Sie sind auf Seite 1von 17

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act
(FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) x Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))
ö
Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))

Hama GmbH & Co KG


Hersteller/Verantwortliche Person // The manufacturer / responsible person
angewendete harmonisierte Normen ... Einhaltung der grundlegenden
erklärt, dass das Produkt Harmonised standards applied ... Anforderungen auf andere Art und Weise
declares that the product (hierzu verwendete Standards/
Schnittstellenbeschreibungen) ...
Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module): 53822 Other means of proving conformity with the essential
Type (if applicable, configuration including the modules) requirements (standards/interface specifications used) ...

ö Telekommunikations(TK-)endeinrichtung x Funkanlage
ö
Telecommunications terminal equipment Radio equipment
EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1
1 Reg TP
BAPT
Verwendungszweck Geräteklasse
Intended purpose Equipment class x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the
R&TTE Directive), when used for its intended purpose. ö 2009/125/EG
Ökodesign-Richtlinie
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a)) Ecodesign directive
Health an safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3(1) a)) Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
Ecodesign requirements for energy-using products
angewendete harmonisierte Normen ... Einhaltung der grundlegenden ö (EG) Nr. 278/2009
Harmonised standards applied ... Anforderungen auf andere Art und Weise ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...
EN 62479:2010 Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/specifications used) ... Anschrift + TK-Nr. Ort, Datum
Address Phone, fax, e-mail Place & date of issue
Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3(1)(2). (Article 3(1)(b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 DG
angewendete harmonisierte Normen ... Einhaltung der grundlegenden www.hama.com e-mail: hama@hama.de
Harmonised standards applied ... Anforderungen auf andere Art und Weise
EN 301 489-1 V1.9.2 (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...
Other means of proving conformity with the essential
EN 301 489-3 V1.6.1 requirements (standards/specifications used) ... Klaus Mecklinger
Prohlášení o shodě podle zákona o rádiových zařízeních a telekomunikačních vysílacích Opatření pro efektivní využití frekvenčního spektra.
zařízeních (FTEG) a směrnice 1999/5/EG R&TTE)

x Vzdušní rozhraní pro rádiová zařízení podle § 3 (2). (článek 3 (2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Výrobce/ zodpovědná osoba
Použité harmonizované normy ... Další normy, které dokládají hlavní funkce zařízení
Prohlašuje, že výrobek

Typ (pokud možno obsažených konfigurací modulů) 53822

ö Telekomunikační koncové zařízení x Rádiové zařízení


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Účel použití Třída zařízení
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
v souladu s účelem použití odpovídá základnímu požadavku § 3 a ostatním příslušným ustanovením
FTEG normy. (článek 3 R&TTE).
ö 2009/125/EG
Směrnice o ekodesignu
Zdraví a bezpečnost podle § 3 (1) 1. (článek 3 (1) a)))
Stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Použité harmonizované normy ... Další normy, které dokládají hlavní funkce ö (EG) Nr. 278/2009
zařízení. ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013
EN 62479:2010
Adresa Kontakt Místo:

Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu § 3 (1) 2. (článek 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 C
Použité harmonizované normy ... Další normy, které dokládají hlavní funkce www.hama.com e-mail: hama@hama.de
zařízení
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Overensstemmelseserklæring i henhold til lovgivningen vedrørende radio-og Forholdsregler til effektiv udnyttelse af radiofrekvensområdet
telekommunikationsudstyr (FTEG) og direktivet 1999/5/EG (R&TTE)

x Luftgrænseflade ved radioanlæg i overensstemmelse med § 3(2) (artikel 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Fabrikanten/den ansvarlige person
Anvendte harmoniseringsnormer ... Overholdelse af grundlæggende
Erklærer, at produktet krav af anden slags
(i denne forbindelse anvendte
standarder/grænsefladespecifikationer) ...
Type (hvis anvendeligt, konfiguration inkl. modulerne): 53822

ö Telekommunikations (TK-) terminaludstyr x Radioudstyr


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Anvendelsesformål Apparatklasse
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
Opfylder de grundlæggende betingelser i § 3 og de øvrige relevante bestemmelser i FTEG
(artikel 3 i R & TTE direktivet) under forudsætning af korrekt anvendelse.
ö 2009/125/EG
Miljøvenligt design direktivet
Sundhed og sikkerhed i henhold til § 3 (1) 1. (artikel 3 (1) a))
Krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

Anvendte harmoniseringsnormer ... Overholdelse af grundlæggende ö (EG) Nr. 278/2009


krav af anden slags ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (i denne forbindelse anvendte
EN 62479:2010 standarder/specifikationer) ...
Adresse Telefon, fax, e-mail Sted og dato

Beskyttelseskrav i henseende til elektromagnetisk kompatibilitet § 3 (1) 2, artikel 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 K
Anvendte harmoniseringsnormer ... Overholdelse af grundlæggende www.hama.com e-mail: hama@hama.de
krav af anden slags
EN 301 489-1 V1.9.2 (i denne forbindelse anvendte
standarder/specifikationer) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το νόμο περί ασυρμάτων συσκευών και Μέτρα για την αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων
τηλεπικοινωνιακών τελικών συστημάτων (FTEG) και με την οδηγία 1999/5/EG (R&TTE)

x Διεπαφή αέρα για ασύρματες συσκευές σύμφωνα με την § 3(2) (άρθρο 3(2))
ö

Hama GmbH & Co KG


Ο κατασκευαστής/αρμόδιος
Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα Εκπλήρωση των βασικών
δηλώνει πως το προϊόν απαιτήσεων με άλλο τρόπο
(για το σκοπό αυτό εφαρμοσθέντα πρότυπα/
TΤύπος (σύνθεση της συσκευής με παράθεση προδιαγραφές) ...
των επιμέρους μονάδων): 53822

ö Τελικό τηλεπικοινωνιακό (TK) σύστημα x Ασύρματη συσκευή


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Σκοπός χρήσης Κατηγορία συσκευής
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
καλύπτει τις απαιτήσεις της § 3 και των υπολοίπων σχετικών διατάξεων του νόμου FTEG (άρθρο 3 της
οδηγίας R&TTE), υπό την προϋπόθεση πως χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
ö 2009/125/EG
Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού
Υγεία και ασφάλεια σύμφωνα με την § 3 (1) 1. (άρθρο 3 (1) a))
Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα

Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα Εκπλήρωση των βασικών ö (EG) Nr. 278/2009


απαιτήσεων με άλλο τρόπο ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (για το σκοπό αυτό εφαρμοσθέντα πρότυπα/
EN 62479:2010 προδιαγραφές) ...
Διεύθυνση + TK αρ. Μέρος, ημερ/νία

Απαιτήσεις προστασίας αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα § 3 (1) 2, Άρθρο 3 (1) b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 J
Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα Εκπλήρωση των βασικών www.hama.com e-mail: hama@hama.de
απαιτήσεων με άλλο τρόπο
EN 301 489-1 V1.9.2 (για το σκοπό αυτό εφαρμοσθέντα πρότυπα/
προδιαγραφές) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Hama Technics declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo Medidas para la eficiente utilización del espectro de radiofrecuencia
dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo
de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000,
de 20 de noviembre. x Interface atmósférica en instalaciones de radiotransmisión, según § 3 (2), (Artículo 3 (2))
ö

Hama GmbH & Co KG


Fabricante/Persona responsable
Normas armonizadas aplicadas ... Otros modos y maneras de cumplimiento
declara que el producto con los requerimientos básicos
(normas/especificaciones utilizadas) ...

tipo (caso dado, configuración, indicando los módulos): 53822

ö Equipo emisor de telecomunicacións x Instalación de radiotransmisión


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Finalidad de uso Clase del aparato
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
cumple con los requerimientos básicos del § 3 y las restantes disposiciones pertinentes de la FTEG
(Artículo 3 de la R&TTE), siempre que se utilice para tal finalidad
ö 2009/125/EG
Directiva sobre diseño ecológico
Requerimientos sobre salud y seguridad, según § 3 (1) 1, (Artículo 3 (1) a))
Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía

Normas armonizadas aplicadas ... Otros modos y maneras de cumplimiento con los ö (EG) Nr. 278/2009
requerimientos básicos (normas/ ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 especificaciones utilizadas) ...
EN 62479:2010
Dirección Teléf. fax, e-mail Lugar, fecha

Requerimientos de protección referentes a la compatibilidad electromagnética § 3 (1) 2, Artículo 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 E
Normas armonizadas aplicadas ... Otros modos y maneras de cumplimiento con www.hama.com e-mail: hama@hama.de
los requerimientos básicos (normas/
EN 301 489-1 V1.9.2 especificaciones utilizadas) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Radio- ja telepäätelaitteita koskevan lain (FTEG) ja direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) Radiotaajuusalueen tehokkaaseen käyttöön johtavat toimenpiteet
mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

x Radiolaitteiden antenniliitäntä 3 § (2) (artikla 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Valmistaja / vastuuhenkilö
käytetyt harmonisoidut standardit Perusvaatimusten noudattaminen
vakuuttaa, että tuote nimeltä muilla tavoin (tähän käytetyt standardit /
liitännän kuvaukset) …
tyyppi (tarvittaessa laitteen kokoonpano ja moduulien
kuvaus): 53822

ö Telepäätelaite x Radiolaite
ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Käyttötarkoitus Laiteluokka
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
καλύπτει τις απαιτήσεις της § 3 και των υπολοίπων σχετικών διατάξεων του νόμου FTEG (άρθρο 3 της
οδηγίας R&TTE), υπό την προϋπόθεση πως χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
ö 2009/125/EG
Ekosuunnitteludirektiivi
Työterveys- ja turvallisuusvaatimukset 3 §:n (1) 1. (3 artikla 1a) mukaan
Energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset

käytetyt harmonisoidut standardit Perusvaatimusten noudattaminen ö (EG) Nr. 278/2009


muilla tavoin ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (tähän käytetyt standardit / eritelmät)
EN 62479:2010
Osoite + TK-nro Paikka, aika
Phone, fax, e-mail
Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät suojausvaatimukset 3 § (1) 2, 3 artikla (1)b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 L
käytetyt harmonisoidut standardit Perusvaatimusten noudattaminen www.hama.com e-mail: hama@hama.de
muilla tavoin
EN 301 489-1 V1.9.2 (tähän käytetyt standardit / eritelmät) …
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Déclaration de conformité à la loi sur les équipements terminaux de radio et Mesures pour une utilisation efficace du spectre des fréquences radio
télécommunications (FTEG) et à la directive 1999/5/EG (R &TTE)

x Interface air des systèmes radio selon § 3(2) (Article 3 (2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Le fabricant/responsable
Normes harmonisées appliquées ... Respect des exigences fondamentales
certifie que le produit par d’autres moyens
(standards/ spécifications des interfaces
type (le cas échéant configuration de l’équipement avec utilisées)
indication des modules) : 53822

ö Equipement terminal de télécommunications x Equipement radio


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
But d’utilisation Catégorie d’appareils
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
satisfait aux exigences du § 3 et autres dispositions correspondantes de la loi FTEG électriques et électroniques
(article 3 de R&TTE) s’il est utilisé de manière adéquate.
ö 2009/125/EG
Directive d’écoconception
Exigences de santé et sécurité selon § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))
Exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

Normes harmonisées appliquées Respect des exigences fondamentales ö (EG) Nr. 278/2009
par d’autres moyens ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (standards/spécifications utilisées)
EN 62479:2010
Adresse Tél., fax, e.mail Lieu, date

Exigences de sécurité relatives à la compatibilité électromagnétique § 3 (1)2. Article 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 F
Normes harmonisées appliquées ... Respect des exigences fondamentales www.hama.com e-mail: hama@hama.de
par d’autres moyens
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Megfelelőségi nyilatkozat A névleges hatásfok szerint használható a rádiófrekvenciás tartományban.
a RF-készülékekről és telekommunikációs berendezésekről szóló törvény
(FTEG) és az 1999/5/EG R&TTE) sz. irányelvek alapján
x A rádiófrekvenciás környezeti zavarkisugárzási szintje nem nagyobb 3. § (2)
ö
3. fejezet (2) alapján előírt értéknél.
Hama GmbH & Co KG
Gyártó cég/Felelős személy
Az alkalmazott, egyeztetett norma szerint... Betartva az alapvető követel-
Nyilatkozik arról, hogy a gyártmány ményeket, az egyéb jellegre
és minőségre vonatkozóan.
TÌpusa (úgy mint: összeszerelt készülék, közlés szerinti
modulok) 53822

ö Telekommunikációs (TK) végberendezés x RF-készülék


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Alkalmazási célja Készülékosztály
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozása
Rendeltetésszerű használatra megfelel az alapvető követelmények és az ide
vonatkozó (3. §), és az “FTEG” Rendelet (3. fejezete, az R&TTE) alapján
ö 2009/125/EG
Ökodizájn irányelv
Egészségre ártalmatlan és biztonságosan használható az ide vonatkozó 3. § (1) 1.
(3. fejezete (1) a.) alapján Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények

Az alkalmazott, egyeztetett norma szerint... Betartva az alapvető követel- ö (EG) Nr. 278/2009
ményeket, az egyéb jellegre ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 és minőségre vonatkozóan.
EN 62479:2010
Cím Távközlési számok, Kelt: (Dátum)

Az elektromágneses védelmi követelmények az ide vonatkozó Rendelet 3. § (1) 2.


(3. fejezete (1) b.) alapján biztosÌtottak.
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 H
Az alkalmazott, egyeztetett norma szerint... Betartva az alapvető követel- www.hama.com e-mail: hama@hama.de
ményeket, az egyéb jellegre
EN 301 489-1 V1.9.2 és minőségre vonatkozóan.
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Dichiarazione di conformità secondo la Legge sugli impianti di radiotrasmissione e gli Misura per l’utilizzo efficiente dello spettro di radiofrequenza
equipaggiamenti terminali per telecomunicazioni (FTEG) e la normativa 1999/5/CE (R&TTE)

x Interfaccia aerea con impianto di radiotrasmissione, secondo § 3 (2), (Articolo 3 (2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Costruttore/Persona responsabile
Norme armonizzate applicate... Altri modi o mezzi per soddisfare le
dichiara che il prodotto specifiche base (norme/specifiche
utilizzate) ...
tipo (eventualmente configurazione con indicazione dei
moduli): 53822

ö Equipaggiamento terminale per telecomunicazi x Impianto di radiotrasmissione


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Finalità di uso Classe dell’apparecchio
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Limitazione di utilizzo di determinate sostanze pericolose in apparecchi elettrici e elettronici.
Se utilizzato per le finalità di uso previste, soddisfa le specifiche base del § 3 e le altre disposizioni
pertinenti la FTEG (Articolo 3 della norma R&TTE)
ö 2009/125/EG
Direttiva sull‘ecodesign
Direttive relative alla salute ed alla sicurezza, secondo § 3 (1) 1, (Articolo 3 (1) a))
Requisiti per la realizzazione di prodotti ecocompatibili azionati con l‘energia

Norme armonizzate applicate Altri modi o mezzi per soddisfare le specifiche ö (EG) Nr. 278/2009
base (norme/specifiche utilizzate) ... ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013
EN 62479:2010
Indirizzo Telefono, fax, e-mail Luogo, data

Specifiche di protezione riferentesi alla compatibilità elettromagnetica § 3 (1) 2, Articolo 3 (1) b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 I
Norme armonizzate applicate... Altri modi o mezzi per soddisfare le specifiche www.hama.com e-mail: hama@hama.de
base (norme/specifiche utilizzate) ...
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Conformiteitsverklaring volgens de wet voor radio en telecommunicatie (FTEG) en het Maatregelen voor het efficiënte gebruik van het radiofrequentiespectrum
voorschrift 1999/5/EG (R&TTE)

x Luchtinterface van radiosystemen volgens § 3 (2) (Artikel 3 (2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Fabrikant / verantwoordelijke persoon
Toegepaste geharmoniseerde normen ... Op andere manieren in acht nemen van de
verklaart dat het produc essentiële vereisten (hiervoor toegepaste
standaards/interface-specificaties)

Type (evt. installatieconfiguratie incl. de modulen): 53822

ö Equipaggiamento terminale per telecomunicazi x Radiozendinstallati


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Gebruiksdoeleinde Apparatuurklasse
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Beperking in het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
bij gebruik volgens de voorschriften overeenkomt met de essentiële vereisten van § 3 en de overige
desbetreffende bepalingen van de FTEG (Artikel 3 van de R&TTE)
ö 2009/125/EG
Ecodesign-richtlijn
Gezondheid en veiligheid volgens § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
Eisen aan de milieubewuste vormgeving van producten die op energie werken

Toegepaste geharmoniseerde normen Op andere manieren in acht nemen van de ö (EG) Nr. 278/2009
essentiële vereisten (hiervoor toegepaste ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 standaards/specificaties) .
EN 62479:2010
Adres Telefoon, fax. e-mail Plaats, datum

Veiligheidsvoorwaarden m.b.t. de elektromagnetische compatibiliteit § 3 (1) 2. (Artikel 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 N
Toegepaste geharmoniseerde normen ... Op andere manieren in acht nemen van de www.hama.com e-mail: hama@hama.de
essentiële vereisten (hiervoor toegepaste
EN 301 489-1 V1.9.2 standaards/specificaties) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Atest zgodności według ustawy o urządzeniach radiowych Środki do efektywnego wykorzystania spektrum częstotliwości
i telekomunikacyjnych (FTEG) i wytycznych 1999/5/EG (R&TTE)

x Powietrzny interfejs (złącze) przy urządzeniach radiowych zgodnie z § 3 (2) (Art. 3(2))
ö

Hama GmbH & Co KG


Producent/ osoba odpowiedzialna
Stosowane zharmonizowane normy … Przestrzeganie podstawowych
oświadcza, że produkt: wymagań w inny sposób …
(użyte do tego normy/ opisy
specyfikacje interfejsów)
typ (ewent. konfiguracja urządzenia z podaniem modułu): 53822

ö Urządzenie telekomunikacyjne końcowe x urządzenie


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
cel zastosowania klasa urządzenia
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem odpowiada wymaganiom zawartym w § 3 i w
pozostałych odnoszących się do tego paragrafach postanowień FTEG (Art. 3 R&TTE).
ö 2009/125/EG
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu
Zdrowie i bezpieczeństwo zgodne z § 3 (1) 1. (Art. 3 (1) a))
Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię

Stosowane zharmonizowane normy … Przestrzeganie podstawowych ö (EG) Nr. 278/2009


wymagań w inny sposób … ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (użyte do tego normy lub specyfikacje)
EN 62479:2010
Adres +TK-nr Miejsce, data
Tel, fax, e-mail
Wymagania bezpieczeństwa związane z tolerancją na fale elektromagnetyczne § 3 (1) 2,
Artykuł 3 (1) b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 P
Stosowane zharmonizowane normy … Przestrzeganie podstawowych www.hama.com e-mail: hama@hama.de
wymagań w inny sposób …
EN 301 489-1 V1.9.2 (aużyte do tego normy lub specyfikacje)
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Declaração de Conformidade de acordo com a lei sobre instalações rádio e de Medidas para o uso eficiente do espectro de frequências
telecomunicações (FTEG) e Directiva 1999/5/EU (R&TTE)

x Interface aérea em instalações radioeléctricas em concordância com o § 3(2) (artigo 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Fabricante/responsável
Normas harmonizadas aplicadas Cumprimento dos requisitos essenciais
declara que o produto de outra forma (Standards/
Especificações da interface) …

Tipo (se aplicado, configuração inclusive módulos): 53822

ö Instalação de telecomunicação x Instalação de rádio


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Objectivo de utilização Classe do aparelho
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos
No caso de uso de acordo com os fins para que foi concebido, está em concordância com os requisitos
essenciais do § 3 e restantes determinações relevantes da Directiva FTEG (artigo 3, R&TTE).
ö 2009/125/EG
Diretiva relativa à conceção ecológica
Saúde e Segurança em conformidade com o § 3 (1) 1. (artigo 3 (1) a))
Requisitos de conceção ecológica dos produtos que consomem energia

Normas harmonizadas aplicadas ... Cumprimento dos requisitos essenciais ö (EG) Nr. 278/2009
de outra forma (Standards/ ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 Especificações usadas)
EN 62479:2010
Endereço + n°. TC Localidade, Data

Requisitos de protecção em relação à Compatibilidade Electromagnética § 3 (1) 2, artigo 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 O
Normas harmonizadas aplicadas ... Cumprimento dos requisitos essenciais www.hama.com e-mail: hama@hama.de
de outra forma (Standards/
EN 301 489-1 V1.9.2 Especificações usadas) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Declaraţie de conformitate conform legii privind aparatura radio şi dispozitivele Măsuri pentru utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţă
pentru telecomunicaţii (FTEG) precum şi conform Directivei 1999/5/CE (R&TTE)

x interfaţă radio în cazul aparaturii radio în conformitate cu art. 3(2) (art. 3(2))
ö

Hama GmbH & Co KG


Producătorul/Responsabilul
Norme optimizate aplicate: ... Respectarea cerinţelor de bază
declară faptul că produsul într-un alt mod
(Standarde/specificaţii utilizate aici) ...
tip (dacă este cazul configuraţia instalaţiei cu indicarea Descriere interfeţe) ...
modulului): 53822

ö Dispozitive pentru telecomunicaţii x Aparatură radio


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


11 Reg TP
BAPT
Scop de utilizare Clasă aparat
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
corespunde în cazul unei deserviri corespunzătoare cu cerinţele de bază conform art. 3 precum şi
cu prevederile legale ale FTEG (Art. 3 al R&TTE).
ö 2009/125/EG
Directivă de proiectare ecologică
Sănătate şi siguranţă în conformitate cu art. 3 (1) 1. (Art. 3 (1) a))
Cerințe de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie

Norme optimizate aplicate: ... Respectarea cerinţelor de bază într-un alt mod ö (EG) Nr. 278/2009
(Standarde/specificaţii utilizate aici) ... ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013
EN 62479:2010
Adresa + TK-Nr. Locul, data

Cerinţe de siguranţă referitoare la compatibilitatea electromagnetică conform art. 3 (1) 2 şi 3 (2) b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 M
Norme optimizate aplicate: ... Respectarea cerinţelor de bază într-un alt mod www.hama.com e-mail: hama@hama.de
(Standarde/specificaţii utilizate aici) ...
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Заявление о соответствии товара Акту о радио- и телекоммуникационных оконечных устройствах Меры для эффективного использования радиочастотного спектра
(FTEG), а также нормативам 1999/5/EG (R&TTE)

x Сопряжение с радиосистемами согласно § 3(2) (статья 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Фирма- производитель
соответствующие гармонизированные стандарты … Дополнительные подтверждения
настоящим подтверждает, что изделие соответствия необходимым
требованиям (стандартам/
тип (при необходимости, конфигурация спецификациям интерфейса) …
устройства со сведениями о блоке) 53822

ö Телекоммуникационное x Радиоустройство
ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Назначение класс оборудования
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Об ограничении содержания опасных вещей в электрических и электронных приборах
соответствует требованиям § 3 и другим соответствующим предписаниям FTEG (статья 3
нормативов R&TTE) при условии надлежащей эксплуатации.
ö 2009/125/EG
Директива по экодизайну
Охрана труда и безопасность согласно § 3 (1) 1. (статья 3 (1) a))
Требования к экологическому дизайну энергопотребляющих изделий

соответствующие гармонизированные стандарты … Дополнительные подтверждения ö (EG) Nr. 278/2009


соответствия необходимым требованиям ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (стандартам/спецификациям) …
EN 62479:2010
Адрес + TK №. Место, дата
Телефон, факс, e-mail
Требования к защите относительно электромагнитной совместимости § 3 (1) 2,
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
статья 3 (1) b))
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 R
соответствующие гармонизированные стандарты … Дополнительные подтверждения www.hama.com e-mail: hama@hama.de
соответствия необходимым требованиям
EN 301 489-1 V1.9.2 (стандартам/спецификациям) …
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Prehlásenie o zhode podľa zákona o rádiových zariadeniach a telekomunikačných Opatrenia pre efektívne použitie frekvenčného spektra.
vysielacích zariazeniach (FTEG) a smernice 1999/5/EG R&TTE)

x Vzdušné rozhranie pre rádiové zariadenia podľa § 3 (2). (článok 3 (2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Výrobca/ odpovedná osoba
Použité v súlade s normami ... Ostatné spôsoby osvedčenia zhody s
Vyhlasuje, že výrobok dodržaním základných požiadaviek
(tu použité štandarty/špecificácie)

Typ (konfigurácia vrátane modelov): 53822

ö Telekomunikačné koncové zariadenie x Rádiové zariadenia


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Účel použitia Trieda zariadenia
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
V zhode s ustanoveniami pre použitie zodpovedá základnej požiadavke § 3 a ostatným príslušným
ustanoveniam FTEG normy. (článok 3 R&TTE).
ö 2009/125/EG
Smernica o ekodizajne
Zdravie a bezpečnosť podľa § 3 (1) 1. (článok 3 (1) a))
Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu

Použité v súlade s normami ... Ostatné spôsoby osvedčenia zhody s ö (EG) Nr. 278/2009
dodržaním základných požiadaviek ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 (tu použité štandarty/špecificácie)
EN 62479:2010
Adresa Kontakt Miesto:
(Dátum)
Ochranné požiadavky vo vzťahu k elektromagnetickej znášanlivosti § 3 (1) 2. (článok 3 (1) a))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 Q
Použité v súlade s normami ... Ostatné spôsoby osvedčenia zhody s www.hama.com e-mail: hama@hama.de
dodržaním соответствия необходимым
EN 301 489-1 V1.9.2 требованиям
(tu použité štandarty/špecificácie)
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Försäkran om överensstämmelse enligt lagen för radioanläggningar och Åtgärder för att utnyttja radiofrekvensspektrumet på ett effektivt sätt
telekommunikationsändutrustning (FTEG) och direktivet 1999/5/EG (R&TTE)

x Luftgränssnitt vid radioanläggningar enligt § 3(2) (artikel 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Tillverkare / ansvarig person
använda harmoniserade normer ... Uppfyllande av de grundläggande kraven
försäkrar att produkten på annat sätt (härför använda standarder /
specifikationer) ...
Gränssnittsspecifikationer
Typ (i förekommande fall anläggningens konfiguration 53822
med uppgifter om ingående moduler):

ö Telekommunikationsändutrustning x Radioanläggning
ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Användningsändamål Apparatklass
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Begränsning i användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater
vid ändamålsenlig användning uppfyller de grundläggande kraven i § 3 och de övriga
tillämpliga bestämmelserna i FTEG (artikel 3 i R&TTE).
ö 2009/125/EG
Ekodesigndirektiveta
Hälsa och säkerhet enligt § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
Krav på den miljövänliga utformningen av produkter som drivs med energi

använda harmoniserade normer ... Uppfyllande av de grundläggande kraven på ö (EG) Nr. 278/2009
annat sätt (härför använda standarder/ ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 specifikationer) ...
EN 62479:2010
Adress + TK-nr Ort, datum
Telefon, fax, e-postadress
Skyddskrav avseende elektromagnetisk känslighet § 3 (1) 2, artikel 3 (1) b))
Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 S
Denna apparat är tillåten att använda i Sverige.
använda harmoniserade normer ... Uppfyllande av de grundläggande kraven på www.hama.com e-mail: hama@hama.de
annat sätt (härför använda standarder / specifi-
EN 301 489-1 V1.9.2 kationer) ...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger
Telsiz tesisler ve telekomünikasyon tertibatları (FTEG) Telsiz frekans spektrumunun etkin bir şekilde kullanılması için önlemler
1999/5/EG (R&TTE) direktifi uyarınca uygunluk beyanı

x Telsiz tesislerde hava arabirimi, § 3(2)) (Madde 3(2))


ö

Hama GmbH & Co KG


Üretici/sorumlu kişi
Uygulanan harmoniak normlar Temel kurallara uygunluk
Bu ürünün Diğer şekillerde istenen talepler
(burada kullanılan standartlar/arabirim
tanımlamaları) ...
Tip (gerektiğinde modüllerle 53822
birlikte tesis konfigürasyonu):

ö Telekomünikasyon (TK) tertibatı x Telsiz tesisatı


ö

EN / HN EN 300 440-2 V1.4.1 ETS EN 300 440-1 V1.6.1


1 Reg TP
BAPT
Kullanım amacı Cihaz sınıfı
x 2011/65/EU (RoHS)
ö
Elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli zararlı maddelerin kullanılmasının kısıtlanması
Kurallara uygun kullanıldığında, FTEG’nin § 3 ve diğer talimatlarına (R&TTE Madde 3) uygunluğunu
beyan eder.
ö 2009/125/EG
Ekolojik Tasarım Direktifi
§ 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a)) uyarınca sağlık ve güvenlik
Enerji ile Çalışan Ürünlerde Çevre Dostu Tasarım Talepleri

Uygulanan harmonik normlar Temel kurallara uygunluk Diğer şekillerde ö (EG) Nr. 278/2009
istenen talepler (burada kullanılan standartlar/ ö (EG) Nr. 1275/2008
EN 60950-1:2006/ A2:2013 teknik özellikler) …
EN 62479:2010
Adres + TK-No. Yer, tarih

Elektromanyetik uyumluluk bakımından korunma talepleri § 3 (1) 2, Madde 3 (1) b))


Hama GmbH & Co KG Tel: 0 90 91/50 2- 0 Monheim, 30.03.2016
D-86652 Monheim Fax: 0 90 91/50 2- 274 T
Uygulanan harmonik normlar. Temel kurallara uygunluk www.hama.com e-mail: hama@hama.de
Diğer şekillerde istenen talepler
EN 301 489-1 V1.9.2 (burada kullanılan standartlar/teknik özellikler)
...
EN 301 489-3 V1.6.1 Klaus Mecklinger