Sie sind auf Seite 1von 15

Daftar Kata Kerja Bahasa Jerman

Mengenal kata kerja pada bahasa Jerman.

Pengantar:  Untuk dapat lebih memahami pengenalan bahasa Jerman, sebaiknya kita terlebih
dahulu mengenal macam-macam kata kerjanya.  Jika dapat menghapalkan dan melafalkannya,
maka kita akan dengan mudah berbicara/berkomunikasi dalam bahssa Jerman tersebut.
Selamat membaca!

DAFTAR KATA KERJA KUAT


(DER STARKE VERBEN)

No. Infinitiv ---         Präsens ---        Präteritum --- Arti


      (wir, Sie, sie) --- (er, sie, es) --- (ich, er, sie, es) ---
1 brachen --- bracht --- brach --- mematahkan
2 haben --- hat --- hatte --- mempunyai, telah
3 anfangen --- fängt. An --- fing. an --- memulai
4 fangen --- fängt --- fing --- menangkap
5 hangen --- hängt --- hing --- menggantung
6 enthalten --- enthält --- enthielt --- berisi
7 fallen --- fällt --- fiel --- jatuh, gugur
8 gefallen --- gefällt --- gefiel --- menyenangkan
9 lassen --- läβ --- lieβ --- menyuruh, membiarkan
10 raten --- ratet --- riet --- menebak
11 schlafen --- schläft --- schlief --- tidur
12 verraten --- verrät --- verriet --- menunjukkan
13 abfahren --- fährt.. .ab --- fuhr…ab --- berangkat
14 abfliegen --- fliegt...ab --- flog..ab --- berangkat terbang
15 abwaschen --- wäscht. ..ab --- wusch. .ab --- mencuci
16 backen --- backt --- buk --- membakar
17 einladen --- lädt. ein --- lud...ein --- mengundang
18 fahren --- fährt --- fuhr --- pergi berkendaraan
19 graben --- grabt --- grub --- menggali
20 laden --- ladet --- lud --- memuat
21 laufen --- läuft --- lief --- iari
22 schlagen --- schlägt --- schlug --- memukul
23 tragen --- trägt --- trug --- membawa, memiki
24 wachsen --- wachst --- wuchs --- tumbuh
25 waschen --- wäscht --- wusch --- mencuci
26 halten --- hält --- hielt --- menahan
27 geschehen --- gescheht --- geschah --- terjadi
28 aufgeben --- gibt. .auf --- gab. .auf --- memberitahukan
29 ausgeben --- gibt. .aus --- gab. .aus --- mengeluarkan
30 aussprechen --- spricht….aus --- sprach….aus --- berbicara
31 benehmen --- benimmt --- benahm --- bertingkah laku
32 besprechen --- bespricht --- besprach --- membicarakan
33 brechen --- brecht --- brach --- memecahkan
34 denken --- denkt --- dachte --- berfikir
35 eintreten --- tritt…ein --- trat…ein --- masuk
36 essen --- iβt --- aβ --- makan
37 geben --- gibt --- gab --- memberi
38 gelten --- geltet --- galt --- berlaku
39 helfen --- hilft --- half --- membantu
40 kennen --- kennt --- kannte --- mengenal
41 lesen --- liest --- laβ --- membaca
42 messen --- messt --- maβ --- mengukur
43 nachrennen --- rennt..nach --- rannte. .nach --- mengejar
44 nehmen --- nimmt --- nahm --- mengambil
45 nennen --- nennt --- nannte --- menamakan, menyebut
46 rennen --- rennt --- rannte --- hujan
47 sehen --- sieht --- sah --- melihat
48 sprechen --- spricht --- sprach --- berbicara
49 stehen --- steht --- stand --- berdiri
50 trefen --- trifft --- traf --- berjumpa
51 vergessen --- vergiβt --- vergaβ --- lupa
52 versprechen --- verspricht --- versprach --- berjanji
53 verstehen --- versteht --- verstand --- mengerti, paham
54 werfen --- werft --- warf --- melempar
55 gehen --- geht --- ging --- pergi
56 ausgehen --- geht. .aus --- ging. .aus --- pergi ke luar
57 greifen --- greift --- griff --- meraih
58 hingehen --- geht..hin --- ging..hin --- pergi,meninggalkan
59 fliehen --- flieht --- floh --- menghindari
60 heben --- hebt --- hob --- mengangkat
61 schmelzen --- schmelzt --- schmolz --- mencair
62 sein --- ist --- was --- ada. adalah
63 gleichen --- gleicht --- glich --- menyerupai
64 leiden --- leidet --- litt --- menderita
65 reiβen --- reiβt --- riβ --- menyobek
66 schneiden --- schneidet --- schnitt --- memotong, mengiris
67 abschreiben --- schreibt. .ab --- schrieb..ab --- menyalin
68 aufschreiben --- schreibt..auf --- schrieb..auf --- menuliskan
69 bleiben --- bleibt --- blieb --- tinggal
70 entscheiden --- entscheidet --- entschied --- menentukan
71 heiβen --- heiβt --- hieβ --- bernama
72 leihen --- leiht --- lieh --- meminjam
73 scheiden --- scheidet --- schied --- memisah
74 scheinen --- scheint --- schien --- bersinar
75 schreiben --- schreiben --- schrieb --- menulis
76 schreien --- schreien --- schrie --- berteriak
77 schweigen --- schweigen --- schwieg --- diam tak bicara
78 umsteigen --- steigt. .um --- stieg..um --- berpindah
79 verzeihen --- verzeiht --- verzieh --- minta maaf
80 weisen --- weist --- wies --- menunjuk
81 gelingen --- gelingt --- gelang --- berhasil
82 beginnen --- beginnt --- begann --- memulai
83 bitten --- bittet --- bat --- meminta, memohon
84 bringen --- bringt --- brachte --- membawa
85 dringen --- dringt --- drang --- mendesak
86 finden --- findet --- fand --- berpendapat, menemukan
87 gewinnen --- gewinnt --- gewann --- menang
88 klingen --- klingt --- klang --- berbunyi
89 mitbringen --- bringt..mit --- brachte..mit --- membawa serta
90 ringen --- ringet --- rang --- bergulat
91 schwimmen --- schwimmt --- schwamm --- berenang
92 schwinden --- schwindet --- schwand --- menelan
93 singen --- singt --- sang --- menyanyi
94 sinken --- sinkt --- sank --- tenggelam
95 sitzen --- sitzt --- saβ --- duduk
96 springen --- springt --- sprang --- meloncat
97 trinken --- trinkt --- trank --- minum
98 verbinden --- verbindet --- verband --- menghubungkan
99 richen --- richt --- roch --- mencium bau
100 wissen --- weiβ --- wuβte --- mengetahui
101 liegen --- liegt --- lag --- terletak
102 anbieten --- bietet. . .an --- bot. an --- menawarkan
103 anziehen --- zieht..an --- zog...an --- mengenakan pak.
104 biegen --- biegt --- bog --- membungkuk
105 bieten --- biett --- bot --- menawar
106 erschiieβen --- erschiieβt --- erschloβ --- membuka
107 fliegen --- fliegt --- flog --- terbang
108 flieβen --- flieβt --- floβ --- mengalir
109 frieren --- friert --- fror --- membeku
110 genieβen --- genieβt --- genoβ --- menikmati
111 gieβen --- gieβt --- goβ --- menuang
112 schieben --- schiebt --- schob --- menggeser
113 schieβen --- schieβt --- schoβ --- menembak
114 schlieβen --- schlieβt --- schloβ --- menutup
115 verbieten --- verbietet --- verbot --- melarang
116 verlieren --- verliert --- verlor --- kehilangan
117 ziehen --- zieht --- zog --- menarik
118 bekommen --- bekommt --- bekam --- mendapat
119 kommen --- kommt --- kam --- datang
120 schloβen --- schloβt --- schloβ --- mengunci, menutup
121 mögen --- mag --- mochte --- ingin
122 wollen --- will --- wollte --- hendak, akan, ingin
123 tun --- tut --- tat --- berbuat
124 rufen --- ruft --- rief --- memanggil
125 lugen --- lugt --- log --- berdusta
126 dürfen --- darft --- durfte --- boleh

DAFTAR KATA KERJA LEMAH


(DER SCHWACHE VERBEN)

No. Infinitiv ---         Präsens ---       Präteritum --- Arti


     (wir, Sie, sie) --- (er, sie, es) --- (ich, er, sie, es) ---
1 abholen --- abholt --- holte ab --- menjemput
2 abhören --- abhört --- hórte ab --- mendengarkan
3 antworten --- antwortet --- antwortete --- menjawab
4 atmen --- atmet --- atmete --- bernafas
5 aufhóren --- aufhórt --- hörte auf --- berhenti
6 aufpassen --- aufpasst --- paβte auf --- berhati-hati
7 aufràumen --- aufràumt --- räumte auf --- membereskan
8 ausatmen --- atmet... aus --- atmete aus --- melepas nafas
9 baden --- badet --- badete --- mandi
10 bauen --- bauet --- baute --- membangun
11 bearbeiten --- bearbeitet --- bearbeitete --- mengerjakan
12 bedecken --- bedeckt --- bedeckte --- menutup
13 bedeuten --- bedeutet --- bedeutete --- berarti
14 begegnen --- begegnet --- begegnete --- berjumpa
15 begruβen --- begruβt --- begrüβte --- menyambut
16 besichtigen --- besichtigt --- besichtigte --- melihat-lihat
17 besuchen --- besucht --- besuchte --- mengunjungi
18 bilden --- bildet --- bildete --- membentuk
19 blitzen --- blitzt --- blitzte --- berkilat
20 brauchen --- braucht --- brauchte --- memerlukan
21 danken --- dankt --- dankte --- berterima kasih
22 dauern --- dauert --- douerte --- berlangsung
23 decken --- deckt --- deckte --- menutup
24 donnern --- donnert --- donnerte --- berguruh
25 holen --- holt --- holte --- mengambil
26 einatmen --- atmet .. ein --- atmete ein --- bernafas
27 einkaufen --- einkauft --- kaufte ein --- berbelanja
28 einpacken --- einpackt --- packte ein --- mengepak
29 erklären --- erklärt --- erklärte --- menerangkan
30 ernten --- erntet --- erntete --- memulai
31 erzähien --- erzähit --- erzählte --- bercerita
32 fassen --- fast --- faβte --- memegang
33 fischen --- fischt --- fischte --- mengail
34 flüstern --- flüstert --- flüsterte --- berbisik
35 folgen --- folgt --- folgte --- mengikuti
36 fragen --- fragt --- fragte --- bertanya
37 fühlen --- fühlt --- fühlte --- meraba. merasa
38 gehören --- gehört --- gehörte --- termasuk
39 gratulieren --- gratuliert --- gratulierte --- memberi selamat
40 holen --- holt --- holte --- mengambil
41 hören --- hört --- hörte --- mendengar
42 interessieren --- interessiert --- interessierte --- menarik perhatian
43 jagen --- jagt --- jagte --- berburu
44 kauten --- kautt --- kaufte --- membeli
45 klettern --- klettert --- kletterte --- naik. memanjat
46 kochen --- kocht --- kochte --- menanak
47 lächen --- lächt --- lächte --- tertawa
48 landen --- landet --- landete --- mendarat
49 ieben --- lebt --- lebte --- hidup
50 legen --- legt --- legte --- meletakkan
51 lernen --- lernet --- lernte --- belajar
52 liefern --- liefert --- lieferte --- menghasilkan
53 löschen --- löscht --- löschte --- memadamkan
54 malen --- malet --- malte --- melukis
55 marschieren --- marschiert --- marschierte --- berbaris
56 öffnen --- öffnet --- öftnete --- membuka
57 pflücken --- pflückt --- pflückte --- memetik

keterangan:
Pada bentuk kalimat Präsens, beberapa kata kerja lemah yang stammnya berakhiran d, t, l, m, n
untuk du diberi akhiran -est, dan yang lainnya -st, sedangkan untuk er,, sie,, es, ihr berakhiran –
et, dan yang lainnya –t saja.

Beberapa keterangan waktu untuk menyusun kalimat

sekarang = jetzt -----------------------------dua hari yang lalu = Vor zwei Tagen


hari ini = heute ------------------------------dua hari yang akan datang = 2 Tage zu kommen
saat ini = heute ------------------------------lusa = übermorgen
barusan = kürzlich --------------------------di sini = hier
tadi = letzte ---------------------------------di sana = da
tadi pagi = heute Morgen -------------------di depan = davor
minggu tadi = letzte Woche -----------------di belakang = hinter
bulan lalu = letzten Monat ------------------di samping = zusätzlich zu
tahun lalu = letztes Jahr ---------------------di sisi = neben
nanti = später -------------------------------di atas = auf
berikutnya = nächste ------------------------di bawah = unter
selanjutnya = weiter ------------------------di tengah = mitten
kemarin = gestern --------------------------dua hari yang lalu = Vor zwei Tagen
besok = morgen ----------------------------dua hari yang akan datang = 2 Tage zu kommen
lusa = übermorgen
Pola Kalimat:
Perhatikan letak setiap bagian kalimat berikut (Subjek, predikat, objek/keterangan).

a. Ich gehe nach der Schule. 


(=Saya pergi ke sekolah).
b. Gehe ich nach der Schule.
(=Pergilah saya ke sekolah). 
c. Jetzt, gehe ich nach der Schule. 
(=Sekarang, saya pergi ke sekolah).
d. Ich gehe nach der Schule mit meinem Freund,. 
(=Saya pergi ke sekolah dengan teman saya).
e. Mit meinem Freund, gehe ich nach der Schule.
(=Dengan teman saya, saya pergi ke sekolah).

ATURAN PENGGUNAAN KATA KERJA

Setiap kata kerja pada bahasa Jerman selalu berakhiran -en (pada sejumlah kata lainnya -n). Di
dalam kamus, bahasa Jerman, setiap kata kerja biasanya dituliskan pada bentuk infinitiv-nya,
yaitu yang berakhiran –en/-n tadi.

Jika akan digunakan oleh kata ganti orang tertentu (ich, du, er, sie, es, ihr), kata kerja tersebut
harus dikonjugasikan, yaitu dibuat Stamm (dasar kata kerja), yaitu kata kerja yang tidak
berakhiran –en/-n. Kemudian diberi akhiran tertentu sebagai berikut.

Kalimat bentuk Präsens


Pada kata kerja lemah:                                             Pada kata kerja kuat:
Tambahkan akhiran berikut ini pada Stamm (dasar kata kerjanya) masing-masing:
Kata      Jika huruf terakhir pada Stamm               Kata      Jika huruf terakhir pada Stamm
Ganti       d, t,  --  s,  β        huruf lain                   Ganti      d, t ----s, β   ---huruf  --Berubah *
Orang     m, n       sch, z          ---                         Orang    ---       sch, z ---lain --- bunyi
Ich          e ------- e --------- e                              Ich        e ------- e ------ e ------- e
Du          est ------ t --------- st                             Du        est ------ t ------ st ------- st
Er           et ------   t --------- t                              Er         et ------- t ------ t --------- t
Sie          et ------- t --------- t                              Sie        et ------- t ------ t --------- t
Es           et ------- t --------  t                               Es         et ------- t ------ t --------- t
Ihr          et ------- t --------- t                               Ihr         et ------- t ------ t --------- t/et ++
Wir        en/n --- en/n ------ en/n                           Wir       en/n --- en/n --- en/n --- en/n
Sie         en/n --- en/n ------ en/n                           Sie        en/n --- en/n --- en/n --- en/n
Sie         en/n --- en/n ------ en/n                           Sie        en/n --- en/n --- en/n --- en/n

*** Pada kata kerja kuat terdapat sejumlah Stamm dari kata kerja kuat yang berubah bunyi,
sehingga bentuk Stamm-nya menjadi 2 (dua) macam. Stamm yang berubah bunyi ini hanya
boleh digunakan oleh Du, Er, Sie, Es (Orang ke-2 dan ke-3 tunggal) saja. ++ Untuk Ihr, jika
Stamm berakhiran d/t, maka ditambah - et.

Kalimat bentuk Präteritum:


Pada kata kerja lemah: Pada kata kerja kuat:
Kata          Jika huruf terakhir pada Stamm         Kata Jika huruf terakhir pada Stamm
Ganti ----  d, t -----s, β ------------------------Ganti --d, t---s, sch-----Huruf lainnya----
Orang        m, n --- sch, z--- huruf lain ---------Orang   ------- z, β  ----------------------
Ich --------ete ----- te -------- te-------------  Ich - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Du --------etest --- test ------- test -----------  Du ----est ----- est --------- st
Er ---------ete ----- te -------- te -------------  Er - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Sie --------ete ----- te -------- te -------------  Sie - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Es ---------ete ----- te -------- te -------------  Es - --- - --- - (Tanpa akhiran)
Ihr ---------ete ---- tet -------- tet ------------  Ihr ----et ------ t ------------- t
Wir -------eten ---- ten ------- ten ------------ Wir--- en/n --- en/n ---------- en/n
Sie --------eten --- ten -------- ten -----------  Sie ----en/n --- en/n ---------- en/n 
Sie --------eten --- ten -------- ten ------------ Sie ----en/n --- en/n ----------- en/n
Rumpun bahasa Jermanik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Jermanik
Utamanya di Eropa utara, barat, dan
Distribusi tengah, Benua Amerika (Anglo-Amerika,
geografis: Belanda Karibia, & Suriname), Afrika
bagian selatan, dan Oseania

Indo-Eropa
Rumpun bahasa:
 Jermanik

Bahasa proto: Proto-Jermanik

 Jermanik Utara
Pembagian:  Jermanik Barat
 Jermanik Timur (punah)

ISO 639-5: gem

Linguasphere: 52- (phylozone)

Glottolog: germ1287[1]

  Negara-negara dengan mayoritas penduduknya


menggunakan bahasa Jermanik sebagai bahasa ibu

  Negara-negara yang menetapkan bahasa Jermanik


sebagai salah satu bahasa resmi, tapi bukan yang utama

Topik Indo-Eropa
Bahasa Indo-Eropa

Albania • Anatolia • Armenia


Baltik • Keltik • Dasia^ • Jermanik
Yunani • Indo-Iran • Italik • Frigia^
Slavia • Trasia^ • Tokharia
 

^ belum dikategorikan
Bangsa Indo-Eropa

Albania • Anatolia • Armenia


Baltik • Keltik • Jermanik
Yunani • Indo-Arya • Indo-Iran
Iranik • Italik • Slavia
Trasia • Tokharia
 

Bangsa Proto-Indo-Eropa

Bahasa • Masyarakat • Agama


 

Hipotesis Urheimat

Hipotesis Kurgan • Anatolia


Armenia • India • TKP
 

Studi Indo-Eropa

Rumpun bahasa Jermanik adalah kelompok bahasa yang menjadi subrumpun bahasa Indo-
Eropa. Kelompok ini penyebarannya sangat luas di seluruh dunia, terutama setelah era
penjelajahan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, dilanjutkan dengan politik
imperialisme pada abad ke-19. Namun demikan, sebelum era itu pun bahasa-bahasa Jermanik
telah menyebar luas di kawasan Eropa Tengah, Utara, dan Barat.

Berbagai bahasa Jermanik modern diperkirakan muncul dari satu bahasa purba bersama (bahasa
Pproto-Jermanik). Bahasa purba ini diperkirakan dipertuturkan di daerah Skandinavia selatan, di
sekitar Denmark atau bagian selatan Norwegia.

Bahasa Inggris adalah bahasa utama dunia yang merupakan anggota kelompok ini. Hampir
seluruh penjuru dunia mengenal bahasa ini karena perannya yang utama sebagai bahasa
komunikasi antarbangsa. Selain di Britania Raya, bahasa Inggris (dan berbagai dialek serta
bahasa kreol turunannya) dituturkan sebagai bahasa ibu di Kanada, Amerika Serikat, Guyana
Inggris, Jamaika dan beberapa tempat di Karibia, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, serta
beberapa negara di Oseania. Semua bahasa nasional di Skandinavia, kecuali bahasa Finlandia,
adalah bahasa Jermanik. Bahasa Jerman dan bahasa Belanda juga merupakan bahasa Jermanik.
Beberapa bahasa lainnya yang tidak menjadi bahasa nasional adalah bahasa Frisia, bahasa
Afrikaans (dituturkan di Afrika Selatan), serta bahasa Yiddish (dituturkan di kalangan
masyarakat Yahudi Eropa Timur).

Daftar isi

 1 Pembagian bahasa-bahasa Jermanik


 2 Tabel perbandingan
 3 Status saat ini
 4 Referensi

Pembagian bahasa-bahasa Jermanik

 Kelompok bahasa Jermanik Utara


o Barat
 Bahasa Faroe
 Bahasa Islandia
o Timur
 Bahasa Norwegia
 Bahasa Denmark
 Bahasa Swedia

 Kelompok bahasa Jermanik Barat


o Bahasa-bahasa Jerman
 Bahasa Jerman Hilir (bahasa Jerman: Niederdeutsch, bahasa Belanda:
Nederduits).
 Bahasa Belanda
 Bahasa Afrikaans
 Bahasa Saksen Hilir (Plattdeutsch)
 Bahasa Jerman Hulu (bahasa Jerman: Hochdeutsch, bahasa Belanda: Hoogduits).
 Bahasa Jerman (berbagai dialek, termasuk bahasa Jerman baku atau
Hochdeutsch; dialek Alemania kadang-kadang dianggap bahasa
tersendiri)
 Bahasa Yiddish
o Bahasa-bahasa Anglo-Frisia
 Bahasa Inggris
 Bahasa Skot (bukan bahasa Gaelik Skotlandia maupun bahasa Inggris
Skotlandia)
 Bahasa Frisia

 Kelompok bahasa Jermanik Timur (sudah punah)


o Bahasa Gotik (punah pada tahun 1800-an)
o Bahasa Gotik Krim
o Bahasa Burgundia
o Bahasa Vandal
Tabel perbandingan

Dalam tabel ini perbedaan antara bahasa-bahasa Jermanik dijajarkan satu sama lain.

Beberapa kata-kata di bawah ini sudah bergeser artinya secara semantis. Misalkan kata 'sterben'
("meninggal") dalam bahasa Jerman dan 'to starve' dalam bahasa Inggris ("lapar sampai mau
mati") yang secara semantis sudah berbeda.

Bahas Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa


Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa
a Afrikaan Denmar Beland Islandi Skotlandi
Indonesia Faeroer Jerman Gotik Swedia Yiddish
Inggris s k a a a

Apel Apple Appel Æble Súrepli Appel Apfel Aplus Epli Aiple Äpple Epl

Papan Board Bord Bræt Borð Bord Brett baúrd borð Buird Bräde  

Buku Book Boek Bog Bók Boek Buch Bóka Bók Beuk Bok Bukh

Dada Breast Bors Bryst Bróst Borst Brust Brusts brjóst Breest Bröst Brust

Coklat Brown Bruin Brun Brúnt Bruin Braun Bruns Brúnn Broun Brun  

Hari Day Dag Dag Dagur Dag Tag Dags Dag Day Dag Tog

Sterve
Mati Die Sterf Dø Doyggja Sterben Diwan deyja Dee Dö  
n

Enoug Nógmiki Genoe Ga-


Cukup Genoeg Nok Genug Nóg Eneuch Nog Genug
h ð g nóhs

Beri Give Gee Give Geva Geven Geben Giban Gefa Gie Giva Geben

Kaca/Gela
Glass Glas Glas Glas Glas Glas   Glas Gless Glas Gloz
s

Emas Gold Goud Guld Gull Goud Gold Gulþ Gull Gowd Guld  

Handu
Tangan Hand Hand Hånd Hond Hand Hand Hönd Haund Hand Hant
s

Haupt/Ko
Kepala Head Kop Hoved Høvur Hoofd Háubiþ höfuð Heid Huvud Kop
pf

Tinggi High Hoog Høj Høgur Hoog Hoch Háuh Hár Heich Hög Hoykh

Háimó
Rumah Home Heim Hjem Heim Thuis Heim Heim Hame Hem Heym
þ
Kait Hook Haak Húkur Haak Haken   Krókur Heuk Haka  

Rumah House Huis Hus Hús Huis Haus Hús Hús Hoose Hus Hoyz

Manag
Banyak Many Menige Mange Mangt Menig Viel mikið Mony Många  
s

Bulan Moon Maan Måne Máni Maan Mond Ména Tungl Muin Måne Levone

Malam Night Nag Nat Nátt Nacht Nacht Nahts Nótt Nicht Natt Nakht

Tidak No Nee Nej Nei Nee Nein/Nö Né Neita Nae Nej Neyn

Gamma
Tua Old Oud Gammel Gamal Oud Alt Sineigs Gamall Auld Alt
l

Satu One Een En Ein Een Eins Áins Eitt Ane En Eyn

Ons Ounce Ons Ons Unze   Únsa Unce Uns  

Snjógvur Sneeu
Salju Snow Sneeu Sne Schnee Snáiws Snjór Snaw Snö Schney
, Kavi w

Batu Stone Steen Sten Steinur Steen Stein Stáins Steinn Stane Sten  

Itu That Dat Det Tað Dat Das Þata Þetta That Det Dos

Dua Two Twee To Tvey Twee Zwei Twái Tveir Twa Två Tsvey

Siapa Who Wie Hvem Hvør Wie Wer Has Hver Wha Vem Ver

Wore
Cacing Worm Wurm Orm Ormur Worm Wurm Maþa ormur Wirm Mask
m

Status saat ini


Rumpun bahasa Jermanik berdasarkan jumlah penutur asli (juta)

Bahasa Penutur asli Ref.

[2]
Inggris 360-400

[3]
Jerman (Deutsch) 95

[4]
Belanda (Nederlands) 23

[5]
Swedia (Svenska) 9.2

[6]
Afrikaans (Afrikaans) 7.2

Saksen Hilir (Platt/Neddersassch/Leegsaksies) 6.5 ,[7][8]


[9]
Denmark (Dansk) 5.5

[10]
Norwegia (Norsk) 5

Yiddish ( ‫)יי ִדיש‬ 2.5 [11]

[12]
Skot (Scots) 1.5

[13]
Limburg (Lèmburgs) 1.3

[14]
Frisia (Frysk/Noordfreesk/Seeltersk) 0.5

[15]
Islan (Íslenska) 0.3

[16]
Luksemburg (Lëtzebuergesch) 0.3

[17]
Faroe (Føroyskt) 0.06

[18]
Total sekitar 500

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi di Belize, KCanada, Kepulauan Falkland, Malta,
Selandia Baru, Irlandia, Afrika Selatan, Filipina, Puerto Riko, Guam, dan bekas koloni-koloni
Britania di Asia, Afrika, dan Oseania. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa de facto di Britania
Raya, Amerika Serikat, dan Australia.

Bahasa Jerman menjadi salah satu bahasa resmi di Austria, Belgia, Jerman, Liechtenstein,
Luksemburg, dan Swis, serta memiliki status regional di Italia, Polandia, Namibia, dan Denmark.
Meskipun Jerman pernah memiliki beberapa koloni, koloni-koloni tersebut lepas setelah Perang
Dunia I dan bahasa Jerman tidak lagi menjadi bahasa resmi di daerah-daerah koloni tersebut.
Hanya di Namibia, bahasa Jerman masih diperlukan yang digunakan oleh orang-orang
berpendudukan dan dalam perdagangan. Bahasa Jerman masih digunakan sebagai bahasa
minoritas oleh masyarakat imigran di Amerika Utara dan Selatan serta Australia. Salah satu
dialek bahasa Jerman, Jerman Pennsylvania, masih digunakan oleh penduduk Anabaptist di
Pennsylvania, Amerika Serikat.

Bahasa Belanda adalah bahasa resmi di Aruba, Belgia, Curaçao, Belanda, Sint Maarten, dan
Suriname.[4] Meskipun Belanda pernah menjajah Indonesia, bahasa Belanda tidak digunakan
sebagai bahasa resmi setelah Indonesia merdeka.

Referensi

1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed.


(2013). "Germanic". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
2. ^ "Världens 100 största språk 2010" [100 bahasa terbesar dunia tahun 2010].
Nationalencyklopedin (dalam bahasa bahasa Swedia). 2010. Diakses tanggal 12-02-2014.
3. ^ Vasagar, Jeevan (18-06-2013). "German 'should be a working language of EU', says
Merkel's party" (dalam bahasa bahasa Inggris). The Telegraph.
4. ^ a b "Feiten en cijfers: Wat iedereen zou moeten weten over het Nederlands".
Taalunieversum.org (dalam bahasa bahasa Belanda). Nederlandse Taalunie. 2010. Diakses
tanggal 07-04-2011.
5. ^ "Världens 100 största språk 2007" [100 bahasa terbesar dunia tahun 2007].
Nationalencyklopedin (dalam bahasa bahasa Swedia). 2007.
6. ^ "Census 2011 – Home language" (PDF). Statistics South Africa. Diakses tanggal 2
February 2010.
7. ^ "Gechattet wird auf Plattdeusch". Noz.de (dalam bahasa bahasa Jerman). Diakses
tanggal 14-03-2014.
8. ^ "Nedersaksisch". Taal.phileon.nl. Diakses tanggal 14-03-2014.
9. ^ Ethnologue: Danish
10. ^ Ethnologue: Norwegian
11. ^ Yiddish: A Linguistic Introduction by Neil G. Jacobs
12. ^ Ethnologue: Scots
13. ^ Ethnologue: Limburgish
14. ^ Ethnologue: Frisian
15. ^ 97% of a population of 325,000 + 15,000 native Icelandic speakers outside Iceland
16. ^ Penduduk Luksemburg
17. ^ Ethnologue: Faroese
18. ^ Spectrum Translation: Germanic languages

 LCCN: sh85054438
 GND: 4113716-4
Pengawasan
 SUDOC: 02743026X
otoritas
 BNF: cb11947338w (data)
 BNE: XX4576731

Kategori:

 Bahasa Jermanik
 Bahasa Indo-Eropa