Sie sind auf Seite 1von 850

ICOFEA 2019 Conference Proceeding

eISBN 978-967-14616-6-2
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF


FUTURE EDUCATION AND ADVANCES
2019

Publisher:

Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia


(Malaysia Association of Research and Education for Educators)

(PPM-036-10-17032016)
Suite 805A, 1st Floor, Diamond Complex,
Bangi Bussiness Park,
436500 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF


FUTURE EDUCATION AND ADVANCES (ICOFEA) 2019

Published by:
Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia
(Malaysia Association of Research and Education for Educators)

Available online at: https://www.masree.info/icofea-2019/

e-ISBN 978-967-14616-6-2

Copyright ICOFEA 2019

All rights reserved. No part of this work could be reproduced in any form or by any means without the
written permission from the Malaysia Association of Research and Education for Educators (MAsREE)

Publisher:
Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia
(Malaysia Association of Research and Education for Educators)
(PPM-036-10-17032016)
Suite 805A, 1st Floor, Diamond Complex, Bangi Bussiness Park,
436500 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

For
International Conference Of Future Education And Advances (ICOFEA)
Editors: Panel of Reviewers:
Assoc. Prof. Dr. Tajularipin Sulaiman Assoc. Prof. Dr. Tajularipin Sulaiman
Dato’ Dr. Roselan Baki Dato’ Dr. Roselan Baki
Dr. Azlin Norhaini Mansor Dr. Azlin Norhaini Mansor
Josephine anak Ambon Prof Dr Muhammad Nazrul Hakim Abdullah
Abdul Aziz Bin Ismail

ii
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Table of Contents

Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Terhadap Pencapaian Murid Dalam Penulisan Karangan Bahasa
Melayu
Abdul Gafar Mahdi dan Ruhizan Mohamad Yasin……………………………………………………………………1 - 7

Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


Amie Doris Dorin & Ruhizan Mohamad Yasin…………………………………………………………………………8 - 15

Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dan Kompetensi Guru SJK Tamil Transformasi 25 Di Negeri
Sembilan
Ahguna Premekha Muniandy & Azlin Norhaini Mansor……………………………………………………………16 - 23

Effectiveness Of Using Gamification Approach (E-Man) In Teaching Of Adjectives For Upper Primary Pupils
Arvenaa Subramaniam & Aida Abdul Karim………………………………………………………………………….24 - 27

Kepimpinan Etika Dan Komuniti Pembelajaran Profesional


Asmadera Mat Esa & Azlin Norhaini Mansor………………………………………………………………….........28 - 35

Bidak Banding Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1
Beseknorliana Remeng & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad……………………………………………….36 - 42

Analisis Literatur Kajian Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Guru Besar (Pgb) Serta Hubungannya Dengan
Komitmen Guru
Cammellia Othman & Abdul Halim Busari……………………………………………………………………………43 - 49

Tingkah Laku Pengurusan Penyeliaan Dalam Mentransformasikan Kualiti Pengajaran Guru


Cellia David & Sabariah Shariff……………………………………………………………………………………..…50 - 53

Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru
Chan Siew Lieng & Mohd Izham Mohd Hamzah………………………………………………………………...…..54 - 61

Model Pembelajaran TPACK dalam Penulisan Karangan melalui Model Bilik Darjah Berbalik
Christina Aking & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad…………………………………………………………62 - 68

Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak: Tinjauan Terhadap Prasekolah Di Daro, Sarawak
Christine Wong Yew Ching & Suziyani Mohamed………………………………………………………….………69 - 74

Kesan Pembelajaran Koperatif Ke Atas Murid Tahun 5 Dalam Penyelesaian Soalan Matematik Berayat
Dayang Tetty Fitrina Abang Abdillah & Md Yusoff Daud……………………………………………………….…75 - 83

Penggunaan Tetingkap Imbuhan Awalan Memper- Dan Apitan Memper- … -Kan Dalam Pembinaan Ayat Bagi
Murid Tahun 5
Dg Afsah binti Hj Moksin……………………………………………………………………………………………….84 - 89

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Dan Pemudahcaraan Murid
Ketidakupayaan Pendengaran
Dliyana John & Rosadah Abd. Majid…………………………………………………………………………………90 - 96

Model Mengalami-Menghayati Dalam Pengajaran Bahasa Iban Dengan Menggunakan Ensera


Doratya Gerry & Chemaline Osup…………………………………………………………………………………..97 - 103

Pengajaran Dan Pembelajaran Perisian Lego Digital Dalam Membantu Meningkatkan Komunikasi Bahasa Melayu
Murid Autisme
Dorina Tulis & Wan Muna Ruzanna Mohammad…………………………………………………………………104 - 109

i
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Dalam Topik Alih Bentuk Komunikasi (P3) Mata
Pelajaran Pengajian Am Tingkatan Enam Dalam Kalangan Guru : Sebuah Sorotan
Elkah @ Ekah Molukim*, Vincent Pang & Dennis Andrew Lajium…………………………………………….110 - 116

Linkage Between Customer Service Competencies And Customer Service Rate: A Conceptual Paper
Emirudziawati Juni & Ida Juliana Hutasuhut………………………………………………………………………117 - 122

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Komitmen Kerja Guru Di Zon Lambir Daerah Miri
Eshantee Engkamat & Azlin Norhaini Mansor…………………………………………………………………….123 - 130

Tahap Kesediaan Guru Mengajar Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Di Prasekolah Di Bahagian Bintulu
Farah Farhana Jamil & Suziyani Mohamed………………………………………………………………………131 - 136

The Role Of ICT In Technology Integration Practices Of Stem Teachers In TVET


Fariedah Lal Chan & Fitri Suraya Mohammad…………………………………………………………………….137 - 142

Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Seremban
Goh Yee Shean & Azlin Norhaini Mansor………………………………………………………………………….143 - 150

Amalan Kepimpinan Moral Pengetua Dan Hubungannya Dengan Komitmen Kerja Guru Di Daerah Subis, Sarawak
Grace Lungkong & Azlin Norhaini Mansor………………………………………………………………………151 - 158

Peranan Guru Dalam Perubahan Sistem Pendidikan Ke Alaf- 21 ( PGPSPK- 21 )


Guna Rekha Muniandy & Azlin Norhaini Mansor…………………………………………………………………159 - 166

Pengetahuan, Kemahiran Pelaksanaan Dan Sikap Guru Terhadap Konsep 5P Dalam Pengajaran Bahasa Melayu
Hanim Buang & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad…………………………………………………………167 - 173

Adaptasi Identiti Budaya Setempat Dalam Reka Bentuk Landskap Sekolah Melalui Kolaborasi Pelajar, Guru Dan
Komuniti
Hanizah Jukim & Azlin Iryani Mohd Noor………………………………………………………………………….174 - 183

Penerapan Kemahiran Motor Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Terhadap Kanak-Kanak Prasekolah
Hayatul Aqmal Yusof Akmar & Kamariah Abu Bakar…………………………………………………………….184 - 189

Kesan Penskalaan Tinggi Jaring Terhadap Prestasi Permainan Badminton Dalam Kalangan Kanak-Kanak
Henry Kota Pirak, Mohamad Nizam Nazarudin & Pathmanathan K. Suppiah………………………………....190 - 194

Tahap Pengetahuan Dan Kemahiran Guru Pendidikan Khas Dalam Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Untuk
Murid Ketidakupayaan Pendengaran Di Sekolah
HiI Siew Ling & Mohd Hanafi Mohd Yasin…………………………………………………………………………195 - 202

Peranan Guru Besar Dan Komitmen Guru Dalam Bidang Kokurikulum Di SJK(C) Daerah Klang
Hung Pei Pei & Azlin Norhaini Mansor……………………………………………………………………………..203 - 210

Pengaruh Kepimpinan Instruksional, Efikasi Pengetua Dan Efikasi Guru Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar
Sekolah Menengah Bahagian Sri Aman, Sarawak
Iran Jalapang & Arumugam Raman………………………………………………………………………………..211 - 218

Leka Main Tanya Indu (Puisi Meminang): Fungsi Dan Nilai Dalam Masyarakat Iban
Jamu Galeh & Chemaline Osup…………………………………………………………………………………..219 - 225

Pengaruh Kompetensi Pedagogi Guru Terhadap Komitmen Belajar Murid Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris
Jenny Bong Siat Sze & Ruhizan Mohammad Yasin……………………………………………………………226 - 232

Hubungan Kecerdasan Emosi Dan Efikasi Kendiri Guru Dengan Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Guru Di
Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sarawak
Jennyffer Kaya & Zahari Hashim…………………………………………………………………………………...233 - 235

ii
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Amalan Ibu Bapa Dalam Pemakanan Seimbang Kanak-Kanak Prasekolah


Jesamine Alexander & Suziyani Mohamed………………………………………………………………………236 - 241

Penerapan Kemahiran Pemikiran Sejarah : Isu Dan Masalah


Jordan Maria & Anuar Ahmad………………………………………………………………………………………242 - 248

Kompetensi Kepimpinan Guru Besar Dan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru Di Daerah Miri,
Sarawak.
Josephine Ambon & Azlin Norhaini Mansor………………………………………………………………………249 - 256

Proposing A Conceptual Framework For Assessing Needs Of A Non-Routine Mathematical Problem-Solving


Programme In National Primary School
Joyce McDolyna Mojido, Vincent Pang & Denis Andrew Lajium………………………………………………257 - 263

A Systematic Review: Characteristics Of Culturally Responsive Pedagogy In Asian Classroom


Joyce Sharryne John & Nurfaradilla Mohamad Nasir……………………………………………………………264 - 268

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru.
Julina Nudui & Mohd Izham Mohd Hamzah………………………………………………………………………269 - 275

Innovation Of Glattice To Enhances The Mastery Of Multiplication Operations Concept And Numeracy Skills For
Remedial Students
Jumrah Sultan & Khuan Wai Bing…………………………………………………………………………………276 - 279

Aplikasi Kaedah ‘Peta Minda’ Untuk Mengingat Unsur Seni Pendidikan Seni Visual Tahun 6
Kuek Yong Ai & Ruhizan Mohammad Yasin………………………………………………………………………280 - 285

Kemahiran Pembentangan Kerja Kursus Dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru
Wong Shia Ho & Lee Vui Lin………………………………………………………………………………………..286 - 291

Cara Pelaksanaan, Tahap Keyakinan Dan Sikap Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Koperatif: Satu
Tinjauan Kes Di SJK(C) Zon Pudu
Liew Siaw Zhen & Md Yusoff Daud……………………………………………………………………………….292 - 297

Pengukuhan Dan Pemantapan Pengajaran Pembelajaran (PDP) Bahasa Cina Di Sekolah Kebangsaan
Lim Lee Ching & Hj. Yahya Don…………………………………………………………………………………..298 - 304

Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pengajaran Matematik Di
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina
Lim Yi Yan & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad……………………………………………………………305 - 311

Teachers’ Perspective On Culturally Responsive Teaching: A Systematic Review


Linda Runggah & Nurfaradilla Mohamad Nasri…………………………………………………………………312 - 320

Amalan Kepimpinan Situasi Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Efikasi Guru
Ling Chin Chuan & Mohd Izham Mohd Hamzah.…………………………………………………………………321 - 327

Penggunaan Token Dan Peneguhan Dalam Modifikasi Tingkah Laku Kanak-Kanak Prasekolah
Liow See Yeng & Kamariah Abu Bakar……………………………………………………………………………328 - 334

Elemen Patriotisme Ekonomi Dalam Novel Kanak-Kanak Dan Remaja


Maizatul Akma Aziz & Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi………………………………………………………335 - 341

Keberkesanan Kaedah Didik Hibur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Pelatih Semasa Latihan Praktikum
Maleha Lauto…………………………………………………………………………………………………………342 - 344

Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
Pendidikan Islam
Mardziyah Abd Rahim & Mohd Isa Hamzah………………………………………………………………………345 - 350

iii
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Kepimpinan Distributif Pengetua Dan Motivasi Guru Bahagian Sri Aman, Sarawak.
Mary Lawrence Ballang & Azlin Norhaini Mansor……………………………………………………………… 351 - 357

Teknik Rangsangan 4D: Pembangkit Perasaan Murid Cacat Penglihatan Dalam Proses Penulisan Kreatif
Maskiah binti Masrom…………..……………………………………………………….…………………………358 - 361

Amalan Akauntabiliti Dan Integriti Pengurus Sekolah Dalam Pengurusan Kewangan Sekolah Di Daerah Kulim
Bandar Baharu
Mohamad Azrul Hisyam Zainol Abiddin & Mohamed Yusof Mohd Noor………………………………………362 - 370

Amalan Dan Tahap Efikasi Kendiri Guru Di Sekolah Kurang Murid (SKM).
Mohd Munaim Mahmud……………………………………………………………………………………………371 - 375

Ciri Kepimpinan Guru Yang Wujud Dalam Membentuk Pelajar Yang Cemerlang
Muhammad Azran Safwan Alias & Norazah Mohd Nordin………………………………………………………376 - 380

Pembinaan Teknik Faselat Dalam Penguasaan Imbuhan Awalan “Be” Dan “Ber” Murid Iban Sekolah Rendah.
Muhammad Farid Ariffin Suhaimi & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad…………………………………381 - 387

Kajian Tindakan: Meningkatkan Tahap Kemahiran Penggunaan “Present Continuous Tense” Melalui Pendekatan
“Peer Mentoring”
Muhammad Izzan Muqry Mohamad Yaakub & Ruhizan Mohamad Yasin……………………………………388 - 394

Keberkesanan Pengunaan Latihan Tinta Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu Di
Kalangan Murid Bidayuh Tahun 3
Mutalib Bin Kasim & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad……………………………………………………385 - 399

Amalan Kepimpinan Inovatif Pengetua Dan Hubungannya Dengan Tingkah Laku Kerja Inovatif Guru
Muzayana Abd Manan & Mohd Izham Mohd Hamzah…………………………………………………………400 - 407

Pantun Bulan Suatu Analisis Pragmatik


Nelson Tandang Edwin Unting……………………………………………………………………………………408 - 417

Faktor Ekstralinguistik Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Asing Dalam Murid Warga Asing Di
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Ng Xue Jing & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad…………………………………………………………418 - 427

Peranan Guru Besar Dalam Mencapai Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum (AKK) Melalui Teori Laluan
Matlamat
Ngo Ling Hsia & Bity Salwana Alias………………………………………………………………………………428 - 431

Pembelajaran Abad 21 : Pembelajaran Berasaskan Projek


Nicola Sigat & Sabariah Sarif…………………………………………...…………………………………………432 - 437

Meninjau Proses Pemulihan Dan Pembentukan Semula Tingkah Laku Serta Status Penghidratan Atlet Ragbi
Rimau Sekolah
Nik Muzaffar Asyraff Muhammad & Norlena Salamuddin………………………………………………………438 - 444

Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru
Noor Hidayah Sawoni Saili & Mohd Izham Mohd Hamzah…………………………………………………….445 - 452

Gaya Kepimpinan Perubahan Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru
Norazan Pamoji & Aida Hanim A.Hamid………………………………………………………………………….453- 460

Pembelajaran Matematik Dalam Abad Ke-21 Dari Persepsi Murid Tahun Tiga Sekolah Rendah
Norazlin Mohd Rusdin & Siti Rahaimah Ali………………………………………………………………………461 - 466

Persepsi Guru Mengenai “Smarter Phonics” Dalam Pengajaran Kemahiran Bacaan Di Prasekolah
Norfarhana Inai & Suziyani Mohamed……………………………………………………………………………467 - 471

iv
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Amalan Kepimpinan Kreatif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Prestasi Kerja Guru
Norhani Arbain & Mohd Izham Mohd Hamzah……………………………………………………………………472 - 477

Kesedaran Ibu Bapa Tentang Amalan Penjagaan Kebersihan Diri Kanak-Kanak Di Daerah Kudat, Sabah
Nur Anieqah Mamud & Suziyani Mohamed………………………………………………………………………478 - 486

Amalan Kepimpinan Strategik Dan Membuat Keputusan Dalam Kalangan Pemimpin Sekolah
Nur Hafizah Zakaria & Azlin Norhaini Mansor…………………………………………………………………….487 - 491

Analisis Pengurusan Stres Terhadap Siswazah Sarjana Jarak Jauh


Nur Mustaqim Abu Bakar, Shahlan Surat………………………………………………………………………….492 - 496

Kertas Konsep Pengaplikasian Kaedah Montessori Terhadap Murid Prasekolah


Nur Zadiqah Murhqah & Kamariah Abu Bakar ……………………………………………………………………497 - 501

Kesediaan Guru Prasekolah Dalam Pelaksanaan Flipped Classroom Di Daerah Bintulu, Sarawak
Nurhani Farhanah Aris & Suziyani Mohamed……………………………………………………………………502 - 508

Bahasa Inggeris Dengan Pendekatan Game-Based Learning “Phonic Three Letter Word Game”
Nurul Yasmin Morni & Ruhizan Mohammad Yasin………………………………………………………………509 - 515

Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru
Ooi Miao Eng & Bity Salwana Alias………………………………………………………………………………516 - 521

ESL Teachers’ Readiness For Cefr Implementation In A Secondary School Context: A Systematic Review
Palaitson Molisin & Nur Ehsan Mohd Said………………………………………………………………………522 - 526

Keberkesanan Formula ‘ IFNLH ’ Dalam Meningkatkan Prestasi Penulisan Surat Kiriman Tidak Rasmi Bahasa
Inggeris Dalam Kalangan Murid Tahun 5
Priyadarsini Kangesu & Ruhizan Mohamad Yasin………………………………………………………………527 - 534

Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah Terhadap Kualiti Guru Generasi ‘Y’ Di Sekolah Menengah Daerah Kudat,
Sabah
Ranwan Malinkun & Roslee Talip………………………………………………………………………………….535 - 543

Kepimpinan Dan Budaya Sebagai Amalan Terbaik Untuk Transformasi Pendidikan


Reno R.Mitol & Jamalul Lail Abdul Wahab………………………………………………………………………544 - 548

Amalan Kepimpinan Tranformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru
Rosimah Mohamad & Jamalul Lail Abdul Wahab………………………………………………………………549 - 556

Analisis Keperluan Modul Pengintegrasian Pemikiran Komputasional Dalam Pembelajaran Pengaturcaraan


Rosmawati Mansor & Siti Fatimah Mohd Yassin……………………………………………………………….557 - 564

Kepentingan Kaedah Pengajaran Simulasi Terhadap Murid Prasekolah


Rosny Maidin & Kamariah Abu Bakar……………………………………………………………………………565 - 571

Daya Tahan Individu Meningkatkan Kesihatan Mental


Roziela Ahmad, Amalia Madihie & Nur Fatihah Abdullah Bandar……………………………………………572 - 577

Hubungan Antara Kompetensi Dengan Komitmen Guru Dalam Pengurusan Kokurikulum


Sadruddin Shahril Azmei & Norlena Salamuddin………………………………………..………………………578 - 584

Keberkesnan Modul 5l3iS dalam Penguasaan Menulis Ulasan Murid-murid Cina Tahun Lima
Salina Abdullah & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad………………………………………………………585 -591

Penilaian Penggunaan PAK-21 Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Subjek Bahasa Cina Tahap 2
SKM Daerah Kuantan
Sang Cze Leong & Norazah Mohd Nordin………………..………………………………………………………592 - 601

v
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Guru Dan Perubahan Dalam Sekolah


Sent Sylvania Robert Mages & Jamalullail Abdul Wahab………………..…………………………………….621 - 608

Tahap Kesediaan Guru Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Seow Kee Foo, Anuar Ahmad, & Salleh Amat………….…………………………………………………………609 - 615

Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Hubungan Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Menengah Luar
Bandar Di Daerah Simunjan,Sarawak
Shaun Ambrose & Norazah Mohd. Nordin……….………………………………………………………………616 - 622

Hubungan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP) Dengan Efikasi Kendiri Guru
Shazlin Sa’adan & Norazah Mohd Nordin………………….……………………………………………………...623 - 627

Penggunaan Teknik Gapocan Dalam Penulisan Bina Ayat Majmuk Gabungan Murid Cina
Sherna Sufina Sahadan & Jamaludin Badusah……………….…………………………………………………628 - 634

Tahap Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Di Kuching


Sheryl Murphy & Mohd Hanafi Mohd Yasin……….……………………………………………………………...635 - 642

Penggunaan Peta Pemikiran I-Think Dalam Pembelajaran Sejarah Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2
Sim Pik Yun & Anuar Ahmad………………………………………………………………………………………643 - 649

Gaya Kepimpinan Demokratik Guru Besar Dan Prestasi Kerja Guru Di Sekolah Rendah Kluster Kecemerlangan
Daerah Bandar Utama, Selangor.
Sim Shin Lee & Jamalul Lail Abdul Wahab………………………………………………………………………650 - 653

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Kemahiran Membaca Murid Iban Prasekolah


Siti Haja Daud & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad………………………………………………………654 - 661

Assessing Interactivity And Engagement In Learning Economics Subject Using A Mobile Application Among Pre-
University Students
Siti Hajar Md Ali & Fariza Khalid……………………………………………………………………………………662 - 668

Kepimpinan Lestari Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Di SABK


Siti Nabilah Zahari, Jamalul Lail Abdul Wahab & Mohamed Yusof Mohd Noor………………………………669 - 676

Mengenal Pasti Perspektif Guru Dalam Penilaian Markah Prestasi (SKT) Di Zon Bangsar
Siti Rozita Dan & Norazah Mohd Nordin……………..…………………………………………………………..677 - 683

Kepimpinan Instruksional Pengetua Dalam Penyeliaan Pengajaran Dan Hubungannya Dengan Kualiti Pengajaran
Guru
Siti Shalizza Zulkafli & Aida Hanim A. Hamid……………………………………………………………………684 - 689

Tahap Kesediaan Guru Sekolah Rendah Dalam Melaksanakan Sistem Pengumpulan Mata Kredit Pembangunan
Profesionalisme Berterusan (PPB/CPD) Daerah Kuala Selangor
Siti Zuraini Mohd Zaidi & Norazah Mohd Nordin……….…………………………………………………………690 - 697

Pengaruh Budaya Sekolah Dan Gaya Kepimpinan Pengetua Terhadap Tekanan Kerja Guru
Siti Nur Affira Ismail & Norazah Mohd Nordin……………………………………………………………………698 - 702

Penggunaan Teks Audio Dalam Meningkatkan Pemahaman Bahasa Inggeris Murid Tahun 4.
Sivashangary Ramanathan, & Ruhizan Mohamad Yasin ……………………………………………………703 - 709

Amalan Kepimpinan Distributif Guru Besar Dan Motivasi Guru Sekolah Rendah Di Daerah Kinta Utara, Perak.
Suhaila Sahak & Jamalullail Abdul Wahab………………………………….……………………………………710 - 714

Penggunaan Model Penyoalan Questioning Circle (QC) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PDP) Bahasa
Melayu Tingkatan 2 Di Daerah Port Dickson
Suzalin Zaini Sooria & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad………………………………………………..715 - 725

vi
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Stail Pembelajaran (VARK) Murid Cina Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Bagi Kategori Sekolah Kurang Murid (SKM), Jasin Melaka
Swa Ming Jian & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad………………………………………………………726 - 734

Hubungan Gaya Kepimpinan Situasi Guru Besar Dengan Amalan Pengajaran Guru Di Sekolah Rendah
Tan Chew Heong & Aida Hanim Abdul Hamid……………………………………………………………………735 - 741

Gaya Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dengan Tekanan Kerja Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Zon
Pahang Timur
Tang Sai Kean & Aida Hanim Abdul Hamid………………………………………………………………………742 - 749

Pendekatan Sistem, Program PPBS dan Kemahiran Pengurusan Kewangan Pentadbir Sekolah
Tharushiny Moorthy & Jamalullail Abdul Wahab…………………………………………………………………750 - 756

Kesediaan Guru Pelatih Pengajian Matematik Dalam PAK21 Dan Kemahiran “4C” Dalam PdPc
Tiong Chiong Yew & Roslinda Rosli…………….………………………………………………………………...757 - 762

Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dengan Efikasi Kendiri Guru Di Sekolah
Menengah Daerah Kota Kinabalu, Sabah
Tisebio Tiop & Roslee Talip…………………………………………………………………………………………763 - 770

Incorporating Voltar To Foster Young Learners’ Vocabulary.


Treshie Punga Sabang & Halizah Omar…………………………………………………………………………771 - 775

Penggunaan Buku Teks Sejarah Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Di Kuala Kangsar Perak.
Tun Mohd Saufi Ahmad Zakaria, Anuar Ahmad & Salleh Amat…………………………………………………776 - 780

Penguasaan Pemahaman Makna Dalam Perumpamaan Bahasa Melayu Oleh Murid India Di Sekolah Menengah
Tunku Aidayuhanna Raja Mafuzin dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad………………………………781 - 787

Tahap Pengetahuan, Pelaksanaan Dan Masalah Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Formatif Dalam
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bahasa Melayu Tahap 1.
Wan Nur Aida Sakinah Wan Jusoh & Zamri Mahamod……………………………………...............................788 - 795

Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Dari Aspek Motivasi Yang Memberi Inspirasi Dengan Hubungan
Kekerapan Penggunaan ICT Oleh Guru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Wong Ngie Seng & Muhammad Hussin…………………………………………………………………………796 - 801

Kekeliruan Penggunaan “dengan” atau “dengan menggunakan” dalam Ayat: Penjelasan Melalui Analisis Rajah
Pohon
Wong Shia Ho………………………………………………………………………………………………………802 - 809

Internal Factors Affecting Teachers’ Perception In Using Classroom-Based Assessment To Assess Pupils’ English
Reading Comprehension
Yii Hung Ying & Maslawati Mohamad……………………………………………………………………………810 - 816

Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Hubungan Dengan Komitmen Kerja Guru Di Sekolah Menengah
Daerah Miri
Yii Kwong & Aida Hanim A. Hamid…………………………………………………………………………………817 - 824

A Systematic Review: Teacher’s Competency Level Towards The Implementation Of Culturally Responsive
Pedagogy
Yvonne William Bali & Nurfaradilla Mohamad Nasri……………………………………………………………825 - 829

Input Industri Pembinaan Dalam Kursus Undang-Undang Bagi Program Diploma Ukur Bahan Universiti Teknologi
Malaysia Kuala Lumpur
Yusmady Md Junus & Haryanti Affandi………………………………………………………………………….830 - 837

vii
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Terhadap


Pencapaian Murid dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu
Abdul Gafar Mahdi & Ruhizan Mohamad Yasin

Abstrak – Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan murid dalam pelan ini yang ingin melahirkan murid yang
kaedah pembelajaran berasaskan inkuiri dalam penulisan berkualiti dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir,
karangan Bahasa Melayu terhadap pencapaian murid di kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
sekolah menengah. Kajian ini penting bagi menambahbaik kerohanian serta identiti nasional. Bagi memacu
kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran
peningkatan sistem dalam Gelombang Kedua PPPM dari
Bahasa Melayu selaras dengan pelaksanaan pembelajaran
abad ke-21 di sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah kuasi tahun 2016 sehingga 2020, pihak-pihak yang
eksperimen yang melibatkan 29 orang murid dari kumpulan berkepentingan harus menggembleng tenaga dalam
rawatan dan 30 orang murid bagi kumpulan kawalan. Ujian mencapai hasrat murni ini.
pra dan pasca diberikan kepada kedua-dua buah kumpulan Pendidikan di sekolah biasanya mengutamakan aktiviti
sebagai instrumen kajian. Selain itu, modul pembelajaran pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan hubungan
berasaskan inkuiri dilaksanakan terhadap kumpulan rawatan, dua hala antara guru sebagai pengajar dengan murid sebagai
manakala kaedah pembelajaran tradisional dijalankan orang yang belajar. Sistem pembelajaran pada abad ke-21
terhadap kumpulan kawalan. Dapatan kajian dianalisis telah mengalami revolusi sejajar dengan perkembangan
menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Science
sains dan teknologi pada era globalisasi. Selain itu, dunia
(SPSS) Versi 25 bagi mendapatkan pemerihalan data secara
deskriptif dan inferensi untuk menguji empat hipotesis nol yang kini berhadapan dengan cabaran serta persaingan global
dikemukakan. Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan dalam mendepani Revolusi Industri 4.0. Situasi sebegini
yang signifikan dalam pencapaian murid bagi kumpulan memerlukan kita untuk melangkah ke hadapan dengan
rawatan selepas menjalani pembelajaran berasaskan inkuiri mempersiapkan sumber tenaga manusia yang kompeten dan
dalam penulisan karangan dengan t (28) = -4.061, p < 0.05. berdaya saing dalam pelbagai sektor pembangunan dan
Min skor pencapaian murid dalam penulisan karangan bagi perindustrian. Maka, modal insan yang bakal dilahirkan
kumpulan rawatan juga menunjukkan peningkatan, iaitu min melalui sistem pendidikan kita haruslah diterapkan dengan
ujian pra ialah 15.31 dan min ujian pasca pula ialah 17.55. elemen-elemen pembelajaran abad ke-21, iaitu kemahiran
Kajian ini menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran
berkomunikasi, kemahiran berkolaboratif, kemahiran
berasaskan inkuiri berkesan dalam meningkatkan pencapaian
murid dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. Implikasi berfikir secara kritis dan kreatif serta memiliki nilai moral
daripada kajian ini ialah guru perlu lebih kreatif dalam dan kerohanian yang tinggi.
menyediakan bahan-bahan pengajaran yang sesuai bagi Bagi melahirkan masyarakat yang berkualiti dan boleh
merangsang pemikiran aras tinggi murid melalui aktiviti- menyumbang kepada pembangunan negara, kerajaan perlu
aktiviti yang berpusatkan murid, sementara guru berperanan mengatur strategi melalui perancangan yang jitu dan teliti
sebagai pembimbing dan pemudahcara. dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara agar
keberhasilan murid dapat dicapai. Justeru, Pelan
Kata kunci – pembelajaran berasaskan inkuiri, karangan, Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025
pencapaian, Bahasa Melayu dirangka untuk mengukuhkan visi dan aspirasi sistem
pendidikan negara, di samping menyediakan hala tuju dasar
Abdul Gafar Mahdi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia dan inisiatif yang akan dilaksanakan bagi mencapai
(Alamat e-mel: cikgugafar@gmail.com).
matlamat sistem pendidikan serta memenuhi hasrat dan
Ruhizan Mohamad Yasin, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
(Alamat e-mel: ruhizan@ukm.edu.my ). keperluan semua (KPM, 2013).
` Pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pendekatan
I. PENGENALAN pembelajaran berpusatkan murid melalui aktiviti-aktiviti
yang mengandungi elemen-elemen yang merangsang daya
pemikiran murid-murid, seperti elemen komunikasi,
Pendidikan di Malaysia kini sedang melalui gelombang kreativiti, berfikiran kritis, kolaboratif serta nilai murni dan
transformasi sebagaimana yang telah direncanakan dalam etika. Pelbagai strategi pengajaran boleh diaplikasikan oleh
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 guru-guru bagi menggalakkan murid-murid menjana
sehingga 2025. Berdasarkan PPPM 2013-2015 pemikiran melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran abad ke-21.
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013), Malaysia Antaranya ialah pembelajaran berasaskan inkuiri yang
berhasrat memenuhi keperluan rakyat dan menyediakan merupakan suatu bentuk pendekatan pembelajaran di mana
negara untuk bersaing di peringkat global. Justeru, dalam murid membina pengetahuan dan kefahaman sendirimelalui
pelan ini digariskan 5 aspirasi sistem pendidikan di penyiasatan dan penerokaan berasaskan pengetahuan sedia
Malaysia, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan ada.
kecekapan. Selain itu, PPPM 2013-2025 juga didasari Pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui pelbagai
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan hasrat melahirkan kaedah pembelajaran seperti pembelajaran berasaskan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran
emosi, jasmani dan sosial. Hal ini selaras dengan aspirasi
1
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
berasaskan projek serta penyiasatan saintifik bagi Selain itu, berdasarkan laporan kajian keperluan oleh
melahirkan murid yag berilmu dan memiliki kemahiran Perunding Kestrel Education (UK) dan 21 Century Schools
berfikir aras tinggi. Melalui pembelajaran berasaskan (USA) pada tahun 2011 mendapati bahawa pemikiran aras
inkuiri, murid dapat terlibat secara aktif dalam aktiviti yang tinggi dalam kalangan guru dan pelajar di Malaysia masih
dijalankan, manakala guru berperanan sebagai pemudahcara berada pada tahap yang rendah. Pengajaran secara
dan pembimbing sepanjang aktiviti pembelajaran tradisional yang masih berpusatkan guru menjadi kekangan
dijalankan. Proses pengajaran dan pembelajaran adalah dalam merealisasikan kemahiran berfikir murid (Mohd
melibatkan murid dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti Zaidir & Kamisah, 2017). Hal ini juga telah dikaji oleh
penerokaan, penyiasatan, penyoalan, berfiikir secara Rajendran (2001) yang mendapati bahawa guru-guru Bahasa
reflektif dan penemuan ilmu baharu (KPM, 2016b). Melayu dan Bahasa Inggeris tidak menyebatikan KBAT
dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajiannya, 78
II. PERNYATAAN MASALAH peratus guru menggunakan 10 peratus atau kurang daripada
masa pengajaran untuk menerapkan elemen KBAT dalam
Kemahiran menulis amat penting kerana ia juga pengajaran dan pembelajaran.
menyokong kemahiran berfikir dan membaca dalam Justeru, pengabaian dalam penerapan KBAT dalam
pembelajaran bahasa. Aktiviti penulisan dianggap satu pengajaran dan pembelajaran akan memberi kesan kepada
kemahiran berbahasa yang paling sukar kerana ia akan pencapaian murid dalam penulisan karangan Bahasa
melibatkan kemahiran berfikir yang kompleks bagi Melayu. Strategi dan kaedah pengajaran amat penting dalam
menzahirkan imaginasi perasaan, tahap minda, tahap memastikan murid-murid dapat menggunakan pemikiran
kognitif dan cita rasa penulisnya (Shahlan, Shalinawati & aras tinggi dalam mengemukakan serta mengembangkan
Saemah, 2013). Kemahiran menulis karangan merupakan idea yang matang dalam penulisan karangan.
satu kemahiran yang paling sukar dan kompleks dalam Sehubungan itu, kajian ini amat penting untuk melihat
kemahiran menulis berbanding kemahiran berbahasa yang keberkesanan pembelajaran berasaskan inkuiri dalam
lain kerana proses untuk menghasilkan sesebuah karangan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) yang
adalah mencabar dan memerlukan kemahiran yang tinggi diperlukan oleh setiap murid dalam penulisan sesebuah
(Zamri & Tengku Nor Adila, 2019). karangan. Kemahiran berfikir akan membantu murid untuk
Pelbagai strategi, kaedah dan pendekatan dapat menjana dan mengemukakan idea-idea yang matang dan
dilaksanakan dalam pengajaran kemahiran menulis di relevan dalam karangan. Apabila hal ini dapat diaplikasikan
sekolah dengan menekankan pembelajaran aktif untuk dalam pembelajaran di dalam kelas, maka ia akan dapat
memastikan pembelajaran kemahiran menulis tidak membantu murid untuk mencapai keputusan yang lebih baik
membosankan murid. Dalam strategi pembelajaran aktif, dalam karangan Bahasa Melayu.
guru perlu berperanan sebagai fasilitator yang bukan hanya
tertumpu kepada pengajaran secara formal, namun III. SOROTAN LITERATUR
membimbing murid-murid dengan memberi pendedahan
tentang teknik dan strategi menulis seperti pembelajaran Pencapaian Penulisan Karangan Bahasa Melayu
berasaskan projek, iaitu menghasilkan buku skrap (Monica
& Zamri, 2019). Pencapaian murid dalam Bahasa Melayu Terdapat empat kemahiran bahasa yang ditaksir dalam
banyak berpunca daripada kelemahan dalam penulisan DSKP Bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar,
karangan. Murid didapati lemah dalam mengemukakan isi- kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran
isi penting yang berkaitan dengan tajuk karangan, serta menulis (KPM, 2016a). Keempat-empat kemahiran ini
kurang mahir dalam menghuraikan isi-isi karangan dengan ditaksir secara holistik dan berterusan di dalam bilik darjah
baik dan tepat (Farah Adlina, 2019). melalui Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Di samping itu,
Berdasarkan laporan Program Penilaian Murid kemahiran-kemahiran ini juga turut ditaksir dalam
Antarabangsa (PISA) 2015, dalam domain literasi bacaan pentaksiran pusat, iaitu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) di
memperoleh 431 mata, berbanding 493 mata purata OECD. peringkat menengah rendah. Kemahiran berbahasa bagi
Kebanyakan murid di Malaysia berada pada pencapaian Bahasa Melayu dalam PT3 ditaksir dalam ujian bertulis serta
Aras 2 sahaja, iaitu sebanyak 34 peratus. Pada aras 2, murid ujian lisan bertutur dan mendengar. Ujian bertulis terdiri
dapat memahami hubungan atau mentafsir maksud khusus daripada dua kertas, iaitu Kertas 1 dan Kertas 2. Kontruk
sedangkan maklumat tersebut tidak ketara; dan membuat yang ditaksir dalam ujian bertulis ialah pengetahuan sistem
perbandingan atau beberapa hubung kait antara teks dengan bahasa, kemahiran membaca dan memahami, kemahiran
menggunakan pengetahuan luar yang dibina daripada memindah maklumat, kemahiran menulis dan kemahiran
pengalaman dan sikap peribadi. Selain itu, 2.5 peratus kreatif dan apresiasi bahasa. Kemahiran menulis lebih
berada pada bawah aras 1b, 10.3 peratus pada aras 1b, 24.5 banyak ditaksir melalui Kertas 2 yang mengandungi dua
peratus pada ras 1a, 23.2 peratus murid Malaysia perada bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A
pada aras 3, 5 peratus pada aras 4, 0.4 peratus pada aras 5 ialah soalan karangan pendek yang membawa 10 markah,
dan tiada yang mencapai aras 6. Aras 6 adalah aras yang manakala Bahagian B pula mengandungi tiga soalan, namun
tertinggi dalam penilaian literasi bacaan, yang mana murid murid hanya perlu memilih dan menjawab satu soalan
dapat membuat pelbagai kesimpulan, perbandingan dan karangan sahaja yang panjangnya hendaklah melebihi 180
perbezaan secara terperinci dan tepat; membuat hipotesis patah perkataan. Penulisan karangan dalam Kertas 2
atau menilai secara kritis teks kompleks; dan mengaplikasi memerlukan murid menggunakan kemahiran berfikir aras
pemahaman beraras tinggi yang melangkaui teks (KPM, tinggi (KBAT) (KPM, 2019).
2016c).
2
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Penulisan karangan merupakan satu kemahiran yang kawalan (kaedah tradisional). Secara khususnya, objektif
dianggap paling sukar dalam kemahiran menulis berbanding kajian ini adalah untuk:
kemahiran-kemahiran berbahasa yang lain kerana 1. mengenal pasti pencapaian murid dalam ujian pra
kemahiran menulis karangan memerlukan aktiviti pemikiran bagi penulisan karangan Bahasa Melayu antara
sebelum, semasa dan selepas karangan dihasilkan. Oleh kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan,
yang demikian, guru mata pelajaran Bahasa Melayu perlu 2. mengenal pasti pencapaian murid dalam ujian
mengenal pasti kaedah dan teknik pengajaran yang terbaik pasca bagi penulisan karangan Bahasa Melayu
dalam pengajaran dan pembelajaran karangan di dalam bilik antara kumpulan rawatan dengan kumpulan
darjah bagi meningkatkan pencapaian murid dalam Bahasa kawalan,
Melayu (Abdul Rasid et al., 2016). 3. mengenal pasti perbezaan pencapaian murid dalam
Menurut Rohaida & Zamri (2015), murid agak lemah ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan,
dalam penguasaan penulisan karangan Bahasa Melayu dan
disebabkan kegagalan mengemukakan idea yang bernas dan 4. mengenal pasti perbezaan pencapaian murid dalam
menghuraikan isi dalam karangan. Idea-idea dalam sesebuah ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan.
karangan perlu disampaikan dengan jelas, tepat dan berkesan
(Zuraini & Abdul Rasid, 2014). Selain itu, murid juga V. HIPOTESIS KAJIAN
didapati masih lemah dalam aspek tautan (kohesi) dalam
menghasilkan karangan. Hal ini kerana mereka kurang diberi Bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan oleh
pendedahan tentang cara menghasilkan karangan yang pengkaji, ujian hipotesis dijalankan melalui kaedah kuasi
teratur dan menepati ciri penulisan karangan yang sebenar eksperimen. Kesemua pernyataan hipotesis adalah
(Zamri Salleh & Abdull Sukor 2009). berbentuk hipotesis nol (HO) seperti berikut:
HO1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri murid dalam ujian pra bagi penulisan karangan Bahasa
Melayu antara kumpulan rawatan dengan kumpulan
Strategi pembelajaran berasaskan inkuiri adalah satu kawalan.
pendekatan pembelajaran yang menggalakkan murid untuk HO2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
membina kefahaman sendiri melalui aktiviti penerokaan dan murid dalam ujian pasca bagi penulisan karangan Bahasa
penyiasatan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman Melayu antara kumpulan rawatan dengan kumpulan
sedia ada. Strategi pembelajaran ini paling sesuai digunakan kawalan.
untuk merangsang murid berfikiran aras tinggi. Antara HO3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
pendekatan yang boleh dijalankan untuk membina murid dalam ujian pra dan pasca bagi kumpulan rawatan.
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam kalangan HO4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
murid adalah seperti pembelajaran berasaskan masalah, murid dalam ujian pra dan pasca bagi kumpulan
pembelajaran berasaskan projek, penyiasatan saintifik serta kawalan.
pembelajaran secara kolaboratif. Dalam pembelajaran
berasaskan inkuiri, aktiviti pembelajaran adalah berpusatkan
murid yang memfokuskan kepada aktiviti learning by doing VI. METODOLOGI
(KPM, 2016b).
Selain banyak digunakan dalam mata pelajaran sains Reka Bentuk Kajian
tulen, kaedan pembelajaran berasaskan inkuiri ini juga boleh
digunakan bagi membuktikan ilmu-ilmu sains sosial. Kajian ini menggunakan kaedah kuasi eksperimen.
Pengalaman yang sebenar dapat dilalui oleh murid yang Kaedah kuasi eksperimen ini melibatkan dua kumpulan yang
terlibat secara aktif dalam proses penyiasatan dan pencarian terdiri daripada 59 orang murid daripada dua buah kelas
maklumat. Penglibatan dalam aktiviti pembelajaran ini akan yang sedia ada. Dua buah kelas daripada Tingkatan 2 yang
mewujudkan suasana yang menyeronokkan sekaligus memiliki jumlah murid yang seimbang dipilih bagi
meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan mencari menjalani kajian ini. Hal ini dilakukan sedemikian untuk
maklumat yang sebenar. Di samping itu, guru berperanan memudahkan kajian ini ditadbir tanpa melibatkan perubahan
sebagai fasilitator, yang menyoal pelbagai soalan, serta terhadap sistem kelas yang sedia ada di sekolah berkenaan.
mengkritik dan mencabar idea murid. Guru juga dijadikan Seterusnya, intervensi kaedah pengajaran dan pembelajaran
sebagai sumber rujukan murid, tetapi bukan sebagai pemberi dijalankan ke atas kumpulan rawatan, iaitu melalui
maklumat tanpa aktiviti yang merangsang pemikiran yang pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri. Manakala
kritikal (Sivasankar & Mohd Isa, 2016). kaedah tradisional dilaksanakan ke atas kumpulan kawalan.
Pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri dijalankan
IV. TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN dengan menggunakan Model Pembelajaran 7E, iaitu Elicit
(mencungkil), Engage (melibatkan), Explore (meneroka),
Kajian ini adalah bertujuan untuk menilai keberkesanan Explain (menerangkan), Elaborate (menghuraikan),
pembelajaran berasaskan inkuiri bagi meningkatkan Evaluate (menilai) dan Extend (melanjutkan). Aktiviti
pencapaian murid dalam penulisan karangan Bahasa Melayu pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran 7E
di sekolah menengah. Kajian ini dijalankan bagi mengenal ini mengambil masa 2 minggu atau 8 jam untuk
pasti perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan disempurnakan dari fasa elicit hingga ke fasa extend.
Bahasa Melayu yang akan diuji antara kumpulan eksperimen Pengkaji telah menggunakan Model Pembelajaran 7E ini
(pembelajaran berasaskan inkuiri) dengan kumpulan untuk mengajar 3 tema penulisan karangan yang dipilih,
3
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
iaitu (i) alam sekitar, (ii) kesihatan dan (iii) keselamatan. Analisis Data
Aktiviti pembelajaran bagi kumpulan rawatan telah Ujian pra dan pasca disemak berdasarkan panduan
dijalankan dalam tempoh 6 minggu. penskoran PT3 yang standard daripada Lembaga
Manakala aktiviti pembelajaran secara tradisional yang Peperiksaan. Panduan penskoran karangan adalah berbentuk
dijalankan oleh pengkaji terhadap kumpulan kawalan lebih rubrik yang menilai aspek idea, bahasa dan pengolahan
berpusatkan guru, seperti pemberian nota oleh guru, karangan. Markah penuh bagi karangan ialah 30 markah.
menyalin karangan contoh dan melengkapkan karangan Pengkaji menggunakan perisian aplikasi Statistical
berdasarkan kerangka karangan yang telah disediakan. Package for Social Science (SPSS) Versi 25 untuk menganalisis
Aktiviti pembelajaran secara tradisional ini telah dapatan kajian daripada skor pencapaian dalam ujian pra dan
dilaksanakan selama 1 jam seminggu dan selama 3 minggu pasca secara analisis deskriptif dari segi min dan sisihan
dengan 3 tema karangan yang sama seperti kumpulan piawai, dan analisisi inferensi yang menggunakan ujian-t.
rawatan.
VII. DAPATAN KAJIAN
Populasi dan Sampel Kajian
Analisis Pencapaian Ujian Pra bagi Kumpulan Rawatan
Kajian ini dijalankan ke atas populasi sasaran yang dan Kumpulan Kawalan
terdiri daripada 180 orang murid Tingkatan 2 di salah sebuah
sekolah menengah di daerah Dalat, Sarawak. Populasi kajian HO1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
ini melibatkan enam buah kelas murid Tingkatan 2. Seramai murid dalam ujian pra bagi penulisan karangan Bahasa
59 orang murid telah dipilih berdasarkan dua buah kelas Melayu antara kumpulan rawatan dengan kumpulan
sedia ada iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. kawalan
Bagi kumpulan rawatan, terdapat 29 orang murid terlibat
dalam kajian ini, manakala kumpulan kawalan pula terdiri Berdasarkan Jadual I, analisis menunjukkan bahawa nilai
daripada 30 orang murid. Responden bagi kedua-dua min pencapaian ujian pra bagi kumpulan rawatan ialah 15.31
kumpulan terdiri daripada campuran murid lelaki dan dan sisihan piawai 3.41. Manakala, bagi kumpulan kawalan
perempuan, dengan bilangan yang tidak seragam. Murid- pula, nilai min ujian pra yang diperolehi ialah 13.03 dan
murid di sekolah ini majoritinya berbangsa Melanau, di sisihan piawai 2.61. Dapatan ini menunjukkan bahawa
samping terdapat kaum-kaum lain seperti Iban, Cina, pencapaian ujian pra bagi kumpulan rawatan adalah lebih
Melayu, Bidayuh dan kaum bumiputera yang lain. baik berbanding kumpulan kawalan. Berdasarkan nilai
Pemilihan sampel kajian adalah berdasarkan lokasi dan sisihan piawai, didapati serakan taburan skor kumpulan
kesesuaian pengkaji. Hal ini bertujuan untuk memudahkan rawatan lebih besar berbanding kumpulan kawalan.
pengkaji untuk akses dan berhubung terus dengan sampel Ujian-t dua sampel bebas dijalankan untuk menentukan
kajian, di samping menjimatkan kos, tenaga dan masa perbezaan pencapaian ujian pra antara kumpulan rawatan
kajian. dan kumpulan kawalan.
Analisis ujian-t menunjukkan t(57) = 2.886; p < 0.05
Instrumen Kajian yang membawa kepada penolakan hipotesis nol, HO1. Oleh
yang demikian ia dapat disimpulkan bahawa terdapat
Ujian pra dan pasca dijalankan kepada kedua-dua perbezaan yang signifikan pencapaian ujian pra antara
kumpulan rawatan dan kawalan. Soalan ujian pra dan pasca kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Keputusan ini
adalah mengikut format soalan PT3 bagi Bahagian B, Kertas menunjukkan bahawa pencapaian penulisan karangan bagi
2. Kedua-dua ujian ini mengandungi tiga soalan, dan kedua-dua kumpulan ini adalah tidak sama sejak awal lagi
responden hanya perlu menjawab satu soalan sahaja dengan sebelum rawatan dijalankan.
menulis sebuah karangan yang lengkap yang panjangnya
hendaklah melebihi 180 patah perkataan. Soalan yang JADUAL I: UJIAN-t BAGI PENCAPAIAN UJIAN PRA ANTARA
KUMPULAN RAWATAN DAN KUMPULAN KAWALAN
dikemukakan dalam kedua-dua ujian ini bertemakan alam
Sisihan
sekitar. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan Ujian Kumpulan N Min t Sig.
Piawai
adalah selama 45 minit sahaja.
Pra Rawatan 29 15.31 3.413 2.886 0.005
Pengumpulan Data
Kawalan 30 13.03 2.606

Kajian terhadap kedua-dua kumpulan telah dijalankan


selama lapan minggu. Ujian pra telah dilaksanakan Analisis Pencapaian Ujian Pasca bagi Kumpulan Rawatan
seminggu sebelum intervensi bagi kumpulan rawatan dan dan Kumpulan Kawalan
kawalan. Bagi pembelajaran penulisan karangan, kumpulan
rawatan telah menjalani intervensi pembelajaran berasaskan HO2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
inkuiri dengan menggunakan model pembelajaran 7E, murid dalam ujian pasca bagi penulisan karangan Bahasa
manakala kumpulan kawalan diajar secara tradisional yang Melayu antara kumpulan rawatan dengan kumpulan
lebih berpusatkan guru. Seterusnya, ujian pasca kawalan
dilaksanakan seminggu selepas intervensi bagi kedua-dua Berdasarkan Jadual II, analisis menunjukkan bahawa
kumpulan. nilai min pencapaian ujian pasca bagi kumpulan rawatan

4
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
ialah 17.55 dan sisihan piawai 3.592. Manakala, bagi Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Pasca bagi Kumpulan
kumpulan kawalan pula, nilai min ujian pasca yang Rawatan
diperolehi ialah 13.07 dan sisihan piawai 2.638. Dapatan ini
menunjukkan bahawa pencapaian ujian pasca bagi HO4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian
kumpulan rawatan adalah lebih baik berbanding kumpulan ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan.
kawalan. Berdasarkan nilai sisihan piawai, didapati serakan Jadual IV menunjukkan perbezaan min antara ujian pra
taburan skor kumpulan rawatan lebih besar berbanding dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Min pencapaian
kumpulan kawalan. ujian pra kumpulan kawalan ialah 13.03 dan sisihan piawai
Ujian-t dua sampel bebas dijalankan untuk menentukan 2.606. Manakala, min pencapaian ujian pasca bagi kumpulan
perbezaan pencapaian ujian pasca antara kumpulan rawatan kawalan ialah 13.07 dan sisihan piawai 2.638. Hal ini
dan kumpulan kawalan. menunjukkan tidak terdapat perubahan yang ketara dari segi
Kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan yang min pencapaian dalam penulisan karangan Bahasa Melayu
signifikan pada pencapaian ujian pra bagi kumpulan rawatan selepas pembelajaran secara tradisional dijalankan ke atas
dan kumpulan kawalan dengan t (57) = 5.480; p < 0.05. kumpulan kawalan.
Maka, hipotesis nol, HO2 ditolak. Kedua-dua kumpulan Dapatan analisis juga menunjukkan tidak terdapat
menunjukkan perbezaan dalam skor pencapaian ujian pasca perbezaan yang signifikan antara pencapaian murid dalam
dalam penulisan karangan Bahasa Melayu. penulisan karangan Bahasa Melayu bagi kumpulan kawalan
sebelum dan selepas menjalani pembelajaran penulisan
JADUAL II: UJIAN-t BAGI PENCAPAIAN UJIAN PASCA ANTARA karangan Bahasa Melayu secara tradisional, dengan t (29) =
KUMPULAN RAWATAN DAN KUMPULAN KAWALAN
- 0.064, p > 0.05.
Sisihan
Ujian Kumpulan N Min t Sig. Maka, hipotesis nol, HO4 gagal ditolak. Hal ini
Piawai
menunjukkan bahawa pembelajaran secara tradisional gagal
Pra Rawatan 29 17.55 3.592 5.480 0.000 meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan
Bahasa Melayu.
Kawalan 30 13.07 2.638
JADUAL III: UJIAN-t BAGI PENCAPAIAN UJIAN PRA DAN UJIAN
PASCA BAGI KUMPULAN KAWALAN
Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Pasca bagi Kumpulan Sisihan
Rawatan Kumpulan Ujian Min N t Sig.
Piawai
-
Pra 13.03 30 2.606 0.950
HO3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian Kumpulan 0.064
ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Kawalan
Pasca 13.07 30 2.638

Jadual III menunjukkan perbezaan min antara ujian pra


dan ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Min pencapaian VIII. PERBINCANGAN
ujian pra kumpulan rawatan ialah 15.31 dan sisihan piawai
3.413. Manakala, min pencapaian ujian pasca bagi kumpulan Berdasarkan analisis inferensi ujian-t yang telah
rawatan ialah 17.55 dan sisihan piawai 3.592. Hal ini dijalankan menunjukkan hipotesis nol yang pertama, HO1
menunjukkan terdapat peningkatan min pencapaian dalam ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan
penulisan karangan Bahasa Melayu selepas intervensi pencapaian murid dalam ujian pra antara kumpulan rawatan
pembelajaran berasaskan inkuiri dijalankan ke atas dengan kumpulan kawalan. Hal ini menjelaskan bahawa
kumpulan rawatan. kedua-dua kumpulan mempunyai pencapaian yang berbeza
Dapatan analisis juga menunjukkan terdapat perbezaan dalam penulisan karangan Bahasa Melayu sebelum kajian
yang signifikan antara pencapaian murid dalam penulisan dijalankan, di mana kedua-dua kumpulan melalui
karangan Bahasa Melayu bagi kumpulan rawatan sebelum pembelajaran secara tradisional.
dan selepas menjalani intervensi pembelajaran berasaskan Dalam kajian secara kualitatif yang dijalankan oleh Lai
inkuiri dengan t (28) = - 4.061, p < 0.05. Lee Chung, Chin Hai Leng & Chew Fong Peng (2017)
Maka, hipotesis nol, HO3 ditolak. Hal ini menunjukkan terhadap guru mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 4
bahawa intervensi pembelajaran berasaskan inkuri berkesan dari tiga buah sekolah mendapati strategi pengajaran
dalam meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan penulisan karangan yang digunakan oleh guru masih secara
karangan Bahasa Melayu. tradisional iaitu lebih berpusatkan guru. Kebanyakan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran bagi penulisan karangan masih
JADUAL III: UJIAN-t BAGI PENCAPAIAN UJIAN PRA DAN UJIAN didominasi oleh guru. Hal ini menyebabkan murid-murid
PASCA BAGI KUMPULAN RAWATAN menjadi pasif dalam pembelajaran penulisan karangan.
Kumpulan Ujian Min N
Sisihan
t Sig.
Selain itu, guru-guru didapati hanya mengaplikasikan
Piawai pembelajaran hafalan dalam penulisan karangan. Kesannya,
Pra 15.31 29 3.413
-
0.000 murid-murid tidak menguasai kemahiran menyelesaikan
Kumpulan 4.061 masalah dan sekali gus murid tidak memiliki kemahiran
Rawatan berfikir secara kritis dan kreatif.
Pasca 17.55 29 3.592
Seterusnya, bagi hipotesis yang kedua, HO2, dapatan
kajian menunjukkan bahawa hipotesis juga ditolak kerana
terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian murid dalam
5
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
ujian pasca bagi penulisan karangan Bahasa Melayu antara untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Pembelajaran
kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan. Hal ini juga koperatif ini turut mewujudkan persekitaran pembelajaran
menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan mempunyai yang aktif di dalam bilik darjah.
pencapaian yang berbeza dalam penulisan karangan Bahasa
Melayu selepas kajian dijalankan. IX. KESIMPULAN
Menurut kajian Farah Adlina (2019) pula, strategi
pembelajaran berasaskan masalah (PBM) yang dijalankan ke Pembelajaran penulisan karangan amat memerlukan
atas responden murid-murid Tingkatan 3 di sekolah murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
menengah kebangsaan agama di Melaka mendapati untuk mereka mengemukakan idea dan menghuraikan idea
pembelajaran berasaskan masalah dapat meningkatkan tersebut secara kritis dan matang. Oleh yang demikian,
pencapaian dan KBAT murid dalam penulisan karangan pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri dapat
Bahasa Melayu. Pendekatan PBM yang digunakan dalam membantu murid-murid untuk mengembangkan
kajian ini memberi peluang kepada murid-murid untuk pengetahuan dan menjana pemikiran mereka untuk
mengemukakan idea masing-masing berdasarkan menghasilkan karangan yang baik dan cemerlang. Kajian ini
pemahaman terhadap sesuatu masalah. Murid-murid juga telah menunjukkan bahawa pembelajaran berasaskan inkuiri
secara tidak langsung dilatih untuk berfikir secara kritikal berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid dalam
dalam menyelesaikan masalah yang diberikan melalui penulisan karangan Bahasa Melayu.
perbincangan bersama rakan-rakan sebelum suatu keputusan Justeru, para pendidik amat digalakkan menggunakan
dibuat untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut. pendekatan pembelajaran berasaskan inkuiri dalam proses
Melalui PBM, murid juga dapat didedahkan kepada KBAT pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran masing-
yang merangkumi kemahiran berfikir secara kritikal, masing. Guru-guru juga perlu lebih kreatif dalam
kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat menyediakan bahan pengajaran serta menggunakan pelbagai
keputusan dan kemahiran menaakul. teknik pengajaran yang bersesuaian. Pembelajaran pada
Walaupun ujian pra dan ujian pasca bagi kedua-dua abad ke-21 ini telah mengubah paradigma bahawa
kumpulan menunjukkan perbezaan dalam pencapaian pembelajaran berpusatkan murid lebih diutamakan agar
penulisan karangan Bahasa Melayu, namun min pencapaian proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi
bagi kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan selepas lebih aktif dan menyeronokkan. Hal ini sekaligus dapat
intervensi pembelajaran berasaskan inkuiri dijalankan. merangsang kemahiran berfikir murid-murid, di samping
Manakala min pencapaian bagi kumpulan kawalan yang mereka dapat meningkatkan prestasi dan potensi masing-
menjalani pembelajaran tradisional pula tidak menunjukkan masing. Walau bagaimanapun, guru tetap memainkan
perubahan yang ketara. peranan yang penting dalam proses pengajaran dan
Hal ini dibuktikan melalui dapatan kajian yang pembelajaran, di mana guru berfungsi sebagai pembimbing
menjawab hipotesis yang ketiga, HO3, di mana hipotesis ini dan pemudahcara dalam aktiviti pembelajaran.
juga ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan Kajian berkenaan pembelajaran berasaskan inkuiri ini
terhadap pencapaian ujian pra dan ujian pasca bagi diharapkan dapat diteruskan dan dikembangkan dengan
kumpulan rawatan. Sementara itu, hipotesis yang keempat, mengkaji aspek-aspek lain, seperti keberkesanan terhadap
HO4 pula diterima kerana tidak terdapat perbezaan yang kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), motivasi, minat dan
signifikan terhadap pencapaian ujian pra dan ujian pasca sikap murid dalam pembelajaran. Selain mata pelajaran
bagi kumpulan kawalan. Bahasa Melayu, kajian ini juga dapat diteruskan bagi mata
Berdasarkan kajian oleh Roslina (2016) tentang pelajaran lain dan dalam konteks yang berbeza.
keberkesanan kaedah Process Oriented Guided-Inquiry
Learning (POGIL) terhadap pelajar prauniversiti di Kolej RUJUKAN
Matrikulasi Perak mendapati kaedah tersebut dapat
meningkatkan pencapaian dan kemahiran berfikir aras tinggi Abdul Rasid Jamian, Nurul Nadiah Razali & Shamsudin
pelajar, di samping meningkatkan kefahaman dan motivasi Othman. (2016). Pengaplikasian teknik didik hibur
pelajar prauniversiti bagi topik respirasi sel dalam subjek meningkatkan pencapaian penulisan karangan bahasa
Biologi. POGIL yang merupakan pendekatan pembelajaran Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia 41(1): 39-45.
inkuiri terbimbing mengutamakan aktiviti pembelajaran Bhavani Somasundram & Zamri Mahamod. (2017).
yang berpusatkan pelajar, di mana dalam kajian ini pelajar Keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap
telah melaksanakan tiga fasa pembelajaran, iaitu eksplorasi, pencapaian dan motivasi murid sekolah menengah
pembinaan konsep dan aplikasi. Hasil pembelajaran secara dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal
konstruktif ini telah menjadikan pelajar lebih memahami Pendidikan Bahasa Melayu 7(1): 11-23.
konsep yang dipelajari dan pengetahuan yang dibina lebih Farah Adlina Mokter. (2019). Keberkesanan pembelajaran
kekal lama berbanding dengan pembelajaran secara berasaskan masalah terhadap pencapaian dan
konvensional. kemahiran berfikir aras tinggi pelajar dalam penulisan
Dalam kajian Bhavani & Zamri (2017) tentang karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa
keberkesanan pembelajaran secara koperatif terhadap murid Melayu 9(1): 33-46
Tingkatan 4 di sebuah sekolah di Petaling Perdana, Selangor Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan
mendapati kaedah pembelajaran ini dapat membantu murid Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
meningkatkan motivasi sekali gus pencapaian dalam Bahasa Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Melayu. Pendekatan pembelajaran koperatif ini juga dapat Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016a). Kurikulum
meningkatkan pemahaman murid serta merangsang murid Standard Sekolah Menengah, Dokumen Standard
6
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Kurikulum dan Pentaksiran: Bahasa Melayu Tingkatan dibentangkan dalam Seminar/Pameran Projek KBKK:
2. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Poster “Warisan-Pendidikan-Wawasan”.
Kementerian Pendidikan Malaysia. Rohaida Yusop & Zamri Mahamod. (2015). Keberkesanan
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016b). Panduan peta pemikiran (i-think) dalam meningkatkan
Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan pencapaian penulisan bahasa Melayu murid tahun 6.
Inkuiri. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 5(2): 31-37.
Kementerian Pendidikan Malaysia. Roslina Ibrahim. (2016). Keberkesanan kaedah POGIL
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016c). Laporan PISA (process oriented guided inquiry learning) dalam
2015 – Programme for International Student meningkatkan pencapaian dan kemahiran berfikir aras
Assessment. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan tinggi pelajar prauniversiti. Laporan Kertas Projek
Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Sarjana, Porgram Pendidikan Biologi, Fakulti
Pendidikan Malaysia. Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Format Shahlan Surat, Shalinawati Ramli & Saemah Rahman.
Instrumen PT3 Mulai 2019 Mata Pelajaran Bahas (2013). Sumbangan elemen metakognitif terhadap
melayu (02/03). Putrajaya: Lembaga Peperiksaan, pencapaian penulisan karangan. Jurnal Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia. Bahasa Melayu 3(2): 79-91.
Lai Lee Chung, Chin Hai Leng & Chew Fong Peng. (2017). Sivasankar A/L R. Mahalingam & Mohd Isa Hamzah.
Amalan pengajaran guru Bahas Melayu tingkatan (2016). Penggunaan kaedah inkuiri penemuan dalam
empat dalam penulisan karangan dari aspek kemahiran kalangan guru-guru sejarah sekolah menengah.
berfikir secara kritis dan kreatif serta pembelajaran Proceedings of the ICECRS 1: 1-11.
kolaboratif. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 4(1): 1-12. Zamri Mahamod & Tengku Nor Adila Tengku Mohamed
Mohd Zaidir Zainal Abidin & Kamisah Osman. (2017). Salim. (2019). Sumbangan ibu bapa, guru dan rakan
Tahap pengetahuan, pemahaman, kemahiran dan sebaya dalam mempengaruhi penulisan karangan
pelaksanaan guru sains terhadap kemahiran berfikir Bahasa Melayu murid sekolah rendah di Malaysia.
aras tinggi (kbat). Journal of Advanced Research in Global Journal Al-Thaqafah : 133-146.
Social and Behavioural Science 8(1): 97-113. Zamri Salleh & Abdull Sukor Shaari. (2009). Kesan model
Monica Laina Tonge & Zamri Mahamod. (2019). unsur tautan terhadap pengajaran karangan bahasa
Penggunaan aktiviti pembelajaran berasaskan projek Melayu. Malaysian Journal of Learning and
untuk meningkatkan pencapaian murid dalam Instruction 6: 55-78.
kemahiran menulis karangan. Prosiding Persidangan Zuraini Jusoh & Abdul Rasid Jamian. (2014). Kesan
Kebangsaan Amalan Terbaik Pembelajaran Dan bercerita terhadap pencapaian penulisan karangan
Pemudahcara (Pdpc) & Pertandingan Inovasi. naratif Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa
Rajendran, N. (2001). Pengajaran kemahiran berfikir aras Melayu 4(1): 11-18.
tinggi: Kesediaan guru mengendalikan proses
pengajaran pembelajaran. Kertas kerja ini telah

7
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran


Bilik Darjah (PBD)
Amie Doris Dorin & Ruhizan Mohammad Yasin (Prof. Dr.)

Abstrak – Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal Melalui pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, guru dapat
pasti tahap kesediaan guru dalam pelaksanaan Pentaksiran mengesan pengetahuan sedia ada murid, mengesan
Bilik Darjah (PBD). Tahap kesediaan guru diukur dari aspek perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti
pengetahuan, kemahiran dan sikap. Pentaksiran Bilik Darjah kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari
(PBD) yang lebih objektif telah di perkenalkan untuk semasa ke semasa. Selain itu, guru dapat mengetahui
menentukan tahap penguasaan murid dalam setiap mata keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, merancang,
pelajaran. Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam Standard
mengubah suai dan menambah baik kaedah pengajaran dan
Prestasi seperti terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum
dan Pentaksiran (DSKP) semua mata pelajaran di bawah pembelajaran dan menjalankan tindakan susulan yang sesuai
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Walaupun dengan serta merta. Dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik
Pentaksiran Bilik Darjah telah diperkenalkan mulai hujung Darjah (PBD), guru perlu mempelbagaikan kaedah
tahun 2016 bukan semua guru telah bersedia melaksanakan pentaksiran serta kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi
pentaksiran dan dapat mengintegrasikannya dalam proses mewujudkan suasana bilik darjah yang menyeronokkan.
pengajaran dan pembelajaran. Reka bentuk kajian ini adalah Oleh itu pelaksanaan PBD di peringkat sekolah hanya akan
kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai berjaya sekiranya guru sebagai pelaksana mempunyai
instrumen untuk mengumpul data kajian. Seramai 170 orang kesediaan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dan
guru sekolah rendah di daerah Padawan telah dipilih sebagai
dapat mengatasi cabaran dalam pelaksanaan PBD. Justeru
responden. Data bagi kajian ini dianalisis menggunakan
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Data kajian itu, tahap kesediaan guru yang tinggi terhadap pelaksanaan
telah dianalisis secara deskriptif. Kajian ini diharapkan dapat PBD adalah sangat dituntut. Hal ini kerana tahap kesediaan
memberi maklumat untuk penambahbaikan dalam PBD. guru yang tinggi dapat memastikan proses pentaksiran yang
dijalankan oleh para guru berjalan dengan lancar. Tahap
Kata Kunci: Pentaksiran Bilik Darjah, tahap kesediaan, kesediaan guru sebagai pelaksana dalam menjalankan
pentaksiran. pentaksiran perlu diberi perhatian yang khusus. Oleh kerana
peranan guru amat penting dalam pelaksanaan PBD, guru
Amie Doris Dorin, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
hendaklah mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dalam
(e-mel: amiedorin@gmail.com)
Ruhizan Binti Mohammad Yasin, Fakulti Pendidikan, proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang
Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi berkualiti dan bermakna kepada pelajar.
(e-mel: ruhizan@ukm.my). Terdapat kajian terhadap isu yang dihadapi oleh guru
dalam menjalankan pentaksiran di sekolah. Antara faktor
I. PENGENALAN yang menyumbang kepada pelaksanaan pentaksiran adalah
faktor guru yang tidak bersedia dengan melengkapkan diri
Konsep Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah mereka dengan pengetahuan atau kemahiran untuk
merupakan proses yang berterusan dalam sesi pengajaran melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Menurut Adi
dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang Badiozaman (2006) antara faktor yang menyumbang kepada
perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid pelaksanaan pentaksiran adalah faktor guru yang tidak
terhadap objektif kurikulum yang ingin dicapai. Namun bersedia dengan melengkapkan diri mereka dengan
begitu, proses ke arah pentaksiran bilik darjah sepenuhnya pengetahuan atau kemahiran untuk melaksanakan. Hal ini
memerlukan kesediaan guru. Semenjak komponen menunjukkan kajian terhadap tahap kesediaan guru di
pentaksiran diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara sekolah bandar dan luar bandar dalam pelaksanaan
terdapat beberapa kajian yang berkaitan keberkesanan pentaksiran bilik darjah kurang diberi perhatian sebelum
pelaksanaan pentaksiran telah dijalankan. Menurut Mohd pentaksiran bilik darjah dijalankan sepenuhnya. Kesediaan
Isha (2011) pentaksiran amat penting kerana ia boleh melihat merujuk kepada satu bentuk proses yang melibatkan
prestasi pelajar secara menyeluruh yang menepati matlamat pengintegrasian aspek fizikal, mental, dan emosi seseorang
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dalam usaha insan dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Kesediaan
membentuk dan membangunkan modal insan yang fizikal merangkumi aspek manusia dari segi perlakuan serta
gemilang. Antara matlamat pentaksiran adalah untuk tindakan. Kesediaan mental merujuk kepada kemampuan
mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang pelajar memberi fokus, penetapan matlamat, kesanggupan dan
dalam pembelajaran, menilai aktiviti yang dijalankan kematangan berfikir secara kritis dan kreatif. Manakala,
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, kesediaan emosi membawa pengaruh yang besar dalam
mendapatkan maklumat secara berterusan tentang sebarang tindakan seseorang.
pengajaran dan pembelajaran serta merancang dan Kajian yang dijalankan ini dapat memberi manfaat
membaiki pengajaran dan pembelajaran. kepada guru dan pihak yang terlibat secara langsung dan
tidak langsung dalam pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah

8
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
(PBD). Kajian ini yang dilakukan untuk mengenal pasti bermakna. Oleh itu, adalah wajar sekiranya satu kajian
tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PBD. Kajian dijalankan bagi mengenal pasti tahap kesediaan guru sekolah
yang dilaksanakan ini berkaitan dengan pengetahuan, rendah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap
kemahiran dan sikap guru terhadap pelaksanaan PBD. Oleh terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah khususnya
itu, hasil kajian ini diharap dapat membantu guru menyusun bagi sekolah-sekolah rendah di daerah Padawan.
strategi dalam kaedah pentaksiran yang lebih efektif. Hasil Penguasaan guru terhadap pengetahuan tentang
kajian ini juga boleh di manfaatkan oleh penyelidik lain pentaksiran amat berkait rapat dengan tahap kesediaan
untuk mengkaji tentang keperluan latihan guru untuk mereka. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti
melaksanakan pentaksiran dalam PBD supaya kaedah yang tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PBD di sekolah-
digunakan untuk mentaksir pencapaian murid lebih efektif. sekolah rendah di daerah Padawan, Kuching Sarawak.

II. PENYATAAN MASALAH III. TUJUAN KAJIAN

Guru kurang bersedia untuk melaksanakan pentaksiran. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap kesediaan guru
Semenjak komponen pentaksiran diperkenalkan dalam terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Aspek
sistem pendidikan negara telah terdapat beberapa kajian kesediaan guru yang dikaji adalah meliputi aspek
yang berkaitan keberkesanan pelaksanaan pentaksiran telah pengetahuan, kemahiran dan sikap guru dalam
dijalankan. Namun, kajian terhadap tahap kesediaan guru melaksanakan PBD.Guru adalah agen pelaksana perubahan
dalam melaksanakan pentaksiran tidak diberikan perhatian. kurikulum. Guru memainkan peranan penting dalam
Persoalannya, adakah guru benar-benar bersedia melaksanakan pentaksiran dengan menentukan objektif
melaksanakan pentaksiran, memahami definisi pentaksiran pembelajaran berdasarkan standard pembelajaran yang
dan dapat mengintegrasikannya dalam proses pengajaran hendak ditaksir, merancang dan membina instrumen
dan pembelajaran. Menurut Fakri (2016) ketidaksediaan pentaksiran, melaksanakan pentaksiran, merekod hasil
guru dalam pelaksanaan pentaksiran menimbulkan pelbagai pentaksiran, menganalisis maklumat pentaksiran, melapor
isu seperti isu kesahan, kebolehpercayaan, praktikaliti, dan membuat tindakan susulan. Pentaksiran bilik darjah
pentadbiran, pemantauan dan penyetaraan. Walaupun guru- (PBD) dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang
guru telah mengikuti kursus yang berkaitan dengan kemajuan pembelajaran murid. Guru perlu menggariskan
pentaksiran namun mereka masih tidak yakin dalam amalan perancangan, kaedah, dan aktiviti untuk menjayakan
mentaksir murid. Hal ini disebabkan mereka kurang latihan, keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran.
pengetahuan, kemahiran dalam melaksanakan Pentaksiran Melalui PBD, guru dapat mengesan pengetahuan sedia
Berasaskan Sekolah. Penyataan ini disokong dalam kajian ada murid, mengesan perkembangan murid secara
Rohaya (2009) yang mendapati keberkesanan pentaksiran menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid
sekolah bergantung kepada faktor sikap, orientasi dan dalam pembelajaran dari semasa ke semasa, mengetahui
falsafah guru terhadap pelajar dan proses pengajaran keberkesanan PdP, merancang, mengubah suai dan
pembelajaran, latihan, pengetahuan dan kemahiran guru menambah baik kaedah PdP dan menjalankan tindakan
dalam bidang pentaksiran. Justeru itu kajian ini bertujuan susulan yang sesuai dengan serta merta. Dalam
untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru sekolah rendah melaksanakan PBD, guru perlu mempelbagaikan kaedah
dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap pentaksiran serta kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi
pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. mewujudkan suasana bilik darjah yang menyeronokkan.
Menurut Arsaythamby et al. (2015) dalam proses Pelaksanaan PBD di peringkat sekolah hanya akan berjaya
pelaksanaan pentaksiran, guru masih tidak jelas dalam sekiranya guru sebagai pelaksana mempunyai kesediaan dari
pelbagai aspek pentaksiran termasuk tujuan, masa aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. dan dapat
pelaksanaan, teknik melaksana, membuat pemerhatian, mengatasi cabaran. dalam pelaksanaan PBD.
mengumpul, merekod, mentafsir dan menggunakan
maklumat pentaksiran untuk membuat keputusan berkaitan IV. OBJEKTIF KAJIAN
pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, tahap kesediaan guru
yang tinggi terhadap pelaksanaan PBD adalah sangat 1. Mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek pengetahuan
dituntut. Hal ini kerana tahap kesediaan guru yang tinggi guru dalam melaksanakan PBD.
dapat memastikan proses pentaksiran yang dijalankan oleh 2. Mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek kemahiran
para guru berjalan dengan lancar. Tahap kesediaan guru guru dalam melaksanakan PBD.
merupakan salah satu elemen penting dalam membantu 3. Mengenal pasti tahap kesediaan dari aspek sikap guru
pelajar menyesuaikan diri dalam suasana dan kaedah dalam melaksanakan PBD.
pembelajaran yang baharu. Muktar et.al (2016) berpendapat
kesediaan adalah aspek penting dalam menentukan kejayaan V. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
dan kegagalan pelaksanaan perubahan kurikulum. Oleh itu,
tahap kesediaan guru perlu diberi perhatian yang khusus. Rajah I menunjukkan kerangka konseptual dalam kajian ini.
Guru hendaklah mempunyai tahap kesediaan yang tinggi Kerangka konseptual yang dibentuk menggunakan model
dalam proses menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang diadaptasi daripada Model Proses Pendidikan Bryant
yang berkualiti dan bermakna kepada pelajar. Kenyataan (1974) yang melibatkan tiga aspek iaitu aspek pengetahuan,
tersebut bertepatan dengan teori pendidikan berkualiti kemahiran dan sikap guru. Kerangka konseptual ini
Airasian (1994) yang menyatakan pendidikan yang mengambarkan kajian yang dijalankan. Penyelidik ingin
berkualiti seharusnya membawa kepada pembelajaran mengenal pasti tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan
9
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dari aspek pengetahuan. guru memberi maklum balas yang efektif kepada pelajar
Kedua, penyelidik ingin mengenal pasti tahap kesediaan semasa sesi pembelajaran berlangsung. Maklum balas
guru terhadap pelaksanaan PBD dari aspek kemahiran. daripada guru membolehkan pelajar membuat perbandingan
Manakala, yang ketiga penyelidik ingin mengenal pasti antara komen yang diberi oleh guru dengan hasil kerja yang
tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PBD dari aspek dilakukan. Ini secara tidak langsung akan dapat
sikap. membimbing pelajar mendapatkan prestasi yang lebih baik
dalam pembelajaran. Guru juga dapat memberi maklumat
berkaitan tahap pemahaman pelajar kepada pihak yang
berkepentingan iaitu ibu bapa pelajar dan pentadbir sekolah.
Pentaksiran juga membantu dalam peningkatan
pembelajaran abad ke-21. Kemahiran yang perlu diterapkan
seperti melibatkan kemahiran literasi digital, kemahiran
daya cipta dan kemahiran penghasilan produk akan dapat
dicapai. Pelajar akan berupaya berinovasi untuk melahirkan
idea yang kreatif dan inovatif.

Aspek Kemahiran

Rajah I: Kerangka Konseptual Kajian


Kemahiran guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik
darjah mempengaruhi kesediaan guru. Guru didapati tidak
jelas dalam pelbagai aspek pentaksiran termasuk teknik
VI. KAJIAN LITERATUR melaksana, membuat pemerhatian dan menggunakan
maklumat pentaksiran untuk membuat keputusan berkaitan
Kajian literatur dalam kajian ini membincangkan tentang pengajaran dan pembelajaran. Isu ini diketengahkan oleh
perlaksanaan amalan pentaksiran berasaskan sekolah dan Fakri dan Mohd Isha (2016) yang mendapati guru tidak
tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan pentaksiran di yakin dalam amalan mentaksir murid. Perkara ini
sekolah. Kajian-kajian lepas yang dirujuk adalah kajian yang disebabkan mereka kurang latihan, pengetahuan dan
berkaitan dengan pentaksiran bagi memperoleh fakta yang kemahiran dalam melaksanakan pentaksiran.
dapat menyokong kajian ini. Selain itu, guru memerlukan sumber material untuk
dijadikan panduan semasa membuat pentaksiran.
Aspek Pengetahuan Noorzeliana et.al (2012) dalam kajiannya mendapati
ketidakyakinan guru dalam melaksanakan pentaksiran
Tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan amat adalah disebabkan kekurangan pengetahuan, kemahiran dan
penting dalam pelaksanaan pentaksiran. Kesediaan guru dari manual. Guru juga tetap berasa kurang yakin dalam
aspek pengetahuan dapat membantu guru dalam mentaksir murid walaupun telah mengikuti kursus atau
melaksanaan pentaksiran dengan jayanya. Pengetahuan guru latihan. Selain itu, guru kurang memahami cara pelaksanaan
tentang pendekatan iaitu kaedah dan cara dalam pentaksiran mempengaruhi kesediaan guru melaksanakan
menjalankan pentaksiran amat penting. Menurut Emilia pentaksiran secara efektif. Kesukaran guru membina
(2017) pentaksiran dapat dijalankan dengan baik, konsisten instrumen untuk pentaksiran juga disebabkan guru terikat
dan berterusan berdasarkan kepada tahap pengetahuan guru. dengan fahaman dan kebiasaan menilai pencapaian pelajar
Perkara ini diselaras dengan kajian Mohd Safarin et.al berdasarkan peperiksaan. Kemahiran guru dalam mengurus
(2014) yang dijalankan terhadap guru-guru kemahiran hidup masa semasa menjalankan pentaksiran bilik darjah amat
bersepadu (KHB) yang mendapati guru yang mempunyai penting. Pengurusan masa yang baik dapat menyelesaikan
pengetahuan dan kemahiran yang tinggi terhadap masalah terutamanya kelas yang mempunyai murid yang
pelaksanaan pentaksiran mempunyai sikap yang positif. Hal ramai. Menurut Hamimah (2014) cabaran dari segi masa
ini menunjukkan kesediaan guru dipengaruhi oleh aspek dihadapi kerana guru terpaksa menggunakan masa yang
pengetahuan mereka untuk menjalankan pentaksiran bilik banyak untuk merangka penilaian, ulang mengajar, mengisi
darjah. Bagi meningkatkan pengetahuan guru, latihan seperti data dan menyimpan rekod.
kursus, seminar, taklimat atau mesyuarat berkaitan Faktor kekangan masa disokong dalam kajian Ikhsan
pentaksiran perlu dihadiri oleh mereka. Guru-guru perlu et.al (2013) yang mendapati guru tidak mempunyai masa
latihan yang secukupnya untuk menjalankan pentaksiran di yang cukup untuk melaksanakan pentaksiran dalam
sekolah. Latihan sebegini adalah untuk meningkatkan pembelajaran contohnya tidak ada masa yang mencukupi
pengetahuan dan kemahiran guru supaya mereka dapat untuk guru menguruskan dan menyediakan instrumen
membuat pertimbangan professional terutamanya dalam pentaksiran yang standard. Oleh itu, beberapa tindakan perlu
mentaksir pelajar. diambil. Antara cadangan yang dikemukakan adalah
Guru perlu professional, telus dan adil serta tidak memberi bilangan jam yang sesuai dalam jadual waktu
memihak kepada mana-mana golongan atau individu. Guru mengajar guru akan mengurangkan beban guru. Guru dapat
berperanan dalam memastikan pentaksiran bilik darjah di lebih fokus dan tumpuan dapat diberikan kepada
laksanakan dengan berkesan. Pelaksanaan pentaksiran melaksanakan pentaksiran jika guru kurang mempunyai
memberikan implikasi yang besar dalam peningkatan kualiti beban kerja. Pelaksanaan pentaksiran yang efektif akan
pendidikan abad ke-21. Ramlah (2015) menyatakan dapat meningkatkan prestasi murid dalam proses
pelaksanaan pentaksiran secara berterusan dapat membantu pembelajaran mereka.
10
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Aspek Sikap Analisis data

Sikap didefinisikan sebagai satu kecenderungan yang Data borang soal selidik dianalisis menggunakan
ditunjukkan oleh seseorang individu terhadap sesuatu Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi
perkara atau benda atau peristiwa. Menurut Ainon (1997), 23.0 digunakan untuk menganalisis semua data yang telah
sikap ialah satu keadaan mental di mana seseorang itu dikumpulkan. Analisis deskriptif iaitu kekerapan, peratus,
sentiasa bersiap sedia untuk bertindak balas berdasarkan min dan sisihan piawai digunakan untuk menganalisis data.
nilai-nilai peribadi seseorang itu sendiri. Tindak balas yang
ditunjuk itu boleh jadi positif, negatif, menyetujui atau VIII. DAPATAN KAJIAN
menentang. Kesediaan itu sentiasa ada dalam diri individu
dan menunggu bila-bila masa sahaja untuk ditunjukkan. Bahagian ini membincangkan tentang hasil analisis data
kajian yang telah dijalankan. Seramai 170 orang guru yang
VII. METODOLOGI mengajar di sekolah-sekolah rendah daerah Padawan
merupakan responden kajian ini. Jadual 1 menunjukkan
Reka bentuk kajian maklumat demografi responden kajian yang diperoleh hasil
daripada pengedaran boring soal selidik. Demografi
Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan responden yang diperoleh adalah merujuk kepada lokasi
soal selidik sebagai instrumen dan menggunakan kaedah sekolah, jantina, umur, kaum tahap pendidikan dan tempoh
kuantitatif. Kajian ini menggunakan borang soal selidik perkhidmatan.
untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru terhadap
perlaksanaan pentaksiran bilik darjah berdasarkan tiga aspek JADUAL I: TABURAN RESPONDEN MENGIKUT LOKASI
SEKOLAH, JANTINA, UMUR, KAUM, TAHAP PENDIDIKAN DAN
iaitu aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Reka bentuk
TEMPOH PERKHIDMATAN
yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kaedah
tinjauan deskriptif. Chua (2012) menyatakan kaedah
Demografi Frekuensi Peratus(%)
tinjauan deskriptif merupakan kaedah penyelidikan yang
Lokasi Sekolah
sering digunakan untuk mengutip maklumat berkaitan
dengan situasi semasa. Kajian tinjauan dilakukan dengan Bandar 103 60.6
menggunakan soal selidik sebagai alat untuk memperoleh Luar bandar 67 39.4
data dan maklumat yang tepat.
Jantina
Populasi dan sampel Lelaki 68 40
Perempuan 102 60
Populasi bagi kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru
yang bertugas di sekolah rendah di daerah Padawan,
Kuching Sarawak. Bilangan sampel kajian ditentukan Umur
berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krejcie dan 21-30 tahun 54 31.8
Morgan 1970. Seramai 170 orang guru terlibat dalam kajian 31-40 tahun 77 45.2
ini. Kaedah persampelan rawak digunakan untuk memilih 41-50 tahun 29 17.1
responden kerana populasi kajian ini tidak seragam dari segi 51-60 tahun 10 5.9
umur, tahap pendidikan dan tempoh perkhidmatan.

Instrumen Kajian Kaum


Melayu 66 38.8
Dalam kajian ini, instrumen kajian yang digunakan Cina 26 15.3
adalah borang soal selidik yang diedarkan kepada responden India 3 1.8
untuk mendapatkan maklum balas. Borang soal selidik yang Bumiputra 75 44.1
digunakan diubahsuai dari borang soal selidik yang Sabah/Sarawak
disediakan oleh Rohaida Mazlan (2017) dengan
pengubahsuaian dilakukan terhadap item-item soalan.
Bahagian A adalah berkaitan latar belakang responden. Tahap Pendidikan
Manakala Bahagian B adalah tentang kesediaan guru dari SPM/SPMV/MCE 2 1.2
aspek pengetahuan, Bahagian C tentang kesediaan guru dari STPM/STAM/HSC 1 0.6
aspek pengetahuan dan Bahagian D tentang aspek kesediaan Sijil 1 0.6
guru dari aspek sikap. Setiap item soalan-soalan bagi Diploma 2 1.2
Bahagian B, C dan D mempunyai lima pilihan jawapan
Sarjana Muda 156 91.2
dengan skala iaitu 1- Sangat Tidak Setuju, 2-Tidak Setuju, 3
- Tidak Pasti, 4 – Setuju, 5 – Sangat Setuju. Soal selidik telah Sarjana 8 4.6
dikaji rintis terlebih dahulu dan penyelidik merujuk kepada Phd 0 0
pendapat pakar iaitu penyelia untuk kesahan.

11
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Tempoh Perkhidmatan catatan prestasi
1-5 tahun 60 35.3 murid.
6-10 tahun 43 25.3 9. Saya mempunyai 4.02 0.61 Tinggi
11-15 tahun 33 19.4 pengetahuan
mengenai pengisian
16-20 tahun 17 10.0
templat pelaporan
21 tahun dan ke atas 17 10.0 atas talian.
10. Saya mempunyai 3.27 0.87 Sederhana
JADUAL II: TAHAP KESEDIAAN GURU DARI ASPEK
pengetahuan
PENGETAHUAN mengenai pelaporan
tahap penguasan
Bil. Item Min Sisihan Tahap keseluruhan murid
Piawai kepada ibu bapa.
1. Saya mempunyai 3.82 0.88 Sederhana
pengetahuan Jadual II menunjukkan analisis deskriptif yang
mengenai konsep, melibatkan min dan sisihan piawai digunakan bagi
matlamat dan menentukan tahap kesediaan guru dari aspek pengetahuan
objektif PBD. terhadap Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Dapatan kajian
2. Saya mempunyai 4.12 0.57 Tinggi memberikan nilai skor min yang sederhana dan tinggi. Ini
pengetahuan menunjukkan bahawa guru telah bersedia dan memahami
mengenai tentang pelaksanaan PBD.
pelaksanaan PBD
JADUAL III: TAHAP KESEDIAAN GURU DARI ASPEK
yang berkesan. KEMAHIRAN
3. Saya mempunyai 4.26 0.78 Tinggi
pengetahuan Bil. Item Min Sisihan Tahap
mengenai tahap Piawai
penguasaan 1. Saya mahir untuk 3.72 0.77 Sederhana
standard prestasi melaksanakan PBD
berdasarkan DSKP. di sekolah.
4. Saya mempunyai 3.89 0.93 Sederhana 2. Saya mahir untuk 4.15 0.66 Tinggi
pengetahuan mengadakan PLC
mengenai pelbagai berkaitan PBD.
kaedah pentaksiran.
3. Saya mahir untuk 3.96 0.64 Sederhana
5. Saya mempunyai 3.27 0.87 Sederhana merujuk Garis
pengetahuan Panduan
mengenai Pelaksanaan PBD.
pembinaan Saya mahir untuk 3.75 0.77 Sederhana
4.
instrumen merujuk tahap
pentaksiran penguasaan
mengikut
berdasarkan
keperluan. standard prestasi
6. Saya mempunyai 3.54 1.02 Sederhana dalam DSKP.
pengetahuan Saya mahir untuk 3.69 0.74 Sederhana
5.
mengenai melaksanakan
pelaksanaan lima pelbagai kaedah
aktiviti utama PBD
pentaksiran.
(bercerita, main
6. Saya mahir untuk 4.13 0.69 Tinggi
peranan,
menggunakan
permainan, kuiz dan
pelbagai instrumen
projek mudah)
pentaksiran.
7. Saya mempunyai 4.13 0.52 Tinggi
7. Saya mahir untuk 4.01 0.66 Tinggi
pengetahuan
mengaplikasikan
mengenai
aktiviti PBD
pelaksanaan
(projek mudah,
tindakan susulan
main peranan,
mengikut tahap
bercerita, kuiz dan
penguasaan murid.
permainan).
8. Saya mempunyai 3.67 1.02 Sederhana
8. Saya mahir untuk 3.87 0.81 Sederhana
pengetahuan
membuat tindakan
mengenai
susulan.
perekodan dan

12
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
9. Saya mahir untuk 3.85 0.86 Sederhana dilakukan untuk
mengendalikan tindakan susulan.
pentaksiran PBD. 10. Saya sentiasa 4.13 0.69 Tinggi
10. Saya mahir untuk 3.27 0.87 Sederhana menyediakan bahan
melaporkan bantu mengajar
pentaksiran PBD. agar pembelajaran
lebih berkesan.
Jadual III menunjukkan analisis deskriptif bagi tahap
kesediaan guru dari aspek kemahiran. Dapatan kajian Jadual IV menunjukkan analisis bagi tahap kesediaan
menunjukkan interpretasi sederhana. Ini menunjukkan guru dari aspek sikap. Item-item menunjukkan interpretasi
bahawa guru mempunyai kemahiran yang sederhana untuk sederhana. Perkara ini menunjukkan bahawa sikap guru
menjalankan pentaksiran bilik darjah. mempengaruhi tahap kesediaan guru untuk melaksanakan
pentaksiran bilik darjah.
JADUAL IV: TAHAP KESEDIAAN GURU DARI
ASPEK SIKAP IX. IMPLIKASI DAN CADANGAN

Bil. Item Min Sisihan Tahap Implikasi Kajian


Piawai Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa tahap
kesediaan guru terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik
1. Saya sentiasa 3.03 1.06 Sederhana Darjah (PBD) adalah pada tahap yang sederhana dan tinggi.
membuat Guru yang mengajar kelas tahap satu iaitu tahun satu, dua
persediaan rapi dan tiga yang merupakan responden kajian ini didapati
sebelum mengajar. mempunyai pengetahuan tentang konsep, matlamat dan
2. Saya sentiasa 3.66 0.69 Sederhana objektif serta tahu pelbagai kaedah pentaksiran dalam
merujuk Dokumen Pentaksiran Bilik Darjah. Ini bertepatan dengan kajian oleh
Standard Prestasi Abdul Said et.al (2017) yang menyatakan guru memahami
sebelum tentang pentaksiran bilik darjah.
menjalankan Analisis terhadap tahap kesediaan guru dari aspek
pentaksiran. kemahiran di kalangan guru sekolah rendah adalah di tahap
3. Saya sentiasa 2.96 0.99 Sederhana sederhana. Guru-guru didapati sederhana mahir dalam
mempunyai masa melaksanakan pelbagai kaedah pentaksiran dan
yang cukup untuk mengendalikan pentaksiran bilik darjah. Walaupun guru
menjalankan mempunyai pengetahuan tentang pentaksiran namun tahap
pentaksiran. kesediaan guru untuk melaksanakan pentaksiran adalah pada
4. Saya sentiasa 3.49 0.89 Sederhana tahap yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahawa tahap
mempunyai pengetahuan guru tidak begitu mempengaruhi tahap
komitmen yang kesediaan guru dalam melaksanakan PBD. Perkara ini selari
tinggi semasa dengan dapatan kajian oleh Tan (2010) yang mendapati guru
menjalankan kurang yakin dan tidak bersedia melaksanakan pentaksiran
pentaksiran di bilik kerana kurang kemahiran. Hal ini menyokong kajian yang
darjah. telah dijalankan oleh Radin (2008) yang mendapati guru-
5. Saya sentiasa 3.45 1.02 Sederhana guru mahukan latihan yang profesional dalam pentaksiran
menyediakan bagi mendapatkan kemahiran dalam pentaksiran agar
soalan pentaksiran. mereka boleh melaksanakan PBD dengan jayanya.
6. Saya sentiasa 3.72 0.73 Sederhana Sekiranya guru mempunyai kemahiran, mereka dapat
menyimpan rekod membuat penambahbaikan terhadap pengajaran dan
pentaksiran secara pembelajaran. Menurut Wang et al. (2016), kemahiran yang
bersistematik. guru miliki dapat meningkatkan amalan pengajaran serta
7. Saya sentiasa 2.81 0.96 Sederhana pentaksiran berdasarkan keperluan persekitaran
mempunyai pembelajaran pelajar untuk meningkatkan pencapaian
kesedaran yang pelajar. Stiggins (2005) telah mendapati tidak ramai guru
tinggi terhadap yang betul-betul bersedia dalam melakukan pentaksiran
pelaksanaan bilik darjah kerana mereka tidak berpeluang untuk
pentaksiran bilik mempelajari teknik-teknik dan amalan pentaksiran yang
darjah. betul. Oleh itu, guru memerlukan latihan untuk
8. Saya sentiasa 3.75 0.77 Sederhana menambahkan kemahiran mereka dalam melaksanakan
menjalankan pentaksiran.
pentaksiran dengan Analisis data bagi aspek sikap guru terhadap pentaksiran
telus dan adil. bilik darjah adalah pada tahap yang sederhana. Sikap guru
9. Saya sentiasa 3.69 0.74 Sederhana boleh menjadi penghalang kepada guru untuk melaksanakan
menganalisis pentaksiran bilik darjah dengan berkesan. Hasil kajian yang
pentaksiran yang diperoleh menyokong kajian yang dijalankan sebelum ini
13
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
oleh Fakri (2016) yang menyatakan walaupun guru-guru International Conference on Measurement and
telah mengikuti kursus berkaitan pentaksiran tetapi mereka Evaluation in Education.
masih tidak yakin dalam amalan mentaksir murid. Hal ini Airsian,P.W.(1994).Classroom Assessment. New
menunjukkan sikap guru mempengaruhi kesediaan guru York:Mcgraw-Hill.
dalam PBD. Guru tidak mahu mengubah kaedah yang Arsaythamby,V, Hariharan, N.K & Ruzlan Md-Ali. (2015).
penilaian kerana disebabkan oleh kekangan masa dan beban Teachers’ knowledge and readiness towards
tugas yang banyak. implementation of school based assessment in secondary
Guru menghadapi banyak cabaran dalam proses schools. International Education Studies; 8(11). 2015.
pelaksanaan PBD di sekolah. Antara cabaran yang dikenal Chua,Y.P. (2012). Mastering research methods. Shah Alam:
pasti ialah masa merancang pengajaran dan pembelajaran McGraw-Hill Education.
yang tidak mencukupi dan bilangan murid yang ramai dalam Emilia Mustaffa.(2017). Menjelaskan Pendekatan
bilik darjah. Tambahan pula proses penentuan tahap Pentaksiran. Diakses pada 1 Julai 2019.
penguasaan dan pelaporan untuk setiap murid adalah rumit. http.www.upsi.gov.my.
Selain itu, kepelbagaian aras murid dalam sebuah bilik Fakhri Abdul Khalil & Mohd Isha Awang. (2016). Isu
darjah turut menyukarkan seorang guru untuk membuat kesediaan guru dalam amalan melaksanakan pentaksiran
pentaksiran. Pentaksiran dalam bilik darjah membantu guru berasaskan sekolah. Journal of social science Vol 2 (1-
untuk mengetahui tahap penguasaan murid terhadap 7)
pelajaran serta keberkesanan pengajaran seseorang guru. Gay,L.R. & Airasian, P.(2003). Educational Research:
Guru-guru perlu memiliki kemahiran untuk membuat Compentencies for analysis and application (7 th
pentaksiran yang berkesan di dalam bilik darjah. Edition) Upper Saddle River, N.J: Pearson Education.
Bagi menambahbaik pengurusan dan kaedah pentaksiran Hamimah Abu Naim & Rohaya Talib. (2014). Cabaran
di sekolah, membudayakan Professional Learning pentaksiran berasaskan sekolah: Dilema Guru. Universiti
Community (PLC) perlu digalakkan di kalangan guru dan Teknologi Malaysia.
pentadbir sekolah. Selain itu, pentadbir sekolah perlu Ikhsan Othman, Norila Md Salleh & Nurul Aida Mohd
memantau dan memberi bimbingan jika perlu kepada guru- Norani. (2013). The implementation of school based
guru yang memerlukan sokongan. Penambahbaikan dalam assessment in primary school standard curriculum.
kompentensi guru menjalankan pentaksiran akan dapat International Journal of Education and Research.
menjayakan PBD. Kerlinger, F. N & Lee.H.B. (2000). Foundations of
behavioural research (4 th Ed.). Holt NY: Harcourt
X. KESIMPULAN College Publishers.
Krejie, R & Morgan, D. (1970). Determining sample size for
Kesimpulannya, kajian ini telah mengenal pasti tahap research activities. Educational and Psychological
kesediaan guru terhadap pelaksanaan Pentaksiran Bilik Measurement, 30:607-610.
Darjah (PBD). Berdasarkan dapatan kajian dapat KPM. (2018). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik
dirumuskan tahap kesediaaan guru dari aspek pengetahuan, Darjah. Putrajaya: KPM.
kemahiran dan sikap adalah sederhana. Hal ini Mazlini Adnan & Noorfazelawati Abd. Kadir. (2014).
menunjukkan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap Amalan pentaksiran bersasaskan sekolah (PBS) dalam
mempengaruhi kesediaan guru dalam pelaksanaan PBD. kalangan guru matematik di sekolah menengah. Jurnal
Menurut Fakri & Mohd (2016) guru yang mempunyai Pendidikan Sains & Matematik Malaysia.
pengetahuan dan kemahiran akan mempunyai kesediaan Mohd Isha Awang. (2011). Pelaksanaan pentaksiran
yang tinggi dalam melakukan pentaksiran bilik darjah. berasaskan sekolah: Pengetahuan dan amalan guru di
Pentaksiran yang berkualiti dapat menghasilkan maklumat Sekolah Menengah Agama Milik Kerajaan Negeri.
yang tepat serta dapat membantu guru membuat Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2011.
penambahbaikan bagi tujuan meningkatkan mutu Prosiding Seminar Majlis Dekan-dekan Pendidikan
pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan itu, pemimpin IPTA.Serdang, Selangor: Universiti Putra Malaysia.
sekolah perlulah sentiasa menyokong pihak guru dalam Mohd Safirin Nordin & Nur Hidayah Ismail.(2014).
melaksanakan pentaksiran terutama dalam penjaminan Kesediaan guru terhadap perlaksanaan pentaksiran
kualiti pentaksiran. Pihak pentadbir sekolah perlu berasaskan sekolah bagi mata pelajaran Kemahiran
mengambil langkah-langkah yang efektif bagi membantu Hidup Bersepadu. International Seminar On Technical
guru-guru mengatasi cabaran dalam pelaksanaan PBD. And Vocational Education.
Muktar A Tolegen, Kussna R. Tumanova, Tatyana S.
RUJUKAN Shumeyko, Saltanat A. Zhakaeva, Kunssulu A.
Zhakaeva, Sulushash T. Aysina.(2016). Technique for
Abdul Said Ambotang & Shanti Gobalakrishnan. (2017). formation of future teacher’s readiness for their
Tahap Integriti dan kesediaan Guru dengan pelaksanaan professional and pedagogic cooperation. International
pentaksiran berasaskan sekolah rendah. International Journal of environment & science education.
Journal of Education, Psychology and Counselling. Vol. Noorzeliana Idris, Norazilawati Abdullah & Saniah Sembak.
2(4):1-22. (2012). Isu dan cabaran pentaksiran berasaskan sekolah
Adi Badiozaman Tuah. (2006). Improving The Quality of dalam kalangan guru. Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Primary Education in Malaysia Through Curriculum Radin Mohd Shamsul Zahri. (2008). Penilaian program
Innovation: Some Current Issues on Assessment of pentaksiran kerja kursus berasaskan sekolah. Teknologi
Students’ Performance and Achievement.Proceeding 3rd
14
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
kejuruteraan SPM. Tesis Ijazah Sarjana yang tidak Tan, A.M. (2010). Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) di
diterbitkan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia. Kesediaan guru, isu dan panduan pelaksanaan.
Ramlah Ab. Khalid & Jamil Ahmad. (2015). Pelaksanaan Kuala Lumpur: Gerakbudaya Enterprise.
pentaksiran sekolah (PS): Satu inovasi sistem penilaian Thorndike, R. L.(1998). Reliability in J.P Keeves (Ed).
murid untuk peningkatan profesionalisme guru abad 21 Educational research methodology and measurement, an
ASEAN. Universiti Kebangsaan Malaysia. international handbook (pp.330-343). New York:
Rohaya Talib. (2009). Pembinaan dan pengesahan Pergamon.
instrument ujian literasi pentaksiran. Tesis PhD. Fakulti Wang, C.C & Che Nidzam Che Ahmad. (2016). Kajian
Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia. pengintegrasian persekitaran pembelajaran konstruktivis
Rohaida Mazlan. (2017). Tahap pengetahuan, pemahaman dan kemudahan pendidikan dalam bilik darjah Sains.
dan kesediaan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan Journal Sci. Math, (1) 18-27.
kajian pengajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Wiersma, W.(2000).Research methods in education: An
Melayu.Vol.7, Bil.2 (Nov 2017):30-40. introduction. Needham heights, M.A. A. Pearson.
Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, konsep dan amalan Zulhelmi Zulkipli. (2018). Perbandingan bagi pentaksiran
dalam pengukuran dan penilaian. Pusat Pembanguanan berasaskan sekolah (PBS) akan / sedang dijalankan di
Akademik. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia bagi subjek Matematik dengan negara Hong
Malaysia. Kong dan Carribean. Universiti Teknologi Malaysia.
Stiggins, R.J. Schafer, W.D. & Hills, T.D. (2005).
Assessment literacy, Phi Del Kappan 83(10), 758–765.

15
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar dan


Kompetensi Guru SJK Transformasi25 di Negeri Sembilan
Ahguna Premekha Muniandy & Azlin Norhaini Mansor

Abstrak - Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap diberikan kuasa untuk mengamalkan kepimpinan yang
amalan kepimpinan transformasi dalam kalangan Guru besar sesuai dalam kepelbagaian urusan sekolah.
Sekolah SJK(Tamil) yang telah dipilih sebagai Sekolah Pada zaman moden ini, pelaburan dalam pembangunan
Transformasi 2025 (TS25) di Negeri Sembilan. Tahap amalan kepimpinan adalah penting dalam pelan pembangunan
kepimpinan transformasi guru besar diselidik dari aspek
pendidikan (Rukspollmuang, 2014; Ross et al. , 2011;
karisma, bertimbang rasa, motivasi inspirasi dan rangsangan
intelek. Seramai 100 orang guru daripada 4 buah SJK tamil Gregory, 1996). Pembangunan dalam kepimpinan dapat
TS25 diNegeri Sembilan terlibat dalam kajian ini.. Kajian ini membantu dalam pencapaian objektif yang diharapkan.
merupakan kaedah tinjauan dengan menggunakan borang Oleh itu, pembangunan kepimpinan yang berkesan
soal selidik skala Likert Lima Poin. Manakala soal selidik bagi menjamin pengurusan kualiti sistem pendidikan yang
kompetensi guru di sediakan dengan menggunakan instrumen konsisten (Chong, 2014). Dalam dapatan kajian Hammond
penilaian kompetensi guru kementerian Pelajaran Malaysia. (2013) menyatakan bahawa ada persamaan elemen
Soal selidik kompetensi guru juga mengikut Standard Guru kepimpinan diintegrasikan dalam dasar untuk pembangunan
Malaysia. Dapatan data dianalisis menggunakan perisian sistem pendidikan. Dasar yang sama telah digunakan dalam
Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23.0.
pembangunan sistem pendidikan di Melbourne, Toronto dan
Statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan, sisihan piawai
dan skor min digunakan untuk melihat taburan profil Singapura. Pelaksanaan program pembangunan kepimpinan
responden, tahap amalan kepimpinan transformasi Guru di negara-negara tersebut telah membangunkan sistem
besar dan tahap kompetensi guru di Sekolah Jenis Kebangsaan pendidikan yang berkualiti dengan bimbingan pemimpin
Tamil TS25. Manakala Statistik inferensi digunakan ialah yang berkebolehan.Oleh itu, program pembangunan
Kolerasi Pearson untuk menjawab persoalan kajian serta kepimpinan mampu menyumbang kepada peningkatan
menguji hipotesis kajian yang dibina iaitu hubungan tahap kualiti pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian
amalan kepimpinan guru besar dengan tahap kompetensi guru objektif. Selain itu, Ferreira et al. (2015) menyatakan
di SJKT(TS25) di Negeri Sembilan . Implikasi kajian kepada bahawa pemimpin dalam sektor pendidikan perlu
guru besar di sekolah Jenis Kebangsaan Tamil TS25 adalah
mempunyai pengetahuan dan kemahiran kepimpinan untuk
amalan kepimpinan transformasi guru besar dapat
meningkatkan kompetensi guru agar mampu menjayakan melaksanakan transformasi.
program Transformasi Sekolah 2025. Pendidikan merupakan aspek yang terpenting dalam
usaha melahirkan model insan yang berwawasan. Aspek
Kata Kunci: Kepimpinan Transformasi Guru Besar, kemenjadian dan keberhasilan pelajar dan pembangunan
Kompetensi guru, Sekolah Transformasi 2025(TS25) sekolah perlu diberi fokus utama dan segala usaha
penambahbaikan perlu dilakukan pada masa sekarang untuk
Ahguna Premekha a/p Muniandy, Fakulti Pendidikan, Universiti menjamin masa depan negara. Dalam usaha ini, seseorang
Kebangsaan Malaysia, Bangi (ahgunapremekha03@gmail.com)
Azlin Norhaini Binti Mansor, Fakulti Pendidikan, Universiti guru besar harus berusaha mencapai visi sekolah bersama-
Kebangsaan Malaysia, Bangi (azlinpkp@gmail.com) sama gabungan tenaga staf sokongan .Menurut Fillan(1992)
turut menyatakan bahawa peranan guru besar amat besar
I. PENGENALAN dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan sekolah .
Menurut Barnett,McCormick dan Corners (2001)
Sekolah adalah organisasi yang terpenting dalam sistem berpendapat bahawa pemimpin yang ingin membawa
pendidikan Malaysia. Organisasi ini perlu berfungsi dengan perubahan positif dalam organisasi boleh mengamalkan
baik di bawah kepimpinan yang berkesan. Ini gaya kepimpinan transformasi.
menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk mengenal Menurut Wang, Gurr, & Drysdale, 2016 menyatakan
pasti kualiti kakitangan yang bertanggungjawab dalam bahawa seorang pemimpin mesti berpengetahuan dalam
organisasi dan bagaimana kepimpinan dapat pengurusan sekolah bagi meningkatkan kualiti sekolah.
membangkitkan komitmen para guru dalam usaha Matlamat sekolah transformasi adalah untuk membimbing
menjadikan sekolah yang lebih cemerlang. Guru besar ahli-ahli di sekolah dengan berkesan. Sekiranya sekolah
sebagai pemimpin utama sekolah perlu berusaha untuk mahu transformasi, ia perlu memohon pelbagai kaedah
meningkatkan kualiti kepimpinan diri bagi meningkatkan menerusi pelbagai kursus. Menurut Yang, 2014 menyatakan
kualiti sekolah yang berterusan. Dalam Standard Kualiti bahawa pengurus sekolah memerlukan pengetahuan
Pendidikan Malaysia(2003) terkandung garis panduan kepimpinan dalam proses peningkatan sekolah. Menurut
aspek kepentingan kepimpinan iaitu sebagai ketua jabatan Chu & Lai, 2011; Odumeru & Ifeanyi, 2013 berpendapat
hendaklah melibatkan seluruh warga sekolah untuk bahawa aspek kepimpinan amat penting kerana pemimpin
mencapai matlamat yang disasarkan. Pentadbir juga dalam organisasi perlu mewujudkan persekitaran sekolah
yang baik dengan membimbing ahli organisasi.

16
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Selain itu, menurut Mushtaq & Bokhari, 2011 Walau bagaimanapun, dalam usaha mengejar matlamat
menyatakan bahawa gaya kepimpinan merupakan faktor sekolah TS25, guru besar masih memerlukan satu garis
strategik yang mampu memberi kesan kepada inovasi dan panduan yang teliti dalam pengurusan sekolah terutamanya
perkongsian pengetahuan di kalangan pengikut. Masa'deh, dalam pengurusan sumber manusia yang mampu
Obeidat dan Tarhini, 2016 menyatakan bahawa para menggerakkan sekolah ke tahap yang cemerlang. Dalam
penyelidik mengkaji konsep kepemimpinan aspek ini, guru besar sering menghadapi cabaran dalam
transformasional dan transaksional secara meluas untuk menanggani manusia yang perbezaan fikiran atau
kegunaan pengurusan . Menurut Berkovich, 2016; Bush, pandangan. Walaupun guru-guru zaman ini berpendidikan
2014, Hallinger, 2003 menyatakan bahawa kepimpinan tinggi dan berpengetahuan yang luas masih mereka perlukan
transformasional merupakan salah satu model kepimpinan dorongan dan bimbingan daripada pemimpin sekolah untuk
yang paling berkesan dalam bidang pendidikan dan menjalankan tugas dengan penuh keyakinan. Hal ini
pengurusan latihan. demikian kerana masih ada guru yang gagal menyesuaikan
Dalam sistem pendidikan Malaysia sering membawa diri dengan perubahan yang sering berlaku. Ada guru tidak
pelbagai perubahan untuk memastikan anak murid kita memberi komitmen yang sepenuhnya kepada program
berani menghadapi cabaran globalisasi. Antara salah satu sekolah. Mereka berpendapat bahawa kerja guru hanya
usaha kerajaan ialah memperkenalkan Program perlu dijalankan dalam waktu persekolahan dan mereka
Transformasi 2025(TS25). Program ini juga dibentuk kurang giat dalam aktiviti di luar bilik darjah. Guru-guru
mengikut hasrat yang terkandung dalam Pelan yang berpelajaran tinggi tidak menghormati guru yang
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. berpengalaman. Segelintir guru generasi muda sekarang
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan tidak mempunyai nilai kesabaran dalam penerimaan
dan kemenjadian murid di sekolah TS25. (KPM) , 2018). pendapat. Ini mungkin mereka hilang semangat apabila
Matlamat program sekolah TS25 adalah memantapkan menerima kritikan daripada pihak atasan. Ada juga guru
kepimpinan sekolah supaya orang dipilih menjadi pentadbir tidak dapat melibatkan diri dalam kerja sepasukan mungkin
sekolah mesti mempunyai ciri kepimpinan dan kemahiran mereka suka berasingan. Ada juga menjadi kurang
untuk menguruskan sekolah dengan baik, meningkatkan bersemangat apabila gagal membuktikan sasaran yang
kompetensi guru dalam bidang pedagogi dengan berharap ditargetkan. Majoriti guru gagal mengimbangkan diri dalam
supaya dapat memberikan pengajaran dan pemudahcaraan pekerjaan kerana mengalami pelbagai masalah peribadi atau
yang berkualiti kepada murid. Akhirnya, program TS25 keluarga. Pelbagai ketidakpuasan kerja guru ini menjadi
adalah untuk mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti penghalang kepada keberkesanan sekolah TS25.
dan pihak berkepentingan dalan usaha keberhasilan murid Maka, guru besar yang sentiasa berdepan dengan
dan keberkesanan sekolah. (KPM , 2018). cabaran dalam pelaksanaan tanggungjawab yang
Dalam usaha program transformasi sekolah TS25 ini, diamanahkan ada kalanya gagal memikirkan kehendakan
aspek kepimpinan di sekolah perlu diberi tumpuan utama dan keperluan guru yang mengalami masalah lalu bertindak
dan dikaji untuk mendapatkan maklumat yang lebih jitu. agak keras terhadap mereka untuk menguruskan sekolah.
Maka, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji aspek Dapatan kajian Fulan (2001), Deal & Peterson (2000) ;
kepimpinan dalam usaha mentransformasikan sistem Abdul Shukor (2004) juga menyatakan bahawa kegagalan
pendidikan di Malaysia. guru besar dalam pengurusan sumber manusia merupakan
kelemahan yang terdapat dalam aspek kepimpinan. Sebagai
pemimpin utama di sekolah perlu menjadi orang tengah
II. PERNYATAAN MASALAH dalam membuat keputusan. Sekiranya beliau tidak tegas
terhadap guru yang kurang komitmen, guru-guru lain pun
Aspek kepimpinan guru besar amat penting dalam mengambil kesempatan untuk mengulangi perkara yang
keberkesanan sekolah TS25. Seorang guru besar di sekolah sama. Oleh itu, factor kelemahan guru besar juga perlu
TS25 perlu berfungsi sebagai penyelia, pentadbir, dielakkan dalam pengurusan yang berkesan.
pemantau, penilai dan sebagainya. Beliau harus menyelia Sekolah yang terlibat dalam program TS25 berupaya
proses pemudahcaraan dan pembelajaran abad 21 berfungsi mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan
dengan berkesan di sekolah. Tanggungjawab utama guru pengurusan dan kepimpinan serta pembelajaran dan
besar adalah dalam pembinaan insan yang berkualiti dan pemudahcaraan (pdpc) selari dengan hasrat yang
berguna kepada masyarakat dan negara . Dalam usaha terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
kemenjadian dan keberhasilan murid, terlebih dahulu beliau (PPPM)2013- 2025. TS25 adalah satu usaha ke arah
juga perlu meningkatkan kualiti guru melalui pelaksanaan melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran
program latihan dalam perkhidmatan dan juga latihan pembelajaran yang menyeronokkan, disokong kepimpinan
pembangunan professional. Ini kerana guru yang yang berkualiti atau berwawasan, guru yang kompeten dan
berkompeten akan menjalankan tanggungjawab dengan beraspirasi tinggi serta komitmen yang padu.
berkesan. Di samping itu, beliau juga perlu mengambil berat Sehubungan itu, kajian ini telah dijalankan untuk melihat
dalam kebajikan guru. apakah tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar
Kepimpinan guru besar di sekolah TS25 adalah amat dan adakah ia menyumbang kepada kompetensi guru di
mencabar. Mereka harus mahir mengurus sumber tenaga sekolah rendah tamil TS25 .
untuk mencapai visi dan misi. Mereka memikul
tanggungjawab yang besar dalam pencapaian sekolah TS25.
Mereka harus menyatupadukan pasukan kerja ke arah
pencapaian matlamat yang bersama.
17
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
III. TUJUAN KAJIAN memperluaskan idea asal Burns dalam Teori Kepimpinan
Transformasi Bass. Menurut Bass, kepemimpinan
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap transformasi dapat didefinisikan sebagai impak terhadap
amalan kepimpinan transformasi guru besar dan tahap pengikutnya. Menurut Bass,pemimpin transformasional
kompetensi SJKT(TS25) di Negeri Sembilan. sentiasa dihormati dan dikagumi oleh pengikut.
Seterusnya, Bernard M. Bass (1985) memperluaskan
IV. OBJEKTIF KAJIAN karya Burns (1978) dengan menerangkan konsep
kepemimpinan transformasi dan transaksional. Bass
Secara khususnya, kajian ini bertujuan memperkenalkan istilah "transformasi" sebagai
"perubahan". Bass menjelaskan konsep awal Burns (1978)
1 Mengenal pasti tahap amalan kepemimpinan iaitu bagaimana kepimpinan transformasi dapat diukur, serta
transformasi guru besar di Sekolah Jenis bagaimana ia mempengaruhi motivasi dan prestasi pengikut.
Kebangsaan Tamil TS25 di Negeri Sembilan. Dalam kepimpinan transformasi lebih mengutamakan
2 Mengenal pasti tahap kompetensi guru-guru di pencapaian visi dan misi menerusi rangsangan inspirasi.
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil TS25 di Negeri Pemimpin memotivasikan para pengikut melalui amalan
Sembilan. pengaruh ideal, rangsangan intelektual dan pertimbangan
3 Mengkaji hubungan antara amalan kepemimpinan individu. Di samping itu, pemimpin ini menggalakkan
transformasi guru besar dengan kompetensi guru di pengikut untuk berfikir secara kreatif dan inovatif.
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil TS25 di Negeri Pada tahun 1985, kepimpinan transformasi telah menjadi
Sembilan. rujukan kepada para pemimpin dan luas digunakan dalam
amalan kepimpinan .Pemimpin-pemimpin yang
V. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN menggunakan amalan kepimpinan ini akan mengamalkan
dimensi pengaruh ideal, karisma, dan motivasi inspirasi
Gambaran keseluruhan kajian amalan kepimpinan dalam kepimpinan. Pada tahun 2007, Slocum dan Hellriegel
transformasi guru besar dan kompetensi guru SJK Tamil telah membina model kepimpinan transformasional
TS25 di Negeri Sembilan boleh di lihat pada kerangka berpandukan model Bass.Beliau mengkategorikan keempat-
konseptual kajian pada rajah 1 di bawah. kempat dimensi amalan kepimpinan dalam model itu.

Rajah II: Model Kepimpinan Transformasional Slocum dan Hellriegel,


2007

Menurut Leithwood (1994) menyatakan bahawa terdapat


tiga matlamat yang perlu diamalkan oleh pemimpin
Rajah I: Kerangka konseptual kepimpinan transformasi guru besar dan transformasi dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan
kompetensi guru di sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan. sekolah. Matlamat pertama ialah seseorang pemimpin perlu
mewujudkan suasana sekolah yang menggalakkan
VI. KAJIAN LITERATUR perkongsian ilmu. Matlamat kedua ialah para pemimpin
harus mengamalkan amalan nilai murni yang mulia.
Kepimpinan Transformasi Matlamat ketiga ialah pemimpin perlu mewujudkan sifat
permuafakatan dan pembelajaran bersama di kalangan
Pada awalnya ,konsep kepimpinan transformasi pengikut. Pemimpin juga harus memupuk pengikut untuk
diperkenalkan sebagai “kepimpinan transformasional” oleh meningkatkan kualiti diri melalui pembelajaran ilmu dan
James V. Downton.Seterusnya,konsep ini diperkembangkan kemahiran. Pemimpin juga perlu membimbing pengikut
oleh pakar kepemimpinan James MacGregor Burns. untuk berfikir cara baru dalam penyelesaian masalah.
Menurut Burns, kepemimpinan transformasi dapat dilihat Mereka juga perlu menjadi ‘role model’ kepada pengikut
apabila “para pemimpin dan pengikut bermotivasi tinggi dalam urusan pelbagai situasi .
dalam usaha mencapai matlamat bersama. Pemimpin Dalam model konsep kepimpinan transformasi
transformasi akan memotivasikan pengikut untuk mencapai Leithwood pada tahun 1994 mengategorikan enam dimensi
matlamat organisasi. Mereka juga bersifat ideal di mana kepimpinan.Antaranya ialah seorang pemimpin
mereka mementingkan kerja pasukan dalam organisasi atau berkeupayaan membina visi dan matlamat organisasi.
masyarakat.Kemudian, penyelidik Bernard M. Bass
18
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Kedua, pemimpin harus merangsang intelektual 3. Penilaian – Seseorang guru harus mahir membuat proses
pengikutnya. Ketiga, pemimpin sentiasa bersedia untuk penilaian kemajuan murid dalam akademik. Mereka
membimbing dan mendorong pengikut secara individu. juga memberi maklumat laporan kemajuan murid kepada
Keempat, seorang pemimpin harus memiliki amalan nilai ibu bapa dengan cara yang berkesan.
murni yang mulia dan professionalisme untuk menjadi 4. Sumbangan guru kepada sekolah- Seorang guru
teladan kepada organisasi. Kelima, beliau mesti berperanan besar dalam bidang akademik dan ko-
menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang.Akhirnya, kurikulum. Mereka juga perlu berdedikasi dalam
seorang pemimpin transformasi harus mewujudkan ruang melaksanakan tanggungjawab selain waktu persekolahan
untuk menggalakkan penyertaan dalam proses membuat untuk kemajuan murid.
keputusan. 5. Sumbangan professional-Seorang guru perlu mengambil
Menurut Leithwood berpendapat bahawa seorang usaha untuk menimba ilmu dalam profession. Mereka
pemimpin perlu berkongsi elemen kepimpinan di kalangan harus giat melibatkan diri dalam taklimat, seminar,
pengikut. Mereka perlu mempunyai sifat terbuka hati dan bengkel, kursus untuk berkongsi idea atau pendapat
menggalakkan perkongsian pendapat alhi organisasi. berkaitan profesion. Mereka juga sentiasa memberi
Mereka harus memberi motivasi dan bimbingan kepada sumbangan ilmu kepada rakan-rakan sejawat.
pengikut dalam pelaksanaan tugas serta memberi
penghargaan yang setimpal. Mereka juga perlu menanggani Dalam standard guru professional mengandungi panduan
masalah di dalam organisasi dengan berkesan. Mereka juga guru yang perlu diamalkan dalam bidang profesion
harus memberi pendapat baru dalam pelaksanaan tugas. perguruan(Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan
Mereka perlu memberi keutamaan kepada perkembangan Januari,2004). Ada beberapa ciri guru yang perlu di amalkan
pekerja dalam organisasi. adalah ;

a. berkebolehan dalam penilaian akademik murid


b. mahir berkomunikasi dengan murid, rakan sejawat,
pihak pentadbir, ibu bapa
c. sentiasa berusaha untuk penambaikan berterusan
d. mempunyai pemikiran kritikal
e. kepelbagaian strategi pdpc
f. beretika tinggi dalam profesion
g. berusaha dalam perkembangan insan
h. pengetahuan mengenai subjek
i. mewujudkan suasana pembelajaran
j. perancangan pdpc yang afektif
k. memahami peranan guru dan sentiasa bersedia dan
berkomited untuk melaksanakan.
l. berkebolehan menggunakan teknologi dalam pdpc.
Rajah III: Model teori kepimpinan transformasional Leithwood (1994)
Dalam model “Aisberg” Hay McBer telah
Kompetensi Guru
mengilustrasikan tiga komponen kompetensi yang utama
iaitu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi.
Istilah kompetensi merujuk kepada "gabungan sifat-sifat
Pengetahuan ialah berkebolehan seseorang pegawai
yang menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam
menimba ilmu kemahiran berkaitan bidang tugas bagi
profesional "(Gonczi et al., 1990, p.9). Seseorang guru yang
meningkatkan kefahaman terhadap tugas. Kemahiran
berkompetensi perlu berpengetahuan dan berkemahiran
membawa maksud kebolehan pegawai melaksanakan tugas
berkaitan bidang tugas serta pengamalan nilai profesional
dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi
dalam profesion.
untuk mencapai objektif organisasi. Ciri-ciri peribadi
Kompetensi guru di Malaysia boleh di ukur dengan
berfokus kepada nilai-nilai peribadi dan perlakuan yang
kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standard
mulia dan terpuji perlu diamalkan oleh pegawai
Professional Perguruan.Antara beberapa elemen kompetensi
perkhidmatan awam.
guru yang minimum dalam Standard Profesional ialah
peribadi,professional dan sosial. Menurut Beare (2001)
menyatakan bahawa terdapat lima komponen kompeten
untuk menentukan kompetensi minimum bagi guru seperti
berikut;
1. Kurikulum- Guru perlu memiliki kemahiran dan
pengetahuan mengenai isi kandungan pelajaran yang
diajar.
2. Pedagogi- Guru mesti mahir dalam teknik mengajar
dan pendekatan kaedah pengajaran yang sesuai. Di
samping itu, mereka mahir mengaplikasikan teknologi
terkini dalam pembelajaran dan pengajaran.
Rajah IV: Mod el Komp et ensi “Ic eberg”

19
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Dalam model ini, kompetensi diilustrasikan sebagai 5. Guru melaksanakan penilaian terhadap penguasaan
aisberg di mana kemahiran dan pengetahuan terletak di murid dalam pdpc.
hujung aisbeg. Kedua-dua komponen berada di atas paras
air. Ini menerangkan pengetahuan dan kemahiran Diharap kompetensi guru akan menyumbang kepada
merupakan komponen kompetensi yang mudah dilihat dan kemenjadian murid di Sekolah rendah tamil TS25 di Negeri
dikenal pasti. Komponen ciri-ciri peribadi terletak di bawah Sembilan. Dalam kajian Khuzaumah Zaaim (2019)
paras air. Ini menunjukkan ciri-ciri peribadi seseorang ,menyatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan
pegawai sukar dilihat dan di kenal pasti tetapi ia merupakan antara kompetensi guru (pdpc) dengan kemenjadian murid.
faktor penting dalam mewujudkan pegawai yang Setiap amalan guru yang ditentukan dalam kompetensi guru
berkompeten. Seseorang pegawai yang mengamalkan pdpc dapat meningkatkan keberhasilan murid. Keberhasilan
amalan mulia dalam profesion akan sentiasa berusaha untuk murid juga akan menentukan keberkesanan sekolah.
menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang Namun demikian, kajian ini akan melihat tahap kompetensi
diperlukan dalam sesuatu jawatan bagi membuktikan guru melalui amalan kepimpinan transformasi guru besar di
kebolahan mereka. sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan seperti yang
Dalam dapatan kajian Khuzaumah Zaaim (2019), digambarkan dalam kerangka konseptual Rajah 4 di bawah.
membuktikan bahawa amalan kompetensi guru dalam pdpc
sangat penting dalam keberhasilan murid. Ini menunjukkan VII. METODOLOGI
guru yang berkompetensi dalam pdpc dapat meningkatkan
kemenjadian murid. Maka, guru perlu memperluaskan ilmu Reka bentuk kajian adalah kajian kuantitatif dengan
pengetahuan dan kemahiran menerusi kursus atau latihan kaedah tinjauan dan berbentuk deskriptif. Kajian ini
berkaitan bidang tugas. Di samping itu, guru perlu melibatkan 100 orang guru sebagai responden dari empat
mengamalkan nilai-nilai profesional perguruan. buah sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan.
Dalam hasil dapatan kajian Zeiger (2018) menyatakan Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan
bahawa terdapat sepuluh teras kompetensi yang perlu ada maklumat tentang tahap amalan kepimpinan transformasi
pada seseorang guru dalam usaha mewujudkan sekolah yang guru besar dan kompetensi guru di sekolah rendah tamil TS
cemerlang. Antaranya ialah seseorang guru harus 25 di Negeri Sembilan. Borang soal selidik yang berbentuk“
mengadakan hubungan yang baik dengan anak murid. Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ) diedarkan ke
Mereka perlu berinteraksi bersama murid dengan baik di sekolah yang terlibat terdiri daripada tiga bahagian iaitu
sekolah.Kedua, peranan guru dalam penyediaan bilik darjah Bahagian A mengandungi 6 item berkaitan demografi
abad 21 adalah luas. Mereka perlu menyediakan bilik darjah responden manakala Bahagian B mengandungi 20 soalan
mengikut kriteria-kriteria yang ditentukan bagi memastikan mengukur dimensi kepemimpinan transformasi guru besar
murid-murid belajar dalam keadaan yang kondusif dan dari aspek 4 dimensi iaitu karismatik, pertimbangan
selesa.Ketiga,guru harus mahir dalam perancangan individu, stimulasi intelek dan inspirasi / motivasi. Bahagian
pengajaran yang baik.Keempat, guru perlu berkeupayaan C pula mengukur tahap kompetensi guru yang mengandungi
dalam mempelbagaikan strategi pengajaran supaya murid 28 soalan terdiri daripada 3 Demensi Standard Guru
seronok belajar.Kelima, guru harus berkebolehan untuk Malaysia iaitu D1 profesional 17 soalan, D2 Penglibatan 2
membuat penilaian pencapaian murid dalam kemahiran yang soalan, dan D3 kemahiran 9 soalan. Soal selidik ini
dibelajar. Di samping itu, guru juga mempunyai kebolehan menggunakan skala likert 1 sehingga 5 poin untuk
untuk mengenal pasti keperluan murid dan mengambil mengukur sejauh manakah responden bersetuju. Dapatan
tindakan susulan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh data juga dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical
murid. Ketujuh, seorang guru perlu mepunyai kemahiran Package for Social Science (SPSS) versi 23.0. Statistik
komunikasi. Kelapan,guru harus berkolaborasi dengan deskriptif seperti frekuensi, peratusan, sisihan piawai dan
murid-murid dalam waktu pdpc. Kesembilan,seorang guru skor min digunakan untuk melihat taburan profil responden,
sentiasa mengamalkan nilai-nilai profesional.Akhirnya, tahap amalan kepimpinan transformasi Guru besar dan tahap
guru sentiasa berdedikasi dalam pekerjaan untuk mencapai kompetensi guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil TS25.
matlamat yang disasarkan. Manakala Statistik inferensi digunakan ialah Kolerasi
Pearson untuk mengkaji hubungan di antara amalan
Elemen Kompetensi guru (pdpc) SKPMG2 kepimpinan transfomasional guru besar dan kompetensi
guru di SJK Tamil TS25 di Negeri Sembilan.
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pendidikan Malaysia
menetapkan standard 4 sebagai kompetensi pdpc guru dalam VIII. DAPATAN KAJIAN
Penataran SKPMG2 2016. Dalam standard 4 ini
terdapat lima aspek kompetensi guru dalam pelaksanaan Kajian mendapati bahawa majoriti guru besar di sekolah
pdpc; rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan mengamalkan
kepimpinan transformasi pada tahap tinggi. Jadual 1
1. Guru perlu mahir dalam perancangan pdpc yang menunjukkan bahawa ke-empat-empat dimensi adalah pada
berkesan. tahap yang tinggi. Namun, dimensi merangsang motivasi
2. Guru perlu melaksanakan proses pdpc yang efektif adalah pada tahap yang tertinggi dengan min=4.1400,
dalam masa yang diperuntukkan. sisihan piawai=0.28920 dibandingkan dengan dimensi
3. Guru memberi tunjuk ajar kepada murid-murid pertimbangan individu, merangsang intelektual dan
dalam proses pdpc. memupuk pengaruh ideal. Ini menunjukkan bahawa guru
4. Guru perlu mendorong murid-murid dalam pdpc.
20
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
besar berperanan sebagai pemangkin motivasi kepada semua Sig. 100 100
guru di sekolah rendah tamil TS25 untuk memenuhi hasrat (2-hujung)
N
kementerian pendidikan. Kesimpulannya, guru besar ** Signifikan pada aras keertian 0.01
mengaplikasikan amalan kepimpinan transformasi di
sekolah TS25. Kajian mendapati bahawa pekali korelasi Pearson
menunjukkan wujudnya hubungan signifikan positif yang
JADUAL I : TAHAP AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI
GURU BESAR KESELURUHAN
tinggi antara amalan kepimpinan transformasi guru besar
dengan kompetensi guru di sekolah tamil TS25 di Negeri
Bil Dimensi Min Sisihan Tahap Sembilan [r (100) = 0.936, p<0.01]. Ini bermakna kajian
Piawai ini berjaya menerima hipotesis yang dibentuk. Hasil kajian
1 Pertimbangan 4.1040 0.27484 Tinggi
yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara
Individu
2 Merangsang 4.1220 0.28695 Tinggi amalan kepimpinan transformasi guru besar dengan
Intelektual kompetensi guru di sekolah tamil TS 25 di Negeri Sembilan.
3 Merangsang 4.1400 0.28920 Tinggi
Motivasi
IX. PERBINCANGAN
4 Memupuk Pengaruh 4.1180 0.28582 Tinggi
Ideal
Purata keseluruhan 4.1210 0.27305 Tinggi a) Tahap Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar
Nota: Sangat Rendah(1.00-2.00 ) , Sederhana Rendah(2.01-3.00 ), di sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan.
Sederhana Tinggi(3.01-4.00) , Tinggi (4.01-5.00)
Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan tahap
b) Tahap kompetensi guru sekolah rendah tamil TS25 di
amalan kepimpinan Transformasi Guru besar adalah pada
Negeri Sembilan
tahap tinggi. Majoriti guru besar di sekolah rendah tamil
TS25 di Negeri Sembilan melaksanakan keempat-empat
Berdasarkan analisis deskriptif dapatan menunjukkan
dimensi dalam amalan kepimpinan transformasi adalah pada
bahawa tahap kompetensi guru adalah tahap tinggi
tahap tinggi. Namun, dimensi merangsang motivasi adalah
(min=4.1550, s.p= 0.28536) dan mereka menjalankan
tertinggi dengan (min=4.1400, s.p=0.28920). Ini
tanggungjawab dengan penuh dedikasi untuk meningkatkan
menunjukkan guru besar memainkan peranan penting
taraf sekolah tamil TS 25 di Negeri Sembilan.
sebagai pemangkin motivasi di kalangan guru. Setiap
JADUAL II : TAHAP KMOPETENSI GURU SEKOLAH RENDAH gerakan positif guru akan memberi impak secara langsung
TAMIL TS25 DI NEGERI SEMBILAN kepada kemenjadian murid dan keberkesanan sekolah.
Dalam dapatan kajian mengenai kepimpinan dan sekolah
Bil Dimensi Min Sisihan Tahap berkesan Yakoob Daud dan Yahya Don (2012) mendapati
Piawai
1 Nilai Profesionalisme 4.1647 0.29370 Tinggi
bahawa seseorang guru besar berkarisma tinggi yang
guru mengamalkan kepimpinan transformasi dapat berjaya
2 Penglibatan 4.1100 0.28937 Tinggi menghidupkan suasana sekolah yang amat baik dengan
3 Kemahiran Pdpc 4.1400 0.28410 Tinggi mengekalkan budaya positif. Dapatan kajian juga
Purata keseluruhan 4.1550 0.28536 Tinggi
Nota: Sangat Rendah(1.00-2.00 ) , Sederhana Rendah(2.01-3.00 ),
menyokong kajian ini bahawa ada hubungan positif antara
Sederhana Tinggi(3.01-4.00) , Tinggi (4.01-5.00) kepimpinan transformasi dengan budaya sekolah dan
keberhasilan murid dan keberkesanan sekolah yang
c) Hubungan Kepimpinan Transformasi Guru besar dan dihasratkan.
Kompetensi Guru di Sekolah Rendah Tamil TS25 di Negri Seterusnya, dapatan kajian Hishamuddin Shah Mokri,
Sembilan. Mohd Atan Supian Hashim (2013) menyatakan bahawa
amalan kepimpinan transformasi guru besar dapat pengaruh
Berdasarkan analisis ujian korelasi Pearson yang kuat dalam usaha mentransformasikan sekolah.
menunjukkan bahawa amalan kepimpinan transformasi guru Dapatan kajian Hamidah Yusof & Kong Yuen Ching (2014)
besar dan kompetensi guru di Sekolah Rendah Tamil TS25 juga mendapati persamaan dapatan kajian Hishamuddin
di Negri Sembilan adalah pada tahap tinggi[r (100) = 0.936, Shah Mokri, Mohd Atan Supian Hashim (2013) iaitu
p<0.01]. Analisis ujian korelasi pearson bagi amalan amalan kepimpinan yang berkualiti pengetua menyumbang
kepimpinan transformasi guru besar dan kompetensi kepada keberkesanan sekolah . Hasil dapatan kajian ini
ditunjukkan dalam jadual 3. menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan antara
amalan kepimpinan pengetua dengan penarafan SKPM
JADUAL III : UJIAN KORELASI sekolah. Amalan kepimpinan pengetua yang lebih tinggi
dapat berjaya menyumbang kepada penarafan SKPM
Amalan Kompetensi
Kepimpinan Guru sekolah yang lebih tinggi. Dalam hasil dapatan kajian
Transformasi Troy A McCarley, Michelle L Peters dan John M Decman
Guru besar (2014) mendapati bahawa majoriti pendidik menyokong
Amalan Korelasi 1 .936** bahawa amalan kepimpinan transformasi menyumbang
Kepimpinan Pearson .000
Transformai Sig. 100 100 kepada iklim sekolah. Dalam kebanyakan kajian dapat
Guru Besar (2-hujung) membuktikan bahawa terdapat hubungan antara faktor-
N faktor kepimpinan transformasi dengan iklim sekolah. Hasil
Kompetensi Korelasi .936** 1 dapatan kajian ini boleh digunakan oleh guru besar atau
Guru Pearson .000
pihak pentadbir dalam amalan kepimpinan transformasi di
21
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
sekolah mereka. Dengan ini, mereka dapat memahami atau c) Hubungan kepimpinan Transformasi Guru Besar dan
membaca minda guru-guru terhadap pemimpin transformasi Kompetensi Guru di Sekolah Rendah Tamil TS25 di
dan kelebihan amalan kepimpinan transformasi dalam Negeri Sembilan.
mewujudkan iklim sekolah yang berkesan. Dapatan kajian Amalan kepimpinan transformasi guru besar dan
ini juga membantu guru besar dalam penentuan amalan kompetensi guru di sekolah rendah tamil TS25 di Negeri
kepimpinan transformasi yang bersesuaian untuk Sembilan didapati menunjukkan hubungan signifikan
menggalakkan iklim sekolah yang berkesan. Dalam hasil dengan kompetensi guru pada tahap tinggi.Ini menunjukkan
penemuan kajian Jeff Quin, Aaron Deris, Greg Bischoff dan amalan kepimpinan transformasi guru besar dapat
James T. Johnson (2015) mendapati bahawa seseorang menyumbang kepada peningkatan kompetensi guru di
pengetua yang sering mengamalkan lima amalan sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan. Dengan ini,
kepimpinan transformasi dalam pengurusan sekolah berjaya guru-guru juga dapat meningkatkan kompetensi mereka dari
mengekalkan sekolah sebagai berprestasi tinggi. Manakala, aspek amalan nilai-nilai profesionalisme perguruan,
pengetua yang mengamalkan amalan kepimpinan penglibatan dan kemahiran pdpc. Maka,setiap dimensi
transformasi pada tahap yang rendah tidak dapat mencapai amalan kepimpinan transformasi guru besar dapat
sasaran yang ditargetkan dan masih sekolah mereka meningkatkan kompetensi guru ke arah pencapaian sasaran
menunjukkan berprestasi yang rendah. Dalam dapatan TS25 .
kajian juga boleh difahamkan bahawa pengetua yang X. KESIMPULAN
mengamalkan dimensi motivasi inspirasi dalam kepimpinan
transformasi di sekolah berprestasi tinggi berjaya mencapai Kajian ini menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi
matlamat yang disasarkan. dan kompetensi guru di sekolah rendah tamil TS 25 di
Selain itu, dapatan kajian Ahmad Yusri Ismail (2016) Negeri Sembilan adalah pada tahap tinggi. Ini menunjukkan
menyatakan bahawa majoriti pengetua sekolah menengah amalan kepimpinan transformasi guru besar dapat
lebih mengamalkan kepimpinan transformasi dalam menyumbang kepada peningkatan kompetensi guru. Guru-
pengurusan sekolah. Keseluruhan dapatan kajian ini juga guru lebih seronok bekerja di bawah kepimpinan
membuktikan majoriti guru besar atau pengetua transformasi guru besar yang sering mengutamakan
mengamalkan dimensi-dimensi kepimpinan transformasi di kepentingan dan kemajuan guru.Kajian ini hanya dijalankan
sekolah secara langsung dan tidak langsung. Dapatan kajian di sekolah rendah tamil TS25 di Negeri Sembilan. Maka,
Kong Chung Bing, Mohd Izham Mohd Hamzah (2017) kajian lanjutan perlu dijalankan di SK/SJK Cina TS 25 yang
membuktikan bahawa amalan kepimpinan transformasi guru terletak di Negeri Sembilan dan juga negeri lain di seluruh
besar dapat meningkatkan kepuasan kerja guru. Ini Malaysia untuk mengkaji hubungan antara amalan
menunjukkan kepimpinan transformasi guru besar kepimpinan guru besar dan kompetensi guru dalam
mendorong dan membangkitkan semangat guru dalam pelaksanaan sekolah TS25 yang berkesan. Dengan ini, guru
pencapaian matlamat sekolah yang disasarkan. Maka, pihak besar dapat memantapkan kepimpinan sekolah untuk
pentadbir sekolah perlu menganalisis kelebihan yang memaksimumkan potensi guru menerusi peningkatan kualiti
diperolehi daripada dapatan kajian-kajian ini dan juga pembelajaran dan pengajaran. Konklusinya,amalan
persepsi guru terhadap amalan kepimpinan transformasi kepimpinan transformasi guru besar dicadangkan sangat
guru besar untuk menjadikan panduan dalam kepimpinan sesuai diamalkan di sekolah rendah tamil transformasi 2025
sekolah masing-masing. untuk meningkatkan pencapaian akademik dan ko-
kurikulum.
b) Tahap Kompetensi Guru
Majoriti guru di sekolah rendah tamil TS25 di Negeri RUJUKAN
Sembilan mempunyai tahap kompetensi pada tahap tinggi.
Ini menunjukkan guru-guru mengamalkan nilai-nilai Abdul Ghani Abdullah (2005). Kepimpinan Transformasi
profesionalisme perguruan yang tinggi dalam profesion Pengetua dan Penggantian Kepimpinan sebagai
mereka. Mereka melibatkan diri aktif dalam pelaksanaan Penentu Komitmen terhadap Organisasi dan Perlakuan
tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi untuk Warga Organisasi Pendidikan. , 20: 53-68.
mencapai matlamat yang ditetapkan. Mereka juga berusaha Balthazard, P., Waldman, D., Howell, J. & Atwater, A.
meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk (2002). Modeling performance in teams: The effect
meningkatkan taraf akademik di sekolah. Kompetensi guru ofmedia type, shared leadership, interaction style and
sangat penting dalam keberhasilan murid. Guru yang cohesion. Bass, B. M. (1985).
berkompetensi dalam pdpc boleh menghasilkan murid yang Leadership and performance beyond expectations. The Free
cemerlang dalam pendidikan. Dapatan kajian Kuzaimah Press : New York. Bass, B. & Yammarino, F. J.( 1991).
Zaaim,(2019) yang telah dijalankan untuk mengkaji Congruence of self and others‟ leadership ratings of
hubungan tahap kompetensi guru (pdpc) SKPMG2 dan naval officers for understanding successful
tahap kemenjadian murid menyatakan bahawa menerusi performance. Applied Psychology: An International
peningkatan amalan kompetensi guru dalam pdpc boleh Review, 40, 437-54.
meningkatkan tahap keberhasilan murid yang diharapkan. Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational
Maka, kompetensi guru sangat penting dalam keberkesanan leadership. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
sesebuah sekolah. Associates. Bass, B. M., Avolio, B.J., Jung, D. I. &
Berson, V. (2003).

22
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Predicting unit performance by assessing transformational Fatimah Bt Affendi, M.M. (2018, Disember 26). Definisi
and transactional leadership. Journal of Applied Perancangan Pengajaran dan Kepentingan Perancangan
Psychology, 88, 207-218. perancangan.
Washington, DC: National Comprehensive Center for Spencer, Lyle M.Jr., & Spencer, igne M. (1993).
Teacher Quality. Boyne, G. A. (2003). What is public Competence at work, model for superior performance.
service improvement? Public Administration, 51 (2), New York: John Wiley & Sons, Inc.
211-227. Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar dengan Kepuasan
Harvard Business School Publishing. Burns, J. M. (1978). Kerja Guru di Tiga Buah Sekolah Rendah di
Denhardt, J. V. & Denhardt, R. B. (2003). The new public Seremban.Seminar Kebangsaan Pengurusan
service: serving not steering. New York: Sharpe. Pendidikan PKPGB 2009, UTHM. Rolfe, P. 2011.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Transformasional Leadership Theory: What Every Leader
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Needs to Know. Nurse Leader, 9(2): 54-57 Rosmawati
Kementerian Pendidikan Malaysia: Putrajaya. Kementerian binti Abdullah.2014.
Pendidikan Malaysia. (2014). Penilaian Bersepadu Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan1 , Januari 2004
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Kementerian Kunter. (2013).Proffesional competence of teachers: Effects
Pendidikan Malaysia: Putrajaya. on instructional quality and student development.
Fauzi et al. 2014. Kaedah Penyelidikan & analisis Data Journal of Educational Psychology, 105(3), 805-820.
SPSS. Universiti Utara Malaysia Amalam Kepimpinan Transformasional Dalam Kalangan
Ghazali & Sufean Hussin .2018. Metodologi Penyelidikan Guru Besar Terhadap Keberkesanan Sekolah Di Daerah
Dalam Pendidikan. EdisiKedua.ISBN 978-967-488- Subis, Universiti Kebangsaan Malaysia 2018
009-5 Universiti Malaya Hussin.,S.(2014). Cabaran Menyeluruh dalam Pelaksanaan
Leithwood, K., & Jantzi, D.199. Transformasional School Transformasi Pendidikan untuk Masa Depan Malaysia.
Leadership Effects: A Relication. School Seminar Transformasi Pendidikan Nasional. Fakulti
Effectiveness and School Improvement, 10(4), 451- Pendidikan, Kertas Ucap Utama.
479 Majed, A. , Wafi A.K., & Ibrahim, S.S. (2012). Stadard Kompetensi Guru Malaysia.
Educational management administration and leadership, Prosiding Seminar Kebangsaan. Majlis Dekan
35(1): 111-134 Nadiah Mohd abdah& Azlin Norhaini Pendidikan IPTA 2012.
Mansor(2014)

23
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Effectiveness of Using Gamification Approach (E-Man) In


Teaching of Adjectives for Upper Primary Pupils
Arvenaa Subramaniam & Aida Abdul Karim

Abstract - This research is conducted to study about the difficulty with the use of vocabulary, and once they
effectiveness of using gamification approach (e-man) in overcome initial stages of acquiring their second language,
teaching of adjectives. Pupils often faced problem in most learners identify the acquisition of vocabulary as their
misunderstanding the concept of using adjectives. The aim of greatest source of problems.
this study is to increase the effectiveness of using gamification
In this globalised era, advancement of information and
approach (e-man) in teaching adjectives for upper primary
pupils. Sample of the study is 30 pupils. Quasi experiment is communication technology brings darting development in
used as the research design. Quantitative approach is used to education system. This is to bring the successful paradigm
collect and analyse data. Pre-Test and Post-Test is used to shift through use of digital devices with technology as a basis
determine pupils’ achievement. Questionnaire is used to (Augustina, 2017). According to Azman and Abdullah
measure interest level of the respondents. SPSS version 2.0 is (2017), a teacher who uses textbooks and white boards in
used to analyse research data to show evidently the increase their teaching and learning will definitely not yield in a
and improvisation in post-test result. The research data productive result due to the reason pupils will get bored and
suggested the use of gamification is effective in increasing the lose their interest to the input conveyed. Kudale and Wanjale
achievement and interest of the pupils in learning adjectives.
(2015), is in opinion that interaction through gamification
Hence, the researcher is in opinion that this research will be a
strongly evident in implementing the gamification approach in encourages pupils to acquire skills and knowledge
teaching and learning as it persuades pupils to learn adjectives. effectively.
The gamification approach is a problem-solving method
Keywords – Gamification, Interest of learning adjectives, that uses the method of thinking while playing (Prambayun,
Teaching of adjectives 2015). Dimas Sambung et al (2017), explained the
gamification approach can improve and increase the learning
Arvenaa Subramaniam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
process. Through this study, it is learned that many
(email: awenaasubramaniam@gmail.com).
researchers think that this gamification element is one that
Aida Abdul Karim, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia should be used in education in order to see a great impact
(email: fakeh2000@yahoo.com). among the pupils’ learning.
Hence, teacher’s role is vital in ensuring pupils
understand the use of adjectives. Teachers need to ensure
INTRODUCTION that they are the master in their teaching approach so that
pupils master the concept effectively. This can avoid the
Education plays a vital role in economy development confusion among the pupils during learning process taking
along with country’s growth (Pelan Pembangunan place. Teachers are encouraged to use gamification approach
Pendidikan Malaysia 2013-2025, 2012). Education supports so that effective learning takes place in depth. Along this,
individuals to improvise their living standards and be a excellent achievement can be achieved.
successful society as well as an active contributor in
country’s development. RESEARCH AIM
English is a domain subject in primary and secondary
school. However, English mastery level is at alarming rate The use of multimedia and visual enables pupils’ poor
and vast concern among the society (Leong K.E, 2014). memory retention to be improvised to process information.
Misconception in learning grammar is a common problem Subsequently, the combination of elements such as texts,
among the pupils. As in Malaysia, English is known as the graphics, video and audio motivates pupils throughout
second language. English language is well built with information reception and provides realistic situation as it
language structure and vocabulary which is the vital part of can affect pupils’ emotion (Norezrena, 2012). Hence, this
a language structure. research aimed to identify effectiveness of using
It is a challenge to teach English adjectives especially in gamification approach approach (e-man) in teaching of
primary school. This is because the second language learners adjectives for upper primary pupils.
are commonly limited in vocabulary. It is supported by
Garcia (2003) that another challenging issue is English
language learners are struggling with their insufficient RESEARCH OBJECTIVES
English vocabulary knowledge. Pupils with limited
vocabulary would not be able to describe particular things in The research objectives are to increase the effectiveness
detail. The result of the research done by Meara (1982, as of using gamification approach approach (e-man) in
cited in Lawson & Hogben, 1996) shows that learners teaching of adjectives for upper primary pupils.
themselves readily admit that they experience considerable
24
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
1. Identify pupils’ achievement in learning adjectives after questionnaire includes 30 questions whereby Section B, C
the exposure to teaching and learning using gamification and D has 10 questions each.
approach (e-man).
2. Identify pupils’ interest in learning adjectives after the RESEARCH FINDINGS
use gamification approach (e-man) in teaching and
learning. Research data gained through test result (pre-test and
3. Identify the effectiveness of using gamification approach post-test) and closed-questionnaire. Pre-test was given
(e-man) in teaching of adjectives for upper primary before using gamification approach but after traditional
pupils. teaching manually through explanation of adjectives. Post-
test was given after the use of gamification approach in
RESEARCH QUESTIONS teaching of adjectives. Upon conducting post-test,
questionnaire was given to find out the effectiveness of
1. Does the use of gamification approach (e-man) helps gamification approach (e-man) in learning adjectives among
pupils in learning adjectives? upper primary pupils.
2. To what extent gamification approach (e-man) helps SPSS version 2.0 is used to analyse test result for pre-test
pupils in learning adjectives? and post-test. Data gained will be used to analyse by the
3. Does gamification approach (e-man) increases pupils’ researcher. Moreover, the data retrieved is used to determine
interest in learning adjectives? and to analyse the effectiveness of gamification approach (e-
man) in learning adjectives among the upper primary pupils.
RESEARCH METHODOLOGY
TABLE I: RESPONDENT INFORMATION
Gender
Based on the past researches, researchers asserted the
effectiveness of using gamification approach in teaching and Frequency Percent Cumulative Percent
Male 12 40.0 40.0
learning. Hence, this research aimed to study effectiveness Female 18 60.0 100.0
of using gamification approach (e-man) in teaching of Total 30 100.0
Race
adjectives for upper primary pupils in comparison to
traditional approach of learning adjectives. Malay 0.0 0.0 0.0
Indian 30 100.0 100.0
This research design consists of test (pre-test and post- Chinese 0 0.0 0.0
test) and questionnaire. Both the test has 20 questions each. Total 30 100.0
Exam English Grade
This research begins with pre-test and the marks are
recorded and analysed. Gamification approach to teach A 3 10.0 10.0
adjectives is used for two weeks after the pre-test. Post-test B 13 43.3 53.3
C 5 16.7 70.0
is conducted after the gamification approach (e-man) is D 8 26.7 96.7
implemented. Hence, the result is recorded and analysed. 30 E 1 3.3 100.0
Total 30 100.0
pupils from SJKT Ladang Jendarata Bahagian 3 participated
as respondents. Mohd Majid (2000), stated sample size
exceeding 30 units is encouraged due to normal distribution Table I shows 30 respondents comprised of male and
is filled when the sample size more than 30 units. female who have answered the questionnaire. 12 male and
Validity and reliability of test is proven by researchers 18 female responded to the questionnaire. In this study, the
who have used the instrument in researches previously. Siti respondents are Indian pupils as the research is conducted in
Ezaleila and Azizah Hamzah (2010) have used questionnaire a Tamil school located in Bagan Datuk district.
to identify the use of social media network in research. The The exam grade of the pupils consists from Grade A, B,
research instrument used are pre-test, post-test and C, D and E. The result is based on past year. 10 % of the
questionnaire. Pre-test is used to check on pupils’ pupils achieved grade A, 43.3 % obtained grade B, followed
achievement using traditional method. Post-test is utilised to by 16.7 % grade C, 26.7 % achieved grade D and 3.3 %
check on the effectiveness of using gamification approach achieved grade E.
(e-man) in learning adjectives. The questionnaire is used to
study on pupils’ interest towards the use of gamification TABLE II: MEAN, STANDARD DEVIATION OF ENGLISH EXAM
approach (e-man) in learning of adjectives. The
questionnaire consists of 4 sections. Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
posttest 68.7333 30 9.78011 1.78560
pretest 59.5000 30 8.85029 1.61583
 Section A: Respondents information which includes
school name, gender, race and past exam grades. Table 3: t-value
Table III: t-value
 Section B: Basic questions on English as a subject
 Section C: Understanding and mastery of adjectives Paired Differences

95% Confidence Interval of


 Section D: Use of gamification approach in learning
Sig.
Std. Std. Error the Difference (2-
adjectives Mean Deviation Mean Lower Upper t df tailed)

posttest
9.23333 3.72950 .68091 7.84071 10.62595 13.560 29 .000
- pretest
Pupils are required to answer the questionnaire based on
the Likert scale ranging from 1 to 5 (1-Strongly disagree, 2- Based on Table II, the pre-test score shows mean value
Disagree, 3-Neutral, 4-Agree, 5-Strongly agree). This of 59.50 with standard deviation value of 8.85 whereas, the
25
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
post-test score obtained mean value of 68.73 with standard mean value of 3.77 (SD= .90), item C7 is 3.37 (SD= 1.1)
deviation value of 9.78. The difference of mean value is item C8 is 3.33 (SD= 1.1), item C9 is 3.73 (SD= .94) and
9.23. The difference of standard deviation value is 3.73 item B10 is 3.40 (SD= 1.10). The average mean value is
based on Table III. The difference mean score is significant, ranging from 3.27 to 3.80. 17 pupils had fun learning
t=13.560, p< 0.05. This indicates that the achievement is adjectives.
increased from pre-test to post-test. Hence, the use
gamification approach (e-man) proves its effectiveness in in TABLE VI: USE OF GAMIFICATION APPROACH IN LEARNING
teaching of adjectives for upper primary pupils. ADJECTIVES
No Item 1 2 3 4 5 Mean Std.
Deviation
1 Gamification approach attracts attention to answer 3 1 3 12 11
Questionaiire Analysis: adjective questions.
3.9000 1.24152

2 Gamification enables adjectives to be easily 1 0 2 12 15


4.3333 .88409
TABLE IV: SECTION B: BASIC QUESTIONS ON ENGLISH AS A understood.
SUBJECT 3 I like to use gamification approach in group 0 0 4 16 10
4.2000 .66436
activity.
NO Item 1 2 3 4 5 Mean Std. Deviation
4 I like to learn adjectives using gamification. 1 1 3 11 14
4.2000 .99655
1 I am very interested in English subject. 3 5 8 9 5 3.2667 1.22990
5 I like to use gamification for adjective questions. 0 2 5 13 10
4.0333 .88992
2 I am excited to learn English subject. 0 2 9 15 4 3.7000 .79438
6 Gamification helps to understand adjective 1 2 6 14 7
3.8000 .99655
3 Learn English allows me to think. 2 4 8 10 6 3.4667 1.16658 questions.
7 Gamification increases my attention in learning 1 1 3 11 14
4 I can easily understand English concept. 0 2 7 15 6 3.8333 .83391 4.2000 .99655
English.
5 I can answer English questions. 2 3 9 13 3 3.4000 1.03724 8 Gamification helps me to remember adjective 0 2 2 11 15
4.3000 .87691
concept
6 I can help my friends. 2 2 8 13 5 3.5667 1.07265
9 Gamification gives clear picture of adjective. 1 2 2 12 13
4.1333 1.04166
7 English can understand easily. 0 3 5 17 5 3.8000 .84690
10 English teacher provides conducive environment 0 0 1 13 16
4.5000 .57235
8 English is related to life. 1 3 9 12 5 3.5667 1.00630

9 I can use English in my real life. 2 5 9 10 4 3.3000 1.11880 Table VI shows the data gained from questionnaire
10 Learning English helps me in real life. 1 2 6 17 4 3.7000 .91539 Section D. The mean value for the first item D1 is 3.90 (SD=
1.24). Item D2 mean value is 4.33 (SD = .88) followed by
item D3 is 4.20 (SD= .66). Item D4 carries the mean value
of 4.22 (SD= 1.0), item D5 is 4.03 (SD= .89). Item D6has
Table IV shows the data gained from questionnaire mean value of 3.80 (SD= 1.0), item D7 is 4.2 (SD= 1.0) item
Section B. The mean value for the first item B1 is 3.23 (SD= D8 is 4.30 (SD= .88), item D9 is 4.13 (SD= 1.04) and item
1.23). Item B2 mean value is 3.70 (SD =. 79) followed by D10 is 4.50 (SD= .57). The average mean value is ranging
item B3 is 3.47 (SD= 1.17). Item B4 carries the mean value from 3.80 to 4.50. Based on Table 6, it shows 27 pupils
of 3.83 (SD= .83), item B5 is 3.40 (SD= 1.04). Item B6has agreed that gamification approach helped them in learning
mean value of 3.57 (SD= 1.07), item B7 is 3.80 (SD= .85) adjectives. 29 pupils agreed that their English teacher
item B8 is 3.57 (SD= 1.01), item B9 is 3.3 (SD= 1.12) and provide conducive environment when learning adjectives
item B10 is 3.70 (SD= .92). The average mean value is using gamification. 26 pupils mentioned that gamification
ranging from 3.23 to 3.80. Based on Table 4, 3 pupils approach helps them to learn adjectives and they were able
showed no interest in learning English and there are 2 pupils to comprehend the topic well.
who can’t teach their friends English. There are 14 pupils
who are interested in learning English, 16 pupils reveal that
learning English allows them to think and 21 pupils say that DISCUSSION
they can understand English concept easily.
This research proved the effectiveness of gamification
TABLE V: SECTION C: UNDERSTANDING AND MASTERY OF approach (e-man) in learning adjectives among upper
ADJECTIVES primary pupils is positive and encouraging. However, some
No Item 1 2 3 4 5 Mean Std. of the respondents were not prepared with the gamification
Deviation
approach as it requires pupils to access with the use of
1 I have fun in learning adjectives. 1 4 8 11 6 3.5667 1.07265

2 3 4 9 10 4 3.2667 1.17248
application besides they were also well-versed with the use
Learning adjectives is easy to understand.

3 Adjectives involve using as general and specific. 1 3 8 14 4 3.5667 .97143


adjectives in advance. The result of the study shows that the
4 Adjectives have many functions in real life. 1 1 9 15 4 3.6667 .88409
pupils understood the use of adjectives and their interest
5 Adjectives allow me to use correctly in sentences. 2 2 9 12 5 3.5333 1.07425
increase upon the use of gamification approach. The use
6 I feel happy doing adjectives exercise. 0 4 4 17 5 3.7667 .89763
gamification approach encourages fun learning and be more
7 I can understand use of adjectives clearly. 2 4 9 11 4 3.3667 1.09807
interactive in English subject. Lee Bih Ni (2013) mentioned
8 Adjective is not related to grammar. 2 4 10 10 4 3.3333 1.09334
he has conducted a study related to ICT and teaching and
9 Adjective is not related to grammatically correct sentences. 0 4 6 14 6 3.7333 .94443
learning in school as well as he stressed on the use of ICT
10 Learning adjective is fun. 3 2 8 14 3 3.4000 1.10172 technology as a research resources and subject development
tool in schools. Besides, it is more evident in Europe
Table V shows the data gained from questionnaire countries whereby the use of ICT technology enables
Section C. The mean value for the first item C1 is 3.56 (SD= teaching and learning to be more appealing and improvise
1.07). Item C2 mean value is 3.27 (SD =1.17) followed by the students’ achievement. The use of gamification approach
item C3 is 3.57 (SD= .97). Item C4 carries the mean value provides assistances and encourages active learning among
of 3.67 (SD= .88), item C5 is 3.53 (SD= 1.07). Item C6 has the pupils. According to Zamri Mahamod et all (2011), the
26
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
teaching and learning process made more effective and Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2013. Dokumen
efiicient with the use multimedia based technology. Standard Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan
RECOMMENDATION FOR FUTURE RESEARCH Malaysia.
E. Blue, R. Tirotta. 2011. The benefits and drawbacks of
This research proves that the use gamification approach integrating cloud computing and Interactive whiteboard
helps pupils acquire understanding of using adjectives. in teacher preparation. TechTrends, 55, 31-39.
Based on this research conducted, the researcher Gregory, S. 2010. Enhancing student learning with
recommended few suggestions to look on in future study. interactive whiteboards: Perspective of teachers and
There are: students. Australian Educational Computing, 25 (2), 31-
34.
1. This research should be done in a wide scope inclusive Lee Bih Ni. 2013. ICT dan pengajaran dan pengajaran-
of few districts and respondents. This is due to the reason pembelajaran Sejarah di sekolah. Seminar Pendidikan
that differences can be studied in terms of pupils’ Sejarah dan Geografi 2013 (UMS, 29-30 Ogos 2013).
understanding and interest in learning adjectives. Universiti Malaysia Sabah: Sekolah Pendidikan dan
2. More research methodology such as interview and Pembangunan Sosial.
observation in classroom should be used to reinforce and Leong K.E. 2014. Hubungan antara sikap, minat, pengajaran
to specify data gain. guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian
Matematik Tambahan Tingkatan Empat. Jurnal
Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik.
CONCLUSION Lim, C.S. 2012. Moulding Positive Characters Via Including
values in Mathematics. Indonesia: Jurusan Pendidikan
Ariegusrini and Mohamad Johdi (2009) mentioned that Matematika FMIPA UNY.
an approach to capture pupils’ attention is by using object Marcia Jeans. 2011. Easy step-by-steps directions for using
that pupils are attracted to. Researcher is in opinion that this SMART notebook software to develop powerful,
research will be more realistic if it is done qualitatively with interactive lessons that motivate all students: creating
more focussed group in near future. One of the approaches smart board lessons. YES, YOU CAN!
for teachers to achieve their objectives is using updated and Kyriakoo, A. & Higgins, S. 2016. Systematic review of the
modernised teaching aids. Therefore, it is proven that use of studies examining the impact of interactive whiteboard
technology is accepted in teaching and learning especially on teaching and learning: what we do learn and what we
among pupils. Besides, use gamification approach in do not. Preschool and primary education 4(2): 254-275
teaching and learning aided in learning adjectives and Pusat Perkembangan kurikulum. 2012. Dokumen standard
capture their interest. prestasi Matematik Tahun Tiga. Kementerian Murid dan
Malaysia.
REFERENCES Siti Eizaleila Mustafa & Azizah Hamzah. 2010. Media
Sosial: Tinjauan terhadap laman jaringan sosial dlaam
Aytc, T.2010. Interactive whiteboard factor in education: talian tempatan. Jurnal Pengajian Media Malaysia. Vol.
Students points of view and their problems. Educational 12, No 2, pages 37-52.
Research and Reviews, 8 (20), 1907-1915. S. Md. Salleh, Z. Tasir, B. Aris. 2007. Simulasi Menerusi
Ahmad Ahmad. 2014. Mengintegrasi Teknologi Web: Persepsi pelajar terhadap oembelajaran WWWS.
Komunikasi dan Maklumat sebagai media Pengajaran Smart teaching & learning re-engineering ID, utilisation
Bahasa dalam kalangan kanaka-kanak umur. Jurnal and Innovation of technology, 1, 336-346.
Pendidikan Bahasa Melayu 4(2): 36-43 Streefland, L. (1991). Fractions in realistic mathematics
Agustina. 2017. Pembelajaran konsep ikatan kimia dengan education: A paradigm of developmental research.
animasi berintegrasi LCD Projector layar sentuh (low Dordrecht, Netherlands: Kluwer.
cost touch white board. Jurnal Tadris Kimiya 1 (1): 8-13
A.R. Hamdan, H. Mohd Yasin. 2010. Amalan Penggunaan
alat bantu mengajar (ABM) di kalangan guru-guru
teknikal di sekolah terbaik daerah Johor Bahru (1-8).

27
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Kepimpinan Etika Dan Komuniti Pembelajaran Profesional


Asmadera Mat Esa & Azlin Norhaini Mansor

Abstract – Kepimpinan yang beretika dapat mengalakkan pendedahan kaedah pembelajaran murid, melihat bagaimana
pembudayaan amalan komuniti pembelajaran professional di mereka berkolaboratif, berkongsi pengalaman pembelajaran
sekolah. Pemimpin beretika yang melaksanakan tugas di samping memantapkan kepakaran yang sedia ada dalam
berdasarkan prinsip-prinsip etika berupaya mewujudkan budaya diri seorang pelajar cemerlang.Budaya KPP mengalakkan
pembelajaran secara kolaborasi yang seiring dengan prinsip
pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru dan
amalan komuniti pembelajaran professional.Kertas konsep ini
bertujuan menjelaskan sumbangan kepimpinan etika kepada mampu mengembangkan potensi guru dan meningkatkan
keberkesanan amalan KPP dengan menghuraikan dimensi tahap profesionalisme guru.
tingkahlaku kepimpinan etika dan dimensi amalan KPP Kejayaan amalan KPP di sekolah juga berkaitan rapat
berdasarkan dapatan kajian dan kajian literatur yang lepas.Dari dengan peranan pemimpin sekolah.Seseorang pemimpin
aspek kepimpinan etika dilihat daripada tujuh dimensi iaitu perlu bersikap amanah, jujur serta bertingkahlaku mulia dan
dimensi berorientasikan manusia, keadilan, integriti, penjelasan beretika.Kepimpinan beretika mempengaruhi perlakuan dan
peranan, bimbingan beretika, keprihatianan terhadap memberi impak kepada tindakan guru-guru yang akhirnya
kemampanan dan perkongsian kuasa. Manakala, terdapat lima mempengaruhi prestasi sekolah (Aronson 2001; Kanungo
dimensi KPP yang akan diteliti iaitu kepimpinan berkongsi dan
2001; Trevino, Brown & Hartman 2003) serta mampu
menyokong, perkongsian nilai, visi dan misi, pembelajaran
kolektif dan aplikasi, perkongsian amalan personal dan sokongan membentuk budaya pengajaran dan pembelajaran yang baik
organisasi. Kepimpinan beretika yang berperibadi baik dan mulia dan mampu meningkatkan kecemerlangan institusi.
diiringi amalan KPP yang mementingkan budaya kolaboratif Muhammad Faizal et al. (2015) memetik pandangan
menggalakkan seluruh warga sekolah berinteraksi dan Senge (1990), bagi memanfaatkan sumber manusia dalam
berkolaborasi antara satu sama lain. Kesannya, guru-guru institusi dengan baik, pemimpin perlu memastikan setiap
berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan baharu, bersama- guru bersedia untuk belajar dan merebut pelbagai peluang
sama menyelesaikan masalah pembelajaran murid dan saling yang ada untuk meningkatkan prestasi dan tahap
membantu meningkatkan pencapaian murid. profesionalisme diri. Kaedah terbaik untuk mengembangkan
potensi guru dan budaya pembelajaran ke tahap tinggi adalah
Kata kunci: Pemimpin beretika, komuniti pembelajaran dengan penerapan amalan Komuniti Pembelajaran
profesional, budaya sekolah Profesional (KPP) yang menerapkan budaya belajar secara
kolaboratif kepada seluruh warga sekolah.
Asmadera Mat Esa, (erasksm@gmail.com)
Azlin Norhaini Mansor,(azlinpkp@gmail.com)
Pusat Kepimpinan dan Polisi Pendidikan, Fakulti II. KAJIAN LITERATUR
Pendidikan,Universiti Kebangsaan Malaysia
a. Kepimpinan Beretika
I. PENGENALAN
Definisi Kepimpinan Etika
Dalam Anjakan Ke-4 Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025, KPM berhasrat Kepimpinan etika telah dianggap sebagai pusat dari segi
memartabatkan kerjaya guru dengan mentransformasi menggalakkan anggota organisasi terhadap perubahan
profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Dalam (Babalola et al., 2014). Brown, Trevino & Hartman (2005)
Anjakan Ke-4 ini, KPM membuka ruang untuk guru yang mentakrifkan kepimpinan etika adalah kemampuan dan
ingin memainkan peranan kepimpinan, pakar pengajaran keupayaan pemimpin bertingkahlaku yang sesuai dan
dan pakar bidang khusus.Bagi tujuan itu, KPM telah beradab dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil
menyediakan pelbagai perancangan bagi merealisasikan dan juga perkara yang bersangkutan dengan individu lain.
Anjakan Ke-4 ini.Disamping pemilihan guru berkualiti
tinggi, para guru terus diberi sokongan agar mereka
mencapai potensi diri sepenuhnya.Perkara ini dilaksanakan Konsep Kepimpinan Etika
melalui peningkatan kualiti program Pembangunan
Profesionalisme Berterusan dengan tumpuan diberikan ke Dalam kajian berkaitan kepimpinan beretika, gambaran
atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. yang sering ditonjolkan adalah berkaitan nilai-nilai murni
Dalam merealisasikan hasrat KPM, Komuniti Pembelajaran dalam diri seorang pemimpin seperti sikap ambil berat
Profesional (KPP) diperkenalkan untuk terhadap individu lain, boleh diharapkan, berani,
mempertingkatkan kaedah pengajaran guru di samping bertanggungjawab, setia, sabar, berjimat cermat dan
meningkatkan kemahiran pengetahuan mendidik. KPP kelakuan bermoral yang lain (Bass 1990; House & Hiwell
menggalakkan perbincangan, kajian, bekerjasama, 1992; Howell & Avolio 1992).Nilai-nilai etika pemimpin
pertukaran kepakaran serta melakukan dialog profesional termasuk penjagaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan dan
untuk berkongsi maklumat, kaedah, teknik, pedagogi, serta hubungan yang mempercayai guru, kakitangan dan ibu bapa
berkongsi kemahiran teknologi. KPP merupakan (Liu, 2016). Andre dan Velasquez (1992) dalam kajiannya

28
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
menyimpulkan etika sebenarnya merujuk kepada suatu sumber rujukan oleh kakitangannya, manakala amalan-
ukuran penilaian yang kukuh berkaitan perkara yang baik amalan pentadbirannya diteladani dan dicontohi.
dan buruk, benar atau salah yang dijadikan bimbingan bagi
individu berkaitan apa yang boleh atau perlu dilaksanakan. b. Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP)
Etika dalam erti organisasi bertujuan menyatakan idea atau Komuniti pembelajaran profesional (KPP) adalah satu
pendapat berkaitan perkara yang betul dan perkara yang pendekatan untuk menerangkan bagaimana komuniti
salah.Etika juga merupakan suatu garis panduan berkaitan setempat bertindak balas terhadap cabaran yang timbul
gerak-geri atau kelakuan setiap indivudu dalam sesebuah dengan membawa organisasi sekolah dan guru bersama-
institusi. sama untuk belajar bagaimana mencipta tanggapan baru
David (2007) mendasarkan corak kepimpinan seseorang terhadap cabaran yang dihadapi oleh komuniti mereka
pemimpin akan menentukan kejayaan dan kegagalan (Wilson 2012).Penemuan penyelidikan terdahulu (DuFour
sesebuah institusi. Individu dalam institusi akan mentaksir dan Eaker 1998; Fullan 2001; Joyce dan Showers 2002)
setiap apa yang dilihat pada seseorang pemimpin. Oleh merumuskan bahawa KPP merupakan salah satu strategi
demikian, kepimpinan merupakan satu ruang serta peluang yang menjanjikan perubahan dan penambahbaikan sekolah
bagi pemimpin memperbaiki potensi diri ke arah yang lebih melalui pembangunan kapasiti guru untuk berfungsi sebagai
baik (Muhammad Faizal, Shahril, & Maszuria KPP (Eaker et al. 2002).Secara keseluruhannya, bukti yang
2009).Pemimpin beretika adalah model tauladan bagi sedia ada menyokong bahawa kepimpinan sekolah yang
individu bawahannya.Sikap yang positif dan berwibawa berkesan dapat meningkatkan budaya KPP untuk
yang ditunjukkan oleh pemimpin sekolah mampu mempromosikan pembangunan profesional guru,
memotivasikan dan merubah personaliti guru-guru untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran, dan seterusnya
bekerja dengan cemerlang seterusnya meningkat meningkatkan pencapaian pelajar.
kecemerlangan sekolah ke tahap yang lebih tinggi. KPP memberi fokus kepada proses penambahbaikan
Kepimpinan beretika diukur dengan mengunakan tujuh sekolah dan pembelajaran murid melalui amalan
dimensi yang dikemukakan oleh Kalshoven et al., (2011) pembelajaran sepanjang hayat para pendidik (Hord, 1997;
iaitu keadilan, perkongsian kuasa, penjelasan peranan, Hipp & Huffman, 2003). Menurut Senge (1990) di petik
bimbingan beretika, keprihatinan terhadap kemampanan, dalam Zuraidah (2016) institusi pembelajaran yang wujud di
dan berorentasikan manusia. sekolah dapat memudahkan pembelajaran dalam kalangan
guru dan mampu membentuk sistem pembelajaran
Kepentingan Etika Dalam Pengurusan Sekolah sepanjang hayat dalam kalangan warga kominiti.KPP
merujuk kepada suatu budaya pembelajaran yang
Kecemerlangan kepimpinan sesebuah institusi mengambarkan guru-guru di sekolah yang sentiasa belajar
pendidikan adalah di pengaruhi oleh beberapa faktor.Namun untuk meningkatkan profesionalisme diri. KPP daripada
demikian, ramai pengkaji dan penyelidik yang menjalankan sudut pendidikan adalah satu gaya kerja yang merujuk
kajian dalam bidang kepimpinan melihat pemimpin sebagai kepada kumpulan pendidik yang bekerja secara kolaboratif
penggerak utama kepada pencapaian institusi seperti dan berterusan agar pelajar mencapai prestasi yang lebih
sekolah.Dalam sesebuah institusi, kepimpinan beretika baik dengan mengenalpasti kajian tindakan yang perlu
sering dikaitkan dengan sikap cakna terhadap orang lain, dilaksanakan.
boleh diharap, bertanggungjawab, prihatin, tidak boros, Dalam institusi pendidikan, guru besar, barisan
berani, sabar dan lain-lain.Etika juga menjadi suatu garis pemimpin kedua dan guru-guru merupakan satu komuniti
panduan tingkahlaku untuk warga institusi.Prinsip etika yang tergolong dalam golongan professional yang sentiasa
dalam institusi dipaparkan melalui pelbagai peranan institusi mengamalkan pembelajaran berterusan sepanjang hayat
seperti keberkesanan pembangunan sumber manusia, (Zuraidah et. al, 2010; Zuraidah, 2016). Hord (1997) dan
penyediaan kualiti kerja dalam institusi, keberkesanan Hipp & Huffman (2003) mencirikan KPP kepada lima
penggunaan sumber dalam institusi, keberkesanan polisi dimensi iaitu kepimpinan berkongsi dan menyokong,
institusi serta keberkesanan piagam pelanggan. perkongsian nilai, visi dan misi, pembelajaran kolektif dan
Guru besar merupakan ‘role model’ yang diteladani oleh aplikasi, perkongsian amalan personal dan sokongan
pendidik dan para pelajar. Oleh demikian, guru besar harus organisasi. Fokus utama amalan pembelajaran professional
memastikan setiap kepercayaan yang diperolehi serta di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualiti diri guru
tanggungjawab yang diamanahkan, dilaksanakan dengan dari pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran (Aziah
penuh tanggungjawab dan jujur.Dalam sesuatu tindakan, Ismail et al. 2015).Kualiti guru menjadi suatu isu kritikal
etika membantu guru besar meneliti dan menilai setiap disebabkan perubahan besar yang berlaku dalam sistem
keputusan, guru besar seharusnya memikirkan sebab dan pendidikan di peringkat global yang turut mendesak sekolah
akibat yang berlaku sebelum membuat sesuatu keputusan agar melakukan tranformasi dan penambahbaikan secara
atau tindakan.Setiap keputusan dan tindakan perlu disusuli menyeluruh (Hallinger, 2010).Kajian Harris (2011) yang
dengan penjelasan bahawa setiap tindakan dan keputusan menyatakan bahawa persoalan pokok dalam melakukan
yang dibuat bukanlah atas sebab kepentingan individu tetapi tranformasi dan penambahbaikan yang berkekalan adalah
hakikatnya adalah untuk kebaikan bersama dan dengan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
sekolah.Amalan beretika guru besar mampu menggerakkan guru telah menyokong pendapat Hallinger (2010). Dalam
barisan pendidik agar berganding bahu serta berkolaborasi erti kata lain, para pendidik perlu sentiasa membangunkan
ke arah kecemerlangan sekolah.Kaedah serta garis panduan dan meningkatkan tahap profesionalime keguruan dalam
kepimpinan beretika menguruskan institusi dijadikan diri.

29
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
III. DAPATAN KAJIAN LAMPAU IV. PEMIMPIN BERETIKA DAN AMALAN
KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
a. Tahap Kepimpinan Etika Guru Besar
Kanokorn et al. (2013) berhujah bahawa disebabkan oleh
Kajian yang dilakukan oleh Nurul Syafiqah Shazana perubahan pesat di seluruh dunia, penting untuk
Marizan dan Jamalul Lail Abdul Wahab (2018) mendapati mengutamakan tingkah laku kepimpinan etika di
amalan kepimpinan etika guru besar secara keseluruhannya, sekolah.Kepimpinan etika (Kanokorn S., Keow N.
berada pada tahap tinggi.Dapatan kajian menunjukkan T.&Pongtorn P., 2016) disifatkan sebagai demonstrasi
bahawa persepsi guru terhadap ketujuh-tujuh dimensi perilaku yang sesuai dengan norma melalui tindakan
amalan kepimpinan etika guru besar secara keseluruhan peribadi dan hubungan interpersonal, dan mempromosikan
adalah pada tahap tinggi. Hasil analisis mendapati dimensi kelakuan tersebut itu kepada guru melalui komunikasi dua
penjelasan peranan mempunyai min paling tinggi iaitu 4.09 hala, pengukuhan, dan pengambilan keputusan (Brown and
(sp=0.544).Menurut De Hoogh & Den Hartog (2008) Trevino 2006, Brown et al., 2005).Penyelidik yang lalu
ketelusan pemimpin dalam menjelaskan matlamat kepada percaya bahawa sifat-sifat utama pemimpin sekolah, seperti
ahli organisasi adalah penting bagi mewujudkan kerjasama kejujuran, integriti, dan kepercayaan (Hartog et al., 1999),
bagi mencapai matlamat tersebut.Seterusnya nilai kedua adalah unsur penting kepada keberkesanan
tertinggi ialahBimbingan Beretika dengan min 4.08 kepimpinan.Kepimpinan etika menunjukkan bagaimana
(sp=0.595).Ketiga diikutiKeprihatinan Terhadap pemimpin sekolah bergerak melampaui kecekapan teknikal
Kemampanan dengan min 3.99 (sp=0.651), Kemudian dalam penyampaian dan usaha meningkatkan prestasi
dimensi Integriti dengan min 3.99(sp=0.704). Seterusnya pembelajaran (Starratt, 2004). Starratt mencabar pengetua
Berorientasikan Manusia dengan min 3.89, (sp=0.716), sekolah untuk menjadi pemimpin etika yang memahami
dimensi Keadilan merupakan deminsi keenam tertinggi proses pembelajaran sebagai aktiviti moral yang mendalam
dengan min 3.89 (sp=0.716). yang melibatkan komuniti sekolah. Starratt menjelaskan
Dimensi perkongsian kuasa berada pada tahap sederhana bahawa kepimpinan pendidikan memerlukan komitmen
dengan min 3.26 (sp= 0.703) dan merupakan dimensi yang moral agar pembelajaran berkualiti tinggi dapat disediakan
paling kurang diamalkan oleh guru besar. Namun, amalan semua pelajar.
etika bagi dimensi–dimensi yang lain berada pada tahap Dalam memastikan keberkesanan institusi pendidikan,
tinggi. Dapatan kajian mengambarkan kepimpinan etika guru besar sebagai peneraju sekolah perlu mengamalkan
pemimpin sekolah mampu memberi kesan kepada kualiti tingkah laku yang beretika serta mempunyai kemahiran
kerja guru, prestasi sekolah dan juga memberi kesan kepada memimpin dan mengurus institusi secara professional dan
keberhasilan murid. bermatlamat serta merangka, merancang dan melaksanakan
strategi yang dirancang.Pemimpin beretika melaksanakan
b. Tahap Amalan Komuniti Pembelajaran professional pelbagai usaha penambahbaikan melalui amalan
pembangunan profesionalisma guru di sekolah antaranya
dengan pembudayaan amalan KPP di sekolah.KPP dilihat
Banyak kajian yang dijalankan oleh penyelidik tentang sebagai model yang berkesan bagi menggalakkan guru-guru
tahap amalan Kominiti Pembelajaran Profesional di dalam dan ahli komuniti sekolah belajar dan memperoleh idea baru
negara. Antaranya kajian yang dijalankan oleh Victor Jibson demi meningkatkan keberkesanan sekolah (Morel,
bin Anthony Idi (2018). Hasil kajiannya mendapati dimensi 2014).KPP dianggap sebagai satu mekanisme bagi
KPP yang mempunyai nilai min tertinggi adalah dimensi meningkatkan pembelajaran dan profesionalisme guru di
perkongsian nilai, matlamat, misi dan visi dengan nilai sekolah. Dan Wang et al., (2017) mendapati KPP yang
minnya 4.20 (SP=.530) diikuti dengan dimensi diamalkan membantu mengurangkan jurang antara sekolah
pembelajaran kolektif dan pengaplikasian dengan min 4.15 bandar dan luar bandar guru.
(SP=.528). Seterusnya adalah dimensi kepimpinan Pemimpin harus bijak dan melaksanakan keputusan yang
berkongsi dan menyokong dengan min 4.05 (SP=.602) dan tepat agar dapat menangani sebarang permasalahan yang
keempat ialah dimensi keadaan yang menyokong dengan mungkin timbul dalam institusi (Baharom et al.
min 3.99 (SP=.594). Nilai min yang terendah tetapi masih 2008).Rahimah dan Ghavifekr (2014) berhujah bahawa
pada tahap tinggi ialah dimensi amalan perkongsian personal kepimpinan sekolah Malaysia pada abad ke 21 perlu lebih
dengan min 3.80 (SP=.759). cenderung ke arah kepimpinan moral atau etika. Namun,
Kajian ini telah menunjukkan perkongsian nilai, Harris et al., (2017) berpendapat bahawa pemimpin sekolah
matlamat, misi dan visi yang berteraskan kerjasama antara di Malaysia terutamanya lebih kepada pemimpin pengajaran
guru boleh mencapai kecemerlangan bersama.Pemimpin yang mempengaruhi prestasi sekolah dan pelajar. Model
hendaklah memainkan peranan memupuk gurunya Kepimpinan Etika Kalshoven et al. (2011) menegaskan
menghayati nilai, matlamat, misi dan visi sekolah untuk pemimpin beretika sewajarnya mempunyai sifat, sikap atau
menggalakkan kolaborasi antara guru bagi mencapainya. kelakuan yang dapat meyakini kakitangannya dan mampu
Guru memperoleh pengetahuan dan kemahiran apabila mempengaruhi tindakan mereka untuk melaksanakan
mereka terlibat secara langsung dalam kerjasama tanggunjawab dan amanah yang diberikan dengan
professional. Kesimpulannya, pengamalan KPP guru di baik.Kepimpinan etika melayan semua kakitangan dengan
sekolah rendah kajian mempunyai hubungan yang besar adil dan samarata.
kepada efikasi kendiri guru di sekolah kajian. Keadilan dalam kepimpinan merupakan dimensi utama
kepimpinan etika (K. Kalshoven & C. T. Boon, 2012: Brown
et al., 2005; De Hoogh & Den Hartog, 2008; Treviño et al,
30
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
2003). Keadilan diterangkan oleh Brown et al. (2005) yang berkaitan dengan tugas mereka (Brown et al., 2005).
sebagai adil, boleh dipercayai dan jujur.Pemimpin etika De Hoogh dan Den Hartog (2008) mengambarkan sikap dan
melayan kakitangannya dengan hormat, saksama dan keputusan sebegini sebagai pemimpin yang berkongsi
membuat pilihan yang adil.Seorang pemimpin etika kuasa.Sikap ini selaras dengan konsep amalan KPP yang
mengambil kira keperluan warga organisasi yang terlibat mengalakkan amalan perkongsian kepemimpinan dan
dalam komuniti dan memperhatikan kepentingan komuniti kepemimpinan menyokong dalam kominiti sekolah. Amalan
dan budaya. Pemimpin sedemikian menunjukkan etika yang KPP perkongsian kepemimpinan dan kepemimpinan
peduli terhadap orang lain (Gilligan, l982) dan tidak menyokong yang melibatkan perkongsian kuasa dan
memaksa orang lain atau mengabaikan niat orang lain (Bass tanggunjawab bukan sahaja terletak pada bahu pemimpin
& Steidlmeier, 1999). Pemimpin beretika yang tetapi seluruh ahli komuniti sekolah diberikan kuasa untuk
mengamalkan dimensi keadilan dan wujudnya sokongan membuat keputusan (Zuraidah, 2016: Frost & Durrant
organisasi dari segi hubungan dan struktur dalam amalan 2003). Kajian oleh Zuraidah (2010) terhadap amalan KPP di
KPP di sesebuah sekolah mengambarkan proses sekolah menunjukkan dimensi kepimpinan berkongsi dan
penambahbaikan sekolah berlaku secara berterusan. menyokong di Malaysia berada pada tahap tinggi iaitu
Sokongan organisasi mengambarkan sokongan padu warga 82.4%.Prytula et al. (2013) menyatakan kepimpinan
komuniti sama ada daripada pemimpin organisasi dan rakan melibatkan pembahagian kuasa dalam kalangan pemimpin
sejawat ataupun dalam bentuk kemudahan infrastruktur dan komuniti organisasi.Justeru itu, kepimpinan sekolah
dalam organisasi. Kepimpinan etika yang adil dan yang mengamalkan prinsip kepimpinan beretika mampu
memberikan layanan yang saksama kepada warga komuniti membangunkan kepimpinan guru dalam kalangan pendidik
serta (Zuraidah Abullah, 2016) mampu mewujudkan iklim dalam komuniti sekolah sebagai usaha membentuk budaya
sekolah yang mesra alam dan menyediakan kemudahan, KPP di sekolah. Sikap pemimpin sekolah yang mengalakkan
sumber dan sistem komunikasi dapat memastikan guru-guru kepemimpinan guru menunjukkan amalan kerjasama dalam
terus belajar, menambah baik kelemahan diri dan pasukan, adanya semangat kekitaan, berkongsi kepakaran
mengembangkan potensi murid dalam pembelajaran dan menjadi penghubung kepada rakan pendidik agar proses
mereka. pembelajaran berlaku secara berterusan dan berkesan.
Integriti seseorang kepimpinan beretika di sekolah Sebagai pemimpin beretika, cabaran besar juga harus
mampu mengubah amalan kerja guru yang suka menyendiri dihadapi dalam merealisasikan visi dan misi
dalam melaksanakan tugasan mereka kepada amalan kerja sekolah.Kepimpinan sekolah bersama-sama komuniti
guru yang lebih terbuka dan berkolaborasi.Tingkah laku memainkan peranan penting dalam memastikan visi dan
integriti digambarkan sebagai pemimpin beretika yang misi sekolah dilaksana dan dicapai.Visi adalah harapan dan
bersifat jujur, boleh diharap dan tutur katanya boleh cita-cita sekolah manakala misi adalah tindakan atau upaya
dipercayai.Pemimpin beretika juga sentiasa menunaikan yang dilakukan komuniti sekolah untuk visi
janji dan berkelakuan secara konsisten boleh dipercayai sekolah.Dimensi Penjelasan Peranan merujuk kepada
kerana bekerja seperti yang diharapkan (Simons, kepimpinan beretika yang bersifat telus dan terlibat dalam
2002).Kemampuan kepemimpin etika mewujudkan dan komunikasi terbuka ketika mengamanahkan tanggungjawab
menguruskan amalan kerja guru secara positif dan dan matlamat organisasi serta menetapkan petunjuk prestasi
mengalakkan guru-guru lebih berani mencuba yang baharu (Ananthan, 2016; Brown et al., 2005).De Hoogh dan Den
dalam menambahbaik pengajaran dan pembelajaran murid Hartog (2009) menunjukkan kepentingan ketelusan dalam
mengambarkan amalan KPP diamalkan di sekolah tersebut menjelaskan matlamat prestasi dan membezakan peranan
(Zuraidah, 2016). Sokongan dan integriti guru besar sebagai kepimpinan beretika.Pemimpin etika menjelaskan
menggalakkan guru-guru berkolaboratif dalam tanggungjawab, harapan, dan matlamat organisasi agar
menyediakan rancangan dan menyusun aktiviti bagi proses pengikutnya mengetahui hala tuju yang perlu
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah agar lebih dicapai.Tingkahlaku ini bersesuaian dengan pembudayaan
berkesan. Kejayaan dan kecemerlanagn sekolah tidak lagi amalan KPP iaitu amalan perkongsian atau kesepunyaan
dikaitkan secara langsung dengan prestasi guru secara nilai, visi dan misi di sekolah, dimana (Sujirah & Zuraidah,
individu sahaja tetapi lebih kepada amalan pembelajaran 2014) seluruh warga komuniti menjadikan visi dan misi
secara kolektif dan kolaboratif di sesebuah sekolah milik bersama.Pemimpin beretika menjelaskan peranan
(Ezwafahmey A. K., 2018).Amalan pembelajaran kolektif setiap warga pendidik dalam institusi agar menjayakan visi
dan aplikasi dalam pembudayaan amalan KPP dan dan misi seperti yang diharapkan dan bekerja bersama-sama
keberkesanan kepimpinan etika pemimpin sekolah untuk penambahbaikan institusi (Sujirah & Zuraidah, 2014)
memberikan kesan kepada peningkatan pencapaian sekolah demi mencapai sasaran prestasi, visi dan misi
dan kepuasan kerja guru (M. Faizal A. Ghani, 2015). Ini di institusi.Pemimpin sekolah dan pendidik berkongsi visi
sokong oleh pendapat Bottery (2012) yang menyatakan dengan menumpukan kepada pembelajaran murid dan usaha
sekolah mengalami peningkatan dalam pencapaian apabila secara kolektif untuk menambahbaik aktiviti pengajaran dan
pemimpin sekolah beretika dan sentiasa bertingkah laku pembelajaran. Warga komuniti menjadikan visi dan misi
mulia, berpandangan terbuka, sikap tanggungjawab tinggi, organisasi sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan
berupaya melaksanakan tranformasi, berupaya menurunkan amalan pengajaran guru dan usaha berpasukan terhadap
kuasa dan berpendidikan. pembelajaran. Kepimpinan beretika yang mengamalkan
Pemimpin beretika menjadikan perkongsian kuasa dimensi penjelasan peranan dan amalan kesepunyaan nilai,
sebagai satu amalan, memberikan peluang serta ruang untuk visi dan misi oleh komuniti memberi peluang kepada setiap
kakitangannya bersuara, menyatakan input, pandangan dan warga sekolah bekerja dan berusaha untuk mencapai sasaran
pendapat mereka, dan berkongsi keputusan tentang isu-isu
31
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
prestasi, misi, dan visi organisasi tanpa sebarang keraguan komuniti sekolah diberikan kebebasan terkawal oleh pihak
atau kesangsian (Ananthan, 2016). kepimpinan sekolah.Bagi mewujudkan KPP, peranan
Dalam perlaksanaan KPP di sekolah, pemimpin beretika kepimpinan sekolah amat diperlukan agar berupaya
juga seharusnya mementingkan kepimpinan yang melakukan perubahan terhadap pencapaian
berorientasikan manusia. Dimensi ini merujuk pemimpin sekolah.Amalan-amalan KPP untuk pemimpin sekolah perlu
yang sentiasa mengambil berat dan memberikan perhatian dilaksanakan bersama-sama guru agar perubahan yang
yang sewajarnya terhadap keperluan guru seperti dilaksanakan menjurus kepada peningkatan pencapaian
menunjukkan keikhlasan untuk mengambil berat, murid di sekolah dan amalan pembelajaran sepanjang hayat
menghormati dan menyokong guru serta sedaya upaya cuba warga pendidik.Kualiti peribadi seseorang pemimpin
memenuhi keperluan guru bagi memastikan pelaksanaan beretika memberi impak besar terhadap institusi. Impaknya
pembelajaran yang berkesan. Pemimpin beretika juga dapat dilihat daripada aktiviti dijalankan, cara perlaksanakan
berusaha untuk mengeratkan hubungan dengan guru-guru dan sejauhmana kecemerlangan yang telah di capai.
dan sentiasa berusaha meningkatkan pembangunan
profesionalisme guru (Ananthan, 2016).Kesannya V. KESIMPULAN
mengalakkan perkongsian amalan peribadi yang membentuk
pembudayaan KPP di sekolah, yang seterusnya Secara keseluruhannya, pemimpin sekolah khususnya
mengalakkan semua warga sekolah belajar dan menjadi guru besar perlu berperanan untuk mewujudkan KPP di
murid.Amalan ini mewujudkan guru-guru yang berkongsi sekolah. Antara strategi yang boleh dilaksanakan adalah
pengalaman, menyelia pengajaran rakan sejawat dan menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran,
berbincang aktiviti yang dijalankan (M. Faizal A. Ghani et mewujudkan budaya sekolah yang kondusif dan
al., 2011).Dimensi perkongsian amalan peribadi ini menyebarkan kuasa kepimpinan kepada warga sekolah yang
mengalakkan guru-guru berinteraksi, menyediakan maklum lain. Pemimpin beretika mempunyai kemampuan serta
balas dan berkongsi keputusan pengalaman-pengalaman keupayaan tersendiri untuk mengubah hala tuju sesebuah
murid (Zuraidah, 2010).Bimbingan beretika daripada institusi setelah pemimpin melaksanakan suatu tindakan dan
pemimpin etika memantapkan lagi perkongsian amalan keputusan tertentu dalam mencapai objektif institusi.
peribadi dalam kalangan pendidik.Trevio et al. (2003) Namun, kajian tentang kepimpinan etika dan amalan
menyatakan bahawa pemimpin etika dengan jelas KPP guru di sekolah kurang dijalankan.Kepimpinan beretika
menyampaikan piawaian mengenai kelakuan beretika dan guru besar yang berkesan dapat meningkatkan komitmen
kod tatacara pengurusan dalam organisasi.Secara tidak guru dan di harapkan dapat meningkatkan tahap amalan KPP
langsung, pemimpin dapat meningkatkan kesedaran guru guru demi meningkatkan profesionalisme guru dan
tentang panduan-panduan beretika dan memastikan etika pencapaian murid.Selain itu, pemimpin sekolah perlu
dan kod etika sentiasa dipatuhi. Pematuhan guru terhadap memahami peranan sebagai pemimpin beretika agar dapat
etika pendidikan akan meninggikan keperibadian guru, meningkatkan tahap amalan KPP dalam kalangan
mewujudkan hubungan yang erat dan membentuk pasukan guru.Kajian harus dilaksanakan bagi melihat pengaruh
kerja yang berdedikasi yang akhirnya mampu kepimpinan etika terhadap perlaksanaan amalan KPP.
menambahbaik dan meningkatkan amalan KPP dalam
kalangan pemimpin sekolah dan guru.
Pembudayaan KPP di sesebuah sekolah amat sukar RUJUKAN
dilaksanakan tanpa sokongan daripada pemimpin pelbagai
peringkat.Kepimpinan sekolah yang bersifat prihatin adalah Abdullah, Mohd Yusof, et al. 2013. Penambahbaikan
salah satu teraju utama dalam pembentukan KPP di sesebuah sekolah: Melalui komuniti pembelajaran
institusi.Kepimpinan beretika yang memiliki sikap profesionalisme (KPP). Utusan Borneo, B4.
keprihatinan yang tinggi, bekerja dalam suasana mesra dan Adrianne Wilson, 2016. From Professional Practice to
prihatin dengan persekitaran sekolah mengambarkan Practical Leader: Teacher Leadership in Professional
seorang pemimpin yang prihatin terhadap kemampanan Learning Communities; International Journal of
(Ananthan, 2016).Situasi ini menunjukkan pemimpin etika Teacher Leadership Volume 7, Number 2, ISSN:
mewujudkan struktur kepimpinan yang mantap dalam 1934-9726
institusi melalui perhubungan yang positif dengan warga Ananthan A/L Somasundaram. 2016. Kepimpinan Beretika
komuniti (Nurul Shahira, 2017).Faktor persekitaran yang Guru Besar, Kesejahteraan Organisasi Dan
kondusif dan budaya kerja yang positif mengalakkan Pengupayaan Guru Di Sekolah Jenis Kebangsaan
terbentuknya amalan KPP di sekolah (Zuraidah, Tamil.Tesis yang diserahkan untuk memenuhi
2016).Sokongan dalam aspek struktur dan hubungan yang keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah.
terdapat dalam organisasi mampu meningkatkan kualiti Asst. Prof. Dr. Sucheera Mahimuang . 2018. Professional
pendidikan sesebuah sekolah kerana mengambarkan usaha Learning Community Of Teachers: A Hypothesis
pemimpin dan warga komuniti bekerjasama untuk Model Development. The 2018 International
meningkatkan dan menambahbaik prasarana yang terdapat Academic Research Conference In Vienna
di sekolah dan menyediakan budaya sekolah yang bersifat Aziah Ismailet. al., 2015. Komuniti Pembelajaran
kolaboratif. Profesional Dan Efikasi Kendiri Guru Sekolah
Peranan kepimpinan beretika dalam amalan KPP adalah Menengah Di Pulau Pinang.Jurnal Kepimpinan
sebagai pemimpin bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan, Januari 2015, Bil.2, Isu 1.
Pemimpin beretika yang berkelakuan mulia dan beradab Babalola M. T., et al.,2014. Frequent change and turnover
mengetuai pasukan yang bekerja secara kolaboratif, intention: The moderating role of ethical leadership.

32
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Journal of Business Ethics.DOI: 10.1007/s10551- Hairon, S.et al., 2017. A research agenda for professional
014-2433-z learning communities: Moving forward. Professional
. BabalolaM. T, et al . 2019. When Do Ethical Leaders Development in Education, 43(1), 72–86.
Become Less Effective? The Moderating Role of doi:10.1080/19415257.2015.1055861
Perceived Leader Ethical Conviction on Employee .Harris A, et al. 2017. Exploring principals’ instructional
Discretionary Reactions to Ethical leadership practices in Malaysia: insights and
Leadership.Journal of Business Ethics. January 2019, implications. Journal of Educational Administration
Volume 154, Issue 1, pp 85–102. 55(2): 207–221. I.
Baharom Mohamad, et al., 2008. Amalan membuat Harun, Azhar et al. 2017. Amalan Kepemimpinan Guru Di
keputusan dalam kalangan guru besar. Seminar Sekolah Menengah Zon Timur Semenajung
Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Malaysia.JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan,
Pendidikan Guru (JPPG 2008), 13-15 December [S.l.], v. 3, n. 4, p. 1-24, oct..ISSN 2289-9669.
2008, Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia Availableat:
Batool M. Ghanemi, 2018. Ethical Leadership In Education <https://jupidi.um.edu.my/article/view/8442>. Date
And Its Relation To Education Management Ethics. accessed: 31 oct. 2019.
European Journal of Education Studies, Volume 4, Hord, S. M. 2004. Professional learning communities: An
Issue 6, ISSN: 2501-1111, ISSN-L: 2501-1111, doi: overview. In Learning together leading together
10.5281/zenodo.1245865. Changing schools through professional learning
Benjamin Kutsyuruba, & Keith Walker, 2013. Ethical communities.
Challenges in School Administration: Perspectives of Hord, S. M. 2009. Professional Learning Communities:
Canadian Principals. Organizational Cultures: An Educators Work Together toward a Shared
International Journal. Volume 12, 2013, ISSN: 2327- Purpose.Journal of Staff Development, 30, 40–43.
8013;www.ontheorganization.com. Hudson, P., et al., 2013. Learning About Being Effective
Boyer, E. L. 2010. The basic school: A community for Mentors: Professional Learning Communities and
learning. Princeton, NJ: Carnegie Foundation for the Mentoring. Procedia - Social and Behavioral
Advancement of Teaching. Sciences, 93, 1291–1300.
Brown ME, Trevino LK and Harrison DA, 2005. Ethical doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.031.
leadership: A social learning perspective for construct Israr Ahmadet al., 2017. A Review of Ethical Leadership and
development and testing. Organizational Behavior Other EthicsRelated Leadership Theories.European
and Human Decision Processes 97(2): 117–134. Scientific Journal October 2017 edition Vol.13,
Chong, C.K., Mohammad Faizal A. Ghani & Zuraidah No.29 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-
Abdullah 2016. Amalan komuniti pembelajaran 7431. doi.org/10.19044/esj.2017.v13n 29p10.
professional (KPP) di sekolah berprestasi tinggi Jordan, R. C. et al . 2015. Ecology nature of science: Shared
(SBT) Malaysia: Sebuah sekolah jenis kebangsaan discussions and practices among ecologists and high
cina. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 3(1), 33 - 60 school teachers. Ecosphere, 6(11), 1–17.
Chong Chee Keong, Muhammad Faizal A. Ghani & doi:10.1890/ES13-00386.1
Zuraidah Abdullah, 2018. Cabaran Amalan Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia. 2015. Laporan tahunan
Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah 2015 pelan pembangunan pendidikan Malaysia.
Berprestasi Tinggi Malaysia.Jurnal Kurikulum & Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pengajaran Asia Pasifik.Julai 2018, Bil. 6, Isu 3 Kementerian Pendidikan Malaysia . 2012. Laporan awal
De Hoogh A. H.B. and Den Hartog D.N., 2008. Ethical and pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 -
despotic leadership, relationships with leader’s social 2015. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
responsibility, top management team effectiveness Kalshoven K.et al, 2011. Ethical leadership at work
and subordinates’ optimism: A multi-method study. questionnaire (ELW): Development and validation of
The Leadership Quarterly 19(3): 297–311. a multidimensional measure. The Leadership
Doğan, S., Pringle, R., & Mesa, J. 2016. The impacts of Quarterly 22(1): 51–69.
professional learning communities on science Kalshoven K. et al., 2013. Ethical leadership and followers’
teachers’ knowledge, practice and student learning: A helping and initiative: The role of demonstrated
review. Professional Development in Education, responsibility and job autonomy. European Journal
42(4),569–588. of Work and Organizational Psychology 22(2): 165–
doi:10.1080/19415257.2015.1065899 181.DOI: 10.1080/1359432X.2011.640773.
Ezwafahmey Ahmad Kusaini, 2018. Tahap Kesediaan Guru Kanokorn S. et al., 2013. Indicators of ethical leadership for
Cemerlang Bahasa Melayu Terhadap Pelaksanaan school principals in Thailand. Procedia – Social and
Komuniti Pembelajaran Profesional Di Sekolah Behavioral Sciences 93: 2085–2089.
Menengah Di Negeri Melaka; Jurnal Pendidikan Kanokorn S. et al., 2016. The relationship between school
Bahasa Melayu – Jpbm (Malay Language Education leadership and professional learning communities in
Journal, Issn: 2180-4842. Vol. 8, Bil. 1 (Mei 2018): Thai basic education schools.Educational Research
63-73 for Policy and Practice, 16(2), 157–
Hairon, S.et. al. 2019. Professional Learning 175. doi:10.1007/s10671-016-9206-7.
Communities.School Leadership and Educational Leithwood K.. 1994. Leadership for school restructuring.
Change in Singapore, 107–122. doi:10.1007/978-3- Educational Administration Quarterly 30(4): 498–
319-74746-0_7 518.
33
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Leithwood K, Day C, Sammons P, et al. 2006. What it is and Sarah J. Noonan. 2010. Ethical leadership in schools:
How It Influences Pupil Learning. London, UK: creating community in an environment of
DfES.Availableat:http://www.dfes.gov.uk/research/d accountability and The cultural proficiency journey:
ata/ uploadfiles/RR800.pdf. moving beyond ethical barriers toward profound
Linda R. 2012. Leading With Hearts and Minds: Ethical school change, Journal of Moral Education, 39:4,
Orientations of Educational Leadership Doctoral 519-522, doi: 10.1080/03057240.2010.521406
Students.Values And Ethics In Educational Schneider, A., & Kipp, K. H. 2015. Professional growth
Administration. March 2012, Volume 10 Number 1. through collaboration between kindergarten and
Mohd Faiz Mohd Yaakob, &Jamal@Nordin Yunus . 2015. elementary school teachers.Teacher and Teacher
Konsep Komuniti Pembelajaran Profesional, Education, 52,37–46.
Kepimpinan Dan Transformasi Sekolah Kepada doi:10.1016/j.tate.2015.08.006
Komuniti Pembelajaran Profesional. Conference Selcuk Dogan & Alyson Adams. 2018. Effect of
Paper: 18-21 Ogos 2015, At Institut Aminuddin professional learning communities on teachers and
Baki. students: reporting updated results and raising
Mohd Faiz Mohd Yaakob, Muhamad Rozaimi Ramle, & questions about research design,School Effectiveness
Jamal@Nordin Yunus . 2016. Konsep kolaborasi and School Improvement,
dalam komuniti pembelajaran professional: Satu DOI:10.1080/09243453.2018.1500921
tinjauan dari perspektif Islam. GEOGRAFIA, Sharmini Siva Vikaraman et al., 2018. Influence of Ethical
OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space Leadership Practices in Developing Trust in Leaders:
12 issue 10 (1 - 9), ISSN 2180-2491 a Pilot Study on Malaysian Secondary Schools.
Muhammad Faizal A. Ghani, & Crow, G. M. (n.d.). 2012. International Journal of Engineering & Technology,
Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional: 7 (3.30) 444-448.
Perspektif Pemimpin Sekolah Cemerlang Negara Siti Nafsiah Ismail et al., 2018. Amalan Komuniti
Maju. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, Pembelajaran Profesional Dalam Kalangan Guru
3(1), 10–27. Bahasa Melayu Di Selangor.Jurnal Kepimpinan
Muhammad Faizal A. Ghani et al., 2011. Pemimpin dan Pendidikan, Oktober 2018, Bil.5, Isu 4.
komuniti pembelajaran profesional. Jurnal Sujirah Ibrahim & Zuraidah Abdullah, 2014. Sokongan
Pendidikan, 31. pp. 203-224. Pengetua Dalam Amalan Komuniti Pembelajaran
Muhammad Faizal A. Ghani & Abd.Khalil Adnan 2017. Profesional di Sebuah Sekolah di Johor,
Model Program Perkembangan Profesionalisme Guru Malaysia. Jurnal Peradaban, 7, 1-39.
Malaysia Satu Kajian Analisis Keperluan Di Sekolah Subhasree Kar, . 2018. Ethical Leadership: Best Practice for
Berprestasi Tinggi Dan Sekolah Berprestasi Rendah. Success. IOSR Journal of Business and Management
JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2 (2), 1 - 16. (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-
Retrieved from 7668, PP 112-116. www.iosrjournals.org
https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUPIDI/article Tang Keow Ngang and Tengku Ahmad Badrul Raja Hussin
/view/8329 . 2015. Hubungan Kepemimpinan Etika, Komitmen
Nurul Syafiqah Shazana Marizan &Jamalul Lail Abdul Afektif, Penglibatan Kerja Dan Sokongan
Wahab . 2018. Amalan Kepimpinan Etika Guru Besar Organisasi,Kajian Malaysia, Vol. 33, No. 1, 2015,
Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru 93–119. © Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2015.
Sekolah Kebangsaan (Sk) Di Daerah Hulu Selangor. Victor Jibson, 2018. Hubungan Amalan Komuniti
Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR) eISSN: Pembelajaran Profesional (KPP) dengan Efikasi
2637 – 0956. Journal website: www.jossr.com Kendiri Guru Sekolah Rendah.https://www.resear
Nor Izzati Abdul Latif & Rahimah Embong . 2018. Konsep chgate.net/publication/329505566
Amalan Komuniti Pembelajaran Rofesional; Wan Azahari, W. A. F., & Mansor, M. 2018. Pengaruh
Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Amalan Pembelajaran Profesional terhadap
Pendidikan Universiti Awam, 7-8 November 2018 Kepimpinan Guru-Guru Kolej Vokasional di Perak.
Prytula M. et al. . 2013. Toward Instructional Leadership: Management Research Journal, 7, 32 - 43. Retrieved
Principals’ Perceptions Of Large-Scale Assessment from http://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/
In Schools. Canadian Journal of Educational view/1454
Administration and Policy, Issue #140, March 12, Watson, C. 2014. Effective professional learning
2013. communities?The possibilities for teachers as agents
Rahimah H.A. and Ghavifekr S. 2014. School leadership for of change in schools.British Educational Research
21st century: A conceptual overview. Malaysian Journal, 40(1), 18–29. doi:10.1002/berj.3025
Online Journal of Educational Management 2(1): Dan Wang et al., 2017. School context and instructional
48–61. capacity: A comparative study of professional
Roslizam Hassanet al. . 2018. Professional Learning learning communities in rural and urban schools
Community in Malaysia.International Journal of in China. International Journal of Educational
Engineering & Technology, 7, 433-443 Development, 52, 1 –9.
Rosnah Ishak et al., 2013. Amalan Pembelajaran Dalam doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.10.009
Kalangan Guru Sekolah Berprestasi Tinggi. Juku: Rosnah Ishak, Muhammad Faizal Ghani & Saedah Siraj
Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013. Amalan pembelajaran dalam kalangan guru
2013, Bil. 1, Isu 2.
34
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
sekolah berprestasi tinggi.Diperolehi pada 2 Oktober Sekolah Menengah Kebangsaan Harian Biasa dan
2019. Sekolah Menengah Kebangsaan Anugerah
Zarina Waheed, et al. 2018. .Ethical leadership and change: Cemerlang 2007. Jurnal Administrasi
A qualitative comparative case study in selected Pendidikan, 10(2).
Malaysian transformed schools. Educational Zuraidah Abdullah. 2009. Pembentukan Komuniti
Management Administration & Leadership 1–16. Pembelajaran Profesional: Kajian Terhadap Sekolah
Reprints and permission: Menengah di Malaysia. Jurnal Managemen
sagepub.co.uk/journalsPermissions.navDOI: Pendidikan, 02. pp. 79-96. ARTIKEL 8.
10.1177/1741143217751076 https://media.neliti.com/media/publications/113604-
Zhu W., He H., Trevinõ L. K, Chao MM and Wang W. 2015. ID-none.pdf
Ethical leadership and follower voice and Zuraidah Abdullah et al., 2012. Komuniti Pembelajaran
performance: The role of follower identifications and Profesional Dalam Kalangan Warga Sekolah.Seminar
entity morality beliefs. The Leadership Quarterly Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA (hh.1–
26(5): 702–718. 21).
Zuraidah A. etal., 2009. Komuniti Pembelajaran
Profesional: Satu Kajian Perbandingan Antara

35
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Bidak Banding dalam Pembelajaran Bahasa Melayu dalam


Kalangan Pelajar Tingkatan 1
Beseknorliana Remeng & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstrak – Pembelajaran perbandingan semacam merupakan nilai dan apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Oleh itu,
salah satu komponen dalam peribahasa yang dikenali sebagai peribahasa ialah citra orang Melayu yang mengungkapkan
aspek seni bahasa dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan kata-kata yang santun dan berhemah, penuh bermakna, ada
1. Bidak Banding diinovasi sebagai salah satu kaedah sinikalnya, namun tidak menjejaskan hubungan sosiobudaya
pengajaran dan pembelajaran (PdP). Reka bentuk kajian
yang menjadi latar dalam masyarakat yang terikat dengan
adalah kajian kes. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah
menengah di zon Sentul, Kuala Lumpur yang melibatkan 24 struktur sosial dan falsafah pemikiran akal budi yang unggul.
orang peserta kajian yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1. Menurut Abdullah (1989) dan Mohd Mahzan et, al.
Instrumen Bidak Banding dibina sebagai wahana dalam (2015) bahawa peribahasa Melayu yang diajarkan kepada
pengajaran perbandingan semacam. Instrumen yang pelajar mampu menambahkan kosa kata seseorang pelajar
digunakan ialah Ujian Sari Kias 1: Teka Silang Kata, Ujian itu lebih-lebih lagi perkataan yang jarang digunakan dalam
Sari Kias 2: Gambar Tunggal, dan Ujian Sari Kias 3: kehidupan seharian. Tambahan pula, peribahasa ialah
Kemahiran Berfikir Aras tinggi (KBAT). Hasil daripada warisan ketamadunan Melayu yang penting dilestarikan
analisis didapati pelajar menghafal peribahasa kerana tidak kepada rakyat berbilang kaum. Perbandingan semacam
dapat mengaitkan dengan konteks bagi simbol sebagai tanda
tergolong dalam peribahasa kerana perbandingan semacam
untuk menentukan sesuatu petanda dalam bentuk
perbandingan semacam. Dapatan ujian menunjukkan menggunakan perbandingan sama ada menggunakan
terdapat peningkatan penguasaan perbandingan semacam perbandingan macam dan seperti. Kata adjektif diikuti
dengan pelaksanaan Bidak Banding walau bagaimanapun dengan kata perbandingan sama ada macam atau seperti dan
masih terdapat kelemahan terhadap penggunaan diikuti dengan objek. Walaupun tidak dikhususkan sebagai
perbandingan semacam teruatama soalan Kemahiran Berfikir peribahasa, namun perbandingan semacam setara dengan
Aras Tinggi (KBAT) dan perkaitan alami. Kajian ini peribahasa kerana menurut Ainon dan Abdullah (2006)
membuktikan pembelajaran perbandingan semacam berada bahawa proses perbandingan makna dibahagikan kepada dua
pada tahap kurang memuaskan kerana masih baharu dalam iaitu perbandingan rupa bentuk dan perbandingan sifat.
kalangan pelajar. Oleh itu, Bidak Banding boleh dijadikan
Perbandingan rupa bentuk bermaksud sesuatu yang hendak
sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran untuk
perbandingan semacam agar warisan kebudayaan tidak ketara diterangkan sifatnya dibandingkan dengan sesuatu benda
ini terus lestari dan malar dalam kalangan generasi kini. yang lain yang memiliki ciri-ciri rupa bentuk serupa seperti
seseorang yang tinggi dan kurus dibandingkan dengan benda
Kata kunci - perbandingan semacam, peribahasa, yang tinggi kurus seperti tiang telefon. Perbandingan sifat
Bidak Banding, permainan bahasa bermaksud sesuatu benda dibandingkan dengan benda lain
yang serupa sifatnya walaupun rupa bentuknya berlainan.
Beseknorliana Remeng (e-mel: besekliana@gmail.com).
Oleh itu, perbandingan semacam setara dengan kiasan
Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad, Fakulti Pendidikan, Universiti perbandingan sifat.
Kebangsaan Malaysia, Bangi (e-mel: munaruzanna@ukm.edu.my). Generasi abad ke-21 memerlukan rupa dan bentuk
pengajaran yang betul supaya dapat memenuhi jangkaan
I. PENGENALAN semasa demi keperluan pendidikan masa depan. Perubahan
dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah pembelajaran
Peribahasa Melayu merupakan segala susunan juga perlu supaya selaras dengan kemajuan teknologi
percakapan pendek yang tidak lekang pada mulut orang canggih. Pengisian pengajaran yang relevan mengikut
ramai sejak beberapa lama oleh sebab tepat dan bijak perkembangan semasa adalah pendekatan yang lebih
perkataannnya, luas dan benar tujuannya. Peribahasa dinamik dan kreatif untuk digunakan daripada kaedah
digunakan lalu menjadi sebutan-sebutan orang sebagai konvensional yang merupakan pengajaran umpama kapur
bandingan, teladan, dan pengajaran (Za’ba, 1965). Menurut dan ceramah mengakibatkan pelajar kurang berminat
Ainon & Abdullah (2006) bahawa peribahasa merupakan terhadap sesuatu pengajaran di sekolah. Terdapat tiga
bahasa kiasan yang mengandung makna tersirat. Zaitul keperluan utama dalam mendepani pembelajaran abad ke-
Azma & Ahmad Fuad (2011) mengungkapkan bahawa 21, iaitu literasi teknologi, literasi maklumat visual, dan
bahasa dalam peribahasa adalah refleksi pemikiran yang celik visual. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi
terbentuk daripada kesedaran manusia untuk melakukan ini bergantung kepada kemahiran pedagogi guru yang
sesuatu penaakulan, persepsi, perlakuan dan tindakan yang berpusatkan untuk membolehkan kandungan pelajaran yang
bersumberkan alam sekeliling. Pemikiran dan budaya mudah difahami oleh pelajar dan penyampaian guru secara
bangsa Melayu tercermin dalam peribahasa yang digunakan menarik dan lebih borang yang berkesan. (Alias & Nurul
kerana mereka memiliki segala sesuatu dan melakukannya Ain, 2017). Oleh itu, gagasan pembelajaran visual dengan
dengan cara tertentu bagi mewakili apa-apa yang mereka inovasi fizikal masih dominan (Ridzuan. M, 2018) dalam

36
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
mendepani pembelajaran abad ke-21. Dalam usaha untuk Pelajaran Malaysia (SPM). Oleh itu, penguasaan yang lemah
meningkatkan penguasaan perbandingan semacam, Bidak dalam peribahasa menyebabkan pelajar tidak dapat
Banding telah dibangunkan. Bidak Banding didatangkan menghubung kait peribahasa dengan tema pembelajaran
dengan mengikut kehendak pelajar yang mahukan malahan menjejaskan pencapaian pelajar terutama dalam
pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar daya komponen peribahasa.
intelek pelajar.
III. TUJUAN KAJIAN
II. PERNYATAAN MASALAH
Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan Bidak
Pembelajaran peribahasa merupakan pembelajaran yang Banding dapat membantu pelajar tingkatan 1 dalam
tidak menyeronokkan bagi pelajar. Perkara demikian pembelajaran perbandingan semacam bahasa Melayu .
berlaku kerana pelajar mempelajari peribahasa dalam
keadaan yang menjemukan, membosankan malah IV KAJIAN LITERATUR
menjenuhkan untuk dipelajari (Muhammad Irwan, 2017).
Apabila peribahasa sukar diterima oleh para pelajar, keadaan
pembelajaran terhadap peribahasa menyebabkan wujudnya Peribahasa Melayu merupakan bahasa berkias sama ada
sikap kurang minat untuk mempelajari peribahasa. penggunaannya secara tersurat atau secara tersirat dalam
Pernyataan bahawa peribahasa adalah pembelajaran yang kehidupan orang Melayu terdahulu, Peribahasa
membosankan turut disokong oleh Muzakkir Munzir (2015) menggambarkan tahap ketinggian pemikiran orang Melayu
bahawa frekuensi pembelajaran telah memicu kejenuhan dan kerana ada falsafah dalam setiap butir ungkapan. Zaitul
kebosanan pelajar. Keadaan ini menunjukkan keadaan Azma (2011) dalam kajiannya mendapati terdapat hubungan
pengajaran peribahasa menghadapi situasi dan konflik bahasa dan pemikiran dalam peribahasa Melayu seperti yang
kepada pelajar. dinyatakan dalam Hipotesis Sapir-Whorf. Hal ini demikian
Selain itu, kesediaan pelajar untuk menerima dan kerana peribahasa menentukan kebudayaan dan pola
mempelajari peribahasa. Hal ini kerana pelajar tidak pemikiran bangsa Melayu. Pendapat Hawiyah dan Nor
bersedia untuk memahami makna peribahasa berikutan Hashimah (2015) menyokong dapatan Zaitul Azma bahawa
peribahasa tidak mengikut zaman dan kehidupan pelajar pendapat Sapir-Whorf diaplikasikan untuk meneliti untuk
(Muhammad Irwan & Julianda, 2014) yang mendepani arus meneliti aspek perilaku kebahasaan bangsa Melayu yang
globalisasi. Kenyataan yang sama turut disokong oleh Mohd perlu dikaji lebih lanjut bagi membuktikan bahawa terdapat
Ridzuan & Mary Fatimah (2018) iaitu peribahasa tidak hubungan bahasa dan pemikiran orang Melayu dalam
relevan dengan kehidupan pelajar pada hari ini. Malahan, peribahasa.
menurut Maria Devina et, al. (2014) bahawa penggunaan Pendedahan perbandingan semacam kepada pelajar
peribahasa oleh pelajar kurang relevan dalam kehidupan Tingkatan 1 perlu kerana perbandingan semacam dapat
seharian mereka. Oleh itu, pembelajaran peribahasa hanya mempelbagaikan keindahan bahasa Melayu khususnya
menjadi suatu bahasa klise kerana hanya digunakan oleh dalam penulisan. Hal ini sejajar dengan penekanan terhadap
generasi lama, malahan tidak sejajar dengan kehidupan penggunaan perbandingan semacam bagi pelajar tingkatan 1
moden pelajar (Julaina et, al. 2017). Perkara berkenaan juga dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).
berkaitan dengan kajian Azhar et, al. (2014) bahawa Dalam DSKP Tingkatan 1, 2016 perkara yang terkandung
peribahasa tidak digunakan oleh generasi muda dalam dalam Standard Pembelajaran: 4.2.1 iaitu memahami dan
percakapan dan penulisan pelajar. Jelaslah, peribahasa tidak menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi
meresap ke dalam jiwa pelajar hari ini menyebabkan dan penulisan dengan betul, tepat, dan mengikut konteks.
peribahasa menjadi asing kepada pelajar. Oleh itu, perbandingan semacam perlu didedahkan kepada
Pelajar tidak dapat mengaitkan maklumat latar belakang pelajar agar digunakan dalam penulisan karangan deskriptif
dengan konteks (Muhammad Irwan & Julinda, 2014). oleh pelajar.
Pembelajaran peribahasa berhadapan dengan cabaran yang Keberkesanan penggunaan bahan bantu mengajar untuk
besar. Pelajar tidak dapat menghubung kait peribahasa membangkitkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
dengan tema pembelajaran. Menurut Hasmidar (2016) dan menyeronokkan amat membantu dalam penguasaan
Mohd Ridzuan & Mary Fatimah (2018) menyatakan bahawa perbandingan semacam bagi pelajar tingkatan 1. Kajian oleh
pelajar tidak dapat mengaitkan maklumat latar belakang Mohd. Ridzuan & Mary Fatemah (2018) menunjukkan
dengan konteks yang sesuai dalam pembelajaran. Tambahan minat pelajar meningkat terhadap peribahasa dan menunggu
pula, pembelajaran peribahasa semakin dipandang remeh pengajaran guru dengan menggunakan PISATUM sebagai
oleh pelajar kerana pelajar menghadapi kesukaran untuk pendekatan alternatif dalam pengajaran Bahasa Melayu.
menentukan makna yang tersirat daripada peribahasa (Nurul Panji Setyo Wiguno (2017) mendapati pengajaran berbentuk
Huda et, el. 2017) dan Azah & Jumaeyah, 2018). paragraf persuasi dapat pelajar sekolah menengah atas amat
Implikasinya, peribahasa menjadi pembelajaran yang sukar positif untuk membina pemahaman, pelestarian, dan
untuk dipelajari menyebabkan masalah untuk mengenal bersikap baik untuk pengajaran peribahasa. Muzakkir (2015)
pasti makna peribahasa dalam pengajaran (Mohd Mahzan et, menggunakan model pasangan makna kata dengan
al. 2015). Pendapat yang sama turut dinyatakan oleh menggunakan kad mendapati pelajar terus aktif sepanjang
Zanariah (2016) iaitu pelajar menghadapi masalah proses pembelajaran berlangsung, memperoleh ketepatan
menggunakan peribahasa yang sesuai mengikut konteks makna kata, seterusnya membolehkan pengetahuan pelajar
dalam penulisan oleh pelajar dalam Pentaksiran Tingkatan 3 meningkat terhadap makna peribahasa yang dipelajari.
(PT3) dan Kertas 2 Bahasa Melayu peperiksaan Sijil Malahan, model pasang makna kata dinyatakan dapat

37
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
diaplikasikan tanpa batasan masa kerana model pasang permainan Tic-Tac-Toe untuk meningkatkan penguasaan
makna boleh digunakan di luar kelas. Maria Devina, Wayan kosa kata bahasa Jerman pelajar sekolah menengah atas.
& Raditya (2014) mendapati pelajar yang menghadapi Norita Anggaraini (2017) mengimplementasikan permainan
masalah mempelajari peribahasa dapat diatasi dengan Tic-Tac-Toe untuk mempertingkat minat belajar dalam
penggunaan gambar visual berbentuk kartun yang diolah kalangan pelajar Ekonomi pelajar menengah atas.
dengan penampilan warna yang cerah dapat menarik Dalam idea pembinaan dan pembentukan bahan inovasi
perhatian pelajar yang berusia 7 hingga 12 tahun. Pengkaji pembelajaran, bahan tersebut sewajarnya berkeupayaan
tersebut turut menyatakan peribahasa yang dimuatkan dalam merangsang minat pelajar menggunakan pengetahuan sedia
buku perlu diperbanyakkan agar pelajar boleh memperoleh ada pelajar. Hal ini demikian kerana inovasi yang dihasilkan
bahan peribahasa yang maksimum untuk digunakan dalam menjadi elemen penting untuk menarik minat pelajar supaya
pengajaran dan pembelajaran. terus belajar (Mazlan, 2016) sama ada dalam bentuk inovasi
Dalam idea pembinaan dan pembentukan bahan inovasi fizikal. Inovasi fizikal yang dikemukakan dalam kajian
pengajaran, sewajarnya bahan inovasi berkeupayaan Nurul Huda et, al (2017) menunjukkan kaedah bermain
merangsang pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dengan Kad PiSa (Pintar Peribahasa) merupakan kaedah
pelajar. Ciri-ciri inovasi boleh dilakukan terhadap bahan yang berkesan bagi meningkatkan pencapaian dan motivasi
yang pernah dihasilkan dan dijelmakan atau pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran
ditransformasikan mengikut kehendak dan keperluan penterjemahan dalam peribahasa.
semasa pelajar. Bahan merupakan elemen penting agar
objektif pengajaran dapat dicapai di samping menarik minat IV. METODOLOGI
pelajar untuk terus belajar (Mazlan, 2016) dalam bentuk
inovasi fizikal. Inovasi fizikal yang dikemukakan dalam Metodologi kajian ini adalah menggunakan kajian kes
kajian Nurul Huda et, al. (2017) menunjukkan kaedah kualitatif di SMK Bandar Baru Sentul, zon Sentul Kuala
bermain dengan Kad PiSa (Pintar Peribahasa) merupakan Lumpur. Pemilihan peserta kajian melibatkan pelajar yang
kaedah yang berkesan bagi meningkatkan pencapaian dan ditetapkan oleh pihak sekolah. Peserta kajian yang terlibat
motivasi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam kajian ini terdiri daripada 24 orang pelajar tingkatan
penterjemahan dalam peribahasa. 1 Jaya yang mempunyai tahap pencapaian kognitif aras
Tic-Tac-Toe atau dikenali sebagai terni lapilli semasa sederhana. Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun bagi
Rom Purba (József Beck, 2008) merupakan permainan yang mata pelajaran Bahasa Melayu bagi kelas 1 Jaya ialah
masih popular sehingga kini. Kebanyakan permainan papan pencapaian terbaik ialah gred C. Instrumen Sari Kias yang
seperti Tic-Tac-Toe dijadikan cabaran untuk Matematik bagi diberikan kepada peserta kajian ialah Ujian Sari Kias 1: Teka
menghilangkan rasa bosan dan menghiburkan hati pemain Silang Kata, Ujian Sari Kias 2: Gambar tunggal yang
apabila pemain memperoleh kemenangan. Semasa mengandungi 3 kata nama am dan 5 kata adjektif, Ujian Sari
permainan, pemain perlu membina dan menyekat dalam Kias 3 ialah item yang mengandungi elemen Kemahiran
pada masa yang sama agar beroleh kemenangan. Pemain A Berfikir Aras Tinggi. Instrumen Sari Kias dibina sendiri oleh
boleh menang sekiranya menyusun strategi bagi mengatasi penyelidik dan disahkan oleh pakar dalam bidang. Tujuan
pihak lawan kerana pemain kedua tidak dapat menyusun setiap instrumen adalah untuk mengesan penguasaan
strategi awal seperti strategi pemain A. (Pilgrim, 1995). perbandingan semacam, membina perbandingan semacam
Kedua-dua pemain bergilir-gilir menandakan petak bergrid daripada simbol, dan memindahkan maklumat kepada
sembilan dengan X dan O. Sekiranya kedua-dua pemain simbol dan perbandingan semacam yang tepat. Kesahan
tidak dapat memenangi perlawanan, maka permainan itu kajian ini merujuk kepada mengukur apa-apa yang
berkedudukan seri. Walau bagaimanapun dalam permainan sepatutnya diukur (Kerlinger 1986). Item dalam instrumen
Bidak Banding, kemenangan tidak lagi cenderung kepada yang dibina adalah berdasarkan 25 perbandingan semacam
pemain pertama kerana bergantung kepada kecekapan yang terkandung dalam buku teks Bahasa Melayu KSSM
pemain untuk meneka dengan tepat pada kad visual yang Tingkatan 1 (Mardian et, al. 2016) yang dipilih berdasarkan
dipilih dengan mengemukakan perbandingan semacam terma konteks paling tepat berdasarkan visual. Permainan
paling tepat. Bidak Banding merupakan transformasi daripada permainan
Pembelajaran yang berasakan permainan Tic-Tac-Tae Tic-Tac-Toe. Perkataan Bidak merujuk kepada buah X dan
merupakan permainan yang bertahap sederhana yang turut buah O yang digunakan bagi dua pihak pemain manakala
diaplikasikan dalam pembelajaran subjek lain. Irving Vitra Banding adalah merujuk kepada perbandingan semacam.
(2006) menggunakan permainan Tic-Tac-Toe untuk Permainan Bidak Banding boleh dimainkan antara dua orang
pembelajaran konsep algoritma genetika. Selain itu, dalam atau empat orang pemain seperti dalam Rajah 2. Peralatan
meningkatkan pemahaman pelajar dalam konsep mata diktat yang terdapat dalam kit Bidak Banding ialah papan bidak
elektronika asas adalah dengan menggunakan model bersaiz A4, kad bergambar berwarna dengan kandungan
pembelajaran berbantukan permainan Tic-Tac-Toe seperti pembelajaran dalam bentuk QR Code, bidak X dan bidak O,
yang dikaji oleh Enjang, Gunawan & Dede (2012). Lufti dan buah dadu bagi menentukan sama ada pemain A atau
Dwi Masruroh (2013) menggunakan Tic-Tac-Toe untuk pemain B Nama bagi simbol visual boleh diimbas menerusi
pengajaran Bahasa Inggeris bagi menggantikan pengajaran telefon pintar yang memiliki aplikasi QR Reader yang
konvensional kerana kurangnya medium bagi guru untuk bertujuan untuk memudahkan permainan ini dimainkan di
mempermudah pengajaran dalam pemahaman kosa kata mana-mana sahaja. Rajah 2 menunjukkan carta alir
bahasa Inggeris. Aris Kawati & Nur Desi (2014) permainan Bidak Banding untuk perbandingan semacam.
menggunakan Tic-Tac-Toe untuk penguasaan kata benda,
dan Winni, Endang dan Repen turut menggunakan
38
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
permainan Bidak Banding. Dapatan menunjukkan bahawa
manis macam gula, putih macam kapas, bijak macam kancil,
berat seperti batu merupakan perbandingan semacam yang
mudah dikenal pasti oleh 24 peserta kajian. Terdapat 21
orang peserta kajian dapat melengkapkan antara 20 hingga
25 perbandingan semacam dengan tepat dan 1 orang peserta
kajian berjaya mengemukakan 25 perbandingan semacam
dengan tepat. Didapati seorang dapat memberikan 16
perbandingan semacam dengan betul dan 2 orang mendapat
11 perbandingan semacam dengan tepat.
Perbandingan semacam yang paling sukar untuk dikenal
Rajah 1: Bidak Banding© pasti ialah bijak seperti pendeta dan hanya 2 orang yang
dapat menjawab dengan tepat. Pembayang yang diberikan
ialah bijak. Pendeta ialah golongan yang bijaksana seperti
kata-kata Za’ba (2018) bahawa kekayaan saudagar pundi-
pundi emasnya, kekayaan pendeta keping-keping kertasnya.
Demikian pula, peserta kajian tidak dapat mendeskripsi
pendeta yang merupakan aspek sosial Melayu yang
cendekiawan dan merupakan golongan suluhan teladan
berilmu kerana penggunaan pendeta masih asing kepada
pelajar.
Selain itu, seramai 18 orang peserta kajian
mengemukakan ikal bagi pembayang kepada macam
mayang. Tanda atau simbol mayang tidak menjadi alami
kepada pelajar yang berada di bandar walaupun ada dalam
kalangan peserta kajian yang menyatakan bahawa pernah
melihat tetapi tidak tahu akan nama mayang. Ketika melihat
mayang kelapa belum tentu dalam pemikiran pengguna
tanda yang memaknakan dalam benaknya adalah objek
mayang dan dibandingan kepada rambut yang berombak-
ombak. Dari segi makna perbandingan secara denotasi,
mayang kelapa yang berkeluk-keluk dicitrakan kepada
Diubah suai daripada Klara Uhlig (2019)
rambut yang tidak lurus.
Terdapat 2 orang peserta kajian yang kurang menguasai
Rajah 2: Carta Alir Permainan Bidak Banding
perbandingan semacam kerana terkait dengan pengaruh
penguasaan kata nama am dan kata adjektif. Apabila
pengguna tidak dapat mengungkapkan relasi antara penanda
dan petanda berdasarkan signifikasi termasuklah
pengalaman alami sendiri pengguna bahasa (Arbak, 2008)
akan memberikan impak terhadap penguasaan perbandingan
semacam. Sebenarnya, berbantukan permainan Bidak
Banding dapat mengubah persepsi peserta kajian bahawa
perbandingan semacam bukanlah sukar untuk dikuasai,
namun memerlukan pemupukan yang berterusan seperti
Rajah 3: Kerangka Konseptual yang terkandung dalam DSKP Bahasa Melayu tingkatan 1.
Instrumen 2 merupakan Ujian Sari Kias 2: Aktiviti
Teori semiotik ialah teori yang menerangkan makna Aminah. Instrumen ini memerlukan peserta kajian membina
sebagai simbol, objek, dan interpretasi. Teori ini diasaskan perbandingan semacam daripada 2 penanda kata nama am
oleh Ferdinand de Saussure yang merupakan tokoh bahasa iaitu bunga dan siput, dan 6 petanda daripada kata adjektif
Switzerland (Stephen & Karen, 2009). Kerangka konseptual iaitu putih, rajin, cepat, ikal, luas, dan sibuk. Item dibina
dalam Rajah 3 menunjukkan bahawa penanda yang daripada sebuah gambar tunggal yang terdapat seorang
digunakan adalah visual sebagai simbol manakala budak perempuan sedang menyiram bunga di halaman.
perbandingan semacam adalah petanda. Tujuan instrumen ini adalah untuk mengenal pasti
kecekapan peserta kajian untuk membina perbandingan
VI DAPATAN KAJIAN semacam sama ada daripada klu yang terdiri daripada kata
nama am atau kata adjektif. Peserta kajian melaksanakan
Peserta kajian menjalani Ujian Sari Kias 1 adalah instrumen ini setelah selesai menggunakan Bidak Banding.
berbentuk Teka Silang Kata. Sebanyak 25 item
perbandingan semacam yang dikemukakan iaitu 14 item
perbandingan semacam adalah dalam bentuk melintang dan
11 item perbandingan dalam posisi ke bawah. Peserta kajian
diberikan Ujian Sari Kias 1 selepas melaksanakan
39
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
pengamatan orang Melayu terdahulu. Peserta kajian diuji
untuk mengenal pasti simbol daripada pernyataan dan
peserta kajian akan menggunakan simbol yang diperoleh
untuk mengemukakan perbandingan semacam yang paling
tepat berdasarkan simbol. Terdapat 3 item bagi instrumen
ini. Item 1 ialah pernyataan dua baris daripada lagu
Rajah 4: Aktiviti Aminah “Mengapa Dirindu” oleh Saloma iaitu “asal kapas menjadi
benang, dari benang dibuat baju”. Terdapat 5 orang peserta
kajian yang dapat menjawab keseluruhan soalan iaitu
mengemukakan simbol dan perbandingan semacam dengan
tepat. Didapati seramai 14 orang dapat menyatakan simbol
Rajah 4: Rajah Aminah
bagi soalan 1 ialah kapas. Terdapat peserta kajian yang
Berdasarkan Rajah 4 didapati bagi penanda bunga, 24 keliru dalam menyatakan simbol adalah kain. Peserta kajian
orang peserta kajian menyatakan harum seperti bunga dijelaskan supaya membina perbandingan semacam dengan
dengan betul manakala hanya seorang peserta kajian yang pancaindera mata dan sepatutnya perbandingan semacam
dapat memberikan perbandingan semacam dengan betul ialah putih seperti kapas. Antara perbandingan semacam
bagi cepat. Seramai 3 orang peserta kajian yang sama yang nyatakan oleh peserta kajian ialah putih seperti kain,
daripada Ujian Sari Kias 2 memperoleh penguasaan yang benang seperti baju, dan gebu macam kapas. Berdasarkan
lemah terhadap perbandingan semacam. Respons peserta Ujian Sari Kias 3, pelajar sewajarnya tahu bahawa
kajian berkenaan adalah perbandingan semacam merupakan penghasilan kain adalah bermula daripada kapas yang
pendedahan baharu kepada mereka. Dalam konteks realiti, diproses menjadi benang, daripada benang diproses menjadi
idea dikonstrukkan berdasarkan konteks kata nama am dan kain sehinggalah kepada pembentukan pola untuk
kata adjektif seperti berikut: menjadikan baju mengikut cita rasa pemakai sesuatu busana
(Siti Zainon, 2018).
(a) Fauna Item kedua pula ialah pernyataan yang diubah suai
Simbol siput merupakan haiwan jenis moluska yang daripada cerita binatang Sang Arnab dengan Siput Sang A
tidak bertulang belakang, berkulit cengkerang yang keras, ialah seekor haiwan yang sombong. Sang A selalu
dan bergerak dengan menukar pengecutan badan bergilir- mengejek-ejek Sibi kerana berjalan lambat. Sang A yakin
gilir dengan menjangkau kelajuan yang perlahan. Siput juga bahawa dia akan menang dalam perlumbaan itu. Hanya 4
menggunakan lendir bagi mengurangkan geseran pada otot orang peserta kajian yang berupaya menyatakan simbol atau
siput (Hasimah, 2017). manakala pada perspektif orang penanda bagi Sibi iaitu siput dan petanda bagi siput ialah
Melayu yang mengamati lingkungan kehidupan dan fizikal lambat seperti siput. Ada 11 orang peserta kajian yang
siput telah membina konseptual bahawa siput bergerak mengemukakan simbol bagi Sibi ialah arnab malahan 5
sangat lambat. Oleh itu, terdapat 6 orang peserta kajian yang orang menyatakan cepat seperti arnab. Hal ini menjelaskan
memberikan perbandingan kata adjektif kepada siput iaitu bahawa simbol yang dikaitkan daripada maklumat adalah
perlahan, lembab, lembap, dan licin. betul, namun keupayaan menyatakan perbandingan
semacam dengan tepat masih lagi menghadapi masalah
(b) Cara untuk dikaitkan dengan konteks. Respons daripada pelajar
Seramai 23 orang peserta kajian tidak dapat yang menjawab dengan betul adalah pelajar mengaitkan
mengemukakan simbol atau penanda yang paling tepat analogi daripada cerita binatang yang pernah ditonton
untuk cepat. Walaupun perbandingan semacam itu ada seperti “Pada Zaman Dahulu” dan pembacaan daripada
terkandung dalam buku teks, namun keselarasan antara kata cerita binatang dan cerita rakyat. Benarlah manusia memiliki
nama yang perlu dibandingkan dengan kata adjektif cara keintelektualan dalam membandingkan tingkah manusia
cepat masih pada tahap kurang memuaskan bagi dengan binatang tanpa mengguris mana-mana perasaan
pembelajaran peribahasa dalam Bahasa Melayu. Antara orang lain (Baha Zain, 2015).
penanda yang dikemukakan ialah kuda, labah-labah, air, Seterusnya, bagi item ketiga dalam Ujian Sari Kias 3
anjing, dan merpati, serta 11 orang peserta kajian iaitu kilat merupakan cecair dan zarah air berlanggar akan
menyatakan cepat seperti arnab. Respons peserta kajian menghasilkan percikan api yang besar. Percikan berlaku
ialah terdapat cerita binatang yang ada menampilkan watak antara awan dengan awan, awan dengan tanah, atau awan
arnab. Walau bagaimanapun, pendedahan cerita binatang dengan udara. Didapati seramai 5 orang peserta kajian dapat
dalam kalangan pelajar adalah semakin berkurangan menjawab dengan betul iaitu pantas seperti kilat.
sungguhpun dalam cerita dongeng Yunani purba, Kecenderungan 13 orang peserta kajian mengemukakan api
menyatakan sekalipun kura-kura hampir tiba di garisan sebagai simbol atau penanda. Kilat merupakan topik elektrik
penamat, namun purata kelajuan arnab bagi keseluruhan sebagai pengetahuan sedia ada yang dipelajari oleh pelajar
perlumbaan adalah lebih perlahan daripada kura-kura semasa sekolah rendah seperti yang terkandung dalam
(John.G, 2006). Secara tersiratnya ilmu sains yang dimiliki DSKP Sains KSSR. Pada zaman Yunani purba, kilat adalah
orang Melayu pada ketika dahulu adalah tinggi kerana cepat petanda mitos kerana kilat adalah masalah yang didatangkan
diberikan perbandingan dengan kilat berdasarkan oleh dewa Zeus, manakala bagi kaum Dayak Amerika Utara
pengamatan lingkungan. dan suku kaum Afrika menganggap kilat merupakan tepukan
Berdasarkan Ujian Sari Kias 3 yang merupakan item sayap burung Thunderbird kepada manusia (Husain,1998).
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) berdasarkan Orang Melayu pula melihat fenomena bahawa kilat adalah
kehidupan resmi Melayu daripada lagu, penceritaan, dan pantas kerana cas elektrik yang terhasil adalah dalam 1
40
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
mikrosaat. Dalam masa puluhan mikrosaat kilat mempunyai mendepani aspek-aspek peribahasa selain daripada
halatuju secara purata kurang daripada 2x10 5 m/saat perbandingan semacam
(Husain,1998).
VIII. RUMUSAN
VII. PERBINCANGAN
Pembelajaran visual sebagai tanda atau simbol untuk
Kajian ini adalah untuk melihat pengaplikasian Bidak mempelajari komponen peribahasa yang lain terutama aspek
Banding dalam pembelajaran perbandingan semacam yang simpulan bahasa dan perumpamaan (Hawiyah, 2015).
mengintegrasikan visual untuk memperoleh maklumat di Pembelajaran daripada struktural kepada visual dapat
samping merangsang pemikiran pelajar dalam mengatasi masalah menghafal dalam kalangan pelajar
membangunkan kemahiran pemikiran dunia alami orang Bahasa Melayu. Apabila pelajar menggambarkan simbol
Melayu. Hasil analisis menunjukkan pelajar mula minat kepada visual memudahkan sistem otak meletakkan tanda
akan perbandingan semacam dan menyedari akan untuk akal membina makna (Darwis, 1994). Inovasi dapat
kewujudan perbandingan semacam dalam bahasa Melayu dijadikan sebagai alternatif kepada penguasaan aspek
apabila pendedahan perbandingan semacam dengan Bidak peribahasa yang lain seperti kata-kata hikmah,
Banding. Dalam hal ini, perhatian dan penekanan yang perumpamaan, simpulan bahasa, pepatah. Pengajaran
serius bagi pembelajaran perbandingan semacam kerana peribahasa masih kekurangan bahan bantu belajar untuk
perbandingan semacam menyingkap daya berfikir kreatif peribahasa (Ridzuan.M, 2018).
dan berfalsafah bagi diaplikasikan dalam penulisan dan Walaupun terdapat usaha pihak Kementerian Pendidikan
pertuturan. Walaupun perbandingan semacam merupakan Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka memberikan
kiasan yang ringkas namun nilai estetika yang terkandung pendedahan kepada pelajar akan cerita rakyat dan cerita
dalam perbandingan semacam tampak relevan kepada binatang dalam buku teks tingkatan 1 (Mardian et. al, 2016)
generasi hari ini. kepada pelajar tingkatan 1, namun perkara berkenaan masih
Bagi soalan berbentuk KBAT dalam peribahasa perlu tidak mencukupi. Sewajarnya, ibu bapa boleh memberikan
diperluas. Hal ini demikian kerana dalam peperiksaan pendedahan kepada anak-anak berkaitan cerita rakyat dan
peserta kajian kerap diuji dengan soalan bergambar dan cerita binatang yang menjadi latar penceritaan masyarakat
situasi perkara yang sering berlaku dalam kehidupan Melayu terdahulu yang dijadikan wahana hiburan setelah
seharian. Sewajarnya, pelajar hari ini didedahkan dengan penat bekerja seharian. Terdapat pelbagai bentuk cerita
alam benda daripada perspektif langit kehidupan Melayu rakyat yang ada di pasaran sama ada dalam bentuk fizikal
supaya dapat direalisasikan dengan pembinaan mahupun digital untuk diberikan kepada anak-anak.
perbandingan semacam. Dalam soalan KBAT yang ketiga Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memandang
seharusnya konsep-konsep sains, geografi, matematik, dan serius akan kepentingan pembelajaran perbandingan
beberapa subjek lain yang dipelajari dijadikan pembelajaran semacam perlu dipelajari sepanjang tempoh tingkatan 1
campuran dan dikaitkan dengan pembelajaran Bahasa kepada pelajar seperti yang terkandung dalam DSKP Bahasa
Melayu. Jika di peringkat antarabangsa, sekolah menjadi Melayu tingkatan 1. Perkara ini demikian kerana
lapangan pengetahuan dan penerokaan rasa ingin tahu perbandingan semacam pernah dimasukkan dalam
terhadap ekologi dan sains semula jadi (Franca, S. et. al. , Federation of Malaya Lower Certificate of Education
2016), namun ada kajian mendapati perkara ini ada kaitan Examination (LCE) 1958 dan perlu dipugarkan semula agar
dengan konteks miskonsepsi sains di sekolah rendah dalam warisan kebudayaan tidak ketara ini seperti yang terkandung
kajian Soleh (2016) iaitu konflik input kognitif dengan dalam Akta 645, Akta Warisan Kebangsaan 2005 terus
konsep pemahaman individu menyebabkan peserta kajian malar sepanjang zaman, malah lestari dalam komunikasi
mengandaikan cecair dan zarah air yang berlanggar akan penutur bahasa Melayu.
menghasilkan percikan api yang besar merupakan simbol
bagi api. Oleh itu, pelajar sepatutnya tahu mengaplikasi ilmu PENGHARGAAN
yang diperoleh daripada subjek-subjek yang dipelajari dan
gabungan pengalaman alami juga mempunyai hubungan Pengkaji mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan
rapat dalam pengajaran Bahasa Melayu kerana unsur kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang
berkenaan membantu pelajar dalam meneroka soalan memberikan kepercayaan untuk memperoleh Hadiah
berbentuk KBAT. Latihan Persekutuan bagi melaksanakan kajian ini.
Faktor yang mempengaruhi kajian ini ialah Pelaksanaan inovasi yang diusahakan oleh guru adalah
kecenderungan pelajar untuk memperoleh kemenangan sebagai sumbangan positif dan pembinaan identiti
mendorong pelajar berusaha untuk mengenal pasti simbol profesional sejajar usaha menyokong pelaksanaan inovatif
dan mengaitkan dengan perbandingan semacam. Walau pun amalan pengajaran dan pengajaran bahasa di sekolah (John,
permainan pada awalnya agak hambar namun pada 2012). Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Dr.
peringkat yang kedua dan peringkat seterusnya didapati ada Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad selaku penyelia, serta
peningkatan dengan melebihi 3 perbandingan semacam bagi penghargaan kepada Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) yang
setiap pusingan dalam pemainan Bidak Banding. Peribahasa telah memilih Bidak Banding memperoleh tempat ketiga
dalam pembelajaran permainan dapat menyuntik motivasi dalam Pertandingan Cabaran Inovasi Inklusif 2019
pelajar untuk bersaing bagi memberikan perbandingan (IIC2019) Program Berimpak Tinggi 6 (HIP 6) bagi kategori
semacam berdasarkan kad visual yang diperoleh. Didapati IPTA/IPTS Zon Tengah (Wilayah Persekutuan Kuala
pelajar mahukan pembelajaran alternatif dan bukan lagi Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan Selangor).
kaedah tradisional yang menghambat bosan untuk
41
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
RUJUKAN Enchancing Critical Thinking Skill in Social
Education. eContent Management Pty Ltd.
Ainon Mohd & Abdullah Hassan. 2006. Koleksi terindah International Journal of Pedagogies and Learning
peribahasa Melayu : Edisi kemas kini. Kuala Lumpur: 5(3): 59-69.
PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Mardian Shah Omar, Solehah Mustafa&Beseknorliana
Akta Warisan Kebangsaan 2005. Remeng. 2016. Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 1
Alias Masek & Nurul Ain Suhadi. 2017. Teacher KSSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pedagogical Constructs Based on 21st Century Mazlan Ismail. 2019. KBAT strategi dan pelaksanaannya.
Learning Model For Theoretical Subject Delivery in Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
School. Journal of Physics: Conference Series. 1049:1- Mercer, G, & Kolb,J. 1971. Three Dimensional TIC TAC
8. TOE. The Mathematics Teachers. 64(2), 119-122.
Arbak Othman. 2008. Semiotik. Seri Kembangan: Citra Ministry of Education Federation of Malaya.1958. A guide
Kurnia Enterprise. to syllabuses for the Lower Certificate of Education
Asmah Omar. 2015. Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Examination.
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ridzuan Md Nasir & Mary Fatimah Subet. 2018.
Baha Zain. 2015. Berguru pada binatang. Kuala Lumpur: Melestarikan peribahasa sebagai warisan bangsa
Dewan Bahasa dan Pustaka. melalui pendekatan alternatif dalam pendidikan Bahasa
Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2014. Dokumen Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik
Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sains Tahun 4. dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10 (SALPBM X)
Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia. 2018. 88-96.
Darwis Harahap. 1994. Binaan makna. Kuala Lumpur: Muzakkir Munzir. 2015. Pengajaran peribahasa bahasa
Dewan Bahasa dan Pustaka. Indonesia menggunakan Model Pasangan Makna.
Franca, S. et. al. 2016. EcologicaCup: Teaching Ecology on LINGUA. 12(2):271-278.
a Web Platform. Journal of Educational Research. .Noraini Shahida Ishak & M Mascitah Mansor. 2011.
4(16), 1174-1178. Peribahasa: Gambaran minda Melayu dalam
G. John. 2006. Alamilah sains daya dan gerakan. Kuala penciptaan iklan. Seminar Antarabangsa Linguistik
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Pembudayaan Melayu VII (SALPBMVII 9-10
Hasimah Azit. 2017. Siput babi. Kuala Lumpur: Dewan November , Universiti Putra Malaysia).
Bahasa dan Pustaka. Norman Do. 2005. How to Win Tic-Tac-Toe- The
Hawiyah Baba & Nor Hashimah Jalaluddin. 2015. Nilai Australian Mathematical Society. Gazette. 32(3). 151.
Melayu dalam simpulan bahasa: Analisis pragmatik. Nurul Huda Mohd Saad et. al. 2017. Keberkesanan
Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK2015) penggunaan kaedah permainan bahasa dalam
Pelestarian dan Perekayasaan Bahasa, Dewan Bahasa pembelajaran penterjemahan peribahasa. International
dan Pustaka 21-21 Januari 2015. 79-87. Journal of the Malay World and Civilisation (IMAN).
Husain Ahmad. 1998. Kilat dan perlindungan. Skudai: 5(3):31-38.
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Panji Setyo Wiguno. 2017. Efek persuasi peribahasa serta
implementasi pembelajaran di SMA. Transformatika.
John Trenta. 2012. Innovation as identity construction in 1(1):90-105.
language teaching and learning: case studies from Pilgrim, Robert A. 1995. TIC TAC TOE:Introducing Expert
Hong Kong Innovation in Language Learning and Systems to Middle School Students. Proceedings of the
Teaching. 8(1).56-78. 26th SIGCSE Technical Symposium on Computer
József Beck. 2008. Combinatorial Games Tic-Tac-Toe Science Education. 340-344.
Theory. UK: Cambridge University Press. Salinah Ja’afar et, al. 2016. Wacana Pantun Melayu. Kuala
Julaina Nopiah, Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini Kasdan. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
2017. Elemen dualisme dalam peribahasa: Pendekatan Soleh Mohd Noor. 2016. Keberkesanan bahan bantu
sistematik inkuisitif. Jurnal Antarabangsa Dunia mengajar VATA dalam menangani miskonsepsi dan
Melayu. 10(1):67-89. meningkatkan kefahaman konsep abstrak Sains
Littlejohn, Stephen&A.Foss, Karen.2009. Encyclopedia of sekolah rendah. Tesis sarjana. Universiti Pendidikan
communication theory. America: Sage Publications, Sultan Idris.
Inc. Wibowo, Indian Seto Wahju. 2013. Semiotika komunikasi
Kementerian Pendidikan Malaysia. 2015. Dokumen aplikasi praktis untuk penelitian dan skripsi
Standard Kurikulum dan Pentaksiran Kurikulum komunikasi edisi 2. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana
Standard Sekolah Menengah Bahasa Melayu Media.
Tingkatan 1. Kuala Lumpur: Bahagian Pembangunan Zainal Abidin Ahmad. 1961. Ilmu mengarang Melayu.
Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Klara Uhlig. 2019.Tic-Tac-Toe Roboter. Projek Seminar
Elektrotechnik/Informationstechnik.
Lewis Boahene, A. 2009. Educational Wisdom of African
Oral Literature: African Proverbs Vehicles for

42
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Analisis Literatur Kajian Kepimpinan Instruksional Pengetua


dan Guru Besar (PGB) serta hubungannya dengan Komitmen
Guru
Cammellia Othman & Abdul Halim Busari

Abstrak – Kertas konsep ini bertujuan untuk menganalisis I. PENGENALAN


kajian-kajian terdahulu mengenai tahap amalan kepimpinan
instruksional dalam kalangan pengetua dan guru besar (PGB) Transformasi sistem pendidikan abad ke-21 merupakan
dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-sekolah satu cabaran kepada pengetua dan guru besar (PGB) dalam
Malaysia. Kajian-kajian lepas menunjukkan purata tahap mengekalkan komitmen guru secara berterusan
komitmen guru dalam organisasi adalah merupakan satu memandangkan dunia pendidikan kian mencabar. Dengan
fenomena yang kurang sihat. Di sekolah, masih terdapat itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah
segelintir guru yang menunjukkan sikap tidak merancang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
bertanggungjawab seperti masih menggunakan kaedah (PPPM) 2013- 2025 demi meningkatkan kualiti pendidikan
pengajaran yang lama serta enggan berubah mengikut arus Malaysia (Muhyiddin Yassin, 2013).
perubahan. Sedangkan perubahan persekitaran telah Dalam kesungguhan KPM melaksanakan transformasi
menuntut perubahan dalam aspek kaedah Pembelajaran dan pendidikan, timbul persoalan yang perlu diberi perhatian
Pemudahcaraan (PdPc) yang diguna pakai oleh guru-guru. iaitu sejauh manakah kesedaran pemimpin dan guru-guru
Komitmen guru kepada profesion benar-benar memerlukan
sekolah dalam menyediakan pendidikan abad ke-21? Selain
itu, persoalan dan isu yang sering ditimbulkan juga adalah
perhatian segera dan serius. Justeru itu, Kementerian
sejauhmanakah pemimpin sekolah secara langsung memberi
Pendidikan Malaysia (KPM) telah mewujudkan satu pelan
penekanan dan peruntukan masa yang banyak dalam
bagi meningkatkan tahap kepimpinan di kalangan PGB iaitu
kepimpinan intruksional itu sendiri. Dalam menghadapi
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.
cabaran pendidikan abad ke-21, sekolah sangat
PPPM telah mengariskan tentang keperluan untuk memahami
memerlukan pemimpin yang mempunyai akauntabiliti dan
secara mendalam bidang kepimpinan instruksional oleh PGB. kualiti yang tinggi kerana kompetensi kepimpinan
Ini menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional pengetua sangat mempengaruhi kualiti kejayaan pelajar
merupakan gaya kepimpinan yang masih penting dalam dan sekolah (Widhyanti & Shahril@Charil, 2016).
meningkatkan komitmen guru. Kertas konsep ini juga akan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) adalah satu
membincangkan tentang konsep kepimpinan instruksional dan keperluan yang utama dalam kepimpinan instruksional yang
komitmen guru serta bagaimana Model Kepimpinan perlu dilunaskan oleh PGB di sekolah. Namun, dalam kajian
Instruksional Hallinger & Murphy (1985) dan Model Azlin Norhaini & Roselan (2015), penyeliaan PdPc
Komitmen Guru Mayer & Smith (1993) diaplikasi dalam merupakan elemen yang kurang dilakukan oleh pemimpin
kajian-kajian lepas. Analisis dokumen dijalankan menerusi termasuklah kurang melakukan pemantauan terhadap
pembacaan jurnal, artikel, buku dan artikel yang berkaitan kemajuan akademik murid (Hallinger & Walker, 2017;
perkara ini. Diharap kertas konsep ini dapat merealisasikan Harris, Jones, Cheah, Devadason & Adams, 2017). Oleh itu,
anjakan ke-5 PPPM iaitu memastikan pemimpin yang KPM memberi penekanan untuk menempatkan barisan
memiliki prestasi tinggi sahaja ditempatkan di sekolah. Selain kepimpinan berprestasi tinggi sahaja berada di setiap
itu, kertas konsep ini diharap dapat digunakan sebagai sekolah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012). Dalam
rujukan dan menambah literatur yang berkaitan dengan PPPM 2013 -2025 menyatakan bahawa semua PGB, guru
kepimpinan instruksional dengan komitmen guru serta dapat kanan, ketua bidang dan ketua panitia sewajarnya bersedia
memberi implikasi kepada unit pembangunan profesional untuk memenuhi keperluan sebagai seorang pemimpin yang
guru terutamanya dari segi perancangan latihan kepimpinan menekankan bidang kepimpinan instruksional. Kepimpinan
PGB. Kesimpulannya, amalan kepimpinan instruksional instruksional merupakan satu bidang kepimpinan yang unik.
dalam kalangan PGB adalah penting dan mempunyai Ini kerana bidang kepimpinan ini hanya diamalkan di
hubungan dengan komitmen guru. sekolah dan berkaitan dengan PdPc sepenuhnya. Oleh itu,
kepimpinan instruksional yang dilaksanakan dengan
Kata Kunci : Kepimpinan Instruksional, Komitmen Guru berkesan mampu memacu kecemerlangan murid sekaligus
kepada warga sekolah.
Cammellia Othman, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan
Kepimpinan pentadbir yang pelbagai mampu membawa
Manusia, Universiti Malaysia Sarawak (e-mel: implikasi yang berbeza terhadap sekolah. Halingger (2015)
cammelliao@yahoo.com). menyatakan bahawa dalam abad ke-21, amalan kepimpinan
Abdul Halim Busari,Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan instruksional masih relevan dan mampu memberi
Manusia, Universiti Malaysia Sarawak (e-mel: bhalim@unimas.my) sumbangan kepada kecemerlangan sekolah. Menurut Sufean

43
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
(2014), kempimpinan instruksional adalah berfokus kepada Konsep Komitmen Guru
hal ehwal keguruan, kurikulum, proses pengajaran, dan
proses pembelajaran. Selain itu, di dalam buku Standard Konsep komitmen guru dalam kerjaya dan organisasi
Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) oleh Jemaah Nazir sering menjadi perdebatan hangat oleh pelbagai pihak.
dan Jaminan Kulaiti (2010), ada menekankan bahawa PGB Komitmen boleh dikenalpasti, diukur dan dinilai pada diri
berperanan sebagai pemimpin instruksional di mana mereka
seseorang itu berdasarkan perlakuan dan tindakannya
menggalakkan pemupukan budaya belajar dalam kalangan
murid. Selain itu, mereka menerajui pelaksanaan kurikulum menguruskan tugas yang telah diamanahkan oleh organisasi.
serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Chapman (1982, dalam Day, 2007) mentakrifkan komitmen
Ringkasnya, kepimpinan instruksional merupakan stail sebagai darjah ikatan psikologi guru-guru dengan kerjaya
kepimpinan paling asas yang mesti dikuasai oleh pemimpin mereka.
di sekolah. Manakala, kepimpinan jenis lain adalah untuk Model komitmen organisasi oleh Allen dan Meyer (1997)
melestarikan lagi kemajuan sekolah. menjelaskan bahawa terdapat tiga dimensi komitmen yang
utama iaitu komitmen afektif, berterusan dan normatif.
II. KONSEP
Model ini digunakan oleh ramai pengkaji untuk meramal
Konsep Kepimpinan Instruksional kepentingan hasil pekerja termasuk perubahan tingkah laku
warganegara, prestasi kerja, ketidakhadiran dan progress
Konsep kepimpinan instruksional telah dikaji dengan yang lambat. Model ini menjelaskan tentang komitmen
meluas sejak tahun 1980an dan 1990an (Hallinger, 2003, organisasi yang dialami oleh pekerja secara serentak yang
2012). Kajian-kajian dahulu tentang sekolah berkesan, merangkumi komitmen organisasi yang afektif, normatif,
pelaksanaan perubahan, dan penambahbaikan sekolah telah
dan berterusan (Stephen, 2007).
dijalankan secara meluas di pelbagai negara oleh pengkaji.
Dapatan ini telah menjadi asas kepada konsep kepimpinan
instruksional (Hallinger, 2003; Hallinger, Taraseina, & III. TEORI DAN MODEL
Miller, 1994). Keadaan ini telah memberi kepercayaan di
kalangan pengamal dasar dan penggubal dasar bahawa Model Kepimpinan Instruksional Hallinger &
kepimpinan instruksional adalah faktor utama yang Murphy (1985)
menjadikan sekolah-sekolah berkesan (Hallinger, 2011). Di
Malaysia stail kepimpinan ini semakin rancak diperkatakan Model Kepimpinan Instruksional Hallinger dan Murphy
sejak tahun 2006 (KPM, 2006).Hallinger (2011) (1985) telah dibangunkan oleh Philip Hallinger dan Joseph
menerangkan bahawa kepimpinan instruksional merupakan Murphy dengan menggariskan tiga dimensi utama
stail kepimpinan yang sangat popular dan telah menjadi kepimpinan instruksional iaitu (1) menentukan misi sekolah,
pilihan pengetua-pengetua di Amerika Syarikat. (2) menguruskan program pengajaran, dan (3) mewujudkan
Menurut Hallinger dan Murphy (2011), kepimpinan iklim pembelajaran sekolah. Hallinger dan Murphy (2003)
instruksional merujuk kepada segala tingkah laku PGB yang juga telah mentakrifkan dan membina satu kerangka teori
dilaksanakan dengan tujuan memajukan dan menambah baik kepemimpinan instruksional hasil daripada penyelidikan
proses PdPc di sekolah yang melibatkan guru, murid, ibu yang telah mereka jalankan berkaitan peranan PGB sebagai
bapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemudahan pemimpin instruksional. Mereka telah menjelaskan konsep
sumber, dan budaya sekolah. Johan & Jamalul Lail (2017) kepemimpinan instruksional iaitu merupakan suatu tingkah
juga menjelaskan bahawa kepimpinan instruksional laku dan tindakan-tindakan pemimpin sekolah yang meliputi
merupakan kebolehan pemimpin memberi sokongan dan merangka matlamat sekolah, memantau pengajaran guru,
galakan kepada guru dan murid serta mencorakkan menyelaras kurikulum, mengawas kemajuan murid,
kepemimpinan untuk mempertingkatkan pengajaran dan mengawal masa pengajaran, menggalakkan perkembangan
pembelajaran di sekolah.. profesio nal guru, sentiasa kelihatan dalam kawasan sekolah,
Pengkaji-pengkaji terdahulu telah menjalankan kajian menyediakan ganjaran untuk guru dan menyediakan insentif
tentang menerangkan istilah kepimpinan instruksional. untuk murid. Model ini banyak digunakan oleh pengkaji
Mereka menyimpulkan bahawa kepimpinan di sekolah bagi mengukur tahap kepimpinan instruksional dalam
adalah berkaitan dengan penambahbaikan dan memberi kalangan pemimpin sekolah (Mohd. Zaini (2009),
focus dalam proses yang melibatkan bidang pendidikan di Premavathy (2010), Augustine (2012), Yeo & Azlin (2017)
sekolah. Konsep kepimpinan instruksional seterusnya dan Yak & Mohamed Yusoff (2017).
menjurus kepada perubahan tentang sekolah berkesan pada Rajah 1 di bawah menunjukkan tiga dimensi Model
tahun 1980an. Selaras dengan arus perkembangan Kepimpinan Instruksional Hallinger dan Murphy (1985)
pendidikan, konstruk teras bagi kepimpinan instruksional iaitu menjelaskan matlamat sekolah, mengurus program
mula dikenal pasti. Konstruk teras dalam kepimpinan pengajaran, dan menggalakkan iklim sekolah. Model
instruksional yang dimaksudkan adalah kepimpinan yang tersebut dipecahkan kepada 10 kelompok kecil yang
berpusatkan murid dan kepimpinan untuk belajar (Hallinger menggambarkan peranan seseorang pemimpin instruksional
& Chung Wang, 2015). di sekolah.

44
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Menguruskan Mewujudkan Iklim
(PGB) dan hubungannya dengan komitmen guru di sekolah-
Menentukan Misi
Sekolah
Program Pembelajaran sekolah Malaysia
Pengajaran Sekolah

Merangka Menyelia dan Mengawal V. DAPATAN


matlamat menilai waktu
sekolah pengajaran pengajaran
Kepimpinan Instruksional Guru Besar
Menyampaikan
Menyelaras Mengekalkan
matlamat
sekolah
Kurikulum ketampakan Di sesebuah organisasi, terdapat banyak jenis kepimpinan
yang telah diamalkan oleh seseorang pemimpin. Namun
Memantau Menyediakan dalam organisasi seperti sekolah, kepimpinan instruksional
kemajuan insentif untuk
murid guru adalah menjadi tunjang utama dalam proses pendidikan dan
pengukuran prestasi sekolah (Hallinger, 2003). Dalam
Menggalakkan
pembangunan
bidang penulisan dan penyelidikan, topik kepimpinan
professional instruksional menjadi popular dalam kalangan penyelidik,
penulis, dan pendidik tempatan. Antara penulisan dan kajian
Menyediakan
insentif untuk
dalam bidang ini termasuklah yang dilakukan oleh Ahmad
pembelajaran Tajuddin (1989), Kam (1993), Manoharan (1995), Rahman
Rajah 1: Model Kepimpinan Instruksional Hallinger dan Murphy (1985) (1995), Zakaria (1997), Narimah (1997), Heng (1998),
Nazirah (2000), Zulkafli (2000), Abdul Razak (2001), Mohd
Model Komitmen Guru Meyer & Smith (1993) Suhaimi (2004), Abdul Wahab Mohd Arshad (2011), Che
Ku Alam Ku Ali (2011), Norini Wan Awang (2011),
Allen dan Meyer yang mengembangkan Model Jamelaa Bibi Abdullah (2012), R. Premah (2013), Gu, Saw
Komitmen Organisasi (Allen & Meyer, 1990; Ali Yusob Md Lan (2014), Farhana Manan (2016), Ghavifekr (2017),
Zain & Gill, 1999); Yahya Don, Azizah Ismail & Yaakob Jamalullail (2018), CY Piaw (2019) dan Donnie & Kenny
Daud, 2007) membahagikan komitmen kepada tiga dimensi (2019). Kebanyakan pengkaji bersetuju bahawa kepimpinan
iaitu komitmen afektif, komitmen berterusan dan komitmen intruksional di kalangan PGB berhubung kait dengan
normatif. komitmen guru secara positif.
Komitmen afektif merujuk kepada kesanggupan Kajian-kajian lepas banyak mendapati bahawa tahap
subordinat untuk membantu organisasi mencapai matlamat amalan kepimpinan guru besar adalah tinggi. Kajian oleh
dan komitmen ini timbul kesan daripada ikatan emosi antara Jameela dan Jainabee (2011) menunjukkan bahawa PGB
subordinat dengan organisasi. Komitmen afektif juga menunjukkan amalan kepimpinan instruksional yang tinggi
membawa maksud keinginan subordinat terus berada dalam dalam kesemua dimensi iaitu mendefinisikan misi sekolah,
organisasi kerana keinginan kuat melakukannya. Komitmen mengurus program instruksional dan mewujudkan iklim
afektif mempunyai ciri-ciri kesetiaan dan kebajikan. Kanter pembelajaran sekolah. Dapatan kajian ini selari dengan
(1968, dalam Ali Yusob Md Zain & Gill, 1999) kajian Samsiah et.al (2019) di 57 buah Sekolah Menengah
mentakrifkannya sebagai komitmen yang melibatkan Kebangsaan Agama. Selain itu, kajian ini bertepatan juga
perasaan dan emosi individu kepada kumpulan. dengan dapatan Peter & Azlin (2018) iaitu mendapati nilai
Komitmen berterusan membawa maksud subordinat min bagi amalan kepimpinan instruksional pengetua di
berusaha untuk terus kekal dalam organisasi kerana Daerah Subis, Sarawak ialah 4.15.
memikirkan ganjaran yang diterima dan kos yang Abdul Ghani & Anandan (2012) telah mengkaji
ditanggung apabila meninggalkan organisasi (Allen & pengaruh kepimpinan pentadbir sekolah terhadap efikasi
Meyer, 1991, dalam Ali. Yusob Md Zain & Gill, 1999). kolektif guru dan pembelajaran pelajar. Dapatan kajian
Menurut Becker (1960, dalam Yahya Don, Azizah Ismail & telah menunjukkan kepimpinan instruksional memberi
Yaakob Daud, 2007), komitmen berterusan ialah kesan secara positif terhadap efikasi kolektif guru dan
kecenderungan subordinat untuk kekal dalam organisasi pembelajaran pelajar. Kajian ini disokong oleh Byrk et. al
kerana tidak mampu untuk keluar daripada organisasi. (2010) iaitu mendapati bahawa kepimpinan instruksional di
Mereka percaya apabila mereka keluar daripada organisasi, sekolah mampu memainkan peranannya sebagai pemacu
maka mereka akan kehilangan masa, usaha dan faedah serta perubahan (driver for change) di sesebuah sekolah. Guru
tidak dapat menggantikannya. yang mempunyai motivasi tinggi akan mampu memberi
Komitmen normatif pula merujuk kepada perasaan sumbangan terhadap kejayaan sesebuah sekolah dalam
tanggungjawab pihak subordinat berada dalam organisasi memberi nilai tambah terhadap ‘outcome’ (keputusan
hasil pendedahan kepada maklumat organisasi. Allen & peperiksaan awam) pelajar sekolah berkenaan.
Meyer (1993, dalam Yahya Don, Azizah Ismail & Yaakob Baharuzaini et.al (2016) menyatakan bahawa gaya
Daud, 2007) menyatakan komitmen normatif ialah obligasi kepimpinan instruksional merupakan gaya kepimpinan yang
untuk kekal dengan organisasi kerana merasakan mereka paling tinggi diamalkan oleh guru besar di sekolah
perlu berbuat demikian. kebangssan luar bandar di daerah Gua Musang, Kelantan
berbanding gaya kepimpinan lain. Dapatan kajian ini
IV. TUJUAN menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional merupakan
gaya yang paling kerap diamalkan di sekolah-sekolah
Kertas konsep ini bertujuan untuk menganalisis kajian- tersebut berbanding kepimpinan lain. Dapatan ini
kajian terdahulu mengenai tahap amalan kepimpinan menyokong kajian yang dilakukan oleh Marzano et al.
instruksional dalam kalangan pengetua dan guru besar (2005) dan Nor Asikin (2011) yang menyatakan bahawa
45
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
guru besar lebih kerap mengamalkan gaya kepemimpinan sebagai pemimpin instruksional di sekolah boleh dilakukan
instruksional terutamanya di sekolah berkesan. oleh PGB lelaki mahupun PGB perempuan pada prestasi
Dapatan kajian Mohd Rosli pula (2000), terhadap 250 yang sama tanpa mengira jenis sekolah.
orang guru di lapan buah sekolah menengah kebangsaan di
Daerah Kulai, Johor tentang hubungan antara kepimpinan Komitmen Guru
instruksional guru besar dengan profil iklim sekolah telah
menunjukkan bahawa kefahaman guru besar tentang konsep, Hallinger (2005) turut menyatakan bahawa komitmen
matlamat, objektif, faedah dan tujuan perkembangan staf guru berkait rapat dengan penyeliaan terhadap pembangunan
adalah tinggi. Kajian ini turut disokong oleh Peter dan guru, serta berkait rapat dengan amalan kepimpinan
Rijeng (2000). Kajian ini menggunakan 97 orang pengetua instruksional PGB walaupun kajian-kajian terdahulu
Sekolah Menengah di Sarawak dan mendapati bahawa menunjukkan komitmen guru memberi kesan ke atas murid
pengetua-pengetua di Sarawak mempunyai kesedaran yang dan prestasi sekolah.
tinggi mengenai tugas dan tanggungjawab mereka sebagai Kajian negara luar seperti yang dilaukan oleh Niloufar
pemimpin instruksional. Kajian Ibrahim & Aziz (2014) juga (2011) di sekolah menengah daerah Tehran di negara Iran
mendapati kepimpinan instruksional telah menjadi peramal menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara faktor
yang tinggi terhadap efikasi guru dan kompetensi dalam ekonomi, hubungan kemanusiaan, pengetahuan guru, faktor
pengajaran. dalaman sekolah, nilai sistem serta personaliti guru dengan
Tahap amalan kepemimpinan instruksional adalah tinggi komitmen kerja guru. Manakala kajian oleh Pouriya Vali
seperti yang diperoleh oleh Munira (2000) melalui kajiannya (2006) menunjukkan komitmen guru dipengaruhi oleh
terhadap pengetua di enam buah sekolah menengah sekitar komitmen keagamaan, faktor manusia, faktor motivasi,
Kuala Lumpur. Dapatannya menunjukkan bahawa 89.1 komited terhadap nilai kerja, penilaian sistem yang
peratus dan 31 pengetua menjalankan fungsi mereka sebagai berkesan, stail pengurusan dalam memantapkan komitmen
pemimpin instruktional iaitu 23.4 peratus pengetua kerja guru
cenderung ke arah amat kerap dan 65.7 peratus Pengkaji-pengkaji di Malaysia telah membuat kajian
dikategorikan sebagai kerap. tentang komitmen guru-guru di Malaysia. Kajian oleh Radha
Namun wujudnya percanggahan hasil kajian-kajian Krisna Arjuna Perumal (1995, dalam Yahya Don, Azizah
lepas. Dapatan kajian Noorshazrina & Mohd Izham (2016) Ismail, & Yaakob Daud, 2007) yang mengkaji hubungan
menunjukkan bahawa tahap amalan kepimpinan antara komitmen organisasi dengan gaya kepimpinan dan
instruksional PGB adalah berada pada tahap rendah. kepuasan kerja mendapati tiada hubungan yang signifikan
Dapatan kajian ini selari dengan kajian Nantai & Azlin antara komitmen organisasi dengan gaya kepimpinan dan
(2018) iaitu kajian terhadap guru besar di tiga buah sekolah kepuasan kerja guru.
kurang murid di Daerah Kapit, Sarawak. Dapatan kajian Walau bagaimanapun, kajian-kajian di Malaysia
menunjukkan bahawa guru besar mengamalkan kepimpinan kebanyakannya menunjukkan ada hubungan signifikan
instruksional pada tahap sederhana, manakala pola amalan antara komitmen guru dan gaya kepemimpinan. Kajian
kepimpinan yang dominan adalah memantau kemajuan Kwong Kuan Hon (1996, dalam Yahya Don, Azizah Ismail,
akademik murid. Ia diikuti dengan mengawal dan & Yaakob Daud, 2007) yang mengkaji komitmen organisasi
melindungi waktu pengajaran, manakala amalan memberi dan hubungannya dengan peluang peningkatan kerjaya,
sokongan dalam aktiviti pengajaran menunjukkan pola yang kepuasan kerja, gaya kepemimpinan yang mementingkan
paling sedikit. pekerja dan gaya kepemimpinan yang mementingkan tugas.
Kajian Abdul Malik et al. (2016) pula menunjukkan Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang
kepimpinan demokratik adalah gaya kepimpinan yang signifikan antara komitmen dengan peluang peningkatan
paling kerap diamalkan dan kepimpinan autokratik adalah kerjaya, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan yang
yang paling kurang diamalkan oleh guru besar. Ini mementingkan tugas.
menunjukkan bahawa PGB kurang memainkan peranan Kajian oleh Othman & Kasuma (2017) mendapati tahap
sebagai pemimpin instruksional. Masalah ini boleh diatasi komitmen guru di 5 buah sekolah kebangsaan daerah Sri
dengan mengurus sistem pengurusan dengan segera bagi Aman, Sarawak adalah pada tahap yang sederhana. Kajian
menyokong PGB melalui menghadiri kursus, seminar dan ini bertepatan dengan kajian Mohd. Yusof (2002), Faridah
latihan dalam perkhidmatan tentang kepimpinan & Khadijah (2018), iaitu menyatakan bahawa komitmen
instruksional. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa guru di Malaysia tidak menggalakkan dan pada tahap yang
terdapat hubungan positif antara kepimpinan instruksional rendah. Kajian oleh Tan & Aida (2018) juga mendapat tahap
PGB dengan perubahan sikap guru. Kajian juga mendapati komitmen guru terhadap sekolah berada pada tahap
bahawa faktor kepimpinan guru besar menjadi salah satu sederhana. Kurangnya minat dalam mengimplementasi dan
faktor penyumbang kepada pencapaian akademik selain kurang peranan guru dikatakan gagal mencapai objektif
faktor guru, murid, ibu bapa, prasarana, kewangan dan sekolah.
budaya sekolah (Dolbasar, Shahril & Jamal, 2013). Kajian oleh Nurulaim & Suhaida (2013) pula mendapati
Namun begitu, kajian oleh Clare , Jamalullail & Azlin komitmen guru di sekolah menengah di daerah, Kangar,
(2018) mendapati tahap kepimpinan instruksional PGB tidak Perlis adalah sederhana tinggi. Mereka mencadangkan agar
mempunyai perbezaan dari segi jantina dan jenis sekolah. komitmen guru terhadap sekolah perlu dipertingkatkan lagi
Namun begitu di dapati bahawa Dimensi 3 iaitu untuk meningkatkan kecemerlangan dan pretasi sekolah ke
mewujudkan iklim pembelajaran sekolah masih berada pada tahap yang lebih tinggi. Manakala, kajian Saini, Charil &
tahap yang rendah. Hal ini menjelaskan bahawa amalan Nordin (2015) mendapati tahap komitmen guru terhadap
pengurusan PGB untuk melaksanakan tanggungjawab sekolah di Bintulu menunjukkan pada tahap yang sederhana
46
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
di mana nilai skor min keseluruhan komitmen adalah M = (SK, SJKC dan SJKT).
2.96 dan sisihan piawai pula SP= .949. Kajian yang dilakukan oleh Davarajoo, (2012) di
Dalam kajian Siti Nazatul (2017) di sekolah-sekolah sembilan buah sekolah rendah zon Tanjung Karang, Daerah
menengah daerah Gua Musang, hasil analisis yang Kuala Selangor menunjukkan terdapat hubungan yang
dijalankan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kepimpinan instruksional dengan
signifikan komitmen guru mengikut jantina, serta tidak komitmen kerja guru (r = 0.339, p = 0.000). Dapatan ini
terdapat perbezaan yang signifikan bagi komitmen guru disokong oleh dapatan kajian Aiwan@Noraini , Azlin &
berdasarkan pengalaman mengajar. Beberapa kajian Mohd Yusoff (2018) terhadap guru sekolah rendah di
empirikal juga telah menunjukkan komitmen kerja guru pedalaman Daerah Saratok, Sarawak. Dapatan menunjukkan
dipengaruhi oleh polisi pentadbiran sekolah dan suasana tahap kepimpinan instruksional dan komitmen kerja guru
tempat kerja (Baron & Green, 1990). Sokongan daripada adalah tinggi. Didapati juga bahawa tidak terdapat perbezaan
pihak pentadbir dapat meningkatkan prestasi kerja serta komitmen kerja guru berdasarkan faktor demografi seperti
komitmen dan kepuasan kerja yang tinggi (Miskel, 1997; jantina, umur, kelayakan akademik tertinggi, dan tempoh
Abdul Muin, 1993). Manakala terdapat guru yang perkhidmatan guru. Kajian ini juga menunjukkan bahawa
dibebankan dengan terlalu banyak tugas yang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepimpinan
berbentuk akedemik akan menghilangkan komitmen mereka instruksional guru besar dan tahap komitmen guru.
dalam kerja-kerja berbentuk profesional (Ball & Goodson, Selain itu,kajian yang dijalankan oleh Noorshazrina &
1985) Mohd Izham (2017) menunjukkan bahawa amalan
kepimpinan instruksional mempunyai hubungan positif yang
Hubungan antara Kepimpinan Instruksional Guru lemah serta signifikan dengan komitmen kerja (r=0.273,
Besar dan Komitmen Guru p=0.00). Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi
komitmen kerja merupakan faktor utama yang menyumbang
Sejak dahulu, kepimpinan instruksional PGB dan kepada amalan kepimpinan instruksional guru besar.
komitmen guru mula dianggap sebagai satu elemen utama Rumusannya, kertas konsep ini menunjukkan tahap
dalam strategi penambahbaikan akademik di sekolah (Yusuf amalan kepimpinan instruksional PGB dengan komitmen
K. K Nsubuga, 2008). Kepimpinan instruksional ialah guru secara keseluruhannya adalah berada pada tahap yang
kepimpinan yang memfokuskan kepada penambahbaikan tinggi dan terdapat hubungan yang signifikan.
pengajaran dan pembelajaran (Hallinger, 2005). Dalam hal
ini, kepimpinan PGB sahaja tidak dapat memenuhi semua VI . PERBINCANGAN
keperluan bagi menjayakan kepimpinan instruksional
Banyak pendapat mengakui bahawa terdapatnya hubungan Berdasarkan analisis dapatan kajian lepas, secara
sama ada secara langsung atau tidak langsung antara keseluruhannya adalah didapati amalan kepimpinan
kepimpinan pengetua dan komitmen guru dalam memupuk instruksional PGB mempunyai hubungan pada tahap tinggi,
pembelajaran pelajar. terdapat signifikan dan positif dengan komitmen guru.
De Bevoise (1984) mentakrifkan kepimpinan Penemuan ini bertepatan dengan kajian Nik Mustafa et.al
instruksional sebagai apa-apa tindakan yang dilakukan oleh (2014), Anita & Mohamed Yusoff (2017). Cheng Yong Tan
pengetua atau melalui penurunan kuasanya kepada orang (2012) pula berpendapat bahawa dalam abad ke-21, usaha
lain dalam usaha bagi meningkatkan perkembangan untuk menurunkan kuasa kepada guru yang dianggap
pembelajaran pelajar. Dalam kajiannya, Krug (1992) sebagai guru yang berkemahiran dan profesional adalah
mendapati bahawa kepimpinan pemimpin sekolah tidak mencukupi. PGB hendaklah sentiasa bekerjasama
mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen dengan guru-gurunya bagi menyokong pencapaian tinggi
kerja guru Justeru, banyak kajian tentang hubungan semua pelajar. Ini termasuklah sentiasa kelihatan di kawasan
kepimpinan instruksional dengan komitmen guru telah sekolah, terlibat pada semua peristiwa di sekolah dan kerap
dijalankan di luar negara mahupun di Malaysia sendiri. melakukan lawatan singkat ke bilik-bilik darjah (Semiha
Di Malaysia, dapatan kajian Nik Mustafa et.al (2014) Sahin, 2011).
mengenai kepimpinan instruksional pengetua terhadap Amalan kepimpinan PGB juga mempengaruhi prestasi
komitmen kerja guru di tiga buah maktab MARA di Pahang kerja guru dan komitmen guru. Norazah dan Norbayah
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan (2011) menekankan bahawa komitmen pekerja memberi
antara amalan kepimpinan instruksional dengan komitmen kesan yang besar terhadap tahap prestasi kejayaan
kerja guru. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dilakukan organisasi. Ini kerana polisi pentadbir sekolah dan suasana
oleh Hareesol et.al (2019) di mana hasil kajiannya tempat kerja mempengaruhi komitmen kerja guru. PGB
menyatakan bahawa dimensi-dimesi amalan kepimpinan masa kini lebih banyak menggunakan masa bekerja mereka
instruksional telah berjaya mempengaruhi tahap komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas pentadbiran, mengurus
guru di sekolah. sekolah serta menghadiri mesyuarat di luar. Ini merupakan
Dapatan kajian Roslona (2011) menunjukkan amalan cabaran meningkatkan kualiti subordinat dalam aspek
kepemimpinan instruksional mempunyai hubungan yang pengurusan dan kepimpinan sekolah. Oleh itu, kajian
signifikan dengan iklim sekolah, sikap kerja guru dan berkaitan amalan kepimpinan instruksional dalam konteks
komitmen organisasi. Kajian ini juga selari dengan dapatan tertentu juga masih diperlukan di Malaysia (Harris et al.,
kajian Norashdimah (2019) iaitu terdapat hubungan yang 2017).
signifikan terhadap kepimpinan instruksional dengan Hasil daripada kertas konsep ini, kajian-kajian lampau
komitmen kerja guru (r = 0.339, p = 0.000) dan kepuasan mencadangkan bahawa kepimpin instruksional merupakan
kerja guru (r = 0.278, p = 0.000) di tiga jenis sekolah rendah stail kepimpimpinan yang dapat meningkatkan komitmen
47
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
guru. Bidang kepimpinan khususnya kepimpinan VII. KESIMPULAN
instruksional dipercayai dapat dimanfaatkan oleh institusi
latihan untuk membentuk pemimpin yang berwibawa Telah dibuktikan bahawa bidang kepimpinan sentiasa
(Danielle & Mohd. Khairuddin, 2017). berubah dari semasa ke semasa kerana sifat manusia dan
Hal ini selari dengan hasrat KPM untuk menjadikan organisasi yang sentiasa berubah. Kajian bidang kepimpinan
pemimpin sekolah yang cemerlang, bertindak sebagai ejen yang berterusan diperlukan supaya proses penilaian dan
perubahan, mendapat latihan kepimpinan bertaraf latihan yang sesuai dapat disediakan mengikut konteks dan
antarabangsa serta dapat mengamalkan amalan terbaik isu semasa (Horner, 1997; Avolio, 2007; Allio, 2012).
daripada rakan sejawatan (PPPM 2013-2025). Keadaan ini Kajian berkaitan amalan kepimpinan instruksional dalam
sekaligus dapat membantu hasrat KPM mengurangkan 50% konteks tertentu juga masih diperlukan di Malaysia (Harris
jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, et al., 2017) terutama sekali dalam konteks sekolah rendah
gender) menjelang tahun 2020 (KPM, 2012). Oleh itu, (Tuck, 2009). Kajian seperti ini dilihat penting kerana
semua PGB perlu meneliti dan memahami setiap dimensi kefahaman tentang kepimpinan instruksional PGB di
amalan kepimpinan instruksional serta mengamalkannya sekolah mampu menyerlahkan impak dan potensi seorang
kepada seluruh warga sekolah supaya secara tidak langsung PGB (Clarke & Wildy, 2004).
komitmen dapat dipertingkatkan. Kesimpulannya, kepimpinan instruksional sangat
diperlukan oleh KPM dalam merealisasikan anjakan ke-5
VII. IMPLIKASI PPPM 2013 -2025. Selain itu, stail kepimpinan intruksional
untu membolehkan semua guru dapat menyumbangkan
Kertas konsep ini diharapkan dapat merealisasikan sesuatu berdasarkan kepada bakat dan posisi masing-masing
anjakan ke-5 PPPM 2013 – 2025 iaitu memastikan ke arah meningkatkan komitmen guru. Sehubungan dengan
kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. itu, PGB perlu mengambil kira setiap dimensi dalam
Secara tidak langsung, kertas konsep ini diharapkan dapat kepimpinan instruksional sebagai faktor penting dalam
membantu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kepimpinan mereka. Ini adalah kerana semua dimensi
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan kepimpinan instruksional tersebut dibuktikan sebagai
Daerah (PPD) dalam memperkukuhkan dasar pendidikan penyumbang utama kpada komitmen guru dan seterusnya
yang digubal dari segi amalan kepimpinan instruksional dan dapat merealisasikan kecemerlangan khususnya kepada
tahap komiten guru. bidang pendidikan.
Kertas konsep ini juga dapat memberi implikasi kepada
pihak KPM, JPN dan PPD untuk menilai dan membuat RUJUKAN
refleksi tentang keberkesanan kepimpinan instruksional
PGB terhadap komitmen guru di sekolah. Maklumat yang Abdullah, A. G. K., Chen, E. A. D., & Ling, Y.-L. (2019).
diperoleh daripada kertas konsep ini juga dapat digunakan Pengaruh Moderator Bagi Komuniti Pembelajaran
panduan dalam pembinaan model kepimpinan berasaskan Professional Terhadap Kepimpinan Instruksional
konteks dan budaya Malaysia. Selain itu, kertas konsep ini Pengetua Dan Efikasi Kolektif Guru. Jurnal
juga dapat dijadikan panduan pihak perancangan pendidikan Kepimpinan Pendidikan, 6(3), 53–64. Retrieved from
dalam kriteria pemilihan dan proses perancangan http://umrefjournal.um.edu.my/filebank/published_a
penggantian PGB di masa hadapan. rticle/6255/Template 4.pdf
Dari aspek PGB, kertas konsep ini diharap dapat Ahmad Fauzi, A. (2014). Kepimpinan instruksional dalam
membantu PGB menambah pengetahuan tentang peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
kepimpinan instruksional dalam menguruskan sekolah serta dalam kalangan pensyarah.
dapat menilai semula kekuatan dan kelemahan setiap gaya Ali, S. N. N., & Ali, S. N. N. (2017). Hubungan Antara Gaya
kepimpinan yang dipratikkan. Telah terbukti bahawa Kepimpinan Transformasi Pengetua Dengan Komitmen
pemimpin yang tamat Program Profesional Pemimpin Guru Pjk Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Gua
Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Musang, Kelantan. Proceedings of the ICECRS.
Qualification For Educational (NPQEL) menunjukkan tahap https://doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.587
kepimpinan yang tinggi apabila kembali ke sekolah (Shanti Augustine, A. (2012). Kepimpinan Instruksional Pengetua
et.al, 2018 & Sathiyabama, 2017). Hasil daripada kertas dan Komitmen Guru di Sebuah Sekolah Menengah
konsep ini juga dapat membantu bakal PGB Kawasan Samarahan, Sarawak.
mengaplikasikan jenis gaya kepimpinan yang perlu Baharin, B., Adnan, M. H., Zin, M. H. M., Kamaludin, M.
diwujudkan di sekolah agar komitmen guru dapat N., & Mansor, A. N. (2016). Gaya Kepimpinan Guru
dipertingkatkan serta mewujudkan pengurusan sekolah lebih Besar Dan Tahap Efikasi Guru (Headmaster Leadership
berkesan lagi. Style and Teacher’S Efficacy). Journal of Personalized
Akhir sekali, kertas konsep ini juga diharapkan dapat Learning Journal OfPersonalized Learning, 2(21), 9–17.
berperanan sebagai literatur kajian kepada penyelidik masa Baharuzaini Baharin, Muhammad Hisham Adnan, Mohd
hadapan dalam membuat kajian tentang amalan kepimpinan Hanif Mohd Zin, Mohd Norhisyam Kamaludin, & Azlin
instruksional dan hubungannya dengan komitmen guru. Norhaini Mansor. (2016). Gaya Kepimpinan Guru Besar
Ringkasnya, pengetua merupakan pemimpin Dan Tahap Efikasi Guru Di Sebuah Sekolah Rendah Di
instruksional yang penting untuk mencapai kejayaan di Daerah Gua Musang, Kelantan. Journal of Personalized
sekolah yang dipimpin (Ghavifekr, Ibrahim, Chellapan, Learning.
Sukumaran, & Subramaniam, 2017). Bin, T., Rashid, A., Ahmad, J. B., Shariff, S. B.,
Profesional, B. K., & Politeknik, J. P. (2016).
48
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Kepimpinan Instruktional Pegawai Perkhidmatan Kepimpinan Instruksional Menjana Pembelajaran
Pendidikan Tinggi di Politeknik Malaysia. Politeknik Abad Ke-21.
& Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Jamelaa Bibi Abdullah, & Jainabee Md Kassim. (2011).
Humanities. Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Kalangan
Boyce, J., & Bowers, A. J. (2017). Toward an evolving Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang : Satu
conceptualization of instructional leadership as Kajian Kualitatif. Journal of Edupres,.
leadership for learning. Journal of Educational Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Laporan Awal
Administration, 56(2). https://doi.org/10.1108/jea- Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.
06-2016-0064 Kementerian Pelajaran Malaysia
Chyi, Y. P., & Azlin Norhaini, M. (2017). Kepimpinan Lee Saat, & Shukri Zain. (2016). Pengaruh Kepimpinan
Instruksional Guru Besar di Zon Baram , Sarawak. Instruksional , Efikasi dan Tugas Rutin Pengetua
Prosiding Simposium Psikologi Dan Kesihatan Terhadap Pencapaian Akademik. Malaysian Journal
Sosial. of Social Sciences and Humanities.
Davarajoo, E. (2012). Hubungan Antara Kepimpinan Mat Rahimi, Y., & Mohd Yusri, I. (2015). Sumbangan
Pengajaran Guru Besar Dengan Komitmen Kerja Model Kepimpinan Instruksional MayaTerhadap
Dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah Di Zon Kompetensi Pengajaran Guru. 3rd International
Tanjung Karang. Jurnal Kepemimpinan Untuk Conference on Social Sceince Research.
Pembelajaran (Leadership For Learning). Murphy, J. (1990). Principal instructional leadership.
Farhana Mannan & Sailesh Sharma (2017). Organizational Advances in Educational Leadership.
Commitment of Secondary Schools Teachers in the Noorshazrina Faustine, & Mohd Izham Mohd Hamzah.
Federal Territory of Kuala Lumpur. Educational (2017). Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Dan
Leader (Pemimpin Pendidikan) 2017, Volume 5,page Hubungannya Terhadap Komitmen Kerja Guru
75 to 87 Sekolah Rendah Di Daerah Lawas. Seminar on
Faustine, N., & Mohd Hamzah, M. I. (2017). Amalan Transdisciplinary Education (STEd 2017) / Faculty
Kepimpinan Instruksional Guru Dan Hubungannya of Education UKM.
Terhadap Komitmen Kerja Guru Sekolah Rendah Di Othman, C., & Kasuma, J. (2017). Relationship of school
Daerah Lawas. Seminar on Transdisciplinary climate dimensions and teachers’ commitment.
Education (STEd 2017) / Faculty of Education UKM. International Journal of Advanced and Applied
Ghavifekr, S (2017), Building Nation Through Effective Sciences, 4(3), 94–100.
Schools: Instructional Leadership Practices Of https://doi.org/10.21833/ijaas.2017.03.015
Headmaster Towards Teachers’ Job Satisfaction.
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Pan, H.-L. W., Nyeu, F.-Y., & Chen, J. S. (2015). Principal
Universiti Awam 2017 instructional leadership in Taiwan: lessons from two
decades of research. Journal of Educational
Hallinger, P & Chung Wang, Wen. (2015). Assessing Administration, 53(4), 492–511.
Instructional Leadership with the Principal https://doi.org/10.1108/JEA-01-2014-0006
Instructional Management Rating Scale. Switzerland. Rahimah Ahmad, & Ghavifekr, S. (2014). School
Springer Leadership for The 21st Century: A Conceptual
Hallinger, P & Walker, A. (2017). Leading Learning in Overview. Malaysian Online Journal of Educational
Asia-emerging empirical insights from five societies. Management, 2(1), 48–61.
Journal of Educational Administration, 55(2), 130- https://doi.org/http://mojem.um.edu.my
146 Sarikaya, Nuray & Erdogan, C., Sarikaya, N., & Erdogan,
Hallinger, P. (2018). Principal Instructional Leadership. In C. (2016). Relationship between the Instructional
The Wiley Handbook of Teaching and Learning. Leadership Behaviors of High School Principals and
https://doi.org/10.1002/9781118955901.ch21 Teachers’ Organizational Commitment. Journal of
Hallinger, P. 2013. “A Conceptual Framework for Education and Practice.
Systematic Reviews of Research in Educational Samsiah & Khalip (2019). The Level of Instructional
Leadership and Management.” Journal of Leadership Practices Among Principals of National
Educational Administration 51 (2): 126–149. Religious Secondary School in Malaysia.
Hallinger, P., D. Adams, A. Harris, and M. Suzette Jones. International Journal of Scientific Research and
2018. “Review of Conceptual Models and Management, 7(03), 927–939.
Methodologies in Research on Principal Instructional https://doi.org/10.18535/ijsrm/v7i3.el03
Leadership in Malaysia: A Case of Knowledge Velarde, J. (2017). Instructional Leadership Practices in
Construction in a Developing Society.” Journal of International Schools in. Leadership, International
Educational Administration 56 (1): 104–126. Online Journal of Educational, 1(1), 90–117.
Harris, A., Jones, M., Adams, D., & Cheah, K. (2019). Wan Roslina Wan Ismail. (2011). Korelasi Amalan
Instructional leadership in Malaysia: a review of the Kepimpinan Pengajaran Pemimpin Pertengahan
contemporary literature*. School Leadership and Dengan Iklim Sekolah , Sikap Kerja Guru Dan
Management, 39(1), 76–95. Komitmen Organisasi Di Sekolah Menengah
https://doi.org/10.1080/13632434.2018.1453794 Kebangsaan. Tesis Ijazah Doktor Falsafah.
Hj. Ahmad Rusli bin Hj. Din. (2018). Kepimpinan Zakaria Othman. (2016). Kepimpinan Instruksional Guru
Instruksional, Pak-21 Dan Skpmg2: Dapatan Nazir. Besar Di Sekolah Kurang Murid. 437.
49
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Tingkah Laku Pengurusan Penyeliaan Dalam


Mentransformasikan Kualiti Pengajaran Guru
Cellia David & Sabariah Shariff

Abstrak – Kertas konsep ini bertujuan untuk melonjakkan produktiviti dalam pelbagai cabang
membincangkan tingkah laku pengurusan penyeliaan yang perusahaan.
dapat menjadi medium bagi mentransformasikan pengajaran Aspek pengurusan penyeliaan dalam memastikan
guru di negara ini dan seterusnya merealisasikan aspek pemantauan kualiti dan keberkesanan dalam sesebuah
kemenjadian murid yang menjadi harapan utama negara
organisasi biasanya dihubungkaitkan dengan kecekapan
dalam melahirkan sumber manusia yang kompeten pada abad
ke-21. Gerakan strategi melestarikan pengajaran dan pengurusan pentadbiran seseorang pemimpin yang
pembelajaran guru kekal melandasi salah satu entiti utama mengendalikan organisasi tersebut. Berdasarkan trend
dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020. Malah semasa dunia pendidikan kini, pengurusan organisasi yang
Transformasi Pendidikan dan Bidang Keberhasilan Utama berimpak tinggi dilihat sebagai indikator utama ke arah
Negara (NKRA) termasuklah aspek kemenjadian murid telah kecemerlangan produktiviti dan kecekapan sumber manusia.
dijadikan paksi penekanan utama oleh Pelan Hala Tuju JNJK Para sarjana melihat bahawa keberhasilan pengajaran guru
2010-2015. Lantaran itu, instrumen SKPM terus menerus adalah diimplikasikan oleh tindakan-tindakan penyeliaan
dijadikan sebagai mekanisme utama untuk memenuhi oleh pemimpin instruksional yang berimpak tinggi (Arlestig
keperluan penentuan kualiti pendidikan di negara ini.
dan Tornsen, 2014). Meskipun demikian, peranan pemimpin
Terjemahan kualiti pendidikan pula hakikatnya perlu
disokong oleh penyeliaan terhadap aktiviti-aktiviti pengajaran sekolah dalam memberi sokongan dalam aspeks ini didapati
guru secara sistematik dan berimpak. Maka, inisiatif dan belum dikaji secara mendalam (Skerlavaj et.al, 2014). Surat
usaha penambahbaikan amalan pengajaran guru di bilik Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1987 KPM telah menggariskan
darjah merupakan mekanisme primer yang perlu diberi kepentingan peranan pihak pentadbir yang
penekanan. Para sarjana melihat bahawa keberhasilan dipertanggungjawabkan untuk menterjemahkan arahan
tindakan pengajaran guru adalah diimplikasikan oleh tingkah menyelia pengajaran guru di bilik darjah ke dalam bentuk
laku penyeliaan oleh pemimpin instruksional yang berimpak tindakan-tindakan yang sebenar (Bahagian Sekolah, KPM,
tinggi. Meskipun demikian, peranan pemimpin sekolah dalam 2010). Dalam konteks ini, organisasi pendidikan perlu
memberi sokongan dalam aspeks ini didapati belum dikaji
membangunkan sokongan kepada ahlinya (Fidan et.al.,
secara mendalam khususnya dalam aspek dimensi tingkah
laku pengurusan penyeliaan pengajaran guru yang berpotensi 2015) dan oleh itu, tingkah laku pentadbir sekolah
mengangkat kualiti kepakaran pengajaran guru. Kertas mempunyai hubungan secara langsung dengan
konsep ini menyoroti kajian literatur tentang potensi dimensi perkembangan profesional khususnya dari segi amalan
tingkah laku pengurusan penyeliaan yang menjadi elemen pengajaran guru (Stewart, 2013). Golongan guru telah pun
penjana impak terhadap peningkatan kualiti pengajaran guru. diakui sebagai aset kritikal selaku agen penyebar ilmu
melalui proses pengajaran di bilik darjah (Jane , 2011)
Kata kunci: tingkah laku penyeliaan, kualiti pengajaran, guru, khususnya dalam menghasilkan kualiti pendidikan di
pengurusan kawasan luar bandar yang sering dikaitkan dengan pelbagai
cabaran dan kekurangan (Pennefather, 2011; Mukeredzi,
Cellia David, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia
2013).
Sabah, (cellia76@yahoo.com)
Sabariah Shariff, Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Kemerosotan kualiti pendidikan sering dilihat oleh para
Malaysia Sabah, (sabariah@ums.edu.my) pengkritik sistem persekolahan sebagai berpunca daripada
rendahnya kualiti pengajaran guru di negara ini (Goh dan
I. PENGENALAN Wong, 2014). Salah satu faktor kelemahan akademik pelajar
adalah pendekatan pengajaran guru yang masih kekal
Dalam tempoh 3 dekad, sarjana masih mempersoalkan bersifat tradisional. Dalam hal ini penyeliaan adalah satu
bagaimana pemimpin di sekolah mempengaruhi kemestian kerana setiap guru memiliki tahap kedinamikan
keberhasilan pendidikan (Aas et al., 2016). Barisan bagi mengasah kemahiran pengajaran mereka ing the
kepimpinan dan pengurus kelangsungan dunia pendidikan ultimate go (Kotirde & Yunos, 2015) (I. Kotirde et.al.,
pada hari ini merupakan peneraju kepada kelancaran 2015).
perjalanan organisasi, misi dan kualiti yang telah ditetapkan
dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Matlamat yang II. PERNYATAAN MASALAH
digariskan merupakan satu gambaran pencapaian yang
dijangka akan merealisasikan permintaan pelbagai pihak Penyeliaan merupakan aktiviti yang kompleks kerana
seperti murid di sekolah, ibu bapa, masyarakat setempat, dalam proses untuk memastikan keberkesanan
negara malahan permintaan di peringkat gobal. Era pelaksanaannya, kedua-dua pihak iaitu penyelia pengajaran
modenisasi dan dunia tanpa sempadan melalui kelebihan dan guru yang diselia perlu memiliki titik kesedaran akan
teknologi maklumat menuntut lebih banyak sumber manusia kepentingannya yang sama agar matlamat penyeliaan
berkualiti dapat dilahirkan bagi menampung keperluan tersebut tercapai (Mohd. Radzi et al.,2015). Terdapat sarjana

50
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
mengatakan bahawa kompetensi dan amalan terbaik dalam tingkah laku pengurusan penyeliaan akan mampu
penyeliaan sehingga kini belum mempunyai ketetapan mengangkat potensi kecekapan pengajaran guru,
(Borders, 2014). Malahan, kajian lalu mendapati bahawa kemenjadian murid dan seterusnya kecemerlangan
pelaksanaan penyeliaan pengajaran guru dijalankan secara akademik sekolah khususnya di negeri Sabah. Penyeliaan
sepintas lalu, untuk tujuan dokumentasi dan lebih bersifat instruksional merupakan tanggungjawab muktamad
punitif (Sailesh Sharma et.al., 2011). Guru-guru kurang kepimpinan dalam sesebuah organisasi pendidikan
menerima bimbingan yang konstruktif daripada pemimpin (Archibong , 2012; Farley, 2010, dan Hammitt, 2014). Para
sekolah berkaitan status dan kualiti pengajaran mereka sarjana percaya bahawa aktiviti penyeliaan merupakan salah
selepas dicerap (Mohd. Radzi et al. , 2014; Khachatryan , satu aspek kepimpinan pengajaran yang mampu
2015) . Manakala kajian longitudinal oleh Tracey (2008) menghasilkan pengaruh terhadap penambahbaikan amalan
menunjukkan bahawa pelaksanaan amalan penyeliaan di pengajaran di bilik darjah (Akkuzu, 2014; Archibong, 2012;
sekolah-sekolah agak jarang menyokong pembangunan diri Mulder dan Ellinger, 2013). Penyeliaan dianggap
guru sebagai pengamal reflektif dan cenderung menghakis mekanisme paling utama dan perlu dijalankan oleh pentadbir
elemen peranan guru sebagai individu yang sepatutnya di sekolah bagi memastikan kurikulum berlangsung dengan
menyumbang input diambil kira dalam proses penyeliaan. cekap (Akta pendidikan, 1996) Penyeliaan dalam konteks
Menurut Archibong (2012) pengajaran guru yang tidak organisasi sebagai proses menambah baik atau
melalui sesi penyeliaan mampu menjejaskan kualiti meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran (Pajak,
pendidikan dan ekoran itu pihak pentadbir selaku penyelia 2008). Penyelia yang berkualiti perlu memiliki pengetahuan,
perlu bertindak sebagai pembekal pelaksanaan pelbagai kemahiran interpersonal dan kemahiran teknikal (Glickman
aktiviti penyeliaan pengajaran guru yang mampu menambah et.al. , 2001). Penyeliaan berkualiti perlu bercirikan
baik senario pengajaran guru melalui kerangka input, proses penambahan pengetahuan, pembinaan kemahiran,
dan output. pembangunan sikap, karakter dan motivasi guru (Lovell dan
Wiles , 1983). Sullivan dan Glanz (2000) menjelaskan
Penyeliaan pengajaran merupakan aktiviti yang dapat bahawa terdapat tiga peranan utama tingkah laku penyelia
membantu menyokong perkembangan profesionalisme pengajaran guru di sekolah iaitu memantapkan pencapaian
khususnya dalam mentransformasikan kualiti pengajaran akademik murid, mencemerlangkan kualiti pengurusan
guru ke arah yang lebih baik. Oleh itu, tingkah laku proses pelaksanaan penyeliaan pengajaran guru dan
memahami perbezaan keperluan setiap guru secara individu meningkatkan profesionalisme guru-guru di sekolah.
sangat penting agar penyelia dapat melaksanakan amalan Manakala Mohamad dan Jasmi (2011) pula menyatakan
penyeliaan berdasarkan keperluan guru (Zepeda, 2015). bahawa tingkah laku pelaksanaan penyeliaan adalah
Kajian secara empirikal perlu dibuat khususnya bagi melibatkan proses pemerhatian, membimbing dan memberi
memenuhi keperluan untuk menjawab persoalan bagaimana maklum balas kepada guru-guru bagi memastikan guru
keberkesanan pengajaran guru dapat ditransformasikan berkhidmat secara efektif dan profesional. Kajian Archibong
(Sehgal et al., 2017) melalui amalan penyeliaan pengajaran (2012) menunjukkan bahawa penyeliaan pengajaran yang
guru oleh pihak pentadbir sekolah. dilaksanakan adalah menerusi teknik pencerapan bilik
darjah, lawatan guru, demonstrasi, bengkel, pengajaran
III. SOROTAN LITERATUR mikro, mendengar rakaman, aktiviti bimbingan dan
penyelidikan.
Kajian di negara-negara yang sedang pesat membangun
Pengurusan penyeliaan pengajaran guru merupakan menunjukkan bahawa pelaksanaan sistem penyeliaan yang
amanah pihak pentadbir pendidikan di sekolah sebagaimana banyak dipengaruhi oleh perubahan polisi institusi pada
yang telah dimaktubkan melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil peringkat global dan negeri serta terbentuk melalui
3/1987 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Berpandukan desentralisasi, pengurusan berasaskan sekolah dan
surat pekeliling tersebut, pihak pentadbir pemantauan yang mengutamakan output pentadbiran
dipertanggungjawabkan untuk menterjemahkan arahan (Hossain, 2018).
menyelia pengajaran guru di bilik darjah ke dalam bentuk Sailesh, Marohaini dan Sathiamoothy (2011) telah
tindakan-tindakan yang sebenar (Bahagian Sekolah, KPM, menjalankan kajian untuk melihat kebiasaan amalan
2010). Pelaksanaan penyeliaan pengajaran yang sistematik penyeliaan pengajaran guru di tiga buah negara Asean iaitu
diyakini mampu memperbaiki kualiti pengajaran guru dan India, Malaysia dan Thailand. Sebanyak 100 orang guru dan
seterusnya mengangkat prestasi kecemerlangan sekolah 25 orang pentadbir terlibat dalam kajian ini. Kajian kualitatif
melalui kemenjadian murid sebagai generasi peneraju masa ini melibatkan soal selidik dan temubual. Hasil dapatan
hadapan tanahair. Dimensi pengajaran guru di sepanjang kajian adalah berfokuskan empat tema yang berkaitan
tempoh perkhidmatan seseorang pendidik merupakan suatu dengan soalan kajian iaitu penyeliaan sebagai proses
yang perlu bersifat dinamik, dan relevan dengan tuntutan berterusan, proses pembangunan dan korporat, penyeliaan
polisi pendidikan semasa. Justeru, usaha melestarikan sebagai bidang yang spesifik dan peranan pengetua dalam
pengajaran dan pembelajaran guru masih menjadi salah satu penyeliaan pengajaran. Hasil dapatan kajian mendapati
entiti utama dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 bahawa penyeliaan pengajaran guru dilaksanakan secara
(KPM, 2012). Sehubungan dengan ini, penyelidikan ini cuba sepintas lalu, juga sekadar untuk tujuan pendokumentasian
meneroka kualiti amalan pengurusan penyeliaan pengajaran serta bersifat punitif. Peserta kajian menekankan isu
guru sekolah menengah di Sabah. Hal ini penting kerana penglibatan guru-guru, pengetua, guru mata pelajaran dan
fokus memenuhi keperluan meningkatkan kompetensi guru pakar bagi memastikan perjalanan penyeliaan
profesionalisme pengajaran guru di bilik darjah melalui pengajaran guru lebih bermakna. Hasil kajian merumuskan
51
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
bahawa penyeliaan perlu dilaksanakan secara berterusan dan penyeliaan yang menjadi asas pelaksanaan amalan
proses bersama. penyeliaan. Misalnya, Model Penyeliaan Pembangunan atau
Manakala kajian yang dijalankan oleh Mohd.Radzi Taib, Model Penyeliaan Kembang Tumbuh yang dikemukakan
Suraidah Abdullah, Nik Mustafa Mat Ail, Mohd. Razi oleh Glickman et.al (2001) dengan landasan perspektif
Yahya dan Norhesham Mat Jusoh (2014) adalah untuk bahawa seseorang penyelia perlu memahami tahap
mengenalpasti proses dan tahap pelaksanaan penyeliaan perkembangan individu adalah berasaskan pengetahuan
dalam pengajaran ke atas 150 responden guru yang mengajar tentang keperluan pembelajaran orang dewasa, kemahiran
di 5 buah Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) yang dipilih interpersonal dan kemahiran teknikal. Dalam hal ini, amalan
secara rawak. Dapatan kajian menunjukkan guru-guru senior penyeliaan berasaskan model penyeliaan pembangunan ini
iaitu lebih 16 tahun pengalaman mengajar mempersepsikan melibatkan tingkah laku membimbing secara langsung,
penyeliaan yang dijalankan adalah kurang efektif dan kurang perkembangan perkembangan profesional , perkembangan
memberi manfaat kerana selepas guru diselia, penyelia kurikulum dan kajian tindakan. Amalan-amalan penyeliaan
jarang sekali menawarkan input bagi membantu menambah sedemikian akan mewujudkan persekitaran organisasi yang
baik pengajaran guru di bilik darjah. menyokong perkembangan kompetensi guru untuk
Vijayaamalar dan Suhaida (2013) telah menjalankan menggerakkan kapasiti pengajaran yang terbaik.
kajian tentang amalan penyeliaan pengajaran guru-guru di Kebanyakan amalan pelaksanaan penyeliaan pengajaran
tujuh buah sekolah menengah kebangsaan di Zon Bangsar, guru bergantung pada pengurus pertengahan sebagai pakar
Kuala Lumpur. Seramai 250 orang guru sekolah menengah mata pelajaran untuk membantu dalam menguruskan aktiviti
terlibat dalam kajian ini bagi pengkaji melihat persepsi guru pengajaran kelas. Pengurus pertengahan biasanya membantu
terhadap pelaksanaan amalan penyeliaan klinikal pada fasa pengetua dalam program pengajaran kakitangan,
sebelum, semasa dan selepas penyeliaan. Dapatan kajian menjalankan pemerhatian bilik darjah secara berkala,
menunjukkan amalan penyeliaan pengajaran yang membangunkan guru individu, dan melaksanakan
dijalankan di dalam bilik darjah adalah pada tahap yang perubahan pengajaran manakala pengetua mengembangkan
sederhana. Amalan penyeliaan pengajaran yang mengikuti kapasiti kepimpinan personel utama melalui platform seperti
pendekatan klinikal dibincangkan mengikut tiga peringkat kursus, bengkel, PLC tempatan dan kluster, lampiran kerja
yang penting iaitu sebelum penyeliaan, semasa penyeliaan dan kerjasama dengan organisasi luaran . Hal ini
dan akhir sekali selepas penyeliaan. Dapatan kajian bagi menunjukkan peranan para pengetua dalam mengawasi
peringkat sebelum penyeliaan, semasa penyeliaan dan kualiti pengajaran keseluruhan sekolah dan penglibatan
selepas penyeliaan dijalankan menunjukkan tahapyang mereka yang kurang langsung dalam menguruskan
sederhana. Secara keseluruhannya, kajian mendapati amalan penyeliaan di bilik darjah serta guru.
penyeliaan pengajaran yang terdiri daripada sebelum Sekolah yang mempunyai populasi yang besar turut
penyeliaan, semasa penyeliaan dan selepas penyeliaan mempengaruhi kapasiti tingkah laku pengurusan penyeliaan
menunjukkan tahap yang sederhana. pengetua. ditemuramah, kebanyakan pengetua menyatakan
Pengetua di Shanghai pula cenderung untuk saiz sekolah yang besar sebagai sebab utama penglibatan
mengutamakan peningkatan pengajaran dalam amalan mereka dalam menguruskan pengajaran bilik darjah guru.
mereka setiap hari. Sebagai contoh, pengetua dikehendaki Louis et al. (2010) menjelaskan bahawa pengaruh saiz
mematuhi pelaksanaan penyeliaan antara30 hingga 50 kelas sekolah dalam penguatkuasaan kepimpinan pengajaran
dan memberi guru maklum balas yang mendalam mengenai utama akan memperlihatkan kecenderungan pengurus
prestasi kelas mereka (Liang et al., 2016). Walau pertengahan mengambil alih peranan pengurusan penyeliaan
bagaimanapun, budaya mengutamakan keharmonian dalam pengajaran.
perhubungan banyak mempengaruhi tingkah laku pengetua Lebih-lebih lagi, pengawasan pengajaran dalam kelas
selaku penyelia sehingga mereka cenderung berhati-hati boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu penyeliaan atau
dalam mengendalikan maklum balas berkenaan kelemahan pengawasan formatif dan penilaian singkatan (Range et al.,
pengajaran guru (Qian, Walker, & Li, 2017). 2013). Yang terdahulu menyerupai pembangunan kapasiti
DiTaiwan, pengetua mendedikasikan sebahagian besar guru, sementara yang terakhir adalah untuk menilai prestasi
tenaga mereka kepada urusan pentadbiran, dan guru untuk tujuan promosi dan penilaian (Holland dan
memperuntukkan masa yang terhad untuk mengurus aspek Garman, 2001). Walaupun guru dapat lebih menerima
kepimpinan pengajaran, seperti yang digambarkan dalam pengawasan formatif, pengawasan pengajaran dalam kelas
kajian Chen (2008) dan Lee (2008). Kurangnya inisiatif tetap menuntut komitmen waktu yang cukup besar dari
peruntukan masa yang digunakan oleh pengetua dalam pengetua, misalnya, untuk sering melakukan observasi kelas
aspek pelaksanaan penyeliaan pengajaran kepada guru. (Danielson et al., 2011).
Namun dengan promosi nasional komuniti pembelajaran
guru, serta pembelajaran kooperatif dan kerjasama dalam IV. KESIMPULAN
tahun-tahun kebelakangan ini, tingkah laku kepimpinan
pengajaran utama dijangka meningkat dari segi memastikan Kualiti pengajaran guru perlu sentiasa berubah mengikut
kualiti pengajaran dan pembangunan profesional. dinamika peredaran zaman dan dasar-dasar pembaharuan
Kajian untuk mendalami spesifikasi tingkah laku mengikut perspektif pendidikan negara dan sejagat. Oleh
penyelia pengajaran dalam amalan penyeliaan menunjukkan sebab itu, golongan guru perlu sentiasa memastikan mereka
kepentingan sikap bekerjasama dalam kalangan guru dan berada dalam persekitaran yang menyokong usaha,
penyelia dalam memastikan usaha menambahbaik semangat dan tenaga mereka untuk memperkemas ilmu
pengajaran guru dan peningkatan kualiti murid dapat dicapai pengetahuan, kemahiran dan merefleksi diri dengan dimensi
(Ian et al. (2015). Pada dasarnya, terdapat beberapa model amalan pengajaran yang berimpak tinggi agar keberhasilan
52
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
murid tercapai. Dalam hal ini, tingkah laku pengurusan Hammitt, C. S. (2014). Running Head : Informal Classroom
penyeliaan pengajaran guru dikenal pasti dapat Walk-throughs Using Cognitive Task Analysis to
mempengaruhi gambaran senario sebenar amalan Capture How Expert Principals Conduct Informal
transformasi pengajaran yang wujud dalam kalangan guru Classroom Walk-throughs and provide Feedback to
Teachers. ProQuest Dissertations and Theses.
Hossain, M. (2018). "The Effects of Governance Reforms on
RUJUKAN School Supervision: An Analysis of Six Developing
and Emerging Economies" In Cross-nationally
Comparative, Evidence-based Educational
Aas M., Brandmo C., (2016),"Revisiting instructional and Policymaking and Reform. International Perspectives
transformational leadership", Journal of Educational on Education and Society Volume 35,127-160
Administration, Vol. 54 Iss 1 pp. 92 – 110 Ian M. Mette, Bret G. Range, Jason Anderson, David J.
Archibong, F. I. (2012). Instructional Supervision in the Hvidston, Lisa Nieuwenhuizen (2015). NCPEA
Administration of Secondary Education: a Panacea for Education Leadership Review, Vol. 16, No. 1 National
Quality Assurance. European Scientific Journal, 8(13), Council of Professors of Educational Administration
61–70. Khachatryan, E. (2015).Feedback on Teaching From
Ärlestig, H., & Törnsen, M. (2014). Classroom observations Observations of Teaching: What Do Administrators
and supervision – essential dimensions of pedagogical Say and What Do Teachers Think About It? NASSP
leadership. International Journal of Educational Bulletin Volume 99, 164-188
Management, 28(Iss 7), 856–868. htt KPM. (2012). Pelan Strategik Interim. Kementerian
Abushihab, I. (2016). Foreign words in Jordanian Arabic Pelajaran Malaysia 2011-2020.
among Jordanians living in Irbid city: The impact of Kotirde, I. Y., & Yunos, J. B. M. (2015). The Processes of
foreign languages on Jordanian Arabic. Journal of Supervisions in Secondary Schools Educational
Language Teaching and Research, 7(2), 284-292. System in Nigeria. Procedia - Social and Behavioral
Acheson, K. A., and M. D. Gall. 1997. Techniques in the Sciences, 204, 259–264
Clinical Supervision of Teachers: Pre-Service and In- Mohamad, S., & Jasmi, K. A. (2011). Penyeliaan Guru
Service Applications. 4th ed. White Plains: McGraw Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. (W. M. Sheriff,
Hill. Ed.) (First Edit). Universiti Teknologi Malaysia.
Al Hosni, S. (2014). Speaking difficulties encountered by
young EFL learners. International Journal on Studies in Qian, H., Walker, A., & Li, X. (2017). The West Wind vs
English Language and Literature (IJSELL), 2(6), 22- the East Wind : Instructional Leadership Model in.
30. Journal of Educational Administration, 55(2).
Austin Musundire & Johannes M. Dreyer (2019) Sharma S. , Yusoff M. Kannan S. (2011). Instructional
Effectiveness of the Clinical Supervision Strategy as a Supervision in Three Asian Countries-What Do
Tool for Improving Teaching Quality: Perceptions of Teachers & Principals Say? 2nd International
South African School-Based Managers and Educators, Conference on Education and Management
Africa Education Review, 16:2, 109-125 Technology Volume 13, 34-38
Cogan, M. 1973. Clinical Supervision. Boston: Houghton Stewart, D. A. (2013). Principals Post-Observation
Mifflin. Feedback and its influence on Teacher Profesional
Fidan, T., & Oztürk, I. (2015). The Relationship of the Growth at Two Southern California Catholic High
Creativity of Public and Private School Teachers to Schools. ProQuest Dissertations and Theses
their Intrinsic Motivation and the School Climate for Dissertation.
Innovation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Tracey, L., Homer, M., Mitchell, N., Malerez, A., Hobson,
195, 905–914. A.J., Ashby, P. and Pell, G. (2008), Teachers
Glickman, C. D., Gordon, S. P. & Ross-Gordon, J. M. Experiences in their Second Year in Post – Findings
(2001). SuperVision and Instructional Leadership. fromPhase IVof the Becoming a Teacher Project,
Needhan Heights, MA: Allyn and Bacon. DCSF, Nottingham
Goldhammer, R., R. H. Anderson, and R. J. Krajewski. Veloo, A., Komuji, M. M. a., Khalid, R., (2013). The Effects
1993. Clinical Supervision: Special Methods for the of Clinical Supervision on the Teaching Performance
Supervision of Teachers. Orlando: Holt, Rinehart and of Secondary School Teachers. Procedia Social and
Winston. Behavioral Sciences, 93(2002), 35–39.

53
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Amalan Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan


Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru
Chan Siew Lieng & Mohd Izham Mohd Hamzah

Abstrak: Era transformasi dalam sistem pendidikan berkait rapat sekolah adalah bergantung kepada penambahbaikan sekolah
dengan kepimpinan pengetua sekolah. Isu dan masalah yang yang berterusan (Abdul Gani 2005). Kementerian
wujud dalam bidang pendidikan mewujudkan perasann tidak Pendidikan Malaysia (KPM) dalam Pelan Pembangunan
puas hati dalam kalangan guru. Maka, tujuan utama kertas Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 memberi
konsep ini adalah untuk mengenalpasti secara jelas tahap amalan
penekanan untuk memastikan pemimpin berprestasi tinggi
kepimpinan transformasional pengetua dan hubungannya dengan
kepuasan kerja guru. Tambahan lagi, untuk memberikan ditempatkan di setiap sekolah dalam Anjakan ke-5. Hal ini
cadangan tentang cara mentadbir dengan berkesan menggunakan kerana pencapaian sesebuah sekolah adalah berhubungkait
amalan kepimpinan transformasional. Kertas konsep ini dengan keberkesanan kepimpinan yang dijalankan oleh
dijalankan berlandaskan Model Kepimpinan Transformasional pemimpin sekolah (Hussein Mahmood 2005: Kantrowitz &
Slocum dan Hellriegel serta Teori McShane dan Gilnow yang Wingert, 2000).
diubahsuai daripada Teori Dua Faktor Herzberg. Secara Proses kepemimpinan merupakan suatu proses dimana
keseluruhan, dapatan kajian dari kajian lepas menyatakan tahap seorang individu mempengaruhi individu yang lain dapat
amalan kepimpinan transformasional pengetua dan tahap mencapai suatu matlamat yang ditetapkan. Untuk menjadi
kepuasan kerja guru adalah pada tahap yang tinggi dan terdapat
seorang pemimpin yang berkesan, pengetua perlu
hubungan signifikan. Tambahan juga tidak terdapat perbezaan
yang signifikan terhadap tahap amalan kepimpinan mempengaruhi semua warga sekolah melalui cara-cara yang
transformasional pengetua mengikut faktor umur, tempoh berkesan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
perkhidmatan, tahap pendidikan dan jawatan yang disandang, seperti mana yang disarankan di dalam gaya kepimpinan
manakala wujudnya perbezaan signifikan terhadap tahap transformasional.
kepuasan kerja guru mengikut faktor umur, tempoh Memandangkan betapa pentingnya tanggungjawab
perkhidmatan dan tahap pendidikan. Diharapkan kertas konsep pengetua dalam merealisasikan objektif dan dasar-dasar
ini juga boleh dijadikan panduan kepada semua pihak yang yang ditetapkan oleh KPM, pengetua perlu mempraktikkan
berkepentingan agar lebih peka dan dapat mengatur strategi gaya kepimpinan yang berkesan. Sekolah yang berkesan
tertentu untuk mengamalkan gaya kepimpinan efektif. Kertas
adalah dihasilkan melalui kepimpinan yang cekap dan
konsep ini diharapkan akan dapat membantu pihak-pihak yang
terlibat untuk mencapai kejayaan menyeluruh terutamanya dari berkualiti (Alimuddin, 2006). Leithwood, Tomlinson, dan
segi perancangan latihan kepimpinan pengetua. Kesimpulannya, Genge dalam Abdul Ghani (2005) juga mendapati gaya
amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua kepimpinan transformasional pengetua mempunyai kesan
adalah mustahak dan mempunyai hubungan dengan tahap yang positif terhadap kepuasan kerja, komitmen terhadap
kepuasan kerja guru. organisasi dan prestasi kerja guru.
Tambahan juga, Button (2003) menyatakan melalui
Kata kunci: Kepimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, kepimpinan transformasional, perubahan yang dibuat adalah
Pengetua lebih adil dan dapat meningkatkan penglibatan dan
komitmen individu. Mengikut Harris (2005), sekolah yang
Chan Siew Lieng, Universiti Kebangsaan Malaysia
(siewlieng83@hotmail.com)
berkesan mempunyai pemimpin yang mampu memberi
Mohd Izham Mohd Hamzah, Universiti Kebangsaan Malaysia impak besar terhadap pekerjanya. Leithwood & Jantzi
(izham@ukm.edu.my) (2006) menyatakan kepimpinan transformasional
merupakan kepimpinan yang baik untuk mengurus keadaan
yang kurang stabil. Cara kepimpinan ini dapat mendirikan
I. PENGENALAN tahap komitmen yang positif di samping membina
kemahiran guru dalam menyelesaikan masalah.
Sekolah adalah sebuah institusi sosial yang berperanan Kesimpulannya, gaya kepimpinan yang diamalkan oleh
penting dalam mengubah taraf hidup yang lebih berkualiti. pemimpin memegang kunci utama untuk mencapai
Dalam itu, sekolah merupakan agen yang penting dalam matlamat yang ingin ditujui dan seterusnya menjadi model
pembinaan generasi masa depan (Rahimah, 2005). Sebagai dan harapan kepada sesebuah komuniti, masyarakat dan
organisasi yang melahirkan generasi baharu, sekolah negara (Yukl 2006; Kouzes & Posner 2003).
memikul peranan yang berat bagi membangunkan modal
insan yang berkualiti agar negara kita mampu bersaing II. KONSEP
dalam era dunia tanpa sempadan yang selaras dengan hasrat
Falsafah Pendidikan Negara. Konsep Kepimpinan Transformasional
Untuk memastikan sekolah mencapai matlamat,
pemimpin yang mengetuai agensi sekolah amatlah penting. Konsep kepimpinan transformasional diperkenalkan
Kejayaan sesebuah organisasi sekolah adalah bergantung oleh James McGregor Burns (1978) dan diperkembangkan
kepada corak kepimpinan yang diamalkan di sekolah oleh Bass (1985). Burns (1978) membentuk konsep
tersebut (Hussein 2005). Kejayaan sesebuah organisasi
54
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
kepimpinan transformasional daripada kajian beliau ke atas mempunyai kakitangan yang banyak. Slocum & Hellriegel
pemimpin politik. Pemimpin transformasional berjaya (2007) mengatakan bahawa kepimpinan transformasional
mencetus minda dan mengenalpasti kecendurungan mengandungi empat dimensi termasuklah:
kakitangannya untuk fokus tujuan sebagai asas kepada teori
ini. i. Membina rangsangan intelektual
Menurut Robiah (2003), konsep kepimpinan
transformasional sesuai berbanding dengan amalan Slocum & Hellriegel (2011) menyatakan membina
kepimpinan yang lain. Menurut Case (2003), secara rangsangan intelektual adalah sejauh mana pemimpin
kasarnya orang ramai melihat pemimpin transformasional mampu mengambil risiko serta mempengaruhi pengikut-
adalah sebagai satu agen perubahan. pengikut untuk melahirkan idea yang baru. Pemimpin
Bass mendapati kepimpinan transformasional lebih transfomasional juga berani menentang norma-norma,
menumpu kepada cara pemimpin mengubah pengikutnya menyokong pemikiran divergen dan menggalakkan
agar dirinya lebih disanjungi dan dipercayai. Bass pengikut untuk melahirkan penyelesaian yang inovatif.
berpandangan bahawa pemimpin transformasional mampu Maka, pemimpin transformasional bertindak menyelesaikan
mendorong pengikutnya untuk melengkapkan sesuatu masalah dengan menggunakan kaedah yang kreatif dan
tanggungjawab lebih daripada apa yang dijangka (Krishnan inovatif.
2005). Menurut Fauziah (2011), kepimpinan
transformasional adalah lebih sesuai dengan perubahan ii. Menyediakan motivasi berinspirasi
dalam bidang pendidikan seperti keupayaan, kepimpinan,
perkongsian dan pembelajaran sesebuah organisasi. Maka Menurut Slocum & Hellriegel (2011), motivasi
dengan itu, pemimpin sekolah mempunyai tanggungjawab berinspirasi adalah sejauh mana pemimpin transformasional
untuk mewujudkan suasana kerja yang mesra dan kondusif dapat mengemukakan visi dan misi yang berkualiti dan
(Muhammad Faizal 2007). menarik kepada pengikut-pengikutnya. Zaliha (2009)
menyatakan bahawa motivasi berinspirasi merujuk kepada
Konsep Kepuasan Kerja pemimpin transformasional yang mengiringi pengikutnya
dengan memperkembangkan potensi diri dalam pengikut.
Kepuasan kerja adalah faktor-faktor yang dapat Pemimpin ini sering berkomunikasi secara terbuka,
memberi kepuasan kerja sambil mewujudkan kehidupan sering melakukan tugasan yang lebih mencabar serta akan
yang tenteram. Staines & Quin (1979) mendefiniskan mencabar subordinat agar berfikir di luar kotak serta
kepuasan kerja sebagai penilaian secara menyeluruh meninggalkan zon keselesaan mereka demi mencapai
terhadap tugasnya dalam sesebuah organisasi. Kepuasan objektif yang ingin dicapai (Boundless 2015).
kerja menurut Locke (1976) adalah perasaan dan emosi
yang positif yang lahir daripada pentaksiran terhadap iii. Menunjukkan pertimbangan individu
pekerjaan masing-masing.
Marihot Tun Efendi (2007) menyatakan kepuasan kerja Sejauh mana pemimpin boleh menyediakan keperluan
adalah sejauh manakah seseorang individu berasa tugas- mengikut kehendak pengikut, mendengari permintaan
tugas yang diberikan kepadanya. Manakala menurut S. N. pengikut dan bertindak sebagai mentor adalah dimensi
Penny (2009) kepuasan kerja adalah perasaan puas hati pertimbangan individu mengikut Slocum & Hellriegel
yang dilahirkan daripada seseorang individu melalui input (2011). Pertimbangan individu adalah merujuk kepada
yang digunakan berbanding output yang dihasilkan adalah pemimpin yang mampu mengenali perkembangan
selari dengan objektif yang dikehendaki. sementara mengenali keperluan dan kebolehan pengikutnya
Kepuasan kerja secara langsung meningkatkan prestasi serta membangunkan potensi yang ada menurut Joyce &
kerja. Bagi Voon dan Ayob (2011), kepuasan kerja adalah Timothy (2004).
sikap pekerja terhadap pekerjaan dan organisasi yang Pemimpin transformasional yang mempunyai ciri
mengupah mereka. Pekerja akan menunjukkan tindak balas pertimbangan individu selalu melayan setiap individu
emosi sama ada suka atau tidak terhadap pekerjaannya sebagai satu identiti yang tersendiri (Rashid 2007). Maka,
berkaitan dengan kepuasan kerja (Ishak 2004). setiap individu haruslah dilayan mengikut cara yang paling
sesuai.
III. TEORI
iv. Memupuk pengaruh yang ideal
Model Kepimpinan Transformasional oleh Slocum dan
Hellrigell (2007) Slocum & Hellriegel (2011) menyatakan memupuk
pengaruh yang ideal adalah sejauh mana pemimpin
Kertas konsep ini menggunakan model kepimpinan bertindak secara karisma untuk mempengaruhi pengikutnya.
transformasional Slocum & Hellriegel (2007) yang Joyce & Timothy (2004) menjelaskan dimensi memupuk
menjadikan model Bass sebagai asas dalam kajian ini. pengaruh yang ideal merujuk kepada pemimpin yang
Slocum & Hellriegel menyatakan kepimpinan mempunyai nilai dan etika yang mulia akan mempengaruhi
transformasional melibatkan suatu kebolehan daripada pengikut kerana pengikut lebih mudah mempercayai
pemimpin untuk mempengaruhi dan mengubah pengikut pemimpin yang menunjukkan contoh yang baik. Muksin
melalui tingkah laku pemimpin yang terlibat. Wijya (2005) juga menyatakan pemimpin transformasional
Model kepimpinan transformasional ini digunakan ini akan sentiasa membantu dan menyokong pengikutnya
kerana model ini paling sesuai dengan sekolah yang dengan memberi perhatian yang secukupnya.
55
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
motivasi adalah keberhasilan menyelesaikan
tanggungjawab, pengiktirafan pekerjaan, tanggungjawab,
peluang untuk memajukan diri, dan peluang untuk
pembangunan diri. Herzberg menyatakan dengan adanya
faktor-faktor ini akan memberikan kepuasan kerja, tetapi
sekiranya terdapat faktor yang tidak dipenuhi bukanlah
bererti ianya akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja.

Faktor Hygiene

Faktor ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan


bekerja tidak berpuas hati dan bersifat luaran yang terdapat
di persekitaraan organisasi. Faktor ini termasuklah keadaan
tempat kerja, polisi organisasasi, pembayaran upah,
hubungan interpersonal dan penyeliaan. Herzberg
Rajah 1. Model Kepimpinan Transformasional Slocum dan Hellriegell menyatakan faktor motivasi menjadikan seseorang itu
(2007). bergerak daripada tiada kepuasan kerja menuju ke arah
kepuasan kerja. sebaliknya faktor hygiene akan menjadikan
Teori McShane dan Gilnow (2000) yang diubahsuai seseorang yang berada dalam ketidakpuasan kerja menuju
daripada Teori Dua Faktor Herzberg (1985) ke arah kepuasan kerja.

Pengkaji menggunakan teori McShane & Gilnow (2000) IV. TUJUAN


yang diubahsuai daripada Teori Dua Faktor Herzberg
(1985) dalam kajian yang dijalankan. McShane & Gilnow Kertas konsep ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap
(2000) menyatakan kepuasan kerja adalah satu perasaan amalan kepimpinan transformasional pengetua dan
yang lahir daripada sesuatu kerja yang mematuhi nilai kerja hubungannya dengan kepuasan kerja guru sekolah
sepadan dengan keperluan seseorang individu. Pekerja yang mengikut dapatan kajian-kajian lampau.
mempunyai perasaan puas hati akan mempunyai penilaian
yang bagus tentang pekerjaan mereka dengan berdasarkan V. DAPATAN KAJIAN LEPAS
pengalaman mereka.
Teori Dua Faktor Herzberg (1985) menyatakan terdapat Kepimpinan Transformasional Pengetua
dua kategori dalam kepuasan kerja yang diklasifikasikan
mengikut fungsinya. Pertama ialah faktor yang Kebanyakan dapatan kajian-kajian lepas mendapati
berhubungkait dengan kepuasan kerja iaitu faktor motivasi tahap amalan kepimpinan pengetua adalah tinggi. Kajian
(berkeperluan tinggi). Dan yang kedua adalah faktor yang oleh Jazmi (2009) menyatakan bahawa pengetua SMK dan
berhubungkait dengan ketidakpuasan kerja iaitu faktor SMKA adalah lebih dominan dalam mengamalkan
hygiene (berkeperluan rendah). Keperluan tinggi adalah kepimpinan transformasional berbanding dengan
sifat intrinsik yang merangkumi pekerjaan, tanggungjawab, kepimpinan transaksi. Selain itu, kajian tersebut juga
pencapaian, pengiktirafan pekerjaan dan peluang untuk membuktikan tidak ada perbezaan tahap pengamalan
pembangunan diri yang dipanggil motivators faktors kerana kepimpinan transformasional pengetua sama ada di SMK
ianya adalah tahap tertinggi dalam kepuasan kerja. Keadaan atau SMKA.
tempat kerja, polisi organisasi, pembayaran upah, hubungan Merujuk kajian Nor Fadhilah dan Azlin (2014) di
interpersonal dan penyeliaan termasuk dalam keperluan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Negeri
rendah yang bersifat ekstinsik (Dinham & Scott 2000). Oleh Sembilan mendapati bahawa tahap amalan kepimpinan
sebab faktor-faktor ini bersifat mencegah reaksi negatif, transformasional pengetua di sekolah tersebut berada pada
maka ianya disebut sebagai hygiene factors. Pendek kata, tahap tinggi. Kajian oleh Nor Hanin (2013) yang mengkaji
dua kategori ini dikenalpasti sebagai faktor yang persepsi guru terhadap kepimpinan pengetua SMK harian
menyumbang kepada kepuasan kerja dan mengelakkan Wilayah Persekutuan Putrajaya juga mendapati bahawa
daripada ketidakpuasan kerja berlaku. tahap amalan kepimpinan transformasional adalah tinggi.
Terdapat juga percanggahan dapatan kajian-kajian lepas
tentang kepimpinan transformasional. Kajian Aziah et al.
(2005) mendapati amalan kapasiti kepimpinan guru di
Rajah 2 Hubungan Kepuasan Hati dan Ketidakpuasan Hati Mengikut sekolah tersebut adalah berada pada tahap sederhana dan
Teori McShane & Gilnow, 2000 diubahsuai daripada Teori Dua Faktor tidak dipengaruhi oleh kepimpinan transformasional
Herzberg (1985). pengetua. Kajian oleh Hezereen (2014) menyatakan bahawa
tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua di
kedua-dua buah sekolah iaitu SMK cemerlang dan kurang
Faktor Motivasi cemerlang di Sarawak hanya pada tahap sederhana.
Bass (1985) menyatakan bahawa kepimpinan
Faktor ini merupakan faktor yang mendorong seseorang transformasional yang baik boleh ditentukan dengan tinggi
itu untuk berprestasi tinggi yang lahir daripada diri rendahnya nilai kesemua dimensi dalam kepimpinan
seseorang itu. Antara faktor yang termasuk dalam faktor transformasional. Kajian Mohamad Radzi Saidin et al.
56
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
(2014) yang melibatkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) Hubungan antara Kepimpinan Transformasional
sekolah rendah menyokong kesemua pengalaman dimensi Pengetua dan Kepusan Kerja Guru
dalam kepimpinan transformasional adalah tinggi di mana
dimensi karisma merupakan dimensi yang dominan Kajian oleh Othman dan Ishak (2008) ke atas
diamalkan oleh guru besar dan diikuti oleh dimensi motivasi kepimpinan transformasional pengetua dengan melibatkan
berinspirasi, dimensi stimulasi intelek dan dimensi seramai 432 orang responden guru dari 13 buah sekolah
pertimbangan. kebangsaan di Johor Bahru. Dapatan kajian menunjukkan
Tambahan juga, kajian Muhd Al-Muzzammil dan Nazri tingkah laku kepimpinan transformasional pengetua
(2007) di sekolah daerah Batu Pahat, Johor menyatakan mempunyai nilai yang signifikan kepada kepuasan kerja
bahawa keempat-empat dimensi dalam amalan kepimpinan guru.
transformasional adalah tinggi. Dimensi karisma Kajian oleh Karen (2007) mendapati bahawa
merupakan dimensi yang paling banyak diamalkan oleh kepimpinan transformasi pengetua berjaya untuk mengubah
pengetua tersebut diikuti dengan dimensi motivasi tingkah laku dan sikap guru di samping memberikan
berinspirasi, stimulasi intelek dan dimensi pertimbangan kepuasan kerja kepada guru-guru terhadap perubahan
individu. positif yang berlaku.
Namun demikian, dalam kajian Hishamuddin Shah et al. Kajian berkaitan amalan kepimpinan transformasional
(2013) yang mengkaji amalan kepimpinan transformasional dibuktikan menerusi kajian Azrul Hisham (2009) yang
guru besar di Sekolah Kurang Murid (SKM) mendapati mendapati beban tugas adalah faktor penyebab kepada guru
dimensi pertimbangan individu berada pada tahap tinggi menghadapi tekanan. Guru terikat dengan kerja hakiki di
tetapi dimensi yang lain hanya pada tahap sederhana. dalam kelas dan juga beberapa tugas lain di luar waktu
pembelajaran. Abdul Rahim (2007) menyatakan bahawa
Kepuasan Kerja Guru tanda-tanda ketidakpuasan bekerja ialah bosan, ponteng
kerja, komitmen rendah, rungutan, protes, meletakkan
Menurut kajian-kajian lepas, terdapat pelbagai dapatan jawatan, persaraan awal, hilang kepercayaan, tekanan,
kajian yang menyatakan tahap kepuasan kerja guru di prestasi merosot dan memohon pertukaran. Punca
sekolah. Kajian Rosmawati (2003) mendapati tahap ketidakpuasan kerja berlaku disebabkan diskriminasi,
kepuasan kerja guru SMK daerah Seremban, Negeri beban kerja, suasana tempat kerja, tiada ganjaran setimpal,
Sembilan adalah pada tahap tinggi. pilih kasih, amalan tidak sihat dan sukar menyesuaikan diri.
Akan tetapi, kajian oleh Nor Fadhilah dan Azlin (2014) Kajian berikutnya dilakukan oleh Jazmi (2009) yang
yang dijalankan di SBK menunjukkan dapatan kajian yang mencadangkan agar pengetua mengamalkan gaya
berbeza. Hasil kajian ini mendapati tahap kepuasan kerja kepimpinan transofrmasional. Ini penting kerana pengetua
guru adalah pada tahap sederhana. perlu bijak mengendalikan perhubungan dan komunikasi
Elangkumaran Davarajoo (2009) dalam kajian yang baik bersama guru-guru, anggota kumpulan pelaksana
hubungan antara kepimpinan pengajaran guru besar dengan dan pelajar. Secara tidak langsung, perhubungan dan
komitmen kerja dan kepuasan kerja guru Sekolah Rendah komunikasi yang baik ini akan meningkatkan kepuasan
di Zon Tajung Karang, Daerah Kuala Selangor mendapati kerja guru. Kajian Jazmi dibuktikan dengan kajian Woo
tahap kepuasan kerja guru dan hubungannya dengan (2007) di mana telah membuktikan guru-guru teknikal dan
kepimpinan pengajaran guru besar adalah rendah. vokasional mempunyai kepuasan kerja yang tinggi dalam
Manakala dalam kajian perbandingan, kajian daripada elemen penyeliaan kerana guru-guru amat berpuas hati
Jamalul Lail et al. (2014) menunjukkan guru-guru sekolah dengan corak penyeliaan pengetua. Pengetua menggunakan
rendah di daerah Temerloh mempunyai tahap kepuasan kaedah berpengaruh, kemas kini, selalu memberi
kerja yang tinggi. Dapatan kajian itu menunjukkan penghargaan ke atas tahap kerja yang baik, menaruh
kebanyakan guru bersetuju bahawa tahap kepuasan kerja kepercayaan kepada kemampuan guru dan sentiasa ada
yang tinggi adalah disebabkan mereka dapat membuat tugas apabila diperlukan.
yang disukai. Kajian Nadiah dan Azlin (2014) mendapati Kajian yang lain telah dilaksanakan oleh Mohamad
bahawa tahap kepuasan kerja guru SMK adalah lebih tinggi Zabidi (2009) dan Tafri (2010) berkaitan kepimpinan
berbanding dengan guru-guru di SBP dan SMKA. transformasional dan hubungannya dengan kepuasan kerja
Kajian Raihana (2012) yang menggunakan Teori Dua guru menunjukkan kewujudan ciri-ciri kepimpinan
Faktor Herzberg (1985) sebagai asas menentukan kepuasan transformasional pengetua dan persepsi guru terhadap
kerja mendapati bahawa tahap kepuasan kerja tenaga kesemua empat dimensi amalan kepimpinan
pengajar IPMa adalah tinggi. Dapatan kajian tersebut juga transformasional pengetua adalah tinggi. Kajian ini
mendapati nilai skor min bagi faktor hygiene ialah 4.13 bercanggah dengan dapatan kajian Aziah et al. (2005) di dua
adalah lebih tinggi daripada faktor motivator iaitu 3.90. buah sekolah kluster dan mendapati amalan kepimpinan
Pengkaji tersebut menyatakan bahawa tenaga pengajar di guru di sekolah ini tidak dipengaruhi kepimpinan
IPMa adalah berpuas hati kerana keperluan asas yang transformasional pengetua dan berada pada tahap
diingini telah dipenuhi. Namun, faktor motivator adalah sederhana.
sedikit rendah (tahap sederhana tinggi) menggambarkan Kajian Habib dan Zaimah (2012) terhadap guru
bahawa tenaga pengajar di IPMa masih belum berpuas hati pendidikan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan
sepenuhnya kerana terdapat keperluan seperti (Integrasi) di daerah Hulu Langat, Selangor mendapati
pengiktirafan, kemajuan dan pencapaian kerja yang belum bahawa ciri kepimpinan transformasi pengetua terhadap
dicapai. empat dimensi amalan kepimpinan transformasi pengetua
adalah berada di tahap yang tinggi. Begitu juga kajian yang
57
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
dijalankan oleh Nor Hanim (2013), Rosmawati (2013) dan VI. PERBINCANGAN
Mohamad Radzi et al. (2014) juga mempunyai dapatan
yang sama iaitu kepimpinan transformasi pengetua di Menurut analisis dapatan kajian lepas, secara
sekolah berada pada tahap yang tinggi. keseluruhannya didapati amalan kepimpinan
Kajian seterusnya oleh Hishamuddin, Mohd Rizal dan transformasional pengetua mempunyai hubungan yang
Supian (2013) bagi tujuh buah sekolah di Segamat untuk signifikan dengan tahap kepuasan kerja guru. Dapatan ini
mengenal pasti hubungan antara kepimpinan bersamaan dengan kajian Mohamad Zabidi (2009), Jazmi
transformasional guru besar dengan kepuasan kerja guru di (2009), Jamalul Lail et al. (2014), Nursuhaila (2007), Loy
sekolah kurang murid (SKM). Dapatan menunjukkan hanya (2002), Mohd Aziz (2008). Maka, dapatan kertas konsep ini
aspek timbang rasa kepimpinan guru besar berada pada berdasarkan kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa
tahap yang tinggi. Namun demikian, aspek merangsang amalan kepimpinan transformasional pengetua mempunyai
intelektual, aspek motivasi berinspirasi dan aspek pengaruh hubungan yang signifikan dengan tahap kepuasan kerja
yang ideal berada pada tahap sederhana. Kajian ini juga guru.
membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara Kertas konsep ini berdasarkan kajian-kajian lepas
amalan kepimpinan transformasional denagn kepuasan mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap
kerja guru. tahap amalan kepimpinan transformasional pengetua
Kajian yang telah dijalankan oleh Zuriman (2013) bagi mengikut tahap pendidikan, tempoh perkhidmatan, faktor
mengenal pasti hubungan antara gaya kepimpinan pengetua umur dan jawatan yang disandang. Dapatan ini adalah
dengan kepuasan kerja guru di sekolah menengah daerah sejajar dengan kajian S. Dom Nambi (2012) yang
Kuala Terengganu Utara, Terengganu. Dapatan kajian menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang
menunjukkan bahawa kepuasan kerja guru berada pada signifikan bagi amalan kepimpinan transformasional
tahap yang rendah. Pengetua lebih dominan untuk pemimpin sekolah berdasarkan demografi.
mengamalkan kepimpinan transformasional dan terdapat Tambahan lagi, kertas konsep ini berdasarkan kajian-
hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja guru. kajian lepas juga mendapati wujudnya perbezaan signifikan
Rosmawati (2014) juga mengkaji hubungan gaya terhadap tahap kepuasan kerja guru mengikut faktor umur,
kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan kerja tempoh perkhidmatan dan tahap pendidikan. Dapatan ini
guru sekolah menengah harian di daerah Seremban, Negeri adalah sepadan dengan kajian Abdul Main (2003), Woo
Sembilan. Dapatan kajian gaya kepimpinan (2007) dan Ahmad Jawahir (2009) yang mendapati
transformasional pengetua dari setiap dimensi kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh faktor demografi
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan positif dan yang terdiri daripada umur, jantina, pengalaman mengajar,
kuat dengan kepuasan kerja guru. kelulusan akademik dan status perkahwinan. Akan tetapi,
Menurut Jamalullail (2014) dalam kajiannya iaitu tahap dapatan kajian ini bertentangan dengan dapatan kajian
amalan kepimpinan transformasinal guru besar dan Norhazwani Hassan dan Jamalullail (2016) yang
kepuasan kerja guru di sekolah-sekolah rendah kebangsaan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan
di daerah Temerloh, Pahang. Guru besar di daerah antara tahap kepuasan kerja guru berdasarkan faktor jantina
Temerloh mengamalkan gaya kepimpinan transformasional dan pengalaman mengajar dalam kalangan guru di Sekolah
pada peringkat yang maksimum dan memberikan kepuasan Menengah Kebangsaan di Zon Bangsar.
kerja guru yang tinggi. Dapatan ini menunjukkan terdapat Hasil daripada dapatan kertas konsep ini berdasarkan
hubungan yang signifikan antara tahap kepimpinan kajian-kajian lepas mencadangkan bahawa pihak pentadbir
transformasional dengan kepuasan kerja guru. agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan
Jika dilihat kajian Ahmad Yusri (2016), didapati gaya tanggungjawab masing-masing tanpa mengamalkan gaya
kepimpinan transformasional lebih banyak diamalkan oleh kepimpinan yang boleh menjatuhkan prestasi sekolah.
pengetua sekolah menengah berbanding dengan Diharapkan dapatan kajian ini akan dapat membantu pihak-
kepimpinan transaksi. Hasil dapatan kajian menunjukkan pihak yang terlibat untuk membantu guru-guru dan sekolah
kebanyakan pengetua sekolah mengamalkan elemen dan demi untuk mencapai kejayaan menyeluruh. Selain
dimensi kepimpinan transformasional dan transaksional daripada itu, dapatan kajian ini juga boleh dijadikan
pentadbiran sekolah. panduan kepada semua pihak yang berkepentingan agar
Kesimpulannya, secara keseluruhan kertas konsep ini dapat mengatur strategi tertentu untuk mengamalkan gaya
menunjukkan tahap amalan kepimpinan transformasional kepimpinan efektif.
pengetua dan tahap kepuasan kerja guru adalah berada pada
tahap yang tinggi dan terdapat hubungan yang signifikan. VII. IMPLIKASI
Menurut kertas konsep ini juga mendapati tidak terdapat
perbezaan yang signifikan terhadap tahap amalan Kertas konsep ini diharapkan dapat menggalakkan
kepimpinan transformasional pengetua mengikut faktor pemimpin melakukan transfomasi di sekolah yang menjadi
umur, tempoh perkhidmatan, jawatan yang disandang dan petunjuk untuk membandingkan sekolah berprestasi tinggi
tahap pendidikan manakala terdapat perbezaan yang dan sekolah yang berprestasi rendah. Namun demikian,
signifikan terhadap tahap kepuasan kerja guru mengikut amalan kepimpinan seseorang pengetua akan memberikan
faktor umur, tempoh perkhidmatan dan tahap pendidikan. persepsi dari dalam organisasi sekolah iaitu para guru.
Persepsi inilah akan mempengaruhi kepuasan kerja seorang
guru dalam melakukan kerja. Kertas konsep ini juga dapat
memberi inspirasi kepada Kementerian Pendidikan
Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat
58
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Pendidikan Daerah untuk menilai dan memantau Pendidik dan Pendidikan, Jilid 20: Universiti Sains
keberkesanan kepimpinan transformasional pengetua Malaysia, Pulau Pinang
terhadap kepuasan guru di sekolah. Maklumat yang Abdul Main bin Haji Salim. (2003). Kepuasan kerja guru
diperoleh daripada kertas konsep ini juga dapat digunakan dan perkaitannya dengan latar belakang, pengurusan
sebagai garis panduan kepada pembinaan model kurikulum dan pengajaran. Tesis Sarjana, Universiti
kepengetuaan yang bersesuaian dengan sistem pendidikan Kebangsaan Malaysia.
kita. Ahmad Jawahir, T. (2009). Perkaitan antara faktor
Dari aspek latihan dalam perkhidmatan, kertas konsep demografi dengan kepuasan kerja dalam
ini diharapkan dapat menjadi sumber kepada pihak yang kalangan guru kanan mata pelajaran (GKMP): satu
bertanggungjawab seperti Unit Pembangungan Profesional kajian kes di daerah Jasin dan Melaka Tengah, negeri
Guru dan unit perancangan latihan kepimpinan guru besar Melaka. Tesis Sarjana, Universiti Teknikal Malaysia.
untuk memperoleh khazanah ilmu dan panduan Alimuddin Mohd Dom. (2006). “Meningkatkan Prestasi
terutamanya dari segi perancangan latihan kepimpinan Sekolah Melalui Kerjasama Dengan Ibu Bapa dan
pengetua. Kertas konsep ini boleh dijadikan rujukan kepada Komuniti Setempat.” Edisi Pertama. Putrajaya:
pihak kepentingan untuk merancang latihan untuk jawatan Kementerian Pelajaran Malaysia. 7-14.
pentadbir sekolah dari semasa ke semasa untuk melahirkan Aziah Ismail, Abdul Ghani Kanesan & Abdullah Saad.
pengetua yang mampu mentadbir sekolah dengan (2005). Amalan kepimpinan transformasi & kapasiti
berkualiti. kepimpinan di dua buah sekolah kluster di Malaysia.
Dari aspek pentadbir sekolah, kertas konsep ini diharap Tesis Sarjana, Universiti Sains Malaysia.
dapat memudahkan pengetua memantau dan menilai Azrul Hisham Abdul Manaf. (2009). Faktor-faktor
keberkesanan amalan gaya kepimpinan transformasional Tekanan dan Kesannya Kepada Guru Sekolah
yang diamalkan. Kertas konsep ini juga diharap dapat Menengah Kebangsaan: Satu Kajian di daerah Timur
memperluaskan pengetahuan pentadbir sekolah tentang Laut, Pulau Pinang. Tesis Sarjana. Universiti Utara
amalan kepimpinan yang paling sesuai diadakan di Malaysia.
sekolahnya untuk memastikan segala hal pentadbiran Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance Beyond
sekolah dapat dijalankan dengan baik. Kertas konsep ini Expectation. New York: Free Press.
juga dapat memberi gambaran kepada bakal pengetua untuk Boundless. (2015). Key Behavior of Transformational
memilih amalan kepimpinan yang akan digunakan di Leader. Boundless Management 21 Jul
sekolah. 2015.http:.www.boundless.com/management/textbooks/
Kertas konsep ini juga diharap dapat mempengaruhi boundless-management textbook/leader-9/types-of-
pentabdir sekolah dalam usaha mempertingkatkan tahap leader-72/key-behaviour-of-transformational-leaders-
kepuasan kerja guru dengan menyediakan suasana yang 357-3559/ diperoleh pada 6 Nov. 2015.
digemari oleh guru-guru. Dengan itu, para guru akan Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper &
bekerja dalam situasi yang selesa dan lebih kondusif di Row.
samping dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar- Button, B. (2003). A study examining the use of
pelajar. transformational leadership practice for
Tidak lupa juga, kertas konsep ini juga diharapkan teacher development. Dissertation Master of Science
dapat dijadikan panduan dan contoh kepada penyelidik (Education), University of Wisconsin – Stout:
yang berminat melaksanakan kajian yang lebih mendalam Menomonie, WI.
mengenai amalan kepimpinan transformasional pengetua Case, Agnes. (2003). Transformational leadership.
dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru. Disertasi Dr. Fal, University at Buffalo in
Urban School Districts.
Dinham, S. & Scott, S. (2000). Enhancing teachers
VIII. KESIMPULAN professionalism: The need to engage with
the third domain. ACEA International Conference.
Kesimpulannya, kepimpinan transformasional adalah Hobart, 9-12 September. Disertasi Dr. Fal, Universiti
elemen penting untuk memastikan guru-guru dapat bekerja Teknologi Malaysia.
dengan kepuasan kerja yang tinggi untuk meningkatkan Elangkumaran Davarajoo. (2009). Hubungan antara
produktiviti dan hasil kerja guru. Maka dengan itu, pengetua kepimpinan pengajaran guru besar dengan
perlu mempraktikkan setiap dimensi dalam kepimpinan komitmen kerja dan kepuasan kerja guru sekolah rendah
transformasional dalam mengurus sesebuah sekolah. Hal ini di Zon Tanjung Karang. SJKT Ghandiji, Kuala
penting sebab keempat-empat dimensi kepimpinan Selangor: Selangor.
transformasional tersebut dibuktikan sebagai faktor utama Fuziah Mat Yakop. (2011). Hubungan Antara
kpada kepuasan kerja dan kualiti guru dan akhirnya akan Kepimpinan Transformasi Pengetua Dengan Amalan
membawa kepada kejayaan dalam bidang pendidikan kita. Organisasi Pembelajaran Gun Di Sekolah Menengah
Kluster. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan
RUJUKAN Malaysia.
Jamalul Lail, A.W., Che Fuzlina, M.F., Hazita Ismail &
Abdul Ghani Abdullah. (2005). Kepimpinan Samsidah Majid. (2014). Headmasters’ transformational
Transformasi Pengetua dan Penggantian Kepimpinan leadership and their relationship with teachers’ job
Sebagai Penentu Komitmen Terhadap Organisasi dan satisfaction and teachers’ commitments.
Perlakuan Warga Organisasi Pendidikan, Jurnal International Education Studies 7(13): 40 – 48.
59
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Jazmi Md Isa. (2009). Gaya Kepimpinan Pengetua dan Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Sebuah Sekolah
Kepuasan Kerja Guru: Kajian Perbandingan antara Dalam Daerah Maran, Pahang. Kertas Projek Sarjana
SMKA dan SMK. 103 – 119. Tesis Sarjana. Universiti Kepengetuaan. Universiti Malaya.
Utara Malaysia (UUM), Sintok. Mohamad Radzi Saidin, Azlin Norhaini, M. Mohamad
Joyce E. Bono & Timothy A. Judge. (2004). Personality Yusoff, M. N. & Jamal Lail, A.W. (2014). Kepimpinan
and Transformational and Transactional Leadership: A transformasional dan komitmen kerja guru di sekolah
Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology rendah SBT di negeri Selangor. The 4th International
Psychological Association, Vol. 89, No. 5, 901–910. Conference on Learner Diversity, UKM.
Habib Ismail dan Zaimah Ramli. (2012). Amalan Mohamad Zabidi Abdullah. (2009). Kepimpinan
Kepimpinan Transformasi Pengetua dan Hubungannya Transformasi Pengetua Dan Hubungannya
Dengan Kepuasan Kerja Guru. Prosiding PERKEM VII, Dengan Kepuasan Kerja Guru. Tesis Sarjana. Universiti
Jilid 2 (2012) 1471 – 1478. Malaya.
Harris, A. (2005). Distributed leadership. Dlm. Davies, B. Muhd Al-Muzzammil Yasin & Nazri Mahmood. (2011).
(pnyt.). The Essentials of Schoolleadership. London: Amalan kepimpinan transformasi guru besar dan
Paul Chapman Publishing. pengetua dua buah sekolah di daerah Batu Pahat, Johor.
Hishamuddin Shah, M. Mohd Rizal, A. & Supian Hashim. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia.
(2013). Hubungan antara kepimpinan transformasi Muksin Wijaya. (2005). Kepemimpinan
guru besar dengan kepuasan kerja guru di Transformasional di Sekolah dalam Meningkatkan
Sekolah Kebangsaan Kurang Murid Gemilang Outcomes Peserta Didik. Jurnal Pendidikan Penabur -
Tujuh Segamat, Johor. Kertas Kerja Seminar No.05/ Th.IV.
Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke Nadiah, M.A. & Azlin Norhaini, M. (2014). Amalan
20. Anjuran Institut Aminuddin Baki, 1-4 Julai. kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan
Hussein Mahmood. (2005). Kepimpinan profesionalisme: kerja guru sekolah cemerlang di daerah Seremban.
Satu Utopia? Pemimpin 5(3): 9-51. Seminar Antarabangsa Pendidikan Global II, UKM.
Hezberg, F., Mausnek, B., Dan Snydebman, B. (1959). Nor Fadhilah & Azlin Norhaini, M. (2014). Amalan
The Motivation to Work (Second Edition). New York: kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan kerja
John Wiley and Sons. guru di Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan
Hezereen Jaafar. (2014). Gaya kepimpinan pengetua di (SABK) Negeri Sembilan. International Seminar
sekolah-sekolah menengah cemerlang dan kurang on Global Education II, UKM Bangi.
cemerlang di Sarawak. Kertas Projek Sarjana Nor Hanin Hasran. (2013). Kepimpinan transformasional
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. pengetua dan hubungannya dengan komitmen guru sekolah
Ishak Mad Shah. (2004). Pengenalan Psikologi Industri & menengah di WP Putrajaya. Tesis Sarjana, Universiti
Organisasi. Jilid II. Skudai.Universiti Teknologi Kebangsaan Malaysia.
Malaysia. Norhazwani Hassan & Jamalullail, A.W. (2016).
Kantrowitz, B. & Wingert, P. (2000). Teachers wanted. Kepuasan kerja dalam kalangan guru sekolah menengah
Newsweek 136(14): 36-42. zon Bangsar. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan,
Kouzes, J., & Posner, B. (2003). The Leadership Universiti Kebangsaan Malaysia.
Challenge. San Francisco: Jossey-Bass. Nursuhaila Ghazali. (2007). Tahap Amalan Kepimpinan
Krishnan, V.R. (2005). Transformational leadership and Transformasional dalam Kalangan
outcomes: role of relationship duration. Leadership & Pengetua Sekolah Menengah Bandar Tangkak. Tesis
Organization Development Journal, Vol. 26 Iss: 6 Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia.
Leithwood, K. & Jantzi, D. (2006). Transformational Owens, R.G. (2001). Organizational Behavior in
school leadership for large scale reform: Education: Instructional Leadership and School Reform
effects on students, teachers and their classroom (7th ed.). Retrieved Disember 3, 2014.
practices. School Effectiveness and School Raihana Abd Rahim. (2012). Amalan kepimpinan
Improvement, 17(2), 201-228. transformasi pengarah dan hubungkaitnya
Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job dengan kepuasan kerja tenaga pengajar di IPMa di
satisfaction dalam M.D. Dunnette (Ed.), negeri Melaka.Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti
Handbook of Industrial and Organizational Psyhology. Teknologi Malaysia.
Chicago: Rand McNally. Rahimah Hj Ahmad. (2005). Kepengetuaan dan
Loy, L.H. (2002). Hubungan kepimpinan Kepimpinan Sekolah: Pembangunan dan
transformasional pengetua dengan kepuasan kerja guru. Penambahbaikan Pengajaran. Jurnal Pemimpin, 5, 1-10.
Tesis Sarjana, Universiti Putra Malaysia. Rasid Muhamad. (2007). Kepimpinan transformasional:
McShane & Gilnow. (2000). Organizational Behaviour. Konsep Dan Aplikasinya Dalam Memantapkan Pengajaran
USA: Irvin McGra Dan Pembelajaran. Universiti Teknologi MARA
Marihot Tua E.H. & Yovita L. (2007). Manajemen Pahang.
Sumber Daya Manusia, Pengadaan Pengembangan, Robiah Sidin. (2003). Teori Pentadbiran Pendidikan.
Pengkompesasian dan Peningkatan Produktivitas Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan
Peagawai. Jakarta: Penenbit PT Grasindo. Malaysia.
Mohd Aziz Saad. (2008). Gaya Kepemimpinan Rosmawati Abdullah. (2013). Kepimpinan
Transformasional Pengetua Dan Hubungannya transformasional pengetua dan hubungannya dengan
kepuasan kerja guru SMK harian di daerah Seremban.
60
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Tesis Sarjana, Universiti Kebangsaan sekolah-sekolah menengah teknik di negeri Johor Darul
Malaysia. Takzim. Tesis Sarjana, Universiti Teknologi Malaysia.
S. Dom Nambi. (2012). Tahap amalan kepimpinan Yukl, G. (2006). Leadership in organization. Ed. ke-
transformasional dalam kalangan pengetua 6 .New Jersey: Prentice Hall.
sekolah menengah daerah Sarotok, Sarawak. Disertasi Zaliha, I. (2009). Hubungan antara gaya kepimpinan
Dr. Fal, Universiti Putra Malaysia. pengetua sekolah di Malaysia dengan
Slocum, J. W. & Hellriegel, D. (2007). Fundamentals of kepuasan kerja. Jurnal Pendidikan Persidangan
Organizational Behaviour. USA: Thomson South Kebangsaan Pengetua-pengetua Sekolah Menengah
Western. Malysia Johor.
Slocum, J.W & Hellriegel, D. (2011). Organizational Zuriman, A.R. (2013). Hubungan gaya kepimpinan
Behavior. United States. Southern Western. pengetua dan kepuasan kerja guru sekolah
Voon, M. L., & Ayob, M. C. (2011). The Influence Of menengah di daerah Kuala Terengganu Utara,
Leadership Styles On Employees' Jobsatisfaction In Terengganu. Kertas Kerja Proceeding of
Public Sector Organization In Malaysia. International
International Seminar on Educational Comparative in
Journal Of Business, Management & Social Sciences, 2
(1), 24-32. Curriculum for Active Learning Between
Woo, Y.L. (2007). Kepuasan kerja guru-guru aliran Indonesia dan Malaysia, Universiti Utara Malaysia.
pendidikan teknikal dan vokasional di

61
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Model Pembelajaran TPACK dalam Penulisan Karangan


melalui Model Bilik Darjah Berbalik
Christina Aking & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad

Abstrak - Model TPACK (Mishra & Koehler, 2006) merupakan penulisan boleh menyerupai laporan, cerita, buku, dan
rangka kerja visual untuk memahami cara penggunaan petikan.
teknologi secara berkesan melalui kurikulum dalam membuat Sedia maklum bahawa, murid telah diajar menulis
perubahan penting bagi meningkatkan pemahaman dalam karangan seawal sekolah rendah dengan diberikan
mata pelajaran. Kajian ini dijalankan untuk melihat pendedahan tentang format penulisan, struktur penulisan,
keberkesanan penulisan karangan melalui pedagogi Model serta penguasaan tatabahasa yang tepat bagi mendapatkan
Bilik Darjah Berbalik (YouTube) berpandukan Model hasil penulisan yang berkualiti dan bermutu. Bagi murid
TPACK. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian sekolah rendah, kemahiran menulis merupakan kemahiran
tindakan (Kemmis and Mactaggart, 1988) dengan melibatkan tertinggi dalam hierarki kemahiran berbahasa bahasa
empat elemen utama, iaitu merancang, melaksana, menilai dan Melayu. Kemahiran menulis merupakan salah satu
mereflek. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah daerah kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum
Klang dengan melibatkan 4 orang murid sebagai sampel. Bersepadu Bahasa Melayu Sekolah Rendah iaitu kurikulum
Instrumen yang digunakan ialah soalan karangan bahagian C
lama yang disemak semula pada tahun 2002 dan
(sebelum dan selepas intervensi), latihan karangan dan
dilaksanakan bermula pada tahun 2003. Kepentingan
disokong oleh data temu bual serta kandungan pembelajaran
penulisan karangan tergambar dalam kurikulum Bahasa
karangan melalui YouTube. Hasil refleksi awal mendapati
Melayu sebagai mata pelajaran tersendiri (Roselan Baki,
murid lemah dalam penguasaan kosa kata dan penjanaan idea.
2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya
Setelah empat latihan karangan dilaksanakan sepanjang
bergantung kepada bakat semata-mata tetapi dipengaruhi
intervensi menggunakan Model Bilik Darjah Berbalik
(YouTube), mendapati murid dapat menulis karangan dengan
oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan.
lebih baik. Melalui ujian pasca yang dijalankan, dapat (Yahya Othman, 2005, Ahmad Khair Mohd Nor, 2005).
dirumuskan bahawa aplikasi Model TPACK dalam pedagogi Oleh itu, dalam kemahiran menulis, penguasaan peringkat
Model Bilik Darjah Berbalik dapat membantu peningkatan asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan,
penguasaan penulisan karangan murid. Implikasi penggunaan ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami
Model TPACK diharapkan dapat meningkatkan lagi apabila dibaca (Abdul Rashid, 2005).
pengintegrasian dan pembudayaan elemen ICT dalam sesi Murid perlu menguasai tiga peringkat utama, iaitu
pengajaran dan pemudahcaraan sesuai dengan sistem peringkat pra menulis, peringkat mekanis, serta peringkat
pendidikan yang dinamik dan berkembang maju selari dengan pelahiran. Akhirnya murid diajar penulisan kreatif bagi
perkembangan teknologi. melahirkan bentuk penulisan yang bersahaja dengan boleh
dieksploitasi daripada pengalaman atau imaginasi untuk
Kata kunci – keberkesanan, pedagogi Model Bilik Darjah dijadikan sebagai bahan penulisan, di samping memerlukan
Berbalik, pencapaian penulisan karangan, YouTube kemahiran estetika dalam mengolah isi dengan lebih
menarik. Bagi menghasilkan penulisan yang menarik dan
Christina Anak Aking, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia bermutu, teknologi kini dapat membantu dalam peningkatan
(christinaaking.1984@gmail.com) tahap penulisan individu terutamanya murid. Hal ini kerana,
Dr Wan Muna Ruzana Wan Mohammad, Universiti Kebangsaan
Malaysia, Malaysia (munaruzanna@ukm.edu.my)
penggunaan teknologi kini hanya di hujung jari bagi
memperoleh maklumat. Oleh itu, guru perlu kena dengan
perubahan dan kehendak terkini dalam arena pendidikan
I. PENGENALAN terutamanya dalam penggunaan teknologi sebagai sumber
maklumat terkini. Kini, telah banyak pengajaran dan
Kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling pemudahcaraan (PdPc) yang menggabungjalinkan antara
tinggi dalam kemahiran berbahasa. Kemahiran menulis ini kandungan pelajaran dengan teknologi sebagai bahan bantu
hanya boleh dikuasai apabila seseorang murid itu telah mengajar di sekolah bagi menarik minat murid untuk
menguasai kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, dan mempelajari sesuatu ilmu yang baharu.
kemahiran membaca. Hal ini kerana proses penulisan Oleh itu, Model Bilik Darjah Berbalik (MBDB) atau
melibatkan penggemblengan aspek psikologi dan kognitif. dikenali sebagai Flipped Classroom merupakan antara
Penguasaan kemahiran ini dapat diteruskan dengan pendekatan pengajaran yang terkini dengan melibatkan
kepelbagaian aktiviti mengarang. Seiring dengan pandangan teknologi. MBDB merupakan pendekatan pengajaran yang
Za’ba (1952), mengarang ialah kemahiran menyusun dan mengalihkan masa pengajaran di dalam kelas kepada
menggabungkan perkataan untuk menjadi ayat. Malah pembelajaran melalui video di luar kelas. Maka, PdPc
kemahiran menulis juga merupakan kemahiran digunakan sepenuhnya untuk aktiviti kolaborasi dan
menyampaikan idea dan fakta (Isahak Haron, 1979). Hasil pengukuhan kepada murid secara individu mahupun
kumpulan. MBDB adalah satu konsep pedagogi yang
berlawanan dengan konsep pedagogi konvensional di mana
62
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) di dalam tidak merangka karangan, pengulangan isi, kesalahan
bilik darjah diubah dengan proses penerokaan isi kandungan tatabahasa, kesuntukan masa, tidak mengikut jumlah
pembelajaran melalui tayangan video dan bacaan. Selain itu, perkataan, tidak dapat mengenalpasti format dan
proses pembelajaran juga tidak lagi berpusatkan guru tetapi penggunaan dialek antara faktor yang menyebabkan
berpusatkan murid di mana murid digalakkan melibatkan pencapaian murid – murid dalam penulisan karangan tidak
diri secara aktif dalam aktiviti perbincangan dan memuaskan.
penyelesaian masalah. Walvoord dan Anderson (1998) Dari aspek pengetahuan, murid didapati tidak
menyatakan bahawa strategi pembelajaran MBDB mempunyai pengetahuan sedia ada yang baik. Ini
membolehkan murid sentiasa bersedia terhadap dalam menyebabkan murid tidak dapat menghuraikan isi dengan
pembelajaran. MBDB juga merupakan salah satu strategi baik serta huraian yang kabur. Murid juga bermasalah untuk
pembelajaran abad ke-21 yang efektif dalam membantu menghuraikan isi karangan dengan jelas dan tepat (Mohd
guru mengaplikasikan kemahiran 4K1N kepada murid Khir dan Marzukhi, 2009). Di samping itu, didapati murid
dalam menghadapi cabaran. Ini secara tidak langsung akan tidak dapat mengembangkan idea dengan baik dan ini
membantu guru dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik menyebabkan murid tidak dapat menulis karangan secara
Darjah (PBD) melalui aktiviti yang berasaskan inkuiri dan berstruktur. Perkara ini telah menjejaskan markah kerana
penyelesaian masalah serta secara tidak langsung akan murid hanya dapat membina karangan yang pendek
meningkatkan tahap kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). (Yusfaizah dan Ishah 2012). Oleh itu, menurut Noorazman
Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang Mahat (2009) murid perlu mahir menulis kerana hampir
dinamik dan berkembang maju seiring dengan teknologi, semua kertas peperiksaan di negara ini memerlukan murid
ICT telah menjadi sebahagian penting daripada kehidupan menjawab dalam bentuk tulisan. Murid yang tidak
pelajar di luar sekolah dan di dalam bilik darjah. Teknologi menguasai kemahiran menulis dengan baik sering
dilihat sebagai satu keperluan dalam membantu menghadapi masalah untuk menjawab soalan karangan.
melancarkan proses pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Lantaran itu, murid perlu menguasai kemahiran menulis
pada abad ke 21. Evan dan Nation (2000) menyatakan supaya dapat menghuraikan maklumat dengan tepat,
bahawa banyak sumbangan telah diberikan oleh penciptaan berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang mudah,
inovasi teknologi dalam pendidikan. Oleh itu, kepentingan teratur dan meyakinkan.
ICT boleh dilihat dalam pelbagai aspek dalam bidang Kesan daripada perkara tersebut, murid cenderung
pendidikan. Dengan penggabungjalinan antara kandungan untuk mengulang isi dan huraian yang sama yang
pengajaran dengan teknologi, maka Model TPACK amat menyebabkan murid memperoleh markah yang minimum
bersesuaian untuk diaplikasikan dalam sesuatu proses PdPc. atau rendah (Nawi, 2006). Natijah kepada perkara tersebut
Hal ini kerana, Model TPACK boleh digunakan dalam amat membimbangkan bukan hanya kepada prestasi murid,
pedagogi MBDB dengan melibatkan tiga komponen utama malah secara tidak langsung. Sebagai pejuang bahasa yang
(pengetahuan kandungan, pedagogi, teknologi) serta tiga memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu di negara ini,
subkomponen (Pengetahuan Teknologi Kandungan, amatlah wajar dunia pendidikan perlu membina asas yang
Pengetahuan Pedagogi Kandungan, Pengetahuan Teknologi kukuh dalam kalangan murid sekolah dan pelajar di institut
Pedagogi) dan hasil daripada integrasi komponen di atas pendidikan di negara ini bermula dari tahap rendah.
akan menghasilkan Pengetahuan Teknologi Pedagogi Dari aspek pedagogi, guru didapati masih menggunakan
Kandungan (Model TPACK). amalan pedagogi yang lama di mana proses PdPc berbentuk
MDBD ini telah digunakan dalam pelbagai disiplin sehala. Guru bertindak sebagai penyampai maklumat utama
ilmu. Oleh itu, kajian ini melihat keberkesanan MDBD dan murid hanya bertindak sebagai penerima maklumat
dalam penulisan karangan berdasarkan kaedah pembelajaran sahaja. Rabeah (2006) menyatakan bahawa secara
campuran berasaskan teknologi dalam talian iaitu YouTube umumnya, proses PdPc di dalam bilik darjah hanya tertumpu
dalam meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan dalam bentuk syarahan, iaitu guru menyampaikan
karangan berasaskan Model TPACK. Pengajaran penulisan pengajaran melalui syarahan. Kaedah penyampaian sehala
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sangat sesuai untuk ini dilihat tidak lagi relevan dengan era teknologi yang
diintegrasikan dengan teknologi. Oleh itu, Model TPACK semakin berkembang.
telah digunakan dalam pedagogi MDBD. Walau bagaimanapun, dalam era teknologi, masih lagi
terdapat guru yang tidak menguasai kemahiran
II. PENYATAAN MASALAH menggunakan teknologi. Kajian Zuraidah (2012)
menyatakan bahawa, dalam tahap penggunaan TMK dalam
pdp Bahasa Melayu adalah rendah. Suzlina Hilwani dan
Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia (2017) Jamaludin (2015) menyatakan bahawa guru Bahasa Melayu
menunjukkan bahawa bilangan murid yang memperoleh tidak memberi penekanan tentang penggunaan bahan
pencapaian sederhana dalam penulisan karangan adalah teknologi semasa PdPc di dalam bilik darjah. Ini disokong
tinggi berbanding murid yang memperoleh pencapaian oleh Norhiza et al. (2016) yang menyatakan bahawa
cemerlang dan rendah. Kajian yang dilakukan A. Chellamal kebanyakan guru tidak menggunakan komputer di sekolah.
Bagavathy (2005) mendapati guru – guru berhadapan Selain itu, guru juga didapati tidak mengintegrasikan
dengan masalah dalam penulisan Bahasa Melayu kerana elemen seperti ilmu pengetahuan, pedagogi, TMK, bidang
murid - murid sukar memahami penulisan Bahasa Melayu. pengkhususan pembelajaran dan dalam penyediaan bahan
Sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap bantu berasaskan ICT (Suriati el al. 2015 dalam Frey and
pelajaran, kelemahan strategi pengajaran guru, kesilapan Sutton, 2010 ; Funda, 2011, Zsoldos Marchis, 2014).
memilih tajuk, kekurangan isi, pembahagian perenggan, Pendidikan pada abad 21 ini menuntut guru untuk mampu
63
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
mengintegrasikan teknologi, kandungan dan pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Edisi Semakan 2002) dan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini dilaksanakan semula pada tahun 2003. Kajian Nur Aisyah et
menyebabkan guru sukar untuk menyampaikan pengajaran al (2012) menunjukkan murid ini bersetuju bahawa aplikasi
dengan berkesan. Melvina dan Jamaludin (2010) mendapati multimedia dalam PdP KOMSAS telah mewujudkan
bahawa dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, pembelajaran yang lebih berkesan dan menghiburkan. Hasil
kemahiran dan pengetahuan guru adalah di tahap sederhana. analisis diharapkan penggunaan bahan bantu mengajar
Manakala Habibah dan Vasugiammai (2011) pula (PPBK) berasaskan multimedia dapat diperluaskan dalam
menyatakan pengetahuan berkaitan komputer yang tinggi pengajaran guru dan pembelajaran murid. Hal ini kerana,
dalam kalangan guru adalah kekuatan penggunaan teknologi penggunaan kaedah ini berjaya menunjukkan
dalam pengajaran dan pembelajaran di samping pengalaman keberkesanannya dalam meningkatkan minat dan motivasi
mengajar oleh guru tersebut. murid dalam pembelajaran teks sastera. Secara tidak
langsung, penggunaan multimedia ini dapat mengurangkan
III. SOROTAN LITERATUR persepsi negatif murid bahawa pembelajaran teks sastera
sukar untuk difahami.
TPACK adalah satu model yang berfokus pada tujuh
elemen utama iaitu Pengetahuan Teknologi, Pengetahuan IV. METODOLOGI
Pedagogi, Pengetahuan Kandungan, Pengetahuan Teknologi
Kandungan, Pengetahuan Teknologi Pedagogi, Pengetahuan Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
Pedagogi Kandungan dan Pengetahuan Teknologi Pedagogi berbentuk kajian tindakan dengan satu kitaran berdasarkan
Kandungan. Kajian yang dilakukan oleh Maszuraini Miswan Model Kemmis dan Mc Taggart (1988). Model ini
dan Hamedi Adnan (2018) melalui pembangunan aplikasi menyarankan empat peringkat utama ketika menjalankan
LiLIN berasaskan kerangka Model TPACK mendapati kajian iaitu peringkat perancangan, peringkat tindakan,
bahawa pembelajaran menjadi lebih berfokus dan berkesan. peringkat pemerhatian dan peringkat refleksi. Rasional
Selain itu, pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang kajian tindakan dipilih kerana kajian tindakan berkesan
berasaskan Model TPACK dapat membantu meningkatkan untuk diaplikasikan dalam situasi sebenar. Kajian ini
kreativiti guru (Mohd Rusdi, 2017), mempengaruhi gaya dan berasaskan Model TPACK yang berfokus pada pengetahuan
pencapaian pelajar (Handy Darmawan, 2016) menjadikan teknologi (TK), pengetahuan pedagogi (PK), dan
pelajar lebih aktif dan pelajar membina kemahiran berfikir pengetahuan kandungan (CK).
aras tinggi pelajar (KBAT) (Dwi Kurnia Hayati et al, 2014
).
Dalam pengajaran Bahasa Melayu berasaskan model
TPACK, masih kurang kajian yang dijalankan. Kajian yang
dilakukan berasaskan Model TPACK ini dilakukan dalam
bidang komponen sastera bahasa Melayu atau KOMSAS.
Simah (2017) menyatakan bahawa pencapaian seluruh
KOMSAS pada tahun 2013 hingga tahun 2015 meningkat
dan dipengaruhi oleh pengetahuan, kandungan, pedagogi
dan teknologi. Jonathan Bergmann dan Aaron Sams (2012)
menyatakan MDBD merupakan satu pedagogi yang dapat
membantu murid memahami kandungan pelajaran. Pelajar
bukan hanya memperoleh markah yang lebih baik, malahan
dapat memahami mata pelajaran dengan lebih mendalam.
Kajian yang dilakukan oleh Asnish Das et al (2019) dan Rajah 1 : Kerangka Model Pengetahuan Teknologi Pedagogi Dalam
Md.Nurul Islam et al (2019) turut menyatakan pelajar yang Penulisan Karangan Yang Diadaptasi Dari Model
TPACK
mengamalkan pedagogi MDBD telah menunjukkan prestasi
yang lebih signifikan berbanding pelajar yang menggunakan
Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah dalam daerah
pedagogi tradisional. Selain itu, kajian turut mendapati
Klang dengan melibatkan 4 orang murid yang gagal dalam
bahawa MDBD ini sesuai diaplikasikan dalam semua mata
Ujian Bulanan 1 Kertas Penulisan Bahasa Melayu 2019
pelajaran. Kajian MDBD ini sering dijalankan ke atas mata
sebagai sampel. Analisis dokumen digunakan sebagai
pelajaran Sejarah, Fizik dan Biologi (Walvoord dan
instrumen kajian. Dokumen yang digunakan ialah hasil
Anderson ), didapati sangat sesuai dalam bidang STEM iaitu
penulisan karangan Bahagian C dan soalan karangan Kertas
Sains, Teknologi, kejuruteraan dan Matematik menurut
Peperiksaan Akhir Tahun 2019. Data temu bual tidak
Love et. Al ( 2013 ). Walau bagaimanapun, kajian MDBD
berstruktur dan Rubrik pemarkahan Kertas Bahasa Melayu
dalam bidang bahasa Melayu masih kurang dijalankan.
Penulisan UPSR Bahagian C (Lembaga Peperiksaan
Namun, terdapat kajian berasaskan MDBD dalam bidang
Malaysia 2016) digunakan bagi menyokong dapatan analisis
sastera yang dijalankan oleh Tetty Juliana Sujono (2016).
dokumen. Bagi mengukuhkan kesahan kajian, kesahan
Kajian terhadap pembelajaran sastera berasaskan MDBD
instrumen diperoleh daripada Ketua Panitia Bahasa Melayu
mendapati pelajar telah menunjukkan peningkatan dalam
sekolah dan School Improvement Specialist Coach (SISC+)
pencapaian penilaian serta mampu berfikir pada aras
daerah Klang.
pemikiran yang tinggi.
Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran
bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu
64
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

V. DAPATAN

Model Bilik Darjah Berbalik (MDBD) adalah satu


pedagogi yang berlawanan dengan pedagogi konvensional.
Model Kelas berbalik adalah satu pedagogi di mana
penyampaian isi kandungan pembelajaran berlaku di luar
kelas, lazimnya menggunakan integrasi multimedia seperti
penggunaan video dalam talian. Aktiviti yang lazimnya
dilakukan di rumah akan dilakukan di dalam kelas. MDBD
adalah model yang berpusatkan murid di mana proses
pembelajaran adalah berpusatkan murid. Guru hanya Rajah 1 Markah Murid Bahagian C: Kertas Penulisan
berperanan sebagai pemudahcara sahaja di dalam kelas.
Pengintegrasian teknologi dalam PdPc dilihat sebagai Rajah 1 di atas menunjukkan markah yang diperoleh oleh
sesuatu yang relevan dengan keadaan pendidikan kini. keempat-empat sampel yang melibatkan sebelum intervensi
Murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas dijalankan, sesi 1 semasa intervensi, sesi 2 semasa intervensi
peperiksaan di negara ini memerlukan murid menjawab dan selepas intervensi. Markah yang diperoleh sebelum
dalam bentuk tulisan dan ada juga yang memerlukan intervensi dijalankan adalah SK1 (0 markah), SK2 (5
jawapan yang panjang dalam bentuk ayat. Murid yang tidak markah), SK3 (3 markah) dan SK4 (0 markah). Berdasarkan
menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi rubrik pemarkahan Kertas Bahasa Melayu Penulisan UPSR
masalah untuk menjawab soalan. Lantaran itu, murid perlu Bahagian C, keempat-empat SK ini berada pada mencapai
menguasai kemahiran menulis untuk menghuraikan data tahap penguasaan yang minimum. Antara kelemahan yang
yang tepat, berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang terdapat pada karangan SK adalah didapati tidak menjawab
mudah, teratur dan meyakinkan. Ketidakupayaan pelajar soalan. Selain itu, kosa kata adalah sangat terhad dan tidak
menguasai tahap dan peringkat penulisan akan sesuai. Ini menyebabkan penyampaian murid tidak difahami
mempengaruhi gaya penulisan pelajar. Dalam pengajaran menyebabkan murid tidak dapat markah yang baik. Dalam
dan pembelajaran khususnya bagi mata pelajaran Bahasa temu bual yang dijalankan, SK juga mengatakan bahawa
Melayu, guru boleh menerapkan elemen kreativiti dan pembelajaran Bahasa Melayu bosan. Selain itu, SK
inovasi. Contohnya bagi pembelajaran karangan, guru menyatakan proses membina karangan itu adalah sukar
Bahasa Melayu boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk dilakukan.
telah inovasi yang sesuai dengan aras pelajar. Ini boleh Terdapat peningkatan markah semasa sesi intervensi 1
memberikan dan melahirkan perasaan gembira dalam proses dilakukan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, berlaku
pengajaran dan pembelajaran. peningkatan markah antara 5 hingga 8 markah. Berdasarkan
Kajian yang dijalankan ini adalah berasaskan Model rubrik pemarkahan Kertas Bahasa Melayu Penulisan UPSR
TPACK kerana model ini merangkumi kesemua aspek yang Bahagian C, SK berada pada pencapaian kurang
penting, iaitu bagaimana guru yang memahami kandungan memuaskan. Selain daripada berlakunya peningkatan
pembelajaran itu perlu memikirkan pedagogi yang markah, penyampaian juga didapati sedikit relevan dengan
bersesuaian dan harus tahu menggunakan teknologi yang soalan. Walaupun demikian, kosa kata didapati masih terhad
tepat sebagai bahan untuk membuatkan murid memahami dan ada perkataan yang didapati masih tidak sesuai. Dapatan
apa yang diajar oleh guru. Model TPACK merupakan model semasa sesi temu bual yang dijalankan, SK mengatakan
pembelajaran kini yang relevan dengan keperluan murid pembelajaran berasaskan MDBD ini menyeronokkan kerana
pada zaman era teknologi ini. Sepanjang proses intervensi SK mempunyai idea sebelum ke kelas. Namun, SK
dijalankan, sebanyak empat ujian telah diberikan kepada beranggapan pembinaan karangan adalah masih sukar
sampel kajian. Soalan karangan yang digunakan ialah dalam dilakukan.
kajian ini adalah soalan karangan Bahagian C. Dalam kertas Selepas sesi intervensi yang ketiga, peningkatan markah
Penulisan, Bahagian C terbahagi kepada dua soalan, namun yang berlaku adalah antara 4 hingga 7 markah . Berdasarkan
murid dikehendaki memilih satu daripada dua soalan yang penilaian rubrik pemarkahan Kertas Bahasa Melayu
diberikan. Kesemua kertas jawapan murid dianalisis bagi Penulisan UPSR Bahagian C, SK berada pada tahap
melihat tahap peningkatan murid yang terlibat setelah sesi memuaskan. Penyampaian yang digunakan adalah mudah
intervensi dijalankan. Markah yang diperoleh murid dan ringkas. Pemilihan kosa kata yang digunakan masih
direkodkan. Berikut merupakan hasil dapatan analisis terhad, namun sesuai. SK telah dapat menjana idea utama
dokumen bagi setiap murid. Sepanjang sesi intervensi juga, dalam karangan. Penulisan pemerengganan juga menjadi
12 video daripada aplikasi YouTube yang telah digunakan. semakin berstruktur dan kemas. Hasil daripada temu bual
Kandungan dari setiap video haruslah mengandungi kaitan yang dilakukan dengan SK juga mendapati bahawa
dengan isi pembelajaran yang ditetapkan. Tajuk dan isi pembelajaran semakin menyeronokkan. Malahan, SK juga
pembelajaran adalah diselaraskan dengan rancangan mengatakan semakin mahir menggunakan aplikasi ICT
pengajaran tahunan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu walaupun masih dibantu oleh ibu bapa di rumah.
Tahun Empat 2019. Selepas sesi intervensi keempat, keempat-empat SK
menunjukkan peningkatan markah antara 3 hingga 5
markah. Berdasarkan rubrik pemarkahan Kertas Bahasa
Melayu Penulisan UPSR Bahagian C, keempat-empat SK ini
berada pada mencapai tahap penguasaan baik di mana
65
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
pencapaian markah murid adalah antara 17 markah hingga keupayaan kognitif murid bertujuan untuk melahirkan murid
20 markah. Dari aspek penulisan karangan, penyampaian yang mampu menjana idea yang baharu dan asli. Dalam
murid jelas dan ayat yang digunakan adalah gramatis dan melahirkan SK yang mampu menguasai penulisan karangan
sesuai dengan soalan. Walau bagaimanapun masih terdapat dengan baik, maka adalah bertepatan penggunaan bahan
sedikit kesalahan, namun SK sudah boleh memilih kosa kata bantu ICT digunakan.
yang sesuai sederhana dan sesuai. Dalam sesi temu bual Pengintegrasian pengetahuan teknologi dengan
yang dilakukan, murid mengatakan bahawa pembelajaran pengetahuan kandungan telah menghasilkan pengetahuan
Bahasa Melayu tidak membosankan. Pembinaan karangan teknologi kandungan. Di mana kandungan karangan di ajar
juga menjadi lebih mudah kerana SK tidak lagi bergantung oleh guru dengan berbantukan teknologi, iaitu YouTube. Di
dengan guru sepenuhnya bagi proses membina rangka dalam YouTube tersebut, guru telah menyediakan
karangan. Selain itu, SK semakin yakin untuk menjawab maklumat tentang format karangan, pembinaan struktur
soalan guru di dalam kelas. karangan dan pemerengganan untuk menghasilkan karangan
Berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan dengan yang bermutu. Pengetahuan kandungan ini disampaikan
SK, keempat-empat SK bersetuju bahawa penggunaan melalui penggunaan bahan bantu ICT iaitu YouTube.
MDBD ini mampu meningkatkan pencapaian dalam Peningkatan prestasi SK dapat dilihat setelah penggunaan
penulisan karangan. Perkara ini dibuktikan dengan teknologi diaplikasikan sepanjang proses PdPc. Khor Mooi
peningkatan markah yang ditunjukkan oleh SK selepas 3 Tieng dan Lim Hooi Lian (2014), hubungan yang signifikan
sesi intervensi yang dijalankan. Selain itu, murid juga dan kuat wujud antara TPACK dengan pengetahuan
didapati boleh membina ayat dengan lebih baik. Sebelum pedagogi dan pengetahuan teknologi.
sesi intervensi dijalankan, antara masalah yang dialami oleh Dalam melahirkan modal insan yang celik ICT dalam
murid adalah karangan yang dihasilkan tidak menepati arena pendidikan, infrastruktur teknologi perlu seiring
kehendak soalan, pemilihan kosa kata yang tidak tepat dan dengan keperluan semasa. Oleh itu, pihak berwajib perlu
juga tidak boleh membina ayat majmuk dengan baik. menitikberatkan keperluan tersebut supaya murid
Selepas sesi intervensi dijalankan, murid berjaya memperoleh pendidikan yang sewajarnya. Dengan adanya
menghasilkan karangan yang lebih baik. Ini mendorong kepelbagaian alat dan bahan pengajaran, guru perlu kreatif
kepada pencapaian markah yang lebih baik sebelum dalam menghasilkan PdP yang berkesan. Josgua Caseley
intervensi dijalankan. Penggunaan Model TPACK dalam (2019) tujuan guru menggunakan teknologi ialah untuk
penulisan karangan melalui MDBD berjaya meningkatkan membina pemahaman murid, meningkatkan minat dan
pencapaian murid dalam penulisan karangan. Selain itu, merangsang penglibatan murid dalam pembelajaran.
penggunaan Model TPACK dalam penulisan karangan Manakala, Mohammad Rusdi (2017) mendapati secara
melalui MDBD ini juga menjadikan proses PdPc di dalam keseluruhan kreativiti pengajaran guru berada pada tahap
bilik darjah menjadi lebih aktif, proses pembinaan karangan tinggi. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan
menjadi lebih mudah dan guru lebih bersedia untuk signifikan antara semua komponen yang terdapat dalam
mengintegrasikan penggunaan ICT dalam PdPc. TPACK. Malah, Ani (2016) kepentingan pengaplikasian
audio dalam (PdP) dapat memberikan satu pengalaman yang
V. PERBINCANGAN menarik kepada murid untuk memperoleh gambaran yang
tepat dan berkesan. Permainan interaktif pula sesuai untuk
Hasil daripada analisis sebelum dan selepas intervensi, menjawab soalan kuiz Kesusasteraan Melayu. Secara tidak
mengukuhkan bukti bahawa penggunaan Model Bilik langsung pembelajaran interaktif dapat menarik minat murid
Darjah Berbalik (MDBD) berasaskan Model TPACK dalam untuk menjawab soalan berbanding dengan kaedah lama
penulisan karangan mampu meningkatkan pemahaman iaitu guru menyuruh murid menyalin soalan dan
murid terhadap isi kandungan pembelajaran dengan lebih menjawabnya. Oleh itu, transformasi dalam kaedah PdP
baik. Walaupun awalnya SK didapati tidak mempunyai perlu diaplikasikan oleh guru bagi memperoleh PdP yang
pengetahuan sedia ada yang baik untuk menghasilkan efektif.
penulisan yang baik, akan tetapi setelah intervensi dengan Hasil kajian keseluruhan mendapati Model TPACK
penggabungjalinan kandungan dengan teknologi, mempunyai hubungan yang signifikan antara pedagogi
peningkatan markah SK semakin meningkat dan sekali gus kandungan dengan kreativiti dalam PdPc. Oleh itu, dapat
dapat menghasilkan penulisan karangan yang bermutu. dirumuskan bahawa program Pembangunan
Selain itu, penggunaan MDBD berasaskan Model Profesionalisme Guru perlu beralih dengan meletakkan serta
TPACK dalam penulisan karangan ini jua membolehkan memperkaya kemahiran teknologi sebagai satu penekanan
murid lebih memahami isi kandungan dengan baik. Ini utama dalam pengaplikasian teknologi dalam pendidikan
membolehkan murid menjana idea dengan lebih teratur dan bagi mencapai matlamat pengajaran dan hasil pembelajaran
dapat menggembleng idea dengan lebih baik. SK juga murid. Perkembangan terkini menyaksikan Teknologi
didapati tidak dapat mengembangkan idea dengan baik. Ini Maklumat dan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin
menyebabkan murid tidak dapat menulis karangan yang utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan
berstruktur. Selepas intervensi, murid didapati dapat seterusnya membantu murid membina pengetahuan baru
mengembangkan idea dengan baik. Berdasarkan kertas (Lechner & Boli, 2000). Pengintegrasian ICT dalam
Peperiksaan Akhir Tahun 2019, murid didapati dapat pengajaran dan pembelajaran telah dilihat mempunyai
membina karangan yang lebih berstruktur dan tersusun. pengaruh yang kuat dalam perubahan pendidikan,
Menurut Nor Azzatunnisah dan Saemah (2013), Saemah dan menyediakan pelajar kepada era maklumat, meningkatkan
Zamri (2016) menyatakan guru berperanan penting untuk kesan pembelajaran dan daya saing dan menyediakan pelajar
memotivasikan pelajar, meningkatkan efikasi kendiri serta dengan kemahiran hidup untuk menjadi masyarakat
66
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
berinformasi (Buabeng-Andoh, 2012; Khan, Hasan & pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan
Clemen, 2012). Bahasa Melayu. 3(2) : 49-63.
Antara kelebihan yang boleh dimanfaatkan melalui Akun, Joshua Caseley (2019) Pengetahuan Teknologi
medium ini adalah kepantasan dalam komunikasi dan Pedagogi Kandungan Guru Sains Sekolah Menengah.
penyebaran bahan dan pengajaran pembelajaran serta PhD thesis, Universiti Malaysia Sarawak.
suasana pembelajaran yang bervariasi, dinamik dan
meningkatkan kualiti pengajaran (Mohd Khairul Naim, Alhaadi Ismail & Zaitul Azma Zainon Hamzah. 2018.
2018). Penerapan teknologi maklumat menerusi penggunaan Analisis Kesalahan dalam Penulisan Pelajar Bahasa
teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu Kedua dari Aspek Morfologi Jurnal Linguistik 22 (1) :
usaha yang baik. Kesediaan guru untuk lebih bersedia 24 – 31
mengintegrasikan elemen ICT dalam sesi PdPc. Berasaskan Ani Omar (2016) Integrasi Teknologi Dalam Pengajaran
MDBD berasaskan Model TPACK ini, guru didapati dapat Dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu
mengajar isi kandungan melalui pedagogi kelas berasaskan Mempertingkatkan Keyakinan Dan Keberhasilan Guru
PAK21 dan menggunakan teknologi yang terkini. Guru Semasa Latihan Mengajar. Jpbu Vol. 9
mendapati murid lebih fokus di dalam kelas, selain Auzar. 2012. Keberkesanan Penggunaan Perisian Asas
menghasilkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Membaca. GEMA Online Journal of Language
Ini berlaku kerana murid telah mempunyai pengetahuan Studies. 12(2) 629 – 644
sedia ada. Guru hanya berperanan sebagai mentor yang Buabeng-Andoh, C. 2012. An Exploration of Teachers’
memastikan sesi PdPc di dalam kelas berjaya mencapai Skills, Perceptions and Practices of ICT in Teaching and
objektif. Guru turut lebih memahami kandungan semasa Learning in the Ghanaian Second-Cycle Schools.
menyediakan bahan untuk dikongsi dengan murid. Contemporary Educational Technology, , 36-49.
Pengintegrasian ini menjadikan guru lebih bersedia dengan Handy Darmawan 2016 Pembelajaran Berbasis
pedagogi di dalam kelas dan dapat membantu sesi PdPC Konstruktivisme Menggunakan Media Animasi
lebih menarik. Dengan Kerangka Kerja Tpck Dan Gaya Belajar
Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jurnal Formatif 6(1):
VII. KESIMPULAN 1-11
Ilangko Subramaniam. 2014. Aktiviti permainan bahasa
Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa wahana penguasaan kosa kata. Jurnal Pendidikan
kepelbagaian kaedah, teknik dan aktiviti boleh dilaksanakan Bahasa Melayu. 4(2) :1-9
dalam PdPc Bahasa Melayu. Usaha yang berterusan Kamarudin Hj Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz. (1997).
haruslah digembleng bagi memastikan murid dapat Penguasaan kemahiran menulis. Subang Jaya
menguasai penulisan bahasa Melayu dengan baik. Murid Kumpulan Budiman
lebih bermotivasi untuk mengikuti sesi pengajaran dan Khor Mooi Tieng dan Lim Hooi Lian 2014 Pengetahuan
pembelajaran yang berbantukan pelbagai bahan yang Teknologi Pedagogi Kandungan (Ptpk) Dalam
mampu merangsang kreativiti mereka. Pembelajaran Kalangan Guru Matematik Sekolah Rendah Jurnal
karangan berasaskan Model TPACK melalui Model Bilik Pendidikan Sains & Matematik Malaysia 4 (1)
Darjah Berbalik merupakan satu corak pembelajaran yang Universiti Sains Malaysia
menarik dan sesuai dengan pendidikan yang sentiasa Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2018. Kupasan Mutu
dinamik dan seiring dengan perkembangan teknologi Jawapan Bahasa Melayu Penulisan UPSR 2017.
semasa. Peranan guru – guru juga penting dalam Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
memastikan keberkesanan pengintegrasian teknologi dalam Mohd Khairul Naim Bin Sameri. (2018). Pengintegrasian
PdPc ini. Pelaksanaan PdPc menulis karangan harus Pengajaran Dan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan
dijalankan dengan berkesan supaya penulisan karangan Islam Melalui Learning Managment System (LMS)
murid mencapai tahap pencapaian yang terbaik. Perkara ini Cidos :Suatu Kajian Tinjauan di Politeknik Mersing
jelas menggambarkan bahawa pedagogi yang berbantukan Johor Bahru Malaysia. Jurnal Sultan Alauddin
teknologi secara tidak langsung membantu meningkatkan Sulaiman Shah Special Issue
pencapaian penulisan karangan. Mohammad Rusdi , Ab Majid 2017 Pengetahuan teknologi
pedagogi kandungan dan kreativiti pengajaran dalam
kalangan guru Bahasa Arab di Malaysia / Mohammad
RUJUKAN Rusdi Ab Majid. PhD thesis, University of Malaya.
Nor Asree Mohd Noh & Ab Halim Mohamad. 2017.
Abdul Rasid Jamian . 2011. Permasalahan kemahiran Gangguan bahasa dari aspek tatabahasa dalam
membaca dan menulis bahasa melayu murid-murid kalangan pelajar melayu. Jurnal AL-ANWAR.
sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT) 4
Bahasa Melayu . 1 ( 1 ) 1-12 ( 2 ) :1-19
Abdul Rasid Jamian. 2013. Pelaksanaan pembelajaran Nur Aisyah Mohamad Noor, Zamri Mahamod, Afendi
menyeronokkan dalam pengajaran dan pembelajaran Hamat dan Mohamed Amin Embi, 2012 Persepsi
Bahasa Melayu.Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 3 ( pelajar terhadap aplikasi perisian multimedia dalam
2 ) : 49 – 63 pembelajaran komsas bahasa melayu tingkatan 1.
Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. 2013. Pelaksanaan Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu . 2 (1) : 1-16
pembelajaran menyeronokkan dalam pengajaran dan Norasyikin binti Osman & Mohd Isa bin Hamzah. 2016.
Hubungan Kesediaan Pelajar Mengikuti Pembelajaran
67
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Berasaskan Blended Learning Berdasarkan Jantina Dan
Program. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia
Pasifik. 4 (2)
Noorazman Mahat. (2009). Panduan menulis karangan.
http://karanganbagus.blogspot.com

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia


https://www.moe.gov.my/images/dasarkpm/PPP/articl
efile_file_003113.pdf muat turun 4 Januari 2019
Rabeah. 2006. Penggunaan sistem e-pembelajaran (e-
learning) bagi mata pelajaran Teknologi Audio dan
Video Digital. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia
Roselan Baki. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa Melayu. Shah Alam, Malaysia: Karisma
Publications. 2003
Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad. (2007). ICT dalam
pendidikan: Prospek dan cabaran dalam pembaharuan
pedagogi. Jurnal Pendidikan, 3 ( 2 ): 139-152
Rosnaini Mahmud, Mohd Arif Hj. Ismail & Jalalludin
Ibrahim (2011).Tahap kemahiran dan Pengintegrasian
ICT di kalangan guru Sekolah Bestari.Jurnal
Teknologi Pendidikan Malaysia. Jilid 1, Nombor 1.
Saad Al Kahtani (1999). Electronic portfolios in ESL
writing: An Alternative Approach. Computer Assisted
Language Learning. 12 (3), 261–268
Skema Pemarkahan Kertas Bahasa Melayu Penulisan UPSR
Bahagian C. 2016. Putrajaya: Lembaga Peperiksaan
Malaysia
Siti Norsyahida Mohd A Rashid, Nor Azuwan Yaakob &
Che Ibrahim Salleh. 2015. Penggunaan bahasa dalam
laman blog dari aspek morfologi. Journal of Business
and Social Development. 3 ( 2 ): 34-50

Siti Salwa Atan. 2013. Aplikasi Rangkaian Sosial Google


Plus dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Komponen
Sastera. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 3 ( 1 ) : 31
– 41
Suriati Bt. Abdul Aziz1 Lee Siong Thea1 Sobihatun Nur Bt.
Abd. Salam Ariffin B. Abd. Mutalib. 2017.
Kebolehterterapan Model Konsep Persembahan
Multimedia Bersepadu Dalam Kalangan Guru Pelatih.
Jurnal Penyelidikan Dedikasi 12 : 92 – 110
Suzlina Hilwani Baharuddin dan Jamaludin Badusah. 2015.
Tahap Penggunaan Web 2.0 Dalam Pengajaran Guru
Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan
Bahasa Melayu. 5(2) : 38-48
Tetty Juliana Sujono, Pembelajaran Genre Sastera Melalui
Flipped Classroom. Pusat Bahasa Melayu Singapura &
Maktab Rendah Innova, Singapura
Zanaton Hj. Iksan, Salasiah Hanin Hamjah, Tengku Intan
Zarina Tengku Puji & Mohd Noor Saper.2016. Kualiti
Ilmu Berasaskan Kesahan Dan Kebolehpercayaan
Data Dalam Penyebaran Ilmu Islam: Perbincangan
Berasaskan Kajian Kualitatif. Jurnal Hadhari 8 (1) 13-
30
Zuraidah Abdul Karim. 2012. Aplikasi E- Pembelajaran
dalam Pengajaran Bahasa Melayu : Kajian Kes di Sekolah
Bestari. Tesis Ph.D Bangi : Universiti Kebangsaan
Malaysia.

68
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak:


Tinjauan terhadap Prasekolah di Daro, Sarawak
Christine Wong Yew Ching & Suziyani Mohamed

Abstrak – Kejayaan pendidikan awal kanak-kanak ditentukan program pendidikan awal kanak-kanak luar negara seperti
oleh penglibatan ibu bapa dalam pendidikan itu sendiri. Head Start dan Reggio Emilia (Arnold et al., 2008).
Penglibatan ibu bapa dapat diperlihatkan melalui pelbagai Dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
amalan termasuk dari segi sumbangan idea dan sokongan (KSPK, 2017) turut menekankan aspek penglibatan ibu bapa
terhadap pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal
dan komuniti setempat dalam pendidikan prasekolah di
pasti tahap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal
kanak-kanak terutamanya pada peringkat prasekolah serta Malaysia. Penerangan tentang kurikulum prasekolah dan
mengkaji hubungan antara tahap pendidikan dan status pelaksanaannya kepada ibu bapa atau penjaga perlu
sosioekonomi dengan penglibatan ibu bapa. Lokasi kajian diadakan bagi mewujudkan kesedaran tentang pendidikan
bertempat di daerah Daro, Sarawak dan sampel kajian terdiri prasekolah dan kerjasama untuk memastikan pengajaran dan
daripada 30 orang ibu bapa murid prasekolah yang dipilih pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar serta
secara rawak. Kajian tinjauan ini menggunakan sepenuhnya berkesan. Perkongsian maklumat antara guru dengan ibu
instrumen soal selidik, iaitu Family Involvement Questionnaire- bapa menjadi satu keperluan untuk membantu pembelajaran
Early Childhood (FIQ-EC) dalam mendapatkan data yang kanak-kanak dan memastikan kesinambungan pengajaran
kemudiannya dianalisis secara deskriptif dan inferensi
dan pembelajaran dari sekolah ke rumah dan sebaliknya.
menggunakan SPSS versi 25. Hasil kajian menunjukkan
amalan penglibatan berasaskan rumah oleh ibu bapa berada Hubungan yang baik antara sekolah dengan ibu bapa dan
pada tahap yang tinggi manakala amalan penglibatan komuniti setempat membantu memberikan pengalaman
berasaskan sekolah dan perbincangan keluarga-sekolah pembelajaran yang bermakna seterusnya mendatangkan
berada pada tahap sederhana. Penglibatan ibu bapa murid kesan positif terhadap pembelajaran kanak-kanak.
prasekolah secara keseluruhannya mencatat tahap sederhana
dalam kajian ini. Tahap pendidikan ibu bapa dan status II. PERNYATAAN MASALAH
sosioekonomi keluarga didapati berkolerasi secara signifikan
dengan amalan penglibatan berasaskan rumah. Walau Melibatkan ibu bapa sebagai rakan kongsi dalam
bagaimanapun, penglibatan ibu bapa secara keseluruhan tidak
perkembangan kanak-kanak merupakan matlamat utama
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tahap
pendidikan tetapi wujud hubungan signifikan dengan status dalam pendidikan awal kanak-kanak (Miedel & Reynolds,
sosioekonomi. Dapatan kajian tentang penglibatan ibu bapa ini 1999). Sesetengah kajian mencadangkan sokongan langsung
memberikan implikasi kepada guru dan pihak sekolah untuk ibu bapa dalam pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah
meningkatkan kerjasama dengan ibu bapa agar keperluan adalah penting (Fantuzzo et al., 2000). Namun, penglibatan
mereka difahami. Amalan penglibatan ibu bapa dalam ibu bapa merupakan manifestasi daripada persepsi ibu bapa
pendidikan awal kanak-kanak perlu ditingkatkan sejajar terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Berdasarkan kajian
dengan hasrat pihak kementerian yang mahukan ibu bapa dan lepas, didapati bahawa ibu bapa kurang mengambil berat
komuniti menyumbang kepada pembelajaran kanak-kanak di terhadap pembelajaran anak terutamanya di peringkat
sekolah. Penglibatan ibu bapa penting dalam menyediakan
prasekolah, iaitu pada tahap pendidikan awal kanak-kanak
persekitaran pembelajaran awal serta menghasilkan
pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak yang (Paezah & Faridah, 2017). Ibu bapa memandang remeh
konsisten. terhadap perkara tersebut tanpa mengambil kira bahawa
penglibatan mereka secara tidak langsung akan
Kata Kunci – Penglibatan ibu bapa, pendidikan awal kanak- menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang lebih
kanak, tahap pendidikan, status sosioekonomi holistik. Kesinambungan penglibatan ibu bapa lebih bersifat
inisiatif guru daripada inisiatif ibu bapa di mana ibu bapa
Christine Wong Yew Ching* & Suziyani Mohamed, Fakulti perlu diberitahu tentang apa yang harus dilakukan.
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (E-mel*:
Kajian Fauziah et al. (2014) berkenaan dengan
christinewyc23@gmail.com).
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak di
Pusat Anak Permata Negara (PAPN) menunjukkan bahawa
I. PENGENALAN penglibatan ibu bapa berada pada tahap yang rendah.
Walaupun kebanyakan ibu bapa tidak terlibat secara aktif,
Kejayaan pendidikan awal kanak-kanak ditentukan oleh masih terdapat beberapa ibu bapa yang turut serta dalam
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan itu sendiri. semua aktiviti yang dianjurkan oleh PAPN. Hasil dapatan
Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran kanak- menunjukkan aktiviti mesyuarat bulanan mencatat bilangan
kanak sangat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak yang paling tinggi penglibatannya oleh ibu bapa diikuti
tersebut. Ia secara meluas diyakini penting bagi kejayaan dengan aktiviti gotong-royong manakala aktiviti yang paling
akademik kanak-kanak pada peringkat awal hasil daripada kurang diikuti ialah bengkel keibubapaan. Dalam erti kata
kajian-kajian terdahulu. Dalam pada itu, komponen lain, penglibatan ibu bapa di PAPN lebih kepada penglibatan
penglibatan ibu bapa telah menjadi landasan falsafah dalam berasaskan sekolah.

69
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Kajian Hindman et al. (2012) tentang amalan penglibatan Pendidikan awal kanak-kanak dalam kajian ini merujuk
ibu bapa dalam program Head Start menunjukkan kepada pendidikan prasekolah yang disediakan untuk kanak-
penglibatan berasaskan rumah mencatat tahap penglibatan kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus kajian
yang lebih tinggi berbanding dengan penglibatan berasaskan tertumpu kepada penglibatan ibu bapa dalam tiga aspek
sekolah dan penglibatan berasaskan komuniti. Ibu bapa utama, iaitu penglibatan berasaskan sekolah, penglibatan
didapati melibatkan diri dalam lebih kurang 17 jenis aktiviti berasaskan rumah dan perbincangan keluarga-sekolah.
pembelajaran di rumah setiap minggu serta menunjukkan Persoalan kajian merangkumi:
penglibatan yang kian meningkat dari semasa ke semasa. a. Apakah tahap penglibatan ibu bapa dalam aspek
Kajian Hakyemez-Paul, Pihlaja dan Silvennoinen (2018) penglibatan berasaskan sekolah?
juga membincangkan penglibatan ibu bapa dalam b. Apakah tahap penglibatan ibu bapa dalam aspek
pembelajaran anak di rumah sebagai amalan penglibatan penglibatan berasaskan rumah?
yang paling popular dalam program pendidikan awal kanak- c. Apakah tahap penglibatan ibu bapa dalam aspek
kanak di Finland. perbincangan keluarga-sekolah?
Amalan aktiviti di tadika yang melibatkan ibu bapa d. Adakah terdapat hubungan antara tahap pendidikan
didapati berada pada tahap sederhana dengan tahap amalan dengan penglibatan ibu bapa?
aktiviti berkaitan dengan aspek komunikasi paling tinggi e. Adakah terdapat hubungan antara status
manakala aspek membuat keputusan paling rendah (Elis & sosioekonomi dengan penglibatan ibu bapa?
Rohaty, 2011). Dapatan tersebut menunjukkan aspek Hipotesis kajian dibina untuk menjawab persoalan kajian
penglibatan ibu bapa yang diberikan keutamaan di tadika 4 dan 5. Kajian ini menguji 2 hipotesis nol seperti berikut:
ialah perbincangan keluarga-sekolah. Kajian Elis dan Ho1. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
Rohaty (2011) turut menyimpulkan bahawa penglibatan ibu tahap pendidikan dengan penglibatan ibu bapa.
bapa dalam aktiviti di tadika adalah kurang dan secara Ho2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
keseluruhannya tahap penglibatan ibu bapa lebih rendah status sosioekonomi dengan penglibatan ibu bapa.
daripada tahap amalan aktiviti oleh pihak tadika. Maka
masih terdapat ruang bagi ibu bapa untuk meningkatkan III. TINJAUAN LITERATUR
penglibatan mereka memandangkan tahap amalan aktiviti di
tadika yang melibatkan ibu bapa adalah lebih tinggi. Penglibatan ibu bapa dilihat sebagai satu kontinum yang
Menurut LaRocque et al. (2011), walaupun kepentingan bermula dari aktiviti berasaskan rumah kepada aktiviti
penglibatan ibu bapa telah diterima umum, ia masih berasaskan sekolah dan akhirnya menjurus kepada
menghadapi cabaran dalam usaha mewujudkan dan kerjasama keluarga-sekolah (Shores, 1998). Permulaan
mengekalkan penglibatan yang berterusan. Cabaran tersebut kontinum diwakili oleh aktiviti berasaskan rumah seperti
tergolong dalam tiga kategori, iaitu halangan berkenaan ibu memantau kerja rumah dan memastikan kehadiran kanak-
bapa, halangan berkenaan sekolah dan halangan berkenaan kanak ke sekolah. Pertengahan kontinum penglibatan ibu
murid. Dapatan kajian Desimone (1999) menunjukkan status bapa merangkumi aktiviti berasaskan sekolah seperti
sosioekonomi mempengaruhi tahap penglibatan ibu bapa menghadiri perjumpaan ibu bapa dengan guru dan menjadi
dalam pendidikan anak mereka. Ibu bapa dengan status sukarelawan dalam kelas manakala penghujung kontinum
sosioekonomi yang baik lebih banyak terlibat dalam adalah aktiviti berbentuk kolaboratif seperti merancang
pendidikan anak kerana mereka mampu menyediakan aktiviti kelas bersama guru dan membuat keputusan
peluang dan sumber pendidikan untuk anak mereka. Kajian bersama.
Epstein (2001) pula mendapati pencapaian murid adalah Pomerantz, Moorman dan Litwack (2007)
lebih baik apabila ibu bapa terlibat dalam pendidikan anak membahagikan penglibatan ibu bapa kepada dua jenis, iaitu
tanpa mengira aspek sosioekonomi, latar belakang etnik atau penglibatan berasaskan rumah dan penglibatan berasaskan
keturunan dan tahap pendidikan mereka. sekolah. Hindman, Miller, Froyen dan Skibbe (2012) pula
Majoriti ibu bapa yang melibatkan diri secara aktif dalam mengemukakan tiga jenis penglibatan ibu bapa dalam
pendidikan anak didapati mempunyai tahap pendidikan dan pembelajaran kanak-kanak yang merangkumi penglibatan
status sosioekonomi yang lebih tinggi (Marin & Bocos, berasaskan rumah, penglibatan berasaskan sekolah dan
2017). Dapatan tersebut turut menunjukkan tahap penglibatan berasaskan komuniti. Penglibatan berasaskan
penglibatan ibu bapa yang paling tinggi di kawasan bandar rumah merujuk kepada penglibatan ibu bapa dalam aktiviti
adalah dalam aspek penglibatan berasaskan rumah manakala pengukuhan pembelajaran kanak-kanak di rumah seperti
bagi kawasan luar bandar adalah dalam aspek penglibatan membaca buku atau cerita bersama anak, bermain permainan
berasaskan sekolah dan perbincangan keluarga-sekolah. berunsurkan pendidikan ataupun membimbing anak
Dalam konteks pendidikan di Malaysia, kajian Vellymalay menyiapkan kerja rumah. Penglibatan berasaskan sekolah
(2013) mendapati ibu bapa terlibat secara aktif dengan merangkumi penyertaan ibu bapa dalam aktiviti sekolah
pendidikan anak di rumah tanpa mengira status seperti membacakan cerita kepada kanak-kanak dalam kelas,
sosioekonomi manakala dapatan kajian Wan Afizi et al. menyampaikan ceramah kepada kanak-kanak berkenaan
(2014) menunjukkan tahap pendidikan ibu bapa yang rendah profesion tertentu dan mengikut serta lawatan kelas.
mendorong mereka bersikap tidak mengambil berat tentang Penglibatan berasaskan komuniti pula merujuk kepada
pelajaran anak dalam kalangan orang asli. Maka kajian penglibatan ibu bapa dalam komuniti setempat seperti
tentang tahap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal membawa kanak-kanak melawat ke perpustakaan atau zoo,
kanak-kanak dan pengaruh faktor seperti tahap pendidikan menyertai aktiviti sukan dan rekreasi mahupun bermain
ibu bapa dan status sosioekonomi keluarga dalam pada itu dengan kanak-kanak di taman.
perlu dibuat.
70
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Kajian lepas banyak membincangkan pengaruh tahap membuat kesimpulan secara menyeluruh tentang tahap
pendidikan ibu bapa terhadap penglibatan mereka dalam penglibatan ibu bapa murid prasekolah dalam pendidikan
pendidikan anak (Waanders, Mendez & Downer, 2007; awal kanak-kanak.
Kelly, 2004; Wylie, 2001). Hasil kajian mendapati bahawa
ibu bapa yang mempunyai taraf pendidikan tinggi JADUAL I: SKOR MIN KESELURUHAN BAGI TAHAP
PENGLIBATAN IBU BAPA
menunjukkan tahap penglibatan yang lebih tinggi dalam
pendidikan anak. Walau bagaimanapun, tidak terdapat Aspek penglibatan Skor min Tahap
hubungan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan Penglibatan berasaskan sekolah 2.56 Sederhana
penglibatan ibu bapa. Kajian Manz et al. (2004) Penglibatan berasaskan rumah 3.03 Tinggi
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan Perbincangan keluarga-sekolah 2.53 Sederhana
Skor min keseluruhan 2.71 Sederhana
antara tahap pendidikan ibu bapa dengan penglibatan
berasaskan rumah dan perbincangan keluarga-sekolah tetapi
tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan penglibatan Aspek penglibatan berasaskan rumah mencatat nilai skor
berasaskan sekolah. Manakala kajian Waanders et al. (2007) min tertinggi, iaitu 3.03 diikuti dengan penglibatan
mendapati terdapat hubungan signifikan antara tahap berasaskan sekolah yang mencatat nilai skor min 2.56.
pendidikan ibu bapa dengan penglibatan berasaskan rumah Seterusnya aspek perbincangan keluarga-sekolah berada di
tetapi tiada hubungan signifikan dengan penglibatan kedudukan paling bawah dengan nilai min 2.53. Secara
berasaskan sekolah dan perbincangan keluarga-sekolah. keseluruhannya, penglibatan ibu bapa murid prasekolah
Faktor demografi keluarga telah dibuktikan berada pada tahap sederhana dengan nilai skor min purata
mempengaruhi tahap penglibatan ibu bapa. Kajian lepas 2.71. Amalan penglibatan berasaskan rumah menjadi pilihan
mendapati status sosioekonomi keluarga merupakan faktor utama ibu bapa diikuti dengan penglibatan berasaskan
pengaruh utama dalam penglibatan ibu bapa (Grolnick et al., sekolah dan yang terakhir ialah perbincangan keluarga-
1997; Sheldon, 2002). Latar belakang status sosioekonomi sekolah.
merangkumi aspek bilangan isi keluarga, pekerjaan dan
pendapatan ibu bapa serta aspirasi keluarga yang lazimnya Hubungan antara Tahap Pendidikan dan Status
dikaitkan dengan komponen teras sosial dan ekonomi (Mohd Sosioekonomi dengan Penglibatan Ibu Bapa
Johdi Salleh et al., 2009). Kajian Mishra (2012) tentang
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak Keputusan dalam analisis perhubungan antara tahap
menunjukkan bahawa status sosioekonomi mempunyai pendidikan dengan penglibatan berasaskan rumah
pengaruh terhadap penglibatan ibu bapa. Kajian Reynolds et memperlihatkan hubungan yang signifikan dan positif pada
al. (1992) mendapati penglibatan ibu bapa yang kurang aras p < .05 antara kedua-dua pemboleh ubah. Namun,
dalam kalangan keluarga berstatus sosioekonomi rendah. kekuatan korelasi perhubungan yang ditunjukkan antara
Namun dapatan sesetengah kajian menyatakan bahawa tahap pendidikan dengan penglibatan berasaskan rumah
hubungan antara status sosioekonomi dengan tahap adalah sangat lemah (r = .21).
penglibatan ibu bapa adalah tidak konsisten (Grolnick et al., Dapatan analisis perhubungan antara tahap pendidikan
1997; Simon, 2004). dengan penglibatan ibu bapa keseluruhan pula
memperlihatkan perhubungan yang berbeza. Walaupun
IV. METODOLOGI perhubungan antara kedua-dua pemboleh ubah adalah positif
tetapi kekuatan korelasi masih sangat lemah (r = .07) dan
Kajian tinjauan ini dijalankan di Daro, Sarawak. Sampel hubungan antara tahap pendidikan dengan penglibatan ibu
kajian terdiri daripada 30 orang ibu bapa murid prasekolah bapa keseluruhan adalah tidak signifikan pada aras p > .05.
yang dipilih secara rawak. Penglibatan ibu bapa dalam Maka, Ho1 gagal ditolak kerana ujian korelasi Pearson
pendidikan awal kanak-kanak di prasekolah diukur menunjukkan hubungan positif yang lemah dan tidak
menggunakan instrumen soal selidik, Family Involvement signifikan antara tahap pendidikan dengan penglibatan ibu
Questionnaire – Early Childhood (FIQ-EC; Fantuzzo et al., bapa murid prasekolah.
2000). FIQ-EC mengandungi 46 item yang diukur JADUAL II: HUBUNGAN ANTARA TAHAP PENDIDIKAN DENGAN
menggunakan skala likert 4 mata bagi mengenal pasti PENGLIBATAN IBU BAPA
kekerapan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti tertentu.
Analisis deskriptif yang melibatkan min dan sisihan piawai Tahap pendidikan
digunakan untuk menjawab persoalan kajian 1, 2 dan 3 Penglibatan Korelasi Pearson -.016
berasaskan sekolah Sig. (2-hujung) .850
manakala analisis inferensi dilakukan untuk menguji N 30
hipotesis kajian dengan menggunakan statistik parametrik Penglibatan Korelasi Pearson .207*
pekali kolerasi Pearson bagi menjawab persoalan kajian 4 berasaskan rumah Sig. (2-hujung) .011
dan 5. N 30
Perbincangan Korelasi Pearson .016
keluarga-sekolah Sig. (2-hujung) .844
V. DAPATAN N 30
Penglibatan ibu bapa Korelasi Pearson .070
Tahap Penglibatan Ibu Bapa keseluruhan Sig. (2-hujung) .395
N 30
*. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.05.
Kesemua nilai skor min daripada analisis data telah
dikumpulkan mengikut aspek penglibatan ibu bapa dan nilai Keputusan dalam analisis perhubungan antara
purata min keseluruhan ditunjukkan dalam Jadual I untuk pendapatan bulanan keluarga dengan penglibatan
71
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
berasaskan rumah memperlihatkan hubungan yang penglibatan yang lebih tinggi berbanding dengan
signifikan dan positif pada aras p < .05 antara kedua-dua penglibatan berasaskan sekolah dan penglibatan berasaskan
pemboleh ubah. Namun, kekuatan korelasi perhubungan komuniti. Kajian Hakyemez-Paul, Pihlaja dan Silvennoinen
yang ditunjukkan antara pendapatan bulanan keluarga (2018) yang melaporkan penglibatan ibu bapa dalam
dengan penglibatan berasaskan rumah adalah sangat lemah pembelajaran anak di rumah sebagai amalan penglibatan
(r = .18). Begitu juga pendapatan bulanan keluarga dengan yang paling popular dalam pendidikan awal kanak-kanak
perbincangan keluarga-sekolah memperlihatkan hubungan juga menyamai keputusan kajian ini.
yang signifikan dan positif pada aras p < .01 dengan nilai Walau bagaimanapun, hasil kajian Fauziah et al. (2014)
korelasi .26. berkenaan penglibatan ibu bapa di Pusat Anak Permata
Dapatan analisis perhubungan antara pendapatan Negara (PAPN) bertentangan dengan kajian ini. Kajian
bulanan keluarga dengan penglibatan ibu bapa keseluruhan tersebut mendapati bahawa amalan penglibatan ibu bapa
memperlihatkan perhubungan yang sama. Walaupun dalam pendidikan awal kanak-kanak lebih menjurus kepada
perhubungan antara kedua-dua pemboleh ubah adalah positif penglibatan berasaskan sekolah dengan aktiviti mesyuarat
tetapi kekuatan korelasi masih sangat lemah (r = .23) dan bulanan mencatat tahap penglibatan yang paling tinggi oleh
hubungan antara pendapatan bulanan keluarga dengan ibu bapa diikuti dengan aktiviti gotong-royong. Dapatan
penglibatan ibu bapa keseluruhan adalah signifikan pada kajian ini turut bertentangan dengan kajian Elis dan Rohaty
aras p < .01. Maka, Ho2 ditolak kerana ujian korelasi (2011) yang menunjukkan aspek penglibatan yang menjadi
Pearson menunjukkan hubungan positif yang lemah tetapi pilihan utama ibu bapa di tadika ialah perbincangan
signifikan antara status sosioekonomi dengan penglibatan keluarga-sekolah.
ibu bapa murid prasekolah.
Tahap Pendidikan dengan Penglibatan Ibu Bapa
JADUAL III: HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN BULANAN
KELUARGA DENGAN PENGLIBATAN IBU BAPA
Ibu bapa yang memiliki tahap pendidikan tinggi didapati
Pendapatan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap
bulanan keluarga pendidikan anak (Shumow & Miller, 2001; Gill & Reynolds,
Penglibatan Korelasi Pearson .120 1999; Keith et al., 1998). Dapatan kajian ini jelas
berasaskan sekolah Sig. (2-hujung) .143 menyokong kajian-kajian lepas tersebut yang menyatakan
N 30
Penglibatan Korelasi Pearson .185* bahawa ibu bapa dengan tahap pendidikan lebih tinggi
berasaskan rumah Sig. (2-hujung) .023 mempunyai perbezaan komitmen terhadap pendidikan anak.
N 30 Peranan dalam pendidikan awal kanak-kanak yang
Perbincangan Korelasi Pearson .261** dimainkan oleh ibu bapa menunjukkan mereka lebih peka
keluarga-sekolah Sig. (2-hujung) .001
N 30 dan terdorong untuk melibatkan diri secara aktif dalam
Penglibatan ibu bapa Korelasi Pearson .229** pendidikan anak terutamanya di rumah. Ibu bapa yang
keseluruhan Sig. (2-hujung) .005 berpendidikan tinggi dapat menyalurkan pengetahuan dan
N 30 kemahiran mereka dalam membantu dan membimbing
*. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.05.
**. Korelasi adalah signifikan pada aras 0.01.
pelajaran anak. Mereka turut didapati lebih peka terhadap
masalah pembelajaran anak berbanding dengan ibu bapa
VI. PERBINCANGAN yang kurang berpendidikan. Ibu bapa yang mempunyai
tahap pendidikan tinggi dapat mengenal pasti
Tahap Penglibatan Ibu Bapa kecenderungan anak pada peringkat awal dan seterusnya
menentukan hala tuju anak dalam pelajaran.
Dalam kajian ini, tahap penglibatan ibu bapa dalam Kanak-kanak pada peringkat awal umur seperti tahap
pendidikan awal kanak-kanak dinilai daripada persepsi prasekolah memerlukan ibu bapa yang berpendidikan dalam
golongan ibu bapa murid prasekolah. Dapatan kajian yang membimbing mereka menyelesaikan masalah pembelajaran
diperoleh ini bertentangan dengan kajian Paezah dan Faridah atau sebarang kemusykilan yang dihadapi. Hal ini
(2017) tentang kepentingan penglibatan ibu bapa dalam menyulitkan ibu bapa yang kurang berpendidikan yang
aktiviti pembelajaran kanak-kanak di prasekolah yang sukar terlibat dalam pendidikan anak. Mereka kurang tahu
mendapati bahawa ibu bapa kurang mengambil berat keperluan dan kepentingan untuk terlibat sama dalam
terhadap pembelajaran anak. Tahap penglibatan ibu bapa pendidikan anak kerana tidak terdedah kepada pengetahuan
murid prasekolah yang sederhana dalam kajian ini dan kemahiran untuk membantu pembelajaran anak di
menunjukkan bahawa ibu bapa melibatkan diri dalam rumah. Tahap kedua dalam Model Proses Penglibatan Ibu
pembelajaran anak pada peringkat awal tetapi tidak terlalu Bapa yang dikemukakan oleh Hoover-Dempsey dan Sandler
aktif. Hal ini demikian kerana walaupun kepentingan (1997) turut menekankan perihal pengetahuan dan
penglibatan ibu bapa telah diterima umum, ibu bapa masih kemahiran yang perlu dimiliki oleh ibu bapa bagi melibatkan
menghadapi cabaran dan kekangan tertentu dalam usaha diri dalam pendidikan anak. Ibu bapa yang berpendidikan
mewujudkan dan mengekalkan penglibatan yang berterusan. tinggi bukan sahaja mampu menyediakan prasarana
Amalan penglibatan berasaskan rumah mencatat tahap pembelajaran kepada anak tetapi juga dapat menjadi rujukan
penglibatan ibu bapa yang paling tinggi antara tiga aspek dan suri teladan kepada anak dari peringkat awal lagi.
penglibatan yang dinilai dalam kajian ini. Dapatan ini selari Hasil uji hipotesis menunjukkan tidak terdapat hubungan
dengan kajian Hindman et al. (2012) tentang amalan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan penglibatan
penglibatan ibu bapa dalam program Head Start yang ibu bapa keseluruhan. Elis dan Rohaty (2011) telah
menunjukkan penglibatan berasaskan rumah mencatat tahap menjalankan tinjauan terhadap beberapa tadika swasta
72
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
dalam mengkaji penglibatan ibu bapa dalam pendidikan sosioekonomi rendah cenderung menganggap tugas
prasekolah. Hasil kajian mereka mempunyai keputusan yang mendidik sebagai tanggungjawab guru sahaja sehingga
bertentangan dengan dapatan kajian ini di mana mereka mereka kurang terlibat dalam pendidikan anak.
mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara
penglibatan ibu bapa dengan latar belakang pendidikan ibu VII. RUMUSAN
bapa di tadika. Dapatan kajian ini juga tidak konsisten
dengan kajian Mardziah (2006), Nelavathi (2004) serta Nord Hasil kajian ini menunjukkan ibu bapa mempunyai
dan West (2001) yang melaporkan bahawa ibu bapa yang kesedaran dan kesediaan untuk melibatkan diri dalam
berpendidikan dan berpendapatan tinggi lebih banyak pendidikan anak namun mereka berhadapan dengan
melibatkan diri dalam pendidikan anak. kekangan tertentu yang menghalang penglibatan mereka di
sekolah dan juga perbincangan keluarga-sekolah. Kajian ini
Status Sosioekonomi dengan Penglibatan Ibu Bapa adalah signifikan dalam menyediakan kajian empirikal bagi
membantu pihak yang berkepentingan memahami hubungan
Ibu bapa yang tidak bekerja sepatutnya mempunyai lebih antara tahap pendidikan ibu bapa dan status sosioekonomi
banyak masa untuk diluangkan bersama dengan anak di keluarga dengan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan
rumah serta dapat hadir ke sekolah. Namun kajian ini awal kanak-kanak. Kajian ini dapat dijadikan panduan
mendapati ibu bapa yang tidak bekerja juga tidak berhubung kepada pihak yang berkepentingan dalam menggubal dasar
kait dengan penglibatan mereka di sekolah. Hal ini dan kurikulum yang menekankan penglibatan ibu bapa serta
menunjukkan bahawa ibu bapa yang tidak bekerja lebih menjadi rujukan pengkaji masa depan yang berminat
cenderung dan memberikan tumpuan kepada pendidikan terhadap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal
anak di rumah. Kekurangan penglibatan ibu bapa di sekolah kanak-kanak.
mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor seperti kurang
kesedaran tentang keperluan ibu bapa untuk terlibat sama RUJUKAN
dalam pendidikan anak di sekolah serta kurang pengetahuan
dan kemahiran berkenaan. Hal ini menyebabkan ibu bapa Arnold, D. H., Zeljo, A., Doctoroff, G. L. & Ortiz, C. (2008).
yang tidak bekerja lebih terlibat dalam pendidikan anak di Parent involvement in preschool: Predictors and the
rumah walaupun mereka mempunyai masa lapang untuk relation of involvement to preliteracy development.
hadir dan berurusan dengan pendidikan anak di sekolah. School Psychology Review, 37(1), 74-90.
Guru diberikan tanggungjawab sepenuhnya dalam Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Kurikulum
pendidikan anak di sekolah dan ibu bapa hanya terlibat Standard Prasekolah Kebangsaan. Putrajaya:
apabila dijemput hadir oleh pihak sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Begitu juga dengan ibu bapa yang bekerja sebagai Castro, D. C., Bryant, D. M., Peisner-Feinberg, E. S. &
kakitangan kerajaan atau swasta didapati lebih terlibat Skinner, M. L. (2004). Parent involvement in Head
dengan pendidikan anak di rumah. Bagi golongan ibu bapa Start programs: The role of parent, teacher and
ini, tuntutan kerjaya menjadi kekangan kepada mereka untuk classroom characteristics. Early Childhood Research
melibatkan diri dalam pendidikan anak di sekolah. Masa Quarterly, 19(3), 413-430.
lapang ibu bapa selepas waktu bekerja atau pada waktu Desimone, L. (1999). Linking parent involvement with
malam digunakan sepenuhnya untuk memantau dan student achievement: Do race and income matter?
membimbing pembelajaran anak di rumah. Apabila ibu bapa Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
yang berkerjaya mengambil peluang mengisi masa lapang Elis Johannes Hendry Salim & Rohaty Majzub. (2011).
selepas waktu bekerja bersama dengan anak, secara tidak Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan prasekolah:
langsung mereka dapat menjalin hubungan intim dengan Tinjauan di beberapa tadika swasta di daerah Curug,
anak. Tangerang, Indonesia. Prosiding Seminar
Status sosioekonomi keluarga telah dikenal pasti sebagai Penyelidikan Siswazah UKM, hlm. 219-238.
salah satu elemen yang amat berpengaruh terhadap Epstein, J. L. (2001). School, Family, and Community
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak di Amerika Partnerships: Preparing Educators and Improving
Syarikat dan Eropah (Lareau, 2000). Hasil uji hipotesis Schools. Boulder, CO: Westview.
kajian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan Fantuzzo, J., Tighe, E. & Childs, S. (2000). Family
antara status sosioekonomi dengan penglibatan ibu bapa Involvement Questionnaire: A multivariate
keseluruhan. Semakin tinggi status sosioekonomi ibu bapa, assessment of family participation in early childhood
semakin tinggi penglibatan mereka dalam pendidikan awal education. Journal of Educational Psychology, 92(2),
kanak-kanak. Dapatan ini selari dengan kajian Arnold et al. 367-376.
(2008), Mardziah (2006), Nelavathi (2004) dan Castro et al. Fauziah Hanim Jalal, Fairuz Ain Harun, Noraini Ismail &
(2004). Yamamoto (2006) telah menjalankan kajian Nazariah Abd Samad. (2014). Penglibatan ibu bapa
terhadap hubungan antara status sosioekonomi dengan dalam pendidikan awal kanak-kanak di Pusat Anak
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak di Permata Negara. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-
Jepun. Hasil kajian beliau mempunyai keputusan yang kanak Kebangsaan, 3(1), 36-61.
menyamai dapatan kajian ini. Kajian beliau mendapati ibu Gill, S. & Reynolds, A. J. (1999). Educational expectations
bapa yang mempunyai status sosioekonomi tinggi and school achievement of urban African-American
cenderung untuk melibatkan diri dalam pembelajaran anak children. Journal of School Psychology, 37(4), 403-
di rumah tetapi kurang terlibat dengan pendidikan anak di 424.
sekolah manakala ibu bapa daripada golongan status
73
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Grolnick, W. S., Benjet, C., Kurowski, C. O. & Apostoleris, Nelavathi Suppiah. (2004). Penglibatan ibu bapa dalam
N. H. (1997). Predictors of parent involvement in pendidikan prasekolah: Tinjauan amalan di tadika
children’s schooling. Journal of Educational agensi kerajaan daerah Seremban Barat. Projek
Psychology, 89(3), 538-548. Kajian Pensarjanaan. Fakulti Pendidikan, Universiti
Hakyemez-Paul, S., Pihlaja, P. & Silvennoinen, H. (2018). Kebangsaan Malaysia.
Parental involvement in Finnish day care – What do Nord, C. W. & West, J. (2001). Fathers’ and mothers’
early childhood educators say? European Early involvement in their children’s schools by family
Childhood Education Research Journal, 26(2), 258- type and resident status. Research Report no. 032.
273. National Center for Education Statistics, U.S.
Hindman, A. H., Miller, A. L., Froyen, L. C. & Skibbe, L. E. Department of Education.
(2012). A portrait of family involvement during Head Paezah Abd. Halim & Faridah Yunus. (2017). Kepentingan
Start: Nature, extent, and predictors. Early Childhood penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran
Research Quarterly, 27(4), 654-667. kanak-kanak di prasekolah. Prosiding Persidangan
Hoover-Dempsey, K. V. & Sandler, H. M. (1997). Why do Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan ke-2,
parents become involved in their children’s KUIS.
education? Review of Educational Research, 67(1), Pomerantz, E., Moorman, E. & Litwack, S. (2007). The how,
3-42. whom and why of parents’ involvement in children’s
Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, J., Santillo, academic lives: More is not always better. Review of
S. & Killings, S. (1998). Longitudinal effects of Educational Research, 77(3), 373-410.
parent involvement on high school grades: Reynolds, A. J., Weissberg, R. P. & Kasprow, W. J. (1992).
Similarities and differences across gender and ethnic Prediction of early social and academic adjustment of
groups. Journal of School Psychology, 36(3), 335- children from the inner city. American Journal of
363. Community Psychology, 20(5), 599-624.
Kelly, S. (2004). Do increased levels of parental Sheldon, S. B. (2002). Parents’ social networks and beliefs
involvement account for social class differences in as predictors of parent involvement. Elementary
track placement? Social Science Research, 33(4), School Journal, 102(4), 301-316.
626-659. Shores, E. F. (1998). A Call to Action: Family Involvement
Lareau, A. (2000). Social class and the daily lives of as a Critical Component of Teacher Education
children: A study from the United States. Childhood, Programs. Tallahassee, FL: South Eastern Regional
7(2), 155-171. Vision for Education.
LaRocque, M., Kleiman, I. & Darling, S. M. (2011). Parental Shumow, L. & Miller, J. D. (2001). Parents’ at-home and at-
involvement: The missing link in school school academic involvement with young
achievement. Preventing School Failure, 55(3), 115- adolescents. Journal of Early Adolescence, 21(1), 68-
122. 91.
Manz, P. H., Fantuzzo, J. W. & Power, T. J. (2004). Simon, B. S. (2004). High school outreach and family
Multidimensional assessment of family involvement involvement. Social Psychology of Education, 7(2),
among urban elementary students. Journal of School 185-209.
Psychology, 42(6), 461-475. Vellymalay, S. K. (2013). Relationship between Malay
Mardziah Abdullah. (2006). Meninjau penglibatan ibu bapa parents’ socioeconomic status and their involvement
dalam program prasekolah di tiga buah sekolah in their children’s education at home. Journal of
rendah di daerah Seremban. Projek Kajian Social Sciences and Humanities, 8(1), 98-108.
Pensarjanaan. Fakulti Pendidikan, Universiti Waanders, C., Mendez, J. L. & Downer, J. T. (2007). Parent
Kebangsaan Malaysia. characteristics, economic stress and neighborhood
Marin, D. C. & Bocos, M. (2017). Factors influencing the context as predictors of parent involvement in
family involvement in children’s education at the preschool children’s education. Journal of School
beginning of the Romanian primary education. Psychology, 45(6), 619-636.
Educatia 21 Journal, 15(5), 36-39. Wan Afizi Wan Hanafi, Shaharuddin Ahmad & Noraziah
Miedel, W. T. & Reynolds, A. J. (1999). Parent involvement Ali. (2014). Faktor budaya dan persekitaran dalam
in early intervention for disadvantaged children: prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia:
Does it matter? Journal of School Psychology, 37(4), Kajian kes di Kelantan. Malaysian Journal of Society
379-402. and Space, 10(5), 107-122.
Mishra, L. (2012). Parental involvement in early childhood Wylie, C. (2001). Ten Years Old & Competent. The Fourth
care education: A study. International Journal of Stage of the Competent Children Project: A Summary
Psychology and Behavioral Sciences, 2(2), 22-27. of the Main Findings. Wellington, NZ: NZCER.
Mohd Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassanaen Yamamoto, Y., Holloway, S. D. & Suzuki, S. (2006).
& Amir Hasan Dawi. (2009). Status sosioekonomi Maternal involvement in preschool children’s
dan komitmen ibu bapa terhadap pencapaian pelajar education in Japan: Relation to parenting beliefs and
dalam Penilaian Menengah Rendah, Malaysia. socioeconomic status. Early Childhood Research
Proceedings of the 14th International Conference on Quarterly, 21(3), 332-346.
Education, hlm. 1-23.

74
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Kesan Pembelajaran Koperatif Ke Atas Murid Tahun 5 Dalam


Penyelesaian Soalan Matematik Berayat
Dayang Tetty Fitrina Abang Abdillah & Md Yusoff Daud

Abstrak- Kajian ini bertujuan untuk menentukan kesan Bagi merealisasikan harapan KPM untuk menerapkan
pembelajaran koperatif murid tahun 5 dalam menyelesaikan unsur KBAT di dalam sistem pendidikan kita, item-item
soalan matematik berayat. Seiring dengan harapan ujian telah diubah suai beserta dengan format kertas
Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merealisasikan peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam pendidikan negara,
(UPSR). Perbezaan yang dapat dilihat ialah item-item soalan
maka pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan bagi meningkatkan
keupayaan murid. Kajian ini merupakan salah satu daripada lebih menjurus kepada soalan matematik berayat.
langkah dalam pelaksanaan tersebut. Kebanyakan murid Kebanyakkan murid pada masa kini mengalami masalah
masih tidak dapat memahami Model Polya dalam penyelesaian dalam memahami soalan- soalan yang berkonsepkan
soalan matematik berayat. Kajian ini menggunakan kaedah penyelesaian masalah berayat. Soalan yang panjang
pembelajaran koperatif untuk membantu murid dalam menyebabkan murid sering mengambil masa yang lama
menggunakan Model Polya untuk menyelesaikan soalan- untuk membaca dan memahami maklumat yang terkandung
soalan matematik berayat. Sampel bagi kajian ini ialah 10 di dalamnya.
orang murid tahun 5 dari sebuah sekolah rendah di daerah Bagi merealisasikan KBAT di dalam sistem pendidikan
Serian, Sarawak. Pensampelan bertujuan digunakan dalam
kita, khususnya dalam mata pelajaran matematik, format
kajian ini. Triangulasi data yang terdiri daripada analisis
dokumen, pemerhatian dan ujian pra pasca akan dianalisis peperiksaan turut berubah. Justifikasi bagi setiap item lebih
bagi mengkaji keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap cenderung dalam bentuk soalan matematik berayat. Format
murid tahun 5. Ujian pra dan pasca dilaksanakan ke atas ini bersesuaian dalam menggalakkan murid untuk berfikir
murid tahun 5 yang telah dipilih. Data yang diperolehi akan secara lebih efektif untuk menjawab setiap soalan.
dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan Pendekatan yang akan digunakan untuk membantu
menggunakan perisian Microsoft Excel versi 2013. Keputusan murid dalam menyelesaikan soalan matematik berayat ialah
dibuat berdasarkan peratusan dan min pencapaian murid pembelajaran koperatif. Pendekatan ini melibatkan
dalam ujian-ujian yang dijalankan. Hasil analisis data yang pembahagian murid ke dalam kumpulan-kumpulan kecil.
telah dilaksanakan ternyata menunjukkan kesan peningkatan
Pembelajaran koperatif dapat menggalakkan murid untuk
pada keputusan ujian pasca murid-murid tersebut. Ini jelas
menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat berinteraksi sesama rakan sekaligus akan bekerjasama serta
membantu murid tahun 5 dalam menyelesaikan soalan berkongsi maklumat di kalangan mereka.
matematik berayat.
II. PENYATAAN MASALAH
Kata kunci: soalan matematik berayat, penyelesaian masalah
pembelajaran koperatif, Model Polya. Penyelesaian masalah berbentuk soalan matematik
berayat merupakan sesuatu item yang sukar dijawab oleh
Dayang Tetty Fitrina Binti Abang Abdillah, Sekolah Kebangsaan St murid. Kebanyakkan murid kurang minat untuk membaca
Teresa, Serian (dyg_tetty@yahoo.com) soalan yang panjang berjela. Tambahan pula murid
Md Yusoff Daud, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan mengalami kesukaran untuk mendapatkan maklumat
Malaysia, Bangi (mdyusoffdaud@ukm.edu.my).
daripada setiap soalan yang diberikan. Hasilnya murid tidak
dapat menyelesaikan soalan tersebut dan perkara ini sangat
I. PENGENALAN membimbangkan kerana markah yang diperuntukan bagi
soalan matematik berayat tidak kurang daripada 2 markah.
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah
Setiap markah adalah sangat penting untuk mengetahui sama
memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
ada murid dapat menguasai sesuatu kemahiran atau tidak.
di dalam sistem pendidikan negara kita. Seiring dengan
Model Polya yang telah diperkenalkan pada tahun 1957
harapan KPM iaitu ingin melonjakkan sistem pendidikan
masih tidak dapat difahami oleh sebilangan murid dalam
Malaysia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.
menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru. Murid tidak
Harapan KPM agar negara dapat melahirkan generasi muda
mahir mencari maklumat daripada soalan, jawapan apa yang
yang kritis dan kreatif serta mempunyai kemahiran intelek
perlu dicari, pemilihan operasi matematik dan pengiraan
yang tinggi.
jawapan.
KBAT mendorong murid untuk berfikir secara logik
Pembelajaran koperatif digunakan bertujuan untuk
akal, mencari pelbagai pendekatan yang sesuai dan berupaya
membantu murid dalam menyelesaikan soalan matematik
menyelesaikan setiap soalan penyelesaian masalah. Murid
berayat. Pembelajaran ini melibatkan sekumpulan murid
perlu membanding, membeza, menyusun atur dan mengelas
bekerjasama dalam membincangkan penyelesaian bagi
sesuatu soalan dengan sendiri. Tujuan mengaplikasi KBAT
setiap soalan matematik. Sejauh mana keberkesanan
adalah supaya murid dapat mencari penyelesaian bagi
pendekatan ini perlu dipastikan supaya dapat memudahkan
sesuatu masalah dengan lebih efisien, merangkumi pelbagai
murid dalam menjawab soalan matematik yang diberikan.
kaedah serta dari pelbagai sudut.
75
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
iii.Memupuk minat murid dalam mempelajari mata
Kerangka Konseptual pelajaran matematik yang sering di anggap sukar.
Batasan Kajian

Terdapat batasan dalam menjalankan kajian ini. Salah


satu daripadanya ialah peserta kajian hanya terdiri daripada
murid tahun 5 bagi satu sekolah sahaja. Kedua, peserta
kajian hanya melibatkan satu kawasan sahaja dan bukan
secara menyeluruh.

Definisi Operasional

i. Kaedah pembelajaran koperatif


Melibatkan pengelompokan pelajar dalam satu
kumpulan yamg mengandungi dua orang
pelajar atau lebih yang terlibat dalam sesuatu
aktiviti pembelajaran yang sama. (Wan Hasman
& Nur Munirah, 2015).

ii. Model Polya


Prinsip 4 langkah iaitu proses yang dicadangkan
oleh George Polya. Proses penyelesaian
Rajah 1. Kerangka Konseptual masalah yang mengandungi 4 fasa. Bermula
daripada memahami masalah, merangka
Objektif Kajian strategi, melaksanakan strategi dan menyemak
jawapan (Polya G., 1957).
i. Menganalisis perbandingan prestasi ujian pra dan
pasca prestasi murid tahun 5 bagi kumpulan Rumusan
kawalan.
ii. Menganalisis perbandingan prestasi ujian pra dan Kajian ini bertujuan untuk menentukan sama ada
pasca prestasi murid tahun 5 bagi kumpulan terdapat kesan pendekatan pembelajaran koperatif ke atas
rawatan. murid tahun 5 dalam menyelesaikan soalan matematik
iii. Menentukan perbezaan pencapaian kesan berayat. Pendekatan konvensional digunakan sebagai
pembelajaran koperatif terhadap prestasi murid kaedah rawatan di dalam kajian ini. Seiring dengan harapan
tahun 5 dalam penyelesaian soalan matematik KPM untuk merealisasikan KBAT dalam pendidikan
berayat. negara, maka pelbagai inisiatif perlu dilaksanakan bagi
meningkatkan keupayaan murid. Kajian ini merupakan salah
Persoalan Kajian satu daripada langkah dalam pelaksanaan tersebut.

i. Apakah terdapat hubungan antara pembelajaran III. TINJAUAN LITERATUR


konvensional terhadap prestasi murid?
ii. Apakah tedapat hubungan antara pembelajaran Pendahuluan
koperatif terhadap prestasi murid?
Penyelesaian masalah berbentuk soalan matematik
iii. Adakah pembelajaran koperatif memberi kesan berayat merupakan sesuatu item yang sukar dijawab oleh
terhadap prestasi murid tahun 5 dalam penyelesaian murid. Kebanyakkan murid kurang minat untuk membaca
masalah matematik berayat? soalan yang panjang berjela. Tambahan pula murid
mengalami kesukaran untuk mendapatkan maklumat
Hipotesis Kajian daripada setiap soalan yang diberikan. Hasilnya murid tidak
dapat menyelesaikan soalan tersebut dan perkara ini sangat
Hipotesis nol: Tidak terdapat kesan pembelajaran membimbangkan kerana markah yang diperuntukan bagi
koperatif terhadap prestasi murid tahun 5 dalam soalan matematik berayat tidak kurang daripada 2 markah.
penyelesaian soalan matematik berayat. Model Polya yang telah diperkenalkan pada tahun 1957
masih tidak dapat difahami oleh sebilangan murid dalam
Kepentingan Kajian menyelesaikan soalan yang diberikan oleh guru. Murid tidak
mahir mencari maklumat daripada soalan, jawapan apa yang
i. Membantu meningkatkan prestasi murid tahun 5 dalam perlu dicari, pemilihan operasi matematik dan pengiraan
mata pelajaran matematik. jawapan.
ii. Mencari pendekatan yang sesuai untuk mengajar murid Pembelajaran koperatif digunakan bertujuan untuk
dalam menyelesaikan soalan matematik berayat. membantu murid dalam menyelesaikan soalan matematik
berayat. Pembelajaran ini melibatkan sekumpulan murid

76
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
bekerjasama dalam membincangkan penyelesaian bagi merupakan asas kepada keupayaan untuk
setiap soalan matematik. Sejauh mana keberkesanan memahami dan memanipulasikan tanda atau
pendekatan ini perlu dipastikan supaya dapat memudahkan simbol;
murid dalam menjawab soalan matematik yang diberikan. iv. Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami
dan membuat transformasi dari masalah matematik
Penyelesaian Masalah Soalan Matematik Berayat berayat kepada ayat matematik.
Dua fokus utama pengkaji dalam tajuk kefahaman
Penyelesaian masalah dapat dilihat dari beberapa nombor negatif melalui penyelesaian masalah ini adalah
perspektif, iaitu penyelesaian masalah sebagai berfikir kesukaran yang dihadapi dan tahap kefahaman responden
secara matematik, sebagai satu heuristik dan satu proses terhadap soalan Masalah Matematik Berayat nombor
untuk mencapai matlamat. Penyelesaian masalah dalam negatif. Pengkaji mendapati responden yang lemah,
matematik bukanlah satu perkara baru dan sememangnya mengalami kesukaran disemua peringkat penyelesaian
diberi penekanan. Penyelesaian masalah merupakan satu masalah Model Polya, bermula dari peringkat memahami
proses yang kompleks dan sukar dipelajari. Penyelesaian masalah, mencipta rancangan, melaksana rancangan,
masalah ialah satu bidang matematik yang tersendiri dan meninjau kembali dan penyelesaian. Secara ringkasnya
istimewa kerana perkara ini lebih berkait rapat dengan pengkaji mendapati responden yang lemah menyelesaikan
situasi dan pengalaman harian (Tuan Siti Humaira & masalah matematik berayat nombor negatif disebabkan oleh
Mohamad Amir Shah, 2016). Keupayaan penyelesaian faktor seperti:
masalah pelajar merupakan salah satu faktor penting bagi
menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran Matematik a. Kurang pemahaman terhadap masalah yang
(Shara Nor Raifana et al, 2016). dikemukakan;
Tambahan pula, KPM telah menerapkan unsur KBAT di b. Kurang kemahiran untuk merancang strategi
dalam sistem pendidikan Malaysia maka, murid semakin penyelesaian;
sukar menjawab soalan berkaitan dengan penyelesaian c. Ketidakupayaan responden untuk memterjemah
masalah. Murid seringkali akan mudah keliru serta kurang masalah ke dalam ayat matematik;
gemar membaca soalan yang panjang. Lazimnya kegagalan d. Mengaplikasi strategi yang tidak sesuai;
mereka dalam menyelesaikan masalah disebabkan oleh e. Melakukan kesilapan ketika menukar masalah ke
kecuaian atau kesilapan dalam penyusunan data atau ayat matematik;
langkah mengira (Tuan Siti Humaira & Mohamad Amir f. Penguasaan pengetahuan konsep nombor negatif
Shah, 2016). Bagi menentukan prestasi murid melaksanakan dan algoritma yang lemah;
proses penyelesaian masalah, analisis kesalahan murid boleh g. Ketidakupayaan responden mengesahkan jawapan
dijalankan terhadap jalan kerja dan jawapan yang dengan menilai samada jawapan yang diperolehi itu
ditunjukkan bagi masalah matematik yang diberikan (Tuan munasabah (logik) dan hampir dengan anggaran
Siti Humaira & Mohamad Amir Shah, 2016). yang dibuat.
Menurut Syed Mohd Hashim et al (2014), kebanyakkan
murid-murid mengalami masalah disebabkan oleh beberapa Dari sudut kefahaman setiap responden mempunyai
faktor seperti: kefahaman yang berbeza terhadap Masalah Matematik
i. Kurang pemahaman terhadap masalah yang Berayat yang di utarakan. Kefahaman ini berbeza antara
dikemukakan. responden dengan responden yang lain bergantung kepada
ii. Kurang kemahiran untuk merancang strategi pengetahuan sedia ada dan kemahiran yang dimiliki oleh
penyelesaian. mereka, dimana Pengetahuan sedia ada merangkumi
iii. Ketidakupayaan responden untuk menterjemah mempunyai pengetahuan dan penguasaan konsep nombor
negatif dan algoritma. Manakala Kemahiran pula, responden
Pengkaji merasakan perlu satu kajian dilaksanakan untuk mempunyai kemahiran membina strategi menggambarkan
menentukan tahap kefahaman pelajar mengenai nombor situasi sebenar, membuat tranformasi dari masalah
negatif melalui penyelesaian masalah matematik berayat matematik berayat kepada ayat matematik dan menganggar
kerana beberapa alasan berikut (Syed Mohd Hashim, Mohd jawapan yang diperoleh adalah munasabah menjawab
Afifi, Afian Akhbar, & Johnny, 2014): Masalah Matematik Berayat yang di utarakan.
Dari sudut tahap kefahaman pula iaitu tahap kefahaman
i. Tajuk ini mencabar dan betul-betul menguji instrumental, tahap kefahaman berkait dan Tahap
kefahaman tentang konsep nombor; kefahaman logik. Responden yang hanya memiliki tahap
ii. Nombor negatif merupakan satu topik yang sukar kefahaman instrumental hanya mampu memberikan
dalam sukatan matematik terutamanya melibatkan jawapan yang tepat bagi Masalah Matematik Berayat yang
penggunaan konsep yang memerlukan pelajar senang dan mudah difahami, tetapi tidak mampu
membezakan operasi tambah, tolak, darab dan memberikan jawapan yang tepat bagi Masalah Matematik
bahagi dengan nombor negatif; Berayat yang lebih sukar atau lebih kompleks. Tahap
iii. Penyelesaian masalah matematik berayat yang kefahaman yang paling tinggi adalah tahap kefahaman
berkaitan nombor negatif melibatkan penggunaan mantik. Responden yang memiliki tahap kefahaman mantik
bahasa yang panjang dan mengelirukan. dapat menyelesaikan Masalah Matematik Berayat akan
Pembelajaran tentang nombor negatif juga memberi kepada jawapan yang tepat.
melibatkan penggunaan simbol, pemahaman Kemahiran penyelesaian masalah matematik berayat
konsep dalam membezakan simbol dan operasi nombor negatif yang heuristic adalah sangat penting. Pelajar
77
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
digalakkan menggunakan pengetahuan sedia ada dan ii. Interaksi bersemuka.
kemahiran untuk mencari jawapan kepada soalan masalah Cara yang paling baik untuk membolehkan ahli
berayat nombor negatif. Penyelesaian masalah yang kumpulan berada dalam keadaan bersemuka ialah
berkesan bergantung kepada kemahiran mengimaginasi, duduk diam dalam bulatan supaya semua ahli boleh
kreativiti, pemikiran logik serta kesungguhan pelajar. melihat antara satu sama lain. Kedududkan dalam
Analisis kesalahan dan perincian jenis kesalahan bulatan akan membolehkan komunikasi yang lebih
miskonsepsi yang dikenal pasti menunjukkan kelemahan berkesan kerana bukan sahaja mesej lisan, tetapi
murid dalam menyelesaikan masalah pecahan ialah mesej bukan lisan seperti memek
kelemahan mereka dalam pengetahuan konsep asas pecahan muka,pertembungan mata dan lenggok badan serta
(Mahmud, Jalil, & Daud, 2015). Selain daripada mengajar emosi mudah dilihat dan dikesan. Murid juga
konsep dan kemahiran kepada pelajar, guru harus berada dalam suasana yang membolehkan mereka
menekankan kemahiran penyelesaian masalah matematik berkongsi bahan, memberi galakan antara satu
berayat nombor negatif dengan mengaplikasikan konsep sama lain, dan tolong-menolong antara ahli
nombor negatif dan kemahiran yang diajar. Penggunaan kumpulan. Interaksi bersemuka juga membolehkan
masalah matematik berayat nombor negatif yang pernah murid menyuarakan pandangan secara terus semasa
mereka alami melalui situasi harian yang lebih pratikal dan berbincang atau melaksanakan tugas.
bermakna akan lebih memberi kesan mendalam kepada Kesempatan ini dapat mempertingkatkan
pelajar. Dengan ini dapat membuka minda mereka dalam kemahiran berinteraksi dan menjadikan murid lebih
menghasilkan kemahiran penyelesaian masalah matematik bersifat terbuka serta membantu proses
berayat khususnya yang berkaitan nombor negatif (Syed perkembangan kognitif pelajar.
Mohd Hashim et al., 2014).
iii. Aktiviti yang bertujuan tertentu.
Pembelajaran Koperatif Sesi pengajaran mesti mempunyai tujuan tertentu.
Antaranya adalah untuk membincangkan sesuatu
Pembelajaran koperatif merupakan salah satu daripada topik atau masalah, membuat latihan dalam
teknik pengajaran yang dilaksanakan di sekolah. Walaupun kemahiran mengkritik, menganalisis,
sudah dilaksanakan, masih belum dikaji secara terperinci menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
tentang keberkesanan kaedah pengajaran ini. Seperti yang Sebaik-baiknya, sesuatu pengajaran dan
sudah sedia maklum, koperatif lebih menjurus tentang pembelajaran dalam kumpulan kecil dapat
kerjasama secara berkumpulan. Kaedah ini melibatkan mencapai lebih daripada satu tujuan pembelajaran.
pengelompokan pelajar dalam satu kumpulan yang Murid pula mesti bekerjasama dalam kumpulan
mengandungi dua orang pelajar atau lebih yang terlibat bagi mencapai matlamat atau tujuan pembelajaran
dalam sesuatu aktiviti pembelajaran yang sama. (Wan yang telah ditetapkan itu.
Hasmah & Nur Munirah, 2015). Murid akan bekerjasama
dengan rakan sebaya untuk menyelesaikan setiap soalan iv. Tanggungjawab kendiri.
yang akan diberikan oleh guru. Setiap ahli kumpulan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggung jawab
memainkan peranan masing-masing dan tiada seorang pun kendiri untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti
yang terkecuali. bagi mencapai matlamat kendiri dan matlamat
kumpulan. Ini bermakna setiap ahli dalam
Pendekatan pembelajaran koperatif ini mendatangkan kumpulan bertanggungjawab terhadap
banyak kebaikan kepada murid. Antaranya (Wan Hasmah & pembelajarannya sendiri dalam memberi
Nur Munirah, 2015): sumbangan kepada kumpulan. Oleh itu, perlu
i. Memupuk semangat berpasukan, bekerjasa dan adanya satu mekanisme bagi menentukan kemajuan
tolak ansur. dan mengenal pasti penglibatan setiap ahli
ii. Menyelesaikan masalah pembelajaran dengan lebih kumpulan. Taksiran pencapaian setiap ahli boleh
baik. dilakukan dengan pelbagai cara, seperti
iii. Mewujudkan kemesraan antara rakan dalam menggunakan warna yang berbeza dalam laporan,
kumpulan. menurunkan tandatangan, dan mewakili kumpulan
iv. Memahami pembelajaran dengan lebih mudah. dalam ujian atau kuiz secara individu. Bagi
v. Memberi kesan positif kepada pelajar. menentukan kejayaan, setiap murid dalam
kumpulan mesti berusaha tanpa memikirkan
Elemen dalam pembelajaran koperatif pula ialah kepentingan individu tetapi sebagai tanggungjawab
keperluan yang perlu ada supaya ia boleh berlaku. Antara bersama.
elemen tersebut ialah (Wan Hasmah & Nur Munirah, 2015):
i. Saling pergantungan positif. Pengajaran dan v. Kemahiran interpersonal.
pembelajaran berlaku dengan melibatkan semua Antara kemahiran sosial yang boleh membantu
ahli dalam kumpulan. Prinsip ini bermakna saiz kelancaran aktiviti pembelajaran koperatif ialah
kumpulan menjadi penentu bagi penglibatan membina rasa kepercayaan antara ahli, boleh
pelajar. Semakin kecil saiz kumpulan, semakin menerima pelbagai pandangan, kekuatan dan
banyak peluang bagi murid berinteraksi untuk kelemahan setiap ahli, melahirkan ciri
menyiapkan tugasan. kepemimpinan yang berbeza, dan kemahiran
menguruskan konflik yang timbul dalam

78
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
kumpulan. Kemahiran mengurus dan kumpulan, pembentangan, persembahan berdasarkan
menyelesaikan konflik misalnya dapat membina senario yang telah dipelajari, memberi komen atas
harga diri dan keyakinan diri murid untuk persembahan kumpulan dan membuat refleksi.
menjadikan mereka lebih terbuka dan dapat Bagi kajian yang dijalankan oleh Retno Setyo Widati
menerima pandangan orang lain. Selain itu, pula, kaedah Think-Pair-Share yang telah digunakan. Dalam
kemahiran seperti ini dapat melatih murid untuk pendekatan pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share ini,
menjadi ahli masyarakat yang peka dan murid perlu lebih aktif dalam merungkai masalah untuk
bertanggungjawab. mencari penyelesaian pada masa yang sama guru pula
berperanan sebagai pembimbing untuk menyelesaikan
vi. Kemahiran memproses maklumat. masalah itu (Retno Setyo Widati, 2016). Kajian Reskiwati
Untuk melaksanakan sesuatu tugasan, setiap ahli Salam (2017) juga menggunakan kaedah ini.
kumpulan mestilah terlibat dalam proses Ada juga kajian yang menggunakan pembelajaran
perbincangan. Setelah melaksanakan tugasan, koperatif bersama dengan kaedah penyelesaian masalah
mereka juga perlu membuat analisis dan refleksi iaitu kajian oleh Diyah Ariska Fitari, Rr Eko Susetyarini dan
tengtang sejauh mana tugasan yang melaksanakan Sukarsono. Pemerhatian dilakukan pada saat pembelajaran
mencapai matlamat. Sekiranya hasil tugasan berlangsung oleh pemerhati. Pemerhati yang dimaksudkan
kumpulan tidak mencapai matlamat yang adalah rakan dan seorang guru. Pemerhati bertugas
dikehendaki, mereka perlu mengenalpasti masalah mengamati dan mengisi borang pemerhatian yang telah
dan tindakan yang perlu diambil. Proses ini akan disediakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Data yang
memberikan pelajar kemahiran untuk memproses diamati menunjukkan keterlaksanaannya penerapan model
maklumat dan membuat refleksi kendiri tentang pembelajaran kooperatif dengan kaedah penyelesaian
tahap pencapaian pembelajaran mereka. masalah yang meliputi aktiviti-aktiviti guru dalam mengajar
dan murid dalam mengikuti pelajaran. Data-data ini dibuat
Kajian lepas menggunakan pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar murid. (Diyah Ariska
koperatif dalam membantu murid untuk menyelesaikan Fitari, Rr Eko Susetyarini, Sukarsono, 2015).
soalan matematik berayat. Bagi kajian yang telah dijalankan Kaedah pembelajaran koperatif jenis Snowball Throwing
oleh Sri Lahir, Muhammad Hasan Ma’ruf dan Muhammad juga turut digunakan. Model ini merupakan model
Tho’in, penggunaan kaedah pembelajaran jigsaw, Student pembelajaran yang menghasilkan potensi kepemimpinan
Teams Achievement Divisions (STAD), Numbered Heads murid dalam kelompok dan keterampilan membuat dan
Together (NHT), Role Playing dan Cooperative Script telah menjawab pertanyaan yang disatukan melalui suatu
digunakan. Model pembelajaran jigsaw merupakan salah permainan imajinatif iaitu membentuk dan melempar bola
satu daripada pembelajaran koperatif. Pendekatan jigsaw salju. Dengan model ini, murid koperatif, dapat bertanya
juga telah digunakan oleh Ummi Rosyidah (2016). meskipun tidak pada guru secara langsung, mengemukakan
Begitu juga dengan pembelajaran Coperative Script. pendapat, memiliki jiwa kepemimpinan serta menjadikan
Pembelajaran Cooperative Script merupakan kaedah belajar murid tetap melakukan aktiviti pembelajaran (Andi
di mana murid bekerjasama secara berpasangan serta Mulawakkan Firdaus, 2016).
bergilir-gilir secara lisan menerangkan, bahagian masing-
masing dari topik yang dipelajari (Sri Lahir, Muhammad JADUAL I: ARTIKEL BESERTA JENIS PENDEKATAN
KOPERATIF YANG DIJALANKAN.
Hasan Ma’ruf, Muhammad Tho’in, 2017).
Bagi pendekatan Kaedah Student Teams Achievement
Divisions (STAD) pula, yang turut dilaksanakan oleh
Muhammad Syahrul Kahar (2017), merupakan salah satu
kaedah pembelajaran koperatif dengan langkah-langkah:
memberi arahan, membuat kelompok heterogen (4 hingga 5
orang), perbincangan bahan bantu mengajar secara
kolabratif, pembentangan kumpulan, kuiz individu dan
pemarkahan setiap murid atau kelompok. Kemudian markah
setiap individu dan kumpulan diumumkan serta diberi
ganjaran.
Kaedah NHT terdiri daripada langkah-langkah: memberi
arahan, membuat kelompok heterogen di mana setiap murid
mempunyai nombor tertentu, pembahagian soalan untuk
setiap kelompok (kelompok mempunyai soalan yang sama,
tetapi untuk setiap ahli dalam kelompok mendapat soalan
berbeza mengikut nombor setiap murid), penyelesaian
soalan dalam kelompok, pembentangan kelompok, kuiz
individu dan pemberian skor setiap murid beserta ganjaran.
Kajian Sriwinda Mana’a, Bonifasius Saneba dan Anthonius
Palimbong (2015), juga menggunakan pendekatan ini. Jadual I merupakan ringkasan artikel beserta dengan
Langkah-langkah pendekatan role playing adalah guru jenis pendekatan koperatif yang digunakan. Terdapat 8 jenis
menyiapkan sebuah senario pembelajaran, membimbing pendekatan koperatif yang telah digunakan dalam
murid untuk mempelajari senario tersebut, pembentukan menangani penyelesaian soalan matematik berayat.

79
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
dibandingkan dengan tiga langkah penyelesaian Polya
Model Polya sebelum ini, skor murid adalah paling rendah pada langkah
menulis jawapan (Norulbiah & Effandi, 2016).
Terdapat 4 fasa dalam mencari penyelesaian bagi sesuatu
soalan matematik berayat. Setiap fasa adalah penting bagi Kajian-kajian Berkaitan
membantu memudahkan penyelesaian soalan matematik
berayat. Dalam keempat-empat fasa tersebut, fasa pertama 1. Kajian dalam Negara
iaitu memahami masalah adalah fasa penting kerana ia akan
menentukan keupayaan merancang dan melaksana strategi  (Mahmud et al., 2015)
penyelesaian (Masnah Lasiun, 2016). Fasa-fasa tersebut  (Masnah Lasiun, 2016)
ialah (Polya, 1957):  (Tuan Siti Humaira & Mohamad Amir
Shah, 2016)
1. Memahami masalah.  (Syed Mohd Hashim et al., 2014)
Murid perlu meneliti bahagian utama masalah dengan  (Norulbiah & Effandi, 2016)
penuh perhatian, berulang kali dan dari berbagai-bagai
sudut. Jika terdapat sebuah rajah berkaitan dengan masalah, 2. Kajian luar Negara
dia sepatutnya melukis sebuah rajah dan menunjukkan anu  (Sriwinda Mana’a et al., 2015)
dan datanya pada rajah itu. Jika perlu memberi nama kepada
objek-objek itu, dia harus memperkenalkan tatatanda yang  (Retno Setyo Widati, 2016)
sesuai, dengan memberi sedikit perhatian kepada pemilihan  (Muhammad Syahrul Kahar, 2017)
tanda yang wajar. Murid dikehendaki meneliti objek yang  (Ummi Rosyidah, 2016)
tandanya terpaksa dipilih.  (Sri Lahir, Muhammad Hasan Ma’ruf dan
Muhammad Tho’in., 2017)
2. Mencipta suatu rancangan. Rumusan
Kita mempunyai suatu rancangan apabila kita
mengetahui atau sekurang-kurangnya mengetahui
Berdasarkan kajian-kajian lepas, daripada semua
rangkanya, yang perhitungan, pengiraan, atau pembinaan
pendekatan koperatif yang telah dilaksanakan, didapati
terpaksa dilakukan supaya mendapatkan anu. Cara dari
bahawa terdapat peningkatan kemajuan ke atas semua murid
memahami masalah sehingga mendapat suatu
dalam menyelesaikan soalan matematik berayat. Ini
rancangan mungkin memakan masa dan berbelit-belit.
bermakna pendekatan yang digunakan dapat membantu
Padahal, pencapaian utama dalam proses penyelesaian
murid dalam memahami soalan yang diberikan kepada
sesuatu masalah adalah untuk mendapat idea bagi sesuatu
mereka.
rancangan. Idea ini mungkin muncul secara beransur-ansur.
Perhatikan anu dan cuba fikirkan suatu masalah biasa yang
IV. METODOLOGI
mempunyai anu yang sama atau serupa. Cari perkaitan di
antara data dan anu.
Pengenalan
3. Melaksanakan rancangan.
Untuk mencipta sesuatu rancangan, mendapatkan idea Kajian ini menggunakan Model Polya sebagai asas
penyelesaiannya bukanlah mudah. Kejayaan memerlukan kepada penyelesaian soalan matematik berayat. Terdapat
begitu banyak perkara; pengetahuan yang diperolehi empat fasa dalam penyelesaian masalah (Polya, 1957). Fasa-
dahulu, tabiat mental yang baik, penumpuan kepada fasa tersebut adalah seperti berikut:
matlamat dan satu lagi: tuah. Melaksanakan rancangan
adalah lebih mudah; apa yang diperlukan adalah 1. Memahami masalah.
kesabaran. Laksanakan rancangan penyelesaian, semak 2. Merangka strategi.
setiap langkah. 3. Melaksanakan strategi.
4. Menyemak jawapan.
4. Meninjau kembali.
Telitikan penyelesaian didapati. Setiap langkah Kebanyakkan murid masih tidak dapat memahami
penyelesaian perlu disemak semula. Dengan Model Polya dalam penyelesaian soalan matematik berayat.
meninjau kembali penyelesaian yang sempurna, dengan Kajian ini akan menggunakan kaedah pembelajaran
memikir dan meneliti semula keputusan dan jalan yang koperatif untuk membantu murid dalam menggunakan
membawa kepada penyelesaian, murid boleh Model Polya untuk menyelesaikan soalan-soalan matematik
memperkukuhkan pengetahuan dan memperkembangkan berayat.
kebolehan mereka untuk menyelesaikan masalah. Bagi kajian ini, Model Polya yang digunakan diubah suai
Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Norulbiah, kepada langkah yang lebih mudah difahami oleh murid.
dapatan juga menunjukkan keupayaan murid dalam menulis Langkah-langkah tersebut ialah:
jawapan adalah juga pada tahap yang sederhana. Ujian 1. Yang diberi.
bertulis Matematik digunakan dalam kajian tersebut untuk 2. Yang dicari.
mengukur keupayaan pelajar menyelesaikan masalah 3. Operasi.
Matematik berdasarkan Model Polya (1957). Namun, jika 4. Selesaikan.

80
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

V. HASIL DAPATAN
Rekabentuk Kajian
Kajian yang dijalankan melibatkan dua jenis kumpulan Keputusan Ujian Pra
iaitu rawatan dan kawalan. Kajian ini menggunakan
JADUAL II: KEPUTUSAN DAN PERATUSAN MARKAH UJIAN
rekabentuk kajian tindakan bagi mengkaji kesan PRA PESERTA KAJIAN
pembelajaran koperatif ke atas murid tahun 5 dalam
menyelesaikan soalan matematik berayat. Kajian tindakan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Jumlah Peratus
ini akan menggunakan Model Polya sebagai asas Peserta kajian (2 markah) (2 markah) (2 markah) (2 markah) (8 markah) markah (%)
1 1 0 0 0 1 12.5
penyelesaian soalan matematik berayat. 2 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 1 4 50
4 0 0 0 0 0 0
Pensampelan 5 2 2 0 0 4 50
6 2 1 0 2 5 62.5
7 1 1 2 1 5 62.5
Sampel bagi kajian ini ialah 10 orang murid tahun 5 dari 8 2 0 0 0 2 25
9 1 0 2 1 4 50
sebuah sekolah rendah di daerah Serian Sarawak. Pemilihan 10 2 2 2 1 7 87.5
responden berdasarkan kesanggupan dalam melibatkan diri
untuk kajian ini. Kriteria bagi pemilihan sampel adalah
murid mendapat sekurang-kurangnya lulus gred D bagi mata Pada jadual II menunjukkan peratusan yang diperoleh
pelajaran Matematik. Maka, pensampelan bertujuan peserta kajian bagi ujian pra. Hanya seorang peserta kajian
digunakan bagi memenuhi kriteria tersebut. yang dapat menjawab 7 daripada 8 soalan dengan betul dan
memperoleh 87.5%. Dua orang peserta kajian pula tidak
Instrumen Kajian dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. 3 daripada 10
peserta kajian memperoleh markah lebih daripada 50% .
Triangulasi data yang terdiri daripada analisis dokumen, Merujuk kepada jadual tersebut, soalan 3 merupakan soalan
pemerhatian dan soal selidik akan dianalisis bagi mengkaji yang sukar dijawab memandangkan 7 peserta kajian
keberkesanan pembelajaran koperatif terhadap murid tahun mendapat 0 markah. Pada kertas ujian peserta kajian,
5. Kajian ini melibatkan ujian pra dan pasca yang akan didapati soalan tersebut tiada jawapan yang ditulis. Soalan
dilaksanakan oleh murid tahun 5 yang telah dipilih. Selain tersebut dibiarkan kosong tidak dijawab.
itu, soal selidik juga akan diberikan kepada murid-murid
tahun 5 berkenaan kemahiran menjawab soalan matematik
berayat serta masalah yang dihadapi oleh mereka.

Prosedur Menjalankan Kajian

Kajian akan dijalankan menggunakan gelung tindakan


model Kemmis dan Mc Taggart (1988):

Rajah 3. Keputusan Markah Ujian Pra Peserta Kajian

Rajah 2. Gelung Tindakan Model Kemmis Dan Mc Taggart (1988)


Rajah 3 menunjukkan graf keputusan markah bagi ujian
Prosedur Menganalisis Data Kajian
pra yang telah dilaksanakan. Dapat dilihat dengan jelas
Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan soalan yang banyak dijawab oleh peserta kajian. Soalan 3
analisis deskriptif dengan menggunakan perisian Microsoft dengan jelas tidak dapat dijawab lebih daripada separuh
Excel versi 2013. Keputusan akan dibuat berdasarkan peserta kajian.
peratusan dan min pencapaian murid dalam ujian-ujian yang
dijalankan. Keputusan Ujian Pasca

Rumusan
Kajian rintis akan dilaksanakan bagi mendapatkan
kesahan dan kebolehpercayaan instrumen yang digunakan.
Triangulasi data akan dianalisis secara kualitatif. Ujian pra
pasca pula akan dianalisis secara kuantitatif. Kedua-dua
kaedah konvensional dan rawatan akan dijalankan untuk
memperoleh data yang dikehendaki.

81
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
JADUAL III: KEPUTUSAN DAN PERATUSAN UJIAN PASCA Ini menandakan bahawa berlaku penurunan sebanyak 2
PESERTA KAJIAN
markah. Secara keseluruhannya, peningkatan markah lebih
banyak ditunjukkan daripada jadual tersebut. Lebih daripada
Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Jumlah Peratus
Peserta kajian (2 markah) (2 markah) (2 markah) (2 markah) (8 markah) markah (%) separuh peserta kajian yang dapat menjawab ujian pasca
1 1 0 1 0 2 25 berbanding pra.
2 1 0 1 1 3 37.5
3 2 2 2 2 8 100
4 2 0 1 1 4 50
5 2 0 2 2 6 75
6 2 1 0 0 3 37.5
7 2 1 0 2 5 62.5
8 2 0 0 0 2 25
9 2 1 1 1 5 62.5
10 2 1 0 2 5 62.5

Jadual III menunjukkan keputusan ujian pasca yang telah


diperoleh peserta kajian. Terdapat peningkatan bagi 8
daripada 10 peserta kajian. Seorang peserta kajian berjaya
memperoleh 100% markah penuh. 5 daripada 10 peserta
kajian memperoleh markah melebihi 50% berbanding
keputusan ujian pra. Tiada seorang pun daripada peserta
kajian yang mendapat 0 markah. Peratusan paling rendah
ialah 25% berbanding ujian pra iaitu 0%. Rajah 5. Perbandingan Peratusan Ujian Pra dan Pasca Peserta Kajian

Rajah 5 menunjukkan graf perbandingan peratusan ujian


pra pasca peserta kajian. Daripada graf, terdapat peningkatan
yang ditunjukkan oleh peserta kajian.

Min Peratus Markah Ujian Pra dan Pasca

JADUAL V: MIN PERATUS MARKAH UJIAN PRA DAN PASCA

Min Peratus Min Peratus


Ujian Pra (%) Ujian Pasca (%)
40 53.75

Rajah 4. Keputusan Markah Ujian Pasca Peserta Kajian


Jadual V pula menunjukkan min peratus markah ujian pra
dan pasca. Merujuk kepada jadual tersebut, jelas berlaku
Rajah 4 menunjukkan graf keputusan markah ujian pasca peningkatan min peratus ujian pasca berbanding pra. Min
yang telah dilaksanakan. Daripada graf, dapat dilihat peratus ujian pra adalah sebanyak 40%. Min peratus ujian
peningkatan peserta kajian dalam menjawab setiap soalan pasca pula adalah sebanyak 53.75%. Perbezaan atau
yang diuji. peningkatan peratus adalah sebanyak 13.75%. Jelas
menunjukkan bahawa berlaku peningkatan ke atas
Perbandingan Peratusan Ujian Pra dan Pasca kemahiran peserta kajian setelah didedahkan dengan kaedah
pembelajaran koperatif.
JADUAL IV: PERBANDINGAN PERATUSAN UJIAN PRA DAN
PASCA PESERTA KAJIAN VI. PERBINCANGAN

Peratus markah Peratus markah Peratus Peningkatan/Penurunan Markah Fokus utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan
Peserta kajian Ujian Pra (%) Ujian Pasca (%) (%) kaedah pembelajaran koperatif ke atas murid tahun 5 dalam
1 12.5 25 12.5
2 0 37.5 37.5 penyelesaian soalan matematik berayat. Hasil analisis data
3 50 100 50 menunjukkan kesan peningkatan kemajuan murid dalam
4 0 50 50
5 50 75 25 menjawab soalan yang telah dikemukakan. Pada mulanya
6 62.5 37.5 -25 iaitu sebelum murid didedahkan dengan kaedah
7 62.5 62.5 0
8 25 25 0 pembelajaran koperatif, didapati masih terdapat kelemahan
9 50 62.5 12.5 ketika menjawab soalan matematik berayat. Model Polya
10 87.5 62.5 -25
yang digunakan oleh murid ketika menjawab soalan masih
tidak lengkap dan terdapat kesilapan pada beberapa langkah.
Jadual IV menunjukkan perbandingan peratusan markah Selepas murid didedahkan dengan kaedah pembelajaran
bagi ujian pra dan pasca. 6 daripada 10 peserta kajian koperatif, kebanyakkan pengiraan dengan menggunakan
mengalami peningkatan peratusan markah dari ujian pra ke Model Polya semakin bertambah baik. Ini menunjukkan
pasca. 2 peserta kajian tiada peningkatan dan penurunan kaedah pembelajaran koperatif memberikan kesan yang
markah. 2 lagi peserta kajian mengalami penurunan markah. positif ke atas murid dalam menjawab soalan matematik
Kedua-dua peserta kajian tersebut menurun sebanyak 25%. berayat.
82
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa
VII. KESIMPULAN Kelas 1 SDN 1 Josari Kec. Jetis Kab. Ponorogo Tahun
Pelajaran 2012/2013. Jurnal Aristo, 4(2), 129–143.
Peningkatan dalam menjawab soalan matematik berayat Sriwinda Mana’a, Bonifasius Saneba, & Anthonius
menunjukkan bahawa pendekatan kaedah pembelajaran Palimbong. (2015). Meningkatkan Hasil Belajar
koperatif memberikan kesan yang positif kepada murid Siswa Pada Pembelajaran IPS Dengan Menggunakan
tahun 5. Murid semakin mahir menjawab soalan matematik Pembelajaran Koperatif Tipe Numbered Heads
berayat dan dapat melakukan langkah pengiraan dengan Together di Kelas IV SDN Lalong Kecamatan
menggunakan Model Polya. Murid menunjukkan kemajuan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
apabila belajar secara berkumpulan berbanding individu. Ini Jurnaal Kreatif Tadulako Online, 3(3), 1–12.
menunjukkan bahawa murid lebih mudah memahami Syed Mohd Hashim Syed Ismail, Mohd Afifi Bahurudin
sesuatu pelajaran apabila berbincang bersama rakan secara Setambah, Afian Akhbar Mustam, & Jacinta Johnny.
berkumpulan. (2014). Penyelesaian Masalah Matematik Berayat
Fokus Kepada Nombor Negatif. Jurnal Penyelidikan
RUJUKAN Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus
Temenggong Ibrahim, 7(July 2017), 68–85.
Diyah Ariska Fitari, Rr Eko Susetyarini, & Sukarsono. Tuan Siti Humaira Tuan Hashim, & Mohamad Amir Shah
(2015). Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Ahmad. (2016). Analisis Kesalahan Newman Dalam
Metode Problem Solving Meningkatkan Hasil Belajar Penyelesaian Masalah Matematik Tahun 3. Jurnal
IPA SMP. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia. 1(1), Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 6(2), 69–84.
99–108. Ummi Rosyidah. (2016). Pengaruh Model Pembelajaran
Muhammad Syahrul Kahar. (2017). Pengembangan Koperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar
Perangkat Pembelajaran Fisika Dengan Menggunakan Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Metro.
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 2(2), 1(2), 115–124.
42–49. Wan Hasmah Wan Mamat., Nur Munirah Teoh Abdullah.
Masnah Lasiun. (2016). Keberkesanan Kaedah Visualisasi : (2015). Pembelajaran Koperatif. Kuala Lumpur: DBP.
Meningkatkan Keupayaan. 1(October), 687–698. Yusri Abdullah, Rosnaini Mahmud, Habibah Abd. Jalil, &
Norulbiah Ngah, & Effandi Zakaria. (2016). Norulbiah Shaffee Mohd Daud. (2015). Analisis Kesalahan dalam
Ngah, Effandi Zakaria Fakulti Pendidikan Universiti Menyelesaikan Operasi Penambahan dan Penolakan
Kebangsaan Malaysia ABSTRAK. Jurnal Pendidikan Pecahan dalam Kalangan Murid Tahun Empat. InjET.
Matematik, 4(1), 1–16. 1(1) (April), 1-8)
Retno Setyo Widati. (2016). Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe “Think-Pair-Share” Untuk

83
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Penggunaan Tetingkap Imbuhan Awalan Memper- dan Apitan


Memper-…-kan dalam Pembinaan Ayat
Dg Afsah Moksin

Abstrak – Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan model kan sahaja untuk memperlihatkan produktiviti morfologi
pengajaran dan pembelajaran imbuhan awalan memper- serta imbuhan dalam bahasa Melayu. Kajian ini juga akan melihat
imbuhan apitan memper-…-kan. Kedua-dua imbuhan ini akan sama ada imbuhan mem- yang ditambah dengan morfem
digabungkan dengan golongan kata adjektif dengan kata kerja per- dan -kan menjadi imbuhan memper- dan memper-…-
yang sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pelajar.
kan ini akan mempengaruhi produktiviti morfologi untuk
Dalam situasi di sekolah rendah, murid-murid sering
menghadapi masalah untuk membezakan penggunaan antara menerbitkan kata kerja dan kata adjektif daripada kata akar
imbuhan awalan memper- dengan imbuhan apitan memper- dalam bahasa Melayu. Imbuhan per- dalam bahasa Melayu
…-kan. Skop kajian ini hanya menumpukan imbuhan awalan tidak boleh wujud dalam ayat aktif tanpa awalan meN- untuk
memper- dan imbuhan apitan memper-…-kan yang akan menjadi awalan memper- kecuali dalam ayat perintah.
digabungkan dengan kata dasar dalam golongan kata adjektif Perkataan yang dibentuk dengan awalan memper- ialah kata
dan kata kerja. Apabila imbuhan ini digabungkan dengan kata kerja aktif transitif. Imbuhan awalan memper- ini dapat
dasar, ia akan membentuk kata kerja tetapi penggabungan itu digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada kata
tidak boleh sewenang-wenangnya dilakukan. Senario inilah nama, kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata
yang ingin dipecahkan agar aspek ini dapat difahami
kerja.
terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kelemahan dalam memahami penggunaan antara imbuhan Manakala bagi imbuhan apitan memper-…-kan pula,
awalan memper- dengan imbuhan apitan memper-…-kan golongan kata yang boleh bergabung dengan apitan
dapat dilihat dengan ketara. Kajian ini berbentuk kuantitatif memper-…-kan ialah kata nama, kata kerja dan kata tugas
(kuasi-eksperimen) yang melibatkan 20 orang murid Tahun 5 untuk membentuk kata kerja seperti yang terkandung
yang menggunakan model inovasi Tetingkap Imbuhan. Kajian berdasarkan buku Tatabahasa. Namun dalam kalangan
ini menggunakan ujian pra dan pasca dengan menggunakan pengkaji bahasa, terdapat perselisihan pendapat yang
ujian bertulis. Analisis data dijalankan dengan melibatkan kata akar daripada golongan kata adjektif.
membandingkan markah ujian pra dan pasca yang dijalankan Asmah (1986), Liaw (1985) dan Arbak (1981) bersetuju
sebelum dan selepas intervensi inovasi dilaksanakan dalam
bahawa imbuhan memper-…-kan boleh bergabung dengan
pengajaran dan pembelajaran murid. Dapatan kajian
menunjukkan keberkesanan model inovasi berdasarkan kata adjektif untuk membentuk kata kerja terbitan.
peningkatan markah murid dalam ujian pasca. Setiap murid Umpamanya memperbesarkan, memperkecilkan,
mempunyai potensi yang berbeza. Oleh itu, model pengajaran memperhaluskan dan memperdalamkan. Bagi Nik Safiah
dan pembelajaran yang berkesan haruslah diadaptasi untuk dan rakan-rakan (1997) dan Asraf (1990) pula imbuhan
mengatasi masalah kekeliruan ini. memper-…-kan tidak boleh bergabung dengan kata adjektif
sebaliknya hanya menggunakan imbuhan awalan memper-
Kata Kunci – Tetingkap Imbuhan, Imbuhan, Inovasi, sahaja kerana dianggap lewah iaitu keadaan yang berlebih-
Pengajaran dan Pembelajaran lebihan yang melibatkan pengulangan. Menurut beliau lagi,
kehadiran akhiran -kan tidak diperlukan kerana maksud
Dg. Afsah binti Moksin, SK Lok Yuk Likas, Peti Surat 12122, 88823 menjadikan kata dasar bertambah atau lebih telah didukung
Kota Kinabalu, Sabah.
oleh imbuhan memper- . Kata kerja yang terbentuk dengan
apitan memper-…-kan ini bersifat transitif iaitu diikuti oleh
I. PENGENALAN
objek.
Imbuhan awalan memper- yang digabungkan dengan
Perkataan dalam bahasa Melayu terbentuk dengan beberapa kata adjektif bentuk ini tidak boleh menerima lebih daripada
cara seperti perkataan yang bersifat tunggal misalnya tidur, dua imbuhan. Imbuhan awalan memper- ini boleh membawa
jalan dan putih. Terdapat juga pembentukan perkataan yang maksud menjadikan sebagai atau seperti, menjadikan lebih
melalui proses pengimbuhan seperti meninggalkan dan atau bertambah misalnya memperbesar, memperdalam dan
memperbesar. Memandangkan bahasa Melayu merupakan memperlebar. Manakala imbuhan apitan memper-…-kan
salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis boleh bergabung dengan kata nama, kata kerja dan kata
bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif maka tugas. Namun, perbincangan hanya akan bertumpu tentang
kebanyakan perkataan yang terbentuk akan mengalami apitan memper-…-kan dengan kata kerja. Aspek ini bersifat
pengimbuhan. Pengimbuhan ini akan menghasilkan kata kausatif iaitu menjadikan atau menyebabkan orang lain
terbitan di mana berlaku penggabungan kata dasar atau kata melakukan perbuatan yang terkandung dalam maksud kata
akar dengan imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Melayu kerja misalnya memperdengarkan, dan memperlihatkan.
terbahagi kepada empat jenis iaitu awalan, akhiran, sisipan Perkataan dengar dan lihat menerima imbuhan memper-…-
dan apitan. kan kerana perkataan tersebut merupakan kata kerja. Kedua-
Kajian ini hanya akan membincangkan tentang dua cabang imbuhan ini sangat mengelirukan dan sukar
imbuhan awalan memper- dan imbuhan apitan memper-…- untuk difahami oleh sebahagian murid sekiranya tanpa
84
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
kaedah yang betul oleh para guru. Menurut Tschannen
Moran dan Hoy (2001), mendefinisikan efikasi kendiri guru III. PERNYATAAN MASALAH
sebagai keyakinan diri pada seseorang guru mengenai
kebolehannya dalam mengawal proses pdpc berlangsung, Imbuhan merupakan morfem terikat yang tidak boleh
memotivasikan murid tidak mengira latar belakang dan juga wujud tanpa kata dasar. Morfem bebas merupakan morfem
kebolehan mempengaruhi muris tersebut. yang boleh wujud bersendirian. Sebagai contoh, besar dan
lihat ialah morfem bebas tetapi imbuhan memper- dalam
II. IMBUHAN AWALAN MEMPER- DAN memperbesar dan memper-…-kan dalam memperlihatkan
APITAN MEMPER…KAN ialah morfem terikat. Unit-unit itu tidak wujud tanpa kata
dasar. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan
Pengimbuhan merupakan proses penggabungan morfem perkataan melibatkan pengimbuhan yang boleh
kata dasar dengan morfem imbuhan untuk menghasilkan menyebabkan perubahan makna nahu yang sering menjadi
kata terbitan iaitu bertindak sebagai penambahan kepada kekeliruan. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada
kata dasar mengikut golongan kata tertentu seperti kata imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan dalam kata
dasar untuk membentuk kata terbitan.
nama, kata kerja dan kata adjektif. Imbuhan terbahagi
Terdapat perselisihan dalam kalangan ahli bahasa
kepada empat jenis iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan mengenai imbuhan ini. Bagi Abdullah (1974), Arbak (1981)
dan sisipan. Kajian ini hanya akan membincangkan tentang dan Asmah (1982), menyatakan bahawa imbuhan memper-
penggunaan dan perbezaan imbuhan awalan memper- …-kan misalnya memperbesarkan boleh bergabung dengan
dengan imbuhan apitan memper-…-kan yang sering menjadi kata adjektif membentuk kata kerja terbitan. Hal ini
kekeliruan dalam kalangan pelajar. Imbuhan awalan bertentangan dengan Nik Safiah (1997) dan Asraf (1990)
memper- dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri yang menyatakan imbuhan memper-…-kan tidak boleh
bergabung dengan kata adjektif kerana dianggap lewah
daripada kata nama, kata adjektif dan kata tugas. Situasi
dalam bahasa Melayu. Penggunaan imbuhan ini terdapat
tersebut dapat dilihat seperti berikut: dalam buku teks murid-murid dan murid sering kali
mengalami kesukaran untuk memahami semasa
Imbuhan Awalan Memper- pembelajaran. Perkara yang menjadi kesulitan kepada
Kata nama pengguna bahasa Melayu khususnya para pelajar ialah
hamba memperhamba penggunaan dan perbezaan antara imbuhan awalan memper-
alat memperalat dengan imbuhan apitan memper-…-kan. Perkara ini
memerlukan penelitian secara mendalam bagi mencari
formulasi untuk menangani kekeliruan ini.
Kata adjektif Berdasarkan pemerhatian, didapati semakin ramai murid
tinggi mempertinggi menghadapi masalah menggunakan imbuhan dengan tepat
dalam memperdalam sama ada dalam penulisan mahupun pertuturan. Selain itu,
pencapaian murid juga dapat dilihat melalui aktiviti seperti
Kata tugas soal jawab, kuiz, latihan, ujian dan peperiksaan. Didapati
murid sering keliru dan sukar membezakan antara imbuhan
oleh memperoleh
awalan memper- dan apitan memper-…-kan dalam kata
dasar. Jika dilihat melalui ujian dan peperiksaan, soalan yang
Imbuhan Apitan Memper-…-kan melibatkan imbuhan sering menyebabkan markah murid
Kata Nama terjejas terutamanya dalam soalan tatabahasa dan penulisan
isteri memperisterikan karangan. Memandangkan murid menghadapi kesukaran
jodoh memperjodohkan untuk memahami penggunaan imbuhan ini, maka bidang
kajian ini dihadkan dan hanya menjurus kepada bidang yang
lebih kecil iaitu imbuhan memper- dan apitan memper-…-
Kata Kerja
kan yang akan digabungkan dengan kata adjektif bentuk
dengar memperdengarkan serta kata kerja sahaja agar pemahaman murid akan lebih
lihat memperlihatkan mudah. Keprihatinan ini mendorong bidang kajian ini
dijalankan bagi menyelesaikan masalah tatabahasa yang
Kata Tugas dihadapi oleh murid-murid khususnya penggunaan imbuhan
satu mempersatukan yang betul dan kajian ini memang wajar dikaji.
untuk memperuntukkan
IV. LATAR BELAKANG KAJIAN
Skop kajian hanya akan membincangkan tentang
Kajian imbuhan memper- dan memper-…-kan yang
imbuhan awalan memper- dengan kata adjektif bentuk dan betul dan berkesan amat penting dalam bidang penulisan
imbuhan apitan memper-…-kan dengan kata kerja. Kajian mahupun lisan, namun tidak semua pelajar yang berminat
ini dikecilkan berdasarkan pemerhatian pengkaji, bahawa untuk mempelajari bidang ini. Kajian ini bertujuan untuk
kebanyakan pelajar menghadapi masalah untuk memahami memberi maklumat tentang penggunaan imbuhanan tersebut
dan membezakan penggunaan imbuahan ini. yang sering menimbulkan kekeliruan terutama di kalangan
pelajar. Memandangkan aspek imbuhan ini agak
85
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
mengelirukan, maka para pelajar kurang meminati untuk kajiannya, beliau telah menggunakan pendekatan linguistik
memahami. Justeru, kaedah pengajaran dan pembelajaran korpus ala Baayen namun hanya mengkaji aspek imbuhan
perlu dirancang dengan pelbagai usaha yang kreatif tanpa tertentu sama ada menggunakan kaedah diakronik mahupun
mengira tahap kebolehan pelajar supaya aspek imbuhan sinkronik. Dalam kajiannya ini, Zaharani melihat
awalan memper- dan apitan memper-…-kan dapat produktiviti yang tinggi antara imbuhan memper- dan
digunakan dengan betul dan tepat dalam membentuk kata memper-…-kan berpandukan kekerapan kata imbuhan
terbitan. Menurut Bandura (1997), efikasi kendiri guru memper-.. -kan yang tinggi dalam data korpus DBP. Selain
adalah kepercayaan dan keyakinan guru terhadap keupayaan itu, terdapat juga kajian tentang “Imbuhan Kompleks Kata
diri untuk mengendalikan pengajaran secara berkesan ke Nama Ke-an Bahasa Melayu: Analisis Data Korpus” yang
arah mempengaruhi pencapaian murid. Kaedah pdpc perlu dikaji oleh Zaharani Ahmad dan Shakira Khairudin (2010)
dirancang supaya aspek imbuhan awalan memper- dan pula, iaitu terhadap imbuhan kompleks ke-an contohnya
apitan memper-…-kan dapat digunakan dengan betul dan keseorangan dan kependudukan, menggunakan teori
tepat dalam membentuk kata terbitan. morfologi leksikal dengan memanfaatkan data korpus lima
Kajian ini juga menjelaskankan tentang kaedah juta UKM_DBP. Dengan adanya kajian ini sedikit sebanyak
pengajaran yang berkesan untuk menarik minat dan akan dapat mengisi kelompangan dan membantu
perhatian pelajar terhadap penggunaan imbuhan memper- melengkapkan sebahagian lagi kajian imbuhan yang
yang digabungkan dengan kata adjektif bentuk serta berkaitan dengan produktiviti morfologi dengan
imbuhan apitan memper-…-kan yang digabungkan dengan menggunakan ukuran Baayen (1992, 1996) dalam bahasa
kata kerja. Hal ini penting kerana berdasarkan pemerhatian Melayu.
terdapat sebilangan pelajar menjawab soalan tanpa
memahami penggunaan imbuhan tersebut yang akhirnya VI. OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
pelajar menjawab dengan salah. Jesteru, kaedah pengajaran
dan pembelajaran yang dirancang ini akan dapat membantu Di akhir kajian, objektif yang ingin dicapai adalah
pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran. Antara berkaitan dengan persoalan yang ingin dirungkai seperti
kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh pelajar adalah berikut:
kemahiran pemikiran secara kritis dan kreatif, kemahiran No. Objektif Persoalan
komunikasi, mentafsir dan kebolehan membuat pilihan 1 Meningkatkan Apakah teknik yang sesuai
dalam mengatasi kekeliruan dalam pembelajaran aspek penguasaan imbuhan untuk meningkatkan
imbuhan ini selaras dengan kaedah yang akan digunakan. awalan memper- yang penguasaan imbuhan
digabungkan dengan awalan memper- yang
V. KAJIAN LEPAS kata adjektif bentuk dan digabungkan dengan kata
imbuhan apitan adjektif bentuk dan
Para pengkaji di Barat telah banyak menggunakan memper-…-kan yang imbuhan apitan memper-
pendekataan linguistik korpus iaitu himpunan data-data digabungkan dengan …-kan yang digabungkan
mentah atau asli yang bakal digunakan dalam kajian kata kerja dalam ayat. dengan kata kerja dalam
linguistik. Antara kajian yang pernah dibuat oleh ahli ayat?
linguistin Barat ialah Ingo Plag, Christiane Dalton-Puffer 2 Menilai keberkesanan Adakah teknik Tetingkap
dan harald Baayen yang telah menulis tentang teknik Tetingkap Imbuhan dapat membantu
“Morphological Productivity Across Speech and Writing” Imbuhan dalam murid membezakan kata
dalam jurnal English Language and Linguistics 3.2 membantu murid adjektif bentuk dan kata
(November 1999) yang mengkaji produktiviti morfologi membezakan kata kerja yang boleh
bahasa Inggeris dalam bentuk lisan dan tulisan dengan adjektif bentuk dan kata digabungkan dengan
menggunakan data British National Corpus (BNC). Selain kerja yang boleh imbuhan awalan memper-
itu, terdapat juga kajian dalam bahasa lain yang digabungkan dengan dan imbuhan apitan
menggunakan ukuran formula produktiviti morfologi ini imbuhan awalan memper-…-kan?
dalam mengkaji produktiviti imbuhan dan pembentukan memper- dan imbuhan
kata sesuatu bahasa dan hasilnya didapati berkesan. Sebagai apitan memper-…-kan.
contoh, kajian produktiviti morfologi bahasa Belanda
(Baayen, 1989, 1992); dan bahasa Mandarin (Sproat dan VII. METODOLOGI
Shih, 1996; Nishimoto, 2003).
Di Malaysia, Zaharani Ahmad (2007) dalam artikel Metodologi yang digunakan oleh pengkaji dalam
jurnal yang bertajuk “Kekeliruan dalam Penggunaan Bahasa melaksanakan kajian ini adalah merangkumi cara kajian
Melayu: Percanggahan antara Rumus Tatabahasa dengan dijalankan dan analisis data seperti reka bentuk kajian,
Korpus Bahasa”, meneliti tentang penggunaan imbuhan sampel kajian, lokasi kajian, instrumen kajian, rubrik,
memper- dan memper-…-kan dengan menggunakan data prosedur pengumpulan serta penganalisaan data.
korpus DBP. Beliau mendapati imbuhan memper-…-kan
dengan kata adjektif dianggap lewah dalam bahasa Melayu Reka Bentuk Kajian
mempunyai produktiviti yang tinggi penggunaannya dalam
data korpus DBP. Zaharani (2007) ini melihat nilai Reka bentuk kajian adalah penting sebagai panduan
produktiviti yang tinggi antara imbuhan memper- dan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai dan
memper-…-kan berdasarkan kekerapan kata imbuhan menjawab persoalan kajian. Kajian yang dijalankan ini
memper-…-kan yang tinggi dalam data korpus DBP. Dalam adalah bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan
86
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Teknik Tetingkap Imbuhan sebagai bahan bantu mengajar dan diaplikasi dalam pdpc malah dibuat sendiri oleh pelajar
terhadap pembelajaran Bahasa Melayu berkenaan imbuhan dengan hanya menggunakan bahan-bahan seperti berikut:
kepada pelajar Tahun 5. Reka bentuk penyelidikan bagi 1. Kertas A4 / Kertas lukisan / Kad manila
kajian ini ialah kuantitatif (kuasi-eksperimental) yang 2. Gam / Pelekat
melibatkan hanya satu kumpulan menggunakan ujian pra 3. Alat tulis
dan ujian pasca di mana pemboleh ubah kajian diukur 4. Warna
sebelum (ujian pra) dan selepas (ujian pasca) rawatan 5. Gunting
diberikan. Sehubungan itu, pengumpulan data dibuat dengan
menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif untuk Rajah-rajah di bawah merupakan inovasi tetingkap
mengumpul data primer melalui instrumen ujian pra dan imbuhan yang digunakan dalam kajian ini:
pasca.
Reka bentuk penyelidikan kuasi-eksperimen dipilih
kerana reka bentuk ini melibatkan penggunaan kaedah dan
prosedur untuk membuat pemerhatian dalam kajian yang
mempunyai struktur yang sama dengan kaedah eksperimen.
Namun reka bentuk penyelidikan ini tidak mampu
mengawal syarat dan pengalaman sampel kajian kerana
intipati di dalam kajian ini kurang memberikan tugasan-
tugasan rawak, termasuklah faktor sedia ada contohnya
pemboleh ubah yang tidak dimanipulasi atau tidak
melibatkan kumpulan perbandingan atau kumpulan Rajah 1. Tetingkap Imbuhan
kawalan.

Sampel Kajian

Persampelan adalah berkaitan dengan proses pemilihan


sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk dijadikan
sebagai responden kajian. Bagi kajian ini, sampel kajian
terdiri daripada 20 orang murid Tahun 5 dipilih secara rawak
untuk menjawab satu set soalan ujian sebelum dan selepas
intervensi diperkenalkan kepada pelajar.
Rajah 2. Tetingkap Imbuhan
Lokasi Kajian

Kajian ini dijalankan di Kelas Tahun 5, SK Lok Yuk


Likas, Sabah. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah
rendah di bawah PPD Kota Kinabalu, Sabah. Sekolah ini
terletak di bandar Kota Kinabalu. Pengkaji memilih sebuah
kelas Tahun 5 untuk melaksanakan kajian ini di mana
pengkaji merupakan guru yang mengajar di kelas tersebut.
Rajah 3. Tetingkap Imbuhan
Instrumen Kajian

Kajian ini hanya menghadkan dapatan data dalam bentuk


ujian berbentuk objektif dan pembinaan ayat. Dalam kajian
ini, ujian pra serta ujian pasca digunakan sebagai instrumen
kajian. Murid diuji sebelum dan selepas intervensi
dijalankan.

Inovasi

Pengkaji menghasilkan sebuah inovasi yang boleh Rajah 4. Tetingkap Imbuhan


digunakan oleh pelajar dalam membantu mereka
membezakan imbuhan memper- atau memper-...-kan.
Inovasi ini dinamakan Tetingkap Imbuhan yang dilengkapi
dengan gambar serta perkataan yang berwarna warni yang
boleh menarik minat. Inovasi ini selaras dengan keperluan
para pelajar yang mesti menguasi pelbagai kemahiran
misalnya pemikiran secara kritis dan kreatif, kemahiran
komunikasi serta keupayaan untuk mentafsir untuk
mengatasi kekeliruan. Kaedah ini sangat mudah digunakan

87
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
5 Pelajar menghasilkan tetingkap imbuhan mereka sendiri
menggunakan kertas A4 dengan menyatakan jawapan secara
lisan, bertulis dan melukis.

Prosedur Pengumpulan dan Penganalisaan Data

Rajah 5. Tetingkap Imbuhan

Rajah 7. Prosedur Pengumpulan dan Penganalisaan Data

Rajah di atas merupakan prosedur pengumpulan dan


penganalisaan data bagi kajian ini. 20 responden menjalani
ujian pra sebelum mereka diperkenalkan dengan intervensi
bagi inovasi Tetingkap Imbuhan. Mereka mengambil masa
selama 30 minit untuk menyiapkan ujian tersebut. Setelah
analisis data diperoleh, guru sebagai pengkaji
Rajah 6. Tetingkap Imbuhan memperkenalkan inovasi Tetingkap Imbuhan kepada 20
pelajar tersebut. Setelah itu, barulah ujian pasca dijalankan.
Berikut adalah ciri-ciri Tetingkap Imbuhan tersebut: Markah ujian pasca dianalisis dan dibandingkan.
Instrumen utama dalam kajian ini ialah ujian yang dibina
JADUAL 1: CIRI-CIRI TETINGKAP IMBUHAN berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Melayu untuk pelajar
Ciri-ciri
peringkat permulaan iaitu ujian pra dan pada peringkat akhir
Muka Mempunyai tajuk, bentuk dan warna yang menarik. iaitu ujian pasca atau ujian pos. Ujian ini mengandungi 13
Depan soalan dan setiap satu jawapan yang betul bagi soalan ini
Tetingkap Tetingkap Kiri Tetingkap Kanan akan diberikan 1 markah. Jumlah markah keseluruhan
Tingkap 1 Memaparkan tajuk iaitu Memaparkan tajuk iaitu adalah 100%. Soalan-soalan yang dibuat adalah dalam
Imbuhan memper- Imbuhan memper-…-
kan
bentuk subjektif.
Tingkap 2 Mempamerkan kata adjektif Memaparkan perkataan Selepas ujian pra dijalankan, guru sebagai pengkaji
dalam bentuk gambar untuk iaitu kata kerja yang memperkenalkan dan melaksanaan intervensi bagi inovasi
para pelajar menyatakan berkaitan dengan Tetingkap Imbuhan ini kepada semua sampel. Setelah itu,
sifat gambar tersebut. imbuhan memper-…-
kan.
barulah ujian pasca dijalankan. Hasil daripada ujian pra dan
Tingkap 3 Menyatakan definisi Menyatakan definisi pasca dinilai dan dibandingkan untuk menguji keberkesanan
imbuhan memper- iaitu imbuhan memper-…- Tetingkap Imbuhan tersebut dalam membantu pembelajaran
dikaitkan dengan kata kan iaitu dikaitkan bagi sampel kajian.
adjektif bentuk. dengan kata kerja.
Tingkap 4 Memaparkan contoh Memaparkan contoh
perkataan yang mempunyai perkataan yang VIII. ANALISIS DAPATAN DAN PERBINCANGAN
imbuhan memper- mempunyai imbuhan
memper-..-kan. Analisis dapatan kajian ini adalah berdasarkan markah
Tingka Pelajar menyebut dengan Pelajar menyebut
p5 kuat secara berulang untuk dengan kuat secara yang dinilai berpandukan rubrik tersebut. Berikut adalah
mengukuhkan ingatan berulang untuk hasil dapatan kajian:
(drilling). mengukuhkan ingatan
(drilling). JADUAL 3: ANALISIS DAPATAN KAJIAN
Tingkap 6 Pelajar meneka jawapan sama ada menggunakan
imbuhan memper- atau memper-…-kan. Murid Markah Peratus Markah Peratus Peningkatan /
Ujian Pra (%) Ujian (%) Penurunan
JADUAL 2: CARA PENGGUNAAN TETINGKAP IMBUHAN Pasca Markah
1 5 38% 8 61% +23%
No. Cara Penggunaan 2 3 23% 6 46% +23%
3 4 31% 8 62% +31%
1 Guru memperkenalkan Tetingkap Imbuhan kepada pelajar.
4 6 46% 7 54% +8%
5 6 46% 9 69% +23%
2 Guru menerangkan tetingkap sebelah kiri terlebih dahulu iaitu 6 6 46% 7 54% +8%
imbuhan memper- (tingkap 1-5).
7 5 38% 6 46% +8%
3 Guru menerangkan tetingkap sebelah kanan iaitu imbuhan 8 6 46% 6 46% 0%
memper-…-kan (tingkap 1-5). 9 7 54% 10 77% +23%
10 8 62% 8 62% 0%
4 Pelajar meneka jawapan sama ada menggunakan imbuhan 11 8 62% 11 85% +23%
memper- atau memper-…-kan (tingkap 6). 12 8 62% 11 85% +23%
13 6 46% 7 54% +8%
14 4 31% 10 77% +46%
15 7 54% 10 77% +23%
88
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
16 6 46% 10 77% +31% meningkatkan penguasaan imbuhan awalan memper- yang
17 9 69% 11 85% +16% digabungkan dengan kata adjektif bentuk dan imbuhan
18 6 46% 10 77% +31%
19 5 38% 10 77% +39%
apitan memper-…-kan yang digabungkan dengan kata kerja
20 7 54% 9 69% +15% dalam ayat. Bagi objektif kedua, didapati Tetingkap
Imbuhan ini adalah berkesan dalam membantu murid
Berdasarkan analisis dapatan kajian di atas, peningkatan membezakan kata adjektif bentuk dan kata kerja yang boleh
disetiap markah murid dalam menjawab ujian. Berdasarkan digabungkan dengan imbuhan awalan memper- dan
keputusan analisis tersebut, majoriti markah pelajar imbuhan apitan memper-…-kan.
meningkat sekurang-kurangnya 8% ke atas manakala dua
orang pelajar tidak menunjukkan peningkatan tetapi markah IX. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
salah seorang daripada mereka adalah melebihi 50% (62%).
Seorang lagi murid yang tidak menunjukkan peningkatan Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mencadangkan
adalah di bawah 50% (46%) merupakan murid yang agak dua perkara. Pertama, kajian seperti ini perlu dilaksanakan
lemah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. secara berterusan untuk membantu generasi kita dalam
Berikut adalah analisis keputusan ujian pra dan ujian memahami aspek pembelajaran Bahasa Melayu. Kajian
pasca: seperti ini juga perlu dilaksanakan untuk melihat secara
terperinci tentang perkembangan pengetahuan, kefahaman
JADUAL 4: ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PRA DAN PASCA serta kemahiran murid sekolah rendah. Perbandingan yang
jelas bagi setiap murid dapat dibuat sehingga menghasilkan
Pemboleh N Min Sisihan Minu- Maxi-
ubah piawaian mum mum penambahbaikan yang meningkatkan pengetahuan murid.
Ujian pra 20 6.10 1.52 3.00 9.00 Perkara kedua pula bagi guru-guru Bahasa Melayu
Ujian pasca 20 8.70 1.75 6.00 11.00 seharusnya berusaha menghasilkan lebih banyak idea kreatif
atau inovasi dalam membantu murid dari semua aspek
Merujuk kepada jadual di atas, didapati min markah ujian pembelajaran dari masa ke semasa. Hal ini juga dapat
telah meningkat daripada 6.10 kepada 8.70 dengan meningkatkan kompentasi guru sebagai pendidik yang peka
peningkatan sebanyak 2.6. Ini telah jelas menunjukkan dan mengamalkan Pak21 dalam pengajaran. Kandungan dan
strategi menggunakan teknik tetingkap imbuhan sebagai kaedah penyampaian pengajaran perlu ditambahbaik demi
dalam membantu murid membezakan kata adjektif bentuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran
dan kata kerja yang boleh digabungkan dengan imbuhan murid pada masa-masa akan datang.
awalan memper- dan imbuhan apitan memper-…-kan. Selain itu, kelemahan rekabentuk kajian ini iaitu hanya
Selain daripada itu, sisihan piawaian untuk ujian pra ialah menggunakan satu kumpulan pelajar boleh diperbaiki lagi
1.52 dan bacaan untuk ujian pasca pula adalah 1.75. Sisihan dengan menggunakan dua kumpulan iaitu kumpulan
piawaian adalah kecil, ini menunjukkan dapatan markah rawatan dan kawalan. Dalam kajian ini, satu kumpulan
adalah homogenous, maknanya jurang markah pelajar yang praujian dan pascaujian tidak membolehkan pengkaji untuk
rendah dengan tinggi adalah kecil. membandingkan ukuran pemboleh ubah bersandar
Kesimpulannya, peningkatan min markah pelajar dalam kumpulan eksperimen atau rawatan kerana tidak ada
ujian pra dan ujian pasca telah menunjukkan bahawa kumpulan kawalan.
peningkatan prestasi pelajar selepas inovasi ini
diperkenalkan. X. KESIMPULAN
JADUAL 5: PAIRED SAMPELS TEST Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa
95% Confidence Interval of the Teknik Tetingkap yang digunakan dalam kajian ini telah
Differences berjaya mencapai objektifnya dalam memperlihatkan
Mean Std. Std. Lowe Uppe t df Sig. keberkesanannya berdasarkan keputusan Ujian Pra dan
Dev Error r r (2-
Mean tail
Pasca di mana terdapat peningkatan dalam keputusan ujian
ed) tersebut selepas inovasi ini diperkenalkan kepada pelajar.
Ujian -2.60 1.6 .36 -3.35 -1.85 - 1 .000 Dapatan kajian ini telah membantu murid dalam
Pra – 0 7.2 9 pembinaan ayat dengan lebih tepat dan merungkai masalah
Ujian 6
Pasca
yang mereka hadapi berkenaan penggunaan imbuhan awalan
memper- dan memper-...-kan.

PENGHARGAAN
Hasil ujian-t telah menunjukkan bahawa terdapat
perbezaan yang signifikan (t = -7.26, p = 0.00) di antara ujian Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya,
pra dan ujian pasca dengan nilai p < 0.05. Dalam erti kata kajian ilmiah ini telah berjaya disiapkan. Setinggi-tinggi
lain, hasil dapatan data telah menunjukkan terdapat penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada
perbezaan yang signifikan dalam min markah ujian pra semua yang telah banyak membantu dan memberikan tunjuk
dengan min markah ujian pasca bagi responden. ajar, perhatian, semangat dan nasihat di dalam menjalankan
Berdasarkan analisis keputusan tersebut, didapati inovasi kajian ilmiah ini terutamanya keluarga saya.
Tetingkap Imbuhan ini telah dapat mencapai kedua-dua
objektif seterusnya menjawab persoalan-persoalan kajian.
Berdasarkan objektif pertama, inovasi ini telah
89
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
RUJUKAN Baayen, R.H., 1989, “A Corpus-Based Study of
Morphological Productivity: Statistical Analysis and
Abdullah Hassan, 1974. The Morphology of Malay. Kuala Pscychological Interpretation”. Disertasi Ph.d. Free
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. University, Amsterdam.
Asmah Omar, 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Imran Ho & Hazimah (2015) Jurnal Bahasa Jilid 15 Bil.
Dewan Bahasa dan Pustaka. 1Produktiviti Imbuhan Mem-, Memper- dan Memper-
Asraf, 1990. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. kan: Pendekatan Linguistik Korpus.
Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. http://jurnalbahasa.dbp.my/wordpress/wp-
content/uploads/2015/07/3-korpus.pdf

90
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam


Pembelajaran dan Pemudahcaraan Murid Ketidakupayaan
Pendengaran
Dliyana John & Rosadah Abd Majid

Abstrak-Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti penggunaan robotik. Revolusi perindustrian yang berubah
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dari zaman ke zaman ini memberi kesan terhadap pelbagai
dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) murid aspek kehidupan manusia termasuklah dalam bidang
ketidakupayaan pendengaran. Penggunaan TMK dalam PdPc pendidikan. Sistem pendidikan negara memerlukan
diteroka melalui aspek: (i) tahap kemahiran guru pendidikan
perubahan yang seiring dengan kehendak revolusi
khas (ii) kekerapan pengintegrasian TMK dalam PdPc (iii)
persepsi guru pendidikan khas terhadap penggunaan TMK perindustrian 4.0.
dalam PdPc dan (iv) perkaitan antara mata pelajaran yang Pendidikan merupakan pemangkin terhadap kehidupan
diajar oleh guru pendidikan khas dengan kekerapan manusia yang lebih sejahtera ke arah peningkatan hidup
pengintegrasian TMK dalam PdPc. Kajian ini menggunakan yang lebih sempurna, kebijaksanaan pengurusan dalam
reka bentuk kaedah kuantitatif dengan melibatkan 31 orang pengendalian ekonomi keluarga, kewibawaan dalam
guru pendidikan khas dari sebuah sekolah pendidikan khas di hubungan sesama manusia serta keseimbangan diri dari segi
daerah Batu Pahat. Data dikumpul menggunakan borang soal fizikal, mental dan spiritual (Samruhaizad & Azahan 2017).
selidik. Perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) Inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
digunakan untuk menganalisis data. Hasil kajian
Malaysia (KPM) khususnya Bahagian Pembangunan
menunjukkan bahawa guru pendidikan khas mahir
menggunakan TMK dalam PdPc. Manakala bagi kekerapan Kurikulum (BPK) adalah menerusi transformasi kurikulum
pengintegrasian TMK dalam PdPc yang dijalankan oleh guru yang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
pendidikan khas pula adalah pada tahap sederhana walaupun Transformasi kurikulum daripada Kurikulum Baru Sekolah
mereka bersetuju bahawa penggunaan TMK dalam PdPc Rendah kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
berupaya untuk membantu murid ketidakupayaan kepada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan
pendengaran untuk belajar dengan lebih berkesan. Hasil terkini adalah Semakan Kurikulum Standard Sekolah
kajian juga menunjukkan bahawa guru pendidikan khas yang Rendah yang bermula dari tahun 1983 hingga 2017.
mengajar mata pelajaran teras lebih kerap mengintegrasikan Revolusi Perindustrian 4.0 ini menjadi pemangkin
TMK dalam PdPc berbanding guru yang mengajar mata
kepada kerancakkan penggunaan TMK dalam pendidikan
pelajaran elektif. Dapatan ini menunjukkan bahawa guru
pendidikan khas harus proaktif dalam mengintegrasikan TMK khusunya dalam PdPc. Inovasi dalam pendekatan dan
dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran tanpa strategi pengajaran dan pemudahcaraan juga pesat
mengira mata pelajaran yang diajar. Pihak yang dilaksanakan oleh pendidik di tiap pelusuk dunia.
berkepentingan juga harus memberikan sokongan dari segi Penggunaan TMK dalam PdPc perlu dilaksanakan di setiap
infrastruktur TMK kepada guru pendidikan khas di sekolah. peringkat pendidikan termasuklah bagi murid berkeperluan
khas yang bersekolah di sekolah rendah pendidikan khas.
Kata kunci- Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
pembelajaran dan pemudahcaraan, murid ketidakupayaan II. PERNYATAAN MASALAH
pendengaran
Secara umumnya, penggunaan TMK dalam PdPc bukan
Dliyana John, Fakulti Pendidikan, UKM lagi trend baru dalam sistem pendidikan negara kita. Konsep
(dliyanajohn@gmail.com)
Rosadah binti Abd Majid, Fakulti Pendidikan, UKM TMK dalam PdPc adalah PdPc yang melibatkan TMK iaitu
(drrosadahm@gmail.com) menggunakan perkakasan seperti komputer seperti CPU,
monitor, keyboard, mouse, pencetak, hard disk, moderm, CD
I. PENGENALAN Rom, dan scanner selain melibatkan perisian seperti
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, pangkalan data,
Penduduk dunia mengalami pelbagai perkembangan dan grafik persembahan dan internet (Tengku Norhayati, 2015).
peningkatan dari zaman ke zaman. Perkembangan ini Sejak seawal tahun 2000 lagi, guru-guru baru dan lama mula
bermulanya dari zaman bercucuk tanam sehingga ke zaman diberikan latihan tentang penggunaan TMK dalam PdPc.
perindustrian dan pada masa kini zaman teknologi maklumat Walau demikian, kajian-kajian lampau mendapati bahawa
dan komunikasi. Revolusi yang berlaku dari abad ke abad Malaysia masih banyak ketinggalan berbanding dengan
memperlihatkan perubahan yang ketara dalam trend bidang negara Asia lain dalam bidang Knowledge Based Program
pendidikan bagi membangunkan modal insan yang seiring (Hans-Dieter, 2010). Transformasi pendidikan yang
dengan kehendak pasaran terkini dunia. Revolusi dilaksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan
perindustrian 4.0 yang diperkenalkan oleh Jerman pada (PPPM) 2013-2025 menampakkan dua elemen penting
tahun 2011 mengubah cara hidup manusia pada hari ini. dalam bidang pendidikan khas dalam usaha kementerian
Secara umumnya, Revolusi Perindustrian 4.0 ini melibatkan ingin meningkatkan kualiti pendidikan golongan minoriti
teknologi baharu termasuklah automasi, Internet of Things, ini, iaitu: memberikan pendidikan yang mempunyai
analisis dan data besar, simulasi, integrasi sistem, dan kualitinya tersendiri kepada murid bekeperluan khas di

91
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
samping menyediakan kemudahan TMK bagi meningkatkan bagaimanapun, penggunaan ICT dalam PdPc haruslah
prestasi murid bekeperluan khas. Hasnuddin, Norfaizuryana secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk
dan Nor (2015) menyatakan bahawa terdapatnya perkaitan meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan
dalam penggunaan TMK dengan keberkesanan pengajaran pengajaran dan pembelajaran (Sharifah dan Kamarul, 2011).
dan pemudahcaraan. Kajian oleh Nor Shahida dan Rosadah (2015)
Satu kajian tentang penggunaan TMK iaitu Web 2.0 menekankan bahawa reka bentuk antara muka
yang dijalankan oleh Suzlina dan Jamaludin (2015) juga pengguna(skrin paparan) yang konsisten memudahkan
menunjukkan bahawa Web 2.0 adalah salah satu pendekatan pengguna menggunakan sistem PdPc berasaskan TMK.
pembelajaran yang bersesuaian dengan sistem pendidikan Sistem PdPc berasaskan TMK mampu mengintergrasikan
kini kerana dapat menarik minat pelajar untuk meningkatkan unsur-unsur hypermedia seperti hiperteks, grafik, audio,
penguasaan dalam Bahasa Melayu. video dan warna menjadikan persembahan sistem lebih
Kajian-kajian lepas yang dijalankan adalah lebih menarik murid ketidakupayaan pendengaran. Hal ini akan
berfokus kepada kemahiran guru dalam penggunaan TMK menarik minat murid belajar sepanjang proses PdPc
dalam PdPc murid biasa. Kajian tentang penggunaan TMK berjalan. Norliza Hussin et al. (2013), penggunaan internet
untuk PdPc murid ketidakupayaan adalah sangat terhad. dan aplikasi web, bukan sahaja memberi kemudahan kepada
Selain itu juga, kajian yang meneroka hubungan antara mata murid-murid dan guru malahan proses pengajaran menjadi
pelajaran yang diajar oleh guru pendidikan khas dengan lebih efektif dan menyeronokkan.
tahap kekerapan pengintegrasian TMK dalam PdPc juga
terhad. Kekurangan kajian dalam penggunaan TMK dalam Polisi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam PdPc
PdPc murid ketidakupayaan pendengaran menyumbang Di Malaysia
kepada ketandusan ilmu dan idea dalam meningkatkan
kualiti pembelajaran murid-murid ini. Dengan ini, kajian Pada tahun 1997, penggunaan Teknologi Maklumat dan
yang dilaksanakan ini bukan sahaja membawa banyak Komunikasi (TMK) dalam pendidikan secara sistematik
manfaat kepada semua pihak berkepentingan malah telah dilancarkan apabila wujudnya sekolah Bestari.
memberikan gambaran berkenaan dengan penggunaan TMK Petunjuk prestasi utama (KPI) ini bertujuan menjadikan
dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran. Pihak yang TMK sebagai alat operasi asas di samping menjadi
mendapat manfaat daripada kajian ini termasuklah murid penggerak kritikal untuk pendidikan bagi mempromosi
ketidakupayaan pendengaran, ibu bapa, masyarakat, guru pembangunan kreativiti, pembelajaran kolaboratif,
pendidikan khas, pentadbir dan kementerian. Diharapkan pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah dalam kalangan
melalui kajian ini, semua pihak mendapat ilham dan idea pelajar sekolah di Malaysia. Kompetensi guru pula
tentang senario penggunaan TMK dalam PdPc murid dibangunkan melalui latihan pra perkhidmatan dengan
ketidakupayaan pendengaran supaya dapat menjamin kualiti berfokuskan kepada penyampaian pengetahuan
pendidikan yang mereka. menggunakan TMK sebagai penggerak dalam pendekatan
pedagoginya (Policy on ICT in Education, 2010). Selaras
III. TINJAUAN LITERATUR dengan perkembangan ini pada tahun 2001, Pusat
Perkembangan Kurikulum yang kini dikenali sebagai
TMK dalam PdPc Murid Ketidakupayaan Pendengaran Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran
telah mengkategorikan penggunaan TMK dalam pendekatan
Dewasa ini, tidak asing lagi untuk menggunakan ICT pengajaran dan pembelajaran kepada 4 mod, iaitu mod
dalam PdPc di dalam kelas. Perkara ini sudah menjadi satu tutorial, Mod Penerokaan, Mod Aplikasi dan Mod
trend yang selaras dengan pembelajaran alaf 21. Pelan Komunikasi (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001).
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013) menyatakan Dalam Mod Tutorial, TMK digunakan untuk
bahawa apabila menggunakan ICT untuk menyelesaikan menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan
masalah, terdapat 2 kelebihan di mana ICT berupaya untuk yang telah ditetapkan dan merangkumi pendedahan
menyediakan pembelajaran yang berpusat kepada keperluan kandungan, tunjuk cara sesuatu fenomena dan latihan yang
pelajar dan dapat dirancang dengan luas. Secara umumnya, disampai dan dikawal oleh sistem sedia ada. Mod Aplikasi
menggunakan bahan bantu mengajar yang berteraskan ICT berkehendakkan TMK digunakan sebagai medium untuk
termasuklah grafik boleh merangsang minda murid secara membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan
positif dalam pembelajaran mereka (Norhayati, Shaferul & menyalurkan maklumat kepada orang lain. Manakala bagi
Mohd, 2013). Ruhaiza (2016) turut menyokong bahawa Mod Komunikasi menuntut penggunaan TMK sebagai
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) medium perhubungan oleh guru dan murid di lokasi yang
dalam PdPc mempunyai keupayaan untuk mewujudkan berbeza, menghantar dan menerima maklumat sesama
pengalaman sebenar kepada murid yang berbentuk interaktif mereka.
dan menyeronokkan. Dengan itu, peranan ICT dalam Dalam laporan PPPM 2013-2025, KPM mensasarkan
pendidikan boleh dilihat sebagai penggerak dan pendorong bahawa TMK harus digunakan bukan sahaja untuk tujuan
kepada proses pembelajaran dengan yang lebih berkesan penggunaan tetapi haruslah merangkumi peningkatan
(Siti, Shukri, & Mohd, 2011). pembelajaran pelajar secara berkesan. Justeru, KPM
Kajian oleh Felder dan Solomon (2013) mendapati melaksanakan strategi ‘dua gelombang’ dengan
bahawa intipati pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru mengukuhkan asas TMK sekolah sambil memperkenalkan
boleh dibuat melalui ICT seperti imej, gambar rajah, penyelesaian TMK. Strategi ini terbukti berkesan dalam
animasi, grafik serta demonstrasi bagi meningkatkan daya sistem pendidikan masa kini berdasarkan kepada
serapan maklumat dalam proses pembelajaran murid. Walau pengalaman yang dialami oleh negara maju yang lain.
92
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Dalam Gelombang 1 (2013-2015), KPM akan membina Kebangsaan Malaysia. Pensyarah tersebut akan membuat
keupayaan asas TMK melalui 2 inisiatif iaitu: semakan sama ada item dan laras bahasa adalah sesuai untuk
digunakan dalam soal selidik bagi memastikan items yang
a) Menyediakan infrastruktur jaringan dan pentas dibina berupaya untuk mengukur pembolehubah yang
pembelajaran melalui 1BestariNet supaya 10 000 buah hendak diukur.
sekokah rendah dan menengah awam di seluruh negara akan
dilengkapi akses internet 4G dan Persekitaran Pembelajaran V. DAPATAN KAJIAN
Maya (VLE) menjelang tahun 2013. KPM juga akan
memastikan semua guru terlatih dan cekap dalam Demografi Responden
menggunakan VLE menjelang tahun 2015.
Bahagian ini mengandungi maklumat tentang latar belakang
b) Memberi tumpuan kepada pembekalan lebih banyak responden kajian. Dalam bahagian ini, pengkaji
peralatan TMK seperti tablet atau telefon pintar, selain mengemukakan soalan berkenaan dengan jantina, umur,
komputer kepada murid dan guru. pengalaman mengajar dan mata pelajaran diajar oleh
responden. Hasil analisis maklumat tentang latar belakang
IV. METODOLOGI responden ditunjukkan dalam Jadual І
JADUAL І: DEMOGRAFI RESPONDEN
Reka Bentuk Kajian
Items Kekerapan Peratus
(%)
Sabitha (2006) mendefinisikan reka bentuk kajian Jantina
sebagai pelan tindakan yang memperincikan kaedah dan Lelaki 3 9.7
cara sesuatu kajian itu dijalankan. Kajian yang dilaksanakan Perempuan 28 90.3
ini adalah bagi mengenalpasti tahap kemahiran guru Umur
pendidikan khas dalam mengintegrasikan TMK dalam PdPc 20 - 30 tahun 14 45.2
31 - 40 tahun 7 22.6
murid ketidakupayaan pendengaran. Selain itu, kajian ini 41-50 tahun 7 22.6
adalah untuk meneroka persepsi guru pendidikan khas 51 tahun ke atas 3 9.7
terhadap penggunaan TMK dalam PdPc murid Pengalaman Mengajar
ketidakupayaan pendengaran. Dengan itu, penyelidik < 10 tahun 17 54.8
11 - 20 tahun 9 29.0
membuat pilihan reka bentuk kajian kuantitatif iaitu 21- 30 tahun 5 16.1
menggunakan kaedah soal selidik. Mata Pelajaran Diajar
Teras 23 74.2
Lokasi Kajian Elektif 8 25.8

Kajian dibuat di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas


Berdasarkan Jadual di atas, didapati responden kajian
Batu Pahat (P) yang terletak di daerah Batu Pahat, Johor.
adalah lebih ramai guru perempuan berbanding lelaki, di
mana bilangan responden perempuan adalah seramai 28
Populasi dan Sampel Kajian orang (90.3%) manakala responden lelaki seramai 3 orang
(9.7%). Umur responden kajian majoriti adalah 20 hingga 30
Populasi merujuk kepada satu kumpulan sasaran yang
tahun iaitu seramai 14 orang (45.2%). Seramai 7 orang
dipilih penyelidik supaya sesuatu dapatan kajian dapat
(22.6%) responden yang berumur 31 hingga 40 tahun.
diaplikasikan (Fraenkel & Wallen, 2007). Kajian yang
Seramai 7 orang (22.6%) responden berumur 41 hingga 50
dijalankan ini mempunyai populasi sasaran penyelidik iaitu
tahun. Seramai 3 orang (9.7%) responden berumur 51 tahun
guru pendidikan khas di sekolah rendah pendidikan khas di
ke atas. Bagi pengalaman mengajar responden, seramai 17
daerah Batu Pahat. Saiz sampel kajian pula adalah 30 orang
orang (54.8%) responden mempunyai pengalaman mengajar
guru di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Batu Pahat
di bawah 10 tahun. Seramai 9 orang (29.0%) responden
(P).
mempunyai pengalaman mengajar selama 11 tahun hingga
20 tahun. Seramai 5 orang (16.1%) responden mempunyai
Instrumen Kajian pengalaman mengajar selama 21 tahun hingga 30 tahun.
Bagi mata pelajaran yang diajar oleh responden, seramai 23
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Instrumen
orang (74.2%) responden mengajar mata pelajaran teras
yang digunakan untuk mengumpul data adalah soal selidik.
manakala seramai 8 orang (25.8%) responden mengajar
Soal selidik merupakan alat ukur yang digunakan dalam
mata pelajaran elektif.
kajian pendidikan untuk mendapatkan fakta-fakta,
kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya (Abdul & Penilaian Tahap Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Hasmah, 2013). Komunikasi

Kesahan dan Kebolehpercayaan Bahagian ini mengandungi 8 item yang mengukur tahap
Definisi kesahan adalah pengukuran ketepatan kajian di kemahiran guru pendidikan khas dalam menggunakan
mana kajian itu memberi gambaran yang sebenar tentang apa Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran
yang hendak dikaji (Othman, 2006). Bagi memastikan dan Pemudahcaraan murid ketidakupayaan pendengaran.
kesahan instrumen yang dibina, penyelidik membincangkan Hasil analisis min dan sisihan piawai adalah seperti dalam
item-item soal selidik bersama pensyarah Universiti Jadual П.

93
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
JADUAL П: TAHAP KEMAHIRAN TMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran
No Items Min Sisihan Interpretasi
dan Pemudahcaraan murid ketidakupayaan pendengaran.
Piawai Hasil analisis adalah seperti dalam Jadual III.
1. Saya berkemahiran 4.23 0.669 Mahir
untuk menggunakan JADUAL III: KEKERAPAN PENGINTEGRASIAN
perisian untuk
memproses kata. No Item Min Sisihan Interpretasi
(contoh: MS Word) piawai
2. Saya berkemahiran 3.42 0.848 Sederhana 1. Saya menggunakan 3.71 0.973 Kerap
untuk menggunakan browser untuk mencari
perisian hamparan imej bagi membuat kad
elektronik. imbasan.
(contoh: MS Excel) 2. Saya menggunakan 3.77 0.920 Kerap
3. Saya berkemahiran 4.13 0.718 Mahir video daripada Internet
untuk menggunakan sebagai bahan bantu
perisian mengajar.
persembahan. 3. Saya melayari laman 3.45 0.888 Sederhana
(contoh: MS web pendidikan untuk
PowerPoint) mendapatkan lembaran
4. Saya berkemahiran 3.90 0.790 Mahir kerja.
untuk menggunakan 4. Saya menggunakan 3.74 0.833 Kerap
perisian multimedia. aplikasi sosial media
(contoh: Windows untuk berkongsi dan
Media Player) menjana idea bagi
5. Saya berkemahiran 4.55 0.568 Amat Mahir menghasilkan PdPc
untuk melayari yang berkesan.
internet. 5. Saya menggunakan 3.81 0.910 Kerap
(contoh: Google) perkakasan TMK untuk
6. Saya berkemahiran 4.16 0.735 Mahir menayangkan
untuk menggunakan persembahan
peralatan TMK. multimedia tentang
(contoh: LCD topik yang diajar.
Projector, printer) 6. Saya menggunakan 2.81 1.050 Sederhana
7. Saya berkemahiran 3.06 0.772 Sederhana permainan online untuk
untuk mereka bentuk membuat kuiz tentang
dan menghasilkan topik diajar.
bahan bantu mengajar (contoh: Kahoot)
menggunakan TMK. 7. Saya mengimbas QR 2.65 1.050 Sederhana
(contoh: Powtoon, Code buku teks untuk
Kahoot) mendapatkan bahan
8. Saya berkemahiran 4.26 0.631 Mahir pembelajaran murid.
untuk berkongsi idea 8. Saya membenarkan 3.10 1.012 Sederhana
pengajaran murid membuat tugasan
menggunakan menggunakan TMK.
pelbagai aplikasi (contoh: komputer dan
sosial. (contoh: Internet)
telegram, Facebook) 9. Saya membuat 2.55 1.234 Sederhana
Purata 3.96 0.716 Mahir perbincangan online
dengan murid. (contoh:
Google classroom)
10. Saya memberi maklum 2.42 1.025 Sederhana
Berdasarkan dapatan yang ditaburkan dalam Jadual di
balas tugasan secara
atas, purata min tahap kemahiran TMK guru pendidikan online kepada murid.
khas adalah 3.96 yang menggambarkan bahawa tahap Purata 3.20 0.990 Sederhana
kemahiran TMK responden adalah pada tahap mahir. Min
tertinggi yang ditunjukkan dalam jadual adalah pada item
‘Saya berkemahiran untuk melayari internet’ iaitu 4.55 yang Berdasarkan dapatan yang ditaburkan dalam jadual di
menunjukkan bahawa tahap kemahiran responden untuk atas, purata min bagi kekerapan pengintegrasian TMK dalam
melayari internet adalah pada tahap amat mahir. Manakala PdPc oleh responden adalah 3.20. Ini menunjukkan bahawa
bagi min terendah adalah pada item ‘Saya berkemahiran tahap pengintegrasian TMK dalam PdPc oleh responden
untuk mereka bentuk dan menghasilkan bahan bantu adalah pada tahap yang sederhana iaitu 4 hingga 6 kali
mengajar menggunakan TMK’ iaitu 3.06. Ini menunjukkan seminggu. Min tertinggi 3.81 adalah pada item ‘Saya
bahawa responden mempunyai tahap kemahiran sederhana menggunakan perkakasan TMK untuk menayangkan
dalam menghasilkan bahan bantu mengajar menggunakan persembahan multimedia tentang topik yang diajar’. Ini
TMK. menunjukkan bahawa responden mempunyai kekerapan di
antara 7 hingga 9 kali seminggu dalam mengintegrasikan
Penilaian Kekerapan Pengintegrasian Teknologi TMK dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran. Min
Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran dan terendah 2.42 adalah pada item ‘Saya memberi maklum
Pemudahcaraan balas tugasan secara online kepada murid’. Ini menunjukkan
bahawa responden hanya mengintegrasikan TMK untuk
Bahagian ini mengandungi 10 item yang mengukur tujuan maklum balas tugasan sebanyak 1 hingga 3 kali dalam
kekerapan guru pendidikan khas mengintegrasikan

94
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
seminggu sahaja. Pengintegrasian ini adalah pada tahap yang JADUAL V: HUBUNGAN MATA PELAJARAN DAN KEKERAPAN
PENGINTEGRASIAN
rendah.
Persepsi Guru Pendidikan Khas terhadap Penggunaan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam
Pembelajaran dan Pemudahcaraan
Bahagian ini mengandungi 7 item tentang persepsi guru
pendidikan khas terhadap penggunaan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan
murid ketidakupayaan pendengaran. Hasil analisis adalah
seperti dalam Jadual IV.
Berdasarkan jadual di atas, jelas bahawa guru yang mengajar
JADUAL IV: PERSEPSI GURU
mata pelajaran teras lebih kerap mengintegrasikan TMK
No Item Min Sisihan Interpretasi dalam PdPc mereka berbanding dengan guru yang mengajar
piawai mata pelajaran elektif.
1. Penggunaan TMK dalam 3.93 0.740 Setuju
PdPc membantu murid
menyelesaikan masalah
IV. PERBINCANGAN
Matematik.
2. Penggunaan TMK dalam 4.03 0.752 Setuju Penilaian Tahap Kemahiran Teknologi Maklumat dan
PdPc membantu murid Komunikasi
menguasai ejaan.
3. Penggunaan TMK dalam 4.00 0.730 Setuju Kajian ini menunjukkan bahawa guru pendidikan khas
PdPc membantu murid
memahami konsep
mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam
abstrak. menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
4. Penggunaan TMK dalam 3.90 0.651 Setuju untuk tujuan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
PdPc membantu murid murid ketidakupayaan pendengaran dengan purata min 3.96.
memahami teks bacaan.
Dapatan kajian ini memberikan gambaran bahawa guru
5. Penggunaan TMK dalam 3.55 0.746 Setuju
PdPc membantu murid pendidikan khas mempunyai pengetahuan konsep asas TMK
menyelesaikan soalan dan pengendalian TMK yang tinggi terutama sekali dalam
KBAT. melayari internet dengan min 4.55. Dapatan ini adalah
6. Penggunaan TMK dalam 3.90 0.815 Setuju bertentangan sama sekali dengan kajian-kajian lepas yang
PdPc boleh dijadikan
sebagai kamus untuk dijalankan di mana guru dianggap mempunyai kemahiran
rujukan. serta pengetahuan dan pengalaman yang rendah tentang
7. Penggunaan TMK dalam 3.74 0.820 Setuju penggunaan internet (Talirkodi, 2016; Rye, 2009). Ternyata
PdPc menggalakkan guru pendidikan khas mempunyai kemahiran yang tinggi
pemikiran
komputasional murid.
untuk menggunakan komponen dalam TMK untuk bidang
Purata 3.86 0.751 Setuju kerja mereka seperti penggunaan perisian memproses kata,
hamparan elektronik, persembahan dan multimedia. Selain
itu juga, guru pendidikan khas juga mahir untuk
Berdasarkan dapatan yang ditaburkan pada jadual di menggunakan peralatan TMK seperti projector dan
atas, purata min bagi persepsi guru pendidikan khas terhadap pengimbas untuk melaksanakan kerja. Guru pendidikan khas
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk juga berkongsi idea pengajaran menggunakan pelbagai
Pembelajaran dan Pemudahcaraan murid ketidakupayaan aplikasi sosial seperti Telegram dan Facebook. Walau
pendengaran ialah 3.86. Ini menunjukkan yang responden demikian, kemahiran guru pendidikan khas untuk mereka
kajian setuju bahawa penggunaan TMK dapat membantu bentuk dan menghasilkan bahan bantu mengajar
dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran. Min menggunakan TMK seperti menggunakan Powtoon dan
tertinggi yang dicatatkan adalah 4.03 iaitu ‘Penggunaan Kahoot adalah pada tahap yang sederhana. Ini disebabkan
TMK dalam PdPc membantu murid menguasai ejaan’. Min Powtoon dan Kahoot bukanlah elemen TMK yang lazim
terendah yang dicatatkan adalah 3.55 iaitu ‘Penggunaan digunakan dalam PdPc. Walau bagaimanapun, guru
TMK dalam PdPc membantu murid menyelesaikan soalan pendidikan khas haruslah mengambil inisiatif untuk
KBAT’. Walau demikian, dapatan min terendah ini masih menimba ilmu pengetahuan dan mempelajari kemahiran
menunjukkan yang responden bersetuju bahawa penggunaan menggunakan elemen TMK berkenaan supaya seiring
TMK dapat membantu murid ketidakupayaan pendengaran dengan perkembangan semasa dalam menjadikan PdPc lebih
dalam PdPc mereka. menarik dan seronok untuk murid ketidakupayaan
pendengaran. Ini kerana penggunaan TMK dalam PdPc
Hubungan antara mata pelajaran yang diajar dengan dapat mempercepat penerimaan murid serta mampu
kekerapan pengintegrasian Teknologi Maklumat dan menjana tahap pemikiran murid (Ain Zawani, 2014;
Komunikasi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan Norasmahani, et al.2015; Thanabalan & Thanabal, 2015;
murid ketidakupayaan pendengaran Abu Yazid Abu Bakar, 2016).

95
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Penilaian Kekerapan Pengintegrasian Teknologi Hubungan antara mata pelajaran yang diajar dengan
Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran dan kekerapan pengintegrasian Teknologi Maklumat dan
Pemudahcaraan Komunikasi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan
murid ketidakupayaan pendengaran
Kajian ini menunjukkan bahawa pengintegrasian TMK
dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran oleh guru Analisis inferensi kajian ini menunjukkan bahawa
pendidikan khas adalah pada tahap sederhana iaitu dengan terdapat perbezaan yang signifikan antara mata pelajaran
purata 4 hingga 6 kali seminggu. Walaupun kajian oleh Anas yang diajar dengan kekerapan pengintegrasian Teknologi
dan Saifulnizam (2014) mendapati bahawa guru lebih selesa Maklumat dan Komunikasi dalam Pembelajaran dan
dengan kaedah tradisional dan tidak mengaplikasikan Pemudahcaraan murid ketidakupayaan pendengaran. Guru
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan khas yang mengajar mata pelajaran teras lebih
pengajaran mereka. Dapatan kajian ini membuktikan kerap mengintegrasikan TMK dalam PdPc manakala guru
sebaliknya di mana guru pendidikan khas kerap pendidikan khas yang mengajar mata pelajaran elektif jarang
mengintegrasikan TMK dalam PdPc untuk murid mengintegrasikan TMK dalam PdPc. Ini disebabkan oleh
ketidakupayaan pendengaran. Dapatan kajian ini juga konsep abstrak mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu,
menunjukkan bahawa guru pendidikan khas paling kerap Bahasa Melayu, Matematik dan Sains yang agak sukar
mengintegrasikan TMK iaitu untuk menayangkan dikuasai oleh murid ketidakupayaan pendengaran sekiranya
persembahan multimedia tentang topik yang diajar dalam tanpa bantuan TMK. Penggunaan TMK dalam pembelajaran
PdPc murid ketidakupayaan pendengaran. Kajian yang konsep abstrak mata pelajaran teras, TMK digunakan untuk
dijalankan oleh Tengku Norhayati (2015) menyatakan pembelajaran penerokaan, tutorial, TMK sebagai pemudah
bahawa PdPc yang melibatkan TMK adalah PdPc yang komunikasi dan sebagai alat aplikasi (Shah, Mohd &
menggunakan perkakasan seperti komputer seperti CPU, Khadijah, 2017). Manakala bagi mata pelajaran elektif
monitor, keyboard, mouse, printer, hard disk, moderm, CD seperti Reka Bentuk dan Teknologi, Muzik, Pendidikan Seni
rom, dan scanner di samping melibatkan perisian seperti Visual serta Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pula lebih
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, pangkalan data, senang dikuasai dengan aktiviti hands-on. Justeru, guru
grafik persembahan dan internet. Selain itu, dapatan kajian pendidikan khas yang mengajar mata pelajaran teras lebih
menunjukkan bahawa guru pendidikan khas kurang kerap mengintegrasikan TMK dalam PdPc murid
memberikan maklum balas tugasan secara online kepada ketidakupayaan pendengaran berbanding guru pendidikan
murid ketidakupayaan pendengaran iaitu hanya sekali khas yang mengajar mata pelajaran elektif. Ini kerana dalam
hingga 3 kali seminggu sahaja. Ini berkait rapat dengan aspek pengajaran mata pelajaran teras, TMK digunakan
kemahiran TMK guru untuk menggunakan perisian online sebagai alat demonstrasi, jaringan pendidikan dan alat
untuk memberikan tugasan kepada murid ketidakupayaan persembahan yang digunakan oleh guru pendidikan khas
pendengaran. Kenyataan ini disokong oleh kajian Nico, (Shah, Mohd & Khadijah, 2017).
Ruttena dan Wouter (2012) yang menunjukkan bahawa
penggunaan TMK oleh guru tidak akan berjaya jika guru XI. KESIMPULAN
tidak mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang TMK.
Sekiranya pengetahuan guru pendidikan khas adalah pada
Kajian ini telah dijalankan untuk mengenal pasti tahap
tahap yang rendah bagi sesuatu komponen TMK berkenaan,
kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat dan
ini akan mempengaruhi kekerapan pengintegrasian mereka
Komunikasi (TMK) dalam kalangan guru pendidikan khas
bagi komponen berkenaan dalam PdPc mereka.
dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) murid
Persepsi Guru Pendidikan Khas terhadap Penggunaan ketidakupayaan pendengaran. Dapatan kajian menunjukkan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam bahawa guru pendidikan khas mempunyai kemahiran yang
Pembelajaran dan Pemudahcaraan tinggi dalam mengintegrasikan TMK dalam PdPc murid
ketidakupayaan pendengaran. Selain itu juga, kajian juga
Kajian ini menunjukkan bahawa guru pendidikan khas mendapati bahawa guru pendidikan khas kerap
sangat setuju bahawa penggunaan Teknologi Maklumat dan mengintegrasikan TMK dalam PdPc mereka. Salah satu
Komunikasi (TMK) dapat membantu dalam Pembelajaran faktor yang mempengaruhi pengintegrasian adalah mata
dan Pemudahcaraan (PdPc) murid ketidakupayaan pelajaran yang diajar oleh guru pendidikan khas. Ini kerana
pendengaran dengan purata min 3.86. Guru pendidikan khas mereka beranggapan bahawa penggunaan TMK dapat
setuju bahawa penggunaan TMK dalam PdPc murid membantu dalam PdPc murid ketidakupayaan pendengaran
ketidakupayaan pendengaran dapat membantu murid untuk terutama sekali untuk menjelaskan konsep abstrak dalam
menyelesaikan masalah Matematik, menguasai ejaan, mata pelajaran teras.
memahami konsep abstrak, memahami teks bacaan,
menyelesaikan saoalan KBAT, dijadikan sebagai kamus dan RUJUKAN
menggalakkan pemikiran komputasional murid. Ini selari
dengan dapatan kajian oleh Abu Yazid Abu Bakar (2016) Abdul Rasid Jamian & Hasmah Ismail. (2013). Pelaksanaan
yang menyatakan bahawa penggunaan TMK dalam PdPc Pembelajaran Menyeronokkan dalam
dapat meningkatkan keberkesanan PdPc serta memudahkan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.
murid memahami pengajaran di samping meningkatkan Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2), 49-63.
motivasi kendiri murid.
Abu Yazid Abu Bakar. (2016). Digital Classroom: An
Innovative Teaching and Learning Technique for
96
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
Gifted Learners Using ICT. Jurnal Creative Malaysia: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan
Education, (7), 55-61. Idris.
Ain Zawani Mohd Zaki. (2014). Penggunaan Bahan Tiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. (2013).
Dimensi (3D) Untuk Meningkatkan Kemahiran Kementerian Pendidikan Malaysia.
Berfikir Aras Tinggi dalam Subjek Kajian
Tempatan Bagi Murid Tahun 5. Prosiding Seminar Robiah Sidin & Nor Sakinah Mohamad. (2007). ICT Dalam
Penyelidikan Tindakan Pelajar 2014. Pendidikan: Prospek Dan Cabaran Dalam
Pembaharuan Pedagogi. Jurnal Pendidikan
Anas Redzuan Shariff & Saifullnizam Puteh. (2014). Malaysia, 32, 139–152.
Pengintegrasian Teknologi Maklumat Dan
Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Rozmi Ismail, Nor Azri Ahmad, Fauziah Ibrahim & Salina
Pembelajaran Di Kalangan Guru Kemahiran Nen. (2017). Pengaruh Faktor Individu
Hidup Bersepadu, Fakulti Pendidikan Teknikal Persekitaran Sosial Terhadap Tingkah Laku
dan Vokasional, UTHM Penyalahgunaan Bahan Dalam Kalangan Remaja.
AKADEMIKA, 87(1), 7-16. ISSN 0126-5008
Felder, R.M. & Solomon, B.A. (2013). Learning Styles and
Strategies.Http://www4.ncsu.edu/unity/locker/user Ruhaiza Rusmin. (2016). ICT tingkat kemahiran berfikir.
s/f/felder/public /ILSdir/styles.html[12 Mei 2018] Metro, 22 Ogos.
Https://www.hmetro.com.my/node/160856
Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2007). How to Design and
Evaluate Research in Education (6th). Sabitha Mancan. (2006). Penyelidikan Sains Sosial:
Singapore: McGraw Hill. pendekatan pragmatik. Batu Caves: Edusystem
Sdn. Bhd.
Hasnuddin Abdul Rahman, Norfaizuryana Zainal & Nor
Azzarahton Abdul Karim. (2015).Keberkesanan Shah Rulbani Zakaria, Mohd Isa Hamzah, & Khadijah Abdul
Razak. (2017). Penggunaan ICT dalam
Penggunaan ICT Di Dalam Pengajaran Dan Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah
Pembelajaran Pendidikan islam Bagi Sekolah Pendidikan Islam di Politeknik Zon Selatan, Tinta
Kebangsaan Desa Pandan Kuala Artikulasi Membina Ummah, 3(1), 29-41, e-ISSN:
Lumpur.Proceeding of IC-ITS 2015 2289-960X
International Conference on Information
Technology & Society. e-ISBN: 978-967-0850-07- Sharifah Nor Puteh & Kamarul Azman Abd Salam. (2011).
8 Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam
Pengajaran dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja dan
Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Kesahan dan Tingkah Laku Murid Prasekolah. Jurnal
Kebolehpercayaan dalam Kajian Kualitatif. Pendidikan Malaysia, 36(1), 25-34.
Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012. Siti Hajar Halili, Shukri Sulaiman & Mohd Razha Abd. Rashid.
Universiti Teknologi Malaysia. (2011). Keberkesanan Proses Pembelajaran
Menggunakan Teknologi Sidang Video. Jurnal
Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah & Leow, T. W. (2017). Pendidikan Malaysia, 36(1), 55-65.
Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen
Penilaian Kendiri Pembelajaran Geometri Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah. (2015).
Tingkatan 1. Malaysian Journal of Learning and Tahap Penggunaan Web 2.0 Dalam Pengajaran
Instruction, 14 (1), 211-265. Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Jurnal
Pendidikan Bahasa Melayu –JPBM (Malay
Noor Azlan Ahmad Zanzali & Norazianah Kassim @ Aziz. Language Education Journal –MyLEJ),
(2009). Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan 5(2), 38-48. ISSN: 2180-4842.
Pembelajaran Matematik di Kalangan Guru-guru Talirkodi, V. (2016). Hubungan Motivasi Guru Dengan
Pelatih UTM. Fakulti Pendidikan, Universiti Penggunaan ICT Dalam Pengajaran di SJK (T)
Teknologi Malaysia. Daerah Kuala Muda Yan. Proceeding of ICECRS,
hlm. 1043-1054. DOI:
Norasmahani Hj Nor, Zulkefli Aini & Khadijah Abdul http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.6471043
Razak. (2015). Impak Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) Dalam Menjana Tengku Norhayati tengku Othman. (2015). Teknologi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Cemerlang
Pendidikan Islam. Prosiding International Seminar Pendidikan Islam Di Negeri Selangor. Tesis
On Tarbiyah (ISOT 2015), Hlm. 1-14. Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Norhayati Che Hat, Shaferul Hafes Sha’ari & Mohd Fauzi Thanabalan, M. & Thanabal, D. (2015). Persepsi Terhadap
Abdul Hamid. (2013). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan ICT dalam Pengajaran Pendidikan
Penggunaan Bahasa Arab. Jurnal Teknologi UTM. Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dalam
Kalangan Guru PJPK di Kedah. Prosiding
Othman Lebar. (2006). Penyelidikan kualitatif: Pengenalan Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan
kepada Teori dan Metod. Tanjung Malim, (SPPK) 2015, Hlm. 511-522.

97
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2

Model Mengalami-Menghayati Dalam Pengajaran Bahasa


Iban Dengan Menggunakan Ensera
Doratya Gerry & Chemaline Osup
Abstrak - Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kaedah para pelajar dari aspek ilmu pengetahuan dan nilai untuk
dan teknik pengajaran guru dalam pengajaran bahasa Iban kesejahteraan hidup. Maka dengan itu, guru-guru bahasa
menggunakan ensera. Reka bentuk kajian yang digunakan Iban haruslah peka dengan setiap perancangan aktiviti-
ialah kualitatif secara dekskriptif dengan menggunakan kajian aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang difikirkan sesuai
tinjauan. Kajian ini melibatkan 5 orang guru bahasa Iban di
dalam aspek pedagogi.
SMK Engkilili, Lubok Antu, Sarawak. Data dikumpul dengan
menggunakan kaedah temu bual berbentuk semi-berstruktur Selain daripada pihak sekolah, organisasi induk
dan menggunakan instrumen senarai semak. Maklumat khususnya Lembaga Peperiksaan Malaysia perlu membuat
dikumpul untuk tujuan menerangkan model mengalami- pemantauan dan tinjauan terhadap pencapaian murid dalam
menghayati dalam pengajaran bahasa Iban dengan peperiksaan awam seperti PT3, SPM dan STPM pada setiap
menggunakan ensera. Teori Konstruktivisme dan Teori Moral tahun. Tujuannya ialah untuk meninjau semula sebarang
dimanfaatkan untuk melihat kaedah dan teknik serta nilai- kekurangan dalam proses penyampaian pengajaran dan
nilai murni yang terdapat dalam ensera. Hasil kajian ini pembelajaran terutamanya dalam pengajaran bahasa Iban
digunakan untuk mengetahui tahap kepakaran guru-guru menggunakan ensera.
terhadap ensera. Data dianalisis dengan menghuraikan
Kajian ini dijalankan bagi mengetengahkan model
transkrip temu bual secara manual. Dapatan kajian
menunjukkan peranan pengajaran menggunakan ensera mengalami-menghayati dalam pengajaran bahasa Iban
memberikan kesedaran nilai-nilai murni seperti keberanian, dengan menggunakan ensera kepada guru-guru bahasa Iban
kemanusiaan, dan kemasyarakatan, mendorong melakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili, Sarawak.
kebaikan, membentuk sikap kerajinan, sabar menjalani Menurut Kamarudin Hj. Hussin (1988), kaedah mengalami-
kehidupan serta memupuk sikap pemurah. Kaedah menghayati amat sesuai digunakan untuk kesusasteraan
mengalami-menghayati adalah salah satu cadangan yang yang melibatkan aspek-aspek nilai-nilai murni yang
harus dijadikan rutin harian kepada para guru bahasa Iban di membabitkan jiwa dan sifat kemanusiaan. Oleh itu, bagi
sekolah mengajar ensera. Implikasinya ialah guru dan pelajar mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran dalam
boleh menjalinkan komunikasi yang sangat baik melalui
sastera guru memainkan peranan penting dalam menerapkan
pengetahuan, pendapat dan pengalaman, penikmatan dan
penghayatan dalam pengajaran bahasa Iban dengan minat pelajar kepada pengajaran sastera khususnya ensera
menggunakan ensera. sesuai dengan matlamat dalam sukatan pelajaran
Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1984 yang
Kata kunci: Kaedah, Teknik, Pengajaran, Nilai, Ensera menggariskan objektif pengajaran agar para pelajar
memahami nilai-nilai kemanusiaan, kamasyarakatan dan
Doratya Anak Gerry, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia kebudayaan yang terdapat dalam karya-karya sastera,
(Alamat emel: doratyagerry94@gmail.com)
Chemaline Anak Osup, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia menyerap nilai-nilai moral yang dicerminkan melalui karya-
(Alamat emel: chemaline@fbk.upsi.edu.my) karya sastera, menganalisis bentuk dan memahami isi
kesusasteraan serta menghargai nilai keindahan bahasa dan
I. PENGENALAN kesusasteraan, mengekal dan memperkembangkan minat
terhadap kesusasteraan dan membuat penilaian terhadap
Bahasa Iban adalah salah satu subjek yang diajar di mutu sesebuah karya sastera dan boleh menghasilkan karya
sekolah-sekolah Negeri Sarawak. Mata pelajaran bahasa sastera yang sepadan dengan kemampuan mereka (Chew
Iban telah diajar sejak tahun 1853 di Sarawak (Magdeline Fong Peng, 2006).
Nor dan Zamri Mahamod 2016: 3) dan mata pelajaran ini
bukan satu mata pelajaran yang baharu dalam sistem II. PERMASALAHAN KAJIAN
pendidikan. Namun demikian dalam tinjauan literatur yang
pengkaji laksanakan, kajian–kajian berkaitan dengan kaedah Kini, pencerita ensera sukar ditemui menyebabkan
dan teknik pengajaran masih lagi kurang. Oleh itu, kajian ini golongan muda masih lagi tidak mengenal cerita warisan ini.
merupakan salah satu usaha untuk mengkaji mengenali serta Dari sini jelaslah dilihat bahawa golongan muda tidak dapat
memahami pengajaran bahasa Iban dengan menggunakan memelihara ensera sebagai warisan turun-temurun yang
ensera sebagai medium untuk menyampaikan kaedah dan perlu diketahui. Sikap dan tindakan yang boleh menjadikan
teknik serta nilai-nilai murni, bukan sahaja daripada ilmu warisan itu secara beterusan amat penting agar golongan
pengetahuan malah untuk mengekalkan warisan tradisi muda dapat memenuhi harapan Falsafah Pendidikan Negara
masyarakat Iban. melalui ilmu dan kecemerlangan dalam diri mereka.
Kaedah merupakan satu matlamat penting dalam Pernyataan masalah ini sama seperti buku yang ditulis oleh
mecapai objektif pengajaran yang ditetapkan, lebih bercorak Noriah Taslim dan Chemaline Osup (2016: 53), menyatakan
jangka pendek dan merupakan usaha keseluruhan yang bahawa beberapa informan sahaja yang telah ditemui dan
terdiri daripada sesuatu pendekatan yang dipilih (Tuan Jah persembahan ensera dirakamkan tetapi teks tidak cukup
Tuan Yusof, 2011:88-89). Namun begitu kaedah sahaja mantap untuk diterbitkan.
tidak cukup untuk melengkapkan pengajaran. Guru perlu Dari aspek pengajaran guru pula, Magdeline Nor dan
mempunyai teknik yang kreatif untuk melahirkan kualiti Zamri Mahamod (2014: 217), menyatakan bahawa guru-
98
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
guru Bahasa Iban yang sedia ada terdiri daripada guru-guru menguasai ensera, menyebabkan mereka gagal untuk
mata pelajaran Bahasa Melayu, Inggeris, Sains dan lain-lain memahami gaya cerita yang ada di dalam ensera.
yang berlatar belakangkan kaum Iban untuk mengajar Berdasarkan masalah pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Iban di sekolah. Oleh sebab itu, pengajaran Bahasa tersebut, sudah seharusnya guru dan pelajar mula mendalami
Iban terutamanya menggunakan ensera masih lagi belum dan mengamalkan kaedah dan teknik belajar yang berkesan
memuaskan kerana mereka mempunyai kekurangan bahan agar apa yang disampaikan dan dipelajari mudah difahami
untuk menyampaikan ensera, kaedah dan teknik yang dan diingati. Guru yang kreatif dan inovatif dapat menjadi
digunakan oleh guru tersebut sukar untuk diselami oleh ikhtibar dan model kepada pelajar supaya mereka dapat
pelajar. Kesannya pelajar mudah berasa bosan dan hilang mempengaruhi pelajar untuk menguasai sesuatu kemahiran
tumpuan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan ilmu dalam pembelajaran. Tugas setiap guru ialah membimbing
terhadap pengajaran ensera tidak sepenuhnya dikuasai di pelajar untuk menghayati kaedah dan teknik pengajaran
dalam kelas. yang sesuai dengan Rancangan Pengajaran Harian yang
Manakala, menurut kajian Shamsudin Othman (2014: direkodkan secara sistematik supaya dapat mencapai
60), menjelaskan guru didapati kurang kreatif dalam objektif dalam pengajaran dan pembelajaran.
mengajar aspek sastera dalam pengajaran bahasa Melayu.
Hal ini boleh dikaitkan dengan aspek kreativiti dalam III. KAJIAN LITERATUR
meneliti bahan sastera. Sama seperti pengajaran Bahasa Iban
menggunakan ensera, guru masih lagi mempunyai Ensera ialah satu cerita tradisional suku kaum Iban yang
kekurangan dalam mengaplikasi cara pengajaran yang membawa kisah kepahlawanan wira-wira dari Panggau
pelbagai kerana mempunyai kekangan masa untuk Libau (kayangan). Penyampaian ensera atau sera biasanya
menyelitkan kaedah dan teknik pengajaran Bahasa Iban dikanaka (dilagukan) tetapi diselang-seli dengan sedikit
menggunakan ensera menyebabkan pelajar hanya penerangan dan perbualan dalam bentuk prosa (Noriah
mengetahui serba sedikit ilmu tentang ensera. Masalah ini Taslim dan Chemaline Osup, 2013: 43). Walau
akan memberi impak kepada pelajar apabila mereka bagaimanapun, ensera sama seperti epik, saga dan lagenda,
menduduki peperiksaan dan boleh menjejaskan pemarkahan mempunyai karya-karya kepewiraan yang cukup tinggi.
sekaligus objektif guru turut terjejas kerana tidak mencapai Masyarakat Iban mempunyai pelbagai epik yang
sasaran dan prestasi sekolah menurun terutamanya dalam dijadikan sebagai cerita. Salah satunya ialah ensera yang
mata pelajaran Bahasa Iban. disebut sebagai epik primer atau epik rakyat. Epik
Pada masa kini, cabaran utama guru-guru bahasa Iban masyarakat Iban ini dikenali sebagai ensera orang Panggau
ialah menarik minat pelajar. Salah satunya ialah menerapkan (ensera tentang orang Panggau) kerana kebanyakannya
“penikmatan” dan “penghayatan” dalam pengajaran ensera mengisahkan tentang hero dan heroin dalam dunia
di dalam bilik darjah. Melalui pengaplikasian kaedah Panggau-Libau-Gelong seperti Kumang, Keling, Lulong,
mengalami-menghayati guru boleh menggunakan teknik Laja, Bungai Nuing, Simpurai, dan seumpamanya. Menurut
seperti lakonan, menonton video, mendengar audio dan kepercayaan masyarakat Iban, Panggau-Libau ini terletak
sebagainya supaya pelajar terhibur dan dapat menarik antara bumi dengan langit, suatu alam yang sempurna dan
tumpuan mereka sepenuhnya. Menurut Abdul Rashid Ali indah yang disebut sebagai sebuah alam kayangan. Mereka
(2016: 92), dari segi kognitif, pembelajaran merujuk kepada percaya bahawa dunia ini dihuni oleh manusia separa dewa
pemerolehan pengetahuan. Sementara dari segi psikomotor, yang diketuai oleh Keling atau dewa ular. Masyarakat Iban
melibatkan pergerakan fizikal, penyelarasan dan turut percaya bahawa rumah panjang di Panggau-Libau
penggunaan bidang kemahiran motor, manakala dari segi adalah sangat panjang sehingga burung layang-layang
afektif, pembelajaran menentukan kesan perubahan tingkah mengambil masa dua hari untuk terbang dari satu hujung ke
laku. Wajarlah pelajar memperoleh ilmu pengetahuan dari hujung yang lain. Karya epik ini dianggap sebagai karya
segi pembelajaran kognitif mahupun afektif dari segi sastera sama dengan dunia Melayu seperti Hikayat Hang
aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah. Tuah, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad
Walau bagaimanapun, masih didapati bahawa pelajar kurang Hanafiyah dan banyak lagi (Noriah Taslim dan Chemaline
berminat membaca ensera yang diajar di dalam kelas. Osup, 2013: 41-42).
Akibatnya, pelajar kurang mengetahui jenis-jenis ensera Dari segi penyampaian ensera, perbezaannya terlihat
yang sedia ada. Kesannya, pelajar kurang arif menguasai dengan adanya penyanyi akan berhayun sambil melagukan
ensera, menyebabkan mereka gagal untuk memahami nilai- ensera, sementara khalayak di rumah panjai (rumah
nilai penting yang ada di dalam ensera. panjang) meneruskan kerja-kerja mereka seperti
Menurut Abdul Rashid Ali (2016: 92), dari segi kognitif, menganyam tikar atau bakul, menenun kain atau membuat
pembelajaran merujuk kepada pemerolehan pengetahuan. perangkap ikan dan jerat haiwan. Ensera dengan demikian
Sementara dari segi psikomotor, melibatkan pergerakan disebut sebagai “lagu kerja” dalam maksud meringankan
fizikal, penyelarasan dan penggunaan bidang kemahiran beban kerja di samping menggalakan kerja secara kolektif.
motor, manakala dari segi afektif, pembelajaran menentukan Oleh sebab itu, ensera mengambil masa yang lama untuk
kesan perubahan tingkah laku. Wajarlah pelajar memperoleh diselesaikan kerana puisinya amat panjang yang mempunyai
ilmu pengetahuan dari segi pembelajaran kognitif mahupun 30, 000 baris. Namun begitu ensera yang pendek boleh juga
afektif. Walau bagaimanapun, masih didapati bahawa dinyanyikan bergantung kepada kemahiran bercerita,
pelajar kurang berminat membaca ensera yang diajar di lenggok lagu atau suara pencerita yang menjadikan
dalam kelas. Akibatnya, pelajar kurang mengetahui jenis- keseronokan kepada pendengar. Puisi ini amat digemari oleh
jenis ensera yang sedia ada. Justeru, pelajar kurang arif masyarakat Iban suatu ketika dahulu (Noriah Taslim dan
Chemaline Osup, 2013: 43).
99
ICOFEA 2019 Conference Proceeding
eISBN 978-967-14616-6-2
T