joc didactic) (10 minute)


-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu
În pălărie se ascund un șir de fișe cu întrebări (Vezi ANEXA 1). Un membru
din fiecare echipă extrage o întrebare și răspunde la ea. El primește drept răsplată:

- răspuns complet (6 puncte)

- răspuns parțial (3 puncte)

- răspuns în locul altei echipe (10 puncte).

Proba nr. 3 : Maeştrii pantomimelor (3 minute)


Profesorul le propune să aleagă una ditre cele 3 fișe pe care e scris un verb (a
dansa, a căuta, a săpa), pe care urmează să-l reprezinte prin mimică, gesturi
astfel încît cealaltă echpă să ghicească verbul.

Dacă echipa corespunzătoare reușește să ghicească verbul, echipa care a mimat


primește un cerc roz (5 puncte).
Puneți verbul dat la toate modurile nepersonale.
Cerc verde – răspuns complet (4 puncte).
Cerc alb – răspuns parțial (2 puncte).

Proba nr. 4: Jocul argumentelor (7 minute)


Profesorul le propune să aleagă una ditre cele 3 fișe pe care sunt scrise enunturi,
care contin verbele (a fi, a avea, a vrea), pe care urmează să le examineze și să
precizeze valoarea verbului subliniat și să facă concluzii.
Fișa 1
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu
• Părinţii mei sînt acasă.
• Profesorii sînt înţelegători.
• Părinţii ar fi înţeles, dacă le-aş fi explicat.
Fișa 2
• Eu am o carte interesantă.
• Eu mi-am cumpărat o mașină nouă .

Fișa 3
• Ei vor să cîştige.
• Ei vor cîştiga meciul.
Cerc verde – răspuns complet (4 puncte).
Cerc alb – răspuns parțial (2 puncte).

Proba nr. 5: Trenuțul verbelor (joc didactic) (3 minute)


Profesorul le propune să aleagă una ditre cele 3 fișe pe care e scris un enunt,
Care urmează să fie continuat cu cîte un verb la forma potrivită cerută de context,
adăugat de fiecare membru al echipei. Elevii lucrează în lanț, repetînd de fiecare
dată verbele propuse anterior de către coechiperii săi. Această activitate contribuie
la dezvoltarea memoriei.

1. Cînd sunt agitat mă calmez..........................................................................


2. Îmi place …………….……………………………………………..………..
3. Pentru acasă profesorii ne dau…………….……………………………....

Cerc verde – răspuns complet (4 puncte).


Cerc alb – răspuns parțial (2 puncte).

Liderul echipei numește modul și timpul verbelor folosite.


Cerculeț albastru pentru răspuns corect (1 punct).

Proba nr. 6 : Recunoaşte autorul şi opera din care face parte! (3 minute)

Echipele primesc o fişă cu un fragment de text în proză, studiat în anul


curent de studii, recunosc opera, numind titlul şi autorul ei, apoi numesc
genul şi specia în care poate fi încadrată lucrarea dată.

1. “Era un om bine făcut, puțin chel în vârful capului, cu ochii foarte blajini.
Când zîmbea, se arătau sub mustața tunsă scurt niste dinți lungi, cu
strungă mare la mijloc. Când ne învăța cum să spunem poeziile eroice,
vorbea tare si înălța în sus brațul drept; când cântam în cor, lovea
diapazonul de colțul catedrei, îl ducea repede la urechea dreaptă, si
dădea usor tonul…”
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu
2. “Atunci ea căzu în genunchi și se rugă lui Dumnezeu să-i vie-n ajutor...
Zadarnică rugăminte!... Mâna unui tătar se întinse să o apuce, însă ea,
ridicându-se drept în picioare, cu părul despletit de vânt, cu ochii
aprinși, cu fața albă, ca un crin, zise: "Atunci s-ajungeți voi, când îți pune
mâna pe Corbița!" — și deodată ea se aruncă în prăpastie.”

3. Când s- a făcut ziuă şi copiii s-au sculat, au luat soldatul de plumb şi l-au
pus pe marginea ferestrei şi, deodată, c-o fi fost drăcuşorul, c-o fi fost
vântul, fereastra s-a deschis şi soldatul de plumb a căzut de la etajul al
treilea. A fost un drum cumplit. A căzut cu piciorul în sus şi s- a înfipt cu
chivăra şi cu vârful baionetei între două pietre ale caldarâmului.

Cerc verde – răspuns complet (4 puncte).


Cerc alb – răspuns parțial (2 puncte).
Liderul echipei numește modul și timpul verbelor folosite.
Cerculeț albastru pentru răspuns corect (1 punct).

Proba nr. 7: Ciorchinele (7 minute)


Completați ciorchinele cu informația pe care o dețineți despre verb (Vezi
ANEXA 2). Elevii completează ciorchinele, apoi prezintă informația.

- răspuns complet (6 puncte)

- răspuns parțial (3 puncte)

Profesorul face corectările și completările necesare. Le propune elevilor să


facă totalurile conform fișei de evaluare. Echipa care a obținut punctajul
maxim este învingătoare. Acesteia i se decernează diplomă de merit (Vezi
ANEXA 3). Se fac, apoi aprecieri și se notează elevii, care au fost activi pe
tot parcursul lecției. Se explică tema pentru acasă.

Alcǎtuiți o compunere cu titlul ,, O întâlnire neaşteptatǎ’’ în care sǎ folosiți


verbe la majoritarea modurilor și timpurilor; subliniați verbele cu o culori
convenționale şi precizați felul, modul, timpul și persoana lor.
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

E o parte de vorbire
ce mereu ne dă de ştire
Cine şi ce face,
Ce-a făcut şi ce va face.
Şi aceasta denumeşte:
Acţiuni, stări, existenţe.
E cel mai trudit din toate
Aleargă pîn nu mai poate.
Cine să fie?, mă-ntreb.
Cred ca acesta este .
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

ANEXA 1

După terminaţia de la infinitiv recunoaştem ……………… verbului.


Modul care exprimă o poruncă, un îndem este modul ……………….

Verbele care îndeplinesc singure funcţia de predicat se numesc verbe ..........


Verbul are 8 moduri .................................. şi …………………………..

Modurile personale ale verbului sînt......................................................

Verbele care nu îndeplinesc de sinestătător funcţia de predicat se numesc


verbe ..........
Modurile nepersonale ale verbului sînt......................................................

Verbul ..................... formează împreună cu un nume predicativ un predicat


nominal.
Forma de dicţionar a verbului este la modul.......................

Forma verbului A vedea la modul imperativ, persoana II-a singular


este.............
Verbele care ajută la formarea unor moduri şi timpuri se numesc
verbe..............
Marca modului conjunctiv este...................................................................

Marca gerunziului este..............................................................................


Verbele nepredicative pot fi........ şi ..........

Marca infinitivului este......................................................................

Forma verbului A pleca la modul imperativ, persoana II-a plural este..........


Verbul este......................................................................................................

Verbul are ......................conjugări........................................................


Categoriile gramaticale ale verbului sînt.........................................................

Verbul auxiliar ajută la formarea ...............şi .......... verbale.

Unicul mod care are toate timpurile este .............................................


-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu
Anexa 2
Definiție:

Felul:

Persoana: VERBUL Moduri:

Timp:
-
L. T “Vasile Alecsandri, Or. Cǎlǎraşi, Limba şi literatura românǎ
Clasa a VI-a, Profesor: Mariana Ursu

ANEXA 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERET ȘI SPORT


LT ”VASILE ALECSANDRI” CĂLĂRAȘI

DIPLOMĂ
Se acordă Echipei
__________________________
pentru merite deosebite înregistrate în
data de ................. la limba și literatura
română.

PROFESOR: Mariana Ursu