Sie sind auf Seite 1von 578

STT

1
2
3
4
5
6
7
1257
1367
8
9
10
11
1146
12
1228
1378
1368
1366
1204
13
14
15
1291
16
17
18
19
20
1258
21
1381
22
1229
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1449
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1382
65
66
1376
1147
1292
1374
1355
67
68
1391
1392
69
70
71
72
1371

1385
1364
73
74
75
1179
76
1406
77
78
79
80
81
82
1148
1149
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
1259
94
1150
1151
1359
1360
95
96
97
98
99
1152
100
101
102
103
104
105
106
107
1389
108
1400
109
110
1384
111
112
1260
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

1261
127
128
129
130
131
132
133

1457
134
135
136
137
138
139
1205
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

1450
1365
163
164
165
1206
166
167
168
169

1387
170
171
1262
1263
1393
172
173
174
175
176

177
1312
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
1424
199
200
201
202
203
204
205
206
207
1264
208
209
210
211
1180
212
213
214
215
216
217
1265
1266

1267
1153
218
1207
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
1208
236
1209
1210
237
1394
238
1268
239
240
241
242
243
244
245

1434
246
247
248
249
250

251
1362
252
1181
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
1348
1354
1349
1350
1351
1352
1353
1269
1154
276
277
278
279
280
281
282
283
1313
284
285
286
287
288

289
290
1182
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
1270
1183
303
1293
1294
304

1433
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
1379
315
316
317
318
319
320
321
322

323
1155
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
1438
341
342
343
344
1314
345
346
347
348
349
1271
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
1272
361
362
363
364
365
366
1273
367
368
1156
369
370
371
1295
372
373
1436
1231
374
375
1230
376
1157
377
378
379
380
1377
381
1274
382
1397
383
384
1158
1232
1184
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
1233
405
1159
406
407
408
409
1211
410
411
412
413

414
1234
1235
1236
1237
1238
415
1239
1240
1241
1242
1243
1372
416
417
1386
1375
418
419
420
421
422
1212
423
424
425
1296
426
1448
427
428
429
430
431
1213
432
433
434
435
1398
1399
436
1338
437
438
439
440
441
442
443
444

1388
445
446
447
448

1443
449
450
1244
451
452
453
454
455
456
457
1160
458
459
460

1275
461
462
463
464
465
1297
1298
466
1299
467

1407
1446
468
469
470
1300
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
1301
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
1214
569
570
571
572
1215
573
574
575
1216
576
577
578
579
580
1217

1429

1439
581
582
583
1418
584
585
586
1401
587
588
589
590

591
1302
592

1452
593
594
595
596
597
598
599
1315
600
1276
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

611
612
1356
1357
1358
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
1277
1185
629
1289
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
630
631
632
633
634
1421
1422
635
636
637
638
639
1316
1317
1303
1245
640
641
642
643
644
645
646
1347
1346
1340
1345
647
1339
1344

1390
648
649
650
651
1304
1305
1193
1246
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
1373
662
663

1415

1405
664
665
666
667
668
1161
669
1162
1163
1164
1255
1165
1290
1166
1167
670
671
672
673
1455
1428

1426

1454

1440
1456

1437

1451

1408

1410
1417
674
675
676
1218
677
678
1168
1169
1318
679
1458
680
681
682
683
1319
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
1194
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
1278
734
735
736
737
738
739
740
741
1306

1409
1307
742
743
744
745
746
747
1170
748
749
750

1420
1361
751
1308
752
753
754
1279
755
756
757
758
759
1219
760
761
1320
1321
1322
1323
1324
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
1220
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
1171
802
803
804
805
806
807
1363
808
1369

1370
809
810
1172
811
1395
812
813
814

1423
815
816
817
818
819
820
821
1221
1380
822
823
824
825
826
827
828

1441
1431
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
1222
852
853
854
855
856
857
858
859
860
1249
1247
1248
1250
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875

1419
876
877
878
879
880
1404
1414
1444
1412

1427
1413
1402
1195
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
1325
892
893
894
895
1254
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
1326
906
907
908

909
910
1251
911
912

1435
1341
1342

913
914
915
916
917
1327
918
919
920
1328
1280
1329
1196
921
922
1331
1332
1330
1197
923
1343
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938

1416

1432

1447
939
940
941
1173
1174
942
943
944
945
946
947
948
1403
949
950
951
1198
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
1445
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1383
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1333
1047
1334
1335
1048
1049
1050
1051
1425
1309
1199
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1411
1058
1059
1060
1310
1061
1442
1062

1063
1064
1200
1175

1065
1201
1066
1067
1252
1396
1253
1281
1311

1282
1068
1283
1256
1069

1284
1336
1285
1202
1070
1286
1071
1176

1072
1073
1074
1203
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1287
1288
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1223
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1224
1225
1121
1122
1123
1124
1125
1337
1126
1226
1227
1127
1128
1129

1430
1453
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1177
1178
1143
1144
1145
Tên sách
100 sự kiện ảnh hưởng tới lịch sử thế giới
105 lời nói của Bác Hồ
12 năm một chặng đường
12 người lập ra nước Nhật
120 năm báo chí Việt Nam
19/8 cách mạng là sáng tạo
20 trận đánh trong lịch sử dân tộc
23 năm cuối của 300 năm văn hóa nghệ thuật Sài Gòn – TP.HCM
25 năm bảo tồn và phát huy tác dụng di tích lịch sử cách mạng ở TP.HCM
25 năm chiến đấu và thắng lợi của Đảng nhân dân cách mạng Lào.
30 năm một chặng đường 1977 - 2007
300 câu hỏi năm Sài Gòn - TP.HCM
35 năm chiến đấu và xây dựng
35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam 1945 - 1980
35 năm và 7 ngày
36 phong tục tập quán người Hà Nội
40 năm Bảo tàng cách mạng Việt Nam (1956 - 1999)
40 năm Bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999)
40 năm Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2000)
40 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
50 năm đấu tranh kiên cường của Đảng bộ và nhân dân thành phố
50 năm miền Nam ca hát 1945 - 1995
50 năm trường Đảng miền Nam
60 lễ hội truyền thống Việt Nam
70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ
80 năm cách mạng tháng mười Nga - Lý luận và thực tiễn
A catalogue ….. popular coins
A daily use English - Chinese Dictionary
Ác liệt Côn Đảo
Acentury in oil ….
Almanach kiến thức văn hóa
Almanach những sự kiện lịch sử Việt Nam
Âm mưu Hội Tam hoàng_tập 2
Âm nhạc
Âm nhạc cung đình triều Nguyễn
Ám sát Draymon
Amanach kiến thức chào thiên niên kỷ mới năm 2000
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
An ninh trong bảo tàng
Ấn tượng 300 năm
Ấn tượng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội
Angkor
Anh - nguồn cảm hứng cao thượng
Anh Ba Hưng - vốn thiệt nông dân
Anh đặc công trẻ và cô bạn
Anh hùng ca của Hô-me-rơ
Anh hùng ca Iliade_tập 1
Anh hùng ca Iliade_tập 2
Anh hùng kháng Pháp - Nguyễn Trung Trực
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1952 - 1958)_tập 1
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 1
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 2
Anh hùng thời nội chiến
Anh hùng và nghệ sĩ
Ảnh hưởng của rừng đến môi trường
Ánh lửa
Ánh lửa đêm tàn - Truyện ký
Ánh lửa trong đôi mắt
Ảnh nghệ thuật gốm sứ và cuộc sống
Ánh sáng của anh
Ánh sáng đây rồi
Ánh sáng tâm hồn
Ánh sáng tháng 10
Ánh sáng và trang viết
Anh thợ tài hoa
Ảnh thời chiến (1965 - 1975)
Ảnh trắng đen Trần Quang Lai
Ảnh truyền thống Việt kiều Campuchia
Anna Kha Lệ Ninh_tập 1
Anna Kha Lệ Ninh_tập 2
Anna Kha Lệ Ninh_tập 3
Anna Kha Lệ Ninh_tập 4
Anna Kha Lệ Ninh_tập 5
Anna Kha Lệ Ninh_tập 6
Ảo ảnh trên đảo Vaxiliep
Áo tím trên các nẻo đường đất nước
Atlas vũ khí tự tạo
Atlas vũ khí tự tạo
Avoóc Hồ - Hồi ký
Ba tập thể được tuyên dương anh hiệu anh hùng trên chiến trường Thủ Đức
Bác Hồ cây đại thọ
Bác Hồ cây đại thọ
Bác Hồ con người và phong cách
Bác Hồ của chúng ta
Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ
Bác Hồ hồi ký
Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký
Bác Hồ kính yêu_tập 1
Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất
Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại
Bác Hồ ở Thái Lan
Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế
Bác Hồ trên đất nước Lê nin
Bác Hồ về nước
Bác Hồ viết di chúc
Bác Hổ viết di chúc
Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập
Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ
Bác Hồ với Hà Nội và những năm tháng không thể nào quên
Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ
Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh
Bác Hồ với sự nghiệp trồng người
Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc
Bác Hồ với văn nghệ sĩ
Bác Tôn và chúng ta

Bác về
Bài phát biểu trong buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 24 năm ngày đánh chiếm cầu Rạch Chiếc
Bài viết tham gia : thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản
Bản án chế độ thực dân Pháp
Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam
Ban liên hợp quân sự và "Trại Davis" những tháng ngày
Bản lĩnh Việt Nam
Bảng phân loại 1630
Báo cáo dự án khả thi Bảo tồn cảnh quan cầu móng rạch Bến Nghé TpHCM
Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rổng Bàng xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn TpHCM tháng 4/1999
Báo cáo khoa học nghiên cứu giá trị các di tích địa đạo miền Đông - Nam bộ
Báo cáo tổng hợp đề tài về nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam
Báo chí Việt Nam
Báo Dân chúng
Bảo quản và chăm sóc hiện vật văn bản
Bảo quản và phục dựng di sản bảo tàng giành sự lựa chọn nào cho Việt Nam
Bảo tàng
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trường học tốt về lịch sử cách mạng
Bảo tàng Dân tộc Việt Nam
Bảo tàng di tích lễ hội
Bảo tàng Địa chất
Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM
Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Quang Trung và di tích Tây Sơn
Bảo tàng TP.HCM - 1 nét văn hóa độc đáo
Bảo tàng TP.HCM - điểm hẹn tham quan du lịch
Bảo tàng và di sản phi vật thể
Bảo tàng và di tích tại TP.HCM trong quá trình hội nhập và phát triển
Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bảo tàng xã sách hướng dẫn nghiệp vụ

Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam
Bảo vệ thành phố thân yêu
Báo Việt Nam - kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Bến Nghé xưa
Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại TP.HCM
Biệt động Sài Gòn
Bình luận văn học
Bộ đội 320
Bộ đội Trường Sơn - Hồ Chí Minh
Bộ Trích lục - Đặng Thúc Liêng
Bộ tư lệnh miền
Bom bay và bom nguyên tử
Bông hồng của Bác
Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam
Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ tranh nhân dân TP.HCM
Bước ngoặt lịch sử từ tế Mậu Thân 1968
Buôn Ma Thuật xưa và nay
Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử - DakLak – 2005
Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử (tập ảnh tư liệu)
Buôn Ma Thuột trận đánh lịch sử
Bưu ảnh từ những vùng đất mới
Ca dao Bảo Định Giang
Ca dao sau giải phóng
Ca khúc vượt thời gian
Cá tính miền Nam
Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Bắc
Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Nam
Các di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Tiền Giang
Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh
Các nhà tù Mỹ - Ngụy
Các nước Châu Phi
Các nước Tây Á
Các nước trên thế giới
Các triều đại Việt Nam
Các vấn đề văn hóa xã hội Chăm
Các vị trạng nguyên bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam_tập 1
Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam_tập 2
Cách mạng tháng 8 năm 1945
Cách mạng tháng 8 năm 1945
Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và địa phương
Cách mạng tháng mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc
Cách sử dụng và bảo quản pin khô - công nghiệp
Cải lương xưa và nay
Cầm Bá Thước
Cầm ca tân điệu
Cầm ca Việt Nam
Cẩm nang bảo tàng
Cẩm nang chiến thuật hành quân liên binh của tiểu đoàn bộ binh quân ngụy miền Nam Việt Nam
Cẩm nang nghề thư viện
Cảm nhận bản sắc Nam bộ
Cảm nhận về xuân Mậu Thân 1968
Campuchia đất nước yêu thương tươi đẹp bất khuất
Căn cứ của quân ủy và bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975
Căn cứ địa cách mạng ở Tây Ninh trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)
Căn cứ Minh Đạm (1945 - 1975)
Cần Đước 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Cần Đước 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - 1999
Cần Thơ xưa
Cao Đài đàm - Đặng Thúc Liêng
Cát Bi đường số 5 Điện Biên Phủ
Cát tiên Mê cung của các thần linh
Chân dung các nhà báo liệt sĩ
Chân dung các vua Nguyễn
Chân dung nghệ sĩ quê hương Vĩnh Long
Chân dung văn hóa Việt Nam

Chất ngọc không tan


Chặt xiềng
Châu bản triều Nguyễn - tư liệu Phật giáo
Châu Thành - Tiền Giang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh
Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ
Chi đội Hải ngoại IV
Chị Minh Khai

Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút


Chiến công đầu
Chiến công Lang Le - Bàu Cò
Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến lược cuối cùng
Chiến khu Đ
Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954)
Chiến sĩ quyết tử
Chiến thắng Điện Biên Phủ cột mốc vàng lịch sử
Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử chân lý thời đại.
Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại
Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)_thắng lợi và bài học
Chiến tranh đã bắt đầu như thế
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc
Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 1
Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 2
Chiến tranh thế giới thứ 2
Chiến tranh Việt Nam trong suy nghĩ người ngoại quốc
Chín chúa 13 vua triều Nguyễn
Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn
Chống xâm lăng - lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1898
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp)
Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp
Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc lương tâm của thời đại
Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng mười
Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng 1888 - 1980

Chùa Tôn Thạnh


Chúng ta có Bác Hồ_tập 2
Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ
Chuyện về tiểu đoàn 307
Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử
Cổ ngoạn số 4 tháng 10/2010
Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý
Cơ sở Bảo tàng học
Cơ sở Bảo tàng học - 1990
Cơ sở bảo tàng học (giáo trình dùng cho sinh viên )

Cơ sở khảo cổ học
Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cổ vật huyền bí mysterious artifacts
Cổ vật tinh hoa số 9 tháng 9/2004
Cơ yếu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chặng đường lịch sử vẻ vang
Côn Đảo di tích và danh thắng
Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin
Còn mãi một tình thương
Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An

Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam


Cộng hòa dân chủ nhân dân Yê - Men trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Công nghệ lớp 7
Công nhân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn sự nghiệp giải phóng dân tộc
Công nhân và lao động miền Nam với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn trước mắt
Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh
Công tác bảo quản hiện vật đồ dệt tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác bảo tồn
Công tác binh vận tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
Công tác kiểm kê hiện vật bải tàng tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác thủy thủ
Công tác thuyết minh và tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác tổ chức sắp xếp kho hiện vật chất liệu kim loại tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác trưng bày hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM - phòng trưng bày Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM - phòng hình thành và phát triển
Cù Lao Phố lịch sử và văn hóa
Cùng anh đi suốt cuộc đời
Cuộc chiến Đông Dương
Cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam
Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương
Cuộc đời và tác phẩm nghệ sĩ Hoàng Việt
Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954)
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học
Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ I
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam_tập I
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam_tập III
Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835)
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội và lận cận
Cuộc sống hiện đại và văn hóa cội nguồn
Cuộc tháo chạy tán loạn
Cuộc tháo chạy tán loạn
Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam - Việt Nam
Cuối đời nhìn lại
Đá quý
Đặc công Rừng Sác
Đặc công Rừng Sác
Đặc khu Rừng Sác
Đại cương lịch sử Việt Nam_tập II
Đại cương lịch sử Việt Nam_tập III
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập 2
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập II
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập III
Đại cương văn hóa phương Đông

Đại cương về các dân tộc


Đại Nam nhất thống chí
Đại Nam nhất thống chí
Đại Nam nhất thống chí Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại thắng mùa xuân
Đại thắng mùa xuân 1975 nguyên nhân và bài học
Đại từ điển chữ Nôm_Tập 1
Đại từ điển chữ Nôm_Tập 2
Đại từ điển tiếng Việt
Đại việt sử ký tiền biên
Đại Việt sử ký toàn thư
Đại việt sử ký toàn thư
Đại Việt thông sử
Đám cưới người Việt điểm thu hút khách nước ngoài khi đến tham quan Bảo tàng TP.HCM
Dân tộc học - đô thị và vấn đề đô thị hóa
Dân tộc học đại cương
Dân trí và sự hình thành văn hóa cá nhân
Đảng Cộng sản Việt Nam các đại hội và hội nghị trung ương
Đảng với văn nghệ những điều ghi nhớ
Đánh bại giặc Nguyên
Đánh lấn - tập hồi ký Điện Biên Phủ
Danh mục hiện vật đề cương trưng bày
Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 1
Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 2
Danh nhân Thái Bình

Danh sách khách mời cộng tác viên


Danh tướng Việt Nam_tập 1
Danh tướng Việt Nam_tập 2
Danh tướng Việt Nam_tập 3
Đạo khổng trong văn Bác Hồ
Đất Gia Định xưa

Đất nước mến yêu kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch
Đất Sài Gòn
Dấu ấn văn hóa từ đất đá
Dấu tích văn hóa thời Nguyễn
Đấu tranh chính trị của các chiến sĩ trong tù Côn Đảo (1955 - 1975)
Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng 8
Đây "công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương
Đây đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Dạy và học trong những năm Nam bộ kháng chiến năm 1945 - 1954
Đề cương các phòng trưng bày trước 1998 - Bảo tàng Cách mạng TP.HCM
Đề cương sơ bộ sách Giáo sư Ngô Vĩnh Long
Đề cương trưng bày Bảo tàng HCM
Đề cương trưng bày các phòng tại bảo tàng
Đề cương trưng bày chuyên đề Đại thắng mùa xuân
Đề cương trưng bày chuyên đề Tổng bí thư Trần Phú
Đề cương trưng bày mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Đề cương trưng bày phòng chống Pháp và chống Mỹ
Đề cương trưng bày tiền
Đề thám tuồng văn học giải phóng
Để trở thành thuyết minh viên giỏi tại bảo tàng
Đêm huyền diệu
Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu
Di chỉ khảo cổ học Gò Mun
Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Di sản thế giới tập 1 Châu Á
Di sản thế giới tập 10 Châu Á
Di sản thế giới tập 2 Châu Á
Di sản thế giới tập 3 Châu Âu
Di sản thế giới tập 5 Châu Phi
Di sản thế giới tập 6 Châu Phi
Di sản thế giới tập 9 Châu Đại dương và châu Nam Lục
Di sản thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Di tích Chăm ở Quảng Nam
Di tích danh thắng Bình Định
Di tích Lịch sử - Văn hóa An Giang
Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM
Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM - một số cơ sở tín ngưỡng dân gian
Di tích lịch sử Lam Kinh
Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung
Địa chí Hồ Chí Minh_tập 1
Địa chí Hồ Chí Minh_tập 2
Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 1
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 2
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 3
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 4
Địa chí văn hóa Việt Nam
Địa danh ở TP.HCM

Địa danh văn hóa Việt Nam


Địa danh văn hóa Việt Nam
Địa đạo Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An - cái nôi của địa đạo Củ Chi
Địa lý hành chính Kinh Bắc
Địa lý Việt Nam
Điện ảnh bưng biền - điện ảnh cách mạng
Điện ảnh những dấu ấn thời gian
Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm
Điện Biên Phủ - cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi
Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử
Điện Biên Phủ - một góc địa ngục
Điện Biên Phủ - nhân chứng sự kiện
Điện Biên Phủ - thời gian và không gian
Điện Biên Phủ - tuổi trẻ và chiến công
Điển hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Diễn xướng dân gian Gia Định - Sài Gòn
Điều lệ hội quán chùa bà Hải Nam TP.HCM
Đình - Miếu và lễ hội dân gian
Đình ở Thành phố Hồ Chí Minh
Định Tường (Mỹ Tho) xưa
Đô đốc Bùi Thị Xuân

Đồ gỗ thời Nguyễn (TK XIX - Đầu TK XX)


Đồ gỗ thời Nguyễn (TK XIX - Đầu TK XX), tàng trữ tại Bảo tàng Lịch sử VN - TpHCM
Đô thị Việt Nam dước triều Nguyễn
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhân vật sự kiện.
Đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
Đối diện với chiến tranh
Đời đời ơn Bác
Đối mặt
Đổi mới các hoạt động bảo tàng
Đổi mới các hoạt động bảo tàng kỷ yếu hội nghị khoa học thực tiễn
Đội nữ du kích Củ Chi
Đời sống mới
Đội tuyên truyền xung phong Việt Nam - Trung bộ 1945 - 1946
Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ
Đơn vị anh hùng và lực lượng vũ trang nhân dân
Đồng âm vận tuyển
Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa
Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn

Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam


Đồng chí Phan Đăng Lưu (1902 - 1941)
Đồng đôla trong cuộc kháng chiến chống cứu nước
Đồng khởi ở Bến Tre
Đốt lò hương ấy
Dự án đầu tư xây dựng nội thất trưng bày Bảo tàng Tây Ninh
Dự án trưng bày nhà Bảo tàng Đồng Nai
Du lịch Hà Tiên
Dự thảo đề cương các phòng trưng bày
Đứng lên đáp lời sông núi
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới
Đường Hồ Chí Minh - hồi ký Trường Sơn
Đường cách mệnh
Đường giải phóng
Đường lên Điện Biên
Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản - Việt Minh
Đường tới Điện Biên Phủ
Đường trên biển mang tên Bác
Dương Từ Hà Mậu
Ghi chép khoa học các sổ sách biểu mẫu trong phòng Kiểm kê - Bảo quản tại Bảo tàng TP.HCM
Ghi chép về Trung Quốc (1932-1939)
Gia Định phong cảnh vịnh
Gia Định xưa
Gia lễ xưa và nay
Gia Long phục Quốc diễn ca - Đặng Thúc Liêng
Gia phả họ Hồ
Gia phả họ Trần
Giá trị nghệ thuật của diễn xướng dân gian Việt Nam
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam
Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập Đảng
Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn
Giai cấp công nhân Việt Nam và liên minh công nông
Giai cấp công nhân Việt Nam_tập III
Giải mã Hán - Việt - Nôm
Giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu xuân 1975
Giải phóng Bà Rịa – Vũng Tàu xuân 1975
Giáo dục Nam bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Giáo sư Hoàng Châu Ký với nghệ thuật tuồng Việt Nam
Gieo ánh sáng
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ
Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Gò Công cảnh cũ người xưa
Gò Công xưa
Gò Vấp - Mậu Thân 1968 những mẫu chuyện
Gò Vấp sức mới trên đất xưa
Gởi người đang sống
Gốm Việt Nam tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam TpHCM
Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ
Góp phần đổi mới quan điểm đánh giá Vương triều Mạc
Góp phần hoàn chỉnh thêm kho gốm ở Bảo tàng TP.HCM
Góp phần nghiên cứu bản lĩnh bản sắc các dân tộc ở Việt Nam
Góp phần nhỏ về lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam
Góp phần phê phán điện ảnh thực dân mới
Góp phần tìm hiểu lịch sử văn hóa 300 năm Sài Gòn - TP.HCM
Góp phần tìm hiểu phật giáo Nam bộ
Góp thêm tư liệu Sài Gòn - Gia Định (1859 - 1945)
Góp xuân cho đời
Gương mặt còn lại Nguyễn Thi
Hà Nội - thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội 60 ngày khói lửa
Hà Nội băm sáu phố phường –
Hà Nội sự kiện - sự việc 1945 - 1954 qua tài liệu lưu trữ
Hải Hậu - điển hình văn hóa huyện
Hai miền Tây đất nước
Hai trăm năm cách mạng Pháp (1789 - 1989)
Hầm bí mật cuộc chiến đấu trong lòng thành phố Sài Gòn - Gia Định (1952 - 1957)
Hán - Việt tân từ điển
Hàng rào cuối cùng
Hành trình đến với bảo tàng
Hành trình một đời người
Hành trình văn hóa những điều có bạn chưa biết
Hào khí Đồng Nai
Hiến chương giáo dục
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại
Hiệp định Paris về Việt Nam 30 năm nhìn lại (1973 - 2003)
Hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc
Hình thái văn hóa dân gian Hà Nội
Hình tượng cát tường
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 8,9,10
Hồ Chí Minh hiện thân của văn hoá hoà bình
Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại
Hồ Chí Minh toàn tập 4,5
Hồ Chí Minh tuyển tập 1 1920 - 1954
Hồ Chí Minh tuyển tập 1920 - 1925
Hồ Chí Minh tuyển tập 1920 - 1954
Hồ Chí Minh tuyển tập 1955 - 1969
Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ
Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - tuyển chọn và chuyên vần
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam
Hồ Chủ tịch nhà chiến lước thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân Nghệ An
Hồ Chủ tịch tinh hoa của dân tộc lương tâm của thời Đại
Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân nhân
Hồ Chủ tịch với miền Nam
Hồ Chủ tịch với quê hương
Hồ Gươm Nguyễn Huệ Quang Trung
Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn - - - 2q -
Hồ sơ quản lý hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM
Hoa văn trên vải các dân tộc thiểu số Hùng vương vùng Đông Bắc Bắc bộ Việt Nam
Hoàng đế cuối cùng
Hoàng đế nội kinh
Hoàng hậu, vương phi, công chúa triều Nguyễn - chuyện nội cung các vua
Hoàng Lê nhất thống chí
Hoàng Lê nhất thống chí
Hoàng Sa quần đảo Việt Nam
Hoàng Thăng Long phát hiện khảo cổ học
Hoạt động của tiếng Việt
Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội An quê tôi

Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 1


Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 2
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 3
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 4
Hỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội
Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Hỏi đáp về lịch sử Hà Nội
Hỏi đáp về những đường phố Hà Nội
Hỏi đáp về sông hồ, đền, chùa Hà Nội
Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 1
Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 2
Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và qui tắc đạo đức bảo tàng
Hồi ký đời tôi và điện ảnh
Hồi ký hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Văn Tiểng
Hội nghị khoa học bảo tồn bảo tàng tỉnh sông bé
Hội nghị khoa học thực tiễn đổi mới các hoạt động của bảo tàng
Hội nghị sơ kết hành trình đến với bảo tàng đợt 1
Hội nghị tập huấn Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hướng tới những ngày lễ lớn năm 2005
Hội thảo đổi mới tiếp cận dân tộc học trong các bảo tàng
Hội thảo khoa học ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng
Hội thảo khoa học về cuộc khởi nghĩa mười tám thôn vườn trầu
Hùng Vương dựng nước
Hướng dẫn sử dụng Excel
Hướng dẫn trưng bày bảo tàng
Hương rừng Cà Mau_tập 2
Islam hồi giáo
Kể chuyện chiến trường miền Đông - Nam bộ
Kể chuyện Trần Phú
Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn
Kẻ sĩ Gia Định
Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm
Khái quát về chính quyền Mỹ
Khâm Định Việt Sử
Khâm định Việt sử thông giám cương mục
Khảo cổ học Long An những thế kỷ đầu công nguyên
Khảo cổ học lý thuyết phương pháp và thực hành
Khảo cổ học tháng 6/2007
Khảo cổ học Việt Nam tập III: khảo cổ học lịch sử Việt Nam
Khoa cử và giáo dục Việt Nam
Khoa cử và giáo dục Việt Nam
Khổng học Đăng
Khổng học Đăng
Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu
Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu
Khu mộ cổ Châu Can
Kìa người đang đi tới
Kịch bản cải lương
Kiến Hòa (Bến Tre) xưa
Kiều tấn cây đàn ghita phím lõm
Kính chào thế hệ thứ tư
Kinh nghiệm hướng dẫn tham quan bảo tàng và di tích tại TPHCM

Kinh tế thủ công nghiệp và phát triển công nghệ Việt Nam dưới triều Nguyễn
Kỳ Đồng
Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam và 105 ngày sinh Bác Hồ
Kỷ niệm 50 năm (1947 - 1997) - Đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến
Kỷ niệm 600 trăm năm ngày sinh Nguyễn Trãi

Kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn


Ký sự đến Việt Nam năm 1697 An Nam cung dịch kỷ sự
Ký sự địa chí Hà Nội
Ký sự tiền sử đường Hồ Chí Minh
Ký sự tiền sử đường Hồ Chí Minh
Kỹ thuật bảo quản và trùng tu sửa các sưu tập Bảo tàng
Kỳ tích Chi Lăng
Ký ức cựu chiến binh thông tin (9/9/1945 - 9/9/2009)
Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận
Ký ức như huyền thoại
Ký ức Tây Nguyên
Kỷ vật Điện Biên
Kỷ yếu - Hội thảo khoa học về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Kỷ yếu - Toạ đàm khoa học "Sài Gòn - TP.HCM 30 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh"
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Di sản văn hóa HCM với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn quận 4”

Kỷ yếu phòng Vi trùng học miền Nam 1963 - 1975


Kỷ yếu tọa đàm khoa học nhân sĩ yêu nước Đặng Thúc Liêng
Kỷ yếu trưng bày chuyên đề: "Cổ vật từ các dòng sông Nam Bộ"
Làm thế nào để giữ chân du khách quay lại Bảo tàng TP.HCM
Lễ hội dân gian Lạng Sơn
Lễ hội dân gian Lạng Sơn
Lễ hội dân gian ở Nam bộ
Lễ hội Việt Nam
Lễ làm chay đình Dương Xuân Hội huyện Châu Thành
Lê Nin và chủ nghĩa Lê Nin
Lê Quý Đôn

Lê Thái tổ thân thế


Lễ Thành Hầu
Lê Văn Duyệt - Đặng Thúc Liêng
Lê Văn Hưu
Lịch Lễ hội
Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995)
Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995)
Lịch sử báo chí Việt Nam
Lịch sử bảo tàng
Lịch sử các nước ASEAN
Lịch sử cách mạng tháng 8 Tuyên Quang (1939 - 1945)
Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam một số vấn đề nghiên cứu
Lịch sử cận đại thế giới_tập 1
Lịch sử cận đại thế giới_tập 2
Lịch sử cận đại thế giới_tập 3
Lịch sử cổ đại Việt Nam
Lịch sử công an nhân dân TP.HCM
Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1930 - 1954)
Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1954 - 1975)
Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975 - 2000)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam_tập II
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 1
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 2
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 3
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè (1930 - 1975)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Thành (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 6 (1930 - 1995)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1930 - 1975)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Bình Chánh (1930 - 1975)
Lịch sử điện ảnh cách mạng Nam bộ 1945 - 1975
Lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam
Lịch sử điện ảnh thế giới_tập II
Lịch sử Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường HCM
Lịch sử giáo dục Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998)
Lịch sử hiện đại thế giới
Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy điện Chợ Quán (1897 - 2001)
Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ
Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ
Lịch sử khẩn hoang miền Nam
Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ
Lịch sử kiến trúc Việt Nam
Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 2
Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 3
Lịch sử lớp 9,7
Lịch sử lực lượng biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975)
Lịch sử Nam bộ kháng chiến
Lịch sử Nam bộ kháng chiến_tập II (từ thoái trào đến cao trào)
Lịch sử Nam bộ trong phong trào đô thị
Lịch sử ngành văn hóa thông tin Hải Dương (1945 - 2000)
Lịch sử Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2000
Lịch sử Phật giáo Việt Nam_tập 1
Lịch sử phong trào công nhân lao động và tổ chức công đoàn quận Gò Vấp - TP.HCM
Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam (1860 - 1945)
Lịch sử phòng trào cộng sản và công nhân quốc tế
Lịch sử phụ nữ Nam bộ kháng chiến
Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam
Lịch sử quân giới Nam bộ (1945 - 1954)
Lịch sử quận Gò Vấp - TP.HCM
Lịch sử quận Gò Vấp, TP.HCM_Gò Vấp ngày nay
Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960)
Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960)
Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975)
Lịch sử sân khấu thế giới
Lịch sử sư đoàn không quân 370 (1975 - 2000)
Lịch sử sự thật và sử học
Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến_tập 1 (1945 - 1954)
Lịch sử Thanh Hóa_tập III
Lịch sử thành lập Việt Nam
Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới cận đại
Lịch sử thế giới cận đại
Lịch sử thế giới cổ đại_tập 1
Lịch sử thế giới cổ đại_tập 2
Lịch sử thế giới hiện hại (1929-1945)_tập 3
Lịch sử thế giới trung đại_tập 1
Lịch sử thế giới trung đại_tập 2
Lịch sử triết học phương Đông_tập 1
Lịch sử triết học phương Đông_tập 2
Lịch sử triết học phương Đông_tập 3
Lịch sử triết học phương Đông_tập 4
Lịch sử triết học phương Đông_tập 5
Lịch sử triết học Trung Quốc
Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 1
Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 2
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 1
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 2
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 3
Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1954 - 1975)
Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 10 (1954 - 1975)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân phường 24,quận 1
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 1
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 2
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 3
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 4
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 5
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 6
Lịch sử và truyền thống chiến đấu của bộ đội Trần Phú (Thủ Đức)
Lịch sử văn hóa Trung quốc
Lịch sử văn minh Trung hoa
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam bằng tranh
Lịch sử Việt Nam từ 1897 - 1918
Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam_tập 1
Lịch sử Việt Nam_tập 1
Lịch sử Việt Nam_tập 2
Lịch sử Việt Nam_tập 3
Lịch sử Việt Nam_tập II
Lịch sử Vĩnh Phúc
Lịch sử xí nghiệp liên hợp Ba Son (1863 - 1998)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 1 (dư địa chí)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 2 (lễ nghi)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 3 (binh chế)
Lĩnh Nam Dật sử
Lĩnh Nam dật sử
Lỗ Tấn

Lỗ Tấn tuyển tập

Lời ca thống nhất


Lời kêu gọi và bản tuyên bố đánh Mỹ, cứu nước của UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Lớn lên với Điện Biên
Luận đề về Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh
Luật sư Phạm Văn Tường
Lực lượng thợ thuyền ở Sài Gòn
Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên
Lục Vân Tiên
Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới
Lược sử 300 năm Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998)
Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên TP>HCM (1954 - 1975)
Lược sử mỹ thuật Việt Nam
Lược sử nước Lào

Lược sử Phụng Sơn tự (tục danh chùa Gò - Sài Gòn)


Lược sử Việt Nam
Lưu Hữu Phước con người và sự nghiệp

Lưu niệm tiểu đoàn 307


Mai hoa dịch
Mãi mãi đi theo con đường của Lê Nin vĩ đại
Mật lệnh tổng khởi nghĩa
Mặt trận dân tộc giải phóng - chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam (Hồi ký)
Mậu Thân
Mấy bài học kinh nhiệm trong tấn công và nổi dậy xuân 1975 ở miền Đông - Nam bộ
Mấy tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á
Mấy vấn đề chiến thắng Điện Biên Phủ
Mấy vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc
Miền Đông - Nam bộ kháng chiến 1945 - 1975
Miền Đông Nam bộ kháng chiến (1945 - 1975)
Miền Nam anh hùng tiến công đồng loạt nổi dậy đều khắp
Miền Nam giữ vững thành đồng
Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 1
Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 2
Miền Nam ở trong trái tim tôi, những mẫu chuyện về Hồ Chủ tịch
Miền Nam thành đồng Tổ quốc
Miền Nam trên đường giải phóng
Miếu Thiên Hậu
Minh Hải địa chí

Minh triết Hồ Chí Minh


Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập1
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập2
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập3
Một con đường tiếp cận lịch sử
Một giời với đồng chí Hồ Chí Minh
Một số tư liệu về bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (5/1959 - 4/1975)
Một số vấn đề cần biết về lễ tân ngoại giao
Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam
Một số vấn đề về bảo quản tài liệu giấy tại trung tâm lưu trữ quốc gia 1
Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch HCM
Một thế kỷ mấy vần thơ
Một thời không quên_tập 1
Một thời không quên_tập 2
Một vài nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật người Hoa - Nam bộ xưa tại Bảo tàng TP.HCM
Mùa thu lịch sử
Mùa xuân giải phóng
Mùa xuân Hồ Chí Minh
Muôn vẻ Sài Gòn
Mỹ Sơn trong lịch sử nghệ thuật Chăm
Mỹ thuật châu Á qui pháp tạo hình và phong cách
Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí
Mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam
Nam bộ đất và người_tập 1
Nam bộ đất và người_tập 2
Nam bộ đất và người_tập 3
Nam bộ đất và người_tập 4
Nam bộ đất và người_tập 5
Nam bộ đất và người_tập 6
Nam bộ đất và người_tập 7
Nam bộ kháng chiến qua tài liệu lưu trữ 1945 - 1954
Nam bộ thành đồng đi trước về sau
Nam bộ tiềm năng và triển vọng
Nam bộ và Nam Trung bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII - XIX
Nam bộ xưa và nay
Nam Cao_tập 1
Nam Cao_tập 2
Nam Kỳ cố sự (chuyện kể Nam bộ)
Nam kỳ khởi nghĩa
Nam kỳ Lục tỉnh Địa dư chí
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân
Nếp cũ con người Việt Nam
Nếp cũ con người Việt Nam phong tục cổ truyền
Nếp cũ hội hè đình đám
Nét văn hóa thanh lịch của người Hà nội
Ngàn dặm Trường Sơn
Ngành in Việt Nam_tập 1 (phong trào công nhân 1930 - 1945)
Ngày ấy Điện Biên
Ngày này năm xưa
Ngày Petruský 6/12/1973
Ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú
Nghề chạm khắc gỗ ở TP.HCM từ TK XVIII đến nay
Nghề cổ đất Việt
Nghề cổ nước Việt
Nghề dệt Chăm truyền thống
Nghề sơn cổ truyền Việt Nam
Nghề thủ công cổ truyền của người Chăm ở Việt Nam
Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa tập II
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề
Nghề thư viện

Nghệ thuật hát bội Việt Nam


Nghệ thuật múa rối nước
Nghệt thuật hóa trang mặt nạ trong sân khấu hát bội
Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật Di sản văn hóa
Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu
Nghi lễ thờ cúng truyền thống
Nghi lễ thời cúng truyền thống
Nghĩ về Thăng Long - Hà Nội
Nghĩa tình sâu lắng
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập I
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập II
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập III
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Định Tường
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Gia Định
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Hà Tiên
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Vĩnh Long
Nghiên cứu khả thi dự án trung tâm văn hóa dân tộc TP.HCM
Nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc
Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng
Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc - Việt Nam
Nghìn xưa văn hiến
Ngô Gia Tự

Ngô Quyền

Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư


Ngọn cờ giải phóng
Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại
Ngữ pháp tiếng Việt - tiếng, từ ghép, đoản ngữ
Người cha thân yêu
Người Co
Người của chiến trường
Người Dao
Người Giarai
Người HMông
Người Hoa quận 6, TP.HCM
Người Ko'ho ở Lâm Đồng - nghiên cứu nhân học về dân tộc và văn hóa
Người Sài Gòn
Người Sila
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Người vùng ven Thăng Long
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Ái Quốc tại Paris 1917 - 1923
Nguyễn An Ninh
Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người


Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao càng nhìn càng sáng

Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và lao động nghệ thuật

Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa Việt Nam

Nguyễn Du
Nguyễn Huệ Phú Xuân

Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyễn Khuyến tác phẩm

Nguyễn Trãi thân thế và sự nghiệp

Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng chiến chống Pháp


Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà Tây Sơn
Nhà Tây Sơn
Nhà Tây Sơn
Nhà tù Phú Lợi
Nhà tù Phú Lợi
Nhạc khí dân tộc Jrai - Bahnar
Nhạc khí dân tộc S'Tiêng
Nhẫn Nhựt Long - Phật lịch 2539
Nhận thức mới về đất Hà Tiên
Nhân vật lịch sử và di tích liên quan
Nhân vật và sự kiện - lịch sử cận hiện đại
Nhật ký chiến tranh
Nhật ký hành quân
Nhìn lại Sơn Mỹ
Nho giáo ở Gia Định
Nhớ lại những năm đầu 40 ở nhà đày Buôn Ma Thuột
Nhớ ơn Bác Hồ
Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
Nhóm Hoàng Mai Lưu hoạt động trở lại.
Nhóm nghiên cứu mácxít Phú Yên (1940 - 1944)
Những bài đăng trên báo Le Paria
Những bài viết và nói về quân sự_tập 2
Những bông hoa đẹp
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ
Những chặng đường chống Mỹ
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử của Đoàn (1975 - 1980)
Những chuyện kể về truyền thống kháng chiến của nhân dân quận 4, TP.HCM
Những danh tướng Trung hoa thời xưa
Những di sản nổi tiếng thế giới
Những đứa con thân yêu
Những hiện vật tàng trữ tại viện bảo tàng LSVN về văn hoá Bắc Sơn
Những hiện vật văn hoá óc eo ở bảo tàng tỉnh Cần Thơ
Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích phủ Chủ tịch 1954 - 1969_tập 1
Những làn điệu chèo cổ chọn lọc
Những lời Bác dạy
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 5
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 6
Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
Những mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ
Những năm tháng bên Bác
Những năm tháng không thể nào quên
Những ngày cuối cùng của Mỹ - Thiệu ở Sài Gòn
Những ngày kỷ niệm và lịch sử
Những ngày tù ngục
Những ngôi chùa ở TP.HCM
Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam bộ nửa sau TK XIX
Những người con trung hiếu
Những người thân trong gia đình Bác Hồ
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003
Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam
Những sự kiện lịch sử Đảng_tập 2 (1945 - 1954)
Những trận đánh của lực lượng vũ trang TP.HCM
Những trang sự kiện và nhân vật lịch sử
Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Quốc xâm lược
Những trang tiểu sử chính trị của Mao Trạch Đông
Những tư liệu cần biết về 300 năm Sài Gòn - TP.HCM
Những vấn đề cơ bản về luật Hàng Hải
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Nghệ thuật Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử Đông Nam Á hiện đại
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử văn hóa ba nước Đông dương
Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại
Những vấn đề văn hóa- xã hội thời Nguyễn
Niên biểu Việt Nam
Niên biểu Việt Nam
Nỗi đau lịch sử - nạn đói 1945
Noi gương những người cộng sản
Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch
Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch
Nông cổ Mín Đàm
Nữ chúa Việt Nam
Nữ nghệ sĩ Bạch Trà

Nữ thần và thánh mẫu Việt Nam


Nữ Trưng Vương - Đặng Thúc Liêng
Nửa tháng trong miền Thất Sơn
Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến (19/2/1946 - 19/2/1996)
Nước Nhật mua cả thế giới
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Ở Tây Nguyên
Ơn Bác
Paris - Sài Gòn - Hà Nội _ tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh (1944 - 1947)
Phạm Phú Thứ
Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm

Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh
Pháp lệnh cán bộ, công chức quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Phật giáo Nam bộ từ TK 18 đến năm 1975
Phát hiện Cổ Loa
Phim mục
Phòng khám phá nét đổi mới trong Bảo tàng TP.HCM
Phong lưu cũ mới
Phong trào công nhân quốc tế
Phong trào công nhân trong cao trào Xô viết Nghệ tĩnh
Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông - Nam bộ
Phong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức, học sinh - sinh viên Sài Gòn
Phong trào đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù của Mỹ - Ngụy ở miền Nam (1954 - 1975)
Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908
Phong trào Nam tiến (1945 - 1946)
Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Phong tục các dân tộc Đông Nam Á
Phong tục tập quán người Việt
Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam
Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam
Phong tục Việt Nam - phong tục gia đình xã hội lễ tết
Phụ nữ Long An lịch sử và truyền thống
Phụ nữ miền Nam với Bác Hồ
Phú Quốc sóng dội hòn dừa
Phù sa sông Tiền
Phú Yên tư liệu cách mạng tháng 8
Phương pháp lịch sử và phương pháp logic
Phương pháp trưng bày và công tác thuyết minh
Quả bộc phá 1000 kg trên đồi A1 Điện Biên Phủ
Quá trình hình thành và phương pháp trưng bày của Bảo tàng TP.HCM
Quận 5 những địa chỉ đỏ
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm lược (1847 - 1945)
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ của Việt Nam
Quân đội nhân dân Mông Cổ
Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến
Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển
Quân sự trong thời kỳ Phục Hưng và thống nhất dân tộc - thế kỷ 10 (Chương III)
Quân sự từ năm 207 trước công nguyên đến năm 905 sau công nguyên (Chương II)
Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm
Quảng Bình - di tích danh thắng_tập 2
Quảng Nam - Đà Nẵng Xưa và nay
Quốc học Việt Nam
Quốc triều hình luật, luật hình triều lê luật Hồng Đức
Quốc tử giám trí tuệ Việt
Quyét sạch chủ nghĩa cá nhân
Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo về miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà
Sa Đéc xưa
Sài Gòn - TP.HCM thế kỷ XX những vấn đề lịch sử - văn hóa
Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh
Sài Gòn 1925 - 1945
Sài Gòn cố sự
Sài Gòn một thời khó quên
Sài Gòn mùa thu 1945
Sài Gòn năm xưa
Sài Gòn tầng cao tầng thấp
Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX
Sài Gòn xưa
Sài Gòn xưa và nay
Sâu đậm nghĩa tình
Scott catologue
Sơ khảo huyện Cần Giờ TpHCM
Sơ lược ngữ pháp Hán văn
Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo
Sổ tay bảo quản trang bị kỹ thuật quân sự
Sổ tay các nước trên thế giới
Sổ tay chiến sĩ
Sổ tay công tác bảo tàng
Sổ tay công tác bảo tàng
Sổ tay công tác bảo tồn di tích
Sổ tay công tác bảo tồn di tích
Sổ tay công tác trưng bày bảo tàng
Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng

Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam


Sổ tay từ ngữ thường dùng (Chính trị - kinh tế - văn hóa)
Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam
Sơ thảo 10 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng TNXP TP.HCM (28/3/1976 - 28/3/1986)
Sơ thảo 30 năm giáo dục miền Nam (1945 - 1975)
Sở thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của công nhân lao động và công đoàn quận 8 (1930 -1985)
Sơ thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi (1930 - 1975)
Sở thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 5 (1930 -1985)
Sống như anh

Sử dụng Microrft
Sử dụng vũ khí bộ binh_tập 1
Sử dụng vũ khí bộ binh_tập 2
Sử học Việt Nam
Sử học Việt Nam trên đường phát triển
Sử ký Tư Mã Thiên
Sử liệu Việt Nam
Sử liệu Việt Nam
Sự nghiệp bảo tàng những vấn đề cấp thiết
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng 8_tập 3
Sự thất bại của chủ nghĩa quận phiệt Nhật trong chiến tranh thế giới lần II
Sử Trung Quốc_tập 1
Sử Trung Quốc_tập 2
Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin và các tổ chức Cộng sản đầu tiên ở TP.HCM
Sửa đổi lối làm việc
Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Sưu tập Nguyễn Thái Bình
Tác phẩm Nguyễn Thông

Tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh


Tài liệu bảo quản hiện vật (kho - trưng bày)
Tài liệu cách mạng tháng 8
Tài liệu công tác binh vận quận Tân Bình và huyện Bình Chánh
Tài liệu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tài liệu nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng
Tài liệu tọa đàm khoa học di tích lịch sử - văn hóa chùa Long Thạnh
Tấm lòng của Việt kiều Campuchia
Tầm nguyên từ điển
Tạp chí Khảo cổ học : số 1(121)
Tạp chí Khảo cổ học : số 1-1994 (4)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2 -1991 (21 cuốn)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2,3-1998
Tạp chí Khảo cổ học : số 2-1995 (3)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2-1996
Tạp chí Khảo cổ học : số 3(123) 2003
Tạp chí Khảo cổ học : số 3,4,6-2005
Tạp chí Khảo cổ học : số 3-1995
Tạp chí Khảo cổ học : số 3-1997
Tạp chí Khảo cổ học : số 4-1999
Tạp chí Khảo cổ học : số 4-2000
Tập hợp tư liệu viết tiểu sử nhân vật lịch sử Gia Định qua các thời kỳ
Tập huấn công tác bảo tàng
Tây Nam nhị thập bát hiếu diễn ca
Tây Ninh xưa
Tây Sơn - danh tướng anh hùng truyện
Tây Sơn - lương tướng ngoại truyện
Tây Sơn - văn thần liệt truyện
Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ
Tết
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng
Thăng Long - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX
Thăng Long - Hà Nội lịch sử 1000 năm
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh
Tháng ngày tôi sống với những người cộng sản
Thành cổ Sài Gòn mấy vấn đề về triều Nguyễn
Thánh địa Mỹ Sơn
Thanh hóa di tích và thắng cảnh
Thanh niên xung phong
Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giải phóng tiến lên mạnh mẽ vững chắc
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch
Thế hệ anh hùng chiến thắng vẻ vang
Thế hệ hòa bình
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Theo Bác đi chiến dịch
Theo dòng lịch sử
Theo nhịp khúc lên đàng
Thi đua yêu nước
Thiên Hồ! Đế Hồ!

Thiên hùng ca và Việt Nam ngày nay


Thơ
Thơ Bác Hồ
Thơ ca Chủ tịch
Thỏ chống Hùm
Thơ chữ Hán - Cao Bá Quát
Thơ phú câu đối chữ Hán - Phan Bội Châu
Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải
Thơ văn Ngô Thì Nhậm_tập 1
Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thơ văn Nguyễn Đình chiểu


Thơ văn Phan Châu Trinh
Thơ về lịch sử xã hội Nam Kỳ
Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang
Thoáng nhớ một thời
Thời đại Hùng Vương
Thời gian và nhân chứng
Thời kỳ từ năm 1883 - 1930
Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta
Thông tin khoa học tháng 12/2007
Thông tin tuyên truyền Gia Định - những hình ảnh và tổ chức hoạt động kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Thông tin tuyên truyền Gia Định những hình ảnh và tổ chức hoạt động kháng chiến chống Pháp
Thư mục của chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư mục TP.HCM từ trước thời thuộc Pháp đến năm 1945
Thuần phong mỹ tục Việt Nam (Quan, hôn, tang, tế)
Thuật ngữ mỹ thuật (Pháp Việt - Việt Pháp)
Thuật ngữ sử học, dân tộc học, khảo cổ học
Thực hành tiết kiệm
Thuốc nổ
Thương nhân Trung Hoa - họ là ai ?
Tiềm năng phát triển các xã và thị trấn huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tiền cổ Việt Nam
Tiền đồng
Tiền Giang nhân vật lịch sử và di tích liên quan_tập 1
Tiếng hát những người đi tới
Tiếng hát Việt Nam
Tiếng Hoa dễ học_tập 1
Tiếng Nga
Tiếng sấm Điện Biên Phủ
Tiếng Việt thực hành
Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam
Tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch
Tiểu đoàn 6 Bình Tân
Tiều đoàn quyết tử 950 _ Đặc Khu Sài Gòn - Chợ Lớn
Tiểu giáo trình địa lý Nam Kỳ

Tiểu phẩm Trần Văn Khê


Tiểu thuyết lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội
Tiìm hiểu quan điểm giữ nước và sự hình thành học thuyết quân sự Việt Nam
Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám

Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền


Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền
Tìm hiểu Lịch sử - Văn hóa nước Lào_tập 2

Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin


Tìm hiểu một số vấn đề về thời kỳ Hùng Vương
Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca Việt Nam
Tìm hiểu pháo binh
Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua tết, lễ, hội hè
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ
Tìm hiểu thơ ca chiến khu của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch sử Việt Nam
Tìm hiểu văn hóa dân gian theo năm tháng
Tìm hiểu văn hóa dân tộc
Tìm hiểu văn hóa tâm linh Nam bộ
Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long
Tìm hiểu về phòng trưng bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930 - 1954) tại Bảo tàng TP.HCM
Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần
Tín ngưỡng dân gian Huế
Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam
Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung - Việt Nam
Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung Việt Nam
Tình cảm bạn bè quốc tế với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)
Tinh hoa nghề nghiệp cha ông
Tổ tiên ta đánh giặc
Tọa đàm chuyên đề bảo tàng với công tác giáo dục
Tọa đàm xã hội hóa hoạt động bảo tàng một số kinh nghiệm và giải pháp phát triển
Toàn dân đoàn kế xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất XHCN
Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Nga
Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
Tổng kết nghiên cứu Địa Bạ Nam kỳ Lục tỉnh
TP.HCM 100 năm 100 sự kiện
Trách nhiệm của nhân dân và cán bộ đối với chính quyền cách mạng
Trận đánh ba mươi năm
Trận đánh ba mươi năm - ký sự lịch sử_tập 1
Trận đánh ba mươi năm - ký sự lịch sử_tập 2
Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp
Trần Hưng Đạo

Trần Hữu Trang soạn giả ca kịch cải lương

Trần Phú

Trần Văn Khê và âm nhạc dân tộc


Trần Văn Thành và cuộc khởi nghĩa làng binh bảy thưa (1867 - 1873)
Trần Văn Trà
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam
Trang sức của người Việt cổ
Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt
Trang vàng du lịch Việt Nam 2010
Trên đỉnh trường sơn kể chuyện Kiều
Trên những nẻo đường kháng chiến
Trí thức Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Trí thức Sài Gòn - Gia Định
Trí thức Sài Gòn - Gia Định (1945 - 1975)
Trích giảng văn học
Triễn lãm cộng đồng ảnh tư liệu dân tộc học
Triễn lãm trưng bày nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh
Triết học Ấn Độ
Trò chơi dân gian và truyền thống
Trò chuyện với văn nghệ sĩ
Trống đồng kiểu Đông Sơn ở miền Nam - Việt Nam
Trống Đông Sơn
Trong mỗi trái tim
Trưng bày nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh
Trung đoàn 300 với cuộc thanh trừng phản động
Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ1
Trùng tu di tích - số 15 tháng 6/2003
Trung ương cục miền Nam - chiến khu Đ 1961 - 1962
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ nghĩ về lối sống Việt Nam
Trường Sơn có một thời như thế
Truyền hình Việt Nam một số hồi ký về chặng đường đầu
Truyện Kiều
Truyền thống chống ngoại xâm của thủ đô
Truyền thống công nhân lao động huyện Thủ Đức trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
Truyền thống đấu tranh cách mạng của công nhân thủ đô
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1859 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1959 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân và lực lượng vũ trang phường 14, xã Tân Sơn Nhì dưới sự lãnh đạo
Truyền thống đấu tranh cách mạng của xã Vĩnh Lộc
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Bình Lợi - Lê Minh Xuân
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Hưng Long (1930 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Tân Nhựt anh hùng
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Vĩnh Lộc (1930 - 1975)
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
Truyền thống kháng chiến của nhân dân quận 4, TP.HCM
Truyện và ký
Từ Ấn công ái hữu hội đến Công đoàn In Việt Nam
Từ Ấn công ái ữu hội đến Công đoàn In Việt Nam
Từ bộ đội du kích An Điền đến chi đội 25 (1945 - 1948)
Từ cô bé mồ côi mười tám thôn vườn trầu
Từ Đà Lạt đến Paris
Từ điển ASEAN
Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 1
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 2
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 3
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 4
Từ điển báo chí
Từ Điện Biên Phủ đến 30/4/1975 - 1985
Từ điển chính tả tiếng Việt
Từ điển chữ tắt các tổ chức kinh tế - xã hội Việt Nam
Từ điển địa danh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Tự điển đối chiếu chữ Hán giản thể, phồn thể
Từ điển đồng âm tiếng Việt
Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học (Anh - Việt)
Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt
Từ điển Hán - Việt
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Từ điển Hồ Chí Minh
Từ điển Khmer - Việt_tập 1
Từ điển Khoa học xã hội (Anh - Pháp - Việt)
Từ điển kinh tế
Từ điển lễ tục Việt Nam
Từ điển Minh triết phương Đông
Từ điển Nga - Việt
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt phổ thổng - 1949
Từ điển phật học Việt Nam
Từ điển quân sự Pháp - Anh - Việt
Từ điển sinh học Pháp - Việt
Từ điển thành ngữ - ca dao Việt Nam
Từ điển thành ngữ tục ngữ Hoa - Việt
Từ điển thuật ngữ bảo tàng học Nga - Pháp - Việt
Từ điển thuật ngữ Thư viện học (Anh - Pháp - Việt)
Từ điển tiếng Việt
Từ điển tiếng việt thông dụng
Từ điển tối thiểu anh việt
Từ điển TP.HCM
Từ điển TP.HCM - nhân vật
Từ điển triết học
Từ điển Văn hóa bách khoa
Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam
Từ điển Văn học
Từ điển Việt - Gia Rai
Từ điển Việt - Pháp
Từ hoa văn trống đồng nghĩ về văn nghệ dân gian
Tự học nhanh Windows
Tự học tiếng Pháp
Tự kể
Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng
Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phủ
Tư liệu hóa sưu tập hiện vật bảo tàng
Tư liệu liên quan đến bảo tàng
Tư liệu nghiên cứu xã hội hóa trong hoạt động bảo tàng
Tư liệu ông Đặng Thúc Liêng
Tư liệu Trương Văn Bang
Từ nhân dân mà ra
Từ sưu tập tư nhân tới bảo tàng tư nhân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dụng cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học và mỹ học
Tư tưởng Tây Phương
Từ và nhận diện từ tiếng Việt
Tục lệ thờ Hai Bà Trưng và Liễu Hạnh Thánh Mẫu
Tục ngữ Thái
Tục thờ cúng của ngư phũ Khánh Hòa
Tục thờ thần ở Huế
Tuổi trẻ anh hùng
Tuổi trẻ dấn thân Lê Quang Lộc
Tuổi trẻ miền Nam với Bác Hồ
Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968
Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc
Tượng gốm Đồng Nai - Gia Định
Tuyên bố của UBTW MTDTGP MNVN về việc đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ở miền Na
Tuyến kênh Thị Nghè - Nhiêu Lộc
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Tuyển tập nhạc hát cùng bạn bè tôi
Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ
Tuyển tập Xuân Diệu
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ
Vài mẫu chuyện về quân giải phóng miền Nam
Vài suy nghĩ về việc lập phiếu kiểm kê khoa học ở Bảo tàng TP.HCM
Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian Chăm - Ninh Thuận
Vai trò, ý nghĩa lịch sử trận đánh cầu Rạch Chiếc
Văn chương Nguyễn Trãi
Vấn đề dân tộc trong thơ ca Hồ Chủ tịch
Văn hiến làng xã vùng đất tổ Hùng Vương

Văn Hồ Chủ tịch


Văn hóa ẩm thực và món ăn Việt Nam
Văn hóa cổ Chăm
Văn hóa Cố Đô

Văn hóa đồng bằng Nam bộ (di tích kiến trúc cổ)
Văn hóa Đông Sơn - văn minh Việt cổ
Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam
Văn hóa gia đình người Hà Nội
Văn hóa giáo dục con người và xã hội
Văn hóa Hà Nội tìm tòi và suy ngẫm
Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại TP.HCM
Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á

Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận


Văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX những hiện tượng trào lưu nhân vật tiêu biểu trong 100 năm qua
Văn hóa người Hoa ở Nam bộ
Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng Cửu Long
Văn hóa tổ chức, lý thuyết, thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa tổ chức ở Việt Nam

Văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L.Cadiere
Văn hóa và lối sống - hành trang vào thế kỷ 21
Văn hóa và nghệ thuật người Hoa TP.HCM
Văn hóa Văn Lang hướng về đất tổ Hùng Vương
Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới
Văn hóa với âm nhạc
Văn hóa xã hội và con người Tây Nguyên
Văn hóa Xóm Cồn với tiền sử và sơ sử Khánh Hòa

Văn kiện Đại hội Hội Di sản văn hóa TP.HCM - nhiệm kỳ I (2010 - 2015)
Văn kiện Nara về giữ gìn tính nguyên gốc của di tích trong quá trình trùng tu.
Văn miếu quốc tử giám và 82 bia tiến sĩ
Văn minh Tây Phương_tập 1
Văn minh Tây Phương_tập 2
Vang bóng một thời sân khấu cải lương Sài Gòn_tập 1
Vàng trong lửa
Vành đai diệt Mỹ - Bình Đức tỉnh Mỹ Tho
Về cách mạng xã hội chủ nghũa và xây dựng CNXH
Về công tác văn hoá văn nghệ
Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Về điện ảnh XHCN
Về liên minh công nông
Về mặt trận dân tộc thống nhất
Về Nam
Về nguồn
Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm
Về quê Bác
Về sân khấu nước ngoài
Về sân khấu Việt Nam
Về tình hữu nghị vĩ đại Việt - Xô
Về văn hoá văn nghệ
Về văn hóa_tập 4
Về văn học nghệ thuật_tập 3
Về xây dựng Đảng
Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội
Vị phụ tá tổng tham mưu trưởng
Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều Nguyễn từ năm 1802 - 1884
Việt - Pháp
Việt - Pháp từ điển
Việt Dân báo khai tông minh nghĩa - Đặng Thúc Liêng
Việt Dân tiểu tượng của ông Đặng Thúc Liêng
Viết kịch : đời Cô Lựu
Việt Nam - Cu Ba tình nghĩa anh em thủy chung son sắt
Việt Nam - Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại
Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng
Việt Nam bất khuất - Việt Nam kiên cường
Việt Nam cận đại những sử liệu mới - Sóc Trăng (1867 – 1945)_tập 3
Việt Nam cận đại những sử liệu mới_tập 1
Việt Nam cận đại những sử liệu mới_tập 2
Việt Nam danh nhân từ điển
Việt Nam đất nước anh hùng
Việt Nam đất nước giàu đẹp
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Việt Nam năm 1954 - 2005 _ 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc
Việt Nam những sự kiện lịch sử (1845 - 1945)_tập I
Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945 - 1975)_tập II
Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919 - 1945
Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945 - 1975
Việt Nam những sự kiện lịch sử từ 1858 - 1918
Việt Nam những sự kiện lịch sử từ thời nguyên thủy đến năm 1858
Việt Nam những sự kiện từ cách mạng
Việt Nam phong sử
Việt Nam quốc hiệu và cương vực qua các thời đại
Việt Nam sắc hương xưa
Việt Nam thế kỷ XIX (1802 - 1884)
Việt Nam trong quá khứ qua 700 hình ảnh
Việt Nam tư liệu tóm tắt
Việt Nam văn hóa sử cương
Việt Nam văn minh sử
Việt Nam văn minh sử
Việt sử thông giám cương mục
Việt sử thông giám cương mục chính biên
Vịnh Hạ Long
Võ Nguyên Giáp
Võ Thị Sáu con người và huyền thoại

Võ Trường Toản
Vũ khí tự làm
Vua chúa Việt Nam qua các triều đại
Vừa đi vừa kể
Vua Hàm Nghi
Vũng Tàu xưa
Vương quốc Phù Nam - văn hóa Óc Eo
Vượt ngục Côn Lôn
Xã hội Đại Việt qua bút ký của người nước ngoài
Xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN
Xẻ dọc Trường Sơn
Xô viết Nghệ Tĩnh
Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 2000
Xu hướng Canh Tân phong trào Duy Tân sự nghiệp đổi mới (từ giữa thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX)
Xứ Lạng - văn hóa và du lịch
Xứ Mạ - lãnh thổ của thần linh
Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu
Xứng đáng hơn nữa là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại
Xung quanh sự tích Hoàng Lý Long Tường ở nước ngoài.
Tác giả Số cũ Số mới NXB Năm XB Số lượng Loại Kệ
1
5
1
1
4479 1
3365 1
1
Trần Trọng Đăng Đàn TP.HCM 1998 1
Sở VHTT TpHCM TpHCM 2000 2
1
1
1439 1
30 2
3663 1
4732 1
5124 1
BT CMVN Hà Nội 1999 3
BT Hải Phòng Hải Phòng 1999 2
BT VH các DTVN Thái Nguyên 2000 1
1270 1
122 1
1
1
Sơn Nam 1450 Đồng Tháp 1994 1
4562 1
2
Fred Reinfeld 3997 New York 1960 1
1712 Hongkong 1959 1
Bùi Văn Toản 4306 Trẻ 1996 1
Stephen Howarth 3477 London 1997 1
Trần Mạnh Thường 3907 Hà Nội 1999 1
Phạm Đình Nhân 3951 Hà Nội 2002 1
3345 1
1
Trần Kiểu Vị Thủy 1662 Huế 1997 1
Trần Văn Kiêm 1577 TP.HCM 1999 1
VHTT 1997 1
Hoàng Đình Lũy 3858 Hà Nội 1980 1
Cục bảo tàng 1
1
Bùi Việt Mỹ 5119 Thời Đại 2010 1
1429 SàiGòn 1
Ung Ngọc Ky 3383, 3384 1996 2
Diệp Hồng Phương 1879 TP.HCM 2000 1
Huỳnh Minh Nhật 2282 TP.HCM 1981 1
Nguyễn Văn Khỏa 2896 Hà Nội 1978 1
Homère 3375 Hà Nội 1997 1
Homère 3376 Hà Nội 1997 1
Nguyễn Văn Khoa 4281
83 QĐND 1978 1
1628 TP.HCM 1993 1
1629 TP.HCM 1993 1
Đôpgiencô 2953 Hà Nội 1977 1
Vũ Khiêu 2279 1975 1
Khan Bê-Côp 1898 Hà Nội 1984 1
Nhiều tác giả 2283 1978 1
Võ An Khánh 4356 Mũi Cà Mau 1
2284 1
1
Phan Thị Thanh Nhàn 2281 1981 1
Nông Văn Lạc 2285 1976 1
Xônômưn Lôtsin 2928, 2929Hà Nội 1981 2
Nguyễn Thành Lê 2286 1978 1
3237 Hà Nội 1981 1
Nguyễn Đức Huệ 2280 Hà Nội 1982 1
Lâm Tấn Tài 2055, 2246TP.HCM 2000 2
Trần Quang Lai TP.HCM
4101, 4102, 4103 2003 3
1295 TP.HCM 1998 1
Léon Tolstoi 2930 1970 1
Léon Tolstoi 2931 1971 1
Léon Tolstoi 2932 1971 1
Léon Tolstoi 2933 1972 1
Léon Tolstoi 2934 1972 1
Léon Tolstoi 2935 1972 1
2952 TP.HCM 1982 1
4343 1
3522 TP.HCM 1995 1
4327 TP.HCM 1995 1
671 1
1629 2
1
1
4687 1
836 1
1
738 2
3
1
1
1
1
3
1
702 1
1
5270 2
1
5273 3
1
3565 4
843 1
1
1
633 1
662/663 3

1823 1
1
1
855 1
2
1
4733 1
1
1
2
1
1
2049 2
14 2
Cục bảo tàng 1
2
8
BT CMVN CTQG 2004 1
1599 1
Hồ Tường 5184 Trẻ 2005 1
BT Địa chất 4
Đặng Văn Bài Hà Nội 2006 2
4
4265 4
BT Mỹ thuật Hà Nội 2000 1
BT Quang Trung Bình Định 2002 1
1
1
3
1
Cục bảo tàng Hà Nội 1998 1
Hoàng Hưng VH Nghệ 1962 1
Thuật
Diêm Thị Đường VHTT 1998 2
19 1
1
Trẻ 1997 1
1683 1
1
2781 1
2
4566 3
1
4734 1
1
857 1
2142 4
1184/ 1069 1
2289 2
56 2
1
4604 1
1
1
1
2421 1
1
1
1
Sơn Nam Trẻ 2000 1
699 1
5011 1
1589 1
Cục di sản văn hóa Tiền Giang 2006 2
Nguyễn Sô 1997 1
1
1
1
1
1
1915 1
1
863 1
1032 1
1063 1
2
Trường Chinh 2
1
534 1
Từ Đức Cửu 1968 1
1759 1
93/356 1
1
1725 1
Gary Edson Bt CMVN 2001 2
5292 1
1
Huỳnh Công Tín VHTT 2006 1
1
1
2
1
1
1
1
Huỳnh Minh 3915 Thanh Niên 2001 1
1
1
1
1001 1
1
4079 1
Tạ Ngọc Liễn Thanh niên - 1999 1
Hà Nội
4386 3
10 1
5195 1
205 1
2
1
5290 1
437/651 1

2
3818 1
4208 1
1
1
1
3 1
1
1
1
57 1
1885 1
869 1
1062 1
1
2
1
1
1
3
3463 1
1
542 1
707 1
710 1
691 1
1
1
1
687 2
688/845 2

Trần Hồng Liên Long An 1998 2


849 1
1
1
3633 1
1
1679 1
1
1
Ng Thị Huệ ĐH quốc gia 2008 1
HN
1
54/43 1
Trần Ngọc Thêm Giáo dục 1998 1
Lê Văn Chưởng Trẻ 2005 1
Vũ Kim Lộc VHDT 2006 1
1
2
Ng Đình Thống 1655 QĐND 1999 2
690 1
1
Hội văn nghệ dân gian 4017
VN Hà Nội 2001 1
2063 1
1
1
54 1
3
1072 1
877
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BT Đồng Nai 5174 Đồng Nai 1998 4
13
1
1
1
3518 1
4097 2
806 1
1
2
25 1
9 1
112 1
2
1
Phan Khanh VHTT 1995 1
1881 1
582 1
38,37 2
1840 1
4462 1
Trần Đình Bá TP.HCM 1981 2
1
1
4

3743 1
Ng Khắc Thuần Giáo dục 2000 1
Ng Khắc Thuần Giáo dục 2000 1
Lương Duy Thứ ĐHQG 2000 1
TP.HCM
474/ 1003 1
1
1
1
10

1099 1
1
2 1

2232 1
1272 1
589, 85 1
1324 1
1479 1
1
Mạc Tường Trẻ 2002 1
2
Lương Hồng Quang VHTT 1999 1
2
2
166 1
1
1
2167/1 1
2167/2 1
379/619 1

1
2
2
2
1
Sơn Nam 288/522
TpHCM 1984 4
0 TpHCM 1995 1
1835 1
4695 1
1
2
29 1
715 2
3
525 1
138/3909 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
584 1
1
1
2
1
1
1644 2
Bùi Đẹp Trẻ 1999 1
Bùi Đẹp Trẻ 2004 1
Bùi Đẹp Trẻ 1999 1
Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
Bùi Đẹp Trẻ 2004 1
Bùi Văn Vượng Thanh niên 2000 1
1
BT Bình Định 4120 Quy Nhơn 1997 3
Tỉnh An Giang 3725 An Giang 1995 6
8
5
4041 Thanh Hóa 2001 1
6

1
Mai Thanh Hải 5090 VHTT 2004 1
1
1
1
1
1
Lê Trung Hoa 425/521
KHXH - HN 1991 2
Bùi Thiết Thanh Niên 1999 1
629 1
Địa đảo Củ Chi 4628 Trẻ 2003 3
Ng Văn Huyên 1692 Hà Nội 1997 2
Vụ Huấn Học 287/59 1976 2
4460 1
2
1
1
1
1
1
1
1
Bộ VHTT Hà Nội 2003 1
1
1
5186 1
1
Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 2
570/332 1

1
1
1
1
1
4250 1
1
860 1
5
4
BT CMVN Hà Nội 1998 2
79 1
1
2
1
81 1
1
Phan Quang Hà Nội 1981 1
1
Sơn Nam 1116/12
77 An Tiêm 1970 1
480/ 1004 1
1
2
78 1
1
1
1
Võ Huy Quang 1999 2
1
134 / 1339 1
1781 1
704 1
721 1
1
1
1
1
168 1
2748 1
1
1
Trương Vĩnh Ký Trẻ 1997 1
Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 1
5055 1
1
1
1
3
2743 3
Trần Văn Giàu TP.HCM 1993 1
1106 1
2
1036 1
1506 1
1
1
CTQG 1995 1
4685 1
1
3
55 2
Phạm Mai Hùng VHTT 2003 1
Trẻ 1999 1
Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 1
3
Tỉnh Gò Vấp 1591 Gò Vấp 1993 1
1
1
Tr Khánh Chương Mỹ Thuật 2001 1
1
1
493/ 874 1
3407 1
2657 2
Trẻ 1998 1
4372 1
1
5284 1
2754 1
1334 1
1793 1
Thạch Lam 1970 6
5191 1
Bộ VH - TT Hà Nội 1999 1
8
91 1
1
1
3354 1
BT CMVN Trẻ 1999 1
26
Đài THVN Trẻ 2007 1
314 1
Kim Định An Tiêm 1969 1
4091 1
1
1009 1
5126 1
4078 1
694 1
3
4631 1
1
576 2
584 1
1778 1
1777 1
1
568 1
1
1
0 1
718 1
1
709 2
801 1
4137 2
1
3642 1
Nguyễn Minh Phúc 0 Trẻ 2003 1
1
1561 1
1
590 1
1
2
1351 1
428 2
1
58/47 1
1
Minh Hương 723/523
Văn học 1995 1
1919 1

514 1
2
5012 1
5125 1
5120 1
5130 1
5131
Bộ VHTT Hà Nội 2005 1
4452 4
1
Tỉnh Sông Bé Sông Bé 1985 1
BT CMVN Hà Nội 1998 1
1
1
1
1
1
1327 2
1
1
Sơn Nam 973 1
Huỳnh Quốc Thắng 4173 VHTT 2003 1
236 1
3360 1
232 1
Trần Bạch Đằng 5280 1
1
1832 1
3785 2
3785 2
1
1
1
1
Ng Quốc Thắng Văn hóa 2000 1
Ng Quốc Thắng Văn hóa 1994 1
591 1
591 1
1
Ninh Bình 2000 1
1
1
8
Huỳnh Minh 3918 Thanh Niên 2001 2
1
865 2
BT Chứng tích chiến 2006 1
tranh
2
5
5271 1
1
363/602 1

1
2
5122 1
4638 1
1
1
Ng Trường Thanh Hà Nội 1984 1
2
1
5188, 5189 2
1
6
1868 1
1602 2
Quận 4 2003 1

8
1
1
1
Hoàng Văn Páo Lạng Sơn 2002 1
Hội văn nghệ dân gian VN tỉnh L 4455 Long An 2004 2
Lê Trung Vũ 4353 VHTT 1997 1
1
0 1
729 1
607/368 1

4042 1
3
1
5
Thích Phước Quang 5185 TP.HCM 1969 2
4
5002 1
467 1
1
1
1
1
5217/1 1
5217/2 1
5217/3 1
4796 1
1
1837 2
2
1
1651 2
1221 1
100, 101, 1773,1025 4
1026, 1221 2
102 1
1
1
1
1
1
1
2
4564 2
887, 3542 2
226 1
1
1605 1
5216 1
1
1728 1
1728 1
Trẻ 1997 1
2235 1
3862 1
2
2
2
1
1
2
1
1775 1
1
Toan Ánh 1721 TP.HCM 1992 1
1
114 1
109 3
5190 1
2
2
2
1
1
3299 1
### 3
3202 1
1
1
5192 1
4039 1
441 1
1
1
5216 1
2
1
5219 1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1189 1
105 1
1125 1
1186 1
1
1
1
1
1
1
1
1650 1
1
798 1
998 2
40
1474 1
3464 1
332, 5095 2
587 1
4795, 5094, 5096 3
5097 1
1
922 1
1204 1
1
1
1
2
482, 440 2
358/595 1

364/603 1

1
0 1
3
2396 1
4
1
2
2402 1
1
1614 1
2199 1
1
Phan Gia Bền 1071/11
83 KHXH - HN 1978 1
0 1
1496 1
306/554 1

1152 1
486 1
1
1601 1
2202 1
4
266 1
Trương Sĩ Hùng 4354 Thanh Niên 2003 1
1
Ng Văn Thức TP.HCM 2000 1
1782 1
1
233 1
2
2
2
850 3
713 1
4301 1
1
Tr Thanh Phương 456/475
Cà Mau 1985 1
2165 1
Cục di sản văn hóa Hà Nội 2005 1
Cục di sản văn hóa Hà Nội 2005 1
Cục di sản văn hóa Hà Nội 2006 1
1
858 1
1
1
40 1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1398 5
Trần Kỳ Phương 2057 Đà Nẵng 1988 1
Mỹ Thuật 1997 1
2176 1
636 1
Thạch Phương 636 KHXH 1995 1
10

5193 1
1205 1
148 2
1
1511 1
2554 1
2555 1
1
730 - 732, 140 4
1
1
5268 1
Toan Ánh 501 TpHCM 1992 2
Toan Ánh TpHCM 1969 1
499 2
5128 1
141 1
5288 1
1
1124 1
1
5
1
Vũ Từ Trang Văn hóa dân 2007 1
Vũ Từ Trang Văn hóa dân 2001 1
Tôn Nữ Quỳnh Trân Trẻ 2003 2
Lê Huyên Mỹ Thuật 2003 1
1
Ban NCLS Thanh Hóa Thanh Hóa 2001 1
Đỗ Thị Hảo Văn hóa dân 2001 1
Trần Mai - Trần Tất TpHCM 1986 1
Thắng
1616 1
1
1615 1
1
Đỗ Đức Hùng 4406 Thanh niên 1997 1
5307 1
1
4288 3
6
617 1
619 1
1748 1
627, 1744 2
1746 1
620, 621, 1751 3
625, 1742 2
1
1
Nguyễn Thị Huệ CTQG 2002 1
1
133 2
556/308 1

599/361 1

1
1073 1
50/503 1
42/53 2
2
1
2010 1
1
1
1
Quận 6 TP.HCM 1990 3
1
740 1
1
1005 1
Đỗ Thỉnh VH TT Hà Nộ 1998 1
12
1
17
492/543 1

2491 2
335/573 1

381/624 1

296/561 1

3892 1
150/282 1

435/632 2

548/494 1

611/372 2

1581 1
4
1490 1
1
1490 1
1
BT Sông Bé 1995 1
1608 1
1
1
Trương Minh Đạt Trẻ, tạp chí x 2001 1
5175 1
5281 1
1882 1
5289 1
BT Quảng Ngãi 4130 2003 1
5054 2
1996 1
770 1
5283 2
1
1
1
852 1
90
2497 1
127 1
Võ Nguyên Giáp 1
120 1
5016 1
142 1
1
1
2172 1
6
1
1
2024 7
1
879 1
800/1 1
800/2 1
1789 5
722 1
2495 1
3
4442 2
121 1
48
1467 1
1
126 1
5266 2
1
5286 1
1046 1
1780 3
5
147 1
407 2
1
1
1
2
1
1
1
1675 1
Lê Quang Trang Giáo dục 1999 1
615, 4308, 1247 3
1
1538 1
2
236 1
5276 1
0 1
3
1
585/494 1

4172 1
1
Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2000 1
123 1
1
1
1078 2
1282 1
774 1
1
5
601/772 1

Sở VHTT Hà Nội Hà Nội 1986 1


1
3241 1
Hà Nội 1982 1
1379 1
1
Vương Hồng Sển TP.HCM 1998 1
3560 1
252 1
262 2
250 1
5293 1
1489 1
1
Nguyễn Phan 5291 1
Ngô Văn Doanh 1228 Văn hóa dân t 1997 1
Vũ Nhân VHTT 2007 1
Toan Ánh 3461 Văn hóa dân t 2001 1
Toan Ánh 1273 Đồng Tháp 1996 1
Thanh Liêm 5093 VHTT 2007 1
1
1
VHTT Kiên Giang 1993 1
1
2000 1
2
1
1
1
1
1
290 1
267 1
1345 1
264 2
1
1
497 1
Ban QLDT QB 4404 Ban QLDTDT 2002 1
426 Đà Nẵng 1996 2
251 1
1
1
1
1
Huỳnh Minh 3919 Thanh Niên 2001 1
28
231 2
1
1723 1
4323 1
3
Vương Hồng Sển TpHCM 1997 1
1824 1
1
2
Trẻ 1998 1
4
6
Trần Bạch Đằng 3825 Hà Nội 1993 1
1903 1
0 2
Ban QLDT Côn Đảo Tổng hợp 2004 1
1604 1
1
256 2
1
5
Lâm Bình Tường Hà Nội 1986 1
1
Nguyễn Thịnh VHTT 2001 2
Toby Raphal và Nancy Cục di sản 2001 2
Davis văn hóa
1790 1
47 3
4478 1
1022 1
Trần Thanh Nam Giáo dục 1995 2
4207 1
3824 1
1188 1
325/430 2

1
1101 1
879 1
1
254 1
502 1
1
1
Hà Nội 1996 1
812 1
327 1
1
1
1
1
249 1
588/544 1
418/668 1

869 1
2
2
1
4359 1
1
1
2
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3239 1
Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 1
349 1
342 1
341 1
1585 1
302 1
169 1
3408 2
4288 3
3408 2
5117 1
5206 1
5011 1
5279 1
2
4171 Trẻ 2003 1
BT Thanh Hóa 4040 Thanh Hóa 2002 1
41
4128 1
557 1
1
1
3
1
756 1
1
4
759 2
306/175 1

158 2
865 1
755 1
704 1
2
2674 1
2685 1
2642 1
2643 1
400/648 1

2740 1
2644 1
1
1
1698 1
183, 201 … 5
349 1
1
0 1
1
1
2004 1
1242 1
1
Sơn Nam 1105 Đồng Tháp 1994 1
1
1
5267 1
872 1
Cao Tự Thanh Trẻ 1999 1
1
1
1
Tỉnh Tiền Giang Sở VH-TT&DL 2008 1
1
1
1
12 1
1
1
Ng Minh San 1212 Văn hóa dân t 1998 2
717 1
5287 1
1
Trương Vĩnh Ký 647/809
Trẻ 1997 1
1298 1
5025 1
1
309 1
371/610 1

Chu Quang Trứ Mỹ Thuật 2000 2


Chu Quang Trứ Thuận Hóa Hu 1997 2
1070/11
81 KHXH HN 1981 1
1
166 1
1588 1
165 1
Toan Ánh Văn nghệ Tp 1998 1
160 1
874 1
303 1
Ngô Thị Kim Doan Thanh Hóa 2007 2
Đặng Việt Bích VHTT 2006 2
Ng Hữu Hiếu Trẻ 2004 2
4083 1
1
203 1
Trần Đại Vinh 763 Thuận Hóa 1995 1
3942 1
2178 1
2178 1
1
Bùi Văn Vượng Thanh niên 1998 1
446 2
1
1
1077 1
2
13 1
1
1829, 4410 2
622, 1744 2
6
0 1
1
1
1
1
551/304 1

609/370 1

510/621 1

1844 1
343 1
16
0 1
3443 1
1
1
1
4519 2
4484 1
4
Hồ Hữu Nhật CTQG 2001 1
2651 1
2
1
1
1
3953 1
1
1
1
1
1
1
1
1
757 1
5278 2
2
3291 1
1
1
1
131 1
1
h đạo của Đảng (1930 - 1984) 190 1
1998 1
1
1
1
1
162 1
176 1
1
866 2
1
744 1
1
10
7
2102 1
3868 1
1
1
1
1
3877 1
2
799 1
5870 1
5102 1
3874 1
1
32 1
3869 1
1633 1
3873 1
3879 2
2
3876 1
69,70,3639 3
1
66 1
14/7 1
363 1
3872 1
Đào Văn Tập 1
490 1
24/63 1
38/71 1
1258/40 1
3875 1
3783 6
1893 1
1304/1162 1
599 1
27/65 1
5105, 5104,2100 3
1
489 1
5103 1
1
5100, 61 2
601 1
34 1
2
1
1
1
3
1
Cục bảo tàng 1
1
1
1
1
173 1
1
1716 1
4246 1
1740 1
1741 1
2
1
Hồ Tường 3398 TpHCM 1992 2
72/28 1
Lê Quang Nghiêm 3614 Khánh Hòa 1970 1
Huỳnh Đình Kết 784 Thuận Hóa 1998 2
3368 1
3
1
5098 2
1825 1
2122 1
1
iền Nam - Việt Nam 0 1
1
1042, 3562 2
878 4
1
4688 1
2482 1
1
1729 1
1
1917 1
1
2750 1
1
Vũ Kim Biên 5172-
5173 Phú Thọ 1999 1
875 1
2124 1
4236 1
Nguyễn Đắc Xuân 768/970
Thuận Hóa - 1997 1
4721 1
1
1
5123 1
Phan Bình Giáo dục 2000 1
5127 1
Tôn Nữ Quỳnh Trân Trẻ 1999 1
5129 1
ĐHQG 2000 1
TP.HCM
572 1
Nguyễn Nam Văn học 1999 1
5256 1
1570 1
Ng Thu Linh (học viện VHTT 2005 3
HCQG)
Đỗ Trinh Huệ 5091 Thuận Hóa 2006 1
Thanh Lê KHXH 1999 1
1
Hội KHLS TPHCM CTQG 1996 1
Phan Ngọc VHTT 1994 1
1845 1
1
Viện BTLS VN Khánh
Hòa Nha Trang 1993 1
1
1
1
1867 1
3197 1
1
632 1
1
0 1
569 1
1
341 2
4481 1
868 1
847 2
3910 1
25
1
2
4718 2
4717 2
1
748 1
Đình Quang VHTT 2005 2
Đình Quang VHTT 2005 2
713 1
720 1
1833 1
1
35 1
36/8 1
1
1
1
4
4
189 1
2
Nguyễn Phan Quang 4313 Sóc Trăng 2000 4
1
1
603 1
3539 1
611 2
818 1
4774 1
1115, 1787 2
1104 1
4165 2
4166 2
4164, 2031 2
4163 1
1344 2
1338 2
2
1850 1
2
637 1
1
5053 2
5304 1
1337 1
1350 1
1350 1
Thi Sảnh Hà Nội 1978 1
6
655/438 1

3643 1
330 1
1
1
1
Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 1
1
72
1
1
2308 1
2343 2
1
302 1
4468 1
4322 1
2342 1
5263 1
1

2413
Ngăn
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
Tên sách

A catalogue of the World's most popular coins


A daily use English - Chinese Dictionary
Ác liệt Côn Đảo
Acentury in oil ….
Almanach kiến thức văn hóa
Almanach những sự kiện lịch sử Việt Nam
Âm mưu Hội Tam hoàng_tập 2
Âm nhạc
Âm nhạc cung đình triều Nguyễn
Ám sát Draymon
Amanach kiến thức chào thiên niên kỷ mới năm 2000
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
An ninh trong bảo tàng
Ấn tượng 300 năm
Ấn tượng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội
Angkor
Anh - nguồn cảm hứng cao thượng
Anh Ba Hưng - vốn thiệt nông dân
Anh đặc công trẻ và cô bạn
Anh hùng ca của Hô-me-rơ
Anh hùng ca Iliade_tập 1
Anh hùng ca Iliade_tập 2
Anh hùng kháng Pháp - Nguyễn Trung Trực
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1952 - 1958)_tập 1
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 1
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 2
Anh hùng thời nội chiến
Anh hùng và nghệ sĩ
Ảnh hưởng của rừng đến môi trường
Ánh lửa
Ánh lửa đêm tàn - Truyện ký
Ánh lửa trong đôi mắt
Ảnh nghệ thuật gốm sứ và cuộc sống
Ánh sáng của anh
Ánh sáng đây rồi
Ánh sáng tâm hồn
Ánh sáng tháng 10
Ánh sáng và trang viết
Anh thợ tài hoa
Ảnh thời chiến (1965 - 1975)
Ảnh trắng đen Trần Quang Lai
Ảnh truyền thống Việt kiều Campuchia
Anna Kha Lệ Ninh_tập 1
Anna Kha Lệ Ninh_tập 2
Anna Kha Lệ Ninh_tập 3
Anna Kha Lệ Ninh_tập 4
Anna Kha Lệ Ninh_tập 5
Anna Kha Lệ Ninh_tập 6
Ảo ảnh trên đảo Vaxiliep
Áo tím trên các nẻo đường đất nước
Atlas vũ khí tự tạo
Atlas vũ khí tự tạo
Avoóc Hồ - Hồi ký
Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM
Báo Dân chúng
Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 1945)
Bảo vệ thành phố thân yêu
35 năm chiến đấu và xây dựng (1945 - 1980)
30 tháng 4
45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam
Bắc Hải Vân xuân 1975 - Ký sự
Bác Tôn và chúng ta
Bác Tôn và chúng ta
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM
Bảng tra thần tích theo địa danh làng xã
48 giờ vòng quanh núi Sam
Bác Hồ - Hồi ký
Bác Tôn của chúng ta
Bác Hồ với văn nghệ sĩ - Hồi ký
Bác Hồ kính yêu_tập 1
Bác Hồ trên đất nước Lê nin
300 năm Sài Gòn - TP.HCM
Bà mẹ Việt Nam anh hùng TP. Hồ Chí Minh
Bước đầu tìm hiểu ……
Biệt động Sài Gòn
Bến Nghé xưa
Bác Hồ của chúng ta
Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh
Bác Hồ cây đại thọ
Bác Hồ cây đại thọ
Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất
Bản án chế độ thực dân Pháp
Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại
Bông hồng của Bác
Bác Hồ về nước - Hồi ký
Bàn về thanh niên
Biên niên các sự kiện
Bộ luật Dân sự của nước CH.XHCN Việt Nam
Bộ luật Hình sự của nước CH.XHCN Việt Nam
Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam
Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam - Tài liệu photo
Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 1
Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 2
Bàn về kiểm tra và kiểm soát
Báo cáo chính trị của ………………..
Bệnh ấu trĩ "tả khuynh"
Bàn về thanh niên
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc ……
Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam
300 năm thành phố của em
300 năm địa chính
Bác Tôn (1888 - 1980) - Cuộc đời và sự nghiệp
365 ngày vĩnh biệt anh - Thượng tướng Trần Văn Trà
Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế
Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký
Bộ đội Trường Sơn_đường Hồ Chí Minh - Ký sự
35 năm ca hát
Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
40 năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2000)
40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959 - 1999)
Bác Hồ viết di chúc - Hồi ký
Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Bảng phân loại
Bộ luật Lao Động và những văn bản ….
45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975)
Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 1
Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 2
Ban liên hợp quân sự và "Trại Davis" những tháng ngày
Bùi Hữu Nghĩa
Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch kỳ duyên
Bia chữ Hán trong Hội quán
Bến cảng lòng dân - Hồi ký
Bộ luật Thương mại
Bà mẹ Việt Nam anh hùng - quận 11
Binh thư yếu lược
Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc
Bác Hồ với sự nghiệp trồng người
Bác Hồ ở Thái Lan
Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ
Bác về
Báo chí Việt Nam - Từ khởi thủy đến 1945
Bảo tàng, di tích, lễ hội
Bảo tồn - Bảo tàng và đặc trưng của nó
Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rõng Bàng xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM tháng 4/1999
Bách khoa toàn thư về thế giới
Bảng giá cố định 1989
Bàn về lịch Vạn Niên
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam …
Bài ca phụ nữ Việt Nam (100 ca khúc chọn lọc)
40 năm Bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999)
Bỉ võ
Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam
Bóng nước Hồ Gươm_tập 1
Bóng nước Hồ Gươm_tập 2
Bác Sáu Rồng
Bông huệ trên tầng cao
Bến lở
Bưu ảnh từ những vùng đất mới
Bình minh trên biển
Biến động ngày hè - Tập kịch
Bão biển_tập 1
Bão biển_tập 2
Buổi đầu thử thách
Bước ngoặc
Bên lở bên bồi
Biển nắng
Bến quê
Bắt nguồn từ cuộc sống
Bên ngoài mái trường
Bên kia biên giới
Bản hợp ca
Bầu trời và đôi cánh
Bức ký họa
Bóng mát cuộc đời
Bông sứ trắng
Biển gọi
Bắn rơi tại chỗ máy bay B52 - Hồi ký
Bão cuốn - Tập kịch
Bút máu
Bạn bè một thuở
Bình minh phía Tây thành phố
Bình luận văn học
Ca dao Bảo Định Giang
Ca dao sau giải phóng
Ca khúc vượt thời gian
Cá tính miền Nam
Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Bắc
Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Nam
Các di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Tiền Giang
Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh
Các nhà tù Mỹ - Ngụy
Các nước Châu Phi
Các nước Tây Á
Các nước trên thế giới
Các triều đại Việt Nam
Các vấn đề văn hóa xã hội Chăm
Các vị trạng nguyên bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam
Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam_tập 1
Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam_tập 2
Cách mạng tháng 8 năm 1945
Cách mạng tháng 8 năm 1945
Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và địa phương
Cách mạng tháng mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc
Cách sử dụng và bảo quản pin khô - công nghiệp
Cải lương xưa và nay
Cầm Bá Thước
Cầm ca tân điệu
Cầm ca Việt Nam
Cẩm nang bảo tàng
Cẩm nang chiến thuật hành quân liên binh của tiểu đoàn bộ binh quân ngụy miền Nam Việt Nam
Cẩm nang nghề thư viện
Cảm nhận bản sắc Nam bộ
Cảm nhận về xuân Mậu Thân 1968
Campuchia đất nước yêu thương tươi đẹp bất khuất
Căn cứ của quân ủy và bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975
Căn cứ địa cách mạng ở Tây Ninh trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975)
Căn cứ Minh Đạm (1945 - 1975)
Cần Đước 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Cần Đước 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ - 1999
Cần Thơ xưa
Cao Đài đàm - Đặng Thúc Liêng
Cát Bi đường số 5 Điện Biên Phủ
Cát tiên Mê cung của các thần linh
Chân dung các nhà báo liệt sĩ
Chân dung các vua Nguyễn
Chân dung nghệ sĩ quê hương Vĩnh Long
Chân dung văn hóa Việt Nam
Chất ngọc không tan
Chặt xiềng
Châu bản triều Nguyễn - tư liệu Phật giáo
Châu Thành - Tiền Giang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh
Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ
Chi đội Hải ngoại IV
Chị Minh Khai
Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút
Chiến công đầu
Chiến công Lang Le - Bàu Cò
Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến lược cuối cùng
Chiến khu Đ
Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954)
Chiến sĩ quyết tử
Chiến thắng Điện Biên Phủ cột mốc vàng lịch sử
Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử chân lý thời đại.
Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại
Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)_thắng lợi và bài học
Chiến tranh đã bắt đầu như thế
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc
Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 1
Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 2
Chiến tranh thế giới thứ 2
Chiến tranh Việt Nam trong suy nghĩ người ngoại quốc
Chín chúa 13 vua triều Nguyễn
Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn
Chống xâm lăng - lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1898
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp)
Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp
Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc lương tâm của thời đại
Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng mười
Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng
Chủ tịch Tôn Đức Thắng 1888 - 1980
Chùa Tôn Thạnh
Chúng ta có Bác Hồ_tập 2
Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ
Chuyện về tiểu đoàn 307
Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử
Cổ ngoạn số 4 tháng 10/2010
Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý
Cơ sở Bảo tàng học
Cơ sở Bảo tàng học - 1990
Cơ sở bảo tàng học (giáo trình dùng cho sinh viên )
Cơ sở khảo cổ học
Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cổ vật huyền bí mysterious artifacts
Cổ vật tinh hoa số 9 tháng 9/2004
Cơ yếu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chặng đường lịch sử vẻ vang
Côn Đảo di tích và danh thắng
Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin
Còn mãi một tình thương
Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An
Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam
Cộng hòa dân chủ nhân dân Yê - Men trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Công nghệ lớp 7
Công nhân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)
Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn sự nghiệp giải phóng dân tộc
Công nhân và lao động miền Nam với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn trước mắt
Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh
Công tác bảo quản hiện vật đồ dệt tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác bảo tồn
Công tác binh vận tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
Công tác kiểm kê hiện vật bải tàng tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác thủy thủ
Công tác thuyết minh và tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác tổ chức sắp xếp kho hiện vật chất liệu kim loại tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác trưng bày hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM - phòng trưng bày Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM
Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM - phòng hình thành và phát triển
Cù Lao Phố lịch sử và văn hóa
Cùng anh đi suốt cuộc đời
Cuộc chiến Đông Dương
Cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam
Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương
Cuộc đời và tác phẩm nghệ sĩ Hoàng Việt
Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954)
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học
Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ I
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam_tập I
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam_tập III
Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835)
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội và lận cận
Cuộc sống hiện đại và văn hóa cội nguồn
Cuộc tháo chạy tán loạn
Cuộc tháo chạy tán loạn
Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam - Việt Nam
Cuối đời nhìn lại
Dân tộc học - đô thị và vấn đề đô thị hóa
Dân tộc học đại cương
Dân trí và sự hình thành văn hóa cá nhân
Danh mục hiện vật đề cương trưng bày
Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 1
Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 2
Danh nhân Thái Bình
Danh sách khách mời cộng tác viên
Danh tướng Việt Nam_tập 1
Danh tướng Việt Nam_tập 2
Danh tướng Việt Nam_tập 3
Dấu ấn văn hóa từ đất đá
Dấu tích văn hóa thời Nguyễn
Dạy và học trong những năm Nam bộ kháng chiến năm 1945 - 1954
Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu
Di chỉ khảo cổ học Gò Mun
Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Di sản thế giới tập 1 Châu Á
Di sản thế giới tập 10 Châu Á
Di sản thế giới tập 2 Châu Á
Di sản thế giới tập 3 Châu Âu
Di sản thế giới tập 5 Châu Phi
Di sản thế giới tập 6 Châu Phi
Di sản thế giới tập 9 Châu Đại dương và châu Nam Lục
Di sản thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Di tích Chăm ở Quảng Nam
Di tích danh thắng Bình Định
Di tích Lịch sử - Văn hóa An Giang
Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM
Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM - một số cơ sở tín ngưỡng dân gian
Di tích lịch sử Lam Kinh
Diễn xướng dân gian Gia Định - Sài Gòn
Dự án đầu tư xây dựng nội thất trưng bày Bảo tàng Tây Ninh
Dự án trưng bày nhà Bảo tàng Đồng Nai
Du lịch Hà Tiên
Dự thảo đề cương các phòng trưng bày
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới
Dương Từ Hà Mậu
Đá quý
Đặc công Rừng Sác
Đặc công Rừng Sác
Đặc khu Rừng Sác
Đại cương lịch sử Việt Nam_tập II
Đại cương lịch sử Việt Nam_tập III
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập 2
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập II
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập III
Đại cương văn hóa phương Đông
Đại cương về các dân tộc
Đại Nam nhất thống chí
Đại Nam nhất thống chí
Đại Nam nhất thống chí Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại Nam thực lục tập 2,6,10,5 (1-10)
Đại thắng mùa xuân
Đại thắng mùa xuân 1975 nguyên nhân và bài học
Đại từ điển chữ Nôm_Tập 1
Đại từ điển chữ Nôm_Tập 2
Đại từ điển tiếng Việt
Đại việt sử ký tiền biên
Đại Việt sử ký toàn thư
Đại việt sử ký toàn thư
Đại Việt thông sử
Đám cưới người Việt điểm thu hút khách nước ngoài khi đến tham quan Bảo tàng TP.HCM
Đảng Cộng sản Việt Nam các đại hội và hội nghị trung ương
Đảng với văn nghệ những điều ghi nhớ
Đánh bại giặc Nguyên
Đánh lấn - tập hồi ký Điện Biên Phủ
Đạo khổng trong văn Bác Hồ
Đất Gia Định xưa
Đất nước mến yêu kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch
Đất Sài Gòn
Đấu tranh chính trị của các chiến sĩ trong tù Côn Đảo (1955 - 1975)
Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng 8
Đây "công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương
Đây đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đề cương các phòng trưng bày trước 1998 - Bảo tàng Cách mạng TP.HCM
Đề cương sơ bộ sách Giáo sư Ngô Vĩnh Long
Đề cương trưng bày Bảo tàng HCM
Đề cương trưng bày các phòng tại bảo tàng
Đề cương trưng bày chuyên đề Đại thắng mùa xuân
Đề cương trưng bày chuyên đề Tổng bí thư Trần Phú
Đề cương trưng bày mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Đề cương trưng bày phòng chống Pháp và chống Mỹ
Đề cương trưng bày tiền
Đề thám tuồng văn học giải phóng
Để trở thành thuyết minh viên giỏi tại bảo tàng
Đêm huyền diệu
Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung
Địa chí Hồ Chí Minh_tập 1
Địa chí Hồ Chí Minh_tập 2
Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 1
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 2
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 3
Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 4
Địa chí văn hóa Việt Nam
Địa danh ở TP.HCM
Địa danh văn hóa Việt Nam
Địa danh văn hóa Việt Nam
Địa đạo Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An - cái nôi của địa đạo Củ Chi
Địa lý hành chính Kinh Bắc
Địa lý Việt Nam
Điện ảnh bưng biền - điện ảnh cách mạng
Điện ảnh những dấu ấn thời gian
Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm
Điện Biên Phủ - cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi
Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử
Điện Biên Phủ - một góc địa ngục
Điện Biên Phủ - nhân chứng sự kiện
Điện Biên Phủ - thời gian và không gian
Điện Biên Phủ - tuổi trẻ và chiến công
Điển hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Điều lệ hội quán chùa bà Hải Nam TP.HCM
Đình - Miếu và lễ hội dân gian
Đình ở Thành phố Hồ Chí Minh
Định Tường (Mỹ Tho) xưa
Đô đốc Bùi Thị Xuân
Đồ gỗ thời Nguyễn (TK XIX - Đầu TK XX)
Đồ gỗ thời Nguyễn (TK XIX - Đầu TK XX), tàng trữ tại Bảo tàng Lịch sử VN - TpHCM
Đô thị Việt Nam dước triều Nguyễn
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhân vật sự kiện.
Đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
Đối diện với chiến tranh
Đời đời ơn Bác
Đối mặt
Đổi mới các hoạt động bảo tàng
Đổi mới các hoạt động bảo tàng kỷ yếu hội nghị khoa học thực tiễn
Đội nữ du kích Củ Chi
Đời sống mới
Đội tuyên truyền xung phong Việt Nam - Trung bộ 1945 - 1946
Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ
Đơn vị anh hùng và lực lượng vũ trang nhân dân
Đồng âm vận tuyển
Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa
Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn
Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam
Đồng chí Phan Đăng Lưu (1902 - 1941)
Đồng đôla trong cuộc kháng chiến chống cứu nước
Đồng khởi ở Bến Tre
Đốt lò hương ấy
Đứng lên đáp lời sông núi
Đường Hồ Chí Minh - hồi ký Trường Sơn
Đường cách mệnh
Đường giải phóng
Đường lên Điện Biên
Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản - Việt Minh
Đường tới Điện Biên Phủ
Đường trên biển mang tên Bác
Ghi chép khoa học các sổ sách biểu mẫu trong phòng Kiểm kê - Bảo quản tại Bảo tàng TP.HCM
Ghi chép về Trung Quốc (1932-1939)
Gia Định phong cảnh vịnh
Gia Định xưa
Gia lễ xưa và nay
Gia Long phục Quốc diễn ca - Đặng Thúc Liêng
Gia phả họ Hồ
Gia phả họ Trần
Giá trị nghệ thuật của diễn xướng dân gian Việt Nam
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam
Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập Đảng
Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn
Giai cấp công nhân Việt Nam và liên minh công nông
Giai cấp công nhân Việt Nam_tập III
Giải mã Hán - Việt - Nôm
Giải phóng Bà Rịa - Vũng Tàu xuân 1975
Giải phóng Bà Rịa – Vũng Tàu xuân 1975
Giáo dục Nam bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Giáo sư Hoàng Châu Ký với nghệ thuật tuồng Việt Nam
Gieo ánh sáng
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ
Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Gò Công cảnh cũ người xưa
Gò Công xưa
Gò Vấp - Mậu Thân 1968 những mẫu chuyện
Gò Vấp sức mới trên đất xưa
Gởi người đang sống
Gốm Việt Nam tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam TpHCM
Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ
Góp phần đổi mới quan điểm đánh giá Vương triều Mạc
Góp phần hoàn chỉnh thêm kho gốm ở Bảo tàng TP.HCM
Góp phần nghiên cứu bản lĩnh bản sắc các dân tộc ở Việt Nam
Góp phần nhỏ về lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam
Góp phần phê phán điện ảnh thực dân mới
Góp phần tìm hiểu lịch sử văn hóa 300 năm Sài Gòn - TP.HCM
Góp phần tìm hiểu phật giáo Nam bộ
Góp thêm tư liệu Sài Gòn - Gia Định (1859 - 1945)
Góp xuân cho đời
Gương mặt còn lại Nguyễn Thi
Hà Nội - thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội 60 ngày khói lửa
Hà Nội băm sáu phố phường –
Hà Nội sự kiện - sự việc 1945 - 1954 qua tài liệu lưu trữ
Hải Hậu - điển hình văn hóa huyện
Hai miền Tây đất nước
Hai trăm năm cách mạng Pháp (1789 - 1989)
Hầm bí mật cuộc chiến đấu trong lòng thành phố Sài Gòn - Gia Định (1952 - 1957)
Hán - Việt tân từ điển
Hàng rào cuối cùng
Hành trình đến với bảo tàng
Hành trình một đời người
Hành trình văn hóa những điều có bạn chưa biết
Hào khí Đồng Nai
Hiến chương giáo dục
Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại
Hiệp định Paris về Việt Nam 30 năm nhìn lại (1973 - 2003)
Hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc
Hình thái văn hóa dân gian Hà Nội
Hình tượng cát tường
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 8,9,10
Hồ Chí Minh hiện thân của văn hoá hoà bình
Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại
Hồ Chí Minh toàn tập 4,5
Hồ Chí Minh tuyển tập 1 1920 - 1954
Hồ Chí Minh tuyển tập 1920 - 1925
Hồ Chí Minh tuyển tập 1920 - 1954
Hồ Chí Minh tuyển tập 1955 - 1969
Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ
Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - tuyển chọn và chuyên vần
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam
Hồ Chủ tịch nhà chiến lước thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân Nghệ An
Hồ Chủ tịch tinh hoa của dân tộc lương tâm của thời Đại
Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân nhân
Hồ Chủ tịch với miền Nam
Hồ Chủ tịch với quê hương
Hồ Gươm Nguyễn Huệ Quang Trung
Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn - - - 2q -
Hồ sơ quản lý hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM
Hoa văn trên vải các dân tộc thiểu số Hùng vương vùng Đông Bắc Bắc bộ Việt Nam
Hoàng đế cuối cùng
Hoàng đế nội kinh
Hoàng hậu, vương phi, công chúa triều Nguyễn - chuyện nội cung các vua
Hoàng Lê nhất thống chí
Hoàng Lê nhất thống chí
Hoàng Sa quần đảo Việt Nam
Hoàng Thăng Long phát hiện khảo cổ học
Hoạt động của tiếng Việt
Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội An quê tôi
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 1
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 2
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 3
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 4
Hỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội
Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh
Hỏi đáp về lịch sử Hà Nội
Hỏi đáp về những đường phố Hà Nội
Hỏi đáp về sông hồ, đền, chùa Hà Nội
Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 1
Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 2
Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và qui tắc đạo đức bảo tàng
Hồi ký đời tôi và điện ảnh
Hồi ký hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Văn Tiểng
Hội nghị khoa học bảo tồn bảo tàng tỉnh sông bé
Hội nghị khoa học thực tiễn đổi mới các hoạt động của bảo tàng
Hội nghị sơ kết hành trình đến với bảo tàng đợt 1
Hội nghị tập huấn Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hướng tới những ngày lễ lớn năm 2005
Hội thảo đổi mới tiếp cận dân tộc học trong các bảo tàng
Hội thảo khoa học ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng
Hội thảo khoa học về cuộc khởi nghĩa mười tám thôn vườn trầu
Hùng Vương dựng nước
Hướng dẫn sử dụng Excel
Hướng dẫn trưng bày bảo tàng
Hương rừng Cà Mau_tập 2
Islam hồi giáo
Kể chuyện chiến trường miền Đông - Nam bộ
Kể chuyện Trần Phú
Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn
Kẻ sĩ Gia Định
Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm
Khái quát về chính quyền Mỹ
Khâm Định Việt Sử
Khâm định Việt sử thông giám cương mục
Khảo cổ học Long An những thế kỷ đầu công nguyên
Khảo cổ học lý thuyết phương pháp và thực hành
Khảo cổ học tháng 6/2007
Khảo cổ học Việt Nam tập III: khảo cổ học lịch sử Việt Nam
Khoa cử và giáo dục Việt Nam
Khoa cử và giáo dục Việt Nam
Khổng học Đăng
Khổng học Đăng
Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu
Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu
Khu mộ cổ Châu Can
Kìa người đang đi tới
Kịch bản cải lương
Kiến Hòa (Bến Tre) xưa
Kiều tấn cây đàn ghita phím lõm
Kính chào thế hệ thứ tư
Kinh nghiệm hướng dẫn tham quan bảo tàng và di tích tại TPHCM
Kinh tế thủ công nghiệp và phát triển công nghệ Việt Nam dưới triều Nguyễn
Kỳ Đồng
Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam và 105 ngày sinh Bác Hồ
Kỷ niệm 50 năm (1947 - 1997) - Đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến
Kỷ niệm 600 trăm năm ngày sinh Nguyễn Trãi
Kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn
Ký sự đến Việt Nam năm 1697 An Nam cung dịch kỷ sự
Ký sự địa chí Hà Nội
Ký sự tiền sử đường Hồ Chí Minh
Ký sự tiền sử đường Hồ Chí Minh
Kỹ thuật bảo quản và trùng tu sửa các sưu tập Bảo tàng
Kỳ tích Chi Lăng
Ký ức cựu chiến binh thông tin (9/9/1945 - 9/9/2009)
Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận
Ký ức như huyền thoại
Ký ức Tây Nguyên
Kỷ vật Điện Biên
Kỷ yếu - Hội thảo khoa học về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Kỷ yếu - Toạ đàm khoa học "Sài Gòn - TP.HCM 30 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh"
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Di sản văn hóa HCM với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn quận 4”
Kỷ yếu phòng Vi trùng học miền Nam 1963 - 1975
Kỷ yếu tọa đàm khoa học nhân sĩ yêu nước Đặng Thúc Liêng
Kỷ yếu trưng bày chuyên đề: "Cổ vật từ các dòng sông Nam Bộ"
Làm thế nào để giữ chân du khách quay lại Bảo tàng TP.HCM
Lễ hội dân gian Lạng Sơn
Lễ hội dân gian Lạng Sơn
Lễ hội dân gian ở Nam bộ
Lễ hội Việt Nam
Lễ làm chay đình Dương Xuân Hội huyện Châu Thành
Lê Nin và chủ nghĩa Lê Nin
Lê Quý Đôn
Lê Thái tổ thân thế
Lễ Thành Hầu
Lê Văn Duyệt - Đặng Thúc Liêng
Lê Văn Hưu
Lịch Lễ hội
Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995)
Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995)
Lịch sử báo chí Việt Nam
Lịch sử bảo tàng
Lịch sử các nước ASEAN
Lịch sử cách mạng tháng 8 Tuyên Quang (1939 - 1945)
Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam một số vấn đề nghiên cứu
Lịch sử cận đại thế giới_tập 1
Lịch sử cận đại thế giới_tập 2
Lịch sử cận đại thế giới_tập 3
Lịch sử cổ đại Việt Nam
Lịch sử công an nhân dân TP.HCM
Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1930 - 1954)
Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1954 - 1975)
Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975 - 2000)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam_tập II
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 1
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 2
Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 3
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè (1930 - 1975)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Thành (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 6 (1930 - 1995)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1930 - 1975)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000)
Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Bình Chánh (1930 - 1975)
Lịch sử điện ảnh cách mạng Nam bộ 1945 - 1975
Lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam
Lịch sử điện ảnh thế giới_tập II
Lịch sử Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường HCM
Lịch sử giáo dục Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998)
Lịch sử hiện đại thế giới
Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy điện Chợ Quán (1897 - 2001)
Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ
Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ
Lịch sử khẩn hoang miền Nam
Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ
Lịch sử kiến trúc Việt Nam
Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 2
Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 3
Lịch sử lớp 9,7
Lịch sử lực lượng biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975)
Lịch sử Nam bộ kháng chiến
Lịch sử Nam bộ kháng chiến_tập II (từ thoái trào đến cao trào)
Lịch sử Nam bộ trong phong trào đô thị
Lịch sử ngành văn hóa thông tin Hải Dương (1945 - 2000)
Lịch sử Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2000
Lịch sử Phật giáo Việt Nam_tập 1
Lịch sử phong trào công nhân lao động và tổ chức công đoàn quận Gò Vấp - TP.HCM
Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam (1860 - 1945)
Lịch sử phòng trào cộng sản và công nhân quốc tế
Lịch sử phụ nữ Nam bộ kháng chiến
Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam
Lịch sử quân giới Nam bộ (1945 - 1954)
Lịch sử quận Gò Vấp - TP.HCM
Lịch sử quận Gò Vấp, TP.HCM_Gò Vấp ngày nay
Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960)
Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960)
Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975)
Lịch sử sân khấu thế giới
Lịch sử sư đoàn không quân 370 (1975 - 2000)
Lịch sử sự thật và sử học
Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến_tập 1 (1945 - 1954)
Lịch sử Thanh Hóa_tập III
Lịch sử thành lập Việt Nam
Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới cận đại
Lịch sử thế giới cận đại
Lịch sử thế giới cổ đại_tập 1
Lịch sử thế giới cổ đại_tập 2
Lịch sử thế giới hiện hại (1929-1945)_tập 3
Lịch sử thế giới trung đại_tập 1
Lịch sử thế giới trung đại_tập 2
Lịch sử triết học phương Đông_tập 1
Lịch sử triết học phương Đông_tập 2
Lịch sử triết học phương Đông_tập 3
Lịch sử triết học phương Đông_tập 4
Lịch sử triết học phương Đông_tập 5
Lịch sử triết học Trung Quốc
Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 1
Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 2
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 1
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 2
Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 3
Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1954 - 1975)
Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 10 (1954 - 1975)
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân phường 24,quận 1
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 1
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 2
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 3
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 4
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 5
Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 6
Lịch sử và truyền thống chiến đấu của bộ đội Trần Phú (Thủ Đức)
Lịch sử văn hóa Trung quốc
Lịch sử văn minh Trung hoa
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam bằng tranh
Lịch sử Việt Nam từ 1897 - 1918
Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X
Lịch sử Việt Nam_tập 1
Lịch sử Việt Nam_tập 1
Lịch sử Việt Nam_tập 2
Lịch sử Việt Nam_tập 3
Lịch sử Việt Nam_tập II
Lịch sử Vĩnh Phúc
Lịch sử xí nghiệp liên hợp Ba Son (1863 - 1998)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 1 (dư địa chí)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 2 (lễ nghi)
Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 3 (binh chế)
Lĩnh Nam Dật sử
Lĩnh Nam dật sử
Lỗ Tấn
Lỗ Tấn tuyển tập
Lời ca thống nhất
Lời kêu gọi và bản tuyên bố đánh Mỹ, cứu nước của UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Lớn lên với Điện Biên
Luận đề về Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh
Luật sư Phạm Văn Tường
Lực lượng thợ thuyền ở Sài Gòn
Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên
Lục Vân Tiên
Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới
Lược sử 300 năm Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998)
Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên TP>HCM (1954 - 1975)
Lược sử mỹ thuật Việt Nam
Lược sử nước Lào
Lược sử Phụng Sơn tự (tục danh chùa Gò - Sài Gòn)
Lược sử Việt Nam
Lưu Hữu Phước con người và sự nghiệp
Lưu niệm tiểu đoàn 307
Mai hoa dịch
Mãi mãi đi theo con đường của Lê Nin vĩ đại
Mật lệnh tổng khởi nghĩa
Mặt trận dân tộc giải phóng - chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam - Hồi ký
Mậu Thân
Mấy bài học kinh nhiệm trong tấn công và nổi dậy xuân 1975 ở miền Đông - Nam bộ
Mấy tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á
Mấy vấn đề chiến thắng Điện Biên Phủ
Mấy vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc
Miền Đông - Nam bộ kháng chiến 1945 - 1975
Miền Đông Nam bộ kháng chiến (1945 - 1975)
Miền Nam anh hùng tiến công đồng loạt nổi dậy đều khắp
Miền Nam giữ vững thành đồng
Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 1
Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 2
Miền Nam ở trong trái tim tôi, những mẫu chuyện về Hồ Chủ tịch
Miền Nam thành đồng Tổ quốc
Miền Nam trên đường giải phóng
Miếu Thiên Hậu
Minh Hải địa chí
Minh triết Hồ Chí Minh
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập1
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập2
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập3
Một con đường tiếp cận lịch sử
Một giời với đồng chí Hồ Chí Minh
Một số tư liệu về bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (5/1959 - 4/1975)
Một số vấn đề cần biết về lễ tân ngoại giao
Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam
Một số vấn đề về bảo quản tài liệu giấy tại trung tâm lưu trữ quốc gia 1
Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch HCM
Một thế kỷ mấy vần thơ
Một thời không quên_tập 1
Một thời không quên_tập 2
Một vài nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật người Hoa - Nam bộ xưa tại Bảo tàng TP.HCM
Mùa thu lịch sử
Mùa xuân giải phóng
Mùa xuân Hồ Chí Minh
Muôn vẻ Sài Gòn
Mỹ Sơn trong lịch sử nghệ thuật Chăm
Mỹ thuật châu Á qui pháp tạo hình và phong cách
Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí
Mỹ thuật Việt Nam
Mỹ thuật Việt Nam
Nam bộ đất và người_tập 1
Nam bộ đất và người_tập 2
Nam bộ đất và người_tập 3
Nam bộ đất và người_tập 4
Nam bộ đất và người_tập 5
Nam bộ đất và người_tập 6
Nam bộ đất và người_tập 7
Nam bộ kháng chiến qua tài liệu lưu trữ 1945 - 1954
Nam bộ thành đồng đi trước về sau
Nam bộ tiềm năng và triển vọng
Nam bộ và Nam Trung bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII - XIX
Nam bộ xưa và nay
Nam Cao_tập 1
Nam Cao_tập 2
Nam Kỳ cố sự (chuyện kể Nam bộ)
Nam kỳ khởi nghĩa
Nam kỳ Lục tỉnh Địa dư chí
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân
Nếp cũ con người Việt Nam
Nếp cũ con người Việt Nam phong tục cổ truyền
Nếp cũ hội hè đình đám
Nét văn hóa thanh lịch của người Hà nội
Ngàn dặm Trường Sơn
Ngành in Việt Nam_tập 1 (phong trào công nhân 1930 - 1945)
Ngày ấy Điện Biên
Ngày này năm xưa
Ngày Petruský 6/12/1973
Ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú
Nghề chạm khắc gỗ ở TP.HCM từ TK XVIII đến nay
Nghề cổ đất Việt
Nghề cổ nước Việt
Nghề dệt Chăm truyền thống
Nghề sơn cổ truyền Việt Nam
Nghề thủ công cổ truyền của người Chăm ở Việt Nam
Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa tập II
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề
Nghề thư viện
Nghệ thuật hát bội Việt Nam
Nghệ thuật múa rối nước
Nghệt thuật hóa trang mặt nạ trong sân khấu hát bội
Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật Di sản văn hóa
Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu
Nghi lễ thờ cúng truyền thống
Nghi lễ thời cúng truyền thống
Nghĩ về Thăng Long - Hà Nội
Nghĩa tình sâu lắng
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập I
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập II
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập III
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Định Tường
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Gia Định
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Hà Tiên
Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Vĩnh Long
Nghiên cứu khả thi dự án trung tâm văn hóa dân tộc TP.HCM
Nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc
Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng
Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc - Việt Nam
Nghìn xưa văn hiến
Ngô Gia Tự
Ngô Quyền
Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư
Ngọn cờ giải phóng
Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại
Ngữ pháp tiếng Việt - tiếng, từ ghép, đoản ngữ
Người cha thân yêu
Người Co
Người của chiến trường
Người Dao
Người Giarai
Người H'Mông
Người Hoa quận 6, TP.HCM
Người Ko'ho ở Lâm Đồng - nghiên cứu nhân học về dân tộc và văn hóa
Người Sài Gòn
Người Sila
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Người vùng ven Thăng Long
Nguyễn Ái Quốc
Nguyễn Ái Quốc tại Paris 1917 - 1923
Nguyễn An Ninh
Nguyễn Đình Chiểu
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao càng nhìn càng sáng
Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và lao động nghệ thuật
Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa Việt Nam
Nguyễn Du
Nguyễn Huệ Phú Xuân
Nguyễn Hữu Cảnh
Nguyễn Khuyến tác phẩm
Nguyễn Trãi thân thế và sự nghiệp
Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng chiến chống Pháp
Nguyễn Văn Kỉnh
Nhà Tây Sơn
Nhà Tây Sơn
Nhà Tây Sơn
Nhà tù Phú Lợi
Nhà tù Phú Lợi
Nhạc khí dân tộc Jrai - Bahnar
Nhạc khí dân tộc S'Tiêng
Nhẫn Nhựt Long - Phật lịch 2539
Nhận thức mới về đất Hà Tiên
Nhân vật lịch sử và di tích liên quan
Nhân vật và sự kiện - lịch sử cận hiện đại
Nhật ký chiến tranh
Nhật ký hành quân
Nhìn lại Sơn Mỹ
Nho giáo ở Gia Định
Nhớ lại những năm đầu 40 ở nhà đày Buôn Ma Thuột
Nhớ ơn Bác Hồ
Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
Nhóm Hoàng Mai Lưu hoạt động trở lại.
Nhóm nghiên cứu mácxít Phú Yên (1940 - 1944)
Những bài đăng trên báo Le Paria
Những bài viết và nói về quân sự_tập 2
Những bông hoa đẹp
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ
Những chặng đường chống Mỹ
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử
Những chặng đường lịch sử của Đoàn (1975 - 1980)
Những chuyện kể về truyền thống kháng chiến của nhân dân quận 4, TP.HCM
Những danh tướng Trung hoa thời xưa
Những di sản nổi tiếng thế giới
Những đứa con thân yêu
Những hiện vật tàng trữ tại viện bảo tàng LSVN về văn hoá Bắc Sơn
Những hiện vật văn hoá óc eo ở bảo tàng tỉnh Cần Thơ
Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích phủ Chủ tịch 1954 - 1969_tập 1
Những làn điệu chèo cổ chọn lọc
Những lời Bác dạy
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 5
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 6
Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
Những mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ
Những năm tháng bên Bác
Những năm tháng không thể nào quên
Những ngày cuối cùng của Mỹ - Thiệu ở Sài Gòn
Những ngày kỷ niệm và lịch sử
Những ngày tù ngục
Những ngôi chùa ở TP.HCM
Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam bộ nửa sau TK XIX
Những người con trung hiếu
Những người thân trong gia đình Bác Hồ
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003
Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam
Những sự kiện lịch sử Đảng_tập 2 (1945 - 1954)
Những trận đánh của lực lượng vũ trang TP.HCM
Những trang sự kiện và nhân vật lịch sử
Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Quốc xâm lược
Những trang tiểu sử chính trị của Mao Trạch Đông
Những tư liệu cần biết về 300 năm Sài Gòn - TP.HCM
Những vấn đề cơ bản về luật Hàng Hải
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Nghệ thuật Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử Đông Nam Á hiện đại
Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử văn hóa ba nước Đông dương
Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại
Những vấn đề văn hóa- xã hội thời Nguyễn
Niên biểu Việt Nam
Niên biểu Việt Nam
Nỗi đau lịch sử - nạn đói 1945
Noi gương những người cộng sản
Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch
Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch
Nông cổ Mín Đàm
Nữ chúa Việt Nam
Nữ nghệ sĩ Bạch Trà
Nữ thần và thánh mẫu Việt Nam
Nữ Trưng Vương - Đặng Thúc Liêng
Nửa tháng trong miền Thất Sơn
Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến (19/2/1946 - 19/2/1996)
Nước Nhật mua cả thế giới
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Ở Tây Nguyên
Ơn Bác
Paris - Sài Gòn - Hà Nội _ tài liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh (1944 - 1947)
Phạm Phú Thứ
Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm
Pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh
Pháp lệnh cán bộ, công chức quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
Phật giáo Nam bộ từ TK 18 đến năm 1975
Phát hiện Cổ Loa
Phim mục
Phòng khám phá nét đổi mới trong Bảo tàng TP.HCM
Phong lưu cũ mới
Phong trào công nhân quốc tế
Phong trào công nhân trong cao trào Xô viết Nghệ tĩnh
Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su miền Đông - Nam bộ
Phong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức, học sinh - sinh viên Sài Gòn
Phong trào đấu tranh của nữ tù chính trị tại các nhà tù của Mỹ - Ngụy ở miền Nam (1954 - 1975)
Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908
Phong trào Nam tiến (1945 - 1946)
Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Phong tục các dân tộc Đông Nam Á
Phong tục tập quán người Việt
Phong tục thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam
Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam
Phong tục Việt Nam - phong tục gia đình xã hội lễ tết
Phụ nữ Long An lịch sử và truyền thống
Phụ nữ miền Nam với Bác Hồ
Phú Quốc sóng dội hòn dừa
Phù sa sông Tiền
Phú Yên tư liệu cách mạng tháng 8
Phương pháp lịch sử và phương pháp logic
Phương pháp trưng bày và công tác thuyết minh
Quả bộc phá 1000 kg trên đồi A1 Điện Biên Phủ
Quá trình hình thành và phương pháp trưng bày của Bảo tàng TP.HCM
Quận 5 những địa chỉ đỏ
Quân dân Việt Nam chống Tây xâm lược (1847 - 1945)
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ của Việt Nam
Quân đội nhân dân Mông Cổ
Quân lực Việt Nam dưới các triều đại phong kiến
Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển
Quân sự trong thời kỳ Phục Hưng và thống nhất dân tộc - thế kỷ 10 (Chương III)
Quân sự từ năm 207 trước công nguyên đến năm 905 sau công nguyên (Chương II)
Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm
Quảng Bình - di tích danh thắng_tập 2
Quảng Nam - Đà Nẵng Xưa và nay
Quốc học Việt Nam
Quốc triều hình luật, luật hình triều lê luật Hồng Đức
Quốc tử giám trí tuệ Việt
Quyét sạch chủ nghĩa cá nhân
Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo về miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà
Sa Đéc xưa
Sài Gòn - TP.HCM thế kỷ XX những vấn đề lịch sử - văn hóa
Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh
Sài Gòn 1925 - 1945
Sài Gòn cố sự
Sài Gòn một thời khó quên
Sài Gòn mùa thu 1945
Sài Gòn năm xưa
Sài Gòn tầng cao tầng thấp
Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX
Sài Gòn xưa
Sài Gòn xưa và nay
Sâu đậm nghĩa tình
Scott catologue
Sơ khảo huyện Cần Giờ TpHCM
Sơ lược ngữ pháp Hán văn
Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo
Sổ tay bảo quản trang bị kỹ thuật quân sự
Sổ tay các nước trên thế giới
Sổ tay chiến sĩ
Sổ tay công tác bảo tàng
Sổ tay công tác bảo tàng
Sổ tay công tác bảo tồn di tích
Sổ tay công tác bảo tồn di tích
Sổ tay công tác trưng bày bảo tàng
Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng
Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam
Sổ tay từ ngữ thường dùng (Chính trị - kinh tế - văn hóa)
Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam
Sơ thảo 10 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng TNXP TP.HCM (28/3/1976 - 28/3/1986)
Sơ thảo 30 năm giáo dục miền Nam (1945 - 1975)
Sở thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của công nhân lao động và công đoàn quận 8 (1930 -1985)
Sơ thảo lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi (1930 - 1975)
Sở thảo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 5 (1930 -1985)
Sống như anh
Sử dụng Microrft
Sử dụng vũ khí bộ binh_tập 1
Sử dụng vũ khí bộ binh_tập 2
Sử học Việt Nam
Sử học Việt Nam trên đường phát triển
Sử ký Tư Mã Thiên
Sử liệu Việt Nam
Sử liệu Việt Nam
Sự nghiệp bảo tàng những vấn đề cấp thiết
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng 8_tập 3
Sự thất bại của chủ nghĩa quận phiệt Nhật trong chiến tranh thế giới lần II
Sử Trung Quốc_tập 1
Sử Trung Quốc_tập 2
Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin và các tổ chức Cộng sản đầu tiên ở TP.HCM
Sửa đổi lối làm việc
Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Sưu tập Nguyễn Thái Bình
Tác phẩm Nguyễn Thông
Tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tài liệu bảo quản hiện vật (kho - trưng bày)
Tài liệu cách mạng tháng 8
Tài liệu công tác binh vận quận Tân Bình và huyện Bình Chánh
Tài liệu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tài liệu nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng
Tài liệu tọa đàm khoa học di tích lịch sử - văn hóa chùa Long Thạnh
Tấm lòng của Việt kiều Campuchia
Tầm nguyên từ điển
Tạp chí Khảo cổ học : số 1(121)
Tạp chí Khảo cổ học : số 1-1994 (4)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2 -1991 (21 cuốn)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2,3-1998
Tạp chí Khảo cổ học : số 2-1995 (3)
Tạp chí Khảo cổ học : số 2-1996
Tạp chí Khảo cổ học : số 3(123) 2003
Tạp chí Khảo cổ học : số 3,4,6-2005
Tạp chí Khảo cổ học : số 3-1995
Tạp chí Khảo cổ học : số 3-1997
Tạp chí Khảo cổ học : số 4-1999
Tạp chí Khảo cổ học : số 4-2000
Tập hợp tư liệu viết tiểu sử nhân vật lịch sử Gia Định qua các thời kỳ
Tập huấn công tác bảo tàng
Tây Nam nhị thập bát hiếu diễn ca
Tây Ninh xưa
Tây Sơn - danh tướng anh hùng truyện
Tây Sơn - lương tướng ngoại truyện
Tây Sơn - văn thần liệt truyện
Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ
Tết
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng
Thăng Long - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội
Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII - XVIII - XIX
Thăng Long - Hà Nội lịch sử 1000 năm
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh
Tháng ngày tôi sống với những người cộng sản
Thành cổ Sài Gòn mấy vấn đề về triều Nguyễn
Thánh địa Mỹ Sơn
Thanh hóa di tích và thắng cảnh
Thanh niên xung phong
Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giải phóng tiến lên mạnh mẽ vững chắc
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch
Thế hệ anh hùng chiến thắng vẻ vang
Thế hệ hòa bình
Thế thứ các triều vua Việt Nam
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Theo Bác đi chiến dịch
Theo dòng lịch sử
Theo nhịp khúc lên đàng
Thi đua yêu nước
Thiên Hồ! Đế Hồ!
Thiên hùng ca và Việt Nam ngày nay
Thơ
Thơ Bác Hồ
Thơ ca Chủ tịch
Thỏ chống Hùm
Thơ chữ Hán - Cao Bá Quát
Thơ phú câu đối chữ Hán - Phan Bội Châu
Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải
Thơ văn Ngô Thì Nhậm_tập 1
Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thơ văn Nguyễn Đình chiểu
Thơ văn Phan Châu Trinh
Thơ về lịch sử xã hội Nam Kỳ
Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang
Thoáng nhớ một thời
Thời đại Hùng Vương
Thời gian và nhân chứng
Thời kỳ từ năm 1883 - 1930
Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta
Thông tin khoa học tháng 12/2007
Thông tin tuyên truyền Gia Định - những hình ảnh và tổ chức hoạt động kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Thông tin tuyên truyền Gia Định những hình ảnh và tổ chức hoạt động kháng chiến chống Pháp
Thư mục của chủ tịch Hồ Chí Minh
Thư mục TP.HCM từ trước thời thuộc Pháp đến năm 1945
Thuần phong mỹ tục Việt Nam (Quan, hôn, tang, tế)
Thuật ngữ mỹ thuật (Pháp Việt - Việt Pháp)
Thuật ngữ sử học, dân tộc học, khảo cổ học
Thực hành tiết kiệm
Thuốc nổ
Thương nhân Trung Hoa - họ là ai ?
Tiềm năng phát triển các xã và thị trấn huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tiền cổ Việt Nam
Tiền đồng
Tiền Giang nhân vật lịch sử và di tích liên quan_tập 1
Tiếng hát những người đi tới
Tiếng hát Việt Nam
Tiếng Hoa dễ học_tập 1
Tiếng Nga
Tiếng sấm Điện Biên Phủ
Tiếng Việt thực hành
Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam
Tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch
Tiểu đoàn 6 Bình Tân
Tiều đoàn quyết tử 950 _ Đặc Khu Sài Gòn - Chợ Lớn
Tiểu giáo trình địa lý Nam Kỳ
Tiểu phẩm Trần Văn Khê
Tiểu thuyết lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội
Tiìm hiểu quan điểm giữ nước và sự hình thành học thuyết quân sự Việt Nam
Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám
Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền
Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền
Tìm hiểu Lịch sử - Văn hóa nước Lào_tập 2
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tìm hiểu một số vấn đề về thời kỳ Hùng Vương
Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca Việt Nam
Tìm hiểu pháo binh
Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua tết, lễ, hội hè
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ
Tìm hiểu thơ ca chiến khu của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch sử Việt Nam
Tìm hiểu văn hóa dân gian theo năm tháng
Tìm hiểu văn hóa dân tộc
Tìm hiểu văn hóa tâm linh Nam bộ
Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long
Tìm hiểu về phòng trưng bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1930 - 1954) tại Bảo tàng TP.HCM
Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần
Tín ngưỡng dân gian Huế
Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam
Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung - Việt Nam
Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung Việt Nam
Tình cảm bạn bè quốc tế với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)
Tinh hoa nghề nghiệp cha ông
Tổ tiên ta đánh giặc
Tọa đàm chuyên đề bảo tàng với công tác giáo dục
Tọa đàm xã hội hóa hoạt động bảo tàng một số kinh nghiệm và giải pháp phát triển
Toàn dân đoàn kế xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất XHCN
Toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Nga
Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
Tổng kết nghiên cứu Địa Bạ Nam kỳ Lục tỉnh
TP.HCM 100 năm 100 sự kiện
Trách nhiệm của nhân dân và cán bộ đối với chính quyền cách mạng
Trận đánh ba mươi năm
Trận đánh ba mươi năm - ký sự lịch sử_tập 1
Trận đánh ba mươi năm - ký sự lịch sử_tập 2
Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp
Trần Hưng Đạo
Trần Hữu Trang soạn giả ca kịch cải lương
Trần Phú
Trần Văn Khê và âm nhạc dân tộc
Trần Văn Thành và cuộc khởi nghĩa làng binh bảy thưa (1867 - 1873)
Trần Văn Trà
Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam
Trang sức của người Việt cổ
Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt
Trang vàng du lịch Việt Nam 2010
Trên đỉnh trường sơn kể chuyện Kiều
Trên những nẻo đường kháng chiến
Trí thức Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Trí thức Sài Gòn - Gia Định
Trí thức Sài Gòn - Gia Định (1945 - 1975)
Trích giảng văn học
Triễn lãm cộng đồng ảnh tư liệu dân tộc học
Triễn lãm trưng bày nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh
Triết học Ấn Độ
Trò chơi dân gian và truyền thống
Trò chuyện với văn nghệ sĩ
Trống đồng kiểu Đông Sơn ở miền Nam - Việt Nam
Trống Đông Sơn
Trong mỗi trái tim
Trưng bày nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh
Trung đoàn 300 với cuộc thanh trừng phản động
Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ1
Trùng tu di tích - số 15 tháng 6/2003
Trung ương cục miền Nam - chiến khu Đ 1961 - 1962
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ nghĩ về lối sống Việt Nam
Trường Sơn có một thời như thế
Truyền hình Việt Nam một số hồi ký về chặng đường đầu
Truyện Kiều
Truyền thống chống ngoại xâm của thủ đô
Truyền thống công nhân lao động huyện Thủ Đức trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
Truyền thống đấu tranh cách mạng của công nhân thủ đô
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1859 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1959 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng của nông dân và lực lượng vũ trang phường 14, xã Tân Sơn Nhì dưới sự lãnh đạo c
Truyền thống đấu tranh cách mạng của xã Vĩnh Lộc
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Bình Lợi - Lê Minh Xuân
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Hưng Long (1930 - 1975)
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Tân Nhựt anh hùng
Truyền thống đấu tranh cách mạng xã Vĩnh Lộc (1930 - 1975)
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
Truyền thống kháng chiến của nhân dân quận 4, TP.HCM
Truyện và ký
Từ Ấn công ái hữu hội đến Công đoàn In Việt Nam
Từ Ấn công ái ữu hội đến Công đoàn In Việt Nam
Từ bộ đội du kích An Điền đến chi đội 25 (1945 - 1948)
Từ cô bé mồ côi mười tám thôn vườn trầu
Từ Đà Lạt đến Paris
Từ điển ASEAN
Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 1
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 2
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 3
Từ điển Bách khoa Việt Nam_tập 4
Từ điển báo chí
Từ Điện Biên Phủ đến 30/4/1975 - 1985
Từ điển chính tả tiếng Việt
Từ điển chữ tắt các tổ chức kinh tế - xã hội Việt Nam
Từ điển địa danh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Tự điển đối chiếu chữ Hán giản thể, phồn thể
Từ điển đồng âm tiếng Việt
Từ điển giải nghĩa Thư viện học và Tin học (Anh - Việt)
Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt
Từ điển Hán - Việt
Từ điển Hán - Việt hiện đại
Từ điển Hồ Chí Minh
Từ điển Khmer - Việt_tập 1
Từ điển Khoa học xã hội (Anh - Pháp - Việt)
Từ điển kinh tế
Từ điển lễ tục Việt Nam
Từ điển Minh triết phương Đông
Từ điển Nga - Việt
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
Từ điển Pháp - Việt
Từ điển Pháp - Việt phổ thổng - 1949
Từ điển phật học Việt Nam
Từ điển quân sự Pháp - Anh - Việt
Từ điển sinh học Pháp - Việt
Từ điển thành ngữ - ca dao Việt Nam
Từ điển thành ngữ tục ngữ Hoa - Việt
Từ điển thuật ngữ bảo tàng học Nga - Pháp - Việt
Từ điển thuật ngữ Thư viện học (Anh - Pháp - Việt)
Từ điển tiếng Việt
Từ điển tiếng việt thông dụng
Từ điển tối thiểu anh việt
Từ điển TP.HCM
Từ điển TP.HCM - nhân vật
Từ điển triết học
Từ điển Văn hóa bách khoa
Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam
Từ điển Văn học
Từ điển Việt - Gia Rai
Từ điển Việt - Pháp
Từ hoa văn trống đồng nghĩ về văn nghệ dân gian
Tự học nhanh Windows
Tự học tiếng Pháp
Tự kể
Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng
Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phủ
Tư liệu hóa sưu tập hiện vật bảo tàng
Tư liệu liên quan đến bảo tàng
Tư liệu nghiên cứu xã hội hóa trong hoạt động bảo tàng
Tư liệu ông Đặng Thúc Liêng
Tư liệu Trương Văn Bang
Từ nhân dân mà ra
Từ sưu tập tư nhân tới bảo tàng tư nhân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dụng cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học và mỹ học
Tư tưởng Tây Phương
Từ và nhận diện từ tiếng Việt
Tục lệ thờ Hai Bà Trưng và Liễu Hạnh Thánh Mẫu
Tục ngữ Thái
Tục thờ cúng của ngư phũ Khánh Hòa
Tục thờ thần ở Huế
Tuổi trẻ anh hùng
Tuổi trẻ dấn thân Lê Quang Lộc
Tuổi trẻ miền Nam với Bác Hồ
Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu Thân 1968
Tuổi xanh Nguyễn Đình Chiểu
Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc
Tượng gốm Đồng Nai - Gia Định
Tuyên bố của UBTW MTDTGP MNVN về việc đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ở miền Nam
Tuyến kênh Thị Nghè - Nhiêu Lộc
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Tuyển tập nhạc hát cùng bạn bè tôi
Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ
Tuyển tập Xuân Diệu
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ
Vài mẫu chuyện về quân giải phóng miền Nam
Vài suy nghĩ về việc lập phiếu kiểm kê khoa học ở Bảo tàng TP.HCM
Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian Chăm - Ninh Thuận
Vai trò, ý nghĩa lịch sử trận đánh cầu Rạch Chiếc
Văn chương Nguyễn Trãi
Vấn đề dân tộc trong thơ ca Hồ Chủ tịch
Văn hiến làng xã vùng đất tổ Hùng Vương
Văn Hồ Chủ tịch
Văn hóa ẩm thực và món ăn Việt Nam
Văn hóa cổ Chăm
Văn hóa Cố Đô
Văn hóa đồng bằng Nam bộ (di tích kiến trúc cổ)
Văn hóa Đông Sơn - văn minh Việt cổ
Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam
Văn hóa gia đình người Hà Nội
Văn hóa giáo dục con người và xã hội
Văn hóa Hà Nội tìm tòi và suy ngẫm
Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại TP.HCM
Văn hóa lễ hội truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Văn hóa Nam bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á
Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận
Văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX những hiện tượng trào lưu nhân vật tiêu biểu trong 100 năm qua
Văn hóa người Hoa ở Nam bộ
Văn hóa Óc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng Cửu Long
Văn hóa tổ chức, lý thuyết, thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa tổ chức ở Việt Nam
Văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L.Cadiere
Văn hóa và lối sống - hành trang vào thế kỷ 21
Văn hóa và nghệ thuật người Hoa TP.HCM
Văn hóa Văn Lang hướng về đất tổ Hùng Vương
Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới
Văn hóa với âm nhạc
Văn hóa xã hội và con người Tây Nguyên
Văn hóa Xóm Cồn với tiền sử và sơ sử Khánh Hòa
Văn kiện Đại hội Hội Di sản văn hóa TP.HCM - nhiệm kỳ I (2010 - 2015)
Văn kiện Nara về giữ gìn tính nguyên gốc của di tích trong quá trình trùng tu.
Văn miếu quốc tử giám và 82 bia tiến sĩ
Văn minh Tây Phương_tập 1
Văn minh Tây Phương_tập 2
Vang bóng một thời sân khấu cải lương Sài Gòn_tập 1
Vàng trong lửa
Vành đai diệt Mỹ - Bình Đức tỉnh Mỹ Tho
Về cách mạng xã hội chủ nghũa và xây dựng CNXH
Về công tác văn hoá văn nghệ
Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
Về điện ảnh XHCN
Về liên minh công nông
Về mặt trận dân tộc thống nhất
Về Nam
Về nguồn
Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm
Về quê Bác
Về sân khấu nước ngoài
Về sân khấu Việt Nam
Về tình hữu nghị vĩ đại Việt - Xô
Về văn hoá văn nghệ
Về văn hóa_tập 4
Về văn học nghệ thuật_tập 3
Về xây dựng Đảng
Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội
Vị phụ tá tổng tham mưu trưởng
Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều Nguyễn từ năm 1802 - 1884
Việt - Pháp
Việt - Pháp từ điển
Việt Dân báo khai tông minh nghĩa - Đặng Thúc Liêng
Việt Dân tiểu tượng của ông Đặng Thúc Liêng
Viết kịch : đời Cô Lựu
Việt Nam - Cu Ba tình nghĩa anh em thủy chung son sắt
Việt Nam - Điện Biên Phủ bản anh hùng ca của thời đại
Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng
Việt Nam bất khuất - Việt Nam kiên cường
Việt Nam cận đại những sử liệu mới - Sóc Trăng (1867 – 1945)_tập 3
Việt Nam cận đại những sử liệu mới_tập 1
Việt Nam cận đại những sử liệu mới_tập 2
Việt Nam danh nhân từ điển
Việt Nam đất nước anh hùng
Việt Nam đất nước giàu đẹp
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Việt Nam năm 1954 - 2005 _ 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc
Việt Nam những sự kiện lịch sử (1845 - 1945)_tập I
Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945 - 1975)_tập II
Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919 - 1945
Việt Nam những sự kiện lịch sử 1945 - 1975
Việt Nam những sự kiện lịch sử từ 1858 - 1918
Việt Nam những sự kiện lịch sử từ thời nguyên thủy đến năm 1858
Việt Nam những sự kiện từ cách mạng
Việt Nam phong sử
Việt Nam quốc hiệu và cương vực qua các thời đại
Việt Nam sắc hương xưa
Việt Nam thế kỷ XIX (1802 - 1884)
Việt Nam trong quá khứ qua 700 hình ảnh
Việt Nam tư liệu tóm tắt
Việt Nam văn hóa sử cương
Việt Nam văn minh sử
Việt Nam văn minh sử
Việt sử thông giám cương mục
Việt sử thông giám cương mục chính biên
Vịnh Hạ Long
Võ Nguyên Giáp
Võ Thị Sáu con người và huyền thoại
Võ Trường Toản
Vũ khí tự làm
Vua chúa Việt Nam qua các triều đại
Vừa đi vừa kể
Vua Hàm Nghi
Vũng Tàu xưa
Vương quốc Phù Nam - văn hóa Óc Eo
Vượt ngục Côn Lôn
Xã hội Đại Việt qua bút ký của người nước ngoài
Xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN
Xẻ dọc Trường Sơn
Xô viết Nghệ Tĩnh
Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 2000
Xu hướng Canh Tân phong trào Duy Tân sự nghiệp đổi mới (từ giữa thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX)
Xứ Lạng - văn hóa và du lịch
Xứ Mạ - lãnh thổ của thần linh
Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu
Xứng đáng hơn nữa là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại
Xung quanh sự tích Hoàng Lý Long Tường ở nước ngoài.
Tác giả Số cũ Số mới NXB

Fred Reinfeld 3997 New York


1712 Hongkong
Bùi Văn Toản 4306 Trẻ
Stephen Howarth 3477 London
Trần Mạnh Thường 3907 Hà Nội
Phạm Đình Nhân 3951 Hà Nội
3345

Trần Kiểu Vị Thủy 1662 Huế


Trần Văn Kiêm 1577 TP.HCM
VHTT
Hoàng Đình Lũy 3858 Hà Nội
Cục bảo tàng

Bùi Việt Mỹ 5119 Thời Đại


1429 SàiGòn
Ung Ngọc Ky 3383, 3384
Diệp Hồng Phương 1879 TP.HCM
Huỳnh Minh Nhật 2282 TP.HCM
Nguyễn Văn Khỏa 2896 Hà Nội
Homère 3375 Hà Nội
Homère 3376 Hà Nội
Nguyễn Văn Khoa 4281
83 QĐND
1628 TP.HCM
1629 TP.HCM
Đôpgiencô 2953 Hà Nội
Vũ Khiêu 2279
Khan Bê-Côp 1898 Hà Nội
Nhiều tác giả 2283
Võ An Khánh 4356 Mũi Cà Mau
2284

Phan Thị Thanh Nhàn 2281


Nông Văn Lạc 2285
Xônômưn Lôtsin 2928, 2929 Hà Nội
Nguyễn Thành Lê 2286
3237 Hà Nội
Nguyễn Đức Huệ 2280 Hà Nội
Lâm Tấn Tài 2055, 2246 TP.HCM
Trần Quang Lai 4101, 4102, 4103 TP.HCM
1295 TP.HCM
Léon Tolstoi 2930
Léon Tolstoi 2931
Léon Tolstoi 2932
Léon Tolstoi 2933
Léon Tolstoi 2934
Léon Tolstoi 2935
2952 TP.HCM
4343
3522 TP.HCM
4327 TP.HCM
Nhiều tác giả 671 763 Văn hóa dân tộc
BT.LLVT miền Đông 56, 66 75 TP.HCM
Nguyễn Thành 14, 15 84, 85 TP.HCM
Nguyễn Thành 16 86 KHXH
Vũ Đình Liệu, ... 19 87 TP,HCM
30, 581 89, 90 Sự Thật
91 TP.HCM
Ban NCLS Đảng TW 23, 24 93, 92 Sự Thật
Xuân Thiều 22 94 QDND
Ban KHXH Thành ủy TP/HCM 20 95 TP.HCM
Ban KHXH Thành ủy TP/HCM 662, 663, 1784 KHXH
104 229, 4294, … TP.HCM
TT.KHXH&NV - Viện N/c Hán Nôm 459 481 KHXH
Trịnh Bửu Hoài 312 530 Phòng VHTT TX.Châu Đốc
Nhiều tác giả 562, 563 738, 739 Văn Học
Trần Thanh Phương 566 743, 4138 Tổng hợp An Giang
Lữ Huy Nguyên 633 761 Tác phẩm mới
670 762 Kim Đồng
Hồng Hà 634 765 Thanh Niên
783 TP.HCM
Trần Trọng Tân, Nguyễn Sơn 1277 785 TP.HCM
Phạm Đức Dương 808/646 Hà Nội
Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) 649 812 Trẻ
Sơn Nam 3340 Văn Nghệ TP.HCM
Phác Văn 679 836 Thanh Niên
Ban NCLS Đảng - Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh 686 843 Vinh
Đoàn Minh Tuấn 691 848 Tổng Hợp Tiền Giang
Đoàn Minh Tuấn 1176 1341 CTQG
Hà Huy Giáp 697 854
Nguyễn Ái Quốc 698 855 Sự Thật
Thế Tập, Kim Oanh 699 856 Sự Thật
Trần Đình Việt, Trần Đương, Bích Hường 700 857 Phụ Nữ
Nhiều tác giả 702 859 Hội VHNT Cao Bằng
Hồ Chí Minh 705 862 Thanh Niên
894
780, 789 977, 1010 CTQG
775 979 CTQG
778 983 CTQG
Sở LĐ-TB & XH TP.HCM 779, 1165,… 984, 1354, 3694

Lã Văn Lô 1184
Diêm Thị Đường 1135, 1213 1305, 1454 VHTT
Trần Xuân Tiến 1378
1396
BCH. Tỉnh Đảng bộ An Giang 1190 1410 Sự Thật

Cục Bảo tồn - Bảo tàng 1219 1437 Hà Nội


Nguyễn Đăc Xuân 1208 1442, 3603, ... Trẻ
Trần Văn Giang 1210 1444, 3602, ... Trẻ
BLL chiến sĩ Trường Sơn 1499, 4566

1580, 3792, ... Văn hóa dân tộc


Nhiều tác giả 1584, 2255 - 2258, .. TP.HCM
BT. Văn hóa các dân tộc Việt Nam 4630 Thái Nguyên
BT. Cách mạng Việt Nam 1586, 4273, 4274 Hà Nội
Hồi ký của Vũ Kỳ - Thế Kỷ ghi 1596 5270 CTQG
Nguyễn Văn Huy 1597, 2142, … Giáo Dục
BT. Dân tộc học Việt Nam 1599, … TP.HCM
Thư viện Quốc gia 1630 Hà Nội

1636, 1902 Sài Gòn


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai 1638, 5274 Đồng Nai
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai 5273 Đồng Nai
1646 Hà Nội
Hoài Anh 1676 TP.HCM
Nguyễn Q. Thắng 3914 Văn Học
Tana Li 1683 2224 Hà Nội
Lê Minh Đào (Ba Đào) 1708 Bến Tre
1727 Sài Gòn
Quận ủy, UBND, HĐND, MTTQ quận 11 1800, …. TP.HCM
Trần Quốc Tuấn 1808 Thanh Hóa
Lương Duy Thứ 1814 Trẻ
Phan Hiền 1816 Trẻ
Trần Ngọc Danh 1819 Trẻ
Nhiều tác giả 1820 Trẻ
Sơn Tùng 1823 Phụ Nữ
Huỳnh Văn Tòng 1834, 2049 TP.HCM
Phan Khanh 5184 Thông Tin
2006
2043, 2233
Khắc Thành, Lệ Xuân, Xuân Hà, Việt Anh, Long Vân 2061 Trẻ
Tổng cục Thống kê 2094 Thống Kê
Tân Việt, Thiều Phong 2120 VHDT
BT. Mỹ thuật Việt Nam 2156, 4263 - 4265, Mỹ Thuật
2207
Hội Liên hiệp Phụ nữ VN - TP.HCM 2217 Trẻ
BT. Hải Phòng 2219, 2220 Hải Phòng
Nguyên Hồng 2287
Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh 2289 Văn Hóa
Chu Thiên 2290
Chu Thiên 2291
Nguyễn Hiểu Trường 2292, 2429 Sài Gòn
Trần Hoàng Bách 2419 Hà Nội
Triệu Bôn 2420 Hà Nội
Hữu Mai 2421 QDND
Đức Khâm 2422
Lê Tri Kỷ 2423 Văn học giải phóng
Chu Văn 2424 Hà Nội
Chu Văn 2425 Hà Nội
Đào Phương 2440 Huế
Đặng Hải Lâm 2441 Hà Nội
Lê Văn Thảo 2442, 2443 TP.HCM
2627 TP.HCM
Cao Tiến Lê 2628 Hà Nội
Đặng Kim Thanh 2629 Hà Nội
Trần Hoài Dương 2630 Hà Nội
Lê Khâm 2631 Hà Nội
Minh Kiên 2632 TP.HCM
2633 Hà Nội
Tùng Điển 2634 Hà Nội
2635 Hà nội
Hoài Vũ 2636 TP.HCM
Hồ Phương 2648 Hà Nội
Nhiều tác giả 2779 QDND
Nguyễn Vượng 2780 Văn học giải phóng
Vũ Hạnh 2781 Hà Nội
Nguyễn Quang Hà 2785 Hà Nội
2786
Như Phong 2787, 2978 Văn Học

Sơn Nam Trẻ


699
5011
1589
Cục di sản văn hóa Tiền Giang
Nguyễn Sô

1915

863
1032
1063

Trường Chinh
534
Từ Đức Cửu
1759
93/356

1725
Gary Edson Bt CMVN
5292

Huỳnh Công Tín VHTT

Huỳnh Minh 3915 Thanh Niên

1001

4079
Tạ Ngọc Liễn Thanh niên - HN
4386
10
5195
205

5290
437/651

3818
4208

57
1885
869
1062
3463

542
707
710
691

687
688/845
Trần Hồng Liên Long An
849

3633

1679

Nguyễn Thị Huệ ĐH quốc gia HN

54/43
Trần Ngọc Thêm Giáo dục
Lê Văn Chưởng Trẻ
Vũ Kim Lộc VHDT

Nguyễn Đình Thống 1655 QĐND


690

Hội văn nghệ dân gian VN 4017 Hà Nội


2063

54

1072
877
BT Đồng Nai 5174 Đồng Nai

3518
4097
806

25
9
112

Phan Khanh VHTT


1881
582
38,37
1840
Mạc Tường Trẻ

Lương Hồng Quang VHTT

2167/1
2167/2
379/619

4695

138/3909

1644
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Đẹp Trẻ
Bùi Văn Vượng Thanh niên
BT Bình Định 4120 Quy Nhơn
Tỉnh An Giang 3725 An Giang

4041 Thanh Hóa

Võ Huy Quang

1781
2748
4462
Trần Đình Bá TP.HCM

3743
Nguyễn Khắc Thuần Giáo dục
Nguyễn Khắc Thuần Giáo dục
Lương Duy Thứ ĐHQG TP.HCM
474/ 1003

1099

2232
1272
589, 85
1324
1479
166

Sơn Nam 288/522 TpHCM


0 TpHCM
1835

29
715

525

584

Mai Thanh Hải 5090 VHTT

Lê Trung Hoa 425/521 KHXH - HN


Bùi Thiết Thanh Niên
629
Địa đảo Củ Chi 4628 Trẻ
Ng Văn Huyên 1692 Hà Nội
Vụ Huấn Học 287/59
4460

Bộ VHTT Hà Nội
5186

Huỳnh Minh Thanh Niên


570/332

4250

860

BT CMVN Hà Nội
79

81

Phan Quang Hà Nội

Sơn Nam 1116/1277 An Tiêm


480/ 1004

78

134 / 1339
704
721

168

Trương Vĩnh Ký Trẻ


Huỳnh Minh Thanh Niên
5055

2743
Trần Văn Giàu TP.HCM
1106
1036
1506

CTQG
4685

55
Phạm Mai Hùng VHTT
Trẻ
Huỳnh Minh Thanh Niên

Tỉnh Gò Vấp 1591 Gò Vấp

Tr Khánh Chương Mỹ Thuật

493/ 874
3407
2657
Trẻ
4372

5284
2754
1334
1793
Thạch Lam
5191
Bộ VH - TT Hà Nội

91

3354
BT CMVN Trẻ

Đài THVN Trẻ


314
Kim Định An Tiêm
4091

1009
5126
4078
694

4631
576
584
1778
1777

568

0
718

709
801
4137

3642
Nguyễn Minh Phúc 0 Trẻ

1561

590

1351
428

58/47

Minh Hương 723/523 Văn học


1919

514

5012
5125
5120
5130
5131
Bộ VHTT Hà Nội
4452

Tỉnh Sông Bé Sông Bé


BT CMVN Hà Nội
1327

Sơn Nam 973


Huỳnh Quốc Thắng 4173 VHTT
236
3360
232
Trần Bạch Đằng 5280

1832
3785
3785

Ng Quốc Thắng Văn hóa


Ng Quốc Thắng Văn hóa
591
591

Ninh Bình

Huỳnh Minh 3918 Thanh Niên

865
BT Chứng tích chiến tranh

5271

363/602

5122
4638

Ng Trường Thanh Hà Nội

5188, 5189

1868
1602
Quận 4

Hoàng Văn Páo Lạng Sơn


Hội văn nghệ dân gian VN tỉnh L.A 4455 Long An
Lê Trung Vũ 4353 VHTT

0
729
607/368
4042

Thích Phước Quang 5185 TP.HCM

5002
467

5217/1
5217/2
5217/3
4796

1837

1651
1221
100, 101, 1773,1025
1026, 1221
102

4564
887, 3542
226

1605
5216

1728
1728
Trẻ
2235
3862

1775

Toan Ánh 1721 TP.HCM

114
109
5190

3299
442,441,440
3202

5192
4039
441

5216

5219
1189
105
1125
1186

1650

798
998

1474
3464
332, 5095
587
4795, 5094, 5096
5097

922
1204

482, 440
358/595
364/603

2396

2402

1614
2199

Phan Gia Bền 1071/1183 KHXH - HN


0
1496
306/554
1152
486

1601
2202

266
Trương Sĩ Hùng 4354 Thanh Niên

Ng Văn Thức TP.HCM


1782

233

850
713
4301

Tr Thanh Phương 456/475 Cà Mau


2165
Cục di sản văn hóa Hà Nội
Cục di sản văn hóa Hà Nội
Cục di sản văn hóa Hà Nội

858

40

1398
Trần Kỳ Phương 2057 Đà Nẵng
Mỹ Thuật
2176
636
Thạch Phương 636 KHXH

5193
1205
148

1511
2554
2555

730 - 732, 140

5268
Toan Ánh 501 TpHCM
Toan Ánh TpHCM
499
5128
141
5288

1124

Vũ Từ Trang Văn hóa dân tộc HN


Vũ Từ Trang Văn hóa dân tộc HN
Tôn Nữ Quỳnh Trân Trẻ
Lê Huyên Mỹ Thuật

Ban NCLS Thanh Hóa Thanh Hóa


Đỗ Thị Hảo Văn hóa dân tộc HN
Trần Mai - Trần Tất Thắng TpHCM
1616

1615

Đỗ Đức Hùng 4406 Thanh niên


5307

4288

617
619
1748
627, 1744
1746
620, 621, 1751
625, 1742

Nguyễn Thị Huệ CTQG

133
556/308
599/361

1073
50/503
42/53

2010

Quận 6 TP.HCM

740

1005
Đỗ Thỉnh VH TT Hà Nội

492/543
2491
335/573
381/624
296/561
3892
150/282
435/632
548/494
611/372
1581

1490

1490

BT Sông Bé
1608
Trương Minh Đạt Trẻ, tạp chí xưa và nay
5175
5281
1882
5289
BT Quảng Ngãi 4130
5054

770
5283

852

2497
127
Võ Nguyên Giáp
120
5016
142

2172

2024

879
800/1
800/2
1789
722
2495

4442
121

1467

126
5266

5286
1046
1780

147
407

1675
Lê Quang Trang Giáo dục
615, 4308, 1247

1538

236
5276
0

585/494
4172

Nguyễn Văn Hầu Trẻ


123

1078
1282
774

601/772
Sở VHTT Hà Nội Hà Nội

3241
Hà Nội
1379

Vương Hồng Sển TP.HCM


3560
252
262
250
5293
1489

Nguyễn Phan 5291


Ngô Văn Doanh 1228 Văn hóa dân tộc
Vũ Nhân VHTT
Toan Ánh 3461 Văn hóa dân tộc
Toan Ánh 1273 Đồng Tháp
Thanh Liêm 5093 VHTT

VHTT Kiên Giang

290
267
1345
264

497
Ban QLDT QB 4404 Ban QLDTDT QB
426 Đà Nẵng
251

Huỳnh Minh 3919 Thanh Niên

231

1723
4323

Vương Hồng Sển TpHCM


1824

Trẻ

Trần Bạch Đằng 3825 Hà Nội


1903
0
Ban QLDT Côn Đảo Tổng hợp
1604

256
Lâm Bình Tường Hà Nội

Nguyễn Thịnh VHTT


Toby Raphal và Nancy Davis Cục di sản văn hóa
1790
47
4478
1022
Trần Thanh Nam Giáo dục
4207
3824
1188
325/430

1101
879

254
502

Hà Nội
812
327

249
588/544
418/668
869

4359
3239
Huỳnh Minh Thanh Niên
349
342
341
1585
302
169
3408
4288
3408
5117
5206
5011
5279

4171 Trẻ
BT Thanh Hóa 4040 Thanh Hóa

4128
557

756

759
306/175
158
865
755
704

2674
2685
2642
2643
400/648
2740
2644
1698
183, 201 …
349

1242

Sơn Nam 1105 Đồng Tháp

5267
872
Cao Tự Thanh Trẻ

Tỉnh Tiền Giang Sở VH-TT&DL_BT Tiền Gia

12

Ng Minh San 1212 Văn hóa dân tộc


717
5287

Trương Vĩnh Ký 647/809 Trẻ


1298
5025

309
371/610
Chu Quang Trứ Mỹ Thuật
Chu Quang Trứ Thuận Hóa Huế
1070/1181 KHXH HN

166
1588
165
Toan Ánh Văn nghệ TpHCM
160
874
303
Ngô Thị Kim Doan Thanh Hóa
Đặng Việt Bích VHTT
Ng Hữu Hiếu Trẻ
4083

203
Trần Đại Vinh 763 Thuận Hóa
3942
2178
2178

Bùi Văn Vượng Thanh niên


446

1077

13

1829, 4410
622, 1744

551/304
609/370
510/621
1844
343

0
3443

4519
4484

Hồ Hữu Nhật CTQG


2651

3953
757
5278

3291

131

o của Đảng (1930 - 1984) 190

162
176

866

744

2102
3868

3877

799
5870
5102
3874

32
3869
1633
3873
3879

3876
69,70,3639

66
14/7
363
3872
Đào Văn Tập
490
24/63
38/71
1258/40
3875
3783
1893
1304/1162
599
27/65
5105, 5104,2100

489
5103

5100, 61
601
34

Cục bảo tàng

173

1716
4246
1740
1741

Hồ Tường 3398 TpHCM


72/28
Lê Quang Nghiêm 3614 Khánh Hòa
Huỳnh Đình Kết 784 Thuận Hóa
3368

5098
1825
2122

Nam - Việt Nam 0

1042, 3562
878

4688
2482

1729

1917

2750

Vũ Kim Biên 5172-5173 Phú Thọ


875
2124
4236
Nguyễn Đắc Xuân 768/970 Thuận Hóa - Huế
4721

5123
Phan Bình Giáo dục
5127
Tôn Nữ Quỳnh Trân Trẻ
5129
ĐHQG TP.HCM
572
Nguyễn Nam Văn học
5256
1570
Ng Thu Linh (học viện HCQG) VHTT
Đỗ Trinh Huệ 5091 Thuận Hóa
Thanh Lê KHXH

Hội KHLS TPHCM CTQG


Phan Ngọc VHTT
1845

Viện BTLS VN Khánh Hòa Nha Trang

1867
3197
632

0
569

341
4481
868
847
3910

4718
4717

748
Đình Quang VHTT
Đình Quang VHTT
713
720
1833

35
36/8

189

Nguyễn Phan Quang 4313 Sóc Trăng

603
3539
611
818
4774
1115, 1787
1104
4165
4166
4164, 2031
4163
1344
1338

1850
637

5053
5304
1337
1350
1350
Thi Sảnh Hà Nội

655/438
3643
330

Huỳnh Minh Thanh Niên

2308
2343

302
4468
4322
2342
5263
Năm XB Số lượng Loại Kệ Ngăn

1963 1
1959 1
1996 1
1997 1
1999 1
2002 1
1
1
1997 1
1999 1
1997 1
1980 1
1
1
2010 1
1
1996 2
2000 1
1981 1
1978 1
1997 1
1997 1

1978 1
1993 1
1993 1
1977 1
1975 1
1984 1
1978 1
1
1
1
1981 1
1976 1
1981 2
1978 1
1981 1
1982 1
2000 2
2003 3
1998 1
1970 1
1971 1
1971 1
1972 1
1972 1
1972 1
1982 1
1
1995 1
1995 1
1977 1 BH&BT 3
1981 2
1981 2 Sa
1984 1 Sa
1978 1 Sa
1980 2 Sa
1985 1
1975 2 Sa
1977 1 Sa
1988 1 Sa BH&BT 3
1988 3 Sa BH&BT 3
1996 4 Sa
1996 1 Sa 2 4
1987 1 Sa
1975 2 Sa BH&BT 3
1988 2 Sa BH&BT 3
1980 1 Sa BH&BT 3
1975 1 Sa BH&BT 3
1980 1 Sa BH&BT 3
1998 1 Sa
1997 1 Sa
1998 1 Sa
1998 1 Sa
1981 1 Sa
1978 1 Sa
1977 1 Sa
1990 1 Sa
1998 1 Sa
1 Sa
1975 1 Sa
1985 1 Sa
1985 1 Sa
1986 1 Sa
1975 1 Sa
1990 Sa
1995 2 Sa
1995 1 Sa
1997 1 Sa
1994 3 TL
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
1998 2 Sa
1998 Sa
1998 Sa
1988 1 Sa
Sa
1998 1 Sa
1999 3 Sa
1999 3 Sa
3 Sa
Sa
1998 3 Sa
1999 9 Sa
2000 1 Sa
1999 3 Sa
1999 1 Sa
2003 4 Sa
1997 2 Sa
1975 1 Sa
Sa
1975 2 SA
1990 2 Sa
1991 1 Sa
1997 1 Sa
1998 1 Sa
1993 1 Sa
1999 1 Sa
1999 1 Sa
1973 1 Sa
1999 2 Sa
2000 1 Sa
1999 1 Sa
1999 1 Sa
1999 1 Sa
1999 1 Sa
2000 1 Sa
2000 2 Sa
1992 1 Sa
Sa
2000 2 TL
1994 Sa
1990 1 Sa
2001 1 Sa
2000 4 Sa
Sa
2000 Sa
1999 2 Sa
1982 1 Sa
1982 1 Sa
1985 1 Sa
1985 1 Sa
1975 2 Sa
1983 1 Sa
1994 1
1978 1
1975 1
1976 1
1978 1
1982 1
1983 1
1982 1
1978 2
1984 1
1978 1
1981 1
1983 1
1978 1
1984 1
1985 1
1984 1
1983 1
1982 1
1979 1
1978 1
1976 1
1986
1984
1985
1977 2
1
1
1
2000 1
1
1
1
2006 2
1997 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1968 1
1
1
1
1
2001 2
1
1
2006 1
1
1
2
1
1
1
1
2001 1
1
1
1
1
1
1
1999 1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1998 2
1
1
1
1
1
1
1
1
2008 1
1
1
1998 1
2005 1
2006 1
1
2
1999 2
1
1
2001 1
1
1
1
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1998 4
13
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1995 1
1
1
2
1
2002 1
2
1999 1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1999 1
2004 1
1999 1
2005 1
2005 1
2005 1
2004 1
2000 1
1
1997 3
1995 6
8
5
2001 1
1
1
1
1999 2
1
1
1
1
1981 2
1
1
4

1
2000 1
2000 1
2000 1
1
1
1
1
10

1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1984 4
1995 1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

1
2004 1
1
1
1
1
1
1991 2
1999 1
1
2003 3
1997 2
1976 2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2003 1
1
1
1
2001 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4
1998 2
1
1
2
1
1
1
1981 1
1
1970 1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1997 1
2001 1
1
1
1
1
3
3
1993 1
1
2
1
1
1
1
1995 1
1
1
3
2
2003 1
1999 1
2001 1
3
1993 1
1
1
2001 1
1
1
1
1
2
1998 1
1
1
1
1
1
1
1970 6
1
1999 1
8
1
1
1
1
1999 1
26
2007 1
1
1969 1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2003 1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1995 1
1

1
2
1
1
1
1

2005 1
4
1
1985 1
1998 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2003 1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2000 1
1994 1
1
1
1
2000 1
1
1
8
2001 2
1
2
2006 1
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1984 1
2
1
2
1
6
1
2
2003 1
8
1
1
1
2002 1
2004 2
1997 1
1
1
1
1
1
3
1
5
1969 2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1997 1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1992 1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
40
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1978 1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2003 1
1
2000 1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1985 1
1
2005 1
2005 1
2006 1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
5
1988 1
1997 1
1
1
1995 1
10

1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1992 2
1969 1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2007 1
2001 1
2003 2
2003 1
1
2001 1
2001 1
1986 1
1
1
1
1
1997 1
1
1
3
6
1
1
1
2
1
3
2
1
1
2002 1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1990 3
1
1
1
1
1998 1
12
1
17
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
1
1995 1
1
1
1
2001 1
1
1
1
1
2003 1
2
1996 1
1
2
1
1
1
1
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
7
1
1
1
1
5
1
1
3
2
1
48
1
1
1
2
1
1
1
3
5
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1999 1
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2000 1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1986 1
1
1
1982 1
1
1
1998 1
1
1
2
1
1
1
1
1
1997 1
2007 1
2001 1
1996 1
2007 1
1
1
1993 1
1
2000 1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2002 1
1996 2
1
1
1
1
1
2001 1
28
2
1
1
1
3
1997 1
1
1
2
1998 1
4
6
1993 1
1
2
2004 1
1
1
2
1
5
1986 1
1
2001 2
2001 2
1
3
1
1
1995 2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1996 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2001 1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
2
2003 1
2002 1
41
1
1
1
1
3
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2004 1
1
1
1994 1
1
1
1
1
1999 1
1
1
1
2008 1
1
1
1
1
1
1
1998 2
1
1
1
1997 1
1
1
1
1
1
2000 2
1997 2
1981 1
1
1
1
1
1998 1
1
1
1
2007 2
2006 2
2004 2
1
1
1
1995 1
1
1
1
1
1998 1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
2
1
4
2001 1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1998 1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
10
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1992 2
1
1970 1
1998 2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1999 1
1
1
1
1997 1
1
1
1
1
2000 1
1
1999 1
1
2000 1
1
1999 1
1
1
2005 3
2006 1
1999 1
1
1996 1
1994 1
1
1
1993 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
25
1
2
2
2
1
1
2005 2
2005 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
2000 4
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1978 1
6
1
1
1
1
1
1
2001 1
1
72
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Danh mục sách của thư viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
A
1 A catalogue of the World's most popular coins Fred Reinfeld Tiền tệ New York 1963 1
2 A daily use English - Chinese Dictionary Từ điển Hongkong 1959 1
3 Ác liệt Côn Đảo Bùi Văn Toản Truyện/TT Trẻ 1996 1
4 Acentury in oil …. Stephen Howarth London 1997 1
5 Almanach kiến thức văn hóa Trần Mạnh Thường Văn hóa Hà Nội 1999 1
6 Almanach những sự kiện lịch sử Việt Nam Phạm Đình Nhân Ls Hà Nội 2002 1
7 Âm mưu Hội Tam hoàng_tập 2 Truyện/TT 1
8 Âm nhạc Nghệ thuật 1
9 Âm nhạc cung đình triều Nguyễn Trần Kiểu Vị Thủy Nghệ thuật Huế 1997 1
10 Ám sát Draymon Trần Văn Kiêm TP.HCM 1999 1
11 Amanach kiến thức chào thiên niên kỷ mới năm 2000 VHTT 1997 1
12 Ăn mòn và bảo vệ kim loại Hoàng Đình Lũy BTBT Hà Nội 1980 1
13 An ninh trong bảo tàng Cục bảo tàng BTBT 1
14 Ấn tượng 300 năm TP.HCM Sơn Nam SG-GĐ 1
15 Ấn tượng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội Bùi Việt Mỹ HN Thời Đại 2010 1
16 Angkor Quốc tế SàiGòn 1998 1
17 Anh - nguồn cảm hứng cao thượng Ung Ngọc Ky Nhân vật 1996 2
18 Anh Ba Hưng - vốn thiệt nông dân Diệp Hồng Phương Nhân vật TP.HCM 2000 1
19 Anh đặc công trẻ và cô bạn Huỳnh Minh Nhật Truyện/TT TP.HCM 1981 1
20 Anh hùng ca của Hô-me-rơ Nguyễn Văn Khỏa Truyện/TT Hà Nội 1978 1
21 Anh hùng ca Iliade_tập 1 Homère Truyện/TT Hà Nội 1997 1
22 Anh hùng ca Iliade_tập 2 Homère Truyện/TT Hà Nội 1997 1
23 Anh hùng kháng Pháp - Nguyễn Trung Trực Nguyễn Văn Khoa Nhân vật
24 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1952 - 1958)_tập 1 QĐ QĐND 1978 1
25 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 1 QĐ TP.HCM 1993 1
26 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 2 QĐ TP.HCM 1993 1
27 Anh hùng thời nội chiến Đôpgiencô Truyện/TT Hà Nội 1977 1
28 Anh hùng và nghệ sĩ Vũ Khiêu Truyện/TT 1975 1
29 Ảnh hưởng của rừng đến môi trường Khan Bê-Côp Xã hội Hà Nội 1984 1
30 Ánh lửa Nhiều tác giả Truyện/TT 1978 1
31 Ánh lửa đêm tàn - truyện ký Võ An Khánh Truyện/TT Mũi Cà Mau 1
32 Ánh lửa trong đôi mắt Truyện/TT 1
33 Ảnh nghệ thuật gốm sứ và cuộc sống BTC. Festival VN-BD Gốm Bình Dương 2010 1
34 Anh ngữ thực dụng - cấp I Lê Bá Kông Ngoại ngữ 1
35 Ánh sáng của anh Phan Thị Thanh Nhàn Truyện/TT 1981 1
36 Ánh sáng đây rồi Nông Văn Lạc Truyện/TT 1976 1
37 Ánh sáng tâm hồn Xônômưn Lôtsin Truyện/TT Hà Nội 1981 2
38 Ánh sáng tháng 10 Nguyễn Thành Lê Truyện/TT 1978 1
39 Ánh sáng và trang viết Truyện/TT Hà Nội 1981 1
40 Anh thợ tài hoa Nguyễn Đức Huệ Truyện/TT Hà Nội 1982 1
41 Ảnh thời chiến (1965 - 1975) Lâm Tấn Tài TP.HCM 2000 2
42 Ảnh trắng đen Trần Quang Lai Trần Quang Lai TP.HCM 2003 3
43 Ảnh truyền thống Việt kiều Campuchia TP.HCM 1998 1
44 Anna Kha Lệ Ninh_tập 1 Léon Tolstoi Việt kiều 1970 1
45 Anna Kha Lệ Ninh_tập 2 Léon Tolstoi Truyện/TT 1971 1
46 Anna Kha Lệ Ninh_tập 3 Léon Tolstoi Truyện/TT 1971 1
47 Anna Kha Lệ Ninh_tập 4 Léon Tolstoi Truyện/TT 1972 1
48 Anna Kha Lệ Ninh_tập 5 Léon Tolstoi Truyện/TT 1972 1
49 Anna Kha Lệ Ninh_tập 6 Léon Tolstoi Truyện/TT 1972 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
50 Ảo ảnh trên đảo Vaxiliep Truyện/TT TP.HCM 1982 1
51 Áo tím trên các nẻo đường đất nước Truyện/TT 1
52 Atlas vũ khí tự tạo Vũ khí TP.HCM 1995 1
53 Atlas vũ khí tự tạo Vũ khí TP.HCM 1995 1
54 Avoóc Hồ - hồi ký Nhiều tác giả NAQ VHDT 1977 1
B
1 3/4 thế kỷ Công đoàn Việt Nam …………… 1
2 30 năm Việt Nam chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) Thông Tấn 2004 1
3 30 tháng 4 TP.HCM 1985 1
4 300 năm địa chính TP.HCM 1998 1
5 300 năm Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh TP.HCM 1998 1
6 300 năm thành phố của em Trần Xuân Tiến TP.HCM 1998 1
7 35 năm ca hát TP.HCM 1981 1
8 35 năm chiến đấu và xây dựng (1945 - 1980) Sự Thật 1980 2
9 35 năm giữ gìn và phát huy vốn di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam 1
10 35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam 1
11 36 phong tục tập quán người Hà Nội Vũ Ngọc Khánh Thanh Niên 2010 1
12 365 ngày vĩnh biệt anh - Thượng tướng Trần Văn Trà TP.HCM 1998 2
13 40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959 - 1999) BT. Cách mạng Việt Nam Hà Nội 1999 1
14 40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959 - 1999) BT. Cách mạng Việt Nam Hà Nội 1999 2
15 40 năm Bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999) BT. Hải Phòng Hải Phòng 1999 2
40 năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2000) BT. Văn hóa các dân tộc Việt Nam Thái Nguyên 2000 1
16
17 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Ban NCLS Đảng TW Sự Thật 1975 2
18 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sài Gòn 1975 1
19 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sài Gòn 1975 1
20 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sài Gòn 1975 1
21 48 giờ vòng quanh núi Sam Trịnh Bửu Hoài Phòng VHTT 1987 1
22 Bà mẹ đất thép (viết về mẹ Nguyễn Thị Rành - Anh hùng LLVTNDVN Tô Phương TX.Châu
TP.HCM Đốc 1984 2
23 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - quận 11 Quận ủy, UBND, … quận 11 TP.HCM 1999 2
24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Tân, Nguyễn Sơn TP.HCM 1997 1
25 Ba mươi lăm năm kinh tế Việt Nam (1945 - 1980) Đào Văn Tập KHXH 1980 1
26 Ba mươi năm giáo dục miền Nam - sơ thảo (1945 - 1975) 1
27 Ba người lính ngự lâm - tập 2 Alexandre Duyma 1
28 Ba tập thể được tuyên dương anh hiệu anh hùng trên chiến trường Thủ Đức 2
29 Bắc Hải Vân xuân 1975 - Ký sự Xuân Thiều QDND 1977 1
30 Bác Hồ - Hồi ký Nhiều tác giả Văn Học 1975 2
31 Bác Hồ : những kỷ niệm không thể nào quên Phùng Thế Tài 1
32 Bác Hồ cây đại thọ Đoàn Minh Tuấn TH. Tiền Giang 1990 1
32 Bác Hồ cây đại thọ Đoàn Minh Tuấn CTQG 1998 1
33 Bác Hồ con người và phong cách Nguyễn Văn Khoan Trẻ 2005 1
34 Bác Hồ của chúng ta Phác Văn Thanh Niên 1978 1
35 Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ Nhiều tác giả Trẻ 1999 1
36 Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký Trần Văn Giang Trẻ 1999 1
36 Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký Trần Văn Giang Trẻ 1999 2
37 Bác Hồ kính yêu_tập 1 Kim Đồng 1975 1
38 Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất Hà Huy Giáp 1
39 Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại Thế Tập, Kim Oanh Sự Thật 1985 1
40 Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài Đặng Hòa Thống Kê 2001 1
41 Bác Hồ ở Thái Lan Trần Ngọc Danh Trẻ 1999 1
42 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân Trẻ 1999 1
42 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân Trẻ 1999 2
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
43 Bác Hồ trên đất nước Lê Nin Hồng Hà Thanh Niên 1980 1
44 Bác Hồ về nước - Hồi ký Nhiều tác giả Hội VHNT Cao 1986 1
45 Bác Hổ viết di chúc 2
46 Bác Hồ viết di chúc - Hồi ký Vũ Kỳ - Thế Kỷ ghi CTQG 1999 1
47 Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập 1
48 Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 1 Ban Tuyên giáo TU Đồng Nai Đồng Nai 1990 2
49 Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 2 Ban TGTU Đồng Nai Đồng Nai 1991 1
50 Bác Hồ với Hà Nội và những năm tháng không thể nào quên 1
51 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ TP.HCM 1986 1
51 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ TP.HCM 1990 2
51 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ TP.HCM 1990 1
52 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ - tập 2 Ban Khoa giáo TU. TP.HCM TP.HCM 1990 1
53 Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh Ban NCLS Đảng - Nghệ Tĩnh Vinh 1977 1
54 Bác Hồ với sự nghiệp trồng người Phan Hiền Trẻ 1999 1
55 Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc Lương Duy Thứ Trẻ 1999 1
56 Bác Hồ với văn nghệ sĩ - Hồi ký Lữ Huy Nguyên Tác phẩm mới 1980 1
57 Bác Hồ, Bác Tôn và các anh Bảo Định Giang 1
58 Bác Sáu Rồng Nguyễn Hiểu Trường Sài Gòn 1975 1
58 Bác Sáu Rồng Nguyễn Hiểu Trường Sài Gòn 1975 1
59 Bác sĩ Tachiana V. Caverin Hà Nội 1977 1
60 Bác Tôn (1888 - 1980) - Cuộc đời và sự nghiệp BCH. Tỉnh Đảng bộ An Giang Sự Thật 1988 1

60 Bác Tôn (1888 - 1980) - Cuộc đời và sự nghiệp BCH. Tỉnh Đảng bộ An Giang Sự Thật 1988 1
61 Bác Tôn của chúng ta Trần Thanh Phương TH. An Giang 1988 1
61 Bác Tôn của chúng ta Trần Thanh Phương TH. An Giang 1988 1
62 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH Thành ủy TP/HCM TP.HCM 1988 1
62 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH Thành ủy TP/HCM KHXH 1988 2
62 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH Thành ủy TP/HCM KHXH 1988 1
63 Bác về Sơn Tùng Phụ Nữ 2000 1
64 Bạch đàn Lê Phương Hà Nội 1977 1
65 Bách khoa toàn thư về thế giới Khắc Thành, Lệ Xuân, Xuân Hà, Việt Anh, Long Trẻ 1994 1
66 Bài ca cuối cùng N. Pônôchépxki Bình Trị Thiên 1987 1
67 Bài ca núi Anpơ Vaxin Bưcốp 1
68 Bài ca phụ nữ Việt Nam (100 ca khúc chọn lọc) Hội LH. Phụ nữ VN - TP.HCM Trẻ 2000 1
69 Bài ca trong tuyết Hà Nội 1987 1
70 Bài giảng dùng cho đèn chiếu - tập 2 (chuyên đề 7 - 14) 1
71 Bài phát biểu trong buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 24 năm ngày đánh chiếm cầu Rạch Chiếc 1
72 Bài viết tham gia : thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản 1
73 Bản án chế độ thực dân Pháp Nguyễn Ái Quốc Sự Thật 1975 1
74 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp - Phần 2 Hồ Chí Minh 1
75 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam
75 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam 2
76 Bạn bè một thuở Nguyễn Quang Hà Hà Nội 1984 1
77 Bản Ê tuýt vĩnh cữu 1
78 Bản hợp ca Minh Kiên TP.HCM 1984 1
79 Ban liên hợp quân sự và "Trại Davis" những tháng ngày Hà Nội 1997 1
80 Bản lĩnh Việt Nam 1
81 Bắn rơi tại chỗ máy bay B52 - Hồi ký Nhiều tác giả QDND 1978 1
82 Bản sắc văn hóa người Việt Lã Duy Lan CAND 2007 1
83 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc 1
84 Bàn tay người da đen Hà Nội 1982 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
85 Bàn thờ tổ của một cô đào Nguyễn Quang Sáng TP.HCM 1985 1
86 Ban trưa ở phía mặt trời Vadim Cozepnhicop 1
87 Bàn về Cách mạng tư tưởng và văn hóa V.I. LêNin 1
88 Bàn về kiểm tra và kiểm soát V.I. LêNin Hà Nội 1982 1
89 Bàn về lịch Vạn Niên Tân Việt, Thiều Phong VHDT 2001 1
90 Bàn về thanh niên Hồ Chí Minh Thanh Niên 1975 1
91 Bàn về thanh niên V.I. LêNin Moscow 1981 2
92 Bàn về văn hiến Việt Nam Vũ Khiêu 1
93 Bàn về văn hóa, văn học Hà Nội 1997 2
94 Bảng giá cố định 1989 Tổng cục Thống kê Thống Kê 1990 1
95 Bảng phân loại Thư viện Quốc gia Hà Nội 1975 1
Bảng tra thần tích theo địa danh làng xã TT.KHXH&NV-Viện nghiên cứu KHXH 1996 1
96 Hán Nôm
97 Bão biển_tập 1 Chu Văn Hà Nội 1978 1
98 Bão biển_tập 2 Chu Văn Hà Nội 1982 1
99 Báo cáo chính trị của ……………….. Hà Nội 1977 1
100 Báo cáo dự án khả thi "Bảo tồn cảnh quan cầu móng rạch Bến Nghé _ TP.HCM" 1
101 Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rõng Bàng xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM_ 4/1999 2000 1
101 Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rõng Bàng xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM_ 4/1999 2000 1
102 Báo cáo khoa học nghiên cứu giá trị các di tích địa đạo miền Đông - Nam bộ 1
103 Báo cáo tổng hợp đề tài ………………………………… 2000 1
104 Báo cáo tổng hợp đề tài về nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 1
105 Báo cáo và tham luận về chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 3.1985) TP.HCM 1989 1
106 Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 1 I.V. Stalin Hà Nội 1976 2
107 Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 2 I.V. Stalin Hà Nội 1976 1
108 Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 1945) Nguyễn Thành KHXH 1984 1
109 Báo chí Việt Nam Hồng Chương 1
109 Báo chí Việt Nam 2
110 Báo chí Việt Nam - Từ khởi thủy đến 1945 Huỳnh Văn Tòng TP.HCM 2000 1
110 Báo chí Việt Nam - Từ khởi thủy đến 1945 Huỳnh Văn Tòng TP.HCM 2000 1
111 Bao Công kỳ án - tập 1 Đồng Tháp 1995 1
112 Bao Công kỳ án - tập 2 Đồng Tháp 1995 1
113 Bão cuốn - Tập kịch Nguyễn Vượng Văn học GP 1976 1
114 Báo Dân chúng Nguyễn Thành TP.HCM 1981 2
115 Bảo quản và chăm sóc hiện vật văn bản Cục bảo tàng 1
116 Bảo quản và phục dựng di sản bảo tàng giành sự lựa chọn nào cho Việt Nam 2
117 Bảo tàng 8
118 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - về lịch sử văn hóa và bảo tồn 1
119 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trường học tốt về lịch sử cách mạng BT Cách mạng VN CTQG 2004 1
120 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam BT. Dân tộc học Việt Nam TP.HCM 1997 2
121 Bảo tàng di tích lễ hội Hồ Tường Trẻ 2005 1
122 Bảo tàng Địa chất BT Địa chất 4
123 Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng Đặng Văn Bài Hà Nội 2006 2
124 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh 1
124 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh TP.HCM 1996 4
125 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thông báo khoa học)
126 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam … 1
127 Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế - tập 2 Trần Anh Sơn 1
128 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT. Mỹ thuật Việt Nam Mỹ Thuật 2000 1
128 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT. Mỹ thuật Việt Nam Mỹ Thuật 2000 3
128 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT Mỹ thuật Hà Nội 2000 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
129 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 1
130 Bảo tàng Quang Trung và di tích Tây Sơn BT Quang Trung Bình Định 2002 1
131 Bảo tàng TP.HCM - (Trần Thị Huệ) 2002 5
132 Bảo tàng TP.HCM - 1 nét văn hóa độc đáo 1
133 Bảo tàng TP.HCM - điểm hẹn tham quan du lịch 1
134 Bảo tàng và di sản phi vật thể 3
135 Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam 2
136 Bảo tàng và di tích tại TP.HCM trong quá trình hội nhập và phát triển 1
137 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam VHDT 1998 1
137 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam VHDT 1998 2
137 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam 1
138 Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Cục Bảo tồn - Bảo tàng Hà Nội 1998 1
139 Bảo tàng xã sách hướng dẫn nghiệp vụ Hoàng Hưng VHNT 1962 1
140 Bảo tàng, di tích, lễ hội Phan Khanh Thông Tin 1992 1
141 Bão táp - tập 1 Ilya Erenbua 1
142 Bão táp mùa xuân Mai Văn Tạo Hà Nội 1968 1
143 Bảo tồn - Bảo tàng và đặc trưng của nó 1
144 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nhiều tác giả TP.HCM 1999 1
144 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nhiều tác giả TP.HCM 1999 8
145 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ……. 1
146 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP.HCM 1
147 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP.HCM 5
148 Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam Diêm Thị Đường VHTT 1998 1
148 Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam Diêm Thị Đường VHTT 1998 1
149 Bảo vệ thành phố thân yêu Vũ Đình Liệu, ... TP,HCM 1978 1
150 Báo Việt Nam - kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1
151 Barie Paven Vezgicov 1
152 Bắt nguồn từ cuộc sống Đặng Kim Thanh Hà Nội 1981 1
153 Bắt sống tướng Đờ Cát …………… 1
154 Bầu trời chiến tranh Alexandre Pocrưskin Hà Nội 1983 1
155 Bầu trời ước vọng - Tập truyện ký QĐND 2000 1
156 Bầu trời và đôi cánh Hà Nội 1985 1
157 Bầy chim sẽ Đào Chí Hiếu TP,HCM 1982 1
158 Bầy sói Vaxin Bưcốp 2
159 Bay theo đương dân tộc đang bay Chế Lan Viên 1
160 Bảy xu Cà Mau 1987 1
161 Bến cảng lòng dân - Hồi ký Lê Minh Đào (Ba Đào) Bến Tre 1999 1
162 Bên kia biên giới Lê Khâm Hà Nội 1978 1
163 Bên kia sông Đồng Nai Hoàng Văn Bổn 1
164 Bến lở Triệu Bôn Hà Nội 1994 1
165 Bên lở bên bồi Lê Văn Thảo TP.HCM 1978 2
166 Bến Nghé xưa Sơn Nam Văn Nghệ 1981 1
166 Bến Nghé xưa Sơn Nam 1
167 Bên ngoài mái trường Trần Hoài Dương Hà Nội 1983 1
168 Bên những hiệp sĩ áo đen - tập 1 Yuri Đônđơ 1
169 Bến quê Cao Tiến Lê Hà Nội 1978 1
170 Bệnh ấu trĩ "tả khuynh" V.I. LêNin Moscow 1973 2
171 Beware lest the nightmare recur J.B. Piétri GDR 1988 1
172 Bi kịch cổ điển Pháp Hà Nội 1978 2
173 Bí quyết vẽ truyền ảnh chân dung chuẩn xác (Dành cho người tự học) 1
174 Bỉ võ Nguyên Hồng 1982 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
175 Bia chữ Hán trong Hội quán tại TP. Hồ Chí Minh Tana Li Hà Nội 1999 1
176 Biến động ngày hè - Tập kịch Lê Tri Kỷ Văn học GP 1976 1
177 Biên giới Nguyễn Quốc Trung Hà Nội 1985 1
178 Biên giới bên anh Rômanốp N.A Hà Nội 1985 1
179 Biển gọi Hồ Phương Hà Nội 1979 1
180 Biển lạc loài Thứ Lang 1
181 Biển nắng TP.HCM 1984 1
182 Biên niên các sự kiện 1990 1
183 Biên niên những sự kiện lịch sử Việt Nam Phạm Đình Nhân Lịch sử VHTT 2002 1
184 Biệt động Sài Gòn Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) Trẻ 1998 1
185 Biết nấu các món ăn ngon rè tiền VHTT 1998 1
186 Biệt thự có giàn hoa tím Nguyễn Thị Như Trang Long An 1985 1
187 Bím trắng tai đen Gavirin Troezponski Truyện/TT TP.HCM 1983 1
188 Bình Định đau thương và anh dũng Hà Tĩnh 1964 1
189 Bình luận văn học Như Phong Văn Học 1977 1
189 Bình luận văn học Như Phong Văn Học 1977 1
189 Bình luận văn học 1
190 Bình minh Hồ Phương Hà Nội 1981 1
191 Bình minh Ba Tơ Nguyễn Đôn 1
192 Bình minh mưa K. Pauxtốpxki 1
193 Bình minh phía Tây thành phố 1985 1
194 Bình minh trên biển Đức Khâm 1975 1
195 Binh thư yếu lược Trần Quốc Tuấn Thanh Hóa 2000 1
196 Bộ đội 320 2
197 Bộ đội Trường Sơn_đường Hồ Chí Minh - Ký sự BLL chiến sĩ Trường Sơn TP.HCM 1998 1
198 Bộ luật Dân sự của nước CH.XHCN Việt Nam QPPL CTQG 1995 1
198 Bộ luật Dân sự của nước CH.XHCN Việt Nam QPPL CTQG 1995 1
199 Bộ luật Hình sự của nước CH.XHCN Việt Nam QPPL CTQG 1995 1
200 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam QPPL CTQG 1997 2
200 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam - Tài liệu photo Sở LĐ-TB & XH TP.HCM QPPL 1994 2
200 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam - Tài liệu photo Sở LĐ-TB & XH TP.HCM QPPL 1994 1
200 Bộ luật Lao Động và những văn bản …. QPPL TP.HCM 1998 1
201 Bộ luật Thương mại QPPL Sài Gòn 1973 1
202 Bộ Trích lục - Đặng Thúc Liêng 1
203 Bộ tư lệnh miền 1
204 Bom bay và bom nguyên tử 1
205 Bốn lần sinh nhật I.S. Stavinski 2
206 Bốn mươi năm hoạt động của Đảng Ban nghiên cứu lịch sử Đảng TW ĐCSVN 1
207 Bốn mươi năm tham gia cách mạng của Đảng Dân chủ Việt Nam 1
208 Bóng dáng con đường Cao Cân TP.HCM 1978 1
209 Bông hoa màu vàng nâu 1
210 Bông hồng cho Êmily - tập 1 1
211 Bông hồng cho Êmily - tập 2 1
212 Bông hồng của Bác Trần Đình Việt, Trần Đương, Bích Hường Phụ Nữ 1985 1
213 Bông hồng vàng K. Pauxtốpxki 1
214 Bông huệ trên tầng cao Trần Hoàng Bách Hà Nội 1983 1
215 Bông mận trắng Nguyễn Nam Đồng Tháp 1985 1
216 Bóng mát cuộc đời Hà nội 1983 1
217 Bóng nước Hồ Gươm_tập 1 Chu Thiên 1985 1
218 Bóng nước Hồ Gươm_tập 2 Chu Thiên 1985 1
219 Bông sứ trắng Hoài Vũ TP.HCM 1982 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
220 Bran , Per Guyn Henrik Ipxen 1
221 Bức chân dung dở dang A. Tsakốpxki 1
222 Bức họa Maja khỏa thân Samuel Edwards Nghĩa Bình 1985 1
223 Bức ký họa Tùng Điển Hà Nội 1984 1
224 Bức thư Cà Mau Anh Đức Sài Gòn 1975 1
225 Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Huy Giáo Dục 2003 1
226 Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Huy Giáo Dục 2003 3
227 Bùi Hữu Nghĩa Hoài Anh TP.HCM 1998 1
228 Bùi Hữu Nghĩa - con người và tác phẩm Bảo Định Giang 1
229 Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch kỳ duyên Nguyễn Q. Thắng Văn Học 1993 1
230 Bùi Thị Mè kể chuyện đời mình
231 Bun Champa B.C Thoong Hà Nội 1979 1
232 Bùng nổ vì Việt Nam 1
233 Bước đầu tìm hiểu …… Phạm Đức Dương Hà Nội 1998 1
234 Bước đầu tìm hiểu các dân tộc …… Lã Văn Lô Hà Nội 1983 1
235 Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước 1
236 Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh Văn Hóa 1982 2
237 Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM BT.LLVT miền Đông TP.HCM 1981 2
237 Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM BT.LLVT miền Đông TP.HCM 1981 1
238 Bước ngoặc Đặng Hải Lâm Hà Nội 1982 1
239 Bước ngoặc hiểm nghèo E. I. Vixtunop 1
240 Bước ngoặt lịch sử từ tết Mậu Thân 1968 1
241 Buổi đầu thử thách Đào Phương Huế 1983 1
242 Buôn Ma Thuật xưa và nay 1
243 Buôn Ma Thuột - trận đánh lịch sử TV. Tỉnh ủy DakLak 1
244 Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử - DakLak – 2005 1
245 Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử (tập ảnh tư liệu) 1
246 Buôn Ma Thuột trận đánh lịch sử 1
247 Búp sen xanh Sơn Tùng 1
248 Bút ký người dự thẩm Lev Sâyghin Hà Nội 1984 1
249 Bút máu Vũ Hạnh Hà Nội 1986 1
250 Bưu ảnh từ những vùng đất mới Hữu Mai QDND 1978 1
C
1 95 năm trường Kỹ thuật Cao Thắng …………….. TP.HCM 2001 1
2 C.A.R.I.C Sài Gòn 1
3 C.I.A về bệnh sùng bái tình báo Victor Marchetti Hà Nội 2
3 C.I.A về bệnh sùng bái tình báo Victor Marchetti Hà Nội 1983 1
4 Ca dao Bảo Định Giang Bảo Định Giang Đồng Tháp 1
4 Ca dao Bảo Định Giang Bảo Định Giang TP.HCM 1990 1
5 Ca dao Bảo Định Giang (1945 - 1989) Bảo Định Giang TP.HCM 2
6 Ca dao dân ca Nam bộ TP.HCM 1
7 Ca dao sau giải phóng Bảo Định Giang Tiền Giang 1987 1
8 Ca dao Việt Nam Đinh Gia Khánh Đồng Tháp 1995 1
9 Ca khúc vượt thời gian 1
9 Ca khúc vượt thời gian ………….. Trương Quang Lục TP.HCM 2001 1
10 Cả nước tôn vinh Anh Nguyễn Hữu Thọ TP.HCM 1995 1
11 Cá tính của miền Nam Sơn Nam Sài Gòn 1974 1
11 Cá tính của miền Nam Sơn Nam Trẻ 2000 1
12 Cá tính miền Nam Sơn Nam TP.HCM 1997 1
13 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Hà Nội 2001 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
13 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Hà Nội 2
13 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Hà Nội 1990 1
14 Các chế độ bảo hiểm xã hội mới TP.HCM 1994 2
15 Các cơ quan và tổ chức văn hóa TP. Hồ Chí Minh Võ Ngọc An TP.HCM 1996 1
15 Các cơ quan và tổ chức văn hóa TP. Hồ Chí Minh Võ Ngọc An TP.HCM 1994 1
16 Các công ty phát đạt của Hoa Kỳ Thomas J. Peters Hà Nội 1990 1
17 Các công ước quốc tế về quyền tác giả Hà Nội 2000 1
18 Các đại hội Đảng ta (1930 - 1986) Lê Mậu Hãn Hà Nội 1991 1
19 Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Hồ Chí Minh Hà Nội 1977 1
20 Các dân tộc ít người UB. KHXH&NV Hà Nội 1978 1
21 Các dân tộc ít người ở Việt Nam Hà Nội 1984 1
22 Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Bắc 1
23 Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Nam 1
24 Các di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Tiền Giang Cục di sản văn hóa Tiền Giang 2006 2
25 Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Sô TP.HCM 1997 1
25 Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Sô 1997 1
26 Các điều ước quốc tế về sỡ hữu trí tuệ …………………………. Hà Nội 2002 1
27 Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Đăng Duy Hà Nội 1
28 Các lực lượng vũ trang của Nhà nước Xô Viết A.A. Grêscô Hà Nội 2
29 Các lực lượng vũ trang Liên Xô Vaxili Xamoilenko Moscow 1988 1
30 Các Mác - tiểu sử Hà Nội 1977 2
31 Các Mác , Ph. Ăng Ghen - tập 1 Karl Marx Hà Nội 1970 1
32 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập … Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1977 1
33 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 1 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
34 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 2 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
34 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 2 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
35 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 3 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
36 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 4 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
37 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 5 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1976 1
37 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 5 Ôguyxtơ CoócNuy Hà Nội 1979 1
38 Các món ăn đặc sản 3 miền Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thu Dung TP.HCM 1997 1
39 Các món canh, súp, lẩu TP.HCM 1999 1
40 Các món ngon rẻ tiền TP.HCM 1999 1
41 Các nền văn minh vĩ đại Hà Nội 1998 1
42 Các nhà khoa bảng Việt Nam Ngô Đức Thọ Hà Nội 1993 1
43 Các nhà thơ cổ điển Việt Nam Xuân Diệu Hà Nội 1981 1
44 Các nhà tù Mỹ - Ngụy Trần Thanh Phương TP.HCM 1999 1
45 Các nhà văn Xô Viết Hà Nội 1
46 Các nước Châu Phi - tập 1 Hà Nội 1986 1
47 Các nước Tây Á Hà Nội 1978 1
48 Các nước trên thế giới Hà Nội 1982 1
49 Các quy định pháp luật …………. Về quyền tác giả CH.XHCN Việt Nam Hà Nội 1997 1
50 Các tổ chức tiền thân của Đảng Hà Nội 1977 2
51 Các tổ chức và hoạt động văn hóa-thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT TP/HCM TP.HCM 2000 1
51 Các tổ chức và hoạt động văn hóa-thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT TP/HCM TP.HCM 2000 6
51 Các tổ chức và hoạt động văn hóa-thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT TP/HCM TP.HCM 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
52 Các triều đại Việt Nam Quỳnh Cư TP.HCM 1995 1
52 Các triều đại Việt Nam Quỳnh Cư Hà Nội 2001 1
53 Các văn bản ………. tiền lương mới TP.HCM 1993 2
54 Các văn bản ……….. chế độ tiền lương mới - tập 1 Hà Nội 1993 1
55 Các văn bản ……….. chế độ tiền lương mới - tập 2 Hà Nội 1993 1
56 Các văn bản cần đọc TP.HCM 1990 1
57 Các văn bản hướng dẫn - tập 1 Hà Nội 1995 1
58 Các văn bản hướng dẫn ………………….Bộ Luật Lao động CH.XHCN Việt Nam TP.HCM 1995 1
59 Các văn bản pháp luật kinh doanh ………….. Hà Nội 1992 1
60 Các văn bản pháp luật về đấu thầu ……….. CH.XHCN Việt Nam Hà Nội 1999 1
61 Các văn bản pháp luật về nhà ở TP.HCM 1992 1
62 Các văn bản về công tác lao động và thương binh xã hội ………………… Bộ LĐ&TBXH Hà Nội 1998 1
63 Các vấn đề văn hóa xã hội Chăm 1
63 Các vấn đề văn hóa-xã hội Chăm Inrasara Hà Nội 1999 1
64 Các văn kiện cơ bản của ………………….. Hà Nội 1983 1
65 Các vị tổ ngành nghề Việt Nam Lê Minh Quốc TP.HCM 1998 1
66 Các vị trạng nguyên bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam 1
67 Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh Vĩnh Phú 1985 1
68 Cách mạng dân tộc dân chủ Hà Nội 1976 1
69 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam Trường Chinh Hà Nội 1976 1
70 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - tập 1 Trường Chinh Hà Nội 1975 1
71 Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam - tập 1 1
72 Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam - tập 2 1
73 Cách mạng khoa học kỹ thuật và công ………………. Moscow 1985 1
74 Cách mạng là đầu tàu của lịch sử Moscow 1986 1
75 Cách mạng tháng 10 và ………………………… UB. KHXH&NV Hà Nội 1977 1
76 Cách mạng tháng 8 năm 1945 Trường Chinh Hà Nội 1960 2
76 Cách mạng tháng 8 năm 1945 Ban Nghiên cứu LSĐ. TW Hà Nội 1975 2
77 Cách mạng tháng 8 năm 1945 - quyển 1 Hà Nội 1960 1
78 Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và địa phương 1
79 Cách mạng tháng 8/1945 Ban Nghiên cứu LSĐ. TW Hà Nội 1975 1
80 Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc Hồ Chí Minh Hà Nội 1967 1
81 Cách mạng và nghệ thuật Vũ Khiêu TP.HCM 1979 1
82 Cách mạng Việt Nam : tài liệu học tập Đảng Công sản Việt Nam 1
83 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - tập 2 Lê Duẩn Hà Nội 1976 1
84 Cách sử dụng và bảo quản pin khô - công nghiệp Từ Đức Cửu 1968 1
85 Các-Líp-Nếch Kêmút Haixôvôn Vũng Tàu 1979 1
86 Cải cách nền hành chánh ……………. ở nước ta Nguyễn Duy Gia Hà Nội 1995 1
87 Cải lương - xưa và nay 1
88 Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam Lê Duẩn Hà Nội 1980 1
89 Cải tổ và tư duy mới ……………. M.X. Goocbachov Hà Nội 1988 1
90 Cầm Bá Thước Lê Trọng Hoàng Hà Nội 1981 1
91 Cầm ca tân điệu Lê Văn Tiểng Sài Gòn 1926 1
92 Cầm ca Việt Nam Toan Ánh Sài Gòn 1970 1
93 Cắm hoa bốn mùa TP.HCM 1998 1
94 Cẩm nang ……….. Luật Giao thông đường bộ Sở VHTT TP/HCM TP.HCM 1995 1
95 Cẩm nang bảo tàng Gary Edson Hà Nội 2001 7
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
96 Cẩm nang chiến thuật hành quân liên binh của tiểu đoàn bộ binh quân ngụy miền Nam Việt Nam 1
97 Cẩm nang cho giám đốc tài chính xí nghiệp Hà Nội 1992 1
98 Cẩm nang lựa chọn thực phẩm ……………. Nguyễn Thị Kim Hưng TP.HCM 1
99 Cẩm nang nghề thư viện 1
100 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên Đoàn TNCS.HCM TP.HCM 2002 1
101 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên - tập 1 Đoàn TNCS.HCM TP.HCM 1
102 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên - tập 2 Đoàn TNCS.HCM TP.HCM 1
103 Cảm nghĩ mười năm TP.HCM 1985 1
104 Cảm nhận bản sắc Nam bộ Huỳnh Công Tín VHTT 2006 1
105 Cảm nhận về xuân Mậu Thân 1968 Trần Văn Trà TP.HCM 1998 1
106 Cầm Sa Hồ Phương Hà Nội 1982 1
107 Cảm xúc từ bến Nhà Rồng BT Hồ Chí Minh - CN. TP/HCM TP.HCM 2004 1
108 Campuchia 1984 1
109 Campuchia đất nước mến yêu Hà Nội 1980 1
110 Campuchia đất nước yêu thương tươi đẹp bất khuất 1
111 Campuchia thắng lợi Hà Nội 1979 1
112 Campuchia từ thảm họa Moscow 1986 1
113 Căn cứ của Quân ủy và Bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975 Trần Thị Nhung Hà Nội 1
113 Căn cứ của Quân ủy và Bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975 Trần Thị Nhung Hà Nội 2
114 Căn cứ địa cách mạng ở Tây Ninh trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) Bộ Tư lệnh QK7 Hà Nội 2002 1
115 Căn cứ Minh Đạm (1945 - 1975) 1994 1
116 Cần Đước - đất và người Long An 1998 1
117 Cần Đước 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Long An 1999 1
118 Cần Thơ xưa Huỳnh Minh Hà Nội 2001 1
119 Cánh đồng hoang Nguyễn Quang Sáng TP.HCM 1981 1
120 Cánh đồng mẹ T.S. Aitmatốp Hà Nội 2
121 Cánh hồng : thơ Kim Xuyến TP.HCM 2002 1
122 Cao Đài đàm - Đặng Thúc Liêng 1
123 Cao điểm cuối cùng Hữu Mai Hà Nội 1984 1
124 Cao điểm mùa hạ Lê Minh Khuê Hà Nội 1978 1
125 Cao hơn đỉnh Thái ………….. TP.HCM 1998 1
126 Cao nguyên mưa nắng Bút Ngữ Hà Nội 1985 1
127 Cao Triều Phát nghĩa khí Nam bộ Phan Văn Hoàng 1
128 Carmen - tập 1 Proxpe Mêrimê Hà Nội 1
129 Carmen - tập 2 Proxpe Mêrimê Hà Nội 1
130 Carnet de prison Hồ Chí Minh Hà Nội 1973 1
131 Cát Bi - đường số 5 Điện Biên Phủ Hải Phòng 1
132 Cất cánh (Mật lệnh tổng khởi nghĩa) 1
133 Cát tiên Mê cung của các thần linh 1
134 Cát trắng Vũ Hữu Ái Hà Nội 1982 1
135 Catalogue of Annam coins F. Bernard Permar Sài Gòn 1
136 Câu chuyện dưới tán lá rợp Nguyễn Thị Ngọc Tú Hà Nội 1981 1
137 Câu chuyện ở cửa rừng Nguyễn Thị Như Trang TP.HCM 1979 1
138 Câu hỏi 300 năm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh TP.HCM 1998 1
139 Cầu Thăng Long - công trình …………… 1985 1
140 Cây đàn ghita phím lõm Kiều Tấn Berlin 1997 1
141 Cây hoa bia Iuri Apđencô Hà Nội 1983 1
142 Cây hoa và lá Trẻ 1
143 Cây sầu đâu sinh đôi Trúc Phương Cửu Long 1985 1
144 Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - tập 1 Hà Nội 2000 1
145 Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - tập 2 Hà Nội 2000 1
146 Chân dung các nhà báo liệt sĩ Hà Nội 1996 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
147 Chân dung các vua Nguyễn 1
148 Chân dung các vua Nguyễn - tập 1 Đỗ Bang Huế 1996 1
149 Chặn đứng một âm mưu Nguyễn Trần Thiết TP.HCM 1983 1
150 Chặn đứng một âm mưu …………………… Nguyễn Văn Trung Sài Gòn 1967 1
151 Chân dung một giám đốc Nguyễn Hiểu Trường TP.HCM 1982 1
152 Chân dung một nhà tình báo Hàn Song Thanh TP.HCM 1999 2
152 Chân dung một nhà tình báo Hàn Song Thanh Văn nghệ 1999 1
153 Chân dung nghệ sĩ quê hương Vĩnh Long Nguyễn Chiến Thắng TP.HCM 2002 1
154 Chân dung Phan Thanh Giản Nguyễn Duy Oanh Sài Gòn 1974 1
155 Chân dung văn hóa Việt Nam Tạ Ngọc Liễn Thanh niên 1999 1
156 Chân trời xa Hồng Vinh Hà Nội 1977 1
157 Chặng đường mười nghìn ngày Hoàng Cầm Hà Nội 2001 1
158 Chặng đường nóng bỏng Hoàng Quốc Việt Hà Nội 1985 1
159 Chào mừng quí khách đến Lạng Sơn - Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới Thông tấn 1
160 Chất ngọc Vũ Hạnh TP.HCM 1980 1
161 Chất ngọc không tan (Kịch bản hát bội) Trương Huyền, Đinh Bằng Phi 1
161 Chất ngọc không tan (Kịch bản hát bội) Trương Huyền, Đinh Bằng Phi 1
162 Chặt xiềng : Những tài liệu ……………… Hà Nội 1974 1
163 Châu bản triều Nguyễn - tư liệu Phật giáo 1
164 Châu Thành - Tiền Giang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ Ban Tuyên giáo TU. Tiền Giang Tiền Giang 1966 1
165 Chế độ bảo hiểm xã hội mới TP.HCM 1999 1
166 Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh 2
167 Chế độ quản lý ………………………. Tài sản cố định Bộ Tài chính Hà Nội 1996 1
168 Chế độ quản lý tài chính hành chính …………. Bộ Tài chính Hà Nội 1998 1
169 Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ Hồ Chí Minh Hà Nội 1979 1
170 ChêguêVara TP.HCM 1987 3
171 Chi đội hải ngoại IV Lê Quốc Sản Đồng Tháp 1
171 Chi đội Hải ngoại IV 1
172 Chị Minh Khai Nguyệt Tú Hà Nội 1980 1
173 Chỉ nam Viện bảo tàng quốc gia Việt Nam Thái Văn Kiểm Sài Gòn 1974 4
174 Chỉ nam Viện bảo tàng Việt Nam Thái Văn Kiểm Sài Gòn 1974 1
175 Chí sĩ Trần Cao Vân Trần Trúc Tâm Đà Nẵng 1999 1
176 Chị tham mưu trưởng Hà Nội 1978 1
177 Chỉ thị số 64-CT/TW Bộ VHTT Hà Nội 1996 1
177 Chỉ thị số 64-CT/TW Bộ VHTT Hà Nội 1996 1
178 Chị Tư già Lê Minh Hà Nội 1976 1
179 Chiếc đàn dương cầm Sergey Antonop Hà Nội 1
180 Chiếc khuy đồng Ôvalốp Huế 1
181 Chiếc lá cuối cùng Ô. Henry Hà Nội 1
182 Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng Hà Nội 1982 1
183 Chiếc thập tự sắt Hà Nội 1980 1
184 Chiếc vé tàu Văn Biển TP.HCM 1978 1
185 Chiếc xe táo (The apple cart) Bernard Shaw Hà Nội 1
186 Chiếc xuồng cánh sen Hà Nội 1980 1
187 Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút Tiền Giang 1977 1
188 Chiến công đầu 1
189 Chiến công đầu - tập truyện dũng sĩ Điện Biên Hà Nội 1964 1
190 Chiến công Lang Le - Bàu Cò 1
191 Chiến công người anh hùng Trần Văn Tuấn TP.HCM 1981 1
192 Chiến đấu bảo vệ Thà-Khẹc Hà Nội 1980 2
193 Chiến đấu trong vòng vây Võ Nguyên Giáp Hà Nội 1
194 Chiến dịch "Phượng hoàng" Mikhain Prutnhicốp Hà Nội 1982 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
195 Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến lược cuối cùng 1
196 Chiến khu Đ 1
197 Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954) Hồ Sơn Đài TP.HCM 1996 1
197 Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954) 1
198 Chiến lược phát triển trường Đại học Bách khoa TP.HCM 2002 1
199 Chiến quốc sách Giản Chi Hà Nội 1996 1
200 Chiến sĩ quyết tử 1
201 Chiến thắng Điện Biện Phủ - cột mốc vàng lịch sử Nhiều tác giả CTQG 2004 1
202 Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử, chân lý thời đại 1
203 Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại Hà Nội 1
204 Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam bộ (Hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - 2004) 2
205 Chiến thắng ở Viễn Đông Lêonít Vnốtsencô Moscow 1985 1
206 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút 1
207 Chiến thắng Tầm Vu Cần Thơ 1995 1
208 Chiến thắng Tua Hai và phong trào Đồng khởi ở miền Đông - Nam bộ Hà Nội 1999 1
208 Chiến thắng Tua Hai và phong trào Đồng khởi ở miền Đông - Nam bộ 1
209 Chiến tranh cách mạng Việt Nam Hà Nội 2000 1
210 Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975)_thắng lợi và bài học Hà Nội 2000 1
211 Chiến tranh đã bắt đầu Ikhbagramiam Moscow 1986 1
212 Chiến tranh đã bắt đầu như thế 1
213 Chiến tranh giải phóng dân tộc Hà Nội 1979 1
214 Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc 1
215 Chiến tranh gián điệp TP.HCM 1
216 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 1 Văn Tiến Dũng Hà Nội 1978 1
217 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân_tập 2 Văn Tiến Dũng Hà Nội 1979 2
218 Chiến tranh thế giới thứ 2 …………….. Dmitri Ezphimop Moscow 1985 1
219 Chiến tranh thế giới thứ II Nguyễn Huy Quý Hà Nội 1985 1
220 Chiến tranh và hòa bình - tập 2 Léon Tolstoi Hà Nội 1
221 Chiến tranh và hòa bình - tập 3 Léon Tolstoi Hà Nội 1
221 Chiến tranh và hòa bình - tập 3 Léon Tolstoi Hà Nội 1
222 Chiến tranh Việt Nam trong suy nghĩ người ngoại quốc 1
223 Chiến trường mới Nguyễn Hữu An Hà Nội 2002 1
224 Chiến trường sống và chết Hà Nội 1982 1
225 Chiếu sáng tự nhiên và ………………. Phạm Đức Nguyên Hà Nội 1997 1
226 Chim đầu đàn TP.HCM 1981 1
227 Chim ưng nhỏ TP.HCM 1
228 Chim Việt cành Nam Bảo Định Giang TP.HCM 2001 2
229 Chín chúa 13 vua triều Nguyễn 1
230 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Thuận Hóa 1998 1
230 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Huế 1998 1
230 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Huế 2001 1
230 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn 3
231 Chính phủ Việt Nam (1945 - 1998) - Tư liệu Hà Nội 1999 1
232 Chính phủ Việt Nam (1945 - 2003) 1
233 Chính quyền Xô Viết và ……………….. V.I. LêNin Hà Nội 1978 1
234 Chính sách bành trướng bá quyền…………….. Nhuận Vũ Hà Nội 1994 1
235 Chính sách đoàn viên thanh niên Hà Nội 1996 1
236 Chỗ bắt đầu Hà Nội 1985 1
237 Chợ Đệm quê tôi Nguyễn Văn Trấn TP.HCM 2001 1
238 Chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa …………………………….. Hà Nội 2003 1
239 Chống xâm lăng - lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1898 Trần Văn Giàu TP.HCM 1
240 Chớp nguồn Nguyễn Thị Cẩm Thạnh Hà Nội 1983 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
241 Chu Ân Lai - cuộc đời Thủ tướng Mátsômôtô Kazuô Hà Nội 1996 1
242 Chu Ân Lai - những năm tháng Hà Nội 1996 1
243 Chu dịch : vũ trụ quan Lê Văn Quán Hà Nội 1995 1
244 Chủ nghĩa cộng sản khoa học Hà Nội 1987 1
245 Chủ nghĩa duy vật biện chứng Stalin Hà Nội 1967 1
246 Chủ nghĩa duy vật và ………. V.I. LêNin Hà Nội 1980 1
247 Chủ nghĩa Mác về các vấn đề kinh tế …. Hà Nội 1984 1
248 Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công Lê Khả Phiêu Hà Nội 2000 1
249 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh V.I. LêNin Hà Nội 1969 1
250 Chủ nghĩa yêu nước trong …………. Bùi Văn Nguyên Hà Nội 1980 2
251 Chủ tịch Hồ Chí Minh Thông tấn 1
252 Chủ tịch Hồ Chí Minh BT Hồ Chí Minh - CN. TP/HCM Thông tấn 1
253 Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời Trường Chinh Hà Nội 1980 1
254 Chủ tịch Hồ Chí Minh : tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp Ban Nghiên cứu LSĐ. TW Hà Nội 1970 1
255 Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc Hùng Thắng Hà Nội 1985 1
256 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược 1
257 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp 1
258 Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc lương tâm của thời đại Phạm Văn Đồng Hà Nội 1970 1
259 Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại 1
260 Chủ tịch Hồ Chí Minh và XH …………. Phong Lê Hà Nội 1986 1
261 Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười Viện BT. HCM Hà Nội 1985 1
262 Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam 1
263 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam Hà Nội 2000 1
264 Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam tổ quốc Trần Văn Giàu TP.HCM 1
265 Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ 1
266 Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng Hà Nội 1986 2
267 Chủ tịch huyện Nguyễn Khải Hà Nội 1978 1
268 Chủ tịch Tôn Đức Thắng Sở VHTT An Giang An Giang 1988 1
268 Chủ tịch Tôn Đức Thắng An Giang 1988 1
269 Chủ tịch Tôn Đức Thắng …………. Thân thế và sự nghiệp Đảng Công sản Việt Nam An Giang 1988 1
270 Chủ tịch Tôn Đức Thắng 1888 - 1980 Sở VHTT An Giang An Giang 1988 1
271 Chủ tịch Tôn Đức thắng và bảo tàng mang tên Người ĐHQG_TP/HCM 2009 1
272 Chủ tịch với miền Nam Hà Nội 1976 1
273 Chữ trên đá, chữ trên đồng …………………….. Hà Văn Tấn Hà Nội 2002 1
274 Chu Văn An - khuôn mặt Hoài Việt Hà Nội 1997 1
275 Chùa Giác Lâm Hà Nội 1999 1
276 Chùa Giác Lâm - di tích lịch sử-văn hóa Trần Hồng Liên 1
277 Chùa Hoa TP. Hồ Chí Minh 1
278 Chùa Tôn Thạnh Trần Hồng Liên Long An 1998 2
279 Chùa Việt Trần Lâm Biền Hà Nội 2001 1
280 Chùm nho uất hận - tập 1 John Steinbeek Sài Gòn 1
281 Chùm nho uất hận - tập 2 John Steinbeek Sài Gòn 1
282 Chung một bóng cờ Hà Nội 1993 1
282 Chung một bóng cờ Hà Nội 1993 1
283 Chung sức trẻ TP.HCM 2001 1
284 Chúng ta có Bác Hồ_tập 2 Hà Nội 1970 1
285 Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ Mai Văn Bộ TP.HCM 1998 1
286 Chúng tôi làm báo Nguyễn Văn Trấn TP.HCM 1981 1
287 Chúng tôi lính binh đoàn Hà Nội 1976 1
288 Chúng tôi sẽ chết như đã sống Anatôli Gôlubiốp Hà Nội 1
289 Chúng tôi vạch tội Sài Gòn 1975 1
290 Chứng từ, sổ sách kế toán …………………. Hà Nội 1996 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
291 Chuyện ấy đã qua rồi Đồng Nai 1979 1
292 Chuyện cổ dân gian Chăm Hà Nội 2000 1
293 Chuyện kể của người thẩm phán Ngân Tâm Hà Nội 1984 1
294 Chuyện kể lịch sử và truyền thống của BĐT. Phú TP.HCM 1993 1
295 Chuyện kể trên những con đường về nguồn Đoàn TNCS.HCM TP.HCM 2000 1
295 Chuyện kể trên những con đường về nguồn Đoàn TNCS.HCM TP.HCM 2000 12
296 Chuyện kể về Bác Tôn Tô Thành Vân An Giang 1988 1
297 Chuyện kể về chị Ba Thi - nữ anh hùng lao động 1
297 Chuyện kể về chị Ba Thi - nữ anh hùng lao động Vĩnh Long 1992 1
298 Chuyện làng văn Nguyễn Đình Chú Hà Nội 1987 1
299 Chuyện nghề Nguyễn Tuân Hà Nội 1986 1
300 Chuyện nội cung các vua Nguyễn Đắc Xuân TP.HCM 2000 1
301 Chuyện ở một khoa trường ……………….. I. Grêcôva Hà Nội 1987 1
302 Chuyện Sêch-xpia Vũ Đình Phòng Hà Nội 1984 1
303 Chuyện thường ngày ở huyện V. Ôvetskin Hà Nội 1
303 Chuyện thường ngày ở huyện V. Ôvetskin Long An 2
304 Chuyện trong vườn lý Nguyễn Văn Trấn TP.HCM 1982 1
305 Chuyện trường tôi Trần Đồng Minh TP.HCM 1997 1
306 Chuyện và ký Nguyễn Ái Quốc Sài Gòn 1975 1
307 Chuyện về tiểu đoàn 307 TP.HCM 1988 1
307 Chuyện về tiểu đoàn 307 TP.HCM 1988 1
308 Chuyện vui danh nhân văn hóa thế giới Sở VHTT Nghĩa Bình Nghĩa Bình 1984 1
309 Chuyện xã tôi Lê Văn Thảo Hà Nội 1976 1
310 Cô Bê 20 Văn Biển Hà Nội 1978 1
311 Cô chủ quán Cáclô Gônđôni Hà Nội 1
312 Cố đô Huế bí ẩn và ………………………… Nguyễn Đắc Xuân Huế 1997 1
313 Cô gái vùng ven Hà Nội 1981 1
314 Cô giáo Sa Đéc : con đường giải phóng Ninh Viết Giao Hà Nội 1981 1
315 Cổ học tinh hoa - quyển 1 Nguyễn Văn Ngọc Sài Gòn 1962 1
316 Cổ học tinh hoa - quyển 2 Nguyễn Văn Ngọc Sài Gòn 1962 1
317 Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử 1
317 Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử Vũ Văn Mẫu Sài Gòn 1975 1
318 Có một đêm như thế Hà Nội 1982 1
319 Có một người Nga : phim truyện Nguyễn Thế Nghiệp Bến Tre 1988 1
320 Cổ ngoạn số 4 tháng 10/2010 1
321 Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý TP.HCM 1995 1
322 Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý 1
323 Có những con đường, có những dòng sông Lương Hiến Hà Nội 1985 1
324 Cỏ non Hồ Phương Hà Nội 1983 1
325 Cơ sở bảo tàng Hà Nội 2000 2
327 Cơ sở Bảo tàng học - 1990 1
326 Cơ sở bảo tàng học (giáo trình dùng cho sinh viên ) Nguyễn Thị Huệ ĐHQG_Hà Nội 2008 2
328 Cơ sở bảo tàng học ……….. - tập 1 Hà Nội 1999 1
329 Cơ sở bảo tàng học ……….. - tập 3 Hà Nội 1999 1
330 Cơ sở khảo cổ học Trần Quốc Vượng Hà Nội 1978 1
331 Cơ sở khảo cổ học Lê Thế Thép Hà Nội 1962 1
332 Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt Nguyễn Kim Thản TP.HCM 1981 1
333 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục 1977 1
333 Cơ sở văn hóa Việt Nam Hà Nội 1998 1
334 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lê Văn Chưởng Trẻ 2005 1
335 Cổ vật huyền bí (mysterious artifacts) Vũ Kim Lộc VHDT 2006 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
336 Cổ vật tinh hoa số 9 tháng 9/2004 1
337 Có Việt Nam như thế Hà Nội 1998 1
338 Cỏ xuân Sỹ Hồng Hà Nội 1984 1
339 Cơ yếu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chặng đường lịch sử vẻ vang 2
340 Cochinchine Werth Léon Paris 1926 1
341 Cội rễ - tập 1 Elix Heili Truyện/TT Hà Nội 1
342 Cội rễ - tập 2 Elix Heili Truyện/TT Hà Nội 1
343 Colleting world coins, a century of circulating issues 1901 - present Tiền tệ 1
344 Con bạch tuộc - tập 1 Nicol Daluco Truyện/TT Kiên Giang 1
345 Con bạch tuộc - tập 2 Nicol Daluco Truyện/TT Kiên Giang 1
346 Con chim trốn tuyết Paul Gallico Truyện/TT Minh Hải 1
347 Côn Đảo - 6.694 ngày đêm Bùi Văn Toản Địa danh 1
348 Côn Đảo - di tích và danh thắng Ng Đình Thống Địa danh QĐND 1999 1
349 Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin Hồ Chí Minh Hà Nội 1987 1
350 Con đường đau khổ - tập 1 Alecxey Tolstoi Truyện/TT Sài Gòn 1
351 Con đường dưới ánh trăng Truyện/TT Hà Nội 1
352 Con đường giải phóng Truyện/TT Hà Nội 1976 1
353 Con đường giải phóng - tập 2 Truyện/TT Hà Nội 1977 1
354 Con đường ma túy ở Đông Nam Á Đào Hùng Truyện/TT Đà Nẵng 1985 1
355 Con đường mòn bất tử - Hồ sơ đường mòn Trường Sơn huyền thoại Nhiều tác giả Lao động 2009 1
356 Con đường rừng không quên Nguyễn Đức Mậu Truyện/TT Hà Nội 1981 1
357 Con đường tơ lụa Xa Mộ Kỳ Truyện/TT TP.HCM 2000 1
358 Con đường tôi đã chọn - Hồi ức 2
359 Con đường và đồng đội Trần Đức Lợi Hà Nội 1982 1
360 Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh Mai Văn Bộ TP.HCM 2000 1
361 Con đường Việt Nam - những chặng đường lịch sử TP.HCM 1989 1
362 Con gái chúng ta giỏi thật Azit Nexin Truyện/TT TP.HCM 1
363 Cơn lốc rừng thông Trần Hữu Tòng Truyện/TT Hà Nội 1981 1
364 Còn mãi một tình thương 1
365 Con người trở thành khổng lồ M. I. Lin Moscow 1982 1
366 Con tàu trắng T.S. Aitmatốp Hà Nội 1
367 Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An Hà Nội 2001 1
368 Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An Hội văn nghệ dân gian VN Hà Nội 2001 1
369 Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam Quốc Tuệ Sài Gòn 1964 1
370 Công đoàn trong các thành phần Hà Nội 1992 1
371 Công giáo và dân tộc - tập 10 TP.HCM 2000 1
372 Công giáo và dân tộc - tập 11 TP.HCM 2000 1
373 Công giáo và dân tộc - tập 12 TP.HCM 2000 1
374 Công giáo và dân tộc - tập 9 TP.HCM 1999 1
375 Cộng hòa dân chủ nhân dân Yê-Men trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Hà Nội 1985 1
376 Công nghệ lớp 7 1
377 Công nghệ thế giới đầu thế kỷ XXI Đặng Mộng Lân, Lê Minh Triết 2
378 Công nhân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) Cao Văn Lượng Hà Nội 1977 1
379 Công nhân quân giới Nguyễn Cao TP.HCM 1989 2
380 Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Lao động 2
381 Công nhân và lao động Đặng Thắng Hà Nội 1977 1
382 Công nhân và lao động miền Nam với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn trước mắt 1
383 Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh Viện …. Hà Nội 1979 1
384 Công tác bảo hộ lao động ở cơ sở TP.HCM 1997 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
385 Công tác bảo quản hiện vật …………….. Nguyễn Thị Vân Huệ TP.HCM 2000 1
386 Công tác bảo quản hiện vật đồ dệt tại Bảo tàng TP.HCM 1
387 Công tác bảo tồn 1
387 Công tác bảo tồn 1
388 Công tác binh vận tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) 1
389 Công tác kho cơ sở Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Lương Xuân Quỳnh TP.HCM 2000 1
390 Công tác kiểm kê hiện vật ……………….. Lương Ngọc Cảnh TP.HCM 2000 1
391 Công tác kiểm kê hiện vật bải tàng tại Bảo tàng TP.HCM 1
392 Công tác thủy thủ 1
392 Công tác thủy thủ 1
393 Công tác thuyết minh và tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng TP.HCM 1
394 Công tác tổ chức sắp xếp kho hiện vật chất liệu kim loại tại Bảo tàng TP.HCM 1
395 Công tác trưng bày hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM - phòng trưng bày Kháng chiến chống Mỹ (1954 - Vũ Duy Thành TP.HCM 2000 1
396 Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Hồ Ngọc Phương TP.HCM 1
397 Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - phòng hình thành và phát triển Nguyễn Như Bắc TP.HCM 1
398 Công trình lịch sử Nam bộ kháng chiến - tập II (từ thoái trào đến cao trào) 1
399 Công việc làm thơ Xuân Diệu Hà Nội 1984 1
400 Connaissance du VietNam Pierre Huard Paris 1954 1
401 Cru-Tôi-A Ivan Pađêrin 1
402 Cù Lao Phố lịch sử và văn hóa BT Đồng Nai Đồng Nai 1998 4
403 Cù lao tràm Nguyễn Mạnh Tuấn TP.HCM 1984 1
404 Cú nóc vào tim Nôen Vécxin Hà Nội 1984 1
405 Cửa gió Xuân Đức Hà Nội 1985 1
405 Cửa gió Xuân Đức Hà Nội 1978 1
406 Cửa Khổng : Nho giáo ……………. Kim Định 1975 1
407 Cửa sổ màu xanh Lê Văn Thảo Hà Nội 1981 1
408 Của tin Trần Phương Trà TP.HCM 1981 1
409 Cuba trên cong đường Caytrô Rudơ Phiđen Hà Nội 1978 1
410 Cục bản quyền tác giả ……………. Bộ VHTT Hà Nội 2002 1
411 Cùng anh đi suốt cuộc đời - Hồi ký của bà Nguyễn An Ninh Trương Thị Sáu TP.HCM 1999 5
412 Cùng anh đi suốt cuộc đời - Nguyễn An Ninh TP.HCM 1999 1
413 Cuộc chiến Đông Dương 1
414 Cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam Trương Lợi Hoa TP.HCM 1998 1
415 Cuộc chiến tranh giải phóng …………….. TP.HCM 1985 1
416 Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương 1
417 Cuộc đời chúng tôi - tự sự Các Mác Hà Nội 1983 1
418 Cuộc đời khủng bố quốc tế ………… Bin Laden Hà Nội 1
419 Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Hoàng Việt Tiền Giang 1990 1
420 Cuộc gặp gỡ muộn mằn Hà Nội 1
421 Cuộc hành trình 5.000 ngày đêm Trường Sơn 1
422 Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954) Phạm Văn Chiêu TP.HCM 2003 1
423 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - thắng lợi và bài học 1
424 Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ I 1
425 Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm Hà Nội 1972 1
426 Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam - tập I Hà Nội 1960 1
427 Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam - tập III Hà Nội 1960 1
428 Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835) Nguyễn Phan Quang TP.HCM 1991 2
428 Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835) Nguyễn Phan Quang TP.HCM 1991 1
429 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội và lận cận 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
430 Cuộc phiêu lưu của Cơ-rô-sơ Anatôli Rưbacốp Hà Nội 1977 1
431 Cuộc sống hiện đại và văn hóa cội nguồn Phan Khanh VHTT 1995 1
432 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp TP.HCM 1985 1
432 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp TP.HCM 2000 1
432 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp TP.HCM 1985 1
432 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp 1
433 Cuộc thi tranh vẽ "Ngôi trường mơ ước" Hà Nội 2002 1
434 Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Nam Thanh Sài Gòn 1963 1
435 Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam - Việt Nam Cử Phương Hà Nội 1985 2
436 Cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng TP.HCM 1999 1
437 Cuối đời nhìn lại Nguyễn Minh Đường TP.HCM 2000 1
438 Cuối xuân Nguyễn Khắc Phục Hà Nội 1985 1
439 Cuốn theo chiều gió - tập 2 Margaret Mitchell Sài Gòn 1
440 Cuốn theo chiều gió - tập 3 Margaret Mitchell Sài Gòn 1
D
1 Dạ khúc Thiết Vũ Truyện/TT Hà Nội 1983 1
2 Dẫn dắt sương đêm Giắccơ Rumanh Truyện/TT Hà Nội 1980 1
3 Dẫn giải Luật Doang nghiệp tư nhân ………… CH.XHCN VN QPPL TP.HCM 1991 1
4 Dân ta ăn tết Nguyễn Hữu Hiệp Văn hóa TP.HCM 1995 1
5 Dân tộc học - đô thị và vấn đề đô thị hóa Mạc Đường Xã hội Trẻ 2002 1
6 Dân tộc học đại cương Lê Sỹ Giáo Giáo dục Hà Nội 1998 1
7 Dân trí và sự hình thành văn hóa cá nhân Lương Hồng Quang Văn hóa VHTT 1999 1
8 Danh lam nước Việt Võ Văn Tường DLTC Hà Nội 1985 1
9 Danh mục hiện vật đề cương trưng bày 1
10 Danh mục tem bưu chính Việt Nam Tem Hà Nội 1990 1
11 Danh ngôn TP.HCM 1983 1
12 Danh nhân đất Việt - tập 1 (châu Á) Quỳnh Cư Danh nhân TP.HCM 1995 1
13 Danh nhân đất Việt - tập 2 Quỳnh Cư Danh nhân TP.HCM 1995 1
14 Danh nhân đất Việt - tập 3 Quỳnh Cư Danh nhân TP.HCM 1995 1
15 Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 1 Danh nhân Hà Nội 2000 1
16 Danh nhân Hồ Chí Minh_tập 2 Danh nhân Hà Nội 2000 1
17 Danh nhân Quảng Bình - tập 1 Vĩnh Nguyên Danh nhân Hà Nội 1994 1
18 Danh nhân Quảng Bình - tập 2 Vĩnh Nguyên Danh nhân Hà Nội 1997 1
18 Danh nhân Quảng Bình - tập 2 Vĩnh Nguyên Danh nhân Hà Nội 1997 1
19 Danh nhân Thái Bình 1
20 Danh nhân văn hóa : Bùi Huy Bích Phaạm Đình Nhân Danh nhân Hà Nội 1998 1
21 Danh nhân văn hóa Quảng Bình Danh nhân Huế 1994 1
22 Danh sách các đoàn lãnh sự ………… tại TP. Hồ Chí Minh Ngoại giao TP.HCM 1999 1
23 Danh sách khách mời cộng tác viên 1
24 Danh tướng Trần Hưng Đạo Hoàng Công Khanh Danh tướng Hà Nội 1995 1
25 Danh tướng Việt Nam - tập 1 : Danh tướng trong sự nghiệp giữ nước từ đầu TK.X đến cuối TK.XIV Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2000 1
25 Danh tướng Việt Nam - tập 1 : Danh tướng trong sự nghiệp giữ nước từ đầu TK.X đến cuối TK.XIV Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2001 1
26 Danh tướng Việt Nam - tập 2 : Danh tướng Lam Sơn Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2000 1
26 Danh tướng Việt Nam - tập 2 : Danh tướng Lam Sơn Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2001 1
27 Danh tướng Việt Nam - tập 3 : Danh tướng Tây Sơn Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2000 1
27 Danh tướng Việt Nam - tập 3 : Danh tướng Tây Sơn Nguyễn Khắc Thuần Danh tướng Hà Nội 2001 1
28 Dấu ấn thời gian : thơ Phan Thị Trinh Văn học TP.HCM 2000 1
29 Dấu ấn văn hóa từ đất đá 1
30 Dấu tích văn hóa thời Nguyễn Hồ Vĩnh Văn hóa Thuận Hóa 2000 2
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
31 Dấu vết khác thường Xuân Cang Truyện/TT Hà Nội 1982 1
32 Dạy con yêu lao động I.A. Pêsecnicôva Giáo dục Hà Nội 1980 1
33 Dạy và học trong những năm Nam bộ kháng chiến năm 1945 - 1954 Giáo dục TP.HCM 1995 1
33 Dạy và học trong những năm Nam bộ kháng chiến năm 1945 - 1954 Giáo dục TP.HCM 1995 1
34 Dạy và học trong thời kỳ chống Pháp Giáo dục TP.HCM 1991 1
35 Deutsch fur Vietnamesen Lương Văn Hồng Hà Nội 1976 1
36 Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu Lê Xuân Diệm Khảo cổ Hà Nội 1983 2
37 Di chỉ khảo cổ học Gò Mun Hà Văn Phùng Khảo cổ Hà Nội 1982 1
38 Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên Hoàng Xuân Chinh Khảo cổ Hà Nội 1978 2
39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh HCM Hà Nội 1999 1
40 Di chúc của Chủ tịch hồ Chí Minh : tiểu sử tóm tắt HCM Hà Nội 1989 1
41 Di dân tự do nông thôn - thành thị Nguyễn Văn Tài Xã hội TP.HCM 1998 1
42 Di sản thế giới - tập 1 (châu Á) Bùi Đẹp Di sản Trẻ 1999 1
43 Di sản thế giới - tập 10 (châu Á) Bùi Đẹp Trẻ 2004 1
44 Di sản thế giới - tập 2 (châu Á) Bùi Đẹp Di sản Trẻ 1999 1
45 Di sản thế giới - tập 3 (châu Âu) Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
46 Di sản thế giới - tập 5 (châu Phi) Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
47 Di sản thế giới - tập 6 (châu Phi) Bùi Đẹp Trẻ 2005 1
48 Di sản thế giới - tập 9 (châu Đại dương và châu Nam Lục) Bùi Đẹp Trẻ 2004 1
49 Di sản thủ công mỹ nghệ Việt Nam Bùi Văn Vượng Ngành nghề T Thanh niên 2000 1
50 Di sản văn hóa - bảo tồn và trùng tu Hoàng Đạo Kính Di sản Hà Nội 2002 1
51 Di sản văn hóa số 7/2004 Di sản 1
52 Di tích Chăm ở Quảng Nam Hồ Xuân Tịnh Di tích Đà nẵng 1998 1
53 Di tích danh thắng Bình Định BT Bình Định Di tích Quy Nhơn 1997 3
54 Di tích lịch sử - văn hóa An Giang Tỉnh An Giang Di tích An Giang 1995 3
55 Di tích lịch sử - văn hóa_Căn cứ Ban An ninh TW. Cục miền Nam Võ Thái Hòa Di tích Hà Nội 2001 3
56 Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM BT. TP Hồ Chí Minh Di tích Trẻ 1998 8
57 Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM - một số cơ sở tín ngưỡng dân gian BQL Di tích LSVH&DLTC TPHC Di tích TP.HCM 1998 1
57 Di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM - một số cơ sở tín ngưỡng dân gian BQL Di tích LSVH&DLTC TPHC Di tích TP.HCM 2001 2
58 Di tích lịch sử Lam Kinh Trịnh Ngữ Di tích Thanh Hóa 2001 1
59 Di tích và đền miếu nữ danh nhân Việt Nam Nguyễn Bích Ngọc Danh nhân Thanh niên 2007 2
60 Dianna và hoàng tử Charles J. Robbon Nhân vật Hà Nội 1993 1
61 Dictionary des difficult Từ điển Paris 1956 1
62 Diễn xướng dân gian Gia Định - Sài Gòn 1
63 Diệp Đình Hoa những con đường khám phá Hà Nội HN Hà Nội 2003 1
64 Dọc đường văn học Nhị Ca Văn học Hà Nội 1977 1
65 Dọc ngàng trong lòng địch Nguyễn Trần Thiết Truyện/TT TP.HCM 1981 1
66 Dòng họ Vũ - Võ ở Việt Nam xưa và nay Gia phả Thanh niên 2002 1
67 Dòng máu Ngô Quang Nam Truyện/TT Hà Nội 1982 1
68 Dòng sông phẳng lặng Tô Nhuận Vỹ Truyện/TT Hà Nội 1982 1
69 Dự án đầu tư xây dựng nội thất Bảo tàng Tây Ninh Bảo tàng Tây Ninh 1997 1
70 Dự án trưng bày Nhà bảo tàng Đồng Nai Bảo tàng Biên Hòa 1996 1
71 Du lịch Hà Tiên Võ Huy Quang 1999 2
72 Du patriotisne anti ……………. Daniel Henry Paris 1975 1
73 Dự thảo đề cương các phòng trưng bày 1
74 Dũng sĩ trên cao Truyện/TT TP.HCM 1985 1
75 Dưới ánh trăng Guy De Maupassant Truyện/TT Lâm Đồng 1986 1
76 Dưới đám mây màu cánh vạc - tập 1 Thu Bồn Truyện/TT Hà Nội 1977 1
77 Dưới đám mây màu cánh vạc - tập 2 Thu Bồn Truyện/TT Hà Nội 1977 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
78 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới Lê Duẩn CMDT Hà Nội 1975 1
79 Dương Từ Hà Mậu Nguyễn Đình Chiểu Tuồng tích Long An 1992 1
Đ
1 Đá quý : hàng trang sức - một sắc thái văn hóa, một ngành công nghiệp Đá quý 1
2 Đá xanh ở thung lũng cháy Nguyễn Đình Chính Truyện/TT Hà Nội 1978 1
3 Đặc công rừng Sác Trần Đình Bá KCCM TP.HCM 1981 1
4 Đặc khu Rừng Sác 1
5 Đắc nhân tâm Dale Carnégie Tâm lý học An Giang 1988 1
6 Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam Lê Trí Viễn Văn học Hà Nội 1996 1
7 Đại bàng Truyện/TT Hà Nội 1979 1
8 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập 2 Văn hóa 1
9 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập II Nguyễn Khắc Thuần Lịch sử Giáo dục 2000 1
10 Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam_tập III : Nho giáo …………… Nguyễn Khắc Thuần Lịch sử Giáo dục 2000 1
11 Đại cương lịch sử Việt Nam ……... - tập 1 Trương Hữu Quýnh Lịch sử Hà Nội 1998 1
12 Đại cương lịch sử Việt Nam ……... - tập 2 Đinh Xuân Lâm Lịch sử Hà Nội 1998 1
13 Đại cương lịch sử Việt Nam ……... - tập 3 Lê Mậu Hãn Lịch sử Hà Nội 1998 1
Đại cương văn hóa phương Đông Lương Duy Thứ ĐHQG 2000 1
14 Văn hóa TP.HCM
15 Đại cương về các dân tộc Bế Viết Bằng Dân tộc Hà Nội 1982 1
16 Đại đạo tam kỳ phổ độ Tôn giáo Tây Ninh 1970 1
17 Đại hộ VIII - Đảng Cộng sản Việt Nam ĐCSVN Hà Nội 1997 1
18 Đại Nam chính biên liệt truyện - nhà Tây Sơn Tạ Quang Phát Lịch sử Sài Gòn 1970 1
19 Đại Nam liệt truyện tiền biên - tập 1 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1993 1
20 Đại Nam liệt truyện tiền biên - tập 2 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1993 1
21 Đại Nam liệt truyện tiền biên - tập 3 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1993 1
22 Đại Nam liệt truyện tiền biên - tập 4 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1993 1
23 Đại Nam nhất thống chí Lịch sử Sài Gòn 1973 1
24 Đại Nam nhất thống chí - tấp 1 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1977 1
25 Đại Nam nhất thống chí - tấp 2 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1977 1
26 Đại Nam nhất thống chí - tấp 3 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1977 1
27 Đại Nam nhất thống chí - tấp 4 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1977 1
28 Đại Nam nhất thống chí - tấp 5 Quốc sử quán triều Nguyễn Lịch sử Huế 1977 1
29 Đại Nam nhất thống chí Lục tỉnh Nam Việt Lịch sử Sài Gòn 1959 1
30 Đại Nam quốc âm tự vị Huỳnh Tịnh Paulus Lịch sử Sài Gòn 1895 1
31 Đại Nam quốc sử Lê Ngô Cát Lịch sử Sài Gòn 1956 1
32 Đại Nam thực lục - tập 10 Lịch sử 1
33 Đại Nam thực lục - tập 2 Lịch sử 1
34 Đại Nam thực lục - tập 3 Lịch sử 1
35 Đại Nam thực lục - tập 4 Lịch sử 1
36 Đại Nam thực lục - tập 5 Lịch sử 1
37 Đại Nam thực lục - tập 6 Lịch sử 1
38 Đại Nam thực lục - tập 7 Lịch sử 1
39 Đại Nam thực lục - tập 8 Lịch sử 1
40 Đại Nam thực lục - tập 9 Lịch sử 1
41 Đại thắng mùa xuân Văn Tiến Dũng KCCM Hà Nội 1977 1
42 Đại thắng mùa xuân 1975 - nguyên nhân và bài học CDHCM 1
43 Đại từ điển chữ Nôm - tập 1 Trương Đình Tín Từ điển Thuận Hóa 2007 1
44 Đại từ điển chữ Nôm - tập 2 Trương Đình Tín Từ điển Thuận Hóa 2007 1
45 Đại từ điển tiếng Việt Nguyễn Như Ý Từ điển Hà Nội 1999 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
46 Đại Việt quốc thư Quang Trung Lịch sử Sài Gòn 1973 2
47 Đại việt sử ký tiền biên Lịch sử Hà Nội 1997 1
48 Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên Lịch sử Sài Gòn 1964 1
49 Đại Việt sử ký toàn thư - tập 1 Lịch sử 1
50 Đại Việt sử ký toàn thư - tập 2 Lịch sử 1
51 Đại Việt sử ký toàn thư - tập 3 Lịch sử 2
52 Đại Việt sử ký toàn thư - tập 4 Lịch sử 1
53 Đại Việt sử ký toàn thư - tập 1 Lịch sử Hà Nội 1982 1
54 Đại Việt thông sử Lê Quý Đôn Lịch sử Sài Gòn 1973 1
55 Đám cưới giả Xervantêx Truyện/TT Đà Nẵng 1987
56 Đám cưới người Việt điểm thu hút khách nước ngoài khi đến tham quan Bảo tàng TP.HCM 1
57 Đầm lầy Phatmia Gơgiata Truyện/TT Hà Nội 1978 1
58 Đàn áp và đấu tranh ……………………. tù binh Phú Quốc Trần Văn Kiêm KCCM TP.HCM 1995 1
59 Đan Tê I. Gôlênhi-Sép Truyện/TT Hà Nội 1970 1
60 Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Mậu Hãn ĐCSVN Hà Nội 1998 1
61 Đảng Cộng sản Việt Nam các đại hội và hội nghị trung ương Lê Mậu Hãn ĐCSVN Hà Nội 1998 1
62 Đảng Cộng sản Việt Nam qua các đại hội Viện NCLS Đảng ĐCSVN Hà Nội 1986 1
63 Đảng mùa xuân Văn học TP.HCM 1980
64 Đảng mùa xuân : văn thơ Văn học TP.HCM 1980 1
65 Đảng phái và chính trị ở Hoa Kỳ Mỹ Sài Gòn 1972 1
66 Đằng sau dinh Độc Lập Nguyễn Duy Xí Truyện/TT
67 Đằng sau những bóng đen M. Gatas Robert Truyện/TT Hà Nội 1998 1
68 Đảng trả lời nông dân về ruộng đất ……………………. Chính trị TP.HCM 1988 1
69 Đảng và Nhà nước ta ĐCS TP.HCM 1982 2
70 Đảng với văn nghệ - những điều ghi nhớ Bảo Định Giang Văn hóa TP.HCM 1998 1
71 Đảng với văn nghệ - những điều ghi nhớ Bảo Định Giang VHVN TP.HCM 1998 1
72 Đánh bại giặc Nguyên - Ký sự lịch sử Hoàng Lê Lịch sử Thanh Niên 1979 1
73 Đánh lấn - tập hồi ký Điện Biên Phủ ĐBP Hà Nội 1964 1
74 Đảo hoang Tô Hoài Truyện/TT Hà Nội 1980 1
75 Đạo khổng trong văn Bác Hồ Đào Phan NAQ Hà Nội 1996 1
76 Đảo mưa gió Đình Kính Truyện/TT Hà Nội 1981 1
77 Đảo Panhgoanh Anatole France Truyện/TT Hà Nội 1982 1
78 Đạo tứ ân hiếu nghĩa của người Việt - Nam bộ Văn hóa TP.HCM 1999 1
79 Đảo yêu thương Hồng Dương Truyện/TT Hà Nội 1978 1
80 Đập nát công cụ hậu chiến CIA Thành Tín TP.HCM 1983 1
81 Đất dữ Horghê Amađô Truyện/TT Hà Nội 1980 1
82 Đất Gia Định xưa Sơn Nam SG-GĐ TP.HCM 1984 1
82 Đất Gia Định xưa Sơn Nam SG-GĐ TP.HCM 1984 1
83 Đất gọi Bá Dũng Truyện/TT Hà Nội 1979 1
84 Đất không giấu mặt Hào Vũ Truyện/TT Hà Nội 1983 1
85 Đất làng Nguyễn Thị Ngọc Tú Truyện/TT Hà Nội 1978 1
86 Đất mặn Chu Văn Truyện/TT Hà Nội 1
87 Đất miền Đông Nam Hà Truyện/TT Hà Nội 1987 1
88 Đất mới vỡ Trần Thanh Giao Truyện/TT Hà Nội 1979 1
89 Đất nước Hữu Mai Truyện/TT Hà Nội 1984 1
90 Đất nước đứng lên Nguyên Ngọc Truyện/TT Sài Gòn 1973
90 Đất nước đứng lên Nguyên Ngọc Văn học Sài Gòn 1973 2
91 Đất nước mến yêu (kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch) TP.HCM 1995 1
92 Đất nước và con người Tiền Giang Bảo Định Giang Tỉnh/Thành TP.HCM 2001 1
93 Đất nước vào xuân Lê Chưởng Hà Nội 1979
94 Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi Truyện/TT Sài Gòn 1982 1
95 Đất Sài Gòn Phan Tường Hạnh SG-GĐ TP.HCM 1995 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
96 Đất vỡ hoang - quyển 2 Mikhailơ Sôlôkhốp Truyện/TT Sài Gòn 1976 1
97 Đấu tranh chính trị của các chiến sĩ cách mạng trong tù Côn Đảo (1955 - 1975) Nguyễn Đình Thống KCCM Hà Nội 1994 1
98 Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng 8 Nguyễn Anh Dũng KCCP Hà Nội 1985 1
99 Đây "công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương Nguyễn Ái Quốc KCCP Hà Nội 1962 2
100 Đây cũng là mặt trận Hồng Dương Truyện/TT Hà Nội 1981 1
101 Đây đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến KCCP TP.HCM 1995 2
101 Đây đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến KCCP TP.HCM 1995 1
102 Đây là là phát thanh Giải phóng KCCM TP.HCM 1997 1
103 Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1
104 Đề cương các phòng trưng bày trước 1998 - Bảo tàng Cách mạng TP.HCM 1
105 Đề cương giải thích các ………… Hà Nội 1982 1
106 Đề cương sơ bộ sách Giáo sư Ngô Vĩnh Long 1
107 Đề cương trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội 1
108 Đề cương trưng bày các phòng tại bảo tàng 1
109 Đề cương trưng bày chuyên đề Đại thắng mùa xuân 1
110 Đề cương trưng bày chuyên đề Tổng bí thư Trần Phú 1
111 Đề cương trưng bày mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 1
112 Đề cương trưng bày phòng chống Pháp và chống Mỹ 1
113 Đề cương trưng bày tiền 1
114 Đệ nhất cù lao TP.HCM 1995 1
115 Đệ nhất phu nhân - tập 1 Hoàng Trọng Miên Truyện/TT 1
116 Đệ nhất phu nhân - tập 2 Hoàng Trọng Miên Truyện/TT 1
117 Đề Thám - tuồng văn học giải phóng Mai Hạnh Tuồng tích TP.HCM 1975 2
118 Để trở thành thuyết minh viên giỏi tại bảo tàng BTBT 1
119 Đêm Bến Tre Bành Châu Truyện/TT Hà Nội 1978 1
120 Đêm đầu tiên trở về Vitor Axtanhiev Truyện/TT Minh Hải 1983
121 Đêm hôn lễ I.P. Samiakin Truyện/TT Huế 1986 1
122 Đêm huyền diệu Bảo Định Giang Văn học TP.HCM 1985 1
123 Đêm mưa giông Xuân Nguyên Truyện/TT Hà Nội 1983 1
124 Đêm Steckholm Bích Lâm Truyện/TT Sài Gòn 1975
125 Đêm Tháp Mười Lê Văn Thảo Truyện/TT Sài Gòn 1975 1
126 Đêm trắng của Đức Giáo Tông Trầm Hương Tôn giáo Hà Nội 2002 5
127 Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược Đình TP.HCM 1995 1
128 Đen và trắng Lê Kim Hưng Truyện/TT Hà Nội 1972 1
129 Đèo mưa bay Triệu Bôn Truyện/TT Hà Nội 1983 1
130 Đêvít Cốpơphil - tập 1 S. Đickenx Truyện/TT Hà Nội 1976 1
131 Đêvít Cốpơphil - tập 2 S. Đickenx Truyện/TT Hà Nội 1977 1
132 Đi đầu diệt Mỹ Truyện/TT Hà Nội 1967
133 Đi họp Quốc tế Cộng sản Lâm Ngọc Thụ ĐCSVN Việt Bắc 1964 1
134 Đi không trở lại Vaxin BưCốp Truyện/TT Cà Mau 1987 1
135 Đi Mi Tơ Rốp Vũ Hùng Nhân vật Hà Nội 1976 2
136 Đi Tê - con của người đời - tập 3 Máctin Anđécxen Nêxơ Truyện/TT 1
137 Đi tìm An Dương Vương - Mỵ Châu …………….. Lê Văn Thảo Lịch sử Sài Gòn 1966 1
138 Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung Nguyễn Đắc Xuân Nhân vật Hà Nội 1992 4
139 Địa chất và khoáng sản - An Biên, Sóc Trăng Địa chất Hà Nội 1996 1
140 Địa chất và khoáng sản - Cà Mau, Bạc Liêu Địa chất Hà Nội 1996 1
141 Địa chất và khoáng sản - Châu Đốc Địa chất Hà Nội 1996 1
142 Địa chất và khoáng sản - Kompong Chàm, Lộc Ninh Địa chất Hà Nội 1996 1
143 Địa chất và khoáng sản - Long Xuyên Địa chất Hà Nội 1996 1
144 Địa chất và khoáng sản - Mỹ Tho Địa chất Hà Nội 1996 1
145 Địa chất và khoáng sản - Phú Quốc, Hà Tiên Địa chất Hà Nội 1996 1
146 Địa chất và khoáng sản - TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa Địa chất Hà Nội 1996 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
147 Địa chất và khoáng sản - Trà Vinh, Côn Đảo Địa chất Hà Nội 1996 1
148 Địa chất và môi trường thành phố Trần Kim Thạch TP.HCM 1998 1
149 Địa chí Hồ Chí Minh_tập 1 1
150 Địa chí Hồ Chí Minh_tập 2 1
151 Địa chỉ đỏ : quận 11 Di tích TP.HCM 1986 2
152 Địa chí Đồng Tháp Mười HĐ. KHXH TP-HCM Địa chí Hà Nội 1996 1
153 Địa chí Hà Bắc Địa chí Hà Bắc 1982 1
154 Địa chí Hà Tây Phan Đại Doãn Địa chí Hà Tây 1999 1
155 Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam Mai Thanh Hải Tôn giáo VHTT 2004 1
156 Địa chí văn hóa TP.HCM Trần Văn Giàu Địa chí TP.HCM 1987 1
157 Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 1 : Lịch sử Địa chí TP.HCM 1998 1
158 Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 2 : Văn học - Báo chí - Giáo dục Địa chí TP.HCM 1998 1
159 Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 3 : Nghệ thuật Địa chí TP.HCM 1998 1
160 Địa chí văn hóa TP.HCM _tập 4 : Tư tưởng - Tín ngưỡng Địa chí TP.HCM 1998 1
161 Địa chí văn hóa Việt Nam Văn hóa 1
162 Địa danh ở quận 8 - TP. Hồ Chí Minh Địa danh TP.HCM 1993 1
163 Địa danh ở TP.HCM Lê Trung Hoa SG-GĐ KHXH - HN 1991 2
164 Địa danh văn hóa Việt Nam Bùi Thiết Văn hóa Thanh Niên 1999 1
165 Địa danh văn hóa Việt Nam Văn hóa 1
166 Địa đạo Phú Thọ Hòa - tập 1 KCCM TP.HCM 1995 1
167 Địa đạo Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An - cái nôi của địa đạo Củ Chi Địa đảo Củ Chi Địa đạo Trẻ 2003 3
168 Địa lý hành chính Kinh Bắc Nguyễn Văn Huyên Địa lý Hà Nội 1997 1
169 Địa lý kinh tế thế giới M.X. Rôzim Kinh tế Hà Nội 1984 1
170 Địa lý Nam kỳ Trương Vĩnh Ký Địa lý TP.HCM 1997 1
171 Địa lý Việt Nam Vụ Huấn Học Địa lý Hà Nội 1976 1
172 Điểm cao thành phố Đào Thắng Truyện/TT Hà Nội 1981 1
173 Điểm lửa Trần Tự Truyện/TT Hà Nội 1979 1
174 Điện ảnh bưng biền, điện ảnh cách mạng : Kỷ yếu - tập 2 Điện ảnh 1998 3
175 Điện ảnh những dấu ấn thời gian Điện ảnh 2
176 Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm ĐBP 1
177 Điện Biên Phủ - cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi ĐBP 1
178 Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử Võ Nguyên Giáp ĐBP Hà Nội 2000 2
178 Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử Võ Nguyên Giáp ĐBP Hà Nội 2000 1
178 Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử Võ Nguyên Giáp ĐBP
179 Điện Biên Phủ - hình ảnh và sự kiện ĐBP
180 Điện Biên Phủ - mốc vàng thời đại ĐBP
181 Điện Biên Phủ - một góc địa ngục ĐBP 1
182 Điện Biên Phủ - năm điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh Mai Trọng Tuấn ĐBP Tổng hợp 2010 6
183 Điện Biên Phủ - nhân chứng sự kiện ĐBP 1
184 Điện Biên Phủ - thời gian và không gian Hữu Mai ĐBP Hà Nội 1984 1
185 Điện Biên Phủ - trang sử oai hùng ĐBP Hà Nội 1984 1
186 Điện Biên Phủ - tuổi trẻ và chiến công ĐBP Hà Nội 1984 1
187 Điển hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở Bộ VHTT Văn hóa Hà Nội 2003 1
188 Điển tích chọn lọc - tập 1 Mộng Bình Sơn Lịch sử TP.HCM 2001
189 Điển tích chọn lọc - tập 2 Mộng Bình Sơn Lịch sử TP.HCM 2002
190 Điệp vụ 04 Nguyễn Trần Thiết Truyện/TT TP.HCM 1981 1
191 Điều kỳ lạ của tâm hồn Hà Nội 1982 1
192 Điều lệ Công đoàn Việt Nam Công đoàn Hà Nội 1994 1
193 Điều lệ hội quán chùa bà Hải Nam TP.HCM 1
194 Đình - Miếu và lễ hội dân gian Sơn Nam Đình Đồng Tháp 1994 3
195 Định cư của người Hoa trên đất Nam bộ Nguyễn Cẩm Thúy Dân tộc Hà Nội 2000
196 Đình ở Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tường Đình Trẻ 2005 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
197 Định Tường (Mỹ Tho) xưa Huỳnh Minh Địa danh Thanh Niên 2001 2
198 Đình Việt Nam Hà Văn Tấn Đình TP.HCM 1999 1
199 Đổ bộ Normandie R.W. Thompson Truyện/TT Sài Gòn 1974 1
200 Đọ cánh Truyện/TT Hà Nội 1985 1
201 Đô đốc Bùi Thị Xuân Quỳnh Cư Nhân vật Hà Nội 1982 1
202 Đồ gỗ thời Nguyễn (TK XIX-Đầu TK XX), tàng trữ tại BT. Lịch sử VN-TpHCM Trịnh Thị Hòa BTBT TP.HCM 1995 2
203 Độ nóng mặt trời Nghiêm Đa Văn Hà Nội 1983 1
204 Đồ sứ ký kiểu Việt Nam thời Lê - Trịnh (1533 - 1788) Trần Đình Sơn Gốm Văn nghệ 2010 1
205 Đô thị Việt Nam dước triều Nguyễn Nguyễn Thừa Mỹ Lịch sử Thuận Hóa 2000 1
206 Đoạn đầu đài - tập 1 Chingiz Ajtmatov Truyện/TT QNĐN 1986 1
207 Đoạn đầu đài - tập 2 Chingiz Ajtmatov Truyện/TT QNĐN 1986 1
208 Đoạn kết Lê Minh Khuê Truyện/TT Hà Nội 1981 1
209 Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công Hồ Chí Minh Hà Nội 1975 1
210 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhân vật sự kiện. ĐVTN 1
211 Đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu ĐVTN 1
212 Đoạn trường tân thanh : quyển 1 Trần Cửu Chấn Văn học Sài Gòn 1974
213 Đọc hồi ký của tướng tá Sài Gòn ………….. Mai Nguyễn HCM TP.HCM 2000 1
214 Đời cô Lựu Trần Hữu Trang Sân khấu Minh Hải 1
215 Đối diện với chiến tranh 1
216 Đời đời ơn Bác NAQ Hà Nội 1975 1
217 Đời Lê Nin Kerơgientơxép V.I LêNin Hà Nội 1960 1
218 Đối mặt - tập …. Truyện/TT Đà Nẵng 1993 1
218 Đối mặt - tập 2 Truyện/TT Đà Nẵng 1993 1
218 Đối mặt - tập 2 Truyện/TT Đà Nẵng 1993 1
218 Đối mặt - tập 2 Truyện/TT Đà Nẵng 1993 2
219 Đối mặt - truyện, ký Nhiều tác giả Truyện/TT
220 Đổi mới các hoạt động bảo tàng kỷ yếu hội nghị khoa học thực tiễn BT CMVN BTBT Hà Nội 1988 1
221 Đôi nét về phương pháp lập phiếu …………. Lê Thị Nguyệt Anh TP.HCM 2000 1
222 Đôi ngã thời gian Chu Lai Truyện/TT Hà Nội 1981 1
223 Đội nữ du kích Củ Chi Tô Phương KCCM TP.HCM 1985 1
224 Đời sống mới 1
225 Đời tôi và điện ảnh - Hồi ký Khương Mễ Điện ảnh 3
226 Đội tuyên truyền xung phong Việt Nam - Trung bộ 1945 - 1946 BT. Thừa Thiên - Huế KCCP Huế 1995 2
227 Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ Tạ Thị Thúy KCCP Hà Nội 1996 1
228 Đôn Kihôtê - tập 1 Xervantêx Truyện/TT Hà Nội 1983 1
229 Đôn Kihôtê - tập 2 Xervantêx Truyện/TT Hà Nội 1983 1
230 Đôn Kihôtê - tập 3 Xervantêx Truyện/TT Hà Nội 1983 1
231 Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - tập 1 QĐ QĐND 1996 1
232 Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - tập 2 QĐ QĐND 1996 1
233 Đơn vị anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân QĐ Phổ Thông 1976 1
234 Đồng âm vận tuyển 1
235 Đồng bạc tài chính, đồng bạc cụ Hồ Trần Quốc Dụ Tiền tệ Hà Nội 2000 2
236 Đồng bạc Việt Nam và các vấn đề liên hệ Phạm Quang Khai Tiền tệ 1968 1
237 Đồng bằng sông Cửu Long Phan Quang Văn hóa Hà Nội 1981 1
238 Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa Sơn Nam Văn hóa TP.HCM 1997 1
239 Đồng bằng sông Cửu Long hay là văn minh miệt vườn Sơn Nam Lịch sử An Tiêm 1970 1
240 Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam Nguyễn Trắc Dĩ Dân tộc Sài Gòn 1972 1
241 Đồng chí Xêdarê Paxivê Đà Nẵng 1985 1
242 Đồng chí Hồ Chí Minh - tập …. Épghênhi Côbôlếp HCM Hà Nội 1985 1
243 Đồng chí Hồ Chí Minh - tập 1 Épghênhi Côbôlếp HCM Hà Nội 1985 1
244 Đồng chí Phan Đăng Lưu (1902 - 1941) Nhân vật 1
245 Đồng đội Trần Độ KCCP TP.HCM 1987 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
246 Đồng đôla trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Thăng Long KCCM TP.HCM 1997 1
247 Đồng khởi ở Bến Tre Quỳnh Cư KCCM TP.HCM 1985 1
248 Đồng Rúp được chia như thế đấy ………. Alexandre Lévicov Quốc tế Moscow 1988 1
249 Động tác thể hình của diễn viên …………… Trường Sơn Sân khấu TP.HCM 1978 1
250 Đồng Tháp - di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tỉnh/Thành Đồng Tháp 1997 2
251 Đốt lò hương ấy Bảo Định Giang Văn học TP.HCM 1997 1
251 Đốt lò hương ấy Bảo Định Giang Văn học TP.HCM 1997 1
252 Đứng lên đáp lời sông núi Cách mạng Hà Nội 1995 1
253 Đứng trước biển Nguyễn Mạnh Tuấn Truyện/TT TP.HCM 1982 1
254 Được bảo đảm bằng vàng Đragômia Axênốp Truyện/TT Hà Nội 1981 1
255 Đường Hồ Chí Minh Lâm Tấn Tài KCCM TP.HCM 1998 1
256 Đường Hồ Chí Minh - hồi ký Trường Sơn KCCM TP.HCM 1982 1
257 Đường cách mệnh 1
258 Đường dài hữu nghị Huỳnh Vạn Lý Truyện/TT Sài Gòn 1976 1
259 Đường đến nguồn nước Cadưrô Hirôsưđa Hà Nội 1984 1
260 Đường giải phóng Bảo Định Giang Hà Nội 1977 2
261 Đường giải phóng Bảo Định Giang Hà Nội 1977 1
262 Đường lên Điện Biên Ung Răng ĐBP TP.HCM 1996 1
263 Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản - Việt Minh Văn hóa Hà Nội 1996 1
264 Đường mang tên Bác Nguyễn Việt Phương Truyện/TT Hà Nội 1984 1
265 Đường phía trước Trọng Hiếu Truyện/TT Hà Nội 1981 1
266 Đường phố nội thành Nguyễn Đình Tú HCM TP.HCM 1994 1
267 Đường sáng Lữ Giang Truyện/TT Hà Nội 1978 1
268 Đường tới Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp ĐBP Hà Nội 1999 1
268 Đường tới Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp ĐBP Hà Nội 2001 1
268 Đường tới Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp ĐBP
269 Đường trên biển Nguyễn Tư Đương Truyện/TT TP.HCM 1985 1
270 Đường trên biển mang tên Bác Đỗ Quảng KCCM Hà Nội 1978 1
271 Đường và đời đã đi và đến Trần Văn Quới Thanh niên 2005 1
272 Đường vào khoa học của tôi Tôn Thất Tùng Nhân vật Hà Nội 1981 1
273 Đường vào Tây Bắc Mai Vui Truyện/TT Hà Nội 1982 1
274 Đường vô Huế Nguyễn Quang Trúc Huế Hà Nội 1972 1
275 Đường xuyên Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên KCCM Hà Nội 2001 1
E
Không có
F
Không có
G
1 G. Đimitơrốp và vụ án Lai-xích G. Đimitơrốp Nhân vật Hà Nội 1982 1
2 Gắn bó Lý Biên Cương Truyện/TT Hà Nội 1982 1
3 Gắn bó với dân tộc, với nhân dân, với cách mạng Nguyễn Hữu Thọ Chính trị Hà Nội 1996 1
4 Gắn bó với dân tộc, với nhân dân, với cách mạng Nguyễn Hữu Thọ Chính trị Hà Nội 1996 1
5 Gắng sống đến bình minh Vaxin Bưkốp Truyện/TT Hà Nội 1985 1
6 Gặp gỡ cấp cao Xô - Mỹ Moscow 1988 1
7 Gặp gỡ cuối năm Nguyễn Khải Truyện/TT Hà Nội 1982 1
8 Gargiăngchuya Frăng-Xoa Babơle Truyện/TT Hà Nội 1983 1
9 Ghi chép của một Bí thư ……………….. G. D. Mờghe-Látde Truyện/TT Hà Nội 1986 1
10 Ghi chép khoa học các sổ sách, biểu mẫu trong phòng Kiểm kê-Bảo quản tại Bảo tàng TP.HCM Bùi Thị thái Châu Tiểu luận TP.HCM 2003 1
11 Ghi chép về Tây Nguyên Nguyễn Văn Bổng Địa danh Hà Nội 1978 2
12 Ghi chép về Trung Quốc (1932-1939) Ốttô Barawn Quốc tế 1979 1
13 Gia đình má Bảy Phan Tứ Truyện/TT Hà Nội 1984 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
14 Gia Định phong cảnh vịnh Trương Vĩnh Ký SG-GĐ Trẻ 1997 1
15 Gia Định thành thông chí Trịnh Hoài Đức Lịch sử TH. Đồng Nai 2006 1
16 Gia Định xưa (sưu tập gần 70 hình ảnh) Huỳnh Minh SG-GĐ Thanh Niên 2001 1
17 Gia lễ xưa và nay Phạm Côn Sơn Văn hóa Thanh Niên 2008 1
18 Gia Long khai quốc ………… Triều Nguyễn 1944 1
19 Gia Long phục Quốc diễn ca - Đặng Thúc Liêng 1
20 Gia phả họ Hồ - (ấp Hoà, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) Gia phả 2003 1
21 Gia phả họ Trần ……………….. Hóc Môn Gia phả TP.HCM 2003 1
22 Giá trị nghệ thuật của diễn xướng dân gian Việt Nam 3
23 Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam Trần Văn Giàu Chính trị TP.HCM 1980 1
23 Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam Trần Văn Giàu Chính trị TP.HCM 1993 1
24 Giấc ngủ chập chờn Nhật Tiến Truyện/TT Sài Gòn 1959 1
25 Giai cấp công nhân Việt Nam Hồ Chí Minh GCCN Hà Nội 1972 2
26 Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập Đảng
27 Giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn 2
28 Giai cấp công nhân Việt Nam và liên minh công nông 1
29 Giai cấp công nhân Việt Nam_tập III GCCN Hà Nội 1995 1
30 Giải mã Hán - Việt - Nôm (……………… họa tự) Hoài Nam Hán Nôm TP.HCM 1997 1
31 Giải phóng Bà Rịa – Vũng Tàu xuân 1975 Địa danh CTQG 1995 1
32 Giai thoại văn chương Việt Nam Thái Bạch Văn học
33 Gia-mi-lia T. S. Ajtmatốp Truyện/TT Hà Nội 1981 1
34 Giăng Giắc Rút Xô Phùng Văn Tửu Nhân vật Hà Nội 1978 1
35 Giáo dục Nam bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 1
36 Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam Lê Anh Trà Hà Nội 1982 1
37 Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam Lê Anh Trà Hà Nội 1982 1
38 Giao lưu văn hóa Việt-Hoa qua các cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo của người Hoa ở TP.HCM Trần Hạnh Minh Phương Hoa TP.HCM 2003 1
39 Giáo sư Hoàng Châu Ký với nghệ thuật tuồng Việt Nam 1
40 Giáo sư Trần Văn Giàu Nhân vật TP.HCM 1966 1
41 Giao thừa Luưu Hậu Truyện/TT Hà Nội 1977 1
42 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 1 Giáo trình Hà Nội 1999 1
43 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 2 Giáo trình Hà Nội 1999 1
43 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 2 Học viện HCQG Giáo trình Hà Nội 1994 1
44 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 3 Giáo trình Hà Nội 1999 1
44 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 3 Học viện HCQG Giáo trình Hà Nội 1995 1
45 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 4 Giáo trình Hà Nội 1999 1
45 Giáo trình quản lý hành chánh Nhà nước - tập 4 Học viện HCQG Giáo trình Hà Nội 1996 1
46 Giấu mặt Trần Thanh Truyện/TT Hà Nội 1984 1
47 Gienny Mác Luidơ Đoóc-Nơ-Man Nhân vật Hà Nội 1975 1
47 Gienny Mác Luidơ Đoóc-Nơ-Man Nhân vật Hà Nội 1983 1
48 Gieo ánh sáng : lược sử ………… quốc ngữ Trương Thanh Vân Ngôn ngữ học TP.HCM 2001 1
48 Gieo ánh sáng : lược sử ………… quốc ngữ Trương Thanh Vân Ngôn ngữ học TP.HCM 2001 2
48 Gieo ánh sáng : lược sử ………… quốc ngữ Trương Thanh Vân Ngôn ngữ học TP.HCM 2001 3
49 Gió mùa P, Pêđơlaboóc Truyện/TT Hà Nội 1981 1
50 Gió trắng Alếchxandrơ Culêsốp Truyện/TT Hà Nội 1982 1
51 Gió vĩnh cữu X. Giêm-mai-chi-xơ Truyện/TT
52 Giới thiệu Tư bản của Các Mác - quyển 2 Rôden-Bơ Karl Marx Hà Nội 1976 2
53 Giới thiệu Tư bản của Các Mác - quyển 3 Rôden-Bơ Karl Marx Hà Nội 1976 1
54 Giòng sông của Xô Nét Nguyễn Trí Huân Truyện/TT
55 Giọt mật cho đời ……………. Phạm Tường Hạnh Truyện/TT
56 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ Viện ngôn ngữ Ngôn ngữ học Hà Nội 1981 2
57 Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Phạm Mai Hùng VHTT 2003 1
58 Giữ gìn, phát huy vốn ……………….. GiaLai-KonTum 1981 2
59 Giữa cơn lốc Đào Chí Hiếu Truyện/TT TP.HCM 1978 1
60 Giữa những hiệp sĩ đen - tập 2 Iura Mikhilích Truyện/TT Hà Nội 1984 1
61 Giữa trời xanh Nguyễn thành Long Truyện/TT Hà Nội 1985 1
62 Gò Công cảnh cũ người xưa Địa danh Trẻ 1999 1
63 Gò Công xưa Huỳnh Minh Đia danh Thanh Niên 2001 1
64 Gò Vấp - Mậu Thân 1968 những mẫu chuyện Quận ủy Gò Vấp Địa danh TP.HCM 1988 2
64 Gò Vấp - Mậu Thân 1968 những mẫu chuyện Quận ủy Gò Vấp Địa danh TP.HCM 1988 1
65 Gò Vấp - sức mới trên đất xưa Sơn Nam Địa danh Gò Vấp 1993 1
66 Gởi người đang sống Trần Văn Trà Chính trị TP.HCM 1996 1
67 Gốm Việt Nam Gốm 1
68 Gốm Việt Nam tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam TpHCM 1
69 Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ Trần Khánh Chương Mỹ Thuật 2001 1
70 Góp phần đổi mới quan điểm đánh giá Vương triều Mạc 1
71 Góp phần hoàn chỉnh thêm kho gốm ở Bảo tàng TP.HCM 1
72 Góp phần nghiên cứu bản lĩnh bản sắc các dân tộc ở Việt Nam Văn hóa Hà Nội 1980 1
73 Góp phần nhỏ về lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam 1
74 Góp phần phê phán điện ảnh thực dân mới Điện ảnh TP.HCM 1983 2
75 Góp phần tìm hiểu lịch sử văn hóa 300 năm Sài Gòn - TP.HCM SG-GĐ Trẻ 1998 2
76 Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam bộ Trần Hồng Liên Phật giáo 1
77 Góp thêm tư liệu Sài Gòn - Gia Định (1859 - 1945) Nguyễn Phan Quang SG-GĐ TP.HCM 1
78 Góp xuân cho đời 1
79 Gửi thế kỷ mai sau Ghéorghi Marcốp Truyện/TT Phú Khánh 1985 1
80 Gương mặt còn lại Nhị Ca Truyện/TT Hà Nội 1983 1
81 Gương mặt còn lại Nguyễn Thi 1
82 Gương mặt Cuba Hoàng Tuấn Nhã Quốc tế Hà Nội 1982 1
83 Gương mặt kiếm tìm Lê Điệp Truyện/TT TP.HCM 1983 1
84 Gương sáng ngàn đời Bảo Định Giang
H
1 Hà Nội - thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1
2 Hà Nội 60 ngày khói lửa TL-HN 1
3 Hà Nội băm sáu phố phường – Thạch Lam TL-HN 1970 6
4 Hà Nội sự kiện - sự việc 1945 - 1954 qua tài liệu lưu trữ TL-HN 1
5 Hải Hậu - điển hình văn hóa huyện Bộ VH - TT Hà Nội 1999 1
6 Hai miền Tây đất nước 8
7 Hai trăm năm cách mạng Pháp (1789 - 1989) 1
8 Hầm bí mật cuộc chiến đấu trong lòng thành phố Sài Gòn - Gia Định (1952 - 1957) 1
9 Hán - Việt tân từ điển 1
10 Hàng rào cuối cùng 1
11 Hành trình đến với bảo tàng BT CMVN Trẻ 1999 1
12 Hành trình một đời người 26
13 Hành trình văn hóa những điều có bạn chưa biết Đài THVN Trẻ 2007 1
14 Hào khí Đồng Nai 1
15 Hiến chương giáo dục Kim Định An Tiêm 1969 1
16 Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại 1
17 Hiệp định Paris về Việt Nam 30 năm nhìn lại (1973 - 2003) 1
18 Hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc 1
19 Hình thái văn hóa dân gian Hà Nội 1
20 Hình tượng cát tường 1
21 Hồ Chí Minh - tuyển tập (1920 - 1925) HCM 1
22 Hồ Chí Minh - tuyển tập (1920 - 1954) HCM 1
22 Hồ Chí Minh - tuyển tập (1920 - 1954) HCM 1
23 Hồ Chí Minh - tuyển tập (1955 - 1969) HCM 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
24 Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do HCM 1
25 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử - tập 10 HCM
26 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử - tập 8 HCM 3
27 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử - tập 9 HCM
28 Hồ Chí Minh hiện thân của văn hoá hoà bình HCM 1
29 Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại HCM 1
30 Hồ Chí Minh toàn tập 4,5 HCM 2
31 Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ HCM 1
32 Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - tuyển chọn và chuyên vần HCM 1
33 Hồ Chủ tịch - lãnh tụ của chúng ta HCM 1
34 Hồ Chủ tịch - lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam HCM 1
35 Hồ Chủ tịch - nhà chiến lước thiên tài, người cha thân yêu của các LLVT nhân dân Việt Nam HCM 1
36 Hồ Chủ tịch - tinh hoa của dân tộc lương tâm của thời Đại HCM 2
37 Hồ Chủ tịch nói chuyện với nhân dân Nghệ An HCM 1
38 Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân nhân HCM 1
39 Hồ Chủ tịch với miền Nam HCM 2
40 Hồ Chủ tịch với quê hương HCM 1
41 Hồ Gươm Nguyễn Huệ Quang Trung Vua chúa 1
42 Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn - - - 2q - Nguyễn Minh Phúc TL-HN Trẻ 2003 1
43 Hồ sơ quản lý hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM BTBT 1
44 Hoa văn trên vải các dân tộc thiểu số Hùng vương vùng Đông Bắc Bắc bộ Việt Nam Dân tộc học 1
45 Hoàng đế cuối cùng Vua chúa 1
46 Hoàng đế nội kinh Y dược 1
47 Hoàng hậu, vương phi, công chúa triều Nguyễn - chuyện nội cung các vua Vua chúa 1
48 Hoàng Lê nhất thống chí Lịch sử 1
49 Hoàng Sa quần đảo Việt Nam 2
50 Hoàng Thăng Long phát hiện khảo cổ học TL-HN 1
51 Hoạt động của tiếng Việt Ngôn ngữ học 1
52 Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh HCM 1
53 Hội An quê tôi Minh Hương Địa danh Văn học 1995 1
54 Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 1 TL-HN 1
55 Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 2 TL-HN
56 Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 3 TL-HN
57 Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội_tập 4 TL-HN
58 Hỏi đáp về các làng nghề truyền thống Hà Nội Ngành nghề TT 1
59 Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh HCM 2
60 Hỏi đáp về lịch sử Hà Nội TL-HN 1
61 Hỏi đáp về những đường phố Hà Nội TL-HN 1
62 Hỏi đáp về sông hồ, đền, chùa Hà Nội TL-HN 1
63 Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 1 TL-HN 1
64 Hỏi đáp về Thăng Long - Hà Nội_tập 2 TL-HN
65 Hội đồng quốc tế các bảo tàng lịch sử và qui tắc đạo đức bảo tàng Bộ VHTT BTBT Hà Nội 2005 1
66 Hồi ký đời tôi và điện ảnh Điện ảnh 4
67 Hồi ký hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Văn Tiểng Nhân vật 1
68 Hội nghị khoa học bảo tồn bảo tàng tỉnh Sông Bé Tỉnh Sông Bé BTBT Sông Bé 1985 1
69 Hội nghị khoa học thực tiễn đổi mới các hoạt động của bảo tàng BT CMVN BTBT Hà Nội 1998 1
70 Hội nghị sơ kết hành trình đến với bảo tàng đợt 1 BTBT 1
71 Hội nghị tập huấn Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hướng tới những ngày lễ lớn năm 2005 Di sản 1
72 Hội thảo đổi mới tiếp cận dân tộc học trong các bảo tàng BTBT 1
73 Hội thảo khoa học ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng BTBT 1
74 Hội thảo khoa học về cuộc khởi nghĩa mười tám thôn vườn trầu KCCP 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
75 Hùng Vương dựng nước Lịch sử 2
76 Hướng dẫn sử dụng Excel Giáo trình 1
77 Hướng dẫn trưng bày bảo tàng BTBT 1
78 Hương rừng Cà Mau_tập 2 Sơn Nam Truyện/TT 1
I
1 Islam hồi giáo Huỳnh Quốc Thắng Hồi giáo VHTT 2003 1

J
Không có

K
1 Kể chuyện chiến trường miền Đông - Nam bộ 1
2 Kể chuyện Trần Phú 1
3 Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn 1
4 Kẻ sĩ Gia Định Trần Bạch Đằng 1
5 Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm 1
6 Khái quát về chính quyền Mỹ 1
7 Khâm định Việt sử thông giám cương mục 2
8 Khảo cổ học Long An những thế kỷ đầu công nguyên 1
9 Khảo cổ học lý thuyết phương pháp và thực hành 1
10 Khảo cổ học tháng 6/2007 1
11 Khảo cổ học Việt Nam tập III: khảo cổ học lịch sử Việt Nam 1
12 Khoa cử và giáo dục Việt Nam Ng Quốc Thắng Văn hóa 2000 1
13 Khoa cử và giáo dục Việt Nam Ng Quốc Thắng Văn hóa 1994 1
14 Khổng học Đăng 1
15 Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu Ninh Bình 2000 1
16 Khu mộ cổ Châu Can 1
17 Kìa người đang đi tới 1
18 Kịch bản cải lương 8
19 Kiến Hòa (Bến Tre) xưa Huỳnh Minh Thanh Niên 2001 2
20 Kiều tấn cây đàn ghita phím lõm 1
21 Kính chào thế hệ thứ tư 2
22 Kinh nghiệm hướng dẫn tham quan bảo tàng và di tích tại TPHCM BT. CT chiến tranh 2006 1
23 Kinh tế thủ công nghiệp và phát triển công nghệ Việt Nam dưới triều Nguyễn 2
24 Kỳ Đồng 5
25 Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam và 105 ngày sinh Bác Hồ 1
26 Kỷ niệm 50 năm (1947 - 1997) - Đài phát thanh tiếng nói Nam bộ kháng chiến 1
27 Kỷ niệm 600 trăm năm ngày sinh Nguyễn Trãi 1
28 Kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn 1
29 Ký sự đến Việt Nam năm 1697 An Nam cung dịch kỷ sự 2
30 Ký sự địa chí Hà Nội 1
31 Ký sự tiền sử đường Hồ Chí Minh 1
32 Kỹ thuật bảo quản và trùng tu sửa các sưu tập Bảo tàng 1
33 Kỳ tích Chi Lăng Ng Trường Thanh Hà Nội 1984 1
34 Ký ức cựu chiến binh thông tin (9/9/1945 - 9/9/2009) 2
35 Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận 1
36 Ký ức như huyền thoại 2
37 Ký ức Tây Nguyên 1
38 Kỷ vật Điện Biên 6
39 Kỷ yếu - Hội thảo khoa học “DSVH. HCM với sự nghiệp CNH-HĐH trên địa bàn quận 4” Quận 4 2003 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
40 Kỷ yếu - Hội thảo khoa học về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 1
41 Kỷ yếu - Toạ đàm khoa học "Sài Gòn-TP.HCM 30 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh" 2
42 Kỷ yếu - Tọa đàm khoa học nhân sĩ yêu nước Đặng Thúc Liêng 8
43 Kỷ yếu phòng Vi trùng học miền Nam 1963 - 1975 1
44 Kỷ yếu trưng bày chuyên đề: "Cổ vật từ các dòng sông Nam Bộ" 1
L
1 Làm thế nào để giữ chân du khách quay lại Bảo tàng TP.HCM 1
2 Lễ hội dân gian Lạng Sơn Hoàng Văn Páo Lạng Sơn 2002 1
3 Lễ hội dân gian Lạng Sơn Hội VNDG.VN tỉnh Long An Long An 2004 2
4 Lễ hội dân gian ở Nam bộ Lê Trung Vũ VHTT 1997 1
5 Lễ hội Việt Nam 1
6 Lễ làm chay đình Dương Xuân Hội huyện Châu Thành 1
7 Lê Nin và chủ nghĩa Lê Nin 1
8 Lê Quý Đôn 1
9 Lê Thái tổ thân thế 1
10 Lễ Thành Hầu 3
11 Lê Văn Duyệt - Đặng Thúc Liêng 1
12 Lê Văn Hưu 5
13 Lịch Lễ hội Thích Phước Quang TP.HCM 1969 2
14 Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995) 4
15 Lịch sử báo chí Sài Gòn - TP.HCM (1865 - 1995) 1
16 Lịch sử báo chí Việt Nam 1
17 Lịch sử bảo tàng 1
18 Lịch sử các nước ASEAN 1
19 Lịch sử cách mạng tháng 8 Tuyên Quang (1939 - 1945) 1
20 Lịch sử cận - hiện đại Việt Nam một số vấn đề nghiên cứu 1
21 Lịch sử cận đại thế giới_tập 1 1
22 Lịch sử cận đại thế giới_tập 2 1
23 Lịch sử cận đại thế giới_tập 3 1
24 Lịch sử cổ đại Việt Nam 1
25 Lịch sử công an nhân dân TP.HCM 1
26 Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1930 - 1954) 2
27 Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN TP.HCM (1954 - 1975) 2
28 Lịch sử Đảng bộ quận 6 (1975 - 2000) 1
29 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
30 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam_tập II 1
31 Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 1 4
32 Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 2 2
33 Lịch sử Đảng Cộng sản_tập 3 1
34 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè (1930 - 1975) 1
35 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Thành (1930 - 2000) 1
36 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 6 (1930 - 1995) 1
37 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1930 - 1975) 1
38 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000) 1
39 Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa (1930 - 2000) 1
40 Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Bình Chánh (1930 - 1975) 2
41 Lịch sử điện ảnh cách mạng Nam bộ 1945 - 1975 2
42 Lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam 2
43 Lịch sử điện ảnh thế giới_tập II 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
44 Lịch sử Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường HCM 1
45 Lịch sử giáo dục Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998) 1
46 Lịch sử hiện đại thế giới 1
47 Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy điện Chợ Quán (1897 - 2001) 1
48 Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ 1
49 Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ 1
50 Lịch sử khẩn hoang miền Nam Trẻ 1997 1
51 Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ 1
52 Lịch sử kiến trúc Việt Nam 1
53 Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 2 2
54 Lịch sử kinh tế các nước (ngoài LiênXô)_tập 3 2
55 Lịch sử lớp 9,7 2
56 Lịch sử lực lượng biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975) 1
57 Lịch sử Nam bộ kháng chiến 1
58 Lịch sử Nam bộ kháng chiến_tập II (từ thoái trào đến cao trào) 2
59 Lịch sử Nam bộ trong phong trào đô thị 1
60 Lịch sử ngành văn hóa thông tin Hải Dương (1945 - 2000) 1
61 Lịch sử Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2000 1
62 Lịch sử Phật giáo Việt Nam_tập 1 Toan Ánh TP.HCM 1992 1
63 Lịch sử phong trào công nhân lao động và tổ chức công đoàn quận Gò Vấp - TP.HCM 1
64 Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam (1860 - 1945) 1
65 Lịch sử phòng trào cộng sản và công nhân quốc tế 3
66 Lịch sử phụ nữ Nam bộ kháng chiến 1
67 Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam 2
68 Lịch sử quân giới Nam bộ (1945 - 1954) 2
69 Lịch sử quận Gò Vấp - TP.HCM 2
70 Lịch sử quận Gò Vấp, TP.HCM_Gò Vấp ngày nay 1
71 Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960) 1
72 Lịch sử quốc hội Việt Nam (1946 - 1960) 1
73 Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975) 3
74 Lịch sử sân khấu thế giới 1
75 Lịch sử sư đoàn không quân 370 (1975 - 2000) 1
76 Lịch sử sự thật và sử học 1
77 Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến_tập 1 (1945 - 1954) 1
78 Lịch sử Thanh Hóa_tập III 1
79 Lịch sử thành lập Việt Nam 1
80 Lịch sử thế giới 1
81 Lịch sử thế giới cận đại 1
82 Lịch sử thế giới cận đại 1
83 Lịch sử thế giới cổ đại_tập 1 2
84 Lịch sử thế giới cổ đại_tập 2 1
85 Lịch sử thế giới hiện hại (1929-1945)_tập 3 1
86 Lịch sử thế giới trung đại_tập 1 2
87 Lịch sử thế giới trung đại_tập 2 2
88 Lịch sử triết học phương Đông_tập 1 1
89 Lịch sử triết học phương Đông_tập 2 1
90 Lịch sử triết học phương Đông_tập 3 1
91 Lịch sử triết học phương Đông_tập 4 1
92 Lịch sử triết học phương Đông_tập 5 1
93 Lịch sử triết học Trung Quốc 1
94 Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 1 1
95 Lịch sử triết học Trung Quốc_tập 2 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
96 Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 1 1
97 Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 2 1
98 Lịch sử Trung Quốc 5000 năm_tập 3 1
99 Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 8 (1954 - 1975) 1
100 Lịch sử truyền thống chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân quận 10 (1954 - 1975) 1
101 Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn 1
102 Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân phường 24,quận 1 1
103 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 1 1
104 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 2 1
105 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 3 1
106 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 4 1
107 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 5 1
108 Lịch sử tư tưởng Việt Nam_tập 6 1
109 Lịch sử và truyền thống chiến đấu của bộ đội Trần Phú (Thủ Đức) 1
110 Lịch sử văn hóa Trung quốc 1
111 Lịch sử văn minh Trung hoa 1
112 Lịch sử Việt Nam 1
113 Lịch sử Việt Nam 2
114 Lịch sử Việt Nam bằng tranh 40
115 Lịch sử Việt Nam từ 1897 - 1918 1
116 Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X 1
117 Lịch sử Việt Nam_tập 1 2
118 Lịch sử Việt Nam_tập 1 1
119 Lịch sử Việt Nam_tập 2 3
120 Lịch sử Việt Nam_tập 3 1
121 Lịch sử Việt Nam_tập II 1
122 Lịch sử Vĩnh Phúc 1
123 Lịch sử xí nghiệp liên hợp Ba Son (1863 - 1998) 1
124 Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 1 (dư địa chí) 1
125 Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 2 (lễ nghi) 1
126 Lịch triều hiến chương loại chí Phan Huy Chú_tập 3 (binh chế) 1
127 Lĩnh Nam Dật sử 2
128 Lĩnh Nam dật sử 2
129 Lỗ Tấn 1
130 Lỗ Tấn tuyển tập 1
131 Lời ca thống nhất 1
132 Lời kêu gọi và bản tuyên bố đánh Mỹ, cứu nước của UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1
133 Lớn lên với Điện Biên 3
134 Luận đề về Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 1
135 Luật sư Phạm Văn Tường 4
136 Lực lượng thợ thuyền ở Sài Gòn 1
137 Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên 2
138 Lục Vân Tiên 1
139 Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới 1
140 Lược sử 300 năm Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998) 1
141 Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên TP>HCM (1954 - 1975) 1
142 Lược sử mỹ thuật Việt Nam 1
143 Lược sử nước Lào Phan Gia Bền KHXH - HN 1978 1
144 Lược sử Phụng Sơn tự (tục danh chùa Gò - Sài Gòn) 1
145 Lược sử Việt Nam 1
146 Lưu Hữu Phước con người và sự nghiệp 1
147 Lưu niệm tiểu đoàn 307 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
M
1 Mai hoa dịch 1
2 Mãi mãi đi theo con đường của Lê Nin vĩ đại 1
3 Mật lệnh tổng khởi nghĩa 1
4 Mặt trận dân tộc giải phóng - chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam - Hồi ký 1
5 Mậu Thân 4
6 Mấy bài học kinh nhiệm trong tấn công và nổi dậy xuân 1975 ở miền Đông - Nam bộ 1
7 Mấy tín ngưỡng tôn giáo Đông Nam Á Trương Sĩ Hùng Thanh Niên 2003 1
8 Mấy vấn đề chiến thắng Điện Biên Phủ 1
9 Mấy vấn đề về bản sắc văn hóa dân tộc Nguyễn Văn Thức TP.HCM 2000 1
10 Miền Đông - Nam bộ kháng chiến 1945 - 1975 1
11 Miền Đông Nam bộ kháng chiến (1945 - 1975) 1
12 Miền Nam anh hùng tiến công đồng loạt nổi dậy đều khắp 1
13 Miền Nam giữ vững thành đồng 2
14 Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 1 2
15 Miền Nam nhớ mãi ơn người_tập 2 2
16 Miền Nam ở trong trái tim tôi, những mẫu chuyện về Hồ Chủ tịch 3
17 Miền Nam thành đồng Tổ quốc 1
18 Miền Nam trên đường giải phóng 1
19 Miếu Thiên Hậu 1
20 Minh Hải địa chí Trần Thanh Phương Cà Mau 1985 1
21 Minh triết Hồ Chí Minh 1
22 Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập1 Cục di sản văn hóa Hà Nội 2005 1
23 Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập2 Cục di sản văn hóa Hà Nội 2005 1
24 Một con đường tiếp cận di sản văn hóa_tập3 Cục di sản văn hóa Hà Nội 2006 1
25 Một con đường tiếp cận lịch sử 1
26 Một giời với đồng chí Hồ Chí Minh 1
27 Một số tư liệu về bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (5/1959 - 4/1975) 1
28 Một số vấn đề cần biết về lễ tân ngoại giao 1
29 Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam 1
30 Một số vấn đề về bảo quản tài liệu giấy tại trung tâm lưu trữ quốc gia 1 1
31 Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 - chiến dịch HCM 3
32 Một thế kỷ mấy vần thơ 1
33 Một thời không quên_tập 1 1
34 Một thời không quên_tập 2 1
35 Một vài nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng và nghệ thuật người Hoa - Nam bộ xưa tại Bảo tàng TP.HCM 1
36 Mùa thu lịch sử 2
37 Mùa xuân giải phóng 2
38 Mùa xuân Hồ Chí Minh 1
39 Muôn vẻ Sài Gòn 5
40 Mỹ Sơn trong lịch sử nghệ thuật Chăm Trần Kỳ Phương Đà Nẵng 1988 1
41 Mỹ thuật châu Á qui pháp tạo hình và phong cách Mỹ Thuật 1997 1
42 Mỹ thuật Huế nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí 1
43 Mỹ thuật Việt Nam 1
44 Mỹ thuật Việt Nam Thạch Phương KHXH 1995 1
N
1 Nam bộ đất và người_tập 1 10
2 Nam bộ đất và người_tập 2
3 Nam bộ đất và người_tập 3
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
4 Nam bộ đất và người_tập 4
5 Nam bộ đất và người_tập 5
6 Nam bộ đất và người_tập 6
7 Nam bộ đất và người_tập 7
8 Nam bộ kháng chiến qua tài liệu lưu trữ 1945 - 1954 1
9 Nam bộ thành đồng đi trước về sau 1
10 Nam bộ tiềm năng và triển vọng 2
11 Nam bộ và Nam Trung bộ những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII - XIX 1
12 Nam bộ xưa và nay 1
13 Nam Cao_tập 1 1
14 Nam Cao_tập 2 1
15 Nam Kỳ cố sự (chuyện kể Nam bộ) 1
16 Nam kỳ khởi nghĩa 4
17 Nam kỳ Lục tỉnh Địa dư chí 1
18 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân 1
19 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân 1
20 Nếp cũ con người Việt Nam Toan Ánh TP.HCM 1992 2
21 Nếp cũ con người Việt Nam phong tục cổ truyền Toan Ánh TP.HCM 1969 1
22 Nếp cũ hội hè đình đám 2
23 Nét văn hóa thanh lịch của người Hà nội 1
24 Ngàn dặm Trường Sơn 1
25 Ngành in Việt Nam_tập 1 (phong trào công nhân 1930 - 1945) 1
26 Ngày ấy Điện Biên 1
27 Ngày này năm xưa 1
28 Ngày Petruský 6/12/1973 1
29 Ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú 5
30 Nghề chạm khắc gỗ ở TP.HCM từ TK XVIII đến nay 1
31 Nghề cổ đất Việt Vũ Từ Trang VHDT 2007 1
32 Nghề cổ nước Việt Vũ Từ Trang VHDT 2001 1
33 Nghề dệt Chăm truyền thống Tôn Nữ Quỳnh Trân Trẻ 2003 2
34 Nghề sơn cổ truyền Việt Nam Lê Huyên Mỹ Thuật 2003 1
35 Nghề thủ công cổ truyền của người Chăm ở Việt Nam 1
36 Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa tập II Ban NCLS Thanh Hóa Thanh Hóa 2001 1
37 Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề Đỗ Thị Hảo VHDT 2001 1
38 Nghề thư viện Trần Mai - Trần Tất Thắng TP.HCM 1986 1
39 Nghệ thuật hát bội Việt Nam 1
40 Nghệ thuật múa rối nước 1
41 Nghệt thuật hóa trang mặt nạ trong sân khấu hát bội 1
42 Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật Di sản văn hóa 1
43 Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu Đỗ Đức Hùng Thanh niên 1997 1
44 Nghi lễ thờ cúng truyền thống 1
45 Nghi lễ thời cúng truyền thống 1
46 Nghĩ về Thăng Long - Hà Nội 3
47 Nghĩa tình sâu lắng 6
48 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập I 1
49 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập II 1
50 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Bình Định tập III 1
51 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Định Tường 2
52 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Gia Định 1
53 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Hà Tiên 3
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
54 Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn_Vĩnh Long 2
55 Nghiên cứu khả thi dự án trung tâm văn hóa dân tộc TP.HCM 1
56 Nghiên cứu lịch sử tư tưởng Trung Quốc 1
57 Nghiên cứu nguồn sử liệu hiện vật bảo tàng Nguyễn Thị Huệ CTQG 2002 1
58 Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc - Việt Nam 1
59 Nghìn xưa văn hiến 2
60 Ngô Gia Tự 1
61 Ngô Quyền 1
62 Ngô Sĩ Liên và Đại Việt sử ký toàn thư 1
63 Ngọn cờ giải phóng 1
64 Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại 1
65 Ngữ pháp tiếng Việt - tiếng, từ ghép, đoản ngữ 2
66 Người cha thân yêu 2
67 Người Co 1
68 Người của chiến trường 1
69 Người Dao 1
70 Người Giarai 1
71 Người HMông 1
72 Người Hoa quận 6, TP.HCM Quận 6 TP.HCM 1990 3
73 Người Ko'ho ở Lâm Đồng - nghiên cứu nhân học về dân tộc và văn hóa 1
74 Người Sài Gòn 1
75 Người Sila 1
76 Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam 1
77 Người vùng ven Thăng Long Đỗ Thỉnh VHTT Hà Nội 1998 1
78 Nguyễn Ái Quốc 12
79 Nguyễn Ái Quốc tại Paris 1917 - 1923 1
80 Nguyễn An Ninh 17
81 Nguyễn Đình Chiểu 1
82 Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người 2
83 Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao càng nhìn càng sáng 1
84 Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và lao động nghệ thuật 1
85 Nguyễn Đình Chiểu với văn hóa Việt Nam 1
86 Nguyễn Du 1
87 Nguyễn Huệ Phú Xuân 1
88 Nguyễn Hữu Cảnh 2
89 Nguyễn Khuyến tác phẩm 1
90 Nguyễn Trãi thân thế và sự nghiệp 2
91 Nguyễn Trung Trực anh hùng kháng chiến chống Pháp 1
92 Nguyễn Văn Kỉnh 4
93 Nhà Tây Sơn 1
94 Nhà Tây Sơn 1
95 Nhà Tây Sơn 1
96 Nhà tù Phú Lợi 1
97 Nhà tù Phú Lợi BT Sông Bé 1995 1
98 Nhạc khí dân tộc Jrai - Bahnar 1
99 Nhạc khí dân tộc S'Tiêng 1
100 Nhẫn Nhựt Long - Phật lịch 2539 1
101 Nhận thức mới về đất Hà Tiên Trương Minh Đạt Trẻ, Tạp chí xưa 2001 1
102 Nhân vật lịch sử và di tích liên quan 1
103 Nhân vật và sự kiện - lịch sử cận hiện đại 1
104 Nhật ký chiến tranh 1
105 Nhật ký hành quân 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
106 Nhìn lại Sơn Mỹ BT Quảng Ngãi 2003 1
107 Nho giáo ở Gia Định 2
108 Nhớ lại những năm đầu 40 ở nhà đày Buôn Ma Thuột 1996 1
109 Nhớ ơn Bác Hồ 1
110 Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975 2
111 Nhóm Hoàng Mai Lưu hoạt động trở lại. 1
112 Nhóm nghiên cứu mácxít Phú Yên (1940 - 1944) 1
113 Những bài đăng trên báo Le Paria 1
114 Những bài viết và nói về quân sự_tập 2 1
115 Những bông hoa đẹp 90
116 Những bức thư kể chuyện Bác Hồ 1
117 Những chặng đường chống Mỹ 1
118 Những chặng đường lịch sử Võ Nguyên Giáp 1
119 Những chặng đường lịch sử 1
120 Những chặng đường lịch sử 1
121 Những chặng đường lịch sử của Đoàn (1975 - 1980) 1
122 Những chuyện kể về truyền thống kháng chiến của nhân dân quận 4, TP.HCM 1
123 Những danh tướng Trung hoa thời xưa 1
124 Những di sản nổi tiếng thế giới 1
125 Những đứa con thân yêu 6
126 Những hiện vật tàng trữ tại viện bảo tàng LSVN về văn hoá Bắc Sơn 1
127 Những hiện vật văn hoá óc eo ở bảo tàng tỉnh Cần Thơ 1
128 Những hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích phủ Chủ tịch 1954 - 1969_tập 1 7
129 Những làn điệu chèo cổ chọn lọc 1
130 Những lời Bác dạy 1
131 Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 5 1
132 Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch_tập 6 1
133 Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch 5
134 Những mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ 1
135 Những năm tháng bên Bác 1
136 Những năm tháng không thể nào quên 3
137 Những ngày cuối cùng của Mỹ - Thiệu ở Sài Gòn 2
138 Những ngày kỷ niệm và lịch sử 1
139 Những ngày tù ngục 48
140 Những ngôi chùa ở TP.HCM 1
141 Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam bộ nửa sau TK XIX 1
142 Những người con trung hiếu 1
143 Những người thân trong gia đình Bác Hồ 2
144 Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003 1
145 Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam 1
146 Những sự kiện lịch sử Đảng_tập 2 (1945 - 1954) 1
147 Những trận đánh của lực lượng vũ trang TP.HCM 3
148 Những trang sự kiện và nhân vật lịch sử 5
149 Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Quốc xâm lược 1
150 Những trang tiểu sử chính trị của Mao Trạch Đông 2
151 Những tư liệu cần biết về 300 năm Sài Gòn - TP.HCM 1
152 Những vấn đề cơ bản về luật Hàng Hải 1
153 Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Nghệ thuật Đông Nam Á 1
154 Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á 2
155 Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về Khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á 1
156 Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử Đông Nam Á hiện đại 1
157 Những vấn đề lịch sử - văn hóa Đông Nam Á : Về lịch sử văn hóa ba nước Đông dương 1
STT Tên sách Tác giả Chuyên NXB Năm SL
đề XB
158 Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1
159 Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại Lê Quang Trang Giáo dục 1999 1
160 Những vấn đề văn hóa- xã hội thời Nguyễn 3
161 Niên biểu Việt Nam 1
162 Niên biểu Việt Nam 1
163 Nỗi đau lịch sử - nạn đói 1945 2
164 Noi gương những người cộng sản 1
165 Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch 1
166 Nơi ở và làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch 1
167 Nông cổ Mín Đàm 3
168 Nữ chúa Việt Nam 1
169 Nữ nghệ sĩ Bạch Trà 1
170 Nữ thần và thánh mẫu Việt Nam 1
171 Nữ Trưng Vương - Đặng Thúc Liêng 1
172 Nửa tháng trong miền Thất Sơn Nguyễn Văn Hầu Trẻ 2000 1
173 Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 1
174 Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến (19/2/1946 - 19/2/1996) 1
175 Nước Nhật mua cả thế giới 1
176 Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một 2
1672 2365
STT Tên sách Tác giả Nguồn Loại Chuyên đề Số Số NXB Năm SL Kệ
cũ mới XB
1 Anh ngữ thực dụng - cấp I Lê Bá Kông Sa Giáo dục 23 5408 Diên Hồng 1964 1
2 Âm mưu Hội Tam hoàng_tập 2 Sa Truyện/Tiểu thuyết 3345 1
3 Ấn tượng 300 năm TP.HCM Sơn Nam Sa SG-GĐ 943 751 Trẻ 1998 1
4 Ám sát Draymon - Ủy viên cộng hòa Pháp tại Campuchia Trần Văn Kiêm Sa Truyện/Tiểu thuyết 1577 Trẻ 1999 1
5 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 1 Sa LLVT 1628 TP.HCM 1993 1
6 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thủ Đức_tập 2 Sa LLVT 1629 TP.HCM 1993 1
7 Âm nhạc cung đình triều Nguyễn Trần Kiểu Vị Thủy Sa SK_Âm nhạc 1662 Thuận hóa 1997 1
8 Anh Ba Hưng - vốn thiệt nông dân Diệp Hồng Phương Sa Truyện/TT 1879 Văn nghệ 2000 1
9 Anh hùng và nghệ sĩ Vũ Khiêu Sa Văn hóa 2279 1975 1
10 Anh thợ tài hoa Nguyễn Đức Huệ Sa Truyện/TT 2280 Hà Nội 1982 1
11 Ánh sáng của anh Phan Thị Thanh Nhàn Sa Truyện/TT 2281 1981 1
12 Anh đặc công trẻ và cô bạn Huỳnh Minh Nhật Sa Truyện/TT 2282 TP.HCM 1981 1
13 Ánh lửa Nhiều tác giả Sa Truyện/TT 2283 1978 1
14 Ánh lửa trong đôi mắt Sa Truyện/TT 2284 1
15 Ánh sáng đây rồi Nông Văn Lạc Sa Truyện/TT 2285 1976 1
16 Ánh sáng tháng 10 Nguyễn Thành Lê Sa Truyện/TT 2286 1978 1
17 Anh hùng ca của Hô-me-rơ Nguyễn Văn Khỏa Sa Truyện/TT 2896 Hà Nội 1978 1
18 Ánh sáng tâm hồn Xônômưn Lôtsin Sa Truyện/TT 2928, 2929 Hà Nội 1981 2
19 Anna Kha Lệ Ninh_tập 1 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2930 1970 1
20 Anna Kha Lệ Ninh_tập 2 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2931 1971 1
21 Anna Kha Lệ Ninh_tập 3 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2932 1971 1
22 Anna Kha Lệ Ninh_tập 4 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2933 1972 1
23 Anna Kha Lệ Ninh_tập 5 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2934 1972 1
24 Anna Kha Lệ Ninh_tập 6 Léon Tolstoi Sa Truyện/TT 2935 1972 1
25 Ảo ảnh trên đảo Vaxiliep Sa Truyện/TT 2952 TP.HCM 1982 1
26 Anh hùng thời nội chiến Đôpgiencô Sa Truyện/TT 2953 Hà Nội 1977 1
27 Ánh sáng và trang viết Sa Truyện/TT 3237 Hà Nội 1981 1
28 Anh hùng ca Iliade_tập 1 Homère Sa Văn học TG 3375 Văn học 1997 1
29 Anh hùng ca Iliade_tập 2 Homère Sa Văn học TG 3376 Văn học 1997 1
30 Anh - nguồn cảm hứng cao thượng Ung Ngọc Ky Sa Nhân vật 3383, 3384 Văn nghệ 1996 2
31 Acentury in oil …. Stephen Howarth Sa 3477 London 1997 1
32 Atlas vũ khí tự tạo Sa Vũ khí 3522 TP.HCM 1995 1
33 A catalogue of the World's most popular coins Fred Reinfeld Sa Tiền tệ 3997 New York 1963 1
34 Anh hùng kháng Pháp - Nguyễn Trung Trực Nguyễn Văn Khoa Sa Nhân vật_Khởi nghĩa 4281
35 Ác liệt Côn Đảo Bùi Văn Toản Sa Lịch sử_Kháng chiến 4306 Trẻ 1996 1
36 Atlas vũ khí tự tạo Sa Vũ khí 4327 TP.HCM 1995 1
37 Áo tím trên các nẻo đường đất nước Sa Lịch sử_Phụ nữ 4343, 5653 Trẻ 2004 2
38 Ánh lửa đêm tàn - truyện ký Võ An Khánh Sa Truyện/TT 4356 Mũi Cà Mau 1
39 Avoóc Hồ - hồi ký Nhiều tác giả Sa HCM 671 763 VHDT 1977 1 3
40 Ảnh truyền thống Việt kiều Campuchia Sách ảnh Việt kiều yêu nước 1295 TP.HCM 1998 1
41 A daily use English - Chinese Dictionary Sa Từ điển_Anh-Hoa 1712 Hongkong 1959 1
42 Ảnh hưởng của rừng đến môi trường Khan Bê-Côp Sa Xã hội học 1898 Hà Nội 1984 1
43 Ảnh thời chiến (1965 - 1975) Lâm Tấn Tài Sách ảnh Lịch sử_Kháng chiến 2055, 2246 TP.HCM 2000 2
44 Ăn mòn và bảo vệ kim loại Hoàng Đình Lũy Sa BTBT 3858 Hà Nội 1980 1
45 Almanach kiến thức văn hóa Trần Mạnh Thường Sa Văn hóa 3907 Hà Nội 1999 1
46 Almanach - những sự kiện lịch sử Việt Nam Phạm Đình Nhân Sa Lịch sử_Sự kiện 3951 VHTT_Hà Nội 2002 1
47 Ảnh trắng đen Trần Quang Lai Trần Quang Lai Sách ảnh Văn hóa 4101 - 4103 TP.HCM 2003 3
48 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1952 - 1958)_tập 1 Sa LLVT 83 QĐND 1978 1
49 Angkor Sa Lịch sử_Thế giới 1429 Sài Gòn 1998 1
50 Ấn tượng ngàn năm Thăng Long - Hà Nội Bùi Việt Mỹ Sa TL-HN 5119 Thời Đại 2010 1
51 Amanach kiến thức văn hóa chào thiên niên kỷ mới năm 2000 Sa Văn hóa 3907 VHTT 1997 1
52 An ninh trong bảo tàng Cục BTBT Sa BTBT 5524 1
53 Ảnh nghệ thuật gốm sứ và cuộc sống BTC. Festival VN-BD Tặng Sa Gốm sứ 5422 Bình Dương 2010 1
54 A trip through time - photographic Jreasures of cahoolture shive Sách ảnh 5562 2011 1
55 Aivan Hô Cantơ Scốt Sa Truyện/Tiểu thuyết 5748 Văn học 1999 1
56 Almanach - những sự kiện lịch sử Việt Nam Phạm Đình Nhân Sa Từ điển_Sự kiện 5571 1999
57 Âm nhạc Sa SK-Âm nhạc Kim Đồng 1
58 Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên - Ảnh tư liệu lưu trữ tại Pháp Sách ảnh Dân tộc học 5492, 5495 Văn hóa Thông 2009 2
59 Ấn tượng Võ Nguyên Giáp Ban Tuyên giáo - Vĩnh Long Sa Nhân vật_Tướng lĩnh 4215 Trẻ 2003
60 Ảnh nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu 1975 - 2005 Sách ảnh Địa danh_Tỉnh/Thành 5707 Vũng Tàu 2006 1
61 Atlat địa lí Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo Sa Địa lý Giáo dục 2009 1
62 Avian Hô - tiểu thuyết Cantơ Scốt Sa Truyện/Tiểu thuyết Văn học 1999 1
Ngăn SL
TT
STT Tên sách Tác giả Nguồn Loại Chuyên đề Số Số mới NXB Năm
cũ XB
1 Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM BT.LLVT miền Đông LLVT 56, 66 75 TP.HCM 1981
2 Báo "Dân chúng" Nguyễn Thành Sa Báo chí 14, 15 84, 85 TP.HCM 1981
3 Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 - 1945) Nguyễn Thành Sa Báo chí 16 86 KHXH 1984
4 Bảo vệ thành phố thân yêu Vũ Đình Liệu, ... Sa SG-GĐ 19 87 TP,HCM 1978
5 Bão táp mùa xuân Mai Văn Tạo Sa Truyện/TT 17 88 Hà Nội 1968
6 35 năm chiến đấu và xây dựng (1945 - 1980) Sa Chính trị 30, 581 89, 90 Sự Thật 1980
7 30 tháng 4 Lịch sử_CD.HCM 91 TP.HCM 1985
8 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Ban NCLS Đảng TW Sa ĐCSVN 23, 24 93, 92 Sự Thật 1975
9 Bắc Hải Vân xuân 1975 - Ký sự Xuân Thiều Sa 22 94 QĐND 1977
10 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH TU.TP/HCM Sa Nhân vật_Lãnh tụ 20 95 TP.HCM 1988
11 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh Sa BTBT 104 229, 4294, … TP.HCM 1996
12 Bảng tra thần tích theo địa danh làng xã Viện nghiên cứu Hán Nôm Sa Địa danh 459 481 KHXH 1996
13 48 giờ vòng quanh núi Sam Trịnh Bửu Hoài Sa Địa danh 312 530 Phòng VHTT 1987
TX.Châu
Văn Học Đốc
14 Bác Hồ - Hồi ký Nhiều tác giả Sa HCM 562, 563 738, 739 1975
15 Bác Tôn của chúng ta Trần Thanh Phương Sa Nhân vật_Lãnh tụ 566 743 TH. An Giang 1988
16 Bác Hồ với văn nghệ sĩ - Hồi ký Lữ Huy Nguyên Sa HCM 633 761 Tác phẩm mới 1980
17 Bác Hồ kính yêu - tập 1 Sa HCM 670 762 Kim Đồng 1975
18 Bác Hồ trên đất nước Lê Nin Hồng Hà Sa HCM 634 765 Thanh Niên 1980
19 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH TU.TP/HCM Sa Nhân vật_Lãnh tụ 766, 767 662, 663 KHXH 1988
20 300 năm Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh Sa SG-GĐ 783 TP.HCM 1998
21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Tân, Nguyễn Sơn Sa Phụ nữ 1277 785 TP.HCM 1997
22 Bước đầu tìm hiểu …… Phạm Đức Dương Sa 808 646 Hà Nội 1998
23 Biệt động Sài Gòn Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu) Sa LLVT 649 812 Trẻ 1998
24 Bến Nghé xưa Sơn Nam Sa SG-GĐ 586 828 Trẻ 1981
25 Bác Hồ của chúng ta Phác Văn Sa HCM 679 836 Thanh Niên 1978
26 Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh Ban NCLS Đảng - Nghệ Tĩnh Sa HCM 686 843 Vinh 1977
27 Bác Hồ - cây đại thọ Đoàn Minh Tuấn Sa HCM 691 848 TH. Tiền Giang 1990
28 Bác Hồ - người Việt Nam đẹp nhất Hà Huy Giáp Sa HCM 697 854 Thanh Niên
29 Bản án chế độ thực dân Pháp Nguyễn Ái Quốc Sa Bác Hồ 698 855 Sự Thật 1975
30 Bác Hồ - nhà báo cách mạng vĩ đại Thế Tập, Kim Oanh Sa HCM 699 856 Sự Thật 1985
31 Bông hồng của Bác Trần Đình Việt, Trần Đương,…. Sa HCM 700 857 Phụ Nữ 1985
32 Bác Hồ về nước - Hồi ký Nhiều tác giả Sa HCM 702 859 VHNT Cao Bằng 1986
33 Bàn về thanh niên Hồ Chí Minh Sa Thanh/Thiếu niên 705 862 Thanh Niên 1975
34 Biên niên các sự kiện Sa Lịch sử_Sự kiện 894 1990
35 Bộ luật Dân sự của nước CH.XHCN Việt Nam Sa QPPL 780 1010 CTQG 1995
36 Bộ luật Hình sự của nước CH.XHCN Việt Nam Sa QPPL 775 979 CTQG 1995
37 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam Sa QPPL 778, ….. 983, 984 CTQG 1997
38 Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 1 I.V. Stalin Sa Chính trị 1038, 1039 Hà Nội 1976
39 Báo cáo về xây dựng CNXH_tập 2 I.V. Stalin Sa Chính trị 1040 Hà Nội 1976
40 Bàn về kiểm tra và kiểm soát V.I. LêNin Sa Chính trị 1081 Hà Nội 1982
41 Báo cáo chính trị của ……………….. Sa Chính trị 1138 Hà Nội 1977
42 Bệnh ấu trĩ "tả khuynh" V.I. LêNin Sa Chính trị 1156, 1157 Moscow 1973
43 Bàn về thanh niên V.I. LêNin Sa Thanh/Thiếu niên 1161, 1162 Moscow 1981
44 Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước Lã Văn Lô Sa Dân tộc học 1184 1069 Hà Nội 1983
45 Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam Diêm Thị Đường Sa Văn hóa_Dah nhân 1135 1305 VHTT 1998
46 Bác Hồ - cây đại thọ Đoàn Minh Tuấn Sa HCM 1176 1341 CTQG 1998
47 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam - Tài liệu photo Sở LĐ-TB & XH TP.HCM Photo QPPL 779, 1165 984, 1354 1994
48 300 năm thành phố của em Trần Xuân Tiến Sa SG-GĐ 1378 TP.HCM 1998
49 300 năm địa chính Sa Địa chính 1396 TP.HCM 1998
50 Bác Tôn (1888 - 1980) - Cuộc đời và sự nghiệp BCH. Đảng bộ An Giang Sa Nhân vật_Lãnh tụ 1190 1410 Sự Thật 1988
51 365 ngày vĩnh biệt anh - Thượng tướng Trần Văn Trà Sa Nhân vật 1415, 1416 Trẻ 1998
52 Bảo tàng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Cục BTBT Sa BTBT 1219 1437 Hà Nội 1998
53 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân Sa HCM 1208 1442, Trẻ 1999
54 Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký Trần Văn Giang Sa HCM 1210 1444 Trẻ 1999
55 Bảo tồn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyền thống Việt Nam Diêm Thị Đường Sa Văn hóa_Dah nhân 1213 1454 VHTT 1998
56 Bộ đội Trường Sơn_đường Hồ Chí Minh - ký sự và tư liệu BLL chiến sĩ Trường Sơn Sa LLVT 1499, 4566 TP.HCM 1998
57 35 năm ca hát Sa SK_Âm nhạc 1557 TP.HCM 1981
58 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam Sa HTBT 1580 VHDT 1998
59 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nhiều tác giả Sa Văn hóa 1584 TP.HCM 1999
60 40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959 - 1999) BT. CMVN Sa BTBT 1586 Hà Nội 1999
61 Bác Hồ viết di chúc - hồi ký Vũ Kỳ - Thế Kỷ ghi Sa HCM 1596 5270 CTQG 1999
62 Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Huy Sa Văn hóa_Dân tộc 1597 Giáo Dục 2003
63 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - 10 năm xây dựng và phát triển 1995 – 2004 BT. Dân tộc học Việt Nam Sa BTBT 1599, … TP.HCM 1997
64 Bảng phân loại Thư viện Quốc gia Sa Thư viện 1630 Hà Nội 1975
65 Bộ luật Lao Động và những văn bản …. Sa QPPL 1631 TP.HCM 1998
66 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sa ĐCSVN 1636 Sài Gòn 1975
67 Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 1 Ban Tuyên giáo TU Đồng Nai Sa HCM 1638, 5274 Đồng Nai 1990
68 Ban liên hợp quân sự và "Trại Davis" những tháng ngày Sa Lịch sử_Kháng chiến 1646 Hà Nội 1997
69 Bùi Hữu Nghĩa Hoài Anh Sa Nhân vật 1676 TP.HCM 1998
70 Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại TPHCM Tana Li Sa Hán Nôm 1683 2224 KHXH 1999
71 Bến cảng lòng dân - hồi ký tỉnh Bến Tre Lê Minh Đào (Ba Đào) Sa 1708 Bến Tre 1999
72 Bộ luật Thương mại Sa QPPL 1727 Sài Gòn 1973
73 Bác Tôn và chúng ta Ban KHXH TU TP.HCM Sa Nhân vật_Lãnh tụ 1784 KHXH 1988
74 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - quận 11 Quận ủy, UBND, ... quận 11 Sa Phụ nữ 1800, …. TP.HCM 1999
75 Binh thư yếu lược Trần Quốc Tuấn Sa 1808 Thanh Hóa 2000
76 Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc Lương Duy Thứ Sa HCM 1814 Trẻ 1999
77 Bác Hồ với sự nghiệp trồng người Phan Hiền Sa HCM 1816 Trẻ 1999
78 Bác Hồ ở Thái Lan Trần Ngọc Danh Sa HCM 1819 Trẻ 1999
79 Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ Nhiều tác giả Sa HCM 1820 Trẻ 1999
80 Bác về Sơn Tùng Sa HCM 1823 Phụ Nữ 2000
81 Báo chí Việt Nam - Từ khởi thủy đến 1945 Huỳnh Văn Tòng Sa Báo chí 1834 TP.HCM 2000
82 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sa ĐCSVN 1902 Sài Gòn 1975
83 Bảo tàng, di tích, lễ hội Phan Khanh Sa Di tích 1950 5184 Thông Tin 1992
84 Bảo tồn - Bảo tàng và đặc trưng của nó Sa BTBT 2006
85 Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rõng Bàng xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM_ 4/1999 Tài liệu KCH 2043 TP.HCM 2000
86 Báo chí Việt Nam - Từ khởi thủy đến 1945 Huỳnh Văn Tòng Sa Báo chí 2049 TP.HCM 2000
87 Bách khoa toàn thư về thế giới Khắc Thành, Lệ Xuân, …. Sa Từ điển 2061 Trẻ 1994
88 Bảng giá cố định 1989 Tổng cục Thống kê Sa QPPL 2094 Thống Kê 1990
89 Bàn về lịch Vạn Niên Tân Việt, Thiều Phong Sa Văn hóa 2120 VHDT 2001
90 Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Văn Huy Sa Văn hóa_Dân tộc 2142, … Giáo Dục 2003
91 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT. Mỹ thuật Việt Nam Sa BTBT 2156 Mỹ Thuật 2000
92 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam … Sa BTBT 2207
93 Bài ca phụ nữ Việt Nam (100 ca khúc chọn lọc) Hội LH. Phụ nữ VN-TP.HCM Sa Âm nhạc 2217 Trẻ 2000
94 40 năm Bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999) BT. Hải Phòng Sa BTBT 2219, 2220 Hải Phòng 1999
95 Báo cáo khai quật di tích khảo cổ học Rõng Bàng xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM_ 4/1999 Tài liệu KCH 2233 TP.HCM 2000
96 Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Nhiều tác giả Sa Văn hóa 2255 - 2258, ... TP.HCM 1999
97 Bỉ võ Nguyên Hồng Sa Truyện/Tiểu thuyết 2287 1982
98 Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam (trước CMT8) Phan Kế Hoành, Vũ Quang Vinh Sa SK-Kịch 2288, 2289 Văn Hóa 1982
99 Bóng nước Hồ Gươm_tập 1 Chu Thiên Sa Truyện/Tiểu thuyết 2290 1985
100 Bóng nước Hồ Gươm_tập 2 Chu Thiên Sa Truyện/Tiểu thuyết 2291 1985
101 Bác Sáu Rồng Nguyễn Hiểu Trường Sa Truyện/TT 2292 Văn học giải phóng 1975
102 Bông huệ trên tầng cao Trần Hoàng Bách Sa Truyện/Tiểu thuyết 2419 Hà Nội 1983
103 Bến lở Triệu Bôn Sa Truyện/Tiểu thuyết 2420 Hà Nội 1994
104 Bưu ảnh từ những vùng đất mới Hữu Mai Sa Truyện/Tiểu thuyết 2421 QDND 1978
105 Bình minh trên biển Đức Khâm Sa Truyện/Tiểu thuyết 2422 1975
106 Biến động ngày hè - Tập kịch Lê Tri Kỷ Sa Sân khấu 2423 Văn học GP 1976
107 Bão biển - tập 1 Chu Văn Sa Truyện/Tiểu thuyết 2424 Hà Nội 1978
108 Bão biển - tập 2 Chu Văn Sa Truyện/Tiểu thuyết 2425 Hà Nội 1982
109 Bác Sáu Rồng Nguyễn Hiểu Trường Sa Truyện/TT 2439 Sài Gòn 1975
110 Buổi đầu thử thách Đào Phương Sa Truyện/Tiểu thuyết 2440 Huế 1983
111 Bước ngoặc Đặng Hải Lâm Sa Truyện/Tiểu thuyết 2441 Hà Nội 1982
112 Bên lở bên bồi Lê Văn Thảo Sa Truyện/Tiểu thuyết 2442, 2443 TP.HCM 1978
113 Biển nắng Sa Truyện/Tiểu thuyết 2627 TP.HCM 1984
114 Bến quê Cao Tiến Lê Sa Truyện/Tiểu thuyết 2628 Hà Nội 1978
115 Bắt nguồn từ cuộc sống Đặng Kim Thanh Sa Truyện/Tiểu thuyết 2629 Hà Nội 1981
116 Bên ngoài mái trường Trần Hoài Dương Sa Truyện/Tiểu thuyết 2630 Hà Nội 1983
117 Bên kia biên giới Lê Khâm Sa Truyện/Tiểu thuyết 2631 Hà Nội 1978
118 Bản hợp ca Minh Kiên Sa Truyện/Tiểu thuyết 2632 TP.HCM 1984
119 Bầu trời và đôi cánh Sa Truyện/Tiểu thuyết 2633 Hà Nội 1985
120 Bức ký họa Tùng Điển Sa Truyện/Tiểu thuyết 2634 Hà Nội 1984
121 Bóng mát cuộc đời Sa Truyện/Tiểu thuyết 2635 Hà nội 1983
122 Bông sứ trắng Hoài Vũ Sa Truyện/Tiểu thuyết 2636 TP.HCM 1982
123 Biển gọi Hồ Phương Sa Truyện/Tiểu thuyết 2648 QĐND 1979
124 Bắn rơi tại chỗ máy bay B52 - hồi ký Nhiều tác giả Sa Lịch sử_Kháng chiến 2779 QDND 1978
125 Bão cuốn - Tập kịch Nguyễn Vượng Sa SK_Kịch 2780 Văn học GP 1976
126 Bút máu Vũ Hạnh Sa Truyện/Tiểu thuyết 2781 Hà Nội 1986
127 Bạn bè một thuở Nguyễn Quang Hà Sa Truyện/Tiểu thuyết 2785 Hà Nội 1984
128 Bình minh phía Tây thành phố Sa Truyện/Tiểu thuyết 2786 1985
129 Bình luận văn học Như Phong Sa Văn học 2787, 2978 Văn Học 1977
130 Biệt thự có giàn hoa tím Nguyễn Thị Như Trang Sa Truyện/Tiểu thuyết 2788 Long An 1985
131 Bầy chim sẽ Đào Chí Hiếu Sa Truyện/Tiểu thuyết 2789 TP.HCM 1982
132 Biên giới Nguyễn Quốc Trung Sa Truyện/Tiểu thuyết 2790 QĐND 1985
133 Bóng dáng con đường Cao Cân Sa Truyện/Tiểu thuyết 2794 TP.HCM 1978
134 Bàn thờ tổ của một cô đào Nguyễn Quang Sáng Sa Truyện/Tiểu thuyết 2795 TP.HCM 1985
135 Bông mận trắng Nguyễn Nam Sa Truyện/Tiểu thuyết 2796 Đồng Tháp 1985
136 Bạch đàn Lê Phương Sa Truyện/Tiểu thuyết 2797 Hà Nội 1977
137 Bình minh Hồ Phương Sa Truyện/Tiểu thuyết 2798 Hà Nội 1981
138 Bức thư Cà Mau Anh Đức Sa Truyện/Tiểu thuyết 2799 Sài Gòn 1975
139 Bi kịch cổ điển Pháp Sa Truyện/Tiểu thuyết 2936, 2937 Hà Nội 1978
140 Bài ca trong tuyết Sa Truyện/Tiểu thuyết 2954 Hà Nội 1987
141 Bao Công kỳ án - tập 1 Sa Truyện/Tiểu thuyết 2979 Đồng Tháp 1995
142 Bao Công kỳ án - tập 2 Sa Truyện/Tiểu thuyết 2980 Đồng Tháp 1995
143 Biên giới bên anh Rômanốp N.A Sa Truyện/Tiểu thuyết 2981 Hà Nội 1985
144 Bác sĩ Tachiana V. Caverin Sa Truyện/TT 2988 Hà Nội 1977
145 Bài ca cuối cùng N. Pônôchépxki Sa Truyện/Tiểu thuyết 2989 Bình Trị Thiên 1987
146 Bút ký người dự thẩm Lev Sâyghin Sa Truyện/Tiểu thuyết 3022 Hà Nội 1984
147 Bảy xu Sa Truyện/Tiểu thuyết 3023 Cà Mau 1987
148 Bun Champa B.C Thoong Sa Truyện/Tiểu thuyết 3024 Hà Nội 1979
149 Bầu trời chiến tranh Alexandre Pocrưskin Sa Truyện/Tiểu thuyết 3025 Hà Nội 1983
150 Bím trắng tai đen Gavirin Troezponski Sa Truyện/Tiểu thuyết 3026 TP.HCM 1983
151 Bàn tay người da đen Sa Truyện/Tiểu thuyết 3027 Hà Nội 1982
152 Bức họa Maja khỏa thân Samuel Edwards Sa Truyện/Tiểu thuyết 3046 Nghĩa Bình 1985
153 Bước ngoặc hiểm nghèo E. I. Vixtunop Sa Truyện/Tiểu thuyết 3047
154 Bran , Per Guyn Henrik Ipxen Sa Truyện/Tiểu thuyết 3048
155 Bản Ê tuýt vĩnh cữu Sa Truyện/Tiểu thuyết 3049
156 Ban trưa ở phía mặt trời Vadim Cozepnhicop Sa Truyện/Tiểu thuyết 3050
157 Barie Paven Vezgicov Sa Truyện/Tiểu thuyết 3051
158 Bông hồng cho Êmily - tập 1 Sa Truyện/Tiểu thuyết 3052
159 Bông hồng cho Êmily - tập 2 Sa Truyện/Tiểu thuyết 3053
160 Bầy sói Vaxin Bưcốp Sa Truyện/Tiểu thuyết 3064, 3067
161 Bên những hiệp sĩ áo đen - tập 1 Yuri Đônđơ Sa Truyện/Tiểu thuyết 3065
162 Bông hồng vàng K. Pauxtốpxki Sa Truyện/Tiểu thuyết 3066
163 Bình minh mưa K. Pauxtốpxki Sa Truyện/Tiểu thuyết 3068
164 Bốn lần sinh nhật I.S. Stavinski Sa Truyện/Tiểu thuyết 3069, 3070
165 Ba người lính ngự lâm - tập 2 Alexandre Duyma Sa Truyện/TT 3083
166 Bão táp - tập 1 Ilya Erenbua Sa Truyện/TT 3073
167 Báo chí Việt Nam Hồng Chương Sa Báo chí 3194 Sự Thật
168 Bài ca núi Anpơ Vaxin Bưcốp Sa Truyện/Tiểu thuyết 3269
169 Bên kia sông Đồng Nai Hoàng Văn Bổn Sa Truyện/Tiểu thuyết 3285
170 Bức chân dung dở dang A. Tsakốpxki Sa Truyện/Tiểu thuyết 3331
171 Bến Nghé xưa Sơn Nam Sa SG-GĐ 3340 Văn Nghệ TP.HCM
172 Bông hoa màu vàng nâu Sa Truyện/Tiểu thuyết 3349
173 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp - Phần 2 Hồ Chí Minh Sa Lịch sử_Kháng chiến 3413
174 Beware lest the nightmare recur J.B. Piétri Sa 3414 GDR 1988
175 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc Sa Văn hóa 3448 Văn học 2002
176 Buôn Ma Thuột - trận đánh lịch sử TV. Tỉnh ủy DakLak Sa Địa danh 3455
177 Bùi Hữu Nghĩa - con người và tác phẩm Bảo Định Giang Sa Nhân vật 3509 Trẻ
178 Bác Hồ, Bác Tôn và các anh Bảo Định Giang Sa HCM 3516 CTQG 2001
179 Bay theo đường dân tộc đang bay Chế Lan Viên Sa 3552
180 Bàn về Cách mạng tư tưởng và văn hóa V.I. LêNin Sa Văn hóa 3561
181 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ Sa HCM 3564 TP.HCM 1986
182 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ Sa HCM 3565, 3566 TP.HCM 1990
183 Bác Tôn (1888 - 1980) - Cuộc đời và sự nghiệp BCH. Đảng bộ An Giang Sa Nhân vật_Lãnh tụ 3567 Sự Thật 1988
184 Bác Hồ - những năm tháng ở nước ngoài Đặng Hòa Sa HCM 3600 VHDT 2001
185 Bác Hồ kể chuyện Tây Du Ký Trần Văn Giang Sa HCM 3602, ... Trẻ 1999
186 Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đắc Xuân Sa HCM 3603, … Trẻ 1999
187 Bình Định đau thương và anh dũng Sa Địa danh 3607 Hà Tĩnh 1964
188 Bốn mươi năm hoạt động của Đảng Ban NCLS Đảng TW Sa ĐCSVN 3649
189 Bùng nổ vì Việt Nam Nhiều tác giả Sách ảnh Lịch sử_Kháng chiến 3662 Thanh Niên
190 34 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam 1945 - 1980 Sa Dân tộc học 3663 Văn hóa 1981
191 45 năm hoạt động của Đảng Lao Động Việt Nam (1930 - 1975) Sa ĐCSVN 3665 Sài Gòn 1975
192 Bộ luật Lao động của nước CH.XHCN Việt Nam - Tài liệu photo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Photo QPPL 3694 1994
193 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam Sa HTBT 3792, ... VHDT 1998
194 Bắt sống tướng Đờ Cát …………… Sa Lịch sử_Kháng chiến 3819
195 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Sa HTBT 3827
196 Biển lạc loài Thứ Lang Sa Truyện/Tiểu thuyết 3849
197 Bác Hồ - những kỷ niệm không thể nào quên Phùng Thế Tài Sa HCM 3885
198 Bình minh Ba Tơ Nguyễn Đôn Sa Truyện/Tiểu thuyết 3889
199 Bàn về văn hiến Việt Nam Vũ Khiêu Sa Văn hóa 3906 TP.HCM
200 Bùi Hữu Nghĩa và Kim Thạch kỳ duyên Nguyễn Q. Thắng Sa SK-Cải lương 3914 Văn Học 1993
201 Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - 25 năm (Trần Thị Huệ) Sa HTBT 4056 - 4060 2002
202 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP.HCM Sa Di sản VH 4088
203 3/4 thế kỷ Công đoàn Việt Nam …………… Sa Công đoàn 4110
204 Bảo tàng Quang Trung và di tích Tây Sơn BT. Quang Trung Sa HTBT 4118 Bình Định 2002
205 Báo cáo tổng hợp đề tài về nạn nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam Tài liệu Lịch sử_Kháng chiến 4126 2000
206 Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế - tập 2 Trần Anh Sơn Sa BTBT 4131
207 Bác Tôn của chúng ta Trần Thanh Phương Sa Nhân vật_Lãnh tụ 4138 TH. An Giang 1988
208 Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM BT.LLVT miền Đông Sa LLVT 4141 TP.HCM 1981
209 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Thông báo khoa học) Tạp chí Thông báo khoa học
210 Bốn mươi năm tham gia cách mạng của Đảng Dân chủ Việt Nam Sa ĐDCVN
211 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT. Mỹ thuật Việt Nam Sa BTBT 4263, 4264, 4265 Mỹ Thuật 2000
212 Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam Sa HTBT 4271, 4272
213 40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959 - 1999) BT. CMVN Sa BTBT 4273, 4274 Hà Nội 1999
214 Bùi Thị Mè kể chuyện đời mình Sa Phụ nữ 4283 Trẻ
215 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam Sa Lịch sử_Kháng chiến 4285
216 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP.HCM Sa Di sản VH 4287
217 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP. Hồ Chí Minh Sa BTBT 4294
218 Bài giảng dùng cho đèn chiếu - tập 2 (chuyên đề 7 - 14) Sa Giáo dục 4331
219 Bảo tàng Văn hóa các dân tộcViệt Nam Sa HTBT
220 35 năm giữ gìn và phát huy vốn di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam Sa Di sản VH
221 Bí quyết vẽ truyền ảnh chân dung chuẩn xác (Dành cho người tự học) Sa Giáo dục
222 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trường học tốt về lịch sử cách mạng BT. CMVN Sa BTBT 4348 CTQG 2004
223 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - về lịch sử văn hóa và bảo tồn Sa BTBT 4349
224 30 năm Việt Nam chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) Sa Chiến tranh 4395 Thông Tấn 2004
225 Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP.HCM Sa Di sản VH 4413 - 4417
226 Búp sen xanh Sơn Tùng Sa Truyện/Tiểu thuyết 4441
227 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ Sa HCM 520 693 TP.HCM 1990
228 Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ - tập 2 Ban Khoa giáo TU. TP.HCM Sa HCM 892 TP.HCM 1990
229 Ba mươi năm giáo dục miền Nam - sơ thảo (1945 - 1975) Sa Giáo dục
230 Ba mươi lăm năm kinh tế Việt Nam (1945 - 1980) Đào Văn Tập Sa Kinh tế 73 KHXH 1980
231 Bà mẹ đất thép (viết về mẹ Nguyễn Thị Rành - Anh hùng LLVTNDVN Tô Phương Sa Phụ nữ 514, 515 662, 661 TP.HCM 1984
232 Bàn về văn hóa, văn học Sa Văn hóa 1043, 1044 Hà Nội 1997
233 Báo cáo và tham luận tại Hội nghị khoa học lịch sử về chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 3.1985) Sa Lịch sử_Kháng chiến 174 TP.HCM 1989
234 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam BT. Mỹ thuật Sa BTBT 2150 Hà Nội 2000
235 Bầu trời ước vọng - Tập truyện ký Lê Thành Chơn Sa Truyện/Tiểu thuyết 1880 QĐND 2000
236 Biên niên những sự kiện lịch sử Việt Nam Phạm Đình Nhân Sa Lịch sử_Sự kiện 3591 VHTT 2002
237 Biết nấu các món ăn ngon rẻ tiền Sa Ẩm thực 1694 VHTT 1998
238 Bộ luật Dân sự của nước CH.XHCN Việt Nam Sa QPPL 789 1010 CTQG 1995
239 36 phong tục tập quán người Hà Nội Vũ Ngọc Khánh Sa TL-HN 5124 Thanh Niên 2010
240 Bản sắc văn hóa người Việt Lã Duy Lan Sa Văn hóa 5134 CAND 2007
241 Bác Hồ với Hà Nội và những năm tháng không thể nào quên Nhiều tác giả Sa HCM 5261a
242 Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập Sa HCM 4731B QĐND 2005
243 Bài phát biểu trong buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 24 năm ngày đánh chiếm cầu Rạch Chiếc Tài liệu SG-GĐ
244 Bài viết tham gia : "Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản" Tài liệu Nhân vật_QLPK
245 Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam Sa Lịch sử_Kháng chiến 5377 Lao Động 1997
246 Bản lĩnh Việt Nam Trần Văn Giàu Sa Lịch sử 4733 Trẻ
247 40 năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1960 - 2000) BT. Văn hóa các dân tộc VN Sa BTBT 4630 Thái Nguyên 2000
248 Báo cáo dự án khả thi "Bảo tồn cảnh quan cầu móng rạch Bến Nghé _ TP.HCM" Tài liệu SG-GĐ
249 Báo cáo khoa học nghiên cứu giá trị các di tích địa đạo miền Đông - Nam bộ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tài liệu Di tích
252 Bảo quản và phục dựng di sản bảo tàng giành sự lựa chọn nào cho Việt Nam Sa BTBT
253 Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ_tập 2 Ban Tuyên giáo TU Đồng Nai Sa HCM 5273 Đồng Nai 1991
254 Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - 1 nét văn hóa độc đáo Sa HTBT
255 Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - điểm hẹn tham quan du lịch Sa HTBT
256 Bảo tàng và di sản phi vật thể Sa BTBT
257 Bảo tàng và di tích tại TP.HCM trong quá trình hội nhập và phát triển Sa BTBT
258 Báo Việt Nam - kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Sa Báo chí
259 Bộ đội 320 Nhiều tác giả Sa LLVT 5212, 5213
260 Bộ Trích lục - Đặng Thúc Liêng Sa
261 Bộ tư lệnh Miền Sa Lịch sử_Kháng chiến 4734 Trẻ
262 Bom bay và bom nguyên tử Sa Vũ khí
263 Bước ngoặt lịch sử từ tết Mậu Thân 1968 Sa Mậu Thân
264 Buôn Ma Thuật xưa và nay Sa Địa danh_Tỉnh/Thành 4604
265 Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử - DakLak – 2005 Sa Địa danh_Tỉnh/Thành
266 Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử (tập ảnh tư liệu) Sa Địa danh_Tỉnh/Thành
267 Buôn Ma Thuột trận đánh lịch sử Sa Địa danh_Tỉnh/Thành
269 Bảo tàng, di tích, lễ hội Hồ Tường Sa Di tích 5184 Trẻ 2005
270 Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng Đặng Văn Bài Sa Di sản VH 5178,… Hà Nội 2006
271 Bảo quản và chăm sóc hiện vật văn bản Cục BTBT Sa BTBT 5525
272 Bảo tàng xã sách hướng dẫn nghiệp vụ Hoàng Hưng Sa BTBT 5519 VH Nghệ Thuật 1962
273 Bình luận văn học Sa Văn học 2781
274 Bác Hồ - con người và phong cách Nguyễn Văn Khoan Sa HCM 4687 Trẻ 2005
275 Ba tập thể được tuyên dương anh hiệu anh hùng trên chiến trường Thủ Đức Sa LLVT 1629
277 Bảo tàng Địa chất BT. Địa chất Sa BTBT 3829
278 30 năm Bình Thạnh xây dựng và phát triển Sách ảnh SG-GĐ 5323 TP.HCM 2006
279 30 năm một chặng đường 1977 - 2007 SK-Cải lương 5511 Văn nghệ 2007
280 300 câu hỏi năm Sài Gòn - TP.HCM SG-GĐ 1439
281 300 năm thành phố SG-GĐ 1177
282 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Ngoại ngữ_Hoa KHXH
285 35 năm và 7 ngày Lịch sử 4732 Kim Đồng 2005
291 40 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lịch sử 1270 888 Sự Thật 1985
292 42 đời Tổng thống Hoa Kỳ Willian A Degregorio Lịch sử TG 5300 Hội KHLS.VN 1995
293 70 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2000) Nhiều tác giả Sách ảnh ĐCSVN 4122 Thống Tấn 2003
294 70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ BTC Thành ủy TP.HCM SG-GĐ 4562 TH. TP/HCM 2004
297 Ba người khác - tiểu thuyết Tô Hoài Truyện/Tiểu thuyết 5614 Đà Nẵng 2006
298 Ba người lính ngự lâm Alếchxăng Đuyma Truyện/Tiểu thuyết 5696 Văn nghệ 2000
299 Bà Rịa - Vũng tàu festival biển 2006 du lịch và cơ hội đầu tư Sách ảnh Địa danh_Tỉnh/Thành 5717 Vũng Tàu 2006
300 Bà Rịa - Vũng tàu và điểm hẹn đầu tư du lịch biển Sách ảnh Địa danh_Tỉnh/Thành 5715 Vũng Tàu 2006
301 Bác Hồ - hồi ký Sa HCM 738 562,… Văn học 1975
313 Bác Hồ - thời niên thiếu ở Huế Nguyễn Đăng Xuân Sa HCM 1208
314 Bác Hồ - trên đất nước Lê nin Hồng Hà Sa HCM 634 765 Thanh Niên 1980
316 Bác Hồ viết di chúc - hồi ký Vũ Kỳ Sa HCM 5269 Trẻ
317 Bác Hồ viết di chúc - hồi ký Vũ Kỳ Sa HCM 5270, 4245 CTQG 1999
332 Bách khoa thời đại số 196, 315, 208 Tạp chí
338 Bản kinh kỷ lục Phật giáo - kinh Vu Lan, báo ân cha mẹ Ban văn hóa Phật giáo Sa Tôn giáo 5689 TP.HCM
350 Báo cáo khai quật di tích lò gốm Hưng Lợi - phường 16, quận 8, TP.HCM (10/97 - 4/1998) Sở VHTT Tài liệu KCH 5425 TP.HCM 1999
352 Báo cáo khoa học tại hội nghị khảo cổ kỷ niệm 55 năm tại Hà Nội Đỗ Trình Truật Tài liệu KCH 5532 2000

Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam Daniel Grandclement Nhân vật_Phong kiến 5157 Phụ nữ 2006
357

Bảo Đại vị vua triều Nguyễn cuối cùng Phan Thứ Lang Nhân vật_Phong kiến 4189 CAND 1999
358
360 Bảo quản gỗ BTBT
362 Bảo tàng - di tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Đình Thanh Sa BTBT 5496 VHTT 2007
363 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Thông báo khoa học) Tạp chí Thông báo khoa học
367 Bảo tàng di tích lễ hội Phan Khanh Sa Di tích 5184 VHTT 1992
371 Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (1987 - 2007) Sa 5688
376 Bảo tàng Tôn Đức Thắng - 20 năm hình thành và phát triển 1998 - 2008 VHTT_TP.HCM Sa BTBT 2008
377 Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Sa BTBT 5521 2003
384 Bến không chồng Dương Hướng Truyện/Tiểu thuyết Hội Nhà văn 2000
388 Bệnh tật của kim loại Hội KHKT Việt Nam BTBT khoa học 1962
389 Bí mật gia tộc - họ Tưởng Giả Hưng Quyền Lịch sử_Thế giới 5490 Hội Nhà văn 1998
390 Bí phương công bổ Nguyễn Mạnh Bông Long An 1991
394 Biên niên sự kiện lịch sử Nam bộ kháng chiến 1945 - 1975 HĐCĐ biên soạn Lịch sử NBKC Lịch sử_Kháng chiến 5501 CTQG 2011
401 Bốn người nhẹ như chiếc lá Thu Trân 4705 2005
413 Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử Phạm Đức Dương DTH-Hoa 646 808 Thế Giới 1998
414 Bước đường quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM Hữu Mai LLVT 56 QĐND 1978
415 Buôn Ma Thuật xưa và nay Tỉnh/Thành 4604
416 Buôn Ma Thuột những sự kiện lịch sử (tập ảnh tư liệu) Tỉnh/Thành 5229 1990
417 Buôn Ma Thuột trận đánh lịch sử Tỉnh/Thành 3455 2005
418 Buôn Ma Thuột và trận đánh lịch sử - ký sự kiện lịch sử Tỉnh/Thành 5342 DakLak 2005
419 Bush và quyền lực nước Mỹ Lịch sử TG 4237 Lao Động 2003
420 Bút Tháp Phan Cẩm Thượng Địa danh 2026 Mỹ Thuật 1996
421 Bưu ảnh từ những vùng đất mới Trường Chinh 2421 Sự thật 1976
422 Ba người lính ngự lâm Alếchxăng Đuyma Truyện/Tiểu thuyết 5752 Văn nghệ 2000
SL Kệ Ngăn SL
TT
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1 3
4
1 2 4
1
2 3
1 3
1 3
1 3
1 3
2 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1 3
1

1
3
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
2
3
1
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

1
1
STT Tên sách Tác giả Nguồn Loại Chuyên đề Số Số NXB Năm SL
cũ mới XB
1 Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt Nguyễn Kim Thản Mua Sa Ngôn ngữ học 43 54 TP.HCM 1981 1
2 Căn cứ Minh Đạm (1945 - 1975) Sở VHTT_TP.HCM Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 62 78 Vũng Tàu 1994 1
3 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 77 TP.HCM 1985 1
4 Chiến quốc sách Giản Chi Mua Sa Lịch sử_Thế giới 11 80 Văn hóa 1996 1
5 Các tổ chức tiền thân của Đảng Tặng Sa ĐCSVN 12, 13 81, 82 Hà Nội 1977 2
6 Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông - thế kỷ XIII Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 97 25 QĐND 1972 1
7 Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835) Nguyễn Phan Quang Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 26, 27 98, 99 TP.HCM 1991 2
8 Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam - tập I Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 9 100 Hà Nội 1960 1
9 Cô giáo Sa Đéc : con đường giải phóng Ninh Viết Giao Mua Sa Nhân vật 36 101 Hà Nội 1981 1
10 Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam - Việt Nam Lữ Phương Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 37, 38 102, 103 Hà Nội 1985 2
11 Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh Viện …. Mua Sa Lịch sử_Quân sự 877 105 Hà Nội 1979 1
12 Cửa Khổng : Nho giáo ……………. Kim Định Tặng Sa Tôn giáo_Nho giáo 35 106 1975 1
13 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân - tập 1 Văn Tiến Dũng Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 31 107 QĐND 1978 1
14 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân - tập 2 Văn Tiến Dũng Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 32, 33 108, 109 QĐND 1979 2
15 Cách mạng tháng 8 năm 1945 - quyển 1 Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 34 110 Sử học 1960 1
16 Cách mạng tháng 10 và ………………………… UB. KHXH&NV Mua Sa 111 Hà Nội 1977 1
17 Con đường giải phóng - tập 2 Mua Sa 112 Hà Nội 1977 1
18 Cổ học tinh hoa - quyển 1 Nguyễn Văn Ngọc Sa Tôn giáo 49 113 Sài Gòn 1962 1
19 Cổ học tinh hoa - quyển 2 Nguyễn Văn Ngọc Sa Tôn giáo 50 114 Sài Gòn 1962 1
20 Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954) Hồ Sơn Đài Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 51 115 TP.HCM 1996 1
21 Chặt xiềng : những tài liệu ……………… Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 10 116 Hà Nội 1974 1
22 Cách mạng tháng 8 năm 1945 Trường Chinh Mua Sa Lịch sử_CMVN 52, 53 117, 118 Sự thật 1960 2
23 Công nhân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) Cao Văn Lượng Tặng Sa Lịch sử_Công nhân 54 119 Hà Nội 1977 1
24 Chiến công người anh hùng Trần Văn Tuấn Mua Sa 55 120 TP.HCM 1981 1
25 Chân dung các vua Nguyễn - tập 1 Đỗ Bang Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 56 121 Thuận Hóa 1996 1
26 Chiến thắng Rạch Gầm -Xoài Mút Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 57 122 Tiền Giang 1977 1
27 Chuyện kể về Bác Tôn Tô Thành Vân Mua Sa Nhân vật_Lãnh tụ 58 123, 582 TH. An Giang 1988 2
28 Châu Thành - Tiền Giang trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ Ban Tuyên giáo TU.Tiền Giang Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 60 124 Tiền Giang 1966 1
29 Chuyện về tiểu đoàn 307 Mua Sa Lịch sử_Quân sự 59 125 TP.HCM 1988 1
30 Cả nước tôn vinh Anh Nguyễn Hữu Thọ Mua Sa Nhân vật 228 TP.HCM 1995 1
31 Cách mạng tháng 8 năm 1945 Ban NCLS Đảng TW Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 115 247, 3625 Sự thật 1975 2
32 Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam - tập III Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 112 244 Hà Nội 1960 1
33 Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075 - 1918 Ngô Đức Thọ Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 1002 439 Văn học 1993 1
34 Cuba trên con đường Caytrô Rudơ Phiđen Mua Sa 470 478 Hà Nội 1978 1
35 Cần Đước - đất và người Tặng Sa Địa danh_Tỉnh/Thành 275 491 Long An 1998 1
36 Các nước Châu Phi - tập 1 Mua Sa Lịch sử_Thế giới 276 492 Sự thật 1986 1
37 Các nước Tây Á Mua Sa Lịch sử_Thế giới 278 495 Sự thật 1978 1
38 Các nước trên thế giới Mua Sa Lịch sử_Thế giới 279 496 Sự thật 1982 1
39 Các dân tộc ít người UB. KHXH&NV Mua Sa Dân tộc học 504 Hà Nội 1978 1
40 Con người trở thành khổng lồ M. I. Lin Tặng Sa Dân tộc học 512 Moscow 1982 1
41 Cá tính miền Nam Sơn Nam Mua Sa Văn hóa_Nam bộ 421 515, 5136 Trẻ 1997 1
42 Campuchia - thắng lợi của một cuộc cách mạng chân chính Mua Sa Lịch sử_Thế giới 422 517 Sự thật 1979 1
43 Cộng hòa dân chủ nhân dân Yê-Men trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH Mua Sa Lịch sử_Thế giới 423 518 Sự thật 1985 1
44 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 1 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 293 559 Hà Nội 1976 1
45 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 2 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 294 60 Hà Nội 1976 1
46 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 3 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 295 61 Hà Nội 1976 1
47 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 4 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 291 62 Hà Nội 1976 1
48 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 5 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 291 63 Hà Nội 1976 1
49 Chị Tư già Lê Minh Mua Sa Nhân vật 298 566 Hà Nội 1976 1
50 ChêguêVara Mua Sa Nhân vật_Thế giới 336 - 338 574 - 576 TP.HCM 1987 3
51 Các-Líp-Nếch Kêmút Haixôvôn Mua Sa Nhân vật_Thế giới 567 Vũng Tàu 1979 1
52 Cầm Bá Thước Lê Trọng Hoàng Mua Sa Nhân vật 356 593 Văn hóa 1981 1
53 Các Mác - tiểu sử Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 376, 615, 1032 Hà Nội 1977 2
54 Cuộc đời chúng tôi - tự sự Các Mác Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 509 616 Hà Nội 1983 1
55 Chu Ân Lai - những năm tháng Mua Sa Nhân vật_Thế giới 377 617 CAND 1996 1
56 Chu Ân Lai - cuộc đời Thủ tướng Mátsômôtô Kazuô Mua Sa Nhân vật_Thế giới 380 620 Hà Nội 1996 1
57 Chuyện vui danh nhân văn hóa thế giới Sở VHTT Nghĩa Bình Mua Sa Nhân vật_Danh nhân 385 634 VHTT Nghĩa Bình 1984 1
58 Chị Minh Khai Nguyệt Tú Mua Sa Nhân vật_Kháng chiến 437 651 Phụ nữ 1980 1
59 Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giải phóng dân tộc Hùng Thắng Mua Sa HCM 542 686 KHXH 1985 1
60 Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng Mua Sa 543, 544 687, 688 Thông tin lý luận 1986 2
61 Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin Hồ Chí Minh Mua Sa HCM 517 690 Sự thật 1987 1
62 Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc lương tâm của thời đại Phạm Văn Đồng Mua Sa HCM 518 691 Sự thật 1970 1
63 Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ Hồ Chí Minh Mua Sa Xã hội học 524 697 Sự thật 1979 1
64 Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại Phong Lê Mua Sa 525 698 KHXH 1986 1
65 Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Hồ Chí Minh Mua Sa Xã hội học 526 699 Sự thật 1977 1
66 Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng Mười BT. Hồ Chí Minh - CN TP.HCM Mua Sa HCM 527 700 Sự thật 1985 1
67 Chủ tịch Hồ Chí Minh - sự nghiệp vĩ đại gương sáng đời đời Trường Chinh Mua Sa 529 707 Sự thật 1980 1
68 Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc Hồ Chí Minh Mua Sa Lịch sử_Thế giới 534 712 Sự thật 1967 1
69 Carnet de prison Hồ Chí Minh Mua Sa 753 Hà Nội 1973 1
70 Chuyện và ký Nguyễn Ái Quốc Mua Sa 669 760 Sài Gòn 1975 1
71 Có Việt Nam như thế Tặng Sa 782 Hà Nội 1998 1
72 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Mua Sa Văn hóa 810 Giáo dục 1977 1
73 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 652 816 Thuận Hóa 1998 1
74 Chùa Tôn Thạnh Trần Hồng Liên Tặng Sa Tôn giáo_Chùa chiền 654 397, 818 Long An 1998 2
75 Các triều đại Việt Nam Quỳnh Cư Mua Sa 656 820 Thanh niên 1995 1
76 Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980) Sở VHTT An Giang Tặng Sa Nhân vật_Lãnh tụ 688 845 An Giang 1988 1
77 Chúng ta có Bác Hồ - tập 3 Mua Sa HCM 682 849 Lao động 1970 1
78 Các văn bản cần đọc Tặng Sa QPPL 893 TP.HCM 1990 1
79 Chung một bóng cờ (về Mặt trận DTGPMNVN) Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 896 CTQG 1993 1
80 Cochinchine Werth Léon Tặng Sa 900 Paris 1926 1
81 Công nhân quân giới Nguyễn Cao Tặng Sa 904, 905 TP.HCM 1989 2
82 Cơ sở khảo cổ học Trần Quốc Vượng Mua Sa KCH 934, 935 Hà Nội 1978 1
83 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 766 968 Huế 1998 1
84 Cố đô Huế - bí ẩn và khám phá Nguyễn Đắc Xuân Mua Sa Địa danh_Huế 767 969 Thuận Hóa 1997 1
85 Chiếu sáng tự nhiên và ………………. Phạm Đức Nguyên Mua Sa 998 Hà Nội 1997 1
86 Chân dung các nhà báo liệt sĩ Hội Nhà báo VN Mua Sa Nhân vật_Báo chí 1001 1015 Hà Nội 1996 1
87 Cơ sở khảo cổ học Lê Thế Thép Mua Sa KCH 1022 Hà Nội 1962 1
88 Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 791 1025 Vĩnh Phú 1985 1
89 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 2 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 1048 Hà Nội 1976 1
90 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập … Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 1049 Hà Nội 1977 1
91 Chủ nghĩa duy vật và ………. V.I. LêNin Mua Sa 1062 Hà Nội 1980 1
92 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh V.I. LêNin Mua Sa 1069 Hà Nội 1969 1
93 Cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam Lê Duẩn Mua Sa 1073 Hà Nội 1980 1
94 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam Trường Chinh Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 863 1074 Hà Nội 1976 1
95 Chiến tranh đã bắt đầu như thế I.KH.Bogramian Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 869 1085 Tiến bộ_Moscow 1986 1
96 Chủ nghĩa duy vật biện chứng Stalin Mua Sa 1099 Hà Nội 1967 1
97 Các Mác và Ph. Ăng Ghen - tập 5 Ôguyxtơ CoócNuy Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 1102 Hà Nội 1979 1
98 Chiến tranh thế giới thứ II Nguyễn Duy Quý Mua Sa Lịch sử_Thế giới 1028 1112 Sự thật 1985 1
99 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - tập 2 Lê Duẩn Mua Sa 1115 Hà Nội 1976 1
100 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - tập 1 Trường Chinh Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 1116 Hà Nội 1975 1
101 Chủ nghĩa cộng sản khoa học Mua Sa 1117 Hà Nội 1987 1
102 Các văn bản hướng dẫn - tập 1 Mua Sa QPPL 1123 Hà Nội 1995 1
103 Chính quyền Xô Viết và ……………….. V.I. LêNin Mua Sa Lịch sử_Thế giới 1145 Hà Nội 1978 1
104 Các văn kiện cơ bản của ………………….. Mua Sa 1147 Hà Nội 1983 1
105 Cách mạng khoa học kỹ thuật và công ………………. Tặng Sa 1166 Moscow 1985 1
106 Campuchia từ thảm họa Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 1080 1167 Tiến bộ_Moscow 1986 1
107 Campuchia đất nước mến yêu Mua Sa Lịch sử_Thế giới 1168 Hà Nội 1980 1
108 Cách mạng dân tộc dân chủ Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 1170 Hà Nội 1976 1
109 Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc Tặng Sa 1171 Hà Nội 1979 1
110 Chủ nghĩa Mác về các vấn đề kinh tế …. Mua Sa 1172 Hà Nội 1984 1
111 Công nhân và lao động Đặng Thắng Mua Sa 1182 Hà Nội 1977 1
112 Các Mác , Ph. Ăng Ghen - tập 1 Karl Marx Mua Sa Nhân vật_Karl Marx 1258 Hà Nội 1970 1
113 Các món ăn đặc sản 3 miền Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Thu Mua Sa Văn hóa_Ẩm thực 754 1308 TP.HCM 1997 1
114 Cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam Trương Lợi Hoa Mua Sa Lịch sử_CMVN 1150 1337 TP.HCM 1998 1
115 Các vị tổ ngành nghề Việt Nam Lê Minh Quốc Mua Sa Ngành nghề TT 1343 TP.HCM 1998 1
116 Chế độ bảo hiểm xã hội mới Tặng Sa QPPL 1357 TP.HCM 1999 1
117 Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Sô Tặng Sa BTBT_Di tích 1376 TP.HCM 1997 1
118 Cảm nhận về xuân Mậu Thân 1968 Trần Văn Trà Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 1413 Trẻ 1998 1
119 Các nhà tù Mỹ - Ngụy Trần Thanh Phương Mua Sa Lịch sử_CMVN 1432 TP.HCM 1999 1
120 Câu hỏi 300 năm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh Mua Sa SG-GĐ 1439 TP.HCM 1998 1
121 Các nền văn minh vĩ đại Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 1468 Văn hóa 1998 1
122 Chân dung Phan Thanh Giản Nguyễn Duy Oanh Mua Sa Nhân vật_QLPK 1477 Thanh niên 1974 1
123 Chỉ nam Viện bảo tàng Việt Nam Thái Văn Kiểm Mua Sa BTBT 1484 Sài Gòn 1974 1
124 Chỉ nam Viện bảo tàng quốc gia Việt Nam Thái Văn Kiểm Mua Sa BTBT 1485 - 1488 Sài Gòn 1974 4
125 Cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng Tặng Sa ĐCSVN 1503 TP.HCM 1999 1
126 Chung một bóng cờ (về Mặt trận DTGPMNVN) Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 1513 CTQG 1993 1
127 Công tác bảo hộ lao động ở cơ sở Tặng Sa QPPL 1508 TP.HCM 1997 1
128 Chính sách đoàn viên thanh niên Tặng Sa ĐVTN 1509 Hà Nội 1996 1
129 Chiến thắng Tầm Vu Tặng Sa Lịch sử_CMVN 1524 Cần Thơ 1995 1
130 Các chế độ bảo hiểm xã hội mới Tặng Sa QPPL 1530 - 1531 TP.HCM 1994 2
131 Con đường Việt Nam - những chặng đường lịch sử Tặng Sa Lịch sử_CMVN 1533 TP.HCM 1989 1
132 Chủ tịch với miền Nam Mua Sa Nhân vật_Lãnh tụ 1545 Hà Nội 1976 1
133 Cùng anh đi suốt cuộc đời - Hồi ký của bà Nguyễn An Ninh Trương Thị Sáu Mua Sa Nhân vật 1572 TP.HCM 1999 1
134 Chùa Giác Lâm - di tích lịch sử văn hóa Trần Hồng Liên Mua Sa Tôn giáo_Chùa chiền 1582 KHXH 1999 1
135 Các dân tộc ít người ở Việt Nam Mua Sa Dân tộc học 1589 Hà Nội 1984 1
136 Chúng tôi vạch tội Mua Sa 1598 Sài Gòn 1975 1
137 Chính phủ Việt Nam (1945 - 1998) - Tư liệu VP. Chính phủ Mua Sa Nhà nước 1600 Hà Nội 1999 1
138 Cất cánh (Mật lệnh tổng khởi nghĩa) Tặng Sa Lịch sử_CMVN 1601 1
139 Cuộc hành trình 5.000 ngày đêm (đường Hồ Chí Minh) Trường Sơn Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 1626 5345 Văn nghệ 1
140 Chuyện kể lịch sử và truyền thống của BĐT. Phú Tặng Sa 1627 TP.HCM 1993 1
141 Công đoàn trong các thành phần Tặng Sa Công đoàn 1639 Hà Nội 1992 1
142 Các văn bản pháp luật về nhà ở Mua Sa QPPL_Nhà ở 1641 TP.HCM 1992 1
143 Côn Đảo - di tích và danh thắng Nguyễn Đình Thống Mua Sa Địa danh 1655 QĐND 1999 1
144 Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ - hồi ức Mai Văn Bộ Mua Sa HCM 1663 Trẻ 1998 1
145 Chu Văn An - khuôn mặt Hoài Việt Mua Sa 1672 Hà Nội 1997 1
146 Cổ nhạc tổ truyền nguyên lý Tặng Sa SK-Cải lương 1679 TP.HCM 1995 1
147 Cắm hoa bốn mùa Mua Sa 1691 TP.HCM 1998 1
148 Các món canh, súp, lẩu Mua Sa 1693 TP.HCM 1999 1
149 Các món ngon rẻ tiền Mua Sa Văn hóa_Ẩm thực 1694 TP.HCM 1999 1
150 Cơ sở bảo tàng Timothy Ambrose Tặng Sa BTBT 1696, 1697 BT.CMVN 2000 2
151 Chiến thắng Tua Hai và phong trào Đồng khởi ở miền Đông - Nam bộ Tặng Sa 1700 Hà Nội 1999 1
152 Con đường tơ lụa Xa Mộ Kỳ Mua Sa Lịch sử_Thế giới 1719 Trẻ 2000 1
153 Cầm ca Việt Nam Toan Ánh Mua Sa SK-Cải lương 1725 Lá Bối 1970 1
154 Cơ sở văn hóa Việt Nam Mua Sa Văn hóa 1754 Hà Nội 1998 1
155 Cải lương - xưa và nay Tặng Sa SK-Cải lương 1759 1
156 Cầu Thăng Long - công trình …………… Tặng Sa 1761 1985 1
157 Chỉ thị số 64-CT/TW Bộ VHTT Tặng Sa 1785 Hà Nội 1996 1
158 Côn Đảo - 6.694 ngày đêm Bùi Văn Toản Mua Sa Địa danh 1812 5751 Trẻ 1
159 Cuối đời nhìn lại - hồi ký Nguyễn Minh Đường Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 1840 TP.HCM 2000 1
160 Chiến tranh cách mạng Việt Nam Mua Sa 1843 Hà Nội 2000 1
161 Chuyện nội cung các vua Nguyễn Đắc Xuân Mua Sa 1852 TP.HCM 2000 1
162 Các tổ chức và hoạt động văn hóa-thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT_TP.HCM Tặng Sa 1856 TP.HCM 2000 1
163 Cru-Tôi-A Ivan Pađêrin Tặng Sa 1866 1
164 Chuyện kể trên những con đường về nguồn Đoàn TNCS.HCM Tặng Sa ĐVTN 1870 TP.HCM 2000 1
165 Chỉ thị số 64-CT/TW Bộ VHTT Tặng Sa 1876 Hà Nội 1996 1
166 Cần Đước - 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Tặng Sa Địa danh_Kháng chiến 1878 Long An 1999 1
167 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 1881 TP.HCM 2000 1
168 Chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) ………………. Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 1885 CTQG 2000 1
169 Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Sa Lao động 1993 1
170 Chân dung một nhà tình báo Hàn Song Thanh Tặng Sa Nhân vật_Quân sự 1913, 1914 TP.HCM 1999 2
171 Các vấn đề văn hóa - xã hội Chăm Inrasara Tặng Sa Văn hóa_Chăm 1915 Hà Nội 1999 1
172 Chuyện cổ dân gian Chăm Mua Sa Văn hóa_Chăm 1916 Hà Nội 2000 1
173 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam Sách ảnh HCM 1923 Hà Nội 2000 1
174 Công tác kho cơ sở Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Lương Xuân Quỳnh Tặng Tiểu luận BTBT 1935 TP.HCM 2000 1
175 Công tác trưng bày hiện vật tại Bảo tàng TP.HCM - phòng trưng bày Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) Vũ Duy Thành Tặng Tiểu luận BTBT 1938 TP.HCM 2000 1
176 Công tác bảo quản hiện vật đồ dệt tại Bảo tàng TP.HCM Nguyễn Thị Vân Huệ Tặng Tiểu luận BTBT 1940 TP.HCM 2000 1
177 Công tác kiểm kê hiện vật vải tại Bảo tàng TP.HCM Lương Ngọc Cảnh Tặng Tiểu luận BTBT 1942 TP.HCM 2000 1
178 Cơ sở bảo tàng học ……….. - tập 1 Tặng Sa BTBT 1981 Hà Nội 1999 1
179 Cơ sở bảo tàng học ……….. - tập 3 Tặng Sa BTBT 1982 Hà Nội 1999 1
180 Các tổ chức và hoạt động văn hóa - thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT_TP.HCM Tặng Sa SG-GĐ 1994 - 1999 TP.HCM 2000 6
181 Connaissance du VietNam Pierre Huard Tặng Sa 2027 Paris 1954 1
182 Cao hơn đỉnh Thái ………….. Mua Sa 2039 TP.HCM 1998 1
183 Chuyện trường tôi Trần Đồng Minh Mua Sa 2045 TP.HCM 1997 1
184 Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật giáo Nam Thanh Tặng Sa Tôn giáo_Phật giáo 2062 Sài Gòn 1963 1
185 Công cuộc tranh đấu của Phật giáo Việt Nam Quốc Tuệ Tặng Sa Tôn giáo_Phật giáo 2063 Sài Gòn 1964 1
186 Chân dung văn hóa Việt Nam Tạ Ngọc Liễn Mua Sa Văn hóa 2071 Hà Nội 1999 1
187 Chí sĩ Trần Cao Vân (1866 - 1916) Trần Trúc Tâm Mua Sa Nhân vật_Cần vương 2079 Đà Nẵng 1999 1
188 Các công ty phát đạt của Hoa Kỳ Thomas J. Peters Mua Sa 2088 Hà Nội 1990 1
189 Cẩm nang cho giám đốc tài chính xí nghiệp Tặng Sa 2092 Hà Nội 1992 1
190 Các văn bản pháp luật kinh doanh ………….. Mua Sa QPPL_Kinh doanh 2093 Hà Nội 1992 1
191 Công giáo và dân tộc - tập 9 Mua Sa Tôn giáo 2096 TP.HCM 1999 1
192 Công giáo và dân tộc - tập 10 Mua Sa Tôn giáo 2097 TP.HCM 2000 1
193 Công giáo và dân tộc - tập 11 Mua Sa Tôn giáo 2098 TP.HCM 2000 1
194 Công giáo và dân tộc - tập 12 Mua Sa Tôn giáo 2099 TP.HCM 2000 1
195 Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh Mai Văn Bộ Mua Sa HCM 2116 Trẻ 2000 1
196 Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - tập 1 Ban TTVH - TW Mua Sa Nhân vật 2173 Lao động 2000 1
197 Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - tập 2 Ban TTVH - TW Mua Sa Nhân vật 2174 Lao động 2000 1
198 Cẩm nang bảo tàng Gary Edson Tặng Sa BTBT 2189 - 2195 Hà Nội 2001 7
199 Chung sức trẻ Mua Sa 2200 TP.HCM 2001 1
200 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Tặng Sa BTBT 2208 Hà Nội 2001 1
201 Các văn bản ………. tiền lương mới Tặng Sa QPPL_Tiền lương 2225, 2226 TP.HCM 1993 2
202 Các văn bản ……….. chế độ tiền lương mới - tập 1 Tặng Sa QPPL_Tiền lương 2228 Hà Nội 1993 1
203 Các văn bản ……….. chế độ tiền lương mới - tập 2 Tặng Sa QPPL_Tiền lương 2229 Hà Nội 1993 1
204 Campuchia Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 2243 1984 1
205 Cao điểm mùa hạ Lê Minh Khuê Mua Sa 2300 Hà Nội 1978 1
206 Chiến đấu bảo vệ Thà-Khẹc Mua Sa Lịch sử_Thế giới 2301, 2302 Hà Nội 1980 2
207 Chiếc xuồng cánh sen Mua Sa 2303 Hà Nội 1980 1
208 Chặng đường nóng bỏng Hoàng Quốc Việt Mua Sa 2304 Hà Nội 1985 1
209 Con đường giải phóng Mua Sa 2305 Hà Nội 1976 1
210 Cù lao tràm Nguyễn Mạnh Tuấn Mua Sa Địa danh 2306 Văn nghệ 1984 1
211 C.I.A về bệnh sùng bái tình báo Victor Marchetti Mua Sa 2307, 3060 Hà Nội 2
212 Cuối xuân Nguyễn Khắc Phục Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 2309 Phụ nữ 1985 1
213 Chúng tôi làm báo Nguyễn Văn Trấn Mua Sa Báo chí 2311 Văn nghệ 1981 1
214 Chim đầu đàn Mua Sa 2312 TP.HCM 1981 1
215 Có những con đường, có những dòng sông Lương Hiến Mua Sa 2313 Hà Nội 1985 1
216 Chuyện ấy đã qua rồi Mua Sa 2314 Đồng Nai 1979 1
217 Chuyện nghề Nguyễn Tuân Mua Sa 2315 Hà Nội 1986 1
218 Cô Bê 20 Văn Biển Mua Sa 2316 Hà Nội 1978 1
219 Cao điểm cuối cùng Hữu Mai Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 2411 Văn học 1984 1
220 Cát trắng Vũ Hữu Ái Mua Sa 2412 Hà Nội 1982 1
221 Con đường ma túy ở Đông Nam Á Đào Hùng Mua Sa 2413 Đà Nẵng 1985 1
222 Chuyện trong vườn lý Nguyễn Văn Trấn Mua Sa 2414 TP.HCM 1982 1
223 Chất ngọc Vũ Hạnh Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 2415 Văn nghệ 1980 1
224 Cơn lốc rừng thông Trần Hữu Tòng Mua Sa 2451 Hà Nội 1981 1
225 Chiếc lược ngà Nguyễn Quang Sáng Mua Sa 2452 Hà Nội 1982 1
226 Chớp nguồn Nguyễn Thị Cẩm Thạnh Mua Sa 2453 Hà Nội 1983 1
227 Cầm Sa Hồ Phương Mua Sa 2454 Hà Nội 1982 1
228 Cửa sổ màu xanh Lê Văn Thảo Mua Sa 2455 Hà Nội 1981 1
229 Con đường và đồng đội Trần Đức Lợi Mua Sa 2550 Hà Nội 1982 1
230 Chân dung một giám đốc Nguyễn Hiểu Trường Mua Sa 2551 TP.HCM 1982 1
231 Của tin Trần Phương Trà Mua Sa 2552 TP.HCM 1981 1
232 Có một đêm như thế Mua Sa 2553 Hà Nội 1982 1
233 Chuyện Sêch-xpia Vũ Đình Phòng Mua Sa 2579 Hà Nội 1984 1
234 Cách mạng và nghệ thuật Vũ Khiêu Mua Sa 2605 TP.HCM 1979 1
235 Chiếc vé tàu Văn Biển Mua Sa 2606 TP.HCM 1978 1
236 Cảm nghĩ mười năm Mua Sa 2607 TP.HCM 1985 1
237 Công việc làm thơ Xuân Diệu Mua Sa 2608 Hà Nội 1984 1
238 Cỏ xuân Sỹ Hồng Mua Sa 2609 Hà Nội 1984 1
239 Các nhà thơ cổ điển Việt Nam Xuân Diệu Mua Sa 2624 Hà Nội 1981 1
240 Chủ tịch huyện Nguyễn Khải Mua Sa 2625 Hà Nội 1978 1
241 Chúng tôi lính binh đoàn Mua Sa 2626 Hà Nội 1976 1
242 Ca dao Việt Nam Đinh Gia Khánh Mua Sa Văn học_Ca dao 2637 Đồng Tháp 1995 1
243 Chặn đứng một âm mưu Nguyễn Trần Thiết Mua Sa 2649 TP.HCM 1983 1
244 Chặn đứng một âm mưu …………………… Nguyễn Văn Trung Mua Sa 2653 Sài Gòn 1967 1
245 Chủ nghĩa yêu nước trong …………. Bùi Văn Nguyên Mua Sa 2661, 2662 Hà Nội 1980 2
246 Chiến trường sống và chết Mua Sa 2739 Hà Nội 1982 1
247 Cuộc sống hiện đại và văn hóa cội nguồn Phan Khanh Mua Sa Văn hóa 2747 VHTT_Hà Nội 1995 1
248 Câu chuyện ở cửa rừng Nguyễn Thị Như Trang Mua Sa 2763 TP.HCM 1979 1
249 Chị tham mưu trưởng Mua Sa 2764 Hà Nội 1978 1
250 Cánh đồng hoang Nguyễn Quang Sáng Mua Sa 2765 TP.HCM 1981 1
251 Cô gái vùng ven Mua Sa 2766 Hà Nội 1981 1
252 Cỏ non Hồ Phương Mua Sa 2767 Hà Nội 1983 1
253 Con đường rừng không quên Nguyễn Đức Mậu Mua Sa 2768 Hà Nội 1981 1
254 Chuyện làng văn Nguyễn Đình Chú Mua Sa 2813 Hà Nội 1987 1
255 Cửa gió Xuân Đức Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 2812 Thanh niên 1985 1
256 Chỗ bắt đầu Mua Sa 2814 Hà Nội 1985 1
257 Cao nguyên mưa nắng Bút Ngữ Mua Sa 2815 Hà Nội 1985 1
258 Cây sầu đâu sinh đôi Trúc Phương Mua Sa 2816 Cửu Long 1985 1
259 Chuyện kể của người thẩm phán Ngân Tâm Mua Sa 2817 Hà Nội 1984 1
260 Chân trời xa Hồng Vinh Mua Sa 2818 Hà Nội 1977 1
261 Câu chuyện dưới tán lá rợp Nguyễn Thị Ngọc Tú Mua Sa 2819 Hà Nội 1981 1
262 Chuyện xã tôi Lê Văn Thảo Mua Sa 2820 Hà Nội 1976 1
263 Cửa gió Xuân Đức Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 2822 Thanh niên 1978 1
264 Cây hoa bia Iuri Apđencô Mua Sa 2856 Hà Nội 1983 1
265 Chiến dịch "Phượng hoàng" Mikhain Prutnhicốp Mua Sa 2868 Hà Nội 1982 1
266 Chiếc thập tự sắt Mua Sa 2869 Hà Nội 1980 1
267 Cuộc chiến tranh giải phóng …………….. Mua Sa 2870 TP.HCM 1985 1
268 Cú nóc vào tim Nôen Vécxin Mua Sa 2884 Hà Nội 1984 1
269 Cuộc phiêu lưu của Cơ-rô-sơ Anatôli Rưbacốp Mua Sa 2885 Hà Nội 1977 1
270 Chuyện ở một khoa trường ……………….. I. Grêcôva Mua Sa 2886 Hà Nội 1987 1
271 Chim ưng nhỏ Mua Sa 2976 TP.HCM 1
272 Con bạch tuộc - tập 1 Nicol Daluco Tặng Sa 2977 Kiên Giang 1
273 Con bạch tuộc - tập 2 Nicol Daluco Tặng Sa 3152 Kiên Giang 1
274 Cuộc gặp gỡ muộn mằn Mua Sa 2982 Hà Nội 1
275 Con đường dưới ánh trăng Mua Sa 2983 Hà Nội 1
276 Chiếc đàn dương cầm Sergey Antonop Mua Sa 2984 Hà Nội 1
277 Chiếc lá cuối cùng Ô. Henry Mua Sa 2985 Hà Nội 1
278 Carmen - tập 1 Proxpe Mêrimê Mua Sa 3061 Hà Nội 1
279 Carmen - tập 2 Proxpe Mêrimê Mua Sa 3062 Hà Nội 1
280 Con gái chúng ta giỏi thật Azit Nexin Mua Sa 3063 TP.HCM 1
281 Các lực lượng vũ trang của Nhà nước Xô Viết A.A. Grêscô Mua Sa Lịch sử_Thế giới 3071, 3072 Hà Nội 2
282 Con đường đau khổ - tập 1 Alecxey Tolstoi Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3087 Sài Gòn 1
283 Cuốn theo chiều gió - tập 2 Margaret Mitchell Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3090 Sài Gòn 1
284 Cuốn theo chiều gió - tập 3 Margaret Mitchell Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3091 Sài Gòn 1
285 Cội rễ - tập 1 Elix Heili Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3101 Hà Nội 1
286 Cội rễ - tập 2 Elix Heili Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3102 Hà Nội 1
287 Cánh đồng mẹ T.S. Aitmatốp Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3103, 3344 Hà Nội 2
288 Các nhà văn Xô Viết Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3104 Hà Nội 1
289 Chiếc khuy đồng Ôvalốp Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3105 Huế 1
290 Cô chủ quán Cáclô Gônđôni Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3152 Hà Nội 1
291 Chúng tôi sẽ chết như đã sống Anatôli Gôlubiốp Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3156 Hà Nội 1
292 Chuyện thường ngày ở huyện V. Ôvetskin Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3154 Hà Nội 1
293 Chuyện thường ngày ở huyện V. Ôvetskin Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3158 Long An 2
294 Chùm nho uất hận - tập 1 John Steinbeek Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3159 Sài Gòn 1
295 Chùm nho uất hận - tập 2 John Steinbeek Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3160 Sài Gòn 1
296 Con tàu trắng T.S. Aitmatốp Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3161 Hà Nội 1
297 Chiến tranh và hòa bình - tập 2 Léon Tolstoi Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3162 Hà Nội 1
298 Chiến tranh và hòa bình - tập 3 Léon Tolstoi Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3163 Hà Nội 1
299 Ca dao Bảo Định Giang Bảo Định Giang Mua Sa Văn học_Ca dao 3216 Đồng Tháp 1
300 Chiến tranh và hòa bình - tập 3 Léon Tolstoi Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3265, 3266 Hà Nội 1
301 Chiếc xe táo (The apple cart) Bernard Shaw Tặng Sa Truyện/Tiểu thuyết 3289 Hà Nội 1
302 Chiến tranh gián điệp Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3290 TP.HCM 1
303 Cẩm nang lựa chọn thực phẩm ……………. Nguyễn Thị Kim Hưng Tặng Sa Văn hóa_Ẩm thực 3292 TP.HCM 1
304 Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Đăng Duy Mua Sa Tôn giáo_Tín ngưỡng 3325 VHTT_Hà Nội 2001 1
305 Ca dao dân ca Nam bộ Mua Sa Văn học_Ca dao 3338 TP.HCM 1
306 Con chim trốn tuyết Paul Gallico Mua Sa Truyện/Tiểu thuyết 3342 Minh Hải 1
307 Chi đội hải ngoại IV Lê Quốc Sản Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 3359 Đồng Tháp 1
308 Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 3353 QĐND 1
309 Căn cứ của Quân ủy và Bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975 Trần Thị Nhung Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 3395 Hà Nội 1
310 Cát Bi - đường số 5 Điện Biên Phủ Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 3406 Hải Phòng 1
311 Căn cứ của Quân ủy và Bộ chỉ huy miền trong chiến tranh chống Mỹ 1954 - 1975 Sở VHTT_Sông Bé Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 3416, 3417 QĐND 1996 2
312 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Tặng Sa BTBT 3432, 3433 Hà Nội 2
313 Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Hồ Ngọc Phương Tặng Tiểu luận BTBT 3434 TP.HCM 1
314 Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Như Bắc Tặng Tiểu luận BTBT 3435 TP.HCM 1
315 Cuộc đời trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden (những điều bí mật) Nhiều tác giả Mua Sa Nhân vật_Thế giới 3444 CAND 2001 1
316 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên - tập 1 Đoàn TNCS.HCM Tặng Sa ĐVTN 3450 TP.HCM 1
317 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên - tập 2 Đoàn TNCS.HCM Tặng Sa ĐVTN 3451 TP.HCM 1
318 Chiến đấu trong vòng vây Võ Nguyên Giáp Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 3457 Hà Nội 1
319 Chống xâm lăng Trần Văn Giàu Mua Sa 3463 TP.HCM 1
320 Ca khúc vượt thời gian Trương Quang Lục Mua Sa SK-Âm nhạc 3467 TP.HCM 2001 1
321 Công tác thủy thủ Mua Sa 3482 1
322 Chim Việt cành Nam Bảo Định Giang Mua Sa 3505, 3506 TP.HCM 2001 2
323 Ca dao Bảo Định Giang (1945 - 1989) Bảo Định Giang Mua Sa Văn học_Ca dao 3512, 3513 TP.HCM 2
324 Cuộc đời và tác phẩm nhạc sĩ Hoàng Việt Mua Sa Nhân vật_Nghệ sĩ 3518 Tiền Giang 1990 1
325 C.A.R.I.C Tặng Sách ảnh 3521 Sài Gòn 1
326 Chín đời chúa 13 đời vua Nguyễn Nguyễn Đắc Xuân Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 3540 Huế 2001 1
327 Cá tính của miền Nam Sơn Nam Mua Sa Văn hóa_Nam bộ 3553 Sài Gòn 1974 1
328 Chủ tịch Tôn Đức Thắng - thân thế và sự nghiệp ĐCSVN Tặng Sa Nhân vật_Lãnh tụ 3568, 4206 An Giang 1988 1
329 Cách mạng Việt Nam : tài liệu học tập ĐCSVN Tặng Sa 3570 1
330 Các công ước quốc tế về quyền tác giả Mua Sa QPPL_Sở hữu trí tuệ 3577 Hà Nội 2000 1
331 Ca dao sau giải phóng Bảo Định Giang Tặng Sa Văn học_Ca dao 3582 Tiền Giang 1987 1
332 Ca dao Bảo Định Giang Bảo Định Giang Tặng Sa Văn học_Ca dao 3583 TP.HCM 1990 1
333 Cuộc tháo chạy tán loạn Frank Snepp Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 3619 TP.HCM 1985 1
334 Cách mạng tháng 8/1945 Ban NCLS Đảng TW Tặng Sa Lịch sử_CMVN 3625 Hà Nội 1975 1
335 Chính sách bành trướng bá quyền Trung quốc ở Đông Nam Á Nhuận Vũ Mua Sa Lịch sử_Thế giới 3627 Sự thật 1994 1
336 Chủ tịch Tôn Đức Thắng Sở VHTT_An Giang Tặng Sa Nhân vật_Lãnh tụ 3630 An Giang 1988 1
337 Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử Vũ Văn Mẫu Tặng Sa Lịch sử_QPPL 3635 Sài Gòn 1975 1
338 Chiến tranh thế giới thứ 2 …………….. Dmitri Ezphimop Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 3644 Moscow 1985 1
339 Cải tổ và tư duy mới ……………. M.X. Goocbachov Mua Sa 3645 Hà Nội 1988 1
340 C.I.A về bệnh sùng bái tình báo Victor Marchetti Mua Sa 3654 Hà Nội 1983 1
341 Các lực lượng vũ trang Liên Xô Vaxili Xamoilenko Tặng Sa Lịch sử_Thế giới 3656 Moscow 1988 1
342 Chiến thắng ở Viễn Đông Lêonít Vnốtsencô Tặng Sa 3657 Moscow 1985 1
343 Các quy định pháp luật …………. về quyền tác giả CH.XHCN Việt Nam Tặng Sa QPPL_Sở hữu trí tuệ 3681 Hà Nội 1997 1
344 Cải cách nền hành chánh ……………. ở nước ta Nguyễn Duy Gia Tặng Sa 3693 Hà Nội 1995 1
345 Cục bản quyền tác giả ……………. Bộ VHTT Tặng Sa 3695 Hà Nội 2002 1
346 Các văn bản hướng dẫn ………………….Bộ Luật Lao động CH.XHCN Việt Nam Tặng Sa QPPL_Lao động 3687 TP.HCM 1995 1
347 Các đại hội Đảng ta (1930 - 1986) Lê Mậu Hãn Mua Sa 3699 Hà Nội 1991 1
348 Chủ nghĩa xã hội nhất định thành công Lê Khả Phiêu Tặng Sa 3706 Hà Nội 2000 1
349 Cẩm nang ……….. Luật Giao thông đường bộ Sở VHTT_TP.HCM Tặng Sa 3708 TP.HCM 1995 1
350 Các tổ chức và hoạt động văn hóa-thông tin TP. Hồ Chí Minh Sở VHTT_TP.HCM Tặng Sa 3710 TP.HCM 1
351 Chuyện kể trên những con đường về nguồn Đoàn TNCS.HCM Tặng Sa ĐVTN 3711 - 3722 TP.HCM 2000 12
352 Các cơ quan và tổ chức văn hóa TP. Hồ Chí Minh Võ Ngọc An Tặng Sa 3734 TP.HCM 1996 1
353 Các bảo tàng quốc gia Việt Nam Tặng Sa 3736 Hà Nội 1990 1
354 Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam tổ quốc Trần Văn Giàu Tặng Sa 3788 TP.HCM 1
355 Cách mạng là đầu tàu của lịch sử Tặng Sa 3811 Moscow 1986 1
356 Chiến công đầu - tập truyện dũng sĩ Điện Biên Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 3818 Hà Nội 1964 1
357 Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi - Gia Định (1833 - 1835) Nguyễn Phan Quang Tặng Sa 3820 TP.HCM 1991 1
358 Chữ trên đá, chữ trên đồng - minh văn và lịch sử Hà Văn Tấn Mua Sa KCH 3845 KHXH 2002 1
359 Chặng đường mười nghìn ngày Hoàng Cầm Mua Sa 3884 Hà Nội 2001 1
360 Chiến trường mới Nguyễn Hữu An Mua Sa 3887 Hà Nội 2002 1
361 Chợ Đệm quê tôi Nguyễn Văn Trấn Mua Sa 3912 TP.HCM 2001 1
362 Cần Thơ xưa Huỳnh Minh Mua Sa Địa danh_xưa 3915 Thanh niên 2001 1
363 Chu dịch : vũ trụ quan Lê Văn Quán Mua Sa Tôn giáo 3947 Giáo dục 1995 1
364 Các triều đại Việt Nam Quỳnh Cư Mua Sa Lịch sử_Phong kiến 3957 Thanh niên 2001 1
365 Các văn bản pháp luật về đấu thầu ……….. CH.XHCN Việt Nam Mua Sa QPPL_Đấu thầu 3965 Hà Nội 1999 1
366 Các văn bản về công tác lao động và thương binh xã hội ………………… Bộ LĐ&TBXH Mua Sa QPPL_Lao động 3966 Hà Nội 1998 1
367 Chế độ quản lý tài chính hành chính …………. Bộ Tài chính Mua Sa 3967 Hà Nội 1998 1
368 Chế độ quản lý ………………………. tài sản cố định Bộ Tài chính Mua Sa 3968 Hà Nội 1996 1
369 Chứng từ, sổ sách kế toán …………………. Mua Sa 3972 Hà Nội 1996 1
370 Catalogue of Annam coins F. Bernard Permar Tặng Sa Tiền tệ 3999 Sài Gòn 1
371 Chùa Việt Trần Lâm Biền Mua Sa Tôn giáo_Chùa chiền 4002 Hà Nội 2001 1
372 Cùng anh đi suốt cuộc đời - Hồi ký của bà Nguyễn An Ninh Trương Thị Sáu Mua Sa Nhân vật 4010 - 4014 TP.HCM 1999 5
373 Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống ở Hội An Hội Văn nghệ dân gian VN Mua Sa Ngành nghề TT 4017 ĐHQG_HN 2001 1
374 Cầm ca tân điệu Lê Văn Tiểng Tặng Sa SK-Cải lương 4022 Sài Gòn 1926 1
375 Cẩm nang rèn luyện đoàn viên Đoàn TNCS.HCM Mua Sa ĐVTN 4024 TP.HCM 2002 1
376 Căn cứ địa cách mạng ở Tây Ninh trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) Bộ Tư lệnh QK7 Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 4027 QĐND 2002 1
377 Cánh hồng : thơ Kim Xuyến Tặng Sa Văn học_Thơ 4028 Văn nghệ 2002 1
378 Cuộc thi tranh vẽ "Ngôi trường mơ ước" Tặng Sa Thiếu nhi/Nhi đồng 4033 Hà Nội 2002 1
379 Các cơ quan và tổ chức văn hóa TP. Hồ Chí Minh Võ Ngọc An Tặng Sa SG-GĐ 4063 TP.HCM 1994 1
380 Cây đàn ghita phím lõm Kiều Tấn Tặng Sa SK-Cải lương 4077 Berlin 1997 1
381 Chân dung nghệ sĩ quê hương Vĩnh Long Nguyễn Chiến Thắng Mua Sa Nhân vật_Nghệ sĩ 4079 Trẻ 2002 1
382 Các điều ước quốc tế về sỡ hữu trí tuệ …………………………. Tặng Sa QPPL_SHTT 4090 Hà Nội 2002 1
383 Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 1954) Phạm Văn Chiêu Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 4097 4624 TP.HCM 2003 1
384 Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tặng Sa Nhân vật_Lãnh tụ 4139 An Giang 1988 1
385 Chuyện về tiểu đoàn 307 Tặng Sa Lịch sử_Quân sự 4142 TP.HCM 1988 1
386 Chuyện kể về chị Ba Thi - nữ anh hùng lao động Tặng Sa Lịch sử_Quân sự 4143 Vĩnh Long 1992 1
387 Có một người Nga : phim truyện Nguyễn Thế Nghiệp Tặng Sa 4144 Bến Tre 1988 1
388 Chiến lược phát triển trường Đại học Bách khoa Tặng Sa Giáo dục 4183 TP.HCM 2002 1
389 Chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa …………………………….. Tặng Sa 4185 Hà Nội 2003 1
390 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược Tặng Sa 4240 1
391 Chiến thắng Tua Hai và phong trào Đồng khởi ở miền Đông - Nam bộ Tặng Sa 4275, 4276 1
392 Cao Triều Phát nghĩa khí Nam bộ Phan Văn Hoàng Tặng Sa Nhân vật_Phong kiến 4282 Trẻ 1
393 Chùa Giác Lâm - di tích lịch sử-văn hóa Trần Hồng Liên Tặng Sa Tôn giáo_Chùa chiền 4315 KHXH 1999 1
394 Chùa Hoa - TP. Hồ Chí Minh Viện KHXH Tặng Sa Tôn giáo_Chùa chiền 4316 TP.HCM 1
395 Chuyện kể về chị Ba Thi - nữ anh hùng lao động Tặng Sa Nhân vật 4318 Vĩnh Long 1992 1
396 Công tác bảo tồn Tặng Sa 4329 1
397 Chính phủ Việt Nam (1945 - 2003) VP. Chính phủ Sa Nhà nước 5588, 5589 Thông tấn 1
398 Công trình lịch sử Nam bộ kháng chiến - tập II (từ thoái trào đến cao trào) Tài liệu 1
399 Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc vàng lịch sử, chân lý thời đại Mua Sa Lịch sử_Kháng chiến 4381 1
400 Chất ngọc không tan (Kịch bản hát bội) Trương Huyền, Đinh Bằng Phi Mua Sa SK-Cải lương 4386 Văn nghệ 2004 1
401 Chất ngọc không tan (Kịch bản hát bội) Trương Huyền, Đinh Bằng Phi Tặng Sa SK-Cải lương 4412 Văn nghệ 2004 1
402 Con đường tôi đã chọn - Hồi ức Năm Dân Lê Văn Tưởng Mua Sa Nhân vật 4399, 4400 QĐND 2
403 Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam bộ (Hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng ĐBP 1954 - 2004) Tặng Sa Lịch sử_Kháng chiến 4419, 4420 2
404 Chủ tịch Hồ Chí Minh Mua Sa 4421 Thông tấn 1
405 Công nghệ thế giới đầu thế kỷ XXI Đặng Mộng Lân, Lê Minh Triết Mua Sa Kỹ thuật & Công nghệ 4428, 4450 Trẻ 2
406 Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Tặng Sa 4432, 4433 Lao động 2
407 Cây hoa và lá Nguyễn Tứ Tặng Sa Truyện/Tiểu thuyết 4449 Trẻ 1
408 Chào mừng quí khách đến Lạng Sơn - Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới Tặng Sa Địa danh_Tỉnh/Thành 4457, 4458 Thông tấn 1
409 Chủ tịch Hồ Chí Minh BT. Hồ Chí Minh - CN TP.HCM Tặng Sách ảnh HCM 4473, 4421 Thông tấn 1
410 95 năm trường Kỹ thuật Cao Thắng …………….. Tặng Sa Giáo dục 4049 TP.HCM 2001 1
411 Cảm xúc từ bến Nhà Rồng BT. Hồ Chí Minh - CN TP.HCM Tặng Sa BTBT_Di tích 4497 TP.HCM 2004 1
412 Colleting world coins, a century of circulating issues 1901 - present Mua Sa Tiền tệ 4511 1
413 Cơ sở bảo tàng học (giáo trình dùng cho sinh viên ) Nguyễn Thị Huệ Mua Sa BTBT 5005, 5006 ĐHQG_HN 2008 2
414 Cơ sở văn hóa Việt Nam Lê Văn Chưởng Sa Văn hóa 5007 Trẻ 2005 1
415 Chiến thắng Điện Biện Phủ - cột mốc vàng lịch sử Nhiều tác giả Sa Lịch sử_Kháng chiến 5013 CTQG 2004 1
416 Cổ vật huyền bí (mysterious artifacts) Vũ Kim Lộc Sa KCH_Cổ vật 5028 VHDT 2006 1
417 Con đường mòn bất tử - hồ sơ đường mòn Trường Sơn huyền thoại Nhiều tác giả Sa Địa danh 5032 Lao động 2009 1
418 Chủ tịch Tôn Đức Thắng và bảo tàng mang tên Người Nguyễn Thị Hậu Sa Nhân vật_Lãnh tụ 5048, 5581 CTQG 2009 2
419 Cảm nhận bản sắc Nam bộ Huỳnh Công Tín Sa Văn hóa_Nam bộ 5135 VHTT 2006 1
420 Cá tính của miền Nam Sơn Nam Sa Văn hóa_Nam bộ 5236 Trẻ 2000 1
421 Chân dung một nhà tình báo Hàn Song Thanh Sa Nhân vật_Quân sự 5151 Văn nghệ 1999 1
422 Ca khúc vượt thời gian Trương Quang Lục Sa SK-Âm nhạc Trẻ 2001 1
423 Các nhà tù Mỹ - Ngụy Trần Thanh Phương Sa 1
424 Các vị trạng nguyên bảng nhãn, thám hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam Trần Hồng Đức Sa Lịch sử_Phong kiến 5240 VHTT_TP.HCM 1
425 Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam - tập 1 Sa Lịch sử_Kháng chiến 1032 1
426 Cách mạng dân tộc dân chủ nông dân Việt Nam - tập 2 Sa Lịch sử_Kháng chiến 1063 1
427 Cách mạng tháng 8 năm 1945 - Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và địa phương Sa Lịch sử_CMVN 1
428 Cẩm nang chiến thuật hành quân liên binh của tiểu đoàn bộ binh quân Ngụy miền Nam Việt Nam Sa Lịch sử_Quân sự 5292 1
429 Cẩm nang nghề thư viện Sa Thư viện 1
430 Cảm nhận về xuân Mậu Thân 1968 Trần Văn Trà Sa Lịch sử_Kháng chiến 1196 Trẻ 1998 1
431 Campuchia đất nước yêu thương tươi đẹp bất khuất Nhiều tác giả Sa Lịch sử_Thế giới 4736 KHXH 1980 1
432 Cao Đài đàm - Đặng Thúc Liêng Sa 1
433 Cát Tiên - mê cung của các thần linh Đinh Thị Nga Sa KCH_Địa danh 5536 Trẻ 2007 1
434 Chân dung các vua Nguyễn Sa Lịch sử_Phong kiến 1
435 Châu bản triều Nguyễn - tư liệu Phật giáo Sa Lịch sử_Phong kiến 5195 1
436 Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh Nguyễn Đình Đầu Sa Lịch sử_Phong kiến 1831, 4696 Trẻ 1999 2
437 Chi đội Hải ngoại IV Lê Quốc Sản Sa Lịch sử_Kháng chiến 5290 1
438 Chiến công Lang Le - Bàu Cò Sa Lịch sử_Kháng chiến 4208 1
439 Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng Hồ Sĩ Thành Sa Lịch sử_Kháng chiến 4669 1
440 Chiến khu Đ Hồ Sĩ Thành Sa Lịch sử_Kháng chiến 4736 1
441 Chiến khu ở miền Đông - Nam bộ (1945 - 1954) Hồ Sơn Đài Sa Lịch sử_Kháng chiến 1
442 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút Sa Lịch sử_Phong kiến 57 122 1
443 Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc Sa Lịch sử_Kháng chiến 1062 1
444 Chiến tranh Việt Nam trong suy nghĩ người ngoại quốc Sa 1
445 Chín chúa 13 vua triều Nguyễn Sa Lịch sử_Phong kiến 1
446 Chống xâm lăng - lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - 1898 Sa 3463 1
447 Chủ tịch Hồ Chí Minh : tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp Ban NCLS Đảng TW Sa HCM 3790 Sự thật 1
448 Chủ tịch Hồ Chí Minh : tiểu sử và sự nghiệp Ban NCLS Đảng TW Sa HCM 710 Sự thật 1
449 Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ TT. Lưu trữ quốc gia II Sa HCM 5261 CTQG 1
450 Cổ ngoạn số 4 tháng 10/2010 Sa 1
451 Cơ sở Bảo tàng học - 1990 Sa 1
452 Cổ vật tinh hoa số 9 tháng 9/2004 Sa 1
453 Cơ yếu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chặng đường lịch sử vẻ vang Sa Lịch sử_Kháng chiến 5249, 5250 2
454 Còn mãi một tình thương Sa 1
455 Công nghệ lớp 7 Sa 1
456 Công nhân và lao động miền Nam với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn trước mắt Sa Lịch sử_Công nhân 1072 1
457 Công tác binh vận tỉnh An Giang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) Ban Tuyên giáo TW Sa Lịch sử_Binh vận 4627 An Giang 1
458 Công tác thuyết minh và tuyên truyền giáo dục tại Bảo tàng TP.HCM Tiểu luận 1
459 Công tác tổ chức sắp xếp kho hiện vật chất liệu kim loại tại Bảo tàng TP.HCM Tiểu luận 1
460 Công tác trưng bày tại Bảo tàng TP.HCM - phòng Hình thành và phát triển Tiểu luận 1
461 Cù lao Phố - lịch sử và văn hóa BT. Đồng Nai Sa Địa danh 5174 Đồng Nai 1998 4
462 Cuộc chiến tranh Đông Dương Lucien Bodard Sa Lịch sử_Kháng chiến 5225 CAND 2004 1
463 Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương Lê Vinh Quốc Sa Lịch sử_Thế giới 4193 Văn nghệ 1
464 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - thắng lợi và bài học Sa Lịch sử_Kháng chiến 806 CTQG 1997 1
465 Cuộc kháng chiến chống Tống - lần thứ I Sa Lịch sử_Phong kiến 5245 QĐND 2004 1
466 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội và lận cận Nguyễn Minh Phúc Sa Lịch sử_Phong kiến 5243 Trẻ 1
467 Cuộc tháo chạy tán loạn Sa Lịch sử_Kháng chiến 582 1
468 Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Bắc Viện Dân tộc học Sa Dân tộc học 5011 1
469 Các dân tộc ít người ở Việt Nam - các tỉnh phía Nam Viện Dân tộc học Sa Dân tộc học 1589 1
470 Chiến sĩ quyết tử Sa Lịch sử_Kháng chiến 3 1
471 Chân dung văn hóa Việt Nam Tạ Ngọc Liễn Sa Văn hóa Thanh niên 1999 1
472 Các di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Tiền Giang Cục Di sản văn hóa Sa BTBT_Di tích 5180, 5181 Tiền Giang 2006 2
473 Các di tích và bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Sô Sa BTBT_Di tích 1178 1997 1
474 Cẩm nang bảo tàng Gary Edson Sa BTBT_Bảo tàng 2190,… BT.CMVN 2001 2
475 Cách sử dụng và bảo quản pin khô - công nghiệp Từ Đức Cửu Sa BTBT 5546 Công nghiệp 1968 1
476 9 năm kháng chiến qua tranh tuyên truyền cổ động BT. CMVN Lịch sử_Kháng chiến 5644 Hà Nội 2007
477 Ca khúc Bà Rịa - Vũng tàu 1975 - 2005 Sách ảnh SK-Âm nhạc 5714 Vũng Tàu 2006 1
478 Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam Sa BTBT_Bảo tàng 1
479 Các dân tộc ở Việt Nam Nguyễn Đình Khoa Dân tộc học 5329 KHXH 1983 1
480 Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH.TW Đảng ĐCSVN CTQG 2007 1
481 Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X Ban TTVH - TW ĐCSVN CTQG 2007 1
482 Các trào lưu xã hội học hiện nay Pierre Ansart Xã hội học 4606 TPHCM 2002
483 Cải lương xưa và nay - Bùi Văn Quế sưu tầm Bùi Văn Quế SK_Cải lương 8
484 Cải lương xưa và nay qua sách báo - tập 1 Bùi Văn Quế SK_Cải lương 2144
485 Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn từ thế kỷ 15 - 20 Nguyễn Đình Chi