Sie sind auf Seite 1von 2

4500-NO3– B Metoda ultraljubičastog spektrofotometrijskog skrininga

1. Opšti podaci

a. Princip: Ovu tehniku koristite samo za probir uzoraka koje imaju nizak sadržaj organske
materije, tj. nezagađene prirodne vode i zalihe pitke vode. NO3 kalibracija krivulja sledi
zakon Bera do 11 mg N/L. Merenje apsorpcije UV na 220 nm omogućava brzo
određivanje NO3 . Jer rastvorena organska materija takođe može apsorbirati na 220 nm i
NO3 ne apsorbuje na 275 nm, a drugo merenje izvršeno na 275 nm može se koristiti za
ispravljanje vrednosti NO3. Opseg ove empirijske korekcije je povezan sa prirodom i
koncentracijom organske materije i mogu varirati iz jedne vode u drugu. Prema tome, ova
metoda se ne preporučuje ako je potrebna značajna korekcija apsorpcije organske
materije, iako može biti korisna u praćenju NO3 nivoa u vodenom telu sa konstantnom
vrstom organskih materija. Faktori korekcije apsorpcije organske materije mogu biti
utvrđeni metodom dodavanja u kombinaciji sa analizama originalnog NO 3 sadržanog
drugom metodom. Filtracija uzorka namenjena je uklanjanju mogućih smetnji
suspendovane čestice. Zakiseljavanje 1N HCl ima za cilj da spreči interferencije
koncentracije hidroksida ili karbonata do 1000 mg CaCO 3/L. Hlorid nema uticaja na
određivanje.
b. Nedostaci: Rastvorene organske materije, površinski aktivne materije, NO2, i Cr6+ se
mešaju. Različiti neorganski joni koji se obično ne nalaze u prirodna voda, kao što su
hlorit i hlorat, može ometati rezultate. Neorganske supstance mogu se nadoknaditi
nezavisnom analizom njihovih koncentracija i pripremom individualnih korekcijskih
kriva.

2. Aparati

Spektrofotometar, za upotrebu na 220 nm i 275 nm sa podudarne silicijumske ćelije od 1


cm ili duže svetlosne staze.

3. Reagensi

a. Voda bez nitrata: Koristite redestiliranu ili destilovanu, deionizovanu voda najviše
čistoće za pripremu svih rastvora i razblaženja.
b. Rastvor osnovnog nitrata: Suvi kalijum nitrat (KNO3) u peći na 105°C tokom 24
h. Otopiti 0,7218 g u vodi i razblažiti do 1000 ml; 1.00 ml 100 g NO 3- -N. Čuvati
sa 2 ml CHCl3/L. Ovaj rastvor je stabilan najmanje 6 meseci.
c. Prelazni rastvor nitrata: Razblažiti 100 ml osnovnog nitrata rastvor do 1000 ml
vode; 1.00 ml 10.0 µg NO3- -N. Očuvati sa 2 ml CHCl3 /L. Ovaj rastvor je stabilan
6 meseci.
d. Rastvor hlorovodonične kiseline, HCl, 1N.
4. Postupak

a. Tretman uzorka: Do 50 ml bistrog uzorka, ako je filtrirano potrebno je dodati 1 ml


rastvora HCl i dobro izmešati.
b. Priprema standardne krive: Pripremiti NO3- kalibracija standardi u opsegu od 0 do 7 mg
NO3- -N / L razblaživanjem do 50 ml sledeće količine prelaznog rastvora nitrata: 0, 1.00,
2.00, 4.00, 7.00. . . 35,0 ml. Tretirajte NO3- na isti način kao uzorke.
c. Spektrofotometrijsko merenje: apsorbancija čitanja ili propustnost protiv redestilirane
vode postavljena na nultu apsorbanciju ili 100% propustnost. Za dobijanje koristite
talasnu dužinu od 220 nm NO3- očitavanje i talasna dužina 275 nm za određivanje
interferencije zbog rastvorenih organskih materija.

5. Proračun

Za uzorke i standarde oduzmite dva puta veću apsorbanciju čitanje pri 275 nm od očitanja na
220 nm da bi se dobila apsorbancija zbog NO 3-. Konstruišite standardnu krivu crtanjem
apsorbancija zbog NO3- protiv NO3- -N koncentracije standarda. Korišćenjem korigovanih
apsorpcija uzorka, dobićete koncentracije uzoraka direktno iz standardne krive.
NAPOMENA: Ako je korektivna vrednost veća od 10% očitavanja na 220 nm, ne koristite
ovu metodu.

6. Bibliografija

HOATHER, R.C. & R.F. RACKMAN. 1959. Oxidized nitrogen and sewage effluents
observed by ultraviolet spectrophotometry. Analyst 84:549.
GOLDMAN, E. & R. JACOBS. 1961. Determination of nitrates by ultraviolet
absorption. J. Amer. Water Works Assoc. 53: 187.
ARMSTRONG, F.A.J. 1963. Determination of nitrate in water by ultraviolet
spectrophotometry. Anal. Chem. 35: 1292.
NAVONE, R. 1964. A Proposed Method for Nitrate and Potable Water. J. Amer. Water
Works Assoc. 56: 781.