You are on page 1of 6

Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.

com

KHE HỞ CỦA VÒNG BI

Khe hở của vòng bi (hình 1) được định nghĩa như là khoảng cách mà một vòng của vòng
bi có thể dịch chuyển tương đối so với vòng kia theo phương hướng kính (khe hở hướng
kính) và theo phương dọc trục (khe hở dọc trục).

Hình 1: Khe hở hướng kính:δ ; khe hở dọc trục:δ1+δ2


Cần phân biệt giữa khe hở của vòng bi khi chưa lắp đặt và khe hở của vòng bi đã được
lắp và đạt đến nhiệt độ làm việc ổn định (khe hở hoạt động). Khe hở ban đầu (trước khi
lắp) lớn hơn khe hở hoạt động vì sự khác biệt về chế độ lắp và sự giản nở nhiệt khác nhau
giữa các vòng của vòng bi và những bộ phận kế cận làm cho các vòng của vòng bi có thể
bị nén lại.
Để vòng bi có thể hoạt động tốt thì khe hở hướng kính của vòng bi cần phải được xem
xét kỹ lưỡng. Nói chung vòng bi cần có khe hở hoạt động gần bằng không hoặc có một ít
dự ứng lực.Trong khi đó, vòng bi đũa, vòng bi tang trống và vòng bi CARB khi hoạt
động cần phải có một khe hở nhất định cho dù rất nhỏ. Điều cũng đúng với vòng bi côn
ngoại trừ kết cấu vòng bi côn cần đạt yêu cầu độ cứng vững cao như kết cấu vòng bi côn
trong bánh răng đầu trục khi đó vòng bi côn cần lắp với một dự ứng lực nào đó.
Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.com
Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.com
Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.com

Vòng bi CARB của SKF


Thông thường một vòng bi có khe hở tiêu chuẩn nếu được lắp với chế độ lắp thông
dụng và điều kiến hoat động bình thường thì sẽ đạt đươc khe hở hoạt động phù hợp. Khi
chế độ lắp và đều kiện làm việc không bình thường ví dụ như cả hai vòng của vòng bi cần
phải được lắp chặt, nhiệt độ làm việc cao thì cần phải sử dụng vòng bi có khe hở lớn hơn
hoặc nhỏ hơn tiêu chuẩn.Trong những trường hợp này thì nhà khuyến cáo nên kiểm
tra lại khe hở còn lại sau khi lắp.
Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.com

Đo khe hở vòng bi tang trống bằng thước nhét

Đo bằng thước nhét có độ chính xác cao

Những vòng bi có khe hở các tiêu chuẩn thì được nhận dạng bằng tiếp vi ngữ C1 đến
C5 (bảng 1).
Tiếp vị ngữ Khe hở
C1 Nhỏ hơn C2
C2 Nhỏ hơn tiêu chuẩn
Khe hở tiêu chuẩn, ký hiệu này chỉ được sử
CN
dụng kèm với các chữ cái để chỉ rõ vùng
khe hở bi thu hẹp hoặc dịch chuyển.
C3 Lớn hơn tiêu chuẩn
Bảo Dưỡng Công Nghiệp Việt Nam Vinamain.com

C4 Lớn hơn C3
C5 Lớn hơn C4

Bảng 1
Ký hiệu phụ về khe hở của vòng bi

Tiếp vị Khe hở
ngữ

Bảng giá trị về khe hở của các loại vòng bi sẽ được nêu trong phần giới thiệu của từng
loại vòng bi tương ứng (trong catalô của nhà sản xuất). Đối với vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
góc lắp cặp và vòng bi côn, vòng bi đỡ chặn hai dãy, vòng bi tiếp xúc bốn điểm thì khe
hở dọc trục sẽ được nêu thay cho khe hở hướng kính vì khe hở dọc trục có ý nghĩa quan
trọng hơn trong việc thiết kế kết cấu các loại vòng bi này.