Sie sind auf Seite 1von 14
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICIL MOLDOVA Jbeuanrie 22D Biroul Permanent al Parlamentului Ni 9 06- MEE Chisinau in temeiul art.73 din Constitutia Republicii Moldova, se prezinta spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, aprobat prin Hot&rdrea Guvernului nr.81/2020. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. Anexe: - Hotdrérea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba romana = 1 fil& si fn limba rust — 1 fila); Projectul de lege (in limba romana ~ 5 file si in limba rust 5 file); Nota informativa la proiectul de lege (7 file); Sinteza obiectiilor si propunerilor (9 file); Avizul Ministerului Justijiei (19 £18); Raportul de expertiza al Centrului National Anticoruptie (3 file); Tabelul comparativ (9 file); Alte documente (42 file). Secretar general adjunct al owen JPA oman CAZAN ‘SECRETARIATUL PARLAMENTULUT REPUBLICH MOLDOVA PAI ALALWL Fx: Vasile Vasiliu Tel: 022-250-595 Casa Guvernului, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: ie 4373.22.250 101 +373 22 242696 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE nr.81 din 12 februarie 2020 Chisinau Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative Guvernul HOTARASTE: Se aprobii gi se prezinti Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Prim-ministru ION CHICU Contrasemneaza: Ministrul sanatatii, muncii si protectiei sociale ‘Viorica Dumbraveanu Ministrul justitiei Fadei Nagacevschi YYa004\ANUL 2020\HOTARIRAIS68\odacat 1868-0 doce Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA. LEGE pentru modificarea unor acte legislative Parlamentul adopt prezenta lege organica. Art. I.— Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea si combaterea violenfei in familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55-56, art. 178), cu modificirile ulterioare, se modificd dupa cum urmeazi: 1. Laarticolul nofiunea ,,ordin de restrictie de urgent” va avea urmatorul cuprins: ordin de restrictie de urgenfa— act administrativ emis de politie, prin care sunt aplicate misuri de protectie menite s4 asigure inlaturarea imediati a agresorului din locuinta familiei si stabilirea unor interdicfii prevazute de lege, in vederea prevenirii repetirii/comiterii actiunilor violente, asigurdnd astfel victimei si altor membri ai familici siguranfa in locuinfa lor si in afara acesteia,”; se completeaza cu nofiunea de ,,violen{& impotriva femeilor” cu urmatorul cuprins: aviolenta impotriva femeilor — orice actiune de violenfi bazati pe gen, care cauzeazi sau poate cauza femeilor o suferinji fizicd, sexual’ sau psihologica, inclusiv ameninfarea cu asemenea actiuni, forfarea sau privarea de libertate arbitrar’, comisa in sfera public sau privati.” 2. La articolul 3 alineatul (2), dupa cuvantul ,,curateli,” se introduc cuvintele ,,in privinta cArora a fost instituité o masura de ocrotire judiciard,”. 3. La articolul 7 alineatul (4), cuvintele ,,se desemneazi un specialist” se substituie cu cuvintele ,,se instituie un serviciu”. 4. Articolul 8: la alineatul (1), litera c) se completeaza cu textul ,,in baza unor indicatori unici pentru toate autorititile inclusi in programele lucrarilor statistice aprobate de Guvern”; la alineatul (3): ‘YOON ANUL 2020\HOTARIRIMS68redacta_1868-40.doex 4 cuvantul ,,specialistului” se substituie cu cuvantul ,,serviciului”; litera f) va avea urmatorul cuprins: »f) se adreseaz, in condifiile legii, cu cerere privind aplicarea masurilor de protectie; participa in calitate de persoani interesat& in procesele de solicitare a misurilor de protectie a victimei violenfei in familie; prezint, la solicitarea instantei de judecata, materiale informative de caracterizare a familiei vizate si a presupusului agresor, alte informatii pe care instanta le considera necesare la examinarea cauzei; contribuie, in conditiile legii, la executarea misurilor din ordonanta de protectie; realizeazi alte activititi de aparare a drepturilor si intereselor legitime ale victimelor, inclusiv ale victimelor copii.”; Ja alineatul (6), litera c) va avea urmatorul cuprins: 4€) sesizeazi autoritatea tutelara local despre fiecare caz de violenff in familie cu implicarea copilului victima/martor”; Ia alineatul 7, litera d) va avea urmitorul cuprins: d) informeaza serviciul responsabil de domeniul prevenirii si combaterii violenfei in familie despre cazul constatat si masurile luate, iar despre cazurile de violen{a in familii cu copii informeaza si autoritatea tutelara locala;”. 5. Se completeaza cu articolul 9! cu urmatorul cuprins: »Articolul 9', Competentele Administratiei Nationale a Penitenciarelor Administratia Nationala a Penitenciarelor coordoneaza si asigura controlul i institutiilor penitenciare ce tine de: a) realizarea programelor corectionale pentru agresori in penitenciat b) conlucrarea cu alte autoritafi abilitate in domeniu.” 6. Articolul 12: alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: (4) Persoanele cu functii de rispundere si profesionistii cdrora le este impus& asigurarea confidentialititii sunt obligati si raporteze autorititilor competente despre actele de violenta in familie care pun in pericol viata sau sndtatea victimei ori despre pericolul iminent de a se produce asemenea acte de violenta. fn celelalte cazuri, raportarea se va efectua doar cu acordul victimei.”; se completeaza cu alineatul (4') cu urmatorul cuprins: (4!) Raportarea cazurilor de violen{& asupra copiilor, inclusiv banuiala rezonabil& de violenf& asupra copiilor, este obligatorie si nu este necesar acordul victimei.” 7. Articolul 12' se completeaza cu alineatul (1') cu urmatorul cuprins: C1’) Organul de politie este in drept s& aplice in privinta agresorului_ una sau mai multe dintre urmatoarele masuri: ‘¥AMWORANUL 2020\HOTARIRI868\redacta_1868-0 docs 5 a) obligarea de a parasi temporar locuinta comuni ori de a sta departe de locuinfa victimei; b) interzicerea de a se apropia de victima, excluznd gi orice contact vizual cu victima si/sau copii; c) interzicerea oric&rui contact, inclusiv telefonic sau prin orice alte mijloace de comunicare, cu victima si/sau copiii; d) interdictia de a pastra si purta arma.” 8. Articolul 15: alineatul (1): la litera ¢), cuvintele ,,solutionarea cazului” se substituie cu cuvintele »,incetarea masurilor de protectie”; litera g) va avea urmatorul cuprins: g) limitarea drepturilor in privinfa bunurilor aflate in posesia si folosinta victimei; la litera h), cuvantul ,disparitia” se substituie cu cuvintele pentru eliminarea”; la alineatul (2), propozitia a doua va avea urmatorul cuprins: ,,in cazul eliberarii ordonantei de protectie in privinta copilului sau a victimei care are copii, instanta de judecati informeaz si autoritatea tutelari de la locul aflarii copilului alineatul (5) se completeaz’ cu propo: »tn cazul aplic: specificate la alin. (1) lit. j), organul de politie ridic& imediat armele si munitiile de la agresor.” 9. Se completeaza cu articolul 15° cu urmatorul cuprins: ,Articolul 15°. Evaluarea si managementul riscurilor de comitere/repetare a violentei in familie (1) Procesul de evaluare si management al riscurilor de violent este destinat rispunsului cu misuri neintarziate si adecvate nevoilor victimei sau potentialei victime care rezulta din interrelatia cu agresorul. (2) Organizarea si desftisurarea evaluarii si managementul riscului de violen{a are loc in modul gi conditiile stabilite in proceduri interne ale autorit3fii competente si/sau ordine comune.” 10. Articolul 16 se completeaza cu alineatul (3) cu urmatorul cuprin: .(3) Organele centrale de specialitate abilitate cu functii de prevenire si combatere a violenfei in familie in procesul de planificare bugetara anuali prevad resurse financiare pentru: a) formarea profesional continua a personalului de specialitate care desfasoara activitate de prevenire si combatere a violentei in familie; ‘Ya004\ANUL 20201HOTARIRIS68odatat_1868-radoce 6 b) dezvoltarea sistemului de identificare, inregistrare, evaluare a riscurilor, raportare si management al cazurilor de violenfa in familie; c) informarea i sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul violenfei in familie; d) sistemul consolidat de colectare a datelor.” Art. II, — Legea cu privire la asistenta juridicd garantataé de stat nr, 198/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 614), cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1, Articolul 19: alineatul (1) se completeazi cu litera b') cu urmatorul cuprins: 4b!) au nevoie de asistenfa juridicd de urgenta in cazul depunerii cererii pentru aplicarea masurilor de protectie in conditiile articolului 278° din Codul de proceduri civild al Republicii Moldova sau articolului 215' din Codul de proceduré penal al Republicii Moldova sau in cazul depunerii plangerii despre sivarsirea violenfei in familie sau sivarsirea unei infractiuni privind viata sexual”. alineatul (1) va avea urmitorul cuprins: w(1') Au dreptul la asistenfi juridic’ calificat& copii victime ale infractiunilor, victimele violentei in familie, victimele infractiunilor privind viafa sexualA, indiferent de venituri.” 2. Articolul 28: se completeaza cu alineatul (1') cu urmatorul cuprins: .(1') in cazul in care persoana necesita asistenta juridicd de urgent’, in conformitate cu art.19 alin. (1) lit. b'), la solicitarea persoanei sau a organului care a fost sesizat cu referire la sivarsirea infracfiunii de violent in familie sau infractiuni privind viata sexual’, oficiul teritorial este obligat si acorde asistenta juridic’ de urgenta prin numirea unui avocat de serviciu din lista avocatilor specializati in asistenta victimelor.”; alineatul 5 va avea urmatorul cuprins: (5) Avocatul de serviciu acorda asistenta juridica: a) in perioada retinerii persoanei; b) in procesul de depunere si examinare a cererii privind aplicarea masurilor de protectie in condifiile art. 278° din Codul de procedura civil al Republicii Moldova sau art. 215! din Codul de procedura penala al Republicii Moldova; c) la etapa depunerii plangerii gi actiunilor procesuale efectuate cu participarea victimei infractiunii de violent& in familie sau a infractiunii privind viata sexuala.” -YAOOANUL 2020\HOTARIRA868\rodacat_ 1868-10 docx ; Art. TIT. - Legea nr. 8/2008 cu privire la probatiune (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29), cu modificarile ulterioare, se modifica dup& cum urmeaza: 1. Articolul 3 se completeaz cu litera g) cu urmétorul cuprins: ~8) agresorii familiali in privinta cArora au fost emise ordonante de protectie.” 2. La articolul 15? alineatul (4) litera b), dup’ cuvantul ,,comunitard” se introduce textul ,, , penitenciara”. Art. IV. - Dispozitii finale si tranzitorii (1) Prevederile art. I pet. 10, care se refer la art. 16 alin. (3), vor fi puse in aplicare in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile art. I pet. 3 vor fi puse in aplicare in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Presedintele Parlamentului ‘YOO ANUL 2020HOTARIRN868'rdactat_ 1868-10 doen Notd informativa la Hotirirea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor aete legislative (armonizarea legistatiei Republicii Moldova la prevederile Conventici Consiliului Europei eu privire la prevenirea si combaterea violenfei fat de femei si a violenfei domestice) [ Denumirea autorului si, dupa caz a participantilor la elaborarea proiectului Proiectul Hotiririi de Guvern privind aprobarea proicctului de lege pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat de c&tre Ministerul Stnatatii, Muncii gi Protectiei Sociale, in parteneriat cu reprezentanjii societijii civile. Prin Ordinul | MSMPS nr. 776 din 27.06.2019 a fost creat grupul de Jucru interministerial pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea actelor normative in vederea asigurdrit armonizarii cadrului tegislativ national Ia Convenjia Consiliului Europei cu privire la prevenirea si combaterea violentei fai de femei si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din care au facut parte reprezentanfi ai ministerclor cu competenje in domeniul prevenirii si combeterii violenjei in familie: Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Justifiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetirii, precum si Ministerul Finantelor, institufiilor abilitate cu competente in domeniu: Inspectoratul General al Politic, | Inspectoratul National de Probatiune, Administrajia Nationala a Penitenciarelor, Centrul de Medicina Legala, Consiliul National pentru Asistenfa Juridicé Garantati de | Stat, precum si Procuratura Generala si Consiliul Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile gi exper{i nafionali independeni Condifiile ce au impus elaborarea proiectului actului normatiy si finalitafile | urmirite Violenta impotriva femeilor si violenja in familie este un fenomen larg raspandit in Republica Moldova, ce lezeaza drepturile si demnitatea umandi a acestora. Estimarile nationale realizate prin Studiul Violenfa fajd de femei in familie, desfigurat de Biroul Nafional de Statistica in anul 2011, sugereazé c& mai mult de 63 la suté dintre femei gi fete in varstd de 15-65 ani au suferit de cel putin o forma de violenta pe parcursul viet Cereetarile mai recente au remareat c& aproape trei sferturi din femeile din Moldova (73%) care au avut vreodata un partener intim au fost supuse unei forme de violenta interpersonala. Cea mai rispandita forma de violenga din partea unui partener intim este violenta psihologicd, 1a care au spus ¢& au fost supuse 71% din femei (cu mult peste media UE de 43%)'. Prevenirea si combaterea violenfei in familie, ca element al politicii nationale de ocrotire si sprijinire a familiei, reprezint&i o preocupare major’ a Guvernului Republicii Moldova. Astfel, in seopul stabilirii unei baze juridice si organizatorice a activitatii de prevenire si de combatere a violenjei in familie, a instituirii unui mecanism de sesizare si solutionare a cazurilor de violent, a 1 martie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoplat Legea nr. 45 cu privire la prevenirea si combaterea violenfei in familie (in continuare Legea nr. 45), care constituie o lege-cadru in domeniu, Prin acest fapt, s-a demonstrat angajamentul asumat al statului de a interveni in eradicarea Lui violenfei_in familie si, in acelasi_timp, s-aygey 2h i ae ‘hie 20000207 aL ISEET Reason: MoldSign Sighatire Cocation Metdova * sus "Bundsavea isgnrantafemtor’, OSCE, 2099 fenomenului violentet in calitate de problema sociala si de sindtate publicd. Modifictsi majore la cadrul legislativ in domeniu, care au avut drept obiectiv ajustarea legislatiei nationale la Conventia privind prevenirea si combaterea violentei | impotriva femeilor si a violenfei domestice, au fost efectuate prin Legea 196/2016 | Aceste modifica au fost determinate de recomandizile propuse in primul exercijiu de analiza a compatibilitatii legislatici nationale la prevederile Conventiei, elaborat in anul 2013 de catre AO. Central de Drept al femeilor” cu suportul UN Women la solicitarca Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familici. Aditional, modificatile efectuate au fost ghidate si de citre recomandatile oferite de cétre Comitetul ONU privind eliminarea discsiminavii tmpotriva femeilor. Nu in ultimul rnd, implementarea constatarilor retinue in jurisprudenfa Curtii Europene a Drepturilor Omului a constituit © obligatic in acest sens in acelagi timp, desi s-au fZicut pasi importanti in domeniul legislativ pentru cradicarea acestui fenomen, necesitatea perfectionarii i ajustirii legislafiei reprezinta uun proces continuu avand in vedere unele deficiente si lacune atestate in partea privind implementarea unor prevederi legale, precum si {indnd cont de contextul evolufiilor proceselor sociale atat la nivel national, edt si international. Prin urmare, avand in vedere amploarea si impactul negativ al fenomenului violenfei in familie, se impune nocesitatea adoptirii si implementarii unor masuri sistemice, racordate la standardele intemafionale din domeniu, in particular la | Convenfia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenjei impotriva femeilor si a violenfei domestice (Conventia de la Istanbul), semnati de Republica Moldova la data de 6 februarie 2017 Reiesind din aceste evolugii, in anul 2018, Guyernul a aprobat primul document de politica in acest domeniu ~ Strategia national de prevenire $i combatere a violentei fata de femei si violentei in familic pe anii 2018-2023 si a planului de actiuni pentru anii 2018-2020 (Horarirea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018). Strategia are la baza abordarea centrata pe cei patru piloni ai Conventiei de Ia Istanbul: Prevenire, Protectic, Pedepsire si Politici Integrate si este focusata pe informarea publicului larg eu privire la gravitatea acestui fenomen, promovarea toleranfei zero fafa de toate formele de violent, combaterea stereotipurilor si prejudecatilor de gen, perfectionarea cadrului legislativ si normativ in conformitate cu standardele internationale, implementarea de bune practici in domeniu, instrumente si mecanisme noi in vederea eficientizarii activititii actorilor cu competente de intervenfie gi solutionare a cazurilor, consolidarea mecanismulut institutional si cooperarea multisectoriala, inclusiv prin fortificarea Capacitijilor specialistilor din domeniu si dezvoltarea cadrului normativ pentru servicii noi specializate pentru subicctii violenfei in familie. Strategia contine 4 obicctive generale, in corespundere cu cei patra piloni, iar ficcare obiectiv general find constituit din obiective specifice * Obiectivul general 1. Prevenirea violenjei fay de fernei si a violenfei in familie prin promovarea toleranjei zero fafa de fenomen in vederea diminudrii acestuia in Republica Moldova. Obiectivul este orientat spre erearea unui climat de tolerant 2er0 & populajiei {aja de aceste fenomene si reducerii prevalentei acestora. Elementele Principale ale acestui obiectiv sunt focusate asupra necesitafii profunde de eliminare a Stereotipuritor, perceptillor si atitudinilor publicului larg si constientizirii acestor fenomene ca tncdleare a drepturilor fundamentale ale omului. + _Obiectivul general 2. Consolidarea mecanismului de protectic si asistenta pentru vietimele violenfei fafa de femei si violenfei in Familie, Sisiemul de protectie si sprijin are o misiune dubla: de a asigura suportul gi asistenfa victimelor, iar prin gama de servicii acordate si asigure protectia i fala de orice act de violenta ulterioara. in acest context sunt importante si mecanismele nafionale de cooperare multisectoriale | cficace intre (oate instinufiile relevante in vederea identificdrii, referirii, asistenfe | (relintegrarii victimei, * — Obiectivul gencral 3. Eficientizarea procesului de investigare gi urmarire in justijie a actelor de violenfa fet de femei si violentei in familie. Obiectivul dat vizeaz4 asigurarea faptului c& investigatiile si procedurile judiciare, in legaturd cu actele de violent& se desfiisoara corect si fara intérzieri nejustificate. Acest fapt va contribui la asigurarea probelor vitale, va spori ratele de condamnare si va elimina impunitatea. Totodata, un aspect important al acestui obiectiv este asigurarea sspectirii drepturilor victimelor in timpul acestor etape * Obiectivul general 4. Dezvoltarea politicilor integrate in domeniul prevenirii si combaterii violenfei fata de femei si violenfei in familie, bazate pe cooperare multisectoriala si colectare a datelor, Obiectivul dat este orientat spre asigurarea implementiii politicilor care ar permite interventia eficienta in cazurile de violenta fata de femei gi violenfi in familie, prin asigurarea unei abordari de coordonare si cooperare multisectoriaki fundamentati pe un sistem de colectare a datelor statistice uniformizat, Urmatorul pas, si anume, ratificarea Conventiei de ta Istanbul reprezinti un imperativ pentru Republica Moldova, fiind inchus tn mai multe documente de politic! {a nivel national, si anume Planul national de actiuni in domeniul drepturilor omului | pentru anii 2018-2022, aprobat prin Totitirea Parlamentului nr, 89 din 24.05.2018 i Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fafi de femei si violenfei in familie pe anii 2018-2023 si Planul de actiuni de implementare a acesteia pe anii 2018- 2020, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr, 281 din 03.04.2018. ‘Totodatd, ratificarea este conditionatd gi de Agenda de Asociere intre Republica Moldova si Uniunea European, urmare a semnarii Acordului de Asociere la 27 iunie 2014, fiind inelus in planul de actiuni pentru implementarea acestuia. in vederea perfectionarii carului legislativ si asigurarii alinierii legislatiei nationale Ia prevederile Conventiei de la Istanbul, a fost elaborat cel de-al doilea Raport de analiza a compatibilitifi legislajici nationale le prevederile Conventici de la Istanbul’, in parteneriat cu Centrul de Drept al Femeiler, cu suportul Entitatii Natiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen si Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova) si al Suedici si prezentat publicului pe platforma Consiliului coordonator interministerial in domeniul prevenirii si combaterii violenjei in familie, Ia data 18 aprilie 2019. In urma analizei comparative efectuate a fost constatatl necesitatea ‘moditicdrii 91 ajustirii cadrului normativ najional la prevederile Conventici menfionate Ih acest context, MSMPS a creat grupul de lucru interministerial mentionet supra care a elaborat proiectul de lege. rincipalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi | Prevederile proiectului de lege se refera la: (__1___Legea 45/2007 cu privite la preveniren si combaterea violenfei in familie: * ntp.featonaiesesouces/21/COPAICREport20compatitate pdt 1. Modificari propuse pentru articolal 2: ~ expuncrea in redaetie nou’ a nofiunii “ordin de restrictic de urgen{a” dat find faptul cA ordinul de restricfie de urgenfa au reprezintd, in sine, o masuri de protectie, ci si un act al poliiei de aplicare a unor masuri de protectie, pentru a asigura respectarea regulilor de conjinut a actului normativ, dar si Iuand in considerare faptul c& ordinul de restrictie de urgenta asigura protectia victimei gi membrilor familie, inclusiv in afara locuinfei lor; + completarea cu nojiunea de "violent impotriva femeilor" ce deriva insisi din denumirea Conventici si care are drept scop protectia femeilor fata de actele de violenja in familie, precum si din art.1 lit. (6) care statueaza ca unul dintre scopurile Conventiei rezida in eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor si promovarea egalititii reale intre femei si barbali, inclusiv prin abilitarea femeilor. 2. La articolul 3 alineatul 2) literele a) si b) s-au completat cu cuvintele "in privinta carora au fost instituitd o masura de ocrotire judiciara,”, pentru a ajusta norma la modificdvile operate intre timp in legislatia nafionala, 3. La articolul 7 si articolul 8 alineatul 3) si alineatul 7) litera d) se propun moditicari care reies din noile competente stabilite organului de asistenfa sociala in corespundere cu Legea 137/2016 cu privire la reabilitarea vietimelor infiactiunilor, precum si reiesinsd din practica de activitate a acestor structuti la nivel teritorial, unde activitatea prevaznta prin Legea nr. 45/2007 este indeplinita suplimentar fa funetia de baza de cdtre un specialist desemnat din cadrul organului teritorial de asistenta sociald si protectie a familici. Avand in vedere rolul coordonator atribuit prin lege acestei structuri teritoriale in procesul de prevenire si combatere a Violentei in familie, precum si competentele largi in acest domeniu, consideriim imperativ numirea unui specialist pe aceasta dimensiune. Completarile pentru articolul 8 mai vizeazi competenje clare de stabilire a unor indicatori unici pentru toate autorititile incluse in programele lucrarilor statistice aprobate de Guvern, in corespundere cu art.11 al Conventiei de la Istanbul Prevederi suplimentare se regisese pentru Secfiile/direcfiile de asisten{a socialA gi protectic a familici, tn legatura cu instituirea unui nou serviciu si racordarea normei fati de prevederile actelor normative dezvoltate pe parcurs ce vizeazd respectatea drepturilor copilului 4. Includerea unui nou articol 9! a urmérit scopul asigurarii dezvoltarii mecanismului de realizare mai efieient& a drepturilor vietimelor violenfei fn familie proclamate prin Legea nr. 45/2007. Avnd in vedere ci Legea nr. 45 atribuie obligatia de informare a victimelor despre eliberarea persoanei rejinute sau condamnate, autorititilor abilitate cu funetii de prevenire gi combatere a violenfei in familie, se impune reincluderea tn lege printre autoritatile abilitate cu functii de prevenite si de combatere a violenjei in familie si a Administrafiei Nafionale a Penitenciarelor. 5. Potrivit art12 al Legii nr. 45 profesionistii carora, prin lege, le sunt impuse reguli de confidentialitate sunt obligati si raporteze autoritagilor competente otice binuieli rezonabile despre comiterea actului de violenfa asupra copiilor. Raportarea aetelor de violent& in privinja persoanelor adulte se face cu acordul victimei. Acordul vietimei nu este necesar in cazurile de vitimare medie sau pravil _A integritatii corporale sau a sanataii, in cazurile de folosir: in cazurile in | care victimele sunt deosebit de vulnerabile pe motiv de dizabilitate sau capacitati intelectuale reduse. Practica aplicarii acestei norme constat& unele deficienje in Procesul de raportare. Multe din persoanele menfionate considera e& urmeazi si raporteze doar atunci cand au certitudinea c& vatimarea integritifii corporale sau a sanatitii este medie sau grava, ei neavand competenja necesari pentru asemenea apreciere, Interpretarea in acest fel a normei limiteazi libertatea acestor profesionisti de a raporta imediat cazurile de violenfa in familie, gradul de vatimare corporala fiind posibil de constatat doar prin raport de constatare sau expertizi’ medico-legala, Modificarile propuse Ia articolul 12 asiguré ajustarea cadrului legislativ in vederea consolidarii si eficientizarii raportirii cazurilor de violena in familie 5i a referirii victimelor catre servicii specializate 6. Includerca unui now alineat pentru articolul 12' care urmareste scopul sporirii garantilor de proteetie imediaté a victimei supuse pericolului iminent de violenfi in Familie, in vederea includerii exprese @ masurilor de restricyie de urgent, pasibile de aplicare de catre organul de politie, in circumstanjele care impun cliberarea ordinal de restrilie de urgent in privinga agresoruly, 7. Propunerile de modificare pentru articolul 15, 15° sunt propuse in vederea asiguririi mai eficiente a masurilor de protectie ale vietimelor violengei in familie si a copiilor sti, de cate diferiti actori prevéizugi cu competente pe domeniul de prevenire si combatere a fenomenului de violenfa in familie, asigurand astfel 0 sincronizare a actiunilor intreprinse gi o abordare sistemicd a fenomenului 8. Propunerile de completare al articolului 16 se referd la tipul activitaqilor care pot fi sustinute de autoritagile cu competente pe domeniu gi reprezinta norme mai clare cu privire Ia procesul de planificare a resurselor pentru acest domeniv, cea ce corespunde cu articolele 8 si 20 al Conventiei de la Istanbul Majoritatea propunerilor inaintate pentru Legea 45/2007 sunt in concordant cu articolul 56 al Conventiei de la Istanbul, II. O provocare in asigurarea drepturilor tuturor vietimelor este c& cadrul normativ actual nu asiguré victimei posibilitatea de a fi asistata de un avocat ce acordé asisten{@ juridied garantata de stat la etapa depunerii plingerii si acfiunilor procesuale cfectuate pan’ la etapa recunoasterii in calitate de parte vatamat Reglementirile normative ce vizeaza protectia si asigurarea respectirii drepturilor 3 intereselor legitime ale vietimelor contin prevederi confuze si contradictorii care Senereaza inconsecvenfe si dificultafi im accesarea serviciilor de asistenfa juridica garantati de stat. Potrivit Raportului de monitorizare a proceselor de juudecata pe cauze de violenta in familie, violent sexuala si trafic de fiinte umane, procesul de monitorizare a cauzelor penale de violenta in familie si violenfa sexual asupra femeilor a constatat ca, din totalul de 45 de eauze penale din aceasta categorie de infractiuni, cuprinse de monitorizare, doar in 4 cauze partea vatamatd a fost asistata in proces de avocat, inclusiv inte-o cauzi ~ de un avocat ales gi in alte 3 cauze a beneficiat de sistent juridicd garantata de stat, Conform datelor statistice publicate pe pagina web al Consiliului Nafional pentru Asistenta Juridicd Garanteth le Stat, in perioada 01.01.2019-01.01.2020, 6 femei victime ale violenfei in familie au beneficiat de asistenfa jurdic8 garanaté de stata in eadrul provesului penal si 9 victima in procesul contraventional. Datele statistice prezentate supra releve situatia cd victimele violenfei th familie si a violenfei sexuale nu intotdeauna sunt 1 posesia informatie! privind dreptul de a beneficia de asistenga juridic& garantata de stat. Aceasta conchizie pune accent, in special, pe nevoia de a modifica cadrul normatiy pentru a asigura_vietima cu un avocat de la etapa depunerii plangerii, ca un prim pas care le-ar facilita accesul lor la justitie. Pana in prezent lipseste 0 procedurd clari de desemnare a avocatului pentru acordarea asistentei juridice garantate de stat in cauze civile de eliberare a ordonantei de protecjie. fn cadrul programului de monitorizare ,,Consolidarea Pispunsului sistemului judiciar si al proeurorilor la cazurile de violen{a fn familie", in circa 20% din cauzelé civile privind aplicarea masurilor de protectie, care au fost supuse monitorizarii, vietimelor violenjei in familie nu le-a fost asigurati asistenja juridicd garantati de stat, desi legislatia in domeniu confine norme imperative care prescriu asistenta victimei tn proces de un avocat numit, dacd ea nu este asistatd de un avocat ales. Astfel, accesul larg al vietimelor si potentialelor victime ale violenfei in baz& de gen, inclusiv violenfei in familie si violenfei sexale, la asistenfa juridicd garantati de stat, mai ramdne un deziderat, Actuala redactie a Legii nr. 198/2007 cu privire la asistenta juridicd garantati de stat garanteaza dreptul de a beneficia de asistenya juridica de urgenta doar in cazul re{inerii in cadrul unui proces penal sau al unei proceduri contraventionale. Ins&, asistend juridied de urgenta se impune nu doar in cazul refinerii, dar cxaminarea cercrii privind aplicarea masurilor de proteotiecare se desfigoard, conform legislatiei, in termeni limitati, tn cazul sesizarii despre infractiunea de violen{a in familie sau infracfiunea privind viaja sexuala, care prin caracterul sau sunt diferite de alte cauze, fapt evidentiat si de Conventia de la Istanbul, Drept urmare, se propune modificarea modificarii conceptului de asistenta juridick de urgenfi sia art. 28 din Legea nr.198/2007 cu instituirea mecanismului de acordare a asistenfei juridice de uugenta victimelor violenta in familie si infractiunilor privind viaje sexuala la etapa depunerii plangerii si in legaturd cu solicitarea masurilor de protectie. completarea Legii nr. 198/2007 in vederea III. Porrivit Raportului ,Monitorizarea proceselor de judecaté in eauze de violent in familie, violenja sexuala si trafic de fiinfe umane” elaborat de Centrul de Drept al Femeilor, in prezent nu exist o practica judiciara clara de aplicare a misurii de protectie ce prevede obligerea agresorului de a participa la un program de tratament sau de consiliere pentru reduceres violenfei sau pentru renunfarea la ea, De regula, instantele invocd ipsa de probe care ar determina necesitatea de a obliga agresorul si participe la un program de tratament sau de consilieve pentru reducerea violenjei. in unele cazuri, a fost indicata lipsa_ consimtaméntului agresorului pentru aplicarca acestei_masuri, Aceasti stare de lucruri este determinata de faptul ci legea lasi la discrefia instangei dreptul de a aplica accast’ obligajie persoanelor condamnate pentru violenfi in familie, dar nu constituie o conditie obligatorie. Redactia actual a art. 201' Cod penal si 78! Cod contraventional nu prevede Posibilitatca obligarii agresorului si participe la un program special de tratament sau de consilicre in vederea reducerii comportamentului violent tn cazul in care Jaya de acesta a fost aplicatdi munca neremunerata in folosul comunitatii, Totodata, Se atest lipsa unei practici judiciare de aplicare frecventa a misurii de obligare a agresorului sa participe Ja programe probafionale pentru reducerea comportamentului violent. fn contextul celor expuse, pentru reducerea comportamentului violent al agresorilor este necesari completarea cadrului normativ astfel ineat in toate eazurile de condamnare pentru violent& in familie agresovul si fie obligat s& participe la un program de reducere a comportamentulu violent, precum si sunt necesare analize si studii privind eficienta misurilor | alternative detentiei aplicate agresorilor violentei in familie; la fel se impune organizarea activitifilor de instruire a consilierilor de probajiune pentru lucrul cu Persoanele condamnate sau sanctionate in legatura cu comiterea infractiunilor de violenga in familie. | Fundamentarea economieo-financiard Pentru propunerile fnaintate la Legea 45/2007 eu privire la insiituirea unui servicio Specializat care va lucra cu subiectii violenfei in familie si va asigura coordonarea asistenjei cazurilor de violenta in familic, suplinirea structurii-tip a organului local de specialitate in domeniul asistentei sociale si protectici familici cu un nou servicin autonom specializat (1 unitate per fiecare raion) ~ sunt necesare circa 8302,4 mii lei Pomind de la faptul ed prevederile proiecului de lege vor fi puse in aplicare ctapizat, MSMPS in anu! curent Ja elaborares CBTM pentru anii 2021-2023 va inainta propuneri | Privind instituirea a 42 de unitagi de personal la nivelul Structurilor Teritoriale de | Asistenfa Sociala. Cu referire la celelalte propuneri ale proiectului fiecare autoritate publica va analiza, estima si planifica resursele necesare in vederea asigurdti implementirii prevederilor adopate Hee Modul de ineorporare a actului in eadrul normatiy in vigoare Proieetul de lege prevede modificarea a 3 acte legislative, in capitolul "Dispozifil Finale $i tanzitorii” totodata s-a menfionat c& prevederile Art. I pot. 10 cate se referd la art. 16 alin, (3) vor fi puse th aplicare in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. lar prevederile Art. 1 pet. 3 vor fi puse in aplicare in termen de 3 ani de la data intrérii in vigoare a prezentei legi Avizarea si consultarea publied a proiectulul ce Proiectal Hotiririi Guvernului privind aprobareaproiectula! de lege penira jcarea unor acte normative a fost plasat pentru consultare publicd pe siterul wow.particip.gov.md Proiectul a fost modificat in baza obiectiilor parvenite, precum si a consensului | obsinut in cadrul celor 2 consultari publice organizate pe marginea divergentelor de [oPinii privind propunerile inaintate de modificare a legislajiei, Propunerile. de moditicare a legislafici asupra earora n-au fost gasite compromisuri au fost exeluse din Projecul jnifial in vederea discutarii ulterioare cu autoritijile de resozt si formarea une opinii comune in perioada post-ratificare a Conventici de la Istanbul | | Constatirile expertizei anticoruptie Proiectul de hotirire a fost expertizat de caine Centrul Nafional Anticorupjie _ Constatiirile expertizei juridice Proiectul de hotirire a fost experti + zat de catre Ministeral Justifie: Ministr Viorica DUMBRAVEANU