Sie sind auf Seite 1von 54

TAP DOAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

DIEN LIJ'C VIET NAM DOc lap - Ty do - H4nh pluic

s6:Alo /QD-EVN Ha Ne:ri, ngay,(Zthang1 ncirn 2018

QUYET DINH
Ve viec cong 1)6 suet von clau tir xay dyng cong trinh tram bien
ip, throng day tai di0 cap di0 ip tir 110 kV den 500 kV

HQI HONG THANH VIEN TAP DOAN DIEN LTC VIET NAM

Can ca. Nghi dinh s0 26/2018/ND-CP ngay 28/2/2018 dm Chinh phu ye


Dieu re to chtic va hoat dOng dm Tap doan Dien hit Viet Nam;
Can cu Nghi guy& so 145/NQ-HDTV ngay 04/5/2018 cila HOi d0ng thanh
vien Tap doan Dien ltrc Viet Nam ve viec thong qua va cong , suet von dau to xay
dtmg cong trinh tram bien dp, duemg day tai dien cap dien dp to 110 kV den 500 kV;
Theo de nghi cua TOng giam ac Tap doan Dien ltrc Viet Nam,

QUYET DINH:
Dieu 1. Cong bo "Sudt von dau tu xay dtmg tram bien dp, duang day tai dien
cap dien ap tir 110 kV den 500 kV".
Dieu 2. Quyet dinh nay có hieu ltrc sau 15 ngay ke tir ngay 14.
Dieu 3. Giao TOng giam i) trinh HDTV truerc khi quyet dinh dau tu
theo phan cap doi vai cac cong trinh tram Wen ap, throng day tai dien cap dien
dp tir 110kV don 500kV khi so sanh Wang irng cac khoan mix chi phi lien quan
trong TMDT vugt suet von dau tu da dugc cong bO; ii) chi dao cac Ban lien quan
kiem tra, giam sat trong qua trinh tht.rc hien dau to xay dtmg.
Dieu 4. TOng giam doc, cac Pho TOng giam d0c, Ke toan truong, Truong
Ban Tong hgp, Truang Ban Chien lugc phat trien, Truemg Ban Kiem toan not 1)0
va Giam sat tai chinh thuOc HOi dong thanh vien EVN, Chanh Van phong, Tnrang
cac Ban Ca quan EVN; Thu twang cac don vi trirc thu0c, cac Cong ty con do
EVN nam giir 100% von dieu (cac Tong cong ty); Nuei,d4i dien phan von
gop dm Tap doan Dien ltrc Viet Nam tai cac cong ty phan, cong ty TNHH
chiu trach nhi'em thi hanh Quytt dinh nay./.

Nai nhi),n: TM. HQI BONG THANH VIEN


- Nhtr Dieu 4;
TICH
- HDTV;
- Ltru: VT, DT, TH.
SUAT VON DAU TU' XAY DUNG
CONG TR1NH TRAM BIEN AP CAP DIEN AP 110KV DEN 500KV
(Cong ba kern theo Quy‘t dinh sa /QD-EVN ngery.f2_ /i/2018)
I. DINH NG1111A, PHAM VI AP DUNG, MIX Did VA YEU CAU:
1. Suit von diu to xay dung cong trinh tram bien ap cap dien ap tir 110KV
den 500KV (viet tat la SVDT) la sa b0 mdc chi phi dau tu xay dung meri mot KVA
cong suat tram bien ap tir 110KV den 500KV hoc ngan to tren ca Quy dinh
ye cong tac thiet ke du an (QDTK) ,theo quyet dinh so so 1289/QD-EVN ngay
01/11/2017 oh Tap doan Dien hp Quoc gia Viet Nam, phi' hgp vai quy dinh ye
quan Vf chat lugng cong trinh xay dkmg. SVDT dugc xac dinh cho cong trinh xay
dkmg mai, có tinh chat pho bien trong giai doan hien nay, vOi mire dO Icy thuat cong
nghe thi cong trung binh tien tien.
2. SVDT dugc ap dking not b9 trong Tap doan Dien hit Qu6c gia Viet Nam.
3. SVDT la muc trin (\Ted tirng danh rnvc dugc cons b9 tucmg Ung cac
vimg, cac dieu kien thi cong cu the dugc xac dinh trong suat von dau tu) lam ca soy
tham khdo de xac dinh sa b0 mix chi phi dau tu trong giai doan Quy hoach/ xin cho
twang dau to du an, lap ke hoach von dau to xay chrng trong Tap doan Dien luc
QuOc gia Viet Nam, &rig th6i lam cong cp.de guar' 1)",,chi phi dau tu xay dung, thuc
hien cong tac kiem tra doi chirng tri tong mix dau tu. (cac khoan mix chi phi
twang ung dugc qui dinh trong suat von dau W.) trong qua trinh lap, tham tra, phe
duyet cac du an tram bien ap cap dien ap tit 110kV den 500kV trong Tap doan Dien
luc Quoc gia Viet Nam. Truerng hgp yugt gia tri suat von dau to dugc cong 136, bao
cao HOi dong thanh yien Tap doan Dien luc Viet Nam xem xet quyet dinh hoc
thong qua truck khi quyet dinh dau to theo phan cap.
D9i vai cong trinh tram bien ap ap tir 110kV den, 500kV vai cac thong s6
chinh khac danh haw suat von, dau tu. cong 136 va/hoic kien thi cong khac voi
diet' kien qui dinh trong suat von dau tu, trong qua trinh lap, tham tra Tong mix dau
tu du an, so,sanh tuang Ung (cac khoan mpc chi phi xac dinh trong suat von dau tu,
dugc quy ye cong dieu kien, th6ng s6, cong mat bang gia,...), neu ket qua cao han
suat von dau to dugc eking 136, phai c6 bao cao giai trinh kern theo truck khi trinh
cap phe duyet xem xet, guy& dinh.

II. NQI DUNG SVDT


1. SVDT dtrov xay dtrng rieng cho tram bien ap va ngan to doting day cda
tram vai cap dien ap tir 110kV den 500kV.
SVDT dugc xay dung vOi cac thong s6 chinh: cap dien ap, s6 lugng ngin 10
xuat tuyen, quy rn6 cong suat, so lugng ngan lien lac, may cat yang, ngan khang
dien, dac diem nen dat tram bien ap; cap dien ap va so luting ngan lc) xuat tuyen voi
cap dien ap tir 110kV den 500kV.
2. NOi dung SVDT bao gom cac SVDT thanh phAn, dugc xac lap cho timg
yeu to: xay dung (SVDT„d); vat tu. - thiet bi (SVDTvt-tb); khac (SVDTk).

1
, - SVDTxd: La chi phi cho yeti t'6 xay dkmg, hoan thin phAn mong, xa, gia do,
tiep dia, he thong muong cap, nha diet' hanh (bao Om ca hang rao va cong bao ve,
neu co) va cho yeu to lap dat, thi nghiem, hieu chinh (doi veri thiet bi nhat thir, nhi
thir, thong tin lien lac va SCADA) trong SVDT.
SVDT„d dugc xay dung voi gia tri tuyet ai (VND) va tS, trong tuang ai trong
SVDT (%)
- SVDTvt-tb: La chi phi cho yeu to cung cap den chan cong trinh: phAn thiet bi
nhAt thir va phu kien, phAn day (day dan, day chong set, each dien, php kien), phan
thiet bi nhi thir, thong tin lien lac, SCADA va cac thiet bi trong SVDT.
SVDTvt-tb duce xay dung vai gia tri tuyet deli (VND) va tS, trong tuang ai
trong SVDT (%)
- SVDTk: La chi phi cho yeti to van 15/ du an dAu tu xay dung, tu van dAu tu
xay dkmg va cac khoan chi phi can thiet khac trong SVDT, clugc xac dinh vOi tS, le
thi da la 15 (SVDTxd + SVDTvt-tb).
SVDTk dugc xay dung vai gia tri tuyet d6I (VND) va tS, trong tuang al trong
SVDT (%).
SVDT = SVDTxd + SVDTvt-tb + SVDT k = 100
(Trong,SVDTxd va SVDTvt-tb, chi phi vat lieu, vat tu - thiet bi da bao Om chi
phi van chuyen den chan cong trinh, duce tinh a mat trung binh vai tS, l' 5 chi phi
mua sam theo gia tham khdo cac bang gia, thong bao gia trong nuOc),
Noi dung SVDT khong bao g6m cac chi phi:
+ Chi phi b6i thu&ng, h8 trg va tai dinh cu;
+ Lai vay trong theri gian dAu tu xay dkmg;
+ V6'n ltru dCmg ban dAu;
+ Chi phi du phong;
, + MOt s6 chi phi khac g'orn: Cac chi phi xir V, trong qua trinh thi cong (do dia
chat, dia hinh,....), cac hang mix phuc vu thi cong va chi phi lap Ke hoach/Cam ket
bao ve moi truemg;
+ Thue gia tri gia tang;
3. Rieng dOi voi cong trinh trm bien Ai) va ngan 10 dtro.ng day cita trm
bien Ai) voi cap din AI) tir 110kV den 500kV, SVDT dugc xac dinh cho 02 loci
vimg dac trung theo dac diem nen dAt (nhu not dung QDTK), gifim:
- Viing 1: La viing co ri'li da't yiu: clot bun, sinh 14...
- Tiling 2: La viing co ri".n clot tat: dat cat, dat clai...
4. Thu. nguyen ciia SVDT:
Thin nguyen cila SVDT dugc xac dinh theo dan vi tien te:
+ Cong trinh TBA: trieu d6ng/MVA.
+ Ging trinh Ngan li): trieu d'Ongingan1(1.
Ngoai ra, SVDT dugc xac dinh theo tST trong tuang d6i (%) cho cac SVDT thanh
phAn (SVDTxd; SVDTvt-tb; SVDTk ) trong SVDT de phvc vu dieu chinh do bien Qng

2
gia d6i yeti cac yeti to (xay dyng, vat to — thiet bi, khac) tai thoi diem ap dung so voi
mat bang gia tiled diem xay dung SVDT.
5. Danh muc SVDT:
5.1. Danh myc cac cong trinh tram bien ap (TBA) ngoai trod
5.2. Danh myc cac cong trinh ngan 10 (TBA) ngoai tr&i
6. Ma hieu SVDT
Ma hieu SVDT dugc guy dinh voi cac 14T to nhu sau:
a/ Ma hieu cho SVDT tram Wen ap tix cap dien ap 500kV — 220kV:
TU-Nl*U-N2*S-N3*0-Bi.B2-X
Trong dO:
+ T: 1“/ hieu vier tat dm tram bien ap;
+ U, 0: Cap dien ap (kV); dugc bieu hien bang 01 chit so, g6m: 1 (110kV); 2
(220kV); 5 (500kV);
+ NI: S6 lugng ngan 10 xuat tuyen umg veli cap dien ap U.
+ N2: S6 lugng may bien ap img vai cap dien ap U;
+ S: COng suat may bien ap (MVA), dugc bieu hien bang 03 chit so;
+ N3: S1:0' lugng ngan 10 xuat tuyen img voi cap dien ap 0.
+ B1 : s6 lugng ngan lien lac 6ng v6i cap dien ap 0;
+ B2: s6 lugng ngan may cat yang frng voi cap dien ap 0;
+ * : Dau nhan, bieu hien s6 lugng (ngan 10, ngan lien lac, may bien ap, ngan
may cat vOng);
,+ X: ifac diem nen,dat,xay dkmg, dugc bieu hien bang 02 1(3', ty: DC (nen dat
tot: dat SL (nen dat yeti: dat bun, sinh lay...).
Vi du: T572*5-1x600-4*2-1.1-DC la SVDT dm tram bien ap 500kV, bao g6m
2 ngan xuat tuyen 500kV, 01 may bien ap 600MVA, 04 ngan xuat tuyen 220kV, 01
ngan lien lac 220kV, 01 ngan may cat yang 220kV, xay dking tren nen dat tot.
b/ Ma hieu cho SVDT tram bien ap 1 10kV:
T 1 -NI* 1-N2*S-N3*0,22-B-X
Trong do:
+ T: Ky hieu viet tat elm tram bien ap;
+ 1: KS/ hieu cap dien ap 110kV;
+ NI: S6 lugng ngan 10 xuat tuyen frng voi cap dien ap 110kV.
+ N2: SO lugng may bien ap Ung v6i cap dien ap 110kV;
+ S: Cong suat may bien ap (MVA), dugc bieu hien bang 02 chit s6;
+ N3: S6 lugng ngan 10 xuat tuyen img voi cap dien ap 22kV;
+ B: S6 lugng ngan lien lac frng voi cap dien ap 110kV;
+ * : Dau nhan, bieu hien s6 lugng (ngan 10, ngan lien lac, may bien ap);

3
, ,+ X: Dac diem nen,dAt xay dung, dugc bieu hien bang 02 lc , tkr: DC (nendAt
tot: dat cat...), SL (nen dat yeu: dat bun, sinh lay...).
Vi du: T1-2*1-1*40-4*0,22-0-DC la SVDT dm tram bien ap 110kV, bao 6'in
2 ngan xuAt tuyen 110kV, 01 may biL ap 40MVA, 04 ngan xuat tuy6n 22kV, 01
ngan lien lac 110kV, xay dung tren nen dat tot.
c/ Ma hieu cho SVDT phan ngan 16:
NLU-N,*U-X
Trong do:
+ NL: 1“( hieu vik tat ctila ngan 16;
+ U: CAp dien ap (kV); dugc bieu hien bang 01 chir so, Om: 1 (110kV); 2
(220kV); 5 (500kV);
+ NI: S6 lugng ngan 16 xuAt tuyen img vai cap dien ap U ;
+ * : DAu nhan, bleu hien s6 lugng ngan 16 xuAt tuy6n;
+ X: Dac die'm nen dAt xay dung, dugc bieu hien bang 02 lc. , tu: DC (nen dAt
tot: dAt cat...), SL (nen dAt ye'u: dAt bun, sinh lay...).
Vi du: NL5-1*5-DC la SVDT dm ngan 16 xuAt tuy6'n 500kV, bao g6rri 01
ngan xuat tuyen 500kV, xay dung tren nen dat tot.
di Ma hieu cho SVDT phan khang dien:
NKU-N,*U-S-X
Trong do:
+ NK: 1( , hieu vi& tat dm ngan khang dien;
+ U: CAp dien ap (kV); dugc bieu hien bang 01 chit so, Om: 1 (110kV); 2
(220kV); 5 (500kV);
+ NI: So lugng khang dien img voi cap dien ap U.
+ S: C6ng suAt khang dien (MVAr), (kw bieu hien bang 03 chit so;
+ * : DAu nhan, bieu hien so lugng khang dien;
, ,+ X: Dac diem nen,dAt,xay dkmg, dugc biki hien bang 02 14 tu: DC (nen dAt
tot: dat cat...), SL (nen dat yeu: dat bun, sinh lay...).
Vi dki: NK5-1*5-128-DC la SVDT ciia ngan khang dien 500kV, bao g6m 01
khang dien 500kV, dung lacing 128MVAr xay dung tren nen dat tot.
SVDT xay dkmg ding trinh tram bien ap tir 110kV cl6n 500kV dugc xay dung
vai 38 ma hieu. Trong do: 28 ma hieu SVDT tram bien ap; 10 ma hieu SVDT ngan
16.
7. Dieu chinh SVDT:
Khi sir dung SVDT tai cac thOi diem khac veil mat bang gia lap SVDT (guy
111/2017), do su biL d6ng gia ca thi truorig, can phai dieu chinh SVDT. ,
SVDT dugc dieu chinh tren ca so gia tri tuyet doi va tS, trong Wang doi oh
cac SVDT thanh phan () trong SVDT, v&i nguyen tac:
+ SVDT,,d: Dieu chinh theo chi so gia xay dkmg dugc cong 136;

4
+ SVDTvt-tb: Dieu chinh theo bien dOng gia thvc to ten thi trizemg ten co sO
thong bao gia, tham khdo gia cac hop (long gang thvc hien hoac da thvc hien trong
thai gian gan nhat...
+ SVDTk: Tinh bang 15 (SVDTxd + SVDTvt-tb) sau khi dieu chinh.
Viec dieu chinh SVDT tai cac thoi diem ap dung khac nhau duce thgc hien
tren co so cac phi lie (PL1, PL2, PL3) ye tS, tong cac SVDT thanh phan trong
SVDT (kem theo)

8. Bang SVDT:
a/ SVDT tram Eden Ai)
Dan vi tinh; trieu ordng/MVA

SuAt von du fir

VOt fir -Thiet bi


STT MA hieu SVDT Cong trinh
Day
Xily Khac
Tong din,
dung .A
COt, xa each Thiet In
di?n,
phy kiln

A VUNG I (VUNG DAT CO NEN LA DAT TOT: LA -DAT, CAT ...)

I TBA 500kV

TBA 500/220kV-
Ix600MVA; 02 ngan DZ
T5-2x5-1x600- 500kV vao tram; 4 ngan DZ
1 645,41 119,07 29,37 52,48 360,30 84,18
4x2-1.1-DC 220kV xuAt tuy6n, 01 ngan
lien lac 220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

TBA 500/220kV-
2x600MVA; 04 ngan DZ
T5-4x5-2x600- 500kV vao tram; 8 ngan DZ
2 320,22 66,49
8x2-1.1-DC 220kV xuat tuyen, 01 ngan 509,77 70,25 19,96 32,85
lien lac 220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

TBA 500/220kV-
I x900MVA; 02 ngan DZ
T5-2x5-1x900- 500kV vao tram; 06 ngan
3
6x2-1.1-DC DZ 220kV xuat tuyen, 01 467,13 81,97 21,22 36,83 266,17 60,93
ngan lien lac 220kV, 01
ngan may cat yang 220kV

TBA 500/220kV-
T5-4x5-2x900- 2x900MVA; 04 ngan DZ
4
8x2-1.1-DC 500kV vao tram; 08 ngan 359,43 47,41 13,30 21,87 229,97 46,88
DZ 220kV xuat tuyen, 01

5
Suit yen dau tir

Vat ttr -Thiet bj


STT MA hi0 SVDT Can trinh
My Day
TOng dAn, Kink
dtrng
Cot, xa cach Thiet bj
coign,
phy kiln
ngan lien lac 220kV, 01
ngan may cat yang 220kV

II TBA 220k V

TBA 220/110kV-
Ix125MVA; 02 ngan DZ
T2-2x2-1x125- 220kV vao tram; 4 ngan DZ
5
4x1-1.1-DC 110kV xuat tuyen, 01 ngan 1.310,79 323,70 72,59 151,80 591,72 170,97
lien lac 110kV, 01 ngan may
cat vong 110kV
TBA 220/110kV-
2x125MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-2x125- 220kV vao tram; 6 ngan DZ
6
6x1-1.1-DC 110kV xuat tuyen, 01 ngan 890,74 183,14 48,11 82,89 460,40 116,18
lien lac 110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
1x250MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-1x250- 220kV vac) tram; 06 ngan
7
6x1-1.1-DC DZ 110kV xuat tuyen, 01 774,54 176,40 36,08 82,06 378,97 101,03
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
2x250MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-2x250- 220kV vao tram; 08 ngan
8
8x1-1.1-DC DZ 110kV xuat tuyen, 01 501,77 93,98 25,21 42,40 274,74 65,45
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
1x375MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-1x375- 220kV vao tram; 06 ngan
9
6x1-1.1-DC DZ 110kV xuat tuyen, 01 597,57 116,80 30,03 56,76 316,03 77,94
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
2x375MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-2x375- 220kV vao tram; 10 ngan
10
10x1-1.1-DC DZ 110kV xuat tuyen, 01 426,29 65,85 17,61 29,46 257,76 55,60
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat vOng 110kV

III TBA 110kV

TBA 110/22kV- 1x4OMVA;


T1-2x1-1x40- 02 ngan DZ 110kV vao
11
4x0,22-0-DC tram; 04 ngan DZ 22kV xuat 1.278,02 208,45 27,87 257,36 617,64 166,70
tuyen

6
Salt von dm ttr

Vat Iv -Thiel bi
STT MA hi0 SVDT Cling trinh
Xay Day
Tong din, Kink
dung
Cat, xa each Thiet b!
diO,
phy kin
TBA 110/22kV- 2x4OMVA;
T1-2x1-2x40- 02 ngan DZ 110kV vao
12
8x0,22-1-DC tram; 08 ngan DZ 22kV xuat 969,24 103,55 18,64 153,50 567,14 126,42
tuyen, 01 ngan lien lac 22kV
TBA 110/22kV- 1x63MVA;
T1-2x1-1x63- 02 ngAn DZ 110kV vao
1' 6x0,22-0-DC tram; 06 ngan DZ 22kV xuAt 907,30 133,79 15,41 162,95 476,80 118,34
tuyen

TBA 110/22kV- 2x63MVA;


TI-2x1-2x63- 02 ngan DZ 110kV vao
14
12x0,22-1-DC tram; 12 ngan DZ 22kV xuAt 686,53 67,21 9,92 97,42 422,44 89,55
tuyen, 01 ngan lien lac 22 k V

B VUNG 2 ( YONG DAT CO NEN DAT YEU: SiNH, LAY ... )

I TBA 500kV

TBA 500/220kV-
1x600MVA; 02 ngan DZ
T5-2x5- I x600- 500kV vao tram; 4 ngan DZ
15
4x2-1.1-SL 220kV xuat tuyen, 01 ngan 676,56 146,164 29,368 52,478 360,304 88,247
lien lac 220kV, 01 ngan may
cat Ong 220kV
TBA 500/220kV-
2x600MVA; 04 ngan DZ
T5-4x5-2x600- 500kV vao tram; 8 ngan DZ
16
8x2-1.1-SL 220kV xuat tuyen, 01 ngan 531,62 89,25 19,96 32,85 320,22 69,34
lien lac 220kV, 01 ngan may
cat Ong 220kV
TBA 500/220kV-
1x900MVA; 02 ngan DZ
T5-2x5-1x900- 500kV vao tram; 06 ngan
17
6x2-1.1-SL DZ 220kV xuAt tuyen, 01 490,19 102,03 21,22 36,83 266,17 63,94
ngan lien lac 220kV, 01
ngan may cat Ong 220kV
TBA 500/220kV-
2x900MVA; 04 ngan DZ
T5-4x5-2x900- 500kV vao tram; 08 ngan
18
8x2-1.1-SL DZ 220kV xuat tuyOn, 01 374,03 60,10 13,30 21,87 229,97 48,79
ngan lien lac 220kV, 01
ngan may cat yang 220kV

II TBA 220kV

7
SuAt von tau fir

%/At tir -Thiet bj


STT MA hi?u SVDT Cong trinh
Xfiy Dfiy
Tong din, Khac
dkrng .4
Cot, xi cach Thiet bj
di?n,
phy kiln
TBA 220/110kV-
Ix125MVA; 02 ngan DZ
T2-2x2-1x125- 220kV vao tram; 4 ngan DZ
19
4x1-1.1-SL 110kV xuAt tuyen, 01 ngan 1.396,85 400,46 70,67 151,80 591,72 182,20
lien lac 110kV, 01 ngan may
cat Ong 110kV
TBA 220/110kV-
2x125MVA; 04 ngan DZ
T'2-4x2-2x125- 220kV vao tram; 6 ngan DZ
20 123,12
6x1-1.1-SL 110kV xuAt tuyen, 01 ngan 943,92 229,32 48,11 82,97 460,40
lien lac 110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
lx250MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-1x250- 220kV vao tram; 06 ngan
21
6x1-1.1-SL DZ 110kV xuAt tuyen, 01 838,87 222,70 45,84 82,06 378,85 109,42
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat vong 110kV
TBA 220/110kV-
2x250MVA; 04 ngan DZ
-.), T2-4x2-2x250- 220kV vao tram; 08 ngan
8x1-1.1-SL DZ 110kV xuAt tuy6n, 01 530,30 118,79 25,21 42,40 274,74 69,17
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
1x375MVA; 04 ngan DZ
T2-4x2-1x375- 220kV vao tram; 06 ngan
23
x6-1.1-SL DZ 110kV xuat tuyen, 01 633,07 147,66 30,03 56,76 316,03 82,57
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV
TBA 220/110kV-
2x375MVA; 04 ngan DZ
T2-6x2-2x375- 220kV vao tram; 10 ngan
24
x10-1.1-SL DZ 110kV xuat tuyen, 01 448,20 84,16 18,36 29,46 257,76 58,46
ngan lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang 110kV

III TBA 110kV

TBA 110/22kV- Ix4OMVA;


-)5 T1-2x1-1x40- 02 ngan DZ 110kV vao
4x0,22-0-SL tram; 04 ngan DZ 22kV xuAt 1.303,47 230,58 27,87 257,36 617,64 170,02
tuyen
TBA 110/22kV- 2x4OMVA;
T1-2x1-2x40- 02 ngan DZ 110kV vao
26
8x0,22-1-SL tram; 08 ngan DZ 22kV xuAt 983,28 115,75 18,64 153,50 567,14 128,25
tuyen, 01 ngan lien lac 22kV
TBA 110/22kV- Ix63MVA;
T1-2x1-1x63- 02 ngan DZ 110kV vao
27
6x0,22-0-SL tram; 06 ngan DZ 22kV xuAt 923,46 147,84 15,41 162,95 476,80 120,45
tuyen

8
Suit yin dOu ttr

VAt ttr -Thiet bj


STT MA hiOu SVDT Cong trinh
Xfiy DAy
Tong din, Khic
dig COt, 'La cAch That bj
di?n,
phut kin
TBA 110/22kV- 2x63MVA;
T1-2x1-2x63- 02 ngan DZ 110kV vac)
28 422,44 90,93
12x0,22- I -SL tram; 12 ngan DZ 22kV xuit 697,10 76,39 9,92 97,42
tuyen, 01 ngan lien lac 22kV

b/ SVDT ngan 10

Dan vi tinh: trieu d'dng/ngcln 10

Suit yin diu ttr

MA hiOu Vit tu. -Thiet bi


STT Cling trinh
SVDT
Xfiy
Tong Day din, Khac
dy•ng COt, cach din, Thiet bj
xa phut kiln

A YUNG 1 ( 'ANC DAT CO NEN LA DAT TOT : LA DAT, CAT ... )

I NGAN LO 500kV
NL5-1x5- 01 Ngan throng day
29 39.268,98 3.674,16 3.221,92 2.330,65 24.920,20 5.122,04
DC 500kV
NL5-2x5- 02 Ngan dew day
30 57.762,45 5.158,88 4.398,16 2.989,66 37.681,52 7.534,23
DC 500kV
01 Ngan Khang
NK5-1x5-
din 500kV- 63.018,70 2.434,01 550,90 2.172,98 49.640,98 8.219,83
31128-DC
128MVAr

11 NGAN LO 220kV

NL2-1x2- 01 Ngan dustmg day


32 10.655,70 3.566,96 882,97 429,11 4.386,78 1.389,87
DC 220kV

III NGAN LO 110kV

NLI-Ixl- 01 Ngan dixtyng day


33 3.427,80 904,24 272,17 205,10 1.599,17 447,10
DC 110kV
B VUNG 2 ( YUNG DAT CO NEN DAT YEU : SINH, LAY ... )

I NGAN LO 500kV
01 NgAn thrtyng day
34 NL5-1x5-SL 40.984,10 5.165,58 3.221,92 2.330,65 24.920,20 5.345,75
500kV
02 Ngan &ging day
35 NL5-2x5-SL 59.903,03 7.020,24 4.398,16 2.989,66 37.681,52 7.813,44
500kV

9
Silk v6n did ttr

MA hi0 VOt ttr -Thitt bj


STT
SVDT
Con trinh
Xfiy
T6ng Day at, Khic
dkrng COt
xii
, cach dign, Thiet bj
On kiln
01 Ngan Khang
NI(5-1x5-
36 din 500kV- 63.351,12 2.723,07 550,90 2.172,98 49.640,98 8.263,19
128-SL
128MVAr
II NGAN LO 220kV
01 Ngan throng day
37 NL2-1x2-SL 11.307,20 4.133,48 882,97 429,11 4.386,78 1.474,85
220kV

III NGAN LO 110kV


01 Ngan (Ming day
38 NLI-1x1-SL 3.451,96 925,26 272,17 205,10 1.599,17 450,26
110kV

10
CAC PHUT LVC KEM THEO

Phu luc 1:

Ty trong SVDT thanh Oat' trong SVDT tram bien Ap va ngAn 11) cap dign Ap 500kV.

Don vj tinh: %

Ty tryng SVDT

Vat ttr-thiet bj
MA hiOu
STT Cang trinh COt, xa Day Thiet bj
SVDT
Xay chrng can, Khac
cach
diO,
phi kqn

A VONG I (YUNG DAT CO NEN LA DAT TOT: LA DAT, CAT ...)

I TRAM BIEN AP

1 T5-2x5- TBA 500/220kV-


1x600- Ix600MVA; 02 ngan
4x2-I.1- DZ 500kV vao tram; 4
DC ngAn DZ 220kV xuAt 18,45 4,55 8,13 55,83 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

2 T5-4x5- TBA 500/220kV-


2x600- 2x600MVA; 04 ngan
8x2-1.1- DZ 500kV vao tram; 8
DC ngan DZ 220kV xuat 13,78 3,91 6,44 62,82 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

3 T5-2x5- TBA 500/220kV-


1x900- Ix900MVA; 02 ngan
6x2-1.1- DZ 500kV vao tram;
DC 06 ngan DZ 220kV
A A 17,55 4,54 7,89 56,98 13,04
xuat tuyen, 01 ngan
lien lac 220kV, 01
ngan may cat yang
220kV

4 T5-4x5- TBA 500/220kV-


2x900- 2x900MVA; 04 ngan
8x2-1.1- DZ 500kV vao tram;
DC 08 ngAn DZ 220kV
A 13,19 3,7 6,08 63,98 13,04
xuat tuyen, 01 ngan
lien lac 220kV, 01
ngAn may cat yang
220kV

H NGAN LO

11
TS, tr9ng SVDT

9t ttr-thiet bj
MA hi0
STT Cong trinh C8t, xh Day Thiet bj
SVDT
Xay thing din, Khfic
each
di?n,
phy kin

5 NL5-1x5- 01 Ngan Chan day


DC 500kV 9,36 8,2 5,94 63,46 13,04

6 NL5-2x5- 02 Ngan doing day


DC 500kV 8,93 7,61 5,18 65,24 13,04

7 NK5-1x5- 01 Ngan Khdng di0


128-DC 500kV-128MVAr 3,86 0,87 3,45 78,77 13,04

B VUNG 2 (YUNG DAT CO NEN DAT YEU: SINH, LAY ...)

I TRAM BIEN AP

8 T5-2x5- TBA 500/220kV-


1x600- 1x600MVA; 02 ngan
4x2-I.1- DZ 500kV vao tram; 4
SL ngan DZ 220kV xuat 21,6 4,34 7,76 53,26 13,04
tuye'n, 01 ngan lien lac
220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

9 T5-4x5- TBA 500/220kV-


2x600- 2x600MVA; 04 ngan
8x2-I.1- DZ 500kV vao tram; 8
SL ngan DZ 220kV xuAt 16,79 3,75 6,18 60,23 13,04
tuy6n, 01 ngan lien lac
220kV, 01 ngan may
cat yang 220kV

10 T5-2x5- TBA 500/220kV-


1x900- 1x900MVA; 02 ngan
6x2-1.1- DZ 500kV vao tram;
SL 06 ngan DZ 220kV
xuAt tuy6n, 01 ngan 20,81 4,33 7,51 54,3 13,04
lien lac 220kV, 01
ngan may cat Ong
220kV

11 T5-4x5- TBA 500/220kV-


2x900- 2x900MVA; 04 ngan
8x2-1.1- DZ 500kV vao tram;
SL 08 ngan DZ 220kV
xual tuyen, 01 ngan 16,07 3,56 5,85 61,49 13,04
lien lac 220kV, 01
ngan may cat Ong
220kV

II NGAN LO

12
Ty tryng SVDT

VOt ttr-thiet bj
Mil hiOu
STT Cong trInh Cot, zit Day Thiet bj
SVDT
Xity dcrng din, Khic
each
diOn,
phy kiOn

12 NL5-1x5- 01 Ngan dung day


SL 500kV 12,6 7,86 5,69 60,8 13,04

13 NL5-2x5- 02 Ngan dtrtmg day


SL 500kV 11,72 7,34 4,99 62,9 13,04

14 NK5-1x5- 01 Ngan 'Chang diOn


128-SL 500kV-128MVAr 4,3 0,87 3,43 78,36 13,04

13
Phu lye 2:

Ty trong SVDT thanh 'lan trong SVDT tram bien Ai) va ngan 10 cap (WO Ai) 220KV

Dan vi tinh: %

Ty tr9ng SVDT

VAt ty-thiet bj
MA hieu
STT Con g trinh COt, xa Day Thiet bj
SVDT
My dtrng dAn, Khac
cach
dien,
phy kien

A VUNG 1 (VUNG DAT CO NEN LA DAT TOT: LA DAT, CAT ...)

I TRAM BIEN AP

1 T2-2x2- TBA 220/110kV-


1x125- lx125MVA; 02 ngan
4x1-1.1- DZ 220kV vao tram; 4
DC ngan DZ 110kV xuat 24,7 5,54 11,58 45,14 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV

2 T2-4x2- TBA 220/110kV-


2x125- 2x125MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV vao tram; 6
DC ngan DZ 110kV xuat 20,56 5,4 9,31 51,69 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV

3 T2-4x2- TBA 220/110kV-


1x250- lx250MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV vao tram;
DC 06 ngan DZ 110kV
22,77 4,66 10,59 48,93 13,04
xuat tuyen, 01 ngan
Tien lac 110kV, 01
ngan may cat yang
110kV

4 T2-4x2- TBA 220/110kV-


2x250- 2x250MVA; 04 ngan
8x1-1.1- DZ 220kV vao tram; 08
DC ngan DZ 110kV xuat 18,73 5,02 8,45 54,75 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat Ong 110kV
5 T2-4x2- TBA 220/110kV-
1x375- 1x375MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV vao tram; 06
DC ngan DZ 110kV xuat 19,55 5,03 9,5 52,89 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat Ong 110kV

14
Ty tr9ng SVDT

Vat ttr-thiet bj
MA hieu
STT C8ng trinh COt, xa Day Thiet IA
SVDT
My dtrng an, Khac
cfich
diet',
phi) kin

6 T2-4x2- TBA 220/110kV-


2x375- 2x375MVA; 04 ngan
I Ox1-1.1- DZ 220kV vao tram; 10
DC ngan DZ 110kV xuat 15,45 4,13 6,91 60,47 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV

II NGAN Li)

7 NL2- I x2- 01 Ngan dtaing day


DC 220kV 33,47 8,29 4,03 41,17 13,04

B YUNG 2 (VUNG DAT C6 NEN DAT YEU: SINH, LAY ...)

I TRAM BIEN AP

8 T2-2x2- TBA 220/110kV-


1x125- 1x125MVA; 02 ngan
4x1-1.1- DZ 220kV vac tram; 4
SL ngan DZ 110kV xuat 28,67 5.06 10,87 42,36 13,04
tuy6n, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat Ong 110kV

9 T2-4x2- TBA 220/110kV-


2x125- 2x125MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV vac) tram; 6
SL ngan DZ 110kV xuat 24,29 5,1 8,79 48,78 13,04
tuyen, 01 ngan lien lac
110kV, 01 ngan may
cat yang 110kV

10 T2-4x2- TBA 220/110kV-


1x250- I x250MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV vao tram;
SL 06 ngan DZ 110kV
xuat tuyen, 01 ngan 26,55 5,46 9,78 45,16 13,04
lien lac 110kV, 01
ngan may cat vong
110kV

11 T2-4x2- TBA 220/110kV-


2x250- 2x250MVA; 04 ngan
8x1-1.1- DZ 220kV vac) tram;
SL 08 ngan DZ 110kV
xuat tuyen, 01 ngan 22,4 4,75 8 51,81 13,04
lien lac 110kV, 01
ngan may cat yang
110kV

15
Ty trQng SVDT

Vat ttr-thiet IA
Ma hien
STT Mfg trinh Cot, za Day Thiet b!
SVDT
Xfiy dy-ng an, lank
each
dien,
phy kien

12 T2-4x2- TBA 220/110kV-


1x375- 1x375MVA; 04 ngan
6x1-1.1- DZ 220kV van tram;
SL 06 ngan DZ 110kV
xuAt tuyen, 01 ngan 23,33 4,74 8,97 49,92 13,04
lien lyc 110kV, 01
ngan may cat Ong
110kV

13 T2-6x2- TBA 220/110kV-


2x375- 2x375MVA; 04 ngan
x10-1.1- DZ 220kV van tram;
SL 10 ngan DZ 110kV
xual tuyen, 01 ngan 18,78 4,1 6,57 57,51 13,04
lien lyc 110kV, 01
ngan may cat yang
110kV

II NGAN LO

14 NL2-1x2- 01 NgAn &Ring day


SL 220kV 36,56 7,81 3,8 38,8 13,04

16
Phu luc 3:

TS, trong SVDT thanh phAn trong SVDT tram bien Ai) va ngan lo, cap coign ip 110KV

Dan vi link: %

Ty trQng SVDT

Vat to-thiet bj
Ma hiO A .
STT Ging trinh Cot, xa Day Thet
i bi
SVDTu
My dkrng dan, Khac
each
diOn,
phy kiln

A VUNG 1 (VUNG DAT CO NEN LA DAT TOT: LA DAT, CAT ...)

I TRAM BIEN AP

1 T1-2x1- TBA 110/22kV-


1x40- Ix4OMVA; 02 ngan
4x0,22-0- DZ 110kV vao tram; 16,31 2,18 20,14 48,33 13,04
DC 04 ngan DZ 22kV xuat
tuyen

2 T1-2x1- TBA 110/22kV-


2x40- 2x4OMVA; 02 ngan
8x0,22-1- DZ 110kV vao tram; 13,04
10,68 1,92 15,84 58,51
DC 08 ngan DZ 22kV xuat
tuy6n, 01 ngan lien lac
22kV
3 T1-2x1- TBA 110/22kV-
1x63- 1x63MVA; 02 ngan
6x0,22-0- DZ 110kV vao tram; 14,75 1,7 17,96 52,55 13,04
DC 06 ngan DZ 22kV xuat
tuyen
4 T1-2x1- TBA 110/22kV-
2x63- 2x63MVA; 02 ngan
12x0,22-1- DZ 110kV vao tram;
9,79 1,44 14,19 61,53 13,04
DC 12 ngan DZ 22kV xuat
tuyen, 01 ngan lien lac
22kV

II NGAN LQ

5 NL1-1 x I- 01 Ngan throng day


DC 110kV 26,38 7,94 5,98 46,65 13,04

B VUNG 2 (VUNG DAT CO NEN DAT YEU: SINN, LAY ...)

I TRAM BIEN AP

6 T1-2x1- TBA 110/22kV-


1x40- 1x4OMVA; 02 ngan
4x0,22-0- DZ 110kV vao tram; 17,69 2,14 19,74 47,38 13,04
SL 04 ngan DZ 22kV xuat
tuyen

17
Ty tryng SVDT

Vat hr-thiet bj
MA hi en
STT Cong trial' Cot, xa Day Thiet bj
SVDT
Xay siting din, Khac
each
Men,
phi kien

7 T1-2x1- TBA 110/22kV-


2x40- 2x40MVA; 02 ngan
8x0,22-1- DZ 110kV vao tram; ii i
1,9 15,61 57,68 13,04
SL 08 ngan DZ 22kV xuat 1 l'i' '
tuyen, 01 ngan lien lac
22kV
8 T1-2x1- TBA I I0/22kV-
lx63- lx63MVA; 02 ngan
6x0,22-0- DZ 110kV vao tram; 16,0] 1,67 17,65 51,63 13,04
SL 06 ngan DZ 22kV xuat
tuyen

9 T1-2x1- TBA 110/22kV-


2x63- 2x63MVA; 02 ngan
12x0,22-1- DZ 110kV vao tram;
10,96 1,42 13,98 60,6 13,04
SL 12 ngan DZ 22kV xuat
tuy6n, 01 ngan lien lac
22kV
II NGAN LO

10 NL1-Ixl- 01 Ngan throng day


SL 110kV
26,8 7,88 5,94 46,33 13,04

18
Phu lyc 4 : Bang gia nhan cong

1. - NHOM I

wow Luang ngay


STT B4c thy' W so L co. ban
cong (dong)

001 Thg bac 3/7 2,160 4.104.000 157.846


002 Thg b4c 3,2/7 2,240 4.256.000 163.692
003 Thg bac 3,5/7 2,355 4.474.500 172.096
004 Thg bac 3,7/7 2,430 4.617.000 177.577
005 Thg blac 4/7 2,550 4.845.000 186.346
006 Thg blac 4,5/7 2,780 5.282.000 203.154
007 Thg bac 5/7 3,010 5.719.000 219.962

2. - NHOM II

r., Li ong ngay


STT 134c thy Hg so LuTeng co bn
cong (dong)

001 Thg b4c 3/7 2,440 4.636.000 178.308


002 Thg lo4c 3,5/7 2,650 5.035.000 193.654
003 Thg bac 4/7 2,860 5.434.000 209.000
004 Thg 134c 4,5/7 3,115 5.918.500 227.635
005 Thg b4c 5/7 3,370 6.403.000 246.269
006 Thg b4c 5,5/7 3,665 6.963.500 267.827
007 Thg bac 6/7 3,960 7.524.000 289.385
008 Thg b4c 6,5/7 4,305 8.179.500 314.596
009 Thg b4c 7/7 4,650 8.835.000 339.808

19
Phu luc 5: Bang gia vat ligu

Dangia
STT Ten vat ttr Don vi
(dOng)
1 m3 360.000
Cat yang hat to (d6 be tong)
2 Cat yang min ( xay to) m3 360.000
3 DA dam 1x2 m3 280.000
4 EM dam 2x4 m3 280.000
5 Dd dam 4x6 m3 260.000
6 Dinh kg 20.000
7 Dinh ca'c lo4i kg 20.000
8 Day the'p kg 19.000
9 Day thep D=4 kg 19.000
10 Day the'p d3mm kg 19.000
11 G4ch khong flung 8x8x18 vien 1.300
12 Gach khong nung 4x8x18 vien 1.300
13 Gach AAC khong nung 100x200x600 m3 1.207.614
14 Gach AAC khong nung 200x200x600 m3 1.207.614
15 Gox chong
A
m3 3.272.727
16 Gox da. nep m3 3.272.727
17 . chong
Go da, :. m3 3.272.727
18 Go2. lam khe co clan m3 3.272.727
19 Gox van, m3 3.272.727
20 Gox van ( ca net)) m3 3.272.727
21 :. cong
Gox van cau .. tdc 3.272.727
m3
22 Gox van ke,, lot
, m3 3.272.727
23 Que Ilan kg 19.636
24 San ngodi nha kg 68.167
25 Son trong nha kg 52.666
26 San lot kg 79.454
27 San tong hap (san sat thep) kg 76.278
28 San chting ri (san sat thep) kg 63.721
29 The'p go'c kg 15.268
30 The'p hinh kg 15.268
31 Thep tam kg 15.268
32 Thep tron kg 16.000
33 Thep tran D<=10mm kg 15.268

20
Don gi
STT Ten vat tir Don vi Doon
ng)a
34 The'p ton D<=18mm kg 16.000
35 kg 16.000
The'p ton D>10mm
36 kg 16.000
The'p ton D>14
37 The'p tro' n D>18mm kg 16.000
38 The'p hinh ma kern try dan 500kV Tan 27.643.002
39 Thep hinh ma kern try dan 220kV Tan 27.604.707
40 TAn 27.182.819
The'p hinh ma kern try dan 110kV
41 The'p hinh ma kern xa Tan 27.124.442
42 The'p hinh ma kem try Ta thik bj loai U, I Tan 26.501.277
43 A
The'p hinh ma kern try (la thik bj loai the') tam to Tan 26.708.261
hocip
44 Bu long neo mong fi<48 ma kern Tan 24.090.751
45 Xi mang PC40 kg 1.720
46 XI• mang tang kg 4.125
47 Vita kilo trOn san kg 3.364
48 Vaa xay be tong nhe m3 4.543.222
40 Xang kg 22.248
50 Dax u hoa, kg 13.699

21
Phu lye 6: Bang gia vat ttr — thiet bi

STT Ten thiet bi qt ter Don vi Don gig


(USD) (VND)
I MAY BIEN AP
1 MBA 500/225/35kV - 600MVA, 3 pha va may 3.662.336
phi kin lap dat
2 MBA 500/225/35kV - 900MVA, 3 pha va may 4.278.857
phy kin lap dat
3 MBA 220/110/23kV- 125MVA, 3 pha va may 23.800.000.000
phy kin lap dat
4 MBA 220/110/23kV- 250MVA, 3 pha va may 32.354.909.000
phy kien lap dat
5 MBA 220/110/23kV- 375MVA, 3 pha va may 56.154.909.000
phy kien lap dat
6 MBA 110/22kV - 40MVA, 3 pha va phy may 11.363.636.000
kien lap dat
7 MBA 110/22kV - 63MVA, 3 pha va phy may 15.061.000.000
kin lap dat
II MAY CAT
1 500kV-SF6 - 3150A - 50IcA/3s, 3 pha ngoai BO 139.454,20
trot truyen Ong tong pha
2 500kV-SF6 - 3150A - 501(A/3s, 3 pha ngoai BO 195.402,74
trod, truyen dOng tirng pha (vai din trtr
long)
3 500kV-SF6 - 2000A - 401(A/3s, 3 pha ngoai BO 177.103,72
trod, truyen Ong timg pha
4 500kV-SF6 - 2000A - 401(A/3s, 3 pha ngoai BO 194.594,11
tr&i, cho van hanh khang
5 41.884,82
220kV-SF6 - 3150A - 50kA/3s, 3 pha ngoai bO
trot truyen dOng 1 pha
6 41.884,82
220kV-SF6 - 3150A - 501(A/3s, 3 pha ngoai 13.0
trtri, truyen Ong 3 pha
7 55.342,42
220kV-SF6 - 2000A, 401(A/3s, 3 pha ngoai bO
,. x .
trcn, truyen dcmg 3 pha
8 110kV-SF6 - 1250A - 25kA/3s, 3 pha ngoai bi) 431.173.000
trai, truyen dOng 3 pha
9 110kV-SF6 - 1250A — 31.51(A/3s, 3 pha be) 16.352,09
ngoai trtri, truyen dOng 3 pha
10 24kV-SF6 - 630A - 251(A/3s, 3 pha ngoai 1)0 164.792.700
trod, truyen Ong 3 pha
III DAO CACH LY
1 79.075,16
500kV-3 pha 2 tied dat - 3150A - 501(A/3s bO
2 500kV-3 pha 2 tiep dat - 2000A - 401(A/3s be? 80.687,94
3 500kV-3 pha 1 tiep dat - 3150A - 501(A/3s Ix) 54.587,38
4 500kV-3 pha 1 tiep dat - 2000A - 401(A/3s be?' 72.636,39
5 220kV-3 pha 2 tiep dat - 3150A - 501(A/3s bO 13.743,46

22
STT Ten thiet bi vat tir Don vi Dan gia
(USD) (VND)
6 220kV-3 pha 2 tie)) dAt - 2000A - 501(A/3s b0 11.878,27
7 220kV-3 pha 1 tiep dAt - 3150A - 50kA/3s 130 11.256,54

8 220kV-3 pha 1 tiep dAt - 2000A - 50kA/3s 130 9.456,81

9 220kV-3 pha 2 tiep dat - 2000A - 40kA/3s 130 14.396,92

10 220kV-3 pha 1 tiep dAt - 2000A - 40kA/3s 13.0 11.808,92

11 220kV-3 pha 0 tier) dAt - 2000A - 40kA/3s 130 9.623,50


12 220kV-1 pha 0 tiep ddt - 3150A - 50kA/3s b0 3.573,30

13 220kV-1 pha 0 tiep dAt - 2000A - 50kA/3s 130 3.010,47

14 220kV-1 pha 0 tierp dAt - 2000A - 40kA/3s b0 5.310,17


15 110kV-3 pha 2 tiep dAt - 1250A - 25kA/3s b0 155.653.000
16 110kV-3 pha 2 tied dAt - 1250A — 31.51cA/3s b0 6.265,4
17 110kV-3 pha 1 tiep dAt - 1250A - 25kA/3s 130 129.503.000
18 110kV-3 pha 1 tiep dAt - 1250A —31.51cA/3s 130 5.289,54
19 110kV-3 pha 0 tiep dAt - 1250A — 31.51cA/3s 130 4.283,03
20 Dao each ly 3 pha 35kV - 630A - 25kA/3s, 2 b0 6.871,73
tiep dat
21 Dao each ly 3 pha 24kV - 630A - 25kA/3s, 2 b0 7.572,28
tiep dAt
IV BIEN DONG DIN
1 Bien &mg dien 500kV 1pha b0 20.622,41
2 Bien clang dien 220kV 1pha 130 8.409,54
3 Bien dong dien 110kV 1pha 130 96.833.000
4 Bien dong dien 22kV 1pha 130 5.054,18
V BIEN DE:EN AP
1 Bien dien dp 500kV 1 pha 130 10.985
2 Bien dien dr, 220kV 1 pha 130 4.774
3 Bien dien dp 110kV 1 pha b0 84.402.000
4 Bien dien dp 35kV 1 pha b0 2.130,24
5 Bien dien dp 22kV 1 pha 130 3.211,69
VI KHANG DICN
1 Khang bit 3 pha 500kV - 128MVAr b0 1.576.090,91
2 Khan not oat trung drib 110kV- b0 56.292,03
800/600/400Q (bao Om ca dien troy trung tinh
45Q)
3 'Chang hdn the clang 1 pha ngodi trod, 245kV b0 555.000
- 2500A - 48 mH -
4 Khang hp the clang 1 pha ngodi trai, 245kV 130 400.000
- 2000A - 48 mH -
5 Khang hp che clang 1 pha ngodi tr6i, 245kV b0 260.000
- 2000A - 20mH - 50Hz
6 Khan hdn the dong 1 pha ngodi troi, 245kV b0 300.000

23
STT Ten thiet bi vat fir Dan vi Don gia
(USD) (VND)
- 2500A - 24mH - 50Hz - 15kA/ 1 s
7 Khang han the dung 1 pha ngoai trai, 245kV 110 250.000
- 2000A - 24mH - 50Hz - 15kA/1 s
VIII CHONG SET VAN
1 ChOng set van 500kV 130 9.185,79
2 Cheing set van 220kV 130 3.499,34
3 ChOng set van 110kV 130 22.483.000
4 ChOng set van 35kV b0 1.245
5 ChOng set van 22kV b0 666
IX HE THONG ACQUI & THIET 13I SAC
1 Acqui Ni-Cd 220VDC, 500Ah/5h 130 552.674.000
2 BO sac 3 pha, 50Hz, 220/380 ± 10 VAC; 130 369.943.000
220±3 VDC-150A
4 Acqui Ni-Cd 48V/200Ah b0 180.027.000
5 BO nulin Acqui 220VAC/48VDC/100A 130 140.485.000
6 Tu cap nguOn xoay chieu 380/220VAC 286.848.000
7 TU cap nun mot chieu 220VDC 128.520.000
X HE THONG DIEU KHIEN BAO VE
X.1 He thong dieu khien may tinh
1 Tram 500kV xay mai T.130 4.001.896.000
2 Phan mem nang cap HT DKMT tai tram, ma T.130 4.014.997.862
Ong MBA thir 2
3 Tram 220kV xay mai T. b0 3.750.000.000
4 Phan mem nang cap HT DKMT tai tram, ma T. 1310 2.000.000.000
r0ng nigan10.220kV
X.2 Tit dieu khien bao ve dy trong nha
Tram 500kV:
1 TU dieu khien, bao ve ngan duang day 500kV to 1.45.143.000
2 'RI dieu khien, bao ve khang din 500kV to 742.946.000
3 TU dieu khien, bao ve ngan MBA 500kV to 1.299.844.000
Tram 220kV:
1 Tu dieu khien, bao ve ngan 10 tong 220kV to 639.445.000
MBA
2 Tu dieu khien, bao ve ngan MBA 220kV to 869.923.000
3 RI dieu khien, bao ve ngan xu& tuyen 220kV to 1.204.606.000
4 Tit dieu khien, bao ve ngan duang yang to 809.456.000
220kV
5 Tu diet' khien, bao ve ngan phan doan 220kV to 584.778.000
6 Tu bao ve so Lech thanh cai 220kV to 436.470.000
7 Tu dieu khien, bao ve ngan phan clop 110kV to 584.267.000
8 RI dieu khien, bao ve ngan 10 tong 110kV to 604.697.000
MBA
9 TU dieu khien, bao ve ngan xu& tuyen 110kV to 762.530.000

10 TU dieu khien, bao ve ngan &rang yang to 519.652.000


110kV
11 TU bao ve so Lech thanh cai 110kV to 368.087.000
12 TU dau day ngpai trai to 59.652.000
13 Tii d'Au day bien dien ap to 15.169.000

24
STT Ten thiet bj vat to Don 11 Don gia
(USD) (VND)
14 Tit dAu day bien (long dien tit 13.464.000
Trgm 110kV:
1 Tii dieu khien ngan MBA 110kV tit 111.226.886
2 Tit dieu khien mOt ngan duOrng day tit 99.991.337
3 Tii dieu khten *it ngan phan clop tit 88.925.634
4 Tit dieu khien hai ngan dtrimg day tit 177.270.400
5 Tit dieu khien ba ngan duong day tit 251.716.408
6 Tit dieu khien hai ngan throng day va mOt tit 237.508.039
ngan phan down
7 Tit dieu khien mOt ngan duong day va m0 I tit' 175.432.287
ngan phan clop
8 Tit bao ve ngan may bien ap tit 287.882.352
9 Tit bao ve mOt ngan duong day tit 261.567.472
10 Tit bao ve mOt ngan phan clop tit 119.230.192
11 Tit bao ve hai ngan dtriyng day to 515.326.957
12 Tit bao ve ba ngan throng day tit 756.125.552
13 Tit bao ye hai ngan duong day va mOt nga tit 615.759.073
don
14 Tit bao ve mOt ngan duong day va mOt ng.
T tit 358.640.707
Phan clop
15 Tit dieu khien va bao ve ngan may bien ap tit 377.328.242
16 Tit dieu khien va bao ye mOt ngan duOmg day tit 341.294.685
17 Tii diet' khien va bao ve mOt ngan phan dop tit 185.546.414
18 Tit dieu khien va bao ve hai ngan chrOmg day tit 641.975.324
19 Tit dieu khien va bao ve hai ngan throng day tit 780.792.397
va ngan phan clop
20 Tit dieu khien tir xa may bien ap tit 111.226.886
21 Tit da'u day ngoai trod to 37.864.152
22 Tit nguOn AC tit 153.937.754
23 Tit ngu'on DC tit 92.456.447
24 Tit RTU — MAIN tit 637.522.070
25 Tit RTU — BAY tit 364.798.321
26 He thOng HMI HT 365.092.110
27 Tit thong tin lien* tit 180.771.377
28 Tii RTU tich NT TTLL tit 778.374.189
XI Ht THONG THONG TIN LIEN LAC
1 Tit truyen dan STM4 to 436.564.000
2 III thiet bi ghep kenh to 351.212.000
3 TO truyen cat tit 432.181.000
4 Tit thiet bi mpg WAN tit 222.434.000
i dan
- S-4.2
5 Card truyen card 70.399.000
6 Modem truyen du lieu V.24/4W 1)0 41.718.000

25
Phu luc 7: Bang gia ca may

Gia ca may
Mii
Loai may va thiet bi thi cling Dan vi (ding)
may

M6 May dao banh xich 0,8m3 ca 2.346.756


M9 May dao banh xich 1,25m3 ca 3.280.617
M10 May dao banh xich 1,6m3 ca 3.945.676
M55 May iii 108cv ca 1.787.547
M57 May iii 140cv ca 2.435.804
M59 May iii 180cv ca 2.948.946
M76 May san to hanh 108cv ca 1.930.665
M79 May dam dAt cam tay 50kg ca 253.995
M88 Dam banh hai tkr hanh 9T ca 1.280.095
M89 Dam banh hai ti4r hanh 16T ca 1.415.831
M91 Dam banh hai to hanh 25T ca 1.786.339
M94 Dam rung tr9ng luvng 18T ca 2.301.431
M95 DA.m rung trQng lugng 25T ca 2.628.841
M104 May lu rung 10T ca 1.259.067
M119 Oto tkr do .5tAn ca 1.137.251
M121 Oto tkr di 7tAn ca 1.359.700
M123 Oto to d6 10tAn ca 1.676.023
M147 Ott) tu6i nu& 5m3 ca 993.531
M203 Can trlc oto 5T ca 1.366.477
M204 Can true oto 6T ca 1.540.598
M205 Can trvc oto 10T ca 1.919.248
M206 Can true oto 16T ca 2.169.291
M215 Can true banh hai 25tAn ca 1.964.188
M266 May van thang 0,8T - H nang 80m ca 341.039
M279 TM din sire keo 5T ca 234.309
M281 Pa Lang xich - sire nang 51 ca 169.022
M287 Kich nang - sirc nang 250T ca 234.746
M308 Xe nang hang 5T ca 723.891
M313 May trOn betong 2501it ca 251.170
M315 May trOn betong 5001it ca 364.839
M319 May trOn vita 8011t ca 195.647
M350 Dam ban lkW ca 185.211
M355 Dam dui 1,5kW ca 188.449
M373 May phun nhkra duang 190 CV ca 2.856.597
M376 May rai BT nhkra 130CV an 140CV ca 5.281.585
M382 Ni
6 nAu nhkra ca 273.920
M388 May barn mac 2kW ca 171.011
M415 May bam nuerc 75CV ca 1.002.872
M469 May nen khi shay bang dOng Diezen 10m3/h ca 316.426
M462 May nen khi diezel 360 m3/h ca 936.317
M465 May nen khi diezel 600 m3/h ca 1.185.469

26
Gia ca may
Ma
Loai may va thiet bi thi cling Don vi (dling)
may

M484 Bien the han - cong suit 14,0 kW ca 249.598


M485 Bien the han XC 23 kW ca 294.355
M499 May khoan ding 2,5 kW ca 210.369
M500 May khoan ding 4,5 kW ca 231.666
M501 May khoan sat cam tay d=13 mm ca 174.134
M502 May khoan sat cam tay 1,5 kW ca 172.476
M509 May cat gach da CS 1,7 kW ca 187.406
M511 May cat be tong 7,5 kW ca 227.043
M513 Ma can khi nen 1,5 m3/ph ca 206.768
M522 May cat u6n cot the') 5 kW ca 190.747
M531 May mai 2,7kw ca 176.001
May khoan gi6ng khai thac nuoc ngam,
M558 ca 2.033.473
khoan xoay-cong suit: 54 CV
M573 fifia diezel chay tren ray 2,5T ca 2.126.186
M599 May trOn DD khoan <750 lit ca 204.194

27
SUAT VON DAU TU' XAY DUNG
CONG TRINH DU'O'NG DAY TAI DIEN CAP DIEN AP 110KV DEN 500KV
(Gong bo kern theo Quyk dinh so /QD-EVN ngay /6/2018)
I. DINH NGHIA, PHAM VI AP DI1JNG, MIX DICH VA YEU CAU:
1. Sudt von dau to xay dung cong trinh clueing day tai dien cap dien ap tir
110KV den 500KV (viet tat la SVDT) la so bO muc chi phi dau to xay dung mai
mot km dtrOng day tai dien cap dien ap tir 110KV d'L 500KV, tren co sa Quy dinh
ve cong tac thie't ke du an (QDTK) theo Quyet dinh so 1289/QD-EVN nga)/
01/11/2017 dm Tap doan Dien luc Quoc gia Viet Nam, phi.' hop vori quy dinh ve
quart VI chat luting cong trinh xay dung. SVDT &roc xac dinh cho cong trinh xay
dung mai, co tinh chat pito bien trong giai doan hien nay, vai muc dO ky thuat cong
nghe thi ding trung binh tien
2. SVDT duce ap dung not be) trong Tap doan Dien luc Qu6c gia Viet Nam.
3. SVDT la miry trdn (vai timg danh muc ducfc cong b6 tuong img vai cac
vimg, cac dieu kien thi cong cu the duvc xac dinh trong suat von dau tu) lam co so
tham khao de xac dinh so bO milt chi phi dau tu trong giai doan Quy hoach/ xin cho
trucmg dau tu du an, lap ke hoach von dau tu xay chmg trong Tap doan Dien luc
Quoc gia Viet Nam, &mg thed lam cong cy,de quanV, chi phi dau tu xay dung, thut
hien ding tac kiem tra doi chung tri tong milt dau to (cac khoan muc chi phi
tuong ung dugc qui dinh trong suat von dau tu) trong qua trinh lap, tham tra, phe
duyet cac du an duong day tai dien cap dien ap tir 110kV,den 500kV trong Tap doan
Dien luc Quoc gia Viet Nam. Trueyng hop vuot gia tri suat von dau to &roc cong 1)6,
bao cao FlOi (long thanh vien Tap doan Dien luc Viet Nam xem xet quyet dinh hoc
thong qua truac khi quyet dinh dau to theo phan cap.
D6i vai cling trinh dueyng day tai dien cap dien ap tir 110kV den 500kV vai
cac thong so chinh khac danh muc suat von dau,tu cong 136 va/ho4c dieu kien thi
cong khac diet' kien qui dinh trong suat von dau tu, trong qua trinh lap, tham tra
Tang mat dau to du an, so sanh tuong ung (cac khoan muc chi phis xac dinh trong
suat von dau tu, duvc 9uy ye ding dieu kien, thong so, cong mat bang gia,...), neu
ket qua cao hcm suat von dau &roc ding b6, phai c6 bao cao giai trinh kem theo
truac khi trinh cap phe duyet xem xet, quyet dinh.
II. NQI DUNG SVDT
, 1. SVDT dime xay cluing rieng cho dtrOng day tai dien cap dien ap tir 110kV
den 500kV duot tinh toan can cu theo cac ho so thiet ke &rang day tai dien dircyc
tinh cho cac
SVDT duot xay dung vai cac thong s6 chinh: cap dien ap, s6 mach, s6 phan
pha, loaf day dan.
2. Ntii dung SVDT bao g6m cac SVDT thanh phrt, &roc xac lap cho timg
yeu to: xay dung (SVDT,,d); vat tu - thiet bi (SVDTvt-tb); khac (SVDTk).
- SVDT„d: ,la chi phi cho ye'u to xay dung, hoan thin phAn mang, he thong
tiep dia va cho yeu to rap at, thi nghiem, hieu chinh (doi vai phan cot, xa gia d&;
phan day: day dan, day chong set, each dien, phy kien) trong SVDT.

1
SVDTxd dugc xay dung vai gia tri tuyet doi (VND) va tS/ trong tuong doi trong
SVDT (%)
- SVDTvt-tb: LA chi phi cho yeti to cung cap den chan cong trinh: phan c8t. (c0t,
xa, gia d6), phan day (day dan, day thong set, each dien, phv kien) va cac thiet bi
trong SVDT.
SVDTvt-tb dugc xay dung vai gia tri tuyet d8i (VND) va tS/ trong tuong d6i
trong SVDT (%)
- SVDTk: LA chi phi cho yeu to quan 1, dg an d'au tu xay dung, tu van Au tu
xay di,mg va cac khoan chi phi can thiet khac trong SVDT, cluvc xac dinh vai tS/ le
t6i da la 15% (SVDTXd + SVDTvt-tb).
SVDTk dugc xay dung vai gia tri tuyet dOi (VND) va t5/ trong tuong doi trong
SVDT (%).
SVDT = SVDTxd + SVDTvt-tb + SVDTk = 100%
(Trong SVDTxd va SVDTvt-tb, chi phi vat lieu, vat tu - thiet bi da bao g6m chi
phi van chuyen den chan tong trinh, dugc tinh 6. mix trung binh vai cg ly 200m van
chuyen *1)8 dog tnxemg bang co giai ket hop thil cong).
Noi dung SVDT khong bao g8m cac chi phi:
+ Chi phi b6i thuemg, h8 trot va tai dinh cu;
+ Lai vay trong thai gian du tu xay dung;
+ V8n Itru &Ong ban d'au;
+ Chi phi du phong;
, + Mot s6 chi phi khac Om: cac chi phi xii Vi trong qua trinh thi cong (dia
chat, dia hinh...); chi phi lap dat cac thiet bi: khang bu, to bil, td dien, thiet bi dien
cao the va cac hang mvc cong trinh phut vv thi cong,duang day; danh gia tic dOng
moi twang; clang kiem chat luting quoc te,,quan trac enBi
Bang cong trinh; kiem
dinh chat lugng cong trinh; chi phi thue tu van nuac ngoai...;
+ Thue gia tri gia tang;
3. SVDT ding xac dinh cho 04 lo0 yang d4c trung theo vimg (dia hinh, khi
Nu) dac trung tai Viet nam, tuong Ung cac cap gi6 60daN/m2, 83daN/m2, 95daN/m2,
125daN/m2 va 155daN/m2:
- Vang 1: VUng nUi Tay Bac, Dong Bac, cao nguyen mien Trung va Nam Trung
138: la vUng dia hinh doi nui, d8 doc lan, bi chia cat bai cac khe, suoi va c6 khoi
lugng san gat mat bang, xay ke, muting thoat nuot Ian; Dia chat chu yeu la set, a set
dam cvc, nhieu vi tri gap da goc som, giai phap m6ng chi' yeu la m6ng trv.
, - Viing 2: Vimg nen dat yeu (Tay Nam NI; Dong Bang Bac 138): dia hinh bang
phang va bi chia cat bai cac song, kenh rach, muting not &mg. Dia chat chi' yeu bun,
set, a set tang thai chay, deo chay, giai phap mOng chii yeu la mong ban va m6ng
WC.
- Vitng 3: Wing dOng bang va trung du (Duyen hai,, Dong Nam NI, Tay
Nguyen): dia. hinh Wong doi bang phang, doi mai thap. Dia chat chi' yeu IA set, a set,
cat, giai phap m6ng chil yeu la m6ng trv.
- Haig 4: Khu vgc thanh thi, citing dan cu.

2
4. Thfr nguyen via SVDT:
Thin nguyen cua SVDT dugc xac dinh theo don vi tien te: trieu VND/km
Ngoai ra, SVDT dugc xac dinh theo tS, trong tuang d'Oi (%) cho cac SVDT thanh
phan (SVDTxd; SVDTvt-tb; SVDTk) trong SVDT d'e' phpc vu dieu chinh do bien d'Ong
gia doi \Teri cac yeu to (xay dung, vat to — thiet bi, khac) tai tiled diem ap dung so vai
mat bang gia thei diem xay dung SVDT.
5. Danh muc SVDT:
5.1. Duong day teen khong cap dien ap 500kV:
+ Day nhom trcin 151 that), mgch kap, phan pha 4 ACSR 330/43;
+ Day nhom trdn 151 the'', mgch kap, phan pha 4 ACSR 400/51;
+ Day nhom trdn' 15i thap, mach kap, phein pha 4 ACSR 600/76;
5.2. Duang day tren khong cap dien ap 220kV:
+ Day nhom trdn 151 thep, mach don, mgch kap, khong phan pha, phan
pha doi va phan pha ba, ACSR 330/43;
+ Day nhom trcin 151 the'', mach don, mgch kap, khong phcin pha, phan
pha cloi va phan pha ba, ACSR 400/51;
+ Day nhom trdn 151 the'', mgch clan, mgch kap, khong phan pha, phan
pha do' i va phan pha ba, ACSR 500/64;
5.2. DuCmg day teen khong cap dien ap 110kV:
+ Day nhom trein151thap, mach don, mach kap, khong phan pha va phan
pha doi, ACSR 185/29;
+ Day nhom treln151thep, mgch clan, mach kap, khong phan pha va phan
pha dot, ACSR 240/32;
+ Day nhom treinl5ithep, mach don, mach kap, khOng phan pha va phan
pha d 6i, ACSR 300/39;
+ Day nhom tran151thap, mach don, mach kap, khong phan pha va phan
pha dal, ACSR 400/51;
6. Ma hieu SVDT
Ma hieu SVDT dugc quy dinh vai cac k5f to nhu sau:
DU.Sd/Sc.m.f.v
Trong do:
- D: K5, hieu viet tat cua Du&ng day
U: cap dien ap (kV) dugc bieu hien bang 3 chit s'6, Om: 500, 220,
110.
Sd: tiet dien day clan (mm2) dugc bieu hien bang 3 chir so.
Sc: tiet dien day ch'6ng set (mm2 ) dugc bieu hien bang 2 chit so.
m: s6 mach duong day dugc bieu hien bang 1 chit so
f: phan pha day dan dugc bieu hien bang 1 chit so (tir 1 den 2)
v: vimg theo QDTK dugc bleu hien bang 1 chit s6 (tir 1 den 4)

3
SVDT xay dung cong trinh tai dien cap dien ap tir 110kV den 500kV ductc
xay dung vai 76 ma hieu. Trong do: 15 ma hieu SVDT cap dien ap 500kV; 36 ma
hieu cap dien ap 220kV va 25 ma hieu cap dien ap 110kV.
7. Dieu chinh SVDT:
Khi sir dung SVDT tai cac thai diem khac voi mat bang gia 14'p SVDT (q4
111/2017), do su bien dOng gia ca thi trireng, can phai dieu chinh SVDT.
SVDT xay chmg cong trinh &rang day tai dien cap dien ap 110kV — 500kV
có the dieu chinh can cir theo cac yeu to bien,dOng gia ca chinh va dirgc diet' chinh
tren Ca gia tri tuyet doi va tS, trong tuang doi clia cac SVDT thanh phan (%) trong
SVDT, yeti nguyen tac:
+ SVDT,d: Dieu chinh theo chi se) gia xay dung dirge cong bo;
+ SVDTvt-tb: Dieu chinh theo bien dOng gia thuc to thi tnrong ten ca so, thong
bao gia, tham khao gia cac h9p dOng gang thuc hien hoc da thuc hien trong thai
gian gan nhat...
+ SVDTk: Tinh bang 15% (SVDTxd + SVDTvt-tb) sau khi dieu chinh.
Viec dieu chinh SVDT tai cac thai diem ap dung khac nhau &Jac thuc hien
dua theo cac phi (PL1, PL2, PL3) ve tSi trong cac SVDT thanh phan trong SVDT
(kern theo).
8. Bang SVDT:

8.1. Onion day tai dqn cap 'NO Ai) 500kv


Don vi tinh; trieu VND/km

Suit von du fir


V4t ttr - Thikt bi
SO MA hieu
Cong trinh XIV Day din, CP
TT SVDT Tong
dIrng cot, xa cach dien, khac
phy kien

I 0500.1 'Wing 1: yang nni Tay Bic, Bong Bic, cao nguyen mien Trung WI Nam Trung b0

DZ500kV mach CdP gi6 7.270,49 1.127,58 2.293,31 2.901,28 948,33


60daN/m2
D500.330/43. 14 phan pha 4,
a
2.4.1 ACSR-
4x330/43 Cap i6
g
95daN/m2
8.599' 79 1.466,67 3.022,92 2.988,49 1.121,71

DZ500kV mach CcIP gi° 10.134,75 2.242,13 3.307,00 3.613,96 1.374,46


95daN/m2
D500.400/51. Up phan pha 4,
b
2.4.1 ACSR- Cdp gi6
4x400/51 125daN/m2
13.187,85 3.749,58 4.020,43 3.697,68 1.720,15

II D500.2 Vim 2: yang nil) dt yeu (Tay Nam bi); Deng Bing Bic IND
DZ500kV mach Ccip gio
8.798,82 2.589,61 2.176,69 2.884,85 1.147,67
D500.330/43. kep phan pha 4, 60daN/m2
a
2.4.2 ACSR- Cdp i6
g 10.281,32 3.210,47 2.808,58 2.921,22 1.341,04
4x330/43 83daNhn2

4
Su6t v6n dttu tir
VP hi.— Thiet bj
SO Ma hieu
Ging trinh Xay Day din, CP
TT SVDT TOng
dkrng Cot, xi cfich dien, kluic
phy kiln

Cap gid
95daN/m2 12.300,74 3.261,40 3.719,17 3.715,72 1.604,44

Cdp gi6 4.940,48 1.565,24


60daN/m2 12.000,15 2.898,13 2.596,31

DZ500kV mach Cdp gi6


13.391,23 3.736,46 2.936,93 4.971,16 1.746,68
D500.600/76. kelp phan pha 4, 83daN/m2
b
2.4.2 ACSR- Ccip gio
15.049,84 3.863,38 4.052,66 5.170,78 1.963,02
4x600/76 125daN/m2
Cdp gi6
16.238,37 4.572,66 4.126,36 5.421,29 2.118,05
I 55daN/m2

HI D500.3 Wing 3: %lung ding bang vu trung du (Duyen hai, Bong Nam bp, Tay Nguyen)
Cdp gi6 864,67
60daN/m2 6.629,14 1.478,95 1.553,66 2.731,85
DZ500kV mach
D500.330143. kelp phan pha 4, Ccip gib
1.562,74 2.660,34 2.746,07 1.045,37
a 95daN/m2
8.014,51
2.4.3 ACSR-
4x330/43 Cdp gi6
125daN/m2 9.644,49 2.267,31 3.266,24 2.852,96 1.257,98
DZ500kV mach
D500.400/51. kep phan pha 4, Cdp gio
2.746,20 903,64
b 60daN/m2
6.927,92 1.567,25 1.710,83
2.4.3 ACSR-
4x400/51

8.2. DIAING DAY TAI DIN CAP DIN AP 220KV


Dan vi tinh: triOu VND/km
Su6t win du tu'
Ma hieu VOt tn. — Thiet bj
SO TT Cong trinh
SVDT Xay Day din, CP
TOng
d‘rng Cot, xa cach dien, khac
phy kien
1 D220-1 Wing 1: vang nui Tay Bic, Wing Bic, cao nguyen mien Trung va Nam Trung 14

Cell, giO
1.700,91 482,74 475,27 521,05 221,86
DZ220kV 60daN/m2
mach dcm,
D220.400/ CIO gio
1 kh8ng phan 2.099,05 759,78 531,01 534,48 273,79
51.1.1.1 95daN/m2
pha, ACSR-
400/51 Clip gid
I 25daN/m2
2.621,63 769,47 925,62 584,59 341,95

Cdp gio
60daN/m2
2.494,63 512,72 724,66 931,87 325,39
DZ220kV
D220.400/ mach Up, Cdp gio
2 khOng phan 3.059,80 977,41 753,32 929,97 399,1
51.2.1.1 83daN/m2
pha, ACSR
400/51 Cdp gio
95daN/m2
3.482,17 986,45 990,92 1.050,60 454,2

D220.500/ DZ220kV Cdp gio


3 3.597,69 901,46 1.141,56 1.085,40 469,26
64.2.1.1 mach kep, 60daN/m2

5
Suat von din hr

MA hiOu VAt ttr — Thiet bj


SO TT Cling trinh
SVDT Xay Day din, CP
Ting
dyng Cot, xa each diOn, khac
phy kiOn
khOng phan
Cap gia
pha, ACSR- 3.942,30 1.093,98 1.219,74 1.114,37 514,21
83daN/m2
500/64
Cap gio
3.604,74 685,1 956,29 1.493,17 470,18
60daN/m2
DZ220kV
mach kdp, Cap gio
D220.330/ 3.769,88 821,16 1.100,32 1.356,67 491,72
4 phan pha del, 95daN/m2
43.2.2.1
ACSR-
2x330/43
Cap gio
4.422,53 976,45 1.360,40 1.508,83 576,85
125daN/m2

Cap gio
5.874,71 831,54 2.585,09 1.691,81 766,27
60daN/m2
DZ220kV
mach kep,
D220.400/ Cap gio
4 Phan pha &I, 4.049,29 795,32 1.119,84 1.605,96 528,17
51.2.2.1 95daN/m2
ACSR-
2x400/51
Cap gio
4.258,39 843,83 1.241,11 1.618,01 555,44
125daN/m2

DZ220kV Cap gio


4.729,75 823,89 990,27 2.298,66 616,92
mach Up, 95daN/m2
D220.400/
6 phdn pha ba,
51.2.3.1
ACSR- Cap gio
3x400/51 5.503,95 1.126,52 1.359,34 2.300,18 717,91
125daN/m2

II D220.2 Yang 2: yang nen dat yeu (Tay Nam bO; Ding Bang Bac bO)

DZ220kV
mach don,
D220.400/ Cap gio
1 kh6ng phan 4.386,20 2.068,98 1.215,61 529,5 572,11
51.1.1.2 83daN/m2
pha, ACSR-
400/5 I

Cap gio
5.105,60 1.961,34 967,49 1.510,83 665,95
60daN/m2

Cap gio
5.876,36 2.439,57 1.185,78 1.484,52 766,48
DZ220kV 83daN/m2
mach kep,
D220.330/ Cap gio
2 phan pha doi, 6.315,80 2.595,09 1.340,98 1.555,93 823,8
43.2.2.2 95daN/m2
ACSR-
2x330/43 Cap gio
6.726,20 2.526,04 1.728,29 1.594,54 877,33
125daN/m2

Cap gio
7.353,33 2.891,20 1.899,80 1.603,20 959,13
155daN/m2
DZ220kV
mach kep,
D220,400/ Cap gio
3 Phan pha doi, 7.623,05 3.011,97 1.878,91 1.737,87 994,31
51.2.2.2 155daN/m2
ACSR-
2x400/51
DZ220kV
mach kep,
D220.400/ Cap gio
4 phan p,
P ba 7.125,18 2.298,80 1.536,50 2.360,50 929,37
51.2.3.2 83daN/m2
ACSR-
3x400/51

III D220.3 Wing 3: yang ding bang vh trung du (Duyen hai, Wong Nam b.), Tay Nguyen)

6
Suit von dau ttr
MA hiOu Vat ttr — Thiet bj
SO TT Cling trinh
SVDT TongXfiy Day an, CP
dirng Cot, xa cach diOn, khac
phy kiOn
DZ220kV
mach dam,
D220.400/ Cap gib
1 khOng phan 1.958,43 597,13 571,45 534,41 255,45
51.1.1.3 95daN/m2
pha, ACSR-
400/51

Cap gib
2.768,09 577,79 903,83 925,41 361,06
DZ220kV 60daN/m2
mach kep,
0220.400/ Cap giO
2 khong p han 3.213,69 785,64 1.070,60 938,27 419,18
51.2.1.3 95daN/m2
pha, ACSR-
400/51 C ap gid
3,458,29 987,53 1.073,27 946,41 451,08
125daN/m2

Cap gio 618,49


4.741,75 811,99 1.789,05 1.522,22
60daN/m2
DZ220kV
mach Ice'', Cap gi6
0220.330/ 4.276,88 1.131,15 1.099,57 1.488,31 557,85
3 Phan pha doi, 95daN/m2
43.2.2.3
ACSR-
2x330/43
Cap gio
4.629,40 1.034,84 1.348,30 1.642,42 603,83
125daN/m2

DZ220kV Ccip gio 1.158,98 2.300,60 693,26


5.314,96 1.162,14
mach Up, 95daN/m2
0220.400/
4 thanpha ba,
51.2.3.3
ACSR- Cap gi6
3x400/51 5.946,36 1.485,62 1.381,33 2.303,80 775,61
125daN/m2

IV 0220.4 Wing 4: yang thanh thi, (long dan cu.

DZ220kV
mach dan,
D220.400/ Cap gio
1 khan p han 2.901,31 804,6 1.088,74 629,54 378,43
51.1.1.4 125daN/m2
pha, ACSR-
400/51
DZ220kV
mach kep,
0220.400/ Cap gio
2 khong phan 4.153,84 1.237,51 1.376,16 998,37 541,81
51.2.1.4 125daN/m2
pha, ACSR-
400/51

7
8.3. DIAING DAY TAI DIEN CAP DIEN AP 110KV
Dan vi tinh: triOu VND/km

Suit von dAu fir

VT-TB
MA hiOu
STT Cling trinh
SVDT )(ay Day dAn, CP
Ting
d 'pig each khac
Cot, xa
dien,
phi) kien

1 D110-1 Viing 1: yang nui Tay Bic, Deng Bic, cao nguyen mien Trung va Nam Trung 130

DZI10kV mach Cdp gib


1.689,33 477,89 418,06 573,03 220,35
kep, khong phan 60daN/m2
DI 10.185/
I
29.2.1.1 pha, ACSR-
Cdp gio
1x185 2.126,22 772,32 502,94 573,63 277,33
95daN/m2

DZ110kV mach Cdp gio


1.927,06 663,82 419,77 592,12 251,36
D110.240/ kep, khong phan 60daN/m2
2
32.2.1.1 pha, ACSR- Cdp gib
1 x240 2.422,88 738,64 689,09 679,12 316,03
95daN/m2

Cap gab
2.366,40 759,85 562,78 735,11 308,66
60daN/m2
DZ I 10kV mach
D110.300/ kdp, khOng phan Cdp gib
3 2.738,79 894,85 746,18 740,53 357,23
39.2.1.1 pha, ACSR- 83daN/m2
1x300
Cdp gib
2.979,24 1.019,30 796,78 774,56 388.6
95daN/m2

DZ I 10kV mach
DI10.240/ Ccip gio
4 kep, phan pha 4.304,27 1.072,50 1.125,84 1.544,49 561,43
32.2.2.1 60daN/m2
MI ACSR-2x240

H D110-2 Vung 2: vung nen dit you (Tay Nam 14; DOng Bang Bic Ix))

DZ110kV mach Cap gib


3.023,10 1.157,61 896,32 574,86 394,32
D110.185/ kdp, kh8ng phan 95daN/m2
I
29.2.1.2 pha, ACSR- Cap gio
1x185
lx185 3.431,49 1.307,64 922,36 753,9 447,59
125daN/m2

DZII0kV mach Cap gio


2.080,77 974,43 397,17 437,75 271,4
D110.300/ kep, khong phan 95daN/m2
2
39.2.1.3 pha, ACSR- Ccip gio
1x300 3.068,87 1.599,73 580,25 488,61 400,29
125daN/m2

DZ I 10kV mach
D 110.400/ kep, khong phan Cdp gib
3 2.852,48 1.441,83 574,63 463,96 372,06
51.2.1.3 pha, ACSR- 60daN/m2
1x400

DZI 10kV mach Cdp gio


3.362,39 1.405,75 778,95 739,12 438,57
D110.400/ kep, kh8ng phan 83daN/m2
3
51.2.1.2 pha, ACSR- C dp gio
1x400 3.662,43 1.432,42 988,25 764,05 477,71
125daN/m2

III D110-3 Wing 3: yang dOng bang va trung du (Duyen hai, Bong Nam 14, Tay Nguyen)

8
Suit von din tn.

VT-TB
MA hiOu
STT Cling trinh
SVDT Xfiy Day din, CP
Tong
ding each khac
Cot, xii
diOn,
phi kiOn

dip gib
1.841,20 619,1 456,18 525,76 240,16
60daN/m2
D110.18 DZ110kV mach
kdp, khong phan Celt, gib
1 5/29.2.1. 2.120,08 752,49 520,22 570,84 276,53
pha, ACSR- 95daN/m2
3 lx185
Cell, gio
2.616,72 815,7 784,65 675,07 341,31
125daN/m2

C'jp gio
DZI 10kV mach 2.455,84 762,06 642,77 730,68 320,33
95daN/m2
D110.300/ kdp, khOng phan
2
39.2.1.3 pha, ACSR-
1x300 Cap gio
2.875,04 968,73 795,62 735,68 375,01
I25daN/m2
DZI 10kV mach
D110.400/ Up, khong phan Clip gio
3 2.650,68 624,09 818,6 862,26 345,74
51.2.1.3 pha, ACSR- 60daN/m2
1x400

IV DI10-4 VtIng 4: vnng thenh thj, 'long dan cu.

DZI 10kV mach


D110.300/ kdp, khong phan Cdp gio
1 2.805,70 932,03 760,43 747,29 365,96
39.2.1.4 pha, ACSR- 95daN/m2
1x300

9
CAC PHU LVC

Phu lye 1.

Ty trong SVDT thanh phan trong SVDT throng day tai din cap din Ai) 500KV.

Dan vi tinh: %

Ty tryng SVDT

S6 MA hieu VOt ttr-Thiet bi


Ong trinh
TT SVDT Day din,
TOng Xfiy dy-ng CP khac
COt, xi cach dien,
phy kiln

I 0500.1 Yang 1: yang nui Tay Bic, Bong Bic, cao nguyen mien Trung vh Nam Trung 14

Cdp gib 39,91 13,04


DZ500kV mach 100 15,51 31,54
D500.330/43. 60daN/m2
1 kdp pl.& pha 4,
2.4.1
ACSR-4x330/43
Cdp gio 34,76 13,04
100 17,05 35,15
95daN/m2
Cat!, gio 29,20 36,90 13,04
DZ500kV mach 100 20,86
D500.400/51. 95daN/m2
2 kep [Than pha 4,
2.4.1 Cap gio
ACSR-4x400/51 100 28,43 30,49 28,04 13,04
125daN/m2

II 0500.2 Yung 2: ving nen dit yeu (Tay Nam bp; DOng Bing Bic 14)

Cdp gio 24,74 32,79 13,04


100 29,43
60daN/m2
DZ500kV mach
D500.330/43. Cap gib 27,32 28,41 13,04
Up phan pha 4, 100 31,23
2.4.2 83daN/m2
ACSR-4x330/43
Ccip gio 30,21 13,04
100 26,51 30,24
95daN/m2
Cdp gio 24,15 22,64 40,17 13,04
100
60daN/m2
Ccip gio
DZ500kV mach 100 27,90 21,93 37,13 13,04
0500.600/76. 83daN/m2
2 kep phan pha 4,
2.4.2 Cdp gid
ACSR-4x600/76 100 25,67 26,93 34,36 13,04
125daN/m2
Ciip gio
100 28,16 25,41 33,39 13,04
155daN/m2

III D500.3 Yang 3: Wing ding bing va trung du (Duyen hai, Bong Nam 14, Tay Nguyen)

(-di) gio
100 22,31 23,44 41,21 13,04
60daN/m2
DZ500kV mach
0500.330/43. Cdp gib
1 Up phan pha 4, 100 19,27 32,81 34,88 13,04
2.4.3 95daN/m2
ACSR-4x330/43
Cdp gid
100 23,51 33,87 29,58 13,04
125daN/m2
DZ500kV mach
0500.400/51. Cap gio
2 kelp phan pha 4, 100 22,62 24,69 39,65 13,04
2.4.3 60daN/m2
ACSR-4x400/51

10
Phu luc 2.

Ty' thing SVDT thinh phAn trong SVDT duirng day tai dign cap dign Ap 220KV.

Dan vi tinh: %
TS, trong SVDT
vOt tit' - Thiet bj
SO Mii hieu Dfiy din,
Cong trinh
TT SVDT TOng Xfiy dtrng .., cach CP khic
Cot, xh din, phy
kiln
I D220-1 Wing 1: vimg nui Tfiy Bic, Wong Bic, cao nguyen mien Trung via Nam Trung bi)
Cdp gio
100 28,38 27,94 30,64 13,04
DZ220kV mach 60daN/m2
D220.400/51. clan, khong phan Cdp gio
I 100 36,20 25,30 25,46 13,04
1.1.1 pha, ACSR- 95daN/m2
400/51 CcIp gio
100 29,35 35,31 22,30 13,04
125daN/m2
Cdp gio 13,04
100 20,55 29,05 37,36
DZ220kV mach 60daN/m2
D220.400/51. kep, Milting phan C dp gib
2 100 31,94 24,62 30,40 13,04
2.1.1 pha, ACSR- 83daN/m2
400/51 COI, gio
100 28,33 28,46 30,17 13,04
95daN/m2
DZ220kV mach Cdp gi6 13,04
100 25,06 31,73 30,17
D220.500/64. kdp, khong phan 60daN/m2
3
2.1.1 pha, ACSR- Cdp giO
100 27,75 30,94 28,27 13,04
500/64 83daN/m2
Cdp gio
100 19,01 26,53 41,42 13,04
60daN/m2
DZ220kV mach
0220.330/43. CdP gi6
100 21,78 29,19 35,99 13,04
4 kep, phan pha MI,
2.2.1 95daN/m2
ACSR-2x330/43
Ccip gio
100 22,08 30,76 34,12 13,04
125daN/m2
Ccip gio
100 14,15 44,00 28,81 13,04
60daN/m2
DZ220kV mach
D220.400/51. Ctip gio
5 kdp, phan pha doi, 100 19,64 27,66 39,66 13,04
2.2.1 95daN/m2
ACSR-2x400/51
Cdp gio
100 19,82 29,15 38,00 13,04
125daN/m2
gi6
DZ220kV mach Cap 100 17,42 20,94 48,60 13,04
0220.400/51. 95daN/m2
6 Up, phan pha ba,
2.3.1 Cdp gio
ACSR-3x400/51 100 20,47 24,70 41,79 13,04
125daN/m2
11 0220.2 Vung 2.1: yang nen diit yeu (Tfiy Nam 14; Dling Bing Bic bi))
DZ220kV mach
0220.400/51. don, khong phan Cdp gio
I 100 47,17 27,71 12,08 13,04
1.1.2 pha, ACSR- 83daN/m2
400/51
Cdp gio
100 38,42 18,95 29,59 13,04
60daN/m2
Cdp gio
100 41,52 20,18 25,26 13,04
83daN/m2
DZ220kV mach Cdp gio
0220.330/43 100 41,09 21,23 24,64 13,04
2 . kep, phan pha doi, 95daN/m2
2.2.2
ACSR-2x330/43
Cdp gio
100 37,56 25,69 23,71 13,04
125daN/m2

Cdp gi6
100 39,32 25,84 21,80 13,04
155daN/m2

11
Ty tryng SVDT
Vat to - Thiet bj
SO MA hien Day din,
Cling trinh
TT SVDT TOng Xay dkrng„ cach CP khac
CO, xa
dien, phy
kiln
DZ220kV mach
D220.400/51. CAp gi6
3 kip, phan pha dal, 100 39,51 24,65 22,80 13,04
2.2.2 155daN/m2
ACSR-2x400/51

DZ220kV mach
D220.400/51. Ccip gio
4 kep, phan pha ba , 100 32,26 21,56 33,14 13,04
2.3.2 83daN/m2
ACSR-3x400/51

III 0220.3 VAng 3: Wing ding bang ye trung du (Duyen hai, Ding Nam ba, Tay Nguyen)
DZ220kV mach C6p gio 13,04
100 30,49 29,18 27,29
D220.400/51. dam, khong phan 95daN/m2
1
1.1.3 pha, ACSR- alp gio
100 29,11 32,67 25,18 13,04
400/51 125daN/m2
alp gio
100 20,87 32,65 33,44 13,04
DZ220kV mach 60daN/m2
D220.400/51. kep, khong phan C6p gio
2 100 24,45 33,31 29,20 13,04
2.1.3 pha, ACSR- 95daN/m2
400/51 Cap gio
100 28,56 31,03 27,37 13,04
125daN/m2
C6p gio
100 17,12 37,73 32,11 13,04
60daN/m2
DZ220kV mach
0220.330/43. C6p gi6
3 kep, phan pha doi, 100 26,45 25,71 34,80 13,04
2.2.3 95daN/m2
ACSR-2x330/43
Cdp gio
100 22,35 29,12 35,49 13,04
125daN/m2
C6p gio
DZ220kV mach 100 21,87 21,81 43,29 13,04
0220.400/51. 95daN/m2
4 kdp, phan pha ba,
2.3.3 COP gio
ACSR-3x400/51 100 24,89 23,23 38,84 13,04
125daN/m2
IV 0220.4 Wing 4: yang thanh thj, clang dan or
DZ220kV mach
0220.400/51. don, killing phan C6p gio
1 100 27,73 37,53 21,70 13,04
1.1.4 pha, ACSR- 125daN/m2
400/51
DZ220kV mach
0220.400/51. kelp, khong phan Cdp gio
2 100 29,79 33,13 24,04 13,04
2.1.4 pha, ACSR- 125daN/m2
400/51

12
Phu luc 3.

TS, trong SVDT thanh phan trong SVDT dtriyng day tai dien cap din Ai) 110KV.
Dan vi tinh: %
Ty trong SVDT

Vfit fir - Thiet bj


So Ma hieu
Cling trinh Day din,
TT SVDT Xfi y
TO
Tong cach CP khac
thin Cot, xit di,?n, phy
kiln

1 D110-1 Yung 1: yang nai Tay Bic, Wong Bic, cao nguyen mien Trung va Nam Trung be

COp gio 13,04


DZ110kV mach kep, 100 28,29 24,75 33,92
D110.185/29. 60daN/m2
1 khong phan pha,
2.1.1 COI, gio
ACSR-1x185 100 36,32 23,65 26,99 13,04
9SdaN/m2
COp gio 13,04
DZ110kV mach keP, 100 34,45 21,78 30,73
D110.240/32. 60daN/m2
2 khong phan pha,
2.1.1 Cap gio
ACSR-1x240 100 30,49 28,44 28,03 13,04
95daN/m2
Clip gio 13,04
100 32,11 23,78 31,07
60daN/m2
DZ110kV mach kep, cdpgio
D110.300/39, 100 32,67 27,24 27,05 13,04
3 kh6ng phan pha,
2.1.1 83daN/m2
ACSR- Ix300
COI) gib
100 34,21 26,74 26,01 13,04
95daN/m2
DZI 10kV mach Up, Cap gio
DI 10.240/32. 13,04
4100 phan pha dal ACSR- 24,92 26,16 35,88
2.2.1 60daN/m2
2x240
II D110-2 Viing 2: viing nen dAt y4u (Tay Nam b0; Thing Bing Bic be)
Ccip gio
DZII0kV mach kep, 100 32,29 29,65 25,02 13,04
D110.185/29. 95daN/m2
I khong phan pha,
2.1.2 COp gio
ACSR-1x185 100 38,11 26,88 21,97 13,04
I 25daN/m2
dip gi6
DZ 110kV mach kep, 100 46,83 19,09 21,04 13,04
D110.240/32. 83daN/m2
2 khong phan pha,
2.1.2 CgiO
lip
ACSR-1x240 100 52,13 18,91 15,92 13,04
95daN/m2
C op gio
100 50,55 20,14 16,27 13,04
60daN/m2
Gip gio
DZ110kV mach kdP, 100 41,81 23,17 21,98 13,04
D110.300/39. 83daN/m2
3 khong phan pha,
2.1.2 a,gio
ACSR-1x300 100 40,36 28,53 18,07 13,04
125daN/m2
Ccip gio
100 37,86 25,81 23,29 13,04
I55daN/m2
Ccip gio
DZI 10kV mach kep, 100 20,72 29,99 36,25 13,04
D110.400/51. 60daN/m2
4 khong phan pha,
2.1.2 Ccip gio
ACSR- I x400 100 46,21 15,13 25,62 13,04
83daN/m2

HI D220-3 Yang 3: yang ding bang vit trung du (Duyen hai Hong Nam bi), Tay Nguyen)

COI) gio
DZ I 10kV mach kelp, 100 34,17 24,46 28,33 13,04
D110.185/29. 60daN/m2
1 khong phan pha,
2.1.3 Carp gi6
ACSR-1x185 100 36,85 24,02 26,09 13,04
95daN/m2

13
TS, tr9ng SVDT

VAt to — Thiet bi
SO MA MO
Ong trinh Day din,
TT SVDT Xliy
T6ng cAch CP khic
dungcOt, xl din, phy
hitt]
Ciip gio
100 31,17 29,99 25,80 13,04
125daN/m2
Cali, gio
DZI 10kV mach kep, 100 31,03 26,17 29,76 13,04
D110.300/39. 95daN/m2
2 khong phan pha,
2.1.3 Cjp gio
ACSR- I x300 100 33,14 27,21 26,61 13,04
I 25daN/m2
DZ 1 10kV mach kep, cap gio
DI10.400/51.
3 khong phan pha, 100 21,90 29,31 35,75 13,04
2.1.3 60daN/m2
ACSR-1x400

IV D220-4 Yang 4: vung thimh thi, (long dan cu.

DZ110kV mach kdp, ail, gio


DI10.300/39. 26,06 13,04
I khong phan pha, 100 34,06 26,84
2.1.4 95daN/m2
ACSR-1x300 I

14
Phu luc 4. Bang gia nhan ding.
Bang hrong theo Thong to s6 05/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cila BO xay dirng. Mirc Luang
dau vao 1.900.000 ci6ng/thang.

STT DANH MIX NHAN CONG DVT DON GIA

1 Nhan cong nh6m 1; bac 3,0/7 D6ng/cong 157.846

2 Nhan ding nhom 1; bac 3,5/7 D$ng/cong 172.096

3 Nhan c6ng nhOm 1: bac 4,0/7 DOng/cong 186.346

4 Nhan ding nh6m 2; bac 3,0/7 Dtmg/cong 178.308

5 Nhan ding nhom 2; bac 3,5/7 Dting/c6ng 193.654

6 Nhan ding nhOm 2; bac 4,0/7 Wing/Ong 209.000

7 Nhan Ong nhOm 2; bac 4,5/7 DOng/cong 227.635

8 Nhan Ong nh6m 2; bac 5,0/7 Dling/cong 246.269

15
Phu luc 5. Gia 'sit lieu.

STT VOt 4u Dan vi Dan gia

1 Cat yang DOng/m3 360.000

2 DAt 1361g/tit' 69.444

3 DA hOc DOng/m3 340.000


4 DA dam cdc loai Diing/m3 340.000
5 Xi mang PC40 Dling/kg 1.760
6 Go van cac loai DOng/m3 3.463.636

7 Thep hinh DOng/kg 16.900

8 Thep tarn Dling/kg 16.500

9 Dinh cdc loAi Dis5ng/kg 25.000


10 Thdp tren cdc loai DOng/kg 13.500
11 Day thdp buOc 0 1 DOng/kg 15.300
12 Que han DOng/kg 19.636

16
Phu luc 6. Bang gia vat ttr — thiet bi.

STT Ten vat ttr — thiet bj Ky hi0 Dan vi Don gia Ghi chti

I Day din & day chOng set


ACSR- Dz550kV ND Long Phil - O
1 Day nhom 161 thdp: Dtmg/km 127.657.852 00
' Mon
ACSR- Dz550kV ND Long Phu - O
2 Day nhom 161 the!): D6ng/km 40.761.651 00
' Mon
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phu - O
3 Day nh6m 10i the!): Dtmg/km 41.530.003,00
185/29 M6n
ACSR- Dz550kV ND Long Phu - O
4 Day nh6m 101 thdp: Diing/km 53.378.220,00
240/39 M6n
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phil - O
5 Day nh6m 101 thep: 136ng/km 54.413825
. 00
' Mon
ACSR- Dz550kV ND Long Phil - O
6 Day nh6m 101 thep: D6ng/km 63.400.207 00
' Mon
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phil - O
7 Day nh6m 101 thep: Ding/km 65.421.308,00
300/39 M6n
ACSR- Dz550kV ND Long Pita - O
8 Day nh6m 161 thdp: D'Ong/km 70.293108
. 00
' Mon
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phil - O
9 Day nh6m 10i thep: Diing/km 73.049154
. 00
' Mon
ACSR- Dz550kV ND Long Pita - O
10 Day nh6m 101 thdp: Dtmg/km 84.574.440,00
400/51 M6n
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phil - O
11 Day nhom 101 thep: Dtmg/km 87.859.425,00
400/51 M6n
ACSR- Dz550kV ND Long Phu - O
12 Day nh6m 101 thep: D6ng/km 105.748.673,00
500/64 M6n
ACSR.Mz- Dz550kV ND Long Phu - O
13 Day nhom 101 the!): Dtmg/km 109.879.959,00
500/64 M6n
PHLOX- Dz550kV ND Long Phil - O
14 Day chong set: D'ong/km 29.850.913,00
116,2 M6n
Dz550kV ND Long PH - O
15 Day ch6ng set: PHLOX-75 D6ng/km 16.620.988 00 .
' Mon
PHLOX- Dz550kV ND Long Phil - O
16 Day cluing set: Wong/km 37.731.554 00
174,1 ' M8n
Bdo gid cadivi than
17 Day chtmg set: GSW-50 Dtmg/km 13.143.900,00
12/2016
Baia gid cadivi Chang
18 Day chtmg set: GSW-70 D6ng/km 18.272.100,00
12/2016
Bdo gid cadivi Chang
19 Day ch6ng set: GSW-90 D6ng/km 23.991.000,00
12/2016
II Phu kien day dan; day chOng set
Dz500kV Wing Ang - Ha
1 Ong not day dan: ONDD USD/cdi 17,33
- DA Nang

2 Dz500kV Wing Ang - Ha


Ong vd day dan: OVDD USD/cdi 8,91
- DA Nang

3 Dz500kV Wing Ang - Ha


Cluing rung day dan CRd USD/b8 31,08
- DA Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
4 Khung djnh vj day dam KDV-1 USD/cdi 30,35
Tinh - DA Nang
Dz500kV Wing Ang - Ha
5 Khung djnh vj day leo: KDV-2 USD/cdi 21 78
' - DA Nang
Dz500kV Duyen Hai - My
6 Ong not day ch6ng set: ONs USD/cdi 7 33
' Tho

7 Ong vá day ch6ng set: Dz500kV Duyen Hdi - my


OVs USD/cdi 9,44
Tho

17
STT Ten v(it tir — thiet bi Ky hi0 Don vi Don giii Ghi chi'

Dz500kV Duyen Hai - My


8 ChOng rung day cluing set: CRs USD/b0 6,89
Tho
ChuOi der day cluing set Dz500kV Duyen Hai - my
9 DCS-5 USD/b0 25,56
500kV: Tho
Chu& ndo day chong set Dz500kV Duyen Hai - my
10 NCS-5 USD/b6 29,78
500kV: Tho
ChuSi der day ch6ng set Dz220kV kien Luang -
11 DCS-2 USD/b0 23,36 A
220kV: Chau Doc
Chu& ndo day ch6ng set Dz220kV kien Luang -
12 NCS-2 USD/b0 30,17
220kV: Chau 06c
Chu6i der day ch6ng set Dz110kV kien Luang - Ha
13 DCS-1 USD/b6 13,44
110kV: Tien
Chu& ndo day chting set Dz110kV kien Luang - Ha
14 NCS-1 USD/b6 42,27
110kV: Tien
III Phtin each din va phy kik'n
Phu kien chuiii Mr leo 801,70 DZ500kV 6 Mon - Cai Lay
1 DL70-1x26 USD/b0
500kV (c6 to bu):

2 Phu ki6n chu6i der dan: DD160-1x26 USD/b6 339,90 DZ500kV O Mon - Cai La'y

3 Phy ki6n chuiii der dan: DD210-1x22 USD/b6 339,90 DZ500kV O Mon - Cai Lay

4 Phu ki6n chu6i der dan: DD300-1x22 USD/b0 339,90 DZ500kV O Mon - Cai Lay

S Phu kin chuSi der dan: DD400-1x23 USD/b0 339,90 DZ500kV O Mon - Cai Lay

6 Phu ki6n chu6i der Up: DK210-2x23 USD/b6 555,20 DZ500kV O Mon - Cai Lay

7 Phu ki6n chuSi der Up: DK210-2x28 USD/b6 555,20 DZ500kV O Mon - Cai Lay

8 Phu ki6n chu6i der Up: DK300-2x23 USD/b6 555,20 DZ500kV O Mon - Cai Lay

9 Phu ki6n chutii der Up: DK300-2x25 USD/b6 555,20 DZ500kV O Mon - Cai Lay

10 Phu kin chu6i ndo Up: NK300-2x30 USD/b0 814,80 DZ500kV O Mon - Cai Lay

11 Phu kien chuiii ndo Up: NK530-4x23 USD/b0 1.344,42 DZ500kV O Mon - Cai Lay

12 Phu kin chuiii ndo kdp: NK530-2x22 USD/b6 814,80 DZ500kV O Mon - Cai Lay

Phu kien chu6i der leo DL70-1PL- Dz500kV Duyen Hai - my


13 USD/b6 187,00
composite 2.5 Tho
Phu ki6n chuiii der dan D160-1PL- Dz500kV Duyen Hai - my
14 USD/b0 280,00
composite 2.5 Tho
Phu kien chu6i der dan D210-1PL- Dz500kV Duyen Hai - my
15 USD/b0 283,33
composite 2.5 Tho
Phu ki6n chu6i der dan D300-1PL- Dz500kV Duyen Hai - My
16 USD/b0 286,70
composite 2.5 Tho
Phu ki6n chu6i der dan D400-1PL- Dz500kV Duyen Hai - My
17 USD/b6 290,11
composite 2.5 Tho
Phu ki6n chub') der kdp D160-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
18 USD/b6 415,56
composite 2.5 Tho
Phu ki6n chu6i der kdp D210-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
19 USD/b6 433,33
composite 2.5 Tho
20
Phu kien chuSi der kep D300-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
USD/b0 451,86
composite 2.5 Tho
Phu kien cha i ndo kep N300-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
21 USD/b6 645,00
composite 2.5 Tho

18
STT Ten vat fir — thiet bi Ky hien Don vi Don gia Ghi cha

Pho kien chu8i ndo kdp N400-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my


22 LISD/b0 798,00
composite 2.5 Tho
Phu kien chu8i ndo kep N530-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
23 USD/b0 1.011 11
composite 2.5 ' Tho
Phi kien chu8i ndo kep NTC300- Dz500kV Duyen Hai - MS,
24 USD/b0 600,00
composite (vao thanh cap 2PL-2.5 Tho
Phu kien chu8i der leo DL70-1PL- Dz500kV Duyen Hai - my
25 USD/b0 187,00
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i der don D160-1PL- 280,00Dz500kV Duyen Hai - my
26 USD/b0
composite 3.1 Tho
Pilo kien chu8i der don D210-1PL- Dz500kV Duyen Hai - MS
27 USD/b0 283,33
composite 3.1 Tho
Phi kien chu8i der dcm D300-1PL- Dz500kV Duyen Hai - MS,
28 USD/b0 283,33
composite 3.1 Tho
Phi kien chu8i der don D400-1PL- Dz500kV Duyen Hai - My
29 USD/b0 283,33
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i der kep D160-2PL- Dz500kV Duyen Hai - 1‘49
30 USD/b0 415,56
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i der kep D210-2PL- Dz500kV Duyen Hai - MS
31 USD/b0 433,33
composite 3.1 Tho
Phi kien chai der kep D300-2PL- Dz500kV Duyen Hai - MS,
32 USD/b0 433,33
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i der kep D400-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
33 USD/b0 433,33
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i ndo kep N300-2PL- Dz500kV Duyen Hai - MS
34 USD/b0 645 00
composite 3.1 ' Tho
Phu kien chu8i ndo kep N400-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
35 USD/b0 798 00
composite 3.1 ' Tho
Phu kien chu8i ndo kep N530-2PL- Dz500kV Duyen Hai - my
36 USD/b0 1.011,11
composite 3.1 Tho
Phu kien chu8i ndo kep NTC300- 600,00Dz500kV Duyen Hai - MS
37 USD/b0
composite (vao thanh cai) 2PL-3.1 Tho
Phu kien chu8i der leo Dz220kV kien Luang -
38 DL70-1x17 USD/b0 23,00
220kV: Chau D6c
Dz220kV kien Luang -
39 Phil kien cheoi der don: DD70-1x17 USD/b0 73,70
Chau Doc
Dz220kV kien Luang -
40 Phu kien chu8i der don: DD120-1x17 USD/b0 73,70
Chau D6c
Dz220kV kien Luang -
41 Phu kien chu8i der kep: DK70-2x17 USD/b0 81 50
' Chau Doc
Dz220kV kien Luang -
42 Phi kien chuai ndo don: ND160-1x15 USD/b0 80,80
Chau Doc
Dz220kV kien Luang -
43 Phu kien chu8i ndo don: ND210-1x14 USD/b0 80,80 . A
Chau Doc
Chau
Dz220kV
DO kien Luang -
44 Phi kien chu8i der kep: NK160-2x15 USD/b0 121,00
c

45 CDz220kV
hau Do kien Luang -
Phu kien chutii der kep: NK210-2x14 USD/b0
USD 121 00
' c
Phi kien chu8i der leo Dzl 10kV kien Ltrcmg - Ha
46 DL70-1x09 USD/b0 17,10
110kV: Tien

47 Dz110kV kith Luong - Ha


Phu kien chu8i der don:DD70-1x09 USD/b0 28,50
Tien
48 Phu kien chu8i ndo dcm: Dz110kV kien Luang - Ha
ND120-1x10 USD/b0 38,40
Tien
49 Pho kien chu8i der kep: Dzl 1 OkV kien Luong - Ha
NKI20-2x10 USD/b0 9800
' Tiien
50 To VI 100kg: TB100 Dz500kV Wing Ang - Ha
USD/b0 196,02
Tinh - Da Nang

19
STT Ten vat fir— thiet IA Ky hieu Don vj Dorn gia Ghi eh('

Dz500kV Wing Ang - HA


51 Ta bit 200kg: TB200 USD/bO 392,04
Tinh - Da Nang
Dz500kV Wing Ang - Ha
52 To b5 300kg: TB300 USD/bO 588,06
Tinh - Da Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
53 Ta bit 400kg: TB400 USD/bO 784,08
Tinh - DA N?ing
Dz500kV Vung Ang - HA
54 To bit 500kg: TB500 USD/bO 980,10
nth - DA Nang
Dz500kV \tang Ang - HA
55 Ta bit 600kg: TB600 USD/bO 1.176,12
Tinh - DA Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
56 Ta bit 600kg: TB700 USD/bO 1.372,14
Tinh - Da Nang
Dz500kV Vang Ang - HA
57 Ta bil 800kg: TB800 USD/bO 1.568,16
Tinh-Da Nang

1.764,18
Dz500kV - HA
58 Ta bii 900kg: TB900 USD/bO
'firth - DA Nang
Viing Ang
Dz500kV Wing Ang - Ha
59 To bit 1000kg: TB1000 USD/190 1.960,20
Tinh - DA Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
60 Ta bil 1100kg: TB1100 USD/bO 2.162,16
Tinh - DA Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
61 Ta bit 1200kg: TB1200 USD/bO 2.358,18
Tinh - Da Nang
Dz500kV Wing Ang - HA
62 Tabu 1300kg: TB1300 USD/bO 2.554,70
TIM-Da Nang
63 Ching set van throng day: Y4 EGLA USD/bO 14.070,00
Den tin hieu chop matt do
canh bao hang khOng (Nang Dz500kV Duyen Hai - My
64 DCB-1 USD/b0 611,11
lugng mat trod, lap tren dinh Tho
cOt virgt song):
Den bao hieu lap vac, diem
Dz500kV San La - Hiep
65 thap nhat c5a day da'n (tai DCB-2 USD/bO 2.032,00
Ma
khoang vugt song):
Bong bao hieu hang kitting Dz500kV Duyen Hai - MS/
66 BBH-1 USD/bO 152,78
(treo tren day cluing set): Tho
Cach dien thug tinh loai DZ500/220kV Hie!) Hoa. -
67 U7OBLP USD/bat 6,00
70kN Dong Anh - Bac Ninh 2
Cach dien thus, tinh loai DZ500/220kV Hiep Boa. -
68 U120BP USD/bat 7,20
120kN Wong Anh - Bac Ninh 2
Cach dien thug tinh loai DZ500/220kV Hiep Hoa -
69 U160BP USD/bat 10,50
160kN !Yong Anh - Bic Ninh 2
Cach dien thug tinh loai DZ500/220kV Hiep Hoa -
70 U210BP USD/bat 13,20
210kN Dong Anh - Bac Ninh 2
Cach dien thug tinh loai DZ500/220kV Hiep Hoa -
71 U300BP USD/bat 19,30
300kN Dong Anh - Bac Ninh 2
Cach dien thug tinh loai DZ500/220kV Hiep Hoa -
72 U400B USD/bat 27,40
400kN Dong Anh - Bac Ninh 2
Cach dien thug tinh loai
73 U530B USD/bat 92,00 DZ500kV O Mon - Cai Lay
530kN
Cach dien composite loai Dz500kV Duyen Hai - my
74 P70-3.1 USD/chuM 194,44
70kN (vimg gie 3.1) Tho
Cach dien composite loai Dz500kV Duyen Hai - My
75 P160-3.1 USD/chuM 205,56
160kN (vimg gib 3.1) Tho
Cach dien composite loai Dz500kV Duyen Hai - my
76 P210-3.1 USD/chai 211,11
210kN (vimg gi6 3.1) Tho
Cach dien composite loai Dz500kV Duyen Hai - My
77 P300-3.1 USD/chuM 255,56
300kN (v5ng gib 3.1) Tho
Cach dien composite loai Dz500kV Duyen Hai - my
78 P400-3.1 USD/chuOi 300,00
400kN Ming gib 3.1) Tho

20
STT Ten vat tn. — thiet bj KS hien Dan vi Dan gut Ghi chi'

Cacti didn composite loci Dz500kV Duyen Hai - my


79 P530-3.1 USD/chu8i 400,00
530kN (yang gib 3.1) Tho
Cach din composite Ioai Dz500kV Duyen Hai - My
80 P70-2.5 USD/chutii 155,56
70kN (viing gib 2.5) Tho
Cach di'dn composite loci Dz500kV Duyen Hai - My
81 P160-2.5 USD/chu8i 164,44
160kN (Wing gio 2.5) Tho
Cach didn composite loci Dz500kV Duyen Hai - my
82 P210-2.5 USD/chuSi 166,67
210kN (viing gi6 2.5) Tho
Cach didn composite loci Dz500kV Duyen Hai - my
83 P300-2.5 USD/chu8i 227,78
300kN (\ding gi6 2.5) Tho
Cach didn composite loci Dz500kV Duyen Hai - my
84 P400-2.5 USD/chu8i 272,22
400kN (viing gi6 2.5) Tho
Cach didn composite loci Dz500kV Duyen Hai - My
85 P530-2.5 USD/chu8i 400,00
530kN (viing gi6 2.5) Tho

86 Phan cap quang va phi,' kin

Dz500kV Wing Ang - HA


87 Day cap quang 24 sqi: OPGW-57 USD/km 1.970,10 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - My Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
88 Day cap quang 24 sqi: OPGW-70 USD/km 1.970,10 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - My Tho
Dz500kV Viing Ang - Ha
89 Day cap quang 24 sqi: OPGW-80 USD/km 2.079,55 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - my Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
90 Day cap quang 24 sqi: OPGW-90 USD/km 2.189,00 Tinh - Da Nang & Duyen
Hai - My Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
91 Chong rung cap quang CRq USD/b0 10,74 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - My Tho
OPGW- Dz500kV Wing Ang - Ha
HO not cap quang (bao
92 • 57/0PGW- USD/h0p 82,60 Tinh - DA Nang & Duyen
Om ca gia der)
57 Hai- My Tho
t• OPGW- Dz500kV Wing Ang - HA
H0p n oi cap quang (bao
93 x 70/OPGW- USD/hOp 82,60 Tinh - DA Nang & Duyen
gom ca gia der)
70 Hai - My Tho
OPGW- Dz500kV Wing Ang - HA
HOp n6i cap quang (bao
94 x 80/OPGW- USD/h0p 82,60 Tinh - DA Nang & Duyen
gom ca gia dtr)
80 Hai - My Tho
., OPGW- Dz500kV Wing Ang - HA
Hop not cap quang (bao
95 x 90/0PGW- USD/hOp 82,60 TIM - DA Nang & Duyen
gom ca gid der)
90 Hai - my Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
96 Chu8i &I cap quang DCQ USD/b0 60,05 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - My Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
97 Chu8i ndo cap quang NCQ USD/b0 73,54 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - my Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
98 Chu8i ndo cap quang NCQ-500H USD/b0 73,54 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - My Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
99 Kdp c0 djnh cap quang KCq USD/cai 5,11 Tinh - DA Nang & Duyen
Hai - my Tho
Dz500kV Wing Ang - HA
Kep cac yang day cap
100 KVq USD/cai 5,11 Tinh - DA Nang & Duyen
quang
Hai - My Tho

21
STT Ten vat tir — thiet bi Kj, hieu Don vi Don gig Ghi chti

Dz500kV Wing Ang - HA


Armour rod Cho to chOng USD/cdi 1,70 Tinh - DA Wang & Duyen
101 BL-Q
rung HAi - My Tho
IV Ci)t th6p nq kern nhang nong
COt thdp des, cOt neo DOng/kg 17.618,50
1
DZ220-500kV, h < 50m
COt thdp dot, cOt neo Ding/kg 17.618,50
2
DZ220-500kV, h > 50m
COt thdp d6, cOt neo 17.618,50
3 DOng/kg
DZ220-500kV, h < 50m
COt thdp d6, cOt neo 17.618,50
4 D'ong/kg
DZ220-500kV, h > 50m
COt thdp dO, cOt neo 1361g/kg 19.380,35
5
DZ110kV, h < 40m
COt thdp der, cOt neo DOng/kg 19.380,35
6
DZ110kV, h > 40m
7 COt the!) Ong tong ma kern CTOL Ding/kg 70.955,71
Thep tier) dia ma kem cac Diing/kg 24.794,88
8 DN.01
loci
9 Bu long neo cOt ma kern BL.01 DZing/kg 25.765,22
10 Bu long neo cOt ma kern BL.02 DOng/kg 25.361,59
11 Bien bao cac loci BBV DOng/kg 18.205,78

Cong ty TNHH Thucmg Mai


Hoa chAt giam din troydAt 1.100.000,00 Cong nghiep Dong Nam
12 HoC DOng/bao
San-Earth ngay 28/10/2016 (25kg/bao)

22
Phu luc 7. Bang gia ca may.

STT May thi cong Dan vi tinh Gia ca may Ghi chti

1 Can cau 25 tan Dting/ea 2.600.342


2 Can cau 5 tan D6ng/ca 1.516.196
3 Can eau 10 tan Dtmg/ca 1.772.310
4 May kdo banh xich I IOCV D6ng/ca 1.182.231
5 Teti dien 2 tan D'ong/ca 195.371
6 May keo banh xich 75CV D6ng/ca 900.041
7 May khoan eta cam tay D = 42 D'ong/ca 188.392
8 May han 14 - 23KW Dtmg/ca 299.697
9 Xe nang 5 tan 1)6'1g/ea 764.423
10 Ma can khi nen 3m3 KN/ph 1)6'1g/ea 209.415
11 T6i dien 5 tan D6ng/ca 239.688
12 May hAn cap quang, han din, dOng ca diezen D6ng/ca 379.730
13 May phat dien ltru dOng 5,2 kW Dtmg/ca 262.591
14 May cua g8 cam tay D6ng/ca 184.190
15 May ai 75CV Wong/ea 1.229.586
16 May ai 110CV D6ng/ca 1.807.887
17 May ai 140CV Dtmg/ca 2.476.331
18 May dam rung ttr hanh 9 tan Dtmg/ca 1.220.571
19 May dam rung tkr hanh 16 tan D6ng/ca 2.360.686
20 May ciao nit gau, banh xich 0,4m3 Dtmg/ca 1.531.846
21 May dAo mOt gau, banh hal 0,8m3 D6ng/ca 2.202.175
22 May ciao mOt gAu, banh hal 1,25'113 D'ong/ca 3.269.789
23 May dao banh xich 0,8m3 Wong/ea 2.371.972

24 May dam cOc, dam dat cam tay trog itivng 50kg Wong/ea 252.478

25 May nen khi diezen 600m3/11 D6ng/ea 1.281.464


26 May nen khi diezen 600m3/11 D6ng/ca 1.281.464
27 May khi nen 10m3/phut D6ng/ca 769.946
28 May dam dai 1,5 KW Dting/ca 189.228
29 May trOn betong 250 lit D6ngica 252.394
30 May dam ban 1 KW D6ngica 185.767
31 May cat u6n cong suit 5KW D6ng/ca 191.749
32 May bila dOng CQC 1,2 tan D'ong/ca 4.234.732
33 May baa dOng CQC ti,r hanh 1,8 tan D6ng/ca 4.234.732
34 May baa dOng coc ttr hanh 2,5 tan D6ng/ca 4.351.541
35 May baa (Jong CQC tkr hanh 3,5 tan D6ng/ca 4.413.313
36 Tau dong CQC, TL dau baa < 1,8 tan Dting/ca 13.887.013
37 Tau keo 150CV D'Ongica 3.524.136
38 SA Ian 250 tan Dling/ca 1.071.554
39 Tau clang coc, TL &it' boa > 1,8 - 2,5 tan Dting/ea 13.887.013
40 Tau dOng coc, TL dau baa > 2,5 - 3,5 tan D6ngica 13.887.013
41 Thi Diezen sire keo 2 tan D6ng/ca 195.371
42 May khoan he tong dim tay 1,05 kW D6ng/ca 182.638
43 Xe nang ngt.red Dtmg/ca 488.318
44 May kelp banh banh xich 75CV Dtmg/ca 900.041
45 Can true dau keo 5T Dting/ca 863.569

23
STT May thi cong Don vi tinh Gia ca may Ghi chti

46 Xe thang Wng/ca 1.537.074


47 Xe thang nang 2 tAn D6'ng/ca 488.318
48 May nap khi Wong/ca 345.638
49 May nen khi DZing/ca 345.638
50 CA'n cau 16 tan DOngica 2.167.272
51 Can cau 3,5 tan DZing/ca 1.275.174
52 Can truc dAu ken 7T Dtmg/ca 1.100.630
53 May in 180cv DOngica 2.994.614
54 May barn wk.. 1,5KW 136ng/ca 169.357
55 May nap khi D6ngica 345.638
56 May nen khi DZing/ca 345.638
57 Can cau 16 tAn Dtmg/ca 2.167.272
58 Can cau 3,5 tAn D6'ng/ca 1.275.174
59 CAn truc dau Um 7T Dtmg/ca 1.100.630
60 May in 180cv D6ng/ca 2.994.614
61 May bum nu& 1,5KW Dt'ing/ca 169.357
62 May rai day D6ng/ca 546.616
63 May thuy lkrc not ep, vd day DZing/ca 58.907
64 May nil day h9p b9 D'Ongica 1.093.233
65 May 19c dau D'Ongica 1.452.171
66 May lQc au ly tam 150011t/h D6ng/ca 1.452.171

24

Das könnte Ihnen auch gefallen