Sie sind auf Seite 1von 161

PROJEKTNI URED: ULTRA STUDIO d.o.o.

Pantovčak 27, 10000 Zagreb


OIB: 19274387099

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ


Ulica Crvenog križa 14/I, Zagreb OIB: 72527253659

GRAĐEVINA: ADAPTACIJA NA 1. i 2. KATA NACIONALNOG


LOGISTIČKOG CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I
UGRADNJA VANJSKOG DIZALA
LOKACIJA: Sesvete
k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete

ZAJEDNIČKA
OZNAKA PROJEKTA: 9/17

GLAVNI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD 31/19
MAPA 2 od 5
GLAVNI PROJEKTANT:
Ivana Uroda, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:
Andrej Marković, dipl. ing. građ.

SURADNIK:
Danijel Kadlec, mag. ing. građ.

DIREKTOR:
Andrej Marković

DATUM IZRADE PROJEKTA: Zagreb, travanj 2019.


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 1

SADRŽAJ
I. OPĆI DIO

a. Popis projekata koje tehnička dokumentacija sadrži 2


b. Popis suradnika 3
1. Upis tvrtke u glavnu knjigu sudskog registra 5
2. Rješenje o imenovanju projektanta 8
3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 9
4. Izjava o usklađenosti statičkog proračuna 11
5. Program kontrole i osiguranja kakvoće 12
6. Uporabni vijek građevine 31
7. Procjena troškova gradnje 32

II. PROJEKT KONSTRUKCIJE 4

1. TEHNIČKI OPIS 33

2. POZICIJA DIZALA 35

3. ANALIZA OPTEREĆENJA 37
3.1. STALNO OPTEREĆENJE 37
3.3. OPTEREĆENJE SNIJEGOM 39
3.4. OPTEREĆENJE VJETROM 40
3.5. GLOBALNE IMPERFEKCIJE OKVIRA 45

4. PRORAČUN KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VOZNOG OKNA 46


4.1. PRORAČUN ČELIČNIH ELEMENATA DIZALA 46
4.1.1. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH STUPOVA OZNAKE "S" 98
4.1.2. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH PREČKI OZNAKE "PV" 103
4.1.3. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH PREČKI OZNAKE "P" 110
4.1.4. PRORAČUN SPOJA "BOČNO PRIDRŽANJE" NA AB GREDE 116
4.1.5. PRORAČUN SPOJA "STUP - AB ZID" 126
4.2. PRORAČUN ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA AB JAME 135
4.2.1. PRORAČUN KONZOLNOG AB ZIDA 135
4.2.1.1. DIMENZIONIRANJE KONZOLNOG AB ZIDA 139
4.2.2. PRORAČUN AB TEMELJNE PLOČE 141
4.2.2.1. PRORAČUN PROBOJA 159
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 2

a. Popis projekata koje tehnička dokumentacija sadrži


MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 9/17
DIA POZITIVA d.o.o., IV Trnjanske ledine 3, Zagreb
Projektant: Ivana Uroda, dipl.ing.arh.
Broj Projekta: TD 9/17

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 31/19


ULTRA STUDIO d.o.o.; Pantovčak 27, Zagreb
Projektant: Andej Marković, dipl.ing.građ.
Broj Projekta: TD 31/19

MAPA 3 PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA TD 179/17


ELEKTRO-GRUPA d.o.o., Pokupska 3, Ivanić-Grad
Projektant: Ivan Sović, ing.el.
Broj Projekta: TD 179/17

MAPA 4 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA TD 978


TERMOPROJEKTING d.o.o., III Mažuranićev odvojak 8, Samobor
Projektant: Tomislav Vučinić, dipl.ing.stroj.
Broj Projekta: TD 978

MAPA 5 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA TD LP 2019 1312


LIFT-ING d.o.o., Međimurska 11, Zagreb
Projektant: Nikola Cindrić, dipl.ing.stroj.
Broj Projekta: TD LP 2019 1312
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 3

b. Popis suradnika

- PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:
- Andrej Marković, dipl.ing.građ., ovl.ing.građ.

- SURADNIK PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE:


- Danijel Kadlec, mag.ing.aedif.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 4

II. PROJEKT KONSTRUKCIJE


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 5
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 6
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 7
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 8

Rješenje o imenovanju projektanta

Temeljem članka 49. i 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), imenujem:

Andrej Marković d.i.g.

projektantom konstrukcije za izradu projekta konstrukcije ADAPTACIJA NA 1. i 2. KATA NACIONALNOG


LOGISTIČKOG CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I UGRADNJA VANJSKOG DIZALA na k.č.
4170/1 k.o. Sesvete, investitora Hrvatski crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/I, Zagreb; OIB: 72527253659, i
on je odgovoran za ispravnost i potpunost navedene tehničke dokumentacije.

Andrej Marković d.i.g., rješenjem br. UPI/I-360-01/06-01/3722 pod red. brojem 3722, upisan je u Imenik
. ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Direktor:
U Zagrebu, travanj 2019. Andrej Marković dipl. ing. građ.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 9

.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 10

.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 11

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA KONSTRUKCIJE ZA GLAVNI


PROJEKT S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Ovlašteni inženjer građevinarstva Andrej Marković iz Zagreba, Božidara Magovca 31 upisan u Imenik Komore
inženjera građevinarstva pod brojem 3722, temeljem čl. 51. i 108., Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
daje sljedeću

IZJAVU

kojom se potvrđuje da je projekt konstrukcije ADAPTACIJA NA 1. i 2. KATA NACIONALNOG LOGISTIČKOG


CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I UGRADNJA VANJSKOG DIZALA na k.č. 4170/1 k.o.
Sesvete, investitora Hrvatski crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/I, Zagreb; OIB: 72527253659 izrađen u skladu s
prostornim planom, zakonima i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen:

1. Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18

2. Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

3. Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18

5. Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10

6. Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17

7. Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN 35/18

8. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08

9. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda,


NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11

10. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08

11. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18

12. Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17

13. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18
.
14. Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

15. Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

16. Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18

17. Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14

18. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara,
NN 29/13, 87/15

Sastavio:
Andrej Marković dipl. ing. građ.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 12

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

OPĆENITO

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, u daljnjem tekstu “Zakon” ) propisuje člankom 7., stavak 2. da građevni i drugi proizvodi koji se
ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Zakonom i posebnim propisima, odnosno da su građevinski proizvodi,
materijali i oprema uporabljivi samo ako je njihova kakvoća dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema Zakonu.
Prema članku 54. Zakona izvođač je dužan ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu s člancima 7. i 18. Zakona te osigurati
dokaze o kakvoći radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa odredbama Zakona i zahtjevima iz projekta.
Prema članku 56. i 58. Zakona stručni nadzor provodi nadzorni inženjer koji je dužan voditi kontrolu o gore navedenim zakonski traženim
dokazima kakvoće i usklađenosti sa zahtjevima projekta. Razred nadzora koji će se upotrijebiti mora biti naveden u projektnoj
specifikaciji.
Svi materijali i građevinski proizvodi predviđeni u projektu moraju u pogledu kakvoće i načina ugradbe odgovarati odnosnim hrvatskim
normama navedenim u općim odredbama troškovnika građevinsko-obrtničkih radova o čemu dokaze provjerava nadzorni inženjer na
temelju priloženih isprava proizvođača (atesti o ispitivanju, certifikati) te, u slučaju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traži obustavu
njihove uporabe i dodatna ispitivanja kod ovlaštenih institucija.
Izvoditelj je dužan izraditi program kontrole kakvoće za sve materijale i proizvode koji će se ugrađivati sa ciljem postizanja projektom
zahtijevanih kakvoća a kojega verificira nadzorni inženjer i predstavnik firme koja vrši laboratorijska ispitivanja.

BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

PROJEKT BETONA

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema normi
HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama važećeg tehničkog propisa TPGK.
Prije početka izvođenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova dužan je izraditi projekt betona na temelju projekta
konstrukcije a koji mora sadržavati:
- Projekt sastava betona , količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona
- plan betoniranja, organizaciju i opremu
- način transporta i ugradnje betonske mješavine
- način njegovanja ugrađenog betona
- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po komponentama, i.t.d.

Izvoditelj radova odnosno proizvođač betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izrađuje projekt sastava betona na temelju tehničkih uvjeta
sadržanih u projektu konstrukcije kao što su dimenzije presjeka, postoci armiranja i mogući uvjeti ugradnje.
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije predviđena je ugradnja betona sa specificiranim tehničkim svojstvima (projektirani
beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod čega su zadnje dvije vrste betona betoni kakvoće do
razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona
treba osigurati da svi relevantni zahtjevi za svojstva betona budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču. Određivanje projektiranog
sastava betona prema zahtjevima zadanih parametara izvodi se na temelju prethodnih ispitivanja svježeg i otvrdlog betona
pripremljenog od predviđenih materijala te za predviđene uvjete građenja i zahtjeve projekta odnosne građevine prema TPGK-u. Ispituju
se svojstva srednje tlačne čvrstoće, vlačna čvrstoća, gustoća betona, modul elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti,
otpornosti na mraz , soli i kemijske agense i.t.d.

.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 13

PLAN BETONIRANJA

Plan betoniranja sadrži:


- vrstu i mjesto izrade betona
- vrstu i mjesto izrade oplate
- vrstu(e) i mjesto(a) izrade armature(a)
- udaljenost pogona za izradu betona od gradilišta i vrijeme trajanja transporta
- potreban broj automiksera za transport betona do gradilišta
- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradilištu (kranovi, pumpe, pervibratori)
- potrebne skele
- redoslijed betoniranja ,debljine ugrađivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja
- ostalo eventualno potrebno

SKELE I OPLATE

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, moraju biti projektirane i konstruirane tako da su otporni na svako djelovanje kojem su
izloženi tijekom izvedbe i dovoljno čvrsti da osiguraju zadovoljenje tolerancija specificiranih za konstrukciju, te da ne utječu na cjelovitost
konstrukcijskih elemenata. Oblik, funkcija, izgled i trajnost stalnih građevina ne smiju biti ugroženi ili oštećeni zbog svojstava skele i oplate
ili njihovog uklanjanja.
Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom neškodljivim za beton u smislu degradacije
kakvoće, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i armature.
Oplata za koju je vjerojatno da upija znatnu količinu vode iz betona ili omogućava isparivanje mora se prikladno navlažiti kako bi se
spriječio gubitak vode iz betona.
Skela i oplata se ne smiju ukloniti sve dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću zahtjevanu projektom betona zbog mogućih oštećenja
površine, preuzimanja uporabnih djelovanja, te izbjegavanja progiba.
ARMATURA

Pri transportu , odlaganju na gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature organskim tvarima , masnoćama
općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i betona a neisperivo je prije ugradnje, te do bilo kakvih mehaničkih
oštećenja, poput lomova na mjestima zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja presjeka šipki zbog korodiranosti a sve nastale defekte treba
prije ugradnje ukloniti primjerenim postupcima.
Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije a njen projektom predviđeni položaj osigurava se kod ugradnje
graničnicima i podmetačima.
Prije početka pojedine faze betoniranja treba izvršiti pregled položene armature i zapisnički utvrditi da li ista odgovara projektom
konstrukcije zahtijevanoj kakvoći, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih mreža i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku
armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija osigurana sredstvima fiksiranja za oplatu. Prenapinjanje i napinjanje mora se vršiti
sukladno utvrđenom i odobrenom programu napinjanja, te u skladu s projektnom i izvedbenom dokumentacijom koja mora biti dostupna
na gradilištu.
.
UGRADNJA BETONA

Beton se ugrađuje u pogledu načina i dinamike u svemu prema projektu betona. Beton se mora pregledati na mjestu ugradnje.
Beton se mora transportirati i ugrađivati na način da bude izbjegnuta segregacija i promjena sastava mješavine pa time i njegovih
svojstava. Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ugrađeni predmeti dobro obuhvate betonom unutar dopuštenih
tolerancija za zaštitni sloj i da beton postigne predviđenu čvrtoću i trajnost.
Brzina ugradnje i zbijanje betona mora biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana
slijeganja ili preopterećenja oplate i skele. Beton se mora tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode,
kiše i snijega. Vibriranje treba primjenjivati sustavno nakon istovara betona dok praktički ne prestane izdvajanje zarobljenog zraka.
Tijekom završne obrade površine ne treba dodavati vodu, cement, očvršćivač površine niti druge materijale, osim ako je to specificirano ili
. dogovoreno.

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA

Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i (ili) visoke temperature zraka, od degradacije
prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih vibracija i udara na oplatu.
Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi se izbjeglo nastajanje površinskih pukotina, sve ovisno o
klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i dodacima betonu. Trajanje promjenjene njege mora biti funkcija razvoja svojstava betona u
površinskom sloju. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok površina betona ne dostigne čvrstoću pri kojoj se
smrzavanje može podnijeti bez oštećenja. Najviša temperatura betona u dijelu ne smije prijeći 65°C, osim ako su osigurani podaci koji
potvrđuju da s kombinacijom upotrebljenih materijala više temperature neće imati znatan nepovoljni učinak na uporabna svojstva betona.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 14

PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI

Uporaba na gradilištu proizvedenih elemenata ili predgotovljenih betonskih elemenata mora se provjeriti i riješiti projektom usklađenosti
između njih i ponašanja cijele konstrukcije. Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenih elemenata mora se provoditi u skladu s
projektnom specifikacijom. Izvedba predgotovljenih elemenata mora biti sukladna s planovima i detaljnim nacrtima sklapanja i s
redoslijedom radova u radnom programu. Tijekom postavljanja mora se provjeriti ispravnost položaja elemenata, dimenzijska točnost
oslonaca, stanje spojnica i cjelokupni skloš konstrukcije te načiniti potrebne prilagodbe.

ZAVRŠNA OCJENA KAKVOĆE BETONA U KONSTRUKCIJI

Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojim se osigurava sljedivost identifikacije građevnog
proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih proizvoda propisani u Prilozima TPGK te
druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te njegova utjecaja na svojstva i
trajnost betonske konstrukcije. Završnom ocjenom kakvoće betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost iste ili se, u protivnom,
traže naknadni dokazi kakvoće.

MJERODAVNI STANDARDI PRI IZRADI I UGRADNJI MATERIJALA

HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)
HRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor
količine po količine
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u
očvrsnulom betonu
HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka
EN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u kons¬trukcijama ili u konstrukcijskim elementima
HRN EN 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)
HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem
. HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma
HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na
građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)
EN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima
HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-
2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO
15686-3:2002)
HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN
12504-1:2000)
HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-
2:2001)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 15

HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)
HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)
HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)
HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)

Norme za čelik za armiranje

HRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999)
HRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-
2:1999)
HRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-
3:1999)
HRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-
4:1999)
HRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža
(prEN 10080-5:1999)
HRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice
(prEN 10080-6:1999)
HRN CR 10260 Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998)
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke
HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli
HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav
EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda
HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995)
HRN EN 523 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred¬napinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete
EN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti
HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi
HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)
nepropusnosti (Određivanje gubitka vode)
EN 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade
EN 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar

.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 16
ČELIČNE KONSTRUKCIJE

UVJETI ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Izradu čelične konstrukcije treba povjeriti ovlaštenoj izvođačkoj firmi.


U tehničkoj dokumentaciji t.j. statičkom proračunu, radioničkim i montažnim nacrtima predviđena je vrsta materijala namijenjena izradi
konstrukcije koju nije dopušteno mijenjati bez suglasnosti i ovjere projektanta konstruktora-statičara.
Isto se odnosi i na u projektnoj dokumentaciji predviđene oblike elemenata konstrukcije i detalje konstrukcijskih sklopova.
Izvoditelj radova je dužan prije početka izvedbe izraditi te projektantu i nadzornom inženjeru predočiti:

• planove redoslijeda zavarivanja


• plan montaže konstrukcije s preciznim redoslijedom montaže po pojedinim pozicijama odnosno pozicjskim sklopovima.

Prije početka radova izvoditelj je također dužan pribaviti te nadzornom inženjeru dati na uvid sljedeće dokumente:

• ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije


• ateste spojnih materijala t.j. vijaka odnosno elektroda za zavarivanje
• ateste osposobljenosti zavarivača vremenski obnovljene prema propisima
• plan redoslijeda zavarivanja
• plan montaže

Gore navedena dokumentacija ovjerena po nadzornom inženjeru sastavni je dio dokumentacije potrebne kod tehničkog pregleda
konstrukcije.U slučaju da se materijal nabavlja tijekom izrade konstrukcije potrebno je ateste o kakvoći materijala davati na uvid i ovjeru
nadzornom inženjeru po redu uzimanja u obradu pojedine prispjele šarže materijala.
Tijekom radioničke izrade i tijekom montaže konstrukcije izvoditelj je dužan voditi zakonom propisane dnevnike.
Dužnost je nadzornog inženjera kontrolirati usklađenost s dokumentacijom i važećim tehničkim propisima svih faza izvedbe i montaže
konstrukcije , ovjeravati navedene ateste materijala i zavarivača, izvoditeljeve dokumentacije i zapisnike o preuzimanju elemenata
konstrukcije u radionici prije isporuke montažerima.

NORME S OBAVEZNOM PRIMJENOM

• konstrukcijski čelik
HRN EN 10017:2007
Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje -- Mjere i dopuštena odstupanja (EN 10017:2004)
HRN EN 10020:2008
Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000)
HRN EN 10021:2008
Opći tehnički uvjeti isporuke za čelične proizvode (EN 10021:2006)
HRN EN 10024:2005

.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 17
Toplo valjani I-profili sa skošenim pojasnicama -- Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10024:1995)
HRN EN 10025-1:2006
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke (EN 10025-1:2004)
HRN EN 10025-2:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za nelegirane konstrukcijske čelike (EN 10025-2:2004)
HRN EN 10025-3:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za normalizacijski žarene/normalizacijski valjane
zavarljive sitnozrnate konstrukcijske čelike (EN 10025-3:2004)
HRN EN 10025-4:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke za termomehanički valjane zavarljive sitnozrnate
konstrukcijske čelike (EN 10025-4:2004)
HRN EN 10025-5:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za konstrukcijske čelike otporne na atmosfersku
koroziju (EN 10025-5:2004)
HRN EN 10025-6:2007
Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s
visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004)
HRN EN 10027-1:2007
Sustavi označivanja za čelike -- 1. dio: Nazivi čelika (EN 10027-1:2005)
HRN EN 10027-2:1999
Sustavi označivanja čelika -- 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027-2:1992)
HRN EN 10029:2000
Toplo valjani čelični limovi debljine ≥ 3 mm -- Dopuštena odstupanja dimenzija, oblika i mase (EN 10029:1991)
HRN EN 10034:2003
I-profili i H-profili od konstrukcijskih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10034:1993)
HRN EN 10048:2003
Toplo valjana čelična traka -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (EN 10048:1996)
HRN EN 10051:2003
Neprekinuti, neprevučeni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja mjera i oblika (uključuje
amandman A1:1997) (EN 10051:1991+A1:1997)
HRN EN 10055:2005
Toplo valjani T-profil s istokračnom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN
10055:1995)
HRN EN 10056-1:2005
Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere (EN 10056-1:1998)
HRN EN 10056-2:2005
Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 2. dio: Dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10056-2:1993)
HRN EN 10058:2007
Toplo valjane plosnate čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10058:2003)
HRN EN 10059:2005
Toplo valjane četverokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10059:2003)
HRN EN 10060:2005
Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10060:2003)
HRN EN 10061:2005
Toplo valjane šesterokutne čelične šipke za opću namjenu -- Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera (EN 10061:2003)
HRN EN 10130:2008
Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika za hladnu preradbu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10130:2006)
HRN EN 10131:2008
Hladno valjani, neprevučeni i cinkom ili cink-nikal elektrolitski prevučeni niskougljični i s povišenom granicom razvlačenja čelični plosnati
proizvodi namijenjeni hladnomu oblikovanju -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10131:2006)
HRN EN 10139:2000
Hladno valjane trake bez prevlaka od mekih čelika za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10139:1997)
HRN EN 10140:2008
Hladno valjana uska čelična traka -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10140:2006)
HRN EN 10143:2008
Kontinuirani čelični lim i traka prevučeni vrućim uranjanjem -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10143:2006)
HRN EN 10149-1:2007
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 18
Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 1. dio: Opći uvjeti isporuke (EN 10149-
1:1995)
HRN EN 10149-2:2007
Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 2. dio: Uvjeti isporuke za
termomehanički valjane čelike (EN 10149-2:1995)
HRN EN 10149-3:2007
Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- 3. dio: Uvjeti isporuke za
normalizacijski žarene ili normalizacijski valjane čelike (EN 10149-3:1995)
HRN EN 10152:2009
Elektrolitički pocinčani hladno valjani čelični plosnati proizvodi za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10152:2009)
HRN EN 10163-1:2007
Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 1. dio: Opći uvjeti (EN 10163-1:2004)
HRN EN 10163-1:2007/Ispr.1:2008
Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 1. dio: Opći uvjeti (EN 10163-1:2004/AC:2007)
HRN EN 10163-2:2007
Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 2. dio: Ploča i široke trake (EN 10163-2:2004)
HRN EN 10163-3:2007
Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila -- 3. dio: Profili (EN 10163-3:2004)
HRN EN 10164:2008
Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima na deformaciju okomito na površinu proizvoda -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10164:2004)
HRN EN 10169-1:2008
Kontinuirano organski prevučeni (prevlaka u kolutima) plosnati čelični proizvodi -- 1. dio: Opći podaci (definicije, materijali, dopuštena
odstupanja, ispitne metode) (EN 10169-1:2003)
HRN EN 10169-2:2008
Kontinuirano organski prevučeni (prevlaka u kolutima) plosnati čelični proizvodi -- 2. dio: Proizvodi za vanjsko uređenje zgrada (EN
10169-2:2006)
HRN EN 10169-3:2008
Kontinuirano organski prevučeni (prevlaka u kolutima) plosnati čelični proizvodi -- 3. dio: Proizvodi za unutrašnje uređenje zgrada (EN
10169-3:2003)
HRN EN 10210-1:2008
Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10210-1:2006)
HRN EN 10210-2:2008
Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke
vrijednosti presjeka (EN 10210-2:2006+AC:2007)
HRN EN 10219-1:2008
Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke (EN 10219-
1:2006)
HRN EN 10219-2:2008
Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 2. dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i
statičke vrijednosti presjeka (EN 10219-2:2006)
HRN EN 10268:2008
Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje -- Tehnički uvjeti isporuke (EN
10268:2006)
HRN EN 10279:2007
Toplo valjani čelični U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase (EN 10279:2000)
HRN EN 10346:2009
Čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10346:2009)

• izbor čelika
HRN U.E7.010
• zavarivanje, označavanje
HRN C.T3.012
• zavarene nosive čelične konstrukcije
HRN EN 13479:2007
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Opća norma za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem
(EN 13479:2004)
HRN EN ISO 2560:2010
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 19
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika --
Razredba (ISO 2560:2009; EN ISO 2560:2009)
HRN EN ISO 14175:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Plinovi i plinske mješavine za zavarivanje taljenjem i srodne postupke (ISO 14175:2008; EN
ISO 14175:2008)
HRN EN 440:1997
Dodatni materijali za zavarivanje -- Žice za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova i metal
zavara, namijenjeni za nelegirane i sitnozrnate čelike -- Razvrstavanje (EN 440:1994)
HRN EN 756:2004
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Kombinacije žica i praškova za zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnih čelika --
Razredba (EN 756:2004)
HRN EN 757:1999
Dodatni i potrošni materijali -- Obložene elektrode za REL zavarivanje čelika povišene čvrstoće -- Razredba (EN 757:1997)
HRN EN ISO 17632:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za nelegirane i
sitnozrnate čelike -- Razredba (ISO 17632:2004; EN ISO 17632:2008)
HRN EN 760:1999
Dodatni i potrošni materijali -- Praškovi za zavarivanje pod praškom -- Razredba (EN 760:1996)
HRN EN ISO 26304:2010
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Pune žice, žice punjene praškom i kombinacije žica-prašak za elektrolučno zavarivanje pod
praškom čelika povišene čvrstoće -- Razredba (ISO 26304:2008+Cor 1:2009; EN ISO 26304:2009)
HRN EN 13918:2004
Oprema za plinsko zavarivanje -- Regulatori s integriranim mjeračima protoka na bocama za zavarivanje, rezanje i srodne postupke --
Razredba, specifikacija i ispitivanja (EN 13918:2003)
HRN EN ISO 14343:2010
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nehrđajućih
čelika i čelika otpornih na visoke temperature -- Razredba (ISO 14343:2009; EN ISO 14343:2009)
HRN EN ISO 16834:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje u zaštiti plina za čelike
povišene čvrstoće -- Razredba (ISO 16834:2006; EN ISO 16834:2007)
HRN EN ISO 17633:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Punjene žice i šipke za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za
nehrđajuće čelike i čelike otporne na visoke temperature -- Razredba (ISO 17633:2004; EN ISO 17633:2006)
HRN EN ISO 18276:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za čelike
povišene čvrstoće -- Razredba (ISO 18276:2005; EN ISO 18276:2006)
HRN EN 1600:1999
Dodatni i potrošni materijali -- Obložene elektrode za REL zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na povišene temperature --
Razredba (EN 1600:1997)
HRN EN ISO 636:2008
Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- Razredba (ISO
636:2004; EN ISO 636:2008)

• nosive čelične konstrukcije spojene vijcima i zakovicama


HRN EN 15048-1:2008
Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15048-1:2007)
HRN EN ISO 898-1:2009
Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci propisanog razreda čvrstoće --
Grubi i fini navoj (ISO 898-1:2009; EN ISO 898-1:2009)
HRN EN 20898-2:2008
Mehanička svojstva spojnih elemenata -- 2. dio: Matice sa specificiranim vrijednostima ispitnog opterećenja -- Grubi navoj (ISO 898-
2:1992; EN 20898-2:1993)
HRN EN ISO 3269:2005
Spojni elementi -- Prijamno ispitivanje (ISO 3269:2000; EN ISO 3269:2000)
HRN EN 14399-1:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14399-1:2005)
HRN EN 14399-2:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 2. dio: Ispitivanje prikladnosti za predopterećenje (EN 14399-2:2005)
HRN EN 14399-3:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 3. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne
matice (EN 14399-3:2005)
HRN EN 14399-4:2008
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 20

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 4. dio: Sustav HV -- Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne
matice (EN 14399-4:2005)
HRN EN 14399-5:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 5. dio: Ravne podložne pločice (EN 14399-5:2005+AC:2006)
HRN EN 14399-6:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 6. dio: Ravne podložne pločice, skošene (EN 14399-6:2005+AC:2006)
HRN EN 14399-7:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 7. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka s upuštenom glavom i matice (EN 14399-
7:2007)
HRN EN 14399-8:2008
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 8. dio: Sustav HV -- Spojevi dosjednog vijka sa šesterokutnom glavom i
šesterokutne matice (EN 14399-8:2007)
HRN EN 14399-9:2009
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 9. dio: Sustav HR ili HV -- Izravni indikatori opterećenja za spojeve vijka i
matice (EN 14399-9:2009)
HRN EN 14399-10:2009
Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 10. dio: Sustav HRC -- Spojevi vijka i matice s kalibriranim predopterećenjem
(EN 14399-10:2009)
HRN EN ISO 1479:2005
Vijci za lim sa šesterokutnom glavom (ISO 1479:1983; EN ISO 1479:1994)
HRN EN ISO 1481:2005
Vijci za lim valjkaste glave s urezom (ISO 1481:1983; EN ISO 1481:1994)
HRN EN ISO 2320:2008
Čelične matice osigurane od odvijanja -- Mehanička i funkcionalna svojstva (ISO 2320:2008; EN ISO 2320:2008)
HRN EN ISO 3506-1:2010
Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 1. dio: Vijci i svorni vijci (ISO 3506-1:2009; EN ISO 3506-
1:2009)
HRN EN ISO 3506-2:2010
Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika -- 2. dio: Matice (ISO 3506-2:2009; EN ISO 3506-2:2009)
HRN EN ISO 7040:2005
Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, oblik 1 -- Razred čvrstoće 5, 8 i 10 (ISO 7040:1997; EN ISO
7040:1997)
HRN EN ISO 7042:2005
Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 -- Razred čvrstoće 5, 8, 10 i 12 (ISO 7042:1997; EN ISO 7042:1997)
HRN EN ISO 7719:2005
Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala, tip 1 -- Razredi čvrstoće 5, 8 i 10 (ISO 7719:1997; EN
ISO 7719:1997)
HRN EN ISO 10511:2005
Šesterokutna niska matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom (nemetalni uložak) (ISO 10511:1997; EN ISO 10511:1997)
HRN EN ISO 10512:2005
Šesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloškom, oblik 1, fini metrički navoj -- Razred čvrstoće materijala 6, 8 i 10 (ISO
10512:1997; EN ISO 10512:1997)
HRN EN ISO 10513:2005
Šesterokutna matica osigurana od odvijanja, tip 2, fini metrički navoj -- Razred čvrstoće 8, 10 i 12 (ISO 10513:1997; EN ISO
10513:1997)
HRN EN ISO 15480:2005
Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom (ISO 15480:1999; EN ISO 15480:1999)
HRN EN ISO 15976:2005
Oklopljene zakovice zatvorenog struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St (ISO 15976:2002; EN ISO 15976:2002)
HRN EN ISO 15979:2005
Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- St/St (ISO 15979:2002; EN ISO 15979:2002)
HRN EN ISO 15980:2005
Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom -- St/St (ISO 15980:2002; EN ISO 15980:2002)
HRN EN ISO 15983:2005
Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i zaobljenom glavom -- A2/A2 (ISO 15983:2002; EN ISO 15983:2002)
HRN EN ISO 15984:2005
Oklopljene zakovice šupljeg struka s prekidnim trnom i upuštenom glavom -- A2/A2 (ISO 15984:2002; EN ISO 15984:2002)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 21
• zavareni spojevi, postupci kontrole 0
HRN EN 287-1/AC:2007
Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/AC:2004)
HRN EN 287-1:2004
Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004)
HRN EN 287-1:2004/A2:2008
Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 1. dio: Čelici (EN 287-1:2004/A2:2006)
HRN EN 1011-1:2009
Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Opće smjernice za elektrolučno zavarivanje (EN 1011-1:2009)
HRN EN 1011-2:2002
Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001)
HRN EN 1011-2:2002/A1:2008
Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje feritnih čelika (EN 1011-2:2001/A1:2003)
HRN EN 1011-3:2001
Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika (EN 1011-3:2000)
HRN EN 1011-3:2001/A1:2008
Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala -- 3. dio: Elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika (EN 1011-
3:2000/A1:2003)
HRN EN 1418:1999
Zavarivačko osoblje -- Provjera osposobljenosti rukovatelja za elektrolučno zavarivanje i elektrootporno zavarivanje pri potpuno
mehaniziranom i automatiziranom zavarivanju metalnih materijala (EN 1418:1997)
HRN EN ISO 3834-1:2007
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 1. dio: Kriteriji za izbor odgovarajuće razine zahtjeva za kvalitetu (ISO
3834-1:2005; EN ISO 3834-1:2005)
HRN EN ISO 3834-2:2007
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 2. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-2:2005; EN ISO
3834-2:2005)
HRN EN ISO 3834-3:2007
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 3. dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-3:2005; EN ISO 3834-
3:2005)
HRN EN ISO 3834-4:2007
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 4. dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (ISO 3834-4:2005; EN ISO 3834-
4:2005)
HRN EN ISO 3834-5:2007
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja
prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005; EN ISO 3834-5:2005)
HRN EN ISO 3834-5:2007/Ispr.1:2008
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 5. dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja
prema zahtjevima za kvalitetu prema ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2005/Cor 1:2007; EN ISO 3834-
5:2005/AC:2008)
HRN EN ISO 4063:2010
Zavarivanje i srodni postupci -- Nomenklatura postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2009; EN ISO 4063:2009)
HRN EN ISO 5817:2008
Zavarivanje -- Zavareni spojevi nastali taljenjem u čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (osim zavarivanja elektronskim snopom i
laserom) -- Razine kvalitete s obzirom na nepravilnosti (ISO 5817:2003+Cor 1:2006; EN ISO 5817:2007)
HRN EN ISO 9692-1:2004
Zavarivanje i srodni postupci -- Preporuke za pripremu spoja -- 1. dio: Ručno elektrolučno zavarivanje, MIG/ MAG zavarivanje, plinsko
zavarivanje, TIG zavarivanje i zavarivanje elektronskim snopom (ISO 9692-1:2003; EN ISO 9692-1:2003)
HRN EN ISO 9692-2:1999
Zavarivanje i srodni procesi -- Priprema spoja -- 2. dio: Zavarivanje čelika pod praškom (ISO 9692-2:1998; EN ISO 9692-2:1998 +
Ispravak:1999)
HRN EN ISO 13916:1999
Zavarivanje -- Upute za mjerenje temperature predgrijavanja, međuslojne temperature i održavanje temperature predgrijavanja (ISO
13916:1996; EN ISO 13916:1996)
HRN EN ISO 14373:2008
Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za točkasto zavarivanje niskougljičnih čelika s prevlakom i bez prevlake (ISO 14373:2006; EN
ISO 14373:2007)
HRN EN ISO 14554-1:2001
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 22
Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 1. dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kakvoću (ISO
14554-1:2000; EN ISO 14554-1:2000)
HRN EN ISO 14554-2:2001
Zahtjevi za kakvoću zavarivanja -- Elektrootporno zavarivanje metalnih materijala -- 2. dio: Osnovni zahtjevi za kakvoću (ISO 14554-
2:2000; EN ISO 14554-2:2000)
HRN EN ISO 14555:2008
Zavarivanje -- Elektrolučno zavarivanje svornjaka za metalne materijale (ISO 14555:2006; EN ISO 14555:2006)
HRN EN ISO 14731:2008
Koordinacija zavarivanja -- Zadaci i odgovornosti (ISO 14731:2006; EN ISO 14731:2006)
HRN EN ISO 15609-1:2008
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno
zavarivanje (ISO 15609-1:2004; EN ISO 15609-1:2004)
HRN EN ISO 15609-4:2010
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 4. dio: Zavarivanje
laserom (ISO 15609-4:2009; EN ISO 15609-4:2009)
HRN EN ISO 15609-5:2007
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Specifikacija postupka zavarivanja -- 5. dio: Elektrootporno
zavarivanje (ISO 15609-5:2004; EN ISO 15609-5:2004)
HRN EN ISO 15610:2004
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi ispitanih dodatnih i potrošnih materijala
za zavarivanje (ISO 15610:2003; EN ISO 15610:2003)
HRN EN ISO 15611:2004
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija na osnovi prethodnog zavarivačkog iskustva (ISO
15611:2003; EN ISO 15611:2003)
HRN EN ISO 15612:2004
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija prihvaćenjem normiranoga zavarivačkog postupka
(ISO 15612:2004; EN ISO 15612:2004)
HRN EN ISO 15613:2008
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004; EN
ISO 15613:2004)
HRN EN ISO 15614-1:2007
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko
zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004; EN ISO 15614-1:2004)
HRN EN ISO 15614-1:2007/A1:2008
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko
zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla -- Amandman 1 (ISO 15614–1:2004/Amd 1:2008; EN ISO 15614-
1:2004/A1:2008)
HRN EN ISO 15614-11:2003
Specifikacija i odobravanje postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 11. dio: Zavarivanje
elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002; EN ISO 15614-11:2002)
HRN EN ISO 15614-13:2007
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 13. dio: Elektrootporno
sučeljeno zavarivanje i zavarivanje iskrenjem (ISO 15614-13:2005; EN ISO 15614-13:2005)
HRN EN ISO 15620:2002
Zavarivanje -- Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000; EN ISO 15620:2000)
HRN EN ISO 16432:2008
Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za bradavičasto zavarivanje niskougljičnih čelika s prevlakom i bez prevlake uporabom reljefnih
bradavica (ISO 16432:2006; EN ISO 16432:2007)
HRN EN ISO 16433:2008
Elektrootporno zavarivanje -- Postupak za šavno zavarivanje niskougljičnih čelika s prevlakom i bez prevlake (ISO 16433:2006; EN ISO
16433:2007)
HRI CEN ISO/TR 3834-6:2008
Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -- 6. dio: Smjernice za primjenu norme ISO 3834 (ISO/TR 3834-6:2007;
CEN ISO/TR 3834-6:2007)
• ispitivanja
HRN EN 473:2008
Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i potvrđivanje NDT-osoblja -- Opća načela (EN 473:2008)
HRN EN 571-1:2002
Nerazorno ispitivanje -- Ispitivanje penetrantima -- 1. dio: Opća načela (EN 571-1:1997)
HRN EN 970:2000
Nerazorno ispitivanje zavara nastalih taljenjem -- Vizualno ispitivanje (EN 970:1997)
HRN EN ISO 17638:2010
Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje magnetnim česticama (ISO 17638:2003; EN ISO 17638:2009)
HRN EN 1435:2000/A1:2003
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 23
Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A1:2002)
HRN EN 1435:2000/A2:2008
Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997/A2:2003)
HRN EN 1435:2000
Nerazorno ispitivanje zavara -- Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva (EN 1435:1997)
HRN EN ISO 23279:2010
Nerazorno ispitivanje zavara -- Ultrazvučno ispitivanje -- Karakterizacija indikacija u zavarima (ISO 23279:2010; EN ISO 23279:2010)
HRN EN 1714:2000/A1:2003
Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A1:2002)
HRN EN 1714:2000/A2:2008
Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997/A2:2003)
HRN EN 1714:2000
Nerazorno ispitivanje zavara -- Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom (EN 1714:1997)
HRN EN 10160:2001
Ultrazvučno ispitivanje plosnatih čeličnih proizvoda s debljinom jednakom ili većom od 6 mm (tehnika odjeka) (EN 10160:1999)
HRN EN ISO 17635:2010
Nerazorno ispitivanje zavara -- Opća pravila za metalne materijale (ISO 17635:2010; EN ISO 17635:2010)
HRN EN ISO 6507-1:2008
Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 1. dio: Ispitna metoda (ISO 6507-1:2005; EN ISO 6507-1:2005)
HRN EN ISO 6507-2:2008
Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 2. dio: Provjeravanje i umjeravanje ispitnih uređaja (ISO 6507-2:2005; EN ISO
6507-2:2005)
HRN EN ISO 6507-3:2008
Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 3. dio: Umjeravanje etalonskih pločica (ISO 6507-3:2005; EN ISO 6507-3:2005)
HRN EN ISO 6507-4:2008
Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu -- 4. dio: Tablice vrijednosti tvrdoća (ISO 6507-4:2005; EN ISO 6507-4:2005)
HRN EN ISO 9018:2004
Razorno ispitivanje zavara metalnih materijala -- Vlačno ispitivanje križnih i preklopnih spojeva (ISO 9018:2003; EN ISO 9018:2003)
HRN EN ISO 10447:2008
Elektrootporno zavarivanje -- Ispitivanje elektrootporno zavarenih točkastih i bradavičastih zavara ljuštenjem i razdvajanjem klinom (ISO
10447:2006; EN ISO 10447:2007)

• montaža čelične konstrukcije


HRN EN 1337-11:2002
Konstrukcijski ležajevi -- 11. dio: Prijevoz, skladištenje i ugradnja (EN 1337-11:1997)
HRN ISO 4463-1
Measurement methods for building -- Setting-out and measurement -- Part 1: Planning and organization, measuring procedures,
acceptance criteria (ISO 4463-1:1989)
HRN ISO 7976-1
Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 1: Methods and instruments (ISO 7976-
1:1989)
HRN ISO 7976-2
Tolerances for building -- Methods of measurement of buildings and building products -- Part 2: Position of measuring points (ISO 7976-
2:1989)
HRN ISO 17123-1:2004
Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 1. dio: Teorija (ISO
17123-1:2002)
HRN ISO 17123-2:2004
Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 2. dio: Niveliri (ISO
17123-2:2001)
HRN ISO 17123-3:2004
Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 3. dio: Teodoliti (ISO
17123-3:2001)
HRN ISO 17123-4:2004
Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 4. dio: Elektrooptički
daljinomjeri (EDM instrumenti) (ISO 17123-4:2001)
HRN ISO 17123-6:2004
Optika i optički instrumenti -- Terenski postupci za ispitivanje geodetskih instrumenata i instrumenata izmjere -- 6. dio: Rotirajući laseri
(ISO 17123-6:2003
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 24
• zaštita od korozije
HRN EN 14616:2008
Toplinsko naštrcavanje -- Preporuke za toplinsko naštrcavanje (EN 14616:2004)
HRN EN 15311:2008
Toplinsko naštrcavanje -- Sastavnice s toplinski naštrcanim prevlakama -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 15311:2007)
HRN EN ISO 1461:2010
Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima -- Specifikacije i ispitne metode (ISO 1461:2009; EN ISO 1461:2009)
HRN EN ISO 2063:2007
Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij i njihove legure (ISO 2063:2005; EN ISO 2063:2005)
HRN EN ISO 2808:2008
Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma (ISO 2808:2007; EN ISO 2808:2007)
HRN EN ISO 8501-1:2007
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizuelna procjena čistoće površine -- 1. dio: Stupnjevi hrđanja i
stupnjevi pripreme nezaštićenih čeličnih površina i čeličnih površina nakon potpunog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-1:2007;
EN ISO 8501-1:2007)
HRN EN ISO 8501-2:2006
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 2. dio: Stupnjevi pripreme
prethodno zaštićenih čeličnih površina nakon mjestimičnog uklanjanja prethodnih prevlaka (ISO 8501-2:1994; EN ISO 8501-2:2001)
HRN EN ISO 8503-1:1999
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom
abraziva -- 1. dio: Specifikacije i definicije ISO komparatora profila površine za procjenu površina čišćenih mlazom abraziva (ISO 8503-
1:1988; EN ISO 8503-1:1995)
HRN EN ISO 8503-2:1999
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Svojstva hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom
abraziva -- 2. dio: Metoda stupnjevanja profila površine čelika čišćenog mlazom abraziva -- Postupak s komparatorom (ISO 8503-2:1988;
EN ISO 8503-2:1995)
HRN EN ISO 12944-1:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 1. dio: Opći uvod (ISO 12944-1:1998; EN ISO 12944-
1:1998)
HRN EN ISO 12944-2:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 2. dio: Razredba okoliša (ISO 12944-2:1998; EN ISO
12944-2:1998)
HRN EN ISO 12944-3:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 3. dio: Razmatranje oblikovanja (ISO 12944-3:1998;
EN ISO 12944-3:1998)
HRN EN ISO 12944-4:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 4. dio: Vrste površina i priprema površina (ISO 12944-
4:1998; EN ISO 12944-4:1998)
HRN EN ISO 12944-5:2008
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavima boja -- 5. dio: Zaštitni sustavi boja (ISO 12944-5:2007; EN
ISO 12944-5:2007)
HRN EN ISO 12944-6:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava (ISO
12944-6:1998; EN ISO 12944-6:1998)
HRN EN ISO 12944-7:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja (ISO 12944-
7:1998; EN ISO 12944-7:1998)
HRN EN ISO 12944-8:1999
Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom boja -- 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje
(ISO 12944-8:1998; EN ISO 12944-8:1998)
HRN EN ISO 14713-1:2010
Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz željeznog lijeva i čelika -- 1. dio: Opća načela
projektiranja i korozijske otpornosti (ISO 14713-1:2009; EN ISO 14713-1:2009)
HRN EN ISO 14713-2:2010
Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz željeznog lijeva i čelika -- 2. dio: Vruće pocinčavanje (ISO
14713-2:2009; EN ISO 14713-2:2009)
HRN EN ISO 14713-3:2010
Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija iz željeznog lijeva i čelika -- 3. dio: Šerardiziranje (ISO
14713-3:2009; EN ISO 14713-3:2009+AC:2010)
HRN ISO 19840:2007
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 25
Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- Mjerenje i kriteriji prihvaćanja za debljinu suhih filmova
na hrapavim površinama (ISO 19840:2004)
HRN EN ISO 8501-3:2008
Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih proizvoda -- Vizualna procjena čistoće površine -- 3. dio: Stupnjevi pripreme
zavarenih spojeva, rubova i drugih površina s površinskim nepravilnostima (ISO 8501-3:2006; EN ISO 8501-3:2007)«

• izvođenje, zaštita, održavanje, kontrola i ispitivanje


HRN EN 1090-1:2009
Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009)
HRN EN 1090-2:2008
Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije (EN 1090-2:2008)
Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, SL 6/65
Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, SL 6/65.

HRN EN ISO 9013:2003


Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoće (ISO 9013:2002; EN ISO
9013:2002)
HRN EN ISO 9013:2003/A1:2008
Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i dozvoljena odstupanja kakvoće (EN ISO
9013:2002/A1:2003)
HRN EN ISO 286-2
Geometrical product specifications (GPS) -- ISO code system for tolerances on linear sizes -- Part 2: Tables of standard tolerance
grades and limit deviations for holes and shafts (ISO/FDIS 286-2:2010; FprEN ISO 286-2)
HRI CEN/TR 10347:2008
Uputa za oblikovanje konstrukcijskih čelika u proizvodnji (CEN/TR 10347:2006)

OPĆE NAPOMENE ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Elemente konstrukcije treba izvoditi u svemu prema specifikacijama, crtežima i uputama iz projekta.
Vrste materijala konstrukcijskih dijelova i veznih sredstava označeni su na nacrtima i u statičkom proračunu što izvoditelj mora strogo
poštovati.
Prije početka zavarivanja izvoditelj je dužan pregledati sve površine predviđene za zavarivanje i osigurati da iste budu metalno čiste, bez
bilo kakve prljavštine, hrđe ili masnoće.
Tijekom postupaka zavarivanja izvoditelj je dužan primijeniti postupak sprječavanja termički uzrokovanog deformiranja.
Zavarivanje na temperaturama zraka nižim od 0o C nije dopušteno.
U postupku sječenja treba izbjegavati pojavu lokalnih zareza u materijalu a nastale zareze je potrebno izbrusiti odnosno dovariti i
izbrusiti.
U postupku izrade elemenata i sklopova konstrukcije potrebno je poštovati geometriju iz projekta a u suglasju s propisanim dopuštenim
tolerancijama.
Nakon završetka radioničkih radova mora se izvršiti geometrijska kontrola elemenata i sklopova te, po potrebi, izvršiti probno sklapanje,
o čemu je nadzorni inženjer dužan voditi zapisnik i ovjeriti ga.
Prije isporuke svi sklopovi moraju biti na odgovarajući način označeni kako bi se montaža mogla nesmetano odvijati prema projektu
montaže.
Prije isporuke izvoditelj je dužan ispitati mogćnost transporta s obzirom na gabarite sklopova u transportu i uvjete na prometnicama te
osigurati mjere osiguranja stabilnosti konstrukcije tijekom transporta.

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
Konstrukcija se isporučuje antikorozijski zaštićena u skladu s tehničkim opisom, troškovnikom i ugovorom.
Antikorozijska zaštita mora biti usklađena s Tehničkim propisom za građevne konstrukcije. Zaštita od korozije (NN 17/17)

PRIJEM ELEMENATA ČELIČNE KONSTRUKCIJE


Pri prijemu u radionici izvoditelj je dužan staviti nadzornom inženjeru na uvid sljedeću projektnu i prateću dokumentaciju:
• radioničke nacrte sa specifikacijama
• ateste o kakvoći osnovnog materijala
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 26

• ateste o kakvoći dodatnog materijala


• ateste o kakvoći veznih sredstava
• ateste o ispitanosti zavarivača
• dnevnik radioničke izrade elemenata
• dnevnik zavarivanja
• podatke o tehnologiji zavarivanja
• izviješće interne tehničke kontrole
• uvjerenja o kvalifikacijama stručnih osoba sudionika kod izrade konstrukcije.

Posebno se naglašava odgovornost izvoditelja u pogledu izbjegavanja oštećenja i deformacija konstrukcije u procesu transporta i
skladištenja.
Skladištenje mora biti tako pripremljeno da konstrukcija ne leži na tlu već na drvenoj grednoj podlozi a da osigurava jednostavan pristup
kod pronalaženja pozicija , njihova dizanja i transporta do mjesta ugradnje.

TEHNIČKI PREGLED KONSTRUKCIJE

Nakon završene montaže konstrukcije a prije početka uporabe građevine vrši se tehnički pregled u skladu s odredbama Pravilnika o
tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 108/04).
Završnim izviješćem tehničkog pregleda potvrđuje se i ovjerava provedenost programa kontrole i osiguranja kakvoće izvedene čelične
konstrukcije.

DRVENE KONSTRUKCIJE

Pri odabiru materijala, izvođenju, zaštiti i održavanju potrebno je koristiti se odredbama za drvene konstrukcije definiranim u Tehničkom
propisu za građevne konstrukcije (NN 17/17).
Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u drvenu konstrukciju ako ispunjava
zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava
građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i prijevoza, a izvođač drvene konstrukcije tijekom prijevoza, rukovanja, skladištenja
i ugradnje građevnog proizvoda.
Drvo koje se lijepi mora imati sadržaj vode koja odgovara tehničkoj uputi proizvođača ljepila ali ne manje od 9% i ne više od 15% s time
da maksimalna razlika sadržaja vode elemenata koji se lijepe smije biti ± 2 %.
Početne imperfekcije u sredini štapnog elementa, tj. odstupanje od pravca osi štapa, i vitkih savijenih nosača kod kojih se može javiti
izvijanje kao i kod okvira ne smiju biti veće od 1/500 duljine za lijepljeno lamelirano drvo odnosno 1/300 duljine za cjelovito drvo.
Nije dopušteno ugrađivanje različitih vrsta spajala u jednom spoju, ukoliko nemaju iste ili slične elasto-mehanička svojstva.
Nije dopuštena uporaba različitih vrsta ljepila za izvođenje jedne lijepljene drvene konstrukcije.
Nije dopuštena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni postupcima organizacijske zaštite na način da se spriječi ponovno
vlaženje drvene građe tijekom transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta sa vodom i
tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem.

Građenje građevina koje sadrže drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge
zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se osigura
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je
građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i
trajnost drvene konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.
Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s
kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na
gradilištu.
Održavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi
određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 27

Održavanje drvene konstrukcije podrazumijeva:


– redovite preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,
– izvanredne preglede drvene konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
– izvođenje radova kojima se drvena konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom
odnosno propisom u skladu s kojim je drvena konstrukcija izvedena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja drvene konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije,
– zapisima o radovima održavanja,
– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo
određeno.

NORME ZA KONSTRUKCIJSKO DRVO


HRN EN 14081-1:2006
HRN EN 14081-2:2010
HRN EN 14081-3:2006
HRN EN 14081-4:2010
HRN EN 385:2006

NORME ZA PLOČE NA OSNOVI DRVA


HRN EN 13986:2008
HRN EN 14279:2009
HRN EN 14374:2006
HRN EN 634-1:2002

NORME ZA ŠTAPASTA SPAJALA


HRN EN 14592:2008

NORME ZA SPAJALA POSEBNE IZVEDBE


HRN EN 14545:2008
HRN EN 912:2006

NORME ZA LJEPILA ZA NOSIVE KONSTRUKCIJE


HRN EN 12436:2005
HRN EN 301:2007
HRN EN 15425:2008

NORME ZA PREDGOTOVLJENE ELEMENTE


HRN EN 14732
HRN EN 14250:2010
HRN EN 13377:2004

NORME VEZANE ZA TRAJNOST DRVA


HRN EN 335-1:2008
HRN EN 335-2:2008
HRN EN 335-3:2002
HRN EN 350-1:2005
HRN EN 350-2:2005
HRN EN 460:2005
HRN EN 14080:2006
HRN EN 1099:2002

NORME ZA ZAŠTITNA SREDSTVA


HRN EN 351-1:2008
HRN EN 599-1:2010
HRN EN 599-2:2008
HRN EN 15228:2009
HRN EN 927-1:2002
HRN EN 927-2:2007
HRN EN ISO 4618:2008
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 28

NORME ZA ZAŠTITU OD POŽARA


HRN EN 13501-1:2010
HRN EN 1995-1-2:2008

NORME ZA PROJEKTIRANJE I PRORAČUN


HRN EN 1990:2008
HRN EN 1991-1-1:2008
HRN EN 1991-1-2:2008
HRN EN 1991-1-3:2008
HRN EN 1991-1-4:2008
HRN EN 1991-1-5:2008
HRN EN 1991-1-6:2008
HRN EN 1991-1-7:2008
HRN EN 1991-3:2008
HRN EN 1995-1-1:2008
HRN EN 1995-1-2:2008
HRN EN 1995-2:2008
HRN EN 1997-1:2008
HRN EN 1997-2:2008
HRN EN 1998-1:2008
HRN EN 1998-2:2008
HRN EN 1998-3:2008
HRN EN 1998-4:2008
HRN EN 1998-5:2008

NORME ZA IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE


HRN EN 1995-1-1:2008
HRN EN 12872:2002
HRN EN 13183-1:2008
HRN EN 13183-2:2008
HRN EN 594:2006
HRN EN 595:2006
HRN EN 596:2006
HRN EN 1195:2006
HRN U.M1.046:1984
HRN U.M1.047:1987
HRN EN 302-1:2005
HRN EN 302-2:2005
HRN EN 302-3:2005
HRN EN 302-3:2005/A1:2008
HRN EN 302-4:2005
HRN EN 205:2005
HRN EN 15416-2:2008
HRN EN 15416-3:2010
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 29

ZIDANE KONSTRUKCIJE

OPĆENITO

Za sve materijale i elemente namijenjene za izvedbu zidova od zidnih elemenata zidanih mortom prije izvedbe treba pribaviti ateste
o standardnoj kakvoći bilo da su dostavljeni od proizvođača odnosno isporučitelja ili pribavljeni naknadnim ispitivanjem prije ugradnje.
Zidarski radovi moraju se izvoditi u svemu usklađeno s Tehničkim propisom za građevne konstrukcije (NN 17/17) i važećim normama
s obaveznom primjenom.
Zidove s vertikalnim armiranobetonskim serklažima treba izvoditi nazubljeno na spoju s njima, izmicanjem za polovicu duljine
elementa za zidanje u svakom drugom redu.
Redovi elemenata za zidanje moraju biti vodoravni sa reškama ne debljim od 1cm osim kod zidanja elementima od “siporex”-a ,kod
kojih su reške ne deblje od 0,5 cm.
Za zidanje se smije uporabiti elemente od pečene gline marke ne manje od MO-10.
Zidanje je nedopustivo kod temperatura zraka nižih od 00 C a sve eventualno promrznute zidove treba srušiti i obnoviti.
Mortovi za pojedine namjene moraju imati sljedeća svojstva odnosno omjere miješanja (ako troškovničkim opisom nije drugačije
određeno):
- produžni cementni mort M5 1:2:5 za zidanje nosivih zidova, M2,5 za zidanje pregradnih zidova i žbukanja,
- cementni mort za glazure i za mjesta ugradnje čeličnih elemenata M10 1:3,
- cementno mlijeko za prskanje zidova mora sadržavati 10% oštrog pijeska,
- cementni mort za pačokiranje 1:4
- vapno za žbukanje mora biti odležano najmanje tri mjeseca,
- pijesak za žbukanje mora biti oštar i ne smije sadržavati nečistoća
- vapneni mort 1:1 za žbukanje stropova (letvice,trstika),
- vapneni mort 1:3 za unutarnje žbukanje,
- fina žbuka izrađuje se s finim prosijanim pijeskom a izvodi se na potpuno osušenoj gruboj žbuci,
- ukupna debljina žbuke je u granicama 1,5 do 2,0 cm.

NORME S OBAVEZNOM PRIMJENOM

ZIDNI ELEMENTI

HRN EN 1996-1-1:2007
HRN EN 1996-1-2:2007
HRN EN 1996-1-3:2007
HRN EN 1745:2003
HRN EN 13501-1:2002

HRN EN 771-1:2005
HRN EN 771-2:2005
HRN EN 771-3:2005
HRN EN 771-4:2004
HRN EN 771-4/A1:2005
HRN EN 771-5:2005
HRN EN 771-6:2006
HRN EN 12859:2002

MATERIJALI

MORT
HRN EN 13501-1:2002
HRN CEN/TR 15225:2006
HRN EN 998-2:2003

VEZIVA
D.1.7.1. Norme za građevno vapno
HRN EN 459-1:2004
HRN EN 459-3:2004
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 30

CEMENT I ZIDARSKI CEMENT


HRN EN 413-1:2004
HRN EN 197-2:2004
HRN EN 13279-1:2006
HRN CR 14245:2004

DODACI MORTU, MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA I BETONU


HRN EN 998-2:2003
HRN EN 934-6:2004
HRN EN 934-3:2004

AGREGAT, VODA, ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE, ČELIK ZA PREDNAPINJANJE, BETON I PROIZVODI I SUSTAVI ZA
ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH DJELOVA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
HRN EN 13139:2003
HRN EN 13055-1:2003
HRN EN 13055-1/AC:2006
HRN EN 13139/AC:2006

POMOĆNI DIJELOVI
HRN EN 845-1:2003
HRN EN 845-3:2003
HRN EN 845-2:2003

NORME ZA PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA


HRN EN 1991-1:2005
HRN EN 1991-2-1:2005
HRN EN 1991-2-2:2005
HRN EN 1991-2-3:2005
HRN EN 1991-2-4:2005
HRN EN 1991-2-5:2005
HRN EN 1991-2-6:2005
HRN EN 1991-2-7:2005
HRN EN 1991-5:2005
HRN EN 1996-1-1:2007
HRN EN 1996-1-2:2007
HRN EN 1996-1-3:2007
HRN EN 1996-2:2007
HRN EN 1996-3:2007
HRN EN 1997-1:2001
HRN EN 1997-2:2001
HRN EN 1997-3:2001
HRN EN 1998-1-1:2005
HRN EN 1998-1-2:2005
HRN EN 1998-1-3:2005
HRN EN 1998-1-4:2005
HRN EN 1998-5:2005

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA


HRN EN 13269:2001
HRN EN 13306:2004
HRN EN 13460:2004
HRN EN 13670-1:2002
HRN ISO 15686-1:2002
HRN ISO 15686-2:2002
HRN ISO 15686-3:2004
HRN DIN 18202:1997
HRN DIN 18201:1997

Sastavio:
Andrej Marković d.i.g.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 31

UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE


Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka građevine primjenom korekcijskih koeficijenata
(faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-8.
Korekcijski koeficjenti:
-koeficijent A: kvaliteta elemenata koji obuhvaća kvalitetu samog projekta elementa,
-koeficijent B: razine projekta koji obuhvaća montažu elementa u zgradi obzirom na postojanje natprosječne
zaštite,
-koeficijent C: razina izvedbe koji se odnosi na umješnost pri izvedbi i vjerojatnu razinu kontrole na gradilištu,
-koeficijent D: unutrašnji okoliš označava ocjenu okoliša, izlaganje uzročnicima degradacije i opasnosti takvog
izlaganja,
-koeficijent E: vanjski okoliš,
-koeficijent F: uvjeti uporabe,
-koeficijent G: razina održavanja,
-ESCL: procijenjeni uporabni vijek,
-RSCL: referentni uporabni vijek elementa (građevine)
Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata određuje se prema jednadžbi:
ESCL = RSCL x A x B x C x D x E x F x G
Za predmetnu građevinu primjenom gornje jednadžbe moguće je procijeniti uporabni vijek građevine:

ESCL = 50 godina

Norme za planiranje uporabnog vijeka građevine


HRN ISO 15686-1:2011 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe
–1. dio: Opća načela i okvir (ISO 15686-1:2011)
HRN ISO 15686-2:2013 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe
–2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012)
HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe
–3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN ISO 15686-5:2009 Građevine –Planiranje uporabnog vijeka
–5. dio: Trošak životnog ciklusa (ISO 15686-5:2008)
HRN ISO 15686-5:2009 Građevine –Planiranje uporabnog vijeka
–8. dio: Referentni uporabni vijek i njegova procjena (ISO 15686-8:2008)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 32

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ


GRAĐEVINA:
ADAPTACIJA NA 1. i 2. KATA NACIONALNOG LOGISTIČKOG CENTRA
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I UGRADNJA VANJSKOG DIZALA

LOKACIJA: Sesvete
ZOP: 9/17
GLAVNI PROJEKTANT: Ivana Uroda, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: Andrej Marković, dipl. ing. građ.

Sukladno članku 24. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina


(NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) daje se iskaz

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE


Za predmetnu građevinu u sklopu glavnog projekta – projekta konstrukcije
procijenjeni troškovi gradnje iznose:

50.000 kn

U Zagrebu, travanj 2019. ovlašteni inženjer građevinarstva:


ULTRA STUDIO d.o.o., za projektiranje
Andrej Marković dipl. ing. građ.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 33

1. TEHNIČKI OPIS

UVOD

Na k.č.br. 4170/1, k.o. Sesvete, predviđena je ADAPTACIJA NA 1. i 2. KATA NACIONALNOG


LOGISTIČKOG CENTRA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I UGRADNJA VANJSKOG DIZALA na k.č.
4170/1 k.o. Sesvete, investitora Hrvatski crveni križ, Ulica Crvenog križa 14/I, Zagreb; OIB: 72527253659.
Građevina se nalazi na lokaciji Hvar. Ovim projektom dokazati će se mehanička otpornost i stabilnost
građevine.

OPĆENITO O KONSTRUKCIJI

Vertikalno podizna platforma se sastoji od strojarske konstrukcije dizala te voznog okna dizala koje je
predmet ovog projekta.
Vozno okno je čelična i armirano betonska konstrukcija visine cca 10.8 m tlocrtno pravokutnog oblika
vanjskih dimenzija 2.31 x 1.95 m s podestima duljine cca 0.6 m na razini svake etažete AB jama ukopana u
zemlju cca 1,3 m .

Vozno okno dizala ima funkciju zaštite dizala od vanjskih utjecaja te horizontalnu stabilizaciju nosive
konstrukcije dizala (vodilica).
Dizalo koje se ugrađuje u predmetno vozno okno ima vlastitu nosivu konstrukciju koja opterećenje od
pogonskog stroja i kabine prenosi do temeljne konstrukcije.

Vozno okno dizala - čelična konstrukcija


Nosiva konstrukcija voznog okna dizala je prostorna okvirna čelična konstrukcija koju čine stupovi kvadratni
cijevni profili 80x80x4 mm i horizontalne prečke na vrhu kvadratni cijevni profili 80x80x5 mm
te ostale horizontalne prečke kvadratni cijevni profili 80x80x4 mm.
Stupovi se oslanjaju na armiranobetonske zidove debljine 20 cm koji su spojeni sa armiranobetonskom
pločom debljine 20 cm te se sidre anker vijcima tipa "WÜRTH FAZ/S M10".
Okno se prihvaća za postojeću zgradu na razinama međukatnih konstrukcija kvadratnim cijevnim profilima
80x80x4 mm (na vrhu 80x80x5 mm) i sidri anker vijcima tipa "WÜRTH FAZ/S M12". U nastavku projekta
vidjeti detaljnije specifikacije vijaka.

Spojevi stupova i prečki ostvaruju se zavarima II. kategorije, a prema potrebi premještanja konstrukcije na
drugu lokaciju moguće je izvođenje montažnih nastavaka na stupovima. Prema potrebi izvesti montažne
nastavke na 2-3 pozicije po svakom stupu. Na taj način konstrukcija se rastavlja na 2 do 3 dijela (ovisno o
veličini manevarskog prostora u naravi) i omogućuje se ukrcaj na prijevozno sredstvo.
Svi elementi konstrukcije izrađeni su od čelika kvalitete S235 JR i vrućevaljanih čeličnih profila.
. Ukoliko se prilikom izvođenja detalja sidrenja prečke u bočne AB grede (prihvat okna za postojeću
građevinu) utvrdi da nije moguće izvesti detalj prema projektu, potrebno je obavijestiti projektanta i izvršiti
preinaku.

Fasada
Obloga čelične konstrukcije su termoizolacijski paneli debljine od 5-10 cm. Paneli se prihvaćaju za čeličnu
konstrukciju okna dizala samoreznim vijcima ili nekim drugim načinom, a prema prijedlogu proizvođača.

Jama dizala - armiranobetonska konstrukcija


Temeljenje konstrukcije predviđeno je na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 20 cm na kojoj su
armiranobetonski zidovi visine cca 1.1 m. Proračun i dimenzioniranje AB konzolnih zidova provedeni su
prema EC2 i EC7 kako je danu u nastavku proračuna. Dimenzioniranje temeljne ploče provedeno je
pomoću Winklerovog modela, uz koeficijent ks = 5000 kN/m2/m', i pretpostavljena dopuštenu nosivost tla za
osnovno opterećenje od 150 kN/m2 za predmetnu konstrukciju. Temeljna ploča izvedena je iz betona
kvalitete C25/30 i armirana je armaturnim čeličnim mrežama B500A ili šipkama B500B, a sve prema danom
proračunu.
Zbog nepostojanja geomehaničkog elaborata tlo na kojem se temelji građevina je pretpostavljeno s
koeficijentom reakcije tla 5 MN/m3 i s nosivošću od 150 kN/m2. Ako se prilikom iskopa utvrdi tlo lošije
kvalitete ili tlo nepodobno za temeljenje, potrebno je obavijestiti projektanta i izvršiti preinaku u temeljnoj
konstrukciji. Dakle, obavezna je prisutnost ovlaštene osobe prilikom iskopa građevine za utvrđivanje
pogodnosti tla za temeljenje.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 34

MATERIJALI
Svi armiranobetonski elementi izgrađeni su od betona kvalitete C25/30 i armirani su armaturnim mrežama
i šipkama kvalitete B500 A i B500 B, a sve prema proračunu danom u projektu.
Svi čelični elementi su od kvalitete čelika S235 JR, vrućevaljani, a sve prema proračunu danom u
projektu.

OPTEREĆENJA
Građevina je proračunata na sljedeća opterećenja: vlastita težina, dodatno stalno opterećenje, uporabno
opterećenje, snijeg, vjetar, opterećenja od djelovanja dizala, opterećenje vodom i zemljom, imperfekcije.
Prema nacionalnom dodatku nHRN EN 1991-4 građevina je smještena u II. vjetrovno područje te osnovni
tlak vjetra iznosi 0,25 kN/m2.
Prema nacionalnom dodatku nHRN EN 1991-3 građevina je smještena u 3. područje (kontinentalna
Hrvatska) te osnovno opterećenje snijegom iznosi 1,25 kN/m2.

Sve mjere konstrukcije provjeriti u naravi.

Zaključak
Prikazanim proračunima dokazana je mehanička otpornost i stabilnost građevine te kao takva odgovara
uvjetima uporabe. Sve promjene koje se izvode, a koje nisu prema projektu konstrukcije, mora se
kontaktirati projektanta konstrukcije za odobrenje.

Svi elementi konstrukcije računati su za odgovarajuća opterećenja dana u hrvatskim normama niza HRN
EN 1991 (tzv. eurokod EC1). Armiranobetonski elementi dimenzionirani su prema hrvatskim normama
niza HRN EN 1992 (tzv. eurokod EC2), spregnuti elementi dimenzionirani su prema hrvatskim normama
niza HRN EN 1994 (tzv. eurokod EC4) zidani elementi dimenzionirani su prema hrvatskim normama niza
HRN EN 1996 (tzv. eurokod EC6), drveni elementi dimenzionirani su prema hrvatskim normama niza
HRN EN 1995 (tzv. eurokod EC5), a sve prema novom Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije
NN 17/17.
.

Projektant konstrukcije:
Andrej Marković d.i.g.
ovl.ing. građevinarstva
5483

150 315 271 120 200 120 200 120 98 120 181 625 205 400 1040 400 919

24 1845 25 3565 24

24 587 25 315 25 280 25 250 10 330 25 3565 24

24 587 25 315 25 280 25 180 10 110 10 120 10 149 26 3565 24

24 100 7 200 7 612 10 295 25 180 10 110 10 245 1025 25 3565 24

25 3565 24

670 50 670 50 670 50 670 50 670 50

720 720 720 720 720

235
315
400
400
400
400

120
120
120
120

24
24
24
24
24

24
24
p=50 p=165 p=165

50

70
120

104
25
188
GARD. M GARD. Ž

298
3 3

370
DISPEČER

400
KOTLOVNICA

265
453
135

71
198.5
285

10 97 10
±0.00 ±0.00

570
71
198.5

25

80
704

679

10
749
749

10 92 10

10×30

210
315
85 5 110

11×16,82

7
71 HODNIK10 75 5
STUBIŠTE

305
198.5 ±0.00 71
198.5
135

200
200
VJETROBRAN PRETPR.
210 ±0.00 WC Ž

60
ULAZ 1200 200 WC M
-0.01

341
198.5

285
71
285 285

198.5

276
25
10
10
10
10 100 10 90 10
±0.00
-0.01 HODNIK
91 91

116
116
116
116
198.5 198.5
2. POZICIJA DIZALA

±0.00

15
15
15
15
15
15
15
GRO

70
50

210
150
285
235

p=50

750
RADNO MANIPULATIVNI
694

679
749
749

PROSTOR
(SORTIRANJE, PAKIRANJE)
P= 858,73 m2
SKLADIŠTE SKLADIŠTE
P=105,35 m2 P=105,35 m2
285 ±0.00=108.90
235
IZLOŽBENI PROSTOR HODNIK

p=50
±0.00=108.90
2 2

70
60

120
1527
1527
1527
1527

3083
3083

p=50
285
235

679

630
749
749
694

150
travanj 2019.

235

p=50
Tlocrt postojećeg prizemlja sa planiranom pozicijom dizala

135
285

210
150

70
50

15
15
15
15
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete

425
URED 180
210

±0.00

751
699

749

689
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK

SPREMIŠTE

742
742
742
742
ULAZ 2 ±0.00
200

342
285

-0.01

82
50
50

p=50 p=50 p=50 p=50

24
24
24
24
24

400
400
400
400

215
235
215
235
215
235
215
235
1
600 600 600 720 720 720 720 720
TD 31/19

50 555 50 550 50 550 50 670 50 670 50 670 50 670 50 670 50


Broj projekta

24 1630 15 200 25 3565 24

24 587 10 1249 25 3565 24

699 215 60 215 110 215 60 215 1655 400 1040 400 199

5483
35
LIST
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 36

Pogledi na dizalo
276
1097
15

ZAPAD
276

1097
15
ISTOK

195 481
1097

PROÈELJE SJEVER
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 37

3. ANALIZA OPTEREĆENJA
3.1. STALNO OPTEREĆENJE

vozno okno dizala

SPECIFIČN OPTEREĆENJE
DEBLJINA
SLOJ MATERIJAL A TEŽINA SLOJA
(m)
(kN/m3) (kN/m2)
1. panel d = 5-10 cm 2,50 0,100 0,250
2. spajala i ostalo 0,050
3.
4.
- vlastita težina elemenata bit će uzeta UKUPNO Dgk = 0,30
u programu Scia Engineer za poračun Δgk = 0,30

podest za ulaz u lift

SPECIFIČN OPTEREĆENJE
DEBLJINA
SLOJ MATERIJAL A TEŽINA SLOJA
(m)
(kN/m3) (kN/m2)
1. podna podkonstrukcija
2. završni sloj
3. ostalo
4.
- vlastita težina elemenata bit će uzeta UKUPNO Dgk = 1,00
u programu Scia Engineer za poračun Δgk = 1,00

3.2. UPORABNO OPTEREĆENJE

Opterećenje za podest

Kategorija S1 - stubišta u stambenim ili uredskim zgradama qk = 3,00 kN/m2

Sile na bočnim pridržanjima vodilica

SILE NA TOČKAMA PRIČVRŠĆENJA KONZOLA VODILICA

S
P 2.4 kN
P T S 1.39 kN
T 2.28 kN

MAKSIMALNE SILE NA VERTIKALNE STIJENE VOZNOG OKNA

Fz Fx kabina 0.75 kN
Fy kabina 1.21 kN
Fz kabina -
Fx p. uteg 0.18 kN
Fy p. uteg 0.07 kN
Fy Fx
Fz p. uteg -
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 38

Sile na dno AB jame


170 MJERNA KOTA 1180 130 170

590 590

100 1150/2315 400

900/2100
50 kN : F1
62 kN : F2
80

15 kN : T1
80

15 kN : T2
9 kN : T3
1 kN : T4

1105
M.K. 525
VOZNO OKNO 2010

174

905
80

EI 90 80

900/2100

100 1150/2315 400

760 890

80 VOZNO OKNO 1650 80

0
PRIZEMLJE

Sile kod montaže dizala


145 615 745 145
80

780

O18
1105
VOZNO OKNO 2010

100

100
1230

905

15 kN

- KUKA ZA POMOĆ PRI MONTAŽI DIZALA


80

EI 90 80

900/2100

100 1150/2315 400

760 890

80 VOZNO OKNO 1650 80

2
2. KAT
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 39

3.3. OPTEREĆENJE SNIJEGOM

Koeficijent izloženosti C e = 1,0 (normalna topografija)


Koeficijent gubitka topline kroz krov C t = 1,0 (izolirani krov)
Lokacija: Sesvete
nadmorska visina ~110 m.n.m.
3. područje - kontinentalna Hrvatska
Karakteristično opterećenje snijegom: sk = 1,25 kN/m2
Nagib krova: a1 = 2˚

Koeficijenti oblika:

kut nagiba krova 0° < a ≤ 30°


μ1 (α1) = 0,80

s1 (α1) = m1 Ce Ct sk = 1,00 kN/m2

Slika: Karta snježnih područja Republike Hrvatske

Tablica: Karakteristično opterećenje snijegom na tlu


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 40

3.4. OPTEREĆENJE VJETROM

w e = q p (z e ) c pe vanjski tlak vjetra


w i = q p (z i ) c pi unutrašnji tlak vjetra

qp udarni pritisak vjetra


c pe koeficijent vanjskog tlaka
c pi koeficijent unutrašnjeg tlaka

- osnovni pritisak vjetra q b = r /2 v b 2

v b = c dir c season v b,0 korigirana osnovna brzina vjetra

r = 1,25 kg/m 3 gustoća zraka


c dir = 1 faktor smjera vjetra
c season =1 faktor godišnjeg doba
v b,0 osnovna brzina vjetra

Područje v b,0 za Sesvete


I. 20
II. 25 područje II.
III. 30 v b,0 = 25 m/s
IV. 35
V. 40
VI. 45 osnovni pritisak vjetra
VII. 48 qb= 0,391 kN/m2

Slika: Karta osnovne brzine vjetra za Republiku Htvatsku


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 41

- koeficijent hrapavosti
kategorija zemljišta z0 (m) zmin (m)
0 More ili obalno područje izloženo otvorenom moru 0,003 1
Jezera ili ravničarska i horizontalna površina sa zanemarljivom vegetacijom i
I bez prepreka
0,01 1

Površina sa niskom vegetacijom, kao što je trava i izoliranim preprekama


II (drveće, zgrade), koje su udaljene najmanje 20 visina prepreke
0,05 2

Površina sa redovnom pokrivenošću vegetacijom ili zgradama (sela,


III predgrađa, neprekidna šuma)
0,3 5
gradska područja u kojima je najmanje 15% površine izgrađeno i čija
IV prosječna visina prelazi 15 m
1 10

odabrana kategorija terena: II


dužina hrapavosti: z 0 = 0,05 m
koeficijent terena: k T = 0,19 x (z 0 /z 0,II ) 0,07 = 0,190
minimalna visina: z min = 2,00 m
visina objekta: z = ~ 11,00 m

koeficijent izloženosti:
koeficijent hrapavosti: c r (z) = k T ln(z/z 0 ) = 1,02
intenzitet turbulencije: lv = kI / (co(z) x ln (z/z0)) = 0,19
faktor turbulencije: kI = 1,0

- udarni pritisak vjetra 2


= 0,94 kN/m2

Kategorije terena:
KAT 0

KAT I

Slika: Dijagrami za očitavanje koeficijenta izloženosti c e (z) KAT II

- smjerovi vjetra
270°

OKNO
DIZALA
0° 180° KAT III

90°

POSTOJEĆA
KAT IV
GRAĐEVINA
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 42

- koeficijenti vanjskog pritiska vjetra

smjer vjetra - 0° ili 180°

površina cpe
A -1,50

PLOHE
B -0,80

ZIDNE
C
D 0,80
E -0,50

F(+) -2,50 F(-)

KROVNE
PLOHE
G(+) -2,00 G(-)
H(+) -1,00 H(-)
I(+) -0,20 I(-) 0,20
J(+) J(-)

smjer vjetra - 90° ili 270°

površina cpe
A -1,45
PLOHE
B -0,80
ZIDNE

C -0,50
D 0,80
E -0,50

F(+) -2,50 F(-)


KROVNE
PLOHE

G(+) -2,00 G(-)


H(+) -1,10 H(-)
I(+) -0,20 I(-) 0,20
J(+) J(-)

- koeficijenti unutarnjeg pritiska vjetra


cpi,max = 0,20
cpi,min = -0,30

NAPOMENA:
- po cijeloj visini se uzima isto (max.) djelovanje vjetra iako je ispunjen uvjet h > 2b (3 područja)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 43

- smjer vjetra - 0° i 180°

- vanjski tlak vjetra na konstrukciju w e = q p c pe


w e,max w e,min
2 2
we (A) = -1,41 kN/m we (F+) = -2,36 kN/m we (F-) = 0,00 kN/m2
we (B) = -0,75 kN/m2 we (G+) = -1,89 kN/m2 we (G-) = 0,00 kN/m2
2 2
we (C) = 0,00 kN/m we (H+) = -0,94 kN/m we (H-) = 0,00 kN/m2
we (D) = 0,75 kN/m2 we (I+) = -0,19 kN/m2 we (I-) = 0,19 kN/m2
we (E) = -0,47 kN/m2 we (J+) = 0,00 kN/m2 we (J-) = 0,00 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE KROVNE PLOHE

- unutarnji tlak vjetra na konstrukciju w i = q p c pi


wi (max) = 0,19 kN/m2
wi (min) = -0,28 kN/m2

- ukupni tlak vjetra na konstrukciju w k = w e,i - w i,i


I.a slučaj smjer vjetra - 0° - "w e,max - w i,max "
wk (A) = -1,60 kN/m2 wk (F+) = -2,55 kN/m2
2
wk (B) = -0,94 kN/m wk (G+) = -2,07 kN/m2
wk (C) = -0,19 kN/m2 wk (H+) = -1,13 kN/m2
wk (D) = 0,57 kN/m2 wk (I+) = -0,38 kN/m2
wk (E) = -0,66 kN/m2 wk (J+) = -0,19 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
I.b slučaj smjer vjetra - 0° - "w e,min - w i,max "
2
wk (A) = -1,60 kN/m wk (F-) = -0,19 kN/m2
wk (B) = -0,94 kN/m2 wk (G-) = -0,19 kN/m2
wk (C) = -0,19 kN/m2 wk (H-) = -0,19 kN/m2
wk (D) = 0,57 kN/m2 wk (I-) = 0,00 kN/m2
wk (E) = -0,66 kN/m2 wk (J-) = -0,19 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
I.c slučaj smjer vjetra - 0° - "w e,max - w i,min "
2
wk (A) = -1,13 kN/m wk (F+) = -2,07 kN/m2
wk (B) = -0,47 kN/m2 wk (G+) = -1,60 kN/m2
wk (C) = 0,28 kN/m2 wk (H+) = -0,66 kN/m2
wk (D) = 1,04 kN/m2 wk (I+) = 0,09 kN/m2
wk (E) = -0,19 kN/m2 wk (J+) = 0,28 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
I.d slučaj smjer vjetra - 0° - "w e,min - w i,min "
0,47 kN/m2
2
wk (A) = -1,13 kN/m wk (F-) = 0,28 kN/m2
wk (B) = -0,47 kN/m2 wk (G-) = 0,28 kN/m2
wk (C) = 0,28 kN/m2 wk (H-) = 0,28 kN/m2
wk (D) = 1,04 kN/m2 wk (I-) = 0,47 kN/m2
180 °
wk (E) = -0,19 kN/m2 wk (J-) = 0,28 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE

0,19 kN/m2 1,04 kN/m2

zaklonjena strana
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 44

- smjer vjetra - 270° - vjetar iz smjera 90° ne utječe jer je s te strana zgrada zaklonjena

- vanjski tlak vjetra na konstrukciju w e = q p c pe


w e,max w e,min
2 2
we (A) = -1,37 kN/m we (F+) = -2,36 kN/m we (F-) = 0,00 kN/m2
we (B) = -0,75 kN/m2 we (G+) = -1,89 kN/m2 we (G-) = 0,00 kN/m2
2 2
we (C) = -0,47 kN/m we (H+) = -1,04 kN/m we (H-) = 0,00 kN/m2
we (D) = 0,75 kN/m2 we (I+) = -0,19 kN/m2 we (I-) = 0,19 kN/m2
we (E) = -0,47 kN/m2 we (J+) = 0,00 kN/m2 we (J-) = 0,00 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE KROVNE PLOHE

- ukupni tlak vjetra na konstrukciju w k = w e,i - w i,i


II.a slučaj smjer vjetra - 90° - "w e,max - w i,max "

wk (A) = -1,56 kN/m2 wk (F+) = -2,55 kN/m2


wk (B) = -0,94 kN/m2 wk (G+) = -2,07 kN/m2
wk (C) = -0,66 kN/m2 wk (H+) = -1,23 kN/m2
wk (D) = 0,57 kN/m2 wk (I+) = -0,38 kN/m2
wk (E) = -0,66 kN/m2 wk (J+) = -0,19 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
II.b slučaj smjer vjetra - 90° - "w e,min - w i,max "
2
wk (A) = -1,56 kN/m wk (F-) = -0,19 kN/m2
wk (B) = -0,94 kN/m2 wk (G-) = -0,19 kN/m2
wk (C) = -0,66 kN/m2 wk (H-) = -0,19 kN/m2
wk (D) = 0,57 kN/m2 wk (I-) = 0,00 kN/m2
wk (E) = -0,66 kN/m2 wk (J-) = -0,19 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
II.c slučaj smjer vjetra - 90° - "w e,max - w i,min "
wk (A) = -1,08 kN/m2 wk (F+) = -2,07 kN/m2
wk (B) = -0,47 kN/m2 wk (G+) = -1,60 kN/m2
wk (C) = -0,19 kN/m2 wk (H+) = -0,75 kN/m2
wk (D) = 1,04 kN/m2 wk (I+) = 0,09 kN/m2
wk (E) = -0,19 kN/m2 wk (J+) = 0,28 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE
270 °
II.d slučaj smjer vjetra - 90° - "w e,min - w i,min "
wk (A) = -1,08 kN/m2 wk (F-) = 0,28 kN/m2
1,04 kN/m2
wk (B) = -0,47 kN/m2 wk (G-) = 0,28 kN/m2
wk (C) = -0,19 kN/m2 wk (H-) = 0,28 kN/m2
wk (D) = 1,04 kN/m2 wk (I-) = 0,47 kN/m2
wk (E) = -0,19 kN/m2 wk (J-) = 0,28 kN/m2
ZIDNE PLOHE KROVNE PLOHE

0,47 kN/m2 0,47 kN/m2

zaklonjena strana
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 45

3.5. GLOBALNE IMPERFEKCIJE OKVIRA

h= 10,8 m - visina konstrukcije


m= 2 - broj stupova u redu ukljućujući samo one stupove koji nose
vertikalno opterećenje NEd koje nije manje od 50 °/o prosjećne
vrijednosti stupa u promatranoj vertikalnoj ravnini
Prema HR EN 1993-1-1, 5.3.2:
q0 = 1/200 = 0,005 - osnovna vrijednost
ah = 2/H0,5 = 0,609 - faktor smanjenja za visinu h koji se odnosi na stupove
uz uvjet: 2/3 < ah < 1
0,667 > 0,609 ≤ 1,0
ah = 0,667
am = 0,5(0,5 (1+1/m)) = 0,866 - faktor smanjenja za broj stupova u redu
qi = q0 ah am = 0,0026 - nagib nesavršenosti

Proračun opterećenja po etažama za 1 stup

Etaža Guk,etaža [kN] Pror.opterećenje Opt. za hor.sile


gk Dgk qk 1.35 (gk+Dgk) 1.5 qk getaža qetaža
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
2. kat 1,1 3,7 1,2 6,5 1,8 6,5 1,8
1. kat 1,0 2,5 0,5 4,7 0,8 4,7 0,8
priz 1,0 2,5 0,5 4,7 0,8 4,7 0,8

Ekvivalentna horizontalna sila po stupu:


DHj = ∑Vji qi

Etaža Visinaa etaže Sila po etaži DHi


Lx,etaže Ly,etaže DHg,etaže DHq,etaže DHd,etaže DHd,etaže/Lx,etaže DHd,etaže/Ly,etaže
[m] [m] [kN] [kN] [kN] [kN/m] [kN/m]
2. kat 3,6 3,6 0,017 0,005 0,022 0,006 0,006
1. kat 3,6 3,6 0,012 0,002 0,014 0,004 0,004
priz 3,6 3,6 0,012 0,002 0,014 0,004 0,004

Napomena:
Sile od globalnih imperfekcija su zanemarivo male te se neće uzimati u proračun.
U smjeru x okviri su pridržani s bočnim pridržanjima na razini svake etaže (okvir je nepomićan)
U smjeru y se mora odrediti pomičnost/nepomičnost okvira.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 46

4. PRORAČUN KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VOZNOG OKNA

4.1. PRORAČUN ČELIČNIH ELEMENATA DIZALA

1. UVOD

Proračun konstrukcije bit će izveden pomoću programa Scia Engineer metodom konačnih elemenata,
uz slijedeće pretpostavke:

nosivi elementi - stupovi kvadratni profili □ 80x80x4


- horizontalne prečke na vrhu kvadratni profili □ 80x80x5
- ostale horizontalne prečke kvadratni profili □ 80x80x4

stabilizacija - okvirno djelovanje u dva ortogon. smjera, bočno pridržanje u jednom smjeru

rubni uvjeti - zglobni nepomični ležajevi (spoj na AB jamu)


- pomični ležajevi u vertikalnom smjeru (spoj AB postojeće grede)
- prečke i/ili stupovi su međusobno zavareni (upeti spoj)

materijal - svi elementi od čelika kvalitete S235 JR


- svi profili vrućevaljani

Dimenzioniranje elemenata će biti izvedeno prema EC3 propisima uz pripadajuće parcijalne koeficijente
sigurnosti:
nepovoljno: gg = 1,35 povoljno: gg = 1,0
gq = 1,5 gq = 0

I uz koeficijente kombinacija:

2. OPTEREĆENJA

opterećenja:
SO1 vlastita težina SO5.1 vjetar 180° (I.d)
SO2 dodatno stalno opterećenje SO5.2 vjetar 270° (II.d)
SO3.1 uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) SO6 sile kod montaže
SO3.2 uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m)
SO3.3 uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m)
SO3.4 uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m)
SO4 snijeg
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 47

3. KOMBINACIJE OPTEREĆENJA

Osnovne kombinacije (stalne ili prolazne proračunske situacije) - upotreba

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB1 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB16 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB2 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB3 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB17 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
KOMB4 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB18 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB5 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 KOMB19 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB6 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB7 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB20 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO4 - snijeg 1,5

KOMB8 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB21 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB9 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
SO4 - snijeg 1,5 KOMB22 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB10 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 KOMB23 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB11 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 KOMB24 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB12 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
KOMB13 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB25 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB14 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB26 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

KOMB15 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 48

KOMB27 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB41 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 KOMB42 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB28 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05


9,5 m)
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 KOMB43 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB29 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO4 - snijeg 1,5 KOMB44 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
KOMB30 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB45 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB31 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB46 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05


9,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 KOMB47 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB32 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB33 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB48 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

KOMB34 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 KOMB49 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB35 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05


3,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 KOMB50 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB36 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 1,5

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
KOMB37 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB51 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO4 - snijeg 1,5

KOMB38 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB52 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB39 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05


9,5 m)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 KOMB53 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB40 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 49

KOMB54 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB67 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 1,5 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 KOMB68 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB55 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 KOMB69 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB56 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO4 - snijeg 1,5 KOMB70 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

KOMB57 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB71 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
KOMB58 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB72 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 KOMB73 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB59 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO4 - snijeg 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05


9,5 m)
SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 KOMB74 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB60 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO4 - snijeg 1,5 KOMB75 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
KOMB61 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB76 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB62 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 KOMB77 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB63 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

KOMB64 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB78 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

KOMB65 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB79 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO4 - snijeg 0,75

KOMB66 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
SO4 - snijeg 0,75

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 50

KOMB80 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB93 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 KOMB94 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB81 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 0,75 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 KOMB95 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB82 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB96 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

KOMB83 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB97 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
KOMB84 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB98 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 KOMB99 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB85 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05
3,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 KOMB100 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB86 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05
5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO4 - snijeg 0,75 KOMB101 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB87 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05


7,5 m)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

KOMB88 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB102 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,05
9,5 m)
KOMB89 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO2 - dodatno stalno 1 KOMB103 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 SO4 - snijeg 0,75

KOMB90 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,05


3,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB104 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB91 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO4 - snijeg 0,75 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,05


5,5 m)
SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 KOMB105 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB92 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 0,75 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,05
7,5 m)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 51

KOMB106 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB120 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5
9,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 KOMB121 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB107 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5


3,5 m)
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,05 KOMB122 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB108 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5


5,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB123 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB109 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5
7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB124 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5
9,5 m)
KOMB110 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB125 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5


3,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,05 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 KOMB126 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB111 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5
5,5 m)
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB112 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB127 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,5 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5
7,5 m)
KOMB113 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB128 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB114 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5
9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,5 KOMB129 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB115 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 0,75 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5
3,5 m)
KOMB116 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB130 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB117 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5
5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB131 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,5 SO4 - snijeg 0,75

KOMB118 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5
7,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB132 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB119 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5


9,5 m)
SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 52

KOMB133 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB147 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,5 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5
3,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 KOMB148 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB134 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5


5,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,5 KOMB149 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB135 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5
7,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB150 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB136 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5
9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB151 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,5 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5
3,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB137 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB152 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,5 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5
5,5 m)
KOMB138 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 KOMB153 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB139 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5
7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5 KOMB154 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB140 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5


9,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB141 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB155 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

KOMB142 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5
3,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB156 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO4 - snijeg 0,75

KOMB143 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1,5


5,5 m)
SO4 - snijeg 0,75 KOMB157 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB144 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1,5


7,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1,5 KOMB158 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB145 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 0,75 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1,5
9,5 m)
KOMB146 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB159 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,5 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1,5
3,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 53

KOMB161 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB162 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

Osnovne kombinacije (stalne ili prolazne proračunske situacije) - montaža dizala

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB301 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB307 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1,35 ) SO2 - dodatno stalno 1,35

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5

KOMB302 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB308 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1,35 ) SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5

KOMB303 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB309 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1,35 ) SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5

KOMB304 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB310 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1 ) SO2 - dodatno stalno 1

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5

KOMB305 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB311 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1 ) SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5

KOMB306 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB312 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1
(montaža (montaža
) SO2 - dodatno stalno 1 ) SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO6 - sile kod montaže 1,05 SO6 - sile kod montaže 1,5
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 54

Karakteristične kombinacije - upotreba

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB201 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB215 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB202 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 0,7
karak. 7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 KOMB216 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB203 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 0,7
9,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB204 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB217 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 SO4 - snijeg 1

KOMB205 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB218 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB206 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 KOMB219 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB207 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 0,7
3,5 m)
KOMB208 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB220 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1 SO4 - snijeg 1

KOMB209 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 0,7
karak. 5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB221 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 SO4 - snijeg 1

KOMB210 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 0,7
karak. 7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB222 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO4 - snijeg 1

KOMB211 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 0,7
karak. 9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB223 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 SO4 - snijeg 1

KOMB212 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 0,7
3,5 m)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 KOMB224 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB213 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 0,7
5,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 KOMB225 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB214 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 0,7
7,5 m)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 55

KOMB226 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB238 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1 SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 KOMB239 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB227 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,5

SO4 - snijeg 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 KOMB240 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB228 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 0,7
3,5 m)
SO4 - snijeg 1 KOMB241 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

KOMB229 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 0,7
karak. 5,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB242 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO4 - snijeg 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 0,7
7,5 m)
KOMB230 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB243 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 0,7
9,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 KOMB244 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB231 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 0,7
3,5 m)
SO4 - snijeg 0,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

KOMB232 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB245 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 0,7
5,5 m)
KOMB233 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB246 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB234 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 0,7
karak. 7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

SO4 - snijeg 0,5 KOMB247 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB235 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 0,7
karak. 9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

SO4 - snijeg 0,5 KOMB248 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB236 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,5
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO4 - snijeg 0,5 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 0,7


3,5 m)
SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 KOMB249 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB237 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,5

SO4 - snijeg 0,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 0,7
5,5 m)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 56

KOMB250 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB262 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5 SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1


3,5 m)
SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 KOMB263 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB251 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,5

SO4 - snijeg 0,5 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1


5,5 m)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1 KOMB264 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB252 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,5
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1
7,5 m)
SO4 - snijeg 0,5 KOMB265 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1 SO4 - snijeg 0,5

KOMB253 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1
karak. 9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB266 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO4 - snijeg 0,5 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 0,7 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1


3,5 m)
KOMB254 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB267 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 0,7 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1
5,5 m)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1 KOMB268 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB255 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO4 - snijeg 0,5 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1


7,5 m)
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 0,7 KOMB269 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB256 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1
9,5 m)
SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1 KOMB270 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
KOMB257 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5- 1
3,5 m)
SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB258 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB271 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak. karak.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1 SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5- 1
5,5 m)
KOMB259 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6
karak.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB272 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB260 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5- 1
karak. 7,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO4 - snijeg 0,5 KOMB273 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karak.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB261 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5- 1
karak. 9,5 m)
SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO4 - snijeg 0,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 57

KOMB274 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1

KOMB275 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1

KOMB276 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1

KOMB277 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1

KOMB278 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m) 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB279 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB280 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m) 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB281 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karak.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 58

Karakteristične kombinacije - montaža

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB401 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO6 - sile kod montaže 0,7

KOMB402 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

SO6 - sile kod montaže 0,7

KOMB403 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

SO6 - sile kod montaže 0,7

KOMB404 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO6 - sile kod montaže 1

KOMB405 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO6 - sile kod montaže 1

KOMB406 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO6 - sile kod montaže 1

KOMB407 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


kark.
(montaža SO2 - dodatno stalno 1
)
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

SO6 - sile kod montaže 1

ANVELOPE KOMBINACIJA

Granično stanje nosivosti: Granično stanje uporabivosti:


ANV - GSN (KOMB1-162) ANV - GSU (KOMB201-281)
ANV - GSN (montaža) (KOMB301-312) ANV - GSU (montaža) (KOMB401-406)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 59

3. PRILOZI

Prilog 1. Prikaz nosivih elemenata i oslonaca


Prilog 2. Opterećenja (kN/m 2 )
Prilog 3. Određivanje učinaka II. reda
Prilog 4. Dijagrami reznih sila M i,Ed , V i,Ed , N Ed od mjerodavne kombinacije (GSN)
Prilog 5. Dijagram elastičnog progiba/pomaka u i od mjerodavne kombinacije (GSU) (cm)
Prilog 6. Dijagram reakcija R i od slučajeva opterećenja SO (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 60

Prilog 1. Prikaz nosivih elemenata i oslonaca

3D prikaz modela

Dimenzije su prikazane osno. stupovi - crveno - 80/80/4 mm


prečke na vrhu - zeleno - 80/80/5 mm
ostale prečke - plavo - 80/80/4 mm
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 61

prikaz rubnih uvjeta

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)

ostalo - zavareni spojevi


(upeti) između prečki i/ili
stupova

nepomični zglobni
ležajevi
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 62

oznake elemenata
Stupovi Prečke

Prečke na vrhu
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 63

Prilog 2. Opterećenja (kN, kN/m)

SO2 - dodatno stalno opterećenje SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 64

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 65

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) SO4 - snijeg


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 66

SO5.1 - vjetar 180° (I.d)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 67

SO5.2 - vjetar 270° (I.d)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 68

SO6 - sile kod montaže


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 69

Prilog 3. Određivanje učinaka II. reda

Kod proračuna okvira potrebno je odrediti i da li je konstrukcija osjetljiva na učinke II. reda.
Evidentno je da je konstrukcija pridržana u smjeru x te iz toga proizlazi da je nepomična u tom smjeru.
Za smjer y potrebno je odrediti kritični koeficijent acr. U nastavku je proveden dokaz za
određivanje kritičnog koeficijenta za oba osmjera. Izabrane su najnepovoljnije kombinacije.

acr = Fcr / FEd ≥ 10 - elastični proračun


acr = Fcr / FEd ≥ 15 - plastični proračun

acr - faktor kojim bi se moglo povećati proračunsko opterećenje tako da prouzroći opću (ukupnu) elastičnu
nestabilnost
FEd - proračunsko opterećenje (proraćunska sila) konstrukcije
FEd - elastiéno kritično opterećenje (sila) izvijanja za opći (ukupni) način nestabilnosti
utemeljen na početnoj elastičnoj krutosti

Za proračun je odabrano 10 modova.

KOMB28:
acr = 20,05 ≥ 10
proračun po teoriji I. reda

KOMB81:
acr = 19,69 ≥ 10
proračun po teoriji I. reda

KOMB132:
acr = 16,74 ≥ 10
proračun po teoriji I. reda
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 70

Prilog 4. Dijagrami reznih sila M i,Ed , V i,Ed , N Ed od mjerodavne kombinacije (GSN)

STUPOVI

Prikaz oznake elementa


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 71

Dijagram momenta savijanja M y,Ed od KOMB68

Za sve stupove Za stup oznake "S2"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 72

Dijagram momenta savijanja M z,Ed od KOMB68

Za sve stupove Za stup oznake "S2"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 73

Dijagram poprečne sile V z,Ed od KOMB68

Za sve stupove Za stup oznake "S2"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 74

Dijagram poprečne sile V y,Ed od KOMB68

Za sve stupove Za stup oznake "S2"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 75

Dijagram uzdužne sile N Ed od KOMB68

Za sve stupove Za stup oznake "S2"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 76

PREČKE NA VRHU

Prikaz oznake elementa


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 77

Dijagram momenta savijanja M y,Ed od KOMB309

Za sve prečke

Za prečku oznake "PV4"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 78

Dijagram momenta savijanja M z,Ed od KOMB309

Za sve prečke

Za prečku oznake "PV4"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 79

Dijagram poprečne sile V z,Ed od KOMB309

Za sve prečke

Za prečku oznake "PV4"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 80

Dijagram poprečne sile V y,Ed od KOMB309

Za sve prečke

Za prečku oznake "PV4"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 81

Dijagram uzdužne sile N Ed od KOMB309

Za sve prečke

Za prečku oznake "PV4"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 82

OSTALE PREČKE

Prikaz oznake elementa


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 83

Dijagram momenta savijanja M y,Ed od KOMB95

Za sve prečke Za prečku oznake "P8"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 84

Dijagram momenta savijanja M Z,Ed od KOMB95

Za sve prečke Za prečku oznake "P8"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 85

Dijagram poprečne sile V z,Ed od KOMB95

Za sve prečke Za prečku oznake "P8"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 86

Dijagram poprečne sile V Y,Ed od KOMB95

Za sve prečke Za prečku oznake "P8"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 87

Dijagram uzdužne sile N Ed od KOMB95

Za sve prečke Za prečku oznake "P8"


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 88

Prilog 5. Dijagram elastičnog progiba/pomaka u i od mjerodavne kombinacije (GSU) (cm)

STUPOVI

Prikaz oznake elementa


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 89

Elastični pomaci u i od mjerodavne kombinacije (GSU) (cm)

STUPOVI

Pomak na vrhu u smjeru y

H= 10,8 m - visina građevine

uy = 0,4 cm ≤ uy = H / 500 = 2,2 cm


Zadovoljava
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 90

Pomak na razini prečka u smjeru y

Visina između Pomaci Pomaci etaže Dopušteni


prečki pomak

Hi [cm] uy [cm] uy [cm] uvjet Hi / 300 [cm]


[cm] [cm] [cm] [cm]
150,0 1,2 0,2 ≤ 0,50 → Zadovoljava
83,5 1,4 0,1 ≤ 0,28 → Zadovoljava
118,5 1,5 0,1 ≤ 0,40 → Zadovoljava
200,0 1,6 0,3 ≤ 0,67 → Zadovoljava
200,0 1,3 0,7 > 0,67 → Prihvaća se
200,0 0,6 0,1 ≤ 0,67 → Zadovoljava
50,0 0,5 0,2 > 0,17 → Prihvaća se
80,0 0,3 0,0 ≤ 0,27 → Zadovoljava
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 91

PREČKE NA VRHU

Elastični progibi u z od mjerodavne kombinacije (GSU - montaža) (cm)

L= 211 cm - duljina promatranog elementa


uz = 0,5 cm ≤ uz = L / 250 = 0,8 cm
Zadovoljava
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 92

Elastični progibi u z od mjerodavne kombinacije (GSU - montaža) (cm)

L= 60 cm - duljina promatranog elementa


uz = 0,1 cm ≤ uz = L / 150 = 0,4 cm
Zadovoljava
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 93

Prilog 6. Dijagram reakcija R i od slučajeva opterećenja SO (kN)

SO1 + SO2 - ukupno stalno SO3.1 - uporabno - hor. sile (1,5-3,5 m)


Reakcije R z , R y , R x (kN) Reakcije R z , R y , R x (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 94

SO3.2 - uporabno - hor. sile (3,5-5,5 m) SO3.3 - uporabno - hor. sile (5,5-7,5 m)
Reakcije R z , R y , R x (kN) Reakcije R z , R y , R x (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 95

SO3.4 - uporabno - hor. sile (7,5-9,5 m) SO4 - snijeg


Reakcije R z , R y , R x (kN) Reakcije R z , R y , R x (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 96

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) SO5.2 - vjetar 270° (I.d)


Reakcije R z , R y , R x (kN) Reakcije R z , R y , R x (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 97

SO6 - sile kod montaže


Reakcije R z , R y , R x (kN)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 98

4.1.1. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH STUPOVA OZNAKE "S"

Točke bočnih pridržanja

lokalna os y-y lokalna os z-z

Prikazane su točke pridržanja za pojedine elemente.


Koeficijente izvijanja ky i kz program automatski računa na oslovu krutosti prečke i stupa.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 99

Dimenzioniranje
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 100
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 101
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 102

M y,Ed od KOMB68 M z,Ed od KOMB68

Dijagram iskoristivosti za sve elemente za mjerodavnu kombinaciju

ANV - GSN ANV - GSN (montaža)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 103

4.1.2. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH PREČKI OZNAKE "PV"

Točke bočnih pridržanja

lokalna os y-y

lokalna os z-z

Prikazane su točke pridržanja za pojedine elemente.


Koeficijente izvijanja ky i kz program automatski računa na oslovu krutosti prečke i stupa.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 104

Dimenzioniranje
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 105
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 106
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 107
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 108

M y,Ed od KOMB309

M z,Ed od KOMB309
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 109

Dijagram iskoristivosti za sve elemente za mjerodavnu kombinaciju

ANV - GSN

ANV - GSN (montaža)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 110

4.1.3. DIMENZIONIRANJE ČELIČNIH PREČKI OZNAKE "P"

Točke bočnih pridržanja

lokalna os y-y lokalna os z-z

Prikazane su točke pridržanja za pojedine elemente.


Koeficijente izvijanja ky i kz program automatski računa na oslovu krutosti prečke i stupa.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 111

Dimenzioniranje
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 112
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 113
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 114
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 115

M y,Ed od KOMB95 M z,Ed od KOMB95

Dijagram iskoristivosti za sve elemente za mjerodavnu kombinaciju

ANV - GSN ANV - GSN (montaža)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 116

4.1.4. PRORAČUN SPOJA "BOČNO PRIDRŽANJE" NA AB GREDE

prikaz oslonaca

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)

bočno pridržanje na
postojeću AB gredu
(zglobni ležaj, traslacija
dopuštena u Z smjeru)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 117

Proračun je proveden u programu firme WÜRTH te su izabrani sidreni vijci i podložna pločica koji su
u nastavku prikazani.
Uzete su u obzir najnepovoljnije kombinacije opterećenja.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 118
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 119
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 120
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 121
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 122
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 123
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 124
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 125
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 126

4.1.5. PRORAČUN SPOJA "STUP - AB ZID"

prikaz oslonaca

nepomični zglobni
ležajevi
(SPOJ STUP - AB ZID)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 127

Proračun je proveden u programu firme WÜRTH te su izabrani sidreni vijci i podložna pločica koji su
u nastavku prikazani.
Uzete su u obzir najnepovoljnije kombinacije opterećenja.
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 128
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 129
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 130
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 131
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 132
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 133
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 134
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 135

4.2. PRORAČUN ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA AB JAME

4.2.1. PRORAČUN KONZOLNOG AB ZIDA

1. UVOD

Proračun AB zidova biti će izveden pomoću programa Scia Engineer, metodom konačnih elemenata
uz sljedeće pretpostavke:
- AB zid debljine 20 cm
- proračunava se AB zid koji ima bočni pritisak
- kvaliteta betona C25/30
- debljina zaštitnog sloja 4,0 cm vanjsko lice (razred izloženosti XC2),
2,5 cm unutarnje lice (razred izloženosti XC1)
- rubove zidova armirati s vertikalnom armaturom 4f14

Za provjeru graničnog stanja nosivosti elemenata izloženih djelovanju tla koristi se jedan od 3
proračunska pristupa. U Hrvatskoj je usvojen treći proračunski pristup prema kojem vrijedi:
- stalna konstrukcijska djelovanja množe se foktorom 1,35 a promjenjiva s 1,5 za nepovoljno djelovanje
stalna konstrukcijska djelovanja množe se foktorom 1,0 a promjenjiva s 0 za povoljno djelovanje
- stalna geotehnička djelovanja množe se faktorom 1,0, a promjenjiva s 1,3
- tangens proračunskog kuta unutarnjeg trenja je tangens karakterističnog kuta podijeljen s 1,25

Geotehnička djelovanja su opterećenje tlom i sva opterećenja koja se preko tla unose u konstrukciju.

Dimenzioniranje elemenata će biti izvedeno prema EC2 i EC7 propisima uz pripadajuće parcijalne koef.
sigurnosti.

Pozicija i statički sustav

upeti ležaj
(AB temeljna ploča)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 136

2. OPTEREĆENJA

Ukupno vertikalno opterećenje - stalno (SO1):

gc = 25,0 kN/m2 – volumenska težina armiranog betona


h2 = 1,1 m – visina zida pod zemljom
bz = 0,2 m – širina zida pod zemljom
gk = gc h2 bz = 5,5 kN/m' - vlastita težina zida
Dgk = 1,0 kN/m' - dodatno stalno
gk,uk = gk + Dgk = 6,5 kN/m'

Horizontalno opterećenje uslijed pritiska tla (SO2):


gtla = 20 kN/m3 – volumenska težina tla
gtla' = 10 kN/m3 – volumenska težina tla zasićenog vodom
jk = 30 ° – karakt. vrijednost kuta unutarnjeg trenja za šljunak (pretpos. materijal)
gj = 1,25 – koeficijent sigurnosti za kut unutarnjeg trenja
ka = – koeficijent aktivnog pritiska tla (šljunak)
h1 = 0,0 m – visina zida pod zemljom
h2 = 1,1 m – visina zida pod zemljom

jd = arctan (tan(jk) / gj) = 24,79°


ka = tg (45 - jd /2) =
2
0,409
p1,tlo = k0 gtla h1 =
'
0,0 kN/m2 – opterećenje na vrhu zida
p2,tlo = k0 gtla h2 =
'
4,5 kN/m 2
– opterećenje na dnu zida

Horizontalno opterećenje uslijed pritiska vode (SO3):


gw = 10 kN/m3 – volumenska težina vode
p2,voda = gw h1 = 0,0 kN/m2 – opterećenje na vrhu zida
p2,voda = gw h2 = 11,0 kN/m 2
– opterećenje na dnu zida

Horizontalno opterećenje uslijed dodatnog vertikalnog opterećenja (SO4):


qk = 5,0 kN/m2 – dod. vert. opt. pored zida (skladištenje raznih mater. ili vozilo)
p1,dod = p2,dod = ka qk = 2,0 kN/m2 – opterećenje je konstantno po visini

Opterećenja se množe sa širinom od 1 m' pa se dobije kN/m'

Slučajevi opterećenja:
SO1 - stalno
SO2 - opterećenje zemljom
SO3 - opterećenje vodom
SO4 - uporabno dodatno

Kombinacije opterećenja:
Granično stanje nosivosti:
KOMB1 = 1,35 SO1 + 1,0 SO2 + 1,0 SO3 + 1,3 SO4 - nepovoljno vert. opterećenje
KOMB2 = 1,0 SO1 + 1,0 SO2 + 1,0 SO3 + 1,3 SO4 - povoljno vert. opterećenje
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 137

Prikaz slučajeva opterećenja (SO):

SO1 - stalno SO2 - opt. zemljom SO3 - opt. vodom SO4 - uporabno dod.

Prikaz reznih sila za granično stanje nosivosti (KOMB1):

Proračunska vrijednost momenata savijanja My,Ed Proračunska vrijednost poprečne sile Vz,Ed

Proračunska vrijednost uzdužne sile NEd


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 138

Prikaz reznih sila za granično stanje nosivosti (KOMB2):

Proračunska vrijednost momenata savijanja My,Ed Proračunska vrijednost poprečne sile Vz,Ed

Proračunska vrijednost uzdužne sile NEd


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 139

4.2.1.1. DIMENZIONIRANJE KONZOLNOG AB ZIDA

1. REZNE SILE
- momenti savijanja my,Ed,ležaj = 4,70 kNm/m' nEd = -6,50 kN/m'
- poprečne sile vEd,max = 11,40 kN/m' vEd,min = 0,00 kN/m'

2. DIMENZIONIRANJE
Uzdužna (glavna) armatura
Beton: C25/30 fck= 25 N/mm2 - pro. širina b= 100 cm
Čelik: B500 B fyk= 500 N/mm2 - deb. zida h = bz = 20 cm
fct,m = 2,6 N/mm2 - zašt. sloj c= 4,0 cm
fcd = fck / 1.5 = 16,67 N/mm2 - statička visina presjeka
fyd = fyk / 1.15 = 43,48 kN/cm2 d = h - fs /2 - c = 15,50 cm

LEŽAJ
Glavna armatura
- vertikalna armatura
m Ed = m y,Ed,ležaj / (b h 2 f cd ) = 0,008 očitano: w= 0,05
n Ed = n Ed / (b h f cd ) = -0,002
A sv,req = w f cd b h / (f yd ) = cm2/m'
3,83
ODABRANO: vert. šipke (jedno lice) Ø 10 / 15,0 cm Asv,prov= 5,24 cm2/m'

- horizontalna armatura
ODABRANO: hor. šipke (jedno lice) Ø 8 / 15,0 cm Ash,prov= 3,35 cm2/m'

- minimalna armatura
- vertikalna armatura:
A sv,min = 0,002 A c = 4,00 cm2/m' (za oba lica)
A sv,min = 2,00 cm2/m' (za jedno lice)
- horizontalna armatura:
A sh,min = 0,25 A sv = 1,31 cm2/m' (za jedno lice)
A sv,min = 0,001 A c = 2,00 cm2/m' (za jedno lice)
- maksimalna armatura
- vertikalna armatura:
A sv,max = 0,04 A c = 80,00 cm2/m' (za oba lica)
A sv,max = 40,00 cm2/m' (za jedno lice)

A sv,min = 2,00 cm2/m' < A sv,prov = 5,24 < A sv,max = 40,00 cm2/m'
UVJET ZADOVOLJEN
2
A sh,min = 2,00 cm /m' < A sh,prov = 3,35 cm2/m'
UVJET ZADOVOLJEN

- rubna armatura
ODABRANO: 4 Ø 14 → postaviti u uglovima i slobodnim rubovima

- vilice
ODABRANO: Ø 8 / 15,0 cm → postaviti u uglovima i slobodnim rubovima

Napomena: Armatura se postavlja sa svake strane zida


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 140

Poprečna armatura
LEŽAJ
- maks. poprečna sila na osloncu
v Ed,max = 11,40 kN/m'
- nosivost zida na poprečnu silu bez poprečne armature
v Rd,c = C Rd,c k [(100 r 1 f ck ) 1/3 + k 1 s cp ] d ≥ ( n min + k I σ cp ) d
C Rd,c = 0,18/1,5 = 0,12 k = 1+(200/d) 1/2 = 2,14 ≤ 2 → k = 2,00
r 1 = A s1 / (b d) ≤ 0,02 = 0,00338 ≤ 0,02 → r 1 = 0,00338
σ cp = N Ed / A c = 0,03 N/mm2 k1= 0,15
v Rd,c = C Rd,c k [(100 r 1 f ck ) + k 1 s cp ] d =
1/3
76,5 kN/m'
- minimalna vrijednost VRd,c
n min = 0,035 k 3/2 f ck 1/2 = 0,495 v Rd,c,min = ( n min + k I σ cp ) d = 77,5 kN/m'
- maksimalna vrijednost poprečne sile
v Rd,max = ɑcw z nI f cd 1/(ctg Θ tg Θ) ɑcw = 1,0 Θ= 39,8°
nI = 0,6 (1-f ck /250) = 0,540 z = 0,9 d = 139,5 mm
v Rd,max = ɑcw z nI f cd 1 / (ctg Θ tg Θ) = 617,51 kN/m'

v Rd,c = 77,48 kN/m' > v Ed = 11,40 < v Rd,max = 617,5 kN/m'


Potrebna je minimalna poprečna armatura zida
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 141

4.2.2. PRORAČUN AB TEMELJNE PLOČE

1. UVOD

Proračun AB temeljne ploče biti će izveden pomoću programa Scia Engineer, metodom konačnih
elemenata uz sljedeće pretpostavke:
- AB monolitna ploča debljine 20 cm
- kvaliteta betona C25/30
- kakvoća čelika za armiranje B500 A (mreže) i šipke B500 B
- debljina zaštitnog sloja donjeg lica 4,0 cm (razred izloženosti XC2)
- debljina zaštitnog sloja gornjeg lica 2,5 cm (razred izloženosti XC1)
- AB temeljna konstrukcija računata po Winklerovom modelu
koeficijent reakcije tla ks= 5000 kN/m2/m'
Program sam uzima u obzir vlastitu težinu elemenata.

Dimenzioniranje elemenata će biti izvedeno prema EC2 propisima uz pripadajuće parcijalne koeficijente
sigurnosti:
nepovoljno: gg = 1,35 povoljno: gg = 1,0
gq = 1,5 gq = 0

I uz koeficijente kombinacija:

2. OPTEREĆENJA

opterećenja:
SO1 vlastita težina
SO2 dodatno stalno opterećenje
SO3 uporabno opterećenje + sile na dno jame
SO4 snijeg
SO5.1 vjetar 180° (I.d)
SO5.2 vjetar 270° (I.d)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 142

3. KOMBINACIJE OPTEREĆENJA

Osnovne kombinacije (stalne ili prolazne proračunske situacije)

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB1 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB15 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB2 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 KOMB16 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB3 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 KOMB17 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB4 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 KOMB18 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB5 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3 - uporabno 1,05 SO3 - uporabno 1,05

KOMB6 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB19 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1,5 SO3 - uporabno 1,05

KOMB7 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB20 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 1,05 SO4 - snijeg 1,5

KOMB8 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB21 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3 - uporabno 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

KOMB9 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB22 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

KOMB10 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB23 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 SO4 - snijeg 1,5

KOMB11 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO4 - snijeg 1,5 KOMB24 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO3 - uporabno 1,05 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB12 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO4 - snijeg 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO4 - snijeg 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9 KOMB25 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3 - uporabno 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB13 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB26 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO3 - uporabno 1,05 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9 KOMB27 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB14 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 143

KOMB28 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB42 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO3 - uporabno 1,05

SO3 - uporabno 1,05 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

KOMB29 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB43 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5

KOMB30 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB44 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO4 - snijeg 0,75

KOMB31 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3 - uporabno 1,05

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 KOMB45 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3 - uporabno 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB32 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO3 - uporabno 1,5

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB46 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO3 - uporabno 1,05 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO4 - snijeg 0,75

KOMB33 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1,35 KOMB47 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO4 - snijeg 0,75

SO3 - uporabno 1,05 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB34 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35 KOMB48 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1,35 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO4 - snijeg 0,75 SO4 - snijeg 0,75

SO3 - uporabno 1,05 SO3 - uporabno 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 KOMB49 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB35 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3 - uporabno 1,5

KOMB36 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB50 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO3 - uporabno 1,5

KOMB37 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

SO2 - dodatno stalno 1 KOMB51 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 SO2 - dodatno stalno 1,35

KOMB38 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,75

SO2 - dodatno stalno 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO4 - snijeg 0,75 SO3 - uporabno 1,5

SO3 - uporabno 1,05 KOMB52 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1,35

KOMB39 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1,35

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,75

SO4 - snijeg 0,75 SO3 - uporabno 1,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB40 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 KOMB53 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75 SO3 - uporabno 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1,5 KOMB54 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

KOMB41 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1,5 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3 - uporabno 1,05


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 144

KOMB55 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB56 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO3 - uporabno 1,5

KOMB57 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3 - uporabno 1,5

KOMB58 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9

KOMB59 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,9

SO3 - uporabno 1,5

KOMB60 GSN Linearni - krajnji SO1 - vlastita težina 1

SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,75

SO3 - uporabno 1,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,9


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 145

Karakteristične kombinacije

Naziv Opis Vrsta Slučajevi opterećenja Koef.

[-]

KOMB201 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB215 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt. karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB202 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB216 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB203 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,5
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3 - uporabno 0,7

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 KOMB217 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
KOMB204 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO4 - snijeg 0,5

SO3 - uporabno 0,7 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

KOMB205 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB218 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt. karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 1 SO4 - snijeg 0,5

KOMB206 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB219 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 0,7 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1

KOMB207 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3 - uporabno 0,7
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB220 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO3 - uporabno 0,7 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO3 - uporabno 0,7

KOMB208 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB221 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO4 - snijeg 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO4 - snijeg 0,5

KOMB209 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3 - uporabno 0,7

SO4 - snijeg 1 KOMB222 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karakt.
SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

KOMB210 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO4 - snijeg 0,5
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3 - uporabno 0,7

SO4 - snijeg 1 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 1

SO3 - uporabno 0,7 KOMB223 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
KOMB211 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO2 - dodatno stalno 1
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO3 - uporabno 1

SO4 - snijeg 1 KOMB224 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karakt.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6 SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 0,7 SO4 - snijeg 0,5

KOMB212 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6
karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB225 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO4 - snijeg 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 0,7 SO4 - snijeg 0,5

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6 SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB213 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 KOMB226 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt. karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5 SO4 - snijeg 0,5

KOMB214 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1 SO3 - uporabno 1


karakt.
SO2 - dodatno stalno 1 KOMB227 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1
karakt.
SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 1 SO2 - dodatno stalno 1

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3 - uporabno 1
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 146

KOMB228 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karakt.
SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

KOMB229 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karakt.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) 0,6

SO3 - uporabno 1

KOMB230 GSU - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


karakt.
SO2 - dodatno stalno 1

SO4 - snijeg 0,5

SO3 - uporabno 1

SO5.2 - vjetar 270° (II.d) 0,6

Kombinacija za naprezanje

KOMB301 GSN - Linearni - servisiranja SO1 - vlastita težina 1


naprezan
je SO2 - dodatno stalno 1

SO3 - uporabno 1

ANVELOPE KOMBINACIJA

Granično stanje nosivosti: Granično stanje uporabivosti:


ANV - GSN (KOMB1-60) ANV - GSU (KOMB201-230)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 147

PRILOZI

Prilog 1. Prikaz nosivih elemenata i oslonaca


Prilog 2. Prikaz opterećenja (kN/m', kN )
Prilog 3. Dijagram momenata savijanja u X smjeru m x od ANV - GSN (kNm/m')
Prilog 4. Dijagram momenata savijanja u Y smjeru m y od ANV - GSN (kNm/m')
Prilog 5. Dijagram armature donje zone smjer X od ANV - GSN (cm 2 /m')
Prilog 6. Dijagram armature donje zone smjer Y od ANV - GSN (cm 2 /m')
Prilog 7. Dijagram armature gornje zone smjer X od ANV - GSN (cm 2 /m')
Prilog 8. Dijagram armature gornje zone smjer Y od ANV - GSN (cm 2 /m')
Prilog 9. Dijagram naprezanja u tlu po Winklerovom modelu (kN/m 2 )
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 148

Prilog 1. Prikaz nosivih elemenata i oslonaca

AB jama dizala

Dimenzije su prikazane osno.


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 149

bočno pridržanje

bočno pridržanje

bočno pridržanje

zlobno oslanjanje
stupova na
AB zidove jame

fleksibilni ležajevi
po Winkleru
zglobno oslanjanje ks = 5000 kN/m2/m'
između zidova
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 150

Prilog 2. Opterećenja (kN, kN/m)

SO2 - dodatno stalno


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 151

SO3 - uporabno + sile na dno jame SO4 - snijeg


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 152

SO5.1 - vjetar 180° (I.d) SO5.2 - vjetar 270° (I.d)


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 153

Prilog 3. Dijagram momenata savijanja u X smjeru m x od ANV - GSN (kNm/m')

prikaz izolinija

Prilog 4. Dijagram momenata savijanja u Y smjeru m y od ANV - GSN (kNm/m')

prikaz izolinija
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 154

Prilog 5. Dijagram armature donje zone smjer X od ANV - GSN (cm 2 /m')

Prilog 6. Dijagram armature donje zone smjer Y od ANV - GSN (cm 2 /m')

x
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 155

DIMENZIONIRANJE:
C25/30 fck= 25 N/mm2 c= 4,0 cm
fyk= 2
B 500A 500 N/mm
fcd = fck / 1.5 = 16,67 N/mm2
fyd = fyk / 1.15 = 434,78 N/mm2
fct,m = 2,6 N/mm2
- minimalna armatura: A s,min = 0,26 f ctm /f yk b d = 2,03 cm2/m' - mjerodavno
hpl = A s,min = 0,0013 b d = 2
20,00 cm 1,95 cm /m' - nije mjerodavno
A s,max = 0,04 A c = 2
- maksimalna armatura: 80,00 cm /m'
hpl = 20,00 cm A s,max = 0,022 A c = 44,00 cm2/m'
A s,max = ω lim b d f cd /f yd = 20,99 cm2/m' - mjerodavno

- osnovna armatura donje zone: h = 20 cm Q-524 (B500 A) - preko cijelog polja

- Slobodne rubove ploče i otvore ojačati uzdužnim šipkama 4Φ14 i "U" vilicama Φ8/15 cm
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 156

Prilog 7. Dijagram armature gornje zone smjer X od ANV - GSN (cm 2 /m')

Prilog 8. Dijagram armature gornje zone smjer Y od ANV - GSN (cm 2 /m')

x
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 157

DIMENZIONIRANJE:
C25/30 fck= 25 N/mm2 c= 2,5 cm
fyk= 2
B 500A 500 N/mm
fcd = fck / 1.5 = 16,67 N/mm2
fyd = fyk / 1.15 = 434,78 N/mm2
fct,m = 2,6 N/mm2
- minimalna armatura: A s,min = 0,26 f ctm /f yk b d = 2,23 cm2/m' mjerodavno
hpl = A s,min = 0,0013 b d = 2
20,00 cm 2,15 cm /m' nije mjerodavno
A s,max = 0,04 A c = 2
- maksimalna armatura: 80,00 cm /m'
hpl = 20,00 cm A s,max = 0,022 A c = 44,00 cm2/m'
A s,max = ω lim b d f cd /f yd = 23,09 cm2/m' mjerodavno

- osnovna armatura gornje zone: h = 20 cm Q-524 (B500 A) - preko cijelog polja


NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 158

Prilog 9. Dijagram naprezanja u tlu po Winklerovom modelu (kN/m 2 )

za KOMB301

PROVJERA NAPREZANJA
Srednje naprezanje ispod temeljne ploče
σsrednje = 75 kN/m2 ZADOVOLJAVA

Dopušteno naprezanje ispod temeljne ploče


σdop = 150 kN/m2 (pretpostavljeno)

PROVJERA SLIJEGANJA
Srednje slijegane ispod temeljne ploče
ssrednje = σsrednje/ks x 100 = 1,5 cm k s= 5000 kN/m2/m'

Dopušteno slijegane ispod temeljne ploče ZADOVOLJAVA


sdop = 5,0 cm (za meku glinu)
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 159

4.2.2.1. PRORAČUN PROBOJA

1. UVOD

F2 = Nk = 62,0 kN
NEd = gQ Nk = 93,0 kN
NACIONALNI LOGISTIČKI CENTAR HCK Broj projekta LIST
na k.č. br. 4170/1, k.o. Sesvete
travanj 2019. TD 31/19 160

Sastavio:
U Zagrebu, travanj 2019. Andrej Marković dipl. ing. građ.