Sie sind auf Seite 1von 2

SHKOLLA TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE

Lektion 18

Ich freue mich auf die Sonne und Wärme

Das Wetter

Substantive Naturphänomene

Die Sonne – diell (Es gibt Sonne) es ist sonnig

Die Wärme es ist warm

Die Kälte Es ist kalt

Die Hitze Es ist heiß

Der Regen – shi (Es gibt Regen ) es regnet/ Es ist regnerisch

Der Hagel – breshër(Es gibt Hagel/Hagelkörner) es hagelt

Der Wind – erë ( es gibt Wind) es ist windig

Der Schnee – dëborë (es gibt Schnee) es schneit

Der Sturm (stuhi)- Es gibt Sturm es ist stürmisch

Der Niederschlag – reshje es ist feucht(është lagështi) –

Die Trockenheit - thatësi es ist trocken (është thatësi)

Üb. 3 St. 34 (Hören) web. – www. hueber.de/Menschen A2.2 Kursbuch

Verben mit Präpositionen

Es gibt Verben auf deutsch, die mit bestimmten Präpositionen verwendet werden. (Ka folje në
gjuhën Gjermane që kërkojnë parafjalë), pyetjet formohen në bazë të parafjalëve me prefiks
Wo + Konsonante (bashkëtingëllore) / Wor + Vokale? (zanore):

sich freuen auf – gëzohem për diçka që do të ndodh - worauf? (kur keni të bëni me koncepte
dhe jofrymorë

Auf + wen – kur i referohet njerzve, kur situata është e njohur përdorim dar+auf

sich freuen über (Akk)– gëzohem për diçka konkrete – worüber? darüber

sich ärgern über (Akk)– inatosem – worüber? darüber


sich interessieren für(Akk) – interesohem – wofür? dafür

zufrieden sein mit (Dat) – jam i kënaqur me – womit? damit

sprechen mit (Dat) / über(Akk) – flas me dikë për një temë/ Mit +wem? (für Personen)

Sekretärin: Hier Kurszentrum....

Kunde: Guten Tag, mein Name ist.....

Sekretärin: Wofür sind Sie interessiert?

Kunde: Ich interessiere mich für einen Englischkurs, zweimal pro Woche, Ich hätte gern den
Kurs am Abend, denn ich habe Unterricht bis 18:30. Dafür interessiere ich mich.

Übung : 4 Kursbuch (shoqëruar edhe me tabelën e shembujve)

Text “Wind & Wetter„ , Übung 5/b

Übund 6 “ Wie ist das Wetter an ihrem Wohnort?„ (Portofolio, Aufgabe 3)

Shënim:Ju lutem shikoni fletën që ju kam dhënë për detyrat alternativ. Për çdo paqartësi në
lidhje me mësimin mund të më shkruani në adresën e e-mailit ida_t2002@yahoo.de. Po këtu ju
do të dërgoni edhe detyrën që keni bërë deri në dt. 16.03.2020, gjithashtu edhe miniprojektin.Në
fillim të javës tjetër do të merrni edhe elementë kryesorë për përsëritje të modulit VI, pasi me
rifillimin e procesit mësimor do të jetë testi i radhës.

Miniprojekt:

1. Model (Text St.37 Eine Kreuzfahrt entlang des Rheins- një udhëtim me kroçere përgjatë
Rinit) .
Tema juaj: “Eine Reise mit........„
2. “Eine Wochenendereise„(mund të jetë udhëtim që keni bërë ju ose planifikim)
3. “Das Wetter in ihrem Lieblingsland„ ( Model me ato që duhet të shkruani i keni
4. Üb.2/St. 39 Kursbuch)

Lehrerin

Ida Kruti